XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0008 j) Asterik bein, GUDAL-JAUPARI bakoitzak Jaupa bat eskeñiko dau, len-gogoz, gudatean illiko gudari-gogoen aldez.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Auzoko Andoni'k, ostera, bost txirtxil eukozan, bana bi il yakoz.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Andoni'k.- Ene ama, negarr ta negarr, ta lasterr ilgo nintzake.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0005 Sinisten dot Jaungoiko Aita alguztiduna, zeru-lurren, Egillea, eta bere Seme bakarr Jesukristo gure Jauna, Espiritu Santuaren egitez sorrtu ta Maria Birjiñagandik jayo zana, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean josia, illa ta obiratua izan zana, inpernuetara jatsi ta irugarren egunean illen artetik biztu zana, zeruetara igon eta Jaungoiko Aita alguztidunaren eskumaldean jezarrita dagoana: Andik biziak eta illak epaitzera etorriko dana. Sinisten dot Espiritu Santua, Eleiza santu ta katolikua, Santuen alkarrtasuna, pekatuen parkamena, aragiaren biztuerea, betiko bizitzea. Amen .

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0010 Laugarren siniskaya auxe da: SINISTEN DOT JESUKRISTO PONTZI0 PILATOREN MENPEAN NEKALDUA, GURUTZEAN JOSIA, ILLA TA OBIRATUA IZAN ZALA

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0010 Zergaitik nai izan eban Jesukristok, Nekaldia igaro ta gurutzean il?.

7. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0011 Gure obenen zorrak ordaindu ta betiko eriotzatik gu ateratearren, nai izan eban Jesukristok Nekaldia igaro ta gurutzean il.

8. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0011 Boskarren siniskaya auxe da: SINISTEN DOT JESUKRISTO INPERNUETARA JATSI TA IRUGARREN EGUNEAN ILLEN ARTETIK BIZTU ZALA.

9. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0011 Zazpigarren siniskaya auxe da: SINISTEN DOT JESUKRISTO ZERUTIK BIZIAK ETA ILLAK EPAITZERA ETORRIKO DALA.

10. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0013 Pekatu astuna egin eta Jaungoikoaren asarrean ilten diranak joaten dira gaiztoki edo inpernura.

11. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0014 Jaungoikoaren grazian ilten diranak joaten dira zerura.

12. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0021 Boskarrena, iñor ez iltea.

13. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0023 Eleiza Ama Deunaren aginduak bost dira: Lenengoa, domeka ta jayetan Meza osoa entzutea; Bigarrena, urtean bein gitxienez autorrtzea, ta orrezaz gañera ilteko arriskuetan eta Jauna arrtu baño lenago oben astunean egon ezkero; Irugarrena, Pasko-aldian gitxienez Jauna artzea.

14. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0024 Ilteko arriskuan autorrtzeko erarik ez daukanak zer egin bearr ete-dau?.

15. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0024 Ilteko arriskuan autorrtzeko erarik ez daukana, al-dala gero autorrtzeko asmoz, maitasun-damuz damutu bedi.

16. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0047 (...) ondio charrago dana, umiai nai beste errubako edo iñozentiai begirik argitu deutzesu? Asarratu zara? Bestien izakera (genio) charra eruan? Biraurik ezarri? Ilgo alzara, ta onakuak gogo edo intentzino char barik esatia, pekatu ariña baño ezta; baña ez esan, batezbe gurasuak.

17. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0047 ¿Atsegiñ charrik, jakiñen ganera artu dozu pentsamentuz, gurariz, berbaz edo egitadaz; bakarrik, bestiakin, eskonge nai eskonduagaz, edo personia eztanagaz? Esan ziatz lotsa barik, Jaungoikuari lez, bakocha zeinbat bidar, egunian, astian edo illian, gichi-gora-bera, iñor izentau baga.

18. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 Atsegin-atsekabe onekaitik eskatzen deutzugu, kendurik bizitzan gure okerreri gustia, pozik il gaizala, Jesus'en izen santua ao ta biotzian dogula.

19. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0250 Alchatu da ta zutik
jarri da betiko,
daukan arri oñetik
ezda eroriko;
denborak soñekorik
ezdio autsiko,
gu ilko gera ta da
Dugiols biziko,
ondorengo guziyak
dute ikusiko
.

20. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Negu baltzian il zadixantzat
Nai zabez billoxik utzi;
Alperrik baña... iñoiz be on
Ezingo dabe jadetsi:
Seme zintzuak egingo zabez
Orraztu ta sedaz jantzi;
Zeure gurenda batta edonun
Urrezko... izkiz... idatzi

Enbeita Kepa.

21. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0118 Loari murrika etxe artietan
gastetxu zurbilla.
Gabaren eskubak ito dau lotzea.
¡Or dabil obena!
Il dabe gaizkiñak oraindiño neskutz
datzan onoimena!
.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 Ille bigarrenean, Karlosi begia oso sendatu orduko, etorri zan albistea, moroak sartu zireala Españan, ta ogeitik berrogei urtera bitarteko mutil guztiak, joan bear ebela gudura, aprikarrok, Españatik kanpora bidaldutera; Bizkaira arte etorri leitekezala, ta bizkaitarrak be joan bear ebela euren asaberria jagotera.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Ez eidan aitatu geiago mutil ori, osterantzean ilgo aut.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Il ama, il nai banozu, baiña nik ezin neio egin zitalkeriarik on-ona dan mutillari.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Etxeratu zanik illebigarrenean agertu jakan eretia, Bilbon egoan itxasontzi baten, pillotu edo bigarren agintari joateko.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 Milla bat erreal ileko emonezkero, pozik a; batez be Tetek ori gura dabela baleki.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Ilteko bakotxa bere etsean dago ondoen.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 Bilbon il onetantxe artu leite balio ori, Isasti jaunaren etsean.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0028 Austin andijaren eretxijan ezta ilten iñorr be, orrdu aretan diabru arrigarrija ikusi barik.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0028 Alango baten amaitu zan burrukaldi ori, ta bake gozuan lotu zan Ama Birjiñaren irudi bateri tinko begira; eskerrak emoteko lez makurrtu eban burua, ta il zan gozatsu-gozatsu.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0029 Zorijontsua izango zara, kristiñaua, eriotz-aldijan Andra Marijaren zaindasuneko kate gozuakaz loturik bazagoz; betiko gaizkapena ziurrtuko dautzue estuntza maitagarrijok, ta betiko bake zorijonaren egun sentia izango jatsu aonelan zeure eriotzia; eta Marijaren otseiñ askok esan dabena autorrtuko dozu orrduan: Ikusi ezpaneu, eneban ziñestuko ain gozua zala iltea, Oe ondora etorriko jatsu Karmengo Ama Erregiña bere eskapularijua soñian badozu, eta bijotzez badirautzozu: Ene Ama gozo-gozua, lagun zakidaz orrdu onetan, zeuria naz, zeugaz ilgo naz.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Orduen echeko guztiak belaunikoturik egiten deutzee asaben arimari adoraziñoia, eta eurak ill-errira utsik biurtu ezteizen, erreten deutzeez (au da illen giro-mutuo) diru-paperak (olan derichoe, baia eztira benetakoak) oneen ustez, andikaldian be dirudunak obeto bizi eidiralako.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Olan illari eurona emanda gero, echeko biziyak jarten dira jan-edanian ekiteko.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Maria geure Ama errukiorra: gure eskariak, motel illak direalako, sarri eztabe Jesusen belarrietan durundi egiten.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Ibilli nok Gaztela'n lan-billa, ta ozta-ozta gosiak ez ilteko beste aurkitu dodanian, Goikua'ri eskarrak; eta beraz, orain etxera nayuak.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 Bakanderea zurrtzauta geldittu zan Bertolda bere aurrian bixirik ikustiaz, ordurako txakurrak il ixango ebela uste ebalako; ta asarria ta amurruba barruban eutsin eziñik, ba-diñotso: -¿Emen al-zagoz, astotzarr, gaizkin, alakuori?.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0058 Ondo il nai dauna, bizitzan eriotzarako gertu bedi.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 - Zure senargeya iltteko ustiaz egon dira, baña zeure negar ta eskabidiakaz errukittu-da nire senarra: zeuri zor deutsu bada, senargei orrek bere bixi-ixatia.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 Ordu onian etorri ziñian, ene alabachuba; egun batzuk geruago, ilda topauko zenduban.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0094 Pozgarri andijak ixan ziran Sabas'entzat Jule'ren albista onak, ilgo ebela uste ebalako: bai, ilgo ebela eukan siñismenak, lanak egin ebazan bere gorputzian eta osasunian; naibage asko ta estutasun gogorrak igaro ebazan bere gogamen itzalakaz, ta guztiz argal eta zurbildurik jarri zan katigutu ebenik arreskero.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 ¿Ezteritxo ondo izango dala yakitea urtean eun milla pesetagaz zeinbat daukon astean, zeinbat illean eta zeinbat egun bakotxean?.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0044 Sacramentu guztiyac dira santuac; baña onec duca beragan santutasun guztiyaren jaubia, Birgiña guztiz santiagandic jayo, gure pecatuacgatic il, ta orain Aita Jaungoicoaren alde escumatatic zeruan daguana.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0106 Sinistu ta autortuten dot, Jaungoicuaren Semia guizon eguinic, Jesucristo gure Jauna derichona, dala Jaungoico ta Guizon eguizcoa, legue zarrian guri esquinirico Mesias eguizcoa, igarlac aurretiyaz icusiya ta mundura gure oneraco etorreric, ta Mariya Birgiña guztiz Santiagandic jayoric gure erozpenaraco, curutzeco eriyotzia igaro gura izan ta eguiz igaro ebana, nundic biziyac ta illac juzguetara etorrico dan munduaren azquenian, au da onai betico atseguiña ta deungai betico nequia emoteco.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0107 Sinistu ta autortuten dot, Jesucristo gure Jauna bere Aita Beticuari gugaitic esquintzen jacan meza santua, dala opaquisun gorengua, ta ongarriya ta mesedegarriya, alan illentzat, zein da biziyentzat.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0092 ¿Zelan ba ¡il da egoan da!.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 Jatorrizko obena kendu ta seintxoak zerurako bidean jarteko, ugutza bear bearrekoa dan ezkero, ta ugutzera, bateatzea, orren erraza, ta jaio-parrien ilteko zoria ain urrekoa, kistar orok gazte-gaztetxotatik ikasi bear genduke ugutza emoten.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0251 Ondasunekazkoa, ukarra edo limosnea, naiz illentzat, naiz bizientzat.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 Aita gexo dalakoan, osterea agindu daroanak, aita illa edo osasuntsu izan dalarik, ostera ori egin bearrik eleukake.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0304 Deunen arrtean, zenbatu ezin ala dira, gexo-zain ibilli ez ezen, gexo-zaintzan il diranak: Koldobika deuna, France'ko errege (1270).

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Auxe zan bada Salbaguillea ill zanean inpernuco lecu guztien izate modua.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Curutzean ill zanean Jauna, bere arima guztiz santua Jaungoicotasunaz bat eguinda edo batuta, eta contau ezin leitequeezan aingueruz inguratuta, jaitsi zan Berbera inpernuco lecu zacon aetara, nun alde guztietatic sarraturic egozan ainbat arima.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0169 Maximo deunak 345'n yaupari egin eban, eta gotzaña il zanean Kuril deuna bere tokian aukeratu eben.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0017 Demporaric onena da gossian gossecua; eta alan gabian oera zuazanian ondo izango da Iracurtia astiro, puntu bacochian cerbait gueldituta, liburuchu onetan illaren egun bacocheraco dagozan consejuetatic bat, baitabere iracurri ciñaique gossian, orduan astiya badaucazu.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0095 Ez gueiyago esquerbagatasunic, ene ama; nic gorroto deutset pecatu guztiyai, eta lenago gura dot milla bidar il, bein bacarric esquer-charrecua izan baño, nire salbaguiliac nigaitic igarotaco neque eta eriyotzara.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0254 ¡Neure Jesus maitia! niganaco amodijuaren amodijos emon cenduban bicitzia curutze baten; bada neuc bere ill gura dot, zuganaco amodijuaren amodijos....

56. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0254 Ill ciñian zu, Jesus laztana, nigaitic curutze baten; ill nadi bada ni bere, zuri atseguin emotiarren....

57. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0239 Gurutza zure eskutik arrtu det; eramango det, eta illarteraño eramango, egotzi didazunez.

58. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0081 - ¡Gizona!... Il azala ta egon nok.

59. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0131 - ¿Eztotsut esan? Emongotsudaz datorren illean.

60. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0036 Zer iaritxiko dabe albo-erri gaztetxuok gure Ama zaarraren gorputza gau ta egun, oiñez ta burdiz, burdiñaz ta suz zaurituarren? Ezta asko gure Ama samurraren bizia il al izateko, beren bizkar-azurra (Pirineoetako menditeria) ta gorputza zulatutea.

61. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0036 Euskaldun onak munduan dagozan artean, Euskal-erria ezta berez erioko, eztau ez benetako areriok ez izen utseko adiskidek il al izango.

62. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0091 Oibar- ingurura eldu zireanean, Txanton il zala bururatu iakon, da beren Gauillean edo Gauelan egoalakoan, kaltzaak aratu ta errosario- garauak atera ta amabost arenak esaten abia zan.

63. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 Au jakin ebenean pilistindarrak, uriko ateak itxi ebezan eta urrengo goizean ilteko asmoa eben.

64. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0184 7. Beste alatz asko be egin ebazan Jesus'ek: itsuai ikusmena emon, gorrai entzumena, gexoak bapatera sendatu, itxaso asarretua baretu, ogiak ugaritu ta illak biztu.

65. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0184 8. Iru ildako biztu ebazan Jesus'ek Jair'en alaba; Nain'go alargunaren semea ta Lazar eritxon gizon bat, ilda laugarren egunean.

66. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0184 Aurrez iragarri eban Jesus'ek ilgo ebela baña irugarren egunean biztuko zala.

67. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0091 Sukarrieta'ko juale-dunbatsak agiri ebenian zure erijotz-garaya, ikasliak, arriturik umezurrtasun itzal onegaz, arinka giñoyazan baserri atara, Sabin-gogo inddarrtsubaren gorpu-illaren billa, ta belaunbiko auzpeztubaz illaren aurrian, negarr-malkoz begijak estalduta, sendotasuna eskatzen geutzun, zeure irakaspen-bidez aberri-gaizkatzalle jarrattuko gebala opaz.

68. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0091 Amazorrtzi urte igaro dira au jazo zanetik, eta ordutik ona, Irakaslia, itxi zeuskun atzalburubak ekaitz gogorrik asko garaitu dauz eta arerijorik gogorrenak ezin ixan dabe orbandu Sabin illaren ixen garai ta azkarra.

69. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0091 Zure gorpu illa oe otzittuan eguanian baño goibelago aurkitzen da aberri-ortzia.

70. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0092 Olan ba'litz, eldu zadi, Sabin, Irakasle andija, orr donokijan Jaun onagana, ta eskatu egijozu ludi-Gaizkatzalliari azketsi dagijozala Euzkadi'ri bere oben edo gaiztakerijak, eta emon dagijola lasterrtxu, abenda gaxua il baño len, zeuk emen ames-egiñiko Azkatasun oso-osua.

71. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Igo eban bakalduntzara 871'an, eta 901'an il zan.

72. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Gudaroztiak alde-ebanian danetarr asko gelditu ziran Ingelanda'n, eta emengo bakaldunak agindu eban ilteko danak, bere aurrka jagi zirala entzun ebalako; ederrto bete zan agindu au, baña etzan gelditu zigorrkada barik.

73. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Il zan (1040) nagusija, ta bigarrenak arrtu ebazan bere menpian laterri bijak.

74. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Au ilzanian, igo eben barriro lengo bakaulkira Sajontarrak.

75. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Au il zanian, lentxuago legez bakalnai bi agerrtu ziran.

76. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Gulielma Menperatzallia gelditu zan bakarrik bakaldun Arolda il ebenian.

77. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Lelengua aitaren aurrka jagi zalako etzan ixan bakaldun; augaitik aita il zanian bigarrenak igoeban bakaulkira.

78. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Gulielma II'gna il zanian Erroberrta agiri etzan lez Endika'k igo-eban bakaulkira.

79. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Atrrapau eban au Endika'k eta eruan Ruan'era ta antxe ezpetxian ilten itxi eutsan.

80. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Azkenian Esteban gelditu zan bakaldun; baña au il zanian Endika II'garrenak, Matilde'ren semiak, igo-eban bakaulkira.

81. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Itz gogorr batzuk esan ebazan bere otsein batzuen aurrian Gongotzayaren aurrka, ta onek beriala Kantorrberiko bidia arrtu eben jaupari deuna ilteko ustiagaz, ta alan egin eben bera otoi egiten eguala (1.170).

82. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Endika II'garrena bakaldun andia ixan zan; baña bere iru semiak aurka jagi yakozan eta esan leike eurek ill ebela (1.189).

83. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Bere emaztea il yakon gizon bat bizi zan, eta bere auzoan senarra il yakon emakume bat.

84. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Orraitio ogi-zatitxo gogor bat emon eutsan zirautsala: Or don egun osorako zer yanik naikoa, baña bere artean auxe uste eban: Basoan leituta ta gosez ilda geldituko don eta etxatan geyago aurrean agertuko.

85. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Arren bada, krristau maitea, zerua odei beltzez eta lurra jira-biraka aizeak dekarren orrbel-orriz estalirik dakuskitzunean, Azaro ill onetan batez ere, zere eriotzaz oroitu zaite, eta Purrgatorio'ko anima gaixoen alde Jaun errukitsuari otoitz egiozu.

86. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0012 I.¿Zelan bateatu edo bautizauco da seña ilteco arrizcuan daguanian?.

87. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0015 ¡Zoruntsuba zeu, zeure bijotzean Josu'ren antzeskija dozularik ilgo ba-ziña!.

88. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0031 Al-egin bat ementxe egikezu; il-obi deunaren aitziñan auzpeztu zadiz, ta bertan zeure bijotza josi egizu, negarr samiñaz Jaun illari auxe esanaz.

89. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 1924'ko Irailla'n 22'an, gurasoai idatzi eutsen: Dagonilla'ko (agustuko) ille osoa mendiko lekaidetxean emon dogu, ango inguruko mendi ta atxak zapaldu doguz, Arteun atxe'n antzekoak dira.

90. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0007 Bostgarrena, ez iñor iltea.

91. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0017 I. Cergaitic curutzean ill gura izan eban Cristoc?.

92. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0063 Sinistuten dot Jaungoicoaren Seme bigarren Personea Ama Birgiñearen sabel garbian Espiritu Santuaren graciaz guizon eguin zala; jayo, ta gu salbeteagaitic Curutzean ill, biztu, ta Cerura igon ebala. Amén. Jesus, Maria ta Jose. Aita guria ta Abe Mariya.

93. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Agaz bizi, edo obeto esana, il nintzan bitarte guztian, enintzan txuri baten yaube egin.

94. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Olan ba da, esan neban, enok ilgo sekula.

95. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Ta areik, guztiz asarre, erdikoekandik askatu egin gura eben, alkar ilteko.

96. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Biarrba ilgo zara gaurrko arratzean.

97. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Il biar-dogu, noz-edo-noz....

98. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Iltzen dira zarrak eta gastiak, aberatzak eta aberke edo ezeukijak, doniak eta obendijak edo pekatarijak.

99. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Il ziran Adan eta Ebe, geure lenengo gurasuak; Josu-kisto ta Ama goikua, be il ziran....

100. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Neu, be, ilgo naz....

101. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0045 Epai au emongo dau Josu-kisto'k, bixijei eta illei, ixendatzen daula zorijondasuna ala zorigaiztua....

102. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0047 ¡Nekarrtzen da neure aldez, zimaurr zatijaren aldez; antzinatik, barrendijan egon biarr leuken aldez! ¡Irallaren aldez, iltzen da...!.

103. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak zam 0025 Ta adiskide on onek, neure liburu Zaparradak eta argitaratu zanetik ille bi barru, Bilbo bertoko Goyenkale'n alkar aurkiturik, eskua luze-luze imiñita, irribarre gozo bategaz berbak gozotuten zituzala, beragana deitu ta esan eustan:.

104. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak altuna 0085 Izparr ikaragarrija txadoneko jualien izparra: Sabin mattia, Irakasle zinddua Jauna'ren besuetan il da....

105. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0025 Asten da alarauca, bere aitari deiez, bijotz guztija erdibituta, bere aita maitia il dauelaco, presondeguiric, ez beste etorquizunic gomunta baric.

106. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0025 Barriz beste batec icusten dau bere pecatuacaz josi eguiñ dauela curutze baten bere aita baño aitago dan Jesucristo gure Jauna, biguntasun eta erruquitasun uts-utsa; ta gorrotatuten dau pecatua, bere aita ain maitegarrija curutzian il dauelaco; auxe da contriziñua edo maitetasunezco damua.

107. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Josu-Kisto jayo zanetik onako urtiak, be, antxe irakurten dira, eta Gurutza baten jositta il zanetik onakuak be antxe.

108. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 Juan zan, eta il zala.

109. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0164 (...) zeiñ ilteco arriscuan gaur dagozanentzat; sinistausle ta sinisbaco guztijac arguitu ta catolico eguiteco, ta azquenez garbilecuco arima ta batezbere neure guraso, senide, onguille, ezagun eta adisquide guztijacaitic; baita neure ta mundu guztico pecatuen orderaco bere.

110. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Onetariko ostera baten, 1900'gn. urtean Saturraran'en egoala, gexo gogorr batek arrtu, eta bizitzako adiñik onenean Iralla'ren 6'n Motriko'n il zan.

111. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0070 Irugarren enderritartekoari gorria deritxoe; bere burua lenen 1905'garren urtean agertu eban Errusi'ko eun-ola baten; gero iltzat egoan; baña 1919'garrenean berbiztu zan, Lenin eta onen lagunak emondako arnaseaz.

112. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0110 Erlauntza eztiz bete daben erle langilleak, jaten baño eztakian nagirik eztabe nai etxean euki, ta udaguenean erlauntzetik jaurti egiten dabez, eta urten nai ezpa-dabe, izpia edo eztena sartu ta il.

113. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak altuna 0085 Egun ikaragarrija Sabin il yakun eguna.

114. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0517 Noiz jayo ta il zanik eztakigu, baña, benedittarren idaztijetan irakurrten danez, Nabarra'ko Eneko Arista bakaldunaren egunetan Leire'ko lekaipuru ei-zan.

115. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0517 Atzera Leire'ra etorri zan, lekaipuru-egiñenak zintzoro betatu ebazan, deunen erijotzaz il-arrteño.

116. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MADALEN - Gure Euskera il den, ta betiko; etzegon, ez, alderdi onik.

117. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0114 ORTZ, - Nik Teles utzi? Lenago il.

118. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0134 ARTZAB, - Zortzi gizonetatik sei (2) ugiñak ondartzara ok egin zituen ta beste biok (8) zure illoba kementsuak atera giñuzen: il baiezik ni, Teles gaixoa illotzik (36).

119. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 Emaztea il eta orixen besterik etzait gelditu.

120. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Ibon: Au gertatu litekela, bururatu utsaz, iltzeko larriak nabaitzen ditut.

121. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 Garbiñe: Orain... Agurr... (Goruntz begiak jasoaz) Jauna... (Iltzen da).

122. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 Lide: (Deituaz) ¡Garbiñe! !Garbiñe! (Negarrez) ¡Il da!.

123. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 MIKEL: Ba... lengo illeko ekaitzak etxe gañeko tella zar guztiak zatitu zituen, ta euriya danian zapaitik bera parra-parra ura etortzen da, ta... nai genduke tellatua puxka bat berrizkatzea.

124. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 Ez gera gosez ilko.

125. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0014 Oraingo sendakiñ abek, izen asko asmatzen dituzte, bañan iñor ez iltzeko sendakairik eziñ asmatu dute.

126. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0014 MANU: ¿Sendatu al zan?
MIKELA: Bai zera, ill egiñ zan.

127. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 ¿Beorrek bai aldaki, Jesukristo nola ilzuten bi lapurren erdiyan?.

128. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 JOAKIÑ: Berrogei urte bañon geyago dira bada ura ill zutela.

129. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0006 19. Itzalekoak ille oro bitan bildu bearr dira, Euskaltzaindiaren arazo ta arloan yarduteko.

130. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *31. G. Ikusi al-zeduan Jesukristo jaiotzen edo iltzen? E. Ez jauna, ez nuan ikusi Jesukristo ez jaiotzen ez iltzen.

131. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *32. G. Sinisten al dezu Jesukristo jaio ta il zala? E. Bai jauna, sinisten det, Jesukristo jaio ta il zala.

132. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *386. G. Zein dira animarekiko erruki-egintzak? E. Animarekiko erruki-egintzak oek dira: Lenengoa ez dakianari erakustea; Bigarrena, bearrean dagonari burubide onak ematea; Irugarrena, oker dagonari ondo erakustea; Laugarrena gaizki egiñak barkatzea; Boskarrena, naigabetuak poztea; Seigarrena, lagun urkoaren utsegiteak asarre gabe eramatea; Zazpigarrena, bizi ta illen alde Jaungoikoari otoitz egitea.

133. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 Arrai aundiak txikia jan nai ta onek igesi jun bear izaten du; aundia atzetik dijuakio eta batzuetan bere bizi-tokitik al urrutiratzen dira; ta aldenduak, batean otzez, bestean beroz edo beren janari egokia ezin arkiturik, gosez kaskartzen asi, banakatu, ta aientzen edo iltzen dira.

134. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Jerusalengo eliz nagusira Jose ta Mariak Aurra aurkeztu zuten tokira, Jerusalenera, bertan Erramu egunean garailari sartu zan urira; Jaunak azkeneko aparia egin izan zuen Zenakulo zeritzaion apari-lekura; Olibeteko agoni-tokira; eta esate batean esateko, nekeak eraman, il, lurperatu, berriz piztu, zerura igo, Espiritu Santua etorri egin zanera; leku guzi oietara ba garamazki Liturjiak.

135. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Gauden, bai euskaldunak
Txit ernai Fedean,
Ibill-gaitezen zintzo
Jaunaren Legean:
Jesus nai degu izan
Beti biotzean,
Jesus beti maitatzen
Bizi ta ill gaitean
.

136. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0028 Gerra soñuarekin
Suturik gaztiak
Ez gaitu ikaratzen
Inpernu guztiak,
Ez da etsai gogorren
Bala ta burniak:
Il bear baldiñ bada,
Ara emen biziak
.

137. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Eta izate ta gauza guztiak ez ezik, i Bera ere bai! dan dana guri eman zaigu: Nobis datus nobis natus; guretzat jetxi zerutik, guretzat jayo, guretzat lan egin, guretzat erakutsi, guretzat nekatu ta naigabetu, guretzat ill eta guretzat aldarean gelditu!.

138. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0165 Onela egin zuan gure Jaunak oben edo pekatu orrdezko ordaintza: gure utsegiñak osatu, gure zorrak ordaindu ta gure okerrak zuzentzearren ezin esan alako neke ta samintasunak eraman eta azkenik eriotz lotsagarri batekiñ ill.

139. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0170 Otoitz Bidalguntza lagunak egunero egin bearr degun Eskeintza ondo egin eta zintzo betetzen badegu ederrki egingo degu ill onetan Jesus'en Biotzak gugandik nai duana.

140. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0170 ILL ONETARAKO OTOITZA.

141. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0052 Gure Jesus jayo da
Gabaren erdiyan
Ama Birjiñagandic
Belengo erriyan,
Otsac eta biarrac
Illtzeco zoriyan
Estalpe zar bateco
Lecu iriquiyan
.

142. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0022 Constanzac eramanpen andiyarequin jaquin zituan bata bestea baño samiñagoa ziran albiste biyac: bere leyaltasuna ezta-baidan jarri zuala Teodosioc: aita ta amaguiyarrebazar onbidetsubac beren seme Teodosioren escubarequin illac izan zirala.

143. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0032 (...): gogoratu zitzayon, orduban iltzen bazan, zerura baño len neque samiñ negargarrizcoenac eraman bearco zituala; icusi zuan bere buruba bacarric, ta ezer eguin eziñ zezakeala; oroitu zitzayon Jaungoicoac bacarric lagundu zeguiquiyola, ta Jaungoicoagana jaso zituen begiyac laguntasun esque; artu zuan beso biyen artean gurutzea, deitu ziyon biyotz-biyotzetic beste mugaldi batean, deabrubaren contra lagundu ziyon Miguel Goiaingueru santubari... ta icusquera miragarri arc azquen on bat izan zuan.

144. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0033 Guraso zarracgandic guc entzun degunez, 714 garrengo urtean, lenengo Constantino Aita Santu zala, ta Teodosioc gurasuac ill zituanetic zazpi urtez gueroago.

145. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0022 ¡Oh Jesus erruquitsu, Jaungoico biziaren seme pecatarien ordez il ziñana! eta nolaco eriotza!... gurutze batean, eta bi lapurren erdian.

146. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Ta Jauna gutzaz errukitzera mugitzeko zer egokiagorik guregatik gurutzean il zan Jesukristo gure Jauna, Jainko-gizona eskeintzea baño?.

147. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0042 Zure naigabe ta atseguin onen izenean, irichi zaguzu laguntza urrutiratzeco gugandic inpernuco etsaya, batez ere igues eguiten degula pecaturaco bide guziyetatic, aldendu dedin gure biyotzetatic lurreco gauzetaraco zaletasun char guziya, eta Jesus ta Mariya laguntzen lurreco egunac igaroaz, abentzat bacarric bizi ta zorionean il gaitezen.

148. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0284 Jaungoico aundiyaren
Seme Jaungoicua,
Pilatosen aguintez
Iltzera dijua
.

149. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0296 Mariyac magalean
Dauca gorputz illa,
Sarritan laztandubaz
Arren arpeguiya
.

150. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0296 ¡Nic det ill Seme Jesus,
Nic det ill, Mariya,
Baña ondo damu naiz,
Ama errucarriya!
.

151. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0315 Miñen ondoren, Ama maitea
Icusten dezu pizturic,
Illen artetic zure Semea
Eguzqui eder eguiñic
.

152. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0367 Nortzuk joaten dira zerura? Jaungoikoaren grazian iltzen diranak joaten dira zerura.

153. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Orregatikan, Barkatzaillearen (4) Confesor oñetara oben guztiyak garbitzeko uste aundiz joan bear dezute; itz abek esan zitubana zintzu ta egiyati da-ta: Bere oben guztiyak bear bezela aitortzen ditubana biziko da ta ezta ilko; ta orren oben-txarkeriyaz ez naiz geyago oroituko.

154. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0175 ¡Jesus-en Biyotz Doitsu! Zure neurrigabeko ontasuna orren bidegabetuba ikusi-ta ¿damuz iltzen ez naiz?.

155. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0175 Nere eskergabekeriak ikusi ta ¿nola ez naiz lotsaz iltzen?.

156. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Agonian daudenai ongi iltzen lagunzerakoan esaten diran otoitz, ta erreguak gau artan il bear bazenduke bezelako arreta eta berotasunarekin irakurri, eta irakurtzen dezuna, buru, ta biotzean erabiltzea, orduan egiten diozun zere animaren eskeintza edo rekomendazio arek eriotzako ordurako balio izan daizula Jaunari erregutuaz.

157. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 Zenbat eri zendatu, ta illak berak ere piztu izan dituzun!.

158. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Eta ill batetik bestera.

159. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Zerurako bidean aurreraka, ala atzeraka zabiltzan ondo ikusi, utz egite guztien damutasun benetakoa artu, eta datorren illean obea izateko asmo erabakiak artu, bildur izanaz bera izango ote dezun askenengoa.

160. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Eta, bere moja lagunak esaten digutenez iru asmo aiek ederki bete zituan, alik eta 1911ko, Martxoaren 29an, santa baten eriotzaz il zan artean.

161. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Bada batetik komentuko guztiak zeukaten, lendik eta beti, birtute aundiko mojatzat, santatzat; eta bestetik il aurretxoan, agoniako unean, ikusi zuten extasi batean bezela, korde gabetua egon zala denpora pixka batean; eta bitartean, estu-larrian dabillen bati bezela, kolore mudatze ta beste estutasunaren señale batzuek ezagutzen ziozkatela bere arpegian.

162. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 eta leku denetan
bai mendurik ala,
maillik goititunean
jartzeko goizala,
erabaki zan bronzez
beraren iguala
egiñik illa berriz
pistu bear zala,
lurrak bere lengoan
gorde etzezala
zutik mundu guziyak
ikusi zezala
.

163. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ama iltzan ta etzazutela
kantatu gure echean;
badira beste asko nor poztu
sayatu zuen lanean,
alaiturikan beren amakin,
bizi diranak pakean
.

164. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 Bañan gero jakinda
zanean il zala,
edo lotan betiko
gelditu baitzala,
Españia guziyan
jo zan atabala,
aren bullaz lotatik
esnatu nai zala;
paper denak famatu
zuten beriala,
gizon oso balio
aundiko bat zala
lumaz bere igualik
izan ezbeitzala;

165. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 Sinista zagun denok
gezurra ezdala,
santu egiteko il
egin beardala
.

166. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ai! ama iltzan; nere amacho
emen utzita bakarrik
seme maitea, bere izarra
negar ta malkoz beterik!...
¡nere amacho, nere poz dena
joantzan itzuli lurretik!
eta amacho gabe lurrean
zer egingo det orain nik?
¡arren, amacho, zurea naizta
¡lagun zaidazu zerutik!
.

167. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ain da lodia gure arteko
naitasunaren katea,
il ziñan baiña ez naiz aztuko
zutzaz amacho maitea
.

168. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Ze il eta ze egunean gertatu zan jakiterik ez dago; baña esan genezake udan gertatuko zala.

169. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Astu gabe zeukan Luisachok, andre Inaxik egiñ ziyon mesede bidez irichi zala, bizi malla eder goitsu artara; eta nola baitan gure biziera gora-beera aundiyetakua, gertatu zan andre Inaxi-ren senarra, eta semea, gaiso, egun guchiyan egonik, illtzia.

170. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Gizona, ordea, jare baita, buru aalmenen jaurbidea bere esku baitu; ertigintzan ere, gañerako egintzan-bideetan ainbat, oarrez, asmamenez ta Rorago ioranez diardu, jaiotzetik il-ondoraño bizitza erti-lanez eztitzen, seaska eresia leenen dala ta obi arria azken....

171. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Il zan arte askok uste zuten Lekeitioko semea zala, noski an bera ta, batez ere, beraren aiderik urkoenak luzaro bizi izan diralako.

172. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Aita il ta gero entzun zuen biotzean goiko dei au.

173. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Arran ari zala, ango Maestro de Capilla il baitzan, Tolosa'ra Gorriti entzutetsuarengana etorri zan, Contrapunto ta Fuga ikastera.

174. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Apala ta otzana ta ur-ila de Genesarettko itxasoxkoa, auzoko mendiak txulo batean osin bat bailitzan daukatena.

175. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 - Borrdako itzaya il omen dek, Antton.

176. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 ¡Il guziak eriotza zorr! Beste batean oso asarre zegoan gure Antton.

177. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0080 Etzekiat, baña, ikusten danez, jan gabe iñorr gutxi iltzen dek; janta berriz, danak.

178. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Guda au zala, ta 1834'g. urrtean Olano'ri bere aita il zitzaiolako, Gazteiz'era joan zan bere amarekin.

179. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0108 - Illdakoan ere etzera ba noski sartuko.

180. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - ¿Zure aita nun illtzan?.

181. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - ¿Eta an illtzeko beldurrik eztezu?.

182. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - Nun edo nun danok ill bear diagu, baña automobillean baño naiago diat nik oian illtzea.

183. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 Nere aita ill uan testamentua egiñ, sakramentu santuak artu, eta etxeko guziai laztan bana emanta, baña automollean iltzen danak eztik orretarako astirik izaten.

184. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - ¿Automobillean dabiltzan danak, bertan ill bear al dute?.

185. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - Gaixorik gabe illtzea; Txapelandik esan oi dik, jokorik onena banka dala.

186. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - Eztu ill naiko ta....

187. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 ¿Ez aldik, or iltzeko beldurrik?.

188. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 Bere bizia aiñ maite duala, eztuala ill nai ¿ta alare automoillean?.

189. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Onelakoak gure siñesteari iguin eta gorroto bixia dautse ta siñeste oni gorroto dautsoelako, euskerea be il, kendu, bein-da-betiko eortzi ta lurrpean sarrtu nai dabe.

190. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 Ixiltasun eralgarriak ill zituan bedatzaren gai alaitsu guztiak leku añube aren inguruan.

191. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 ¡Ai! ayek guzti-guztiak, bukatu, ill, austu ta aztu ziran, bañan ¡zu! arritxo, txiki, borobil, txuri, pollit maitea, denbora ayek baña lenago jayotakoa, emen zaude, orduban bezin txuri, pollit ta gogorra, nere eskuetan, gure Tolosa'ko zumardi ederrean, nere gaztetasuneko jostaketako toki alai ontan.

192. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0038 Don Paskual-ek esan ziyon, emaste gashuari, zure senarra, iltzera dijua, gaurko gaba ontan, asi zaiska ¡ara! eskuak urrdintzen, iltzera aurreko gisan.

193. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Eta biak il ziran arratsalde artan.

194. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 ¡Arritzekoa ta negar eragitekoa benetan! Bada berak; eskatzen die bere adiskideai; illen lenango ostiraletan berarenganatzea, ondo gertaturik, bere atsekabe aundiak biguntzea.

195. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Roa'n il zan Cisneros Kardenal ospetsua, Castillak argitara eman dituan gizonetatik aundienetakoa.

196. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 - Ez, ia erorian dabil zezena... Ara... ilko da... il da.

197. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Entzuten zun egunero iltzen zituztela: asko ta asko, bereetakoak ere bai; bat surtan erreta; bestea ur irakiñetan egosirik; beste batzuk zatika ebakirik eta guziak oñaze beltzetan.

198. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Errexil'go seme maitagarriak sartu zien biotzetan Jaungoikoaren maitasun beroa ta bere bidez otoitz ugari egiten zuten, iltzeko garaian sinismenean sendo-sendo irautearren.

199. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Mixiolari ospetsu arek pozten zitun, eta kristau jatorr ayek, etsaiak etorri zai egon gabe, eurak jeiki ta lasterka juten ziran, Jesukristogatik iltzeko, besteak kixkaltzen zitun surtara.

200. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Aita maite Jaso'tar Joane, sei urtekoa zala, il zitzayon.

201. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Galdetu nien nik: Zer bear da zoriona irabazteko? eta aiek erantzun zuten: Orretarako bi gauz dirala bearrekuak, esan ziguten gure jainkuak: beirik ez ill eta bramatar apaizai emaitz (erregalo) asko egin.

202. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Igande hatean, itzaldia egiten zegola, ixiltzen da; ta bere esku ta begiak donokiruntz (zerurontz) jasota bere itzaldiari jarraitzen dio osanaz: Zuen artean arrkitzen dira bai beren senarrak illak diralako ustez, sorrginkeriak egiten dituzten emakume batzuek.

203. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Zer eskatzen dizutegu gauz eder oiek egiten laguntzeko, zer, zeuen ta nere erria il eztedin?... Borondate on apurtxo bat eta eguneroko xentimoa!... Eguneroko xentimoa Euskalerria'ren alde ematea eskatzen dizutegu bai, zineari, ardandegiari ta yolasari ez bat baizik eun ere ematen diezuten garaion.

204. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0086 (...) eskandalosoak ere bera ilda gero ere, zabaldutako gaizbideen ondoren samiñak beti dakarzki.

205. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0086 Bizi-illen Epalle zorrotzak itanduko dizu eriotz-orduan: ¿nun dira nere zañetako odolez erositako ardi maiteak?¿Nun, nere jarraile zintzo ziran anima gaxo ayek? Eta zuk deabru bera baño arego egiñik, gaiztokira bota badituzu, Jaunaren arpegi asarretuari,¿zer erantzun bear diyozu?.

206. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0261 Oyetatik bat aukeratzen da Jorraillaren azken-egunean urrengo ill guztirako.

207. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Alakoetan guztiak batean ilda eroriko balira, lurra zurituko lukete; aidean dijoazela askotan gerizpe itzala sortzen dute eguzki-azpian.

208. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Orrelakoak txori'ren bat arrapaten badute, arretaz artu ta min eman gabe etxera eramaten dute; zapi batzuek berotu, aietan sartu ta su ondoan jartzen dute; ura esne, ogi-mami, edo oien antzeko gauz'en bat ematen diote, ta indartzen bada, pozak zoratzen jartzen dira; goizean goiz, txoria ikustera; otorduetan, onen-onena txoritxo arentzat, aora jaten ematen diote, eskuetan artu, ondo ezi, kayola berrian jarri-ta leyora atera... orrelako gauzetan arizen dira: iltzen bazaye, berriz,¡ura naigabea! zenbait aldiz negar eta guzi egiten dute.

209. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 T... beste asco, atzo lurra eman zitzaienac, San Inazioren ura edan ezquero, cristau onac bezela prestaturic, chit ongui ill dira: oien artean ernegatu gaizto bat, bere famili guztia atsecabeturic zeucana.

210. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 11. Asco persona San Inacioren ura edan ezquero, il ziran coleraz edo beste eritasunen batequin; il ziran ordea eriotz, on santu ta zorionecoaz, Sacramentuac artu ta sosegu ta paque gozoan: eta cristauaren azquen ona bat edo batec gauza guchitzat baldin baleuca, gogoratu bear du San Pedro Claver-en esaquera oroigarria.

211. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Ain ederra ikustean, bestea ernatzen dun,¡ikustekoa! ta lagunarengana maitaro igeritan zoaien musu bat emateko bere aienak luzatuz, gorbelarengandik bereizi ta, txortena autsiz, bere eskuko, baño iltzear, eta muñ egiten zion bere ezpain zurbillekin, lagun zuriari.

212. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Euskalerria ez da osotara il, baiña ba derama bide.

213. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Ilko ezpada, euskerak eutsi bear dio Euskalerriari ta euskalduntasunari.

214. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 Don Carlosek bein batez Ingalaterran topo egin omen zun apaizarekin eta tiroz ilko zula esan omen zion Españian arrapatu balu.

215. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0028 Ontaz gaiñera, Orokietako erasoan Maiatzaren laugarrenean apurturik gelditu ziran, eta illaren beraren azken-aldera, Amorebietako elkar-artze lotsagarria liberalakin.

216. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0008 Kristaua: ludi onetan zoriontsu zera?, aberatsa zera? pozez eta aintzaz (gloriaz) bizi zera? Itxadon pixka baten; ilko zera, ta gauza auetzaz orduan zer? Zorigaitsu zera? bizitz au neke, min, ta oñaze artean daramazu? Apurrtxo baten itxadon; lasterr ilko zera, ta ilda gero gauza auetzaz zer?.

217. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 Bañan zerana zerala, gazte, gizon zarr ala gaxo, erantzun zadazu; ez dira makiña bat, zuk baño osasun obea zutenak ustegabean il? Sendo lotara yoan eta goizian ilda zenbat arkitu dituzte? Itxasoan ziyoastela zenbat ito dira? Bultzian edo trenean, gurtariñetan edo automobilletan, pozez beterik ziyoastenian, zer-edo zer puzkatu, ala alkar yoka bat ala erortze bat gertatu, eta zenbat il ez ote dira? Ta neri ere olakoren bat ez tzaidala gertatuko bai dakit ala? Zure etxean sendi edo familikoak ondoan dituzula, eta aitorrtzeko astia dezula ilko zerala bai dakizu ala?.

218. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Beraz ¿gu asten geranian ez-taukanari ematen, iltzeko gertu dago?.

219. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Bai, Jauna: baña beorri iltzerik ere ez genduke nai.

220. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 Eta nola esan zigun, emateko elkartasuna egiten genduanian, nai zuala il....

221. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0020 ¿Marranta ta birigaitza ta bularrestua eztituztela ezagutzen?¿Zertaz iltzen otedira gizonak Galipornian?.

222. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0066 Orduan, Andereñoak, onela erantzun zion:
¿Zer gertatzen zaidan? Itz egiteko adorerik ere eztet; oraintxe esán didate, nere senargaia, sententziatu, ta ill egín dutela.

223. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0077 Oiek, iñork baiño gutxiago (?): ez omén zekiten senarra il zioketenik ere: ¿Nork aldakike? Bear bada, agertuko dá or nunbait.

224. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 ¡Ai ene Jaungoikoa! (zion negar-malkotan) pizti-txar bat bezela íl dute, bai, olaxe íl dute, zure jarraitzaillerik leialena; olaxe íl dute nere Betargi maitea, arimaz eta gorputzez, munduan zatekean giza-semerik onena ta ederrena... Zuk, beintzat, or dézu, zeruan, aren arima gardena; neri, eztidate utzi nai, aren gorputz-illa, laztan goxoz bedinkatzen ere...¡Zer egín bear det nik orain, mundu triste ontan! ¡Eramán jauna, eramán ni ere Betargiren ondora, Zuk, martiri-loraz koroitú, ta zeruratu dezun nere senarraren ondora!....

225. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Baña bere seme, oraindic umea zana, eta guertaera guzia icusi zuana, atera zan caleco atera, eta andic asi zan, bere quide edo edadeco umeai esaten: Etzaitezte gueiago juan zuen Elizara; eztago an zuen Jaungoicoa, bada gure aitac orainche ill du.

226. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0032 Entzun det santu bat bezelaxe deun usaian il dala; ez naiz bat ere arritzen.

227. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 ILL AURREKO EGUNA.

228. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 - Guk ere bizi nai dugu, oiu egin nien; gizonak gera zuek bezela, eta zuen janari ondarrak eman nai ezpadizkiguzue, orrako basa-makatz oietara igotzen utzi gaitzatzue, udare min oiek jan ta gure gosea il dezagun.

229. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 Iñork eztauka iñor iltzeko eskubiderik; (Moxolok: Orra orain, orra).

230. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 - Jaten degu, erantzun zion Evak; erdian dagoan orrena bakarrik debekatua degu; ikutu ere ezin egin degu, ilko gera-ta.

231. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 - Ez alakorikan sinistu, esan zion sugeak; etzerate ilko.

232. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 -¿Sagar gordiña ta ur otza? ¿Zer geyago nai zenduan, ba, alaba iltzeko?.

233. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 Neska gau artan berean, miñaren miñez il zan....

234. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Gurasoak mutiltxoaren biotz ona pozik ikusten zuten, eta aiton zarrak ezeren bearrik il arte ikusi etzuan.

235. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Sendakin jaunak aitona oso gaizki zegoala esan zuanean, Elizakoak egiteko ta guztia Erramuntxok esan zion, eta ura il arte antxe ibilli zan.

236. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Indarrak aitzen zitzaizkala ezagutu zuanean, azkeneko aldiz Agur esan zion eta il zan.

237. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Gaur, Aita Santuaren eguna zala, ta etzutela joan bear; eta ori illean lau edo bost alditan esango zioten.

238. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 Orduan Prantziskok esan zion: Ik gaiztakeri aundiak egin dituk; abereak ezezik, kristauak ere ondatu dituk, eta ori ondo etzegok; iltzea merezi dek, eta guztiak gorrotoa ditek.

239. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 -¿Ama negarrez? ¿Zer din, ba, amak?
-¿Zer duan? Berori Elizakoak egin gabe iltzeko bildurra.

240. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Ori egin gabe iltzea ikaragarria izango litzakela esan du (...).

241. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 27 Zuen zori txarra, idazlari ta parisaitarr azalutsok! azaletik ederr gizonei ageri ta barnetik illen ezurrez ta edolako satsez beterik dauden illobi zurituen antzekoak zerate-ta.

242. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 31 Orrela, zeron aitorrez, igarrleak il zitutenen seme zerate, 32 zuen arbasoen neurria beterik.

243. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 34 Izan ere, Nik igarrle, ikastun ta yakitunak bidaltzen dizkizuet; zuek, berriz, ayetako batzu il ta gurutzatuko dituzute, ta zuen sinagogetan batzu ebaindu ta iriz iri esetsiko dituzute, 35 gañera datorrkizuen lurr gañean ixuritako odol zindo guzia, Abel zindoaren odoletik asi ta yauretxetik opamairako artean il zenuten Baraki'ren seme zan Zakari'ren odoleraño.

244. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 37 ¡Yerusalen, Yerusalen, igarrleak il ta zugana bidaliak arrikatzen dituzun ori! ¡Zenbatetan zure umeak bildu nai nitun, olloak egapean bere txitaldia bezela, ta zuk ez zenun nai!.

245. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 Asabak ilda gero, lurra lurr danetik bezela, dana dago-ta.

246. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Zer zoriona, nere Jaungoiko maitea, naigabetu baño lenago milla bider il banitz!.

247. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Zu samindu baño il nayago nuke, ta geigo pekaturik ez egiteko asmo sendoa artzen det, Jauna.

248. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Amen. (1) Aldiro 300 eguneko barkapena. Egunero esanik, illean bein, nai danean, konpensatu, Jaun artu ta eliz batean Aita Sainduaren gogoetarako eskatuaz barkapen osoa.

249. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0222 Bizi direan artean eregau ta palagau daiguzan, ilda gero ez egiñaren damutan egon ezkaizan.

250. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 ¡Ai Jauna, ze eriotzea! Iñauldurizka ebillen lurrean abade eske, baiña danak soinei gora egiten eutsen; eta arerioa ganean etorkuna legez, bidean itxi bear izan zan, non ill zan arik lasterrena.

251. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0041 Orain errezatuco dira iru Gloria Patri, Jesu Cristoren odol guciz baliotsuari: Agur Maria bat Dolorezco Maria chit santari, eta Requiem aeternam bat, purgatorioco animacgaitic (1) Aita Saindu Leon XII-garrenac 1827-garren urteco Marchoaren 3,-an emanquidatu citun biotz damuarequin irugarren oracio eta escaera gucia errezatzen duten guztientzat, eta erregutzeagatic apur batez Aita Sainduaren intencioraco iru eun eguneco barcamenac egunen beiñ. Barcamen osoa illaren azqueneco iru egunetaco baten errezatu ondoren confesatu comulgatu, Eliza edo otoiztegui aguirico bat bisitatuz, eta erregutzearequin apurcho batez aita Sainduen intencion araberara.

252. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0145 Cere beguiaquin nai dituzu santutu nereac, cere biotzarequin, nere biotza; eta cere escuequiñ nereac, dembora batean Eliseo profetac, aur ill bati bere begui biotz eta escuac ezarriric, eta estuturic aurraren begui biotz eta escuac, eman cion becela oni bicia.

253. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0242 Marques co Lazaro, Sendatzalle chit sonatuac aleguiñ guciac eguin arren, etsi zun illco citzayola gazte ura.

254. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0362 O nere Jesusen escuiñ escuco zauri chit saindua, adoratzen zaitut nere biotz gucitic, eta orretan sufritu cenduen oñaceacgatic, erregutzen dizut, nere Salbatzalle maitea, zure escu orretatic zucendu zaizquidatzula, ceruco muga gabeco ontasun oyetatic, oraiñ combeni zaitan eran, eta guero illtzean zure bendicioz artu nazazula, cere escuico aldetic.

255. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Bada San Pabloc guztiz arguiró eta garbiró esaten digu: obraric gabeco fedea dala illa.

256. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Santiagoc dió, animaric gabeco gorputza illa dagoan becela, ala ala obraic gabeco fedea, dala gorputz igartu bat, gorputz illa.

257. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Eta Senaco Bernardino sainduac dió, gorputz ill batec ez daucan becela, ecertaraco quemenic, ez ibilltzeco, ez sentitzeco, eta ez mugitzeco, era berean arquitzen dala, fede bicia ez daucana: eta fede bicia dagoala, aguertzea biotzean, mingañean, eta escuetan; au da, pensamentuetan, itzetan, eta obretan.

258. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 ¿Fede biciaz edo illaz?.

259. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0366 Onguitéac persecucioaz, guezurrezco asmacariaz eta hill nairic erabilliaz ere, munduác ascotan pagatzen dizca; baña Bera biguntasun, malsotasun, asmo zucen eta beti batean daucan soseguaz Jaincoaren gloriaren celoan iracequia, eta bacarric gure salbacioco lanari beguira bici da.

260. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0251 Semearen izenian eskatzeko instanterik egokiena da, Jesus gugatik illtzen dala, Aitaren begien aurrean aurkezten danekoa.

261. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0330 Illtzeko epaia emanik zegokion, baña ala ere Erregek agindu zuan, bizirik utzi ta prisiondegitik ateratzeko.

262. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0331 Iltzen zegoalarik ere, idiki zituan begiak, zeruruntz biurtu zituan, eta irriparre egin zuan.

263. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0659 Nere Jaungoiko eta Jaun Jesu-Kristo, neurrigabe ona zeralako, damu det biotz guzitik, Zu ofenditu izana; lenago ill pekatu egin baño (1) Kontriziozko egintza onek serbi dezake estutasunetan, baita maiz esateko ere, bere bitartez, alik lenen, Jaungoikoaren graziara biurtu dediñ, pekatu mortalen bat egiteko zorigaitza izan duana.

264. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0111 Etsayei ostera, bere zigorra eman zien, Kirsapi-ri batez ere erregek bere albotik bota eta lotsagarrizko gaitzaz il zan-ta.

265. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Nolako etorkizuna izkutatzen ote du bere barruan nere illobatxo maite kutun onek? Osabide ta zorion-azi ala gaiztakeri ta zoritxar-azi izango ote da munduarentzat? Pekatuan baiño naiago ilda ikusi... Alaxe eskeintzen zion amonak Jaungoikoari bere illobatxoa!.

266. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Ilunpean genbiltzan,
orra orain argi;
animaz ilda geunden,
orra berriz bizi.

267. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Direla eun urte il zan Tegel'eko jauregi ederrean Jorraillako 8'an.

268. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0312 Samaniego il zan, bere jayoterrian, au da, Alaba-ko Laguardia deritzan errian 1801-garren Abustuaren 11-an-Jayo zan 1745-garren Ama Birjiña Pillarekoaren egunean.

269. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1914 0194 Santander-en il zan 1904-ko Epailla-ren 21-an.

270. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak zapirain 0038 Ill onen zortziyan il xan Joxe Bernardo, bertsolari legun eta izkuntsalari gozua.

271. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Ilbeltzeko 17 garrenian egin zuan S. Iñazio'k eskutitz au, eta urrengo illeko 4-garren egunean Gipuzkoa'rako bideari ekiñ zioten Otxoa eta Borja'tarr Aitak.

272. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Urrengo igandean, illaren 18.an beste jai ta jolas arrtean Meza nagusi ederr bat abestu zan Santurrtze'n bertan; eta gure amazazpi garailariak, Kristoren guda-mutill bizkorrak ziruditela, aldare inguruan egon ziran zutik da, zuzen eskuetan arraunak ixkillu (arma) tzat zituztela.

273. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0156 Illeko irugarren igandean izaten da amarretan meza nagusia, Jauna agirian dagola, ta meza ondoren Jaunarekin eleiz-ibilaldia egin oi da, eleizatik atarira atera-ta.

274. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Emendik eta Ernio menditik jo zuten gure aspaldi-aspaldiko gizaseme irme eta bulardetsubak naiko erromatar eta nai beziñ errez iltzera, erartzen zitzayola beragatik leku ari Errezil-en izena.

275. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0162 Ogei urrte lenago, ketariarrak eskeñita, uriarentzat ziran aiek iltzen zituzten bale guztien errdiak; berarekin ateratzen zana, kaiak berritu ta errian bearr ziran gauzarik nai ta naiezkoenak egiteko.

276. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0172 (...) lenago, itzegiten asi naizenetik entzun dezutena berriro esan bearrik - Elkano eta Gebara, eta Zarrkizano eta Urrdaneta eta beren lagunak il ta gero ere, etzan euskaldunen kemenik galdu itsasoaren orroakaz, eta ezerr ikusten uzten ez duen bisutsagaz izutu gabe, ainbat eta ainbat gizon bularrdetsuren antzera, lurr berrien billa joateko, ontziak noranai eramaten beste edozein baño trrebeago izateko, itsas-jazarretan izen ona irabazteko, ontzidien buruzaritza alperrik eta duan ematen etziotela nori nai eta non nai erakusteko.

277. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0002 ¡A, yaun-andrreak! Txororik ez-pazan izan, aspalditik, lurraren gaña gizon illen obi zabal bat baizik etzan.

278. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0125 Beron egillea illa dela uste dut.

279. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Arrak agertzen asten diranean izaten da egokiena iltzeko.

280. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Poltsa edo kabiak egiñak daudenean askoz zallagoa izaten da arrak iltzea, bada barrenen sartu bear izaten da ta arrak busti.

281. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Arrak udaberrian agertuko balira, arseniko-urakin egin iltzeko, jan bear dituzten ostoak pozoitu edo menenatu egiten ditu ur orrek eta.

282. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Ar beltza iltzeko saiatu arsenikodun urak alpalpari botatzen, baño kontu euki gero alpalpa ori ganaduari ez ematea aalik-eta ur ori bota zanetik berrogei egun pasa arte.

283. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 pensamentuz edo egitez bere buruarekiñ loikeriyak illian sei-bat bider egiten, dituanak, loikerizko oitura dauka.

284. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 - Eta, ¿indar aundia al dute? erbiak eta antxumeak eta bildotxak eta il ere egiten omen dituzte ta.

285. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 - Eta ¿non uste dezute daukala sugeak indarra? Idiak eta kopetan dute; zaldi, mandoak berriz anketan; leoiak, kata motzak eta atzaparretan, miruak, arranoak eta mokoan; eta sugeak? -¿Mizto zorrotzean? -@!¡Ez!! gorputz guzian; eta orregatik sugeak gorputza goma antzekoa dauka ta-bere urdail sabelean piztien bat sartu nai duenean gorputzakin inguratu ta estutu egiten dio; ta piztia arnasa ezin arturik dagola il egiten du.

286. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Orregatik ezpata arraiak orrelakorik egin ez dezaten egiten omen dituzte arrantzaleak arrai oien antzeko txalupak; eta ikusi ta, ez omen diete ezpata arraiak jaramonik egiten; bada orduan txalupa aien ondotik bildurrik gabe ibiltzen dira; arrantzaleak oso errax iltzen dituztela.

287. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Semeak egarriya daukala diyo, ur-pisska bat erango lukela, ta amaren aurrean illtzera dijuan semiak egarriya daukala esatia, amari ura eskatzia beste da ta gauz erraz ontan eziñ lagundu izatia, ur eske zeukan semechuari ur apur bat eman eziñak sortuko ziyon larritasuna, gogorra izan bear.

288. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Kristaubak, nik estakit nola illda guelditu etzan gurutzearen oñean semeari beguira zegoan emakumerik biguñena.

289. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Etzaitu ez iñork ilko; ez paida agindu ori zuretzako egiña.

290. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Jun zaitezte Ejiptora, eta erosi ezazute biar degun janaria bizitzeko, ez gaitezen goseaz ill.

291. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Harek larrean ume hila bota bide dik.

292. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0001 Zahar gazteek ez baitakigu guretzat noiz den hiltzea,
Ainitzen-dako izan daiteke urthe hau azken urthea
Egon aiduru! goiz edo berant izanen baita deitzea:
Hoier bakean Jainkuaren ganat desiratzen dut joaitea!
.

293. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0001 Gizon gaztea azkar zirade irriz zaude biziari:
Ene adinian hil daitekea? duzu eman gogoari.
Zu bezen azkar ikusi ditut lotzen zombait urtheari,
Aspaldi hilik emana dute beren gorphutza lurrari.

294. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Hiltzerakoan bakarrik aithortu zion hori bere semeari: Egundaino nehork ez ziakan joan, ordu arte. Nahi nikan ikusi, hire aita bezambat bahintzanez. Ikusi nikan, eta nere gostuz sinhetsi, aiphatu ere ez baituk sekulan, arrats hartako gure gudu izigarria!...

295. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Bizpahirur urte huntan Eskualzaleen-Biltzarrak meza bat eman-arazten du bere bilkurako egunean urtheko Eskualzale hilentzat, prediku labur batekin.

296. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Etcheverry aspaldi hilzen, zorigaitzez, bainan bizi da oraino haren lagun maitea.

297. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0425 Bere biziko gozorik hoberenak eskual-herriari berari kendurik hil izana da.

298. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0006 Errege naiz, Rex sum ego, erran izan du, munduaren salbatzeko hil izan den egunean. (Joan, XVIII 37). Erreginatu behar du, oportet illum regnare, dio Apostoluak. (I Cor XV 25).

299. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0010 2 Arratsaldean bi orenetarik laur orenen artean erreberri zazu emaitza bera, orhoituz Jesus tenore hoitan zagola kurutzearen gainean, munduko bekatuen erreparatzen, hirur orenetan hil izan zela, eta lauak arte hartan soldaduak lantza kolpeaz ideki izan zioela Bihotza.

300. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Gauza yakina da, denbora hetan hatchemaiten zituzten aphez guziac hiltzen zituztela, non ez zuten arnegatzen beren apheztasuna.

301. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0123 Itsasoan uhainen ondotik uhainak bezala, hilen ondotik bethi heldu biziak; eta oro, Jainko beraren oinetarat, lerro lerro gaki, gauza eder heien guzien egilearen ganat!....

302. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 Bainan Jainko-Semeak ere erraiten dio berehala: Ez ditaken gauza da hori; aldi bat salbatu behar nituen gizonak, aldi bat salbatu ditut, heientzat hilez.

303. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Behar du higundu giristino agertzeko ahalgea; ahalge horrek nagitzen ditu arimak, eta hilzen bihotzeko indarrak.

304. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Cain, Adamen seme batec, bekhaiztiaz hil zuen bere anaia, Abel Justua.

305. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0062 6en eta 7en Articuluac: (Sinhesten dut)... Igan cen Ceruetarat, jarria dago Jainco Aita bothere gucia duenaren escuinean, handic ethorrico da bicien eta hilen jujatcerat.

306. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0205 Eta bertze orduz Jesus Haurra hiltzeco menetic libratu zinuen bezala, hala hala orai Jincoaren Eliza saindua libra zazu etsaien amarruetaric, eta gaitz guzietaric.

307. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0205 - Gutaric bacotcha atchic-azu zure gerizan, zuri jarraikiz eta zure laguntzac hazcarturic, bizi ahal gaitezentzat sainduki, hil sainduki eta zeruan betiereco zorionaz jabe egin.

308. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0086 Hamar bat urthe umechurtchtegi batean egonik, Hong-Kongen hil zen.

309. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0086 Laval deithu hirian hila da 1871garrenean, urthea hasi eta laster.

310. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0055 Orduan, Jesus hasi zitzaioten dizipulueri erraiten, Jerusalemerat joan beharko zuela, han hil eta hirugarren egunean phiztu.

311. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0095 Eta erhoek erran zioten zuhurreri: Emaguzue zuen oliotik, gure krisailuak hiltzerat doatzi.

312. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0309 Hortakoz nahi izan dutu bere ganik osoki apartatu munduko aberatstarzunak, ohoriak eta plazerak; hartakoz nahi izan da sorthu, bizi eta hil gabezian, phenetan eta aphaltarzunian.

313. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0346 Hogoi-ta hamar-garren egunean, hilaren arima agertu zitzaion komentu berean zuen anaiari, hari errateko atheratu zela purgatorioetarik eta bazohala zerurat.

314. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0121 Gaskoina bera Hazparnen sorthua zen, Oihartiria deithu etchean eta hila ere Hazparnen, 43 urthetan, Maytean, orduan Hòtel Gascoina.

315. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Lenengo beinzat, jaso bear degu gure mintzo ederra, gure euskera maitagarria; esan oi da, bere mintzoa edo izkuntza galtzen ezduan erria ez dala ilko.

316. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 246.- Salbatore, baba lore [L], (Aroa bide onez dohala adiarazteko) 247.- Azken hilak, paga zorrak [BNC], (Besta egiteari, huts egin nahi ez duenaren hitz bat, - bere gisan zuzena; azken hilaren gain izatekoak direnaz geroz, aintzineko guzien hartzekoak, (Voir le nampdeg; 67).

317. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0067 254.- Habia egin deneko txoria hil ([S], (Biarnesak ere dio: Etxe bat egiten denean, herioa jartzen da hango athegibelean).

318. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0069 269.- Urdia hil eta kurrinka bizi, [BNG], (Erosi balinbazen gero pagatzekotan; edo (metaphorice), gauza pagatu baten saria, berritz galdetzen bada).

319. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Orduan zen hiltzerat kondenatu Darrigol Milafrangarra.

320. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0500 1818ko urtharrilaren 22an hil zen Saint-Jaime eta Behauneko eliza athetan zuten ehortzi.

321. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Orok bazakiten Mendiondon haur bat, ephe laburrak barne, amikatu, ziritu-eta hil zela.

322. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Hiru egunez ez bazen hiltzea zilegi, sorginkeriarik gabe, asmatzen ahal duzue, hale gutiago garbi zitakela norbeit tipustapan, nonbeitik zerbeit chorte tzarrez hunkia izan gabe.

323. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Mandibourok chortea botarik hila zela delako anderea.

324. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0179 Bizkaiko adiskidegoa il den ala ezten eztakit.

325. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0179 Il balitz ordea, egunerokoren batean iltxarteltxoren bat irakurri izampauml;in ginue.

326. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0375 Bainan ez da hainitz ageri hemen gaindi: noizetik noizerat Larrunen eta Artzamendin, bai eta Baiguran, uda aldean, bat edo bertzeri ohartzen bazazkiote ihiztariak, hil arte ez diote bakerik utziko.

327. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0375 Hilkian bizi da sai zuria ere eta itsasoak abere hil bat leihorrerat aurdikitzen duelarik hegaztin hunek bere mendietarik usnatuko du eta aztaparretan harturik eremanen harroka tarte batean jateko.

328. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Ez dugu cheheki bederen nolakoa den erran beharrik: guziek ezagutzen dute, haurrak zirelarik, beren eliza zaharreko dorrean ichilka eta gordeka sarturik, han hainbertze aldiz ikusi dutelakotz: ikusi, atcheman, eta hil.

329. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Eta, horrengatik, gizonek ez dute kaheka begi onez ikusten eta ahal duten guzian, gaizki egile handiena bezala, hilen dute, gero athean dilindan emateko, sorginak urrunduko dituelakoan edo berri tcharren mandataria delakoan edo guk ez dakigu oraino zertako.

330. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Eskualde hortan beraz, kaheka bat hiltzen dutelarik, berehala surat ematen omen dute, buztana ongi gatzaturik.

331. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0595 Miletan hiltzeko hobeak dire.

332. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0595 Chichparik ez duenak, aski du haragi puska bat chehe-chehea eginik eta pozoin borthitz zerbeit barnean bildurik hildo batean pausatzea: ikusiko du zer andanak hilen dituen.

333. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Ez egin kasu choilki sukhar seinaleari, ardura egiten den bezala: ezen haur batek izan dezake 40ampdeg; baino gehiago eta ez izan eri handi; eta aldiz; 38ampdeg; edo 37ampdeg; baizik ez izan, eta hiltzeko hirrisku handitan izaki.

334. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Nola galdegin minichtroer sokhorria, kabalak hiltzen dituztenian marechalaren ordez- Laborariek kabalak hiltzen dituztenian marechalaren edo beterineran manuz, kabalek eztula dutelakotz edo tuberculose, beharko dute hiru hilabeteren barnean, galdegin minichtroari gobernamenduak emaiten duen sokhorria edo indamnitatea.

335. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Gerthatzen da kabala ustel tuberculose bat hiltzen dutenian laborari etche batean kabala harek badituela azpi batzu yateko on direnak.

336. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Norbait hiltzen bada, haren ondokoak bortchatuak dira pagatzerat.

337. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Beraz, tiroz il edo zaurituko diran bildurrik eztabe.

338. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 azerija arrapau ta il ebeneko, etxe aretan etzan geratu gauza bat osorik. ¡Alako triskantzaik!

339. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 GURE MUTILLAK GUDARI.- Illa onen amabostean eraman biar dituztela geure mutillok soldau ta etxe baten baño geyagotan bai-da negarra, arritzekua ez dan bezela.

340. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Illa onen lenengo amabostaruari yagokon zenbakija atzo eldu yaku, eta ona emen bere irakurgayen izpar:

341. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Agur ene maitea: Orrillean, izadia, argiz, margoz, eta alaitasunez jantzitzen dan illean; Miren Ama Neskutsaren zale dan gogoa, yoran berri garbi eta jauntzalez ernaitzen dan illean, emakumea eta euzkereatzaz asi naizen ontan zer aipa neikizu Ama gozo oni Lore-il ontan zuzentzen zaizkiyon abestiak baño egokiago?...

342. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Laster eraldu (organixau) zan Antzezkari-Taldia, eta datorren illaren 5'an, Deun Agate egunian egingo dira lenengo Antzoki-jayak gabeko 8'etan, eta bigarren jaya ixango da igandian illaren 7'an.

343. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Jaya .- Illa onen 20'an, Bakiza auzuneko zaindarija dan Deun Sebasten egunian, jaupa ixan zan 9'-etan, notin asko erdu zala; eguraldi txarra zan baño orregaitik umore ona eguan.

344. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Il-obiratzea.- Igaroko ostiralan ixan zan, Boluetan ostegunean il zan, Egiron'tar Donata'rena.

345. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bera da illonetik aurrerantz eguneko errial bat igotia Udaleko langille guztijai.

346. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Illa onen ogetalauan, astelenian, dago ariñeketa jokua, Mallabi ganeko ermita urretik urten, da Ermu'ko ostatu zarrera eldu bayetz amar minutuan.

347. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Euzko-abendaren elez - Ea ONDO ETORRIJAK IXAN ZAITEZE Illa onen 20'an erdu dira Filipinas'ko Ilo-Ilo deritxon erritik Ea'ra, geure adizkide maite Elordi'tar Toma bere sendijaz eta Uribarri'tar Bitor.

348. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Gauza batzuetan ardura andijak, eta gero... zezen-plazan zaldi koitauak estiak darijola azkenetan eta zezena odolez estalduta jo ortik jo emetik il arte.

349. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ija urtebete da Lusitania ondoratu ebela mila baño notin geyago errubakuak bertan galdurik; ordubantxe Wilson'ak Kaiser'ari agiñak erakutsi biar eutsozan eta oraingo aukerea ipiñi: edo itxi errubako notiñak iltiari, edo gustijon artian lotuko zaitugu.

350. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 BEREZ ALA IÑOK IL? Atzo eldu zan izparra Von der Goltz doixtar generala, Turkijan gudarijen nagusi aspalditik ibilli dana, buruko darijo batek edo artuta il egin dala beste zertzelada barik.

351. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Datorren illaren erdi inguruan degu asmua Oiz mendira igotzeko (J. I.), ta an alkartu inguru-errijetako mendigoizaliak.

352. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Andoain'go Sorabilla etxaidiak illa onen 8'an ospatzen du bere jai-eguna, ta gertu daude egun ori ta urrengo eguna taju antzian igarotzeko.

353. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Lezama Datorren igandian, Abenduaren 2'an, goixeko bederatzietan, Kurutzeko elexatxuan meza bat esango da geure irakasle Arana-Goiri'tar Sabin eta il diran abertzalien gogoen aldez.

354. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Baita eleizpera biurtu be ilgo ezpa'zan.

355. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Bañan, bear ba'da neure erruz emen iltia ¿ezta ixango egite ondo makala? Jauna, lagun zakidaz neure ordu garratz onetan.

356. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Durango TXAUNBURU BARRIJA.- Illa onen lenenguan, edo lengo igandian, egin eban gure txaunburu barrijak bere lenengo itzaldija erri onetan.

357. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 ARATEGIKO GORA-BERAK.- Lengo illean, Dagonillean, emengo arategijan il dira Abelgorrijak 200, pixua 24.472,50 kilo Txarijak 17, pixua 1.386,50 kilo.

358. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 MAKIÑIA EGAIZ GIXON BARIK Gixon barik, edo gixon ildakoekaz.

359. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Egaizki edo egaiz-makiña bateko gixon bijak, erualia bata, artillerua bestia, goiko sualdi baten ilda gelditu ziran bakotxa bere zuluan.

360. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Bitxilorez (de margaritas) polito apainduta egozan zelaiak isera zuriz eztaldu yakuz; igeli-zugatzak (los frutales) margo pozgarrikaz darakusben (erakuzten eben) bizitza barria, baña il dira atzera; orlegi ederrez yantzi ziran solo ta solo-mugak (munak), eta illundu egin dira.

361. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. galdos 0001 Arantz-burestunduta gurutzean
Il ein zan ba Jesus:
Orregatik, Ama, arantz-gañean
Agertu ziñan zu.

362. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 BERGARA DEYA.- Gipuzkoa'ko Zaindari'tzat artuba izan dan Arantzazu'ko Andra Mirengana ibilgunde bat egitia asmauta dago uri onetatik illa onen 15'ian, eta orregaitik eskatzen dotsegu bazkide gustiyei, Uzkurtz-egikunde orretara joateko gogorik ba`dabe, eldu daitezala Deun kepa errtxadonan egunero gabeko zortziretan izaten diran sayuetara.

363. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 TAMALA DA GERO AU.- Juan dan illean euki zuten zozkera edo sortiua gure Batzoki'ko sei bazkidek, eta iruri zenbaki edo numero txikia urten die, eta beste irurari aundia; eta baita emen zozkeratu zan eta atzo emen ikusi genduan Barakaldo'n bizi diran Korostola'tar Iñaki eta anaya, eta orreiri ere tamalez zenbaki txikia urten die.

364. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Oñate Gizonak, onezkero norbaitek esango zuan Oñate'n abertzale gustiak gripekin il ote diran, bada beñere idazki bat ere ezta etortzen erri onetatik.

365. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Bada gizonak, ori esaten dunak egia esango du, ez det esaten gripekin il gerala Jaungoikuari eskerrak, bañan bai alper aundi batzuk gerala, eta emendik aurrera alperkeriari utziko diogula uste det, entzun detanez ba emendik aurrera jartzen da bertan izperkari bikain bat.

366. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 EUZKO ELEZ - Ernani Esan bezela, illa onen 6'an iriki gendun uri ontan gure Batzokija.

367. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Orain denbora asko ez dala, erri ontako agintariari, txerri bat gexotu eta sendalariagana juan baño lenago, akabatu, il egin zitzayon.

368. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Onek orduan erantzun zion: Eskarrik asko, jauna... baña ez naiz arkitzen orren gaizki, modu orretan il dan txerri bat jateko.

369. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 JAYAK Datorren ilaren 15'an Ama Birgiñiaren eguna da, erri onetako jairik andiena.

370. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 DURANGO Gure Gotzain maite gurgarrijak, illa onen amairugarrenan onaratuta, gaur iramar ta irugarrenan alde egin dausku.

371. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ELGOIBAR EUSKO JAIA Elgoibar'ko Eusko Batzokia'k bere azkenengo batzarrian gomutau du datorren illan agostua'n iruan, Deun Laurentzi (San Lorenzo)-n eusko jai eder bat errietako abertzaliak aspaldi onetan gogo bizian arkitzen dirala bai egiteko, esnatu ba Azkoiti, Eibar, Soraluze, Bergara, eta Mendaro'ko abertzaliak, eta gertatu Deun Laurentzi'ra etorteko ezpatadantzari eta abar....

372. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 AZPEITI'TIK BILBOKO ROTATXERI Jauna, nola gabiltza? Zuk Bilbon illaren 7'garrenian biraldu zidazun eskutitza illaren 22 garrengo arratsaldean artu nuan zuk bertan eskatzen dezuna igandian J. I., beteko det. Agur.

373. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Arrezkeroztik ere, ila onen 14'an Lizarra'n bildu ziran euzko-udalak egin zuten Madrid'era eskari ori berori, baña... ¿zer? Egin ezpalitz bezela gaude oraindik.

374. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Ill onen 25'an Euzko-Batzokian euki genduen itzaldi aberkoi bat Garmendia'tar Jon Zeleta jaunak eginda.

375. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Ille bat ixilpian euki gendubezan.

376. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Gorpuak oñetatik lotu ta eguzkiaren ekautz aurrera narraz eroateko agindu eban, bizirik gurtu nai izan ez eben ekantz ori, il ta gero nai ta ez gurtu eragin bearr eutsela-ta.

377. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Il lenago aren aurrka jagi baño.

378. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Etzan baña, il, luak arrtu leban; eta lotaldijan Kepa deuna agerrtu-ei-yakan, eta osatu egin leban.

379. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Biotza atsekabe samiñez bete dautzut; baña orren garbai naz eta otso ikusi nozun au, bildots ikusi barik etzara ilgo.

380. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Izpirik be etzan larritu; bestera ezteguetara bai lioan, ardura zoliz gertu zan Ander eriotzara 1373`garren urteko urtarrilla`ren 6`an il zan, betiko bizitzarako ate ta bide yakan eriotzea, aizkide auzo, arrpegi alaiz artzen ebala.

381. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Eta Shaw jaunak: ¿Zer egitten dozube, ba, bultzijaren begira dagozala iltten diranakaz?.

382. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Ez iñor iltia

383. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Jaungoikua'ren boskarren aginddubak, ez iñorr ilttia aginduten dausku, bere uskurrtzaren barruban gagozanoi.

384. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Askok uste daben lez onak eztiran gustijak il egin biarr ba-dira, Jaungoikuak Berak euki eban eta dauko eskubidia nai dabenian iltteko.

385. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Gure Jaun eta Jaungoikua Gurutzan etzan il, onak bakarrik zeruratuteko baita txarrak onduteko be.

386. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Lege orren bosgarren agindubak, ez iñorr iltteko diñosku, eta zegattik ba katolikuak gabiltzaz iñoren burubak eske?.

387. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Izkuntza bat iltzer edo il-zorian dagonean, bere semeak jagi bear dira.

388. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Illean laurleko bat...! Nok ez lei emon? Euzkotarrak ez beintzat bere izkuntzari indarra egiteko.

389. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Gogor ari dira antzerki polit batzuek ikasten, eta entzun degunez, il ontan antzerki jayakin astekoak dira.

390. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Luzaro xamar gaxo egon ondoren, il da Erkizia'tar Erramuna, gizon ona, G. B. Sendiari laguntzen diogu atsekabean.

391. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bi gorputz jausi dira; bat betiko ill: bestea... eriotzakin naigabe larri artean guda astun gogorrean dabil.

392. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Azero'tar Gotzon, aberriaren ziñopa lez il zera.

393. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bizkai'ko Arboleda erritxoan aurreko astean apaiz jaun bat maltzurki tiroz il, eta beste bat iya illean utzi zuten berri negargarriak jakin genitun.

394. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¡Eraille oyek ere, nork illa izango dute!.

395. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gure alegintxoa gabe, ez da beintzat ilko Euskal Orria.

396. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Datorren larunbatean, ill onek 5, Batzar orokar edo Junta Jenerala izango da Euzko Batzoki onetan.

397. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Ikurton Deunak ta Doipuruaren onespena artu ondoren ill da Gabilondo'tar Koldobike Lakute baserriko andre ona.

398. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Iltzan.

399. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Il diren askori orixe zor diyogu.

400. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Emengo abertzalien artean poz aundia dago datorren illen bian izango diran jai aberkoietara juateko.

401. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Datorren illetik aurrera goratada ederra egingo du Demokrasia ta Libertadia.

402. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Il onen amalauko goizean Eleizako onespenak artu ondoren Jaunaren Besoetan bere azarnasa eman ondoren betiraunderako ludi au utzi zuan.

403. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Naiz ekaitz ta denbora txarrak artu birietan, ayek illaren amabosteako gure errietan dira.

404. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Datorren illetik asiko gera joaten.

405. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 - Azkenengo egunetan izparringi ontan azaldu dan bezela, Zumarraga'ko Batzokian, goizeko amarretan, Gipuzkoa'ko Erki-Batzar-Nagusia bilduko da, illaren 10'ean.

406. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Datorren urterako zenbatkostakoa eta zergak jasotzeko arauak ill-onen 6 garreneko batzarrean ontzat artu zituan Udalak.

407. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Lur gintza eta salerosketa zerga ordaintzalleak jakin bezate auxe: Aurtengo bigarren seillabeteari dagokion nork bere gogozko zerga-ordainketa, ill-onen 15'etik 30'era bitartean egin al izango dala.

408. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Illaren 10 garreneko batzarrean onela erabaki zuan Udalak.

409. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Aurtengo zenbatkostakoak datorren urtean jarraitu dezala erabaki zuan Udalak ao-batez ill-onen 10'garreneko batzarrean.

410. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Batzordeak, guda bear abek ezaguturik, illaren 6 garrenerako izendatua zegon leia atzeratzea erabakitzen du.

411. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Illaren 4'garrengo batzar-ageria ontzat eman zan.

412. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Meza Nagusitan eliz-jantzi berriak atera zituzten apaizak; oso ederrak dira; dana urrezkoak, eta Erresusta'tar Juana andre elizkoi zanak emengo egun gorri artan zozialistak il zuten D. Dagoberto'ren arreba zanak G.B.) ortarako utzitako diruz erosiak, Artxipreste jaunak esan zuanez.

413. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ondorenak.- Casa del Pueblo osteko etxe baten amar urteko nexka bat il zan eguenean.

414. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Egun ilun artan etxetik ikusi bait-zituan gizonak tiroz jo ta iltzen, arrezkero ez du izan onik eta azkenean il egin da Kandida Irarte nexkatila polita.

415. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Guadalupe'tik ekarrita, amaseien bat nastaile aietako Casa del Pueblo osteko ortuan erabili zituen bi jaun aiek zer ta nola il zituzten lekuan bertan esan eragiten.

416. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Illaren irugarren igandea Jesus'en Biotza'ren anaikideko elizkizunak jende askorekin.

417. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Laguntzen diogu atsekabean onen sendikoai: aita gure bana eskatzen diogu ildako anima biak zeruratu ditezen.

418. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan langile gorriak, asarre ta amurruz baitziren, agertu ziren deputatu jauregi aitzinean, eta beren fusil ta bertze armak altchaturik, eskatu zuten garrazki, bidea libre utzi zitaietela, barnean sartu eta Carrasco buruzagia ta hunen lagunak iltzeko.

419. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Deputatu-jauregian etzen bear bezain indarrik, langilleak menderatzeko; eta estura hartan, atera zen fite Irujo jauna (JEL-zale aipatua), ta langille guzien aitzinean jarririk, erran zien, etzezatela egin gogo zutenik, bertzela bere gorputz ilaren gainetik pasatu bearko zutela.

420. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Bide guziak, ildakoez eta zaurituaz beterik daude: ama batek, eure aurra ilda ikusiarren, besoan artuta berakin darama eurak illobiratu naiean.

421. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orrela jardun dira egun batzuetan eriotza zabaltzen, egunez eta gabez, eten gabe. Iñork ez daki zenbat illak ian diran egun abetan Bikai'ko bide bazterretan, bakar bakarrik, gure Jinkoak jakingo du, España'ko gudalburu (General) batzuek, Doiztar ta Italiarrak lagun dituztela, gure Aberrian egin dituzten emakume ta aurren erailketak (asesinatoak) zenbaterañokoak izan diran ta Ludi (mundu) ontako gizonak eta erriak, oiek epaitzeko indarrik edo gogorik ezpadute ere.

422. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Eta ondoren, guda nagusian il ziren Getari'ko gudari-mutillen gomuta arriaren aurrian otoi egitea loraburestunak opatutea.

423. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Presondegiratu zituzten aunitz; il bertze batzu; biltzar-etcheak, kazeta-etcheak eta etche hoietan zituzten tresna ta ontasun guziak ooindu edo puskatu zizkieten...

424. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Zu be aren antzekoa zara ta esdozu gura euskera garrbirik, espabera errderias esaiñdua, ta zeure asmua doia ni illtyera.

425. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ezer ez dakiena, ta ezer egiten ez duena, gizon il eta eortiziyaren berdin-berdin bai-da.

426. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Falangistak (geienak anarkistak) eta rekete guziak berriz, trompatuak esaten zuten : Pour tuer les basques, euskaldunak iltzeko goazen Euzkadira : ta Euskalerrian il izan dituzte gutxienez ogeitamarren bat apaiz eta fraile.

427. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 -Zergatik ? Apezak euskera maite zutelako, euskaldunen aldez lan aundiak egiten zituztelako, Jinkoak bakarrik daki Frankoren etxeko ardiak, beltzak eta txuriak, zenbat apez, monja (soeur) eta katoliko on on ill izan dituzten.

428. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Erlijioa sabaltzeko meza ematen eta Jauna artzen zeudenak il ?

429. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Erlijioa sabaltzeko Durangon amabost monja il ? eta Gernika'ko eliz aundia ta erri osoa sutan jarri ?

430. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ta ez altzerate oroitzen Erniyo muturra aitatu gendula ia bada gertu, artu makillak, txorrostu idazkortza, ta entzun gure deyari; erabakiya dago eguna, datorren illaren amairua, ta iñori eguna aldatzerik gogoratzen bazayo idatzi dezala lenbailen.

431. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Badator, badator poliki-poliki Ormaiztegitarrak aspalditik alako pozarekin itxoiten dauden egun zoragarria; datorren illaren amairugarrena.

432. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Len esan dedan bezela, datorren illaren amairugarren egunean inauguratuko degu Euzko-Etxea, ta pesta aundiak daude eratuta egun orretarako: txistulariak, ezpata-dantzarik, triki-titxa, pelota partiduak eta abar; ta gañera okasio oyetan iñun paltatzen ez diranak; meza nagusi bikain bat sermolari bikañagoarekin banketea ta mitiña.

433. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Jaunaren besoetan il dira, Mendizabal'dar Joakin Zamora baserrikoa ta Etxaburu'ko andre zarra. G.B.

434. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Perikatxo Komunistia ildabilatz emengo langillien artian tamal andixa artuda ba socialascisten biarra ixanda ezbiar on eta komunistak ondo minduta geratu dira egunen baten alako zarrapadaren bat ixango gu.

435. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Rabelais idazle aundia il zanian, bere paper artean idatzia arkitu zuten: ... ez det txanpon bat ere: txindi asko zor det: beste guzia beartsuentzat.

436. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Lardizabal'dar Ana Maria, il da.

437. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Aspaldi il-zan: etzun oñordekorik utzi.

438. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Erran behar da, zerbeit bat makhurtua izan zaiotela chichpa hoieri barnean, ez dezaten tiro egin lehenago bezen urrun; bainan, orai diren bezala ere, hil dezakete gizon bat hiru ehun metretan.

439. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 - Badute preso hartua gizon bat, zoinak baitio anarchistek igorria dela Ameriketarik, errege gaztearen hiltzeko.

440. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bainan, orduko itsuski errea zen neska gaichoa, eta biharamun arratsean Bayonako ospitalean hil izan da.

441. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Urkhatu nahi lukete osoki, lehenbailehen; itho, hil; ezeztatu arront sekulakotz.

442. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Orai duela sei urthe hil izan zen izkribano bat, Zola deiteen zena.

443. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Akizeko tribunalak auzi bat jujatu du; burdin-bidez zoalarik Habas deithu herrian minharturik hil baitzen Labatut herriko jaun mera, hor Landesetan, Puyoo-Pehaut izena zuen jaun bat, haren familiak damu-domai bezala galdatzen ziozkan burdin bideko kompainiari zortzi ehun mila libera.

444. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ez; zozialist hoik nahaskeria frango ibilia zuten; jazarri ziren jandarmeri; hoitarik kolpatu zituzten zenbeit, eta uste dut bat hil zela.

445. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 ZER ETA ZER. Hiltzalea hil

446. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Aste batez emanen dituzte josteta mota guzietarik, eskualdun soldado hilen familieri laguntza zerbeiten igortzeko.

447. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Orai ez dugu gehiago deus erranen edo sendo artio edo hil artio.

448. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Joseph Lacroix Landaburukoa, hogoi-ta-hiru urtheko gizon gaztea, zenbait aste huntan Donianen lanean zabilana, hil da Donianen.

449. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Jendeak etorri zaizko berehala altchatzerat, bainan han berean arras laster odol hustu zaiote eta hil deusik erran gabe.

450. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Astearte goizean elizan hilen meza.

451. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Kasik berehala ateratu dute, bainan ordukotz hila zen, burua arraildurik.

452. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Marechala koskaturik eta lurrerat artikirik, ostikatu du eta han berean hil.

453. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Il onen 8-an berriz ipiñi zen Txilen beste Kaputxino Apaiztegi berri bat jasotzeko lenbiziko oñ-arria.

454. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0003 Illen Bulda berria.

455. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0003 Illen bulda berria besteakin batean artu diteke.

456. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0003 Norbait iltzean aren animaren onetan induljentzi osoa eskeñi dezakete ori artu dutenak aitortu ta Jauna artuz eta beraren onetan zerbait otoitz egiñez.

457. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0003 Bi Bulda artzen ditunak bi induljentzi oso eskeñi dezazke illaren onetan.

458. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Judarrak gaizkatuak zeuden, baita aberastuak ere ainbeste gizon illak utzi zituzten ogasunakin.

459. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Ill ezpalitz, onezkero itsasoz barrena bidaltzeko moduren bat egin nuben.

460. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Juan dan ostiralean, il onen 3'gn. langilleak buru auzte aundian ikusi ziran.

461. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jaukol 0001 Besoak zabal-zabal
zure zai, begira:
bere lau zauri oiek
zuretzako dira...
Ia itzali da bere
begien dirdira...
Il baño len ¡ai Jesus!
beira zure Errira
.

462. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ukulluko lurr, majaera eta orrma baztarr guztietako garrbitasuna egin dun nekazariak esan lezake, bearr bada abere bat, bi edo iru gaxotu gabe edo il gabe negu arrtan gelditu zaizkala, bada abereai, naiz zaldi ta naiz abelgorriai sorrtzen zaizkaten gaitzen sustraiak, zikin tarrtean egoten dira.

463. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Igazko asteazkenan zortzi Kerejeta'tar Jose Iñazio gizon ona il zan.

464. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Eibarr'an, euzkel-erri uts utsa danarren, ez dakust gaurdaño ezetariko euzkel idazkunik baña aurrerantzian bai-dakuskegu; geure lagun on-on aldratxoko batek ikusirik euzkeldunai euzkeraz egitia gauza zuzena dala, bere anai-arrebakin naste erabagi eban, euraen guraso ildakuei illartitz eder bat egitiau idazkuna genre izkuntzan jarririk.

465. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Orrilla 2n il zan Bermeon Jaunaren besuetan Atxirika-Arana'tar Kosma, geure bazkide Jenaro'n aita zana.

466. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Bagilla 7.n il da Gernikan, gexo gogo batez, Ormaetxebarria'tar Bonipagi jauna, bertoko txaunburu ta Artzipreste zana, ondiño 46 urte baño ezeukazala.

467. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 -?Il biarr dot otzez, ta ekazu zerbait berogarri!

468. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Ta ordutik ona egin daben gorakundea neurtuteko ta bere yayoteguna ospatuteko batu giñean Yurren il onen lenengo egunean, arautegijak agintzen daben legez.

469. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Bakit gogo ones beterik Azkue Jaunaren agnrtza ikasten sabisela datorren illeko lenengoko igandian abestuteko jaurrera ba ta es nagitu!

470. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Iru gauza iragarri eutsezan Jesusek ikaslai itz onekaz: andik laster ezingo ebela bera ikusi (kurutzan yosia, illa ta lurperatua ixango zalako), ta alege (triste) aurkituko ziala bera barik; baña puskatxo bat geroago (iru egun barru berbiztu zeitenean) barriro bera ikusita poztuko zireala; eta azkenez euren poz au beti iraungo zala.

471. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Orain arte Etxalar'go txaunburu-lagun izan dan gure bazkide ta idazkide Arburu'tar Todor, bertoko txaunburu egin dau Iruña'ko Gotzañak, il dan Zubikarai'tarr Imanol'ek itxi daun utsunia betetako,

472. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Urgazteko' laguntzeko gogo biziaz urreratu jakon gudari bat, baña maitekiro adierazo eutson alperrik zebillela, nai ta ez il bear ebala-ta.

473. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Gauza batek bakarrik tamaltzen nau, esan eutson Geure Jauna artu barik il bearrak.

474. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Jauparia absoluziño edo azkitza emon eta bertatik il zan.

475. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 Gaurrkoz, ama askok Sinporiano dontsuba eguan egokeran semia ikusi ezkero ?ez ete leuskioe tamalez edo lastimaz esango: semia, ez, arren, eriotzara juan; ez aolako buru biderik; bizitzian lora-loran etzaitez il, gero be zerua an dago?

476. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Il diran gure aizkideak:

477. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Gora Kristo Errege!, ziñoen, atzo ondiño, A. Prou'k eta Sylva Melgarejo gazteak Mexiko'n il baño lentxuago; zorionekoak gu -ziñoen barriz gazte bioen aitak alkar besarkatuta- zorionekoak gu, Martiri banen gurasoak gara-ta.

478. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Negargarria ba'da ainbeste basatikeri ikustea, tamalgarriago da galerazo leikenak, eta begira egozanak, galerazteko ezer ez egitea; ainbeste gaiztakeri ikusita, zirkiñik egiten ez daben biotza, gizon lez il da dagon ezaugarria da-ta.

479. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Gizonak, bere biziaren yabetasunik eztauko, bizia eztau berea Jaungoikoak arduraz ebalteko emona baño: au dala ta iñok eztauko bere burua ilteko eskubiderik.

480. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Nai ba'dau urratu ta apurtu lei bere yantzia, il leiz bere ardi nai auntza.

481. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Jaungoikori keztagola ezpaibarik balekie askok (ziur-ziur dakigu gagoana), lelengo besteak eta urrengo euren burua ilgo leukiez.

482. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Iruillabete bakotxean zor-artuenak ordaindu ta garbiduriak egitia oso ona da, kontuak garbi eroateko; augaitik ba alegindu beitez gure bezeruak eta bazkideak il onen barruan ordainketak egiteko.

483. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Almansa'n il da Bustintza'tar Pantzeske anderea, Kirikiño euskal-idazleen aita ta irakasle zanaren arrebea.

484. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Bizi izatu zen bezala sainduki hil da, hiri guzia bere bizimolde hautukoaz edifikaturik.

485. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Epaikariai aurkeztu ta bere aitaren errugabetasuna ondo baño obeto adierazo eutsen; baña, olan eta guzti be, epaikariak bere esanari siñisterik emoten ez eutselako-edo, illaren gorputza guztien aurrera ekarteko agindu eutsoen.

486. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Erriak Andoni eroyela jakin ebanian, bidera urten eutsan; baña lekaideak, arenbeste lagunen artean ittoko ete-eben bildurrez, bidean aurkitu eben lekaretxe batera eruan ta antxe eleixakuak oneraspenik aundienaz artuta O gloriosa Domina esan ondoren 1231'ko Bagilla'ren 13'an 26 urtegaz il zan.

487. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Irurogeta amabi urtedun zan Zeberio'ko Julian'ek amar arroa eukazan kortako txarri edo urdea ilteko kortatik atera gura eban.

488. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00265 Karmel-eleizetan be jai aundiak egin dira Karmen'go Ama bere illaren azkeneko egunean batez be goraltzeko.

489. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Illonen ogeta bederatzian Erroman sartu.

490. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Illonen ogeirako datozela San Vizenteko elizara.

491. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00102 Manha ezazu arren, horren thoumba soldadoez begiraturik izan dadin, beldurrez eta besteñiz haren dizipuliak jin ditian khorpitzaren hartzera, gero erraiteko populiari : Hiletarik arraphiztu da.

492. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Su emailiak theiutzen du bere kountzentzia, ez burduñazko tresnak (bombe), zapartatziareki, bazterrak erhaousten dutian thenore hartan, bena mitchari su emaite hartan berian, mitcha erra dadin, ala buriala heltu gabe suia hil dadin.

493. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00100 Aldiz, amorekatik hobeki lephotik soka ezar lekigun katoliko orori, lege hortan ezaririk da, ezpalinbadiegu goure aiten errelijione zaharra Errepublika framazoutiarrak manhatzen deikun mouda berriala mouldatzen, Associations cultuelles direlako biltzarrenak herrikal ezariz, Elizaren hountarzunak oro, elizak, elizetako hatiak, aphezkuputegiak, aphezetchiak, seminarioak, kolejioak, diharutan edo lurretan edo etchetan hilek meza saritako eta elizentako egin ordeñiak, horik oro, arrount, 1906eko abentiaren IIenetik hasirik, gobernamentiak beretuko dutiala.

494. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0375 Eta durangarrak asko gizon geyago zelan ziren, ba markiñarrak billur aundiye euken, markiñarrak ilgo zittuela eta Markiñegaz jabetuko zirela.

495. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0375 Eta durangarrak, erdiyak baiño geiago bertan iltte itxitten zittuen.

496. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0005 4 Pontzio Pilatoren menpean nekaldua gurutzean josia, illa ta obiratua izan zana.

497. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0005 5 Inpernuetara jatsi ta irugarren egunean illen artetik biztu zana.

498. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0005 7 Andik biziak eta illak epaitzera etorriko dana.

499. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0006 Batzuk
Ona Ogia, guztiz-garbia;
Arren, daneri emon grazia,
Eta illeri, zure bizia
.

500. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0008 AGNUS DEI. Batzuk: Jainkoaren Bildotsa, Jesus Jaun maitetsua, illez kentzen dozuna munduaren pekatua (iru bider).

501. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0012 Batzuk:
Gurutzeratu zaitu inpernuak
Eta munduak ukatu!
Sagrarioan bakardadean
Or illunpean baztertu!
Baña guk, Jesus, Zu maitatzea
Edo iltzea nai dogu.

502. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0335 2. Baña beti bizi ta diraun egiagana itzultzen ba-zara, doan edo ilten dan adiskideagaitik etzara ittunduko.

503. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0335 5. Zeurez adiskideakanako zaletasunetan iñogaz artu-emonik barik bizitea gura izateraño, ilda egon bear dozu.

504. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0412 8. Zugana uste osoaz joateko, ta ez ilteko dan janaria artzeko agintzen daustazu; zugaz aldea euki ta betiko bizitzea ta aintza jadetsi nai ba-dodaz.

505. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0249 Guzti orreik, aldi egokian
jana emon dagitsezun begira dagoz;
Zuk arei emon, eta areik artu egiten dabe;
Zuk eskua zabaldu, eta areik ondasunez beteten dira;
Zuk arpegia gorde, eta areik ikaraz jarten dira;
Zuk arei arnasa kendu, eta il egiten dira,
euren autsera biurtzen dira;
Zuk arei arnasa bialdu, eta biztu egiten dozuz,
eta lur-azala bizidunez beteten dozu
.

506. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 - Jaunak, Lazaro'ren arrebak illobi-ondoan negarrez ikusirik, Berak be negar egin eban judarren aurrean, eta deadarrez esan eban: Lazaro, urten ortik; eta urten egin zan, oin-eskuak lotuta, lau egun zirala ilda egoana.

507. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 1697'gn. urtean il zan, eta 1960'garrenean santuen lerroan ezarri eban XXIII'garren Jon Aita Santuak.

508. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0638 375'gn. urtean il zan, eta XV'garren Benito Aita Santuak Elizako Irakasle egin eban.

509. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0770 Berebat sinistea, egiñik ez ba'dau, ilda dago beragan.

510. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 Amatxu maiteena,
emoiguzu arren,
Zu gogoz maitatuaz
bizitzea emen,
iltzen gareanean
zerura gaitezen
Zeugaz an izateko
beti, beti.

AMEN.

511. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0008 Berbaz dagoala mirotz batek bera
oarkabe artu ta il egiten dau,
alperrik arrenka dala. Erbiak ilagiñean:
Iltze gozoa ba-da au!.

512. 1940-1968 bizkaiera poesia aurraitz 0015 GUDU ankerra!
zeure atsekabe ta oinazeakaz
il zenduzan, betiko,
nire barruko baretasun eta poza
.

513. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0050 Il az! Il az, maitea! arek oiu barriz;
Ta, ene ez al intzanan?, eiagora biziz.
Zakar dabil aizea bide-ertzez zinkurin,
Senar saminduaren jantzia lez urdin
.

514. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0051 Argi? Laiño? Zuk dozuz eskuan, alare,
Bizia ta eriotz. Onetsia zaite!..
Ta, zerbait arindua, maite illaren antza
Ikusia edo dau izarrez goirantza.

515. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0051 Min-otzikaraz doa erreka ozena,
Ertzez iragarririk illaren izena;
Onen ur obirantza senar samindua,
Maitearen lurrunez bildurik gogua
.

516. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa alzola 0065 Tripetako-miñekin il ziran, afal-ostean.

517. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0105 Azeriak bota eutson: - Oba, zuk biziak barik illak txikitzea, jainkoak nai ba'lebe!.

518. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Tati-eskutitz-dunak engainatzeko jantzi bere arropekin gorputz hil bat, Lopez'en dokumentu ta gauzak sakeletan sarturik, eta itxasondoan utzi zuten, arpegi handitua ikusirik iñork ere, ezta emazteak berak ere, ezagutuko etzualakoan eta Martin desagertu ezkero denek hildakotzat emango zutela pentsatu zuten, gorputz hura berea zalakoan.

519. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Hil tiro bategaz eta diru guztia alargunarentzat.

520. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Akatsbako gizona zalakoan hil nuan nik... jakin banu engainetan nindula enuan hilgo!..

521. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Eta sinhestu ezkero be, ba othe zan aitzaki nahikoa gizon bat hilteko?.

522. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0062 Behinola, lobeak osabeari berari entzuna, zezinzati batzuk jan ostean, hareen ordezko ta truke, berak apartean gerturiko zezin-aizuna edo sasi-zezina, merkeago beti bere, sartu ei eban lapikoan, eta ezetariko kezkarik bage, egin bere: sagua, aurretiaz hil eta narru gorrian gatz emonda jarria.

523. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0125 Ezkutua ezpa'diñozu ilgo zaitut - esan eutsan Luziari urtekeran.

524. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0234 Gure Yauna emon egiola eskatu eutsan umeak bein da barriro be ilgo zala-ta; baña ez eutsoen emon.

525. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0234 Gabeko amarrak eta erdietan il zan.

526. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0050 Bere basetxe ta inguruko mendi zelai-ederrak ikustean biotza be urtu jakon, aita-amak eta nebarrebak ikusteko gogo beroagaz eldu zan arin arin etxeraño baña aita ta ama illak ziran.

527. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0063 Bear danean bai ta orain bear bearrezko gauza da, zu ilteko arriskuan zagozalako ta abaderik etxe onetara ezin leitekelako etorri -Orduan ainbat lasterren bateatu naizu.

528. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0078 Geldi or mutil, loretxu garbi orreri ikuturik egiten badautsak berbertan ilgo az: Zitalek au entzutean besoak jatsi, burua makurtu ta alde egin eban, lotsaz beterik.

529. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0111 Erria osasuntsua ete zan yakin nairik, turista aleman batek galdetzen dautso arrantzaleari: - Sarri ilten al da yentea erri ontan?.

530. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 Gizajoa gosez il-bearrean ei dago-ta!.

531. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0052 Au olan-da, agintz au bidez eta legez agindu eikean Ama Birjiñak bere eskapularioaz ilten diranen alde.

532. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0052 Itzok esan eutsozan Ama Birjiñak Simon Stok Deunari: Eskapulario au soñean dauala ilten danak inpernuko surik ez dau ikusiko.

533. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0086 Uroldea dala-ta aurrerantzean iñor ez da ilgo; beste urolderik lurrean ez da izango.

534. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Parkapen oneik, Jainko-maitasunean ildako arimen alde be irabazi leikez.

535. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Aita Santuaren idazkaiak diñonez garillaren 16'n irabazi leiteke Parkapen Oso au, baña Karmengo Amaren jaya garillako igande baten ospatu nai ba'litz, egun orretan be irabazi daiteke; baña beste ille baten ez; beraz Karmen-jaya garillaren 16'rako iragarri beite.

536. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0254 1. OINGOAN, JAUNA,- zure morroi au - dozu isten, esan zeuntson lez,- bakez ilten.

537. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0086 An be, txatxarkeriekin ez-ebela naikua ta euren opari guztia leoi bat iltzia zan.

538. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Jerusalenen ilgo dabela iragarten dau Berak; sei egun-barru aintza-dirdiraz betetzen da mendi baten gallurran.

539. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Gogoa ilten dagoan epeltasun ortatik iagi zaite, epeltasun-bizitz negargarri ori itxi egizu.

540. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Guztiai emon eta luzatu bear dautsegu eskua; maite ez gaitunari be bai; Jesusek maite dauan lez eta Jesusek oso-osoan maite dau, adiskide edo etsai dan ikusteke; guztien alde emon eban bere bizitza; guztien alde ilten da egunero aldaretan eta guztien alde geratu da egiz eta bizirik Eukaristian bere aragia janaritzat emoteko.

541. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Eta onek Uri-mugetatik kanpora eiñ eben urtenera baten, Israel'dar asko ill zittuen, eta euren artian, Urias gudarixa.

542. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 17. Negarrez otoitzian ziñanian gaiztuak iltzen zittuen anayegaitik eta lurra emoten zetsazuezenian, eta jan eranetik jaikirik etxian ezkutatzen zenduzenian korputzak gabaz eortzeko, neuk jasotzen nittuan zure otoitzak Jaungoikuan aurrera.

543. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta gertau zan, belarri luzion zoritxarrerako, euren eguneroko ardureri beittuaz, senarrak esan zetsala emaztiari: - Bixar goizian-goiz jaiki biarko dogu, gure frailliok zer diñuen beitzeko; bata ba gizen gurixena dago eta ondo izango da iltzia odolostiak eitteko.

544. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Bañan amen ni, ordiaz, kulpagarri ta bizirik, eta zu, legia gorde dozun ori, illda!.

545. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Eta ezpatia nun-nai zure alde eta edozeiñen aurka atarako nebanez, justua da oiñ zure benetako eraillia ill deiran.

546. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Eta beste milla itz astun eta samurren ondoren, illdakuan soña luze laga eban lurrian, eta albotik atararik galtzairu zorrotza, bere indar guztiagaz aindu eban biotzera; makurtu zan lurrerutz eta laztandurik illdako Maittia, beragaz betiko lotaratu zan, ezteguetako gauan alkarregaz ogeratu balitzaz bezela.

547. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0251 Eta egun aretan bertan, berbizkunderik ez dala uste daben sadukeotar batzuk urreraturik, itandu eutsoen, esanaz: Irakasle, Moiges'ek auxe itzi euskun idatzita: Semerik bagako anai ezkondua norbaiti il ba'dakio, aren anaiak beretzat alarguna artu ta anai zanari ordorengoa sortu begio

548. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0251 Ba-ziran, bada, gure artean zazpi anai; lenengoa ezkondu zan, baiña semerik baga il zan; eta bere emaztea bere anaiari itzi eutsau.

549. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0251 Alargunagaz ezkondu, ta bigarrena be semerik baga il zan.

550. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0251 Azkenez, alarguna bera be il zan.

551. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 GURE ILLAK.

552. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 Igaro dan Urtarrillaren bederatzigarrenean il da Zarautzen Zinkunegi sendagillea, aspalditik Euskaltzaindiko Urgazlea izan dana.

553. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Agorrillaren 6-ko HERRIAn agertu zan artikulu batek auxe inoan prantzeraz: Il onen 27, 28 ta 29-an, Bayona-ko Musée Basque etxean batzar txiki bat bilduko da, arduratsua batez be Euskalerriko lenengo eta bigarren irakaskintzan diardutenen maixuentzat.

554. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Oraindik aurrera, Urkiolako amabi etxietan ilten diranak eztabez eruango Abadiano'raño, Atxarte bide luzez-ziar, elexatik berreun neurkiñera euren ildegia daukelako.

555. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Adan baño lenago beste gixon batzuk ixan ledikezanala esatia ez da oker, gixon gusti arek Adan agertu baño len illak zirala ba'diñogu.

556. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0011 2. Ez dozu iñor ilgo.

557. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0011 Ez dozu semerik aren amaren sabelean ilgo, ezta sein barriari bizitzarik kenduko be.

558. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0015 3. Janariari buruz, bete egizu al daikezuna; alan be, sasijaungoikoen irudiai eskiñitakotik ez egizu ezelan be jan, jaungoiko illen gurkeria da-ta.

559. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Kristo il, biztu ta zeruratu ondoren be, bertan jarraitu eben askok; beste batzuk, Apostoluen lagun, mundura zabaldu ziran, Kristo'ren fedea leia biziz giza-biotzetan erein bearrez.

560. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Kanpotik: 1) Kutuna artu, komentuko nagusiaren eskutik; 2) Andra Maria'ren jaietan autortu ta jaunartu; Karmen'go Amaren egunean, Larra'n bertan burutu bear ziran baldintza biok, arratsaldeko eleiz-birara etorriaz; 3) al izanik, illaren irugarren domeketan eleizkizunera etorri; eleiz biran, gizonezkoak gurutzearen atzetik ibilliko ziran, abadeak prailleakaz naste ta andrazkoak onein ostean; 4) anaikide bakotxak bere barruak diñotsanez gauzak egingo dauz,(...).

561. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Maiatzeko illa ta berak errietan egiñiko itzaldi meta bat argitaratu barik itxi euskuzan.

562. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0125 Nekaldiko oñaizeak, gurutzeko eriotzea ta abar alperriko egikizunak jakozala ta ekin eutson barriro deabruak esanaz: Gizonaren eskar txarra jakiñik bere alde gurutzean iltea alperriko zorakeria dala ez ete-dakizu ba?.

563. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0382 Jesus il da: illobiratu be egin dabe; Bere Nekaldia Jainko Semeak amaitu dau....

564. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0382 Aitagandik artu daben agindua latza, gogorra ta neketsua izan da: baña kezka barik, gurutzean ilteraño bete dau....

565. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0323 Siñiskintza-Sinboloak Siñisten dot... inpernuetara jatsi ta irugarren egunean illen artetik biztu zana.

566. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0323 Eriotzaren al-izatea austuta, jaio ta nekatua izan, eta il egin zan aragi atantxe ber-biztu zan irugarren egunean.

567. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0323 Siñisten dogu Jaungoikoa'ren Seme berberau... iru'garen egunean ber-biztu zala illen artetik, aragiaren benetako biztueraz....

568. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0153 Ogi au jaten dauanik ez da ilgo, agindu eban Jesukristo'k.

569. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0197 Leun-leun, norberak igarri-bage ill, edo obeto esateko, erailteari deritxoe osalari orrek eriotz ona.

570. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0150 BIGARREN PAPAGORRIAK: Baina, hil dela seguru da?.

571. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0150 HIRUGARREN PAPAGORRIAK: Hil, hil, ez dakit hil den.

572. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0150 Baina hilda bezala dago.

573. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0150 HIRUGARREN PAPAGORRIAK: Hilda bezala dagoela.

574. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0150 HIRUGARREN PAPAGORRIAK: Ez da inundik ere agercen, eta xoriak, hilceko, ezkutatu egiten gara.

575. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0150 FILOSOFOAK: Hala egin behar zukeen gizonak ere: Hilceko ezkutatu, batez ere erroietatik.

576. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ZALDUNA - Lurrikarak dirala, automobilletan gerta oi diran ezbearrak, abioietan iltzen dan jendea, oraingo min-bizi, eritasun, eriotz ta atomiko bomba...

577. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 ZENON - (Irakurriaz)... Emen dago berria. Iruñe. Agorrak 16. Atzo. Aramitz goiko erritik bost laguneko familia oso bat gaxotegira ekarri dute arras gaizki perretxiko pozoidunak jan zituztelako. Oso larri arkitzen dira iltzeko arriskuan.

578. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 LETRADUA - (Estu ta larri sabelean eskuak jarriaz) Alare! Libratu naiz! Ai ene! Nere tripako miña!. (Bere gorputza eserleku gañean etzanik) Iltzera nijoala uste izan dut.

579. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 INJENIERO - Zure zakurra oñaze artean iltzen ikusi duzula ere ez!
LETRADUA - Miñez lertuta ikusi ta gero!
ZENON - Gutxienez esaiguzu zakurra nola garbitu dan, azkenean...

580. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 MUTIKOA - Zer edo zer esan nai dizuet. Nere eskea da, arren eta arren ez nazazutela utzi emen, baizik menditik gain bera jaurti nazazutela. Emen bakarrik il bearra beldur bait naiz.

581. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MAISUA - Ni naiz maisua. Irian eskola bat dut; eta bertan ikasle bat aita illa duana. Ez du ama besterik zaindari. Orain aiengana joan nai dut agur egitera, laister mendira txango batera bait noa (Ate joka). Sartu al niteke?

582. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Ama gorrotagarriaren ene aur gaitzesgarriok, il al bazintezte aitarekin batera! ta etxe osoak ausiabartzaz beak io ba'litza!

583. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Neurriaren izena bera garaile baita, lehena esateko, ta ilkorrei beste ezer baino askozaz obe ta onuragarriago gertatzen zaie; geiegikeria berriz, eztakieke ilen umeei egoki gerta: zoritxar andiagoak dakartzi ordea, etxe baten aurka iainkoren bat aserra dadinean.

584. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Nere aurrak emen geldi ditezen eskatuko diot, ordea, etsaien lurraldean utz ditzadan ez (ezta nere aurrak irainez erabil ditzaten ere), amarruz erregeren alaba il dezakedan baizik.

585. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Edergailua artu ta soinean iantz dezaneko, galgarri ilko dira emazte gaztea ta hura uki lezaken edonor, esku-erakutsiok alako edenez gantzutuko baititut.

586. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Emen ordea itza bestera egingo dut, eta berealakoan egiteko dugun arloa dala-ta deitorez negar egingo dut: nere aurrak il egingo baititut.

587. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 Ezpaititu niregandiko aurrok aurrerantzean egundo bizirik ikusiko, ezta emazte uztartu-berriaren aurrik ere eztu sortuko, nere edenez eraginda erio gaiztoz il bearra duen ezkero.

588. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0271 ABESLARI-TALDEKO BURUAK - Baina zure sabelak sortua ilteko biotzik izango al duzu, emakume?

589. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 (Erabat il bearra dute, ta ori bear duten ezkero, il, bizitara ekarri genituen gerok egingo ditugu).

590. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Buru gainean koroia ta soinean txirikona dituelarik ilten dago erregina ezkon-berria: ori argi ta garbi dakit nik.

591. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Arrezkero auxe diot: zorion-bidean ilen-umeen arteko gurasoak baino gorago dirala aurrik sortu eztutenak.

592. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Etxearen gainetik erensuge egadunek dakarten gurdian Medeie ageri da, saiets aldean aur ilak dituela.

593. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Nere gain zerau apentzailetzat artu zaitue iainkoek, etxeko zure neba il baitzenduen Argu itxas-ontzi branka-ederrean sartu zinaneko.

594. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0408 EZTI - Esan dizkiotet len ere, aizkoraz kapoia il degula.

595. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0408 MARI-DOMINGI - Zure ollarra au?
KOIPE - Bai, nere ollarra da. Nere ollarra il dezute.

596. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Xatur - Ikaratu egin bait-naun. Ainbeste antzi, naigabe ta arnas-estu atera ditun! Ez diñat iñor ikusi iltzen, bañan baezpada medikuari deitzea erabaki diñagu Erroxali'k eta biok. Eta lenago ire izebari.

597. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - A zer nolako istillua! Ez ote zaizkit ama edo aurra ilko beñepein? Noan bada.

598. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0342 SANCTUS - Bai, Baina pentsa dezagun zer pasatuko zen baldin eta Aita Eternalaren asmoetan kabiera eduki balu Birjina Jesukristo baino lehenago hilen zenaren asmo konpreni-ezinak. Jesusen sorbalden gaineko karga astunagoa eginen zen, eta hiru bider beharrean, lau bider eroriko zen, Kalbariora bidean zoalarik. Baina Jesusek, horregatik, etzion Haren pasio dolorosoari ukorik eginen, inola ere.

599. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0026 URDASPAL:
Zer zan ori? ametsa al-zan?
buruko ille danak zutik ditut...
Zer zan, baña?
Ezurretara izua, ikara, sartu didan ori, zer ote-zan?
Gure Erri maitearen kalteren bat?...
...Il zitzaigun Gartzea;
ta aren seme Santxol oraindik ume da;
aren inguruan, berriz, Erio dabil,
beletzar antzera,
sarraski-billa...

600. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0120 LORE: (Urko'ren besoetan) Urko!!
URKO: Lore!!
ZUNBELTZ: (Ezpata eskuan) Urdaspal! Nik ilko aut!

601. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0120 URKO: Ay! nere Lore!
ZUNBELTZ: Aurki aiz illa!
URDASPAL: Etorri adi!
ZUNBELTZ: Ez daukak ik odolik!
URDASPAL: Ik ez dek lotsarik!

602. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0132 URDASPAL:
Seme bat nuan nik eguzkia bezelako;
seaskan gizon onek il zidan...
bañan barka diot....

603. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 Nik ba-zekiñat zerbait amodio kontuan, asko sufritu baidiñat nire gaztetan itxaropenik gabeko maitasunetan eta Agata'ri gertatutakoak ez natxion batere arritzen. Ni ere ala egon niñunan, jankar eta nakar, ziaro pattalduta eta iltzeko desiotan sarri... Orra ba, alaba itxura ontan ikusita, gurasoak ziaro larritu itunan eta medikuari ots egin ziotenan.

604. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 ANDRE KONTXESI - (Izututa) Il egin bear al-duzute? (Bat batean dilijentziaren otsa entzun bedi).

605. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Oraingoz ez dio kaleko iskamillari ajola geiegirik eman. Tiroketa ez omen da gauza izugarririk izan. Ez dutela iñor ez zauritu ta ez il. Jaungoikoari eskerrak.

606. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - (Sutsu) Ori ez! Ez! Lenago ilko naute ni, bai, ni zuri ezer egin aurretik. Atzo epai maiekoai esan nien bezela: errudunik baldin bada neroni naiz. Zuk ez dezu egin nere agindua betetzea besterik komentua zaintzen geldituaz. Beraz emendik laister atera bear zaitue.

607. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0144 Sat[ur] - Erabakia nago. Ezkongai ilko naiz, eta kito!

608. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0144 Sat[ur] - Zurrun andreak eztik ate ortatik aurrera igaro bear, ire gorputz illaren gaiñetik izan ezik.

609. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0189 Zurr[un] - Geiago oraindik. Ameriketatik itzuli diteke. Ez al-dezu aditzen?
Sat[ur] - Aditzen det. Orretan, nere burua il dezadala, nai du orrek?

610. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0050 Irugarren egunean Idazti deunak ziotenez, illen artetik piztu zan.

611. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0051 Eta berriz, omenez, biziak eta illak epaitzera etorriko da: ta aren erreinuak ez du azkenik izango.

612. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0051 Eta itxaro det illen piztuera.

613. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0194 Gurtu dezagun Jesus,
Eukaristian apal daukaguna
Gogoratzen beti maitasuna.
Euskaldunak auspez makur burua
Ta guk ere maita zagun benetan
ikasbide au, arren, zabalduaz
Ill arteraño alde guzietan.

614. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0195 Intzik ez dutenean loretxoak,
Laster gelditzen dira igartuak:
Ni ere ilko ninduke zu gabeak.

615. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Ez naute bildurtzen urak,
Ez urak, ez ekaitzak.
Zerura-naiez dagona
Ez du izu eriotzak.
Uretan nai ba-du,
Antxen il nadin;
Zeru miñez danari
Dana zaio berdin.

616. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0115 Etxe artatik irtetzean, etsaiak eraso-ta il egin niok (= natxiok).

617. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0273 Arnasa azkendu ezkero, ito, il egiten da.

618. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0352 Ikastolan erabiltzen nuan dotriña bizi det oraindik, eta ikastolara joaten nintzanean bezela, illean-illean ataltxo bat ikasten det.

619. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Zurub. Zurubiko Graduale Anaien artean atera zuten ikasle ua etzala ilgo, eta etzun esan Jesus'ek: ez da ilgo.

620. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Artatik atera zan anai artean zuzmurra, ikasle ua etzala ilgo.

621. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Jesus'ek ordea, ez da ilgo ez-baña iri zer? esan zun, ori Ni natorreño ola egotea nai ba'dut ere?

622. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Mai. Mai santuko Otoitza Communio Anaien artean atera zuten, ikasle ua etzala ilgo.

623. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Jesus'ek, ez da ilgo ez-baña, Ni natorreño ola egotea nai ba'dut esan zun.

624. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0094 Mai. Ar etzazu Aurr-Amak eta zoaz Israel-errira, il baitira Aurra illerazi nai zutenak.

625. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0095 Erregearen gudariek Eliza Nagusian il zuten 1170'gn. urtean.

626. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1125 Diokleziano'ren egunetan il zituten Kristo siñesteagatik.

627. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1125 Zilizian il zituten, eta aien gorpuzkondoak Erroma'ra ekarri.

628. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0917 Guziongatik il zan Kristo; bizi diranak, berentzat ez-baña, aien alde ilda piztu zanarentzat bizi ditezen.

629. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0005 Esku illen otza
nere ixillean josirik,
maitasun goriz
idatzi nun
gau luzean.

630. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0018 Ain urruti, ta ain urbil!
Orrek din gure biotza il!

631. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Begiratu-utsez gozoro iltzen
nauzuten, begi ederrok:
begira-ezik, bizi gozoa
kentzen dezuten izarrok:
Zuen gozoak edo ukoak
berdin iltzen dit biotza.
Ukatuz, miñez; ta begiratuz,
maitez dator eriotza.
Nolanai iltzen nazun ezkero,
naiz gogorrez, naiz legunez:
begira, Jesus, atertu gabe:
ta il nadilla maitasunez!

632. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0008 18- Ainbeste neke, barau, ildurak,
auldu zuten gure Aita,
il bear zula ikusi bai zun
Jaun'ak ala argituta.
Jose Deuna'ri eskatu dio
indar askorik ez du ta,
Meza emateko aren laguntza
beretaz urrikalduta.

633. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 1- Ixil organua
ixil dut ezkila,
aldarean daukat
gure Yaun umila,
abean eseki
guregatik ila.
Aitaren ITZA da,
bañan itz ixila;
ixilik ari naiz
ixil orren billa.

634. 1940-1968 gipuzkera poesia zait 0005 Erenak, ostera, burusia astiro
kenduz, ezpain illak ezpainka dizkio.
Beti indudan maite, orain ere maite,
ta maiteko aunat, betiraunderarte.

635. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0072 Zu, nere
Seme on,
Biotzekoa!...
Ez dut alde
Egingo
Zure ondotik...
Zure oñaze
Miñak Zurekin
Nai ditut
Nekaldu...
Gero Zu iltzean...
Nere besoetan
Maitez laztandu!!!

636. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0046 Egunero zugan pentsatzen nabil,
Barneko maitasun griña ezin il.
Gautegun arnasa estu ta larri.
Naiz izan negua, nik beti izerdi!

637. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0046 Zu ikusi-ta nere
Biotzak pil-pil.
Bizi nai dut, bizi,
Ta bein ere ez il.
Makurtu-ta ere
Arrastaka ibil.

638. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0046 Egunero zugan pentsatzen nabil,
Barneko maitasun griña ezin il.
Gautegun arnasa estu ta larri.
Naiz izan negua, nik beti izerdi!

639. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0047 Egunero zugan pentsatzen nabil?
Barneko maitasun griña ezin il.
Gautegun arnasa estu ta larri.
Naiz izan negua, nik beti izerdi!

640. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Agredan jaio zan, ba, Ama Maria Agredakoa, 1602 urtean, ta Agredako txokoan bizi ta il ezpaitzan sekula bere jaioterritikan irten.

641. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Gazte-gaztea zala, komentuko abadesa izandu zan izendatua eta ia etengabe iraun zuen kargu ortan il arte.

642. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Jakin dute ori, Orreaga'ko artzai-morroiak eta an dira zaldiz aguro asko Itzaltzu'n aitari seme iltzea daramatela esanik.

643. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Gartxot zuri-zuri zetorren, zañetan odola oztu balitzaion, il-bildurrez dardarka.

644. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 - Arren, Gartxot, Elkorreta etzazula iñolaz ere aukeratu, goseak ilko zaitu, errian bertan gelditu, zion jendeak.

645. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Il edo bizirik? Etzan ezagun.

646. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Ara iltzerakoan esan zidana: Zu zaitu bigarren iabe (txirulak alegia).

647. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Dameta'k.- Edota ementxe, pago zarren ondoan Dafni'ren uztai-geziak autsi zenituenean; zu, Menalk gaizto ori, emari oriek aurrari eskeñiak zirala ikustean sumindu ziñan, ilko ere ziñan, noski, kalterik ezin egin izan ba'zenezaion.

648. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0024 Erakutsi zaidazu, ori irixteko bidea, arren bada, eta juango nauzu orretarako nere burua iltzeko zorian ikusi bear ba'det ere.

649. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0026 Onera, etzera bizi izatera etorri; onera, iltzera etorri ziñan!.

650. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 Erri oso-osoa ilda geratu ba'litz bezela zegoan; erailtzera zamakiten gizonaren eriotzaurrea ixilpean gorde nai ba'lu bezela.

651. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0058 - Oietxek egiñ arteko osasuna nai nuke nik, naiz-ta bigaramonian ill.

652. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0021 55- Baña gure asabak
MANA jan-ondoren,
berrogei urteetan
guztiak il ziren...
.

653. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Zer dala-ta, Saul'en onbideratzea ez zan gertatu Yesukisto il-ala?

654. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Agian, il ere egingo zun.

655. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0192 - Eta haren bidegabe guztiak ikusirik, kristau elizak ugari erre dituela ikusirik, monjak eta fraileak hil dituela ikusirik, kalizak eta santu aberatsak ebatsi dituela ikusirik, hiltzera kondenatzen dut. Beraz, Gaztelako eta Aragoeko erregeak haren alde, fabore eta lagun etor ditezen baino lehen, sententzia kunplituko dugu. Fatima eta Zoraida haren emazteak, Naxerako komentu batean sartuko dira monja, Kristoren fedea besarka dezaten arte. Gero nire semeekin ezkonduko dira, hain lore ederrak ezin gal baititezke alferrean.

656. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Josepek erregalo ederra utzi zidan.
- Bai, haurra.
- Niretzat, Hernando, haur hori bere aitaren oroitzapen bizi bat da. Ezin sufri dezaket. Negar egiten duen bakoitzean, nire eskuekin hilen nuke.

657. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Zure semea hil nahi duzu?
- Bai, Hernando. Bestela, nola hasiko genuke gure bizitza berria? Haur horrek beti separatuko ginduzke. Hura ikusiko duzun bakoitzean nire bizitza pasatuaren akordua eginen zaitzu gogoan, eta azkenean gorroto eginen zenidake. Gure artean ez da hamiltegirik egon behar. Gure unioa bortitza izanen da. Eta gaurko gure bidegabe hau gure arteko lokarri fugerte bat izanen da.

658. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Haur ttiki bat hil baino ez dago munduan beste gauza errezagorik. Baina bidegabea ezkutatzea gauza gaitza da. Justiziak ez gaitu harrapatu behar.
- Eta zer pentsatu duzu?

659. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0228 - Bai.
- Haurra atakatuko du.
- Eta hil eginen du.
- Eta justiziak ez zaitu harrapatuko.
- Eta ezkonduko gera.
- Eta Josepez mendekatuko gera.

660. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 - Bai. Eta hori zuk behin haur bat hil zenezan. Pentsa zazu munduan hiru mila miloi persona daudela. Bat kreatzeko hamazortzi oktiloi behar baziren, hiru mila miloi kreatzeko zeinbat behar ziren? Arin: bider . Zeinbat da? Arin multiplika zazu.

661. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0166 - Osaba il berrian, bere gauzen artean arkitu nuen eskutitz ura.

662. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0166 Pagodi galdu zan garai artantxe, orain il dan Egurmendi zarrak idatzitako bat zan.

663. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0116 Azkenez, egun batean, Herkules izena zuan erraldoi batek ill zuan arranoa, urrezko azkon batekin; eta Prometeo'k bere burua aske ikusi zuan.

664. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0006 Zure atsekabe-atsegiñ oiengatik erdiets dezaiguzu: bizitza ontan gaiztakeri guziak lekuturik, gozoki il gaitezen.

665. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0007 Zure atsekabe-atsegiñ oiengatik erdiets dezaiguzu: infernuko etsai gaiztoa guregandik urrun iduki dezagun, pekaturako bide galgarrietatik leku gaitezen, lurreko naitasun eta griña makurrak gure biotzetik onda ditezen; eta beti Jesus eta Maria serbitzatuz, oientzat bakarrik bizi eta doatsuki il gaitezen.

666. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0063 Eta ill diran kristau guzien animak, Jaungoikoaren errukiz, betiko zorionean izan bitez.

667. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 Beren aginduak zintzo bete ditut? Ill ziranen alde otoitz egiten det?

668. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 Beren il-ondorako naia bete det?

669. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 Norbait ill al det? Geiegi jan edo edan?

670. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Xemein, atzo ildako, zerri aundia zatitzen...

671. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (9) Izan ere etzituten ulertu Idatziak; illen artetik piztekoa zala.

672. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Amabost urteren buruan, berdin maizter ziran, eta goseak ez iltzeko, bear izan zuten mendira berriz itzuli, besteen morroi.

673. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 - Etzi udazkeneko il-zarra izango degu ta basati auek illargitan dantzatuko dira; bañan il-zarrak dantza utsa ez dakarki.

674. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0054 Azke jaio ta azke il nai duan erriaren gogoa nun nai zabalduaz.

675. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0054 Il, berak orixe nai ez ba.

676. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0140 Ontan, Garoa illa ez dagola oartzen da.

677. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0107 - Nik ez daukat iltzeko bildurrik, die Teresalinak.

678. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0107 Gabriela antxe bertan tiroz il zuten.

679. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Gurasoak illak urte batzuek lenago.

680. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0078 Arrezkeroztik, beti kezka orrekin ibili nintzan nere gerra-denbora guztian: ia nere anai ori nunbait arkitzen ote nuan ilda, erituta edo prisionero eginda.

681. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 (...), eta asteazkenetan, berriz, eztakit nor il-zualako, gizajoak astearen erdia deusere jan gabe bere borondatez igarotzen zuan; au dala-ta, laister zearo argaldu zan, ezur utsetan gelditzeraño; nere ustez, etzuan urkatzalleak lanik asko egin bear izan, bi tornilluak zintzurraren erdian arkitu zitezen.

682. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 Urkabea ikusi zuanean, kordea galdu zuan, eta bere onera etorri zanean alako deadarrak egiten zituan, il nai etzuela eta berekin egiten zutena etzala legezkoa esanaz, elduta arrastaka aulkitxoraño eraman bear izan genduan.

683. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Xabier illa zala antzeman nuen berriz, eta eroaldi betean nenbillela.

684. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Baña Xabier illa ahal zan, ala ez?

685. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Zalantzan une batez egon ondoren, eskierki ikusi nuen: Bai orain dala egun batzuk il duk. Amets zoroa izan duk au.

686. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0076 22. Ama iltzean
miñ bezela,
ara illunik
nengoela.

687. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0208 8. Aik denak noizbait
il bearko,
Zu, aldiz, Jauna,
sekulako.

688. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0208 9. Zure etsaiak
ilko dira,
gaizto guziak
Zuk lurrera.

689. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0343 2. Illen arteko
zulora noa
erdiz erdi,
azken urteai
diot: Bedi.

690. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0012 Nagusia il zanez geroztik etxeinguruko lan-xamarrak erabiltzea du egitekorik bakarra.

691. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0204 Onela, bi nai-ukaite gaizto autatzekoan, adibidez, gizona edenez ala burdiñez il, olakoren ala alakoren landa ebatsi, biak al ukan ezkero; atsegiñez lizunkeria erosi ala dirugosez dirua gorde; zirkura ioan ala ikustegira, biak egun berean gertatuz; oraiño, besteren etxean ebastea, al ba ledi; urrena, ezkon legea austea, aukera dalarik; azkenik, nai-ukaite oriek oro une berean gerta ba lediz ez baititezke batean egin zatitzen dute anima lau edo geiagoko nai-ukaite oriek, ainbeste gauza ukan nai baitugu.

692. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Ume nintzala, Gurutzeko Jesus'i begiratueraziaz, nere ama-zanak esan oi zidan: Jesus gugatik il zala.

693. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0166 Auzo ibarrean astindu zioten jipoia ikaragarria izan ba'zen ere, Jaun Peru'ri illak aparte, etzion bere txangoak ain gaizki jo, lendabiziko bi egunetan egin zuten lapurreta lotsagarriaz aberez soildu zuten aran guztia lori-lori etxeratu baitzen.

694. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 9. Itun-Etxolarakoan ez duzute ardorik naiz beste ordigarririk edango, ez zuk, ezta zure semeek ere, il ez zaitezten.

695. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 Ta il aurrean gertu zion oparo.

696. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Lau urtera, Napoles'ko uri aundian jesulagunak daukagun etxe ta elizan Gesu Nuovo'n bere bizi guzirako gelditu zan; eta ilda gero ere an daude bere auts-ezurrak.

697. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Gaxoen alboan, iltzen zeudenai laguntzen, asarre zebiltzanen artean pakeak egiten, ospitaletan, kartzelatan... nun ez zan sartzen gizon ua?

698. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0376 Bere etxe guzien buru zan etxean, Somaskan 1537'garreneko otsaillaren 8'an il zan.

699. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0516 Ill arte izen ua aragian eramango zun.

700. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0106 Baña martiritzako ezin sanalako gogo biziak zeuzkan Kristogatik il nai det, ziotsan.

701. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0106 Aizkoraz azkenean burua jo, eta il zan.

702. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Guzien elepide izanik, axanpa gorriz okiturik zeuntzan non-nai; baña, beste iñon baño gorriagoak Alexanderi'n ikusi: zertan estu estuan, goseak ilda, ta izurriteak txurtenean yota, minki atsekabeturik zeuden: illobi artatik iges egiten zutenak zigor ukaldika larrutu egiten zituten, txiki-txiki egin arte.

703. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Sendi osoak geldi-geldika surtan erabat erre ta illaundu, yuduen nagusiak indarrez antzokira eraman eta guzien begitan il arte astintzen zituten: gertari lazgarriok yazo ziran Aigito'ko iriburuan.

704. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Yuduen erantzuna: Gudarik ez; gure Legea autsi baño len, ordea, ilko gaituzu.

705. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Orren ordez, Petoroni iltzea erabaki zun.

706. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Siri'ko izpazterretan lurra artu zuteneko, Kerea'k Kaisar odolkoya il zunaren berri bertaraturik zuten.

707. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Politeia'n adibidez, Er'ek aldi batekoz ilda, beste bizitzean ikusiak zeatz-meatz azaltzen ditu.

708. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Yudai'ko guda asieran, 66 garren urtean, amar milla yudu lepo egiñik il zituten bertakoek.

709. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0009 Nere asmoaz itz bat: Esan bezela beraz, alen neurrian, Aita Santuaren itzaldi, eskutitz... guztien berri eman nairik aurreko lau illekoen berri ematea asmo det; bañan ez noski bakoitzari bere laburpena emanez.

710. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0022 Beraz ar bitza il diranak bere magalean (goian bitez) eta erruki begiz zanpatua bañan bizirik gelditu dan Ungaro erriari begiratu.

711. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 - Ori orrela ba'dugu, ikus osalari orrek mai ontan dauden yaki orotako zeiñek onura geyago ta zeiñek kalte gutxiago egingo dit, ta yaten utzi bizat zardaikatu ezik, bada Yaurlariaren bizitzarren, ta onela euki Yainkoari eder datzakiola, gosez iltzen naizela, eta yakia niri ukatzea, osalari yaunak ez nai ta ere ta geyagorik esan gorabera, lenago izango da bizitza niri kendu, geitu bearrean.

712. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0012 Siñistu zaidana, il izan da ere biziko da; ta siñistu zaidala bizi dana ezta betidaiñokakoan ilko (Jon XI,25).

713. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Ez zuten izan aberriaren aurkako lagunik eta orrela biek beren buruak il zituten.

714. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Zertarako izango zitzaizkion, ba, urte batzu geiago? Zarrtasunak, naiz ta neketsua ez izan Kato'k, oroitzen naiz, il baiño lenagoko urtean nirekin eta Eskipi'rekin zalarik, azaldu zigun au alaz ere, Eskipi'k oraiño ba-zun bizitasun ori belaskatzen du.

715. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Egiaz esan liteke, ordea, bere biziko egun ospetsu ta alaitsu askoren artean, il zanaren aurrekoa izan zala aintzatsuena, arrats-beran, gure-batzarra bukatu ta batzarkideak, Erroma'ko erria, elkartuak eta Latitarrak lagun zitularik, etxera zanean; onela, aintza mail orren garaitik yainkoetara zala dirudi, ildakoetara baiñoago.

716. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 13.- Ez naiz gogoa gorputzarekin batera il eta eriotzaz guzia ezereztutzen dala oraintsu esaten asi diranetakoa.

717. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Egiagoa baldin ba'da, ordea, gogoa gorputzarekin batean il eta zentzumenik tink gelditzen ez dala, ez dago onik eriotzean, gaitzik, ordea, ere ez, noski.

718. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Aralar-en Mikel Doneak il omen zun, Kristoren zelaixan Arrasateko norbaitek, eta Orduñako Arkaitzean aingeru batek.

719. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Arbasoen arimen tegi edo bilgune dalako, arimai, etengabe, argia eskeintzen zaie, oitura zar batek agintzen dunez; supizguan, berriz, beti bizi gordetzen dute txingar bat illei lazto txiki batez bederik argi egin bear zaiela-ta; leiotako erlatzetan, iakiak ezartzen ditute zenduentzat eta ezkaratz edo etxeko sarrera nagusiak eguzkibegiruntz itzulita egiteko ekandu zarrak ere orixe erakusten digu.

720. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Iarlekuan, etxean oi bezala, senide bizien bearkizunetan illen arimei deitzen zaie lagun eldu ditezen.

721. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Oraindik erri askotan bizi dan beste oitura iakingarri au geitu genezake: oiñordekoa eskontzerakoan, emazte berria ez da etxekandretzen ezta senarraren arbasoen elkartasunean sartzen, etxe berriko iarlekuan illen arimai argi ta ogi opariak egin ondoan baizik.

722. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Are argiago erakusten digu bataio gabe il diran aurtxoak etxearen egalpean edo baratzan eorzteko oraindik ere bizi dan oiturak; kristau-legearen saietsean bizi izan diranak iltzerakoan beuren etxeko egalpean eortzi bear diralazko erriesakeretan tinkotutako siniskizunak; leioetan, baratza edo etxe-illeri gaineko leiotean, argiak piztu ta opariak (iaki naiz diru-opariak) ezarteko ekanduak; aipatu argiek zenduen arimak lurpean argituko ditutelazkoan, eta iakiak iango.

723. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Etxea toki guren, bizi ta illen bilkura dan ezkero, bertako biztanle guztiak ein batean arkitzen dira; ortik, nunbait, sortu zan etxearekiko eta ango biztanleekiko orren itzal aundia.

724. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Ala ere, gauez, maiz lur-azalaratzen dira, batez ere euren etxeetara ioateko, senide biziei laguntzeko, opariak iateko, sukaldean iostatzeko eta il ziranean garbitzeke utzi zituten zorrak zuritzeko.

725. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0038 Gogoan degu oraindik, nola, Illa'ren irugarren igandean, Jauna agirian zala, kedatz edo insensudun Minerva'ko meza-nagusiaren ondoren ibili oigiñan, gizon-talde bat kandela piztuekin aurretik genitula, Pange_lingua deritzan abesti zerukoia gozoro abestuaz, baita agurtza edo bespera batzuen ondorengo prozesioetan Kirie eleison arrentzak eta Ave, maris stella gogotsu kantatuz arrats-elizkizunak nola bukatzen ziran ere.

726. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Aier da orain giza-burmuña il ondoren, giza-gogoaren zati batek bizirik irauten duela, ez ordea egiazko giza-nortasunak, ez arimak, osteak itz ori aditzen duen lez.

727. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Diote giza-nortasunak bizirik yarraitzen duela soiña il ere, bañan aldatua; ikugaitik berezi dan ezkero.

728. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 2- Beryakintza-petiko gorena (beryakintza-gaindikoa esan genezaioke), oso bestelakoa, gure benetako nortasuna da-ta, gure egiazko ni'a; au dugu bizi soiña il ondoan... baita soiña yaio aurrean ere, Geley'ren gardiz.

729. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Gure egiazko nortasuna, gure gogo edo arima ez da ilko gure burmuñarekin batean.

730. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Burmuña ta onen oroimenarekin (bi oroimen mota bai dira, Bergson'ek erakusten duen bezela, bata soñerekikoa, bestea gogoarekikoa) ilko dana gure azaleko nortasuna, gure ni lurtarra da.

731. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Edozein sorkaiek, sortukor ta ilkor danez, il ez-naia du, ta ernal-bidez bere bizia izate berri batean luzatzea.

732. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Edertasun au, izan beti da, ez da jaiotzen ez iltzen, ez urritzen ez ugaritzen, ez da aldez eder ta aldez itsusi, ez bein eder ta gero itsusi, ez batzuen aldean eder ta besteen aldean itsusi, ez emen eder ta an itsusi, ez batzuen ustez eder besteenez itsusi.

733. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 17.- Bi tini: Mintzoa oso ez dala atertzen adierazten dute. Noiz erabilten? 1) Zerbait aipatuko dala adierazten dan esaera baten ondoren. Adibidez: au esan zion: ikusiko duzu. 2) Zerbaitsu batbanatu aurretik edo ondoretik. Adibidez: urte aroak auek dira: udaberria, udara, udazkena, negua. Sortu, azi, nekeak bizi, il: orra gizonaren bizialdia.

734. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Eta guzion gañetik Toribio Alzaga, Akademia orren zuzendari ta il artio beti eragille bikor eta argia izan zana.

735. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Bein illez gero, eztago izkuntza bat atzera berpizterik.

736. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Or geldituko da, bai, liburuetan, ikasiko dute zaletu batzuk, beste edozein ikaskizun ikasten dan bezela, idatzi ere egingo dute bearbada beste zaletu batzuentzat baiña izkuntza illa izango da betiere, eta orrek ni ez nau asetzen (bein baiño geiagotan entzun nizkion itz auek).

737. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 Bat bakarrik ere ez gaituzte il...

738. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0007 Bilintxen semea ezagutu zuanean aotik aoz esan omen zion bertso au:
Zu Bilintxen semea
zera nerekiko
Ez baziraten esan
Enun igarriko.
Gu aren aurrean gaude
Beti belauniko.
Emendik joan zan baña
Ezta beñere ilko.

739. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0009 Laister ilko naizela
Du askok esaten
Plazo fijorik ez du
Gauz orrek izaten
Iges bajutxo nintzan
Eskasago aurten
Laister euskalerrira
Ez bazera etortzen
Alkar ikusi biarko
Digu Josafat'en.

740. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0012 Euskera maitea galdu zorian ikusten du eta gogor eusten dio berak itxasoz aruntzgo lurraldietatik:
Miru gaiztuak menderatutzen
Duten bezela uxua
Etzazutela iltzera utzi
Gure euskera gaxua.

741. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0012 Emendik joan zan baña
Ezta beñere ilko...

742. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Simeon zeritzan eta Jainkoaren bildurreko gizona zan, eta Jainkoak aginduta zion etzala ilko Salbatzallea ikusi gabe. Goiz artan, Jainkoaren deia somatu zuan Simeon-ek, eta Tenploruntz abiatuko zan, joanetorri zebillen Jendearen artetik, mutil koskorren algara eta uriaren iskanbilletatik.

743. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0011 Ernani'ko elizan dauden liburuetan ere, berdingetasun au azaltzen da, noiz jaio ta noiz il zan dioten orrietan (2) Jaiotzaren ezaguerarako ipiñi zituzten itzak onela diote: . Ildakoen liburuetan, Iturriaga'ren izenak 5'g. liburuko 19'g. zenbakia betetzen du. Ona nola: .

744. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0016 1851'ko Epailla'ren 30'ean, Ernani'n, bere jaioterrian, il zan, 74 urte zituan orduan.

745. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0015 Izan-izenaz gañera, nor-izena, adi-itz mugagabea (infinitivum) ta esankizun osoa ere jabe izan ditezke: Ipse est = bera da; negare vanum est = ukatzea alperrik da; dulce et decorum est pro mori = aberriagatik iltzea atsegin ta eder da.

746. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0033 (-z gero) Ante hos tres annos mortuus est = iru urte otan illa da.

747. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0043 Beste batzuetan Biotz santu au agertu zait, estura ta larritasunez betea, iltzeko zorian dagoanaren antzera, penaz eta garraztasunezko itxaso batean sartu, alde guztietatik ertzitu ta ondatua balegoke bezela.

748. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0052 Aita Inazio Arizaga bere lagun sarri izan zitzaiona bisitatzera joan zitzaionean, era ontan itz egin zion: Iltzea biziro deseatzen det, Jesusekin bizitzeko: zerura Jainkoaz gozatzera ".

749. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0052 Urri-illaren 15-ean Santa Teresa-ren fest egunean, Elizako Sakramentuak eman zizkaten, eta debozio irazekiz eta poz andiaz artu zituan.

750. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0052 Azken-Untzio santua eman zitzaion, Aita nagusiak indulgentzia aplikatu zion, eta comunidade guztia, animaren gomendazioa errezatzera, etorri zan, eta pake osoan, noiz azkenenko asnasea ematen zuan iñork igarri gabe, Kreatzallearen eskuetan bere anima entregatu zuan 67 urte, bi illabete gutxiago zituanean, 1770-garren urteko Urri-illaren 18-an San Lukas Ebanjeliaren egunean.

751. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0245 Amaika bada orregatik pena duala gazterik illa....

752. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0406 Berebaitari fedea galdu zioneantxe galdu uan Don Kijote, galdu ta il.

753. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0406 Il-ez-naiaren erokeriak jota dagonak, aretxek soilki, senti eta bizi dezake Don Kijoteren bizitza

754. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0019 1869'garren urtean il zan, baztanga deritzaion eritasun bildurgarriak jota, Lotazilla'ren 8'an, 34 urte zitualarik, beraz.

755. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0221 Sokrate, ilteko gaitzetsia, itxoiten dago, ziega-zainak astaperrexila noiz ekarriko.

756. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 Eliz-legedian alde aurretik dago erabaki-ta, olako Batzarra egiten ari diranean, burutu baiño len Aita Santua il baledi, orduan Batzarra ere, berez bezela, mozturik gelditzen dala; ta mozturik dirauela ere, urrengo Aita Santuak, berriki, ideki arte.

757. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 23-garren Yon il zanean, baziran or-emenka surmurruak, Aita Santu berriak etzuala bide berdiñetik yarraiki nai izango, bear bada.

758. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0122 Era ontan ere, mikrobio txar danak iltzen dira eta esnea zoratzea zalla izaten da.

759. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Hori dala-ta, hunela zion Jeans izarlariak, bizi guziaz ortzeko leku zabal illunetara begiratu ondoren: Zertara biltzen da bizia? Neholaz ere ez dagokion Kosmo batera ia ustekabez erori; heriotzaren hotzak utzarazi artean, ondar-ale zatiño ziztrin bati bortizki heldu: teatro txiki batean oso ordu laburretan harropuztu... Halere badakigu, egia esateko, gure nahikunde eta desira guziak azkenean hutserako dirala; eta guk egindako guzia gure arrazarekin batera hilko dala, Kosmoa bizkitartean gu guziok sekulan izan ere ez bagiña bezelaxe geldituz ....

760. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Zenbatetaraiño izango da beraz ikaragarria azkeneko egun hartan, dana aspaldi ezkeroz hil ondorengo hartan alegia? Gizagorputz bakar batek ezin azalduzko tristuraz, histuraz, eta larriduraz, betetzen bagaitu, zer sendi ote dezake gizonak, gaurdanik beretik, Kosmo guzia egunen batean hillik eta illundurik somaturik, dana aspaldian nun-nahi geldirik eta ahazturik,(...).

761. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 Azkeneko au, aizpa zarrenaren bideetatik ibilli ondoren, Salamanka'ko Nobiziategian 1954'garren urtean il da.

762. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Beti oi-zituan lagunak artuta, il orren 23'an, Donostia'ra joan zan, an bustialdiak artzeko asmoz.

763. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Ill artako 28'an izango zan Joseba deunaren ikastola-zabalkundea.

764. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0098 Izenez, Jean Baptiste Beherecotche, larogei urtekin illa, 1825 garren urtean, azillaren 19'an.

765. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0098 Ermitak sarreran badizu, gañera, Doloretako Ama ere, bere Seme illa magalean dula.

766. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0037 A zer zeru ederra, baña orrela bagabiltza, ez da guretzat izango... Onetan ilko bagiña, ez giñake aruntz gora joango.

767. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0099 Baña baita ere ikusi zituzten igarleak aren oñaze eta neke-lanak: ikusi zuten egarriz, zigortuta, ogeita amar diruz salduta, gurutzean, oñazez, il-da... Eta ikusi bezela adierazi zioten Israel'go erriari.

768. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0160 Oraiñ arte ogei ta amar urtean zure ondoan egon naiz seme maitale, iñoiz ere zugandik alde egin gabe, amabi urte nituaneko iges ura kendu ezkero... Oraiñ ordea joan egin bear det betiko... aldarrikatzera zabaltzera berri ona, eta... gero, iru urteren buruan gurutzean iltzera....

769. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0281 Adan'gandik asi, eta azkeneko il zan gizon edo emakume on guzien animak an zeuden.

770. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0281 An zegon Abel, bere anaiak il zuen arkumetxo garbia eta otzana.

771. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0343 Antxe bizi izan zan, lana eta lan, oso zarra il zan arte.

772. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Ni il baño len, nagusiak bota-arazi ba-litza, min nezake biotzean.

773. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 18`garren mendean txekoeraz ez da itzegiten erri txikietan baizik, lugiñen artean; urietan, ikastetxetan eta gizon jakintsu ta aberatsen artean doitxeraz bakarrik; guztien iritzia zan txekoera ilko zala.

774. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Ta illok oyuka Euzkadi'ren berri eman zidaten.

775. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Minki bearrik gorrienean bizi ta 1793 gko. Iraillak 27 zitularik il zan, ta Andra Mariren elizan eortzi zuten.

776. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Mixiotarako Zuzendaritza Nagusiak berriz Mixiolari ospegarri diplomaz goraldu zuan Villa Mercedes'en (Arjentinan) 77 urtegaz 1962'gn il beltzaren 22'an il zan.

777. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 Ilko al da!.

778. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 AURTZAINAK.- Ta nor ez, ilen ume artean?.

779. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 Ene bada! Nerau zorigaiztoko onen lorren ondikoa! ene! ene! ondikotz! il ba'nendi!.

780. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0285 IASON'EK.- Onezkero il egin al dituzu?.

781. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0285 Bein ere neronek sortu ezpanitu, zuk ilda ikus enitzan!.

782. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0065 Ez dézagula, dirauskigute, baztertzen, lenbizi, eta gero iltzen utzi euskera, geure gurasoek eutsi eta belaunetik-belaunera erentziz utzi diguten balio aundiko ondoriotasun ori.

783. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Nere guraso, aiton eta aitonen aitonak baserrian jayo, bizi, ta illak dira; nere abizena, Aristizabal, badirudi zugaitzez egiña dala.

784. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Illetak, il baño ere lenago kanta zizkion, esango luke Arrue jaunak.

785. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 ABC, 31- X-56 egunerokoan arki ditzazuke Pio Baroja il berriari buruz gaurko idazle ospetsuenen iritziak.

786. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0170 Ez diote suari iltzera uzten gau ortan: bestela etxekoen bat urte barruan ilko ote dan bildur bai dire.

787. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0170 Eraso'n, bat iltzen dalarik, bere gauon-sunbilla ondoan lagun jartzen diote.

788. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0016 Fueroak, edozein kinkatara jartzen diren zer biziak izanik, gauza hil eta itxi bihurtzen dira.

789. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0034 Orduak ba-doiaz, baita egunak eta illak eta urteak ere; bañan igazitako denbora sekula geiago ez itzuliko; etorkizunari antzematerik berriz ez dago.

790. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Arnas bideak iriki dizkiogu euskerari, ala iltzen utzi diogu, biotz gogor eta sentimentugabeaz?.

791. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0047 Oartugarria da Axular 1572an yayo zala, apaiztu 1596, eta il 1644an: beraz, 72 urtetara iritxi, eta bere idaztia irarri zaneko, 71 zeuzkala.

792. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Ara Justino'k:
Eguzkiaren egunetan alkartu oi gera, lenengo eguna bait-da Jainkoak izadia illunpetatik atereaz mundua sortu zuanekoa; eta Jesukristo egun ortan berpiztu bait-zan illen artetik. (Martimort'ek dakar LA MAISON DE DIEU'n, 57 (1959) 64 or).

793. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Beraz ez dezagula aztu izkuntzak, bizi diran gai guziak bezela, jaiotzen, aldatzen eta iltzen dirala, eta gertatzen zazkioten guziak egiten dirala tinko dauden lege batzuen arauz.

794. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Berrogei ta amar urte egiñak dira il zala, ta aren oroipenak oraindik bizi-bizi dirau euskaldunen artean; maite dugun zerbaitek kilika goxoa eraso oi digu biotz azpian.

795. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0070 1906'ko urtarrillaren 16'an il zan Arrese.

796. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0072 Aurten ostera 1956'ko urte ontan gizon jator ura il zitzaigunetik berrogei ta amar urte dirala-ta, aren olerki-lan guztiak, edo geienak beiñik-bein, ale errotsu ta mardo batean argitaratu ditugu, bederatzi sailletan banatuta: 1) 19 kantu errikoi; 2) 48 lirika kantu; 3) 22 gora kantu; 4) 41 amalauko; 5) 46 eliz kanta; 6) 28 alegi; 7) 62 ipuin; 8) 43 irakurgai; ta 9) 8 erderatik euskeratutako.

797. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Orain ogei ta amabost urte il zan.

798. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0152 Begibeltz.- Ago! Ago ortxet! Ito adi! Hil adi! Leher adi! Berdin nauk...

799. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0152 - Ez! Ez adi ito... Ez adi hil! Iltzale nauk! Iltzale aiz, Begibeltz!.

800. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0152 Illegorri.- (Burua altxatuz) Ez nauk il ba!.

801. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0152 Maialen.- Behorrak! Behorrak eldu! Geldi behorrak! Illegorri-k illen gaitu!.

802. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 Obe, hil eta gero, gizon zital orrek balu betirako sua.

803. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Nor il duk, erro alua? Nor il duk?....

804. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0085 Ez eta illenganako errespetua galtzen dedanik ere.

805. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Haurrak gaztechko munduan utziz hil den aita baten pare,
Gu zure behar handitan! eta itzali zira zu ere.

806. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Orok hiltzen segurra dugu behin sortzeaz geroztik;
Nehor ez da baztertzen ahal heriotzeko ordretik.

807. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0054 Bekatu guziak itsusiak dire: bekatuak ikusi-ta, Jesusi biotz ilun-iluna egin zitzaion, hiltzeko heinean.

808. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0054 4- Zer gertatzen zaiote, Jainkoarekin makur hiltzen direneri? Familiatik kanpo dire: ifernurat gaten dire.

809. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0054 Bertzalde, sekulan hiltzen ez den suan erretzen da.

810. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0006 BATEK.- Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan, zeruaren eta lurraren Kreatzalean;
DENEK.- Eta Jesu-Kristo, haren seme bakar, gure Jauna baitan; zoin kontzebitu baitzen Izpiritu-Sainduaren bertutez, sortu zen Maria Birjina ganik, pairatu zuen Pontzio Pilatusen manuaren azpian, kurutzefikatu zuten, hil zen eta ehortzi zuten; jautsi zen ifernuetarat; hirugarren egunean jeiki zen bizirik hilen artetik; igan zen zeruetarat, han jarria dago Jainko Aita botere guzia duenaren eskuinean; handik ethorriko da bizien eta hilen jujatzerat.

811. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0007 DENEk.- Ofreitzen dautzugu ostia hori gure bekatu eta lazakerientzat, Meza huntan diren guzientzat,
BATEK.- Bai eta bizi ala hilak diren giristino guzientzat,
DENEK.- Balia bekigu guzieri zerurat joaiteko.

812. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0018 Nahi naiz bizi eta hil zure amodio sainduan.

813. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0009 BATEK.- Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan, zeruaren eta lurraren Kreatzalean;
DENEK.- Eta Jesu-Kristo, haren Seme bakar, gure Jauna baitan; zoin kontzebitu baitzen Izpiritu-Sainduaren bertutez, sortu zen Maria Birjina ganik, pairatu zuen Pontzio Pilatusen manuaren azpian, kurutzefikatu zuten, hil zen eta ehortzi zuten; jautsi zen ifernuetarat: hirugarren egunean jeiki zen bizirik hilen artetik; igan zen zeruetarat, han jarria dago Jainko Aita botere guzia duenaren eskuinean; handik ethorriko da bizien eta hilen jujatzerat.

814. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0027 Nahi naiz bizi eta hil zure amodio sainduan.

815. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0030 Apezak hilen alde othoitz egiten du.

816. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0057 1. Huna Ogia guziz garbia
Othoi deneri eman grazia
Eta hileri zure-bizia.

817. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0058 1. Jesus amodioz bihotza gaindian. Zein miragarri zen azken afarian. Guretzat zelarik hiltzerat abian. Gerokotz ere zen gurekin nahian .

818. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0061 Zure besotan, oi Gurutzea Hil zaiku Jesus maitea: Haren gurutzefikatzailea Ni naiz ni bekatorea (bis).

819. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0012 2. Ontasun denen iturria,
iltzeko gure egarria.

820. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0013 Guretzat zelarik iltzera abian,
gerokotz ere zen gurekin nahian.

821. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0013 2.- Apostolueri erraten diote:
Ni gaur saldua naiz, bihar ilen naute.

822. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0017 1.- Intzik ez dutenean loretxoak,
laster gelditzen dira idortuak:
ni ere ilen ninduke Zu gabeak.

823. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0059 Jesusen ganat HELTZEAN, ordukotz hila zela oharturik, ez ziozkaten zango-AK HAUTSI; bainan, soldadoetarik batek bere lantzaz sahetsa zila-TU ZION eta berehala jalgi zen odol ETA UR.

824. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0070 Bainan, Kristorekin hil balinbagira, sinesten dugu Harekin ere biziko GIRELA, baitakigu Kristo hiletarik piztua ez dela be-R=rLz= HILTZEN: herioak ez du geihago eskurik Haren GAINEAN.

825. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0070 Hil bada, bekatuari zaio hil, behin BETIKOTZ; bizi bada, Jainkoarentzat DA BIZI.

826. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0070 Orobat zuek ere, har gogoan hilak zireztela beka-TUARI, bainan bizi Jainkoarentzat Jesu-Kristo gu-RE JAUNA BAITAN.

827. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia othoizlari 1967 0079 Ez lohikeriarat lerra, heietarik zonbeit BEZALA, hogoi-ta-hiru mila hil baitziren egun BEREAN.

828. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia othoizlari 1967 0079 Ez Jaunaren hasarrea pitz-araz, heietarik zonbeitek BEZALA, sugeek ausikirik hil BAITZIREN.

829. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0128 Fede onegaz bizi nas orain
Geldituteko bakean
Mundu onetan ezin balegi
Izan daitela bestean
Nire gorputza nire arima
Sartuko dira ezerezean
Eta orduan enas izango
Ezer ilten nasanean.

830. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0440 Odolez idatziak
Guretzat hoberenak:
Jesus hil izan dela
Gaxtagin bat bezala
Kurutzean dilindan
Golgotha'ko mendixkan.

831. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0160 Bazoan zango eta buru gora altchatuz,
Bere pampalina pimpili-pampalinatuz!
Bai, bainan etsaia agertu zenean,
Hau urhearen ondotik baitzabilan,
Dirudun mandoari zen beraz jazarri
Eta hura zuen arindurik ezarri...
Ostikoka,
Ausikika,
Gure mandoak bere karga nahiz zaindu,
Pampako ederrak ere zituen bildu...
Intziraka,
Hasperenka,
Hantche zagon erroz gora lurrean etzana:
-Etzauntan nausiak holakorik hitzemana!...
Fitsik ez diotela egin ene lagunari,
Eta ni hementche, dohakabea, hiltzen ari!
Laguna beretik ihardoki zion:
-Kargutan izaitea ez duk bethi on!
Izan bahintz hi ere eiherazain baten mandoska,
Ez bide hinduten gisa hortan umatuko joka
.

832. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0029 P. S.- Kopla horik 1920-ian eginik izan dira gerlan hil anaie baten oharmentchatan.

833. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1954 0052 Iauna, gure erria bai dagola zapal!
nagusi arrotzek gain-artu digute;
herra dariela orruz diardute
elkarri oiuka oro aho-zabal:
Aup ¡Euskadi oso soil dezagun ta gal!!
suntsi bedi aren izena! darauste;
anbat iende zintzo il naiz, oildu dute:
apez, gizon, mutil, andre, neskak argal.

834. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0221 Xalo Xabier, hil aiz, hil bear beituken,
laur ogeitik beituken gorago jotzen:
zaharretik ezbeitik iñortxok gainditzen,
ezinbestez i baita hiltzekotan intzen.

835. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0224 Il denaz oro mintzo damuz alkarrekin;
naigabeak jorikan, ezbearrak eragin.

836. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Argi hura haur sortu-berri baten echurretik egina izaten omen da (hala erraten zuen gure aita zenak...) eta aize eman eta ere ez omen da hiltzen.

837. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 - Ez dut hiltzen ahal.

838. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 - Sartzan hautsean hilen dun gero

839. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0191 Neskatcha, bere argia pichtu'ta, goan zen goiti, eman zuen ohoinaren argia hautsean eta hil-eta ekarri zuen beheiti.

840. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0336 Herritar maitiak, Huna nun giren azkenekotz bildiak, bakian, Jeanne d'Arc saindiaren'egunarekin, gerlan hilen ohoretan egina dugun harrizko obra ederraren aitzinian.

841. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0336 Eskerrak dauzkitziet orori erakutsi duzien bihotz onaz, bai zien emaitzez, bai zien hunat elgarrekin jitiaz; eskerrak, beren atchikimendia eta gure herritar hilen alderako orhoitzapena agertu nahi ukan daukuten arrotzer; eskerrak obraren egile, Danglade jaunari.

842. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Jaun merak, oixtian erran dautzie nik orai baino hobeki, hurbilago danik ikusia dielakotz eta bere gostuz jasana gerla tokietako bizitze ikaragarria, errana dautzie Chabagnok nolakoak eta nun izan ziren gure herritar hilen urrats eta obrak.

843. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Emazue gorputz hil hura mando bati estekatua, errestan, ibil azua karrikaz karrika, hura hala ikusiz, haren esposa nigarrez hasi gabe ez da egonen.

844. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Erregek hil zuen, lurretik Kartutchek tiratzen du haga eta uzten du bamb mamua erortzerat.

845. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0173 Eta ongi bizi bazen, ongi hil zen.

846. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0274 Egilea hilez gero argitaratu zan (1720).

847. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Ez da gehiago izanen hiltzerik, joan baita mundu zaharra.

848. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Hil eta piztu zirela, Jauna, Zu berriz etorri arte, Hau dugu hau berri ona .

849. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0022 - Ez da igerika ari, jauna, hila da.

850. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0089 Gure aitzinean iragan ziren bi hil-gurdiak eta hilen aita, gizon xahar, bilo urdin bat; bigarren gurdiaren atzetik bakarrik zoana bi anai baitziren hil izan ziren mutilak; gero Apezpikua eta apez andana bat, gero gizon gazteak eta haien ondotik, berriz, neska apain talde bat, emakumeek erakutsi ohi ez duten gudari antz zutenak eta gure aurretik zebiltzalarik, Sean Padraig O'Raghallaigh neri buruz inguratu zen eta erran zidan: Emakumeen Batasuna.

851. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0099 Frantchuak eta Jazintak hartu zuten Odol sakratua, amodioz hil behar zirelakotz gazterik.

852. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0016 Erle edo leizarfin kafira bat atzemaiten zutelarik, uli txar horiek hil artio etzuten bakerik.

853. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0044 Eta Kattalin gorriak eta Jainkoaren zakurrak hiltzen badira ikaragarriko erauntsiak hasten omen ditun.

854. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0044 Batere marrakarik gabe hil zitunan.

855. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0044 Eta, gaixo Mayi, ikusten dun, orai ez nezaken Kattalin gorri bat ere hil....

856. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Eta 1904-ean, bere fraidekin frantseslegek Beloketik ohildua, hil zenean, bazoaken bihotza lasai: piztua zuen Ametsa etzen hilen, erro azkarrak eginak zituen eskual-lur eta eskual-Ariman.

857. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Lehenbiziko lana: othoitz-kantuez eta fraide-bizitzeaz eskual-anaien eta mundu guzikoen salbatzea, mundu zabaleko herritar guzien eta Jainkoaren ararteko egoitea eta hil-anai guzi-guzien zeruraraztea, zeruetan eraikitzeko Jainkoaren Erresumarekin... bethiereko Eskual-Herria.

858. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Frantses buruzagiek uste ukan dute behar zela erresumaren batasunaren osoki finkatzeko mintzairaren batasuna finkatu, eta bertze hizkuntzek (bretoi, okzitan, eskuarak) behar zutela hil.

859. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Beraz, behar deegu galdegin garbiki eta goraki ez dezaten utz hiltzerat munduan den mintzaira xaharretarik bat.

860. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Hori ez eginez, bigarren aldikotz hilen da Oxobi eta izanen gira, gu, haren hiltzaliak.

861. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Ez dugu nahi hil diten bigarren aldikotz gure literaturan diren olerkari eta idazle haundiak.

862. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Erranez garbiki eta goraki ez dela utzi behar hiltzerat eskuara, uste dut bethetzen dudala ene eginbidea.

863. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Astirian denek hilen duzie eta haren odolarekin athesahets eta athe-buruak ontsa ihiztatuko.

864. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Kurutzean hilez, Jesu-Kristok bildu ditu bere inguruan artzainik'ta alhapiderik gabe ziren ardiak.

865. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Horiek gainerat, hobenduna hil beharrez ere ibili omen ziren buru bero zonbait.

866. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Beharrik, Holandako legen arabera, ez ziren haizu sinagogatik hustuen hiltzea ez eta joitea.

867. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0066 Lekukoak harturik, Prontchio lurrean etzan zen eta han hila bezala egon....

868. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Hiltzeko bezperan, Testamendu zaharrekoen zuhurtziarekin egin zautan: Hau ikusi dut ene bizian: zuzen dabillana laguntzen du Jainkoak.

869. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0010 Bizkitartean askok diote Eskualduna, zuhurra dela, etchekoekin aita edo senhar serios, seme amultsu, lagunekin josta gura, arrotzekin gorde ta hots, hastean segurik, auzoentzat aise bekhaizti, laneko edo gerlako zaila, bethi bortchaz ekale, etsai mendekios eta herratsu, adichkide hiltzekoa.

870. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0012 Zenbat urzo hiltzen da Luzaiden? Ez da aisa jakitea.

871. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0012 Ori bai; urzorik hiltzen ez delarik gezurrez dira zakuak betetzen... eta biramuneko ere uzten.

872. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0008 Sinesten dut Jainko Aita botere guzia duena baitan, zeruaren eta lurraren kreatzalean, eta Jesu-Kristo, haren Seme bakar, gure Jauna baitan, zoin konzebitu baitzen Izpiritu-Sainduaren bertutez; sortu zen Maria Birjina ganik, pairatu zuen Ponzio Pilatusen manuaren azpian, kurutzefikatu zuten, hil zen eta ehortzi zuten; jautsi zen ifernuetarat; hirurgarren egunean jaiki zen bizirik hilen artetik; igan zen zeruetarat; jarria dago Jainko Aita botere guzia duenaren eskuinean; handik ethorriko da bizien eta hilen jujatzera.

873. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0011 5. Nehor obraz hilen ez duzu, Ez nahikundez gaichtoki.

874. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Aithor dezagutela bizkitartean, sortzetik hil arteraino, apez aipatu hunek Lapurdi zuela ukan gehienik begien zoragarri: Lapurdi, haurrean berean Saratik Sempererainoko zelai gizenetarat hedatzen zitzakola, Zugaramurdiko bichkarretik behatzen zuen aldi oroz.

875. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Berena zutela, osoki berena bere hizkuntzaz, ohartu zitazken Saratarrak: daukagu ezen hila ehortzi balin bazuten elizako mahain sainduaren barneko aldetik, kurutzea eta harria bere izenarekin han ezartzen zituztela, etzakotela erretor zenari holako osparik bihurtuko, bere mintzaiaz ez balute hainbertzetaraino hauteman berena.

876. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0144 Norentzat behar dugu othoitz egin? Behar dugu othoitz egin guhaurentzat, Elizarentzat, gure burhaso eta ongi-egileentzat, Herriarentzat, bizien eta hilentzat.

877. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Zer izanen da beraz haur hori delarik girichtinoa, eta Ama, ez adinetako emazte bat, berdin urrun bizi edo hila dena, bainan, bethi eta nun nahi, sekulan bezein botheretsu dagon Birjina Maria?.

878. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0172 Deabruac gure lenengo ama Eva engañatu zuen becela, Paradisuan devecaturic cegoan sagarra berac jan eta Adani janeracitceco, ecarten cituala onequin gaitz guztiac mundura, aldi onetan Teodosio ere engañatu zuan, eraguiten ciola pecatu izugarri ura, nola zan bere gurasoac illcea.

879. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0272 Cer naigabea izango zan Teodosiorentzat, an bertan icustean debruaren engañioa eta ustez oyan ilda utci zuan emaztea aurrean jarten!

880. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0272 Bañan icusten bazuan ere biciric bere emaztea, laister jaquin zuan oatzean ill zituanac cirala bere Aita eta Ama, ceinzuc eramaten cituan emazteac, Erraiñ onac becela, bere echera, senarra campora juan zanean, beren zarzaroa obetogo igarotzera ta socorritcen cituala beren ordu guztietan, emanic azquenic bere guela eta oatcea vicitecen arteraco.

881. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0106 9. Kukuaren otsa lenengoz urte baten entzuten denean: A) Oin-azpian dagoan lurra etsera eroanda, tximitxa guztiak ilten dira.

882. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0106 C) Urte atan ezta ilgo.

883. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0106 11. Norbaitek hiltzeko ustea dianean, frankok diote: ezdut daigun urtheko kukua entzunen.

884. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0106 12. Kukua hiltzen duenak suerte gaixtoa.

885. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0216 1. A) Ezkilak drindots luzea edo dolua duenean norbait fite ilen da.

886. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0216 B) Txilinak durundi andi daukenean, askok il bear dabe.

887. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0216 2. A) Sagarako txilintxa eta ezkilarenak batera yotzen badute, norbait fite ilen da.

888. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0216 V. ILA BEGIRA

889. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0216 1. A) Il bat begiak zabalik gelditzen bada, beste baten eske dago. B) Hagoa zabalik baldin badu ere bai.

890. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0216 3. Ume ilari, begiak itxita geldituezkero, zabaldu egin oi dautsez, bestela norbait atzetik eroango leuke.

891. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0216 Ila zarrago bada, itxi egiten dautsez begiak.

892. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0417 4. Aize andia dabilenean eskribauren bat il da.

893. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0417 5. Napar-egoea Aize egoa dabilenean eskribauren bat il dala uste izaten du erriak eta inpernuan lekurik eztuelako batera ta bestera ibiltzen dala.

894. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0417 6. Beti auzitan dabilen bategaitik, eskribaua ezpada bampecirc; a ilten danean aizeak ibiliko dira esaten da.

895. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0045 Gorrotxategi
Auexek dira gauza tristeak
mundu onetan pasiak,
ainbat trepeta illargi aldera
bialtzen ditu Rusiak;
ortan gastatu ludi guztian
diraden txanpon guziak,
ta amar gizonetik bedrazi
il bear ditu gosiak.

896. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0057 Irigoien
Iñork eztu gogorik
gazterik iltzeko...

Mugartegi
Baizik mundu onetan
ondo ibiltzeko,
Euskalerri maitea
nago serbitzeko,
euskeraz dakiten dana
adierazitzeko.

897. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0106 Batzuek azkar samar nolatan
zaizkigun jantziz belztutzen,
bañan neroni berri aldiyak
sekula etzaizkit aztutzen;
euskera iñoiz ilko danikan
onek eztu sinistutzen,
jantzi beltz ori kendu, aurtxua,
berriz asi da piztutzen.

898. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0038 Lazkao Txikik
Nere etsai au maltzurkerian
ni engañatutzen dabil,
lendabizitik zakar asi zait
ta orain jarri zait umil,
bañan nola're nerekikua
gaur ez dek egingo, mutil,
iri ezertxo gaur utzi bañan
kasik nayago diat il.

899. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0112 Gero zonbaitek erraiten dute
orai ez dela sorginik,
huna ni zuer mintzo asia
pruebak ontsa eginik,
ez da, ez, sorgin horietan
Mikela orren berdinik,
bi arri ere botako nazkon
ilko nuela jakinik.

900. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Joan zaizkigu: bainan, Jainkoari esker, undar mementoan, ichtorio edo gudukarik egin gabe; zonbait lekutan bezala, ez dugu bederen hiltzerik ez desmasiarik ukan. Bezperan bizikleta andana bat galdu! Jakiterat, ez ginuen hainbertze galduko. Bainan zerendako nigar egin ondotik?!

901. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Alemanak joan diren astelehena, egun orhoitgarria! Hek itzali orduko, zer loria karriketan, zonbat bandera leihoetan. Arratsaldean gerlari ohi eta herriko gizonak buru, jendea joan zen lerroan, gerlako hilen harrirat.

902. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Iduri luke gelditzea hobe luketela, gerla ezin irabazia dutenaz geroz! Bainan nork daki zer daukaten gogoan? Beren etsaien arteko zerbait makurren haiduru othe dauden, heien eztabadez baliatzeko? Zer nahi den, nahiz ez diren oraino azken hatsetan, erran ditake hiltzerako bidean urhats handiz doatzila.

903. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 OROTARIK. Ohart huni. - Gibelaldea biribil herrietarik urrundu zirelarik Alamanak, non-nahi zer nahi obuza, bomba, eta grenada utzi zuten. Bada, zikhinkeria horiek hunkitzea aski dute zapartatzeko, eta horren gatik haur zenbeit hil dire han eta hemen.

904. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Buerkel. - Eskualdun guti da naski Buerkel nor zen dakienik: mozkor tzar bat, Alzaziano gaichoeri zenbeit urthe hautan ederrik jasanarazi duena! Alamana zen, erran gabe doa. Buerkeli konduen galdetzeko, etsaiek lekhuak hustu arte zaudelarik segur Alzazianoak, hil da buruzagi bihotzgabea, zenbeit egun labur eri egonik. Ez da hilik jujatu behar: ez dugu jujatuko. Hau erranen bakharrik: Jainkoa luzakor bada, ez dela ahanzkor...

905. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Oradour. - Ikharagarria da Pabeko egintza, bainan ehunetan ikharagarriago Oradour deithu herrian Alamanek egin dutena! Herriko gizon guziak tiroka hil dituzte, eta haur eta emazte guziak elizan metatu eta erre! Orotarat zortzi ehun lagun. Zer arrazoinez? Bainan arrazoinik izan othe ditake bulharrean den aingeru ttipia hola erretzeko?

906. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Hazila edo hilen ilabethea, orai agertzen dute Hamabi liberetan salgei da, librairie Le Livre, 9, rue Thiers, Baionan. Pierre Lafitte jaun aphezak egina da hilen alderako debozionea argitu eta sustatu nahiz.

907. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Pierre Larrue Elizabidekoaren suhia, mediku gisa Frantzia barneko armadan sarturik heriotzea atzeman du Riberac hiriko inguruan. Alemanak frantses jauntzian bide gainean kausitu: tiroz sabelean kolpaturik hil da ospitalean. Haren koinata, Pierre Larrue Elizabidekoaren semea ere kolpatu zuten, bainan hunen berriak hobeak dira. Sendatzeko bidean dago. Galtze handia, holako bi gizon ezin baliosagoak eta maitatuak.

908. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etcheb 00001 Duela zonbait ilabethe, aficha herratsu batzu gure eskola girichtinoen kontra emanak, gauaz, ilhun beltzean, plazako argi guziak hil-eta. Zer kuraia!!!

909. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Urthe muga.- Phesta handia egin dugu ala kampoan ala elizan Alemanak joan ondoko urthe muga. Soldadoen errebua, beltz eta zuri, gerlan hilen orhoitzapeneko tokian lore pausatzea. Alemanen kontra arizan zelako Barbonensek mintzaldia. Prefetak minzaldia Pauetik jinik. Elhe onak zituen Frantsesek elgar aditzeaz eta geroari buruz lanari lotzeaz.

910. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Sua.. - Astelehenean grand Hotel delakoan sua lotu da, bainan laster hil dute. Beharrik!

911. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Mezatik landa, 7 hileen harriaren benedikatzia zen. Han soldado hilenaren parrian da.

912. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Agorrilaren 25-ean: Hamar orenetan: meza nagusia gerlan hil pilotarien orhoitzapenetan. Lau orenetan chapelgoaren bururatzea esku-huska artekoetan eta chistera handiekin adinekoetan.

913. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 - Martir hil dela Charles Cornay! Ni ere Tonkinerat joanen naiz joanen naiz handitzearekin!

914. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 - Charles Cornay bezala martir hiltzeko! Anderrak etzuen orduan nihori deus erran, bainan geroztik segur hameka aldiz errepikatu ahal ditu Theophane ttipiaren hitzak!

915. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Burhasoeri bereri hitz erdi bat behin edo bertze erran bazioten, munduko gorena! Sudiakre egin ondoan zabaldu zen aitari, eta huna aita girichtinoak nola ihardetsi zion: Haur maitea, osoki buruari emana nion, hemen apheztua hemen egonen zinela, sor-lekhutik hurbilisko, eta zure alderat bilduko nintzela, hiltzeko. Ametsak! Deus ez dut egin nahi hartu duzun chede handitik zu urruntzeko: Jainkoak urrunerat deitzen zaituneaz geroztik, zoazi: sekulan deusek etzaitzala gibela. Badakit goldeari lotzen denak hildoa bururaino ereman behar duela; bururaino gibelat behatu gabe.

916. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Azken agurra! Jada bazakien Theophane gazteak zer gostako zitzaion agur hori. Alabainan, ama hila zuen, bainan munduan oro baino maiteago zituen aita, bi anaia eta arrebak bethiko utzi beharko zituen; aita bere ile churiakin, arreba on bat bi anaia maite, bat jada aphezten hasia! Bethiko agurra! Sakrifizio handia! Ez da handiagorik lurrean.

917. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak iratz 00001 Orduan zuk eta nik zin egin ginuen
Herria ez uzteko bere nahiz hiltzen;
Eta Jainko-mendirat ni sutan joan nintzen
Oro dabilzkan Hura gu alde dadien.

918. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Eskasia deno, merkhatu beltza izanen da. Ez dute ez elhek, ez obrek ere khenduko, nehork ez baitugu goseak hil nahi!

919. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Aratsaldean prosesionea hil herrietara. Han gure jaun erretorak (laburzki bainan finki) hunkigarrizko prediku bat egin derauku gure hilez, heien erhoitzapena behar dugula goraki gure bihotzetan arthatu, lorekin heien tonbetan egiten dugun bezala.

920. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hiltze.- Pena handia dugu zeren Robert Etchechoury 12 urthetan hil den meninjita batek joanik. Muthiko charmanta zen, berettera. Ahaiden dola minean parte hartzen dugu.

921. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Handik juanen gira lerroan, banderen ondotik mezalat. Meza ondoan oro bilduko gira gerlako hilen harriaren aitzinerat.

922. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Irabur Hendaiakoaren kamiunak jo du platana bat Casabitu aitzinean. Kolpatuak izan dire lau Hendaiar eta hilak, hiru Urrugnar: Koche-Marie Etcheberrikoa, (56 urthe), Battita Eyartzetakoa (35 urthe) eta Ignacio Irutsukoa (21 urthe).

923. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Irakurzalea, orhoitzapen bat zure ohoitzetan hilentzat eta beien familientzat.

924. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hilen ilhabetea...

925. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hilen ilhabethea...

926. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Italian aize-zirimolak eta tenpestak izan dira. Ehun etche bano gehiago erori dira 37 hil izan dira Cagliari delako eskualdean.

927. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Holako chederi lotzeko ez du nehork sobera bihotz behar eta hein batean on du etsimendu pochi bat. Erlisioneak bertze mundu baten esperantza emanez, hiltzen du baitezpadako etsimendu hori, eta horra zertako behar den erlizionea kendu. Zerua hil-ondoan ukan ustez, gizonak ez dira entseatzen ere mundu huntan dohatsu izaiterat. Balekibale bizi dira, herrestan, eta horra zertako hain gaizki doatzin oro, bethi eta denetan.

928. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eta lurra, holachek, bethi gerougo haboro flakatzen eta galtzen ari den bere demboran, zer ikhousten dugu? Asie-an eta African, hilak zinez aphartu dira: diroienaz, Indes- tako bizizaliak ehun miliounez emendatu dira azken berrogeita hamar ourthe horietan!

929. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ber demboran, behar die ikhasi hourraren biltzen eta zerbutchatzen: heben gainti idortiak deuse ez dira... African eta Australian behar zuntukie ardiak, miraka hiltzen ikhousi, ekhitoltzin!

930. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Aratseko sortzi orenetako hiri guzia berriz gure zen: bainan zer desmasiak: bi kartier arras deseginak edo erreak; ospitaleak kolpatuz betheak; hilak metaka karriken erdian usteltzen ari, iguzki, samin baten azpian...

931. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zombat hil ez du Kontzientziaren gainan...

932. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Juanden astean, Haiphong jazartzeko ponduan, soldado frantses andana bat, Lang-son-eko hiri-ari hurbil, duela 18 ilabethe hilak diren sodadoen lurretik atheratzen ari ziren (460 baziren zilho berean, Japonesek botatuak) mehechi duten bezalako hil-hobian eremaiteko. Betbetan tiroka hasten zaizkote Anamitak harroka batzuen gibeletik.

933. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 D'Argenlieu gure buruzagiak Ho-Chi-Minh-eri 50 Frantses galdurez khondu errekerritu dio. Erreposturik batere. Eta ez balitzaio heldu (Damurik, hilak dituzte)? Geroak erranen.

934. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 - Stoltz, papo gorriak dio: Orai artio, senhar emazten behechteak onhartzen eta sustengatzen gintuen: hemendik harat, beharko dute aita amek elgarrekin bizi, haurren altchatzeko... Zer kambiamendua! 1935-eko urthean, Moskou hirian, baziren 70.000 sortze, eta dembora berean 155.000 haur hiltzen ziren sorthu aintzin, bere amen sabelean.

935. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 ... 1936-ko legeak garrazki punitzen ditu gisa hortako egitateak. Zorigaitzez, bizigailu eta bereziki bizileku eskasak nahi du izan diten oraino milaka eta milaka haur hiltzeak... Bertzalde, emazte ainhitz badabila oraino lantegietan lanean.

936. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Denborarik galdu gabe, Israeldarrek brigada bat igorri dute Jordaniarren zentzatzerat. Gudu horien ondorioen jakiteko lanak dira. Bi alderdiak espantuka ari dira.Israeldarrek diote berrogoita-hamar etsai hil dituztela eta berek zazpi gizon baizik ez galdu, lau guduan erori eta hiru ichtripuz bide nabar.

937. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Jordaniarrek diote laur-hogoiez goiti hil dituztela Israeldarrak, eta berek hamar bat galtze baizik ez dutela izan, hil eta kolpatu barne.

938. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Alde batetik pleini dira bazterrak. Aleman soldado guttiegi dela. Bainan bertze alde pleini dira ere, badirela soldado sartuak Waffen S.S. ohi batzu, gerla denboran zer nahi izigarrikeria eginak, hortako kondenatuak, eta merechi ez luketenak soldadoen buru jartzea. Asko presoner ohi, asko gerlan hilen burhaso, asko judu dei egin diote gobernioari ez dezan onhart Waffen S.S.-ik izaitea alemanen armadan! Ez dira batere fida jauntto hoien chederi!

939. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 H.O.A.C. lanean Langille kristau edo giristinoen bazkun onek eta Loraillaren 1'ngo eguneko jai edo bestak antolatzeko asmotan, iru itzaldi entzungarri ta mamitsu emon dizkigu ille onen 24, 25 eta 26 egunetan.

940. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Saturio Deuna ildakoan, gure Prudentzio'k lekaro aren bakartasuna utzi zuen, Jainkoa'k berriz deitua; eta Kalagorri'ko bidea arturik, ara joan zan, kristau-fedearen eragintasuna eramanaz.

941. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Jaun erretorrari entzuna omen zion ongi hiltzeko behar zela ongi bizi.

942. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Eta ohorezik hil bazen, hitz dautzut ederki bizi izan zela.

943. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Mihikuaren eginbidea: ahalaz sendotzea, maizenik soleitzea; beti bizitzen eta hiltzen laguntzea.

944. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Hobe baita segurtamen bat gogoan hiltzea dudan bizitzea baino.

945. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Frango gazterik hil zen hatik, delako Errepublika.

946. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Nahiz gazteagorik hil den geroztik, zonbeit.

947. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Nola ez ditake erran auzia alde baterat edo bertzerat plegarazten duela, eta bertzalde ez ditu ere eskola libroak hiltzerat uzten alegia deus ez...

948. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Lan eder eta ohoragarria da lurlana; harek salbatzen du gizakundea goseak hiltzetik, eta Jainkoaren auzo bizi arazten du jendea, federik batere duen ber.

949. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Garratoinak ari baitziren izigarri populkatzen, herriko gizonek hedarazi dute heien hiltzeko pozoina etche guzietan betan, ez dezaten izan eskapurik.

950. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Duela zombeit egun hil zauku ezti eztia, Halzuet Larrekikoa.

951. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Hiltzeko azindenak:

952. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Azken konduek salatu dituzte ehun eta hogoita zortzi hil eta bi milako bat kolpatu.

953. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Lehen aldikotz Cervin deitu mendi kaskorat nola igan ziren angles mendizale bat, bi gidari, eta jadanik mendi hortan berean hil gidari zen baten semea, horra filmaren funtsa.

954. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Ez da itsuskeriarik; bainan ezin erran, badela gogo-bihotzen betetzekoa. Fa! Nik segurik hilchkoa atzeman dut.

955. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Diotenaz, paper batzu hedatu dituzte berri faltsuekin, jendeen buruen nahasteko. Eta beldurra barreatu beharrez plastikariek emendatu dute larunbat aratsean beren lan tristea hilak eta kolpatuak gainez hobengabeen artean.

956. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Iragan astean 9 kiloko sai bultre bat tirokatu du eta hil. Biba gure soldado bipila.

957. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Hil dira: 1) Maulen: Benjamin Gaudry, 86 ourthe, 2 seme eta alhaba bat izana; Madalena Albarez, 80 ourthe. Etcheberry, Maule Gagneko tratalanta.

958. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Bada 86 kardinale. Denborarekin, 90 izanen da, kholkoan begiratzen du 3-en izenak in petto eta bat izentatuko du, hil berri baten ordari.

959. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Gure doluminezko sendimenduak familier eta ez ditzagun ahantz hil horiek gure othoitzetan.

960. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Brossault senhar-emaztek hil zuten beren haur ttipia. Presondegirat kondenatu dituzte, bainan aldi huntako barka.

961. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Rennes-ko asisetan horrela dute erabaki, baizik-eta burhasoek beren haurra eskandalaren beldurrez hil zutela.

962. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Sasoinean, hogoi hiltzen dituen ihiztaria segur gizon aiphatua!

963. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Kasu ahatik! Egun, sobera hil, eta bihar zu biphil! - Gainerat xori kolpatua ez da eskualde gaixtoetarat berritz irriskatzen.

964. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Zoritxarrean il zaiku beraz
Aguirre Lendakaria.
Nere partetik pena aundiarekin
entzun bai-nuen berria.
Geroztik huna dolu aunditan
bizi da Eskual-Herria
irudi bai-tu aita galduta
bizi den familia.

965. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Haren zilatzen, Frantsesek eta Italianoek erdizka, sei urthe eman dituzte, eta 21 langile hil dira lan hortan.

966. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Hitz hunkigarriz aipatu ditu jaun horrek undar biltzarraz geroztik hil izan diren lagunak, hala nola Elissabide, Louis Etcheverry, Arnaud Bourdette eta Teillagorry anderea.

967. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Hil bat: Catherine Arbeletche, Etchenikiakoa.

968. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Zorionez ez da izan hilik.

969. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Zorigaitzez, berriz ere izan da ainitz hil eta kolpatu.

970. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Hor ere oldartu dira polizari, eta izan da hor ere hil eta kolpatu.

971. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Zorigaitzez nahasmendu horietan izan da hil eta kolpatu.

972. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00002 Patxiku Ardo, ez ba dezu ardo zikiñ ori uzten, laster ilko zera.

973. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Sarri esaten da euskera derrigorrez il bear dauala, gaurko munduak eztaukalako lekurik kultura txikientzat.

974. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Bana, egia da ori? Nik uste dot izkuntza bateri biziteko oportunidade guztiak emoten ez bayakoz, ezin dogula esan derrigorrez ilten dala.

975. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Euskerari ez yakoz orañarte oportunidade orreik emon, eta ezin dogu jakin ziurki euskera derrigorrez ilten dan, edo norbaitek ilten dautsan.

976. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Alemanak juan. - Azken soldadoak juan zaizkun agorrilaren hogoiean eta ondoko bizpahiru egunez, bozkalentziazko orenak ukhan ditugu herri guzian bainan gehienik karriketan. Zer mundua! Leiho guziak banderaz beztituak, khantu, oihu, irrintzina, bazen zorion zokho guzietan. Herriko etchean eta gerlan hilen harriaren aitzinean bildu gira hilez orhoitzeko eta emaiten daizkuten erakaspenez orhoitzeko. Agian galdatzen daukutena obratuko dugu denek, herrakunde guziak bazterturik. P.D.

977. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Oarra. - Buztintza'tar Errose anderaiñoa, Kirikiño euskal-idazle ospetsu izan zanaren loiba, Maiñari'n (Bizkaia'n) jaio zan 1899'garren urtean, eta bertan il be 1953'garrenean.

978. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Ta beronegandik lortu bear doguzanak! Il naitenean, zeruko atea edegiko daustan ustea ba-dot, beintzat.

979. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Dimatarrak, barriz andik ille batzuen buruan, Pedro deunaren irudi barri eder-eder bat ekarri eben.

980. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Il ontarako asmoa.

981. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Il onetako asmoan garbi azaltzen digu Otoi Apostoladutzak Aita Santuaren naia.

982. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Itz oien oiartzuna datorkigu orain il onetako asmoan.

983. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Bertan autortu, bere arimako gauzak zuzen jarri, iñori osturikoak eta egiñiko kalteak osatu eta sekulako baketan il zan, gorputzekoa ezpazan be arimako osasun osoa lortzen ebala.

984. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Urteko illerik atsegintsuena dan oneri mayatza dirautsogu.

985. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Lugiñai illa onetan edozenbat arazo yatorke.

986. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Matsa supratu ta sulpatatzen illa onen lenengotik asi leike.

987. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Lenengo illa biak, urtarrilla ta otsailla ziran palta ziranak eta urtea martian asten zan.

988. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Ibilli ta ibilli, ara zer jaso zan Julio Cesar agintariaren egunetan: ordurako, neguko illeak udazkeneruntz etozan, urtea bear baño iru illabete atzerago ebillalako.

989. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 - Israeldar erriak, bildur-ikaraz, Sinai oiñean, Moises'i zirautson: Zuk berba eiguzu, baiña ez Jaunak, il ez gaitezan.

990. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Eta Ume jaioten da, naitasunarren il ta gu izu-ikaratik askatzeko.

991. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 Baña, aor ba, eskatu euskun etxe-sria, errentia, larrengitxua iruditu jakun: irureun franku illean, eta guk, orduan, urri geunkazan diruok...

992. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Seiña eginda gero, ilteko zorian egoan emakume errukarria.

993. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ezin eiken iñok siñistu, emakume ain gaztea, ain zoriontsua ta ordurarte ain sendoa ilgo zanik.

994. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 - Ba-dakit txarto nagoana, eta laster ilgo naiz.

995. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Eta au esan ondoan, agoliñan sartuta, beingo baten il zan.

996. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 1.- Bateatuta dagoan persona batek, ilteko arriskuan bakarrik artu leike Konfesiñoko Sakramentua.

997. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 AZALPENA. Ezkerretik eskumaldera: 1. Legokez.- 2. Apar. Gol.- 3. Meza. Ori.- 4. Ari. N.- 5. A Lo.- 6. Edur. oi.- 7. Lora. Aiz.- 8. Nituan A. Goitik beera: 1. Lamiaran.- 2. Eper. Uri.- 3. Gaza. Dot.- 4. Aro. Ule.- 5. K. A.- 6. Egon. Zan.- 7. Zor. Loi.- 8. Il. Oiza.

998. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Illeko ipuiña

999. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Asko dira orren kausak. Gure aberria pobrea da, eta txikia. Ez dauko leenengo materiarik: ez burdiñik, ez ikatzik, ez petroliorik. Eta olan ezin leiteke industria aundirik euki. Orain eun urte, euki genduan, bai, lanazko industria ederra; baiña gero ta gero be, danak lur jo eban Inglaterrako industriaren kompetentziagaitik. Aspaldion, baserritarren bizimodua asko obatu da, eta labrantzea naziño guztian ondo organizatu da. Agrikulturearen aurrerakuntza onetan parte aundia artu dabe eleizgizonak. Igaz il zan, ain zuzen be, Canon Hayes abadea, baserritarren sindikatuak fundatu dituana. Orregaitik, gaur egunean, urietatik eta kapitaletatik urteten dabe emigrante geienak. Baiña alan ta guzti-bere, asko dira, guztiz asko, aberria itxita, erbestera doazanak.

1000. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Montgomery, oraintxu il yakun, Aita Santu maitearen lagun zintzoa zan.

1001. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Il onen 20'an, Paris'ko irradotsak erbestarutako euzkeldun guztien deya ludian zabaltzen zuan: Aberri Eguna ospatzeko abesti atsegingarri eta itzaldi bero ta garaizgorrak entzun genitun.

1002. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Euskalerria badauka kultura bat euskerarengandik datorkiona, ta kultura au ainbeste arrazoiengatik aultzen eta iltzen ari da.

1003. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lmuj 00001 Lagundu galazi ordez, ezagutu bere kultura balioak ukatu ordez, eta alegiñak egin izkuntza argal oiek il ez ditezen aundigoen zapalketara.

1004. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eman 1967 00001 Ango sarraskia, ango ilbearra! Erio, españarrek bultzatuta, bere uzta negargarria egiten ari zan uri santuan.

1005. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Zergatik? Eskoletan euskera il eta prantsesa irakasten delako.

1006. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Kartagotarren buru zan Asdrubal il zutenean, Anibal aukeratu zuten oñordeko.

1007. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Il bearrean zera berealaxe... Bañon nik luzetuko dizut bizitza, baldin iru oetako bat egiten ba'dezu; zure aita il, zure arreba makildu edo ardoa edan.

1008. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Bizitza eman didan aita il?... Nere arreba zigorka ondatu?... Lotzagarri izango litzake! Ardoa bai, edango det...

1009. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Bañan moskortu zanean makilka ondatu zuan arreba eta aita il zuan.

1010. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Ilda zegoala uzte zuten guziak, bañan bide erdian piztu egin zan.Jaikirik esan zion lurperatzera zijoanari:

1011. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Iltegira? Ilda al naok ba?

1012. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Zureak egingo ote? Eta geuk ikusi bear? Egia iltzer zaitugula?

1013. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Ez al dakizu geron biziak zuregandik artzen duela izateko bearra zaion guna? Baña, egia ote, il nai duzula?

1014. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Ez il, arren! Iraun gurekin, gugan, guretzat.Ama zaitugu, ta ama maitagarria, ama laztangarriena.

1015. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Bizi, bizi euskera! Bearra dugu zure bizia, Euskalerri'ak il nai ezpaitu.

1016. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa a ey iii 0060 441 Erbia duenak eraikitzen ezdu bethi berak hiltzen El que hace saltar la liebre no es siempre el que la mata Duvois in 116.

1017. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Nahiz hil ta zeruratu, nahiz kanporat joan, ezta gelditu Arrigorrietan, haur-zaroan on on izandako gizonik.

1018. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Ile batzuz gero, oratzen ikasi ta iletatik oratzen zuan ama.

1019. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 Irakurtzaile zaharrak hil dire; gazteak (hauek salba behar badute), ez dute irakurtzen.

1020. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 Eskuara ere... hiltzen doa.

1021. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 Gu hiltzera goazi... hiltzera doan ontzi bati ez lotu: behar bada ni... ez dut esperantzarik bihotzean... hemendik behar da.

1022. 1940-1968 zuberera poesia m. garde 0075 Baia Uskara, ene gaxoa,
kain otzagatik, iltra bayoa
Deusez'aren eskietan.

1023. 1940-1968 zuberera poesia m. garde 0075 - Ez il kain fite; sart-adi kan
- Etxeño ba'duk bigotz batean.

1024. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak p. etxebarria 0094 GAUEKO ARIMAK (Leonor Ayesta) Uin kontaukotzut ser pasau yakon bateri: Zeberioko Santa Kurtzen andra bat il sen da itxurea auki auen promesa, seoser promesan bat.

1025. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0110 KAPI.- Alaba ilteko zorian? Zetatik? Zelan? Alaba? Zegaitik ez dau nire emazteak argitasun geiago emoten? Ez dau esaten zegaitik?.

1026. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0108 Bestelan ilgo naz.

1027. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0108 - ¡Emoidazu, Jaungoikuarren, txinddirik! Ostantzian ilgo naz.

1028. 1969-1990 bizkaiera antzerkia altuna 0112 Gaztetan asko jasan (sufridu) biar ixan eban-eta, iru urte-barru il zan.

1029. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0114 Tamalez il ez nadin esan eidazu dan-dana, seme!.

1030. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0257 Batzuk diñoenez, orrako ori arrika ilgo ei dabe: baña, nire ustez, olango eriotzea bigunegi da arentzako.

1031. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Olangorik bagarik aldarrikatu egik, Westmoreland, nire gudarostea zear, alde egin dagiala burruka onetarako biotzik eztauenak; egin eta emongo yakok bidari-agiria, eta biderako dirurik be bere ziskuratuko yakok: ez geunkek il gura gugaz batera ilteko bildur dan gizonegaz batera.

1032. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 KAIS. - Egoki be egoki da lenen alkarrekin itz egitea: eta orrexegaitik bidali doguz idatziz, gure aurretik, gure asmoak: eta asmook buruan erabili ta ausmer egin ba'dozuz, dakusagun ia orreik lekaratuko dabenentz gogara eztagon gure ezpatea, eta Sikili'ra eroango dozunentz atzera gazteri adoretsu ori, ostantxean il egin bearko dau-ta.

1033. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Nire errukarri! ekatx-aldian yaiotako neskato zori txarreko, nire ama il zanean yaioa, ludi au nitzako ezta besterik, nire adiskideakandik ortiki zear yaurtiten nauen betiko ekatxa baño.

1034. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0019 Hala, zoaz, Gil tenientea hil egingo da zu barik eta....

1035. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 Baiña, ala ere, egi-egiaz gogor egiten zaio Jesus'i une batzutan Aitak agindu ziona betezten; gurutzean iltzea gizonongaitik, esate baterako, bere eriotz bezperan esan ere, auxe esan zuan: (Idazti Mateo 26, 39; 21'gn orrialdea).

1036. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0112 Ikastaldiaren azkenengo illean gaude.

1037. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0016 Amuma il zanetik, Mendiatarrak gitxiago joaten ziran Uriguen baserrira.

1038. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0031 Eta Jainko Jaunak agindu hau emon eutsan gizonari: - Baratzeko zuhaitz guztietatik jan zeinke; baina on-gaiztakeriaren jakituri-zuhaitzetik ez; jaten dozun egunean hil egingo zara (Gn 2,15-17).

1039. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 Laburpena
1. Zein da Jaungoikoaren Legeko bostgarren agindua? Jainkoaren Legeko bostgarren agindua hauxe da: Inor ez dozu hilgo.

1040. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0041 Behin atzeko hankak sortu ezkero, hobe izango zeunkie barriro aurkitu zenduezan putzu bardinera eroatea, bestela ihes egin edo goseak hilgo jatzuezalako.

1041. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0034 Lehengusuak eskolara joaten ziranean, basetxeko ume koskorragoekaz eta aititagaz amama hil zanean, abadeak eroan ebela ez jakon sekula ahaztuko eta osaba izekoekaz egoten zan, baina beti be edo sarri behintzat, hara goiko bidezabalera begira, lehengusu lehengusinak eta auzoko basetxeko neskatiko politak be, noiz etozan ikusguran.

1042. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0158 Hilda egongo da behar bada, esan eban Miss Dartle'k irri-barrez.

1043. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0146 Une onetan
lokartzen baga
dala guztia
bein ilko
.

1044. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0161 Baña izpar baltz baltza
eldu zan batean,
Lauaxeta geuria
il dabe gaztetan
.

1045. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0161 Ezin siñestu gendun,
egia ete da?
Gizon zintzo on ona
orrela iltea?
.

1046. 1969-1990 bizkaiera poesia egia ta maitasuna 0126 Erri maitale jator
aurrelari izan,
nundik nai eta beti
egi utsa esan.
Kristo lez askatzaille
biurtu gaitezan:
gu askatzeko bera
kurutzean il zan
.

1047. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0053 Atxurra itxikeran izen
ta askatasuna be galdu:
Basa-txoria kaiolan
goibeltasunak ilten du
.

1048. 1969-1990 bizkaiera poesia zubk 0057 Semea ilgo da
eta miñari eutsi ezinda lagun eske ni,
baiña zu itxasora joango zara
.

1049. 1969-1990 bizkaiera poesia l. arostegi 0085 Orma zaar orreetako egun ta urte askok, desinfektante usaiñez
gura barik zuen pekatua ilteko alegiñean,
ezin zagikeeze errubako egin barriro:
orregaitik, kantu triste onegaz nator,
maite zaituet, autsez beterik eta samintsu,
maite zaituet, zoritxarrekook
.

1050. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0007 Dodan dana zuri zor dautzut, egiz.
Zugaitik jaio ta nozu bizia,
zugaitik ilgo ta il ere egiten naz
.

1051. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0015 Ez uste eresiekin,
Gnido'ko lore eder, ilgo neukela
Marte anker-erremin
ori, auts ta odola
eta izerdia dariozala
.

1052. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0045 KOSME
Jainko maitea, igartzeke
il naz!
.

1053. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0049 ISABEL
Gizajo onen gogo-alde,
il dabe-ta aitortu barik
.

1054. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0089 Udagoien ituna! Lore bako gogaldi,
aldez besteko uda-barri, euzki aul, amets-
lilluragarri, zertan maitasunok irauli?
Udabarriz il ziran, urrezko egun batez!
.

1055. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0106 Oroipen zarrei darien bitxitasuna aintzagarriz
uriko burrunda, zarata otsetatik igesi,
illak ta biziak, egun zarrak gogora ekarriz,
ainbat iakingai daurkidaz enegan, oraindik bizi
.

1056. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0299 229 Agelao.-.Mentor! Ez zaizala zuritu Odis'ek bere itzakaz, senargaien aurka jokatuz, berari lagun zakiozala-ta; nik uste dot, bada, asmoa onela amaituko dogula: aita ta semea, biak il dagiguzanean, zureak be laster egingo dau jauregian egin nai dozuzan gauzakaitik: zeure buruaz ordaindu bear dauskuzu.

1057. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0034 Lengo egunean, buruan laztan bat egin eustan, eta zorionez ilteko zorian nintzala uste izan neban.

1058. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Nire parrokiko illen liburuetako orrialde batek bi-irutan irakurtera eroaten nau.

1059. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0079 Umea il zan.

1060. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0079 Gero bikiak be il.

1061. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0150 Egon ziran argiñaren egitada ori lotsagabekeri andi bat zala esan ebenak, ez illarentzat, aren gogo ta oroitzarentzat, erri guztiarentzat baiño.

1062. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0038 Ama naizenez ezin umerik il.

1063. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0113 Ezin deust sinistu, Gernika'n sei milla dolarregaz etxe ederra erosi leikenik, ez illean eun dolarregaz bizitzeko naikoa izango leukenik.

1064. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0177 Gaberdi ostea zan, ezbear onen barria gugana eldu zanean: Mungi'ko Pelis, oiñestearriak il ebala.

1065. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0066 Il da eskekoa, baita aberatsa be.

1066. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0054 - Ta zer egin, enetxook?
- Onela bizitekotan, oba il, ta kitu.

1067. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0054 Kitu ta kitu, asto bat il ta beste bat biztu.

1068. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0152 Eta il egin dau Erle, il pikukadaka, ta iruntsi.

1069. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 Uria hustutea izan zanean hain zuzen aita hil, eta alde egin eban.

1070. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0035 Ganera burutza au bearrezko ta egoki zan Pedro bizi zan bitartean eta geiago bera ilda gero Elizak ba jazarpenak izango zituan eta mundu osoan zear zabalduta egongo zan.

1071. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0014 Joan eta urte gitxi barru il zan, mutil morrosko gaztea zala oraindiñoko.

1072. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0014 Mutiltxotan il zan amargarrena.

1073. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0092 (2) Bizitza-biko etxe eder bat da Zumelaga. Jauregi antzeko etxeaurrea dauko, arrilanduz egiña. XVII edo XVIII gizaldikoa dirudi; Ez dauko arma-arririk, baiña aberatsen batek edo beintzat dirudunen batek egiña, noski. Aboitiz abadea izan ei-zan, azkenengo ugazaba eta oneri Julianaren neba batek (Pauliño Lasuen Agirrek) erosi eutson, Karlos eta Julianarentzako. Pauliño au delineantea zan, Kirikiñori lagundu eutsona ikasteak egiteko. Beste anai bat be euki eban Pauliñok, Kindiñ Lasuen Agirre, delineantea au be. Gazterik il zan, ogei ta bi urtegaz, ikasteak amaitu eta laister.

1074. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 Eguzki-izpien azpian ainbat egaztik zirkin dagie, danak alan be ez dira asmakari; gugandik urrun il zan Odis, eta zu be aregaz batera galdu ba'ziña oba, arela ez zeunke esango ainbeste iragarkizun, ezta Telemako sumindua zirikatu be, bezuzaren bat etxera bialduko dautzula-ta.

1075. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Dalako giberria ez da ugaltzen, ezta il be, eta jainkotasun bi dira euren zaintzaille, kopeta ederdun neskatx lirain bi: Faetusa ta Lanpeti, Neera jainkotiak Eguzki Hiperion'gandik sortu zitunak.

1076. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0029 Eta zer, gu be triste egon behar? Orduan, jaiotzetik hil arteraino, triste egon behar gintzakez.

1077. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0152 Haizeak atorra mobiduten eutson eta kontuz kontuz eskuakaz heldurik beharrezkoena baino gehiago ez erakusteko kotxerantz joan zan lotsaz hilda ia.

1078. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0052 Neugan eukan konfidantza gehiena Beatrizi emon eutsan, baina ez pentsa horregaitik gure alkar adiskidetasuna hil zanik, ez horixe.

1079. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0049 Luze barik hil zan kirkila.

1080. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0065 Mutil gaztea zaldi aurrean ipini eta garrasika ekin eutsan:
- Hil gura dot! Hil gura dot!.

1081. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0145 Jakin eban, lapurrak aberats baten etxean sartu eta burdina gorituekaz estiratu eta oinazeztatu ebela hil arte guztian.

1082. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0013 Zenbait urte leenago, txikia zalarik, bere taldean berri jaiotako izurde-kume bat marrazo odolzale batek il eta iresten ikusi zuan.

1083. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0148 Arraultzak makilla txiki ta zuriak antzo ditun, eta il ez daitezen, ogeitamairu berotasun-mailla bear zetiñagu.

1084. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0193 Kumetxoa il egin bear zuan....

1085. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0193 Alabaiñan orduantxe konturatu zan, ezin zezakeala olakorik egin, ezta beste iñork il zezan utzi ere....

1086. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0193 Il ezak oraintxe bertan.

1087. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0193 Il ezak...! Il ezak...!, bestela egunen batean damu izango dek.

1088. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0193 Elkargandik agurtu baiño leen, gazteek erabaki zuten, urrengo egunean, andik ordu bitako joanaldian aurkitzen zan erriko udaletxera, ildako otseme ta kumeak eramango zituztela, oiko piztien eiza-sariak jasotzearren.

1089. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0172 Bordelen il zan, 76 urterik. Euskal olerkaria. Berea da Ene izar maitia.

1090. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0172 1872 Guibert-Edmond (Ezpeletar bat) il, Bordelen eta gazterik.

1091. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0036 Nork ez dau irakurri edo entzun ARGIA asterokoa, eta ARGIA egutegia? Bera izan zen sortzaileetako bat eta bera Zuzendari, sortu zanetik, il arteraño.

1092. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0036 1.929 urtean, il zen Donostian, 53 urte zituelarik.

1093. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Illean noizik bein, ikas-aretoan ikasten dabena obeto osoagotzeko, joan-etorri ta ikustaldi batzuk egin oi dabez umeak bertako liburutegi, denda, baratz, landetxe, industri-azoka, ertzaindegi naiz urreko zumardi batera.

1094. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0017 Baita beste au be: gerrarako, alkar ilteko tresna ta tramankulutan askoz geiago gastatzen dala, umeak azi ta ezi egiteko baiño, gizonaren gogoa kulturatzeko baiño.

1095. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0493 Horrela hil arte.

1096. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0493 Gu Donostiara joaten ginenean, hilean behin edo, bidean ez ginan ixilik joaten.

1097. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0178 Olerki honen oinarria: Bele - hilda dagoana.

1098. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0178 Baina burruka hau burruka faltsua bihurtzen da: Beleen hitzek hilda dagoana errukigarriago egiteko balio deutse idazleari (horrexegaitik da hain eskasa nire ustez olerki hau).

1099. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 40 urtekoa zala il zan.

1100. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 5 urte egin ebazan irakasle onegaz eta azkenean parkean il egin eben, antza dagoanez bere senitartekoren batzuk.

1101. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 Bere illobian berba oneik idatzi ebezan: EMEN IL EBEN, IÑORK EZ DAKI NORK ETA NOR.

1102. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0012 Il eta zaurituak ugari izan zirean, kalean eta Elizan Mezea entzuten egozenen artean.

1103. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Astelenez, merkatu-egunez, izan ba, Gernika'ren kixkaltze negargarria, alik-eta ondamendi aundiagoa ta ikaragarriagoa izan eiten: alik geien il eta ondatu eta enpairuak bilurrikareaz ondatzeko.

1104. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Goiz atan bonbak jaurti ebezan, ba, Aiangiz eta Mendata'ren bitartean dagoan Marmiz auzo-unean be eta Gipuzkoa-aldetik igesita egoan emekume bat il eben, bertan, ingurukoeri bildur-ikara aundia sarturik.

1105. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Guda anker atan ibilli izan giñanok, ba-dakigu zelango bildur-ikarea ezarten daben egazkiñak norbere ganean osteraka ta urrumaka lerkai-urtika diarduenean eta esan bearrik ez dago Gernika'n zelango esturea, ixuikerea, urduritasuna, larritasuna ta egon-eziña ibilli izan zan egontziak joan-etorrian guztia apurtzen, guztia erretan eta al ebezan guztiak ilten ekin eutsenean: Angoa arrapaladea ta ezkutaubearra, eriotzearen sorbatz zorrotzari igesi-guraz.

1106. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0030 Berak egin il-tamuan, bera be, il da gero, ara eroateko eskatuten eban.

1107. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Batez beste, ilean saio bat eskeiniz diardu.

1108. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0052 1. Izkuntza ila biztuteko.

1109. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0052 4. Dagon izkuntza bat il edo ilten itxi.

1110. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0034 Geureari eusten zaleak egin gaitu izadiak eta bere Egilleak, eta orrexegaitik iraun dogu bizirik, gure eskuma-aldean milla eta ezker-aldean amar milla il diran artean, baiña geureari eusteko daukagun zaletasun onek batasunerako oztopo asko ezarri deuskuz.

1111. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0165 Gorde egiten jakon sarri zauritu ondoren, eriotzak aiña illa itxirik: naiz eta odolik ez ixuri, barru samin-jario eukan, ezin bestean.

1112. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0016 Eta tituluak nola lortzen diran ikusteko, pentsatu daigun adibidez San Juan, B-2, hilltten dala.

1113. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0016 Honelakuetan, berak aukeratutako kofraderen batek ordezkatuko dau, baiña hill arte titulua beria izango da, aintziñatasuna errespetatuz.

1114. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Olerki askotan ikusi daikeguz gai honeri buruzko aipamenak, hil aurretik idatzi eban Agur Ama olerki zoragarrian gai nagusia dala, aberriagaz batera.

1115. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0024 Ondoren etxera ekarri eben ilteko.

1116. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Donostiarrak illaren 23'an ekarri zituen treiñeru biak.

1117. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Zeure semiak
zenduzan atzo
zeure buruba
zaintzeko.
Arerijuak
oraindo
eruaten
dautzuz galtzeko.
Eta, etzara il ondiño.

1118. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Ara motzenak
gaur emen
zeure bijotz
garbija usteltzen.
Ta zeu, Ama, etzara iltzen
.

1119. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Arrotzakin gaur
nastaurik,
zeurentzako
ezta odolik.
Zelan etzara il bertotik?
.

1120. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0147 Ama il yakon 1897'an, eta jazoera onek iñoiz ez bezela arrotu ta dardaratu eutson barrua.

1121. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Ango sarraskia, ango ilbearra!.

1122. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Gernikak idazti ontan aitaturiko errauste ikaragarriaren 50-garren urte-mugan, orduko illak batez be gogora ekarri naita, bertoko Udaletxeak eta alkateak, urrengo agiri au, 1987 apirilak 9, ostegunez, DEIA-n argitara emona, bialdu eutson munduari:

1123. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0118 Aginterri *Aginterri: Imperio guztian lez deabruakanako gurtza ontzat artzen ez ba'eben, erasoaz zemaituko ebazala; eta, orregaitik, kristau-eraz bizi ziran guztiai aukera au eskiñi eutsen: edo jainkoai gurtza emon edo il.

1124. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0264 Jaungoikoaren Semearen izena iragarri eben apostolu ta irakasle oneik erantzun eustan Jaungoikoaren Semearen onoimen eta fedean ilda gero, eurak baiño leenago il izan ziranai be iragarri eutseen, arei iragarte-sillua be emonik.

1125. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0264 Orrexegaitik igo ziran arekaz batera, eta ekin eutsoen torregintzari, eta landu bearrik izan bagarik sartu ziran torregintzan, zuzentasunez eta garbitasunez il ziran-eta.

1126. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Tolla arrain sailla da iltzeko eta origaitik jo bear izaten dalako.

1127. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0052 Bera il aurretik ez eban iñok aintzat artu elerti-arloan eukan benetako balioa.

1128. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0052 Bere bizitza laburra ez zan izan besterik, egunerik egunera bere burua iltea baiño, eta azkenengo unean, antza degoanez, bat batean bete eban zeregin ori.

1129. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Baiña... bera ori jakin barik il zan.

1130. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Bere eriotzea 1967'ko ekainillaren 27'an izan zan, 47 urtekoa zala eta, antza dagoenez, edanda egoan une baten pozoia artuta, bere burua il eban.

1131. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0054 Idazlea il ondoren, Sumendipean liburua guztiz onartua izan zan eta beste sei liburu argitaratu ziran ospe orreri jarraituz.

1132. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0051 Beste komentu batzuei lez, karmendarrenari be su emon deutsoe eta bertako fraide bat il egin dabe.

1133. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0061 Sarritan joan bear dau bere etxekoak ikustera, batez be etxean geixoen bat edo illen bat izan dauanetan.

1134. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0011 Hitler bunkerean ezkutatuaz, errusitarren eskuetan bizirik jausi baiño leenago bere burua iltea erabagi ebaneraño, Europa'k jasan bear zituan jazoera izugarrien ibilbidea zearkatzea leikena zan.

1135. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0020 Haxe(r)ia andere-gaznaz asian ahuntzek etxeki zien hantik aitzina, zahartarzûnez ezti eztia hil-artino.

1136. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0030 Barakaldo-aldean, erriak euskeraz egiten eban aldian, norbait hilda....

1137. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0086 Inoiz umerik egin bagako mandemearen ezneaz, uraz soinekoen zetaka ta natuak legetxez, il daroaguz gatz-arok.

1138. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0015 11 urte beranduago hil zan, 1873.ean, bere heriotz-agiriak dinoanez de accidente perletico.

1139. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Apoplejiaz hil zan Richelieu, 57 urtegaz eta, jakina, ohean.

1140. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Adibidez hirurogei pertsona hil zenduzala.

1141. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Batzuk indioak hil ebezan.

1142. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak