XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Ain adiguritsua izanda, alan, ain otz ta motz andra uren bat artzeko, ezagun eban bere izatea oso aldatuta eukana.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0009 Alan izan bedi.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 Alan jango yuagu, baña kartzelan sartuko gayoezak; eta nik, lotsarijen ganian, etxerako bidia galduko yuat.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0180 Gizon batek, alan ikusita, esan eutsen: - De gûena sus habeis escapao.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0107 Bardin, Jaungoicoaren urrengo, gurtu biar doguzala berarizco gurmenaz, Mariya Birgiña guztiz santia, ta santu guztiyac, baliyetaco euren bitartecotasunaz, jarizteco Jaungoicoagandic erruquitasuna guretzat, ta alan gurtu biar doguzala Cristo gure onaren irudi,(...).

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0135 Alan Adan, gure lenengo gurazuac, bere sayetz azurraz eguinico Ebari, onen sendagarritzat, deitu eutzan laguna.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Norbere lurretik kanpoan billatu ezkero, naiz da errian agurrik egiñ ez, arpegi ona ipinten jako erritar bati, ta alan, Mañasik eta Indianoak, guztizko arrera ona egieutsien alkarri, ta biak, bata itaunga ta erantzuten bestea, Arranondoko gauzen gañeko jardun luze batean asi zirean.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Baña gure Jaunac ain bat eguin zan gugaz, cein da burua gorputzagaz, eta errazoe orre gaitic gura izan eban gure erruac bereac balira leguez deitu eta artuac izan leguiozan, eta alan pagauac bere izan cedizala, ez bacarric bere odolaz, espada bere desondra eta lotsariacaz.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 Baita eracutsi euscun eztala gauza segurua berba onac izanda bere ocasiño orretan berbaz jarduntea, cer gaitic berba onen ondoren urteten dabeen sarri beste batsuc estutasunac edo bildurrac esanerazoten dabeezanac, eta alan ciurrena dala ixillic eta mututuric egotea,.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Modu onetan soldaduac guztiz gogo onez artu ebeen escu-jocu eta olgueta au, eta azoteen zauri eguin barrien gane ezarri ebeezan mesprecio eta atsecabe gogorrac, eta alan bete ebeen.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ondo daquit, Jauna, eta ezagututen dot, mundu guztiaren Jaubea bazara bere, eztala mundu onetacoa zure erreiñoa; eta alan nic ez deutsut escatuten mundu onetaco gauzaric, egonic ni curutze baten eta zu beste baten, bioc ia mundutic urteteco.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ainbat blasfemia Sacerdoteen aoz entzuten egoanean, borondate onaz artu eban Jaunac lapur baten autorquisun au; lapur zorioneco onec barriz ezagutu eban ezquero Jaun ori, erriaren, guizon guztien eta guizaldi guztietaco erregue eguiazcoa zala, ordu atan escutaturic eta eztalduric begoan bere; asartu zan, Erregue bateri leguez, berari mesedeac escatutera; eta icusiric Jaunac celan bera predicatu eban, eta Erregueri leguez mesedeac escatu eutsazan, alan Berac bere, Erregueac leguez eguin eutsazan, eta mesede andiagoac, escatu eutzazanac baño.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0017 Demporaric onena da gossian gossecua; eta alan gabian oera zuazanian ondo izango da Iracurtia astiro, puntu bacochian cerbait gueldituta, liburuchu onetan illaren egun bacocheraco dagozan consejuetatic bat, baitabere iracurri ciñaique gossian, orduan astiya badaucazu.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0134 3. Ala dala demagun; nai aña beukate: ¿noizarte irautekoak guziok al deritzazkizu? Kea bezela, adelatuko dira garatzazal orrek; eta beñolako pozunen oroirik ez da geldituko.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0005 Alan nai olan, izan be ezta au, nire eritxi argalean, neuk esateko gauzea.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Itz gogorr batzuk esan ebazan bere otsein batzuen aurrian Gongotzayaren aurrka, ta onek beriala Kantorrberiko bidia arrtu eben jaupari deuna ilteko ustiagaz, ta alan egin eben bera otoi egiten eguala (1.170).

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 Egui onegaz sendotutric, ziñesten dogu uste betian, alan iracasten deuscuna, Jesucristoren iracaspena dala, eta, chartzat emoten dabena, Jaincozco iracaspen orren caltezcua dala; orregaitik, ba, betico galdu gura eztabenac eutsin biar deutso olan Aita Santubac iracasten dabenari eta jaurtin aguertuaz, bultzaguei bene-benetacuaz bildur banaz calte andijen bat etorrico ete jacon edo autor-entzuliari edo neure buruari edo lagun-urcuari; esateraco, autormena eguin biar baneu beste gaxo albocuac entzungo leustien aldijan eta eran, eta calteandija neure bizitzari edo izen onari ecarri leiquijon pecatu guztiz lotsagarrija aguertu biar baneusquijo erdi gorra dan autor-entzuliari (confesoriari): bardin conpesoriac ezin azcatu guiñaizala pecatu arixetic daquigunean eta beste aldi batsuetan.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0006 Ta ala dan ezkero, zure Goi-Jaun mattekorraganantz bigurrtu zadiz, ta miñaren esakunaz baño, bijotz-negarraz obeto, auxe esayozu: Ene Josu mattea!.

19. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0097 - Alan da. Politetik ez dator; griegotarr beste berba batsuetik baño.

20. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0098 Alan ziarduan, kapaxaz egiñiko zigarroa erreten eban artean, agure makurr-makurr batek, Durango'rako tranbien dotore jantzita zijoan gazte bategaz.

21. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0126 Alan sarri ta ondo guerturic jaunartzen dabanac, icusten dira apurca-apurca garbitu, osatu ta santututa.

22. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 Andi-andiak baño eztoguz aitatuko, ara joateko ta alan biziteko gogoa kentzeko, andi-andiok be naiko ta lar dira-ta.

23. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Zakurrak bezela atera ta kito! A, gizonak berekoyak dira, (oldozkor) Berekoyak...? ala ote dira ba? (Aldatuaz) ez, ez... tira... ezagutu bear da gizonak bere negoziyo ta eginbearrakin oso lanpetuak ibiltzen dirala, e?... Tomax'i ere ori bera gertatuko zitzayon gaur; egun abetan zoratu bearrean bai dabil.

24. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MADALEN -Ala den, egia, Mari, baña....

25. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0071 BIOK, - Ala izan bedi.

26. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Egiz
kantatu genezake
euskaldunak gerala
dantzik onenen jabe:
doñu eder au
len ala zan, ta gaur
doñu guziyen gain jarri bear litzake
.

27. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 Ni, neronek esatea arroputzkeria badirudi ere, senarra zoriontsu egiten dakien emaztea bainaiz... To-ma-xi-to'k... xa-la-me-ra naizela esaten dit... azkotan erneazten etorri arren eta kaletik ni leyoan ikusi utzez alaitzen omen da, berak ametsetan ibilli oi zuan bezelakoxe emaztea omen naiz... etxekoia, txukuna, alaia... gaztea, polita... ta batez ere... ai...! xurikatzalle! bai, ta ala biar ere, batzuetan senarra asarre dagonean goxatzeko ta bestetan... nik nai detana lortzeko; bañan xurikeri ta guzti ere askotan ez da errez izaten.

28. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 SINFO.: Ala izango zan bai.

29. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Bai?, ala, guaizeak ta bizar labana artu ditut eskuetan ta (lan antzean) rra, rra, rra, igarri orduko bizarra garbitu nion.

30. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 Bi. - Ala da.

31. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 URR. Bai, bai; telefonora etorri zera, Azpeiti'ko zure nagusiaz itz egitea; ¿ez da ala?.

32. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 BAS. Bai, ala esan det baña, nik ez dakit nola itzegin dezakean.

33. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 URR. Ala markatzen du tarifak.

34. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Anton. - Mutil, ala uste nikan beñepin.

35. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Anton. - Bai; nik buruan ala zeukat; ez aizela beñere urtan ito; baña, alakoren batian, sagardotan itoko aiz.

36. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Atraka. - Ala dek, bai! Nik, alare, zuen txalupa arrantzako baporia zala uste nikan, ire pipak botatzen zuen kiakin.

37. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Ibon: Ala da.

38. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Ala da.

39. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Ibon: ¡Ala da! Bere itzak indarrik ez du.

40. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 Ori da nere naitasun osoa, eta berarena ere ala izan bear du.

41. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0004 MANU: Ala diyote.

42. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Neretzat ez: mutillentzat ala balego....

43. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 - Ala da, Jesus, ala da; ta ori da odei beltzez estalia dagoen gaba bezaiñ illun nere biotza dadukana.

44. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0217 Ala izan dedilla.

45. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0245 Jose Santu gloritsuba; nere laguntzallea; pecatariyen Ama Mariyaren Senar garbiya, escatu ezazu nire aldez, eta irichi zadazu esquer au; Ala izan dedilla.

46. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0175 Jauna ala uste det: bada, maite etzindudanean eta Zuzaz oroitzen ez nintzanean utzi ez banazu, Zu maitatu besterik opa ez dedanean ondo artuko nazula ziur egon bear det.

47. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Ala gerta dakisula.

48. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Eta ala balitz bezela, zure burutazio, itz, pauzo ta lan guztiak, eginkizun danak, zure gorputz eta anima eta berakgandik sortu zaizkitzun eginkizun guzti guztiak une onetatik bertatik, eta biotz-biotzetik, eskeñi gure Jaun eta Jaungoikoari, esanaz: dan danak bere gogokoak, bere gorapenarako eta zure pekatuen barkaziorako baliozkoak izatea nai zendukeala.

49. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 eta leku denetan
bai mendurik ala,
maillik goititunean
jartzeko goizala,
erabaki zan bronzez
beraren iguala
egiñik illa berriz
pistu bear zala,
lurrak bere lengoan
gorde etzezala
zutik mundu guziyak
ikusi zezala
.

50. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 - ¡Jesús!... zer du su onek!
¡onelakorikan!...
noiz ta presa geyago
daukatanetikan,
¡eztu, eztu egiñ nai
egurrak surikan,
ala odol guziyak
dauzkat suturikan!-
.

51. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 ¡Ain da ume zalia,
ain da ezaguna,
ala azaltzen zayo
duen naitasuna!
.

52. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 Ala ama larriya
choratuba kasik,
ixiltasunak utzi
zubelako pozik,
zeren etzan entzuten
estalpeko otsik,
inguruan zebiltzan
chori kanta baizik
.

53. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Gizasemea bigarren bizitzara iritxi zanean, Anita-k ala esan zion anaiari: - Ez zitzaizun joana damutuko, e...?.

54. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Ala dala dirudit euskera ez dakin euskelduna.

55. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Zuk ere ala nai izango dezulakoan jarriko dizkizut bi itz Arantzazuko Ama Birjiñaren agerkundeatzaz.

56. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Ala gertatu zan aldi artan gure aurrekoakin ere.

57. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Jaun-Goikoak ala naita iges egiten dio auntz batek egaletik bera.

58. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Ala egiñik deitu zioten agerkunde tokiari Arantzazu, irudia arantza batean agertu zalako.

59. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Ordun umeak, otzak ezin egonez balego bezala, alegiñ guziak egitten zittuan ichuaren zango tartean sartzeko, ala obeki berotzeko aitzekian.

60. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 Alako batean ala dio Prakas'i Inglaterra'ko seme orrek: - Zuek euskaldunak tonto-xamarrak zeratela diote gure alderdi aetan.

61. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Ondo arkitzen zan garayan, arlote beartsuari farra egiñ oi ziyon, bañan berari gertatu zitzayonian ala izatia, oroitu zitzayon zer itsuskeri aundiya egiñ oi zuben.

62. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 - Ala dek ba.

63. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0120 Patxiko'k karrta-punta bat egin zion bere aitari, ta azalean ala jarri zion: Siñor Don Perdo Aramvuru.

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0140 Ta Inazio, gure patrroi aundia bezela, ala kantatzen zion Jabierrtxo'ri bere aitak:
¡Jabiertxo,
gure mutil txikia!:
au ixtillu gorria
ekarri
eta diguzu jarri.

65. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Ala gerrtatu zan 1850'g. urrterarrte; urrte ontan, egiteko ura bere gogoz utzita, Azkoiti'ra joan zan, an bizi izateko asmoz beterik.

66. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Egin al zezakeana gogoz eskiñi zuan Olano'k, ta ala joan zan Tolosa'ra beste jaun batzuekin bilduta, guzien arrtean Lege zarren bitarrtez genduken auzia al zan era egokienean erabakitzeko asmoz beterik.

67. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Etzan beñere gurasuen aginduz beste alderako egiteaz auzartzen, baizik chinchotasun aundiz aginde guztiyak osatzen zituben Luchi gaixuak, eta ala irabaziya zeukan bere guraso maitien borondate osua.

68. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - Ala diruri.

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 - Ala da, bai - esan zuan Endok.

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0042 - Arraie-arriea, ta ala dek.

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 @- Ori ala bada, erretore jauna, nere etxean begiratu dezatela lendabizi.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 - Emendikan aurrera ala egingo det, bada, maixu, beraren laguntzarekin.

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0037 Ala bedi.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Etzioten Xabier`i utzi itxasora joaten, eta ala Malaka'n gelditu zan.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Ala bedi.

76. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Ala da.

77. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Ala izan oi gera guzti-guztiak liburuetan edo urruti ikusten ditugun maitaleekin, aien alkar ongi-aditzea naiago.

78. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0055 Eta Inazio Muñoz-ec San Inazioren merezimentu ta bitartez Jaincoac bere zancoac sendatuco zizquiolaco uste ta esperantza sendo batequin ala eguin zuan.

79. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 - Ala zuri iduri arren, merkegi saldu zaizutela deritzat; bañan etzaitez orregatik asarretu; saldu erosiyetan gure senarrak konpon ditezela, ta kito.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 - Ala diyote gizonak berak nun nai dabiltzan bitartean: bañan berandutu zait, eta etxera nua:¿noiz ikusiko zaitut neregan, Zele ederra?.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 - Bai, ama, bai, badira:¿zenbat ordea? eundik bi, lau, amar? ta ¿zer diyo pittiñ orrek ainbeste emendik dijuazenen tartean? an ezkonduen ordez Pellok zerbait esan lezake;¿ez da ala, Pello?.

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Ala gerrarik etzitekela egin, eta bere artan armak utzi zituzten.

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 -¿Eta Korletek ala al zeukan?.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 - Emendik aurrera, bildotsen bat edo beste, zerbait ala arrapatu nai degunian, moskortu egingo gera aurrez: eta... gero gerokoak.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Ala esan oi zuan gure aitak: Kondia, gizon andia.

86. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Ala izan ere.

87. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Ala diruri.

88. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Madrillen, Donostian eta ala, erri andietan.

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Ala zion gezur ontzik eta juan zan.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 - Nik ala uste.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 - Eta ala; etzan izan aien berririk ondorengo sei illabetian.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 - Apostu ala egin gendualako.

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0051 Jaincozco janari au asco aprobechatzeco artzen duan cristauari, gauza bearra, da janari onen, gose andia iduquitzea; ala deseatzen eztuten animac probechu guchi ateratzen dute.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0116 Aguindu zion emacume doacabeac ala eguitea, eta cumplitu zuan aguindua.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Ala agindu digu Jaungoikoak.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Oien ondoan neskak Aitonari ikustalditxo bat eman zion, onela:
- Egun on, Aitona: ¿zer dio, Jauna?
- Ondo; ta ¿i, billobatxo maitea?
- Ni ederki, Jauna; ez ordea berori, ala esaten badu ere, Jauna....

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Eiztariak ¿Nola esango diat, ba? Ala dek eta....

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 Ala biz.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 5 Berek ala naita, ez baitakite ortzia aspalditik orr dagola, ta baita lurra ere, Yainkoaren itzak uretatik sorrtu ta ur erdian yarria, 6 ta ala izanik, orduko lurrbira urez estalita galdu zala.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0144 Ala esperatu dute zure benazco debotoac, eta etziran galduben esperantzac: ez dira galduco ere nereac.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0330 Gizon onek itz eman zion, ala egingo zuala, etorri zan Españiara ta eldu zan Sebilla'ra.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0410 Ala izan dedilla.

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 Ala izan dedilla.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 Zuk ala nairik, ez gaitzala utzi, debozio guziaz eskatzen dizuguna iritsi arte, gure pekatuen barkazioa, grazia geitutzea, birtutean gu aurreratzea ta betiko bizitzaz gozatzea.

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0571 Ala izan dedilla.

106. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 3.garren Lan guztietan egilleak agertu bearko du bere lanaren oñean berak sortua dan lana, eta, ala ezpalitz, siñalatuko du zer moldaeratik antolatu duen.

107. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0538 Euskeraz idatzi duten neurtizlariak aitatzean, beti entzungo zenduan Elizanburu'ren izena onenen artean: nik beintzat ala ipintzen det.

108. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Ala uste zuen beintzat Elizanburu'k eta ala zion berak, bere buruagatik:
Etxetik kanpo zait iduritzen
Nonbait naizela galdua.

109. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 Emen bizi izateko bearr zana beste lurretatik ekarri, eta emendik eraman zitekeana beste lurr oietara eraman: ala ibilli ziran gure gizonak.

110. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 Eta ala etziralako, ingelesak berak gureakin pakean bizi nairik, bein baño geiagotan oekin emeki, erabaki zuten andik aurrera auzirik eta ezdabaidarik elkarren arrtean izan etzedin, zerr egin bearr zan.

111. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0002 Ori ala dala ezagutzeko, ume-garaiko gauzen oroipena gure biotzera erakarrtzea baizik ez-tegu.

112. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0026 Yaun-andrreak: Bedayo'ko txistularia ikusi nubanian, nik uste izan nuban aintziñako txistularia zala... ta ala ez-pazan ere, aintziñako txistulariak Bedayo'koa bezelakoak izango ziran.

113. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Ala erasotako landareeri aunditu batzuek ateratzen zaizkate ta abetxek dira gaitzaren ezagungarriak.

114. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Arrek ala uste zuan beintzat.

115. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Gizon zintzoenak eta geien jakiñenak ere zer ikusteko dute Jaunaren ondoan? Ta auei siñisten ba-diegu, Jaungoikoari ez siñetsi? Auek gezurra arrtu dezakete egitako; ez ala Jaungoikoak.

116. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 ¿Zer ote dute aitona, txoritxoak orduan? ¿Sugea arnasa gaiztokoa al da edo? Eta txoritxoa orrela daukala bereganatu ta jan egiten omen du sugeak ¿e? - Ala diote.

117. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Ez gero aztu bitarteko nagusiena Jesus ona danik; orregatik apaiz jaunak eta meza emale guziak onela bukatzen dituzte Betiko Aitari esandako eskari ta otoitz guziak: Per Dominum nostrum Jesum Christum Jesus ona bitartekotzat jarriaz, edo ipintzen dutela; baño ala izan da ere ziur-ziur jo diteke deunengana; batez ere Andre Mariagana.

118. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Mundus totus in maligno positus est Joan 5 19 Mundu osoa gaiztakeri utsa da geroztik; ala dio Juan deunak; eta esan onek gogora dakarkit Remijio deunaren esan ikaragarri au: Ex adultis propter hoc vitium pauci salvantur.

119. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 (...) eta alan aragi gauza jan leikie, aragiaren buldia artzen dutenak bezela, baldiñ kruzadako buldia badute, eta aragia jaten duten egunian, ez aragia jan aldi bakoitzian, ezpada aragia jaten duten egunaren barruan, Aita gurea bat errezatzen badute Aita santuaren intenzioagaitik.

120. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Ez daiat gero hala ez zenik erran, miga hura saltzean.

121. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 MANECH,- Hori, hala duk.

122. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Ez duk hala hori?.

123. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 Hori hala duk.

124. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Nik beñipein, ala uste dut dela egia, eta uste ortan daukat dagola euskalduna ere.

125. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Nik, ala nai nuke gisa guzietara jokatu, ori bai da gizon zintzoen bidea: gauzak diren bezela ikusi eta ezagutuez geroz, obeki bideak berexi.

126. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Ala balitz, gure izkuntza bear bezala maitatzeko ez giñuke bide bat baizik: aldez edo moldez euskara erabili.

127. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0003 Jainkoa'k ala naiko al du.

128. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0248 Eta zintzur bularrak agerian baitabiltza, lepotik behera urhezko (hala balitz) girgileria batek ez ote du abitu saindua pulliki ordaintzen?.

129. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Ohore, segurki Donazaharren kantu hek guziak hango kantarieri irakutsi dituen jaun gazteari bai eta Eskuara hala plegatzen dakien zorionezko Gombault jaun erretorari.

130. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Agian hola hasi eguna, hola bururatuko da... eta hala egin da.

131. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Jaun buruzagiaren ondotik idazlariak elhe gutiz urtheko egintzat erranik, alkian jarri da Etchepare, Aldudeko jaun mirikua, Eskuara hala dakiena, eta hain maite duena.

132. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Langileak bazterturik hala, zer egin behar zen orai bertzela?.

133. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Bertz'aldi batez, jende zahar batzuen gana joan ziren, Jesus eta Jon Doni Petri, gaua heien etchean iragan behar zutela; eta hala egin ere zuten.

134. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0308 Ordian Mariak: Jinkoaren neskatoa nuzu, hala denez gainian haren boronthatia, zuk erran bezala, egin bedi nitan.

135. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Zer atsegina handik oren baten buruan, gure paperak jaunskila beltcharan bizar chorrotch bati irakutsi-eta, zangoak Habanako lurrean finkatu gintuelarik! Iduritu zitzauzkun... segurki hala ez delarik...... zeruan sartzen ginela ifernutik!.

136. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Nik ere, hala naukan lehenbizian nere buruarekin, bainan geroztik osoki segurtatu naiz, delako salda hori ez dela ontsa bazkaldu eta asmatuko hetarik, bainan egiazki zintzurra behera joaiten diren hetarik.

137. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0499 Jaundoztey Haramburuan ere ardura bazuten apheza: hango oihan zokhoetan ala baitziren gostura beren urhatsen egiteko!.

138. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0657 Gehienen ustea zen lehenago, eta egun ere hala dago, Iberotarren seme direla Eskualdunak; aspaldiko mendetan hedatuago izanik, heien odola zabilala beti nahastekatuago bertze tokietan, Eskual Herrian bakarrik zagolarik garbi egungo eguneraino.

139. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0657 Hala zioen duela berrehun eta zenbeit urte Eskaliger idazlariak (1695) Español lehengoak gu ginela; duela ehun urte (1821) Humbolt-ek ere Espainia guzian kausitzen zituen Eskualdunen hatzak, tokien izenek salhaturik; Frantzia behereko lurretan hedatuak erakutsi deraizku Luchaire-k Origines linguistiques de l'Aquitaine.

140. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Ni beintzat, guzientzat eskerr onez beterik, aittortu bearr (nere biotzak ala eskatzen dit eta), orenbeste erritan ez dutela eskerr txarr bat artu, biotz zimurrik ikusi, ezta aurrpegi illunik ere.

141. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Bai hala uste dugu euskalzainekin batean.

142. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Azkuek egia handia dio, hitzberri egileri artamendatzen diotelarik eztitzaten berek egin hitzak hala bil eta urt.

143. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Edo norbeitek hala gibeletik, ohart-gabean, ukitzeak, izitu ote zuen, edo, lur azpian ziren ezagun eta ahaiden orhoitzeak, bihotzean zerbeit egin ote zion, chuchen ez dezakegu argitarat eman.

144. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Dena den, irakiak azkenean gaindi egiten baitu, hala zitzaioten gertatu Lapurdiz arta zuten buruzagieri.

145. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0208 Gan etzute ez aririk ez ardatzik ez iruilerik ikusten ta gala ezondu zute eilalamiak erman zuela.

146. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Hunen erroek egosirik tizana on bat egiten dute mafrundietako, hala da: bainan nihori ez ginioke tizana hortarik har dezan erran nahi, miriku bati mintzatu gabe.

147. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0229 Chuberoko janetatzia batere etzauku hala....

148. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Onek esan zion izen polita zala oso baña nun arrapatzen zan edo zer edo zer jakin nai zubala bere errian ere ezautzera emateko, eta ala erantzun zion esanez ori arrapatzen da itxason.

149. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Erri (1) Txirringolatxu bijek eldu yataz. Asko da batebatek euroen susmorik ez artzia. Urrenguan ez alan bidaldu.- Kirikiño. Jorralla 22.

150. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Baña ¿zelan egin lei gixonak ori? esango dozue, ¿zelan gixonak iruntsiko dau luzaroetan esaten eta irakasten ibilli dana? ¿zelan gixonak egingo dau, zintzotasuna galdu barik, gaur egitzat daukona bijar guzurtzat eukitia, ez berak alan uste daulako, beste gixon batek agintzen dautsolako baño?.

151. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Artezkari berberorrek len idazteban Gobiernua arazo orretan zuzen eguala, ta gero, gabetik goixera, ugazabak, jabiak alan gura ebalako, ezetz esateban, ezeguala zuzen Gobiernua.

152. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Patxi'k be alan uste ixan ei eban eta ikusi ebaneko esan eban: ¡mutillak, larrei dok au goixerako!.

153. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Ala eskatzen dizue Jel-Batzoki'ko BAZKINTZA ARTEZKARIYA'K.

154. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 EKITZ'EN.- (Alan ipinten dogu, euzkel-ixen bat eldu yakulako esan barik nungua zan; eta guk egun aretan uartu-arren izparringitik, ia nundik a bialdu euskuen, eztogu geyago azterrenik artu, ta eztakigu nungua dan orregaitik diñogu): Ekitz'en,1.

155. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Orrengatik ba, zuk gauz bat egingo dezu eta nik bestea, ¿ez da ala Txori?.

156. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Urrengo egunean ala dio nere lagun batek ikusirik zetorrela gizon bat ezpain gustiak koipez eginda zituela; ezagun dek non izan dan ori, lur-azpitik ateratako txerri ezteyetan.

157. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Piska bat beren aldera abiatu nitzan eta ala egiten zion batak besteari: Orra gizona, nola jarri leikien erriko jende guzia, gure eta bere gurarije ona zan lez eta ondo etorren lez, arrantzaliek ontzat artu eutsen eta bera gidari zala batu ebazan costa Cantabrica-ko notin gustiek. (jarraituko da). BIAR.

158. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¡Bai, lekutan zeok! Errezegi eskiñitako gauza zan, eskiñi zuan lekutik eskintzeko Españako ministro jaun arrek, eta ala gertatu ere.

159. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Leorr bi ta lau artza askatzen dabez, pizti gosezto aek ziñopa biok ezpaz urratu, agiñez birrindu ta zatika jango ebezalakoan; baña Jangoikuak alan nai-ta basapitiok ziñopen aurrean otzan-otzan agertu ziran eta ezetariko kalterik ez eutsen egin.

160. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Alan usteldu euren elia
ospindu, bere ekandubak.

161. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¿Edo oiek azaldu ziranean bakarrik ote zan garai ori? Baldiñ ala bazan, jarrai egiñ biarko oraiñ amaika urte asi nuan lanari.

162. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ezagutzen bazenun gerriz, an izango zaitut, irakurle, ezta ala? Lizardik lengoan zion bezela, ezpaitzan ura ezaguturik maite etzuan lagunik.

163. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Urrengo urte arte beraz, Jaungoikoak ala nai duelarik.

164. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¡Alako egunik! Santa sekula ez da ala bete gure enparantz ederra.

165. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 An ala esan arren guk esan ditzagun emen esan oi zan bezela.

166. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ala esan dutela dirudi gure agintariak.

167. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta ori erriak ala nai zuelako, au da, autarki irabazi zutelako izango zala, baña agintzen dutenak gaizki egiten badute, bigar edo etzi, erriak beste batzuek autu leizkela.

168. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Egintzak ala agertzen digutela dirudi beintzat.

169. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Ala ez geranik ez degu entzun nai iñolako moduz.

170. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¡Iru txiki beti bezela! Danak ala zioten eta sinistu egin bear.

171. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Ikadi dala uste dot higueral, alan deituten jaken etxiak badagoz.

172. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Orrelan esaten dira aitetutako iru itzak, ni eldu nazan egaletan, beste leku batzuetan alan espadira, parkatu daidala Eleizalde jaunak Gresiatarren y gaitik diño Arana Goirik (z. g. d.)(1).

173. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Onek batzarratan, bazkide bat bakotzan oguzideizela itz bi Euzkadiko edestina; eta alan bazkide guztik jakingo launke ondo, zeiñ zan euren Aberri.

174. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Espiritu Santuak ere, ala diyo: Omnis piger in efestate est: nagiya beti beartzu, ostatzu ta mirrixka.

175. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Laister Españi'ko uri nagusian egingo da Euskaldun alkatearen batzar aundi bat emendik ere juango da ala erabaki dulako Udal batzarrak.

176. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 - Zenbeit egun beroen ondotik, euria as zuen astelenean eta ala gaude, egun aldi itz baten pean.

177. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Urbiln aldi artio, Jainkoak ala nai duelarik.

178. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Igandetik ona eguraldija oso ederra dago ta orduba be bazan alan egiteko.

179. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Aurtian beste leku askotan lez ondo ezagutzen da dirubaren urritasuna ta alan ixan biar Prieto diru zaiñ imiñi ezkero naiko da dirubak igesiteko.

180. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Nahiz badakien, gogoa hala duenean, ederki eta gozoki mintzatzen, hitz hoik erran ditu frango lazki.

181. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Edo chuhur derabilate iraurkia ustez hala emanik hobe den.

182. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bertze alde bigarren ongailu hau ez ohi zeie emaiten ogi chuhur edo ahuler baizik; izan diten chuhur eta ahul aro gaichtoaren ondorioz, ala lurra bera hotza delakotz eta zain gutitakoa.

183. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Hala da ere oraino arrotz herri batzutan.

184. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Krakez ahutara bat bolbora ezartzen diot ene harmari, eta gero, hala hala gainetik, burrarik batere gabe, ahoan nauzkan gerezien hechurrak.

185. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Hitz ederra, hitz hori, ez dea hala? - Ba eta gauza ona, libertatea.

186. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Hala bada eta ez bada norbeitek erran dauku iragan astezkenean Beskoitze izena duelako herrian, behi bat ikhusi dutela plazaren erdian zoratua, iguzkia ilhuntzearekin; so eskuin, so ezker goiti: zer othe zuen iguzkiak?.

187. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Zenbeit eta zenbeit karkula, gogoeta, buru-hauste behar ere da, ez dea hala? urtheak aitzinetik hatzemaiteko: izanen dela holako urthean, holako egunean, holako minotatik halakora, chuchen, iguzki ilhuntze bat.

188. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ez da hori; ez zakitenak ahal zirela izitu ginion; eta izaitez hala gerthatu ere omen da.

189. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ogiez ere ez da espanturik: gure eskualdean izan da aski ederki: bertze batzuetan ez hala: badira oraino Frantzia iphar aldean bildu ez dituztenak, langile eskasez.

190. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Ez dea hala, atzeman duzuela errechki....

191. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Burhasoek onhartzen dute, hek baino zerbeit gehiago izanen delako nahikariz; eta ja eder baitzeie eta hala baita: heien haurra bertzeak baino erneago, ikasleago dela entzutea.