XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Goizean kabia ikusi dot, eta illuntzeraño geldi egon naz.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Amak.- Zertzuek geyago egozan kabian?.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Andoni'k.- Oldoztu bez Bai-noa kabira, ta txorikumak ameari ekarriko dautsodaz.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0039 Zure bitartecotasun maitegarrijaren egapian, Andria, oraindisec batu eta gordetan nas, emen, bertatic gueijago ez urteteco, neure abijia eguingo dot, emen, nire arimia diabruaren atsamarretatic urrinduta baquesco lo eta atseguinian beti bicico da.

5. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0256 ¡Uso ixill-garbiya! zure kabiya Jesusen biyotzean egin dezu; ta arako ujol-ondoko usoa Noe-ren kutxan sartzen eta irteten zanez, beste ainbeste egiten dezu, zauri batetikan sartu, bestetikan berriz irtenaz.

6. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Ez, arrantzalia beti izangoda
arraunkalari trebia,
lanteri klase oyetarako
iñon parerik gabia;
orrengatikan festa eder ori
berritzia da obia,
batzuben gustoz ez bota aztutzat
zapuztutako kabia
.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Or erlearen abaraska arrigarria: or txoriaren kabi ta abestiak....

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 - Alegia: intxaurrak ezpaitu pagoarenaren tankerako ostotzaz bere burua jazten; ta ez-eta enarak kabia zozoak alakoxea egiten; alatsu, giza-enda - giza-era, giza erri -bakoitzak eder-era berezia dakar ta, ondoz, erti era berezkoa.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0248 Lo zeuden baserritarrak eguneango nekea atsedentzen; basatiak aitz zuloetan atziketakin ametsetan ta chorichuak dardaraz kabiyetan.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0039 ¿Bai aldakizu, nola eshkallutxuak, nai diyon urari? ¿Ushotxuak, kabiyari? ¿Gau illunak, illargiyari? Oyek guztiyak bada geyago, nai diyot nik, nere lengushu legun, emaste ¡Mariyari!.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Mutiltxoak (eta askotan mutiltxo aspaldi izan ziranak ere bai) txorikume, arrautz eta kabiak nola ondatzen dituzten esatean, odolzalekeria aitatu degu, bañan aitatu bakarrik.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 Txiñurriek erasoko balizute nire ortzak autsiko dute kabia ta irentsiko.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0020 (...) ta iñok baño lenago ikusiko zuan, goi aldetik, odei tarteko arranoaren ibillera apaña edo ia gizon danentzat estaldurik zegoan izarraren kiñua, ta lur aldean, lokatz bigunetako abere oñatza, bide ondotik joan ziran eperren aztarna, sasi mardularen ertzeko erbi-oi zapala, arkaitz zuloetako egazti arraparien kabia, ta an bebeian agiri zan urlia erriko orduari (1) orduari: reloj zar ta illun samarra.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0081 Mendian dauka kabi maitea, baño be aldietan biotzak eskatzen dion jolas deigarria.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Inurriak, egi geiagoaz, deskeila egon leikez euren abiatik ataraten dabezanakaitik; bada gizonentzat legez eurentzat bere egin dauz Iaunak baratzak.

16. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Lurreko adatsetik zinzilik ez dauden izenak, gutxi dira: ta, gutxi abek, edo etxe edo gaztelu edo jauregi-en batean kabiya daukate: beste batzuek labe-ola-igara-tik sortuak datoz; beste batzuek Elizaren babesean goxo-goxo bizi dira.

17. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Poltsa edo kabiak egiñak daudenean askoz zallagoa izaten da arrak iltzea, bada barrenen sartu bear izaten da ta arrak busti.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0067 254.- Habia egin deneko txoria hil ([S], (Biarnesak ere dio: Etxe bat egiten denean, herioa jartzen da hango athegibelean).

19. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Zelan ziñistu atseden-gozoz
usotxuak lez kabijan
egon leikanik ainbeste erri
Gorbei-osteko zelayan.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eretxiz obi orren txiruan
¡ene Jaungoiko laztana!
miñez urratu yatan bijotza:
zer da aurkitu dodana?
Euzko-ekandu, dantza ta ele
illoztu ziran kabijan
arrotzen ele ta oldozkunak
Jaungua'ren ixenean...

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Urte batzuek badira gure efiitik ufiuti dabiltzala; dienak gogoratzen gera, ta geiago oraindik emen, erri zarrian bizi geranak, nolaz tellatu ta baikoi azpietan zenbat ta zenbat kabi jartzen zuten udara aurrena sortzian.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Oroitu alaz, gure Sta. Mari elizako aurre aldia, edo ate nagusiko inguruan, eunka egiten zuten beren kabiya ta antxen azitzen zituzten umetxuak.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Abek gaxuak kabiya jarri ala kendu edo puskatu.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Emen nik uste det geyena biltzen dala Oyartzun aldian, ikusi beztela etxe ayetako balkoi piak ta laister arkituko dezute balkoi bat iru edo lau kabikin ta gutxi altziak lurretik.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Bada etxia, atian sartu ta beriala eskuakin arrapatzeko gisan, azaltzen dira bi kabi, urtero urtero egiten dituzte ta onela aurrera ere izango dira.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Txori polit aben trebetasuna, da beren kabiya antolatzia.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Jakintsu azko ibilli da jakin nairik nundik edo nolaz egiten duten mortero edo iraulika, aiñ edarki, erozein baztarretan itsatsitzeko kabiya.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Esaten detana urtero gertatzen da, ta erri batzubetan, urtetik urtera geyago ta au errex da ezagutzen, ba txori gaxuak azkar ezagutzen dute zein aldetan utzitzen doten pakian, gaitzik egin gabe, ta alaz ere beren kabi maitiadi, abek izan bear bai dute txikiyen seaskatxoak.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Egin alegin guztiya, gure ingurutik aldegin ez dezan txori polit onek, utzirik pake pakean, ez autsi beren kabirik, ta ikusiko dezute nolaz berriz ere urtero, apirillaren erdi aldera izango diran gurekin.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Arrasate'ko apaiz etxe aundi ta babesean goi aldeko aguteran zuan paper eta liburu maitez egiñiko kabi biguña.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Kare abija, (nido de cal) lenengo itzak galduten dau, geijenian lez, e, ta geratulen da karabija (calera).

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jaukol 0001 Jesus, Zugandik urrun
¡ai! ibilli gera,
kabitik iges-dagin
txorian antzera...
Orain Zugana gatoz
Zure gurutzera...
Gure maitasun-kabi
beroa Zu-zera
.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Bere baserri maitea Berliñ'en urrezko etxe berri bat eskeiñiko ba'lioteke ere, ¡ez luke ez aldatuko! Txori bakoitzarentzat bikañenetan bikañena, bere apia izan.

34. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0248 Izerdiz beteten dira Jaunaren zugatzak,
Berak jarri ebazan Libano'ko zedruak.
Antxe egiten dabez txoriak euren apiak,
antxe gaiñean egiten dau etxea amiamokok
Aitz-zorrotzak auntzentzat dira,
atxak kirikio-gordeleku
Illargia egin zenduan bere goraberakaz,
ezagutzen dau eguzkiak bere sartzaldea
.

35. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0039 Baekian zein kolorezkoak zirean zozo-arrautzak; baekian non egiten eben abia biregarroak; arbolara igon barik igarten eban barrukoak egiten ala arrautzakaz egoan.

36. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Orixegatik, mendi-gandor aretako abi laztana itxirik, Europa'runtz abiatu ziran ango basamortu-zaleak.

37. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 Jauregi zarra, ainbat urtetan abegi beroa emon ebana, gazte urduriak alde egitean, emen geratu zan bakarrik, ama-kumeak sapuzturiko abi antzera.

38. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 3- Aldia zer danik
galdu dut aria:
oparo dut artzen
siñeste guria.
Ordu bete, gozo,
yoanik abia,
neretzat an dago
orratza geldia,
betiraundearen
iduri bizia...

39. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Mendiak negarrez eta ibaiak kantari... errekatxoak mendimalkoen seaska ta kabi!.

40. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Dameta'k.- Eskupean ditut emariak ene kutunarentzat; basa-usoek nun kabiak egiten dituten ikusi baitut.

41. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0009 Orduantxe eguzkiak mendi-tartetik azken-izpiaz argitzen zuan Jauregi-berri basetxea; txoriak txio-txioka beren kabietara zetozen....

42. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0065 Ez zan itzuli bere kabi aldera, andik atera zan bestean, oso eta ukigabe; ez.

43. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Zeruan izarra, lurrean illuna eta gaztearen biotzean galdera batek kabi: Nundik det nik bide?

44. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Udaberri batean paeta-txoriek kabia egin zuten nigan.

45. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Etxekoek kabia ikusirikan Jesus, Maria ta Jose, ikustekoa ta ez siñistekoa esan zuten.

46. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Egun auetan inguruko jendea, kaletarrak eta guzi, kabia ikustera etorri zan.

47. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Bañan etxekoek, gaizto oriek, kabia eta nire erraietako umeak kendu zizkidaten.

48. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Kristauontzat, zerua, diño, zorion txoramenez, atseden toki osoarantz egan goazen kabi apain, guztiz asegarria omen da.

49. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Beraz, etxea, oikonomi, gizarte ta erlisio legez antolatutako bilkura bat duzute, sendiak osotua, oraingo bizilagunen eta zenduen arimen elkartasuna, oitura iatorren eta ezin utzizko erlisio-eginkizun zenbaiten kabi.

50. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0023 Onetan San Luis Gonzaga, anai Agustiñen godartari ta bitarteako bereziaren eguna eldu zan, eta santu oni erregu luze ta irazekiak egiñaz, eskatu zion, lagun zetzaiola, ta bere Nobiziaduko kabi gozora lenbaitlen biur zezala.

51. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Bere txitai deika ari dan arranoa, bere kabi gañean ega-biraka dabillen antzera, alaxe Arek zabaldu zituan bere egoak eta artu eta eraman zituan bere luma gañean.

52. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Ezin asmatu ditu nunbait ba dirala igarritako errealidade kabiak, zokoak.

53. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Zer arbola charmanta! Hortan ahal balu bere kafia egin!.

54. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0223 Kanpokoa amaiturik,
etxen dena apañik,
etxeon andrerik
Eulale sarturik,
kabia zun ornitu xukun dundurik.

55. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia x. lazkoz 0042 Zeruko egaztiñak
bere kafietara,
illuntzen asten delay
gaba pasatzera.

56. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0106 C) Kukuak txantxagorriaren abian aren arrautza guztiak jan ta berak bat egiten do ta txantxagorriak gero azi bear dio.

57. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa a ey iii 0060 429 Edozein txoriri eder bere abia A cualquier pájaro le parece hermoso su nido (...).

58. 1940-1968 zuberera poesia m. garde 0075 Urantzien tartean
abia izarturik,
txoria duk kantetan,
Bedatsia sarturik.

59. 1940-1968 zuberera poesia m. garde 0075 Gore Uskara txori gaxoa
abi bellorik erden ezik
otzez daldaldar erraiten doa:
- Erkin beino len
nai du ilik!.

60. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 PON. - Bai izan be, legorrean nire aitaren etxetik atera nozu: baña kukua danazkero berak egindako abian umerik azten eztauena, zagoz an, al ba'dozu eta al dozun bestean luzaro.

61. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0132 Izan ere, betiko lagun zaharrarekin alkartu eta harkaitzetako zulo batetan habia antzekoa antolatu ei dabe eta mozolo emeak jarritako arraultze zurietatik kume hozkil eta goseti bi jaio ei jakez.

62. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0132 Hor dago Muxi habia barruan kumeak epelduz, Puxik, goian jarririk, inguruak zaintzen dituan bitartean.

63. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0089 Udazkena agertzean beti beraz oroi naz.
Zer dozue, arrasti gozo, bete orbelez,
izarren argi oneik berriz ere biztuaz,
kabien epeltasun au, ta ago oneik lorez?
.

64. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0004 Baiña bere etxetik kanpora jaurtia izan danak nonora joan bear, eta i izenordeak be bereak ez ziran adizkietan egin eban abia eta adizkiotan ostatu artu, berezko adizki jatorrak ziranetan triskantza itzela egiñez.

65. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0005 I ori or sasikoa da, arrotza, erbestekoa, iñoren etxean abia egin dauana.

66. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0051 - Ogi bihiaren edo metaren gaineko xoria
- Xori papo gorriak (txantxangorriak) baino buru gehiago ez dik horrek
- Papogorria baino gehiago gelditzen ez dena
- Kanpoan uso, etxean otso
- Huntzak biligarroari: buru haundi
- Nolako xoria, halako kafia.

67. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0051 - Ahateari karrankaz erakutsi nahi
- Orhiko xoriak Orhin laketzen
- Oilo ibilkari axerien janari
- Oiloa kalerik kale arroltzeak debalde edozein xoriri
- Edozoin xoriri eder bere kafia
- Okiloa hasten bada kantuz, euri haizea laster hasiko hixtuz
- Nun nahi antzara bere mokoaz alha
- Kafia egin deneko, xoria hil
- Edozoin xoriri eder bere kafia
- Huntzari bere umeak eder
- Zozoa, erre ta gozoa, egosita mina, zozo ipur-zikina
- Urxo xuria airean, ederrago mahainean
- Udan eperrak jan nahi dituenak, neguan xakurrak manten ditzala.

68. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0125 AMA - Egia jakin nahi baldin baduk Antton, egia jakinen duk. Bai, dolu diat! Baina orduan, orduan ez zuan orain bezala. Ez zuan aise, ez zuan erraz, ez zuan posible. Ez nian nahi jendeak nitaz mintza zitezen. Ez nian nahi eriaz erakutsia izan. Eta bereziki, bereziki, ez nian nahi, beste senar bat hartuz, zuek paira zenezaten. Beldur ninduan beldur, ene egitatea ez zenutela sekula konprenituko eta ene senarra, zuentzat, ez zela gizon arrotz bat baizik izanen, gure habia goxoaren suntsitzera etorria. Horregatik bada, nihaurek altxatu zaituztet. Ahal bezala, baina nihaurek! Zuentzat sakrifikatu nauk. Alta... (Eztulka bortitz).

69. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0015 Etxeko suina dela medio
kendu didate guztia,
zelai-soroak, abere... eta
sortu ninduen kabia;
hauxe da, beraz, eman didaten
hil aurreko oparia.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00002 - Zibeles da nere izena.
Izadia bera naiz, zelaietako indarra, txorien habia, tximeletentzako lorea, itsasoetako gatza...

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00009 Azaleko uretan eta urtegietan hegazti zangaluzeek eta anadeek egiten dituzte beren habiak.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0025 Enarak, esate baterako, ez du ahazten lehen utzitako habia, eta habia berberera itzultzen da.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0051 Baina habia denak ez dira berdinak izaten.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0051 Enarak lokatzez egiten du bere habia.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0051 Askotan aurreko urteko habia berbera erabiltzen du.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0051 Lurrezko ontzia dirudi enarak egindako habiak.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0051 Benetan igeltsero ona dugu enara! Beste txori batzuk, berriz, zuhaitzetako adar ezkutuen artean egiten dute habia, beroa eta biguna.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0062 Udaberria iritsi zen eta esan zuen: - Non egingo dut orain nik habia? Semaforo bat ikusi zuen orduan.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0062 - Zulo gorri horretan egingo dut habia - esan zuen.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0236 Txori hauen artean, arrak egiten du habia.

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0236 Ondoren, emeak bere gustura atontzen du habiaren barru aldea, eta bospasei arraultze erruten ditu.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0236 Habia sasi artean egin ohi dute, lurretik hurbil, belar lehor eta goroldioz kanpotik, eta artilez barrutik.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0121 Batzuk, hartzak adibidez, organismoan erreserbak gordetzen dituzte, hibernazio-denboran habietan babesturik daudenean, beraietaz elikatzeko.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0065 Txoriek beren habiak nola egiten dituzten ikusi al duzue inoiz? Zeintzu material erabiltzen dituzte? Nola garraiatzen dituzte material horik?.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0065 Txoriek habian erruten dituzte arraultzeak, beren kumeak jaiotzean, lurrera eror ez daitezen; habiek abartxoez edo buztinez eginiko ormak dituzte.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0065 Gaur txori horien eta berorien habien imitaketa egitea proposatzen dizuegu.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0065 Aurretik, talde bakoitzekoek txori moeta bat aukeratuko dute; eta txoriez hitz egiten duen libururen batetan, txori moeta horren portamoldea, habia zertzu materialez egiten duten, janaria ekartzeko aita eta ama txandaka ibiltzen direnentz, eta abar ikusiko dute.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0065 Habia egitea.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0065 Kumeena egiten dutenak habian sartu behar dira.

90. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0009 Azpikaldeko uharka edo pantano berriak batetik, mendi gailur zurituen koroiak bestetik eta inguru berde zabalak ederki apaintzen zuten Matusalenen garaiko etxe zahar pilatuen kabi bildu-bildu hura.

91. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0057 Txoriak habia prestatu du txukun txukun.

92. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0103 Eta Druin, bigarrenaren bila, habiara zihoan bitartean, zelako Leonardo bataiatu berria eztarrian behera pasa zuen Azerik.

93. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0065 Hori izango da, noski, tximu haundi honen habia.

94. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 - Ai ene Txipi! Azkenean salbatu zara!- esan zion amak habiara sartuz.

95. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 Baina Txipik erantzun zion: - Ni ez noa habiara ama!.

96. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0014 Txantxangorriak hostoak ikusi orduko egin zuen kabia: - Aurten ez du barrerik egingo kukuak *, zioen bere baitan.

97. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0014 Ezkian egin zuen kabia eta otsailean loka * zegoen.

98. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0072 Denok kabiatik atera eta txakurrak datozela ikustean begiak itxiz geldirik egotea aski da.

99. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0066 Zuhaitz hartan zeuden zenbait hegaztiren kabietako arraultzeak ere ongi etorri zitzaizkien.

100. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0058 Ea nork hartzen dituen arrautzeak belea kabitik mugierazi gabe.

101. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0139 Azken xori kanta uxatu digu
ta azken lora zurtoina lurreratu,
datorkigun neguaren katigu
kabia, lilura digu lehertu.

102. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0021 Ene etxeko pertsianak goratu ditut
negu luze hontan
eguzki amandrearen erreinu dizdiratsuak
xoko guztiak berotu ditzadan
txoriak, etxeko leihotan
habia aurkitu dezaten.
Pakearen haurtxoa
pakearen kaiua
ken eidazue
nere gorputzetik
beldur beltz hau.

103. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0032 Usoaren hegada hestu eta tinkoaz
hegan noa
hegadarik huts egin gabe
pagoaren adarretan
joan zen udaberrian
egindako habia desegindurik.

104. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Aurrez, baso itxiaren zatian, Josek kabi izkutu batzuk erakutsi zizkidan, baso hura hain ongi ezagutzen ez zuen beste inork ikusiko ez zituenak; baina han, paradisu hartan, begi aurrean ikusten ziren nahi haina kabi, katagorri zulo, piztien egoitza, etab.

105. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Kabiak ere zein txorirenak ziren bazekien.

106. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0060 Erori zen pinua txoriz beterikako 17 habiarekin. Bat teilatura egin zuen hegaz.

107. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0063 Ondo begiratuta, belaun gaineko zuloekin batera, urte horretan beste bi kabi aurkitu zituen bizkargainetan.

108. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0047 Zer egiten du txoriak kabia lapurtzen zaionean? Ez al dik lapurra airetik jarraitzen txio-txioka noranahi doala ere? Buelta itzazu kumeak kabian sartuta hartutako leku berera.

109. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0082 Besterik ba da, halaber, zuen habian, zuen etxategian: zeren goizeroko egunetariko zazpigarrenean (domeka deritzote bekaizti hauek) otoitzak gorantz igortzen zituztenkal, edo zuen aurkako eraiki batzar berri horietako eskilek ukitu bestez barrura belaunikatu haragi arolen antzutasuna igarri orduko; nahiz otoitz malgu gezurtien berneirrikek hitzez hitz amatatu aiherrak sotanapetik ilkhi bezainez eta oihartzun gurentzen diren bakoitzean, ziur, oihu bat sortzen bait da, oihartzunaren zintzat, Ortzi goibeltzen duen deihadar itsu bat.

110. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0081 Errekorte baserria, gaur bezalaxe lehen ere, Sanmartzialeko mendien magalean aurkitzen da Biriatu aurretik dihoan Bidasoari begira, askotariko arbola ugarien kabian, pikotxean bezala jarria.

111. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0053 Alde batetik, ez zitzaion iruditzen etxe hartan beste inor egon zitekeenik, baizik eta bera bakarrik zegoela, bera bakar-bakarrik, eta nahiz-ta etxe hura izan alde hartan ohikerak agintzen zuen bezelakoa, halataz ere bere amets irudi hartan, etxe hura harrigarrizko itxurakoa zela iruditzen zitzaion, eta inork inoiz Drakularen jauregi beldurgarriaren orma teilatuak gogoratzen baditu itzal-lanbru nahastuan erdi galdua laister konturatuko litzateke zein modutan ikusten zuen Martak bere etxea, hara, mendi-tontor baten gainera aldatua, saguzar marruti batzuen hegakaldien azpian, etsai kaltegarri batzuen bizileku eta kabi bat izango balitz bezela, eta tristura haundi batek zaztakatzen zion barrena han bere burua modu hartan ikusirik, kobildua, izerdi hotzez bustia, hortzak kirrizkadan eta geldi ezin konturik....

112. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0015 Arretxe baserria, zorion kabi bihurtu zen haurtxoa jaio zen bitartean.

113. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0044 Gazte eta hegalariegia zinen, usapal haren ondoan habian geratzeko.

114. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0077 Arratsak bere estalkia zabaldu zuenean hiriaren gainetik, aurkitu nuen habia eta bertan gautxoria.

115. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0315 Harresiak tarteka baditu talai gisa eraikitako almena suerte batzu, eta halako batean antolatu dugu bart gure kabia latza.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0103 Indar guzien kabia, gizonarengandik at dago.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0150 Beti goxo-goxo bizi izan denak berriz ere laster egiten du habia, edo besteren batek utzi duen habian akomodatzen da.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0014 Horrela euskaltzale, euskal idazle eta gramatikalarien kabi bihurtu zen Zarauzko komentua.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0138 Lehoinkumeak ibiltzeko gauza direlarik, habia ingurura aterazten ditu, guztiek ederrets ditzaten.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0097 Haren etxe eta habia zen baserria.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0109 Zaborraz betetako ibaiertzetan egiten du kabia tortugak.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0060 (...): osoki arraren eginkizun eta erresponsabilitateari dagokio habiaren ardura, eta arraultzeak eta umeak zaintzea.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0060 Berak prestatzen du habia, zulo sakon bat lurrean eginaz, han berean emeek arraultze egin dezaten: alegia, hogeita hamarren bat arraultze guztira.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0060 Orduan uzten du habia xita ttikiez ardura dadin.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0060 Guztiz zakarki tratatzen du arrak emea, baldin-eta habiara arraultze egiteko itxura oroz ez badator.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0060 Maiz askotan arra lehiatzen da gehienik habiaren egiten.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0060 Ahateetan ere arrak dio laguntzen emeari habia egiten, baina emea xitatzen hasi bezain laster abandonatzen du beste ar bakartien gana biltzen delarik.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0104 Soilki emeak dira arduratzen habiaz eta umeez tilonorrinkoen artean.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0174 Hau da, jaio eta beren ibilaldi hilgarrien sorburu diren eskualdeak dituzte: zikloien habiak, alegia.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0191 Gorago aipatutakoez gainera, oraindik ere abian daude 1878/84 (CEE) erregelamendua indarrean sartu baino lehen onartutako eskualde-garapeneko ekintza berezi batzuk.

131. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0313 Kabian omen daukazu.

132. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0313 - Nik lapurtu? Nik kabian gorde? Egaztia naiz eta mika, ara zuen ordagoari errepika: Ortxen da nere kabia, begira zazute.

133. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0317 ZOZOA - Irukote au nere kabira etorri bai-zan ea erraztuna gorderik neukan ikustera.

134. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0049 GARZI. Arritzekoa da kabi aretan maitasun lorerik ernetzea... SEMENO. Ba, alaxe gertatu da, aita.

135. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0051 Onela dira zenbait egaztik arkaitz tontor gorenetan eta zugaitz-adar goietan egiten dituzten (dituezan) abiak.

136. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0028 Gari lastoetatik zintzillika ipintzen duen kabia, ez al-du apaintzen barrutik lore-ostoekin?.

137. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0100 San Antonio`ko espetxea izango zan nere kabi ospela, ainitz urtez.

138. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0014 Ez! Neretzat ezta tokirik kabian.

139. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0014 Kabitik bota egiten naute.

140. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0174 Egun batzuk lenago kabi alai zoriontsu bat zana, orain triste; arnas larri ta negar-zotiña besterik ez genin entzuten.

141. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0003 Usoak, aidea, ekaitz aidea, ezin menderatuz, euren kabietara ezin elduz, an ziren bildurturik, ekaitz barruan, trumoian, tximistan.

142. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0020 Anartean, andrazkoak eta aurrak, aitzulo inguruetako basoetara zabalduko ziran, ezkur, urre, baxakaran, kabi, arraultz eta beste edozelako uzta mota biltzera.

143. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ondo eta merke jateko lekua donostian 0001 Beharbada merkea delako langile jendea hurbiltzen da leku horretara eta hor inguruan beren kabia duten Argiakoak ere urteetan bisitatu dute lekua, beren adolezente urdail asekaitzak betetzeko.

144. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. garmendia 0001 Gero, aldi batean, arrak zaitzen du kabia.

145. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Laister asiko da berriro ere bere abiadan EZIKO, Dikastillo eta Allo, Nafarroa`ko erriak festa-giroan bilduko dira aurtengo udaran ere, eta Gipuzkoa`n Unanue-zar dalako Añorga auzoko leku paregabea ere nexka-mutikoen kabi alai izango da.

146. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 0001 Bi ilabete gabe polizak hatxemaiten du New-Yorkeko kafiran.

147. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1985 0001 Aldakuntza oneik bide dirala, len baiño geiago da gure mundua atsegin-baratz, baiña len baiño geiago, baita, sugearen abi.

148. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1985 0001 Sugeak bere abiak ugaritu dauz munduan!

149. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Halabeharrez eta izamoldez (?) habi askotako txoria.

150. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Edurretako eper emeak naiko dau bedartzan bertan sakostuna bat abitarako.

151. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00137 Gure erria zoriontsu zan
libre izan zan aldian,
zuzen ta alai bizi zan beti
bere lurralde garbian.
Baiña galatza sartu zanean
bertako lorategian,
zapo baltzak be sartu zirean
txori alaien kabian.

152. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00190 Seme barri bat bildur ta poza
guraso ez-eukientzat,
aldi atako bizi eziña
gogoan badogu beintzat.
Bederatzi aur, a ze kabia!,
maitasuna jaki-gaitzat,
ejenplu onik emon al bada
au artu bear da aintzat.

153. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0067 Danok pentsatuko dozuen lez oraingoan gure lagunak ez dabe hutsik egin: txantxangorriak zelangoak diran, arrautzak noiz ipinten dabezan, zer jaten daben, euren habiak zelangoak diran...

154. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0008 Ur laster da mendi gaiña,
nire ametsen kabia,
gorago ta ederrago
mendiaren irudia.

155. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0252 Baiña, gaur, abi ori itxi egin dau; ez dau nai iñoren morroitzapean egon.

156. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0023 Norberari gertatu arte ez zara konturatzen zein gogorra den hain ondo ezagutzen duzun lekua, eraiki duzun kabia uztea, urteetan eta urteetan jarri eta pilatu eta gorde dituzun gauzak beren lekutik atera eta mugitu behar izatea... gauza askok eta askok ez dute gehiago beren lekurik izango, jakingo bazenu zenbat eta zenbat gauza bota ditudan zakarretara.

157. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0023 Txori bakoitza bere kabira

158. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0082 Otsailak 14 Nire gurasoek habia polit bat zuten pago baten adarretan.

159. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0309 Trikuarena-k kirikino baten istorio laburra kontatzen du, bere habian esnatzen denetik automobil baten gurpilpean amaitzera doan unera arte, tarte horretan animaliatxoaren ohiturak eta, nolabait, izaera deskribatuz.

160. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0083 Egunetik egunera baso eta oihan gehiago suntzitzen dira, eta horrek kalte handiak sortzen dizkie txoriei, beraien habiak egiteko zuhaitzak behar baitituzte.

161. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0083 Hau habia artifiziala da eta bertan arrautzak errun, inkubatu, hazi eta hotzaren eta euriaren aurrean babesteko tokia izango dute.

162. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0083 Behatu denbora batez gertatzen denari eta garrantzizkoak irizten zaizkizun datuak apuntatu (nork bete duen habia, noiz, zer jaten duen...).

163. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00118 - Ba nik ez dut habietan gehiago arrautzarik jarriko! -esan nuen nik.

164. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00112 Adarren azpian, lurrean, jausitako habia zegoen, eta txorikume biluzi bat dardaraka ageri zen belartzan.

165. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0062 Hemen kantatu eta han gorde, zelatan ibiltzen omen da, beste txoriak habiak non egiten ari diren miatuz.

166. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0062 - Lehenbizi, berak ez du habiarik egiten beste txoriek beren garaia heldutakoan egiten duten bezala.

167. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0062 - Kukuak, bere arrautzak jartzeko asmotan denean, beste txorien habiak bisitatzen ditu eta goxoenak iruditzen zaizkionetan uzten ditu bere arrautzak.

168. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0062 - Esate baterako txantxangorriaren habian jarri badu, (...)

169. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0087 Bertaratu eta loak hartu ninduen, aulkian ipurdi habia egiten hasi orduko.

170. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. ormazabal 0008 - Enarek etxeetako teilatu azpietan egiten dituzte beren habiak; baina neguan, eguraldi hotzak hasten direnean, joan egiten dira eta udaberrira arte ez dira etortzen.

171. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. ormazabal 0022 - Martin arrantzaleak zuhaitz-enborretan egiten du habia bere mokoaz.

172. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0077 Goikaldean bi leiho zeuden baina horiek zainduak zeuden apurtuak ez bait zeuden, teilatua teila gorrixkaz egina zegoen eta kabi bat nekusan teilatuko lekurik garaienean.

173. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0054 Izan ere, Berritsuk berak jakinerazi zidanez, kaiolan habia egite hura ni gaixo nengoelako gertatu zen, neri eginiko mesede berezia izan zen.

174. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00179 geldi
mende askotako txioak memorian metatuz
habi galduez mintzo dira
taxutuz hegobariko egunentzat mendeku
orbel egina

175. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00044 Neguko galtzerdi batez egin zion habia.

176. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00044 Kotoizko habia ilunean moko horia ikusten zitzaion hari soltea bailitzan.

177. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0039 Lohizko txaboletako lastozko sabaia zikinkeriaz betea zegoen inurriek beraien habiak kokatu zituzten lekuetan, eta sabaiko habeak eutsiriko egurrezko taketak alde batetara okertuak zeuden, zeren inurriek oinarritik bipitu baitzituzten.

178. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0045 Eta orduko hartan Pilon mintzatu zen berriz ere, bihotz-erdiragarri, habia epelean eguzkiak baliorik izateko adinako altura hartzen duen garaia arte emandako goizez.

179. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0074 Pilonek, gizon zorrotz hark, ez baitzioten ihes egiten bere herkideen bizitzaren xehetasunek, eta bi bider pozten baitzen bere ezagunen buruan habia sakona egina zuten sekretuetara iristeagatik, prozesu logiko baten bidez deskubritu zuen Pirataren altxorra.

180. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00015 Harkaitzetan bizitzeko moldatutako hegaztien artean, buztangorri iluna (Phoenicurus ochrurus) eta buztangorri argia (Phoenicurus phoenicurus) ere aipatu behar dira; hauek ere intsektujaleak dira, eta harri-zulo eta zartadetan egiten dute habia, baina euren jokabide lotsabakoa dela eta, pixkanaka herri eta baserrietan ere egokitzen jakin dute, bertako horma eta harresietako zulo eta zartadak okupatuz.

181. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00015 Honela, harrapari askok aukeratzen dituzte harkaitz-labarretako apal eta arpeak habia egiteko: belatz handia (Falco peregrinus) baso gain eta landazabaletan dabiltzan uso, birigarro eta txori txikiak ehizatuz bizi den harrapari espezialista eta hegalari bikaina da, baina harkaitz eta amildegiak aukeratzen ditu txito berriak munduratzeko.

182. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00015 Haren lehengusua den belatz gorriak (Falco tinnunculus) ere antzerako lekuak erabiltzen ditu habia egiteko, baina hau ez da horren beldurtia, eta harrobi zaharrak eta etxe huts eta hormak ere erabil ditzake lan honetarako; harrapari hau sugandila, sagu, satitsu eta intsektuz elikatzen da batez ere, eta ondorioz, gizakiak ez du belatz handia bezain beste zigortu, hau bere izaera ausartagoaren arrazoitzat har daitekeelarik.

183. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00024 Nafarroa beste kabi bat zintzilikatzeko bere ainara-bihotzean.

184. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00149 Oboe beltza iduzkiaren orde ezarri zenean, txoriak gordatu ziren beren habietan, suge eta muskerrak joan ziren lurpeko beren zuloetara buruz

185. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0057 - Animaliak bizi diren leku ezberdinak: hobiak, habiak, urmahelak...

186. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0030 Halaber, debekatuta dago hauek suntsitzea: animalien habitata eta, bereziki, habia, ohatzea eta ugaldu, negua pasatu, atsedena egin, elikatu edo migratzeko eremuak.

187. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0062 Gainera azken urteotan habia kopurua urtez urte gorantz doa eta gero eta enara azpizuri gehiago ikusten da inguru horretan.

188. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0062 Helduak, gelditu barik ehizatik habiara eta habiatik ehizara bueltaka, lokatzezko habian zain dituzten txito gosetiei jaten emateko; txitoak, gehienetan, atetik mundu berriari begira eta janaria noiz etorriko zain.

189. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0062 Hasieran minutu pare bat bakarrik egiten dituzte airean eta berehala itzultzen dira habiara.

190. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0062 Bere habiak ikusi nahi badituzue, La Sallen aurki ditzakezue, eta baita udaletxeko teilatu ertzetan ere.

191. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0062 Enaren habia, lurrean batzen dituzten (aurreko orrian) lokatz bolatxoz eginda egoten da.

192. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0142 Horregatik, ez du kolore bizirik behar eta zenbat eta ilun eta apalagoa izan, hobeto; jantzi ilunek babes gehiago emango diote habian arrautzak eta txitoak zaintzen ari den bitartean.

193. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0142 Beraz, hegaztien koloreen esanahia hori da: arra koloretsua da emea erakartzeko eta emea ilunagoa, habia, kumeak eta bere burua babesteko.

194. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0142 Zuhaitz eta zuhamuskak habia egiteko behar ditu eta larre eta leku zabalak janaria bilatzeko.

195. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0041 Beren onetik ateratako milaka eta milaka hegaztik habietatik txilioka erakutsitako arrenkurari kobazuloko beste alderdi batetik beste horrenbeste hegaztik ematen zion garraxizko erantzuna.

196. 1991> gipuzkera bertsoak k. ibarguren 00136 Kantua ona da bai,
alperra lanean,
besteen kabi bila
dabil gehienean,
han arraultza uzteko
datorkionean,
bestek mantendu dezan
jaiotzen denean,
bestek mantendu dezan
jaiotzen denean,
kuku, kuku, kuku, kuku.

197. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0171 Nere odolaren sorleku ziñan,
Elordiko basarria,
teillatua lur joa daukazu,
baita ere armarria,
ondakiñetan arkitu zaitut,
kabi zar maitagarria.

198. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0030 Polita izango litzake ori, olako txoria ta kabia mozkor batekin trukatuko banitu.

199. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0041 Goiko pendizeko larrak astinduz zetorren, eta antxe eduki txepetxak bere kabia.

200. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0041 Astoa pasatu zanean, billatu nion nun zeukan kabia.

201. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0041 Txepetxak bi txulo egiten dizkio kabiari, bat ixtean bestetik alde egiteko.

202. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0041 Baiña nola etzuan miñik ematen, kabi ta guzi ekarri nuan.

203. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00265 Txantxangorria eta geiago ere bai,
kabia nun daukaten lenbailen jakin nai.
Besteri lana jarri, berarentzako jai,
mendekoa zigortu, ortarako da gai.

204. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0004 Ehiza daitezkeen espezieei dagokienez, debekaturik geratuko da hazlekuak eta habiak suntsitzea, kumeak eta habiak urteko edozein sasoitan biltzea, baita aldi baliogarritik kanpo ehizatu, harrapatu, edonola jarraitu eta gordetzea.

205. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0032 Gure kabia elkartean bilera

206. 1991> sailkatu gabeak egunkariak berron 0057 Gure biotzeko kabia, euskerak gure biotzean daukan kabi goxoa, zapuztu egiten zaio... ez al zaizute ala iruditen?

207. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0018 Arek aitatu zizkigun zigueñak Españian geiena Naparroan eta Erriojan ibiltzen omen dirala; kabiak berriz, Alfaroko eliza gañean.

208. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0018 Urtero berritzen omen dituzte kabiak lurrez eta egurrez, lengoaren gañetik.

209. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0018 Nundik etortzen dira
orrenbeste pisti,
leku onak nun dauden
ederki dakizki,
kabi danak berrituaz,
lur, egur da guzti,
udara pasa nairik
itxasoz onuzti.

210. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0010 Mesedeetako Eleiz orretan
sentitzen bakardadia,
gizon on batek itzi legiken
utsune samingarria;
agur Areeta, agur itxas-ertz,
apaiz ametsen kabia,
ez dago lurrik, naikoa danik,
poztutzeko arimia.

210 emaitza

Datu-estatistikoak: