XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia euzko enda 1939 0009 Lo dago aurra
seaskatxoan
ama pozez zoratzen
bere alboan,
Lo dago epeltxotan
guztiz gozoro,
beragan dau amatxok
sentsumen oro
.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia euzko enda 1939 0009 Lo dago aurr txikia
seaskatxoan,
ama aulkian abesten
bere ondoan
.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia euzko enda 1939 0009 Lo dago aurr txikia
seaskatxoan,
ama pozez zoratzen
bere alboan
.

4. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 AURRAK (Lerro batekoak).

5. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0134 ¿Zein gurasok ditu aur ain ederrak?.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 MINZORROTZEK, - (Antxintxika sarturik) Aurrak ¿nun dira Laitiz ta ayek? (40) (Zerrailla-begitik so egin apur baten ta izurik bezela igesi bijoa).

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Kol. - Josu Aurraren jaiotza abesti ta dantzaz ospatzera....

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 Ara: (Izparringia ateriaz ta irakurriaz) Orain ogei ta iru urte, orrillaren amabost`garrenian utzi zuten Mendigain baserri-etxeko atarian aur jayo berri bat (...).

9. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 Jai artan jendetza aundia batutzen zan: aur txikiak ere, oñak lurrean jartzeko gauza ez izan arren, beren amaren besoetan joaten ziran, eta bere esku txiki eder pollitetan erramu edo olibo ostoak zaramazkitela deadar egiten zuten Hosanna onetsia izan bedi Jainkoaren izenian datorren Israel-Erregea....

10. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Jerusalengo eliz nagusira Jose ta Mariak Aurra aurkeztu zuten tokira, Jerusalenera, bertan Erramu egunean garailari sartu zan urira; Jaunak azkeneko aparia egin izan zuen Zenakulo zeritzaion apari-lekura; Olibeteko agoni-tokira; eta esate batean esateko, nekeak eraman, il, lurperatu, berriz piztu, zerura igo, Espiritu Santua etorri egin zanera; leku guzi oietara ba garamazki Liturjiak.

11. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0026 Zugatik aur egin da ta otzikarak dardaraz daukate.

12. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Sukaldian presaka
ari zan lanian,
amak aurra negarrez
entzun zubenian
.

13. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Aurra jarriya zeukan,
siaska xarrian,
gozoro lo zediyen
leku itzalian;
ostozko estalpian
guztiz epelian,
maitatubaz aizecho
bigunak bidian,
aurchuari agurka
pasatzen danian.

14. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 Entzuten zan aurraren
karrixi samiña,
baña nola etzegon
artian egiña,
kalderintik ke-bollan
botiaz lurriña,
etzuben nai galtzia
noski irakiña
.

15. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 Berriro entzutenda
negar aurrarena,
estututzen zuena
amaren barrena,
zeñek diyo batetan
lajarik diena
beren sendakiñentzat,
ustian zubena...
- ¡Zer kalderiñ eta zer
danboliñ kirtena!
guziyak baño len da
nere zoramena
.

16. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 Ontan ezta entzuten
aurraren negarrik,
dirudiyela galdu
eztubela lorik
.

17. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 Aurra siaskachotik
beera erori da
chit leku biguñera,
siaska berrira
.

18. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0439 Auntza aurra mantentzen
ikusirik ala,
esnia tititikan
artzen ari dala
balitzake bezela
amaren bularra,
chokatuba begira
egiñaz algara
auntzari gozo gozo
diyo beriala
- ¡Ederki pentsatuba!
¡a! ¡bejondayala!
¡uste diat iñure
joan itekiala!
.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Aur asko ikusten zan an.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Ta egun ori Aur Euskeldunaren Egun jator bat izango ote danen otsa datorkigu.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0140 Bere gurasoak bat ekarri ta bestea ekarri ibilli ziran, baño Jabierrtxo'k bearr bezelakorik ez zan agerrtzen: aurrak bearr aña bularr zuan iñuderik ezin arrkitu zuten.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Ontasun abetzaz gaiñ, edertasunezko gai aundiyak ere berekin zeuzkan; aren begi eder mintzakitsuak baziruditen mingañari chandarik eman gabe itzegiñ nai zutela; ¿bañan itzegin ere nola? Ama batek aurra bularrean daukanean beziñ xamurkirotsu eta atsegintasun aundiyan.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0024 G. le Bon jakintsuk diyona, azikaspen au dala artezi edo trebetasun, ikasi ta adimen gogapen dauzkagun gogai edo ezagutzek, oituran alde barrun, len ikusi degun gure asaba gurasoetik ondoretze ditugun zentzu ta griña kaskezur leku barru berezi orreta aldatzea, igarotzea, errez ordun nekerik gabe, berez bezela jakin edo ekiteko t'orrela'azikaspen ona, osoa, izango da, oitura onak artzea eta nola jakiña, aur edo gaztaroan dagon bai adimen ta beste bere kaskezur barruko muñ oarkor gai minbera ori, xamur, errex eran irarri azteko bear bezela bidezko ikasbidekin, kilika ernaraziz; azikaspen au da ba gerorako garrantzi txit aundikoa ta beren bitartez azaldu ta zuzenduko dira izakera, opa edo gura ta gogaikik t'elburuk ere.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 Ez zan errez, ondo izkutatuta zegon-eta Aurraren seaskan, lastaian sartuta zeukaten; aurra berriz negarrez seaskan eta Pernando'ren emaztea kantari, seaskari eragiten.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0035 Esan ta eguin; eraman zuan botellacho bat beteric echera ama tristeac, eta arquitu zuan alabachoa ia agonian zegoala: belaunicatu zan, deitu zion San Inazio gloriosoari, jeiqui zan, eta zapicho bat bustirik, ur bedeincatu arequin umedatu zizquion aurrari becoquia ta eztarria.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0035 Bereala aurra lo gueratu zan; bigaramonean esnatu zan aurra osoro sendatua.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0011 Zortzigarren egunean etorri ziran aurra billebaitzera (1) Israeldar mutilki guziai yaio ta zortzigarren egunean egiten zitzaien zeremonia mingarri bat zan,(...).

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0072 Medelek ezetz; berak ordainduko zuela lanketa ori ta emaztearen emaya lenen jayoko ziran bi aurrentzat mozkinkutxara (caja de ahorros-a) eramateko agindu zuen.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Aur jayo-berria elizan lenengo aldiz sartu baño lenago, Apaiz jaunak otoitz batzuek, luze-ederrak egiten dituala, ta gero aurra elizan batayatzen duala.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 Yesu eta aurrak.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 16 Baña Yesu'k aurrak deitu zitun, esanaz: (...).

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Aur dago, ederrori, kuman batu batu eginde.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0145 Cere beguiaquin nai dituzu santutu nereac, cere biotzarequin, nere biotza; eta cere escuequiñ nereac, dembora batean Eliseo profetac, aur ill bati bere begui biotz eta escuac ezarriric, eta estuturic aurraren begui biotz eta escuac, eman cion becela oni bicia.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 Gaur bada escatu nai dizut beste mesedequin batera, Birgiñen Birgiña dan gure Ama gozoac, Maria Jesus Agreda beneragarriari azaldu cizquen zure zazpi ontasun berecienetaric azquenecoa, ceña dan, gurasoac familien consuelaraco zugandic aurrac alcantzatzea, edo iristea.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 O zorioneco San Jose gozoa, ceorrec daquizu cembat ezcondu onrraduac dauden mundu zabalean negarrez, aur bat izan nayen, ez aciera gaiztoarequin bequin batera condenatzeco; baicican bere Eguille ona, ondo eta ciñez amatuz denac salbatzeco.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0367 Beste iñori baño poz-eracutsi andiagóac eguiñaz beregana artu eta laztantzen ditu aurrac: persona gaitz-gabe eta pobrechuac nayen eta maiteen ditu; becatariac biguñ eta ondo artzen ditu, fariseoac dioten guciari izpiric beguiratu gabe; eta onen aguiria emacume Samariatarrac, Zagucoc, Madalenac, Mateoc, andre adulteroac, gorputz-animetaco gaitzetatic mirariz sendatu, eta demonioaren escupetic atera cituen beste ascoc eman dute.

37. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Bai, illobatxoa bera ere eleizara eraman nai izan zuan amonak, Ama Birjiñaren Eleizan-sartzea zalarik, ark Jesus Aurra bezela berak ere Jaungoikoari illobatxoa eskeini nai ziolako.

38. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Donostiyako kantaritalde ederrean arki diran gizaseme ta aurrak, Ama Euskeraren bularreko irañ gozo gozua edozkirik aziyak dira, ta beraren indarra bitarteko dala aunditasun osora mallatik mallara tontor, tontorreraño igua.

39. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Gai ontan zer egin gaitza zegola laister ikusi zuten bretoizaleak ta aurrak, umetxoak, irabazi bear zituztela.

40. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 (Uri artan bazterra erderazko la finca da) Eta erraitten zúten ttikí-ttikíak ziréla Lamíak eta aúrrak bezálako mintzáidxia zutéla.

41. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Nere irakasle andreak etzekian beintzat lamia ark bere aurra azteko auntzik naiz ardirik inudetzat eraman otezuen; erditze-minak andiak izan oteziren... deus etzekian.

42. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Arren lekuan aur batek esan balit siñetsiko aI nion? Ez iñola ere.

43. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Andre Maria Joakin eta Anagandik sorrtzeko aldian ama on batek semeari eror-bideak kendu egiten dizkion bezela, Jaunak Andre Mariari eror-bide guziak kendu zizkion; jatorrizko pekatuari agindu zion Andre Mariari ez ukitzeko; Maria pekaturik gabe sorrtutako aurra nai zuela-ta.

44. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Ludi ontan Jaunaren aurr onak, morroi zintzoak, mirabe leialak izan-ondoan, zerua irabazi egingo degula uste degu; ta orrtarako beintzat alegiñak egiten ditugu.

45. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Behar ere, hoinbertze haurren artean.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia barb 0387 Laudeta kantaz doa chuchen iguzkira,
Erlea loretara, handik kofoinera,
Haur izitua, hura, amaren altzora...
Ni, Jesus, zure bihotz onaren chokora!
.

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia leon 0126 Aitatto, utzirik kaseta,
chauri nerekilan josteta!
Haurra, ago othoi ichilik,
Ez diat segur aizinarik
.

48. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Zer haurren trufaren bazka!.

49. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Hain chuchen, orduantche berean, plazan partida bat errebotean eginik etcherat zoazin hamarbat haur.

50. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Lasterka hurbildurik, prediku eder bat egin zioten Jesusek haur tzarreri eta etcherat igorri zituen, urrikia bihotzean.

51. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Egizu bertzalde landa muthurreko atheka hartarik herri huntako haur tzarrak ez diten gehiago iragan nere trufatzeko.

52. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Bazuen eta bera aserik inguruko chori guzien asetzekoa! Haurrik etzitzaion gehiago trufatzeko etcholarat hurbildu.

53. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 BERRIKITAN, Gure-Herria'k ilabete oroz haurreri demaioten sailan, irakurtu dukezue galde hau: Zer da?: Lau andere, jaun bat erdian, bethi elgarren ondotik lasterka eta elgar behin ere ez hatzemaiten.

54. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 Haurrik ote da, egungo egunean, eta bere baitarik chuchen inhardetsiko duenik galde horri? Daukat ez dela..........

55. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Eta geroztik, badut uste bere itzala lehenago galduko zuen Piarrek, bere makila galduko zuen baino, ezen, haur tchar bat oraino zelarik, aitaren makila behar zuen jaunak eskuetan... lokartzeko!.

56. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Chazko Phazkoetan egin dugu urhats hori, zeren eta chaz baitzuen Aita Sainduak bere lehen Mezako berrogoi-ta-hamargarren urthe burua, eta hortakotz ere eztiago kausituko zuela bere Frantziako haurren egitatea.

57. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0010 Bai, galda zazu emaitza hoitan, (haur batek bere amarentzat othoitz egin behar du), Elizak, gure Ama onak, Erlijioneak lehen bai lehen garaitia zan dezan etsaien kontra.

58. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0016 Ochala aita amek egiten balute maiz, gisa hortan, beren haurren, familiaren eta harat hunat guzien emaitea Jainko onari.

59. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Mintzatu zitzaion haurrari Gorphutz Sainduaz, bainan erranez choilki zembat zen Sacramendu hori ikharagarria, Jesu Cristo zenbat zen Jainco handi eta saindua zenbat garbi izan behar zen eta zenbat artharekin preparatu Sacramendu hortara hurbiltzera menturatzeco.

60. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Ezin daitake erran aphezaren solas horiec nola ilhundu zioten Micheli bihotza: ez zuen gehiago loric ez janic lethi lehen cominionea gogoan: gaicho haurrac senditzen zuen bere bihotza Jesu Cristorentzat dena amodioz bethea, eta casic iracutsi zioten Jesus zela Yainco bat ikharagarria eta harentzat lehar zela izan amodio baino beldur gehiago.

61. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Haurra bethi eta orotan usatua zen aitari obeditzen; ez zen beraz menturatu deusen ihardestera: ichilic gelditu zen eta eman zen othoampiuml;tzari, bere chedeari ukho egin gabe.

62. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0075 Gaztenak, pin, pan, paderan tiroka ongi erretzeko artean, haurrak, katichima ahantzirik, hirri-karkaraz zagozin demboran, bere bethiko tokian, zizelu-chokoan jarri zen.

63. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0168 Bihotzak lasterrago jo zion beraz haur gaichoari; bainan, gero, kolpez sosegatu zitzaion bihotz hura, arima zola zolan iduriturik, begi on on batzuekin behatzen ziola Jesusek haren gogoeta garbiari.......

64. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0168 Haurrak, emaztekiak, gizonak, neskatcha eta gizon gazteak, oro kantuz ari edo bederen othoitzean, ogi pitta baten idurian gorderik heldu zen Jainkoaren ohoretan!.

65. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0011 San Frantsesen haurrak ez othe luke izan behar aingeru baten pare lurrean?.

66. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Emozute orobat mezaren entzuteko denbora eta errechtasuna zuen haurreri, zuen sehi eta azpiko guzieri.

67. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0076 Oi haurrac! oi gazteac! oi sehiac! hola obedi bazinezote zuen aintzindarieri!.

68. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0076 Ene haurra, diote Liburu Sainduec, izan zaite beti eta zernahitan ezti, eta obraric handienac, gauzaric miresgarrienac egiten bazinitu baino maitatuago izanen zare jenden artean.

69. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0133 Eta Elizaren haurrac, nahi dutenean, haz daitezke Sacramendu Sainduaz.

70. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0204 Birjina notha gabe, Jincoaren Amarekin bat egin zaituen amodioaz, eta Jesus Haurrarentzat iracutsi duzun Aita on bihotzaz, humilki othoizten zaitugu, begi onez beha diezozun Jesu-Cristoc bere odolaz beretu duen primantzari, eta gure beharorduetan hel zakizkigun zure bothere handiarekin.

71. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0205 Eta bertze orduz Jesus Haurra hiltzeco menetic libratu zinuen bezala, hala hala orai Jincoaren Eliza saindua libra zazu etsaien amarruetaric, eta gaitz guzietaric.

72. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0086 Ikastegi bat bazuen Rohaien Aita Desgoutsek, bainan liburuetan baino dembora gehiago iragaiten zuten hango haur gaichoek sendagailu hartzen.

73. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0186 Bainan... bainan......! Esklabo hautan, oraino haur hutsak badire: erosi orduko bathaiatzen ditugu.

74. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0042 Aita amek beren haurren arimaz eta khorpitzaz arrankura hartu dienez: othoitziak eta katichima ikhaserazten deitzenez; gaizki egin dienian gaztigatu dutienez; bekhatuzko okasionetarik begiratu ditienez; etsemplu gaistorik eman deienez; katichiman eta elizan ebilerazten dutienez;.

75. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0043 (...); eskola katolikoetarat igorten dutienez edo, haien mentsian, begia etchekiten dienez haurrak dutien eskoletan errelijionia eta ounestatia errespetaturik izan ditian.

76. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0121 Hutsik handiena egina dugu azken aldian ez erraitea, Darritchon dit Behachka, Gaskoina errebotlari famatu zenaren semetchia dela; Gascoinaren seme zaharrenaren haurra.

77. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0595 Huna beraz hemen behera, hitz hetarik erran den Hiztegian aurkhitzen ez direnak, edo han aurkhitzen direlarik, han diotenaz zerbeit gehiagoko erran nahi dutenak Don Res.-Maria Azkue-koak bere Hiztegian, eta Almanach bere mintzaira iskribatuzkoan bezala, Zubero-ko u bethe, gurea bezalkoaren adiarazteko, u emanen dugu dena den, eta bi ponturekin û hekin û chorrotcharen adiarazteko. Hala nola: Zelietako Jauna, zû zirade gure Aita eta gû zure haurrak gûtûzû

78. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Haur batzu harra bezen biluz-gorri hantche ikusi gintuen, sos baten eske gure ganat ethorriak.

79. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Bainan nihork ez dezala uste izan soineko erosteko biltzen dituztela sosak haur hoiek: ez.

80. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 260. - Errak, haurra, aita zer hari zen?. - Kartak nahasten. - Ez bide zikan irabazten [C], (Eliza atheko solas bat).

81. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 261. - Haurra, zer jateko zinduten egun?. - Otsoki, [BNarn], (Aitaren manuz, haur batek ihardesteko zuena).

82. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 263.-Adimendu guziak izanki; bakharrik mintzatzen ez daki, [LG], Erraten dena, zembeit haur atzartasun handiko direnez, bai eta zembeit etxe azinda, ezagutza harrigarri bat erakusten dutenez.

83. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0069 270.- Haurra, aita zer hari zen? [BNC], (Ihi punta zorrozten. - Ihardestea manatu zitzaioena). (Voir le nampdeg; 260).

84. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Bainan bada horiek guziak baino sendagailu zaluagoa eta errechagoa: Zoazi haurra bularrean daukan emazte baten ganat eta, chahakotik arnoa bezala, ichur-araz zazu haren esnetik zirrizta bat zure begiaren gainerat.

85. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Krisma (eczéma) balinbadu zure haurrak buruan, hau ez zaio demendrenik artatu behar.

86. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Zizariekin dutelarik partida haurrek, huna zer sendagailu usatzen dituzten eskualdun amek.

87. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Lehen bai lehen edanarazten diote haurrari zizari belar ura, edo berdin, baratchuri ura olioarekin nahasi-eta.

88. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Kaurin hura aski da haurrari, ur epel pichka batian irets-araztia.

89. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Edari hori arras ona omen da eta haurrek ezpainak milikatzen omen dituzte chorta bat ere ez galtzeko.

90. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Haur hainitzek, zonbait odol gachto eginarazten diozkate amari, izen gabeko eritasun hunekin erran nahi dut: Gau guziz ohea bustiz.

91. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Chaharrek diote, aratsetan ez litazkela sekulan haurrak su-ilete batekin jostatzerat utzi behar, jostatze horrek dakarki duelakotz ochtion aipatzen nuen ondorio tzar hori.

92. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Haurra oherat eramaitean, zure lurra erakusten diozu, erranez nondik duzun eta han ezartzen diozu sehaskako buhurdiaren azpian.

93. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Hori bera maiz aski da, haurraren sendatzeko.

94. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Orok bazakiten Mendiondon haur bat, ephe laburrak barne, amikatu, ziritu-eta hil zela.

95. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Haur gachoa gaitz gachto batez joa izatu zen eta hiru egun bertzerik ez zuen iraun.

96. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Su eder baten ondoan, huna jarri-ta, amatchi, hiru lau haur inguruan dituela.

97. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Bainan, hauchok haurren prestutasuna!.

98. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Ez harri; amatchi ichoriotan dugu: Haurrak ez ahantz ur benedikatuarekin seinatzea oheratekoan.

99. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Zorionez haurra nigarrez hasi baita, burasoak atzarri dire eta sukaldeko atean, abantchu kanpoan zelarik gelditu dute.

100. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Deubru bestarat, haurra.

101. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Han haurrak deubruari jaterat eskaintzen diozkate edo hari saltzen.

102. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Eta haurrek ez badiote deubrueri musu eman nahi, sorginak zanpakoka ez zaizkote gelditzen.

103. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Geroztik, haurrek apo itsusi, beltz, haundi batzuen zain behar dute egon, han ilunpetan.

104. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Kasu beraz, haurrak.

105. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Haurrek amak eta amatchik bertzelako beharria dute, ezen denak oihuka ez dire ichiltzen: Sorgina puies, sorgina puies!.

106. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Aur bat gatz laster surat aurtiki du batek, zarta dadien mila bunbakotan.

107. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Amatchi kezkan dugu: Ha, haurrak, berritz ere, gure etche inguru huntan dute ba beren besta sorginek.

108. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Sorginak airetan ibiltzen zirela, haurrak beren sehaskatik ebasten zituztela, deubruekin ezkontzen zirela eta holako zorokeri batzu, nehork ez ziozkan burutik aterako.

109. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 10. - Doniane-gaberdian on da aritz bat erditik arampauml;iltzea ta gan aur eria pasatu ta arte gartan eriaren atorra uztea.

110. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 Aurrek leiotik oiu eiten dute errege ta erregina nor diren ta eben osasunari artzen dute afaritxo bat.

111. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Ez dugu cheheki bederen nolakoa den erran beharrik: guziek ezagutzen dute, haurrak zirelarik, beren eliza zaharreko dorrean ichilka eta gordeka sarturik, han hainbertze aldiz ikusi dutelakotz: ikusi, atcheman, eta hil.

112. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Begiak ernerik dagozila haurrak, geroago hobeki irakurtuz, izkiriatuz eta ikasiz euskara, frantsesarekin batean.

113. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Badugu uste gudu gaitza izanen dela guziz Hazparneko, Uztaritzeko, Senpereko, Azkaineko eta Ortzaizeko haurren artean.

114. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Bortzgarren prima batzu finkatu ditu, daigun urteko, Euskaltzaleen Biltzarrak: hobekienik haurrak frantsesari bezala euskarari ohartarazi dituzketen eskolemaileen artean, biga saristatuak izanen dira ederki.

115. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Zer behar dute haurrek ttipitik ikasi?.

116. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Ez dezagula ahantz, aurten jasaiteko ditugun hersturen artetik, etorkizuna haurraren meneko baita, gurekilako baino luzagotzat.

117. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0207 Bizkaiako ikastegietan haurrek geroago gehiago irakurtzen dute.

118. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Ezar ditzagun, nahi baduzu, horxe gure aitzinean, ehun haur.

119. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Bertzalde botoila batean ezarriko duzue ur erakitu duena: gero ttuttuan bat bertzearekin nahastikatuko ditutzue haurrak jateko mementoan.

120. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Ttuttuan badira bi arrailachka: batto punttan esnearen bide; ez da behar largoegi, haurrak behar baitu egoskitzea bortchatuz egin; bertzea, zolari hurbil aireari lekhu egiteko.

121. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Hola ttuttua ezarri eta prest behar diren izariekin, epheldu beharko da bain-marie delakoan haurrari eman aintzinean, bethi ephelik eman behar baitzio.

122. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Nahi badugu haurra errechki hazi, gastu gehichagorekin, bainan berriz hasterik gabe, eros ditzagun haurrak egunean beharko dituen ttuttueriak; beraz, haur behi esnez choilki hazia denarentzat, lehenik zazpi, gero 6 eta gero bortz.

123. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Gero ezar lekhu freskoan eta haurrak jateko mementoan askiko da eman behar den ttuttua ephelaraztea.

124. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Beraz, zuen haurren ongi hazteko behar direnak ikhasi eta, khasu egizue nola maite dituzketen emaiten dazkotzuetenak.

125. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Esnea hazkurri ona dea? On duteia haurrek? Eman behar zakoteia anhitz? Jendek, bethi danik gostu izan baitute medikuen izpi bat ausikitzen, daukate moda bat bezala hararazi dugula esnea.

126. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Ongi jasaiten balimbadu, goitika eta sabeleko minik gabe, emanen diogu haurrari aphur bat.

127. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Ongi jasaiten delarik ere, ez ditake izan esnea bigarren adineko haurraren hazkurri choila, nahi bezembat izana gatik berenaz janhari osoa.

128. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Luzaz, eta ez du hain aspaldi arte, haurrak lau eta bortz urthe artino hola, esne eta esnekariz choilki hazi dituzte, hirietan eta kampaña batzuetan.

129. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Haurrak heldu ziren, ba, gizen, mazela zabal batzuekin, ttripa lodi bat, bainan flako, zarphil eta ez ontsa.

130. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Hau erraiten dautzuet nahiz kompreniarazi haurra ez dela bethi molde berean hazi behar, bainan bai, duen jitearen arabera eta kaskoz ari behar zireztela hortan ere haurraren gostuari behatuz; ez choilki hargatik, hunen beharreri ere begi eskuak emanez.

131. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Erretchago izan dezazuen hautua erranen derautzuet laburzki: 1ampdeg;) Zer behar duen haur horrek bizitzeko eta handitzeko?.

132. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Iduritzen zaut seinale horiek guziak direla medio ezagut dezakezuela errechki haurra serioski eri den, ba edo ez.

133. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Ez egin kasu choilki sukhar seinaleari, ardura egiten den bezala: ezen haur batek izan dezake 40ampdeg; baino gehiago eta ez izan eri handi; eta aldiz; 38ampdeg; edo 37ampdeg; baizik ez izan, eta hiltzeko hirrisku handitan izaki.

134. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Huna haur bat, arras ontsa zohan, Tupustean nigarrez hasten zautzue, nekhatua dela pleini da, amaren besoetarat nahitua da eta azken aphairua goiti egiten du.

135. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Huna bertze haur bat: bizpahiru egunez geroz, triste da, josteta gutiago ari, apetiturik ez.

136. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Zer duk, haurra? Nekhatua niz.

137. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Erraiten dut behar bada medikuak baizik ez baitezake jakin; bainan ez iduk biharamuneraino, haurra hobeki litakelakuan, behar bada berantegi litake.

138. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0056 Haurren argitzea, haurren altchatzea, gizon eta emazte choilen eskuetan emeki emeki jar dadien litake gure lehiarik minena.

139. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0056 Hasteko, hunek ez du galduko bere haurretarik nehor; apez-geien keta berdin egonen zako, eta jendeen artean berdin indardun, ohartuago baizik izanen ez delakotz batzu ala bertzeen behar orduer; hari aldiz, amodio gehiago jarraikiko zaio, eta ospa, bere auzoen eretzean.

140. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0056 Haurraren aitak ukan beza, bere lekuko, bera bezalako aita bat; amak, ama bat.

141. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0056 Haurrek buruzagitzat balituzkete, orduan, haurren gora-beherak beren haurrekin etchean ikasiak lituzketen gizon eta emazte batzu.

142. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Beren odoletik sortzen dituzten haurrek deiete bakarrik emaiten gizon eta emazteari, - ala gorputzez, ala gogoz, ala bihotzez bat egiteari darraion gozo neurririk gabea.

143. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Gure adiskide begiko dan Esnaola'tar Pantzeskaren emazteak, aur zoragarri bat argitara du.

144. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Aurrak amabostean bein edo berai dagokien orritxoa arkituko dute, Jainkoak osasuna ta... beste zerbait ematen badizkit.

145. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Irakasleak diotenez, jolas bidez ezagutzen omen da aurra.

146. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Baño...¡Ortzion ba koxka! Ik or daukan aur ori bear: ¡Gogua!.

147. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Erdaldun asko ere bai beren aurrakin....

148. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orain aurtxoak bildur orrekin
andik irten bear dute
babes lekua billatutzera
nunbait ematen badute.
Ikusten danez erri askotan
eskeñi omen diote
euzkaldunatzat errukiturik
lagundu bear diote
ta gure aurrak bizi lekua
oraingozizango dute.

149. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Emakume batzuek euren aurrak magalean zaramazkitela, besteak atzetik amari ezin jarraituaz, ta guziak, euren etxeko goxotasunak utzita, eskutan edo bizkarrean eraman al zituzten etxeko treznak edo arropak, erdi arrastan zaramazkitela.

150. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Ote guzi au orrela igesi zijoala, azaltzen dira ortzean etsaien egazkiñak (avion) ta emakume ta aurretzaz batere errukitu gabe, ekiten diote lergaiak (bonbak) botatzen ta lergai oiek sartzen duten bildurrakin, emakume ta aurrak ero antzera laxterka asten diran garaiean, nora edo noruntz joan ez dakitela, orduan berriro ekiten diote euren izkilluazkarragaz (ametralladora) ta iñork sinistuko ez luken ainbateko erailketa izugarria egingo dute.

151. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Bide guziak, ildakoez eta zaurituaz beterik daude: ama batek, eure aurra ilda ikusiarren, besoan artuta berakin darama eurak illobiratu naiean.

152. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orrela gelditu dira ainbeste ta ainbeste aur gurasorik gabe eta ainbeste guraso aurrik gabe; guziak, batere errurik etzutenak ta euren etxeetan lasai bizi zirala, eriotza arkitu dutenak, oraindañoko beste iñongo gudan gertatu ez dan bezela.

153. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orrela jardun dira egun batzuetan eriotza zabaltzen, egunez eta gabez, eten gabe. Iñork ez daki zenbat illak ian diran egun abetan Bikai'ko bide bazterretan, bakar bakarrik, gure Jinkoak jakingo du, España'ko gudalburu (General) batzuek, Doiztar ta Italiarrak lagun dituztela, gure Aberrian egin dituzten emakume ta aurren erailketak (asesinatoak) zenbaterañokoak izan diran ta Ludi (mundu) ontako gizonak eta erriak, oiek epaitzeko indarrik edo gogorik ezpadute ere.

154. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bizkitartean, oroitu behar lukete atzotitz hura, ta erran : Espainia-aldeko eskualdunek, guk baino obeki dakite beren etcheko berri ; eztire aur, eztire ero eta giristino on dire; zerbeit arrazoin badukete Espainia-ko fachisten kontra odolaren ichurtzeragino ari izaiteko ; gagozin beraz ichillik ; errespeta dezagun artu duten asmo ta erabakia

155. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Ola baserrian aur bat geyago badute.

156. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ama ta aur jaio berria ondo arkitzen dira.

157. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 - Gure zinegotzietan bada norbait, aurretaz eta oroitzen dena.

158. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Azken batzarrean batek galdetu zuen, Takonera baztarrean egin dedin aurrendoko pilota joku bat, aintzira edo piscina, bustialdiak artzeko eta zelai andi bat josteta leku gisaz.

159. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Zuk, umia zeorrek azi naiko dezu eta zure bular puntak azal mea dute eta etorriko zaizun aurrak berrik bere aua oso latza.

160. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Bear bezela zaindu eztalako sarririk askotan bere barrenian zear ezarri oi da isipula, aurraren biziaren kontuba emateko laiñ dala.

161. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Zenbait baserri etxe eta baita kalian ere, aurra jaio ondoren sendagilleari edozeiñ motatako ari zati bat ekartzen zaio.

162. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Emen dakarte zure aurra.

163. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Monteil prefetak zelatariez bethea duela eskualde guzia, jakiteko, ez bakharrik kargudun eta emplegatuentzat, bainan oraino bertze hainitzentzat, ere eia elizan ibiltzen diren, zein eskoletan dituzten beren haurrak, non eta norekin dabiltzan heien andreak.

164. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ez da hiltze hainitzik izan: hiru haur eta emazteki bat bakharrik.

165. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 - Ez, haurra; Jesus Jauna kurutzefikatu zutenean, gaizkikan ari zitzazkolarik etsaiak, nahi ukhan balu, erhauts zitzazkeen, eta bizkitartean heientzat othoitzean zagon, erranez: Barkha zozute Aita; ez dakite zer ari diren.

166. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bi estai gora, bietan jendea mukurru; eta zoin argi, distirant, eta garbi! Espainian hori; ene haur maiteak; Espainia zikhin famatu hartan! Ez haatik Saragosen; han orotarik bazela errana dugu ja egun hogoi.

167. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Etcheko nausiak edeki dio besoetan zaukan haur ttipia.

168. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Goizean goizik haurrak eta oro mintzo baitziren: agian aro ederra eginen zuela, haizeak zerutik hedoiak haizatuko zituela, eta holako.

169. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Haurrak eta haurrekilakoak eguerdi ondoan mahainetik chuti eta bazkaria gathuei utzirik, bazoazin ikhusterat, ea noiz hasten zen gerthatu behar zelakoa.

170. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Emadazue haur bat: hamar, hamabi, hamalau urthetan goiti doala.

171. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Edo bere baitharik gogoratu zaio haurrari, errient egitea.

172. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Burhasoek onhartzen dute, hek baino zerbeit gehiago izanen delako nahikariz; eta ja eder baitzeie eta hala baita: heien haurra bertzeak baino erneago, ikasleago dela entzutea.

173. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Ametsak amets, hara haurra; hara zuen seme gaztea, gal ez dadin artharik gehiena behar lukeen adinean, hara non duzuen, burhaso gaizoak, hiru, lau, bortz urtherentzat, non?.

174. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Beren pheredikietan Istoriaa eta halako zerbait aiphatzen badie, edo hitz-erdi bat erraiten goure haurren eskolalat igortetik gibeltzen ahal gutiana, entzunen die bertan:

175. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Haurrer emaiten dutien erakaspenetan, erlisioniaren eretzian ez badira nutre, entzunen die charrancharen gabian ez entzunaren eginik ere: .

176. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Eskolan ari balite bozka phuntian haurrer erraiten, houlako kandidata errepublikein dela, halakoa ez, Gueraçague bai, Ybarnegaray ez, entzun lirokeie ez entzunaren eginik ere: .

177. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Hauche bakarrik: lerro berean ezar ditzan eskola guziak, izan diten gobernamenduko eskolak edo eskola libroak; paga ditzan eskola horiek haurren nombrearen arabera: haur gehiago eta errientaren paga handiago.

178. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gobernamenduko eskolak gure zergez pagatzen ditugu eta hiruetarik bietan ez detzazkegu gure haurrak eskola horietarat igor.

179. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gure haurrak nahi ditugulakotz giristinoki alchatu, heiein fedea garbi beiratu, gure gostuz egiten ditugu eskola etcheak; bainan ez da aski etchearen ukaitea, behar da nausi bat eskola hortan haurreri erakasteko, eta hura ere behar dugu gure sakelatik hazi, gobernamenduak ez dionaz geroz fitsik emaiten.

180. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gehiago dena, hanitz tokitan, gobernamenduko eskolan ez dira bizpahiru haur beizik eta eskola libroan berrogoi edo gehiago; bere bizpahiru haurren eskolatzeko gobernamenduko errientak baditu lau bortz mila libera urthean eta gehiago, zuk eta nik pagatzen ditugunak, nahiz ez diren horrat juaiten gure haurrak, eta haren ondoan gure eskola giristinoko errientak ez du sos bat ukaiten bere berrogoi haurren alchatzeko.

181. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Duela egun zombait, solasean nindagon eskualdun batekin: Haur bat banuke, zautan erraten, ikastegirat igorri beharra, bainan ikastegi horiek odola bezain kario dira.

182. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Haurraren onsa altchatzeko nahikundea izanki bai, ondikotz zarpa ez nahikundearen arabera.

183. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Laborari onak, urthe batentzat ikastegirat haur baten igortzeko zer aski duzue?.

184. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Hastean iduriko zautzue zuen dirua debaldetan chahutzen duzuela; bainan gero zuen semea lanari lotuko delarik, atseginekin ikusiko duzue zuen haurra, han ikasieri esker, lan mota guzier ohartuago dela, izpirituz zaluagoa eta ikastegian ereman bizpahiru urtheak ez dituela galduak; aitzitik probetchu handia duela bai beretzat, bai guentzat, bai etchearentzat.

185. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Iragan astean Hérault departamenduan Vic-la-Gardiole deitu hiriko haur bat losteta ari zen ur hegian untzi baten barnean.

186. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Hainbertzenarekin untzia uzkaili zako eta haur gaichoa ithotzerat zoan.

187. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Berehala, zen bezala, urerat jauzi egin du eta haur dohakabea uretik kampo ateratu.

188. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Haurraren aita amen atsegina! Etzakiten aski nola eskerrak bihur beren jaun erretor onari.

189. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Euskalerriko zelai belartsuetan, beiak, makinak lurra iraultzen ari diran landetan; artaldeak bildots zuriz alaitzen diran lekuetan ixiltasuna; nagusi dan baso bakarretan; erri eder aundietan aur politak, aur kristauak, aur garbiak, aingeruak ikusten ditut.

190. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ur berotan bustitako franela-zapi bat, garrotilloa daukan aurrari, bere korrputzari buelta bat emanik ipintzen bazayo, askotan onura aundia egiten dio.

191. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Esan neutsun, ene irakurrle Kistarra, JAUNGOIKO ZALE'n. 12g. zenbakijan, ziñesbagatasurtak gixonen adimenan zabaltzen: daben itsutasuna, bere lenengo aurra legez, eztala txiki-txikia ta edozelakua, aundi-aundia ta osoz kaltekorra baño.

192. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Ba, itsutasuna gixon adimenan, bere begietan lez, kalte aundikua ba da ziñeskintza gauzetan; ezta txikiagua, ziñesbagatasunak bere bigarren aurr edo semia lez, gixonen biotzan sortzen dauen gogorrkeri ta ustelkeria.

193. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Hartakotz ere, botz emaile batek, haitia egin beno lehen, bere beithan igaran behar du : Eni botzaren galthazale hori, haitaturik balinbada, noula ariko da Errelijioniaren eretzian; bere botza emanen dia aita amak beren haourren khiristiki altchatzetik baratzen dutien legen

194. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0309 Zer dut oraampiuml; heben ikhusten, jargia bizkar zolan,
Gibela edertu beharrez, gorderic kota-pian,
Uztûpa khotxi ttipitto bat, haur bat jar beleite han!
.

195. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0073 AURRA LOTAN.

196. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0073 Mugaz andik, emendik
ixil-urratzaille,
arago ezkutuko
aberri-pozkille,
izan zuek betikoz
aurraren zaintzaille
.

197. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Asmoak bete egin bear dira ta orrexetarako bildu ziran, ba, Bayona'n ainbeste euskaltzale, maixu ta irakasle, danen artean erabaki sendo bat artzeko, au da, ikusteko zelan eskoletan aurrari euskera irakatsi.

198. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Gero, aurrak euskera ikasteko IKAS Bulletin trimestriel deritxon liburuxka bat jarri dabe Euskalerriko ikastola guztietan.

199. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Geiago: lengo batean, irratia entzuten nengoala, Pariz-ko irratiak esan eban erderaz, gitxi gorabera, Bayona'ko Gotzaiaren bitartez, Euskalerriko eskola katolikoetan aurreri euskera irakasteko baimena lortu zala ta, gaiñera, Gotzai berorrek bere apaizgai guztiak seminarioan euskera ikasteko agindu ebala.

200. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Eta Karmen'go Argian ainbat lan, Aita Gurea ta Praga'ko Jesus Aurraren edestia azalduaz batez be.

201. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0197 Ume edo aurra, sorrtzen danetik bizi da, ta beste edozeñek legez biziteko eskubidea dauka: zaspi illabete gitxienez bearr ditu arrgitaratu ta bizi al izateko.

202. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0116 Eta nik, nire buruaren gainean aldarriok enzuten ditudanean, haur asko eduki nahi nituzke nire inguruan galzorian dagoen herri honetako guztiak, bihoc-ukiturik, bihoc-harturik, esplika dezaiedan: Agur egiezue, gauza haundi bat iragaten baitda zerutik.

203. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0122 nik ere, gure lagun hurkoa deitu behar diegunei buruz, jente exa-barrenduak gorrotacen ditut, ba diren baina ez direnak, gure haurren hegalen exaiak, eta legamiacat eman nahi nieke nire gorrotoaren pizka bat, espirituan guztiz gose izan ondoren, hegaldaketa luzean zeru hobeen bila nobleki hegaz egiten duten gizon guztiei.

204. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ZALDUNA - Nere gazte denboran, aurrak esanekoak ziran, gurasoai obeditzen zekitenak. Aita-amen kezka, buru auste ta estuasunak, arretaz artzen zituzten.... Bear bada ez jakitea obe dute.

205. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ANDREA - Orain aur gutxiago jaiotzen ote dan...... diotenez.

206. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MAISUA - Orrelako ibillitara ez diteke aur bat eraman.

207. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Ama gorrotagarriaren ene aur gaitzesgarriok, il al bazintezte aitarekin batera! ta etxe osoak ausiabartzaz beak io ba'litza!

208. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Aitaren okerrekin bat zergatik egiten dituzu zure aurrok? Zergatik diezu gorroto?

209. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Ene! ondikotz! aurrok!

210. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Nere aurrak emen geldi ditezen eskatuko diot, ordea, etsaien lurraldean utz ditzadan ez (ezta nere aurrak irainez erabil ditzaten ere), amarruz erregeren alaba il dezakedan baizik.

211. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Emen ordea itza bestera egingo dut, eta berealakoan egiteko dugun arloa dala-ta deitorez negar egingo dut: nere aurrak il egingo baititut.

212. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Ezpaititu niregandiko aurrok aurrerantzean egundo bizirik ikusiko, ezta emazte uztartu-berriaren aurrik ere eztu sortuko, nere edenez eraginda erio gaiztoz il bearra duen ezkero.

213. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Lurralde ontatik alde eramango ditut nere aurrok! Oien aita gaitzetan murgildu bearrez, zergatik ito bear dut nere burua bi bider aundiago diran gaitzetan? Neronek ez beintzat.

214. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Baina, nere gogoa itz legunetara aurreratzen uztearen nere gaiztakeria! Zoazte etxera, aurrok! (Badoaz aurrak).

215. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Utz itzazu oiek, ezazu aurron erruki, gaixo orrek! Naiz-ta gurekin ez bizi izan, pozgarri izango zaizkizu.

216. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Ezta egundo ere etsaien gain neronek nere aurrak uzterik gertatuko, irainez leher egin elezaten.

217. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Alabaina zoritxar gorrienaren bideak barna bainoa, ta oraindik zoritxar gorriagorik aiengana bidaliko dudan ezkero, aurrei itz egin nai diet.

218. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 (Etxe barnera doalakoa egiten du ta an berton agertzen dira aren aurrak).

219. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Enaiz onezkero aur oiei begiak zorrozteko gauza, gaitzok menperatu egin bainaute.

220. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Arrezkero auxe diot: zorion-bidean ilen-umeen arteko gurasoak baino gorago dirala aurrik sortu eztutenak.

221. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Etxearen gainetik erensuge egadunek dakarten gurdian Medeie ageri da, saiets aldean aur ilak dituela.

222. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Ta nerau aurrik bage utzita, ondatu egin nauzu! Ta ori eginda gero, eguzkia ta lurra begiratu egiten dituzu egitekorik dongeena buruturik.

223. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Neri berriz nere zoritxarraz negar egitea dagokit: eztit eztei berrien oeak onik ekarriko, ezta sorterazi ta inutu nituen aurrei ere eztiet bizirik diralarik itzik esan al izango, galduak baititut, izan.

224. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - Au da estuasuna! Aurra oker dator eta amak gaizki ibilli-bear du. Au da estuasun gorria!

225. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - A zer nolako istillua! Ez ote zaizkit ama edo aurra ilko beñepein? Noan bada.

226. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0038 ZUNBELTZ:
Alperrik izango da, aur txiki errugabea dala esatea...
Ah! nik Naparroa'n Errege bear det;
eta etsaya ankapean lertuko det...
naiz bedi errudun, naiz errugabea...

227. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0038 ZUNBELTZ: (Amorruz)
Ume bat det etsaya, nik ito bearra,
eta itoko dedana.
Oraintxe dek ordua;
oraintxe ordu ederra;
oraintxe gaberdi illun-illuna...
(Ikutuka) Seaska bat, seaska bi...
auxe, auxe...
(Labana eskuan) Nere labaintzarra! jozak! jozak!!
Or! or! Joo!! (Sar bezayo)
(Odola ikustean, izututa) Odola... odola
Aur baten odola! Aur baten odola...

228. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0047 Guztialdun eta betiko Jaungoiko: Zure Eliza beti aur berriz ugaltzen dezun orrek: geitu ezazu gure kristau-gaien sinismen eta ezaguera; Bataioko iturrian jaio-berrituta, Zure seme-ordekoen sallean sartu ditezen. Zure Seme Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean Jaungoiko ta Errege bizi bait-da... Amen.

229. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 Aurrak, gora biotzak
Zuen Jaungoikoari
Auspeztu-re zaitezte
Jesus maiteari.

230. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 Aurrak

231. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 Dei zaiozute, aurrak Ama Birjiñari
Aingeru ta zeruko Santu guzieri.

232. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 Uts egite askokin
Zuen gurasoak
Naigabetu badira,
Damu aur gaxoak.

233. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 Aurrak, ¿zuen biotzak
Zer ote diote?
Guzien izenian
Esan deiguzute.

234. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 Ai zer doai aundia
Zuen animetan
Artu dezuten aurrak
Orain une onetan.

235. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0094 Ta Aurra azten eta bizkortzen ari zan, senez beterik, eta Jainkoaren ederra zedukan Berekin.

236. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0094 Mai. Ar etzazu Aurr-Amak eta zoaz Israel-errira, il baitira Aurra illerazi nai zutenak.

237. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0094 Labur. Laburpena Capitulum Anaiak: Oiñordekoa aur daño, guzien jabe izanik ere, morroiagandik ez dugu bereizten; ostera, guraso-ordeen eta begiraleen menpean dago, aitak erabaki garairaño.

238. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0095 Magn.'eko Birl. Magnificat'eko Birleloa Jesus Aurra aziz ta bizkortuz ari zan eta Jainkoaren eta gizonen aurrean zugur agertuz.

239. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0708 Begira, sabelean aurra erneko duzu ta erdiko, ta izena Jesus emango diozu.

240. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Aurra siaskan ostikotxuaz
Estalki danak botatzen
Amatxo berriz maitetasunaz
Ura berriro estaltzen.
Lantegi ontan ama semiak
Luzarotxo ziarduten
Ama gaxuak otzan beldurrez
Besotara da jasoten.

241. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Aurra goziak negarrez dago
Amatxoren magalian
Ama on-onak besarkaturik
Ipintzen du bularrian.
Bere bularra estuturikan
Umian aoko oyian
Biotz sumua ematen dio
Esniarekin batian.

242. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Oi, aur eder! Ez uste larregirik kolorean ezar.

243. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Zatoz onuntz, aur eder! Onatx, Ninpak ere, zuretzako otarre-bete zitoriz.

244. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Dameta'k.- Edota ementxe, pago zarren ondoan Dafni'ren uztai-geziak autsi zenituenean; zu, Menalk gaizto ori, emari oriek aurrari eskeñiak zirala ikustean sumindu ziñan, ilko ere ziñan, noski, kalterik ezin egin izan ba'zenezaion.

245. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Menalk'ek.- Nik al dudana egin dut: oian-zugaitzean bildu amar urresagar biali dizkiot aur maiteari; beste batzu igorriko dizkiot biar.

246. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0026 Izatekotan auxe: Jesus Aurra azi egin zala ta Maria'ren eta San Jose'ren mendean bizi izan zala.

247. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0192 Haurrek duda haundiak dituzte. Eztebek duda hoek argitu nahi ditu:
- Eta zer eginen dugu orain?

248. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 Obeditu egiten du Terezak, baina orain ez bakarrik bihotza, gibela, urdaila, biriak, hesteak eta hestesobrea botatzen ditu kanpora, irainen eta gaizki-esanen indarrez:
- Maitatu zaitut orain artean, Josepe. Baina orain ez zaitut maitatzen, higuindu egiten zaitut. Zu higuintzen zaitut, eta zure aurpegia, eta zure izena, eta zure oroitzapen madarikatua. Eta zure etxea higuintzen dut, eta zure emaztea, eta andre horrekin eduki dituzun haurrak.

249. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Josepek ze inporta dion esan behar du:
- Nire haurrak dira, eta etorkizunean ongi-egon lasai bat eduki dezaten nahi dut.

250. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Josepek erregalo ederra utzi zidan.
- Bai, haurra.
- Niretzat, Hernando, haur hori bere aitaren oroitzapen bizi bat da. Ezin sufri dezaket. Negar egiten duen bakoitzean, nire eskuekin hilen nuke.

251. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Zure semea hil nahi duzu?
- Bai, Hernando. Bestela, nola hasiko genuke gure bizitza berria? Haur horrek beti separatuko ginduzke. Hura ikusiko duzun bakoitzean nire bizitza pasatuaren akordua eginen zaitzu gogoan, eta azkenean gorroto eginen zenidake. Gure artean ez da hamiltegirik egon behar. Gure unioa bortitza izanen da. Eta gaurko gure bidegabe hau gure arteko lokarri fugerte bat izanen da.

252. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Haur ttiki bat hil baino ez dago munduan beste gauza errezagorik. Baina bidegabea ezkutatzea gauza gaitza da. Justiziak ez gaitu harrapatu behar.
- Eta zer pentsatu duzu?

253. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Eta zer eginen duzu?
- Pistia hasarratuko dugu. Bere kaxaren barrenean bueltak emanen dizkiogu. Eta arrabiarren itsurik dagoenean, haurraren gelan soltatuko dugu.

254. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Bai.
- Haurra atakatuko du.
- Eta hil eginen du.
- Eta justiziak ez zaitu harrapatuko.
- Eta ezkonduko gera.
- Eta Josepez mendekatuko gera.

255. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Beti esan nuen: Zorriek eta arratoiek janen zaituezte! Eta azkenean gertatu da! Arratoi batek zuetatik bati jan dizkio sesuak!. Alegratzen zela zirudien. Pistiak haurraren fontanelatik sartu zuen musturra, eta haurrari jan zizkion sesuak! Gobernuak nola utzi zuen etxola zikin hoek egin zenitzatela ez dakit!

256. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 - Bai. Eta hori zuk behin haur bat hil zenezan. Pentsa zazu munduan hiru mila miloi persona daudela. Bat kreatzeko hamazortzi oktiloi behar baziren, hiru mila miloi kreatzeko zeinbat behar ziren? Arin: bider . Zeinbat da? Arin multiplika zazu.

257. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 Gogo lotu-ezin bat formatzen zaio bihotzean Ezteberi, beste makulua gizon eroriaren buruaren gainean apurtzeko. Baina haren begiak ikusten ditu, eta negarrez beterik daude. Haur inuzent baten begi ikaratuak dira, bildurrez eta herabez beterikako begiak. Irauli egiten zaio bihotza Ezteberi, begi haiek Petri Motzen begiak ekartzen dizkiotela gogora.

258. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0006 Aurra alako beartasun gorrian sortzen ikustean, atsekabe aundia artu ziñuen.

259. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0006 Jainko Aurrak sortu eta zortzigarren egunean ixuri zuen odol baliotsuaren ikusteak biotza mindu zizun.

260. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0006 Baiño orduan Aurrari eman zenion Jesus izenak poz-atsegiñez bete zizun.

261. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0087 Gure mixiolariak saiatzen dira aurrak Jaunartzeko prestatzen ta aurrak prestatu bearko, larriak ezin dirata.

262. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Xinko ta Xanko aurrak, bitartean, bata bestearengana orron, an ikusitako gauz berexiaz arro-arroturik.

263. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Eta aaa! etxeko aurrak urte artan biurrikeritan ibilli ba-ziran... aurren gaxoa ordun!

264. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 (12) Eta au dezute siñale: aur bat arkituko dezute, oialetan bildua, ta ganbela batean ezarria.

265. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 (16) Korrika joan ziran, eta an arkitu zituten Mari, Jose, ta aurra askan etziña.

266. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 (17) Ikusitakoan, zabaldu zuten aur onezaz esan zitzaiena.

267. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0087 Ama batek ez du aurrik izutzen.

268. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0013 Amak ere, aurrak ikaratzearren, mamu ordez.

269. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Bere txartelak sakelean sartu ta aurrak jostailluekin baiño pozago itzuli zan etxekoengana, azkenengo gertaketak antolatzera.

270. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Etsaia dugu emen, aurrak!

271. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 - Dena ematea norbere aurragatik.

272. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 Jaunak aurrak ematen ba'dizkigu.

273. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0266 Zurekiko emazte on bat izan gura dut eta gure aurrentzako egiazko ama.

274. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 Zurekin ohean igaren ditudan gauak higuintzen ditut, eta zu gabe igaran ditudan egunak, eta zu ezagutu zindudan eguna, eta ni jaio nintzen eguna. Nire denporako egun eta gau guztiak higuintzen ditut, eta zuk eman didazun haurra, eta emanen ez didazun senarra. Eta batez ere nire burua higuintzen dut. Madarikatuak izan gaitezen biok, zu eta ni, eta mundua, eta Jainkoa, amen!

275. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Ezkontza-denborako amonaren gona, koipe ta aurren kaka dariola, laister neretzat.

276. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Berri lazgarri ori yakin-orduko, ezin zenbatu ala yudu, zurdatzez yantzi ta buru gañean errautsa, eriosuar bildu ziran: erriko nagusi, gizon, emakume ta aurren tirlu izugarri bat atsekabez illun, eriotzarako gerturik zeuden, yauretxea narriotzen utzi baño len.

277. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Dakigunez, aurrak, gorputzez, buruz, animaz, aulki, eskutzean datozte lurrera.

278. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Jakiña, aulkeria gaiñezka palastaka dabillen aurragan, ezin ditzakegu oztopo auek gaindurik ikusi, beragan ez baidago kemenik.

279. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Gurasoak semeen azierara zorrozki beartuak ezean, Jainkoak etzizkien aurreri eskuzko zaizkien bizitz ta bertako aurrerapen tajuzkoak osorik eskuratuko.

280. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Aurrak munduratzean, berekin dakarzki bearkizun larrienak.

281. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Zer ote litzake Jainkoagan, gurasoengandik datozten aurrak, sortzailleen maitasun izpirik ezagutuko ez balute?

282. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Aurrak, amaren sabelean gorpuzki dan ezkeroztik azi ta edukatzeko eskubide osoak dakarzki.

283. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 11.- Ari buruz, berriz, nork uka lezake zorionekoa zan dala? Illezintasuna nai izan ezez, ta ori iñola ere ez zun uste, gizonek bidezki opatu ditzakenetako zer ez ote zun iritxi? Aurra zalarik, itxarobide aundienak yarri zituten arengan erri-lagunek; gaztarora orduko aiek gainditu zitun bere eragite ziñesgaitzaz.

284. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 Euskerak sei agots-biko auek ditu: ai, au, ei, eu, oi, ui: adibidez: aita, aur, eize, oin, muin.

285. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Ene adiskide maiteak, ahapaldi onen zalantzarik gel ez dakidan, prosazko itzulpena osorik ematen dit onela: Ene etxalde zabalean zurekin ezarri nuenak (au da, nausi izateko), ni ez sartzeko, gauero ateak itxi dizkit, ez ziolako penarik ematen nik aurrak zurekin utzi eta, ni eskean ibiltzera bidaltzeak...

286. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Illabete batzuk lenago, Gabriel goiaingeru berri-emalle berak gaztigatu zion Zakarias-i: onen emazte Isabel-ek, ordurako urtetsua zan, aur bat egingo ziola.

287. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Orduan Aingeruak mutu utzi zuan, aurra jaio zedin arte.

288. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Artzaiak Belen-era eldu, eta Maria, Jose eta Aurra askan etzanda arkitu zituzten.

289. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Moises-en legean agintzen ziran egunak Mariari bete zitzazkionean, Jerusalem-era joan ziran Aurrarekin Eleizan sartzera eta oitura zan bezela bi usapal edo uso eskeintzera.

290. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Eta iru persona aietan, senar-emazteak eta Aurra, berak itxaron zituanak ezagunarazi zizkion Jainkoak.

291. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Orregatik, ondoratu eta Aurra artu zion Mariari besotatik.

292. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Eta agurea berengana biurtu zan; begiak drist-egin zioten eta abotsa larritu, eta Mariari begira-begira gelditu zan: Mariaren begi garden aiei begira: Ona, esan zuan Aurraganazuaz, au askoren ondamendi eta osasunerako jarrita dago, eta aurkakeri sortuko duan ezaugarritzarako.

293. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0021 Puer egregiae indolis = Ariurri oneko aurra (ez onaren).

294. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0096 Egun artan izan ziran irrintzilariak, aurrentzako idazteko ta irakurtzeko esamiñak, nekazarientzako sariak, tobera-jotzalleak, emakumeen korrika-apostuak suilla bat ur buruan zutela, zezen-suzkoa, ta abar.

295. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Aur berria ta osasuntsua izan denala entzun dedanean, ezten txikia izan nere poza.

296. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0283 Zaite aur.

297. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0283 Aur, Jainkoarekiko; eta orregatixe gizon sendo beste gaiñantzekoetan.

298. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0283 Bi urteko aurra zure ondoan baiño, aurrago zera zu Betikoa dan Jainkoaren aurrean.

299. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0283 Aur: kixkal zaite zure gizon-aroko neurrigabekeriak ordaintzeko gogo bizitan.

300. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0160 Lantegiko txoko guztietara begiratu, eta txoko bakoitzak, zenbat gauza ekarri zizkion burura? - Or egoten nitzan, aurra nintzanean, eta Amak ekartzen, nituenean lantegira, San Jose'ri lagun egitera... Ortxe egon oi nitzan jostatzen... Or lan egiten zun nere aitak... Beste exerleku ortan aritzen zan Ama iruten, edo soñeko zarrai arabakiak jartzen.

301. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Aurrak eskoletan ez dute Kristau-Ikasbidea euskeraz ikasterik.

302. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Ta jakiña! erderaz eztakiten aurrak, ez dute kristau-legerik ikasten.

303. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Aurra Kredoa esaten ari da: erdera etzaio buruan egosi, ta ain poliki ere, auxe esaten du:... padesió bajo el JODER (onelaxe) de Ponsio Pilato.

304. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 ¿Zer zaio erderaz eztakin aurrari poder izan edo joder esan?.

305. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Gañera itz au soldautzatik arrunt ekarri oi-dute gure mutillak, eta aurrarentzat ezagunagoa bestea baño.

306. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 ¡Ondo izurratua daukate bai burugabekeri auekin gure aurren Kristau-Ikasbidea.

307. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0079 Azkenean berrogei ta bederatzi urteren buruan senarra illik eta aurrik izan eztuten ezkero, bai ordea ondasunak ugari xamar bildu, sorterrira itzultzeko gogoa ernatu zaio Margaita'ri.

308. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 AURTZAINAK.- Arriz zotz-eginez ari izaten diran eta zaharrenak eserten diran Peirene'ko (9) Peirene, Korinto ondoko iturri baten izena, egun Dragonera deritza ur gurenaren ingurura bertara urbildurik, ez-entzun eginda, urlia auxe esaten entzun nuen, ots, Korinto'ko lurraldetik amarekin batera aurrok erbestetzeko omen da Kereon, eskualde ontako nagusia.

309. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 INUDEAK.- Ta baldin amarekin burutu-ezina ba'deza, aurrok ori iasatea egari al izango ote du Iason'ek?.

310. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 INUDEAK.- Aurrok, entzuten al duzute aita nolakoa duzuten?.

311. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 INUDEAK.- Zoazte onik baitagoke etxean barna, aurrok!.

312. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 INUDEAK.- Orixe da hura, aur laztanok!.

313. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 (Aurrak eta Aurtzaina sartu dira etxean barna).

314. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0285 IASON'EK.- Ene! Aurren ao maitea laztan dezadan gogoa dut errukiez errukarri onek.

315. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0065 Ogeigarren sigloko euskaldunok eztégula, dirauskue, geure aurrai erentzi eder ori ukatzeko eskubiderik; ori egitea' ondamendi izugarrizko bat litzatekeala, ez euskaldunontzako bakarrik, baita sortzaldeko Europa guziaren kulturarentzako ere.

316. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Jesus ona, Jesus aurra, Gurutzea, leen kristauen JAUNAK baño indar aundiagoa duten iduriak dira.

317. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 - Haurrak ere hor, eta phazkoak ere heldu... Senharra ere aurthen elizarat hurbiltzen phazkoen egiteko....

318. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 - Sar zaite haurren ganbararat... Emeki... Leihoa idek azu, emeki... Zoazi leihotik, haurrak atzarri gabe....

319. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 - Leiho arrabots bat entzuten da haurren ganbaratik, eta Etchahunen seme ttipia, oihuz ikarretan, agertzen da ganbarako athetik).

320. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0140 Maialen.- Aurrak izaki oino ta... zu, berriz, lehen bezin latza ta zakarra.

321. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Illegorri.- Entzun? Zer entzun? Apeza entzun, haurra kofesatzen?.

322. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Beha zak aurra ongi.

323. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Haurrak gaztechko munduan utziz hil den aita baten pare,
Gu zure behar handitan! eta itzali zira zu ere.

324. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0042 2- Zer da Jainkoaren haurren familiako bilkura? Meza.

325. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0042 3- Jainkoaren haur guziek, igande eta bestetan mezarat gan bear dute? Ba, denek gan bear dute, bainan badire gan nahi ez dutenak.

326. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0054 3- Zer bilakatzen da bekatu mortal bat egiten duena? Haur tzar bat bilakatzen da: zeruko Aitarekin makurtzen da.

327. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0054 Haren biotzak ez du geiago maite Jainko maitea, haurrak aita maite izaten duen bezala.

328. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0054 Trinitate Saindua biotzetik igortzen du; ez du geiago Jainkoaren haurra deitzea merechi.

329. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0055 1- Jainko maitearekin makur dena, lur huntan deno, berritz Jainkoaren haur on bat bilaka ditake? Lur huntan dena, ba, berritz Jainkoaren haur on bat bilaka ditake.

330. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0055 2- Zer egin bear du, barkamendua izateko? Berritz Jainkoaren haur on bat bilakatu nahi izan bear du.

331. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0347 HAURRENTZAT Choria eta sugea Chirulariak baino ederkiago, haizea lasterka baino errechkiago, errechiñoletak zuen kantatzen.

332. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Sala haundi batean zagon, bortak ontsa hetsirik, haurrak ez ziten han sar eguberri gaua baino lehen.

333. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Bainan, haurrek salbu, etcheko jende guziek zuten ikusia.

334. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0349 Erraiten dauziet, haurrek salbu, etche guziak zuen arbola ikusia.

335. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Jesusen sortzea hain da gauza miresgarria nun ez bailuke nahi haur bat izan dadin, gauerdiko mezatik lekora, arbolan zerbaiten eskasez geldi dadin.

336. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0029 2- Hemengo hersturak ikusten ditutzu
Zoin den lotsagarri bizitzea dakizu,
Beraz zure haurrak hemen beirazkitzu
Bethi, bethi.

337. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0056 Har othoi, Jauna, gure eskaintza: Elizaren haur nahiz gabiltza.

338. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0071 4. Hemengo hersturak, ikusten tutzu, Guzien beharrak, badakizkitzu, Beraz zure haurrak, hemen beira-zkitzu, Bethi, bethi.

339. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0012 Uano haurra nintzelarik
Bospasei urte, eniakikek xuxen erran...

340. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0012 Udako atsalde eder batean
Beroak samin joiten beitzuen
Otteka nindabilen, haurra jostetan.

341. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0012 Otteka haur bat jostetan
Putzundeko pentze ordokian,
Eta emazteki ttipi bat
Belar undarren biltzen
denborarik galdu gabe
Hiru gizonen ondotik:
Xapela buruan
Bokanesa lepoan
Izerdi trenpan.

342. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0016 Enetzat higatu dien bihotza!
Eta ni, haur ezazola, jakin ukan banu!

343. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0016 Ama batek bere haurrarentzat
Duen Amodioan?
Betidanik betikotzat
Bere bihotzean maite ninduen
Ene Ama gaixoa!
Ene Ama maitea!.

344. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0018 Ene Ama dela
Eta ni haren Haurra
Haren sabeletik sortu umea
Haren haragitik moldatu haragia
Haren odoletik hazi odola.

345. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0440 Gure Jainko onak
Amodiozkoak
Egin du guretzat
Haur dohakabentzat
Ongia nasaiki
Sustut bereziki
Osasuna eman.

346. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0346 Ondikotz ez baitzen delako bidotch karana
Behialako gasna hura bezain arina!
Eta bertzalde, iduri larreko sasia,
Ilea hain zuen lodi bai eta nahasia
Non beleak bere aztaparrak han sartu
Eta ezin baitzituen handik atheratu,
Artzainak errechki zuen beraz eskuratu
Eta, bere haurren jostagailu, kaiolatu.

347. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0255 Bere errapeñoa esnez bethetzeko
Eta hola bere pittikaren hazteko,
Goizean goizik alharat joan beharra,
Bere heiatik jalgi zen ahuntz zaharra,
Bere ume maitea barnean utzirik
Eta athea firrilaz hets-arazirik,
Pittikari erran ondoan beharrira:
Nehori ere idek Jainkoak begira,
Nehori gero, haurra, zure onetan,
Non ez dautzun lehenik garbiki erran:
Pujes! Pujes, otso moro
Eta harekilakoak oro!.

348. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 Hamabortz mende eta berroit-hamaseian,
Haur bat jin zen mundurat Nafarro partean.

349. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 Haur hoi haunditzean,
Hainitz ikastean,
Aphez egitean,
Jaunaren grazian.

350. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 II Nafarrotar haur hori zen: Axular Jauna,
Nork ez du izen hori norbeiti entzuna?
Aphez idazle bat zen oso Eskualduna.

351. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0406 Burhaso, haur, emazte, bide-bazterretan,
Zerbait egin beharrez presoneren alde,
Beren baskari txarra nahi zuten eman,
Bana Fritz horiekin, dena zen debalde.

352. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0190 Munduan asko den bezala, baziren jaun andre batzuek; berek etzuten haurrik eta bazuten alautchi bat hartua beren ondorio bezala.

353. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0190 Chaharrek, beren fede onean erran zioten alautchiari: Ba, haurra hemen oihan hautan pasatzeko hartuak izanen zituen arma hoik!...

354. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Argi hura haur sortu-berri baten echurretik egina izaten omen da (hala erraten zuen gure aita zenak...) eta aize eman eta ere ez omen da hiltzen.

355. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Goan zer lasterka Biagoren etcherat eta harren haur bati, krak, erri bat moztu zion....

356. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Ama lotu zen bere haurrari, nigarrez, eta nigarrak aditurik, sartu zen justizia eta galdetu zioten zer zuen hala, nigarrez.

357. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Eta ama han zagon bethi bere haurrari lotua.

358. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Justiziak ezagutu zuen arrozoina ama harek bazuela bere haurra hala ikusi, eta nigar egitea eta atera ziren deusik egin gabe.

359. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Goan ziren berritz ere galeriano zaharraren ganat; erran zioten zer gertatu zen, nola atcheman zuten ama bat bere haurra erri moztuari lotuta, nigarrez.

360. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0040 Ez ditazke egon beren haurraren ganik urrun.

361. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0061 Ixilik, Jaunaren aintzinean, ikus zer egiten duzun lagunekin elgarretaratzeko: adixkide bat gomitatzen duzularik aratsaldekoaren egiterat, Lagunketa joaiten zirelarik josteta baten muntatzeko; zure lagunen artean hartzen duzularik bere gisa utzia den haur bat Jainko gure Aitaren nahia egiten duzu, harek baititu bildu nahi gizon guziak.

362. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0061 Huna Jesusek ekartzen daukun berri ona: Jainkoak maite gaitu eta gu bere haur egin nahi gaitu.

363. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0080 1. Batzuetan, haur prodigoa iduri dugu .

364. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0100 Guziak Aitaren haurrak dira Familia bat bera dira Mundu guzian hedatua.

365. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0064 Haurren axola istan bateko piztu-eta berehala hasi zen ilauntzen; bazirudien ipuin guztiak izugarriki elkarren antzeko zirela, edonork kondaturik ere.

366. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0064 Bizi zen hiriko beste haurretarik batek ere ez zuen hirur medailarik; beraz jende guztiak zekien ohi ez den bezala haur ona izan behar zela.

367. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0132 Xarmanta zelakotz emaitzaz estali zuen: ure-petentak egin zerauzkion haren laztanen ordain-saritzat; zaiak egin zerauzkion, zedazkoak eta satinezkoak, bai eta beste gauza anitz ere, heurgi maite zuelakotz; eta azkenekotz in cauda uenenum haur bat egin zeraukon hoik guztietaz gainera.

368. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0132 Udazkeneko hamabiko egunetan jaio zen haurra, eta ekaitz-egun bat izan zen haren sorteguna.

369. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0132 Bihotz-erdiragarri zen, benetan, buraso heien saminaren ikustea! ama baiesle izaiki, aitak, sukaldehaizto batekin haurra sarraskiturik, igandeetako eltzean egosarazi zuen; eta egosten ari zelarik, haurrak nigar-kantu egiten zuen, aintzira-bazterrean apoek egiten duten bezala!.

370. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0047 Manuel-Pedrok, bere emaztea lagun, lagundu zituen bere haurrak.

371. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0047 Lana dute haurrek tokirat heltzen.

372. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0099 Aingeruak galdatuak egin zituztena haurrek?.

373. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0099 Aingeruaren agertzetarik landa, hiru haurrak bardin gelditu ziren, nehork etzuen erranen zerbeit gerthatu zela.

374. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0149 Eta denak gerthatu, haurrak erran bezala.

375. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0302 Gerlaren ondorioak ezagutzen ditugu: gauza eskasa, gure haurrak etchetik urrunduak, edo preso dagozinak edo langile joanak.

376. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Harginaineko lau haurrak Harxurirat zoatzin jostatzerat.

377. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Beste egun batez Harxuriko hiru haurrak Harginainerat bazoatzin.

378. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Eta etzuten oraiko haurrek ukaiten dituzten jostagailurik!.

379. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Etzakiten xoko batean jarririk jostatzen, haur txar batzu bezala, iduri eriak, lasterka ezin ibil.

380. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Eta haur gaixo hek nunbaitik jakina zuten mundua handiago dela, ederrago, ezin sinhetsizko gauzak badirela mendiaren bestaldean.

381. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Eta haur gaixo hek nunbaitik jakina zuten mundua handiago dela, ederrago, ezin sinhetsizko gauzak badirela mendiaren bestaldean.

382. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Zure irhintzinak, chut-chuta iragan behar du, haur ttipiaren begiak bezain miko, gau belzean ñirñir so dauden izarreri buruz....

383. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Bainan ez dute gure buruzagiek komprenitu erdararen erakastiak etzeela, eskualdun haurrer, eskuara gal-arazi behar.

384. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Eskual-Herriko burrasoek erran dezakete egun guziz kofesatzen nintzaio-an erraiten duguna: ene faltaz, ene faltaz, ene falta haundiaz, zeren anhitz eskualdun burrasoek dute ahantzi beren aginbidearen osoki bethetzea, beren haurrer eskuararen erakastia.

385. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 1. Eskual-Herriko lehen maileko eskola guzietan behar lukete errient eta errientsek eskuara erakatsi haurrer (Erdaraz:).

386. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Gisa hortan balakikete eskualdun haurrek, beren hizkuntza xaharra zerbaitetako on ditaikela, eta ikas lezakete edozoin maileko eskoletan.

387. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Eskualtzaindian sar-egunian, erraiten nuen ene hitzaldian Oxobiren olerkietaz mintzo nintzalarik: Zendako othe, La Fontaine-n alegiak dituztelarik gure haurrek eskoletan, ez ditzazkete ikas Oxobiren alegiak.

388. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0054 Michel d'Espinoza-ren haurra zen.

389. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Berekin bildu ditu, eta, ama batek bere haurrak polliki altxatzen dituen bezala, dizipuluen gogo-bihotzak Jesus'ek idoki ditu Jainkoaren gauzetarat eta apailatu beren geroko mixionearentzat.

390. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0114 Ez da haurra gizon, bainan da haurra izanen gizona.

391. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0127 Badira haurrak, adinetakoak berdin, gauaz ohetik jalgitzen direnak zerbeit amets nahasi gogoan.

392. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0055 Nola Ama familiako bat haurrek ohoratzen beitute izan dadin igandetako soinekoekin edo merkatukoekin, edo lanekoekin, hala hala guk Ama Birjina.

393. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0055 Bulognekoak, Jesus Haurra besoetan du.

394. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0114 Zer proosino ederra, gizon eta emazte, haur, gazte eta zahar.

395. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Gogoan erabil dezagun zer den haur batentzat amaren orhoitzapena.

396. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Zer izanen da beraz haur hori delarik girichtinoa, eta Ama, ez adinetako emazte bat, berdin urrun bizi edo hila dena, bainan, bethi eta nun nahi, sekulan bezein botheretsu dagon Birjina Maria?.

397. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0093 Ene haurrak bederen nahi ditut zaindu.

398. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0283 Aur bat bateatzerakoan ere ontzi onetantxe eramaten dute gatza.

399. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0348 Aurduna beren gainean eserita zegoela, aurra etorten omenzan mundura.

400. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0095 Alde aundiak daude, mutillak,
emen atzotikan gaurrampacirc;,
gaur gizon eginda ba gaude're
lengo batampecirc;n giñan aurra;
maita dezagun gure tankera,
zuzendu gure ezurra,
kontzientziak au agintzen du
eta baztertu gezurra.

401. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0049 Mattinek
Jakin beauzu ni haur oiekin
arras kontentu nagola,
eta nai nuke luzaro bizi
segur oino hola-hola,
ta gero ere zabalduko da
Mattin gaizoaren odola,
eta hau berriz zertarako da
fruitu gabeko arbola?.

402. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Eskola guziak onhartu gogo ditu eta heien laguntzerat dago, haur arauka, lege bereri daude ber.

403. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 OROTARIK. Ohart huni. - Gibelaldea biribil herrietarik urrundu zirelarik Alamanak, non-nahi zer nahi obuza, bomba, eta grenada utzi zuten. Bada, zikhinkeria horiek hunkitzea aski dute zapartatzeko, eta horren gatik haur zenbeit hil dire han eta hemen.

404. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Oradour. - Ikharagarria da Pabeko egintza, bainan ehunetan ikharagarriago Oradour deithu herrian Alamanek egin dutena! Herriko gizon guziak tiroka hil dituzte, eta haur eta emazte guziak elizan metatu eta erre! Orotarat zortzi ehun lagun. Zer arrazoinez? Bainan arrazoinik izan othe ditake bulharrean den aingeru ttipia hola erretzeko?

405. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Haur sortu berriak balentria guti, bainan egungo ezinbertzek oraino chatarretan tinkatuak gauzkaten arte huntan, handitzeko asmua bero beroa sendi dugu.

406. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Juailen.- Colonies de vacances delakoan ziren haur Bayonesak juaiten zauzkigu. Alta ez ginen horiekin eneatuak. Heien kantu alegera eta manera lerdenez, jende guzia gustatua zen.

407. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Zerendako ez egin lege bat, jada bertze zonbait erresumetan ezagutua eta hainitzek Frantzian galdatzen dutena. Lege horren arabera, ezkontzerat dohanak suma bat hunki lezake eta, sortu haur bakotcharentzat, suma hartarik hunenbesteko bat kito luke. Lau, bortz haur sortzen badira, suma guzia beretako.

408. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Burhasoer da ikustea zer ofizio eman dezaketen beren haurreri, heien herrian atchikarazteko. Araberako aprendizgoak eginaraz dezoztela.

409. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Eta egungo egunean Eskoletako libertatea, haurren altchatzeko libertatea lanjer handienean da.

410. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Aberats ala pobre, pobre ala aberats, familiako buruzagi guziek berek hautatu eskolan haurren emaiteko eskua eta ahala hartze dute.

411. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Nahi ditgu jujatu ikusiz zer dioten eskolaz, haurren altchatzeaz, zindikaten libertateaz, konzientziaren dretchoez, Eskual-herriak dituen eskubidez edo zuzenez.

412. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 1946. Duela ehun eta hamazazpi urthe, Hazilaren hogoita batean sortu zen Theophane Venard, Saint-Loupsur-Thouet deithu herrichkan Deux-Sevres-etako departamenduan. Aita eta ama girichtino hoberen hoberenetarik ziren: egun berean bathaiarazi zuten haurra.

413. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Aita errienta zen: herriko haurreri harek erakasten ziozkaten othoitzak eta katichima: haizu zen orduan eta Frantzia batere etzoan gaizkiago: orobat jaun errientak zaintzen zituen igande guzietako meza bezperetan bere ikasle ttipiak eta bakea zen elizan. Amak etzuen hain osagarri ona: elizako urhatsetarik kampo, guti, arras guti ikusten zen bidearen gainean eta hauzoen athe-leihoetan.Theophane Venard bera? Haur erne eta bichi bat, arras jostakina.

414. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Burhasoeri bereri hitz erdi bat behin edo bertze erran bazioten, munduko gorena! Sudiakre egin ondoan zabaldu zen aitari, eta huna aita girichtinoak nola ihardetsi zion: Haur maitea, osoki buruari emana nion, hemen apheztua hemen egonen zinela, sor-lekhutik hurbilisko, eta zure alderat bilduko nintzela, hiltzeko. Ametsak! Deus ez dut egin nahi hartu duzun chede handitik zu urruntzeko: Jainkoak urrunerat deitzen zaituneaz geroztik, zoazi: sekulan deusek etzaitzala gibela. Badakit goldeari lotzen denak hildoa bururaino ereman behar duela; bururaino gibelat behatu gabe.

415. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Badakit orobat Jainkoaren deiari ihardesteko etchea uzten duena, Jainkoak ez duela uzten: laguntzen du eta sariztatzen! Nik baietz erraitea nahi duzu? Ba: zoazi haur maitea. Nik benedikatzea nahi duzu? Ba, benedikatzen zaitut. Eta nere bihotz min ezin erranezkoaren gatik, atsegin hartuko dut zure atseginaz. Zoazi, bainan azken agurraren eguna ethorri gabe, utz nezazu zure besarkatzerat...

416. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 KOLEJIOA.- Igaran ostiralian kolejioko haurrak etcherat buruz hegaltatu dira begiak zohardi, halaber bihotza, noun ere beita.

417. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Arristitan zen primeen zathikatzia. Jaun aphez geldenak joaileer bi kountsellu sarkhor eman du; haurrek hanitch ountsa khantatu die hizpahirour aldiz eta mousde ARANEDER, azkenik, mintzatu zaie eijerki.

418. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Kolejiotik elkhi zortzi aphez berriak bestan ziren, hala noula jaun aphez, zoumbait eta franko haurren askazi.

419. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Behar da assurances sociales-etan sarthurik izan eta amak berak hazi haurra.

420. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Amak haurra haz bileza Directeur de la Santé-ko jaunak bermatu eznetik, prima 3.600 lizateke.

421. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 MEZA BERRI.- Eliza bestan, Mousde ARANEDERek khantatu du lehen meza jaun archipreta saihetsian, bi adichkide diakre sous-diakre, lau aphezgeri zerbutchari, aube arropa chouria jauntsirik bi haur tchipi halaber beztiturik etchekoak ageri, lehen kaideretan.

422. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Lacoste Mauletar jaun aphezak, herriko haur jaun aphezen izenian, lilistatuche anaie berria.

423. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Oraiko geihienek odol gutidie, ait'amak haurren onhouriaz ez dira pikatzen eta gaztiak zer diren Jinkoak berak badaki.

424. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Frantsesa mintzaire ederra du, eta baditake frantsesez errechkiago erran ditazken hein batez goragoko asmu eta gogoeta gehienak. Bainan ez da hortan gure auzia. Gure haurrentzat bai eta gure herritar gehienentzat, liburuetako frantses zerratuak ez du eskuarak duen argi gocho hura.

425. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 ? Daukat U.R.S.S.-ek diruz, ontasunez eta ahalez abantail handiak ebaki dituela bainan gainerateko guzietan gobernioetarik hori dela gehienik gibel dabilana. Orok badazkite hor diraien hertsutasunak: 1. Langilek debekatua dute asaldatzea ez aski pagatuak izana gatik; 2. Langilen zindikatek deutsik ezin egin bulego nagusien permisionerik gabe; 3. Langilea bortchaz lekhu berean egon behar lanean preso ez badu altchatu izan nahi; 4. Langile haurrer debekatua etsamina eta eskola handietarat presentatzea, Soviet bulegoetakoener choilki haizu; 5. Han ere batzu haurretik oberats, aita eta ametarik izaiten dutelakotz.

426. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zer balio du hiruzpalau haurren altchatzea, egunean eguneko lan ttipi batzu eginez? - Hoik oro, aberats moldeak dira; langileak behar duen sustengua eta zuzentasuna aurkitzakotz, joanen da.

427. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Erran gabe doa, senhar emazten arteko batasuna zangopetan emana izan dela. Emaztea laneko tresna bat baizik ez bada, akabo familia, akabo emazteak senharrari zor dion atchikimendua; komunichten balentria zen, emazteari libertate osoaren emaitea, nor nahikin, nahi zuelarik juntatu, haurra sorth'arau bere sabelean hil araziz.

428. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Duela hamar urthe, 1936-ean, komunicht buruzagiak ohartu dira bidez trompatu zirela: mundu berri bat zuten hitzemaiten, eta hogoi urtheren buruan sekulan baino gibelago ziren... Emazte gaichoek frogatu dute bazakitela sofrikarioan eta nahigaben jasaiten; haurretarik eta familietarik urrun behar izan zaiote bizi molde salbai bati lotu, eta nork daki chuchen zer pairatu duten gobernuko lantegietan...

429. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Harria bota, eta eskua sakolan gorde; horra zer egin duen orduan Rusiako gobernuak Leninen legeak ez du fruitu onik ekharri; emaztea lantegian eta haur guziak gobernuari? Bainan gobernuak ez du sekulan aski ikastetche muntatu, lauetarik bat doi doia.

430. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 - Stoltz, papo gorriak dio: Orai artio, senhar emazten behechteak onhartzen eta sustengatzen gintuen: hemendik harat, beharko dute aita amek elgarrekin bizi, haurren altchatzeko... Zer kambiamendua! 1935-eko urthean, Moskou hirian, baziren 70.000 sortze, eta dembora berean 155.000 haur hiltzen ziren sorthu aintzin, bere amen sabelean.

431. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 ... 1936-ko legeak garrazki punitzen ditu gisa hortako egitateak. Zorigaitzez, bizigailu eta bereziki bizileku eskasak nahi du izan diten oraino milaka eta milaka haur hiltzeak... Bertzalde, emazte ainhitz badabila oraino lantegietan lanean.

432. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Haurrak loriatuak haren solas onez, eta bertze guziak ere bai. Esker mila, aita Diharce!

433. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Denek badakite beila hori dela haurren beila berezia.

434. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Urthe guziez, alde guzietarik, Milafrankatik, Uztaritzetik, Larresorotik, Haltsutik Elizaberritik, Hazparnetik, jiten dira tropan haurrak beren burhaso eta haurideekin, Jatsuko mendi kasko pollit horren gainean, benedizione baliosenen hartzerat: zuen beharra ez da memento huntan munduko lanjer guzietarik begiratzeko?

435. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Haurrek ekartzen zituzten loreak benedikatuak izan dire, beren ameri eskainiak izan aintzinean.

436. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Pilotako plazan aldiz mundua zen bildua, haurrek emaiten zaukuten bestaren ikusteko.

437. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Aldizka, gure herriko eskola guzietako haurrek eman dauzkigute joko, kantu, dantza eta bertze, denen gusturakoak.

438. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Mattin Hiriart, 36 urthe, lau haurren aita, bulta huntan bihotzeko min batek khecharazten zuena, uste gabean utzi du mundu hau hitz bat erran gabe.

439. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Aita hilarrietarat laraunbatean, eta biharamunean haur zaharrena kominione handiko.

440. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Salbatorer kolejian eta igandean herriko elizan, kominione handia zuten haurrek, 33 kolejioan eta ehun bat herrian.

441. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Kolejioan, meza emaile, Charritton kolejioko superiora eta haurren moldatzaile, Aita Idiartegaray, misionesten buruzagia.

442. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Gure elizan, meza emaile Pochelu, jaun kalonjer, Maule kolejioko superiora iloba bat baitzuen kominioneko eta haurren moldatzaile.

443. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Biziki solas hunkigarriak erran dituzte bi predikariek, solas berdintsuak, bainan gehienik burhasoer zohazinak, burhasoen eskuetan baita haur horien geroa.

444. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Bethi egia: nolako burhaso, holako haur. Zioten: ikhusiz gure bizi moldea, erran ditakea girichtino girela? Jainko legean behar ditugu finkatu gure urhats guziak.

445. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Haurrek eginen dute aitamek egiten dutena eman etsenplu ona denetan.

446. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Jarraik, hemendik aitzina, Jesus maiteari hain gogotik eta goraki eskua altchatuz egin agintzak, haur horiek ez ditzaten ukha, burhasoen lazakeriaz edo etcheko bizi molde zarraz, solas gelgarriez. Zeremonia ederrak burutik-buru.

447. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Astelehen aratsaldean, hiru ehun bat haurrer eman du gure jaun aphezpikuak, konfirmazioneko sakramendua.

448. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Zeremonia ederra hau ere.Haur bakhotchak bazuen, muthikoek beren aitatchia eta neskek beren amatchia; heldu baita anhitz jende bazela haurren inguruan.

449. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Zeremonia ondoan, eliza aitzinean, lanak zituen jaun aphezpikuak, urhats bat ezin eginez, denek haren erhaztunari musu eman nahi, haur, gazte eta gizon; bainan, artzain nagusiak, irrigno gocho batekin luzatzen eskua, haurrer eta bereziki besoetan ziren haur ttipier.

450. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Emaztekia, haur beharretan zela aipatzearen beharrik ez; ezti-eztia, nahiz hedatuz bazoan gauaren ibai ilhuna...

451. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Gure haurrekin

452. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Eta orai ez zauku gelditzen gure konplimenduen eskaintzea baizik: bai haur maithagarri horier guzier, horien burhaso oneri, horien erakasler, manera berezi batez gure hirur eskoletako buruzagi Hiribarne andereari, bere lanari holako karrarekin, zonbat eta zonbat oren gaineratiko eginez; (osoki bichtan dugunaz geroz) ez baita uste gabetarik hein hortarat heltzen.

453. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Jendeak, haur eta handi, ez dire guti gustatu, ikusiz serora hoien bizi moldea eta, azkenean, hiltze lorios eta dorphea, erreboluzione denboran.

454. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Nahi dauzkute agertu helduden igandean, aphilaren lehenean. Chuchen den bezala, haur horien etchekoak dira lehen lehenik gomitatuak.

455. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Eta haur ttipientzat, Aphilaren lehenaren ohoretan, gaitzeko arrain bat amiaren phuntan.

456. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Lehenik, Martchoaren 14-ean, muthiko propi bat (bigarren haurra) sorthu da Beltzuntzeko-Eyheran: Harreguy-Louis, jaun anderen familia gaztean. Jean-Pierre eman diote izena.

457. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Brossault senhar-emaztek hil zuten beren haur ttipia. Presondegirat kondenatu dituzte, bainan aldi huntako barka.

458. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Rennes-ko asisetan horrela dute erabaki, baizik-eta burhasoek beren haurra eskandalaren beldurrez hil zutela.

459. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ezkontza egunean belo xuria ekarri baitzuen, zer erranen zuten emazteki kalakariek, ikastearekin haurra ukan zuela ezkondu-eta sei ilabethe gabe?

460. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Beldur horrek pusatu ditu Brossault senhar-emazteak haurraren ithotzerat, eta juradoak gertatu egitate izigarri horren barkatzeko, eskandalaren beldurra estakurutzat onhartuz.

461. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 - Sainte-Marie-de-Gosse herrian (Landesetan) haur batzuek grenada bat atxeman dute kanpoan eta ganbaralat bildu. Zartatu da. Bi mutiko izan dira kolpatuak, bati behar ukan diote zango bat kendu.

462. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Ez naiteke egon Herria-ri aipatu gabe, Ameriketan sortu Eskualdunen haurrek ez dutela segurki eskuara ahantzi nahi: duela zonbait egun izan dugu plazera ikusteko kolorezko telebixtan Estados Unidos guzian Katrina Carricaburu Wyomine-ko nexkato xarmant bat.

463. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Lehenik egin du irrintzina bat ederra eta dudarik gabekoa; gero kantatu du izigarri plaxenki Haurrak ikasazue oneski dantzatzen, eta gero airetun txikitun.

464. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Ta gutzaz isekaz ziardutenak aitonari, aurrari ta baserriko esnedun bezeroari bakarrik mintzatzeko baliatzen ziran.

465. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Emen ez gera Euzkadin bizi, alare zerbait egiten dugu aurren artean euskeraren alde.

466. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Orra or eskolaren indarra! Aurrak dana ikasten dute, errex gainera, eta euskera beste ezer baño errexago.

467. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Askotan aitu izan det gure jende artean, bearreskoa litzakela euskaldun ikastol bat gure aurr txiki eta gazteentzat.

468. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Pozgarri da, gure Eusko-Etxean ikustea, zenbat eta zenbat aurr eta mutil gazte dabiltza.

469. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Nik uste det, gure artean, ume aski ba daudela eskol baten egiteko bere maizu edo andereñoekin ( euskaldunak ), aurr askorekin diru biar aña jaso litzake.

470. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 An gure aurrak ikasiko luteke euskaldun elea, gure oiturak eta emen bear diran beste gauz gustik.Ikusi ba askoren artian itzegiñez, Eusko-etxe'ko biltzarretan gerta araziz, bein idesten badegu egintza eder eta bearresko au.

471. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Baña ez haurrena.

472. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0144 Haurrek izen guztiek zekizkiten.

473. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0021 Bilatu eizuz gurasoentzat haurrak egin leikiezan gauzak adierazten dabezan argazkiak: lagundu, obeditu, erosketak egitera joan, oheak egin, etab.

474. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 - Aurrak! Aurrak! Aurrak niri!- gose alauriak egizan zegizkian gero ta sarriago, gero ta amorratuago.

475. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 Molok-entzat ez egon zegon aurren aragi bizia baiño jaki xamurragorik, ez euren odola baiño ardao gozoagorik.

476. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 Merkatura joan zirenak ez ziran eltzen eta tenplotik plazaraiñoko zemaiak egizan zegizkian jainko bildurgarriak, erria dardaraz egola zegola: Aurrak niri; tximistak erreko zaitue zaituzte danok bestela!....

477. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 Aurrak! Aurrak niri!.

478. 1969-1990 bizkaiera poesia netx 0058 Debako aurrak ziran
jolasten kantetan:
baña norbaiti gaitz egin
zioten nunbait estetan
.

479. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 Andik egun batzutara, gaberdian, astoak idia barriro iratzarri eban auxe zirautsala:
- Aizu, idi, lengo gabeko aingeruak emen izan dira barriro, eta batak besteari auxe esan dautso: Munduko aurrik ederrena da.

480. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 Eta lengo egunean lez, egoakaz aurrari laztanak eginda, alde egin dabe.

481. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 Augaitik, aingeruak Yoseba'ri lenbailen Ama Birjiña ta aurra artuteko ta Egito'ra joan daitezela esan dautso....

482. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0079 Lenengo aurra, Yokin'eri aitatasuna ezarri nai eutsena, beragaz ezkondu baiño leentxuago Antoni Marigandik eukitako maitekeri ta aragikerietatik etorrana zan.

483. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Eskola aurreko adiñean dagozan aurrak, aske ta eskuko dira eurak naien dabena aukeratzeko; maisuak eta laguntzailleak bitartean gain-ikuskatzen dabez taldeak, eta oneik bizkortu ta susper-azo oi dabez umeak zeregin apartekoetan jardun daitezan.

484. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0027 Ez ekian berbetan, eta gizartetik aldenduta bizi izatea lortu eban aurra edo umea da.

485. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0027 Au gugandik urragoko aurra da, Andaluzia'koa, eta aurreko kasu bien bitartean aurkitzen da.

486. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Olako aurrak gizartera ekarri ondoren, alegin aundiak eta trebetasun aundiagaz egin-arren, ez da lortzen eziketearen bidez beste gizaki batzuren maillara jasotea.

487. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Eziketa-lana askoz zaillagoa biurtzen da urteetan aureratuta gizarteratzen diranean, izkuntzak ikasteko aurrak erreztasun geiago ta elduak zailtasun geiago izaten daben era berean.

488. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Antxiñako gizaldietan izan ziran gizonak ez dausku itzi olako aurren barri zeatzik, zientzi-giro baten barruan beintzat, baiña gizaldi orreitako mitoak aztertzen asi ezkero, errez aurkitzen doguz olako kasuak.

489. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0013 Mundakan aurrak (nire ama aur zanean beintzat) onela asten zituzten beren ipuintxoak.

490. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Burasoen haurkeriek ez dute haurra ontzen
- Aiten mintzaira utziz, heien arima da ukatzen
- Haurraren dretxoetan sakratuenetarik bat: arbasoen mintzaira.

491. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Haurrari xuxent lehenik zentzua, gero bete burua
- Etxeko andrea nolako, etxeko aldea halako
- Ama: geroaren orratzailea
- Aitatxik sagardoia landa, semetxiak sagarrak bil
- Alaba ezkont-ezak nahi duenean, semea ordu denean
- Haurrak hazi, nekeak hasi
- Alabaduna beti artzain
- Haurrak ez badu nigarrik, ez dik edanen titirik.

492. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0013 Lauretan haurraren negarretara joan ziren, eta neska gajoa hila arkitu zuten, odoluztua.

493. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0091 Zuen egin zenuten eta egiten zeundeten ekintzetaz gainera, ama ezkongaiak hor daude, laguntzarik ez dutelako abortatzeko prest daudenak, haurzaintzak behar dituzten amak, haurreri sendi giro bat eman beharra, egunero ogiarteko bat jateko lain ez duten zaharrak etab.

494. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0125 AMA - Haurrak zineten, hiruak.

495. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0107 Gaixtakin.
Orotan gaituk gauzak
lardaskatu nahian
senar, emazte, haurrak,
denak nahasian.

496. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0157 Emaztearengana, haurrengana
itzultzen zait hemen gogoa:
Ene heriotzak (horien) bihotzean
hausturarik sor ez dezan.

497. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0039 DOBLEA - (Medikuari). Itzulinguru ederra! (Epaileari). Bai... haurra... gustatzen zitzaizkidan autoak... txikitan!

498. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0039 EPAILEA - Tira, badakizu, haur guztiei...

499. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0114 Eta zein izango ote da nere saria ordainetan? Ixtukazoak eta gorroak! Hire aitak Soir à Paris nere deklarazio faltsoez beteko din, zuen egunkari zahar horiek, Nekrassov kalumniatzailearen hondamen itsusia eta Duvalen barkamendua batera ospatuko dizkinate. Zuen lagunak garaile gisa eramango dituzue, eta pausoan zuen kohorte alaiek muturra zanpatuko zidaten. Manipulatua! Haur bat bezala erabilia! Eta mundu guztiak gainera. Han gorrotoaren tresna nindunan! Hemen, historiarena! (Isilunea). Véronique! Nere kasua hire lagunei esplikatuko bahie, ez ote lidakete alde egiteko mesedea egingo?

500. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0009 DOROTHEE - Haurra zira oraino...

501. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0009 TTITTU - Haurrek ikasten (irri) inglesa?...

502. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0029 ANTTON - Beltz batekin bizi dun. Haur beharretan dela dione... (geldi) Gaixo ttutta ez bertzea!

503. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0049 DOROTHEE - Gaixo haurra!

504. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0049 DOROTHEE - Gaixo haurra! Gaixo Ttittu... Zato nerekin zato!

505. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0059 BETTIRI - O Maialen, bahaki zer pena egiten dautanan.... Ez Bakarrik hemen gelditzen haizelakotz, baina hire begitarte triste hori ikusiz... Hola segituz, erituko haiz... Gaixo haurra... Gaixo Maialen... (geldi). Baina ez balin badun berriz itzuli nahi, zer egin dezaket nik... Ator, zonbait egun bederen... on eginen daun...

506. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0125 ANTTON - Ni, aitaz, ez naiz hainbat oroit. Hil zelarik, haurra nintzen oraino.

507. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Ez ahaztu haur txikiak inskribatzea, bai eta jaioberriak ere, 1981eko Martxoaren 1.a baino lehen jaioak badira.

508. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Edo eta adieraz ezazu zure egoera pertsonala, halanola: errentaduna, jubilatua, etxeko lanak, ikaslea, eskolara hasi gabeko haur txikia, etab.

509. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0015 6 A.B.T. (Aholku eta Baliabidetegi) sortu dira, 3 Bizkaian, 2 Gipuzkoan eta 1 Araban, horiek ardura espezifikoa izango dute euskara edo euskarazko irakaskuntzarekin, zailtasun bereziak dituzten aurrekin, eta, tematika, metodologia eta teknologiei dagokienean, irakasleen gaurkotzearekin.

510. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0012 Sektorizaziotzat zera ulertzen dugu, haurrari eskolarizazioa bere giro naturalean ematen saiatzen dena alegia; zerbitzuen sektorizazioa zentralismoari kontrajartzen zaio.

511. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0012 Teorikoki ez litzateke integrazio on bat izango, haurra moldatzen den gizarte girotik kanpo eginikoa.

512. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0012 Guztien ahaleginak hezieraren kalitatea hobetzeko izan daitezela, Euskadiko haur guztien beharrei erantzuteko gai den Eskola bat gauzatu arte.

513. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0022 Sarritan gerta ohi da kalte zerebralak dituzten haurrengan autisten sintomatologia aurkitzea ere.

514. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0022 Baina edozein kasutan ere eta pronostikoz aparte, tratamenduaren arrakasta handiagoa izan dadin beharrezkoa da ardura indibidualizatuarekin (Psikoterapia, Logopedia etab.) batera, haur autista, erlazio talde batekin (autistena ez denarekin jakina) une batzutan, ekintza zehatzetarako integratzea.

515. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0022 Hezkuntza Bereziko indibiduoak dira beraz, baina beste haur ez autistekin benetako harremanak edukitzea esijitzen dute.

516. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0022 Egoera honetan, esan dezakegu, haur guztiek, noizean behin ala beren garapen osoan, alor batean ala beren heziera prozesua osatzen duten guztietan gerta daitezkeela Hezkuntza Bereziko Egitamuak babesten dituen pertsonak.

517. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0022 (Talde honetan sartu beharko genituzke, pedagogia mailan arazoak sortzen dituzten haur supergaituen taldea, hauek ere teknika pedagogiko eta berezien beharrean aurkitzen bait dira beren garapen intelektual psikologikoa armonikoa izan dadin).

518. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0042 Zentru Koordinatzaile honek 1982-83 ikasturtean ekin beharko dio lanari, aldi honetan bere lenenengo eta funtsezko helburua bikoitza delarik: - Hezkuntza Berezian eskolaturiko behar duten haur guztiak diagnostikatu eta aztertu, eskualde bakoitzeko Eskola bakoitzeko arazo eta beharrak ikusiz.

519. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0024 Haurrekiko, gazteekiko, zahartzaroarekiko, atseden eta egurasketarekiko politika, Euskal Herri Osoaren Erakundeek alor hoietan artez ihardutzearen kaltetan gabe.

520. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00002 Argia indartu egin zen une horretantxe, eta itsutu beldurrez, begiak itxi zituzten haur haiek.

521. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00034 Bi haurrek oso ondo zaintzen ninduten.

522. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00064 Gaur egun hiri handitan bizi diren haurrek ez ditutze baserriko gauzak ezagutzen.

523. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00065 Semaforoari esker, haurrek lasai pasatzen zuten kalea eskolara joateko.

524. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00084 - Nolakoak ote dira herrialde horietako haurrak? -esan zuen behin Doltzak.

525. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00021 Anomalistak naturalistak ziren, onartzen zituzten halako paradigmak, bainan irregulartasunak azpimarratuz: Tebas, Atenas (grekoz, -s hori plural marka da) singular dira; generoari dagokionean adibidez, paidion (haur) neutroa da, etab.

526. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00142 Esan bezala, testuek ez dute edukin linguistiko soilen bitartez bakarrik funtzionatzen; jakintza unibertsal inplizitu batek ere jokatzen du testuen ulerpenean, hau da, gauzen ezagupen orokorrak, eta baita ere berbaldi-ekintza bakoitza inguratzen duen hizkuntzaz kanpoko egoera orok. Horrela, amak jantzita dagoen haurrari hondartzan ez joan uretara dioenean, badakigu urak busti egiten du jakintzat ematen dela (agian, eta haurra oso txikia bada, ez du hori jakingo, eta ez du ulertuko amaren debekua, nahiz eta hitzak ulertu). Hau da, jakintza hori eta beste hainbat faktore berbaldi-ekintza guztietan ematen da eta erabakiorra da mezuaren ulerpen osorako.

527. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0008 Azken urte horietan, iduri du haurrek, hamaika urtez goiti bigarren mailako ikastetxeetan egoten bait dira, galtzen ari da gure mintzaira ederra.

528. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0024 Azken ikastegi horiek Amikuzeko laborantzako haur eta gazteei jakintza altxatu die gaur egungo lanaren aurrerapenetan.

529. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0025 IKASTOLA Bai, bada ikastola bat ere bi urtetatik bostetara haurrentzako Donapaleun.

530. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0004 GORRERAREN ESKEMA MEDIKU-PSIKOLOGIKOA Haur gor bezala hartzen dugu entzuteko gaitasuna erabat edo hein batetan ez daukan haurra.

531. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0004 Gorrera mota honetan, larriak edo sakonak direnean, birgaitzera jo behar dugu, haurra aurkitzen den bakardade eta inkomunikaziotik ateratzen duten protesien bidez lagundurik, baina entzule arrunt baten entzumen gaitasunik haurrak ez duela sekula lortuko kontutan harturik.

532. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0004 Haurrak zarata atera ditzake (builak, zotinak, etab.), ahots aparatoa egoera onean dagoelako, baina ez da hitzik esateko gauza berariaz irakasten ez zaion artean.

533. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0004 Haur entzumendunak hiztegia eta hizketa arauek erabiltzen entzunez ikasten ditu eta berak imitazio bidez praktikatuz, irakaskuntza sistematiko batek haien kontzientziaz jabetu aurretik.

534. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0005 Haur entzumen gutxitu sakonak lorpen honetan atzerapen bat dakar, ezin baitu ez hiztegia ez arauak bereganatu, imitazio bidez hezkuntza bideari ekitean hizketan ikasten hasiko da.

535. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0005 Hartaz, ikusten dugu nola haur gor sakonak hizkuntzaren lorpen, egituratze eta ahozkatzean atzerapen bat dakarren, eta horregatik oso garaiztik entrenamendu intentsibu batetan jarri behar dela eta hizkuntz zirikatze inguru aberats batetan egon behar duela.

536. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0005 Lorpen guzti hauek batek ere bere esperientzia konkretutik abiatuz egiten ditu entzumen gutxituko haurrak, biderik oinarrizkoena hizkuntza baita bere ñabardura, inflexio eta ahots doinu aberastasun guztiekin, hauek askotan jaso ezin ditzakeen hitzek baino gehiego esaten baitiote.

537. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0005 Hezitzaile bezala, geure gain hartu behar dugun zeregin nagusienetako bat haur gorra bere inguru naturalean gara dadila lortzea da.

538. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0005 Berez ez dago adimen alderik entzumendun haurrekin gonbaratuz, baina garbi utzi behar da gatazka maila garatu beharrezko zeregin motaren heinekoa dela, hizkuntzaren nagusigoa eskatzen duten lanetan ondorioak urriagoak izango direla garbi baitago.

539. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 HAUR GORRA ZURE IKASGELAN Gomendio praktikoak: Atal honetan zeuen gelako lanaren laguntzarako zenbait oinarri gidabide bakarrik azaltzen ditugu.

540. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 Honetarako lehendabizi azaldu behar dena da haur gorra gainerako haurrak bezalakoa dela.

541. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 Oharterazi behar zaie beren jarrerak gainerako haurrenganakoa bezalakoa behar duela izan gelako zereginetan eta jolasetan parte har dezan eta gainerakoen artean beste bat.

542. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 3) Haur gorrari aurrez hitzegin behar zaio, astiro, eta ahozkatzea gehiegitu gabe, ezpainetan irakur ahal dezan eta esaten zaiona ulertu.

543. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 Hitzegiozu gelako gainerako haurrengana zuzentzen zaren ahots tonu berez.

544. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 Gaia aldatzean, saiatu haur gorrari jakin erazten, bestela galduta dago eta ematen ari zatzaizkion azalpenak, ez ditu ulertuko.

545. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 6) Gela arruntetan integraturik dauden haur entzumen akatsdun guztiek gutxi ala gehiago badute hiztegi bat.

546. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 b) Ez zaio haurrari bere ahozkatzeari buruzko oharrik egin behar.

547. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 c) Ez da sekula ahaztu behar haur gorrak hiztegi eta sintaxian zailtasunak dituela, bai ulertzeko garaian bai esaterakoan.

548. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0061 Ibilaldira ikastolako aurrak doaz.

549. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0012 Oharmen jolasa haur batekin egin
Ondoren, gure oharmena aztertu.

550. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0063 Horrela jokatzean, egoera mekanikoetatik alde egin nahi dugu, haurra kasu bakoitzari dagokion jokabide egokiena zein den erabaki beharrean jarriz.

551. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0020 Etxe-tresna batek (edo haur batek entxufe bat ukitzean) korronte-ihes bat sortzen badu, diferentzialak korrontea eteten du oker handiagorik gerta ez dadin.

552. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0061 - Desentxufatuta eta haurren eskueratik urrun gorde aparatuak.

553. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Norbaitek, noski, berauek txikikeriak direla pentsa dezakeen arren, beste batzuk, ordea, gure haur eta gazte gehienek gure hizkuntza ikasten duten une honetan, ez dugu uste komunikabideek eskaini beharko lieketen eredutasun eta finkatze-laguntza inondik ere baztertzekoa denik, are gutxiago, gainera, telebista, prentsa eta irratietan gaizki edo gutxienez ikastegian edo liburuan ez bezala agertzen diren esaldi arduragabeengatik gero irakasleari etengabeko galderak egiten zaizkionean: ongi erantzuteko txarrak, gainera: Eta orduan, Euskaltzaindiak zuk diozun bezala hori erabakia baldin badu, zergatik ez dute horrela esaten ETBan, irakasle?

554. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 Oinarriz haurren egitekoa izaten da, baina helduena ere izan daiteke, astia atseginez emateko gogoaz baldin badaude behintzat.

555. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Dakizunez hizkuntzaren garapenerako unerik garrantzitsuenak Eskolaurrean eta Hasiera Zikloan ematen dira, haurraren adimenak malgutasun berezia bait du adin horietan.

556. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Baina ez dugu ahaztu behar ezta ere haurra fantasiaren aroan aurkitzen dela Hasiera Zikloan, eta gai lehorrak eta sakonak baino askoz hobeto bereganatzen dituela fantasia bidez eta era atseginez ematen zaizkion gai interesgarriak.

557. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Jakinduria, Hizkuntzaren atal eta sekretu guztiak ongi menperatzeko eta trebetasuna, berak dakien Hizkuntza hori modu egoki batez haurrari iritserazteko.

558. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Honela haurrak hizkuntz-egitura erabilienak, adizkera ezberdinak, lexikoa etab. modu praktiko batez eta konturatu gabe ikasiko ditu.

559. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 - Gelan esaten den guztia ulertu
- Haurrak esaten duena, lagunek ongi ulertzeko eran esaten irakatsi
- Taldeko elkarrizketak eta lanak ulertzeko kapazitatea desarroilatu
- Gai baten mamia ulertzeko gai izan
.

560. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 Behar bada haseran pixka bat esajeratzea ere komeni da, haurren atentzioa adi-adi edukitzeko.

561. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 Haurrak bakarrik irakurtzen duenean ere, saiatu behar du irakurketaren mekanika hutsetik ulermenezko irakurketara salto egiten.

562. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 Aho-hizkuntza hau trebatzeko eta hobetzeko bide eta pauso ezberdinak dauzkagu: Komunikazio arrunta Haurrak bere gauzak, pentsamentuak, esperientziak zuzen adieraziko ditu, besteek ulertzeko eran.

563. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Esan beharrik ez dago irakasleak beti lagundu behar diola haurrari ulertzen ez dituen hitzen esanahia agertzen eta antonimo egokia topatu ezin duenean topatzen.

564. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Guzti hau, noski, haurrak behar dituen ahaleginak egin ondoren.

565. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Irakurgaietan, ikasgaietan etab. agertzen diren hitz berri edo ezezagunak (haurrentzat, noski) idatziko ditugu hiztegi honetan alfabeto ordena errespetatuz eta hitzen esanahia ahal den egokien ipiniz.

566. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Helburua ez da definizio zientifikoak ematea, haurrek hitzen esanahia ulertzea eta hiztegiaren zegatiaz jabetzea baino.

567. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Morfosintaxia Aho-hizkuntzan ere hizkuntza korrekto eta osatu bat erabiltzen irakatsiko diogu haurrari.

568. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Aho-hizkuntzako atal hauek lantzeko, hizkuntza herriaren izpirituaz kutsatzeko eta edergintzarako sena haurrei itsasteko zenbait baliapide herrikoi eta aberats erabiltzea ere oso gomendagarria da: olerkia, bertsoa, abestia, esaera zaharrak, hitz-jokuak, aho-korapiloak, txisteak, antzerkia, txontxongiloa...

569. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Ziklo honen bukaerarako haurrak irakurketaren mekanika menperatu behar du, hau da, irakurketa gauzak egoki ikasi ahal izateko tresna bilakatu behar zaio haurrari.

570. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Irakurketa haurrarentzat gauza gustagarri eta atsegin bihurtzea lortzen badugu, bide erdia ia egina daukagula esan genezake.

571. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Irakurgai aspergarri eta elkorrak ematen badizkiogu, berriz, haurrak ez du interesik sentituko, gogorik gabe arituko da lanean eta aurreratzen duen bidea dezakeena baino askoz ere motzagoa izango da.

572. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Horregatik interesgarria da irakurketarako zaletasuna sortzea eta horretarako haurrari gustatzen zaizkion irakurgai egokiak bilatzen saiatzea.

573. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0050 c) Baserriko aitona hark abesti bat abesteko eskatzen die haurrei eta, abestu ondoren, txapelpetik papertxo bat ateratzen du.

574. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0050 e) Belar artean seilu bat aurkitzen dute haurrek eta seiluaren atzean idatzirik dago hurrengo proba.

575. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0050 Haurrentzat egokiak diren gauzez osatuko du irakasleak altxorra eta lehen esan dugun bezala, proba hasi aurretik ezkutatuko du.

576. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0022 Apaizak, haurraren buru gainera ura ixurtzen du, esanaz: Nik bataiatzen zaitut Aitaren eta Semearen eta Izpiritu Santuaren izenean.

577. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0022 Haur au, Jaungoikoaren seme edo alaba da orain; Jaungoikoaren bizia hartu du.

578. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0022 Haur au, kristau guztien senide da orain: Jesukristoren ikasle izaten hasi da.

579. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0013 Bost haur dira.

580. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0024 Bigarren marrazkiko haurrak zergatik ezin du tximeletarik harrapatu?

581. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0018 Garraioak Lehenengo argazkiko haurrak oinez doaz ikastolara, besteak berriz, autobusak eraman ditu.

582. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0019 Jolasten ari diren haur horien oinetakoak, jantziak eta jostailuak ere kanpotik ekarritakoak dira.

583. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0054 Azaltzen diren eran haurrak izendatzen joan daitezke.

584. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0007 Eta matematikaren irakaskintzari zer helburu jarri ote zaio? Guri zer irakatsi zaigun gogoratzea aski dugu hori ikusteko: kalkuloaren mekanikan trebetasun handia lortzea; zenbat eta zenbaki gehiagoko batuketa, biderketa eta gainetiko eragiketak egiten jakin, orduan eta jakintsuago haurra.

585. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0007 Zenbat aldiz entzun izan dugu gurasoen ahotatik: gure haurra oso aurreratua dator, izugarri azkar egiten ditu kuentak... eta horrelakoak?.

586. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0007 Azken, urteotan Matematika Berriaz baliatzen hasi gara haurren hezketan, baina bere muinaz jabeturik ala moda hutsez?.

587. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0007 Hezitzailearen kezka nagusia eta larria hauxe da: biziz betetako haur sortzaileari hezketa oso bat emateko irakaskintza nola molda?.

588. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0007 Inoiz ez da ahaztu behar haurra bera dela hezketaren ardatz eta hezitzaileen xedea haren pentsamendu (egiturak), izakera eta bere inguruarekiko harremanak desarroilatzeko bide egokiak sortzea.

589. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0007 Hezketa horrela harturik, matematika oso probetxugarri izanen dugu, batez ere kalkulo hutsetan ez bagara gelditzen eta matematika guztiaren osotasuna haurraren nortasuna osatzeko erabiltzen badugu.

590. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0007 Badu haurrak bere bizitza inguratzen duen ideiarik asko, nola edo hala parte hartzen bait du bizi duen giroan.

591. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0014 A-10: Lotu marra bidez marra urdinaren barnean diren bi haurrak.

592. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0014 B Karpeta A-1: Margotu gorriz borobilean dabiltzan haurrak eta berdez sokan dabiltzanak.

593. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0029 F-9: Margotu gorriz aurreneko haurra. Urdinez azkenekoa. Tartean doazenetarik: motxila dutenak kolore batez eta motxilarik ez dutenak beste batez. Eta gainontzekoa nahi duzun kolorez.

594. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0029 F-16: Haurrik gabe dagoen andereño bati haurrak alde batetan ezarri, eta beste andereñoari beste aldean.

595. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0023 2 A = (Zure ikasgelako haurrak).

596. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0023 G = (Betaurrekoak erabiltzen dituzten zure gelako haurrak).

597. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Guraso eta irakasleei: Haurrek inork baino beharrago dute hiztegiak kontsultatzea, baina beraiek dira hauetaz gutxienik baliatzen direnak.

598. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Nola lortu helburu hau? Galdera hauxe egin genuen bi hizkuntzetako gure hiztegi pilen artean guztiz garrantzitsua zen bat falta zela ohartu ginenean: jadanik irakurtzen badakien baina irakurtzea oraindik zaila gertatzen zaion haurrari zuzendua da berau.

599. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Zuloa bete eta haurraren begiak eta adimena, biak une berean, irabaziko zituen hiztegi erakargarri bat, alaia, egitea ezinbestekoa zela esan genuen.

600. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Eta hau are ezinbestezkoago egiten zen euskara bezalako hizkuntzarekin, hain zuzen ere hemen haurrak jarriagoak baitaude entzutera edo elkarrizketara eta ez hainbeste ikustera edo idaztera.

601. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Hiztegi hau haurrarentzat eta honentzat bakarrik pentsatua izan da.

602. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Bertan datozen hitzak haurren hizkuntzan zenbat aldiz errepikatzen diren oso kontutan hartuta hautatuak izan dira.

603. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Tartean sartu dira haurrarentzat interes berezia eduki dezaketen batzu, baita haien hiztegia eta ezagutzak zabaltzeko zuzendutako beste batzu ere.

604. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Haurrak hitz bakoitzaren ondoan ikusiko du zer zer den: substantiboa, adjektiboa, adberbioa, aditza, etab.; honela, batere konturatu gabe sartuko da gramatikazko funtzio ezberdinen munduan; eta aditzari dagokionez, oraina, lehena eta geroa denborak datoz.

605. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Adibideetan ahaleginak egin dira esaldiaren baitan elementuek duten banaketaz haurrek noziorik oinarrizkoena eduki dezaten.

606. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Sistema begi-bidezkoa da oso-osorik, eta haurrak zailtasunik gabe ikusten ditu bi hizkuntzen arteko egitura-ezberdintasunak.

607. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Irudiak, marra errazagoak izanik, kopiatzeko modukoak dira; honela, haurrari marrazteko berezkoa duen joera piztu egingo zaio, eta obra honen irakasteko helburua ere beteta geldituko da.

608. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Haurrak ere guk berarentzat landu dugun maitasun berberaz har dezala, horixe nahi dugu. RAMON SOPENA EDITORIALA, S.A.

609. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0090 GAIAREN INGURUAN Begira haur honi. Nigarrez ari da. Gose ote da? Gaixorik ote dago? Hotza ote du?.

610. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Nolanahi delarik, sarrera ttiki bat darama bakoitzak, oraingoz kontsulta libururik argitara ez dugunez, zer-nolabait husgune hori betetzeko, haurra girotu eta gaia lantzen hasterako zenbait gauzaz ohar dadin.

611. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0068 - Laugarrenean, berea bezalako egoeran dagoen haur baten errukia.

612. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0068 - Bostgarrenean, haurraren haurren egoera penagarriaren sintesia.

613. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0249 Lancre, Caro Barojak dioenez, sorgin aitorpenak lortzeko haurrek, zaharrek eta torturatuek esandakoez baliatu zen.

614. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Aditzaren programakuntza egiterakoan, adin honetako haurrek erdaraz pentsakizunak adierazteko erabiltzen dituzten parametroak hartu ditugu kriteriotzat.

615. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0230 Adin honetako haurren munduan, mundu psikologikoan alegia, jokua eta denborapasa bizitzaren zati nagusia da, eta denborapasak eta jokuek sortzen duten giroa ezagutu eta landu egin behar dugu.

616. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0230 Bestalde ume hauei kolorea atsegina zaie oso, eta bide batez haurren joera profitatuz kolore-mundua lantzen saia gaitezke.

617. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 - Argazki erdibituaren bila: umeei argazki / marrazki erdibituak emango zaizkie eta bakoitzak beste erdia aurkitu behar du: zuk sagarra (al) duzu?... galdetuko dio erdi bat daukanak beste haur bati.

618. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 6- URTEETAKO HAURRENTZAKO.

619. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 Haurrek entzun baino besterik ez dute egin beharko.

620. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 Aurrekoaren ondoren irakasleak esaldi guztiak bi aldiz errepikatuko ditu, haurrei, banan bana errepika araziz beste bi aldiz (taldeka, banaka, guztiak, aukeran).

621. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0017 Gelako haurrek elkar obserbatuko dute, gorputzaren zatiak bereizi eta ezagutzeko.

622. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0017 Eskolaurrean lantzen hasitako zentzumenen hezkuntza sakondu egingo da, eta horretaz gainera, haurra bere buruaren jabe egin dadin jazten, erazten, orrazten, hortzak garbitzen, jaten, bainatzen...... ikasten lagunduko diogu.

623. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0017 Honako ariketa hauek ere egin ditzakegu: - Haurrak taldeka beraietako baten ingurua marraz eta ondoren margotu haur horren berezitasunak kontutan izanik (jantziak, oinetakoak, ilea, begiak...).

624. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0025 Haurra adin honetararte gehienbat bere gelara mugatua egon denez, besteen gelak ezagutzen hasiko da eskolaren nortasun fisikoa ikuspegi zabalago batez beregana dezan.

625. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0025 Espazioa menderatu ondoren, bertan lan egiten dutenen eta bakoitzaren funtzioak ezagutzen hasiko da haurra.

626. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0025 Era berean, beste geletako haurrekin harremanak estutzearren ekintza bereziak antolatzen lagun diezaieke irakasleak.

627. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0035 Haurrak aldaketa hauetaz jabe daitezela.

628. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0055 Horrela haurrek beraien ardura hartuko dute.

629. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0055 Gelara ekar daiteke eta haurrek bertan obserba ditzakete aldaketa guztiak.

630. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0069 Baita ere gela apaintzeko eta haurrengan landareekiko zaletasuna sortzeko lore desberdinak ekar ditzakete etxetik eta taldeka zaintzeaz ardura daitezela.

631. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0069 Ibilaldi bat antola daiteke haurrek zuhaitzak eta landareak zuzenki obserbatu (sustrai, enbor, adar, hosto...... bereiztuz) eta hosto bildumak egin ditzaten.

632. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0069 Haurrek, urtaro desberdinetan landareen aldakuntzaz ohar daitezela.

633. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0103 Haur bakoitzak marrazki bidez bere etxeko atalak ager ditzala, gela bakoitzaren funtzioa adieraziz.

634. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0103 Haur bakoitzak bere ahaidego erlazio zuzenenak ongi uler ditzan ondorengo eskema hau jarraituz ormirudi hau presta dezake: aitona / amona / aita / senideak / ama.

635. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0103 Bestalde, helburu berdina osatuz haurrek euren osaba-izeba eta lehengusuen berri gelan ager dezatela.

636. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0103 Haur bakoitzak familia barruan duen funtzioaz jabetzeko, senideen eta gurasoen lanbide eta eginkizunak ager ditzala gelan.

637. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0109 - Haurrek taldeka elkarrizketa batzuk presta ditzatela herriko arduradunekin mintza ahal izateko (alkate, erretore, irakasle, ertzain, sendagile...).

638. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0151 Bere funtsezko kontzeptua haur arruntaren maila motriz eta mentalen konparaketari dagokio.

639. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0005 Haurrak hizkuntzaren aurrean hiru jokabide desberdin eduki ditzake: 1. Eskaintzen zaizkien lanak betetzeko gai izan.

640. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0005 Edozein hizkuntzatan lortu nahi izaten den helburua haurrak bere pentsamenduak erraztasun minimo batez adierazteko gai izatea da.

641. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0005 - Hizkuntza komunikatzeko tresna bat denez, komunikatze hau gehienbat ahoz egiten delako; haurrak erraztasuna behar du, bizkortasuna, hiztegia, bestela erdarara joko du asko pentsatu gabe.

642. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0005 - Bizkortasun edo erraztasun hau lortzeko, asko hitzegin behar da, eta ez dugu ahaztu behar haur askok ikastolan bakarrik hitzegiten dutela euskaraz, beraz, indar handia eman diogu mintzamenari.

643. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0005 - Grabaketari garrantzi handia ematen diogu arlo honetan; haurraren ahozko espresioa konpontzeko bide onenetariko bat, esan duena berak berriro entzutea dela pentsatzen dugu.

644. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0005 - Haurrak eredu onak behar ditu, horretarako sarritan grabazioak erabiltzea komenigarri da.

645. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0005 Garrantzitsuena: haurraren nortasuna.

646. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Moderatzaile haur bat izatea komeni da.

647. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0008 - Sarritan esaten dugu haurrak espresio idatzia txarra duela.

648. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0008 Adib. : Orain arte, ipuinak asko irakurri, entzun, kontatu izan dituzte, baina, 6-7-8. mailatan haurrak abstrazioa lortzen ari dira eta aztertzeko gaitasuna dute.

649. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0008 Ipuinak aztertu ondoren (elementuak, idazteko forma...) haurrek egindako ipuinak nahiz ahoz, nahiz idatziz jantziagoak izango dira.

650. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0008 - Haur bakoitzaren kreatibitate maila desberdina da, batzuk erraztasuna dute idazteko, beste batzuk ez.

651. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0008 - Ez daukagu beti liburuetatik hartutako testua erabili beharrik, haurren idazketaz ere balia gaitezke.

652. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0008 - Gaizki irakurtzen duen haurra ez behartu denen aurrean ozenki irakurtzera, berak nahi ez badu.

653. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0008 - Testu bat zatika haur desberdinen artean irakurtzen ari badira, garrantzizkoa da zatiketa ondo egitea.

654. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0008 Puntutik puntura ez moztu, haur bakoitzari zentzuzko zati bat irakurtzen utzi.

655. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0008 - Ahal bada, testuak garaian gertuko idazleenak izatea komeni da, zeren eta, idazle hauen hizkuntza, ezagunagoa zaio haurrari, orain dela mende batzutako batena baino.

656. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0010 Arratsalde hotz batez, jolas eta far ugariren artean, elurraren mara-mara etengabe eta zuria amaitu zenean, elurrezko gizontto bat egin zuten haurrek.

657. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0010 Kapelu luze bat ipini zioten haurrek buruan, eta aterki beltz, zahar bat besapean.

658. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0001 1. KONZEPTUA: PROFILAXIS odontologikoaren haurtzaro eta nerabezaroan fineak hortz, aho eta masailetako eritasunak oharteraztea dute hau da 3 eta 18 urte bitartean dauden haur eta gaztetxoaren murtxikatzeko aparatua zaintzea, bere eritasunak oharteraztea eta azken mailan aparatu horren atal baten bat gaixorik badago lehen bait lehen osabidean jartzea.

659. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0001 b) bularretako umeen eta haurren jan neurriak eta bizimodua kontutan hartzea.

660. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0023 Helduen kaltzio beharrizanekin betetzen duen kantitatea, 800 mgr / egun izango litzateken bitartean laktanteek eta haurrek 1500-1800 mgr / egun beharko lukete.

661. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0023 Nagusi baten fosfemia normala, 3,5-5 mgr / 100 ml da, haurrena 5-6 mgr / 100 ml izanik.

662. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0087 Egun libreetan emaztearekin eta haurrekin egoten da, ez da?.

663. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Jolasean dabiltzan haur batzuen pelota bere oin parean geratzen da.

664. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Haurra bularretik eranstea; norberaren begiak bere begietan, orduan a...

665. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0257 Guztira sei egurrezko zalditxo eta sei jeep gorrixka zituen, ajatu samarrak haur modernoen gustorako.

666. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0257 Ez zen beraz beste munduko zaldiko-mandiko bat, baina haurrei txokolatezkoa iruditzen zitzaien nonbait, beti inguruan bait zebiltzan, igotzen uzten ez bazieten kasketa ederrak harrapatuz.

667. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0257 Zer ote dauka zaldiko-mandiko honek: eztia? galdetzen zioten amek elkarri. Eta haurrei beste zeozer proposatzen zieten: Goazen parkeko delfinak ikustera, goazen besaulki kulunkariak dituen kafetegi horretara.

668. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0257 Baina ez, haurrek zaldiko-mandikoan ibili nahi zuten.

669. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0035 - Herri batetako haurrak aspertu egiten ziren kalean.

670. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0040 Alkateak, guztiz harriturik, hauxe galdetu zien haurrei: - Eta, nola jakin duzue hori?.

671. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0040 Baina, haurrek hauxe erantzun zioten: - Inori ez esatea pentsatu eta erabaki dugu.

672. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0040 Hiru haurrek eskari hau egitea pentsatu zuten: - jolasleku bat (txirrista eta zibuluekin).

673. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0040 - herriko haur guztientzako jostailuak.

674. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0040 Orain herri hartako haurrak askoz ere hobeto bizi dira.

675. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0093 Haur bakoitzak, mendiko nahi duen gauza baten izena hartzen du: landare, arbola, zuhaitz, lore, fruitu, piztia, txori eta beste edozerena.

676. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Ongi konpontzen ziren haurrak eta maite zuten elkar.

677. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Eta haurren zorionak gorrotoz betetzen zuen amaren barne iluna.

678. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0037 Gezur berri bat nahi zuenean, kalera irten behar izaten zuen besteren gezurrak entzutera; haur eta handien gezurrak, denak zituen beharrezko.

679. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0105 Maleta gutxi zutenez, Kangurinaren poltsa erabili zuten haurren jostailuak barruan sartzeko.

680. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0003 - Zergatik ez, Anbruxio? Jesus haurra ez al zen, bada, asto baten arnaspean jaio?.

681. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Zergatik egon behar dute haurrek 45-60 minutuz iraun dezakeen euskara-saioan beti-beti eserita?.

682. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Hau dela eta, haurren partaidetasuna bideratuko du etengabe.

683. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Maiz iradokituko ditugun lan-egoerek, haurra bera dute protagonistatzat.

684. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Gure aktibitateetan zehar irakaslea sentituko da askotan gure haurra.

685. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Honekin haurren arteko laguntza eta zopatxoak eskatzea bultzatu behar dela esan nahi dugu.

686. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Aipatzeke ere ezin laga irakasleak haurren artean eduki behar duen onarpena.

687. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Haurrak ez du euskara maitatuko, irakaslea maite ez duen bitartean.

688. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Hurbilak eta amoltsuak izan gaitezen, haurra onartua senti dadin.

689. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Nolakoa dugu aurten harremanetan ihardungo dugun 6-7 urteetako haurra?.

690. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Irakur dezagun arretaz: HASIERAKO ZIKLOKO HAURRAREN GARAPEN PSIKOLOGIKOA

691. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Hasierako Zikloko haurrak, Eskolaurrekoak bezelaxe, historia bat ekartzen du eskolara.

692. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Lankidetasuna sortzen ari den estadio honetan (7-8 urte) haurrak lankidetasuna eta autonomia elkarren arteko jolasen bidez ikasten du, moralezko sentimendu batez jabetuz.

693. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Haurrak bere jolasetan dituen erregela edo arauak ez dira errespetatuak gertatzen pertsona larriek agindu dutelako bakarrik, baizik baitare komenientzia sozialak direlako medio.

694. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Hein berean, haurren artean ematen diren elkarrekikotasunezko harremanak ere balore eta lege berrien iturburu dira.

695. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0020 Ikuspegi intelektualari dagokionean: Haurren sorreraz interesatzen da.

696. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0020 Esterotipo hauen aurrean, garrantzitsua dela deritzagu, Hasierako Zikloko haurrak jasamen-giro horretan Niaren alor globalago batetan integratutako sexualitate bat duten pertsonak sortu behar dira.

697. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0020 Bakarrik bizi bada, sentituko dute haurrek haren beharra

698. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0020 Interesgune txit erakargarriak; geure ustez 6-7 urtetako haurren munduan pil-pilean daudenak, alegia.

699. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0082 Haur bakoitzari orritxo bat banatzen zaio.

700. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0082 Haurrek gauza bera egingo dute, banatzen zaien orri-tiran.

701. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0320 Irakasleak haur bat ukitzen du eta honek, ozenki: Nor naiz ni?.

702. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0320 Ikasleak bat atera behar du eta haren izena asmatu behar dute haurrek.

703. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0005 Pixkana-pixkana idazteko trebetasuna hartzen joan behar du haurrak eta idazle-sena ere bai.

704. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Adibidez Elefantearen sudurra izeneko irakurgaian ipuineko lau animalia topatu eta animalia horiekin ipuin polit bat berria asmatzeko esaten zaio haurrari.

705. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Gainera haurrek idatzitako ipuin horiekin gelan lan egin genezake ipuin guztiak, batzuk... irakurriz, ikasleen eritziz onenak aukeratuz, taldean zuzenduz eta osatuz, beste ikastola batetara bidaliz...

706. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Fonetika. Oso garrantzizkoa da irakasleak ongi ahoskatzea eta haurrek txikitatik ahoskatze zuzen bat jasotzea.

707. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 d) Nire hiztegitxoa. Izen honekin haurrak urtean zehar osatu behar duen hiztegia esan nahi da.

708. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Begira: haur bakoitzak eskubiko ertzean alfabetoa duen kuaderno bat erosiko du liburutegian (kuaderno-índice eskatu behar da eta 100 pta. inguru balio ditu; kontuz kuadernoa ez den beste índice garesti eta ez praktikoa eroserazi ez diezaioten).

709. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Badakizu, bada, hau ikusten duzunean zuri zerbait berezia esan nahi dizugula eta ez dela haurrentzat idatzia.

710. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Bakarrik zerbait berezia bertan egiteko esaten denean idatziko dute haurrek liburuan.

711. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0134 Gure amona zenak aintzinako kontuak eta baselizaren istorioa kontatzen zigun eta haur guztiok istorio harrigarri haiekin izuturik geratzen ginen.

712. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0000 Liburu honetan, irakurketa- eta ortografi zailtasunak dituzten haurrentzako ariketa bereziak daude.

713. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0061 Eta hemen duzue seinalea: haur bat aurkituko duzue oihaletan bildurik eta ganbelan etzanda....

714. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0061 Artzainak lasterka joan ziren eta Maria eta Jose eta ganbelan etzanda zegoen Haurra ikusi zituzten.

715. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0061 Zer esan nahiko zenioke Jainkoari, Joseri, Maria eta haurrari?.

716. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0149 - Aharrausika ari da haurra, begiak igurtzitzen ditu......... dauka.

717. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0011 - Haur jaio berrietan ere buruko hezurrak tinko loturik ote daude?.

718. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0011 - Ukitu al duzu urtebete ez duen haur baten bururik?.

719. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0011 Haurrak buruko hezurrak elkarren artean tinko itsatsi gabe jaiotzen dira eta urte betean pixkana-pixkana ixten joaten zaizkie buruhezurren arteko zirrikuak.

720. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0011 Fontanela izenarekin ezagutzen dira haurren buruhezurreko zirriku horiek.

721. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0088 Jaiokuntza tasa: Mila biztanle bakoitzetik batezbeste zenbat haur jaio diren.

722. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0047 - Herodes, haurra hil-nahian ibili zen eta horregatik Josek hartu zuen haurra eta ama eta ihes egin zuen.

723. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0047 - Jaunaren aingeruak Egipton esan zion Joseri: Zoaz Israelgo lurraldera, hilak dira-eta haurrari bizitza kendu-nahian zebiltzanak.

724. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0047 - Josek, hartu zituen haurra eta ama eta Israelgo lurraldera itzuli zen.

725. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0051 Haurrak ere ikus daitezke tartean.

726. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0021 Umeak ezin dira igo, esan zuen, eta guk protesta egin genuen baina ez zigun utzi, eta fastidio bat da beti haurrak izorratzea eta festetan eta gaueko pelikuletan eta holakoetan ez uztea, baina gero pentsatu nuen kasi hobeto zela zergatik neri etxe handi horiek beldurra ematen didate zergatik ematen du erori egingo zarela eta egingo zarela pure.

727. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0006 Haur pare batzuk barre egiten dute, eta Ludwig hurbiltzen zaio Hannori eta aulki luzearen aurka bultzatzen du.

728. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0032 Benetan, haurrok... tinta deabru bat daukagu gelan, horregatik da dena!.

729. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0032 Hogeitamasei haurrek lehen begiratutik igarri zioten, gizontxo hura tinta deabrua besterik ezin izan zitekeela.

730. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0097 17 Abestuko al dugu, haurrok?.

731. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0097 Zorionez haurrek ez zuten ezeren susmorik, Jesus Haurtxoarekin eta opor egunekin pozten ziren haiek.

732. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0097 Nola jakineraziko zien haurrei Reichenberg utzi behar zuela?.

733. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0084 Baina hasi orduko, bonboiak airean zehar hegaz hasi ziren eta ixtanpatean, haur guztiak multzo batean lurretik arrastaka zebiltzan.

734. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0146 Jolastokian, inguru guztian, haurren zaratak entzuten ziren.

735. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0029 - Ez dio axolik. Haurra zinenean ez al zitzaizkizun haur frantsesak oso bizkorrak iruditzen frantsesa zekitelako? Eta haur ingelesak ere berdin ingelesa zekitelako? - Zuek, ordea, ez zineten titikoak.

736. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 Tititako beltzak...A ze pasada! Kamisoiak, ordea, kotoi zurikoak ziren, tupituak eta haur brodatuekin.

737. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0091 - Galtzen eta pobretzen ari da bidenabar... Haur nintzelarik, Zuberoa guztian, agur gisa, esaten zen beti; orain bakarrik, eta hemendik urte batzuetara dateke noski.

738. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0008 Ze haur galdetzen dio bere buruari, ze haur aukeratuko dut hurrengoan?

739. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0008 EGIAZKO SORGINEK atsegin handia hartzen dute haurren bat txikitzen dutenean, zuk plater batean marrubiak natarekin nahastuta jaten dituzunean bezala.

740. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0008 Beren kalkuluetan haur bat txikitu behar dute astero, eta hori lortzen ez badute, zeharo haserretzen dira.

741. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0008 Haur bat astero-astero, berrogeitamabi dira urtean.

742. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0015 - Entzun erantzuten zidan, bost haur ezagutu dizkiat nik gutxienez, egun batean, ez bat eta ez bi, desagertu eta geroztik azaldu ez direnak.

743. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0088 - Eta politena zera da, irakasleek beraiek garbituko dituztela beren haur zikin likitsak, eta ez gu! Ez gaituzte inoiz harrapatuko!.

744. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0088 Gero ikusleen artetik zetorren garrasi ikaragarri bat entzun nuen, eta haren ondotik, deihadar eta txilio nahasien habarrotsa, eta sorgin multzo handi bat ikusi nuen jauzika, oihuka, beren atza oholtzara zuzenduta: - Saguak! Saguak! Saguak! Guri erakusteko egin du! Horra hor Sorgin Handi Bakarrak sagu bihurtutako bi haur horiek!.

745. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0126 Kontau nion nola jartzen zuen kartel hartan Haurren Aurkako Krudelkeriaren Prebentziorako Elkartea.

746. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0050 Eta Ulises azkarrak esperimentuaren helburua argitu zion, eskilarako laugune guztietatik, emakume zein haurrek eszena jarraitzen zuten bitartean.

747. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0050 - Baina andere Matilde, aginduak haurrena bakarrik aipatzen du.

748. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0084 - Mila haur... Eta bi mila jarriko banu? Hobe, hobe bi mila.

749. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0095 Haurrek, antsiaren antsiaz, zain zeuden Ritak noiz erantzungo eta denek batera begiratzen zioten, eta begirada bakoitzean galdera bera eta beldur bera ikusten zituen Ritak.

750. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0106 - Zer esan nahi duzu? - Baina, profesore, ireki begiak! Zer uste duzu egingo dutela haurrek zure tartarekin? Ez pentsa zirkunferentzia neurtzeko edo oinaren area aurkitzeko igotzen ari direnik.

751. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0117 Ia denek tarta puska handiak zeramatzaten beso azpian: emakumeak senarrarekin gogoratu ziren; haurrak, aiton-amonekin, txakurrekin, katuekin eta kanarioekin.

752. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0022 Alimaliek, ordea, ezin zitzaketen haurrak ikus.

753. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0022 Zenbaitek entzuna zuen haurren berri, baina ez zuten sinesten inon egon zitezkenik.

754. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0022 Gaur bitxi da Txikitxo batek haurren bat topatzea.

755. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0022 Halere, lehenengo Txikitxoek, haurrei esker ikasi zuten jolasten; eta beraiek besteei era berean, ia Txikitxo triste bat ere egon arte.

756. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0022 Baina egon badaude oraindik, bai alimale tristerik, bai haur tristerik ere.

757. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0032 Halere, urduri jartzen zuen zerbait bazen, Aitonak haurrei buruz goizean hitz egin zionez geroztik.

758. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0032 Haurrei buruz hitz egingo didak, baina ez diat uste inon haurrik dagoenik.

759. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0006 Ezin eraman handia zeukan bere erraietako neskatoa hain itsusia, eta lehenengo emaztearen haurra hain ederra zelako.

760. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0038 Bai, makina bat eguzki bero hartutako gizona huraxe! Bere hiru haurrak jolasean eta Kaskarintxo lo utzirik, gizon harengana zihoan emakume beltza.

761. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0044 Bertako haur gehienekin egin zen lagun.

762. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0052 Haur batek baino gehiagok egin zuen nigar egun haietan.

763. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0027 Amaren sabelean haur bat ari zen hazten.

764. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0027 Eta bere garaia iritsi zitzaionean haurra jaio zen eta Maialen jarri zioten izena.

765. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0059 13- Jolas gaitezen denok Haur batzuk bakarrik jolasten dira beti. Bakartiak dira.

766. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0028 Bat hauxe zen: nola esplikatu amonari inguruko beste jolastoki batetara joaten uzteko, hango haurrekin hobeto konpontzen zela eta?.

767. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Jakin ezak ba; Etxeberriko Mikelak haur bat izan duela.

768. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 - Besterik ez? - Oraindik beste bi haur gehiago, mutilak ala neskak diren aklaratu gabe.

769. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0098 Ilobatxoak galdetzen dio orduan amonari: - Aizu amona, hain pobreak izanda nola eros zitzaketen ba hainbeste haur?.

770. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0105 - Hori ez baita egia!- diote lau etxeetako haurrek hasperenka, narratzailearen kontakizuna istorioaren puntu horretara iristean etenez.

771. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0016 Buru mota bi hauek 60 bat zentimetroko makila eramango dute, horrela haurrak besoa altxa behar ez izateko, besoa altxatzeak nekatu eta aspertu egiten bait du.

772. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0041 Pertsonaia bat edo abere bat sortzeak, forma emateak, bizia emateak haurraren posibilitate sikomotrizen garapena ere bideratzen du, (...).

773. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0016 Amatxok ezetz erantzun zion, Jaun maitea bakarrik lehorregia zela eta ez zela ahantzi behar haur bat zela idazten zuena.

774. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0016 Aitatxok esan zuen orduan Jaun Moucheboume maitea ere ez zela batere egokia haur batek idazteko, ez zuela behar ainako errespetorik adierazten.

775. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0025 Bi haurrak bakarrik gelditu ziren.

776. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0025 Etxean ama oso kezkatua zegoen. AMA: Non daude gure haurrak?.

777. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0039 TXIKIA: Ama! Haur batzuk datoz! HAUR BAT: Zer egur pila! HAUR BI: Goazen sua piztera! Eta haurrek San Juan sua piztu zuten.

778. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0084 Eta haur bat bakarrik salbatu da. Galduta dago. Zer egingo ote du bakarrik? Zer jango ote du?.

779. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0069 - Denak eraman dituztela? Denak? Haurrak ere bai? Baina zergatik? Nora eraman dituzte?.

780. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0007 Huraxe zen haurrek gehien maite zuten txokoa: erreka bazter itzaltsua.

781. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0042 Batzuk aho zabalka entzun zieten, beste batzuk erdi barrez, gutxi batzuk adi-adi; baina gehientsuenak, jaramonik egin gabe: haur bien esanak eta astoaren arrantza, hor nonbait!.

782. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 Une horretan haurrak borrokan hasi ziren biak hartu nahi bait zuten txoria; handienak heldu zion eta hankako haria askatu zion.

783. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0054 - Neretzako haur bat da eta nik defendituko dut! - Uzten badizugu, ez da? - Bueno, ez hasi orain diskusiotan eta begiratu non dauden otsoak.

784. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0076 Emakumeak aieneka zeuden eta haurrak negarrez.

785. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 Kapitulu honetan, lau urteko haur baten entzumena lantzeko proposamen bat aurkezten dugu: 1.- Entzumena ipuinez lantzen: Astoa, zakurra, oilarra eta katua.

786. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0017 Oso jende gutxi ikustera joan zitzaion udazkeneko egun batetan, Bongo, oso aspertuta sentitu zen..., eta zera pentsatu zuen: ez dakit zergaitik haur guztiak eta jende guztia etorri behar den ni ikustera.

787. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0073 Haurraren ama Kum-i oihuka eta mehatxuka hasi zitzaion.

788. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 Otso-emeak ondo zaindu zituen haurrak eta azkar gogortu ziren.

789. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 Numitor erregea asko maite zuten eta emakumeak oso ongi zaindu zituen bi haurrak.

790. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 Haurrak handi egin zirenean, artzainak bere aita zein zen eta errege berria nolakoa zen esan zien.

791. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0094 - Opilek ez du ezer txarrik egin! Justifikaziorik gabeko kaleratzea izan da Opilena!- zioten haurrek beste lagunei, kaleko ertz batetan bildurik.

792. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0094 Bilera hartan, denetariko haurrak zeuden: handi, txiki, potolo, argal, bihurri, lotsati, denak Opilen aldeko zerbait egiteko prest...

793. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0094 Haurra astindu eta mila hitz garratz zuzendu ondoren, libre utzi zuen Prontxio.

794. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0144 Berehala, beste ateak zabaltzen dira: andereñoa, alkate zena, auzoko batzu, haurrak, denak Samuelsonen atzetik...

795. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0013 - Hortxe dituzu haurrak!- erantzun zion azkenean -.

796. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0013 Baina ez zion hori esan behar, horrexegatik erantzun baitzion Sofiak egin zuen bezala: - Haurrak!- esan zuen amorruz -. Baina nolako laguntza ematen dutela uste duzu zuk? Kezka besterik ez dute ematen eta...

797. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0047 Albertek eta Sofiak urtaroen joan-etorria miresten zuten, eta haurrak nola hazten ari ziren ere bai.

798. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0098 Eserita zeuden tokitik, haurrek erloju guztien tik-tak entzuten zuten batera.

799. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0115 Duda-mudatan egon ondoren, haurrak baizik ez zituela ikusi esan zion beleak.

800. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0132 - Hor al daude haurrak? Sartu al zara hor?.

801. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0132 Gela gurutzatuz, bi katea zeuden erreseldun ohetik haurrenetaraino.

802. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0154 Nana eta haurrak ez ziren konturatu beste hirurak gelan sartu zirenik ere.

803. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0154 Nanak kantatzeari utzi zionean, estualdi larria izan zen, irten-irtenak zituen begi zorrotz haiekin haurrei begiratzen zien bitartean.

804. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0154 Isilaldi hark bere eragin osoa lortu ondoren, hizketan ekin zion, berba bakoitza aurrekoa baino ozenkiago: - Orain, haurrok, ikus dezagun zer nolako trebetasuna duzuen! Kanta ezazue! KANTA! KANTA!.

805. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0058 Goizero, hankak luza zitzan, paseiatzera ateratzen zuten haurrek.

806. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0116 Haurrak nahigabeturik itzuli ziren Julenen gelara.

807. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0160 Osaba Kintinek haur txiki bat balitz baino ere goxoago besarkatu zituen bere eskuko paperak. Ezin zuen sinestu.

808. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0053 Umetan inoiz hasarrealdirik izan baldin bazuten, haurren arteko huskeria eta tentelkeria (86) Tontakeria batzuetatik izan ohi zen eta gauzok hutsaren urrengoak zirenez, berehalaxe egiten zituzten onezkoak.

809. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0104 Gizon, emakume eta haur izeneko izaki haiek ugariegi ziren eta denek zarata egin eta haserreraztea baizik ez zuten lortzen, zakurrak ez aipatzearren, beti gatazkan * gatazka: burruka, tira-bira eta elkarri hortzaka ibiltzen bait ziren, iskanbila eta nahaspila sortzen.

810. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0065 - Eta laguntzeko esan nizuen ba nik, baina zuekin ez dago zereginik! Haur basatiak ematen duzue, edukaziorik gabekoak!.

811. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0083 Amatxo ere ez zegoen batere pozik eta ez zekiela asko nola garestitu den bizimodua esaten zion aitatxori, eta egunen batetan berarekin joan behar zuela erosketak egitera eta bere amaren etxera joango zela eta ez dela eztabaidan ibili behar haurraren aurrean.

812. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0083 Aitatxok ireki, sinatu eta itzuli dit, esanez: - Haurrak ez du zerikusirik arazo hauetan.

813. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0048 Mt 1, 18 24 Gaurko ebanjelioko kontakizunak hiru gauzok azpimarratzen ditu batez ere: Mariak bere birjintasuna galdu gabe sortzen duela Jesus, Jesusen izenak aldez aurretik adierazten duela haurraren salbatzaile eginkizuna eta, azkenik, Emmanuelen jaiotzari buruz Isaiasek egindako profezia betetzen dela Jesus, benetan, Dabiden eta Jainkoaren semea da.

814. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0024 Hona hazia landare bihurtzen duen soroa, edo bere lehenengo haurra izan duen bikote pozez betea, edo askatasunaren ateak igaro berri dituen gartzelatuaren aurpegi alaia....

815. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0003 Senideok: Zorionik beroenak guztioi! Salbatzailea jaio zaigu! Jainkoaren errukia eta onginahia, pakea eta grazia Belenen agertu zaizkigu, Haur eginik.

816. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0044 haurrak esportatzen baizik ez dakien herriko
umezurtzak ginen
hiri nagusiko negreroen untzietan kateaturik
eramaten ginduzten
gauerdiko treinetan.

817. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0025 Sabela hustutzen denean
eta
burua betetzen denean
besoak zabaldurik
haurrak lurrera erortzen zaizkio.
panpin
marama
kopin
haur guztiak
esnetan lehertzen zaizkio.

818. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0025 Emea
emakume bihurturik
haurrak
panpinak
kopinak
maramak norentzat?

819. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0025 Gilborretik gora onartuak garenean,
nik zu maiteko zaitut
haur maitea
panpin polita
kopin kutuna
marama goxoa.

820. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0033 Pertsona bat galdu da
masak bulto bat gehiago
irabazi du.
Haur bat jaio da
maitasunarekin zer ikusirik
ez daukana.
Arbasoen paranoikoetara
paranoiko bat
paranoika bat heldu da.

821. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0136 - Haur bat nintzenez geroztik ez dut ikusi - erantzun zion.

822. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0137 Gero, guztiengana zuzendurik baina inori begiratu gabe, gobernu berriaren sintesi zakarra egin zien: Mosquera oilo busti bat da eta Caycedo pastelaria, eta biak kikildurik daude San Bartoloméko haurrengatik.

823. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0168 Esklabuen auzategien hozka egindako haurretako bi soilik lortu zuten harrapatzea.

824. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0127 Eta biak, nigarra zein garrasia antiajuen jestu berri hura bezala bizpahiru urtetako haurrarenak bezalakoak ziren.

825. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0063 - Haurra har al nezake?.

826. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0063 Kajarantz joan zen korrika, makurtu eta lotan zegoen haurra altxa zuen.

827. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0105 Horregatik, lehenengo haurra jaio zitzaien egunean, haur jaioberria Aita Santu izatera irits zedin irrikitu zuen Alejandrok, edota gotzaina gutxienez....

828. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0064 Ama ondoan hilda zuela, kalean arkitutako umea duzu honakoa esku batetaz tapakia piska bat alderatuz haurraren arpegia utzi zuen begibistan, eta nirekin ekarria duzu laguntza ematerik posible izango dudalakoan.

829. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0064 Soldaduak kolkoaren kontra estutu zuen haurra, kapitaina isildu eta leiho ondora hurbiltzen zen bitartean.

830. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0064 - Begira ezak, nik ere seme-alabak zeuzkat, eta bazekiat zer den haurrenganako sentimendu horiek izatea; beraz ez pentsa bihozkogor bat naizenik, bainan gure probisioak dauden egoeran egonik, ezin diagu horrelako kasuekin deus ere egin....

831. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0066 Eta hik haurraren arpegia erakusten diok, eta hura arpegia ere bestearena haurrarena ikusterakoan, eta hik lasai egoteko esan, eta berak harridurazko lehen mementuak igaro ondoren ferekatzen hasi, eta hik detaile guztiak kontatzen dizkiok, eta berak ea zer egin zezakeen, eta hik ba beno handik piska batetara janariarena tokatuko zitzaiola, eta berak ez zeukala ezer egiterik, eta esne apur batekin aski izango litzatekeela, eta berak isilune labur baten ondotik ikusiko zuela ea zer egin zitekeen.

832. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0066 Irten duk neska azkenik, eta bertan utzi hau bakarrik, pareten miseria ez begiratzeagatik haurraren arpegia begiratuaz.

833. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0066 Denbora guztian isilik mantendu hau ezer esateko betarik eman gabe, eta konturatu orduko berriro ere bakarrik utzi hau gela horretan bakarrik, haurra beso batetan eta bestean botila.

834. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0069 (...), haurraren seinaleak oro desagertu zaizkik, desagertu dituk.

835. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0025 Beltzez jantzitako gizonaren begiak hantxe gelditu ziren, aran arboladi hartan, eta bere pentsamendua ibai ttikia hartzen zuen itsaso hura bezalaxe hasi zen mugitzen, uhinak bezala, honuntz egun hartako gertaera guztiak ukitu arte, haruntz bere haur zeneko pasarteak gogoratu arte, aurreraka eta atzeraka.

836. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0025 Egia esan, haurrek ez zuten errurik.

837. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Zorionez, haur guztiak ez dira hala.

838. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0026 Ezarri zuten haurra sutondoan, erantzi zizkioten larruzko soinekoak eta agerian gelditu ziren kalteak: sabeleko etena eta orkatilako zaintiratua.

839. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0026 Beste guztiak galdezka eta haurra nola sendatu beharko zuketen ari zirela, amona leize barrura sartu zen eta, luzaro gabe, eskuetan larru zati bat, hezurrezko jostarratza eta zaldi-ilez eginiko haria zekartzala agertu zen; lepotik zintzilik, sendaketak egin ahal izateko kuttunak zituen.

840. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0026 Min hura ezin zuen bapatean sendatu; Ekain gauaren zain egon beharko zuen, bitartean haurra geldi egonerazten saiatuz.

841. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0060 - Heure leizera, haurra? Nongo leizera? - galdegin zion, denen buruzagi egiten zuen neskak.

842. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0117 Itxurazkoa ote da untziaren kapitaina honela ibiltzea, haur bat bailitzen? Ez ote dut eskuartean beste arazo larriagorik?...

843. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0021 Bere emazteak gutxiago zuen, hiru identitate bakarrik, eta bakoitzeko beste hamar haur.

844. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0021 Egiazko haurrak, berriz, hiru bakarrik zituzten.

845. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0021 Bartzelonako tribuak, El Chorraren klanekoak, ehun eta larogeita hamasei identitate frantses zituen, eta identitate horien izenean hiru mila haur zituzten deklaratuta.

846. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0008 Ordudanik, lorategietan makila eta kapela batez egindako gizonak daude, ilargiari, xoriei eta haurrei barre eragiteko.

847. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0026 Kalean, eguzkia hartzen, andreak: beren haurrak kotxean zituzten.

848. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0026 Batzutan beren haurrei kontu batzuk egin, edo biberoia eman.

849. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0106 Ohiturak ala erakutsirik, samur eta bigun erantzuten zion, erru guztia txango lagunen gainera egozten zuelarik; ez alferrik ordea, zeren Kandida, esku bat meakezurrean jarririk eta bestearekin haurrari eusten ziolarik, suge gorriaren miztoz mintzatzen bai zitzaion: - Alproja haundi hori! Zer egin duk hemengo diruarekin! Senar gaizto! Gabatxo alu! Ahardi kume hori!

850. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0054 Bidean behera, aldizka, gerizondoetan anpoloi gorriak ikusten ziren eta haurren bat adaska goiren batetara igona.

851. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0027 Joanek ez zuen hitzik ere egiten, beldurturik zegoen eta gainera haur bat besterik ez zen iritziren bat emateko.

852. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0075 Ehun bat preso ba zen patio hartan, emakume, haur eta agure zenbait tartean.

853. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0010 De Gaullek zuen orduan agindu Olibondo-lepo inguruko aduar guztiak lurretik ezabatuak izan zitezen: gizon, emakume, haur, etxe ta abereak galeraziz.

854. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0081 - Ulertzen diñat, Miriam, baina senarrak antzu, hutsal dela baldin badaki, humea ukatuko din? - EZ... bazekik gure herrian ez dugula gehiegi iturriari begiratzen... oso pozik legoke, haurra banu: jendeen esamesa ta erranmerranek zoriona usteltzen digutek.

855. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0035 Lehen, etxolei sua ematen zitzaien haurren bahitzeko.

856. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0100 Edo eta haurrei baltsakerija eta gizartekerija irakasten zaizkiela esanaz.

857. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0100 Hara... tontakeriak dituk, baina ba dakik behin zer aipatu zuten eskola bat itxiteko? Zera... hamar eta hamar hogei direla irakasten zitzaiela haurrei! - Zera! baina, hamar eta hamar hogei ez ote dira ba?! - Noski, baina ez euzkera garbijaz.

858. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0300 Hauzoko guztiak guraso zaharrei zorionak ematera joan zitzaizkien gertakizun pozgarri hura haiekin batera ospatu nahiez Zakarias-ek pozez gainezka abesteari ekin zion:
Onetsia Israel-en Jainko Jauna,
bere herriari agertua egin bait dio, askatzeko.
Osasuna indarra sortuerazi du
bere morroi Dabid-en etxean,
aspaldiko denboretatik igerleen ahoz
agindu izan zuen bezala.
Eta zu, haurra, Goi-goikoaren igerle deituko zaitute
Jaunaren aurretik ibiliko bait zara
haren bideak txukuntzeko,
herriari osasun bidea
eta pekatuen barkamena aldarrikatzeko
.

859. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0300 Haurra hazi zen eta izpirituz sendotzen zihoan.

860. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 Haurrak, atera zioten tea edan zuen, Vasiaren gutuna sakelan sartu, musu asko jaso eta pozik irten zen.

861. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0107 Lisa ezkondua zen dagoeneko; inude bat zuen lagun, besoetan haur bat zuela.

862. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0020 Goiko estaiak, batez ere, Luc'i hau iñoiz aitortu ez arren haurrentzako bereziak, hutsago eta hitsago agertzen zitzaizkion iñoiz baiño.

863. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0011 ATARIKOA
Haurrok,
hona zuen liburua.
Zuentzat idatzia da
eta gustatuko zaizuela uste dut.
Mundu miresgarri bat eman digu Jainko gure Aitak.
Baina ez hori bakarrik.
Jesus, bere Semea, eman digu gainera,
gure maisu eta gure adiskide izan dadin.
Gaur ere entzun ditzakegu
Jesusen eta bere ikasleen kontakizunak,
gure belarrientzat beti bezain atseginak.
Gain-behera irakur ditzakezue orrialdeok
zeurok bakarrik, edo, sailean bildurik, ozen eta goraki;
baita horietako zenbait gertarazi (antzeztu) ere
.
Izan ongi!

864. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0036 Etxol-barruan zegoen Sara eta, hori entzunik, farrari eman zion, zahartua bait zegoen haurrik izateko.

865. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0036 Nahi duen guztia dezake Jainkoak esan zuen, eta zuk haurra izatea Berak nahi badu, izango duzu haurra.

866. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0047 Entzun! Haur bat izango duzu eta Jesus ezarriko diozu izen.

867. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0126 63 / IA IA HIL ZUTEN MOISES! Haur zela, ito-zorian egon zen Moises; baina txit bereziki zaindu zuen Jainkoak, hura, gizon egitean, bere Herriaren buruzagi eraiki nahi zuelako.

868. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0126 Hala egin zuen mirabeak, eta haurraz hainbat errukitu zen printzesa non gordeta edukitzea erabaki bait zuen.

869. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0126 Berehartan, handik zehar zihoan haurraren arreba, eta esan zuen: Nahi duzu horzai (umezai) bat aurki dezadan? Eta printzesak hari: Bai!.

870. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0170 Ostera, beste zenbaitek irakurraldiak nola apailatu adierazten du, haurrentzat eratu den liturkizunaren baitan batik-bat.

871. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0170 Itun Berriaren alde eskatologiko hau atzendu egingo du, agian, asmo okerrez atzendu, adineko jende askok; haurrentzat, berriz, papaita-asmakizun huts baizik ez da izango hori.

872. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0170 Nolanahi ere, haurrentzako liturkizunetan bukaera-bururen premiarik nik neuk ez dut ikusi; erabil daitezke, baina, beharra ikusiz gero.

873. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0005 Behin eskolako haurrak Bilbora eramaten dituzte Pelayos aktura.

874. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0005 Baina gero haurrei txapel gorria jazten diete.

875. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0190 Oi, hura leku zoragarria haurraren lehendabiziko erremenbrantzan!!

876. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0109 Iruditzen zitzaion, nonbait, haur xipi bat bezala atera ninduela paseoz.

877. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0185 Nork asma soldado horien aita-amen, emazten, haurren bihozminak?

878. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0244 Aitama guziek badakite, haurra biziki goizik ohartzen dela, ontsa ala gaizki ari den.

879. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0244 Haur hori girixtinoa balinbada, ikasia du (eta guk erakatsi behar diogu) ontsa egiten duelarik Jainkoaren haur agertzen dela; gaizki egiten duelarik, Jainkoaren ganik doi bat urruntzen dela; edo, haur-hitzak ibiltzeko, Jainkoari batean plazer, bestean pena egiten diola.

880. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0244 Haurrari nahi balinbadiogu konpreni-arazi Jainkoak barkatzen diola, ba ote da Penitentziako Sakramendua baino molde hoberik?

881. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0244 Aingeruño batzu balire haur ttipiak, ez lukete ez kofesio ez kominione beharrik.

882. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0006 (...) haurrak etxeetan zeuden, eta momentu batetik bestera esna zitezkeen, zeren eguzkia Joxemiren ile nahasien punta errubiaskak kixkurtzen zituena teilatuetatik gora zebilen.

883. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0149 Urgeldi hark indar liluragarria zuen gu haurrok erakartzeko.

884. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Zer uste dute bada? Oraingo neska lerdoak, presaka eta korrika, eta haurrak? Berek hazi eta hezi behar.

885. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0280 Nola gusta dakikezue haur izatea? Haur, bai, haur.

886. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0082 - Eta haur salhatzaile haien gezurrak ez gaituztean atzipetuko.

887. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0119 Hilargi aldakorrak zenbatu eta Zakurripurdin kiskali sorginak adina, zuk umaldiko haurrak beste, eta hara ni zigortzen ninduten zantzuak alaba honen hamahirugarrendasuna nenkusanean.

888. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0187 Ikusi bazenu nola eskertu zizun nik eramaniko haurra... ezta izutu ere, emaztetxo orbandu hura, ohean agertu zitzaionaren apatxak igartzean.

889. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0106 Haurrak beren gurasoak maitatzetik hasten dira estreina; hazten diren heinean berriz, juzgatu egiten dituzte; batzutan barkatu ere egin ohi diete.

890. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0192 Esan zidatenez, mutilaren aitak lanpostu apal bat izana zuen jabego inperial zabalen administrazioan; zurtzatu eta senide baten ardurapean gelditua zen, artean oraindik haurra zelarik; eskola-umezaroan, bere gurasoen adiskide izana zen Nikomediako armadore batengana bidalia zuten, familia txiro hari beste hau oso aberatsa iruditzen, nonbait.

891. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0251 (...); dena galtzeko beldur zen haur batek asmatua zuen, asmatu, berari sekulako atxekia geldi nenkion modua.

892. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0170 Lasterka joan ziren, eta han aurkitu zituzten Maria eta Jose, eta haurra askan etzana.

893. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0170 Ikusi zutenean, jakin erazi zuten, haur hartaz esan zitzaiena.

894. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0170 Haurra erdaintzeko zortziurrena bete zenean, Jesus ezarri zioten izen, sabelean sortu baino lehenago aingeruak esan zuen izen bera.

895. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0170 Gurasoek Jesus eraman zutenean, Legeak agindua Harekin betetzera, hartu zuen Simeonek haurra besoetan eta Jaungoikoa bedeinkatu zuen, esanez: - Orain utz dezakezu, Jauna, morroi hau bakean joaten, Zeuk hitzeman bezala.

896. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0170 Haurraren aitamak harriturik zeuden, haurrarengatik esaten zirenekin.

897. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0170 Eta Simeonek bedeinkatu zituen, eta haurraren ama Mariari esan zion: (...).

898. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0186 Sukaldean zeudenak oro, haur eta haurtzarotik igarotakoak ere bai, ernai eta adimin egon ziren ipuiñak iraun artean.

899. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0259 - Haregandik haur bat espero dudalako.

900. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0392 Ene gisako jende zaildu eta malurusekin Zoritxarreko (=desgraciado) garrazki hitz egiten ohitua nago eta ez naiz konturatu nere ele Hitz baldarrak etzirela egokiak zu bezalako haur xamur batentzat.

901. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0392 Ondoren, Petiri'k exertzen lagundu zion eta hitz egitea berari zegokiola igarririk, barruak eman zion xamurtasun osoa azal zakarpean bihotz onbera bat baitzuen gorderik gure koblariak hitzetan irauli zion, haurraren lasaigarri: - Maider, etzaitez ikara gizon-hiltzaille baten ardurapean zaudelako.

902. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0358 Iseka egiten genioan, baina hasiera batean bakarrik; gero ohitu egin gintuan: hor zetorrek Cuentapasos, eta isil-isilik ikusten genian pasatzen, azken finean haurrak bait ginen, Iñaki, eta haurrek beti susmatu ohi ditek zer eta nor den errespetagarri, jende helduak esan beharrik gabe edo, sarritan, jende helduak esanaren aurka.

903. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0313 Haur haurretatik neukan haitzulo honen sabelean zerbait izateko gogoa.

904. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0077 Denda haurrez beterik zegoen iritsi nintzenean.

905. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0055 Haurrari dagokion buru-jabetasunean aurrerapen handiak egin dira.

906. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0072 Senar-emazte gazte horien bizia segitzen zen, beti lanean, beti bertzen laguntzan, baina beti uros, eta gehiago izan ziren oraino haur bat ukanen zutelarik jakinez.

907. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0072 Haurraren sor eguneko bezperan, amets ber bat egin zuten Mikel eta Joanak, bainan ametsa zena?.

908. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0074 Haur batek egin zion oihu: Behazu goiti, errege handia pasatzen ari da!.

909. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0049 Begiek isuritako malkoek, beraien bizitza luzatu nahian edo, masail, ezpain eta kokotza laztanduz, poliki-poliki egiten zuten bidaia eta une hartan, leihotik begira nengoelarik, handik begiztatzen nituen haurrak bezala jolastu ahal zen anaia faltan somatzen nuen....

910. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0053 Izugarrizko kasketa hartu nuen eta saminez beteriko malkoen artean isolatu nuen neure burua eta haurra, nire anaia, ez nuen ikusi ere egin nahi.

911. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0053 Haurraren negar oihuak zirela konturatu bezain laster, bapatean eta salto batez, ohetik altxatu eta etxeko zapatilak jazten denborarik ere galdu gabe, korrika abiatu nintzen anaitxoaren sehaska aurkitzen zen gelara.

912. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0054 Bai, azkenean ahal nuen indar guztiekin besoetatik tira egin eta lortu nuen haurra sehaskatik ateratzea, baina biok lurrean bukatu genuen.

913. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0054 Esku batekin haurrari eutsi eta bestean esponja nuelarik, anaitxoa garbi-garbi egiten ari nintzelarik izugarri ongi pasatzen ari ginen; berak batean txanpu botila hartu, bestean jaboia, hurrengoan... ezin hobeto pasatzen ari bait zen eta niri ere, goitik-behera bustita egon arren, izugarri gustatzen zitzaidan ordurarte ezezagun zitzaidan joku berri hura.

914. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Minik ez zegoen, hauetarik bakoitzak aferen munduan murgiltzen ziren, urrearen kurtsoak, Txikagoko merkatuan, aztertzen, emazteak zein haurrak leku segur segurrean utzirik.

915. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0093 Baina, zer arraio!, egitekotan egin beharra dagoela, eta zeruak ere lagunduko ahal zien piska bat bederen, eguna haurren jolasetarako eran ipiniz.

916. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0059 Buztan luze bati buruz hitz egin zuten haurrek. Soka hau izango zen.

917. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0098 Haur gaixoak, dardarka, erantzun zion: - Barkaidazu enbarazu egin badizut, Lehoi jauna.

918. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0098 Goseak amorratzen zegoen piztia hark ez zuen bigarren gonbitearen beharrik izan eta beltz txikiari jarraika joan zen, baina iritsi zenean esan zuen: - Hau ez da ezer asko nire gosea asetzeko; hauxe egingo dugu: gazela hori haurrak jan dezala, gero aitak semea eta azkenean nik aita irentsiko dut.

919. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0098 Apoak gorago jaso zuen bere burua, are indar handiagoz oihu egitearren, eta esan zuen: - Oso erraza da: Haurrak gazela jan behar du; aitak, semea; lehoiak, gizona, eta nik egundoko ahots ikaragarria atera zuen hemen lehoia jango dut, eta denok bakean geratuko gara.

920. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0061 MUSSA (Algeria) Bazen behin Mussa zeritzon haur bat.

921. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0061 Ibilaldi luze baten ondoren haur batzuek irentsi ohi dituzten zazpi edo zortzi ogitartekoak ez dira ezer Mussaren urdailak liseritu zezakeenaren parean, baina, hala ere... oso haur atsegina zela diot berriro.

922. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0007 Eta han zeunden zu, haur tipi zoruan eseri bat, oinez ez zenekiela.

923. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0031 Errepasatzen dut ene haurtzaroa eta ez dut aurkitzen nagusiek haurrei buruz ditugun aurreritziak frogaturik, sarritan nagusiek idiota balira bezala hitz egiten diegu haurrei, erdipertsonak balira bezala, munduan biziko ez balira bezala.

924. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0031 Nagusiek asmatu ditugu umekeriak, ez haurrek.

925. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0049 XVII eta XVIII. mendeko haurrentzako literatura gehiena guziz umekeriazkoa, moralista eta aspergarria zen.

926. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0049 Haurrak, liburu haiek eskuetan, amets egin beharrean, loak hartzen zituen.

927. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0049 Eta zer egin zuten haurrek? Haurrek jende helduarentzako liburuak hartzen zituzten gurasoen liburutegitik, hauxe izan zen literatura infantil txarraren aurkako haurren bengantza, haurrentzat izkiriatu ez ziren liburuak haur literaturako obra nagusi bihurtu arte.

928. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0049 Zergatik esaten dizudan guzi hau? Liburu zahar bat ikusi dudalako, eta haur baten eskuetan: .

929. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0067 Zu bezalako haur batekin geratu naiz, hiruzpalau ordutan zaindu behar dudala esanez utzi gaituzte bakarrik.

930. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0067 Haurrak lapitz urdina hartu du lehendabizi eta marra karratu bat egin du, hain gogor non papera zulatu bait du.

931. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0044 Egun batez Izpirituen Ziztuk tribu bereko beste familia bateko haur bat hil zuen.

932. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0044 Bake garaiko Buruzagiak Belazeetako indioen artean bi buruzagi izan ohi ziren tribuan: bake garaian agintzen zuena, eta guda garaian agintzen zuena amari esan zion: - Zure semeak bestek ezin zion kendu bizia haur horri.

933. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0073 Gizonak zeuden tokira iritsi baino lehen bi haur ikusi zituen bidean.

934. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0040 Berriro, halako isiltasun bat nagusitu zen sukaldean, oraingoan Julene haurra ere bakean zela amaren magalean.

935. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0144 Eta arratsean, akanpatzera zihoazenean, Albari lehen esandakoarekin zerikusia zuen beste gauza bat bururatu zitzaion oraindik: - Gure haurra ez da inongo erregistrotan ageriko... Zer iruditzen zaizu jaiotzen denean bati hasiera ematen badiogu?.

936. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0023 Hor daude biak umetxo beldurtien gisa, argitako isilpe gozoak paketatu balitu bezala, sinpatiaz, noski, eta aulkian lehen eseri denak belarri barrenean hartu du, hats eta guzti, haurren artekoa den sarbidetako bat: (...).

937. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0065 Estuasunak sumatzen ohitua dagoen amonatxo bat izan da kotxetxora joan dena, eta itzultzen da: Haurra ez dago hor..., eta negarrari ematen dio.

938. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0065 Joxe harakinak dagoeneko salmahaiaren gainetik jauzi bat egin eta kotxetxoa miatu du, haurra arkakusoa bailitzan, eta kalean gora eta behera bota ditu begirada luzeak...... gehiegi presatu gabe, eta dagoeneko ondoan duen Grazianari hartu dio besoetan dakarrena, uzten du salmahaiaren gainean, pasatzen dio emaztekiari besoa maitekorki bizkarretik, eror ez dadin!, eta esaten dio belarrira: Lasai, neska...... lasai....

939. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0022 Badago benetako txakurra ez dela esaten duenik, baizik eta mamu, izpiritu edo ez dakit zer, eta gizon, emakume, haur edo abereak edo haien pusketak, hobeto esateko oihanean zehar sakabanaturik aurkitzen diren bitartean, nire Departamentuko jakintsuek, txakur horrek herriko sineskeria eta aintzinako ohitura batzuekin zerikusi handia duelakoan, (...).

940. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0035 Herrian sartu orduko ikusi zituzten lehenengo haurrek eta, etxera iritsi zirenerako, hantxe begiztatu zuten amona, lasterka beraiengana....

941. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0010 Orain, berriz, Martha eta Anthony umezurtz daude eta momentuz bere bizilagunekin, Lessingtarrekin, bizi dira, haurrik gabeko bikote batekin.

942. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0010 - Haur gaixoak!- esan nuen hasperenka.

943. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0111 Etxe ilun eta hutsean etzanik zegoen, gizonik, emakumerik edo haurrik gabe, zertan on gertatu zitzaien edo zein kasutan hitz maitakor bat esan zien gogorarazteko.

944. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0052 - Lehen ere esana dizut, haurra erantzun zion Andres Caballero izatekoa zen, don Joanek, denean asmatzen duzula, egi-zale ez ote naizen beldurrean izan ezik; (...).

945. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0045 2. Zuhaitzera igoera deituriko besarkada gertatzen da emakume batek bere hanka bat amorantearenaren gainean jarririk eta bestea iztarretako batean, besoetako bat giltzurdinen gainetik pasa eta bestea bizkarretik, ahapeka abesten badu besoetako haurra balu bezala, eta zuhaitzean gora igotzeko zeinua egiten badu gizonarengandik musu bat lortzeko.

946. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0126 Alkaboetak, emakumearen konfidantza bere egokieren arabera irabazi ondoren, senarra gorrotatu edo mezprezatu dezan saiatuko du, horretarako berarekin elkarrizketa esanguratsuak edukiko dituelarik, haurrak izateko botikez hitzegingo diolarik, auzokoei eta beste emakumeei buruz esames guztiak kontatuko dizkiolarik, aldi berean edertasuna, argitasuna, zuhurtzia, borondatea eta dotorezia ospatuko dituelarik.

947. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0035 Orduan haur baten negarra entzun zen.

948. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0035 Haurrak negar egiten jarraitu zuen.

949. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0035 Haurrak, negar zotinka, hitz egin zuen: - Piz egin nahi dut.

950. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0035 Tomas Bello koronelak, boz beheraz, hau esan zion Argomedo kapitainari belarrira: - Bestebatean, Presidenteak eskola bat bisitatu aurretik, haur guztiak txiza egitera eraman behar dira.

951. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0035 Haurrak negar egiten jarraitu zuen.

952. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0035 Pinochet omen zenak hitz egin zuen haserre: - Errekoño!. Ez duzue entzun haur horrek txiza egin nahi duela?.

953. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0035 Orduan denak mugitu ziren haurra kalera ateratzeko txiza egitera.

954. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0009 Askotan haurrari gehiegi eskatzen zaiok, benga-eskatu eta benga-eskatu eta halako batean uste ez den tokitik egiten dik ra!, akabo!- gero, putakume hura etorri eta eraman zuelakoz, ez gaituk harrituko!.

955. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0015 Horrez gainera, haurrei portaera eta obedientzia irakatsi behar omen zitzaien.

956. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0052 Bai dela bitxia gauza hau! Nirekin eramango dut! Nire haurrei erakutsiko diet etxean.

957. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0015 Medikuek batzutan gure gorputzaren beste atalak marrazten dituzte, eta mapa hori oso interesgarria irudituko zaizue agian, baina esaiezue medikuei saia daitezela haur baten gogamenaren mapa bat egiten; kostako zaie; izan ere, oso nahasia izateaz gain, jira eta bira dabil gelditzeke.

958. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0046 - Beste haurrei kontatzera.

959. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0046 - Wendy, zatoz nirekin ipuin horiek neuri eta haur guztiei kontatzera.

960. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0077 Haurren hizketa ere entzuten zen; izan ere, guztiz seguru zeudelakoan, alai asko zebiltzan berriketan.

961. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0108 Haurretariko batek, lo egon arren, arriskua usnatu zuen, eta eskerrak, denen salbaziorako izan bait zen.

962. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0108 Haurren izterrek dis-dis egin zuten eta bapatean ez zegoen inoren arrastorik iztinga guztian.

963. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0139 - Oinordekoak, haurrak besterik ez dira esan zuen Jonek.

964. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0139 Hiru haur hauek umezain leial bat zeukaten Nana izenekoa; baina Darling jauna haserratu egin zen Nanarekin, eta katez lotu zuen atarian, eta orduan haurrek ihes egin zuten.

965. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0139 - Ihes egin zuten jarraitu zuen Wendyk, eta Inoiz-Ez Lurraldera iritsi ziren, haur galduak dauden lekura.

966. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0170 Hauxe bai gizon ulergaitza! Heldua zen azkenik bere garaipenaren ordua, Peter Pan behin betirako paretik kentzea lortu bait zuen, eta gainerako haurrak atxilotuta zeuzkan untzi sotoan une batetik bestera uretara botatzeko prest.

967. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0201 Leiho horrek beti zabalik egon behar du haurrentzat, beti zabalik, beti.

968. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0201 Oraingoan Georgek eskatu behar izan zuen barkamena, eta Darling andrea haurren jolas gelara joan zen, eta pianoa jotzen hasi zen, eta Darling jauna berehala hartu zuen loak.

969. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0025 Eta ondoren aitaren egin zuen, ze patinatzailea restauranteko ormaren kontra mazpildu zen, pistaren beste puntan, eta hantxe geratu zen itsatsia, haur krudel batek txikitutako kartoizko medusa baten antzera.

970. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00210 Batez ere psikologilariek eta psikiatrek erabiltzen dituzte testak eta gero ta gehiago lantegietan jendea aukeratzeko, eskolatan haurren joerak ezagutzeko e.a.

971. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0061 Aurra, jaio orduko, bere zentzu guzien bidez ikasten ari da; garrantzia aundia aurraren eziketarako, etxe-barneko ordenak, txukuntasunak, ingurukoen ezin-egon edo urduritasunak, etxean alkarrekin iskanbillaka ibiltzeak... maitasun giroak.

972. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0125 1975etik edo hasita euskal liburugintzak duen datu berri berezienetakoa hau da: irakaskuntzarako, haur eta gaztetxoen irakurketarako, euskara ikasteko pentsaturiko liburuak direla denetan nagusi; liburu funtzionalak, beraz, kultur premiei hurbilagotik atxekiak.

973. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 b) Haurrak euskaldun - Bilinguismo problematikarik eza.

974. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Lau puntu honetan bil genitzake: a) Haur euskaldun eta erdaldunak.

975. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Bestenaz haur euskaldunek trauma handi bat jasatzen dutela komunikabideetako zenbait tresnarekin harremanetan jartzean (nola irrati, telebista, tebeo, e. a.).

976. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Guztiok erdaraz ditu eta; haur erdaldunek berdin ikastolako giroan sartzean, zeren bere hizkuntza jatorrizkoari arrotz bai zaio hura; eta pedagogiak hizkuntza batetik besterako iragantea progresiboki eman dadila eskatzen du traumarik sor ez dadin haurrarengan.

977. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0220 Maiatzako ilaren ospakuntzan eta azken egunean Donostiko ikastetxe eta eskoletako aurrak biltzen dira.

978. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0017 Kausak? Eskolaurrean gelako 40 haur edukitzea, irakasleak mintza praktika urriak egitea, umeen gurasoak euskararik ez ikastea...

979. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0017 Zer dela eta mintzatuko da euskaraz 5 urteko haurra, 28 urteko gaztea mintzatzen ez bada?.

980. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1987 0004 Berreskurapen-prozesuari dagozkionak ere bitan banatu ditugu: haur eta gazteen mundua, Lontxo Oihartzabalek aztertzen duena; eta helduen mundua, Dionisio Amundarainek egina.

981. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1023 Gabon (Tolosa, 1935). Haurrentzako bakarrizketazko antzerkia.

982. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1024 (Oraindik geroxeago, beste liburuxka bat ere idatzi zuen, Cuadernos de vascuence hablado (Zarautz, 1968) deritzana, euskararik gutti edo bat ere jakin ez eta beren haurrak ikastoletara bidaltzen zituzten gurasoei laguntzeko egina.

983. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0259 Gaur, sartaldeko Eleizak, eskubide osoz, aur txikien bataioa, sendotza eta eukaristia tartekatu egiten ditu; bainan arauz kanpoko oitura onek ez digu arau orokarra ahaztu arazi bear, Eleiz osoak urte askoz jarrai izan duen araua: bataioak, sendotzak eta eukaristiak osotzen ta borobiltzen dutela kristau-izatearen asiera, alegia.

984. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0259 Gorputzez txiki dan aur bat, azitakoan eta adinera iritxitakoan gizatasun baten jabe egiten dan bezela, sendotza artu duen bataiatuak ere osotasun bat lortzen du; kristau berria sendotua dago, adinekoen eginkizuna betetzeko lain da.

985. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0073 Gerrostean eman ziren legeek, 1.945ekoa, 1.964koa, 1.965ekoa, 1.967koak, haurren eskolarizapena zuten ardatz.

986. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Haurra jakintzara irixteko transmisio tresnarik nagusiena hizkuntza da.

987. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Berak egokitu behar baititu gaiak haurraren neurrira, ez alderantziz.

988. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Irakaslearen bidez klase xehetako haurrak benetako jakintza batetara hel daitezke.

989. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Haur hauentzako eskolarizapena akulturazio bat da eta askotan, beren gizarteko baloreak eta jakintza soziala utzi beharrean arkitzen dira.

990. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Guk geurok txartzat jotzen ditugun prozedura berdinez epaitzen ditugu haurrak.

991. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0026 Biharamunean, Baiona aldera joateko prestalanean hasi zen: aurrena emazte-haurrak igorri, geroxe bera haiengana biltzeko.

992. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0034 Aiherran ilagintzan ikasirik eta han ezkondurik, mugazain edo guarda sartu zen, maiz herriz aldatu, ainitz haur sortu, azkenean Amerika Buenos-Airesetan ere ibili eta itzuli ondoan zahartu arte plazetan eta ferietan berriz kantatzen ibili.

993. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0043 Haurren hilkortasun hori ttikitu nahi baldin badugu, dudarik gabe, ama-haurren asistentzia hobatu behar dugu; horretarako, alde batetik, prebentzio primario eta sekundario gehiago egin behar dugu, eta bestetik, asistentzia medikoaren mailan (hau da Leavel-en laugarren mailan), zentru sanitarioen banaketa egokiagotu beharko litzateke, orain daukagun banaketa zentralistaren politika baztertuz.

994. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0025 Zeru lurren Erregearen eta Erreginaren aitzinean agintzen darotzut bi urte osoz zure eskolari jarraikiko naizela, eta otoizten zaitut bermaraz nezazun haur txar bat bezala, haur bat bezela mehatxatuz, haur bat bezala gaztigatuz.

995. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Alabaina, eskolak etxeko lanetarik kentzen zituen haurrak eta laneko gustua galarazten.

996. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Jenderik gehienak horrela pentsatzen zuenaz gero, ez zen harrigarri, %50 baino gehiago haur, eskolara ez joaitea!.

997. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Bestalde, ez dezagun ahantz, hirietan lantegi anitzek haur frango lanean har arazten zutela, baldintzarik txarrenetan, eta zenbait lekutan, lau urtetarik goiti.

998. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Urtean hiru hilabetez ibiltzen ziren, bana beste, orduko haurrak eskolan.

999. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Katolikoen haurrak ziren gutienik ibiltzen eskolan.

1000. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0055 Bainan zen bezalako auzilari tematsua izanez, tribunaletako paperek erakusten dute, Etxahun maiz ibiltzen zela jujetan, bere haurren ganik gero eta haz-pentsione joriagoak beharrez.

1001. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0055 Azken leku huntarat 1856-eko abendoan jin zen, Pierre bere seme gaztenarekin dotzen-erdi bat urte iragan baitzituen: aita, iduriz, lehenago ez zuen bere haurtzat ezagutu nahi ukan.

1002. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0166 Hirugarren kapituluak haurraren baitan ematen den elebitasunaren garapenaz dihardu, garapen linguistikoaz, neuro-psikologikoaz, kognitiboaz eta soziokulturalaz; kapituluaren amaieran elebitasunaren garapenari buruzko eredu sozio-psikologiko berri bat proposatzen dute egileek.

1003. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0166 Kapitulu hauek elebitate eta elebitasunari buruzko teoriak aplikatzen direnetako hiru arloz dihardute: zortzigarrenak haurraren hezkuntza elebidunaz, bederatzigarrenak bigarren hizkuntzaren irakaskuntzaz eta hamargarrenak itzulpenaz.

1004. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Haur atzeratuei erakutsi nahi zaienean, sugestopediara jotzen du Kline-k.

1005. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Haur atzeratuei irakastekoan bada, besteak beste, oso kontuan hartu beharreko zera bat: ahalik eta gehien azkartu behar da ikaskuntza.

1006. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Peter Kline-k ikusi du haur atzeratuak ikasaio sugestopedikoetan gauza izan direla lehen ikasten ari zireneko arazoak gainditzeko eta maila altua iristeko.

1007. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Baina horrelako pasadizoak kontatzen segi baino nahiago dut Peter Kline-k haur atzeratuen hezkuntzaz duen ikuspegia aztertu.

1008. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Aukera egiterakoan kanpoan uzten dira haur hauek.

1009. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Horrela jaiotzen zen haurrari, bortea deritzo Nafarroan, eta hango Foruak debekatu arren, hainbat haur izaten ziren bertan-behera utziak.

1010. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0021 Hauek, erlijio giroko jaietara, haurra izan duen hauzoak ikustatzera, etxerako behar diren gauzak erostera edo trukatzera mugatzen dira, gehienetan.

1011. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0166 5 urteko 503 haurreko erakuskari bat hartu ondoren, 3 elebitasun motatan banatu zen erakuskari hau, familian erabiltzen zuten hizkuntza kriteriotzat harturik.

1012. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Honek zera esan nahi du: kontutan hartzen dugula, haurraren ama-hizkuntza euskara ala erdara den; famili giro horretan, hizkuntza bat edo bestea erabiltzen den edo biak nahasten diren.

1013. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Hitz gutxitan esateko: - Etxean euskaraz egiten duten haurren taldeak, hizkuntza biak nahasten dituztenenak baino puntuazio altuagoa du eta giro erdalduna dutenenarekiko, areago oraindik.

1014. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Hiru urtetan zehar haurrak euskalduntzen saiatu gara, atseginez, intentsiboki...

1015. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Edo beste alde batetik, haurraren errealitatea ahaztea.

1016. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Ez du esaten, zein puntutaraino haur bat jabetu den bigarren hizkuntzaz; hau eta kito.

1017. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Beraz hauxe dekretatzen dugu: Haur guztiei euskaraz egingo zaie beti... irakurketa denentzat euskaraz izango da, etab..

1018. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Gero, haurrek ez dute euskara, irakaskuntza jarraitzeko adina ulertzen.

1019. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Haur asko, adaptatzen ez direnak, edo kalera doaz edo problematiko bihurtzen dira.

1020. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Behar bada, hori leku gutxitan gertatzen da gaur egun, ikastolak gauza batez ohartu bait dira: Ikastola ez da nahikoa, haur bat euskalduntzeko; kalea ere beharrezkoa dugu, eta gaur, tamalez, kalea ez da gurea.

1021. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Lehenengo dekretuak sine die atzeratzen du integrazioa, euskalduntzea; motibatuta eta prestatuta dauden haurrentzat frustrantea da zeharo eta, sozialki, egoera diglosikoaren sostengu bortitz bihurtzen da.

1022. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Bigarrena, euskalduntze afektibo baten arerioa da eta haur problematikoen fabrika emankorra, euskararekiko ukoaren eta etsipenaren sortzailea.

1023. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0102 Gurasoek, irakasleek eta gizarteak jasotzen dute haurraren hezkuntzaren ardura.

1024. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0084 Alde horretatik, komenigarria izaten da hasiera-hasieratik liburutegi bat osatzen joatea, haurra istorioak jarraitzeko gai izango denerako, bere liburutegitxoa izan dezan.

1025. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0084 Garai honetan folkloretik hartutako hainbat elementu erabil daitezke, hala nola herri-olerkiak, haur-kantak, lo-kantak, jolasak, keinuen, doinuen eta erritmoen bidez jolas dezan haurrak.

1026. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0084 Aldaketa nabarmena ematen da haurraren baitan: hitz egiten hasten da, objektuak identifikatzen ditu; eta 4 urtetik 7rako bitarte horretan garai animista izango dugu (haurrak gauza eta animaliei bizitza propioa ematen die).

1027. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0084 Ba, begira: nire ustez, hiru urterekin eta birekin ere bai, kasu askotan, haurrak marrazkiz osatutako liburuak maneja ditzake; berak bakarrik ezer gutxi egin dezake, baina guraso edo hezitzaile baten laguntzaz izugarri disfrutatuko du Teo-ren liburuekin edo Lehen irudiak bilduman agertzen direnekin.

1028. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0084 Lau urteko haurrentzat nik neuk hiru bilduma interesgarri eta egoki ikusten ditut euskal letretan: Txori saila, Ibai eta Zesar eta Ernestina.

1029. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0084 Beste biak Teo-ren estilokoak izango dira, eta helduak haurraren eta liburuaren bitarteko lana egin beharko du hasiera batean.

1030. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0084 Eskolan dauzkazuen bost urteko haurrentzat, berriz, material gehiago dago.

1031. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0085 Arestian aipatutako azken bi bildumak, irakasleek edo gurasoek erabiltzekoak dira, haurrak berak hiru urte barru irakurriko ditu, baina orain eta zuk zeure eskutitzean, Antxon, irakasleentzako materiala ere eskatzen zenidan irakasleak erabiliko ditu.

1032. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0085 Haurra letrak ikasten ari da eta laster ikasiko du hitzak eta esaldi sinpleak irakurtzen.

1033. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0085 Garai honetarako, haurra irakurtzen hasten denerako (5 urtetik 7ra), badaude zenbait bilduma, eta berriena beharbada Baporea saila izango da (dena den, oraindik ez dute adin honetarako liburu zuririk atera); beste sail batzu zaharragoak dira, Benjamin bilduma, Lumabelar saila, Maria Goikoarenak eta bi, La Galera-Alegiak edo Axut.

1034. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0085 Animismoak bultzatuta, ipuinak eta alegiak nahi izango ditu haurrak.

1035. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0085 Herri-ipuinak, alegiak eta folkloretik hartutako hainbat elementu izango dira haurraren lehen irakurgaiak.

1036. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0085 Zazpi urterekin haurra liburuak irakurtzeko gai izango da.

1037. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0085 Nahikoa liburu sinpleak izango dira oraindik, marrazkiak hitzak adina garrantzi duelarik, baina adin honetan istorioak irakurriko ditu, testu luze samarrak Piaget-ek 7 urtetik 11ra dagoen tarte horri Operazio Konkretuen Estadio deitzen dio; une honetan haurrak egiten dituen operazioak, ekintza barneratuak, atzeragarriak eta koordinatuak izan daitezke.

1038. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0085 Garai honetan fantasiaren munduak ez du muga zehatzik, eta haurrak ez ditu oso ongi bereiziko errealitatea eta fantasia.

1039. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 Operazio Konkretuen Estadio honen barruan (7-11 urte) haurrak alde batera uzten du bere egozentrismoa eta lagun-talde batean ibiliko da.

1040. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 Ez dut esan nahi Perkax edo Birigarro sailetako guztiak zazpi urteko haurrentzat direnik, baizik bilduma horietako liburuak zazpi urtetik aurrera irakur daitezkeela (idazkeraren zailtasunean, esate baterako, ezberdintasun handia dago Nire belarriak eta Patxiki-ren artean, eta biak nik idatziak dira).

1041. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 Bederatzi urteko haurrak erdiko zikloan daude, eta aldi fantastiko-errealistan sartzen dira.

1042. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0206 Taulak argi eta garbi uzten duenez, lehen hiru sailak (hots, helduen literatura, haurren literatura eta ikas/ irakas materialea) parean dabiltza, pare bat libururen gorabeherarekin.

1043. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0206 Alde batean, literatura, helduena eta haurrena: % 48.

1044. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0112 Hasteko, familia baten haurra da.

1045. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0059 JOLASMOTRIZITATEA Haurraren jakinminak eta bizipozak seinalatu nahi ditugu ibilaldi honen ildotik.

1046. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0059 Baina, hots, ez da nolanahiko ibilaldiaren pausaldia: haurra arretaz beterik mogitzen da, begiak zabalik, inguruan zer gertatzen den jakin nahi du, nor bizi den herrian, nor ari den lanean.

1047. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0059 Beraz, erritmoa seinalatzean kontutan behar dugu izan haur horren barne korapilotsua: hau arrantzan ari da, beste hori josten, hori sukaldaria da, beste hura pilotaria.

1048. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0059 Guk gure aldetik nolabait mugatzen ari gara haurrak aztertu nahi duen ingurua: ikusi ahal izan dituen pertsonaiak eskuz baliatzen dira, arrantzan egiteko, jantziak josteko, sukaldeko lanak egiteko.

1049. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0059 Haurraren ikuspuntuak musikaren alorrean zentratu nahi ditugu, eta ibiliz ibilian, ikusiz ikusian, eta galdekizunei erantzunaz, zera da garbi utzi nahi genukeena: musikalaria izateko, musikak egiteko, gorputzak, eskuek duen ezinbesteko garrantzia.

1050. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 C- Baina horrenbesteko aldea al dago haurraren eta helduaren artean?.

1051. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 E- Oro har, egoera jakin batean haurrak eta helduak gauza berdintsuak egin beharko dituzte.

1052. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 Haurrak ez daki bizitzak zer ekarriko dion; eta, ondorioz, epe luzeko helburuak ditu.

1053. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 Irakasleari dagokio haurrari ikaskuntza atsegin eta arrakastatsua, geroko bizitzako eskakizunei sortu ahala erantzuteko gaituko duena eskaintzea.

1054. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 Eskakizun hauei konfidantzaz, behar hainbateko ezagutzez eta trebetasunez erantzuteko prestatu beharko luke haurra eskolako jardunak eta ez hizkuntzak ikasterazi berarekin ezer ikustekorik ez balute bezala.

1055. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0080 Programaketa zehatza eskatzen dute une horiek euskararen garapenak haurraren pentsamenarekin eta afektibitatearekin izan behar dituen loturak kontutan harturik.

1056. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0080 Hau izan daiteke metodologian eman daitekeen urratsik garrantzizkoena: euskararen adierazkortasuna sumatu behar du haurrak.

1057. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0098 Irteera gai delarik, marrazkiak egin erazten dizkiegu eta haur bakoitzak bere ipuina kontatu behar du.

1058. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0098 Probak hiru zati ditu: a) Haurrak marrazki bat egiten du eta horren arabera ipuin bat kontatzen du.

1059. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0098 Hau aukeratu dugu, deskribatzen duen egoera eta gure haurrek bizi dutena berdinak direlako.

1060. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0109 Probako izenetatik % 90 erabiltzen zituzten, batez beste, taldeko haurrek.

1061. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0109 Bukatzeko, esan dezagun sei gela daudela Beasaingo ikastolan haur erdaldunentzat.

1062. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0082 Lan ona, telebista, whiskya exekutiboei dagokienez; eta, haurrarekin batera, neskamea. (45.or.).

1063. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0082 Baina diferentziak ere nabarmenak dira: haurra izatean eta Marijori baja bukatutakoan, Marijo lanera itzuliko zela eta, Josek: ea zer-nolako ama zen; eta Marijok: neskamea hartuko zutela.

1064. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0028 Kasilda Iturrizaren oinordekoek, andre honen etxeko lorategiaren ondoan bi etxe egin zituzten: bata 150 haur pobreentzat dohainezko eskoletarako eta bestea fraideen etxe-bizitzarako.

1065. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0048 Igandean haurrentzako ekitaldiak Zarata taldearen eskutik.

1066. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0205 Haurrari nahiz gaztetxoari dimentsio horiek bizitzen erakustea ez da, ba, behinere gainezarpen, inposizio bat, geroko heldutasun batetarako bidea irekitzea baizik.

1067. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0205 Gizonaren pertsonalidadea hezi nahi baldin badugu, dimentsio oro hezi beharko da, eta heziketak haurragan daduzkagun posibletasun guziak iratzar behar ditu, inolako izankizunik ukatu gabe.

1068. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0205 Haurraren askatasuna Gaurregun, zenbait edukatzaile erlijio dimentsioaren aurrean behar den askatasunaz benetan obsesionaturik ari da lanean, eta honelatsu esan ohi du: Jainkoaz hitzegitean, ez ahal dugu haurra erantzunbide jakin batera bortxatzen?.

1069. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0205 Egia, Fedea erantzunbide libre bat da: gizonak libreki erantzuten dio Jainkoak ere libreki egin dion deiari; baina gogora dezagun haurraren gainerako aukerabideak ere askatasunean eskaini behar zaizkiola.

1070. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. garitano 0216 Bestalde, parroki komunidadean jakiten du haurrak, eta ikusten, Fedearen bere bizipena pertsona larriekin lagunarte batean eskaintzen zaiola.

1071. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0058 Beste Ikastetxeak Ikastolen hazkunde kuantitatiboa aurten ere haundia izan da, 77-78 ikastaro hasieran 50.000 haur izateraino heldu baita.

1072. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0008 79. Gizonak berari haur (esaten) dantzu jainkotasuna (daímon), haurrak gizona bezala.

1073. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0036 Argitaldari hauek gai askotan espezializatu dira: ekonomiko eta sozial literaturan, haurren literaturan eta gaztetxoentzako liburuetan, irakaskintzarako tresnerian, eta edozein literatura motatan.

1074. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0014 Haurra amarengandik elikatzen jarraitzen da, eta elikadura fisiko eta psikikoa behar ditu.

1075. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0054 Haurrak, katarro gehienak izaten dituztenak dira, toxiko gutxien onartzen dituztenak; katarroak, anginak sortzen dituzte pertsona nagusiek izaten dituzten beste gaixotasun batzuen ezaugarriak, toxikoekiko erreakzio edo eliminazio sintomak askoz ere handiagoak dira; haur gaixoak kalentura handia, eztul handia, berehala ditu okadak, asko izerditzen du... baina sendatu ere, askoz arinago sendatzen da, eta egun batetik bestera ondo ikusten dugu.

1076. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0013 Lagunurkoa maite izan gabe Jainkoa ezin dela maitatu aurkitzen saiatu. Haurrak aurki dezala, lagunurkoa ez dela nik aukeratzen dudana, horrela mesederen bat egin duelako eskerrona bilatuz; baizik eta behar nauten guztiak direla nire lagunurko, direnak direla: nire gustokoak ez badira ere.

1077. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0026 Aipatu, zer-nolako zabarkeriak egiten dituzten gizakiek, mundua hondatu eta zikintzeko, eta pertsonen bizi-poza gutxitzeko? (Aipamena egiteko era: banan-banan esaten joan hondaketak, eta arbelean (kartelean) jarri; edota, haur bakoitzak papertxo batetan 2 hondaketa idatzi).

1078. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0014 4 urteko haurrek errepikatze maila lortu behar dute batez ere.

1079. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0054 3.4. PLASTIKAREN INGURUAN - Haurren jantziak behatu eta hitzegin.

1080. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0012 - Marrazki, margo eta musika librea haurraren barne artistiko eta sentikorra kanporatzeko lagungarri bezala.

1081. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0012 Horrela haurraren ahalmen ezkutu edo erabat argitu gabeak gizarteko eta gizakoi kultura baterako prestatuaz.

1082. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0031 Praktikan, lehen mailan bereziki, eskolako aldizkaria haurren idazki libreen-bilduma bat izanen da, hots, eskolako haurren interes nagusien expresabide jatorra.

1083. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0031 Haurrei lanak aurrez ezarriaz zer egin behar duten etb. irakasleak erabakiaz ta horrela haurraren askatasun alegeekin lotuaz.

1084. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0054 Eskolan, beraz, eskolako lantegian alegia, haurrak biharko lantegietarako prestatzen ari dira.

1085. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0054 Lehenago, (elizan ere) haurrak, leku hertsi batean bildurik, maisuaren aurrean jartzen ziren, honek bere jakinduria eskeintzeko.

1086. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0054 Honelako hezketa-metodu batek bakarrik presta ditzazke egungo haurrak biharko gizon izan daitezen;(...).

1087. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0073 Eta bukatzeko, aldizkariaren alderdirik garrantzizkoena, bai bakoitzarentzat, bai taldearentzat, haurra, gizon eta herritar jator bat bezala osatzeko biderik egokiena dela.

1088. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0090 Baina batez ere museoa aberasteko haurren beren laguntza da beharrezkoena.

1089. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0090 Haurrek elkarren artean edozer gauza trukatu ordez, pedagogia batekin jokatu behar dugu: bere lagunei dokumendu idatziak (liburu, texto, foto, marrazki, mapa etb.) eskatu behar dizkiete.

1090. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0469 Eskola hartan oraindik ere haurrak jo egiten dituzte.

1091. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0044 Beraz, beren haurrek nahi eta nahiez frantsesa behar zutela lagun pentsatu zuten eta hau da deseuskalduntzea erakarri duena.

1092. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0044 20,25,30 urte hauetan askok euskara galdu baldin badute honegatik izan da; nahiz eta gurasoak euskaraz etxean egin, inoiz ez dutelako beren hizkuntza atxekitzeko kontzientziarik izan, eta, halaber, beren haurrei euskara irakasteko ere arreta ez dutelako hartu.

1093. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0044 Belaunaldi honetako zenbait euskaldun barne aldetik kostara etorri dira, beren haurrak, izen deiturak ez beste, euskaraz zituzteenak.

1094. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0063 Taldea bost haurrek osatzen zuten.

1095. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0063 30 haurren zain egon izan balira bigarren maila hau sortzeko, oraindik ama-ikastolarekin egongo lirateke.

1096. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0063 Bigarren mailatik irtendakoan, nolako egoerarekin topatzen dira haurrak? Irakaskuntza programaketa berdintsuak dira estatu diferenteetan.

1097. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0063 Bigarren mailatik irteten diren haurrak prest daude Hegoaldeko ikastola batetan sartzeko edo eta frantses irakaskuntza jarraitzeko.

1098. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0063 Lehen aipatu dugunez, datorren urtean (1984) irtengo da lehenengo promozioa, bost haurrek osatzen dutelarik.

1099. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0307 Gau batez Maiortuko (Orozko) baserri batetara joan ziren jentilak, erditze minak zituen jentil andre bati haurra izaten laguntzeko emakume bat nahi bait zuten.

1100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 Gure lehengo hausnarketa haurrari eta bere ezagugarriei buruz egin dugu.

1101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 Orain, ordea, haur honek nolako hezlea behar duen planteiatu behar dugu, haurraren berezitasun ebolutiboari dagokion hezleak nolakoa izan behar duen.

1102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 Beste modu batetan esanda, alor afektibo-sozialak hiru helburu handi edukiko lituzke (Kamiii): a) Haurrak pertsona nagusiekiko harremanetan zihurtasuna eduki dezala, eta geroz eta autonomoago izan dadila.

1103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 2.1. Laguntzako pedagogia bat (Autonomia) Montessori-k dionez, haurrak, independentea izan daitekeela eta bere kabuz zenbait gauza egin dezakeela konturatzen denean balorizatzen du bere nortasuna.

1104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 Bainan emaitza hauek erdiesteko derrigorrezkoa da haurra, bere ekimenez harreman sozialak eduki ditzakeen inguru libre batetan jartzea.

1105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 Gauza garrantzitsu bat dugu hemen aurrez-aurre: hezketarako bere egintzetan haurra ordezkatu; guzi hori autonomoki egin dezake, eta laguntza eskaintzeko asmo laudagarriak eduki arren, ez da beharrezkoa.

1106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 Horrek ez du esan nahi haurrari askatasun osoa eman behar diogunik.

1107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 Badakigu guzia bere kabuz erabaki behar duenean ziurtasunik eza nabaritzen duela: pertsona nagusiek estabilitaterik ematen ez badiete zer gertatuko zaien haurrek ezin dezakete aurrez jakin.

1108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 Bainan sarritan Cousinet-ek dio hezleak eta gurasoak bere semealaben askatasunaren beldur dira, zeren eta bere ustez askatasunak, nahiz haurrentzat hala beraientzat, ordenarik eza suposatzan bait du.

1109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 Bainan haurrentzat askatasunak beren ordena sortzeko posibilitatea suposatzen du.

1110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 - Azken finean, arazoa zera da: nola agindu? - Egin behar duena edo gertatuko zaiona aukeratzeko haurrak zenbat posibilitate duen ikusi behar du irakasleak.

1111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 Hasierako Zikloan eskolagirorik hoberena haurrak aukeratzeko eta erabakitzeko posibilitatea duen hura da: haurrak dirua erabiltzen ikasi: (...).

1112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0312 Garapena Adibide bezala, soka, klariona... etabarren bidez zatiardatz bat egin daiteke gelan, eta haurrei lan egiteko erabili dituzten gauzak hor uzteko eska dakieke, bitarte berdineko adigaian oinarritzen direlarik: - Nola egiztatu bitarte berdina dagoela? - Galdera honek erantzun mota asko sor ditzake: oin eta eskuz baliaturik neurtuz, haur baten luzeraren bidez....

1113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0312 1.2.; eta 1.3. punduetarako aipaturiko garapenak abiapundutzak hartuz, mementu zehatz batetan, somakinen alderdi batzu eta baita haurrek gauzekin dituzten harremanetan dauden espazio eta denboraren adigaiak bereziki aipa daitezke.

1114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0312 Haurrek eraiketa horien bitartea zer-nolakoa den azter dezakete eta beroien tokia espazioan zein den ahoz, ikusi gabe gogoratzen saiatu.

1115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0312 GAIEN BIGARREN MULTZOA / 2. HAURRA ETA BERE SOINA: ANTZEAK ETA TREBETASUNAK 2.1. Haurrak bere burua eta inor neurtu dezaneko eta arriskuari buruz erantzun izan dezaneko egoerak sortu.

1116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0312 Egoera Haurrek gauzekin egiten dituzten erabilpenetan ezarritako arauz araupetutako antze eta trebetasunak egitea lortzen dute.

1117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0312 Prozezu honen ondoren, berriz, haurrak pixkanaka pixkanaka hain norberaren mailakoak ez diren trebetasunak lortu eta jokuetan sartuz doaz, (...).

1118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0010 Emakumea ohoratua da, haurrak ongi zainduz, bere senarrarekin egoten bada...

1119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0010 Gure ohiduretan, bertso edo kantuetan, emakume ixilak, plegatuak, fededunak, haurrez kargatuak guti aipatzen dira.

1120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0011 Haurtzaroko urteak, izan ere, erabatekoak dira gizontzen doan haurraren eraketan, benetan garrantzi haundikoak direlako urteok nortasun heldu baten eraketa bideratuko duten jarreren, jakintzaren eta bizi tankeraren mailaz-mailako lorpenerako.

1121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0011 Hau honela dela, gauza jakina da, haurraren giza nortasuna haurtzaro osoan zehar aurreratzen joaten dela aldaketa batzuren bidez; eta aldaketa hauek, sasoi honetan, laisterka gertatzen dira.

1122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0011 Katekesiak, beraz, haurraren aldaketa unearen zerbitzura jartzea baizik ez dauka.

1123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0011 Hau da, haurra den bezala heziko du, gero zer izango denari begira egon gabe.

1124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0028 Esaldi hauek haurren kuadernoan dituzue haien erara moldaturik.

1125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0028 On izango litzateke, gaia zuek osatzea Haurrarekin hitzeginez, eta berak, katekesi-saioan, ulertu eta gogoz hartu duena esaten utziz.

1126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0028 Erabili, nahi baduzue, haurraren kuadernoa.

1127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0028 Elkarrizketa horretan haurrari agertu behar diozue zergatik zeurok gaur Jesusi jarraitzen diozuen: inork ez zaituzte behartzen; Jesus aurkitzea eta maitatzea, altxor bat aurkitzeko zoriona izatea bezala da; eta Jesusen aginduari ematen diozuen balioa eta garrantzia ere agertu, besteak maitatzeko egiten dituzuen ahaleginez eta hortan aurkitzen dituzuen zailtasunen adibideak jarririk.

1128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0046 Hitzaldi hau haurraren kuadernoan duzue haurrentzat moldaturik.

1129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0046 On izango litzateke, gaia zuek osatzea Haurrekin batera, Jesusen gizonenganako barkamenaz ari den Ebanjelioko beste pasarte bat irakurriz eta haiekin hizketatuz (Zakeo, Lk 19,1-10; hala besteak).

1130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0046 Kanta dezakezue haurrekin Eskerrik asko Jauna, Jaunari, digun maitasuna eskertzeko.

1131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0046 Abesti hau haurraren kuadernoan dago eta berak erakutsi diezazueke.

1132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0012 Josek hartu du besoetan eta oihuka hasten da denei deika: - Zatozte zatozte, haur sortu berri bat hemen!.

1133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0012 Oihuak adituta hango andre ta gizon eta monjak ere lasterka yoanik Josengana bildu dira eta denak harriturik erraten zutela ea haur hura nork ekarri ote zuen eta basakeri hura ama batek egin ote zezaken.

1134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0012 Garbitu dute eta esne xorta bat emanik, hango berotasunarekin haurra pizturik lo goxo batean gelditu da.

1135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0012 Han daude kapellaua eta monjak ere Josekin batean eta apezak galdetzen dio: - Non aurkitu duzu haurra? - Banindoaien elizara bertzeekin batean eta haur nigarrak aditu ditut, eta nik harriturik nion nere baitan: Bainan nola daiteke haur baten nigarra hemen? Begiratu nuen ate zokora eta han aurkitzen dut haur polit hori.

1136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0012 Baina Jose zaharrak haur agertu hura dauka bere gogoan eta sukaldera doa haurra ikustera Monja guziak haurtxoaren inguruan zerutik etorria balitz bezala.

1137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0068 Mayi etzen konturatzen bere inguruan inor bazenik ere, bere ondoan senarra eta besoetan haur bat, beste hiruak bere inguruan zauzkalarik.

1138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0097 San Juan bezperean goiz aldera argi-hastean, oñaze ta neke haundiekin sortu da haurra eta mutiko ederra gainera.

1139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0097 Jose etorri da gelara, orai aita berri bilakaturik eta kusi du haur sortu berria.

1140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0097 Haur beltx beltx bat eta buruan ere ile beltzakin.

1141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0128 Badirudi, haurra benetan toki horretan egon arren, nehork ez dezakeala atxeman.

1142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0128 Azkenean, etxeko jaun bihurtu den basa-piztiak, Isabel haur tipiaren erruz, honek gorroto duen osaba bat hiltzen du.

1143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0128 Beste ipui batetan, haur bat, bere anaia izan ditekean munstro itxurazko zerbaitekin ateratzen da pasiera, bere gurasoen aginduz...

1144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 Behin Jose Mosek triste-triste ikusi zituen herriko haurrak plazan.

1145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 Inguratu zen haurrengana eta galdetu zien: - Zer gertatzen zaizue? Haurrek erantzun zioten: - Uda honetan ez du herrian batere euririk egin.

1146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 Zertarako bestela? Jose Mosek begiratu zien haurrei eta batzuk belaun beltzak zituzten, beste batzuk eskuak zituzten zikin-zikinak, beste batzuk, berriz, sudurpea mukiz betea zuten.

1147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 - Konpondu al duzu gure arazoa? galdetu zioten haurrek Dutxatzerik izango al dugu? - Noski baietz! - erantzun zien Jose Mosek.

1148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 Joan ziren haurrak kaiara eta zer ikusiko bertan eta balea beltz, izugarria zegoen kaiaren orma ondoan, lasai-lasai.

1149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 - Hara zer dutxa ederra!- esan zuten haurrek.

1150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 Igo ziren haurrak balearen bizkar gainera eta harrez geroz, Jose Moseren herriko haurrek garbi-garbiak edukitzen dituzte belaunak, eskuak eta sudurpeak.

1151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0088 Motelen dabiltzan haurrak talde batean edo bitan bildu eta hauekin saiatu beharko luke irakasleak, beste haurrak beste ariketa edo lanetan jartzen ditugularik: margoketan, fitxak egiten edo antzeko zerbaitetan.

1152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0088 Egitura hauek lantzen hasi aurretik honako abesti hau ikasiko dute haurrek:

1153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0006 Talde hontako ekintzak hauk dira:
- higiene pertsonala
- elikapenaren higienea
- Ama-haurren higienea
- Hortzetako higienea
- Higiene mentala
- Lan higienea.

1154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0050 6.- Tuberkulosisa edozein adinetan jasan daiteke baina talde batzu minberakorrak dira:
- haurrak
- haurdun dauden emakumeak
- zaharrak
- Zokoratuak: alkoholikoak...

1155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Ez dezagun ahantz, halere, geuk sortzen dugun heziketa-giroak baldintzen duela haurren ekintza-mota.

1156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Haurrek hautatuko duten ekintza-mota (gero hezibide bihurtua) geronen eskuetan dago; aukera horren erantzukizuna guk daramagu.

1157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0037 Gutunez eta albunez erantzunez, haurrak beren bizigiroaz, beren hauzuneaz, beren aitaren bizimoduaz, besteen bizimoduaz, eta abar, ohartzen dira... eta usaiako mundutik antzik ez duen beste mundu bat somatzen.

1158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0037 Gurasoek pozik hartzen dute parte, eta bi lan-munduren arteko lotura bihurtzen da haurra.

1159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0037 Eskolarteko kidekuntza honek, batzutan, koroatzat haurren beren trukea izan dezake: ikastaldeak elkargandik hurbil direnean, baina gizaro desberdinetakoak direlarik (kaleko eskola bat eta mendiko bat, eman dezagun) idazkitzaz sortutako bihotz-katea sendotu egiten da, eta emankor egiten.

1160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0055 Gure biziera modernoak, azkar, aldakor, egunean mila herbestetzaren ekarle, haurren denbora-kontzientzia hori lortzen laguntzen du.

1161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0055 Alde batetik, denbora-oharketari buruzko ariketen bidez, egutegia oinarri; eta, bestetik, haurraren inguruko munduaren azterketaren bidez, eta bere inguruan isurtzen den biziaren kontzientziaren bidez.

1162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill