XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0003 Baña izanik biarren dirian gauzak ainbeste azalduten eztabezanak, edo beintzat gaurko egunerako zarrak, eta karuegiak, eta orregaitik danen eskuetara ezin eldu dirianak, asartu naiz, naita aren-erdi euskera jakin ez, Euskaldunai Jesusegan deutsedan maitetasunagaitik, arrapataka eginiko liburuchu au eskintzen.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0252 Zorioneko sortuerea,
Dana guztia santua,
Ainbeste eunki edo gizaldik
Bein bere ez ezagutua;
Zeiñek ipiñi eban pozturik
Mundua ez eze Zerua,
Ta bildurturik unetaraño
Cherren zorigaldukoa,
Lurrera jausten asi zalako
Bere eskuko zetrua
.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0039 ¡Untsi altsu onetan orain artian sartuta egon izan banints! Zure Seme Jesucristoren aserrecuntsia ez neban aimbeste bidar nire caltian jaguico.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 ¡Ezta ixango etxietan ondamendi makala ainbeste andragaz!.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0252 Geu ainbeste maite gaituan Jainko maitagarriagaz, ez otzak ez beroak izatea; Jaun andi orri dagokiozan gauzetan gogo barik, motel eta narraz lez ibiltia; bera irainduteko bilddurr gitxi ta berari atsegin emoteko ardura gitxiago eukitea, epeltasunaren ezaugarri ziurrak dira.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0145 Agaton, oneik berbok esaten eguanarte, bere emaste ta lagunak ito-biarrik egozan barreka, ta Amele'k erantzun eutsan: - ¿Nun jakin dok Hamburg'on ainbeste korkoch dagozana?.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Yoan zan, ba, atzera Mari-Pepa eta bidean iñoan bere kolkorako: Kalistrok zeozer geyago gure yon yateko; guriña ta gaztayak, barriz, etxautsen ainbeste be begia beteten; orregaitik zorro bete urr eta upeltxo bete ozpin ekarriko yautsanat edateko.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 ¡A, ze janaria, ainbeste gizon andirentzat! Lapak eta mangoliñoak egozan ugari, ta besterik ezean, lengo arlotearena esan bearko:.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Sartu, ba, zeure baitan, eta begira, itxusi ta naskagarri egongo ez ete-zarean, ainbeste bider Jaunari jarki zaiakozan ori.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Au dala-ta, gaztedia usteldu ta gizabatza bere eustazpietan kolokatu nai dabenak, ainbeste idazti (liburu) idaztien gañean, aldizkingi (errebista) aldizkingien gañean ta ipuin-idazti, ain merrke, ta arrgazkiz, azal txukunez, ta bikainki idatzita urrezko ontzietan, edenik (berenorik) naskagarrienak gaztiei edanazoteko, zabaltzen ditue.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Eta emen aguertuten da barriro Cristo gure Jaunaren umiltasun eta amodioaren beste errazoe bat: bada izanic gure pecatuac ain ichusiac, eta eurac gaitic erregututean ain beste lotsari irago bearric, oraindio bere, umiltasun eta amodio iciotuaz euren parcamena escatu eban, eta bere bereac balira leguez eurac gaitic dendatuten zan.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0091 ABERRI-ORTZIA illundu zan, Sabin mattia, zeuk azken-agurra ainbeste matte zeban Euzkadi oneri emon zeutsonian.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0092 ¿Noiz-arrte, Goiko Jauna, iraungo dira Aberri gaxonen atsekabiak? ¿Ain aundijak ixan dira erritxu onen obenak, ainbeste zoritxarr bereganatuteko?.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Gudarozte gogorr bat ipiñitia, errtijai eta jakintzai ongi-egitia, ta onen aurrerapenerako Oxford'ko ikastetxe nagusia irasitia, onek eta onelako ainbeste lan, Alperrda Andiari dautsoz Ingelanda'k zorr.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Etelrreda'k guda egin bearrian gentza erosi eutsen ainbeste txindegaz.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0014 Eskarrik geyenak Zeuri, orrenbeste irabazpide ta Zeugatik nekaltzeko ainbeste bide emoten daustazuzalako.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0008 Kurutzea erakutsi ta itzaltasunik aundienagaz irakasten eutsan zelan Jesukristo'k gugaitik ainbeste ta ainbeste neke igaro ebazan.

18. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak zam 0025 Ainbeste adiskiden artean, Bilbon daukot bat, adiskide on bat, neuk egiñiko libururik batxu bere berak erosi-ezarren, asko saldu dagidan gura leukena.

19. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak zam 0027 Ainbeste adiskide daukadaz, alkarregaz, neuk jakin barik, aide edo senide diranak, ze....

20. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0229 Orregaitic San Antonio Padua'tarrac eta San Ligorio'c eracusten eben ainbeste aldiz au eguiteco.

21. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Eta gauza arrigaria da! Ainbeste lanegaz bere biotza etzan asetzen.

22. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Iñaki, mutil bikaña... baño... arroxko xamarra, Josetxo dantzari ariñetan ariñena baño... parranderua, Moexto argiya ta pizkorra baño nexkatxen aurrean itz totel, Goiko Errota'ko Patxi... zenbat nexkatx ikusi ainbeste nai zituana, Benjamin... illundu ta gero bakarrik etortzen zan nere billa Anton Amerika jun zan Joxe Mari au bai zala mutilla baño ai jesuita sartu etzan ba?.

23. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 BRAULIO - ¿Nik?
KARNABA - Bai zuk. Ainbeste alegiñakin On Mateo-n bitartez ekarri gaituzu eta ¿zertako?... nere semiaren ordez beste bat jartzeko.

24. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Ainbeste ondasun eta ondasun guztien Emalle ta Iturrburua bera guretzat eman bazaizkigu; zenbaterañokoak ete dira gure zorrak?.

25. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 ¡Ainbeste ondasun arrtu, ta orrdaintzat eskerrgabetasuna, iraiñak, naigabeak, atsekabetasuna gure Jaunari eman!.

26. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Ezta sinisterraza naparrac bereala sortu zutela, ainbeste urtean, guero berezco egondu zan Naparroco erreguetza; baña gauza ziurra da beintzat mahomatarrac zer carten indarraren contra cristau guziyac bat eguin zutela, beren burubac gorde bearrac eta bata-besteaganaco-gorrotoac zecarzquiyan calteac quendu nayac eracarri zituala, uri, ibar ta erri-batubetaco aguintari guztiyac, danentzat Jaunac bacarra auqueratzera, Jaun ori izan zediñ, echeco atietan zegoan mairu etsayaren aurrean, Erri guziya zuzeudu ta guidatuco zuan guizona.

27. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0232 Jesus nere maitea, gurutzean zintzilic oñaze gogorraquin ainbeste eraman zenduena, zure ezur guziac an conta zitezqueala: eguizu nere gorputz eta animaren indar eta bertute guziac zure goratze ta alabantzaraco izan ditezela; eta, iltze gogorrez nere amorez josiya izan ziñanezqueroz, josi nazazu zure laguntza santuan, guero zurequin zeruan izateco. Amen.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0346 ¿Ainbeste izkuntza ez dirade emen
Gaurko batzarrean bitu?
Al zuan eran bakoitzak bere
Gogoak azaldu ditu,
¿Ta isill euskera? ¿ta isill euskaldun
Zintzo bat orain gelditu?
Erroman ere noizbat bear zan
Aitor'en izkuntza aditu.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Euskara ain ederki ta argiro zerabillen ark, euskarazko ainbeste kondaira apaindu zituen ark ¿ez ote dit, nere ausarkeriaz aserretu-ta, kenduko gogotik edo mingañetik emen gaur atera bear nuen itzaldi nastua? Ta denbora berean dirudit neretzat ospe aundi bat dala nere Aita Mendibururen jaioterri ta jaioteleiza txit eder onetan gaur nik itza adieraztea.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Munduak galdu du erromatar zarren oroitzapena; lurrak jan edo erre ditu oien ezurrak, ta ainbeste gizon aundien azken obiaren gaiñean, oteak ta iratzeak zabaltzen dituzte bere lore, osto ta buruxkak.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Orain norberari garbi izatek dakarkiyon onuratik, begirada zabaltzen badegu gizarten dakarren gentz, garbitasun onek, bereetik zuzenen datorren eskontza garbi ta zintzoagatik? Ez da ez eskontza zital askok nai duten eran artu, egoki izate bat, gizartek somatutako eraketa, beren gentz izan dein, ez baizik, sortzesko lege antzera, gizartek gorde beartuak daudeena, ainbeste giza seme aiñ, izanik ludiñ gaiñ.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Begira nola ari diran sulezea betetzen; eta etzaitez aztu zure seme Jesukristok anima oyek zeruratzearren ainbeste neke igaro ta gero, bere odol guzia ixuri zuala.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 (...) ari era au, ainbeste on ba dakarzkio? ia ba! Kristau maitea, artu liburutxo au, irakurri bein eta bi aldiz, eta emen esaten dana egin ezazu; ainbeste Santu egin ditun otoizkera au zuri ezagutu-erazitzeko al egiña egingo du ta.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0086 ¡Zein izugarriak izan bear duan zure kastiguak! Ainbeste anima garbi zure itz eta egibide madarikatuz pekaturatu dituzu; Goi Jaunaren maitetasunetik aldendu, ta zerorrekin bat ondatuak beti izateko zoriyan ipiñi dituzu.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Azkenez kristau lauentzat ainbeste ajola ez duten beste aizkapide batzuek utzita, Bulda doneak beste aizkapide bat ematen du barau ta aragi-uzteak (bijiliak) bigundu ta gutxitzeko.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Baserri ttxiki ura, angoak onbu deitzen diyezten zuaitz aundiz inguratua zegon; zuaitzpetan zaldi ugari adarretara lotuak; zuaitz bitarteko zelayetan gizon asko, mastiya saldu zutenak alai ta abeslari, besteak ttxanda ittxoiten: etzan beiñere ainbeste gizaldi zelai ayetan bildu.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 - Bai, ama, bai, badira:¿zenbat ordea? eundik bi, lau, amar? ta ¿zer diyo pittiñ orrek ainbeste emendik dijuazenen tartean? an ezkonduen ordez Pellok zerbait esan lezake;¿ez da ala, Pello?.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Elizeko argiontziren batean pipa biztu al dut? edo Gurutzea lorrean erabili al dut astalarretan yudu baten antzera? Zertan utsegin dut, Yainkoaren urte gaizto, oinbeste ikusteko? Ez al zen aski niri aren eskua ukatzea? ta gaiñera berek oñaztatu dute!....

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 ¡Ainbeste edertasun galdurik! Beste itzez esaten eziñ asmatu det liberalak eta karlista gaiztoak Euskalerriari egindako kaltea.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Oben bategatik ainbeste ustelkeri ta eriotz etorri da; ta neri, Yaunak, ainbeste ta ainbeste oben eginda, ez dit ezer ere egin.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 Gezurr ontziren izena nere buruari batu eta ainbeste nekeren buruan ¿nere irabaziak atzera biurtu?.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Ainbeste nekerekiñ irabazitako diru apurrak... atzera biurtzeko...... ta.

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 Eskumendeak duan irabaziz joan zan ba anai Andres ori, eta ainbeste isitu zuan, oneraspenez baiño geiago ondotik kentzeagatik, txakurr bati bezela urrutitik botarik, ogi puska bat eman zion.

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0351 Ainbeste neke, oñaze, eta atsekabe ondoren iru ordu gurutzean egin-ta eriotz-gogorra eramanaz salbatu gaituzun Jesus ona!.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 Zori-txarrean ez neban aurkitu; eta ainbeste su-aldi euki ezkero, urten neban legez osorik eta agintari eginda, nire asmo onak aienatu ziran, da aaztu nintzan txar-egin edo legautsi, zemai ta damutasunaz.

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0041 Aita Beticoa esqueintzen dizugu Jesusen odol guciz baliosua, issuria gugatic aimbeste ongui-nai eta oñacequin, bere escuyeco escuco zauritic; eta bere merecimentu eta bertuteacgatic, erregutzen diogu Zure Aundientza edo Magestade Jaungoicozcoari,(...).

47. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0046 Beguira arretaz eta contuz inguru gucian dauzcatzun gáuzac, eta aimbeste eta añ desberdiñac dirala icustean, ecin ceundeque guci oríec utsetic atera zituen Jaungoicoaren escu eta al izateaz arritugabe.

48. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0125 Jaungoicoa bere buruari amorio aimbat becatuari gorroto dion santutasun eta zucentasun mugabaguea, aimbeste becatari gaizto infernura amildu dituena, eta bear bada gaiztaquerian zure lagun izan ciranac ere; eta zu eciñ gueyagoraño gaitzquille gaizto biurria.

49. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0314 Gazte onen buruan arguiro beguietaratua dago, Jaungoicoaren escutic aimbeste on, eta bérac alacóac, eta batez ere gracia eta Bérac bere semetzat iduquitzea artu dituelaric, becatu eguiñaz eragozpengabe bicitzeagatic, ceruco bere Aitagandic urrutiratu zan becataria: bada gazte onec bere ondasun guciac ariñquerian eta atseguiñ-contentu loi lizunetan ondatu, eta iru calte edo galera chitezcoac batean artu cituen; Aitagandic urrutiratzea, senipartea ondatzea, eta bere burua arinqueri gucietara ematea.

50. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0570 2.ampdeg; Nere pekatuakgatik ainbeste umillatze artu dezun nere Jesus.

51. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0111 Yainkoa-k bere aldez ainbeste lan egin eta ainbeste oñaze ta neke eraman zuanari Bere ondora otsegin, ta bere izena ospatu zuan.

52. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 ¿Zer zuan, ba, Elizanburu'ren etxeak ainbeste maite izateko?¿Zer? Lau aitz aundi inguruan, iturritxo bat aldamenean, baratz loreduna gertu ta txakur txiki, bat atean,¿Gutxi al da? Bazuan geiago ere.

53. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0312 Samaniego-ri ere etorri zitzayon bere chanda, eta Bergaran bizi zala asi zan argitaratzen gero ainbeste doai eman diskisten ipui edo Fábulas deritzan liburu polita.

54. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Euskerak ziñez maite ditu Etxegaraitarrak, ainbeste lan bere alde, egin dutelako; ta abek dirala-ta; Euskera bera asko goresten baldin bada.

55. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Itzaldi eder bat Karmelo'k egin ondoren, sutsu ta bizkor erantzun ziyon ainbeste maite degun Eguskitza gure lankideak, ta abegi onenaz, Euskaltzainkideak esku bigun ura estutu ziyoten.

56. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Eta sinismen au leku eta bazter guziyetan zegoan, osoro jakintsutzat zeuden askoren artean ere bai; ainbeste eze, Gaspar Skoto zeritzayon izkribatzalle aundiyak berak erakusten zuban, eta batere plametitu gabe alare: osoro gauza jakiña dala, zalantza gabea, egoan bezela eramanak diradela sorgiñak beren batzerretara.

57. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Ezagungarria, zabalgarria da, izan ere, Nekauste ederr ori; euskelzale eta euskel-yakintsu aundi batek egiña, eta antziñako aldi zoriontsuetan, Euskal-erriko eleizetan, ainbeste eta ainbeste bider gogoz abestua, pozez entzuna.

58. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Zaldiak ondo erakutsiak daudenean maitegarriak dira bai; baño ez dira ainbesterako, gauza guziak batez ere maitasunak beren neurria bear dute ta.

59. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Zorigaiztoko giza txarrak! Gure Jaunak ainbeste gorrotatzen zituenean zerbaitegatik zan bada.

60. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 Hoinbeste aiphatua zen hiriaren ikhustea, Aita Sainduaren bekhoz-bekho ikhustea, eder eta hunkigarri zitakeela ez ginuen dudatzen.

61. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0163 Hainbestereki, Jesusek oihu handibat berriz egiten zialarik, azken hatsa eman zian.

62. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Ainbeste lan egin bearrko da erri ontan euskera batu, ondu, berritu ta goratzekotan!.

63. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Gure izkuntza zeñen ederra, aberatsa ta maitagarria dan ez dakien asko, arritzen ziran lengo sei illabetetan ainbeste jira-bira euskeragatik egitten ni ikusi-ta.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Nik dakidana da, Arruit mendijan daukodan mutil aizkidiak diñoala an ondo aurkitxen dirala, ta eztiño ezer gexua; eta uste dogu, ainbeste balegoz, esan barik eleukela itziko.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Ezautu ebanean luzaroko etzala emen lurrean, Jauna'ri bere arimia eskiñirik pozik egoan ainbesteren nekiak ordaintzeko.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Euzko elez Zaldibi Milla bederatzierun eta emeretzigarren urtearen asieran, izperringi ospatsu EUZKADI`tik abertzale gustiei egiten dizutet agur gozo bat, opatzen dizutedala danoeri, anai maitiak, igaro dezazutela urte au, eta gañerontzeko gustiak zorionez beterik, eta Jaungoikuak eman deigula urte onetan bandera bedeinkatu onen menpean gauden gustiok ainbeste ansi ditugun zoriontasunak gure euzkel-erri maitiarentzat.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Lenengo egunian bezela bigarrenian ere notiñez bete-bete egin zan antzestokia; ainbesterako eze atarian askok gelditu biar izan eben barruan lekurik ez da.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Aiñ beste ots eta diar, beñola, erria zala ta, azkatasuna, euzkeria....

69. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 EUSKEL IZENAZ Emengo abertzale guztiyek ernai egon epai-etxien dagon idazkari edo sekretayuekin, gorroto aundi bat diyolako euskel izenai; beraz orrelako gauzen bat dezutenien bear diran neurriyak artu, ta ez utzi ainbeste neken ondoren irabazitako eskubiaei.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 MADALENA'KO ELEIZATXUAN Azpeitia'rentzat ainbeste oroimen ditun eleizatxuan Deuna onen eguna bezela izandu da 10 meza nagusiya itzaldi eder bat egiñik Madariaga'tar Modesta apaiz jaunak.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Ainbeste alogera ostu dautsez erriko biarrgin zintzuai.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Zelan ziñistu atseden-gozoz
usotxuak lez kabijan
egon leikanik ainbeste erri
Gorbei-osteko zelayan.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Ainbeste diru eztogu emoten batzokiak egiteko? Kirol-bazkunak bizi dira.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ainbeste aitatutako elebitza gure esku utzi digute.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ainbeste alderdi, bakoitza bere buruarekin.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Buru bakoitzak ainbeste ordeko, elkarrekin burrukan geienean.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Lixtan ainbeste bazkide abertzale izenekoak, eta itzaldira ain gutxi juateak ¿zer esan na du? Agiyan ¿ain ajola gutxi al diote gizon oieri aberriaren gauzak? Edo beren buruak ain jakintzutzat aldauzkate, zein ezer ikasi bearrik ez daukatela uste dute?.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orain urte batzuk, erri txiki batean izateko, etzan emen ainbeste idazlari, amarretaraño bagiñan... ta guziak ez esatearren, geienak ixildu ziran, baña zer guziok?: bai, bakarrik gelditu nitzan.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¡Bai ederki! Ez dakit berriz izango duten ainbeste txalo.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Antzerkiz urri, edo aukera aundirik gabe gauden ezkeroz eta aiek orri onetan agertzeko ainbeste toki izatearren, goian idatzi biar duenak idatzi dezala, baña ez bedi betarik ez duena artarako zirikatzen aritu, bestela ere naiko betegarri sortzen da-ta.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ainbeste abertzalei botatako multa guziak onela kobratzen diran jakitea on izango litzaiguke, bai, ta arren bialdu zaiguzute, nork bere erriko multen berri, ementxe azaldu ditzagun.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Azkarate'ko jaietara joan dan igandean ginjoazela sagardotegiko aurretik pasatzerakon, ango musika soñua entzunda eta ainbeste señorito guardizibillen artean erderaz itzegiten ikusita arrituta gelditu giñan.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Igaz ainbeste itzaldi ez degu eman aurten; batetik alako premirik etzegolako, bestetik Idazkaritzan lan aundigoa izan degulako: baita ere matxinada inguruan ezin izan dalako.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Bariola'tar Abein janak idatzi gaurdaño antzeztu gabea dan GOI ARGI antzerki ituna antzeztuko dute ainbeste aldiz txalotutako Eusko Etxea'ko antzezlariak.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orrela gelditu dira ainbeste ta ainbeste aur gurasorik gabe eta ainbeste guraso aurrik gabe; guziak, batere errurik etzutenak ta euren etxeetan lasai bizi zirala, eriotza arkitu dutenak, oraindañoko beste iñongo gudan gertatu ez dan bezela.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Berriz ere, norbaitek jaso bearko ditu, orrelako jardunen ondoren gelditzen diran ainbeste umezurtz eta gurasoak nun dituzten ez dakiten umeak.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Ainbeste gizon argi ta biozdun galtzen ari gara guda zital au militar españarrak piztu zigunetik, nun, ez baidakigu oraindik galeraren aundia neurtzen; ez bai dezakegu gure naigabe ta oñzeen erdian joan zaizkigun adizkide guzien izenak aipatu bederik.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Naiz Euskalerritik ainbeste Misiolari etorri, ala ere Misiolari bear aundia dago naiz Arjentinan naiz Txilen: bertako apaizak oso gutxi baidire, lantegia berriz oso zabala.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Judarrak gaizkatuak zeuden, baita aberastuak ere ainbeste gizon illak utzi zituzten ogasunakin.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Ainbeste ta ainbeste siñiste bage eriotzaren kerizpean bizi diran lurralde zabaletara begiratu-ta, gu onen argi ederretan, Jaungoikoaren argi arrigarrian; in admirabile lumen Dei (1) erakutsi bikañez eta Sakramentuz ederto ornidurik bizi gareala ikustean, arrizkoak izan bear dogu, guk esker onez beterik arako San Paulo'ren itz arek beti espanetatik darioguzala bizi ez bagara: Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jaunaren Aita... bere nai on uts-utsez, bere graziaren aintzarako, Jesukristoren bitartez bere seme egin gaitualako. (2)

91. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Maurin kardenalaren itzaldiari erantzunaz Aita Santuak ainbeste seme bere aurrean ikusteaz artzen eban poza adirazi ondoren, XIII'n Leonen idazki bikañaren goralben andiak egin eutsezan, bere irakatsiak, zuzentza eta maitasuna langille auzian bear zirala azalduaz, giza-lanak goiko intzaren bearrizana eukola agertu ebalako. Itzaldia amaitu ta onetsi ebanean, pantzetar langilleak Ziñesten dot edo Kredoa abestu eben.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Ainbeste millaka umek geyenak dubarik, gizabidea ikasten eben tokiak errauts biurtuta dagoz.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 España'n izan danik onena, ainbeste milla langille trebe ta injenieru bikain emon dituana, lur yota gelditu da.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Negargarria ba'da ainbeste basatikeri ikustea, tamalgarriago da galerazo leikenak, eta begira egozanak, galerazteko ezer ez egitea; ainbeste gaiztakeri ikusita, zirkiñik egiten ez daben biotza, gizon lez il da dagon ezaugarria da-ta.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 ?Zetan nekatu ainbeste lanean, lertuarte lan egin arren zartzaro oberik izateko itzaropenik ezin izan ba'dai?

96. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Nork esan ainbeste bagiñala.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Alako afairik gutxitan izaten da. Ainbeste mutill gazte on ta bikaiñ danak mai baten.

98. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0489 Ene Jesus maitea! Ainbeste neke-miñez aul egiñik, emen jausi zara irugarrenez lurrera.

99. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 Begiratuizu emen
onenbeste jente...
euren danon biotzak
zuretzako dire.
Bizkai-alde guztian
ete zaitu maite
beste errien batek
gureak ainbeste?
.

100. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 - Ez, ez da hainbeste.

101. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0050 Azalez, soiñez bere neba gaztearen antza eban; barruz ez ainbeste.

102. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Ala da izan be, eta plentxiatarrak arro-arro azaltzen dira mundu aurrian, eurak diñuenez ez ei da edozein plaentxiarra, bestela ikusi besterik ez dagola, lur onetan ainbeste milla-milloi bizi dirala ta plazentzitarrak lau milla be eztirala.

103. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Ainbeste urte bizi munduan; ainbeste urte Jauna otseintzen eta gogoa utsik, emaitzik gabe.

104. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta Zaldunari besotik oraturik, makalikan Señora koittaua ukat eiñda balitz bezela, eruan eban sapaillu aldendu batera, eta bularra gorata bera, esan zetsan legunki: - Mira eiñda nozu, aiñ gaztia eta jatorra izanda zu, nola bizi zaran aiskideren bat zerbidu gabe, ainbeste andrakume eder artian iñor ez dozula ospatzen.

105. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Asmoak bete egin bear dira ta orrexetarako bildu ziran, ba, Bayona'n ainbeste euskaltzale, maixu ta irakasle, danen artean erabaki sendo bat artzeko, au da, ikusteko zelan eskoletan aurrari euskera irakatsi.

106. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Ormaetxea be, bere-buru ta bere-esku da nire idazkayari erantzuteko, baña nire idazkayaren azpijan jarrtzeko ez ainbeste.

107. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0197 Onein antzekoa izan da, ainbeste kistarr, siñistea dala'ta, erail dituenen eriotza.

108. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ZALDUNA - Ainbeste gauza entzuten dira...! Jendeak esaten dituen guziak sinistu bear ba'genitu...

109. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Xatur - Ikaratu egin bait-naun. Ainbeste antzi, naigabe ta arnas-estu atera ditun! Ez diñat iñor ikusi iltzen, bañan baezpada medikuari deitzea erabaki diñagu Erroxali'k eta biok. Eta lenago ire izebari.

110. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 XABIER - Deabruak, iñondik ere, bialguntza au galerazi nai du... eta, zital orren aurka egin bear da. Txina'tarrak, ainbeste odol ixuri zun Jaunaren semeak bait-dira.... Jainkoa gurekin dala, ez dago beldurrik. Espetxean sartzen ba'naute ere, an Jainkoaren irakatsiak zabal nitzazke; eta, zertara noan jakiñez gero, ba'liteke txinatarrak berak ere nere lagun izatea.

111. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0012 Ainbeste señide ikusten ditugu negarrez, batez ere egun auetan: lanik gabe, kezketan.

112. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1333 Kemena bear du, ainbeste jende etsairen artean ori egiteko.

113. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1333 Gu ere erori oi gera irugarren aldiz, eta ainbeste ta ainbeste aldiz.

114. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0007 15- Deabru txarrak sortu zizkion
etsai zital ta gogorrak,
galdu naierik salatu zuten
asmatuz gezur galantak.
Gotzaia ere etsai egin zan
sinisturik aiek danak,
ainbeste istillu ikusirikan
itxi zitun bi eskolak.

115. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0008 18- Ainbeste neke, barau, ildurak,
auldu zuten gure Aita,
il bear zula ikusi bai zun
Jaun'ak ala argituta.
Jose Deuna'ri eskatu dio
indar askorik ez du ta,
Meza emateko aren laguntza
beretaz urrikalduta.

116. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0040 Bidetasun atsegin, Iaungoikogarria da,
biotz-ikara ezti, egimiñez ernaitua...
eskuz-eskuzko elkarketa, Izadi arloz
dana, begirada, otoi garbietan goitua,
dana, bizi-loratze, betiraunezko gogoz
dana, txingurri-lan, arranotar egobidez
biziari tenka, aundi-txikiz sustartua,
ainbeste amets arildu, barnezko eiotzez.

117. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0076 Ezagun da lantzetaz erdi-erdian jo dedala, ainbeste zikinkeri botatzen duenean.

118. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0008 6- Ainbeste aldiz amak
itz-egiten zizun,
eta zuk amari
beiñ ere ez erantzun...
.

119. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0011 16- Izkuntz-mena berriz
ez zendun agertzen;
ainbeste aldi igaro,
ta ez ziñan mintzatzen...
.

120. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0192 Hainbeste probaren aurrean makurtu egiten da Eztebe:
- Berdin. Petri kalifa izan dadila. Ni borreroa izatearekin franko libertituko naiz.

121. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 - Eta hori asko da?
- Hamazortzi oktiloi eta gehiago.
- Hainbeste?

122. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0093 Kutxatik orratza artu, egunkarien ondoan jarri ta, oei begira ta ari begira, ainbeste denboran egon zan.

123. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0087 Gabean, anai ezkonduak esan zuan bere artean: Nik emaztea eta umeak dauzkat laguntzeko, nere anaya ostera bakar-bakarrik bizi da, ez dauka nork lagundurik, ez dago ondo berak-ainbeste gari nik jasotzea; gabiko batzuek eman bear dizkiot.

124. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 Esan nai nizun, emakumeen gogoa ezagutzeko, urte asko ta asko bear dirala entzuna naiz; eta zuk, ez duzu ainbeste urterik.

125. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 Lege on bete izan balitz, ez genian ikusiko ainbeste oker eta odol-ixurtze.

126. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0204 Onela, bi nai-ukaite gaizto autatzekoan, adibidez, gizona edenez ala burdiñez il, olakoren ala alakoren landa ebatsi, biak al ukan ezkero; atsegiñez lizunkeria erosi ala dirugosez dirua gorde; zirkura ioan ala ikustegira, biak egun berean gertatuz; oraiño, besteren etxean ebastea, al ba ledi; urrena, ezkon legea austea, aukera dalarik; azkenik, nai-ukaite oriek oro une berean gerta ba lediz ez baititezke batean egin zatitzen dute anima lau edo geiagoko nai-ukaite oriek, ainbeste gauza ukan nai baitugu.

127. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0160 Alako batean, ainbeste aldiz eskatutako baimena eman dio.

128. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0192 Apezpikuaren urrengoak, Gotzai eta bizitza guztiko Jema'ren aitor-entzule zan Volpi Jaunak berak ere, egia da, etzeukan gezurtitzat edo gaiztotzat ainbeste aldiz bere onetan belaunikatu zan gazte ura, ez.

129. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0328 Santu diranak eta oinbeste ez diranak ere bai, garbitasuna goratzeko gauza arrigarriak esan dituzte.

130. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0328 Iñorako baño obeto datozkigu onerako Aingeru-Zaitzalleak gure gazteari esandako itz auek: Goren-gorengo zure birjintasun garbia dalata, ainbeste doai edo esker ematen dizkitzu Jesus'ek.

131. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Geroago berriro atsegiñez oroiterazten dizkigu Luka'k orduko elkar-maitakuntza eta eza: Ainbeste siñestunen biotza, berriz, bakarra zan, baita gogoa ere; ta iñork ez zion beretakorik ezer bere zunik; guzia guzientzat zitzayen, ordea (IV,32).

132. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Bestalde, Yesu'ren agindu nagusiaren zaiña ta muiña bere egiñik zitun Luka zindo ta samurrak; ta osotara betetzen zutela lenengo siñestunek tutulurik ikusten zun: orain guziak bat ziran (44) dio; gero, berriz, ainbeste siñestunen biotza... bakarra zan, baita gogoa ere (IV,32).

133. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Ez gerala oraindiño errealidadera jausi ematen du, ainbeste zanpatuen galera ain garbi ikusita, bertanbera uzten baiditugu.

134. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Lenango bigun ibili bada
asia da gogorretik,
Bustian paltik eztegu orai,
nekatu zan legorretik.
Asperraldi bat artu bearrak
izango gera orratik,
Onetik egin duen ainbeste
egitezkero txarrenik.

135. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0022 Gero jarraituaz, dio: " Ziur ziur gaude mundu guziko kristau guziak edonun izan, ainbeste neke eta naigabetan murgildurik dauden Ungaro anaiakin batera (...).

136. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 15.- Zorionekoa izan da, beraz, arestixean esan bezela; ni ez ainbeste; bidezkoa izan baitzan bizian lenago sartu bezela, lenago ere irten ba'nintz.

137. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Etzan euskeraren alde ainbeste ta ain ederkilan egin zuten Zarauzko gure prantziskotar Mixiolarien taldekoa izan.

138. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0015 Ainbeste ikasi ta alako lagunak zeuzkan gizonarentzat, Gipuzkoa'ko beste geienen aurretik jartzea etzan gauza zalla izango, baña Iturriaga apala zan berez, buruan etzeukan arrokeririk.

139. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0027 Guk verbo dativo dalako zait, zaizu, orrekin oinbeste naspilla gabe gauzak esaten ditugu; dit, diot eta oiekin ere bai: Vox eum defecit = Mintzoak utsegin dio.

140. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0052 Alberto Aundi ta Tomarekin Aristotelesen pilosopia erabat nausituko da erdi-aro zear Platonena, ainbeste urtez Agustiñek eta len eskolastikoak erabillia zokoan geldituko da aldi luze batez.

141. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0044 Erakutsiriko ainbeste gauz auek filosofoki epaitzen baditugu, jakiñik dago erren egingo dutela anka bietatik.

142. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0030 Bekatariaren eriotzaz, eta onek orduan izango zuan larritasun ta desesperazioaz itz egitean, esanaz, ordu ura etorri ezkero, etzegoala geiago betarik Jainkoagana biurtzeko; adieraztean, zein zorrotz eta zuzena izango dan Jainko Juezaren aurrean bakoitzak eman bearko duan kontu zearoa; ta zein ikaragarria izango dan pekatariaren egoera, amatu ta serbitu bearrean, ainbeste aldiz, eta ainbeste eskergabekeriz ofenditu ta despreziatu zuan bere Egillearen aurrean, aizken epai betiraundikoa aditu ta kunplitzeko; aditzea berari batez ere ain argiro ta biotz irazequiaz itz egiten, sekulan akabatuko ez diran millaka ta millaka eternidadeko urte aiezaz, arriturik, bildurturik ta ikaraturik guztiak penitentzia egitera mugitzen ziran.

143. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0052 Baita ere iñoiz bere baitan mintzatzen entzuten zitzaion: Ay Agustín, Agustín, ainbeste mesede ta urrikaltasun artuta, nola Jainkoari bear bezela esker onak emango dizkiotzu?.

144. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0006 Orrela gertatuko da noski beintzat itxaron eta etengabe eskatu bear degu Andra Mariaren goieneko bikaintasuna denen begi aurrean argitan jarri dedilla; Arenganako zaletasuna geroz ta geiago bizkortu; ta kristau-oiturak, aldi auetan ainbeste okerbidez arriskuan, gure biotz-barnean eta gizartean indarberritu ditezela ta besteentzat, egibide ta onbidetik okertu diranentzat, eredu ta ezten biurtu.

145. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0024 Bereala entzun zuen ots zoli esaten: Ni zure billa zerutik lurrera jetxi nintzan eta zure gañean nere begiak ezarri nituen auxe dalako nere poza eta atsegin guzia: ondatua dana goratu, pekatuz soildua garbitu, eta emen beitian ezer-eza dana, goiko graziaz, aundienetakoen artean ipintzea. Margaritak galdera berean zion: Jauna, zergatik neri, pekatu aundi oni, egin dizkidazu ainbeste mesede?.

146. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0019 Ainbeste nekeren buruan ekarritako semetxoa, goizetik gabera galtzea, ezta errez aztutzeko kaltea.

147. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Argatik noski, iñundik ere, ainbeste urteen buru, gelditu zaigu bizi-bizirik gure errietan alako esaera jakin auxe: BERTSO BERRIAK, XENPELAR'EK JARRIAK.

148. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Batek baño geiagok esango du, bere beiak ez dutela ainbeste graduko esnerik ematen, eta egia da.

149. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0107 Orduan nola eksplika organismoen hedakuntzan gertatu diran hainbeste ta hainbeste bereizkuntza? Bada, organuetaz baliatze edo baliatze-ezak organismotan aldaketa heredigarririk sor dezakeala onhartuaz.

150. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0095 Ainbeste naigabe eman digun eta, uzten ez bada, geiago emango dizkigun lan ori, utzi.

151. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0199 Adimenak esaten dizun eta biotzak agintzen dizun bezela jokatuko bezendu, lurrari aoz josita biziko ziñake beti, eta ar zikin itxusi ta nazkagarri baten antzera auspeztuta, ainbeste jasaten zaitun Jainko orren aurrean.

152. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0160 Ainbeste maite ziran alkar.

153. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0281 An zegon Noe, Jaungoikoak ainbeste maite izan zuana.

154. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0281 Antxe Abraham, eta Isaac eta Jakob, erri aukeratuaren asaba zarrak, Jaungoikoa ainbeste maite izan zuten gizon zintzoak.

155. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0281 Antxe ainbeste eta ainbeste Igarle, eta gizon on eta emakume santu: Judit, Esther, Errakel... Azkeneko denboretan an sartutakoak ere bazeuden: Iru Erregeak, Simon zarra, Zakarias, Elisabeth, Juan Bautista... eta guzien artean santuena, eta maiteena San Jose, antxe ura ere.

156. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Egia, bai, zuk ere goxoago egin zenezaken Antigone'n bezala naiz artikuluetan bezala, oinbeste itz zail elkarren ondo samarrean metatu gabe, itzulkizuna berez zailla danean.

157. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Zuk ikasientzat egin duzu, ez erriarentzat; baitakizu aldez aurretik erriak ez detzakela ulertu oinbeste ta oinbeste aspaldiko itz.

158. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Ez irabazlerik eta ez garaiturik ez da; oinbeste bide ondoren orko sei, zazpi edo amabi segundon gora berak ez du alde aundirik.

159. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Frantziako Erreboluzioa ezkero, ainbeste ideia berri erne ta errotu dira sakonki gaurko munduan: adibidez, giza-eskubideak zaitu bear dirala, presunari itzala ta errespetoa zor zaiola, giza-kontzientzia beartzea ez dala zillegi, t. a..

160. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Komunisten arteko jakintsuak ez omen diote ezeri ainbeste bildur, nola objetividadeko pekatuari.

161. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Gaur ezin dugu asmatu nola ainbeste mendetan Elizak euki izan dituan bere semeak Kristau Dotriñan geiago eskolatu gabe.

162. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Txejob da gaurko gaztediarentzat Koltxetob'en antipoda edo ankaz-ankakoa, ainbeste urteak zear Errusi'ko kultur-bizitza antzutu duen konformismu orren areriorik zorrotzena.

163. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 ¿Zergatik ezta baserritarrentzat jartzen, beste lantegietan lan egiten erakusteko jarri diran ainbeste Escuelas de formación profesional?.

164. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Izan zituan beste kargu ta erri aundigoetara aldatzeko egokiera onak, baña aintzakotzat ere etzituan egundaño artu, eta antxen, larogei ta lau urte zituala milla ta zortzireun da ogei ta laugarren urtean, berak ainbeste maite zuan Mutiloa'ko Elizaren babesean eriotzaren azken loak artu zuan.

165. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Ez dakit nola kalte egin dezaioken ainbeste astakerik iñori, zerbait ikasi duanari beintzat.

166. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Arnold'ek erantzun ederra ematen digu idazti ontan; aldatu bear dana ez da ainbeste erakusteko era; baizik erakusten dana aldatu bear da beste bide batetik zuzenduz.

167. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Eta, posibleki, baita ere, kristau guztien antzera, mundu-gizon billakatu den zerutar eskale bat, mixeri, auleri eta erantzun gaberiko ainbeste graziren erdian.

168. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0047 Azkatasun au euskeltzalientzat izan da, geroztik eta gaur batez ere, azkarki yakitzen ditugun ainbeste ta ainbeste esakera, itzen eta aditzen yaurbide, atzizkien esanai eta abar iturri ugaritsua.

169. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Onaindiak berak aitortzen du sail orren asieran ainbeste olerki iritxi dirala guregana idazle garaien diruditenak, izen gabe iritxi ere.

170. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Argatik batzuetan nere buruari esaten diot nere arbaso zarrenak ez balute beren izkuntza galtzera utzi, ez nuela ainbeste lan egin bearko euskeraren ikasteko.

171. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Ainbeste goratzen nauen Euskaltzaindiari, nola obeki eskerrak eman?.

172. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Ez dute erakartzen noizpait hain beste urduritzen zuten galdekizun haiek ere.

173. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0123 Antxe, Arantzazu'ko bakardi paketsu-paketsuan; erri aundietako zarata ta ixkamilletatik urruti; gure Erriaren Zaindari zerutar dan Amaren beroan; ainbeste ta ainbeste lan Euskeraren alde egiten duten AA. Prantziskotar aien etxean.

174. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Ainbeste milla urtetan ez atzeratu, ez aurreratu, ez gelditu....

175. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0131 Zure aita ere, bai, maite izan det: bañan oinbeste urte dira Yan Pierrekin bizi naizela....

176. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0054 Eta txamarreta gabe sartu zen Donostian olio-saltzalea; bat izan zen, bakar bat, ainbeste aldiz asto gainetik erori zena.

177. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0101 Bestenaz fite luzkek galduak, hainbeste mutiko tzarren erdian.

178. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0011 Eta are geiago estimatzen zuen gure izkiriazailea, ainbeste eskale nardagarrien artean, beretako nioiz ere etziolakotz deusik eskatu.

179. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0272 Cer poza artuco zuan emazteak, aimbeste demboran campoan izan da, bere senarra icustean!.

180. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0045 Ainbeste gizon munduan zear
daude gaur goseak iltzen,
ta beste asko beren patrikan
milloi sendo asko biltzen;
gezurra esan eta ez dira
besterekin errukitzen,
Aita Santuan nai aundi ori
ez dute asko betetzen.

181. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0071 Gabon-eunian ibilli giñan
etxerik etxe kantari,
t'ondo eitiak ez du baliyo
gaur zenbait person-klaseri,
pezet'at artu ta eskalletan
ainbeste mutil-sallari
begiratu zorrotz egin zigun,
nunbait pen`eman areri,
orrelakuak eztiyo emango
ardotako gizonari.

182. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 - Ni ere ederki lertzen nau orrek; biar lanera goiz joan bear eta orregatik ainbeste denbora lo egin gabe.

183. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 Ainbeste kopla " barik ezkondu gintzazan.

184. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 - (Barzelona'ko Kondeak ). Eztakit euskera, baña antziñako izkuntz ortako itz asko ezagunak dodaz ainbeste urtetan egiñiko itxasibilkeratan euskaldun mariñelei entzunda.

185. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Españar naizen eskero ta geyago Dinastiako herederoa nazan aldetik bearrezkoa dot ainbeste balio dauan euskal izkuntzan nire interes andiena imintea.

186. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Egunero aietatik dijoan jardunak ainbeste buru zuzentzen ditu.

187. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Oargorri da De Gaulle'n inguruan ainbeste Judu izatea, orain gobernuko giderrak eskuetan dauzkatenak: Jasques Soustelle, Michel Debré, Maurice Herzog, e.a., e.a.

188. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Jasanak jasan, ainbeste urteen atzipe, neke ta biotz miñen gañetik itxaropenaren dirdai biziak begietan ñir-ñir egin oi badizute oraño, ordea, zatoz nerekin; egidazu lagun idazki onen ausnarraldian.

189. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Orra ba, ainbeste urte barru, gizona ez da asko aldatu.

190. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Beraz arritzekoa ote da-ba ainbeste gazte ta gizon galduak ikustea? Gaurko aurrerapenak sasi-jainkotzat artu dituzte, ta sinisgogorkeriz lasaiago bizi omen diranez, Jaungoikoaren jabetasuna lotsagalduz ukatzen dute.

191. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Eztozuz zeuk ainbeste neke ta lor erabilli zeure bizian, eztozuz ainbeste izerdi bota, euren geroko ondo izanerako, eurek eraz eta aberats iztearren?

192. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Esan eta egin.Baña alperrik, guztiak ao batez ukatu eutsen aitari eskatzen eutsena, batxo be ezegoan aitaren bizia luzatutearren ainbeste neke miñik artzeko.

193. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Eta zegaitik urteten dabe ainbestek kampora?

194. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Orain beste gauza bat.Inglaterraren menpean ainbeste urte egonda gero, gorde aal izan dozue zuen verbeta zaarra?

195. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Eta ainbeste sufrimentu ikusi ta ezagutu dauzan gizon onen biotzean lora bat erne da: Itxaropena.

196. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Euskalerria badauka kultura bat euskerarengandik datorkiona, ta kultura au ainbeste arrazoiengatik aultzen eta iltzen ari da.

197. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Krisis ori ez da euskerarena bakarrik, ainbesterena.

198. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0034 Dantzarixok, or dabiz, aguok siketu, miñe be, aiñbeste denporan aixe preskue artzen ez, bustixe... Pasodoblie bostgarrena joten dau gatz-ban'ak, eta....

199. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0115 KAPI.- Zegaitik diñozu?
TOBA.- Ainbeste ezaguera ba dozu, bera be etorri lei biok agurtuten.

200. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0114 Urte askotan eta asko ikasi bear da orretarako... eta zure buruak ainbeste ikasketa iraun ezin badauz, umetxu?.

201. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0123 Josepa.- Itxi egizuez aldebatera ainbeste barriketa eta jolastu dagigun.

202. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0114 Gizona zenbat ta apalago
ainbeste aundiagotzen,
esker oneko damutasunak
zerura dira igotzen,
Jaungoikoaren biotz maitekor
zuzen-zuzen dabe jotzen,
gure obenez itxita dagon
parka iturri zabaltzen
.

203. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0112 Ausnartu galdera au: Zergatik uste duzu zuk, aldikada ontan, ainbeste ta ain ondo lan egin dugula?.

204. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0048 Ara; gizonari (zeuri, zuetako bakoitzari), oraiñartean esan ditugun gauzegatik, eta bere zentzunak ainbeste azi ta luzatu diralako, izen berri au jarri genezaioke: RADAR-GIZONA.

205. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0078 Hainbeste maite izan gaituanez gero, Eukaristian geratu da betirako, gure janari izateko.

206. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0025 Niri dagokidanez, Erramon, oso lodi nago (zelako zoritxarra) Paulina izekoak hainbeste ogi eta txokolate jan eragiten deust eta.

207. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0135 Batzuk goi-maillkoak, besteak ez ainbeste, baiña, danetan daurkikegu, aldiberako gure (guda-aurreko eta isil-ondokoz gañera, egunotarañoko) olerkigintzaren lekukotasuna, aren etenbako ekintzaren lorratza eta aren idazkeraren euskalduntasunezko yasa.

208. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0139 Euzkadi egunerokoaren euskerazko atala izan zan ainbeste gutarikon ikastola.

209. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0139 Eta, ainbesteren artean iraultzalleak sortu oi dira, danetariko asmo eta erabidez....

210. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0057 Azpikeriz niardun bein,
asmoak ezkutuz gorde
bear eta aztarrenak bil.
Baiña ainbeste txalorekin
bide onean bai nabil, (...)
.

211. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0072 Bond'en neskak deitzen diranak, ez nabe ainbeste larritzen.

212. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Hainbeste be, ez. Aspergarria litzateke.

213. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Beste alde baten: Kristau guztiak diranak dirala izan dira deituak santutasunera; bakoitza bere bidetik eta ainbeste bidek indartuta.

214. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 Eguzki-izpien azpian ainbat egaztik zirkin dagie, danak alan be ez dira asmakari; gugandik urrun il zan Odis, eta zu be aregaz batera galdu ba'ziña oba, arela ez zeunke esango ainbeste iragarkizun, ezta Telemako sumindua zirikatu be, bezuzaren bat etxera bialduko dautzula-ta.

215. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Danak aiztu ziran beragaz, len ainbeste goraltzen ebenak, orain ez ziran agertzen.

216. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0036 Ainbeste maite duan bere jaioterria berak barruan zituan ames guztiendako txikiegi da, eta irten beharra dauka.

217. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0068 Errien artean ere, euneko ainbestetakoetan, ezbardintasuna igarten da.

218. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0047 Honegatik, Txirapozutarrak baeuken aspaldi aspalditik arteetarako joera eta Josemari Uzelay, 1903an Bermion jaio bazan be, Txirapozutarra zan amaren aldetik eta arte zaletasun giroan etorri zan mundura, gurasoegandik hainbeste portzelana, pintura lauki eta esku-izkribu zahar jaso ebazanez.

219. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0186 Miranderen ideologia hainbeste nazkatu eta sufritu egiten eutson euskaldun zintzoa ren ideologia osoaren aurka joatea da (antiideologiaren ideologia): Bere bizitzan daukazan eredu guztiei barre egin, protestazko irrintzia (heriotzak berak ere errespetorik merezi ez deutsolarik; bere aurka lagunarena danean, bere alde etsaiarena danean, bere ukazioa bizitzaren ukazioaz batera Nil igitur mors...en) eta puritanismoaren kontra sexoa eta borroka kolore guztiekaz.

220. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0013 Asko nekatu nintzan idazten dau eta, zeozer nintzalakoan, negarrez eskatzen neutson Jaunari ipiñi egiola ainbeste gatxi esia ().

221. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0059 Eta azkenian, saio guztian hainbeste aldiz errepikaitten dan keiñu hori, dantziaren izatiaren arrazoi nagusixa bihurketan dala esan leike.

222. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Askok itanduten dabe: Sota'k euki zitun ainbeste itxasontzien artean, zelan ez eban Ondarroa izenagaz bat bedeinkatu?.

223. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Ainbeste berotu ete ziran iñoiz odolak?.

224. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0011 Kokoaren eragiña orrela ez da ainbeste birikietan zabaltzen, eta ordu gitxiren buruan saietseko miña beratu ta txontxondu egiten da.

225. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 - Zergaitik dago hainbeste sufrimentu munduan, Jaungoiko Aitak gure zoriona nahi badau?.

226. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0005 Ikako erabideak bizkaierazko aditz igarokariari (transitiboari) ez dautso ainbeste ikutu, baiña zerbait bai.

227. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0067 Ainbeste erriei askatasuna ekarri eutsen Versalles'ko Itunbenak ez eutsoen mezederik egin Irlanda'ri.

228. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0011 Bost egun geroago, ainbeste andiesten zuan Napoleon Bonaparte-ren illobia egoan Les Invalidesera jo eban.

229. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0022 Asmoz... ez hainbeste emaitzez ostera.

230. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Lenengotan, sakristi osteko salea eben erakus-toki; baiña ikasleak ugarituaz joiazalako, txikia zan ainbeste gazterentzat.

231. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0331 Ainbeste lan dituzu Donostia'ko La Obra Máxima-n, nik toki eder aren istoria dala-ta bialduak.

232. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 Ah, bai, bere klarinetea, hainbeste gustatzen zaio... (Klarinetea lanpara batetik zintzilik dago. Rosak jasotzen du lanpara eta Antonioren aurrean jartzen du). Lanparatik zintzilik utziko dugu, honela arnasa hartuko duzu eta nahi baduzu jo ere bai. (Ahotik serbileta kentzen dio eta klarinetea sartzen. Antoniok hatzamarrak mugitzea lortzen du, klarinetearen tekla gainean eskuineko eskua ezarriz eta honek hots zorrotz eta baxuak ateratzen ditu blues-sekuentzia baten gisa klabe groteskoan egoera komentatuz).

233. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0029 MAIALEN - Ez hainbeste ez... Zer nahi lan badiat... etxeko seme ttontto horren gatik... eta etxekandrea berriz beti oihuka, nagusia, ahal den pilda, beti nexkatxen ondotik... bai! ederki nauk!...

234. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0022 D. F.- (Paperak erabiliz). Jesus, Jesus. Hainbeste lan!

235. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0110 ERROSA - Ez, ez dut hainbeste esan nahi izan. Ez zaitez larritu. Balendin. Oraindik ez dut uste ezer seriorik dagoenik, baina badaezpadan kontuz ibili beharko gara. Erne egon beharko dugu.

236. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0125 BALENDIN - Ez!. JON - Bai!. Bestela ez dago traturik. Eta gertatutakoa denek jakingo dute, zuk hain beste maite duzun familiaren izen ona hankaz gora botako dut.

237. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0074 TXISTU - Ederra atera zait ollotegitik ollanda. Eta honetarako bizi izan naiz ni hainbeste urtetan ardo goxotik eta amodio gazitik aparte?

238. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0190 IMANOL: Hainbeste urteko kontuekin gogoratu egiten zara oraindik? AMA: Esango didak.

239. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0085 (Margoturik den irudiari begira). Hik irten duk ederra! Etxe honetan egin dituan urteak behartsu bat bezala igaro alajaina, hainbeste diru izanda? Nik izango banitu... Berrogeitamar milioiren jabe banintz, nere aita eta ama eskuak luzaturik nituzke berehala... Bai horixe! (Unetxo bat isilik egon ondoren). Aurrenengo jazki dotoreak erosi eta ondorenean munduan zehar alde batera eta bestera ibiliko nintzateke.

240. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00002 Baina zin egin zuten, ontz bat, zuhaitz bat eta txitxiburduntzi bat lekuko zirelarik: toki hartara ez ziren berriro itzuliko hainbeste oker zuzentzeko bakoitzak zerbait egin ez zezan bitartean.

241. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00065 Gurasoak ez ziren hainbeste kezkatzen.

242. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0054 Hainbeste aldiz esanez gero, enarak baietz esan zion.

243. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0098 Nire errotan ez da hainbeste gari igotzen.

244. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0014 b/ Otoitza denak irakurri, azpimarratu eta elkarrekin otoiztu: JAUNA, HEMEN GAUDE GUZIOK; ZUK BAI MAITE GAITUZULA!
HORREGATIK EMAN DIZKIGUZU HAINBESTE GAUZA,
HAINBESTE ERREGALI, HAIN BIZITZA EDERRA!
GUK, TALDEKO GUZIOK, ZURE ONDASUN HAUEKIN
FRUITU UGARI EMAN NAHI DUGU, ZURE LAGUNTASUNAREKIN.

245. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0020 Etxe-tresna zaharrek honelako matxura ugari izaten dituzte eta aspertu ere egin zintezke hainbeste aldiz indarra kentzen dizula ikustean, baina kontuz: ez ezazula ken inolaz ere tresna hori, ze, debekatuta egoteaz gainera izugarri arriskutsua ere gerta dakizuke.

246. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0050 Eta eskerrak hainbeste beldurtzen gaituzten marrazoak ez diren gure inguruan bizi.

247. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Eta hau are ezinbestezkoago egiten zen euskara bezalako hizkuntzarekin, hain zuzen ere hemen haurrak jarriagoak baitaude entzutera edo elkarrizketara eta ez hainbeste ikustera edo idaztera.

248. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0025 Horrela eginik, ez da hainbeste aire satsutu jaurtikitzen eguratsera, eta hau garbiago gordetzen da.

249. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Elurretan, ez zara hainbeste hondoratzen, arrabilak oso zabalak ez badira orkatiletaraino gehientsuenik; aurrerantzean ez zaizu sartuko elurrik botetan.

250. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0130 Onartu gabeko ikusi eta hainbeste egunetarako letrak: Deskonturako hobariak ageriko egunak dira, hauei 8 egun kenduko zaizkie Bankuak hobaria ematen badu.

251. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0037 Baina hainbeste gezur esanaren poderioz, fantasia agortzen ari zitzaion.

252. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0191 Zergatik aldatu dira hainbeste pintura, arkitektura eta eskulturgintza?.

253. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Bigarren hipotesiari buruz zeure ondorioak eta zuzena ala okerra den eritzia aterako zenituenez, hirugarren eta laugarrenei buruz bateraki ari gaitezen: 3. eta 4. hipotesiak: Biotatik lehenenak, erasotzaileak hainbeste eta hain elkartuak zirenez, ez zutela armen bidez agindu beharrik dio, eta besteak guztiz alderantziz, hain gutxi eta elkarren artean hain bananduak zirelarik ez zutela armen bidez agintzeko indarrik.

254. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0088 Hainbeste kable, zertarako?.

255. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0082 Aitzitik, gorabeherak ohi daude, hainbeste faktore desberdin tartean direlarik (batzu neurgailuari dagozkionak, beste batzu behatzailearen kausaz,...).

256. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0360 Azkenez, badirudi, Metroaren obrak, hainbeste itxaron ditugunak hain zuzen, aurten hasiko direla Erandion.

257. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0018 Hainbeste janari emateagatik, idia estulka hasi zen eta Barbantxo gezi bat bezala irten zen bere ahotik, kriston kolpea hartuz.

258. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0001 9....... atsegin zaie, baina...... ez hainbeste. (Mutil, neska).

259. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Geroztik hainbeste egin dira: Plentzian, Zarautzen, Bidarrain, Leitzan, Uitzin.

260. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Euskaltzaindiak ez du uste gaur behar diren hitz guztiak sortzea berari dagokionik edo hainbeste alorretako izenak euskaraz nola esan behar diren berak dekretuz eta bana-banaka erabaki dezakeenik.

261. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0003 - Jo, jo! Horregatik ditu Ajmendek hainbeste kanika gaur!.

262. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0010 Ez zekiten oihaneko zein lekutan zeuden, inoiz ez bait ziren etxetik hainbeste urrutiratu.

263. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0109 Zer nolako gizasemea dator hona, hainbeste urtetan gizasemerik etorri ez den toki honetara?.

264. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0170 Eta jostailuak, hainbeste zeuzkatenez, ez zekiten hauekin zer egin ere.

265. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0021 Ez, ez zuen izan behar hainbeste.

266. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0146 Legarrak *legar harri zati txikiak (grava) kirris-karras egiten zuen hainbeste oinen azpian.

267. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0092 Gaizki zeukaten oso horrela, lantokiaren zain hainbeste denbora, beti alde batera eta bestera.

268. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0038 - Nondik dakizu hainbeste berri? - Hara! Pozten naiz galdera hori egiteaz.

269. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0081 - Ihes egin izan ez balit... hainbeste gustatuko zitzaidakeen karramarrotxo bat etxera eramatea! - Baina Ardiak soilik barre erdeinagarri bat bota eta bere puntuarekin segitu zuen.

270. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0124 Han doa! Buruz behera, beti bezala! Hala ere, nahiko errez altxatu da... hori gertatzen zaio zaldiaren inguruan hainbeste gauza zintzilik izateagatik...

271. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 (Eta hainbeste bultzatu ninduen!, esango zuen geroago, ahizpari jaiaren istorioa kondatzen ari zitzaiola.)

272. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 Izan ere, nahikoa zaila izan zitzaion bere tokian irautea mintzaldia botatzen ari zen bitartean: hainbeste bultzatzen zuten bi Erreginek, alde banatatik, ia-ia igo bait zuten airean: - Eskerrak itzultzeko altxatzen naiz... - hasi zen Alice; eta benetan altxatzen zen hitz egiten ari zela, hazbete batzu; baina mahaiaren ertzari eutsi zion eta berriro lurrera jaistea lortu zuen.

273. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0171 - Lehen egia gora eta behera, hainbeste hitz eta hitz gastatzen zenituen.

274. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0208 Bakartate moeta asko daude, baina Momok bizi izaten zuena oso gizon gutxik ezagutzen dute, eta are gutxiago hainbeste indarrez.

275. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0056 Komunio Handirako ez zuten hainbeste Dotrinarik ikasi behar.

276. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0088 - Beraz, jarriko dizut, ezta? - Bai, gizona, ez nago hau gabe joatekotan! Alabaina, hainbeste gastatzeko asmotan ez naiz etorri eta karteran berrehun mila besterik ez dauzkat....

277. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0057 Bere haurtzaroko kaleetara itzuli zitzaion une batez oroimena, hainbeste zorakeria, gaiztakeria, asmakizun, jostaketa eta txilipurdi egindako kaleetara....

278. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0080 Alde batera, hobe gainera, ez omen ziren-eta zutik mantentzeko gauza ere, hainbeste deabrukerien menpeko sentituz.

279. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0007 Denborea igaro zan, eta basoko sasitza ugaritu zan, gaztelu ttikia ia osorik izkutu arte hain beste adarren atzean.

280. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0010 Neska haren edertasuna hain beste zan, printze dotorea ia arnasa gabe gelditu zala.

281. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0010 Printzesaren aurpegian ere hain beste ontasun, eztitasun eta begikotasun ikusi zuen printzeak ezin zuela mosu bat bekokian ematea erreprimitu.

282. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0020 Bai, zaldiak nekatu egiten ziren hainbeste korritzearekin.

283. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0017 Erdi zoraturik, bere buruarekin hizketan hasi zen: - Akabo gure neskatila, hainbeste maite nuen aingerutxoa... Akabo betiko! Zer egin behar dut (...).

284. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0116 Hainbeste zaunkaz asperturik azkenik haserre astoak: - Itxoin ezak pixka bat, hi! Emango dik nagusiak esnatzen denean.

285. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0028 Ia autorik ez zen garaikoa eta amona hainbeste txoratu zuten lau hegaletako hegazkin haien hasierakoa.

286. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0199 - Hainbeste eta hainbeste legoa korritzera obligatu behar gizona!.

287. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0098 Ilobatxoak galdetzen dio orduan amonari: - Aizu amona, hain pobreak izanda nola eros zitzaketen ba hainbeste haur?.

288. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0026 Hainbeste diru ikustean, ama pozarren jarri zen eta bere semea ez zela berak uste zuen bezain leloa pentsatu zuen.

289. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0063 Apur bat aurrerago harritza bat aurkitu zuen eta hauxe pentsatu zuen txita erdiak: - Hainbeste harriren artean neu nekatuko naiz.

290. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0088 Hain luzaroan elkar ikusi gabe, elkarren berri ere jakin gabe egon ondoren, hainbeste neke, oinaze eta nahigabe jasan ondoren... berriro elkarrekin, berriro Euskal Herrian, berriro etxean!.

291. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0028 Ez zen ahaztu hainbeste lagundu zion beste emakume xahar hartaz ere eta, behin azaldu zitzaionean, enpeino handiak egin zizkion egun hartan bere ondoan ikusi nahi zukeela esanez.

292. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0011 Hirurek hamazazpi puntu atera zituzten hainbeste denboraz jokatu ondoren.

293. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0009 Hainbeste probokatu bazuen ere, berarentzat ez zen Patxi baino mutil ausartagorik herri guztian, berbera kenduta, jakina.

294. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0053 - Hainbeste neke hartu eta alferrik.

295. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0018 Hainbeste burla eta txantxa artean, Patxi ia ia lagunik gabe geratu zen garai hartan.

296. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 - Ai, ai!- oihu egin zuen Txipik, hainbeste zapalketaz asperturik eta estutzen zuen atzamar hari mokokada handi bat emanez.

297. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 Oraindik ez gaitu arduratu behar hainbeste kontzepturen edukinak, hemen hizkuntz expresioaren musikalitatea eta fonema batzuren artikulazioen pertzepzioa lantzen gabiltza.

298. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0024 Luzean hainbeste eta metro bete alturan.

299. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0105 Tomek ordea, ezin zuen hainbeste denbora geldirik egon.

300. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 - Guk hegazkinez hainbeste denbora behar badugu zenbat egiten ote zuten antzinako erromatarrek itsasuntziz? - Hala ere, erromatarrak dela bi mila urte pasa Euskadiraino etortzen ziren.

301. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0114 Lapurrak ongi jakin behar zuen hainbeste garrantziko orri horiek non zeuden.

302. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0160 Baina hala ere han zeuden hainbeste balio zuten paper haiek Gorkak berreskuraturik. Zoragarria zen.

303. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0035 - Zertarako ote dut nik hainbeste urre? zioen bidean.

304. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0171 - Eta ardiak? - Ez al nauzue olatuetan lanean ikusi? Han ziren ardiak! Bati heldu eta bestea utz, aukera bazen han. - Hainbeste?.

305. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0030 Hainbeste hurbildu ziren animaliengana, non izuaren izuz zoratu behar zutela bait zirudien.

306. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0111 Lau asteren buruan korsariak behin betirako abiatu ziren Ozeanoaren kostaldeetatik, seirehun eta hamabost zamaritako * ZAMARI: karga eramateko mandoa convoy batekin, hainbeste ahaleginen fruitua eramanez.

307. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0084 - Nigatik hainbeste sufritu duen agure gizajoa orain besarkatu ahal izango dudala pentsatze hutsa ere gezurra iruditzen zait.

308. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0128 Bazekien bere fama geroz eta handiagoa zela, baina... Hainbeste jendek eskaintzen zion bere konfidantza...; ezin zuen hutsik egin.

309. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0148 Une garrantzitsu hartan bere ondotik nola harrapatu zioten ezin zuen ulertu. Hainbeste denbora zain eta gero...

310. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0106 Hainbeste maite zaituenaren oroigarritzat gordetzearen ohorea egidazu, esan zion.

311. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0077 Halaz guztiz ere, nire lagunek, erretorerik aipatu gabe, bestelako arrazoi bat azaldu zuten bisitarako, alegia beti nire zai egon behar izaten zutela zinerako geneuzkan hamar kilometroak egiten hasteko; pelikula erdizka ikusi behar izaten zutela nire erruz, eta hori ez zela fundamentua, hainbeste bide bizikleta gainean egitea gero pelikula nondik ote zihoan asmatu ezinez ibiltzeko.

312. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Gezurrezko andere hori bilatzen ari da orain karrikako begitarteetan; hainbeste ile labur, beltxak gehienak; sekulan behar den hura.

313. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0018 Bihotz taupadak kontatzen dira: deskantsu osoan lehenik (ohetik jaikitzean egokiena), hainbeste flexio egin ondoren gero, eta azkenik ariketa hor bukatzetik hamabost segundutara.

314. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0025 - Orduan ziur nago ez direla garaiz helduko, andereño izatea hainbeste gustatzen zaienez....

315. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0132 Eta ez duzu nahi izango hainbeste maite duzun mutila soldadu talde baten aurrean ipini eta fusilatua izatea, ezta? Madalen izutu egin zen.

316. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0012 Itsasuntzira bihurtzeko banandu egin gara, bakoitza bide ezberdinetik hel zedin, eta horrela, era gris eta triste batez bukatu da hasiera batetan hainbeste amets zoro sortu erazi zidan abentura.

317. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0066 Hainbeste garbiketaz eta umealdiz Umealdi: embarazo gastatu samarra.

318. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0018 (Barulloren eskuetarik baso-botoilak hartzen ditu, zerbitzatzen da eta, basoa altxatuz, oihuka:) Nere aitari, Aragoiko errege zuzen eta Nafarroaren lapur, podere-makil zerrendatzalea, hainbeste erreinu ukaiten bukatuko duena, non ez duen jakingo non pausa bere ipurdi lerdena, eta hainbeste podere-makil ukanen dituena non Iruñako txorizoak bezala bere sukaldean dilindan ezarriko dituen.

319. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0011 Gure aitatxok gehiegi erretzen du, medikuak eta amak eta jende guztiak hainbeste ez erretzeko esaten diote, ea zergatik erretzeari ez dion uzten.

320. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0016 Hainbeste urte, beltzak katolikotasunera konbertitzen ibili ondoren, apezpiku apezpiku: obispo izatera heldu zen.

321. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0053 Hainbeste urtetan, lehen aldiz, hil aurretik bere biktima ezagutzen zuen.

322. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0037 Eta erloju bat eta hainbeste gauza.

323. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0113 Alabainan, gaizoek, hain lañoki, hainbeste maitagarritasunez linburtzen ninduten! Hainbeste atseginekin ederretsi zidaten! Bere goibeldura ofizialetik gaindi, bere begiak baliatzeko hain errebesa zen Margaita bera! Mintzatu beharrean, haur-denbora orroitarazi nien.

324. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0063 Hainbeste hilabete zai. Zeren, tristezian itotako ahots batez esan zidanez, azkeneko gabonak pasaez gero Corok ez baitzuen haurtxoa imaginatzerik izan, baratzeko loretan etengabe bilatu bazuen ere.

325. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0074 Hainbeste egun etxetik atera gabe eta lehenengo goizean, kale.

326. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0056 Zer nahi duzu? Zertan penatu hainbeste, kaligrafia egiten? Ez dakit zer gehiago esan... beldur naiz zuregatik... eta min ematen didazu zure izularriaz.

327. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0077 - Bai, bai, Arkadii. Ez dakit, ezin dezaket uler zergatik arduratu zaren hainbeste nitaz.

328. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0077 Zenbat aldiz loak hartzean (nire azken gogoetak zureganakoak baitziren gauero) betetzen ote ziren malkoz nire begiak, eta bihotza estutzen zitzaidan... izan ere... hainbeste maite ninduzula sentitzen nuen eta (...).

329. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0023 Hau dun Santimamiñe, Anboto eta hainbeste toki maitagarrien lurraldea.

330. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0037 Itzulikatu ziotenean ikasi zuten: Los Angeles-en hainbeste lan egin ondoren gizon ospetsu eta inportanta bat hila zela, Jauriaztegi!

331. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0162 Gero, han ikusten ziren kaleetako zuhaitzetan hainbeste perikito eta kanario, noramen tinko gabe galduta bezala beren sen atrofiatuan.

332. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0014 Hainbeste aldiz pentsatu dut une honetan.

333. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0056 Ez nuke hainbeste erre behar, gainera ez dakit gehiago gelditzen zaizkidan.

334. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0049 Hain segur ez zuen pentsatzen hoinbeste denbora hemen egonen zela.

335. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0185 Hoinbeste kuraie erakutsi dutenak, hoinbeste sofritu dutenak, nundik ez ditugu errespetatuko?

336. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0098 - Bai, baina ez hainbeste, batez ere kolpeak izan ziren.

337. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0122 Baina oso zaila omen da honela ezer argitzea, hainbeste denbora pasata gainera.

338. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0204 Justinianoren hertzainak bilduko badira ere dena zuriz estaltzeko, horrek ez du hainbeste axola.

339. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0116 Ia mutilzahar ezagutu eta liluratu zuen, parlez vous français?, hainbeste eta gehiago zuen ikasia Manuelek itsasoko ibilaldiek hala behartuta, gatza eta liraintasuna estimatu omen zizkion Manuelek, klasea kontramaixuari behin aitortu zion bezala, eta bi haien coktail-a zoragarriari ezin izan zion ezkon bizitza guztian ezer ukatu, arrantzaldi bakoitzaren ondorengo erregali garestia, blusa frantsesak, zergatik probatu aurretik lepondoko etiketari begiratzen diozu beti?

340. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0044 Hainbeste entzunda nengoen etxean, eta orduan konturatu nintzen zergatik, Erandioko osaba Felipegatik, nahiz eta ez gutiago etxekoek abertzaleen artean zeuzkaten hartueman eta lagunengatik, alderdi nazionalistaren paperak saltzen zizkietenak edo beraiekin Santurtzin bertan edo Bilbon, hau dela edo bestea dela egoten zirenak, ikastola, edo elkartea, edo gudariren eguna (aitagaz Areatzeko Jondone Nikola elizara joan nintzen egokiera hura ez baitzait inoiz ahaztu, etxerantz beldurretan itzulita polizia jendea jotzen ikusten nuen lehen abagadunea izateagatik), edo ardotan ibiltzeko, erdaraz egin arren azkenean gogoz eta ahots goraz agur esan ahal izateko, norbera, hain zuzen, abertzale zelako marka.

341. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0157 Hainbeste gramo kolesterol, hainbeste hemoglobina, albuminatik hainbat gramo eta beste hainbat gramo zailagoak eta ezezagunagoak gertatzen zaizkigun protronbina, mioglobina eta ezdakit-zer-globina moetetatik, eta horra hor edozein gauza neurtzeko beti prest dauden amerikarren zenbakiak: 169.834 dolare 70 bat kilotako gorputzeko.

342. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0111 Ez zuen alferrik eman hainbeste urte hipnopedia intensiboan; eta hamabi urtetik hamaseira, ariketa malthustarrak astean hiru bider.

343. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Eta egin beharrekoa hain duk atsegin, hainbeste berezko joera lasai ager diutezkek, non egon ere ez baitago eutsi beharreko tentaziorik.

344. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0259 - Ez dut uste hainbestera iritxiko denik.

345. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0048 Horregatik poztu nintzen hainbeste, halako batean ere, aspaldiko nire erreguei amore emanaz, Kristandadeko Enperadore Txit Agurgarriak Jainkoak demaiola bizitza luzea gure gaztelu-komentu honetara bere Gorte Goreneko aholkularirik ospatsuena, frai Arthur Huxleyville-koa, bidaltzea erabaki zuenean, hemen gertatzen diren anabasen ikerlanen ardura beronen gain utzirik.

346. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0207 Baina bi lagunak Fallini gartsuki eta Fullini ez hainbeste ateari erasoka ari diren bitartean, despatxoko argia itzali egin da, derrepente; baita estudioko barnebideetakoa ere.

347. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0148 Hainbeste aldiz jetxi-igon naizen haitzetatik eta neuk bakarrik dakidan zirritu horretatik, zazpi metroren barruan nago eta hortik hiru jauzitan gainean naukate.

348. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0259 Eta azkenean, hauxe okerrena, geure kontzientzia bueltagabea galdu, hainbeste mende kostatu eta gero.

349. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0049 Izugarrizko pelmada eman behar izan nuen; inoiz ez zitzaidan gauza bat lortzea hainbeste kostatu... baina, azkenean!.

350. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0081 Solasik epelena ere lortzen duzula, galde, erreka iskinako kontrabando zaharrez, ea egia ote den handik hainbeste eta hainbeste egin izan denik; aipa, erdia ere ez daitekeela gertatua izan zure ustetan... Ikusiko duzu bat-batean, bi begietan ezezik arpegi osoan ere, piztu dela han pindar berexiren bat; ikutu duzula solaskidea mamienean eta... konfidantza izpirik sortu badiozu behinipehin, bazter bilduren batera eraman nahiko zaituela.

351. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0090 - Ibil zaitezke, bai, argi! Dozena bat ikatz zakuren azpian hainbeste kafe Oihartzun bideraino eraman beharra... ez ote duzue beste sistema hoberik, izan ere?.

352. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0069 Hainbeste jende zegoen, laboratzeko ere ez zegoela nahikoa lurrik.

353. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0025 Hainbeste aldiz entzun dugu bere harrotasun orroea metro-goldwyn-mayer filmeetan ez genukeela bere nagusitasuna sekula zalantzan jarriko.

354. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0029 Aurrera egitea nekeza zen Franz-entzat, baina ez hainbeste Kairu-rentzat.

355. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0049 Nekaturik gentozten hainbeste ordu oinez ibili ondoren, eta zuek etxe horretan zutik iraun erazi gaituzue, ez gaituzue eseritzera gonbidatu, bera, jaun hura, eserita zegoen bitartean.

356. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0021 Esaten zutenez, noizbait izan omen ziren lurraren gainean gauza hoiek denak, baina hainbeste gezur esanda joan ziren zaharrak....

357. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0031 Gogoratu zuen nola bere liburu batean, hainbeste mamu ikaragarriren berria emandako Lovecraftek idazle harrigarriak, idazten zituen, baita ere, gizaki extraino baten gorabeherak.

358. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0042 - Lo piska bat egiteko hainbeste paketasun lortu badugu behintzat....

359. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0050 - Tira, tira, ez duk hainbesterako izango! Zer pentsatuko ote du txakur fidel honek guzti honetaz?- enekiko.

360. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0040 Barrez bezala egon ziren negarrez ordu erdi batez eta azkenean inork ez zekien zergatik hainbeste barre eta negar, baten batek poliziari deitu zion arte, eta beste batek suhiltzaileei, eta aztiago zen azken batek eroetxekoei, eta kazetariek behin ere ez zela halakorik ikusi komentatzen zuten, ezta Ameriketan ere, eta Valentino boxeolari handia izatera iritsiko zela hasi ziren iragartzen, barre edo negar egin behar ote zuten ez zekitela.

361. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0041 Haitzulotik hiru bat kilometrotara zeuden, haitzen pare basoa ipar aldera jarraituz, eta ez ziren inoiz hainbeste urrutiratu.

362. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0009 Ez nago konforme, eta Porfirio orain eskuinean geratzen zaion leihotik kanpora begira, untxi xume bat tiroz jo dudalako hainbeste zeremonia!....

363. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0081 Hainbeste zirikatua izan ondoren, neuri ere sartu zitzaidan, oharkabe edo, zirikatzeko grina: - Eta nola jakingo nuke, oihanera asmo onez eraman nahi nauzula, edo....

364. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0075 Oraindik gogoratzen dut nola duela ez hainbeste denbora, uda haseran, isilka, beren gelara sartu eta bata bestearen alboan aurkitu nituen, gerriraino jeitsita maindirak, bilutsik biak, Jaimeren bizkarrean zurkaizturik Marisaren burua.

365. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0065 Handik denbora gutxira larrak erne ziren, eta sasia handitzen hasi zen etxe inguruan, eta egunetik egunera hainbeste hazi zenez laster inguratu zuen erabat jauregi guztia, eta ezin zitekeen ikusi ikurrina bera ere.

366. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0077 Nola gogoratuko zuen hirurehunen bat gau lehenago, beste askoren atzetik eta gehiagoren aurretik, hainbesteren artean ikusiriko aurpegi bat gehiago?.

367. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0032 Eta eluts eta argiaren tartean hainbeste denbora pasatu, eta zuhaitzen geriza iheskorra euren gorputzetan irristatzearen ondorioz, Jirafari zetakak eta Zebrari marrak atera zitzaien, eta Elanda eta Kudúa zerbait ilunago bihurtu ziren, bizkarrean, zuhaitz azala ziruditen hildaska griska eta ondulatuak zituzten unetik.

368. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0013 Eta hainbeste laurdeneko jaurti bait zizkioten, urriegi zitzaizkion atsoari bi eskuak hura guztia biltzeko.

369. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0025 Automobilak axola zitzaizkienean, neskekin barruan zirrika iharduteko bakarrik izaten zen, edo ezin izaten zuten sinetsi emakumezko batek hainbeste uler zezakeenik auto zaharrei edo motoreen funtzionamenduari buruz.

370. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0033 Gurutzada antzeko hori Alemania-k gidatuko du Hitleren eskutik eta zuek, frantses zintzoek ere, parte hartu dezakezue zuen Aberria hainbeste zikinkerietatik garbitu eta libratzeko.

371. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0057 - Baina, nondik ateratzen duzu hainbeste diru?- esan zuen Colinek.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0120 Fagoagak erdaraz idazten zuen, euskalduna izanik ere gaztetxotatik hainbeste urtez herbesteetan ibilia zenez euskara zerbait moteldua zuen eta idazteko ohiturarik ez zuen hartu.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0324 Ez da mirestekoa hainbeste idazle euskararen amodioan sutuak atera baditu.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Haatik, gure irudiz, Herriak ez die, behar hainbeste bederen, beharrezkoa den atxekimendu agertu; bizkitartean, hau bai dela erabateko elkartasun bat behar duten kasuetarik.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1024 1975. urtean, Emakumearen Nazioarteko Urtea ospatzean, Euskaltzaindiak bere ohorezko izendatu zituen Julene Azpeitia, Madeleine Jaureguiberry eta Tene Mujika, hirurak joan zen mendean sortuak, euskararen irakaskintzan eta idazle bezala hainbeste lan egindako emakume ohoragarriak zirelako.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0096 Egia, Ainbeste ta ainbeste musikalarien izenak ez azaltzea, ez da esker txarrez izan eta gutxigo oraindik beraienganako arbuioz.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0031 Estreka hertsi horretan, hoinbeste badago itzulikan ari denik.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Hainbeste gogoeta-gai beste aldi batentzat, edo beste batentzat...

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0035 Zergatik hainbeste garrantzi populu masen erranei?.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Administrazioak bere aldetik, hainbeste erantzunkizun uzte egin ondoren, finantzatu baino zerbait gehiago egin nahi lituzke egun batean sortu ez zituen eta orain guztiz kontrolatzen ez dituen zerbitzuak.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0193 Liburu garrantziduna eta bearrezkoa gaurko ainbeste burrukaen gerta-leku danaren ezagutza jator baterako.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Hainbeste datu eta informazio biltzen duen liburua ezin daiteke trinkoa besterik izan.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Sugestopediak hainbeste handiko indarra izateko arrazoietan bat hauxe da: azpikonszientea kontzertu-emanaldiaz baliatzen dela material berria lortu eta integratzeko.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0209 Itzulpenik gehien haur-literaturan izatea ez da nobedade, hori ez, baina bai ikasliburuetan hainbeste liburu itzuli aurkitzea.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Baina ez dut sekula hainbeste gizonezko ospetsuren kuttuna izateko susmoak ematen zidan hotzikara superatu.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Hainbeste mendez esan zaiguna nola-hala sinetsi egin dugu eta ez gara debekatu izan zaigun zenbait alor jorratzera ausartzen.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0445 Hemen, euskaldunak harriturik gelditu ziren euskara idatzian hainbeste lan eder ikusteaz eta gainerakoak ere euskarazko literatura errespetu gehiagoz begiratzen hasi ziren.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0220 Hainbeste daturen artean, ba ote dago argia ikusteko zirrikiturik? Baiezkoan nago.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0302 Kontuan eduki behar da orduan ohiturak eta ideiak ez zirela hainbeste aldatzen, eta urteak igaroarren sermoiok beren balioa atxikitzen zutela.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0073 Sarritan posibilitateak egoki iruditzen dira ez hainbeste beren egokitasunagatik, beste zeribait tokirik ez uztearren baizik.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0127 Poemak, beharbada, ez du hainbeste ematen.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0356 Nola portatu ziren ezkertiarrak gure aitarekin, 1936-garren urtean, gerla hasi zenetik Franco eta Molaren tropak sartu zirèn arte?, galdetu nion Gregorio Aizpurua jaunari, hainbeste urtetan gure aitaren langile zintzo eta leiala izandakoari.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0175 Euskarak, bizkaitarrentzat eta arabarrentzat bezala bestalde, komunikazio-balio pragmatiko berdina du, baina ez da hainbeste ikusia euskal herriaren sinbolo bezala eta, beraz, galera bezala, ez litzateke hizkuntz galera baino galera soziopolitikoago izango, bizkaitarrek eta gipuzkoarrek nahiago luketen bezala.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0091 Bitxiena eta harrigarriena, adibide-pare bat baino askoz gehiago, euskal idazleei kultur hitzetako erdalkeria kritikatzea berak lehenago hainbeste aldiz kritikatu izan duenean, berak egitea orain.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Nahiz literaturatik kanpo dauden, aipatu behar dira hezkuntzari buruz eginikako hainbeste liburu hala nola matematikakoak, fisikakoak eta abar... edozoin mailatako beharrezkoak zirenak.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0006 Jakintzari eta zintzotasunari leialki lot gakizkion arazo hauetan ere, zenbait jokabide gogor hartu eta hainbeste iritzi ustel zabaldu aurretik.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0007 Ez dira alferrik hainbeste gertakizun pasa.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0082 Duela hamahiru urtez geroztik erakundearen alde hainbeste egin zuenari bere zorra kitatzen zaio.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0040 Hainbeste kezkatzen ahal zen Lizardi euskaraz eta euskal gizarteaz? Bai.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0027 Ez dezagun ahaz hain arrunta iruditzen zaigun diglosia delakoa, esate baterako, ez dela oraindik agertzen hainbeste eta hainbeste zientzi eta teknika hitz ematen dituen Petit Robert batean.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0149 Botuak libre emateko garaian zail, eta beste alderdietan hainbeste balioko eskubidea dutenak hori ezertan ez edukitzea.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0028 Otoitz bat egin dezakezue, besteak maitatzen dituen hainbeste jenderengatik.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0202 Horretaz gainera, ahaztu egin zaio nonbait U. jaunari esatea hainbeste mindu duten erdal artikulu horietatik bi hiztegi tankerakoak direla: Lafon jaunarena bata, Azkue zenarena bestea.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0030 Erlijioan hainbeste gauza dago! Hainbeste gauza eta hainbeste gizon da erlijioa!.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0034 Marxek ez du kontuan hartzen hainbeste bidegabekeria jasan duen judu herri historikoa.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0059 Hara hor zazpigarren hamarkadan filma australiarrek hainbeste sari irabaztearen arrazoina.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0109 Agian, hainbeste sufritu izan ez balu, haren bertsoek ez zuketen izango halako sentipen garratzik, hainbesteko samintasun-jariorik eta hitz ozpindurik.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak n. balluerka 0009 HITZAURREA Oso atsegina gertatu da niretzat antropologia psikologikoari buruzko nere lan teorikoa euskaraz argitaratu ahal izatea, ardura emankorrezko hainbeste ordu bete dizkidan gai liluragarri honetan sakontzeko eta arakatzeko posibilitatea eskaini didan Herriorde haren hizkuntza.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0145 Jose Ramon Etxebarria.- Doinuak hainbeste daude!.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0145 Erreflexionatzen hasten zara eta hau bertso bat da, oso antzekoa da Juanitoren liburua ikusi eta, hainbeste doinu dago?.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0069 Mundu sekularizatu honen zehar bizirik, Jainkoren bila ta berarengana iritsi nahiez hizkera molde berrien bila dabiltzen hainbeste gizon ta emakume, zahar eta gazteen egarria dala-ta aurrez aurre galdetuak sentitzen gara.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0271 Egitez, nabaria da, hainbeste bizimodu desberdinetara moldatu direna, gorputzaren eredu bakuna aldatu barik, zeina, menbroen galeraz, elongazioaz eta zalutasunaz bereizten bait da.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0234 Hainbeste gustatzen zaizkio!.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Oroipenetik goaz, oraindik ez bait dugu gogorik hainbeste zorigaitzari datak jartzeko.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0031 Baina, geroztik bada hainbeste diferentzia trebetasun hori erabiltzerakoan.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0012 Hauxe da, egoera bidezko hizkuntz irakaskuntza edo metodo audiolinguala bezala, hainbeste erabili diren planteamenduen azpian dagoen ustea.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0167 Vietnam-eko gerran ameriketarrek egin duten hobenik beltzena ez da agian Hegoko gobernamenduari laguntzea eta hainbeste jende hiltzea baizik eta napalm eta gainontzeko bonba-mota horiekin hango jende, animalia eta landareen ekilibrioa apurtuaz, erreaz, etorkizuna gaiztotzea.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0364 Kutsadurak eten, bentos ikertu, itsaspeko ekologia oreka egokia lortu; eta, honen ondorioz, luzarora begira, hainbeste janari ederren almazena den itsaso zabalaren kontrola izango genuke.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0017 Bere hermoso monumento], venerable reliquia eta noble ejecutoria eta gisakoak txotxolokeria antzu batzuk baino ez dira, gaur bertan hainbeste idazle vaskongadilloek erdaraz egiten dutena aurresanaz.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0031 Eta hiregatik eta Jennyrengatik hainbeste eraman beharrean gertatu dukan Sofia zintzo berataz ere, ez haiz gogoratzen, beraren beharrean gertatzean ezik (33) Aitak Karl Marxi: 9-12-1837. Idem 640 or..

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0116 Adimenak ez dazaguen hainbeste gauza miragarri ikusita, Mirandek, aurrenik eta lehenik, bere harritzapena aitortzen du Hamlet printzearekin: .

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0007 Matematikak atsegin zitzaizkion eta ez hainbeste gainerako ikasketak.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0005 Isilpean irakurri zituztenei ezer aprobetxatu bazien, aprobetxa dakizula orain zuri, hainbeste komeria gabe liburu batetan eta inprimatuta irakur dezakezun horri: zer besterik esan dezake behinolako Autoreak.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0023 Hainbeste zatiketa politikoren artean, fiorentziar bankuek finantziatzen zuten Europa erdia, eta Milano, Venezia eta Genova ziren kontrolatzen zutenak.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0018 Adimenaren hiperaktibitatea ez da hainbeste adimenaren benetako hiperaktibitatea, eskolako lanetan agertzen duen hiperaktibitatea baizik.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0124 Hau zanez Pio hainbeste lan egitera bultzatu zuena.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0044 Zuria bazter daiteke, ez du eta hainbeste eskaintzen grafiatzealdetik.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0020 Hainbeste aurreratzen duen ekonomiak, ez omen daduka hau beste biderik: exportazioak gero eta gehiago zabaldu eta, bidenabar, kapitalak atzerrira hedatu.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0172 Orkidea dira landaretako batzuk, trunkoen ta adar txikien gainean hazten direnak; begonia asko ikusten da eta kolore anitzetakoak gainera; kala ta kaladioak ere bai kolore eder distiratsuz; forma zelebre ta ederrezko garoak; etxebarruak apaintzeko gaurregun, zenbait lurraldetan, hainbeste erabiltzen diren filodendruak; eta kolore askotako ziza ederrak ere bai: urdin, gorri, naraja ta arrosa kolorekoak.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0206 Eta hori, baserritarra, ganaduzale aparta denik, ofizioa ondo dakiena, alegia; zail da, berak bezain ongi lan egingo duen ordezkarik topatzea, eta horrexegatik, noski, sortzen da, hainbeste esne eta haragi gure artean.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Hauxe izan da Elizaren bidea, hainbeste martiri eta fededunena, alegia (Ikus n. 11).

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0049 Batzutan, emakumezkoa arrisku berezian ez dagoenean, 40. asterarte itxaron daiteke, baina beste kasu batzutan ez dago hainbeste itxaroterik.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lécluse-ren hiztegia 0104 Azken finean ez dago hainbeste begiratzeko.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0004 Hau duk marka, kanpoan poesiari hain estima gutxi zaion bitartean Estatuak, aldiz, hainbeste beldur!.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0064 Hala ere ordea, ilunpetan gabiltza udalerri gehienen aurkikuntzari dagokionean eta hainbeste ibili ere, zein herrialdetakoak diren ere ez jakiteraino (Mc Kusick, 1971).

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0117 Batzuk abstraktoak besteak ez hainbeste.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 Bere aintzinako jatorriaz bere bidegurutzetasun eta Santiagorako erromesen bide-izaeraz mintzo zaizkigun perfil historikoak dira denak; bere dorretxeak (Azelain, Bazkardo, Berrospe, Isturizaga, Lizaur, Sagarmendi) eta bere errota eta olak (hor daukagu oraindik ere oroipen gisa bere kaleetako baten izena: Ankora kalea), bere San Esteban eta San Roke ermitak eta beste hainbeste eta hainbeste gauza.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0449 Hitz gutxitan esanda: hauen ustez euskal bertsoak ontzen dituenak ez ditu honenbeste edo hainbeste silabatako lerroak tolestatzen, ez du silaben kopurua kontutan hartzen, baizik lerroan barrena buruz edo oinez edo behatz muturrez markatzen dituen takata-takatak.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0009 Baina, nik uste, meritu hori lehen aipatutako eragin horretatik datorkio, eta ez hainbeste bere lan literarioengatik.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0007 Benetan zifra izugarria da, batez ere pentsatzen badugu zenbaterainoko sufrimendua eta egoneza dakarten hainbeste jenderentzat.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0031 Tamalez laudorio egun asko jasaten ari gara azken urte hauetan, hainbeste lagun desagertzen ikusiz.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0031 Duela urte bete Aurrezki-Kutxa Munizipalean prestatzen ari ginen berak hainbeste ikertu eta maite zuen gaia, eta beronen argitalpenerako interes handiz lan egin zuena: 1813ko Abuztuaren 31ko Donostiako guduaren 150. urteurreneko oroigarrizko karpeta.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0013 Izan ere, esate baterako, Barne-Produktu Gordinaren (BPGren) kasuan, gehiena axola dena da zenbat aldatu den, eta ez hainbeste bere zenbateko globala.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0045 Bada beste ideia majo bat etxea zurekin daramazula bidaiatzeko, furgoneta alokatzearena alegia; ez da oso merkea, baina, talde bat osatzen baduzue, prezioak ez dira hainbeste igotzen eta abantail asko ditu: elkarbizitzea, independentzia, mugikortasuna...... e. a.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Eskerrak gure lankide tekniko eta adiskide Frantzisko Urkiolari Argazki-Artxiboaren antolamenduak hainbeste zor dionari, Jesus Mª Irastorzari eta Agurtzane Iztuetari.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0028 Eta hori egitean dedikatu behar diogu gure oroitzapena Pascual Marín-i ere, hau da, bere kamerekin gure hiriaren eguneroko bizitza hainbeste urtetan atzematen jakin izan zuen Etxearen fundatzaile eta, neurri handi batean, hemen doazen argazkien egileari.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0110 Hainbeste xehetasun emanda aspertu egin gintuen eta ikasle batzuk (ni barne) ez ginen manikiekin praktikak egitera iritsi.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0159 Hainbeste klorofila izaten dutenez hostoek, ia ezin izaten da gainerako kolorerik ikusi.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0069 10. Ikatza esplotatzeak hainbeste bizitza arriskatzen baditu, garrantzi handia duelako izango da.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0011 Optikak asko mejoratu du bere teknika, miope, astronomo eta laborategiko ikerlariei hainbeste lagundu zien handipeneko lenteekin, urrutiko irudiak hurbilagotzen eta mikrokosmoak handitzen lagunduz.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0011 Jesulagunak, ordena horretakoa bait zen, oso harro sentitzen dira beren artean hain gizon argitsu eta bere garaiko zientziaren alde hainbeste egin zuen bat eduki izanagatik.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0021 Orain dela urte batzuetatik hona, argazkia, kreazio bezala, hainbeste bizi da beste adierazpen artistikoekin batera, ezen, kasu batzuetan, hauekin bat egiterainoxe iristen bait da.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 Azkenik, beren mugimenduetan aktiboago edo ez hainbeste direnak daude.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0408 Deskribapena Amanita generoa ezaugarri eta ezagunena da, onddozaleak ez direnek ere ezagutzen dute, batez ere genero honek dituen hainbeste espezie toxiko eta hilgarriengaitik.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0128 Gu, euskal ikaskuntzei orohar eta bereziki etnografia-lanei bide berriak emateko hain funtsezko eragina izan zuen ihardutze-eraren eraldakuntzari hainbeste garrantzi ematen diogunez gero, erabat bat gatoz On Jose Migelek antza pentsatzen duenez aldi berri honek ihardutze-arauen aldetik berrikuntza bat dakarreneko ustean.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0013 Ordenaren hiru eginkizunak Jerusalengo San Juan ostatalariek hainbeste lan eta hain lan ederrak egiten zituztenez, Aita Santuak orden batean bildu zituen 1113an.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0028 Ba ez! Egunkarietan hainbeste tratamendu mirakulutsu irakurri arren, burusoilak ez ditu sekula besteek bezalako greinak izango.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0029 Agian gabonetarako hor izango gaituzue, zuri, ama, hainbeste gustatzen zaizkizun polboroi horiekin.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0188 Ez ziren izan, ordea, Einstein-en aurresanen aurka agertu ziren experientziak, hainbeste fisikari Einstein-en teoria begi txarrez begiratzera bultzatu zituztenak.

460. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0241 - Iri eskerrak emen ongi bizi gaituk; bañan ainbeste diru gasta duk emen, ez dit nai bear aña lan egiten ez dedala ik uste izatea.

461. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0148 Aitaren biotz bera
naigabetu degu,
argatik da guretzat
oinbeste erregu;
pakean bizitzeko
eskatutzen digu,
baña gerra-zaleak
izan ordea gu.

462. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0011 Munduan ainbeste atsekabe eta oiñaze izatearen sustraia auxe da.

463. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0013 Liburutegi bat ez litzake naiko izango ainbeste mirari biltzeko.

464. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak j. dorronsoro 0053 Ez dezakegu, beraz, onela esan: Gela oinbeste oin da zabaleran.

465. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0042 Ez degu lo aundirik egin; onelako gau batean, ainbeste pentsakizun buruan bueltaka, ez da xamurra lo egitea.

466. 1969-1990 gipuzkera liturgia illetak 0013 Eta ziur gaude, gure otoitza laguntza aundia dela illentzat, baiñan ez ain zuzen guri esker guk zenbat otoitz egin, illak ainbeste barkamen izango duelakoan, Jesukristoren irabaziei esker baizik.

467. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0282 Itz oekin Apostoluak erakusten digu Jainkoak ainbeste gauza esan dizkigula bere Itzaren bidez ta beste ezeren bearrik ez dala gelditzen.

468. 1969-1990 gipuzkera poesia s. muniategi 0013 Odei illun ta laño artean ere
oraindik eguzkiak argi dagi
ta, izarrak dira agiri;
oraindik ibarrak ibar dira bai,
ibaiak ibai, zelaiak zelai
ta, landaz-landa, muño zear
gure baso ta oian artean
mendiak mendi dira bai;
ta, beste ainbeste ta ainbeste,
Gorbea, Aitzgorri, Aralar
zut-zutik ta goi, zerupean,
ezetasunik ederrenean,
erriaren izate ta gogo,
erriaren oñarriak dira bai.

469. 1969-1990 gipuzkera poesia b. albizu 0060 Nere illeak zuritu dira,
igaro dira ainbeste urte!
Ezin etsi ta, leio ondoan
amets gozoetan, noiz arte?
Itxasora begira beti,
bera dagolako bion artean,
zu urruti Ameriketan,
eta ni? Nere erri txiki maitean!
Ai egoak banituzke
txoria lez, egan juateko!
Txoko guziak miatu
ta, zu zauden tokian jeisteko.

470. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0161 Ainbeste eztabaida, ainbeste pentsakera, baita euskaldunen artean, zure inguruan ezagutu dituzu.

471. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0116 Nere dembora chikian guchi ikusi ditudan bezelakoa, Izandu naiz bazter oetako erromeri askotan, baña ez ditut ikusi aimbeste gende bildu dan toki chiki batean, ain ongi egiten, ala Eliz-lanak non ondorengo jostaketak.

472. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0023 Mozo, ba aldaukazute ardo zarra, onenbeste edo ainbeste urte dauzkana...?.

473. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0023 Orain ogei bat urte joan nintzan ainbeste bider aipatu dedan ostatura, bertan etxaldua zegoan sendi adiskide bat, Bahia Blanca`n bizitzen ziranak, eta ayek ikustatzera joan izan nintzalako, ostatu artan alaxe sartu izan nintzan, aurreneko eta azkenengo aldiz.

474. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0117 Ainbeste pesta, arrera ta omenaldi egin zitzaion bere jaioterrian, baño etzigun beiñ ere gozoki bat eraman; legor xamarra zan naiz zaar eta naiz umeekiñ.

475. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0037 - Nik ainbeste arrixku izango dezute.

476. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0035 Ainbeste urtean, itxura gabeko gudate odoltsu arek, leporaño ase ta nazkatua zeukaken jendea.

477. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0103 Etzekit nundik azaldu zan ainbeste jende, baña laxter lardaskatu ziteken beren bide-legea, San Markos ta Txoritokieta`raño.

478. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0174 Ainbeste maite ta ezer egiterik ez; utzi egin bear, piskana-piskana gaitzak ito zezan.

479. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0058 Ainbeste lekukori ere sinistu nai ezik abil ta.

480. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0325 Egualdi ona eta eguzkia bazegoen, beroak erretzen; eta, euria baldin bazan, berriz, goitik ura sartu eta betik ateratzen zitzaiola, zanko erdirañoko loitan, bada ainbeste ganadu zebillen lekuan aguro egiten zan lokatza.

481. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0080 Orain zutik edaten diagu, baita abestu, ipuiak esan, ta lenago ainbeste egiten ez geniana eztabaida milla sortzen dizkiagu, ta baita ere, sarri, negozioak antolatu ere.

482. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0080 - Ez da ori, Kuttuna, ni ainbeste kezkatzen naun gauza.

483. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0215 Guk ainbeste gastatu ta ala ere eskerrak eman eziñez.

484. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0202 - Nork esan bear zidan neri, amasei urteko mototsak txikortan garrondoan beera zebilzkien azpildurik gabeko neskatx zoragarri aren maitasuna ortan bukatuko zanik? Izan ere, ainbeste eragozpenen artean... Nere ixtilluak ez dute asko balio.

485. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0164 Ala, joan nintzan borondate osoarekin, eta saltzailleak esan zidan zer iruditzen zitzaidan: ainbeste erralde bazala bei ura edo ez zala.

486. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak benito s. 0286 Jakintza eta liburu lanetan, berriz, ondo ezagunak ditugu ainbeste eta ainbeste lekaide, adibidez, San Gregorio aundia, Beda, Alkuino, Rabano Mauro, Anselmo, Pedro Agurgarria, Bernardo, Gillermo San Thierry, Ailred Rievaulx....

487. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0057 Bere jarreraz zearo atsegin eta ezti agertu da, lurrari muin emanez eta ainbeste aur eta gaiñerako besarkatuz.

488. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0058 Eta Irlanda`ri dagokionez, zuek ainbeste maite duzutela diozuten Irlanda, ta maite dituzuten Irlanda`ko gauza on jatorrizkoak, ondamendira eramatea besterik ez duzute lortuko indarkeriaren bidez.

489. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0077 Atzo ainbeste erabiltzen ziran jolas ta oitura zaarrak, gaur azturik baztertuta daude.

490. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0077 Baña onen errua guk degu: kanpotik etorri zaizkigun jokuai ainbeste begiratu ez ba`genien, gure jolasak oraindik goieneko tokian egongo lirake.

491. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0098 Euskeraz besterik ia ezer irakurriko etzuten ainbeste ta ainbeste euskaldunen ikasbiderako benetan garrantzi aundikoa izan zan KRISTAU IKASBIDE berria.

492. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0053 Zer zedukan eliz-gizon onek ainbeste kostatzen dan pardela saltzera gizonak arrapalan erakartzeko?.

493. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0029 Euren elburuak edozeiñ dirala beren agintariengandik laguntza iritxi dute berak ainbeste maite duten kirol au egiteko, ta ez bakarrik laisterketa onen irteerak eta sarrerak eratzeko, baita bide gabeko putzu ta landa barrena irrati deien bidez zuzentzeko ere.

494. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. oñatibia 0023 Agirre bezela beste denak, pozak txoratzen zeuden, ainbeste nekeen ondorioa zen Eresoinka`k bere betebear eta asmoak, bikain beteko zituela argi gelditu bait zen....

495. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0309 Alako batean an begira zegoan donostiar arrantzale bat ainbeste aldiz goittik eta betti entzunaz aspertu edo, abotsa naikoa jasoaz ola ekin omen zien.

496. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0309 - Zer arraio zabiltzate ainbeste aldiz goittik eta bettik esanaz? Goitik bera ta betik gora!.

497. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0026 Ona emen ainbeste galdera erantzun garbirik gabe.

498. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0086 Arantzazu-ko sustrai eta barrenak berak aztartu zituan ongien; antziñako ainbeste gauza eta gertaera illun argitu; ainbeste paper zaar eta artxibo miatu.

499. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0075 Orregatik, ainbeste ola ta lantegi dituan lur-zerrenda onek, ba ditu (itxasoa ta mendia) beretzat naiko atsedengarri.

500. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0019 Zergatik ainbeste naaste? Ori ez da orrela!.

501. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0031 Ainbeste esan zion Patxik, azkenean, joatea erabaki zuan.

502. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0023 Beharbada, hainbeste sufritu izan ezpa`lu Barkoxtar koblariak, haren bertsoek elukete izango halako sentipen garratzik, hainbesteko samintasun jariorik eta hitz ozpindurik, iñori barrenak kordoka-erazteko eragiñik.

503. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0181 Bestaldetik, Gotzai jaun orrek egiñiko eliz-bilkuraz itz egin zanean, e-tzan aipatu esandako Jaurerria, eta e-tzan jakin izan Gotzai jaun orren asmoa, eta ezin ziteken susmatu ere ain kaltegarriak ziran berrikerietara jo nai zukenik, eta guztia abere eskumende eta eginkizunaren gaiñetik, eta ainbeste nasketa eta kalterako.

504. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak m. manterola 0016 ORDUKO BIZIMODUA Kotxean aurrak artu ta orain ainbeste pasiatu gabe azitzen ziran orduko umeak, zarrenak ondorengoai lagunduaz eta al zan modura.

505. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0070 Bizkargi barrutiko lurraldegintza, oso-osorik gorde bear da: Etxaldea eta bera ainbeste alaitu ta edertu dezaken enparantza.

506. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0096 Zenbat zamajasotzaille, ainbeste jarraitzaille multzo.

507. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0101 Ez ainbeste, eldu-lekuz ornituriko kuadroa.

508. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0086 D. Jose Migel zan Laboratorio onen sortzaille, zuzendari, arduradun, oker-zuzentzaille... dana; beretzat zegoen: baiño, bazan oraindik beste eginkizun bat, oiñarrizkogoa: au da, ainbeste laguntzailleei, dato-biltzailleei eragitea: gero berak sailkatu ta zuzentzen zituen.

509. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0017 Ezagutzen dira laterriak, eiki, gogo berezi bat bakarrik ez dutenak; gogo batzuk ikusteko oiengan, ainbeste enda ta izkuntzai dagozkienak.

510. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak s. etxebarria 0055 Izan ere, ainbeste euskaldun erbestean izan gera; eta, beti, beiñola utzi genduen Aberria, eta Aberriko izkuntza maite-bakarra beti gogoan izan degu. Askok beintzat bai.

511. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0079 Baiñan egiazko eta benetako arrazoi mardul bat gabe ez zuten, mendi gogorrak-zear ainbeste lan neke ta diru kosta bear zuan biderik egiten.

512. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0009 Azken
denbora hauetan
amets gaixtoak
hainbeste
egin
baititudalakoan
naiz
gero
ta zuhurrago.

513. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0011 Gizonak
Soak
garbiak
dituztelakoan
dira
maite
eta
beren
soinetik
hainbeste
indar
libro
ateratzen
dituztelakoan
ditut
maite.

514. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0074 - Gelara tenore honetan, zer duk hik gaur? Zinez bitxia haiz; hainbeste misterio!.

515. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0067 Hirian honbeste ilabethe hetsirik egon ondoan, poxi bat harritua nintzan.

516. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0067 - Hainbeste denbora ez dugula elgar ikusi, ez duna enekin egongo memento bat?.

517. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0019 Zertako margo horrek hoinbeste tiratzen ote du? Abenida uzten du karrika kalme batean sartzeko.

518. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0029 Hainbeste galtza xuriekin zer egin? Sasoina bururatzen ari eta, galtzetan ez izaiteko, herriko jendeari saldu behar.

519. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0074 Sasoinean, hainbeste gerezi baztertzen zuten non, Ekain bururatzean, gerezi pesta bat egitea deliberatu bait zuten.

520. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0097 Hainbeste lan, dendaritza lanean egun osoan eta gainera, arratsean, etxeko lanen egiten ari zela, bere senar basati horrek itsuski joiten zuela!.

521. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0116 Luzaideko BORDDEL olerkaria aipatu behar da, hainbeste gerlen koblak utzi bai zituen; Donostian, 1823 urtean preso pasatutako izigarrikerienak; Karlisten kantiak izenekoak, bera liberalen aldekoa izan zelako.

522. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0091 Bestetan hainbeste edatu zen berrizalekeria Nafarroan ez zela hainbatetan errotu, bainan halarik ere, ez zela mordoillokeria jo.

523. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0133 zenbait pundu nahi-eta-nahiezko direnak, eta denok onartzea ez litzaiguke hainbeste kostatuko.

524. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak nafbt 1990 0129 AROZENA: Hainbeste samin, hainbeste egur
herri hau doa lehertzera
nere esana egia dala
konturatutzen al zera?
gure etsaien egurragatik
ez inor juan etxera
gertatzen dena gertatzen dela
ezin dut egin atzera.

525. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0105 Gor.:
Ainbeste urtean txapel aundi;
egondu da Gipuzkua'n,
eta Errege-egun onetan
Bizkai'raño bera juan;
uste det oso ondo dagola
gaur jarri duten lekuan,
nere anai bat balitz bezela
maite detanan eskuan;
merezi dek ta, lagun Xabier
gorde zak urte askuan.

526. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0356 Dirudi arraina
saltatzen ur gaina
hona nik azaina
horrentzat ordaina
hainbesterik ez zuen
merezi baina.

527. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0037 50 Peñagarikano.
Begiratutzen diot
goitikan beraiño
zertako hartu nion
hainbeste kariño,
esku honetan dago
Peñagarikano
nere emaztea berriz
eskasa ta ñaño
burua berotzen dit
ez nere hankak baño.

528. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0054 Gaia, hauxe: ez naiz ni gerraren zale baizik bakearen alde: 67 Peñagarikano.
Gure mundua ere
hain dago itsusi
alkar ere ezin
gerade ikusi
ez naiz gerraren zale
zuen adirazi
horrek ekarri dittu
hainbeste desgrazi
gu zazpi probintzi
horra nere iritzi
lapur da polizi
zenbat injustizi
alkar maitatuz ezin
al leike bizi.

529. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0144 Gorrotxategi.
Hementxe bota ditut
horrenbeste marru,
bapo saiatua naiz
kanpo eta barru,
zertan dezu aurrean
hainbeste liburu,
hain baju izateko
puntuen kopuru,
bizkaitarra banintz ni
txapeldun seguru.

530. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak antzerkiaren bultzatzaile eibar aldean 0001 Orain arte ez dute sormen propioko ezer egin, hainbeste jenderen artean egitea (jende oso gaztea, gainera) oso zaila delako.

531. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Parrila saioen ordez arrainak edukiko balituzte erreta aterako litzaizkieke hainbeste mugimendurekin.

532. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Lehengoak isildu egingo dira lagunik gabe ez gelditzearren eta bigarrenok telebista aurrean hainbeste ordu igaro ondoren kritika txarrak besterik ez dakigulako egiten deformazio profesionalaren eraginez.

533. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Sekulako eragina izan zuen, bai zinema beltzaren sorreran, bai haren pertsonaiengan oinarritutako telesailetan, bai generoko idazlanetan: beldurrik gabe esan liteke polizi istorioak denborapasako irakurgaiak izatetik benetako literatura izatera iragan zirela, literatura beltza deritzana Hammetti, eta honengandik hainbeste ikasi zuen Raymond Chandlerri esker.

534. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Aurtengoan ez da mugan hainbeste sufritu beharrik izan; kontrol zehatz samarrak egin baziren ere, nabarmena bi aldetako poliziek gauzak arintzeko erakutsi zuten borondatea, ohizko karrilez gainera bosgarren bat ere jarri baitzuten autopistan pasabidea azkartzeko.

535. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. aristi 0001 Handitan, berriz, hainbeste deskalabroen aurrean, haurtzarora itzuli nahi izaten dugu, kezkarik gabe eta lana egin beharrik gabe bizi ginen paradisu galdu hartara.

536. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Hainbeste jende heldu eta seriok nola uzten dio bere izenean hitzegiten aurrenengo filako umemoko bocazas horri?.

537. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. mendiguren b. 0001 Zer esanik ez, egunero teletipo eta beste komunikabideetatik hainbeste testu zalapartaka euskaratu behar izaten dituzten profesional horiei ez litzaieke bat ere gaizki etorriko traduktologiazko hasi-masi batzu ere, zeren eta alor gogorregia bait da itzulpenarena borondate onarekin bakarrik lanean aritzeko.

538. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Baina kofradiek, eutsi eta eutsi, azkenean, hainbeste urteren ondoren, irabazi egin dute.

539. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Milaka jenderen aurrean hainbeste diskurtsotatik bat bakarra entzun zen katalanez.

540. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Bizitzea hainbeste kostatu eta hiltzea gehiago.

541. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Hainbeste gauza sartzen dugu eztarri zulotik barrena, harritzekoa ez da, inoiz behin, gauza txarrik eta zikinik sartzea.

542. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Hainbeste aspirinaz gorputzak okitea ez da harritzekoa.

543. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Egia esan, datorren hilabeteko hogeigarren egunerarte egongo da irekirik hala ere, eta oraindik badago nahiko astirik ikustea hainbeste merezi duen erakusketa honetara hurbiltzeko.

544. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Tira, tira, ez ezazuela elebitasunaz zuek bilingûismoa deitzen diozutenaz hainbeste mintzatu, begira zertan eta nola bukatzen dugun eta: kastillanozko irratian, erdipurdiko telebistaz eta euskal prentsa umezurtzarekin dantzan.

545. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Ongi prestaturik dugu guztia: zenbat neska-mutiko hainbeste aitzur, pala eta jorrai.

546. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Bestalde, ordea, demokrazi-errigintza zabaltzen eta sendotzen joango dan giro berean, jendearen irizpidea ere argiago ta biribillago gerta daiteke; bai salatu al izango ere Euskalerriaren kaltez egindako ainbeste bidegabekeri.

547. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zarautz 0001 Pikoak eta maastiak ez ainbeste, artoak eta abelazkuntzan bearrezko dan belarrak berriz, ur asko.

548. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zarautz 0001 Badira Espaiñia'n urik ezagatik, egunean ainbeste orduko ura bakarrik ematen ari zaizkien iri eta errixkak.

549. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak t. madinabeitia 0003 Bestalde, nere lana mitiko ere bada ortzadarra bezala eta horregatik erabiltzen ditut hainbeste kolore.

550. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Aje mina lehenengo, beazuna ere alteratu egiten bait du hainbeste injustizi begibistan ikusteak.

551. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. etxebarren 0001 Gasteiz eta Azpeitian oso zezen zozoak ikusi ziren, lehen mailako toreatzaileei hainbeste gustatzen zaizkien horietakoak.

552. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zumalabe 0001 Eta hori pentsatzetik datorkio hainbeste urteetan euskal prentsa idatziaren indar haundien, irakurlego gehien eta asmo tinkoen izan eta duen ARGIA proiektu horretatik baztertzea astakeria hutsala dela pentsatzea.

553. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zumalabe 0001 Nere ustez ARGIAk euskal egunkaria proiektu erreal bezala defendatu eta bultzatu nahi duen euskaltzale ororekin batu beharko lituzke bere indarrak, denon laguntzaz, hainbeste itxaropen mugitzen dituen proiektu hau aurrera atera dadin.

554. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 PASTORAL guzti hauek idazten ziren bitartean, eta PSOE gobernu buru zelarik, hortxe ikusi izan ditugu, Estatuaren atzaparrak agerian uzten zituen GAL talde hiltzailea, Bakearen bidezidorra jorratzeko porrot egin duten ahalegin baketsu frango, Konstituzio espainiar honek dituen mugen aitormenak honen 10. urteurrena ospatzen zen bezperan, Setienek Siglo XXIean botatakoak eta Madrilen hainbeste hauts harrotu zituenak, Herri honen Askatasuna eta Bakea, bata bestearekin etorriko direla adierazi ohi duten mila baieztapen... benetako injustizia krudel baten adierazle direnak.

555. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarasua 0001 Horrela, hainbeste ekitaldi bereziren artean jendea gero eta gehiago mozorrotzen da Aretxabaletan.

556. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. euskitze 0001 III. Zerk ekarri ote nau herritik honaino pairatzera hainbeste ilunpe ta laino?.

557. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0002 Eta, egia da, nik ere neska bat horrela eskaratze baten aurrean hainbeste denboraz eserita ikusiko banu, zerbait arraro pentsatuko nuke.

558. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0002 Konturatu naiz denbora guztian begira dauzkadala, eta bapatean, hainbeste denbora hemen egin eta altxa eta ospa egiten badut, zer esango dute?.

559. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 ZORTZI
Horrenbeste jan, hainbeste edan
irtenbide bat bakarra:
kafearekin sartu ditzagun
kopa batzu barra-barra;
patarrik gabe, txanpainik gabe
nahiko afari kaxkarra
Kamamiloa osasuna da,
ondasuna da patarra.

560. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. lazkano 0001 BI
Sasoiaz aprobetxa
al duen hainbeste
Tontola tonto denik
ez zazute uste
aldaketa ederra
moldatu du laste
atzo mutil zahar eta
orain gizon gazte
.

561. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gmant 0001 Izan be, ainbeste aitatzen dan Aita Karberaz`en esan au: Gure probetxo on askoren animak salbatzeko euskarak burua jasotz ea Jainkoak nai du.

562. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Oso ezaguna zan mendigoizalean artean; ibilketa neurtuetan ainbeste sari irabazia, eta mendizale bezela bere edestia eukena.

563. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ez du nolanaiko lana artu, ainbeste millaka itz aztertu eta aukera egiten! Eta guztia, eskuetan erabilliko dutenentzat egokiagoa izan dedin.

564. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 AGUR`en irakurleak jakitun dira, ainbeste idazlanetan aitatu da gai ori ta.

565. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 Batzuk guztiz ospetsuak gure elertian, besteak ez ainbeste.

566. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Eta bearri aiek darien mendiko-usai gozoa gogoz arnastuko dugu ainbeste sasi-euskerazko kirats artean gabiltzalarik.

567. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Yugoslaviako Demokrazia Erritarrak, hainbeste nazinotasunez egindakoa izanik, ez dauka Erresuma edo Estadu guztiarentzat balio dauan batasun-izkuntza natural bat, lau baino: serbiera, kroaziera, eslobakera ta, mazedonioa.

568. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Egia esateko, Alkarte honen sortzearen indar nagusiena euskera bateratua zabaltzeko nahia izan da, hainbeste oztopo, hainbeste azpiko lan batasunaren kontra erabilten zirala ikusirik.

569. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. ansola 0001 Hau, nahi ta nahi ez, ikusi egin behar dogu, nigaz egoan mutilari esan eta barrura sartu ginan hainbeste bider irakurri ta entzundako Buñuel ikustea, niretzako lehenengo aldiz museo batera sartzea lez zan.

570. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 - Horregatik diot oinarrizko planteamendua dela, gerorako ezin utzizko problema dela, gaurdanik pentsatzea, eta problema teknikoa da, hainbeste urteren buruan hainbat ikaslek zenbat irakasle euskaradun behar dituen.

571. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Zergatik gure erriak ainbeste zokoratu dituzte beren etxekoandreak? Auen alkartasunak sortu bear dira eta zor zaien malla ta gizarteko influenzia kendu egin diegu, bai, ta len bait-len ori dena itzuli egin bear zaie.

572. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Baña gure lurraldea monja-etxez josita dagolarik, eta ainbeste millaka euskal-neska txiki ta gaztetxo beren ardurapean artuta dauzkatelarik, eundik bi ere ez dira, noski, izan Euskalerriko monjaetatik Loyola`ko Batzarrean azaldu direnak.

573. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Aurreko batean Garaikoetxea Lendakariak Euskalerriko Legegintza-Biltzarrean esan duanez, ordea, ez da ainbeste.

574. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0003 Ainbestek zuten itxaropen betea, porrot eginda gelditu da.

575. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Era ortako ekintzetan, ainbeste jende artean, naiko zailla izaten ba-da ere lagunak ikustea, Jose agurtzeko zoria izan nuen.

576. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Euskalerriaren alde ainbeste lan egin duan gizonak ez ditu, neke, izerdi eta ordu geiago emango Euskalerriaren alde.

577. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Bein baiño geiagotan esan dugunez mirariz bezalatsu atera izan da GOIZ ARGI ainbeste urtez: idazlanak sortzen zituztenak berak izan dira bestelako irarketa-lanak eta gaiñerakoak ere egiten jardun bear izan dutenak.

578. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Lau urte buruan, nere aldetik beintzat, Alderdiaren asmoarekin bat egiñik jardun naizela eta berarekiko zintzo jokatu ondoren Alderdiaren disziplinara lotuko nautela esatea, bere garaian nigan jarri zuten uste ona galdu egin dutela adieraztea ainbeste dalako neretzat.

579. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Ain beartsuen aldeko diran jesulagun auek, beartsuki bizitzeko ezin egiña duten auek... nondik atera dute Nikaragua`n barna ibiltzeko bear zuten dirutza? Erri-Irratiari ez zion artuko, noski, bere zuzendariak ibillaldi ortarako dirurik, beti eziñean bai-dabil irratia, azkenean Errosario bat esateko ainbeste lagunen diruak eskatzen dituztenez.

580. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 ELA`ren diruz ere ezin, ainbeste langille lanik gabe ta eziñean dauden bitartean, langille beartsuei laguntzea leenagoko bai-da, buruzagi batek Nikaragua`ra joan-etorria egitea baiño.

581. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Koordinakundeak erantzun du ere bai: beren ustez garrantzitsua da protesta ekintzei jarraitzea, baina mugimendua ez da hainbeste grebarekin erre behar.

582. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Eta huna nun hoinbeste egun txarren buruan, hoinbeste gostaia zitzakon ofizioaren fruitua haundizki saristatua ikusiko duen.

583. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Zerbait da hoinbeste jende kausitzea eta zerbait ere horrelako erakaspena hartzea berrogoi urtez ari den batasun baten partetik.

584. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 1960 an hiru miliar, alta gerlak bazuelarik hainbeste hilik.

585. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Hauen jokabidea ikusita; honek hainbeste urteetan zear, eraman izan duan bidea ikusita, hau da neri bihotz barrendik datorkidana: Merezi, merezi du.

586. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Merezi du hainbeste gorabehera, larri-aldi, gogortasun, pekatu ta dohai izan dituan herri honek, aurrera beti atera dalako.

587. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Merezi du, gaur ere, hainbeste iskanbilla, eztabaida, zatiketa, burruka, biolentzi ta abar ibilli izan arren, aurrera aterako geran itxaropenak, bide eragille bihurtzen geralako.

588. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 Euskararen ofizialtasuna hainbeste aipatzen den garaian, oso jatorra iduritzen zaigu Gipuzkoako Aldundiak (Diputazioak) agertu berria duen asmoa.

589. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Geldotarra joan zen eta Prietok esan zion gogoan zedukala egin zion mesedea hainbeste denborataran ezkututaturik edukitzeaz.

590. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. lizarralde 0001 Eta zer esango diozu haurrak hainbeste maite dituen bati edo haur bilakatu nahi duen bati? Nik behintzat ezer gutxi, ez bait ditut haurrak ezagutzen.

591. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. garmendia 0001 Izan ere, neskak, ez dakit zergatik egiten dugun hainbeste protesta eta muzin.

592. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Pentsatzen jarri naiz, eta ez dakit normala den ala ez, ez dakit ondo ala gaizki dagoen emakume baten aurrekaldeaz hainbeste jardutea.

593. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Botatzen utzi ez zigun tiroak balio du hainbeste.

594. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 España'tarrak itxaropentsu ei dagoz, baiña euskaldunak ez ainbeste.

595. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Ainbeste norkiri iltera eragin dautson itza.

596. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Ara zelan izan zan: Gu ez giñan sekula ardandegi ta kafetan sartzen; baiña gure lagun Ixidor'en anaia nagusia Manuel, errefugiatuak batzen ziran kafe-etxe batera joaten zan eta guzur eta egi, ainbeste kontu jakiten eban.

597. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1985 0001 Konturatu barri-emoteak, izarren munduagazko artu-emonak, ibilte-azkarrak eta ainbeste asmakizun barri.

598. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1985 0001 Kuntze edo seksu-askatasunak, bere neurri egokiak galduta, gazteen sendotasuna ta beste zeregin batzutarako gurariak kendu dauz, ezkondu askoren zintzotasuna ta etxeko bakea apurtu dauz eta maitasuna bear dan lekura ainbeste asarre ekarri.

599. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Aldaketarako eziak ez izaki eta ezin iñolaz konpreni ainbeste eraberritze eliza barnean.

600. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Ez daitezke bazter, sarturik dauden hainbeste hitz tekniko.

601. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak g. ansola 0001 Industrigintzarako ezin besteko duten indargai den petroleoa hainbeste garestitzean, bidea, behenaz gain, hertsiago eta aldapatsuago jarri zaie herri atzeratu anaiei.

602. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak z. andonegi 0001 Beste errietan ainbeste laguntza dituzte, era guzietako laguntzak eta Mutrikun zergaitik ez? Mutrikuko ikastola aurrera zuzen jarrai dedin, erriko Udaletxearen eta beste erritar guzien laguntza bear-bearrezkoa degu eta laguntza oiek izango diren itxaropen osoa degu.

603. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Espaiñian ez zen izan oinbeste kopla gauzak erabakitzeko, 6,25 % gehienaz ere garestitu ditezkeela ordena eman eta kitto.

604. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 1978an Carter USAtarren politika zatitzailea da hainbeste hilketaren arrazoin beltza.

605. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. iparragirre 0001 Baina benetazko protagonistak, bere herrian, gorputzean hainbeste sufrimendu jasanez bizi direnek, beti bezala kanpoan utziko dituzte.

606. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Lehenengo EAJ eta AEK-ren arteko akordioa aipatu behar dugu; hainbeste urtetan, instituzioek baztertuta egon ondoren, EAJ eta AEKren arteko akordio honek AEK-k behar zuen errekonozimendua lortu du.

607. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0003 Petroliuntziek marea beltza sortzen dutenean ez dute hainbeste tona petrolio isurtzen itsasora, baina isurtzen dutenaren eraginez sarraski ekologikoak sortzen dira noizean behin.

608. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. azkune 0002 Zaharturik eta hainbeste eztabaidaz asperturik zegoenean, bapatean bere ikuspegia aldatu egin zuen.

609. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. elizegi 0002 Bi besoak Egeoan urperaturik ez banitu ez zenuke nigandik ihes egiten lan handirik izango, zerri hori! - Venus gaixoak negar egiten jarraitu zuen, gero eta ozenago, bere marmolezko haragitik nolabait lortzen zuen hainbeste malko ateratzea.

610. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Omega irudia egiten duen arkua, hainbeste bider erabiliak, irribarrez dagoen ahoa ekartzen du gogora, eta halaxe zorionaren arkitektura izendatu izan da Art Nouveau.

611. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. altuna 0001 Españar ta frantzeztarran jokabide orrek ezgaituz ainbeste arritu bada, orrein jokabiden beti izanda, eta izango da, euzkotarrok euren menpian gaukozan artean, baina, benetan minduten gaituza erizpideak, kritikak, bertoko semeak, euzko-semeanak dira, atserrira begira dagozan eskoma-ezkertar da batezbere abertzaleak dira dirauzkuenanak, gure ordezkari jatorrak lortutzen daben guztiea Euzkadi'rentzat dalako.

612. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Sarritan ez dogu izan ez, hainbeste musikalari ospetsu alkarturik izateko aukerea euki.

613. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0002 Hainbeste gauza gertatu dira, hainbeste zurrumurru entzun dira, kanpotik etorritako edozeinek hemen gauza asko aldatu direla pentsatuko luke.

614. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0001 Alde batetik beragatik hainbeste gauza entzunak nituelako.

615. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0002 Portaera zabal horren aurrean zera etorri zitzaidan burura, Euskal Herriko Elizak bere liturgi itzulpenak egiterakoan erabili duen exklusibismoa, hainbeste arlotan guztiok dakizkigun ondorio ez hain atseginak ekarri dizkiguna.

616. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0001 Hainbeste ikuskizun ausnartu ondoren bide bazterreko txokoa itxi eta ibiltari hasi nintzan.

617. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0001 Hainbeste elur eta hainbeste denboran!!!

618. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0001 Hainbeste aldiz, urteetan ikusia dute; gainera bere gazte denboretan askozaz gehiago botatzen zuen goiko Jaunak.

619. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. erzibengoa 0001 Hau hainbeste zereginetan murgildurik gaudenontzat ezinezkoa izan zitekeela zirudien, edo zirudidan behintzat.

620. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Dendak ainbeste dagoz, danetarikoak: batzuk jantzienak, beste batzuk jakienak, oiñetarakoak, kiroletakoak eta beste asko.

621. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Eskolak eta ikastolak ere ainbeste dagoz, baiña ez naiko.

622. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0002 Ezinezkoa da! Hainbeste urte iraun ondoren, ezin daitezke harremanak egun batetik bestera hautsi.

623. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0087 Maitena
Batere aiher izan gabe
okherra zikûzû jiten:
Telebista aitzinian
haiñbeste beniz ni lazten.

624. 1969-1990 zuberera antzerkia m. heguiaphal 0030 Hainbeste gudukatan nausitu gira gu.
Orai Franzian izana gatik eztugu behar dudatu.

625. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0037 Hainbeste gizon eta emazte kanpoan
Ez deûstûrik bezala lantegitik joan,
Esperantxarik gabe, geroa golkoan,
Eta gû behar bada etzi ber saldoan!

626. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0118 Ainbeste egun itxasoan, ontzi baten, ez zara gogaituten?

627. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0269 Dendaria: Zer dala ta hainbeste jende?

628. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0003 Gure ondoan dagoen Frantzian, hizkuntza akademiko eta arautua duen horretan, eta Parisko Akademiak hainbeste erabakitzen duen horretan ere, lehenago egin izan dituzte horrelako lanak.

629. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0003 Zer esanik ez Italian, dialektoak hainbeste indar duten Italian.

630. 1991> bizkaiera ikasliburuak hizkilimin/3 0052 7. Orain, inurriei buruz hainbeste dakizunez, abenturazko ipuin bat idatzi zeinke beroneei buruz, edo marrazki bat egin inurriak lanean ikusten diralarik.

631. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0074 Egia esatea hainbeste kosta jatan pasadizu haretan, zer gertatu zan eta zelan amaitu zan kontatuko dot.

632. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0189 Antzina herriagaitik hainbeste egin ebana, gaur pagoen gerizpean ahaztuta gelditu da.

633. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00045 - Zerk izan behar dau ba hainbesteko berbarotsa egoteko?

634. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00129 - Ez hadi ikaratu! Kristo jaioz gero ez hainbeste baina aurretik herritar asko etorri izan dok hona, nigana, kontsulta eskatzen. Beraz, nasai! Zerk hakar hona hain estu eta larri?

635. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0060 Hainbeste bozina-hotsa, autoak alde guztietatik, ertzainak ere zarataka...

636. 1991> bizkaiera literatur prosa u. elorriaga 00015 Nigar egin eztearrik trankildu egin nintzan, Mariak hainbeste maite ninduala ikusita.

637. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0090 Egia da, bai, Jainkoak daroazala eta eurak barik bere eroan dagikezala; baiña eurak eroaten ez istera egiten dabe; olan gitxiago egiten dabe, aurrerantza bultz egiten deutsenari aurka egiñez; ez dabe olan ainbeste merezi izaten eta neke andiagoa dauke orretantxe bere.

638. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0015 Ahoa zabaldu eta karakolen abiadan, geldi-geldi, agian hainbeste urtetan esateko prestatutako hitz batzuk atera ziran, toilki, ezpainen artetik: Ez galdu barruan daukoan hori, ume.....

639. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0016 Hainbeste urtetan ezer itandu barik, aititegaz ardurarik izan bakoak, ha ulertzen ahalegindu gabe, ez eta bere isiltasunaz jakin gura handirik be, eta orduan danak azalpenen baten zain.

640. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0017 Han egon zan hainbeste urtetan, beharbada, zeruaren isiltasunean, izarren artean, hareekaz dizdiraz hitz egiten, aititeren begien dizdirak.

641. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0075 Ainbeste egurreko txondorra eta ia dana erre.

642. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00016 Lino Akesolok harriturik eta miretsirik idazten zuen: Ez da gero neke txikia eta egiteko makala be, egunero, egunkariko orri bat osoa bete beharra. (...) Euskal gazetalaritzan iñori omenik zor bajako, bat Imanol au dala nik uste. Gaurko gure gazetalariak, ainbeste diru-laguntzaz eta taldean eta alkar-lanean ekinik be, ez dira askotan gauza izan egunero euskal-atal ganorazko bat betetako. Ibon, bere lan-gelan bakarrik, bera zan naiko askoren lana egiteko".

643. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. atutxa 00081 Argi ikusi bear dogu gaur gure EUSKALERRIAN, itz onen esaera aldetik nai ta sarituak izanda, zeozer geiago egin bear dogula, ainbeste arazo eta ostopo basterrean alboratzeko, gure NORTASUNA Argi eta Dirditsu agertu daiten; orrela bakarrik ikusi gaituelako gure inguruko erriak, eta konturatuko dira, Eguzkiaren azpian, beste Norbaiten errañu edo gerizpea dagoela, uts edo uko ezin-jakona egin.

644. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak l. uruburu 0209 Ez dot hemen konzeptu honen azalpen zabalik emongo, gehiegi ez luzatzeko, baina pisurik gehienekoa eta gogoan euki beharrekoa azalduko dot labur, ahaztu barik aitatu barik itxiko ditudan hainbeste aspektu, derrigorrezkoak egiten dirala modu esanguradunean ikasi dagien umeak eta modu esanguradunean irakatsi daigun nagusiok.

645. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0046 30. hamarkadatik aurrera, lubarrien gaineko hamarrenen igokadeagaz, biztanlegoaren hazkuntza prozesuari eutsi jakon; lubarritzea hainbeste gehitu zan ezen etekin murritzak jadanik 60. hamarkadarako agertuak ziran.

646. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0136 Orain, azkenik, erretaulea osorik dago eta hainbeste arazo sortu eben andamioak kenduta, bere disdira osoan ikusi daiteke.

647. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0030 Gure eleizetan ainbeste eleizkizun egiten dira.

648. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0030 Nondik sortu ete da arimen izenak gogoratzen dauskun bildur-ikarea eta ortik sortu diran ainbeste ipuin bildurgarri?

649. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0173 Eraikinak, gaur egun, hainbeste eta hainbeste eraldaketen frutu, oinplano konplexua dauka eta ganaldea zenbait isurialdekoa.

650. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 00013 Ba al dakizu zergatik ikusten dudan hainbeste telebista? Fantasia asko gustatzen zaidalako, eta telebistan izan ezik, fantasiazko abenturarik ez da inon gertatzen.

651. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00022 Nondik atera duzu hainbeste ehuneko?

652. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00022 JOHN: Jota zaude! Hainbeste diru jokatuko didazu istorioen kontra?

653. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00054 GAZTEA: Ez edan hainbeste, mihia trabatuko zaizu.

654. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00066 GAZTEA: Eta ezin zinen ganoraz ibili hainbeste maite bazenuen?

655. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0034 Ze? Hainbeste leku xoragarri atearen aintzinean eta ez baliatzen, eta nexka batek turista harrituarena egin nahi duelarik beti baduk indigeno autentiko bat fado baten kantatzeko gai.

656. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0074 Baionak hainbeste zor ukanen dik.

657. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0023 Bai, ez dakizu nola ibili naizen, ni bakarrik, zas! zas! zas! dena bota eta bota, ez nuen uste hainbeste gozatzen zenik, lehenago jakin izan banu...

658. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0038 IXABEL.- Eta ikusten duzu, hainbeste urte pasa eta nik esandakoa egia da: oraindik maite zaitut eta beti maiteko zaitut, asko gainera.

659. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0038 Zurekin bizitzea hainbeste kosta zitzaidala eta... eta orain zeharo aldatu behar...

660. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 PIPPO: Hainbeste tokitatik bota dute!

661. 1991> euskara batua antzerkia a. luku 0011 Hainbeste lan egin ondoan horren laguntzeko besteak kanpora ezartzeko.

662. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0030 MARKEL: Eta hoinbeste diru izanda, ostatu honetan egon?

663. 1991> euskara batua antzerkia r. agirre 0012 Lelotuta geratuko zara hainbeste telebistarekin.

664. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0106 Zertan ari zara hainbeste mugimendu eta zarata ateratzen?.

665. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0017 Hainbeste gerlaren lepotik arruinaturik gertatzen da Frantzia.

666. 1991> euskara batua bertsoak l. beloki 0040
Ezpain mardulen hotzikara da
aurpegi osoan galdu
fereka goxo eta eztiak
hainbeste garrantzi al du?
Hanka zuztarrek doi-doi naukate
amets loritan ahuldu
bion gorputzak bipildu,
batek besteari heldu,
dena zuregatik saldu.
Zure begien dirdira hori
ene buruan itzaldu
maitasun honen nahi ta ezinak
nere nortasuna hil du.

667. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00027 Hainbeste bildu ere ezen lortutako diruaz balazta berriak erosi, trena margotu eta gidariarentzako kapela berria erosteko adina ere egon zela.

668. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00042 Hainbeste buelta eman zion kontuari azkenerako buruko mina jarri zitzaiola eta, denda itxita, etxera joan zen deskantsatzera.

669. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00054 Baliteke, hortaz, etengabeko prezio beherakaden ondorioz enpresa guztiek galerak edukitzea, eta hainbeste itxarondako kostuetako abantaila lortzeko beharrezkoa den tamaina inork ez eskuratzea.

670. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00308 Hainbeste geruza izan arren, oso iragazkortasuna handia du.

671. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0135 Garai nahasi haietan, eta arrazoi politikoak zirela bide, talde batzuen boikota jasan behar izan bazuten ere, inork gutxik lortu du gure Herrian hainbeste jenderen adostasuna:

672. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0026 - Ez da harritzekoa, hainbeste denbora pasa da izan ere.

673. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0026 - Bai, baina hainbeste ateratzea, alegia...

674. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0262 11 Hainbeste kostatzen al zaizue ondo hitz egitea? - 12 Nork agindu dizue hori egiteko? - 13 Aurten Bilbon geratzea erabaki dugu - 14 Ondo lo egiteko guxti afaltzea da onena - 15 Nori bururatu zaio autoa hor uztea? - 16 Carmeni poliki ibiltzea gustatzen zaio - 17 Horrela ez dago ezer egiterik - 18 Hondartzan igeri egitea atsegin du - 19 Elurra beharrezkoa da eskiatzeko - 20 Gehiegi edatea txarra da.

675. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0171 Guztiek dakite beren produktuak saltzeko behar dituzten esaldiak hainbeste hizkuntzatan esaten: ingelesez, frantsesez, alemanez, italieraz, espaineraz, katalanez... eta inoiz euskaraz ere bai, arabiarren artean behin baino gehiagotan ikusi eta entzun dugunez.

676. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0153 Hainbeste gauza ikusi eta ikasi ondoren, honez gero amorratzen egongo zara Kirikitxorekin batera ariketak egitera joateko.

677. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0007 Maitakorra
Miresgarri
Ikaragarri
Hainbeste
Izugarri
Jaurtiki
Abereak
Batera
Ataria
Trebea
Iritsi
Ateak
Banoa
Batez
Orain
Laino
Ibili
Zuen
Agur
Eten
Blai
Uko
Goi
Ohi

678. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0035 Hainbeste irrikatzen zuen eguna heldu zitzaion: 39 orr.

679. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0022 Argi eta garbi dago hori, hainbeste daturen artean pertsonak errazago huts egiten du eta.

680. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0010 Eta honelako materiala eskuetan izanik, ulergarria da hainbeste eratako xirulak sortzea eta ukaezinezko trebetasuna lortzea.

681. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0040 Zergatik ote hainbeste eskola-lan ematea?

682. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0070 Urtearen garai honetarako hasiko zinen dagoeneko pentsatzen zein zoragarri den hainbeste gauza garrantzitsu ikastea ...ezta?

683. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0144 Haziak erosteko ahaleginak hainbeste izan ziren, non Udalak berak ere etxe bikainak, pisu handiak eskaini bait zizkien haziak saltzez gerotan.

684. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0272 Idazkera zaharrean hainbeste erabiltzen zen apostrofua, batuan, bakarrik, hitz bat jan dela adierazteko erabiltzen da.

685. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0028 Egun batean, deabrua, hainbeste okerkeria eginez nekatuta, lo gelditu da haur seaska baten ondoan.

686. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika pr. 1995 0039 Berez, ekuazio horren arabera azter daitezkeen fenomenoak hainbeste direnez, beraren azterketa sakona egitea merezi du.

687. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0235 Ehuneko hainbeste adierazteko marka aurretik jar bedi.

688. 1991> euskara batua ikasliburuak l. anselmi 0105 A) Bidaietan hainbeste gauza ikasten da.

689. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0008 - Nora joango ote da hainbeste ur? galdetu zion bere buruari.

690. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. mendibil 00025 Ez da hainbesterako; nola zaren jakinez ez da hain zaila izan.

691. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. mendibil 00025 Hainbeste urte ditut berak horrela nahi izan duelako.

692. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00066 Baina gose txakurra sentitzen zuten denek, hainbeste ordutan Corte Inglesean gora eta behera ibili ondoren. Piparaino bazkaldu eta arratsaldean Belandiara itzuli ziren, ondo jateak ematen duen umore eder eta zoriontasun osoan.

693. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00056 Auskalo, baina denak txit kezkaturik zeuden. Hainbesteraino iritsi zen ardura hura, ezen Tom ere azaldu baitzen han, laguntzeko prest.

694. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura batx 00057 - Zakurrok berriz ez gara hainbeste aldatu -esan zuen Bambulok oso-oso doi. Hain doi non inork ez zion aditu.

695. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00196 Hainbeste denbora elkarrekin eman ondoren horretaz behintzat ziur egon beharko ginateke.

696. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00007 Harriturik zegoen, bai, hainbesterainoko atzerapenarekin; zeren Xabierrek, zebilen tokian zebilela, are Quebec-en izan zeneko egonaldi luze hartan ere, ez baitzuen deitu edo lerro batzuk idatzi gabe, tarjeta bat bederen, bi aste baino gehiago pasatzen uzten.

697. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00022 Arratsalde batez, Metropol-eko terrazan eserita, hauxe aitortu zidan Adrianek: orduantxe, hainbeste urteren buruan, ulertzen hasia zela zergatik hautatu nuen Compostela bizilekutzat.

698. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00052 Hartu eta hauxe besterik ez nuen entzuten: esaldi ulertezinak, murmurioak, negar isilak, zarata arraroak... Revolution Nine entzuten arituko banintz bezala, Beatles-en album zurian zetorren eta gaztetan hainbeste liluratzen gintuen esperimentu kurioso hura.

699. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00015 - Batzuk hainbeste eta beste batzuk hain gutxi -esan zuen behin igarleak auzo bakarrak plazan eguzkitan zeudela.

700. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00023 Auzokideei, grazia egin zien zera horrek baina On Diokleziori, ordea, ez hainbeste.

701. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00026 - Ez dago eskubiderik batzuek hainbeste eta beste batzuek hain gutxi izateko -argudiatu zion demagogi apur batez.

702. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00060 Haren nagusiak hala-hola lortzen zuen bere eserlekuan mantentzea, eta oihu ikaragarriak botatzen zituen, beharbada hainbeste nahaste eta ipurdikoren ondorioz zaldarrak zanpatzen zizkiotelako.

703. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00090 Arrerakuntzarekin etorri ohi diren hobekuntza guztiak etorri ziren herrira, hori bai, On Diokleziok hainbeste bider amestutako liburutegia ezik.

704. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00095 Orain, neskaren bizitzako xehetasunik txikienaren bila asteak igaro ostean, hainbeste kontu dakizkidalarik hari buruz, bere burutik kendu nahi du Grégoirek.

705. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00027 Guk, haien tokian izan bagina, gehienez ere hainbeste egingo genuen. Ez ginen nahi bezala haziak izango, baina denbora hartan badakigu ez zela errez. Oraingo modurik ez zen orduan izaten.

706. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00067 Hainbeste handiko eremuak, denak hala harririk gabe izatea, zaila da.

707. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00052 - Aizak, Roberto zertan ari haiz? Zergatik atzeratu haiz hainbeste gauzak biltzen? Bizkor ibil hadi, hemendik bost minututara pasatuko duk autobusa eta ihes egingo ziguk! Aizak, ez al didak entzuten?

708. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00063 Eta gezurrak esatera ohitzen banaiz eta gero gelditu ezin banaiz? Danielek esaten dit behin eta berriz ez kezkatzeko hainbeste.

709. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0096 Azkenean aurkitu du hainbeste desio zuena.

710. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0051 Bai, hainbese gizaki irentsi zituen munstro hark irabazi behar zuen lehia, baina, azkenean, zorionez, norabide egokia aurkitu dut, zentzu berri bat eman diot nire bizitzari, eta aurrera jarraitzea pentsatzen dut nire beta berriekin, nahiz eta horretarako bizia eman behar izan.

711. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. larrañaga 0090 Oraino ez dut ulertzen nola urteen joan-etorrian hainbeste negar-anpulu xurgatutako lurra izan zitekeen hain idorra.

712. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0013 Balkobilkoko jendea sailkatzen hainbeste urte pasa eta gero, (...)

713. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0013 Berak ez zuen hartu ardoa besterik, eta hainbeste edan genuen non betazalik gabeko gizona askotan irten zen etxetik pitxar hustua betetzera.

714. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0009 -...eta orain proba zailena duzue zuen aurrean, hainbeste denboran prestatzen ihardun duzuen proba.

715. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0171 Ulertzeko modukoa zen, hainbeste lanen ondoren.

716. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0199 - Harrigarria hainbeste sineskeria zegoen garai baterako!

717. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0223 Emiliek inguruan izandako giroa ezagutu nahi zuen: David, Jonas eta Annikak uda osoa emandako eta hainbeste emozio elkarrekin hartutako lekua.

718. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0031 Proposamen ausarta iritzi zion Jean Luc-ek berak, ez hainbeste beragatik nahiz eta bere hogei urtetan sekula ez ailegatu hain urrun neska kontuetan nola Merçegatik, zeina familiako harremanek estu lotzen baitzuten senitartera.

719. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0018 - Baina baditun munduan gu baino hobeto bizi direnak, hainbeste merezi gabe.

720. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0086 Ez nuen uste, ordea, hainbeste buruhauste ekarriko zuenik.

721. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0090 Gure itzuleran, hainbeste urteren ondoren, mahai gainean basalorez beteriko lorontzi bat ikus zitekeen.

722. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0013 Hortaz, aurten ez dugu hainbeste ikusiko.

723. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0033 Ez, ez... hainbeste oliorekin prestatzen dute hemen dena... ohitu gabe nago!

724. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0012 HAINBESTE OSTRA JAN ETA GERO PIXU HANDIA DUT TRIPAN...

725. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. nuñez 0034 Kontzejuko atean zegoen gizonkoteak aurpegia gorri-gorri zuen hainbeste oihu eginda.

726. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0014 Eta pena da nik hainbeste aldiz elemena eman behar izatea.

727. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0140 - Ez dit hainbeste denbora kanpoan egoten uzten -esan zuen Angelikak, eta berari bururatu zitzaion igeritoki estaliaren ideia.

728. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0142 Hainbeste maite izan zuen haren hilerria ari zen ikutzen.

729. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0107 Auzoena ez zait hainbeste gustatu, baina Mahmudek dio jendeak dena sinesten duela era egokian aurkeztuz gero.

730. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0141 Baina begiak dirdirka eduki beharrean hainbeste laudorioren ondoren, amak lehor erreakzionatu zuen.

731. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0094 Orduan hainbeste kontatzen zieten Gaudeok eta Pinpernelak kometak nola askatzen diren eta arboletara nola igotzen den, ze printzetxo eta kontetxoak irrikatzen jartzen bait zituzten.

732. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0013 Hainbeste denbora eta hain eginbehar gutxi!

733. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0129 O, hainbeste jaitsiko gara!

734. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0074 Ez dakit hainbeste indar izango dudan berriketarako!

735. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0059 Jende heldu askok ere gorroto ditu, baina munduan hainbeste bidegabekeria egonda, helduak ohitu egiten dira, eta onartu ere onartzen dituzte azkenerako.

736. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00137 Egun haietan, Salomonek eta bere inguruan bildu zen Israel herri osoak, ezin konta ahala ardi eta idi eskaini zituzten opari kutxaren aurrean; hainbeste izan zen hil zutena.

737. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00080 Hainbeste mesede eta hain handiak eskertu nahian, liturgi festa bat gaurko egunez ospatzeko baimena eman zitzaigun, kapera hura sagaratu zuteneko urtemuga baita.

738. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0102 Jende guztia harrituta zegoen, apostoluen bidez egiten ziren hainbeste mirari eta ezaugarrirekin.

739. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0015 Gehienbat giza izaeraren etsaiak gizona argi-bizitzan (5) bigarren Asteko ejertzizioei dagokien han ejertzitatzen denean on itxuran gehiago zirikatzen bai du, eta ez hainbeste garbi-bizitzan lehen Asteko ejertzizioei dagokien han.

740. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00099 burdinazko kaxetan ate handiak zerurat
letania ahantzien
maiteari esan gabeko hitzen
itsu
beltzak
intsektuen gisa
eta han goiko portuan itsasoa iheskorra
hodei tartean aldentzearen malko erreetan
han astroen kiribiloak nahastean
gaziaren petaloak birsortzean dager ene mina
adreilu formaz
eraztun hautsiaren hegian
eta dena
hainbeste esku igurtziren ondorioz
hainbeste amets elbarrituren orbainez
amaigabea da
ene pena azkenean
dzangada isil batez
katiluan itotzetik salbatzen dut eta
amaigabea da

741. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00100 Gainera, ez genuen uste hainbesterako izango zenik.

742. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00044 Era guztietako kantuak abesten genituen eta, egoera hura hainbeste aldiz errepikatu zenez, (...)

743. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00026 Desagertutako egunkari-orrialde horiek dira, nolabait esateko, Crusoeren egunkari ezkutua osatuko luketenak, eta, ziur aski, ez zen hainbeste heroia ez desmitifikatu nahia izan, baizik eta akaso auzolotsa, Daniel Defoe idazlea Robinson Crusoeren egunkariko orrialde haiek bere etxeko su-baxuan edo tximinian jo dezagun bazeukala halakorik, idazleek gutxitan edukitzen badute ere arretaz erre, eta errauts kixkaliak Tamesis ibaira barreiatzera eraman zuena.

744. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00177 Gehi itzazu hainbeste hiri aparta eta hainbeste lanen nekea, hainbeste herri harkaitz latzetan eskuz eraikita eta antzinako hormen behealdetik irristatzen diren ibaiak.

745. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00239 Ez beste garai batean ibili da krudelago landetatik alderrai lehoi emea, kumeekin ahaztuta, ez dute hartz zatarrek hainbeste hiltze eta sarraski egin arrunki basoetatik; orduan da ankerra basurdea, orduan gaiztoa tigrea; ai, gaizki ibiltzen da orduan Libyako zelai bakartsuetan.

746. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00050 Truke tamalgarri hura egin zuenetik ez zeukan tokirik kaskoan, hainbeste torturatzen zuen burdinazko gurutze malapartatuarentzat baino.

747. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00193 Hainbeste bira egin zuten, hain bizkor, ze, azkenerako, musikak eragindako zurrunbilo hartan zorabioak hartu, norbaitek estropozo egin eta bertan behera etorri ziren ia batera.

748. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00193 Betirako gogoan gorde nahiko nuke hainbeste gauza barregarri, bizitzaren laztasuna pitin bat gozatzen duten horietakoak.

749. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00116 Nazka imintzioz egin zion uko García Hernándezek lehen hainbeste ahotan erabilitako zantzuak ageri agerian zituen intxaur bustiari.

750. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00017 Gainera, ez dun hainbesterako. Eta... pisu guzti hau...

751. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00100 Harriduraz eta jakinminez begiratzen digute Ttiki eta bioi, inola ere ez maleziaz, baina hainbeste begirada sentitzea astuna da.

752. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00094 Neu ere adinean sartzen noan bezala, gero eta konbentzituagoa nago, gero eta gehiago uste dut, bizitzako borroka deitzen den hori ez dela hainbeste bizirik irauteko edo nahi duguna eginaz bizitzeko apustua, baizik eta gero, betiko gero horretan esker onekoak eta mereziko duten oroitzapenak edukitzea bideratuko digun modu horretan bizitzea baino.

753. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00145 Hainbeste aldatzen zen zerbait edaten zuenean!

754. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00243 - Ez dut alferrik pasatu hainbeste denbora munduan, eta ez dut alferr ik ikusi hainbeste gauza, jendearen nortasuna ezagutu behar ez badut.

755. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00220 Gezurra dirudi gero! Hainbeste urte pasata ere, oraintxe ari naiz gazte hori ikusten, zereginen batera zihoala, xalo-xalo.

756. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00024 Ez zitzaion hainbeste gustatzen, baina, erdian joatea.

757. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00063 Hainbeste kostatu eta gero, sari guztiak neuzkan nirekin: lana, dirua, osasuna, ospea, eta azkenez, bere altzoan hartzen ninduen bakoitzean, munduan diren izate guztiekin eta, batez ere, neure buru terral honekin adiskidetzen ninduen emakumea.

758. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00330 gezia badoa, gezia badator, eta, etengabeko erabilerak sortzen duen depreziazioarengatik ez balitz, hau bezalako gatazka bat agian ez litzateke sekula bukatuko, are etengabe lanean ari diren Braço de Pratako fabrikak ere kontuan hartu gabe, eta muturreko egoerara irits gintezke, zeinean bizirik iraungo lukeen bakarra armategi oso baten jabe geldituko baitzen, hainbeste arma eta erahiltzeko inor ez.

759. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0015 Ez zuen bere burua kontrolatzerik; hainbeste argik itsutuko zuelako inpresioa zuen.

760. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0025 Kaleak estuak ziren benetan eta ibilgaitzak hainbeste jenderekin, elkar joka ibili beharra urrats batzuk aurreratzeko.

761. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0043 - Zertarako orduan hainbeste kamera?

762. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0127 Ez du zalantzarik Oliverrek, osasun onean daude berak hainbeste maite dituen kirolak eta luzaroan bizi ezinik ez dute.

763. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0073 Une batean mutila saiatu da jende guztiari hainbeste gustatzen zaizkion kanpoko leiho-arku horietan neska jarri, eta argazki bakarrean hura, arkua, pareko fatxada eta balkoi semizirkularraren barruko janlekuko mahaiak, denak batera harrapatzen, baina ez dut uste konforme geratu denik, eta ez dakit argazkia atera ere egin duen.

764. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0063 -Nondik ateratzen duzu hainbeste diru? tirriatu zitzaion Xabier.

765. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0034 Aurretik kendu nahi bainion amari bere amodioaren objetua, seme hura, eta zigortu hainbeste maitatzeagatik, hain gaizki,

766. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0030 Sara isilik zegoen, gaur ez zen berriketan ari, ez oraindik behintzat, eta sutegi ondoan zegoen zutik, besoak antxumaturik, Royri tinko begira hainbeste zahartzen zuten begi hits beltz haietaz, aitaren begiez.

767. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0099 Florenceren poltsari harriduraz begiratu zion, baina ez zen hainbeste harridura, beldurrezko arreta nekatua baizik.

768. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0168 Estherrek ez du gezurra esateko ohiturarik, eta ez naiz hainbeste gizonekin ibili burua erabat nahasteko.

769. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0242 Aldare haretxen aurrean belaunikatu zen, hainbeste urte lehenago, barkatua izateko.

770. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0326 - Zergatik hainbestek orduan?

771. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0326 - Nik uste gizakion azpiezagueran dauzkagun hainbeste eta hainbeste jakintza eta ezagupen ez direla inoiz ezagueraren mailako oharpeneraino iristen.

772. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0326 - Usainak adierazten dien bezala abere eta piztiei guk somatzen ez ditugun eta guretzat izan ere ez diren hainbeste muga, harreman, beldur eta elkartze.

773. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0326 - Eta hainbeste beldur baldin badiok orain, zergatik lehen lagundu hioan?

774. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0191 Bere harridurarako, erabat egiati zirudien, aiene luzeen artean, hainbeste sofriarazi didazu, hain handia da eragin didazun sofrimendua.

775. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0171 - Halaxe ba, aurren-aurrena pentsatzen duzun gauza zera da, sosengatik norbaitek bizkarra berotu diola eta baita gehiegitxo berotu ere, hainbeste ze nahitaez basamortura eraman behar izan baitute eta han kaktusen artean aldatu.

776. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0028 Gainera ospitalera eraman behar izan badute ez zeukaten motxilan kalerako hainbeste erropa sartu beharrik.

777. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0055 Azken zorigaiztoko kopa hargatik edo, Jesukristonak izan dituk uneoroko hazkurea eta kaka egiteko mina, hainbeste non serioski planteatu diok heure buruari ea benetan merezi ote duen kaka egiteak, eta bigarren edo hirugarren aldiz ordu laurdeneko sofrimendu pairaezinaren ostean ezetz erabaki: aurrerantzean ez duk sekulan kakarik egingo, eta hortarako ezagutzen duan erremedio bakarra jarri duk praktikan: jateari utzi, (...).

778. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0068 Hargatik elkartzen ditut beti zuen mundu hori eta txokolatearen usaina eta nik uste dut baita ere nire belaunaldikoei horregatik gustatu zitzaigula hainbeste Txokolatezko etxetxoa ipuina, usaina eta izana bat zituelako eta gose garaietako inbidia hura joaten zelako txokolatezko etxeko atean kas-kas jo eta ipuinen munduan sartzera.

779. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0203 Isilune mehatxagarri haren erdian, hainbeste eutsi zion arnasari Jacksonek, biriketako mina eta dena hartu bait zuen.

780. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0044 - Nola balio lezake hainbeste oilo batek? - galdegin zuen gazteak.

781. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0097 Baina semeak hainbeste insistitu zuen ezen azkenean baimena eman baitzion.

782. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0013 Azkenean amore eman zuen emazteak, baina susmo txiki batekin: gizon hau ez da ba sekula gehiegi laguntzeko horietakoa izan eta orain bapatean hainbeste interes agertzen duenerako izango da tartean zerbait, pentsatuko zuen gajoak.

783. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0035 Hain ahots ederra, hain gorputz liraina, hainbeste lan egiteko gogo, asmo gutxi eta lagun onik ez neukanean saiatu zen bera ni berriro bideratzen.

784. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0074 Esan egin nion, alegia, lana ere galerazi egiten zidala hainbeste deirekin eta mesedez pixka bat neurtzen hasteko.

785. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0023 Adio, oinak! (izan ere, bere oinei begiratu zienean ia bistaz kanpo zeudela ematen zuen, hainbeste urruntzen ari ziren).

786. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0026 Hainbeste barregura ematen didazu ezin dizudala eutsi!

787. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0054 Alicek ez zuen ezer esan; bere bizitzan inoiz ez zen hainbeste kontraesanetan harrapatua izan, eta egonarria galtzen ari zela sentitu zuen.

788. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0068 - Ez niokeen hainbeste garrantzirik emango esan zuen Tweedledumek, berria izan ez balitz.

789. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0114 - Ez hainbeste estutzea nahi nuke esan zuen Muxarrak, neskaren ondoan eserita zegoena.

790. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0009 Izan ere, nola ez zen joango ba, Afrikan hainbeste txino bazegoen bataiatu gabe.

791. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0077 Sekula ez dut hainbeste denbora behar izan aldapa bat igotzen.

792. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0096 Horregatik topa daiteke hainbeste euskal toponimo inguru honetan.

793. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0065 hainbeste ikara ikusi zuen

794. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0058 - Neskak larrugorritan... hainbeste edertasun... eta gero etxera, eta han ezer ez, ulertzen?

795. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0021 Baina, nahiz eta hainbeste izutu mariñel hankamotz harengan pentsatze hutsak, kapitainari berari askoz beldur gutxiago nion nik bere ezaguera zuen beste inork baino.

796. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0143 - Hainbeste denbora pasatu da berak alde egin zuenetik ze zaila baita gogoratzen -esan zuen kealdi sakona egotziz

797. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0148 - Hainbeste aldatu naiz ala? galdetu zuen emakumeak, eta gizonak ezetz arrapostu, eta gezurra bazen ere, ez zen erabateko gezurra, zeren irribarre arin hura (halako irriki eternalerako gaitasuna begiramenez eta moderapenez adierazten zuena) hara iristen baitzen urte askotako urruntasunetik, ezertan aldatu gabe eta gizonarengan nahastea sortuz.

798. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0170 Hainbeste dakizunez, jarraitu zuen, erantzuidazu.

799. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0008 Azpiko gonaren gerriko gomak, kateorratzak aurrera egin nahi ez zuelako pasatzeak hainbeste lan eman zidanak, botoi ttipi eta harizko xilderi batez loturik, estutu egiten ninduen.

800. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0095 Zeruak nahi beza komunikatu dizkidan hainbeste altxor bere loriarako soilik daitezen!

801. 1991> euskara batua saiakera-liburuak athletic club 00031 Gero iritsi ziren une larriak, porrota eta hainbeste itxarondako tituluari agurra...

802. 1991> euskara batua saiakera-liburuak athletic club 00140 Bere erabakiak asko eztabaidatu eta kritikatu baziren ere, teknikari honek une hartan Espainian jokatzen zen futbolaren lehen mailara eraman zuen Athletic taldea. Hasiera hobezina izan zuen: Athletic taldeak Sevillaren aurka Kopa irabazi zuen, areatik kanpo Uribek egindako jaurtiketa ikusgarri bati esker. Bestalde, zaletuek, hainbeste urtez 10 zenbakia eraman zuen Panizo handia ez zuten ahaztu nahi. Zetazko barneko jokalaria 1954. urteko abenduaren 8an omendu zuten San Mamesen.

803. 1991> euskara batua saiakera-liburuak athletic club 00191 Kirolari dagokionez 1966. urtea hasi zen mito baten agurrarekin: Guillermo Gorostiza hil zen. Beste bat, berriz, entrenatzaileen lekuan eseri zen: Piru Gainza. Belgradoko Izar Gorria taldeak Athleticak Europara begira zituen ilusio guztiak lur jota utzi zituen. Joaneko partiduan lortutako 5-0 emaitzak itzulekoan sailkapena lortzeko aukera guztiak kendu zizkien zuri-gorriei. Jugoslaviarrek behintzat loreak utzi zituzten Pichichiren irudiaren aurrean, gaur egun galdu bada ere San Mamesera lehenengo aldiz etortzen ziren taldeek zuten ohiturari jarraituz. Marcialen hiru golak eta Jugoslaviarrek sartutako bost golek zaletuen artean zurrumurru bat zabaldu zuten: Iribar lesionatuta jolasten ari ote zen? Bestela, nolaz sartzen zizkioten hainbeste gol?

804. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00036 Harrigarria bada ere mota honetako lehiaketa estu batean hainbeste sari ematea ez bide zen okerra izan Damaso Intzaren iritzia lanaren mailari zegokionez, Orixeren itzulpen hau eredugarritzat jo izan baita ondoren, zentzuzko itzulpenaren aroa zabaldu duelakoan. Xabier Mendiguren Bereziartuk, argitaratu duen Euskal itzulpenaren historia laburra izeneko liburuan hala jaso du bederen.

805. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00023 Joan zen abenduaren 20an, Jose Inazio Aranaren heriotzaren lehen mendeurrena zela-eta, bere Azkoitiko herriak Euskaltzaindiarekin batera omenaldi bat eskaini nahi izan zion herriko Udaletxean. Jose Antonio Arana Martija eta biok izan ginen hizlari. Hark bibliografoa izan zen aldetik aztertu zuen; nik haren bizitzari eman nahi izan nion gainbegiratu bat, jakinik euskal letren munduan gutxi direla, baldin inor bada, joan zen mendean hainbeste lan egin eta hain gutxi ezagutzen diren euskalariak. Hitzaldi horiek EUSKERA aldizkarian aurkituko ditu haien gogo duen irakurleak.

806. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pasaia eta lezo 00021 Grafikoan nabaria denez, haurrak dira euskara gehien erabiltzen dutenak. Donibaneko bi guneetan, berriz, helduek duten euskararen erabilera oso azpimarragarria da. Donibanen nagusiek euskara erabiltzen jarraitzen dute eta haurrek ere euskara erabiltzen dute. Tartean etorkinen jenerazioak daude eta hauek ez dute euskara hainbeste erabiltzen.

807. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00090 Ez dakigu bere ostatu emalearen errukiarengatik, hitzarmenen batengatik ala ustegabean gertatu zen horrela, baina donge eta iguingarri iruditzen zait, hainbeste zorigaberen artean nahiago izan zuelako bizitza lotsagarria ospe garbia baino ampsup254; Plutarkok beste era oso ezberdin baten aurkezten du arazoa Marioren bizitzan. Honen arabera errugabe zen Turpilio eta Mario izan zen errudun bezala epaitzeko ahaleginak egin zituena. Epai hauxe izan bide zen gainera, Plutarkoren iritziz, Metelo eta Marioren arteko harremana gehien bat garraztu zuena..

808. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00174 Arkitekto horrek berak eraiki zuen Conservas Ortiz enpresak Zumaian duen fabrika. Halaber, etxe bikoitz bat eraiki zen gazitegirako pabilioiaren gainean, etxebizitza izateko asmotan, Gipuzkoako industri ondarearen ikuspegian hainbeste errepikatzen den ideia horri jarraituz, hau da, lan munduaren eta egoitza munduaren artean halako sinbiosi bat eginda. Fabrika horretako behealdeak antxoa ondu bitartean hura biltegiratzeko balio zuen.

809. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00032 Alejo de Mirandak 1784ean, Agustin de Humaranek 1805ean. Silvestre Perezek 1821ean, geroago A. de Etxebarriak egin erreformek eta Avelino de Goikoetxeak 1851an Plaza amaiturik egon zedin ahalbidetu zuten, Coello-ren 1857ko Planoak adierazten duen bezalaxe, eta bere kanpoko itxuran, jaiotzeak hainbeste neke eta buruhauste eraman zituen Plaza Berria bermatzen den lurrazpi eta zimendua bortxatuz erraietan aparkaleku estu bat sartzeak ekarri duen akats ikaragarriaren ondoren, gaur egun ezagutzen dugun moduan geratu zen gutxi gora-behera.

810. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00185 Ilupe azaldu natzaik oso. Ez duk hainbesterako. Txakalaldia baino ez duk izango, garai bateko baso-mutilen siesta-eskubidea bezala maiatzeko Santa Krutzetatik iraileko Santa Krutzetara iraungo duena. Halete, egoera aprobetxatu nahi izan diat erraiak lasaitze aldera, bertsoari diodan maitasun bitxiaz bertsoak jartzeko.

811. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00092 Baina, hala ere, XVIII.aren azken aldera arte inor ez zen arduratuko bestelako bereizkuntzekin, Humboldt agertu zen arte. Hark baliatu zuen hizkuntzaren egitura, ospe handia emanaz, eta horrez gainera kanta-zahar, ohitura eta bizitzaren erak ikertu zituen. XIX.ean etorri zen arraza bezala estudiatzea, hizkuntzan eta ohituretan hainbeste gauza berezi zela ikusi zutenean. Guztiok zetozen etniazko nortasunaren inguru bati lotzera.

812. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00017 Hainbeste ume alferrik hilaraziak! Eta hain zuzen, Herodesek hil nahi zuen ume bakarra, salbatu egin zen!

813. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arregi 00017 Hori kontsiderazio baten bitartez gertatzen da Descartesengan, alegia balitekeela gu izaki guztiz ahaltsu eta aldi berean makur baten menpean egotea, zeinak gure izpiritua hainbesteraino maneiatu duen, non huts egin dezakegun, nahiz eta gure judizioa subjektiboki erabat ziurra izan.

814. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 00109 Orduan, isla eta irla-ren artean, beste hitzetan aplikatzen omen ziren irizpideen arabera, irla hautatu behar zen: ez da Hegoaldeko tradizio osoan irla-rik ageri, eta Iparraldean ez dira gutxi isla erabili izan dutenak, komeni zenean hainbeste aipatzen zen Leizarraga barne.

815. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00010 Izan ere, lehen hiztegi hura egiteko arazoetako bat lantaldea eratzea izan zen eta oraingoan, berriz, alderantziz gertatu da, hiztegian parte hartu duten lankideak askoz gehiago izan baitzitezkeen, baina hainbeste aukera izanik eta lehen aipatu bezala epea bete beharrak eraginda, ezinezkoa izan zaigu guztiengana heltzea eta hemen adierazi nahi dugu ez dugula inola ere inor baztertu nahi izan, aldez aurretik ezarritako programa izan dela mugatu gaituena.

816. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00152 Bestetan hainbeste kezkatu ohi zuten grinak ondasunak, osasuna, bizitza bera deus ez dira orain.

817. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00312 Gaur egun, Azpeitian dagoen Burdinbidearen Euskal Museoa da, eskualdean hainbesteko garrantzia izan zuen eta eraikitzeko orduan hainbeste buruhauste eman zituen trenbide enblematiko horren arrasto bakarra.

818. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak garapen etiko-morala 00029 Mendebaldeko gizarte honetan gizonezkoek eta emakumeek beren ahalmenak garatzeko dituzten giro eta inguruneak, gaur egun ere, ezberdinak direla begi-bistan izaten bada, harremanetarako ingurune horien edo barneratze-ereduen ondorio lirateke ezberdintasun horiek, eta ez hainbeste sexu bateko edo besteko izatearenak.

819. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. chueca 00044 Hainbeste errebindikatu zen amnistia gauzatzeke izan arren hauteskundeak egin ziren eremu instituzional berriari hasiera emanez.

820. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 00096 Haurra ez dute bultzatzen hainbeste ardura hartzera.

821. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 00049 Hauek dekadenteak zirelako omen zituzten hainbeste gatazka.

822. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. eguzkitza 00055 Idazle bezala, poesian Otsalar izenez izenpetu ditu hainbeste lan, gehienak existenzialismo girokoak.

823. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. eguzkitza 00055 Hona hainbeste urtetan Gabriel lagun izan zuelako etorri zaio mintzatzera, eta zalantzarik gabe Gabrielen obraren ezagutzaile zorrotza dugulako.

824. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: asmo-iztegia, xi-xii 00012 Kartoizko kaxetan edukitzea ez zen, inondik ere, hainbeste nekez egindako lana gordetzeko modurik egokiena.

825. 1991> euskara batua saiakera-liburuak aralar 00019 Gizakiak naturan egindako kalteak ugariak eta, askotan, bueltarik gabeak direla ondo dakizue, ondo dakit nik ere, mendi naizen aldetik neure azalean jasan behar izan baititut hainbeste triskantza eta utzikeria...

826. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00043 Jaunxkil tisikoen hainbeste zain izanik, hazitzen ere ez din utzi.

827. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00069 Hainbesterakoa izanik, garai hartan hiriko Erreximendua osatzen zuten jaun zinegotzi guztiak bildu ziren, saio berezian.

828. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j/j. aizpurua 00050 Honenbestez, hainbeste aldiz amestutako eguna iritsi zitzaion Ataungo fruituari.

829. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00073 Hainbesterekin, Pariseko berriak jakin bezain laster zuribeltzek ahal izan zuten leku guztietan atera zituzten beren errejiment herritarrak eta nagusitu egin ziren hegoaldeko hirietan, haiek baitziren antolatuak ziren bakarrak.

830. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00171 Bazuen zertaz boztu Xanbelan zaharrak, hainbeste urtetan bere gain hartuak baitzituen inperioaren arrenkura guztiak; finean, Enperadore berriarekin betetzen zen inguru bat ortze amaigabean, Lurrean ezarria zen oreka, Xina-ko inperioan berriz ere Zeruko Semeak manatzen baitzuen.

831. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00298 Badirudi kostaldeko probintzietan ez zirela errentak hainbeste igo, baina ezin da ahaztu lur-jabeek maiz, errentaz gain, azienda berekin erdi-bana zaintzeko eskatzen zietela maizterrei.

832. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00319 Herri horiek, lurralde mugatu eta hesituan bizi ez direnez, eztabaidagai asko izango dituzte; lur landugabeagatik izango dituzte sesioak, hiritar guztien artean jarauntsiak direla-eta izan ohi diren bezala. Hala, gerra-aukera ugari izango dituzte ehiza, arrantza, abereen bazka, esklaboen hazkundea direla eta; eta lurralderik ez dutenez, hainbeste gauza izango dituzte jendeen zuzenbideaz arautzeko, non ezer gutxi erabaki beharko baitute zuzenbide zibilaren bidez.

833. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pper 0230 Ikusten zaitut berriz ere, irakurle, hainbeste jainko eta fede hots entzutez nazkatuxea honezkero.

834. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. arrizabalaga 0080 Gainera hortaz esan behar da, lehen aipatu dudan pertsona hori, hainbeste maite nuen pertsona hori, hain zuzen, kastellana zela, ta horrekin gauzak bastante juntatzen dira.

835. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. arrizabalaga 0080 Hortaz, Barne Kanta hori nere baitan dago, zeren amodioaren kontzepzio hori, eta hainbeste pasiokin eta hainbeste zailtasunekin maitatze hori ere, hori nere barruan daramakit.

836. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0115 Atzerapen edo ezintasun horren zergatiak arakatzean, zera ikusi da: ariketa formalak ebazteko subjetuek dituzten zailtasunak ez dira hainbeste gaitasun operatorioen arlokoak, haren aplikazioaren arlokoak baizik.

837. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0804 Hainbeste oihartzunetako kalifikatiboen asmorik gabe, jokabide horretan ezar daiteke txosten honetako bigarren zatiari dagokion izenburua, alegia, Arrazoi barik baztertu diren Bizkaiko edo inguruko berben aldeko proposamena

838. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0248 Frantzian hirurogeitamar urteko epean 18 glosario eta hiztegi egin ziren, batez ere hegoaldeko dialektoenak: probentzala, langedoziarra, walloniarra eta hainbeste barnean zirelarik.

839. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0013 Axularrek hainbeste maite izandako Etxausen Apezpiku-hirian eman zuen argitara Azkuek bere Hiztegi handia, Mame moldiztegian: Diccionario Vasco-Español-Francés / Dictionnaire Basque-Espagnol-Français deitu zuen.

840. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0073 Editorearen eta kazetariaren, bien arteko harremanetik, askotan tira-biratik, sortu behar da enpresa horren politika informatiboa, ahantzi barik ordea lerro nagusiak, ildo orokorra enpresaren erantzuleek jartzen dutela, eta ez hainbeste kazetariek, kazetaritza sortu denetik honuntz behintzat.

841. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0011 Izan ere halaxe zen: Reich-az kanpo jaiotako bat, guztiek alboratu eta baztertua, ez hainbeste gizarte-ikuspuntutik, baina bai nazionaletik.

842. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0144 Haurrak berak ere sufritu egiten du hainbeste maite duen ama horrek pairatzen duen laidoa, eta hor sortzen da umearengan emakume ahularenganako mespretxuaren hazia, umea ezin delako harekin identifikatu.

843. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0237 Hobietako bezala definitu dugu, baina artikula guneari dagokionez, aski zabala duela esan behar da, hobietatik sabaiaurreraino hartzen duelarik eta zenbait kasutan hobietako sudurkari honen ahoskera xistukariena baino atzeratuagoa gertatu izan da, ez hainbeste, ordea, Basaburu Haundia-n eta Aldatz-en.

844. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0047 hau da, arazoa ez da hainbeste bertsozaleen artean gazte eta zaharrak, goimailako ikasketadunak eta ikasketarik gabekoak, euskaldunzahar alfabetatugabeak eta euskaldun berriak aurkitzea.

845. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 Nekazaritzak berriz ez du hainbeste eskuren beharrik, dena mekanizatu baita, eta makinekin aldapatsuegi ziren lurrak eta etxaldeak hustu eta utzi baitira, emigraketa bideak hartuz.

846. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0006
Eskual Herrian iragan dituztan
urte horietan, ez dut hainbeste
denborarik izan liburu eta kazeta
irakurtzeko, moimendu eta ideien
segitzeko, gogoa kasik arrunt
arroztua bainuen mundua
inguratzen eta orhatzen duten
oraiko aldeeri. Nahi dut ene
jakitatea berritu eta ene
pentsakera barnatu.

847. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1996 0052 Publizitateak ez du behin ere norabide bakarra hartzen, iragarlearen zerbitzura dagoelako eta hainbeste iragarle eta hainbeste produktuen artean denetik dago, batzuk gizentzeko beste batzuk argaltzeko, batzuk diote zuntza dutela (jendea zuntzaren arazoaz kezkatzen hasten denean) eta beste batzuek oso onak daudela besterik ez dute esaten (zuntzik ez dute baina kolesterola bai eta milaka kaloria gainera), azken hauek erosten dituenak gozoak direlako erosten ditu.

848. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0050 Inork pentsa lezake hori aberastasun-seinale dela; oker dabil: hainbeste ordain izateak irakurlea nahastu baino ez du egiten.

849. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0028 Batzutan afari dotorea izaten zen, bestetan ez hainbeste.

850. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0197 Ezin irudika dezaket eta nola jokatuko nukeen, eta ulertu ere ez dut ulertzen horrelatsuko lan batek zergatik eskatzen duen eguneroko ordu bat hainbeste hilabetetan zehar.

851. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0197 Pertsona arrunt batek ez baitu hainbeste bizipen izan normalki, eta haurtzaroan erreprimitu izan dena gauza berdina izanen baita, seguraski, kasu gehienetan.

852. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0203 Nire lekua, esperientziaren Bathos emankorra da, eta transzendental hitzak, zeinaren esanahia, nik hainbeste bider aditzera eman dudana, ulertu ere ez baitu egin kritikoak (holakoxe axaletik aztertu du hark dena), esan nahi du, ez edozein esperientzia baino harago dagoen zerbait, baizik eta, esperientziaren aurretik (a priori) doan arren, esperientziazko ezagutza posible egitea beste helbururik ez duena.

853. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0181 errefuxiatu politikoak babesteko sistema ahultzen ari da, etorkin ekonomikoen eskaerak hainbeste dira, ezen eskaera pilo horrek zaildu eta oztopatu egiten baitu etorkin politikoen eskaerak bideratzea; gainera, hori izan da etorkin ekonomikoek gehienbat erabili duten bidea gure herrialdean ez-legezko moduan sartzeko.

854. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. lertxundi 0191 Haurrak protesta egin du, gosetu egin baita hainbeste kanturekin.

855. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0099 Ala guk bila hainbeste urte eman genituen erret hilobia zen, zinez?

856. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0124 Times-eko berriemaile zen Merton jauna ere inauguraketan egon zen eta, gero Ingalaterran, hainbeste iskanbila sortuko zituen idatzia bidali zuen bere egunkarira.

857. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xarb 0141 Ordu artinoko talde ttipitik landa hoinbeste jende!

858. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0434 Huraxe izan zuen lagun bakar eta leiala, bakardadez, lanez eta atsekabez betetako hainbeste egunetan.

859. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0136 Guztiz euskaldun diren eta sentitzen direnak, baina hainbeste urte Ameriketan egin eta gero gaurko Euskal Herrian lekurik aurkitzea zail samar ikusten dutenak.

860. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0047 Gu bizi garen munduaroan, eta industri irrikak etengabe asaldatzen dituen hainbeste nazio ilustraturen artean, zientziaren zati ezberdinak elkarren artean batzen dituzten lokarriak ezin dira begi-bistatik desagertu; eta praktika-zaletasunak berak, ilustratua bada, teoria ez baztertzera eraman behar ditu gizakiak.

861. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0047 Hainbeste aplikazio-saio eta egunero errepikaturiko hainbeste esperientziaren artean, ia ezinezkoa da, sarri ez agertzea, lege oso orokorrak; honela aurkikuntza handiak sarri egingo dira, nahiz eta asmatzaile handiak bakanak izan.

862. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 00022 Orokorrean esan liteke antropologia eta etnologia etnografiatik ongi bereizten direla, baina bi lehendabizikoen artean ez hainbeste.

863. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00062 Eta gure errealitatea sumatzeko, atzemateko modu hori nola helaraziko zaio bizitzetan eta ondareetan hainbeste ahalmen duen bati gure hizkuntza ez badaki?, nola uler daiteke hori ezagutza extra-juridiko bat bezala?

864. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. san miguel 00062 Izan ere, jakin badaki hainbeste ahalmen duen bati ezin zaiola gaizki erori, ez al da hala?

865. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00055 Baionako Herriko Etxe edo udalaren errana! Bigarrena edo hirugarrena eta ez beharbada aurtengoan azkena! Zergatik hainbeste aldiz errepikatu hain urrun baizik obratuko ez den berria?

866. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00056 Ez ote dira berdin hain beharrak hauek ere: kultura etxe, herri kultura ekitaldi eta beste... hainbeste jauntxo zahar eta gazte gutartean ausagailustatzen dituztenak aipamen eta diru zenbaiten artean ere berdin! Alaintso! Ez baitira hauek ere beti auzoari uzteko gauzak! Eta zer? Kultura bat ez ote da azkenean Euskal Herrian ere beste helburu batzuetarat joaiteko aitzakia polit bat izaiten ahal, ahatik hau nehori salatu gabe!

867. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0065 Batzuetan hainbeste desberdintzen dira ohizko praktikekin, ezen erabat horien kontra egoteraino desberdintzen baitira.

868. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0060 Horregatik dago hainbeste txori beraientzako bainuak dauden lekuetan.

869. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0058 Horregatik jasaten du hainbat idazlek hainbeste triska, kritika eta sermoi.

870. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0085 Gure artisten artean plagioaz hainbeste entzuten dugun honetan, inon frogarik ikusten ez dugula, badirudi euskal letretan, hobeto esanda, beketan, ni naizela plagioa egin duen bakarra: agian ikusgarriena egin nuen, baina nerea baino lehenago plagio asko izan da, eta demostratuko dut.

871. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1001 Etxean harrotzeko hainbeste gai eduki eta 54 Bazegok gure errian bertan ikutugabeko naiko eleberri-gai ederrik asko. Nork bilduko ta eleberrituko zizkiguk? Murgil adi gure erriaren barne-arazoetan. Ez dituk nolanaikoak, ez zeukan kanpotik ezer ekartzen ibili beharrik 55 Gaiñera, nere ustez beintzat, gaiok ekarrizkoak baiño areago izan bear ditek etorrizkoak. Ekarria ez duk erreza, ongi ekartzen beintzat; etortasuna duk zailenik eta bearrenik, eta onetxen palta zekuskat nik ire idazti ontan (Ibid., 99-100 orr.).

872. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0378 Alberto joan da hainbeste zalantza sortu dizkigun horma tentearen azpiraino, ezkerraldera metro batzuk egin eta goitik beherako ertz baten barrena gaindituz enbutu handi batean atera du burua.

873. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0076 Hainbeste aldaketarekin, programetan eta neurketa-sistemetan gertatu ziren aldaketa hain ugariekin, irakasleek ia ez zuten aldaketa gehiago onartzeko gaitasunik.

874. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak diskurtsuaren a. 0601 Ondorio hauek diskurtsuaren egiturara zuzenduta daude eta ez hainbeste bere osagaien esanahien interpretazio soziolinguistikora.

875. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0564 Ez hainbeste agian Murtzia-rekin, baina analogiaz jokatu zen.

876. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0570 Gainera, hain / hainbeste arazoa ere horrekin lotuta dago: hain maite nuen? Ez dakit zergatik beldurtu zaren hainbeste?

877. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0076 Zergatik hisikatzen du hainbeste (barkatu: zergatik insistitzen du hainbeste) Lizardik oraindik bizirik beharko lukeela gure artean, goizegi lurperatu dugula hura mertxika-hezurrean, Rimbaud hartaz galdezka etorri zela, bai, baina berarekin solastatzera, ez bera ehorztera?

878. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0086 Esaten erraza, eta egiten ez hainbeste, badakit; baina hor datza gakoa.

879. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0684 Orixeren gogarakoa ba omen zen Miangolarra: haren buen gusto e ingenio, klasikotasuna, ingenio flexible y fácil aipatzen ditu, baina ez espresuki Virgilioren itzulpenaren gainean hitz egitean 32 Ibiñagabeitiak dioena, zehazki, hau da: Auek bai [sc. Miangolarrak itzulitako eklogak, Iturriagarenak ez bezala], gazterik irakurri nituen eta etxean utzi nituen liburuen artean au ere an izango da nunbait, erre zitzaizkidanen artean ez bazen, ainbeste liburu erre bai zitzaizkidan... Baiñan itzulpen ontaz ere, nekez ezer esan nezake igaro den urte samaldak ezpaitit irizpiderik borobiltzen uzten (A. Ibiñagabeitia, Bergiliren Unai eta Alor-Kantak, I. Ruiz Arzalluz ed., Donostia 1992, 5). Orixeren hitzak hain zuzen ere aipatu Quejidos de mi salterio liburuari egindako iruzkinetik daude hartuta: Euzkadi, 1929ko apirilaren 25, orain idazlan guztien hirugarren tomoan, 296-299..

880. 1991> gipuzkera bertsoak usarraga 0126 Uste al zendun ainbeste seme
elkartutzia batera,
zuretzat ere egun on bat da
gustora egongo zera. (bis)

881. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0027 Orduan Estaduak
urtero-urtero
eramaten zituan
ainbeste jenero;
argatik Joxe Mari
mintzatu zan bero:
Orrek bapo jango dik
guk egin ezkero.

882. 1991> gipuzkera bertsoak m. zapirain 0022 Hiru anai gaude gu
baserri batian,
esne txar hori janak
hainbeste urtian.
Berrehun ta hogeitamairu
hiruen artian,
onena bereizteko
probatu gaitian.

883. 1991> gipuzkera liturgia b. latiegi 0111 (...) merezimendurik aundiena bait da, naiz ainbeste eta ain naroki eta ain sakonki erromartua izan, bere NORTASUN ARRIGARRIA GALDU EZ IZATEA.

884. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0042 Erri-gidarien biotzak zearo gogorturik daude ainbeste gizakumeen gose ta negar-malkoen erruki izateko...

885. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0040 - Ainbeste lantoki ta ainbeste lan izaki New York ontan, eta nork esango likek ain zalla danik lan-pizarra eskuratzen?

886. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0169 Zenbat puska egiten zan, ainbeste urte alkarrekin.

887. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0011 Aragoi'ren muga-mugan egonik eta garai aietan ainbeste gerrate izaten zanez, arerioei aurre egiteko eta ain ugari ziran bide-lapurrei gogor egiteko, XIII gizaldian Santxo Indartsuak, gazteluak eraiki zitun.

888. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak y. lekuona 0057 Irutik bi, irutik zortzi urte bitartean drogaren menpean egonak dira, baiña azken aldian datoztenak, ainbeste urtetan egon aurtetik, Gizakia elburu'ra datoz; ala, erdiak, bost urtetara iritxi gabeak dira.

889. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0007 Ainbeste zalaparta erabili baitzituan arek Europako erreinurik geienetan, eta Bidasoa'z onuzkoan beste bat geiago.

890. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0073 Ainbeste jenderentzat oirik ez, ta sapaian-eta, mandioan-eta etzaten ziran, belarraren gañean.

891. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0093 Bañan gero, eliz atarian, gazte oiek ainbeste gazte estudiante zan kantatzera etorria atzeneko bertso bat botatzeko eskatu zioten.

892. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0093 Bere denboran ainbeste errosario errezatua zan, bidean iriñarekin zijoala ta errosarioa nai zuan, iltzen zanerako ere.

893. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0233 - Demonio mutur zikiña, ik ere oinbeste jakin!

894. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0047 Oroimena ta aanzmena ez dira berdin agertzen gizakien baitan; esaten danez batzuek oroimena ona dute, besteak ez ainbeste ta besteak oroimenik ez dutela esan bearreratzen eta urteetan barna aurreratzen danean gizaki bakoitzean galtzen ari dala ikusten da.

895. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00105 Ainbeste milla ikasle kaleak betean euren eskakizunak oiukatuaz ikusteak bildurra ematen du.

896. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00105 Arrazoi osoa ez dute edukiko bearbada, baiña puskabat badutela ez dago ukatzerik. Ainbeste gazte ikasketak eginda asko eta asko al duten baiño diru geiago gastatuta irtenbiderik gabe ikustea, bada ikaratzeko lain.

897. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00161 Ainbeste ordutan zutik ibiltzen aspertuta egoten baiziran. Alakoetan, altza erazi egiten zituan, jan gabe ez baizegoan ibiltzerik. Bizimodu tristea itzaiarena, eta berdin ganaduarena ere!

898. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 Usmatzen al duzu nolakoa izango zan, iru mendeko txarkerien ondorean, euskaldun aien gorrotoa, txarkeri, zikinkeri ta ondamen eta ainbeste odolkeri ta eriotzen errudun zan gudaroztea, milla bider madarikatu zuten gudaroztea, txunditurik lur-jota ikusi zuten unean?

899. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0073 Gatu hura, zer etxezaina!
Zinez bai gatu-kapitaina!
Aspaldiko egunetan
Etxe-zoko guzietan,
erraiten ahal dugu
garratoin eta sagu
dal-dal-dal ikaran zauzkala,
belatxak xitoak bezala,
hainbeste bazuen jadanik
hatxeman, hil eta janik!

900. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak e. larre 0463 Ondotik dauzkadan, Mayi Ariztia, Jean Barbier, Xalbat Arotçarena eta hainbesteren ipuin eta denetan sakabanatuez bestalde hor daude, besteak beste.

901. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00047 Haiek gudu-zelai ziran
ta Lizaso Panzer Tanke;
den-dena egin nahi zuen
ta den-dena egiteke,
Azpeitiako neskatxa
ez baita saltzen hain merke.
Hemezortzi urterekin Lizasok hainbeste neke;
ortik aurrerako dena
imajinatu liteke.

902. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00059 Egoera hontan bertsolariak
gu ezin ibili lasai,
hegazkinetik hartu liteke
hainbeste herio usai;
bestetan dira premizko baina
gaur txaloak sobera, ai;
barka zazute entzule denok (bis)
denboraik ez det galdu nahi.

903. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00108 Gorrotoa ta amenazoa,
hainbeste pekatu grabe;
ta zuek beti izan zerate
ekintza txar horien jabe.
Nere partetik ez det izan nahi
histori tristean labe;
hemen ustelduko banaiz ere
inoiz inor ere hil gabe!

904. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00165 Lehen hainbeste komeri
badago Euskadin
ta oroitzapenetan
ni murgildu nadin;
korrika bizkor baina
ezin zen aldegin,
ta bonoak ordainduz
eraiki zen Egin;
hogei urtetan ez da
aldakuntzaik egin. (bis)

905. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00204 Inglesa ondo dakizulako
ni lagun egin natzaizu;
zuen hizkuntza hola galduta
nolatan zaude lasai zu?
Hainbeste hildako, hainbeste preso,
hainbeste borroka, aizu;
politika zertarako ote da
arima hiltzen bazaizu?

906. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0084 Hainbeste gauza entzuten degu
gure mundu nahasian,
arrazoirikan ez dadukate
hoiek oraingo auzian;
hainbeste gazte zoritxarrean
hor dago langabezian,
ta zaharrak lana behar al dute
bere bizitza guztian?

907. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0084
Nere tontoan neuk ikusten det
ez dabiltzala hain zuzen,
nik ere nunbait bota ber nun ta
bota nahi nuke hementxen;
zer ari dira aitona zaharrai
lehengo izardi-ura kentzen,
hainbeste miloi Expo aldian
zertan gastatu zittuzten?

908. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0119
Horra gai berri bat dotorea
kolpera etorri dala,
Aginagako jenero hori
famatu zan berehala;
hainbeste saltsa sortu duenai
horra erantzuna hala,
orain berrogei urte jan zuten
azkenengo naturala. (bis)

909. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/94 0119
Mutilak berri on bat eman du
beraren umildadian,
autopistatik atera gera
ez gera etorri zaldian;
hainbeste istilu hemen bazala
oroitzen naiz aspaldian,
Usurbil dana negarrez zegon
Aginagako zubian. (bis)

910. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1994 0022 Giroa jarri da bero,
bihurtu behar nau ero,
hainbeste jende bilduko zenik
ez nuen espero,
itxaropenetik zero,
pozik egongo naiz gero,
goierritarren talde txikiak
hainbeste egin ezkero (bir).

911. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00032 Eguberriko mezua erabat itoa geratzen da hainbeste erosi beharren eraginez.

912. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00036 Alegia, jendea aspertuxea dagoela hainbeste gauza eta tresna eta erabilgarrirekin, eta bestelakoak bilatzen dituela, barrukoak, espirituzkoak, erabilgarri hutsak ez direnak.

913. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00004 Gaur egun duela 20 urte baino euskaldun elebidun gehiago daukagu, baina erabileran ez dugu honenbeste aurrepauso egin, oraindik euskaldunon kopurua hain handia ez delako eta, horrenbestez, ez dago euskaraz hitz egiteko hainbeste aukera.

914. 1991> sailkatu gabeak egunkariak h. etxeberria 00003 Orduan euskarak kale egiten dit, hankamotz agertzen zait, ezaguera arrotz batek sortu didan gosea isiltzeko, nire lepagaineko diska gogorrean gordetako apurrak ez du eta hainbesterako ematen.

915. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 00024 Frantsesak ibiliak ziren sektore honetan, baina gehienbat burdina egiteko oletan, ez hainbeste altzairu kontuetan.

916. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0012 Irribarre hura baiezko erantzuna izan balitz ez nuke euskal geografiaz hainbeste zalantza orain.

917. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Eta harroxko eman ere, hainbeste sufriarazi zieten Francok izendatutako gotzain haiek berberek edo haiek aukeratutako laguntzaile leialek emateko.

918. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1995 0002 Honekin zera esan nahi dugu: inoiz ezein egunkarik ez diola kausa-ondorioaren teoriari, hainbestek erabilten dutenari, horien artean aipatu sailburuak, koberturarik edo legitimitaterik ematen.

919. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0003 Badirudi, orain arteko intransijentzia bera agertuz, EHU/UPVko agintariek ez dutela inolako asmorik hainbeste urtetan zehar konpondu gabe dirauten arazoei irtenbidea bilatzeko, irakasle despedituen egoera, irakasle euskaldunen falta, indarkeria areagotzea...

920. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0035 Hainbeste aldatu al dira gauzak aurreko urteetatik hona?

921. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. esnaola 0003 Hainbeste aldiz esan dute gauza bat eta unea iritsitakoan alderantzizkoa egin, ezen oinezko abertzaleak zalantzaz eta eszeptizismoz begiratzen baitie.

922. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 Lausotasunak hainbeste garbitzen badituk, ni hirekin noski.

923. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0002 Frantses agintariei hainbeste inporta zaien independentziaren seinale bat.

924. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0050 Konturatzen baldin bazarete, ni hemen behin eta berriz idazten ari naiz pertsona horiek kobratzen dituztela hainbateko kopuruak, izan ere, niri sinesgaitza gertatzen bazait esatea eta pentsatzea pertsona batek irabaz dezakeela hainbeste diru lanarekin urte batean legezko modu batez, eta beste hainbat pertsonak, ordea, askoz diru kopuru txikiagoa, eta beharbada lan zailagoak eginez eta lanaldi luzeagoak gauzatuz.

925. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Nafarroan euskararen erabilerak gora egin badu ere, ez du Euskal Autonomia Elkartean (EAE) hainbeste egin.

926. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0059 Liburuan bigarren atalak, Hitzaren kirol nazionalak alegia, ez dakar hainbeste berrikuntzarik, atal batzuk kendu eta beste batzuk gehitu besterik ez du egin egileak.

927. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0038 Errepidean ez gara hainbeste erortzen.

928. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Hainbeste haur, gazte, guraso eta aiton-amona biltzen dituen festa batek asko zuzpertu behar du, nahitaez, herriko euskal giroa, euskararen aldeko jarrera.

929. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Hainbeste sagarrondo eta sagastik ezezik hainbeste deitura eta toki-izenek ere horixe adierazten ziguten: Sagasti, Sagastiberri, Sagastizabal, Sagastume, Sagarna, Sagardia, Sagarminaga, Sagardui, Sagarzazu, Olasagasti, Tolare, Tolaretxipi, Upategi eta abar.

930. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0011 Hainbeste jende jasotzeko aparkaleku bereziak behar dira eta antolatzaileek 20.000 ibilgailuentzat lekua prestatu dute Labegarietan, Mekolalden, San Juan-Uberan eta Maik lantegiaren ingurutan.

931. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0020 Orain ere, hainbeste abertzale bihotz lasaitu eta poztu zituen gobernua zilipurdikatu da, eta berak zangokakorik eta behaztoporik jarri ez balio bezala mintzo da.

932. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0020 Jose Antonio Ardantzak garbi erantzun dio, herri honekin eta EAJrekin hainbeste zor eta eratzunbehar dituenari.

933. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0018 Gaueko 10etan, hainbeste jende erakartzen duen Bertsolari Jaialdia frontoian.

934. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0049 Izugarri gustatu zitzaidan, gutxitan disfrutatu dut hainbeste telebistari begira, zer gehiago esan dezaket?

935. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0057 Beelaiño ori ugari sortzen dalarik eta tximinietatik ainbeste ke, Inglaterra guztia laiñoz estalia izaten omen zan beti.

936. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0057 Orain ogei ta amabost urte artu omen zitun Gobiernoak neurri estuak, ainbeste ke sortzen zun ikatz klase ura erretzea galeraziaz eta abar.

937. 1991> sailkatu gabeak egunkariak berron 0057 Eta... gure Jaunaren Gurutzea gogora neri; eta Don Kijote'ren bizitza (ameslari leialaren jokabidea noski), ainbeste burruka eta... galtzaille guzi-guzietan.

938. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Orain arte heziketa profesionalak ez du oso fama ona izan eta ziur aski hori izan da Unibertsitatean hainbeste gazte estudiatzearen arrazoi nagusienetariko bat.

939. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0009 Herri mugimenduak, irakaskuntzako langileen ahaleginak, arazo mordo baten hasiera besterik ez dela jakin arren, beren haurrak euskal ereduetan matrikulatzen dituzten gurasoen jarrera, AEK, IKA eta gainerako euskaltegietako irakasleen lana, euskara ikasten hainbeste ordu ematen duten pertsona izengabeak, zapalketa eta mesprezuari gogor eginez bere hizkuntza gorde duen euskalduna, behar diren erabakiak har daitezen hainbeste ordu ematen dituzten herri ekinbideak AEK, EKB; OINARRIAK, etab.: horiek guztiak dira bidea zein den erakusten dutenak.

940. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. gonzalez 0007 Hainbeste aipatzen duten Baskongadetako Eskola Kontseiluan 48 kideetatik aldeko botoak 17 baino ez zirela izan hamar kide beraiek zuzenean aukeratuak diren arren.

941. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0014 Urteroko gisara, San Migel Goiangerua ekartzen zuten ermita polit artara eta ori zan arrazoia ainbeste jende biltzeko.

942. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0014 Meza ondorenean, Goiangerua basarkatzea izan zan eta ez pentsa oso erreza zanik ainbeste jenderekin.

943. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0014 Egia izango da oporretara urrutira jende asko jan dala; baiña geure txokotan ere bagaude oraindik bakar batzuk, bestela Igaratza'n, aurrez nion bezela, egin zitekean ainbeste jende bildu.

944. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0018 Ainbeste galdera egin zidan: au zertako zan, onek nola du izena.

945. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0009 Horrek ez du ukatzen etsi gabe, hainbeste eta hainbeste sufrimenduren artean, beren borrokari eusten dioten presoen jokaera miresgarria izatea.

946. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0009 EGUNKARIA. - Hainbeste aldiz aditu dugu...

947. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0009 Hala ere, guzti horietatik ondorio bezala atereaz, uste dut laster bakerako bide serioak izango direla eta horretaz jabetuta daude gainera politikako hainbeste eta hainbeste arduradun.

948. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0040 Ez dugu alferrik egin hainbeste lan gure Errioxan euskara indartzeko eta zabaltzeko, orain dena porrot egiteko.

949. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0009 Horregatik dago abertzale ez den hainbeste nazionalista.

950. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0012 Baina hainbeste eta hainbeste erakunde krisi larrian sartuak ditugun gure egunotan, familia ere ekaitz barru-barruan, haruntz-honuntz, hor dabilkigu nora ezean.

951. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0012 Nork bihurtuko ditu etxe bero eta goxo, gure arteko hainbeste ostatu hotz eta ezhabitagarri?

952. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Hainbestetaraino non baikorkerian ez litzatekeela erori behar ohartarazten hasiak baitira batzuk... Lizarrako Adierazpena eta, haren ondorio bezala, ETAren su-etena, bada hor nasaiki alaitzekoa.

953. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00023 Haurrekin jarraituz, batik bat beraiei hainbeste ilusio egiten dien Errege Kabalgata eskainiko dute Zawopikoek urtarrilaren 5ean.

954. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 Orai, emaitzak igurikatu behar... Artetik erraiteko, badira diotenak gaurko egunean kondaketa gisa hortan biltzen diren xehetasun guziak aise biltzen ahal litazkeela bestalde, holako halargarik gabe eta hoinbeste despendio egin gabe...

955. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Berek aitortzen dutenaz, lanak ere ukan dituzte hautua ezin eginez, hainbeste eta hainbeste argazkiren artean berrehun bat baino gehiago ez berexten ahal-eta...

956. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00008 Hainbestenarekin, deputatuek Eltsine bera kanporatu nahi zuten.

957. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00007 Umeak hona ez etortzearen arrazoia honako hau izan zen: Argeliako hegazkin konpainiak (Sahararrek erabil dezaketen bakarrak) ez zuen behar adina bitartekorik hainbeste ume kanpora ateratzeko.

958. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0010 Orain Negu Gorriak-ekin jende gehiago sartu da jokoan, baina taldeko besteek ere, nahiz eta hainbeste ez ezagutu, oso zentzu positiboan harritu naute.

959. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 0008 Sekulan ez dukete ukan hoinbeste aipaldi !

960. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0062 Fotografia ezagunak dira batzu; beste batzu, ez hainbeste.

961. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0028 Hala ere, piska bat arraroa ere egiten zaigu hainbeste datu pertsonal abonatu arrunt baten eskuetan jartzea.

962. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1992 0005 Gauzak behar baitira den bezala erran: berriz ere errepika dezagun Euskal Herrian ez dugula behar bezalako salarik hainbeste jenderen errezebitzeko eta partikulazki kalitatezko soinua gisa hortan hedatzeko.

963. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. loidi 0019 Bihar bertan alde egin behar dut, eta ze pena ematen didan! ez dakit zergatik maite zaiztuztedan hainbeste!.

964. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0001 Halere hainbeste urtetan ametsetan egin eta gero gauza bat ziur jakin badakit: amets bat ohosten digutenean haren edertasuna areagotu egiten dela eta inposatuz gero, aldiz, amesgaizto bilakatzen dela.

965. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0011 A: - Hortik jende mordoa igo da eta horregatik ez diote hainbeste garrantzi ematen.

966. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak irutxulo 1994 0020 Honexegatik ez du ulertzen zer dela eta hainbeste espektazio, adibidez agintarien bisita ere jasotzeko.

967. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0005 Hainbeste paperetan gaude eta!

968. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. mendoza 00016 Inork ez ote zuen mutil hura lepotik hartu eta ondo astindu? Beti pentsatu izan dut karate jakitea ere garrantzitsua dela mundu honetan edo defentsa pertsonala; baina hainbeste gauza daude ikasteko eta hain denbora gutxi...

969. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. amilibia 00029 S.A.: Ez da hainbesterako. Jendea oker dago. Hiltzera jokatzen dugula uste dute zenbaitzuek. Indarra egiten dugu, baina mina egin gabe jokatzen dugu. Futboleko lesioak larriagoak izaten dira errugbikoak baino. Partidua amaitu eta gero gorputza minberatua gelditzen zaizu, melean aritzen garelako, baina ez dira lesio handiak izaten.

970. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Ezusteko galanta beraz Mundakako barra parean gertatutakoa: istripuan izandako testigu batek egun berean kontatzen euskuen modura eskerrak bapora noraezean geratu dan lekuan ez egoan hainbeste ur sakonerarik.

971. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00007 Josu Unanue.- Apur bat ikustea ezberdintasun handiak dagozala taldeen artean. Batzuk ez dabe oraindik ez lokalik ez errekurtsorik. Galiza, Paisos Catalans eta Euskal Herriko taldeak kenduta errekurtso falta igartzen da Estatuko beste taldeetan. Hau konpontzeko laguntza eta informazio sare bat sortzeko konpromezua hartu dogu. Ez doguz hainbeste errekurtsoak behar, pertsonen lanak baino.

972. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0002 Varona.- Nahi duguna da udalek protagonismo hartzea eta ez hainbeste kolektibo sozial edo partiduek.

973. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0023 Nola ez jarrai nitaz hainbeste sinesten duenari?

974. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0012 Mutilak, ostera, ez ziran ainbeste arduratzen.

975. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Horrela, Salabururi, Azkarateri edota UPV-ko Prentsa Sailari hainbeste aldiz eskatu diegun bertsio ofiziala eskaintzen diegu gure irakurleei.

976. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... i. beristain 0016 Gizakiaren zorionerako balio duten hainbeste balio dute gauza guztiek, erlijioek ere bai!

977. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0011 Egiten dituzten irteeretan hainbeste ume beren gorabeherekin jasatea ez da oso gustukoa izango.

978. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0023 Adibidez beste liburu batzuk ez zaizkit hainbeste gustatu.

979. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bertsolari 1992 0002 Bera iruditzen zait goapoena, nahiz eta txiki samarra izan diote batzuk eta Galtza bakero batzuk jantziko balitu askoz ere hobeto, baina dagoen bezala ere ez dago gaizki, eta Gorputza ez hainbeste beharbada, baina aurpegia oso ederra du, beste batek.

980. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. aristi 0042 Pipiari armairu zaharra bezain ezaguna zaie emazte eternalen maitasuna egiteko modua eta, bizitzarekin kontuak garbitzeko sasoia heldu zaien unean, gauza gutxi dira, pertsona baten ondoan hainbeste urte pasatzean, denbora, maitasunerako ahalmena eta indarra alferrik galdu dituztela pentsatzeak sortzen dien larritasuna eta estualdia baino sakonagoak.

981. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. iribar 0015 Baserritik kalera beti korrika ibiltzeak eta egunero hainbeste zeregin izateak.

982. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. iribar 0015 Sakrifizio handia da goizean goiz jaikitzea eta entrenatzea, baina ez zait hainbeste kostatzen.

983. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zelaia 0007 Gipuzkoan eta biar bada Euskalerri guztixan Arrateko Amaren irudixa izan zan ainbeste bidar aipatzen dogun Sortzez Garbiari omenez eskiñitako lenengua.

984. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0005 Butroiko Kastiloak, hainbeste urtetan historiari beranak emon ostean, harrezkero, ahaztu antzean itzi zan 300 urtez.

985. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. irigoien 0003 Nere problema duk gustatzen zaizkidala hainbeste gai ezin naizela denetara iritsi, bainan oso gustora aritzen nauk sormen lanetan, poesian eta pentsamendu lanetan ere bai.

985 emaitza

Datu-estatistikoak: