XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Ain adiguritsua izanda, alan, ain otz ta motz andra uren bat artzeko, ezagun eban bere izatea oso aldatuta eukana.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0009 Alan izan bedi.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 Alan jango yuagu, baña kartzelan sartuko gayoezak; eta nik, lotsarijen ganian, etxerako bidia galduko yuat.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0180 Gizon batek, alan ikusita, esan eutsen: - De gûena sus habeis escapao.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0107 Bardin, Jaungoicoaren urrengo, gurtu biar doguzala berarizco gurmenaz, Mariya Birgiña guztiz santia, ta santu guztiyac, baliyetaco euren bitartecotasunaz, jarizteco Jaungoicoagandic erruquitasuna guretzat, ta alan gurtu biar doguzala Cristo gure onaren irudi,(...).

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0135 Alan Adan, gure lenengo gurazuac, bere sayetz azurraz eguinico Ebari, onen sendagarritzat, deitu eutzan laguna.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Norbere lurretik kanpoan billatu ezkero, naiz da errian agurrik egiñ ez, arpegi ona ipinten jako erritar bati, ta alan, Mañasik eta Indianoak, guztizko arrera ona egieutsien alkarri, ta biak, bata itaunga ta erantzuten bestea, Arranondoko gauzen gañeko jardun luze batean asi zirean.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Baña gure Jaunac ain bat eguin zan gugaz, cein da burua gorputzagaz, eta errazoe orre gaitic gura izan eban gure erruac bereac balira leguez deitu eta artuac izan leguiozan, eta alan pagauac bere izan cedizala, ez bacarric bere odolaz, espada bere desondra eta lotsariacaz.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 Baita eracutsi euscun eztala gauza segurua berba onac izanda bere ocasiño orretan berbaz jarduntea, cer gaitic berba onen ondoren urteten dabeen sarri beste batsuc estutasunac edo bildurrac esanerazoten dabeezanac, eta alan ciurrena dala ixillic eta mututuric egotea,.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Modu onetan soldaduac guztiz gogo onez artu ebeen escu-jocu eta olgueta au, eta azoteen zauri eguin barrien gane ezarri ebeezan mesprecio eta atsecabe gogorrac, eta alan bete ebeen.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ondo daquit, Jauna, eta ezagututen dot, mundu guztiaren Jaubea bazara bere, eztala mundu onetacoa zure erreiñoa; eta alan nic ez deutsut escatuten mundu onetaco gauzaric, egonic ni curutze baten eta zu beste baten, bioc ia mundutic urteteco.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ainbat blasfemia Sacerdoteen aoz entzuten egoanean, borondate onaz artu eban Jaunac lapur baten autorquisun au; lapur zorioneco onec barriz ezagutu eban ezquero Jaun ori, erriaren, guizon guztien eta guizaldi guztietaco erregue eguiazcoa zala, ordu atan escutaturic eta eztalduric begoan bere; asartu zan, Erregue bateri leguez, berari mesedeac escatutera; eta icusiric Jaunac celan bera predicatu eban, eta Erregueri leguez mesedeac escatu eutsazan, alan Berac bere, Erregueac leguez eguin eutsazan, eta mesede andiagoac, escatu eutzazanac baño.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0017 Demporaric onena da gossian gossecua; eta alan gabian oera zuazanian ondo izango da Iracurtia astiro, puntu bacochian cerbait gueldituta, liburuchu onetan illaren egun bacocheraco dagozan consejuetatic bat, baitabere iracurri ciñaique gossian, orduan astiya badaucazu.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0134 3. Ala dala demagun; nai aña beukate: ¿noizarte irautekoak guziok al deritzazkizu? Kea bezela, adelatuko dira garatzazal orrek; eta beñolako pozunen oroirik ez da geldituko.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0005 Alan nai olan, izan be ezta au, nire eritxi argalean, neuk esateko gauzea.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Itz gogorr batzuk esan ebazan bere otsein batzuen aurrian Gongotzayaren aurrka, ta onek beriala Kantorrberiko bidia arrtu eben jaupari deuna ilteko ustiagaz, ta alan egin eben bera otoi egiten eguala (1.170).

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 Egui onegaz sendotutric, ziñesten dogu uste betian, alan iracasten deuscuna, Jesucristoren iracaspena dala, eta, chartzat emoten dabena, Jaincozco iracaspen orren caltezcua dala; orregaitik, ba, betico galdu gura eztabenac eutsin biar deutso olan Aita Santubac iracasten dabenari eta jaurtin aguertuaz, bultzaguei bene-benetacuaz bildur banaz calte andijen bat etorrico ete jacon edo autor-entzuliari edo neure buruari edo lagun-urcuari; esateraco, autormena eguin biar baneu beste gaxo albocuac entzungo leustien aldijan eta eran, eta calteandija neure bizitzari edo izen onari ecarri leiquijon pecatu guztiz lotsagarrija aguertu biar baneusquijo erdi gorra dan autor-entzuliari (confesoriari): bardin conpesoriac ezin azcatu guiñaizala pecatu arixetic daquigunean eta beste aldi batsuetan.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0006 Ta ala dan ezkero, zure Goi-Jaun mattekorraganantz bigurrtu zadiz, ta miñaren esakunaz baño, bijotz-negarraz obeto, auxe esayozu: Ene Josu mattea!.

19. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0097 - Alan da. Politetik ez dator; griegotarr beste berba batsuetik baño.

20. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0098 Alan ziarduan, kapaxaz egiñiko zigarroa erreten eban artean, agure makurr-makurr batek, Durango'rako tranbien dotore jantzita zijoan gazte bategaz.

21. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0126 Alan sarri ta ondo guerturic jaunartzen dabanac, icusten dira apurca-apurca garbitu, osatu ta santututa.

22. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 Andi-andiak baño eztoguz aitatuko, ara joateko ta alan biziteko gogoa kentzeko, andi-andiok be naiko ta lar dira-ta.

23. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Zakurrak bezela atera ta kito! A, gizonak berekoyak dira, (oldozkor) Berekoyak...? ala ote dira ba? (Aldatuaz) ez, ez... tira... ezagutu bear da gizonak bere negoziyo ta eginbearrakin oso lanpetuak ibiltzen dirala, e?... Tomax'i ere ori bera gertatuko zitzayon gaur; egun abetan zoratu bearrean bai dabil.

24. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MADALEN -Ala den, egia, Mari, baña....

25. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0071 BIOK, - Ala izan bedi.

26. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Egiz
kantatu genezake
euskaldunak gerala
dantzik onenen jabe:
doñu eder au
len ala zan, ta gaur
doñu guziyen gain jarri bear litzake
.

27. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 Ni, neronek esatea arroputzkeria badirudi ere, senarra zoriontsu egiten dakien emaztea bainaiz... To-ma-xi-to'k... xa-la-me-ra naizela esaten dit... azkotan erneazten etorri arren eta kaletik ni leyoan ikusi utzez alaitzen omen da, berak ametsetan ibilli oi zuan bezelakoxe emaztea omen naiz... etxekoia, txukuna, alaia... gaztea, polita... ta batez ere... ai...! xurikatzalle! bai, ta ala biar ere, batzuetan senarra asarre dagonean goxatzeko ta bestetan... nik nai detana lortzeko; bañan xurikeri ta guzti ere askotan ez da errez izaten.

28. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 SINFO.: Ala izango zan bai.

29. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Bai?, ala, guaizeak ta bizar labana artu ditut eskuetan ta (lan antzean) rra, rra, rra, igarri orduko bizarra garbitu nion.

30. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 Bi. - Ala da.

31. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 URR. Bai, bai; telefonora etorri zera, Azpeiti'ko zure nagusiaz itz egitea; ¿ez da ala?.

32. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 BAS. Bai, ala esan det baña, nik ez dakit nola itzegin dezakean.

33. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 URR. Ala markatzen du tarifak.

34. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Anton. - Mutil, ala uste nikan beñepin.

35. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Anton. - Bai; nik buruan ala zeukat; ez aizela beñere urtan ito; baña, alakoren batian, sagardotan itoko aiz.

36. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Atraka. - Ala dek, bai! Nik, alare, zuen txalupa arrantzako baporia zala uste nikan, ire pipak botatzen zuen kiakin.

37. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Ibon: Ala da.

38. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Ala da.

39. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Ibon: ¡Ala da! Bere itzak indarrik ez du.

40. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 Ori da nere naitasun osoa, eta berarena ere ala izan bear du.

41. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0004 MANU: Ala diyote.

42. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Neretzat ez: mutillentzat ala balego....

43. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 - Ala da, Jesus, ala da; ta ori da odei beltzez estalia dagoen gaba bezaiñ illun nere biotza dadukana.

44. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0217 Ala izan dedilla.

45. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0245 Jose Santu gloritsuba; nere laguntzallea; pecatariyen Ama Mariyaren Senar garbiya, escatu ezazu nire aldez, eta irichi zadazu esquer au; Ala izan dedilla.

46. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0175 Jauna ala uste det: bada, maite etzindudanean eta Zuzaz oroitzen ez nintzanean utzi ez banazu, Zu maitatu besterik opa ez dedanean ondo artuko nazula ziur egon bear det.

47. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Ala gerta dakisula.

48. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Eta ala balitz bezela, zure burutazio, itz, pauzo ta lan guztiak, eginkizun danak, zure gorputz eta anima eta berakgandik sortu zaizkitzun eginkizun guzti guztiak une onetatik bertatik, eta biotz-biotzetik, eskeñi gure Jaun eta Jaungoikoari, esanaz: dan danak bere gogokoak, bere gorapenarako eta zure pekatuen barkaziorako baliozkoak izatea nai zendukeala.

49. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 eta leku denetan
bai mendurik ala,
maillik goititunean
jartzeko goizala,
erabaki zan bronzez
beraren iguala
egiñik illa berriz
pistu bear zala,
lurrak bere lengoan
gorde etzezala
zutik mundu guziyak
ikusi zezala
.

50. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 - ¡Jesús!... zer du su onek!
¡onelakorikan!...
noiz ta presa geyago
daukatanetikan,
¡eztu, eztu egiñ nai
egurrak surikan,
ala odol guziyak
dauzkat suturikan!-
.

51. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 ¡Ain da ume zalia,
ain da ezaguna,
ala azaltzen zayo
duen naitasuna!
.

52. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 Ala ama larriya
choratuba kasik,
ixiltasunak utzi
zubelako pozik,
zeren etzan entzuten
estalpeko otsik,
inguruan zebiltzan
chori kanta baizik
.

53. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Gizasemea bigarren bizitzara iritxi zanean, Anita-k ala esan zion anaiari: - Ez zitzaizun joana damutuko, e...?.

54. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Ala dala dirudit euskera ez dakin euskelduna.

55. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Zuk ere ala nai izango dezulakoan jarriko dizkizut bi itz Arantzazuko Ama Birjiñaren agerkundeatzaz.

56. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Ala gertatu zan aldi artan gure aurrekoakin ere.

57. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Jaun-Goikoak ala naita iges egiten dio auntz batek egaletik bera.

58. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Ala egiñik deitu zioten agerkunde tokiari Arantzazu, irudia arantza batean agertu zalako.

59. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Ordun umeak, otzak ezin egonez balego bezala, alegiñ guziak egitten zittuan ichuaren zango tartean sartzeko, ala obeki berotzeko aitzekian.

60. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 Alako batean ala dio Prakas'i Inglaterra'ko seme orrek: - Zuek euskaldunak tonto-xamarrak zeratela diote gure alderdi aetan.

61. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Ondo arkitzen zan garayan, arlote beartsuari farra egiñ oi ziyon, bañan berari gertatu zitzayonian ala izatia, oroitu zitzayon zer itsuskeri aundiya egiñ oi zuben.

62. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 - Ala dek ba.

63. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0120 Patxiko'k karrta-punta bat egin zion bere aitari, ta azalean ala jarri zion: Siñor Don Perdo Aramvuru.

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0140 Ta Inazio, gure patrroi aundia bezela, ala kantatzen zion Jabierrtxo'ri bere aitak:
¡Jabiertxo,
gure mutil txikia!:
au ixtillu gorria
ekarri
eta diguzu jarri.

65. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Ala gerrtatu zan 1850'g. urrterarrte; urrte ontan, egiteko ura bere gogoz utzita, Azkoiti'ra joan zan, an bizi izateko asmoz beterik.

66. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Egin al zezakeana gogoz eskiñi zuan Olano'k, ta ala joan zan Tolosa'ra beste jaun batzuekin bilduta, guzien arrtean Lege zarren bitarrtez genduken auzia al zan era egokienean erabakitzeko asmoz beterik.

67. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Etzan beñere gurasuen aginduz beste alderako egiteaz auzartzen, baizik chinchotasun aundiz aginde guztiyak osatzen zituben Luchi gaixuak, eta ala irabaziya zeukan bere guraso maitien borondate osua.

68. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - Ala diruri.

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 - Ala da, bai - esan zuan Endok.

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0042 - Arraie-arriea, ta ala dek.

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 @- Ori ala bada, erretore jauna, nere etxean begiratu dezatela lendabizi.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 - Emendikan aurrera ala egingo det, bada, maixu, beraren laguntzarekin.

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0037 Ala bedi.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Etzioten Xabier`i utzi itxasora joaten, eta ala Malaka'n gelditu zan.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Ala bedi.

76. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Ala da.

77. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Ala izan oi gera guzti-guztiak liburuetan edo urruti ikusten ditugun maitaleekin, aien alkar ongi-aditzea naiago.

78. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0055 Eta Inazio Muñoz-ec San Inazioren merezimentu ta bitartez Jaincoac bere zancoac sendatuco zizquiolaco uste ta esperantza sendo batequin ala eguin zuan.

79. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 - Ala zuri iduri arren, merkegi saldu zaizutela deritzat; bañan etzaitez orregatik asarretu; saldu erosiyetan gure senarrak konpon ditezela, ta kito.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 - Ala diyote gizonak berak nun nai dabiltzan bitartean: bañan berandutu zait, eta etxera nua:¿noiz ikusiko zaitut neregan, Zele ederra?.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 - Bai, ama, bai, badira:¿zenbat ordea? eundik bi, lau, amar? ta ¿zer diyo pittiñ orrek ainbeste emendik dijuazenen tartean? an ezkonduen ordez Pellok zerbait esan lezake;¿ez da ala, Pello?.

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Ala gerrarik etzitekela egin, eta bere artan armak utzi zituzten.

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 -¿Eta Korletek ala al zeukan?.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 - Emendik aurrera, bildotsen bat edo beste, zerbait ala arrapatu nai degunian, moskortu egingo gera aurrez: eta... gero gerokoak.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Ala esan oi zuan gure aitak: Kondia, gizon andia.

86. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Ala izan ere.

87. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Ala diruri.

88. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Madrillen, Donostian eta ala, erri andietan.

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Ala zion gezur ontzik eta juan zan.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 - Nik ala uste.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 - Eta ala; etzan izan aien berririk ondorengo sei illabetian.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 - Apostu ala egin gendualako.

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0051 Jaincozco janari au asco aprobechatzeco artzen duan cristauari, gauza bearra, da janari onen, gose andia iduquitzea; ala deseatzen eztuten animac probechu guchi ateratzen dute.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0116 Aguindu zion emacume doacabeac ala eguitea, eta cumplitu zuan aguindua.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Ala agindu digu Jaungoikoak.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Oien ondoan neskak Aitonari ikustalditxo bat eman zion, onela:
- Egun on, Aitona: ¿zer dio, Jauna?
- Ondo; ta ¿i, billobatxo maitea?
- Ni ederki, Jauna; ez ordea berori, ala esaten badu ere, Jauna....

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Eiztariak ¿Nola esango diat, ba? Ala dek eta....

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 Ala biz.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 5 Berek ala naita, ez baitakite ortzia aspalditik orr dagola, ta baita lurra ere, Yainkoaren itzak uretatik sorrtu ta ur erdian yarria, 6 ta ala izanik, orduko lurrbira urez estalita galdu zala.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0144 Ala esperatu dute zure benazco debotoac, eta etziran galduben esperantzac: ez dira galduco ere nereac.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0330 Gizon onek itz eman zion, ala egingo zuala, etorri zan Españiara ta eldu zan Sebilla'ra.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0410 Ala izan dedilla.

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 Ala izan dedilla.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 Zuk ala nairik, ez gaitzala utzi, debozio guziaz eskatzen dizuguna iritsi arte, gure pekatuen barkazioa, grazia geitutzea, birtutean gu aurreratzea ta betiko bizitzaz gozatzea.

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0571 Ala izan dedilla.

106. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 3.garren Lan guztietan egilleak agertu bearko du bere lanaren oñean berak sortua dan lana, eta, ala ezpalitz, siñalatuko du zer moldaeratik antolatu duen.

107. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0538 Euskeraz idatzi duten neurtizlariak aitatzean, beti entzungo zenduan Elizanburu'ren izena onenen artean: nik beintzat ala ipintzen det.

108. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Ala uste zuen beintzat Elizanburu'k eta ala zion berak, bere buruagatik:
Etxetik kanpo zait iduritzen
Nonbait naizela galdua.

109. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 Emen bizi izateko bearr zana beste lurretatik ekarri, eta emendik eraman zitekeana beste lurr oietara eraman: ala ibilli ziran gure gizonak.

110. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 Eta ala etziralako, ingelesak berak gureakin pakean bizi nairik, bein baño geiagotan oekin emeki, erabaki zuten andik aurrera auzirik eta ezdabaidarik elkarren arrtean izan etzedin, zerr egin bearr zan.

111. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0002 Ori ala dala ezagutzeko, ume-garaiko gauzen oroipena gure biotzera erakarrtzea baizik ez-tegu.

112. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0026 Yaun-andrreak: Bedayo'ko txistularia ikusi nubanian, nik uste izan nuban aintziñako txistularia zala... ta ala ez-pazan ere, aintziñako txistulariak Bedayo'koa bezelakoak izango ziran.

113. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Ala erasotako landareeri aunditu batzuek ateratzen zaizkate ta abetxek dira gaitzaren ezagungarriak.

114. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Arrek ala uste zuan beintzat.

115. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Gizon zintzoenak eta geien jakiñenak ere zer ikusteko dute Jaunaren ondoan? Ta auei siñisten ba-diegu, Jaungoikoari ez siñetsi? Auek gezurra arrtu dezakete egitako; ez ala Jaungoikoak.

116. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 ¿Zer ote dute aitona, txoritxoak orduan? ¿Sugea arnasa gaiztokoa al da edo? Eta txoritxoa orrela daukala bereganatu ta jan egiten omen du sugeak ¿e? - Ala diote.

117. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Ez gero aztu bitarteko nagusiena Jesus ona danik; orregatik apaiz jaunak eta meza emale guziak onela bukatzen dituzte Betiko Aitari esandako eskari ta otoitz guziak: Per Dominum nostrum Jesum Christum Jesus ona bitartekotzat jarriaz, edo ipintzen dutela; baño ala izan da ere ziur-ziur jo diteke deunengana; batez ere Andre Mariagana.

118. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Mundus totus in maligno positus est Joan 5 19 Mundu osoa gaiztakeri utsa da geroztik; ala dio Juan deunak; eta esan onek gogora dakarkit Remijio deunaren esan ikaragarri au: Ex adultis propter hoc vitium pauci salvantur.

119. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 (...) eta alan aragi gauza jan leikie, aragiaren buldia artzen dutenak bezela, baldiñ kruzadako buldia badute, eta aragia jaten duten egunian, ez aragia jan aldi bakoitzian, ezpada aragia jaten duten egunaren barruan, Aita gurea bat errezatzen badute Aita santuaren intenzioagaitik.

120. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Ez daiat gero hala ez zenik erran, miga hura saltzean.

121. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 MANECH,- Hori, hala duk.

122. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Ez duk hala hori?.

123. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 Hori hala duk.

124. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Nik beñipein, ala uste dut dela egia, eta uste ortan daukat dagola euskalduna ere.

125. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Nik, ala nai nuke gisa guzietara jokatu, ori bai da gizon zintzoen bidea: gauzak diren bezela ikusi eta ezagutuez geroz, obeki bideak berexi.

126. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Ala balitz, gure izkuntza bear bezala maitatzeko ez giñuke bide bat baizik: aldez edo moldez euskara erabili.

127. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0003 Jainkoa'k ala naiko al du.

128. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0248 Eta zintzur bularrak agerian baitabiltza, lepotik behera urhezko (hala balitz) girgileria batek ez ote du abitu saindua pulliki ordaintzen?.

129. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Ohore, segurki Donazaharren kantu hek guziak hango kantarieri irakutsi dituen jaun gazteari bai eta Eskuara hala plegatzen dakien zorionezko Gombault jaun erretorari.

130. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Agian hola hasi eguna, hola bururatuko da... eta hala egin da.

131. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Jaun buruzagiaren ondotik idazlariak elhe gutiz urtheko egintzat erranik, alkian jarri da Etchepare, Aldudeko jaun mirikua, Eskuara hala dakiena, eta hain maite duena.

132. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Langileak bazterturik hala, zer egin behar zen orai bertzela?.

133. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Bertz'aldi batez, jende zahar batzuen gana joan ziren, Jesus eta Jon Doni Petri, gaua heien etchean iragan behar zutela; eta hala egin ere zuten.

134. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0308 Ordian Mariak: Jinkoaren neskatoa nuzu, hala denez gainian haren boronthatia, zuk erran bezala, egin bedi nitan.

135. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Zer atsegina handik oren baten buruan, gure paperak jaunskila beltcharan bizar chorrotch bati irakutsi-eta, zangoak Habanako lurrean finkatu gintuelarik! Iduritu zitzauzkun... segurki hala ez delarik...... zeruan sartzen ginela ifernutik!.

136. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Nik ere, hala naukan lehenbizian nere buruarekin, bainan geroztik osoki segurtatu naiz, delako salda hori ez dela ontsa bazkaldu eta asmatuko hetarik, bainan egiazki zintzurra behera joaiten diren hetarik.

137. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0499 Jaundoztey Haramburuan ere ardura bazuten apheza: hango oihan zokhoetan ala baitziren gostura beren urhatsen egiteko!.

138. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0657 Gehienen ustea zen lehenago, eta egun ere hala dago, Iberotarren seme direla Eskualdunak; aspaldiko mendetan hedatuago izanik, heien odola zabilala beti nahastekatuago bertze tokietan, Eskual Herrian bakarrik zagolarik garbi egungo eguneraino.

139. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0657 Hala zioen duela berrehun eta zenbeit urte Eskaliger idazlariak (1695) Español lehengoak gu ginela; duela ehun urte (1821) Humbolt-ek ere Espainia guzian kausitzen zituen Eskualdunen hatzak, tokien izenek salhaturik; Frantzia behereko lurretan hedatuak erakutsi deraizku Luchaire-k Origines linguistiques de l'Aquitaine.

140. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Ni beintzat, guzientzat eskerr onez beterik, aittortu bearr (nere biotzak ala eskatzen dit eta), orenbeste erritan ez dutela eskerr txarr bat artu, biotz zimurrik ikusi, ezta aurrpegi illunik ere.

141. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Bai hala uste dugu euskalzainekin batean.

142. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Azkuek egia handia dio, hitzberri egileri artamendatzen diotelarik eztitzaten berek egin hitzak hala bil eta urt.

143. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Edo norbeitek hala gibeletik, ohart-gabean, ukitzeak, izitu ote zuen, edo, lur azpian ziren ezagun eta ahaiden orhoitzeak, bihotzean zerbeit egin ote zion, chuchen ez dezakegu argitarat eman.

144. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Dena den, irakiak azkenean gaindi egiten baitu, hala zitzaioten gertatu Lapurdiz arta zuten buruzagieri.

145. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0208 Gan etzute ez aririk ez ardatzik ez iruilerik ikusten ta gala ezondu zute eilalamiak erman zuela.

146. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Hunen erroek egosirik tizana on bat egiten dute mafrundietako, hala da: bainan nihori ez ginioke tizana hortarik har dezan erran nahi, miriku bati mintzatu gabe.

147. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0229 Chuberoko janetatzia batere etzauku hala....

148. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Onek esan zion izen polita zala oso baña nun arrapatzen zan edo zer edo zer jakin nai zubala bere errian ere ezautzera emateko, eta ala erantzun zion esanez ori arrapatzen da itxason.

149. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Erri (1) Txirringolatxu bijek eldu yataz. Asko da batebatek euroen susmorik ez artzia. Urrenguan ez alan bidaldu.- Kirikiño. Jorralla 22.

150. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Baña ¿zelan egin lei gixonak ori? esango dozue, ¿zelan gixonak iruntsiko dau luzaroetan esaten eta irakasten ibilli dana? ¿zelan gixonak egingo dau, zintzotasuna galdu barik, gaur egitzat daukona bijar guzurtzat eukitia, ez berak alan uste daulako, beste gixon batek agintzen dautsolako baño?.

151. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Artezkari berberorrek len idazteban Gobiernua arazo orretan zuzen eguala, ta gero, gabetik goixera, ugazabak, jabiak alan gura ebalako, ezetz esateban, ezeguala zuzen Gobiernua.

152. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Patxi'k be alan uste ixan ei eban eta ikusi ebaneko esan eban: ¡mutillak, larrei dok au goixerako!.

153. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Ala eskatzen dizue Jel-Batzoki'ko BAZKINTZA ARTEZKARIYA'K.

154. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 EKITZ'EN.- (Alan ipinten dogu, euzkel-ixen bat eldu yakulako esan barik nungua zan; eta guk egun aretan uartu-arren izparringitik, ia nundik a bialdu euskuen, eztogu geyago azterrenik artu, ta eztakigu nungua dan orregaitik diñogu): Ekitz'en,1.

155. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Orrengatik ba, zuk gauz bat egingo dezu eta nik bestea, ¿ez da ala Txori?.

156. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Urrengo egunean ala dio nere lagun batek ikusirik zetorrela gizon bat ezpain gustiak koipez eginda zituela; ezagun dek non izan dan ori, lur-azpitik ateratako txerri ezteyetan.

157. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Piska bat beren aldera abiatu nitzan eta ala egiten zion batak besteari: Orra gizona, nola jarri leikien erriko jende guzia, gure eta bere gurarije ona zan lez eta ondo etorren lez, arrantzaliek ontzat artu eutsen eta bera gidari zala batu ebazan costa Cantabrica-ko notin gustiek. (jarraituko da). BIAR.

158. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¡Bai, lekutan zeok! Errezegi eskiñitako gauza zan, eskiñi zuan lekutik eskintzeko Españako ministro jaun arrek, eta ala gertatu ere.

159. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Leorr bi ta lau artza askatzen dabez, pizti gosezto aek ziñopa biok ezpaz urratu, agiñez birrindu ta zatika jango ebezalakoan; baña Jangoikuak alan nai-ta basapitiok ziñopen aurrean otzan-otzan agertu ziran eta ezetariko kalterik ez eutsen egin.

160. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Alan usteldu euren elia
ospindu, bere ekandubak.

161. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¿Edo oiek azaldu ziranean bakarrik ote zan garai ori? Baldiñ ala bazan, jarrai egiñ biarko oraiñ amaika urte asi nuan lanari.

162. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ezagutzen bazenun gerriz, an izango zaitut, irakurle, ezta ala? Lizardik lengoan zion bezela, ezpaitzan ura ezaguturik maite etzuan lagunik.

163. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Urrengo urte arte beraz, Jaungoikoak ala nai duelarik.

164. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¡Alako egunik! Santa sekula ez da ala bete gure enparantz ederra.

165. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 An ala esan arren guk esan ditzagun emen esan oi zan bezela.

166. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ala esan dutela dirudi gure agintariak.

167. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta ori erriak ala nai zuelako, au da, autarki irabazi zutelako izango zala, baña agintzen dutenak gaizki egiten badute, bigar edo etzi, erriak beste batzuek autu leizkela.

168. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Egintzak ala agertzen digutela dirudi beintzat.

169. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Ala ez geranik ez degu entzun nai iñolako moduz.

170. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¡Iru txiki beti bezela! Danak ala zioten eta sinistu egin bear.

171. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Ikadi dala uste dot higueral, alan deituten jaken etxiak badagoz.

172. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Orrelan esaten dira aitetutako iru itzak, ni eldu nazan egaletan, beste leku batzuetan alan espadira, parkatu daidala Eleizalde jaunak Gresiatarren y gaitik diño Arana Goirik (z. g. d.)(1).

173. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Onek batzarratan, bazkide bat bakotzan oguzideizela itz bi Euzkadiko edestina; eta alan bazkide guztik jakingo launke ondo, zeiñ zan euren Aberri.

174. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Espiritu Santuak ere, ala diyo: Omnis piger in efestate est: nagiya beti beartzu, ostatzu ta mirrixka.

175. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Laister Españi'ko uri nagusian egingo da Euskaldun alkatearen batzar aundi bat emendik ere juango da ala erabaki dulako Udal batzarrak.

176. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 - Zenbeit egun beroen ondotik, euria as zuen astelenean eta ala gaude, egun aldi itz baten pean.

177. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Urbiln aldi artio, Jainkoak ala nai duelarik.

178. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Igandetik ona eguraldija oso ederra dago ta orduba be bazan alan egiteko.

179. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Aurtian beste leku askotan lez ondo ezagutzen da dirubaren urritasuna ta alan ixan biar Prieto diru zaiñ imiñi ezkero naiko da dirubak igesiteko.

180. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Nahiz badakien, gogoa hala duenean, ederki eta gozoki mintzatzen, hitz hoik erran ditu frango lazki.

181. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Edo chuhur derabilate iraurkia ustez hala emanik hobe den.

182. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bertze alde bigarren ongailu hau ez ohi zeie emaiten ogi chuhur edo ahuler baizik; izan diten chuhur eta ahul aro gaichtoaren ondorioz, ala lurra bera hotza delakotz eta zain gutitakoa.

183. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Hala da ere oraino arrotz herri batzutan.

184. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Krakez ahutara bat bolbora ezartzen diot ene harmari, eta gero, hala hala gainetik, burrarik batere gabe, ahoan nauzkan gerezien hechurrak.

185. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Hitz ederra, hitz hori, ez dea hala? - Ba eta gauza ona, libertatea.

186. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Hala bada eta ez bada norbeitek erran dauku iragan astezkenean Beskoitze izena duelako herrian, behi bat ikhusi dutela plazaren erdian zoratua, iguzkia ilhuntzearekin; so eskuin, so ezker goiti: zer othe zuen iguzkiak?.

187. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Zenbeit eta zenbeit karkula, gogoeta, buru-hauste behar ere da, ez dea hala? urtheak aitzinetik hatzemaiteko: izanen dela holako urthean, holako egunean, holako minotatik halakora, chuchen, iguzki ilhuntze bat.

188. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ez da hori; ez zakitenak ahal zirela izitu ginion; eta izaitez hala gerthatu ere omen da.

189. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ogiez ere ez da espanturik: gure eskualdean izan da aski ederki: bertze batzuetan ez hala: badira oraino Frantzia iphar aldean bildu ez dituztenak, langile eskasez.

190. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Ez dea hala, atzeman duzuela errechki....

191. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Burhasoek onhartzen dute, hek baino zerbeit gehiago izanen delako nahikariz; eta ja eder baitzeie eta hala baita: heien haurra bertzeak baino erneago, ikasleago dela entzutea.

192. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ederki zen, edo zitaken, hala egin balu.

193. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Ez dea hala?.

194. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Nivelle jeneralaren gain eman nahi ukhan du, bainan ez beitzen hala?.

195. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Handik jalgi eta batzu ari dira: Denak hala hala erran zaiztan.

196. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Diote zombeitek ere tourteau-ak urdeer bereziki barnea idorarazten duela; ez nuke erran nahi hori ez dela egia; zombeit aldiz hala gerthatzen dela diot; bethi ez ditake izan; tourteau-a izan aitzinean batzen lehen ere eritasuna.

197. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Londreseko biltzarreaz gu ez soberarik kontent, Alemanak bederen hala othe dira?.

198. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 ¿Ez al da ala?.

199. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Pello.- Ala izango ziñaten, bai.

200. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Pello.- Lenago ala zesazuten beintzat, eta zubek ziyozutenez, karlatarrak ukale ezpaziran, ausle beñepen ortxe nonbait.

201. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Lengoak.- Ala da, ala da.

202. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Entzun ba:
Edozein alderdi edo partiduetako lagunak egiten dituzten, esaten dituzten eta erakusten dituzten gauza on eta egokiak bere buruak katoliko eta erritar ontzat dauzkaten guztiok, ontzat eman eta oiei lagundu dizaiokete, eta ala egin bear dute.

203. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Berriz ere irakurriko dizkizut Gotzai edo Obispo jaunen itzak: "Edozein alderdi edo partiduetako lagunak egiten dituzten, esaten dituzten eta erakusten dituzten gauza on eta egokiak bere buruak katoliko eta erritar ontzat dauzkaten guztiok, ontzat eman eta oiei lagundu dizaiokete, eta ala egin bear dute.

204. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0002 Oarra. Zapi bustik oztutzen asten diratenetik bereala kendu bearr dira, beste beroa jarrtzeko, edo ala nai ezpalitz, oyal legorr surrtan ondo berotutako bat, bustiaren ondoren ipiñi.

205. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Bein bata, bein bestea, Gipuzkoa'ko onenak izan dira beti ta aurrerakoa pixka batean, ala izango ere.

206. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 (Eleistar maitiok} es astu aba orren erakutziakaz eta onian irauteko asmuak barristau egunero, sendo iraun dagizuen azkeneraño, alan lortuko dozue garairik andiena.

207. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Eta Jaunak laketuten dau bere kutunai orreik jazotea, alan ordaindu dagijoen euren obenakaz egiñiko zorra, baita guztioen eredu Josu Kistoren antzeko egin daitezan.

208. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Beren lenengo ikaslak (apostoluak) ezetsiak (despreziauak) ixan ziran, lurreko agintariak yarki yakoezan, zigortu eta ezipetu ebezan; baña neke guztioen artean poz-atsegiñetan aurkitzen ziran, Jesus gaitik nekeak igaroteko zoriona eukelako, alan betetan zala euren Irakaslearen iragarrija eta zeuen poza iñok ez dautsube kenduko.

209. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 -Eztakit baña; kistar ikastira joaten dan neure arreba Andone'tsuk esan daust: eskekoak Jainkoak bialduak dirala, eta ukar edo limosnen bat egiten jakenean, geure bearrizan gustien barri Jainkoari emoten joaten dirala; alan ba neu be itxaroten nago.

210. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Laterri onetako lenengo batzarra Valladolid'en egin zan eta orain laugarrena Gazteiz'en egingo da bost egunian, Azilla 19'tik 23'ra, biak barnalki. Gotzain jaunak, Toledo'ko kardenal agurgarriagaz, alan erabagi dabe, ta gure Gotzain maiteak gogo biziaz, berak gauza gustietan oi dauan lez, asi ditu orretarako gertakizunak.

211. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Beste bat arte gazteak esatean, ala diote: Lourdes'en urrengo Agorra'ren 18'an.

212. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Ala izan dedilla.

213. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Bai, an ere txakurrak oñutsik ibilliko dira noski, oraiñ ogei-ta-lau urte ala zebilltzan beintzat-eta.

214. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Baita azkarrtasuna ere! Aundikiek ordea: opill goxo asko, otarro, txurrut geiegi ta milikakerietatik erruz jan oi dute-ta... gero... beti argal, beti ziztriñ eta beti moko-igarr daudela! ¡ Ala bearr! ¡ Jakiña !

215. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0030 Gaur, Eibar'ko gaztiekin be ori berori gertatzen da - aintzinan be alan izango zala uste -; zarrentzat ikusi juat eta ikusi jetsat gauza bi dira.

216. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Ala da izan be, eta plentxiatarrak arro-arro azaltzen dira mundu aurrian, eurak diñuenez ez ei da edozein plaentxiarra, bestela ikusi besterik ez dagola, lur onetan ainbeste milla-milloi bizi dirala ta plazentzitarrak lau milla be eztirala.

217. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 7. Erregian ezkutau biarreko gauzak ixilltzia ondo bada, Erregien zerbitzaillien alderik onena, ixilleko gauzak ixillik gordetzia ez ala Jaungoikuanak; jasotasuna detsalako bere laguntasunak argiratziak.

218. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 11. Ala, gura detsuet egi guztia argittu, ezertariko berbarik ezkutau gabe.

219. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 18. Zuegaz nintzanian, Jaungoikuan aginduan beyan nintzan, ala zalako aren borondatia.

220. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 Bestiena ala izanik, zelan izan ez gurea, etxe ta kanpo, egille, jokatzalle, toki, baimen, aldi, eta abar, egokitasun askorik billatzen ez dogularik?.

221. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Orregaitik, Arana-Goiri'k, oso zurra ta sentzunduna zalarik, gitxitan esaten eban: au olan da ta ori alan da.

222. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Alan ba, ostatu, eder bat eta baita be tximistindarra egunez ta gabez, neguz ta udaz.

223. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Nire buruan alan da.

224. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0150 FILOSOFOAK: Hala egin behar zukeen gizonak ere: Hilceko ezkutatu, batez ere erroietatik.

225. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ANDREA - Orixen da egia! Ala derizkiot. Arrazoi aundia duzu!

226. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ANDREA - Ez zan orduan kalefazio konturik... Ez al da ala jauna? ez zan butano-rik...

227. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA - Ala dala, eman zagun! Baiñan zergatik eskatu gizonari makinak berak egin ez ditzaken gauzak?

228. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA - Ez da beti ala gertatzen, baiñan berdin da. Arestian ari nintzaizun esaten petroleo ta kandelaren denborako gauzak. Orduan sos batekin arraultza zenduen. Ez geiago ta ez gutxiago.

229. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 LETRADUA - Ez dugu presarik! Ez al da ala jaunak? (Beste bazkaldarrak agurtuaz).

230. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0208 Kati - Ala dek, Igon!... Baiña oraindik ez diat nere beazun guzia ustu (Soiñua geldiro ta itun berriz...).

231. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0143 MAISUA @- Ala bearko du. Ez dizuet ezetzik esango. Baiñan bidezkoa derizkiot gaxotu danari galdegitea, ea beragatik guziok atzera itzuli bear dugun. Gizarajoak min aundia ematen dit biotzean. Berarengana noa alik eta leunena gauza gertutzea.

232. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Xatur - Nun bizi dan ba-dakizu; ez ta ala?
Erroxali - Besterik ez! Gure etxetik bertan. Telefonoz ere deituko nioke, bañan obe det metroa artu ta (...).

233. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 S. Paule - Berandutu egin zaidan ezkero, gabiltzan astiro. Latinez ala diote: Festina Lente mugi zaite astiro. Pizka batean eseritzera noa.

234. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 Xatur - Bai, bañan diru geiago irabazten da. Naiago nuke ala banintz.

235. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 Sor Paule - Orduan lekua izango zenuke Lutxi'rentzat ere...
Xatur - Ez det izango bada? ¡Pozik artuko nuke gañera nerekin! Gaur bertan jardun degu orretzaz. Ez al-da ala, Lutxi?

236. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Justo - Ala gertatu dan ezkero ta zure naigabetik obeto zaudela ikusirik (Petri'ri) zurekin itzegin nai det eta zenbait galdera zuzendu bear dizkitzut.

237. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 SANCTUS - Konprenitzen duzu, Aita Angelicus preziatua? Etzion pasioari ukorik eginen, Hala iharduki behar dugu guk ere. Gizonaren beharra da ahaideen ganako amorioa.

238. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MALEN - Txikitandik, makiña bat aldiz aditu dizut ori, ama! Oitura gozo ori, zuk erakutsi zidazun...
MIREN A. - Ta ire beste anai-arrebai ere, ala erakutsi nitxienan...

239. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 LIBORI - Iñaki ori, jainkozko gizona dek!
BITTOR - Nik ere, ala uste diat.

240. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 XABIER - Ori nai ba'dezute, ala izango da.

241. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 XABIER - Ala da! Bañan, IESU-Kist'k dio: Bizi au maite dunak, galdu egingo dula, eta Aren ederrez galtzen dunak, irabazi.

242. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0038 ZUNBELTZ: (Adorez)
Bañan bear zan; ala bear zan guztiontzat;
ala bearra, bearra, bearra (Askotan).

243. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 Nik ba-zekiñat zerbait amodio kontuan, asko sufritu baidiñat nire gaztetan itxaropenik gabeko maitasunetan eta Agata'ri gertatutakoak ez natxion batere arritzen. Ni ere ala egon niñunan, jankar eta nakar, ziaro pattalduta eta iltzeko desiotan sarri... Orra ba, alaba itxura ontan ikusita, gurasoak ziaro larritu itunan eta medikuari ots egin ziotenan.

244. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 PERTXAL - Ala biz... Baiñan, barkatu, Luixa; joan bear diñat antxintxika apaizari ots egitera (Abia bedi).

245. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - Bera degu zaindari onena. Arengan ustea lotu bear. (Aldatuz) Izaskun'i etortzeko esan diodanez, une ontan zerbait lagundu gaitzazke. Ez da ala?

246. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Atezai - Ta dotore ta txukun jantzia! Aren ille kixkurren orrazkera apaña!
Aintzindari - Ez det aspaldi ikusi. Onuzkero andereño panpoxa bat egiñik dago. Ez da ala Gurutze?

247. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Palanka - (Irri gaiztoa) Onuzkero esnatuko ziñaten ez da ala?... Gu esnago ordea! Ez uste guri ziririk sartzerik. Beriala epai maikoen aurrean agertu bear dezute, atzoko zuen esanaldiak berritzera...

248. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0106 Xixili - Gizon batek maite ninduela uste nuben, bañan, etzan ala, ez ninduen maite; diru usayian zebillen bakarrik. Aistiyan jakin det ori, ta aidian juan biar izan du.

249. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0136 Ganbara - Ala omen da, bai. Begi arri-fiñezkuakiñ eta...
Jose Erramon - Ez da emen alakoik ikusi.

250. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0174 Mark. - Ai, kazkarin! Bide okerragorik ezin ar zenezakean. Otsoaren agiñetan sartzen ba-zera, ez al-dakizu zer gerta diteken? Aoa istea naikoa du, zu barruan arrapatzeko. Ez al-da ala, Izaiña? Ildakoa baiño ixillago zaude.

251. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 Lutxi - Bai, ala da. Ta Xatur ez ezik Erroxali ere beti ari zait Madrid'era joateko. Moda-etxe apain batean sartuko naula...

252. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1124 Ala egin ere zuten.

253. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0019 Ala naun ik gezur-itzez
zoratzeraño irakin.

254. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Nik ikuste-uste dedana,
nigandik alde, ala ote da emana?
Ala nere begiak iñun eztana,
sortzen ote-dabiltz? Irudipen-uts ote dana?

255. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0005 Egunak galtzen ditu
izar eta amesak;
ala ondatzen nau ni
zu nerekin ezak.

256. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0008 18- Ainbeste neke, barau, ildurak,
auldu zuten gure Aita,
il bear zula ikusi bai zun
Jaun'ak ala argituta.
Jose Deuna'ri eskatu dio
indar askorik ez du ta,
Meza emateko aren laguntza
beretaz urrikalduta.

257. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Bere ama jatorriz bizkaitarra zan, eta ala aitortzen digu alabak: Mi madre Catalina de Arana... su descendencia de Vizcaya. Gauza jakiña da orduan Vizcaya izen onekin Euskalerri osoa deitzen zutela (edo emengo iru probintziak bai, gutxienez).

258. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 XVII gn. gizaldi edo mende hura erabat azaltzen zaigu erlijio-mozkorrak artua (zillegi bekit ala mintzatzea).

259. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Eta ala desegin zan familia.

260. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Onela edo ala laister jakin zuten Orreaga'ko artzaiak.

261. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Entzun, entzun; esan zuan prailleak besoak zerurantz jasorik: Orreaga'ko Abatak eta Iruña'ko Gotzaiak ala eskatuta.

262. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Ala joan zen beingoan bere semearekin Elkorreta gañera.

263. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Gaurgero ez duk iñor zirikatuko akalde orrek, ala ni!.

264. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0027 Onekin ez da esan nai, ala bear danean, gure sinismena jendeen aurrean ez degula aitortu bear; ez.

265. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0027 Eta Jaungoikoa'ren aintzak, urko lagunaren onak edo gure animaren bearrak ala eskatzen ez ba'digu, naiago izan bear degu bizitza ixilla, eginkizun apala, bide ezkutu ta gutxi ibillia.

266. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0027 Ez ezagun izatea nai izan bear dezu: ala dio Kristo'ren Antz-bidea liburu ederrak; eta ori bera erakusten dit Andre Maria'k Nazareth'eko bere bizitza ixil-ezkutuaz.

267. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Eta ala, ba'zetozen, tapa-tapa, Billabona bidean.

268. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0192 Eta guztien artean Petriri lotzen dizkiote eskuak bizkarraren atzean. Tereza lanarekin egarritu egin da. Hala dio:
- Egarri naiz.

269. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 - Hauek zeinbana guraso?
- Bina.
- Belaunaldi bakoitzean zure asaben lumeroa doblatu egiten da. Ezta?
- Hala dirudi.

270. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0055 - Bai, ala dira ba.

271. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0054 Jauna, zuk ala nai izatera, pozik itzuliko nitzake berriro lurrera zure gogoa betetzera.

272. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0121 Ala ba, bestei beren auzietan, patxaran entzun ondoren, altxa ta paketsu itxuran, bañan maltzurkeriz beterik barruan, onelaxe asi zan:
- Danak dakizute, emen ikusita, Erko au gizon berexia oso dugula.

273. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0290 (15) Baño, etsai gaiztoak, erantzun eta ala esan zion: Jesus ezagutzen det; Paulo ere ba-dakit nor dan; zuek, ordea, nor zerate?.

274. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0064 Ez al da ala?

275. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0087 Egia esateko, ni ez nintzake asko izutuko, ala iruditzen zait beintzat.

276. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 Ez al da ala, ama?

277. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Ala nabaritzen eta dastatzen nuan nik.

278. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0078 Donostia utzi zutenean, Motriku-raño iritxi ziran, eta emen ala esan omen zioten alkarri: - Guk ez degu gerrarik bear!

279. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0109 Ala gabiltzala, gure soldadu batzuk eritu zituzten.

280. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 An urte ta erdiraño iraun nuan, ta beste urte-erdian, munduan zear nere etxetik kanpora banabillelako, nere etxeaz ta an utzitakoaz uste nuan baño maizago gogoratzen asi nintzan; leendabizian, sukaldean jarri oi zidaten oean sartzen nintzanean, gero beste ordu askotan, ta azkenez egun batean alako erri-miña edo morriña La Coruña'n ala deitzen zioten gorputzean sartu zitzaitan, gure bide-gañeko txabola artan nere burua ikusi artean, onik ez arkitzeraño.

281. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 Bein batean, deitu ta sobre iriki batean eskutitz edo karta bat erakutsi zidan, (nai badezu irakurri dezazun, esan zidan), Merida'ko don Joakin Barrera López'eri zuzendua, eta alako abotsez esan zuan, eztet iñoiz jakin agindu, ala erregutu egin zidan:
- Eramaten nautenean, zuk karta au artu ezazu, eta paper-pillo au zerbait antolatu, ta guzia jaun oni emaiozu.

282. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 Eta gero, neri, begietara begiratuaz, eta bildurtzen niñuan alako misteriozko begiratu bat egiten zidalarik, jarraitu zuan: -¡Jaungoikoak sarituko dizu... neuk ala eskatuko diot-eta!

283. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0078 Ala, kantak inprentatu zituan ta jendeak ere pozik erosi olako paperak.

284. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0155 Gizajo aundi bat zan, da mozkor xamarra ere bai, ta ordun ere ala omen zegoan.

285. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0048 - Bai, bai, ulertzen diat, ala duk.

286. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0048 - Ik ala naiago ba'duk... - Ekin zion berriro Pernando'k ergel-antzo.

287. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0109 26. Len zan bezela
orain ere,
ala dedilla
menderen mende
betiere.

288. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0056 Gaiñerantzean osasuna erabat bikaiña, Iainkoak ala naita.

289. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Ala mintza ondoren, jezarri zan.

290. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Erriak porrokatu ala, ondakiñak erdibana egiten dozak.

291. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Ala mintza zan Sarpedon.

292. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Ala mintza zan.

293. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Ala mintza zan.

294. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Ala mintza ondoren, edonori adore ta gogo bizia ernarazi zion, ta eren endoreari entzun bereala, saldoek geroago ta areago bulartzen ziran.

295. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Ala buroskolek ta eskuko ikurdi biribillek elkar estutzen ziran.

296. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Ala mintza ondoren, Troar'ei erasotzen die, urtzi bai'litz.

297. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Ala mintza zaneko, ibai erdira jauzikatzen da Akile igunkari ospetsua, ugañ bazterreko aitz artetik.

298. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Ala, baitipat, oñez azkarra baño azkarrago izan arren, atzematen zion Akile'ri Ibayaren uholdeak.

299. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0154 Ala Zu ere, nere biziaren bizi, bazter gabeko tarteetan aundi iduriztatzen zindudan, munduko mukulu au barrenez barren artzen zenula, ta ontaz landakoa neurri gabe, muga gabe artzen zenula.

300. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0204 Ala berean, goitik betierak gu erakartean eta beitik emengo atsegiñak gaduzkanean, anima bakarra da, au edo ua nai baitu, ez nai osoz.

301. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Etzun Venu'k biotzik intziri geiago entzuteko, ta, ala-jarduna etenik, onela diotsa: Zerana zerala, tiritar urira etorri zeran orrek, ez duzu arnasten nik uste urtzitarrak iguin duten bizitz-aizerik.

302. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0110 - Ala ekarri, Matxin.

303. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0142 Eta ala nola agertzen zan une artan Joañixio: mutil bikaña, sabel txikixeagoakin palankari izan leikiana, bere begi orlegikin, bizardun, bizarra kentzeko lan ori pampan lan txarra zalako, bizkar zabala, ankak pitiñenbat okertuk zaldigañean asko ibilita.

304. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0235 Bi anaien erdin Maitexa artu zuen ta ala zeramaten bitartean ez zan Donosti guztin bi anai oiek baño pantesi aundigokorik.

305. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0088 Eskerrrik onena abegi ona dagiguzulako, emen esandakoa, den-denak, ontzat eta zeure eginkizun bezela artuko dituzulako; eta baita zenbaki onen berandu-irtetzea barkatzen diguzulako ere; ez genduan guk ala nai, baiña alaxe atera da.

306. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Iñolako gogorkerien aurrean etzun eurt egin bear, gudari-saillen buruzagi Yerusalen'en sartzean, ta ala bear ezkero, Euparate'ko gudostea erakarri zezaken.

307. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Ala iraun zuten berrogei egunez.

308. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Ala gertatzen da orain ere Lurdes'eko gertari arrigarrietan-eta.

309. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Ala gertatu oi da: kistarrik geienak lander dira eskuarki: landerrei Berri Ona azaltzen zaie.

310. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Anartean, ba, kirmen diraute yauretxera yoaten, onespenei ala biz erantzuten; egunero birritan zioten: Xema, Israel: entzun Israel: Yaun bakarra da Yainko gure yauna.

311. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Gertaririk argi ta garbienak oiñarritzat arturik, orixe irakatsi zun, edota, ala uste edo uste-iduri zun, beintzat.

312. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Tarte bateko tinirik tini, alegia, ta ala muga-bageko tai-bageraño.

313. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Ala da.

314. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Ala dio Platon'ek bere Menon elkar-izketan.

315. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Ala izan zala demagun.

316. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Ori, ordea, Yainkoak adeitsuki, ala naita, gertatu zan (Gal., L, 15-16).

317. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0087 Baiña ori ala izanik, emendik aurrera euskerarekin baiño ardura geiago izan bearko degula euskeraren bidez esaten direanekin.

318. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Ala darakuste baratzetan, eta etxeetan ere, iartzen dituten ereiñotzek; elorri-txuri, lizar-abar, donibane-lore eta eguzkiaren irudi dan, kardu-liliak; mitiku-almenak dituten aizkora ta igitaiak.

319. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Ala ageri da Sara'ko urrengo idazkunetatik: .

320. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Ala da oitura oraindik, Benaparroako errixka askotan (13).

321. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0149 Bere aburu-etsipenak sinismena erakarri zion, baiñan, ez ala olermena.

322. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Aita Ubillosek ere alaxe egin zun, noski, gure liburu zarretan Lector jubilado deritzaion ohorezko tituluakin izendatua bait-dakusgu ta titulu ori irabazteko ala egin bear zuten.

323. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Ala zanez, urtero-urtero jarri oi zun bere izena euskal gazteak Arantzazun praille egin, prantziskotar jantzia artu ta profesa egiten zuteneko agirietan.

324. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Jakin beza, animaren edertasuna gorputzarena baño areagoa dala, ta anima egoki bat arkitzen ba du, gorputza ala ez izanik ere, erein bitza argan on-aziak, eta begira beza, ta arritu bedi jardunetan eta legeetan sortu dan edertasunarekin.

325. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Egin zitunean, Ari begira gelditu ziran; ala esan.

326. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Eder-lanak berak, ernatuko ba litz, egillearentzat luke, ala esan, lenengo begiratua.

327. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0015 Ez al da ala?

328. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0178 Naiz ta geienetan Laterkide danen baimenakin jardun bearra izan, ala ere Tratatuak Laterri batzuentzat, ondore larriko erabakietan, ausikuntza batzuek izendatu ditu, adibidez: kapitalen askatasunak Laterri bateri ondorio gaiztoak ekarri dezaizkiote ta orduan Laterri oni esku ematen zaio Komisioarekin batera neurri aiei eusteko bidea artu al'izateko; berdin sartu-irtetzen diran ondasunen ordeinketari buruz, benetako egokitasunean irauten ezta txantxetakoa izaten ta auzi onen laguntzan Komisiokoak, situazioa aztertu ondoren, larrian dagonari aolkuak ematen dizkio ta baita ere beste Laterkidei laguntza eskatu ta lortu al'izango du; Laterria gaizki ta laguntzaripe arkitzen ba'da eskubide osoa du Komisioa ta Konsejuaren begirapean bear ditun neurri guztiak artzeko ta ala galpidetik irten.

329. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0008 Orain ez dakit ala dan; bañan gure txiki-denboran, gerezi-leku bikañenetakoa zan Sagartzazu.

330. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0004 Ni, berriz, mundutarrei itz egitera nijoakizu; munduko artu-eman eta gora-beratan erabat sartuta bizi diranai; oso-osorik munduan sartuta bizi, eta ala bizi bearra dutenai; auek ere, beren bizi-bideari utzi gabe, eta munduko iskanbilla oietan, Jaungoiko-zaletasun bero-beroan sartu eta bizi ditezkela erakutsiz.

331. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0040 Ala bizi dira beintzat.

332. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0072 Eta Zugana, nere Jaungoiko biotz-bera ta samur orrengana itzulirik, asmo sendo bat artzen det, eta bein betiko erabakitzen det, zu Jaungoiko on ori maitatzea eta zure agindupean beti-beti ibiltzea; eta ala izan dedin, eskeintzen eta ematen dizkizut nere adimena eta nere anima bere almen eta indar guztiekin, nere biotza bere maitetasun guztiarekin, eta nere gorputza bere zentzu guztiekin; agintzen ere dizut, bene-benetan, nere izate ta egiteetan ez naizela batere, batetxo ere, zure legepetik aterako.

333. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0040 Margaritaren bakardadeko egunak ere ala izan ziran.

334. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0050 Ala gertatu zitzayon Asistar Aita Franzisko'ri; gaztaroa lurreko zorakerietan igaro zuan.

335. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0050 Ala gertatu zitzaion Maria Magdalenari; Hiponako Agustiñeri; Maria Ejiptotarrari.

336. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0055 An ala bukatu zan, bañan beste egun batean, Errenteritik Oyartzunara bitartean zegoen Larzabal-ko sagardotegian (gaurko futbal-zelayaren parean), kuadrilla ori arkitzen zan.

337. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0055 Baso bat sagardo edan zuenean, ala esan zuen kuadrillako batek: - Orain ere orri orrela utzi bear al diogu?.

338. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0245 Jan da gero, altxatzean, ala esan zuen: Oraintxe nere eun da berrogei ta amar kiloak bapo jarri dituk orregatik....

339. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0028 Ezta ala?.

340. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0364 Ta ala izate ezkero, ez al dugu salbabiderik?.

341. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Bakoitz eta irukoitz dugu Jainkoa; ala bear luke, luke!, giza maitasunak: bakoitz eta irukoitz.

342. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Neurri oiek ez ditun esnerik saltzen galerazi egiñ bear litzakela esango ba'nuke, ikustalle askori geiegi irudituko litzaieke; bañan nere iritziz, ala egiñ bear litzake.

343. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0165 Neurri juxtuagoa izateko, oraindik ere, ontzakoak buruz neurtzen dituzte, eta ala esan oi da: gure txala, bederatzi arrada terdi eta ontzakoa da.

344. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Eta hala da egia.

345. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 Osagilleak, mintzul edo itz-motel geldituko zala esan zuan; bañan, etzan ala gertatu.

346. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Jaunak ala naita, Arakistain`dar Ibon jaunak, Arkaia jaunaren izenez, bi milla pezeta biali zizkion.

347. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0172 Eta mirari auek zerbaiten adierazpen dira, Jainkoaren ordez edo izenean ari dala diagon edonor, egiz eta jator ala dalazkoa aitortzen dute; bere buruzko itza-ez-baña, Jainkoaren itza dakarren aitorpen dira.

348. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0238 Krisi gogorra izan zun Gamiz jaunak bere Kuba'ko ondasunetan eta ezin bukatu izan zun ekindako arazo-asmoa, zeruak ala nai-ta.

349. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0020 Lehen eta orain, hala gertatu da hori beti.

350. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Batek ala zion: Lotsor bizian bizi gerala ta biziko ere, alik eta besteak beste Euskeraren Gramatika bat euskeraz ez degun arte.

351. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Ala asi nintzaion Fr. Luis de León ezaguarazten.

352. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Bizkaitarra zan etorkiz, Zalla-aldekoa, etxe-famili ura, eta ala ez gaitu arritu bear itzok bizkaieraz badaude.

353. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0013 Ala bedi.

354. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Ala bedi.

355. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0173 Ta itxusiago ba'da ere beste izen au, Motxordosie zeritzaion guk beñepein txikitan ala deitzen genion beste emazte bat, ba-zan Azpeiti'n.

356. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0045 Ala da.

357. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0166 Kezuloak garbi nai dituela, eta, ala ez badaude, etxekoai burua mozten diela, Elduain'en.

358. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0166 Etxekoak, gauon-aparia eginda, oera juaten diranean Olentzaro sukaldean sartzen omen da eta Olentzero-enborra'ren suan berotzen: ala diote Oyartzun'en.

359. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Probintzikoak ere hala izan ziren 1823-ra arte; gero erabat Fuero-zale bihurtu ziren.

360. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Ala erakusten digu Zaitegi'k Harnak eta beste iakintsu aundien esanak bere burupidearen sendogarri ekarki.

361. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Ala, Euskaltzaindiak Bordele'tik norbaiten deitzea ez zan bidegabekoa.

362. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0123 Ala bear zuan.

363. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0124 Baiñan, gure Jaungoikoak ala nairik, urte ta gizaldi askoren buruan era askotako egin zaigu gure Euskera zaharra.

364. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0125 Ala dan bezela.

365. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Berez, oarkabean, ala gertatu dira gauzak, bestela atera zitezkealarik.

366. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0290 PELLO - Alta, hala da.

367. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0302 Ez dea hala?.

368. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0085 Nere biziaren izaera ala dalako....

369. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0125 Alan diragutsue Gabriel Arestik.

370. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 Jainkoak hala nahiz hainitz jakintsuna.

371. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Argi hura haur sortu-berri baten echurretik egina izaten omen da (hala erraten zuen gure aita zenak...) eta aize eman eta ere ez omen da hiltzen.

372. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Hala ez bada, hala gerta dadiela!!.

373. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Ethorri zen justizia eta harrenbertze athe denak gurutzatuak ikusi eta, hori etzitakela hala izan, eskezaileak etzuela gauz onik egin, gibelerat goan ziren, deusik egin gabe.

374. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Emazue gorputz hil hura mando bati estekatua, errestan, ibil azua karrikaz karrika, hura hala ikusiz, haren esposa nigarrez hasi gabe ez da egonen.

375. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Hala egin zuten eta esposa nigarrez hasi zen.

376. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Ama lotu zen bere haurrari, nigarrez, eta nigarrak aditurik, sartu zen justizia eta galdetu zioten zer zuen hala, nigarrez.

377. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Justiziak ezagutu zuen arrozoina ama harek bazuela bere haurra hala ikusi, eta nigar egitea eta atera ziren deusik egin gabe.

378. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Behin betiko ikasi ta jakin beharr genituke, bada, h daramaten hitzak eta betiere hala idatzi.

379. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0132 Bainan aita-ama dohakabeen bihotza are kexuago zegoen element kexatuak baino, sorgin gaizto, ikus-ezinak bildu bait ziren erditubeharrean ohe-inguruan; heien sorgintzak hala eraginik, apo-burudun sein bat sortu zuen neska xarmant zorigaiztokoak.

380. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0011 Bainan gazte edana ez ditake hala.

381. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0044 - Hala ditun, Kattalin gorri, gorri....

382. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak g. eppherre 0363 Hala da ere, Xuberoan agertu direla azken hogoi urte horietan aire eta kantu berri batzu, zonbeit denek maite dituztenak.

383. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Ez-axolek eta funts-gabeko-ek gogarako dituzten gezur urhetsuez eta aments hutsez bere burua atzipetu nahi ez duenak, ordea, aithortu behar du hala ez dela.

384. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 Aitak yotzen zun kordiona, eta kantatzen zitun bertsuak; nere amak oso ongi kantatzen zun, naiz euskeraz, naiz erdaraz ta naiz prantzesez, ta oraindik ere ala kantatzen du; nik yotzen nitun pianua eta klarinetia; ta nere arrebak pianua.

385. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0034 Ta ala etorri giñen nere automobillan nere aita, ama, andria ta ni Donosti'ra.

386. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0062 Ta ala egin zun aitak, etxera etorrita.

387. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0086 Jesusen erakaspenen onhartzaleak ere badira, hala da.

388. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0115 Dudarik gabe anhitz munta du untsa hastea, eta untsa hasteak aintzina jarraikitzeko esperantza emaiten du, hala da; bainan salbatua delako segurtamena, bururaino heltzen denak duke bakharrik.

389. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0083 Anderegno bakar batzuek ez omen zuten hala ontsa kausitu soldado bat jar zadin Akademiako jaunen erdian.

390. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0270 Bañan oetan ere badira batzuec Jaunac aparteco ardurarequin autu dituanac bera egoteco eta gure erregu edo obsequioac arceco, aguertcen duala bere naya edo borondatea ala dana, mirari ascoren bitartez, eta ayetatik bat esan dezaquegu dala... Aingueru San Miguel ecelciscoaren Eliza au.

391. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0023 Kapoirik jan al dezu
aurten Gabonetan?
jolasian ote dabil
ala edo brometan?
egun oyek ditut nik
gogozko benetan,
oso gaizki ibilli naiz
geroko egunetan.

392. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Eta datorren igandean Jaungoikoak ala nai ba du Zabalegui'ko Eskolan ikastaroko azken funzioa izango da. Bertara, Bereixki deituak izan dira ikasleen gurasoak.

393. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Eta egia da, oraindik oroitzen gera Andaluzira egin genun ibilli aldi batetaz, an tabako rubioa jasotzen da, ta ala zioten: emen tabako beltza obenetakoa egin zitekela, ta orrela da, ba Oria, Urola eta Deva'ko ordeketan ikusi al izan degu.

394. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Lan ikaragarriak egin zitun; bere kontra joan bear dutenak gogoan izateko modukoak. Lan ura, nere ustez nik baño sarriagotan gogoratuko du Usategieta gazteak. Ala egin bear ere. Nik eztaukat zer galdurik, baña ark bai.

395. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Denbora ederra ginuen joanden igandean Halsun. Bertzetan ere hala zitaken bainan segur niz ez zela orotan guk, gure plazan, bezperak ondoan ikusi ditugun pleka partidak bezalakorik. Urria eta Adrien plekariak nork ez ditu ezagutu. Ez dira gehiago ikusten Eskual-Herriko plazetan, bainan ez uste ukan pilotaren uztekotan direla eta Halsuarrek badakigu zer thalenduaren jabe diren oraino.

396. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Praube zonbaitek, hala da, bere falta dute, ez badute esku-gainik. Irabaz-arau oro iretsia dute: tan gagnat, tan chiflat, dio kaskoinak. Hein batean merechi dute beren ezeria. Bainan zonbat eta zonbat, merezi ez duten miseriarekin daudenak!

397. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Jaliak soberatu nahiz arrazoueki ez dea hala! eta janharia bethi chuhurtzen... oranokouan lurrak baizik ez baitu haatik halakorik emaiten!

398. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Alabainan, dantzaria ardura egarri: ez dea hala, May-Chan?

399. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Hala da; bainan andereño horrek bide ditu bere kasketaldiak! Erraiten dauku: l, r, t, eta n bustiak hizki doblez behar direla markatu eta izkiriatu: ll, rr, tt eta gn, nun ez diren tilet batzu buruan emaiten

400. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Irugarrendarrak boto oiek ez dituzte egiten, beren bizierak galerazten dielako: Irugarren Ordenako izaerak ordea, A. San Frantziskok eta Eliza Santuak ala nai ta, penitentzi, ildura, beartasun ta mendetasun birtuteak irixteko eskatzen die Irugarrendarrai.

401. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Ederki errana da: ederki, hala hobeki.

402. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Hala agertu dira berriz ere jeneral luzea aukeratu dutelarik salbatzailletzat, Frantzitarrik geienak zarraizkiela propaganda-alegin eskerga baten ondorioz.

403. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Alabainan eskuintarrok ez dira faxistak, zenbaitek hala aldarrikaturik ere, bestela De Gaulle bezelako gizon bat sekula ez zuten onartuko betidanik militarista amorratuak dituzute ta gertu daude beti kepis baten aurrean belaunikatzeko, kepis horren pean, maiz gertatzen denaz, bur-ezur asko bainan bur-muin gutxi ba dago ere, humorista batek zionaz...

404. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Eta Amen, amen... ala bedi, ala bedi beste jokabiderik ez dutenak utzi bezaigute beintzat azkatasun ederrean amets egiten.

405. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Alan, beargiñak errezago onbideratuko ei zirean, eleizgizonen ikaragarrizko ejenplu ona ikusirik.

406. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Beti beren artean euskera besterik egiten ez duten asko dira, geienak esango nuke, abertzaleen artean ere, idazten yarri ezkero erderaz egin bear dala uste dutenak edo ala uste ba'lute bezela egiten dutenak.

407. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Azkenez, Monzon'dar Telesforo jaunak, euzkera garbia erreztasunarekin erabilliaz, sendo eta zindo, gure aberrian zigor-pean dauden euzkalduneri agur eta erdi opa zion, eta orain dala 10 urte, erririk-erri ta itxasoz-itxaso asitako atzerria bukatzera dijoala ( ala izan dedilla ).

408. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Guzti auen oiñarri edo sorlekua giza-askatasun berezia izan arren, ez dira erabat berdiñak; ala balira, banatu ezin ditezken gauz bakarra izango lirake.

409. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Baliteke, ez dakit, ori ala izatea; baño orrek ez du esanai filosofi negatiboa danik.

410. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Ondo esana alare Onaindiak itzaurrean diona: Nik au eskatuko nioke irizle zorrotzari ( txalapartalariari alegia ): berak egin dezala beste ainbeste, eta ala ikusiko du lana baño maxioa errezagoa dala.

411. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Kerexeta ganera ezta egon Antoniutti euskaltzale purrukatua, eta Pappa jauna ( alan idazten eban hatxemerke batek ) euskal-biblia egiten noiz asiko begira.

412. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Gogoz ekin deutso, eta alan agertu da liburu bikain au.

413. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Lengo egunean aitak ala esan ziran, gure baratzako lur azpian urre asko dagoala gordea.

414. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Noski, sendagilleak ala esan dik beintzat!...

415. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Nik... eskainiko nuke:... izkuntza idatziak tradizioa du oinarri... ala erderaz... pollo poyo cazar casar t.a. h ere gorde dute... nahiz istillu batzuk sortu....

416. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0115 Zuk esan ezkero, ala izango da.

417. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0087 Halan harakina, okina, merkataria, baserritarra, garraio arduraduna e. a..

418. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0034 Halan, korta ikuiluan zikindu arren be, behien eta txalen artean ibiltea, eta honeen bizkar eta mustur-ganeak igurztea, erakarkor eta guragarri izaten jakon Iker mutikotxuari.

419. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0158 Halan ba, hurrengo arratsaldean Londres'a joan nintzan Mr Peggotty ikustera.

420. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0139 Ibillizko munduan gabiltza gu be, ta gauzak aldatzen dakusguz aldibera, apur-apurka, ia oartu barik baiña, ala da; jazkerak, oiturak, oldozkerak... ta, gizonaa beti ari da gauza barriak asmatzen, bere argitasun arabera gauzak egin eta desegiten.

421. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0108 Bat, bi, iru, lau...
Gertu zaiteze ta ala, geugaz,
aize garbia artzera...
irainka dirautse,
lotsa bagako irri ta zarataz
.

422. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0072 Eta ala uste zalakoan ba'gengozan bere, Luisa berberak atarako gaitu gure pentsabide okerretik.

423. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0109 Ezetz esaten dabe, eta berak be ala esaten eban.

424. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0088 - Baiña... ala izan eta be... ba daki ba, el alcalde de este pueblo tiene mucha ilustrasion kantua jakin ez?.

425. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0048 Sarritan ausnartzen eban jokabide ori zer dala-ta edo zegaitik ete-zan... gaur egunean Europa'n ezagutzen diran izkuntzetarik antxiñakoena izanarren, zegaitik baztartzen eteeben arela....

426. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 Atal oneitan, ebanjelari bakotxak Jesus'en umetzaro ta bizitza ezkutuko jazopen pillo bat jakiñerazoten dausku, Alkartasun Zaarraren bidez argi eginda eta gero Ebanjelio guztian zabalduta, Alan, obeto dirauskue Jesus nor zan.

427. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0017 Eta halan, Txaparraga aldapan gora beribilak eta beribilak joan ziran gau osoan, bezpera arratsaldean baino askotaz gehiago, egun sentiak ekarri legikioen kaltearen bildurrez.

428. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 Eguzki-izpien azpian ainbat egaztik zirkin dagie, danak alan be ez dira asmakari; gugandik urrun il zan Odis, eta zu be aregaz batera galdu ba'ziña oba, arela ez zeunke esango ainbeste iragarkizun, ezta Telemako sumindua zirikatu be, bezuzaren bat etxera bialduko dautzula-ta.

429. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0019 Atzerapenaren arrazoiak adierazten neutsuezan bigarren telegramea hartuko zenduela uste dot, ez da halan?.

430. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0030 Bere adinekoen antzera, istorio asko kontatzen euskun, Ameriketan pasatutakoaz, eta halan hiru emazte euki zituala enteratu ginan, zein baino zein maltzurragoak, errietan egin eta etxetik kanpora botatzen ebazanak; semerik ere euki eban, amaren odolekoak baina, eta horregaitik nahiago izan ebala irabazi guztiak jaioterrian ereinak izatea.

431. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0097 Halan egin eban eta horma ostean ezkutetan ikusi eban.

432. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0148 - Bai, ala naun.

433. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0069 Ala Ginebra'n, 1960 urtean % 7,1 zenbatuten ziran bakartadean bizi ziranen arteko lez, eta ogei urte geroago, 1980'n, % 17,4.

434. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0069 Ala, esate baterako, Frantzia'ko Dire taldekoak.

435. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0060 Erriak onelan edo arelan itz egiten daula, esakera au edo bestea derabillala, emengo edo ango idazkerea, oguzkerea ta izpiakerea daula, erria gora ta erria bera:
Beragan dalako izkeraen lagi
Autamena ta zuzentza-almena
.

436. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Alan-bearrez, alkartasuna, batasuna ta euskera alde lan egitea, ondo, etorriko zalakoan, nire laguntza, aldi atako praille zuzendariari eskeiñi neutsan.

437. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0493 Halan ba, euskeraren zahartasuna, euskeraren batasuna, euskerazko etimologiak, bertsolarien txapelketetan eta abarrean sartu zan.

438. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0050 Hala da bere izatea, jatorra ta zintzoa.

439. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0032 Alan bere Alfrink kardenalak Olanda'ra joan ta gotzaiekaz berba egin arte, berak ez eban ezer esaterik gura izan.

440. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Alan, ez euskun olakorik abestu; noizik bein egindako aitamen batzuk, ez dogu geiago aren idatzietan aurkitzen.

441. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 - Txikitatik ei ekarren bertso-zaletasuna eztok alan?.

442. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0065 Geienik seksu aldeak dira, baiña alan gertatuz izan daiteke agoan agertzea be.

443. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0047 Batek onela ta besteak arela artu ta darabillen gauzeak naitaez dau zerbait barne-gunean; ainbatek ortaz diarduan ezkero, or bada piperra edo berakatza, or bada egi-antza bederen.

444. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0059 Ala Txomin`ek be: Popan joten ba zaitut....

445. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0013 Gipuzkoan (Bizkaiko toki batzuetan ere bai): Ala (alan) bazan edo ezpazan, sartu dedila kalabazan.

446. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0020 Ikusi ditugun ipuin amaieren artean behar bada ezagunena Bizkai-Gipuzkoetako hori alan bazan sartu deilla kalabazan da atera dedila X-eko plazan amaiera da, errima bera aurkitu nahi da adibidez Fernan Caballeroren ipuinaren pasarte honetan.

447. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0025 Ala Uskola'ko Pedro donearen ermita zarra, Mendeja'ko parroki biurtu zan.

448. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0010 Etxebarria Markiña'ko merindadean sartuta egoteak be, deitura ori erabiltera oitu zitun, au da Markiña merindadeko Etxebarria, beste ainbat erriren antzera, nortasun eta jaubetasun osoko erria dala eta ala izaten jarraitu nai dauala.

449. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0065 Ala:
Kala beuna, tokiko sonda zenbatekoa dan igarteko.

450. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0066 LIZARDI.- Hala nahi baduzue... (Umearen eta amarena keinu eta ahots aldaketez adieraziz, LIZARDI konturatu gabe EMAKUMEA eta TABERNARIA farreak lehertzen dauden bitartean): .

451. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0061 KRISPIN: Isilik orduan! (Haserre bizian). Entzun zaidazue ondo. Gaur, larunbata diagu, ez al da hala?

452. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0060 Horrela bada, geure betebeharrak aurrera eraman ahal izateko elkarren beharrean gaudenez, gogorarazi nahi nizueke edozein familitan, gauzak taxuz eta pulamentuz egin eta bakean eta aurrerapidean hazi ahal izateko, semeek aita bat aitortu behar dutela; hala, egin dezagun guk ere topa hain handi, hain eder eta hain jator den geure Txapelburu Aita Sainduagatik (ok egiten du).

453. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0127 Gaztanbide.
Hala diagu, eta neu,
hain urrun joanik ere,
herritarren erdira
etorri nauk, eta ez atzeturik.

454. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0167 Euskal Herria eta Urdatx
zihoazten orduan batetan;
Hala dadila gerora
ondokoen bihotzetan.

455. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Nik Eneasen modura gure arbaso ospetsu hark ere bere sorbalda gainean atera bait zuen Ankises agurea Troiako sugarretatik, hala atera nuen Zesar nekatua Tiberreko uhin artetik: eta gizon hori orain Jainko bihurtu da, eta Kasio gizajo bat besterik ez da eta gorputza makurtu beharra dauka Zesarrek oharkabean burukada bat egiten diolako.

456. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0030 MOUTON - Ez da hala? Hizketa horren ondoren Kontseilua bil erazi nuen. Gure lagun guztiak erabaki honen garrantzia azpimarratzean bat datoz: gastuak ttipiagotuz egunkaria hobetzea lor dezakegu.

457. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0059 BETTIRI - Maialen, ordu latza dun hau neretzat. Gogoeta saminak eginarazten daiztan... (geldi). Hala dun, zer egin dut nik, hire gure ondoan geldi-arazteko?... Lantegirik ez diagun herrian, etxeak hausten ari...

458. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0095 ZAMALTZAIÑA - (Aserre). Ze Matxin eta ze Matxinondo! Ni ez ninjoan Urtsuarengana, nekazari hark Jaun Balentinekin ongi izateko hala esanarren. Ohi bezala, Tafalla'runtz ninjoan ardo billa, eta Tafallara joateko Belatetik igaro beharra dago...

459. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0103 GRAZIAN - Bai, hala haiz, zoritxarrez. Gure Eliza Donearen izena zikintzeko apeztutako gizon doillorra. Hire bizimodu lotsagarriarekin Zuberoa eta inguruetako kristau guziak eskandalura ekarri dituk, (...).

460. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0165 ANGELICUS - Hala da.

461. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0024 5. Kondairazko, Artezko, Monumentozko eta Arkeolojiazko Ondareari bere onean eustea, hori hobetzea, birregokitzea edo, hala behar izanez gero, bilaketak egitea.

462. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0068 3. Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren agintepideei dagozkienetarako, honako hauek osatzen dute euskal herri-alorra: a) Autonomia-Elkarteko orotariko eta erakundegoren-mailako Arduralaritzak, hala egokituz gero Gizartesegurantza ere barne dela.

463. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0017 Eta 1977-ko Abenduan bestalde, desenpleguak 19.090 pertsonako zifra zuen; hala, zertxobait hobatu egin da estatal mailaren arabera, zeren %2,88 - 1977an, eta %2,42 - 1978-ko urtearen azkenetan eman bait zuen.

464. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0059 Hala, egin diren aldakuntza hauen bitartez, aurrerapen handiak ezarri dizkiogu gure sareari, zentruekin konektatzeko, eragiketa posibilitateak ugaltzeko eta Teleprozesuan sortu ohi diren ezinbesteko etendurak saihestuaz denbora irabazteko.

465. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0101 Eta garrantzi handiko lan batekin hasi ditu Departamendu honek bere ekintzak, eta hala, IKEIkin lankidetzan, informazio bibliografiko sistematizatu bat burutu du Euskal Herriaren 1929-77 bitarte horretako ekonomiari dagozkionak, 1.600 ale (liburu, tesi doktoral, oroitzapen, ikasketa, txosten...) arakatu dituelarik.

466. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak ondare eskualdaketa 1990 0197 Hala, Hazienda, Finantza eta Aurrekontu Departamentuko Foru Diputatuaren proposamenez eta gaurko eguneko Diputatu Kontseiluan eztabaidatu ondoren, ERABAKITZEN DUT Artikulu bakarra.

467. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1135 Hiru urtetarako izango da lehenengotan izendapena eta beste hiru urtetarako luzatu daitekeela, aplikagarri diren legeek ezar dezaten gehienezko epe-mugaren kaltetan gabe, interesatuak hala eska dezanean eta Hezkuntzako Sailburuordearen erabakiz, zerbitzuko beharrak eta gauzatu den lanaren balorapena kontutan hartuko direla horretarako.

468. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0215 - Errejistro eta Artxibo Orokorretarako jarraibideak ezarri eta, hala balegokio, gauzatzea.

469. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0237 b) Mugak jartzekoa. Estatuko Ondarearen Legedian eta, hala balegokio, mendien legeetan ezarritakora lotuko da.

470. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0288 Horretarako Legebiltzarrak, edo hala badagokio Jaurlaritzak, elebitasuna arian-arian Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko hezkuntza-erapidetza osora hedatu dedineko xedezko neurri egokiak hartuko ditu.

471. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0390 34. Atala Sakabanatuta dagozan herriguneen erdirakotzebako arduralaritza lortzeko, Udalerriak baino lurralde-eremu txikiagoak diran erakundeak eratu leitekez, euron betiko izenpean edo, halan balitz, Bigarren mailako Leku-Erakundeak izena erabiliaz.

472. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00127 Hala bazen ez bazen, ez niri esan ezer hemen.

473. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00138 -Erabat gaiztakeriari emanda habilela esaten diate; ez ahal da hala?

474. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00036 Hala igaro zen denbora.

475. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Hala gertatzeak nahi ez bada, LAPITZAGORA idatzi behar da etxera bidali aurretik.

476. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0013 KONRADO GARZIA ETA HILARION ESLABA Hala, 1865 urtean, Julian Gaiarrek hogeitabat urte zituela alegia, urtero bezala, udako egun batzuek pasatzera Nafarroara zetorren garai hartako izen handiko musikalari bat, berez Iruñea ondokoa, Hilarion Eslaba apez jauna.

477. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0146 Hala zen.

478. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0080 1974ean Laudio inguruan eta Nerbioi ibaian gertatu zen arrain-hiltzeak harrituta utzi omen zuen (hala zioen egunkariak) bertako jendea; izan ere, zera uste omen zuten: ibaian ez zela arrainik geratzen alegia.

479. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0076 Hala, gogotik ahalegintzen ziren nazionalitate ezberdinetako esklabuak edukitzen beren eskualdetan, baita bestearekin ez elkartzearren, eta are, elkarrekin mokoka ari izateko; gainera, batzuk goraltzen eta besteak mespretxatzen zituzten, elkar zaintzera eta salatzera eragiten (Petit eta beste: el modo de producción esclavista liburutik).

480. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0095 Errepresentatu nahi dugun forma aurrekoa baino konplikatuagoa balitz hala pentagonoaren kasuan marraketa lagungarriak egin beharko ditugu.

481. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0014 Ikus dezakezunez, ebaketaren sinua () eta bilketarena () elkarren aurkariak dira; eta gisa da hala gertatzea, ebaketa eta bilketa matematika-eragiketa aurkariak direlako.

482. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0039 Hala gerta ez dadin, halakoetan ahoa irekitzea aholkatu ohi da.

483. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0039 Hala eginez, Eustakioren tronpatik airea sartzen da erdiko belarrira eta tinpanoaren bi aldeetako presio berdindu egiten da.

484. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0130 Arauak ez dira beti egokiak izan eta hala zirenean ere ez dira beti bete izan.

485. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0183 Hala jarri zituen Parisen (l969) kolore desberdinetako kabina-sail bat, jendea batetik bestera ibili ahal izateko moduan.

486. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Hala, Akitaniako Kariberto erregeak, Aigino (Genialen ondorengoa) duke militarra bitarteko, Baskonia konkistatuz bere lurraldeak hedatzeko asmoa hartu zuenean, harmada boteretsu bat Baskoniaren gainera bidali zuen.

487. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Hala, inportazio arazoak, ordainez, beste ondasun eta zerbitzu ekonomiko batzuen eskaintza exigitzen du kanpotik ekarri produktuen balantza nibelatzeko.

488. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0098 Elementu multzo honek, oro har, Ertarotik hasita, eraman du Euskal Herria Europa guztia biziki laborantzari atxikirik zen garaian, lan banaketa internazional bat antolatzera, eta hala eragin: - Garraioaren desarroiloa.

489. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Hala, 1929-ko krisialdiaren ondoren, estatua hasten da ekonomia erregulatzen.

490. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0019 Hala, beka bati esker, Madrilera jo zuen musika ikasketak egitera.

491. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0019 Eta hala ezagutu zituen Bilbo, Donostia, Hondarribia, etab; baina baita Atharratze, Biarritz eta beste ere.

492. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0080 Hala, kultur eremu garrantzitsuak sortuko dira, baita gizarte konplexuago bat ere: laborantza eta abeltzaingoaren ondoan, eskulangintza eta industria indartuko dira.

493. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0101 Ekialde eta hegoaldetik sartzen dira, Ebro hibaiaren sakanaz baliaturik heldu ziren erromatar legioak, eta hala, Baskonia hegoaldean ageri zaizkigu K.a. II mendearen hastapenetan, Grakurri hiria eraikitzen dutelarik.

494. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Hala, laborantza eta industria dira gorengo mailara heltzen.

495. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Hala, zernahi gatazka bazen: esklabuen eta esklabisten arteko burrukak zirela, jende libre dirugabearen eta handiki dirudunen artekoak zirela, hiritar eta hiritar ez zirenen arteko burrukak zirela, etab.

496. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0010 Hala, guttitu zen penintsula barnerako migrapen joera gurean.

497. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0074 Hala beraz, gaztelar artilearen trafikoa eta merkatal ekintza bereganatzen zuen kantauriar portuak (erdietsiko ere zuen gaztelar merkatuan hornigaiak (etxe tresnak) sartzea).

498. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0092 Hala, oposizio hertsi batekin topatu zen, preseski Madrileko gobernuaren aurka ez-baina, kapa beltzak deitu jauntxo handikien maneiu interesatuen kontra.

499. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0101 Hala kantatzen omen zuen kanpora atera zenean: Kristorenak, Kristorenak gera, kristorenak hartuta etorri gera.

500. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0101 Tabernan sartu zenean, hala esan zion jabeak: - Zorionak, Joxe Migel.

501. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0042 - Normalki gauzak kontatzen ditugunean orden bat jarraituz egiten dugu eta narrazioetan ere hala gertatzen da: gauzak gertatzen diren arabera kontatzen dira.

502. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0134 Vesubio sumendiak irensten zuen eguzkia, hala zirudien behintzat.

503. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0003 Segun zein arotan (1. edo 2. aroa) hala erabili behar da liburu hau.

504. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0023 Zuek ere, hala uste dut, joan zarete inoiz arrainetan; edo, behinik behin, ikusi duzue inor arrainak harrapatzen.

505. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0059 Zuek hala izanen ote zarete?.

506. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 Landareen munduak itxura paketsua badu ere, errealitatean ez da hala gertatzen, lehia gogorra bait dute beren artean, ura, gatz mineralak eta, nagusiki, argia lortzeko.

507. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0271 Aireportu asko dago bere kapazitatea baino lan gutxiago eginez, soinuari buruzko arauek hala ezartzen diotelako.

508. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0062 Hurrengoan hala egingo dut.

509. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 Eta hala eginik ere, ez genuke askorik aurreratuko.

510. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 BIDAIARIA.- Hori hala bada, zergatik ez diezu kontua garbi azaltzen?.

511. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0259 Fitxak / Diseinua kopiatu funtzioa erabili ahal izateko, itzul zaitez menu nagusira (sakatu Esc, hala behar izanez gero).

512. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0350 Bestalde, kontzeptu honi buruz, anitzetan aurkitzen diren bi uste oker salatu beharra dago: a) Nahiz eta banku- eta industri kapitalek elkarrekin harremanak izan, bakoitzaren izaera eta berezitasunak ez dira desagertzen elkarte horietan, Hilferding-ek hala uste bazuen ere.

513. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0535 Nahiz eta kultura-bideetan behe-mailan kokatua, gizonak berezkoa du ondoko galdera hauek jartzea (Guri hala iduri behintzat):.

514. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0126 Arazo honen aurrean, haren kezkak hemendik jotzen du: elkarren kontrakoak diruditen egia beharrezkoen eta behar-badakoen artean, mundu metafisikoaren eta fisikoaren artean zubi bat aurkitu, etenik gabeko eta jarraitasunezko errealitate harmoniatsuak hala eskatzen bait du.

515. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Hala aipatzen du Henningsen ingelesak, Zumalakarregiren bizitzaz idaztean.

516. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Kantauriarren artean ohitura matriarkalak zeudela eskierki dakigu, idazle erromatarrek hala bait diote; baina beste Euskal Herrietan ere ohitura berdinak zeudela ongi suposa daiteke, okerrean erortzeko arriskurik gabe.

517. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0269 Izozteak zirela eta, mila metrotatik gorako mendi gailurrak jelaz estali zirenean, itsasoa hala hustuta; jaitsi egiten zen, baina gero jela urtzean, hala beteta, altxatu egiten zen.

518. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 Gaurko gaztetxoenek ezagutu ere ez dute egin horrelakorik, eta hobe gainera hala.

519. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Jainkoak esan zuen: Sor daitezela argizariak ortzean eguna eta gaua bereizteko, jaiak, egunak eta urteak seinalatzeko; eta lurrari argi egin diezaiotela. Eta hala izan zen.

520. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0384 Hemen bai balio duela Axularrek dioena: Eta baldin hala ezpada, euskaldunek berek dute falta, eta ez euskarak.

521. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Hori egin ondoren, Euskaltzaindiak berak, hala baderitzo, arau gidari batzuk ematen ditu hitz berrion sorketa-lana batasun baten barnean egin dadin.

522. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0071 Hala, Lavoisierrek heziketa bikaina jaso zuen.

523. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0051 Eta hala, Estatu osoan aukeratua suertatu zen alderdi honetako lehen zinegotzia Bilbon izan zen, 1891an (Manuel Orte).

524. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Orain laborategia lanak eta esperientziak egiteko tokia bihurtu da, hala ere, zenbaitetan, esperientzia batzuk hala eskatzen dutelako, laborategiaz kanpo ere egin beharko du lana, gero atzera etorri eta hor bere probak eta esperientzien aldagaiak egiteko.

525. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0044 Hala, Romatet abokataren familia konbertitu zen, kasu gehienetan konbertituak atzerritarrak eta ez baionesak izan arren.

526. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0105 Baina prozedura bi horiek, alegia, bai sinpleki hitzak bata besteari lotze soila, bai marraren bitartez egitea oso arruntak eta ugariak izango dira Urterengan ikusiko dugun bezalaxe, inolaz ere ez zorakeria, ez haurkeriatzat har daitezkeelarik, hala beharrezko barne egituraren eraginez sortuak baizik.

527. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0362 Aldez aurretik, berriz diot, azentua non den jakin behar da. Eta hala da.

528. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0351 Aukera edo desirak adierazteko ere erabiltzen ditugu:
(2) a. hoa artaburuak urkultzera, nahi baduk!
b. goian bego!
c.hala biz.

529. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0011 - Hala bedi!.

530. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0059 Argizari zen ostalariaren izena; eta denek hala esaten zioten, bere soin argal-argal, luze-luze eta zurbil-zurbilagatik, ezko horizko argizari baten antz oso-osoa zuelako.

531. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0007 Goiz hura ez zen besteak bezalakoa izan hala bazirudien ere.

532. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0015 Hala zebilela, leihoko lorontzi bat bota zuen eta mila puska eginda geratu zen espaloi grisaren gainean.

533. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0054 Eta zergatik hala?.

534. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0115 - Amaiaren adineko neskatxa maitemindu batek Pedroren sandaliak jaztean, Heriok mundu honetara pasatzeko aukera izango zuen, baina hori nik hala nahita.

535. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0015 Ezina da, amona... baina hala zirudien.

536. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0041 - Bai dio Juttak, hala izango litzatekeela uste diat.

537. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0094 Nolabait uste izan ninan zerbait egin nezakeela bera hala egon ez zedin.

538. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0027 - Ez al duk hala? Hitzegin ezak eta ez begiratu horrela, gizon eta niri gizon deitu!, bihotza biguntzen zaidak eta.

539. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0027 Janaria bukatu zenean, hala zioen: - Ohartu al haiz ezer jan gabe gelditu naizela? begi errukiorrak nire aldetik.

540. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0009 - Zertan ari zara? Gainera, hala balitz ere... Zer egin dezaket?.

541. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0069 - Badira une batzuk bakarrik sentitzen naizenekoak. Hala uste dut.

542. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0100 - Jaime? Ba, kanpoan dago, hala uste dut.

543. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0120 Hala dio modaz asko dakien Santosek.

544. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0036 Eta eskerrak hala den, horrela guretzako ere badu mutilak zer emanik eta!.

545. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0171 - Hala nire denborak! erantzun zuen bozak, berriro alaitasunik gabeko farreaz.

546. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0052 Eroak (hala behar-ta), eroturik dabiltza eta beren zentzura ezin ekarri dituzte.

547. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0081 - Nire erlisioak eta nire kontzientziak hala agintzen zidaten.

548. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0091 ERANTZUNA.- Begira, ni oso pesimista naiz eta agian oker egon naiteke (jainkoei hala nahi dakiela), baina ni neu zeharo galduko delakoan nago denbora asko baino lehen.

549. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0091 - Baina gauzak hala zirenez, nahiago izan nuen mementoko bederen, isilik egon: (...).

550. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0039 - Hala uste dut, baina poztutzen nau horrela gertatzeak, LU orain zoriontsu delako eta gurekin jolasten ikasi duelako.

551. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0006 Eta hala, izara handi bat jarri zuen lurrean zabalduta, eta haren erdian gure asto hori, urrea hantxe egin zezan.

552. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0022 Eta hala, neskaren laguntzaz, hiru zaldiak makilkadaz hezi zituen.

553. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0048 Eta hala gelditu ziren biak kontu kontari.

554. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0009 Erraldoiak, bere laguna herensugearen hortzetan hala ikusi zuenean, mailu batez jo buruan eta bertan akabatu zuen herensugea.

555. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0009 - Ez duk hori hala. Bizi-bizirik nenkarrean nik, gero berarekin nahi genuena egiteko.

556. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0022 Hala zioenez gero, egia izango zela eta etxera eraman omen zuten.

557. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/2 0056 Eta hala, sutan guritutako tenazez sudurretik heldu jentilari eta sudurra moztu omen zion.

558. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Apaiz jaunak, begi zeharka batean nabaritzen du ijitoaren aldrebesa eta hala dio mezalaguntzaileari: - Hi, Pello Mokollo, hoa nire gelara eta ekartzak partxisezko fitxa bat.

559. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0051 Hirurehun oin, hirurehun eta berrogeita hamar, larehun, larehun eta...- hala kontatzen zuen bere baitan, kablearen markak pasa-ahala.

560. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0094 Hala adierazten zuten behintzat marinelen aurpegiek.

561. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0010 - Jakin egin behar gauzak azkar egiten, jakin egin behar! - Hala izango duk.

562. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 Eta Ixo herriko alkateak ala nahi izan zuelako, auzoko herrietan jakin zen gure herrian ere zernolako txapelketak antolatzen ziren.

563. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0023 Azeriaren semea xirulari Garai batean behintzat hala izaten omen zen.

564. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0066 - Broma bat al da? - Zer diozu? - Ez, hala dio eskutitzak.

565. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0118 - Hala balitz bezalako itxurak egiten dira - jakinerazi zion Eudesek.

566. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Nik hala uste behintzat.

567. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0012 Eskimal Txikia ez da umea, izenagatik hala ematen badu ere, atso zahar-zahar bat baizik, eta batzutan beldurra ematen digu, eta bestetan musu eskimalak;(...).

568. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0075 Baina, berak hala nahita, hil zedila gustora pentsatu zuten bidaiako zuzentzaileek.

569. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0024 Eta hala esanda, paper zati okertu eta zikin bat atera zuen patrikatik, eta lapitz motz bat.

570. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0029 Eta hala esan zuen: - Nork pentsatu behar du Malasiako Tigre beldurgarriak hemen ezkutatua egon behar duenik. Mila deabruak etor daitezela.

571. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0065 Hala dirudi behintzat.

572. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0083 - Urruti al dago?- Yañezek. - Hala uste dut. - Etorri Sandokan!.

573. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0008 - Bada hala bada edo ez bada, berdin zait.

574. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0070 Emakume guztiak hala esaten zuten: - Hori, bai, mutila, ez gurea, hori da urrezko mutila.

575. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0105 Eta hala esaten dio: - Tom, ez zazu ukitu.

576. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0111 - Ez da hemen uztea hobe izango? Bestetan ere hala egin dugu, ez da? Hego aldera joan arte eramatea alferrik da.

577. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0124 - Nik ere hala uste dut.

578. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0130 - Jakin dugunez, oihaneko arrisku guztiak menperatuz, hurbildu zara guregana... - Hala da agure zuhurra, hala da...- esan zion arrotzak.

579. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0130 - Hala da, gizon arrotza, hala da! Baina, zuk ba al dakizu gaurko zoriontasuna zenbat kostatu zaion herriska honi?.

580. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0072 Hori ere hala da, baina nik ez dut beste biderik ikusten.

581. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0030 Egoera normaletan, beleak ez zukeen hala jokatuko; seguraski portaera hark izango zuen zerikusirik begi bakar bat izatearekin.

582. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0081 Beirakiak gela ezberdinetan sakabanatzea oker jokatzea izan zen, hala etsaiari aukera gehiegi ematen baitzitzaion.

583. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0082 - Polikiago xupatzen dik. Orduak eta orduak igaro ohi ditik. Ez al da hala Tim?.

584. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0087 Eta, hala, Timi beren inguruan saltoka eta lasterka jarraitzen utzi zioten eta Blok gerturatu zenean, agurtu eta beren bideari jarraitu nahi izan zioten.

585. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0204 - Ez al duk ala, Tim? Ez al haiz pozik ibili abentura honetan?.

586. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0109 - Eta ez dut uste halako astakeria denik eskaileratik jauzi egitea, nahiz eta nik haseran hala uste izan.

587. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0022 - Eta zuk, Paganel jauna, hala izatea nahi duzu.

588. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0112 - Nik ez dut hala uste - erantzun zuen Mac Nabbs-ek -. Ayrton-ek ongi asko ezagutzen du Grant (...).

589. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0032 Peleg-ek Starbuck-i esan zion: - Starbuck jauna, prest ahal zaude? Achab hala dago.

590. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0044 - Bai, hala duk, Starbuck.

591. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0085 - Bai... Zuri hanka hori ere bai, ez ahal da hala?- erantzun zion besteko kapitanak.

592. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0036 - Egun baten suak kiskaili zion etxea, ez al da hala?.

593. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0061 - Jaun bat jaitsi zen neska gazte batekin, ez al da hala?.

594. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0083 Hala, beraz, sartu naiz etxera.

595. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0168 Eta hala joan ziren. Guy eta bere gizonak oso triste zihoazen, Robinen gizonak ordea kantari.

596. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0234 Hala zen. Gisborneko Guy, gaiztoa izanez gainera, azkarra zen oso.

597. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0016 Bai, hala eskatzen dizugu zure Seme maitearen izenean.

598. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0111 Horrela hitza eman bait-zien
Aurreko gurasoeri;
hala esana Abraan eta
honen ondorengoeri.

599. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0198 Hala, Wilson bere atsekabeek nahastutako gizon hutsean geratu zen, kasua bere formarik xinpleenean uztearren.

600. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0061 @- Hala da, bai.

601. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0042 Ordubata zen eta Leamas goseak akabatzen zegoen; hala, Liz Gold lanean ari zen lekura hurbildu eta esan zion: - Zer gertatzen da bazkaltzeko garaian?.

602. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0108 - Hala egin zuten bada - esan zuen.

603. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0121 Hala zela uste dut, bai, hala zen, gogoan dut.

604. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0121 Bai, hala zen, bai: Fechtmann doktorea, artxibaria.

605. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0077 Horren ordez, etxeko salaren atea adierazi nien buruaz: han zegoela nire aita, nik ezin niola hura eskatu, eskatzeko beraiek hala nahi bazuten.

606. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0177 Eta orduan hala galdetzen zuten jakintsuek harriturik...

607. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0149 Eta hala zirudien....

608. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0037 Hamabi urte zituela, Florentziatik herbesterakoan hala iradundu omen zuen herritar batek: Bai itsusia Printzea! (J. J. Tous, garaiko klixea).

609. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Gogora datorkio inongo planing-ik gabe antxintxika egin ohi zueneko aldia: orduan are azkarrago ibili ohi zen, nekeari uko egiteke, gorputza sufrimenduari inposatzen zitzaion arte, hala behar zuelakoan.

610. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Baina orain agertzen zaionez, hemendik hara ez duke hala jarraitzerik.

611. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0025 - Hi al haiz?- nekazariak muin egin zion eskuan - Zer dugu? - San Juan bezperako kantak paratzen ariko dira, noski? - Hala ari gaituk, bai.

612. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0080 - Nik ere hala uste nian lehenago hasi zen berriro gizona Danielek ez zuela txarrik eta beraren gainean entzuten nituenak jendearen esamesak zirela.

613. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0080 - Neska jendearekin ere hitzegin diat, eta askok hala esan zidatek, Daniel uxaka eta ibili izan zaiela, eta gauza itxusiak eginez ere bai... ba al hekien hori?.

614. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Zorionez, haur guztiak ez dira hala.

615. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. solbes 0075 Haritz asko daude nire sudurraren bi aldeetan, baina inoiz ez dut pentsatu ni basoaren zentroa izan nintekeenik, nahiz eta batzutan hala iruditu, ez baitziren ez Koperniko ez Galileo berririk jaioko ni nere okerretik ateratzeko.

616. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0044 Hala esaten zion bere amak.

617. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0106 Ohiturak ala erakutsirik, samur eta bigun erantzuten zion, erru guztia txango lagunen gainera egozten zuelarik; ez alferrik ordea, zeren Kandida, esku bat meakezurrean jarririk eta bestearekin haurrari eusten ziolarik, suge gorriaren miztoz mintzatzen bai zitzaion: - Alproja haundi hori! Zer egin duk hemengo diruarekin! Senar gaizto! Gabatxo alu! Ahardi kume hori!

618. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0018 - Hala hobe. Zeren salatzen banauk, ni harrapatua izan baino lehen hilko haut.

619. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0018 - Hala eginen dut, baina utz nazazu bizirik Jaungoikoaren izenean - otoi egin zion Pellok gartsuki.

620. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0049 Hala, pentsaturik bezala obraturik guztia, harri handia erdi bidean zelarik, non behingoxean jaregin zioten eta amildu zen harritzar bikaina; burrunba galanta sortu zuen leizearen barrenpe orotan.

621. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0126 Hala egin zuen mirabeak, eta haurraz hainbat errukitu zen printzesa non gordeta edukitzea erabaki bait zuen.

622. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0159 Latza da Jesusen pausoetatik ibiltzea; Jondone Paulok hala igarri.

623. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0023 Alan ba, euskaldunak lantegiak egin dozuez ez zeuen egoeraren arioan, kanpotikakoenean baiño? Baia zelan dok hori?

624. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0050 Noiz edo noiz, bekan, Donostiaraino ere jautsi behar izaten zuen; merkatura, erosketak egitera eta hala.

625. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0064 (...); huni behintzat hala zeritzaion.

626. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0080 Iziturik senditzen nintzen, ttipia, arriskuan dagoen kakalardo baten gisa, ez didazue sinetsiko, bainan gisa berean kakalardo nintzen garaiaz oroitzen nintzen, hala bilakaturik senditzen nuen ene burua.

627. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0092 Dakusazuenez gizadiak bizitzari buruz oraino ere ikusmolde eskas eta zikoitza du arras; eta hori hala deno gu gaizki ibiliko gara.

628. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0035 Andreak gurutzea hartu zuen eskuartean eta hala egin zuen: Zin dagizut.

629. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0121 - Hala duk.

630. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0027 Begiratu batez, gezurra zirudien oinpuntarik oinpunta erabiltzeko pelotoi jostailu eta putzontzi batek nolatan hala sortu zezakeen inorengan hain deliriozko grina farregarria.

631. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0138 (...), presenteago zuten Euskadi hitzaren natura baino bere kontinentea eta erdara euskara baino; herriak berriz, besterik uste zuen teorian bederen, nahiz gero erdaraz eta erdararentzat bizitu, eta, bien bitartean, maisutxoak egiarekin maiseritzara jostatuz beren kanpotxoetan, hala suertatzen zen gero dena nahi eta ezina garrik gabeko suginaren epeltasun mortugarrian.

632. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0138 Adibidez, garbi asko nabarmentzen zen hala zelako arrazoia, Madrilen , jelosiak eragindako manifestuaren ondoren Pujol jaunak zioena ikusita: .

633. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0312 Zer dugu molde hau? Nehork ez dezan hala ez denik erran, ez eta deus jakin gabe mintza, (...).

634. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0053 - Hura bai guduka latza! Zamarik galdu bazen bidean, ez zuan nerea izan, badakik, Zangarin! Baina nere anaia... nere anaia... hil zidateken!- eta bi malko lodi irristatu zitzaizkion masailetan - Hil zidateken, baina aspertu nintzaien, Zangarin, hala behar baitzen!

635. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0116 Ia mutilzahar ezagutu eta liluratu zuen, parlez vous franšais?, hainbeste eta gehiago zuen ikasia Manuelek itsasoko ibilaldiek hala behartuta, gatza eta liraintasuna estimatu omen zizkion Manuelek, klasea kontramaixuari behin aitortu zion bezala, eta bi haien coktail-a zoragarriari ezin izan zion ezkon bizitza guztian ezer ukatu, arrantzaldi bakoitzaren ondorengo erregali garestia, blusa frantsesak, zergatik probatu aurretik lepondoko etiketari begiratzen diozu beti?

636. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0072 Azkenean, baita, inork ez jakin, batzu hola, bestek hala, eta akaboan denok gauza bera.

637. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0096 Ondo gogoratzen naiz Luisen hiletetan, elizan geundela, Lucianoren nigar isilez, hala baitzeritzon Sestaokoari, bai eta beraren aurpegi zurbilaz ordu bi lehenago gure etxera etorri zenean.

638. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0169 Ohoreak hala eskatzen zuen.

639. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Hala egokiturik diaudek denak, nola ez baitute egiterik egin behar dutenaz besterik.

640. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0328 Artean gorrotagarria ageri zen gauza hura... lehenago zen baino gorrotagarriagoa ere, hala izan bazitekeen... eta eskua zikintzen zion ihintza eskarlata hark argiagoa zirudien, eta berriro ere odol berria isuri izan balu bezala.

641. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0436 Behin honetaraz gero, ezin utziko zaitut, horraatik, jakinminez eta, hala, zoaz esanaz, neure gaztelutik uxatu.

642. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0227 - Zu sinismen gabea zara, ezta hala?

643. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Hala egin nuen, eta arratsalde batean, Marta eta biok bakarrik, bere mahai aurrean zutik geundela, eskua sartzen hasi nintzaion bizkarrera.

644. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0017 Eta hala balitz, ez nuke zigor edo gaztigutzat hartuko, penitentziatzat baiño, neure bekatua itzela izan baitzen, eta nolako bekatua halako penitentzia.

645. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0071 Mikel eta Joana bertze guziak bezala zirela? Segurki ez ziren arras hala, biak, bat bertzea bezain onak ziren: ona jendentzat, erran gabe doa, ona aberentzat, ona oihanean edo mendian bizi ziren guzientzat.

646. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0049 Horrelako aurpegia jarri ohi zuten, behintzat, niretzat sorpresa bat zutenean: hala egin zuten Errealeko jokalari guztiek sinaturiko larruzko baloia oparitu zidatenean eta bi pisutako Scalextric berria eta baita Playmobil-en indioen kanpamentua erositakoan ere....

647. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0096 Berandu eta goizaldera gertatu ohi zen maizenik Errekorten eta hala izandu zen egun hartan ere.

648. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0096 Bestelakoa zuen amonak eta hala jakinerazi zion orduan ere etxeko guztiei.

649. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0099 Baina inoiz ordenak hala jaso behar izaten ziren beste erarik ezean.

650. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0034 Hala ezin zen batere mugitu, lotu-lotu eginda bait zituen besoak eta oinak.

651. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0011 - Nahiko ongi marrazten dut... edo hala egin beharko nuke behintzat, maisu onak izan bait nituen, eta ez bait dut neure burua tontotzat jotzen.

652. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0045 - Ez al da mandatari batek ezer baino lehenago jaten? - Hala da esan zuen lehoinabarrak eta gaineratu zuen.

653. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0013 Hala, Ogalussaren zazpi semeak, beren armak hartu eta, aitaren bila abiatu ziren.

654. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0191 Arrazoimen hutsaren kritika Uso arinak airearen erresistentzia somatzen duenean, pentsa dezake hobeto egingo lukeela hegan espazioa hutsa balitz, Kantek Arrazoimen Hutsaren Kritika-n hala idatzi zuela gogoratzen dut, behintzat.

655. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0051 Eta gizona ez da honez gero etorriko, trenaren abiadura bera ere gutxitzen hasia da; begiratzen du gora, maletegira, joandakoak zer ahaztu...... nahi gabe ere honelakoetan joaten baitzaizkio begiak, eta altxatu denean ikusten du gizona, gizon prestua, señoritua, aulki-laguna, lehen baino dotoreago!, jaka, gorbata eta guzti jantzia, beste aldera doala, lehenengo klaseko wagoira!; harritzen da, baina hala da, gizon bera baita!, eta betiko ohiturari jarraituz maletegira eta gero eserlekuetara begiratzen duenean hartzen du egunkaria, askotan behar baita!, señorituak erregaloz utzia!... eta ikusten du, agur ere egin gabe alde egin duen gizonak utzi duen lekuan, giltza bat....

656. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0079 Hala, gizonaren etxaurretik pasa eta aurrera noala, gizona bera izan da ausarki neri begira geratu dena, eta gero bere lana utzi, motorra geratu, eta galdetu didana: (Ongi sentitzen zara, andrea?) Hirurogei bat urteko gizon mehe-txiki bat da.

657. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0107 Hori hala da.

658. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0107 Baina hori Trinitatea oso axaletik hartzea da; bai baitaki itsasgizonak arriskua duela lagun beti arrainak hutsean alatzen dizkion itsasoan, eta horrelakoetan, gaur bezala, behin urpean bere borondate eta gustoz sartzen zaiona, horretan trebatua bada, itsasoa maite badu!, ez arrainengatik bakarrik, eta itsasoak gizona bera onartzen noski!, hori hala bada, itsaspekariak badaki urpean bareago dagoela sarritan haizeak harrotzen duen itsasgainean baino.

659. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0010 - Baietz uste dut. Etxe bat erre zen, ez al da horrela? - Hala da.

660. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0028 - Gogorra izango zen, ez? - Bai, hala da, baina gure aita zoragarria zen eta gu aurrera ateratzea lortu zuen.

661. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0086 - Eta horretarako elkartu al zineten Apirilean? - Hala da.

662. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0102 Pasaporterik sekula ezin lortuta, egundoko poza ematen zidan txakurradari hala iruzur egin ahal izateak.

663. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0124 - Lasai, Antton! Turistak dittuk!... - Eta soiñu jolia? Euskaraz badaki, guk bezain ongi... - Hala duk, bai; baiña... badakik!.

664. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0099 Zureetako bakoitzari erantzuten nion nik, betiere animatzen saiatuz; baina ez zen aski zuretzat, eta hala erregutu zenidan: Idatzidazu zerbait, baina zerbait benetakoa.

665. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0015 Hura ikustean, erregearen anaiak pentsatu zuen: Hala Allah! Arinagoa da nire lazeria beste hau baino.

666. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0025 Orduan jende guztiak esan zion emakumeari: Hala Allah zure gainetikan!

667. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0042 Nik ihardetsi nuen: Hala Allah zure gainetikan! Ez ezazu hori egin, Atsotitzen maisuak dioenaz oroit zaitez: O zu, gaizkilearenganako urrikalgarri hori!.

668. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0042 Hamar urtez iraunduko dute hala.

669. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0053 Arrantzaleak, efritaren hitz hauek entzutean, esan zuen: Hala Allah parada harrigarria dela! Eta nik izan behar nuen askatuko zintuena! Barka nazazu, efrit horrek, Allahek sariztatuko zaituela!.

670. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0070 Eta erantzun zuen hark: Hala da egia.

671. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0109 Orduan kalifak guztiz miretsita, hots egin zuen: Hala Allah beltz zital hori besterik ez dudala hilko!....

672. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0078 Harengandik aldendu ziren orduko, Zoramenek Andresi hotsegin zion, bakarka egoteko, eta hala esan zion: - Gogoan al duzu, Andres, zure etxean nire lagunekin dantzan nenbilela erori zitzaidan, eta nire ustez larritu ere egin zinduen, paper hura?.

673. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0039 Lona tzar bat badinat eta hala beharko din gaur....

674. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0078 Hala guk lasai hustuko genituen gure barrenak behar zen tokian.

675. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0180 Halan zen. Gure telebista aspaldi irudiak ematen jarrita zegoen.

676. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0011 Zori txarrak edo, hobeki esanda, halabeharrak, edo nahi baduzue, patuak, halaxe nahi izan zuelako, noizpait utzi egin behar izan nuen nere sorterria, batzutan maitaturiko eta beste hainbatetan gorrotatutako ene jaioterria, eta asturuak hala aginduta honaxe iritsi nintzen aspaldi.

677. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0041 Orduan, alde zaharreko ostatura joatea erabaki zuen eta bertakoek esan zioten bazegoela Koldok, alde egin aurretik, berarentzat utzitako mezua: hala jakin zuen Kepak seguru asko ez zuela bere lagun haundia zen Koldo berriz gehiago ikusiko.

678. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Eta hala zeudela, zerbezak edanez, errusiar gizonezko bat inguratu omen zitzaien mahaira eta bertan eseri.

679. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0018 Eta, gainera, guztiok dakigu, geure experientziaz, zenbait emakumek, hala printzeen, beren ministrarien eta emakume publikoen alabak oso direla adituak Kama Sutretan.

680. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0123 Karmelo Isastik batzuetan furgoneta bustirik ekartzen zuen, hala ikusia zuen norbaitek, baina inork ez zuen adierazpen hori baieztatzerik izan, bustita heldu izandako kasuan ere, Karmelo kanpora jaisterako lehortzen bait zen, konkistadore hauskararen hatsaz, ura.

681. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0070 Inork ez zuen asmatzen nola bukatu zuen hala gure zekor gajoak.

682. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0089 Hala, ba, joan ginen ezeren susmorik gabe halako eta halako maixuarengana, sartu ginen bere lantegian, eta harriturik ikusi genuen okin baten etxean geundela.

683. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 - Ez dut egundo halakorik jan! - Hala hobe! - erantzun zion Jonathan.

684. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0126 Hala zin egin genuen ez genuela ez jango ez lo egingo harik eta munstro hura hiltzen ez genuen arte... eta horixe izan zen Markako hiritxoaren amaiaren hasiera.

685. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0025 Ilea aurrera orraztu eta hala estaltzeko asmoa hausnartu zuen pixka batean, baina gero txepelkeria iruditu zitzaion.

686. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0017 Mendebalde Hurbila, munduaren erdi-pare epelaren ordez unibertsoaren ertz zirtzildua iruditu zitzaidan... eta hala, Ekialdera joatea erabaki nuen bonoen negozioaren gorabeherak ikastera.

687. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0017 Egokiena aterpea New Yorken bertan bilatzea zen baina urtaro epela zen, eta nik belardi zabal eta zuhaitz atsegineko lurraldeak utzi berriak nituen, eta hala, bulegoan gazte batek aldirietan etxe bat erdibana alokatzea proposatu zidanean, idea bikaina iruditu zitzaidan.

688. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0107 Beste piska batean zain geratu zen, nik beste zerbait esango nuelakoan, baina ni hizketan jarraitzeko baino hausnarketarako hobea nengoen, eta hala, gogoz kontra baina etxera joan zen.

689. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 00170 Haiek esaten baldin bada gizonak behar du nominatiboa denean eta ergatiboa denean ere bai hala erabiltzen den lekuetan.

690. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 00178 XVIII mendean, esaterako, Iruiñean euskal liburuak argitaratzen ziren eta hala ipintzen zuten sarreran, baina artikulua kendurik lekuzko genitiboa behar zenean Iruñeco egiten zen.

691. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0061 Ez da nahikoa kalean, besteen aurrean edukatua izatea, etxean ere ala behar dute izan gurasoak.

692. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0043 HALA BIZ.

693. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0043 Eguraldi ederra. Oraindik. Ez dakit sargori izanen ote den. Beharbada bai, hala izan zelako atzo. Eguraldi nazkagarria!.

694. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0636 Hori hala baldin bada arrazoi handiagoz joan behar da bide zabaletik, edozein modutan ere ez legeak markatu duena baino hestuagotik.

695. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0120 Baina 1937an eten zuen operako tenor bezala jarraitzea, bere borondatez utzi zuen nazi-fazistek garai hartan egiten zituztenen protestaz, eta hala agertu zituen bere arrazoiak PedroGarat, El Orfeo de Francia liburuaren sarreran.

696. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Aurtengo urtarrilean, aitzinetik hala izanen zela irudi baitzuen, lehenik Iruinean eta gero Tafaila, Lizarra, Tutera eta beste hiri batzutan ere, bertako langileak biziki oldartu zaizkie kapitaldunei; hala behar ere, zeren bestela ez baitago lorpen tikiena ere eskuratzerik.

697. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Hala, izugarrizko nahasketa eta zalaparta sortu zen karrika horietarik ihesi zihoazen jendeen artean ke-zartagailuak orotan lehertzen zirelarik.

698. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0016 Hara erantzunak: - Ez dakit zihur, hala dela, bai.

699. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0113 Hala gertatzen da hildakoaren oihartzuna mehe, eroria denetan, hala suertatzen hildakoaren oihartzun arrakastatsuak trumoi baten sendotasuna duenetan ere.

700. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1023 Tenek, bere zahartzaroko ajeen artean bizialdiak ere izaten zituen eta hala adierazi zigun 1964.ean Ondarroan Txomin Agirreren mendeurrena ospatzeko eratu ziren literatur lehiaketetan, nekazari bizitzari buruzko gaian lehen saria irabaziaz.

701. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1981 0449 Guk ere hala espero dugu eta aurrerantzean ere lan berrietarako bideak aurki ditzazuen, horien bidez euskarak behar duen atea Unibertsitatean zabalik izan dezan.

702. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0188 Eta egitez eta praktikan ere ala izatera iritxi behar litzakela, ahal dan guzian.

703. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0349 Ala da noski, baña, batetik len ez genituan bide asko zabaldu zaizkigu, ta bestetik eta au da alderdirik bereziena len idatzitakoa zan kultura gaur irudietara biurtzen asita degu, ta irudiak, idatzien laguntza izateari utzita, beren nagusitasuna artzen dijoaz, kultura bidea idazkietatik irudietara osorik aldatuaz.

704. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0354 Besteak, zinea ondo ezagutu eta bere izkera ondo erabilli arren, ez dute ala dirudi beintzat euskaldun bezela zer esan aundirik.

705. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0354 Ala egin zuan beste batzuen artean RAMON TORRADO-k 1946-an.

706. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Esku-ezartzearen oikun au, bataioaren osogarri bezela ikusia izan zan eleizaren asieratik; gaur ezagutzen ditugun garai aietako katekesi-laburpenetan ageri danez, sinistu bear ziran oinarrizko egien artean, eskuak ezartzeko oikun au ageri da; ikasleen garaiko eleizak ala uste eta erakusten zuan. Ac. 6, 1-2.

707. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0259 (...) ondoren sendotza ta eukaristia ematen zaizkio; ala zan antzinako eleiz osoaren jokabidea ere.

708. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0318 Hemengo izen asko beste zenbait herritan ere hala erabiliko direnik ez dut ukatzen, baina bestetakoekin ere hau egin beharko litzake, zehatz-mehatz bildu, tokiko agiritzak uzteko.

709. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0322 Gaur ordea, Gipuzkoako zenbait tokitan Esne-gorri deitzen hasi dira eta hala dakar Lange-ren espainolezko edizioak ().

710. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0269 Hona zer dioen euskal neurtitzek hala deitzen ditu berak bete behar omen dituzten kondizioei buruz (rimari dagozkionak baztertu egingo ditut oraingoz, ez baitute horiek zer ikusirik lan honetan agertu eta erabili nahi dudan gaiarekin): .

711. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0270 Hutsegite hauexek egozten dizkie, hain zuzen, behin eta birritan bere aurreko poetei, Etxepare ere artean dela - gure ustez, oker Oker, alegia, alde batetik, Etxepareren bertso guztiek behar adina silaba, ez gehixeago ez gutxixeago, baitituzte. Ez, ordea, bestetik eta Oihenarten ustez, Etxeparek ez baizituen beti haren lege-arauak bete elisio eta sineresi direlakoetan; zesuran ere elisioa ontzat ematen du eta hiruzpalau bider hala egiten, Oihenarten aginduz kontra.

712. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0053 Batzuek, utopia ilustratuak deitzen zituzten printzipio hauek: hala gertatu zen Ingalaterrako Daniel Dofos (1697) eta Polin Beltiers-ek (1714) edo Frantziako Dianon de Chamonsset-ek esandakoekin.

713. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0039 Gaztelaniaz diote okzitanoari hartua izan dela, eta Simin Palay-en hiztegi nagusiak hala dakar: .

714. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0482 Hala, azkenean 260 idazleren zerrenda geratu da.

715. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0496 Denen aurrean banan bana, eta gero bakoitzak berez, aztertu ondoren, inoiz besterik idatzi ez duenen batzu kendu ziren; eta, hala, azkenean 260 idazleren zerrenda geratu da.

716. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0024 Iñazio behar zen lan horri lotzeko; bainan Jainkoaren loriak hala galdatzen baitu, urteak eta urteak ez zaizko sobera izanen liburuen erdian.

717. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0027 Serora batzu bortizki larderiatu zituen; adiarazi zioten serora batek otoitzean eta bertutean behar duela bizi; hala bizi izan zirela heien aitzinekoak, eta Jainkoak eta munduak ez dutela oraikoetarik gutiago igurikatzen.

718. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 USTE OTE DUZUE DENBORA BATEZ HALA IZAN DELA? GAUR ETA BIHAR ERE HALA IZANEN DELA IDURITZEN OTE ZAIZUE?.

719. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0038 Zer dela eta? Ez ote da, bada, kazeta bat gehiago? Dudarik ez hala dela.

720. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 (Eta berant arte oraino baserritarren artean hala izan da).

721. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Arrazoin bide hontatik dabilena, jakina, hitz baten esanahia erabat beti zentzu batetan soilik erabiliar sarrienik burgesia da, hala komeni zaionez gero.

722. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Ezaugarri hori alderdiak daraman politik eta ideologik pratikaren analisia zehatzean frogatu daiteke bakarrik, ia benetan hala den ala ez den jakin ahal izateko.

723. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Hala behar ere, noski.

724. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Gurasoek profesionalei bide eman diete, hala haiek beren jatorrizko rola galdu dute eta profesionalak, berriz, zerbitzu agentzia bihurtzeko zorian daude.

725. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0069 Eta Gurutzebideko kanta bat dela adierazten du, eta hala da, baina nire iritziz bertso batzuk falta zaizkio.

726. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0165 Eta hala behar du izan ere, errejistro horretan emango bait da gero.

727. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Eta hemen daude koska eta kezka: hala ote da hori?.

728. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Kalterik ez, hala balitz.

729. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0042 Hala ikusi ahal izan nuen, direla astebete batzu, Bizkaiko euskaldun erritxo batetan, Abadinon hain zuzen, gai honi buruz izan nuen mintzaldiaren ondoko elkarrizketa bizi eta gogotsuan.

730. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0048 Horrela jokatuz, gaurkoak honela eta biharkoak hala irakatsiko dio eta gazteak ez du inoiz benetako euskara tekniko eta standarrik ikasiko, gerora ikasketak euskaraz jarraitzeko ikaragarrizko eragozpenak izanik.

731. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0166 Alde batetik, nahikoa test erraza iruditu zitzaigun, ez zuen denbora gehiegirik exijitzen (hala uste genuen behintzat) eta momentu hartan hoberik ez genuen ikusi.

732. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0027 Hala badiote, hala izan daiteke; (...).

733. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 1960an pizten da hala esan daiteke urte batzuk gorabehera mendeko bigarren boom-a.

734. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0203 Itzultzailearen lege nagusia leialtasuna dela esan ohi da, eta hala behar du izan.

735. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0204 Hala behar izanez gero edo hizkuntzaren joerak hala eskatzen duenean, era honetako itzultzaileak ez du eragozpenik izango aditza izenez itzultzeko, adjetiboa adberbio bihurtzeko, eta alderantziz; ez du kezkarik izango esaldi bat bitan edo hirutan zatitzeko, eta beharrezko diren zehaztasun berriak sartzeko; arretaz bereiziko ditu hitz beraren adiera desberdinak; esaerak edo-ta atsotitzak ez ditu hitzez hitz itzuliko, esanahiaren arauera baizik; ongi bereiziko ditu literatur motak: prosa eta poesia, kontaera soila eta irakaspena, profeta-hitza, parabola, aholkua, hitzaldia, adore-hitza, esaera zaharra, e.a.

736. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0215 Lan bakoitza bere garaikoa izan ohi da, eta hau ere hala izango da, bere akats eta guzti.

737. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0617 Hala dakar liburuxkak, egunaren ondotik eguneko santu izenak emanez, egunkari guzian jarri zuen bezala: .

738. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0447 Gaur egun ere, askorentzat hala da.

739. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0219 Baina ez da hori fenomeno bakarra, aditz nagusia trantsitibo edo intrantsitibo izan arauera (terminu horien erabilkuntza aurreteorikoaz), hala baita ere aditz laguntzailea aldatzen.

740. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0302 Fraide bat hiltzen zenean, besteak gehienetan Aita Guardiana bera izango zen hark utzitako gauzez jabetzen ziren eta hala gizaldi batetik bestera eskuz-esku pasatzen ziren sermoi-liburuok.

741. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0393 Euskaltzaindiko Azkue Bibliotekarako fotokopiatzen uztea eskatu nion eta hala bete ahal izan dut.

742. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0395 Behar bada 1812ko gertakarien ondoreak hala erakutsirik.

743. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0249 Hau ez da beti egingarria gertatzen, baina hala balitz ere ordea, kontutan hartu behar da, langile batek berak ere ez duela egunez-egun eta minutuz-minutu iharduera berdinez lan egiten.

744. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0073 Esan daiteke: zergatik ez luke adieraziko, hala adieraz dezala erabakiz gero?.

745. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Ala gerta: borrerua etxetik kanpora bial bezin askar, auzo erri bateko andratxo on eta errukior bat ekarri zioten.

746. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Pasmo belarra, pasmoa eragozteko eta orma belarra alboa gozatutzeko jarriakin, egun gutxi barru senda eta indartua arkituko zen itza eman zion; ala gertatu ere astean bertan.

747. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0014 Marxistek ordea, klase burrukaz ari direnean, aginte-hartzea proletargoaren harmen bidez eginen dela diote, hala estatuko makina zaharra hautsi eta proletargoaren diktadura ezarriaz.

748. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0015 70/12/14-ean hala zioen Txile-ko MIR-ek: Burgesia ez da suntsituko erreformen bidez.

749. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Daitekeena da, eta gertatu ere hala gertatzen da, textu idatzi gehiago erabiltzea horretara ohituak dauden ikasleekin; beti ere idatzia helburutzat ez, baina irakaskuntzarako lagungarritzat hartzen delarik.

750. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0028 Puntu honetara helduta, aitortu beharra dizuet, egoera intelektual eroso eta betekor batetan instalatzera iritsi nintzela orain hamahiru edo hamalau urte Euskadiren historia eta egoera lerro nagusietan ulertuta (hala uste genuen, bederen), historiaren mugimenduan sartuta, koiunturaltzat jotzen genituen estrategia egokia aplikatzeko oztopoak, gure ahuleziak sortutzat, baina kemenaren kemenaz gaindigarritzat, bata bestearen atzean irabaztekotzat, militantzia emanaren bidez, iraultza bururatu arte.

751. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0172 Bai, hala da.

752. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Baina laburra izateko eskatu didate eta hala beharko.

753. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0007 Hala behar du ere.

754. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 Hitz neurtuz egina dagoenean, ostera, gauzak guztiz bestela dira, edota maiz izan daitezke bederen eta ia beti hala izan ohi dira.

755. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 Har dezagun geure Etxepareren exenplua: hitzaurrea hitz lauz idatzia dago eta hitzaurreko lehen bost hitzok Erregueren aduocatu videzco eta nobleari dauden daudenean irakur daitezke eta hala irakurri zituen, agian, poetak berak, hots hamazazpi silabaz.

756. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0332 Hau bereganatu zuen Elizak ere eta hala eginak dira Tantum ergo eta Dies irae dies illa eta abar.

757. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0216 Azkenik, hala uste dut, komeni da parroki komunidadean adinekoak, gazteak eta gaztetxoak aurrez aurre jartzea.

758. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 0239 Gure hizkuntza ahoz mintzatua izan da batez ere eta ez izkribuetan erabilia eta hala iraun du bizirik menderik mende, kontra zituen indar guztien artean gailen aterarik.

759. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0148 Bat sentimentala bait da, eta hala izanez hilko al da!.

760. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0005 48. Bíos, bizitza: hala du uztaiak izena (biós); heriotza, ordea, haren lana.

761. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0161 Hala ote trazendentziari, guztiz-bestelakoari buruz esan digun guztia? Arrazoi ote zuten haren azken urte hauetako iritzietan herese baten aitortza ikusten zutenek? Ikus dezagun berak esandakoa, zeren aitortza batez mintzatu ahal ukaiteko ez bait zuen berak erlijioaganako postura berririk hartu.

762. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0099 Protesta-indarra ere baliteke, eta hala dela gaurregun diote askok.

763. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0028 Elkartekideak hala nahi badu, erosten duenetiko deskontuarekin ordain dezake gainontzekoa.

764. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0041 Idiakezek ere, Loiolako Erretoreak horren berri jakinerazi zionean, hala aitortu behar izan zuen: , idatzi zion Valladolidetik urte bereko Irailaren 9an.

765. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0013 Handik zehar bidez zihoan samariar bat, ordea, hurreratu egin zen eta, hala ikusita, erruki izan zuen; eta hurbildurik, zauriak lotu zizkion, olioa eta ardoa gainera isuriz; eta bere abere gainean hartu eta ostatura eraman zuen, eta han zaindu.

766. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0036 Ikasleetako batzuek hala zioten elkarren artean: - Zer dio, gero, laster ez nauzue ikusiko; baina handik laster ikusiko nauzue berriro eta Aitarengana noa esatean?.

767. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0307 Ez al da ogi puxketaren bat izango? - Bai, hala da - aitortu zuen Maiortuko emakumeak.

768. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 Autonomia eza ezagugarrietan konkretatzen da, nahiz fisiko hala soziala eta pertsonala.

769. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 Bainan sarritan Cousinet-ek dio hezleak eta gurasoak bere semealaben askatasunaren beldur dira, zeren eta bere ustez askatasunak, nahiz haurrentzat hala beraientzat, ordenarik eza suposatzan bait du.

770. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0071 Hala, behin hau frogatuz gero, guztiz onharturik ematen da iskribuetan Oreitia familia kondizio noble eta garbiko jendakia zelako, edozein herritan bizitzeko gaitasuna, karguak hartzeko eta beste nornahi gipuzkoarren antzera hemen berekoen faboreez gozatzeko.

771. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0025 Iduri luke munduan, gertakari guziak posibleak direla, eta haien liburuetan hala da.

772. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0046 On izango litzateke, gaia zuek osatzea Haurrekin batera, Jesusen gizonenganako barkamenaz ari den Ebanjelioko beste pasarte bat irakurriz eta haiekin hizketatuz (Zakeo, Lk 19,1-10; hala besteak).

773. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0063 Euskal Herriari dagokionez ez dira gauzak euskaldun gehienek nahi duten neurrian zuzentzen Fernando erregearen gidaritzapean; nahiz merkatalgintzan, nahiz politikan Euskal Herriko irtenbide bereziak itxiarazi egingo dituzte pixkana-pixkanaka; hala, 1824. urteko inportazioen aurkako legea eta 1829 eta 33.etako Nafarroako Fueroei dagozkien Legeak.

774. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0035 Hala dira behinik behin Polvorín eta Venta Laperra Karrantzakoak, Santimamiñe, Bolinkoba Abadinokoa, Atxuri Mañarikoa, Abittaga Amorotokoa, Ermittia eta Urtiaga Debakoak, Ekain Zestoakoa, Altxerri Aiakoa, Aizpitarte Errenterikoa, Lezea Sarakoa, Haristoi eta Laminazilo Donamartirikoak, eta abar.

775. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0102 Bai eta lur gainean ere, han hemen sakabanatuak, bizileku asko baratze edo harrespilek hala adierazten daukute, bereziki Askonobi mendiko Elortan, Iratin, Okaben, Lindusen, Atalostin, Zahon, Baiguran, Iuskadin, Hartzamendin, Ezurretan, Mailarretan, Goizamendin, Ibainetan, Gorostiarrian, Mandalen, Pittarre-n, Leraten, Oiartzungo mendietan, Elazmunon, Olegin, Aranon, Unamunon, Etzelan, Oentzunen, Altxistan, Adarran, Erezan, Betaion, etab.

776. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0102 Galaleek eta eihera harriek, Cortesen, La Hoyan eta Urreatxen aurkituek, hala derakuskigute; bai eta Etxauriko eta La Hoyako golde muturrek eta igitaiek ere.

777. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0070 Jokalariak nor-nahi izan badaitezke, ez da hala gertatzen errejentarekin.

778. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0077 Hala gertatzen da ipui hontan.

779. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0104 Baina, ez da beti hala izan: Kafka-renak ere, beharbada, era hontakoa izan arren, edozein idazle errealistak baino zorrotzago eman zigun gure inguru zanpakorraren irudia.

780. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0128 Hala zioen arbolaren parabola aurkeztu zuenean: enborra zainetatik adarretara izerdia emateko den bezalaxe, artistak ere leku apal bat okupatzen du.

781. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0057 Baina hala ez balitz ere, beti luke berezko erakaspideak hobari nabarmen bat: ez diola haurrari ahalegin bitxirik eskatzen, bizieraren abiagunean egokitzen dela txit ongi, eta ez dagoela sistemazko ikaskairik.

782. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0092 Hasieran behinik behin hala beharko du.

783. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0094 Hala bizi baino hobe lukeela hilik, erantzungo zidan bildurrez, utzi egin diot joaten.

784. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0086 Eskola eta eskolako aktibitatea ingurune bizi batetara irekitzea da egin behar dena, ingurune nahiz natural hala sozial batetara.

785. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0298 Ondoren, beste haur batek beste hitz bat ematen du, aurrekoarekin zerikusirik ez duena, eta hala beste batzuk, beren artean zerikusirik ez duten lau edo bost hitz bildu arte.

786. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0039 Hala gertatzen da hemipteroetan.

787. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0044 Elikadura eskasa edo behar diren gaiez hornitu gabea, gaisotasun endemikoak, laguntza sanitario eskasa edo hutsa dira hau hala gerta dadineko arrazoi batzu.

788. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0063 Bestalde, euskararen gramatika-arau guztiak ere ez daude edukien mailaketa honetan, erabat burutua balego hala beharko lukeen arren.

789. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0023 Ez ahaztu euskaldunik gehienak euskaraz ere badakitenak direla, eta hala beharko du aurrerantzean ere euskalduntzeak aurrera egingo badu.

790. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0105 Eta hala izanda ere, perretxikoa bakarrik ez baino terrenoa bera ere estudiatu nahi nukeelako.

791. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0079 Hitzaldi hauekin, haurrak ulertzea nahi dugu eta nabaritzea, zergatik irakurtzen dugun Jainkoaren hitza Eukaristian: Jesusek bere ikasleei hala agindu zielako.

792. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0079 Hala esaten dugu irakurgai bakoitzaren ondoren, eta horregatik kristauok, denok batera, erantzuten dugu: Eskerrak zuri, Jauna.

793. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Eta hala egin zuen.

794. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0095 Olerki horretan ematen den paisajeak karga bisemikoa du; otaloreak karraxika, hala haritzak luze-luze egiñik oihu fisikoa eta luzadura baino zerbait gehiago adierazi nahi digute.

795. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0154 Eskola honetan, noski, ez da Aranak proposaturiko araurik betetzen hitz-loturen diptongapen kasutan; ezta ere, maiz, musikak hala eskatzen badu, bokale isofonoen sinkoparik; musikak agintzen du silabismo horretan.

796. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 Kiskalitako gauzak gris eta beltz geratzen dira, ez al da hala?.

797. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Orduan erakusten du zirriborro ilunago bat lehengoaren barruan eta hala dio: Hau ni naiz.

798. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0041 Hala dio Engelsek.

799. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0116 Beste hitzetan esateko, Estatuko legeek hala agintzen dutelako: berez, legeak hiritarrek erabaki eta errespetatu behar dituzten arauak dira; Estadua lurralde bederan bizi eta denentzako egoki diren aktibitateak batera eratzen dituzten pertsona multzoa da.

800. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0010 Ez dirudit hala denik eta esplikatuko naiz.

801. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0040 Halabeharra, hala izan da beti, hala da eta hala izango da.

802. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0012 Ain zuzen Gogorkeriaren eta Kartzelaen gaiean Euskalerrian ba ditugu guk bi bultza-gaillu, gauza auek gogorazten dizkigutenak: a) bata, Bizkai`ko Lege Zaarra, bere Lenengo Titulo`ko 12`gn. Legean; ala bait dio garbi-garbi: eta b) bestea, beti gogoan dauzkagun Ebanjelioak diotena San Mateo`ren 25`gn. Kapituloan: Kartzelatua nengon, eta etziñaten bisitara etorri.

803. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0237 Ez guk kapritxoz aukeratzen ditugulako, beren balio ikusgarriak hala agintzen duelako baizik.

804. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0015 Baina hala da, egia da.

805. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0053 Kontuz ibiltzen zen arbolaren bat beti eskura eukitzen, hala behar ezkero bertatik gora aisa igo ahal izateko.

806. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0172 Amazonastar basoan geldi bait dago airea, aizeak ez dezake landareen arteko ar-emetzea egin hazi-hautsa eramanaz; horregatik zomorroak izaten dira lan hori egin beharrean aurkitzen direnak, eta hala beheragoko mailatara jaitsi beharra daukate loreek, alegia zomorrorik gehiena dagoen mailatara.

807. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0385 letraz izenda daiteke, eta hala egin ohi da, aipaturiko zutabe hau.

808. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0112 Baten batzuk, 1984 urtea euskal egunkariarena izan dela esan ohi dute, eta hori horrela esanda gehiegikeria dela begibistakoa izanik, euskal prentsaren alorrean behintzat hori hala izan dela beldurrik gabe esan genezake.

809. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0041 Elkar ebakitzen al dute punturen batetan? Hala balitz, seinala ezazu puntua. Zenbat izpi behar dira irudi hau lortzeko?.

810. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0181 Baina nola behar da interpretatu esakune hau? zein da presiski beronen sentidua? Esan nahi ote du Eliza, bere xede edo helburuak lortzeko berari Eliza denez dagozkionak, alegia, Estatuaz, tresna batez bezala, baliatzen zela? Hala balitz, Elizari berari erantsi beharko genioke odol ixurtze horien erresponsabilitatea.

811. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0181 Eta hori hala baldin bada, ezin esan daiteke Elizaren tresna huts bat zela orduan Estatua.

812. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0193 Elizaren ideologiak hala behartuta, kultura barneko dantza-irudi farregarria desio-dantza lizuna bihurtu zen; eztul eta putz domestikoak ipurtzulo pekatari bihurtu ziren: bruñ, bruñ bakoitzak bere aldian akerrari (ipurditan) muñ.

813. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0304 Makinarekin elkarganatu gaituen analogia modernoa baino askoz ere atseginagoa da analogia animatsu hura eta, dudarik ez, ikerketa sozialak gaur asmatzen dabiltzaten mekanismo-metafora bezain egiazkoa. Hala nik uste.

814. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0153 Hala, adibidez, gogara.

815. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0316 Garateren herritar zen T. Aranzadi berak ere hala salatu zuen eskoletako eraztuna, Oinatin 1918an egin ziren batzarretan.

816. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0316 Bueltia datorrela dirudi eta euskarak egun hobeen argia ikusiko duen esperantza ederra dugu. Hala bedi!.

817. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0034 Baina hori ere ez izan hala.

818. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Kristo Jesusen jokaeran hala ageri da.

819. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0304 Aquasparta, ertaroko frantziskotar teologoak, oharpen hau egiten du: are zeruan ere kreaturak ez duela Jainkoa osoki eta alde guztiz inguratzen, eta orduan lekua egon behar duela han, ez fedearentzat presiski hala dio berak, baina bai credulitas deitzen den horrentzat.

820. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0556 Mirarietan handiena, Jesusen berbizkundea da, Kristoren gorputza hilobiari erauzia izan zitzaion eta aintzatua izan zen, eta Jainkoak hala emanda, bere lekukoei agertu zitzaien (ik. Ap Eg 10,40).

821. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0175 Barne muinetan, Sarreran, hala zioen berak: .

822. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0175 Lehenago, eta asmoon berri jakinez noski, Zaitegik ere hala agertzen zuen, Euskaldunak poemaz ihardun ostean: .

823. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0018 Hori horrela balitz norberak hala nahi duelako, edo horrela ez izaten ahalegindu ez delako, gaitz-erdi, nahiz eta ikaragarri gogorra izan irteeratik beretik zama astun horrekin hastea.

824. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0117 Hala gertatu zen, jendeak dirupaper-txartelak berarekin eraman zitzakeelako eta ez zuelako saiatu beharrik txartelak trukatzen, baldin eta nahikoa segur bazegoen, nahi izanez gero, diru astuna lor zezakeela.

825. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0054 Orain arte askatu diren arazoak xinpleenak dira noski eta orain arte azaldu ditugun adibideak hala pentsarazten badute ere, ezin dugu pentsatu landare-hautaketa egiten duten teknikoak bihar bertan beren tresneriaren artean injinerutza genetikoa erabil dezaketenik.

826. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0117 Lan guztiek, eginak izan diren garaiko ezaugarriak izan ohi dituzte; eta Itun Berri hau ere hala izango da, bere alderdi on, akats eta guzti.

827. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0084 Foruen galerak biziki zauritu zituen euskaldunen bihotzak, eta hala isladatuko dute garaiko idazleek bere lanetan.

828. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0214 Hala da, gramatikaren kontzeptu osoari bagagozkio, sintaxia eta morfologia edota morfologia eta fonologia erlazionatzen dituzten hatsarrien funtsezko teoriaz ari bagara.

829. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0015 Eta hala osatu genuen hirurehun eta hogeiren bat orrialde, oso-osorik ez, beraz.

830. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0019 Ba (barrea ateratzen zaio)... kinkenioz, ezta? Nik hala uste dut.

831. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. kortadi 0299 Nere barne-muñetan samurki zauri nuzun maite-sugar bizi leuna! ter-ter jo nuzu eta urra, ala nai izanez, elkartze gozo onen euna!.

832. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0241 Hala behar eta, Avilako Teresarekin topo egin zuen Medina del Campo-n.

833. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0103 Alabaina, on litzateke, eta hala egingo dut hitzaldi honetan, filologia berbari bere adierarik zabalena gordeaz, testukritikaz baliatzea bigarren zentzu hertsiago hau aditzera emateko, hots, obra zahar eta berrien testua beren benetazko forman eraikitzen diharduen zientzia saila izendatzeko, testuok egileen asmoari atxikiaz eta bertatik denboraren joanetorriak eta ondorengoen buru eta eskuek gaineratu huts, akats eta ulerkuntza gaiztoak ezabatzen saiatzen dena, alegia.

834. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0213 Hori bezain gogoz onartzeko prest egon behar genuke ordea, eta ez dut uste hala gaudenik, aspirina bat hartu ordez aspirina bi hartzea nekez izango dela benetako konponbidea, ez eta konponbide zertxobait hobea ere.

835. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0003 Eta hori hala izanik ere, gure ustez Lana eta Osasunari buruzko gorabeherak oso gutxi aztertzen dira komunikabideetan eta nahiko ahaztuta geratzen dira sindikatuen aldetik, baita medikuen partetik ere.

836. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0128 Munduan zeharko hizkuntza handiak izan dituzue horretarako, beti ez bada ere askotxotan bederen, aztergune eta probagai: hala gertatu eta gertatzen da hori, maiz asko, hizkuntzaren deskribapenari dagokion sailen bezala hizkuntzen gizarte-baldintzak aztertzerakoan eta hizkuntz irakaskuntzaren alorrean ere.

837. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0056 Orain dela gutxi, Bizkaiko Foru Aldundiak, lurralde honek duen garrantzi hori kontutan izanik, bereganatzea erabaki du, proiektu bereziren baten babespean jartzekotan edo. Hala biz.

838. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0079 Hala egiten ez badugu, orduan, ala ni bihurtzen naiz nahi ez dudan teoria baten guru eta jendeak ez du diskurtsoa berez eta bere kabutik hartzen eta hori izango da diskurtso honen porrota, ala diskurtso horrek ez du behar duen eragina lortuko eta betiko saltsetan eta betiko kontuetan jarraituko dugu, jarrai dezakegun neurrian, denbora mugatuta gelditzen bait zaigu.

839. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0089 Eta hala jokatzen duen edozeinek merezi du errekonozimendu sozial osoa.

840. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0169 Hauetako bakoitzaren baitan, artxibo fondoetara iritsi ziren arabaera, serieak idazten joan ziren benetazkoak hala ez (...).

841. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0179 Funtsezko elementuetariko batek huts egiten zuenean, dokumentuen produkzio eta artxibaketan aldakuntza onurakor edo kaltegarri bat gertatzen zen eta hala jarraitzen du gertatzen.

842. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0179 Are gehiago oraindik, sailkapen eta idaztien orrazketa bat ere egin behar bagenu, lehenago ez bait litzateke une egokian egingo (2) Froga dezakegu, aurrerago kontseiluen kasuan ikusiko dugun bezala, ia fondo dokumental guztitan existitzen diren milaka liburukin. AGI-ri buruz Romero Tallafigo-ren lanak, AGSri buruzko Anjel de la Plaza-renak eta González Hurtebise-ren ACA-ri buruzkoak hala diote. Javier Alvarez Garcia-k kasu zehatz bat kontatzen digu bere liburuan: anexoan ikus daiteke.

843. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Gero, amaitu eta mantelak jaso ostean, gorputzak hala ezkatuz gero, kerizpetan lokuluxka ederra egingo da.

844. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Gazteak ordurako Salbatore-tik urbil hots aundiz hala zion: Jondoni Salbatore, zuretzat nuen, othoi urrikal zakizkit!

845. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Honek hala esan zuen oiu aundiz: kanpai madarikatu horrek lagundu dik; baino baraurik; arrapatzen auten egunean, ik ordainduko didak.

846. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0333 Hala egiterik balego, ondo legoke elorri-arantza bat berekin artu eta buru gainean eramatea, ekaitzak dirauen artean.

847. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0017 Bizitze honek izan ditu bere gazi-gozoak, bere saminak eta bozkarioak, eta badu, azkenik, Jainkoak hala nahirik, mezu bat guretzat eta gure mende honentzat.

848. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0045 Hala ari den bitartean gaixozain batek besteari galdetzen dio: - Nora dihoa zoro hori?.

849. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0060 Hala adierazi digu ikerketa zehatz baten ondorioz Nueva York-eko Opera Erakunde batek.

850. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0025 - Arrazoi duzu; hor ere konforme natzaizu; ala behar du izan.

851. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0247 Neuk hala uste; baina askok, urteak pasata ere, ez didate nire jokabide hura inoiz barkatu.

852. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0247 Honez gainera, kosta zitzaidan taldea neuk nahi bezala osatzen, eta infernuko etsai asko sartu omen nuen; hala aurpegiratu zidaten.

853. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0016 Hala Biribilbao ote da, hots, ibi biribila?.

854. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0072 Laukiekin egin daitekeen esperimentua baino zailagoa gertatuko litzateke kolore ultramorea ikusteko gauza diren frogatzea, baina hala da.

855. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0020 2. Eta hala, hura erori zenean, gaztelukoak berehala errenditu zien frantziarren aurrean, eta haiek, gazteluaren jabe egin ondoren, zauritua gizabide osoz hartu zuten, guziz adeitsu eta lagunkiro.

856. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0032 Eta pentsatu bezala egin eta, Jainkoak hala nahi izan zuen, herria hogeitamar edo berrogei pausotara egon arren eta harako bidea oso zabala eta ona izan arren, mandoak erregebidea hartu zuen eta herrirakoa utzi.

857. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0032 Eta burua Amadis de Gaula eta haren antzeko liburuez betea zeukalako, haien antzeko gauza batzuk etortzen zitzaizkion burura (16) Han bere arma berriak, espiritu-armak, jazteko asmoa zuen, lehengoak kenduta. Eta hori zaldun berriek ohi zuten bezala egin nahi zuen. Gau guzian zaldunak esna bere armak zaitu behar zituen. Hala ordenatzen zuen Las Partidas liburuak eta hala ikusi zuen Iñigok egiten zutela zaldun-liburuetan.

858. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0032 Eta hala, erabaki hau hartu zuen: (...).

859. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0056 Baina Jainkoak hala nahirik, Chiprera azkar iritsi ziren.

860. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0068 Hala, Barcelonara itzulirik, oso arduratsu ikasten hasi zen.

861. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0068 Eta horregatik, Barcelonan ikasten ari zela, lehengo penitentzietara itzultzeko gogoa etorri zitzaion, eta, hala, zapata-zoletan zulo bat egiten hasi zen.

862. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0080 Eta hala, haien artean bi talde bezala sortu ziren, eta haietako asko hunkituak agertzen ziren.

863. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0104 Eta bide hartan Jainkoagandik ziur jakin zuen, eta hala esan zion Fabrori, ez zela laguna gaitz hartatik hilko.

864. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0109 Bere ariman nabaritzen zituen gauza batzuk eta onerako zirela aurkitzen zituenak, besteen onerako ere izan zitezkeela iruditzen zitzaiola eta horrela idatzi egiten zituela, hala adibidez: kontzientzia aztertzekoa lerro kera hartaz, etab.

865. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Atarrabia hiribildua sortu eta askoz ere beranduagora arte, Iruñeko San Nikolas parrokiaren auzo konstituitzen zuen, baina XII. mende bukaeran San Saturnino-rena zela aurkitzen dugu, hiriburukoa hau ere, eta seguruenik aitatutako erregeak hala disposatu zuelako.

866. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0025 Nazio mediterraniarrek (Euskal Herria bere zatirik haundienean hala da), propioki deitutako erregioi epelak eta basamortu berotsuen arteko trantsizio eskualdea konstituitzen dute.

867. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0245 Horrela ziur lortzen zen nahi zena; hala uste zen beintzat.

868. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0049 Janaria urrutitik harrapa dezakeen tronpa bat desarroila dezakete, hala gertatuz, mota desberdinak bereiziaz: Aho sinplea (Omalogyra), mutur uzkurgarria (Littorina, Rissoa), tronpa inbaginagarria bere azken zatian (Strombus, Eulima), tronpa oinarritik inbaginagarria (Cassidaria, Murex), edo tolesdura tegumentario libre edo inbaginagarriaz inguraturiko tronpa (Terebra).

869. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Hala izan dadila.

870. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0256 Errixka ugari berriz an-emen banatuak, laneko erreztasunak eta elkartasunak al eskatzen-da: araba-zelaian, napar-sakanetan, e. a.

871. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0105 Baserritar jator, garbi eta zintzo izan beharrean, iraultza utsaren baldintzak nonbait (oroitzen hala ginenean beren burjesiaren balioaz ziotena?), edo ulertzeko gisan: jende erakustgarri, bitxi eta atseginak izan beharrean (bidenabar, antropologo eta folklorezaleek non ikas egokia ukan dezaten), euskaldunak beste herriak bezainbat zirelakoan zeuden; akatsak akats besteak bezalaxe, beste herriak bezainbateko eskubidedun.

872. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0111 Orai eta hemen! Ez da sobera sakondu behar hala ez dela ohartzeko, (...).

873. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0135 Erakunde horiek indarpeko sistimetan dute berezko izaera, bereziki batzuk, eta hala deno bakarka eta gizarte mailako askatasunen aurka doaz.

874. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0139 Ez, ez zitakeen hala segi, nahiz zenbait arlo eta tokitan berantegi bada ere.

875. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0033 Horrelako bizimoduan egunargiaz bete-betean balia daiteke, eta hala egin behar, zuziek eta kandelek ez bait dute ondo argitzen.

876. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0079 Elkar maite dezatela izan behar luke nere nahia, baina neure buruari egia esatekotan, eta beti esaten diot, ez da hala.

877. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0058 Auzotar batzuren hala eskatuta izan zen izendatua: eskaria egin zutenen artean aipatzekoak dira Jose Almandoz jauna, Astigarragako mediku titularra eta Jose Leon Etxeberria.

878. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0019 Engainua, berriz, hasiera-hasieran dago kokaturik, eta hala, aurreko urteetako historia ere kontatzen zaigun arren, historia horren funtzioa engainua azaltzea eta osatzea besterik ez da izango.

879. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0074 Hala, ez da berdin nobela diktadura-garaian idaztea eta demokrazian idaztea.

880. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0101 Bilakaera hau, ikusten izan dugunez, kontrastean jartzen da hi-renarekiko, azken hau areagotuz; baina aita, dena den, ez zen gerra galdu zuen bakarra izan eta, hala, kontatzeko darabilen gu horrek lehen pertsona, bai, pluralekoa, ostera kontrastean jarriko du hi, bere bilakaeraren alderdi ideologikoari dagokionez, ez bakarrik bere aitarekin, baina baita bere aitaren belaunaldi osoarekin ere, gerra galdu zuen belaunaldi abertzale harekin, alegia.

881. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0107 Hala ez bada, saia zaitez zeure ikas teknikak lantzen.

882. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0102 Ez ditu itzalak disimulatzen, inpresionista galesek bezala, objektuen atzean, ikusi ezin diren lekuan ezarriz, eta hala egiten badu ere, ez dio uko egiten itzalguneak ateratzeari, argiari buruz aritutakoan jadanik aditzera eman ditugunak.

883. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0011 Noizbait ikus jarriz hedadura handiagoko hitzak hobesten baditugu ere, gehienetan ez dugu hala egin....

884. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0065 Gauzak honela izanik, distantzia konkretu batetara hartzen dugun galaxia baten gorriranzko lerrakuntza handiagoa izango litzateke bigarren kasuan bere abiadura hala delako kontuan izan (6) adierazpena, H kasu horretan handiago delako.

885. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Problema horietako askok ez dute zertan hala izanik izango apezpikuek oratoria villaria-k parroki-eliza bihurtzeko baimena ematen hasten direnean V. mendetik bertatik seguru asko (917).

886. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0083 Hala sortu omen da Subjuntibo Modua (lehen euskarak ez zuena), Futuroko aldia, laguntzailedun aditz-joko osoa, etab.

887. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0259 Sinoptikoek hala aurkezten dute, baina Joanek ez.

888. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0259 Dena dela, izan nahiz ez izan, sinoptikoek hala azaldu badigute, Eukaristiak Bazko Afaria bere esanahi beteenera daramalako da.

889. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0084 Ta Txirritak: - Ni zerria banaiz, i ere ala izango aiz, ama baten umeak gaitun-eta! Aio!.

890. 1969-1990 gipuzkera antzerkia i. begiriztain 0088 - Ogei urteko gazte biurtzen aiz nai ba`duk eta irurogeitaka urteko aiton biurtzen aiz, berriz, ala bear danean.

891. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0068 - Len ala, orain ola...
Migel -... Gero ez jakin nola.

892. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0041 Ala Montmatre elizan elkarturik iru zin egin zituzten: beartsutasuna, garbitasuna eta Lur Santuak ezagutzera joatea.

893. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0041 Ala sortu zan Jesusen Lagundia bere buru Inazio zualarik bizi zan bitarte osoan.

894. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0076 - Eta zuk jositako biotz berri orrekin, bizi naitekela uste al duzu? - Ala uste dut, eta orregatik esaten dizut.

895. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0090 Ezkontzea, gizadiaren asieratik ipiñi zuan Jaungoikoak: " Jaungoikoak ala esan zuan: - Ez da ona, gizona bakarrik egotea.

896. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0091 Ez al da ala, Jabi?.

897. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0080 Ala, adibidez, sakaraila.

898. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0070 Garai artan txerri sail aundi bat zeukaten saltzeko, eta morroiak ala esan zion nagusiari: - Aizu, nagusi, olako tokitan feria da egun auetan, eta nai badezu salduko ditut txerri oiek an.

899. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0096 Eujenio.- Nik bildurrik? Ezta inpernuko etsai berarenik ere... Gaiñera zuek ondo ordainduko didazute. Ez al da ala?.

900. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0096 Eujenio.- Ala bear da. Bildurtiak ezertarako ere ez dira. Ni, ordea gizon bikaiña naiz....

901. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0096 Luxio.- Ala izango zera, baiña... etxe ontan gelditu baiño leen, probatu egin bear zaitugu.

902. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0125 Apaiz danok baturikan / ala egin dut amets / Maiteko dugu erria / dagit promes.

903. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0016 Len zan bezela / Aieri aintza / orain ere,/ ala dedilla / betiere.

904. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0026 Len zan bezela / Aieri aintza / orain ere,/ ala dedilla / betiere.

905. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0036 Len zan bezela / Aieri aintza / orain ere,/ ala dedilla / menderen mende / betiere.

906. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0056 Len zan bezela / Aieri Aintza / orain ere,/ ala dedilla / menderen mende / betiere.

907. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0076 Len zan bezela / orain ere,/ ala dedilla / beti ere.

908. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0122 Ori ala izanik, arritu gindezke otoi egiten erakusten digulako, orrela gure naia jakin nai duela uste badugu.

909. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. gaztañaga 0001 Rabi dalako irakasle batek ala galdegin zien bere ikasleei: - Zuetako nork asmatuko luke, gaua noiz amaitzen dan eta eguna noiz asten dan bereizten edo ezagutzen?.

910. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0100 - Ala al derizkiozu? - Zera... ez dakit, zer esan, Carol... Ez dakit....

911. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0094 - Ala da, bai, nere zoritxarrerako.

912. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0090 Hori eskatu zion aita besoetakoak, eta Theresak zin egin zuen hala egingo (zuela).

913. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0018 Gu geu ere! Gaurko gure Euskalerria ere indar-zale amorratua dala, ta atertu gabe, ala izan dala ere bai, agirian dagola uste det.

914. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0063 Ta ala beiak gurdiari erantsi, ta sartu bertan umeak, ta gero sokaz lotu andrea gurtetxeari ta abitu omen zan danakin Eliza-bidean.

915. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0070 Eta ala egin ere.

916. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0070 Aren esana egin omen zuten eta ala gertatu.

917. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0079 Ala deitu ere deitzen diote berarekin ontzi berean etorri diranek: Urkatua.

918. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0112 Baiña gau artako apaldar bakoitza bere etxera joan baino len, galdera au egin zien danei Joxe Bixar`ek: Orain... Urkatuak eta Kattalin`ek bata-bestea aurkitu zuten jakin naiko duzute, noski, eta gero bien artean zer gertatu zan, ez al da ala?.

919. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Katti, Noemi Sherman kaxkagorriaren etxean jarri zan bizitzen, Noemi`k berak ala eskatu ziolako.

920. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0116 Askotan aditu nuen ez dala probintzian beste erri bat au bezin alkarturik, eta egiaz, ala izan bear du.

921. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0094 Ta ala omen zion deabru maltzurrak - Pozik zeudek etxe ontakoak seme bat izan dutelako; ez ditek asko uste ni emen nagonik ta zertara etorri naizenik.

922. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0137 Ala omen zion baserritar arrek: Ez da erbi zakurra, ezta eper zakurra; e eta arratoi akurra; alaz ere lan ederrak egiten dizkio nere lagunari.

923. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0054 Ala zion batek: Iritxiko zala munduan garai bat, zarrak geiago zeudena, gazteak baño.

924. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0115 Nere erantzuna: - Bertsolariak, ia oraintxe arte, nork bere erriko izkuntzan kantatu degu, ta guk ala jarraitzeko asmoak ditugu.

925. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0049 Ala zion: Billabona`ko seme dan eta azkenengo ogei urteetan Ameriketako Miami`n apaiz-lanetan jardun dan Don Migel Arrillaga`rekin egindako alkar-izketa.

926. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0093 Ala, urrengo goizean esan diet mutillai, eta aietako bat, nere errikoa, Juan Elustondo, gaur Ernani`n bizi dana, or bereala prestatu zait, onela esanaz: - Iñaki, gaur gabean, nai badek, nik lagunduko diat txerri oiek ekartzen.

927. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0093 Eta ala egin genduan.

928. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0093 Ala, arek ezer etzekiala egin genduan lan ori.

929. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0136 Ala, beintzat, gaua lur-zuloak egiten igaro degu, eta egunsentian frente ingurutik atzeratu giñan.

930. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0124 Iñori egunonik eman ere egin gabe, hala esan zien aita-semeeri: - Goazen aurrera!.

931. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0166 Beretarren bihotzetan lasaitasuna sortu nahiean bezala, hala esan zien: - Zoritxarreko bide madarikatu horrek egingo duen ondamendiaren ondoren, ikulluan ditugun lautatik hiru ganadu kendu beharrean izango naiz.

932. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0242 Jaungoikoak ala naiko zuan da nik ezin ezer egin.

933. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0087 Ramoni ala itz-egiteko, nork zirikatu ote zidan mingaña?.

934. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0076 Eta, zemaika etorri zeran ezkero, nik ere ala egingo dizut.

935. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0117 Sarreran txorakeri batzuk egin ondoren, erdikoak, bertako epailleak alegia, ala esan zion; - Ire erriko epailleak biali dik bere erantzuna: egia dala gizona il uala, baña ere burua salbatzeko.

936. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Sasieta diozu? Aterako diozkala uste det alkatiak sasiletraukeriak, eta ala bear ere, gabaz ardoz bete-bete eta moskor-moskor eginta, erriko etxepeko parola apurtzen duanak.

937. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa urruz 0036 - Au da, Don Kaskar, gure bizitzaren erdia, beiñ baiño geiagotan oeratu gera, urrengo goizeko gosaria non izango degun jakiñ gabe, baiño ez eskatu gabe eguneroko ogia; eta ala, gosea zer dan oraindik eztakigu, bada nunbaitik ere beti, zor edo lor, inguratu degu.

938. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0023 Illunabar batean ala esan zioken Txorik amari: (...).

939. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0130 Bein ala esan zioken: - Ondo ezagutzen al dituk oiek?.

940. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0025 Baña ala zala berak esan ziguken.

941. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0056 Espetxeko janarekin bakarrarekin an ala iraungo zuen gizonik ez dek jaio.

942. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0056 Dranguka-dranguka etorri ta ala galdetu ziguken: - Zuek Donosti`tik omen zatozte. Ala esan zidatek.

943. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0087 Onek ala zioken: - Sendagai oiek erosi nai ditunak, aukera bazeukak ekonomatuan.

944. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0229 Ala ote da, ordea?.

945. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0229 Ta ala egitan izateko, naitanaiez, gu ezagutu, eta gugandik urre egon bear.

946. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0024 Zuek alper utsak zeratela, ederki ikusi dezute oraintxe... Ezta ala?.

947. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0619 Eta biotzean azkure sortu zioten, aren soiñekoen urre-itxurek; eta kilikan jarri zuten aren olerkiek, bakoitzarenak ogei kopia-ale banatzen zituan-ta; belarrietara ere eldu zitzaizkion aren ekintzak, ark bere buruaz esandakoak, eta, azkenik, infernuko etsaiak ere ala erabakia izango zuan-ta, arengana maite-mindurik gelditu zan, ark onenganako eske-asmorik artu ere baiño leen.

948. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0080 Gaur, ala bearturik, geiago mugitzen dek txanpon bat legez irabazi al izateko, ta askotan legerik gabe ere.

949. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0197 Elizkizun oyetako batera bein joan zan Luis eta, Yon ala jantzirik, alako gizaseme aundien artean eta, batez ere, inglesez abesten ikusteak grazi aundia egin zion.

950. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. oñatibia 0028 Ala nai-ta-ez erbestera alde egin bearrean aurkitzen zan.

951. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0074 Ala, Orleans Berri'ko jauregi eder aien areto bikaiñetan dantzaz-dantza eta jaiez-jai emetasun goxoan bizitzea baiño atsegiñago izan zitzaion beti, Europa'-ko ikasketak bukatu zituanez gero, bere aitaren ontzietan itxasoz-itxaso edo Luisiana'ko zelaietan basoz-baso laisterka zaldiz ibiltzea.

952. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 Ala, bere emekeri guztia erabilliz, erarik txukunenean egon zan beta luzean aien izkera xamurrak entzuten.

953. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 Ala gertatu ere gertatu zan.

954. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0100 Don Pedrok ala esan zidan: -¡Pobre hijo! Se va a volver loco con tus cartuchos.

955. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0100 Ala, oieratu giñan. Urrengo goizean jarri degu amaren posturara Juanitak eta biok.

956. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0100 Ala, andik egun batzuetara sarjentoari esan nion: - Biar joango naiz; etzidamu gauerako etorri.

957. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0186 Ala, arekin pasa giñan.

958. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0106 - Joan zanean atsegiña unan. Etorri ere, ala egin den - erantzun zion Joxepak.

959. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0106 Aundi xamarra gorputza, ari ala tokatzen zitzaion-ta.

960. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0202 Afrika'ra zijoala, ala esan zion neskaren lengusuak: - Bai. Larros ederra dek. Baiña atal lilluragarrien artean arantzak ere ez al ditu edukiko?.

961. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0017 Baiña nik badaukat itxaropena, gure guraso ta senideak guri laguntzen digutela zeru goitik, gero alkarrekin bildu gaitezen. Ala gerta dedilla.

962. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0017 Obligazioa zala ura egitea illean bein, guri ala esaten ziguten.

963. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0038 Esaten digu ez arrotzeko,
obego dala umilla,
iltzen geranen etor dedilla
gure animaren billa,
besterik ez det nik desiatzen,
ala gertatu dedilla.

964. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0063 Eta ala egin genduan, oso gutxi pagatuz.

965. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0073 Zeruan egon ditezela danak gure zai. Ala bedi.

966. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0101 Ni geroztik asko gogoratzen naiz bi gizon aietzaz: Joxe Anjel, zeruan izan dedilla, eta Joxe Irizar`ek urte askoan osasuna ta pakea izan dezala. Ala bedi.

967. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0122 Ala atera omen zuten.

968. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0143 Eta etorri zanean, astoa palta ta ala dio anaiari: (...).

969. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0164 Ala, joan nintzan borondate osoarekin, eta saltzailleak esan zidan zer iruditzen zitzaidan: ainbeste erralde bazala bei ura edo ez zala.

970. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0185 Beste munduan ikusiko degula, bizi gaitezen itxaropen orrekin. Ala bedi.

971. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. begiristain 0029 - Pedro-k. Beraz, nola artu bear da Pedro apostoluak diona, espetxetik aingeruak atera zuenean: Orduan Pedro-k bere senera biurturik, ala esan zuen: Oraintxe dakit Jaunak bere aingerua bidali didala, Erodes-en eskuetatik eta judutar erri osoaren ikusmiratik atera nindezan?.

972. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. arana 0077 Gure baserritarrak izan dira, ta oraindik ere ala dira, jolas onen maitale aundienak.

973. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0085 Alaz guztiz ere, ordea, Sabin etzan aspertzen bere eginkizunean, gogotsu jarraituaz bere ekiñari; eta ala, amaika urtetan Bizkaia`ri egin zion itxarkun eragiña, arrigarria izan zan.

974. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0182 Nolanai ere, bizikera ala izanik... bizilegeak dakar: ongarria artu ta kaltegarria baztertu edo uxatu.

975. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0189 Euskeraren osasunak ala eskatzen digu; eta euskeraren osasuna... Euskalerriko ONA da.

976. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0035 Ala gertatu zan 1823 garren urte artan frantzesok Fernando VII Errege alkian berriz altxatzera eldu ziralarik.

977. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Bilbo`ko Udaletxeari ala eskatu zion eta onen baimena izan ta gero Tolosa`tik etorri arazi zuan.

978. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0096 Eta, besteak beste, ala dio: .

979. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0012 Ala, irakurri eta berriketa-aldi bat egin ondoren, etxera abiatu nintzan, idazki oiek nerekin nituala.

980. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0013 Baiñan Españia`ko gobernuaren buru egiten zuanak, Leopoldo D`Donnell jeneralak, ala nai izan omen zuan, politikaalderdiak zerabilkiten naspilla baretu eta españitarrak abertzaletasunez berotu ta batu zitezen.

981. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0002 Ala balitz, 1493`garren urtean jaioa bear luke.

982. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. oñatibia 0023 Ala, Beljika`tik asi ziran eta an 18 jai-aldi oso eman zituzten; beti garaipen arrigarriarekin.

983. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. oñatibia 0024 Eresoinka ren azken irudia emateko, zer egokiagorik Agirre Lendakariak Olaizola zuzendariari idatzitako eskutitz baten mamia agertzea baño? Ala dio: .

984. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0306 Ta euskera ikasi ta aztertu ziarduela Hondarrabia`ko emakume batekin ezkondu baizan, beste iñungo izkera baiño emengoa ikasteko aukera obea izan zuen eta ala egin zuen.

985. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0016 Izena ere ala, arriz izaten bait zuten: Etxarri, Arretxe, Arrese....

986. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: pastor izuela (1780-1837). ezkioko ta segurako itxuak 0019 Ala, agiriak ixilik daude Agustin ori non il zan.

987. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0111 Senar-emazte auek alkarrekin diferentzi aundia izan bear zuten urtean, itxura ere ala omen zuten da.

988. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0010 Onek ala pentsatu zuan orduan bere artean: - Emen eztago gauza onik oiekin!.

989. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0012 Ala, Txirritarekin ere bertsotan jarduna zan Iturzaeta.

990. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0012 Euskalerria guk uste baiño zabalagoa ez al da? Ala deritzaigu.

991. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0094 Lanbideak ala eskatzen zielako egiña.

992. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0275 Ala eskatzen bait-du, noski gaur eguneko paper-gintzaren indarrak.

993. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0079 Ala da liburutxo onen joskera.

994. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0023 Beraz, hemendik ondoriotzat jo dezakegu, hala denik esateke, Engrazi hil ondoren hots egin ziotela, eragozpenik haundiena hau izan baitzitekean.

995. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0065 - Auspo aundia da ori...! - Bai, ala da.

996. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0043 Ala dio Pio Baroja`k.

997. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0012 Ala ba`litz, Prehistorirako bideak galduko giñuzteke betirako.

998. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0069 Ala dio Joxe Mari San Sebastian, Latxaga idazle trebeak, olerki-girozko esakun ontan: Xiberoko Maskaradak, Euskalerriko urtearen berritzea ta gure udaberria dira.

999. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0315 Ikus ditekenez, debekua gau-ikuskizunei bakarrik zegokion, da ala, 1776-an, Tolosako Udalak San Juan egunez xexenak izatea erabaki zuen.

1000. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0363 Eta IJITUEN KONTRATUBA ETA EKONTZAko azken-zortzikoan, ala dio:(...).

1001. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0100 Etzaio iñor Iruña'tik edo Diputaziotik laguntzarekin urbildu ta apaiz onek, ala dala, ere, gaur arte iraun.

1002. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0031 Apaizgai ttikia ikustean, ala esan zuen euskeraz: - Ataungo frutue.

1003. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0083 Baiña 1832-ko urrillean Ikus Ricciotti, Vida de Jesucristo, n. p. 152 , Schleiermacher-i gogoak eman zion hori ez zela ala esatea; Papias-en itzak beste idazki bati buruz direla esanak.

1004. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0083 Eta hori ala dela ikusteko, Papiasek berak Markosi buruz esan diguna ber-ikusi besterik ez dago.

1005. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0144 Baiña hori ala izanik ere, segitzen ote da ortik Maguen etorrerarik ez zela gertatu? Baitezpada ez, beintzat.

1006. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0144 Eta hori ala bada, Jainkoak, bide egokiren batez, ezin adierazi zezaieken jentillei esperantza hori bete zela?.

1007. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0387 Jainkoak doarik, eta berak bere nai utsarekin ala nai izan zuelako, erri au autatu zuen beretzat, nazio guztien aitzinean bere testigu izan zedin.

1008. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0350 Baiña, naiz ori ala izan Klemente VIII`a gizon ona zala eta Aitasanturik onenetakoa izan dala esan bearrean gaude.

1009. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0350 Ori ala ba da, gizakumeak ez du askatasunik esanaz amaitu zuan Jon Kalbin`ek, grazia ta askatasunaren arteko korapilloa.

1010. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0020 - Israeldarrak, batez ere Ejipto'n, morrontzape gogorrean bizi izana ta geroko askatasuna, oiñarrizko mezu sakona duten gertaerak dira ta erraz ulertuko du mezu ori gaztetxoak: gizon-emakume guztiak jatorrizko morrontzape sakonean bizi dirala berenez, eta ala irauten dutela, Jainkoak askatzen ez dituan bitartean.

1011. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Gaur, sorginkeria dirudien zerbait dakargu, baña ez da ala; egi utsa baizik.

1012. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 - Sabel-aldeko oñazeak arintzeko batez ere emakumeen illeroko-oñazeetan jinebra edaria edatea ona dala diote; ez da ala; askoz obea da, arin xamarreko soinketa edo sabel-aldiko soinketak ejerzizioak egitea.

1013. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0020 Diacrónico itzaren kontrakoa SINCRONICO izango litzake; eta ala deitzen zaio BATERA (une berean) egiten dan gauzari.

1014. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0063 Carnegie'k ala dio: Bidalgo edo korreos lantegi batean, eskutitz bat zertifikatzeko txandan zai nengon.

1015. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0063 Leiatillan zegon gizona, nekatu itxuran zegon eta nere buruari ala esan nion: Gizon au zerbait alaitzeko zer egin ote dezaket? Beretzat atsegin dan zerbait esan bear diot.

1016. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0063 Baiña, zer? Bat-batean, bere buruko ille ederra ikusi nion eta nere txanda etorritakoan ala esan: - Zeñek izan dezaken zuk bezain ille ederra?.

1017. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0063 Burua jaso, eta arrituta, baiña irripar gozo batekin ala erantzun zidan: - Bai? Ba, orain baiño ederragoa izan det!.

1018. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0063 Une batean izketan egon ondoren, agurtzerakoan ala esan zidan: - Geiagok ere gauza bera esan didate....

1019. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Beste gertakizun au ere, bear ba'da, uskeritzat joko dezu, baiña ikus: Bein, Radio City'ko lankide bati, Henry Souvaine'ren idaz-gelako zenbakia eskatu nion eta abots argi ta patxara onean ala erantzun zidan: - Henry Souvaine... (itxoin-aldi baten ondoren)... 18'gn. bizitza... (beste itxoin-aldia ta:)... 1.816 zenbakia.

1020. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Presaka, igo-gaillura joan nintzan, baiña atzera etorri ta ala esan nion: - Ain egoki erantzuteagatik, zorion.

1021. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Rossetti poztu zan eta bere baitan ala esango zuan, dio Carnegie'k -: Nere duintasuna ta olerkien bikaintasuna era ontan goraipatzen dituan gaztea, nai ta nai ez, azkarra ta bizia izango da.

1022. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Ala, errementariaren semea bere idazkaritzat artu zuan eta beren lantoki berrian ezagutu zitun garai artako idazlerik ospetsuenak.

1023. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0065 Lege-gizon onek bere baitan ala esan omen zuan: Nere itzaldiko gaiaren bearra, nere izeba zar onekin ikustatu bear det.

1024. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0065 Etxean sartu ta inguruak ikusten ari zala, ala esan zion:
- Etxe au, 1890 inguruan eraikia da; ez al da ala?
- Bai! - erantzun zion izeba zarrak.

1025. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0065 Etxe au, aspaldiko oroimenak gogoratuz eta zorionez beterik ala jarraitu zuan, gure ametsa zan.

1026. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 Britania Aundiko Disraeli gobernari ospetsuak ala zion: " Gizon bati bere buruataz itz egiozu ta ordutan zuri entzuten pozik egongo da.

1027. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0075 Ala, zortzi urte geroago, or ditugu berriro erromatarren aurka guduan ilergetarrak, suesitarrak eta jazetarrak, (-196).

1028. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0059 Miserere ori ala dio Izurrategi jaunak opera bat besterik etzan.

1029. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0186 Oni gagozkiolarik, ironbira duten eztiak, eskuarki orrieztitzat iotzen dira eta ixterbira dutenak, erabat ala ez izan arren, loreztitzat.

1030. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0245 Alkarte Militarrak ziran Españi'n egiazko gobernua, Laterriaren nagusi bakarrak, eta ala jarraitu zuten Primo de Rivera'ren denboran, eta ondorean ere Errepublika sortu arte, eta ala jarraitu nai izango dute Errepublikaren denboran. ¡Ez zegoan Balmes begira!.

1031. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0355 ORO - Hala-biz. (Xutitzen dira).

1032. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0011 Joab: Bai, hala entzun diat: handizki baztertu omen da Saul, Jaunaren nahitik.

1033. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0043 Laurendi - Ala... Ai, urdea, ai urde zikin andoila lodia! konprenitzen dut bai orain!.

1034. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0005 Nik ez dut desiratzen, nehori makurik
Nola diren manerak, erraiten bakarrik
Hala ahal duenak, ez duke hobenik
Nun behar ginuke jan, ez balitz otelik.

1035. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia m. courougnon 0010 Odolaz
ez
ziren
hala.

1036. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0172 Ala, ba, ni sortu nitze Mezkiriz-ko barride batean Txorrondo deitzen den Arakiñenean.

1037. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0172 Niri ala egin zirate, eta zarrena nitzen bezala, bateioko aitetxi eta amatxiak izan zire, nere aitein aite eta amaren ama.

1038. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0172 Etorri zenean denbora ala erran omen ziote: Gaur dagonilaren laua, gaur badugu gizon izen anitz, baño andre batena bakarrik eta izen ori eman zaio: Perpetua da eta ori da eraman biar duena.

1039. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0172 Perpetua da eta ala deitu bear zaio.

1040. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Ala juan nitze asto gañan.

1041. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0041 Baina gero pentsatu zuen, neskatxa ez ote zen izanen, berak ezagutzen eta estimatzen zuen gizon prestu baten alaba, eta hala baldin bazen, ezin kausa ziezakeon hari, neskatxa fraide guztiei erakusteko lotsarik, eta lehenbizi erabaki zuen, nor zen jakin behar zuela, gero epaituko bait zuen haren kondukta; eta honela, sekretu handitan, gelara hurbildu zen, ireki zuen, sartu zen eta atea hertsi zuen.

1042. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0068 Gauza hauk entzun zituenena, hala jakin zuen andreak beste zenbait dama bera bezain zuhur, bazirela, nahiz eta noizean behin inor behaztopatzen baldin bazun, eta gogara defendituko zuen bere hitz ederrez Herkulanoren emaztea; baina besteak maiseatzen baldin bazituen bere ongira etorriko zela oharturik, honela hasi zen mintzatzen: Halaxe da mundua! Andre horren santutasuna ez da laudatzekoa!.

1043. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0122 Jainkoak trista beza hura nik alegre egon nahi dudan bezainbat; osagarriz baldin banengo, ezpainago hala, jaikiko nintzateke, eta hainbat ukabil-kolpe emanen neraukeo non erdibiturik laxatuko baunuke.

1044. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0102 Eta hemen ikhusten duzun ubide hau, Spinolarei ta Singelrei bitartean egun zaharretan segitzenago zuen Merkhaturaino, eta Gubernuaren Jauregiaren azpian iragaiten zen, eta hortakotz lehenago Uretako Hala izena emaiten zitzaion.

1045. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0012 - Ken hakit hortik Kaiet, ez bahaiz presatua, ni hala nauk ez diat usaiarik bigarren zerbitzuan jateko!.

1046. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0040 - So egizu hori, haur zirtzil horik ez dute gehiago konpletzarik; aise uzten dute atso zahar bat zutik! Ez dela hala jauna?.

1047. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0066 Luhusoko errienta zen naski. Hala iduritu zautan.

1048. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0029 Hori hala bada, halabiz! Hala ez baldin bada, halatsu!.

1049. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0140 Hori hala bada, halabiz! Hala ez baldin bada, halatsu!.

1050. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskera 1978 0583 2. adberbioak: hula, hola, hala.

1051. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0028 Eta hala da, boz guziaz eta bihotz guziaz egina delarik.

1052. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0113 Bizkaian aipagarriena, MOGEL da lehenbizikoa; Juan-Antonio idazle nagusia, bere illoba Jose (hala argiago izena Juan-Jose baiño, Juan-Antonio izenarekin ez nahastekatzeko) eta Bizenta baino bi maila goragokoa segurki, idazle gisa, bai eta adimenaren aldetik.

1053. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0113 Baina, bere adimen-dohai guztiez lagundurik, PERU ABARKA nobela idatzi zuen; eta hala gelditu da, gure literatur guztian idatzi den liburu ederrenetariko bat; ez bakarrik izkuntza biziaren aldetik, bi giza-eredu edo tipo pintatu zituelakotz baizik.

1054. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0113 Irakurle jendeak, Peru-ren aldera botatzen oi du begia, prestutasunaren karietara, baina uste dut autoreak maiteki azaltzen dituela Maisu Joanen barrabaskeriak, eta begikoagoa egiten duela, bere lotsagabekerien artean, Peru zintzo eta zuhurra baino; nik beintzat hala uste.

1055. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0116 XVI g. mendean, DECHEPARE (forma hau Etxepare baino ezagunago da, eta hala ezta deitura huntako beste bi idazleekin nahastekatzen), ETCHEGARAY, Pastural baten egile garaztarra, eta SANCHO de ELSO nafarra aipatzen ditu.

1056. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0007 Geienak Konpostelako Santiagora zezinak zirela; eta beneditinoek bazutela bertze eliza bat Zilbetin eta erri onen izena eldu zela Ixil beti-tik, zerengatik ala egoten zire benediktinoak isilik beti.

1057. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0028 Arropan puntillek edo hala paratzen zire.

1058. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0096 Girixtino onak ziren, ez hala apeztiarrak.

1059. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0134 Bainan hala behar-eta, ni ez liburutegietako garratoina.

1060. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0133 Alor honetan dudarik gabe egokiena Euskalzaindia da eta hala behar luke izan (egintza hauetarako bere laguntzaille guztiekin; hala-nola Principe de Viana Nafarroarako).

1061. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak r. idiart 0110 Gero bera, lagunekin ostatuan gertatzen zelarik, apairua bururatzean, ordaintzea gutiz gehienetan bere gain hartzen zuen, eta diru parte on bat zerbitzariari uzten: moltsaz ez balin bazen aberats, bihotzez hala zen.

1062. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0044 Guk ez dakigu gauza nola zan:
goibelduta bai laiñua,
askotan ala entzuten degu
ba-dala trumoi soiñua.

1063. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Hala behar duten sare publikoko instalazio eta eroanbideak kokatu ahal izango dira lurzoru honen gainean.

1064. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Instalazio hauek lurpekoak izango dira lehenespenez, airekoak ere izan daitezkeelarik hala behar izanez gero.

1065. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0012 Hala hautatuz gero, Iparraldeko lursailaren transformadore propio baten instalazioa baimenduko da bere barnealdean.

1066. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Jabetzaren ikuspuntutik, separaezinak izango dira, eranskin gisa, eraikin bereko etxebizitzetatik lehen kasuan, eta jabekideen komunitatetik bigarrenean, hala jasota geratu behar delarik obra berriaren notari deklarazioan, eraikinaren jabekidetza arauetan, salerosketa eskrituretan eta Jabetza Erregistroko inskripzioetan.

1067. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Elkarte hornidura, esparru publikoetarako zuzendutako zoluaren edo eraikinaren erosketako edo, hala denean, ondare publiko urbanizatu eta eraikiaren berregokitze lanen egiketako gastuei aurre emateko diru laguntzak eskatzen dituzten eta zeinetan Birregokitze Bateratua Eremua (ARI) espedienteak hasi diren, 5.000 biztanletik beherako populamendudun Arabako Lurralde Historikoko Udal haiei edo udalerrietako Gune Historikoen Kudeaketarako Sozietate Anonimoei laguntza izendatzeko deia onartzea, helburu honekin Arabako Foru Aldundiaren Aurrekontu Orokorretan, 60.12.731 Partida, izendatutako 53.360.000 pezetatako fondoaren kontura, jarraiango oinarrietan jartzen den baldintzen eta prozeduraren arabera ELKARTEKO HORNIDURA EDO ESPARRU PUBLIKO BEZALA ERABILTZEKO ZOLUAREN EDO ERAIKINEN EROSKETARAKO ZUZENDUTAKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRIAK.

1068. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0003 Hala denean etxebizitza lurzati askea (ez bildua) ez da inoiz jarraiangoak baino txikiagoa izango: - Eraikinik ez badauka: 1.500 metro karratu.

1069. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Batera dauden titular desberdinak, hala gertatuz gero, Jabetza Horizontalari buruzko Legearen arabera jabe erkidegoetan elkartu beharko dira.

1070. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 4. - Esleipen-hartzaileak eta pabiloiaren jabegaiek Aldundiaren Zerbitzu Teknikoei hondar-uren arazketa eta isurketarako eta ke arazketarako egiten dituzten proiektuak aurkeztuko dizkiete eta, Korporazioak hala eskatzen duenean, instalazio horiek akatsik gabe kondizionaturik daudela frogatu beharko dute.

1071. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Halaber, haren gain izango dira eskualdaketa zergapetzen duten zerga guztiak, Gainbalio zerga barne, hala balegokio.

1072. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Aplikatzeko prezioa metro karratuko 25.000 pezetakoa izango da, igarotako denboran izan den kontsumorako prezioen indizeaz gehituta, hala gertatuz gero.

1073. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Batera dauden titular desberdinak, hala gertatuz gero, Jabetza Horizontalari buruzko Legearen arabera jabe erkidegoetan elkartu beharko dira.

1074. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 4.- Esleipen-hartzaileak eta pabiloiaren jabegaiek Aldundiaren Zerbitzu Teknikoei hondar-uren arazketa eta isurketarako eta ke arazketarako egiten dituzten proiektuak aurkeztuko dizkiete eta, Korporazioak hala eskatzen duenean, instalazio horiek akatsik gabe kondizionaturik daudela frogatu beharko dute.

1075. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Halaber, haren gain izango dira eskualdaketa zergapetzen duten zerga guztiak, Gainbalio zerga barne, hala balegokio.

1076. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Aplikatzeko prezioa metro karratuko 25.000 pezetakoa izango da, igarotako denboran izan den kontsumorako prezioen indizeaz gehituta, hala gertatuz gero.

1077. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 5gn. Ez sinatzailea ez eta, hala denean, ordezkatzen duen enpresa, ez daudela Administrazioarekin kontratatzeko indarreko legeriak ezarriak dituen ezein mugapen, ezgaitasun nahiz debekapenetan sartuta eta hura ireki, ezarri eta funtzionamenduan jartzeari buruzko arautegia betetzen dutela (azaroaren 28ko 86/2.528. Erret Dekretua).

1078. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 5gn. Ez sinatzailea ez eta, hala denean, ordezkatzen duen enpresa, ez daudela Administrazioarekin kontratatzeko indarreko legeriak ezarriak dituen ezein mugapen, ezgaitasun nahiz debekapenetan sartuta eta hura ireki, ezarri eta funtzionamenduan jartzeari buruzko arautegia betetzen dutela (azaroaren 28ko 86/2.528. Erret Dekretua).

1079. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 5. Ez sinatzailea ez eta, hala denean, ordezkatzen duen enpresa, ez daudela Administrazioarekin kontratatzeko indarreko legeriak ezarriak dituen ezein mugapen, ezgaitasun nahiz debekapenetan sartuta eta hura ireki, ezarri eta funtzionamenduan jartzeari buruzko arautegia betetzen dutela (azaroaren 28ko 86/2.528. Erret Dekretua).

1080. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 5. Ez sinatzailea ez eta, hala denean, ordezkatzen duen enpresa, ez daudela Administrazioarekin kontratatzeko indarreko legeriak ezarriak dituen ezein mugapen, ezgaitasun nahiz debekapenetan sartuta eta hura ireki, ezarri eta funtzionamenduan jartzeari buruzko arautegia betetzen dutela (azaroaren 28ko 86/2.528. Erret Dekretua).

1081. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0007 52. art. Gutun itxi eta sinatu baten barruan, mahaiko lehendakaritzak, hala nahi duten kide eta eskujartzailez lagundurik, Hezkuntza Zerbitzuari aktak, hauetan aipatzen diren agiriak, botuemaleen zerrenda zenbatua, balioa ukatu zaien edo galdapena sortarazi duten txartelak, erabilitako zentsu zerrenda, eta eskuhartzaile kreditatuen zerrenda emango dizkio.

1082. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Hemendik aurrera, ordea, deitu ere Bertsolari Eguna deituko zaio, hil honen 9an Bertsolari Elkarteak hala erabaki zuelako.

1083. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Hala diote, adituen esanetan, Galileoren ondorengo astronomi aurrerapenik haundiena izan daitekeela.

1084. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Hala ikusi zen joan den asteazkenean ospatu zen negoziazioari buruzko mahainguruan.

1085. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Urertzean jaio den umeak betidanik ikusi ditu ontzietako eskifaiak besoz beso uztartuak eta batuak sarea erria eta ala.

1086. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Hala izaki, garai hartako azken asto lasterketa arrakastatsuena suertatu zen.

1087. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Zibilizatua da, zuk hala deritzozu behintzat, unibertsitateko estatutuen aurkako jokabideaz guk betetzen ditugun plazak konkurtso publikora ateratzea.

1088. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak r. etxezarreta 0001 Hala, guztiz da normala euskaldunez hizketan ari garenean Euskal Elkarte Autonomoko hiru Lurralde historikokoetaz lasai aritzea nafarrak eta ifarraldekoak guztiz alde batera utziz.

1089. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak r. etxezarreta 0001 Edo politikoki abertzale definitzen direnetaz edo halatzat jotzen ditugunetaz aritzea, abertzale listoia komeni den lekuan eta altueran jarrita, gainerantzeko euskal hiritarrak ahaztuta, gainera espreski ahaztuta esango nuke nik.

1090. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ibai-ertz 0001 Kastellanoak ala esaten zuten: .

1091. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ibai-ertz 0001 - Jarrai orrelaxe zuen gogoa ala bada.

1092. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Au da nere galdera: Erretegi`k ala jokatzen dula, nor da gaur ondo jokatuko dunik?.

1093. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Urte betez txapela gendun Amezketa`n, ala jarraituko zun zenbaiten ustetan.

1094. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Txapelketa ontan, ala nai duten aizkolari guztiak artuko dute parte.

1095. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Alemani, iskin batetik bestera autopistaz pasea nago, bear bada an ere ez dira danak ala izango, baiña inguru aietan ikusten da pagadi ederrik.

1096. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Aurreko idazatietan esandakoak ondoren esaten den modura egiaztatu beharko dira: 1 puntukoa: 1.- Baimen-Jabe agiria edo azken ordain-agiria aurkeztuz eta 2.- eta 3.- puntuetakoak, dirua bankuan sartu edo, hala balegokio, ordaintze-epea luzatu izana egiazta ditzaten aitorpen-idazkiak eta agiripaperak aurkeztuz, beti ere horiek arauz aurkezteko epea eskea egin eta jarraiango 12 hilabeteetan bukatu izanaren baldintzapean.

1097. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 - Sailaren Tegi, Zerbitzu edo idazguetan egin daitezen ihardunez arduratu eta, hala badagokio, horiek onartzea, norbanakoek edo Sailaren menpeko ez diren erakundeek suztatutakoak izan daitezenetan.

1098. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 D) Enpresek aurkez ditzaten urteko diru-ezarketa egitasmoek urtean 100 miliotako dirulaguntza itzuli beharrik gabekoa izango dute gehienera E.H.A.E.aren gizarte-ekonomiazko eta estrategiazko garapena bultzatzeko garrantzi berezia izan dezaten kasuetan muga hori gainditu ahal izango da, Industria eta Merkataritza-Sailaren ekimenez Egitarauaren batzordeak hala erabakiz gero.

1099. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 Industria eta Merkataritza Sailaren ekimenez Egitarauaren Batzorde Eragileak hala erabaki dezanean.

1100. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 2- Gizarte Segurantzaren Nekazal Erregimen Berezian altan egotea eta, hala izanez gero, Hustiakuntza eta Ihardueretarako legez ezarritako erregistroetan inskribaturik egotea eta landare nahiz abere-osasunketa arloetan indarrean dauden arauak betetzea.

1101. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 ERABAKIA, 1989.eko abenduaren 1ekoa, Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomi Garapenerako Sailburuarena, Bilboko Zuzentza Jauregirako Aurreproiektuak eta, hala izanez gero, obrak egiteratzeko proiektuaren idazketa Kontratatzeko Lehiaketaren ebazpena argitaratzen duena.

1102. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bilboko Zuzentza Jauregirako Aurreproiektuak eta, hala izanez gero, obrak egiteratzeko proiektuaren idazketa Kontratatzeko Lehiaketarako deia egiten zuen 1989.eko martxoaren 2ko Aginduan (1989.eko martxoaren 10eko EHAAko 48. zk.) xedatutakoaz bat etorriz, gero 1989.eko maiatzaren 30eko Aginduz aldatua izan zena (1989.eko ekainaren 2ko EHAAko 104. zk.), deialdiko Bostgarren Oinarri-arauan ohartemandako Epaimahaiak, ezarritako prozedurari jarraituz, bukatu du Aurreproiektu sarituen hautaketa.

1103. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 - Bere ekonomi, finantza eta teknika gaitasunaren zuriztagiriak aurkeztu behar izango dituzte lehiatzaileek edo, hala badagokio, eraikuntza egin behar duen enpresak obra kontratisten sailkapenean erabilgarri den araupidetzari jarraituz ondoren aipatzen diren Talde eta Azpitaldeetan sailkapena lortu izanaren zuriztagiria.

1104. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Batzar Nagusirako gai zerrenda ondorengo hau izango da: 1.- 1989ko abenduaren 31n itxitako Ekonomi ekitaldiaren Txostena, Balantzea, Aurrekontua Kitatzeko Kontua eta Kudeaketa eta Diruzaintzaren Kontua eta lortutako gaindikinaren banaketa, aztertu eta, hala badagokio, onartzea.

1105. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 5.- 1990erako Ohizko eta Aparteko Aurrekontua onartzea eta, hala badagokio, sendestea.

1106. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 10.- Zuzentza Batzordeak, Batzorde Iraunkorrak, Entitateko Kudeatzailetzak eta Zerbitzu Berezietako Batzordeak hartutako erabakiak eta betetako kudeaketa onartzea eta, hala badagokio, sendestea.

1107. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Lehena: Behin betirako onarpena ematea Zumarragako Udal Planeamenduaren Arau Subsidiarioetako espedienteari, akordio honetako bigarren atalean xedatutakoa salbu, ondoko zehatazpenekin: - Detailezko Azterketa bat elaboratzeko beharra kentzea zehaztutako garapeneko agiria beharrezko deneko eremuetan, hala dagokionean tresna horiek ezarri beharko duten erabakia bait da.

1108. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Hala bada ala ez bada ere, beste literaturgintza batzutan gertatu ohi denez, sariaren eragina nabarmena izan da liburudenda bat baino gehiago geratu da Obabakoen alerik gabe azken egunotan.

1109. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Eta nik erantzun behar nuenean, hala, iritsi naiz plaiara esan zuen.

1110. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Baino nik su-bola hari ile luzea bezala ikusi nion, dama aurpegia zeukala pentsatu nuen... Niri gertatutakoa da. Hala bada ez bada....

1111. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. azurmendi 0001 Hala, marketingaren eskariei gogozko baietza emanda, etengabe luzatzen da berak inork baino hobe ezagutzen duen biragunez beteriko bidea argitzen.

1112. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak lab 0001 Orixe'k ala aitortzen du Lizardi'ren azken olerkiak Yakintza aldizkarian idatzitako lanean garbi adierazten diguna, alegia Ondar-Gorri`ren erderapena Orixe'k antolatu ziola esanez; nere erdera jarri zuala berak baño obeki asmatu nualakoan.

1113. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Hala kontatzen digu bere bertso batean:
Mendi hortantxe artaldetxo bat
guke izaten genduan
gazte denbora hor pasia naiz
ni aitonaren onduan
leku hoberik zenikan ere
oroitugabe munduan
geroxiore askoz hobe nun
bertan iraun banun
.

1114. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Bigarren punduaz hasi baino lehen, beste pundu batzu aztertzea proposatu zen, eta hala egitea erabaki zen.

1115. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Herriak hala eskatuz gero, bere jokabidea aldatu egin beharko luke eta areago, bere gestioekiko kritikaren zalea izan behar du, kritika hau aldekoa nahiz kontrakoa izan.

1116. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 AITAIDE: Gazte batek bere aitarengandik emantzipatu nahi duenean, hala esaten du: Aita, aide!.

1117. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Hala mintzatu zen atzo Jose Maria López de Letona, Nazioarteko Monetal Fondoaren eta Munduko Bankuaren urteroko asanblada aurrean hitzegin zuenean.

1118. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Abere bakoitzak 400 kilo baino gehiago ez ditu pisatu behar; hala balitz, sobrekarga erantsiko litzaioke harriari, kilo bakoitzeko kiloa.

1119. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Hala esan dute beste sindromeari buruz: Eritasun hori dutenek eritasun lagun dutela bizi izaten ohitu beharko dute.

1120. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Hala irudimena, asmamena, ekintzabidea...

1121. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Eta hala gertatu zen azkenerako, jokatutako saio guztietan garaile irten bait ziren.

1122. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Eta beste jende askok ere hala izan zela pentsatu duela dirudi, oraingoan behintzat Euskadi Irratia antzeko proba bat antolatzera ausartu da eta.

1123. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 - Bai, bai, hala entzun eta besterik ez bada...

1124. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Euskarak lekurik ez duen informazioa indartzen ari da Gobernu Autonomoa, hala pentsatu nahiko ez badu ere; ezen, gure hizkuntzaren kaltetan, beste komunikabideei konpetentzia egiteaz baino ez bait saiatzen kontuz!, konpetentziak kalitatea zirikatzen du-eta, finean ETBk tankera igualtsukoari helduz.

1125. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Hala zioen garai hartan FAO erakundeak.

1126. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Guzti honen aurrean, Udalak, edo haurtzaindegiaren kontra dauden indar politikoek, zerbitzu hau, oso garestia dela eta klase akomodatuenek erabiltzen dutela dio, baina gurasoek ez dute hala uste, eta emakumea etxean, lanik egin gabe mantendu nahi duen jokabide hau salatzen dute.

1127. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Ezta merezi ere ala saiatzen diran animaliak.

1128. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Itxuskeri nabarmena litzake ala ez egitea.

1129. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Eta ez dezaigutela ezan, irabazitako dirua repoblaziotarako erabiliko dutenik zergatik ala izanik ere horrekin beraien hipokresi eta kontradizioa azaldu bezterik ez digute egiten.

1130. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Eskolarik zapaldu gabeko bertsolariak ala aritzea etzan ain arrigarri.

1131. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Andre Txit Argia:
Orotariko Hezkuntza-Legeak, bere bigarren eta hirugarren aldibaterako erabakietan, orain ari diren Ikastetxeak aldatuz edo hala behar izanez gero sailkatuz irakaskuntza-maila berritara egokitu beharra agintzen du.

1132. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Orotariko Hezkuntza-Legeak, bere bigarren eta hirugarren aldibaterako erabakietan, orain ari diren Ikastetxeek eraldatuz edo hala behar izanez gero sailkatuz irakaskuntza-maila berritara egokitu beharra agintzen du.

1133. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Errematean eskuhartzeko, ekonomia-eskaintzaz gainera, eskatzen diren agiri-paperak honako hauek dira: eskaintza-egile edo, hala behar izanez gero, horren ordezkari denaren egiaztagiria, Oihanen eta Izadiaren Euspenerako Zerbitzuaren Bizkaiko Lurralde-Buruzagi Jaunaren izenean erremateari dagokion balioztapenaren % 2koaren behin-behingo gaudimena utzi izatearen egiaztagiria eta, bere ardurapean, ordurarteko Industria-Zergak ordainduta izatearen aldarrikapen-agiria atxikiz.

1134. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 3. Hala behar izanez gero, titulu bat lortzeko edo ziklo batetik bestera iragateko baliokitza- edo egokitzapen-baldintzak ezarriko dira.

1135. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 3. Gizarte-Kontseiluari dagokio, hala behar izatekotan, ikaskuntza horiei eusteko premiazkoak diren aurrekontuzko diru-kopuruak finkatzea.

1136. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m.e. matxinandiarena 0001 Jostailuak, beste askoren artean, bide bat dira (edo behintzat hala izan beharko lukete) pentsamendua garatzeko, kreatibitatea, imaginazioa eta sozializazioa lantzeko.

1137. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. etxezarreta 0001 Hala, inoiz ez dugu esplikatzen asmatzen zergatik jokatzen duten futboleko mundiala Irlandak, Eskoziak, Galesek eta Ingalaterrak nahiz eta jakin zein neurritakoak diren Lady Diren gorputz atal guztiak.

1138. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. etxezarreta 0001 Halako errealitate polit, dotore eta atsegin batean batek ezin du esplikatu sozialismoak zergatik existitu behar duen han, ala hain zuzen, sozialismoa existitzeagatik bizi diren hala.

1139. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. sastre 0002 Joera berriz, tontor horiek ekialdera (SESB eta Txina, gutxienez) zein hegoaldera (India eta Brasil, adibidez) zabaltzekoa izan beharko luke, genioen arazoen globaltasunak hala eskatuta.

1140. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Hala izanik, Tabakozaleen kontrako Talde Aktiboa antolatzeko eskubidea gordetzen dut nirekin.

1141. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0002 Nola leiken galdetuko duzu, baina hala da.

1142. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0002 Eta, adizu, horretxek ondu On bihurtu ninduen neroni, hala derizkiot.

1143. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Eta ala esan omen zion: - Diruak arenak baldin badira, pañueloa ere arena izango da!.

1144. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Intuizioa lagun Kaleko jendeak masajea mekanikoa dela uste du, baina ez da hala; intuitiboa gehiago da mekanikoa baino, nahiz eta teknika batzuk badauden.

1145. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Bustingorriren inguruko zarata, Barcelonak berak ezarritako interesari baino prentsari datxekio kulpa Ezkurrak; hori hala izanik ere, Johann Cruyff Iruñeara dator igandean Bustingorri zuzenean ikusteko amorrazioz, eta horrek nahiko seinale gardena dirudi brometan eta txantxetan iharduteko fitxajeari buruz.

1146. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. arzelus 0001 "Hegoamerika sakonean ezagutu nahi nuke baina bertara joatekotan epe luzerako izan behar, hain bidaia luzea egin ondoren hala izan behar bait du....

1147. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Baina nolabait kazetari edo gidoilari hogei ogerleko hitzak besterik ez direla, eta aipatuko banizkiela haurrei andereño aurrean haiez harrotzea bezala izango zela, eta txartelak eta agiriak erakusteak ez zuela planteatu zidaten problema argituko agudo konprenitu nuen eta hala geratu zen galdera/erantzun lakonikoa.

1148. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0003 Aurten hala zen; segur ez zuen egun horrek estakururik, ez zen izaiten ahal ederragorik.

1149. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0004 Herri guzietan bezala igan dira ongi zenbaitentzat ez hala bertzentzat, alabainan 21 etarik 11 aski baitziren.

1150. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Geroztik hala da.

1151. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Gero, argi konzentratze bat begiek egiten dutela hain segur hala zukek.

1152. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Funtsean, hala nuk, denbora ainitz behar diat leku baten ontsa ezagutzeko.

1153. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ala, onetatik, jai orreitzaz azterketa bat, bear ba`da sakonegia ez, egitea da nire asmoa.

1154. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. arrizabalaga 0001 Portoko egaleta eldu eran, patroiek diñotse Erramon`i ta bapor aldrako lagunei: - Mutillak, ikustozue bandera trapu gorrixe... Eziñ ba urten... Alan ba, ordu batzuk beintzet oge ganien egoteko modue.

1155. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Bera halan egotearen arrazoiak galdetu geuntsazan, eta bere ibilaldia azaldu euskun: Gizon batek amabost mutil eroan zituan Galiziatik Canariasera, lan egitera.

1156. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. uria 0001 - Hala gertatzen duk behintzat literatura normaletan.

1157. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l.m. bandres 0001 Piaget 1929. urtetik aurrera esandako Institutuko (garai hartan hala zen) edo Eskolako (gaurko izenaren arabera) zuzendaria izan zen.

1158. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Edozein bide hartzen delarik ere oso oso inportantea da, eta ikastolen historia erreibindikatiboak hala frogatzen du, gurasoen partaidetzari eustea, hau da, oinarri sozialari.

1159. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 Gauza berbera ez da gertatzen Europa mailan, eta hala diote hauek ere laugarren puntuan: Gehikerien legeztapen hau erabat dago urruti Belkikan, Suizan, eta Jugoslabian antolatu diren legeztapen motetatik .

1160. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Lehenik euskaldun abertzaleok eta espainieraz izan arren (bestalde datu gehienak hala bildutakoak dira), askotan irudimen, susmo eta uste hutsez horrelatsu direla edo eta izan direla edo izan zitezkeela somatzen ditugun gauza eta gertaeren finkamendurako behar ditugun datu ugari eta baliotsuak jaso behar ditugu eta horrexegatik bakarrik ere, merezi du irakurtzea.

1161. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Hala gertatu zen hurrengo goizean, gosaltzeko ezer ez izateak lagundurik, 8-etarako martxan ginen.

1162. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Baiña ala balitz, zabalkundeari esker tresna oiek ezagutu baditugu, berari esker onekoak izan bear gerala esango nuke, eman digun argitasunez bizitza erosotu digulako.

1163. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 0001 Gustoko tokian ala gerta oi da beti.

1164. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 0001 Aukera jarri ezkero, gure indartsutako amarretatik bederatzik ala egingo lukete pixu auekin.

1165. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 Madril`go Gobiernuak ala erabakita, Estadutik ere asi dira diru-laguntzak ematen.

1166. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 Eta idatzi ere ala idatzi dute izparringietan.

1167. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 - Ori dena orrela esanda oso polita da eta ala gertatzen da, baiñan aurrera nola eramaten dituzutezuen asmo oiek? Esate baterako, begiraleak ondo ezita al daude ekintza oiek aurrera eramateko?.

1168. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak