XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0003 Ain Bizkai-barruko eztirian esakera ta irazkera batzuk, baña edonun aitzen dirianak, ipiñi dodaz, Gipuzkuan Bizkaieraz egiten daben errientzat egokiagua izan (...).

2. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 ¿Zeure gauzetarako aiñ illuna dodan adin au? Argituidazu.

3. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Emen daukazuz begi onek, gauza charretara berez duazanak; belarriak, mundurako edegita, Zuretzat ichiak; miñ au, murmuria ta autu satarretarako aiñ ariña.

4. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Izuri, Jauna, azkenez, garbilekuko arimai be, batezbe geure artekuai, niri aiñ ugari emon deustazun odol garbitzalle orren tantachu bat bada be; atsekabe aiñ andietatik ainbat lasterren urtenik, Zure errukitasuna alabau ta gugaitik geyago ta geyago eskatzera zerura juan daitezan.

5. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 ¿Baña aiñ lotsabagia izango naz?¿Maitetasunik andienagaz, eta neure onik andienerako artu (...).

6. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0108 Oro nintzan azkuraz...
Laster uxatu zendun ain amets gozua.
¡Zeure bijotza dozun erruki bakua!
Yantzija josi barik,
leunki, bildur bagerik
zulatubaz bijotza
sakon sartu zeunstazun jostorratz zorrotza.
Eta neure soñeko tantatxu laztanak
gorri egin ebazan mutillan espanak.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Onan eguiñic ezauguera barri bat emon euscun bere umilltasun eta amodio gorengoena; bada ezzan toquiric egon ain beerengo eta lotsarizcoric, nora eroan ez eban arimen amodio eta euren erremediatu gureac.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Eta arima oneec ain azco eta mereciquisun andietacoac izanic, cer gaitic cirean Erregueac, Aitalenac, Igarlac, Beragan sinistu, Bera opa izan, Bera iruditu eta Bera predicadu ebeenac; eta ain beste guizalditan Jaungoicoac aguindu eutsen ascatasun ain osagarriaren fede eta icharopena munduan euqui eta eracutsi ebeenac; baita cirean bere adisquide laztan eta bere gracia eta berbac gorde ebeezanac, eta euren artean baita bere aitac edo asaba araguizcoac izan cireanac; egozan azquenez bertan baturic lenagoco denporetan bere Pasiñoac emon ebazan frutu guztiac; errazoezco gauzea zan euren Erredentzalla eta Salbaguilla izan zanac bere pertsonaz icusi eta eurai alaco ascatasun miragarriaren barri emotea.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Aita-amak naibage andiaz egozan ain arin joialako itxasketara, Jaungoikoak nai eban arte.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Domeka goizean, ez egoan edoi bat zeruan, aizerik bere ez, ta itxasoak osin bat irudian, ain egoan bare ta baketsu.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Ain adiguritsua izanda, alan, ain otz ta motz andra uren bat artzeko, ezagun eban bere izatea oso aldatuta eukana.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0029 Zorijontsua izango zara, kristiñaua, eriotz-aldijan Andra Marijaren zaindasuneko kate gozuakaz loturik bazagoz; betiko gaizkapena ziurrtuko dautzue estuntza maitagarrijok, ta betiko bake zorijonaren egun sentia izango jatsu aonelan zeure eriotzia; eta Marijaren otseiñ askok esan dabena autorrtuko dozu orrduan: Ikusi ezpaneu, eneban ziñestuko ain gozua zala iltea, Oe ondora etorriko jatsu Karmengo Ama Erregiña bere eskapularijua soñian badozu, eta bijotzez badirautzozu: Ene Ama gozo-gozua, lagun zakidaz orrdu onetan, zeuria naz, zeugaz ilgo naz.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0173 ¡Nor esango eban Judasen enda ta ondorena ain ugaria izango zanik!.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 - Orduban eruan biar dautsozuz gauzatxoen batzuk, nire bijotzeko Juane ain txarto bixi ez dadin.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0011 Zuc, neure Jaungoicua, daucazu esanda, ez deutzazula ezerbere ucatuco zeure Amari: jardun edo ejerziyo onec dira zerubetaco Erreguin iragarri zenduan Birgina orren ondra edo gloriyaraco, eta Mariya laco ama bat ta ain Ama ereguiyaren ondran eguiten dan guztiya, dana leguez zure semiaren ondra gueiyagoraco, arguitu eguiguzu, Jauna, gure adiña, ta sutu gure guramena amodiyozco suaz, gure erregua eldu dedin, jarriric zagozan jargoi ereguirano.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0130 - Ez yoat ikusten aorixe ain argi.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0107 Sinistu ta autortuten dot, Eucaristiaco escutapen miragarriyan, au da, altaraco sacramentu santuan ta ostiya consagraduco zatiric chiquiyenian bera daguala Jesucristo gure Jauna, ain eguiz ta ain osoric, zein da zeruan leguez.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Mañasi zan itaunle, berak nai eban aritik eruateban jarduna, ta aiñ buru-ta-biotz arlotu zirean euren autuan eze, ezeri be jaramon barik, ez bide inguruko burdin lantegi ketsuai, ez Ibaizabalgo ontzite ugariai, ez gora ta bera oso astiro eroiezan gabarra astun beteai, ez edonun agiri ziran gizadi zamatzalleai, ez burdi barrukoen barregarrizko esanai, ez Bilboko sarreran egozan jauregi barri ederto apainduai; ezeri begiratu barik, ezer ikusi barik, uste baño lenago eldu zirean zalpurdia geldituten zan kaleraño Indianoa ta Mañasi.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 Jatorrizko obena kendu ta seintxoak zerurako bidean jarteko, ugutza bear bearrekoa dan ezkero, ta ugutzera, bateatzea, orren erraza, ta jaio-parrien ilteko zoria ain urrekoa, kistar orok gazte-gaztetxotatik ikasi bear genduke ugutza emoten.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 Baña jakin ez dauana, neke edo zigorra dagokion zerbait egiñarren be, ez da ain zigorrtua izango. (Luk. XIII-17).

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Au dala-ta, gaztedia usteldu ta gizabatza bere eustazpietan kolokatu nai dabenak, ainbeste idazti (liburu) idaztien gañean, aldizkingi (errebista) aldizkingien gañean ta ipuin-idazti, ain merrke, ta arrgazkiz, azal txukunez, ta bikainki idatzita urrezko ontzietan, edenik (berenorik) naskagarrienak gaztiei edanazoteko, zabaltzen ditue.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Guizonen batec gaiztaqueria lotsarizcoren bat eguiten dabenean, jazo oi da bere senide eta adisquideac ez ezagun eguitea, eta azturic ichitea, eta nor bait aurquituten bada ain adisquide cintzo edo gurazo antzecoa bere mecedez pausoren batzuc emon guraco dabezana, asten da beti gauza ori guztiz gaizqui eguiña dala esaten eta garrotauten, eta bere burua ataric gordetan eta garbituten.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 Baña icusi ebanean Sacerdote nagusiac, bere asmu guztiac deseguiten jacazala, eta bere usteaz urteten ezebala, eta teztiguac bere condenetaco guei ez ocasiñoric emoten ez eutseela; gura eban berac Salbaguillea bere berbeetatic artu; eta orre gaitic egoan suturic eta bere barruac artu ezinic, icusiaz ce sendo eta oso ixillic irauten eban; eta onan bere barruco artegatasuna escutadu eziñic supitoan jagui zan ain mereci baga jarriric egoan jarlecutic, eta asserrez eta icioturic esan eutsan Salbaguilleari; ¿Celan zagoz ixillic?¿Cer gaitic berba eguiten ez dozu?¿Ce andiuste, estaldute edo erechi gura da ori?¿Celan zeure descarguan ezer emoten ez dozu?¿Cer gaitic berbaren bat zeure contra eguin direan salaquisun eta testigantzetara esaten ez dozu?.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Asmu oneec izan cirean ain barri, atsecabetsu eta lotsariz beteac, ceinda diabruac ezpazan ez leiqueezan bestec asmau; eta eguiaz bere berori zan borreru oneen barruan sarturic egoana aleguiñac eguiten, nondic Salbaguillea gandic eroapen edo paciencian utseguiteren bat ateraco eban, eta ez dirudi beste bateri alacoric burura etorri leitequiozanic, Ebangelistac eurac ciatz contau ezpeebezan.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Poz eta atseguin andiaz cecusala bere odolaren frutua, eta pecatarien conversiñoco lenengo lorea, eta eguiaz damuturicoen confesiñoraco onpide ain umilla; Jaun orrec, Erregue izatearen gañez-garri Sacerdote nagusiarena eucanac, parcatu eutsazan curutzean egoan lecutic, bere pecatuac parcamen osoaz, bere erru guztiac garbituten eutsazala, (...).

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 Eriotzac icara eguin eban bicitziaren ain ur icusi zanean, eta asartu bazan bere Jaunari esexten; bere ondoan icusi zanean coldarturic eta arrituric guelditu zan, eta gogoa beeban bere beste guizonac leguez iruntsi eta deseguiteco, contrara jazo jacan eta bicitzaren ur corrontetan iruntsia eta itoa aurquitu zan Apostoloac esan eban au: Absorta est mors in victoria au da; iruntsia eta banatua gueratu zan eriotza garaitza ain miragarrian.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 (...) eta tormentuetan egonic goruntz beguiratu ebala, eta icusiric Abraan eta Lazaro gurazo santuen toquian egozan denporan, Abraaneri escatu eutsala aren bialdu eioala Lazaro, bere arimaco sua cerbait otzitu al baion; eta Abraanec erantzun eutsala, ezzala ori izan al leitequean gauzea, eta beste errazoen artean esan eutsan au, lecu batetic bestera guztiz urrin egoala, eta bitartea ain sarratu eta bidebacoa nunda ezin leiquean iñor batetic bestera irago.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0175 Ain da andiya, ene semia, guizonaren argaltasuna ece, imiñi aren arduraric andiyena gauza guztiyetan, alambere ona eta justua bera bere yausten da utseguite batzuetan.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Zorion billa nabil ni; zu ain bakoa zara-ta, ezin emon ziñeist arean be.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0092 ¿Noiz-arrte, Goiko Jauna, iraungo dira Aberri gaxonen atsekabiak? ¿Ain aundijak ixan dira erritxu onen obenak, ainbeste zoritxarr bereganatuteko?.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0041 E. Emoten yaque capitalen icena cegaitic dirian beste bicioen buru, iturri ta sustrayac leguez; ez yatorque barriz ain ondo mortalen icena, bada ascotan benialac baño ez dira.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Zabaldu gendun bigundu nairik, baiño aen gauza gogorrik ez daiteke bigundu.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0058 Beste aldez, baña, Bazkuna ezta ain ona.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0026 Aingueruen Andra eta Erreguiña, arsain arduratsua legues, bici cinian artian zure Seme Jaungoicoscuac bere erijotsaco orduan zure ardurara ichi eutsun artaldia, sucendu senduana zure iracatsi santu eta osasuntsuacas; eta orain Eleissa guerra gudari esquer onecuac, lurrian emoten deutsusan esquer samurrac artuten dosusala, gauza gustijen Erreguiñatsat ceruan esaguten zaituesana; ain lecu goijan, Andria, zu ipini ta icustiagas, postuten nas; eta ain Andra maite eta samurra gure sucentsallia isatian daucagun sori onagaiti, Aingeru nausijen taldias batu eta euracas batera esquerric beeratuenac emoten deutsudas.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0027 Erri onec eztau damuric artu, su beré Aingueru jaola eta bitarteco nausitsat antu izana gaiti, zure escuti etorri eta artu izan dabezan ain mesede andijetan icusi izan dau, zure mempian ipini eta gueratutia erabagui ebanian, ez ebala erratu.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0032 Marija Virgiña maitegarri eta aingueruen Erreguiña eta andria, zure on izate guichitan entzun eta ain aundija gaiti, Trinidade nausi eta gustis Santuac aimbestian maite izan sindusana; lurrian iños entsun ez dan ain modu miragarrijan, zure dontsellatasunen lotza ederra galdu bagaric, betico Verbuaren Ama izan siñiana:.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0033 Eta orain Jaungoico baten Amari jaocan ain al izate andija neurtu ecin leijana, ceruan atseguinduten sagosana ceugas batera, neure Ama postuten nas eta Aingueruen taldiagas batu eta espiritu nausiocas batera hordu oneco etorrija emoten deutsut, Jaungoicuarren erruquitasunesco guilsac ceure escuan daucasusala eta illcor gustijen betico bitartecotsat ipinita zacustadalaco.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0033 Erraija ain bigunac daucasan Ama bategan bere Jaungoicosco Semiari aguinduten deutsan, eta Trinidade gustis Santiagandi escatu eta gura daben gustija jarichiten daben Ama bategan, ¿celan euquico ez dogu icharopen uste ciurbat?.

39. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 Arrittu zan baña Kepa Deuna, berak ezekijala, ain txukunik eukan aretuan ereslarijak durundotsian iñardubela susmau ebanian, eta jazoten zanaren barri jakitteko beriala eurakanatu zan, eta nortzuk ziran ikusi ebanian, ikaratuta dardaraz esan eban: ¡Ene badatxuba; musikuak zeruan, eta Goiko Jaunaren Bakaulkijan bertan, artezkarija!....

40. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0025 Barriz beste batec icusten dau bere pecatuacaz josi eguiñ dauela curutze baten bere aita baño aitago dan Jesucristo gure Jauna, biguntasun eta erruquitasun uts-utsa; ta gorrotatuten dau pecatua, bere aita ain maitegarrija curutzian il dauelaco; auxe da contriziñua edo maitetasunezco damua.

41. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 - Ez; eztot uste izan biarco nenduanic, ezeguan aiñ charto.

42. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Eta poztutekoa da izan be, orain, benetako ain gizon gitxi bazterretan aurrkitzen doguzan aldi oneitan, geure arteko gizon zintzo, egi-zale ta benetakoen gomutea, begi-begiko egiten yakuzalako.

43. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0134 ¿Zein gurasok ditu aur ain ederrak?.

44. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Gizon ura ain gazte ta arin atera zan bizartegitik, nun andik amabost egunera jakin det ogeita bost urtedun neskatxa eder batekin ezkondu zala.

45. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Osaba amerikanuak ekarri omen dio Mirentxu'ri ta orrengatik ain ederra... Neri aitatxok erosi dit osaba amerikanorik ez detalako, baña baleike urrengo baten izatea, ba Mirentxu'k ere len ez zuan eta etorri egin zaio... (poztuta) Arrek ekarriko didan kopiñak, oñez, begiak itxi ta irikitzen, eta negar egiten ere... Negar?... Ez! Aitatxok ez du negartirik nai!... Nik negar eginda ere, aserretuta jartzen da.

46. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 ¡Zer egin bear det nik, bere zoriona besterik! ¡Eta ain ona da ta!.

47. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Etzera ain gogorra izango, Lide, ta nere emazte izan naiko dezula esaidazu bayetz.

48. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 JOXEPA: Aiñ asko ibili zera?... Eseri zaite ta legortu zazu izerdi ori.

49. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 APAIZA: ¿Ain gaiztoa al-da ba Gorgonio?.

50. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0015 MANU: ¿Zeiñ, José? aiñ ona....

51. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0022 Ainbat edertasun
Ta argi loretan
Zerua ikusten da
Eliz onetan:
Zu zera zeru
Aiñ pozgarria,
Ama maite
Birjiña Maria
.

52. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 Ona emen gizonai aiñ ongi nai dien Biotza.

53. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 Aimbat edertasun
Ta argui loretan
Zerua icusten da
Eliz onetan:
Zu zera zeru
Aiñ pozgarria,
Ama maite
Birjiña Maria
.

54. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0032 ¡Zer gozatasuna sartuco zan orduban bere buruba estu icusi zuan zaldunaren animan!.

55. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0033 Bere senera etorri zanean, jaiqui zan Teodosio, ta jaiquitez batera, guertaera miragarri baten bitartez, ordu batzuec lenago gogor ta sendoa zegoan catea zatitu, ta erori zitzayo bere oñetara, ta guelditu zan gure zaldunaren biyotza oso arrituric, eta egundaño izan etzuan eztitasunez gozatuba, bada, ordu artatic, parcatuba zeucan bere pecatu andiya, Aita Santubac emandaco nequetalde luze ta gogorra usteric guchiyen zuanean amaitu zitzayolaco.

56. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0175 Eguizu, lagundu dizadala nere aingueru onac, eta ar ezazu nere bitartecotzat Paduaco Santua, malcozco ibar ontan gaudenentzat onen laguntasuna ain indar aundicoa danezqueroz.

57. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Eta gu otz-otzik egongo al gera elizan ain gauza aundia egiten dan bitartean?.

58. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0217 Erruquiz beguiraturic, ain biziro nai deguna eman deguigula, sinismen bizi ta aundi batez esca deguiyogun.

59. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0223 Berez ain erruquicorra dan zure biyotz ori, oraingo gure bearrez erruquitu bedi.

60. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0033 Irudi santua aguertuta bereala asi ziran kristauak, batez ere euskaldunak , pillaka mendi miraritsu onetara igotzen; eta erri asko ziran urteoroko prozesioa eguiten zutenak: oraindik gaur ere, dembora negargarrietan arkitzen guerala, badira erriak (eta len gueyago ziran) oitura santu onetan dirautenak.

61. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0048 ¡Ah! siniste arrotz eta okerrak kamporatu, oitura charrak galerazi eta Jesukristok utzi zigun bata-besteaganako karidade edo maitetasun otzitu au piska bat irazeki dezagun; eta anziñako euskaldunak bezela, Arantzazuko Ama Birjiñaren mantupean bildurik, elkar besarkatu ta laztandu gaitezen, lurrean belaunak ezarrita Berari biotz osoarekin deituaz:
Aditu zazu, Ama,
Arantza-tronutik:
Euskaldunen fedea
Gorde zazu zutik;

eta oraindik... biurtuko zaigu gure Legue zarra, eta botako ditu susterrak, eta jaikiko da len bezin sendo ta iraunkor (...).

62. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Batayo Santuban artutako soñeko zuri-ederra garbi-garbi ta zikiñik gabe eukitzea on izango litzake; bañan au egin eztezuten ezkero, itsasoko ekaitzen (2) tempestad batean tirabira (3) naufragio egin dubanak bezela, Aitormenak eskintzen dizun ola artu: eztago oben ain aundi ta larririk Aitormenak bein, birritan eta askotan ere ezin barkatu dubanik.

63. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 Ta alere, zintzotasun ain aundiren erantzugarrirako, goiberatze ta bidegabe besterik artzen ez du, bere Lege ta esanak sarri-sarritan oñazpiraturikan ikusten ditubala.

64. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Bere gela pobre ta illunian, eta bere pobreza, laztasun eta penitenziak ezagutzean esan zioten ia nola bizi zan ain bakarrean, alaitasun geigo gabe?.

65. 1900-1939 gipuzkera poesia j. artola 0458 Zure doaya pare gabia
dezu zerutik zortua,
ta sentsutasun aiñ estitsua
daukazu chit ornitua:
entzun orduko ain soñu goxo
zuk biatzaz ikutua,
azaltzen dira biyoztasun ta
daukazun sentimentua
.

66. 1900-1939 gipuzkera poesia j. artola 0458 Sarasate-ri laguntzen ari
ziñan Iruñan jarriya,
an jo zenduten paradisoko
soñu goxo ta estiya
ta ikusirik bere onduan
zu ain moñoña jantziya
ziyoten: - Au da aingeruchoa
goitik egan etorriya
.

67. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ain da lodia gure arteko
naitasunaren katea,
il ziñan baiña ez naiz aztuko
zutzaz amacho maitea
.

68. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 ¡Ain da ume zalia,
ain da ezaguna,
ala azaltzen zayo
duen naitasuna!
.

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0291 Eusko bizitzari, eusko gogoari dagokio bete-betean gure artean ain maitaro egiten dan abestitxo au:
Ikusten dezu goizean,
argia asten danean,
menditxo baten gañean
etxe txikitxo aitzin txuria,
lau aitz aundiren artean,
iturritxo bat aldean,
txakur txiki bat atean?
Antxe bizi naiz pakean.

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 Eurei berriz, ain maite duten errdel-itz batek zerr esan nai duan itandu, ta zerr erantzun ere ez dakite: ta beste errdel-itz erraz-erraz baten itxorrkuna eskatu ta agoa zabalik geratu oi dira.

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Euskara ain ederki ta argiro zerabillen ark, euskarazko ainbeste kondaira apaindu zituen ark ¿ez ote dit, nere ausarkeriaz aserretu-ta, kenduko gogotik edo mingañetik emen gaur atera bear nuen itzaldi nastua? Ta denbora berean dirudit neretzat ospe aundi bat dala nere Aita Mendibururen jaioterri ta jaioteleiza txit eder onetan gaur nik itza adieraztea.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Ta nik gogatzen nuen: ¡Ona nola emen agertzen dan euskaldunen itsutasun da ergelkeria! ¡Emen inglesak gure euskerazko liburuak biltzen eta aiñ egoki gordetzen, ta gu Euskalerrian, aiñ ajolik gabe eta otz gure izkuntza maitearentzat! ¡Kanpotar urrutiarrak, atzerrietakoak, gu baño sutuago gure odol, bizitza ta izkuntzari dagozkienentzat!.

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 ¿Nolaz guk utzi ditugu galtzen gure artean besteok aiñ gartsuki billatzen zituztenak? Euskaldunak: zeiñ ez bestelakoa da zuen lilluramendu ta erokeria, ez goresten, ez goratzen dezutenean zuen guraso zarrak utzizko ilburuko ondasuna?.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 ¿Frantzi'ko Millevoye'k nola igo zuan bere izena ain goraño?.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Pintto-k ere bazirudiyen zerbait jakin nayan galdeera bera egiten zubela, bada aiñ zan zakur on maitiya, non, bere izatzaren mogierakin, eta zaunka pozezkuakin adierazten zuben, zerbait jakin nayen zaletasuna.

76. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - ¿Ezer? Geiegi; letaña nik bazekiat, baña aiñ luzea ez.

77. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - Bai, ¡zuri!... ¡zuri!... aiñ premiazkoa izango da orixe....

78. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 Bere bizia aiñ maite duala, eztuala ill nai ¿ta alare automoillean?.

79. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Beti ezkutuan eukiteko gauzak be ez dira-ta, kristiñau guztientzat ain atsegintsu ta pozkarri dan egun onetan, geure gogoak jaso, biotzak idegi, barrenak zabaldu ta zeruko Ama atsegin eta gozo oni geure eraspen eta maitasuna, geure eskarron ta zaletasun laztana agertu ta erakutsi bearr dautsaguz; geure buruak eta geure gauzak, batez be geure gogo-biotzen landara ta kimuak diralako maiteen doguzan gauzak; geure gogamen, asmo ta gurariak eta oneik azaldu ta adierazteko darabilgun geure euskerea, zeruko Ama laztantsu orren eskuetan ipiñi bearr doguz.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Orain norberari garbi izatek dakarkiyon onuratik, begirada zabaltzen badegu gizarten dakarren gentz, garbitasun onek, bereetik zuzenen datorren eskontza garbi ta zintzoagatik? Ez da ez eskontza zital askok nai duten eran artu, egoki izate bat, gizartek somatutako eraketa, beren gentz izan dein, ez baizik, sortzesko lege antzera, gizartek gorde beartuak daudeena, ainbeste giza seme aiñ, izanik ludiñ gaiñ.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 Eskarrikasko, Endo, baña, ¿aiñ larriya da aldendu bear ori.

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0028 Ezagutzen ditut, baita ere, arkitzen dutenak peseta aiñ ederra, eta egokia, nola izan liteken, zeruko atia.

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0009 Bestela, nola ain aguro orduban begiyen aurrian zeukaten Iñigo artan, Loyolako lengo seme gazte alai ura, gudari apaiñ ura, nola ezagutu? orain, astontzizko saku nabar bat lepotik bera, gerriyan espartzubakin lotuba; oiñetan abarketa utsak galtzerdirik gabe, ta bera erdi-gaisorik eta oso argalduba?.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0025 Ain zuben San Inaziyok' gogokua gaisuen etxe au.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0007 Bai ete da iñun, betiko sugarretara ain gutxi ta betiko atzegiñetan ain lagun asko, bataz beste, eraman dituan izkuntzarik?.

86. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 ¡Aiñ bizi bizia zan, ba, ayen biotzeko berotasuna!.

87. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0204 Ez ere itxasoetan
Pitxi ain ederrik,
Zure edertasunaz
Berdin ditekenik.

88. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Edo-ta, guk uste dugunez, kordea zetorkionean loak artuko zuan, ain luzaro zetzan lurrean.

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0080 Ain maite zuan beartasuna ta bera baño beartsuagoren bat ikusten bazuan, negar egiten zuan, eta besteak estaltzeko bere burua biluzten zuan.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 Miren, karrikaz karrika zijuala, beregan barrendu eta esaten ari zan: Polli etorri zanik ez dakite: ondo; ta bitartean nere Pello ain zintzoak, gezurti bat egiña,(...).

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0025 Ai, erregintxoa! ain ederra izanik olako mintzo gaixtoa dun? esan zuen saskigilleak.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Ain ederra ikustean, bestea ernatzen dun,¡ikustekoa! ta lagunarengana maitaro igeritan zoaien musu bat emateko bere aienak luzatuz, gorbelarengandik bereizi ta, txortena autsiz, bere eskuko, baño iltzear, eta muñ egiten zion bere ezpain zurbillekin, lagun zuriari.

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 Beste tankera bat zan Pedro Benardonerena: semea beretzat eta lagunekiko ain esku zabalekoa ikusita, aserre egiten zion esanaz: diru eralkitze ura merkatari baten semearentzat baño obeto zegola errege baten semearentzat.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0142 Juanitoren berrogueita amazazpigarren galdea:¿Orduan ain erraz eguiñ litekean lanagatik, nola ta nai ere, ezin litezke egon induljenzi ain aundi ain asko ta miragarriak?.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 Kentzalle txit ona da
gure giz-arraza,
kendua ematea
ez-ta ain erreza:
beragatik bakoitzak
uste izan beza,
oraindik ere dala
biziko jueza.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0140 - Berdiñ da, urte betekoa ba leuka ere; eztet uste aiñ laster biurtzerik.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0014 Aiñ ondo daqui, ez zu eta ez besteric, comulgatzeco diña etzeratela, nun obligatzen dituan bere seme guziac, apaizac bera eta baita Obispoac ere, esatera comulgatu aurretic, ez beiñ bacarric, baizic iru alditaraño eta biotz guzitic: Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 - Bai, baña ez uste izan mutil ura ain zera danik.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0242 Emezorci urteco galai bat, deitzen zana Enrrique Bande Sanden, ijadaco gaitzac ceucan ain naigabetua ece, oñace gogorraz ecintzuen jan eta loric eguiñ.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0046 Beguira arretaz eta contuz inguru gucian dauzcatzun gáuzac, eta aimbeste eta desberdiñac dirala icustean, ecin ceundeque guci oríec utsetic atera zituen Jaungoicoaren escu eta al izateaz arritugabe.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 - ¿Beraz norentzat eguin cituen guci oriec ezpada guizonarentzat? - Guci oriec aurrena eguin cituen, eta orrembeste gauza desberdiñ, ongarri eta ederrez betea eta ornitua cegoen mundua, guizona ecerezetic atera eta gucien gañeco escua berari eman, eta gucien jabe eguin zuen.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0124 ¿Nola izan nuen Zu ofenditzeco, eta lotsagabe ofenditzeco biotz eta balorea?.

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0125 Jaungoicoa bere izatez ontasuna bera, on eta mesedéac eguitez aspertzen eztana, oraindo zure gaiztaqueriac icusten ezpalitu becela estali dizquitzuna, on eta mesedeen indarrez bide onera eracarri eta salbatu nai zaituena; eta zu añ esquergabe eta desleyal leguebaguea, nun Bera ofenditzeco ausardia izan dezun.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0125 Zurequico on eta eraman andicoa izan dalaco.

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0314 Bere aitaren echetic, bere aita maitetsuagandic urrutira igues eguiñ zuen, eta zori-gaitz eta desdicha gucia emendic etorri citzayon, ceren len gozatzen zuen atseguiñ-contentu eta zori on gucia onela galdu zuen, eta, gueyago dana, aita ona icustea eta onen zucen-bidera bicitzea.

106. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Castigu justu eta bidezcoa; Aitaren uztarri ariñ eta biguña centzugabe bota zuena, serbitzu añ lotsagarri, gogor eta charrean gueratzera etortzea.

107. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0432 ¡O Ama! ¡ceñ oparo ord-saritzen dizun Jaunac Samintasun edo Amarguretaco calean, eta gurutzearen oñean añ leyal eguiñ ciñion laguntzea! Orañ gozatzen dezun zorion eta dicharen chit diña cera.

108. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 Beguira or Jesucristo gure Jaunaren jaincotasuna Pasio sagraduan añ ezcutatua egon bazan ere, eguicari miragarriaquiñ aguertua.

109. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 Beguira bere escu guciracoaren señale ceñ seguru eta aguiria ematen digun, heriotza eta bere etsai guciac azpiratuaz, eta bere hitzac uts-eman eciñ lezaqueala, bitori garai eta arguitsuaz argui eta garbi aguertuaz, bada Bere gorputz sagraduaz hitzeguiñaz juduai esanic: Deseguizute templo au, eta iru egunean ostera bera eguiteratuco naiz;.

110. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0251 Izanik Jaungoiko gure Jauna, beragatik ematen dan baso ura ere sari gabe uzten eztuana, ¿nola aiñ prestua izanik, ontzat eta gure alde artuko eztitu gure erreguak, debozio andiaz aurkezten diogunean, bere Semearen Odolarekin, jainkozko Odol, guretzat grazia ta errukia eskatzen duan orrezaz betetako kaliza?.

111. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0490 Eta egiaz etzaio beñere eskeiñi Jaunari bere biotza biguntzeko doai aiñ egokirik, eta aiñ estimagarririk.

112. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Orañtxe, nik nai ez nukeana, iñoren musu illunik, ukitu ditudalako uts bi oek, gere itzkera ederraren onetan, aiñ lan aundi eta zaillak egin eta egiten dituan Nagusi bikañaren liburuan.

113. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0085 Augaitik azurretaraño sarrtua degu, euskereak ain berea dun erazpidea.

114. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Poztasun ori eramaten zuan bere neurtitzetara ere: orra zer dala ta ain gogoz irakurtzen ditugun Elizanburu'ren neurtitzak.

115. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Bart arratsean aditu genduen Parsifal chit egoki ta bikaintasun aundiz Orquesta Sinfónica ta Orfeón Donostiarra-k ekindua, aiñ arrigarriro, non, aditzen geunden guztiyak sumindu genituben eskuak chalo jotzez eziñ azperturik.

116. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Ez da beñere orlako jai aldirik izandu Madrillen, au diyote El Liberal, El Imparcial, ABC, La Correspondencia ta beste izper Madrill-ko gañuntzekuak; baita ere esaten digute, ez dirala beñere aiñ egoki eta aunditasun geyaguan ekindu izandu La consagración de Gral Jardin encantado ta La escena de las flores, oek guztiyak zailtasun aundiz beteak, bañan guztiz arrigarriro ekindatuak, muttiko, nexkak eta orkestaren aldetik.

117. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0021 Emendik A. Iñazio'ri bideko berriak emanaz egin zioten eskutitz bat, eta esaten zioten: Duke Jauna eta beste danak atsegin aundia artu dute lurr oek, ikusi dituztenean; batezere emengo jende aiñ bedeinkatuak asko poztu dituzte... Segura'tik Azpeitia'ra juan ziran, emendik Bergara'ra, eta Bergara'tik Oñati'ra.

118. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Zortzi egun oso-oso'etan, bada, egin diran elizkizunetara etorri da emen, eleiz nagusia bete bete egin arte jende, bai gizonezko eta bai emakumezkoak, eta euretan egin diran itzaldi eta gañetiko otoitz abesti eta eleiz jayak izan dira guztiz eder eta ozpetzuak, baño goren goren ipiñi biar diranak, aita Tirso'k egin digun itzaldiak, danak ederrak, danak egoki eta mamintzuak eta ain gozoro zartzen ziranak aditzallien biotzetara....

119. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Nire ustez (eta au iñori min egiteko asmo barik) erri onetan zekula etzayo ain garbi eta ain egoki itz egin: Bere zinta urdin ederrakin goizian Jauna artzera etorri eta arratzian dantza zikin baten nastuta ibiltzen danari... Goizian Jaunari ezkeñi bere biotza eta arratzian diabrusko lagun eta ibillerak egiten ditustenai... Egikera eder-eder batzu'ek bai baño beste txar gustiz txar batzu'ek ere bai egiten ditusten errenai....

120. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Onen bidez, GWALARNeko gizonai; bretoizale guziai; ain berdintsu, itxasoz, legorrez, morrontza ta kapetez degun Bretaña osoari ene agurrik bizkorrena.

121. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Aundiya dalarik au, bai luzean eta bai zabaleran, alaere iñor ez da, bakarrik edota gidari gabe bera topatu lezakenik, du sarrera chiki, estu eta errebesa lurruspe onek.

122. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 Urrte askoan, gizaldi askoan dirauen gauza batek, zerrbait aundia bere barrenen du, urrteak, gizaldiak, berenez autsikorrak izanik, gauza zarr ori purrukatzeko eta apurrtzeko ezerr egin ezin izan dutenean.

123. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0003 Aurregunean amaren esku mattekorrak kutxa zarraren gañean gertu zizkigun atorr zuri garrbiak, ain egoki tolestuak, (...).

124. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Biotz-biotzetik atera zun Kardaberazek au Nekauste au; eta biotz-biotzean euskera zeukalako, euskeraz irten zion; eta aiñ euskera samurrez, aiñ euskera leun da biribillez, aiñ euskera argiz...... ai esan el ba'nuke, aiñ euskera garbiz; baña ai-ene, ai-ene... ori esan ezin; ez da eguia-ta....

125. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0015 17.- Arranondon edo Ondarroan ain ederrki egiten zana eta ain ederrki egiten dana, Euskelerriko erri aundi eta erri txiki guzti-guztietan egin bearr lezake Asterik Aundienean, Aste Santuan, Aste Donean, Aste Gurenean...; gure asaba zarren Nekauste ederr ori gogoz eta biotzez abesturik.

126. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Nekazaritzako ardura abek ain ongi asi izanarren, ezin izan degu gure asmoak bete asieran esan bezela.

127. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Ta bost illabetean aiek egin zuten emen aipatutako lan bear bezelakoa, len guardak eta mikeleteak beren gain artu ta ain zintzo jokatu zutena.

128. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Badira batzuek ezpata arraiak oso paketsuak dirala esaten dutenak eta gaiztoak ager-erazi ezkero bakarrik dirala; dana dala, ez det uste askok esaten duten bezela ain atun etsai amorrotua danik; bada atunak urpean dabiltza beti; ta ezpata-arraiak berriz ur gañean.

129. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Aiek zerua irabazteagatik Jesusen izena ain sendo ta bizi aitorrtu bazuten, ¿lotsatzen geranok donokiratuko ote gera? Ebanjelioko itz ikaragarri auek irakurrtzen ditudanero, zanetako odola izoztu egiten zait; nola ez ba? ain ikaragarriak izan ezkero? Entzun: Nitaz lotsatu egiten bazerate, baita ni ere zuek Jaunaren aurrean zaudetenean zuetaz lotsatu egingo naiz.

130. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Bere jaiotzian gotzonak (aingeruak) ain pozkiro abestu ziotela, ta erregearen maite-erakutsiak arrtu zituela, ta ainbesteko gauza arrigarriak zegizkiela jakin arren; etzioten beñere galdetu: Egi zale zeralako esaiguzu argi nor ote zeran.

131. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Mundua egun auetan orren nastua, ain eroria ta ondatua ikusirik badirudi gaurko ondamen - negarr - nasteketa - guda - gose - izurrite - borroka - elkarr ezin ikusi ta lurr-ikarak adierazi nai dutela azken eguna oso urbil, txit gertu daukagula.

132. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0275 Otsoa mear bezein
zakurra lodi zen.
Otsoak erran zion:
nolaz aiz oin gizen?
Irakuts diezanak
zertaz bizi aizen;
Bainan ez niri erran
egiari baizen
.

133. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Dena den egia errateko, orai arte etzuten Eskualzaleek Donazaharreko meza bezen ederrik ikusi, hoin prediku gustagarririk aditu horrek ez baitu batere erran nahi orai arteko mezak etzirela ederrak ez-eta predikuak gustagarriak.

134. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Jaun buruzagiaren ondotik idazlariak elhe gutiz urtheko egintzat erranik, alkian jarri da Etchepare, Aldudeko jaun mirikua, Eskuara hala dakiena, eta hain maite duena.

135. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 Bainan eremuz hain zaukun urrun Erroma, nun kasik etsitua baiginuen nehoiz harat heltzea.

136. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Chedea hartu ordutik, gogoa bethi Erroman gaindi zabilan,ezin gehiago alegera, azkenean ikhusiko ginuela bada, hoin aspaldi lehiatzen ginuena, Jesu-Kristo gure Jaunaren bikario edo ordain saindua.

137. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Berac condatzen zuen nola egun batez bidean heldu zelaric bere arthaldearekin bethi bezala ilhun eta triste, bat batean bozcario handi batec gainditu zion bihotza; haren izialdura eta beldurcunde guziac ezeztatu ziren eta hain handia izan zen haren zoriona, non ahantzi baitzitzaizcon bere arthaldea, bere burua bera eta batere ohartu gabe buruz yuan izan baitzen bide bazterreco harrasiaren contra; han zen berebaitharatu.

138. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Bainan nola harri serora beltchac hoin khartsu eta hoinberze bertutez aberastuac izaiteaz, orrhoitzen balin bada hogoi eta hamazazpi urthez Aita Garicoitz izan dutela aintzindaritzat!.

139. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Hauiek behar zaituzte sendatu eta zangoen gainean eman!...... Holachet...... Hiru, hiru bakarrik orai, eta hoin ontsa nihaurrek erreak, echti echtia!..

140. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Zorigaitzez, Jesusekilako batasun hori trenkatzen du? bekhatuan erortzen da? hain da gizona izaite flucha!.

141. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0089 Egia da, etzen behar egiazkorik hoin, behera jauts zadien.

142. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0123 Jesusen auhener nehor ez da hain minbera, auhen berak jasaiteko dituena bezala.

143. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0196 Milesker beraz, Jauna, zure urrikalmendu nasaiaren arabera zure zerbitzariarentzat hain ona izan zirelakotz.

144. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0271 (...), ikuskatzen eta, zuhauren haztak lurreko gauzetarat lerraraz ez zitzan, hain azkarki altchatzen.

145. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Hargatik, ez dakigu hain laket-lekhu othe diren Bermudes urarteak.

146. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Dakiguna da erretzeko beroak ari zirela hain gaindi, gu iragaitean.

147. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Lehen marrasoa ikusi ginueneko, nere lagun gazteari erran nion, bideaz asetzen hasia baitze: Lagun, altcha bihotza! Seinale ona duk marraso horren ikustea. Ez ahal gaituk Habanatik hain urrun!.

148. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Eta nolakoak! Ahotik ezin utzi dire hainitz, hain dute mami ona!.

149. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Gai onetzaz itzegitian gogoratzen zait xuberotarren kanta eder bat, bere itzetan esaten du: Txorinuak kaiolan trixterik du kantatzen, dialarikan zer jan zer edan kanpua desiratzen, zeren, zeren, libertatia hoin eder den.

150. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0206 Bainan nor ziren, horrela, hoin itsuski eta tzarki oldartzen zirenak ordu arte gutiz gehienek itchuraz bederen errespetuz inguratuak zauzkaten jende eta gauza ohoragarrieneri?.

151. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Denaren Eskuararat itzultzeak balio luke, hain da herraz eta gezurrez gaindika bezala bethea.

152. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Zuk errazu! Bi andere horiek hain baitziren maithagarriak ordu hartan!.

153. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0661 Bere lan hortan Schuchhardt-ek Vinsoni zimiko bat edo bertze eginik frango barna, (holakoen artean harritzeko baita hoin garrazki lotzea) ordaina Vinsonek eman zuen urte berean 1907an: L'ibère et le basque Revue de Linguistique T 40 Reponse a Schuchhardt.

154. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Onela zion Intxauspe Apaiz Jaunak, eta darrakio: (euskerazko aditza) bat bakarra da ta au da bere berezko edergarri aundienetakoa; bere bakartasunean ordea, ain aundia, ain emakoia, ain aberatsa, ain abarra da! beste izkuntza guzien gañetik dago, gure basoetako aritzak beren adar aundien azpian sortzen diran landaretxoen gañetik dauden bezala.

155. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0006 Gure erritarr oiek ez dakitte Intxauspe berak esana: Izateak dittuan izkutuko guziak ostutzen, edesti edo istoriak dittuan illunbeta guziak argitzen, aspalditako oroigarri guziak izkututik ateratzen eta zeru-lurrak gizonaren argitasunari eskeintzen dioten asmagarri guzia agertzen gizonak bere egiñal guziak jartzen dittuan mende onetan, jakintsuen begiak ezarri dituala euskaldunen izkuntzagan, izkuntz ain arrigarri, ain berezko, ain gozo ta ain ederrki gorrdetako onetan.

156. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0094 Arana-Goiri zenaren chito orai oilhartuak ditugu Euzkerean oihulari eta bazter-atzarle Goizetik hain ederki ari zaizkunak egun luze bezain ederrai dagozke.

157. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Bertzalde hain zikhina da belea, mokoa bethi lurrez edo haragi ustelez estalia! Hain karranka itsusia du! Eta horien gainerat, ohoina mokoaren puntaraino! Nunbeit ohart dakiola dirdiratzen duen zerbeiti, laster eta laster ebatsiko du eta gordeko.

158. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Luzaz, eta ez du hain aspaldi arte, haurrak lau eta bortz urthe artino hola, esne eta esnekariz choilki hazi dituzte, hirietan eta kampaña batzuetan.

159. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Hain errech da pozoinatzea!.

160. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Bainan, gordetzea hain maite othe dute mutchurdinek?.

161. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0229 Hain da hedatua!.

162. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Guk txikitan entzuten genduzan ipuin polit batzuk Deun Martin'tzaz; baña, tamalez aztu egin yakuz geyenak, ain txikijak giñian entzun genduzanian.

163. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Nik uste dot ankak puska bat jaso biarko dituela au ain laster egiteko. (2) Zenbat killimetro dagoz ba?- Kirikiño.

164. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Saneurrijak, atzo illuntziko izparringi batek diñonez, onexek ixan ziran: - Urdazpikua, 3,50 laurlekotik 4,50`era killua; gantzaya, 3 laurleko killua; koipegasea, 1,25 laurleko killua (au oker dago, ezin izan leike ain merke); txarri-belarrijak, 1,50 laurleko bi; txarri-ankak, 0,50 laurleko bat; zeziñe, 4 laurleko killua; txorixuak, 3 laurleko killua, ta 2,50 laurleko amabikua (txikijak edo txarrak ixan biar saneurri onetan emoteko); urdaya 1,45 laurleko killua (au be oker egon biar); arrautzak, 1,40 laurleko amabikua.

165. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bertan euzkel-gaiz idazten daun Albizuri'ri diñotsot, iñoz Bilbora datorranian, begiratu dayala Bedija baño onuntzatxuago, trenetik errekiaren beste aldera, ta antxe ikusiko dau basetxe torre antzeko bat eta inguruko soto ta muna bitartietan ainbat aitz txiki azal-azalian; ba, leku arek (eta uste dot etxiak be bai, onetan enago ain ziur baña) Aztui dauko ixena.

166. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Eta irudi eztakizu zer dan ala? - Jakingo eztot ba? Ain kirtena egiten nozu ba?.

167. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Beragatik ezin genezake utzi beren izenak agirira atera gabe: Iriondo'tar Miren, Garmendia'tar Modeste, Arluziaga'tar Elade, ta Arzuaga'tar Koldobike neskatillak eta Oregi'tar Errupa, Olaetxea'tar Albontsa, Laskurain'tar Timota, Izagirre'tar Jon, Garmendia'tar Erraimunda mutillak izan ziran ain ederki igandean antzes-lana egin zutenak.

168. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 EUSKALTZALIAK Orain arte gure adiskide Alexander'ek billatu ditu 55 bazkide, neurri ortan jarraitzen badek Gandi abertzale ospatsua txiki utzi bear dek; gaur ain ederki agertzen bada ostea bazkun onentzat ¿zer izango ote da Elortza ta lagunak itzaldiyak egin ondoren?.

169. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Euzkal Orri onen irakurleak, ain maite daben izkuntzaren aldez egiñiko agurtzat artuko dabe euzkerazko iragarkiak ipintea.

170. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Ain gozoro ta atsegintsu ari giñan izketan, eta onera iritxi geranean, alkarrengandik aldendu egin biar...

171. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Jazarrka aundija sorrtu leutsan bere egikera onek, gixon ikastebakua bide ain ixiletaz zuzendari ixan zanarren, a leku a etzala beretzako ulerrtu leban, eta oñetako autsa irarrdosirik, beste leku batera, Paris'era, jo leban.

172. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 4) Zaindari Deun onen omenezko jai gurenak eralduten ain zintzoro leyatu dan Euzko-Gastedija'ri zorijonak egin eta euzko-errijaren eskakixun bidezkuai erantzun dautsen erri-ordezkarijai be bai, eskakixun onek, ba, zuzutza ta egijaren alde legez eta gixatasunaren azkatasunik donienak babestuten dauzala.

173. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ain bizitza deuna egiten eban gotzañaren aolku ta irakaspenak, obendirik andienak be gogo onez entzun eroyazan eta ardi galdu asko ekarri ebazan Ander`ek Jaunaren artegira.

174. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Izkuntza onen sorkera ain da ez-ezaguna eze, gai onetzaz zerbait ikasi nairik egiñalean aritu izan diran etxeko ta kanpoko jakintsuak gauza garbirik esan-eziñik lotu izan dira.

175. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Irizpide sakon au Campion jakittunak onela egiztutzen digu: Euzkera'ren egittura (estructura) ain arrigarriya da eze diyo Campion'ek bere mintzatzeko eratasun-aberatsa, bere elizti edo gramatikaren gerden eta bidekotasuna (diafanidad y lógica) Europa'ko beste izkuntza gustiyen gaindik agerrtzen zaizkigu.

176. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Etxaguena'n ¡au bai garatza!
aita-seme-alabakaz
ain arduratsu irakatsijak
emoten lugin gauzakaz.

177. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Txadon ain apain txukun liraña
zeure semiak non dozuz?
Zeu errudun ete? Zegaitik negarr?
Miruak aldendu yatzuz.

178. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Erakutsi zigun baita ere EUZKADI ez dala retrogadoan beko Españarrak esaten duten bezela.

179. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 retrogado, añ cavernícolak bagera zergatik urtero urtero orrenbeste milloi peseta eman bear diegu Españarrari.

180. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Emen, Itziarren, sutsuak daude euskalzale gizasemeak; egin digute, ain biarrekua zan Batzoki berriya; bera egiten asteakin bat, zabaldu dute besteetan ere, euren Abertzaletasuna, ta indarra artzen dijua guztietan Jaungoikuaren ta Euzkadiren alde lan egiteko gogua.

181. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Tamalgarria ain gizon gutxi izatia.

182. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ain ale bakanak ikusi giñitun an.

183. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Lixtan ainbeste bazkide abertzale izenekoak, eta itzaldira ain gutxi juateak ¿zer esan na du? Agiyan ¿ain ajola gutxi al diote gizon oieri aberriaren gauzak? Edo beren buruak ain jakintzutzat aldauzkate, zein ezer ikasi bearrik ez daukatela uste dute?.

184. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ez det uste ain kirten eta burugabeak izango diranik, eta bai ajolagabe xamarrak.

185. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orregatik uste det guk, emakumeok, ain abertzaletasun beroa daukagula dirudin ezkero, alegindu bear degula bakoitza bere etxeko gizasemeak lo-zorro orretatik esnatzen, berak ere aberri egiaren iturri garbi eta gardenean edanaz ase dezaten gizon guztiak nabaitu bear luken jakin egarria.

186. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Baño ez, Euskel idazleak ez dirade aiñ errex azten.

187. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ain zan ona....

188. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Beste gogorapen on batzuk zure burura ekarriaz, edo beste zeregin batera zure adimena zuzenduaz, nolabait alegindu bear dezu gogorapen zikin orri lekurik ez ematen Ain zuzena, ain txukuna, ain kutzu-gabia, izan bear du gure Uzkurtzak Jesukristo berberaren aginduz.

189. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Ain ajolagabia, ote degu ba Jauna gai auetan? Berak dionez.

190. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gai onetzaz nere ustez isilik egon bear nitzake, eguneroko izparrangietan aiñ egoki mintzatu dirala, emengo idazle yayoak ikusi ondorean, baña ni idazle kaskarra izan arren, nik ere eusko odola det, eta eusko odolaz gañera, baita gizonak duan sentsumena ere, eta sentsumena duan gizona ezin liteke isilik egon gertakari lotsagarri au ikusita.

191. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eusko-araudi alde jaiki giñan, eusko araudi orrek, azkatasun zati bat, euskoak aiñ maite duan azkatasun zati bat ematen digulako.

192. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Orregaitik Deun edo Santuak ain itsatsi eta ezarrita zeukaten euren biotzetan eriotzaren oroimen osasungarria.

193. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Gañera kataluniarrak oso komerzianteak dituzu, eta ez det uste ain buru ariñak izango diranik, euren kalteko lege bat euren bizkarreratzeko.

194. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Bizitu da jendea... ta euskaldunak, olerkari ta idazle batzuen begietan biozberagia, barren illunegikoa dan euskaldunak, (mendiko kontrabandozalea karabineroaren aurrean bakarrik dezu illuna... erdera ere orduantxe aztutzen zaio), euskaldunak, diot, ain biotz zabal, alai, mendi lepoak eresi ta alaitasunez blei uzten dituan euskaldun onek, mai on batek sorterazi oi duan alaitasuna biribildu bearra nabaitzen du....

195. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Jakintsu azko ibilli da jakin nairik nundik edo nolaz egiten duten mortero edo iraulika, aiñ edarki, erozein baztarretan itsatsitzeko kabiya.

196. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Argitu zan azkenean 1936'ko garagarrillaren 6'garren eguna! 50 urte lenago euskal-semeak ain biotz pozez eta begi argiz agurtu zuten eguna ta gaur aiekiko gogo-batasunean onen aundikiro ospatu bear genduana! Bide zabalaren alde batetik bestera leiotik leiora tramankulu bat zintzillika jarrita agiri zan, erderaz ta euskeraz itz auek zeramazkiala: Arantzazu'ko Prantziskotarrak euskal-erromes arantzazuzaleai: Pake ta Zorion.

197. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ain eder ta dotorea ikustean ez nitzan atrebitu iru txakur txikikin erosten eta bada ezpada peseta txuriya eman niyon.

198. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Ain begikoa izan da bazkideen artean laguntza au, gaur 2.157 daude izena emanik.

199. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Elurra.-Egualdi ederretan ain pozik ibili gera aspaldian, uste genuan oraindik udan geundela, baiña Domusantuak eldu ezkero, elurra ere bertan izan oi da-ta, aurten ere etorri zaigu beti bezin zuri ta otz.

200. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Bera ain neskatxa ona izanik ill berriak naigabe aundia eman du errian, ta batez ere, Mariaren alabaren artean bera bai zan bizitzan illeroko Mariaren alaba zintzo zintzoa.

201. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Izugarrikeri aiek edestu nituanean, ez nuan uzte orrelakorik gertatuko zanik geiago; ain gogorrak eta ain negargarriak ziran gertaera aiek.

202. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Oren gaitz artan sortu zen Euzko Langille Alkartasuna edo Solidaridad de Trabajadores Vascos deitu, eta geroago ain indartsu, mardo ta bortitz izango zen langile-elgarkuntza.

203. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Zenbait eta zenbaitzuk etsai ta aurkalari izateak ez gaitu iñoiz kezkatu, ta aiñ gutxi mindu.

204. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Itz hoik zuhur eta egoki-egokiak didurizkigula erran dugu gorago: egokiak eta errepetitu beharrekoak, zerren ahantziak baitituzte Frantzia aldeko eskualdun aunitzek, Espainia aldekoen kontra ain , itsuki ta neurri gabe ari izaiten direnean.

205. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Enaben uste aiñ kokoloa siñianik! Osazuna ekarri, baña ori esta ekarten errbestetik esta arerijoen gurarijak beteta be.

206. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. Orixe egiten goias, ateraten doguzela errderaz da euskeraz idartijak, erdera baño estakijenak, euskeria ikasi daijen ¿Aiñ txarrto deritxazu?

207. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. Errderia aiñ txarra al da?-Nik euzkera, errderias iribijau bakorik gura be estot.

208. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ongi etorri ta eman Jaunari eskerrak ain ederki gorde zaituztelako.

209. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ain adixkide ezik, ba zirudin anai maitekor bi zirala....

210. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bakharrik baloa hola beheiti, ez liteke mina hain handi, uriak diraueno bederen.

211. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Halako lurretan, gainera heldu zeiezkin urak ez doatzi hain laster gain behera; eta nola emeki dabilan urak indar gutiago baitu edo zeren eremaiteko berekin, lur hetan uriak ez deramatzi hain laster dituzten gozoak, ez eta ere hain urrun, ura bera ere ez delakotz hain barna sartzen.

212. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Uritan erori urari ez zako beraz hain errech halako lurrer bezen ongailuen ebastea.

213. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bertze alde ongarriak galdatzen duen lana ez da hain luzea; eta behar den orduetan egina delarik, arte laburragoz eta errechkiago doa.

214. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Herots hoyek dira hain handi noun ezagun beytirade goure Arbaillala, erran nahi beyta Ainharbeko hegiala....

215. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 - Oh Dominiche, ezta possible zintzarrotsak hoin itchousi....

216. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Hunen eta haren mozkinak esku beretara baitoazke, ez da hain handi izanen makhurra.

217. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Hek, hain toki ederrak izanak bertze orduz!.

218. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Hain ilhun bereziki oren bat eta laurden irian, non izar bat guhaurek gure begiz ikhusi baitugu, irriz guri so zagola, egunaren erdian.

219. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Beharrik ederrerat eman du laster aroak eta ernatu ere da jendea mitriola emaitera, hain ongi nun iduri baitu gaitzak galdu duela bere indarra.

220. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Hain ongi, nun eskualde handi batetan ogi nuusiak langileer ondotik baitabiltza, batek hau eskain bertzeak gehiago.

221. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Gure buruzagi gorri framazonak harrituak dagode, ez baizuten uste holako solasik hoin garbiki entzun, eta ikhusten baitute, horren ondotik, bertze aphezpikuak ere holahola mintzatuko zaizkotela.

222. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ezen iduri du ez direla katholiko hoik zozialist hek baino hobendunago, ez eta hain hobendun ere.

223. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Zuzen atzemaiten badu gobernamenduaren laguntza Poloniako Juduentzat, ez othe litake hain zuzen lagun ditzan gure eskola giristinoak?.

224. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Halarik ere ez dea ahalgegarri erresuma giristinoetako aintzindariak hoin tatalak errelijionearen gainean?.

225. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Arcé zen gibelean; ihardoki dio ederki, bainan hain urrundik ez zezaken pilota eder beizik egor.

226. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Badaukute gezur bat baino gehiago guri sakaturik; gisala eremaiten zaukuten guretako hain ona izanen zen kabalen bazka.

227. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Chede hortako zirela erakutsi dute hain ongi non Alemanek sinhetsi baitute.

228. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Eta orai, hain atsegin handirekin berriz frantses bilakatu ondoan, lehenagoko gudu berari behar garela lotu! Lotuko gare chede berekin, khar berarekin, erraiten diotegularik gure etsai agertzen diren buruzagi hoieri, ez dutela deusik ardietsiko.

229. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 ¿Nola sortu ta iraun dezake orekak ain oñarri kolokaren gañean?.

230. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Ain begirapen eta lotsa aundiz amatxok erakutsi dion izen donea, Jaungoikoa, ¿zergatik ez ote du erakusleak aotan artzen?.

231. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Ezpazenduke odola ain bero, zerbait esango nizuke, zure onerako.

232. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jaukol 0001 Oñazez,¡ai! josirik
gurutz latz orretan,
ta alare Aitarekin
gure alde izketan...
Iñork ez gaitu, Zuk lez,
maite ain benetan...
Gure biotzak gorde
Zure zaurietan
.

233. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Gure Gotzain agurgarriak, etorri barria da-ta, naikua lan dauko ain garrantzi andiko batzarra gertau ta atonduten; baña gustiok lagunduten badeutsagu, ederto atonduko da.

234. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Ez da beraz; arritzekoa guri agintzen yakuna ut puritas fidei severtur ain arretaz agintzea.

235. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00218 Ze zorionekoa, bai, gustiok munduaren erakutsi galgarriak alde batera itxita, eta mundutarrak ain maite dituezan sorkari galgarriak gorrotauaz, Kristiñau ta katolikoei dagokien lez, siñismenak eta Ebanjelioak agintzen dauan lez bizi dirala ikusi al banegi.

236. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Aita Santuak itzaldi ederraz erantzun eutsen, eragospen gustiak azpiratuta, ain bide luzeak atzera egin barik euren Aita ikertzen etorri ziralako.

237. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00120 Ping-Lou deitzen den herriko nere lehen ikusaldian, egin zautaten ongiethorria, hain zen izatu laño eta khartsu, non gogoak ematen baitzautan, egiterat gindohazin misionea salbagarrienetarik izanen zela.

238. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00120 Hoin begi onez ikusten zaituzten, eta begitharte hoin lañoa erakusten dautzuten giristiñoak, ez daitezke chede hoberenez baizik betheak izan.

239. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 Horra beraz zerk ezagut-arazten duen, hoin guti presuna harriren bathaiorat onhetsiak izatea.

240. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Ta gaur ain oker ba'gabiz, orduan zelan ibiliko ete dira?

241. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Aiñ berandu ¿ zerr gabiltz ? ¡ Ia aulki ortan jarri ! ¡ Nekatuko ziñan eta !

242. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0124 Halaz ere, zuk, nere arimearen izakerea hain ongi ezagutzen duzun horrek, eztuzu pentsatuko mehatxuzko hitz bat ere entzunarazi nionik.

243. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0107 Igelak, egur aren otsaz bildurtuta, potzu barrenean gorde ebezan euren buruak; azkenez, egurrak ez egiala zirkiñik konturatu ziranean, ur-azalera igon eben barriro; eta enborra ain geldi ta bare ikusiaz, saltuka asi ziran aren gaiñetik, ezelango lotsa bage bizkarrean be ezarri ta kili-kili egiten eutsoela.

244. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Zeinek sinhestuko zion hain itxurabako aitzaki bat?.

245. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0051 Zerua, hodeiez estaldu zan, eta trumoiaren durrunda ez hain hurrun entzun zan.

246. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0086 Mirentxu-rekin edozein gauza, hain ziran biak bat!.

247. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0035 Etxekoak estu egozan semetxoak ain belu ta agiri ez zirealako ta mutillok eskaratzean sartzeagaz bat, amak dinotse bizi bizi: Zer jazo da semetxoak?.

248. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0151 Eskapularioa eroatea ain geurea-da-ta biotz- samiñez ikusiko geunke oitura goragarri au galtzea.

249. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 1. NOZ ARTE, JAUNA- egon Zu nigaz ain azturik,/ olan jamonik egin barik?.

250. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 23. Ain laster aiztu - euren Jauna, baita eurentzat - Berak Ejiton - eindakoak.

251. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Zoritxarr ez gitxik pentsatzen dabe onetan; orregaitik Jaungoikoaren aurrean ain epel eta otz egotea.

252. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Jauna: Zuk ain maite dozun au gerorik dago; sendatu egizu, bere biotz epela zure maitasunean berotu.

253. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 Errez, fralliok gertau ziran kondiziño onetara apaltzeko, ez zetsenetik eritxi ain gatxa.

254. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta potolua, aiñ estuasun aundixan, argalagaz konfesau gurarik zan, pentsaurik Aragilliak, Jaungoikuan bildur gabe, odolostiak eiñgo zittuala bere gantzekin.

255. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Baña gazte argalak, ikusirik ez zala aiñ urriñ lurra, salto eiñ eban ausarki eta ezkutau zan urriñian.

256. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Antxiñan, beiñ baten, Burgoña Dukateko lurretan zan Jaun, Duke oso apal eta agintari on bat; alargun zala emazte andrakume bat artu ebana, aiñ ederra eze, bere edertasunak begixak itxutzen zetsazela aren ostiango izakera bada-ezbadakua ez ikusteko.

257. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta gizon eiñda aiñ jatorra ikusirik, ez zan aren Jauregixan eitten gauzarik bere eritxi ona entzun gabe.

258. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta aiñ jatorra ikusten ebala, sututzen jakon barrua, eta begixegaz eta arnasa luzeka, ari aitzen emon gurarik ibiltzen zan beregaittik erebixan sua.

259. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Zaldunak, zuzentasuna baño ez ekixala, ezin eban aittu emakume aren esan-guria, ala be, aiñ zorua zanetik; eta aren aitzen emon gura guztiak ez eben beste ondorenik Zaldunori asarre jartzia baño.

260. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta beiñ, andra gaiztua aiñ urriñ eldu zan eze, azturik emakumia zana, erregutu biarrekua erregutzalle ibilli barik, Prinzesa jasua senarra gandik, jaso biarrekua bere azpikua Dukian lurretan, etsi-etsixan eiñ eban gauzia erabagitzeko asmua.

261. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta Zaldunari besotik oraturik, makalikan Señora koittaua ukat eiñda balitz bezela, eruan eban sapaillu aldendu batera, eta bularra gorata bera, esan zetsan legunki: - Mira eiñda nozu, aiñ gaztia eta jatorra izanda zu, nola bizi zaran aiskideren bat zerbidu gabe, ainbeste andrakume eder artian iñor ez dozula ospatzen.

262. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Eta jarraixan ziñuan Zerura begira: Jauna! Zergaittik eiñ zenduan gizakumia aiñ ariña eta itxua, eta ez nere Maittian txakurtxuan antzera, biurririk gabia, beti zintzua, iñoiz bere leixaltasunari utsik ez dabela?.

263. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Ormaetxea'renak, ordez, nire idazkayaren azpijan jarrtzeko eztira ain egokijak, nire ustez.

264. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ANDREA - Egi-egia diozu. Ez genuke beñere bukatuko. Gero, egunkari ta gañerako berri paperak ain dira gezurti...! Bai gezurzulo utsak!, gezurti alenak ez bestenak!

265. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 ZENON - Ain zuzen edo ain... oker egunkariak perretxikoaz diona irakurri al duzute? (Bazkaldarrok ao batez) Zer? Zer?

266. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Atezai - Ain presaka ere!

267. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - Zuri galdegin bearrik ez dago. Ain alai ta zoriontsu beti.

268. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Alakuari bere esanak
zuk ixillikan aditu,
zeuk gutxi esan eta berriak
ain gutxiago sinistu,
aitzakia bat ona asmatu
zuk izketa ez luzatu,
gero pentsatu biar dezula,
eta siku despeditu.

269. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Zorionaren galdutzailliak
dira inbustero faltsuak,
norbere lagun erabiltzeko
ez dira traste gozuak,
konfiantzia artu ezkero
ain dira peligrosuak;
aspalditiko izena dute:
ardi jantziko otsuak.

270. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0020 Otoitza: Eskatu dezaiogun ain maite gaitun Aitari, berekoitasunik gabe, gure otoitzak bere naiera ditezela.

271. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0005 Ez naiz beñere
ain sakon sartu
bizitzaren
bar-muñean.

272. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0018 Ain urruti ta ain urbil!

273. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0018 Ain urruti, ta ain urbil
Au izan den gure gurpil.

274. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0018 Ain urruti, ta urbil!
Ogei urte onen ixil!

275. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0018 Ain urruti, ta ain urbil!
Orrek din gure biotza il!

276. 1940-1968 gipuzkera poesia lab 0006 Oh begi zoridunak
ikusitako danak,
nola nai izan ba'zan
ain ederra izan zan
.

277. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Egun garbi eder batean, oñak bideratuz
Uzta-erditze ikusgarriz, eguzkibera,
ain emea dan goitasun, igarotze legunez
begiak egarbera, Iainko aztarna alaitsuz...
belardi, landa, baso, mendi, arnas berriz
Iparra bigun, gozoki dator bai, lurrera,
ur azaletako uin bereziakin itzegiñez,
alako... bizi-ausnartze, egada biotzgarriz...

278. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0060 Ikus orain
lengo,
gari-ale txiki ori,
zein landara ederra dan;
ikus,
ain udaberritsu,
aizearen menera dabillen
ezetasun-itxaso,
burutza eder ori!

279. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Ain zoro diardun
dantzari, beti zut.
¿Geitxo egin al-dun
ezkutuan zurrut?
Izan ere, erreka
ta ibaiak bota-ala,
edan den ozenka.
¡Ezten lan makala!

280. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 - Zergatik ote nigandik emaztegaia, ain on eta argia, apal eta atsegina, zergatik ote nigandik urrun?.

281. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Ez nauzu ain itsusi ere.

282. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Seska batekin, neonek bilduko ditut sagar-ille leunak (irasagarrak) eta ene Amarili'k ain maite zitun gaztain ta intxaurrak; baita ezko kolorezko aranak ere bilduko zaituztet ereñotz eta urbilleko gilloria, orrela elkarturik zuen usai goxoa naasten duzutelako.

283. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0038 Amesetan aiñ ederki bazebillen, zer izango ote zan, gero ames oiek egi biurtzean?.

284. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0008 5- Aiñ itz eder oiek
zuk amari entzunik,
gelditzen ziñan gel
beti-beti ixillik...
.

285. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0009 11- Ain luzero ez egon
amantzat ixillik...
Besterik ez du nai
zure itz-txo bat baizik...
.

286. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0148 Zuek ain onak izan ondoren alabaren maitasuna nereganatzeko eskubiderik ez detala iñoiz gogoratu zait, bañan nere biotzeko mugiera au ixil arazteko kemenik ez det.

287. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0192 - Eta haren bidegabe guztiak ikusirik, kristau elizak ugari erre dituela ikusirik, monjak eta fraileak hil dituela ikusirik, kalizak eta santu aberatsak ebatsi dituela ikusirik, hiltzera kondenatzen dut. Beraz, Gaztelako eta Aragoeko erregeak haren alde, fabore eta lagun etor ditezen baino lehen, sententzia kunplituko dugu. Fatima eta Zoraida haren emazteak, Naxerako komentu batean sartuko dira monja, Kristoren fedea besarka dezaten arte. Gero nire semeekin ezkonduko dira, hain lore ederrak ezin gal baititezke alferrean.

288. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 Ihusturia baino arinago joaten zaie aldamenera Hernando, Josepek Terezari zer manatzen dion entzuteko tenorean:
- Tereza, entzuidazu. Ezkondu eginen zera. Hernandorekin. Hernandok hain ongi esan duen bezala, beste konponketarik ez dago. Orain, gora igoko duzu, Hernandorekin mintzatu behar baitut.

289. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Norteko trenbidetik ikusten direnak ere bai, baina bakarrik Bilbaoko lurrean daudenak, Arrigorriagak ezin sufri baitezake hain gastu haundia.

290. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0145 Au eginda exeri zan berriro eta semeari esan zion:
- Dirua geitutzia ez dek aiñ gauza sailla; lenengo egin bear dekan gauza dek, alperrik ezer ez galtzea, eta argi batekiñ igaro al izan ezkero, bigarren argirik ez piztutzea.

291. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0173 Urte batzuek onela igaro ziran eta Don Lucas'ek ain maite zuen loritua eta aiñ zegoan siñistua lorituak ere bera maite zuala.

292. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 Zer? Ez al-dira aitu oraindik, Jesukristo'k ain zorrotz zigortu zituan onitxureko parieseotarrak?

293. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 Ez nian uzte ain biotz onekoa itzenik.

294. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0062 ESKAERAK 1) Jesus maitea, Jetsemani'ko baratzean ain ugari ixuri zenuen odol-izerdiagatik Garbitokian arkitzen diran nere aideetaz erruki zaitez.

295. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0044 Ez, ez da arritzeko nere gogoa illun bada: ain da izar gutxi nere bizian...

296. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0064 Eta beti gure Manexek aul-aire bat izan du: ni ez ikutu esaten genion txikitan: ain zan minbera eta sentikor...

297. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0140 Berri auek entzunda, nolaz ain azkar egia ikusi duten galdetzen dio batek bere kolkoari.

298. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Maiz esaten nuan: neri, ain pekatari naizen oni, orrelako mesedeak egiten badizkio Jainkoak, eta ortaraiño maite banau, nola eztitu maite izango ni baiño obeak diran oiek?

299. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 Berez arritzeko gauza etzan; nere andreak, artean ederra ta gaztea izanik, ta ain ez-jakiña gañera, bere senarraren bearra oartzea; nere igesa, nere pekaturik aundiena, ta Jaungoikoak, ez ote geiegizko gogortasunez, zigorkatu nai izan zuana...

300. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 Zazpi egun igaro ziran etxera itzuli nintzanetik, eta nere andreak, axalez beintzat, ain maitekiro artu ninduanak, nere ametsak urtu zizkitan esanaz: - Oso otz artu zindutala pentsatzen naukazu.

301. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0051 Santa Ana egunian
jun giñan emendik,
amarretako trenan
martxa Andoaindik,
gero Elizondora
kotxian Irundik,
ardit bat bakarrikan
eman gabetandik,
alako gizonik
iñun bizi zanik
ez nuben uste nik
ain prestu ta onik,
guretzat ez da izan
iñun oraindik.

302. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Xabierrek etzuen iñundik ere pentsatu bere eriotza ain urbil zanik.

303. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0208 1. Ain baita ona
gora Jauna,
Aren izena
santuena.

304. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0241 1. Jaunari kanta
ona baita,
oiñ du aundia
bere betiko errukia.

305. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0274 12. Ain baitzera Zu,
Jauna, on eta goresgarri,
Zure gogoak
aipa neri.

306. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0310 3. Kanta Jaunari
ona baita,
aiñ baita gozo
soiñuz kanta.

307. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0045 Goratu dezagun bada geure Jaungoikoa, gu, bi alargun triste abekiñ, aiñ errukiorra agertu zaigulako.

308. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Goieskar ain berdingabe onezaz gaiñera, ludi ontako ontasunetan ere Jainkoak aberats egin nai izan ba'gaitu, eskar onez artu ta alik egokiroen erabilli bear ditugu, geure biotza aberastasunetara jota euki gabe, ta munduan zear txiro ta eskekoak ere ba-dirala gogoratuz.

309. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Bere Biotz-barrengo apaltasuna ta mendetasuna ain argi adierazten dizkiguten itz oien bidez, osotoro jarri zan Andre Mari Alguztidunaren eskuetan, baita gogoz artu ere Jainkoaren Ama izateak berez zekarzion neke, lan eta ardurak.

310. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0055 Onezkero irakurri dituzu Aitorkizunetako iru iardunak; amaikagarrena errexa ta polita, besteak ez ain errexak.

311. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Aiñ bizkor bai-zijoazen gurdi gañera iyoarazi arte.

312. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Arratsalde batean, Jesus'en Gurutzeko josketa, arantzazko koroia buruan ezartzea, zigorketa eta beste zenbat oñazen berriak mojak ain ondo erakutsi zizkidan, errukiaren errukiz, atsekabearen-atsekabez buruko miñak eman-eta, egun osoz, oean egon bear izan nuan.

313. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0094 Ain aundiak izan nunbait zor aiek, bi arrebak ere lurra jota gelditu ziran.

314. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0127 Pozak ain menderatuta zeukan nere biotza, ezin asmatu nik zer erantzun.

315. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0226 Estualdi artatik ain errez eta ederki ateratzen gure Jaunak lagundu ziolako, eskerrak nola eman etzekiala zebillen Jema.

316. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0110 Olaso'ko jaunari zirrara bizi bat egin zion Oneka ain ederki apainduta ikusirik.

317. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0166 Iñork ezin uka Mendiola`ko jaunak meritu aundia izan zuela bere gizonak gurendara ain zuhurki eramaten, etsaiaren gudarostea askoz kopurutsuago baitzen berea baiño.

318. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0166 Auzo ibarrean astindu zioten jipoia ikaragarria izan ba'zen ere, Jaun Peru'ri illak aparte, etzion bere txangoak ain gaizki jo, lendabiziko bi egunetan egin zuten lapurreta lotsagarriaz aberez soildu zuten aran guztia lori-lori etxeratu baitzen.

319. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0028 80- gogoratu zun bai
Yosun itzaldia,
aiñ txiki zaneko,
ain itzaldi aundia;

320. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Aien jardun eta berriketak alaitzen ninduten; gabak ain luze eta tristeak ezitzazkidan iruditzen laguntasun arekin.

321. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Urte guzia zehar, ao asko korritu ditu ain garrantzidun gaiak.

322. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Besteetan barik olako garraxietan galduko bagenu boza, ez legoke ain txarto, ez.

323. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Ez gerala oraindiño errealidadera jausi ematen du, ainbeste zanpatuen galera ain garbi ikusita, bertanbera uzten baiditugu.

324. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Aotik aora trebea ta entzungarria zala; adierazteko, Domingo Kanpaila'ri bat batetan botatako bertsoa jartzen digute ixpillu bezela. Ain biribilla ta ederra da izanere!

325. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Baiña ain zailla izan erdi bidea nun dagoen asmatzen.

326. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Gurasoak, biotz ain xamur, ta biguiñetan, erakuspide xuxen, iraunkorrak txertatu bear dituzte.

327. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Eriotza, berriz, ez zun nabaritu; ain lasterra izan zan.

328. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Zanduai yauresketa ain gurenak eman zizkieten antziñakoak edo gure asabak siñesgarriagotzat ditut; ez zuten ori egingo, noski, ezer ez zioazkiela uste izan ba'lute.

329. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0143 Gizonak, ordea, ain aldaberak baigera...

330. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0067 Eta euskal-irakasle aundi izan ditugun Zaitegi, Olabide, Ametzaga ta beste olako batzuei euskera, xamurragoa, gozoagoa, naturalagoa, zauliagoa, eskurakoiagoa, errikoiagoa erabil dezatela egingo nieke aolku eta ez ain teknikoa, burutsua, adimentsua.

331. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0044 Bere seme Jesus besoan duala arkitzen-da, bizirik ba'lego bezela, ta lenengoz ikusi izan dutenak, guztiz arritu dira ain begiragarria dala oarturik.

332. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0044 Ain arrigarria izanik, urte batean Donostia'ko Erakusketa edo Exposizio batera eramana izan zan.

333. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Naiko ezaguna euskal idazleen artean, euskeraren klasikoetako bat degula esan genezake, naiz ta ain antzinakoa ez izanda ere.

334. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Etzan euskeraren alde ainbeste ta ain ederkilan egin zuten Zarauzko gure prantziskotar Mixiolarien taldekoa izan.

335. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Yakintzariek, Mesmeren usteak ain osoro beren iritziz ustel agertu berri zutenok, nai izan zuten moderm spiritualism ori kimuan ito.

336. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Ain zentzubagea ote da gero gizona?

337. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0176 Bi horien artean batasuna egitea ez da hain gaitza.

338. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0311 Baiña erakutsi ain argiok, gramatika eta izkuntz jakintzarekin ain sendoturik datoztenok, etziran orduan geienen gogoko.

339. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Uste dut galtze ori ez dela ain zaarra: Gavel'ek dio nonbait, orain dela 50 bat urte zaarrek oguzten zutela, Basaburuan beintzat; bainan orain, Basaburuan ere galdurik da; alarik ere populuak ba daki, bai, lenago aoskatzen zela, eta euskera idazten dakitenak askotan erabiltzen dute (bearbada, katiximan, meza-liburuetan, kasetetan orain ere idazten delako?).

340. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 Baiña ain ona zeran ezkero, bi gauza eskatuko nizkitzuke: gaixoentzako sendagarriak eta aldarerako lorak.

341. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 ESKER-ONA Ain Karim Jerusalem-dik egoaldera zegoan.

342. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Ain Karim-en, Zakarias eta Isabel, Mariaren lengusiña, bizi ziran.

343. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0014 Erakustea ez da ain gauza erreza.

344. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0075 Alare ez die ain arrera ona egiten bere aldiko pilosopilariei, ezta ere antziñakoei.

345. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0030 Bekatariaren eriotzaz, eta onek orduan izango zuan larritasun ta desesperazioaz itz egitean, esanaz, ordu ura etorri ezkero, etzegoala geiago betarik Jainkoagana biurtzeko; adieraztean, zein zorrotz eta zuzena izango dan Jainko Juezaren aurrean bakoitzak eman bearko duan kontu zearoa; ta zein ikaragarria izango dan pekatariaren egoera, amatu ta serbitu bearrean, ainbeste aldiz, eta ainbeste eskergabekeriz ofenditu ta despreziatu zuan bere Egillearen aurrean, aizken epai betiraundikoa aditu ta kunplitzeko; aditzea berari batez ere ain argiro ta biotz irazequiaz itz egiten, sekulan akabatuko ez diran millaka ta millaka eternidadeko urte aiezaz, arriturik, bildurturik ta ikaraturik guztiak penitentzia egitera mugitzen ziran.

346. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0030 Ain zoli ta zorrotz zelo santuan suturik, pulpituan itz egin, eta pekatariak Jainkoagana mugitzen bazituan, konfesonarioan jarririk bere lan santua bete ta osatzen zuan; pekatari gaixoen animako eritasunac prudentzi, jakinduri ta somakera zerukoaz an osoro sendatzen zituan.

347. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0024 Ain bearreko dezun ezkero ba, kristaua, zuzendari bat onbideari jarraitzeko, onean ona ta obea izaten laguntzeko alegia, eska zaiozu arretaz Jaungoikoari, eman deizula, arren, bere gogoko dan bat; eta uste izan ezazu, emango dizula, ona eta leiala dan bat, orretarako, zerutik aingeru bat bialdu bearrean arkituko ba-litz ere, Tobias gaztearekin egin zuan bezela.

348. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0040 1. Lotsatu zaite, eta arpegira bota zure animari, zein kaxkarra izan dan orain arte, gauza auek guztiak ain gutxi gogoan izan ditualako.

349. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0024 Nola bada begiratu nauzu ain maitetsu, zure kutuna banintz bezela?.

350. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0040 Begira bada; bakardadean eraman zituen neke ta samintasunez irabazi du ain zorion aundi ta arrigarria (diotenez, Maria Magdalenak ogei ta amabi urte egin zituen Saint Baume deitzen zan bakardade edo leizean).

351. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0021 Jaun ain aberats, ain altsu ta goi arrek ondasun guztiak utzi zituanean, Europa guztia arriturik geratu zan, ta Euskalerrira bialdu zun Inazio Deunak.

352. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0023 Pozik zan Loyola'ko andre gaztea, Ama Birjiñaren irudia ain polita zala ikustean; baña oso arrituta gelditu zan izarditan arkitu zuanean.

353. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0364 Ta bertan, gure bilbotar sakerrak, eriotzazko gogarketa ain gogoko zaion gure pentsalari gizajoak, betiko bakartean bere baitaratuz, kolkoari itauntzen dio: Europeiarra al naiz? modernua al naiz?.

354. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0364 Españiarrok, barren barrenez, ain europeitu naiz aldaberritu eziñak ote gera ba?.

355. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0406 Amets bat, bai jaunak, iduri bat, itzal bat, gure Calderón-ek ain galaiki neurtiztu ta antzerkitu zigunez

356. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Ain bestelako ote da?.

357. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Argatik dira bazterretan ain ezagun oraindik ere, ta ain aztu-eziñak, aren ateraldi azkarrak, eztabaida parragarriak eta bertso xamur ta borobillak.

358. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0135 Idatzitako literaturaren aberastasunak igartzen ez da ain zalla, ta idazle bakoitza garatu dan malla errez-xamar usmatu oi-degu.

359. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0080 Ala ere, Santutasuna Elizan buru au etzegoan ain ondo egiña; ta apostolutza-lanetara loturik oi dauden laikoak ere, buru au oso laua, arruntegia ta ala-olakoa zala esan zuten, beste ikusbitartez begiratu ezkero biozkarri ta suspergarri badadi ere.

360. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Horrengatik esan dut gorago gure artista aitziñakoiak xuxen ala ez hain xuxen beharbada ari dirala; ez baitakit guztiz segurki.

361. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 Lotsatu ere lotsatzen naiz, orain artekoan ain gaizki erantzun diedalako.

362. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0095 Ain nekagarri izan zitzaion Medina'ko fundazioan, idazkari zuan Igarategi'tar Maria Amak onela esaten zion: ama, goazen emendik! Gauza onik emen ez diteke egin-da.

363. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Ibillaldietako egunkarian Idazkariak auxe idatzi digu: Ain Ama ona eman digulako, Jaunari eskerrak ematen ez gera aspertzen.

364. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0099 Jaungoikoaren jakinduri aundia azaltzen da igarle-itz auetan, ain bai-dira neurtuak, eta toki eta denboretan aiñ egoki gertatuak....

365. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0222 Oraiñ, bada, begiratu, Jaungoikoa'ren Semea'ri, eskuak lotuta, gaizkille bat balitz bezelaxe... gizon koxkor onen galdera lotsagabeak, eta eskubide gabekoak, entzuten... eta ez zaizkigu aiñ eziñ eramankorrak irudituko, guri egiten dizkiguten irañak, Jesus onela ikusita....

366. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0508 Arabarra zan izatez, eta erdaldun jaioá ta azia; beraz euskera ain sakon eta zeatz ikasteko; nolako lan eta buru-austeak!.

367. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Aurra Kredoa esaten ari da: erdera etzaio buruan egosi, ta ain poliki ere, auxe esaten du:... padesió bajo el JODER (onelaxe) de Ponsio Pilato.

368. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0021 Askatasuna hain goraturik, ideia gabeko teatroa nahi ote luke, ba, Ionesko'k?.

369. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Lenbiziko gorputz-eragiñak ez dituzu ain txairo ematen; baña, joanago ta txairoago arkitzen zaitut.

370. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Zergaitik Ondarrabi'tarrak ugiñak aiñ ederki artu?...

371. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Harizmendi'renean ere berdintsu, ain argiro ezpada ere.

372. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Nik eztet bear gorri ori iñondik iñora ikusten; eta ain gutxiago berriz sumatzen nondik nora antola diteken gramatika-lege-zaleen eragiñez, erriak aintzakotzat artuko duan euskal-izkera berdindurik.

373. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0071 Baiña hori ere gaur artio ez zan ain garbi ikusten.

374. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Alare nere lan oni ez diot ain epe luze ta aspergarria ezartzen.

375. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Askoei ez litzaieke biotza ain errez okilduko ta garra biziagoz ekingo liokete lanari.

376. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Etsipenezko pakea da, nunbait, pake etsia, alegia, federik ez duan orrekiko: ain da mundua eskerga, larria, baztergabea eta asma-eziña.

377. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Ikusgarriak bai ezin obe jasoko ditu mundu guziaren aurrean, baña ain ongi ez daudena itz erdika poliki eztali? Ez orixe!....

378. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Eleiza katolikoa, apaizak, jesuitak, santuak, Ama Birjiña, Kristo berbera denak zikindu zitun bere luma ariñak, poliki zikindu ere... Zenbait irakurle lilluratzeko ain poliki.

379. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Ain ezaguna dan Taizé'ko protestanteen anaiditik datorkigu.

380. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0034 Ortaz, atzokoa txarra joan zaigula esan bearko, gaur ain larri gabiltzalarik.

381. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0043 Kristau langintza ain nekeza da gaur munduan, dio Maritain-ek, ez dela posible izango deus lortzea sugar indartsu diran anima kontenplatiboak ez badira ugaritzen munduan zear.

382. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Ez daukagu, ain garbi itzegiten diguten garai aietako textoetara jo besterik onen berri jakiteko.

383. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Eta Bernabe'ren eskutitzak:
Orregatik ospatzen degu ain alaikiro zortzigarren eguna, Jauna berpiztu zanekoa....

384. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Gure errialdeetako giro elizkoitik ez ain elizkoietara aldatzen diraneko, euskaldunek ez dut esango beren sinismen utsala zearo galtzen dutenik, bai, ordea, erabat otzitzen dirala.

385. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Bañan ura ain ziurra al da?.

386. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Ez nuen bereala aitortuko hain koxkorra zenik, halere.

387. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Txiki-txikitatik ain batuak izan gaitun biok... ¿nork esan bear zidanan orduan neri, nere lagun artuena, iñoiz andratxo gazte eginda ikusi bear nuanik?.

388. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Hain da poxpolo eskasa gure irudimena.

389. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Izan ere, Erdi-Aroko eskola aietan Jainkoarenak eta gizonarenak ain batu eta elkarrekin lotu ziran, ze orain ba-zirudian ezin zitezkela geiago bata besteagandik berezi.

390. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0107 Mariun.- Zer ditun oihu hoik! Ez nun hoin aise izituko ez!.

391. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0297 Ez da gauza hain errecha erraiteko Horra... Bainan, jar zite.

392. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0010 Zein maite gaituen, erakusterat emateko, agerian izaten du, potret batzutan, biotza, hain maite gaituen biotza.

393. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0011 Gain hartan: ematen dauku iguzki ederra, izan dezagun argia eta beroa... izarrak eta ilargia gauaz ez dadin hain ilun izan... hedoiak, guri uria emateko.

394. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0022 Jainko maiteak hainbertze maitatu dunaz geroz eta hain ederra denaz geroz, guk ere maitatu behar dugu.

395. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Gau bat hain da laster pasatua!.

396. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Egia da, gau bat hain da fite pasatua plazerrean eta eztitasunean bizi direnen dako.

397. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Gatiaz hain beldur ziren sabu gris tipiak berak, menturatu ziren beren sudur luchearen sala choko chiloetarik atheratzerat.

398. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Jesusen sortzea hain da gauza miresgarria nun ez bailuke nahi haur bat izan dadin, gauerdiko mezatik lekora, arbolan zerbaiten eskasez geldi dadin.

399. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0029 Zuk dirozu, Maria, hain garbi izanik
Gure grazi'ardiets Jainkoaren ganik.

400. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0017 2.- Neregandik bazaitut ain urruti,
ezin nitekelako lurran bizi
zure zai gau ta egun nago beti.

401. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0128 Nire bizitza modu onetan
orain badaukat jarria
Ta bardin bada nire arima
Gaxoa ain errukaria
Eta apurtu bajata alantxe
Lehen lenengo oñarria
Ze demoniño geratzen jata
Ezpada jaioterria?

402. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0018 Ez zaitanez argituko hoin maite begitartea.

403. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0018 Gaupe hotz huntan aspaldi beha nagozu, maitea,
Ez zaitanez argituko hoin maite begitartea.

404. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0346 Ondikotz ez baitzen delako bidotch karana
Behialako gasna hura bezain arina!
Eta bertzalde, iduri larreko sasia,
Ilea hain zuen lodi bai eta nahasia
Non beleak bere aztaparrak han sartu
Eta ezin baitzituen handik atheratu,
Artzainak errechki zuen beraz eskuratu
Eta, bere haurren jostagailu, kaiolatu.

405. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Aphaindura horiek nun erosirik dauzkate lili horiek? Nungo dendariak ditu josi eta bakotcharen soinari soineoka hoin chuchen, hoin pulliki, izariz holako neurrian ezarri eta lothu?.

406. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0147 Brast! jaun alkateak makhila altchatu zuen zizparen pare soinerat eta zoria arthoski giñatu, mathelak airez ederki hantu ondoan, herriko-muthilak hedoietan harat igorten zuelarik pamp! bat hain ozena nun han zen jendetze guziari zainetan goiti-beheiti ibili baitzitzaion latzdura bat gaitza.

407. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0041 Eguberriz, Jesusi ongi etorri egin behar baituzu, Kantatzen ahal duzu girixtinoen Abendokó Abendoa da: Eguberri aintzineko denbora. Abendoan girixtinoek beren bihotza prestatzen dute Jesusi ongi etorri egiteko errepika hau: Libra gaitzazu, Jainko Jauna, zuk hoin baituzu bihotz ona.

408. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0064 - Hain zen ona - jarraiki zuen ezkongabeak -, non ona zelako medaila batzu irabazi zituen, beti ere iskilinbaz loturik bere jauntzian zekarzkinak.

409. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0104 Egia erran, ez zena hain polliki mintzatu ohoina?.

410. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0099 Ama Birjinak erranen egiterat hain suhar ziren agertu, nun erran beitezakegu, leialtasun bera agertu dutela aingeruaren alderat.

411. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0072 Aspaldi du ez nizala hoin luzaz ixilik egon.

412. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0068 Zoin urrun barreatzen baita harri erautsia, eta hain urrun chutitzen, goizean goiz, laboraria!....

413. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0029 Damurik ez baitzuen bururatu! Menturaz harek emanen zaukun, oraino hain eskas dugun Eskualdun fededunaren esku-liburua (le manuel de la spiritualité basque).

414. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Aita Siwek Spinoza eta Pantheismoa deitu liburu ederrean argi eta garbi mintzatu da bi gizon hain desberdin horien arteko lokharriez.

415. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Xuberoan errepikatzen dute oraino Aita Odilon xaharraren erran hau: Ezta herri hain aingerurik nun ezten han debrurik, ez-eta herri hain debrurik nun ezten han aingerurik.

416. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Beste obra berri bati lotzeko, jin da tenorea... Jesus behexi da hoin maite zituen etxekoetarik eta hartu bidearen lehen bihurgunean ikusi duke bere etxea emekino gordatzen, bihotzean halako latz batekin....

417. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0034 Ain pozik eta ongi bizi zen emen gurekin, deus ere egin gabe, ta egun batian erran zidan: - Au yakin izan banu, sei urte leno etorri biar nun onat!.

418. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0086 Nolaz bada hain guti beizik etzen gombertitzen?.

419. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Beste batek beharbada etzuen hain ontsa hartuko lan berria.

420. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0071 Gorrotxategi
Agur, anaiak, agur, arrebak,
aiñ entzule maitatuak,
bazkariaren txanponen berri
ematera beartuak;
gure txanponak omen dirade
erriko etxean sartuak,
nere kontua pagautu du gaur
Bergampacirc;'ko Ayuntamentuak.

421. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0119 Narras kusten dut nik ortan ere
gaur naguen ingurua,
ez dago hain leitu erreza
mundu untako liburua;
ijitoa jabe yarri da
nekatu gabe burua,
esku onetan eroria da
gaur Xalbadorren dirua!.

422. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0157 Donosti auxe ikusi nayan
ain da txukun da apala,
alde batetik mendiyak dauzka,
bestean itxas zabala,
danon artian alaitu degu
Kantabriyaren egala.

423. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Denak gogoan izango dezute, ba orain dala gutxi argitaratu genitun, gobernuak onartutako prezio berriak. Aitu ta esan digutenez ain gaizki ez daudela diote. Ala ta guztiz ere...

424. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Gaiaren astuntasun eta gordintasunak baño zer pentsatu geiago ematen dit beste zerbaitxok. Guzia berri izan dedin nunbait Arantzazu'ko ikasleak zorioneko H letra gurdika darabilte. Konta eziñ ala arkituko dituzu goi be, ezker, eskubi. Euskalduna berez euskerarenganako ain zabarra izanik, eztiogu geure aldetik erreztasun geiegirik ematen. Irurogei urteko lana izan da euskal irakurleak gaurko ortografiara oitu-eraztea, ta orain, ez si ta ez no H ori irentsi bear nai badu ta ezpadu.

425. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Prozesioak ain onak izanik, jendearen jokabideak itxusitu egiten ditu sarri askotan. Erromeri usaia dute zenbait lekutan eta au ezin ontzat artu eleiz agintariak. Gauza bakoitzak bere tokian ematen du ondo. Ardoa edatera tabernara joan bear da, pelotan egitera prontoira igeri egitera putzura.

426. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Kanpoan sakabanatuta bizi diran euskaldunak etziran azkenengoak izango telebisioa zorontzen. Erruz gustatu da nunbait bazterretan, eta ain asiera onak jarraipena eskatzen du. Ain joko eder zoragarria izanik, pelota ezagutzen eztutenak milloika dirala sinisteak lanak ditu.

427. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Egarri edo gose zirenek hatcheman zezaketen eskas zutena. Kermeza delako horrentzat bildu gauzek gaitzeko arrakasta izana zuten bezperan. Alainan hiritik hoin hurbil eta gauzak jendek erosteko prezio moldekoan!

428. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Oro loriatu gira horier beha, hoin gogotik lotzen ziren pilotari! Holakoak hainizeri gustagarriago zauzku berze omen handiko hek baino eta ez direa miletan merkeago!

429. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Huntan Carricaburu kolpatu da, eta Etcheverry, hemen Ttettel deituak, bakarrik segitu du bertze bien kontra. Hain ongi jokatu du, nun 49etarat heldu baita, bertze biek ez zituztelarik 47 baizik. Bainan sobera unatua zen, eta azkeneko hirur tantoak Hendayarrek egin dituzte, partida idabazten zutelarik: 50 eta 49. Gure konplimenduak bereziki Ttettel-eri, zeren bakarik buru atchiki duen bere bi kontrariori.

430. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Anartean, Frantziak galdeginik Rhur delakoa eta Rhenania khen ditzoten Alemaniari, Amerikanoek erran dute, segur Frantziaren bakearentzat ontsa litakeela. Bainan 7 miliun Aleman bertze Alemanen ganik berechtea, ez dute hain zuhur kausitzen; lan nekhea eta perilosa. Rusia eta Angletarrarekin ikusi beharko.

431. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Aita errienta zen: herriko haurreri harek erakasten ziozkaten othoitzak eta katichima: haizu zen orduan eta Frantzia batere etzoan gaizkiago: orobat jaun errientak zaintzen zituen igande guzietako meza bezperetan bere ikasle ttipiak eta bakea zen elizan. Amak etzuen hain osagarri ona: elizako urhatsetarik kampo, guti, arras guti ikusten zen bidearen gainean eta hauzoen athe-leihoetan.Theophane Venard bera? Haur erne eta bichi bat, arras jostakina.

432. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Prosesionia ere zerbait zen. Hagn ederrik, hagn beste gizon aspaldian Maulek etzian ikhousi. Basabazterresak amiraturik etcherat sarthu dira.

433. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bai, ichur nigarrak, nigar othoiztuak, nigar amestuak eta hire gazten harroka zintzurrez igorrak oihu hau, herio-burrunber hirrika: Sinesten dut, orai denek utzia, jana, zapatua naizelakotz, sinhesten piztuko naizela. Sinhesten dut, hezurrak oro egun batez lurpetik chutiturik, iganen garela Jainko baitan den bethiereko Eskual-Herrirat. Sinhesten dut... eskualdun gaztek bihotz zabalak baitituzte, sinhestez betheko diren, bihotz hain zabalak!

434. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Omia Saindu ederra igan dugu. Hil-herrietan Aita Duhart misionestak bihotz guziak hunkitu ditu, gure zendu gaichoez mintzatuz eta gure heien ganateko eginbideak hain sarkorki aipatuz.

435. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Holako chederi lotzeko ez du nehork sobera bihotz behar eta hein batean on du etsimendu pochi bat. Erlisioneak bertze mundu baten esperantza emanez, hiltzen du baitezpadako etsimendu hori, eta horra zertako behar den erlizionea kendu. Zerua hil-ondoan ukan ustez, gizonak ez dira entseatzen ere mundu huntan dohatsu izaiterat. Balekibale bizi dira, herrestan, eta horra zertako hain gaizki doatzin oro, bethi eta denetan.

436. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Populuaren, langileriaren zerbitzari eta esklabo, bainan familiako eginbidetan osoki libro. Ez da erraite beharrik lege horiek naturalezaren kontra eginak zirela. Leninen herra hain zen izigarria, nun erakasten baitzuen egun batez bere dizipulueri. Ez dezakegu ardiets, nun ez dugun emaztea, etcheko eta sukaldeko aire pozoinatutik libratzen!

437. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Ba, bainan Aleman gehienak ez omen dira hain beroak soldadogoan luzaz egoiteko. Eta heien chederi jarraiki gobernua! Legeak laburtzen diote soldado-denbora! Irakurlea, erranen bide duzu: hobe heientzat! Ba! Haatik halako griña batek hartu ditu bakearen adichkideak. Badaude, Aleman armada ahulago izanez, ez denetz muga... chilo bezala geldituko!

438. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Gure mendean aphezak ez dira hain ongi bizi. Zozo zonbeit dituzte oraino jelos.

439. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Orduan zu griñak jana zaukana, egunak ez askiz, gauak hor dituzu mundu huntako purgatorioaren gochatzeko! Nork ez du gogoan Aita-Duval Jesuistaren zinkurina Jainko Aitari: Pourquoi Seigneur fis-tu la nuit si longue, si longue pour moi! Zendako Jauna egin duzu gaua hoin luzea, hoin luzea neretzat!

440. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Athorra, Besta Berriko aldare mihiseak bezain churi baitzuen, galde egin diot, nork zaikon hoin ongi garbitua.

441. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Eta hunek: Nihaurek, Jauna! Ihardetsi nik aldiz, ez zezan holakorik othoi nihun aipa, bertzenaz amak sakatuko ziola: To, mutikoa, hoin trebea hizanaz geroz, hemendik goiti hihaurrek eginen duk boketa! Eta berriz ere irri, trufa eta josteta...

442. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Jarraik, hemendik aitzina, Jesus maiteari hain gogotik eta goraki eskua altchatuz egin agintzak, haur horiek ez ditzaten ukha, burhasoen lazakeriaz edo etcheko bizi molde zarraz, solas gelgarriez. Zeremonia ederrak burutik-buru.

443. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Zer kariaz utzi dute hain maite duten lurra eta atz-herrirat jo?

444. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Eta gobernuak bai choil batez ala ez choil batez nahi du trenka ditzagun bi auzi hain desberdinak...

445. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Bichtan da Bachenabarretik zernahi izanen dela... hoin hurbil izanki eta.

446. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Asko kintze arras pullitak ikusi ditugu bainan irabaztunek, denen buru, frango aise finkatu dute beren nausitasuna eta ez ditake erran auzia hain samurki joan dela.

447. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Nourbaitek galthatu zeion zertako hain goizik zotukatzen zen?

448. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Errazue ez dela hain gaizki! Alokairu horrekin egin ditake nik uste sakelako sos pollita. Ez duzue uste?

449. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gure goresmenak guzieri, eta segi dezatela, azken urthe hautan hoin ongi deramaten saila, Herri guziaren onetan.

450. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Eta egun batez, hain berantetsiak nintuen solasak entzun nintuen haren ganik.

451. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ez da balentria ttipia hain urrun botatzea holako pilotañoa. Eta uste dugu balentria handiagoa dela oraino, radioz haren gidatzea eta hain urrundik hoinbertze xehetasun haren ganik biltzea.

452. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Largabixta hoberenek ez dute hain urrun deus xumerik hartzen.

453. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lf 00001 Zuek zer ardietsi duzue, hain minkorki mintzatzeko? Zuek ere norbaitek behar othe zaituzte kendu?

454. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Azken hunek eskuratu izan du Madriletik español Mérite civil delakoa, hain funtski lanean ari delakotz Aldudetik Iruñerat doan bide berriari buruz.

455. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Penarekin ikusten dugu jaun maitagarri hori poxi bat urruntzen, hain delakotz jendekina eta argitua.

456. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Agian segituko ahal du hain ongi hasi ildoa, bazterretik bada ere.

457. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Konfientzia hoin ttipitua eta, ez ditzazkete orai bortxa Pragako buruzagiak beren karguen uztea.

458. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Gazteak, bada hain bat denetan.Ikas zuen buruen jabe egoiten.

459. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Hamabigarrena ez ohi zen lehenetik hain urrun, eta irabazteko lehen hortarat behar zen itzuli, bertzeak baino lehenago.

460. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Frantzisko Donearen garaian izugarrizko jantzi ta jostaketa naikeria zan; artuemanen zebiltzenak zikoizkeriz al zutena irabaztera egiten zuten; lizunkeri nabarmena ain zabaldua zegon, etzan iñor arritzen ta onak berak eraman bearra bezela artzen zuten; alkar eziñ-ikusiak, erriertak, gerra etengabeak zituzten pamiliak pamiliakin, erriak erriekin, laterri edo estaduak estaduakin.

461. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Ikuste onekin Jesukristoren neke-miñak ain barren sartu zitzaizkion gogoan, oietaz oroitze utsakin, ezin bestez, negar zotinka asten zan.

462. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Zein gauza maitagarria eta atsegiña izango litzeken lan-alkartasun geiagotan domua eta kapitala ain ondo alkarturik ikustea!

463. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Bere alde, ain eroria dagoala, ezer gutxi egin al genezake.

464. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Kipulea.- Lur epela jatorko ondo landara oneri baña ain epel eztiranetan be polito dator.

465. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ezin eiken iñok siñistu, emakume ain gaztea, ain zoriontsua ta ordurarte ain sendoa ilgo zanik.

466. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... benb 00001 Nora zoiaz, Maritxu, ain arro jantzita?

467. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Neri ez zitzaidan ain gaizki iruditu euskeraren alde egiten zan dei au, eta euskaldun guziak aintzakotzat artu ta orrela egiten asiko ba'lira, euskerak zerbait irabaziko lukela esango nuke.

468. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Monzon jaunari entzunaz, sanetan odola irakitzen zaigu! Ain da sutsua bere itza!

469. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Ain argi agiri dan gauza danez, bere oraiñaldia erakutsi bearrik ez dago.

470. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Gure artean batez ere, gizonak ain gartsuki eskatzen dun askatasuna ainbat kezkatzen duan arazorik ez dago.

471. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Gatxa izan zan niretzat ain biurri nintzala gauza asko aldebatera ixtea.

472. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Etzen errex itzultzekoa poema auxe, alare Onaindiaren itzulpena irakurtzerakoan, itzulbidean euskerak eztiola iñolako oztoporik jarri dirudi, ain baitago naturalki egiña.

473. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Latsibi, ain artua zeukan eleberria ere, oraindik argitaratu gabea, osorik irakurri zidan gure aguretxo maitagarriak.

474. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Dana euskeraz. Ain poliki, ain egoki.Umeak xoratuta, gurasoak berriz, lilliratuta.

475. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Ez noski. Ta gure lurreko urrea, arto, gari, igali ta barazki biurtu ta urteten da. Danak urre ori bilatuko ba ' luteke ez litzake ludi au ain oker ibiliko.

476. 1940-1968 zuberera poesia m. garde 0075 Baia Uskara, ene gaxoa,
kain otzagatik, iltra bayoa
Deusez'aren eskietan.

477. 1940-1968 zuberera poesia m. garde 0075 - Ez il kain fite; sart-adi kan
- Etxeño ba'duk bigotz batean.

478. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0126 Zegaitik agertu ete naz ain gordin eta ain zital?.

479. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0126 Zegaitik ain ume ta ain argal, eta ain sentzunbako?.

480. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0112 Eta bere ondoren etorri zan Bakalduna etzan ain zintzua ixan.

481. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0072 Ain bakarrik nere burua ikustean kale-argi batekin izketaratu nintzan: - Iñor ikusi al duzu ingurumari ontan? Nundik diran bai al dakizu?.

482. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 - Lenengoz zergatik ikusten zuan bere burua ain triste?.

483. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 Zergatik, naiz jabetasun osoa euki, etzan zoriontsu? Eta zergatik gero ain alaitsu?.

484. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0065 4. Aurkitu Jainko Aita, ikerketzen zabiltzan eta ain ederra dan oien Egillea, eta Jesukristo, gauza guztiok zer adierazi nai duten esaten diguna.

485. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0089 Erantzun zeure ingurraztian: Gogora ezazu, ain ondo egin ez zenduan lan bat amaitu zenduanean, norbaiti erakutsi ote zenion Nori ote?, zer esan zizuten?, zergaitik erakutsi zenien?.

486. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0112 Ausnartu galdera au: Zergatik uste duzu zuk, aldikada ontan, ainbeste ta ain ondo lan egin dugula?.

487. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Babi eta biak noren koloreko eta zeiñen antzeko ete einkezan zitezken galdeka ibilli ziran; zoragarria arpegia goratu euan zuan aitak, gaiñerakoa ain zoragarri baleuka, asperendu zan Babi ama.

488. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0158 Mr James hasarratu egin zan eta berba gogorrak esan eustezan, hain gogorrak ze ni be hasarratu ta joan egin nintzan.

489. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0008 Baina hain lodi dagoenez izeko Paulina, handik ordu erdi barru atsedena hartzen jezarri behar izan eban.

490. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0068 Joana da
jai-eguna; ta lanarenak darraitso oni...
Eraskin ori aldiak eroaten. Nun dago, orain,
igazko errien oiartzuna? Nun ete aurretikoen
deadarra ta Erroma'ren agintea ta iskillu
ta zaratak, ur ta lur ain arroputz ibilliak?
Bake ta ixillik oro
.

491. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0135 Ez dira ain ardura gitxiz baztertzekoak, aintzakotzat artu barik sastegira jaurtitzekoak.

492. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0035 Zure mosuan zentzuna
ain daukat josia, itxiko
neuskio Gotzaigoari
ere zugaz ezkontzeko
.

493. 1969-1990 bizkaiera poesia olerti 1985 0256 Aintza zuri, gizon jator, aundia,
langitean zuzen, trebe, gartsua,
arabar aldun bikaiñ, jakintsua,
zaintzeko Madrid'en Euskalerria!
Zeure ITZALDI betiraungarria
ain zeatz, egiti ta argitsua,
izango da unoro ospetsua,
euskotarren edestiko pitxia...
.

494. 1969-1990 bizkaiera poesia karmel 1989 0101 Txindoki'ko Mari, Anboto'ko Mari...
Agerkera ongarri edota gaiztoz
Euskalerriaren aintzin-aldi batean
Beren egunezkoz edota gauekoz:
Mari, Maya, Maindi, Maide, edo Mairi,
Erroturik zeudenean gizartean
Izadi Amaren loturakizunean
Euskereaz bat egiña ain bereizgarri!
.

495. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0071 Gauen bateko igesaldien bat euki dabela pentsatsea ez litzake ain arrigarri; ez ninduke ainbestetan itoko bere, ba-dakidalako orrelako gauzak sarri gertatzen dirala senarra aldi baterako etxetik urrunduten danean.

496. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0071 Denpora aretan ez zan ain errez ezkontza-austea lortzea.

497. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0008 Neure maiteagandik aiñ urrun! Au bakartadea biotzean! Au samiña! A!.

498. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0119 Ain luzaro jesarrita egon ondoren, on yatzu jatsi ta igon bear ori.

499. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Baiña laster baretu zan: mutikoak guztiak beljikarrak naikoa adikorrak ziran eta ikaskizunak ez ziran ain gogor-gogorrrak, gabean be Fleury'n ikasten jarraitu bear ebanarren.

500. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0075 Hain da bihotzgabea zeruen haserrealdia, hain hauskorra gizakien existentzia! 1457-ko urte dohakabe honen bigarren hilabetean gengozan Heriotza gure ziutateko portuan barneratu jakunean.

501. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0129 Eleiza barruan egozan zurezko gizairudiak hazur-haragizkoak emoten eben, hain ondo egozan eginak.

502. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0161 - Zure ezpata hain zorrotza dala esaten da, eze kolpu bakar batez ebagi daike gizon baten burua.

503. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Azkenean aingeruak eurak ain nasai egin eban lo.

504. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Eta toki ain ederretik, zergaitik alde egin zenduan?, txakurrari itaundu eutsan.

505. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Zutik, lerden, bera ain goi zan berogalluaren gelara.

506. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0071 Bizitzako joan-etorria ain askoren artekoa izanik, askoren ona artzen dot, ta mesede guzti orrek artuaren egiari erantzunez, eskerrak emotera beartzen nabe.

507. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Geiago oraindiño, Amabirjiña ain maite ebelako Karmel-mendiko Amabirjiña zoriontsuaren anaiak, deitzen asi jakeezan karmeldarreri.

508. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Gerona'ko probintzian, Santa Coloma de Farners'en jaioa izan arren, umetan Arenys de Mar, Mediterraneu itxas-egalera aldatu zan, eta gaur, Barzelona'n bizi izanik be, Salvador Espriu'k beti abestu izan ditu umetan ain maitekor bere altzoan artu eban itxas-bazterreko txoko pertxenta.

509. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 Inor baino zadorlari edo idazkari kargua hartzeko hain egoki, nire ustez.

510. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Eskola hau hain diskutigarria bihurtu bazan be, inork ezin lei ukatu bere nortasuna eta bere egitekoa.

511. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0178 Baina burruka hau burruka faltsua bihurtzen da: Beleen hitzek hilda dagoana errukigarriago egiteko balio deutse idazleari (horrexegaitik da hain eskasa nire ustez olerki hau).

512. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0027 Ain txikia izan arren, auntzen zaintzaille izan zan asieratik.

513. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0008 Baiña ez egon zuek orren zain: momentu onetan ez dautsuego Jesus'en Teresa nor zan eta zer egin eban esango; ortarako, bada, santuen auzietan ardura dauan gure Eliz-Alkarteak ain arretaz gertautako liburuan batu dauan bibliografi bikotxa, Santa onen bizitza ta edestia, naikoa litzakez, bai orixe!, oneik itz laburpean egokitu nairik lebilken edonor kikildu ta lur-jorik izteko; emakume arrigarri onek, izan be, sartu gura genduken zeatz-eite ta bereizgarri guztietatik gaiñez dagiala dirudi.

514. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 lgaro barri dogun II-garren Batikano, I-nengo Batikano-ren jarraipena izan genduan, 23-garren Jon Aita Santuak, Batzarraren asikeran, ain argi esan ez ba euskun bere.

515. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 Ori dana bide dala, igaro-barri dogun II-garren Batikano Batzarrak ain luze, ain sakon ta ain arretaz ikasi ta aztertu dau gotzaien gaia, au da arein eginbidea ta mailla Kristo'ren Elizan.

516. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Eta, entzulegoa inguratzea bai kantari ta bardin bertsolarientzat hain gatxa gertatzen dan une honetan, bosteun entzuletik gora batu izan ditu Amuritzak.

517. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0088 Kristauok ain bananduta gagozanik, ez dot uste: Kristo bat, Andra Mari bat eta siñismen bat ditugu; guk geure liturjia ta oitura berezi batzuk ditugu, ta Erroma'ko elizagaz alkartuteko, orreik galdu bearrik dagonik, ez dot usten.

518. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0165 Eriotza opa dau ortarako, ain maite dauan Jainkoaz batzeko.

519. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0016 San Migel gaiñera, haiñ harmadura astunarekin Sakramentu Santuaren aurrian adoraziñoko bueltak aidoso emuteko, mardula eta ibillera kementsua dakona izango da derrigorrez.

520. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0059 Dantza denbora danian, posiziño aldaketa bakoitzaren ondoren arkuak gerriraiño beheraketan dittuenian, erreberentzi politt bat eskaintzen dabiltzela dirudi, agurtzapena haiñ txukun eta aguro moldaitten bait daue.

521. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0264 3. Leenen eta bein, jauna esan neutsan nik azaldu egidazu, mendiak ain ezbardiñak izanarren, bertatik ekarritako arriak, torregintzan ezarriaz batera, zegaitik biurtu ziran guzti-guztiak kolore bateko, distiratsu, urpetik urten ziranak lez?.

522. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Gogoratu len ain sarri errira etortzen ziran galiziar txorrotzaileak.

523. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0011 Bakotxari berea emoten zalea, hona hemen haren idazkitxu batzuen idazpuru zorrotzak: Txotxolokeriak salatu eta txotxolokeriak egin; kontu, adarjotzaileekin; Itsuen errian... ikusi nai ez dauana errege; Jorratzaille batzuk jorratzen; Lauaxeta ez da ain erdal-bertsogille txarra; eta... Itzaldi luzeekin, kontu.

524. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Illuntzean, nekez eta mingostasunez akiturik, Irlanda'ko gudarozte-apurrak ain eragozpen artean erosi ta eskutatu egindako su-izkilluak arerioaren eskuetan jartzen dabez.

525. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 London'ek ez eban urrerik aurkitu, egia da, baiña pentsamentu ta ideia askoz, oso baliotsuz, jantzita etorri zan, borborka bere adimenean, eta danen ordez oneik lagunduko eutsoen ain eder jakon literatur-bidea artzeko.

526. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Uts-aldi ta ames-eten izugarria eroan eban, 1914'an, Mexiko'ko iraultza zala-ta, eta beste aldetik London'ek bere amesai iñoiz be uko egin ez arren, Egoalderako ibiltaldiaren ostean etzan onezkero, ain matxiñada-zalea.

527. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Egia esateko, altzari hau ez da hain zaharra.

528. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0017 Barruko aldea nahiko menditsua da, halan be goienak ez dira hain latzak edo larregizkoak (Bizkaiko goibehe ertaina 125 metro da, eta tontorrik gorena barriz, Gorbeia mendia da, 1.475 metro erpinean).

529. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Aurretikoak niretzat naikoa argiagoak ziran, garai a baiño beenago, erri ta tokien izenak diñoskuenez; ainbat urte joan diranarren, eta ikasteari ain gogor ekin, gaur ez gara oindiño areik baizen trebe leku bati ondo datorkion izena jarteko.

530. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Jardun bitartean, neure eritxiaren arauz, bertso onak marka gorriaz eta ez ain onak baltzez bereizten nitun.

531. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0331 Biztuaz joian ostera be euskaltzaletasuna, ain lur-jorik ikusten zan euskal izkuntzaz errukiturik.

532. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 LIZARDI.- Dena aldatzen baita. (Errezitatuz)
Oi zein dan ituna
garaion patua
Len ain ugari zana
gaur da bukatua.

533. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0060 Horrela bada, geure betebeharrak aurrera eraman ahal izateko elkarren beharrean gaudenez, gogorarazi nahi nizueke edozein familitan, gauzak taxuz eta pulamentuz egin eta bakean eta aurrerapidean hazi ahal izateko, semeek aita bat aitortu behar dutela; hala, egin dezagun guk ere topa hain handi, hain eder eta hain jator den geure Txapelburu Aita Sainduagatik (ok egiten du).

534. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0274 GIZONA - Itxaron apur baten! Ez zaitez hain prisatia izan.

535. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0073 Joatean Ligi-tik gora,
zabaltzen da begitara,
Harrixilopia-n barna
ez (bagenu) ikusia bezala,
hain berezirik
mendiarte bat zabala.

536. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0127 Etxeberri.
Santagaraziko herria
hain dugu maitagarria
Hori da nere gogoan
hausnarrean ari zaidan berria.

537. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0127 Gaztanbide.
Hala diagu, eta neu,
hain urrun joanik ere,
herritarren erdira
etorri nauk, eta ez atzeturik.

538. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0137 Horik horrela, laster, arren,
emaizkiguk xehetasunak;
nola hain azkar dituzuen
higuindu gure etsaiak.

539. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Ene jainkoak, harritzen nau nola hain izakera ahuleko gizon batek izan lezakeen lehentasuna mundu maiestatetsuan eta berak bakarrik palmadarra eraman lezakeen ikusteak.

540. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Orain, jainko guztien izenean, zer janariz elikatu da gure Zesar hau hain handi bihurtzeko?

541. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Oraingoz, ez dut nahi inork gehiago estutzerik, baldin erregu egin baniezazu onginahiz: gogoan hartuko dut esan didazuna: egonarriz entzungo dizut esan nahi didazuna, eta gauza hain larriei dagokienez entzuteko eta erantzuteko abagadunea aurkituko dut.

542. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0009 DOROTHEE - Inglesaren zuri erakasteko, deituko dugu, gure adiskide Timoleon... Baina nork du gure pentsatzen? Denetaz ahantziak gaitun... (geldi) O! ez dinat sekulan nere burua hoin bakar sentitu... Biziak izitzen nin. Biziaren beldur nun... Baina hik, Roxali, ez dezaken hori konpreni...

543. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0029 Eta nik, nere heldian, galdegin dionat: Maité, zer ari haiz hemen? eta harek: Ez ote duk ikusten? Harritua nintunan... Maité, hola, faire le tapin... Lehen hain ixila eta seriosa zunan... (geldi). Orroituko nun beti zoin polliko kantatzen zuen kominione haundi egunean: Egun eder huntara, goazen oro betan... Eta orain hola...

544. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0029 MAIALEN - Gaixo Maité! Hoin behera jautsi behar zuela...

545. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0068 DOMIKU - Bai, horixe. Herriko plazan urkatu baitzituzten, komuneroen aldekoak bildur-ikaretan jartzearren. Hura zen jendez urkatzeko garaian! Ikusleen begiek gorrotoa zerioten; ez ordea gizon bikain haienganako, Enperadorearen eta bere gizakume doillorrenganako baizik. Asko eta asko ziren negar egiten zutenak, Gaztela'ko libertadeak gordetzearren beren biziak hain gizonki ematen jakin zuten haien errukiz.

546. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0014 JEAN-PIERRE - Maiz idatziko dizut... MARITXU - Idatzi ala tirrit berdin da...Gaixo Jean-Pierre! Gaixo ni! Zendako mila sorgin ez da lantegirik gure eskualde hauetan?Beharbada hobeki bilatuz... Bokale edo Tarnosen... Paue ere ez da hain urrun, azkenean...

547. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0101 MAITE - Balean nindunan... Hiruzpalau gomita errefusatuak. Azkenean bat jin zaidan. Itxuraz ez hain gaizki. Egia errateko mutiko ederra. Baina dantzan hasi orduko ezpainetan ausikika hasi zaidan...

548. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0052 LINDA - Hain hunkituta nago ze... ez dakit zer esan!...

549. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 JOANES: Ez dituk bide onean irabazitakoak izango hain errazak badira.

550. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0153 IMANOL: Hogeita bederatzi urtetan uste duk gaur izan dela lehenengo aldiz neska batekin ibili naizela, edo? Hain arlote aurpegia ote zeukeat?

551. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0054 KALAMAX - Gizonok oiloak baino ahulagoak ote gara, bada, Antton? Oiloaren ipurtzulotik hain aisa lerratzen (labaintzen) den gauzak, neure eztarri zuloan planto egin? Nork pentsa halakorik gerta zekidakeenik?

552. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Hain izan zinen gizon zintzoa
eta hain euskaldun jator
eskerrak eta mila goraintzi
Fernando Aire, Xalbador.

553. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Zuk odolaren mintzoa utzi
baitzenigun hain maitakor,
eskerrak eta ikusi arte
Urepeleko Xalbador.

554. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0016 Alabaina, nekez jarrai dakioke aholku horri praktikan, zeren eta, benetako unitatea, jeneralean, bertan hainbat iharduera batera ematen diren establezimendua bait da, eta ez da beti hain erraza gertatzen bananketa hori egitea.

555. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0113 Igoerarik jeneralizatuenak Janarien sektorean erregistratu ziren, honi, igoera ez hain garrantzitsuekin, Kimikaren eta Altzarien sektoreek jarraituz.

556. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0022 Institutu Onkologikoak, bere ahalbideen neurrian minbiziaren kontrako burrukak aurkezten duen arazo hain latzari erantzun nahi dio.

557. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00002 - Nola zaude bada hemen, hain bakarti eta hain triste?.

558. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00030 Hidrogeno atomoaren tamaina hain txikia denez, metaleen sare-egituran sar daitezke.

559. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00119 Haatik, beste orbitalek ez dute eragin hori hain bortizki pairatzen (...)

560. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0077 NON - Hain gauza ederra bere zorroan ikustean.

561. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0077 Agurea hain gauza ederra bere zorroan IKUSTEAN, poz-pozik joan zen.

562. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0014 b/ Otoitza denak irakurri, azpimarratu eta elkarrekin otoiztu: JAUNA, HEMEN GAUDE GUZIOK; ZUK BAI MAITE GAITUZULA!
HORREGATIK EMAN DIZKIGUZU HAINBESTE GAUZA,
HAINBESTE ERREGALI, HAIN BIZITZA EDERRA!
GUK, TALDEKO GUZIOK, ZURE ONDASUN HAUEKIN
FRUITU UGARI EMAN NAHI DUGU, ZURE LAGUNTASUNAREKIN.

563. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0022 Bere lehengo baloreak aldatzerakoan, eta hain azkar gainera, krisis sentimentu bat zabaltzen da, artearen zentzua eta artea bera krisis honetan sartzen da eta gizartearekin batera aldatu behar izango du.

564. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0013 Eta bapatean, musikaren alorrean hain jakintsu zena harriturik eta liluraturik utzi zuen ahots haren hezetasun, lerdentasun eta indarrak.

565. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0003 Arkimedesek sakon aztertu zituen makinak, gogora dezagun hain ospetsua egin den bere esaldi hura: Emadazue bermapuntu bat eta mundua mugituko dut; edo polea-sistema batez itsasuntzi zamatua uretatik atera zuenekoa; edota erromatarrek Syrakusa inguratua zutenean, bere makinei esker zein estuasunean sartu zituen.

566. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0122 Eguerdia izan arren, ilunaurrea dala dirudi; hain dago ilun; hain dago goibel....

567. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 Gaurko egunean ez da hain erraza tonto izatea.

568. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0024 Udan hain ugari ikusi izan ditugun intsektuak (euliak, matxinsaltoak, tximeletak...) udazkenean hotzetik babesteko ezkutatzen hasten dira eta hauek ere erdi lotan igarotzen dute negu osoa.

569. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0060 Horregatik dago orain Miru hain gizena.

570. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0020 Donostiako Zabaldura ere txukun egindakoa izan zen, ez hain handiasmokoa, ordea.

571. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0037 Generadore termoelektriko eta aparatu termoionikoak ez dira hain erakargarriak bere errendimendu txiki eta kostu handiegatik.

572. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0051 Honen korolario bat hau da: faktore bat beste faktorez ordezkagarriagoa bihurtzen bada, hots, ez hain funtsezkoa, faktore horretako eskaria jaitsi egingo da.

573. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0003 Matematika Hastapenak delakoa, hain lan ederra izanik ere, hor dabil argitara-bai argitara-ez urtebete eta gehiago honetan.

574. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0070 Bere inguruan baratzak, larreak eta fruitarbolak daude: gaztainondoa edo intxaurrondoa eta hain bereizgarria den mahas-parra.

575. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0143 Hauek honela, badakigu jakin, bizkaitar eta gipuzkoar merkatariak XIII, XIV eta XV. mendeetan zehar oso trebeak izan zirela eta indarra ere bazutela Belgikan den Brujas izeneko hirian; hain handia, non aipatu mendeetan zehar beren erakunde eta etxeak izan bait zituzten.

576. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0043 Politika mailan, berriz, fueroen azken aztarnak galtzearekin, historian zehar hain gartsuki gorde eta defenditu zuen bere nortasuna galdu zuen.

577. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0107 Baina, ba da beste izenlagun bat asko erabilia, eta hain argi agertzen ez zaiguna.

578. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0010 Hain modan dagoen hitz honek interpretapen ezberdinak izan eta izaten ditu, nahiz testu-liburuetan nahiz euskal-metodoetan.

579. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0255 Honela ikasleen artean hain garrantzizkoak diren egoera espazialak landuko genituzke.

580. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 Hala ere ez pentsa higidura definitzea hain erraza denik.

581. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Errepublikaren garaian ezarri gobernu-erakundeak Erromarentzat ziren soilki, eta ezin molda edo aplika zitezkeen hainbat eta hain lurralde handien jabe zen Inperioari.

582. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0086 Beste alderdi bat, salbuezpenezko probintzien status juridikoa ukitzen zuena, jenderik gehiena nobletzak kontsideratua izatean zegoen; kaparetasun kontzeptua hain funtsezko gauza bilakatzen zen euskaldunentzat, non askatasun pertsonalarekin identifikatzen eta nahastekatzen zen..., euskaldun ororen kaparetasuna defendatzen zen, praktikan gero, hiritargo osoa zutenen hesparrura mugatzen bazen ere.

583. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Izan ere, hilkortasuna hain altua izanik, taldearen emankortasuna babestu beharra zeukaten, gizarteak iraun zezan.

584. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0051 Horrez gain, Egypto-ko zati hau hain emankorra izanik, urteoro uzta bat baino gehiago jasotzen zen han.

585. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0078 India-n, filosofiak eta erlijioak elkarren gain eta ondoan garatu dira: hinduismoa, budismoa... Oro har, honelatsu laburbildu ohi da hango pentsamolde hain ezberdinen jitea, batez ere Mendebaldekoarekin kontrajartzen denean: etsipena eta egonarria dira gizakiaren askapenera iristeko bidea; etsipen osoa irabazteko (= nirvana) egiten dira otoitz, sakrifizio, penitentzia eta gainerako erlijio-ospakizunak.

586. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 Ez da hain zaila hamar minututan ez erretzea.

587. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0011 - Gaur egun hain euskaldun diren euskaldun asko ezagutzen al dituzu?.

588. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0067 Ingurune urtarraren abantailak hain handiak dira, ezen espezie batzu ingurune lehortarrera moldatu izan ondoren, uretara itzuli bait dira.

589. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0128 Eta horretarako, lurra lantzeko tresnak asmatzen hasi zen, langintza hori ez zekion hain nekeza izan.

590. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0016 Ongi hersten ez badituzue, zuloetatik airea irten eta soinua ez da hain polita izango.

591. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Hain denbora laburretan hainbat gauza ikusi ondoren, erdi zoraturik gelditu zen Harkaitz.

592. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Bere buruari mila galdera egiten zizkion: - zergatik hil du armiarmak hain tximeleta polita?.

593. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0012 Beste historio batek hauxe dio: Kaid zeritzan errege hinduarrak, bere etsaiak bata bestearen atzetik garaitu ondoren, geldialdiari emana zegoen eta, bere herriak pakean bizi ziren bitartean triste aurkitzen zen, hain triste, ezen hiltzea nahi baitzuen.

594. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0012 Egoera horretan aurkitzen zelarik bere ministro Sase-rengana (edo Sisa) jo zuen Esan iezadazu - esan zion hain jakintsua zen gizonari- nola libra naiteke gauza guztiek nahigabea besterik sortzen ez didaten hagoadura eta hondamendi honetatik?.

595. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0012 Erregeak pozik onartu zuen eta berehala ikasi ere jokatzen; hain atseginez hartu zuen, ezen bere zoritxar guztiak bapatean izkutatu baitziren.

596. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0055 Baina erreakzioak molekula konplexuagoen artean edo egoera likidoan gertatzen direnean konkordantzia ez da hain ona.

597. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0024 Amak hori ikusi eta, zirikalari, deika: - Nora doaz mukizuok, nora zoro-zoro? Nora hain gangar? Ez duzue esaten, ba, aitak eta amak ipintzen dituztela erregaluak? Zer esaten duzue orain? Hortaz gainera, igartzen bazaitue lorik egin nahi ezik zabiltzatela, ez dizue ikatzik ere botako.

598. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0037 Hain azkar asmatzen zituen gezurrak, asmatu ere, almazen handi baten jabe egin zen denbora asko baino lehen.

599. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0085 Gure arbasoak, itsasoari hain lotuak, Barbarroja beraren aurka ere ibiliak dira burrukan.

600. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0101 (Nahiko arraroa bait zen ingelesez hain dotore mintzatzen zen irokes higuingarri eta usai-txarreko bat).

601. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0350 Aitzitik, gaur egun nabari da sozietate handiek (nazioaskotakoek eta antzekoek) duten autofinantziazio-ahalmen eskerga; hain da hau handia, ezen behin baino gehiagotan industri monopolio hauek berauek izan bait dira bankuak sortu izan dituztenak.

602. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0285 Baina ikus dezagun gertuagotik indukzioaren mundua, hain sarritan zientzia enpirikoen eustarri eta bereizgarri bezala jarri ohi den metodoa.

603. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0569 Dena den, hasieran errealitatea hain osatu gabea baita, utz dezagun auzia bere horretan.

604. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 Horregatik, ez da harritzekoa gure egintza moralak benetako moralitatetik hain urrun gerta daitezen; orobat, lege moral orokorraren erreflexu izan beharrean, norberaren mementuko interesen funtzio bihur daitezen.

605. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0356 Eta hain gazterik hil bazen ere, beste obra-sail bat ere onduta utzi zuen bilbotar harrigarri honek.

606. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Beraz, arkegizaki guztiak prejakintsu abizenaz deitzea ausardiatzat har badaiteke ere, 1300 zmampsup3; garun barnera lorturik edo ia lorturik zutenak eta kultura hain ederra sortu zutenak prejakintsu abizenaz deitzea ez da ausardia.

607. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0112 Hain hertsiki loturik daude ezin direla banatu.

608. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0217 Nahiz eta inguru honetan hain ugari diren ostrazaleak ezagunak izan, hala ere turismorako duen indarragatik batez ere, herri hau aipatzeko da.

609. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0191 Ez dakigu agerkariaren izena, ez eta orria noizkoa den ere, baina ba dugu makina bat albiste; gutarik hain urrun ez dagoen egunen bati bide dagozkio, orrialde honetan ageri diren izenetarik zenbait aresti arte bizi izan diren pertsonenak dira: Picasso, Stravinski.

610. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0191 Zein istiluk sorterazi du hain bataila itzela?.

611. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Bigarren hipotesiari buruz zeure ondorioak eta zuzena ala okerra den eritzia aterako zenituenez, hirugarren eta laugarrenei buruz bateraki ari gaitezen: 3. eta 4. hipotesiak: Biotatik lehenenak, erasotzaileak hainbeste eta hain elkartuak zirenez, ez zutela armen bidez agindu beharrik dio, eta besteak guztiz alderantziz, hain gutxi eta elkarren artean hain bananduak zirelarik ez zutela armen bidez agintzeko indarrik.

612. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Izatez gauzak ez dira hain erraz gertatzen, askoz korapilotsuagoak baitira.

613. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0204 Beste zenbaitetan, jasogailuetan eta atoi-ekipoetan, bereziki, hasieran momentu handiak eta abiadura txikiak behar dira eta abiatu ondoren, abiadura handiak eta momentu ez hain handiak.

614. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0004 Eskola ez zen hain txarra!.

615. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Fondo propioak ez dira hain errentagarriak, gehiegizkoak direlako.

616. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 Pasatako kontuak izango dira, baina ez hain zaharrak.

617. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0062 - Nondik zatozte biak hain pozik? - Hara, hasi zen Garbiñe entzuna nuen bai, hor goiko auzo berrian kafetegi edo Pub horietako bat ireki behar zutela, baina ez nuen uste halakorik ikusi behar genuenik Bertsotegietako herrian.

618. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0174 Zergatik dira Nazioarteko Itsas Legeak hain gogorrak?.

619. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0091 3. Zure ustez, zergatik daude hain xehatuak basamortuetako harriak?.

620. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0319 - Ez hadi hain azkar ibili!.

621. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Hain pisu handia jasanda, zergatik ez da mahaia hondatzen?.

622. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0029 Hauetatik itsasartearen esanahia oso garbi agertzen da, baina ez da hain erraza besteena garbi adierazten, Kantauri itsasoa eta Bizkaiko golkoaren kasuarekin ikusiko zenuen bezala.

623. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 130. or.ko mapak agertuko digu hori eta ondoren datozen ariketen bidez ezagutuko ditugu zein eratara eta zein lekutan lantzen diren gizakiarentzat hain garrantzitsuak diren landare hauek.

624. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0071 Erantzun: - Zergatik lortzen du Jesusek harrera hain ona Jainkoaren Erreinua azaltzen duenean?.

625. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0079 Dena dela, azal berriaren sortzea hain txikia den bulkanismo urria ere delako ezen orokorki muga pasibo batetan ez dagoela ez azalaren sortzerik ezta suntsipenatik ere onartu bait da.

626. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0055 Azken nazionalismo honek, jakina, ez du industrializazioa kritikatzen, eta bere ikusmolde nazionalistetan ez da hain sutsua.

627. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Aldi honetan hain zehatzak ez diren kontzeptuekin lan egin dezake, nahiz eta eguneroko errealitatea eta Naturan ematen diren fenomenoak behatzea funtsezkoa izan oraindik ere.

628. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Ia eskola denetan zeukaten izen hori ematen zitzaion gelaren bat, baina horrek ez zuen izenik ere merezi, hain zen zabarra eta desegokia.

629. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0074 Lehenengo baldintza baitan, oso sarri agertzen da oinazea, eta bigarrengoen baitan, berriz, ez da hain bakan.

630. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0081 Kasu hau nahiko arrunt aurkitzen da oinaze sinpledunetan, eta ez da hain arraroa, bestalde, infarto bat aurkeztu dutenetan ere, nekrosisaren kausa izan ez diren odolbideei bagagozkie.

631. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0086 2. Ondoren, langiroak eduki ahal izan duen eragina honexegatikoa izan da: Eskolak prestatu dion plataformaz eta Administrazioak une oroz eskaini dion laguntzaz baliatu delako; baita ere, ordea, erdaldunen presentzia sozialarengatik: etorkin nahiz bertakoari, erdalduna izateagatik, eta edukazioz, utzi egin diogu gure hizkuntzan egiteari, honela gutxienik dakienak gidaturiko diglosi prozesu latz batetan barrena abiatuz; ez baitzen gauza berdina gertatzen euskara ikasi zuten eta frankismoa baino lehen hain ugariak ziren etorkin erdaldunekin: orduan, oraindik, hizkuntzek bi aldeetara eragiten zuten.

632. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0109 Euskararen aldeko jarreraren pisua hain da handia, ze aurkakoan eta indiferentean kopuruak batu eta hala ere ez dute bataz besteko nabarmenik lortzen.

633. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0199 Euskaraz asibilapen hori gorra da (zubereran gaskoin-biarnoeraren eraginez ezik); gaztelania zaharrean z ozena zen, ordea, Jungemann eta beste batzuen aburuan ozenduraren galketa gaztelanian, agian, euskararen ukituari zor zaio, gutienez, Gaztelako ipar eskualdeetan, eta aro ez hain aintzinakoetan.

634. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0018 Badago asmoa, hain berandu gabe, aparteko txosten monografiko moduan bere luze-zabalean landuta argitara emateko.

635. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0021 Euskaldunek beren erakundeak hain maite izanik, haiek galtzea mingarri izan behar eta halaxe izan zen.

636. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0009 - A zer eguna!... Lehen hain pozik osaba aurkitu nuelako eta orain lurpean atxilotuta! Ai ene!.

637. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0015 Baina, hain ondo erantsirik zegoen ezin izan zuela kendu, bere bigarren azala balitz legez.

638. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0083 Hain eroso jarri zen, lo hartu zuela.

639. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0053 Nork erakutsi dik hiri adarra hain ongi jotzen? E, Mieliño maitemiño?.

640. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0007 Etxearen gure erdiaren zabalera osoa dauka, baina aldamenean gonbidatuen gela dagoenez gero, ez da hain handia, eta gainera, nola gonbidatuen gelak pareta barruko armairu horietako bat daukan....

641. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0045 Hain itxututa zegoen.

642. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0017 Tintin! Zer egiten duzu hemen, hain urruti, bakarrik eta bide erdian galduta?.

643. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0018 Untzi Karabela desegiteko indar ahaldunak non zituen orain gordeak hain bare eta mantso zagerien itsaso otsanak?.

644. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. añorga 0052 Ilea, estropajua bezala zeraman harrotua, kalpartua arrunt, izarrak baino distiratsuagoa, eta hain ugaria eta hain luzea ze, bere jantzi naturala zela esan bait zitekeen, aurpegia zein trunkua zein hankak estaltzen zituelarik oro.

645. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0015 Hori ez da orain hain zaila.

646. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0054 Hain zuri eta zahar.

647. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0094 Hara, Jutta dio Dirkek, egia esateko, ez nengonan hain triste.

648. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 Oraindik ez nagoela hain ongi igartzen diot.

649. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0036 Aurreneko egunetan Mortimer hain zegoen harriturik musikarekin, ordu eta ordutan egoten bait zen eserita geldi erakus mahaian, txori disekatu bat balitz bezala.

650. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0053 Hortik aurrera dena zaharra zen: txartelak ateratzeko makinek, hain zaharrak zirenez Victoria Erreginaren garaiko penikeekin bakarrik funtzionatzen omen zuten; liburutegia itxita zegoen beti; belaunaldi batzuk baziren txokolatea saltzeko makina hutsik zegoela; eta han, beheran, metro guztietako andenetan bezala, zulo sakon misteriotsuak zeuden.

651. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0053 Hain bista txarra zeukanez, ez zen gauza txartel bulegotik igogailuraino ikusteko;....

652. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0122 - Zergatik joan dira hain goiz Jones senarremazteak?- galdetu zuen arropazaindegiko emakumearen lehengusinak, Finney andreak, patata frijituak eta sagardo kopa bat eskainiz.

653. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0187 Mortimer, hain banana zalea izaki, inoiz ere ez zen asetzen bananak jaten, eta une horretan lanpetuegia zegoen bere ixturagatik kexaka hasteko.

654. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0021 Han goian besteen artean, zubiaren ondoan, aurrekaldean zeukan hegian eraikia, eta nondik hain ikusmira politak bait zeuden sahatsetara.

655. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0126 Wieberen begientzat hori ez zen hain tamalgarria izango.

656. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0114 Hain urruti eraman al zituen beltza zuri ikusteko mania hark?.

657. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0009 Ez dira hain zailak.

658. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 - Zergatik zatoz hain berandu?- galdegin zion amak.

659. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0046 - Leibelek, hain haserre zegoenez, ezin zuen hitzegin.

660. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0046 - Bai?- Baina hain baju erantzun zuenez, amak berriro dei egin behar izan zion: (...).

661. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0069 - Hain gaiztoak al dira umeak?- galdetu zion osaba Gerhardek.

662. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0006 Mundua ikusteko zuen irrika hain handia egin zitzaion ezin izan zuela atzera egin eta burua gortinen azpitik makurtuta leihotik begira jarri zen.

663. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0006 Ilargiaren zilarrezko argipean, guztiz bestelakoa zen berak hain ongi ezagutzen zuen herriko kale hura.

664. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0020 Gustatzen al zaizkizu barazkiak? galdetu zion Sophiek, elkarrizketa hain arriskutsuak ez ziren janarien inguruetara bideratu nahian.

665. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0081 Hain izututa nago Satanasen amesgaizto sarnazto honekin ez dudala jarraitzeko gogorik.

666. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0127 Sophiek belarrian kukubilkaturik segitzen zuen eta hurrengo ordu erdian gauzak hain arin eta hain isilkiro mugitzen hasi ziren ezen Sophie ez zen konturatu ere egin zer ari zen gertatzen.

667. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0142 Erregina hain seguru mintzatu zen, hitzik gabe geratu zela dontzeila.

668. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0078 - A ze aurpegia! Askoz ere okerrago oraindik! Besteentzat lana sortzen duzue, beraz? Eta hark garbi dezala zuen zerrikeria, ezta? Trini, hain edadetua izaki! Juanak hasperen egin zuen, bere onetik ez irteteko ahaleginetan.

669. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0089 Jo, sujeto! Hain itsusia banintz ni, seko deprimitua egongo nintzateke beti. Oso serioa da.

670. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0038 Ba... militarrak hain ergelak dira, uste dutela berrengantxatutako ordenantza mozoloa eta gorra dela.

671. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0059 - Hain klandestinoak zarete urtebete eman dugula zuen bila.

672. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0040 Beraz, hartu egin zuen, eta jan, ahalik eta hobekien: oso lehorra zen; eta pentsatu zuen inoiz ez zela egon hain itotzear bere bizitza osoan.

673. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0096 Hirurek begiratu zuten, baina hain sakona zen, ezen iluntasuna besterik ez zuten ikusten.

674. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0097 Geroago, automobila hain disparaturik atera zen ezen uharriak hegaka hasi bait ziren.

675. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0208 Berarengana ezin zen inor ailega eta berak ezin izaten zuen bere burua besteen aurrean nabarmendu, hain zegoen zanpatua denbora-mendi baten pean.

676. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0078 - Baina, baina, Proxpero, nola izan haiteke hain astakirtena? Mutilak, mutilak, gizona bai aldrebesa eta traketsa!.

677. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0170 Proxperorekin batera gauza asko hilko ote diren: lagun jatorra, leialtasuna, apaltasuna, umorea, hizketarako freskura eta irtenaldi zorrotzak, gardentasuna, herriko tontoa, , , euskalduna (euskara duena alegia, gaur egun hain gutxi gelditzen direnak), ohitura zaharrak, behi-perratzeak, arta txuriketak, belar-ontzeak, dotrinak, uztarriak, lotsak, lehengo ehiztariak, inozentzia, baserrietako gramatika, lasaitasuna....

678. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0088 - Ez nuen uste hain garesti izan zitekeenik.

679. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0007 Axular-en izena euskal-literaturan ez-ezik, euskal-elezaharretan ere itsatsita gelditu da, herriaren gogoan hain sakondua geratu baitzen hizlari eta izkiriatzaile honen izena.

680. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0091 ERANTZUNA.- Egia esan, ez nintzen hain alferra, baina gogo galduxerik egon nintzen, neure iskribuak, antikonformistegiz, argitaratzen ez zirela ikusirik.

681. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0101 - Ezen euskal literatura idatzia hain da gauza txikia, hertsia, interes gabekoa (Euskaldunek, ez soilki auzo herrietako literatura handiak, baina baita ere txikiak: Finlandiakoa, Gales herrikoa, Okzitaniakoa, Bretainiakoa ere... Europakoez baizik ez mintzatzeko, istudiatuko balitukete, ikusiko lukete zenbat atzeratuak dauden), hain da gauza erkina, diot, non euskal idazle batek gauza pertsonalak, ez ohituak, esatera gertu daudenean, pozik hartu behar bailukete haren herritarrek, eta lagundu; traba ipintzeko eta irain egozteko ordez.

682. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0053 - Ez naiz bizitza osoan hain serio egon! osteratu zion amonak! Utziko al diozu nire bilobari saguak bere logelan edukitzen?

683. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0201 Hain bere lekutik aterea zegoen amona, batera eta bestera eragiten ziola bastoiari, eta bat-batean, txarro altu eder bat astindu eta lurrera bota zuen, mila puskatan birrinduz.

684. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0062 Hitz batean, Rossi profesoreak diskurtso ederra bota zuen, baina hain luzea, lekukoak bere buruari galdezka hasi bait ziren: - Noiz bukatuko ote du?

685. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0167 Azkenez, berak irri egin eta amets batean abestuko lukeen txori batena bezala hain leun eta fin doinu egiten zuen ahots batez esan zion: - Bilakuntza Nagusitik itzuli zara, Atreyu.

686. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura jostuntxo ausarta 0021 - Hain adoretsua baldin ba zara, kapaz izango zara erresuma ikaratuta dauzkaguten ogro ikaragarrietatik libratzeko.

687. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura jostuntxo ausarta 0022 Basora joateko adorea hartu eta ogroak lo zeuden zuhaitz ondo batetan, bertara igonez harriak botatzen hasi zen, estrategia pentsatuz: - Bakoitzak, besteak molestatzen duela pentsatuko du, eta nola hain harroak eta hirakorrak diren, irainduko dira eta kolpez amaituko dute.

688. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0010 Zizpuru bat bota zuen eta leunkiro esan zion: - Oi printzea! Zenbat itxaron zaitut! Printzea, hain hunkituta zegoen, ezin zuela hitzik esan.

689. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0020 Hain urduri eta aspertuta zeudenez, zaldiak Maurizio astoarekin deskargatzen ziren: - Demonio babua! Nazkante zikina! Non da nire belarra?!.

690. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0023 Eta hain azkar hazi ziren ilarrak, ezen laster txikia geratu bait zitzaien flaskoa.

691. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0031 Eta hain bortitza, non ilar landarea errotik erauzi eta itsasoan barna eraman bait zuen.

692. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0015 Eta hain urrutira joan zen, inoiz gehiago ez bait zen agertu lurralde haietan.

693. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0016 Hain izan zen handia LU-ren poza, jauzi batez adar batetaraino iritsi zela, eta handik beste batetara, eta beste batetara, haren adiskideak bera bezain arin atzetik jarraika zuela.

694. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0006 Ezin eraman handia zeukan bere erraietako neskatoa hain itsusia, eta lehenengo emaztearen haurra hain ederra zelako.

695. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0031 Beltz haiek ez ziren hain gaiztoak izango nonbait.

696. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0002 Horregatik jaikitzen da hain goiz.

697. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0004 Ez dute besterik jaten, hain dituzte gogoko!.

698. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 - Zer duzu, katagorritxo, hain geldirik egoteko? Bukatu al zaizkizu goizean jarritako urrak? Esan katagorritxo, zer nahi duzu?
- Libertatean bizi nahi dut.

699. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0074 - Baina ez naiz inoiz hain zaharra izango.

700. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Hain urre al zegoen ba, Arzobizpoaren Egia fabrika hori?.

701. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0199 - Bidean edozein bandolero txar aurkitzeko arriskuan gainera, udako arratsak hain hatseginak izanda hemen eta hilberiaz konejuak belardi bazterretara hain jostari agertzen direlarik.

702. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0098 Ilobatxoak galdetzen dio orduan amonari: - Aizu amona, hain pobreak izanda nola eros zitzaketen ba hainbeste haur?.

703. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0121 Gizon hura hain zen zikoitza, odolki bat zintzilik jarri eta bere itzala jaten bait zuen.

704. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0074 Bere aitak esango lukeen eran: Zu beti hain ipurtmakala.

705. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0024 Semea ikustean amak esan zion: - Etxean hain laster? Eta urdaiazpikoa? - Salduta dago.

706. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0030 Wamba zen. Atera zuen jantziaren azpitik jaialdian jateko zekarren urdaiazpiko bat, eta Isaaken mutur aurrean ezarri orduko, judutarrak, bere arrazak hain gorrotozkoa duen zerrikia ikusiz, korrika batean alde egin zuen beste toki batera.

707. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0045 Bere buruzagia hain larri ikustean, bat batean barrura sartu zen oihukatuz: - Borrokara Desditxado.

708. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0011 XIMON: Alde, alde! BIXENTE: Nora joango naiz? Hain pobrea naiz... Goazen, katutxo!.

709. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0011 BIXENTE: Nora joango naiz? Hain pobrea naiz... Katu bat bakarrik daukat, eta zaku honetan bi letxua eta arropa batzuk, besterik ez.

710. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0088 Hain luzaroan elkar ikusi gabe, elkarren berri ere jakin gabe egon ondoren, hainbeste neke, oinaze eta nahigabe jasan ondoren... berriro elkarrekin, berriro Euskal Herrian, berriro etxean!.

711. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 - Uffff! Ukendu honek difuntu usaina izango du, baina, Alafede! Gustoz ez da hain txarra!.

712. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0054 Zera gertatzen zen: Nikolasa hain gutxi maitatzen zuen tipo honek, bere karreretako autoa engrasatzen pasatzen zuela ia denbora guztia.

713. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0030 - Hain dago pozik osabarekin, ezen aldaturik baitago.

714. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0075 Hala bada, Dave, hain gaizki eta gaiso egon arren, jarri zuten bere lekuan.

715. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0132 Bestela ezin zezakeen Buck-ek hain erraz harrapa.

716. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0059 Elisa, berarentzat hain kezkagarria zen ikuskizunari begira geratu zen.

717. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0099 Osaba Tom-ek kotxean itxaroten zuen bitartean, gazte bat iritsi zen zurrunbilo bat bezala eta beltza besarkatuz ahots minez esan zuen: - Baina osaba Tom! Zer egin dute? Nola izan dira hain gaiztoak?.

718. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0058 Baina zergatik ez zioten ba esan hain laster joan behar zutela? Berak ondo ulertuko zuen.

719. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0083 - Ez diogu tirorik botatzeko astirik emango. - Hori zail samarra izango da, Sandokan. - Ez dut uste hain zaila izango denik. Ikusiko duzu....

720. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0062 Aurten mondejuak egiteko porrurik ez dugu izango,
lehorteak aurrera jarraitzekotan;
ganadu janetako belarrik ere ez;
Txala ere gaixo jarri da eta albaitariak ziuraski ez du asmatuko zer duen;
uraren depositua zulatua dago eta lehenbaitlehen
hain garestia den berun berezi horrekin konpontzen
ez badugu egarriz hilko gara;
gaztainarik ere ez dugu izango gaizkilen batek heldu
gabeak arbolatik amiltzen bait ditu gu gosez akabatzeko asmoz edo; (...)
.

721. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0032 Mendilepo hura hain baitzuten beharrezko indiarrek.

722. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 Entzumena lantzeko bitartekoak ugariak izanik, hemen, adibide gisa, hain ezaguna den Bremengo musikalariak ipuineko pertsonaietan oinarritu gara: Astoa, zakurra, oilarra eta katua.

723. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0024 Ez zegoen hain urruti ere.

724. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0054 Mary ordea, ez baitzen hain tuntuna, esaten dio: - Bueno, Tom, e, adarra jotzen ez hasi hemen... e? Urak ez dizu kalterik egingo.

725. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0070 Beti amaren zain ibiltzen omen zen. Hain baitzen ona.

726. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0042 Bide batez, emakume potola haren adina asmatzea gauza zaila izango litzateke, hain pintatua bait zegoen...

727. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0072 Ez nuen uste hain ahulak zirenik, zioen bere baitan.

728. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0098 Azkenean ez zitzaion hain beldurgarria iduritu mamutzar * haren begirada.

729. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0118 Ehiztarien ahotatik gezur borobilak entzunak zituzten, baina hain itxuragaberik ez.

730. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0013 Hain zoriontsu zen eta hain harro zegoen bere seme-alabez... Hura bota baldin bazuen, une hartan buruan gogoeta beltzak zebiltzalako izan zen bakar-bakarrik.

731. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0069 Mindu zen PETRA, hain gertuko zituen BELARTZELAITARRAK zirela jakitean eta etxekoei esanen ziela adierazi zien.

732. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0082 - Hezurrekin ez duk hain azkarra esan zuen Gorkak -.

733. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0109 Zaintzaile lana ez zen hain gogorra; Ane, gustora zebilen koba barruan kantari haruntz-honuntz.

734. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0116 - Sentitzen diat, Kedar, hain duk leku arraroa hau, susmo txarrak sortzen zizkidak. Kedar ez zen mindu.

735. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0177 Lenoir jauna eta zu, zeuen ikerketan hain interesatuak zergatik zabiltzaten ere bai.

736. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0204 - Hain da arraroa, bakartia eta toki sekretuz betea! - Beno, hemendik joateak guztiok pozten bazaituzte - esan zuen Julenek -, ni ere poztu egingo naiz, ba.

737. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0019 - Zure aitak ikastetxean eman dizkizuten notak ikusi ditu, eta hain txarrak ere ez izan arren (ez genuen oso onak izango ziren itxaropenik), oraindik zure adinerako nahiko eskas zaudela adierazten dute.

738. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0068 - Gabon-agurrak egitea hain nekeza gertatzen al zaizue ala?.

739. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0114 - Iruditu zait bai gaur goizean hain zeru iluna ikustean.

740. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0008 Hantxe aurkitu ohi dute gure menditarrek beren janari, lanbide, atseden, jolas eta batez ere giza-izpirituarentzat hain beharrezkoa den bakea.

741. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0053 Eneko-k igarri zionean Otxanda-ren ahotsari, gelditu zuen idi-parea eta liluraturik bezala kantu hotsari adi egon zen, hain eztiki kantatzen baitzuen gure neskatilak, baitipat bere bihotz maiteminduarentzat.

742. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0070 - Aktore nagusiak zure antza zuen, baina ez zen hain panpoxa.

743. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0096 - Hain txikia izateko ez dago gaizki ezta?- galdegin zien Ayrton-ek bere bidaiakideei.

744. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0017 Ibanek, bere anaia ez zapaltzeko kontuz ibili behar zela esaten zuen beti: hain zen txikia Eneko.

745. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0012 - Egia! erantzun zioten lapurrek. Zentzu oneko gizasemea haiz. Ez dituk denak hain prestuak.

746. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0058 - Delako zerua hain gertu bazenu aingeruekin eskuz-esku musean ibili besterik ez zenuke gaur.

747. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0025 Ohituraz hain lasaia eta hotza zen gizon hura itxuraldaturik zegoen memento hartan saminaren saminez.

748. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0036 - Hain urrun al dago portu hori?- esan zuen Carmaux-ek.

749. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0011 Nigarrik ere ez du egin Agnanek, hain harriturik geratu da! Andereñoa ezker-eskubi zigorrak banatzen hasi da; lerro pila bat geneukan denok idazteko eta, azkenean, honela esan digu andereñoak: - Eta orain lainezarik*laineza: harrokeria, ergelkeria gabe ikusi nahi zaituztet.

750. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0083 - Gauza bakarra eskatzen dut, eta da esplika diezadatela arkume hanka zergatik den hain garestia! - Zoaz zeure gelara jostatzera, Nikolas - esan dit amatxok.

751. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0108 Nik ere zupatu nuen, eta esan beharra daukat ez zitzaidala hain ona iruditu, eta ni ere eztulka hasi nintzen.

752. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0142 Egia esateko, azken finean, ez da hain atsegina han bakarrik egotea, ezer egin gabe eta ezkutaturik egotera behartuak, eta arrazoi nuen nik eskolara joan nahi nuenean, buruketa eta guzti, eta Alzesterekin topo egin izan ez banu orain errekreoan egongo nintzen eta kaniketara eta polizia eta lapurretara jostatzen egongo nintzatekeen eta ni oso ona naiz kaniketan.

753. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0028 Egun batez, Much bere gurasoen errotara joan zen; Robinek hain beharrezkoak zituen berriak ekarri zituen eta umerzurtza nola zegoen ere jakin zuen.

754. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0294 Jolastuz, geziak botatzen zizkieten eta soldaduek haien ziztua hain gertu sentitzean, dardara bizian jartzen ziren.

755. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0031 Ezin zuen etsi, ezin urra bere isiltasuna... izan ere, helmugara heltzeko hain gutxi falta zuelarik.

756. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0078 Segidan gertatu zena hain arina izan zen Vaniak ez bait zuen aukerarik izan eragozteko.

757. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0122 Begiak beheratu eta ez zen inor ere mugitzen lekutik: hain zeuden-eta hura ikustean txundituta.

758. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0013 Gure Elizbarrutian denok egin behar diogu geure buruari honako galdera garrantzitsu hau: Gure artean zergatik ote dago hain gazte gutxi apaiz izateko prest?.

759. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0077 Hain begi zuriak ixten dituen izua, probatua izanen da,
hiru kopatan serbitua
olatuen itzalpean.

760. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0145 Kondu brodatuek dirdir egiten dute haren bizkar gainean
liburu baten azkata ñimiñoek ere dirdir egiten diten
hire eskuetan:
Arrotz egin behar du inondik
hura bizindar huts denik pentsatzeak
eta hark nirnir egiten du
sumatzen dun aldameneko koartoan nola dagoen pilpiraz
hire gelditasunak paretak marrazten dituen bitartean
paretak
eta orain bere pisu guzia lurrera botatzen du kanpoan
oraindik entzun egiten duzu bere giltza
soinua zuregandik hain hurbil
itsatsita geratua
bere zelatan egotea hain da penagarri,
non lurrera baino lehen bere ile kilmin batzuk jaso ditudan.

761. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00060 Ez dago hain gaizki.

762. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Azaroaren bostean udaren hasiera alde haietan, eguraldia oso lainotsua zelarik, harkaitz bat begiztatu zuten marinelek, untzitik kable erdiko tartera; baina haizea hain indartsua zenez, zuzen-zuzenean bertara eraman gintuen, eta berehalaxe zartatu untzia.

763. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Zoruaren inklinazioa hain txikia zenez, ia milia bat ibili nintzen itsasertzera iritsi baino lehen, arratseko zortziak aldera izan zelarik, nire ustez.

764. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Gero beste milia erdi bat edo jarraitu nuen aurrera, baina ezin izan nuen etxe edo jende arrastorik aurkitu; edo agian, hain ahul nengoenez, ez nintzen haietaz ohartu.

765. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Gainerako ganadua onik eta osorik ekarri nuen eta Greenwich-eko bolatokiko zelaian larrean utzi, hango belarra hain goxoa zenez gogotik jan zutelarik, nahiz eta ni kontrakoaren beldur izan.

766. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Eta ziur aski ezin izango nituzkeen onik mantendu hain bidaia luzean, kapitainak ez balit bere bizkotxorik onenaren parte bat eman, hauts bihurtu eta uraz nahastuta, haien eguneroko janaria izan zelarik.

767. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0212 Begirune handiegia diet koroadun buruei gehiago luzatzeko hain arazo ederrean.

768. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0075 Oraingoan, nolanahi ere, nekerik gabe egin zuen igerian ordu erdiz, baina zeukan txakur-saihetsartea eta zango mazkarrak ikusi zizkiotenek ez zuten ulertu bizirik jarrai zezakeenik hain gorputz gutxirekin.

769. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0230 Jeneralak hain estrainioa eritzi zion mezuari, eta hain irregularra moduari, non garrantzi handieneko estatu nagusiko arazo bezala ulertu baitzuen.

770. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0230 Normala zen garai hartan mandatuak aldrebestea eta segurtasun-arrazoiengatik berriemate militarrak nahas-mahastuak izatea, Espainiaren kontrako lehen konspirazioetan hain baliagarriak izan ziren mezu zifratuzko sistemak bukatu zituen gobernuen zabarkeriaz geroztik.

771. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0230 Jenerala hain defraudaturik sentitzen enigmaren erraztasunarekin, non ez baitzen alaitu ere egin Jamaikako bere salbatzaileari egin zion ongiaz ere.

772. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0017 Lotus baten gainean eserita ageri zen Maisua; lotusaren hostoak hain zeuden sakon irudikatuak, non harritik aske zeudela bait zirudien.

773. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0276 Berak hain gustokoak zituen hemeretzigarren mendeko nobelagileen deskribakera erabiliz, osaba hirurogei bat urtetako gizon haundi eta bete samarra zen, beltzarana, buru eder eta soilekoa, jeneralean urdinez eta horiz jazten zena.

774. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0276 Orain ez nuke ironiaz hitzegingo hain ondo plajiatzen duen gizon baten aurka.

775. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0018 Ordura arte hain berezkotzat eduki zuen ekintza mota zehaztasunaren hesparruan kokatzeak txunditu zuen.

776. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Norberaren autosufizientziara (irrifarrea eragiten dio orain hitz honek) ohiturik zegoenarentzat iharrausia gehiegizkoa izan du, ez zukeen esango besterik gabe baztertua izatea hain anker izango zitzaiokeenik.

777. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Dagoeneko bere onenak emana delako egiztapena (horra hor, ez da besterik) jasangaitz zaio, eraikitako arkitektura guztia gainbeheran datorkiolako bere soilean hain hotz, hain anker ageri zaion datu sinple horren, zenbaki itsu horren poderioz.

778. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Aurrez, baso itxiaren zatian, Josek kabi izkutu batzuk erakutsi zizkidan, baso hura hain ongi ezagutzen ez zuen beste inork ikusiko ez zituenak; baina han, paradisu hartan, begi aurrean ikusten ziren nahi haina kabi, katagorri zulo, piztien egoitza, etab.

779. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0083 Geroago etorriko huen agure eta atso zaharrek kaleetan ikustean, Jaungoikoak hire aitari kendutako bizia zergatik hain luzaroan konserbatzen ote zien galdetzea.

780. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Mutikoak, hain fresku eta gustora bere ametsean murgildurik zegoelarik, izualdi bat sentitzen du.

781. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Osteguna zenez, ez nengoen hain desmoralizaturik, asteburua bertan zegoelako eta, azken batean, asteburuak ziren nire dibertsiorako esperantza bakarra, Durangora jaitsi eta lagunekin ibiltzen bait nintzen.

782. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Zer atsegina berea, txori bat hilik lagunei erakustean! Zer begi ona duen, zer esku trebea, hain laster ibiltzen dena hiltzeko! Goiz edo berandu hil behar zuen, dio Txominek, eta nik ez diot zapelatz gaiztoak haina min egin.

783. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0063 Orkatzari, behin honela kontatu zion: - Hik hain lasterra haizen horrek, ez ote hezake haizearen usaina bil?.

784. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0086 25) Gure arbasoen epopeia, mendez mende, hain gogor erasoa izan den hizkuntza baten alde.

785. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0049 - Hi, Sabin, nor da bileran hain egoki mintzatu den beltzez jantzitako hori? Sabin larri samartu egin zen.

786. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0060 Agian ez zen hain gaizki biziko neska haiekin.

787. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0012 Baina orain, untzian, ikusten dut Maiderrekin igarotako denbora ez dela alferrikakoa izan, zeren besterekin hain goitik eta harro agertzen den begirada hura, niretzat bestelakoa baita, malizios, biok zerbait ezkutu, zerbait ilunen kide bagina bezala.

788. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0021 Kanpora, kanpora! Ez zen holakoxerik ezer gura Noe, doinutxo hain gizaixo eta hain berri haren bidez, lehenengo aldiz euripean entzuten zena, egiten ari zen animalien selekzioan.

789. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0034 Zer diot? Ba dirudi gehiago zezen-talde batek, hain datozela bete eta batuta.

790. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0087 Errax da jende hain leial horrekin adiskidetzea.

791. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0037 Haren ilea urre kolorekoa zen, baina hain zurbila, non nekez bereizten bait zen bereizi ere lurrean erorita zegoen larru zuritik.

792. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0060 Antzinako garai horietan hain ugari ziren ipotx horiek, ezen aski bait zen edozein basotan bati deitu, eta berehalaxe azalduko ziren bi edo hiru.

793. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0110 Baina ikasi ez da hain erraz ikasten.

794. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0084 Ixilune haundi bat nabaritzen zen leku guztietatik zetorrela; bazirudien isiltasun hori garbi asko entzun ere egin zitekeela, hain zen pisutsua gauaren indarra-ta.

795. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0120 - Eta zergatik da hain garrantzizkoa garrantzizko: importante? - Ikusi. Kontalariak esan dit inori ez ziola hori esan.

796. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0075 Baina ez legoke hain garbi personaiaren etsipena, heriotzaren zihurtasunak baino, elementoen insistentzia ehoskorrak motibatzen zuenik, historiaren amaiera nolabait ere harrigarria den manera batetan prezipitatu ez balitz.

797. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Kalaako Aize horrek hain dit susmur mingarria ekarri.

798. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0113 Alabainan, gaizoek, hain lañoki, hainbeste maitagarritasunez linburtzen ninduten! Hainbeste atseginekin ederretsi zidaten! Bere goibeldura ofizialetik gaindi, bere begiak baliatzeko hain errebesa zen Margaita bera! Mintzatu beharrean, haur-denbora orroitarazi nien.

799. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0008 Askotan pentsatu dut nola gera zitekeen dena hain lanbrotsu, amets bat ez bazen eta maiatza aurreratu xamarra bazegoen.

800. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0008 Hasieran ez zen hain osoa: jakintsua eta apasionatua bai, sentimenduetatik aparte ere apasionatua izan daitekeen pertsona.

801. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0008 Egia esan, ez nintzen beti hain ziur sentitzera ausartzen eta dudak sistematikoki asmatu eta dosis guztiz neurtutan azaltzen nituen.

802. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0052 Instantean jakin nuen ideia indartsu bat jaio zitzaiola, hain nabaria zen gorputzak jaiotz hartan egindako lana.

803. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0074 Horregatik eseri zen hain gustora aulkian.

804. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0091 Azkenean, etxeko atea izan zen oztopoa: ez zitzaion sekula hain pisua iruditu.

805. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0091 Bi eskuak erabili behar izan zituen eta horregatik zedukan hain itxura arraroa sarrerako ispiluan: sonbreroa atzekoz aurrera zegoen.

806. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0006 Behin baino gehiagotan erabakia zuen ez zela horrelakorik egin behar, hots, egunaren hasieran harria noraino eraman behar zuen begiratuez gero, hain bide luzearen ikusteaz aldez aurretik, eskuak arrokan jarri baino lehen ere, ahulduta sentituko zatekeela; baina alferrik dena.

807. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0078 Pentsa dezagun, ordea, gerta zitekéen gauza baita, Alfonso XIII erregea ez balitz hain agudo hil, eta beronen pertsonaz errestaurazio bat egon balitz zer gertatuko zatekeen geroago.

808. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0090 Ni neu segur nago Akinoko sainduák ez zukeela susmatuko sekulan bere filosofiá hain modu ugari batez erabiliko zioketenik.

809. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0049 Zu horrelakoxea baitzara, hain eznatural eta tenteki aurkeztu nauzu ze, lepoan zaldi-koilare bat banu bezala aurkitzen bait nintzen.

810. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 Hain ustekabea izan da! Atzo, zeure onetik kanpo zeudenetik, a zer aldaketa! Zure irudimenek jarraitzen zuten eta ez zinen sendatzen.

811. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0077 Baina ni, hain naiz ahula eta hain neketurik nago... - esan zuen ahots nahigabetuz.

812. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0077 Hobe izango da kopiatzeari uztea; kapitulu hau bukatzen duten bi orrialdeok besterik ez dut egingo... Arkadii, aspalditik galdetu nahi nizun: nolaz uler daiteke hain ongi ezagutu nazazun?.

813. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0101 Une honetan, entzule guztiek bihotza nola kizkurtzen zitzaien sentitu zuten, eta Yulian Mastakovitchek berberak, hain izaera irmokoa izanik ere, agian gogorra, ezin izan zien malkoei eutsi.

814. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0069 Hila zela uste izan zuten denek, hain zurrun (gogor) gelditu bait zen.

815. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0080 Denbora luzean egon zen Jesus zintzilik; hanartean, otoitz bat esan zuen goraki: Zergatik utzi nauzu, Aita? Hain hurrun al zaitut enegandik! Zatoz laster, sokorri nazazu, ona bait zara eta sekula ez nauzula utziko ba dakit.

816. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0148 Itsasoko uhinetatik erensuge bat agertu izan balitz, ez zatekeen Gotzon hain txundituta geldituko.

817. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0064 Asmatu mundu hura, seguraski, hain maiz eta biziki sendituarazi behar izan zuen, non azkenean Arrosak berak ere sinetsiko bait zuen.

818. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0021 Jauna edasi nion bukatzean hain hunkigarririki ikutu dizkidazu barruak zeren hiltzoria izarak baino xurixkago somatzen baitut begiaurrean gorputz harturik; begi xaxta beldurgarri horiek buruan dabilzkit oraindik eta gero ere amets artean izango ditudala ziur nago.

819. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0021 Xehetasunak, halabaina, hain kontraesanguratsu eta lanbrotsuak ziren non lokartzeko suertean gertatu bait nintzen, benetako istorio harek ardura izugarri isioten zidan arren.

820. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0027 Hain zen haundia hango karakotsa, ze pentsaezina zen herrian honenbeste oilar behar zenik, eta gotzaiaren untzian heldu zirela uste izan nuen.

821. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0084 - Hain goizik zergatik hil nahi duzuen jakin al daiteke?, galdetu zuen.

822. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0084 Hain ongi ezagutzen zituen eta biak ederki berexten zituen, Pedro Vicario koarteletik itzuli ondotik bereziki.

823. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0111 Lau intzisio zituen urdailean, eta horietarik bat hain larria ze batetik bestera pasatu zuen eta pankrea apurturik utzi zion.

824. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0125 Lehorrera baino lehen zapatak erantzi zituzten eta kalean barrena mendiskaraino oinez oinutsik abiatu eguerdiko hauts kiskalgarrian tiki-taka, ile xerloak zainetatik atereaz eta hain heiagora lazgarriz negarrez, ze pozezkoak ziruditen.

825. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0167 Guztiek ikusi zuten irteten, guztiek konprenitu zuten hiltzekotan zirela bazekiela, eta hain aztoraturik zegoen ze etxerako bidea ezin asmaturik zebilen.

826. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0005 Amak galdetzen dio: - Nola hator (zatoz) hain arin, seme?

827. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0014 Etxaurrek mutilari begiratu eta esaten du: Baina beste mutil bat ez zen hain pastela.

828. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0027 Begiratu batez, gezurra zirudien oinpuntarik oinpunta erabiltzeko pelotoi jostailu eta putzontzi batek nolatan hala sortu zezakeen inorengan hain deliriozko grina farregarria.

829. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0071 Hain hirikide sofrituek banan banan bonobusa pikatikean ezarri eta aurrera pasatzearekin bat hurreratzen zen txofer kobratzailea peskantean.

830. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0071 Busak hain desordenuz ibiltzea haren beraren errua baino gehiago izango zen EMTrena, (...).

831. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0094 Arku erromaniko bat hain soil agertzen zen artean ozta ozta zutik.

832. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0116 Jende haren ahotan hain bonbaziazko esakizun hutsalak entzuteak, eta egungo demokrazia zen baino besterik zelako itxaropenaren usteak, edonor nazka zezakeen, baina hala eta guztiz ere han zegoen Tejero lehengo eta oraingo familia bat beraren menbruekiko aitatza egiteko.

833. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0162 Baina, oi ene! Eta, zakurrak? Ez ba, ezta; lehenago bere aldian leku emango zitzaion beste 36 bati Franco eta guzti, zakurrak hain basati sarraskatuko ziren baino.

834. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0027 Gainera, lehorte hain luzearen ostean, ez zen ohizkoa.

835. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0029 Mamu hori hain zen poliki egina non lipua, abila zen bezalakoa, ez baitzen ohartu ere mamu bat zela.

836. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0064 Goseak eta inpazientziak traditurik, berriro alderatu zitzaizkidanean, ez zuten ezertan ere gizaki baten antzik, eskuak zerura altxatuta hain heiagora izugarriak egiten zituzten.

837. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0014 Hain maite eta hain ezagun dudan Ines urruti sentitu dut.

838. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0010 Edurne, Mattinek inori ezer esan gabe hain maite izan duen neska ere hantxe zegoen zain.

839. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0117 Hoin apal izaki-eta populu horiek, lanik aski eguneko ogia lurretik ezin ateratuz, eta arma erosten ari dira: arma, kanoi, aireko, hil-tresna.

840. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0111 Horregatik Ezkiraren maitasuna sendotu egin zen eta nik uste, hari esker osatu egin zatekeen, haren gaitzepela hain makur izan ez balitz.

841. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0045 Non eta nola ikasi zuen kanta hura, nork sartu erazi zizkion ahapaldi haiek hain barnean?

842. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0087 Agi denean, hamasei urte zituela hasi zen Nafarroako mutiko gazte eta hain gazte ez ziren batzurekin ibiltzen, eta harrezkero etxean geroago eta okerrago, bi bide bazituen eta hautatu beharrik: etxekoa, anitz sufrimentu baita laborari etxe batean, eta haatik badakizu ez zarela gosez hilen aziendarekin eta, pentsa gabeko ondikorik gertatu ezik; eta zein zen ene aitak zuen bigarren bidea? Kontrabandoarena!

843. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0012 Manteka ospitalean esan bezala eta loritoak? Non ote zeuden Katty eta Cindy eta zergatik hain isilean?

844. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0056 Hogei urte botatakoa zen herrian eta hain denbora luzean lortutako begiramen guztia gau bakar batek desegin behar ziola pentsatze hutsak berritu zizkiola sarjentoaren sabelari gurutzatzen zitzaion jendeak entzuteko moduko kurruxkada gero eta saminagoak.

845. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0056 No exagere, numeroak, baina sarjentoak ezizenetara hain emana zen herri hartan betidanik sarjento soil batez ezagutu eta agurtu izan bazuten ere, zerbait erantsiko ziotela handik aurrera.

846. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0136 (...), eta entsaladari ekin zion, Manuelek bere zigarroaz jarraitzen zuen bitartean, apetitorik ez, ala?, eta patroiak zigarroa itzali zuen amorruz hautsontzian, sotoaren jabeak ez lukeela hara tabakoa eramandakoen izenik botako, eta tenienteak tomate puska bat tenedorean zuelarik, hain ondo ordaintzen al diozue? baina Manuelek ez dut fiantza bat ordaintzeko ere kupidarik, tenienteak, berriz, harritu egiten nauzu, ez al zara, ba, Bilboko kargamenduan ere partaide?

847. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0085 Gezurra dirudi esan nizuen, baina zuek ez zinaten horretaz, salatzen nizuen gezurraz jabetzen, hain zuen paperean, hain bero, hain dogmaren pean bait zaudete biok.

848. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0126 Gure esteak eta besteak mokoratzera ausartuko litzakeen arranoari tiro bat eta kito! Baina gauzak ez dira hain errezak.

849. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0076 Ez diakinat zergatik hain gaizki hartzen duen mundu guztiak.

850. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0280 Zeharo ahaztu zen lehengo saminez eta arrenkuraz, hain gorroto eta nazka gordina sentitzen baitzuen munstro gizaxka haienganako.

851. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Eta egin beharrekoa hain duk atsegin, hainbeste berezko joera lasai ager diutezkek, non egon ere ez baitago eutsi beharreko tentaziorik.

852. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0150 Erratz, areta Xaxi hain ibiltaria, gainera, Adur, ezen oraindik minbera dudan ipurdia edonorengan hobeto zolitzeko, nabastarre oparoagoz, alegia, nirekiko susmoak ekiditeko aski zuketenik girtenean gurutze bat irartez, zuregandik solijitzeko ni zauritzea premiatsutuz edo giarren hazkura lagaz eskuan hartu, ni, hegarako ez baina hauspiltzeko bai (eta soilik) balio bait nezakeenarena eraginez praile eta moja (inkisidoreak ere oso ziren sumati) guztien aieruak ezabasteko, nahasi.

853. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0187 Gero ordea Hodei (hain zaio atsegingarria kuika ibiltzea) izutu asturuz uxatu itxadopena zapo bilakatu zen, zitzaion, are bortitzagoa gainera zenbat eta sarriagotu behin bere emaztea agertu zitzaion eretia, seme baldresa besotan, ez zena (hurrik ere) berau elizan emaztearen Amabirjina bizkiari altzoan falta zitzaion (Xakubi zurginak ahantzia. Behar bada semerik gabekoa gurago zukeenez, birjinago zeritzolako) Kixmi semearen antzeko, bere oinetara belaunikatzen, otoitz aitzakiaz (tenorean) ahozpetuko zen apezaren uretakoa, irudikoa (haizatu ere, nahiz ditia inudearena ukan: Urria benetan) baizi eta zeinari ezinen zion Indiano ziztro jeloskorrak, orain bai ezetz, bizia barkatzen ahal; batez ere milariak seme bort apaxtun batez egitearen ozarkeriagatik.

854. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0186 Sarritan entzun ohi zuten elezahar eder hau neguko gau luzetan supazter txokoan bildurik, baiñan hala ta guziz ere etziren sekula aspertzen aitonaren ahoz behin eta berriz entzuten, hain iaioki, apainki eta egoki kontatzen baitzekizkien ipuiñok.

855. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0392 - Barka iezadazu, Maider, hain gordin mintzatua.

856. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0436 Zure presentzia, estimatzekoa ez-ezik, hain bait zait ezinbestekoa...

857. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0035 Lehenengotan hain kontzientzia lainoa zen, non ez bainuen elkar gainka zetozen sentsazio haien sorbururik berezten.

858. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0093 Zoro mota berri hau, ordea, hain da berezia, non bera baita eremu eta muga.

859. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0126 Oroiterazi nion, lehenengo arratsa zirkuloan pasa ondoren Bonnetik Kô*lneraino nola itzuli ginen, nekaturik, dohakabe eta lurjota, eta nola trenean, taigabe, esaten zidan: hain xamur zara, hain xamur, nola nire sorbaldaren gain loak hartu zuen, eta noizpehinka iratzarri egiten zen, urduri, kanpoan errebisatzaileak geltokien izenak esaterakoan: Sechtem, Walberberg, Brûhl, Kalscheuren, aldiro, izuarekin ikaratuz, eta nik bere burua nire sorbalda gainean ipintzen nuela berriro ere, eta Kô*ln Mendebaldean atera ginenean, nola esan zidan: - Hobe genuen zinemara joan izan bagina.

860. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0126 Azken finean Osnabrûcken ginen eta hango airea ez zitekeen hain ezkatolikoa izan.

861. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0131 Bederatzigarren hilabetea konplitu zenean hain zuen Benitak handitua sabela non gerritik beherako aldea umontzi huts bilakatu zela esan bait zitekeen.

862. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0096 Kenobeba eta Agapito-ren aldean, hain serios eta zintzo ari baitziren, Euskalerriko tradizino maitagarriak zartakoz jotzen ari ginela aitortu behar.

863. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0027 Halaxe ordu erdi bat baiño gehiago eman zuten eta hunkigarria zen, benetan, gizon zakar eta arrazoi gabeko haiek guregatik isuritako malkoak hain egiazkoak zirela egiaztatzea.

864. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0071 Duela aspaldi, biziki aspaldi, Euskal Herriko herrixka batean, herrixka hain ttiki bat ez baitzen nihun ere aipatua, bizi ziren senar-emazte gazte batzu izena zutena Mikel eta Joana.

865. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0071 Hauek, iduriz bertze herrixkako jende guziak bezala ziren: beti gogorki lanean, beti dirurik gabe, bainan zorionez beleak, hain ziren hango bazterrak ederrak eta goxoak: mendi urdin, belar berde, zilarrezko iturri, oihan ospetsu, itsaso paregabeko....

866. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0072 Hain urrun hedatzen zen senar-emazte gazte horien omena, nun Laminak menturatu bait ziren heieri laguntza galde egitera, alta jakin zazue Laminak ez zirela hola jendetarik hurbiltzen!.

867. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0072 Elgarri behatu eta, hain onak ziren, nun segidan, Joana hasi zen nahasten bere basua landareak, egosaraziz bizpahiru mota, bertzeak gorderik eman gainetik.

868. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0072 Zer loria! Herrixkako jende guziek barne hartzen zuten atsegin hortan, hain ziren gure gazteak maitatuak.

869. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0074 Jokinek ez zakien zeri beha, hain ziren kolore xarmantak.

870. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0074 Mendi punta zorrotz batzu galtzen ziren zeruan, hain ziren haundiak.

871. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0054 Hain gorputz txikiarentzat hark bainera baino igerilekua gehiago zirudien.

872. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0090 Zertan ari zenik konturatu ere gabe, hain zituen gero, antxume koxkor erne gisa, bi gazteenak, Joseluis eta Marikarmen, jolaserako gehiago beste edozertarako baino, munduan heurak besterik ez bailiren.

873. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0134 Beno, ez da hain sinplea...Ainhoa....

874. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0021 AMAL: Bai; hain da handia, han urrunean, bidean zehar, aldarrikatzen entzuten zaitudanean sartzen zaidan goibeltasuna!.

875. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0031 Eguerdian, hain bero handia egiten duenean, eta dena isiltasunean dagoenean, zure gongoa entzuten da: Don, don, don... Eta inoiz, gauean bapatean esnatzean, tximeleta itzalita dagoenean, iluntasunean zure gongoa entzuten dut, behin eta berriz oso astiro: Don, don, don.

876. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0040 AMAL: Uste dut logura sartu zaidala... Zer dakit nik? Sarritan gertatzen zait... Beti jarrita nagoenez, nekatu egiten naiz; eta bestalde hain edukitzen ditut bizkarreko min handiak.

877. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0062 Hau bai gustoa, dena irekita eta hain fresko! Orain bai, orain ikusten ditut izarrak dardaraz iluntasunean!.

878. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Hain zen handia eta beldurgarria, non Gastonek atzeraka eman bait zuen pauso bat.

879. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Gastonek piztiaren indarra kalkulatu nahian, Gastonek ez zion hitzik atera baina, eta hau harrituta hain izaki ttikia erabakita zeukan bezala, prestatu bera desafiatzera ausartzen zelako.

880. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0026 Bere anaia hain larri eta triste ikusi zuenean, Atarrabik bere burua eskaini zuen anaiaren ordez eta etsaiak onartu egin zuen.

881. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0015 Tangaly-k ustekabean dantza utzi eta hain azkar desagertu zen, besteek haren itzala ere ia ez zutela ikusi.

882. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0025 Armathan haizeak, bere aldetik, batzutan behar baino lehen jotzen du; beste batzutan hain da temati, belarra ere agortzen duela, ixtinak eta itur txikiak siketu, abereak bazka eta ur gabe utzirik; orduan beste herri batzutan baino eritsuago suertatzen dira abereok.

883. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0060 Aitaginarrebak galdetu zuen: - Zer gertatzen zaizu semeori, hain urduri jartzeko?.

884. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0009 - Kentzazu estalkia - agindu zuen lehoinabarrak, eta hain izugarri egin zuen marro armiarmak estalkia altxa zuela.

885. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0012 Animaliok barreka hasi zitzaizkion hain animalia txikiak halakoak egiten ikustean.

886. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0033 - Benetan zure senarrak indar magikoa duela! oihu egin zuen armiarma emakumeak Gustatuko litzaidake nire senarra hain patu onekoa izatea.

887. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0045 Lehoinabarrak esan zuen: @- Non hil duzu hain haragi gozoa animalia? @- Han behean Nserigisa-ebikongoliro mendixkan.

888. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0056 Begira zu, hain ona zarena... denek diotenez.

889. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0056 @- Behia, hain astuna da ezin dudala mugierazi!.

890. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0056 Handi eta lodia izanagatik animalia (eta egiatan diotsut benetan itzela dela, laster ikusiko duzu) zu hain sendoa zara, nahi duzun lekura eramango duzula.

891. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0044 Harri haiek berarekin zituela, hain astuna bilakatu zen, ez bait zuen ia hankak mugitu beharrik izan, ezta indar gehiegi egin beharrik ere hondoraino iristeko.

892. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0067 Haurrak lapitz urdina hartu du lehendabizi eta marra karratu bat egin du, hain gogor non papera zulatu bait du.

893. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0066 Musuzapia eraman zuen Madame Kontxexik ahora, atunaren koipea garbitzeko asmoz: - Hara, hara, ze gauzak... Noiztik ote dira holandarrak hain sentimentalak? En fin, gutuna niretzat zelakoan, eta non irakurri ditudan batere axolarik ez zaizkidan gorabeherak... - Amaaa!.

894. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0166 - Badakizu eta... - Hain gustukoa dut zure konpainia...- Madame Kontxexik.

895. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0131 Oldek gauez burutzen zituen bere ekintzak, baina ez hain berandu.

896. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0031 Ez begi, ez beso, ez hanka... nahiz ta hain beldur gutxi eman zezaketenak iruditu, bazuten hala ere nunbaiteko zerbait gaiztoaren arrasto edo traza....

897. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0042 Kro-kro leguna izan, nahiz-ta hain xamurra, orduan bai odola urtua sumatu beren zainetan anai-arrebak....

898. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0112 Ezgauzakeria nire baitan pizturik neukan hain biziki ezen, azkenean, nik ere hura onartzen bukatuko nuela neure pertsonari datxekion gaitz sendaezin bezala.

899. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0130 Iluntasunak Y. irentsia izan baino, iluntasun zen Y.- ren biktima, higitu ere higitzen ez zen Y. hain geldi zegoen-eta.

900. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0071 Oztopo bakarra zegoen, ordea, itxuraz hain interes ezberdinak zituzten gizon-emakume haien artean.

901. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0101 Ez zara nitaz hain erraz libratuko.

902. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0191 Arrazoia uso arinarekin konparatuz, Bixentek lortuko ote luke hain metafora ederra?.

903. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0013 Heriotza ez da hain gauza larria.

904. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0167 Behin eta berriz erretratatzen zituen airea eta uraren artean, makinaren klikari jaramonik egin gabe titiari tiraka ari zen jaioberriaren gainean oker-oker eginda zegoen ama hain gazte eta adolezentzia arotik irten berri haren irudia iraunkorra egitearren.

905. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0008 Eta hain ohituta gaude idazluma betetze-hustutze prozesu makabro honetan non herriaren sufrimenduagatik ez balitz, herriak bere interesak eta helburuak azken mugaraino defendatzeko dituen ezbaiak eta heldutasun ezagatik ez balitz ezin genezake atera inolako argumentu interesgarri eta ausartu egingo naiz esaten logikorik.

906. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0022 Bospasei emakume isil, eserita, mundutik edo gure mundutik behintzat kanpo baleude bezala... sarritan pentsatu dut ea haiek ere jasan beharko duten hain aspergarri egiten zaidan denboraren iragate hau, eta nola haien aurpegietan inolako sentimendurik igartzeko gai ez naizen, ez dakit gure denbora, gure bizitza eta gure mundua bost axola ote zaizkien.

907. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0022 Eta Londresko Ikerketa Egoitzan hain liluragarri eta interesez beterik ikusten zena, hemen, ergelkeriarik handiena iruditzen zait, zeren, badago ezer tontoagorik, txakur ero bat harrapatzeko hamar mila kilometrotako bidaia egitea baino?.

908. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0045 - Laster enteratu haiz zurrumurru guztiez, hain denbora gutxiko lurretik etorria izateko!.

909. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0081 - Bai, eta pentsatu bide duzu: Zer dela eta, nire atzetik ibiltzeko hain interes handia? Eta nik pentsatzen dut: antropologo zuriak eta azti beltzak gauza asko izan dezakete amankomun.

910. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0014 Eta ez zegoen hain oker, gau batez aipaturiko etsaia Marken ate parean gelditu bait zen, igaro egin zuen giltzaduraz josia egon arren, eta poliki poliki arrastaka eskaileretatik gora jo zuen bere mamu oinkada isilez hain ziren isilak non espirituaz bakarrik entzun bait zitezken, eta goiko gelatako batetan sartu zen eta han, bere atzapar indartsuaz alokatzailea ito zuen, biharamonean hilik eta zurbil utzirik.

911. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0025 Isiltasuna hain zen benetan bizia, non bizitza eta konzientzi propioa zituela bait zirudien, eta une bakoitzean, eternitatearen belarrietan salmu goitsu batez puztutzen zela bait zirudien.

912. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0049 - Zergatik aldatu duzu zeure asmoa hain azkar?.

913. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0035 Hilik zegoela zirudien eta zikina, hain zikina....

914. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0086 - Barka esan zuen malkoak lehortuz, baina hain gaizki pasa zuen....

915. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0101 Bulegoan... Baina hain berandu? Baina, non besterik?.

916. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0069 Ez zen pisalek igo-jaitsian ateratzen zuten soinu alaia soilik, ez eta txaratil-hariek bereziki zerabilten jarduna ere, ez eta joko malabarretan bezala, tin-tinka ari ziren ontziak ere, ez eta sudurrei hain atsegina zitzaien te eta kafe usain nahasia ere, ez eta mahaspasei zerien usain gozoa, almendra zuri-zuriak, kanela zotzak hain luze eta zuzenak, ezpezia desberdin eztiak, fruittu almibarreztatu tortikatsuak, eta azukrez hain estaliak, behatzaile hotzenari ere ahulezia sorterazi eta behazuna eragingo zioketenak.

917. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0095 Izpirituak itxura honetan erakutsi zizkiolarik, ume ederrak zirela esaten ahalegindu zen, baina hitzak trabatu egin zitzaizkion, hain gezur izugarriaren taiua hartu aurretik.

918. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0111 Zergatik ote zeuden hain urduri eta artega? Scrooge ez zen pentsatzera ausartzen.

919. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0009 Edurne Zurik, hain goseturik zegoenez, eltzeko eta ogi pittin bat jan zuen platertxo bakoitzetik, eta ardo ttantta bat edan zuen kopatxo bakoitzetik, dena bati bakarrik ez bait zion kendu nahi.

920. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0009 Gero, hain nekaturik nola zegoen, ohetxo batean etzan zen, baina ezin zuen bere neurrikorik aurkitu: bata luzeegia zelako, bestea motxa zelako; azkenik, zazpigarrena ongi zetorkion; hementxe etzan eta, Jainkoari gaueko otoitzak egin ondoren, loak hartu zuen.

921. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0065 - Zer da hain bizkor mugatzen den hori? jarraitu zuen neskatxak; eta ardatzari heldu zion, eta berak ere ardaztu egin nahi izan zuen; baina ukitu bezain laster, sorginkeria egi bihurtu zen, eta behatza zulatu zuen.

922. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0066 Hain zuzen ere, horregatik izan zen zure leherketa hain ezustekoa eta ulergaitza, niretzat behintzat, halakorik gutxi espero bait nuen.

923. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0066 Zein aldakor eta iraupengabeak izan litezkeen sentimendurik sakonenak! Zergatik ote dira zin ezilkorrak hain erraz bilakatzen hitzustel?.

924. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 - Nola egon zaitezke hain lasai? Max-en galderan dardar arin bat nabari zen.

925. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0016 Iluntzean, Gizonak Zaldia, Zakurra eta Idia beregana deitu eta hau esan zien: - Hirurok zarete on eta langileak eta pena hartzen dut mundu berri honek ematen duen beste lanekin hain lanpetuta ikustean.

926. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0058 Hain beltza dirudien hori, ur gris, orlegi eta koipetsuak dituen Limpopo ibaiaren urbazterrak dira, (Baina irudi hauei kolorekin jartzen ez diete uzten); eta boteila dirudien zuhaitz hau, sustraiak oso bihurriak dituena, eta zortzi osto soilik, han hazten ziren paludismoaren zuhaitzetariko bat da.

927. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0117 Zera erantzun zion hark, lotsakor eta begiak lurreruntz eratxirik: bere burua ijitotzat zeukalarik, don Joan de Carcamo bezain zaldun habitudun handizki batekin ezkontzeak etorkizuna hobetzen ziola, eta, hain izaera onekoa eta zintzoa zela nabarmen ikustean, behin edo beste begi jaieratsuz begiratu izan ziola; baina, nolanahi ere, esana zioenez, ez zuela gurasoek nahi zutekeena besterik ezer egiteko gogoetarik.

928. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0104 Handik aurrerakoak, blaga, solas eta gainerakoak Justiz etxeak ditu bere harritan gordeak, hain gordeak eduki ere, non inolako harribizik egundo berrituko ez dizkigun.

929. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 Ehiztariak beti hain entzungogor maitasunaren eskaerei.

930. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0011 Dena hasieratik aitortu beharrean nago eta horregatik garbi esango dut nere patua ez dela hain urrikigabe suertatu beste batzuen herrikideenarekin gonparaturik.

931. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0011 Alde hortatik begiratuta, ene suertea ez da hain kaxkarra izan, egia aitortuz.

932. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0129 - Hain aldatuta nago, René?- galdetu zion neskak irribarretsu.

933. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0115 Bera, liberal bat, ongi bizitzea gustatzen zitzaiona, lankide maite eta alai bat, party gustagarriak ematen zituena, hasia dago beti hain arduratsu zaintzen zituen jantziak uzten, eta nola egiaz, eta ez modaren erara uzten dituen, lankide batzuek esan ere egiten dute bere gorputzeko garbiketa ez duela egiten eta usaina ere botatzen duela.

934. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0115 Beren adiskideen kezka hain da handia non Trude Blornari eskatzen bait diote kontrolatzeko etengabe, Blornak ez ote duen armarik erosten edo lehergailurik egiten, izan ere eraildako Tô*tgesek izan du jarraitzailerik, Eginhard Templer izenaren azpian Tô*tgesek izan du jarraitzailerik, Eginhard Templer izenaren azpian Tô*tgesen jarraitzaile moduko bat bait dabil: Templer honek lortu zuen, Blorna enpeinu-etxe pribatu batera sartzerakoan fotografiatzea; gero dirudienez erakusleihotik fotografiaturik, EGUNKARIAren irakurleei Blornaren eta enpeinatzailearen arteko negoziaketaren ikuspegi bat ematea: (...).

935. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0096 Eskuartean Ray Rokosonen krimena hain denbora gutxian konpondurik eramateak gradu bat igoko digu, zihur aski guztioi!.

936. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0025 Begiak gehixeago makilatu eta apainduz atentzioa desbideratzea lortuko zuela pentsatu zuen Gerryk, eta behin Patsieren moda-aldizkari batean irakurritako artikulua gogoratu zuen, alegia, norberaren alderdi onenak azpimarratzea txarrak hain deigarriak izan ez zitezen.

937. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0077 Goitik beheraino aztertu zuten onttoa; Herrialde hartan ez zen ezagutzen hain ontto sendo eta handirik; zuztarritik ateratzen saiatu ziren eta laster esku hartean geratu zitzaien, sustrairik ez bait zeukan.

938. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0025 - Hain azkar ibiltzea debekatu behar liekete.

939. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0281 - Hain zen eztia - esan zuen Colinek.

940. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0017 Kontraerasoa hain gogoko izan nuen, non berehala itzuli bainintzen.

941. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0047 Garajean hain nabarmena zen bizkortasuna, harrotasun txundigarria bihurtua zen.

942. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0058 Nahiz gizakiok hain konplejuak izan, halere, maitasun oro batera datorren zerbait positiborik aurkitzen da: - atsegin zakizkit esateraino piskanaka konkretatuaz joan den seksoen elkarrengana erakartze hori, bere indarrean adierazten eta osotzen du.

943. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Urrats eta pauso hauk ematen ahalegintzen bagara, gure hizkuntza normalizatzeko eta gure Herria euskalduntzeko bidea ez zaigu hain aldapatsua egingo.

944. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0065 Eguzki erradiazioa hain difusoa bait da, azalera handi bat behar izaten da.

945. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Iazko udaldean, hain penagarri eta bidenabar burrukarako etsenplu bultzatzaileak izan diren Txiki, Otaegi eta Garmendia euskal iraultzaileen auziak zirela eta, Iruineko langileriak, herri gehienarekin batera, makina bat bider, bere gogo eta atxikimenduak zeinen alde zeuden ipinita garbi erakutsi zuen.

946. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0016 Nolaz, ez bazuten Txirrita harrapatua, hain laster haren zuzenbidea jakinen zuten?.

947. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. setien 0125 Baina, aldi berean, gogoeta teologiko hau, pastoralgintza edo Elizaren presentzia ebanjelizatzaile modu batzuen argitzaile da; agian, modu horiek Karl Rahner-en gogoeta teologikoari hain gertutik lotuak ez ikustea gerta daiteke, baina dudarik gabe, zati haundi batetan, berari zor zaion gogoeta teologikoaren substratua badaukate.

948. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0163 Liburu honetan galdera garrantzitsuak egiten dira, hala nola, zergatik gertatzen diren hutsegiteak hain sarri, irakaslea gauza ote den eta, are gehiago, saiatu beharko ote lukeen ikasleari hutsegite gutxiago egin dezan laguntzen.

949. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0318 Penagarriena, pagadiz, gaztainadiz, hariztiz, hain beterik ziren basoak urritu direla, piñadieri lekua egiteko, eta hemen perretxiku mota gutti dira.

950. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0320 Egia esan jaki bezala ezta hain ona.

951. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0103 Euria eta eguzkia ez dira lantegian hain beharrezkoak.

952. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0096 Gaur gaurkoz ezinezkoa ekonomi aldetik, eta pastoral aldetik ez ain bearrezkoa, liburua eliztarrentzat danez gero!.

953. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0096 Ain trebeak eta Jakintsuak ziran aiek beren garaiko semeak izaki, beren abestiak garai artako espiritualitatearen oiartzun dira.

954. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0058 Baina lehenengotan abantailaz betea zirudien sistema hau ez da hain osoa: zerbitzuen aldetik, ezberdintasun asko bait dakar.

955. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0053 Artze anaiei esker hain ezaguna den txalaparta, urruti bizi zirenei hotsegiteko asmatua da dirudienez.

956. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0149 Hain arazo estrainoa da, euskaldunentzat, Praga urrutikoan, poliziaren bijilantziak, Estatuaren guziahalmenak, beldurrak, mixeriak, bakardadeak, lan piska bat erregutzen leihatilaz leihatila eskale ibili beharrak, humilatu eta hautsi eta barrutik hustu duen gizonaren kasua, idealik gabe eta adiskide gabe, normaltasun anonimoenaren espazio txiki batetan errefuxiatu dena bere emaztearekin, bizi egin nahita?.

957. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0001 Gainera, gizonok hain haintzakotzat hartzen ditugun eginkizun mental eta intelektual guztiak ehun nerbiotsuaren egitura konplexuan sustraitzen dira.

958. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0001 Beste aldetik, gaur egun Medikuntzaren barnean eremu irekirik baldin badago (eta daudenik ez dago dudarik) horixe da hemen ukitzen dugun hau, eta arlo honetan han eta hemen egin eta egiten ari diren ikerketa sakonek daramaten martxa hain da azkarra, ze gaur esandakoa bihar baliorik gabe gera litekeen arazoa dugu.

959. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Baina kateak ez dira beti linealak izango: abarketak, zirkuituak eta hauen arteko interrelazioak, batzuk erraztaileak eta besteak inhibidoreak; hoiek dira sistema nerbiotsuaren ulerpena hain zaila izatearen kausa.

960. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0006 Baita ere eritasun nerbiotsu eta hain ezezagun ditugun eritasun mentalak sendatzeko osabideak nola zabalduz joan daitezkeen gai honen mamia gureganatuz goazen neurrian.

961. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0306 Edotariko jendea datorkie: erlijiosoak, monjak, sekularrak, gazteak, ez hain gazteak, bakarka nahiz taldean, langile guti.

962. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0007 Hots, komunitatearen dinamika sozialaren eta produkzio sistemaren fruitu diren ezarritako erlazio horien espresabide bezala ulertzen dugu, hain prezeski, gaurregun, komunitatearen osasuna.

963. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0007 Osasun galerak desoreka sozialak diren eta, beraz, komunitatearen barruan gertatzen direna nahiz eta horretan ingurugiroaren zenbait eragilek ere parte hartu, ez da hain erraz eta absolutuki onartzen oraindik.

964. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0099 Heroi azkar eta bortitz horiei, gure euskara gaisoak ezin sekula behar bezala ordainduko die, hain garrasi ausartez mafiaren hatzamarretatik ordu onean salbatu izana.

965. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0099 Gure heroi heroikoak, bistan da, ez dira hain liburu komertzialak argitaratzeraino makurtzen.

966. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 (...) horrelako hitzei ortografia aldatzeari ez derizkiogu oso bidezkoa, horrelakorik egiten ez duen ortografi tradizio ez bakarra baina bai aspaldidanik nahikoa zabaldua eta errotua dugunez gero, eta euskara ikasten ari direnei zailtasun aski latza ezarriko genielako euskaldun zaharrentzako abantaila ez hain haundi baten truk.

967. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0125 Euskara kultur hizkuntza bihurtu nahi badugu, hots, Lizardik hain ongi adierazi zuen nahikunde hura, gure hizkuntza larrekoa noranahikotzekoa hain zuzen, errealitate oparo bilakaturik ikusi nahi badugu, nahi-ta-ezkoa dugu bigarren urrats hori, hizkuntza idatziaren batasunaz hasi genuen prozesoari konplituki buru emateko.

968. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak maileg 0045 Ezin uka daiteke, hala ere, hain erabiliak ez ditugun beste kultura-hitz batzuetan, hala nola, catarsis, enzima (Medikuntza-hitza), inork euskaraz erabili nahi dituenean nahi ta ez afrikariaz baliatu beharra gogorxko gertatzen dela.

969. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0025 O zoin ona ahal zaren ni jasaiten nauzunean, ni hain bekatoros handia!.

970. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0063 Baina hain absolutuki aurrerapen teknikoa eta kulturala berez al litezke? Hor dago koska.

971. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Gaurdeino ere bizirik dagoen eta hain luzaz nahasbidearen ilunpetan ibili den gauza bat, ia behingoz, argitu behar da: proletal diktadura.

972. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 Alfabetatzea herritik sortu da, eta hain egoera eta arazo ezberdinei erantzun nahiz, Euskal Herrian zehar.

973. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0044 Klasikoak hauzitan Klasikoen eskolari dagokionez, Rikardo aztertzen du bereziki eta honen jarraitzaile hain ezaguna den P. Sraffa.

974. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Ez, ordea, zerbitzu sozialak, batez ere Karitatea edo Benefizentzia bezala ezagutzen direnak, itxuraz, zama bat besterik ez direnak, eta gainera hain errentagarriak ez diren zenbait kolektibotan erabiliak direnak.

975. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Besterik gabe mahai baten inguruan sektore hain ezberdinetako ordezkariak esertzeak izan dezake eragin bateratzaile bat.

976. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Eta alderdi horretan ene ustez Udaletxeek izan behar dute, hain zuzen ere, gaur hain sakabanatua dagoen taldeari kohesioa emango diotenak, zeren zerbitzu guztiak nola edo hala beren eskuetatik pasa beharko bait lukete.

977. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Adibidez hain sarritan agertzen den zahar behartsuaren arazoan, ez da gutxitan botatzen haren zaintzearen erantzunkizuna bere familiaren gain.

978. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Etxahunek badu errealismo pittin bat, edo behintzat badakar gure artean hain garrantzitsua izan den ohiturazko nobelak baino giro gatazkatsuago bat: gizarte mailako idiliorik ez.

979. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0056 Aizinaxka preparaturik, aise dira haren bertsuak hain bildu, tinko eta beteak; hitz alfer guti, luzagai gutiago; eta ateraldia tiroa bezala heltzen bere jo-bururat.

980. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0059 Bestaldetik Jaunaren Deia artzen dutenak ez dira gehiegi, baina ezta ere ain gutxi: 100-dik 21 arpidedun.

981. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0060 Olako sinisdunak gure artean bilatzea zaila omen da oso, ain kristauak gera guztiok...

982. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0196 Horregatik da lan hau hain gaur gaurkoa.

983. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0292 Material oso diferenteak biltzen ditu liburuak, baina, hala ere, oro harturik, erakarketa bikaina da hain polemikoa izan den pertsonaia hau eta bere obra behar bezala aztertzeko.

984. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0296 Arazo hoietako bat, eta behar bada nagusiena, euskararen batasuna izan zen, baina laister aurkitu zen aurrera bide bat, eta ordurako ez hain okerra.

985. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Hori dela medio, estudioan filmaturiko sekuentzietatik kanpoan filmaturiko sekuentzietara pasatzea ez da hain maldatsu gertatu; (...).

986. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Aurreko 2. puntuan esandakoarekin kontraesanean dagoela badirudi ere, aipa dezagun zenbait irakasleren joera: morfema, monema eta hainbat hitz tekniko ez hain arrunt erabiltzekoa.

987. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0161 Jarrera berarekin topo egiten dugu hain gaur-gaurkoa den joera komunikatiboa aztertzean.

988. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Peter Kline-k uste du ikasle hauek beren burua aldatu nahi dutela, baina aldaketa horretan aurrikusten duten etorkizunaren mehatxua hain da larria ze beldurraren eraginez ez bait dute onartzen.

989. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0038 Eta nik ez dut alderdirik, talderik, ez ta ere adiskiderik, Euskadiko, Euskal Herriko kenka larri huntan eta hain garrantzidun kurutze bidean, euskarari buruz darabiltzaten gataska ta eztabaidetan.

990. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Nekazari giroko jenderik apalenen artean, ordea, ez zen hain gogorki hartzen horrelako irrixtada bat izatea.

991. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0056 Teatroan, berriz, ez hain ezinbestekoa, hizkuntza ez ezagutzearen hutsunea beste kode teatralen ezagueraz bete daitekeelarik nolabait.

992. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0097 - Ikastoletan gaur egun dagoen gestio eta organizazio aldetikako jokaera hain ezberdinak batuko ditu, koherentzia haundiagoa emanez eta ikastolak beren artean konparagarriagoak bihurtuz.

993. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0099 Eskola Publikoen sare bikoitza mantendu nahi izateak, sendar litzake orain artean alde guztietatik begiratuta ere hain kaltegarri izan zaizkigun ikastola eta eskola estatalen arteko diferentziak, espak eta era askotako etsaigoak.

994. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Horregatixe dirudi, printzipio hutsetako demokrazia batean hain erraza izan beharko lukeenak, hain zaila hor beheko demokrazia zabal horretan, eta hemen goiko baso itxian.

995. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0204 Disparaterik nabarmenskoenak aipatzeko asmoarekin hasi naiz oharrak jasotzen, baina bertan behera utzi dut lana, hain bait zen luzea zerrenda.

996. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0030 Nork jakin, guzti hauen lana hain gaizki ezagutzen dugun une honetan.

997. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Arrotzenak ere baditugu, agertu berriak: Jacques Allieres-en Methode pratique de Basque, lorategi eder batez hornitua, hain gogoko ez duenak jo beza Wilbur-en Prolegomena to a grammar of Basque-ra.

998. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0623 Eta etorri aditzaren eta etorrera izenaren artean dagokeen erlazioa hain bistakoa dena berau lexikoian emango litzateke aditzera, erredundantzi erregela aproposen bidez.

999. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0443 Laburra izan zen beretzat mundu hontako bizitza, baina bere iragan laburrean zenbat lan on egin zuen ez da hain erraz neurtzekoa.

1000. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0443 Bere lana ikusirik argi dago denbora labur hura ongi aprobetxatu zuela eta edonori zaio luze; baina jakin zazue 35 urte bete gabe hil zela, 1884ko otsailaren 29an, intelekto lana hain buruz bete zuen gizona.

1001. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0447 Manterolaren beste alderdi bat, gure artean ez hain ezaguna, hizlari polemistarena da; bereziki foruen eta euskararen alde nabarmendu zen Donostiako Ateneoan.

1002. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0447 Bere argudioak hain arrazoizkoak eta hain zorrotz esanak omen ziren, Ateneoko entzuleen aldetik inoiz ez omen zen jaso halako txalorik.

1003. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0447 Gaur oraindik ez datorkio hain gaizki eta merezi du hemen irakurtzea; hara zer zioen: (...).

1004. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1985 0488 Larramendiren hiztegia usadiozkoa den ala uste bezain asmatua, ez dago hain garbi.

1005. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0304 Hain zentzuduna eta hotza izanarren, badirudi Astarloa apologistarekin zaletuxea zebilela.

1006. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0393 Euskaldunon foruak gogoan harturik inoiz madarikatu dugun Cádizko Konstituzioa, lehen erregeren pertsonarekin zegoen konpromisoa korteen esku uzten zuena, garai beretik ikusia ez dirudi hemen ere gehiengoarentzat hain txarra zenik.

1007. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0251 Orduan zientzilariek ezartzen ari ziren geroago hain garapen izugarria izango zuten zientzien oinarri teorikoak.

1008. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0271 Hain hedatuak ziren orduko kimikarien lanak, ez zela posible denak ondo egitea.

1009. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0045 Hor dira azken honen lekuko lan honetan zehar behin baino gehiago agertuko diren Marijesiak; inor ez bide da konturatu Mendebaleko hainbat herritan, eta Gernika aldean bereiziki, oraindik ahoz aho bizirik dirauten balada erlijioso honen aldaerek Hegoaldeko literatur zaharra, teatroa batez ere, aztertzean izan dezaketen garrantziaz (3) Beste leku batetan () aritu naiz euskal teatro zahar edota klasikoa deitu ohi denaren Arestiz geroztik, bereiziki deitura hain desegokiaz; propioki teatrotzat har dezakeguna Barrutiaren obra dugu, besteak gabon kantak edota operak dira. Alabaina, eta Azpiazuk (vide ) argitaratu gogo zuen baino ez zuen obra ezagutzen ez dugun bitartean, bertan markatzen den bezala, bada beste biderik egiazko teatro zahar hori zer izan zitekeen nolabait antzemateko Marijesien azterketa sakon batez hain zuzen ere. Ikus hurrengo oharra.

1010. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0115 Irakurle zenbaitek hain txalotua duen Euzko-Gogoa-k, gerrateondoko lehenengo hogei urteetan berritutako euskal irakurlegoa ezagutu beharra dauka.

1011. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Orregatik, apika, aserrearen urren Maisu Juanen ateraldia: iraina aaztu eta ordi batek alako bertsoak egin eta ain ondo botatzeaz arritzea.

1012. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0313 Amona erdi itsua, il zorian egona, eta ain baldarturik utzi zuen gizon lotsagabe ura, eskribauen aginduaz, arrapatu eta kartzelara eraman bearrean zegoela.

1013. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0313 Ez ain lasai, ordea, soineko aldaketak gaizka zuen Barberua.

1014. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Ipar aldeko euskal departamendua hilortuaz erran dezagun ez zela hain euskalduna.

1015. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Hau berdin aplikatzen da nola ahalmen fisikoen alorrean (bizikletan ibiltzearenean, esaterako) hala hain begi bistakoak ez diren ahalmenen alorrean ere (mota desberdinetako ardoak bereiztearenean, teoria zientifikoren bat ulertzearenean etab.).

1016. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 G- Helduen arteko beharrak hain desberdinak badira, talde homogeneoak egokiak al dira hizkuntz irakaskuntzan?.

1017. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Hobe da gauza gehiago egiteko gauza izatea, hain ongi egiteko ez izanik ere.

1018. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0133 Izan ere, bertsolaritzaren deskubrimenduaren edo prestigioaren arazo horrek, hurbildik begiratzen zaionean, ez dirudi hain sinplea: Lekuonak hitz egin zuen eta argia egin zen!...

1019. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0018 Hain estimatua omen zen Nafarroan.

1020. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0028 Egoera hain arriskutxuan, Gaztelako probintziak, beste probintzien laguntzarekin bostehun ikasle haiek aurrera ateratzeko erantzukizuna hartu zuen.

1021. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0183 Hala ere, duten idiosinkrasia linguistikoak berezi egiten ditu Komunitatearen gainerakotik, horien estudio-maila, sorlekua, beren familietako hizkuntz markoa, adin-kohortea, eta bezalako hain zirt edo zarteko parametro sozialetan ongi baino hobeto diferentziaturiko gizarte-talde bat osatzen dutelako.

1022. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0079 Gero, Mitxelenak ere denetik zeukan: kritika onak, ez hain onak, oso konbentzionalak, orain ere mila egiten diren modukoak (eta halaxe izan behar, edozein huskeriatxo reseinatu beharra bait zegoen: klasiko bat, eta gero bederatziurren bat) eta batzuk monumentalak, historikoak.

1023. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0091 Niretzat Mitxelenaren lehenagoko zenbait idazlanetatik oraingo honetara kontraste dexentea badago ere, gehien deskontzertatu nauena ez da hori, alderdi bakar hori hain masiboki bota badu ere oraingoan.

1024. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0091 Zergatik? Zergatik dago hain zuzen alderdi linguistikoa hain murritz, batez ere hain anbiguo?.

1025. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0091 Hori izpirituen ikusleari utziko diogu, hark intentzioak eta ere hain zoli garbi-ikusten dituenez gero.

1026. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0110 Hain ezina, Eusko Gobernuak, orain berton, majo abstenitzen delarik, ez bait du praktikatzen.

1027. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0110 Hiztegigileak (hizkuntzalariak) ez du berak erabakitzen; bilatu egiten du zer dagoen erabakita (printzipioz, ze praktikan gauzak ez bait dira beti hain erabakita etortzen) eta hari ematen dio bere hiztegian lehentasuna.

1028. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0048 1898ko martxoan jaio zen Gasteizen bere garaian hain historilari ospetsua izan zen euskaltzale eta abertzale amorratu hau.

1029. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0290 Hain sartuta dagoenez, batzuek euskeraz beste izenen bat izango dela otakari deitzeko uste bait dute.

1030. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0007 AMA SEMEAK Arantzazuko kondairan eskribitzeko enkargua hartu zuanean, hain bere baitan bildu zen, bere lagunak erotuko ote zen beldur ziren.

1031. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0340 Horrezaz gainera, fonetika aldakuntzak ia beti bertso gutxitan gertatzen direnez gero gertatzen ez diren baino gutxiagotan bederen, ritmoa beti gailentzen da eta somatzen, honako bertso honetan edo harako hartan (fonetika aldakuntzak egin gabe irakurtzen bada) hain nabarmen ez bada ere, irakurleak belarria erne eta zoli samarra baldin badu behinik behin.

1032. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0080 Gaurregunerako teologia Ez tradizio hori, ez kondaira zati hori daude gugandik hain urruti.

1033. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0081 Uste dudanez Tillichek bere garaiko gugandik hain urruti ez dagoen bere garaiko gizonari buruz esandakoak gaurregun ere neurri handi batetan balio dute.

1034. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0081 Agerian hain optimista eta kondairaren etorkizun positibu zihurrean hain uste sendoa duten mogimendu asko etsipena alderantziz jarrita ez ote diren nago; utopia ta milenarismoa gaurko ezker-radikal mogimenduetan hain ugari azaltzen diren bi elementu etsipen radikalaren eragimen zuzenarenpean ez ote dauden.

1035. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0026 Hain preziatua eta bakana izanik, haren biotopoa hain txikia denez eta hondatu egin dezaketen zenbait faktore kontutan hartuz, zaindu beharrezkoa gertatzen da oso.

1036. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0024 Dena dela komenigarria da, agian, horietatik hain ezagunak ez diren eta aurkezten ari naizen obran agertzen diren zenbait aipatzea.

1037. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0060 Aingirakumeak itsasotik ibaietara joaten dira; hain estimatuak diren angulak (txitxardinak) dira: Neguoro ibaietara sartzen dira; baina gastronomi balio handikoak direnez eta oso garesti saltzen direnez, jende asko ibili ohi da hauen arrantzan.

1038. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0014 Hain apala zelarik guk ez dugu gauza haundirik egiteko asmorik esan ohi zuen sarritan.

1039. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0317 Lur lehorrean, mando-bideek ibar-gora egiten zuten, mendi portuen bila; meazkia, ordea, (hain astuna, hain pisua!) errazkiago joaten zen, ibai-behera, itsasoraino.

1040. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0161 Erlijio positibu ororen kritika Trazendenteaz hain sutsuki mintzatuko zaigun Horkheimer ez zen inoiz erlijiodun edo sinestun izan, ez behintzat erlijiodun izatearekin ulertu ohi den esanahi normalean.

1041. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0171 Aldakuntza hori hain urte gutitan gertatu izanaren arrazoi bat, eta nabarmena, hau da: Eliza Katolikoak gure herrian ukan duen indarra eta nagusigoa.

1042. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0117 Bere eta bere familiaren lotsa zen: hortik Elizaren kontrako hain kritika ugariak eta biziak.

1043. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 1980 0053 Burjeseriak ederki erakutsi du nola Erdi Haroko indarraren erakuspen basatiak, erreakzioak hain maite duenak, bere osagarri naturala, alferkeriarik nazkagarrienean topatu duen: Giza ekintzatasunak zer egiteko gauza den lehenik erakutsi duena bera izan da.

1044. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0090 Injekzioen bidez sarturiko medikamendu batzuk hain dira erasokorrak ezen gorputzak, hauek kontrajartzeko bizi erreakzioak eta metabolismoa handitzeaz defendatu behar du, honek sukar, tentsio handitzea, pultsoaren azelerazioari bide eman diezaiokeelarik.

1045. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0023 EL TRANVIA A PASAGES Izenburu horrekin publikatu zuen La Semanak, 1884ko Otsailaren 17an, García jaunaren proiektuari zegokion txostena, Trevijano jaunarenari kontrajarria: Hiri honentzat hain baliozkoa den arazoaren ardura haundiaz begiratuta, udalera aurkeztutako proiektuetako baten berri ematea suertatzen zaigu.

1046. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0023 Donostiaren haunditze harrigarria, urtearen luzea bertan bizimodua ematera atzerritar eta bertakoen etortzeaz erraztua; Pasaiako badiak hartutako garrantzi aparta, ez bakarrik portua Kantauriko babes eta seguruena delako, baizik eta merkatal ikuspegitik gaur egungo mugimenduak toneladak milakako askotan neurtzen dituelako; eta azkenik Errenteriako industriak lortutako garapena, eskulan eta fabrikaziotan, horiek elkarkidetu dituzte hiru herriak eta bakoitzaren interesak besteei hain lotuak egonik, elkarren artean distantziak gutxitzea egunetik egunera premiazkoago gertatu zaie.

1047. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0159 Izan ere lan honetan gaitzat hartu dugun DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAREN tranbiak beharrezko eta premiazko proiektua eskaintzen zuen bitartean, hazitzen ari zen Donostia bezalako hiri batek nahitaezkoa zuena, Uliakoak lujozko zerbait bai zekarren: beharrezko ez izateaz aparte ez zen errentagarria gertatzen ere, eta horregatik egin zitzaion ongietorri begi onekoa hain erromantikoa zen tranbiari.

1048. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0021 Ez dirudi hain gutti izan zirenik orduan Iparraldetik ihesi etorri zirenak.

1049. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0018 Errenterikoa, Errenderi bezalako herri industrial baten 2500 langile langileen artean hain elkarte giro gutxi ikusteaz kexatzen eta harritzen zen.

1050. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0114 Sistima politikoa desberdinagoa den eta hain bateratua ez dagoen lekutan berriz, gizarte erakuntzari erasotzera eta kultura borrokarra areago jotzen du mugimenduak.

1051. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 - Lankidetasunezko pedagogia Hasierako Zikloan hain bateraturik agertu diren aspektu sozial eta moralen konkretizazioa litzateke.

1052. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0230 Lainope trinkoan galdurik - Hain trinkoa, ez digute begiek ezertarako balio.

1053. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0312 Prozezu honen ondoren, berriz, haurrak pixkanaka pixkanaka hain norberaren mailakoak ez diren trebetasunak lortu eta jokuetan sartuz doaz, (...).

1054. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0027 Ez dezagun ahaz hain arrunta iruditzen zaigun diglosia delakoa, esate baterako, ez dela oraindik agertzen hainbeste eta hainbeste zientzi eta teknika hitz ematen dituen Petit Robert batean.

1055. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0063 Aipaturiko ondasun kopuru horren kargura eraikia izan zen erretaula eta garai hartan hain aditua zen Diego Martinez Arce, madritar arkitektoaren, zuzendaritzapean egina.

1056. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0015 II EMAKUMEAK IDAZLE IDATZEKINTZA Zer da idaztea? Idaztea, gorago esan dugunaz, gizakiarentzat ez da gauza hain normala eta naturala.

1057. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0020 Zatiketa ideologiko hauen gatik daiteke euskal literatura, eta bereziki emakumeen idazkintzan hain gaizki ezagutua euskaldunen artean...

1058. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0046 Jainkoak agertzen digun maitasun hain haundia azpimarratu behar duzue: Jainkoaren maitasuna gizonen bekatua baino haundiagoa da; eta damutzen bagara eta aldatu nahi badugu (bihotz-aldatzen bagara), Jainko Aita pozez betetzen da eta jai egiten du.

1059. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 0113 Aitzitik, kimikak ez du lortu lotura desberdinen arteko diferentzia zehatza egitea, eta lotura moetaz mintzatzen garenean, lotura hori predominantea dela esan nahi da, eta beste loturak ez direla hain inportanteak.

1060. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. iturbe 0265 Nola egongo dira Cl-zko eta Na-zko atomoak (edo ioiak) uretan, hain erreaktiboak izanik? Erantzuna: hidratazio (solbatazio) energiaren kausaz, ioiak egonkorrak dira.

1061. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0059 Hain tenperatura altuak ez zen urik egongo lurrazalean.

1062. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0082 Eta zergatik esaten dugu M jarreran dagoen gizonarentzat uda dela, eta ez N jarreran dagoenarentzat? M jarreran Eguzkiak nahiko bertikal jotzen dio gizonari (buru gainean), eta N jarreran ez dio hain bertikal jotzen.

1063. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0008 Zergatik orduan hain isil erahilketa bat zela salatu behar zen momentuan, eta orain hain ausarta erotegietan toki aproposagoa luketenen biolentzia gaitzesterakoan?.

1064. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0040 Josetxo ez da hain inoxentia, lehenago ere Miserikordian bizi zenean gauza asko ikasi zituen, yendea beti erne egoten baita gertakizun garratzak agertzeko eta erakusteko nahikerietan.

1065. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0052 Hori bai, egitez baino hitzez gehiago; izan ere, praktikan, latinoen sindikatoak ez dire hain ezberdinak.

1066. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0052 Hala ere, hain burrukalari eta hain erreibindikatzaile izatean, Europako beste sindikatoak baino gartsukiago defenditzen dituzte demokrazia aurrerakoago batera eramango dituzten bideak.

1067. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0052 Alde batetik, ideologiak hain indar haundia izanik, sindikaritza honetan militanteak zerikusi haundiagoa dute kidetuak baino.

1068. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0079 Eta berdin, UGT-taz, (PSOE) Partido Socialista Obreroren besotik hain gozo dijoalarik.

1069. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0053 Baina nobelan ez daude gauzak hain argi, zeren, Jose Azurmendik ikusi zuen bezala, Elsa Scheelen'en bi nobelaren aurrean gaude.

1070. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0002 Hain zabala denez gero, klima ere oso desberdina.

1071. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0004 Te-a, berriz, nonahi egiten zen, hain dute eta maite txinoek.

1072. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0104 Hain zeuden haurrak harro eta zoriontsu, istorioa panpinez antolatzea proposatu niola andereñoari eta orduan haiek katu bat eta zaldi batzuk erantsi zituzten.

1073. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0048 Hain sakon sartu ziren gogaketa guzti hauek haren izpirituan, bere lurraldera itzuli zenean asmo hauxe besterik ez bait zeraman bere bihotzean, Grezia guztiaren jabe egitea ezik.

1074. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0120 Ezin zuen une batez ere ahaztu berari hain atxikirik bizi izan zitzaion Jenny maitea!.

1075. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0033 Populazioaren dentsitatea hain txikia izatearen arrazoina basamortu kiskalgarrien azal handietan eta oihan tropikal itxietan datza, hauetan ez baita apenas jenderik bizitzen.

1076. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0049 Aleman sozialismo honek, bere ikasle-ariketa dorpeak hain serioski eta solemneki hartzen zituenak, eta haik hain berriketasun zalapartatzuas proklamatzen zituenak, hala ere, bere inozotasun pedante hura galdu zuen apurka apurka.

1077. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0051 Beste sozialismo forma bat, ez hain sistimatiko, baina bai praktikoago bat, langileak mugimendu iraultzaile guztiaz nazka erazten saiatu zen, horretarako hauxe erakutsiaz, alegia, ez zela holako edo halako aldakuntza politikoa haiei mesede ekar ziezakeena, baizik eta bizimodu materialaren harremanen, harreman ekonomikoen, aldatze bat eta ez besterik.

1078. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0009 Giza portaerarentzat inplikazio hain adierazgarriak dituen gai hau ezagutzeaz kezkaturiko giro euskaldun batetan interesa sorteraztea espero dut horrekin.

1079. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0736 Eta bere fabrika ere hain da tolestura onekoa, non jatorrizko obrari dagokion guztiak patina ezinobe bat gordetzen duen.

1080. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0744 Sarrera eta bao txikiak, berriz, moldura laun nabarmenduaz azpatuak doaz, hain ukondutu errepikatuez alegia.

1081. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0134 Gurgila egurra edo erlatiboki material hauskorrez egina zegoenean, bere iraupen laburra zela eta, ez zen hain hilgarria.

1082. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0027 Halaz guztiz, asko garbi seinalatzen zuen Aristotelesen Poetikak estetika mailako teknikai eta gaineratiko teknikai arteko aldea; berezkuntza hau, alabaina, ez zen praktikari buruz, teoriazkoa baizik, hots, praxian ez zen hain gauza ezaguna griego-latin kulturaren kasuan.

1083. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0057 Kritikari mugak ezartzen dizkio tesia honek, eta arte soziologiari bidea irekitzen, gaur egun, linguistikaren aldetik bederen, hain premiazkoa den gauza.

1084. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0043 Aminoazidoen sintesia hain erraza izateak oztopo bat suposatzen du.

1085. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0271 Aldi berean, eta narrastien kopurua handitu zeneko heinean, hain efizienteak ez ziren anfibioak garrantzia galduz zihoazen.

1086. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0091 Eleizaren gaitzeste hau izan daiteke ere beste arrazoinetarik bat hain albiste gutxi ukan dezagun euskal antzezkizunetaz, drametaz edo komerietaz, hitz batetan euskal antzertiaz, eta mendearen hiru laurdenak iragan beharko dira iristeko euskal teatro berriaren aita izango den Marzelino Soroakoarenganaino.

1087. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0091 Eleiz honen koxken artean hazi zen gure mutila, eta hain zituen maite, nabari, koxka hauek bere lehen antzertia hauei eskeini ziela.

1088. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0185 Hain konplexua zen gizarteak, nahitaez bizikera eta kultura arras desberdinduak sor erazi behar zituen.

1089. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0238 Aipatu dugun arkitekturaren zentzu hau haunditurik gertatu da eraikinaz kanpoko korintoar lehorpearekin; bikain argitzen bait du tokiaren zentzu sinbolikoa, pabeiloi gisako bere arkitektura bereiziz, Neoklasikoak, batez ere erromantikoaren isurikoak, hain berea duen arkitekturaz alegia.

1090. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0199 Iritsi zen 132 ikasle edukitzeraino, kopuru polita benetan kontutan hartzen baldin bada garai hartako kultura, Mintegiaren kokapena (nahiez eta komunikazioak ez izanarren hain txarrak), irakaskuntza-motaren berritasunak, zeren hasieran beti susmo txarrak eta espak sortzen bait ditu....

1091. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0155 Itxuraz, Basajauna ezen beti senar hain leiala ere izan.

1092. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0154 1904, urtean Erakusketa Nazionalean aurkezten du baina bere koadroa hain desegoki jarria zegoela eta haserretu zen.

1093. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0061 Kontutan eduki behar da, bestalde, komunikabide hain boteretsu hauen garrantzia: etxe guztietan etengabe sartzen bait dira.

1094. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0056 b) Laguntasun horri esker, ipuinak logikarekin edo erlijiozko ortodosiarekin edo ta gizartearekin dituen harremanak eta loturak ez dira hain hertsiak, zabalagoak baizik.

1095. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0031 Baina, abertzaleok, etxe onekoak izan gehienbat eta, ez omen zituzten hain ondo ikusten Gabrielen zapata loiak eta arropa merkeak (33) EGItarrekin izandako har-eman hau, G. del Moralek kontatu digu.

1096. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0126 Gizon arraro baina ikaragarrian deigarriaren zirrara egin zidan eta ezin nuen ulertu nik periodiku eta liburuetan ezagutu nuen gizon hura hain urduria eta seguritate bigunekoa izatea.

1097. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0176 Otsailaren 1ean, aita, Gabino, galtzen du, eta Gabrieli min ematen dio hain eskritore gutxi ikusteak haren hiletetan.

1098. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0122 - Aipatutako publizitatea osatzen duten elementuak, banaka nahiz ororki, behatu eta aztertu, honako gauzaok sakonduz: hain letra haundiak erabiltzearen zergatia, euskal grafiaren erabilera, eskuz eginak dauden itxura eman nahia, zenbait koloreren nagusitasun hori, emakume bat erabiltzea, erasokortasun hori, aberastasun itxura hori, inolako zerikusirik ez duen iragarki batetan kirol-argazki bat erabiltzea, e.a.

1099. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0012 Ondorio hauek osatzen dute liburu honen aztergaia, baina hauetako bi hain funtsezkoak dira, ezen hauek aldez aurretik aipatuko bait ditut: 1. Planteamendu komunikatibo batek hizkuntzari buruzko perspektiba zabalagoa irekitzen du.

1100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0115 Gaitasun komunikatiboaren garapenari buruzko ezaugarririk nabarienetako bat (hain nabaria da, ezen oso erraz ahaztu bait daiteke), ikaslearen barneko prozesuen bidez gertatzen dela da.

1101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0165 Horren ondorioz kontsumoko arazoei buruz egin zen lana ez zen hain sistematikoa izan eta helburuak ere ez ziren hain argi geratu.

1102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Inoiz ez ziren joaten ohera hain goiz, baina gaur egon ezinik zeuden lotaratzeko ordua noiz etorriko.

1103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0198 Badakigu garai batzuetako literatura ez dela irakurgai bezala hain atsegina, baina hala ere gure hizkuntza idatziaren lekuko da, garai bakoitzeko giroaren adierazgarri.

1104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0284 Entzuleengandik txalo beroak jaso zituen eta ondo merezi ere bai hitzaldi honegatik eta bai euskara hain zapaldua zen garai haietan bere alde aldarrikatu zenak ondo irabaziak zituelako.

1105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0364 Eta, inoiz, hoiek, inoren laguntzarik gabe sortu dituzte guk hain beharrezko genituen eskolak.

1106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0364 Uste honekin, bijoaz nere zorionak INSUB elkarteko gazte kementsu eta jakintsuentzat, erakunde hau gure herrian lehena izanik bere bete beharra hain ongi eroan dutelako.

1107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0118 Bere kondairan zehar Legazpiko herria ez da inoiz hain bazterezineko eta beraldiko eginkizun baten aurrean aurkitu.

1108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0111 Ez dira ain onak.

1109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0137 Hau hola izanik, Ifar-Europa'n Neolitos aroa hain berandu astearekin ezin arritu.

1110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0054 Dudarik gabe Musek askotan astindu zuten gure poetaren olermena, nahiz-eta (hainbestetan gertatzen denez) inguruko gehienek hain aintzakotzat ez hartu haren lehia estetikoa.

1111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0054 Lizardiren expresakera estetikoan paisajeak garrantzi aparta dauka, eta zorionez, euskal literatura hain guti eman den interpretapen animikoa eman zigun, dena intuizio sakonetan borobildua.

1112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0019 Baina Historia unibertsaleko gatazkaren ohorekin jotzen du lurra bederen; Frantzia ez ezik, Europa guztia ere ekaineko lurrikararen aitzinean izutzen den bitartean, gainerako klaseen garaitiak hain ordain gutiz eskuratzen dira, non alderdi garaitiarren buruberoak baizik ezin baitezake gertakari bezala aurkez eta zenbatenaz urrutiago proletargoatik azpiraturiko alderdia, hanbatenaz iraintsuago azpiratzea.

1113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0100 1848ez geroztik kontinente osoan hain ondamendi haundia egiten ari den eria, parlamenduko inozokeria alegia, behar zuen jasan, klase gatazkan Parlamendu boterearen kondizio guztiak bere eskuez suntsitu eta desegitera behartuak zirenek oraino beren Parlamenduko garaitiak garaitiatzat hartzeko eta ministroak jotzean Presidenta jotzen zuela uzteko.

1114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0145 Gehienak oraino hain aurreiritziz beterik zeuden, non departamendu gorrietan beretan eman baitzuten nekazariek boza Bonaparteren alde.

1115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0011 E.T.A.-ren historia gazteari, zalantzez eta eztabaidez hain bustiari, trabarik lodienak zein hegitik sortu zaizkion begiratu besterik ez dago.

1116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0056 Zinez samina izan zen abertzaleentzat gudaldi hura, hain gaizki taiutua.

1117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0016 Ba al zenekien ura hain astuna zenik?.

1118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0126 Aztertu, nazionalismoa zer den edo zeri esaten zaion, aztertuz gero, oso zaila gertatzen bait da kondena hain absolutorik....

1119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0082 Goiera eta eite ikaragarrikoak izan arren, mendi hauen azala berriegi eta zartakor da oraindik, eta horregatik gertatzen dira lurrikarak eta erupzioak hain sarritan.

1120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0034 Ekintza trukakorra eta ez trukakorrak hain sarritan baititugu gure aurrean, konturatu ere ez gara egiten ia; gure burua da baina erne dagoena, eta nola jokatu behar dugun azkar erabakitzen duena.

1121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0094 Lehen kanpamentuak XX. mendearen hasieran eratu ziren, baina hogeita hamargarrenetik bakarrik handitu da akanpatzaileen kopurua; hain handia da non industriak denen gustorako eta denen ahalbide ekonomikoetara egokitu bait ditu behar tresnak.

1122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0127 Basotan hain aberats izanik, zerratoki asko sortu da Nariñoko departamenduan.

1123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0030 Horrela esplikatzen da lodiengan hain komuna den aseezintasuna.

1124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0083 Nire ikerlanerako materiale egokia lehen urteko bigarren semestreko haurren azterketak ematen zidan, baina zaila zen hain adin laburreko haurren materialea biltzea.

1125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0114 Giroaren indarra hain da handia, ezen bortxaturik bait gaude erabaki bat hartzera, eta, apika, giroa segitzera.

1126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0040 Mundu hari eta planteamendu haiei zientziaren aurkakoak zerizkion, eta ikaratu egiten zen Espainian errealitateari buruzko iritziak, maila eta erakunde guztietan, hain absurdo eta hutsak izan zitezkeela pentsatzearekin.

1127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0059 Argi dago, gutxienez, iluntasuna uxatzen ez dela hain erraza ta hobe izango da, horregatik, planteamendu hontan humiltasun handiagoarekin ibiltzea.

1128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0151 Gazteen lege-austeen aurrean agintariak eta mass media gaur oraindik gaurko kriminal politikarekin eta oiñarrizko eskubideekin ain ondo ez datozten erantzunaren alde azaltzen dira.

1129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0165 Horregatik da hain zaila sustraietara itzultzea diogunean iheskerian ez erortzea.

1130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0114 Adibidez, hain ezaguna dugun Errezil sagarraren izenarekin, gertatzen dena: Bizkai aldean, Reñetea esaten diote; Laburdin, Anixa; Gipuzkoan, Errezil Sagarra, eta Kanpandoja Agian, Anixa, Kanpandoja, Reñetea, e.a., sagar desberdinak dira, nahiz eta, toki askotan, izen hauekin Errezil Sagarra bezala ezagutua izan.

1131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0273 Baina egia esan, hemen eman ditugun erregelakin, ezer ez dakinentzako hain aldrebesa den lana, oso gustokoa bihurtu litzake.

1132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0273 Ez bait da hain beharrezkoa, behin, golpe batean, urte batean, denbora askoan inausi gabe egon den zuhaitza, inaustea.

1133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0049 Hain begirazale amorratuak dira usatarrok.

1134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0128 Alde batetik, frankoa hain garesti dagoelarik, dolarrak hartu prestamenetan, franko-kredituak utzirik.

1135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0015 Beste gauza harrigarri bat: gauza guztiak hain neurrigabe diren mundu honetan, landaredia oso tiki da.

1136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Ibaia nagiro doa zeharka, ia ezin-ohartuzko bihurgunean osatuz: hegiak hain dira apal.

1137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0060 Are, oilarra hain aita traketsa izanik ere, maiz ikusiko duzu ama-umeez arduraturik hauei deika eta beste leku batetara eraman nahirik.

1138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0083 Izpi katodikoek osatzen zituzten partikulen masa nolakoa zen, atomo honekin konparatuz, handiagoa, ttikiagoa, edo berdina? Zer zirela uste zuten zientzilariek, hain karga eta masa ttipia zuten partikula hauek? Zer izen eman zien partikula hauei? Zer egin zen emaitzak baieztatzeko? Seinala ezazu, B) ataleko zein pasartek aipatzen dituen esperimentuetan lorturiko emaitzak. - Baltzuan jarri (IR-IK).

1139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak