XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 !Elduko baleutsa jakiari arako buruandiak!- zirautsan berarengo gure Indianoak itxaskabra bateri begiak boteaz.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0131 - ¡Josus, ez egizu esan olangorik! ¿Bakutsu arako an, aulkirik andienean yesarrita dagon andikia? Bere alaba bakarragaz ointxe laster eskonduteko nago.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Nor da amari miña erretan deutsan arako semea?.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0134 TXILIK, - Arako nasamutur-aurre-aurrean.

5. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0256 ¡Uso ixill-garbiya! zure kabiya Jesusen biyotzean egin dezu; ta arako ujol-ondoko usoa Noe-ren kutxan sartzen eta irteten zanez, beste ainbeste egiten dezu, zauri batetikan sartu, bestetikan berriz irtenaz.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Arako emakume lodi ura, zaldiarekin ari zana, ez zitzaion oso atsegingarria Xanti-ri.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0291 Gauza eder oiek kalean iñoiz agiri ba'dira, arako esnedunakin jeisten diran baserritar txakurren antzera ikusten dira: lotsaren lotsaz eta lagun gaiztoen bildurrez, buztana anka tartean dutela eta errenka, gizajoak.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Adimengabeak, onakoak itsuki, arakoak olde utsez, guziak Egillea'ren arauari lotuta, erti lana dagie; aiena beti da bat eta alda eziña.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Arako itz bikoitzean, bada, orra adirazi, Erti'rena ezezik, Erri'ren mamia.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Urte batzuek geroago, bera apaiz zalarik, arako euskal-jayetan, d'Abbadie jakintsuaren izenean nik, nere erria ere alde bat utzita, onera ekarrarazi nituen jai eder ayetan; larunbat-arratsaldez elizalde onetara eldu nintzanean, kalean sartuta, mendiak nik uste baino aundiago, ibarra medarrago, ezkerrean iruditu nituen auzotegiak eskubi-aldean ta gorengo-tzat neduzkanak kaletik urbil ikusi nituenean; nere adiskide Aramayoarra etorri zitzaidan burura: eta nerekiko esan nuen: Aramayo ura, Peru Matrakaren Aramayo, ezukan Aramayo; Aramayo egiazkoa au dek .

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Arako Combes, kristiñau izenaren arerio zital eta amurratuak 1903 garren urtean, Franzia`ko agintzari zala, Euskalerriko eleizetan itzaldiak euskeraz egitea debekau, eragotzi ta galerazo egin eban eta ori zala-ta, bere lagun eta aiskideak, oro gure siñestearen etsayak, txalo andiak jo eutsoezan.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Arako know nothing, Medelek jakinarazi zigun zer hura ere aipatu zuen ¡bai zearo porrokatu ta austu ere!.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0115 Orregaitik jáurti zuan, ezagun degun Llamas Komandante arek arako otso-amorratukeri ura: 16 Apaiz euskaldun fusillatu ditugula? 160 ere fusillatuko dítugu (!!!!).

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Goizean etzidaten arako ogi beltz puska ura besterik eman izan, eta gaiñerako atxilloak baru utsik zeuden.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0028 Mariak begiak txilotuta eukazan; da arako etxekoak erdi-aspertuta egozala igarri ebanean, tira, Peru, esan eutsan senarrari, biar bere eguna dago.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0028 - ¿Zelan da, maitea, arako Peru ta Marian ipuina; sakristauak ikastetxean irakatsirikoa?.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Urrengo egunean, ostatutik urten-da gero, arrituta gelditu zan, arako aingeruan eskuetan urrezko edontzi ederra ikusi ebanean.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0569 Bildur garbia, deitzen diona Profeta santuc, eta irauten duna beticotasunen da, sortzen dana Jaungoicoaren amodiotic, azcartua dagoana caridadetic; araco caridade artatic, ceñetatic beguiracitzen digun Jaungoicoaren ontasunac, gurea baño lenago eta gueyago: eta beragatic bildurtzen gaitu gueyago, Jaungoicoa ofenditzea, beragandic datorquigun castigua baño.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0210 Ezagu guenzaque gañera cembaterañocoa dan araco examiña eguiteaz contentatu eta damuaz contu guchi daucaten, eta oso onduac gueratzeco bularrari colpe batzuec ematea ascoco zayela uste duten ayen enganioa.

20. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0003 Nere burutik kendu ezin det, yaun-andrreak, arako gure gazte-aroko jai garrbi atsegingarri ayen oroitza.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Ortik, gure uste koitauz, España'rentzat kaltia etorriko da, ta galanta, ba España'ko lurrian artzen dan etekin asko Parantze'ra eruaten da, ta arako bidia sarrata ezkero, diru gitxiago etorri da.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 ¿Noal gañera? Gogoratzen ote irakure, aako Un vecino, Otro vecino eta abar izenordeko aietzaz?

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Arako aragi txuri eta ederra ikustean galde zion jan-ipintzalleri, zer aragi zan ura, erantzunez ura zala merluza erderaz.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ako lan eta ekiteak bear diranak, beruntz doan abiyada ori geratu azoteko eta gorantza bultzatzeko.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Arako baten saspi gau ta egun barutzik, ezer ez jan eta ezer edateko ixan zan, eta gogo-goraketa aundija ixan leban.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 -¿Arako etxe ederr aren toki-ixena? Mintegiaga deritxa.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Bazetozen donostiarrak, kandela piztuak eskuan, arako Efeso'ko Eleiz-Batzar ospatsuan aintziñako kristauak bezela-auxe gogoarazi zien beintzat ongi-etorrian Aita Sagues'ek eta txukun adierazi ere, baserritarrok berotasun geiago nai izaten badegu ere, Donostia'ko kaletarrentzat egoki baitzan urteroko sarrera eresia abestuaz eta bein eleizara ezkero, Aita Donostiren abesti ezaguna.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Zuri jasoten jatzu, arako gexo batzuena.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Ainbeste ta ainbeste siñiste bage eriotzaren kerizpean bizi diran lurralde zabaletara begiratu-ta, gu onen argi ederretan, Jaungoikoaren argi arrigarrian; in admirabile lumen Dei (1) erakutsi bikañez eta Sakramentuz ederto ornidurik bizi gareala ikustean, arrizkoak izan bear dogu, guk esker onez beterik arako San Paulo'ren itz arek beti espanetatik darioguzala bizi ez bagara: Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jaunaren Aita... bere nai on uts-utsez, bere graziaren aintzarako, Jesukristoren bitartez bere seme egin gaitualako. (2)

30. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0150 Arako Don Martin indianuegaz gertaturikoa yat oso barregarri.

31. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Itzak berez batzuk luzeago, beste batzuk motzago dira; oneik onako amaiera, areik arakoa; baiña ezelan be ez dabe bardin-amaitzea ta olakorik.

32. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0136 Jose Erramon - Gaiñ gañekua. (Ematen diyo beste umiari). Feriya ederra dago! Zenbat gauza, e? (Atzian dagon guardasol gorri aundi bati begira) Zer da araku artan dagon gauza gorri (y) ura?

33. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0115 Eta arako lagun ura zan, izugarri itxusi.

34. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 Eta ori, nik uste, arako teori-buruaz mutur-joka dabil.

35. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Jakiña, ez dute santu usai aundirik ez, ametralladorakin egiñaletan tiroka ari dan arako ganster arek eta.

36. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0121 Ni Enbido'ko malkorran bizi naiz; eta maiz ikusten dut bai, arako bide artan... - Erbi'k.

37. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0107 Orretzaz gañera amar aldiz irakurri zuan arako ura bururatuko zitzaion Teresalinari: iru praille bidean aurrera zijoazela nola ero batek arrika eman zien eta nola bata bestearen aurrean jartzen zan arria zetorrenean.

38. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Ogetaka urte aurretik Ameriketaruntz atera ziranean, beste errukarri asko bezela, gelarik merkeenetan egin zuten arako bidea.

39. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 Nere pamiliak ongi artuko niñuelakoan negon, denborak dena sendatzen du , eta arako nere gogoa azitzen ari zitzaitan gero ta geiago, ziza-gorriak bustitasunean azi oi-diran eran.

40. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0045 (...), eta eguardian bere langilleak ikustera etorri zanean, Ruth ikusirik, morroi bati esan zion: - Aizu, nor da anako emakume ura?.

41. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 Arako seme gazteen ua, zaldi, gurdi, itsasontzi edo olako billa ibilli al zan? egan egin al zun egizko egalekin? laisterka ioan al zan belaunak dantzatuz urrutiko eskualdera, eman zeniona alperrik an xautzeko?

42. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Onen al ta eskuarteari mila, esker, goiz-eguzkiaren erraiñu antzera, Euskalerriko zokorik ezkutuenetara elduko da arako bero ixil biguna.

43. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0178 Jakin beharrekoa dela uste dut Lafitte jaunak Euskaltzaindiko batzarre batean gogoratu zigun harako hura.

44. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0021 Illud Solonis (effatum)= Arako Solon'ena (Solon'en esana).

45. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Jaiotz-neurketa bat arako naiz onako garaian, arako naiz onako errialdetan izan diteke bearrezkoa.

46. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0406 Ez aztu, anaiok, nire arako gogakun ura, nirea aña zuena baituzute, Euskal Miñaren filosofi muña baitiagu: sufritzen dunak daki, ez bestek, maitatzen eta itxaroten.

47. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Azalez, formaz, ekidin orrek badu arako euskera zaarrean maiz agertzen den -kidi- aditz laguntzaillearen eitea: .

48. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Bañan iritzi guztietan ez zan izan gutxienik Arantzazu'ko ollotegia asaldatu zuana eta barka adibidearen apala arako beste pesimista amorratu aren iritzi zorrotza: Gauzak ola dijoazelarik, Bizkaian erririk askotan berrogei urte barru ez dagola Euskerarik.

49. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0068 Ixillik dago lurbira.
Arako egite aundiak, nok gogoratzen ete?...
Neure goiztar adiñean, jai-zain egon oi nintzan
egarri biziz, eta gero, areik igarotean, naigabez,
itxarrik, burrukoa lardakatzen neban, eta, belu,
pizkaka illanditu ta meeturikan joian kanta
bide-zidorretan barruna entzuten zanean,
biotza jadanik gaurko antzean estutzen yatan
.

50. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0135 Endaitz gaztearen asierako olerki batzuk (euskeradun abertzaletasunak eraginda, jakiña ba) atzerriko bakartadean nintzala an, Filipinasetako ugarte batean, etxetik noizik bein bialtzen eusten Euzkadi egunkariaren euskera utsezko orrialdetik maitasunez jasotakoak dira, beste askorenakaz batera; orduko bertsogintzaren labatik arako opil beroak:(...).

51. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0139 Edota, arako españar olerkariarena: Todo es segun el color del cristal con se mira.

52. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0021 Jantzi zaitez bildurraz-
erabez, arako Anaxarate'n
jazoaz. Bere ezetzaz
belu damutu bai zen,
gogo-atxurdiñak daukaz erretzen
.

53. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0105 Neguko gau luzeetan, gaztañak erre bitartean
arako Marimunduko sorgilei bizi-araziz
edo Peru-maritxuzko barregarritasunean
ogera orduko uneak ipuin-ipuinka biziz
.

54. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 - Eta arako bidean idiak esan eutsan, nork berotuko dau gure seintxua gau luze ta otzetan...?.

55. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0118 Eta, beingoan, bultzia artzeko joranez, danak artu dabe arako bidea.

56. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 Ez dot ba jakin bage iragarten, ondo jakiñaren gaiñean baiño; eta ziur diñotzuet, nik azaldu neutson guztia bete yako gizurenari, argibotarrak Ilion'erako ontziratu ta Odis asmotsuak be areikaz batera arako bidea artu ebanean.

57. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0007 Harako egunean, beste batzuekin, epaimahaikoen aurrera daroe.

58. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0011 Don Manuel Lekuonak 1970 g. urtean buru zan bileran harako kontu ematea egin ebala, baina egokion aldizkarian ez dala argitaratua izan.

59. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0032 Lehenengotan errege nafarraren oboan errotua, zeinek Bizkaian bere baitarik ebazan errege-ondasunen banakari lez 36 urtean lagun izan ondoren, Iñigo Lopez-ek egundoko gaitasunez saihestu eban nafar hondamendia, harako 1076 garren urtean errege Santxo IV Gartzes bere anaiek Peñalenen hil ebenean.

60. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0043 Hareen guztien arteko ahaltsuenak, bere erreinuetan eguzkia etzuten ez zala benetan esan egian harako Felipe II garrenak, beste Jaunek ez ainean lotsea gorde eutsen bizkai aukeramenei, kasu bakotxean foru arauak zehatz bai zehatz bereak izan eitezela begiztatuz.

61. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0064 Hortxe sortzen dira harako Foru Onak, zaindu behar diranak, foru onuratsuak eusko gizarte eremuko aldra batzuentzat.

62. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0594 Antolamendu erabaki konkretuan subjektu pasibo gisa agertu eta horren berri jaso izan duen pertsonak, harako erabaki eta sortzapenaren sorreraren artean aurkitzen den epealdian, ezarpenaren zio ematen duten ondasun eta ustiapenei buruzko eskubideak izapidatzen dituenean, eginiko eskualdaketaren berri, egin ondoko hilabeteko epearen barruan Administrazioari ematera behartuta aurkitzen da eta, egingo ez balu, harako Administrazioak kobrantzarako egintza espediente hartan subjektu pasibo gisa agertuko litzatekeenaren aurka zuzendu ahal izango luke.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0191 Harako garai hura berregiten ahalegindu behar dugu, albiste bakoitzari orduan izan zuen eta egun guretzat duen garrantzia emateko.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0233 Lizardi, liriko on guztiak bezala, zail da ulertzen; hala ere, behin baino gehiagotan irakurriz hasierako oztopo hori gainditu ondoren, biziki dastatzen dira haren olerkiak, beraietara heltzeko idazleak ere biderik zailena hartu bait zuen: hitz gutxiz barne-mundua poemetara isurtzearena, bihotzetik, sentipenetatik eta bizipenetatik harako mezua jalgitzearena.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0069 90a baino lehen, hilketak gauza arrunta ziren edozein txikikeria zela eta (bata kataluniarra eta bestea andaluza zelako, honako hau euskalduna eta harako hura gailegoa...).

66. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0018 Hitz honen, horren edo harako bestearen arazoa baino askozaz gehiago lanbide- eta ikasketa-sail gehienetara aplika dezakegun eta/edo aplikatu nahi dugun batezbesteko hiztegi-tipologia bait da hemen, itxura osoz, auzigai nagusia.

67. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0081 Harakoan ere asmatu zuen ordea, eta hona koadernoko orrietan idatzi zuena.

68. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0013 Halaxe segitu zuten sesioan bi animalizaleek, baina harakoan Jazminari tokatzen zitzaion bere diagnostikoa ematea.

69. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0161 Zer inporta din
hire irudia inongo oasitan
isladatzen ez dela
hareak ez haunala eraikitzen
eta tenpluak ezagutu ere ez
hire iturburua inoiz ez zela izan
harako musika sakratu hura
esaten badidate ere
zer inporta din?.

70. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0389 Zuengatik esan ditut gauza hauek, Apolori eta niri buruz, guregandik ikas dezazuen esana dagoen harako hura esana dagoen harako hura: Textua zaila da; seguraski, esaera zaharren bat da, eta esanahia ez dugu ezagutzen; zenbait autorek uste du kopistaren baten oharra dela, lerro-ertzean ezarria, eta gerora textu barruan sartua: Ez jo idatzita dagoenetik urrutirago, eta inor ez dadin batengatik harro besteren bizkar.

71. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0089 Harako bidea argitu zigun, eta eskerrak eman genizkion.

72. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0025 Baina ez zuen erantzuna entzun ahal izan, zeren, bost minutu lehenagotik demostrazioak egiten ari zen neurriz harako tipo garai bat, hanka artetik igaro berria zen, ez sinesteraino aurrera makurtuta, eta sortu zuen haize korrenteak Colin lurretik metro batzuetara altxatu zuen.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0161 AZKENBIGARREN HITZA: EKLEKTIZISMOAREN ALDE Dirudienez, badu eklektizismo hitzak halako kutsu txar bat, politika gaietan neutralismoak duenaren antzekoa edo, agian Apokalipsiaren harako hitz haien eraginez (eta azken itzulpenaren arabera dakartzat hona): .

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Nahiz gramatika harako filologiko-historiko gisakoa izan (a, Ausfuhrliche Grammatik derizten haietakorik bagendu gurean!), nahiz tradizionalista, nahiz estrukturalista, hemengoa zein Ameriketakoa (sintasi kontuan aski elkorra izan da, Europan behintzat, joera hau), nahiz gisa bateko edo besteko sortzaile eta bilakatzailea.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0304 Orain aurkiberria den Juan Mateo Zavalaren sermoe-liburua eta lehendik ezagutzen zena; Lemoako apaizak Pasionista gazte bati bere mezaberri egunean erregalatu zion harako hura desberdinak ote diren ala ez, jakin behar da.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0249 Harako esaera zaharra erabiliz Azkar eta ondo, usoek hegaka.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Azkenik, ez al da arriskutsua hizkuntz irakaskuntzan sistema zeharo andragogikoa aipatzea eta honako edo harako hura andragogikoa ez dela esatea?.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0006 Lehendabizikoz ikusten delako, dana berritzat jotzen da, eta labetik-harakoa dela pentsatzen.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 Hauxe esan nahi dut: hitz lauz idatzirik dagoen obra egileak eman bezala, ezer aldatu gabe, kendu nahiz erantsi gabe, eta hitzak laburtu gabe irakur daiteke eta irakurri behar da, noski, irakurlearen euskalkia desberdina izan arren; harako obra hartan idazkera eta ahoskera, baita egilearena berarena ere, bat dira irakurlearena zer esanik ez eta irakurleari ez zaio zilegi irakurri ahala testuaren hitzak aldatzea.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0340 Horrezaz gainera, fonetika aldakuntzak ia beti bertso gutxitan gertatzen direnez gero gertatzen ez diren baino gutxiagotan bederen, ritmoa beti gailentzen da eta somatzen, honako bertso honetan edo harako hartan (fonetika aldakuntzak egin gabe irakurtzen bada) hain nabarmen ez bada ere, irakurleak belarria erne eta zoli samarra baldin badu behinik behin.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0198 Horrekin, bide batez, alde batera uzten da oraindik ere etxekoen eta kanpokoen artean defendatzailerik falta ez zaion harako tradizio ezagun haren ikuspegia: (...).

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0302 Eta gurekin jaiotzen da, geure aldiko seme jatorrak bagara, harako antzinakoen amor fati hura, gure denbora gure sorterria bezalaxe beste edozein baino maiteago bihurtzen diguna.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0048 Halaz ere bazuen herri honek beste guztiengandik bereizten zuen harako zerbait.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0054 Lizardik berak erdi-bear estetikoa nahiko garbi azaldu zigun harako artikulu batean: Itz-lauz op. c. 29 or..

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0018 Harako hitz sonatuekin amaitzen dute Agiria: Mundu osoko proletarioak, alkar zaitezte.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0102 Bigarren puntuaz, Siberiaz, bakarrik esan, harako migraketak eragiten segituko dutela; normala dena, erizpide geoestrategiko eta noski ekonomikoez, hantxe pilatzen direlarik SESBeko aberastasunik ugarienak: errekurtsoen hirutik bi, konkretuki, eta populazioaren %1Oa baino ez.

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0032 Eta pentsatu bezala egin eta, Jainkoak hala nahi izan zuen, herria hogeitamar edo berrogei pausotara egon arren eta harako bidea oso zabala eta ona izan arren, mandoak erregebidea hartu zuen eta herrirakoa utzi.

88. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0274 Oien esankizunak
egiyak al dia?
nik ez diyot artutzen
gauz orri fedia;
bakoitzak beria,
esan det neria,
arako biria
nondik da ordia?
kosta bear zaiote
billatutzia!.

89. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0274 Illargi ori dago
guztiz apartian,
argi egiten digu
illundutzian;
okertu gabe dabil
bide zuzenian,
alare ezin utzi
diyote pakian;
arako irian,
joateko airian,
abillidadian,
ez dakit nor dian...
saiatutzen dirade
alegiñian!.

90. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0071 Ama Idoiak kirkillaren arako eztabaida azaldu dio sendagille jaunari: - Kirkilla sartu zitzaion buruan eta kito!.

91. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0024 Arako ez zan ez egoaldi onik ez eta txarrik ere.

92. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0087 Eta traje berri-berria, jostunaren esku-usaiarekin, jostorratzetik arakoa.

93. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0182 Esaera-zar edo errefrau bezela etorri zaigu arako ura: Euskaldun fededun.

94. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0309 Beste hondarrabiatarkeria bat (nolabait esatearren), arako goittik betti da.

95. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0043 Baitura edo ezaugarria ipintzea, deitu genezaioke, arako engagement orri.

96. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0002 Harako hura bai pardela galanta Alproja handia diogunarren, ezetz, uste baino jende gehiago dagoela ona eta sanoa, raso sanoa gainera.

97. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Gogoratzen ote zarete Paco Ibañezek kantatzen zuen harako kanta harekin? Reagan presidenteak kontreei laguntzeko Kongresuaren baimena bila dabilelarik edozein argudiori ekiteko prest agertzen zaigu.

98. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Maristek irakaskintzari utzi berri diote, eta harako ikastetxeko ugazaba den Urrutia Fundazioa berriro ere haretaz jabetu da.

99. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Urrutia Fundazio honek 49 urtetarako dohan eskaini dio harako ikastetxea Nafar Diputazioari, irakaskintzatarako erabil dezan baldintza bakarrarekin.

100. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Honako hau, duela zenbait hilabete multikopiaz atera zenaren kopia dugu, harako hura bizpahiru hilabetetan berehalaxe ahitu bait zen.

101. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Baina itxura guztiak direnez, harako Batzorde euskaltzale hark erein zuen hazia, oraingo honek ez du jorratu.

102. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Orregaitik baten-batek arako kalea non dagoen galdetzen dauenean, ez da arritzekoa erantzunik ez jakitea.

103. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0116 Horraitio... han egozan, mahai baten inguru mutil morroskoa eta neskatoa, astoganeko neskatoa, harako txibi zuria.

104. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0132 BANK.- Ondo dago Arako iru sorginakaz ames egin dot bart; egi-izpiren bat erakutsi eutsuen aik zuri.

105. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0172 Zegaitik izan dok arako kallazia?

106. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0159 Ortik datorkie besteen aurrean arimari dagokiozan gauzez itz egin gura buru gitxikoa eta askotan bape burubakoa, eta, iñoz, eurak ikasi baiño besteai irakatsi naiago dabela; eta besteetan eurak gura leukien besteko gogo berorik ikusten eztabenean, euren biotzetan txartxat joten dabez; eta ori iñoz berbaz bere agertuko dabe, orretan arako farisearraren antzekoak dirala, bere gauza onak gaitik Jainkoari eskerrak emoten eutsozan eta zergalaria ezereztzat eukanaren antzekoak (Lk 18,11-12).

107. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0090 Bada olako arimarik, bere burua Jainkoaren mende itxi eta laguntza ori artu bearrean, oztopoak ipinten deutsoenik, sentzunik barik jardunez, edo jarki bearrez, arako umeen antzera, amak besoetan eroan nai, eta eurak lurrari ostikoka eta negarrez, ezetz eta ezetz, oiñez joan gura, eta olan ibilterik ez, eta ibiltekotan, umearen takatakatxoan.

108. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0207 Baseliza horreek guztiak osotzen dabe, zalantza barik, udalerriko multzo gotikoa: garai ona izan zan harako ha, baseliza askori joakonean XVI. gizaldiko obra gotikoak dirala ahaztu barik.

109. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0201
- Zuen herritik harako aldea eta iraupena ondo kalkulaturik daude?
- Azalpenean bidaiaren gorabehera interesgarrienak bilduta daude?
- Ikurrek ondo azaltzen dute zer egin daitekeen leku bakoitzean?

110. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0040 Baina ez zeukan horrelakorik harako hartan, eta Tamoga iraganik Pino jo zuen.

111. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0059 Karteldegiaren miaketan melodrama giroko thriller bat begiz joa zuen Olimpia aretoan, eta harako bidean jarria zen, abenidan aurrera eginez lehendabizi, norabidez aldatu eta inguruko zeharkaleetan galduz, hurrena.

112. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0014 Harako bronka hura beste askoren arteko lehena besterik ez zen izan.

113. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0012 OBELIX, GARAIAN ZATOZ... IKUSTEN AL DUZU HARAKO ITSASONTZI HURA?...

114. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0140 - Harako hura... ez al dun Peter Dossek?

115. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0075 Harakoan Juanak esan dit liburuko Zalakain abenturazale hura ematen dudala, Martin ez, baina Jose Zalakain, eta orduan nik bi sekretu kontatu dizkiot:

116. 1991> euskara batua poesia t. irastortza 0064 BIZITZEN segitzea erabaki orduko
hizkiak, hitzak edo esaldiak elkarlotzea
keinu hutsala da.
Bizitzen segitzea erabaki ondoren
ez daiteke atzera idatzi
poesia,
ez bada bat itsasoaren erdian lo dagoena bezalakoa.
Norberak idatzitakoari etengabe ekitea,
norbere ezerezaz elikatzea posible dela sinistea bezala,
norbere beldurrak konjuratu beharrez idatzi
eta beldurraren zergaitia ahaztea, alegia,
beldurraren xarmari amore ematea da.
Harako hark zionez, hala,
ez da zail bizitzea,
merezi
pena baizik merezi ez duen arren!

117. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00222 - Ongi etorri, kapitaina... Harako kota hura geureganatu behar dugu.

118. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00331 Besteak, berriz, rastafari kakalardo haren ligea zirudien arratsaldeko beste harako haren berdin-berdina zirudienak, Kattalin omen zuen izena, Kattalin Betbederrenekua: redios, hori duk, hori, izen aproposa! atera zitzaion barru-barrutik, bere artean, Ekaitzi.

119. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00168 Haren harako gau hartako haserrealdia gogoratu zuen, eta inoiz baino zentzu zorrotzagoan interpretatu zuen.

120. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00060 Momentu jakin batean, kontzerturako berandu samar egiten ari zitzaienez, kontua eskatu eta kafea beste batean, harako bidean, hartzea erabaki zuten.

121. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0067 Eliza ilun zegoen; hiribide jendetsuan inguruko argiak pizten joan zitzaizkion harako bidean, eta eguzki argia desagertu zen.

122. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0230 Livesey doktorea, ordurako egurresia zeharkatuta, sukaldariagandik hurbil samar zegoen; eta ahotsa aldatu egin zitzaiola antzeman nuen, harako hura galdetzerakoan:

123. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00026 Garai horretan seguraski Toledon zebilen Miguel, Villarrubia de Santiagoko obraren manufaktura egiten, zeren eta bost urte beranduago arte ez baitugu artistaren berririk aurkitu. Hala ere, azaroaren 10ean dei bat jaso zuen harako eraikin-arkitektotzat baino gehiago erretaula-arkitetotzat baitzeukaten 61 PRADOS Jose Maria: Los Tomé: una familia de artistas españoles del siglo XVIII. Madrileko unibertsilale complutensea, erreprografiaturik, 1992, 270 eta ondorengoak 1725eko akta kapitularrak (T.K.A.K.).

124. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00008 Harako trilladora tresnak ere iritsi ziren Urdiainera, esaterako, 1933an (Satrustegi 1967: 101), eta bestalde, uzta biltzeko etxean erriberanesak ere hartzen ziren, Murtxantetik edo Mendigorritik, esan digutenez; hauen iaiotasuna eta lanerako grina goresten dituzte Olloibarko adinekoek; erriberanes hauek urte guztirako etxera mutil etortzea ere ezagutu dute Olloibarren.

125. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: asmo-iztegia, xi-xii 00012 Hortik harakoa erabiltzaileei dagokie.

126. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0010 Harako egunean, beste batzuekin, epaimahaikoen aurrera daroe.

127. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0015 Andene Halabeharrak Stefan Zweig idazle austriarrari patu hobea eta mundualdi luzeagoa eskaini izan balio, eta ez balio ezin itzurizko zita jarri Petropolisen, Rio de Janeirotik hurbil, gerraren herrak zoratutako Europatik ihesi; emango ziokeen, beharbada, Bizkaiko golkoaren urertzean dagoen hiri txiki honi eta bere historiari buruzko ezagutza egiteko aukerarik; eta balizko errotari eragiten hasita, akaso emango ziokeen Zweig-i harako giza historianen distira une (Sternstunden der menschheit) haiei jarraipena emateko adorea eta aldartea.

128. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0015 Nik, harako hartan, eta nerezko kobardiari aurre eginda, bidea bakarrik egitera deliberatu nintzen, eta, puskak bizkarrean hartuta, behiala amaren eskutik helduta, arreta gabe, egindako bidea, bakarrik deskubritzen hasi nintzen.

129. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. aranalde 0013 Zeini ez, izan ere, harako agur paregabe hura entzunda?

130. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eglu iv 0007 Hor dugu, adibidez, Azkuerengandik datorkigun harako bereizketa hura: Las conjunciones afijos son, por lo general, subordinativas, y coordinativas las conjunciones vocablos (Azkue, Morfología, 478. orr.)

131. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. zavala 0071 Eujenio printzipeak arako eskeiñi zuan bere burua.

132. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Esan bezela, irudimenak apirilaren inguruan ehundu didan sare zahar hau urratzen hasi naizenean, harako T.S. Eliot-en poema hartara eraman nau hari mutur batek.

133. 1991> sailkatu gabeak egunkariak pper 0035 Eta gazteleraz zer esanik ez, estar hecho un abril, estar en el abril de la vida eta antzekoetan, edo harako poeta kastillanoaren muchacha de veinte abriles zelako hartan bezala.

134. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00035 Ant.- Bai, bai, oraintxe bukatuko dugu. Istorio bat etorri zait burura. Gure etxean orain dela 70 urte alde-alde, erlesemea atera eguarte batean eta aitari: erlesemea dago harako zuhaitz adar hartan. Aitak iluntzean bilduko zutela eta soroan jarraitu behar zela lanean. Arratsalde erdian burrunba bizian han zihoak gure erlea. Handik pixka batera Pagola-enetik abisua, babarrun harba baten gainean erlea zegoela esanez. Soro-lanak utzi eta hara erlea biltzera, eta gainera erlesemea bertako jabeari utzi. Horra nola izaten ziren gauzak.

134 emaitza

Datu-estatistikoak: