XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 ¡Zeruko poza billa bijotz onen lorrak!
Gustijak nai nebazan lagun iraunkorrak
neu saltzalle nintzala Jaunan maitiari.
Zuur nintzayen griñai, goor eskar-otsari.
.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0134 Badua eskuka yuaten lekura,
eta laster duler laketen bakura.
Orain griñai barik goguari nago
soña guren bada gogua ariago
.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0042 Padua'ko saldun gaste batek jantzi eban Karmengo kutuna maitasun andijagaz, Griña zitelen indarrak eta lagunen jarraibide dongak galdu eragin eutsien gurasuakanako lotzia eta gauza onetarako zaletasun guztija.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0176 (GAL. V, 17) diño deun Paulo bialduak eta berak ezpa'liño be, geuk geronek dakigu, ta augaitik, aragiaren griña gaiztoai jarrki ta aurrka-egiteko, ernai, gertu ta bizkorr egon bearr dogu.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Baña oben egikeran, lege ori ausi ta geure naikeri ta griña txarrak legetzat artzen doguz; azpikoz gora jarten gara, menbekoa buru ta burua menbeko.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Goian dago Jaungoiko-legez dabillan gizona, baña bere aunditasunaz aztu ta abere-ondoan jarten da ta euron antza artu daroa, Jauna'ren legea itxi ta bere naikeri ta griña txarren jarrai doana.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Galtzairuak sukarria lez irakurrgai lizunak irudimena ta biotza, txinparrtak aterazi ta griña ta gurari zikiñez irikiten ditu.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Ta irakurrlea irudimen bizikoa ba'da, garrtsuago irakurri ta bere grrinak urrduriago jarriko dira.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 ¡Zeñen gogorr, giriñak ezteko, ayen burruka!... Zeñen uts ta arrtez Yainkoaganontz euki zuten asmoa! Egunez lanean, eta gabez otoi luzetan ziarduten, lan-arrtean bertan gogo-otoirik iñoiz ere uzteke.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0026 Esku ta oñak zaurittu dabezan untzeak neure obenak izan diran ezkero, Zeure mattasun eta beldurra neure girñak azpiratzeko bideak izan bediz, Zeukin ludijan untzauta bizi-izanda, Zeukin Donokiko atsegiñetan bakalduna izatera eldu nadintzat.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0008 ¡Onetan bai guraso geyenak orain arduragetasuna iragarten dabela! Umeak errugeak dira, euren griñak eta aragia lo dagoz; baña yantzi laburrak diriala-ta, gaurko egunean lenago itxartuten yakez.

12. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Ezin dagilla egundo iñok jaurrtin geure buru ganera, Zamakola andijak bere gixaldiko bizkattarren kaltez bota eban agiraka samiña: ¡Bizkaya, Aberri laztana, zeure egunak amattu dira, ta zeure semiak eurak iraildden zabe! ¡Orduban bai ixango geunkela aztun geure il-obi ganian ondorengo gixaldi zindo danen gaizteskunde ixugarri ta mingotz au: Gixon deunge arek, noski esango leukie, Amea ilañik ikusiarren, ez ziran ezer arrminddu, ez eben ezer egin bera osatuteko, ta irri barre itxusi-itxusi bat bere aurrian egiñik, aldendu ziran beragandik, euraen griña zittalak asetzen ebezan bidietan ibiltteko.

13. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Griña onec oquerreri guztijetara eruaten dau: Diru asco biar daben leguez, eruaten dau marroquerijara (tranpara), ostutera, lapurretara, ta bidebagaquerira.

14. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0035 Lanak, gaztearen bizkortasun durduriak eraztu, txarrerako griña bigurriak onera zuzendu, itxumen itzaltsuenak leunki argitu, ta biziko naigabeak menpetzeko bikaintasun zaintsuaz jazten du.

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0035 Jaiki dira mendera nayan
Griña makurra suturik,
Eraso digu baita mundubak
Inpernubakiñ baturik:
Ez gera bildur! gugana dator
Ama Birjiña zerutik,
Etsai arruak oñperatubak
Lertutzen daki gogotik
.

16. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0113 Debotuac al duan aiña bider, egun ontan goguan jarrico du, ez bacarric munduco gauzac aintzacotzat ez artzea, ta Jaincoaren deyai jarraitzea, baizican baita ere, fedearengatic bizia ezin eman duanezqueroz, bere griña char-gaiztoac Santuaren antzera zuzentzea: onec, oquer eguin gabea izanic, eguin zituan bezela gorputz minberatze gogor latzac eguiñaz.

17. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0294 Gure Jainco eta erruquizco Aita: aldare ontan goratzen ditugun santuen bitartez, biotzez escatzen dizugu, zu goratzera etorri gueranoi eman zaizquiguzula anima ta gorputzeraco bear ditugun ontarte ta laguntzac; eta batez ere, ez dizaguzula ucatu gure griña gaiztoac ezi, ta birtutean aurreratzeco laguntza, eriotzaco garaya baño len pecatuen zorra ordaindu dezagun; zure gogo santua eguiteco poz eta indarra ta gure eguinquizun guziac betetzeco osasuna ta paquea.

18. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0409 (...) ta gañera, griña gaizto, zuzengabekeri, uste oker, eta gezur guztiak debekatu ta gaiztetsi ditualako, ditu Eliza Katolikuak orrenbeste etsai.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Euskerea zeatz, osoro galdu daben errietara begiratu ezkero, galtze au siñeste ta ekanduentzat kaltegarri izan dala berez gauza argia da-ta, iñok esan bearrik ez daukazue; toki orreitan ekanduak be asko aldatu dirala; euskereak dirauan alderdian baño latz, garratz, mergatz eta biurriagoak dirala ta griña dongeak indarr geyago daukela geure begiz dakusgu.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0024 G. le Bon jakintsuk diyona, azikaspen au dala artezi edo trebetasun, ikasi ta adimen gogapen dauzkagun gogai edo ezagutzek, oituran alde barrun, len ikusi degun gure asaba gurasoetik ondoretze ditugun zentzu ta griña kaskezur leku barru berezi orreta aldatzea, igarotzea, errez ordun nekerik gabe, berez bezela jakin edo ekiteko t'orrela'azikaspen ona, osoa, izango da, oitura onak artzea eta nola jakiña, aur edo gaztaroan dagon bai adimen ta beste bere kaskezur barruko muñ oarkor gai minbera ori, xamur, errex eran irarri azteko bear bezela bidezko ikasbidekin, kilika ernaraziz; azikaspen au da ba gerorako garrantzi txit aundikoa ta beren bitartez azaldu ta zuzenduko dira izakera, opa edo gura ta gogaikik t'elburuk ere.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Ume batzuek txorizaleak izaten dira, ta txorikume-kabiak arrapatzen dituztenean, ezta oiek ondatzeko izaten; guztiz bestera, pozik aundiena gauz oietan izaten dute; beren griña ori izaten da, ta laster ezagutzen zaye.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0568 Ascorentzat edari-lecuac dirade osoro pozointsuac, nun franco dira icusten ordituac, ala edariz, nola griña liquits onetzaz.

23. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0101 Atso zarr, sudurr-konkorr ta begi-gorritsu bat aldean belaunikatzera etorri zitzayon, ta esan zion: - Aita, aldi onetakotzat oben larri-larririk eztaukadala iduritzen zait, baña alaere grriña txarr bat biotzean dakarrt ta Jaunarrtu baño len aitorrtu nai nizun.

24. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Barrengo pozoyak sendagayez korputzetik botatzen dituzu, barrengo gaitzak, edo zañetik ebakita, edo sendagayez korputzetik ateratzen sayatzen zera, ta oitura charra animatik ateratzeko, ¿zer egiñ dezu? oitura charra kendu biarrian, grina charra azitzen zer zabiltza?.

25. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 San Pablo apostoluak esaten du gizonak eriotzan, bizitzako demboran eraiñ duana, batzen duala: alan bada bizitza igaro badu pekatuan sarturik, eta griña charrez beterik, eriotzan euren frutu samiña batu biarko du.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Griña gaiztoen buztarripean jolas, zorakeri ta atsegiñak baño besterik ez erabillan Ander'ek gogoan.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Abenda, margo, neurri, arpegi, indar, jakinduri, abots, itxura, txastamen, urdail, asmo, griñak, osasuna, guzia bata besteakandik berezia.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eizerako apiziyo edo griña ori asetzeko Donostia'n Gulamendi edo Igeldo'n jarri omen dute toki bereziya.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Bañan alkarren tema au ez dedilla aurreragi juan, ezdegu uran bear batabestientzako griña txarrik; ta griña txarrak abetatik datoz.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Gaztedi lur aldeko griña gaiztoaren sasi eta arantzak, ez jakiñaren arkaitz gogorrak leguntzen eta garaitzen ederki erakuste dute.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Omnium vitorum guasi magistra quaedam atque origo, otiositas, diyo Krisostomo doneak: griña txar guzien zimendua, iturburu ta irakazlea bezela, alperkeriya da; iturritik ura bezela, alperkeritik ere sortzen bai-dira gaiztakeri guziyak.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Chuhurra baduzue, adichkideak, egiazko libertateaz griñarik balinbaduzue, jin bidez feratutro igorriko ditutzue... framazonen mezulariño hoik oro beren paper zurruburruekin.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Oso grin aundia dago partidu au ikusteko.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Aragiaren egipenak ondo dakiguz zeintzuk diran, griña okerrak utsik agintari dirala.

35. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0412 7. Zure itz eztitsuak zirikatzen nabe; baña nire griña txar ugariok astun egiten nabe.

36. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 Kristo'renak diranak, aragia bere griña ta gurari txarrez, gurutzean josten dabe.

37. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0153 Gure biotzak garrbitu, zerutarrtu, ta gure griña txarr guztiei eutsiteko indarra damosku Jesukristo'ren Gorputzak.

38. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Izaskun - Ikusiko dezu ikusi zer balio duten zure itzak oien astakerien eta griña gaiztoen aurka. Egia aitortzeko, ate ori noiz irikiko beldurrez dar-dar nago.

39. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0194 Eta atsegiñaren atsegiñez barruko kezketarako soraiotu nai izan-da ere, griña ta gaiztakeriak kurrixka ari zaizkionari asperra ta nazka laister sortzen zaizkio biotzean.

40. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0094 Ixil. Jainko guzialtsu ta aundi, Zure begietan eskeiñi dugun emariak Zugana-griña emaigula, ta gero betiko zeru doatsua.

41. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0094 Maiond. Eukaristi onen indarrez, Jauna, gure griñak garbi ditezela, ta guk opa duguna egin dedilla.

42. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0500 Otoitza Iru gazteeri sugarra otzildu zenien Jainkoa, egizu, arren, ez gaitzala gu griña tzarren sugarrak kixkali.

43. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0007 Au dek, au dek,
au dek kaskarreko miña!
Utzi dezagun azkar
edateko griña.

44. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Begirune aundia izan bear diozu, beraz, egunen batean aintza ta zorionez betea geldituko dan zure gorputz ustelkorrari; aintzat euki, ongi nai zaiona bezela; au-da, pekatu-lokatzetan zikintzen utzi gabe ta griña galgarrien amildegietara erortzeko amor eman gabe.

45. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 Griña gaiztoak nagusi oituretan.

46. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0146 Nolaz menderatu naimen argal orrekin griña gaiztoen arasoak?

47. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0007 Zure atsekabe-atsegiñ oiengatik erdiets dezaiguzu: infernuko etsai gaiztoa guregandik urrun iduki dezagun, pekaturako bide galgarrietatik leku gaitezen, lurreko naitasun eta griña makurrak gure biotzetik onda ditezen; eta beti Jesus eta Maria serbitzatuz, oientzat bakarrik bizi eta doatsuki il gaitezen.

48. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 Zure aurpegitik urrun, griña illuntsuak.

49. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 Griña lizunetan, ots, illunbean, ots, Zure aurpegitik urrun.

50. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0049 Alare bakarrik ez nuan egiñen orduko griña orain gogora dutanez ez nuan iñola bakarrik egiñen.

51. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 Gizonak beti eraman omen du, barnean, bere buru eder erixteko griña.

52. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0090 Nork bere bertuteak lau aizeetara aldarrikatzea: orra griñaren beste alderdi bat.

53. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Austriar irakasleak eta aren lenengo yarraitzalleek uste zuten baiki beryakintza-petiko ortan beryakintzak bein yakin ta gero aztutakoak zeudela bakarrik; batzuetan on-arau edo gizarte-arauen aurkako ziralako azturik (Freud'en libido edo gizakiko-griña eta Adler'en indarnaikeria.

54. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Asmo berri oriek aintzat artuz, deritzaion liburu batean, bi sailetan banatzen du beryakintza-petiko edo lekorekoa: 1- Beryakintza-petiko arrunta; gutxi gora bera Freud'ena, zapaldu bear ditugun soiñaren griña ta irriki txarrez eratua.

55. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0009 Eta makurrena, naski, alderdikeriaz, griñaz edo teatroz zer ikusi ez duten beste zalekeriaz, zer nahi uskeri gora jaso nahi izatea.

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0096 Idazteko grina sentitzen dutenek, euren lekukotasuna emateko, euren gogaiak eta sentipenak adierazteko izkuntza txiro batekin eta irakurle apur batzuekin arkitzen dirala diote.

57. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0007 Ori da ere Gure naia, Jubileo-urte osoan, kristau guziak saiatu ditezela, ez bakarrik beren griña gaiztoak moteltzen eta menderatzen, baizik ere, al dan neurriz, bizialdi ontako neke ta naigabeak gogoz artzen....

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0004 Bada, alaxe, biotz aundiko kristau bat ere, bizi diteke munduaren erdian, mundukerietan zikindu gabe; ezi lezazke griña txarren zirikak jaungoiko-zaletasunaren berotasunik galdu gabe.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0127 Buruzagi izateko grinarik zugan nabaitzen badezu, auxe bedi zure naia: anaiekin zaite azkenengo: besteekin, lenengo.

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0295 Izan du Mitxelek karta-jokuan egiteko griña.

61. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Gizartean beti jator ta zentzudun azaldu zanak idazkietan ixuri zizkizun, agian, bere griña txarren beazun gaizkilleak.

62. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Ba ditu gizonak biotz zokoan griña ta naiera latzak, auetatik bat, oso gartsua, illezkor miña.

63. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0072 Bakar-zale da oso amorratua; maite ditu Jainko ta gizon bitarteko ezkutu urrutiak, biotz bakunak bizi oi diranak, gizarte aundietan jaiki oi diran aleun griñazko burruka leiatsuetan sortutako oiu ta garrasi zenbatu-eziñak eltzen ez diran lekuak; eder zaio inguruko artzain ta ikazkiñen bizi goxoa ele xamurrez kantatzea; ta bikainki, bear bada obetuz, margozten du bizi ori, bere luma toleskabe ta zelai-kutsuz gaiñezkoan.

64. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0372 Andere Uliren iduriko,
Bazter guzietan jende asko,
Dena lan, dena griña, nehon ezin egon,
Orotan sartzeko parada guziak on,
Duphin beltz guzietako zali,
Mokhordo guzietako uli,
Orotan trebe, orotan ausart,
Dena chiliport, dena chalapart;
Norbeitek zion bezala: Leher eta zapart,
Holakoekin hobe dela akort eta apart!.

65. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Pertsulariak Saran ditugula eta, chapela eremaitekotan edo prima bat irabaztekotan, hemen ditugunan geroz, laster eginen dugu sarri horien entzuteko, orenak iraganen ditugu enheatu gabe, ardurazko griñak ahantzirik, egiazki hartuak eta altchatuak lurreko zerez goragoko eskualde argi batean.

66. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0318 Goibelak arindurik, griñak eta minak iraganik, zuek hots emaile, pertsulariak, guziek batean goretsiko dugu Nausi on bera menderen mendetako argi osoan.

67. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0147 Eta Mariun Mutchurdin ari zen zeinha eta zeinha... ez baitzuen iduri hanbateko griña zuela gure zoriak!.

68. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0337 Frantzian gerla, Espainian bakia; hemen griñarik baizik ez, eta bertzeen meneko, bethi lanjerian; hortxe, mendiez bertzaldian, libertatia, deskantsia, irabazpidia, familiaren noiztenka bederen, nahiz ixilka, ikusteko zoriona.

69. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Ba, bainan Aleman gehienak ez omen dira hain beroak soldadogoan luzaz egoiteko. Eta heien chederi jarraiki gobernua! Legeak laburtzen diote soldado-denbora! Irakurlea, erranen bide duzu: hobe heientzat! Ba! Haatik halako griña batek hartu ditu bakearen adichkideak. Badaude, Aleman armada ahulago izanez, ez denetz muga... chilo bezala geldituko!

70. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Bai diosesa kontent zen, nahiz beila batek griña frango sort-arazten duen bihotzetan, ez balitz ere ez aski saindu izaiteko beldurra! Bainan beldur hori ere ez dea gure Jainkoaren grazia bat, eta ez othe diogu milesker erran behar hortaz bihotza lasairik?

71. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Orduan zu griñak jana zaukana, egunak ez askiz, gauak hor dituzu mundu huntako purgatorioaren gochatzeko! Nork ez du gogoan Aita-Duval Jesuistaren zinkurina Jainko Aitari: Pourquoi Seigneur fis-tu la nuit si longue, si longue pour moi! Zendako Jauna egin duzu gaua hoin luzea, hoin luzea neretzat!

72. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Jaungoikoaren naiarekin bat etorri ta kristau oso egiteko pekatua kendu ta pekaturako griñak ezi bear dira, batez ere, arrokeria, zikoizkeria ta lizunkeria.

73. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Penitentziak ontara eragiten digu: pekatua gorroto izan ta ez geiago egin ta egiña ordaintzera; ildurak, griña gaiztoai gogor egitera; beartasunak, biotza, gogoz beintzat, ondasunetatik askatzera; garbitasunak, gorputzeko atsegin-zalekeria ezitzera; apaltasun edo umiltasunak gure buruari bear dan neurrian eder izatera; mendetasunak (obedientziak), nagusiaren mendean bizitzera.

74. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Bizkitartean bazukeen ba griña-garratoin ñimiñoa karra-karra ari bihotz-kantailean: bidelariaren beldurra!

75. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. goiria 00001 Erlejiñoa gizonen griñen galga da ta galga au bearbearreko da gizonak griñez beterik baitagoz.

76. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Sartre'n filosofian mundu onetako gauzak sentidu bako ezerezak baño ez dira; esate baterako, bizitza alperreko griña bat baño ez dala diño, eta bizitza onek ezin leike eskeñi garrastasuna, mingostasuna eta larritasuna baño.

77. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Pasio edo griñaren batengatik adimena itxuturik ari bagera askatasuna erabat urratu eta ondatuta gelditzen da.

78. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Nere biotzak ere griña ezagutu dik.

79. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Leen ere, emen, barne ontan, nigaz natxeramatzen griña oiek; barne-bizitza sakonean bildurik zeundekan.

80. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Griñarik gabe eta otz-otzean irakurritakoan arrazoia Ugalde'ren alde gelditzen da.

81. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Lenago aipa dugu egiak erdizka baizik ez zituala esan; eta ori gezur utsa esatea baiño okerragoa da sarritan.Unamuno'k bere aunditasun gallenean griñak ta errak antzekoak zituen.

82. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0132 Eta nik ez dakit umeak izateko zelango grinea sartu jaken abere guzti honeei, baina, muxarrak bizi diran basoan gure lagun batek ataratako Muxi eta Puxiren argazki hau bialtzen deusku.

83. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0222 Gizonak eta griñak ezin ixildu izan dabe.

84. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0056 Ameslari dozu olerkaria, irudimen azkarrekoa; naiz izadiko gauzak naiz gizartekoak, ondo daki, giza-biotzari dagokionez, beronen irrika, lera, griña ta besteak goratu ta edertuz, irakurleari poza ta atsegiña emoteko eran azaltzen.

85. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0047 Baina, Busturiako Txirapozu bera, neoklasiko etxe handi eta ederra, arte-zale batentzat arte-pozu atsegina zan, bere grina edo joeretatik aldendu beharrean lehen baino gehiago pozuratzeko.

86. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Eta gaztetatik ei ekarren berak be olakoxe paperak argitara emoteko griña.

87. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0153 Arantz artean ereindakoa, hitza entzuten dauana da; baina munduko grinek eta aberastasunen lilurek hitza ito egiten dabe, eta fruturik emon barik gelditzen da.

88. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - Piska bat, asko, edo grinaz?

89. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 1. ZAINTZAILEA - Grinaz.

90. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - Horrelako grinaz maitatzeko biziki gorrotatu behar da.

91. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - A! Gorrotoa kiratsa darion grina da! Baina montajea dantza erazi nahi baduzu, hariak dauden lekuan heldu behar, kakatzetan badaude ere. Nik hari guztiak eskuan dauzkat, nere eguna da eta gora gorrotoa, nere boterea hari zor diodanez. Ez jarri begi horiek: poeta naiz; zein da zuen zeregina, ni ulertzea ala ni zaintzea?

92. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0007 1961ean eta nonbait managerrek bultzaturik, berorren lanak antzezteari ekin zion NY-eko zenbait toki ezezagunetan, lehengo 1.700 dolarretako soldata astekaria, asteko 50 dolar hutsetan trukatuz, grina handiz landuta ordea.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0071 Gaztetandik bere grina kimika izan zen.

94. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0056 Lanerako pazientzia, kuriositate handi bat jakintza era guztietarako, jakite grina izugarria, izpiritu zabal, aske eta idekia, eta oharmen bat berak baino jakintsuagoek ez zutena.

95. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0142 Aharrausika hasiz: - Bada beste bat ere: Ametsek askotan gure grinen kolorea.

96. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0048 Bera, mutila - zer izena duzu?, galdetu zion Lurrek, eta mutilak: Copil dut izena-, emakume haren semea zen, eta txikitatik entzun izan zuen amaren ezpainetan Huitzilopochtli bere osabaren ekintza txarraren kontakizuna, eta bihotz barnean beti izan zuen mendekatzeko grina, eta baita noizpait egingo zuenaren ziurtasuna ere.

97. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0024 Askatasun hitza bar-bar ahoan, baina geuron buruak askatzeko gogorik ez; diruaren, griñen, ohiturakeriaren morrontzapean....

98. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0010 Sortu eta eratu zuen lagundia era grina horren eragina izan zen inolaz ere.

99. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0010 Eta grina horren eraginez eraberritu zuen bere garaiko eta geroko gizartea.

100. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0010 - Jainkoa eta gizon-emakumea grina dituen Eliza eskatzen digu Inaziok.

101. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0025 Bihoaz gizonak grinei jarraituz.

102. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0141 begiak epelak
ezpain gozoak
bularrak
eta iztar eskeiniak
biak
haragi gaztea
grina
mina
gordina

103. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0054 Grinak
ez dute ordezkaririk
emeki, emeki
baretzen joaten dira.

104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0263 Zaharra naiz, baina ez grinik gabea... Gauzen Kausan pentsatu behar dugu.

105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0054 Itsasoaren zabalak baretu egin dit urduritasuna, zeru urdin distiratsu eta muga gabeak gure grinen higuina nabarmentzen didalarik.

106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0067 Eta azken batean, kulto estrabagante, bere gisako eta basati hauen azpi azpian, maila guzietakoak anaitasun giroan ikusteko grina ezkutu bat ikusi beharko da, urre eta harbitxiz jantzitako elizkizun handizu horietan aurki genezakeen baino areagokoa, agian.

107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0049 Aurrena, soka harri bati lotuko zion, eta berak barrutik sokari tira egiteko aieru egin ostean, agudo frogatuko zuen hark goikoen grina.

108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0047 JOSE, SEME KUTUNA Joserekiko grina berezi berezi bat zeukan Jakob-ek; bere ama oroiterazten bait zion.

109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0014 Matrakak, monotonia eta grinen arteko erdibideko tamaina zertu ohi du beti.

110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0027 Begiratu batez, gezurra zirudien oinpuntarik oinpunta erabiltzeko pelotoi jostailu eta putzontzi batek nolatan hala sortu zezakeen inorengan hain deliriozko grina farregarria.

111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0027 Grina baretzean eta jendea apur bat isildu, beti izaten zen bateren bat berriro ekin eta erasoko ziona (...).

112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0138 Noski, ezin parekatu zitezkeen herri biak kontextu bat berean beste arrazoi askorengatik, baina bakoitzak bere hizkuntz-kulturaren arazoan, haiek jartzen zuten grina eta perizia gehiago.

113. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0038 Mikel ere iheskor ibiltzen zen, bere aldetik beti, gartzelako lehen hilabeteetan barruko kezka erretzailea gertutik zaintzen: gaisotasun guztien sendagarri den denborak ez ziezaiola bihotza baretu, grina sutsuenak ere itzaltzen dituen orduen isuri etengabeak ez zezala bere gorrotoaren sua iraungi.

114. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0066 Baina gezurretakoa zirudien azken agur hartan inork ez zuen ezer ulertzen; aitak ez zuen konprenditzen, baina bost axola zitzaion, semearen irrigura, ongi egin jauzi aita goi haietan, egin ezak barre, gero nerekin etorri nahiko duk; emazteak ez zuen entenditzen nondik zuen gizonak ihes egiteko halako grina, horren zahartua al nago bada ni?; eta semeak, berriz, ezin zituen aitaren poz itsua eta amaren ardura negartia aditu, ondo etorriko zaizkio opor batzuk, ama; bai, seme, erabat erotzen ez bazaigu behintzat...

115. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0069 Donatus euskaldun marinelak, beti, zegoen lekutik alde egiteko zuen grina bitxia, ahaire estrainio batek aginduko bailuan.

116. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0012 Hilariok gorrotoa ikusi zuen Tomaxen begietan eta lagunarte eskaxeko irrifarrak erantzun zion mostradoreko ispiluan ikusten zituen begietako grinari.

117. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 (14) Bainan jantz Jantz. Paulok maiz erraiten du girixtinoa Kristoren baitan bizi dela (611125:2Kor517...). Beraz haren sendimenduetan, haren ikusteko eta maitatzeko moldean sartu behar du (Flp25) Jesu Kristo Jauna; ez haragiaz Haragiaz, ikus 83 oharra griña, haren gutizia tzarren (asetzeko).

118. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0246 Ba dakizu, bada, batzuetan Grina Bortitz Artifizialaren indarra ez dela irixten...

119. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0224 Halere Amabirjina zu zinenez, ezer gutxirako jazoko zirela lehenengotako bira soilak gero Onazaroren ahalegin guzti haien ahalgeagatik bikoiztuko bide ziren, binaka ematekoak, hirugarrenaren atarian, patua taxutuz sorginketaren muga mugan, baina bai bigarren itzulia hirukoiztu ere, geroago, jendearen grinaz (inolako jadespenik ezean, ziur aski, Sorginamaria ez izaki milarien lagun, eztare berena, nahiz gero kanpoan hozten sepa zitekeenagatik explikatu nahi izanen zuten, sineskaitz, jendeak sineskogor esestearen hisiz) eta uste (gura) bezala elizari birako hirugarren itzuliaren ondorengo laugarrena... ja, laugarren itzulia dantza, kalejira, elizara ordez Zakurripurdi osora hedatu zena, ihauteriei zain egon gabeko besta, atabala eta txirula behiala Izturizko lezean ahantzia ekarri nizunez geroz, Onazaro zorabiopean estu ezin etsirik eta noiznahi asalda zitekeenaz gaztigatuz, kridatuz, bere balineko kemena edo zemaituz bere alegizko ahalmena.

120. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0328 Beharbada, handik aurrera bizimodu garbi bat eramaten bazuen, gauza izango zen aurpegi hartatik grina gaizto guztien seinaleak oro uxatzeko.

121. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0502 Etorriko bait da irakaspen jatorra jasango ez duten garaia; baizik eta beren grinen arauerako maisuz inguratuko dira, beraiei entzuteko irrikaz; egiatik saihestuko dituzte belarriak eta ipuinetara itzuliko.

122. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0550 Esaneko seme-alaba zaretenez, ez jarrai ezjakinak zineten garai hartako grinen menpean.

123. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Munduko grinen eta pasioen ugazaba hementxe bizi zela esaten ziguten.

124. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. ugarte 0038 Zerbait ikusteko gogoa nuen, airea sentitzeko irrika, haizea nire ilearekin jolasean sentitzeko grina, bizitza gozatzeko desioa.

125. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 Musu eman zion, grina harrigarri antzeko batekin, eta mutikoak, laztan hura edota itxuraz bera aurkitzen zen putzuaren barreneko hitzak entzun balitu bezala, begi zuri eta gorri batzuk iriki, eta bere ezpain zartatuak mugituz, zera xuxurlatu zuen: - Aterako nauzu honetatik, ezta, Alba?.

126. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0081 Hainbeste zirikatua izan ondoren, neuri ere sartu zitzaidan, oharkabe edo, zirikatzeko grina: - Eta nola jakingo nuke, oihanera asmo onez eraman nahi nauzula, edo....

127. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0041 Ez al duzu aski zeure grina txarrez ehundu eta honenbeste urtez bekainetaraino sarturik erabili behar izateaz?.

128. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0055 Eta zure desira jator guztiak banan-banan erortzen ikusiak ditut, Irabaztearen grina nagusia zutzaz jabetuz joan den neurrian, ez ala?.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00693 Guti bezala jabetzen zen Apraiz bibliografiaren premiaz, eta gehiegikerian erortzeko beldurrik gabe esan daiteke urteetako bere grina izan zuela alor hori.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0061 Grineen ezikera (Gaudium et Spes 75).

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0061 - Ezi, norbaiten nortasuna poliki-poliki bere adinera iritxi-araztea da; nortasun hori okertu dezaketen eragin gaizto ta grin okerretatik babestuaz; bainan gure nortasuna ezarri gabe.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0120 Garatarrendako grina sartu zitzaion eta idatzi zuen matxinadaren ondoren Uztaritzeko Biltzarrak defenditu zituenari buruz.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Esan bezala, hilabete guzian, langileek beren grina, kezka eta prolemak oro plazaratu dizkigute, hortaratzen zituzten arrazoinak zelakoak ziren adieraziz.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0145 - Nahiz eta euskara ikasteko izugarrizko grina eta adorea duen ikaslea izan, hobe luke edozein euskaltegitara jotzea.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0226 Lewis Carrollen beste alde bat logika, silogismo eta absurdoarekiko pasioa edo grina da, hau erakusten duen bi buruketa emango dizkizuet.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0130 Hiztegiaren gauzatze materialaz hitzegin aurretik, azpimarkatu nahi dugu ez dugula inolako grinarik gure iritzi pertsonalak bertan ezartzeko.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Halarik ere, hiru pundutan ager-arazten ahal dira egungo laborarien grinak: Lehenik lurra Gobernutik zerbait laguntzaren ukaiteko, legeak imposatzen du honenbeste hektarea lur (18 mendian, 26 bestela). Erran nahi baita, ez dela nahi duenak laborari izaiten ahal.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Guk pensatzen dugu kapitalismoaren sisteman laborari ttipien griñek aterabiderik ez dutela, eta horregatik sistema bere osotasunean aurtiki behar dela.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0011 125a. Pluton hura itsu ematen digu (Plutarko-k?), bertutearen ez baizik, grina txarren piztaile denez.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0161 Jainkoaren egia edo gezurra frogatu nahia, beti izan da gizonaren grina berezienetako bat, ilustrazioa ere, bere lehen garaietan, Jainkoaz positibuki zerbait agertzen lehiatu zen.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0561 Grina mundutarrak.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0067 Edo, honela nahiago bada, sentiduaren premia ere baduela, sentiduaren grina.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 Sagarra
Bi gauzen sinboloa da: a) tankera esferikoa duenez, unibertsoa eta osotasuna adierazten ditu; Jesus haurra eskuan sagarra duela irudikaturik agertzen da sarritan; b) bestalde, gizakiaren irrika lurtiarren eta * grinei jareitearen sinboloa da; horiek menperatzeko zentzua du sagarra ez jateko aginduak.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0136 Sena eta grina, ondo lotu behar dira.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0136 Iraultza zer den? Grina txarra, erantzungo dizu Rougemont-eko Denis-ek. Eta harekin beste askok.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0158 Gazteen Lurra da beti Mirandek amets egiten duena, antsia izpiritualetan nahiz grina sensualetan: .

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0019 Belarrondoko bat edo beste, praile igurtzailea, odolez eskribitutako no hablaré con el compañero,..., belauniko geron ezereza infantilari begira pasatako orduez gainera, horretaz gainera, huskeria hoietaz gainera, konstatazio triste, erneagarri baten grina geratzen da, nigan behintzat: defensa bat baterik gabe, biluzik nengoenean, haur bat nintzenean, entenditzen ez nituen norma eta diskurso ilun batzuen bidez, nire frakasoa seilatu eta naizena izatera kondenatu nindutela.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0020 Grina nagusi eta biziei buruz, hauek ere ideia jeneralak baino garrantzizkoago zirela uste zuen...... baina, hori bai, ondorio latz eta izigarriekin beti.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0020 Ez eta, ez zuen uste grina anker eta gaiztoen ordezkari zenik.

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0104 Bata bestearen aurrez dantza eta (jatena, adaxkak, etab.) opari eskaintzak egiten dituztelarik, elkarrenganako grina eta egokiera azalduaz.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0044 Itsas mendekuntzarekiko grina bortitzena jabetu zen orduan Europear Gorteetako gendeetaz.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Gure fobiak eta zaletasunak, dio, gure grinak eta atxikimenduak, higuinak eta eraspenak, gehien-gehienak aldrazko edo kolektibuak dira, ta gizarteari zor dizkiogu.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0238 Horrela, ideiak eta estereotipuak bereizten saiatu beharrak ez dauka bukaerarik, eta kondairazko batasun horregatixe, gure iritzien bitan batetik printzipioen garbitasun zientziazkoa ta bestetik estereotipuen arruntasuna xehe-xehe ta ilez-ile bakantzeko grina ez da intelekualkeria ta pedanteria besterik.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0175 Badirudi gerra ondokoan ez zuela beste grinarik, erlijiozko obra bikain bat, bere lanaren erpina, chef d oeuvre bat, burutzea baino.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0072 Askatasuna, Elizan, bekatutik eta grinetatik da askatasuna.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 (...): sakrifizioa norbere barruan ordez kanpoan egiten da; jasan ordez, espektakuloan kontenplatu egiten da; norberaren lekuan, toreroak iharduten du (eta garaitu) ikuslearen ordezkari: baina haren garaipena ikuslearena da; norbere barneko grinen lekuan, azkenik, zezen gotor elegante bat da gaizki erabiltzen, penatzen, zigortzen, hildumatzen, zangoperatzen eta finean sakailatzen dena, beti ere zinez nagusi hemen zein den garbi utziz.

157. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0313 TXANO - (Antxon`i) Anai, zein pizti da mika edo dalako ori? ANTXON - Pitxiak lapurtu eta gordetzeko griña txar bat duan egazti beltz-beltz bat.

158. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0317 Griña baldin ba-det arkumetarako orregatik da.

159. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0148 Aberats ta beartsu,
nola gazte ta zar,
asmo on bana artu
obe degu azkar;
gure oker guzia
gorrotoak dakar,
griña txarrak utzita
maita zagun alkar.

160. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0022 Griña eta morrontza guztien aurrean libre jokatuz.

161. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0057 Alaere, aberats geienetan bada griña bat, beren ondasunaz arrotzera ez baiña, egite onetara egiten diena, urkoaren nekeak eta bearrak arintzean irabazi aundia dagoela uste izanez.

162. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0057 Edozein ari eta maillako gizonek izan dezakete orrelako griña, gogoz berdiñak izan ditezkeelako, naiz ontasunez desberdiñak izan; ez dio ajolik lurreko ondasunez berdiñak ez izateak, goi-ondasunez berdiñak izan ezkero; zorionekoa, beraz, lurreko gauzen goseak menperatu ez duen txirotasuna, eta munduko ondasunak ez baiña zerukoak pillatu nai dituena.

163. 1969-1990 gipuzkera poesia i. olabeaga 0047 Ark poztuko nau,
Zure aurrean gaur,
nere gogoko griña magurrak zuzenduz
lasai biziko naiz, nik zu, zuzen serbituz.

164. 1969-1990 gipuzkera poesia i. olabeaga 0048 Eman neri zure griña; Nere españetan bedi, Zure gorespen kantua, poz beterik naizen beti.

165. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0087 Zergatik azaldu ta erakutsi ote nion nere griña?.

166. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tiro tartean bertsotan 0085 Kantu lanian asi biar det,
lendikan daukaten griñez,
zerbait arrazoi esplikatzeko
Jesukristoren dotriñez;
ogei bat urte kunplitu zaizkit
ikasi nubela oñez,
besteren mende gabiltza eta
nora guazen jakiñ ez.

167. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0029 Bere arerioek, gizonen arteko guda, liskar eta burrukak astantzeko gai izan eztala diñote yardukitzeko; baña ortan eztago kristautasunarentzat errurik; Ludi ontan ori, gizonaren giriñaengatik, eziña dalako, ta gizona bizi dan bitartean, amaika zioengatik, beti pake ta anaitasuna apurtzeko bideak sortzen diralako, gizon aurreratuenen artean ere, ta ori gizadiaren muñean dagoen zoritxarra dala ezin ukatu.

168. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0182 Eta keri bat: eztabaidarako griña, norgeiagoketan amoreman eziña.

169. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0064 Errukarriak! Arrokeria beti da zazpi griñetatik bat, oso txarra, soroan aski ugariaren pareko.

170. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0121 Eskertsuki, eskatu dezaiogun garbitu gaitzala gure griña txar guzietatik, eta santutasun bidean sartu.

171. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0061 Arrazoiak ez dira griñak bezela biologiazko gauzak, logikazkoak baizik.

172. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0061 Toki onean lirake gurasoak eta irakasleak, gazteen joerak diralako beti gazteen griñen alde jarri bearrean arkituko ba`lira!.

173. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Edonoren begirazunean errepatzen zerala ere, gauza berbera sumatzen duzu: urduria, jakingura, ikusmiña, jokurako griña, zalantza... egon-eziña!.

174. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0096 Areago, berriz, jokurako griña.

175. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0157 Jokolari auek ez dira abiatzen, beraz, norbere buruak gaintzeko asmoz ez erlojuaren aurka borrokatzeko leiaz, aurkaria azpiratu ta apustuko diruak bereganatzeko griñaz baizik.

176. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0296 Musikaz landa ba-zuen beste griña bat ere, bere baitan ondo tinkatua: umetatik arduratu zan amaren altzoan xurgatu zuen izkuntzaz.

177. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0188 Beste aldetik, uste zuan Aitasantuak, Erregearen griñen galda denborak itzali, edo motelduko zuala beintzat, eta orregaitik luzarorako bota zuan auzia, baiña bitartean, Birjaiotzako politikeria...!, askatu zion Erregeari, maitale baten aizparekin ezkontzeko Elizako legeak ipintzen zion eragozpena eta eman zion Ane`kin ezkontzeko baimena (...).

178. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0019 Baiña, Euskalerria'ri, kanturako dituan griña ta joera, nundik datozkio? Erriko musikariengandik ezbairik gabe.

179. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0019 Guk ere, euskal musikarako ta kanturako bear ditugun griña ta joera oiek gureganatzeko, euskal musikari oiek ezagutzen alegindu bear degu.

180. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 BAKOITZAK nahi duen tokitik zabaltzen du egunkaria, ohiturak edo grinak agintzen dion lekutik.

181. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Badira, lanaren azpian lehertuak daudenak; batzuk ezinbestez, lanbide txarra edo bortitza dutelakoz, edo nagusi gogorra dutelakoz; beste batzuk aldiz, lan-gose edo diru-gose direlakoz, hainbat gauza edukitzeko grina dutelakoz, gainerakorik ez konta ez balitza bezala.

182. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak lab 0001 Eta orain amaitzeko zerbait geiago esan bear dizuet: Lizardi-tar Xabier ondo ezagutzeke, edo griña gaiztozokerka artu dutenok bazterrak nastu dituzte; noiz ez dabiltzan joko zikiña egiten.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak xarb 0001 Elkarte horren grina: Euskal Herriaren geroa.

184. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Gazte gaztetandik agertu zuen musikarako grina.

185. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. etxezarreta 0001 Orri hoiek hala ere esan nahi handikoak dira morbo guztien eta grina bihurri eta ezkutuko guztien bazka dira.

186. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Euskara baietz desagertu Herri Irratian Euskarak Donostiako Herri Irratian daraman bidea ikusirik apustu bat egiteko grinaz gaude.

187. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. landa 0001 Bestela ez dugu ulertzen nondik datorkion UZEIren kontrako grina destruktibo eta kontsiderazio gabe hori.

188. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Ain gaitza ote zaigu griña gaizto au beingoz menperatzea? Alakoxe paketsu ari zan azkenaldian Zenbat Gara saillaren egille yayoa bere asteroko lan mardula eskeintzen... Ba, or etorri da bein eta berriro ziria zorrozturik (irakur Z.A.-ren 580`gn zenbakiko bere atala).

189. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Larzac-eko ardia itxuretan, Lip muntra bat sabelean: artzain eta langilen griñak elgarretaratuz...

190. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Alger-ko bilkura hortan agertu da bereziki han zirenen griña lehena zela jakitea nolako politika behar zen egin Rusiari buruz.

191. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Musikaren bidez griñak berezko atsegina izan oi dabe (Niezche).

192. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Bertsolariak askatasun osoa bear dau bere barneko griña azaltzeko. Barruan sentitzen dauan sua agertzeko.

193. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lankide 1989 0001 3. Erri bakoitzeko legediak ain ezberdiñak izan ezkero, ez bakarrik legezko oztopoak, banan-banan onuraren aldeko griñak ere menperatu bear dira.

194. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0003 Beste aldetik, ordea, estatu orokorrak biltzera deitzen ziren unetik, gortea eta herriaren arteko gatazka gero eta handiagoen hazia, grinak areagotu eta gehiegikerietara eramaten zuena, ikusten zuen hartan.

195. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0054 Orai ûzten zûtiegû
Gure solazaren jûje;
Othoi ez dezaziela
Griñarik ûkhen gure.

196. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0177 Gau onetan egoala, berari jasotakoaren barri emonez, onela diño Dabid'ek (Sal 72,21 22): Suak artu dau nire biotza (Jainko miñez dagoanaren suak), eta gultzurrunak aldatu egin jataz (au da, nire sentzumeneko griñak eta joerak sentzumenaren aldetik gogo barruko aldera aldatu jataz, lengo griña guztiak legorturik eta ixildurik geldituz) eta ni utsean gelditu naz ezerezturik, zelan ez nenkiala.

197. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0106 Munduan agintzen daben iru griñotatik datoz beste griña guztiak (Jn 2,16).

198. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0282 Holakoxe grina bizia jarri behar genduke erlijiotasunean ere.

199. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00119 JOHANN GOTTFRIED HERDER (1744-1803). Ilustrazioak zuen zentzu historiko mugatuaren aurka bere burua azaldu zuen. Konkretua eta indibiduala zen guztia grinaz maite izan zuen, eta herri berezituen bizitza, ohitura eta hizkuntzez arduratu zen. Horren ondorioz munduko historia bat burutzen saiatu zen. Aztertutako herrien artean Txina, Tibet, Babilonia, Asiria, Cartago, Etruria,... eta geurea, Euskal Herria, aurkitzen ziren. Bere ustez zibilizazio europarraren arrakasta herri desberdinez osatutako unibertsoa delako gertatzen da.

200. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00208 Ordura arteko abangoardien nahasketa izan zen konstruktibismoa: kolorearekiko gustua fauvismo abangoardiatik hartu zuen, forma geometrikoak kubismotik, garai modernoekiko grina futurismotik, abstrakziotik lengoaia ez figuratiboa espresio-bide bakarra bezala ulertua eta neoplastizismotik, azkenik, gizartearen zerbitzura aritzeko nahia.

201. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0013 - Interesgarritasunari: irakurlearen jakinmina eta grina sortzeko modukoa izateari.

202. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00015 Bere grina bidelapurkeriari buruzko liburuak ziren, Quixoterentzat zaldunenak ziren moduan.

203. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00109 Madagaskarreko ur sakonetan dabiltzan azken zelakantoengan, eoietako nekea eta irauteko grina nahasirik igarri nituen.

204. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0092 Ez zitzaion falta balentriarik, itxaropenik, grinarik...

205. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0048 ONGI GORDE HIRE URREZKO EZKER HORI! Urrea, urrea, urrea,... bada urrea baino baliotsuagoa den zerbait, maitasuna; trumoirik gogorrenetan zutik iraunarazten didan grina, bularra mazakatzean aurrera jarraitzeko behar dudan begirada samurra, argiz beteriko borroka-lekura igotzeko kemena ematen didana.

206. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0049 Gizakiak kolpez gainditzeko makina bihurtu naute, inongo grinarik gabe, antsiarik gabe.

207. 1991> euskara batua liturgia ibe2 00448 Hurbil da Jauna! 6 Ez griña deusetaz, baizik gorabehera guzietan, ager Jainkoari zuen eskariak, otoitzez eta galdez eta eskerrak emanez.

208. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0617 16 Izan ere, munduan dagoen guztia grina txarrak, begietatik sartzen denaren gutizia eta aberastasunen harrokeria ez dator Aitarengandik, mundutik baizik.

209. 1991> euskara batua liturgia ibe 1995 0617 17 Mundua eta beronen grinak iragan egiten dira; Jainkoaren nahia betetzen duenak, berriz, betiko irauten du.

210. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00179 sorginak
ihiak sutan
haurtzarobako belarrak nahasten apo bihotzetan
ta grina ezpalak gizakumeenetan

211. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00048 Gau-mitxeleta bat lanpararen
argitasunean, alde eta aurka jolasean.
Likoreak utzitako bihotz puxkak ahoan.
Edertasunaren gose begininiak.
Gure grinetan ahulago sinesten.
Arnaskada gure odolarekin,
gure ametsekin eta
gure maitasunaren biluztasunarekin.

212. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00107 Ja ari naiz neure burua ikusten haitz eta oihan zaratatsuetatik ibiltzen; laket zait parthiar uztaiaz cydondar geziak jaurtikitzea, hau gure grinaren sendagaia balitz bezala edo jainko hark gizonen gaitzekin beratzen ikas balezake bezala.

213. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00271 Ferminen mintzamolde gogotsua bezain barregarriak, erdarara pasatzeko grina patetikoa sortu ohi zuen.

214. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 00044 Auzi hau zertan den jakin grinak nago.

215. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00017 Asiarako bidaia amets batetik esnatu zen, eta ilusio, gogo eta bizitzeko grinak errealitate bilakatuko zuten.

216. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0326 - Horrek sortarazten dizkigu sendimendu eta susmo ilun-ezezagunak, grina itsuak.

217. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0042 ESPAINIARREN GRINA BEREHALA AZALERATU ZEN.

218. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0025 Banituen lagunak (zeuok barne) baina maiteago nuen adiskidantza adiskideak baino; beroa zen haienganako nire grina, baina jatortasunaren atzetik batipat; neure baitango sentipen nobleak ferekatzen nituen.

219. 1991> euskara batua literatur prosa j. ziganda 0111 Baina neska harenganako grina haundia nuen eta ez nion haserreari momentu hartan nere baitan jabetzen utzi.

220. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0232 Bat-batean nagusiaren bizitza osoaren tristezia imajinatu zuen: grina salatzen zuten ijito-ezaugarriak igarri zizkion, eta grina horren bete-ezintasunean salatzen zuen itsustasuna igarri zion;(...).

221. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0127 Gogoan zeukanat oraindik, paketu ondoren Klaudionera joanda, nola aritu zitzaigun esaten: Hamalau hamabost urteko neskak, haragi grinaz sutan ikusten dizkinat, eta beren adineko mutikoak berriz, umeak bezala pilotan.

222. 1991> euskara batua literatur prosa pper 0239 Igoalekoan bizi ditun betiko emakume klasika horiek, igolekoan bizi direnez, berek nahi dutena eginez, eta senarra deskuidatzen den aldiro, beren haragi grinak besteren batekin ttaka! disimulo ederrean asez.

223. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0036 Zein malerusa gertatzen den emazte bat grina bortitz horien boterepean eta ase ditzakeen bakarraz gabetua denean! abandonatua utzirik, ezerk alegera ezin dezakeenean, eta bizi behar duenean suspirioetara eta pasio samur batera ohiturik; zoriontsu ez izateaz gain ez daitekeenean beste inoren zorion iturri izan ere: andereneko hornimendu ezteusa, bere senarraren ohoreagatik eta ez zorionagatik gordea!

224. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00150 Sarako Leizeek jakinmina ere sortzen zuten garai haietan erromantikoentzako, autore edo idazle desberdinek beren obretan aipatu ondoren. Horrela sortzen da honek bisitatzeko grina, eta XIX. mendean bertan hasten da Leizeen ospe edo entzute-unerik handiena, Gorte inperialak 1858 eta 1866. urteetan harpeetara egindako bi bisitaldien ondotik.

225. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00010 4. Baina gorputzaren nagikeria eta nahikeriara erortzen bada grina zabarren gatibu haragikeria galgarriaz une batez gozatu ondoren, utzikeriarengatik indarrak, denbora eta ulerpidea xahutu direnean, izaeraren makaltasuna salatzen da: bizitzako arazoei egozten die bakoitzak berak egindakoaren errua.

226. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00016 Elizako bide-erakusleek Plutarkoren ideiak berritu zituzten. Garizumako baraualdietan egokitzat jo zuten haiek arrain-jatea. Horrek, haien ustez, haragikeriari, grina gaiztoei, erotismoari galga jartzen zien, haragi gorri, koipetsu, beroa jatearen ondorioak horiek, botere eta indarraren sinbolo, finean. Arraina janari ona zen; haragia, txarra.

227. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00137 Lehenengoan, jakinminez eta ez horrenbeste grinaz, 86 inguruan, eta gero noizean behingo desleialtasunak, azkenean berriro ere mikrofonoaren beso zabaletara itzultzeko.

228. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00020 Betiko gisan nabilek ni. Hire moduko txirrindulari arinak malda luzeetan goitik behera ibiltzen diren legez, xaltoka-xaltoka, ipurdia esertaulkian ongi asentatu ezinik. Txapeldun nauk, plazari neurria hartu behar niokek, hortik bizi naizela ondo nireganatua zaukaat... eta eleberri bat idazteko grina sortu ez zaidak bada! Ahaleginak kantura baino makurtu behar ez nituzkeen honetan, kaskezurrean sartua diat nobela ditxoso horrena.

229. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00111 Karisma ez da ulertu behar halako mirari modu bat bezala, lehenago gertatu denarekin edo bere agerpenaren testuinguru sozialarekin zer ikusirik gabe gertatzen dena. Historian ez da ezer iraganarekiko loturetatik libre. Bestalde, Weberrek bere karismaren teorian oso xehero azaltzen duen bezala, mugimendu karismatikoaren ikaragarrizko grinak oso bakan besterik ez du irauten belaunaldi bat baino gehiago.

230. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00254 Konduktismoaren eritziz sarrera eta irteera berdinak dira eta barneko egoera mentalik ez dago. Funtzionalistek, ordez, barneko egoera mentalak existitzen direla diote eta bigarren makinarena konplexuagoa dela, lehenarena baino. Funtzionalisten ustez guk bezalako sarrera-irteerak izango zituzkeen makina batek guk ditugun egoera mental berberak edukiko lituzke. Beraz, usaimena, ikusmena, ukimena, ikasteko aukera, etabarreko gaitasunak dituzten makinak artifizialki eraikiko balira (eta lehen ikusi dugun bezala bidean gaude) guk ditugun pensamendu, sentimen eta grina berberak beren barnean edukiko lituzkete. Gizatiarrak izango lirateke, beraz.

231. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00129 Sistemaren mekanismoak eta helburuak aztertuz, errentagarritasunaren eta mozkinaren oinarria merkatu-ekonomian murgilduriko mundu modernoko eragile nagusia dela ikusten da. Baliabideak ustiatu eta kudeatzeko dagoen lilura, lehiarako grina eta produkzio/banaketa/kontsumoaren mesedetan balore izpiritualen gainbeherakada, merkataritza-gizartearen alderdi batzuk baino ez dira.

232. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00252 Jokatzean jartzen zuen grina-eta, askotan hartu zuen mina (bederatzitan) meniskoan nahiz orkatilan, baita bizeps-etan ere; masailean jaso zuen pilotadak erretina zulatu ziola, erretiratu behar izan zuen.

233. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00252 Agian frontoietan agertzen zuen grina ikusita, arazo fisikoak gainditzeko gai zitekeen, baina denbora hartan pilotarien greba gertatu zen eta ez zuen bere gaitasun hori erakusteko aukerarik izan.

234. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00152 Bestetan hainbeste kezkatu ohi zuten grinak ondasunak, osasuna, bizitza bera deus ez dira orain.

235. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00008 Harako trilladora tresnak ere iritsi ziren Urdiainera, esaterako, 1933an (Satrustegi 1967: 101), eta bestalde, uzta biltzeko etxean erriberanesak ere hartzen ziren, Murtxantetik edo Mendigorritik, esan digutenez; hauen iaiotasuna eta lanerako grina goresten dituzte Olloibarko adinekoek; erriberanes hauek urte guztirako etxera mutil etortzea ere ezagutu dute Olloibarren.

236. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00058 Daiei konpainiak kargu bat eskaini zion estudioetan, baina Mizoguchiren benetako grina zinema egitea zen.

237. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00134 Hori ohore handia izan zen berarentzat, politikaz gain zuen beste grina nagusiaren ordainetan jaso zezakeen saririk garrantzitsuena baitzen hura.

238. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00172 Freudek zioenez, inkontzientean atsegin-printzipioak eragiten du; grinek sortutako desira eta bultzaden multzoak, hain zuzen, horietako asko sexualak izanik.

239. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00172 Grina horiek ordenarik gabeak direnez eta askotan arriskutsuak edo suntsitzaileak izan daitezkeenez, arrazionala eta aurreikuslea den adimen kontzientearen errealitate-printzipioak kontrolatu behar ditu.

240. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00148 Horrela, goi-mailako emakumeak garbia izan behar zuen eta, gainera, grinarik gabea.

241. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00025 Beraz, zalantza-izpirik gabe esan daiteke bertute politikoaren ideia aldakorra dela; bertute naturalarena beti izango litzateke gardena eta nabarmena, baldin eta gizonen inozokeria eta grinek ilunduko ez balute; bertute erlijiosoarena beti bat eta bera da, Jaungoikoak errebelatu eta berak zaintzen duelako.

242. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00049 Ez dituzte gure itxaropenak, baina ezta gure beldurrak ere; gu bezala, heriotzaren zordun dira, baina ez dute ezagutzen; gehienak gu baino hobeto kontserbatzen dira, eta ez dituzte beren grinak hain oker erabiltzen.

243. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00049 Sorkari sentikor gisa, hamaika grinaren mende dago.

244. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00156 - Horren baieztapentzat jadanik esan da nire soinaren baitango inpresio orok berehala eta bitartegabe nire nahimena afektatzen duela, eta ikuspegi horretatik mina edo atsegina, maila txikiagoan sentsazio atsegin edo ezatsegin deitzen dela, eta baita alderantziz nahimenaren edozein higidura suharrek, beraz afektuak eta grinak gorputza kordokatzen dutela eta bere funtzioen joaira nahasten dutela ere.

245. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pper 0230 Baina, elizan bezelaxe da belarria engainagarri, kale gorrian, tabernan, telebistan, paganoen biltzarrean, edota haragi grinezko orgiak egiteko gelarik lizunenean ere.

246. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0006 Ataxi.- Beraz, mobida politikoetatik eta kontzientzia nazionaletik etorri zitzaizun euskararenganako grina.

247. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0091 Errealitatearen interprete handia da, dudarik gabe, errealitate hori bere egiazkotasun haragizko eta bertakoan ikusiz, eta berak duen erlijio-sukarpenaren zerbitzurako grina benatsuzko irudi pilpiragarrien sortzailetasuna, karga poetiko handia erantsiz beti ere, ez da espainiarra bakarrik, mediterranear argiaren peko Kontrarreforma katolikoaren eremu osokoa baizik.

248. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0041 Ezinezkoa egiten da kantuak sortu zuen grina hitzez adieraztea.

249. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.k. igerabide 0026 Baina, handitzen doan heinean, bere nahiak betetzearren ahalegina egin beharrean ikusten du bere burua; gainera, askotan bere nahimenak eta grinak ingurukoen oztopoa aurkitzen dute.

250. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0013 Herri txiki bateko zein apaizek adieraz zitzakeen hobeki bere bihotzeko ilusio eta grina Xalbadorrek bertso horretan baino?

251. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0014 Baita, XVI. mendeaz geroztiko euskarazko lekukotasun idatzi guztiak gaitzetsiz, gure lehen arbasoek, kobazuloetan bizi ziren haiek, hitz egiten omen zuten euskara garbi eta aratza berreskuratzeko grina zoroa ere.

252. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: mendiguren e., xabier: bekatuaren itzala, 193-215 0214 Jakitea jarduera bat da, grina bat, alkoholaren edo sexuaren antzeko obsesio eta mania bat (54. zenb.).

253. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arte modernoa 0321 XIX. mendean Erromantizismoak aldarrikatu zuen artistak bere garaiko idealetan eta grinetan partaide izan behar zuela baina baita ere kontraesanetan eta istiluetan: baldin XVIII. mendean bere pinturaren bidez Hogarth-ek gizarte-kritika zorrotz bat egin bazuen, XIX.ean Daumier-ek gatazka politiko gogorrean konprometitu zuen bere artea.

254. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0127 Nazio demokratikoetan bizi diren aberatsak, beraz, beren premiarik txikienak asetzen saiatzen dira, ezohiko gozamenak baino lehen; desira txiki pila asetzen dute eta ez dira grina desordenatu handietan murgiltzen.

255. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0127 Honela grina gaiztoetan baino gehiago erortzen dira nagikerian.

256. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0081 Bere konposizioetan izaera dramatiko eta dinamikoa nabarmentzen da, argi-kontraste handi, kolore-bizitasun eta garaiko ikuspen barrokotik urrundurik zegoen xehetasuneerako grinarekin.

257. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0081 Garai honetan halaber indartu zen bere grina erlijiosoa; Emausko Afaria bezalako eszenetan ikus daiteke bere izaera barnerakoia.

258. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0168 Hiritarrak gogo onez ateratzen dira gudura, bihi batek ere ez du ihes egin gogo, beren eginbidea konplitzen dute, baina garaitzeko nahikeriarik eta grina bizirik gabe; hobeki dakite biziaren uzten, kentzen eta garaitzen baino.

259. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. kalzada 0067 Egia da, estoikoen definizioei kasu eginda behintzat, zuhurtzia ez dela besterik adimenduaz gidatzea baino; eta eromena, aldiz, grinen nahikarien arabera mugitzea; hala ere, gizakien bizitza tristura eta garraztasunaz betea izan ez zedin, Jupiterrek giza bizitzan adimendutik baino zenbat gehiago ipini ditu grinetatik?

260. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0161 IZAKERA ETA GRINAK

261. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0318 Zerbait egiteko gogoa edo uzia ere itz zitekeen apika: edo, gutxiago izpiritualki, grina, lera, instinto edo joera naturala, etab., zerbaitekiko su hori barruan.

262. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0318 Indibidualitate bat subjektu bat da, bera zerbait espezifiko izateko gogo, grina, ernamuin bezala diferentziatua (derrigor kontzientzia hori eduki beharrik ez daukana erreala izateko: udaberriko muskilaren kasua), zerbait propio izateko eta egiteko oldar bat.

263. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0318 Gizakien eta herrien kasuan oldar hori ez da nahastu behar halabehar natural instintiboaz edo grina kontrolaezinez.

264. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0025 Txiki-txikitako griña

265. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0025 Abenturero izateko gogoa eta griña oso gaztetatik zetozkion gure gasteiztarrari.

266. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0036 Zure urrikalpenaz eskerrak! -
zion ihardoki kanaberak.
Bainan, otoi, enetako ez griñarik har,
ezen haizeek, ez atzo, ez egun, ez bihar,
ez nute zu baino gehiago izitzen:
gurtzen ni, bai, bainan ez kraskatzen!

267. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. iban 00024 Mende bereizietan jaio izan arren, tresnarekiko grinak batzen ditu biak.

268. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0002 Gehiago oraino: grina hauek bereak direla gehitu du.

269. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0048 Aitarengandik heredatu zuen ikasteko grina eta amarengandik hizketarako duen erraztasuna.

270. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0048 Handik zetorkiola, uste dut, ikasteko grina eta hori oso txikitandik jaso nuen nik.

271. 1991> sailkatu gabeak egunkariak basarri 0016 Griña ori duanari, berdin zaio basoak erre, edo gizonak il edo baitu.

272. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0002 Beraz ikusten dugun bezala, gure herriko xaharrek ez dute griñarik ukaiteko holako elkarte alaitsu batekin eta segur naiz ainitzek nahi luketela jadanik erretretan sartuak izan.

273. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00032 Aldizk.- Antonio, grina bai!

274. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... villabona maingua 00008 Ez zuen sarritan Iartzak hutsik egin bere partiduetan, baina, pilotari baten jardunean ezinezko da beti urre izatea; halakoetan, bere amorru eta grinak gaiztoak ziren benetan, epaile eta enpresariak ikaratzerainokoak.

275. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. beristain 0016 Giza bizitzari benetan eragiten diona, zoriona da, zorionaren grina.

275 emaitza

Datu-estatistikoak: