XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0002 GUDAL-JAUPARI guztiak bidezko agintarien agindu indardunei deratxekoz.

2. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0004 Euzkadi'ko Gudarostiaren GUDAL-JAUPARI guztiak SAIL onen esanekoak izango dira.

3. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0004 Baita be, GUDAL-JAUPARIEN eginkizunak egokien betetzeko bear diran zeatz-meatz guztiai begirako dautse, adibidez: aldagarriak, jaupari eginkizunetarako bearrezko gauzak, opalmai iguzki ontziak, ariñak etab., oarrak, gexo-zainketa, ordañak eta bestelako egunean eguneangoak.

4. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0004 Euren eginkizunak izango dira: Jauparien oparinak ikusi eta beragoko ataletan esaten dana zeatz betetzen ete dan begira, ikusiriko guztia SAILL-Buruzagiari azalduaz.

5. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 a) Bere arduraz jabetzean, Gudal Buruzagiagana agertuko da (Anei-buru, Sailburu...) jaupari arazoetan yagokozan alegin guztiak berari eskeintzeko, eginkizun guztietan bitsuon eretxiz jardun dagian.

6. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 e) Gudariekin artu emonak izango dauz arein ederra euki eta euren bizikera jakin dagian (autualdiak, irakurrketak, lagunak, etab.), egiteko guztiak egokien atondu al izan dagitzan.

7. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 h) Bere lei guztia gudarien gogoarekiko onik aundiena izango da, orretarako bere burua bear bestean ukatuaz eta osorik guztientzat izanez.

8. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0008 d) GUDAL-JAUPARI Goren guztiai ingurraztia emongo yake.

9. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0010 Txapel eta bularrean ezkerraldetik, guztiak erabilli bearko daben GUDAL-JAUPARITZA ezaubidea onangoa izangoda: Pax Christi izki-alda zuriz: barrua gorriz dana areitz adarbi ezez baranoturik eta ikurdi itxuraz.

10. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Gustiok zutundu gara.

11. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Gero, gustiok batera.

12. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Gustiok etxeratu gara.

13. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Bai zergatik? - Atsegin diran gustiak ez diralako beti onak izaten.

14. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Txori gustiok kayola andi baten sarrtu dauz.

15. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0007 Siniskintzako egi guztiak, Kredoaren siniskayak batez be, dira nik, kristiñau nazanez, sinisten dodazanak.

16. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0008 Toki guztietan dago Jaungoikoa.

17. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0008 Jaungoikoak guztia ete-dakus?.

18. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0008 Bai jauna, Jaungoikoak guztia ikusten dau, baita gure gogorapenak bere.

19. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0009 Dan guztia ezerezetik atera ebalako, deritxo egillea Jaungoikoari.

20. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0016 Oarra. - Otoitz au Bizkaiko erri guztietan bardin ez da esaten, era askotan baño: era guztietatik auxe autu dogu ta guztiak orraxe jotea ondo litzake.

21. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0017 Agurr Maria, graziaz betea, Jauna da zugaz, bedeinkatua zara zu andra guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua. Jesus. Santa Maria, Jaungoikoaren Ama, erregutu egizu gu pekatarioen alde, orain eta geure eriotzako orduan. Amen.

22. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0022 Bai jauna, Jaungoikoaren legeko agindu guztiak eta bakoitza betetako bearrturik gagoz eta ez betetea oben edo pekatu da.

23. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0024 Ezagueradun kristiñau guztiak, zazpi urte betezkero, dagoz Meza entzutera bearrtuak.

24. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0024 Ezagueradun kristiñau guztiak dagoz autorrkuntza ta jaunarrtzea egitera bearrtuak.

25. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0031 Jesukristo neure Jaun, Jaungoiko ta gizon egiazkoa, neure Egille ta Salbagillea, zareana zarealako ta gauza guztiak baño maiteago zaitudalako, damu dot Jauna, damu dot biotz-biotzez, zu iraindua.

26. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0031 Asmo sendoa arrtzen dot ez geyago pekaturik egiteko, Zu irainduteko bide guztietatik alde egin, autorrtu ta oben-nekea betetako.

27. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0031 Obenik geyago bein be ez egiteko ta obenerako bide guztietatik aldenduteko erabagi sendoa, da asmoa.

28. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0031 Oben astun guztiak, penitentzi edo oben-nekea betetako asmoz, guzurr eta naste barik, norberak dakizan lez, autorr-entzuleari esatea, da aozko autorrkuntzea.

29. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0022 3ª Eta gero, gustijetatik seik alde-eginezkero, ¿zenbatzu?.

30. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0047 Ganera autortu jazo jatzuzan beste argaltasun eta loikeri mueta gustiak entzutez, esatez (autu, ipuiñ eta kantak), ikustez (zeure edo bestien billoztasuna, estanpa, komedia, zinematografo); irakurtez (liburu, novela ta enparauak); dantza Naste-dantza edo baltsiua berez eztirudi pekatu, astuna beintzat.

31. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0047 Esan nai da, naste-dantzan egiten daben gustiak, egitiagaz bakarrik , beste zerbaitegaitik ezpada, eztala ziur pekatu astuna egiten dabela.

32. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Ikutu egioezu gaixo mueta gustiak ikutuagaz bakarrik osatzen zenduzan gorputz orregaz; garbitu ta zainduizuz, pekatura eruan eznagien.

33. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Lagundu eguioezu Aita Santu, Obispo, Abade, erligioso, agintari'ta beste erligiñuari kalte nai on askok egin leyen gustiai be; bakochak bere egiñ-biarrak ondo beterik, bake santu baten aurreratu ta zabaldu dediñ gure erligiño salbagillia.

34. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Mesede andi onen ordez, ¿zer emongo deutzut, Jauna? Baña ¿zer daukat nik emoteko, Zeure eskutik artu eztodanik? Orregaitiño be bakit gauza bat gura dozula beste gustien ganetik: eztaidala geyago pekaturik egiñ.

35. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 -¡Aitalenik zoriontsuena beste gustien artian Jaungoiko gizonduaren Aitatzat auturiko San Jose doatsua Jesus-Umia allagiñako ezeukian jayoten ikusita artu zenduan atsekabia, laster biurtu jatzun zeruko poz, aingeru-soñuak entzun, eta gau miraritsu atako argitasuna ikusirik.

36. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 Atsegin-atsekabe onekaitik eskatzen deutzugu, kendurik bizitzan gure okerreri gustia, pozik il gaizala, Jesus'en izen santua ao ta biotzian dogula.

37. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0252 Zure ondoan ¿zer da eguzki
Gaba egundutekoa?
¿Zer idargia bera bajatzu
Oiñen atseden lekua?
¿Zer dira bere gabez izarrak
¡O! Izar berarizkoa,
Danak guztiak goiti beti illun
Aurkitzen bazan mundua?
Zu sortu arte bazirudian
Onek linbo bat itsua?
.

38. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0252 Zu zara utsik aukeratua
Izar guztien artean,
Illuntasunen usainik bere
Ez daukazuna soiñean,
Illunpe danen jayotokia
Daukazu mende mendean,
Zeuri ikutu baño lenago
Sortu ziñean unean,
Zeuntzalako zuk artu bakarrik
Bere burua oiñpean
.

39. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0252 Zorioneko sortuerea,
Dana guztia santua,
Ainbeste eunki edo gizaldik
Bein bere ez ezagutua;
Zeiñek ipiñi eban pozturik
Mundua ez eze Zerua,
Ta bildurturik unetaraño
Cherren zorigaldukoa,
Lurrera jausten asi zalako
Bere eskuko zetrua
.

40. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0250 Alchatu da ta zutik
jarri da betiko,
daukan arri oñetik
ezda eroriko;
denborak soñekorik
ezdio autsiko,
gu ilko gera ta da
Dugiols biziko,
ondorengo guziyak
dute ikusiko
.

41. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Naiz ixan uda, naiz negu baltza
argi ta ederr zu beti,
ederrak dira zure txokuak
gustija zara ikusgarri
.

42. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Etxezarra sendua ixil-ixiltsu dago.
Eskaratza zabalan basetxeko gustijak
batzaldu dira. Jon'ak, sutonduan jarrita,
bekoki oldoztuna esku-arrtian dauko.
Bere ama-arrebeak emendik-ara dabiltz,
bidate luziaren zertzeladak gertetan,
ta bularr-bularretik jori ixurten yakezan
negarr-zotin mingotsak berak ezi-eziñik,
Kepa, leyuan soka, araneko lañua
uarrkabe ta adige begiratzen edo-da
.

43. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 ¡Zeruko poza billa bijotz onen lorrak!
Gustijak nai nebazan lagun iraunkorrak
neu saltzalle nintzala Jaunan maitiari.
Zuur nintzayen griñai, goor eskar-otsari.
.

44. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 ¡Gustijak baña soilik ziran zeure urratza!
Zelan gabiltz ikusi ezin zaitugula
zeugana juateko argizko bidiak
gauza danak badira?

Udalen ta lorak.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Eta arima oneec ain azco eta mereciquisun andietacoac izanic, cer gaitic cirean Erregueac, Aitalenac, Igarlac, Beragan sinistu, Bera opa izan, Bera iruditu eta Bera predicadu ebeenac; eta ain beste guizalditan Jaungoicoac aguindu eutsen ascatasun ain osagarriaren fede eta icharopena munduan euqui eta eracutsi ebeenac; baita cirean bere adisquide laztan eta bere gracia eta berbac gorde ebeezanac, eta euren artean baita bere aitac edo asaba araguizcoac izan cireanac; egozan azquenez bertan baturic lenagoco denporetan bere Pasiñoac emon ebazan frutu guztiac; errazoezco gauzea zan euren Erredentzalla eta Salbaguilla izan zanac bere pertsonaz icusi eta eurai alaco ascatasun miragarriaren barri emotea.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 Ille bigarrenean, Karlosi begia oso sendatu orduko, etorri zan albistea, moroak sartu zireala Españan, ta ogeitik berrogei urtera bitarteko mutil guztiak, joan bear ebela gudura, aprikarrok, Españatik kanpora bidaldutera; Bizkaira arte etorri leitekezala, ta bizkaitarrak be joan bear ebela euren asaberria jagotera.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 Esan leikean, Jaungoikoak entzun ebazala Mari Jesusek biotz samurraz egin ebazan eskariak, eta arautu ebazala gauza guztiak, danen onerako.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 Txomin Txikik eta emazteak, beste ogikutu gazte bat artu eben eurai laguntzeko lan guztietan.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Josetxok, sendotu zanean, jarraitu eban len legez Txotxo Tontorren txalupan: goizean goizetik joaten zan egunaro txalupara, ta itxasora joan-etorria egin, txalupa garbitasunak eta beste arazoak amaituten ebazanean, etxeratuten zan; ikasi ebazan arrantzuko bizibidean egiten zirean arazo guztiak, eta ekandu zan itxasoan ibilten, eguraldi onakaz zein txarrakaz.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Ori da ama, nik egin dodan okerkeria guztia, zapladak merezi izateko? Zer egin bear dot ba, urte bitan kanpoetatik ibillita, etxeratu dan adiskide bat berbetara bajatort? Zoaz ortik erantzun?.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Zeurea naz ta jo naizu ama nai dozun guztian, baiña badakizu Mundakako gizadi guztien artean entzute andikoa dana Josetxo, bere betiko egitasun onakaitik, eta ganera ikastuna ta esangiña dalako.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Esan daizala nigaitik, nai dabezan zitalkeri guztiak, baiña, alan ta guzti be, ezin izango dabe ondatu nire gizabidea; emen ta ibilli nazan leku guztietan ezaguten dabez nire egitasunak, eta erruezari gorroto izatea Jaungoikoak nekalduko dau goiz edo belu.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Noizik beiñean Izarora joatea, egun bat igaroten, ango ikusbide iruderrera ta aize gozatsuetara, beti izan zan Mundakako neska-mutil guztien ekandua ta guraria.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Guztiak joan zirean zortziretako mezatara; gero egin ebezan abiamenak eta amarretan sartu zirean sei arrauneko txalupatxo baten.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 Ermokeni bere ageri eutsen zer jazoten zan, ta eurak eta aide guztiak asi zirean Eladi billatuten, batzuk andik, besteak emendik; oneek itxasertzera, areek atxik atx ta leku guztietara.

56. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 Illun egoan itxasaldea, ta Txomiñek igitu ebazan guztiak.

57. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 Neskamea bidaldu zan Mundakara osagillea billatutera, ta laster jakin zan erri guztian Josetxoren gertaerea.

58. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 El Rásimoko jauntxo guztiak sakelean, yostailu batzuk lez sartuko leukez Tetek.

59. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Zezindurik kar kar kar ziarduen barreka alde guztietan.

60. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Que hable Floren Andraka deadar egin eban Martzelinak lenengo, Florenen lau arrebak eta sapaillo atako emakume guztiak gero, bost edo sei bidar.

61. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 Barre-zantzoka, ortz biak agirian luzaro doguzela egon gara albotiko guztiok.

62. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0038 Ama gustiz gozo, Aingueruen Erreguiña eta Andria, negarresco erri onetan Eleissa jaijo barrija saindu eta euntsin, Apostoluac gorde eta cristinautsa gustiaren icharopen sendua izan ciniana; eta orain ceruan erruquisco goirenengo jarlecuan jesarrita zagozana; ceugas batera poztuten naz, eta Aingueruen taldias batu eta espiritu onecas batera, pecatarijen Ama eta igueslecutsat deituten saituesela dacustadalaco, hordu oneco ondo etorrija emoten deutsut.

63. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0039 Zu nire gordela eta igueslecua izan ezquero, diabruaren amorru gustijac ez nabe bildurtuco eta bere sartadac ecingo nabe sauritu.

64. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0042 Padua'ko saldun gaste batek jantzi eban Karmengo kutuna maitasun andijagaz, Griña zitelen indarrak eta lagunen jarraibide dongak galdu eragin eutsien gurasuakanako lotzia eta gauza onetarako zaletasun guztija.

65. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0042 Bere bularra zearrkatuteko endaitz bat jaurrtin eban indarr gustijaz, zorionez eskapularijua eukan aldetik; baña burdiña zorrotz arek bularrian ez eban sarrtu nai.

66. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Guztiya prest daoenian, eche-jaunok deituten deutzee euren asabai (len eche-atako eche-jaun da eche-andra ziran Beste baten emongo deutzuet onelako sinisten barri arimai), maiya prest dagoala ta, etorri daitezala jaten.

67. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Biyen bittartian, echeko guztiak maiyen alderdi biyetan zutunik dagoz ichoroten arik eta asabak eurena jan deiyen artian.

68. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Orduen echeko guztiak belaunikoturik egiten deutzee asaben arimari adoraziñoia, eta eurak ill-errira utsik biurtu ezteizen, erreten deutzeez (au da illen giro-mutuo) diru-paperak (olan derichoe, baia eztira benetakoak) oneen ustez, andikaldian be dirudunak obeto bizi eidiralako.

69. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Bildur aundiya eukidaroe egun oneetan berba gaiztorik esan edo entzutiaz, olakorik aurkituten bayakoe, datorren urte guztian charto ibilliko dirala uste dabe-ta.

70. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Eta berealaxe echeko guztiyak belaunikoturik egiten deutze eche-jaunari urte barriko agurra edo urte barri atsegintzuak opa izatia.

71. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Gau guztiyan lotara barik jolasian igaroten da, esan dodan lez, bakocha berenian.

72. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Eta olanchik beste agintari guztiak be, menpekoak nagosiyeri egiten deutzee.

73. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Ate guztiyak ichita egon oi dira.

74. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Gau atan eche guztiyetakoak kako ganian edo arbola ganetan eskeiten dabez kurtzuluak edo kandelak paper gorrizko edo lorazko faroletan; eta ume koskorrak lora gorridun farolakin olgetan kalerik kale ibilten dira.

75. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0131 Mundutarren begiakaz begiratu-ezkero, eriotzea arerio andi bat da, beste guztiak baiño esku azurtsuetan indar geiago ta biotzean amurru geiago daukazana.

76. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0142 Uda gustiko domeka ta yaiegunetan ikusten dira Urkiola'runtz goiz-goizetik duazala senar-emaztiak, oñez, umetxu bat edo bi astotxu baten ganian, otsaretankuriyoso ipiñita.

77. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0180 Eta gero beste leyo batetik bardin, beste batetik be bai, eta beste batetik... alde gustiyetatik agua va entzuten zan, eta parrast ortik, parrast andik, bildur emotekua zan.

78. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 - Baña, ¿zer dantzut? ¿Gixon bakotxak zazpi andra euki legizala? Uriko burubegittallu gustijak apurrtu eragittia baño askozaz txarrago da ori; bai, eguno ba'da.

79. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 Eta jauregira eldu zaneko, ara non yatorrkazan txakurr gustijak amurrututa, entzun ixan eban legez, barrutik iñok ezarritta berari aginka egitteko.

80. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 - Oraingotan eztozu iges egingo, ba; ta naiz-ta asmau al dagixuzan amarru ta azerikeri gustijak asmau, ezin ixango dozu nire esku arrterik bixirik urten.

81. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 - Eta batta zuri be opa dakixuzan atsegin gustijak emotia jarrdetsi eutsan bakaldunak¿Nekatu al-zara?.

82. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 - Ene jaun altsubok esan eutsen orduban Markolbe'k negarr-agiñian eztaukat berbarik ez-ta bijotz naikorik, neu gai enazalarik zubekandik artu dodazan mesede ta onegin gustijen alderako biarr dan lez eskerr egitteko; baña neure utsok Gustija-al-dauanak Berak beteko al-dittuz, eta eguno eten barik ekingo dautsat Areri otoitz egitten nire ordez oparo saristau zagijezantzat.

83. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 Jaungoikuari gura dakijola, ba, zuben bakalduntza au baketan eta zorijonez luzaruan irautia, arerijuen aurrka zuben besuai indarra ta adorea emonez eta maltzurrkeri ta saldukeri gustijetatik jaregiñez; eta emon dagixubezala, batta, bijori, zeuberi opa dakixubezan ondasun eta zorijontasun gustijak zeuben gurarijen neurrittan.

84. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 Illebete igaro-orduko, egin ebazan jausialako eurijak; esan leikian zeruko erreka askoren-atiak zabaldu zirala lurrera urak Jausteko: ixugarrija zan Ibaigarden'en urak eroyan abijadia; arri guztijak-be, uste ixan zan eruango ebazala ur-juanen inddarrak.

85. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 Bijaramonian juan zan, Sabas katigu eguan echaguntzara; gudularijak ichi eutsen beragaz berba egitten, eta albuan egozanak adittu ezeyen, euskeraz ageri eutsazan albista barri guztijak.

86. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0145 Ezagun-da, ixan-be, emeko gizadijak iñoiz korkochik ikusi eztabela; nire tontorrari begiratzen deutsen guztijak, jarten dira barreka, iñoiz ikusi ezpaleben nire tayuko gixon bat.

87. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0010 Neure Jaun ta Jaungoicua, neure eguilla ta salbaguillia: laquetu eidazu zure orbanbagaco Amaren ondran eguitera noian orrilleco jardunera edo ejerziziyo samurreraco diñaro maniau nadin, umill eltzen zure itzaltazun Jaungoicozcuaren aurrian misericordiya esque, zure laguntasun baga dalaco guizona caden ta argala, ta bisturic fedia, tasinisturic, sendo sinisten dodan leguez, onera guztiyac datozala zugandic; erregutu daidan, indazuzala Mariyaren bitartez, umil escatzen deutzudazan mesede guztiyac.

88. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0011 Zuc, neure Jaungoicua, daucazu esanda, ez deutzazula ezerbere ucatuco zeure Amari: jardun edo ejerziyo onec dira zerubetaco Erreguin iragarri zenduan Birgina orren ondra edo gloriyaraco, eta Mariya laco ama bat ta ain Ama ereguiyaren ondran eguiten dan guztiya, dana leguez zure semiaren ondra gueiyagoraco, arguitu eguiguzu, Jauna, gure adiña, ta sutu gure guramena amodiyozco suaz, gure erregua eldu dedin, jarriric zagozan jargoi ereguirano.

89. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0068 (...) bederatzi illa betean euqui ebazan Mariya izan zan, guztiyac baño leenago, ontzi autu ta Jaungoicuaren gogocua.

90. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0069 Orregaitic diñue iracusla ascoc, alan Mariyaren barrua zein da azala zirala aingueruzcoac, ta adierazoten ebela arrigarrizco guizon Jaungoicoagaz bere arimiac eucazan miragarrizco artu emon guztiyac.

91. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0128 Jesucristoc emon eutzan bere Ama chit gurgarriyari, ugaritasun andiyaz, zeruan ta lurrian berari emon jacan al guztiya, ta al-au dauca Mariyac zeruan muga baric, bada orretaraco esaten da: Jesucristoc bere Ama entzun ta erantzutia, batizan dirala beti, beragan: Bai, Mariyac zeruan daucan al ta escubide onec, beti izan dira emon deutzazan Jaungoicuaren duiñac.

92. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0129 Ama batena bere onerazpentzuen biyotza ez dabelaco bildurtu ta icaratzen, icharopendu baño, Mariya euren jaola ta laguntzalla altzua ta euren areriyo guztien amorrotic ascatu ta locabetuten dauzana, dan ezquero; baña da guztiz arrigarri ta bildurgarriya fediaren areriyuen contra: Berac banatu, laurendu ta birrindu ebazan munduco erejiya mueta guztiyac: Berac eracutzi eban bere miragarrizco al-au, maitetasun tolezdunaren contra: Berac azquenez, obitu ebazan lotzagarrizco oxin bagaco zacontza baten cristiñauen areriyuac.

93. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0185 Herman zorionecuae ainbestian maite eban Mariya eze, eguiten eban aleguiña izateco bere antzecoa gauza guztietan San Felipe Neric emoten eutzan Mariyari atseguin maitiaren izena.

94. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Andik lastertxo norbaitek taun-taun atea yo ta zirautsen: zabaldu, ene kutunok; zeuon ama nozue ta guztioi dakatsuet zeozer.

95. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Gero etorri zan barriro aumeakana; taun-taun yo atea ta dein egin eutsen: zabaldu, ene kutunok; amatxo nozue ta emen dakatsuet guztioi zeozer.

96. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 3. Jaungoiko bat eta iru notin dirala, Jaungoikoa guretariko bakoitzaz arduratzen dala, guztiok Aita Goikoa'ren seme gareala ta anai legez alkar maite bearr dogula, Jaungoikoa'ren naya bete bear dogula, eriotz ostean guztiok epaituko gaituala ta bakoitzari irabazi dogun sari edo zigorra emongo dauskula... egi guztiok Jesukristok irakatsiak dira.

97. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 4. Egin bearrekoetan, batzuk guzti-guztiok, nai-ta-ez, egin bearrekoak dira; beste batzuk on-ona izateko bearrekoak.

98. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0155 Baña ez nau ni lorindu... Ori, morroi ori, berbalari ona ta guztia izango da, baña....

99. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 (...) yai eder bat egitea gura izan dau erriko zelai nagusian, bertara erriko jente guztia batuta, gazteai an sardana-yantzea egiteko dei egiñagaz; Azaña udal-etxeko balkoitik eurai begira dagoala, Azañaren ondratzako euron sardana-yantzea izan zeitean.

100. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 Ta arratsalde guztian egon zirean Azaña ta alkatea dantzarien begira, ta aorixe suerte ori euki eben: dantzarien begira egoteko suertea; baña dantzariai begira egoteko suerterik ez eben euki.

101. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0044 Sacramentu guztiyac dira santuac; baña onec duca beragan santutasun guztiyaren jaubia, Birgiña guztiz santiagandic jayo, gure pecatuacgatic il, ta orain Aita Jaungoicoaren alde escumatatic zeruan daguana.

102. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0044 Zeruco Jaun onegan euqui biar dozu icharopen andi bat, maitetuagaz bera gauza guztiyen ganetic, ta maitetu gura dozula, zeruco zorioneco guztiyac maite daben maitetasun guztiyaz, escatzen deutzazula emon daizula betico gloriya bere erruquitasun andiyagaitic, baliyetan zariela onetaraco Mariya Birgiña guztiz santiaren bitartecotasunaz, ta zeure santu artuen bitartecotasunaz.

103. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0045 Bere semiai emoten deutzan beste sacramentu bat, dauca Eleiza santuac, eta da Oliaziñocua: beste sacramentu guztiyac leguez, au bere da Jesu Cristo gure Jaunac ipiniya, ta bere eguitadia da, pecatu ariñac parcatutia, arimaco gachac osatutia, garbitzen dabela arimia pecatuaren orbanetatic, ta gorputzari emoten deutza osasuna arimiaren oneraco bada: emoten da au bizitziaren amayan.

104. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0106 Jayo zala beragandic, gueraturic Azuri Jaungoicozcoaren Ama duiñ au, dontzella, Semia jayo baño lenago, jayaqueran ta jayo ezquero, Jaungoicoaren escutic urten daben gauza guztien Erreguin ta aguintari, grazi ta irabaziyetan aingueru ta santu guztiyac baño betiago, ta bacarric Jaungoicoa baño guichiago, alanche Jaungoicoac goratu gura izan ebalaco.

105. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0107 Sinistu ta autortuten dot, zaspi diriala gure Eleiza Ama santiaren Sacramentuac, gure arimaco zaspi iturri leguez, Jesucristo gure Jaunac ipiniyac, gure erru ta oreñ guztietatic garbituteco, ta emoteco guri bere grazi ta birtutiac.

106. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0107 Bardin, Jaungoicoaren urrengo, gurtu biar doguzala berarizco gurmenaz, Mariya Birgiña guztiz santia, ta santu guztiyac, baliyetaco euren bitartecotasunaz, jarizteco Jaungoicoagandic erruquitasuna guretzat, ta alan gurtu biar doguzala Cristo gure onaren irudi,(...).

107. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Arima garbiyaz artzen dabenai emoten deutza, esconduac euren bizitza guztiyan nai ta nayez eruan biar dabiezan gaiztasunac goitu, ta cristiñau esconduen equinpide ta zereguin guztiyac betetaco graziya.

108. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Beguira bada, zetara suzendu biar dozubezan zeuben eguiquera guztiyac.

109. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0135 Zeuben eche edo familiyaren jan edana ta soñecua billatu ta zeuben ondasunai beguiratu dayozuen, ta oitura char guztiyen iturburu ta sustraya dan alperreriyatic, iguez eguin daizuen, zereguin garbi ta onetan arozotuco zara.

110. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0135 Zu, andria, gauza guztietan egongo zara zeure senarraren menpian: gorputzeco apainduri larreguiric ez dozu billatuco, ta bai birtutien edertasuna: ardura andiyaz beguiratuco deutzazu echeco gauzai: premiña baga ez dozu echetic urtengo, ta orduan bere zeure senarraren baimenaz:.

111. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Eta bakotxak bereak esagututean, urtxakurrak nagusiaren aurrean baño urduriago, ¡emen datoz Paulota! ¡emen datoz Joseta! ziarduen gizon da emakumeak; eta umetxoak barriz, euren gurasoak nasa ondoan agertuten ziranean, urte batean ikusi ezpalitue legez, ¡aita! deituteutsien indar guztiakaz, ¡aitaa!... Arrantzale errukarriak, danak bustita, zurbilduta, nekatuta, aulduta, etenda, adorerik bage, goseak eta egarriak amaitu bearrean, gizonaren itxurarik ezekarren; baña lurrean oñak ipiñita laster ondo erakustebien gizontasuna, euren umeak besoetan artu ta malko lodiakaz arpegi biguna bustiteutsienean.

112. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Illundu arterañoko guztian, da illunduta gero be bai, arrantzalien estualdia baizen beste auturik etzan ibilli Arranondon, bat ezpada beste txalopa danak etxeratu ziran baña.

113. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Eurak ziran emakume agirakari guztien buru ta nagusi; agiraka egitea zan euren poza; nasan batuten zireanen artean gogorrenak eta gaistoenak izatea euren arrotasuna.

114. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0092 Isill aldi bat egin ondorean, Kitolisi biotzeko naigabea kentzearren, asi ziran aterpeko gasteak erezian, da etziran geiago isilldu euren lan guztia amaitu arte.

115. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 Goiz-berandutxoan agertu zan Ontziagintaria, iñok ezekizan eskutuko bere atx-zuloetatik; zorroa bete lanpernagaz; jeupadaka ta eskuziñuka deitu eutsen lagun guztiai; sartu zituan lanpernok ur gezalagaz ordurako sugañean egoan topiña baltzean, da asi zan lagunok ekarren arrantzea zelangoa zan ikusten...¡Marari marariena! Lupiñarik ezetorren.

116. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 Oñetako barri batzuk jantzi bear dituan ume baten senera egon zan gau guztiau opari orren gomuteagaz.

117. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 Begiratu barik ikusteban ederto, bere begien aurrean euki eban, eziñ kendurik, erastunaren argitasun deigarri biguna, ta etxeko lagun guztiak esagutu eben, gau atan, iñoiz baño artega ta arduratsuago egoala gure neskatillea oera joateko orduaren zañ.

118. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 Batak eta besteak Diputau edo orretariko agintari izan bear ebalata, erri guztia nastau dabie: jakingo zenduan.

119. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 Artobero, ordurarte ia itzik egiezeban Artobero ixilla, Arranondoko aserrien oiarzuna balitz lez, sartu zan autuan: - Patxiren aldeko guztiak sentzunbakoak dira, Mañasi.

120. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0217 Betozan ordurako, kaleak betean, Berrituko gizon morroskoak eta emakume galantak, bularren gañean Antiguako Amaren irudiak zituela; agertu ziran gero Markiña, Jemein, Goibar, Etxebarria ta Zigarrotzakoak; igoeben danak, aldizka aldizka, Antiguaraño, soñu gozoak joaz, Ama Mariari ikuste bat emotera; ta guztiak agur biguna egieutsenean, eldu zan Mariaren irudia errira jasteko ordua.

121. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Baña Jaungoikoa egille ta jabe ta nagosi izatez gañera, ondasun guztien iturria be ba-da; on oro Beragandik datorkiguz.

122. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0251 Arimagazkoa, otoia ta otoiari darraikion guztiagaz Jaungoikoa goratu ta aintzatzea da.

123. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Bada guztiak dira berenez onak.

124. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Bide oneitatik guztietatik joan izan dira kistarrak zerura.

125. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Bizi-bide guztiak onak izanarren, batzuk besteak baño obeak dirala ezin ukatu leike.

126. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0353 Zure alaren indarrez gauza guztiak ezer-ezetik sortu dituzun Jaungoikoa: asieran gauza guztiak atondu zenduzanean, Zure antzera egindako gizonari, emakume-gorputzari giza-soiñetik asiera emotearren, utzi-ezindako emakumearen laguntza emon zeuntson, Zeuk batetik sortuak ezin banandu leitekezala irakatsirik: ezkontz-batasuna, Kristo'ren eta Eleizaren alkartasuna iruditzeraiño donetu zendun Jaungoikoa: Zeuk batu izan dautsozu emakumea gizonari, ta gizabatzetatik lenen au, ez jatorrizko obenaren zigorrez, ez euri-jasaz bere, ez ondatzeko onespenez ondu zendun Jaungoikoa: begiratu errukiz zure mirabe oni, ezkontz-artzean, ba, zure babespean jarri gura dau: maitasun eta otzantasun bustarri bekio: zintzo ta garbi ezkondu beite Kristo'ren gogoz, ta emazte deunen antzeko iraun begi: Errakel baizen maitegarri izan bekio bere senarrari, ta Errebeke baizen burutsu, ta Sare baizen urtetsu ta zintzo: gaiztoak ezpegi ezertxo bere beregandu onen egintzetatik.

127. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 Nagosien obena, umeena baño gaiztoago; kistarr diranena, ez diranena baño astunago; jaupari edo abadeena, osterantzekoena baño errudunago; guzti oneik obenaren gaiztakeria jakin eta oarrtzeko, besteak baño zio ta bide geyago daukeelako.

128. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0084 Beste oben guztiak baño astunago ta Jaungoikoa'ri irainkorrago litzakio oben auxe.

129. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 Guztiok daroaguz alde bi, arrpegiak lez.

130. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 Alde batetik bakarrik begiratu ezkero, guztiok gara txarrak.

131. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 Bestaldetik guztiok onak.

132. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Auxe izan zan ezanerazo gura izan euscuna Igarlearen bitartez, esan ebanean (Salm.43,16.: Tota die verecundia mea contra me est, et confusio faciei mece cooperuit me) esan gura dabena: Egun guztian dago lotsaria nire aurrean; eta neure arpeguico lotsariac nauca estalduric.

133. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 (...) eta eguiaz eta izatez zala indar uts eta lapurreria, eta icusten eban leguez Jaunac an egozanai berba eguinda ezzala probechuric ateraten, erabagui eban ixillic egonda otsantasun eta umiltasunaren onpidea gu guztioi emotea, bardin an egozanai ceinda gueroago etorrico cireenai.

134. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 Baña icusi ebanean Sacerdote nagusiac, bere asmu guztiac deseguiten jacazala, eta bere usteaz urteten ezebala, eta teztiguac bere condenetaco guei ez ocasiñoric emoten ez eutseela; gura eban berac Salbaguillea bere berbeetatic artu; eta orre gaitic egoan suturic eta bere barruac artu ezinic, icusiaz ce sendo eta oso ixillic irauten eban; eta onan bere barruco artegatasuna escutadu eziñic supitoan jagui zan ain mereci baga jarriric egoan jarlecutic, eta asserrez eta icioturic esan eutsan Salbaguilleari; ¿Celan zagoz ixillic?¿Cer gaitic berba eguiten ez dozu?¿Ce andiuste, estaldute edo erechi gura da ori?¿Celan zeure descarguan ezer emoten ez dozu?¿Cer gaitic berbaren bat zeure contra eguin direan salaquisun eta testigantzetara esaten ez dozu?.

135. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Diño bada San Marcosec, batuten dabee compañia dana;et concovant totam cohortem eta San Mateoc. Batu ebeen conpañia guztia; Congregaverunt ad eum universam cohortem.

136. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Eta eguia aguiria dana guztiac batu cireala olguetaco asmuaz, edo burlazco edo irudi utsezco erregue antzac emoteco; bardin cein baliloiazan zoro baten buruz burla, barre eta jolas eguiten.

137. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ondo daquit, Jauna, eta ezagututen dot, mundu guztiaren Jaubea bazara bere, eztala mundu onetacoa zure erreiñoa; eta alan nic ez deutsut escatuten mundu onetaco gauzaric, egonic ni curutze baten eta zu beste baten, bioc ia mundutic urteteco.

138. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Eta nic mereci ezpaneu bere curutze au neure pecatuac gaitic, eta neure escuan baneucaz bere munduco aberastasun eta ondasunac, direanac direala, borondate osoaz ichico neuquez, eta guztiez gane gane auqueratuco neuque, curutze nun nagoan au, zurearen ondoren egotearren.

139. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ainbat blasfemia Sacerdoteen aoz entzuten egoanean, borondate onaz artu eban Jaunac lapur baten autorquisun au; lapur zorioneco onec barriz ezagutu eban ezquero Jaun ori, erriaren, guizon guztien eta guizaldi guztietaco erregue eguiazcoa zala, ordu atan escutaturic eta eztalduric begoan bere; asartu zan, Erregue bateri leguez, berari mesedeac escatutera; eta icusiric Jaunac celan bera predicatu eban, eta Erregueri leguez mesedeac escatu eutsazan, alan Berac bere, Erregueac leguez eguin eutsazan, eta mesede andiagoac, escatu eutzazanac baño.

140. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Poz eta atseguin andiaz cecusala bere odolaren frutua, eta pecatarien conversiñoco lenengo lorea, eta eguiaz damuturicoen confesiñoraco onpide ain umilla; Jaun orrec, Erregue izatearen gañez-garri Sacerdote nagusiarena eucanac, parcatu eutsazan curutzean egoan lecutic, bere pecatuac parcamen osoaz, bere erru guztiac garbituten eutsazala, (...).

141. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 Onelaco burla modua eguin eutsan Jaunac eriotzari, bada uste ebanean Jaunari bere atsamarrac ezartea, berari Jaunac bere escu altsua sendo ezarri eutsan, eta ichi eban aurrerantzean iñori calteric ez eguiteco egoaroan; cer gaitic curutzean guztiz gora jaso eban ezquero bere indarrez, bota eban andic eta ezarri eban lurrez contrara guztia zatitutera guiño; alanche esan eban aurreztic Isaías Igarleac.

142. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Auxe zan bada Salbaguillea ill zanean inpernuco lecu guztien izate modua.

143. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Curutzean ill zanean Jauna, bere arima guztiz santua Jaungoicotasunaz bat eguinda edo batuta, eta contau ezin leitequeezan aingueruz inguratuta, jaitsi zan Berbera inpernuco lecu zacon aetara, nun alde guztietatic sarraturic egozan ainbat arima.

144. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0011 Gero Kreta'ko gotzain autu eban eta arazo goitarr onetan bere indarr eta alegin gustiekaz, Kisto'ganako maitasuna zabaltzen alegindu zan.

145. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0061 Yaunmaitasunean garrtutako biotza eskuetan ebala itzaldiak egiten zituan, eta gustiak arrituta esaten eben: Onek lez iñok ez dau itzik egin.

146. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0061 Bere irabazi gustiak txiroentzat ziran, eta biziteko bearr ebana otzaratxoak egin eta eleiztarrai zalduta ataraten eban.

147. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0146 Pilosopi ta Teologian gallendu zan, eta ogetabost urtegaz, irakaslea ospetsu lez gustien txaloak irabazi zituan.

148. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0169 Ordu batzuetan ikuskizun onek iraun eban, eta berari begira erri gustia arrituta egon zan.

149. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0169 Konstantinopoli'ko Eleiz Batzarr Orokorran, gotzañak bere aldez urten eben, eta gai onetzaz Doipuruari eta sarrkaldeko gotzain gustiei idazki bat bialdu eutsean.

150. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0016 (...) adorauco dozu aimbat itzal ta erreverenciyaric andiyenagaz: eta esquintcen deutsazuzala berari ceure arimia, ceure, eguilla eta Jauna leguez, ceñegandic artu dozun izatia ta daucazun guztiya, esango dozu humiltasun eta ustebetiagaz erregu labur au: Neure Jaungoicua, neure eguillia, neure Aita guztiz maitetzallia: arguitu eguizu nire adimena ceure, argui errañu bategaz, ezagutu daguidan ondo ondo, zure aurrian euquitera noian meditaciñuan, buruan erabiltera noian eguiya santua: issiotu eguizu nire viyotza viciteco beti, zure espirituac eguiyaatan eracusten deustan era ta moduan.

151. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0095 Ez gueiyago esquerbagatasunic, ene ama; nic gorroto deutset pecatu guztiyai, eta lenago gura dot milla bidar il, bein bacarric esquer-charrecua izan baño, nire salbaguiliac nigaitic igarotaco neque eta eriyotzara.

152. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0095 Alcantzau eguidazu, ene ama, graciya, ezagututeco ondo ondo oraciñuaren baliyo, premiña ta indarra, eta al dodan guztiyan eguiteco.

153. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0175 Ain da andiya, ene semia, guizonaren argaltasuna ece, imiñi aren arduraric andiyena gauza guztiyetan, alambere ona eta justua bera bere yausten da utseguite batzuetan.

154. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0254 Ez dot besteric gura zure borondatia eguitia ezpada... ¿Cer gura dozu, Jauna, eguin daidan zugaitic? ¿Nai dozu aurquitu nadin larritasunez beteric? Bada ordu onian izan daitela, ta eguin bedi ceure borondatia... ¿Nai dozu nire bicitzia? Ceuria da, Jauna; ara emen esquintzen deutsut borondate osuagaz... Zure escuetan ichiten naz, Jauna, guztijau; zure escuetan ichiten dot neure arimia, neure gorputza, ta neure bicitzia....

155. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0255 Neure Jaungoico ona, zugan sinistuten dot, zugan icharoten dot, ta maite zaituduz gauza guztijen ganian....

156. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0034 2. Bidaliak, ziñopak, aitorrtzalleak, neskutsak eta Kisto'ren aztarrnetatik ibilli nai zuten enparau guziak ¡zenbat eta zenbat lorr yasan zituzten! Beren buruak biztaldi aunetan gorroto zituztelako, betiko bizitzan eukitzeko.

157. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0134 3. Ala dala demagun; nai aña beukate: ¿noizarte irautekoak guziok al deritzazkizu? Kea bezela, adelatuko dira garatzazal orrek; eta beñolako pozunen oroirik ez da geldituko.

158. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0135 5. Ziñez atse ta Nik poztuago izan nai ba-dezu, lurreko guziak nardaturik eta atseginkeri oro iñausirik, zure siratsa didorokezu, ta atse ugari emango zaizu.

159. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0135 Azpaldiko sugeak aizkatu ta garraztuko zaitut; baña otoyak oilduko dn; ta lan adiñonez ataka guziak itxiko zaizkio.

160. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0135 1. Mendik aldegiten ari danak, eskarretik ere aldegiten du; ta beretzako bereziak euki nai ditunak, guzienak galtzen ditu.

161. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Bikaña izan nai ba-dezu, dauzkazun guziak saldu itzazu.

162. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0239 4. Ene semea, guziok yakin eta irakurri dituzun-ezkero, zori ontsua izango zera, burutuko ba-dituzu.

163. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0005 Lanik geyenok barreeraigille, guztiok yolasti edo gogo-argitzalle, eta guzti guztiok atsegin-emolle zeuk aurkitutea gura dodala eztaukat neuk esan bearrik.

164. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0035 Euskal-erriak, bizi al izateko, biotz bakar bat dauko, egiazko euskaldun guztien biotz guztiakaz egiñiko biotza.

165. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0036 Euskaldun guztion anaitasuna zelanbait erakustearren, ezarri gura izan dot zure izen entzutetsua ene irakurgaitxu onen leku agirienean.

166. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0063 Nire agindu guztiai baietz erantzuten dautse aoz, egimenez ezetz.

167. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0063 Txantongaitik nik edozer esan daroat; baiña erbesteko gizon guztiakaz bat egin al balitz bere, naiago izango neuke ene senarra.

168. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Bere oskiai itaundu ziñegio, alde guztietara beragaz batean joan oi dira-ta.

169. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 Bakaldunak, gu guztioen jaunak, zure semearen eta bion eske bialdu nau.

170. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 - Ene jaun altsuok esan eutsen orduan Markolbek negar-aginean ez daukat berbarik ezta biotz naikorik, neu gai ez nazalarik zuekandik artu dodazan mesede ta onegin guztien alderako bear dan lez esker egiteko; baiña neure utsok Guztia-al-dauanak Berak beteko al ditu, eta eguno eten barik ekingo deutsat Areri otoitz egiten nire ordez oparo sariztau zagiezantzat.

171. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Jaungoikoari gura dakiola, ba, zuen bakalduntza au baketan eta zorionez luzaroan irautea, arerioen aurka zuen besoai indarra ta adorea emonez eta maltzurkeri ta saldukeri guztietatik jaregiñez, eta emon dagizuezala, baita, biori, zeueri opa dakizuezan ondasun eta zoriontasun guztiak zeuen gurarien neurritan.

172. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Baserrira eldueran, auzoko guztiak urten jakezan pozaren pozez eta egun askotan izan zituen iñon diran jai ta jolasak mendi bazter areitan.

173. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0008 9. Seigarren egunean, enparau abere ta pizti guztiak egin ebazan Jaungoikoa'k, eta azkenez gizona.

174. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0008 Garean eta dogun guztia Jaungoiko'ri zor dautsogu.

175. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0072 Goizean-goiz jagita joan larriñera ta eskatu ebanez jazo zan: zarpa edo artulea iñontzez ezo-ezo egoan eta inguru guztia legor-legor.

176. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0072 Urrengo gabaz okerretara eskatu eutson: Inguru guztia iñontzez bustita agertu beite ta zarpa legor.

177. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0072 Inguru guztiak bustiarren, zarpa ez zan busti: enparau gizakume guztiak jatorrizko obenez kutsutuarren, Andre Maria garbi-garbi sortu zan.

178. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 Garitza, masti ta pilistindarren baster guztiak kiskaldu ebezan aizeriak.

179. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0091 Zeure erijotz garratzaz irasi zeban gudaltza aberrkoya zatittu edo bananduta; Zeuk erijotzaz lorrtu zeban gurenda ixugarrija Jel-izparringiz lañoztu; Zeure euzkel-irakaskintzeak ezetsitta, ta zeure irakaspenak aberrijatzaz, euzkereatzaz ta aberrija gaizkatzeko arazo gustijetzaz jarraitzen dogunok, ezetsi ta jazarrkatuta, zeure jarraitzalle deitzen diran orrekatik.

180. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Gulielma'k menperatu eban Ingelanda guztia.

181. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Alango baten negua zala ta baster guztiak lei-gogortuta ta mendi-ibarrak edurrez zurituta egozala, emakumeak papelezko soñeko bat egin eutsan alabordeari, dei egin eutsan eta esan eutsan: - Tiron; imini yantzi au, oa basora ta ekarstazan otzaratxo bete mallugi, euroen bearra yonat-eta.

182. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 -¡Ene Yaungoiko maitea! erantzun eutsan neskatoak, neguan eztago mallugirik, lurra leituta dago ta edurrak guztia estaldu dau-ta.

183. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Ez, krristaua, ez: mundu onetako neke guziak bat eginda ere, Purgatori'ko nekerik txikiena beste eztira.

184. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0004 Jaun bat eziñ gueiyaguan ona, osotasun edo perfeziño guztiyen jaubia, eta gauza guztiyen asiyeria ta asquena.

185. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0004 E. Lecu guztiyetan, nai dala zeruban, nai lurrian.

186. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0005 E. Iruren artian, ez dago zarragoric, ez gastiagoric, ez lenagocoric, irurac dira bardiñac gauza guztietan.

187. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0013 E. Da parcatuten dabezana bateatu esquero eguin dirian pecatu guztiyac, alan mortalac, zein da benialac.

188. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0017 E. Da pecatu mortal guztiyac engañu ta guzur baga confesoriari aguertutia, penitenziya bete edo cumplietaco goguagaz.

189. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 Baña jaquin bedi: a) Eztirala olango caltiac beguitandu biar erraz, batez be autor-entzuliari jagocon aldetic, lendic norberen buruan icusi ezpada gach ori; eta olango aldijetan, al izanezquero, beste autor entsule bat billatu biar dala, berari guztija aguertu daguijogun.

190. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 5. (t.ampdeg; I. pag. 293). Pecatu dudacuac confesadu biar dira dudacotzat, guztijac bere conciencijan daucazan moduan.

191. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Jesucristoc eracutsi eutsan munduari guizon guztijen anaitasun eguijazcua; bacalduna (edo erregue) ta menbecua, zurija ta baltza, aberatsa ta abelguia, jaubia ta otseña, guizona ta emacumia, zarra ta gaztia, guztijoc gariala neba-arrebac eta anai-aiztac, Jaungoicuac sortu guenduzalaco, Adan eta Ebaren seme-alabac garialaco, eta aintzat Jesucristoc eta bere Amac artu guenduzalaco, eta, cristotar onac garianezquero, Elizamaren seme-alabac garialaco.

192. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Elizamaren seme alabac izatiac, barriz, esan gura dau guizaz-ganetico bizitza bardin bat daucagula guztijoc, au da, Jaungoicuaren ezcar, aizquidetasun eta maitetasuna; Jaunaren aragui ta odolaz alicatu ta janarituten dogula bardin gueure gogua edo arimia; mai baten jarten gariala Goico jaunari bardin auxe artuten; danoc ichauten dogula zeruco jaubetasunian gueuri jagocun satija; eta alcarri lagundu biar deutsagula, arerijuac be laguntasun onetan ichi baric; baña anayac lez alcar maitatutian, uste izan baric guztijoc malla bardiña euqui biar dogula uri-batzarrian, edo quendu eztogula gura izan biar malla onen bardiñeztasuna; uri-alcartasuna eztalaco arpegui ez antz-irudi baco gauza-pillo bat, batsuc buru eta beste batsuc begui, oin eta escu diran gorputz oso bat baño.

193. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 Esatez guizon guztijen maitetasuna da, baña izatez euron jarraitzalle eztiran guztijen gorrotua; deituten deutsela arrotza euretarra eztanari, batez be cristotar zintzua ta azarrija danari; izatez orren anai-alcartasuna da euretarrai laguntasuna, aberrijaren arerijua izanarren, eta guda erritarrai be, euretarrac ezpadira.

194. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 Diabrua da Jesucristoren arerijo danen aita, guztijac darraicuelaco diabruzco esacune guzurtijai; baña, orrezaz ostian, orain masoi eta espiritista ascoc dauquie Jaincotzat diabrua Satanas eta Luzifer-en izenacaz (V. Cic. Catt. ser. IX, vol. v. pag. 717).

195. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 Ori da berezi edo mintegui baten sartutian, iñoc baliño lez: Zugatz guztijoc bardinac dira, danoc zugatzac dira-ta.

196. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0010 Zeure aitziñan auzpeztuta daukazu ludi gustiko obendirik okerrena!.

197. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0010 Lagun zakidaz, ene Josu, lagun zakidaz, nere biztaldi gustijan oben larrijan ez nadintzat jausi, ta erijotz-aldijan betiko gaizkapena jadetsi dagidantzat.

198. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0027 Begijak jaso egizuz, ba, gogo kistarra, ta begira Josu ona iru untzez eskegita; begira il-larrijetan Bere aurrpegi Jaungozkua; begira bere zauri gustijak barriztuta; begira esku ta oñetatik lurreraño biñotsien odol-iturrijak.

199. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0031 Il-obija itzi zanian, zelako negarrak egingo ebezan Jon'ak, Madalene'k, beste emazteki gustija eta Josu'ren jarralliak gogaldu egizu.

200. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0029 Ibiltaldietan (paseoetan) eskuak eskapulariopean ebazala ta begikunea alde guztietara bota barik yoango zan, baña buru makurtuta be ez, kokololapiko egiten.

201. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0029 Aldi ta leku guztietan Jaungoikoa gogoan eukiten eban eta egitada guztiak Beragana zuzenduten zituan, Paul deunak irakasten ebana egiñik: Naiz yaten dozuela naiz edaten dozuela, naiz edozer egiten dozuela, guztia Jaungoikoaren aintzarako egin. (Kor. X, 31).

202. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0029 Algorta'ko ikastetxean bere bizikerea guztiak ontzat eukien.

203. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 Guztiak Jaungoikoaren itzaltasuna gogora ekarten dau, eta Domingo'n biotza Jaungoikoa goralduteko poztuten zan eta onan elez-abestien abespidea nozean bein emoten eban.

204. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0069 Kurutzearen ezaugarria (aitearen) bizitza guztian astiro ta itzaltasunagaz egitea, Lourdes'ko Bernarda zoriondunaren egimen garaiak virtudes heroicas egiztatuteko imiñi eben; eta egoki izango dala uste dot Berbizkundeko Kostantino Aba'k gai onetan Domingori buruz diñoana: Koruan, naiz ikastolan, naiz yantokian Aitearen Domingo'k lez egiten iñor eneban ikusi.

205. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0090 Eginkizun guztiak santua dala adierazoten dabe.

206. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0007 Lenengoa, Jaungoicoa amatea gauza guztien gañean.

207. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0007 Amar mandamentu onec sartuten dira bitan, Jaungoicoa amatean gauza guztien gañean, (...).

208. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0016 E. Cegaitic bere podere bacarragaz eguiten dabelaco gura daben guztia.

209. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0016 E. Eguin zituzalaco gauza guztiac ecerberecetic.

210. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0050 (...); opa deutzudaz, Jauna, neure bicitza, eguite ta neque gustiac neure pecatuen orderaco, ta icharoten dot ceure ontasun ta erruqui amaibagian, parcatuco deustazuzala ceure Odol precioso, pasiño ta eriotzagaitic, ta emongo deustazula gracia bicitza obetuteco, ta Zeu serbietan irauteco neure eriotzaco orduraño. Amen.

211. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0063 I. Ondo litzaque gustiac jaquitea celan ondo bateatuten dan?.

212. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0068 ¡O Birgiña María, Jaungoicoaren Ama maitia eta pecatari triste guztiyen misericordiyazco Ama! lagundu eguidazu gau onetan, gorde naguizu; desamparadu baga neure eriotzaco orduan.

213. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0068 Jaungoicuac emon daigula bere graciya, eta guero betico gloria. Amen. Aita guria ta Abe Mariya. Orain errezau biar, da, biotz guztiyaz. Acto contriciñicoa.

214. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Ceure escua zabaldu, ta guztiyoc bendeciñoz betetan gozuz.

215. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Ondason guztiyen emollia, eta gueure Jauna; ceure escuetatic artu, eta yan biar dogun guztia zuc bedeincatu eguizu, Jesucristo zeure Semiagaitic: Aita eta Semiac, eta Espiritu Santuac guztiyoc bedeincatu gaguiyezala, eta bere gloriaco maira betico eroan gaguiyezala. Amen.

216. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Esquerrac, eta alabanzac emoten deutzuguz Jauna, orain ta beti eguin deuscuzuzan mesede guztiyagaitic.

217. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Zu gandic, gueure gañera etorri dan bendeciño ta mesede onegaitic mundu guztiyac alabau zaguizala. Amén. Aita guria ta Abe Mariya.

218. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Gueure onguin guztiyai, Jauna, pagau eguiezu ceure icen santua gaitic, eta arima fiel guztiyac eroan eguizuz ceu alabetan. Amén. Aita guria ta Abe Mariya.

219. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Eskeinten ebezan xuri guztiak gogoan eukozan.

220. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Agaz bizi, edo obeto esana, il nintzan bitarte guztian, enintzan txuri baten yaube egin.

221. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Seska-ganean zabalduta, seska guziak nabarbentzen ziran, eta txerri argal argalaren bizkar-ezurra irudien.

222. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Nik yan-neurri au nai ta ez erabilten ddoat beti, ta zoritxarrez erabiliko bere bai, bizi guztian.

223. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Guztion oiu ta zarata zala bide, gugana egin eben arrotzak eta auzokoak, tartean sartzen zirala.

224. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Andoni'k bere lagunari uriko gauza ikuskarrijak, bere etxeko aberaskijak, eta, batez-be, berak eukazan gustittariko jostallubak edesten eutsazan.

225. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0005 Egun gustijetan esan biardan Oraciñua.

226. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0005 Marija Virgiña guztiz Santa, Jaungoicuaren Ama eta geure jaubia; Jaungoicosco edertasun gustijac argui eguiten daben ispillu gustis garbija Trinidade gustis Santia egon eta bere Jaungoicosco aberastasun gustijac ipini ebasan jarlecuric goijena pecatua iños sartu esin izan zanhortu sarratua;.

227. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0013 Erreguiña goratua eta Jaungoicuaren Ama, zure coroe ederraren lenengo excelencija da, auquetua izan ciniala andra gustien artian Jaungoicuaren Ama zorijontzua izateco.

228. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0018 Erregiña chit bedeincatia eta Jaungoicuaren Ama, zure coroe altzuaren amaicagarren excelencija da, zure seme guztiz onac, curutzeco eriotziaren bitartes Aita beticua gana juateran icentadu cinduzala Adanen seme alaba gustien Ama maitetsu eta consolagarritzat.

229. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0019 Erreguiña gustis altzua eta Jaungoicuaren Ama, zure coroe chit glorijosuaren amabigarren eta asquenengo excelencija da, eriotza absequintsu eta zoragarri baten bitartes eruana izan ciñiala cerura gorputz eta arima, contadu ecin leizan beste Aingueruen Coroen artian Trinidade chit Santuaren jarlecu edo tronuaren ondora, eguiten eta coronatzen cinduzala Trinidade Santiac berac izatia artu daben gauza gustien Erreguiña.

230. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0026 Aingueruen Andra eta Erreguiña, arsain arduratsua legues, bici cinian artian zure Seme Jaungoicoscuac bere erijotsaco orduan zure ardurara ichi eutsun artaldia, sucendu senduana zure iracatsi santu eta osasuntsuacas; eta orain Eleissa guerra gudari esquer onecuac, lurrian emoten deutsusan esquer samurrac artuten dosusala, gauza gustijen Erreguiñatsat ceruan esaguten zaituesana; ain lecu goijan, Andria, zu ipini ta icustiagas, postuten nas; eta ain Andra maite eta samurra gure sucentsallia isatian daucagun sori onagaiti, Aingeru nausijen taldias batu eta euracas batera esquerric beeratuenac emoten deutsudas.

231. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0033 Eta orain Jaungoico baten Amari jaocan ain al izate andija neurtu ecin leijana, ceruan atseguinduten sagosana ceugas batera, neure Ama postuten nas eta Aingueruen taldiagas batu eta espiritu nausiocas batera hordu oneco etorrija emoten deutsut, Jaungoicuarren erruquitasunesco guilsac ceure escuan daucasusala eta illcor gustijen betico bitartecotsat ipinita zacustadalaco.

232. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0033 Erraija ain bigunac daucasan Ama bategan bere Jaungoicosco Semiari aguinduten deutsan, eta Trinidade gustis Santiagandi escatu eta gura daben gustija jarichiten daben Ama bategan, ¿celan euquico ez dogu icharopen uste ciurbat?.

233. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Mistral'en idaztijak irakurten dodazan une gustijetan negarr dagitta.

234. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 Gurrtatzen zaut, Jauna, nire bijotzetiko gurapen osuaz, ta eskatzen dautsut neure oben edo pekatu gustijen azkapena.

235. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 Ama-Goikuak eta zorijondun gustijak, be, lagundu nagije lorrtzen eskarr au.

236. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 Eta lorrtzeko neure eskea, imintzen dodaz bittarrtekotzat Ama-Neskutza ta Deun gustijak.

237. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 - Oben ilgorrak baltzittuta badaukazu zeure gogua, ainbat lasterren, bide gustijetatik, alegin-egixu bera garbittuteko, autorrkunde edo konpesiño onaren bittarrtez.

238. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Guztijok, euzkotarr mattiak, aberrtzaletu gadixan, guztijok bat egin-dagigun, eta bakotxak bere alean ekin-bedi Euzkadi'ren aintxarako.

239. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0045 Nire oben edo pekatuak agerrtuko dira gixakunde gustijaren aurrian.

240. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0045 - Geure egikintza danak agerrtuko ba-dira azkengo egunan, gixatalda gustijaren aurrian....

241. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0047 Berau gaizkatzen ba-dozu, gustija lorrtu dauzu.

242. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Gero, adimen zolia ta onetarako asti ta gogoa daukazanen batek, lan berezi guztiok ikasi ta izpiakera osoa azaldu dagikeantzat, orain berarizko lanok egitea ondo baño obeto litzate.

243. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Iru igidin oneik itz bikoitzetan arrtu daroezan aldakuntzak, guztien arrtean ezaunenak dira, ta euskalari geyenak aitatu dabez; baña aldakuntza oneitzaz orain arrte esan ez dan zertxubait esan daikedala dirudit, eta neure gogora etorri yatan ori zuzen ala oker dagoan, nik baño geyago dakian norbaitek ikusi, azterrtu ta erabagi dagian, neure eretxia azaltzera noa: Esango dodana edonoentzat argiago izan dadin, autu dodazan gayak bana-banan eta urrengorik-urrengora azalduko dodaz.

244. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak altuna 0086 An dagoz bakarr-bakarrik, euzkotarr gustijok aiztuta....

245. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Probentza'ko Omero ixentautu eben gixon ospetsu onek aberrijaren sustrayak idoro ebazan, eta bat egiñik errittarren ixate, siñizte eta beste gauza gustijakin, idaztirik ederrenak agertu ebazan.

246. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Quo vadis? eta Salambo'n Erroma eta Cartago'ko otturak eta bixitza ikusten ba'dogu Nerto'n Probentze'ko gixasemien ixate gustija argijago agertuten yaku.

247. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Olerkarija eztabe mintzen sasijak,
Aren gogua eztabe lotzen lokijak.
Olerkarijak bakarrik dira azkiak,
Etorkizunan bixi dira ba gustijak
.

248. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Zuk, laztantxu orrek, mattatu beti euzkerea, euzkerea ez iñoz aiztu eta euzkera-bittartez, eta euzko-eraz mattatu beti gauza gustijen gottik, zeu matte zauzan Urrtzi Jauna.

249. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Eta ordutik ona neskametxu ori euzkeraz autorrtzen da aste gustijetan; eta ez bera bakarrik: askotxu dira Paris'en euzkeraz autortu ta euzkera-bittartez Donoki-bidian dabiltzan neskamiak.

250. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 -¿Zer egin? - bixi-bixi eginda darantzutso Paul Deunak- ¡I az kaikua Kepa! Euk gura ba'dok gura ba, txakurrak aurretik daruen erbija baxen azkarr dozak ereslari gusti orreik aretotik ataz, bakaulkijan jesarritta daguana aurrenengo dala.

251. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0222 Baña lo geyegi kaltegarri da: guziak berdin biarr ezpa-dute ere, geyenentzat zorrtzi bat ordu naikua dira.

252. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Alperrik eundijen gora-berak erri gustijak nastauko dabez mugak lurrera jaurtirik; jayoterrijak esne bardiñegaz beti semiak aziko dittu; gaimelurratzak beti orijo mia jarijo dagijela, bere bularr indarrtsubak egingo dabe.

253. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 ¡Eta ele ori dan mattagarrija! Lenagoko aldi ayetan errittarr ele gustijen irakaslia ixan zan bere neurkera, izkera orori ezarririk.

254. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Eundi bi-ziar atzerrittarrik ezan lur orren jabe egittera etorri, etxeko gudak ez eben itturririk gorritu odolez eta nausi gustijak salerosketak, elerrtijak gettuten alegindduten ziran.

255. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Eurak ziran nausi toki gustijetan eta Die poesie der Troubadours idaztijan Diez'ek diñuan legez, orok antza ezeze mamija be eurekandik artu eben.

256. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Bere aldez ipiñi
Daukagun guztia,
Seme onentzat da-ta
Gottiko onestia;

257. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Bere ezkongaya gauz orretara ittua zalako diru gustija eralgi eban olerki jayak eralduten.

258. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak altuna 0085 Aberrtzale gustijok, arrak eta emiak, negarr-zotinka dagoz.

259. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0025 Asten da alarauca, bere aitari deiez, bijotz guztija erdibituta, bere aita maitia il dauelaco, presondeguiric, ez beste etorquizunic gomunta baric.

260. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0025 Baita pecatarijac be dacuzazanian bere pecatuac ecarri deutsazan caltiac; zeruraco escubidia galduta, inpernura juan biarric, lengo irabazi ta merezimentu guztijac ondatuta, Jaungoicua asarre, arimia ezain eta diabruaren menpian, artuten dau eguijazco damua, ta erabaguiten dau guejago pecaturic ez eguitia: auxe da atriziñua edo bildur-damua.

261. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0126 2.en Indartu: ¿Ze gauza oberic gure arima macalac indartu ta sendotzeco, grazija edo laguntasun guztijen iturrira eldu, ta bertaco ur sendagarrijac ao-betian edatia baño?.

262. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0126 3.en Aldendu gaixuetatic: Eztaquit Jaungoicuac berac bere zelan asmau leiquian gauza oberic gure gorputz-arima gaixoti onec osatu, ta aurrerantzeco beste gaixuetatic, batezbere loiquerijacotic, gordeteco, Jesu-Cristo gure Jauna bere Gorputz-arima santutasun eta garbitasun guztijen bixi-lecua danagaz, gueure barrura etorri, ta batzacuntzaric estuenagaz nastau ta bat eguitia baño.

263. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0126 Eta eztago zetan arritu; bada janari osasuntsu ta garbijac, odol osasuntsu ta garbija sortuten badau; janari garbi, santu, Jaungoicotasun guztija dacarren onec bere, berez gure arimac garbitu, santutu ta aleiquianez Jaungoicotuta ichico ditu.

264. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0164 (...) zeiñ ilteco arriscuan gaur dagozanentzat; sinistausle ta sinisbaco guztijac arguitu ta catolico eguiteco, ta azquenez garbilecuco arima ta batezbere neure guraso, senide, onguille, ezagun eta adisquide guztijacaitic; baita neure ta mundu guztico pecatuen orderaco bere.

265. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0164 Eguizu aitiaren abade jaunagaz batera, ta icusiric zelan dagoan altaratic apur bat aldenduta, lotsarren, eta bere ta erri guztijaren pecatuacaitic parca escatuten, esaizu zeuc bere, Ni pecatarija zeure pecatuen damu bixijagaz, Meza Santuco grazija ugarijac galerazo eztajezan.

266. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0164 - Igoten da guero altarara Meza-emollia, ta mun eguiten deutso bertaco santuen erliquijai esanaz: Erliquijac emen dauquezan santuen eta beste guztijen irabazijacaitic, escatuten deutzut, Jauna, parcatu daidazuzala neure pecatu guztijac.

267. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Oneik edestiko jakingarri gustijok, barriz, urrilan 2'garrenai jaokan orritxubaren atzekaldian irakurri doguz; aurrekaldian, ostera, beste au: 1823.- Bizkai'ko Diputaziñoe españarrak Gobernubari eskatuten dautsoz: 1.a Deun-Pantzeska'ren Komentuba gertu dedin gudari-etxetzat; 2.a Gurutzekua, irakastolatzat. ¡Bizkai gaxua!.

268. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Iracurri, icusi ta entzuten daben guztija, bere atseguiñetara zuzenduten dau.

269. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Griña onec oquerreri guztijetara eruaten dau: Diru asco biar daben leguez, eruaten dau marroquerijara (tranpara), ostutera, lapurretara, ta bidebagaquerira.

270. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Loiquerijac mundua guztijarentzaco eguiten dau gizona donga.

271. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Loiquerijac salduten dau adisquidia, senarra, emaztia, aita, bizitza guztico gordetzallia....

272. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Adisquidetasuna, entzuteona, ziñ edo juramentua, erlejiñua, sendi edo pamelija... guztija urratuten dau, dana osticopetuten dau loiquerijac.

273. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Mendi gurenak alde batetik naiz bestetik begiratu, danen arrtean gallentzen diran lez, Zumarraga goragarria, gauza gustietan gallentzen zan.

274. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Indotarr gaxoak, Entzuleen gaiztakeriz loitutako eskuarrtetik atarateko, egin ebazan alegiñak eta iruntsi bearr izan ebazan garrastasunak gogaldu ezkero; indotarr biotzetan kistarr-egia zabaltzeko egin ebazan alegiñak ausnarrtu berak iragi ebazan, ikastetxe, gexoetxe, ta txiroentzat egin ebazan ostatuak zenbatu; irarrkolea eroan eta egin eta argitaldu ebazan idazti ederrak ikusi; langille ta lugiñen bizitza latza arintzeko arrtu ebazan bideak gogoan euki ezkero; eta au gusti au, irurogeitakaz urteak bizkarrean ebazala asi ta bere bizitzako azkenengo ogei urteetan, gexotia zala, sarritan arri gatxagaz ibilli eziñik.

275. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Andiki, aberastasun eta agintari gustien aurrean eragospen gustiak azpiratuta, atxurdiñezko irudi bat ondo irabazita daukon , Zumarraga durangotarr goragarria, egi ta zuzentzaren aldez bizia emoteko gertu ikusirik, bere endakide izateak poztu egin bearr gaitu.

276. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Apostoluen egintzak deritxon liburuaren IV atzalburuan auxe irakurten dogu: Siñestedun guztien biotza bat eta berbera zan, gogoa be bardin: eukanetik ezer berea zanik iñok ez eban uste: bestera, gauza guztiak ziran guztientzat (32).

277. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Guztien ondasunak guztientzat zireala, ori diñoalako, lenengo kistar zintzo aek baltsakerian bizi zirala esan daroe oraingo baltsazale edo komunista batzuk; baña aen baltsako bizitzeak geroko baltsakeri onen antz gitxi daukala jakiteko, burua ausi bearrik eztago.

278. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Lenengo kistarren artean ondasunak guztientzat zelan eta zegaitik ziran, liburu orrek berorrek adierazten dausku, onelan jarraituaz: Aen artean lander edo beartsurik ez egoan iñor be, bazter nai etxeen jabe ziran guztiak, ondasunok saldurik, orrein ordaña ekarri ta apostoluen oñetan ipinten ebelako ta lander bakotxari bear eban beste, ortik emoten yakolako (34-35).

279. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Ola ta lantegietan emakume ta gaztetxuen lanari mugak ipiñi dautsaz legeak ori dala-ta, ugazabak nai leukien guztia ezin dabe egin.

280. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0070 Guztien buru, omen eta entzutez beintzat, VanderVelde, beljikarra dala dirudi.

281. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0070 Moskou'n, Kremlin jauregian ospatu eban bigarren batzarraldia ta irugarren enderritarteko bazpatz onetan sartu nai daben langille-alkargo guztiai ogetabat baldintza ertsi ezarri ta beteazoten dautsez.

282. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0110 Errusi'n jazoten danak, begiak idegiazo bear leuskioez langille guztiei.

283. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 Errusi lur zabal andien jabe da-ta, estaduak guztiak beretu zituan; baña baltsan erabilteko eran erdiak baño asko geyago ezin ipiñi izan ditu, orretarako alak egin arren.

284. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0150 Orraitik be, gauza bat guztiok dakusgu.

285. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Ogasun-jabetzea aldi ta erri guztietan ¿beti bardiña izan ete-da?.

286. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Ondasunak irabazi ta eskuratzeko bideak, aldi ta erri guztietan eztira bardiñak izan, ez gitxiagorik be.

287. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0190 Ziñez, zuzenbideak beragaz dakartsan eta bidegabez bete eztiran eginbearren ordain eta ordekotzat, karidadea bein be ezta etsi ta euki bear; baña gizon bakotxak, bereak dituan eskubide guztiak lortuko ba'leuz be, oraindik karidadea'rentzat egiñenik asko geldituko litzateke.

288. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0190 Gizartera bakea ta lankidegoa ekartea, xede ta elburutzat dauken araudi guztiak, ondoen asmaurikoak dirudienak be, bazkideak batzen eta alkartzen dituan lotzaiki orretatik batez be artu daroez euren indar eta sendotasuna: lotzaiki orrek uts emon ezkero, araudirik oso ta bikañenak be ondoren onik eztakarre.

289. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Sabin'ak ondiño geyago be egin eban; Sabin'ak euzkel-gauzatzaz egin legiken gustija egin eban ba, beste iñor baiño euzkeldun osuagua ixatera eldu zan-eta.

290. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 ¡Olerrkijak! antxe irakurriko dozuz irakurrle: ¡Gitxi, baña sakonak, eta mamintsubak eurak! Eta Sabin'ak euzkereatzaz egin eban gustija ¿zergatik egin ebala uste dozube? ¿Euzkel-zaletasunagatik bakarrik? ¡Ez irakurrle, ez! Sabin'ak euzkel-gauzatzaz egin eban gustija aberrtzaletasunagattik egin eban.

291. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0003 guzi-guziya goitik dabil, oso goitik, etxe-errenta berriz zer esanik ez... gurea seigarren bizitza baita...!.

292. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 bost illabeteko olaxko guri-guria tontorka bat letxuz ornitua; xaltxa goxo-goxotan eperrak; postriak ere guziak neronek egiñak: baratzako marrubi gorri-mardulak eta krema... sei arraultzakin egiña! ta Mendaro'ko bizkotxoz inguratua Tomax-i krema gustatzen zayonarekin a zer platerka jango duen!

293. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 Orra, Mari, nik esan guzia.

294. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MARITXO - No; gazteok gaitun etorrkizunaren itxaropidea; guk, emen urbildu gaitunok, oraindañoko erruaz damuturik, ¡guziz gain Euskera piztu nai diñagu! ¡Euskera beti itzegin! ¡Euskeraren usai gozoaz Euskalerri guzi-guzia atsegindu! ¿Guk nai badiñagu ¿nor guri auezka jarri?.

295. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0071 Ire asmoa buru, Euskera biziko den sendo, luzaro ta Euskalerri guzian.

296. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0071 MADALEN, - (Zerura begira) Jauna: erne bitez ugari Maritxok sumatutako Euskeraren Lore oyek Euskalerri guzian.

297. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 BILTZ, - ¡Ara! ¿Guzia zarra? Berriak zirala uste nuan nik.

298. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 MAD, - (Aserretuta guziak bilduaz) ¡Uuutikan...! Orain batere ez.

299. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 Billatuko ditut bai nik trrapuak... ¿Zerr uste ote du zirrzil orrek? (Garraxika) Trrapuak, trrapuak... Emen guzia ondo pagatzen da.

300. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 Guzia, guzia arrtzen det nik: perrkala, satena, gerrga urrdin rraiatu ta illuna, lana, algodoi ta alpaka; merinoa ere bai, aria ere bai, erretorrta ere bai, tisu ta liberrti ere bai.

301. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 Datorrela guzia: damasko, seda, terrtziopelo, frranela, baieta, oiala, marrazko jantziak, estrrañek eta pitxitxelak, arrpil eta zurrdeak... ekarri, ekarri, guziak onera... Trrapuak... trra... pu... .

302. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Emengoak berriz
begirapen guziyarekin,
alkarri agurrak
bein eta milla bider egin.
Ez den,
ez den dudikan gabe
euskalduna ango dantza likitxen zale!
.

303. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Egiz
kantatu genezake
euskaldunak gerala
dantzik onenen jabe:
doñu eder au
len ala zan, ta gaur
doñu guziyen gain jarri bear litzake
.

304. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0003 Eta... enetxua! merkiak daude ba oraintxe arraultzak nolanai alperrik galtzeko, lau peseta t'erdi dozena! lau peseta t'erdi... ezin diteke bizi! guziya goitik dabil, oso goitik... ia ba: dozena arraultz lau peseta t'erdi, libra xerra amabi errial, esnia lau txakur aundi litrua, porru-perrejil txorta txiki bat lau txakur aundi, aza-burua erriala, olioa iru peseta litrua, ogia ogei xentimo opilla, legatza iru peseta libra, bixigua, atuna, baratxuri, tipula, azanayo, azukre, piper, irin, babarrun, urdai, ardo, cafe... o...!

305. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 Gaur nere xurikeri bearrik ez du izango Tomax'ek, bazkaria bera da naiko xurikerigarri; izan ere au bazkaria!: Bitartekotatik, entremesak, mota guziak; sopa, izarrez josiya; perretxiku-tortilla; otarraia bere adar, atzapar gorri ta guzi aldamenean mayonesa ori-ori duala;

306. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 Pedro Juan, Anton, Txanbolin, Juan Blas, Berdel: zatozte guztiok Talayara bizkor.

307. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 NESKATXA GUZTIAK, - Ortzuri: (40) zorionaren ezaugarritzat tori pitxi-loretxo auek; berok bezela ire zorion au ezpite, ordea, tximelkorra izan. (Ortzuri oso gogamentsu bego isillik).

308. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 Baña biar ipiñiko det periodiku guzietan, zu zer zeran... ¡A zer erretratistea auxe...!.

309. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 ERRE.: ¿Orrela izaten dirala? Gañez egiteko guchi bear diat ba orainche... Danak ankaz gora botata joango neok, eta or geldituko zerate etorriko diran alproja guziak erretratatzen.

310. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 GUZIOK.

311. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 TOMAS: Ia ba Ni kalegarbitzallien buru naiz, ta kuadrilla guziarekin erretratatu nai nuke.

312. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 TOMAS: Berealaxe dira emen guziak.

313. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 LESM.: Ez da, baña; jakintsu guziak orretan daude; atzetorkia gauz miragarria da.

314. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 Ni ondo, zu ondo bera ondo; guziyak ondo.

315. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 SINFO.: Matrallak aundi-aundi eginta, ezurretarañoko guziak jango ditu.

316. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 Onezkeroz, liburutako izki guziak ilintxi ditu.

317. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 Aundi-Mandi - Zuk guziari baietz esaten diozu.

318. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Guziok arriturik gelditu ziran nola irten zan.

319. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 (egiñal onen ondoren kemen guzia aitu zaio ta ostera bere burua eser-leku gañean erortzen uzten du).

320. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Kol. - Sagar eta laranjak asko (guziak zorro-arakatzalle).

321. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Ima. - Egon! Nik aterako ditut guziak! Ez nastu.

322. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Eta zotz egin bear diran gauz guziaz beste moltzoka bat orain....

323. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 Iña. - Guzia ire esan gaiztoa egin dualako.

324. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 Ima. - Gabon gaba kartzelan igaro igaro bear ote du Ixidor'ek? (Errukiz) Gizajoa! zertako egin ote du Andoni gaizto onen esana! Gurekin onara zuzen etorri ba'ziñaten...!
Iña. - Esaten dik iri irakasleak, orrelakoa izaten jarraitzen ba'dek, erri guziak ezetsiko abela.

325. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 URR. Baña Azpeiti'n entzungo dizu zuk esaten dezun guztia.

326. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 URR. Tira, tira; berriketa guchirekin, eseri zaitez emen, eserleku ontan, eta itzegin zayozu nai dezun guzia; orretarako nik esango diot emen zaudela ta bereala etorriko da.

327. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. ¿Istrumentuan? (alde guztietara, arrituta begiratuaz) Baña Donosti'ra etorri bada, ¿zertako eman dit neri enkargua Goikoeche zenbatean saltzen dan jakiteko?.

328. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. ¿Sei erreal berriz? Arrayetan... orrela baguaz laister dira nere diru guztiak beorrentzat.

329. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Atraka. - Mutil, ez zakala ori aitatu, baztar guziyak zorrez betiak daukazkit eta.

330. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 Gain guztiyetan abestutzeko ingi edo kantatzeko paperak.

331. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 Erri dana zalantzan da o nere meza berriya zer izango ote dan, eta entzun nayian Eliza guztiya beteko dute....

332. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0030 Zuk ekarri dituzu gaitz guztiyak eche onetara.

333. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 Guztiok bera bezelakoak ba-giña, ludi au zeru ederr bat izango litzake.

334. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Bañan esan, esan nai dezun guztia.

335. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Kontxexi: ¡A! ¿Ibon al da naspilla onen guzien korapilloa? Bereala egingo ditugu bada orrenak: lepazamarretik eldu ta, onera etorri bearrko du aidean.

336. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 (Garbiñe'ri begiratuaz) ¿E? ¡Zu etzaude ondo, Garbiñe! Arpegiko margo guztia joana daukazu.

337. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 Garbiñe: Ori bai... al guztia.

338. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 ¡Xabier!... Urte asko igaro ditugu alkarrekin anai arrebak bezela, ta anai-arrebatzat gauzkate guztiak, guraso baten seme-alabak izan gabe... Izango ote gera egunen batean senar-emazteak!.

339. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 XABIER: Bai; ta nik ez dakit zer egingo duten euzkotarrak emendik urte batzuetara: bada gaztedi guzia irtetzen aida mendi-tartetik, baserritik, bai uri aldera ta bai atserrietara.

340. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 MIKEL: Ba... lengo illeko ekaitzak etxe gañeko tella zar guztiak zatitu zituen, ta euriya danian zapaitik bera parra-parra ura etortzen da, ta... nai genduke tellatua puxka bat berrizkatzea.

341. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0051 PATXI: Ta guzia zan, ereztuna beti nerekin zalako.

342. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 APAIZA: Egin dezuten guzia, arentzat ondo egiña dago.

343. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Agur, Bartoloma; ekatzu bosteko ori! (Agurtu bitez) Agur, guzioi!.

344. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 A. Kata. - Gorantzik etxeko guziai!.

345. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Irene - Ta, indiano bat datorrelako zarata ori guzia?.

346. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Irene - Bai, bai...; guzia diruagatik....

347. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 Zer buruauste dira zureok?... Etzazula, gizon, pentsamentu illunetan bururik galdu... utzi itzazu alde batera pentsamentu txar guziak!.

348. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 A. Kata. - Ene bada!... Ori al degu guzia?... Tira, tira!... zaude ixilik, Bartoloma, emen ere biziko gera-ta.

349. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0014 Gure denboran odolarena izaten zan gaitz guztiya, bañan oraiñ....

350. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0014 MANU: Gure denboran odola ateriarekin sendatzen zan gustiya, bañan oraiñ, ez dute tantorik ere atera nai, illar alien gisako gauza batzuek dira guztirako.

351. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0035 KLOKLO - Orduan, guztiok, atxurrean asi bearko degu.

352. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 ALEJ. - Ori guzia gero esango dizut.

353. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 ALEJ. - Gero, guzia esango dizut.

354. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0002 4. Artarakoxe Sail onek, aots-ikerrtallu ta itz-biltzerako lantegiak atonduko ditu; bere lanbidearentzat dogozkiokela leritzazken lankide, irakasle taikasle guziak bertara atotsi ditzakelarik.

355. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 6. Artarakoxe Sail aunek: a) ekingo du euskalgi oroen odolez azitako euskal-eredu bat gertutzen, itzez, itz-yoskeraz ta idazkeraz albait erabatetsuena, euskaldun guziak idatz-irakurrketan erabiltzekoa.

356. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 d) ikasgoan idatziz oi diran gutun, lauko, bilkin-izen, txartel ta edotariko ikaspideak euskeraltzeko urgazia guziei damayeke; berebat, eleiz ta erri-agintariei ayen argitarakizunetan; baita edonori ere, izparringietan, bidetan ala gutunetan ageri oi diran saleroste-iragarrki, naiz yai-deyak, edota idatziz nabari nai luken edozertarako ere bai.

357. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0005 Euskaltzaindiaren idaztageri guziak atontzea, bere izena ta sendatza dazarrzkielarik.

358. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0005 14. Diruzaiñen eginbearrak dira: Diruketan edola ere Euskaltzaindiarenak diran guziak, arentzat mugonez eskuratzea.

359. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *35. G. Zergatik sinisten dezu ori ta sinismenak erakusten duan gañerako guztia? E. Jaungoiko gure Jaunak onela agertu ta Ama Eliza Doneak onelaxe erakusten digulako, sinisten det ori ta sinismenak erakusten duan gañerako guztia.

360. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 36. G. Eta zergatik sinisten dezu Elizak erakusten duan guztia? E. Jaungoikoaren laguntza berezi baten bitartez Eliza uts-eziña dalako, sinisten det berak erakusten duan guztia.

361. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 218. G. Zergatik deitzen diogu Jaungoikoari gure Aita? E. Guztiok bere semeak geralako deitzen diogu Jaungoikoari gure Aita.

362. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0030 219. G. Zergatik esaten degu zeruetan zaudena ? E. Jaungoikoa toki guztietan egon arren, zeruan, batez ere dagolako esaten degu zeruetan zaudena.

363. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 Gure Jaungoiko al eta jakintsuak, ortzi ta ludiko gauzak, zama, zenbaki ta neurri egokian egin ditu ta goi ta beko guztiak, Egilleak nai ala daude edo bizi dira.

364. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Ona emen, or be'ko sorotik ekarri dan lurra (5) Emen diona, esan ala egiñez, adiraziko du: 1.000 aztaki edo kgr. batekoa da: burni-gorrizko ontzi batean sartu dezagu gero ontzia goritu arte berotu ta aldan bezela iraulkatu, lur guztiak, erori gabe, burui goria ikutu dezan; onela; ta ontzia luzaro iraulkatu ondoren oztutzen badegu eta berriz iraulkatuaz aizezten bada arindu zaigu noski; eta ara, lurrak, aztakiñak dionez, 900 aztaki bezterik ez ditu: ¿zergatik ote? landakutsua erre ta auztu zaigu, ta autza berriz, aizeztu degunean aldendu da.

365. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Gelditu zaiguna, ur garratz (6) HCI ontan sartu dezagun: ur garratza irakiten asi da ta kare guztia bereganatu arte ez da geldituko: irakintza amaitu da: ur garratza, len buztintsua bezela arduraz kenduta, ara nola itxas ertzeko ondar utsa gelditu dan!.

366. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 Mutil guztiak txaloka beren poza agertu zuten eta altxa ta ezkerrak Nagusi Jaunari emanez, lana alde batera utzita jostatzera juan ziran.

367. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Ta ¿nundik, erria ta ola guzti edo geienak ikusi genezazke?.

368. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - ¡Aupa, bada, mutillak: giro ona degu ta ¡gora! lenbailen! Au Kalasanz'dar Abak esan ala, ibiltzen asi ziran Zerkausi karrikatik, bidez ango estalpe egokia ikusirik; ta Naparro aldeko zubi zabala iragan ondoren mendi gora igotzen asi ziran, ta ¡bai ederki ta bat batean erri guztia ikusten zala mendi magaletik!.

369. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 (...)... Orrela gertaera xamur ura kristau guztiei gogorazten zien: onelako jai aundirik egin ez arren, oraindikan jai gordetzen da.

370. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 Orrela kristau guztiei, Erramu egunean Jesusek egin zuen sarrera, gogora ekartzen zien.

371. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Asteazkenean ordea asten ziran jai aundiak, eta emendik aurrera agiri-agirian bezela ta begi aurrean ipintzen zitzaizkien Jesusen neke guztiak.

372. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Guztiok jakiñean zaudete, Jesukristok aldareko Sakramentua egin ondoren, Jetsemaniko mendirontz abiatu zala eta odolezko izerdi otzak eman ziola lurra bustitzeraño.

373. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Jesusen zeruratzea eta Espiritu Santuaren etorrera biek batean egiten ziran, baña oraindaño ikusi degun bezela, jai guziak gertatu ziran toki ber-berean egiten ziran.

374. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Emen bertan apostoluak bildu ta, nork bere aldetik Jaungoikoari erregutzen zeudela, aize bolada baten antzeko ots bat aditu izan zan: ots onen ondore bereala airean agertu ziran zuzko mingaiñ antzeko batzuek eta bakoitzari bere gañean jarri, ta guziak Espiritu Santuaz bete egin ziran.

375. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Onezkero oartu zerate denok elizkizun guztiak gertatu ziran toki ber-berean egiten zirala.

376. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Ontara dator liturji guzia.

377. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Jerusalengo eliz nagusira Jose ta Mariak Aurra aurkeztu zuten tokira, Jerusalenera, bertan Erramu egunean garailari sartu zan urira; Jaunak azkeneko aparia egin izan zuen Zenakulo zeritzaion apari-lekura; Olibeteko agoni-tokira; eta esate batean esateko, nekeak eraman, il, lurperatu, berriz piztu, zerura igo, Espiritu Santua etorri egin zanera; leku guzi oietara ba garamazki Liturjiak.

378. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Gora, gora dezagun
Guztiok, batera
Gora, bai euskaldunak,
Jesusen bandera
.

379. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Karidade santuan
Gerade emen biltzen,
Anaiturik guztiok
Gera bat egiten:
Goazen pozez beterik
Alkarri laguntzen,
Jesusen Erreiñua
Munduan zabaltzen
.

380. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0016 Goiz-arratsetan
Ordu guztietan
Birjiña bedeinka zagun,
Zeruko izarrari
Ama txit garbiari
Gogoz kanta zaiogun
.

381. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0023 Bere Sortze
Garbiaren
Izen zoragarrian,
Gorde gaitzala guztiok
Bai bere mantupian
.

382. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0023 Naiz betor mundu guztia
Ez du izango indarrik
Iñoiz gu ateratzeko
Mantu orren azpitik
.

383. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0028 Gora, gora dezagun
Guztiok batera
Ama Birjiñaren ta
Jesusen bandera
.

384. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0028 Gerra soñuarekin
Suturik gaztiak
Ez gaitu ikaratzen
Inpernu guztiak,
Ez da etsai gogorren
Bala ta burniak:
Il bear baldiñ bada,
Ara emen biziak
.

385. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0029 Euskal-erriko seme kontzoak
Atozte danok batera,
Ama Birjiña sortzez garbiak
Deitzen gaitu bere aldera:
Bendiziozko frutu santuak
Nai baditugu atera
Alcarren leian goazen guztiok
Mariaren mantupera
.

386. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0029 Or piztu ziran Legazpi, Okendo
Lizardi, Antxeta ta Elkano;
Or euskaldunen Patroi aundia
Loyolako Inazio.
Or beroturik alai joan ziran
Zuk deitutako bidetik
Zure bandera eramatera
Etsai guztien artetik
.

387. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0032 Agur, gure poza ta
Atsegiñ guztia,
Atsekabe danetan
Gozakai eztia:
Agur Birjiña eder
Txit zoragarria,
Ar zazu biotza ta
Torizu bizia
.

388. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0034 Luzbelek ditu diabru danak
Orañ mundura bialdu,
Ta aingeru Luisen kongregante
Nai gaitu betiko galdu
Zu gure Ama zeranik nunbait
Pentzatzen ere ez aldu,
Arren! itzatzu zure oñ-azpiyan
Etsai guztiyak zapaldu
.

389. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0035 Gora gora dezagun
Guztiyok batera
Ama Birjiñaren da
San Luisen bandera:
Nai degu inpernubari
Egiñ gogor gerra
Eta jarri munduba
Jesusen aldera
.

390. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Gere izate guztia Beragandik arrtua da, bada Berak ezerezetik atereak gera; eta izate ta bizitzarekin dauzkagun gauza guzti guztiak Bere eskutik etorri zaizkigu.

391. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Eta izate ta gauza guztiak ez ezik, i Bera ere bai! dan dana guri eman zaigu: Nobis datus nobis natus; guretzat jetxi zerutik, guretzat jayo, guretzat lan egin, guretzat erakutsi, guretzat nekatu ta naigabetu, guretzat ill eta guretzat aldarean gelditu!.

392. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Ainbeste ondasun eta ondasun guztien Emalle ta Iturrburua bera guretzat eman bazaizkigu; zenbaterañokoak ete dira gure zorrak?.

393. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 Eta zorr oyen guztien arrtzekoduna Jesus bera da, Jesus'en Biotza.

394. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Eta beste iñora juan bearrik gabe, Euskalerrian berrtan eta gure euskera maite eztitsu onetan erakutsi ziguten nola Jesus-Biotzari lagundu geure eta gizon guztien zorrak ordaintzen.

395. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 Guziak dira bero ta samurrak eta txit mamitsuak, baño gaurr agerrtu edo ikasi nai degunerako egokienak lenengo bi edo iruak.

396. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 Begira Jesus'i nola esaten dion lenbizikoan: Gure maitasunez urrtzen zauden, gu erruki gaituzun, gu ondasunez bete naiez zabiltzan, eta guk zeran guzia arrzaitzagun nai zenukean ¡Jesus maitagarria!.

397. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 Ori guzia zenekiela gelditu ziñan eta zaude gurekin.

398. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Negarrez edo nere odolarekin garrbi albanitza egin zaizkitzun bidegabeak, zikindu dituzten baztarrak pozik emain (emango) nuke dudan guzia.

399. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Geldi bitez, ¡arren!, barrkatuak aldarean gelditu ziñanetik oraindaño ikusi dituzun txarrkeri ta utsegite guziak.

400. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Biotz guztien jabe banintz, diranak ekarriko nituke zure oñetara utsegin dutelako damuz urratuak.

401. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0169 Onela eskeñi bearr diogu Jaunari, guk egin ditugun eta gizon guztiak egin dituzten oben edo pekatuen orrdaintzarako otoitz, erregu ta eskaera bero beroak, datortzkigun neke ta lanbide guziak, eta azkenik, ditugun eta geran guztia, biotz biotzez Jaun berarekin bat egiñik egoteko asmo biziarekin.

402. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0170 Ene Jesus! Maria'ren Biotz garbiaren bitarrtez eskeintzen dizkitzut egun onetako otoitz lan eta neke guztiak egiten zaizkitzun iraiñak ordaintzeko, ta beste zure Biotz deunaren asmoetarako.

403. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0170 Batez ere eskeintzen dizkitzut kristau guziak obenen gaiztotasuna ikusi ta alegiñean orrdaindu dezaten.

404. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0024 Entzun da Amaren deí ederra
Euscaldunac, euscaldunac nere aldera
¿Nola erantzun ez gure biotzac
Euscaldunac guazen aurrera?
Guazen, bai, biotzaquiñ batian
Mariari gueran guztia ematera
Zeru-lurrac pozturic esanaz:
Euscaldunak, Ama, beti zureac guera
.

405. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0040 Zaude amorez
Eritua,
Gogor arantzaz
Coroitua,
Gugatic gurutz
Iltzatua,
Guztia penaz
Samindua.
Jesus onaren...
.

406. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0040 Zinduztenean,
Gurutzetu
Maitetasunez
Ziñan lertu,
Guzti-guztia
Odolustu,
Gu salbatzeco
Erioztu.
Jesus onaren...
.

407. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0041 ¡O Jesus maitea!
Ar-bitza gaurtic
Guzion biyotzac
Bereagatic
.

408. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0052 Zer guertatzen ote da
Belengo erriyan
Soñu ta dantzan dabiltz
Gabaren erdiyan
Ta aruntz, onuntz lasterca
Artzayac mendiyan
Alcar billatzen dira
Aleguiñ guztiyan
.

409. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0053 Guc ere canta zagun
Belaunicaturic
Aurcho jayo berriya
Emen icusiric:
Guztion Jabe dala
Pozez aitorturic,
Eta biotzetican
Bera maitaturic
.

410. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0053 Ona, Jesus maitia,
Nun zure jayotzac
Pozez bete dituen
Guztion biotzac,
Berez badira ere
Gasho eta otsac,
Arren artu itzatzu
Betico zuretzat
.

411. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0064 Inazio or dago
Beti ernai dago
Armetan jarriya
Dauca Compañiya
Chispaz armaturic
Bandera zabalic
Gau ta egun guc
Guztioc paquia dezagun
Beti gau eta egun
.

412. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Ezta sinisterraza naparrac bereala sortu zutela, ainbeste urtean, guero berezco egondu zan Naparroco erreguetza; baña gauza ziurra da beintzat mahomatarrac zer carten indarraren contra cristau guziyac bat eguin zutela, beren burubac gorde bearrac eta bata-besteaganaco-gorrotoac zecarzquiyan calteac quendu nayac eracarri zituala, uri, ibar ta erri-batubetaco aguintari guztiyac, danentzat Jaunac bacarra auqueratzera, Jaun ori izan zediñ, echeco atietan zegoan mairu etsayaren aurrean, Erri guziya zuzeudu ta guidatuco zuan guizona.

413. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Era orretan, lenago alcarrequin anai guda gaiztoetan bizi ziran jenteac beste bizi izateco guisa bat artu zuten, ta ordutic aurrerantzean, guztiyen cristautasunari bacarric beguiratzen ziotela, zaldun ba coitzac bere sinistea ta bere sorterriya escudatu zituan; ta sorterriya ta sinistea izan ziran, besteric gabe, biyotza berotzen ziyoeeten sugar ongarriyac, eta beste laguntzic bear izan zanean, Jaungoicoac ecarri zuan bere bide zuzenetatic danen artean auqueratutaco zaldunic zaldunena.

414. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0013 Jaungoicoac auqueratuba izatea baño beste gauzic etzuan bear ondorengoentzat, baña gauza ziurra da, orduco guertaeren condairatzalle guztiyac diyotenez, Teodosio de Goñi egun ayetaco zaldunic argitsuenetacoa zala, valle de Goñi (1) Goñiko Ibarra Iruñatic iparpe aldera lau legua inguruban arquitzen da, mendi tontorrez inguraturik eta Urbasa ta Andia izeneco basoen egûerdialdeco aldapa azpiyan erderaz deritzayon ibar ederraren jabea, ta laster erreguetasun berri ta berezcorrean jarri bear zuten sorterri maite orretan chit escubide andicoa.

415. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0022 Orrela izan zan alboerriyetaco guizon guziyac izuturic utzi zituan oben icaragarri au; orrela izan zan Goñico zaldunaren ibilbideac oquertu zituan guertaera; ori izan zan, san Miguel Goiainguerubaren bitartez Euscalerriyari laguntasuna emateco Jaunaren erruquiyac billatu zuan asiera ta zimenduba, bada Goiaingueru orrentzat zuten naparrac, eta batez ere Teodosioc, deboziyo edo beguirune ta maitetasun andiya.

416. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0023 Icusi zuan berac eguindaco oben arrigarriyac oi-ez bezelaco ta eracusgarri oneco miñari (') Miñaria.- Penitencia ta neque bear zuala, ta Jaungoicoaren ontasunac eguiten ziyon deadar samurrari jarraitzeco asmoetan zegoala, ezagutu zuan Lurrean Jaungoicoaren ordezco ziranac bacarric ipiñi zezaquiyotela gauza guziyen Eguille onari eguin ziyon iraintasunac bear zuquean miñari edo neque osasungarrizcoa.

417. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0042 Zer ichuratacoa dan esatera igaro baño len, esango degu bere echaquintza dala romanica deitzen dana iru otoigobe edo nave dituana, bobedaz estaliya, eta beste ainbeste nicho, leyo batzuec argui eguiten diyetela: sendo ta andiyentsuba bere ingurune guziyetan dalaric, bere singletasun ta menaldizaz, adirazten du Ebangeliyo santubari dagoquiyon anditasun ta gozotasun guziz egoquiya, bacoitza beregan bilduric, gogartatu ta meditatzeco.

418. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0022 Oh! Biotz guziac, onac badira adoratu bear zaituzte!.

419. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0023 ¡Jesusen biotz biguña! Betico Aitac aguertu zigun entzungo zituala beti gure otoizac, esanaz: Escatu zadazu Jesus nere maitearen biotzagatic; biotz onegatic entzungo dizut eta escuratuco dezu escatzen dezun guztia.

420. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0053 Mirari arrigarri onec etsayaren biotza bereala bigundu zuen, eta alde batera bere oquer-eguite eta pentsatze guziyac utziyaz, Eliz Ama santuaren besoetara biurtu zan.

421. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0082 Zuri, ichasoan galtzeco zoriyan dabiltzanen cai ederra eta cristauaren eguizco azcatasuna; escatzen dizut biotz-biotzetic, zure bitartez gorde nazazula, baita zure debotuetaco beste edozein, ichasoan galtzetic, eta bertaco ecaitz eta zorigaitzetatic, mundu engañacor ontaco lotze guzietatic, eta batez ere pecatuen cateetatic, eta onela irichi gaiteala zu Jesusequin batean arquitzen zeran beti-betico zorioneco cai ortara. Amen.

422. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0143 Arquitzeco, aleguin guziac billa eguin zituen; bañan guziac alperric izan ziran.

423. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0174 Zuc erregutu zenduen Getsemanico baratzan escatuaz Betico Aitari Pasioco neque oñazeac albait zu samindu gabe igaro zitezela, bañan Aren gogora jartzen ziñala esanaz Baita ni ere, Jauna, neque guztiac gogo onez eramateco laguntza escatzera natorquizu; eta iñolaz ez nuque nai nere gogoa eguiteric, baizican zurea bacarric.

424. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0232 Jesus nere maitea, gurutzean zintzilic oñaze gogorraquin ainbeste eraman zenduena, zure ezur guziac an conta zitezqueala: eguizu nere gorputz eta animaren indar eta bertute guziac zure goratze ta alabantzaraco izan ditezela; eta, iltze gogorrez nere amorez josiya izan ziñanezqueroz, josi nazazu zure laguntza santuan, guero zurequin zeruan izateco. Amen.

425. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0294 Gure Jainco eta erruquizco Aita: aldare ontan goratzen ditugun santuen bitartez, biotzez escatzen dizugu, zu goratzera etorri gueranoi eman zaizquiguzula anima ta gorputzeraco bear ditugun ontarte ta laguntzac; eta batez ere, ez dizaguzula ucatu gure griña gaiztoac ezi, ta birtutean aurreratzeco laguntza, eriotzaco garaya baño len pecatuen zorra ordaindu dezagun; zure gogo santua eguiteco poz eta indarra ta gure eguinquizun guziac betetzeco osasuna ta paquea.

426. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Eta abadeak jarraitzen du: Benedicamus Domino (Jauna bedeinkatu dezugun) eta erriak: Deo gratias (Jainkoari eskerrak eman ditzaiogun) eta guztiaren azkeneko itzak Garbitokiko anima gaixoentzat izaten dira: Et fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace (Eta fededunen animak Jainkoaren errukiaren bitartez atsedena (deskantsua) izan bezate).

427. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Irakurle maitea Bezperetara igande-arratsaldean juan baño len salmoak esan nai dutena ondo oartuz, irakurri itzazu eta gero zure erriko eliz-gizonakin batean, biotz guztiz Jauna goratu zazu, bera madarikatzen duten beste askoren ordez.

428. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0020 Eta jauskañi? Jauskañi edo sakrifizioa au da: Jainkoak daukan gauza guztien eta gure bizi ta eriotzaren jauntasuna aitortzeko, eskeintzen dana gauza aldatuaz, aitortzeko egiten dan gauza nabari edo oarkorraren eskeintza, legez jarria eta Jainkoari egiña.

429. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Zertarako? Jainko gure Jauna, gure eta mundu guztiaren jaun eta jabe dala aitortzeko.

430. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Jaungoiko gure Jauna gauza guztien jaun ta jabe dan-ezkero, egin dizkigun mesedeengatik esker ona izan bear diogu ta eskerrak eman.

431. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Apostoluai pakea uzten dizuet, nere pakea ematen dizuet esan ziñien Jesukristo gure Jauna, ez nere pekatuai begiratu baizik zure Elizaren siñismenari: eta bera zure gogora paketu eta batu egizu Aita eta Espiritu Santuarekin gizaldi guztietan bizi zeran Jainkoa.

432. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Meza nagusietan apaizak laguntzaleari (diakonoari) pakea ematen dio PAX TECUM esanaz: gero bigarren otoitza: Aitaren gogoz, Espiritu santuak lagunduaz zure eriotzaren bidez mundua biztu zenduan Jesukristo Jauna, Jainko biziaren Semea: zure gorputz done eta odol oneganik nere gaiztakeri ta gaitz guztietatik gorde nazazu, egizu ni beti zure aginduai lotzea eta zuregandik ez iñoiz alde egitea: Gizaldi ta gizaldietan Aita Jainko bera ta Espiritu Santuarekin bizi ta errege egiten dezun Jainkoa.

433. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0047 Zer itzuliko diot Jaunari eman didan guztiaren ordez?.

434. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0047 Beatzak ur-ardoaz garbitu bitartean: Egizu, o Jauna, artu dedan zure gorputza eta edan dedan odola nere barru-barruraño sartu ditezela eta egizu gizaldi guztietan bizi ta errege egiten dezun orrek sakramentu garbi eta santuak indartu nauen onegan ez dedilla gaiztakeri ondarrik gelditu.

435. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0042 Zure naigabe ta atseguin onen izenean, irichi zaguzu laguntza urrutiratzeco gugandic inpernuco etsaya, batez ere igues eguiten degula pecaturaco bide guziyetatic, aldendu dedin gure biyotzetatic lurreco gauzetaraco zaletasun char guziya, eta Jesus ta Mariya laguntzen lurreco egunac igaroaz, abentzat bacarric bizi ta zorionean il gaitezen.

436. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0126 (...) onela irichico dezu, Jaunaren Ainguerubac bere egapean zu zaintzea, zure bizitzaco ingurune guziyetan arguitzea illuntasun zorigaitzetan, eta zure eguizco erriya dan Zeruraño, zure ibillerac zuzentzea.

437. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0222 (...) choricumechoac beren estutasunetan amari deitzen diyoten bezela, gaurco bear ontan zuri deitzen dizugu, eta guc eguiz arrazoi guziaz, bada zuc guri diguzun maitetasuna, amic onenaren maitetasunac ere ezin berdindu dezaque, ez eta urric eman ere.

438. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0223 Zure eguintzac, zure izenaren berdiñecoac izan ditezela, bada Jose'ren izenac gueitzea esan nai du Elizac, guziyon zaintzalletzat jarri zaitu.

439. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0256 (...) jarri naiz zeruco bidean; andic aldendu nintzan pecatuben bitartez: gorrotatzen ditut biyotz guziz nere pecatubac eta itz ematen dizut eztedala berriz pecaturic eguingo.

440. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0256 Ez gueyago pecaturic, nere Jesus, ez gueyago pecaturic; maite zaitut biyotz guziz eta zure Pasiyo ta eriyotzaren izenean diyot berriz ere pecaturic ez gueyago; eta escatzen dizut lagundu nazazula zure laguntzarequin, zaindu nere etsai guziyengandic, eta emen zorigaizto ta asmo galgarriyetan eutsi zadazula zure escuz, beñere pecaturic eguin ez dezadan.

441. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0314 Gogo guztiyaz esango degu
Lenengo misteriyoa,
Zuzen gaitzazu zerura beti
Birjiña biyotzecoa
.

442. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Ozta zabaldu ta jakin ziran gauza oyek beste errietan, zeruko deya da au, esan zuten guziak, mirari ayen ezkutuko adimena barruntatuaz.

443. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0033 Bera ikusi nairik, Arantzazura etortzea, gueyenak artutako mesedeakgatik esker zintzo-biotzekoak ematera, eta guziak aurrerako laguntasun-eske.

444. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0052 Naiz Zuzendariak naiz onen izenez Lagun-buruak deituta, egiten diran Batzarretan lagun guziak autatzeko ta autuak izateko eskubidea dute.

445. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0052 Zuzendariak eman ez dun erabakiak, Batzordeko lagun guziena izan arren, ez du indarrik.

446. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0093 Noren izenean egin bear ditugu gure otoitz guztiak? Jesukristoren izenean egin bear ditugu gure otoitz guztiak.

447. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Eta Mezerdiazkero kalizan dagona edo ostia, puskatzen bada, puskatzen al da Jesukristo? Ez jauna, Mezerdiazkero kalizan dagona edo ostia puskatu arren, Jesukristo bera ez da puskatzen; puska guztietan eta bakoitzean osorik gelditzen da.

448. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Munduko Osti Done guztietan bai al dago Jesukristo? Bai Jauna, Munduko Osti Done guztietan, antxe dago Jesukristo.

449. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0286 Nobis quoque
Ta guri, zure erruki zabalean itxaropen osoa degun ogenlarioi, emaiguzu Joanne, Stephano, Mathia, Barnaba, Ignatio, Alexandro, Marcelino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia ta Anastasia zure bidali eta ziñopa ta beste Deun guzien sari-alkartasuna (...).

450. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0409 (...) ta gañera, griña gaizto, zuzengabekeri, uste oker, eta gezur guztiak debekatu ta gaiztetsi ditualako, ditu Eliza Katolikuak orrenbeste etsai.

451. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0409 Zer esan nai du Santuen alkartasunak? Eliza deritzan Batzar onen goi ondasunak, batzarkide guztien artean banatzen dirala, esan nai du Santuen alkartasunak.

452. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0409 Zeintzuk dira Elizako goi-ondasunak? Jesukristoren, Andre Maria Birjiñaren eta beste Done guztien irabazkiak; Sakramentu, otoitz, eta gañerako egintza on guztiak, dira Elizaren goi-ondasunak.

453. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0409 Zergatik banatzen dira Elizaren goi-ondasunak batzarkide guztien artean? Guztiak Elizarekin gorputz bat bezela egiten dutelako (...).

454. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0450 Zure mendekoen gogo ta biotzak illundu ta usteldu ez ditezen, bialdu Elizara ta errietara Irakasle onak gezurti ta gaizto guzien maltzurkeriak ezereztu ditzaten. Amen.

455. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0026 Naita, beintzat, gogoa banatu nai eztet; eta zure Ordekoak egingo duban guztiya nik ere gogoz egin asmo det.

456. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0027 Mez-emalleak gero esaten dituban Otoitzak (latin eta erderaz Colecta) gure Jesus maiteak bere bizi guziyan gugatik egin zituban sarritako otoitzak adirazten dituzte.

457. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Orregatikan, Barkatzaillearen (4) Confesor oñetara oben guztiyak garbitzeko uste aundiz joan bear dezute; itz abek esan zitubana zintzu ta egiyati da-ta: Bere oben guztiyak bear bezela aitortzen ditubana biziko da ta ezta ilko; ta orren oben-txarkeriyaz ez naiz geyago oroituko.

458. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0166 Zure errukitasun agorr-ezak (1) inagotable argitu nau, barkamena eskeñi dit, nere txarkeri guztiyak gorrot-erazi, ta zure maitetasunaren gura artu erazi dit.

459. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0167 ¡Andre Mari garbi-garbiya! nere bitartekoa izan zaite: zure Semeagandik emen lurrean aldegiten ez utzi, gero betiraunde guziyan zeruban besarkatu al izateko. Alaxen.

460. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0167 Biyotz onako gizonen aunditasunik bikañena, guztiyak pozak eukitzea da, batez ere beartsu ta atsekabetuenak.

461. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 Milla bizi izan eta danak guztiyak Jesus-gatik emango baginduz, Sakramentu Doit-Doitsuba asmatzean bakarrik erakutsi digun maitetasuna bear bezela ordaintzeko gauza oso txikiya izango lirake.

462. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0256 Zure sarrera uso arena baño samiñagoa izan arren, ura baño zintzo ta ziurrago atzera etortzen zera; baita ark emandako berriya bañon atsegiñagoa eman, au da, guztiyentzako errukitasuna.

463. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0277 ¡Jauna! Zu bear bezela ezagutzeko argitu nazazu: ta argitasunaren argitasunaz, zure gogokoa eztan guztiya erre, zure goretsirako dan ura berriz geitzeko, maitetasun garbi-pizkorr bat Aitorr Serafindarr orren bitartekotasunaz indazu.

464. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0338 (...) Aitorr eta Igarrlariyen izenean; Apostolu ta Ebanjelariyen izenean; Odol-emaille ta bestelako Doitsuben izenean; Praile ta Bakartarr Doitsuben izenean; Nesk-autsikabe-garbi Doitsuben izenean; eta Zeruko Doitsu guztiyen izenean... gorputzatikan irten: zure egon-lekuba gaurr zeruko atsedenean izan bedi, ta zure bizitegiya Sion Doitsuban.

465. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0338 Zure errukitasun ugariyai begiratu-ta, ondo damuturik daudenen obenak barkatu, ta beren okerkeri guztiyen kutsu-aztarnak barkamenen bidez garbitzen dituzun Jainko errukitsu-gogobera! Zure mendeko oni N. ondonaiz begiratu, ta bere oben guztiyen barkamena iristeko egiten dizun eskariya entzun.

466. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0338 Bere argaltasunak galdu-ondatu edo deabruaren maltzurkeriyak zikindu duban guziya berritu ezazu, ta orrela erositako alderdi au Eliz Ama Santubaren gorputzari itsatsi zayozu.

467. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0339 Zu ikustean, Satanas itxus-itxusiya ta bere mendeko guztiyak atzera bijoaz; Aingeruz inguraturikan zoazela somatzean, dardaraz jarri-ta ondar-gabeko leze illun-nazkagarri-iraunkorr-ikaragarrira amilka (...).

468. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Erretiroko egun santuan aitatu ditugun gauza guztiak ezin badituzu, beretatik aldituzunak egin itzatzu, eta Jaunaren laguntza, ta bendizio ugariak zurekin izango dituzu, eta azkenian eriotza on baten bitartez zeru ederrean sartuko zera.

469. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Aratuzte, edo iñuteri egunetan, al duten Kristau gustiak, egin bear dute.

470. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Bada, gure Aitaren antzera, bere seme-alaba guztiok eduki bear ditugu beti begien aurrean Jesusen nekaldi, samintasun ta atzekabeak, bere Pasio ta gure pekatuakgatik, beti negar egiñaz, iritxi ditzagun Jesusen errukia ta gure pekatuen azkezpen, edo barkamena.

471. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Gure Aita Franzisko Doatsua, gurutzebide ori ikustera ta egitera jun zan ara, Lur Santura bertara, Jesusen pasioko pauso guztiak berak egin zituan lekuan bertan egitera: Jesusen odolizerdien gañera bere negar malko ta izerdia botatzera.

472. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Eta Eleizak ordutik onera, zazpi gizaldi abetan Franziskoren semeen ardurapean, beren eskuetan dauzka jarrita leku doatsu aiek danak; eta abek berak gurutze bidea, kalbarioak, egiteko oitura santua mundu guzian zabaltzen saiatu ziran.

473. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 1469an Balzategiko Rodrigotxori agertu ziñaiozkan ezkerotik, or zaude Aloña mendian, arantza gañean, Euzkalerriaren Ama ta Erregin errukitzu egiñik, Euzkalerri guztiari, baña, era berezi batean, Gipuzkoari ortik beren estutasunetan begiratu ta laguntzen diozu.

474. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 ¡Banatorkizu Aita Santu, Obispo, Animen Artzai, Erlijioso ta eleizgizon guztientzat eskatzera.

475. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 España guztirako, baña, era berezi batean, Euzkal-erri ta batez ere gere erri onetarako lengo oitura zar onen iraupena: eta beste errietatik sartzen asi diran txarren galera.

476. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 Gure erri onetan indarkatu ta galduak izan ditezela oitura txar, pekatu ta bizio guztiak, eta zure bendizioaz indartuak berriz oitura on, birtute eta santutasuna.

477. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Zerurako bidean aurreraka, ala atzeraka zabiltzan ondo ikusi, utz egite guztien damutasun benetakoa artu, eta datorren illean obea izateko asmo erabakiak artu, bildur izanaz bera izango ote dezun askenengoa.

478. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Eta ala balitz bezela, zure burutazio, itz, pauzo ta lan guztiak, eginkizun danak, zure gorputz eta anima eta berakgandik sortu zaizkitzun eginkizun guzti guztiak une onetatik bertatik, eta biotz-biotzetik, eskeñi gure Jaun eta Jaungoikoari, esanaz: dan danak bere gogokoak, bere gorapenarako eta zure pekatuen barkaziorako baliozkoak izatea nai zendukeala.

479. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Ara Jauna, artu bitza nere adimentua gomuta, gogo ta borondate guztia, berorren eskuetatik artuak ditut guztiak, berorrenak dira, eta ematen diozkat guztiz-guztiak, batere neretzat gorde gabe: berorren eskuetan uzten ditut guztiak, eta berorren besoetan etzaten naiz ni ¡Jauna! ¡Jauna! bakar bakarrik eta bene-benetan eskatzen diotana da, sortu dedilla nere biotzean berorren grazia, eta berorrenganako laztantasun eta onetzi ederra; berarekin bakarrik, aberatsa naiz; eta ez det bezterik bear, eta ez det nai ere.

480. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Zeure esan egite guztiak zuzentzeko egin bear dezuna da, bereala ekin ogeita amaika egunetako gogarte edo meditazioren bati; au da, esaterako eriotza, juizioa infernu edo betikotasunari, eta zeure biotza geien piztuko dizun, zintzoago iratzarri ta bildur geiago sartuko dizun gogartea aukeratu eta artu zazu.

481. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0551 Mundu ta Elizaren gloriaz betetako zuzentzalle maitatua, apaltasun guziaz eskatzen dizugu, zure laguntza indartsu, Jaungoikoaganako ta bere Elizaganako maitasun ta menpetasun itxuan zure seme on eta egiazkoak izateko grazia iritxi dezagun.

482. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Jaunak, geldi-geldi, bear zituan dote ta gañerako gauza guztiak eskuratu ziozkanean, 1899an Aita San Prantziskoren soñeko, edo abitu santua poz aundi batekin jantzi zuan eta andik urte betera poz aundiagoarekin profesaturik, 1900an jun zan Marruekotara, animak, eta asko, salbatu nairik.

483. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Bada batetik komentuko guztiak zeukaten, lendik eta beti, birtute aundiko mojatzat, santatzat; eta bestetik il aurretxoan, agoniako unean, ikusi zuten extasi batean bezela, korde gabetua egon zala denpora pixka batean; eta bitartean, estu-larrian dabillen bati bezela, kolore mudatze ta beste estutasunaren señale batzuek ezagutzen ziozkatela bere arpegian.

484. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Eta berak erantzun zien esanaz; ara jaunak; biziera onek sortu litzazkean illuntasun, ildura ta atsekabe guztiak, leio onetatik zerura begiratu bat emanak, gozatzen zaizkit, eta gozoro gozoro ta pozik bizi naiz emen.

485. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Gertaldi ura ikustean jaun aien biotza eta bizierak jira edo buelta osoa eman zuten, goikuaz bera jarri ziran, ordura arte mundutarrak izan ziran, mundua maitatu zuten, baña andik aurrera beti Jaungoikoa bakarrik maitatseko beren jauregi eder ta gauza guztiak utzirik, komentu artan bertan sartu ziran Fraile, Santuaren onduan beti zerura begira biziaz, azkenean, zeruratzeko, santu egiteko.

486. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 eta leku denetan
bai mendurik ala,
maillik goititunean
jartzeko goizala,
erabaki zan bronzez
beraren iguala
egiñik illa berriz
pistu bear zala,
lurrak bere lengoan
gorde etzezala
zutik mundu guziyak
ikusi zezala
.

487. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 - ¡Jesús!... zer du su onek!
¡onelakorikan!...
noiz ta presa geyago
daukatanetikan,
¡eztu, eztu egiñ nai
egurrak surikan,
ala odol guziyak
dauzkat suturikan!-
.

488. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0136 Lore-kolko xamurretik
sortu geran ega-pitxi
guziok alai gabiltza...
jolasten oso ederki
.

489. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0137 Ernemin-ikara gozo
batez amesti danaren
ametsaldi guzietan
leñuru biziaz nager
.

490. 1900-1939 gipuzkera poesia j. artola 0458 Gaxuak dira mundu ontan
chori chiki kantariyak,
pipirripika abiyatzian
moko xabalik jarriyak;
alaz guziyaz entzunik zure
arparen soñu estiyak...
¡lotzaturikan bezela triste
gelditzen dira guztiyak!

491. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 Bañan gero jakinda
zanean il zala,
edo lotan betiko
gelditu baitzala,
Españia guziyan
jo zan atabala,
aren bullaz lotatik
esnatu nai zala;
paper denak famatu
zuten beriala,
gizon oso balio
aundiko bat zala
lumaz bere igualik
izan ezbeitzala;

492. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Moda berriko ontziya oyekin
dabiltz alfer alferrikan
ezdute emen astuaziko
lengo estropada zarrikan;
¿nork sortu treñerua dan baño
gauza ederragorikan,
xegara utsaz uzten baditu
guztiyak arriturikan?
.

493. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Erri guztiyak saya biardu
festau ostera indartzen,
iñor ezda ari yola jokuba
kentzeko emen aitortzen,
baña Uriyari nola zaizkiyon
gauz oyek biyak gustatzen
ez asi orla Euskal erriko
oitura onak trukatzen
.

494. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 Alper alperrik dira neretzat
munduko gauza guztiak:
ez dute nere biotzerako
dituzten poz ugariak,
zeñen atzetik bultzaka, naspill
eta korajez betiak,
dijoaz asko, ezautu gabe
munduko gauza chikiak
.

495. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Choriak ere sayatzen dira
egunarekin batean,
biotza alaitzen, berak bakarrik
dakiten kanta luzean;
alaitzen nitzan iñoiz ni ere
amarekin nitzanean,
baiñan gaur... ¡chori chiki maiteak
zuen kantuak aitzean,
penak guziak pillotzen dira
erruz nere biotzean!

496. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Muturra chorrocha ta
illia leguna,
lepo churi garbiya
bizkarra illuna;
guztiz jostalariya,
kasikan chukuna,
chakur on baten gisa
leyaltasun duna,
baserri ta auzoko
guziyen laguna
.

497. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Amonak bultzatzen du;
asten da igasi,
esanaz kendu ari
infernuko Pachi,
erropa xar guziyak
biar dizkit ausi,
¡Jesús! onelakorik
ez degu ikusi!
.

498. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 Berriro entzutenda
negar aurrarena,
estututzen zuena
amaren barrena,
zeñek diyo batetan
lajarik diena
beren sendakiñentzat,
ustian zubena...
- ¡Zer kalderiñ eta zer
danboliñ kirtena!
guziyak baño len da
nere zoramena
.

499. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Uztaren galerarekin asiko zitzaizuten; batez ere sagarra izango zan gogotik ¡aren lore ederra! ta izotzak eta kaskabarrak guztia ondatu.

500. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Urdalla beteko pozarekin bat bertsotan asi zan eta nagusiari ta etxeko guztieri zorion guztiak opa zizkien.

501. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Itsasaldiak guztiak nastutzen zituan ta jo batera ta jo bestera, zankoen gañean biraka ateratzen ziran.

502. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Semeak laja dute beren ama euskera, jakintsu ta jakingeak yaurrti dute urietatik, errietatik, batzarretatik, ondo jantzi edo apaindutako iru gizon edo emakume dauden toki guzitik.

503. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Irakurle euskelduna: Ez dago esan bearrik zuk ere zerbaitxo bat naiko dezula zuk egunero zure arazo guztietan darabilkizun izkera bakarrean.

504. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Arantzazu gaitzaz askok idatzi izan dute, eta nik irakurri ditudan idazlari guztiak diote 1469 garren urtearen inguruan gertatu zala.

505. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Toki guztietan eta alde guztietan gari ederraren artean agertu oi da zalkea.

506. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Gaiztoak berriz eta txarrak bazter guztiak goraberatu bear izaten ditu, eta gizaldi guztien aditzera eltzen da.

507. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Garibai edeslari ospetsua da Arantzazutaz idatzi dutenetatik zarrenetakua eta gañera berak ezagutu zuan Ama Birjiña Rodrigori agertu ondoren Arantzazura jun ziranetakoen bat, eta onen aotik jakin zuan gai onetan idazten duan guztia.

508. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Ordun umeak, otzak ezin egonez balego bezala, alegiñ guziak egitten zittuan ichuaren zango tartean sartzeko, ala obeki berotzeko aitzekian.

509. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0236 Egun batez, kluku-kluku, begiak erdi ichi-ta edaten ari zala oartu zan ichua, ta goratu bat batean pichara ta berarrekin jo zuan ezpañetan eta zittuan ortz guztiak ausi zizkion.

510. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0113 Zuaz, irakurlea, Euskalerri'ko iskillu-ola ederretara; ikusaldi bat egiñik, iskillugille guziak ez dirala ari lan berdiñean ikusiko dezu; ez du iñork ere iskillu baten lan guzia bakarrik egingo.

511. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 Nik uste, gutxien-gutxienez, oyen guzien artean 20.000 iyeki egingo dituztela.

512. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 ¿Ta erdalerrian? Beintzat Amerika'n, Ozeania'n, Asia'n ta Afrika'n izango lituzke euskerazko albistariak, misiolari euskaldunak alde guzietan barreaturik daude-ta.

513. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 Ontan erderazko albistari guziak atzean utziko lituzkela uste det.

514. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Egun guztiya igaro zuben Luisachok, ogi zaticho ura besterik jan gabe; len ondo oitua bazan ere, gaisuak ikasi zuben arlotetasuna zer zan.

515. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Luisacho, lotzaren mendean zeguen guztiz, ezer etzekiyela esateko; bañan nola zan ikas nai aundikua, arretaz jarraiturik echekoandriaren agintza guztiyai, irichi zan bere naierako jakite osora.

516. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0188 Bi urtez bein, edo Eusko Ikaskuntzak Sté d Etudes Basques Bidasoa'z andiko ta emendiko euskotar guztiok batzarre aundi batera deitzen gaitu.

517. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0188 Gure bizitoki maitagarri ontan guztia dirudi Jainkoa'ren ala gizonaren edermenak igortzia: laztan oien bidezko ume da ertia.

518. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Adimengabeak, onakoak itsuki, arakoak olde utsez, guziak Egillea'ren arauari lotuta, erti lana dagie; aiena beti da bat eta alda eziña.

519. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Gaurko erti landuagoa, naasiagoa, guzitikagoa, odol zaarrez bizkortzea, asabaen etxeko ats beroaz kutsatzea.

520. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Len-leendanik gure izkuntza landu izan ba'gendu, gogo-jardun ta bear guzietarako erabilliz, gaur berezizko jakintza baten, berezizko elerti (litterature) baten bidez gizadiak begiratze ta aipatze'aal-ginduzan!....

521. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 EUSKALDUN ON GUZIEI DEIA

522. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Zuek guzion bearrean da Eusko-Ikaskuntza.

523. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0192 Asi gaitean guziok bertatik lanean; ta Bergara'ko aste ori ainbestetaraño bedi jatorra, berbizkunde-bidean arri zuti, ta etorkizuneruntz eusko-argi-dario betirako gelditze'aal- baitedin.

524. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Berak, ordea, beraren izkeran, izakeran eta biozketa guztietan argiro agertzen zuen beraren jatorria.

525. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Pikuak beste edozein zugatzek baino goizago pipildu edo ninikatzen dira: ale txikiak, garagarrilerako biribilduta, uda guztian ikusten ditugu: anditzeko, odeyai ur-eske; biguñtzeko, eguzkiari berotasun-galdezka.

526. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 ¡Il guziak eriotza zorr! Beste batean oso asarre zegoan gure Antton.

527. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0080 Ikasle batek bere aitak bidalitako txanpon guziak aitu ta gero idatzi zuan etxera esanaz: Aita, txanponan berri ematen ziran eskutitz ura ez det arrtu.

528. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Bai, euskaldun maiteak, ama euskara da Euskalerriko lurren inguruan Jaungoikuak jaso zuen arri-orma: ark gordetzen gaitu atzerrietatik datorzkigun gaitz guztietatik; gerarazten gaitu garbi, zintzo, argi ta eder Jaunaren eta gizon guztien aurrian; ark eztitzen, lañotzen digu deramagun bizitza ori, Zeruko bidean gora gabiltzela.

529. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Jesus gure Jauna gutartera jatxi baño gutxiz aurrerago, Erromako gudariak sartu ziran gure ibarrak barrena, ustez iñork etzuela irauziko mundu guztiak zekarren beren uztarri gogorra.

530. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Etsai orren izena nik emango dizuet, nere biotzeko aditzalle maiteak: etsai orrek, armarik ta gudaririk gabe, deadar ta irrintzirik gabe, bildutarazi baititu euskaldunen etsai guztiak, erromatarren denboretatik gaurko egunetaraiño: ura da gure AMA EUSKARA.

531. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Ta gure egunetan ere ¿ez ote dakusagu nola gudakarien gudari buru guztiok derasaten batak besten erdara?.

532. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Alabaiña, euskaldun maitiak, badakizute munduan dan izkuntza guzietatik zaillena dala gure euskara.

533. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Salamanca'ko ikastegian egin zituan bere ikaskizunak, ikasle guzien eta arrtean onenetakoa izan zan.

534. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Lege-gizon izateko bearr zituan ikaskizun guztiak, 1833'g. urrtean bukatu zituan.

535. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Geroago, Araba'ko Aldundiaren Goarrpelari egin zuten, ta beste eginkizun guztiak bearr bezela ta zuzen egin zituan arek, Goarrpelaritza ere ondo ta guzien gogoak atseginduaz eraman zuan.

536. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Egin al zezakeana gogoz eskiñi zuan Olano'k, ta ala joan zan Tolosa'ra beste jaun batzuekin bilduta, guzien arrtean Lege zarren bitarrtez genduken auzia al zan era egokienean erabakitzeko asmoz beterik.

537. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Olano'ren itzen bitarrtez, asi ziran kanpoan zeudenak sarrtzen, bete ziran eserrleku guztiak, ta laisterr gure azkoitiarra entzunle guztien jabe egin zan.

538. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Euskalerritik urruti zegoan Olano, bakarrik denoen aurrean, beste erri guztietako gizonen aurrean; bere alde iñorr etzeukala.

539. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Ala ere altxa zan, eta España'ko izlari onenak atzera utzi zituan; arerio guztiak zapaldu egin zituan, ta eguna zabaltzean, gauarekin asarre gogorra izan da gero eguzkia txoko guztiak arrgitzen garailari gelditzen dan bezela, Olano ere, an burruka gogorra bukatzean garailari gelditu zan, arerioak oinpean zituala, ta Euskalerriko baztarr guztiak itxaropenaren arrgiz betetzen zituala.

540. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Ala bada, bat bakarrik egin zuan bere bizi guztian.

541. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Oek guziak, olerrki bat, bat bakarrik idatzi zuten, eta geiago idatzi bazituzten denak aztu dira; bat ez beste guztiak.

542. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Ala bada, goratu dezagun gure Olano'ren izen maitea: ezarri dezagun bere oroipena gogo guztietan.

543. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Gurasuak beren alaba maite zuten eziñ neurtu litekien diñako maitasun aundiz, bada len esan detan bezela nola zan bakarra, jakiña dago gurasuakiko maitasuna norenganakua izango zan; eta alabak ere bere biyotzaren maitasunezko aginde guztiyak zeuzkan, gurasua ganuntz jarriyak.

544. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Alaba bakarra bai, Luchi gaixua; guztiz mintzoea xamurrekua, ona langillia eta echeko beargintza guztiyetan ezeren ekachik gabia, da esatia echerakoi aundiya.

545. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Etzan beñere gurasuen aginduz beste alderako egiteaz auzartzen, baizik chinchotasun aundiz aginde guztiyak osatzen zituben Luchi gaixuak, eta ala irabaziya zeukan bere guraso maitien borondate osua.

546. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 ¿Au guztiya zerk eragiñ arazten ziyon? Barrungo erapeko nagusi, edo itz batean esateko...... biyotzak.

547. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Griñatsua zan guztiz, eta etzizayon iruditzen beñere bear ziran lan gai guztiyak osatzen zitubenik; egiñ naya geyago zeukan beregan egiten zubena baño, eta etzan beste zenbait diran bezela pallaku bearrekua ikusten zuben eginkisunari eltzeko.

548. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 ¿Nola ez bada, bere intziri guztiya ortaratua bazeukan? Etzan gauz aundi bearrekua bere burua zorionekotzat ezagutzeko.

549. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Esan bezela apaindurik, Donostiratu ziran ama eta alaba, chakur zintzo pintto-ren zaitze mendean echea utzirik, bada Anton, mendira joana zan goizetikan egun guztirako egur epaitzara.

550. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Errira irichi ziranian amak esan ziyon Luchi-ri, elizarako asmoak zitubela done Antoniyo-ri otoiz egiñaz eskatzeko zeuzkazkiyen asmo guztiyak zuzen eta naiera osoan irten zitezen.

551. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 ¡Oraindaño, zer zorionekua naizen! Illunabarrean echeratu ziran chit pozkida aundiz beterik, bere asmo guztiyak ondo irten ziralako, bada andre Terexa zeritzon jostunak esan ziyen urrengo egunetik bere erakusmenez gaiñ gelditu zitekiela josten ikasteari jarraitu nai baziyon.

552. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Eguzkiyak bere iraultza egin zuben garayan, bere egun guztiko lanak buka ondoren nekearen aztuntasunakin elbartua bazegokien bezela, sartu zan echian Anton, eta aizkora bere lekuan usteko betarik gabe, galdetu ziyen zer berri zeramakiten Donostiyatik.

553. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Gau artan, eche artako poz gaya neurtuko zuben neurtzallerik ez deritzot izango zanik iñon, bada echadi burutik asi, eta Pintto-renganako guztiyak, baziruditen mogiarazten zitubela zerbait berena etzan erabilkayen batek.

554. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 ¿Nola ez bada, naiera guztiyak bear beziñ ondo osatu bazituzten? Nekatua zeguen Anton, bañan alaz guztiyaz ere, bera jechi zan ukullura, bei, eta beste abere guztiyak bazka araztera, eta ondoren igorik, afaldu zuten iru elkar maite ayek lotaratzeko urrengo egun senti arte.

555. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Urrengo egunean Luchi, goizeko eginkisun guztiyai osakisun ona eman eta bazkal onduan erriraturik, jostundegiratu zan, eta ekin ziyon jakinpide berri naikidatsuari.

556. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Egun guchiyan egin zituben bere biyotz onaren bitartez, adiskidetasunezko ezaguera aundiyak, guztiyak maite zuten bere on izate gayez, zeren etziran azpertzen Luchi-ren ontasunen aunditasunak goratzez.

557. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - Zuk dakizuna Ama Birjiñarena izango da ta, ark dakiena berriz santu guziena.

558. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - ¿Santu guziena bakarrik? Deabrurik ere, ark deitu gabekorik, etzekiat gelditu ote dan.

559. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 Nere aita ill uan testamentua egiñ, sakramentu santuak artu, eta etxeko guziai laztan bana emanta, baña automollean iltzen danak eztik orretarako astirik izaten.

560. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - Ago ixillik: begiraiok bestela, lokatzaz bazter guziak zikinduaz datorren orri, ta alde egin dezagun emendik.

561. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0134 - An etorri ukan bañu-etxe bateko Madrilltar emakume mordo bat, beren miriñakiakin bide guzia artuaz, eta arrikoskor guziak ere tatarraz zeramazkitela.

562. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Beti ezkutuan eukiteko gauzak be ez dira-ta, kristiñau guztientzat ain atsegintsu ta pozkarri dan egun onetan, geure gogoak jaso, biotzak idegi, barrenak zabaldu ta zeruko Ama atsegin eta gozo oni geure eraspen eta maitasuna, geure eskarron ta zaletasun laztana agertu ta erakutsi bearr dautsaguz; geure buruak eta geure gauzak, batez be geure gogo-biotzen landara ta kimuak diralako maiteen doguzan gauzak; geure gogamen, asmo ta gurariak eta oneik azaldu ta adierazteko darabilgun geure euskerea, zeruko Ama laztantsu orren eskuetan ipiñi bearr doguz.

563. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Izan be, entz, maite: gure euskera zampacirc;rr, garbi ta ederr au, Jaungoikoagana joateko bide, Jaunaren eta Maria`ren seme zintzo izateko jagola ta lagun izango yakula deritxogu: geure siñestean sendo, geure oitura onetan garbi irauteko berariz lagundu gaikezala uste dogu, ta au uste dogulako, euskal-jai oneik amaitu baño len, geure asmo ta lan oro, Uribarri`ko Amaren eskuz, guztioen jabe dan Goiko-Jaunari eskiñi ta opaldu nai izan dautsaguz.

564. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0086 Orrela garbi, neurri ta lankor euskaldun gaztea dala, aberrie altxako da ta maitatuz, Abertzaletasun sutsun (ez mingañen bakar) degu euskaldun guziok batuz t'elkartuz, burdiñaga egokiena, altsuena, gure Erri maitea jasotz, berjaben bidetzeko.

565. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 Ixiltasun eralgarriak ill zituan bedatzaren gai alaitsu guztiak leku añube aren inguruan.

566. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 Aker donearen izenean zuri damatzut daukadan eskubidea beraren izenean lege, arau ta ekanduak zabaltzeko; baita larunbat batzarretan nere ordezko izan zaitean batzarle guztien goipuru.

567. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 Lurbira guzian, nazarenuaren arauba nagositu da.

568. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 Orain, nere sorotxuan, guztiyak dira sarrtu, berdintasunian.

569. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 Arrats-aldean, esherita egoten giñanian nere ¡Aita! ta ni, Tolosa'ko zumardi-aundi, maite ederrian, arturik lurretikan nere eskuetan arritxo txiki borobil, txuri pollit bat, esan niyon onela nere ¡Aitari!, arritxuari beidaturikan: Goiko Jaunaren egintzak, emen gellditzen dira, gizonak egin ditun gauza guztiak, denborakin aztu, austu ta galtzen dira.

570. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 Joaten giñanian ikastetxera, gure ikaslariak esaten zuten: Atenas eta Erromako gizonak zirala mundu guztiko jabeak.

571. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 ¡Ai! ayek guzti-guztiak, bukatu, ill, austu ta aztu ziran, bañan ¡zu! arritxo, txiki, borobil, txuri, pollit maitea, denbora ayek baña lenago jayotakoa, emen zaude, orduban bezin txuri, pollit ta gogorra, nere eskuetan, gure Tolosa'ko zumardi ederrean, nere gaztetasuneko jostaketako toki alai ontan.

572. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0039 ¿Bai aldakizu, nola eshkallutxuak, nai diyon urari? ¿Ushotxuak, kabiyari? ¿Gau illunak, illargiyari? Oyek guztiyak bada geyago, nai diyot nik, nere lengushu legun, emaste ¡Mariyari!.

573. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0035 Bazkaritan asi dira, amorraiak ekarri dituzte, ta Pernando'k artzen du bat, eltzen dio isetsetik, buruz-bera jartzen du, belarriondora badarama, ta an dabilki batian gora, bestian bera, aro berian, begiakin, aboakin eta sudurrarekin imintzio mota guziak egiten dituela.

574. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 Orrela esan ezkero, guziak sinistuko diote.

575. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 Nere etxeko baztar guziak ikusi ditzatela.

576. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 Garizuma etorri zan, ordea, ta aitortzerakoan erretoreari guzia esan bear.

577. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 Esan zion, eta erretoreak, egia jakiteak ernaten zion pozaren pozez, guzia barkatu zion Pernando azkarrari.

578. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Emen aurrean daukagun oztetza onek berriz, guztiak zeukatek birauren bana edo isekaren bat edo begiraka izuturen bat Nazareno onentzat.

579. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Eta besterik gabe, damutzen da bere bizitza guztiko gaiztakeri ta oker guztiakatik, eta esaten dio Jesusi: Zure agintzan sartzeen zeranean, gogoratu zaittez nitzaz.

580. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Pozik eraman zuan, bada, Zerura, bere bizitza guztian arkaitz eta arantzartean eta larrartean ibillitako ardi gaixo ura.

581. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Berak bigunduko dittu zure bizitzako latztasun guztiak.

582. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Zorionekoa zu, bada Jaunak esan dizkizun guztiak zuzen gertatuko zaizkizu.

583. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Ikusi zuan Mariaren poz aundia, ta bera ere poztu zan, mundu ontako gauza guztiak eman zezakiotena baño poz aundiagoarekin.

584. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Bere mirabearen utsari begiratu diolako, gizaldi guztiak zorionekoa deittuko didate.

585. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 An ikusi zituan berak munduari egindako onegin guzti guztiak, baita munduaren gaiztakeri guztiak ere.

586. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Eta munduaren gaiztakeri guztiak bat-batean ikuste onek miñez eta naigabez zulatu zuan bere Biotz aundi ura... Bada ordu ikaragarri artan bakar-bakarrik egon zan.

587. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Ostegun gau guztietan adierazoko dizut nolakoa izan zan nere Nekaldian Getsemaniko baratzan izan nuan larri ilkorra.

588. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Kristau guztiak, ordea, ezin egin izango dituzte.

589. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Alaz guztiz ere gertakizun orien tokiari Ezkio edo Anduaga edo Santa Luzia deitzen diotenak guztiak daude egiaren esipean, Arantzazuko Ama Birjiña Arantzazun edo Oñatin edo Gipuzkoan edo Euskalerrian dagoala esango lutekenak, danak egia esango luteken-bezelaxe.

590. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Guztiok begiratzen genduan arek esaten zuan tokira.

591. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Ama, esaten dio, Amatxo maitea, zer nai dezu? Zer agintzen diguzu? Ixil-aldi txiki baten ondoren esaten digu: Ama Birjiñak nai duana da guztiok egunero egunero errosario santua errezatzea .

592. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Ikusiko degu, bada guztiok aditzeko moduan itz egingo du.

593. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Gastu aundiak egin ondoren, diru gabe arkitzen zalaren aitzakian kendu ziozkan Elizari bere ondasun guztiak, eta geyenak saldu zittuan uskeri batean.

594. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Ludi guztian esames gogorrak sortu ziran Españako agintariak zirala bide.

595. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Jesukristo gure Jaunak bezela, gizon guztien osasuna, poza ta zoriona besterik ez du nai.

596. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Arek aditzera emango dizkizute Nik esan dizkizutedan gauza guztiak.

597. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Ori guztia bazenekizun zuk.

598. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Goikoak epaittu zittuan bere bizitzako egite guztiak.

599. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Ori-gorrixka agiri zan guztia nik ikusi nuanean.

600. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0016 Iruritzen zitzaidan, edertasun gozo ta atsegiñ guziaz egindako itxaso bat zala, ta itxaso onen erdian nengoala.

601. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0036 Billa ezazute lenengo Jaungoikoaren erreinua eta bere justizia, eta beste gauza guziak emango zaizkizute geigarritzat dio Jaungoikoak.

602. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0090 Ikatz-gilletzat, errementaritzat, perro-karrilleko makinistatzat ona zitzakiala, eta onelakoxe esamesak zebiltzan bere lagunen artean; baina ¿zergatik? Zergatik zan esan bearrik eztago; emakume artean zebillen guzia, eta Simonak antziña ikasi zuan zer zan inbiria.

603. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0090 Barre egiten zien guziai eta or konpon.

604. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0090 Erdera apurtxo bat baneki, nai dedan guzia esateko muturrera, berak entenditzeko beldur gabe; baiña utzi, utzi; etorriko da denbora; Burdiostik atzera biurtu nadiñean....

605. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0007 Zuentzat eta, zuen bitarrtez, euskaldun guzientzat euskeratu ta egin da idaztitxo au Loyola'tarr Iñazio Deuna jaio zan etxean.

606. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0013 Zenbat egon ote diran gaiñ artan, lorategi bat bañon politago diran mendi-babes ayi begira ezin asperturik! Errnio'z bera ta beste alde guzietan zugazti mardulak, pagodi, gaztañari, ariztegi ta era ugarizko zugatzak; garoleku ezeak, baso ta zelai, soro ta belardiak eta an-emen banaka-banaka, galdurik bezela, uso txurien antzeko baserri ederrak....

607. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 Manila'ko ikastetxe nagusian irakasi zun Jakintza (Pilosopia), guzien txaloak beretzat, nai ez izan arren, irabaziaz, eta izlaritzan berriz, Manila'n ziran izlarietan bikaiñ eta garrtsuena zan.

608. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Au izan zan Errexil'darr Agurrgarriaren bizitz osoa; era guzizko nekeak eramatea bere atsegiña; gau ta egunez kristau gaixoai laguntzea bere eginkizuna, ta altzitun sinisgabekerik geyenak zeruratzea bere egarri ta poza.

609. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Entzuten zun egunero iltzen zituztela: asko ta asko, bereetakoak ere bai; bat surtan erreta; bestea ur irakiñetan egosirik; beste batzuk zatika ebakirik eta guziak oñaze beltzetan.

610. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 ¿Bildurr esan det?¡bai Bera! Berak euki ezezik, kendu egiten zien bildurra kristau guziai, euren sinismenean indartsu irauneraziaz.

611. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0037 Oez gañera baziran alderdi ayetan diru egitera Jundako Portugal'darr asko, ta oek ere Erexil'go seme agurrgarria goraldutzen erabilli oi zituzten mingañak, esanaz, Jaungoikoa onetsi edo bedeinkatzeko zala mixiolari onen ontasun, donetasun eta biotz beroa, ta Errkizi'tarr Abak bakarrik beste lekaide (erlijioso guziak baño geyago egiten zula Japon'en).

612. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0037 Bitartean eta beti gora dezagun euskaldun guziok biotz biotzetik Errkizia'tarr Domingo O. P. Aba Agurrgarria! Gora Ernio baño sendoago Errexill'go seme jatorra! gora Japon'darren mixiolaria! gora ta gora Jesukristoren ziñopa arrigarria!.

613. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Xabier'ek esan oi zuen: Ludi guziko giza-seme okerrenak dira; beti maltzurrak eta egirik ez dute inoiz esango .

614. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Brama'tar abek ez balira, emengo guziak Jaunaganatuko lirake.

615. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Auek entzun da, guziak aitortzen zuten Kristoren legea dala egiazko legea; eta agindurik zuzen eta egokienak gure Jaungoikoarenak dirala.

616. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Baña bildurturik erantzuten zuten: Guk alako aldaketa egiten badegu, zer esango dute beste guziak? eta nundik aterako ditugu jan edanetarako bear ditugunak? Sabela ase naiak Jaungoikoagandik atzeratzen ditu.

617. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Danak uste zuten, egun batzuek igaro ta gero bereala garailari ta aintzaz (gloriaz) beteta etxeratuko zirala; baño irrten ziranetik seigarren astea bukatzera zijoan, eta berri bat bakarrik ore oraindik artu etzalako erri guztia bildurrturik, Xabier'en aurka asarratzen asi zan.

618. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Kristau txarrak! Zergatik Jaungoikoaren eskuetan ez dezute zuen uste guztia ipintzen? Eskerrak Jaungoikoari! oraintxe bere etsaiak menperatu dituzte eta au egia dala azkar jakingo dezute.

619. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Aditzalle guztiak arrituta gelditu ziran, iñor oraindik itzuli baño len Xabier'ek berri ura zekielako.

620. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Indazu, Aita, lagun urkoa iñoiz okerbidera ez eramateko laguntasuna, onela itzez eta egitez Jaunak ipiñi nauen bidean zure antzeko izan da, zure lagun izan nadiñ betikotasun guzian.

621. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Gauza guztien Egille, betiko Jaungoikoa! Oroitu zaite, Zeuk zere antzera egiñak dirala sinistegabeen eta pekatarien animak.

622. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Begira nola ari diran sulezea betetzen; eta etzaitez aztu zure seme Jesukristok anima oyek zeruratzearren ainbeste neke igaro ta gero, bere odol guzia ixuri zuala.

623. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Ez utzi sinismen gabekoai ta pekatariai zure Semea ta gure Jauna aintzakotzat ez artutzen; egizu, arren, anima on guztien eta zure Seme Deunaren emazte dan Eleizaren eskariak entzun da, utzirik euren sinismen eta jainko gezurrezko ta gaiztakeriak, Jesukristo ezagutu ta biotzez maitatu dezatela; bera da, bada, gure bizitz eta berbizitza, gure erosle ta gure askatasuna.

624. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Nere erriko gizon guzien artean zer naiz ni? Gauz aundirik ez.

625. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Europako gizon guzien artean zer naiz? Oraindik gutxiago.

626. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Eta gizon guztien artean zer ote naiz? Ondartza baten ondoan, ondarr auts bat aña.

627. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Ta izan diran, orain bizi diran eta izango, diranen ondoan zer ote naiz? Lurr guziaren ondoan txindurri bat dan aña? Ta lurr, eguzki izar eta diran guzien ondoan zer ote naiz? Eta Jainkoaren ondoan beste gauza guziak eguzkiak legortzen duan intz-tanto bat bezela ba'dira zer ote naiz Bere ondoan? Utsa, ezer-eza.

628. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Lenbailen alde ayetatik botatzen ezpadira ondatuko ditute bazter eta ondasun guziak.

629. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0165 Loikeri guziak zigorkadak artuaz ordaindu bearra badauka;¡ikaragarriak izan bearko dute zigorkada oyek! ¡Barkatu, Jauna, barkatu! Ez, ez geiago loikeririk ¡nere Jesus laztana!Begira, gogoan artu ta erabilli zer egiten dun.

630. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 Gogarte orrek, zer ote du ba? Gogarte onek, batez ere egunero goizetik egiten bada, egun guztirako gure gogoa oso bero jartzen du: biotza zeruko intz goxoz bigundu, ta adimena Jaungoikoaren argiz argitu egiten du, egun artan, Jaungoikoaren semeari dagokion bezela, bere egin-bear guztiak egin ditzan; eta bere nai, itz eta lan guztiak Jaungoikoarengana zuzendu eta Jaunak nai ditun bezelakoak izan ditezen.

631. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Zuen ustez, izkuntza baten bidez, zuzendu liteke: orain piano, orain crescendo, orain... xalto bat gorago, mutikoak, irakurle guziok mail ortara iritxi gaituk-eta.

632. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Irakurle guziok... Nork esan dizu ori?... Zerorrek ere, Euskaldun bat orrek, atzera begiratu nai ba-dezu, ikusiko al-dituzu zu baño bampecirc;ragokorik anitz, bertsolari naturala besterik iristeko gauza ez dirana.

633. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Zergatik, bada, ez itxoin, bertsolariez guziak okitu arte, ta ordun, ez oraindik alegia, zuri atsegin zaizun erdi-mallako elertia onetsi?....

634. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Elerti guzietan agertu izan zerate aurrerago-zaleei buruzki; urrengo gizaldiek, ordea, ez dute ukatu izan ampacirc;l, aien bultzaldi goragarria: akats eta guzi.

635. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Mendira, egunotan, igo baldin ba-zera, ikusiko al zenitun, negu-muñean, aritza adar utsetan; otea loretan; untza, berriz, igali dariola... Ederrago al-leritzaizuke, lurreko landare guziei, ostotzerako, loretzerako, umotzerako, egun yakiñak, egun bakarrak indarrez ezartzea; esate baterako: Santa Kutze'tan lorea, igalia San Yuan bezperan; ta oietatik aurrera edo atzera egiteko ausarta litzakena, errotik atera ta kito?.

636. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Gaurko erti landuagoa, naasiagoa, guzitikagoa, odol zaarrez bizkortzea, asabaen etxeko ats beroaz kutsatzea.

637. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Euskaldun on guziek dute gure elkarte ontan sarbiderik.

638. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0031 Ludi ontako egun guziyak gorputzari atsegin ematen daramazkigula, esan diteke.

639. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0204 1 Donokiko Bakaldun
Jainkoa'ren Ama,
Eskar guziz jantzirik
Sortua zerana,
Poz pozik abestutzen.

640. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0205 2 Arrosa ta liriyo
Gorri ta txuriyak,
Zure aldean dira
Beltz eta itsusiyak;
Orni zaitualako
Jauna'ren graziyak,
Arriturik dauzkatzu
Zerutar guziyak.

641. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0261 Oyetatik bat aukeratzen da Jorraillaren azken-egunean urrengo ill guztirako.

642. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Au guztia, banoan, sudur-zintz bat egin orduko, begi itx-idiki baten bitartean gertatu zan.

643. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Pilarmonika gaxoak, begi batzuk gutxiagotuarren, bere bizi guztian ez zuan egun ikusi uralako dantza pizkor ta kemendunik.

644. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 Ta guztiaz jardutzen zan: edozein uskeria zala, goien-goieneko burutsuen arloa zala; baño an begi-bakarrik ez.

645. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 Toki guztietan or ari dira apaizak iñon diran eragozpenak berek baltseoa deitzen dioten dantzari jartzen.

646. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Alakoetan guztiak batean ilda eroriko balira, lurra zurituko lukete; aidean dijoazela askotan gerizpe itzala sortzen dute eguzki-azpian.

647. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 ¿Aidean erori-zorian zeuden zartako guztiak Antonio-ri gañeratzen zitzaizkiola? Guri ezerez.

648. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Ala izan oi gera guzti-guztiak liburuetan edo urruti ikusten ditugun maitaleekin, aien alkar ongi-aditzea naiago.

649. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0021 Eta Prantziskok, itz erdi bat ere esan gabe, ixil-ixilik eramaten zituan, bere erritarrak egiten ziozkaten, laido ta irain guztiak.

650. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0036 Prantzisko Deuna joan zan eria ikustera, eta, arek esaten ziozkan, gauza on guztiai legenardunak gaizki erantzuten zien.

651. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0080 Aita Santuak Prantzisko Deunari, bizi zan arte guzian, bere Anai guztien nagusi izatea eman zioten; baño Prantzisko Deunak beti guztien menpeko izan nai zuan.

652. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0118 Ozteak etzuan asnasarik ere artzen: dorre eta arresi gaiñetatik auzoarte guztietakoak, guztiak bat egiñik, ari entzuten ari ziran, arriturik; guztien begietan egiten zuten disdis damutasunezko negar-malko osasungarriak; eta bitartean eskale goi-goitiko ura izugarrizko gauza ederrak esaten ari zan eta aren arpegiak maitetasunaz antz-aldatua eta odei argiz inguratua zirudian.

653. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0118 - Senideak, anaiak! - oiu egiten zuten guztiak, jainkozko gizonaren itzak oiartzunak birresan balituzte bezela.

654. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0155 Jana ta guzti berak billatzen dute, ta ori iñori lanik eman gabe, iñori kalterik egin gabe, baso-zelaietan, soro-larretan dabiltzala, uzta-aziendak ikutu gabe, zaitu bearrik ez dute, beren gora-berak ederki ta iñork bañon obeto dakizkite-ta: laguntzik ere ez, beren lan guztiak garai eta era onean egiten dituzte, ta iñoren bearrik ez: okuillurik bear ez, azpiak aldatzen ibilli bear ez, usai txarrik egiten ere ez, sendatzaille ta sendagaitik gogoratu (...).

655. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0203 Etxean jan eta ezta erosi bear izaten; saldu, ta beste gauzak erosteko izaten da; ori guztia, zuaitzari lagundu gabe edo neke txikitxoa ematen duala.

656. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0261 Itzetan bezela, egiñetan ere Jesus'ek agindu bear du, oitura guztiak onak izan bear dute.

657. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0035 Medicua catolico benazcoa zan, eta aguertu zuan guizon guztien jaquinduriaren gañeticoa zala sendaguintza ura, eta San Inazioren urac arrigarrizco milagroa eguin zuala.

658. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0055 Berri on au jaquin zuten guztiac izu arrituric zeuden, eta andic aurrera jende aiec San Inazioren urari deitzen zioten: Ur milagrosoa.

659. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 T... beste asco, atzo lurra eman zitzaienac, San Inazioren ura edan ezquero, cristau onac bezela prestaturic, chit ongui ill dira: oien artean ernegatu gaizto bat, bere famili guztia atsecabeturic zeucana.

660. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0111 Zembait alditan gorputz guztia miña edo elbarria balegoque, ez litzaque beguiramen falta izango, Lourdesen eguiten danaren antzera, gorputz guztico bañua artzea.

661. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0130 Nere Jesus guztiz ona, Zure Ama chit Santua, San Juan icasle maiteari, Gurutze gañetic gomendatu ziñionean, Zure ta gure Amaric onena onratzen, serbitzen eta amatzen, eracutsi ziñiguzuna: nic escaintzen dizut, Aita San Inazioren beste birtute guztien artean, arc Ama Birjiñari izan zion debozio guztizcoa, ta maitetasun paregabea; ta orregatic Ejerzizioetaco liburua escribitzean, Ama maite ori, eracusle eta guidaritzat iduquitzeco, zoriona izan zuan.

662. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Beraren bidez eskongaiak sakramentu au artzen duten unetik, batuak eta alkartuak gelditzen dira bizitza guztirako ta lotura, batasun au ezin ausi ta azkatu liteke senar-emazteak bizi diran bitartean, ezta Erroma'ko Aita Doneak berak ere ezin ausi ta azkatu lezake kristauen artean legez egin eta osatutako batasun au, Jaungoikoak berak dio, bada, Matheo berrionlariaren bidez:(...).

663. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Eta ¿nundik dauka Aita Santuak eskubidea arauketa auek jartzeko? Aita Santuak Eleizako diru guztien gain agintaritza ta ornilaritza (administradoretza) dauka ta bide txarretik egindako diru oiek gaizki egin ditunak bere jabe ta nagusiari biurtzeko beargaia (obligazioa) dauka ta jaberik arkitzen ez duanak eleizarentzat eta beartsuentzat eman bearrean arkitzen da ta orregatik Aita Santuak diru oien agintza daukanak arauketa ori egiten du, ukar (limosna) txiki ori bakarrik ematera beartuaz.

664. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Askotan bide txarretatik aberaskiak egin dituzten gizon askok ez luteke biurtu naiko diru ura guztia, beren sendia, beren seme-alabak oso aberats eta eroso bizi diranak beartasunik gorrienean geldituko lirakelako, egun batetik bestera, bai lengo aberastasun oparo aiek gabe ta bai dirurik irabazteko ta lan gogorrik egiteko oiturik ez dutela, aurrerapiderik gabe geldituko lirakelako ta orregatik estuasun larri onetan ikustean asko betiko ondatuko (kondenatuko) lirake beren aberastasun gaizki egiñak ez biurtzearren eta estuasun larri onetatik atera ta beren gaizkapena (salbazioa) iristeko jartzen ditu erraztasun auek; baña len esan deten bezela aberastasun aien jaberik eta norenak diran azaltzen ez danean, jabea azaldu ezkero bada, oso-osorik biurtu bearrean arkituko litzake ta au beti ta iñolako barkapenik gabe.

665. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Eleizaren lege naguziz guztiok beartuak gaude aragi-uztera (bijili egitera):(...).

666. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 Oroitu bitez gañera, auen ardura dutenak, zein ajola aundiko bearra dan, ume guztientzat egiten dan kristau-ikasbidearen azalpena entzutera beren umeak joaten ote diran begiratzea, ta au ezin bete al balezakete, eman bezaiote kristau-erakutsia beste eraren batean.

667. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 -¡Arren maitetasuna!¡etzan maitetasun txarra! bañan obea da gertaera au illunpean uztea: gauz bat bakarrik onen gañean esan nai dizut, arren maitetasun edo lixunkeritik datozela nere gaitz guztiyak.

668. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Pello, amona ta zayak irittxi ziranean, oraindik etzuten nai aiña guztiak egin; atarian batzuek, eta eskaratzean besteak, ttxanda ittxoiñez zeuden: bañan nagusiya sartzera zijuala igarri zutenean, bi zatitan jarrita, erdian bidea utzi ziyoten; bide estu artatik, Pello, iriparrez, ta itzez guztiyak agurtuaz, amonarekiñ iragan, da sartu zan.

669. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 - Eta ¿zergatik basarritar guztiak ez dira, bada, Ameriketara juaten?.

670. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 -¡Ai, amattxo maitea, ez dakizu ze bildurgarriya dan diyozuna! Oraindaño ta beti jakintasuna gauz guztiyetako bear izan da, ta zerbait ondo ta errex egiteko geyago: indarrez ezin dana, buruz egin bear da: ta basarritarrak zintzo, bikain da langilleak izan arren, ez dira naikoa dakitenak, ez ango izkera ta ez diru egikera; beti lanean, izardika, ttxingurri baten eran egunero zerbait gordeaz, gaizki jana, lo guttxi eta emen aiña ta bezelako jantzirik gabe, biziera ttxarra daramaki: ta zerbait, asto batek bezela gau ta egun lan eginda, irabazten badu, ¿zertarako arren diruak gibela aunditu, urdailla mindu edo biyotza aulduta osasuna galtzen badu?¿ez dakizu ara dijuazenetatik geyenak gaitzen batekin datozela?¿ortarako gurasoak biyotz ta laguntzik gabe utzi, berak alperrik galdu, eta azkenean gurasoen tartean lenbaño errukigarrigo edo ayek gabe bakar bakarrik kuxkur bizitzeko juan dira?.

671. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 Ta au onesten dun yauna zuzena al da? Bidezko al da nire bizian maite dudanena niri kentzea? Zergatik gara beartsu? Zergatik maasti ugaritik batzuk igali guzia artzen, besteek ordea ondar-mondar txigorrak?.

672. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 - Alaba eder, Crau'ko legartza, ondartza zabal guziek, i ere bai, eguzki dirdaitsu, lagun zaizkote nire alabari, igatzen ari da ta.

673. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 ¡Taven! Yondone Antoni izutu zuten deabru guziek Baus'ko arkaizpera narrastuko al aunate!.

674. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Eta au guzia oben larri bategatik, ta oraindik geyago ere sorrtu zan.

675. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Gizonen artean dauden min, neke, oñaze, ustelkeri guziak, eriotza bera ere, oben onetatik sorrtu dira.

676. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Gizatartean zenbat ustelkeri sorrtu dan, giza-seme asko ta asko gaiztokira eramanik! Eta au guzia Adan'en eta Eba'ren obenagatik.

677. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 (...), gizonak osasun ona dutelako, zarrak oraindik bizi litezkelako, gaxoak beayek baño gaizkiago zeudenak sendatu diralako; guziak eriotza urrutiratzeko aitzakiren bat bai dute.

678. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Guziok lan egin bearr degu.

679. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Bizitzeko gauz asko bearr dira ta guziak bakoitzak ezin egin; ta orregatik nai ta nai ez, batek besteari lagundu bearr dio.

680. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0191 Nere oben guziak ezagutzeko argia emaidazu, Yauna; eta nere naimena, geyago obenik ez egiteko, indarrtu zazu.

681. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0215 Jorje Deunaren elizak, ama bat bere semearen garaipenak goratzeko bezela apain-apain eginda, bere barruan artu zuan Jesukristoren Ordekoa, ta onek jarleku ederr apain batean eserita, obispoen ta jende guztiaren aurrean, biotzak pozez pil-pil egiten ziela, Prantziskoren goreskia asi zuan itz oekin: Lañu artean goizeko izarrak, ta illargi beteak eta eguzkiak argi egiten duten bezela, onek ere argi egin zuan Jaungoikoaren elizan. (2) Cel I 197 gn orrialdean.

682. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0060 Don Pedroren eranzuera: Eleizara jun ta komulgatu, eleiza bisitatu, gañerako induljenziak irabazteko señalaturik dauden bezela lan guziak eguiten dituzten Anai Arrebak aimbat induljenzia echetik muguitu gabe irabazi ditzakete gaixo kroniko, edo eririk luzaro daudenak Irugarren Ordena beste kongregazioetan sarturik dagoalako, ta Bulda dualako irabazi ditzakean induljenzietatik bat bakarra ere galdu gabe.

683. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0061 Eririkan dauden kongregazio danetakoai, ta kristau fiel guziai 1862.ko Agorraren 18.an Aita Santu Pio IX.ak betiko emandako grazia aundi bat da au.

684. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0061 Eta Aita Santu Klemente XIII.ak 1760.ko Abustuaren 2.ko Decretoan eta Aita Santu Leon XIII.ac 1887.ko Uztaillaren 16.an induljenzien kongregazioen bitartez zabaldu, konzeditu, eta ematen zuten pribilejio au konfesorearen irichirako Eleizaren iru kondizioak ez betetzeko edozein motibo edo impedimentu arrazoizko daguan guzirako.

685. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0101 Don Pedroren eranzuera: Bai: eta ez egun oietan bakarrik, ezpada baita ere gañerako urteko egun guzietan irabazten dira Franziskanoen Eleizak bisitatuaz.

686. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0101 Batez ere Garizuma ta Abenduko egun guzietan, Urteberriz, Erreguenez, Kandeleioz, Andra Maria Marchokoz, Pazkoa Garizumako, ta Mayatzekotan, Trinidadez, Korpuz, beren eleizetako Patroi ta ordenetako santu santaen egun guzietarako Aita Santu askoren artean konzeditu dituzte, len esandako induljenzi plenariaz gañera eundakak urte ta millakak egunetakok induljenzi parzialak.

687. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0224 (...); ugaldu zaizkigutzu gure alkartasun edo kofradiak, batez ere Askoren lur bedeinkatu onetan, muguituaz kordoi eta eskapulario bedeinkatu auek artzera, Franziskoren ejerzitu onetan, kristau on eta prestu guziak legue berriko Makabeo, kristoren soldaduen artean alistatzera.

688. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0224 Alkar animaturik danok Erregla gordeaz, guzion artean jarri dezagun tokatzen zaigun moduan, soberbia umildadearen, gutizia emanaitasunaren, lujuria kastidadearen, ernegua pazienziaren, embidia karidadearen, eta bizio mota guziak beren kontrako birtuteen: eta protestantekeri, masoneri ta liberalkeri klase guziak beren guezur eta disparate denakin katolizismoaren azpian.

689. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0011 Zortzigarren egunean etorri ziran aurra billebaitzera (1) Israeldar mutilki guziai yaio ta zortzigarren egunean egiten zitzaien zeremonia mingarri bat zan,(...).

690. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0180 Beste berdintza bat esan zien: Zeruko yaurgoak iduri du orantza, emakume batek artu ta iru neurri iriñetan, ore guzia asti (yaiki) arte sartzen duen orantza . (1) Orean sartzen dan orantza-puskak ore guzia ixkutuan asti-arazten, yaiki-arazten du Elizak ere, mundu onetan agertu zanetik, nola aldatu ta bestelatu dituen, ez arian bezela, gizonen animak!.

691. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0180 Gauza guziok esan zizkien Yesusek gizaldeai berdintzetan, ta orrelako beste berdintza asko esan zizkien, aien artzearen araura.

692. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0350 (...): betegiña (guziz ona) izan nai baduzu, zoaz, duzun guzia sal zazu, ta beartsuai emaiezu; orrela izango duzu gordairu bat zeruan.

693. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0524 Itzuli ziran beraz il-obitik eta guzi ori yakinarazi zieten amaikai ta gañerako guziai.

694. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0524 Guzi ori Apostoluai esan zieten emakumeak auetxek ziran: Maria Madalena ta Yoana ta Yakoboren ama Maria ta beste zenbait.

695. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0524 Emakumeak aldegin ondoan, zaintzaletako batzuek irira yoan ziran ta agitu zan guzia iragarri zieten Apaiznausiai.

696. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 Adimen argi, tokidun eta zeatzak gauza osoro inguratzen du; alde guzietatik eta inguruko gauzekin daukan elkartasun guzietan begiratzen du.

697. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 Jakintz gaietan, gauzak osotasunez jakiteak, egiten ditu egiazko jakintsuak; eikar lerroan, bizitz gaietan bizkera zuzentzeko, egiten ditu zurrak; Laterri-egikizun erabilkundetan, errizuzentzalle aundiak; eta bizpide guzietan, darabilzkian gauzen ezagutze aundiago ala txikiago duan ainbestean izango da bat geiago edo gutxiago eragiña.

698. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Gutxi izango dira guztirako gaitasun berdiña irixten dutenak; eta agian, iñor ezetz bayeztu diteke; ba oarketak darakusanez alkarri eragotzi ta kaltegiten dioten gerkunak bai-dira.

699. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0072 Andrea, guztiok gera emen beartsuak, txirorik ezta emen; eskalerik, zarrak gera baina, eztegu inoiz ezagutu.

700. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0072 Belaun-buruetan indarra zuten Leaburuar guztiak Urkietan ziran (1) Bat ez, besteak. Isabel goiz-baxkari bat eginta, zeinuketa entzun zuenean, Gazteluko apaizaren etxera joan omen-zan eta Ibarrerako aldapa-bururagino geyentsuak lagun egin ziguten.

701. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 ¡Hura zan etorria! ¡hura erraztasuna! Itz guztiak Jainkozko maitasun-garretan irtetzen zitzaizkion; eta gu, zerutiko gar onen artean, geron buruaz ampacirc;ntziak (aztuak) bezela geunden adi.

702. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 Laztantxuk, olakoxe zeretan pásatu zuan, eliz-txoko artan, gau guzia; alegia, olakoxe itzak eta olakoxe pentsamentuak, negar-malkoz eta negar zotiñez tartetzen zitualarik.

703. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 Gau guzia, bai, txoko artan kukilduta, ezpaitzan konturatu, eliza noiz uztu-zan eta noiz itxi zuten ere....

704. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0096 Eta Gobernu orrek, Bilbo galdu zuanean, libre utzí zituan preso oik, eta, geiagoko gabe, iritxi ziran, guziok, Arrasturira Orduantxe jákin zuan, Dol. Apaizak, Arrasturiko iru Apaiz eta beste 40 lagunai, Francotarrek eman zioten eriotza izugarri ura.

705. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0096 Izan-ere, ejenplu irakasgarria báitzan guzi ori, eta au zíoten askok: Arrasturin gertatuaz ¿nola, Euskal-Gobernuak, bengantzaz, Dol. Apaiza bera, eta onen 100 lagunak, segitun fusillatu ez?....

706. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0014 Aiñ ondo daqui, ez zu eta ez besteric, comulgatzeco diña etzeratela, nun obligatzen dituan bere seme guziac, apaizac bera eta baita Obispoac ere, esatera comulgatu aurretic, ez beiñ bacarric, baizic iru alditaraño eta biotz guzitic: Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum.

707. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0015 Santutasuna dago amorioan, (1) Jaquiñ bedi, emen eztala itz eguiten Espiritu Santuaren doaia dan Jaungoicoaran beldurraren gañian, baizic escrupulu gueieguizcoaz, gauz onac eguitetic aldentzen gaituan beldur guezurrezcoarenean Oraiñ bada: amorioac aldentzen du beldurra; bada beldurra daucanac sufritu eguiñ bear du, eta baita galdu ere on guziac baño obea dan, eta gure adimentuac eta biotza Jesucristogan gordetzen dituan Jaungoicoaren paque ori.

708. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Desesperaturic judioa, artzen du bere escuetan eta botatzen du, perts batean dagoan ur iraquiñetara, eta ur guzia biurtzen da odolaren coloreco, eta orduan aguertzen da an Jesucristo;¿baña nola? Judioac gurutzean ipini zutenian zegoan bezela.

709. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Baña bere seme, oraindic umea zana, eta guertaera guzia icusi zuana, atera zan caleco atera, eta andic asi zan, bere quide edo edadeco umeai esaten: Etzaitezte gueiago juan zuen Elizara; eztago an zuen Jaungoicoa, bada gure aitac orainche ill du.

710. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Sartu zan jendea eche artan, eta nola echeco tresna guziac icusi zituzten Odolez bustiric, belaunicatu ziran Ostia santuaren aurrean; eta Ostia au, Odola zeriola, juan zan bera bacarric emacume debota batec zeucan baso batera eta onec eraman zuan bere alasse urren zegoan Elizara, au da San Juan Grebe-coarenera, eta an iraun zuan Ostia santuac laureun urtean.

711. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0032 Orrelakotxeak izango aldira gaxoen ardura duten guztiak! batez ere Iñazio Deunaren Semeak.

712. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0032 Ori guzia Marin del Campo'k idatzi dio Perez-Arregi Abari Anai Garate'ren omenez.

713. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0054 Deun guztiak izan dira Andre Mariaren jaiera aundikoak.

714. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0054 Beste ainbat egin oi zun ama Birgiñaren irudien aurretik igarotzen zan guztitan.

715. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Ara ba; ura botatako guztian, agur Mari bat errezatzen det.

716. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Igande baten, morroi guztiak Begoñara joanak ziran, ta nere ordez atezai gelditu zanak aserre antzean: esan zion: Au ere ba da ba! guziak Begoñara, ta ni emen gelditu bear!.

717. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Beti bezela, nere mando gaiñean ninjoan ni; ingurumari guzi aietan ezaguna da nere mando ori; biurri xamarra, baiña txintxoa ta pixkorra.

718. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Bidean ez nuen oi-ez-bezelako gauzarik bat ere aurkitu, naiz bazter guzi aiek ispiaz, ixil-berrikariz beteak egon.

719. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Sanxelipu-ra iristean, Meza sandua entzutera bildutako kristauak agur egin zidaten; gero nere mandoa artu ta guzia bakean zegoela esan zidaten.

720. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0020 Oso egina zegoan Joanes mendi-oiarzun guztietara.

721. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0020 Milla aldiz bai entzun zituan, bakartasunaren erdian jarrita zegoala, urrutiko trumoiaren orrua, ekaitz aizearen durundia, artzaiaren deadar luzea, egurgillearen aizkorakada neurtua; basaurdearen arnasotsa, otsoaren alaraua, azeriaren zaunka, beorren irrintzia, mozoloaren oiua, basauntz bildurtiaren zalaparta; abere arranen dulun-duluna, ardien bee negartia, suge zarraren txistua, belien garraxi latza, sosoaren txortxorra, txori kantari askoren txiotxo alaia, errekastoen poll-polla, zugatz ostroen pir-pir biguna, eltxo gogaikarrien zunburruntxoa... itz gutxitan esateko, izakiak berez dituan ta mendi basoetan diran abere, pizti ta sortutako gauza guztien amaigabeko soñu txiki ta andi, ixil ta bizi, garratz ta gozo, mingarri ta eztitsu, pozkor ta ikaragarrizko danak.

722. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0081 Gauza oiek guztiak bear ditu gizonak noizean bein, ta gure baserritarrak iñork baño geiago noski.

723. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 - Nork eztauzka? Baño nik alderdi guztietan goratu det Euskalerria.

724. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 Orrelako autuetan joan zitzaizten orduak Jose ta Pilliperi goizalderarte, batak bestea dendatzen edo bildurtzen, beti ere suari egurrak geituaz, beti ere alderdi guztietara begira, beti ere alkarri ixo-ixoka, andik edo emendik zarataren bat ote zalakoan.

725. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0169 - Sokan dauden guztiak dira oñatiarrak, Moxolo Potolota.

726. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Orixe zan bere jakirik onena: artu-emanetan, eutsi ta ekatzu ibiltzea; etxeko joan-etorri goraberetan, burutsu bezela, gauza guztiak antolatzen jardutea.

727. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 Euskalerri guztia, Eibar izan ezik, abadien mendian dago, ta nik eztot iñon mendian egon gura.

728. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 Anai Rojerio San Prantziskoren billa atera zan ba, berau Asisko Gotzaiaren Obispoaren Jauregian oso gaxo zegoan garaian, eta Jaungoikoak anai Rogeriori gertatzen zitzaion guztia ta zertara zijoakion iragarri zion San Prantziskori.

729. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 Mandatariak joan ziran ba, eta bidean anai Rojerio arrkitu zutenean besarrkaturik San Prantziskok esandako guztia edestu zioten, eta alako poz eta atsegiña bere biotzean nabaitu zuan, korrde gabe geratu zitzaien; eta Jaunari eskerrak egiñaz San Prantziskogana joan zan.

730. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 San Prantzisko, anai Rojerio eldu zitzaiola nabaitu zuanean, gaxo egonarren, jaiki ta bidera atera zitzaion, eta besarrkaturik esan zion:
- ¡Ene seme Rojerio! beste praille guztiak baiño geiago maite zaitut.

731. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 (...) beste Magdalena zirudin, eta zaleki esaten zion:
- Ene Jauna: nere pekatu guztiak azketsi zaizkidazula, eta zure Nekaldi Santuaren irabaziakatik eta zure Odolagatik zure maitasunera itzuli nazazula arren dagizut.

732. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 Lagun zadazu ba Jaungoiko-Seme maite-maitatia, nere biotz guztiaz eta nere kemen guztiaz nik maite zaitut-eta.

733. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 Lurreko gauza guztiakatik praille txikarrak, eskean zijoazenean batez ere, ezin ikusi zituan gizon gaizto gogor bat bizi zan Espoleto-urian.

734. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 Birauka ta gaizki-esaka nai zituan laidoak egiten zeukan bere atsegin guztia, eta lasaikeri ta lizunkeri guztiak boteaz minduratzen zituan.

735. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 San Prantziskok limosna arrtuta praille guztiai pixka bana eman zien esanaz.

736. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 ¡Arritzekoa! prailleak apaltzetik oraindik etziran jaiki, eta gure gizon ori dana damutua komentura eldu zan, eta San Prantziskoren oñetan negarrez jarrita praille guztien aurrean bere obena ta itxutasuna aitorrtu zuan.

737. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Anai Gil, iñori galbiderik eman gabe, lantegi guztietan jarrduten zan: olio biltzen, tolareetan ardo egiten, eta abarr.

738. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Besteentzat ikasteko zale geiegirik etzazu izan, beste guztiak baiño geiago, zerorrentzat bearr dezuna ta ondo dagokizuna euki ezazu begien aurrean.

739. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 Sendatzailleak etzuan itzik ere geyago esan; bañan emakume ayek, guztiak batera, eun eta bere aldikoak ama txatxu ari esan zizkaten.

740. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 Guztia, ordea, alperrikan....

741. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 Orain galdetzen det nik: ¿Ez al da neurria gauza guztietan bearra?.

742. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Erramuntxok guzti-guztia eramaten zion, gurasoak eman-da.

743. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Sendakin jaunak aitona oso gaizki zegoala esan zuanean, Elizakoak egiteko ta guztia Erramuntxok esan zion, eta ura il arte antxe ibilli zan.

744. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Beragatikan, arentzat bedeinkapen eta doai ugariak gauza guztietan eskatzen zizkala.

745. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Meza edo elizkizun barruan, arretarikan gabe egoten dira, beti izketan, alde guztietara begiraka, ogia jaten, josta-gaiak alkarri erakusten....

746. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Ori guztia ¿zergatik? Arestian esan degu: etzaye irakasten eta ezin ikasi; ta ondo dabiltzala edo gaiztakeriak egiten dituztela, gurasoak beti umeen alde... ¡Nola ikasi! Ez dira ordea guztiak orrelakoak izaten, ez umeak ez eta gurasoak ere.

747. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 Orduan Prantziskok esan zion: Ik gaiztakeri aundiak egin dituk; abereak ezezik, kristauak ere ondatu dituk, eta ori ondo etzegok; iltzea merezi dek, eta guztiak gorrotoa ditek.

748. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Astakeriak, piztikeriak, eta esan al dan guztia esan dteke.

749. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Zoratu-ta bezela zeuden guztiak, baña batzarre oni azken eman bear izan zioten.

750. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Itzak (edo otsak) toki guztietara bialtzeko tresnari, erderaz Micrófono esaten zayo.

751. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Azkenik, oiek guztiak, eta gai ortan aitatzen eta egiten diranak aditzera emateko Radiotelefonía esaten da.

752. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 (Gauz oiek guztiak atera dituan gizon jakintsua Marconi jauna da).

753. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Marconi jaunak Aita Santuari guztia erakutsi ta azaldu zion, eta micrófonoren aurrean jarririk, Aita Santuak orduntxe itzegingo zuala esan zuan.

754. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Aita Santua alki batean eseri egin zan; aurrean, mai batean micrófono bat bazegoan (irudiari begiratu); ta itzaldi laburtxo bat egin zuan, Lurrako baztar guztietan ederki entzuten ziotela.

755. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Albistariak gero jartzen zutenez, Radioescucha asko, toki guztietan sakabanaturik, bazeuden, eta kristau askok, pozaren pozez txaloka aritu ziran.

756. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 34 Izan ere, Nik igarrle, ikastun ta yakitunak bidaltzen dizkizuet; zuek, berriz, ayetako batzu il ta gurutzatuko dituzute, ta zuen sinagogetan batzu ebaindu ta iriz iri esetsiko dituzute, 35 gañera datorrkizuen lurr gañean ixuritako odol zindo guzia, Abel zindoaren odoletik asi ta yauretxetik opamairako artean il zenuten Baraki'ren seme zan Zakari'ren odoleraño.

757. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 36 Ziñez dasaizuet; gizaldi aundi guzi auek gañera datozkioke.

758. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 Poinike'n ta Samari'n barrna ziyoazan, atzerritarren onbideratzea azalduz, senide guziei poz aundia zekarrkietela.

759. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 32 Yainkoak erruki biurrkerian itxirik guziak euki ditu, ba, guziei izateko.

760. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 11 Orrelakoei aoa itxi bearr zaye; etxe guziak naspilatzen ditute, ba, bearr ez dana irakatsirik irabazi dollorr batengatik.

761. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 16 Aitorrez, bai, Yainkoa ezagun dute; egitez, ordea, uko egiten diote; nazkagarri, biurri, ta egite on guzirako alperrak diralako.

762. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 Gizamota guziei irakatsibearra.

763. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 9 Ez du Yaunak bere agintza gibelatzen, batzuk uste dutenez; ez du, ba, nai iñor galtzea, guziak garbaira etorrtzea baño.

764. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 Ordun ortzia karraskan korrokoildu, lugayak beroarren urtu, ta lurrbira ta bertako guziak erreko dira.

765. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 8 Neraunek, Yon onek, guziok ikusi ta entzun ditut.

766. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 15 Utikan zakurr, sorgin, zantarr, gizerale, ta gezurra maite ta egiten duten guziak!.

767. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 16 Neuk, Yesu Onek, nere aingerua bidali dizuet elizekiko guzion aitorrtzale.

768. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Zenbait aldiz, pekatuaren damuz biotza erdibitzeraño bezela etorri diranai, Jainkoak pekatuaren zor guziak pekatuarekin batean, barkatzen dizkie.

769. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Barkapenak irabazteko Jainkoaren grazian egon bear da; eta barkapen osoa iristeko Jainkoaren grazian egon ez ezik, pekatu beniala ere gorrotatzea bearrekoa da, pekatu guz-guziak gorrotatzen ez dunari zor guziak kendu ezin lezkiokelako.

770. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0005 Len Elizak pekatuaren zorra lur ontan kenduarazteko, kristaubai eragiñazten zioten penitentzi aundiak, berrogei, eun, edo irurogei egunean, urtebete, zazpi urte edo bizi guzian egitekoak ziran penitentzik; bada len Elizaren naiaz berrogei, eun edo irureun egunetan egindako penitentziz ordaintzen ziran zorrak, gaur ordaintzen ditugu 40, 100, edo 300 eguneko barkapenaz indartutako otoitza esaten degunean.

771. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0054 Len jarri degun era naiz onenetako bat izan, al guzian Apaiz berak esaten ditun otoitzak diralako, baña beti oyek esanian, erreztasunean, zer esaten degun eztakigula gerta giñezke. Ona bada noizean beingorako beste era batzuek.

772. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0055 6- Meza kantatua bada, erri guziakin batean, kanta dezazu zuk ere; eta beti betiko jakin dezazu Elizako kantua otoitza dala.

773. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0104 Nere gaitz guzien berri, nik baño ederkigo Zuk dakizu.

774. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Jauna! Nere ongille guziz maitetsu eta esker guzien emalle ugaria zeralako, nere pekatuz zu naigabetua biotz-biotzez damu naiz.

775. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Zure eta Zure Seme Jesusen maitasunean sartu nadin, nere pekatu guztiak damu aundiz eta ondo konpesatzeko lagun zaidazu.

776. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Ni pekataria... esazu, eta Jaungoikoaren ordekoari zure pekatu guziak aitortzera zoaz.

777. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0207 Zure sortzetik suge gaiztoa oinperatu zenduen ezkero, etsayetara eskuratu ez gaitezela egizu, eta guziok gero zeruratu gaitezen, gure dei guziak, zure Biotzan batuta, Jaunari eskeni deizkiyozu.

778. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0207 Onetsi bedi ta goitu
Zure Sortze txit garbia;
Bada Jaungoiko guztia
Zeran ederraz da asetu
.

779. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0207 Zeru-zatia zeran zu!.
Ematen dizut gorputza,
Gogoa, biotz, bizitza;
Naizen guztia zuk artu
Ama, erruki nazazu
Eta iñoiz nitzaz ez aztu!
. (4) Aldiro 300 eguneko barkapena, purgatorioko animentzat eskeñi litekeana da.

780. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0308 Asarre dabiltzanak elkartasun onean jartzeko Jaunak eman zizun doaiarren, zure zaipeko guziok siniste batekoak izan gaitezela iritxi iguzu, zure antzekoak emen izanda, gero betiraundean zure lagun izan gaitezen.

781. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0308 Nekazari bizi izandu zan Isidro Santuaren umilasunarren, nere ezer-ezaren ezaguera dedala umiltasunean bizi izatea biotz guziz eskatzen dizut: umiltasun orren bitartez betiraunde guziko atsedena iritxi dezadan.

782. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0408 Jesus onaren Ama maitea
Laguntza dizut eskatzen,
Bost misterio pozez beteak
lagun zaiguzun kantatzen;
Gogo guztiaz esango degu
Lenengo misterioa,
Zuzen gaitzatzu zerura beti
Birjiña errukitsua
.

783. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0409 Jayo zanean Jainko Semea
Maria Birjin utsirik,
Gelditu giñan guzti-guztiok
Ondasun gozoz beterik
.

784. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Eremutar gizagaisoak gogamen onek buruan erabilzanartean, ezeban gomuta Iaungoikoantzat eztagoala inoren ondasunik, guztiak direala berenak.

785. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Atso guztiek egozan aitearen-ka ta ene-ka.

786. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Lekitto guztian zabaldu ra.

787. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 ¿Guztia bere zer izango da? Amar errealen gora-beera.

788. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Praiske: zeure ta jaixo-barri onen osasunerako ta guztixon onerako ardao-tanta bat edan daigun.

789. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Au entzun ebenean, atso-neska guztiak asi zirean algaraka; bat baiño geiago egozan saiatsari oratuta, barrean barreaz arnasa artu ezinik.

790. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0168 Erregiñak au entzueran barrezka esan eban: Ona emen neure Erri guztian eztagoan lango bat, berak deritxona diraustana.

791. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 Baiña ¡ai ene! ots baten gogoratu bear iatan guztia.

792. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0040 O Jesus! O Maria! Aingueru bedeincatua, paradisuco saindu eta andre dena guciac, irichi eguiazute neri, Jesu Cristoren odol chit baliotsuagatic, escatzen ditudan doain oec:.

793. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0040 5.a Gucia eguitea Iaungoicoagatic.

794. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0041 Maria guciz santa esqueñi eguiozu Aita Beticoari Jesu Cristoren odol chit baliotsua, nere animagatic, purgatorioco anima bedeincatuacgatic, Eliza Ama Santaren premiacgatic, pacatarien ondueragatic, eta mundu guciagatic.

795. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0041 Orain errezatuco dira iru Gloria Patri, Jesu Cristoren odol guciz baliotsuari: Agur Maria bat Dolorezco Maria chit santari, eta Requiem aeternam bat, purgatorioco animacgaitic (1) Aita Saindu Leon XII-garrenac 1827-garren urteco Marchoaren 3,-an emanquidatu citun biotz damuarequin irugarren oracio eta escaera gucia errezatzen duten guztientzat, eta erregutzeagatic apur batez Aita Sainduaren intencioraco iru eun eguneco barcamenac egunen beiñ. Barcamen osoa illaren azqueneco iru egunetaco baten errezatu ondoren confesatu comulgatu, Eliza edo otoiztegui aguirico bat bisitatuz, eta erregutzearequin apurcho batez aita Sainduen intencion araberara.

796. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0144 O Maria erregutu eguiozu zure Seme Jesusi, (nic erregutzen diodan becela bere Pasioco meritungatic) ontzaquidatu eta ugaritu ditzala oro gucietan gueigo, nere esperantzac.

797. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0144 Bada orzaude ceraden gucia, ala Jaungoicotasunean, nola Guizatasunean.

798. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0144 Naicoa zan Jesus ona, ez ni bacarric ececic, bai ta munduco guizon eta emacume guztiac santutzeco, Sacramentu orretan ipintzea zure Gorputzaren zaticho bat, baña ez, jarri nai izan cendun cere Gorputz guztia, Zure burua, zure beguiac, zure belarriac, zure auba, zure mingaña, zure pechua, zure biotza, zure escuc eta oñac, osoro gucia, aditzera ematen didazula onela, zure bizacaya edo miembro sainduequiñ, santutu nai dituzula nere bizacayac, eta sendatu nere guizatasun gucia.

799. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0145 Munduan bati ustegabeco mayorazqui bat, suertez iristeco esperantza norbaitec ematen badio, pozaren pocez ura nondic baño nondic errezago eta seguruago bereganatuco dun, une batean ere guelditu gabe catazca ibilli ori da, eta nic ez munduco egun batzuetaco besteric ez dan, mayorazqui chiqui eta uts bat, baicican ceruco mayorazqui beticoa, esqueintzen didazuna, orain zugana urbilduric, zure Mai sainduan bazcatutzearequin ¿nola utzi dezaquet mayorazqui gucien mayorazquie ontasun gucien ontasuna nereganatu gabe?.

800. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0242 Marques co Lazaro, Sendatzalle chit sonatuac aleguiñ guciac eguin arren, etsi zun illco citzayola gazte ura.

801. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 San Jose bedeincatua, modu gucietara cerana doatsua, eta ezagutzen zaituztenengandic gogo aundiz ooratua, eta ¿nola ez? ¿baldin zu bacera munduco triste, eta doacaben negar legorzallea?.

802. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0362 O nere Jesusen ezquer escuco zauri chit saindua, adoratzen zaitut nere biotz gucitic, ¿eta orretan eraman cenduen oñaceacgatic, aitortu ondorean Dabidequin: nere gaiztaqueriac igo ciraden nere buruz gañetic eta carga pisua becela astundu ciraden neregan, erregutzen dizut nere Salbatzallea, iracequi ondorean ni caridade eguiazcorequiñ, barca zaizquidatzula oraindañoco nere itz, pensamentu eta obra debecatu guciac.

803. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0362 O nere Jesusen escuiñ escuco zauri chit saindua, adoratzen zaitut nere biotz gucitic, eta orretan sufritu cenduen oñaceacgatic, erregutzen dizut, nere Salbatzalle maitea, zure escu orretatic zucendu zaizquidatzula, ceruco muga gabeco ontasun oyetatic, oraiñ combeni zaitan eran, eta guero illtzean zure bendicioz artu nazazula, cere escuico aldetic.

804. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0363 O nere Jesusen sayetseco zauri chit saindua, adoratzen zaitut nere biotz gucitic, eta ortic issuri ciran odol eta uragatic, bai-ta zure Ama guztiz santaren naigabezco itsaso ondo gabeagatic, erregutzen dizut nere Salvatzalle maitea, oraiñ eta beti, zuen bien biotzecoac izateco, zoriona eman zadazula.

805. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0464 Bertute au da aurtasunetic icasi guendun becela, icusi ez deguna sinistea, Jaungoicoac Eliza Ama Santari, eta onec guri artacotzat eracusten dizquigun gauza guztietan.

806. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Alaz guztiaz ez da au asco, bada ez degu utzi bear aztutzera, Jaungoicoac Eliza Ama Santari, eta onec artacotzat eracusten dizquigun eguiac, pecatu larriaren azpiñ siñisteaz gañera, beartuac gaudela guen eguimbide guztiac zucentzera, sinistmen orren beraren araberara, ecen tolesturaric gabe.

807. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0568 Churiqueta bitartean, deabruaren gogo gucizco errosario beltza errezatu-ondoan, bucatzea ben bearquintza asco comedianteac ben comedie becela; ¿nola? dantzazco eta ezcontzazco muguimentuquin: eta au gucia guraso zabar eta gaiztoen aurrean.

808. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0569 Au da eguiaz garbitasunaren maitatzallea izatea, eta Jaungoicoaren gogo guztizco bertute ura eguiten duna bat, ceruco izar dizdiratzalle ederra.

809. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0569 Anima nerea, anima nerea, dudaric gabe, guciz gogocoa zaitzu, izar dizdiratzalle oyetaco bat, cedori izatea; baña onetaraco ez bacarric ayenatu bear dituzu ceregandic, itz, gogoracio eta eguite loiquerizco guciac, baicican gañera igues bear dezu irrista zaitezquen, leuntasun gucitic.

810. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0046 2. Bereala oñ edo cimendu onetan bigarren beguietaratzen dan gauz au ongui aditzeco gracia berari esca zayozu, bici guciraco dotriña, eta beragatic balio chit andicoa dalaco.

811. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0046 Beguira arretaz eta contuz inguru gucian dauzcatzun gáuzac, eta aimbeste eta añ desberdiñac dirala icustean, ecin ceundeque guci oríec utsetic atera zituen Jaungoicoaren escu eta al izateaz arritugabe.

812. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0046 - Bereala cere buruari galde: ¿cer asmo iduqui zuen Jaincoác guci au utsetic ateratzean?.

813. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0046 Beretzat etzituen eguiñ, ceren nola eternidade gucitic neurrigabe zori onecoa dan, beretzat Bera asco dan, eta Beraz campora eceren bear eztan.

814. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 - ¿Beraz norentzat eguin cituen guci oriec ezpada guizonarentzat? - Guci oriec aurrena eguin cituen, eta orrembeste gauza añ desberdiñ, ongarri eta ederrez betea eta ornitua cegoen mundua, guizona ecerezetic atera eta gucien gañeco escua berari eman, eta gucien jabe eguin zuen.

815. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 - Eta guci oríec eguiteaz gañera beti eta utsaldigabe irauneracitzen die, eta puntu oro oriec ematen diardu bere escu onguilleaz eta aspertzen eztan onguinayaz.

816. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0125 Jaungoicoa, Bera ofenditu cenduen unean bertan castiga cintzaquean, guciraco escu neurrigabea daucana; eta zu eciñ gueyagoraño aul, erbal eta erorcorra.

817. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0210 Eguia da, iñorc berezco indar eta eguiñalaz eciñ muda lezaqueala biotza, len maite zuena beñgoan gorrotatzeco punturaño; baña bere aldetic dagoen gucia eguiten duenari, fedeco gauza da, lagunduco diola Jaungoicoác bere graciarequin, mundu onetan becatariari eman lizayoquean onic andiena, au da, damu eguiazcoa emanaz.

818. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0211 Guziaz ere piztu erazi bear da damu au, eta sayatu bear da bear becelacoa izan dediñ, edo confesioco Sacramentuaren gaibear eta premiazcoac becela bear dituen gauza gucíaz ornitua izan dediñ, al gucia eguitera, eta onetaraco bear dira: Andia izatea.

819. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0211 Guciracoa.

820. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0211 Andia, ez bicitasunean edo sentitzen dan naigabe-penan, len esan degun becela, ezpada becatua ascoan iduquitzean eta gorrotatzean, au da, gaitz gucien andien eta gucíen azcarritzaz becatua iduqui eta gorrotatzean.

821. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0211 Guciracoa, edo becatu mortal gucíac, bat bera camporatugabe, artzen dituena.

822. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0314 Bere aitaren echetic, bere aita maitetsuagandic urrutira igues eguiñ zuen, eta zori-gaitz eta desdicha gucia emendic etorri citzayon, ceren len gozatzen zuen atseguiñ-contentu eta zori on gucia onela galdu zuen, eta, gueyago dana, aita añ ona icustea eta onen zucen-bidera bicitzea.

823. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0314 Gazte onen buruan arguiro beguietaratua dago, Jaungoicoaren escutic aimbeste on, eta bérac alacóac, eta batez ere gracia eta Bérac bere semetzat iduquitzea artu dituelaric, becatu eguiñaz eragozpengabe bicitzeagatic, ceruco bere Aitagandic urrutiratu zan becataria: bada gazte onec bere ondasun guciac ariñquerian eta atseguiñ-contentu loi lizunetan ondatu, eta iru calte edo galera chitezcoac batean artu cituen; Aitagandic urrutiratzea, senipartea ondatzea, eta bere burua arinqueri gucietara ematea.

824. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Gucia alperric ondaturic, bada bazter ayetan gauzac biciro garestitzera etorri, eta alaingo bear, premi eta azqueneco miserian bere burua icustera etorri zan, nun lenago jaun aberats zana, serbitzen jartzera beartua icusi zan, eta ¿certan? abere beltz-zantzan.

825. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Guisa berean becatariac beretzat artzen duen nagusia demonioa da, eta au berealatic asten da bere aguindupecoac biciro gogor artzen, oyetaco ascoren morrontza negargarriac bici gucian iraun bear izanaz.

826. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Guci au cere buruari egotzi zayozu, cere artean pensatuaz, cembaterañocoa zure gaitzegoquia izango zan, zure Aita amoriotsua ofenditu cenduenean; eta miseri ceñ negargarria zu aberasteco eta apañtzeco bere escúac eman cizquitzun gañeraco doai preciotsuaquin batera bere graci eta adisquidetasuna galtzea, zori gaiztoan infernuco etsayaren atzaparretan eroriaz.

827. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0366 Azquenic beguira zayozu urcoaganaco bertutezco lan guciac eciñ obeto eguiten.

828. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0366 Eguia da bere barrunari gogocoago citzayola bacardadea eta oracioan eta contemplacioan bere Ait Eternoarequin aoz-ao hitzeguitea, ceren ónena au dan; baña nola gucioi ceruco bidea eracustera mundura etorri baitzan, ematen da predicura, eta animai eracusteco ta oyec salbatzeco bearguintzara.

829. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0367 Beste iñori baño poz-eracutsi andiagóac eguiñaz beregana artu eta laztantzen ditu aurrac: persona gaitz-gabe eta pobrechuac nayen eta maiteen ditu; becatariac biguñ eta ondo artzen ditu, fariseoac dioten guciari izpiric beguiratu gabe; eta onen aguiria emacume Samariatarrac, Zagucoc, Madalenac, Mateoc, andre adulteroac, gorputz-animetaco gaitzetatic mirariz sendatu, eta demonioaren escupetic atera cituen beste ascoc eman dute.

830. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0367 Hitz batean, alde gucietan on eguiten, betico bicitzaz hitzeguiten, eta Jaungoicoaren erreinua biotzetan ereiten cijoan.

831. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0367 Gaurtic dich anditzat iduquico det zure esclabo izatea, eta zure antzeco izatean ipiñico det nere gloria gucia.

832. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0432 Seme maitea bere aurrean dacus, ez orduan despreciatua, itsustua, eta zauriz estalia, ezpada arguiz, edertasunez, betico bicitzaz eta gloriaz jantzia, malla gucietaco aingueru, eta orduan bertan bere escuz limbotic atea cituen patriarca, erregue, profeta eta berarizco pribilegioaz egun artan piztutaco Santu ascoren animac berequin cituela.

833. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 Beguira zayozu aita eta poz-emalle gozoac becela, bere esleituac consolatzen eta poztutzen, eta icus zazu cembatez Berac ematen dituen poz-atseguiñac munduco poz-atseguiñ guciai eraguiten diezaten.

834. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 Beguira bere escu guciracoaren señale ceñ seguru eta aguiria ematen digun, heriotza eta bere etsai guciac azpiratuaz, eta bere hitzac uts-eman eciñ lezaqueala, bitori añ garai eta arguitsuaz argui eta garbi aguertuaz, bada Bere gorputz sagraduaz hitzeguiñaz juduai esanic: Deseguizute templo au, eta iru egunean ostera bera eguiteratuco naiz;.

835. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0250 Guziak iritxiko dute eskatzen duten bezela, bada izanik Jesus sakrifikatzalle nagusia, bere eskeintza edo ofrenda, da, Aita Jaungoikoaren guziz gogokoa, ta eskeiñitako merituak dira neurrigabeak, bere Pasio, Odol eta zauriak neurrigabeko birtutea daukatelako.

836. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0251 Azkeneko afarian esan zuan gure Maisuak: Egi-egiaz esaten dizuet: nere Aitari nere izenian eskatzen diozuten guzia, emango zaitzute.

837. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0251 Egiñ dezagun al guzia Salbatzalleak utzi ez gaitzan, guk berari pekatuen barkazioa ta zeruan sartzea eskatu gabe.

838. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0410 Amairu garren Leon Aita Santuak, ikustean Elizari egiten zaion guda andia (1) Oarra. Itzultzalleari ondo iduritzen zaio, kristauai gogora eraztea, Amairu garren Leon Aita Santuak Meza ondorean esateko agindu zituan otoitzak emen jartzea ta gogoan arturik, zeiñ negargarriak diran oraingo denbora auek, agindu zuan, Meza errezatuen ondoren, esateko iru Ave Maria ta Salve bat, ta ondorengo otoitz eder oek: "¡O gure igesleku ta indarra zeran Jaungoikoa! begira zaiozu gogo onez, Zuri deika dagokizun erriari ta Jaungoikoaren Ama dan, Birjiña gloriatsu ta mantxa gabeko Mariaren, onen esposo José Zorionekoaren, Pedro ta Paulo apostolu Santuen eta Santu guzien bitartekotasunagatik, entzun itzaitzu zuzentzen dizkitzugun otoitzak, pekatariak bide onera ditezen, eta Eliza libratu ta goitu dediñ.

839. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0490 Une onetan, Zeru guzia pozez betetzen da; osasun eta graziazko iturriak ixurtzen dira lurraren gañera, Purgatorioko su-garrak palakatzen dira, ta deabruak ikaraz betetzen dira.

840. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0490 Jesu-Kristoren Gizatasun au Irutasun guziz Santuaren ispillu guziz garbia, lurreko tesoro guziak baño askoz geiago balio duan joia, apaizak Jaungoikoari aurkezten dio, ez era batera baizik askotara.

841. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 Aitak esaten ditu, dudarik gabe, Semearen bataioan esan zituan itz oek: Auxe da nere atsegin guziak egiten dituan nere Seme guziz maitea.

842. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 San Buenabentura'k deitzen die apaizari ta erriari istante auetan, Zeruko Aitari esatera: Begira zaiozu ¡o Aita Betikoa! Zure Seme bakarrari: mundu guzian kabitu eziñ dan Seme onek nai izan du, gure artera jetxi.

843. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 Zuk ala nairik, ez gaitzala utzi, debozio guziaz eskatzen dizuguna iritsi arte, gure pekatuen barkazioa, grazia geitutzea, birtutean gu aurreratzea ta betiko bizitzaz gozatzea.

844. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0570 1.ampdeg; Nere Jesus, zure biotz atsekabetuaren estutasun eta oñazeakgatik, eriotzara arte triste zaudena, indazu arrisku guzietan anparatu ta pekatu larriko tentazioetatik aldenduko nauan, Jaungoikoaren beldur osasungarri bat.

845. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0570 Damu det biotz guzitik zu atsekabetua, izanik Zu nere Jaungoikoa, On guzia, ta nere amorio guzia merezi dezuna.

846. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0571 3.ampdeg; Odolez guziro estalirik zauden nere Jesus, utzi zadazu, zure gorputz guziz garbitik ateratzen dan odoletan, nere pekatu ta utsegite guziak jartzen.

847. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0571 Begira nola Jesus: 1.ampdeg; daramaten gaizkille bat bezela, erri guzian barrena; 2.ampdeg; nola golpeka, azotez ta matrellakoz tratu txarra ematen dioten; 3.ampdeg; nola gizonen burlagarri egiñik dagoan sazerdote nagusiaren aurrian.

848. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0659 Nere Jaungoiko eta Jaun Jesu-Kristo, neurrigabe ona zeralako, damu det biotz guzitik, Zu ofenditu izana; lenago ill pekatu egin baño (1) Kontriziozko egintza onek serbi dezake estutasunetan, baita maiz esateko ere, bere bitartez, alik lenen, Jaungoikoaren graziara biurtu dediñ, pekatu mortalen bat egiteko zorigaitza izan duana.

849. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Ta ara bapatean euria atertu, eguzkiak odei artetik kiñu ta zeru-zati urdin bat agirian! Amonatxo ta gaiñerako guztiak eleizara.

850. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 I.ko Indar-neurtze oetarako aukeratzen diran lan guziak bialduak izan bear dute korrioaren bidez paper bilgo ziertotu edo zertifikatuetan, zuzende onekiñ: SEÑOR SECRETARIO DEL CONSISTORIO DE JUEGOS FLORALES EUSKAROS.

851. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 2.garren Lan guziak bialdu bear dira indar-neurtze oetarako, esan dan eran, datorren Abuztuaren 30-erako.

852. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 3.garren Lan guztietan egilleak agertu bearko du bere lanaren oñean berak sortua dan lana, eta, ala ezpalitz, siñalatuko du zer moldaeratik antolatu duen.

853. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 9.garren Izkirirazko moldaera guziak esamiñatuko ditu Euskal-itz-jostaldien Batzarreak eta sarituak izaten diranetatik batzuek moldizkiratuko dira osto banaketan, beren egilleai ogeina emanik.

854. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Ongi irabazita daukate auetxek Euskaltzaleak eta Euskalerri guztiak erakutsi dieten omena.

855. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Aita Prantzisko Donea Italia'ko erri-abeskeraren ta erri-olerkigintzaren aurrerazle bikaiñena ez al genduan izan? Beste guztiak olako gauzetan latinez ari ziran aldi artan, ark erriko izkuntzan eman zigun Eguzki anai jaunaren eresia.

856. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Argatik guk, Prantziskotarrok, Aita Prantzisko Donearen seme ta gure euskal-mixiolari jatorren ondorengo geranok, Lekeitio'n azaldutako euskal-zale ta euskalari guztiakin bat eginda, euskal-gogoaren aberri dan Arantzazu ontatik, agur bero bero bat bialtzen dizutegu, Azkue aita-semeoi.

857. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Ibillaldi andi orrekin len pixkat euskera eta Euskalerria ikasteko gogoa balin bazuan, izugarri anditu zitzaion gogo ori eta lagun bat arturik (Bockelmann) etorri zan berriz onera Orrilla, guzia emen emanik.

858. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Argatik iruditzen ba, niri, itz oek egin diotela baten bati imurtzi txiki bat; ez baita beste liburugille guzien buru-buruan, Mendiburu ipiñiko ez duan Guipuzkoar argiturik, Euskaldun Zizeron dala esango ez duanik.

859. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Nengoala bada ezin igarriaz nola Mendiburu batek egin zezakean orrelako utsa, oartu naiz, Lapurdi guzian eta Bajo-Nabarra'ko erri batzuetan, jendea orrelaxen mintzo dala; ez dala eskualde aetan besterik esaten, ezpada: begira gauz oni, begira gizon aei.

860. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0085 Geure aurrtzaro guzian euskera baizik ez degulako ez entzun, ez ikasi, ezta erabilli ere.

861. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Gure jaioterria ere maitedegu euskaldunak; urrutiratu ezkero beti gogoan ditugu gure erriko eliza, kale, bide, ibai ta gauza guztiak.

862. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Elizanburu'k, gauza guztientzat maitetasuna agertzen zuan neurtitzetan: pozik bizi zan, zoriontsu.

863. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 Euskeraz-ere eman bear zaizka izen onekin leku guztiyetan ezagutua arki dan Kantaritalde Donostiarra-ri, irabaziyak dauzkan gorezmen atsegingarriyen, biyotzetikako sari ordañ edo aipamenak.

864. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 Euskeraz biyotza mintzatzen zaigunok, ziñetan esan bear badegu berari deritzona, ta ez degu ukean baztartu bear egi zabalkoya eskutaturik illunpean betiko, baizik, eman argimen osoa, gure mendi, chara, soro ta baratza guztiyetan lanean sayatzen diran ayen eskuetara irichi ditezen, Madrill-tik izan ditugun albixta atsegingarriyai.

865. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 Badakit askok esango dutela nigatik, gizon aztaputz orrek,¿zertarako sartu bear zuben eginkisun ontan, ezpaldin badaki bere luma xakarrari bear diña egokitasun ematen?¿Eta nork ontzat artuko ditu onek esaten dituben utzkeriyak? Oek guztiyak orla izango dira, bañan gizon jakinduriz motza dan batek egiten duben lan borondatezkuak ¿ez aldu ezer baliyo?

866. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 Au da bada nik gure izkuntz ederrean egin nai detana naiz guztiyen gogokua ez izan.

867. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Bart arratsean aditu genduen Parsifal chit egoki ta bikaintasun aundiz Orquesta Sinfónica ta Orfeón Donostiarra-k ekindua, aiñ arrigarriro, non, aditzen geunden guztiyak sumindu genituben eskuak chalo jotzez eziñ azperturik.

868. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Ez da beñere orlako jai aldirik izandu Madrillen, au diyote El Liberal, El Imparcial, ABC, La Correspondencia ta beste izper Madrill-ko gañuntzekuak; baita ere esaten digute, ez dirala beñere aiñ egoki eta aunditasun geyaguan ekindu izandu La consagración de Gral Jardin encantado ta La escena de las flores, oek guztiyak zailtasun aundiz beteak, bañan guztiz arrigarriro ekindatuak, muttiko, nexkak eta orkestaren aldetik.

869. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0417 ¿Ez aldute bada oek errenkada berexi bat merezi, beren ekiñ aldi gaiñ gañekoagatik? Nik ditutan gayak amur ematen badute, esango det beti esan oi izan deguna itz guchitan; guztiz yayuak dirala kantaritzako gai neurketa guztiyetan eta Teatro Lírico-n aditu zituzten chalo ugari atsegingarri ayen apaingarritzat, nere baliyo guchiko oen otsa, adi dezatela; bada nik au baño geyago ez nezayoteke ezkeñi.

870. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Franzesada joan da guchi etorri bazira ere kolejio onetara lencho naiko ibilduak ziran, bada, paperetan irakurri degunez, 1785-garren urtean berreun eta amar gaste an ikastu zitusten, urte ayetan erakutsi leisken gauz guziak.

871. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0314 Bera agintza naiko, kondairacho onetako balioki litusteken naiko irakurri ditugu, baña guziak jartzea geyegi luzatuko litzake orrengatik bakarrik esango det, 1804-garren urtean Erregeak bere aginpean artzen zuala Seminayua, liburu orretan ikusi degula.

872. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0158 San Iñazio'ren errosarioa (agurtza).- Santu guztien zakiñekin (erlikiakin) egin oi dan bezela, Iñaki deunaren agurrtza ere aintzakotzat arrtu zuten batez ere bere erritarrak.

873. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 - Irakurrle guztiak dakizute, noski, -alde guzietara zabaldu da berri au eta, Santurrtze'tarrak garailari irten dirala Bilbo'n izan diran estropada ospatsuetan.

874. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Elizara jun eta Elizara eraman erri guztia itxastarren zaindari dan Karmen'go Ama laztanari eskerrak biotz-biotzez emanaz Salve abestutzera eta irabazitako garaipena eman zizkaten lora-politak Amaren oñetan ipintzera.

875. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Elizaratu ziranean Oraa Parroko Jaunak garailari guzik bat banaka besarrkatu zituan; eta gero itzaldi bero batekin gazte ayen zindotasuna eta zeruko Amarenganako maitasuna goraldu ere bai.

876. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0159 - Txinoak arpegiz parregariak dirala diote, baña izketan geiago izan bear dutela uste-det nik; misiolariai berriak ba'dira, zeinbat urte dituzten galdetu bearr izaten die, ta ze urtetakoa esan bearrean, ze aberetakoa zaitugu galdetzen die; ba Txinan urte guziak abereen ixenak daramazkite, ta argatik esaten dute ni txarriana, ni barriz astoarena ta orrela abarr ta abarr....

877. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 Etxeko-andre, neskame, ta igeltzero guziak igo zuten zer zan ikustera, ta zioten ez asnas barik, luze luze aurkitu zuten Juaniko.

878. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 Etxeko-andria apeza bearr bearrekoa zala ta, bidali zun bere billa neskamea Juanikok berriz iriki zitun begiak, eta erdi negarrez begiratu etxeko-andreari ta ezan zion: - Zuk dezu nere naiezan erru guzia, etxeko-andria!.

879. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 Ondarrutarrakin batera Bizkai guztiak Likonatarrik aundi ta maiteenari bere azken-agurr sutsu sutsua eginda, biurrtu dira berriro ibildariak Gipuzkoara.

880. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 Entzun dituzte Gipuzkoarrak Ermu'tik asi ta Berriz, Elorrio, Abadiño, Durango, Zornotza, Arrati ¡Arrati oraigarrian!, Galdakao, Bilbo-ate-errietan, Bilbon bertan, Begoñan, Mungi, Bermeo, Mundaka, Gernika, Lekeitio, Ondarru ta erri guzti guztietan Aita Iñazio Deunari egin dizkioten jai ederr guztiz ikusgarriak.

881. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 - Erri guztia errliki deunaren zai dago.

882. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 An daude Etxeberria'tarr Migel Apaiz-burua beste Apaiz Jaun guztiakin; baita Urrestarazu'tarr Joakin Alkate Jauna erriko agintariakin ere.

883. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0127 - Elkarrekin bildurik eta loturik dantzaten diran gizon emakumeak geienetan jartzen dituzte beren biotzetan loikeri guztiak.

884. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Emen zaudeten guziyok, ongi dakizute: Bonifazio Etxegarai jauna Euskaltzain aukeratu dala, ta gaur datorkigula Euskaltzaindiaren etxe ospetsuan sartzera.

885. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Izarra nai, ta izarrik ez: argi-txinta bat ikusi nai, ta guziya illun: eguna opa, ta eguna urruti: oltza zar bat naikoa nuke arbin ontatik irteteko; bañan ez.

886. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Izen da izenak apalean bildu litezke, bañan apaleko guziyak ez dira senide, aurkide izanarren.

887. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Zumaya ama zan: Etxegaraitarrak semeak, ta seme onak bezela, irabasten zuten guziya, amari igortzen ziyoten.

888. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Europa'ko erri geienetan irakaskintza amagandik ikasitako mintzairan ematen zan bitartean: ungaritarrai ungeraz, txekotarrai txekeraz, palmenkoarrai palmenkeraz ta abar, Bretaña'ko beterriari, bretoieraz itzegiten dun erriari irakaskintza guzia pantzeraz bakarrik ematen setatzen dira.

889. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Onek ez du esan nai GWALARNek egindako guzia ordurartekoak baño obea ta iraunkorragoa danik.

890. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Soro guztiak landu dituzte: irakurgai, olerti, elerti, irizketa ta gañerakoak.

891. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Au ere GWALARNek osatu du, itz zar guziak ta erabiltzen asiak diran berriak bilduaz.

892. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Arrapaska saldu dute liburutxo au ta erri guzitan zabaldua dago.

893. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 GWALARNeko gizonek argi ikusi dute ajola ta garrantzi aundienetako gauza aurtxo ta umeetan bretoiera zabaltzea dutela, ta ontara zuzentzera dijoaz, aurrerantzean beren kemen ta indar guziak.

894. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Onen bidez, GWALARNeko gizonai; bretoizale guziai; ain berdintsu, itxasoz, legorrez, morrontza ta kapetez degun Bretaña osoari ene agurrik bizkorrena.

895. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Eta sinismen au leku eta bazter guziyetan zegoan, osoro jakintsutzat zeuden askoren artean ere bai; ainbeste eze, Gaspar Skoto zeritzayon izkribatzalle aundiyak berak erakusten zuban, eta batere plametitu gabe alare: osoro gauza jakiña dala, zalantza gabea, egoan bezela eramanak diradela sorgiñak beren batzerretara.

896. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Billera oyetara Deabruba etortzen omen zan aker adardun beltzaren ichuran, eta jira-biraka onek ateratzen zuban adar soñubaren antzeko otsera danzatzen ziran sorgiñ guziyak, zijoazela danz ondoan banan-banan eta (...).

897. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 Auzorik auzo beingo baten zabaldu zirean lamiaren berba onek; eta Arratiampauml;ko gorta (okullu) guztiampauml;k arakatu registrar eudiezan Donian-goizerako zekor nabar bilampauml;.

898. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0162 Ogei urrte lenago, ketariarrak eskeñita, uriarentzat ziran aiek iltzen zituzten bale guztien errdiak; berarekin ateratzen zana, kaiak berritu ta errian bearr ziran gauzarik nai ta naiezkoenak egiteko.

899. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0101 (...) otoitz-gai mamintsu ta Egungakarian dauden Done, Doatsu ta Agurrgarri guztien bizitzak idatz ditzala!¿Zeruko lore garrbiak eskupian dauzkana zerrgatik lurraren lore arrgal, ustel ta marrgulduak biltzerakotan apalduko leite? Guk arraultzak eskatzen diozkagu, ta arrk ¿eskeñiko dizkigu sugeak? Apaiz jaun bat orrelako egikizun txarren arrtean leporaino sarrtua guk ikustea ¿ez ote da izi ta lotsagarria?.

900. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0112 Orra: Eztaietako tuntuna ta gurrdien soñua aditzean, sorolanetan zeuden auzoetako nekazariak, gizon ta emakume, beren besoak atxurr-kerrtenaren gañean toleztatuta, begira gelditu ziran danak, (1) Agirre'ri, beste idazle askori bezela gogoratu etzitzayon danak ori, guztiak esatekoan makurrki jarria dala. Bat baiño geiago diranian esan ezin leike danak, diranak edo ziranak itzaren orrdez urruti aldetik.

901. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Estrrabon'ek menditarr guziei bizikera ori ematen die.

902. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Guziai diot; ba, zuzena, gaurrko Portugal aldea Estrrabon'ek jotzen badu ere.

903. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Ta gero, beste guzietatik gu bereziaz onela dio: Illargirik ez duten gabak otoi egiñaz eta dantzan igarotzen dituzte beren atarietan, Jaungoikoa'ren opaz.

904. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0015 ¿Eta garai arrtan eresi orrek zituban eres-ots, soñu guzikiñ ez-pada ere, ondo baño obeto orrdukuen geyenakin etorri ezin zitekela?.

905. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0006 Urte buruan gure baserritarren eskuetatik igarotzen diran gauz ta langaiak iru edo lau orrialdetan sartzeko baño geiago dira, beren langintza guzitarako egoki zaizkien berak asmatu ta egindako tramankuluak etxe-bazterrak betetzen bai dizkiete.

906. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0006 Nekazarien tresnak erreskadan jartzea zalla bada, darabilzkian gañerako gauz guzien izen eta zertarakoak bear bezela eratzea ez da askoz errazago, mota askotakoak diralako.

907. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0006 Tresnak ere inguru abetan erabiltzen diranak, Euskalerriko guzi-guziak artzeko gogorik gabe.

908. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Etxea da nekazariaren sendi ta aberen bizilekua, bere tresna ta gauza guzien gordetokia, lurrari ta basoari emanazten dizkien igali ta emaitzen biltokia.

909. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Etxearen atal edo alderdi nausiak abek dira: Sukaldia, suaren bidez notin eta abereen janari-edariak gertatu, otza danean berotu, jan eta edateko bear diran tresna ta ontziak garbitu ta gorde, ta iñon lanik ez danean sendi guziak astia eman edo igarotzeko tokia.

910. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Baso=(Edontzi). - Ardo, ur eta edariak ontzietatik aora eramateko ontzitxoa. (*) Gaur nun-nai ia, mai-tresna abetzaz gañera sopera, fuente, frutera, azukrera, biñagrera, platillo, taza, kopa ta orrelako izen erdeldun-tresnak badirala, guziak dakigu. Baña ez dira egunero erabiltzen, ezta gutxiago ere. Azkeneko biak, ordea, geroago ta geiago erabiltzen dira; taza, kafe edo akeita artzeko, ta kopia edari bizietarako.

911. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0129 Askotasuna erakusteko Mendiburuk batean tza erabiltzen du, besteantzi ta noizbait z uts-utsik: inguruan darabiltza gau ta egun guziak I. 80-12, birtutez birtute garabiltzala III. 116-10; nik nere barren onetan nerabiltzan itzak I. 255-11, eguraldi gaistoak gaizki zarabiltza I. 217-9.

912. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Askotasun - ezaugarriz gaineratzen zaienean, z onek ki- ren aurre-aldea artzen du: datozkit, datozkik, datozkin, datozkio... ta onela beste guziak.

913. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0034 *G. ¿Eta Aita Santu guziac izan dute engañatu eziñ izate ori Elizaco buru bezela, fede eta oiturai dagozquien gauzetan? È. Bai, aita.

914. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0035 G. ¿Zer sinisten dezu esatean: sinisten det pecatuen barcazioa? E. Elizan badala pecatu guziac barcatzeco escubidea, onec asco eta andiac izan ta ere.

915. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0082 Eguneroco Meza ta Errosarioa, sermoiac eta liburu deboziozcoac (1) Oec dira, Cristau Escu-liburu on bat, Dotriña catolicoaren azaldute edo Explicazioa, Pecatarien Zuzendaria, Urteco Santuen bizitzetaco Liburua; misericordiazco obrac eta penitentzia; contzientziaco examiña gabero; eta guziac batean sartzen dituana da, Sacramentuac sarritan artzea, Billera edo Congregazio on batean sarturic, confesore jaquintsu, prudente eta birtutetsu baten mendean jartzen dala.

916. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Zein dira liberalen dotriñaren zimenduac? E. Esan det len, 1789-garren urtecoac dirala; eta deitzen diete erriaren nagusitasuna, libertadea religio guzientzat, imprentarentzat, escolentzat, oiturentzat, eta orrelaco beste zeimbait gauza.

917. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Nori tocatzen zaio erabaquitzea, catolicoen artean sufritu bear dan, ala ez, gaitz oietacoren bat edo gueiago, beguiraturic beren ingurune edo circunstatziai? E. Aita Santu ta Obispoai, bada auec dira animen gurasoac, Religioaren eta oitura onen Juezac, eta auec guziac dute zericusia gai onetan.

918. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Zer eguiñ bear degu catolicoac Elizaren etsai dan gobiernu baten mendean gaudenean? E. Paquean badago, sufritu pazientziaz, erregutu guziac alcarturic, Obispoen aguinduac jarraituaz aleguiñ guzia eguiñ, garaile atera ditezen eguia, justizia eta Eliza.

919. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Gobiernu liberal guziac dira Elizaren etsaiac?.

920. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Euskalzaletasunaren baratz malkarrean nekazari zintzo, azkar ta bizkorrenetako bat izan genun Mujika'tar Gregorio, izlari, idazle zuzendari ta euskal gauza guzien eragille aztueziña.

921. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Erri guzietatik komedi berrien eskean ari oi ziran, gaur ari diran bezelaxe.

922. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Geienak nekazari ziran, beste guziak arrantzatik edo ola-lanetik bizi izaten ziran.

923. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Guzientzat gure txaloak ta andereñoentzat eskerronaren txorta bana: Iztunde'ko kompañia'k 17 urte auetan ia 200 antzerkizun eman dituzte Euzkadi guzian.

924. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Elerti guzietan onela gerta oi da.

925. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Rhin ibai bestaldetik zetorren guzia, polita, atsegin liraña zuten.

926. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 I.- Yosun Lagundiko Kardaberaz-tarr Aba ospetsuak idatzitako, Pasio edo Nekaustea, lenengokoz ezagutu nuanetik; Euskalerri guztian ainbat geyen zabaltzeko gogo eta asmoa sorrtu zitzaizkidan barru-barrutik....

927. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Ez da oraindik oitura gozo ori alde guztietan galdu; Yosu-Lagun Giputz-aren Nekaustea, ez Gipuzkoan bakarrik, Bizkaiko bazterr baten baño geyagotan ere, gogoz abestu oi da, pozik entzun oi da.

928. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Kardaberaz-tarr Yosu-Lagunak (bene-benetan Yosuren lagun) neurrtitz oyetan bere biotz zan-zana sarrtu zun, eta ondorengo euskeldun guztioi utzi zigun.

929. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Eta Yosuren Biotz maitetsua su-garrez ixioturik, arantzaz buresturik, kurutzez ederrturik, ikusten zulako; eta su-garr-arantz-kurutz ayetan Yosuren Nekaustea, eta Nekauste gogorreko neke-min gogorragoak ikusten zitualako; biotz-biotzetik atera zun eta biotzagaz batera Yosuren Biotz Maitetsuari eskiñi zion, gaurr guk zuei, (euskeldun maite guztioi) daskeintzuegun Nekauste au.

930. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Gazte-gaztetatikan Euskalerritik urruti; gaztaro guztian zer-ikasi guztiak erderaz, latekeraz eta gerkeraz erabilli bearr; irakurrte geyena iru izkuntza oyetan, edo zerbait italkeraz eta pantzezkeraz egin bearr... euskera maitea (biotz erdi-erdian egon-arren) aldemen guztietan zebiltzaten izkuntzakaz, bein baño sarriago loitu egin zitzayon; eta gero, biotzetik españetara zetorrkionean, maizegi erdi erderaz eta erdi euskeraz yantzita, edo erderakadaz loituta, zetorrkion.

931. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Irurogeitabat neurrtizki edo neurrtitz-piIla dauzka, Nekauste guztiak; zazpirik zazpi elkarrtuak, eta orregatik neurrtitz edo erreskada edo lerro guztiak lauregun eta berrogeitazazpi dirade; eta orrenbeste izan-arren, zazpiko oso bat bakarrik ere, euskera garbizkorik ez dago; guzti-guztietan erderakadaren bat agerrtzen da-ta.

932. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 5.- Oyek erderakada guztiok kendurik, Nekauste osoa euskera garbi eta argiz ematea, da nere asmo eta gogoa.

933. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0014 Eta ez da izan ere, ezin izandako gertaera, Euskelerriko bazterren baten Nekauste zarr ura aurkitzea; Euskelerri guztian, (naiz Gipuzkoan, naiz Bizkayan, naiz Naparroan), Kardaberaz-tarr Abak argitaldutako idaztiak zabalduak eta bialduak, salduak eta emanak, irakurriak eta entzunak, alde guzti-guztietan izan ziran-eta.

934. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0014 14.- Au, oitura ederr au betikotu egin du, Goyan Begon Agirre-tarr Domeka, Yaupari euskeldun eta euskelzaleak, Kresala deritzan bere, irakurrgai goragarrian. (I) 4garren atala 41garren orritik 43garreneraño (...). Idazkera guztia idaztian bertan dagonez utzi det.

935. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0015 17.- Arranondon edo Ondarroan ain ederrki egiten zana eta ain ederrki egiten dana, Euskelerriko erri aundi eta erri txiki guzti-guztietan egin bearr lezake Asterik Aundienean, Aste Santuan, Aste Donean, Aste Gurenean...; gure asaba zarren Nekauste ederr ori gogoz eta biotzez abesturik.

936. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0015 Yosukisto kurutzalduaren laguntzaz, Andre Miren Nekatsuaren eskarrez, urte asko baño len Euskelerri guztiko erri eta erriño eta baserri guztietan Nekauste ori Aste Donean abesteko oitura zabalduko dala uste degu: eta zabaltze zoriontsu orrtan eragipen eta eskutartetxoren bat gure lan onek eukitzen ba'du, lan guztiaren eta neke guztien sari gozoenentzat zabaltze zoriontsu ori eukiko degu.

937. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Bear zan guztia ez geneukan eskuan.

938. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Eme jartzalearen igoera galazteko, jarri enborraren bira guztian gauza pegakorren bat zabalduta.

939. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Urrena neguko lanaz zaitu enborraren gañerako guztia.

940. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Bitartean alpalparen osto guztiak jaten dituzte ta batzuetan beste alpalpa-tokietara joan oi dira janaren billa.

941. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Igarrle edo Profeta guztiak adirazi zuten beren egunetako gizonen bidez zer gertatuko zan Jesus'ekin.

942. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Gure gaiztakeri guztiak bere gain arturik, egin da gaiztakeri bizia, Bera balitz bezala, Pablo santuak dionaz II Co V 21.

943. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Bere gogoz pekatarien itxura ta guzion erantzuntzale edo kittotzale egin zan ezkero, eriotzarekin pekatuak merezi zittuan mingarri guziak Jesus'en gain erori ziran.

944. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Ta argatik Jesus'en nekaldi guztian ezta beretzat atsegin apurrik, baizik miñik garratzenak gorputzean eta naigaberik beltzenak barrurako edo gogorako; Jaungoikoaren zorroztasuna ezta aseko Jesus jotzeaz ta naigabetzeaz gurutze-gañeko aldarean azken asnasea ematen duan arteraño.

945. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Etxe ontako seme alaba guziak ba-degu naiko aberastasun guziak ornitzeko.

946. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Aberats aundia bada bat, au da, santu aundia baldin ba'da ta irabazi geiegizkoak ba'dittu arentzat, Eleizaren kutxara dijoaz bere geiegizkoak eta nola ainbat bai dira eleizaren umetan berentzat bearr duten baño askoz geiago irabazten dutenak, oien irabazietaz beste guziok aberastutzen gera.

947. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Eta Eleizak beti naikoa ba-du esku zabalez guziori ugari emateko.

948. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Au guzia esan nai du santuen komunio edo Alkartasunak.

949. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Kristau guzien artekoa da alkartasun ori?

950. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Bai, kristau guzien artekoa da berez.

951. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Berari zorr diogu izatea, Ari gure bizia, gure lurreko ondasun guziak eta geiago dana Ari zorr diogu gu zerurako erosiak izatea, Elizaren Sakramentuak eta gure zeru biderako beste laguntza guziak.

952. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Au beti biotz guziz ordaintzen saia-erazi bearr gaittuan zor gozoa da.

953. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 - Eta ¿non uste dezute daukala sugeak indarra? Idiak eta kopetan dute; zaldi, mandoak berriz anketan; leoiak, kata motzak eta atzaparretan, miruak, arranoak eta mokoan; eta sugeak? -¿Mizto zorrotzean? -@!¡Ez!! gorputz guzian; eta orregatik sugeak gorputza goma antzekoa dauka ta-bere urdail sabelean piztien bat sartu nai duenean gorputzakin inguratu ta estutu egiten dio; ta piztia arnasa ezin arturik dagola il egiten du.

954. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Elkartu ziran guziak; eta ikusi giñituen baleak eta tiburoiak eta ezpata arraiak elkarrekin borrokan.

955. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 Etzijoazen basurde ta otso eizera; bestela balak eta guzia eramango zituztean eta.

956. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Au guzia gutxi balitz bezela urrezko ontzi batean edaten ematen omen zien.

957. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Zaldiak ondo erakutsiak daudenean maitegarriak dira bai; baño ez dira ainbesterako, gauza guziak batez ere maitasunak beren neurria bear dute ta.

958. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 - Betoz erdira emen dauden neskatxa guziak; neskatxak oso txukun jantziak zeuden eta guziak atera ziran plaza erdira.

959. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Guziak korro zabal aundi batean zeudela atera zan oso itzontzi aundia zan pailaso bat onela esaten zuela (...).

960. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Gure ama da, zeruak beste iñor ez bezela apaiñdu duan emakume kutuna; berekin ditu, guk bear beste ondasun, ta bear degun guziya irichiko digu, Jesus-ek ezercho ere ukatuko ez diyon Mariak.

961. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Ni arkitzen naubenak, izango du bizitza ederra; nigana datorrenak izango du bere anima zeruratzeko bear duan guzi-guziya.

962. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 (...) da guztiya, araguizko jolas lasai, ibillera lizun eta irakastegui ontatik izentatu gabe usten ditudan beste zembait gauza, oyen atzeguiñ dana.

963. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 ¡Oh Zoriona! Jose arotsaren emazte garbiyak, lurreko lizunkeri mota guztiyari alde eguinda, echecho batean bere lanak ondo eguiñaz, Jaungoiko maite-maitea ondo serbitzen zuan Mariak diyo entzun nai duan guztiyari: Biyotzak salto eguiten diyola (...).

964. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 guziyagatik ere, gurutzearen onduan daukagu oraindik gure ama ssamurra: Stabat autem juxta crucem Jesu mater ejus.

965. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Bazter guziyak illum ikusten zituan Jesusek, bere mingañ ondocho legortua nekez ibilliyaz, begui lausotuak goruntz jasorik, alako bakardadian zergatik lagatzen duan Zeruko Aitari galdetzen dionian, eriotzaraño laguntzen diyon Amak bere biotzian artu zuan estenkada, nik adierazteko baño zorrotzagua da.

966. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Baña, Mariaren naigabeak, gure amarentzak gogorrak ziralarik, bere seme-alabentzat, guziyonzat dira erakutziz betetakuak.

967. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Mariak berekiñ zituan zeru-lurrean zabaldurik zeuden animako aberaztasun guziyak; gurutzearen oñean goibeldutako Siongo alaba garbi sortua, zeruaren esanak: beti eguiñaz bizituagatik, urkamendiyan, seme gurutzetuaren onduan oso naigabetua daukagu.

968. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Estualdiyak larritzen gaituzten egun nekosuetan, oroitu gaitezen Gurutze Santuaren oñean egon zan Ama naigabetuakin, ta biotzeko arantza guziyak biurtu ditzagun animaren onian.

969. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Adan eta Ebagandik sorrtutako guziak jatorrizko pekatupean sorrtu egingo dira; Zu berriz ez; ez paidago orrelako pekaturik zuretzako.

970. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Andre Maria Joakin eta Anagandik sorrtzeko aldian ama on batek semeari eror-bideak kendu egiten dizkion bezela, Jaunak Andre Mariari eror-bide guziak kendu zizkion; jatorrizko pekatuari agindu zion Andre Mariari ez ukitzeko; Maria pekaturik gabe sorrtutako aurra nai zuela-ta.

971. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Grabiel goi-aingeruak ba eskerrez betea Andre Mariari deitzen dionean, Ebak pekatuakin galdu zizkigun irabazi ta esker guziak billatu egin zituela esan nai digu.

972. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Jaungoikoaren ama ta bere bizitza izateko Andre Mari garbiak eskerr guziak bazituela eta batez-ere txit apala izan zala, ez dizutet esango.

973. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 ¡Lotsa! Jesu Kristoz lotsa izatea! Au itz itsusia! batez ere kristaua on egiten lotsatu egiten bada! Ludi osoan gauden guziok Jaunaren morrointza eraman bearrean gaude; ta bere seme-alabak bai gera, orra zergatik arrkitzen geran gure seme-alabatasuna aitorrtu bearrean.

974. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Nekazariak ez baditu bere lur - soro landak sasoi sasoiean, ez dezake erein ezertxore; eta guk ere ez badegu gure biotza Jaunaren itza entzuteko sasoi onean jartzen, ez dezakegu bertan gauza onik erein; eta ereiten badegu ere, etzaigu ale onik aziko; geroztik Jaunaren itza, gauza bikañena dala ta, munduan ereindako ale ta azi guziak baño irabazi aundiagoa ematen digula ta, gorde bear degu beti biotz-biotzean.

975. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Al badezute bildu itzatzute donokian (zeruan) dauden santu guziak: eta ea nolatan zeruratu ote diran berai galdetu ezkero, erantzungo liguteke: Jaunaren itza gogoan eduki ta.

976. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Ez gero aztu bitarteko nagusiena Jesus ona danik; orregatik apaiz jaunak eta meza emale guziak onela bukatzen dituzte Betiko Aitari esandako eskari ta otoitz guziak: Per Dominum nostrum Jesum Christum Jesus ona bitartekotzat jarriaz, edo ipintzen dutela; baño ala izan da ere ziur-ziur jo diteke deunengana; batez ere Andre Mariagana.

977. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Guziak diote mundua txit ondatua, ta oso usteldua dagola; ta alaxen egon bear du noski; mundutar geienak mundukeri ta atseginkeri zirtzil-usteletan ustel-ondatuak dabiltza ta.

978. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Begira nola dagon mundua: ez da bazter guzietan zikinkeria besterik agertzen.

979. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Orduan bada gogorazio txarretan naste borraste gaudenean, eta barru ustelak asmo txarrak darabilzkinean, eta gorputz griñ zirtzilak ernatzen zaizkigunean, ez dago ez Jauna lokarturik; guzi-guzia badaki ta.

980. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Txarkeriak naiz ixilpean, naiz bakarrik egin badakizki Jaunak; eta ikusi egiten ditu guziak.

981. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Baña nola zeukan humildadea Jaungoikoagan ondekidetua, onen bitartez guzia al izanik, eta ez egonik eziñik, esaten du ere: Omnia possum in eo qui me confortat guzia aldet egiñ indartzen ta laguntzen diran arekin.

982. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Alan bada seguratu geike humildadea dala bertute guzien ondekida.

983. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Eta egiaz bada humildadea da bertute guzien ondekida, zergatikan bera gabe ezin lezake egon bertute agiazkorik.

984. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Berarekin ondasun guziak etorri zaizkit; bada humildadearekin ere bertute guziak etortzen dira.

985. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 ¡O ichutasuna! esaten du jaunak beste toki baten: igarotzen dezute egunak, urteak ta bizitza guzia atsegiñ, egokitasun ta ondasunez beterik, eta ezdezute pensatzen laister bizitzatik eriotzaren besoetan eroriko zeratela, ogetik obira, maitik ta atsegiñ artetik infernuaren leiza zulora: Et in puncto ad infernum descendunt Job c 21 v 13.

986. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 Zer da eriotza? Guziak erantzuten dute bizitzaren arribizia bezela dala.

987. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 Ezdago bada zorigaistoko onen egoera baño beldurgarriagorik aizkenengo orduan; zergatikan berak edozeiñ aldetara begiratzen duala, edo oroitzen dala igaro dan demboraz, edo konsideratzen dituala bere begikustan jasotzen dira gauzak, edo gogoratzen duala berari ichadotzen dion betiraundea, gauza guzi oiek agertuko diote berari tristura eta larritasuna.

988. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Gure etche guzia horrek zaukak gero chutik.

989. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0275 Jende aberatsekin
bizi nauk aspaldi:
Egun guziz asea
diat irur aldi,
Kuzinariarekin
nauk aichkide andi,
Ark emanik badiat
jan aal aragi
.

990. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0002 Aldiz chaharra zuhurki dago herioari begira,
Urthe berriko ichtant guziek hurbiltzen dute hobira,
Odola zaiko zainetan hoztu, haren indarrak juan dira,
Zuhaitz idorra ez da ostatzen jinik ere primadera!
.

991. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0002 Elurrak dauzka mendi mazelak bere jauntziaz gorderik,
Ipharrak aldiz, lur gaina oro hotzarekin hormaturik:
Gauza guziak izana gatik negu borthitzaz histurik,
Bedats eztiak, hats bero batez zarriko ditu phizturik
.

992. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0002 Penarik asko izanen dugu urthe huntan jasaiteko,
Mundu gainean girenaz geroz deus ez dugu segurago;
Nola bedatsak neguko gaitzak dituen ezeztatuko,
Atsegin batek pena guziak dauzku ahantz araziko
.

993. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0023 Churi, beltz, gorrasta, bazen mota guzietarik.

994. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Manuel, pintaño bat arno, eta zalhu! Chutik ez niagok, eta bideko errauts guzia, hortchet kokatua diat, zintzurrean.

995. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0026 Eta haimbertzenarekin, lo zurrungan eman zen Ellande gaizoa, eta gau hartan guzian, ametsetarik, bere astoaren ondotik ibili zen, izerdi uharretan. J. Barbier.

996. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Akhelarre guzian etzen emazte elizari jarraikiagorik ez-eta... mihi zalhuagorik.

997. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0442 Mariluz elizan, zer egiten zuen Pantzunak? Zigor bat hartzen zuen; hura eskuan, gurutzearen seinale handi bat egiten Aitaren... eta Semearen eta, zirt, zart, besoak eman-ahala gathuak jo orduan! Goiz guziez josteta bera Hainbertzetaraino nun, azkenekotz, Aitaren aditu orduko, gathuak munduko Pantzuna guziak ondotik izan balituzte bezala handik abiatzen baitziren, haize hegoa iduri, oro aurdikiz, oro chehatuz! Iduri zuen debruek hartzen zituztela!....

998. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Nik, ala nai nuke gisa guzietara jokatu, ori bai da gizon zintzoen bidea: gauzak diren bezela ikusi eta ezagutuez geroz, obeki bideak berexi.

999. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Gero, ura ikasi eta erabili bertze guziak baño geiago eta obeki.

1000. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Artan egin irakurgai eta idazkai guziak; gero ta ikasiago agertzeko.

1001. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Euskaldun guziak batean bildurik ere, lanik aski izanen dugula euskara bizi den lekuetan eusteko.

1002. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Guzien lanak eta guzien soin-buruak bear lirezke Nafarroako sorkaldeko errietan, angotarrak euskaldun biurtzeko.

1003. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Errialde guztietan bere duten izkuntza galtzer zutelarik eta piztu baldin badute, leenik izandu da letradunek euskaldundu direlakotz.

1004. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0003 Orduan bai, Euskalerriko zoko guzietan barna edatuko zela euskararen aldezko sukarra, iri andienetarik asita.

1005. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Dohakabea! Eta nolako soinekoekin! Alde guzietarik zilhatuak: athorra galtza iphurditik ageri: lehengo chapel turruta luze irri-egingarri hetarik bat buruan.

1006. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 - Sinhesten dut segurki, jauna: horra zertako hunat ethorri zarenetik gozo handi batek hezurretaraino hartu dautan gorphutz guzia! Barkha, jauna, ez banaiz berehala belhaunikatu: belhaunek ez ninduten atchikiko.

1007. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Othoi arrats guziz emadazu mahain gain hortan, eske ibiltzeko beharrik gabe, biek erditik jan dugun bezalako ogi kozkor bat.

1008. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Bazuen eta bera aserik inguruko chori guzien asetzekoa! Haurrik etzitzaion gehiago trufatzeko etcholarat hurbildu.

1009. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 Lehenago, ez du ez menderik, etche gehienetan eta urte guziez, ereiten zuten lihoz alhor puska bat, lurra ederki ontuz, artarekin apainduz.

1010. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 Emaztekiek zituzten egiten lihoari zoazkon ereiteaz bertze lan guziak.

1011. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0248 Papillotak berriz? Demuntren den, gure amachoek iruteari zemoten arta guzia egungo alabitchiek badaukate papilloten egiteko? Zer lana duten goiz guziez kopeta bazterrak eta matel hezur gainak moda-eran ezin apainduz!.

1012. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0248 Ehailetan ez dute sinheste pikorrik,
Ez dute hunkituko hortakotz kilorik...
Kutcha zahar guziak daudezela hutsik,
Eginen da oraino athorra hertsirik!
.

1013. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 Oren laurden hartan hola ari ziren, tokiaren gainean; hurrats batez, zehe batez elgarren ganik baztertu ezpaitziren ephe luze hartan guzian!.

1014. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0529 Gero-ta ederrago doazi, urthetik urtherat bilkura horiek: aurthengoak aintzin urtheetako guziak aise-itzali ditu.

1015. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Garazi guzia han zela erran ditake, beldurrik gabe Alduda, Ainhize eta Bidarray barne.

1016. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Laphurditik, urthe guzietako keta ederra, Ezpeletar, Azkaindar, Sempertar, Urruñar eta guziz Donibandar.

1017. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Dassance, Etchepare, Souberbielle, Amestoy, Dufau, Moulier, Chilar, Chiki, Béhéran, Léonis, Lekukoa, eta bertze, guzien artean Argentinako Eskualdunen buruzagia: Passicot jauna.

1018. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Ohore, segurki Donazaharren kantu hek guziak hango kantarieri irakutsi dituen jaun gazteari bai eta Eskuara hala plegatzen dakien zorionezko Gombault jaun erretorari.

1019. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Elizatik atheratzean, Eskualzale guziek hitz bera zuten ahoan: Oi, zer oren gochoa iragan dugun!.

1020. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Bada, Eskualzaleen bilkuraren egiteko Donazaharre guzian etzen leku egokiagorik eskola hori baino.

1021. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Ahoa idekitzea aski izan da haatik ukaiteko, Eskuarari eta Eskuararen adichkide guzieri han baita andere Etcheverry atchikia!.

1022. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Egia da: guziak ez dire barnean sartzen ahal izan, bainan sartu ez direnek berek leihoetarik bederen entzun dituzte barneko solasak.

1023. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Jaun jakintsun eta mintzatzaile eder horrek erran dituen guziak hemen lerro-lerro emateko ez dugu astirik: hau erran nahi dugu bakharrik, Etchepare jaunaren ondotik: Eskualdunek baitezpada zerbeit egin behar ginukeela Eskuararen aberasteko.

1024. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Lur-sagarra Eskualdun guziek hastapenaz geroztik onhartu duten bezala, ez othe lituzkete, emeki-emeki bederen, onhartuko bertze hitz batzu?.

1025. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 Piaia bat gostukoa egina dugunean, lakhet zauku guzier hartako chehetasunez orhoitzea, eta gero izkiributan ezartzen baditugu bideko gora-behera guziak, berriz gozatzen dugu piaia hura eta batzuetan piaia-denboran baino gehiago.

1026. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Bainan guk baginakien nola Frantziako zoko guzietarik baziren gazte biphilak, katoliko beroak, Aita Sainduaren oinetaratu nahiak, oihukatu behar zazkotela beren fedea eta beren Ama Eliza ganako atchikimendua.

1027. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0202 Han ginuen junta Frantziako guziek.

1028. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0202 Han zen gure bilha jina Italiako train luze bat, karro guziak berri-berriak, berniza zariotela, oraino hezechkoa, galtz-iphurdietan lotzen baitzen, zonbaiten khechagarri.

1029. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0202 Marseille-tik abiatu ginen seak eta erdietan, bazter guziak airatzen ginituela: Biba Aita Saindua, biba Aita Saindu erregea!.

1030. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Itsasoa ere urjin-urjina dago, mahaingain bat bezala, geldi-geldia, phutzu bat bezain maltso, aphaindura berezi batez beztitzen dituela itsas ondoetako hiri, herri eta choko guziak.

1031. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Itsas hegi guzia zelhai-zelhaia da, bizpahiru kilometre barna; herria herriaren gainean; lurrak ederki erabiliak; eremu guziak, landa eta phentze, arbola edo zuhaitz moztuez estaliak, lerroka-lerroka.

1032. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Landa batzu, dena lore edo lili; guk hemen arthoa eta ogia bezala, han gaindi lorea dute uzta handienetarik, hoietarik egiten baitituzte ur-usain mota guziak.

1033. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Hortan, oro lotzen gira jausteko aphailuari, akhidura guziak jadanik ahantziak, oro bozkario.

1034. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0204 Hor berehala heldu zaizku jaun batzu eta iganarazten gituzte oto handi batzuetarat, karrika berekoak denak elgarrekin, eta trebesatzen dugu Erromako hiri guzia, harrituak bezala gaudela, eskun eta ezker so, denak betan ikhusi nahi.

1035. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Lurra ez baita larrutua nehon, belharrak estaltzen baitu eremu guzian, gaineraino helducheak ere baikira, gerendari beha egoiteak ez gitu orai hanbat lazten.

1036. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Zaintzale hek ukan ez balituzte, zonbat gehiago frantses eta eskualdun zintzo etziren hilik geldituko, gure mendi zoko guzietan gorderik zauden ohoinek buluzi ondoan garbiturik!.

1037. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0010 (...) sacrificioarekin bat eginez Nola gintezken meza sainduaren entzutera, ahal dugun guziez behar lehiatu. Arrazoin onez ahal ez dugunean, artha har dezagun aphezarekin bat egiteko, arimako begiez ostia sainduaren altchatzen, eta mahain saindurat ostia sainduarekin etortzen ikhusten baginu bezala; ostia saindua orduan adora dezagun, comunione izpiritua egin dezagun, erran nahi da Jesus errezibitzen baginu bezal bezala egin zerbeit othoitz aintzinean eta ondoan: oi pratika salbagarria eta baliosa!... Hurusak hola funtski egiteko artha izanen dutenak elizan ahalaz, bertzela zaren lekutik.

1038. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0011 4. Arrats beherean, familiako biltzen ahal zaizten guziek erran gora Ahalaz Jesusen Bihotz Sakratuaren aldarettoaren edo imayaren aitzinean arratzeko othoitza eta arrosariotik bortz edo hirur edo bederen bi hamarreko.

1039. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0016 Ochala aita amek egiten balute maiz, gisa hortan, beren haurren, familiaren eta harat hunat guzien emaitea Jainko onari.

1040. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0017 1. Emanen diozkatet beren estatuan nesesario zaizkoten laguntza guziak.

1041. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0017 3. Beren pena guzietan kontsolatuko ditut.

1042. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0017 5. Benedizione nasaiak ichuriko ditut hekien lan, egiteko guzietara.

1043. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0025 1. Gorago Jesusen Bihotz Sakratuaren Konfrarioko emanak diren barkamen oso guziak; badire hogoi eta zortzi ikus plamak 18 eta 19; eta bertzalde: 29ampdeg; Garizumako ortzirale oroz, Ortzirale Sainduz kampo; 30ampdeg; Erearoaren 3an santa Klotildaren; 31ampdeg; Ustailaren 26an santa Annaren; 32ampdeg; Agorrillaren 13an santa Radegondaren; 33ampdeg; Agorrilaren 25an san Luis Frantziako erregearen; 34ampdeg; Buruilaren 29an san Mikaelen; 35ampdeg; Urriaren 17an, Margarita Maria dohatsuaren; 36ampdeg; Hazilaren 11an, jaun Done Martinen bestetan; 37ampdeg; Urthean behin, nork hauta berak eguna, Jesusen Bihotz Sakratuaren ohoretan egiten delarik oren baten orazione, izpirituz edo ezpainez, segidan edo parteka; zembeit bihotz altchatze egun hartan, bai eta Batayoko agintzen, edo bertze zerbeit debozionezko agintza egin balimbada, harren erreberritzea.

1044. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Berac condatzen zuen nola egun batez bidean heldu zelaric bere arthaldearekin bethi bezala ilhun eta triste, bat batean bozcario handi batec gainditu zion bihotza; haren izialdura eta beldurcunde guziac ezeztatu ziren eta hain handia izan zen haren zoriona, non ahantzi baitzitzaizcon bere arthaldea, bere burua bera eta batere ohartu gabe buruz yuan izan baitzen bide bazterreco harrasiaren contra; han zen berebaitharatu.

1045. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Michelec bizi zuen bere amacho, emazteki on eta Jaincotiarra, muthico gaztea hainitz maite zuena; Michelec ere maite zuen eta erraiten ziozkan gogoan zituen guziac.

1046. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Gauza yakina da, denbora hetan hatchemaiten zituzten aphez guziac hiltzen zituztela, non ez zuten arnegatzen beren apheztasuna.

1047. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Elizaco saindu eta yakintsun handienen arabera, herrietaco aphezec arimeri buruz egiten duten arduraco lanaz canpo, deusec ez diote diosesa bati, giristino escualde bati hainbertze on ekhartzen nola misionec; erran daiteke misionec osatzen eta fincatzen dutela herrietaco aphezen lana, bai macurrac chuchentzeco, bai egiazco debozionearen arimetan phizteco eta begiratzeco, bai salbamenduzco obra guzien hedatzeco eta fincatzeco, gehiago dena, hainitz arima ez da salbatzen misioneri esker baizic.

1048. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Bataila batean ere, aintzindari lehena soldadoetaric hurbil egoiten da, bainan berech, ahalaz batailaren goiti beheiti guzien ikhusteco tokian, soldadoeri araberaco manuen emaitea-gatic.

1049. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Eta nola ez baitzakiten deuseren gordetzen, Jesusek suarekin bihitu zituela ogiak heienganik jakinik, auzo batzuek su eman zioten, hek ere beren ogieri, eta... beren ogi guziak erre.

1050. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Jende gaicho hek bokata churitzen hasi, eta bethi athera, bethi athera, arrats arteko lana izan zuten, eta arratsean, mendia bezen gorako oihaleria bazuten, ez baitzakiten gehiago nun koka hura guzia.

1051. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Berho-sasietan, arbola guzietan, choriak ari ziren hek ere, sukar batean, beren ohantze ttikien moldatzen.

1052. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Zer iguzki-sartzeak, arrats guziez!.

1053. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0123 Itsasoan uhainen ondotik uhainak bezala, hilen ondotik bethi heldu biziak; eta oro, Jainko beraren oinetarat, lerro lerro gaki, gauza eder heien guzien egilearen ganat!....

1054. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0123 Udaberriko loria guzia han zuten gainean.

1055. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0168 Gorri gorria hemen, churi churia hantchet, paretak, athe-leihoak, etche-aintzin guziak, oihalez, mihisez, hostailez eta lorez ederki aphainduak ziren oro.

1056. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0168 Non nahi, leihoetan, haizeak alde guzietara zerabilzkan chirioak; kurutze batzu, Sainduen iduri pullit batzu chirio heien erdian, Jesus Jainko-Gizonaren ikustera etcheetarik jali nahi balute bezala hek ere.

1057. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0217 Eta han zirenek orok Eskualdunak ez ziren arrotz gaizki-ikasi batzuez bertze guziek pilotariek lehen lehenik, kapelua khendurik, beren bethiko othoitz maitea egin zuten.

1058. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Orhoitzen da, phedeiku lazgarria bururatu zenean, Jaun Errientak, aintzineko igandean, ithoka, bi jauziz, bi ahapaldiz eman zuela Credo guzia, bururen buru, zintzur idor idor batean.

1059. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Hots, choria aldachka batetik bertzera bezala, elhe batetik bertzera, gogoeta batetik bertze gogoeta batetara, hor, eta dudamudarik batre gabe, seguratzen da gure Jaun Erretora, Bilbil Errienta duela salatari higuina, herri guziak ja begietan duen salataria....

1060. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Bizpahiru gizon gazte eman dira, han, kantorean, eta inharros aldi onik emaiten diote eliza chaharrari, Jainkoak egiten dituen igande guziez!.

1061. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0053 Dantzako tokian munduak, haragiak, eta debruak bildurik dauzkate gizonaren galgarri diren atseginkari guziak.

1062. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0053 Liluratzen dute sudurra mila usain motez; hitz batez, dantzako tokian alde guzietarik sartzen da bekhatua gizonaren bihotzera.

1063. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Eman dugun etsenplu onaz, ibiliz modeski eta bildutasunean, eginez othoitz bihotzez eta ezpainez, gu ikhusi gaituzten guziek izan die predikurik ederrena eta hunkigarriena.

1064. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Terzierak chuchen behar ditu bethe bere egun guzietako eginbideak, osoki beiratu Jainkoaren eta Elizaren manamenduak.

1065. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Meza saindua egun oroz entzunez, eta halaber komuniatuz, ez othe da Jesusekilako batasuna goiz guziez erreberritzen, eta aratseraino atchikitzen?.

1066. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Terzier maiteak, zoazte mezalat ahal duzuen guziez.

1067. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Emozute orobat mezaren entzuteko denbora eta errechtasuna zuen haurreri, zuen sehi eta azpiko guzieri.

1068. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Bainan egin ahal guziak egin ondoan, haurride hobenduna thematzen dea bere bide makhurrean?.

1069. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0008 Adoratzen zaitut gauza gucien Creatzale eta Nausi soberanoa bezala.

1070. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0008 Eskerrac deraitzut, Jauna, zure ongi-egin gucientzat, eta bereciki egun huntan egin daitazunentzat.

1071. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Hastetic behin, Jaincoa ezagutu zuten eta adoratu Sethen ondocoec; bainan gero hec ere, Jaincoac debecatu ezcontza batzuz, Cainen ondocoekin nahasiric, hauc bezalacatu ciren; eta mundu gucia gaichtatu cen.

1072. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Orduan Jaincoac chedea hartu zuen, gizon gucien suntsitceco uhalde batean, begiratuz bakharric Noe, bere familiarekin, berriz lurra jendez bethetceco.

1073. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa