XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0016 Oarra. - Otoitz au Bizkaiko erri guztietan bardin ez da esaten, era askotan baño: era guztietatik auxe autu dogu ta guztiak orraxe jotea ondo litzake.

2. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0003 Ain Bizkai-barruko eztirian esakera ta irazkera batzuk, baña edonun aitzen dirianak, ipiñi dodaz, Gipuzkuan Bizkaieraz egiten daben errientzat egokiagua izan (...).

3. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0249 Oraindik dagoalarik
oso lo aundiyan,
gorde zana ari da
jartzen ageriyan;
azaldu bearra da
berriro erriyan,
beretzat moldatu dan
oiñ alki berriyan,
eder, bronzez janziya
zut zutik arriyan
.

4. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Odeyak illun itzalak dabiz,
Ekatxa datorr errira,
Ama zarr batek tamalez diño
Jarririk oni begira:
¡Ene galduba, semiok nigaz
Gomutetan ezpa-dira!
Oñazez bere begi apalak
Itturri bigurtzen dira
.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Antxiña, erri batetik bestera joateko, bide ziorrak eta burpide bedarrakedo estuak egozanean; aberats edo dirudunak zaldi-ganeko kartoletan berera jesarrita, txakatxaka, oinbideak zear, mendirik mendi joaten zireanean; gaztaiña-zugatzari gaixoa agertu orduko, ta oilloak euren txitatxoak egopean bero-berotan eukiten dabezan lez, Gernikako Aritx ederrak eskurrik beste lege, ondo neurtuak eta obeto zainduak, bizi-bizirik, bere orripean eukazanean, burdinbide, tximist-argi ta oraintsuko asmo ta aurrerapide asko agertu orduko; Mundakatik Bermeoruntz, ordulaurengo bidean egoan Ondartza izena eban baso-etxe zar, orma sendoakaz egiña.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 Erriko gizadiak jakin ebanean zer jazoten zan, goiko kalean bizi zirean batzuk esan eben ikusi ebela bakar-bakarrik Bermeorantz joaten.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 Neskamea bidaldu zan Mundakara osagillea billatutera, ta laster jakin zan erri guztian Josetxoren gertaerea.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0038 Ama gustiz gozo, Aingueruen Erreguiña eta Andria, negarresco erri onetan Eleissa jaijo barrija saindu eta euntsin, Apostoluac gorde eta cristinautsa gustiaren icharopen sendua izan ciniana; eta orain ceruan erruquisco goirenengo jarlecuan jesarrita zagozana; ceugas batera poztuten naz, eta Aingueruen taldias batu eta espiritu onecas batera, pecatarijen Ama eta igueslecutsat deituten saituesela dacustadalaco, hordu oneco ondo etorrija emoten deutsut.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Biyeramon goizian egunargituten danian, asten dira aterik ate bertako erriko senideai ta adiskideai urte barri eztitsuak opa izaten.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 Errira uanian, eskatu eyoek neure gurasoei ta an kitatuko az.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0145 Bein-batian, Agaton-korkoch'ek esan eutzen lagunai: - Emen, erri onetan eztago korkochik: Berakruz'en zortzi egunetan, eneban ikusi bat baiño; bera zapatari, zapatagiñen eguana: Mexiko'n eztot ikusi bat-be, ta echaguntza onetan eztago neu baño.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Andik gerotxoago, loak artuxe, bere ondotik yoyazan gizon biren berbaroak iratzari eben; erriko abade aberatsari urre-zidarrak ostuteko zein bidera yoko ete-eben autuka etozan.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 (...) yai eder bat egitea gura izan dau erriko zelai nagusian, bertara erriko jente guztia batuta, gazteai an sardana-yantzea egiteko dei egiñagaz; Azaña udal-etxeko balkoitik eurai begira dagoala, Azañaren ondratzako euron sardana-yantzea izan zeitean.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0042 Donean agertuten dira emakume batzuk Jerusalengo Alabak diralata; lau edo zortzi gizon Erromako gudarien antzera jantzirik; beste bat, errian danik onena al bada, Jesusen gisara kurutze astun bat sorbaldan daroiala; beste bat Zirineo laguntzaria legez kurutzeari eutsika, ta eztakit nik zenbat olango Kristoren Eruankisuneko gogoragarri biziak.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Astodunak ziran Tramana ta Brix, edo obeto esateko, asto jaubeak, bada errietara alogerekoak bialdu oi zituen; langilleak biak eta biotz onekoak, baña esagutu ziranetik bata bestearen arerioak edo arerio legez bizi ziranak, estena baño miñ zoli ta zorrotzagokoak, aora jatorkoen zatarkeria edozeñi esan bear eutsienak, alkar ikusi orduko beti erriertan ziarduenak, atzamarkarako beti prest egozanak.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Norbere lurretik kanpoan billatu ezkero, naiz da errian agurrik egiñ ez, arpegi ona ipinten jako erritar bati, ta alan, Mañasik eta Indianoak, guztizko arrera ona egieutsien alkarri, ta biak, bata itaunga ta erantzuten bestea, Arranondoko gauzen gañeko jardun luze batean asi zirean.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 Batak eta besteak Diputau edo orretariko agintari izan bear ebalata, erri guztia nastau dabie: jakingo zenduan.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0217 - Au ezta guri esan deuskuen erria- zirautzen.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0217 - Arrañsundadun uri koskor bat zala ta... Amarrua egin deuskue guri... Erri au, beste edozeñ añakoa edo obea da.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0217 Ni eldu nintzanean, Andre Maria ta Andre Maria baño beste auturik ezebillen erri atan.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0217 Betozan ordurako, kaleak betean, Berrituko gizon morroskoak eta emakume galantak, bularren gañean Antiguako Amaren irudiak zituela; agertu ziran gero Markiña, Jemein, Goibar, Etxebarria ta Zigarrotzakoak; igoeben danak, aldizka aldizka, Antiguaraño, soñu gozoak joaz, Ama Mariari ikuste bat emotera; ta guztiak agur biguna egieutsenean, eldu zan Mariaren irudia errira jasteko ordua.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 Ezkutuan euki ez egiteko bestek errian ba'dakie, batez be barritsuak eta gaizki-esaleak: onela 1.000 laguneko errian ogei inguruk jakin ezkero, agiritzat emon legike.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 4. Norberaren errian zabal dabilen utseitea beste toki baten jakin eragiñarren, ez da ospe ona austen, batzuk bestiekaz arrtu-emonik ez dauken lekaretxeren bat edo (konbentuen bat) ez-pada.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ainbat blasfemia Sacerdoteen aoz entzuten egoanean, borondate onaz artu eban Jaunac lapur baten autorquisun au; lapur zorioneco onec barriz ezagutu eban ezquero Jaun ori, erriaren, guizon guztien eta guizaldi guztietaco erregue eguiazcoa zala, ordu atan escutaturic eta eztalduric begoan bere; asartu zan, Erregue bateri leguez, berari mesedeac escatutera; eta icusiric Jaunac celan bera predicatu eban, eta Erregueri leguez mesedeac escatu eutsazan, alan Berac bere, Erregueac leguez eguin eutsazan, eta mesede andiagoac, escatu eutzazanac baño.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 ¿Ceinbat errazoe andiagoaz aguertuco ez eban bere damuari eta ezauguera Jauna curutzean egoanean? Icara eguin eban lurrac eta arriac bringau cirean eta ezagutu bear gure oinpeco criatura onec bere Eguillearen escu eta indarra ainbat gloriaz garailari pecatu, inpernu eta eriotzatic urteten ebanean; eta diabruaren catigariotic ascaturic ta irabaciric bere erria erruquitasun eta aleguin indartsu bat eguinda, eroian curutzeco bide bacar eta solletic ceruetaco bicilecu zorionecoetara, beti an biciteco ascatasun oso eta arrizcu bacoan.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0169 Ordu batzuetan ikuskizun onek iraun eban, eta berari begira erri gustia arrituta egon zan.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0035 Biok dogu erri bat maite, erri ederra: zaarra dan aldetik, gurgarria; doaiz betea ta zintsua danetik, maitagarria.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0063 - Perrandes, errian edozer esanarren, iaseko mutilla da.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Anaya agerrtu zanian, gentzan egoan erria guda egiten asi zan, zati bat Endika'ren alde eta beste zati bat Erroberrta'ren alde.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 Erritik apur bat urtenda, bakartasuna bakarrik ikusten da, atxa ta mendi tontorra, burrutz aundiak eta arri ikaragarriak bakarrik begiztetan dira, lurr latza agiri da, ta bedarrik esatekorik eztago, aretx zarrak eta arteak bai ugari.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0006 Zeugana gatoz gu zizpuruz, sentimentuz eta negarrez, negarrezco erri onetan.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Toledo'ko Sagra'ko erri baten, bi edo iru egunez egon zan, oi eban lez, buldearen ontasuna adiarazoten; eta ez eutson iñok artu, ta ez artzeko asmurik bere.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Amorratuta egoan, zer egingo ote eban, eta gogoak emon eutson, erri osoa batutea biamonerako, buldea zabalduteko.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 NEURE burua ornidutxuago ikusi nebanetik, Salamanka-errira itzultzea erabagi neban, Tormes ibai-ertzera, yayo nintzan tokira.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0027 Erri onec eztau damuric artu, su beré Aingueru jaola eta bitarteco nausitsat antu izana gaiti, zure escuti etorri eta artu izan dabezan ain mesede andijetan icusi izan dau, zure mempian ipini eta gueratutia erabagui ebanian, ez ebala erratu.

36. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Izkera, estuntzak apurtuteko giltza bada, elia basterrtu-eta lotubago egitten dan erri onetzaz zer esango zeunke Olerkari orrek? Lo zagoze eta oñen aspiko arru ori ezin dakuzube.

37. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0005 ¿Zelan? Jakintza-gairik iakingarrijenak euzkeraz errijak ulerrtuteko eraz idatziz atzaldurik.

38. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0098 Erria zaindu politikuak? Mozkindu ta galdu esango ba zeunke!.

39. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0098 Erri zaintzea orain geyen geyenetan buruz bera dabillela, nok eztaki? Zaintzalleak erriak edo mozkindu edo galdu egiten dabez, zaindu baño geyago, naiz erri aundi naiz txikietan, agure makurak ziñoalez.

40. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Neskatxak jantzan ibiltten direan legez ontzijak itxasuan agiri ziran Aitz gorri eta zurijak alde batetik ondartza gordetan dautsoela eta bestetik aurrez aurre ilargi erdi lakotxe izparrena dabela erri politta ikusten zan.

41. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0099 Botaziño edo auteskundeak zer izaten dira askotan, zoritxarrez? Erriko agintari eta zaintzalle onen onenenak billatu ta aututzea? Bai zera! Ori izan bearr leukie baña ¿ez ete gagoz ortik egunian egunian urrunago?.

42. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Alperrik eundijen gora-berak erri gustijak nastauko dabez mugak lurrera jaurtirik; jayoterrijak esne bardiñegaz beti semiak aziko dittu; gaimelurratzak beti orijo mia jarijo dagijela, bere bularr indarrtsubak egingo dabe.

43. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Erri geyenetan lekaidiak eder-lanen egilliak ixaten ba ziran be, Probentza-aldian errittarrak euren agua orretarako agertuten eben.

44. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Aberrija, sinizmena eta mattasuna euren gayak ixan arren erriko beste gora-bera orotan be alde ziran.

45. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0164 Eguizu aitiaren abade jaunagaz batera, ta icusiric zelan dagoan altaratic apur bat aldenduta, lotsarren, eta bere ta erri guztijaren pecatuacaitic parca escatuten, esaizu zeuc bere, Ni pecatarija zeure pecatuen damu bixijagaz, Meza Santuco grazija ugarijac galerazo eztajezan.

46. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Zirkintzeke eukan sendotasuna; eure betiko gastetasuna; burruka zintzoan iñoz garaitua izan eztokan erri kementsu baten irudi dozak Bere itzak: El tronco añoso La robustez que te mantiene inmoble Tu juventud eterna Hechura son de un pueblo vigoroso Que nunca fué vencido en lucha noble.

47. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Baña bere idazti ederrak, iraizean baño ezpada be, irakurri dituanari, min emongo dautse, neuri min emon eusten lez, Oñate'ko Eusko-Yakidi-Batzarrean, izlari bikain bateri entzun neutsozan itz oneik: Gai onetzaz, eta naiz ta bat baño geyago arrituta itxi, neure aburu zintsoa agertu bearr dot: Gure erriko euskaltzaleen artean, ondiño be, Astarloa'k daukon eragipena, gure ikaskuntza, gelditu eraziteko ziotatik bat izan dala.

48. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Ogasun-jabetzea aldi ta erri guztietan ¿beti bardiña izan ete-da?.

49. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Ondasunak irabazi ta eskuratzeko bideak, aldi ta erri guztietan eztira bardiñak izan, ez gitxiagorik be.

50. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Gauzen jabetzea be ezta izan beti bardiña: erri batzuetatik beste batzuetara onetan be alde anditxuak egon dirala edesti edo istoriak diñosku; baña erabilliaz amaitzen eztiran gauzaen batzuen jabe izateko eskubidea, azke dan gizonak berezkoa dau-ta, gizon azke bakotxaren eskubide ori erri-legeak be edonon eta edonoz ezagutu ta sendotu dabe.

51. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak altuna 0085 Bizkai'ko erri kozkorr-txukunan, itxaso-onduan, ildegi txiki ta apala dago.

52. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0005 Etxian euzkeraz itz-egittia, txadonkixunetan eleizkixunetan euzkerea erabiltia, erriko izparrak izparringira euzkeraz idatzitta bidaltzia, geure ele zarra bixirik irauteko biarr-biarrak dira.

53. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Baña, nola nai den
erri zabal jendetsubetan
zerbait naste gabe
promal ibiltzea pestetan?
Ezin,
ordia Joxpantoni!
atentziyo egikiyon arrazoi oni!
.

54. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 (Erri txiki bateko erdi bizartegi ta erdi ezpartzin denda).

55. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 Ima. - Gabon gaba kartzelan igaro igaro bear ote du Ixidor'ek? (Errukiz) Gizajoa! zertako egin ote du Andoni gaizto onen esana! Gurekin onara zuzen etorri ba'ziñaten...!
Iña. - Esaten dik iri irakasleak, orrelakoa izaten jarraitzen ba'dek, erri guziak ezetsiko abela.

56. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Pipax. - Gu, berriz, zuek baño nekezago irten arren, laja zuek atzian, eta erriya bixtatu zenuteneako, bi puntetan gindukan.

57. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 Erriko organista.

58. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 Erri dana zalantzan da o nere meza berriya zer izango ote dan, eta entzun nayian Eliza guztiya beteko dute....

59. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 (atzeko sarrerara joanaz dio:) Nik esan detana: gora dakarr iñork begiz ikusi ezin duen atso ori... (Erritan bezela).

60. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0014 Peste gorromika bano gaitz charragua da oyen sarrera erriyan.

61. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 JOAKIÑ: Beon erriko elizak erakutziko du, gurian dana mutua da.

62. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 MANU: ¿Eskilla mingain gabiak al dira zuen erriyan? ¿Ez aldute mezetara deitzen?.

63. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Bidez, Gazteluko zei laurkitu ta ederra, baita ere Sarasate'ren izena dun zumardi egokia zerbait ikusiaz, erritik at juan ziran; urrutitik, illun samar arren, arresidun uria ikusi zuten eta Ega ibai aldera jetxi ta bera iraganaz, Billaba, Uarte ta beste erri txiki ugari nolakoak ziran igarri zuten bai, bañan ez garbi ikusi, illun zegon eta.

64. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Ta ¿nundik, erria ta ola guzti edo geienak ikusi genezazke?.

65. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - ¡Aupa, bada, mutillak: giro ona degu ta ¡gora! lenbailen! Au Kalasanz'dar Abak esan ala, ibiltzen asi ziran Zerkausi karrikatik, bidez ango estalpe egokia ikusirik; ta Naparro aldeko zubi zabala iragan ondoren mendi gora igotzen asi ziran, ta ¡bai ederki ta bat batean erri guztia ikusten zala mendi magaletik!.

66. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 380'garren urtean Españiko andre bat Jesukristok ibilli zituan erriak ikusi eta agurtzeko asmoetan Palestinako alderdi santuetara etorri egin zan, eta ibillaldi onen eguneroko gertaerak dakarzki idazki eder onek.

67. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0025 Ama Birjiñac zeru goitic
Bere mantua zabalduric,
Gordeco ditu gure erriac
Beretzat beti chit garbiac
.

68. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0052 Zer guertatzen ote da
Belengo erriyan
Soñu ta dantzan dabiltz
Gabaren erdiyan
Ta aruntz, onuntz lasterca
Artzayac mendiyan
Alcar billatzen dira
Aleguiñ guztiyan
.

69. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0052 Gure Jesus jayo da
Gabaren erdiyan
Ama Birjiñagandic
Belengo erriyan,
Otsac eta biarrac
Illtzeco zoriyan
Estalpe zar bateco
Lecu iriquiyan
.

70. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Iru toqui abec oso egoquiyac ziran gudetarako ta iruretan alchatu zuten salbatzallearen gurutze santuba, ta bere itzalpean asi ziran, nolatan jaquin gabe galdutaco erriyac berriz irabazten, umantasuneco gudic gogorrenaren bitartez.

71. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Ezta sinisterraza naparrac bereala sortu zutela, ainbeste urtean, guero berezco egondu zan Naparroco erreguetza; baña gauza ziurra da beintzat mahomatarrac zer carten indarraren contra cristau guziyac bat eguin zutela, beren burubac gorde bearrac eta bata-besteaganaco-gorrotoac zecarzquiyan calteac quendu nayac eracarri zituala, uri, ibar ta erri-batubetaco aguintari guztiyac, danentzat Jaunac bacarra auqueratzera, Jaun ori izan zediñ, echeco atietan zegoan mairu etsayaren aurrean, Erri guziya zuzeudu ta guidatuco zuan guizona.

72. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0112 (...), eta erri artaraco bidean bizia bertan galtzeco gogoetan jarri zala: baña gaitz gogor batec joaten utzi etzion, ta bere martirioco gogo ura biotzean beti gordeaz Errumaniaco Mendi Paulora joan zan, an bere gorputza barau ta lan gogor eta nequetsuz minberatzera.

73. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Ta erriak erantzuten du: Domine ad adjuvandum me festina (O Jauna niri laguntzera laster etorri).

74. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Gero Apaizak: Dominus vobiscum (Jauna zuekin izan bedi) esaten du ta erriak: Et cum spiritu tuo (Baita zure animarekin ere).

75. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Eta abadeak jarraitzen du: Benedicamus Domino (Jauna bedeinkatu dezugun) eta erriak: Deo gratias (Jainkoari eskerrak eman ditzaiogun) eta guztiaren azkeneko itzak Garbitokiko anima gaixoentzat izaten dira: Et fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace (Eta fededunen animak Jainkoaren errukiaren bitartez atsedena (deskantsua) izan bezate).

76. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Irakurle maitea Bezperetara igande-arratsaldean juan baño len salmoak esan nai dutena ondo oartuz, irakurri itzazu eta gero zure erriko eliz-gizonakin batean, biotz guztiz Jauna goratu zazu, bera madarikatzen duten beste askoren ordez.

77. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0126 (...) onela irichico dezu, Jaunaren Ainguerubac bere egapean zu zaintzea, zure bizitzaco ingurune guziyetan arguitzea illuntasun zorigaitzetan, eta zure eguizco erriya dan Zeruraño, zure ibillerac zuzentzea.

78. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Ozta zabaldu ta jakin ziran gauza oyek beste errietan, zeruko deya da au, esan zuten guziak, mirari ayen ezkutuko adimena barruntatuaz.

79. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0033 Irudi santua aguertuta bereala asi ziran kristauak, batez ere euskaldunak , pillaka mendi miraritsu onetara igotzen; eta erri asko ziran urteoroko prozesioa eguiten zutenak: oraindik gaur ere, añ dembora negargarrietan arkitzen guerala, badira erriak (eta len gueyago ziran) oitura santu onetan dirautenak.

80. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0033 ¡Aurrera, erri maiteak, Ama Birjiña Arantzazukoaren izeneko oitura zar orretan!.

81. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0033 Erriak bezela, entzuterik aundieneko personak ere ikusi nai izan dute Birjiña zoragarri au.

82. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0175 Oker edo gaiztoai dagozkien zigorkadak eman al dizkiezu? Beartsuai lagundu? Birau zaleak ixilduerazi, lapurreta, loikeri ta beste gañeretako oker bideak etxetik edo erritik aldendu al dituzu?.

83. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0450 Zure mendekoen gogo ta biotzak illundu ta usteldu ez ditezen, bialdu Elizara ta errietara Irakasle onak gezurti ta gaizto guzien maltzurkeriak ezereztu ditzaten. Amen.

84. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0450 ¡Gudarozteen Errege Jesukristo! Okerrak zuzentzeko, gaizkilleak zigortzeko ta erri ta erridien eskubideen babeserako ezpata eskuan daukatenak, ez dezatela, Jauna, zure Agintaritza nagusia ta Erregetza aztu; ezpata Zure mendean eta Zure alde erabilliaz betiko garaipena iritxi dezaten. Amen.

85. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0027 Dominus vobiscum esateko errirontz itzultzen danean, Jesukristo gure Jaunak bere ikasleai itzegiteko, baita obendunak (1) pecadores ondo artu ta beren obenak barkatzeko izan oi zuan neurrigabeko ondonayaz oroitu.

86. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 España guztirako, baña, era berezi batean, Euzkal-erri ta batez ere gere erri onetarako lengo oitura zar onen iraupena: eta beste errietatik sartzen asi diran txarren galera.

87. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 Gure erri onetan indarkatu ta galduak izan ditezela oitura txar, pekatu ta bizio guztiak, eta zure bendizioaz indartuak berriz oitura on, birtute eta santutasuna.

88. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Erri guztiyak saya biardu
festau ostera indartzen,
iñor ezda ari yola jokuba
kentzeko emen aitortzen,
baña Uriyari nola zaizkiyon
gauz oyek biyak gustatzen
ez asi orla Euskal erriko
oitura onak trukatzen
.

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Antxen zebiltzan erriko gazteak.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Semeak laja dute beren ama euskera, jakintsu ta jakingeak yaurrti dute urietatik, errietatik, batzarretatik, ondo jantzi edo apaindutako iru gizon edo emakume dauden toki guzitik.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Gipuzkoan eta Araban Aide-Nagusiak burruka eta gudaketa gogorrak zebiltzazkien, Nabarrakoak berriz Agramont eta Beaumontarr alderdietan banakaturik, eren Erri ederra ondatzeko zorian.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0236 Orduan erri aundixka batean zan.

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0236 ¡ Eup ichua! Saltatu ziran, bai, baña mutilla kaleko ta erriko aldik arin egitteko.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 -- Gizon ospatuen eriotza, elizgizonak, erriaren edo gobernuaren langilleak, ildakoaren bizi-berri laburrak.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Arako itz bikoitzean, bada, orra adirazi, Erti'rena ezezik, Erri'ren mamia.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Erri bakoitzak, odoletiko zalearen, bere bearraren, bere bizieraren, zeru argi.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 (...); pozaldiak jaitzeko erriak asmatu ditun dantzak; jazkera; makillean, kutxan, argizai olan erabilli izan duan zur-apainkera; bizi tokiari, etxeari, urteak eta mendeak zear, azaletik eta barrendik itsatsi dion tankera....

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Itz batez esanda: zertxo apurrenak ere, erriak, oldezko ta ez landuzko edermiñak eraginda, apaintze-ikutu batez edertu baititu; or dezu erri ertia.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Ertizuaitz berria antzin-ezeaz bazkatzea; leengo errotiko muskillez bear baitu erri bakoitzak bere ertia berritu, naiz iñongo txertorik ere edergaritzat artu.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Aintzakotzat ar dezan erriak berea; uste izan eztezan, iñorenak baño arloteagoak bere abestiak diranik ez-eta bere dantzak, bere jazkera, bere etxea: laburki, bere edermiña.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Baita ere, Bergara'ko batzarre orren egunetarrik batean errien bearkizu-netarik leenenetakoa seme zintzoen izena goratzea baita Elizalde'tar Koldobika zanaren gorazarrez, jaiotetxe-aitzinean jarritako oroitarria agertzea agingo da.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Urte batzuek geroago, bera apaiz zalarik, arako euskal-jayetan, d'Abbadie jakintsuaren izenean nik, nere erria ere alde bat utzita, onera ekarrarazi nituen jai eder ayetan; larunbat-arratsaldez elizalde onetara eldu nintzanean, kalean sartuta, mendiak nik uste baino aundiago, ibarra medarrago, ezkerrean iruditu nituen auzotegiak eskubi-aldean ta gorengo-tzat neduzkanak kaletik urbil ikusi nituenean; nere adiskide Aramayoarra etorri zitzaidan burura: eta nerekiko esan nuen: Aramayo ura, Peru Matrakaren Aramayo, ezukan Aramayo; Aramayo egiazkoa au dek .

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Gertaeratxo onek argiro erakutsiko dizute nolako erri-maitea zan zuen jayotide Goikoetxea.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Orregatik Zizero erromatar iztun ospetsuak zion menpetu bear dan erri baten len-orma eta gaztelua dala erri orretako izkuntza.

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 ¡Noraño iritxitzen dan itzaren indarra, itza bakoitzaren erriaren maitetasunarekin arrgituta dagoanean!.

106. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Euskalerritik urruti zegoan Olano, bakarrik denoen aurrean, beste erri guztietako gizonen aurrean; bere alde iñorr etzeukala.

107. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Neurrtitz bat idatzi: bere erriko ildegiari opaldutakoa.

108. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Errira irichi ziranian amak esan ziyon Luchi-ri, elizarako asmoak zitubela done Antoniyo-ri otoiz egiñaz eskatzeko zeuzkazkiyen asmo guztiyak zuzen eta naiera osoan irten zitezen.

109. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0133 - ¿Badakik orrela dabillenengatik gure errian zer esaten dan?.

110. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Gertaera ta jazopen oneik adierazo ondoren, len aitatu dodan Sal Terrae'k auxe diño: Edozein errik bere izkuntza galdu ezkero, bere sineste ta oiturak be errez aldatu ta galtzen ditu; izkuntzari sendoroago eutsi ta bere asabakandiko sineste ta ekanduai be luzaroago eutsiten dautse; baña ori egia ba-da; edozein errik bere izkuntzari sendoroago eutsi ta asabakandiko siñeskintza ta oiturai be zallago, gogorrago, Iuzaroago eutsiten ba-dautse, Euskalerrian euskereari eutsitea, gure erri onek asabakandik daukazan siñeste ta ekandu onai eutsitea dala autorrtu bearr dogu: euskerearen alde lan egitea, gure siñeskintza ta oitura garbien alde lan egitea dala bere senean dagoan gizonek ezin ukatu daike.

111. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Euskerea zeatz, osoro galdu daben errietara begiratu ezkero, galtze au siñeste ta ekanduentzat kaltegarri izan dala berez gauza argia da-ta, iñok esan bearrik ez daukazue; toki orreitan ekanduak be asko aldatu dirala; euskereak dirauan alderdian baño latz, garratz, mergatz eta biurriagoak dirala ta griña dongeak indarr geyago daukela geure begiz dakusgu.

112. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0086 Orrela garbi, neurri ta lankor euskaldun gaztea dala, aberrie altxako da ta maitatuz, Abertzaletasun sutsun (ez mingañen bakar) degu euskaldun guziok batuz t'elkartuz, burdiñaga egokiena, altsuena, gure Erri maitea jasotz, berjaben bidetzeko.

113. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 Judasen enda zorigaitsua etsayen errietan banakaturik, atsegez ta lotsez ill zorian atzerriko ogi samiñez igoituta bizi da.

114. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0035 Erriko Erretoreak askotan eramaten zuen Pernando berekin bazkaltzera, orrela parra naikoa egitearren.

115. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0053 Ikasle edo estudiantea omen zan, Ituiñdarra, au da, Ituiñ edo Ituren deitzen dan Naparroako erri batekoa; gizaseme gazte asko-asko ederragorik ikusi ere ezin diteken bezelakoa.

116. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0013 Bada Tolosa'tik Azpeiti'ra bidean (erri ontatik amarr kilometro) Gipuzkoa'k ditun txoko zoragarrienetan zoragarrienetako bat.

117. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0013 Bertantxe agiri da Errexil'go erria, Errnio'ren oñean eserita.

118. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 Bein lekaide (praille) sarrtzen dana, edozeiñ tokira, naiz eroso izan, naiz urruti, abiatzeko gerrtu dago Jaungoikoagatik, bere erri ta sendi (pamiliari) ere Jaungoikoagatik beiñ agurr egin zien ezkero.

119. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Andik laister bere anai Mikel eta Joane gudara joan ziran, beren erri eta Jaunaren alde burruka gogorrari ekitera.

120. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Izan ere, Jaungoikoari eta Eliz Ama Deunari zor zayen gorapena eman da gero, ez du gizon dan gizonak bere erri ta bere Jaunaren alde ibiltzea baño aintza garayagorik nai izan bear.

121. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Atxin'eko Maomatarr itxas-lapurrak, Malaka erriaren etsai gogorrak, gabeko ilunpean erri pollit ura arrtu nai izan zuten; baña Malaka'ko zaitzailleei eskerrak, larri ta ariñ andik iges egin ber izan zuten.

122. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Danak uste zuten, egun batzuek igaro ta gero bereala garailari ta aintzaz (gloriaz) beteta etxeratuko zirala; baño irrten ziranetik seigarren astea bukatzera zijoan, eta berri bat bakarrik ore oraindik artu etzalako erri guztia bildurrturik, Xabier'en aurka asarratzen asi zan.

123. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Nere erriko gizon guzien artean zer naiz ni? Gauz aundirik ez.

124. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Jauna, erantzuten dute morroiak, Berorrek erri-ondoan dauzkan bazter eta ondasun aberats ayetara lapurrak datotz.

125. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Gure elertia beste errietakoa ez bezelako eraz azitzea nai zenuteke, ta oker zoazte ortan.

126. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Lan ertitsu erritar dituzu, adibidez: noiz ala nork egiña eztakigun abesti zaarra; olerkari auen, erri-olerkarien neurtitz edo bertsoak; pozaldiak yaitzeko erriak asmatu ditun dantzak; yazkera; makillan, kutxan, argizai-olan erabilli izan dun zur-apainkera; bizi-tokiari, etxeari, urteak eta mendeak zear, azaletik eta barrendik itsatsi dion tankera....

127. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Itz batez esanda: zertxo apurrenak ere, erriak, oldezko ta ez-landuzko elermiñak eraginda, apaintzeikutu batez edertu baititu; or dezu erri-ertia.

128. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Erti-zuaitz berria antzin-ezeaz bazkatzea; leengo errotiko muskillez bear baitu erri bakoitzak bere ertia berritu, naiz iñongo txertorik ere edergarritzat artu.

129. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Aintzakotzat ar dezan erriak berea; uste izan eztezan iñorenak baño arloteagoak bere abestiak diranik; ez-eta bere dantzak; bere yazkera, bere etxea: laburki, bere edermiña.

130. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Zer eskatzen dizutegu gauz eder oiek egiten laguntzeko, zer, zeuen ta nere erria il eztedin?... Borondate on apurtxo bat eta eguneroko xentimoa!... Eguneroko xentimoa Euskalerria'ren alde ematea eskatzen dizutegu bai, zineari, ardandegiari ta yolasari ez bat baizik eun ere ematen diezuten garaion.

131. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 Ba'dira erriak apaizek alkateengandik iñor dantza lotuan ari ba-da musika ixiltzea lortu dutenak.

132. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0080 Zenbat eta erriak geiago goratu eta ospatzen zuten, ainbat eta beragotzen zuan Prantzisko Deunak bere burua.

133. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0045 Errian eta inguru ayetan Arrotxo esaten zioten.

134. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0261 Ori egiten badegu, Jesus Ona gure Erri, Uri ta Erridietan egongo da; Agintariak Erriko etxeetan eta abarr Jesus'en Irudia jarriko dute, ta Berak bidez esango du: Ni naiz Errege, Jaun eta Jabe.

135. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0073 Erri bat osoac testigantza ematen du.

136. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Zokoz zoko ur-yauzika doaien ixurkiak mendi-gaiñetako artzaia biotz-ukitzen dun bezala, Eliz-barrenetik erriaren kantua gora ziyoan, eta eliz osoan dardar egiten zun Donamaritarren kantu ederrak.

137. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Santa Kruzen berri ematen dun liburua ikusi ezkero, erriak gogotik elduko diola nago, ta euskeraz irakurtzea zaila ba da ere, erdia asmatuz eta beste erdia alegintxo bat egiñez, oituko al dira euskaldunak irakurtzen.

138. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0028 Itza jan ezpalute laister jabetuko ziran erri nagusietaz eta gazteluetaz; baiño gobernuaren soldadu-taldeak, anai-antzean ez baiño tiroka artu zitun karlistenak.

139. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Bitartean errira baño len buruzagiak aldegin zuten, eztakigu nora ta nola! Karlista-mutil bizkor aiek amorruak artu zitun, beren buruak nagusirik gabe ikustean.

140. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Ez ordea Santa Kruzekin ziran Ernialdeko mutil batzuk eta beste bakar batzuk: oek Prantzira sartu ziran, Urruña deritzaion errira.

141. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0224 Eman bada Aita Santuari osasuna: Eleiza ama Santari indarra, Euskal erriari fedea, ta batez ere erri onetako Parroko ta gure Direktore Jaunai, beren eta gure animak zeruratzeko bear dituzten arguitasun eta laguntza.

142. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Madrillen, Donostian eta ala, erri andietan.

143. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Bai: itxurare alaxe da, gizon andiak erri andietan.

144. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0079 -¿Beti alkarrekin eta bai errietan dabiltzan oiek?.

145. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0115 Aor, beraz, bi Erri ta bi Izate-modu: Espaiñi-tarrena, ta Euskalerritarrena.

146. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0115 Bi Erri oien, eta bi Izate-modu oien diperentzia, edo-noiz eta edo-zertan agértu izandira beti.

147. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0115 Eta iñoizkorik argien eta gordiñen Francotarrek sortu zuten gerra basatiar ortan; au egiztatu al izateko ditugun ejenpluen artean, ona emen urrengo auxe: Espaiñi-erri geien-geinetan, aberats, aundiki eta eliz-gizonak, langille ta jende pobreen kontra agértu dira gerrate ortan, baita gerratea baiño lenagoko denboretan ere; Euskalerrian, guziz bestera: langille, jendepobre eta elizgizon geienak, elkar bat eginda.

148. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 Sanxelipu errian atxitu ninduten soldadu gorriak, beste bi Kaputxino misiolari euskaldunekin batean.

149. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 Erri ori, Kingyang uri sendotik 18 kilometroko bidean dago, Kansu deritzan Txinako probintzian datza, aren eguzki-aldean, Lungtung ibarrean.

150. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0020 (...) ta iñok baño lenago ikusiko zuan, goi aldetik, odei tarteko arranoaren ibillera apaña edo ia gizon danentzat estaldurik zegoan izarraren kiñua, ta lur aldean, lokatz bigunetako abere oñatza, bide ondotik joan ziran eperren aztarna, sasi mardularen ertzeko erbi-oi zapala, arkaitz zuloetako egazti arraparien kabia, ta an bebeian agiri zan urlia erriko orduari (1) orduari: reloj zar ta illun samarra.

151. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Txit ederki egongo da, aukerakoa neskatxa, artarakoa umea, errian ez politagorik, zerupean ez oberik....

152. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Jaungoikoaren izkintzariak, erriaren bide-aurreko, ispillua ta arrgia izan bearrdu.

153. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Egun batean aitona etzan etxetikan irten, eta miñez zegoala errian laster zabaldu zan.

154. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 (...) ikastetxera igotzeko aldapa aundi samarra zegoan, erriko goiko kaskoan ikastetxea geratzen zala.

155. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Biar, Irakaslari jauna (Maixu jauna) miñez zegoala, buruko min aundia zuala; ta jaun ark maiz esaten zuan, eta erri osoak bazekian, etzuala beñere buruko miñik izaten.

156. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 Zerbait bear dekala aitortzen diat, bañan erriak bazkatuko au, ta ik eztiok iñori ezer egin bear.

157. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 15 Ordun Pilat'ek, erria limurrtu nairik, Baraba askatuz, Yesu, len zigorrkatua, gurutzatu zedin eman zien.

158. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 12 Ayen erriko olerrkari batek esan zun: Keretarrak beti gezurrti, piztitzarr, sabel-nagi.

159. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0055 6- Meza kantatua bada, erri guziakin batean, kanta dezazu zuk ere; eta beti betiko jakin dezazu Elizako kantua otoitza dala.

160. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0135 - Bakartegian eztago orren erriko libururik; eta ni emen egon nagoan-artean erbestetar bat ez bati etxako emon gure libururik birregiteko ez biurtuteko eskubidea.

161. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0135 Eztot iñoiz Erri onen ganean iñogaz auturik euki.

162. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0168 Erregiñak au entzueran barrezka esan eban: Ona emen neure Erri guztian eztagoan lango bat, berak deritxona diraustana.

163. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0063 Erakasle Santu onek erakusten du itz auekin, Jesu-Kristo berbera dala Mezan gauzarik bearren-bearrenak egiten dituana, eta zerutik jeisten dala, ogia ta ardoa bere Gorputz eta Odol biurtzen dituala, eta bera eskeintzen zaiola Jaungoikoari, mundua salbatzeko, eta bitarteko leial bezela, erregutzen duala, erria erredimitzeko.

164. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0410 Amairu garren Leon Aita Santuak, ikustean Elizari egiten zaion guda andia (1) Oarra. Itzultzalleari ondo iduritzen zaio, kristauai gogora eraztea, Amairu garren Leon Aita Santuak Meza ondorean esateko agindu zituan otoitzak emen jartzea ta gogoan arturik, zeiñ negargarriak diran oraingo denbora auek, agindu zuan, Meza errezatuen ondoren, esateko iru Ave Maria ta Salve bat, ta ondorengo otoitz eder oek: "¡O gure igesleku ta indarra zeran Jaungoikoa! begira zaiozu gogo onez, Zuri deika dagokizun erriari ta Jaungoikoaren Ama dan, Birjiña gloriatsu ta mantxa gabeko Mariaren, onen esposo José Zorionekoaren, Pedro ta Paulo apostolu Santuen eta Santu guzien bitartekotasunagatik, entzun itzaitzu zuzentzen dizkitzugun otoitzak, pekatariak bide onera ditezen, eta Eliza libratu ta goitu dediñ.

165. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 San Buenabentura'k deitzen die apaizari ta erriari istante auetan, Zeruko Aitari esatera: Begira zaiozu ¡o Aita Betikoa! Zure Seme bakarrari: mundu guzian kabitu eziñ dan Seme onek nai izan du, gure artera jetxi.

166. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 Gañera apaizak esan lezakio erriari: Ona emen ¡o kristauak! zuen Salbatzallea, zuek santu egiten zaituztena, zuen Berterosle edo Erredentorea.

167. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0571 Begira nola Jesus: 1.ampdeg; daramaten gaizkille bat bezela, erri guzian barrena; 2.ampdeg; nola golpeka, azotez ta matrellakoz tratu txarra ematen dioten; 3.ampdeg; nola gizonen burlagarri egiñik dagoan sazerdote nagusiaren aurrian.

168. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Baina usterik gutxienean, aspaldian ixillik bazeuden ere, asi dira gorrien kañoiak dunba dunba errirantz.

169. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Aita Prantzisko Donea Italia'ko erri-abeskeraren ta erri-olerkigintzaren aurrerazle bikaiñena ez al genduan izan? Beste guztiak olako gauzetan latinez ari ziran aldi artan, ark erriko izkuntzan eman zigun Eguzki anai jaunaren eresia.

170. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Jaioa zan 1767'an Potsdam'en Prusia'ko erri ikusgarrian eta ez Tegel'en nere liburuan zoritxarrez agertu nuan bezela.

171. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Nengoala bada ezin igarriaz nola Mendiburu batek egin zezakean orrelako utsa, oartu naiz, Lapurdi guzian eta Bajo-Nabarra'ko erri batzuetan, jendea orrelaxen mintzo dala; ez dala eskualde aetan besterik esaten, ezpada: begira gauz oni, begira gizon aei.

172. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Eta bada ni, bizi izandu naizena asko urtez, Zubero'ko errietan, ezin nagoke esan bage, erri aetan, ala apaiz eta gizon argitu, nola ezerxorik ikasi ez duan jende, danok itz egiten duela eren itzkerako arauen erara, eta txit ondo.

173. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Gure jaioterria ere maitedegu euskaldunak; urrutiratu ezkero beti gogoan ditugu gure erriko eliza, kale, bide, ibai ta gauza guztiak.

174. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Noizbait norbaitek gure erriagatik gauza txarren bat esaten badigu biotzean min artzen degu.

175. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 ¿Erri txikia dala?¿Zatarra dala?¿Eliza zarra ta etxe beltzak dituala?¿Bide estuak dirala angoak?¿Ta zer, ala ere, gure erria bada?¿Ez aldakigu ba, nolako poza ematen duan gure erri txiki, zatar, beltza ikusteak? Zoaz, zoaz urte batzuetarako urruti, ta atoz gero; ikusiko dezu biotzak zer esaten dizun.

176. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Elizanburu ibilli zan erritik urruti, ta biurtzean, ona zer zion bere biotz ibilokiari:
¿Zer duk ere bihotza, saltoka barnean?
¿Ote duk uts eginen errira eltzean?.

177. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Euskaldunak maite du bere erria, maite du bere etxea, beste alde batzuetara ere zuzentzen du ordea maitetasuna.

178. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0312 Samaniego il zan, bere jayoterrian, au da, Alaba-ko Laguardia deritzan errian 1801-garren Abustuaren 11-an-Jayo zan 1745-garren Ama Birjiña Pillarekoaren egunean.

179. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 1794-garren urtean, gure Erriko kondaira irakurri dutenak bai dakite nola pranzes samalda Irun-go mungak igorokik sartu zan Gipuzkoan.

180. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Dena dala sartu ziran ere franzesak Bergarako errian, ete erre ez bazuten ere, beste erri asko bezela naiko pazatu zeban eta batez ere seminario-koa echeak.

181. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1914 0194 Gipuzkoan lenengo euskal jai-aldietan itzaldi ederra egin zuben Mondragoiko elizan; orduban ordia erderaz aitu zan, ta urrengo urtian egin zuben euskeraz Oyantzun-go erriyan.

182. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Bialdu beza... bada berorrek ere beste iñungo erriri baño geiago zordio Euskalerriari... Onela zion Kalahorra'ko Obispo egin zutenean.

183. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0021 Apirill edo Jorraillaren irugarren egunean sartu ziran Gipuzkoa'n, Alsasutik bazkalondoan irten eta Zegamako mendietatik arratsalde arrtan bertan eldu ziran Segura'ko errira.

184. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 !¡Gora Sorkunde Garbia!! !¡Gora Aita Tirso!!- Gure zinismen edo fedea geruago eta otzagoa egiñaz dijoala... Gure gasteria geruago eta biurragoa eta oitura eta bizikera lasayagokoa izan nai duala... Arimako gausakin ez duala nai iñork ere orain gogoratu, eta beste orrelako itz gogorr asko eta asko aditzen diran garayan, uste izatekoa zan, Aita Karmeldar baten etorrerak etzuala ikara aundi-aundirik egin biar erri onetan, baño, ezker betikoak Goikoari, ez da ori gertatu.

185. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Nire ustez (eta au iñori min egiteko asmo barik) erri onetan zekula etzayo ain garbi eta ain egoki itz egin: Bere zinta urdin ederrakin goizian Jauna artzera etorri eta arratzian dantza zikin baten nastuta ibiltzen danari... Goizian Jaunari ezkeñi bere biotza eta arratzian diabrusko lagun eta ibillerak egiten ditustenai... Egikera eder-eder batzu'ek bai baño beste txar gustiz txar batzu'ek ere bai egiten ditusten errenai....

186. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0158 Iñaki Aba deundatu (kanonizatu) zanean berriz, Tolosa'n, batzarr nagusian beste asmoen arrtean auek arrtu zituzten: 1) Gipuzkoa`ko erri bakoitzak bere Eleizan santu berriari aldare bat eskeiñi zezaiola; 2) udal bakoitzak udal-etxean santuaren irudia ipiñi zezala; 3) Iñaki izan zedilla Gipuzkoa`ren zaindari lenena; 4) Jesu Lagundiko Aita Nagusiari eskatu zezayola santuaren zakiñ (errlliki) bat, eta Loyola'ko etxea eleiz biurrtu zezala; 5) Diran eta izango diran Jesu-Lagundiko bazkideak Gipuzkoa'k semetzat arrtu zitzala.

187. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Badakizute zer egin zuten estropadalari ayek itxasotik irten da txaloka ta goraka errira eraman zituztenean? Zuzen-zuzen Elizara juan beren lagun eta bigarren mallako garailari Oriotarrak ondoren zituztela.

188. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Elizara jun eta Elizara eraman erri guztia itxastarren zaindari dan Karmen'go Ama laztanari eskerrak biotz-biotzez emanaz Salve abestutzera eta irabazitako garaipena eman zizkaten lora-politak Amaren oñetan ipintzera.

189. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0156 Oraingo erretore jaunak ipini zuan ta pozik dagola uste det onelako erantzupena bere lanari errian arkitu duan ezkero.

190. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0156 Lasarrte'ko erriak biñipin eskerrak emanik ba du alako erretore ta apaiz zintzo ta bikaiñari.

191. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 GIPUZKOARA BERRIRO OARRA. - Etenaldi luzetxo baten ondoren (etenaldia ez da izan gure erruz edo kulpaz) berriro gai oni, jarraitzen asi gera. Eta arrgitaratu bearr diran berriak len bait len illunpetik irten ditezen, Bizkai-errietako ibillaldiak amaitu baño len asiko gera Gipuzko-errietakoak ipintzen.

192. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 Entzun dituzte Gipuzkoarrak Ermu'tik asi ta Berriz, Elorrio, Abadiño, Durango, Zornotza, Arrati ¡Arrati oraigarrian!, Galdakao, Bilbo-ate-errietan, Bilbon bertan, Begoñan, Mungi, Bermeo, Mundaka, Gernika, Lekeitio, Ondarru ta erri guzti guztietan Aita Iñazio Deunari egin dizkioten jai ederr guztiz ikusgarriak.

193. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 Batez ere Ondarrutarren berotasun eta sugarraren txinparrtak eldu dira Mutriku, Deba ta beste errietara.

194. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 - Erri guztia errliki deunaren zai dago.

195. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 Arrantzaleak Mutriku'n ez daudela ez emen da iñoiz erri artan ainbesteko jendetzarik ikusi.

196. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 An daude Etxeberria'tarr Migel Apaiz-burua beste Apaiz Jaun guztiakin; baita Urrestarazu'tarr Joakin Alkate Jauna erriko agintariakin ere.

197. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 Sarreran adarr-ayen-orri lorez egindako arku edo uztaia; Eleiz atean ere bai esaera auekin MOTRIKU`KO ERRIAK AITA S. IÑAZIO LOYOLAKOARI alde batetik, eta bestetik: Benedictus qui venit kurts in kurts nomine Domini.

198. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 ¡Zorionak apaintzalleai! Kantu edo abestiak, erriko abeslariak, bandakoak, aurretik zirala, guztiz egoki.

199. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Etorri naiz, asko maite dedan Zumayara: beti, ernai, itxasondoan, bizi-bizi, aparra bezela, irazartzen dan erri maitera: Euskalerriko itxas-bazterrean, ondar biguñaren gañean, apatx eta apatx urte ta mendeetan zoriontsu bizi dan urira, ta Euskaltzaindiaren izenean, agur maitetsu bat dagerkiyot.

200. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Gañera, Euskalerriko zantzoa dakargu, ta jaso bezait erri maite onek, gure biotzaren mami-mamitik, zirpuilik gabe, bereganotz dariyogun maitetasuna.

201. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Tokizenak, nolaz idatzi alaz geyenean gugana datoz, ta erriyak darabilzkinetatik idazkuntzakoetara, aldakuntza izan oi da.

202. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Tokizen bat idazkiyetatik jasoa, non edo non ezarri nai danean, aldamenean jarri bear zayo, erriak aboz daramana.

203. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Erriyak Munarriz ta Mendilorri maiz ekartzen ditu, ta antziñako idaztiyak dakartenez, Amunarriz ta Mendielorri dira.

204. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Gertatu liteke, erriyak darabilkiyen izena ta idazkuntzakoa biyak osoro aldatuak etortzea, batere antzik gabe, ez arpegi, ez azal ta ez jantziyez.

205. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 GWALARNeren elburu nagusia da: bretoitar erriaren jakintza, akilana, bretoieraren bidez irixtea.

206. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Iñork ez zuan esaten ordea zergatik ta zer zala-ta erri orreri irakaskintza bere izkuntzan ematen ez ziotelako.

207. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Europa'ko erri geienetan irakaskintza amagandik ikasitako mintzairan ematen zan bitartean: ungaritarrai ungeraz, txekotarrai txekeraz, palmenkoarrai palmenkeraz ta abar, Bretaña'ko beterriari, bretoieraz itzegiten dun erriari irakaskintza guzia pantzeraz bakarrik ematen setatzen dira.

208. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Gertaera mingarri onek ematen zion asarreak eraginda GWALARNek lanari ekin zion ta baita ere Bretoitar erri gaxoaren-ganako maitasun ta errukiak bultzata, lenbailen ezjakin artatik atera zedin.

209. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Arrapaska saldu dute liburutxo au ta erri guzitan zabaldua dago.

210. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 GWALARN elebitzaren (bilingûismo) etsaia da, uzte dulako, bretoiera aski dala bretoitar erriarentzat.

211. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Ta iñoiz, edo beti, argalduta, erorita dauden erriak alkarri eskua luza bear diote.

212. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0242 Gipuzkoa-ko erri chiki Albiztur-en gañean, sortegi-aldetik, Gorostidi eta Intsurbia deritzayoten baserriyen ondoan, Tolosa-tik Erniora bidean, ttente-ttente dago mendi tontor borobill bat, gaztelu antz oso-osoa dubana, ormatzar gogorrez eta murrubaz inguratuba, ezagun-ezagun dubala gizonen eskubak ibilli diradela an noizbait.

213. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Azken erri orietako Lamiak urrezko orraziak erabiltzen zituzten.

214. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0162 Ogei urrte lenago, ketariarrak eskeñita, uriarentzat ziran aiek iltzen zituzten bale guztien errdiak; berarekin ateratzen zana, kaiak berritu ta errian bearr ziran gauzarik nai ta naiezkoenak egiteko.

215. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0120 Landu, anaya, ta ikerr ire erri onen lurra, ta sorrtuko dizkik uzta aberatsak, ogiaren mamiaz beteak.

216. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 Erri sendo, indarrtsu ta garrbiai dagokien eran.

217. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 Zoritxarrez erri ta urietara zabaldu ziran da...¡oek egin dituzten kalteak bearr anbat negarr egiteko aña gure begietan, yaun-andrreak, ez-da malkorik!....

218. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0129 Erriak orain esaten eztuenik bakar bat: zu maitatzeak lekarken eriotza I. 72-9.

219. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0139 Erriak naama, on daikala, daukat, nao esanarren, berak beti narama, on dagikala, dadukat, nago idatzi oi zuen.

220. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0139 Erriak nonbait ibilli-ren b suntsituz adizki ikol auek darabilzki: dail, dailke, zailtza, baleil... eta abar.

221. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0139 Erriak tokirik geienetan adizki-barneko n suntsituarren, berak ez; oso osorik eta arauz erabili oi zituen adizki pollit auek: Adamen ondoren nenbillenean I. 134-37, zure eskolan bagenbiltza I. 209-28, obe lizake bakarrik bazenbiltza I. 40-5, nola genbilzke gu gabiltzan bezain eskergabeak III. 283-2.

222. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Zein dira liberalen dotriñaren zimenduac? E. Esan det len, 1789-garren urtecoac dirala; eta deitzen diete erriaren nagusitasuna, libertadea religio guzientzat, imprentarentzat, escolentzat, oiturentzat, eta orrelaco beste zeimbait gauza.

223. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Zer dira oien ondorenac? E. Jainco gabeco escolac, periodico charrac, ezcontza-zibillac, catolicoen errietan erejien Elizac, Elizaren pribilegioac quentzea, neurri gabeco usura, jaiegunac ez gordetzea, falta onen castiguren beldurric gabe, eta beste onelaco gauzac.

224. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0131 G. ¿Zerequin comparatzen dira Elizaren eta errien artean bear diran elcargoi edo relazioac? E. Guizonaren gorputz eta animaren artean bear diranequin, alaco moduan nun gorputzari dagoquionac ezteguiola calteric eguiñ animari dagoquionari, baizic bestera, lenengoa egon dedilla bigarrenaren mendean.

225. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Erri guzietatik komedi berrien eskean ari oi ziran, gaur ari diran bezelaxe.

226. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Gipuzkoa'n, esate baterako, Batzar nagusiak erri azkotan egiten ziran.

227. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Ez zan erri buru nagusirik.

228. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Ta erri aundiak, errege-uri ta bizi lekuak, jende oporzale, kaskarin ta buffoia dauden erriak Teatroari indarra ematen diote.

229. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Gure erria beti langille izan zan.

230. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Gipuzkoa'ko erri asi xamar geienetan izan dira.

231. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Elantzoben (erri bereziki baten oitura ekarrteko), Ostiral Done egunean urtero-urtero gogo berriagaz neurrtitz zarrak abesten dira; poz berriztuagaz antziñako abestia entzuten da....

232. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0014 Baita Nekauste orretako neurrtitzak ere, uste dan baño erri geyagotan abestuak izan dira, eta abestuak dirade gaurko egunetan ere, Aste Santuan, Aste Donean, Aste Gurenean....

233. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0015 17.- Arranondon edo Ondarroan ain ederrki egiten zana eta ain ederrki egiten dana, Euskelerriko erri aundi eta erri txiki guzti-guztietan egin bearr lezake Asterik Aundienean, Aste Santuan, Aste Donean, Aste Gurenean...; gure asaba zarren Nekauste ederr ori gogoz eta biotzez abesturik.

234. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0015 Yosukisto kurutzalduaren laguntzaz, Andre Miren Nekatsuaren eskarrez, urte asko baño len Euskelerri guztiko erri eta erriño eta baserri guztietan Nekauste ori Aste Donean abesteko oitura zabalduko dala uste degu: eta zabaltze zoriontsu orrtan eragipen eta eskutartetxoren bat gure lan onek eukitzen ba'du, lan guztiaren eta neke guztien sari gozoenentzat zabaltze zoriontsu ori eukiko degu.

235. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Nekazaritzako kapataz berri abek 1935g. urtearen Orrillan (Mayatzean) asi ziran lanean, bat Beasain-en, bestea Bergara-n ta urrena Zarauts-en, erri abetatik aalik-eta Gipuzkoako lurralde zabalena ar zezaten.

236. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 3) JAUNGOIKUAREN BA-IZATIA ZERU-LURREN EGOKITASUNETATlK = Uri alaitsuak, erri politak, eliz bikañak, eche lirañak, ol fabrika ederrak, makina egokiyak eta liburu aitatuak, badaude munduan: oyek ikusitakuan, ez degu esaten berak egiñ diranik, oyen puskak berak alkartu diranik, edo utsetik atera diranik, baizik egille burutsu ta trebia dutela aitortzen degu; askoz aundiyaguak, egokiyaguak, eta bikañaguak diran zeru-lurrak ikusita, egille obiagua ta burutsuagua badutela aitortu biarrian arkitzen gera; ¿nor ote da ori? Jaungoikuaren ordekoren bat edo Jaungoikua bera; bi aldietatik Jaungoikuaren baizatia datorkigu beraz.

237. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 - Esango dizutet nik orain amazazpi urte nituenean gure errian ikusi nuena.

238. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Erriko neskatxik lirañena zuen aitonaren arreba zan, eta nerekin batean etxetik iges egin zuen " komediak " ikusi nai zituela ta.

239. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 An azalduko dira ausokuen utzeguiteak, lagunen akatzak, ezagunen argaltasunak eta erriyan edo erbestian igaro diran gaizkiyak.

240. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Begira kristauak; ezetz, etzala zillegi erantzun balu, ¡ai! asiko ziran bereala esaten Cesaren etsaia zala, erriak nastu egiten zituela, ta kaltegarria zala beraz.

241. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 PIARRES,- Hik ez duk uste, bainan ez duk gero herrian gizon bat, ni bezenbat, bere andrea maite duenik....

242. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Herriko pare hoberenari jokatzen ziot, nahi duena, zoinek karga haundiagoa ereman patarra gora.

243. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0275 Mundu untako berri
berak naiz jakin,
Otsoa oianetik
atera zein bein:
Erri andi baterat
urbiltzearekin,
Buruz buru egin zen
zakur gaitz batekin
.

244. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Beren erritik asko
doazi or ara,
Iri ta gobernuko
enpleguetara:
Illunpean preso da
gizentzen antzara,
Jendea ere naski
estekan luzara
.

245. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Baña nik diotana baldin egiten ezpada, euskara galdu edo galtzer den errietan ez dugu deusik eginen.

246. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Guzien lanak eta guzien soin-buruak bear lirezke Nafarroako sorkaldeko errietan, angotarrak euskaldun biurtzeko.

247. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 - Erri onetan euskara piztutzeko esaten zigun Abad de Iturbeltz jaunak, euskar-egunak, euskar-jaiak eta alako pizgaiak erri orietan bear lirezkela.

248. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Egizu bertzalde landa muthurreko atheka hartarik herri huntako haur tzarrak ez diten gehiago iragan nere trufatzeko.

249. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0529 Egia erran, nun da Donazaharre baino herri pollitagorik, nun da hango jendea baino maitagarriagorik?.

250. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Itsasoa ere urjin-urjina dago, mahaingain bat bezala, geldi-geldia, phutzu bat bezain maltso, aphaindura berezi batez beztitzen dituela itsas ondoetako hiri, herri eta choko guziak.

251. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Itsas hegi guzia zelhai-zelhaia da, bizpahiru kilometre barna; herria herriaren gainean; lurrak ederki erabiliak; eremu guziak, landa eta phentze, arbola edo zuhaitz moztuez estaliak, lerroka-lerroka.

252. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0425 Noizean behin baizik ez-gitazke herritik athera, mendiez bertzaldeko joan-jin batentzat; orduan ere beribilez, tarrapataka, burrumban, begi beharriak gelditzen zaizkularik zoro eta buru-barnea eltzagortua.

253. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Herri churi pollita Arnegi, soberasko tinkatua haatik bere mendi chokoari.

254. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Izpegi, Baigorri herriko ikusgarrietan orhoitgarriena.

255. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Elizaco saindu eta yakintsun handienen arabera, herrietaco aphezec arimeri buruz egiten duten arduraco lanaz canpo, deusec ez diote diosesa bati, giristino escualde bati hainbertze on ekhartzen nola misionec; erran daiteke misionec osatzen eta fincatzen dutela herrietaco aphezen lana, bai macurrac chuchentzeco, bai egiazco debozionearen arimetan phizteco eta begiratzeco, bai salbamenduzco obra guzien hedatzeco eta fincatzeco, gehiago dena, hainitz arima ez da salbatzen misioneri esker baizic.

256. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Bainan diosesaco biarno aldean, bethi bizi bizia dago Aita Chirou, Larrouy, Perguilhem, Carrerot, Casau, Vignau, Vignolle, Higúere eta bertze ascoren orrhoitzapena eta yendec badakite erraiten zenbat lehiarekin seculan akitzen ez balire bezala, bazabiltzan herriz herri predicatzen, cofesatzen, hitz batez arimen zeruco bidean ezartzen edo aintzinarazten.

257. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Aita Garicoitz ez zaitaken hola herriz herri ibil bere misionestekin.

258. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Serora beltchen Igoneco Comentua hastetic hazi ttikitto bat bezala zen, bainan hazi ttiki hura arbola eder eta handi bat bilhacatu da; eta zenbat nescato gaztec ez dute causitu arbola haren adarren azpian itzal salbagarri bat, zenbat arbola haren pean ez dire izan beren familien, Elizaren eta herriaren ohoreac!.

259. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Serora beltchec non nahi eman dute umiltasunaren, eztitasunaren, mortificazionearen etsenplua; nihorc ala Biarnoan, ala Escual-Herrian ez ditu aphezac eta misionestac hobeki lagundu Yaincoren obran, eta segurki, heyeri esker hainitz eta hainitz herritan hain laster yaincozco bidetarat ziren itzuli arimac, eta dute geroztic bide beretan iraun.

260. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Hots, choria aldachka batetik bertzera bezala, elhe batetik bertzera, gogoeta batetik bertze gogoeta batetara, hor, eta dudamudarik batre gabe, seguratzen da gure Jaun Erretora, Bilbil Errienta duela salatari higuina, herri guziak ja begietan duen salataria....

261. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Jaun Errienta ez da gehiago charamelan ari herriko elizan.

262. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Jaun Errienta ez da gehiago herriko segretario gichen; ordain bat eman diote, eta akabo pekada, ahate, oilo, oilaskoak!.

263. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Bi herriek bakea egin zuten: bakea, bigen onetan.

264. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Eta aldiz Anamita, bere herrian ostikatua delakotz, kamporat orduko hantzen!.

265. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0122 Hogoi urthetan oro azpitik zauzkan herrian.

266. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0122 Partida hori berriz jokhatu zuten Donapaleun, Hazpandarrak haizu beren herritik beste baten hartzerat; hartu zuten Jean Amespil Munichtako semea, plekari hauta.

267. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0054 Eta gu atzerrirat ginoazin, omen tcharreko herri batetarat!.

268. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Ez zitut herri huntan, bakharrik nik ezagutzen; zure izena orok badakite, bazter guzietan hedatua da, zure egite ederrak guziek ezagutzen dituzte eta Eskual-Herri guzian izan da Maiteenaren aiphuia.

269. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Hemen, arbola hauien azpian, harri zabal baten inguruian, diote jakintsunek, egiten ziren bilzar, herriko eta Laburdikoak.

270. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Lehenbiziko hoitarat biltzen ziren etcheko jaunak, herriko egitekoez mintzatzeko eta beren auzaphezaren hautatzeko.

271. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Euskalzaleen-biltzarrak aurtengo billera egiteko Ustaritzko erria aukeratu zuala ta ezin aukeratu zezakean toki ederragorik; gaur goizean bildu geran tokia baño egokiagorik ezta izango euskal-billera bat egiteko.

272. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Guri ere orixe bera gertatzen zaigu, ba degu zer jan ta zer edan, bano euskaltasuna galtzen da ziaro, ta emendik urte batzuetara gauzak ola badijoaz, gure erri ontan ez da ezer euskaldun geldituko izena besterik.

273. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Lenengo beinzat, jaso bear degu gure mintzo ederra, gure euskera maitagarria; esan oi da, bere mintzoa edo izkuntza galtzen ezduan erria ez dala ilko.

274. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0067 253. - Ez duk gure muthikoa, zazpi etxetako herrian galduko!, [(BNC)], (Aldi batzuz trufaz, bertze aldi batzuz lausenguz erraten den hitza).

275. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Hortakotz atso chahar batek aholkaturik, hamar liberako bat hel-arazia zuen herriko erretorari, meza bat erran zezan harrentzat.

276. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0206 Bainan gure Herri maitean zer gerthatu zen eta gure chokhoak haimbertze auhen eta oinhazeren erdian funtsez zer sofritu duen ikhertzeak iduri zauku balio lukeela.

277. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Haukiek orok badazkigu: oichtian aiphatu jende horien preso altchatzea, ontasun guziez gabeturik herritik kampo igortzea edo lephoaren moztea, Eliza eta gazteluen erretzea.

278. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Ez ditake erran gure Herria gogorki zafratua izan dela dembora ilhun eta nahasi hortan bertze asko eta askoren pare.

279. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Chedea zuten, ba, beren idera eta maneren Frantziako herri den ttipienetaradino hel araztea.

280. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Bainan batzu bertzen kontra ere egiteko sobera bazuten eta nahi bezain ontsa jokhatuz, horien indarra ez zitaken aski urrun hel, herrietan zituzten kidekoen berotzeko eta sustatzeko.

281. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Gure Herrian ere izan ziren zombeit aphez nahiago izan baitzuten bere eginbidea bethe, ez choilki Errelijionea ez arbuiatuz (hortaradino fidel gelditu ziren denak) bainan oraino, zer nahi gertha zadin, arimen ondotik ibiliz.

282. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Comité du Salut Public deithuari diote Monestier, Pinet eta Cavaignac-ek gure Herria Vendea iduria dela, dena Espagnoleri saldua, Aphezek erhotua eta usteldua.

283. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0207 Horietarik hirugarrena herriko ume eta Haramburuko seme bide zen, Henri IV-gerrenaren aitzindari nausi baten odoletikakoa.

284. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0499 Herriko artzain zuzenak berak ere, bestalde, lehiatu ziren Espainiatik, lehen-bai-lehen sartzerat, eta, bakhotcha bere chokhoan, sailari arra-lothu ziren: Amexaga 1795ean eta Saint-Jaime 1799an.

285. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0500 Batzarre oneko eta bihotz handiko gizona zen; gozo eta ezti, herrian orok errotik maithatua zuten.

286. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Ainbeste lan egin bearrko da erri ontan euskera batu, ondu, berritu ta goratzekotan!.

287. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0006 Gure erritar askok, diot berriz ere, ez dakitte gure izkuntza dala oroigarri pollitt eta agurgarria, lenengo gizonen seaskaraño bere jatorriz igotzen dana, eta erri ta izkuntzak nasi dittuen urteak, ez bere izaneran, ezta bere itxuraz ere aldatu ez dutena.

288. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0006 Lengo erri aundi baten oroigarri izanik, bere inguruan erri aundi ta erridiak purrukatzen ikusi dittuen eta ekaitzaldi gogorrenari beti aurrpegia eman dioten Sorkaldeko Piramide zentoi antzeko aiek bezalaxe dela gure izkuntza.

289. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Euskalerriaren zati ederr ontako zelai, mendi ta errekak, erri eta ibarrak ibillirik dauzkat oraingoan.

290. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Gure erri maitte ontako baztarr guziak ez dira, ba, berdiñak, baño bai beroietan bizi diren biztanle euskaldunak.

291. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Erri aundietan bezala erri txikietan, errian bezala baserrian, alde guzietan arkittu dut biotzik onena ta gogorik aundiena alegin guzia egiteko beren atarietan deitzen dun guziaren onez.

292. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Ni beintzat, guzientzat eskerr onez beterik, aittortu bearr (nere biotzak ala eskatzen dit eta), orenbeste erritan ez dutela eskerr txarr bat artu, biotz zimurrik ikusi, ezta aurrpegi illunik ere.

293. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Eta azkenean esaten dituen aldaketa guziak egiztutzeko ortxe geldittuko dira nik bildutako guziak erriz erri jarriak, eta Euskeran pixkeka agertuz joango dira.

294. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Maiz hauzoko mintzairari har behartzen zaiku; eta emeki-emeki erdarazko hizkuntzak hanbateko andana izigarrian sartzen zaizku, non herrikoen estaltzerat, itzaltzerat, ithotzerat eta suntsitzerat baitoazi, alegia deus-ez.

295. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Azkuek ihardesten dauku: ikus nola ari izan diren eta ari diren oraino gurea bezalako herriak....

296. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Diogu bakarrik: 1ampdeg;) Alemana, eskuara bezala, bertze mintzairek ausikitzen eta zikintzen ari dutela gero eta gehiago; eta etsai bereri berdintsu behar gitzaizkotela jazarri; 2ampdeg;) Askotan batere elgar-aditu gabe bi mintzairek bide berberak hartzen dituztela, hitz berri beharretan direlarik, heien egiteko: Alemanek nahi izan zakotenean izen bat eman beren sortherriari, Deutschland deitu zuten, hitzez-hitz Aleman-herria (Deutsch Aleman; land herri) guk gurea Eskual-Herria deitu dugun bezala, eta zonbat holako!.

297. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Zer ari dire herriko buruzagiak eta apezak?.

298. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Herri batetako sorgin gertakariak, haizea bezin laster, bertze herritan edatuak ziren.

299. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 30 bat urte lehentchago, bazituen erriak Uztaritzen zonbait brozela sorgin (berrogoi bat arima).

300. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 Zalu hale, herritan, sorginak zirelako fama zuten guziak salatuak izan ziren eta preso altchatuak.

301. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Diru soberakinik gelditzen bada, eginak izanen dira azkenik marbrezko plaka bedera, bi euskaldun idazle zahar aipatuen oroitzapenetan, bizi izan ziren herriko kontseiluak ezarriko daizkotenak egoitzako atearen gain aldean.

302. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0207 Gizon argituek ez dakote herriko mintzaiari nihoiz erakutsi orai bezenbat atxikimendu.

303. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Badu zortzi edo bederatzi urte Eskualduna saltzen dela igande guziez herri guzietan, bakarra sosa, laboraririk xumeenek eskura baitezakete eta irakur.

304. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0030 Herri bakotxean, bizpahiru gizon balire bakarrik gurekin zerbaiten ikastera berma litazkenak, beren hurbileko zonbait gero mihiez argitzekotan, daukagu ez ginukela alferretan hasia gure saila....

305. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Gauza bera bat bederaren errian nola zerraten galdezka ibili oi zen.

306. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Animen zeruratzeko bere garra, Iruña'ko goterrki edo diozesa guzira edatu zuen, bere itzaldiak euskeraz egiñez, bai Iruña'n, bai Nafarr mendietako errietan, baita Iruña'ko Gotzayaren mende ziran bertze erri euskaldun anitzetan ere.

307. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Errietara udan bertzerik ezin zitekean atera; bertze aroetan, irakaskizunak eta, egin bear zituelako.

308. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Bere joan-etorri oyetan, Arbizu, Altsasua, Uarte-Arakil, Egilorr, Beasoain, Urrotz, Etxaleku, Ororbia, Ibero, Gaintza, Errea, Ongotz, Nuin, Aristregi; Berastegi, Asteasu, Azkoitia eta batek daki bertze zenbat errietan ibiliko zen.

309. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Zergatik ote? Euskeraren maitetasunean erria etzelako berotu; eta ori erdisten ez delarik, naiz eta jakintsuenak euskeraren alde egon, euskera erkintzen, eritzen eta ondatzen.

310. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Bada gathu-bichar mota bat baino gehiago; hau da naski gure herrietan ezagutuena.

311. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Edaten du berehala, eta edan ondoan solhasian ari zirelarik, yakiten du aztaparretako mina bazela herri hartan.

312. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Badira ere zonbait herrietan manobra ttipiak edo laugarren eguneko manobrak.

313. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Onakoxe gauza asko esaten ziran ipuin aretan. Gaur be nire errijan ixango dira zarrak ipuin orreik jakingo dabezanak.

314. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Eta uste dot eurok eztirala ixango nire errijan asmau ta bertan bakarrik erabillijak, bai zera, ipuin ok batek-baki nundik norakuak diran; orregaitik beste erri askotan be ibilliko dira eurok eta iñok jakiten ba'dauz ta esan ba'dauskuz, pozik artuko geunkijoz.

315. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 ANTZEZLARIJAK.- Igandian zortzi uste det asiera emango zayola neguko antzerki-lanari, Maria eta Txibiribiri antzezki politekin, eta jai ori baliteke Apirka'n aurkitxen diran gure erriko anayen aldez ematia. Ia ba, antzezlari zar ta berriok, jo gogor.

316. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Lenengua ziatz ezin bete lei; bilbotarrak, edo arabarrak edo enkartauak, edo Bilbao'tik itxasora bitarteko errijetakuak, iñora ba'duaz, erderaz egin biar dabe, euzkeraz ezin dabelako; baña ori eztaitela ixan atxakija euzkeldunek euren artian be danak erderaz ekiteko.

317. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Bere burua, erriaren aurrean agertu nai izan balu, etzezakea nobeagorik asmatu.

318. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Erandio Goiko Erri asko dira ondiño Euzkadi'n atzerri-usain gitxigaz bixi diranak euren ekandu garbijekaz, baña emen ibai basterretakuak ondo otziturik dagoz.

319. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Egija da ekandu zikiñak ugaritu dirala, baña lenagoko zarrai be jarraitzen dautsie erri ontako ardanetxe batera batzen diran gixon zar aldratxo batek, igande ta jai arratzalde gustijetan agurtza-ostian euren musalditxuba egiten.

320. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 ZumarragaJuan dan aspalditik dijoa galtzen ta txartzen igandero egiten dan peri edo saldu-erosia gure erri onetan ta ez peria bakarrik baita ere euzkera dijoa gutxitzen ta txartzen.

321. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Zuk eta nik eta beste askok, dakigu Itxaso dagola Ezkio'ko erriari muga egiten diola alde batetik.

322. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Onek esan zion izen polita zala oso baña nun arrapatzen zan edo zer edo zer jakin nai zubala bere errian ere ezautzera emateko, eta ala erantzun zion esanez ori arrapatzen da itxason.

323. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Zure ipuia laster bukatuko det eta bien-bitartian egon lasai, euskerazko itzaldikiñ artutako buruko miñik ez dezu izango erri onetan.

324. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bildur gabe esaten degu bera dala gure errian Aberriaren eta abertzalien areriorik aundiena, ta ongi etorri zitzayola zueri laguntzeko aitzakia, abertzalien kaltez jarduteko, Aitortzen degu berari zor diogula degun zebelizaziyua; bera izan ez balitz oraindik debarrok lau oñian ibilliko giñan eta atzaparrekin jaten.

325. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Orrek maite duana da... gure aberriko ogi koxkorra, ¡orixen! (1) ¡Bai zera! Bere errian olivarrak, cortijoak, osaba canonigoa, lau edo bost pare mando, bodega bat, eta burdibete amaseiko utzita etorri zanak ez du gure oki-koskorrik bear. Ori etorri da gu zebelizatzera ta... guri parre eragitera. Kirikiño.

326. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0002 Erri onetan amarreko aldra bat batu da Euzkel-Laguntzarako, Onaindia'tar Ander buru dala.

327. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0002 Erri onetako Udalak bitxabalian egon diran tximistargi gustiak kendu ditu.

328. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0002 Tamal andia artu dogu, baña entzun dodanez beste gauza batzuk egiteko ustia daukala errien onerako. Tira ba.

329. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Erri (1) Txirringolatxu bijek eldu yataz. Asko da batebatek euroen susmorik ez artzia. Urrenguan ez alan bidaldu.- Kirikiño. Jorralla 22.

330. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Euzko-abendaren elez - Ea ONDO ETORRIJAK IXAN ZAITEZE Illa onen 20'an erdu dira Filipinas'ko Ilo-Ilo deritxon erritik Ea'ra, geure adizkide maite Elordi'tar Toma bere sendijaz eta Uribarri'tar Bitor.

331. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Euzko abendaren elez AjangizIgokunde (Asentzijo) Igaro dan 17'an goixeko seiretan erri onetako kanpayak bilin-bolaka ziraneko esan gendun beste urtietakuak baño gomutagarriaguak ixango dirala jayak.

332. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Uste dot esaten ebela: ¡O erri bedeinkatua, nor ixan leiteken emen jayo ta azija! ¡Gu Gernika'n piñetarren erdijan eta zuek Ajangiz'ko erri zuri argi garbijan!.

333. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 ¡Gernika'n laño dagonian be zuen errijan eguzki ederra egoten da! ¡Gure erritarrak kaletarrak ixan arren eztira asko aispertuten, zuek baserritarrak zarie baña zeuen buruen jabe zarie!.

334. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Aurrera ba beti bide eder orretatik, bota gura ba'doguz lenbailen errin dagozan belarrimotzak.

335. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 IXANGO DA BURRUNDADIA Bilbao'ko Josla-Bazkuna'ko emakumiak Sopelana'ra duaz etzi, larunbatian, erri polit artan eguna pozik igarotzeko asmoz.

336. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Euzko abendaren elez Zaratamo Gaur, 26, emengo elexan meza bat emon da Arana-Goiri'tar Sabin zanaren eta enparau abertzale ildakoen gotaldez, bertara eldurik erriko jeltzaliak.

337. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Biotz onekoa zan lez, lotsa ixan biar egun bitan erritik urtenge leku batera etzaten juaten.

338. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Durango TXAUNBURU BARRIJA.- Illa onen lenenguan, edo lengo igandian, egin eban gure txaunburu barrijak bere lenengo itzaldija erri onetan.

339. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Erri gustija urten yaken geltokira Udala buru zala bere ikurriñagaz.

340. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Udaletxian emon eutsen ondo-etorrija errijaren ixenian alkatiak; eta gero, erespatza ta abespatza, bijak alkarregaz ioan ziran Ezkurdi'ko kioskora, eta an abestu eben Boga boga ta Erromako Aratoste, asko txalotuak ixan zirala.

341. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Zorijonak, eta ekin olantxe aurrerantzian be errijaren goralbenerako.

342. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 OGIJAREN GORA-BERAK.- Aspaldijan ogija urri dabil erri onetan, eta larri dabiltzaz or topatu eziñik.

343. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Onen ganian emengo Udala'k azkenengo batzarrian erabagija artu eban jakiñen ganera ipintia Perea (gobernadoria) ekarri dayala Durangora garija, uruna edo ogija, errija larri-larri dagola-ta; jaramonik ezpadau eiten... ¡or konpon!! esanagaz etxera duazala kontzejal gustijak, dana bertan-bera itxita (1) Bizkai'rako dakarren garijaz egindako ogijak Santander'era bialtzen dabez Bilbao'ko ogi-ola jabiak, itxuraz gobernadorian baimenaz. Atzo orixe agertu eben emengo txinelak Basortu'ko geldokijan. ¡Joko ederra orixe! Arrayetan ba, ogijak uts egin ba`bai, geniño polita parau beiyakuk.- KIRIKIÑO.

344. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 AUTESKUNDETZAZ.- Neguak badagi berea, bai Getxo erriak be azkenengo auteskundaldian.

345. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 DebaBAZKIDE BERRIAK.- Zenbat eta auteskunde eta droga geyago erriyan, orduan da aurrerakada andiago abertzaletasunak.

346. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Oñate Gizonak, onezkero norbaitek esango zuan Oñate'n abertzale gustiak gripekin il ote diran, bada beñere idazki bat ere ezta etortzen erri onetatik.

347. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 EUZKO ELEZ - Getari Ekaiztia bai gogorra gañera ere; eguna zabaltzen duan lenengo orduetatik zer egin ez dakigula gertatzen gera, bat badabil kalian gora eta bera eta ez du arkitzen zer egiñik, bestia berriz juaten da bere etxera, etortzen da etxetik, eta baidabil nora juan asmatu eziñik; erri ontan oraintxu badago naikua istillu, zer esana ez da bukatzen, batek esaten ditu boltxebismua gora-berak eta besteak Banco Bilbao'n dagon diruen sartu ertenak eta abar, jakiña ba ala edo onela denporia igaro biar; negu onek onela jarraitzen badu, zerbait oldoztu biarko degu, besterik ezpada artuko ditugu larogei bat piperpote eta zortzi bat sorta berakatz zaldi baten gañian eta juango gera erdeltzalien gisa deadar egiñaz ajos de Corella, ia gorrotozko ekaizte beltz onei gogor egiñik zapaltzen ditugun gero gustiyok ondo bizitzeko.

348. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Etxano'n jayuak dira, ta bai euron aita be, gaur bixi balitz eun urte baño geyago eukiko ebazana, ta onen aita be erri artan jayua, ¿Ixan leite ba abixen au ezkelduna? (1).

349. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Batzar oyetako batian erabaki genduan egun bat igarotzea sendi bateko umiak bezela, erriko eta erbesteko abertzale maiteakin egiten giñuztelarik zenbait euzkel-pesta, izendatzen ziralarik itz neurtzalleak eta palankariak.

350. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Zaldibi'ko mondeju ederrak
Jaterako garayean,
Erri bereko abertzaleak
Jarriko dira goi-mallan,
Zeñetatikan gustiz ederki
Zabaltzen asiko diran...
¡Egi ederrak daude jarriak
Sabino Aranan dotriñan!

Pikuta.

351. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Bai ba, ez da arritzekoa, erri onetan diran bezelakoak izanik.

352. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Euzkotarrak batu geran orduko, asi dira erriko jauntxuak gu menperatu nayan; gu ondoratu nayan dituzten tresna gustiak arturik.

353. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Guk, asmo on-onak ditugu, egizko asmoak... gure erri maitea altxatzeko asmoak....

354. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 GAIZKIÑAK.- Bart gabean norbaitzuk sutu zituzten Leaburu erriko Otazu baserrin bi zugaz meta belar ondoz pillatutakoak.

355. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 BIDETXABAL BERRIA.- Laister ekingo diote lanean Tolosa-Ibarra'tik gora Leaburu errira egitia dijoazen bidetxabal edo camiño berriari.

356. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Egunekua
Zenbat euzkel-ixen erri bakotxian
Jaungoiko-Zalealdizkingija edertuta
Izparrak-eta EUZKEL-IXENAK

357. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Gomutauko dozue, irakurliok, azkengo Garilla lenenguan ipiñi genduala emen kontu bat, agerturik 1921'g urtego lenengo seillabetian zenbat euzkel-ixen ziran erri bakotxian.

358. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 1921'g urteko bigarren seillabetian zenbat euzkel-ixen diran erri bakotxian, guk emen argitaldu doguzanetatik.

359. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ara: Bigarren seillabete onetan argitaldu doguz 267 euzkel-ixen, onetaraxe erkiz ta erriz banatuta: BIZKAYA'N.- Bilbao'n 29; Ondarrua'n 16; Erandio'n,12; Meñaka'n,7 (onek saspirok eztira ixan 1921'g urtekuak bakarrik, urte orretara-arte argitaldu eztiran-arren); Durango'n, 6; Gernika'n, 6; Elantxobe'n, 6; Mañari'n, 5; Ondarreta (Getxo'n), 5; Lekeitio'n, 5; Iurreta'n, 4; Urduliz'en, 4; Algorta'n, 4; Ermu'n, 4; Usansolo'n, 3; Bermeo'n, 3; Busturi'n, 3; Ubide'n, 3; Gatika'n, 3; Murelaga'n, 3; Zornotza'n, 2; Basauri'n, 2; Portugalete'n, 2; Deusto'n, 2; Ortuella'n, 2; Luyu'n, 2; Iurre'n, 2; Zamudio'n, 2; Sestao'n, 2; Ubao'n, 2; Lumo (Gernika'n), 2; Laukiz'en, 2; Zaldivarr'en, 2; Arrieta'n, 2; Jemein'en, 1; Mendata'n, 1; Begoña'n, 1; Porua'n, 1; Berritu'n, 1; Bakio'n, 1; Dima'n, 1; Lexona'n, 1; Natxitu'n, 1; Gaminiz'en, 1; Otxandijo'n, 1; Muntibarr'en, 1; Muxika'n, 1; Galdakao'n, 1; Kortezubi'n, 1; Mungia'n, 1; Gautegiz'en, 1; Santurtze'n, 1; eta Etxano'n, 1. Gustira,182.

360. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Orain denbora asko ez dala, erri ontako agintariari, txerri bat gexotu eta sendalariagana juan baño lenago, akabatu, il egin zitzayon.

361. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Eta andik beste bi ordura, ardotegi batera sartzia gertatu zitzaidan eta errietan bezela ari ziranak.

362. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Piska bat beren aldera abiatu nitzan eta ala egiten zion batak besteari: Orra gizona, nola jarri leikien erriko jende guzia, gure eta bere gurarije ona zan lez eta ondo etorren lez, arrantzaliek ontzat artu eutsen eta bera gidari zala batu ebazan costa Cantabrica-ko notin gustiek. (jarraituko da). BIAR.

363. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ekiñ ganoraz Zer jazotzen da baiña, erri aunetan?.

364. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Aiñ beste ots eta diar, beñola, erria zala ta, azkatasuna, euzkeria....

365. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Iñor be etxat urreratu erri aunen alde ezer be eskatzen.

366. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Gure erriaren nai ta gurariak egiztu ete doguz?.

367. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Eta errien biztaldean be, alantxe jazo oi da.

368. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Gorriak ikusi dauz gure erri kutun onek aintziñako aldietan be.

369. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Jauntsuen eztabaidak eta asarreak ez bakerik, ez zuzentasunik ezeutsen erriari itzi.

370. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Erriak, barriz, abagun larri atan, ¿burua zelan maldatu? Jainkoari babezpean, anaidi sendo zintzo bat eratuta.

371. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ori da, geure ustez, biderik artesana Euskel-erriko ontasuna lortuteko, eta bide orretatik jarraitu bear geunke euskeldun guztiok, iminirik erri danetan orrelango ikastolak.

372. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ¿Ezingo dogu guk, imini orrelango ikastola bat, erri onetan? Bearrekoa da berau eta uste dogu imini leikela, euskelzale guztiok bat baten ezarri ezkero.

373. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 JAYAK Datorren ilaren 15'an Ama Birgiñiaren eguna da, erri onetako jairik andiena.

374. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Jaupa ostean, uste, dogu erriko ezpata-dantza aldra politak egingo dabela dantzan.

375. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Baita bere, izango, leiteke, gauza polita arratsaldean Udalak Iminiko baleu aurreskularian sariketea, erriko jayak euki dayen zeozer euskeldun usaña.

376. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 ARRASATE'TIK EUSKALTZALEAK DEUN IÑAKI`GATIK Erri dana jakitian Euskaltzaleak Arrasate ikertzera datozela, poz pozik jarri dira, ta batez ere gertau dituzten jai ederrakin.

377. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 Euskaltzaleak batzarra meza nagusi aurretik euko dute Udaletxian, gero urak errira ekartiaren (subasta) daulako, eta itzaldia egingo du Lizardi'tar Xabier Jaunak.

378. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ELGOIBAR EUSKO JAIA Elgoibar'ko Eusko Batzokia'k bere azkenengo batzarrian gomutau du datorren illan agostua'n iruan, Deun Laurentzi (San Lorenzo)-n eusko jai eder bat errietako abertzaliak aspaldi onetan gogo bizian arkitzen dirala bai egiteko, esnatu ba Azkoiti, Eibar, Soraluze, Bergara, eta Mendaro'ko abertzaliak, eta gertatu Deun Laurentzi'ra etorteko ezpatadantzari eta abar....

379. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 AZKOITI Atsegingarria oso juan dan igandea Azkoiti'ko errian.

380. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ZURIKETAK Gogor ari da ostea baztarrak garbitzen, alberga ederreko ormak ere premiyan arkitzen dira ta tramankuluak erriyak euki ta ¿zertan gaude? ERLO MENDI.

381. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ERIJETATIK EUZKO TXINPARTAK ALPERRIKO USTE TA ITXAROPENAK Gaur daukagun Erkalde edo errepublika'ko Gobernu onek agintza (promesa) aundiak egin zituan aurreneko aldi aietan, euzko-arazuetzat; eta askoren ustez onbide eta laguntza aundiak izatekuak giñan euzkotarrak.

382. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Aran-eta gero eztaukoe aurpegirik errikoen asarria jasan egiteko.

383. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Askori trenak ordaindu biar yakez, betiko euren errijetana bialdu daiguzan.

384. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Goze ei da errija, zuzentasun goze, eta Lerroux'en bitartez goze ori kenduko ei dau.

385. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 A B C izparringijak diñoanez len aukeratu ebana, orain bere errijak ontzat artu dabela dager.

386. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 El Sol-ek larri autarkija emon dabela errijak ezkertarren aldez diño.

387. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 El Socialista-k bere erkalaren aldez itz labanak dakarz eta eurak aldun batzarrean lanik asko egingo ei dabe errijaren onerako.

388. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Uri nagusijetan ezkertarrak nausi urten diran arren, ezkara atzeratuko, orrela ikusten dogu ba, Euzkadiren ona nai badogu, errijetatik asi biar garala.

389. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Bananduko ordukoxe galdutak dira barriz errijak, bat egiten diran orduban ostera, iñork eztauz oinpetuko.

390. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Euzkuak sutik dagoz, euren barruko indarrak laster erakutsiko dauela errijaren naya-eta.

391. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Errijak eztira egun batean gaiskatuten.

392. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Aldunak ondo dira, baña orrein ganetik dago errijetan erne dan urdurija, artegatasuna. Lauaxeta.

393. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Lenengo aziera eman zion erri ontako Lamariano'tar Eloi abertzale jaunak.

394. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 ERRIJETATIK ARRASATE DEUN TOMA ETA GABON JAYAK

395. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Sari oneik irabazi naian asko dabiltz erri ontan, da ez da arritzekoa izango, aurten gure errira etortzia sari eder oiek.

396. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Azi-ereitzalle onak zuzenduko dauzana; euren zeregiña ixilik eta bare-bare beteko dabezan Mendigoxale-aldrak eratuko dabezana; irakatsi aundijetako irakurgaiz beteriko idaztijak argitaldutekua ta eurak artuta erririk-erri saltzen ibillijagaz, Euzkadi ta Euzkereatzazko edazliak Euzkadi'ratuko dauzana.

397. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Bitartian ondo etorrija emon dayogun gaur jayo yakun urte barri oneri, errijetako neskato-mutikotxubak be alantxerik emon oi dautse-ta.

398. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Urte-barri-kari,
Daukonak eztaukonari;
Nik eztaukot-eta,
niri Emoten eztaustana,
¡Txarri-belarri!

Abestuko dabe, ba, gaur errijetako umerik geyenak, eta elduten diran etxerik geyenetan saritzat zeozer ixango dabe.

399. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Tolosa'ko Orkaiztegi'tar Patiki artxipreste zanak esan oi-zuan: Euzkera'k arra bete galtzen duan erriyan, kana bete galtzen du erlegioak.

400. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Errijak aldakuntza andija euki dabe.

401. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Baña errijaren aldez bakarrik egin ete dogu? Geure barrubak osotuten ez ete dogu jokatu? Geruago ta obiak ezkara? Apalaguak? Zintzuaguak? Urte onetan ekin biar dogu, urkoaganako maitasun geyago euki, txiruai lagunduteko olde zintzuagua.

402. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Baña persitarrak Deki'ren menpean oraindik artega egozalako, erria asaldatu ta matxiñadea sortuko ete-zan bildurrez, Aton eta Senen'i bizia kentzen etzan azartu.

403. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 ERRIJETATIK - GERNIKA

404. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Beraz, ba, Bizkai'ko erri osuaren abotsa entzunik, B.-B.-B.'onek erabagitten dau: 1) Berriztauten dau erri onen ixenean, Bizkai'ko Batzarr Nagusijak egin eben autarrkijan Loyola'tarr Iñaki deuna Euzko-Laterri onen Zaindari auturik.

405. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 2) Ondo etorrijak bediz geure erri onetara Catalunya eta Galiza'ko bidaldubak, geurekin anattasunez eta gogoz ospatu gura dabelako jai au, eta aberri bakotxaren eskubidiak eta azkatasuna lorrtuteko gurari berezijaz datoselako.

406. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Zoro-errija ezta, ba, geure errijau....

407. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Olerrkarijak langorik eztago izkuntzak goraldu ta errijak zuzperrtuteko.

408. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Euzkera, euzko-abendaren elea da, ordea, eta ele edo izkuntza, Bluntschi jakintsuak adiyerazten digun bezela: erriyaren sortugauzarik omengarriyena, izakeraren azalpenik ziurrena ta bere jakintza edo cultura erabiltze eutsikorrena-da.

409. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Edo gure Lopez-Mendizabal'darr Ixaka'k esaten digun bezela: Erri baten izkuntza bere gogai-eraingiya, bere gogoaren gizakunde-gogokorrtasuna, encarnación de espíritu esaten dana-da.

410. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 El Gallo ala Urgoiti? Aberrtzale askori entzuten dautsegu aspaldijon, erri onetako Urgoiti auzuneari, erderazko ixena jartzen.

411. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Egunokaz erriko aberrtzalien arrtian ikusten dogunez garra bixija dago Somorrostro'ra juateko.

412. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Alde batetik poz-pozik gagoz ba onelan kanpotik etorri diran langilliak euren errijetarantz abijauko dira.

413. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Ainbeste alogera ostu dautsez erriko biarrgin zintzuai.

414. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 ¡Geldi! atzera zuben errira, geu gara naiko erriko lanak egitteko-eta.

415. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Baña arrittu euzkeldunak! Erderazko eleizkixunak! Lemonitz'ko baserrijan nok ikusi dau olakorik! Eztaukogu lotsaren erbatzik arpegijan! Benetako kistarrak, eta onegaz erri gustija diñogu, juan barik geldittu da.

416. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Zelan ziñistu atseden-gozoz
usotxuak lez kabijan
egon leikanik ainbeste erri
Gorbei-osteko zelayan.

417. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Itsututa dagozan erriak, erririk gaisoenak.

418. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 ¡Aberrija azkatu biarr ei-dabe! Burlez ete-dabiltz? Izkuntza-bako errija gura ete-dabe?¡Kontuxu! Erri askotatik arpide bat etxaku etorri.

419. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¿Baña erriko juzgauan irabazitako auzia, audientzian galdu ta supremoan berriz irabaztea gertatu ez da ba? Ta au tarteko guziak zintzoak diralarik.

420. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Iru urtetik bein erri guztietan izan oi dan Mixio-eguna, igaro zan igandean izan genuan gure Elizan.

421. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Askok eskatu didate, ez argitaratzeko, baizik bialtzeko, errietako batzoki ta abarretan egin oi diran euskal-antzerkizunetan antzestu nairik.

422. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gaurko egunian Relijiyuak ta Aberriak danori eskatzen digu laguntza, gizoneskuai ta emakumiai; ikusten ditugu albo errietan zein gogotsu ari diran lanian, eta gu Itziarko emakumiak ez degu atzera gelditu biar; bildu gaitezen danok batera ta beste erriai jarraituaz, antolatu dezagun guk ere gure Emakume Abertzale Batza, orrela bata bestiaren leyan, lana obetuago egiteko.

423. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orain urte batzuk, erri txiki batean izateko, etzan emen ainbeste idazlari, amarretaraño bagiñan... ta guziak ez esatearren, geienak ixildu ziran, baña zer guziok?: bai, bakarrik gelditu nitzan.

424. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Azaldu dezayogun Zaldibar, bizkaitar erri jatorrari, berak sortu, duan seme argiya.

425. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Erri ortaraxe ikastarotara Salaberria'tar Eli.

426. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gure erriko abertzale jaia egin genuela ta orrekin ez degu naikoa degula ta gañerontzekoari or konpon esan bear.

427. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¿Kastaz? Auskalo nungoak: Amaika alderditakoak mantentzen dizkik, erri xar onen errapeak eta.

428. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Betrako Euzko Gaztediak antolatuta datorren igandean 25'an, Euzko-jai eder batzuek egingo dira erri onetan.

429. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ondoren, erriko enparantza zabalean Alegiko ezpatadantzariak beren sayuak egingo dituzte.

430. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Tolosako Leunda jaunak, Amasako Tolosa, Donostiko Leizaola eta Andoaingo Gaintzarain'tar andereñoak argi, garbi ta maitekor itzegingo dute erriko zelayean.

431. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ernani bezela, abertzaletasunak indar gutxi daukan errira etorri bear dezu, abertzalea, bear bearrekua dalako, JEL azia zabaltzea gero igali ugaria jaso nai badegu.

432. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Euskal Orria irakurtzean askotan galdetu oi diot nere buruari: ¿Bizkaia'n ala Gipuzkoa'n ote gaude? Asi Saski Naski Pospoliñeko iragarkiak jartzen dituana ta ango jaien berri daman izperkariaren idazkiztatik errietako izperkarietarañoko guzik, umetxu, gastetxu, Mirentxu ta abar ari zaizkigu beti ta ez dira gogoratzen Gipuzkoa'n aurtxo, gaztexo, Mirentxo, Josetxo, Maritxo ta Katalintxo esan izan dala ta esan bear dala ta ez Bizkaia'n bezela, umetxu, gastetxu, Mirentxu ta abar.

433. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ainbeste abertzalei botatako multa guziak onela kobratzen diran jakitea on izango litzaiguke, bai, ta arren bialdu zaiguzute, nork bere erriko multen berri, ementxe azaldu ditzagun.

434. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Larrauldarra jaiotzez izan arren, erri ontan ezaguna da, gaztetxua zala urte batzuek emen igaro zitualako San Migel baselizatxo ballaran.

435. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 - Urka Mendi kilkerra bere zuloan sartu zanetik ezer gutxi irakurtzen degu erri onetzat.

436. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Auek dira erria zaitzeko Eusko Etxeak jarri dituan, jaun zintzoak.

437. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta nik esaten det orain: ¿Guk orain arte bezela utziko altzaituztegu? Etzait ondo iruditzen beintzat orain arrte bezela erriyaren mende, nagusiyaren mende ta azkenik eiztariyen mende egon biarra.

438. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta erri askotako abertzalien naia betetzearren datorren udaberrirako utzi da.

439. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta ori erriak ala nai zuelako, au da, autarki irabazi zutelako izango zala, baña agintzen dutenak gaizki egiten badute, bigar edo etzi, erriak beste batzuek autu leizkela.

440. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Au etzala Araudiaren errua, erriarena baizik esan nionean, arrazoi eman zidan.

441. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 2. - Antzeztaldeak oi duan erri ta tokian antzeztu bearko du esandako antzerkia.

442. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 3. - Ilbeltzaren 20'a bitartean deitu bezate antzezlariak Euskaltzaleak elkarteko Idazkaritza'ra, ta onek adieraziko die bakoitzari epaikariak noiz juan ditezken beren errira.

443. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Arrotzak ez eze, erri txikietan bizi etzeraten euskaldunok ere ez dezute nik orain azaldu nai nizuteken zertxobait ezagutzen.

444. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Erriak baditu ordea beste dantzertu azalpiderik asko, ta txit jakingarriak gañera, eusko erritxo ta basetxeko izakeraren agerkai bizi baitira.

445. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Urte batzuek badira gure efiitik ufiuti dabiltzala; dienak gogoratzen gera, ta geiago oraindik emen, erri zarrian bizi geranak, nolaz tellatu ta baikoi azpietan zenbat ta zenbat kabi jartzen zuten udara aurrena sortzian.

446. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Enara, erriyan, da mota alaya, goizetik arratsera bere ega ederrian, dabillera elbita xomorro atzetik bira ta bira gora ta bera kalietan ta goizian goizetik bere kabi ertzetik banatzen danian bere abesti xamur ta eztiyak.

447. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Emen, arkitu zanian leku dienetan eziya jartzen ziotela udara gure artian igarotzeko juan zan leku berri billa, ta alde egin du erri zarretara nolaz diran Ernani, Oyarzun, Ondarrabi ta onelako erri zarretara.

448. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Naiz ekaitz ta denbora txarrak artu birietan, ayek illaren amabosteako gure errietan dira.

449. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Udara azkenian, egun batian, biltzen dira dienak erri ta ingurukuak, pillatzen dira, igotzen dira aidietara ta jarririk bat guztien aurretik, an juaten dira beste elur epeletara.

450. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Esaten detana urtero gertatzen da, ta erri batzubetan, urtetik urtera geyago ta au errex da ezagutzen, ba txori gaxuak azkar ezagutzen dute zein aldetan utzitzen doten pakian, gaitzik egin gabe, ta alaz ere beren kabi maitiadi, abek izan bear bai dute txikiyen seaskatxoak.

451. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Errien artean ta lateerrien artean ez da pakerik izango, abertzaletasun berekoiak irauten duan arte, pakerik ez da izango, aundiak txikia eskubide gabetandik indar maltzur bidez zapaltzen duan arte.

452. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ia bada, erri bakoitzeko Aberri eguna ospatze onek, piztutzen gaituan.

453. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Aspaldian tristura aundi batekin ikusten nuben erri ontako batzoki barrunpean gauza negargarriaren egoera.

454. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Izanikan batzokia erri onetan sekulan baño geiago abertzale guztiaren bearrean arkitzen dana, emengo bazkideei etzaiete gogoratzen zer edo nola egin bear dan batzokia altxatzeko, beste oldozmen edo pentsamenturik ez dute, batzokian sartu, jokuan jarri eta zurrut egin.

455. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ez litzake arkitu bear erri bat bakarra gure Euskal errian, on aundi onen agerketarik gabe.

456. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ezbaita izan bear gizonak gizonarentzat otsua eta gauba illuna baizik eta arkume otxana eta argi egi erakuslea zabalduitzazute zuben beso maitekorrak erri guztiyetara eta erakutsi gure gazhasi, beren buruaren gogo zatarraren morroi izateko, bañon gauz goragarrietarako eman diyola Jainkoak gizonaren izaera.

457. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Illunpetan dabiltzan erri askorentzat da eguzki argi zoragarriya, eziñ leizke igaro izkutun bere ikas bide ots aundiyak.

458. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Kemena, ausardiya, trebetasuna eta garaipena dira jasotzen dituzten emaitzak, gezurra eta urdakeriyaren aurka Avasc elkartea sortzen dan erriyan nagusituko dira luzaro gabe sinismena uste osoa eta egiazko maitasuna.

459. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ia ba alegiña egite ote dan zabaltzeko eta ezagutuazteko elkarte goragarri au artu dezaten erri askok bere ikasbide onaren bitartez, Jainko zale itxura puskatxo bat geyago, denbora geyagon ibilli gabe amiltzen aldapa bera, ez jakiñ laño illunpean, gorrotoaren su ganetan eta oitura lotsagarriyetan.

460. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Alaz ere, 21 erritan itz egin degu.

461. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Erri askotako nekazariak dute albaiteruegatik zer esana.

462. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Beste erri batzuetakoak ere ari dira nola antolatu ditzateken ikusten.

463. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 - Erriak aututako Ziñegotzitza, sortzen ari diran Legedietan oso aintzakotzat artua izan da.

464. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Oar, España'ko Erkala 1931 garreneko Udalak sortu erazi zutela; Ziñegotziak aututzen dituztela, Araudi nagusiaren ausleak epaitzeko Auzitegi nagusia osatzen duten Batzarkideak; 1934'garrenean gure Erriaren berjabetasuna, Euzkadiko Ziñegotziak aldeztu zutela, eta beroiek izan dirala Euzkadi'ko lenengo Jaurlari-Lendakaritza aututzera deituak izan diranak.

465. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Zortzi egun oietan ezezik beste zortzi geiagoan, erriko edonork sartu al izango ditu zuzen-eske edo oarrak.

466. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Epailletza osatuko dutenak: Erti-Zuriak, bere saillak diran Galleta eta Zuku-oreaz; Idazkertiak, bere saillak diran Irarkola ta Lantegiak eta Izparringi Irarkola ta Lantegiak; Gurdi-gintza: Erriarendako Ikuskizunak; Iringintza eta Errotak; Kimia-gintzak, bere sallak diran Kimikiñ Usaitegi eta Sendakintza Laguntzalleak; Okintzak; Bizartegiak, gizasemeendakoak eta emakumezkoendakoak bereizturik; Atezaiak; Irarriak (periodistak); Landari dagozkionak; eta Robla, Vascongados, Santander-Bilbao, Bilbao-Portugalete, Triano, Burnibideak, Epailletza onen barrunean Bilbao-Lezama, Luchana-Munguía eta Funicular de Artxanda diralarik.

467. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Erri dana, gizon eta emakume, Jaunartzen izen zan goizean goiz; zortziretako mezetan, abesti ta abar, eleikizun polita egin zan umetxoen lenengo jaunartzea zan-eta; gure ikastolako mutiko txiki batzuek ere ikusi nituan Erriyo leio ta sapailloak apainduta egon ziron kolgaduraz.

468. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Erria apaindu zan eta gudariak ere arrantxo obea izan zuten.

469. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Arratsaldean uri guztia, auzo errietara atera zan, naiz gu erritik kanpora atera ez.

470. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Bera ain neskatxa ona izanik ill berriak naigabe aundia eman du errian, ta batez ere, Mariaren alabaren artean bera bai zan bizitzan illeroko Mariaren alaba zintzo zintzoa.

471. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 -Elizakoak artuta ludi oneri agur egin dio Arizmendi tar Jose gizonak, errian oso ezaguna zan Joxe-errementxa.

472. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Gure errirako jaun argi onek aukeratu dira.

473. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Zer ote-ziren, zer ez ote ziren, azkenez ezagutu zuten mirakulu hura : urte hartan, estul-eri aundia baitzen Basondo errian, eta San Blas-ek igortzen zituen paztilla haik, estularen sendatzeko.

474. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Euzkadi'tikan etorri dira
lagun askotxo onera
eriotzari iges egiñez
estalpe bat bilatzera.
Negargarria bada guretzat
euskaldunen ibillera
andik irten da eskale antzo
erri batetik bestera
ibilli bear atzerrietan
ezin joanik etxera.

475. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orain aurtxoak bildur orrekin
andik irten bear dute
babes lekua billatutzera
nunbait ematen badute.
Ikusten danez erri askotan
eskeñi omen diote
euzkaldunatzat errukiturik
lagundu bear diote
ta gure aurrak bizi lekua
oraingozizango dute.

476. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Oraingo izugarrikeri abek, lenago Durango'n, gero Gernika'n ta gero beste erri askotan egindakoak baño, askoz ere aundiagoak dira.

477. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Badakizute guziak edo geienak, Bilbo txurien mende erortzeko arrizkuan zegoalarik, agintariak aginduta, an bizi ziran emakume, agure eta neska mutillak, erritik irtetzen asi zirala Santander aldera.

478. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Au irakurtzen dezutenok, oartuko zerate noski zer dan orrelako ibileira bat eta nolako atsekabea eramango zuten euren barrenetan gizajo aiek, euren erriti igezi zijoaztela.

479. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Ez dakit nik oiek diotena egia dan, bañan nik ongi dakidana da, oiek jasotzen dituzten ume guziak edo geienak, eurak atzerritik ekarri dituzten guda treznak bitarte dituztela, erri gentzatsu (paketsu) batzuetan egindako erailketa izugarri batzuen ondorenak dirala.

480. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Gertaera abek, lenengo egunekoak dira ta erriak ori jakin zualarik, urrengoan egunez bildurtzen ziralako, ozte (jende), geiena gabez abiatu zan, ordu ortan arraxkurik izango etzulakoan, bañan gure etsaientzako, ez dago ezertarako eragozpenik, batez ere, euren asmo zital ta biurriak bete nai dituztenean.

481. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orrela jardun dira egun batzuetan eriotza zabaltzen, egunez eta gabez, eten gabe. Iñork ez daki zenbat illak ian diran egun abetan Bikai'ko bide bazterretan, bakar bakarrik, gure Jinkoak jakingo du, España'ko gudalburu (General) batzuek, Doiztar ta Italiarrak lagun dituztela, gure Aberrian egin dituzten emakume ta aurren erailketak (asesinatoak) zenbaterañokoak izan diran ta Ludi (mundu) ontako gizonak eta erriak, oiek epaitzeko indarrik edo gogorik ezpadute ere.

482. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Emendik Arrasate, Gipuzkoa'ko erri aundira eramana izan zan.

483. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Au zorigaitzaren aundia milla bider esanda ere ! Baña... jaunak : gure erri zarrak, jakintsu guzien buruauste ta kezka dan euzko abenda edo arrazak, au merezi ote zuan ?

484. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Benaz eta geiena mintzen gaituena, euskaldunak euskaldunan aurka armetan ikustea da; len txiki ta urria zan erri bat era ortan odolustea, ta Euskalerria betiko katepe ta zorigaitz'pean yartzera etorri direnakin batera eusko gaztedia geiago ez zutitzeko erortzea.

485. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 - Erri gaxoan jaio nintzan ni, zeure ill orduan eltzeko ; Zergatik ama, zeure semiak ez dira itxartzen ondiño?

486. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Gipuzkoako semerik leialenak (gero, arabera Bizkai-koek) etzituzten, beraz, armak eskuetaratu, batzuen ametsa gatik, eskual-maitatzaileen buruzagien ametsa gatik, ez; erria (populua) militar-fachisten mehatchu ta tzarkeriak ikusi-ta, berez, bere baitaz altchatu ta armetaratu zen; eta eskual-maitatzaileen buruzagiek, erriak bere gogoa sutsu ta garrazki agertu ta gero parte artu zuten; erriaren asarre bizia zuzendu, arteztu ta burubidezkotu bertzerik etzuten egin buruzagiek.

487. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Eskualdunen altchatze hori etzen, beraz, buruzagien ametsek eragina ; erriaren, populuaren, barnetiko igitze ta mugitzapen geldi-arazi ezin bat baizik.

488. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Gure egitekorik nagusiena, Espainiako Laterri osoan giristinotasuna, bakea ta langiletasuna edatzea ta indartzea dugu. Beraz birtute hoik dituzten jendeak eta Erriak (eskualdunak eta Eskual-herria bereziki), begozi lasai, begozi trankil, gure baitan ezpaitute aurkituko laguntasun eta anaitasunik beroena baizik.

489. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Euz. Errderia be, badakije izkuntza ori egiten dan errijetan, alan da guzti be, asi erriko ikastegian ta gora beti errderia ta erderazko idaztijak erakusten deutses.

490. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Errijetako ikastegijetan estozu gura, ni sartuterik: erriko batzarr ta elexako zeregiñetan be es iñundik al dozule.

491. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Burruka ta murruka itzak esaten dira, beijak, bigeda edo bientzak, idi, txal ta idizkoak, alkarregaz auzkeka, errijetan edo buruka ekitiari.

492. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Batzokijak dira baratz onak euretan eraiteko azi aberrtzalia; ba ez dira irasiten barre egiteko ta jokon egiteko bakarrik, ez: irasitendira basterra guztijetatik zabalduteko geure ikurritz deuna, geure ?Jaun-Goikua eta Lagi-Zarra! Irasitendira erri bakotzan, erri bakotzako jeltzalek alkarrtugaitezen eta danok egongaitezen alkatrtuta guda gogorr egiteko geure Aberriko arerijo guztijori.

493. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Euretan egonbiardau, auteskunde-egunetan, erri bakotzak auteskundetarako egitendaben lan guztijen arrtezkola.

494. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Erlijioa sabaltzeko Durangon amabost monja il ? eta Gernika'ko eliz aundia ta erri osoa sutan jarri ?

495. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Erlijioa sabaltzeko masakratu, bai masakratu ! apaizak eta erriko katoliko on-onenak.

496. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Al dezuten guziok Zumalakarregi'tar Tomas izena zuan jaun agurgarriaren errira.

497. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Urtero bezala aurten ere illabete onen 10'garrenean Zigako errik egin ditu jai eder ederrak bere zaindari Done Lorentzoren omenez.

498. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Meza ondorean Gotzai Yaunek Ama Birjiñaren iduri berria erri ontako alaba ospetsu eta aberats Mendiburu'tar Ageda Irigoyenenak atsegiñez eman du bere Eliz maiteari.

499. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Irugarren gunian artu ziran goizan luzez eta guantizko erriko gazteak eta zarrak.

500. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Yendeketa aundia bildu da aurtengo jaietan erri ontara.

501. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ama Miren egunian goizian goiz jaupara eldu zan erri guztixa.

502. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Gure uri ontan beintzat, txolartetxo au arrapatu dutenean, aprobetxatu nai dute, geiago malla oietara erriak jasoko ez ditula, ondo dakitelako.

503. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Eta begiratu zagun nortzuk diran gure erriko gauzak darabilzkitenak, ta bertako bat billatzeko lupa baten bearrean arkituko gera.

504. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Norbaitzuen sakelak ondo beteko dira, baña... erriarenak....

505. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Gil Robles'ek Madrid'eko aldun batzarrean ez ezik Españi guzian erriz-erri jardun zan errelijioaren alde ta gorrien zentzugabekerien aurka garbi jokaturik.

506. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Gure Diputazio ta Udaletan ordezkari izunak dauden bitartean ta ez erriak aukeratutako gizonak, ez dezakegu geiago egin, ez geiago esan.

507. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Aita Saindua mintzatu zaiote Frantziaz, eta erran diote zer bihotzminak pairatzen dituen, gure herri dohakabean egitea diren lege tzarren gatik.

508. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Sua joan da auzoko herriraino, eta han ere erre ditu hogoi-ta-bi etche.

509. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Frantzian zituen ontasun handiak, bainan bakharrik hitzeman-arazi ondoan pagatuko zituela aphezpikuak eta herrietako aphezak.

510. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Beraz behar ditugu aphezpikuak eta herrietako aphez hoik pagatu, edo bertzenaz gibelerat eman Elizari bere lehenagoko ontasun hek.

511. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Zenbat aldiz ez dautzuegu erran badugula, Frantzian, kargudun eta emplegatu sobera, eta hortik behar litekela hasi gure budjet izigarriaren ttipitzen! Hori egin ahal diteke, nehori zuzen kontra jazarri gabe, eta herriarentzat kalterik gabe.

512. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Fraideak arras nausituak direla herrietako elizetan, hainbertzetaraino non hango bereko aphezak arras esku pean baitauzkate, eliza hetan predikatuz eta kofesatuz nahi duten guzian.

513. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Basa herri zenbeitetan ere, holahola egiten omen da.

514. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Jaun ministroa errenkura da, badirela, komentuko inguruan, herriak zorren azpian direnak, behar baino eliza ederragokoak egin dituztelakotz, komentutik ukhan dirua sobera berenetik berratuz.

515. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bi ihiztari ari ziren, orai ja bulta bat, zoin gehiagoka espantuka, auzoko herri batean.

516. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Etchetan ala herrietan buruzagi, larderia behar luketenek, ez dute batere.

517. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Donibane Garaziko hirian, ba eta kantonamenduko herri anhitzetan ikhustekoak dire, zenbeit egun hautan, errient batzu, etchez etche dabiltzala, paper nahasi batzu sinarazi nahiz; othoizka, mehatchuka; zer nahi gezur derasatela.

518. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Hala bada eta ez bada norbeitek erran dauku iragan astezkenean Beskoitze izena duelako herrian, behi bat ikhusi dutela plazaren erdian zoratua, iguzkia ilhuntzearekin; so eskuin, so ezker goiti: zer othe zuen iguzkiak?.

519. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bizkitartean, nola berrogoi miliun hoik herri guzien artean zathituak baitire, sinhets diteke oraino helduden urtheko budjeta aurthengoaren hein berean egoitea.

520. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Hortakotz, edo zoin herritan bere buruari zu erraiteko zuzena duketen lehenetarik dela daukat herriko errienta, karguaren bethe gizon delarik, edo hurbil.

521. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Hots, den gutienik ez goazi jaun errientari herrian herri guziaren ganik doakon ohorearen kontra.

522. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Han da, han, gain hartan, bertze askorentzat bezala, eta bertzentzat baino gehiago errientzat, gaizkirako pozoinaren ithurria.

523. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Dagun ourthian da herri hountan zumatzeko komun lur baten afermatzia.

524. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bai, bada orai danik errailia herrian berian zer nahi phakaturik ere eztiala utziren.

525. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Arrazou du seigurki? hobeki maithaturik izanen da herrian, hola hobeki bere buria ezagut-eraziz.

526. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Akizeko tribunalak auzi bat jujatu du; burdin-bidez zoalarik Habas deithu herrian minharturik hil baitzen Labatut herriko jaun mera, hor Landesetan, Puyoo-Pehaut izena zuen jaun bat, haren familiak damu-domai bezala galdatzen ziozkan burdin bideko kompainiari zortzi ehun mila libera.

527. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Huna zer den gerthatu egun hautan Corse deithu leihorreko herri batean.

528. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Herriko laborari gaizoek milika dezatela erhi pututsa.

529. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Hirurgarren egunean solas egin dute, zer behar zuten egin, adinaren gatik azoziamendu hortarik atheratzen direnek eta erran dute hauek behar zutela ahal bezen bat orotan secretariats sociaux deitzen dituzten bilkhurak formatu bertzen laguntzeko, erranez kazetetan eta bertzela, bakhotchari, zer bere herrian edo herriz kampo egin behar den, orok herri guzietan laguntza bat khausi dezaten eta ere beharren arabera argi herritik kampo ere.

530. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Harriak ere funditu du herri frango Frantzia barnean, eta gure ganik aski hurbil diren eskualde batzuetan.

531. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Harriak usu Lakharrin, bai eta ebeste zoiñ herrietakoak beno gogor-ago.

532. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Landesetako Souprosse herrian zerga biltzen zabilan egun hautarik batez jaun gazte bat.

533. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Jakiten dugu Atharratzen ez datekiala herriko bozketan aharra biderik.

534. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Depututuak berritu behar ditugu, andanarik handiena aspaldian egin beharra zitakeen; berritu behar ditugu herrietako kargudunlantak, gero zenaturrak, kontseilu jeneralekoak, eta Arrondisamendukoak.

535. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Guk lehenik herrietako kargulantak nahi hautatu.

536. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Aspaldion hemen ikusi ez zena (orai bizi direnetarik nehork naski) herriko hirur seme aldarean.

537. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Hola erakusterat eman du jaun horrek zombat atchikia den gazteriari eta herriari.

538. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Lan pollit horiek guziak eginik, deputatu zenaturrak berriz ere barraiatu dira nor beren herrietarat hazila arte.

539. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bizkitartean, aitortu behar dut gure lehenagoko errientak utzi dauzkigutela, orai arte bederen, herri gehienetan.

540. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Barruti, soro, baratze ugariz inguraturik egongo da; alde batetik Paine erriak eta bestetik Andes mendi bikañen tontor txuriak inguratuko dute.

541. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Lenbiziko arri ipintzerako kristau talde aundia bildu zen: Buin, Hospital, Linderos, Aculeo, Huelcan eta beste inguruetako erriak ustu ziren; Santiago uritik berriz sugurdi berezi bat bete-betea joan zen.

542. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Canada'ko Montreal izena duen erria izango da noski liburu gaiztoai gogorrena egiten diena.

543. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Erriko agintariak liburu oyek enparantza edo plaza ederrenean erretzeko asmoak zituzten.

544. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Erritik kanpoan bada ere, sutara joan bearrko dute liburu oyek.

545. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Zergatik ezin dira erakutsi, diote saltzalle oyek, Irlanda'n, Europa'ko beste erritan erakusten diran pelikulak?.

546. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Irlandarrak ordea erantzuten dute beste errien antzekoak ez dutela izan nai; onegatik egin dutela orrenbeste odol eraman dien matxinada (revolución) luzea.

547. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 I.- Gure erriko abesti zampacirc;r eta gozoak,
Aurreko euskaldunen biotz mamikoak,
Naiko lituzke bildu gure Prailetxoak;
Ortako nasiz dabil mendi ta txokoak
.

548. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Beste errietako jainkorde uztelkorrak ondatu dituzte, ez bai ziran ordea jainkoak, gizonak egindako itxuratzarrak baizik.

549. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Israelgo Jainkoarenganako itzala inguruetako errietaraño zijoan.

550. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Euskalerriko zelai belartsuetan, beiak, makinak lurra iraultzen ari diran landetan; artaldeak bildots zuriz alaitzen diran lekuetan ixiltasuna; nagusi dan baso bakarretan; erri eder aundietan aur politak, aur kristauak, aur garbiak, aingeruak ikusten ditut.

551. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Beste errietan gorapen aundiarekin igaro badute egun aundi ori, uri onetan ere etzan gutxiago agertu berari daukagun maitetasun bizia.

552. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Gure erriko bazter guztiak Estatuto paperez beterik arkitzen da.

553. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Mordo ederra joan ziran emendik ere Bergara errira beren jai ospatsua igarotzera.

554. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¿Ez dute esaten askok, ori erozten dutela, iñork baño geiagoko, eta iñork bañon obeto errietako berriak ekartzen dituelako?.

555. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Erri guziak jai egin zuan Jesus-en Biotza'ren egun zoragarrian.

556. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Erriko etxe geienetan leioak zapi zuriz apainduak ikusi ziran.

557. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Atarian batasun berak aginduko balu... ¡Ai errien eta sendien zoriontasun paketsuba! Bañan....

558. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Eldu zaie beren eguna orrenbeste denboran zai egon diran erri onetako eusko abertzaleai.

559. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Katolikoai gogor egin diote: berak konpondu ditzatela errietako gora-berak.

560. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Nik eztet ankik mugituko: Elizara len baño geiago juango naiz: Elizari egiñaletan lagunduko diot, baño erriko gobernu-gauzetan ez naiz sartuko, alde guztietan errepublikaren aldeko gizonak topatzen ditut.

561. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Berak Uzkurtza edo Erlijioa baztertu nai dute: nik olako gizonekin erriaren onerako izan ta ere eztet lanik egingo.

562. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jaukol 0001 Besoak zabal-zabal
zure zai, begira:
bere lau zauri oiek
zuretzako dira...
Ia itzali da bere
begien dirdira...
Il baño len ¡ai Jesus!
beira zure Errira
.

563. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Orain, lezotarrak, erri guztietako Batzoki zabalkundietara, joaten geran ezkero, erri oietako abertzale danok, egun ortan gurekin elduko dira, guk ala uzte degu beintzat eta ala bear ere gaiñera.

564. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Izan bedi ba, azkatasun matagarri ori guztigontzat, zuzentzak eta berdintasunak agintzen duan bezela, emanaz gure Erriyari eskatzen dubena.

565. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Euskotarrak emen gabiltza mendiyak zear, erriz erri, geren ikurrin gurutz duna alde guzietan erakutsiyaz, ta geren biotzeko euskal maitasunaren sugarra inguru guzietara banatuaz.

566. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Batian Jaizkibel ta itxas ertzetik dagon Ondarrabi erri jatorrean; urren Oiartzun gure erri kutunean, gero Leitza'n; igandean berriz Elizondo ta Astigarragan ta abar.

567. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Elizondo'ra erri ontatik berrogeita amarren bat beren ikurriñ ta izan ziran.

568. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Erri ontako Lartaun Batzokiko bazkideak, Agirre jaunari, esku makil edo bastoi, eder eder bat, sariztatu edo erregalatu diote egun orretan Elizondon.

569. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. irazabal 00003 Aldra edo pillo onen asmua da Bizkaiko erri txikijetara, jaupak edo mezak abestuteko juatia, erriko jayetan; eta onetarako, jakin erazo gura dautse Bizkaiko txaunburu gustijeri, edonora juateko gertu dagozala onetarako, jana ta bultzija bakarrik ordaindu ezkero.

570. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Saltzen da Durango'n egillea'ren etxean, Zornotzan JAUNGOIKO ZALE'n artezkarijarenean, eta erri askotan bertako Parrokoenean.

571. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 Eskian, erririk-erri, zelairik-zelai ta mendirik-mendi zan bere bixi-ixatia.

572. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 gixartean maittetasuna, errukia, onduguria ta lotsia alkarrentzat zabaldu ta irakatsi biarrian, gorrotua, errukirik eza, gaizguria, lotsagaldukeria ta ondasunen kaltezko gudia zabaldu ta irakastian; ta oindiñok txarragua dana, nausiaguentzat lotsia ta itzala, ta agimendunentzat menbetasuna barik, ziñesbakuek gustia bestera irakatsi ta egiten dabe, nausiauei lotsarik eta itzalik artun ezaz; eta agimendunei, euren agimena ezautu nai ezaz; elexa legez einddako ezkontza deunak, euren naikeriz ausiyaz, eta gixon eta erriak naztu ta itxulaztuta; alkarr oso galtzeko gudea eurei ipiniaz.

573. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Dagonillaren 26'an asi ta Irallaren 6'an amaitu zan erri onetan misiñoe ederra; izlarijak ixan ziran Jazinto ta Florentzio Karmeldar abak.

574. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 26'gneko. arratzaldian aba gurgarriak eldu ziran ta errijak Udala edo Ayuntamentuagaz, arrera eder bat egin eutzen ta gero egun gustietan erritarrok utzik barik eldu ziran txadonara, Aba arima zalearen itzaldi ederrak entzutera, oben loijak garbituteko gertatuagaz, gero Jaunaren adizkide egiñik, zintzo aurrera irauteko asmuakaz.

575. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Abestu barriz lenguak, baña geruago ta gogo obaguagaz, eta etorri ziran albo errietakoari, beste ainbeste euren errietan be egiteko guraria bistuagas Abestu zituen Pange lingua.

576. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Onetarako euskalzale gustion laguntasuna eskatzen dabe ta erri askotan arpideak edegi dira.

577. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Mesede anditzat daukagu Jaungoikoak Lot'i ta bere etxekoai, suak erre bear zituan errietatik ateriaz egin eutsen mesedea.

578. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00218 Olantxe bakar-bakarrik izango zaree egunen baten zeruko erri aberatsean (1) zoriondun:

579. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Eleiza ta erriaren one'rantz makurtu daitezan, orixe da itxaropenez betetan dabena-ta.

580. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Andaluzia'ko erkian buruñurdunak (kaputxinuak) euki dituezan lekaidetxe gustiak, bi izan ezik, austuta; eta zutik gelditu diran biak, erriarrenak dirala-ta kendu egin dautsez.

581. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Lendik esanda daukagu aurten Bermeo'n eta Gipuzkoa'ko beste erri baten egingo doguzala umien jai eder onek.

582. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Jai onetara dei egiten yake Arrasate inguruetako erri ta auzunai, batez bere Udala, Uribarri; Gesalibar, (Santa Ageda), Bedoña, Arretxabaleta ta Eskoriaza'ko erri ta auzunai.

583. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 GOIZEAN 9 ?'tan batuko dira erriko ta erbesteko ume gustiak Parrokian, Prantzisko deunaren eleizara abesten joateko.

584. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 ERRIETATIK

585. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00135 Bi egun bidean emanik, eta barrots deithu barkuz, ibai edo urhandiz bidea eginik, heldu ginen Manobos-tarren herrirat.

586. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00135 Laster aditu ere baginduen, herria egin-arazi zuten Ofizierek, erlijioneari behatzen denaz, nahi zuenari nahi zuen alderat ibiltzea onhesten ziotela.

587. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00135 Herri bilkhurak, kasernaz eta eskolaz bertzalde, bazituen hogoita hamar bat etche.

588. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00120 Ping-Lou deitzen den herriko nere lehen ikusaldian, egin zautaten ongiethorria, hain zen izatu laño eta khartsu, non gogoak ematen baitzautan, egiterat gindohazin misionea salbagarrienetarik izanen zela.

589. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00130 Han ziren eta jendekiaren herriak.

590. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00130 Eman ziren beraz harriaren herrestatzen, ez ordean herrirat buruz...

591. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 Iragan urthean, hiritik kampo, bainan hiritik hurbil, eratchiki zaizko fedeari izenak emanik hirur herri; hetarik bat, den guzia, bakhar baten hutsik gabe.

592. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Lekaretxe onetatik Forli'ra bialdu eben jaupaltza edo abadegintzea artu egian, eta erri onetara eldu zanian, yaupaltza artzen bera legez etorri ziran lekaide domekar gazte askokin aurkitu zan.

593. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Andoni an egoala jakin ebanian, erri guztia be antxe batu zan.

594. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Erriak Andoni eroyela jakin ebanian, bidera urten eutsan; baña lekaideak, arenbeste lagunen artean ittoko ete-eben bildurrez, bidean aurkitu eben lekaretxe batera eruan ta antxe eleixakuak oneraspenik aundienaz artuta O gloriosa Domina esan ondoren 1231'ko Bagilla'ren 13'an 26 urtegaz il zan.

595. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Doipuruaren ordezkari, erriko andi eta Eleiz Nagusiak an egozan.

596. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Amalau urtedun zala Bernardetxu uretan iñude izan eban emakumeagaz egoan Bartres eritxon errian.

597. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00265 Karmeldarrak erriko abeslariak lagundurik jaupa polit bat abestu eben eta txonitza goiz eta arrastien euskotarrak ondo ezagun daben Tirsa abak egin ebazan; ederto egin be.

598. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Ez da Gipuzko erritan danen artean bat bederik bialdu ez dezaken Luistar batzarkidik...

599. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00960 Anzuola asko postutzen gaitu erri onetan Pro Luistarrak eteroko onetan erdia euzkeraz jartziarekín: izan ere euskaldunen errebista orretan etzaigu iduritzen ondo guztia erderaz jartziarekin.

600. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Mendian, garo belarrak elduta daudenean, suak ertz baten artu orduko danak sutan jarrtzen diran letz, Gipuzkoa guzia piztu zan, zeñ baño zeñ beruago, jaialdi orrtan, Luistarrak dan erritatik norbaitzuek beren bandera edo estandarteak arturik, donostiarrekiñ batera, gazteen santu maite oni agurr egin naian.

601. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Erriko agintariak eta Gotzai jauna alako gazteri ederr eta sinismentsua nundik sortzen zan asmatu eziñik.

602. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Alako batean, ordu t'erdi bideak egiten igaro ondoren bi milla ta geiago mutil gazte kale guziak betean ogeitamar estandarte, San Estanislao, San Luis t'Ama-Birjiña lora artean orañao egindako jarleku txit ederretan launa aingeruk argi egiñaz, ondoren Loiola'tik ekarritako San Luis'en azur-puskak urrezko ontzian apaizak, bere ondoren Bitoriko Gotzaia ta erriko agintariak Santa Maria'ko eliz zabalean sartu ziranean, ¡ango kanta ederrak, ango sinistu t'on izan naia!

603. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Luis donearen antzera egiten dezutena izango da, berak egin zuana ber-bezela, errien bikaintasuna ta gazteen zuzen bidea, Arrats artan Donostiko etxe guzitan etzan beste konturik; bigarko-re ikasbidetan zintzoenak, oitura onetan txikitandik eskontzeko urtetaraño indartuak; eskonduta gero-re bide orri jarraitzen diotenak.

604. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00024 Onelako erriyari dagokiona da, menpetu duanaren ezpata eta nausikeriaren zigorra.

605. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Egia hori aipha dadila herriko plazan, Deputatien Khanberan, eta berheziki Elizako pheredikagian, zer khechu-boulltak berhala, zer oihu-marraskak ez dutu jaouz erasten:

606. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 ? Alaba erdi-eroa erririk-erri, tximu baten antzera, guztien parregarri, ta... ?? bere aita-ama narraxak poz-pozik baldarr-txarra begira !!

607. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0034 Etxe ontako Etxeko Andreak
Amabi gona sedazko;
Amabi gona sedazko eta
Zilar-mantoia gerrian:
Orren parerik ez da azaltzen
Isasondo'ko errian
.

608. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0077 Joxe Mari
Miri-mari
Zapatari!
- Non duk andria?
- Kutxan gordia;
An ezpada,
Surtan erria
.

609. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0311 8ampdeg;) L'Ossaloise
Hur Hun izeneko herrian, zu sortu izan zira:
Lehenekuen mud' ederra, dezazûla begira,
Pariseko atrika txarrez, erriz heben beikira!
.

610. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Azaldu erriai Aren aintza,
atzerri guztiai Aren mirariak:
Jauna aundia ta guztiz goragarria da-ta,
jainko guztiak baiño bildurgarriagoa
Izan be, jentillen jainkoak itxurakeri uts dira;
Jaunak, ostera, zerua egin dau;
dedua ta aunditasuna doaz aren aurrean,
indarra ta edertasuna dagoz Aren jauretxean
.

611. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Goratu Jauna, errietako sendiok,
goratu Jaunaren aintza ta indarra,
goratu Jaunaren izenaren aintza,
sartu Aren aterpeetan opariak ekarriez;
auspaztu zaiteze Aren aurrean aterpe santuan,
jarri daitela ikaraka lur osoa Aren aurrean
.

612. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Esan egiezue erriai Jauna da errege,
Berak sendotu eban lurra, eta ez dau zirkiñik egingo;
Bera da errien agintari zuzena
Poztu bedi zerua, alaitu lurra,
asi bedi burrundaraka itxasoa ta bertako dana;
asi bediz goraka landak eta bertan dagoan guztia,
poztu daitezala basoko zugatzak,
Jaunaren aurrean, ba-dator-eta,
lurreko nagusi izatera dator-eta
artez aginduko dau lurbiran,
eta zintzotasunez errietan
.

613. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0168 Orregaitik, nire erria arekana biurtzen da
eta arein berbak edaten dauz.
Zelan jakin Jainkoak?, diñoe areik;
jakitun egingo da, ba, Gorengoa?
Orrelakoxeak dira gaiztoak:
beti nasai, aberastasunak pillatzen diardue
.

614. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 - Erri apala Zeuk askatu dozu, Jauna, baita arruen begiak beeratu be; izan be, Zeu izan ezik.

615. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 Erriaren alde.

616. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 - Ps. Aditu egizu nire legea, ene erri; makurtu zuen entzumena nire agoko itzetara.

617. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 Zaindu ta neure erriaren bitarteko egin zendudazan, lurra barriztu zengian eta solo galduen jabe izan zeitezan; azpiratuai esan zegien: Urten ortik; eta illunpean bizi zeitezanai: Etorri argitara.

618. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Goratu, zeruok; poztu zaitez, lurra; abestu egizue, mendiok; Jaunak bere erria poztu egin dau ta bere txiroai errukia agertuko dautse-ta.

619. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0242 - Judarrai be zure errukia ukatzen ez dautsezun Jaungoiko alguztidun eta betikorra: entzun erri aren itsumena kentzeko egiten dautsuguzan eskariak; zure egiaren argi dan Jesukristo ezaguturik, euren illunpetatik urten daitezan.

620. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0506 - Onartu egizu, Jauna, erri zintzoak zure Santuen izenean egiten dautsun opari au: estualdian, arein irabaziai esker, izan dauala laguntza autortzen dau-ta.

621. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 Fisikan, zenbaketan eta izkuntzetan gizon argia, beartsuentzat esku-zabala ta ardura aundikoa erriari jakintza emoteko.

622. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0218 (Bizkai'ko Zaindaria erriz-erri ibilli zan artan, Etxano'ra eldueran, bertako umetxo batek Begoña'ko Amari esateko egiña.- 1949'an).

623. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0218 Bizkai'ko Zaindari on
Birjiña Maria,
Begoña'tik zatozan
Amatxo geuria:
zeuri egitearren
ongietorria
inguratu da emen
Etxano'ko erria
.

624. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0218 Urreratuten dan lez
semetxo laztana
itxaropen osoaz
bere amagana,
maitasunez beterik,
ba'nator Zeugana
Zuri gaur eskeintzera
gure erri dana
.

625. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 Begiratuizu emen
onenbeste jente...
euren danon biotzak
zuretzako dire.
Bizkai-alde guztian
ete zaitu maite
beste errien batek
gureak ainbeste?
.

626. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 Bedeinkatu eixuz, ba,
gure gurasuak,
Abade jaunak eta
erriko Buruak;
bedeinka txiki ta andi
sano ta geixuak,
bedeinkatu baserri,
solo ta basuak
.

627. 1940-1968 bizkaiera poesia aurraitz 0016 Negarrez azazketako baino
minbereago dot biotza,
- negarra ez da izan be gizonen osakaia -
ta atsekabe ta lorpean dantzut
Erriaren anotsa.

628. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0043 begira egoan
begiratzen
goiko menditik
beko erri txikira
.

629. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0009 3. Bere nekaldi-ostean be, Bere burua bizirik argibide askoz erakutsi eutsen , berrogei egunez arei agertuz, ta Jaungoikoaren Erriaz areikaz jardunez.

630. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0051 22. Areik esan eutsoen: Kornelio eunburuak, gizon zintzo ta Jaungoikoaren bildurra dauanak eta judarren erri osoaren aurrean ezagun danak, bere etxera zuri dei egiteko ta esan dagitzuna entzuteko erantzuna artu dau, aingeru deun baten bitartez.

631. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0117 24. Eta Festo'k esan eban: Agripa Errege ta gugaz emen zagozen guztiok: Ba dakutsue (ikusten dozue) gizon au, judarren erri osoak Jerusalem'en eta emen onek ez dauala geiago bizi bear deadarka eskatu daustan au.

632. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0053 Eskolea zan etxe eskerga hori, eta herriko kale bazter eta aldendu batean egoan.

633. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0013 Cova da Iriak aldakuntza andia izan dau 1917'garrenetik ona; orduan basoa besterik etzana erri andia da gaur kale ta etxe ederrakaz.

634. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0199 Agintariak zur egozan ori galazoteko ta erriko abade yaunak be bero gitxi agertzen eben.

635. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0199 Limosnak geituz yoyazan; erriak bere eskarrona agertu nai eutsan Ama Birjiñari Beragandik artzen ebazan mesedeakaitik.

636. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0234 24'n Rossio geltoki-estaziñora eroan eben eta burnizko kutxa baten Ourem errira trenez Chas da Macas-zear.

637. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0078 Uri sarreran lañoak Itziarreri: Zoaz errira, erosi amak agindutako gauza guztiak eta zatoz ostera, etxera bidean be neuk lagunduko dautzut eta.

638. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0014 Mendexa'ko alkatia barriz, odol-berritu bat lez joan zan errira, etxekandreak, bere ontzakoa gorde ondoren emon eutsozan lau ontzakoegaz.

639. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0088 Dimas'ek baño obeto bete eban bere lana Ulogio arotz-langille zintzoak baña erriak begitan artu eban,(...).

640. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0111 Erria osasuntsua ete zan yakin nairik, turista aleman batek galdetzen dautso arrantzaleari: - Sarri ilten al da yentea erri ontan?.

641. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0262 Baña egun baten gure Apartxuk eskutitz edo karta bat artu eban erriko alkateak botata.

642. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0262 Eta karta aretan errirate bat aginduten yakon, errira joan bear ebala.

643. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0262 Karta bat bialdu deuste goizeon, eta errira joan-etorri bat egin bearrean ipiñi nabe.

644. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0018 Jaungoikoa azarre zala ta Israel bere erria zigortuko ebala iragarri eutsan.

645. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0018 Erria damutu zan; negar-egin eban Jaunaren aurrean.

646. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0086 Moisek erriari irakurri eutsan ituna idaztia eskuetan ebala ta erriak erantzun eban: Jaunak, agindu dauskuzan gauza guztiak egingo doguz eta esanekoak izango gara.

647. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0086 Eta Moisek erriaren ganera odola ixuririk esan eban: Jaunak zuekaz egin daun itun-odola da au.

648. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 4. Noz ete dabe - itxiko gaizki - egitea, noz nire erria,- ogi balitz lez,- irunstea?.

649. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0253 10. Bere erriari - zeruko barri - emoteko, bere pekatu - guztietatik - garbitzeko.

650. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0030 Euskalerriko erririk geienetan zarrak gaztiak baño askoz be obetuago dakie euskeraz, sasoitik-sasoira maillaka-maillaka, ez bakarrik gitxituaz, bere aberastasuna eskatuz doiala esango genduke.

651. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0056 Danok dakigunez, Euskalerriko errietan, bai andrazkuak eta bai gizonezkuak, euren izenez gañera gaitz-izenak izaten dituez.

652. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Izan be, erri zelebre onetan gertatzen eztanik ezta beste iñun be gertatzen.

653. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Fors-ko jaunan lurretan da Grip deritzen dan erri txiki bat.

654. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta beiñ baten, Niort-ik zetorzen Fraille bi eldu ziran belu erri artara, eta eskatu eben ostatua, Aratei baten jabian etxian.

655. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0114 Nazaret bere errira joan zan,(...).

656. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0115 Bera azi izan zan tokira Jesus Betlem'en jaio zan, baiña Nazaret'en azi; orrexegatik daritxo Nazaret'i bere erria; ta ikasleak erraiozan (jarraitzen eutsoen).

657. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0115 Eta bere errira elduta, larunbatean sinagogan oi ebanez sarturik, irakasten asi zan; eta irakurtera jagi zan.

658. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0251 Ta ez eben itz baten bere arrapatu al izan erriaren aurrean, eta Aren erantzunaz arriturik, isildu egin ziran.

659. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0318 Erri guztia begira ziarduan.

660. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0318 Bardin iñoen abade-nagusia, agintari ta erriko zaarrak be, irrika alkarri zirautsela: Besteak jarein (askatu) dauz, ta bere burua ezin askatu.

661. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0139 Onengan oiñarria artuta, apaindu leitekez erriko euskera jatorrian, bear dan moduan neurtuta.

662. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0139 Nere amak esaten dau gizon ona izan zala, euskeraz berba egitea gustetan jakona, tratu begiratu eta onekua danakin eta asko estimetan ebela errian.

663. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 Gure erri txikietako leku estuei geiegi begiratzen dautsagu gure amesetan.

664. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 Ezin geinke beti kijoteak izan ta ezin geinke erriaren fede-onean uste izan eta bere eroapenezko irribarretxoaz poztu.

665. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Olako txalo ta sarien atzetik, nire ustez, erri txikietako talde ugari batuko litzakez, gaur errietako taldien amesa eta gogoa erritik norabaitera urtetia izaten dalako.

666. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Gaur errietan taldeak bizitasunik agertzen ez ba'dabe, segur egon aitzakirik indartsuena erbesteko ateak zabaltzen ez jakitetik datorrena dala.

667. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Errietako talde ta langilliei ateak zabaldu.

668. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Au da, nun dagozan teatro lanak emon leikezan aretoak, ze eskatzen daben, ze egunetako uzten daben, zelako giro ta erantzupenez erri arek edo leku arek laguntzen daben, zelako neurrietako sala, eta antzerako zertzeladak, gitxi gora bera, al danik ugarien jakin bear litzakez.

669. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Irakasleak nai dabe errialde bakoitzaren edesti ta geografia, edesti ta geografi nagusi edo generalean ezartzea, erriko kulturaren gaikiak (abesti, esakun, t. a.) programa ofizialetako gaien artean sartzea, ta batez be errietako izkuntzari bideak zabaltzea.

670. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Erri bakoitzaren nortasuna aupatzea nai dabe ta ez zapaltzea.

671. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Jakintza, erriari berari dagokion lez emon bear yako.

672. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Olako talde orrek eztot uste erria asko goralduko daunik....

673. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Gaurko egunez England Jon Bull deituten dogun letz eta engelandarrak Jon Bull'en semiak, Ipar Amerika San Osaba Uncle Sam eta Parantze Marianne eta Parantzetarrak Marianne'ren seme nai jarraitzaliak orrela, banaka batzun eretxiz, antxiña be erri ta gizeliak lagun baten ixena artuten eben eta ixen orregaz ezagutubak ixaten ziran.

674. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Sorkaldeko errijetatik antxiñenenguak edo doguz onek.

675. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0022 3. Opari oni buruz, Jaunak auxe esan eban: Edonun eta edonoiz eskintzen yat opari garbia: Ni errege aundia naz-ta diño Jaunak, eta nire Izena errien artean arrigarria da-ta.

676. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 (...), egunetik egunera sakonago ta argiago ulertu ebazan bideok, erriai zabalkiroago eroanaz.

677. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0039 Zornotza magalean, erri osoa begipean daukan zelai eder bat dozu, erri-plazatik eleizaraiño doian antxiñako Kalbarioa aurrez aurre dauala.

678. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Maiatzeko illa ta berak errietan egiñiko itzaldi meta bat argitaratu barik itxi euskuzan.

679. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0248 Gero Pilato'k erriari itandu eutsonian: Zein nai dozue nik azkatu daizuedan?, erriak oiuka ta garrazika erantzun eban: Kendu ori, kendu; ta Barraba azkatu eiguzu....

680. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0248 Erriaren eskabideak Pilato'ri zoratu eragiten dautso....

681. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0248 Erri osoak erantzuten dautso: Gurutzera ori, gurutzera ori.

682. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0279 Errietako agintariak zenbat kalte egin leikien, Jesus'en azken-egunetan argi agertzen da....

683. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0279 Israel-erria, geiena beintzat, Jesus'en goratzalle zan....

684. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Alkar-bizitzez artuak, ala errien beiñolako araona ibiltean alkarri ostuak?.

685. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Antxiñako erri-zarretan, gaiñera gurean bere ez?, ez ei eben olango neurtitz estuan abesten.

686. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Garai baten etzan erromeri ez erriko jairik bertsolari bakorik, oneixek ziran dana girotzen ebenak.

687. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Gaur itxas-gaiñeko olatua baizen urdurikor gara, ta erri-jaiai ta antzeko billerai azala arrotzeko onenetarikoak bertsolariak izan arren, ba-dira oraindik olakorik ontzat artzen ez dabenak be, erriko jai-antolatzailleen artean eta.

688. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Erri atan bertan, aurreko gaberako ta abar, twist, rock and roll ta olakoak eurrez jo ebazan orkestina bat eukien kanpotik ekarrita; onei ordaintzeko dirua ba'zan, zergaitik ez bertsolariai ordaintzeko?.

689. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Erri entzuleak be ba-dau emen zer ikusi ta zer ikasi.

690. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Zubiaga, jaiotzez bilbotarra izanda be, umetatik Barrika'n bizi izan da, ta gaur Urdulitz'ko Arriaga baserrian daukagu; itxasoz itxaso luzaroan ibilli arren, legorreratzean, lagunak zirikatuta, or ibilli izan da erriz erri, jai ta erromerietan kanta-kantari.

691. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Urrengoan ugari ta obeto, ta ez Bilbao'n bakarrik; urrengo urtean, udabarrirantza asita, Bizkai'ko erri askotan, erri-jaiak dirala-ta, lenengo erriz erri ta atzenez Bilbao'n, txapelketa orreik ospatzeko asmua artu eban Euskaltzaindia'k.

692. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Errietako sariak: lenengon 1.000 laurleko ta Udaletxearen kopa, ta gaiñerakoak bosteuna laurleko bakotxak.

693. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0071 Aldi onetako jakitunak, auzi au zearo aztertu ta lurralde guztietako erriak arakatu ezkeroz, eretxi onetara joten dabee: gizadia, gizadi legez, uzkurtzale edo erlejiñozale iatzu.

694. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0012 Bakarrik zoan, geldi, bularra eguzkiak gorriturik, ortuxik, oinetatik odola zeriola; herriari aurpegi ematen dion mendiska batetik zoan, zerutik lurrera mugicen zituela besoak.

695. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0116 Eta nik, nire buruaren gainean aldarriok enzuten ditudanean, haur asko eduki nahi nituzke nire inguruan galzorian dagoen herri honetako guztiak, bihoc-ukiturik, bihoc-harturik, esplika dezaiedan: Agur egiezue, gauza haundi bat iragaten baitda zerutik.

696. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0122 Ni ere, marsan dagoen Gizadiari buruz, akordura eta pensamentura nator, geracen diren herriok, zerbicera geracen diren herriok, hegal eroriak dituztenek, beren arimako gogotik direna maitacen ez dutenek, laster bukatu behar dutela, eta gainera etoiki eta doilorki bukatu.

697. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA - Erri txiki batean bizi nintzan. Otz zanean eguzkitan berotu bear izaten genuen, neguan; argia berriz petroleozkoa, egia da orain baño merkexeagoa zala, ta askotan kendelak piztuta ere bai.

698. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 ZENON - (Irakurriaz)... Emen dago berria. Iruñe. Agorrak 16. Atzo. Aramitz goiko erritik bost laguneko familia oso bat gaxotegira ekarri dute arras gaizki perretxiko pozoidunak jan zituztelako. Oso larri arkitzen dira iltzeko arriskuan.

699. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0143 IRU IKASLEAK - Ezin dugu gallurrera gurekin eraman al izango, baiñan ez dezakegu berarekin emen gelditu. Dana dala, aurrera jarrai bear dugu, ezen Erri oso bat gu billa goazen sendagailluen zai bait dago.

700. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Nerau berriz senera oraintxe etorri naiz, barbar baten etxetik eta erritik zu Elendarrenera ekarri zindudanean ezpainengoen senean.

701. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 A. Domini - Ez zenion artuko?
Lutxi - Erreza zegon ukatzea. Nori eta Erroxaliri! Erriko jaien ondoren zerbait egingo diot. Bestela ez bait-nau pakean utziko.

702. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Lutxi - Okerrena, ez daukadala batere gogorik lantegira berriz joateko. Andre Maixtra orrekin aspertuta natxion. Ikasi bear nuana, ikasi ninan noski. Sendatzean, naigo diñat errira edo Donosti'ra itzuli ta berriz nere kontura lanean asi.

703. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 Xatur - Ez ba'nu gastatzen, bai. Erri aundietan, ordea, diru-txaubide aundiagoak daude oraindik.

704. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0026 URDASPAL:
Zer zan ori? ametsa al-zan?
buruko ille danak zutik ditut...
Zer zan, baña?
Ezurretara izua, ikara, sartu didan ori, zer ote-zan?
Gure Erri maitearen kalteren bat?...
...Il zitzaigun Gartzea;
ta aren seme Santxol oraindik ume da;
aren inguruan, berriz, Erio dabil,
beletzar antzera,
sarraski-billa...

705. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0048 URKO:
Mardul ta loretan daudenak,
erriko mutillik onenak...
neretzat lagunak ditut nik, diran den-denak.

706. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0048 (Erria Ermitatxoan sartu danean, Urko ta Lore elkarrizketan. Elkarren maitetasuna dute kantatzen).

707. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0060 (Berekasa)
Itzik ere...
Entzun dezu? ez al-degu erantzunik?
ez al-det ezer jakin bear nik?
Ez al-dakizute oraindik
Erriaren Buruzagitza Zunbeltz oni dagokiola?
Ez bait-det iñola utziko jun dedin
niz-bestetara,
bañan batez ere morroikumeetara;
ez dedan-ez utziko. Ah!

708. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0072 SORGIN:
... ta erria, berriz, gure.
Jainko Thor! laguntzalle bizkor!
Lagun zakizkit zerutik une onetan,
Jainko Thor! laguntzalle azkar ta gotor!

(Urko'ri)
Urko:
zeruen kutuna!
Nik dakidan maitagarrik maite duna...

709. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0096 LEON DONEA:
Nere Erri! Erri eder! Erri maite,
benetan errukarri!
Etsaipean zaude;
bañan gaur Jaunak autsiko ditu kateak;
laister etsayak zure mendeko dituzu...
Nere Erri! Askatasun-eguzkia etorria dezu.
Erri eder! Erri maite!

710. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0108 (Naparroa'ko Zendea guztietatik, Errietako Ordezkoak datoz, Errege aukeratzera. Elkarri diosal, abesti eder batean. Ordezkoen artean, Andre Urrea, Urdaspal'ko Monastegiko Abadesa, aurpegia estalirik. Aren ondoan, Urko eta Urdaspal).

711. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 BENTURA - Ori galdetzea ere... Praisku nere morroia errian dugun biltzallerik onena dugu. Ez ditu iñork ark bezin ongi perretxikoak ezagutzen.

712. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0174 Mark. - Bai, zure jokaera. Lo nagola uste al-dezu? Erri osoa arrituta dago. Gauden egunetan asiko ziñan, ba, Don Tenorio'renak egiten? Amabi neskatxei, gutxienez, esan diezu beaiekin ezkonduko zerala.

713. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0009 ERRIAREN OTOITZA: (Ikus 30 or.).

714. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0017 ERRIAREN OTOITZA (ikus 30 or.).

715. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0020 BERRI ONA: Jesus negarrez bere erriari begira.

716. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0020 Eta guztia, geiegi maite izan dulako erri ori; eta ala ere bere erriak ez du ezagutu nai izan.

717. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0026 Ps. - Aundia da Jauna ta txit goragarri, gure Jaungoikoaren Errian; santua da Aren mendia.

718. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0027 Ps. - Entzun au, Erri guztiak; erne belarriak, lur-biran bizi zeratenok.

719. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0046 (...) Irakurle, Atezai, Aitorle, Birjin, Alargun, eta Jaungoikoaren Erri danaren alde.

720. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0046 Eska dezagun: baita erri guztietako agintarien alde ere, eta aien ordezko ta laguntzalleen alde: Jaungoiko gure Jaunak guztion buru-biotzak Bere naiera zuzendu ditzan, gure betiko pakerako.

721. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0046 Guztialdun eta betiko Jaungoiko, guztien aginpideak eta erri guztien eskubideak Zurekin dituzun orrek: begira-egiezu samurki, agintari ditugunai: Zure babesean, lur-bira osoan, bai erlijioaren osotasunak, baita aberriaren lasaitasunak ere, eten-gabe iraun dezaten.

722. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0074 Zure graziaren ibai indartsuz Zure erria poztu, eta Bataio-Iturria lurbira guztiko erriai jaio-berritu ditezen zabaltzen diezun Jauna: begira-iozu Zure Elizaren aurpegiari, eta ugaritu ezazkiozu jaiotza berriak; Zure Aunditasunak agindurik, Zure Semearen grazia Espiritu Santuagandik artu dezan.

723. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0075 Berak sortu zinduan Atsegin-Baratzan, eta lau ibaietan lur osoaren ezagarri ipiñi. Berak, basamortuan, zure gazitasuna gozaturik, biurtu zinduan edangarri; eta Berak erri egarrituarentzat arkaitzetikan sortu.

724. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0075 Onesten zaitut, Aren Seme bakar Jesukristo gure Jaunaren izenean ere: Berak mirariz Galilea'ko Kana'n ardo biurtu bait-zinduan; Bera bait-zan zure gañean oñez ibilli, eta zugan Jordan'en Joanen eskutik bataiatu; Berari zintzakion, odolarekin naasturik saietsetik ixuri; eta sinistedun guztiak zutaz bataiatzeko ere Berak agindu zien Bere Ikasleai, onela esanaz: Zoazte, eta erakutsi erri guztiai, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuaz.

725. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 Erriak: Jaunartu aurrean

726. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0094 Mai. Ar etzazu Aurr-Amak eta zoaz Israel-errira, il baitira Aurra illerazi nai zutenak.

727. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Argatik, erriaren alde bezala, bere buruaren alde ere opariak eskeiñi bear ditu pekatuengatik.

728. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1125 Goretsi bezate erriek santuen zentzua, ta batzarreak iragar beza aien aipua; aien izenak menderen mende iraungo dute.

729. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1125 Au da egizko anaitasuna; onek garaitu du munduaren gaiztakeria; Kristo'ri segi joan da, zeruko erria artzera.

730. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0500 Luzag. Goretzazute Jauna, jendaki guziek; goretsazute erri guziek.

731. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0501 Bañan Ark esan zien: Beste errieri ere Jainkoaren jaurerria otsegin bear diet; ortara bialdua bainaiz.

732. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0709 Erriko aundizu guziek Zure aurpegiari otoitz egingo diote; Erregeari aialdekoak ekarriko zaizkio; eztailagunak pozetan txaloka Zu'ri.

733. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0022 Ama bat eman idaken, argi-uts.
Ni samintzeko, erio-mende,
biurtu uan ezur eta auts.
Zertarako niñukan erri baten seme?
Onen ederrez txora-ondoren,
eten nendin zori-gabe?

734. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0005 5- Paris'eko errian apaiz-gai zala
galtzen ditu gurasoak,
zarrena zanez artuko ditu
bere mende anaitxoak.
Estu-aldi latz gogor aietan
baditu kexkak gaxoak,
bañan beñere etzuan galdu
on egiteko gogoak.

735. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Monkayo zeritzaion mendiak jasotzen baitu bere tontor eskerga erri onen gain.

736. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Ama Maria Agredakoa bizi izandako komentua, erritik kanpoaldera dago.

737. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Bere gurasoen etxea izandako hura komentu izateko ez zan oso egokia, eta emakume ark, Agredako erriaren kanpoaldera beste komentu berri bat, aundia ta galanta, egiteko burubidea artu zuen.

738. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Gartxot, itz-ematen al didak zuzen-zuzen ire errira joango aizela?.

739. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 - Erriraño gaur joateko ez nauk gauza Billatuko diat inguru ontan zuloren bat eta bertan loak artuko natxeok.

740. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Aita urtetan aurreratu xamarra zalako bere errira bialdu, baño Mikelot urkatzeko agindu ez du ba!.

741. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 - Arren, Gartxot, Elkorreta etzazula iñolaz ere aukeratu, goseak ilko zaitu, errian bertan gelditu, zion jendeak.

742. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0068 Gipuzkoa'ko erri batean apaiz zeukan anaiak artu ta berekin eraman zion seme zarrena, eta beste anai bat, kalean bizi zana, etorri zitzaion baserri-lanetarako.

743. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Gizarajoa lorik egin gabe, erria galdu miñakin, erdi zoratua zebillen.

744. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 Ixil-geldik, erriko bat edo beste, begira.

745. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 Erri oso-osoa ilda geratu ba'litz bezela zegoan; erailtzera zamakiten gizonaren eriotzaurrea ixilpean gorde nai ba'lu bezela.

746. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0046 Eta trena burnia bezin ajolakabe, Xabale'ren erriak ikusi gabe.

747. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0011 Errian eta baztar guztietan beste izketarik ez zan.

748. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0223 Ez, Aitzondo'ko nekazari zintzoak bezela, gure erria ere ekaitz izugarriak astindu du zearo.

749. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Esku merkeak behar zirela industriarako!. Zuen zelaiak, zuen soloak, zuen herriak, abandonatu zenituzten, Gaztelako lur noble eta benedikatua bakartadean utzi zenduten, eta hona hemen galerazko lur maradikatu honek trukean zer eskeintzen dizuen: miseria eta premia!

750. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0116 DIK ETA ERRALDOYA (Iparralde errietako ipuiña)

751. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0068 Sail oni buruz eztabaidak dira bere asmamenekoak ote diran ala erriak aldi artan kanta oi zitunak, apaiz batek mamituak izateko gordintxoak baiderizkiote, nasaikeri larregiz idatziak, alegia.

752. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0065 Erriko jende apal eta jatorrak ez zien ezer somatu ere egin, iri aundian urte bete inguru bizi izan zan neskatxa ari.

753. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0065 Errirako mesedea zan.

754. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0065 Iñoiz, bakarrik ere bai; baiñan orduan erriko mutil ezagunai Loli-k jaramon askorik ez, kasu gutxi eta aurrera.

755. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0024 Españi'ko enbajadore Paris'en zegoala, Prantzi'ko erri koxkor batera bildu oi-omen zan udaraz atseden billa.

756. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0116 Erria gizonak osotzen dute.

757. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0116 Zer esango genduke erriko osasuna zaintzearren, gaitz guziak aienatzen ari diran agintariak, eskola-gaiean zabarki jokatzen ikusiko bagiñuz?

758. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0116 Ba-dakit ez dala errez-erreza lan ori, baña ori da erriko agintarien egitekoa.

759. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0116 Gaur edo biar, denak ezagutu bearko dute erriari zenbat on egin ziozuten, bere etorkizunaren oñarri diran gazteai gazte onak izaten lagundu zenietelako.

760. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0032 Andes-mendi gaña erakusten zion: bi erri aldebanatzen zitun arresia zirudin.

761. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Erriko mutikoak, urpera joan dan etxearen belarrezko tellatura igo eziñik dabillen txerri illetsu bati (napar txerria ezin esango diogu) txaloka ari dira.

762. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Eleizak Ara Valencia deritzaion erri txiki batekoa: Lau olezko mai baten gañean Jesus'en Biotzaren irudi bat aldare gañean.

763. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Jakiña, gure mixiolariak erri auetara joan arte urteetan etzan apaiz bat iristen eta joaten zanean ere gau bat edo beste geienez egiten zituan.

764. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Ta Olentzero aren bildugarria: Urte guzia mendian ikazketan emanda, gaurko bere egun ontan, errietara etortzen bait-zan.

765. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 (3) Guziak izenak ematera zijoazen, bakoitza bere errian.

766. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 (4) Jose ere, Nazaret'eko erritik, Galilea'tik, Belen deritzan Dabid'en errira joan zan, Dabid'en etxeko ta erriko baitzan, (5) aurdun zeukan emazte Mari'rekin, izena ematera.

767. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 (10) Ez ikaratu, esan zien Aingeruak, pozaldi aundi baten berri dakartzuet erri guziarentzat.

768. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 (11) Gaur jaio zaizue Salbatzaillea, Kristo Jauna, Dabid'en errian.

769. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (25) Baña Jesus'ek au esan zien: Erregeak, erriak azpiraturik dauzkate, ta aien ordezkoak ongi-egille izena artzen dute.

770. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (29) Aitak neri bezela, nik zueri erria ematen dizuet, (30) nere errian eta nere maiean jan eta edan dezazuten, eta alki aundietan eseri zaitezten, Israel`go amabi arrazaen auzi-maieko.

771. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0064 Gaiñera, bego beti etxea, eta bego erria.

772. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0087 Gogoan det... Boulogne-ko Ama Birjiña gure alderdi ontan erriz erri ibilli zanean, aski zuan jendeak aren irudiari begiraldi bat egitea, otoitz eta negar egiteko...

773. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0074 Erri aundietan, gauz onik ez dek.

774. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0118 Ni Carlos Casares'a joan bearra neukan, baña nik ez nekien trenak zenbat ordu igaroko ote zituen aipatutako errira irixteko.

775. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0118 Eguna argitzen asi zanean, ni zerbait lasaitzen asi nintzan, neroni nijoan errira, eguzki argiz iritxiko nintzalako.

776. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0162 Zortzi edo amar egun joan zitzaizkidan Pico'ko errian nebillelarik, ta mutil katalanari esan nion, ni urrengo egunean irten bear nuela andikan beste uri batera.

777. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0162 Erri artan bi zine zeuden, ta aietako batean gau-erdiraño egin ondoren, ostaturatu giñan.

778. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0100 Eta, errira iritxi baño lentxuago, Itziar'en senargaia, bidean gora zetorrela arkitu zuten.

779. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0013 Euskotarren erri au ere!

780. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0054 Azke jaio ta azke il nai duan erriaren gogoa nun nai zabalduaz.

781. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0119 Danok atseden-egitera joateko agintzen du, biaramon egun sentian erri osoa arruan egon bear du ta.

782. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0140 India'ko ballara eta erri batzuek samaldan datoz Kristoren artaldera.

783. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 (...); baiña ala ere nabaitzen du eztala arkitzen bakarrik edo Jesusgandik aldendua lurralde berri ontan: Jesusekin batean dagoela, eta oni eskutik elduta sartu dala Jainkotasunaren errian.

784. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Ala ta guziz ere, arrantza gizon-jolas txikitzat jo izan nuan beti, ta geienetan nere oporraldiak, eizarentzat izan oi-ziran; errian eiztari trebearen ospe pixkat eman zidaten, eta arrokeririk gabe esan nezake, oso oker etzegola eman zidana.

785. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Banuan eper-txakurtxo eme bat la Chispa erdi-kaxkar, erdi-basati, baño oso bat beti nerekin zetorrena; berekin juan oi-nintzan goiz askotan Charca'raño, erritik legua ta erdira, Portugal'eko muga-aldean, eta ez giñan iñoiz utsik etxera itzultzen.

786. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Badakit norbaitek errian nere aurka jardun zuala bazkaririk eman ez nualako; or konpon ditezela.

787. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Erromatar-zubiaren zear, ttaka-ttaka geldi-xamar batean goazela, errian sartzerakoan, gure beorra ikaratu egin zan ibaia ikusteaz edo, ta andik zijoan andre zar gajo bati, aurreko anka batekin alako zartakoa eman zion, erdi-ondatua utzi zuan eta buruz-bera Guadiana'ra eroitzeko zorian.

788. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0072 Pernando'ri ordea grazia egin nunbait lapurretak, Plazentzia'ko errian algaraka sartu baitzan.

789. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0112 Bere ametsean, oraintxe, errietatik eta batez ere tabernetatik urrutiko mendi legorren batean edo naiz desertuan bertan zebillen.

790. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0109 4. Zeruak, lurrak
ditu gaur deitzen
ikus dezan,
bere erria
zuzen doan.

791. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0142 3. Erriek eta
orok kanta,
Jainkoa baita
denon Aita.

792. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0142 3. Erri guziek
Zuri, Jainkoa,
gorespena,
erri guziek
Zuri denek bat
maitasuna.

793. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0310 9. Len-ume denak
Ark zauritu
Ejipt-errian
joak ditu.

794. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0186 Elizkizun eder onexen bitartez, uste baitzuan Aita Santuak, kristau erriak alde egingo zutela egun aietako lotsagabekerietatik.

795. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0055 Osasunez? - Betiko ezueri onekin, erri onek oso gaizki artu nau ortan, asieratik.

796. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Obe ba'litzok, orratiño, neuk, beintzet, ostera biurtu gura yuat, erriaren ondamendia baño iraupena gurago yuat-eta.

797. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Erriak porrokatu ala, ondakiñak erdibana egiten dozak.

798. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Ta okerrekoa ixango litzakek, erriak ostera pillora biurtuko biar ba'leuskezak, ostera erdibanatuteko.

799. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Osterantzian zuhauren herrian biziak yaregiñ bekit Hetxerat itzultzeko ez-bai-nauk, ezta aberri maitera ere emazte miña ta humia besarkatzeko.

800. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Leenago, beintzet, entzun eustazun nire otoiaren oyua, ni goretsi bai-nozu ta Akayar'en erria, ostera, zapaldu bai-dozu, gatxez eta izurritez.

801. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0306 Aren bidez billatu ginduzun gu billa ez genbiltzazula, ta guk billatzeko, Zuk gu billatu ginduzun; Zure Itza, Arengatik egin dituzu guziak, eta aien artean ni; Zure Seme bakarra, Arengatik deitu baitzenun erri siñestuna semautzi izatera ta aien artean ni, Arengatik otoizten zaitut Zure eskuiñean baitago iarririk gure alde arenka; Arengan baitaude gorderik zugurtze ta iakite iturri guziak.

802. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0357 Erri basazi aragikoiari mintzo zitzaion, ageri ziran gauzak bakarrak goraintziz.

803. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0127 Asko ba'ziran gaxotasunaren berri zutenak, mirarizko sendaketa onek ere zer esan aundiak eman zituan Lucca ta inguruetako errietan.

804. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 Beraz, aserretuta, Aaron'i ta aren seme biziei, Eleazar ta Itamar'i esan zien: 17." Zergatik ez duzute toki deunean ogen-ampacirc;ria yan deun-deuna dan ezkero, ta erriaren gaiztakeria nozitu ta Yaube'ren aurrean erindu zenezaten Yaube'k eman dizuen ezkero?

805. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1495 7. Nire izen gurena erazagungo dut, nere erri Ixrael'en erdian; iñoiz ere ez dut nere izena narriotuta utziko, ta atzerriek dazagukete Yaube Ixrael'en Deuna, Ni naizala.

806. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 Berak eskuetaratu dizkit lurraldeko semeak, eta lurraldea daukagu Yaube'ren aurrean ta Beraren erriaren aurrean menderatuta.

807. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Napoles'en bertan, eta erreñu artako beste erri askotan.

808. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Erriarentzat ari geranean, ze idaz-tankera erabilli bear degun ikasteko edo jakiteko, ona emen bere ABARRAK bigarren liburutik artu degun idazlan-eredu bat: BITARA ULERTU.

809. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Esango nieke: arren, etxekoak, zaldun-jantzi garbi eta apaiña nai nuke urtean bein geio ezpadare, erriko pestetan edo, nagusiaren egunean edo....

810. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Ba-du gaztedia gure erriak, iaio ta trebe lan egingo duen gaztedia! Elkartasun bikaiña egun artakoa: ori zan izan ere gure aurreneko xedea.

811. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Orrela bai seguru dijoala gure erria.

812. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Yuduek, ordea, erabez erantzuten zioten, erri bakoitzak bere ekanduak ditula-ta, beste zenbaitzuk ere bildotxik etzutela yaten.

813. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Berri lazgarri ori yakin-orduko, ezin zenbatu ala yudu, zurdatzez yantzi ta buru gañean errautsa, eriosuar bildu ziran: erriko nagusi, gizon, emakume ta aurren tirlu izugarri bat atsekabez illun, eriotzarako gerturik zeuden, yauretxea narriotzen utzi baño len.

814. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Aburu orri yarraiki, erri ura itsumustuan eraso, erre ta kiskaltzeko alegiñak egin bear.

815. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Berriz ta berriz yaurleak egiñalak egin zitun, aserrea ito, ta beraren esanetara erri ura erakartzeko.

816. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Bere burua galurren yarri, ta, Kasar'ari erri aren eskabidea aurkeztea itz eman zun.

817. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Bitartean, Erroma'n etzun aztu Agiripa'k bere erriaren arbiñaldia: garai egokienaren zai zegon tukutsu.

818. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Iardunaldi au bukatzerakoan, gure erriko atso zarrak bezala esan nai dizut:
Esanak esan barkatu,
- Ate ondoan sakatu
.

819. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Ezteietan emaztegaiaren amak zuzi bat sutan artu ta etxe-berriko sua irazeki oi zunez ta maizter-erri berria sortzean, erri zarreko sua irazeki oi zunez ta maizter-erri berria sortzean, erri zarreko sua eramaten zutenez, erdiko sutzar ortatik iesaiten omen zun eguzkiak, ta lur ta opolur ta illargira igortzen omen zitun: ta gaudi osoa suzko erestun batek inguratzen omen du, gerrikoa bailitzan.

820. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Egia esan, beste zerbait adierazteko erabillia du erriak itz txanbelin ori.

821. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Iakintza ez zala gordin edo zakar, erri osoak ikasi zun irakasle aren bidez: iñolako indarrez zorarazten baitzun.

822. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Onela erritar bakoitza Erri bikaiñean bizi daiteke, musikari esker.

823. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Erri bikain batek ots-eztia ateratzen badaki: Platon'en iritziz non-nai entzun dezakegu durundi zoragarri ori ta iakintzaren egingoa orixe duzu, ain zuzen ere, ots eztiok adieraz al izatea ta agintari bikaiñenak ots belarri-mingarriak eragotzi edo eztitu bear ditu, ritmu atera arte.

824. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Arrezkero iantzi bage ezkera iaiotzen, lengoen soiñekoetan iantzita baizik: gure etxe, erri, abenda ta gizadiaren soiñekoetan, arean.

825. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Damasko, berriz, bertan dago buruzut, lirain eta zoragarri, beraren aberaskiz ta salerosketaz inguruko errien andregoi nagusi bezela.

826. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Antiliban mendiaren oñean yarrita, eguzki-alderuntz zabaltzen dan ordeka aberatsaren gain, antziñako erri zarren bide-buruan dago.

827. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Ezariezarian, berriz, Saul'en burua atzeman zuten aien esanak, ta Yesu Nazaretarra, agindutako Mesia izan zitekela uste izan zun, bere erriaren yareigille ta atzerrien itxoikizuna izan ere.

828. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Antzemango zenduten loreak goimallako jakintsuak dirala, ta sasitegia osatzen degunok erria gerala.

829. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Ta erri ori osatzen degunotan azkenetako bat nazute ni.

830. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Baña au gogoan artu Arantzazu errebixta iñoizko denboran erriari bizkar emanda, erriarengandik aldenduta, goimallako jakintsu bakarren barruti biurtuko balitz, eriotza eluke urruti izango.

831. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Erriaren arnaskera.

832. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0041 ADUNAKO ERRIARI

833. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0022 Beraz ar bitza il diranak bere magalean (goian bitez) eta erruki begiz zanpatua bañan bizirik gelditu dan Ungaro erriari begiratu.

834. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0022 1) Ungarian gertatuari buruz: Sortaldeko Europan, eta batez ere txit maite degun Ungari errian ikusten ditugun gertakisun negargarriak bene-benetan nere biotza ukitzen dute; gero Gotzai, Apaiz, Eleiztar bakoitz eta gustieri, pake eske Jaunari otoitz egiteko eskatu ondoren esaten du: ... guztiok jakin bear dute ergigikiro, errietako iskanbillak, eriotza berakin duten iskilluz edo erritarrak beartuaz zuzentzerik ez dagola....

835. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0022 Ungaro erriaren sinismentasunez mintzo ondoren, esaten die: Ziur ziur gaude erri maite maite au gaur eguneko ez bear ikaragarrien erdian, pake eta askatasun eske Jaunagana zuzenduko dala...

836. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Azkenez, txadonatik ateratakoan, auzitegiko aulkira eraman ta ezarri zuten, eta dukearen yauregi-zayak esan zion: Aspaldiko oitura dugu, yaurlari yauna, ospetzu ugarte onen yabetza artzera datorrena, nastatu ta zail-samar dan galde bati erantzuteko bear dala, ta erantzun ontan erriak yaurlari berriaren asmamenaren mailla neurtu ta ukitzen du: ta onela, bere etorreraz poztu ala illuntzen da.

837. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0041 Nazio arteko komerzioa, gero ta neurri aundiagoetan, errien bizitzarako kondizio bearrezkoa biurtu da.

838. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0041 Beste aldetik, mundu guzian orain arte Europa'ren magalpean bizi ziran erriak, eldu egin dira eta bere esku izanik, bide berrietatik doaz.

839. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 China edo India'ren gora-berak, Amerika edo Afrikaren gertaerak aldameneko erriarenak bezela sentitzen ditugu.

840. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Eta bere errietara itzulirik, ikasle auek nazioaren goraberak zuzentzerakoan mundial-begiekin jokatuko dute.

841. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0164 Naparbati, Garmendia'tar Leopoldo aetzari entzun nionez' Oroz-Betelu`n eta Aezkoa`ko beste errietan eskribitu ordez izkiratzi esaten zan.

842. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0164 Eztakit beste errietan orrelako asko gertatu izan diran, baiña Euskalerrian eskribitzen etzekien idazle batzu izan dira: Pello Errota, Udarregi, Zapirain eta abarr.

843. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Ontan ere' beti bezela' erriari ikasi egin bear diogu, ez irakasi.

844. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Baiña beti erdal-idazleen gauzak irakurriaz orretara jotzea ezta arritzeko: ; badirudi erriak izketan ere eztakiala.

845. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Euskera erriari dagokiona izan bear badu, berdin izan dezala gaia ere.

846. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Ba dirudi euskeraz idatzitako ertilanak, naiz nobeletan, olerkietan, naiz antzertilanetan, erriaren prolema egiazkoak baztertu bear dirala, pekatu ba litzake bezela erriaren oñaze, itxaropen eta borroketarentzaz idaztea.

847. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Baño euskerak bear duen eta gure erriak bear duen literatura, antzerkia ta ertilana egin bear da.

848. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Literatura eta ertilan guziak erriaren intziriak entzunik, gure aldietako heroek arturik, ta ez leen-leen denporetako artzaien bat.

849. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Baño Elorri olerki mistiku ori naiz askorentzat bitxi eder bat izan arren euskal literatura erriaren artean indartzeko ezer emango ez duelakoan nago.

850. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Euskerazko literatura erriarentzat egin bear, erriari eskein.

851. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Bestelakoz, literatura lanak egilleen atsegiña eta asebetetzea bakarra, atsegin narcisismus antzekoa, erriak irakurtzen ez ditun obrak, ta ikustera joango ez dan antzertilanak izango diralako.

852. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Ezin dugu susmatu ere, aietako batek uste onaren, ziñaren naiz erriaren kaltekorik adiskideari eskatu izatea.

853. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Zuribide lotsagarria ta onartu ez ditekena da, bai gaiñerako utsetan, bai erriaren aitzikoetan, adiskide baten alde ari izan gerala aitortzea.

854. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Izan ere, Fani ta-Eskebola, erria zemaitzen duten, galbideak urrundik ikusi bear ditugun lekuan bizi gera.

855. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Erroma'ko erriak, iñoiz entzun ala ikusia ote zun orrelakorik? Tiberi Grak'en eriotz ostean ere, aren adiskide ta aldekoek yarraitu zioten.

856. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Iruditzen zait onezkero dakustala erria Agure-batzarretik alde egiñik, eta bearr-bearrenetako zerak lagunabarraren naikeriz erabakiak.

857. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Kontsulgoa ez zun bein ere eskatu ta birritan egin zuten kontsul; aurrenik, aldia baiño len, gero, bere aldian beretzat, beranduxe erriarentzat.

858. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Aren illetan agertu dan atsegabetik ezautu da zeiñen maitea zan erriarentzat.

859. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Egiaz esan liteke, ordea, bere biziko egun ospetsu ta alaitsu askoren artean, il zanaren aurrekoa izan zala aintzatsuena, arrats-beran, gure-batzarra bukatu ta batzarkideak, Erroma'ko erria, elkartuak eta Latitarrak lagun zitularik, etxera zanean; onela, aintza mail orren garaitik yainkoetara zala dirudi, ildakoetara baiñoago.

860. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Erri batzuetan uste dutenez, Herensugek zazpi buru ditu, beste batzuetan diñoenez, bakar bat.

861. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Eguzkiak baditu euskeraz zenbait izen: eguzki Tolosan; iguzki, iuzki Saran; eguzku, Erronkarin; ekhi, Liginagan; iki Bardosen; euzki, Bizkaiko erririk geienetan.

862. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Santa Clara ere erizten die erri batzuetan Ondarruako bertsu ezagunaren gisara: Zeu zara Santa Clara, euskeraz, argia.

863. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Lenago ordea, Andre Mari deituran, inguru aietan lurra izentatzen zuten agian, Mari numena oraindik Gipuzkoako ta Naparroako erri batzuetan gertatzen dan lez.

864. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Oraindik erri askotan bizi dan beste oitura iakingarri au geitu genezake: oiñordekoa eskontzerakoan, emazte berria ez da etxekandretzen ezta senarraren arbasoen elkartasunean sartzen, etxe berriko iarlekuan illen arimai argi ta ogi opariak egin ondoan baizik.

865. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Etxe, eliz eta illerri arteko bide santuek ere, argi asko erakusten digute zeiñen elkarturik dauden iru tokiok zentzu mistiku batean bilduta; bide oriei elizbide, gorputzbide, ilbide, kutzebide, errebide, andabide t.a. deritzate, erri bakoitzaren ariora.

866. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Elezar batzuetan bide auek sukaldeetara dioaztela ere badarasate antxinako etxeetako sukaldeetara batik bat: Arberua'ko Gaztelura, Ezpeleteko Eiheraxaharre'ra, erri bereko Jauregi'ra, Elduaiengo Sales ta Ermitatxiki'ra; Ataungo Andralizeta'ra, Aizarnako Egaña'ra, Bergarako Agorrosin'era e.a.

867. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Orrela agertzen dan arimari argi deritzaio Laburdi ta Naparroan, heotsegile Zuberoan, izugarri Ataun'en, eta gerixeti Bizkaiko zenbait errietan.

868. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0067 Gure idazle zaharrek, gramatikari dagokionez (eta bitxi da! gramatika legeak ongi ezagutzeke, anartean ezpaitzen gramatika estudiorik egin) guk baiño askoz obekiago eta segurantzi geiagorekin idazten zuten, erriaren iturbegi gardenetik xurgatzen baitzuten uneoro euskal-jarioa eta Bidasoaz besteko oraikaldiko gure anaiak, beren arbasoen akatsik larrienak bazterturik, guk baiño sakonago ta obekiago ezagutzen dute gure mintzaira eta guk ez bezalako graziz eta ederrez jazten dute euskal-literatura.

869. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Askoz obe litzake zentzu onekin eresi zabaltzea, abesti eta abestu asmatzen ibilli gabe, baiñan gure erriak auek ezagunagoak ditu ura baiño. Ontaz, zer dagikegu?

870. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Itz oen asmatzalleak aitortzen digu etzela irakurzale, ausnarzale baizik. Ainbestean paso, zindotasun onek txalo beroa merezi baitu. Alabaiña, itzetik ortzera, egunean-egunean, Gernika'tik Mutriku'raiño beintzat erriak albiste esan oi dio noticia-ri-

871. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 ERAIL-ERAN. Itzak ez-ezik aditzak eta aditz-jokoak ere asmatzen dira gurean eta burukomin aundirik gabe asmatu gaiñera. Erriak oraiñaldian, il'ekin adierazten du morir eta matar. Alabaiña, antziñakoek, matar esateko eran zeukaten eta matador edo asesino eraille (entzun'etik entzule bezala).

872. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0089 NINDUZUN-NIÑUZUN, ZINDUTAN-ZIÑUZTAN, NINDUTEN-NIÑUTEN. Gure idazle zaharretako literatura-formak lenengoak dira eta erriak darabilzkienak bigarrenak. Nire itzulpenean bietakoak erabiltzen nituen, baiñan, ahal dugularik tankera guzietan idazkera batera jo bear dugu eta batasunerako biderik egokiena eleder-zaharra dugun ezkero, gure idazle zaharren formak onartzea erabaki dut, ots, ninduzun, ninduen, zinduten... Euskaltzaindia mintza bekigu ontan ere.

873. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Tolosatik Donostirako bidean, Gipuzkoako alderdirik ederrenetako batean, agertzen zaigu Villabona erria.

874. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Ta erritik urre, muño txiki baten gañean euskal kabi polit antzo kokaturik, Amasa.

875. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Ez dugu erri onen sorburuaren zeaztasun aundirik.

876. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Oraindik asko eztala idatzi zigun Amasa erri ontaz La Voz de España egunerokoan erdal-idazle trebe degun Donostiar Joxe Marik.

877. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Antziña bi erri ziran Amasa ta Villabona, bata besteagandik bereziak, naiz ta Parroki bakarra izan aspalditik 1909'garren arteraño.

878. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 1919-an eraiki zuen Paris'en Jean Meyer Yaunak I.M.I. errien arteko psykologi-gaindiko ikastegia.

879. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Gure erriak badu sen berezi bat bertso jasotzeko, ta bertsolari ez uste beretzat nornai danik; ez dauka artakotzat ahapaldi batzuk buruz ikasi ta abesten dakiana; beste zerbait bear du: asmamen zorrotz, berezko etorri, esaera txingartsu.

880. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Agur Xibero! Zuetarik ohore gure Erriak!

881. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0016 Jocista ala marxista tankera izan, publiko-jendeak, erriak beretzako din dan teatro-ikusgarri bat behar duala.

882. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0176 Eta erdialde hori hautatu badu, hori da, alde batetik hor dagoelako gure herriaren bihotza, eta bestetik, gure literaturaren kondairan halako abiadura edo joera bat nabari delako.

883. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0176 Maiz entzun izan diot bati baiño gehiagori hemengo aldekoei, noski Axular, esate baterako, aise eta gustora irakurtzen dutela, baiña Herria astekariko zenbait lan ezin dituztela iretsi.

884. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Erriak bein izkuntza galdu ezkero, eztu atzera artzen.

885. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Erriak eztu ori ontzat emango, eztuelako alde aundirik nabaritzen batetik bestera.

886. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Utzi ta itxi-ren artean antz geiegi zegoelako eta nastea sortu zitekealako, erriak berak toki batzuetan laga artu zuen, utzi baztartuaz.

887. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Irakatsi enseñar eta erakutsi mostrar erriak naastu egiten ditu; berdin jesarri sentarse eta jarri ponerse.

888. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Idazleok eztakigula euskera erriak bezin arin, txairo ta errez erabiltzen: .

889. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Ba'al-dakizu, gutxi gora bera, noizkoa den laburtze au? Iduritzen zaizu literaturan zillegi dela tankera laburtuta, ala tradiziñodun forma osoa erabilli bear litzakeala? Erriak eusten al dio adizkera zaharrari? Eta ez eustekotan, ezagun eta gisakoa al zaio bederen?

890. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 Onenetako idazle oiek, beren Parker-ren bidez gauza arrigarriak egiten dakiten oiek, eztute liburuxka au irakurriko, erriarentzako egiña baida.

891. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0005 Izan ere Otaño bezin erriaren biotzeko bertsolaririk naiko lan izango zendun arkitzen.

892. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Orain, Jauna, zuk itz-eman bezela, pakean uzten dezu zure morroi au esan zuan zerura begiak jasoaz, ikusi baidute nere begiok zure osasuna, zuk erri guztien aurrean atondu dezuna.

893. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Jentillei argi-egiteko argia, ta Israel zure erriaren ospea.

894. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Eta beste batzuetan uri edo errietan geldituko zan.

895. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0186 Ontaz jarduten dan artikuluan azaltzen da nola Laterkide bakoitzak beste errietakoak beregan bate eragozpenipe ametitzeko moduak egin bear ditun ta batasun osorako duten tartean, ontan sayatu bearko duan, baita ere nola laterkide bakoitzak beste Laterkideko sukursal, agentzi ta antzekoak jartzeko dituan trabak zuzitu bear dituan.

896. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0010 Eta gaur, zure biotzaren opari bezela, Erriari, zure Erri maiteari, Euskalerri maite, errukarriari, zure lorerik, zure kantarik ederrenaz orniturik, sortatxo bat eskeintzea gogoratu zaitzu.

897. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0012 Gazterik, oso gazterik egin zan apaiz, ta egin orduko, bere erriko gogoak zaintzera bialdu zuten.

898. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0015 Baña Ernani'ko apaiz izatea zan bere naikunde beroena ta etzuan bere erriko eliza utzi izan nai.

899. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0015 Adijabe diran nor-orde biak (ni, zu) agiz isildu egin oi dira: Civis romanus sum = erriz erromarra naiz; frater mihi es = anai zakit.

900. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Nundik datorren egiazko erritasunaren deia igertzeko adimen zorrotza dute erriek.

901. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Erriaz, au da bere nortasunaz, bere izaeraz, bere kulturaz, bere doai ta akatsetaz, ots, bere etorkizunaz, sinisten ez dutenak desertuan ari dira predikutan.

902. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Ainbat eta geiago errotu errian, orduan da garaiago eta zabalago edatzen da mezulariaren deia.

903. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Hek euren artistasunaren egarria, gure erri zaharraren ibai ezkutuan asetzera dijoaztelako.

904. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Badugu, gañera, gure errian beste fenomenu bat, garrantzi eta erakuspide aundienekoa.

905. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0086 Alabañan erri xumearena izaki zati on bat, Aurreski Kutxetako diru bilduma, makurra litzake, aberatsenak geiago gizentzeko erabiltzea, langilleak, baserritarrak, arrantzaleak eta erdiko jende klaseak kondar apurragaz utsita.

906. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0086 Eskabide onen alde iru arrazoi ematen ditut: a) diruaurreratuaren etorkia, ots, erria; b) kooperatiba lantegien, produtibidade apartekoa; c) gizarteari oñarri eta egitura errikoiak ezartzen aldarrikatzen duen dotriña (ikus Joanes XXIII'garrenaren enziklikak).

907. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0096 Destinua bein betiko besarkatzen dutenek bakarrik salba lezateke erria.

908. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0103 Laboratorioak eta maisuak dirupilla izugarriak kostatzen dira, Ta errialde txiro edo txikiek orrelakorik pentsa ere egiteko, naitaez beste erriekin batartu bearra daukate.

909. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0201 Ikusten danez Elkarrekiko Merkatua osatzen duten erriak berdiñ antzean arkitzen ziran politikari dagokionez, 1945'gn. urtean.

910. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0067 Erriarekin gertatu zaiguna berdin gertatu lezaiguke, dio Abelardo-k, zentzuak ikutu ez dezaken zer-izanarekin ere.

911. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Erriak eskua eman bear diote alkarri.

912. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Askok eta askok egiten dute Gurutz-bidea; zein eder dan Ama Birjiñaren erri ontan bere Semearen nekebidea gogoratu ta ibiltzea!.

913. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Millakak dira beti bira ontan ibiltzen diranak, edozein lurralde ta errietakoak; eta guztien aoetatik etengabe abots bat bezela enzuten da: Ave, ave, ave Maria.

914. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0096 Euskal festak gutxi aldatzen ziran batetik bestera eta erri guzietan berdin xamarrak izaten ziran.

915. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0204 Ondarrabin ostatuz zegoela, egun batean illunabarrean goiz erretiratu omen zan etxera, bañan orduntxe komeriantiak etorri ziran errira soñua joaz.

916. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Argatik noski, iñundik ere, ainbeste urteen buru, gelditu zaigu bizi-bizirik gure errietan alako esaera jakin auxe: BERTSO BERRIAK, XENPELAR'EK JARRIAK.

917. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0019 Alako erri-kutsu berezi bat edo, alako erriaren gustuko ikutu-goxoen bat edo...

918. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0134 Argatik, gure Erriak, eun urtez geroztik ere, gogoratzen ditu, abestu oi ditu.

919. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0135 Gazte-gaztetandikan
erritik kanpora
estranjeri aldean
pasa det denbora.

920. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Irugarren esan-naia: eztago on-gaitzik erriaren eta gizartearen onak erabaki ta mugatu baino len.

921. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Erriarekiko onaren ginoan dana ebatzi bearra liteke.

922. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Beraz, erriaren ona bilatzen duena on da, erriaren onaren aurkaz dagoena, makurra da.

923. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Erriaren ona neurri, erritarra ibili.

924. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Arrezkero, erriaren on-gaitzak egiten du norbait on eta gaizto, aren ustean.

925. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Zuzenbidea zertan dagoen, erririk bikainena zein litekean, norberaren gogoaren azterketa nola daitekean, benetako iakintzalea nor datekean, erritarren arteko aldaketak zein legetara ta bideetara gertatzen diran eta abar.

926. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Esate baterako, Zuzenbidea zertan dagoen aztertzen ari dalarik, Erri zuzenaren egitamua zertan legokean ukitzen du, zearka ta iraizean ba'da ere.

927. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Erabateko Zuzentasun bakartua ta soildua zertan dagoen agerrerazteko darabilen eztabaidaren bidez bide, Erri zuzenaren egilea ta eragilea nor datekean agertzen du ezarian, ezarian.

928. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Argiago esateko: zuk eta nik, onek, orrek eta ark erria liduriken gizon eskerga egiten omen dugu: gizon eskerga onen alde onak eta alde txarrak ezagungarriago ta nabarmenago gertatzen omen zaizkigu, aundiagoak baitira, izan ere.

929. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0080 Errian oso sustraitua ta zabaldua dagoela, zioten gotzai batzuk, fraide ta monjak dirala bakarrik santutasun-bideetan ibilli bearra dutenak.

930. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0080 Esate baterako, Lisboa'ko patriarka Cerejeira kardenalak, argi ta garbi ta tinko esaten zuan: erriak uste duala, santu izatea fraideen ta monjatxoen kontua dala bakarrik, ez ordea munduan bizi diran guztiena, au da eztala Yainkoaren erri osoarena.

931. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0080 Orra ba orain, Eliz-Batzarrak santu izateko deiaren ideia ori, Yainkoaren erri guztira edatu nai zuala:(...).

932. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Bigarren mundu hunen berririk ez duena, edo kontra zaiona, nola izan diteke artista, nola izan diteke txapelaundi? Nola ez du irentsiko gure herriko dirukeria lotsagarriak?.

933. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 Andoain'go alaba... mendi-ttonttorretatik beera begira egoten nintzanetan, neri uxo-abi iduri oi-zitzaidan erria... Antxe, bada, Kale txiki deitzen genion kale artako Berrozpe etxe zabalean, nexka bat ludira agertu zan.

934. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Jaunak, ala ere, santutu eta zeruratu nai izan gaitu, ez bakarka eta alkarrengandik bereizi; egi-egian Bera ezagutu eta zintzoki Berari serbitzu egingo zion erri bat osotu nai izan gaitu, baizik.

935. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Izan ere, Jainkoaren erriaren irudian adierazi zitzaigun aldez aurretik Itun Zarrean; eta gero bikaiñago azaldu zaigu Kristo'gan eta Onen Gorputz izkutuan, Elizan.

936. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Onelako gizakiai dagokiena gerorako laga-ta, oraingoan, erria bera aukeratua zalazkoa aztertuko degu.

937. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Yabe zure Jainkoak, lur-gañean diran erri guztien artetik aukeratu zaitu, Beretzat berezitako erri izan zaitezen.

938. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Yabe zuengan bildu baldin bada eta aukeratu bazaituzte, ez da izan beste erri guztien artean zuek ugarienak zeratelako; erririk txikiena bait-zerate.

939. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Gogoan artu, lepa-gogor zeran erri, ez dizula zure zintzotasunagatik eman, lur onen jabe izatea.

940. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Izan ere, Jaunak bere erria aukeratu, atera Ejipto'tik eta Sinai'runtz darama, eta antxe biurtzen da osoro bere erri.

941. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Alkargo ontan erabakitzen da, erriak, Legea betetzen duan neurri berean artuko duala goi-laguntza.

942. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0172 Onelako gertaerak, egizko adierazpide goitarrak dira, auetan agirian eta uts-ezinkiro ezagutzen du erriak Jainkoaren eskua osasun-bidean eragiten; adierazpide ta ezaugarri jator dira auek sinismenarentzat.

943. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0098 Jaso berriz, kaperan bertan bizi oi zan-ermitauak jaso izan zun bibietan, erriagandik bildutako diruz.

944. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0124 Noiznaikoa degu: gure Erriaren izena ta izana betekoa.

945. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0124 Otsegin izan ez ba'lu ere, Lendakari izango genun gure Ermitagintzan, Lendakari Kristoren Gorpuzgintzan, eta Lendakari gau-bijili guzietako Ama-Birjiñarekin ama-seme egite ortan, gure Erri santuaren Santuari zegokionez.

946. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0161 Baño izatez Oñatiko erria bera zan, kofradi-izenpean, an zebillena, Kondearen morrontza astindu ta bere buruaz jabetu nairik.

947. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0187 Bere Erri maite ua zapaldu ta ondatuko zutelako etsai gaiztoak luzaro-gabe.

948. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0175 Eta erri guztien alegin bidezkoak, neretzat eukitzea.

949. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0099 Ertaldean (Oriente'an) Jaungoiko egizkoaren mende zegon erri bat bizi zan, Israel'ko erria.

950. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0099 Jaungoikoak agindu zion erri oni beren odoletik sortuko zala animen Maixua, beartsuen Adiskidea, mendean zeudenen Askatzallea, guztien Salbatzallea, danak itxaro zutena, eta beste Santutasunez eta Opariaz Jaungoikoa gizonakin paketuko zuena.

951. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0099 Onen etorrera gertutzeko (prestatzeko) Espiritu Santuak gizaldi asko lenagotik, adierazi zien erri artako igarleei zer nolakoa izango zan etortzeko zegon Jaunaren Bedeinkatu ori.

952. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0099 Baña baita ere ikusi zituzten igarleak aren oñaze eta neke-lanak: ikusi zuten egarriz, zigortuta, ogeita amar diruz salduta, gurutzean, oñazez, il-da... Eta ikusi bezela adierazi zioten Israel'go erriari.

953. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0222 (...): ia zer erakutsi zion erriari bere itzaldietan, eta zeñ ziran eta nun zabiltzan aren ikasleak.

954. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0281 Antxe Abraham, eta Isaac eta Jakob, erri aukeratuaren asaba zarrak, Jaungoikoa ainbeste maite izan zuten gizon zintzoak.

955. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Onenbeste erdal-burruka ondoren, erri asko erori dira.

956. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Beraz, euskaldun geranok euskeraren zoria ta bere etorkizuna aintzakotzat artu bear dugu, gure zori ber-bera dala-ta Euskerara io bear dugu, beraz, Euskal-Erri'aren nortasuna alderuntz dijoan bidea iritxi nai ba'dugu eta gure izkuntza dan euskerak berak eta ez beste inork gure Erri'ari bere nortasuna biurtuko dio.

957. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0186 - Orren ere bearra ba-daukagu, eta ori gogozago irakurriko du erri ikasiak, gu beste guziok gaitun baiño.

958. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0186 Beste zenbait erritan ere ori berori gertatu da, eta gureak ere naiago du ein bateko garbitasuna, oraingo mordoilokeri oriek baiño.

959. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0186 Ikus zer esan zion A. Ledochowski'k, iesuita guzien Buru izan zanak, gure A. Olabide'ri: Euskera Akademikuan ari omen zira; io zazu ortik, ori irakurriko baitute geienik, azkenean nere erri Polonia'n gertatu dana.

960. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Aren elur garbia urtu-bearra da erriarentzat, eta asi zerate beintzat.

961. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Badakite, bai, trigonometría, coseno ta olako itzak, eta eundaka geiago, naiz literaturan, naiz beste edozer jakingaitan erabiltzen ditutenak, aien erriak ez dezazkela sekulan ulertu.

962. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Baña gu euskera jakintsua egin naiean asten ba gera, gure erriak guzi guzia ulertzea nai lukete.

963. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Eskerrik asko, berena baño gure erria aintzatago artzen dutelako.

964. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Erriak ez dula ulertuko? Jakiña, liburu ortan ageri diran itz zarrak, geienak zarrak, berriak oso gutxi ariora, ez dakizki gure erriak; baña, jakintsu oiek ere ez?.

965. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Beren liburuetan eta artikuluetan itz oiek erabiltzen ez ba ditute, eta orrela poliki poliki errian berriarazi, nola ulertuko ditute?.

966. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Zuk ikasientzat egin duzu, ez erriarentzat; baitakizu aldez aurretik erriak ez detzakela ulertu oinbeste ta oinbeste aspaldiko itz.

967. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Atzerritik lan geiago ta ederragoak agertuko dirala dirudit gure erritik beretik baño.

968. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 18`garren mendean txekoeraz ez da itzegiten erri txikietan baizik, lugiñen artean; urietan, ikastetxetan eta gizon jakintsu ta aberatsen artean doitxeraz bakarrik; guztien iritzia zan txekoera ilko zala.

969. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Arrezkero emengo Askatasunaren Agirian sei euzkotarren izenak arkitu nitun: euzkotarrok iñongo errien askatasunaren alde gogor yokatu dute, euskaldunen izena ederturik.

970. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0079 Errira deneko, Parropiako anderiac eta jaun erretorak ekiten diote elkarren leian sudurreco tchitchariac frantzesés khentu nahis, nolako aberastasunak ekarri dituen etxera jakin bearrean alegia, baiña eztute Margaita'gandik erantzun zuzenik ateratzen.

971. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Nik eztet bear gorri ori iñondik iñora ikusten; eta ain gutxiago berriz sumatzen nondik nora antola diteken gramatika-lege-zaleen eragiñez, erriak aintzakotzat artuko duan euskal-izkera berdindurik.

972. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Berez bezela ba zetorren oraiñ-aspaldi zenbait euskal-izkeren alkar-artze edo alkar-kutsatze antzeko zerbait, erriak polikitxo on-artzen zijoana.

973. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Baiña, betoz orain indarraren aldeko lege-jartzailleak, erriak darabiltzan euskal-izkerak naspillatzera ta biurrikatzera, erriari bereak ez ditun bideetatik bultzaka joan-arazi naiean.

974. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Azken urteotan argitaratu diran zenbait liburu gozo (Ezkontza-bidean, Arrate-ko Amaren altzotik, Aita Lino Akesolo-ren Salmoak eta abar) zenbat lagunek irakurriko zitun gure errietan H-zaleen elorriz eta sastrakaz josita argitaratu balira?.

975. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Azkoaga'ko apaiz Jaunak lenengoz itz egin zuan, agintari eta erriari ongi etorria emanaz eta Axpe Jaunaren bizitzako gora bera batzuek azalduaz.

976. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0071 Liturgian ere atea zabaldu zaie erri aundi naiz txikietako izkuntzei.

977. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Izan ere arrigarri egiten zaigu, baiña gure errian ezezik beste lurraldeetan ere berdintsu gertatzen zan Trentoko Batzarra baiño leenago.

978. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Orain Olga Bergholz, Biktor Nekrassob, B. Solukhin, Bera Panoba, A. Kuznetsob, G. Baklanob eta onelamoduzkoak ditu maiteen erriak, oiek bai dute egia merke saltzen, lirismu xoragarria ixurtzen, barnea, biotza biguin, xamur asko ukitzen....

979. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Ez ote daki erriak, goiko aulkien aldamenean etzanda zenbat patrikai azkureka ari diran Gobernuaren morroi oiek baiño askoz obetoago, nun bizi dan bera?.

980. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Erria ez da zenbaitek uste duten bezain tontoa.

981. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Bertan ageri danez eta geok dakigunez, auxe aurreratu dezakegu argi ta garbi: errusitar irakurleak, erriak, idazleari goiko jauntxoak eskatzen dioten kontrakoa eskatzen diola.

982. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Au da, gizonaren egia, erriaren irudi garbia, gandu-gabea.

983. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak bastarrika 0157 Erriak ba-du ba bere Gloria errikoa ta errez askoa?.

984. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Batzar artan' Aita Villasante euskaltzaiñak' zerau gertatzen dala esan zigun: Izkera bat, mintzaira bat, errian zabal ta indartsu bizi danean' ango itzak, garbikeriz aldatu nai izatea' alperriko lana dala; izkuntza makaletan' gaixoetan' olako berrikeriak, erreztxoago lòrtu al ditezkeala, irudiz beintzat.

985. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Orren kontrako ejenplu aundienetariko bat' Eibar erri maiteak emàn digu.

986. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0063 Baditugu, zer ortan, euskaldunon bidea jarraitzen duten erri aurreraturik asko.

987. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0063 Orrelako esate modu zaarrak' erabiltzen dituzte Eibarrez kanpo ere, geienik' Eibarren beraren erri inguruetan: Elgoibar, Soraluze (Placencia) eta abar.

988. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0065 Baiña (eta au da miragarria) itzulipurditze orokar eta izugarri orrek' Erri bat eta izkuntza bat bizirik eta zutirik utzi bear izan zituala: Euskalerria' eta euskera.

989. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0065 Gertaera sinisgaitz orrek jartzen ditu, munduko jakintsuak, gure Erri eta gure euskerari begira, eta euskaldunoi deika, alegia, gure izkuntza maitagarri oneri eutsiteko otoizka.

990. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Irakasle bikain ta adiskide zintzo dedan Tovar Jaunak idaroki zidan, tesis doctoral-orretarako, beste iñungo lanik baño egokiagoa nuela, nere erriko euskelgia azterkatu ta ikertzea; errez ta laister egin nezakean lana zala; euskeraren ezaguera sakonago eta zabalagorako guztiz bearrezko genula; berak lagundu eta zuzendu ere zuzenduko zidala lana.

991. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Erriari elkar-izketa zenbait artu nai ba'nizkio ere, antxe neukela magnetofoia.

992. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Norbaitek erri bateko itz-txorta, esaera... besterik ez ba'litz ere, oiexek denak bildu naiko ba'litu, amar urte igaro-ta ere oraindik zerbait berri entzutea ba-liteke.

993. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0170 Fonetike ta morfologi legeak al dan sakonen ta al dan ugarien ta al dan erri geienetan, (bi edo irutan bakarrik ez) bildu, eratu, elkar-lotu, ta argitaratu.

994. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0173 Erri batetik bestera, askotan basetxe batetik bastera, izan oi dira nola edo alako alde txikiak.

995. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak palt 0173 Beraz erri batean ontako monografi bat egiterakoan, erri ortako izkera zein dan eta beste edonundik ekarritako mintza-kera zein dan erabaki bear aldez aurretik.

996. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Amerika eta beste erri askotatik, guk emen eginta baño merkeago, gauza asko datozkigu.

997. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Gañera, naiz ta baserritarrak beste errietako aurrerapenak artu, aiek bezela ezin dezakegu lan egin.

998. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Batetik, gure baserri askok, sail txikitxuak, eta batez ere aldapatsuak dauzkate, beste erritan ibiltzen dituzten tresnak sartzeko (traktore, segadora ta abar).

999. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 Ayuntamentuak, beren lurretan gaztaña jarri, ta txerri bakoitzari, ogeitamar peseta zerga jarri, nik dakitan erri batean, ardi bakoitzari kentzen zayon bezela ta....

1000. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 Naparruan, Estella'ko onduan dagon erri bat degu Zuñiga.

1001. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Esaera danez, anai batek besteari laguntzen dion sendi bat, ormaz inguratutako erri bat bezela dala.

1002. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Orra ez da erri bat, sendi sendo ta indartsu bat baizik.

1003. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Baserritarrai, eskolan bidez, berekoitasuna kentzen zayonian, orduan bai, Zuñiga'n egin duten erako zerbait egin eziñik eztago; eta ez an bezela erri batean bakarrik, Gipuzkoa guztiyan baizik.

1004. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Erri bakoitzean, sortuko litzake baserritarren elkartea, eta erri guztiyak elkartuko litukean, nekazari elkarteen batasuna Donosti'n.

1005. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0036 Izan zituan beste kargu ta erri aundigoetara aldatzeko egokiera onak, baña aintzakotzat ere etzituan egundaño artu, eta antxen, larogei ta lau urte zituala milla ta zortzireun da ogei ta laugarren urtean, berak ainbeste maite zuan Mutiloa'ko Elizaren babesean eriotzaren azken loak artu zuan.

1006. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 El País Vasco irakurri, (Baroja'ren idaztietan, gaitz-gabeko liburu bakarra auxe), emen ikusiko dituzu Donosti erriari eta botatzen dizkionak.

1007. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0166 Erri batzuetan Olentzaro'ren iduria lastozko gizon bat egiteko oitura dute, batik-bait Leitzan, Oyartzun'en, Arakil'en eta Lesaka'n.

1008. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0166 Larraun'go errietan olentzaro'ren iduria kezuloan zintzilika egoten da, igitaia eskuan eta txapela buruan, gauerdiko mezaondorarte.

1009. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0166 Eta gero Lesaka'n beintzat lastozko Olentzaro ori erriko plazan erre oi dutela, dio Caro-Baroja'k.

1010. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0168 Beste erri batzuetan urtezarrez egiten dute su berezia (Araba'n).

1011. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0014 Paradoja hunen benetako zioa aurki nahi badugu, prexixo beharrezko zaigu XVIII-gn. eta =xLx=-gn. gizaldietan gure Herrian gertatzen zena arakatzea.

1012. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0014 Baina aldi huntan beste mugimendu bat sortzen da gure Herrian.

1013. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0014 Jauntxoek eta Amigos del País sozietateak duten garrantzi gailena ezin dezakegu uka noski jakintza zaharraren funtsa ziren filosofi-legeen deusezte bat direnez eta zientzi berriarekiko gure Herriaren ate-zabaltze bat.

1014. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0015 Ikusi dugunez, XVIII-gn. gizaldiko bigarren zatian gure Herriak aurrerabide egiazko bat gorpuzten du, Amigos del Pais elkarteari eta Azkoitiko jauntxoei esker.

1015. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0015 Atzerapen hau, hala ere, ez da gure Herriarena soilik.

1016. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0015 Ikusi dugunez, XVIII-gn. gizaldiaren azkenean, aurrerapenaren aitzinean agertzen zaigu gure Herria.

1017. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0015 Izpiritu atzerakoi hunek bere egoitza gure Herrian jarri bazuen jarri eta sei urteko karlismo-gerla gertatu bazen, Fueroak izan ziren guztiaren kausa.

1018. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0015 Espainiako beste Probintziak zuzentzen dituen Konstituzio berak zuzendutako Probintzi soiletan bihurtzen da gure Herria.

1019. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Bere gurasoen izkera ta oiturak galtzen uzten dituan erriak ler egitea besterik ez du merezi (Mistral; Abbé Arotsarena, Grammaire Basque).

1020. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Plazentzi, Ermu, Zaldibar ta beste erri xeetako jendeek ere barrukoen erara ekin zioten, andre ta anderañoek batez ere.

1021. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Orixe bera aitortu digu Liturjiaren Konstituzioak: Liturjian Jainkoak itzegiten dio bere erriari; Kristo Berri Ona zabaltzen ari da (33 z).

1022. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Itzaren oraingotze au betea eta osoa dedin, Jainkoaren deira biltzen dan erria bear da.

1023. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 b) Igandea Jainkoa Erriaren elkartze-eguna.

1024. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Eta Igandea da erriarentzat egunik egunena jainkozko Itzaren misterio mardula entzun eta xurgatu dezan.

1025. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Liturjian Jainkoak itzegiten dio bere erriari; Kristo Berri Ona zabaltzen dijoa (33 z).

1026. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Erri bakoitzak arima berezia du, eta gureak ere bai.

1027. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Lenengo saillean mota guzietako olerkiak biltzen ditu, erriari egotziak geienak.

1028. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Orregatik olerki asko, naizta erri-erriarenak izan ez, arenak bailiran artu bear.

1029. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Liburu ontan ikusi dezakete, oraindik ere ortan badiraute, gure erriak beste iñungoak bezin egoki maitasuna kanta izan dula, eta bear bada besteak baiñon barrenago nabaitu dula maitasun-ziztada.

1030. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Ar dezatela Onaindiaren bilduma aberats au eta or ikusiko dute olerki zelaian edozein erri bezin buruzut agertu ditekela Euskalerria.

1031. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Goteunez beterik zebiltzin gizon iainkotiar aien itz beroetara gizoste ta erriak ere samaldan zetozten Eliza berria antolatzera.

1032. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Aipatu erriak ez zeuden Yerusalen'dik aldenduegi.

1033. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Bañan soldado-talde asko beren mendekoak izan zituzten; ospe aundiak inguratzen zituen, erria salbatua zutelako.

1034. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Hobe milla bider bakardadean aberats baiño gure herriarekin pobre.

1035. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Ta ezin ohitu naiz nire begiok nire herria ez den honi uztera.

1036. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0123 Antxe, Arantzazu'ko bakardi paketsu-paketsuan; erri aundietako zarata ta ixkamilletatik urruti; gure Erriaren Zaindari zerutar dan Amaren beroan; ainbeste ta ainbeste lan Euskeraren alde egiten duten AA. Prantziskotar aien etxean.

1037. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0124 Ez al zan irakurri lenengoa, bereala altxa zan norbait, galdera bat egiñaz: Ez ote-litzaken obe, alegia, erri bakoitzeko euskerari-buruzko monographiak alde batera utzi-ta, Euskera bakar bat eratzeko, sortzeko, indartzeko lanari eskuak lotzea.

1038. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0124 Errietako euskerak utzi egin bear dira alde batera, eta guztiok Euskera bakar batera jo.

1039. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0125 Izkuntza, berriz, ez bait-dute osatzen itzak, itz sollak, itz sortuak, itz artuak, itz sartuak baizik, erriak beretzakotutako itzak baizik.

1040. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0125 Eta erriak jakintsuak ere berdin itzak beretzakotzea, gauza nekeza baitda, urte asko bear dituan lana.

1041. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Bañan iritzi guztietan ez zan izan gutxienik Arantzazu'ko ollotegia asaldatu zuana eta barka adibidearen apala arako beste pesimista amorratu aren iritzi zorrotza: Gauzak ola dijoazelarik, Bizkaian erririk askotan berrogei urte barru ez dagola Euskerarik.

1042. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0070 Bizkaitar olerkari gurenaren ezpaiñetatik zintzil zeuden guztiak, eta aren itz-eztena erriaren biotz barneraiño zijoan.

1043. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Beste errietan ez dira ioaiten irakurtzera izkuntza ikasteko, artarako liburuetara ezik.

1044. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0522 Nik ikasi egin dut Eusko Gastedi'ko idazleengandik, bai eta karlistengandik, bai eta komunistengandik, bai eta erriarengandik.

1045. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0175 Relijiozkoak auek ziran: Santuen bizitzetan San Juan Bautistarena (bere izenekoa), San Pelayorena (erriaren Patroyarena) San Rokerena, San Pedrorena, ta baita ere Sansonena.

1046. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Ikusi degu nolako fede ederra gure erriak duan.

1047. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0042 - (Bakarrik) Bihar, mar, mar, mar, herri guzian hedatuko duk berria: Etchahunek phazkoak egin dituela....

1048. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0290 Manez duk jite tzarreko gizona eta herrian, jeus ez gizon.

1049. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0291 Herriko empleatia hiz eta Manezek hire ohorea zikindu dik, herriaren zerbitzuko lanean ari hintzalarik.

1050. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0291 CIRILO He! Uste duzu behar bada ez zirela ezagutia herrian? Denek badakite gerla finitu eta gerlari haundi agertia zirela.

1051. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0296 Ene herria da herrietan gochoena, denak bakean bizi diren leku bat (eskiak elgarri torratuz).

1052. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0296 Herri huntako jende guziaren artean bada atchikimendu bat, unione bat, etsenplutako har ditaizkenak.

1053. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0297 MANEZ - Izigarri hunkitia niz herriko buruzagiak enekin solasean ari nahi duela ikusteaz.

1054. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia gh 1958 0303 NOTARIOA - Ontsa pentsatu-eta, gure mera ez da kapable holako mozkor tzar bat herritik kanpo igortzeko.

1055. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0015 Aren denboran, urrea purruxtan sartu zan Israelgo errian.

1056. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0061 Berria baitzera emen... Entzun al dezu bazala erri ontan maisu bat, gerran soldadu-agintari zana?.

1057. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Zure mintzaldi chorragarriak zonbat ditugun miretsi!
Ta zonbat zaitugun maitatu, Jainkoak berak badaki!
Zutan herriak zuen argia, zurekin zauku itzali;
Zure joaiteak egin ziloa nork behar dauku estali?.

1058. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0126 Baso onetatik ikusten joat
Ballerako arboladia
Errekaldean karrankan doan
Errota zoragarria
Arrokapean txoriak legez
Kantetan dauan erria
Baña alan bere eztok egiten
Biotzean inbidia.

1059. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0129 Baña egun baten deitzen badeuste
Erria defendietan
Prest arkituko nabe ni beti
Euskerearen aldean
Armarik eztot artun egingo
Egundo nire eskuetan
Nire plumea nire izerdia
Eskeintzen deutsat benetan.

1060. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0345 Hantche larre baten aldean arthalde bat baitzen,
Itzuli-mitzulika dio gainez-gain behatzen,
Eta bildotch andana baten artetik
Batto badauka laster begistaturik:
Ederrena,
Gichenena,
Ardi gazte eta gothor baten ume lehena,
Hots artzainak herriko aphezarentzat zaukana.

1061. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 Urdazubi herrian, han Axularrean.

1062. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0350 Sara herrian du
Egun bat moldatu.

1063. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0350 Ohore bat zor zaio Sara herriari,
Bai hor ehortzia den Axular Jaunari.

1064. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1954 0052 Iauna, gure erria bai dagola zapal!
nagusi arrotzek gain-artu digute;
herra dariela orruz diardute
elkarri oiuka oro aho-zabal:
Aup ¡Euskadi oso soil dezagun ta gal!!
suntsi bedi aren izena! darauste;
anbat iende zintzo il naiz, oildu dute:
apez, gizon, mutil, andre, neskak argal.

1065. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1954 0052 Ialgi hadi berriz kanpora, Heuskara,
Heuskara zahar bai, baina beti guri!
ager hadi garai, errege iduri,
gure mendi, zelai, hiri, herritara.

1066. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0178 Kristo baitan ere / orai ez dela
Herria pizteko / behar ahala.

1067. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0179 Arantzazuraino / gainez gain jeiki:
Herri orotarik / igan kartsuki.

1068. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0179 Soinu, txistu, kantu.../ Bestarat jeiki!
Herri orotarik / igan kartsuki.

1069. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1966 0367 Herriko pilota-plazan:
Hola Manech! Jo ederki!...
Bestatik landa, borrokan,
Kaiet lehen makilari!...
Joanes, irakoitzetan,
Zer muthiko andrekari!
Eta gauaz, kontrabandan,
Ganich dugu aintzindari!...
Beraz, gure herrietan,
Manech anitz, ahul guti!...

1070. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0407 Wallon herri batian, zuk laborarisa,
Gauaz nindoalarik, lotuz ihesari,
Erran datazu hola: Frantses baliosa,
Alemanak hor dira, enekilan zauri!.

1071. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1967 0351 Herrietan, gizon koxkor,
Nagusi, mutil, Erretor,
Eskutan pilota gogor,
Pasoak dutenak idor,
Begi zorrotz, beti pixkor,
Eta irriz edo mokor,
Bainan ez emaiten amor...
Hola gaztia, jo-zak hor!.

1072. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1967 0352 Herriaren bihotzian,
Elizaren aintzinian,
Hil-harrien bazterrian,
Arbasoen itzalian,
Gaztiak dira lorian,
Leherrinak, izerdian,
Gizonki beren jostetan,
Pilota-plaza garbian.

1073. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0222 Biziak errirantza berriz eragina,
ingurubil zun ospen bildu zuena,
orok miretsirikan arek zekiena.

1074. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0025 Euskual-Herriko herri batetan bizi zen, noizbait, zurgin bat deitua Ganich, santsusi bezen alegara.

1075. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0027 Ganich itsuli zen bere herrira.

1076. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0030 Kasik Urzuia mendiaren oinetan, Lekhorne eta Luhosoren hauzo eta artean, aurkhitzen da herri ttipi pullit bat Makaia deitua.

1077. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Eskualde horietako gazteek ikhasi dute pilotan aritzen bai esku-uska, bai chisteraka, lehenago bezala herriz herri desafioak egorriz, denek chapeldun agertu nahizik.

1078. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0337 Eskual-Herria, Eskualdunen Lurra, ene sor-herria, zu zaitut maitatu Frantzia'n gaindi nindoalarik herri batetik beste batetarat ene ikasteen egiteko....

1079. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0147 Azkenean alkate jaunari gaztiatu zioten zer zen gerthatzen... zori bitxi bere gisako batek herria dena asaldaturik zaukala!.

1080. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0190 Egun batez, etorri zitzaioten iluntchean, gizon bat franko ongi emana, eta erran zioten nola ilundu zitzaion, herria oraino urrun eta emanen zioten gau hartako aloimendua.

1081. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Hortakotz, bethi izanen dira gudiak eta gerlak, eta herritar bakotchari doako bere herriaren zaintzia bere ahal guziaz, oroz gainetik noiz eta ere jazarria baitzako zuzen kontra.

1082. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Goan ziren berritz ere galeriano zaharraren ganat; erran zioten zer gertatu zen, nola atcheman zuten ama bat bere haurra erri moztuari lotuta, nigarrez.

1083. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0064 - Jende guztia haren ontasunaz mintzatzen zen, eta herriko Printzeak haren aipua entzun zuen,(...).

1084. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0011 Herriko bestak

1085. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0011 Igande oroz, herri batean besta da.

1086. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0011 Lehen; zerbait bazen herrian bestak izaitea, bainan orai? Deus kasik....

1087. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0041 Gure herrirat! Hitz horiek Pattin-ek ez zezazken konpreni.

1088. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0069 Kontseilua bildurik, herriko gizonek ezagutu zuten, denek, Satanen lana zela; eta deliberatu, behar zirela ederki mendekatu herriari egin laido itsusi baino itsusiago hortaz.

1089. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Egonez pirripili-parrapala, Europa-ko herriak, batzu berzetarik behexiak, batek ba erran orduko, berzeak ezetz, ez dezakegu lan handirik egin, bakearen xedetarat.

1090. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Tokio -ko gazteak goresten ahalko ditugu, emeiten bagira, Europako herriak, heien itzulian, heien zaintzeko ez uzkur; gai heien salbatzeko.

1091. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0069 Bizi-molde eta hitzak, jausten badira gure herriaren gainerat-euri ephela bezain eskiki, orduan agur lagun auzoeri!.

1092. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0007 Mirande -k beti pentsatu bai du erriek elgarren kontra gogor ekin behar dutela ta haren itzak erabiltzen ditut, erri basa, borthitz eta handiek, otsoek, guduzaleen spiritu aristokratikoa dutenek, zanpatu behar dituztela ahulagoak, bildotsak, bakezaleak eta hauzo onak.

1093. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0008 4. Zelai haren zigorrak, errien izaera bereziari begira moldatu.

1094. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Hola dira erdalduntzen gure herri eta basherriak.

1095. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0009 Bere eskolak herrian berean egin zituen, eta Zeruko Argian eta Baionako Herria astekarian irakurgai pollitak argitaratu izan ditu jadaneko.

1096. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0010 Eskuara ere herrikoa erabiltzen du eta erreza Baztandar izkiriazaileak.

1097. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0211 Mila bederatzi ehun eta batean, buruilaren hamaseian, Hendaya hautaturik, dudarik gabe ororen helmenean zelakotz, bi erresumen artean jarria, bildu ziren zazpi probintzietarik jinik jaun andanachka bat: goizetik herriak gain-gainetik ohoreak egin ziozkaten, herriko soinuak zazkien aire ederrenak eman zituen, eta orduko auzaphezak, Vic jaunak, eskualzaleak errezebitu eta agurtu zituen, herriko etchea zabalik biltzarkiden eskuko ezartzen zuela.

1098. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Etxekoak asaldatu, adixkideak muthurtu, errabinak hasarre gorrian jarri Spinozak agur egin zen bereri, eta (nehori zorrik ez ukaiteko) bere ontasun partea utzirik, itzali zen herritik.

1099. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Baruk'en inguruan hutsa egin zen, huts osoa Hiritik lekutu-eta, Ouderkerk'en doi-doia iraganik, Rijnsburg'erat jo zuen, Descartes bizi izan zen Endegeest herriari hurbil.

1100. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Bertzalde Jean de Witt herriko nagusiak geriza ona emaiten zion.

1101. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Aipatzen ahal nituzke ere, larogoi ta zortzi urthe huntan, Belokeko aitek, herriz herri predikari, bihotzetan erein dituzten eskual-hitzak.

1102. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Xuberoan errepikatzen dute oraino Aita Odilon xaharraren erran hau: Ezta herri hain aingerurik nun ezten han debrurik, ez-eta herri hain debrurik nun ezten han aingerurik.

1103. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Hatsarrean Iphartarrok herria xehakatu zuten, eta azkenekotz eskualde zembaitez jabetu ziran German errege-herriak eraikiten zituztelarik heietan: berzteen artean Limerick eta Dublingo aurkhintzetan, hedatuenak baizik ez aiphatzekotz.

1104. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 German hoien kulturaren influentza gehienetan uste den, eta Irlandarrek berek aithor duten, baino askoz zabalago eta sakonago izan bide zen; heiek zeraukoten lehen Latinez Hibernia edo Scottia, eta bertako mintzaraz Eriu deitzen zen herri horri orain emaiten zaion izena ibeni: Irlanda, h.d. Ireen herria.

1105. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Nabari da german hizkalkiok ez zirala itzali Irlandararen hiztegian eta phonetikan herexa zembait utzi gabe, bainan hartatik hizkuntza hau herri guztian nagosi egon zen ordu hartako.

1106. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Herriaren hegoialdean batez ere ugari ziran atzerritarrak: Munster-en eta Leinster-en, eta Munsterko irlandar hizkalkiak egungo egunean ere frantzesaren influentza erakhusten omen du bere mintzaeran (ikhus ).

1107. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Gehiago dena, herriko mintzara nazionala zen egiaz, erran nahi baitu, ez bakharrik gizarte-mail guztiek zerabiltela egun orozko beharki bakhunen adieraztekotz, bainan Estatuak, Jakintzak, Irakaskintzak, hots, gizalantzaren sail orok hura zuela usatzen.

1108. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Bertzelako agiri zaizku ikhusgune hortarik gainerateko Sarthade-tar herrialde guztiak: hoiek, nazione bihurtu diren egunetik, Latina hartu edo, zehazkiago erran, begiratu dute gizalantzaren kontzeptu gorenen expressatzekotz, herriko hizkuntza, jakintsuek eta eskoladunek gutietsirik, jende arrunten usantzarako zegoelarik soilki, berari ere hizkuntza arrunta edo populu-hizkuntza arbuiozko deithura zatxikola.

1109. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Aitzitik, eskoladun guztiek ba zakiten eta ba zerabilaten herriko hizkuntzarekin batera eta hobekiena da erraitea ispirituaren bizia bi hizkuntzetan expressatzen zela Irlandan.

1110. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0013 Aberastasun bat da gure erriak bertsutan daukatena eta ez bilduz, galduko dira.

1111. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Orok balin badakite Sarakotzat izendatua izan zela erretor Axular, Saran zuela eman Axularrek bere azken hatsa, nehondik ezin jakin dugu bizkitartean nola iragan zuen herri hartan bere bizia, ez eta ere nolakoa zen soinez, ibileraz, mintzoz, egitatez, egintzaz, predikaria zen ala ez, kantaria edo batere, jendekilakoa edo etchekoia, azken hitza bere zuenetz edo bertzek zituztenez harekin lehena eta azkena.

1112. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Mende hartan, Sara herri on bat zitaken orai bezala, ez haatik orai bezain aberatsa (...).

1113. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Bakan ikusten ere da oraino, guziz herri ttipietan, adimenduaren athe-leihoak zuhurtziarako nola erlijionerako biderat holako khar jakintsuarekin zabaltzeari darraikon erretorik.

1114. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Saran zitazkela indarrenetan eskuararen erro eta adarrik garbienak, baditake uste ukan zuen Schuchardt aleman jakintsuak, bere herria utzi zuelarik Lapurdi choko hartako mintzaiaren zonbait ilabethez ikastera jiteko.

1115. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0144 Norentzat behar dugu othoitz egin? Behar dugu othoitz egin guhaurentzat, Elizarentzat, gure burhaso eta ongi-egileentzat, Herriarentzat, bizien eta hilentzat.

1116. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0055 Eskual-Herriko herri eder batean, Bulogneko Ama Birjina errezebitzen zuten.

1117. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0084 Ez naski; bainan zure begiz ikusi bazinu herria aphaindua.

1118. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0084 Herri guzia bat egina.

1119. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0084 Herri guzia badoa Beauzeri buruz aratsaldean.

1120. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0084 Apailu gaitzak eginak ditu herriak.

1121. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0085 Bere eta herriaren agurra adiarazten du ederki.

1122. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0085