XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Ua, ba, ua lasterr,
azkatasun ederra ludi-jaube eztok-eta.
Baña aldendu-aurreko onu batzuk entzuzak:
ire bijotz-bijotzan irarr-egijezala
nik gura bai-nayeukek, Anboto'ko atxetan
artzañak bere ixena irarrten dokan legez
.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Ondartzatik urre samar egoan itxasertza, atxak, atxarteko arritzak, lapa, mosilla, mangoliño, lanperna, karramarro ta abar; baita Murgua eritxon atx andi biribil bat be, eguraldi onetan atx-arrain onak arrapaten zirean lekua.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Noizbait joaten zan arrantzuan Murguako atxetara; bein lapatan, bestean mosillatan ta urrengoan karramarrotan.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Au da beti itxastarraren bizi izatea: noizbait etxean, ekatx, lauso, ontzi ta itxasertzetako atxen bildur baga, ardura barik lo egiten, ta gero itxasketan, txitean-pitean arriskupean, eriotzea begien aurrean dabela.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 Ermokeni bere ageri eutsen zer jazoten zan, ta eurak eta aide guztiak asi zirean Eladi billatuten, batzuk andik, besteak emendik; oneek itxasertzera, areek atxik atx ta leku guztietara.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 - Ordain-agiria! Atxak dantzuela itz ori.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0092 Azkenerako, sena ta konorta galdu jakuzan, taket batzuk giñan atzekoa ta ni, zoraturik gengozan, zer egiten genduan ezgenkiala eutsiten geuntzan txalopeari, lapeak atxari baño gogorrago, atzamarretatik odola eriogula... Gaixorik egon nintzan gero ia illabetean, da sendatu nintzanerako... itxasora barriro.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 Erritik apur bat urtenda, bakartasuna bakarrik ikusten da, atxa ta mendi tontorra, burrutz aundiak eta arri ikaragarriak bakarrik begiztetan dira, lurr latza agiri da, ta bedarrik esatekorik eztago, aretx zarrak eta arteak bai ugari.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 1924'ko Irailla'n 22'an, gurasoai idatzi eutsen: Dagonilla'ko (agustuko) ille osoa mendiko lekaidetxean emon dogu, ango inguruko mendi ta atxak zapaldu doguz, Arteun atxe'n antzekoak dira.

10. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Neskatxak jantzan ibiltten direan legez ontzijak itxasuan agiri ziran Aitz gorri eta zurijak alde batetik ondartza gordetan dautsoela eta bestetik aurrez aurre ilargi erdi lakotxe izparrena dabela erri politta ikusten zan.

11. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak altuna 0086 Eta ilddegi-ondoko itxaso-uñak, Sabin'en opaz, atxetara jota, bits zuri-zurija egitten dabe....

12. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0134 ARROZP, - ¿Nolatan galdu ziran gaixoak? ¿Aitzak joagatik ala ugiñen indartzarrez tirabiraka ondoratuaz?.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0291 Eusko bizitzari, eusko gogoari dagokio bete-betean gure artean ain maitaro egiten dan abestitxo au:
Ikusten dezu goizean,
argia asten danean,
menditxo baten gañean
etxe txikitxo aitzin txuria,
lau aitz aundiren artean,
iturritxo bat aldean,
txakur txiki bat atean?
Antxe bizi naiz pakean.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 - Ta nolakoak! Aitzari ere mara mara negar eragitekoak.

15. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 ¿Zer zuan, ba, Elizanburu'ren etxeak ainbeste maite izateko?¿Zer? Lau aitz aundi inguruan, iturritxo bat aldamenean, baratz loreduna gertu ta txakur txiki, bat atean,¿Gutxi al da? Bazuan geiago ere.

16. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 @- Errekako atxak, jauna.

17. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 @- Antxe, atxetan, egoten zirean laminak uretati urtenda, orraztu ta orraztu.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Erain ezkurra, gaztaina, phagoa, haitza, zur zuria edo busuntsa.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bertan euzkel-gaiz idazten daun Albizuri'ri diñotsot, iñoz Bilbora datorranian, begiratu dayala Bedija baño onuntzatxuago, trenetik errekiaren beste aldera, ta antxe ikusiko dau basetxe torre antzeko bat eta inguruko soto ta muna bitartietan ainbat aitz txiki azal-azalian; ba, leku arek (eta uste dot etxiak be bai, onetan enago ain ziur baña) Aztui dauko ixena.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Eta azija atxetara jausi zan; eta erne zalarik, igarrtu egin zan, ezkotasunik ezagattik.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Atxetakuak itza entzun eta pozez arrtzen dabe, baña zusterrik egin ez; aldirako ziñetsi-arren, ziltzaldijan atzeraka joten dabe.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00130 Orra, Amatxo laztana,
Zelai, baratzak,
Soro eta mendiyak...
Atzenik aitzak
Jantziyak dagoz
Lora ederrarekin
Ainbat nai margoz
.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gjaur 00011 Elxaguen'go atx, Gantzatx eta Anboto orruaka ta laño baltzakaz burruka dirudian.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gjaur 00011 Arratzaldean kedarrea baño laño baltzagoak atxari ebatu, dana illundu...; atxak orruaka, lañoa eten barik trumoika; atxa ta laño-baltza nok nor birrinduko lez...

25. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gjaur 00011 Odeya Albiña'n agertu, Etxaguen'go atx ostetik zear, arrikada galantak bota, ta Urkiola'runtz sartu zan.

26. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0248 Izerdiz beteten dira Jaunaren zugatzak,
Berak jarri ebazan Libano'ko zedruak.
Antxe egiten dabez txoriak euren apiak,
antxe gaiñean egiten dau etxea amiamokok
Aitz-zorrotzak auntzentzat dira,
atxak kirikio-gordeleku
Illargia egin zenduan bere goraberakaz,
ezagutzen dau eguzkiak bere sartzaldea
.

27. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0065 Egunak joan eta egunak etorri, etzan agertzen lapur gaztea Santa Ageda'n, eta ermiñta-zaintzaillea bera joan zan bein atxeko kobetara.

28. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Ainbat mendi orlegi ta aitz zorrotz daukoz berari begira ta bera besarkatzen: - Saibi, Anbote, Aiteluitz, Untziliaitz, Mugarra ta Eskubaratz onduban, eta Gorbea, Sollube, Bizkargi urrintxuago -; eta Laida -Sukarrieta- ondartzeko olatubak, kiñu dagitse urrun-urrunetik.

29. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0029 1) Bidania'koak: Orlegia; zidarrezko gaztelua zidarrezko aitz-gaiñean.

30. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0584 Zer dalata? Jesukristo'k Kepa'ri ta aren oiñordekoei egindako agintzaren indarrez: Zu zara aitza....

31. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Izan ere ezta Elendar emakume bat egundaino orrelakorik egiteko bekokirik izan lezakeanik, eta oiek baino lehen etsi zindudan, emazte zerau ar zintzadan, zerau ezkontide gorrotagarri ta galgarri neretzako, leoi-eme bat eta ez emakume bat, etortez Tirreni'ko Eskile baino basatiago zeran ori! Eskile, Sikili-atakako itxas-bidutzia: aitz-arteko arpean bizi omen zan, Tirreni itsasoa ikuspegian izaki.

32. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0019 Aien erasoz ertzeko aitzak
apar zuriz jazten dizkin.
Ezten pakerik zelai urdiñean:
zeruak orru, tximistak aidean
zorigaitza idazten din.

33. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Uin arroa aparrez
betetzen ondartza:
ire bular esnez
zuritu den aitza.
Magal zabalean
dantzan lau ontzixka.
¿Ote-dira agian
aurdun lau seaska?

34. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0024 OTEIZA irudigille
ta sermolari on orrek
ez
ez autsi gure Lege zarraren aitz-olak.
Diosala ta... bira!

35. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 53. Maastietan
bota du arri-
abazuza,
aitzetan berriz
bai orma eta
bai izotza.

36. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Ala mintza zaneko, ibai erdira jauzikatzen da Akile igunkari ospetsua, ugañ bazterreko aitz artetik.

37. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Izarraizko aitzak eta Loiola aldeak ondo ikasi dizkiten.

38. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0030 Gehienak haitz, ta meatz hotz bihurturik zaizkigu.

39. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Simetriz eta kidetasun errezaz kristalak, meatzak, metalak, haitzak eta mundu gogor eta arnas bagekoa egin dute.

40. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia f. krutwig 0010 Urthe oro ezpaietarat
Haitzitik-haitz
Ura jaurtiki den bezala
Itsuki
Ordurik ordu
Aienatzen Erorten dira
Gizon jasankorrak .

41. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0011 Lapurdiko mendoi oihantsuak Baionako inguruan frango idor dira agertzen, beren haitz tchar eta bakanekin, beren othe lore bakharrek urheztatzen dituzten iraztorrekin.

42. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Algérie-ko egiekoa burutu du, pazentziatzez, saiheteseko basa adichkide pandarteer buru egitez, haitchak aize borthitzari bezala.

43. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 ( Bein baño sarriago oetik jagi goizaldian eta bioz-ikaran eta begiak malkoz lausotuta, abestu lendun, beste nuegaz bizi zan gernikar batek eta biok: " Urrundik ikusten dot ikusten mendia, Bearen gibelian dauket nik erria... " Beste aldetik, barriz, erri txiki, zuri eta txukun askoren artian: Getari, Bidart, Ilbarritz, Biarritz, eta, asago, Aya ' ko atxak eta Naparroako mendi zorrotzak...

44. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Goitik beera: 1. Bermeo ta Mundaka bitarteko atx punta bat.- 2.Oilloen familiako egazti bat. Erri.- 3.Gazi ez dana. Daukot.- 4.Eguraldi ( atzekoz aurrera ). Buruan daukogu ( atzekoz aurrera ).- 5.Konsonante letrea. Bokal letrea. - 6.Leku baten izan. Odola ibilten dan lekua.- 7.Ordaindu bearra.Garbi ez dana.- 8 Bizitzea kendu ( atzekoz, aurrera ). Arantzazuko eleiza barria egiten daben arkitektu baten apilledua.

45. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Gaurtik aurrera, Atxa ( Pedro ) izango da zure izena; eta Atx onen gaiñean eregiko dot nire Eleizea, eta areriroak ez jakoz sekula nagusituko.

46. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Olatu amorratuak atx ta mollaren aurka, burrunbaka, zakaka.

47. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0049 Lurzoruak ez dauz haitzak estaltzen, gorri dagoz (haizkorriak).

48. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0161 Jata aldeko aixeak
bigun laztandua,
Anboto aitz gogorrak
gero indartua
.

49. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0008 Olatu areik, atxartean bezelaxe, zipli-zaplaka jabilt biotza.

50. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0018 Barri zabaltzaillearen deiak eta deiadarrak, arbolarik arbola ibilli ondoren, oiartzundu egin ziran trokarteko aitzetan eta deiez eta deiadarrez bete zan Ekidazu guztia.

51. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0118 Emendik alde orduko, baiña, jo zuk, Txomintxo, zerbait itoka dabiltzan olatu onei, ur-oxin urdin oni, aitz arteko portutxo oni....

52. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 - Aitzeko arraiña.

53. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Txalupa baten bertara eldu eta atxaren barruan an dau zokondorik ezkutuena bere bakar-bizitza eta otoitzerako.

54. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0017 Baratz honen ifarreko mugea Kantauri itsasoa da, 80 kilometroko ertza da, Bizkaiko kolkoaren irudi zatia marraztuten dau, itsas-lerroa eder-ikutuz atondurik, peka malkor, mendi aldara leunak, hondar zehea daben hondartzak eta sarrera sakonak alboetan atxak dabezanak.

55. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0017 Eta uren gana 800 metroraino goratuko balitz, lehorra ehuneko hiru murritz izango, eta orduan atxik goitienak soilik ikusgarri, zuhaizti apurrak eta tontorreko basetxeren bat edo beste.

56. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0059 BRUTO - Zatozte, adiskide hondakin errukarriok, haitz honetan atsedena har ezazue.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Atalaiak jarriak zituzten Ulian, Getariako San Anton haitz gainean, Bermeon, Donibane Lohitzunen, Getarin....

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0053 2. Haitzama, bertako haitz aldagabeaz osatua dago.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0090 Horregatik, Ikerrek bi haitzen arteko gordetxo baten ohe gisako zerbait gertatu zuen orbelaz.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0023 Euskal Herriko itsas bazterra labartsua eta haitzez betea da normalean, mendiak itsasotik oso hurbil baitaude.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0155 LANDAREEK ERE JATEN DUTE Landareek lurretik jaten dute. Baina, haitz eta harri artean ez dira hazten.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0069 Zoluak, haitzen erosioz sortuak dira eta gero gainean ezarri eta bizi diren animaliez osotu dira.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0069 Beraz, garrantzi handia du haitzen konposizioa ezagutzeak, beronek zoluaren jatorria ematen du eta.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0069 Zolu moeta desberdin asko dago, zeren zoluak formatzeko faktore askok parte hartzen baitute: haitzen konposizioak, klimak, urak, landareek.......

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0138 Bigarrena Santurtziko haitzen kontra jotzeko edo Getxoko hareatzetan behea jotzeko arriskua eta hirugarrena nabigazioa galerazten zuen Portugaleteko barra.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0145 Haitzetan jartzen dituzte, mendi tontorreraino igon ahal izateko.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0145 Eta sokarik gabe, nola eskalatuko genuke haitza?.

68. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. billelabeitia 0020 Orduak eta orduak igaro ondoren haitz txiki haren gainean, jatekorik gabe, edateko ur tantorik gabe, halako batean itsasontzi bat pasatzen da handik ez oso urrun.

69. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0114 - Ebaketa horrekin mundu honetatik desagertzen ez bada, eta gainera MLEG edo Menpean Lana Egiteko Gaitasunetik ondorio baikorrak badatoz, orduan ZPPU-ren hasera, Zakurraren Probetxuaren Proiektu Unibertsala, eta ZIOP, Zakurren Ihize Orokorrerako Plana martxan ipini bitartean, Puskatu Ezinezko Haitzak deritzan mendikatean haitzak puskatzen erresistentzia probak.

70. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0003 - Aurrera eskalaketan!- garraisi egiten du Pikak, haitz gainean jauzika.

71. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0005 Goxo-goxo gosaltzen ari diren bitartean, inguruko haitzetan hanka hotsa entzuten dute.

72. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0190 Txalupa, haitz handi bat zeharkatu eta urrutiratu egin zen.

73. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0138 - Begira haitzean egindako aulki bat ere bazegok.

74. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0171 Haitzetan apurturik, artzaina urean zebilen besoak mugitzen ezin lehorrera hurbilduz.

75. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0061 Hans lo zegoen lasaiki haitz baten ondoan.

76. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0094 Baina, hura zen gauza, hura! Harri eta zur gelditu nintzen! Ez zegoen urik! Haitz lehorra besterik ez zen ageri!.

77. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0062 Noren begiak ziren haitz haien gailurretatik espiatzen ari zirenak?

78. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0148 Hainbeste aldiz jetxi-igon naizen haitzetatik eta neuk bakarrik dakidan zirritu horretatik, zazpi metroren barruan nago eta hortik hiru jauzitan gainean naukate.

79. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0085 Haitzez-haitz saltoka joan nintzen eta Stella Maris-en gainera igotzeari ekin nion pultsoz.

80. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0041 Haitzulotik hiru bat kilometrotara zeuden, haitzen pare basoa ipar aldera jarraituz, eta ez ziren inoiz hainbeste urrutiratu.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0272 Bi haitzok atzekaldean utzi eta bidea ekialdera bihurtzen denean, Beillotxako baserrira heldu baino lehen (bide guzian baserri bakarra da hau, aintzinako agirietan Begiolaza bezala agertzen dena), hegoaldera hartu behar da, errekaldeko trokarteak utziaz maldaz goraka hasteko.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0274 Bertatik hartu genituen orientazioak: Hartzanburu 65ampdeg;, Harkaitz 35ampdeg;, Harbelaitz 92ampdeg;, Urrexolako haitzetako Orkatzategi 330ampdeg;, Gaillaurgo lepoa 180ampdeg;.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0290 Arabako Gobea Haranean (Valdegobia-n), ba dago Haran osoa menderatzen duen haitz bat eta haitz horri, ingurukoek Peña Carrias deritzate gaur egun, Karria zahar bat gaztelerazko ohituraren bidez pluralatuaz.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0068 Eskuinetara, haitzean goiturik, Atxulaorko Begia genuen.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0139 Basoan ginelarik, gure bidearen alde banatan eta haitz bat menderatuz, Egillolarrako txabola biak ikusi genituen. Ordua, hamabiak eta laurden. Garaiera 1170 metro.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0032 Gero, urak atzera egiten zuen haitzak mihiztatuz, beste behin ere amorru berrituz lehengo lekura sartzeko.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0041 Etxean esaten dute Ibon haitzetik erori eta hil dela. .

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0058 Horregatik Bizkaiko jaunek Buzturian zeudenian beti herri ondoko haitz baten gainean behiaren errainak eskeintzen zituzten.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0058 Zaldi gainean bakar bakarrik joan zen eta haitz baten gainean bere ama aurkitu zuen.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0052 Abentura, mendi garai eta elurtsuak iragatea da eta 40.000 soldadu pentsa ezinezko nekepetan haitzen artetik, elurrak ia estalirik, haize hotz batek joaz, aurrera ari dira.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0065 C TESTUA / ALTERAZIO KIMIKOA Haitzen alterazio kimikoa orain aipatuko ditugun erreakzio desberdinen bidez (oxidazio, karbonazio......) gertatzen da.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0065 Haitz gehienek burni arrastoak dauzkatenez, meteorizazio mota hau Lurraren alde askotan ikus daiteke.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 Pholas eta Barnea-k, oina arraildura baten barruan itsatsi eta kuskuen kulunkada mugimendua eginez zulatzen dute haitza, ertze horztunez higitzen dutelarik berau.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 Haitzen gainean bizi diren bibalboek estrategi desberdinak segitzen dituzte.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 Badira beste batzuk, Mytilus, Modiolus, Musculus, etabar, haitzara bisuaren bitartez itsasten direnak, bizitza mugigabea eramanez, besteak, berriz, kuskuren bat sustratuari zementatuz itsasten dira, hala nola, Ostrea, Crassostrea etabar, hauek, sesilak izanik osotara.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 Hiatella rugosa (haitz biguna zulatzen.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0023 Lehenengo kurban utzi bidea, igotzen hasi baino lehen, eta jarraitu ezkerraldetik pinu baso bat zeharkatu eta haitzen aurrez aurre dagoen baserri batera eramaten duen gezi gorriz markatutako bide on batetik.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0023 Etxearen atzetik, eskubiko bideak haizpitartearen goiko partera eta haitzen gaikaldera iragateko aukera emango digu; aldiz, ezkerrekoak, sakanaren hondora eramango gaitu, gure aurrean, basoan, somatuko dugun uren beragertokien eta urarleku batzuen mailara eramanez. 340 metrotako alturan iristen da sakanera, justu harkaitz handiez osatutako kaos baten azpikaldera, akuedukto zahar baten hasieran.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0300 Hesi bat iragan ondoren, 590 metrotan dagoen ordeka belartsu eder batera irtengo gara (1 or.), zeinetatik, balkoiaren ertzera aurreratuz, Udalaitzeko Haitz paregabeak menderatzen duen Atxondoko haranaren gaineko bista bikaina izango dugun.

100. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Tartalo`k ardiak eta bildotsak beeka aitzeko zuloan sartu zituanean, arpearen agoa, arri aundi astun batekin itxi zuan.

101. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Tartalo`ren orroak, esnatu zanean, aitzak ere dardaratu zituan.

102. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Artzaia arrapatu ba lu, arrapatu, berreun zati egingo zuan! Urrengo egunean, eguzkia aitz gaiñetik azaldu zanean, Tartalo`k nai ta naiez, ardiak belarra jatera atera bear izan zituan.

103. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0052 Joan ta joan, ibilli ta ibilli, gizon indartsu bat arkitu zuan aitz aundi bati eusten.

104. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0052 - Erriaren gaiñera erori ez dedin, aitz oni eusten nago emen.

105. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0069 Aitzerik legorrena baiño legorragoa dek bera, baiñan, etxetik ateratzearren, pozik emango dizkiat pare bat duro....

106. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0072 Eta erro ontatik egingo zituen asmakeri guziak, eta satorraren antzo lur azpian ibilli zen mutilla orretxek eraman zuen Saluita-ko aitzera.

107. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0155 Aitza jo zueneko ura jauzi zen, errekak jario ziren; (...).

108. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak k. garmendia 0006 Aitza beti aitz!.

109. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0124 Eta, Rekalde etxeko armarria: Arrano gaintz koroatu bat, ibaiko aitz baten gaiñean, amorrai bat, pikoka janaz.

110. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0135 Ba`dira Euskalerrian aitzaundiak, Sanson`ek mendi batetik bestera boteak... (Jentillen antzera, au ere, pelotari...).

111. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Berrogeiko amar-urteen bukaeran bi babestetxe berri eraiki zituzten, Gorbeia`az maiteminduak zeuden bi legun-talderenak: Bata Andramariortu`koa, Karkabitzueta`ko igarobidetik gertu dagona, eta bestea Agiñalde`koa, agin bikain baten ondoan dagolako artzen du izen ori, eta Arimekorta`ko mendi-saietsean dago, Aldamiñape`ko saroia ta Larralde`ko aitza bitartean.

112. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0031 LEKUNBERRI AITZ TA ORLEGI TARTEAN

113. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 Larruki zarretan PENNA, euskerazko AITZ latineratua dala esango nuke nik, orrelako itzulpenak egiteko oitura bai bait zuten idazle zaar aiek.

114. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0002 Haitzak moztu dituzte, pentzeak larrutu:
Denetan sortzen dire burdin lantegiak.

115. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0006 Bazkaria Belokeko arditeian, Beloketxolako ondoan: haitz baten eta pago baten artean....

116. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Bazan beti jaleo billa ibiltzen zan kerten kankaillu bat, aitza bezelakotxe mutikotia bera.

117. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Santo Tomas egunean, esaterako, beste untzi bat agertu omen zen Sakonetako haitz horietan.

118. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Argazkian tabako biltzaile bat haitzetan eta bigarren planoan hondoratu zen legatzuntziko masta uretan zutik.

119. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Lotazil onen lenengo igandean, beste igande askotan bezela, juan ziran erri ontako Ganguren`go mendigoizaleak, berebil andi baten, Mena araneko Madalena mendira, bertako Aitz Nagusi`ra igoteko asmuaz, eta beste askotan legez euron artean San Salbador eta Ibarra`tar Errikarta irurogei ta amalau urteko mendigoizale jatorra, kementsua ta inor baiño ariñagoa, bizkorragoa; baiña, iñork ez daki zelan, besteakandik pizkat aldendu zalako, bera jatsi ziranean, Bigo-Siones erritxura, eta ez etorrela lagun ori ikusirik, asi ziran billatzen, baiña, ezin izan eben aurkitu igande orretan, naita ia gaberdirarte bere billa ibilli.

120. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Amalau-amabost etxek osotzen dau; solo, atx eta piñuz jantzita dagoz etxeok, batzuk erdi utsik, beste batzuk umetxo begi-zoli ta oin-bizkorrez itxaropentsu.

121. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0002 Ate osteko mozorroa ipini eta laster agertzen ziran txinorri beharginak huriko bueltatik erdi aldera bizimoduaren hestutasunaz marmarrean hatxak behera datorren edurbiziaren indarra letxe etsipena gehituz txinorriengan.

122. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Edurretako eperra Alpe eta Pirene mendietan 1.800 eta 3.000 metroen goran bizi oi da edurtza andien azpi aldetik eta mortua eta atxa asten dan garaietan.

123. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0197 Saturraneko haitz mugikaitz hoiek diotena itsasoaren eskaria da.

124. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0086 entzutie bakosu? an alture baten, atxa puntan, dana atxa, atxa, atxen kontra

125. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00097 Urreko atxa alde batetik,
bestetik Gorbei mendia,
tontor bi onein erdian dogu
Zeanuriko erria,
eta eleiza nausi onetan
erriaren Zaindaria,
gu giatu ta zaintzen gaituen
Ama dan Andra Maria;
otoi ta jolas igaro daigun
gaur bere egun andia.

126. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00045 - Lekobide jauna inoan Mundakatik abantean etorritako batek arnasestuaz eta ia berbartuaz berbarik askatu ezinik, baleki berorrek Izaro ondoko haitzean, bai, hantxe, lamiñak itsasbeheretan orraztuten urtetan daben leku berean zer gertatzen dan?

127. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00009 GURE etxea, izenez Urretzagoikoa, Zeberio-Uriondon dago, ego aldetik ezkutuan, auzuneko ermitaren eta Urretzabekoaren bitartean, iturri biderantz, egoera maldatsuan eta atx artean, auzune andi baten jarria.

128. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0256 Esaten dute, harriak Gorbeiatik, Dimatxetatik (Dimako haitzetatik) eta hortik zeretik, Oiztik ekarten zituztela.

129. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00071 Ba pao-burua, pao-burua ero ... burua ero ba, aitza ero dana dala, a buruko sera ba, enborra esate ako ... gerrixai be enborra, enborra esate ako; da bestia, berris, e, adarra, da adarra bringauta eitten da, bringauta, bringau bari pe, bai eiñ, baiña bringauta iketz obia urtetzen dau.

130. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00148 Jeneralian egurra dauan inguruan. Karearrixa ba, emen bertan be Eguarbitzako aitza ixate san, da andik ekartze san, e, arrixa, da ba, egurra dauan inguruan, da ba, egurrak karabira eruan ero egurra ta arrixa bixak, eo bide erdira ero (...).

131. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00148 Diferensia geixau eukitzeban arrixa se klase dan. Emen Billabeñesko arrixa baiño Eguarbitzako aitzekua obia. Arri klasiak, e, indarrian be alde aundixa dauka.

132. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0016 Abirik ez dabe egiten, an edurra ta atxa baiño ez dagozelako, bere oiñaren gaiñean ipinten dau arrautzea eta sabel-barrenagaz berotu.

133. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0047 Lehen basoetako zuhaitz edo haitz artean erleek uzten zuten eztiaz baliatzen zen gizakia.

134. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0067
zatitu
arrotz
harkaitz
arren
haran
bailara
apurtu
atzerritar
haitz
mesedez
puskatu
faborez
ibar
arroka
kanpotar

135. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0107 Ura, haitzak eta mineralak

136. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0107 Lurretik mineral eta haitz asko ateratzen ditugu.

137. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0107 Minerala gai bakuna da material edo gai bakarra duelako eta haitza gai konposatua da, zenbait mineralez osatua delako.

138. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0107 Mineralek eta haitzek jateko, eraikuntzarako eta industriarako gai erabilgarriak lortzeko balio digute.

139. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0137 Higadura mekanikoa izan daiteke eta honen bidez hautsi, zatitu eta txikitu ondoren harri koskor bihurtzen dira haitzak.

140. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0095
igo, goratu
grabatu
haitz
kaiola
horma
rokodromo
piolet
elastiko
soka
hauts
punta
hiltze
mailu
kirolari
eskalatzaile
zaletu
futbolari
txirrindulari
jokalari
rugby jokalari
korrikalari
igerilari
surflari
aizkolari
harrijasotzaile
saskilari

141. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00092 Haitz handi baten gainean topatu zuen, behatz majikoaz harria jo eta jo, haitz handi hura urre bihurtu nahian.

142. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00092 Une hartantxe haitzaren kolorea aldatzen hasi zen, eta urregorriaren distira itsugarria hartu zuen.

143. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00092 Lapur handikotea lehertu beharrean ari zen deiadarka bere zoramenean, behatz majikoaz haitza jo eta jo.

144. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00082 Ibarra herriaren zeruertza, Anbotoko Haitzak mugaturik aurkitzen da, zeinen alboetan, Urkiola eta Udala menditontorrak jasotzen diren, haren zaindariak bailiran.

145. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00082 Txundituta begiratzen zioten herritar guztiek bere bizar zuri eta luzeak ezik gorputz osoa estaltzen zion kapa luzea, birreta eta sandaliak jantzita, Goikoerrotako iturriaren ondoan eseri eta Anboto mendiari begiratuz, larruki zimur batean lerroak marratuz denbora ematen zuenean; goizeko lehen orduetan ikusi ohi zuten Andra Mari eta Ibabetik igaroz haitzerantz bideratzen baina inor ez zen ausartu bere ibilaldien zergatia aztertzen edo galdetzen, egun batean, Abrahamen semea, Anboton, sorgindutako jauregi bat eraikitzen ari zela zabaldu zen arte.

146. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00082 Aurrerantzean hebraitarra ez zen gehiago Ibarran agertu; bertakoek, bitartean, apurka-apurka gorantz igotzen ikusi zuten eraikuntza berria haitz zorrotzaren maldetan...

147. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura portuko bakardadea 0062 Pixka bat ezkerrerago, Ogoño-ko haitza, Izaro-ren betiko maitalea.

148. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura portuko bakardadea 0062 Oi, Izaro, Izaro, horrenbeste iskanbilaren eragile, ez negarrik egin; egunen batean zure Ogoño haitz maitearekin elkartuko bait zara.

149. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00107 Ja ari naiz neure burua ikusten haitz eta oihan zaratatsuetatik ibiltzen; laket zait parthiar uztaiaz cydondar geziak jaurtikitzea, hau gure grinaren sendagaia balitz bezala edo jainko hark gizonen gaitzekin beratzen ikas balezake bezala.

150. 1991> euskara batua literatur prosa i. ruiz 00239 Eta ja ez dituzte gelditzen ez gizonek ipinitako ahokoek ez zigor ankerrek, ez haitzek eta harkaitz hutsek, (...)

151. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0006 Hagina harrizko haitzaren gailurrean tinko eta tente.

152. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0006 Horregatik daude itxaro biziz erdiko haitzean dagoen izaki bereziari so.

153. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0060 Amildegi eta haitz borobilez josita zegoen menditzarra.

154. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0042 Egurrarekin zulatzen zuten haitzeko harri librea, harri bizia harrapatu arte.

155. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0021 Ekaitz gauetan, haizeak etxeko lau ertzak astintzen zituenean, eta olatuak orruka hasten zirenean kalan eta haitzetan gora, mila itxura hartuta ikusten nuen, eta mila deabru tankeratan.

156. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00140 Chek, berriz, arroilaren muturreraino eraman zituen gainontzeko borrokalariak, bertan gauari itxaroteko. Iluntasuna lagun, haitzetan gora igo eta handik ihes egiteko modua izan zezaketela uste zuen. Ez zen horrela izan. Goizeko hamaikak eta erdiak aldera soldadu batek guardia egiten zegoen Aniceto gerrillaria begiztatu eta hil egin zuen.

157. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00077 Orain harturiko aldai zabal hau pinu artean doa zati handi batean. Basabiletik pasako gara eta bertan alde bietan ardi txabola bana ikusiko dugu. Ordu erdi inguruan San Lorentzo ermitara helduko gara. Ermita hau lehenago beheratxoago egon zen. Hemen dagoen iturriaren parean, errepidea zeharkatuko dugu eta Baltzolatik behera datorren aldaia alde batera utzita, hurrengoa hartuko dugu, gorantz doana, Bargondia haitzerantz egiten duena. Pista honetatik Aramotz ikusteko bista itzelak ditugu. Larrunganetik Pagozelai-raino, baita Bikarregi, Biteriño, Oba, eta Artaun ikusteko ere.

158. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00121 b) Hondartzan haitzetan zaudete.

159. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00121 Zure laguna haitzetik haitzera korrika dabil.

160. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00121 Haitzetan laprast egin daiteke.

161. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. olaetxea 00029 Izan ere, Buruntzako sustratoko haitza karaitza gogor eta masiboa da, garai hartako tresneriarekin oso landugaitza.

162. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. olaetxea 00029 Buruntzan ere haitzik gabeko esparruak aukeratu bide zituzten etxeak eraikitzeko, material arkeologikoak hor agertzen baitira pilatuta.

163. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0029 Horien artean, Andoin haitzartea, herri honetatik Legaire zelaietara igotzen den bidean; Bikuñakoa, Baio haitzaren hegoaldean, aipaturiko herriaren izena daraman ibaia sortzen den tokian; Alanguako haitzartea, Arrigorrista eta Larredez (1.102 m.) artean.

164. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0607 rock n haitz, haitzeta, harri, harkaitz. Pile of rocks. Harrimeta. Harripilo.

165. 1991> euskara batua saiakera-liburuak barojatarrak 0108 Adibidez, misterioz betetako Grito en el mar ilun, ia goibel horretan, Kantauri itsasoko ura labarriko haitz beltzen aurka burrunbaz hausten eta, oldarraldi horretan, aparrezko hodei handiak jaurtitzen ikusteak, zera esatera bultzatzen du narratzailea:

166. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0106 Hor ibiltzen da, haitz batetik bestera, bazkaria noiz agertuko zain.

167. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0003 Aballarri. Gipuzkoako haitza, Urnietan (Donostialdea).

168. 1991> euskara batua saiakera-liburuak harluxet he 0003 Alegiaren arabera Sansonek jaurtikitako haitza da.

169. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0104 Horrela bada, kontraluz efektu batez ebakita, lehenengo planoetako haitz ilun eta zorrotzak, gaueko itzalak inguratuta oraindik, erabateko zehaztasunez eta garbitasunez azaltzen zaizkigu.

170. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0077 Azken honek, nabigazio-kartan agertzen ez zen hondoko haitz bat jo zuen, eta ondorioz, Estatu Espainolari egotzi zitzaion istripuaren ardura; baita kalte-ordainak ordaintzea ere.

171. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.r. aizpurua 0077 Urquiolak haitz hori aurkitzeko ohorea izan zuenez geroztik, petroliuntziek ez dute Seixo Blanco izeneko kanala erabiltzen.

172. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0087 Eguraldiak txarrera egingo zuela ikusita, haitzezko bidetik jaisten hasi ginen eta garbi zegoen gorakoan baino kontu handiagoz itzuli behar genuela.

173. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0087 Elur-mailaz goitik 5.157 metroko altitudean haitzean liken batzuk ikusi genituen.

174. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0110 Haitzen estratifikazioaz egindako geologi lanean, Humboldt konturatu zen Brasilgo diamanteak askotan platinoa eta urre-hondarrak zeudeneko lekuetan aurkitzen zituztela.

175. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0004 Miloitik Oletara doan bide zabaletik, Armiña kobazulora orduko, begira ezazu ekialderantz eta hantxe, aurrez aurre, bi haitz-mokor zuriren erdian ikus daiteke Atxuriarte baserria, bi haitz zuriren artean dagoelako horrela deitua.

176. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0009 Nekazaritzako erabiltzen dan aitz-urra tresna zaarra da, benetan: Urraren antzeko aitza.

177. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Urruti aitz, elkarrengandik.

178. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Gure attak etzun urte guzin esnia, potajia ta arraultzik besteik yaten; ta potajin eosia urdai gizen puska bat aundia; onek aitz zuria biar zun izan; etzun nai izaten erdin giñarrik zunik.

179. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0022 Saldisa ta ondoko errik albaiterua Ittunen bizi zen, ta gure errira beintzat aitz guttitan tortzen zen; gure attak itten baitzun an ordeko lan guzia.

180. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0022 Zuldarra burun izatia, aitz arrisku aundiko gauza zen, ta alakotan gure attari deitzen ziten.

181. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0036 HAITZA ETA SESKA

182. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0036 Egun hartan haitzak erran zion seskari:
Bihotzaren bihotzetik zaitut urrikari!
Ezen dardarika jartzeko, (hain zaitzu pizu!)
erregepettitta bat gainean aski duzu!
Norat haize
harat aise,
horra nola ziren bizi, burua apalduz,
eta, haize arinenen pean, bakea galduz.

183. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0099 Bat haitz handi baten puntara zaiku igaiten;
bestea, luze-luzea lurrean etzaten.
Eta hau, han dago, hatsa doi-doi emanez,
ontsa baino hobeki hilarena eginez,
entzuna baita, ez daki nork noiz erranik,
hartzak ez omen duela egiten minik
hila uste duen jendeari.

184. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0011 Istripua atzoko eguerdi aldera gertatu zen, Iruñetik 12 kilometrora dagoen Etxauriko haitzean.

185. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0006 Honetatik Mañaria eta Dima mugarteen muga hartu eta beroni San Martin baselizaraino jarraitzen zaio, aurrera jarraituz Untzilaitz haitza bazterretik inguratzeko, Mutxate harrobiaren gainetik.

186. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0007 Erlaneko errekan, errekan gora jarraitzen da, Amilondoko gainean zehar Axelarrineko haitzetaraino.

187. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0017 HAITZAK jo ditu petroliontzi huts batek

188. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0017 Untziak, ez zuen kasik petroliorik biltegietan, haitzak jo zituenean, Teeseko itsasadarretik barrena sartzeko asmoa baitzuen, bertan petrolioa jasotze arren.

189. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0011 Mendi honek, denetarik dauka: haitza, izotza, puntak...

190. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0003 Izatez, paisaje bardina ikusi ahal izango da itsasorantz begiratu ezkero: Frantxuako haitzak, Izaro, Ogoño, portua,...

190 emaitza

Datu-estatistikoak: