XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0167 Joxé badirudi, bai,
dala kristiñaua
¿osterantzean izan
balitza morua
ainbat kopak ez eusten
galduko burua?
.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Ainbat aldi on pozgarri igaro
zure goyetan ni dodaz,
goi-alde luze ederr orreittan
amaikatxu jai ein dodaz
ta zenbat bidarr batta aurrkittu be
neke-aldittan zoruna
aldameneko itturri-onduan
atseden gozo estija
.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Zeinbat bera arro ta irazegiago, ainbat txiki ta ziztrinagotzat eukazan beste enparauak.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0304 - Jesukristo'k ainbat gexo osatu; ta eririk naskagarrienak, legenarrdunak, bere eskuz ikutu ta garrbitzeko iguñik ez eban izan.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Baña gure Jaunac ain bat eguin zan gugaz, cein da burua gorputzagaz, eta errazoe orre gaitic gura izan eban gure erruac bereac balira leguez deitu eta artuac izan leguiozan, eta alan pagauac bere izan cedizala, ez bacarric bere odolaz, espada bere desondra eta lotsariacaz.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Eta zuri, Jauna, mundu onetan zagozala jausi baiatzu ainbat parte nire pecatuen peneetan; ez da mirari, ni mundu onetatic urtetean, jaso daquidala cerbait parte zure mereciquisunen sarian.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ainbat blasfemia Sacerdoteen aoz entzuten egoanean, borondate onaz artu eban Jaunac lapur baten autorquisun au; lapur zorioneco onec barriz ezagutu eban ezquero Jaun ori, erriaren, guizon guztien eta guizaldi guztietaco erregue eguiazcoa zala, ordu atan escutaturic eta eztalduric begoan bere; asartu zan, Erregue bateri leguez, berari mesedeac escatutera; eta icusiric Jaunac celan bera predicatu eban, eta Erregueri leguez mesedeac escatu eutsazan, alan Berac bere, Erregueac leguez eguin eutsazan, eta mesede andiagoac, escatu eutzazanac baño.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 ¿Ceinbat errazoe andiagoaz aguertuco ez eban bere damuari eta ezauguera Jauna curutzean egoanean? Icara eguin eban lurrac eta arriac bringau cirean eta ezagutu bear gure oinpeco criatura onec bere Eguillearen escu eta indarra ainbat gloriaz garailari pecatu, inpernu eta eriotzatic urteten ebanean; eta diabruaren catigariotic ascaturic ta irabaciric bere erria erruquitasun eta aleguin indartsu bat eguinda, eroian curutzeco bide bacar eta solletic ceruetaco bicilecu zorionecoetara, beti an biciteco ascatasun oso eta arrizcu bacoan.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Curutzean ill zanean Jauna, bere arima guztiz santua Jaungoicotasunaz bat eguinda edo batuta, eta contau ezin leitequeezan aingueruz inguratuta, jaitsi zan Berbera inpernuco lecu zacon aetara, nun alde guztietatic sarraturic egozan ainbat arima.

10. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Euskeraren izpiakerari buruz, aspaldian ainbat lan ederr egin dira; baña sail au osoro azterrtu ta ondo ezagutu orduko, oraindik euskalariak ekiñaldi garratzak egin bearr izango dabez.

11. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0598 Gai bakoitzean ainbat adibide ipiñi dodaz; baña beren-beregi orretan asi ta ekin ezkero, askozaz geyago be idoro lediz: Geyago batu ezkero, bearr ba-da arauen bat zetan-edo-atan aldatu eragingo leuskigue, edo orr aitatu ez dodan barriren bat erakutsi.

12. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Esan gura dabenik iñor eztala ikusi ta gero, erantzunge ainbet euzkeltzale artian geratzia tamal yatelako belu baño ezpa'da be, erantzuna or da ba: Elu abixen laburr-laburra, naparr aldekua da, laster baten ikusiko dan lez.

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0022 Ainbat edertasun
Ta argi loretan
Zerua ikusten da
Eliz onetan:
Zu zera zeru
Aiñ pozgarria,
Ama maite
Birjiña Maria
.

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0161 Ona emen, Jesus'en Biotzari benetako zaletasun edo jayera badiogu, egin bearr ditugun bi gauza: 1) maite izan Jesus, Berak ainbat maite izan gaitualako; eta 2) orrdaindu, Jesus'en Biotza, maitatu bearrean, atsekabez betetzen dutenen eskerrgabetasun eta txarrkeriak.

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 Aimbat edertasun
Ta argui loretan
Zerua icusten da
Eliz onetan:
Zu zera zeru
Aiñ pozgarria,
Ama maite
Birjiña Maria
.

16. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0041 Zeru ta lurrean
Ezta biyotzic
Jesusenac aimbat
Maite gaitunic
.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Emakumeak, batez ere, auzoko kontuak izaten zituzten: zereko zeraren ezkontza, ainbat baserrietako morroienak eta alako neskak onenbeste edo orrenbeste eramango ote zuan.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Gizona, ordea, jare baita, buru aalmenen jaurbidea bere esku baitu; ertigintzan ere, gañerako egintzan-bideetan ainbat, oarrez, asmamenez ta Rorago ioranez diardu, jaiotzetik il-ondoraño bizitza erti-lanez eztitzen, seaska eresia leenen dala ta obi arria azken....

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0215 Ainbat aldiz anaiaren izen gozoaz agurr egin zionaren eguna goratzeko disdira geiagoz ta garbiago azaldu zan egun artan eguzkia.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0060 Don Pedroren eranzuera: Eleizara jun ta komulgatu, eleiza bisitatu, gañerako induljenziak irabazteko señalaturik dauden bezela lan guziak eguiten dituzten Anai Arrebak aimbat induljenzia echetik muguitu gabe irabazi ditzakete gaixo kroniko, edo eririk luzaro daudenak Irugarren Ordena beste kongregazioetan sarturik dagoalako, ta Bulda dualako irabazi ditzakean induljenzietatik bat bakarra ere galdu gabe.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Nor berak ere jardun bear du azterkatze onetan; amabi urteko umeak, geienean, zertarako zaletasuna duan, zertan duan nekerik gutxiena, zein ikastetan errazena aurreratzen dau, zer lankizunetan argitasun ta trebetasun geiago arkitzen duan igartzeko ainbat gogargi izaten du.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0125 Jaungoicoa bere buruari amorio aimbat becatuari gorroto dion santutasun eta zucentasun mugabaguea, aimbeste becatari gaizto infernura amildu dituena, eta bear bada gaiztaquerian zure lagun izan ciranac ere; eta zu eciñ gueyagoraño gaitzquille gaizto biurria.

23. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Gero pasatu ziren Madrid'era, bertan denporale batean egonik eta ainbat andiki ezaguturik.

24. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0172 (...) lenago, itzegiten asi naizenetik entzun dezutena berriro esan bearrik - Elkano eta Gebara, eta Zarrkizano eta Urrdaneta eta beren lagunak il ta gero ere, etzan euskaldunen kemenik galdu itsasoaren orroakaz, eta ezerr ikusten uzten ez duen bisutsagaz izutu gabe, ainbat eta ainbat gizon bularrdetsuren antzera, lurr berrien billa joateko, ontziak noranai eramaten beste edozein baño trrebeago izateko, itsas-jazarretan izen ona irabazteko, ontzidien buruzaritza alperrik eta duan ematen etziotela nori nai eta non nai erakusteko.

25. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Ontan agiri da ba bere ontasun neurrigabea guretako; bere Seme maite bakarra guregatik, gure onerako ainbat neken artean utzi du-ta.

26. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Ainbat maite izan du Jaungoikoak gizona.

27. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Aberats aundia bada bat, au da, santu aundia baldin ba'da ta irabazi geiegizkoak ba'dittu arentzat, Eleizaren kutxara dijoaz bere geiegizkoak eta nola ainbat bai dira eleizaren umetan berentzat bearr duten baño askoz geiago irabazten dutenak, oien irabazietaz beste guziok aberastutzen gera.

28. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Autematen badiat
Urbiltzen ooinik,
Eskale, makiladun,
tzarki besti denik,
Saingaz asten nauk eta
aitzatzen tiat nik.
Ez diat ori beizik
anbat bertze lanik
.

29. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Lurra ez baita larrutua nehon, belharrak estaltzen baitu eremu guzian, gaineraino helducheak ere baikira, gerendari beha egoiteak ez gitu orai hanbat lazten.

30. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0132 Aurdiki zuten beraz, eta ez zezaketen athera, hanbat arrain bildu baitzuten.

31. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0132 Petri untzirat igan zen eta sarea leihorrerat erakarri zuen, ehun eta berrogoi eta hamahiru arrain handiz betherik; eta nahiz hanbat baziren, sarea ez zen urratu.

32. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Gu bezalako muthil zarpailek ez diotegu hanbat kasu emaiten, bainan bertzela da neskatch larru gocho nahi, irindu horientzat.

33. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Bañan Mendiburu'ren izketa garbi ta suarra entzuteagatik, bertze aunitz ta aunitz, euskeraz mintzatzen ezpazetiken ere, aditzeko ainbat bazekitenek, aren predikutara joaten ziren.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Baukogu gomutia, ipuin aretan Deun Martin eta Txerren ibilli ebiltzala, ta Txerren errementaritzan dana dakijena ixanik (bai ba, suteirik andijenaren jabe da-ta), Deun Martin'ak bestela-baitakuan ainbat gauza ikasi eutsozan eta gero gixonai erakutsi.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Gaxorik.- Ainbat egun oso txarto egon da gure ziñegotzi abertzale Bilbao'tar Mariano'ren emaztia, igaroko astian Ikurton Deunak artu ebazala, baña itxurez obeto dago, da olan badoa laster jagiko ei da.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bertan euzkel-gaiz idazten daun Albizuri'ri diñotsot, iñoz Bilbora datorranian, begiratu dayala Bedija baño onuntzatxuago, trenetik errekiaren beste aldera, ta antxe ikusiko dau basetxe torre antzeko bat eta inguruko soto ta muna bitartietan ainbat aitz txiki azal-azalian; ba, leku arek (eta uste dot etxiak be bai, onetan enago ain ziur baña) Aztui dauko ixena.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Esakun au umekerijegija dirudi, berau aiztuta sarrijegi ixaten jaku baña, ta gero oker ainbat bidar ibilten gara.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Ebrozanditik erre dabezan lekaretxe-argiz, len agiri ez jaken ainbat euzkotarri egija argitzen asi jakela dirudi.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Erroman bere garaitza andiro ospatu bearr ebala-ta, ainbat persitar atxilotuta eukazan kaisarrak: Aton eta Senen be atxilotzeko agindu eban enparauekin Erromarra eroan eta ospa-bide izan ekiozan.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Gero La revista'ren zuzendari egon zan ainbat urtetan.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Arana eta Goiri'tar Sabin gure irakasle ilezkorrak egun batez tajutu eta aukeratu zuan eusko-ikurrin maitagarria, Katalunya eta España'ko ikurriñen goi-malladaño jardetsia izan zan, Gobernu'ko erkaltzain ainbat eta Laterri'ko lendakari Alkala Zamora'ren aurrez-aur, guzien oniritziaz; eta Prieto bera izan zan gure ikurriña bere eskuz-artuta Katalunya'koarekin uztartu zuana.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ernandorena adiskide onari, ainbat erredi enbargatu omen dizkiote.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Nun dira orain agindu ainbat gauz aiek? ¡A...! !¡baserritarra!! Etzaitue gaizki zilibokatu (engañar).

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Jolas gaiak edo deporteak dirala esango nuke geiena irakurtzen diranak: gutxi dira benetan baztarrean uzten dituztenak; ortik ekin genioke bada pitinka pitinka: idazleak ba daude eta jatorrak gañera: gure izparringiak erdera ordez, euskeraz partzea ez det uste ainbat kaltegarria izango lutekianik.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Ebroz arutztik alaiñ eldua ta mardula dan berekoitasunak sortu ditu gure artean ainbat arantza latz minkor.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Arek, mendigoizaleak zirikatu ainbat gar egin zituzten; guk, gure biotzetako aberri-maitasun garrak, igandeko egunean ez bakarrik, egunoro eta beti berotu ez ezik, lanera lotu ta indartu bear gaitu.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Bertan jokatzen dan pelota jokaldia igarotako igandekoak ainbat garrantzi edo inportantzi badauka... eta guztiok dakigu zenbaterako garrantzia izandu zun partido arrek.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Idazkaritzan ainbat bazkide ikusten da.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Pozgarria da ainbat bazkide, beren arazoekin, egun batean eta bestean, bein ere gelditu gabe, emen, gure idazkaritzan ikustea.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Baserri jabe eta maizter arteko Epaidiak (Jurado Misto de la propiedad Rústica), ainbat lan eman digu: baño oso atsegin zaigu lan eder ori aitatzea.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Ainbat kalte ta ondamendiren ixpillu dan guda anker bidegabeko au sortu ziguten egun santu batez.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Ta ainbat aldiz Sabin aztueziñaren zati ura bururatzen zaigu:

53. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Zu izan zera ainbat gezurzulori argitasun arrigarriz trebeki erantzun diozuna.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Zu izan zera egiaren mandatari ziurra ; zu izan zera ainbat itxuren argiemalea ; zu izan zera ainbat gor entzuten yarririko astekaria.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Emengo ondartzetan ainbat notiñ batuten dira bai erriko semiak bai besta arrotz asko be.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Igaziko egualdi txarrak ainbat kalte egin dautso Getxoko uri'ri ba emengo biztanleak atzerritik etortzen diranakaz ainbat diru ataratzen dabe.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Aspaldian izen gutxi entzuten dira otsaundiko gizon onetxena ainbat: Gil Robles batetik, eta Gil Robles bestetik.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Pilotari zaharrer ez bide zaiote hambat partida ederra iduritu; lehenago bazabilkaten pilota gorasko plaza buru batetik bertzera eta zombat aldiz, hutsik egin gabe! Doniandarrak hamabi joko-aratuak eta Saratarrak hortzetan zauden; orduan atzarririk egin zuten salto bat zortzi jokotaraino: bainan hartara geroz bortz joko baino bat egitea errechago baitzen, Doniandarrek eta Itsasuarrek sartu hamahirugarrena.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Bi idazleak egin zitzaketen, berak berenez, eta egingo zituzten noski (asi berriyak baitira) uts-okerren batzubek, baña lan ayetan agertu ziran ainbat ez.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00125 Herrialde bakhotchak badu bere haroztegia, badu ere bere harotza. Harozgoak ez du nihor hambatik aberasten. Hemen, Afrika barneko harotzaz dut aiphu.

61. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0199 Ainbat diru batu zan, baña eleizatxua etzan agiri ta yakiña; betikoa; jendea esamesaka.

62. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0234 Ainbat yoan ziran gorpuaren aurrean auzpeztutera.

63. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0005 Bertatik ikusten dira Amboto, Aitzgorri, Intxorta ta beste euskal erriko mendi eder asko; ainbat eta ainbat zugazti, solo zelai ta baserri benetan ikusgarriak.

64. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0014 - Entzixu Pedrotxu dirautso emazteak senarrai, zure adiskide Juantxu'k ¡arek bai esaten dautsozala gauz politak andratxoari!: Neure biotxeko udari urtsua, Neure begietako marrubia, Neure zorioneko mertxika ta alako ainbat itz entzungarri, kilikagarri.

65. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0056 Ainbat bidar Perikoitxua entzutziakin, ernegau zan medikua, bere zenetik atera ta orduan dinotsa Perikoitxuak: - I, Arrautzia! ixillik ez-paago zurrut eingo aut!.

66. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Markos Gerediaga Ganboa, nere amaren lengusuak, ainbat bidar berba egin deusta Ixurtzako ezpatadantzarien bertsuen ganean.

67. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 Ainbat euskal aldizkaritan idatzi dau.

68. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Ainbat mendi orlegi ta aitz zorrotz daukoz berari begira ta bera besarkatzen: - Saibi, Anbote, Aiteluitz, Untziliaitz, Mugarra ta Eskubaratz onduban, eta Gorbea, Sollube, Bizkargi urrintxuago -; eta Laida -Sukarrieta- ondartzeko olatubak, kiñu dagitse urrun-urrunetik.

69. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Gure asaben oitura ta ekandu zarrai jarraituz, edonoz datortz ainbat lagun Deunen onerazpenez.

70. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Eskuma-aldeko txaunora juaten ba'zara ainbat gexo-tresna ikusiko dozuz, Donien bitartez jaritxi dabezan eskerrak agirian iminiaz.

71. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Ainbat ur dario bertako iturriak.

72. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Orain, Bagilla'ren 13'an be, egunian bertan etorten dira datozenak, ainbat beribil aundietan, berriro arrats-beran lengo bidia artuaz.

73. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 antxe izan dauz ainbat eleizatxo mendi-erpiñean, aldiak indarrez sitsak jantzia lez janak, beera eratsiak, eta bertako bakarzaleak beso maitekorrez barriro jaso ta txukun apainduak.

74. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Eleiza nagusiaren inguruan ainbat etxetxo daukiez, eta antxe bizi dira, ixil ta barrumin, bakotxa bere gela barrenean.

75. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 Jauregi zarra, ainbat urtetan abegi beroa emon ebana, gazte urduriak alde egitean, emen geratu zan bakarrik, ama-kumeak sapuzturiko abi antzera.

76. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Eta Karmen'go Argian ainbat lan, Aita Gurea ta Praga'ko Jesus Aurraren edestia azalduaz batez be.

77. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Baiña ortik euskerak euneko ainbat lateratik artuta daukala esatera, arlo lar edatua dogu.

78. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0009 Orregatik, Jesusek ematen die erakaskizun eder ori: Artzai onak, ardi onak ainbat maite ditu ardi galduak, guztien Artzai dalako.

79. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0100 I ainbat aipatutako anairik, ez'dek beste bat izango, Ander!

80. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Auekin gudukatu zuen Alkide sendoaren aurka; neroni ere auetara egiña nintzan, odol obeak kemena zemaidanean, ene bi lokietan zartzaro barne-jaleak ainbat zuritasun oraindik edatu etzunean.

81. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Amabi gizon itxas gañean
lanean pin zebiltzala,
Ekaitzaldiak-errabi biziz
ezkutatu bereala.
Ikusiz ainbat famili beltzez
ta lutoz jazten dirala,
Alare sarri esaten degu
arraia garesti dala.

82. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0041 Ba-dira aotik aora bertsolari trebe ta iaioak diranak, paperean bertsoak jartzen ainbat molde ta taju eztutenak.

83. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Ainbat gertatzen da ertilarientzat.

84. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 J. M. Etxeita, ainbat ele-ederren jaube; Zamarripa apaiza, geroago euskaltzaindikoa, ainitz bidar sariztatua, bertso-batzaldietan; Aizkibel'dar Bingen'ek bere Urretxindorra (Bilbao, 1918), olerki-sorta polita damagu, garai artakorik onenak, apika; Dabid erregearen eresi mordoa euskeraldu zizun Aita Arriandiaga'k; J. Arregi'k, Heine'ren olerkiak; Etxebarri, Altuna, Arrue, Gailastegi, Errazti ta abar, errikanta ta seaskazkoetan jardunak dira: Bustintza, gure Kirikiño, jatorrak ere ba-dauzka bereak; ezin kon-ala Enbeita anaiak egin zituztenak; Gabirel Manterola idazle azkarrak bere Goi-izpiak (Zornotza, 1924) argitara eman zizkizun; baita Maruri abak ere bi liburu oso txanbeliñak: Biotza abeslari ta Lilitxingar (Tolosa, 1928).

85. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0311 Gorago irakurri degunetik agiri da zeiñen argi irakatsi zuen Altube-k ainbat urte lenago, gero Euskaltzaindiak erabaki duena.

86. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Alaber erabiltzen ditugu Gipuzkoa'n Jainkoa'k dizula egun on, baiñan ez ainbat eskerrak dizkizut.

87. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0027 Begira nola filosofatzen duen: 1) Izakiak asko balitez, liraken ainbat lirake izan, ez geiago ta ez gutxiago.

88. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Ainbat indar eta izan-gaitasun ote ditu Amerika'k?.

89. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Zaingoa deitu ortan, au da, gerra bat sortuko liguken ez-usteko atake baten beldurrez ainbat iskillu ta gerratresna egiten munduan urtero gastatzen diranak, 80.000 milloe dolarretik gora omen ditugu.

90. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Iñundik ere orrengatik, Xenpelar'en bertsorik pranko, entzun oi dira gure egunetan ere ainbat bazterretan, eta Xenpelar-izenaz alako oroipen maitekorraz gure agure baserritarrak, oroitzen dira.

91. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0507 Eta bi milla erdal-itzok, ainbat moltsotan beréizten dizkigu, onela: eta olaxe 45 moltso....

92. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Etzaitu illuntzen, Jauna, ainbat eta ainbat gizon artzairik gabeko artaldearen antzera, janaritzat zure itza, edaritzat zure grazia zabalduko dienik gabe, zai dituten otso lapurren atzaparretan erortzeko arriskuan Ikusteak?.

93. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Goldeak oraindik irauli ez ditun eta kardubera eta arrantzak nagusi bakar diran ainbat soro ikusteak ez dizu miñ ematen?.

94. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0044 Paysan de la Garonne-ek, egillearen filosofiku izateari ez dagozkion gehiegikerietan erortzen delarik, zearo gaitziesten ditu, egiazko munduaren kristautze alegin hontan Kontzilio ondoreko Elizak bereganatu eta bere izpirituz kutsatu nai lituzken gaurko kulturaren ainbat agerkunde edo manifestazio.

95. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0037 Badakit penaren berri edozeñek ainbat.

96. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Eskual zeruko izar argi bat, hanbat behatu duguna,
Zinen Saint-Pierre bertutetsua, aphezpiku eskualduna,
Bihotz handiko gizon zuzen bat, zintzo eta jakintsuna,
Lorietan so ginakola, bichtatik joan zaukuna
.

97. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Zertako bada zure begiak bethikotz hetsi dirade,
Hanbat gogoan zintuen gauzak obratzen ikusi gabe?.

98. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0018 UMILTASUNEZKO ETA KONT=rLzLo=NEZKO AKTA.- Jauna, ez dut merezi ene baitan sar zaiten, hanbat ofentsatu zaitudan ondoan, bainan errazu bakarrik hitz bat, eta ene arima sendatua izanen da.

99. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0026 UMILTASUNEZKO ETA KONTRIZIONEZKO AKTA.- Jauna, ez dut merezi ene baitan sar zaiten, hanbat ofentsatu zaitudan ondoan, bainan errazu bakarrik hitz bat, eta ene arima sendatua izanen da.

100. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0008 Cister'en eliza, xuhur ta gabezi,
lorez eskas ere sekulan dagozi:
egu bañan zapart ainbat margo bizi.

101. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Goiz goizik, bataio sainduari esker,
Iaunak erein zidan ariman barrena
lurrik onenean azirik onena:
onbide guzien anbat azi eder.

102. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1954 0052 Iauna, gure erria bai dagola zapal!
nagusi arrotzek gain-artu digute;
herra dariela orruz diardute
elkarri oiuka oro aho-zabal:
Aup ¡Euskadi oso soil dezagun ta gal!!
suntsi bedi aren izena! darauste;
anbat iende zintzo il naiz, oildu dute:
apez, gizon, mutil, andre, neskak argal.

103. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0222 Ainbatez zen sanorik erti bikaina.

104. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0081 Hori dugu erraiten, kantatzean: Barka, Jauna, bai dolu dugu, Zu hanbat ofentsaturik.

105. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Duela zonbeit denbora, eskualzale batzu ari ziren elgarren artean: Eskual-Herriak lehenago hoinbertze amodiozko kantu eder sorturik, zertako ez da hanbat kantu berririk eta berheziki aire berririk agertzen oraiko egunetan.

106. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Gero Frantzesak eremu galdu ba zuen ere, XIV-garren mendetik landa Engelandar guztiek Engelesa hartu baitzuten hizkuntza kommuntzat (halaz ere gune zembaitetan ba ziran oraindik XIV-garren ehunurthekoan Frantzesez mintzatzen zirenak), hambatez indartsuago egon da Engelesa Irlandan, bera baitzen orain garhaitzaileen mintzara bakharra; eta Irlandara garhaituen mintzara izaiki, ez da zail igartea zein izanen zen azkenekotz bertzearen buruzagi.

107. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0045 Gorrotxategi
Auexek dira gauza tristeak
mundu onetan pasiak,
ainbat trepeta illargi aldera
bialtzen ditu Rusiak;
ortan gastatu ludi guztian
diraden txanpon guziak,
ta amar gizonetik bedrazi
il bear ditu gosiak.

108. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Beraz de Gaulle Amerikan izana da. Trumanekin mintzatu da eta luzaz mintzatu. Bainan zertarat heldu izan den, ez da oraino hanbat ageri. Biek erran dute biziki ontsa elgar-aditu dutela eta akort direla munduaren antolatzeko chedetan.

109. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Amaika korapillo azkatu ta ainbat koska berdindu bear izaten dituzte mixioetako katolikoak oetako sozial lantegiak sortu ta iraunerazteko.

110. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. goiria 00001 Aurrerapen andiak izan dauz gure gizaldiak; gizaldi-erditik gorantza gabilzanok ainbat asmakizun eder ikusi doguz.

111. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Gure artean batez ere, gizonak ain gartsuki eskatzen dun askatasuna ainbat kezkatzen duan arazorik ez dago.

112. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Antxen arkitu ditut, nork?, eta Olabidek irakatsi zizkidan ainbat itz eder: ORBANDU ( Orbandu dabenak ate au berak zurittu deixela ); MURGILDU ( Korputz ta arima murgildu zan autu artan ); SATSU (Zuloagan zan guregaz Satsu abadia... ); JARKI (Ori entzunaz, jarki jatan jan biar banindu bezala) eta beste asko.

113. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Entzun, ume... Zortzi aldiz eskuetako amar biatzak ainbat urte ba'ditut eta egunero-egunero urre biltzen ari naiz mutil-koskorra nitzan eskero...

114. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Alperrak langileak ainbat urre bildu al ' balezakete, nork landuko luke lurra, nork asia zabaldu, nork igali ta barazkiak bildu?

115. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Gure Bizkai ' tik kanpora gera
Azkenengo ainbat urtez,
Amerika ' ra etorri giñan
Desgraziz edo zubertez
Euzkaldunok zabal gabiltzaz
Euzkal-erritik apartez
Eskerrak batuten gerana
EUZKO-DEYAren Bitartez.

116. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Baino gaur gure biotz-begiak bizi diranenganutz dijoaz eta Ixaka'renaz batera Larrañagatar Erramun'en kutixi gozoa sortzen zaigu, Iñurrategirena, Azkue'rena, Zumeta'rena; gure gazte-egun aietan babes eta itzal izan zitzaizkigun ainbat eta ainbaten kutixia...

117. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0052 Nire lagun batek, emakumea bera, hainbat urte dirala lortu eban txofer karneta eta makinatxo bat kilometro eginak ditu bideetan zehar ordurik hona.

118. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0069 Eskerrak emon hainbat mesedegaitik.

119. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0029 Halan ere urteera bat egin daikezue, horreetako hainbat abere edo azienda ezagutzeko.

120. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0125 Petroliuntzi handiei gertatutako istripuak dirala eta izugarrizko kutsatzeak gertatu dira hainbat itsas bazterretan.

121. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0125 Abelazkuntzak ere izan daike kutsaketearen errua hainbat kasutan: korta, oilategi edo txarritegietan simaurrak garbitzeko erabilten dan ura zuzenean errekara joaten dalako edo hiltegietako, mataderietako hondakinak garbitu barik isurtzen diralako.

122. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0084 Igaz hainbat abere ezagutu zenduezan.

123. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0040 Berbarako, etxeko bazterretan eta ganbaran hainbat koloretako eta modu ezbardineko txoriak, txintak eta kantak sarri aldatuten ebezan txori ikusgarriak.

124. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0154 Gure errira ainbat biztanle
eldu dira erbestetik,
ikasi beie danak euskera,
egin beiz geutar gaur gaurtik
.

125. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0135 Sakabanatua aurkitzen da Erkiaga'ren olerki-lana, aintzinako Euzkadi, Ekin, Yakintza, Euzkerea, Euzko-Gogoa, Egan, eta abar, ainbat aldizkari eta egunkariren euskal orrialdetan.

126. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0105 Oroipen zarretan murgil ta, birbiziz aurtzaroa
nire baserritar sorleku maitearen magalpean,
ni izan nintzan mutikoaren ibillietara noa,
ainbat bizi-eskeintz, amets gozo aurkituz bidean
.

127. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0106 Oroipen zarrei darien bitxitasuna aintzagarriz
uriko burrunda, zarata otsetatik igesi,
illak ta biziak, egun zarrak gogora ekarriz,
ainbat iakingai daurkidaz enegan, oraindik bizi
.

128. 1969-1990 bizkaiera poesia karmel 1989 0101 Mari. Nork ez du entzun ta nork ez daki
Ainbat leiza-zulo ta kobazuloren
Ainbat inpernuko dama ta andraren,
Ainbat sorgin landa, egoitzaren berri?.
Nork ez daki gurasoz entzundakoaren
Zadordurazko ipuin ta gertakari
Ainbat gau-aro beltz ta izugarriren
Aoz-ao gureganduriko deabrukeri?
.

129. 1969-1990 bizkaiera poesia karmel 1989 0101 Benetan entzutetsuak dituzu bai
Atxorrotz, Baltzola, Supeleor, Anboto
Petralanda, Agamunda, Marizulo,
Orduko ele-melezko ainbat bidez:
Aketegi, Akelarre, beren larrez
Zelharburu, Azalegi, Otsabio,
Murumendi... Ai, zenbat erratz, bildur-gai,
Neguko gau illun bakoitzari dario!
.

130. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0299 222 Odis.-. Mentor! Alde-eraz gugandik zori-gogorra, ta gomuta zaitez ainbat on egin oi eutzun lagun maiteaz; adin batekoak gara-ta.

131. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0150 Luzaro egon zan bere illobia arri gaiñean ezelako izen eta agerpen barik, nai ta eleizako beste illobietan ainbat agerraldi erraz igarri ta ikusi.

132. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0008 Sapatua zalarik, Euskaletxean ainbat euskaldun aurkitu genduzan.

133. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0171 Oraintxe ikusiko dozu zelan eldu yaken Ebanjelioa jentilai, ainbat eragozpen izanarren be.

134. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0222 Zoritxarrez ainbat aldiz zapaldu izan dau Estaduak Elizaren askatasun au.

135. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 Jan bitartean, ainbat gauza edestu deutsiez alkarri, lamiñenak eta gizasemeenak.

136. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 Eguzki-izpien azpian ainbat egaztik zirkin dagie, danak alan be ez dira asmakari; gugandik urrun il zan Odis, eta zu be aregaz batera galdu ba'ziña oba, arela ez zeunke esango ainbeste iragarkizun, ezta Telemako sumindua zirikatu be, bezuzaren bat etxera bialduko dautzula-ta.

137. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0087 Askotan pentsatzen dot huriko giro kutsatuak sortu eustala hainbat urtetan jasan izan dodan birikietako ahultasun sendaezin hau, zeinek batzuetan arnasestuka jartzen nauan, eta munduko aide guztia ez da nahikoa izaten nire larritasuna arintzeko.

138. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0013 Ez, ez dot ezergaitik bildur izan bear, asmatzen eban, baña bada ez ba dan gurago eban bere errikide anbatek, morroi batek ikusi egian.

139. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0036 Argitaratu dau Iziartxo, Gipuzku eta Bizkaian ainbat aldiz egingo zan antzerkia.

140. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Izar dizdiratsu orren argipean, ainbat lagun ari ziran euskal giro jatorrean lanean.

141. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Eta ainbat eta ainbat kristiñau bakar-zalez eta eremutarrez bete ziran mendi santu onetako kobak, otoitz-bizitzan jarduteko asmoz.

142. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0008 Santa onen izena, aundi ta berezia, agoz esatea bakar-bakarrik, toki onetan eta une onetan atan be, ainbat eta ainbat gogapen biztu-azoten ditu gure gogo barruan; eta lenen-lenen Teresa'ren irudia dakarsku gomutara: geure aurrean daukagu, bai, besterik ez lako emakume lez, lekaime lez, apal eta lau, penitentziz jantzia, inguruan zabaltzen dauala bere giza-bizitasunaren eta gogo-kementasunaren sugarra; orrez gaiñera, Ordena zar argi baten sortzaille ta barriztatzaille lez agertzen yaku, idazle asmotsu ta goitar, arima bizitzaren irakasle, barru-zale bardin bako ta eragille bizkor.

143. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 Eta ainbat urte joan dira beste Batzarrik egin gabe orain arte.

144. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0054 Parroki guztietan aurkituko ditugu ainbat beartsu baita onegaitik edo orregaitik saminduta bizi diranak ere.

145. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0067 2. BERE BIZITZA
Bere familia bertokoa ez izan arren hainbat idazle sortu ziran bertatik.

146. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Jainkoaren kezka eta bilaketa hau, esan dogun legez, hainbat olerkitan agertzen jaku.

147. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Sinistun eta abertzale zintzoa izanik, bihotzez maite eban aberriak ere bere tokia aurkitu eban hainbat olerkitan Lauaxeta abertzalea herriz herri ibilia izan genduan, hitzaldi sutsuen bitartez herritarren euskal-nortasun eta abertzaletasuna lo-zorrotik ataratzeko asmotan.

148. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Iru-lau urtean, ementxe ikasi eban gure Enbeita gazteak bizitza gustirako ainbat lagundu eutson eskolea.

149. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Ori une aretan bizi eta estropada berberaren gertaera, autu-mautu eta erakundean, bertarako diru batzen eta ainbat zeregiñetan ibili zan Blas Iturriza, Kofradiako kantulariak argi eta garbi idatzita itxi eban, ondorengoen eskarmenturako edo geroagokoen jakingarritzat.

150. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0125 Osagarri lez ainbat gaixo uxatzeko erabilli oi da barazki au.

151. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0027 Eta itxas-gizonak, pelotariak, argiñak, ainbat eta ainbat.

152. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0047 Dana dala emen aitatu danari buruz ainbatek luma puntaz lerroak marraztu ditu.

153. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0047 Batek onela ta besteak arela artu ta darabillen gauzeak naitaez dau zerbait barne-gunean; ainbatek ortaz diarduan ezkero, or bada piperra edo berakatza, or bada egi-antza bederen.

154. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Ba-dakigu Uri txiki bat gareana munduko besteen artean; berau, alan be, ospetsu egin izan dabe, naiko ospetsu, askatasun sozio-politikuek ikurra dan Zugatzak lenengo eta gero, aipamen triste ta negargarriz, gaur gogoratzen dogun bonbaketa anker-basatiak; ainbat gizon eta emakume errubakok euren aragian ixil-gordean eroandako bonbaketa gaiztoa, artean be oraindik bizi diranen bakeoiu lez illezkor egiña.

155. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0005 Neuk be, Angiozar-en bizi nintzanean, ainbat bider entzun neban errian (Angiozar-en) jao adizki bitxi ori.

156. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0005 Ona lan onetan ikako jokabidearen inguruan nabarmentzen diran ainbat jakingarri edo arazo, barrura jo barik, gain-gaiñetik azalduta, irakurlearentzat ikasgai edo aztergai izan leitekezanak.

157. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0013 Euskalerriaren izate hau menderik mende landu izan da, hainbat eragileren alkar-egintzakaz: jita jatorra, antxinate ekandu aberatsa, aspaldietako hizkerea, bere ingurumenaran eragina, adore oldartsua....

158. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0013 Gure lurretan zehar igaro dira hainhat europa erdiko herritar, oztugarterantz....

159. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Garai haretan, 2000garren urteaz harrezkero Eneolitico ta Metalen Aroa, bizkai lagunak eurrez ugaritu dirala susmetan da, hor dira ugari hilerriak eta obitegi hainbat lagunenak (harpeak eta tregu-harriak).

160. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0065 Kala'gaz ainbat izen osotzen dira, batzuk esateko, arrain toki diran lekuen izenak:
Andra kala,
Arrain kala,
Kostarren kala,
Justo kala,
Mutriku kala,
Tribis kala
(izaro) eta abar.

161. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0085 Negua ainbat luze nai litzake
maindira luzea...
(Orixe).

162. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Aurretikoak niretzat naikoa argiagoak ziran, garai a baiño beenago, erri ta tokien izenak diñoskuenez; ainbat urte joan diranarren, eta ikasteari ain gogor ekin, gaur ez gara oindiño areik baizen trebe leku bati ondo datorkion izena jarteko.

163. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 P. Lafitte'ek eta K. Mitxelena'k lez, gure izkuntzak euneko ainbat itz latiñetik arturik daukazala esatea.

164. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0083 Ainbat liburu ta euskal artikulu dodaz nik idatzi ta argitaratuak: Karmel eta Olerti neuk sortu ta urteetan aurrera eroan dodaz....

165. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0088 Ohe buruan irrati txikia dago, eta hainbat liburu.

166. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0059 Haren pean, BAT taldeko zenbait, Biko hainbat eta HIRUko batzu (LAUkoren bat ere bai nahi izanez gero) adiskidetasun ederrean afaltzen.

167. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0125 ANTTON - Ni, aitaz, ez naiz hainbat oroit. Hil zelarik, haurra nintzen oraino.

168. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0015 Alaba ere banuen eta
ezin nintekeen kexa,
urrite mingots ta antzuetan
triste ginenik ez pentsa;
elkarren lehian hainbat maitasun
ez da ulertzen erreza.

169. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Lehen bertsotan esan bezala,
badizut ere hainbat zor,
ezin bestean neurri apalez
nere omena hara hor.

170. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0016 Alabaina, nekez jarrai dakioke aholku horri praktikan, zeren eta, benetako unitatea, jeneralean, bertan hainbat iharduera batera ematen diren establezimendua bait da, eta ez da beti hain erraza gertatzen bananketa hori egitea.

171. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0009 Espainiako Delegazioaren buru bezala joan izan da Estatistikako Batzordearen eta Europar Estatistikarien Konferentziaren hainbat bileratara, hauek hurrenez hurren New York eta Genevan dituzten egoitzetara.

172. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak f. azorin 0009 Hainbat libururen egile dugu, bestalde, eta horien artean Cursos de Muestreo y Aplicaciones obraren aita, eta orobat aldizkari espezializatutan argitaraturiko artikulu eta lan ugariren autore ere.

173. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0042 Orain zioak aztertzea bidezkoa ez bada ere, hainbat ikastaro antolatu eta eskabideei erantzuteko nahikoa izan behar bazuketen ere, irakasle espezializatu gabe aurkitzen dira oraindik hainbat eta hainbat gela.

174. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0113 Gainerako sektoreetan, berriz, Ehundegi, Liburutegi eta papera eta Hainbatenetan, 1984ean baino portaera desfaboragarriago bat eman zen.

175. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0047 Kirol-iharduerei dagokienez, Ikastetxeko ikasleek barruko bai kanpoko hainbat lehiaketa eta txapelketatan partehartu dute eskubaloiarako, saskibaloiarako, futbolerako, xake-jokorako, mahai-teniserako, pilotarako, areto-futbolerako, etab. ekipoak eratu direlarik.

176. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0022 Heziketa-alorrari dagokionez, aipatzekoa da Zentruko osasun-pertsonalak urtean zehar hainbat ihardunaldi, batzarre, ikastaro, mintegi eta abarretan partehartu duela, baita Zentruak berak sustaturiko ikerketa- eta ikasketa-mota desberdinetan ere.

177. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Kutxaren beraren kultur garapenaren beharrizanak eta gizarte-erakunde desberdinetakoenak batera eramaten dira eta, ihardueren programazioari dagokionez, sekulako ugaritasuna eskaini da, jakintzaren hainbat eta hainbat alderdi besarkatuz.

178. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1699 Kultura eta Turismo Sailaren 1988ko Otsailaren 22ko Agindua, Euskadiko Autonomi Elkarteango diskogintzarako dirulaguntzak araupetzen zituen 1987ko Irailaren 16ko Aginduan jasotako hainbat aspektu 1988ko ekitaldirako egokitzen duena.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00013 Askotan pertsonak izadiaren aurka jokatzen du : eskaintzen dizkion hainbat eta hainbat aukera alferrik galduz , inguru guztia zikinduz eta milioika urtetan zehar osatutako obra betirako galduz.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00153 Koloretan oinarritzen dira hainbat eta hainbat propietate, hainbat eta hainbat arau: semaforoak, trafiko seinaleak, irudiak, zinea, apaingarriak, jantziak...

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kolorea 00172 Jakina denez, beira bat egiteko lehen gaiak, xehatu, behar den bezala nahastu eta materialeak egokitzeko beharrezkoak diren hainbat eragiketa egin ondoren, funditu egin behar dira.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00044 Egungo Semiotika Hjelmsleven hainbat nozioz baliatu da bere teoria eraikitzeko (adierazpena-edukina, semiotika konnotatzailea eta metasemiotika...).

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00067 Mezu hau gainera konplexua da; hainbat datuz osatua da; leku eta distantzia-erlazioak adierazten ditu; erleek memorian gordetzen dituzte; informazioa komunikatu egiten dute, jokaera semantiko berezien bitartez sinbolizatuz.

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00092 Nazio hizkuntz komunitate baten baitan, eta sistema bakarraren barrutian, hainbat arau eman liteke (lagun artekoa, herritarra, literarioa, kultoa, arkaizantea) hau da, bariante sozialak eta arau geografiko desberdinak; desberdinak batez ere hiztegi mailan, baina baita ere gramatika eta ahoskeran.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00117 Hasiera-hasieratik, eta azterketari ekin aurretik, hainbat berezkuntza egin behar da: 1) gauzak eta mintzaira; 2) sinkronia eta diakronia; 3) berbaldiaren teknika eta berbaldi errepikatua; 4) hizkuntzaren arkitektura eta egitura; 5) hizkuntzaren araua eta sistema; 6) esanahi erlazioak eta izendapen erlazioak.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00117 Mintzaira eta errealitatea berezteak erraza dirudi teorian; ikusi dugunez ordea, praktikan zaila gertatzen da maiz, funtzio lexiko eta lexemek izendaturiko errealitatearen hurbiltasunagatik. Erne egon beharra dago beraz erlazio linguistikoak eta errealitatekoak berezteko. Arazoak hainbat barrutitan nabarmentzen dira.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0025 Aski famatua egin da joan den udazkenean frantses gobernuari lehen mailako arazoa planteatu zionean eta hainbat ekintza (manifestapen, idazlan, kanpaina...) burutu ondoan aurrerantz jarraitzeko baimena kendu zionez gero.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0008 Euskal Herriak beti eman izan dio mundu zabalari bertan haziriko hainbat seme eta Gaiarre ere horietakoa izaki.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0109 Orduan eta han sortu ziren hainbat makina, lana eskuz egin beharrean tresna hauen bidez errazago eta azkarrago egiten.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0111 Astoko-pinturak galdu bazaizkigu ere, fresko-pinturak ailegatu zaizkigu Erroma eta Italia-ko hainbat etxe eta hilobitan jasoak.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Hainbat erantzun desberdin ondo egon daitezke, lan desberdinak aukera daitezke, eta ariketa batzuk utziz beste batzuri garrantzia eman...

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Halabeharrez planoa erabiltzen da hainbat arte-lanetan: pinturan ia erabat (mihisea, ohola, etab.), marrazketako papera eta kartelgintza planoak dira, zinema ere pantailaren planorako egiten da (argia eta beste hainbeste elementuz hiru dimentsiotan lan egin ondoren plano launean ematen da ondorioa)...

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Zetaka ere hainbat erabili izan da artegintzan, inpresionisten ondotik, fauvistak sortu ziren (piztiak), irudiaren beraren mugak kolorearekin gaindituz, gainezkatuz.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0095 Beraz, hainbat forma launen marraketa nola egin daitekeen ikusiz hasiko gara.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0137 Eredu horien aukeraketa egiten du hainbat erabiltzailek eta gelditzen direnetatik diseinugile sinpleena aukeratu eta, ondoren, prototipora heldu bitarteko xehetasunak osatzen ditu.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Izan ere, eragiketaren emaitza ez zaigu zeharo arrotza, bere baliora iristeko hainbat hurbilketa egitea posible zaigulako; gertatzen dena zera da: bere idazkera hamartarra oso konplikatua dela; edo, hobe esan, ezin dela osorik idatzi.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0075 Taulan bai hainbat bukle eta gezi egon behar du.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0005 Baina errepaso hau egitean ez duzu bistaz galdu nahi hainbat aldiz errepikatu dizueguna hots, Matematika osotasun bat dela eta estruktura baten antzera ulertu behar dugula; ez direla, alegia, elementu isolatuak Matematikaren parte desberdinak, ez horixe!; eraikuntza eder bat osatuz elkarren artean hertsiki aurkitzen diren parteak, aitzitik.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0156 Karakteristikak zenbat zifra oso eduki behar duen edo esanahia duen lehenengo zifrak non egon behar duen adierazten digunez gero, koma dagokion lekura eramango dugu, edo behar diren hainbat zero ipiniko ditugu.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0150 Baina elkarren artekoa zen gorrotoa: Ingalaterran, Maria Odoltzaleak hainbat lagun hil zituen Elisabetek ere.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0008 Jentilen hainbat ohitura sozio-erlijioso (jaiak, sineskizunak, etab.) kristautu egin zen.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0063 Hainbat eta hainbat tresnak, pilek sorturiko elektrizitatez funtzionatzen dute.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0114 Kostaldekook uraren inguruko hainbat egintza desberdin egin dezakezue: - Arrantzarako erabiltzen diren tresnak azter eta klasifika itzazue.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0075 Horiek direla eta, operaren mundutik kanpoko musika sinfonikoan izugarrizko eragina izan zuen eta XX. mendeko hainbat planteamendu berriren abiapuntu ere bera izan zen.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Bai, hainbat husgune badituela ezin uka, baina egun oroko lanean aberasgarri zaiguna bildu eta xuxenduaz, moldatu eta eraberrituaz, argitara eman eta hedatuaz, kondizio horien baitan datza dena, aurrera egingo dugu.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0015 1) Bila itzazu zuhaitz diferenteen hosto desberdinak: bi, edo hiru, edo... ahal duzun hainbat.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0099 Ahozko literaturan ohi den bezala, garai berriak etorri ahala, herriaren oroimena ez da nahikoa izaten erromantze altxorrari eusteko, eta zenbait biltzailek burututako biltze lanei zor diegu hainbat eta hainbat erromantze galdu ez izana.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0099 Jaiaren osagaia ere izan da erromantzea, erromantzeak kantatzea hainbat jairen barruko beste ospakizun bat izanik.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Batetik, geroago ikusiko ditugun bertso jarrien bidez, idatziz ezaguterazi izan da hainbat bertsolari, erabili dituzten bertso moldeak eta tankera bapatekotasunezkoak bezalakoak izan arren.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0220 Pertsonaia hauen erretratua gauzatzeko hainbat elementuz balia daiteke egilea: pertsonaiaren fisonomia , jazkera, izaera, jarrera, jakintza,... edo guzti honi buruzko informazio osoagoa eskain ditzaketen bestelako alderdiez: pertsonaiaren eguneroko lanak, bere auzoa edo auzokideak... bere inguruak, azken finean.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0158 Hainbat gertakari txoke gisa azter daitezke, hauen artean Fisika Atomikoaren arlokoak nagusi direlarik.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0055 Era berdinean animaliek eskaintzen dizkiguten hainbat zenbitzuz (laguntza, janari, jantzi...) jabetu.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0103 Era berean, berak eskeini diezaiekeenaz ohartarazteko hainbat eginkizunez hitzegin dezakegu.

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0101 Azken atalean, ordea, textu ugari emanen dugu hainbat puntu elkarri lotzeko (asmoz behintzat).

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0007 Hots: Miarritzen aurkituriko harrizko haizkora, Acheul Aldian koka dezakegu: era berean, Haitzabal izeneko muinoan (Gasteiz-ko hegoaldean) aurkituriko suharrizko haizkora, eta Baiona inguruetan topatu den hainbat lanabes.

216. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0019 3) Hainbat oina, hazitzailea ez izatean, gorputzaren euskarri bihurtuko da.

217. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0038 DRACHENKOCH-eko haztarnategi eta lezezulo hainbatek frogatzen digutenez, erlijio sinismenek ehize ekintza hartzen dute expresiobidetzat.

218. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Bestalde, K.a. III-I. mende bitarte horietan lurralde handiez jabetzen da Erroma, eta katibu harturiko hainbat jende, esklabu bihurturik, lanik gogorrenetara bortxatzen du.

219. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Lurrandidun propietari pribatuen zerbitzutan ere bai, baina ez hainbat.

220. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Errepublikaren garaian ezarri gobernu-erakundeak Erromarentzat ziren soilki, eta ezin molda edo aplika zitezkeen hainbat eta hain lurralde handien jabe zen Inperioari.

221. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0093 Atena-ri, jainkoek eraikitako aberri honi, galduak zituen hainbat eta hainbat gauza itzuli nizkion.

222. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Ahulaldi-prozesu batetan goiz sartuarren, erregimen horren hainbat ezaugarrik luzaroan iraungo zuen, ondoko mendeetan.

223. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0198 Bestalde, Europako hainbat lurraldetan gari-produkzioa gainbehera zihoan; nekazaritzaren beste adarrak, berriz, (ardoa, oihala, abereak) hazten, hauek errentagarriagoak bait ziren.

224. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0143 Zoaz Euskal Herritik, pinu beltz, itsusi hori, etorri zinen lekutara, Ifar aldera, hangoa zara eta, hango lurrak eta eguraldiak ezin bait dute beste zuhaitzik eman, eta gure herrian egin duzun hainbat kalte, mesedez, egin ezazu Noruegan, Suezian, Dinamarkan, Finlandian eta Islandian.

225. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0023 Elementu honek, bestaldetik, erdibideko metabolismoan (azido fosforikoaren hainbat deribaturen eran; ATP, fosfokreatina, NAD) garrantzizko funtzioak betetzen ditu.

226. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0038 - Hainbat erreakzio enzimatikoetan.

227. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0038 Kaltzioa esnean, gaztaian eta hainbat landaretan agertzen zaigu.

228. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0011 Zenbait animaliaren kasuan onartzen ez bazen ere mikroorganismo eta hainbat intsekturentzat onartu egiten zen.

229. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0108 Aurrekoen batura / Ordaintzeko gastuak / Kutxa / Gastuak ordaintzeagatik / Bankuak / Kobratzeko efektuak / Kobratutako letrak / Bankuak / Hainbat gastu finantzario / Kobratzeko efektuak / Bankuan egindako deskontuagatik / Egiaztapen-balantzerainoko baturak.

230. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Hain denbora laburretan hainbat gauza ikusi ondoren, erdi zoraturik gelditu zen Harkaitz.

231. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0012 Brunet-ek, liburuan, ikerketa sakonak egiten ditu jatorriz egiptotarra dela frogatzeko, horretarako aurkitutako hainbat eta hainbat aztarren arkeologikoetan oinarriturik.

232. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Erreakzio-denbora hau laburtzeak hainbat soluzio ondoriotu du.

233. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0037 Mahaia bukatzeko behar zuen hainbat egur eman zion sudurrak: ez gehiago eta ez gutxiago.

234. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0126 Hainbat eta hainbat aldiz etsaiak izutu zituena, izena bera ere eman zion begirada.

235. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak biologia orokorra 0390 Nerbio sistemaren sorrera eta bilakaerari buruz hainbat eritzi izan dira, orain ez dela denbora asko, aldeko gehien zeukan teoria, lehenbiziko nerbio zelula banaturik egon eta gero elkartuz joan zirelakoa da.

236. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0257 Estatuak sortu ahal izango du gura duen hainbat moneta-paper, baina moneta-paperak, aipatutako lege horren arabera beharrezko den urre-kantitatearen balioa bakarrik ordeztuko du.

237. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0012 Beraz, anima gaitezen eta erabil ditzagun, beldurrik gabe, neska-mutilek hainbat atsegin duten baliapide zinematografiko hauek.

238. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0373 Herrialde sozialisten artean Txinak bakarrik igaro du hainbat krisi politiko.

239. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0165 Eguzkia, loreak, koloreak, argitasuna, erritmua, zenbait elementu fisiko, hainbat zibilizazioren ondorentasuna, hauek guztiok osatzen dute herri honen izaera.

240. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0039 Apezpikuek eta monastegiek, mendeetan zehar, hainbat eta hainbat lur eskuratu dituzte, emarien bidez gehienetan...

241. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Horrela gure ordenamenduan hainbat administrazio lurraldetar dauzkagu: hala nola, Estatuko Administrazioa, komunitate autonomoko lurraldekoa, probintziakoa eta udalekoa; eta gainera ez-lurraldetar bezala korporazioak eta erakunde publikoak.

242. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0056 Hainbat faktore izan behar da kontutan: Menditiko hurbiltasuna, euri-jasak, ibaietako ur-hustirapena, osin eta ubideak, itsasotiko hurbiltasuna eta klima.......

243. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0028 LAN-BI, S.A. enpresaren balantzeak, azken bi ekitaldiei dagozkienak, hauek dira (milaka pta.tan): AKTIBOA. Lurrak eta ondasunak. Edifizioak. Makineria. Garraio-elementuak. Produktu bukatuak. Lehengaiak. Bezeroak. Kobratzeko merkatal efektuak. Hainbat zordun. Bankuak k/k.

244. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0028 PASIBOA. Kapital soziala. Aktiboa errebalor. plusb. Erreserba legalak. Estatutu-erreserbak. Epe luzerako hartutako maileguak. Epe ertainerako hartzekodunak. Ibilgetu materialaren amortizazio metatua. Izakinen baliog. hornidurak. Hornitzaileak. Hainbat hartzekodun. Ordaintzeko merkatal efektuak.

245. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0039 Bezeroak. Hainbat zordun. Kobratzeko merkatal efektuak.

246. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0039 Hornitzaileak. Hainbat hartzekodun. Ordaintzeko merkatal efektuak. Guztira. Zirkulatzailearen murriztapen garbia. Guztira.

247. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0007 Egia esan, euskal gramatikek hainbat euskaltzale sorterazi zuten morfologiaren, deklinabidearen, aditzaren eta sintaxiaren alorrean ondo jantziak, beti ere euskaraz ongiaren eta gaizkiaren bereizmena buruan edukiz.

248. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Ez da harrigarri, hortaz, holakoen kultur miopia honen kausaz, gure hizkuntza hainbat arlotan oraindik herren eta maingu ibiltzea.

249. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0001 2. Hainbat...... ez zaio matematika atsegin. (ikasle).

250. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0010 Urratzaile naturalak, hainbat arrazoiengatik gutxi erabiltzen dira, horietako arrazoi batzuk hauek direlarik: Kuartzoa eta esmerila bigunak izatea.

251. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0137 ... bide beretik datozela esan behar da, adibidez, hainbat aldaketa fonetikotan; kasurako, konposaketa lege berberak ikusten dira euskalki guztietan: begiampgt;bet, idiampgt;it, otsoampgt;otsa, itsasoampgt;itsas, burdinaampgt;burdin, ardanoampgt;ardan.

252. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0069 Manifestatzaileak Bilboko hainbat kaletatik joan ziren Estatu Batuak eta bere presidentearen kontra oihuka, eta Arana-Goiritarren etxerantz abiatu ziren, Kubari independentzia emate alde daudenak berak, eta denbora luzez ihardun zuten han etxea harrikatuz.

253. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0023 Garai hartan Bordeleko Parlamentuan buru izango zen Gourgues jaunak adierazten zuen, nola izan zen bera desordre haien testigu eta lekuko, eta ikusiz, nola gertakizunak oro ezjakinaren eta superstizioaren ondorio gaitzak ziren, pentsatu zuen egokiena izango zela hainbat gorroto, ezinikusi, basakeria eta heriotze buka eta itzal zitezen herria irakaspidean ezartzea, ordre erlijios jakintsu eta langile bat basati ezjakin haien irakasletzat ipintzea, (...).

254. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0044 Halere, hainbat eta hainbat bide eta bitarteko ezarri arren, ez dirudi Eguzki Erregeak nahi zuen bezain azkar lortu zuenik protestanteen erlijio aldaketa, ezen abokata gehienak ere hugenotak izanak zirelarik eta bere eskuetan zeudelarik ofizioen gorabeherak eta paperak, hauek ahalik eta gehienik atzeratzen eta luzatzen saiatzen ziren.

255. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0131 Pierre d`Urte giro honetan murgildurik, edo bederen ikusle bezala, biziko zen, eta argitaratzen ziren lanetan aipatu landareekin zerikusirik baluteke berak hainbat zerabiltzan izenak.

256. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0005 Bapatean, beraiek hainbat beldur ziotena ikusi zuten hurbiltzen: zuhaitzak botatzen dituen gizonaren aizkora.

257. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0084 Sabunyuma gizon zahar bat zen, hainbat lan egindakoa, eta egun batean sastraka moztu behar zuela erabaki zuen, bere kanpamentua egin eta bertan bizitzeko.

258. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0009 Mutil bi hoiengandik asko eta asko esan izan da; nere ustetan, ordea, sarrienik behintzat, bekaitzak eta norberak menderatu ezinak eraginda sortu da hainbat eta hainbat murmurio zital.

259. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0113 Urte hartan ere, ekainaren bigarren asterako, alamartso galanta egiteko hainbat zaborra prestaturik zedukaten.

260. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0017 Asteko soldatak, jateko eta arropa batzu erosteko ematen bazien ere, etxebizitza bat erosteko hainbat ez zitzaien iristen.

261. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0012 Lapurrak asko lasaitu ziren hainbat erraztasun ematen ziela ikustean.

262. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0065 - Zorua, pailasoa, gezurti alahena, basatia, edukaziorik gabea!- esan du Txotxok, hainbat gauza ikasirik gero eta puztuago zirudiela.

263. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0017 Luzaroko denbora iragan zuen Izadurrek, amodiozko dantzan.
Hainbat ordu!
Ttanttaka, ttanttaka, emeki, emeki, bere emetasuna isuri
zuen, itsasoak jotzen zuen bazter guztietan.

264. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0056 Bi lore xorta
esku banatan,
irria zure ezpainetan.
Zure bi begien begiradan
galtzen nintzen
hainbat behar nuen
zorionezko ametsetan murgildurik.

265. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0081 METROKO andena
ez da egokiena
poemarik idazteko;
alabaina batek
ezin dezake arbuia
goizero hainbat jendek
biltoki duen orube
upeltegi halako hau.

266. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0168 BAINA gizona galdu egin zitzaidala
ohartu nuen.
Hainbat ginen gizon eta emakume!
Eta gizonaren dimentsioa ere
galdu egin nuen:
Multzo ibilkor bat zen,
kolore asko zuen,
eta, animale fluido gisa,
mila tokitarantz mugitzen zen.

267. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Herrialde xarmanta huraxe! Izena hainbat izan ba du.

268. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0037 Orduan ezagutu zituen denboraren arian bereak izango ziren hainbat lur.

269. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0034 Begira zer pasatu zaien guretar hainbati.

270. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Arnasa hestu ez dakion ahalegindu, kontrolatu, neurri jakin baten pean ezarri: hainbat urratsez hats hartu, hainbestez jaurtiki.......

271. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0054 Hemen, orain, isila eta handitasuna ditut lagun eta hainbat gogoeta egiteko aukera ematen didate.

272. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0065 Hainbat eserleku hutsik huts: vacio, nada zegoen.

273. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0091 Lortua zuen ordurako batzutan hainbat desiratu zuen atsedena.

274. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0021 Jainko nirea! Hau istorioa! - jarraitu zuen ahots etenez, hainbat sentimendu nahasiz, urduri -.

275. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0126 Hala egin zuen mirabeak, eta haurraz hainbat errukitu zen printzesa non gordeta edukitzea erabaki bait zuen.

276. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0056 Abiatzearen egun bezperan, madame Listomere-k eskeini zuen dantza-festa batean kausitu nintzen, bertara era berean, hainbat espainiar huren handi etorria omen zen.

277. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0027 Politikaz berriz, zer esanik ez; taiu guztietako eritziak erabiliko ziren beste nolahalako hainbat patriokeria, txipiloteo, balagu, edo zemairik handieneko anatema eta argudioz, gutxiena espero zenean.

278. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0014 Hainbat aldiz itxaro izan dut une hau eta orain erdi brometan, bi ezezagun bezala mintzatu gara.

279. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0133 Hainbat familien baitan bestela gertatzen zen, zeren ehundaka bait ziren hiritik mendira joandako gazteak eta hauen artean ba ziren gerran hildakoak, preso hartu eta jarraian fusilatuak izan zirenak, eta zaurituak.

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0133 Dena den, hor bai nabarmentzen zela gerra, jai sozialen urritzean, eta horren arrazoia hainbat familiak beren semeak gerran zituztelako zen.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0157 Hainbeste gramo kolesterol, hainbeste hemoglobina, albuminatik hainbat gramo eta beste hainbat gramo zailagoak eta ezezagunagoak gertatzen zaizkigun protronbina, mioglobina eta ezdakit-zer-globina moetetatik, eta horra hor edozein gauza neurtzeko beti prest dauden amerikarren zenbakiak: 169.834 dolare 70 bat kilotako gorputzeko.

282. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0370 Baina, edozein saio eginda ere, beti xehetasuna gailentzen zen orotasunaren gain; parteek zalantzan jartzen zuten osotasunaren oreka; Hadrianoren ahotsa galdu egiten zen hainbat oihuren artean.

283. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0436 Zorte on, Harrestein opatu diot kapitain sinpatikoari, neure artean; sinpatikoa, bai, zeren alemana izateak ez bait du derrigorrez nazia denik esan nahi: hura ere soldaduzka egitera bortxatua izaki, aizu, beste hainbat eta hainbat bezala..., zorte on; gure gaztelu-inguruko itsaspeak ikertzen jarraitu beharko duzu puska batean; kontuz ibili mina-barrutiekin, edo barrutiko minekin, gura dozun lez; amaituko da halako batean ditxosozko gerla hau ere, eta orduan denok joango gaituk nahi duan tokira sekulako juerga botatzera (nora diok, Harrestein?, Hanburgoko Sankt Paulis auzora?, ai ene, alproja, halako alproja hori...), agur, bur(u)kide.

284. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0104 Hainbat pertsona ikusi zuen han, batzu irtetzen, beste batzu sartzen eta gainerakoak geldi, zerbaiten edo norbaiten zain, zirudienez.

285. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0049 Alboko gela batera eraman eta han foto bana atera zieten, kartulinazko fitxa batzuetan hatzmarkak hartu eta hainbat galdera egin zieten, izen deiturak, helbideak, etabar eskatuz.

286. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0065 Gaur ez diagu orduko konturik eta lastima dizkiat hainbat eta hainbat e... xehetasun ahazturik.

287. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0058 Hainbat pertsonari Bandar-i Abbas itsasportura gindoazela adierazi diot, (...).

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0064 Oraingo martxan, hurrengo hogeita bost urtetan, orain arte, gizona denez geroztik, gastatu den hainbat energia gastatu dugu.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0072 Irakaskintza pribatuaren sektorean, azken aldi honetan ematen ari den ideologizazioa bitarteko, ADARRAri eta bere Jardunaldioi susmo handienez begiratzen dien jendea hainbat ikastetxe erlijiosoetan gertatzen da.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Argal-go langileek Iruinean gaindi hainbat manifestazio eginik, makina bat aldiz erakutsi dute beren arrenkura norainokoa den.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0075 Argitalpenak. Hainbat argitalpen ditu erakunde honek: besteak beste, zentsoa, tarifak, estatutuak.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0147 Eta hainbatek ez duela oraindik belarria ohitua.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. martinez 0132 Era guztietako jokoak ikusi ziren; agian, alemana irakasteko hainbat joko komunikatiboz osaturik Langenscheidt argitaletxeak argitaratu berria duen liburua litzateke aipagarriena (ikus bibliografia).

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0113 Julio Cortázar bezalako idazle bat hiltzen denean arriskua bait dago, laudorioak mereziak dituen ala ez zalantzan jartzekoa, urteroko gurpilak harrapatzen dituen beste hainbat eta hainbaten itzalaren pareko jotzeko arriskua bait dago, eta horrelakoetan bait dira beharrezkoak orain arte bezalako preanbuloak: Julio Cortázar-ekin gaztelerak XX. mendean eman duen idazle haundienetarikoa joan zaigula adierazteko, gizonaren limite-egoerak Julio Cortázar-ek bezain ongi inork ez dituela jaso esateko, ipuingintzari maila literario bete eta autonomoa eskaini diola aldarrikatzeko.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1987 0003 Oraingo honetan, kaleratzear dagoen tesi baten inguruan bildu dugu hainbat lagun.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1987 0003 Oker ez bagaude, diskurtso berri honek zerbait baino gehiago alda ditzake gure artean egin ohi diren zenbait planteamendu, zenbait teorizazio, zenbait azterketa, eta hainbat eta hainbat formulazio (sasi-zientziar).

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1987 0004 ... hainbat aburu sailean Egunen gurpilean izenarekin artikuluska-sorta bati ematen dio hasiera Joan Altzibar kazetariak.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0034 Inguru hortan gertatzen diren batzu aipatu nahiez gero, eletraindarrarekiko eragozpenik ezaz, gaindikako ixuritasunaz (superfluidez), eletraindarra funtsean zer denaz jabetzeko bideez eta beste hainbat eta hainbatez jardun beharko genuke.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Bere lanez kanpo ere hainbat ikastaro egiteko aukera izaten da nahi duenarentzat.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Adibidez, buruz hainbat formula almazena erazi nahi izaten zaie.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0043 Nahiz eta eritasun hauetako batzuren etiologia oraindik osoki argitu gabe egon, haiekin erlazioturik dauden hainbat faktore ezagutzen ditugu jadanik.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0007 Bi medikuntza mota horiek bizirik badiraute, ez dago esan beharrik gizarteko indarren arteko jokoa ere ez dela bakarra: klase agintarien osasun sistema aurkitzen dugu, alde batetik, eta medikuntza zientifikoaren teknika eta ezagutza bereganatzeko hainbat pisu sozialik gabeko klaseena, bestetik.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0098 Eta liburu baten aurrean baino areago, hainbat gauza desberdin biltzen dituen haltzari baten aurrean aurkitzeko sentsazioa dudalarik, zilegi bekit, Torrealdayren lanaz gainera, bide nabarrezko kontuez ere ihardutea.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0099 Europako kultura hazietan, zeintzuetan, adibidez, liburugintza herritarraren pisua produkzio osoari buruz baztergarria gertatzen baita, UNESCOren Gomendioa azterketa-tresna erabilgarria dateke, baina euskara idatziaren norabidea eta gure kultur dinamikaren hainbat alde funtsezko argitzeko guztiz desegokia gertatzen da.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0099 Are gehiago, hainbat urtetan Europatik urrun ibiltzeko azaldu dugun joera okerra salatzeak ez gaitu bultzatu behar europar homologazio batetan gure eskasien salbabidea ikustera.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0099 Eta guztiz interesgarria saioak aportatzen duen lan objetibo azpimarkagarrian: mapa, taula, piramide, estatistika eta, bereziki, hainbat gerolanen oinarri finko gerta daitekeen euskal liburuen katalogo orokorrean (1937-1976).

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0099 Dena dela, hainbat kontzeptu ez dira behar adina zehaztu edo argitu.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0195 Bailarako marinelek hainbat maite zuten Ama Junkalekoaren irudia zegoen elizan eraberriketa garrantzizko bat hasi zuten El Coro de Aranzazu en Irún, izenburuko artikulua Fr. J. I. LASAk idatzia da.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Bainan lur bat saltzeko delarik, ez da hainbat beharra duen laborari ttipiari joaiten, bainan lurrak balio duen baino bizpahirutan gehiago pagatzen ahal duen laborari haundi, amerikano aberats, edo laborantzaz kanpo den sosdunari.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Eta funtzionamolde hau, harrigarriro, ez da, hainbat eta hainbat egiturak, pentsakerak porrot egin duten mende honetan, funtsean aldatu.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Gora irrazionalismoa! Baliagarritzat banuen itzulpena zenbait hitz eta esaldiren berri jasotzeko orduan, baliagarritzat nituen arauak eta eskemak ere, hizkuntzaren hainbat alderdi ikasterakoan eta hainbat edukiz jabetzerakoan.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Aurreko 2. puntuan esandakoarekin kontraesanean dagoela badirudi ere, aipa dezagun zenbait irakasleren joera: morfema, monema eta hainbat hitz tekniko ez hain arrunt erabiltzekoa.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0166 Bigarren kapituluak, berriz, elebitasunaren ikerketan parte hartzen duten hainbat eta hainbat diziplinak amankomunean duen neurketa arazoa du aztergai.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Hiru konstataziok garamatza liburua aberatsa dela esatera: Liburuak elebitasunari buruz hainbat ikuspegitik (norbanakoaren, harremanen, gizartearen ikuspegitik) bildutako datuak, egindako azterketak eta ateratako ondorioak biltzen ditu.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Liburuan, gainera, 7. kapituluan hain zuzen, beste urrats bat gehiago ere ematen da, gaur egun elebitasunaz dakiguna integra dezakeen ikerketa baten oinarriak jartzen direnean, hainbat hipotesi frogatzeko asmotan.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Bigarren hizkuntzaren edozein funtzio komunikatibok ez du talde bateko pertsonak hizkuntza hori ikastera erakartzeko behar den hainbat indar.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0045 Ikusten denez, arazo honetan hainbat puntu ezdabaidagarri dugu.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0016 Orduan, adiskide giroan azaleratzen ziren gazte-kezkak oihartzuna izan ohi zuten besteengan eta hortxe dute sorburua hainbat herri-kanta eta bertsok.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Horrela jaiotzen zen haurrari, bortea deritzo Nafarroan, eta hango Foruak debekatu arren, hainbat haur izaten ziren bertan-behera utziak.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0066 Bideia hauk, hainbat urtetan pertsona nagusiei euskara irakasten arituentzat pentsatua izan zen, nahiz eta azken unean beste norbaitzuk ere onartu.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0070 Dena dela, bertakoen eritziz ebraieraren berbizte hori oraindik guztiz heldu gabe omen dute eta gaur egunez ere hainbat eta hainbat irakasle ari dira lan horretan.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0084 Garai honetan folkloretik hartutako hainbat elementu erabil daitezke, hala nola herri-olerkiak, haur-kantak, lo-kantak, jolasak, keinuen, doinuen eta erritmoen bidez jolas dezan haurrak.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0085 Herri-ipuinak, alegiak eta folkloretik hartutako hainbat elementu izango dira haurraren lehen irakurgaiak.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 Begira, Antxon: zazpi urterekin Birigarro saila eta Perkax saileko hainbat liburu irakur ditzakete (Lotara joateko ipuinak, Margolin, Kaskarintxo, etab.), Bapore bildumako liburu urdinak ere adin honetarako dira.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 Gainera, eta hau, Antxon, oso erabilgarria izan daiteke klaseetan, liburuarekin batera egunkari txiki bat dator gai horri buruz hainbat berri, informazio, inkesta, dakartzalarik.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0096 Oso kuriosoa bait da gure herriko analista politiko zorrotzetan, nola, besteren begian mitoen hainbat lasto-izpi ikusi-zalek, ez duen bere begietako haga mitologikoa erreparatzen.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0602 Hainbat eta hainbat adibidez horniturik ekarri ditu iritzi guziak.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0249 Beraz, iharduera handia lortzeko, lastertasun hainbat trebetasun behar da egiten den hartan.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0045 Hor dira azken honen lekuko lan honetan zehar behin baino gehiago agertuko diren Marijesiak; inor ez bide da konturatu Mendebaleko hainbat herritan, eta Gernika aldean bereiziki, oraindik ahoz aho bizirik dirauten balada erlijioso honen aldaerek Hegoaldeko literatur zaharra, teatroa batez ere, aztertzean izan dezaketen garrantziaz (3) Beste leku batetan () aritu naiz euskal teatro zahar edota klasikoa deitu ohi denaren Arestiz geroztik, bereiziki deitura hain desegokiaz; propioki teatrotzat har dezakeguna Barrutiaren obra dugu, besteak gabon kantak edota operak dira. Alabaina, eta Azpiazuk (vide ) argitaratu gogo zuen baino ez zuen obra ezagutzen ez dugun bitartean, bertan markatzen den bezala, bada beste biderik egiazko teatro zahar hori zer izan zitekeen nolabait antzemateko Marijesien azterketa sakon batez hain zuzen ere. Ikus hurrengo oharra.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0100 Gehiegi ez luzatzearren, ez dut hemen jasoko hainbat pasarte eder; baina, laburtuz, esan dezadan 1956an, alde aurretik igarri zuela, bere desiretan, ondoko urteetako euskal garapena.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0108 Esan gabe doa, Euzko Gogoa-k Eskolastika edo Neo-eskolastikaren lurretan zeuzkala bere pentsamendu filosofikoaren zuzterrak, baina garai haietarako hainbat apaizek, edo apaiz-gai izandako jarraile leialek egindakoa izanik harrigarri da hainbesteko sekulartasun hori.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Idaz-bide auek eramatea, ainbat bakan agertzen bazaigu, liburuaren egileentzat bearrezkoak ziren geroago ezagunezak izango zitzaizkion itzak Barberuak jasotzeko.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0019 Aitaren adineko gizonek ez dakite hanbat euskal kanturik.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0019 Bestalde, ene aintzineko generazionak orai berrogei ta hamar bat urte dituenak ez zuen eskolan gauza haundirik ikasi: batzuek ez dakite hainbat izkiriatzen.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0019 Erran behar gerla irabazia zelakoan, Frantziako eta Euskal-Herriko sozietateek ez zutela hanbat bururik berotu 1918-tik 1940-era.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0027 Bainan orai ez da hanbat gure beharrik (politika ekintzale-en beharrik) hartu-eman horientzat (ez eta laborantzan ere finkatu ditugunentzat).

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0064 Atal honetan ikaskuntzan behar diren hainbat elementu aztertuko ditut.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0109 Horregatik, galduta bezala aurkitu izan gara hainbat eta hainbat aldiz, askotan zer egin behar dugun eta nora goazen jakin gabe.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0072 Gurea ez da proletari-herria, baina, hala ere, bada langileri klasearen borroka bat: nekazari, proletari, erdi-proletari, eta gorago aipatu ditugun hainbat ogibide xelebretatik bizi direnena.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0138 Bere luzean begiratuta, Pizkundea, gerra, gerraosteko berrastapenak, poesia kultoa eta bertsoa, herri-kultura eta euskara kultoa, hainbat adar eta lore ageri zaigu, hainbat lan eta pena, ekinaldi eta frakaso, lorpen, Lizardi, Lauaxeta, Aitzol, itzulpenak, literatur kreazioa, ikastoletarako testugintza, Euzko Gogoa, Eskola honen elkar-laneko emaitza nagusia...

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0104 Problema normalizazioarena da, ez UZEIrena (hots, UZEIn hainbat langile dagoela, dirua behar duela, ofizialtzea ondo etorriko litzaiokeela, etab., sekundarioak dira erabat).

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0936 Halaber, itzulpen automatikoaren bidetik eman diren urratsei esker ere, hainbat teoriazko arazoren soluziobidea ikusi da,(...).

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Bukatu beharra daukat, nahiz eta balantze batetan aipagarriak diren hainbat arlo ikutu ez.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Geroztik hainbat projektu jarri dira martxan: COPELEC lehenik, eta geroxeago Denek Arrosan, Alki Itsason, Orhi Maulen.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0198 Euskararen kasurako, honela bere ibilera historikoan eskuarteratu zaizkion hainbat arrazoirengatik eta, oso bereziki, XIX. mendetik hona Euskal herriaren egituratze politikoak eta industrializazioak hartu izan duen bilakamoldeagatik, desoreka nabarmenak sortu izan dira eskola, administrazio eta teknika mailan erabili beharreko terminologien eta euskarak haiei erantzuteko moduan prestatu eta finkaturik dauzkan hizkerabide aukeran murritzegien artean.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Gero, Aro Modernoan, lehenengo makineria higiarazteko behar zen ura ere ugari zuen hainbat eta hainbat erreka eta ibaietan.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0010 Elementu gramatikalen aukera, ordea, nahiko landua dago, joera audiolingualari jarraiki zaizkion hainbat metodotan batez ere.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0033 Baina gure sistemak, oraindik ezagutzen ez diren hainbat baliakizun gordetzen ditu.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0026 Agian kasu askotan aldez aurretik estudiatuz, helburu berdina lortuko litzateke hainbat kalte egin gabe.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0024 Bestalde guk aditzaren era burutua edo izenkia ezartzen dugun hainbat joskeratan iparraldekoek forma laguntzaileak erabiltzen dituzte: nahiz eliza ez zen oraino yendez bethea edo nahiz sei urthetan abiatu nintzen eskolan, edo arbola hori bazitakela aldeko etxekoa zen...

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0025 Ezin daiteke beste horrenbeste esan ateratu, yakindu bezalako partizipioez, aldaera erabat normalak baitira hainbat lapurtar eta nafarrentzat (5) Are gutxiago gazetasun, haurtasun-ez (gure oraingo gaztaro, haurtzaroren kide bezela), hauek baino tradizio handiagoa baitute haiek; orobat esan daiteke primadera-ri buruz.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0025 Gutxi dira, halaber, gehien bat bigarren mailako idazleak erabiltzen zituzten hainbat erdarakada: urosa,ferki, menbro, organo, apazegatu (6) Ez dira era berekoak testuan agertzen diren beste zenbait berritasun. Adibidez ezin-ekin eratutako aditzak indikatibozko laguntzailea eramatea:.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0014 Gutxira, gutxira bizitzak heriotzari bidea uzten dio eta apenas konturatzen gara bata non hasi eta bestea non amaitzen den; hainbat pertsona bizitzan hilik dago, ez da bizi, existitu egiten da.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0469 Hainbat dihoakizun arazo horretan.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0027 -gin /-gile. Ohizko hitzen esparruan ere hainbat eta hainbat zalantza izan dugula aitortu behar dugu.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0032 Hainbat hitz zaharren lehen lekukotasuna latinezko edo erromantzezko testu batean, izen propio gisa, gertatzen da.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0032 Gure hizkuntzaren euskalki-zatiketagatik hitz gehienak hainbat aldaeratan agertzen dira literatur tradizioan.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0055 Azpiazu Jose Antonio Gure hizkuntza zaharraren aldeko lanetan eta euskal ohituren ganako onginahi bizian aski froga emaniko gizona dugu, eta bere garaiko idazleen gandik hainbat aipamen eder merezi ukan zuena da Segurako seme hau.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0055 Segurar ospatsu honi dagozkion xehetasun gehiegirik ezean, hona berau hainbat miresten zuen Guía de Guipúzcoaren autoreak zer dion Seguraz ari delarik: Euskal hizkuntzaren sakontasunean aski aditu eta trebatua izanik, Bonaparte printze argiaren bidelagun ohoratsua izan zen eta berarekin ibili hemen, Euskarian, Frantzian eta Ingalaterran barna euskararen ikerkuntzak egin eta gipuzkerara Biblia Saindua itzuliaz.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0063 Hara, 1743-ko Urrilaren 15 fetxa darama, eta zera zen erabakietarik bat: hamabi mila pisu uzten zituela urretan, eta urrezko nahiz zilarrezko hainbat gauzaki Segurako parroki elizan erretaula berria eraiki zedin, eta beraz, mandatuaren kunplitzeko Joakin Lardizabal, bere iloba, izendatu zuen testamentaritzat.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0040 Maiz asko entzun dira kritikak, intzestuaren debekua arau unibertsal bat ez dela baieztatuz eta handik eta hemendik hainbat ohar eta hautemate eskainiz zenbait herritan halako ezkontzarekiko debekuak ez direla ezagutzen azpimarkatuz.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0040 Experientzia handiko antropologo denez, ukatu, ez du ukatzen hainbat ezkontza-moeta toki batzutan zilegi direla, beste zenbaitetan baztertuak direlarik.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0040 Areago, hainbat tokitan debekaturik dagokeen ezkontza modu bat bestetzutan agindurik dagoke.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0072 Ferdinand de Saussure-rekin hasi eta gaur arte etengabe (hainbat Chomskyarrek besterik dioen arren) garatu da hizkuntzalaritza.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0161 Labur esateko, efektoa sortzeko asmatu den mugimendua da, txundigarria eta edonor ere aspertueraziko lukeen hainbat ugari.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0049 Honetara, egiazko sozialismoari, bere eskabide sozialistak mugimendu politikoarekin konfrontatzeko hainbat nahi zuen parada, aurrean agertu zitzaion.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0068 Goragarria da, euskal giro berria sortu zuelako eta hainbat euskaldun jakintsu euskara defendatzera edo euskaraz idaztera bultzatu zuelako.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0717 Zenbaki 21ak, herritar kutsu sendokoa bera, lau baoko igargu dinteldu bat darama bere bigarren pisuan, hainbat zutikok eusten diotela.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0024 Hainbat gizalditan, XVIII.a ondo sartu arte ere, trinkaduak, oltzapea eta brankako bi eren-oihalak erabiliaz iraungo dute.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0122 Demanitzekoaren entrenamendua periodizatzeak egundoko problemak ditu berekin, ba beti izaten dira hainbat dema-mota deitura edo denominadore arruntean jarri beharrekoak.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0122 Atleta gazteak, demanitzezko proba gutxi egin behar lituzke lehenengo urteetan, eta beti ere hainbat astebeteko atsedenaldirekin.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0025 Udako bero itzel hori ere mugatzaile izango da askorentzat; normaltzat jo daiteke, bada, anfibiorik ez topatzea eta narrastiak ez uste hainbat: sugandila iberiarra (txaradietakoa eta espartzudietakoa) gardatxoa, dragoitxoak, Montpellierko sugea eta eskailera-sugea.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0173 Hainbat mota bereizten dira: 1) Itsasbazterreko arrezifeak: Kostaldeari lotuak, Pazifikoko zonetan.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0108 Itsas hegaztiak dituzu, lurrera heltzean mariñelei hainbat bider agur egin dietenak.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0024 On Joxe Migel Barandiaranek postpaleolitoskotzat jo ditu horietarik batzu, eta aztarnategiko hainbat lur-mailen hilobi-izakerarekin erlazionatu ditu.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0132 Gipuzkoak honelako hainbat eliza ditu: Errenterian, Azpeitian, Azkoitian, Zumarragan, Seguran, Eibarren, Deban, Bergaran: San Pedro eliza eta Santa Marina eliza, Tolosan, Irunen, Idiazabalen.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0238 Eraikin honek ba du erlaziorik, 1810ean Silbestre Perez arkitektuak egin zuen proiektuarekin, San Francisco el Grande Gorte-etxe bihurtzekotan egin zuenarekin alegia; denbora berean, Madrilen hiri-aldaketa-saila proposatzen zuelarik Segovia kale gainean zubibide bat eta hainbat plaza proiektatuz, Erret Jauregiaren eta Gorte-Etxe berriaren artean lokera egingo zutelarik.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0137 Portada erromanikoen hainbat elementu elizatariko horman sartuak agertzen dira, zeharo sakabanatuta.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0038 (...); bai bertan eztabaida sutsurik eta muturjoka borrokarik sortu ere; aurkezleak ziotenez, iritzi hainbat muturreko izan zen.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0116 Artistaren aitonak klase horretako familiakoa zela zioen eta zaldia erosteko hainbat diru bazuela.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0071 Eguneroko errealitatean ba dakigu, eta segurantzaz esan dezakegu, kasu, animalia bat ba den ala ez; baina, gauzá are ardura handiagoaz arakaturik, batzuetan problema hau izugarriki nahaspilatzen dela konturatzen gara, eta berau oso ederki dakite juristek, zeinek amaren sabelean dagoen haur baten hiltzea zein muga edo neurri arrazonatutatik aurrera asesinatu bat bezala kontsideratu behar den topatu nahirik hainbat pentsu eta gogoeta alferrik erabili baitute; eta ez da, halaber, bat ere erraza heriotzearen mementoa zein den zehazki determinatzea, fisiologiák heriotzea ez dela une bateko fenomeno bat, prozeso luze bat baizik, mostratu duenez gero.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0253 Gabriel eta Barrutiaren teatroa. 1972-1974.
Oraingoz, ba dakigu Gabrielek gehien maite izan zuen euskal teatroa, Barrutiaren Gabonetako Ikuskizuna izan zela, 1971-1972 gabonetan hainbat aldiz jokatuko zena.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0004 Sistema honek nahiko guttitzen zuen dilinda baina hala ere hainbat bidari txorabiatu egiten zen.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0039 Fase bakoitzaren iraupena oso aldakorra da, garapenean zehar hainbat itxaronaldi edo diapausa, inoiz urteetakoak, gerta bait daitezke.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0098 MIHURA
Viscum album
Garrantzia: Asko ikusten da Gipuzkoako sagastietan, batez ere zaindu gabe daudenetan.
Sintomak eta kalteak: Landare erdiparasito bat da eta hanbait arbolatan bizi ohi da: sagarrondo, makal, konifero, etab.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0172 - Pultsua detektatzeko hainbat saio (irakasleak horretarako lekua zein den eta nola egin behar den esango du).

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0012 Arrazoi askorengatik eredu den lan hau ondo orraztutako emaitza bezala azaldu zaigu, iturrien aniztasuna gaindituz; izan ere, taldeko ikerketaldi batetik jaioa bait da, berez ikasketaz kanpo dauden lanez moldatua eta hainbat eta hainbat eragin jasana.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0090 IRAKURKETA ANTZEZTUAK ETA KONPOSIZIO IDATZIA
Lehendik ere esana dugu irakurketa antzeztuak prestatu ahal izateko, hainbat pertsonaia agertzen diren irakurgaiak hautatu behar direla.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0167 Ura garbi litekeela? Bai, baina Erresuma Batuetan ur-garbiketa 25 mila miloi dolarretik gora gostatuko omen litzake, hots, Frantziako 1971-ko presupostu osoa hainbat.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 Publizitatea gaian, hainbat iragarki bildu, aztertu eta ebaluatu zituzten.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0165 Beharkizun horiek, berriz, hautapenezko asignaturetan bete ahal izan dira, horiek hainbat saio jarraiez osatzen bait dira eta ikasleek beren interesen arabera hautatuak bait dira.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0050 Langile guztiak behar lukete bere lana egoki gerta erazteko hainbat kapital eta diru laguntza.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0094 Karl Marxek ere gogoan hartuko du esperientzia garratza hau, eta klase burruka mailan agintea eskura dezan idatziko du Agiria eta hainbat lan onurakor.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0043 Vienara hurbiltzean, 1797ko urriaren 17an bakea izenpetzen da Campo Formio-n, Frantziarentzat Austriak hainbat lurralde abandonatzen dituelarik.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0077 Gehienetan beste gai atze asko nahasten zaio kaolinari eta horrela sortzen dira hainbat eta hainbat buztinmota desberdin, berorien kolorea, gogortasuna, egitura, konposaera eta berezitasun fisikoak nolakoak diren kontu.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0077 Lehengizon baten arraza da, goi-paleolitikoaren haseran, orain 35.000 bat urte, agertu zen Mendebal Europan, eta gaurko hainbat arrazaren sorburu da.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0185 Hainbat km.ko lodiera eduki dezake jalkin pila horrek.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0337 Zuntzezko alga asko eta asko hainbat lakainetan zatitzen dira, gero amagandik aldentzen dira eta kolonia berri bana eratzen dute bakoitzak.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0010 Baina, oralitate pasiboa hainbat oralitate aktiboa interesatzen zitzaidan.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0002 Sarrera / irteerako serie atea RS-232C-rekin bateragarria da eta sarrera / irteerako serie erako hainbat gailu desberdinekin erabil daiteke.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0053 Egia esan, jangai horrek ez zuen merezi, ematen zuen hainbat neke ta denbora; baina halako atsegin berezi bat ere berak ematen zuen-ta....

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0053 Gogoan zeukan Onkak, nola jaguar batek zaldi bat hil zuen eta hainbat metrotan ibaiaren ertzeraino ekarri ondoren, igarian beste ertzeraino eraman zuen.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0172 Lehenago esplikatu denez, larru baten antzekoa da amazonastar basoa, hainbat landare-bizi-maila dituela.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0065 KARBONAZIOA hainbat mineral eta konposatu karbonatu baten, azido karboniko delakoaren (1) eta besta bat / argitaletxea, arteko erreakzioa da.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0112 Hainbat mahai-inguruk eta artikuluk gauza bat ageri dute argi eta garbi: nahiz eta instituzio publikoen aldetik batere borondate politikorik ez agertu horrelako projektu bat martxan jartzeko (horixe frogatzen bait du Egin eta Deiak aurkezturiko projektuei erantzunik ez ematea), (...).

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0166 Azkuek hainbat aldaera, hamairu guztira, bildu zituen, argitaratu eta argitaragabeak kontutan izanik.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0028 Bestalde, ikertzaile ugarik maiz aztertu ditu hemengo haitzuloetako hainbat maila edo tresna, nolako harremanak zituen gizakiak beste lurralde batzuetakoekin (batez ere Pirinio edo Kantauri aldekoekin) edo aztarnategi bakoitzean nolako bilakaera egon zen historiaurrean zehar ikusi nahirik.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0028 Azken urteotan zenbait Kongresu, Ikastaro, etab. izan da, eta hauen ondorioz hainbat ikerketa-lan interesgarri agertzen joan da, adibidez: Euskal Antropologiaz (1970) Puigcerdá-ko II. Kongresua (1976).

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0057 Laburtuaz bada, eman genezake Arabako gizartekeraren berri: - Haseran, eskualde hauetan bizi zen jendearen artean, aintzinatiko euskal leinuek (karistio eta barduloetariko ziran) izan zuten berdintasunaren moldeak zituen gizartea; ondoren, erasoaldi eta gudateak dirala bide, jauntxo eta laborarien artean sorturiko diferentzia, are nabarmenago, geroz, Alfonso XInak jauntxoei nagusigoak emanik, hainbat jende libre jauntxoen esklabo bihurtuaz, gertatu zena.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0417 Infradesarroiloa ez da eztabaidagarri, produkzioaren egiturako hainbat atal hutsik ikusiz eta literaturaren proporziorik ezaz jabetuz.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 Bestalde aldizkari espezializatuetan hainbat laguntza eskaini duena.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0007 Historia de la literatura vasca, Axularren Gero bi hizkuntzatan eta beste hainbat eta hainbat lanen egile euskara edo euskal literaturari buruzkoena.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0153 Ez da, bada, harritzekoa euskarak hainbat laterritako hizkuntzalarien, jakintsuen eta gizon kultoen arreta biztea.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0395 Fonemok, bestalde, neutralizatu egiten dira hainbat lekugunetan.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0038 Zenbaturiko lurraren ondoan lur landuak ematen duen ehunekoa kontsideratuz gero, Probintziako bataz bestekoa baino beherago gelditzen da Goiherriko ehunekoa, bailaran hainbat mendi delako, hain zuzen.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0150 Produzio oso edo urteko fakturaketaz mintzo garela kontutan hartuz gero, norberaren enpresaren etorkizunari buruz hainbat enpresario pesimista agertzea, ez da noski seinale ona, enpresarioa kanpokoekin hitzegitean beti ere pesimistago ohi dela kontutan harturik ere.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0455 Eta lehenagokoetan hainbat berri ematen badira ere, hemen dago, behar bada, bertsolariaren lana eskainikeran, inoiz taiuz eta osoki eman gabeko bilduma.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0455 Orain arte inoiz argitaratu gabe zeuden bertsoetatik aparte, argitaratutakoak ere oso osoan ematen dira lehendabizi, eta hainbat zuzenketa eginez gainera.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jazten 1990 0003 Ez da inondik inora izandako zerbaiten memoria, ez eta, hainbat urrats eman ditugula eta, geure buruaz laudorioka aritzeko aitzakia ere.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0004 Halaber, atzerriko literatur erreferentzien artean izango dituk lotsa gutxiz ahaztu ditugunak, eta baita barruan idatziak ez izan arren ere gartzela gai-inguru duten idazki baliotsu hainbat.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0127 Baina guda-giro hartan, batez ere Ternua-ko ur urrunetan, ez zen posible arrantzan egitea defentsarik gabe: hainbat abordaia eta lapurreta jasan zituzten.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0115 Konstituzioaren sorreran hainbat egintza historiko-politiko aurki genitzake, Estatu-mota desberdinak sortu dituztenak.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Horrelako akordioez behinik-behin, herriak zer-jana izan zezan, legea eta ordena administratu zitezen, higiene publikoa zaindu zedin lortu zen hainbat lekutan.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Hainbat shura independiente ezerrezten dira etapa honetan, hala nola Teheran mendebaldeko langileen shuren Batasuna, Gilan-go langileen shuren Batasuna (300.000 langilez), e. a.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Hainbat lantegi militarizatzen da.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Arrakasta gutxieneko shurak, aldiz, sindikato-modukoak ziren, jarrera defentsibo batetik eta hainbat asuntoetan jabe eta gestoreekin kooperatzen zutenak.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Shuren ekintzak sostengatzen zituzten bi teoria nagusiak hauexek ziren, batetik marxismoa, hasierako debateetan nagusi izan zena, eta bestetik Mudjahedin-en Erakundeari atxikitako hainbat shuren ideologia.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0420 Nola lotu dezakegu txalaparta munduan zehar dauden beste soinu tresnekin? Hainbat etnomusikologoek aipatzen dituzten erritmozko bastoiak eta pateadores-ekin zerikusia duela uste dut.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 Azkenik, hainbat faktore ekonomiko garrantzitsuk mugatzen dute Andoaingo bizitza aldi horretan, hala hola: Irun-Madrideko trena pasatzeak, alde batetik (1864), eta, burdinola zaharren ihardueraren ondoren, emango zen industrializazioak, bestetik, La Algodonera Guipuzcoanaren ezarpenarekin, lehenengo (1957-8an), eta Papelera Porturekin geroago, horrela tradiziozko nekazaritza, abelazkuntza eta merkataritzako iharduerei garapen industrial modernoa inkorporatuz.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0074 Beranduago, eta literatur kritikari status zientifikoa eman nahian edo, artearen oinarria bilatzen ihardun zuen hainbat kritikok mende honen hasieratik.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0067 Hala eta guztiz ere publiko kontsideraziopean babestu izan diren hainbat kontzeptu, erabat eztabaidagarri suertatu ziren bai Ikastolen Batzar Nagusian (Donostia Iruñea 1990.eko urtarrila-martxoa) baita ikastolen islada den euskal gizartean ere.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0067 Hor dira baita ikastetxe bakoitzak finantziaketa propioa (kuotak entrepresa pribatuen dirulaguntzak...) izateko aukerari zabalik utzi zaion atea eta honen kontra eta alde erabili izan diren argudioak, edo, onartutako Diseinuan ikastetxe bakoitzeko gestio-organuei ematen zaizkion hainbat atribuzio, eta abar.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0025 Aztergai dugun epean koka ditzakegu José Mª Iribarrenen Vocabulario navarro eta guretzat are interesgarriagoa euskal jatorriko edo euskaratik iragandako hainbat hitz dagoelako bertan bildurik, interesgarriagoa den Adiciones al vocabulario navarro.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0032 40 urte luzetan zehar hainbat artikulu ere idatzi zuen eta orain, Elkarte eta Erakunde ezberdinei esker, lau lan-bildumatan eskura ditzakegu.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0112 Bidenabar, zer pentsatua eman lezake azken boladan gure artean kritiko adjetiboa epitetoki hainbat ugaltzeak, are errata nabarmenak zuzentzen ez dituztela espreski diotenetan ere: totem hitz bilakatu ote? Ez naiz hemen mintzatuko testukritikazko euskal ohitura hain bereziez urrutiegi joango bait ginateke; diodan soilik filologiaren oinarri eta gunetzat dugunok testukritika itxaropen laburra izan dezakegula haren garapenaz Gehenarakizunak, mesedegarri alegia, bihotz-zimikorik gabe kaleratzean deitura hautatu horrekin.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0178 B. HASIERA ZIKLOA Eskolaurre eta hasiera zikloaren artean ea betidanik eten edo aldaketa nahiko nabarmena egon da: geletako antolaketan, ordutegia, helburuak (irakurketa-idazketa, matematika), eta adultoaren ikuspegitik ere, guraso eta hainbat irakasle, eskolaurrea jolasarekin eta hasiera zikloa lanarekin erlazionatuz.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0128 Zuetariko askok lan garrantzitsuak eginak dituzue, nork bere jakintza-sail ongi berezituan, hizkuntzaz eta hizkuntzaren inguruko hainbat zertzeladaz gizajendeak dugun ezaguera zabalduz, zoko-bazter ilunak argituz eta behialako uste oker edo osagabeak zuzenagotuz.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. gaminde 0045 AINBET (hainbet diru ekarri zituzten).

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0006 Oinaztar eta Ganboatar leinuen arteko borroken adierazgarriak ikusteko ere aukera izango dugu: hainbat dorretxe.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0006 Barnekalderantz, gero eta beherago harik eta Gobela ibaiaren bailarara heldu arte, tartean hainbat tontor geratzen direlarik.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0011 Azterketa demografikoa eskaintzeko erizpideari erantzuten diote eta horregatik oinarrizko bi ardatzen inguruan antolatzen dira: - 1975-76koaren inguruan, 1975/XII/31ko Errolda-berrikuntzako egunaren inguruan alegia, honek, biztanleri denominadorea eskaintzean, hainbat indize demografikoren kalkulua egiteko bidea ematen bait du.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0063 Gipuzkoan ere bada hainbat jai, eta batzu aipatuko ditugu.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0063 Ondoren, hainbat herri Arabako lurralde osoan.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0063 IPARRALDEko jaiek pil pilean diraute, hainbat herri txikitan batez ere, handietakoak honez gero amaituak direlako.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0017 Berak azaltzen digu zein diren liburuaren edukina eta helburua, bere lumaren zaulitasun bereziarekin: Eskuartean darabildan histori lan baterako Batzarre Nagusien Erregistroetan datu-bila nenbilela, Gipuzkoako Artxiboari buruzko hainbat akordio idoro nituen, non halako ardura txalogarri bat frogatzen bait da Probintziaren bizitzaren konstantzia idatzia jasotzen zuten paper zaharrez.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0040 Jakin badakigu hainbat errotek elektrizitatea ekoizten zutela, haien inguruko auzo eta herri txikientzat, gaurregun ere baditugu zenbait adibide.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0007 ELORRI, ARGITARALDI BERRIAN Gure literaturako hainbat dokumentu berreskuratzen ari garen honetan, ez zen bidezko Elorri bezalako idazlana agortearen antzukeriara isolatzea.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0014 Koplak daude, eta molde txikikoak nahiz haundikoak, eta berauekin jolastuz Gandiagak eginiko hainbat konbinaketa berri, gero ikusiko dugunez.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0019 Toponimiak (eta onomastikak orokorki) Euskal Herrian eman den hainbat ziklo kulturalen berri ematen digu, hots, aspaldiko artzantza, abelazkuntza, lurgintza, artesautza eta industriaren argibidea.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 Honelako altxor linguistikoa (euskarak hainbat etsai dituen memento honetan) ezin zitekeen argitara gabe ezkutuan utz. Euskara bere izatez edo ontologiaz aberatsa dela arlo honetan aski probatua gelditu dela uste dugu.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 Baita Gipuzkoako Magisteritza Eskola Unibertsitaria-ko ene ikasle batzuei, toponimoen sailkapenean lagundu didatelako, eta, denen gain, hainbat urtetan materiale hauek ordenatzen eta txukuntzen ahalegindu den Maria Luisa Etxebarria andere trebe eta arretatsuari.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 (15) Aldiz, XX mendeko konstatapen penagarria da, nahiz-eta hainbat toponimo eduki, maiz, etxe, txalet eta egoitza berriei Gure ametsa, Nik-nahi nuena, Gure askatasuna, Askatasun-aizea, Toki alai gisako deitura abstraktuak eta baloratiboak ezartzen dizkiegula etxea eraikita dagoen tokizena, ala albokoa, alde batera utziz.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 Baita Gipuzkoako Magisteritza Eskola Unibertsitaria-ko ene ikasle batzuei, toponimoen sailkapenean lagundu didatelako, eta, denen gain, hainbat urtetan materiale hauek ordenatzen eta txukuntzen ahalegindu den Maria Luisa Etxebarria andere trebe eta arretatsuari.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 (15) Aldiz, XX mendeko konstatapen penagarria da, nahiz-eta hainbat toponimo eduki, maiz, etxe, txalet eta egoitza berriei Gure ametsa, Nik-nahi nuena, Gure askatasuna, Askatasun-aizea, Toki alai gisako deitura abstraktuak eta baloratiboak ezartzen dizkiegula etxea eraikita dagoen tokizena, ala albokoa, alde batera utziz.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0255 KONTZEPTUAK Kapitulu honetan hainbat apartatu sartzen dira lurren banaketa orokorra erabilera desberdinen arabera zehaztuz, baita ere nekazal ustiategien egiturari buruzko zenbait datu, hala nola ganadularitza-zentsuari buruzkoak eta arrantzako untzi-taldeari buruzkoak.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Eskutitza jasotzen badu, eskutitza idatziko du, eta irakurritakoa eredu gertatzen zaio hainbat arlotan: edukiaren antolaketan, ideien garapenean, egokitasun-mailan, irakurle eta idazlearen arteko harremanetan....

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0025 Industri sektore horien kasuan, beretako guztiei komun zaizkien ezaugarriei erasaten dien hura mantentzeko erizpidea hartu da, hots, pertsonala eta lan egindako orduak, pertsonal-kostuak, energi kontsumoa, gastu desberdinak, hainbat sarrera, kapital-ondasunetako eragiketak, izakinak eta produkzio-ihardueraren gaineko zeharkako zergak, eta 90 eredu horietako bakoitzarentzat desarroilo desberdina eraman da Ondasunen produkzioa, Lehengaien eta bestelako materialen kontsumoa eta Berrenplegatutako produkzioa tituluei dagozkien ataletan.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0005 Hainbat irakasle eta ikasgai ezberdinek, sakabanatu egiten dute ikasleen atentzioa eta desanimatu egiten dira ikasleak, bai buruz eta bai jarreraz ere.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0005 Honako hauek izan ohi dira atentziorik ezaren eta desanimoaren zioak: Metodoak, ezberdinak izatea; talante pedagogikoak eta ikasketetarako estrategiak, aldakorrak; irakasle-ikaslearen arteko harremanetarako, motibaziorako eta interesa sortzeko moduak, hainbat era ezberdinetakoak.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0005 Oztopo horietako batzuren aipamena egingo dugu: - Hainbat eremutan banatzen da irakaskuntza, ikasten direnek ez dute elkarren arteko loturarik eta zertarakoa galdu egiten da.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0026 Aldi hura bizi izan ez dutenentzat, irudi hauek, hainbat orrialde idatzik esan diezaieketena baino gehiago eskainiko diete, seguru asko, errealitate harekin eta bere gertakizun askorekin bertan topo egite bat bezala gertatuz.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0026 Biotako lehena, Aurrezki-Kutxa Munizipaleko kontseilaria eta hainbat eta hainbat urtez geroztik kultur iharduera anitzetako lankide txeratsua; eta Txillardegi bestea, Kutxaren kultur ekintzako lankidea hau ere, irakasle miretsia, hizkuntzalaria eta euskararen borrokaria.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Gure aldetik, berriz, eta 1987an argitaratutako aurreko liburuaren Sarreran egiten genuena errepikatuz, 1988ko urte honetako hainbat oroitzapen mendeurreneko ala ez-en kontu telegrafikoa emango dugu, beste asko alde batera utziz.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 Eta azken batean erakunde desberdinen hainbat iharduera biziki garrantzitsuak, hala nola, Euskaltzaindiarenak (Euskera aldizkaria), Euskal Herriaren Adiskideenak (Egan aldizkaria eta Buletina), Arantzadi Elkartearenak (Munibe aldizkaria), Gipuzkoako Diputazioaren Julio Urkixo Euskal Filologiako Mintegiarenak (Urtekaria), eta Gipuzkoako Argazkilarien Elkartea, Gipuzkoako Ateneoa, San Inazio Zirkulua, eta beste hainbat eta hainbat entitate korporatibo, profesional, kultural, editorial eta erlijiosoenak.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 Eta antzeko beste denborale bat izango genuen berriz ere liburu honen azaleko argazkian ematen dena, 1967ko Azaroaren 2an, Parte Zaharreko hainbat kaleri erasanez eta bertako lurzoruak harrotuz.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0014 Hainbat zetazeok soinu-dei serie konplexua garatu du, antza denez informazio trukerako eta elkarrengandiko kilometroak eta kilometroetako urrunaldian beren arteko kontaktuari eusteko.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 Hainbat ekosistematako katea trofikoetan garrantzizko maila du.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0063 - Hainbat udal funtzionarik ere egiten du lan Udal barruan.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0075 Bibliografia Hainbat artikulu egunkari hauetan: Diario de Navarra, Informaciones, Deia, Egin eta Punto y Hora de Euskal Herria.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0111 Marrazkilari, hainbat liburuen ilustratzaile.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0011 XVII. mendearen erdialdera hainbat ikerlarik kamera ilunetik eratorritako arazo desberdinetan sakontzen jarraitzen dute.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0015 Eta pinturaren kasuan batez ere, ze arlo hau lantzen zuten hainbat artista argazkia praktikatzen hasten bait dira suharki.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0017 Horrela, munduaren katalogazio burokratikoan, hainbat dokumentu garrantzitsuk ez dute balio, baldin eta ez badaramate hiritarraren aurpegiaren argazki bat aldean (...).

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0019 Ajedrezean edo idazterakoan gertatzen den bezala, hainbat ahalbideren artean aukera bat egitean datza; argazkiaren kasuan, ordea, ahalbideen kopurua ez da mugatua, mugagabea baizik.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0011 Silurialdian, Lyrodesma eta Actinodonta bezalako hainbat genero bizi izan zen.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 Elikadur motari dagokionez, bibalboak mikrofago taldearen barnean sartzen dira, hau da, elikadura ez dela selektiboa, baizik eta, zatiki txikiak hainbat metodo erabiliz harrapatzen dituztela.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0022 Zer egin orduan? Hainbat eta hainbat urtetan zehar egindako ahaleginak alferrik galdu? Euskaraz trebeagoak diren D eredukoekin besterik gabe nahastu, irakaskuntzaren arazo guztiei beste zenbait gehituz?.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0087 Irrati arloan guztiz lotsagarria dana zera da: gaur egun, 1989garren urtean, Euskalerrian dagozan ainbat eta ainbat irratitan euskeraz ezertxo ere ez egitea eta langillen artean emisora askotan euskera dakianik ez egotea.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0128 Lurralde bakoitzeko taldeek urtean hainbat bilkura egin ohi dituzte.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0018 Populazioa neurri egokietan mantentzeko hainbat praktika eta ohitura erabiltzen dira: Haurrei titia ematea 3 edo 4 urte arte, harreman sexualen aurkako tabuak titia ematen ari diren emakumeentzat, haur galtzeak, eta infantizidioa, besteak beste.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0071 Cro-Magnon gizakiaren aztarnak, Euskal Herrian zehar, hainbat koba eta leizezulotan aurkitzen dira.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0091 Zenbaki guzti hauek ikusi ondoren hainbat gogoeta egiteko premia agertzen zaigu: - 1775. urtean Araba zen biztanleko nekazal produkzio handiena zuen lurraldea 7.100 kcal/biztanleko urterekin.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0188 Nahiko zaila dirudi Erdialdeko Bardeetaz naturazko erreserba itsurazko eta behar adinako zabala egitea ekologi aldetik benetan interesgarria izan dadin, baldin eta egun ereinda dauden hainbat esparrago soro barne sartzen ez badira.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0067 Baina, bigarren teoria erreflexiboa bera piskanaka nazio askapeneko mugimendu sozialaren eraginaz unidimentsionaltasunez herrenka agertuko zaigu hainbat mugimendu sozialen alorrak Herri sistimaren barrenean eskatzen duten tratamentu autonomoa medio.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0082 Honela, beren egitekoa ez da hainbat sistima berriak eratzea, aitzitik, betiko sistiman ametsaraziko duten nabardura berriak sortzea.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0019 Hainbat gauzak eragingo zintuzten: imajinatutako hotsek; hitzak orrialdean duen itxurak; hizkuntzari buruzko sentipenak; beharbada etxea lurrikara batek berriki hondatu izanak; noizbait zuk hitza oker erabili eta jatorrizko hiztun batek zuri barre egin izanak....

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0031 Izan ere, horri esker, hainbat jabek (haietariko asko hiritik kanpo bizi zirenak, kontutan hartuz) baimenik gabe, beren barrakak, hobetuz gero, iraunkor bihurtu ahal izan zituzten.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0212 Haizeaz gauza asko ikusi dugu aurreko kapituluetan, baina hainbat itsas tragediaren kausa den itsasoaren egoera itsas iragarpen espezializatuarentzat zerbait espezifikoa, berezkoa da.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0074 Orduan, existentzialismoa indar handiz ziharduen filosofia zen, gaur ez bezala, dudarik gabe, filosofia horretako hainbat eta hainbat gauza guri ere geratu bazaizkigu ere.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0074 Eta jarri ditugun adibide hauek bezala, hainbat faktorek mugatzen dute idazketa eta irakurketaren denboren arteko aldea, modek, literatur gustuek, argitalpen politikek eta abar luze batek beren esanahi-zatiak erasten dizkiotelarik.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0010 Irakurlea konturatuko denez, kako bitartean utzi ditugu -ko atzizkia duten hainbat hitz, bata nahiz bestea berdintsu erabil daitekeela adierazteko: .

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0011 Beste aldetik atzizkien arazoa dugu, eta hemen elkarrekin zerikusia duten hainbat ditugu: -zio/ -pen/ -keta/ -dura/ -mendu; -garri/ -kor/ -bera/ -erraz; -gaitz/ -ezin; -kor/ -koi/ -(t)zale; -keta -aldi -(g)une etab.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0034 Hainbat txarto! Thor-grimm Hartzak edota Olaf Hartzak mahaiburuan esertzeko ohorea irabazi dute.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0003 ZURI ZEURI Esku artean daukazun hau euskaldunzaharren alfabetatze arloan egindako hainbat eta hainbat saioren emaitza dozu.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0003 Hainbat pertsonak, bere lanagatik edo bestelako arrazoiren bategatik, ezin dozue euskaltegira joan alfabetatze-saioak egitera.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0020 Hainbat lanetarako aurpegi eta gorputz lirainak eskatzen dabez.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Dortoken haragiaren kontsumoak eta, bereziki, beren arraultzeenak hainbat espezieren iraungipena eta beste askoren mehatxua ekarri du aldean.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0102 Horrek, prezioetan, inportazio-esportazioetan, zerga-bilketan eta iruzurraren kontrako borrokan, inbertsioan, hainbat enpresaren kontabilitatean eragin nabarmena izan zuen.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0147 Gaur egun ez da hainbat politikaren finantz tresna eraginkorra, ez birbanaketa-tresna tajuzkoa eta ez egonkortze ekonomikoko tresna.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Parroki-fundazio horiek iturrietan dioceses zein parochiae rusticanae deritzanak landako hinterland-eko vici-etan banaturiko nekazari-jendearen ardura izpirituala izango dute xede, eta ardura izpiritual hori, santutegi berrietako kultuaren gestioarekin batera, hainbat graduaziotako klerigoei izendatzen zaie (diocesani presbyteri (913), diakono, etc.), bertako elizara mugatuta eta hierarkiaz civitas-eko apezpikuaren agintaritzapean daudela.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0080 Oin arretan kono oso ugari, hosto-galtzarbean bakarka, horiskak, oboideak edo zilindrikoak, ezkatak hainbat bertizilotan antolatuta edukiz; ezkata bakoitzak 3-7 polen-zaku.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0262 Einstein-ek teoria berria gauzatzerakoan, hainbat eragingarri eduki zituen, agian txikiena Michelson eta Morley-ren experimentua izan zelarik, textuliburuak irakurririk bestela uste badaiteke ere.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0127 Halaber, azken urteotan proposaturiko gidalerro edo arauen nolabaiteko dogmatizazioa baztertu, populazioaren erikortasun/hilkortasunean, hazkunde eta garapenean jan-neurria parametroak eduki dezakeen zerikusia sakonkiago ikertu, eta baita beste zenbait parametrokin (faktore genetikoak, etab.) elkarrekintzan edota konparazioan, jan-neurriak duen pisua aztertu: horra hor gaur egungo hainbat eginkizun.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0421 MUNDU MAILAKOA dela esan dut eta ongi diot, hainbat eta hainbat nazioetako ikertzaile eta jakintsuk parte hartuko bait dute bertan.

505. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0091 Prantzia'n zear kantu ta abesti
askatasun-mandatari,
beraren aurka jarri ziraden
ango ainbat agintari;
gero andik ertenda,
Itali'ra juaten da
eta eraso kantari,
musika-zale asko atzetik
zituela zelatari.

506. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zubk 0112 Erakutsiko dugun eran, ainbat egin ditzakezu, eta zure irudimenekoeri itxura eta bizitasuna eman eta mamuka ibiltzeko.

507. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0021 ENTZUN ONDO! Zuk zure esku eta zure adimenez egin zezazkezu ainbat gauza besteak maitatu eta laguntzeko, maitasun orren berri agertzeko, alegia.

508. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0013 Orrela bada, argi au ortzian zear gugana zetorren bitartean, gizonen historia osoa egin da; 600 belaun-aldi gizaldi jaio, bizi ta il dira; ainbat erregetza sortu, il eta ezerztu dira.

509. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0072 Sinismenaren eta bataioaren bidez, Jaungoikoaren seme-alaba ta Jesukristo`ren ikasle gera; baiña, ala ta guzti ere, ainbat makurkeria geratzen zaigu barruan: pekatua degu gure barruan eta inguruan.

510. 1969-1990 gipuzkera poesia mantxola 0363 Gaurko kristauak kezkatan daude
apaiz ta pralle askokin;
arrazoi faltik ez da gañera
ainbat aldakuntz berrikin.

511. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0176 Gipuzkoara berriro itzulitakoan, zein sendoak ziran Don Manuelen baitan, euskerari ta euskal-kulturari bera zan eta zeukan guztia eskeintzeko, alkar ainbat maite zuten Joxe Artetxe jaunaren libururen batean irakurria gogoratuko dizuet: Beinola Donostiko kalean alkar ikusi dute; Artetxe oso pesimista, ia negarra zeriola, bere biotz aundi ta zabala idiki dio Don Manueli: Don Manuel... gure garai bateko ametsak... dana galduta dago!; zer egin genezake!".

512. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0094 Bai, Josepa; elizkoya zan bera eta elizkoya emaztea ere, orregatik etzaitezte arritu, esaten ba dizutet eguneroko ogia ainbat eskatzen ziotela biak ala biak aur bat Jaunari.

513. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0054 Etziran asarre ainbat senar-emazte zaar.

514. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0019 Ordiziko elkartean, ainbat errietan bezelaxe, benetan giro pozoitsua sortu zan.

515. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0175 Ainbat balio duela derizkizu?...

516. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0054 Aita Kardaberaz`en izenez ainbat aldiz argitaratua izan den Eskuliburua, esaterako.

517. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0133 Gure mintzaera ainbat puskatan zatitua aurkitu zuela dio; baita ere gutxi landua, baina ez batere landugabea.

518. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0175 Iñork ezer erantsi edo geitu baldin badio, maisu zarrak berak egin du, leengo argitasunak edatu, osotu eta biribiltzeko egin izan dituen ainbat itzaldi eta saiotan.

519. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0006 Erregeak emanak, ainbat eta ainbat onura eta mesede.

520. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0098 Etzun geldi egoterik, eta ainbat on ekarri zion euskal gogoari.

521. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak m. manterola 0016 Bein komunio aundia egindakoan, al zuenak al zuen tokira morroi edo neskame, jateko eta jazteko ainbat ateratzera.

522. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0135 Bere tajukoetan erabilliena da ta aurrekoak ainbat balio du.

523. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Eskubiko eskuan daraman makilla ba-da bera ainbat luze.

524. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0157 Laisterkari indartsua esatea, laisterkari gaillena esatea ainbat ez ba`zan ere, askoz gutxiago etzan esan nai izaten.

525. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0157 Eta zenbat-eta ezkutu aundiagoz ibilli izan, ainbatez obe!.

526. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0315 Nik, On Karlos, Jainko graziz, Gaztelako, Leongo, Siziliatako, Naparroako Erregeak... aditzera damaizuet: Kaleetan barrena zezenak soka-muturretik korrika ibiltzean egunez naiz gabez zenbat ondoren txar berekin dakarren ikusirik... ainbat eriotz, miñartze ta bestelako kalte, gure mendekoen arrixkuaz oarturik, nere kontseillariei eska nien bear ziren erabakiak ar zitzatela orrenbeste ezbear atzeratzeko.

527. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0037 Bitartean, ainbat gorabera.

528. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0153 Ta gudu aurretik eta ostean, Bizkai eliz barrutiko apaizkideai erakustearen nekea alik eta biguntzearren, ainbat argitapen osotu zitun.

529. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0213 Mutil zarra zan, eta ezkongai izate onek aukerako gaia egokitu zion par-algara ederrak ainbati eragiteko.

530. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0272 Eta Ollabarre'ko nekazarien artera bizi izaten joan aurretik, ainbat itzaldi eder euskeraz egiña genduan.

531. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0333 Beronen inguruan ainbat kondaira ta erri-ipui eio ziran: Engrazi Pelento, Etxahun koplari famatuaren emaztea ere onen illoba zan, anitz buruko min ekarri ziona noski.

532. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0209 Jainkoa aldarrikatu zuen bizi-bizi; Euskalerria ta Euskera jasotzeko, berriz, ainbat liburu agertazi zizkigun.

533. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0048 Eleizako aldare, kanpai, organu ta beste zerak salduak izan ziran, naiz-ta gero berriz eskuratuak; guztiz aberatsak ziran liburutegi ta artxibutik ainbat agiri ta paper ondatu ziran.

534. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0350 Eta ainbat liburuxka bere kasa argitaraturik.

535. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0176 Gaztetako giza-ar-eman eta lanakin gogo-beroturik, aspertu gabe jokatu digu euskal erriaren eta beronen izkuntzaren alde, ainbat artikulu ta liburu osatuaz.

536. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0176 Aldi bateko Gipuzkoarra asterokoa sortukeran, an genduen Isaak ere irasle bezela: Aita Azkoitia prantziskotarra Jel alde izen-ordekoaz ainbat idatzi zuenaren eta Andres Amunarriz tolosarraren laguntzarekin, berak zuzendu zigun, kemenez.

537. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0332 Euskalerriko lau Diputazioen indar-eragiñaz, ainbat gizaseme jakintsu, bertoko ta erbestetar, ezezik, inguruko gotzai ta Espaiña`ko Errege Alfontso XIII`garrena berbera ere, egun eta ikasgaia aietan esku artu gabe etziran geratu.

538. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0072 Aiekin batera edo etorri ziran ainbat oitura eta gauza.

539. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0274 Orregaitik, ia Eliza Katolikoa ainbat zuten batak bestea gorroto.

540. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0020 Eta minbiziaren sorkuntza eta aren sendabidea asmatzen ari diran ainbat iakintsu oietakoren batek, sendagai miragarri ori kausi ba'leza, pozaren pozez, aren omenerako, ez al genioke arrizko oroigarri aundi bat, ederrena, tokirik nagusienean eraikiko?.

541. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0020 Bere lenengoko sortze egunetatik zaindu bide zituan abeldiok, ostantzean bakar bat ere azitarako ez bai zuten utziko ainbat basapizti gaizto ta odolkoiek.

542. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0672 Gaurregun, ezitzaz iotzen da asierako baserle ura, erle etxekoitua bai deritzaio, ala ere, biziztilari ainbatek, egi-egiz, diotenez, erdietxekoitua besterik ez dagoala genesake, eundakako mendeen burura gizonak erlezaintzan iardun arren, ezilan ontan, aldaketa aundirik ez bai dio eragin eletxo eskurakaitz eta biurri oni.

543. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0076 Bera hanbat bertute garbiren jabea,
nola ote dagokit zerutikan beha?.

544. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0109 Etzare paperretan hanbat ekarria,
bainan aitortu nahi balute egia,
kondaira zaharretan zoin aipagarria,
Roland hiltzen hauteman zinuen herria!.

545. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0068 Herkulanik, hura ikusi eta honela garraizia egin zinan: Ongi diakusanat andre, zergatik, lehentxoago, etorri ginenean, zabaltzen hainbat tardatu huen!.

546. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0122 Jainkoak trista beza hura nik alegre egon nahi dudan bezainbat; osagarriz baldin banengo, ezpainago hala, jaikiko nintzateke, eta hainbat ukabil-kolpe emanen neraukeo non erdibiturik laxatuko baunuke.

547. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0133 Medikua jinen deneko behar diat gela hau apur bat arrinjatu; zerbaitetan bederen denbora iragan dezadan, neure gogoaren zigortzen jarraitu gabe ohe maltzur honetan; gauza bakoitza bere lekuan, hori hori segurtzaile; hainbat egin baneza neure buruaz! Beste zerbaiti pentsa baneza, haur bat nauk, badakiat ez dela posible itzultzea.

548. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0015 Aheztar laborariak, orain arte trankil eta lasaiki bizi izan baziren, satorretaz hainbat arduratu gabe, hitz horiek entzutean, beldurtu ziren.

549. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak nafbt 1990 0057 Elizagoien: Zama horixe eramateko
kapaz gaude oraindaino
eta horixe eramateko
badugu hainbat enpeino
biok ere guk maitatzen dugu
azken ile puntaraino
eta haurtxoa etorri dedin
naturala eta sano
haurrakin bizi hobea bait da
bakardadez triste baino.

550. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0048 Hainbat zoritxar sufritu gabe
ez da pasatzen urterik,
eta batetik bestera ere
ez da egoten tarterik.

551. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0048 Sufrimendua eta hainbat neke
nola ipar hala hego,
aldapa hori gainditzerikan
ez ote dugu espero?
Gure mundua eraikitzeko
Jainkoa jarri zen bero,
sei egunetan lanean jardun
atsedenaldia gero...
Ondo ginake berak egina
ondo zainduta balego.

552. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0068 10) Munduan famatua
Hostal Emperatriz
hasita bertan bera
obrak hainbat aldiz.

553. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Sarritan esan da, ez errakuntza ikaragarrizkorik barik, On Joxe Miel Barandiaranek ez dauala, gerora begira, ikertzaille talderik sortzen jakin, bere lan arrigarri guztiak, belaun aldi barriak ez sortzerakoan, jarraipen biderik barik geldituaz, baiña zorionez, aipatutako baieztapena ez da egia eta ostantzean ortxe daukaguz berak Euskalerri zabal guztian sortu dabezan ETNIKER BIZKAIA, ETNIKER GIPUZKOA, ETNIKER ARABA, ETNIKER NAFARROA eta abar, taldeak, Euzkadi guztian zear lanean diarduela, ainbat eta ainbat etnografi lan egiñaz.

554. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Edesti-aurreko ikerketan jardun eben Arantzadi-Barandiaran-Eguren irukoteari esker, Euskal Erriko edesti-aurre arloan ardatzik nagusien eta garrantzitsuena izan dogulako, ainbat azterketa eta ikerketa ikusgarrien ondorioak Santimamiñe, Lumentxa Urtiaga eta beste toki askotako artzuloetan ikusi geinkez, eta baita Aralar, Aizkorri, Urbasa, Urbasa... eta ainbat tokitako jentillarrietan.

555. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Azken urteotan Zientzi mundu zabal guztiko ainbat erakundek zenbat gura omenaldi eskeiñi dautseez bere bizitza guztian egin dauan lanaren ezaugarri lez.

556. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 ZORIONAK bada On Joxe Miel, zuk ospatutako larogei eta amazortzi urteokaitik eta... ESKERRIK ASKO ainbat urtetan zear egindako ikerketei esker, etnografi zaleori zeure eredu eta jarraibideagaz, geure Erriaren alde lanean jarduteko zabaldu dauskuzuzan ainbat ikerbide zabaltzearren eta batez bere Euskalerri guztiari eta zeuk sortutako ETNIKER TALDEEI zeure lanaren bitartez itxi dauskuzun lan arrigarri eta ikusgarriagaitik.

557. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Zenbaitek hainbat aurrerapenen aurrean usten du erlijioa jende ahul eta jakingabe eta gizagaiso batzuen iheslekua dela, eta oso eskolatua denak jakintsu ospatsua bezala jotzen duena bere burua, ez duela gehiago erlijio beharrik; baina nahiz-ta Galileo Galilei-k bereak pasa (zorritxarrezko erdi-aroko teologi-pentsamolde itxia!), Blas Pascal-ek, Jean Rostand-ek, Max Jacob-ek jakintsuek besterik pentsatzen zuten.

558. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Leiaketa gogorra izan da bai eta guztira ainbat ikastetxe izan dira parte artu dabenak.

559. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Azkenik eta hainbat ikastetxe artean, Karmeldar Ikastetxea aukeratu eben apirileko onena zalakoan.

560. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Maiatzeko 18tik 21raino bertan egon ziren eta ainbat eta ainbat leku eder ikusi ebezan, bai Montjuic estadioa, Sagrada Familia eta abar.

561. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 15 urte hauetan Ionesco, Buero Vallejo edo Alfonso Sastreren obrak antzestu dituzte, beste askoren artean; eta hainbat eta hainbat jendek interpretatu izan ditu.

562. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. agirrebaltzategi 0001 Hainbat aldetatik. Baina nekez zehaztasun kontzeptualik ez omen duelako.

563. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. agirrebaltzategi 0001 Hori oso nabarmen dago hainbat aldiz publizitatean errepikatu den spot honetan: 100.000tik gora gazte ari dira egunero euskaraz bizitzen.

564. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. agirrebaltzategi 0001 Ikastola bera ideia eraginkortzat hartzen da hemen, eta ez eskola-erakunde jakin eta bereizitzat, horrek hainbat balio handi baditu ere.

565. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Batetik segitzen dute argi ikusten dugu didaktika edo pedagogia mailari gogor jarraitu behar diogula, baina beste alde batetik horri erantzuteko materialaren aldetik ere lan egin behar dugula ikusi dugu, hortaz ikerkuntzan zuzenago sartu gabe, uste dugu badagoela hortik zehar banaturik, hainbat artxibotan eta lanetan, euskal kantu eta soinuen bilketa nabarmena.

566. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Euskal Herriko lurralde desberdinetatik hainbat euskaltzale bildu ziren Oiartzunera, hauen artean, besteak beste, Imanol Murua Gipuzkoako Diputatu nagusia, Mari Karmen Garmendia Hizkuntz Politikarako Zuzendaria edota Herri Batasunako mahai nazionalaren partaide eta euskal idazle ezaguna den Jose Austin Arrieta aipa daitezkeelarik.

567. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Ortoprotesia, medikazioa nahiz errehabilitazio alorretan hainbat akats jasan behar izaten dituzte gutxitu fisikoek euskal komunitate autonomoaren gizarte-zerbitzu eta osasun-zerbitzuen arteko koordinazio faltaren ondorioz, gutxitu fisikoen koordinadorak salatu duenez.

568. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Gaur, irailak 2, lehengo igandean hasera emandako Euskal Astearen barnean hainbat ekitaldi ospatuko dira egun osoan zehar, hauen artean barazki sariketa, txakolin dastaketa, bazkari herrikoia, eta bertsolari gazteen txapelketa agertzen direlarik.

569. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Hortik aterako ditu bere istorioak idazteko gaiak Black Mask aldizkarirako hainbat ipuin idatzi zituen, gero liburuetan bilduak, eta horrez gain sei elaberri.

570. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Hirugarren Dibisiorako errefuertzoak Zumaiako F.T.ak Hirugarren Dibisioan aurrera jotzeko intentzioak dituenez lortu du aurreko urteko jokalariei laguntzeko hainbat errefortzu nahiz eta ekipoaren oinarria aurreko urteko jokalariek osatu.

571. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Aukera izango dute ikasleek hainbat kirol txapelketatan parte hartzeko, besteak beste, futbito, saskibaloia, esku-pilota eta sokatira lehiak antolatu direlarik.

572. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Euskalerriak izan dezala bear dut ainbat ondasun, Ama Birjiña, gure negarrak biur itzazu poztasun.

573. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ibai-ertz 0001 Francoren diktadura garaian, jarri zigun errazionamentuarekin, etzan gaur ainbat tripaundi ikusten.

574. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Ondo konturatu nintzan ainbat parajetan: Madrid, Guadarrama Béjar, Palencia ta Marruecos`en.

575. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Zergatik izaten da gure artean ainbat kinto-billera? Soldaduzkan egindako lagunak, benetako lagunak izaten diralako, ta urtean bein alkarganatu gabeko onik izaten ez dutelako.

576. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Badira, lanaren azpian lehertuak daudenak; batzuk ezinbestez, lanbide txarra edo bortitza dutelakoz, edo nagusi gogorra dutelakoz; beste batzuk aldiz, lan-gose edo diru-gose direlakoz, hainbat gauza edukitzeko grina dutelakoz, gainerakorik ez konta ez balitza bezala.

577. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Pelotak asko esan nai du oraindik euskaldun jendearentzat, jokatzeko len ainbat zaletasun ezpadago ere.

578. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 KULTURA ETA TURISMO SAILA Kultura eta Turismo Sailaren 1988ko Otsailaren 22ko Agindua, Euskadiko Autonomi Elkarteango diskogintzarako dirulaguntzak araupetzen zituen 1987ko Irailaren 16ko Aginduan jasotako hainbat aspektu 1988ko ekitaldirako egokitzen duena.

579. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Euskadiko Autonomi Elkartearen 1988.erako Aurrekontu Nagusiak onarturik ez egotearen ondorioz, Eusko Jaurlaritzak berriro jartzen ditu indarrean Abenduaren 3ko 389/1987 Dekretua dela bide (Abenduaren 31ko 246. zenbakidun E.H.A.A. dirulaguntzak araupetu eta 1987.eko ekitaldian zehar garatu ziren hainbat xedapen.

580. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 Bigarrena.- II. atalburuko I. saileko 10-1 atalean ohartemandako laguntzak, Itun berri bat izenpetzen ez den bitartean, Industria eta Merkataritza Saila eta Ogasun eta Dirubideetarako Sailak hainbat Dirubide-Erakunderekin 1987ko azaroaren 4ean Ekoizpenerako Diru-Ezarketen Dirubideetarako Itunean araututakoaz araupetuko dira.

581. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA AGINDUA, 1989.eko maiatzaren 4ekoa, Euskal Autonomi Elkarteko Irakaskuntza Ertainetako hainbat irakasle-kidegoetako plantilak zehazteari buruzko 1989.eko urtarrilaren 24eko Agindua aldatzen duena.

582. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Euskal Autonomi Elkarteko Irakaskuntza Ertainetako hainbat irakasle-kidegoetako plantilak zehazteari buruzko 1989.eko urtarrilaren 24eko Aginduan, otsailaren 10eko E.H.A.A.-ko 28. alean argitaratutakoan, huts egin zela konturatu ondoren, horri buruzko aldaketa egin zen 1989.eko otsailaren 24eko Aginduz (martxoaren 28ko E.H.A.A.-ko 58. alea); horiek horrela, Sail honek honako hau XEDATU DU:

583. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bilboko Rodriguez Arias kaleko 3.ean egoitza duen A.B.A.O. delakoak garatzen dituen iharduerak kontutan hartuz, elkarte hori onura publikokotzat hartzea egokitzat jotzen du Eusko Jaurlaritzak; izan ere, arte lirikoa eta, batez ere, opera garatzearen eta aditzera ematearen alde betetzen dituen hainbat zerbitzuren bidez, euskal kulturaren onean jokatzen du.

584. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Inskribaturik zeuden hainbat Enpresak erantzunbehar horiek bete ez dituztenez, horiek inskripziorik gabe uztea erabaki da.

585. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Horrez gain, desagertu ere egin dira hainbat Enpresa, eta derrigorrezkoa da horiek zuten inskripzioa baliogabetzea.

586. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 OGASUN ETA FINANTZA SAILA IRAGARPENA, Kontratazio Batzorde Nagusiarena, Herrizaingo Sailak burutu behar dituen hainbat obretan zundaketak eta entsaiuak egiteko zerbitzuen esleipena egin dela argitara ematen duena. (KBN 30/90 Esp.).

587. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ildo honetan, Herrizaingo Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiak, honako hau erabaki du 1990.eko apirilaren 26an: Herrizaingo Sailak burutu behar dituen hainbat obretan zundaketak eta entsaiuak egiteko zerbitzuen kontratazioaren esleipena, CINSA-EP enpresari ematea, enpresa honek egin duen eskaintzan azaltzen diren banan-banako zenbatekoetan.

588. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 ENKANTEA, hainbat armari buruzkoa.

589. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 1990.eko abenduaren 19ko 10:00etan, hainbat kategoriako 255 arma-loteren arma-enkantea egingo da hiriburu honetako Zumalakarregi hiribideko 7.ean (Antiguoko Auzoa) dagoen aipatutako Kidegoaren akuartelamenduan.

590. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Baina joan den apirilean Bilbon aurkeztu zen eta aste honetan Donostian ezagutzera emango den Diccionario de Autoridades de la Lengua Vasca delakoa bide landu eta lantsuaren azken urratsa da, Lino Akesolo karmeldarrak azkenik lortu bait du bere aurretik hainbatek esku artean erabili duen hiztegia amaitzea.

591. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Lanari amaiera ematea posible egin du, eta hasera batetan zuen itxura berberarekin plazaratu du, hainbat urte hiztegi honi eman zizkionaren omenetan Diccionario Retana de autoridades de euskera izenpean.

592. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Oraingo honetan, beste bitan Arrantzaleak eta Nekazariak lanei esker sari hau jaso duena Ez jakinen jakinduriari buruz luzatu da 26 orritan zear, sei lantxotan bere jaiotetxean hainbat aldiz entzundako kontakizunak txukundu eta bertso eder bihurtuz.

593. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Dena den, bere abenturen balore didaktikoa hainbat hizkuntza irakasten frogatua dago eta ez da kasualitate hutsa bestalde, euskarazko itzultzailea ere euskaltegi batetako zuzendaria izatea.

594. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Euskal sindikatu honen ustetan, arrisku hau ez dagokie estaturik gabeko nazioei bakarrik euskaldunak, katalanak, bretoiak, korsikarrak, galestarrak, etab. estatuaren jabe diren hainbati ere baizik, flamendarra eta griegoari esate baterako.

595. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Lehen eta azken kapituluetan hainbat disposizio orokor azaltzen da.

596. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -D.: Hala ere, ezin uka emakumeak hainbat urrats jorratu izan duela azken urteotan....

597. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Ildo honetan, Euskararen Normalkuntzarako Legeaz Konstituzio Tribunalak hartutako erabakiak aztertu ziren, beti ere azpimarratuz legegileek hainbat disziplina desberdin izan beharko luketela kontutan hizkuntz arazoa aztertzerakoan eta ez ordea, ikuspegi juridiko hutsa soil-soilik.

598. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Lehenagokoan hango sozialista batek aitortzen zidan, hemen bere alderdikideek hizkuntzaren kontra esaten dutena, han esango balute ez luketela alderdi barruan jarraitzerik izango.
- D.: Ni ez naiz, baina, sozialistez bakarrik hitzegiten ari. Gatozen etxekoetara.
- M.K.G.: Hainbatentzat euskara umeek ikasi beharreko zerbait da. Alde daude, baina hurrengo belaunaldiak konpondu beharko lukeen arazoa balitz bezala.
- D.: Ingelesa ikastea ez da, ordea, seme-alabentzako uzten duten zerbait.

599. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -M.K.G.: Ez dakit onartuko lukeen ala ez, baina bai Fishmanek esan duela gure hainbat etsipen ahal baino funtzio gehiagori ekiteagatik izan dela.

600. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Horrez gainera, Hizkuntz Politikarako Idazkari den M. Karmen Garmendiaren eritziz, garbi geratu behar du hainbat ideia nagusi: Bat, euskaldunok ez dugula euskararik errekuperatu beharrik, ez bait dugu euskaldun garen aldetik sekula galdu.

601. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Zariak, hainbat entitateen oroigarriz gain 110.000 pezetatik hasi eta 27.000 pezetarainokoak izango dira.

602. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Lehen puntuari hainbat buelta eman ondoren, honako erabakiotara heldu ziren: a) Koordinakundeak autonomia bat behar du, bai bere baitan eta baita beste talde eta beste indarrekiko ere.

603. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Erabaki honen arrazoiak bi dira: Batetik, zenbaitek ikasketak uzten ditu Gabonetako egun jaitsuetan eta, bestetik Jalgi Hadi, metodoa erabiltzen duen zenbait irakasle eta ikasle baino aurreratuago omen goaz, hainbat tokitatik dei egin digutenez.

604. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Kirikino edo sagarroi eskritore bat azalean agertzen duen ale hontan, aurreko hiru zenbakietan bezala, hainbat idazlan eta marrazki dira.

605. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak elexp 0001 Eta Euskadiko Ezkerraz ari garelarik, hainbat sektoreri buruzko argitalpenak diogun.

606. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak elexp 0001 Hemendik (hau ere EPKrena) astekaria, militante eta sinpatizante mailan zabaldua eta hainbat kioskotan salgai, erdaraz zen komunzki, salbu eta izenburu eta sarrera llabur zenbait euskaraz, eta zernai gaitaz eginiko artikuluxka solteren bat.

607. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Programazio beharra
Beraz badugu bidea eta helbururantz eramango gaituen tresna falta zaigu: programaketa egiterakoan hainbat puntu buruan izan behar dugu.

608. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Beharbada pertsona helduak hainbat, dio Txarik eta horiek ez, horiek ez dira harritzen, beren lanetan erabiltzen diren klabe beretsuak ikusten baitituzte orma horietan zintzilikaturik, adinak ez baitu azken finean etengabe haurtzarora itzultzea galerazten, handik abiatuz berriro bizitza irizpide desberdinetan oinarrituz eraikitzeko.

609. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Hainbat leku berreskura ezinak dira dagoeneko.

610. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Egoera tamalgarri honen inguruan hainbat eta hainbat aditu sail eta alor guztietan lanean dihardute krisialdi ekologikoaren kausak, eraginak eta irtenbideak astertu asmoz.

611. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Hau dela eta zentsurak hainbat aldiz ezabatu izan du zentsurak hainbat aldiz ezabatu izan du zenbait eszena.

612. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Liburu honetan Beltzak bere haurtzaroko hainbat historio kontatzen dizkigu.

613. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Argia aldizkarian Kakik hau esaten zuen: Hasteko, eskertzekoa dugu doinu herrikoi hauen bildumatze ahalegina, orain arte hainbat, euskal kantarien bertsio sakabanatuak besterik ez bait genuen azken urteotako artxibo diskografikoan.

614. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Ainbat tokitan eta ainbat arazotarako dauka eskua luzatu bearra....

615. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 c) Borondatezko lan-utzialdian daudenak, dei hau argitaratu dedin egunean egoera horretan urtebetetik gora egon izanaren baldintzapean; lehiatzaile hoietatik, hala ere, lehiaketan nahitaez eskuhartu beharrekoei eman dakizkien lantokiez gainetikoak hainbat baizik ez dira birlaneratuko.

616. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Taldeko Tutoriak PARTAIDEAK: Bizkaiko hainbat Ikastegi.

617. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Lengoaiaren tratamendua Eskolaurrean eta Haserako Zikloan PARTAIDEAK: Bizkaiko hainbat Ikastegi.

618. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Lengoaiaren tratamendua Ertaineko eta Goi-Mailako Zikloetan PARTAIDEAK: Bizkaiko hainbat Ikastegi.

619. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Euskara Mintegia A eta D ereduetan PARTAIDEAK: Bizkaiko hainbat Ikastegi.

620. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Zera ikusita: SOMOL, S.A. Elkarteak egiten dituen hainbat gailu homologatzeko baimena ematen duen Eusko Jaurlaritzako Industria eta Merkataritzaren Administraziorako Sailordetzaren Erabakia.

621. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0001 Normalean horrelako arazoak hainbat sesiokin zuzentzen dira baina arazoa gorputz egiturarena izanez gero periodikoki zaintzea komeni da.

622. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0001 Eta hirigintzari dagokionez, Hegialdek hainbat puntu ditu konpontzeko arlo honetan: gorotz-urak, telefonoa, bide eta kaleen egoera, garaje falta, espaloiak, eta abar.

623. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0001 Jakingo duzuenez, Udaletxeak herriko hainbat eraikuntza lan egiteko entrepresa edo promotora bat sortu nahi du.

624. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0003 - EB: Aizue! eta Hegialde hkin edo hrik gabe? HAE: Letra horren erabilerari buruzko egokitasuna edo desegokitasuna argitzeko egin ditugu hainbat ikerketa.

625. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak t. madinabeitia 0003 Egia esan bere burua artistatzat dituzten hainbat pertsonek beren muntaiak egiteko gastatzen duten diru mordoa salatzeko era bat da.

626. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m.e. matxinandiarena 0001 Azkenengo mende hauetan (batez ere azken mende hontan) psikopedagogoek, hainbat eta hainbat ikerketa egin izan dituzte, jolasaren inguruan.

627. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m.e. matxinandiarena 0001 Esan dezakegu, ia ez dagoela gairik, jolasarena bezala, hainbat ikerketa jasan dituena. Zergatik?.

628. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m.e. matxinandiarena 0001 Historian zehar, hainbat autore desberdinek, landu dute jolasaren gaia eta oraindik ere lantzen eta aztertzen ari dira.

629. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1990 0001 Eta haiekin batera Puttman produktorea eta hainbat aktore ingeles.

630. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 1981. urtean, Madrileko kalabozoetan polizia espainiarrek Joxe Arregi zizurkildarra lehertu zuten urtean, Leopoldo Calvo Sotelo-ren gobernuari hainbat buruhauste eta tripakomin eragin zion euskal gotzaien pastoral berri batek.

631. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.m. v. de mendizabal 0001 Euskaldunen arteko bizimodu normala ezinezko bihurtzen duten eragozpen guztiak (agian, Setien gotzaiaren azken idazkia irakurri beharko zenukete); gau eta egun hainbat eta hainbat senditara oinazea dakarren droga; aurreko horren eragilerik zuzenenetakoa den langabezia; gure gizarteak bere osotasunean dituen arazoei aurre egiteko dagoen sentsibilitaterik eza; moral eta etika-baloreen galera jarraia; diruaren gero eta erakarpen handiagoa; utopien deskalifikapena; nortasunaren ahulezia; dogmatismoa;....

632. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarasua 0001 Hainbat Udaletxetako zinegotzi jaunak karnabal jai-ereduak inbentatu ezinean dabiltzan honetan, gure herrian bada berez-edo omen dagoen dantza berezi bat.

633. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarasua 0001 Kanpotar batek, dantza honek doinuan eta egituran hainbat herritan egiten den Sorgin Dantzarekin parekotasun susmagarriak dituela esan zigun behin.

634. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Eta momentu horretan, argi gorria noiz agertuko zain nengoela, orain dela zortzi-bederatzi urtetako burutazioak etorri zitzaizkidan gogotara eta harro asko pentsatu nuen ahaleginak merezi izan zuela orai dela zortzi urte nekez, pentsatu nezakeela, Arrasateko Udal Euskaltegiaren obrak miatzen ari nintzela, hainbat urte gutxi geroago Laino Guztien Azpitik... ikasle talde bat izango zenik.

635. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Sari Nagusi honekin lortutako ospea oso garrantzitsua izango du 125 cc.ko lasterketetan leku finkoa irabazteko, hainbat sari nagusitan mugatua bait da piloto kopurua, eta titulu zein puntuak erakustea guztiz garrantzitsua du, goragoko urratsa den 125eko kategoria horretan sartzeko oraindik ere beste munduko curriculumik ez duenez.

636. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Nolanahi ere, Barcelonak hainbat aipatu den operazio horren gisako batean sartzea nahi badu, Osasunarekin hitzegin eta kontatu beharko du, zeren eta Osasunari jokalari bat edo hogei, milioia edo hogei eskaitzen dizkion ikusi behar baita, adierazi zuen Fermin Ezkurrak.

637. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Horregatio, eta errobotikaren klimasen gaudenez gero, zergaitik ez lanaldia berriro gutxitu? Hainbat ordu sartzea ez da balentriatzat jotzen dagoeneko.

638. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Bestalde, nekazaritzan izan diren sarraskiak ikusi ondoren, Valenciako Gobernuak bere herrialdeko hainbat zonaldeei gune katastrofiko ezaugarria eman diezaioten eskatuko du.

639. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0002 Jende kapablea bada idazteko eta beti jende berekin egoitea ez zaut iduri hain bat aberasgarri den antzerki edo gisa hortako ikusgarriendako.

640. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arozena 0001 Zure ejenploz behar bada gaur
zerbait nezake ikasi
naiz ta negarrez zure ondotik
ez naiz joango igesi.
Geio sekulan ez beiratze
pentsatu nuan lenbizi,
bainan neretzat izan ziteken
zuretzat hainbat desgrazi,
amistaderik diruarekin
iñoiz etzazu zuk nasi (bis).
Manolo Arocena.

641. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Zu izan zara Urregarai, Igotz-mendi edo Santa Eufemia mendi-tontor lerdenean: ez arritu, iru oneikaz ezagutzen dogu iraillaren amaseian ainbat lekutatik ainbat jente batzen dan arkaitz bizkar jagia.

642. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Txaraka`tik gora, ezker-eskuma ainbat arrobi edo kantera eder itxita, lenengo aurkitzen doguna, eskumatara, Santu bi onein baseleiza dotorea da.

643. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Alde horretako familiakaz alkarrizketa batzuek eginaz, hainbat beharrizan ta premina agertu ziran.

644. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Eta Estaduaren egitura ustel horrexeri zor jakola hainbat ekonomiazko, politikazko ta kulturazko ezbardintasun eta injustizia.

645. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.g. etxebarria 0001 Ba dabiltz bazterretan hainbat euskaltzale zahar eta gazte, alfabetatze kanpaina dala ta, bero bero, su ta gar.

646. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. gerrikagoitia 0001 Hainbat gauzatan lapurtera guretzat errazago denez gero, eta bai fonetikazko berdintasunak kontuan edukirik, guk lapurtera nahiago dugu, arrazoi printzipalena ere ahantzí gabe: proposatzen diren bi sistemetarik onena dela.

647. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. zelaieta 0001 Bizkaiko apaizik gehientsuek ba zekiten, egunkarietan berri hori agertu baino lehentxoagotik, Añoveros Bilbora zetorrela, eta, era berean, Zirarda Córdobara zihoala, Honen eta beste arazo batzuen eraginez, hainbat bizkaitar apaiz bildu ziren, gertaera horri eta beste zenbaití zer erantzun eman deliberatzeko.

648. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Gau-eskolen mogimenduaren ildotik jaiotako AEKren berri aspalditxotik geneukan; korrika kanpaina adibidez, euskaltegi berriak, herritako euskal eskolak, udalekuak... eta urtetan zehar hainbat eta hainbat ekinaldiren indarrez bereganatutako heldutasuna.

649. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 - Horregatik diot oinarrizko planteamendua dela, gerorako ezin utzizko problema dela, gaurdanik pentsatzea, eta problema teknikoa da, hainbeste urteren buruan hainbat ikaslek zenbat irakasle euskaradun behar dituen.

650. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 Ez ordea senide bat etortzean sortzen den ekaitza; dramaren eragilea, familia, hezkuntza, morala eta hainbat gauzaren izenez maitasunezko batasun oso hura puskatu eta hondatuko duen senidea.

651. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Fronte honek borroka armatuan dihardu Turkia aldeko Kurdistanen eta dagoenerako hainbat ekintz armatu burutu du.

652. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Gu ez gera gaur goizean jaioak udaleku goraberetan, asten zaizkigu esaten, 1970`garreneko urtealdi aietan, gure erriko ainbat goraberetan sarturik genbiltzan.

653. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Aito-ren Barcelona potentea frentean ukan arren, Julve-ren gizontxoak arintasun eta efikaziaz estali dute heuren megalomania antsia, hainbat partidu desberdinetan gaindituz Ciudad Condaleko etsai hurbilak.

654. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Guk ere horiek hainbat eskubide badugula, pentsatzen dugu, esan zuten.

655. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1984 0001 NAFARROAKO ABERTZALEEN BATASUNIK EZ HANBAT AGERI

656. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. portugal 0001 Hainbat estreinaldien artean Un domingo en el campo filmearena oharkabe igaro da.

657. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Euskadiko kazetaritzan dabilen hainbat pertsonari projektu eta kontseilu eske zuzendu zaio Eusko Jaurlaritzako Josu Legarreta.

658. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1986 0001 Bertan, iazko irailetik aurtengo abuztura bitarteko gertakizun inportanteenen zerrenda kronologikoa dator, Iparraldeari buruzko txosten zabala, Xabier Lete eta Martin Orberekin elkarrizketa luzeak eta hainbat jenderen iritizko artikuluak.

659. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Baiña uts aundi bat egin eban eriotz-zorian: ainbat kostata osotutako Euskalerria zatitu.

660. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Ainbat antzerki ta nobelaren egillea... Agur egin genion Prantziskotarren elizan; jendea gaiñezka zan... Iñor gutxi berak aiña lan egindakorik, gure erriak ezagutu ditun urte biurrietan... Abertzalea, euzkaltzalea, euzkera-zalea, iñor euskera-zale izan ba'da... (Uzturrek).

661. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Organo-pianoan, arpan, eta bioliñ-txistuan eta akordeoi-jotzalleak be ainbat eta oso aipatuak: Gabiola, Guridi, Zubizarreta, Sarasate, Zabaleta, Zelaia, Anzorena, Garai, ta abar.

662. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Bardin eliz-abestiak, zoritxarrez sartu dira atzerritar kutsuzko ainbat abesti be.

663. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Tamalez ainbat eta ainbat bertsolari ixillean geratzen dira iñoiz azaldu barik.

664. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Tamalez, ainbat Batzokitan kezkatsu gitxi orrei jaramon geigo egiten dautse benetako agintari zindoai baiño.

665. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Alda eziñezkoa, zala zirudien gure Elizak gauza guzietan; ezeri ez zitzaion ikutu bear; teologia eta moral aldetik leengoari beti eutsi bear zitzaion; Teologolari berri-zaleen aurka mintzatu zan amabigarren Pio; Batikanoko Kuriaren esanetara zeuden lur guziko kristau taldeak; guzia Erroman bildu eta zentralizatua zegoan; Ebangelioak bezin balio zuela zirudien Derecho Canonikoak, Kristoren ispiritu askatzailleak itota zegoen kristauen biotzetan ainbat eta ainbat Eliz legeekin.

666. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Eliza gainezka eta leporaino bai zegoen: lantegiko lagunak, Errenderiako adiskideak eta ezagunak, gure ikastolako umetxoak bere irakasleekin, eta hainbat euskaldun bildu ginan azkeneko agurra emateko.

667. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Berak hainbat aldiz idatzi zuena diogu: Egun haundi arte Andoni!!

668. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Ideologiazko eta militarrezko zapalketa da bereziki eta ez ainbat, ekonomiazkoa.

669. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Hainbat urtetan lozorroan iraun duen, eta ez da gutxi, kontzientzia, berotu eta indarberritu zaigula dirudi.

670. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. ugalde 0001 Gaurko legedi honek, Europak eskatzen dituen baldintzak betetzeko hainbat egokierarik eskaintzen omen du.

671. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Ez diote bere lurrek euskaldunek behar zuten hainbat janari eman.

672. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Azkenengo erremolatxa uzta txikiegia izan da Espaiñian behar den ainbat azukre egiteko eta 40.000 tonelada kanpotik ekarri beharko dira, 3.200 milloi pagatuta.

673. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Agur Joakin, egun haundi arte! Jainkoak emango ahal dik, hik hire baitan hainbat desiratutako betiko pakea!

674. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Beste zenbait gairen artean euskara eta Euskal Herriko historia aztertuko dute, bai eta Europako hainbat geografi, literatur, kultur eta politik gaiak ere.

675. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Geroztik, Marcelino Orexak bere burua hainbat lekutan erakutsi du, eta, gutienez, geldirik egoteko mutila ez dela ondotxo adiarazi digu.

676. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Ehun eta lau orrialde du eta azken hogeita bost urte honetan Euskal Herrian barrena, herriz herri egindako hainbat mixio ihardunaldiren zenbait esperientzia azaltzen da, Zorion Bideari dagozkion gogo-ihardunei atxikirik batik-bat.

677. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Egileak ekonomia eta politikaren arteko zer ikusia kontutan hartzen du liburu honetan, kapitalismoaren izaera aztertu eta hainbat ondorio eta iritzi eskainiz.

678. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Hori dute galdatzen Nafarroako herri txiki horietako jendeek, hainbat lagun lanean horrela arduraturik ikustean.

679. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Badira sei urte Bermeoko arraunlari taldean diharduela eta hain bat txapelketa eta sari irabazi du, bai estatu eta bai nazioarteko mailan.

680. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0004 Bide hau gero eta gehiago erabiltzen da hainbat lekutan, baina soluzio idealik ez da oraindik lortu, beraz, irakurle, zaborraren arazoa gero eta larriagoa da.

681. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... kezkak 1987-88 0002 Irakurtzen murgildurik pasaturiko orduen artean, hainbat burutapen.

682. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0001 Hiru egunez egon zen zabalik, bertara hurbildu zen jende ugariak hainbat kontsulta eta eskabide egin zituelarik, etengabe Erakusketan ziharduten arduradunen laguntzaz.

683. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0003 Bostgarren bat Informatikari, adin bakoitzarekin loturiko hainbat aplikapen pratiko erakusten zirelarik, nahiz abereei buruz, nahiz mineraleei buruz, e. a....

684. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0003 Beraz, bai Rousseauk eta bai Iraultzak zerikusia izan zuten japoniarren konstituzio proiektuaren erredakzioan, eta proiektu hori liberalagotzat jotzen da hainbat alderditan, geroago onetsi zen Konstituzioa baino.

685. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Mendearen bukaera aldera Art Nouveau harrera on berri horren ispilua zen eta forma eman zioten hainbat influentziaren artean Egyptoko arte eta pentsakerak ere izan zuten bere papera, sotila eta zeharbidezkoa izan bazen ere.

686. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Sinbolismoaren amets eta fantasiazko munduak, Art Nouveau-ren bidetik jo zuen hainbat korronteetako bat, Egyptoko muraletako pinturaren kutsua dauka zenbait ikuspegitan - heriotza eta bizitzaren ondorengo gaietan eta emakumearen figuraz daukan interesean.

687. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 J. A. Artze, hainbat olerki esperimental egina hitzaren soinuaren bidetan, gure artean inork ez bezala lantzen du liburuaren egituratzea, testuaren arkitektura lehenengo, olerki bakoitzarena eta testu kopuru osoarena, bai eta liburuarena berarena ere.

688. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0002 Azken liburuan, Marinel zaharrak, aurreko poesigintzatik hainbat jaso ditu, baina berreginik eta Joseba beraren ahotsa datorkigularik, poetika mundua eremu hertsiagora ekarri digu.

689. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 Eta gehiago: hainbat eta hainbat txartel ikusten ditugunean, nondik demontre etorri dira, eta nork demontre pegatu ditu?

690. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1987 0001 30 pertsona jo ta sua horretan lanean (hainbat eta hainbat ikasle eta irakasle kontatu gabe).

691. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0001 Oh, Euzkadi, kaleratu da, zeren, argitaratzen duten idazleek diotenez, hainbat Golgotha tontorretatik esan dugu Oh Euzkadi, Oh horretan abotsa sakonduz...

692. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1978 0001 Azken urte hauetan, gure partiduak publikoki agertu duen hainbat postura, eta españolismoaz ikusiak izan direnak, Nafarroaz alegia, gaur izenpeturik ikusten ditugu Autonomiaurreko dokumentuetan, PNV heuren artean.

693. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Ta ainbat olako eskabide egiten dira Eleizetan.

694. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Goenagak berak ematen du hainbat arrazoin egiazkoak eta egoki emanak direla uste dut.

695. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. alberdi 0001 Setatia dun gero gizon hau!!! gauza bera hainbat eta hainbatetan errepikatu, eta berak berean gogor... antiojoak kentzeko, Nazaro... eta berak ezetzean jarraitu, ezertxo ere esan ez banu bezala; Maximok intelektual antzarena aitatu zionetik ongi harrotua zebilenan gixajoa, bai gixajoa, zee beste izanik ez baitu merezi!!!

696. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0001 Arratsalde beheran zeruertzaz batera makaldu egiten zan honen pausu eta gogo arina; bizitzaren nora ezean bidenabar etozanak; zaldia galapan, hauts artean, lantza eskuan etorren metalezko zalduna, bide osoa egun berean egiteko asmoaz, baina burdinoriaren itsu-mutsuan bideko edertasunak ikusi ezin eikezana; ordurarteko bizimoduari lepoa emon eta beste non-edo-non bizi-itxaropenen bat aurkitzen joiazanak; nekearen nekez, paradisutik urten barriak, narraz eta tarraz ebilzanak, eta halan da guztiz be euren astirotasunean aurrera; bidean gelditutako beste batzuen hazur eta gorpuen lorratzek asmatu azoten eusten hainbat jazoera.

697. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0001 Hori denok aurten nahiko ondo jakin dugu: ainbat eta ainbat bazter ere Iparrean, gure herri maitean batez ere.

698. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 IRTEERA dioen laukian bere fitxa ipini, datoak bota eta atera dituen puntuak hainbat lauki aurreratuko du fitxa.

699. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0002 Jokalari batek bikoitza ateratzen badu (dato biak berdin), beti bezala, puntuak hainbat lauki aurreratuko du; eta egokitu zaion laukiko instrukzioak jarraituko ditu.

700. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0002 - Zoratu al zarete? Hainbat jende lanik gabe aurkitzen den garai honetan, denok lanpostu banatan mantentzen zaituztet, itxurazko soldatarik ez zaizue falta, zer nahi duzue gehiagorik?

701. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0037 Larrunbe-errekak ez al du gurea bezelako hamar herrirentzat hainbat ur? Erreka horretako ura herrikoari erastea ez al da aski?
- Lotan egon garela uste al duzu, Kepa?! Larrunbe-errekako urak ondo aztertuak dauzkagu, (...).

702. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0197 Lege zaharreko gizonek uretara hainbat salto eginikako zubia.

703. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0197 Lehenengo hondartza txikia zeharkatzen du, hainbat su egin eta horren ondorioz hondar beltza duen hondartza hura edo hori.

704. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0197 Patxiren amarentzako erantzuna bidaltzen du hainbat olatu hondartzan apurtuz.

705. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0143 Ez dot galdu bear nik arein maitasuna ta bai negar egin neuk ilten dodanagaitik; au dalata nabil zuon laguntzearen billa; lagunabarren begietatik estali ta ostondu egiten dot arazo au ainbat zegaiti astundaitik.

706. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0003 Gazteleraz badaude hainbat lan El habla de... izenburuarekin, 1940-1970 bitarte horretan egin direnak.

707. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0137 Badoguz gustuko hainbat ekintza egiteko aukera ala honeen faltan telebista aurrean denpora larregi emoten dogu?

708. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00006 Orain horrek guzti horrek urrunekoa emoten dau, baina hor behean dago, nire babeslekutik, antzinako hainbat gomuta gordeten dituan larre atsegin honetatik metro gitxitara.

709. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0054 Zuhaitz gehienak ia orririk barik dagoz eta ez da gaitza hainbat batzea.

710. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0159 Au argiago ikusteko eta asibarriok jardun orreitan aurkitzen daben atsegin eta erreztasunagaitik onoimenen bidean zeinbat uts egiten daben jakiteko, ostera bat egingo dogu zazpi pekatu-buruetatik, pekatu-buru bakotxean egin oi dabezan ainbat oker banan banan erakutsiz eta or ikusiko da euren jokabidea zeinbateraiño dan umeenen antzekoa; baita au ikusiko da zeinbesteko onurak dakazan bere gero azaldu bearko dogun gauak, arimari uts guzti orrein garbi-ikuzia egiten deutsola.

711. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0122 Ortik ulertu begi jainkozale onak zein dan Jainkoarekin bat egiteko Kristoren atea eta bidea, eta jakin begi, zeinbat eta sentzumenaren aldetik eta gogoaren aldetik Jainkoarren ezereztuago egin, ainbat batago egiten dala Jainkoarekin, eta gauzarik danik andiena egin dauala.

712. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0211 Ainbat buelta egin gendun Kastellongo kaleetan, baña ez giñan aspertzen egunero, ze an guardikoak etxean, beste danok libre izaten giñan; eta bearra guztiz gitxi.

713. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0210 Mendian gora zela, hainbat artzain, mandazain, egurgin, ikazgin eta gainetiko ikusten zuen ikusi be baina ez zegoen berbagura olagizon handiki hori, harik eta bere barruko ardura kendu arte.

714. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00008 Hainbat euskaltzale ospetsurekin izan zuen harremana. Haren seme Joseba Imanolek esan digunez, bera mutikoa zela, Aita Martin Uriarte sermolari ospetsu eta euskal idazlearekin solasaldi gozo eta luzeak izaten zituen Begoñako Karmelon.

715. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00062 Ikazkintza lanean hainbat urtetan jardun zuen; Josepa Gorosabel bere emaztea ere aritu zen langintza horretan.

716. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00371 Nahizta batez be ume mailan lan egin, bertsolari helduak be inguratu ebezen eta hainbat ekimenen artean Apotzagako txapelketak etorriko ziren, heldu, gazte eta gaztetxo, danak nahastean eroateko modu guztiz herrikoi eta aberatsa asmaturik.

717. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0069 L. B.- Zuk, A. Santi, bertsolaritza eta olerkaritza alkarren ondoan jarri dituzu hainbat bider.

718. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0044 Igaz, azken aldian, ordurarte gure lendakari zintzo izan zan Lino Akesolo Aita, ainbat gauzetan lanpetuta ibiliarren, gertu zan itzaldi ori egitera.

719. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0055 Orain luze ez dela, Larramendi zenaz egineko liburu baten eta hainbat hitzalditan ere, berau euskaldun berri izan zelakoa plazaratu zen, eritzi hau eztabaidatu ez arren, aitatuko ekintzetan Bilbon egin zuen egotaldian, eta Bilboren giroagatik erdaldundu zela iradokitzen izan da.

720. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0106 Nabaria da, ezagunagaitik, hainbat herri dirala Colonen jatorria euren herria dala esaten dabenak.

721. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0006 Euskaldun eta abertzale izatearen ederra txikien bihotzean txertatu nahiak, euren nortasuna ederresten ikasi egien harei hainbat gauza esan nahiak, egoezina sortu eban gero KILI-KILI izango zanaren aitagan eta amets politak eragin.

722. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0009 Umeen erara, jolasez, pozez, umorez... euskal kulturazko hainbat gauzatxo kopau txikitan eskeiniz...

723. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0150 Batu doguzan formulatan hainbat ezaugarri ikusi doguz eta banan banan aitatuko dira.

724. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0150 Lehenengo ondorioa musikalitatea dala esan dogu, eta hori hainbat elementutan ikusten da:

725. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0014 Gure baserritarrak maite dabe santu au eta Euskalerrian ainbat eleizatxutan da zaindaria.

726. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0022 Mendibururen izketa garbi ta sutsua entzuteagaitik, euskeraz berbetan ez'ba zekien be, ainbat joaten ziran (A. Lizartza).

727. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0009 Hainbat arlotako zalantzak argiketan ditu eta konponbideak ematen ditu.

728. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0073 Ekoizpenari loturik egozan beharginez aparte, jarduera osagarrietan ibilten ziran hainbat pertsona egoan: basoan zugatzak ebagiten ebezan aizkolariak; ebagitako egurraz egurrikatza egiten eben ikazkinak; errenterien edo burdina gordetzeko eta saltzeko erabilten ziran denden ardurea euken errentariak.

729. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0207 Hori guztia gorabehera, baseliza honeetan hainbat eta hainbat konponketa izan dira (horma, ganalde eta huts-guneetan batez be), eta sarritan goitik behera aldatuarazo dabe eraikinaren jatorrizko egiturea (179) Ildo horri jarraituz, lan honetan eskinten dogun sailkapen kronologikoa ez da behin betikoa, baina baselizak aztertu ahal izateko abiapuntu eta jarraibidetzat hartzen dogu, ze baselizarik gehienak hainbat estilo eta sasoitan sailkatu daitekez.

730. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0028 Ez ditu gaurko gizakiak ez arrazoizkoak, ez legezkoak aurkitzen Elizak honi edota hari buruz dituan hainbat eta hainbat pentsaera eta eritxi.

731. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0070 Hainbat nazioetako Gotzain Batzarretan onartuak izan ziran, teologoen artean bardin, eta guraso eta kristauen artean zetan esanik ere ez.

732. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00066 JOHN: Ikusi dituzu Nevadako mustangoak? Mantsotu eta hainbat urtera, odola nahasten zaie eta mendira jotzen dute.

733. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00011 Hezkuntza-premia bereziak dituzten haurren ikuspuntutik begiratuta, eskola are garrantzitsuagoa da, dituzten eragozpenak konpentsatzeko, garapena egoki bultzatzeko eta gerora izan dezaketen hainbat premiari aurrea hartzeko anitz aukera eskaintzen baitie.

734. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00502 2- Aurreko apartaduan ezartzen den xede berdinez, gainbegiratzeko eta Jaurlaritzari egin diezazkioten erreklamazioei buruz horrek har ditzan erabakiak egiatan bete daitezen inposatzeko beharrezko ahalbideak izan ditzan eta hainbat sailetako kidez osatutako organo bat sortuko da arauz.

735. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0171 Foru Arauean aipatzen diren Borondatezko Gizarte Aurrezaintzazko Erakundeetako berenezko edo agizko bazkideek, Pertsona Fisikoen Ondarearen gaineko Aparteko Zergaren Oinarri ezargarria hainbatzerakoan, ez dute esandako Aurrezaintza Erakundeen ondarearekiko eskubide sendoruten jabetasunagatik legozkiekeen kopuruak kontutan hartuko.

736. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00083 e) Gazteei dagokienez, taldeak osatzeko ekintzak bultzatzea; horren bidez, aurrezaintzako lan garrantzitsua burutzeaz gainera, bazterkeria jasaten duten gazteak gizarteratzeko tresna baliagarria edukiko da. Helburu hori lortzeko, bereziki hezkuntzako hainbat programa orokor aprobetxatuko dira, esate baterako lanbiderako gaikuntza lortzekoak, enplegukoak, etxebizitzenak eta gizarte-zerbitzuen sarekoak.

737. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00025 Europako hiru erkidegoen bitartez gaur egun ere oraindik badirautenak, hainbat berrikuntzaren ostean hasi zen integrazio-prozesu horren ezaugarri nagusia irekitasuna da.

738. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00025 Horrela, 1973an, frantsesen eta britainiarren artean hainbat tirabira izan ondoren, sei kideak bederatzi bihurtu ziren, Erresuma Batua, Danimarka eta Irlanda batu zirenean. Geroago, 1981ean, hamar izango ziren, Grezia sartzearekin; hamabi 1986an, Espainia eta Portugal sartu zirenean, eta hamabost 1995ean, Austria, Suedia eta Finlandia gehituta.

739. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00025 Lankidetzarako prozedura konplexua sartu zuen eta eskumen berriak eman zizkion erkidegoari hainbat gaitan, hala nola ingurugiroa, ikerketa eta garapena, edo ekonomia- eta gizarte-kohesioa.

740. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00025 Europako Parlamentuari ahalmen legegileak eman zitzaizkion, halaber, garrantzitsuak diren hainbat gaitan.

741. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00164 Gainera, zer izenordaina lexikalizatu egiten da eduki semantikorik hartu gabe, hainbat testuingurutan komodin gisara erabiltzeko, balio kataforikoa duen hau erakuslearen antzera (hau testuinguru formalagoetan eta zera hain formal ez direnetan).

742. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00089 Espainian erregimen demokratikoa ezarri zenean 1868 eta 1874 artean karlismoa berrindartu zen Euskal Herrian. Bigarren Karlistadak (1872-1876) Penintsulako hainbat tokitan izan zituen ondorioak eta foruzaletasun tradizionala eta faktore erlijiosoa osagai garrantzitsuak izan ziren iraultza demokratikoaren aurrean.

743. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00089 Maria Kristina erregina eta Isabelen aldeko beste batzuk liberalengana hurbiltzen hasi ziren eta absolutismoaren aurkako hainbat neurri eta amnistia eman zituzten. 1833an Fernando VII.a hiltzean Don Karlos infantearen aldekoen (Santzio Pragmatikoa baztertu nahi zuten) eta Isabelen aldekoen artean enfrentamendua sortu zen.

744. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00120 Egoera iraingarri horren ondorioz, hainbat klan eta samurai altxatu egin zen shogun-aren aurka eta boterean beste enperadore bat jartzea lortu zuten, Mutsuhito. Honekin, 1868an Meiji Tenno aroa (gobernu argitua) edo Meiji ilustrazioa hasi zen; Japoniaren aldaketaren hasiera izan zen.

745. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00196 Europako potentzien lehia ekonomikoaren eta hedapen espantsionistaren ondorioz, 1870az geroztik Europak hainbat tentsio eta gatazka-une izan zuen.

746. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00366 Espainian, eskultura berria lantzen saiatu ziren lehenengo eskultoreen artean Pablo Gargallo (1881-1934) nabarmendu behar da, hainbat joera artistikotan parte hartu baitzuen. Bolumen imajinarioak lantzen saiatu zen eta horretarako soslai muxarratuak eta hutsuneetan sortutako itzalen plano handiak erabili zituen.

747. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00143 b) Ehun eta inbutuarekin hainbat aldiz iragazi gibel-hondakinak (hots, sare-zuntzak, odol-hodiak, etab.) eliminatzeko.

748. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00069 Antonio Vivaldi, ilegorria diotenez, lanean aritzen omen zen etengabe eta horregatik konposatu zituen hainbat Magnificat.

749. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00063 Hainbat industria, edo kotxeen motore, edo berogailu etab.etako errekuntzan sortutako gas asko aire atmosferikora igarotzen dira, kontrol-aparatu egokirik ezean, eta ondorio kaltegarriak eragiten dituzte izaki bizidunengan.

750. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00077 Hainbat era daude prozesu hau burutzeko; erabilienak hauek dira: lurrunketa eta kristalizazioa, distilazioa eta kromatografia.

751. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00023 Kontsumo-ondasunetako sektoreetan maiz gertatzen den bezala, prezio-aldaketen aurrean bezeroek laister erantzuten dute, une bateko marketineko gastuek hainbat hiruhilekotan irauten dute eta I+Gko gastuek, beranduago izan arren, ondorio nabariak eta iraunkorragoak sortzen dituzte.

752. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00093 Edo agian krisi-etapa batean egongo gara eta normala iruditzen zaizu ekitaldi jakin batean galerak izatea, hainbat ekitalditan jarraian gertatzen ez den bitartean.

753. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00077 Golde hauei esker hainbat oihanetako lurra ere, erre ondoren, lantzen hasi ziren.

754. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00081 Askotan gremio berdinekoak hirietan kale berean biltzen ziren, eta horren adibide garbia dira gure hainbat herritako kaleen izenak.

755. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00011 Programa horren barruan hainbat hitzaldi eta ihardunaldi antolatu ziren eta horrek filosofia berri bat eta ingurugiro hezkuntzaren beharrei eta ikuspegi orokorrari buruzko data base zabal bat sortzen lagundu zuen.

756. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00038 Behealdean, hainbat puntutatik datozen ibaiak elkartzen diren kasuetan, hondamendia izugarria izan daiteke ibaiak urez gainezka datozenean.

757. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00038 Jadanik hainbat aldiz aipatu dugunez, gizakiarentzat baliabide iturri oparoa dira ibaiak eta beraz, aintzinatik ustiatu izan dira. Zenbait herrialdek ura eskuragarri izateko sistema sofistikatuak garatu zituzten.

758. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00090 Ba al dakizu zergatik esaten zuen hori Amalaren amak? Bada, Ernestok zioen bezala, hainbat gaixotasun kutsatuta edo zikina dagoen uraren bidez kutsatzen direlako. Malaria, kolera, eskistosomiasia. beherako... Azken honek bakarrik, urtero 6.000.000 haur hiltzen ditu.

759. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00127 Ibaiertzeko basoaren suntsipenak habitat (urmaelak, ur lasterrak...) eta espezie ugariren galera dakar, gizartea izaera desberdineko hainbat baliabide berritzaile gabe utziz, esaterako elikagaiak, baliabide energetikoak, produktu kimikoak eta sendagaiak.

760. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00191 Nekazariek goizetik gauera lan egiten zuten jaunaren soroetan eta hainbat tresna erabiltzen zituzten: goldea lurzoruan ildo sakonak egiteko, idaurra, bahea, igitaia eta kodaina.

761. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00011 Esan dugunez, hainbat arazo esplikatzeko gizakiak antzina-antzina ematen zituen azalpen edo mito-multzoa da mitologia. Baina geroago, mitoaren kontrako ideia bat azaldu zen: logosa

762. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00009 Igaro hots hori ikasle batetik bestera, garaierari eutsiz. Hots batean oinarrituz, sortu hainbat garaiera desberdin.

763. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00087 Euskaraz mende hauetan egindako hainbat lan ezin uler daiteke esan ditugunak kontutan hartu gabe.

764. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Bere neurtitz gehienak amodiozkoak dira, hainbat emakumeren izenak agertzen direlarik poemen inspirazio gai.

765. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00123 -Hasitako lanek, denboraz, lortuko dutela heldutasuna, izan ere, Larramendi handiak hasi zuen lanak, lotan egon gabe, jarraipena izan balu, gure hizkuntzak emanak izango zituzkeen hainbat urrats.

766. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00143 Egia da; gure nortasunari eusteko bide gisa, euskara arlo guztietan lantzea hartu zuten xedetzat Iparraldeko nahiz Hegoaldeko hainbatek.

767. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00148 Egoera berri honetan hasten dira berriz ere euskalgintzan, oztopoak asko baziren ere, belaunaldi berriko hainbat euskaltzale.

768. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00199 Euskaltzaindia bera sortu zenekoak geroztik hainbat proiektu eta iradokizun eman izan da euskararen batasunari buruz.

769. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00016 Irakasketa prozesuak aktiboagoa izan behar du; beraz, ikaslea ez da buruz ikasten bakarrik arituko, hainbat gaitasun garatzeko prestaturiko jarduerak landuko baititu.

770. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00029 Hainbat informazio iturri erabiliz, giza komunikabideak bereziki, zenbait kultura motari buruzko informazioa biltzea, aztertzea, interpretatzea eta kritikatzea.

771. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00063 Honetarako, lehen-lehenik eta aurreko urteetako eskemari jarraituz, hiztegi teknikoa landuko dugu, hainbat hitz, kontzeptu eta indize ekonomiko ulertzea behar-beharrezkoa baita gaur egun edozein albiste eta berri interpretatzeko.

772. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00063 Hirugarren helburuan garapen bidean dauden herrialdeetan oinarrituko gara, kontzeptu beraren esanahia argitu ondoren, azpigarapenaren kausak zein diren azaldu eta honi buruz dauden hainbat aurreiritzi oker zuzentzeko asmotan.

773. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00065 Mendeetan zehar, alkimistek, kimikarien aurrekoak izan zirenek, eta kimikari modernoek elementuak aurkitu, konposatuak prestatu eta kontaezin diren hainbat eta hainbat erreakzio kimiko egin dituzte, horrela oso erabilgarri suertatu diren mota guztietako substantziak sortuz.

774. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00154 Beraz, lan-orri bateko datuak paper-orri batean sartzen ez direnean, Microsoft Excel-ek berak hainbat orritan banatuko ditu.

775. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0025 Horrela euskaldunen aho-belarrietan zeharo sustraituak zeuden zenbait hitz arbuiatu egiten zituzten zenbaitzuk, erdal errotikakoak zirela eta: bakea, eliza, kalea, legea, abadea bezalako hainbat hitzen euskaltasuna dudatan jartzen zen eta baita baztertu ere.

776. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0026 Prozesua, torneaketaren lehen fase horretan, makinako hainbat kokapenei dagokien lau azpifasetan banatzen da.

777. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0014 Sixto Aita Santu aukeratu baino mila eta hainbat urte lehenago, Erroma munduko hiririk handiosoena izatera iritsi zen.

778. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0002 Lo egitea beharrezkoa dela gauza jakina da eta horretaz hainbat adibide daukagu.

779. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0002 Izan ere, zenbat eta loeragingailu gehiago hartu, hainbat gehiago beharko ditugu eta azkenean, loeragingailu horien menpean biziko gara.

780. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0002 Batzuek logura izan arren ez dute lokartzea lortzen eta zenbat eta arduratuago egon lo egin beharraz, hainbat zailago egiten zaie; badira gauero loguraren kontra burrukatzen dutenak ere, loaldiaren eta ameskaitzen beldurrez; beste batzuk goizaldean itzartzen dira astegun berriaren aurrean larri.

781. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0060 Izan ere, euskararen kasuan hainbat teoria izan dira bere jatorriari buruz, hizkuntza kaukasiarrekin lotuz, berberierarekin lotuz edo aintzinako iberierarekin lotuz, baina oraindik batere frogatu gabe dago.

782. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0003 ... Ongi dakizuenez zatiki horien bidez unitatea hainbat puskatan zatitu ondoren parte bakar bat hartzen da.

783. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0109 Horretarako ongi etorriko zaizu hainbat espresio ezagutzea.

784. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0101 Hainbat egitura mota desberdin aurki daiteke: dedukzio edo indukzio bidezkoa, zirkularra, oposaketazkoa, galdera bidezkoa, errepikapenezkoa.

785. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0142 Mendeetan zehar arraintzat hartu izan bada ere, balea, beste hainbat eta hainbat espezie bezala, itsasoan bizi den ugaztun 1Ugaztun: Umeei esnea emateko ugatz edo titiak dituzten animaliak. bat da.

786. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0173 Dagoeneko trenari buruzko hainbat informazio jaso duzu.

787. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 Zinearen bidez iristen zaigu gaurko zibilizazioaren hainbat izpi; beharrezkoa dugu, beraz, euskarazko zinea ere.

788. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0018 Seinalea: hona iristean, adierazten den hainbat lauki mugitu gezi aldera.

789. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0022 Lehenik ezagunak zenituen hainbat gauza gogoratu dituzu sarrerako atal honetan, baina gaiarekin aurrera jarraitu nahi baduzu, zoaz Kirikitxorekin batera liburuko 114. or.ra.

790. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0056 HAREN kobazuloan hainbat TRAMANKULU ikus zitekeen pilaturik, zein bainozein ARRAROAGOA.

791. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0052 MUSIKA ONGI IRAKURTZEKO HAINBAT ORIENTABIDE

792. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0018 Adibidez, esnearen gainak, odol gatzatuak, jogurtak, mamiak; irin-oreak, ahiak, gelatinak eta beste hainbat eta hainbat produktuk liskaelastikotasun nabarmena darakusate.

793. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0113 Badaude hala ere, aplikazio teknologikoen arloan presioaren eragina jasaten duten hainbat prozesu (injekzioan adb., materiala presioaren eraginez isuriarazten da).

794. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0113 Horrela, hainbat saiaketa egin ziren liskatasun hori laborategian neurtzeko.

795. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0206 Hainbat metodo erabili daitezke: estrusorea, nahasgailu estatikoak, arrabol bikoitzeko nahasgailuak, oratzeko makinak, etab.

796. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0108 Arnasten dugun airea kutsatua egotearen hainbat arrazoi:

797. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0108 Airean dagoen hautsa; kutsadura hau hainbat tokitatik etor daiteke.

798. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0108 Hainbat gauza dira ibai eta itsasoetako urak kutsatzen dituztenak:

799. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0089 Hainbat zerbitzu izaten dituzte: egongela, txartelak hartzeko leihatilak, informazio-bulegoa, trenen joan-etorria erregulatzeko bulegoa...

800. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0089 Hainbat poligonoren marrazkiak beren izenekin erlazionatu eta poligonoak sailkatzea alde-kopuruaren, erregularrak ala irregularrak, ahur ala ganbilak izatearen arabera.

801. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0066 Artzainek erabiltzen zuten xirularen oinordekoa dugu hainbat orkestra, musika-talde eta txarangatan ikusi ohi dugun flauta.

802. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0449 Gaur egun hau darabilgu, baina egutegi perfektu baterako hainbat proiektu dago NBEn.

803. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0186 Han dituzu, bostgarren gaian, Euskaltzaindiari eta honen lanari buruzko hainbat xehetasun.

804. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0119 Ainbat seme zituen nekazari zaar batek.

805. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0145 - sakel hutsik: edo poltsikoa hutsik; baina hutsik erabiliz bada hainbat esamolde: hanka hutsik, oinutsik, praka hutsik, kamiseta hutsik, larrutsik...

806. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0101 1) Hainbat lekualdatze modu bilatu.

807. 1991> euskara batua ikasliburuak m. gomendio 0237 Ondoren irakasleak egingo ditu hainbat proposamen: Nola izan gaitezke azkarragoak ekintza hauetan?

808. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0063 1. Egizu zure inguruan beroarekin zerikusia duten hainbat egoeraren edo ekintzaren zerrenda.

809. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0137 Bere egituran, jatorrizko harkaitzen izaeraz gain, hainbat faktorek eragiten du, hala nola klimak, erliebeak eta beren baitan garatzen den jarduera biologikoak.

810. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0124 Kolore hau lortzeko, hainbat oxido nahastu behar ziren.

811. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0091 Oso etsai eta uzkur ageri ohi dira beste komunitate batzuekin, baina noizean behin lagun dituzten herrixketakoekin biltzen dira, eta hainbat egun irauten duten jaiak antolatzen dituzte;

812. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0091 Amerikako iparraldean eskimal edo inuit izeneko hainbat herri bizi dira.

813. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0059
- eskema osoa egitea (testua eta azpitestuak bereiztea izenburu eta azpizenburuen bidez, parrafoen bidez...)
- ideien lotura gauzatzea.
Baina hainbat lotura-mota daude, ikusiko duzunez, eta ezagutu egin behar dira.
- aditza eta deklinabidea ongi erabiltzea.
- puntuak, komak... ongi erabiltzea.
- letra argiz azaltzea.

814. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0113 Jakin ezazu gai hau askoz ere konplexuago eta korapilotsuagoa dela, baina izango da aukera hurrengo batean ere oraingoan aipatu edo sakondu gabe utziko ditugun hainbat puntu lantzeko.

815. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0113 Azalduko zaizkizun hizkuntz formetatik ezagunak egingo zaizkizu hainbat eta hainbat, errepasatzeko balioko dizute;

816. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0040 Atari inguruko apaindutako uztaiek, hainbat solairutan dauden geletara eramaten dute.

817. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0063 Arabierako koadernoaren amaieran, hainbat aldiz idatzi dut amaiera hitza.

818. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0189 Zirkuitu konbinazionala honakoa da: hainbat sarrera eta irteera dauzkaten oinarrizko funtzio logikoz osatuta dagoen zirkuitua, non funtzioen irteerak sarrerek hartzen duten egoeraren eta beren barne-egituraren menpe bakarrik baitaude.

819. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0202 Biderkaketa eta zatiketa, berriz, hainbat batuketa eta kenketen bidez egiten dira, aurrerago zirkuitu programagarrietan ikusiko dugunez.

820. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0017 Ejercicios de Estilo 3 Raymond Queneau: Ejercicios de estilo (Cátedra, Madrid 1987) izeneko liburuan istorio batetik hasi eta hainbat eratan errepikatzen du istorio berbera, baina estilo desberdinak erabiliz: objetibotik subjetibora pasatuz, prosa, olerki bihurtuz, musika sortuz, kaligrama itxuraz,... e.a.

821. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0084 Batez ere klima arrazoiengatik, munduko hainbat herrialdetan oso jende gutxi bizi da:

822. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0249 Ugaztunak (untxiak, azeriak, karraskariak, orkatzak, basurdeak...), hegaztiak (txantxangorriak, kaskabeltzak, kukuak, hontzak...) eta hainbat intsektu basoetan bizi dira.

823. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0249 Urtez urte suak hainbat hektarea erre ohi ditu.

824. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0249 Hainbat kalte larriren sortzaile dira.

825. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika pr. 1995 0007 Argi utzi behar dugu, emaitzen errorea ezin dugula zero bihurtu, nahiz eta neurketak ardura handiz burutu eta hainbat aldiz errepikatu.

826. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00035 4) Pentsa ezazu hainbat gorputz desberdin erortzen uzten ditugula. Hemen beheko esaldietatik zein aukeratuko zenuke egokiena bezala:

827. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00399 Hainbat egileren arabera, Ingurugiro-Hezkuntzaren gaur egungo joera, hiru ikuspuntu teoriko berri hauetan oinarritzen da:

828. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00105 Potentzi faktorea hobetuta, sarean itxurazko S potentzia txikiagotzea lortuko da, potentzia aktiboa aldatu gabe. Honek, korrontea nabarmen jaisten du, eta ondorioz hainbat abantaila ditu: lineako eroaleen sekzioa txikiagoa behar izatea, tentsio-jaitsiera murriztea eta potentzi galera txikiagoa izatea.

829. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00123 - Organo baten hainbat tutu, nota ezberdinak igortzeko gai dira, bakoitzari, tamaina geometrikoaren arabera, dagokion maiztasun egokia igorriz gero.

830. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00285 Hainbat tresna elektronikok ere bere barruan fusibleak edukitzen ditu zirkuitulaburretatik babesteko, fusible hauen balioa gehienetan ampere bat baino txikiagoa delarik.

831. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00059 Hainbat material erabili.

832. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00078 Ingeles filologian lizentziatua naiz Deustuko Unibertsitatean (1993) eta, bestalde, hainbat ikastaro ere egin ditut, hala nola Ingelesaren irakaskintza goiztiarra izeneko kurtsoa (30 ordu), Hizkuntzaren trataera integratua (100 ordu) eta beste batzuk.

833. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00078 Datu hauen bidez nire pertsonari buruzko hainbat xehetasun ezagutuko zenituelakoan, adeitasunez agurtzen zaitut.

834. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00134 Horien azterketa egiteko, hainbat ikerketatan oinarrituko gara; historian zehar eginiko asmakuntzak berreskuratuko ditugu eta gizateriak uhinak lortu eta erabiltzeko egin dituen aurrerapen teknologikoak nola erantsi dizkien ikusiko dugu.

835. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0019 Hemen dituzue hainbat arazo komenta eta eztabaida ditzazuen.

836. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0161 B) Hemen dituzue gai honen inguruko eztabaidarako hainbat puntu.

837. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0105 B) Bidaietan hainbat gauza ikasten da.

838. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0054 - Biderkatzea, zenbaki berbera hainbat bider batzea da.

839. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0086 - Zirkunferentziak eta zirkuluak hainbat elementu dituzte amankomunean.

840. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0141 - Sortutako biderkaduran, biderkagai hamartarrak dauzkan hainbat zifra hamartar bereiziko ditugu eskuinetik hasita.

841. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0141 Zenbaki hamartar bat unitatea jarrai zero bat edo gehiago dauzkanarekin biderkatzeko, zenbaki hamartarraren koma eskuinerantz eramango dugu unitateak dauzkan zeroak hainbat toki.

842. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00019 Gaur egun herriak hirigune garrantzitsu bat du, han-hemen berreiaturiko baserriak eta Arriaran, Astigarreta, Garin, Gudugarreta eta Matxinbenta izeneko bost auzo nagusi; auzo hauetako hiru duela gutxi arte herri askeak ziren eta, hainbat arrazoi zirela medio, gerora Beasaini elkartu zitzaizkion.

843. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0018 Burutu izan diren hainbat azterketen emaitzak hala erakusten dutenez, mass mediek proposatzen dituzten errealitate sozialaren errepresentazioetan agintearen legitimazioa eta status quoaren mantenimendua publizitatzen dira.

844. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0227 Badira, nola ez, hainbat elementu formal globaliza ezinak direnak, kanale baten aurki daitezkelako eta ez besteetan.

845. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. urrutia 00137 Horregatik nengoen han, horma hotz haien artean, ni bezalako hainbat haur bakartirekin batera.

846. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00040 Kanpindendak, jendea estu-estu bizi den hainbat txabola baino ederragoak eta lasaiagoak ziren.

847. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00074 makila eta sokekin zetozen gizakiei aurre egin behar izan nien, era berean, Inglaterra aldeko gauetan hain ugariak diren otso gosetuei muzin egin eta hainbat eta hainbat larrialdietatik ihes egin.

848. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00060 Gehienetan hainbat gairen nahasketa egin behar zen.

849. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00127 Hementxe errekatxo baten ondoan dago gure baserria. Dituen terrenoak oso egoki ditu: etxetik bertan. Eskukarro batekin ganadu jatekoak danak errez etxeratzeko moduan. Bi behi edukitzeko hainbat jateko edo horrelaxe.

850. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00112 Hainbat kexuren artean matematikako klaseak txanda hartu dio euskarakoari.

851. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txulufrina eta arrosa 00008 Bai Euskal Herrian, bai Europa osoan hainbat ekintza berezi egin izan dira aspaldiko denboretatik maiatzari ongietorria emateko.

852. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura portuko bakardadea 0062 Oi, Itsaso, Itsaso, horrenbeste bizitzaren borrero, horrenbeste saminen pizgarri eta une pozgarriren zaindari, ez nigarrik egin; hurbil bait dago hainbat maite duzun lurrarekin elkartuko zaren eguna.

853. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0067 Hainbat eta hainbat buelta eman nituen eta hondartza eder batera iritsi nintzen.

854. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 Eta nazioarteko gaizkile-taldeak hainbat herrialdetako lapur-taldeak sortzen dira, antzinateko horiek lapurtu nahirik.

855. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0072 Airean geratu diren hainbat zalantzaren erantzunak beste baterako utzi beharko ditugu, zeren eta hurrengo galdera bat egitekotan gaudela berriketa bertan utzi baitu Arrotegi jaunak.

856. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0038 Baina, gogora hadi, idatzi huanetik zakarrontzian alferrikaldu arte hainbat bider eduki huan eskuartean, aldiz kontent eta ados, aldiz mutiri eta ezkor begiratzen hiola.

857. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0021 Orain hainbat orri idatzi zeharkatu eta zati zuritan xehekatu dituzte, hain nimiñoak ezen zerutik erortzen diren elur malutak baitirudite.

858. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0035 Behin, andereñoak Egiptoko piramideei buruzko irakaspena eman zien eta faraoien monumentu izugarri horiek goraipatu zituen hainbat urtetako milaka jenderen izerdiaren fruitua zirela esanez.

859. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0004 Kristobal Kolon hil eta hurrengo urteetan, bere seme Don Diego eta bere iloba Luis Espainiako errege-erreginaren aurkako hainbat auzitan sartu ziren.

860. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0004 Auzi hauek direla eta, Kolon'en bizitza eta bidaiak hobeto ezagutzeko aukera eman diguten hainbat testiganza eta lekukotasun jaso ziren.

861. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0042 Jaio nintzenetik hainbat lagunekin bizitzen ohiturik nintzen honi, ezin jasana egiten zitzaidan bakardadea.

862. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. nuñez 0034 Amak, liburuzaina eta hainbat polizia batera iritsi ziren Kontzejura.

863. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0006 (...) egurrezko eraikuntza ziztrinak; baina uharte osoa, mendebaldeko muturra eta itsasertzeko hondartza zuriaren ibi-marra ezik, Britania Handiko lorazainek hainbat estimatzen duten mitre usaintsuez osatutako txaradi hertsi batez estalia dago.

864. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0096 Hainbat inkontru txar ezagutu, hainbat hil-arrisku gainditu, hainbat zuhaitzetatik eroritako agirretar jatorra, marikirika ziztrin batek bentzutua dago.

865. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0035 Neronek ere hainbat galdera egin izan diot neure buruari.

866. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0166 Baina badira lortu ezin diren hainbat eta hainbat zentzuzko desio...

867. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0031 Ikusi duzuenez, hainbat keinuz osatuta dago, eta sudurrean hatzak jarriz egiten dira gehienak.

868. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0038 Pertsona helduen artean, gaur egun gutxi dira berak hainbat barre egiten duenik.

869. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0056 Frogak egin zizkidaten, hainbat egun luzetan zehar, zirenak eta bost.

870. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00209 hainbat gizon joanak dira zeruko ordekara
hainbat amodio
hainbat itzal eskuetan deseginak
eta Lurrak bere biran daramatza hegaztiak
hondogabeko aintzirak

871. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00209 non galdu ziren ezpainak
noiz lehertu ziren hodeiak jakitea
baso oinatzbakoak miatzea da
hire memoria iluna
eta dena
argi printzak pilatzea
zerbaiti eutsiz ekitea
besotan ahanzten dira iraganak
ilargia bekokian iltzatzen da
ta zementuzko taupadak arratsetan
burdinezko irla batzuk begietan
esperantza baldosa bat
hainbat egun joanak dira memoriako harpeetara
beti hasten ari dira gerrateak

872. 1991> euskara batua literatur prosa tx. garcia-viana 00032 Zalgurdiko gidaria jator eta atsegin zitekeen, etengabeko purrustadak, korrokadak eta hainbat motako putzengatik izan ez balitz.

873. 1991> euskara batua literatur prosa tx. garcia-viana 00032 Nola edo hala zeharkatu genituen hainbat herri: Valentzia, San Juan de los Morros, eta azkenik, San Fernando de Apure.

874. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00012 Bigarrena, maltzurxeagoa, borragoma operazioa-edo dei genezakeena da: hainbat pasarte desegokiren ezabapena; honelakoei bai, tarteka, iruzkinen bat edo beste erantsiko diet.

875. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00012 Eta hirugarrena, delikatuena dudarik gabe, eta horrexegatik hain zuzen ere kitzikagarriena, birgaitze-lana-edo deituko nukeena (birgaitze hitza gogoko ez baduzu, nik neuk ere ez dudan bezala, demagun-derragun restaurazio-lana, euskara klaroan, eta bakea): hots, 2. Aroko izkribuetan batez ere, erruz erabiliko dut baliabide hau, dela hainbat hutsarte narratibo betetzearren, dela zintzilik geraturiko edo denboraren poderioz higaturiko zenbait pasarte burutzearren; baina, beti ere, letra-molde diferentearengatik igartzeko moduan.

876. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00012 Eta hantxe egoten ziren, halaber, EKIko hainbat mutil; libururik gabe azken hauek, besoak gurutzatuta neskei begira, euren karrera ez baitzen lar gogorra, eta azterketa bezperan txuleta bat edo beste egitea nahikoa izaten baitzen gehienetan aprobatzeko.

877. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00080 Hainbat koloretako dozenaka pita eta hariz gaizki adabakitua zegoen nonahi.

878. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00095 Negozioaren martxaz, bizi zen pisuaz, ezagutu zuen jendeaz, eta abar, hainbat xehetasun eman ondoren, honela jarraitzen zuen:

879. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00114 Agintari israeldarrek badakite, ondo jakin ere, inguruetako bidezidorrak hartuz Jerusalemera joan-etorrian gabiltzala hainbat palestinar, baina bide nagusia ondo kontrolatua dute.

880. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00147 Hegaldiaren azken etapan abiadoreak bere bizitzari buruzko hainbat xehetasun kontatu zizkidan.

881. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00097 Dudarik gabe, lehen bista-kolpekoa bera zen bisita nezan Andonik (kasu honetarako Kortak) aipatu zidan apaiza, ate-kolpe belaxkak nor zitekeen atzera begiratzeko hainbat jakin-min ez bazion ere sortu, orduak kuriositatera bultzatuz.

882. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00140 Edozein serorari zor zaion ospe eta begirunez ordenadorearen erraietan utziko ditut han barreiatu ziren hainbat eta hainbat zirto eta ditxo anker bezain lotsagarriak.

883. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00183 Heuk ere ikus dezakek erabat higatua dagoela hainbat aldiz eskuartean erabili dudalako.

884. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00072 Gauza jakingarria da, araudiaren aferari lotzen natzaio berriz, udal bakoitzak bere araudia ematen duen arren, hainbat debeku jasan behar izaten dutela: museoak ikustera ezin joan, esaterako, eliza batetik hogei metrora ezin gelditu...

885. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00243 Entzulegoa aukeratua zen oso, eta hainbaten zorion-agurrak jasotzen zituen, punttu harroa zuen irribarrea ezpainetan.

886. 1991> euskara batua literatur prosa p. diez de ulzurrun 00060 Etxea heriotzazko su handi bat besterik ez zen orain, su ikaragarri bat inguruko lurralde guztia argitzen zuena, hainbat kristau erretzen ari ziren eta Hura ere irazekitzen ari zen su handia.

887. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00060 Mutil horrek hainbat lagun garbitu zituen, burutik eginda omen zegoen.

888. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00282 Zuk ez dakizu zein bakarrik sentitzen den gizon bat, hainbat urte eman baditu bere sentimenduak bere baitatik askatu ezinik.

889. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00216 Hainbat gogoeta ezberdin bururatuak zitzaizkion ordurako.

890. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0041 Zeren zoramendua ez baitago ez hanbat gizonaren apetan, nola pertsonaren izaeran.

891. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0149 Xelebre samarra iruditzen zait Bates hori, baina nor ez litzateke izango, hainbat urtez bakarrik bizi izanez gero?

892. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0071 Deiadarra errepikatu egin da estrofa tarte guztietan, eta ulertu ez ditudan slogan mordoska bat entzun ditut hainbat bazterretatik, ereserkia bukatu ahala.

893. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0151 -Ez da erraza ez, hainbat gauza doan mantentzen segitu ahal izatea Estatuak bildu behar lukeenaren ehuneko hogeia ere biltzen ez duela!

894. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0103 Eurite-sasoian, hainbat astetan, ez zen zerurik ikusten, halako laino uniforme batek estaltzen zuen, ilargiaren izpiek ere zeharkatzen ez zutena.

895. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0019 (...) krudelkeriagatik gaitzesgarri zen hainbat ekintza burutzera bultzatuz.

896. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0139 - Ene jainkoa! Hainbat jende bizi da munduan, eta kexu dira denak, nor bere erara.

897. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0319 Amaren burutik hainbat gogoeta eztenkari igarotzen zen ziztu bizian:

898. 1991> euskara batua literatur prosa lasa 0315 Irakurritako hainbat eta hainbat liburuk ez du zugan utzi zantzu arrastorik; gehienez egilearen izenaz doi gogoratzeko gai zara, eta liburuaren mamia, dagoeneko, oroimen lauso bat baino ez da, eta xehetasunek oro aspaldi aldegin dute.

899. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0028 ZENBAT ETA BEHERAGOAKOA IZAN GERUZA FREATIKOA... HAINBAT SAKONAGOA DA HOYADAKO ZULAKETA.

900. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0064 BABESIK GABEKO EZTIAREN USAIAK EROTUTAKO TXINGURRIAK BAILIRAN, KONTAEZINAK ZIREN HAINBAT TALDE, HANDI ZEIN TXIKI, TAWANTINSUYU-N BARNERATU ZIREN ZENBAIT ALDETATIK.

901. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0061 Hainbat aldiz ikusi izan arren, bere irudia laino artean neukan buruan; ez nekien zer-nolako itxura zuen.

902. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0169 Birusak (eta ba omen da hainbat birus mota, nonbait) azaleko zauri edo urraduretan sartzen direnean ateratzen dira.

903. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0015 Gainerakoan, kontalariak, betiere bere momentua heltzerakoan ezagutuko dugunak, ezingo luke inola ere kontalari izena mereziko era honetako zereginean, baldin eta halabeharrak, hainbat aitorpen jasotzeko egoeran ez egoteaz gainera, gauzen indarrak kontatu nahi izan duenarekin nahastuta egotera bultzatu izan ez balu.

904. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0068 Hasieran, hainbat zorioneko jarri ziren harremanetan, hiriko ateetan, goardia postuko zentinelen bidez, hauek mezuak kanpoaldera pasatzeari amore eman ziotelarik.

905. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0068 Hiriarteko telefonozko komunikazioak, hasieran baimenduak, debekatu egin zituzten hainbat egun pasa ondoren, halakoa izan bait zen izan ere kabina publikoetan eta lineatan sortutako nahaspila, eta zorrozki mugatuak ondoren larrialdietarako, hots, heriotz, jaiotz eta ezkontzetarako.

906. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0170 Izurritearen udaberrian etorritako taldea zen, gure hirian hainbat emanaldi eskaintzera.

907. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0210 Nire zulotik gertu behar zuten egon zure borreroek hainbat segadetan harrapatutako musde Bertholet, musde Bixintxo, musde Arnoldok...

908. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0213 Legean agintzen dituen lauak dituenak eta bestainbat ohaide edo mirabe ez ote da akiturik geldituko hainbat jantzirekin?

909. 1991> euskara batua saiakera-liburuak donostiako orfeoia 00008 Liburu honetan, azken batean, Orfeoiaren eskaerari lehenengo erantzun dioten pertsonen ekarpenak jasotzen dira. Norbait liburu honen barnean edo kanpoan geratzeak, beraz, ez digu ezertxo ere adierazi behar. Gera bitez, bada, hemen jasota Donostiako Orfeoiaren eta Kutxa Fundazioaren eskerrik beroenak den-denei, hau da, liburu honetan parte hartu duten eta gustura parte hartuko zuketen hainbat eta hainbat pertsonari zuzenduta.

910. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00439 - Bestea da terminoak eta tradiziozko izendapenak ez direla beti erraz bereizten. Hainbat kasutan zuzenbideko termino gotortzat emandakoak ongi aztertuz gero, errealitate arrunt, ez-tekniko, bati tradizioak ezarritako izendapen pragmatikoa besterik ez dela ohar baikaitezke. Hau da, gehiago direla jargoi edo soziolekto bati dagozkion mintzamoldeak, benetako terminoak baino. Hor sartu beharko lirateke zuzenbideko testuetan hain usu agertzen diren hainbat arkaismo (eta latinismoak ere) Esate baterako: pedimento, debitorio edo obrante 3 Arkaismoak: Calvo Ramos (1980:94).

911. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00444 Testu guztiak lege-testuak direnez suposatutzat ematen dugu, pare elebidunak testu baliokideak direla edukiaren aldetik. Baliokidetza hori, testuaz azpiko unitate txikiagoetan ere gertatzen dela suposatzen da, egitura formal berdina baitute: idazpuru, atalburu, atal, eta atal-azpiko zatien egituraketa beti berdina da lege-testuen bi bertsioetan. Testuaren egitura materiala ere, paragrafo mailaraino berdina (paraleloa) da. Puntu eta aparte guztiek balio bereko zatiak banatzen dituzte printzipioz. Puntu soilek, berriz, ez beti; hainbat kasutan, itzultzaileak erabakitzen baitu paragrafo baten barruko esaldiak eta puntuazioa jatorrizkoan ez bezala antolatzea.

912. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00448 Zailtasun asko aurkitu ditugu euskal segmentuak mugatzerakoan. Izan ere, hainbat kasutan, euskal testuan, izen-sintagma-mailakorik gabe, esaldi-mailako ala paragrafo-mailako baliokidetza (Zierer: 1979) aurkitzen dugu. Esan nahi baita, IS egitura sinpleko erdal terminoaren ordainetan, erlatibozko perpausadun ISak, aditz-sintagmak edo esaldiak aurkitzen ditugula hainbat kasutan. Balio nozional hura garraiatzen duen segmentu laburrena mugatzea batzutan ezinezkoa da, bereziki beste informazio gehigarririk ez eramatea nahi bada; esaterako, transposizioak eta modulazioak (Vinay J.P., Darbelnet J.: 1977) dauzkaten itzulpen-baliokideetan. Adibidez, administración de justicia-ren euskal baliokidetzat zuzenbidea eragiten dutenak segmentua aurkitzen dugunean, edo contrato de adhesión nozioa adierazteko euskaraz amore emate hutseraino iristen den moduz eroste itzuli denean.

913. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00031 IKERLANekoek eta ELAYkoek zenbait harreman eduki dituzte, erabilera-plan horiekin lotutako hainbat informazio elkarri trukatzeko:

914. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00031 Deba Garaiko hainbat kooperatiba eta lantegitan sortu bada ere, Euskal Herri osoko enpresetara zabaltzeko asmoarekin jaioa. IKERLANeko planean murgilduta dauden pertsona batzuek EUSKALAN Elkartearen sorreran partehartze aktiboa izan dute.

915. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00031 4. IKERLANekoek den-dena planifikatu zuten: sor zitezkeen arazoak aurreikusi, arazo horiei aurre egileko hainbat irtenbide eta estrategia finkatu, etab.

916. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00032 - Ikerketan aldizkaria berrargitaratu dute EUSKALANekoek. Argitalpen horretan, enpresa barruko hainbat albiste ematearekin bat, euskararen erabilera areagotzeko planari buruzko hainbat informazio kaleratzen dute.

917. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00032 - Planaren helburuak lortzeko prozesuan, berebiziko garrantzia du planaren helburuok enpresak bere egitea, instituzionalizatzea. Ildo horretatik, zuzendaritzak hainbat erabaki hartu ditu.

918. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00290 Antoine d'Abbadierena den bezalako nortasun anitz eta aberatsak bideratu du gaur haren inguruan jakintzaren hainbat adarretako jakinzale eta ikertzaile biltzea Kongresu honetara, eta horrek ezaugarri bereziak ematen dizkio Kongresuari. Aitortu beharra dut orain artean ez nuela inoiz esku hartu euskaralariak, Etiopiako hizkuntzetan adituak, fisikariak eta astronomoak, besteak beste, hartzen dituen inongo Kongresutan.

919. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00199 Bestalde, emakume helduari ere gertatzen ahal zaio burujabetasun ekonomikorik gabe aurkitzea, hainbat arlotan senarraren kontrolpean egotea etxeko esparruan, diru kontuetan zikoizkeria, etxetik irtetzeko eta sartzeko debekuak, denbora librearen kontrola eta azken buruan tratu txarrak eta jipoiak. Etxeko bortizkeria ez da halako edo bestelako famili edo estratu sozialaren ezaugarria.

920. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00203 Ospe onak eragina du emakumearen bizitzako hainbat alderditan, hala eta guztiz ere, ospe ona markatzen du ez bakarrik egiten denak, baita esaten denak ere, eta emakumeez mespretxuz hitz egiteko moduko hitzak baditu edozein hizkuntzak.

921. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00207 Emakume feministen kritikaren xede izan da, halaber, Zuzenbide penalak emakumeari eskaintzen dion babes eskasa, delitu gisa ez dituelako zigortzen harentzat kaltegarri diren hainbat jokabide.

922. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1998 00207 1989ko erreformaren ordoren sortu den arazoa da lege arau horiek ez direla aplikatzen eta horrek zenbait esparrutan eszeptizismoa areagotu besterik ez du egin Zuzenbide penalera jotzeari dagokionez eta hainbatek pentsatzen du Zuzenbide penal gehiago izateak ez dakarrela ezinbestean aplikazio hoberik eta babes handiagorik.

923. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00008 Denborak bere bidea egin du. Giacomo Feltrineli editore italiarra Kordaren etxean da bisitan, eta ustekabean arestian aipatu argazkia aurkitu du. Oso kuriosoa iruditu zaio eta, aurpegi horren erretratuak indarra daukala iritzita, berarekin kartela apailatzea otu zaio. Oraindik ez du susmatu gerora kartel horren milioika kopia zintzilikatuko direla mundu zabaleko hainbat eta hainbat hormatan.

924. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00208 Zoritxarrez, ez dugu Auzitegiak emandako behin-betiko erabakiaren agiririk, bai ordea 1767ko urriaren 11ko data daraman 11.562 E.eko ordainketa-karta bat, eraiketa-lanak ordaintzekoa. Alabaina, auzi honen bidez erretaula hauen historia aberasten duen hainbat datu atera dezakegu, sortze-prozesuaren esperientzia hobeto ulertzen lagunduko digutela.

925. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: ander arzelus eta antonio maria labaien. 98ko belaunaldiko antzerkilariak, 5-22 00011 D.- Eta azkenik eta zutabe inportanteena eta beste biak baino zaharragoa eta kementsuagoa Bertsolaritza da. Pentsa zer motako bertso giroa egongo zen Donostiako bailara honetan. Alde batetik Xenpelar, Bilintx eta hainbat garaiko bertsolari.

926. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00070 Olatuen itsasausi bereziak, hainbat ehundaka metrotakoa baita hori, surfaren paradisu bihurtu du Mundaka, mundu osoan ezaguna izateraino; ez da harritzekoa, beraz, munduko edozein bazterretatik etorritako gazteak ikustea, beren taulak hartu eta ibaiadarrean sartzen den uhin luzearen gainean doazela.

927. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00150 Beste hainbat legenda, ipuin edo kondaira, baina askoz ere berriagoak hauek, bildu zituen Barandiaranek, AXULAR idazleari buruzkoak, eta horien arabera deabruaren ikaslea izan omen zen gure erretorea, Sarako Harpeetan. Legenda hori gogorarazten digu, 1994. urtetik, Oteizaren ikasle izandako Jon Iturrarte eskultore gipuzkoarraren obra artistikoak, Leizeen sarreran kokatua dagoenak. Ba ote beste lekurik, duela hainbat milaka urtetik hona, gizakia harpeak edo leizeak adina liluratzen dutenik?

928. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00150 Bestalde, paraje horietan egiten omen ziren AKELARRE deituak. Akelarre izenarekin ezagutzen ziren Euskal Herriko hainbat lekutan, adibidez Sarako Leizeetan, edo Larrun mendiaren gailurrean, edo beste toki batzuetan ere, gauez egiten ziren bilera edo batzarrak. Arrazoi horiek zirela medio, leizerik ospetsuenak Zugarramurdikoak izan ziren, Sarako harpeetatik 2 km-ra kokatuak.

929. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00150 Baina gure herrian aspalditik zetorren usarioari jarraituz, Leizeak hainbat jenderentzat bizibide nagusia zen kontrabandorako aterpe ezin hobea ere izan ziren denbora luzean. Izan ere, kontrabandoa edo gaueko lana esaten zitzaiona ez zen abeltzain, baserritar eta nekazariz osatutako mundu nahiko itxi horretako merkataritza eta salerosketaren alderdi bat besterik.

930. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00217 1950. urtetik aurrera, hala ere, eta fisika eta fisikokimika sailetan egindako ikerketek lortutako garapenaren ondorioz, datu zehatzak lortzeko modua ematen duten hainbat metodo jarri dira martxan. Metodo horiek material desberdinei aplikatzen zaizkie, bai zuzenean objektuen gainean (hezur, hortz, ikatz, maskor, etab.en gainean), edota baita formazio geologikoen gainean ere (basalto isuriak, zoru estalagmitikoa, etab.).

931. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00217 Arazo hori gainditzeko, gaur egun, eta ahal dela behintzat, multzo arkeologiko bera hainbat metodo desberdinen bidez datatzen da. Emaitzen gurutzapenak adin errealera hobeto eta zehatzago hurbiltzeko modua eskaintzen digu.

932. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00019 Sarien ematea Gaiarre Antzokian izan zen, eta bertan bildu ziren hiriburuko jaun-andere dotoreen eta prestuenak. Saridunek Santa Cecilia Orkestra eta Iruñeko Orfeoiaren interpretazioen ondotik hartu zituzten merezimenduzko oroitgarriak, eta amaieran Pablo Sarasate bibolinjole entzutetsua azaldu zen eszenatokira, ustekabean, eta hainbat musika pieza jo zituen, txalo zaparraden artean.

933. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00005 Horrela, hainbat dokumentu, eskutitz, poesia eta antzerki lanen idazlea izan genuen. Pertsonai ezagunekin idazten zen Antxieta, Loyolako Inaziorekin, Portugaleko agintariekin, Felipe II Espainiako Erregearekin e.a.

934. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00065 Argi dago hedabideen joera ideologikoa biolentziaren aurkakoa izan arren, batzutan bortxazko ekintzen islada ez dela gizarteko hainbat sektoreren gustukoa eta kritikak egiten direla argudiatuz bortxazko ekintzen lagungarri dela albistea burutzeko moldea. Zenbait kasutan linea ideologikoa bortxazko ekintzen aurkakoa duten kazeta batzuk ere salatuak izan dira.

935. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00002 Bigarren bidaian ere Colonekin batera hainbat euskaldun zihoazen: sei itsasuntzietatik bostetan euskaldunak ziren kapitainak.

936. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00104 Beranduago batzuk berriro bihurtzen dira euskarara baina ez denak. Hainbat urtetan gazteleraz jardun izanak euskara erabiltzeko erraztasuna eta ohitura galtzea dakarkie gazteei. Batzuk egoerari buelta emango diote, beste asko bidean geratuko dira, euskaldun pasiboak deitzen direnak bilakatuz.

937. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00120 Aldaketa honetan eragina hainbat arrazoik izan du. Ekonomiaren eboluzioak zeregina izan du. Batetik, eskulan merkeagoa nahian, enpresa askotan emakumeak hartzen hasi ziren.

938. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00121 Gogoan dut, hainbat elkarte eta euskaltegitan txiste batzuk kontatu nituelako, nola deitu zidaten lehen aldiz telebistara joan nendin. Hantxe azaldu ginen, batere telebisiboa ez zen itxura alproja batekin eta ezjakintasunak eskaintzen duen adorez.

939. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hautaprobak 1994-96 00027 Gizakiaren kasuan hormonak, sortzen duten guruina kontutan hartuaz, irizpide topografikoa erabiliz sailka daitezke. Honela, beste batzuen artean, hormona pankreatiko, giltzurrungaineko, tiroideo edo plazentalioz aritzen gara. Irizpide hau ez da baztertzailea: hormona asko hainbat organo desberdinek jariatuak izaten dira.

940. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00110 Urte bereko azaroan hasi ziren fabrika berria eraikitzeko lanak egiten, eta urtebeteren buruan, neurri guztietako aingura-eskariak betetzen zituzten, bere esportaziorako Urumean barna Donostiako kaiaraino garraiatuz. Produktuen kalitatea eta instalakuntzen perfekzioa, mirespen-arrazoi izan zen Europako hainbat jakitunentzat.

941. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00180 1936ko urtarrilaren 19an, Donostiako Victoria Eugenia antzokian, txapelketa irabazi zuen bere garaiko bertsolaririk handienen kontra (Dargaiz, Txapel, Uztapide, Zepai, etab.en kontra). Handik lau hilabetera, Goizuetako festatan bertsotan ari zela, atake bat izan zuen eta hark ekarri zion heriotza 1936ko ekainaren 3an. Hainbat plaza eta kale dira gure probintzian haren izena daramatenak.

942. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 00081 Unamunok egia zuen hainbat puntutan, baina kirtenkeriak ere esan zituen inoiz edo behin.

943. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 00127 Berak aldezten duen eta hainbati hain formalista eta hotza iruditzen zaion abertzaletasun konstituzional horretan, modernitatearen eite unibertsalistak gaina hartzen die berezitasun nazionalei. Hots, naziotasunari ez baizik giza eskubideen eta demokraziaren baloreei lehentasuna emanez egituratu behar da, nagusiki, identitate kolektiboa.

944. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00157 b. Numenezkoaren alderdi ezberdinek esperientzian bat egiten dutenez, alde bakar bat agertu bezain laster, espero daitekeen zerbait da beste alde edo momentuak ere batera azaltzea. Horrela da, izan, Lutherrengan ere, lehenik eta behin Joben arabera eginak dituen hainbat gogoetabidetan.

945. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00195 Hainbat fenomenoen aurrean ezina baizik ez baitu azaltzen eta, arrazoiak hain eskasak izanik, horrelako hipotesia baten erabilpena bortxakeria hutsa izango litzateke. Aipaturiko kasuak ez dira, beraz, ustezko inportazioaren bidetik ulertzekoak; beste zerbait baitira funtsean: aurre-uste eta lehen-hasiera jatorrak, alegia, noizbait argiago ikusi ahal izango den hura jada aldez aurretik nolabait sumatua duten hasierak.

946. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00234 Berak zioenez, guztiz harritzen zen, behin eta berriz, ikustean, hainbat entzulek zein sakonki eta gogoz onartzen zuen kristau-predikua, nahiz eta Hitzaren aldarrikapena bera nahikoa motela ohi zen, hizkera mordoiloan adierazia askotan, behar-bezalako gardentasunik gabea, beraz, eta gehienbat kontzeptu erabat arrotzen bidez emana.

947. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00079 Erretiratzeko ordua heldu eta ongi merezitako omenaldia eskaini zitzazion hainbat urtetan ekipoko kapitain duin bezain zintzo izandako Vicente Cabezón jokalariari.

948. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00204 Kontu arrunta da oso hiriburuko talde nagusiak bere jarraitzaileen Peñak edukitzea, gehienetan probintziako hainbat herritan sortuak diren lagun-elkarteak izan ohi dira. Baina ez da ezagutzen alderantzizkorik. Horretan geurea da bakarra, eta gainera ohore handiko eredua klubarentzat, gure Peña Donostian kokatua baitago.

949. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00023 Bi autoreok esandakoaz gain, badira errealitate hori erakusten duten hainbat datu historiko. Bilboko Udalaren agiri ofizialetan aurki daitezke dantza horien irakaskuntzaren zenbait froga.

950. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00223 Eltziegon eta Biasterin, zenbait arrazoi direla medio, batez ere gizonezkoek ez dutelako antzina gizonezkoenak ziren dantzetan parte hartzen, galduz doaz Arabako folklore aberatseko hainbat aldaera. Oionen ere gauza bera gertatzen da bertako dantza tradizionalarekin.

951. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00147 Espainiako errege-familiek Donostian egin izan zituzten egonaldiek bide eman izan dute hainbat gertaera, pasadizo edo xelebrekeriatarako: Xiriloren lanak, Maria Cristina eta kokotxak, Victoriaren lorontzia, Alfonso XIII.aren auto matxuratua edo nobiari bisita egitetik zetorrenekoa...

952. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00025 Aurreko epigrafean azaldutako ezaugarriak nagusitzen ari badira munduan, horrek Euskararen Unibertsoari hainbat eginbehar handi ezartzen dizkio, bizi eta garatuko bada:

953. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00032 Hori izan da azken urteetan Jaurlaritzaren funtsezko kezketako bat eta arrazoi hori dela eta, ahaleginak bikoiztu ditu euskal osasun-eredua berriz formulatzeari dagokionean hainbat erabaki hartuz, euskal osasun-eredua hobetzeko eta modernizatzeko eta gisa horretan Euskadiko herritar guztien bizi-kalitatean laguntzeko.

954. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00043 Euskal erakundeak azken urteetan euskararen erabilera normalizatzearen aldeko hainbat ekintza positibo ari dira garatzen eta ekintza hauei jarraipena eman eta sakondu egin behar dira, euskararen normalizazioa lortzeko, euskara euskaldun guztien eguneko bizimoduan komunikaziorako tresna atsegina eta adeitsua izan dadin.

955. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00020 Klasiko politikoen irakurketa serioa gomendatzeak ez du esan nahi bera Nietzsche eta beste hainbat bezala garai haietako nostalgikoa zenik, ez, Strauss demokrazia liberalaren aldeko nabaria da. Eta hain zuzen ere, demokrazia honi mehatxu egiten dioten modernitatearen hainbat alderdi praktiko eta teoriko kritikoki aztertu eta gainditu ahal izateko, oso beharrezkotzat jotzen du filosofia politikoaren jarduera.

956. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00049 Garai modernoetan, aldiz, funtsean desberdinak diren hainbat filosofia politiko aurkitzen ditugu. Hala ere, filosofia politiko moderno orok badu oinarrizko printzipio bat amankomunean. Printzipio hau ezezko eran adieraz daiteke hobekien: eskema klasikoaren kanporaketa, irrealistatzat joz.

957. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00110 Benetan, zerbitzu-truke jakin batean, hainbat betebehar burutzeko hartzekodun parte bat baino ez baita formalki. Menperaketa-harreman baten kontzeptuak ez du, ordea, berez formalki librea izan den kontratu baten bidez sortu izan daitekeela ukatzen; horrela gertatzen da nagusiaren langilearekiko menperaketan, bere lanerako argibide eta aginduetan gauzatzen den bezala; edo itun feudala kontratu libre gisara egin duen menpekoarekiko jaunaren menperaketan.

958. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00299 Jakin dugu kasu batzuetan arazoren batzuk gertatu direla, hitzezkoak nahiz fisikoak, era honetako babes zentroetan ematen den atentzioaren ildoetatik urruntzen direnak. Hainbat haur eta neraberekin eduki ditugun elkarrizketen arabera, badirudi era horretako gora-beherak oso gutxitan gertatzen direla hezitzaileekin. Hala eta guztiz ere, horrelako jarrerak ez dira inola ere onargarriak, baita haur edo nerabeen jokamolde istilutsuen erantzun gisa gertatzen badira ere.

959. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00139 Hego Euskal Herrian euskaraz argitaratzeko zailtasunen aurrean, eta erbesteratutako euskaldunentzat nahiz Euskal Herrikoentzat, hainbat liburu idatzi eta plazaratu ziren gure mugetatik at.

960. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00490 -Vae soli! (Hainbat gaixto bakarrik dagonari!) zioten erromanoek. Nihaur bakarrik nago, ondikoz. Bainan badakit, bestek erranik, Elkarte horrek lan onik daramala. Horrek ere bere promozioa egin dezan idazle guzien artean urtero, aspertu gabe, kide berri batzuen biltzeko

961. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 00069 Izan ere, Elkarte hitza ongi legoke sukalde euskaran, baina, maila bat gaindituz gero, motz gelditzen da hainbat aldetatik comunidad / communauté-ren ordain gisa.

962. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 00109 Horra irla hautatzeko egiazko arrazoia, eta horra hainbaten artean izan duen arrakasta ezin ukatuzkoaren giltza.

963. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 00233 Nire ustez, espainolaren eraso hau neurri handi batean gainditzeko bideak baditugu. Hitz gaizki eratuei buruz hainbatek duten jarrera eta gaztelaniaren soluzioekiko agertzen dugun lilura askotan oharkabea baztertzen baditugu, eta Europako beste hizkuntzek aurkitu dituzten aterabideak aztertzen eta gure beharretara egokitzen baditugu, arazoa aski konpondua legoke nire ustez.

964. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00026 Beste askotan, berriz, puntuazio arazo soil zirudiena, ordenamenduzko edo formulaziozko arazo zabalago baten sintoma baino ez da, eta tratamendua ere halaxe dagokio: ez soilik puntuaziozkoa, sintaxi-estratejiazkoa baizik. Hor, hainbat inertzia eta mimetismo itsu gainditu beharra dauka noski, eta bide egokiak berariaz landu, euskal idazkera benetan funtzional, trabagabe eta ahaltsu batera iritsi nahi duenak.

965. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00019 c) Gizarte marjinaltasunean kokatutako kolektiboen bizitza baldintzak hobetzeko jarduerei jarraipena ematea. Honen inguruan adierazi beharrekoa da oraindik ere hainbat gizarte sektore badela behar besteko arretarik jasotzen ez duena, eta joera nagusiei jarraiki, baliteke premia maila handiko kolektiboak handitzea eta berriak ere sortzea.

966. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00019 Haurrari dagokionean, gizarte honetan gertatu diren aldaketa soziokulturalek hainbat aldaketa eragiten dute familiaren egituretan, eta arreta handia behar duten egoera berrietako bat zera da, aita edo ama besterik ez duten familia kopuruaren areagotzea. Horrelako etxeen ardura duen pertsona, sarritan, emakumea izaten da, eta lanik gabe baldin badago, oso gizarte egoera arriskutsuan egon daitezke haren seme-alabak.

967. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00021 Plan honek hainbat printzipio orokor ditu jarduerarako gidari, egungo gizarte ongizatearen doktrinaren oinarri teorikoa hain zuzen:

968. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00025 Printzipio orokor honen aplikazioak eta kasuak antzemateko, aditzera emateko, ikertzeko eta deribatzeko prozesuaren hobekuntzak hainbat jarduera martxan jartzea eskatzen dute, Departamentuko Zerbitzu Espezializatuen eta udaletako gizarte zerbitzuen elkarlanerako prozedura argitzeko, eta arinago eta bizkorrago bihurtzeko.

969. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00031 Azaroaren 11ko 21/87 Legeak, Kode Zibileko eta Auzipetze Zibileko Legearen hainbat artikulu aldarazten dituenak, adingabearen babeserako esparrua errotik eraldatzen du.

970. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00031 Urtarrilaren 15eko 1/96 Lege Organikoak, Adingabearen Lege Babesari buruzkoak, Kode Zibilaren eta Auzipetze Zibileko Legearen Aldaketa Partziala eragiten duelarik, eta 21/87 Legeak ezarritako irizpideei jarraiki, adingabeen eskubide eta betekizunen katalogo osoa egin du, eta hainbat aurrerapen eskaini du arlo honetan.

971. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00039 Gizartekintza Departamentuak hainbat programa, prestazio eta jarduera garatzen du haur eta gazteen alde, arrisku egoeran zein babesik gabe daudelarik. Ondorengo lerrootan laburtutakoak hain zuzen.

972. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00043 Kanpo erakunde batekin hainbat zerbitzu hitzartu da, nazioarteko adopzio eskatzaileen balorazio psikologikoa egiteko, honen bidez emango baitu Gipuzkoako Foru Aldundiak, egoki den kasuetan, beharrezko Egokitasun Ziurtagiria.

973. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00043 Prestazio ekonomiko hauen definizioa, eta administrazio prozeduraren ezarpena, 1993ko uztailaren 5eko 125 zk.ko G.A.O.n argitaraturiko ekainaren 2ko 53/1993 Foru Dekretuan mugatuta dago, eta baita honen hainbat alderdi aldarazten dituen otsailaren 18ko 10/1997 Foru Dekretuan ere.

974. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00009 Beste alde batetik, gertakari askok izan dute eragina ekonomiako euskaran: hizkuntzari berari dagokionez, Euskaltzaindiak emandako arauei esker, eta bereziki Hiztegi Batuak erabakitako oinarrizko lexikoari esker, aurrerapauso handia eman da euskarazko hizkera eta idazkera finkatzeko; ekonomiako hizkerari zuzenean dagokionez, berriz, unibertsitateko irakaskuntzan ekonomiako gaietan euskara erabiltzeak, eta ondorioz ikasleentzako hainbat eta hainbat material eta eskuliburu euskaraz egoteak, komunikabideetan ekonomiako berriak euskaraz emateak eta aurrezki-kutxetako inprimaki, kutxazain automatiko eta bestelakoak euskaratuta egoteak oinarri sendoa ematen dute hasieran proposatutako terminoak denboraren bahetik igaro ondoren, arrakastarik izan duten ala ez ikusteko.

975. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00010 Erabilgarri dagoen materiala ere itxura gabe aldatu da. Hainbat eta hainbat euskal hiztegi argitaratu da urte hauetan, ekonomiako testuak landu dira euskaraz, inguruko hizkuntzetako hiztegiak eta liburuak askoz eskuragarriago ditugu eta kontsulta-bideak asko aurreratu dira datu-baseei esker.

976. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00011 Muga hori ezartzeak hainbat termino kanpoan uztera behartzen du, baina saiatu gara oinarrizkoak jasotzen eta aurrerantzean hiztegi osagarriak, sail espezifikoetakoak (kontabilitatea, merkaturatzea,...), ateratzeko asmoa ere badugu.

977. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00011 Hiztegia lantzeko prozedura ohikoa izan da, UZEIren gainerako hiztegien antzekoa, berezitasun bakarra izanik lehendik egindako lan batean oinarritua izatea. Laburbilduz, hauek izan dira urrats nagusiak: hasteko, lehengo hiztegiko materiala eta dokumentazio bibliografikoa bildu, horiek oinarri hartuta hiztegiaren gorputza mugatzeko, ekonomiako terminologiari dagokion eremu-zuhaitza zehaztu, behin-behineko sarrera-zerrenda prestatu eskuratutako materiala hustuz, zerrendako terminoak banan-banan sailkatu, hiztegiaren edukia erabaki, fitxa terminologikoak osatu, hainbat terminoren definizioak landu, kritika-zerrendak banatu eta erantzunak jaso eta azken erabakiak hartu.

978. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00011 Lanaren aldetik, fase bakoitzak izan ditu bere gorabeherak eta berezitasunak. Hiztegiko terminoak erabakitzeko garaian, alde batetik hasieran ezarritako mugak hainbat termino kanpoan uztera eraman gaitu eta beste alde batetik, ekonomia zientzia zehatza ez denez, era horretako espezialitateetan (zuzenbidean, filosofian, psikologian,...) gertatu ohi den bezala, ez da batere erraza terminoaren eta esamoldearen arteko bereizketa garbi erabakitzea, esanahiak zehaztea eta sinonimiak mugatzea.

979. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00011 Euskarari dagokionez, esan beharrik ez dago Euskaltzaindiak emandako arauak bete direla. Azken aldiko joerak eta irakasleen esperientzia ere kontuan hartu dira eta horren arabera hiztegi gaurkotua aurkezten saiatu gara, hainbat terminotan definizioa ere eskainiz.

980. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00036 Langabezia frikzionalarekin bat etortzeaz gain, postulatu hau borontatezko langabeziarekin ere bat dator, lan-unitate batek gaitasunik ez duelako produktibitate marjinalari dagokion produktuaren balioari legokiokeen ordainsaria onartzeko, edo ordainsari hori errefusatu egingo lukeelako, hainbat arrazoi direla medio: legeria edo gizarte-praktikak, negoziazio kolektiboaren elkarrekintza, aldaketa ekonomikoetara egokitzeko geldotasuna, edota, besterik gabe, gizakiaren seta direla medio.

981. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00102 Oraingo ikuspuntuaren arabera, enpresarioek enplegu-bolumena (eta beraz, output eta benetako sarreraren maila) beren oraingo eta etorkizuneko irabaziak ahal den handienak izatea bultzatuta finkatzen dute (erabil-kostuaren zenbatespena, berak sarrera maximoa lortuko duela uste duen ekipamendu-erabileraren araberakoa izanik); eta irabazi maximoak emango dituen enplegu-bolumena, hainbat hipotesiren arabera kontsumo eta inbertsioaren emaitzak, hurrenez hurren, elkarri gehituta aurreikuspenek ematen duten eskari osoaren araberakoa izango da.

982. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00300 Horrela, outputak igo ahala, behin eta berriz hainbat butxadura gertatuko da, eta egoera hauetan zenbait ondasunen eskaintzak malgua izateari utzi egiten dio eta beren prezioek beharrezko mailara igo behar dute, hau edozein izanik ere, eskaria beste norabide batzuetara desbideratu ahal izateko.

983. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00300 Gerta liteke prezioen maila orokorra asko ez igotzea outputak gora eginda, enplegurik gabeko era orotako baliabide eraginkorrak dauden bitartean. Baina outputa butxadurak izaten hasteko nahikoa igo bezain laster, gerta liteke hainbat salgairen prezioetan igoera bortitza gertatzea.

984. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00315 Kapitulu honetan hainbat atal sartzen dira lurren banaketa orokorra erabilera desberdinen arabera zehaztuz, baita ere nekazaritzako ustiategien egiturari eta arrantzako untzi-taldeari buruzko zenbait datu.

985. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00315 Bere azalera guztia, partzela bat edo hainbatetan, nahiz eta albokideak ez izan, 0,1 Ha edo gehiagora iristen den hura.

986. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00527 - Batzar Nagusiak: lurralde historiko bakoitzean guztira 51 batzarkide hautatzen dira (prokuradoreak Araban; ahaldunak Bizkaian; eta prokuradore batzarkideak Gipuzkoan), batzarkide horiek hainbat mugapetan banatzen dira, eta horietako bakoitzak bertako zuzenbidezko biztanleriaren araberako batzarkide-kopurua hautatzen du.

987. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00262 Uste oker hori da, hain zuzen, urte luzez hainbat lehen mailako arazo jatorrizko bokalismoarena, adibidez ilundu dituena.

988. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00080 - underground mugimenduaren ildotik kaleratu ziren hainbat aldizkaritan.

989. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00221 Interaktiboa: Hainbat zerbitzuk eta programa informatikok duten koalitatea.

990. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00299 Oso eragin txikiko organoa da, eta horren erakusle, azken urteotan Afrikan bertan izan diren hainbat liskarretan (Etiopia, Txad, Libia, Ruanda, Somalia, Liberia...) OUAk jokatu duen paper eskasa da.

991. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00299 1985az geroztik argitaratzen da gure artean Unesco-ren albistaria; hots, erakunde honek hainbat hizkuntzatan argitaratzen duen aldizkaria.

992. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00339 Nelkin-en iritziz, pasadizo horrek garbi utzi zituen zenbait gauza: batetik, hainbat kazetarik informazio iturri zientifiko eta teknikoren aurrean dituzten gabeziak eta irizpide-falta nabarmenak; bestetik, argi gelditu zen Franz Kafkaren lanaren aurrean berriemaileek zuten ezjakintasuna, aipatutako lan horretan (Metaformosia edo Itxuraldaketa, 1915) jatorri txekiarreko idazleak labezomorroen zauritu-ezintasunaren aurrean zuen errespetua agerian gelditzen baitzen.

993. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00138 Eta hasi ginen guretzako etxebizitza baten bila; orduan ezagutu nuen Hondarribia, polita!, eta Anamari geratu zen lan honetan eta ni buelta, gauzak pixkanaka prestatzeko lanean; etxea saldu... hainbat gauza hogeita bi urteko likidazioa egiten!

994. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00031 LEHENENGOA.- Nire ahalorde-emaileak, ...ahalorde-emailearen izen-abizenak eta jaunak edo andreak..., ganadu-salerosketako hainbat eragiketa merkantil egin zituen, ...hila eta eguna eta (e)tik... ...hila eta eguna eta (e)ra... bitartean.

995. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00031 BIGARRENA.- Xede honetarako, demandatuak hainbat hartuagiri sinatu zituen, alboan 12-23 zk.ko dokumentu bezala ematen direnak.

996. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00246 Demandatua, ...erakundearen izena eta erakundea..., lurralde nazionalean banaturik dauden hainbat establezimendu komertzialen jabea da eta nire ahalorde-emaileari eta beste fabrikatzaile batzuei erositako jeneroa saldu eta banatzera dedikatzen da.

997. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00492 4 zk.ko dokumentuak, ...arkitektoen izen-abizenak... arkitektoek izenpetuak, erakusten duenez, gaur egun hainbat akats hautematen dira, eranskina desegoki asentatu delako, eta anomalia hauek sortu dituzte: ...zehaztu anomaliak....

998. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00152 Orain, mendigoi zaletasuna azkartu denean eta euskaldunak hainbat direnean Everestera eta beste zortzimilakotara igotzen, interesgarria izango litzateke, kazetariek permititzen badute behintzat, igoera horietako esperientzia izpirituala, ez espektakularra eta abentureroa, holakorik ere badago noski, ezagutzea, protagonisten beren baitatik.

999. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00086 Mende horretan zientzialari askok teoria berriak erabiliz ingeniaritzako hainbat problema ebazteari ekin zioten.

1000. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00030 Hainbat arlo lantzen dira: Hiribildua sortu baino lehen Zumaian zer zegoen, Zehatzeko biztanleek hiri-gutuna lortzeko burutu zituzten lehen urratsak, Alfontso XI.ak 1347an emandako hiri-gutunaren esanahia eta edukiak, eta handik aurrera Orreagako monasterioarekin sortutako arazoak.

1001. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00441 Horrek guztiak bere koadroen gaietan ere hainbat aldaketa ekarri zituen.

1002. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. elosegi 00229 Azken urteotan gramatika txiki bat eta hainbat liburu argitaratu da burushaskiz.

1003. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00259 Protestantismoak ekarritako Bibli itzulpenen arrakastak susmoak baizik ezin zitzakeen hainbat buru-bihotz kontrarreformistetan sortu, eta Trenton Pacheco kardinalaren teologo zen Alfonso de Castro-k oso argi azalduta utzi zuen hori.

1004. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1998 00084 Autoikaskuntza programa batean sartzeak ez du esan nahi ohiko euskaltegiak utzi behar izango direnik, programak berak eragin handia izan baitezake euskategira hurbiltzeko orduan hainbat kasutan, edota dagoeneko euskaltegietan daudenentzako programan sar daitezke errefortzu moduan.

1005. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1998 00085 Lehenik eta behin gure ikasle-tipologia definitzen saiatuko gara: heldua; informatikaren gaineko ideiaren bat daukana; bere lan ordua, bizilekua edota gogoagatik euskaltegietara momentuz hurbildu nahi ez duena; euskaltegian egonda, bere kabuz errepasu moduan zein lan pertsonal moduan euskarari hainbat denbora eskaini nahi diona...

1006. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1998 00085 Baldintza horiek betetzen dituzten hainbat ikaslerekin hitz egindakoan gai honi buruz mota guztietako iritziak jaso ditugu.

1007. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00148 1834an probintziako hainbat lekutatik iristen ziren berriak: barnealdeko, hiriburuaren inguruko eta probintziaren ekialdeko Errege Bidearen ondoko herrietako albiste franko azaltzen zen.

1008. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. antxustegi 00057 Baina, hau garrantzitsuena, Asanblada horretan, hainbat aldiz eskatutako egitaraua gauzatzeko talde bat eratzen da.

1009. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00090 Denbora haietan ere, elizari josia den Herria astekaria kaleratzen hasi zen, ia osoki euskaraz (gaur egun artikulu batzuk noiztenka frantsesez agertzen ditu). Hainbat itxura berrituarekin kaleratzen da gaur Herria, herrietako informazio asko hedatuz.

1010. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00095 Ikusi dugunez, egoera demografikoa hainbat larria da; baina hala ere, orokorki 80.000 jende nonbait han bizi dira oraindik Lapurdi barnealde, Baxe-Nafarroa eta Xiberoan (ia BABen bezenbat).

1011. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 00357 Hainbat bider gertatu zaigu geuri ere Josemariri ikusi deutset kalien esan, eta gurasoen oharra entzun izana: Zer ikusi deutsek, ba? Belarrixe, ala? Baina gurasoak horrelako zuzenketa bat egin ahal izateko konfiantza osoa izan behar du beraren buruan.

1012. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. rekalde 00103 Espainiako trantsizio prozesua konplexua izan zen, hainbat faktorek baldintzatzen baitzuten: lehen aipatu ditugun sozio-ekonomiko arloaren aldaketak, alde batetik; eta gizarte mugimendu ugarien eta oposizioko alderdi politikoen ekintzek, bestetik.

1013. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. rekalde 00106 Independentzia eta subiranotasuna, frantses hizkuntza eta kultura gorde eta garatu ahal izateko, nahiz eta ekonomia arloko hainbat konpetentzia Kanada osoarekin partekatu; azken hori, beti bere burujabetzaren adierazpen gisa harturik.

1014. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. rekalde 00106 Trantsizioei buruzko adibide batzuk aipatu ditut, hainbat lurralde eta gizarte desberdinetan burutu edota burutzen ari direnak.

1015. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. muxika 00065 Gai orokorrak gailentzen dira egunkarietan eta hainbat gai berezi beroien parte dira.

1016. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak s. mendarte 00012 Komunitate-dinamikari eragin diezaioketen perturbazioak ekartzen dituzte eta hauei landare-espezieek hainbat eratara erantzuten diete.

1017. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 00045 HEOK dokumentua, hasteko, hainbat erabakiren emaitza da eta beste hainbaten abiapuntu, lehen esan bezala.

1018. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 00057 Erakunde honek terminologi arloko hainbat zerbitzu eskaintzen ditu:

1019. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 00061 Baina honek hainbat aspektu inplikatzen du, bi oso orokor bakarrik aipatuko dut nik orain.

1020. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00014 A priori jokaturik, Iruñerria konbergentzia eremutzat jo beharko genuke, hala orografikoki gora-behera handirik eta iragangaiztasunik ez duen eremua delako, hala hiriburua izanik munta sozio-ekonomiko eta kulturala zukeelako; pentsa genezake Iruñe aldamenetako ibarretako hizkerak neurri batean batu edo berdinkaratu dituzten hainbat hizkuntza-ezaugarri Iruñetik edo Iruñerritik hedatu diratekeela.

1021. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00023 Hona, orain, hauei buruz egitea komeni den hainbat argibide:

1022. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00014 Hainbat hitzaldi eman zituen han-hemenka, Itsasun egin zen Iparraldeko lehen Aberri Egunean esku hartze zuzena ukan zuen, antzerkiak antolatzen hasia zen...

1023. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00022 Prosan, hitz lauz, berba laxoan, nagikerian bezala, hilezkortasun-asmorik gabe, hurbileko helburuan, hainbat idazlek utzi dizkigute benetako maisu-lanak genero labur, zail, zehatzezin eta definigaitzean.

1024. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00042 - Alabaina, erakunde guztien arteka hitzarmenik ez dagoen arren, badira erakunde gehientsuenek sustatzen dituzten hainbat egitarau, hala nola: herritarrak euskalduntzea eta alfabetatzea, bertsolaritza, euskarazko komunikabideak, batik bat, toki-mailako euskal prentsa idatzia, zinea euskaraz, euskalgintzan diharduten elkarteentzako dirulaguntzak, euskarazko irakurzaletasuna sustatzea, euskarazko materialgintza, antzerkia eta herritarrak euskararen alde sentiberatzeko ekintzak, besteak beste (ikus 2. taula).

1025. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00063 Gauerdiz, hainbat Cobra eta Apache helikopterok, hegazkinek eta gerraontziek bonbardatu eta metrailatu zuten auzoa.

1026. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00034 Pertsonaia horren jarrerak kontraste handia egiten du Ozuren hainbat filmetan beste pertsonaia batzuek erakusten duten etsipen lasaiarekin.

1027. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00050 Bestalde, hainbat sekuentzia hondamendia pasatu eta sei aste geroago zuzenduko zuen Haykyo no naka (Hondarretan) filmean erabili zituen.

1028. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00058 Hala ere, Antonio Santosek zinemagilearen hainbat esaldi eta iritzi jaso ditu bere libururako.

1029. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00058 Nosferatu aldizkariak, Mizoguchiri eskaini dion alean, zuzendariaren hainbat alderdi aztertzen ditu

1030. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00066 Quintanak dioenez, mota horretako filmetan kontakizunaren pisua eraman duten mugimendu dramatikoek garrantzia galtzen dute, eta bigarren mailan zeuden hainbat alderdik hartzen dute istorioaren muina, Bost emakume Utamaroren inguruan filmean gertatzen den bezala.

1031. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00082 Yoshidak eta Shinodak urte gutxi batzuk jarraitu zuten konpainian eta hainbat lan interesgarri egin zituzten, estudioak ezarritako mugen barnean beti ere.

1032. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00111 AZKENEAN , antzinako idoloak gogorarazten zituztela-eta erreparoz beteriko hainbat menderen ostean, hasi ziren arte kristauan mukulu-eskulturak egiten.

1033. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00111 Horretan hainbat faktorek izan zuten eragina.

1034. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00197 Beroriekin herriari, berekin historiako hainbat mende elkarbanatu dituenari, beste zerbitzu bat eskaintzen zaio.

1035. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00125 Modu horretan, atzerriko hainbat hiritan egon zen eta errege bat bailitzan hartzen zuten beti.

1036. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00029 Hainbat lanbide sortu zen.

1037. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00085 Delitu oso larriak leporatutako hainbat eta hainbat erromatar, errugabe azaldu ondoren, oso errespetatuak eta ohoratuak izan ziren herriaren eta magistratuen aurrean!

1038. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitale psikiatrikoa 00079 ALFONSO MOLDES (1971-1974) Inguruko herrietatik (Oñati eta Bergaratik, gehienbat) hainbat lagun talde heldu ziren Ospitaleko gaixoak bisitatzeko.

1039. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00196 Jaizkibel eta Uliako hegaletatik hainbat material tona erauzi zen direlako zereginak burutzeko.

1040. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00284 Haren semeak, Thomas Lyde Hornbrookek alegia, aita bezala pintorea izaki, hainbat akuarela egin zuen Gipuzkoako ikuspegiak islatuz, eta tartean da Pasaiari buruzko bat edo beste.

1041. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00284 Grabatu hauek egiteko, in situ egindako apunteetatik abiatu zen Wilkinson, eta hainbat marrazkilariren laguntza ere izan zuen

1042. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00372 euren kokapenak sendo ditzakete, eta Pasaiako hainbat produkturentzat arriskugarriak izan daitezke.

1043. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00372 Portuko iharduerari lotutako hainbat zerbitzuren kudeaketa oso zatituta dago.

1044. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00113 Pentsa litekeena da, hainbat egoeratan, gizakiek subiranotasun kontzeptuaren ezagutza teknikoa izango zutela, izendatzeko hitz zehatza eduki ez arren; egoera horietan ez zuten, derrigorrez, inolako hitzik erabiltzen hori izendatzeko, edo, besterik ezean, gobernu, inperio edo botere bezalako kontzeptu zabalagoetara jotzen zuten.

1045. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00169 Gobernu-era hori konbentzio bat da, zeinen bidez hainbat gorputz politikok berek eratu nahi duten estatu handiago bateko hiritar bihurtzea onartzen duten.

1046. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00259 Printzeak ez dizkio hainbat eta hainbat lege txar ematen herriari, zerga-biltzaileen askonahiak halakoak eskatzen baititu, orainean abantaila eta etorkizunean kaltea diren arautegiak.

1047. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00120 Hasteko, zerrenda horrek jaso ditu azaroaren 26ko 30/1992 Legeak ezarritako hainbat eskubide, baina finantza arlora egokituta, alegia, Tributu administrazioaren ezaugarriak kontuan izanik.

1048. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 XVII. gizaldian, aipatu legez, palatalizazioa isladaturik idoroko da Axular, Materre, Gasteluzar, Ziburuko Etxeberri Gasteluzarrek bezala, Ziburuko Etxeberrik inoiz bustidurarik gabe ere idatziko du forma palatalaren ondoan illbargi/ilhargi. Silvain Pouvreauk, adibidez, konpainia azaleratuko ere du Axularren konpaiñia edo Ziburuko Etxeberriren konpañia-ren parean., Silvain Pouvreau eta hainbat idazle lapurtarrengan, hitz barruan ille, hillabethe, alabaiña, gainean, zein anitz indar ttipiagoz bukaeran jakiñ, perill 8 Honetaz irakur bedi Mitxelenak Fonética... buruz eman oharra..

1049. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0003 Era ezberdineko lanek dute argitaraleku ZUTABEko hainbat sailetan.

1050. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0003 Kanpainak: Gizarteko hainbat arlotan euskararen alde eraturiko kanpainak.

1051. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0005 Artikuluok orientazio akademikoa dutenez, lan nahikoa sakonak biltzen dira sail honetan, honako arlo hauen ingurukoak besteak beste: Psikolinguistika, Andragogia, Pedagogia, Didaktika, Soziologia, Xede berezietarako hizkuntza; baita, irakaskuntzarekin zuzenean zerikusirik ez izan arren, hizkuntz irakaskuntzarako aberasgarri izan daitezkeen hainbat arlotako ekarpenak ere.

1052. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. piedra 0117 Lortu izan diren eta Recife-ko Unibertsitateko Kultur Hedapenerako Zerbitzuaren artxiboetan zeuden berben artean, herriaren Iparrekialdeko eta Hegoaldeko hiri eta nekazal eremuetan, bitxiak ez diren hainbat adibide aurki ditzakegu, hala nola: Zail da urtarrilean Angicos-en bizi izatea - dio Rio Grande do Norte lurraldeko gizon batek -, urtarrila, geuri kalte egitera datorren aker sumindua da-eta.

1053. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0010 Orotarat, XI. kapituluan, Poésies populaires des Basques deritzanean, emaiten ditu hanbat eta hanbat kantu, 70 bat bederen, ondo sailkatuak Chants historiques, chansons politiques, légendes poétiques, chants fuñebres, romances, chansons morales, satires, chansons diverses sailetan.

1054. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0020 Hainbat eta hainbat literaturatan bezala fikziozkoa ez den testu batez eman zitzaion hasiera euskal prosari.

1055. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Euskal XIX. mendeak dakarren hainbat berrikuntza, (elizgizonak ez diren idazleak hartzen doazen tokia, hitz-neurtuaren ugalpena, hizlauaren hesiak haustea, hitz-neurtua dastatzeko zaletasunaren zabalpena...), lehenaldiari so eta lehenaldiaren argitan honela planteatuko genuke: orduan bezala ahozko munduak fikziozko tramankuluak sortzen, igortzen eta jasotzen jarraitzen du, baina banaketa-modu orokor honetan, geroz eta gehiago ari da letra ahozko munduaren zerbitzutan jartzen eta mundu idatzia beste alor batzuei ateak irekitzen, eta mundu honetan jakintzaren esparruaren nagusitasuna nabaria bada ere, lekugune hori banatzen hasten da poliki-poliki.

1056. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak palt 1217 Hainbatekin ez dirudi itxuragabe pentsatzeak orain aztertzen ari garen beste ahalerak eta bere kideek subjuntiboko nadin, nandin hau baita antzineko forma, eta ez nendin, izan zituztela apika abiapuntu, eta gauzatu bide zirela subjuntiboarena den -n kenduz eta ahaleraren -te berretuz.

1057. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak bimailmorfol 0010 Gainera, azken urteotan bi mailako morfologia arrakastaz aplikatu zaio hainbat hizkuntzari, morfologikoki hain korapilatsu diren suomiera edo arabiera bezalako hizkuntzak ere tartean direla.

1058. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak r. berriozabal 0020 Etorri hainbat euskaltegi berri etorriko da lasterrean.

1059. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1992 0022 Ondorengo orrialdeotan, gai horren iguruko hainbat iritzi jaso ditugu, helduen euskara-irakasle zenbaiten eskutik jaso ere.

1060. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1992 0022 Askotan hizkuntzak berak darama, berari lotuta, hainbat erreferentzia kultural eta horiexek dira garatu gabe utzi ezin direnak.

1061. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0291 Felipe IIgarrenaren garaiko hainbat amarrukeriaren erdian xalotasun kabia.

1062. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0978 Berebiziko zaletasuna erakutsi izan dugu euskaldunok zein euskaraz arduratu diren hainbat atzerritarrek etimologi korapiloak askatzearren, horretarako behar zen prestakuntza ezaren ondorioz, gauzak desbideratu eta lehen zeuden baino nahasiago jarri badira ere maiz.

1063. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0211 Gure kultur historiaren zaleon pozetarako, berrikitan behin eta berriz kaleratu dira hainbat euskal autoreren idazlan guztiak.

1064. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0079 Bestalde, sistema bera Hegoameriketako hainbat lurraldetan egokitzen ere hasi ziren.

1065. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0044 Euskara-elkartea sortzen dutenek hainbat kezka dituzte:

1066. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0044 - Badira herrian euskara sustatzen duten hainbat entitate: irakaskuntzan, euskalduntze-alfabetatzean, udaletxean,... baina nahiz eta guzti hauek eta gehiago egon, hauek ez dira nahiko, zerbaiten falta somatzen da.

1067. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0044 Gakoa ez datza hainbat entitate edo pertsona salatzean eta pozik geratzean, jendea irabaztean baizik.

1068. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0047 Kasu askotan martxan jartzen den lan-eskema honako hau da: interesatuei gutuna bidali hainbat kasutan bilera ere egiten da eta proposamen zein eskaera zehatzak luzatu eta ahal bada behintzat euren konpromezua jaso; eskatutakoa edo adostutakoa zein neurritan betetzen den edo ez jakin ahal izateko jarraipen lana egin; jasotako datuak aztertu eta ondorioak atera; ateratako ondorioak kaleratu komunikabieetara oharrak bidaliz, diptikoak kaleratuz, erakusketa publikoak eginez edo interesatuei, berriz ere, gutunak bidaliz.

1069. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0047 Dena den, emaitzen daturik positibo eta negatiboenak publiko egitea komeni da; izan ere, hainbat gauza beti ere publiko egiteak geure eragina biderkatu egiten baitu, entitate ezberdinok serio eta fin gabiltzala konturatzen direlako (...).

1070. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0033 Euskal Herriari dagokionez, gai honen interes handiak eraginik, hainbat adierazpen eta argitarapen oker egin izan dira, historia eta zientziarekin bat ez datozenak, interes ideologikoen arabera egindako adierazpenak...

1071. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0078 1989ko neurketak hainbat emaitza eta ikerketa-ardatz eskaini bazizkigun ere, era honetako azterketek behar izaten dute bigarren balidazio praktikoa, ateratako ondorioen balioa berresteko.

1072. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0084 Gaur egun, egoera irauli den hainbat lekutan zabaldu beharreko diskurtsoak justu aurkakoa beharko lukeela dirudi: zuek zarete gurditik tiraka ari zaretenak eta helduen exenplu eta ohituren aurka, zuek zarete euskara berreskuratzen ari zaretenak....

1073. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. del teso 0097 Emandako sarietan ere ikusten da argi Berlinek maitekiro erabiltzen dituela herriei aurrera jarraitzeko hainbat arrazoi, gogoeta eta beta ematen dieten zeluloide-puskak.

1074. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. del teso 0097 Zilarrak laztandu zuen Kubako Iraultzari hainbat gomendio, kritika eta aholku egiten dizkion kontakizun gazigozo hau.

1075. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. larrion 0006 Garai hartan, 1979. urteko udal hauteskundeen garaian mapa politikoa oso fragmentatua zegoen, eta gaur egun ezker abertzaleaz ulertzen dugunak ez zuen egitura argi bat, ez zeuden gaur egun diren hainbat ezaugarri.

1076. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. larrion 0006 Ezker abertzalearen artikulazio bikoitza eman zen, batzuk definitzen ari zen ezker abertzalearen egituran lanean hasi ziren, eta bestetik, vasquismo eta ezkerra batu nahi zituzten hainbat pertsona udal kandidaturen inguruan eman ziren.

1077. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. larrion 0012 Dena ez da bakanza lekua, Iparraldea problematika sozio-ekonomiko zehatza daukan lurraldea dugu, politika turistiko jakin bat daukana, egoera linguistiko larri batekin, eta hor ematen diren hainbat errealitate eta arazo Hegoaldean ere ematen dira, beraz, horretarako lan eremuak ezarri behar dira.

1078. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. larrion 0012 Nafarroaren kasuan garai batean mugaz bi aldetako udalen artean ziren harremanak berreskuratu behar dira, horretan hainbat faktore historiko izan dira, udal horietan PSOE edota eskuina sartzean kontzientzia hori galduz joan da.

1079. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lingkonputaz 1580 Funtzioari buruzko hainbat informazio ere gehitu da, sintaxia eta semantikarako bidea irekiz.

1080. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lingkonputaz 1583 Bada hainbat lan aipagarri euskal gramatikaren inguruan (Euskaltzaindiaren EGLU [Euskaltzaindia 85], Patxi Goenagaren [Goenaga 80] Gramatika Bideetan, etab.), baina maila deskriptiboan mugitzen dira eta analisi automatikorako erregela finkoak dira beharrezkoak.

1081. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 0936 Alderantziz gertatzen da aditz nagusia eta laguntzailearekin edo izena eta erakuslearekin, hainbat kasutan loturik heldu bait dira originalean: 129. dotr