XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0056 Araneko illundijan barrenduko az lasterr,
Beko lurraldiaren egutz ustel-aztunaz,
zama erungaitz-antzez, lepalduko dok, eta
eu-belarrijok uri gixatsuko gustaiko
zarata-izkanbilletaz lasterr minduko dozak
.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0118 Erroka txadonan kanpa-otsa dantzut,
arana ixil beyna.
Durundi ots orreik mendiz mendi duaz.
Otoyak zelayan...
Zugatzetan keska barik ganduba da...
Ta neure goguak
goznarrari miñez ekiten baidautso:
¡Uler nai zadorrak!
Bitartian anei argi uri ortan
agertuten dira
.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0118 Alde oneitara bere elduten yaku
tximisten dirdira.
Uriko saratak keskatuten dabe
mendiko lilura
.

4. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0118 Nora juan ete da txaide artetik
gentzazko lo-gura?
¡Uriko gau ori! ¡Maltzurren laguna!
Baserri aldera
zetan eltzen zara, argi orrein kiñuz,
gaizkiñen antzera?
Zeure altzo orretan txerren danak duaz
lan okerretara...
Ega-motz ertzakaz leyo danak-ziar
dagijen dardara!
Lixuna txaidian ixil-ixil dabil
lora zimal billa
.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Gaur arratsaldean uriko astorik andienak, karlista saldu batek, ostikada batzuk emon dautsuzala yakin dot eta erdi-erritar ta adiskide ona zaitudan aldetik zeu ikustera nator.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0089 Elizetan elizgizonak, Errege edo erregetzakoak erreiñuetan, urietan alkateak, etxadietan gurasoak, lantegietan ugazabak, ikastegietan maisuak dira Jaungoikoaren eskudunak eta zelanbait ordezkoak.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0004 Rabbiton ixena daun uriko 36'garren kalian, 1679'garren etxian, 18'garren oñian, bixi da.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0066 New York Asshead and Company deritxon Bazkuna'k bialdu ditu amabi idi gizen, Nord Dakotako Cando] uritik Chicago'ra, egaizkin andi baten, amalau orduan beterik uri biyen arteko 1.500 kilometruak.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0180 Aldi atan uri aundi askotan egozan oiturak gaurko jentiak ezin ziñistu leikez.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0180 Orregaitik eldu ziran Logroño urira egun sentiyan, eta bai yoiazan kalerik-kale uriya-ziar igaroten, bertan gelditzeko uste barik.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0180 Mutillak izutu ziran osoro, ta alegiñian añeketan asi ziran zoratuta lez, ta uritik urten ebenian arnas-estuka zutunik be egon eziñik lurrian yezarri ziran.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 - Baña, ¿zer dantzut? ¿Gixon bakotxak zazpi andra euki legizala? Uriko burubegittallu gustijak apurrtu eragittia baño askozaz txarrago da ori; bai, eguno ba'da.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0217 - Arrañsundadun uri koskor bat zala ta... Amarrua egin deuskue guri... Erri au, beste edozeñ añakoa edo obea da.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 Ciurrago dirudi izan zala urico urteieran, len esan dan eran, Calbarioco aldatz gora anditic igoteco.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 Eta ¿Ce urteiera da au Simon aurquitu ebeena? Edo Gobernariaren echeetatic, edo uritic urten zanecoa, eta edocein bietaric izanda bere ez dator ondo escribatzalle arec diñoana, au da, eroanazo eutseela Simoneri curutzea epaiteguitic urten ezquero, berreun eta ogueta amazazpi garren pausuan, eta urico ate Judiciarira eldu baño lenago bosteun eta ogueta zazpi garren pausua baño lenago.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 Au gaitic ciurrago dirudi artu ebeela erabagui ori urico urteieran.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 San Marcosec contetan dabenetic bere gauza ori arguiro azco ateraten da; diño bada beronec: Et angariaverunt proetereuntem quempiam Simonem Cireneum venientem de villa: diñoana; Aitu cirean Simon Cirenetarra deituten jacon bategaz, bere echalde edo lur-lantzetic etorrenaz; eta onec naicoa emoten dau aituten, egozala aldi onetan uritic campora.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 Cer gaitic urico genteac ez dagoz ondo jaquiteco nor, nundic datorren, edo uricoa edo bidezcoa dan, eta emen arguiro icusten ebeen lur-lantzetic edo campo-echetic etorrela.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0061 Mairu asko kistarr biurrtu zituan, eta eurok uri askotan oituretan egin zituezan kalteak zuzendu be bai.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0169 Yuliano'k bai'ekian Yosu-Kisto'k Yerosolym'eko uriatzaz iragarri ebana:.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0175 ¡Ay! Chimpart bat laster amatetan ezpada, erre leiteque eche bat, uri bat, baso bat: ituguin bat laster quenduten ezpada, demporaz etorrico da tellatua jausitera.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0149 Urietako erloio edo orduariak pisu astun bi dingilizka daukazala ibilten direan gizan, Urabillak bere beso banatatik Kosepa ta Madalen erdi-dingilizka eukazan, Kosegaz ekionartean.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0072 Beñola, pilistindarren uri batera joyala, legoi gasteak bidera urten eutsan eta bertan txikitu eban.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 15. Geroago Gaza eritxon urira joan zan Santson.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 Au jakin ebenean pilistindarrak, uriko ateak itxi ebezan eta urrengo goizean ilteko asmoa eben.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Uri onetan bere lapur asko ebizak gabez lapurretan.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 Salamankan zear niñoiala, itsu zoliak totelkeritik atara nindun uri atan, egun batzukaz ostatu batera batu nintzan, eta an izan neban, itsuaren loba bat urian egoalako entzutea.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Aldi atan urija arrtegatsu eguan.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Biztanlerik geyenak, gastiak batez-be, karlatarrak ziran eta Karla'ren aldez izkillubak arrtu ebezan, uri baria guda-zelaya bigurrturik.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 A zala-ta ezeben urikuak begi onaz ikusi Marte'ren nebea baltz-gudaroztian sarrtutia ta bere atteari asperrkunde gogorraz zematu eutsaen.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Bein albo-urijetan baltzak bestietan baño geyago agiri ziran eta urikuak iges-eragitten urten ziranian, gottubak ixan ziran, apurrtu ta burrustuta bigurrturik.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Eurek auxe atzalduten ezekijen, baña geuk bai, urijetan aberrtzaletasuna galdu dala dakigulako.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Urijaz aiztu zan, eta azkenez, bere etxian baxen pozik eguan.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Andoni'k bere lagunari uriko gauza ikuskarrijak, bere etxeko aberaskijak, eta, batez-be, berak eukazan gustittariko jostallubak edesten eutsazan.

35. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0099 Bertan, esamiña edo astermena egiteko daukazan itaunetan, laugarren aginduko itaunen azkenengo bastertxuan diño: Botua emon deutsezu Erlijiño ta uriaren alde geyen egingo dabenai, Aita Santuak diñoan lez; begiratu barik nok emongo deutzun diru geyago, nori zor deutsazun mezede geyago zein dan adizkidea, zein ausokoa, ta alanguak?.

36. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Itxorrkun illuna daben toki ixenak, soil-soillik Erri-jakintza idazburu dala Euzkadi'k ekarrten ixan dittuban lez barik, ondo litzake ta askoz be obe, orain aspalditxu dala, De Toponimia Vasca ixenaz, Ujué (Nabarra) uritik Letarrf`k idatzi leban antzera: Aldabea de Antzandieta, de Arziaga , Akumulatu (bosque), Maniturrri (fuente).

37. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 XABIER: Bai; ta nik ez dakit zer egingo duten euzkotarrak emendik urte batzuetara: bada gaztedi guzia irtetzen aida mendi-tartetik, baserritik, bai uri aldera ta bai atserrietara.

38. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Goiz jeikita, uri pollita ikusi nai izan zuten mutillak: bañan alperrik: egun aurreko ebi ugaria etzan oraindik gelditu eta atertzeko itxurik etzegon: ¿zer egin?.

39. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Bidez, Gazteluko zei laurkitu ta ederra, baita ere Sarasate'ren izena dun zumardi egokia zerbait ikusiaz, erritik at juan ziran; urrutitik, illun samar arren, arresidun uria ikusi zuten eta Ega ibai aldera jetxi ta bera iraganaz, Billaba, Uarte ta beste erri txiki ugari nolakoak ziran igarri zuten bai, bañan ez garbi ikusi, illun zegon eta.

40. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Jerusalengo eliz nagusira Jose ta Mariak Aurra aurkeztu zuten tokira, Jerusalenera, bertan Erramu egunean garailari sartu zan urira; Jaunak azkeneko aparia egin izan zuen Zenakulo zeritzaion apari-lekura; Olibeteko agoni-tokira; eta esate batean esateko, nekeak eraman, il, lurperatu, berriz piztu, zerura igo, Espiritu Santua etorri egin zanera; leku guzi oietara ba garamazki Liturjiak.

41. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Ezta sinisterraza naparrac bereala sortu zutela, ainbeste urtean, guero berezco egondu zan Naparroco erreguetza; baña gauza ziurra da beintzat mahomatarrac zer carten indarraren contra cristau guziyac bat eguin zutela, beren burubac gorde bearrac eta bata-besteaganaco-gorrotoac zecarzquiyan calteac quendu nayac eracarri zituala, uri, ibar ta erri-batubetaco aguintari guztiyac, danentzat Jaunac bacarra auqueratzera, Jaun ori izan zediñ, echeco atietan zegoan mairu etsayaren aurrean, Erri guziya zuzeudu ta guidatuco zuan guizona.

42. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Erri guztiyak saya biardu
festau ostera indartzen,
iñor ezda ari yola jokuba
kentzeko emen aitortzen,
baña Uriyari nola zaizkiyon
gauz oyek biyak gustatzen
ez asi orla Euskal erriko
oitura onak trukatzen
.

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Semeak laja dute beren ama euskera, jakintsu ta jakingeak yaurrti dute urietatik, errietatik, batzarretatik, ondo jantzi edo apaindutako iru gizon edo emakume dauden toki guzitik.

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 Prakas batelerua Donostiko uri ederrean arkitzen omen zan jakinduri aundiko ingles bat.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Atseginez alde batetik (beraren onerako baitzan), bestetik atsekabez ikusi zuen Lekeitioko uriak Goikoetxearen joakera.

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Gero Balladolid'en izango zana, gure urian izan genduen: elizako musikalarien zuzentzaile; eta sail onetan esker ona ta maitetasuna baino beste saririk etzuen izan.

47. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Naikide ayetarik batek, Olmeda'k, erizlariak eta Goikoetxea bera ere uri artako paperetan garrazki mindu zituen.

48. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Erroma iri zar aundiaren kondairan dakusagu, euskaldun maiteak, bein bere gudari ospetsuak lur zabaleko bazter danak garaituz-keroz nai izan zituztela ere mendetu euskaldunen mendiak.

49. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 - Roatik gertu xamar dagoLa Aguilera izendun uri koskorra.

50. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 Manila'ko uria benetan urruti dago Pilipinas deritzayen itsas zabalean galdurik bezela arkitzen diran lurr-zatietako batean.

51. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0087 Urkoari galbiderik erakutsi badiyozu, zoaz Ama Birjiña'gana; berak eskuratuko dizulako, Abiño'ngo urian beste bati lez, gaizki egiñaren barkaziyua.

52. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0101 Geroago gogoen, animen, onari, obekiago begiratzeko uri barrenera aldatu omen ziran praileak; eta aiek utzi zuten, etxean, Barañaingo Andreak esaten zieten, monja augustindarrak sartu omen ziran.

53. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0261 Ori egiten badegu, Jesus Ona gure Erri, Uri ta Erridietan egongo da; Agintariak Erriko etxeetan eta abarr Jesus'en Irudia jarriko dute, ta Berak bidez esango du: Ni naiz Errege, Jaun eta Jabe.

54. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0017 Dio Jesuita beneragarri onec: 1599-garren urtean, Burgos-co urian izurri edo peste gaiztoa zabaldu zala, ta gaisso asco, San Inazioren, ezurcho bat bustitzen zan ura edan, ta beste gabe, izurri artatic libratu, ta sendaturic gueratzen zirala.

55. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0524 Emakumeak aldegin ondoan, zaintzaletako batzuek irira yoan ziran ta agitu zan guzia iragarri zieten Apaiznausiai.

56. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 Erri ori, Kingyang uri sendotik 18 kilometroko bidean dago, Kansu deritzan Txinako probintzian datza, aren eguzki-aldean, Lungtung ibarrean.

57. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 Lurreko gauza guztiakatik praille txikarrak, eskean zijoazenean batez ere, ezin ikusi zituan gizon gaizto gogor bat bizi zan Espoleto-urian.

58. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 34 Izan ere, Nik igarrle, ikastun ta yakitunak bidaltzen dizkizuet; zuek, berriz, ayetako batzu il ta gurutzatuko dituzute, ta zuen sinagogetan batzu ebaindu ta iriz iri esetsiko dituzute, 35 gañera datorrkizuen lurr gañean ixuritako odol zindo guzia, Abel zindoaren odoletik asi ta yauretxetik opamairako artean il zenuten Baraki'ren seme zan Zakari'ren odoleraño.

59. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 13 Ni naiz a ta w ; lena ta azkena; asiera ta amaya: 14 ¡Zori ontsuak, beren soñekoa garbitzen dutenak, bizi-zugatzetik yan ta ateetatik irira sarrtu al izateko!.

60. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0195 Emakumea ereslari edo kantari bat egoan Inglaterrako uri baten.

61. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 OYARZUN'go uri leñargiak atzegin aundiarekiñ azaltzen du bere seme argidotarrenetakua bezela, Aita Sebastian Mendiburu ospetsua.

62. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 Aita Kardaberaz eta Aita Mendiburu dira Gipuzkoa'ko urietan zabaldu zutenak Jesus'en Biyotzerako zaletasun, gogo ta naitasuna.

63. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Ezin jarrai zezateken eskolak Bergaran eta orrengatikan emanak izan ziran Bitoriko uria.

64. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Etorri naiz, asko maite dedan Zumayara: beti, ernai, itxasondoan, bizi-bizi, aparra bezela, irazartzen dan erri maitera: Euskalerriko itxas-bazterrean, ondar biguñaren gañean, apatx eta apatx urte ta mendeetan zoriontsu bizi dan urira, ta Euskaltzaindiaren izenean, agur maitetsu bat dagerkiyot.

65. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Ta 1926 g. urtetik aurrera Brestera aldatu zan ta geroztik bere buruaren jabe izanik uri ontan argitaratzen da.

66. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Iztegia argitatatuta gero uri orretan berean erderazko casta bezela entzun dut.

67. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Lamiak orrazi bila ibiltzen zirela Bizkaiko uri batzuetan orain ere badiote: Errigoitin, Gernikan, Galdakanon eta beste askotan.

68. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 (Uri artan bazterra erderazko la finca da) Eta erraitten zúten ttikí-ttikíak ziréla Lamíak eta aúrrak bezálako mintzáidxia zutéla.

69. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0162 Ogei urrte lenago, ketariarrak eskeñita, uriarentzat ziran aiek iltzen zituzten bale guztien errdiak; berarekin ateratzen zana, kaiak berritu ta errian bearr ziran gauzarik nai ta naiezkoenak egiteko.

70. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 Zoritxarrez erri ta urietara zabaldu ziran da...¡oek egin dituzten kalteak bearr anbat negarr egiteko aña gure begietan, yaun-andrreak, ez-da malkorik!....

71. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0124 Orduan, Naparroaldeko uri orietara yoatea udaberrirako naiz udarako utzirik, Mendibururen adizkiak biltzeko asmoa artu nuen.

72. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Gañera, gure Politika-eralguntzaren bidez ez zan Euzkadi osoan uri aundi bat bildu edo sortu.

73. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Donosti'ko uri eder au, orain 60 urte arte ez zala Bergara, Azkoiti, Tolosa baño askoz aundiagoa ba-dakizute.

74. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 Bizkayeraz (Uriarte-tarr Abak dasanez) 1777garren urtean bi aldiz Bilbaon, eta uri artan bertan, baita 1863garren urtean ere.

75. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 3) JAUNGOIKUAREN BA-IZATIA ZERU-LURREN EGOKITASUNETATlK = Uri alaitsuak, erri politak, eliz bikañak, eche lirañak, ol fabrika ederrak, makina egokiyak eta liburu aitatuak, badaude munduan: oyek ikusitakuan, ez degu esaten berak egiñ diranik, oyen puskak berak alkartu diranik, edo utsetik atera diranik, baizik egille burutsu ta trebia dutela aitortzen degu; askoz aundiyaguak, egokiyaguak, eta bikañaguak diran zeru-lurrak ikusita, egille obiagua ta burutsuagua badutela aitortu biarrian arkitzen gera; ¿nor ote da ori? Jaungoikuaren ordekoren bat edo Jaungoikua bera; bi aldietatik Jaungoikuaren baizatia datorkigu beraz.

76. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Beren erritik asko
doazi or ara,
Iri ta gobernuko
enpleguetara:
Illunpean preso da
gizentzen antzara,
Jendea ere naski
estekan luzara
.

77. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0003 Orduan bai, Euskalerriko zoko guzietan barna edatuko zela euskararen aldezko sukarra, iri andienetarik asita.

78. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 Hoinbeste aiphatua zen hiriaren ikhustea, Aita Sainduaren bekhoz-bekho ikhustea, eder eta hunkigarri zitakeela ez ginuen dudatzen.

79. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0202 Burdin bidea itsas hegiz-hegi doa, iraganez Cannes, Nice, Menton, Monte-Carlo, Monaco, hiri handienak baizik ez aiphatzeko.

80. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Itsasoa ere urjin-urjina dago, mahaingain bat bezala, geldi-geldia, phutzu bat bezain maltso, aphaindura berezi batez beztitzen dituela itsas ondoetako hiri, herri eta choko guziak.

81. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Bazter horiek ezagutzen ditugu gure eskuko bost erhiak bezala, hamabost urthe mariñel egon baigira eta askotan gure untzia hiri horietako ur-hegietan baitzagon, bereziki Boué de Lapeyrére amiralaren azpiko zen untzian ginelarik.

82. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Vintimille hirian dugu Frantziaren eta Italiaren muga.

83. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0204 Hor berehala heldu zaizku jaun batzu eta iganarazten gituzte oto handi batzuetarat, karrika berekoak denak elgarrekin, eta trebesatzen dugu Erromako hiri guzia, harrituak bezala gaudela, eskun eta ezker so, denak betan ikhusi nahi.

84. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Moroak alderat koka zitezen Eskual-herrian Carlomanek zuela urrarazia Iruñako hiria zaintzen zuen harresi gora?.

85. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0086 Laval deithu hirian hila da 1871garrenean, urthea hasi eta laster.

86. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0015 Orduan debruak ereman zuen hiri saindurat, han eman zuen temploaren gain-gainean, eta erran zion: Jainkoaren Semea balinbazira, aurdik-azu zure burua.

87. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Bizkai'ko hiri handienetakoen baten yayo zen.

88. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Hiriko nausi oro heldu ziren harat.

89. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Hiri edo hirichka guzietan, elgarretaratu ziren lehenik Parisen egiten zen Lanaren alde zirenak.

90. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Joan ginen, hiria behar ginuela apur bat ikusi.

91. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Oren laurden baten lana, bainan hirietako zer guziak badira: etxe moda zaharreko eta aberats, botiga eder, kafe nasai eta garbi, paseatzeko arbola azpiak izen handi batzuekin, ostatu, lantegi, burdin-bide, ur handia mekanikazko eihera azkar batzuekin, bai eta ere, frantsesak erraiten duen bezala, des monuments.

92. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Luzaz, eta ez du hain aspaldi arte, haurrak lau eta bortz urthe artino hola, esne eta esnekariz choilki hazi dituzte, hirietan eta kampaña batzuetan.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Atzo, emengo Euzko-Etxeako irakur-gelan sartu giñan euberdi-ostian, artu gendun Madrid'eko izparringi Nuevo Mundo ta bertan ikusi gendun Unamuno'-tar Mikel txotxoluaren idaz-lan bat, eta diña Belgika'ko Lieja uri ospatsura ludiko alde gustijetatik gastiak juaten dirala euren ikaskuntzak egiten eta eurentzako an ostatu-etxe asko dirala, eta onetariko ostatu-etxe askotan uarra ipiñita dagola: eztirala ostatuan artzen españarrak eta gerkarrak (grieguak).

94. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 London'dik laster iparra-alderantz dagon Edmonton urijan, lengo baten justuri edo oñastarri bat jausi zan mutil gastetxu bijen ur-urrian. Mutil oneik, Albert Smith eta John Roberts, gorrak ziran, eta justurijaren durundijak eraginda edo, ordutik ona mutil bijek ederto entzuten ei-dabe.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 -Gaur bigarrrenez artzen dot idazkortza euzkeraz idazteko uri onetatik; tamalez ikusten dot ba iñok eztaula egiten.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Euzkadi'tzaz itxartu ta sendaro lan egiteko alagalakua, ia amaitu aurretik jasoten dogun geure uri politean Jel-Batzoki ederra. Mendiondo.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Beasain Uri ontako Batzokiya aspaldian gustiz gogor dabil, bazkidez beteta egoten da gau gustijetan, ¿zer jazotzen da?.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Gaur, Ostiral Deuna, egualdi ona bada egingo da ibilkunde aundija, bertan juango dirala uriko biztanle gustijak beti lez.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Aurrian daukagu lengo asteko Eskualduna, Bayonako izparringija, ta bertan dakusku: - Donibane-Garazi (Saint Jean Pied-de-Port), Naparra-beko urijan, arrautza amabikua saldu zala amar txakurrian; eta Atarratze (Tardets), Zuberoko urijan bederatzi txakurrian.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Mendigoizale " Aberri"-ri.- Uri ontako mendigoizalien izenian eskarrak dagitzuedaz zeueri, guretzat euki dozuen opakizunagatik, ta era batera bidaldu izparringi onen bitartez geure zorun-opea.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 EGUNEKUA Izparrak eta EUZKEL-IXENAK GAMINIZ (Plencia).- Ara uri onetatik etorri yakun idazkitxua: Uri onetako txadonan ugutzau dabe igaro dan larunbatian umetxu bat, Artatza'tar Jon eta Goya'tar Terese'n alabatxua Miren Edurne Susane euzkel-ixen ederrak ipiñirik.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Eizagirre'tar Joseba diputadu jaunak gure elez itz-egin eban esanaz euzkotar gustijei agur gartsu bat dakatsela Gipuzkoa'ren ordez, bijotza dardar daukola alde gustijetako euzkotarren aurrian aurkiturik, tamal andija dala Euzkadi'ko zati andijetan abenda-elia galduta ikustia ta lan-egin biar dala zintzo irabasteko, gure Euzkadi onetan dana dagola azkatasunaren eske, mendi, itxaso, ibai, arru, zelai, uri, ixakera, ele, ekandu, erti, abenda ta dana.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 BERGARA DEYA.- Gipuzkoa'ko Zaindari'tzat artuba izan dan Arantzazu'ko Andra Mirengana ibilgunde bat egitia asmauta dago uri onetatik illa onen 15'ian, eta orregaitik eskatzen dotsegu bazkide gustiyei, Uzkurtz-egikunde orretara joateko gogorik ba`dabe, eldu daitezala Deun kepa errtxadonan egunero gabeko zortziretan izaten diran sayuetara.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Elgoibarr Abertzaletasuna.- Uri onetan indar aundia artzen du aberri-maitetasunak; gastien artien batez-ere; baña biarra da irakastia gaste oyei ta gañerakoei zer dan abertzaletasuna, ta orretarako Batzokiko Bazkintza Artezkariak artu biar ditu bideak gaste, gusti oyek bilduta irakaste ori egiteko.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 EUZKO ELEZ - Ernani Esan bezela, illa onen 6'an iriki gendun uri ontan gure Batzokija.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 IDAZLE BERRIYA. Nere ixilluna dala-ta, nor dan eztakigula, euzkel-idazle berri bat sortu zaigu uri ontan Dris-Dras izen-orde garratzarekin.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Euzko Elez Deba Antzeski-jaya.- Iragarri gendun bezela, juan dan igande arratzian, uriko gudamutillen aldez egin zan bigarren antzeski-jaya.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Euzkerea, esate baterako, galtzen daukien uriak asko ezagutzen doguz.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Urijon Sendatza bederatzireun seiramar ta bederatziri emon eutsan: Uribarri'ko txadon 730'ri; Ane Deunarenian, 239 ta Andoni Deunaren Bezautetxeko bati.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Uriko kakanarrubak gauza onik eztautso erakutsiko, ez baserrikuari, baña Unamuno diñot, ergo.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Uri orrek guztija argi ta garbi ikusten dau.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Kanpokuak galdu dauskubez uri andijak, eta orreik ezin Euzko Estatutoaren autarkirik emon leikie, odolez eta ixatez arrotzak baitira.

113. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Zaurittu egin leben Eneko, eta iztarr-azurra autsi leutsaen; eta lastorretxe arretxiaz eta urijaz aubetu ziran naparrtarr zintzuak.

114. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Iru ontzi-ondapen jazo yataz, ta bein gabeun osuan itxaso zabalian egon be; sarri askotan bide-egin eta galurren egon naz: galurren ibayetan, galurren lapurr-aldetik, galurren errittarr-aldetik, galurren atzerrittarr-aldetik, galurren urijetan, galurren basuan, galurren itxasuan, galurren guzurr-anayenian; nekatu ta laztuta, lo barik sarritxu, gose ta egarri, baraurik askotan, otz eta billozik; eta gustijotzaz landara, orra, egunoroko nire ausijabarra, batzarr gustijetzaz dodan ardurea.

115. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Aldi aretan: Lagunabarrik asko batu, ta urijetatikuak Josu'gana etorri ziralarik, alegiz jardun leban, onetara: Ara, erellia bere azija eretten urten zan.

116. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Arrendan, ben-ben ittaunau dagitsa geldokiko otsein bati: -¿Ilddegirik bai-dozube emen urrion?.

117. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Udabarriko egun oneik eztira urijan pasau biarr diranak, bost toki ba-dira geure lurr onetan, ba, atsegiñez egoteko-eta.

118. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Uriko ke ta kale-arrtian gagozanoi barne gustija poztuten yaku euzkerea entzuten dogunian.

119. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Iru androk estratza-onduan egozan urijan ibilteko zapatak kendu eta basa-arrtiak ziarr juateko egiñak diran trauskijak janzten.

120. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Egunero urira jatsitten zan-ezkero, errderaz, be, parra-parra itz-egitten eban, baña aberrtzale on bati yagokonez erantzun eban.

121. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 .............................. `tarr.............................. urian.............................. kalean.............................. zenbakian.............................. etxoñan bizi danak, EUZKEL-IDAZTI-ALDE bazkunak argitalduko dauzan idaztietariko ijeki bat arrtuko daula, eskeintzen dautzu, jasokeran ordainduaz.

122. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aurrera bada guztiok zabalduaz azi onurakor ori, uri eta mendietan, kale eta baserrietan, guztiok ama egiazkoa ezagutuaz eta bera laztandu eta maitatuaz egunen batez gogoz abestu dezagun:
Azkatasun eguzkia
basotik erten da.

123. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 - Izugarrizko jendetza batu zan juan dan larunbatez uri onetan, dema eta peria batera egokitu baiziran.

124. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ortara doazte datorren igandean Zaldibar'ko urira.

125. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Etorri euzkotarrak, besoak zabaldurik artubak izango zerate gu zuben urietan artu izan gaituzuten bezela.

126. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Betor, betor, oitazortzia, uria, aberri soñekoz jantzi, aberri eresiz kilikatuko dan eguna.

127. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Idiazabal'ko txistulariak uriko dultzaineruak, eren biribilketa alaiakin aditzera eman zuten jaien asiera, ta andik aurrera, bigarren arrats-arte esate baterako etziraden ixildu.

128. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Luze ta bikañak, atera dituzte uriko gaztiak, bai gizasemiak ta bai emakumiak.

129. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Bañan ezda arritutzeko, Isasondo'n lenago ere atera izandu, da, badira uriak urtero erri-jaietan ateratzen dutenak.

130. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Guztiz elizkoia zan bere bizitzako egunetan, ta bere gogoaldez egin diraden elizkizunetan alaxe azaldu da, bada uri guztiak jarraitu diyo.

131. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Uri ontan ere, bente askotan bezela 29'garrengo ataleko ziñegotziak genitun.

132. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Usurbil, Anlatza ta Mendizorrotzen babesian izango da gero ere; Andatzan jarria dagon gurutzeak gordeko du, uri au.

133. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Uri onetan orain aizkorarako artutzen ari dan gogoarekin laxter uri au zapalduko duen aizkolari erririk ezda izango.

134. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Bañan alkarren tema au ez dedilla aurreragi juan, ezdegu uran bear batabestientzako griña txarrik; ta griña txarrak abetatik datoz.

135. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Emakume batzarreko
lendakari izanduari;
Poxpoin talde ederra
uri ontan dezu jarri.

136. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Baita ere bera orren eder ta maitagarriak ikusirik jopu, otsein dala oroitzeak barru barrutik abesti aberkoiak irten arazten dio: Goazen danok Jel-aldez
Uri, baso, mendi!
Goiko bidetik azke...

137. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Trebe onen ustea uriko trebeari aurkeztuko zaio.

138. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Arratsaldean uri guztia, auzo errietara atera zan, naiz gu erritik kanpora atera ez.

139. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Azken irakurgaian agertu genuenez, Espainia alde Eskual-herrian, sozialisgoa, lenbizi iri aundietan lurra arturik, gero iri tikiagoetara ere zabaltzen eta edatzen ari zen.

140. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Urteburua, franzetarrak, uri ta basuri guztietan ospatu eben.

141. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Igaziko egualdi txarrak ainbat kalte egin dautso Getxoko uri'ri ba emengo biztanleak atzerritik etortzen diranakaz ainbat diru ataratzen dabe.

142. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Lenbiziko tximist-gurdia, 1826'garren urtean agertu zan: petroleo-ren argia ere 1826'gn. urtean: lenbiziko txirringa Drais'ek sortuta, 1317-an: josteko orratzak, Inglaterra'n 1545'an agertu ziran: billar deritzaion jolas ederra, Prantzi'an, 1471-an: lenbiziko txauneskin edo organoa, Arkimedes jakintsuak sortu zuan, 220 urte Kristo jaio aurretik: ispilluak orain 1915 urte dirala darabilzkigu: alcohola Arabia'n lenbizi ezagutu zan 12'gn. gizaldian: burni-ari edo alambrea 1351'gn. urtean egin zan lenbiziko aldiz Nurenberg uri ederrean.

143. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Gure uri ontan beintzat, txolartetxo au arrapatu dutenean, aprobetxatu nai dute, geiago malla oietara erriak jasoko ez ditula, ondo dakitelako.

144. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Aldi onetan uri polit au ankaz gora utzi bear dutela esan leike.

145. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Lurrak alde othe ditu ala gaitzi zazko uri luze eta nasari horiek?.

146. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ikhusirik gizonak ez direla aski higitzen, helduden maiatzeko bozkatzeeri buruz, emazteki katholiko andana bat elgarretarat bildu da Lyongo hirian, eta orok bethan izkiribatu diote, kazeten medioz, Frantziako emazteki katholiko guzieri.

147. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Joanden ortziralean, arratseko zazpi orenetan, trein batek lehertu du tramway batetako puska handi bat, Lyongo hirian.

148. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Tramway horrek, hiriko karrika batean, khurutzatu behar zuen treinako burdin bidea; eta nola athekak idekiak baitziren, khurutzatzen hasi da burdin bide horren, treina harat heltzerat zoalarik.

149. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Eta berriz hiri berean hauche, kasik ezin sinhetsizkoa.

150. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Iruñeko hiri guzian (bitchi ez denetz!) andre bat ikhusi dugu bakharrik chapeletan.

151. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Hiriak baino buluziago, larrutuago kampañak.

152. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Zonbait egun hautan jadanik, garatik hirira badabiltza zaldiekilako bi tramue handi.

153. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Donibane Garaziko hirian, ba eta kantonamenduko herri anhitzetan ikhustekoak dire, zenbeit egun hautan, errient batzu, etchez etche dabiltzala, paper nahasi batzu sinarazi nahiz; othoizka, mehatchuka; zer nahi gezur derasatela.

154. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Berehala hiriko auzapheza, tribunaleko juje nausia eta suprefetaren lehenbiziko ordaina jen dire, behar dutela prokuradore gaizoa langile hoien aztaparretarik beiratu.

155. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Jaurès, gure deputatu zozialist nausienetarik bat, mintzatu beharra zen Alamaniako hiri nausian, Berlin delako hirian.

156. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ste-Affrique hiriko deputatu zen sarthu nahi.

157. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Baserritarrek, hirietarik urrun direnek, egin dezatela bihituz jaten diren ilharretarik.

158. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Aurthen Gazteria Katolikoaren bilkhura osoa Orleango hirian izan da, gure Juana d'Arc dohatsuaren ohoratzeko.

159. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Huna, gure iduriko: aberats handiek gordeko dute beren diruetarik gehiena, guziz hiri tarroetakoek, - hemendik aalabainan errechago izanen baita norat nahi diruaren igortzia eta nun nahi alharaztia.

160. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Negoziant ala industriariak baitira izanen azkarkienik joak, heiek kariotuko dituzte beren puskak; laborariak, nahi eta ez, emendatuko ditu beriak; hirietako langilek, ezin helduz, jornal gehiago galdeginen dute; emplegatu mota guziak hasiko zauzkigu, beren aldetik orroaz, paga goiti dezotegun.

161. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Nevers-eko hirian bazen gizon-hiltzale bat, eri-zain zagon mutil bat hilik, lephoaren mozterat kondenatua.

162. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Bourg delako hirian, alimale basa mota guzietarik erakutsi dituzte jendeari, azken egun hautan.

163. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Uste gabean lehoin urrich bat eskapatu zaiote bere burdinazko kaiolatik, eta tiroa bezala hirian barna ibilirik, inguruetako zokho batean gorde.

164. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Saint-Quentin-eko hirian bi muthiko gazte, hamalau eta hemezortzi urthekoak, kolpeka lothu dire.

165. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Hiri batean soldadoak ere heien alde jarri dire, eta guziak elgarrekin lothu jendearen larrutzen.

166. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Hiriak egin daizko Juanchuto jaun erretor zenari ohore batzu ezin ederragoak.

167. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Soldado aintzindariak, jenerala lehen, hiriko buruzagiak, Garat eta Guichenné bi deputatuekin, eskola guzietako nausi guziak hor ziren.

168. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Hiriko auzapeza eta bertze aintzidariak oro eskualdun boneta buruan agertu dira pesta hoien lehen egunean.

169. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Iragan astean Hérault departamenduan Vic-la-Gardiole deitu hiriko haur bat losteta ari zen ur hegian untzi baten barnean.

170. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 - Béziers-ko hirian gizon bat bere etcheko putzuaren garbitzerat zoan.

171. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 - Briveko emazte chahar bat zoroturik Clermont deithu hiriko etche berezi batetarat ereman dute.

172. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Sur aldera dijoan burni-bidearen gelditokia aldamanean dauka, arriz jositako bide zabal ederra etxe aurretik igarotzen da; Santiago uri nagusitik ordu batera ta Rancagua uritik orduterdira arkitzen da.

173. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Lenbiziko arri ipintzerako kristau talde aundia bildu zen: Buin, Hospital, Linderos, Aculeo, Huelcan eta beste inguruetako erriak ustu ziren; Santiago uritik berriz sugurdi berezi bat bete-betea joan zen.

174. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Nik zaindu eta gaizkatuko det urian neregatik eta David nere jopuagatik.

175. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Beste errietan gorapen aundiarekin igaro badute egun aundi ori, uri onetan ere etzan gutxiago agertu berari daukagun maitetasun bizia.

176. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Aurtengo Jorrallian Ea'ko txaunburutzia emon eutzen; bai baña, 43 urte ebazala, Goikuak bereganatu dau, Ea urija atsege isten daula: Berak daki zergaitik Zeure naya egin bedi, Jauna.

177. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Jakingai gustietan buru; andiki gustien irakasle, Erroma'tarrak bizi zala egin eutsoen gizonari ludi ontan legikion omenik aundiena: bere irudia uriko zeyan ipiñi.

178. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00105 -Holandes aphez bat, hirian nagoena.

179. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Aita Lecornu, berekin duelarik, Aita Magnin, hiriko frantsesen zerbitzuko da.

180. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Fedearen urhatsa hiri hortan, khar handiz atchikia da.

181. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Bainan hor ere, hiri guzietan bezala, Jesus onarenganat hurbiltzea herabe dutenak badire, eta ez diote hek, artzaineri ematen buru hausterik gutiena.

182. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Nahiz Aita Dronetek, hirian hanitz baduen egiteko, hiriz kampoan moldatua badu giristinotze edo multcho giristiño berri bat. Han bathaioak eman ere baditu; Hoitarik, eta hiriko fededun berri batzutarik, 87 (laurhogoita zazpi) presuna larri baditu bathaiatuak.

183. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Bizi izatu zen bezala sainduki hil da, hiri guzia bere bizimolde hautukoaz edifikaturik.

184. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 Hala hala, ikusgarri da hiri barneko haren parrokia, hango fededun guzien urhats giris'tino erratekorik gabea, orobat elizan eta elizatik kampo: horra zerk itzul-arazten duen jendea gureganat.

185. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00115 Iragan urthean, hiritik kampo, bainan hiritik hurbil, eratchiki zaizko fedeari izenak emanik hirur herri; hetarik bat, den guzia, bakhar baten hutsik gabe.

186. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Zer egin? - Hiri batetako garan, hamabost karroucha herrokaturik ziren, uda hountan, egun batez, bidajant zounbait ukhenen zielako esperantchan.

187. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00102 Pilatusek soldado hoberenetarik igorri zutian saldo bat Jesusen khorpitzaren begiratzera, hiriko kachetaren markak ezari thoumba harrian, eta, gisa horrez, Jesusen arraphiztiari eman zeitzon borogantcha edo jakilegoa hanitch segurragoak deusere egin ezpalu beno.

188. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0021 BERNAT - Baa, untsa moldatu eta gustianago joanen gira hiriaren bisitatzera.

189. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0506 Emon egiozue bere esku-laneko irabazia, ta arek egindako lanak goratu begie uriko ateetan.

190. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0073 21. Izan be, Moises'ek ba-dauko antxiñako aldietatik uri bakoitzean bere irakasikizuna nok irakatsi, sinagogetan larunbat oro aren idaztikoak irakurten dira-ta?.

191. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0117 23. Eta biaramonean Agripa ta Berenize ospe aundiz etorri ziran; eta gudalburu ta uriko aundiakaz auzitegian sarturik, Festo'ren aginduz Paulo ekarri eben.

192. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0163 Burdiaren pertikak zertu deutsoez eta han doaz gizona ta mutila huri haundirantz, euren burdina txatarrak eroateko ustean.

193. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0234 Beingo baten zabaldu zan uri osoan bere eriotzaren barria.

194. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0136 Uri aundi bateko egazkin-zelaian, egazkiña artzera juan joian yaun bati, karteria ostu eutsien.

195. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Uri atan egoan bere zai Anania apaiza, berak, irikiko eutsazan begiak.

196. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Joab'ek, Rabba uri gogorran aurka ziarduan gudan, jarri eban Urias etsai gogorrenak ziran aldetik.

197. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 14. - Ondoren, Tobit'ek esan zetsan: - Nere semia algo dozu eruan, Gabel'gana, Rages'rako urian, Medo'tarren aldietan?.

198. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0183 Baiña besteak barrukaldetik erantzuten dautso: Ez akit gogaikarri; atea itxita dak, eta nire semeak ogean nire ondoan dozak: ezin jagi naitekek iri ogiak emoteko.

199. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0075 Ona emen Gaillaiztegi abizenak, argibideak erakutsiz, non adierazi eban bere odol-garbi edo aitorsemetasunaren egia: Domingo'k, Elgeta'n, 1606 gn. urtean; Basilio, Antonio, Agustin eta Juan Migel'ek, anaiak, Elgeta'ko urian, 1767'an; beste Migel batek, Antzuola'n, 1771'gn.; Gaillaiztegi eta Olaso'tar Juan Garcia'k, Aramaio'n, 1671-urtean bergarra zan.

200. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0082 Ablitas,- Ablitas-urian, Naparroa'n.

201. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0148 Uri onetako iokalariak, nai pelotariak direala, nai palankari nai osterantzekoak direala, eredutzat edo legetzat artuta dauke: iokalari onak iokoan bertan baiño iokoa bera ipinten geiago nekatu bear dabela.

202. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0108 Uri, etxe, sendi ta arazo astunak Deunen urgazpean ipiñi.

203. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0108 Uri, etxe ta sendiko arazo ta ondasun garrantzitsuak zaintzeko, gizonik zurrenak eta altsuenak billatu oi dira.

204. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0108 Uri, etxe ta sendiko Zaindariak be, orretarakoxe aukeratu oi ditugu.

205. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0108 Uri, etxe ta kaleetan Deun-irudiak ipiñi.

206. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0108 Gure asaba zarren usain gozua galdu ez daben uri ta kaleetan, Deun-irudiok erruz ikusi oi dira.

207. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0108 Baña uri barriak, beste asko lez, oitura kistarr au be itxi dabe, ta Deunen izen eta irudi ordez, beste gizon batzuen izen eta irudiz apaindu oi dira.

208. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 (ANDREA ginbail ta guzi, orratz aundi bat eta lorez apainduta. Eskuan zorro pampiña ta more-kolore soñeko luzez jantzia. ZALDUNA ere oso dotore: lebita, lepoko zuri-gogor, bizar zuri, korbata beltz eta ator-eskumutur zuriak agerian. Iri'ko egurastoki-alki batean eserita daude).

209. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MAISUA - Zerbait arkitu bear dugu. Ortara natorkizue, agur egitera: bigar mendiz aruntz noa ibillian erremedio ta sendabideen billa. Mendiz bestaldeko irian sendagille ospetsuak bait daude.

210. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MAISUA - Ni naiz maisua. Irian eskola bat dut; eta bertan ikasle bat aita illa duana. Ez du ama besterik zaindari. Orain aiengana joan nai dut agur egitera, laister mendira txango batera bait noa (Ate joka). Sartu al niteke?

211. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MAISUA - Zergatik ez aiz aspaldi Iriko eskolara etortzen.

212. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MUTIKOA, AMA, MAISUA - Ibillaldi arriskatua egingo dut (Egingo du). Zure eritasuna dala-ta mendiz aruntzko irira, erremedio ta sendagaillu billa.

213. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0094 Guzia Jaunaren lege-arauz bete ondoren, Galileara itzuli ziran, beren iri Nazaret'a.

214. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0004 2- Jainkoa beti kupitsu danez
eman zion sendakia,
urte aietan sortu bai zuan
gaitz oien sendagillia.
Prantzia'ko Reims uri aundian
ikusi zuen argia,
gero betiko izango zana
irakaslen zaindaria.

215. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0007 14- Salle'ko Jean'ek zabaldu zitun
bere eskolak uri artan,
beste maixuak au ikusirik
bizi asarretu ziran.
Arrats batian eskolan sartuz
bota zituzten pillatan,
barrungo alki ta mai guztiak
dana utzirik pusketan.

216. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0007 16- Ezin bizirik etsai artian
joan zan Ruan'ko urira,
eskolen bidez mutil ugari
ekarri zitun onera.
Jaun'ak emanda ikusi zuan
Anaidian zabalera,
neurri berian an ibilli zan
alde batetik bestera.

217. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Bego Pala, berak eraiki urietan: guk oianak, oroz gainetik maita ditzagun.

218. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Orixe adirazten dio Goteunak iri bakoitzean.

219. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Honela pizka bat garbituko da hiri itsusi hau, lehengo zilarrezko tazatxua.

220. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0065 Egada nabar eta nabarmenak egiña zan ordurako, iri aundian aurkitu zuan gabirai aura zala-ta.

221. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0065 Erriko jende apal eta jatorrak ez zien ezer somatu ere egin, iri aundian urte bete inguru bizi izan zan neskatxa ari.

222. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0033 Urrengo egunetan Madrid'en geratuak iritxi bitartean New-York uri zoragarria ikusten saiatu ziran.

223. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Baiñan, poliki-poliki irira irristatu.

224. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Eta azkenean irian erori.

225. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0074 Alakoxea zan gure aitaren beldurra uri aundiengatik.

226. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0162 Ogi, aragi, esne edo beste edozer banaketako lana nik nai nuen arkitu uri artan, baña dena alperrik.

227. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0162 Zortzi edo amar egun joan zitzaizkidan Pico'ko errian nebillelarik, ta mutil katalanari esan nion, ni urrengo egunean irten bear nuela andikan beste uri batera.

228. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0034 Besteentzako ezer etzan gertatzen; baña bera an bertan, uriaren, erdian, ito egiten zan bere ondoratze izugarri eta eguneroko artan.

229. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Kalkas!, ik Tzeu'ri otoi ba'dagiok, osterantzeko gertakizun izkutuak Gerketar'ei igarteko, nik, gero, itzemoten daustat, Tzeuseme dan Apolon'en izenian, ez-dauskala iri Danaoter batek be ontzi sakonetan esku aztunik gañian ipiñiko, neuk bizi ta egun argia dakuskedan bitartian.

230. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Orain dakuskizun toki auetara, ots, arresi garaitsu ta Kartago berriko uri indar-kementsu ontara iritxi ziran iges zetoztenak.

231. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Etzun Venu'k biotzik intziri geiago entzuteko, ta, ala-jarduna etenik, onela diotsa: Zerana zerala, tiritar urira etorri zeran orrek, ez duzu arnasten nik uste urtzitarrak iguin duten bizitz-aizerik.

232. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Bestea, berriz, uri garaiari gudutresnaz erasotzen dionaren antzera, edo-ta gaztelu menditsu baranoan iskilluzainpe dagonaren gisa, gartsu ari da oratu naiean; ara ta ona joera guztiak marruz ta antzez zaintzen ditu, baita jazar-azi ere, naita maiz eraso alperrikakoz.

233. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Turno, len, ogei zaldizko auta lagun, zaldun sail nagiaren aurrean egaz bezela zioana, orain uri aurrean aurkezten da alde batera; traziar zaldisko zuridunak darama gain, eta urrezko oskola jazten du buruan, egats gorriekin.

234. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Asarreak era ontan sutazten du Errutuldarra ere, uriko ormak eta guda mutillen etzauntzak ikusiz; miñak irakin dirakio ezur latzetan, eta bere buruari galdetzen dio nolako kako-makoz sarrerara joko dun, zer bide artuko dun teukrotarrak gorde-lekuetatik aizatu ta lau agirira eramateko.

235. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Enea berriz, iñork zirkiñik baldin ba'dagi ete-eteko eriotzaz keiñatu beste aldetik eta, uria zeatz soilduko diotelako zemaiz, izukoi daudenai latzikara biotzeratuz, naiz-ta zauritua gaiñera doakio ari.

236. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0222 Bestalde, Otxoa Artazubiko'ri zaulitasun eta leunkeri gabea baitzen politika-auzitan aritzeko Garaitar itxuratiaren maltzurkeria aolkaririk baliotsuena zitzaion Butroe'ko taldearen aurka edo iriak izendatutako alkatearen aurka etengabe eutsi bear zuen borroka latzean, eta bi adiskideak, alkarren osapide zirelarik agintaritza lanetan, oso ondo etortzen ziren iriko zuzendaritza beren gixa eramaten.

237. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1495 9. Ixrael'go irietatik irtenda egoiliarrek babeski, ustai, gezi, makil ta azkonak surtan erreko dituzte; zazpi urtez errekintzat darabilzkete.

238. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Lau urtera, Napoles'ko uri aundian jesulagunak daukagun etxe ta elizan Gesu Nuovo'n bere bizi guzirako gelditu zan; eta ilda gero ere an daude bere auts-ezurrak.

239. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Damasko'k, ordea, orain ere, orillo betean dirau: Europe'ko uri zarrena da.

240. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Amaika yuduk nabaitu zuten beren kolkopean iri aren axkura miña.

241. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 Oni berak erantzun; Nik, Yaurlari yauna, Rezio de Aguero'tar Perú deritz, eta yayo nintzan Tirteafuera izeneko irisko baten, Karakuel eta Almodobar del Campo artean dagona, eskuinera, eta irakasle mailla dut Osuna'ko Ikastetxe-nagusiak emanda.

242. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Diot ba, bere ozte osoakin eldu zala Santxo anei bat auzoko zitun irisko batera, dukeak yabetzen zunetako onenetakoa.

243. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Adirazo zioten Barataria ugartea zeritzala, naiz iriskoak Baratario izena zulako naiz yaurbidea eman zitzaion merketasunagatik.

244. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Esita zan irisko atietara iristean, erri-yarleak abetaltzera irten ziran, yo zuten yualeak eta auzoko guziek alaitasun berezi erakuskiak emanda, otsandiz txadon (eliza) nagusira eraman, Yainkoari eskartzeko: ta urrengoan, oikun barregarri batzukin iri giltzak ukañi eta Baratari'ko betiko yaurlaritzat artu.

245. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Begira, Yaurlari yauna orrek, anker onen lotsa gutxi ta beldur urria: iri ta karrika erdian.

246. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Eta Yaurlariak gizonari: Yainkoarekin zoaz zure iriskora, zure diruarekin:(...).

247. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Yaurerri onen izterbegi aundienak ziran bi iri ondatuki, oraingo gudak bakarrik ez, etortzekoak ere ezereztu zitun.

248. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Zentzumena galduta, iñoiz yaio ez ba'litz bezelaxe da; gu, ordea, poztu egiten gera ura yaio izateaz, bai ta iri au poztu egingo ere diraukeño.

249. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0038 Uri guzik dituzte, noski, oroipen aundiko tokiren batzuk, eta Lasarte'k ere ba'du berea: ELIZAKO ZIMITOIUA.

250. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0038 Eliz-mixioak ere, ots aundikoak izan oi-ziran, gure aurtzaroan Lasarte'n ospatu izaten ziranak; bada uriko biztanle guzietzaz gainera, auzo-urietatik ere, eta batez ere Oria, Zubieta, Usurbil'dik, gizon eta emakumezko talde aundiak etortzen ziran, eta gogoan degu bizardun praille kaputxinoak buruzagi genitula, nola, batzutan Oria aldera, eta besteetan Usurbil aldera irtetzen giñan, (...).

251. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Animako ernaltasun au poeta guziak eta edergilleak eta asmalariak ba dute; uria ongi zaitzen duten yaurleek, ordea, zuurtze aundiagoa dute.

252. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Nazareht-ik 130-bat kilometrotara Juda-ko uri koskor bat zan.

253. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Simeon zeritzan eta Jainkoaren bildurreko gizona zan, eta Jainkoak aginduta zion etzala ilko Salbatzallea ikusi gabe. Goiz artan, Jainkoaren deia somatu zuan Simeon-ek, eta Tenploruntz abiatuko zan, joanetorri zebillen Jendearen artetik, mutil koskorren algara eta uriaren iskanbilletatik.

254. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Eta beste batzuetan uri edo errietan geldituko zan.

255. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0011 AGUSTIN PASCUAL ITURRIAGA UGALDE Ernani-urian jaio zan 1778'ko Ilbeltza'ren 31'ean.

256. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0013 Gipuzkoa'ko uri geienetatik gazte ugari zijoazten Ernani'ra Iturriaga'ren menpean jakitearen argitasunak billatzera; ta ez gipuzkoarrak bakarrik, baita beste urrutietako tokietatik ere, ikasle asko biltzen ziran, batez ere Naparro'tik.

257. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0015 1839 ta 1840'g. urteak Villafranque'n igaro zituan, uri artan Arkangoitz'eko Markes jaunak zuten Chateau Larralde zeritzaion etxean.

258. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0015 Gero esango dedan bezela, uri artan idutzi zituan, eta idatzi ez bazituan zerbaitean berritu bai beintzat, bere Ipuyak eta beste neurtitz batzuek.

259. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 18`garren mendean txekoeraz ez da itzegiten erri txikietan baizik, lugiñen artean; urietan, ikastetxetan eta gizon jakintsu ta aberatsen artean doitxeraz bakarrik; guztien iritzia zan txekoera ilko zala.

260. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak txill 0044 Uritik beretik, gañera, ez da ezer ikusten zerukorik sasi-argien artetik ezpada....

261. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0015 Lehen aitatu uriak errenditu ez ezik, Gipuzkoako Diputazioak eta gero Goijuntak pakea josi-gogo du Frantziarekin, Karlos IV-gnari kasorik egiteke.

262. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Baiño, Batzarraren ikuspegi au Itzaren entzutea San Justino'k dakarki obekien:
Eguzkiaren eguna deritzaion ortan uri eta auzoetan bizi diran guztiak toki batean alkartzen dira: (...).

263. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0026 Gaur ez du bere idoro lanean estratu zeatzik aurkitzen pentsamenak; antxiñako huri eratxietan ondarrak antzo, prolema guztien erraiak nahasi ta biurri, korapilloz josiak baiño.

264. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Huri handien antzekoak aurkitzen ditut prolema guztiak.

265. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Bere guraso Ander ta Tomase argiak, bide zintzo ta artezez biltzen erakutsi zioten gaztetatik; amairu urtearte uriko ikastetxean ikasi ondoren, jatorriz zekarren mendu onari ta berezko barne zaletasunari erantzunik Gazteiz'era bialdu zuten marreztiera edo dibujoa ikastera.

266. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0165 Ni joaki naiz irirat, midiku ketara.

267. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia monzon 0179 Ioan irirat orain, eta erran: etortzeko.

268. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1954 0052 Ialgi hadi berriz kanpora, Heuskara,
Heuskara zahar bai, baina beti guri!
ager hadi garai, errege iduri,
gure mendi, zelai, hiri, herritara.

269. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0406 Bethune-ko hirian sartu gindelarik,
Erdi hilak, zikinak, eta bethi preso,
Bazen andereño bat, karrika-hegitik,
Ogi bat eskietan, eni so eta so...
Jauzika neskatoa da gure lerrotan,
Irriz, ta esku batez sispak bazterturik,
Bere ogiarekin pott bat eman zautan,
Alemanak zanpaka, ken zadin bidetik.

270. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Geroztik, geroago eta gehiago teknika berriak sartu eta hedatu izan dira bazter guzietan, hirietako eta kanpañetako bizi-moldeak, ohidurak emeki-emeki kanbiatuz.

271. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0064 Bizi zen hiriko beste haurretarik batek ere ez zuen hirur medailarik; beraz jende guztiak zekien ohi ez den bezala haur ona izan behar zela.

272. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0025 Luzaz eta luzaz pentsaketa arizanik, deliberatzen du gaixo nexkatoak, hobe duela hirirat joaitea; eta goizegi ezkonduko dela, aski bizipiderik ez duen mutikoarekin.

273. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0025 Maritxu-k hirian atxemaiten daut lana.

274. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0072 Zertarat joan ere hirirat?.

275. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Kasailan ari ziren Grezia-ko hiriak.

276. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Elgarrekin koropila gaiten Jaungoiko legearen zerbitzari, gazteak bezela, gazten aita eta ama, eta haurrideak, Olinpi dohakabearen ezinberzea, ez dadin bilhaka gurea, dauku oihu egin, besta miresgarriaren erditik, Tokio -ko hiriak.

277. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0009 Mariano Izeta Elizalde jaun gaztea 1915 urteko uztailaren 14`garren egunean sortu zen Elizondo-ko Mutilenea-n, eta hiri hortan bizi da erloju-denda baten jabe.

278. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0212 Huna, orduko Eskualduna astekariaren arabera eta Zaldubik berak salaturik, jaun horrien izenak: Baionatik, Laphurditik edo Bachenabarretik ethorriak: Zalduby bera, bere iloba aphezarekin, Darricarrère kapitaina eta bertze aintzindari bat Lassalle deithua, Pierre Broussain Hazpandar mirikua, Hiriart-Urruty eta Landerretche aphezak, Juvénal-Martyr eskoletako frailea, Léon Hiriart Baiona hiriko liburutegi-zaina, Dourisboure eta Guilbeau mirikuak, Arbelbide kalonjea eta Durruthy Itsasuko erretora.

279. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0054 Aita ez zen aberatsa, bainan hiriko juduek halere buruzagitzat zaukaten.

280. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Baruk'en inguruan hutsa egin zen, huts osoa Hiritik lekutu-eta, Ouderkerk'en doi-doia iraganik, Rijnsburg'erat jo zuen, Descartes bizi izan zen Endegeest herriari hurbil.

281. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Baditu hurbil-hurbileko lagunak ere: Amsterdam'eko jaun auzaphez Jean Hudde, hiri bereko jaun osakin Jean Bouwmeester, La Haie-ko Abraham Cuffeler.

282. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0084 Lehengo hirian bezala.

283. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0085 Beauzeko gazteria atchikia da bihotzez Eskual-Herriko ohidura zahar ederreri, bazterrerat utziz hiriko josteta galgarriak.

284. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Villefranche hirian ditu bere soldadoak, Alpinak deitzen diren soldadoak.

285. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Villefranche hirian duen komendantak, Lucas du izena.

286. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Manua ukan bezen laster, puska guziak pruntki moldaturik badoa aiphatu hirira.

287. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Hirietako gal-bideak ahanzten dira, soldadoak azkartzen, arima eta gorphutz gerlako hautaki moldatzen.

288. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0093 Frantziako hiri ttipi batean ginen, gogoaren kontra gibelerat joanak.

289. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0123 Hirietako langilen abantail berak ez ditzazkete ukan, bainan abantail horien iduripen zerbeit ukanen dute.

290. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Joan.- Berdiak joan zitzaizkun... eta oraikoan bethikotz. Denbora batez itzaltzen ziren ba gure hiritik, bainan gero burrustan berriz nunbaitik agertzen, sortzen... Orai ez dugu holako lanjerrik! Zer bakea! Ez gestaporik, ez bota-klaskarik karrikan.

291. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gehiago dena, Pariseko eta Bordaleko ikasleak, beren jauntto eta chapeldun aireekin, makil dantza eta mutchikoetan ez omen dira azken. Azkenik jakin dugu hiritar Eskualdun batzu eskuararen ikhasteari jokatzen hari direla... Ongi hiritarrak! Eskuaraz mintzatzeko ahalgez, arrotz mintzoari buruz hasiak baitira baserritarrak edo kampagnarrak, behar bada noizbait ahalgetuko dira berriz ere, bainan aldi huntan arrazoinekin, ikusiz berek baino hobeki eskuara dakitela hiritarrek! MICHEL

292. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Egun hautan De Gaulle jeneralak hiri handi hainitzetarat egin du bere itzulia eta bere chede gehienak agertu ditu.

293. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Vera-Cruz. - Metsikoko portu handi bat da Vera Cruz, handiena naski. Harasko da, bainan hemen egun aiphatu behar da halere. Eskualdun zenbeit baititake han bizi denik. Eta zertako aipha? Han, uholde lotsagarriak ukhan dituztelakotz ilhabete huntan. Hirian eta inguruetan badire bortz ehun itho. Berrehun milek ez dute gehiago atherberik. Gaicho hiria!

294. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Pierre Larrue Elizabidekoaren suhia, mediku gisa Frantzia barneko armadan sarturik heriotzea atzeman du Riberac hiriko inguruan. Alemanak frantses jauntzian bide gainean kausitu: tiroz sabelean kolpaturik hil da ospitalean. Haren koinata, Pierre Larrue Elizabidekoaren semea ere kolpatu zuten, bainan hunen berriak hobeak dira. Sendatzeko bidean dago. Galtze handia, holako bi gizon ezin baliosagoak eta maitatuak.

295. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Egarri edo gose zirenek hatcheman zezaketen eskas zutena. Kermeza delako horrentzat bildu gauzek gaitzeko arrakasta izana zuten bezperan. Alainan hiritik hoin hurbil eta gauzak jendek erosteko prezio moldekoan!

296. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Hil meza.- Laraunbatean hil meza ginuen, Emile Goutenegre, Gerechiteikoarentzat. 22 urthe. Mugaz bestalderat juantzen orai bi urthe Afrikarat soldado juaiteko; hango hirizeinek eman zuten Alemanen eskuetan eta egun hotan burhasoek ukhan dute semearen hil berria Alemanian.

297. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Hortako gure kanpagnetako muthil gehienak, edo dira karlos gerditzen... Edo, kanpagna utziriz, hiriarat dira ezkontzen. Hau ere ahal dena da ba, bertze bizi molde bati lotzea; tokiz kanbiatzeak, gorphutzeko eta izpirituko usaien kanbiatzeak, nehor guti baitu ontzen.

298. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Doué-la-Fontaine hiriak ez baditu eremu handiak, ikastegi bat badu bederen hauta. Harat igorri zuten Theophane Venard, apheztu nahi zuela erran zueneko: han bururatu behar zituen bere eskolak. Hartze onekoa, bethi lagun guzien aintzinean ibili zen orotan.

299. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Galtzerdi eta dantela.- Aniera Salegui hiri-zainen etcherat ereman dute: 94 mila liberaren puska bazakarran, galtzerdi eta dantela. Galdeka ari izan zaizko aski luzaz, chehetasun beharrez; bainan ichtant baten bakea eman diote.

300. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zuizako hiri-nausian, Geneve-n, zoingehiagoka handi bat egin dute musikaz. Baziren 546 soinulari eta kantari!

301. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Haiphong 20-ean jazartu zaukun: 21-ean hiriaren laurdena baizik ez tzen gure eskuko: 22-ean, laguntzak jiteko astia ukhan zezan, Colonel Debes-ek 24 orenen bakia Anamiteri emaiten diola bere pentsakeren egiteko; eta 23-an, Anamitek eza eman dutelarik, Frantsesak hiri guziaren hartzeko ez baitire oraino aski azkar, Colonel Debes-ek obusen azpian Chinakoen eta Anamiten kartierak erhausten ditu.

302. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Aratseko sortzi orenetako hiri guzia berriz gure zen: bainan zer desmasiak: bi kartier arras deseginak edo erreak; ospitaleak kolpatuz betheak; hilak metaka karriken erdian usteltzen ari, iguzki, samin baten azpian...

303. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Juanden astean, Haiphong jazartzeko ponduan, soldado frantses andana bat, Lang-son-eko hiri-ari hurbil, duela 18 ilabethe hilak diren sodadoen lurretik atheratzen ari ziren (460 baziren zilho berean, Japonesek botatuak) mehechi duten bezalako hil-hobian eremaiteko. Betbetan tiroka hasten zaizkote Anamitak harroka batzuen gibeletik.

304. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Su-hiltzaleak.- Hendaiatik berria ethorririk gan den asteartean etche batean sua bazela, gure hiriko su-hiltzaleak harat gan dire, eta ichtant batez suari nausitu zaizko. Ederki, jaunak!

305. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 - Stoltz, papo gorriak dio: Orai artio, senhar emazten behechteak onhartzen eta sustengatzen gintuen: hemendik harat, beharko dute aita amek elgarrekin bizi, haurren altchatzeko... Zer kambiamendua! 1935-eko urthean, Moskou hirian, baziren 70.000 sortze, eta dembora berean 155.000 haur hiltzen ziren sorthu aintzin, bere amen sabelean.

306. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Laborariak bana bertze zortzi orenen lana izanen du, hiriko langileak bezala; udan gehiago, neguan gutiago.

307. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Behar orduan hiriko langileak ere igorriko diozkate laguntzerat, orenen adochteko gisan.

308. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Bonn hirian onhartu dute beraz, hiru akordio eginen dituztela Sarre eskualdeko bizi-moldeaz. Mosela-ko urbideaz eta Alzaziako urbideaz.

309. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 ALGER hiriko igande itsusia

310. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Lurdetik etcherakoan, hiritik jalgitzen ari nintzalarik, gizon gazte batek egin daita keinu, eta banuenetz tokirik harentzat beribilean.

311. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Hainbertze hiri miresgarri dauzkan herrialdeak behar luzke trumilka kanpotiarrak, touriste direlakoak bere altzerat lerrarazi, papoan brodatuak dituen edergailu eta orhoitzapen paregaberi so eta eta beha.

312. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Eta huna nun zortzi ehun kilometraren luzetasunean Chileko ur-bazterra emaiten den dal-dal-dal: 45 hiri eta herri pirripitan erortzen dira; Concepcion hiria hamarretarik sei lurrean da; Gumbel, hamaretarik bederatzi...

313. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Halere parachutistak sartu dira Oranen, eta hango jeneral nagusia hiritik jalgi da Tlemcen-erat joaiteko.

314. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Hola hola egonez, zer agituko da? Behar tugia utzi hartzak eta orkatzak gure bortu ibarretan Euskaldunen lekiaren hartzerat? Eta guk joan Aljerianoen ordai, Frantziako iparraldeko hiri handietarat? Ene ustez, ihurk ere ez du holako gaiza bat hun hartzen ahal, Bokaleko langiliak kabalen pare Dunkerque-rat igorri nahi zutienez kanpo.

315. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Hiri hortan, egun hortako aratseko zazpietan, arrastatuak izan dira bi langile: Urrutia eta Ibarguen.

316. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00001 Toulon hirikoek garhaitu Narbonne hirikoak, 14 eta 9.

317. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00001 Béziers hiriko jokolari gazteak dituzte kontrario gisa ukanen finala egunean...

318. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00001 Alde batetik, St-Etienne hiriko taldea, xapelgoan denen nausi dena, bertzetik Bordale.

319. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dirassar 00001 - Dunkerque hiriko lau egunetan Jourden Frantsesa nausitu da, bigarren Van Vreckom orainokoan guti ezagutua, den Beljikano bat.hirugarren Poulidor.

320. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Iruñen eta Zaragozan edo Huescan zerbait biltzar haundi delarik, hunaraino heldu dira ehunka eta Nafarraren adixkideri esker hiriko edergailuak hobeki ezagutzen dituzte.

321. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Egun jin zauku Estella-tar abokat aipatu bat, Eraso Gutierrez jauna, bere hiriaz mintzatzera.

322. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Bi hiritan bada orduan alegrantzia eta adixkidetasun.

323. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Eta egun berean, Frantzian gaindi hiri haundienetan, molde hortako manifeztazioneak izan dira, ixtudiant, langile eta berdin laborariak elgarretaraturik.

324. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Sortzez alamana, bere herrian zen egun hotan eta horgo ikasleen buru ere jarri da Francfort hirian egin duten manifeztazione batean.

325. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Baiña ez uri aundietan.

326. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Uri aundietan nekez arkitu genezazke emengo aberastasunik aditzean, batez ere aditz-sintetiku eta to-ta-no-kako aditz jokoetan.

327. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Mont-de-Marsan hiritik De Gaulle Jaun Presidentak igorri diozka Khrouchtchev Presidentari Frantziaren esker beroenak Youri Gagarinen garhaitze miresgarriaz. Zion: Rusiako jakintsun eta tzarretaratzalek gain-gainetik ohoratzen dute Europa eta gizona.

328. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Laborarier. - Buruzagi mota guziek galdatzen dute laborari eta jateko gauzak eskuetan dituztener, ahal bezen laster helaraz dezaten biltzalen, artho, ogi, lursagar, esne, ilhar, hots jateko gauza, saltzeko dituzten guziak, hiritarrek ez dezaten goserik ukhan. Frantses on gisa, nahiko dugu denek eginbide hertsi hori bethe.

329. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Uri aundietan eta lantegietan bakarrik ba'dabiltz, beren jainkoarekiko eginkizunak bereala baztartzen dituzte ta oker bidea areago artu.

330. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Baserrietan naiz urietan, orain baiño gitxiago zirean familiaren arerioak, eta eskasago arriskuak.

331. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 AZALPENA. Ezkerretik eskumaldera: 1. Legokez.- 2. Apar. Gol.- 3. Meza. Ori.- 4. Ari. N.- 5. A Lo.- 6. Edur. oi.- 7. Lora. Aiz.- 8. Nituan A. Goitik beera: 1. Lamiaran.- 2. Eper. Uri.- 3. Gaza. Dot.- 4. Aro. Ule.- 5. K. A.- 6. Egon. Zan.- 7. Zor. Loi.- 8. Il. Oiza.

332. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Asko dira orren kausak. Gure aberria pobrea da, eta txikia. Ez dauko leenengo materiarik: ez burdiñik, ez ikatzik, ez petroliorik. Eta olan ezin leiteke industria aundirik euki. Orain eun urte, euki genduan, bai, lanazko industria ederra; baiña gero ta gero be, danak lur jo eban Inglaterrako industriaren kompetentziagaitik. Aspaldion, baserritarren bizimodua asko obatu da, eta labrantzea naziño guztian ondo organizatu da. Agrikulturearen aurrerakuntza onetan parte aundia artu dabe eleizgizonak. Igaz il zan, ain zuzen be, Canon Hayes abadea, baserritarren sindikatuak fundatu dituana. Orregaitik, gaur egunean, urietatik eta kapitaletatik urteten dabe emigrante geienak. Baiña alan ta guzti-bere, asko dira, guztiz asko, aberria itxita, erbestera doazanak.

333. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 - Labrantzea eta labrantzatik datozan industriak: esnea, mantekillea, gaztaia, aragia, liñoa, lanea, tela fabrikak, eta abar. Industria astuna be, ba-daukogu zerbait, uri aundietan. Oraintsu asi jakuz Alemanak eta Italianoak automobil fabrikak egiten, euren industria libra esterlinearen zonan sartzeko asmoz.

334. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eman 1967 00001 Bai, irakurle; ogeitamar urte betetzen dira aurten, Gernika, euskotarren uri deuna erre zigutenetik eta oraindik ere sutan dago uri santua.

335. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eman 1967 00001 Beterik zegoen uria, iendez ganezka.

336. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eman 1967 00001 Su artu zuen Gernikak lau alderdietatik; millaka lerkai erortzen ziran erri gaxoaren biotzean eta ori gutxi bailitzan egazkin gaizkille aietatik, metralleta ilgarriak ari ziran, suzko segak bailirakean, uri artan bilduta zeuden euskaldun errukarrien bizia epaitzen.

337. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eman 1967 00001 Ango sarraskia, ango ilbearra! Erio, españarrek bultzatuta, bere uzta negargarria egiten ari zan uri santuan.

338. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Nere irakurgai au aztertzean, gogotan artu bear da, Euskalerritik urrun, Europa'ko erdian dagoen uri batean bizi naizela.

339. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Bosteun mexicar pixudun sei-illabeteroko saria eratuten da, 1959'nko. urterako, uri onetako EUZKO-DEYAn, Euzkal-Erriko izatea zabalduz, argitaratuko diran euzkel idatz-lanetatik bat saritzeko, izendatuko dan Batzordeak obetzat aukeratzen dauna.

340. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0102 Manu.- Eskarrik asko Josepa entzun gure abesti polit au (Abestuten dabe-abesti au 1.- Gabon gaba laster dator / ez da izan gau bardiñik / gau erdian eguzkiak / urtengo dau zeru goitik // 2.- mirari au ikustian / aingeruak arin arin / datoz Jesus estaltzera / maite arnasa ta egoekin // 3.- Beleneko uri dana / argiturik argi deunez / poztuten da gaur gabian / bai benetan barru pozez // 4.- Emen gatoz gazte danok / abeslari ta poz-pozik bete egizuz gure otzarak / biotz onaz, gabon sariz.

341. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0103 SLY - Eskerrik asko iri: eztok ezer galduko orregaitik.

342. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 EXET. -Agur, Lord txerakor; adoretsu egin gaur burruka; eta, orraitiño be, irain egiten dauskat iri olangorik aitatuaz, adore zindozko ariz egina augu-ta (Alde SALISBURY'k).

343. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 AND. - Apitz dozak eguzki-aldeko oeak: eta eskerrik asko iri, nik uste baño lenago ona dei egin daustakalako, orrako orregaz irabazi egin yoat-eta.

344. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0002 Landako Lurralde-Zerga ta Abereen eta Urikoari buruz, egikune ezargarriaren adiera berbera eta halango izaerako ondasunei buruz Estaduak ipiniriko erizpide balio-susmogarri bardinak hartuko dira.

345. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 1 OARPENA.
Irakasleak ikas-gelan auen antzeko iragarki edo kartelak jarriko ditu:
etxean / ikastetxean / lagunekin / auzoan edo urian.

346. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 Gero, irakasleak ere esango dizuen bezela, etxean, ikastetxean, Iagunekin eta auzoan, errian edo urian egiten edo esaten ditugun gauzak bururatzen saiatu, ori izan bait da Jaungoikoaren deiari guk emandako baietza, baldin lurraren gatz eta munduaren argi izan ba gera, bestela dei orren ezezkoa.

347. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0043 Baiña, begira! urritiko arazoetan bakarrik ez gelditu, urrekoak ere aztertu: zure erri edo urian lagun artean, zuen etxean.

348. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0132 Uriko guraso asko etorten yakeezan bertara Mireni eta Iñakiri Perla ameaz galdezka.

349. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0125 Herri eta urietako ur zikinak (hondakin urak) ibaietara eta hareetatik itsasora doaz.

350. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0218 Azkenean hurira heldu gineanean, jentea atetatik urten ta begira jarten jakun, uleak haizeagaz mobiduten jakezela, harrituta Londres'ko posta zalpurdia halako gau bategaz haraino heldu zala ikusirik.

351. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0106 Oroipen zarrei darien bitxitasuna aintzagarriz
uriko burrunda, zarata otsetatik igesi,
illak ta biziak, egun zarrak gogora ekarriz,
ainbat iakingai daurkidaz enegan, oraindik bizi
.

352. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0008 Uri ikaragarri onek, zazpi milloaz gora biztanle ditu.

353. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0048 Santi'k etxe ta plaza andiak ikusi ebazan, eta Bruselas Bilbo baiño uri andiagoa ta garrantzitsuagoa zala konturatu zan.

354. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0171 Felipe'k erri ta urietan zear Barri Ona zabaltzen dau Zesarea'ko porturarte.

355. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0017 Uritik kilometro batzuetara egoan gudu-lerroa.

356. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0017 Gogoaren kontra baina aurkakoen gudasailak bultz-eraginda, eta batez be, gudoin-osteko egoerea larritu eta hondatu zalako, gudari-aldrak atzerantz egin ebenean, lubanen antzera uria be bertan behera laga behar izan eben agintariek eta alde egin.

357. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0017 Egia da uritik bertatik be, lagun askok eta askok ihes egin ebena, ondasunak eta uria eta behar bada seniderik hurkoenak eta maiteenak utzi beharrak emoten eutsen mingostasunez.

358. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0017 Eguna heldu baino lehen, azkenengo milizianoen ostean, gudari-aldra batzuk, bazterralde haretako nagusi militarrak eta uriko ordena-jagolak aldeginak ziran.

359. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0060 Komandanteari, aitari noizean behin entzuniko esanaldiak jatorkoz gomutara; eta Santxok entzun degiozan, bere kautan bailiarduan, baina berba argi argiro eginez dihardu:
Aita, aintzine, gaztetan, 1914-1918 gerrate aurreko udaldi batzuetan, senide batzukaz uri honetara etorri ohi zan.

360. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0060 Uria alaia zan, hemengo jenteak pozaren iturria edozein jazoeratan aurkitzen ei eban.

361. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0060 Eta herri-jaietan... Edo kanpoko norbait urira heldu zala eta haren omenez kaleetan eta plazan soinua joten ebenean, eta txistularien txiruliruak entzungarri ziranetan.

362. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0060 Herri osoa erromeri, uri baketsu, anaikor... demokraziz beteriko hau.

363. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0060 Egunero jatortaz urikoak nahitaezko mesede bila, ibilagiri eske.

364. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 Uria hustutea izan zanean hain zuzen aita hil, eta alde egin eban.

365. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0130 Durango-uriko euskeria darabil.

366. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 (...); batzartutako guztiai burura begira, erio-zantzu lez, euren burua ta samea erpakaz urraturik, eta eskumarantza artu eben etxeen gaiñez eta urian barrena.

367. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 209 Bide malkartsua egin ondoren, uritik ur samar aurkiturik, maitagarri aratzen iturrira eldu ziranean, Itako, Nerito ta Poliktor'ek egiña zan berau; ingurumari eukan ezotasunetik janaritzen diran eltxun sail aundia; goitik jausten zan ura, ozkirri-ozkirria, arkaitz baten gaiñetik; goiko aldean, antxiña baten, ondi bat jaso eben maitagarrien omenez, eta bidazti guztiak antxe eskiñi oi ebezan euren oparigaiak, eta emendixek artu oi eben uritarrak bear eben ura, eurokin aurkitu zan bidean Melanti, Doli'ren semea, bere saldoko auntzik ederrenak, artzaiñak jarraitsoela, senargeien aparitarako eroiazana.

368. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0299 Eta borontzeak zure gogorkeriari azkena emon dagionean, Odis'enakaz batuko doguz errian barru ta kanpo gozatzen dituzun ondasun guztiak, eta ez dogu lagako zure seme-alabak zeure jauregian bizi izaterik, ezta zure emazte aratza Itaka'ko urian zear ibilterik be.

369. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0087 Nire haurtzaroko imajinak huri industrializatu baten kale meharretara mugatzen dira; dirurik ez geunkan ezkero ez ginan Bavierako mendietara oporretan joaten, nire lagunen antzera.

370. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0087 Askotan pentsatzen dot huriko giro kutsatuak sortu eustala hainbat urtetan jasan izan dodan birikietako ahultasun sendaezin hau, zeinek batzuetan arnasestuka jartzen nauan, eta munduko aide guztia ez da nahikoa izaten nire larritasuna arintzeko.

371. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0096 Egunero bezala, huriko alde zaharrerantz sartzen da karrika mehar lanbrotsuetatik.

372. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0013 Uri aretako oial-lantegi antzeko bat aukeratu eben.

373. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Gernika-Lumo-ko Uri ta uritarrak, nik aginduz daukadan Udal demokratiku onen bitartez, erri guztiai ta mundu osoari geure aotsa zuzentzen ausartzen gara geure euskal izkuntza aspaldiko maitean, gizon-gisa begiratu ezkero, negargarrizkoa dan urte-mugan.

374. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0009 Ze bideetatik jatsi leiteke gure euskal ume ta gaztetxuengana ortze ta odei artetik mara mara gure zelai, baso ta urien barna jatorkun sirimiri erakaitz aterrigabeko baten antzo, eziketa jator, sakon, errikoi ta dotoretsu bat?.

375. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0047 Honegatik, gaztetxo zala eroan eben Txirapozura, uri handietatik urrinduaz arte zaletasunetik alde eragingo eutsen usteaz.

376. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0012 Inguruetako erri asko batzen dira Gernika'ko azokara: beste uririk ez dago, ba, urretan eta au dala-ta batzen dira an, inguru-errietakoak.

377. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0228 Poema bilduma dogu liburu hau, bidai tankeran azaltzen da, bilduma zazpi zatitan banaturik: Sorterritik deserrira daroan bidaia, Europako bost hiri eta herri igarota.

378. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Erio, españarrak bultzatuta, bere uzta negargarria egiten ari zan uri santuan.

379. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Ba-dakigu Uri txiki bat gareana munduko besteen artean; berau, alan be, ospetsu egin izan dabe, naiko ospetsu, askatasun sozio-politikuek ikurra dan Zugatzak lenengo eta gero, aipamen triste ta negargarriz, gaur gogoratzen dogun bonbaketa anker-basatiak; ainbat gizon eta emakume errubakok euren aragian ixil-gordean eroandako bonbaketa gaiztoa, artean be oraindik bizi diranen bakeoiu lez illezkor egiña.

380. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0059 Arrainsundadun uri koskor bat zala ta....

381. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0067 Guztion ankerrena 1920-ko Abenduaren 11'an Cork uriaren erretea ta ondorengo irriak izan zan.

382. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0011 1940.go Ekainillaren 14-an, Wehrmacht altsuaren oiñezko gudari-Talde batek Paris menderatu ebanetik, nazi-autokrateari Frantzi-ko Uriburua ikusteko gurari bizia sortu jakon, bide batez munduan zear bere burua garaille lez erakusteko, eta gaiñera, Sena-ko uri politaren etxe ta oroitarriak euren tokian (in situ) ikertzeko.

383. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Azken baten, The Iron Heal (Burdiñezko orpo-azurra) eta Revolution, eta aipamen labur an biribiltzeko, The Valley of the Moon (Illargiaren arana), landako ta uriaren arteko diferentziak nabarmentzen dituna.

384. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0013 (Orduan ere to ta noka gutxitan itz egiten zan, urietan beintzat).

385. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0025 Ba ekian Bizkai'ko uriak oraindik gotzaiñen aurka, obispoen ikusi-eziñaz ebiltzala.

386. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Guk uste genduan El Dorado urrezko hiria zala.

387. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0017 Lehorreko barrurantz, ibarrak dagoz, muino txikerdunak basetxez han hor horniduak, bizimodua lugintzea eta abereak zaintzea ta haztea, eta industria gaur dan egunean baserri urrunduetaraino be heltzen dan arren, batez be uri haudietan ipinia da, eta nabarmenen, Bilboko Ibaiaren ertzetan.

388. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0051 1785ean hartu eban erabagia Markinako udalak urak urira ekarteko; horretarako ugerrain eta arketa sistema korapilotsua eratu behar izan zan Ugarteko iturburutik herrira heltzeko Artibai ibaiaren korrontea gurutzatu behar izan zan ezkero.

389. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0010 Iñoiz gertaten da uriak sortzean lurralde batzuk eztabaidetan jartea, uriari mesede egiteko, besteko biztanle batzuk geitu eutsezelako, edo auzoren batzuk, len azke ziranak, uriari agindu eta sartu eutsezalako.

390. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0010 Orrek asarreak sortzen zitun uri eta lengo ingurukoekaz, nai ta gero, denporen eragiñean, arazo ori zela ala konpondu.

391. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0010 Don Tello Bizkai'ko Jaunak 1.355 urteko Maiatzaren 6'an Markiña'ri uri izateko nortasuna emon eutsanean, garbi zeaztuten zan ortako agirian, Markiña uri barria, Aspiltza deitzen dan lautadan jasoko zala, eta Alzobi eta Alzelai deiturako lurraldetan, bai eta Zuminaga'koan, eta Darretai deiturako solo bitan, eta Barrenda'ko beste bitan, eta Olaegi'n eta Murua'n.

392. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0010 Danetara amar lurralde orreitan oinarrituko zala uri edo erri barria.

393. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0011 Zirkoa hiriaren bestaldean dago.

394. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0016 Dei egiozu etxetik kanpo Kadmori, Agenoren seme, Sidon hiria utziz, Tebasko gotorleku hau dorrez inguratu zuena.

395. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0050 Emakumez jantzita hiritik eraman dezadanean, haren aurreko mehatxuak izanda, zeinekin izugarria agertzen baitzen, barregai izan dadin gura dut.

396. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0017 LUZIA - Eta zertan ari zinen zu gaueko ordu bietan, zeure autoan, eta hiritik bi kilometro baino gehiagora?

397. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0019 MAIALEN - Uste dun besta eginez nere arrangurak ttipituko direla? (geldi) Ez nun hiri huntan laketzen... Jende arrotz hauen artean, ez dinat nere burua gustuan sentitzen...

398. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0019 MAIALEN - Aise mintzo haiz Roxali! (geldi). Baina bizi hau bitxia dun... Nola hirira jiteko beldur bainintzan, beldur nun orain berriz hara itzultzeko...

399. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0059 MAIALEN - Nihaurrek bederen banaki... Baina ezin dezaket... Hiriko bizia guretzat zepo bat da... Eta ni zepo hortan harrapatua naiz eta ez nintake atera. Kondenatua naiz... Ez dakit sekulan konprenitzen ahalko nauzun!... (eta balantzatuz, aitaren ganik, urruntzen da).

400. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Gainera, Euskaraz ere argitaratu ziren Zentsuko galdeketa-orriak milioi bat ale eta horrek, lehenengo aldiz, eskatutako informazio guztiari Euskaraz erantzuteko aukera ematen zion biztanleriari: propaganda berezi bat egin zen Euskal Herriko Komunitate Autonomorako Euskaraz eta Gastelaniaz eta I.N.E.k aurrikusitako zentsu-agenteen taldea ere indartu egin zen hiri handietako auzoetan zentsu-bulegoak ugalduz, guzti horrekin inongo dudarik gabe lanaren azken emaitzak hobetu besterik egiten ez zirelarik.

401. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0058 2. Hiri edo eskualde-mailako zerbitzuak hobeki eta modu eginkorragoz egiteratzeko komenigarri izan dedinean OSAKIDETZA-Euskal Osasun-Zerbitzuari izendatutako zerbitzu hoien eraentza Udalei utzi edo eskuratu ahal izango zaie.

402. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1799 157/1988 DEKRETUA, 1988.eko Ekainaren 7koa, Gasteiz Hiriko Erdiaro-Guneko Integratutako Birgaiketa eremua zedarrikatzeari buruzko Irailaren 24eko 308/1985 Dekretua aldatzen duena.

403. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0084 Bostgarrena Ceuta eta Melilla hiriak Erkidego Autonomikoetan era daitezke bertako Udalek honela erabakitzen baldin badute, beraien kideen gehiengo absolutuak hartutako akordioaren arabera eta Gorte Orokorrek baimendu lege organiko baten bidez, 144. artikuluan aurrikusitako arabera.

404. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00064 Gaur egun hiri handitan bizi diren haurrek ez ditutze baserriko gauzak ezagutzen.

405. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00021 Garai hartan, Atenasek indarra galdua zuen, eta bi hiri ziren kulturaren ardatz: Pergamon estoikoek irakasten dute; esanahiaren arazoak dituzte aztergai nagusitzat.

406. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0187 HIRIAN EGITEN DA PRODUKTUEN, ZERBITZUEN ETA IDEIEN TRUKATZEA

407. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0187 Hiri handian hartzen dira herrialde osoarekin zerikusirik duten erabakiak.

408. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0062 Gure hirien azpian beste hiri batzu egoten dira: arratoien hiriak.

409. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0062 Enpresa batek gure hirietan ikerketa bat egin ondoren gure hiri handietan bi biztanleko hiru arratoi daudela ikusi du.

410. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0062 1) Irakurri ondoren 8.9 ariketa egin
2) Ipini (1) zenbakia testuko adjetibo guztiei
3) Azpimarratu testuko aditz guztiak
4) Hitz gutxitan: egin testu honen laburpena
5) Marrazkiari begiratu eta esaldi bana egin arratoien hiria deskribatuz

411. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0080 b) Industriek, hiri-barnean eta etxabizitzaz; inguraturik daudenean, bertan jarritako makinez sortutako zaratak.

412. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0050 4 Herria eta hiria Bizidun guztiek, nahiz animalia, nahiz landare, toki berezi bat dute bizitzeko.

413. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0050 Batzutan toki hau oso handia da eta HIRIA deitzen diogu.

414. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0051 Zein hiri edo herritan bizi zara?
Zein probintziatan dago?
idatziko al duzu zeure helbide osoa?

415. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0150 Herbehereetan, 1572ko udazkenean, Mechelen hiria zakuratzea agindu zuen Alba-ko Dukeak eta Zutphen-eko protestanteak lepamoztea.

416. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0218 Estatuok arrazoizko erreformak ezarri nahi dizkiete menpekoei: sarrerak gehitzeko herri-zamen bidezko banaketa; esanekoagoak izan daitezen, probintzia eta hiriei administrazio geroz eta berdinago bat eman nahi diete; aristokrazia apalagotuko duen oreka politiko-soziala; menpeko guztien gaitasun ezberdinez baliatu ahal izateko erlijio-tolerantzia; ekonomia gidatu bat, merkantilismoa, beti ere produkziorako beharrezkoak diruditen libertateez leundua.

417. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0008 Efesoko Diana, jainkosaren kultuak ere baditu halako zenbait berezitasun, hau Maria Birjinaren kultuaren tankeratsuko egiten dutenak: Maria bera ere hiri hartan izan bait zen hasiera-hasieratik Jainkoaren Ama bezala ospatua.

418. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0044 Landaren eta hiriaren artean, nekazaritza, artisautza eta merkataritzaren arteko oreka izan ziren zibilizazio islamdarraren nagusitasun-arrazoiak.

419. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0062 Hiri handi batera joan zen Txirulin txoritxoa bizitzera.

420. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0077 Esaldiaren barnean biltzen duzuna modu askotara aberats dezakezu: hitzak aldatuz, sinonimoak eta erabiliz; sintaxia bera ere aldatuz; esaldiak, bigarren mailako elementuak sartu ondoren, apainduz eta aberastuz; sintagma ere luza dezakezu:
hiri hura ederra zen
han ikusten zen hiria ederra zen
han ikus zitekeen hiri hura ederra zen
han ikus zitekeen hiri handi hura ederra zen
inguru hartan ikus zitekeen hiri handi hura ederra zen
mendi artean ikus zitekeen hiri handi hura ederra zen.

421. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0020 Arturo Soriaren Hiri Lineala eta, Madrileko zabaldura-proiektua eta, batez ere, Cerdá injineruaren Barcelonako Zabaldura, Europako lanen mailan egon ziren.

422. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0020 Ia gehienak gure hirietako zabalduren inguruan txertatuak, hain zuzen zabaldura horiek mende honetan osatu bait ziren.

423. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0130 Hiri gehienak plangintza orokor baten beharrean daude eta hori hiritar guztien eginkizun ezinbestekoa dela esan behar da: hiritarrak berak eginkizun horretan parte hartzen ez badu nekez puskatuko da gizakia isolatzera heldu den hiriarekin; guztiok komunikazio-toki nahi genukeen hiria berreraikitzeko hiritar guztien elkar lana behar dugu.

424. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0130 Halere, plangintza eratzerakoan kontutan hartu behar da hiri desberdinen egoera desberdina: egoera bat da aspaldidanik biztanleriaren hazkunde handiari esker bizitzeko giroa galdu duten hiriena, beste bat da hazkunde demografiko hori azkenaldi honetan bakarrik jasan izan duten hiriena; azkenik, bestelakoa da oin berriko hirien egoera, lotura historikorik ez dutenena, eta plangintza behar administratibo eta ekonomikoei erantzuteko behar dutenena, ala, era berean, atseden-eginkizunez sorturiko auzo urbanizatu berriena.

425. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0130 Hemeretzigarren mendean zehar gertatu zen hirien handitzea ez zen izan batere egokia eta industrien gertuko langile-auzoak kezkagarri gertatzen hasi ziren: izan ere, txabola erako etxebizitzetan bizi zen langilegoa gatazka-iturri bihurtu zen.

426. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0199 Merkataritza hiru norabide nagusitan egiten da: a) Baserriek eta nekazari barrutiek, ezin besteko diren elikadura produktuez, hornitzen dute hiria.

427. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0199 d) Denda espezializatuak hiritan daude eta herritako jendeak denda horietako produktuak behar dituenean hiritara jo behar izaten du.

428. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0199 - Pentsa eta idatzi zer produktu behar eta dauzkaten nekazal barrutiek, industria barrutiek eta hiriek.

429. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0138 Hiri horretako iharduera garrantzitsuenak merkataritza eta nabigazioa dira.

430. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0138 Burgostik, Orduñako bidetik zehar, Gaztelako artileak iristen ziren Bilbo eta Portugaletera eta itsasadarraren bidez Europako beste hirietara garraiatzen ziren.

431. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0138 Garraiabide garrantzitsu honek, antzinean, hamaika buru-hauste eman zizkien Bilboko hiriari eta bertako biztanleei.

432. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 San Isidorok dio, eraso honen ondotik, baskoinek beren mugak segurtatzera jo zuten eta godoen hiri Oligito (Olite) hornitzera, hauen inperio, agintea onartu eta hauek manatua kunplituko zutela hitzemanez.

433. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Industri I. Hazkundeak ohizko edo tradizional gizartea nahastu eta kezkatu egiten du: landak despopulatzen ditu, hiriak handitzen eta berritzen dira.

434. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0143 Erdi Aroan, herrien arteko merkataritza bizkortu zenean, itsas ertzetako hirietan batez ere, kanpotar merkatari eta marinelez osatutako jende taldeak sortu ziren.

435. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0143 Horien artean zitezkeen liskar eta gatazkei konponbidea aurkitzeko, bai eta kanpotarren multzoa hiri bertakoen gehiegikerietatik babesteko eratu ziren kontsularitza edo ordezkaritzak.

436. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0143 Hauek honela, badakigu jakin, bizkaitar eta gipuzkoar merkatariak XIII, XIV eta XV. mendeetan zehar oso trebeak izan zirela eta indarra ere bazutela Belgikan den Brujas izeneko hirian; hain handia, non aipatu mendeetan zehar beren erakunde eta etxeak izan bait zituzten.

437. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0143 Bereziki Gaztelako ardiek ematen zuten artile istimatua, bai eta burdina ere eramaten zituzten flandriar hirira.

438. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0143 Dena dela, Kontsularitza eratua eta antolatua XV. mendearen erdi aldean ageri da, nahiz eta, esan bezala, askoz lehenagotik ari ziren lanean hirian.

439. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0143 XV. mende bukaeran eta XVI.aren hasieran Burgos eta Bilbo hiriek, bakoitzak beretzat, artile eta burdinaren salerosketa eta garraioa antolatzeko erakundeak lortu zituzten erregearengandik.

440. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0143 Hiri bakoitzak bere erakundea zuen, eta Kontsularitza izena hartu zuten.

441. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0143 XVI.aren azken aldera Brujas hiriaren merkatal kemena gainbehera etorri zen, eta gerra ere medio, euskal merkatariek bertan behera utzi zuten hiria.

442. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0143 Gaur, flandriar hiri atseginean Bizkaitarren plaza itzul genezakeena dago, aipatu ditugun ibileren oroigarri.

443. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0249 XVI. mendean Hegoaldeko Nafarroako sorginekin prozesurik sonatuenak Logroño hirian egin ziren.

444. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 . Horrela, hiri eta hirien eraginpeko lurralde lauetan Errenazimentu eta Erreformaren eraginez, antzerki mota hori desagertu zen arren, menditar herriek lehenari eutsi diote eta eusten diote oraindik ere.

445. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0007 7.9.- Hiriko populamendua.

446. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0007 Hazkundea, planta erregularreko hiri zaharraren (Erdi-Harokoa) inguruan gertatu da, eta gaur eguneko zabalguneetan altuera handiko eta oso pilaturik dauden eraiketa berriak ikusten dira.

447. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0013 Bere marraketak eta eraiketak hiriaren espazio urbanoaren barruko haziera ordenatu bati erantzuten diote.

448. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0101 Ekialde eta hegoaldetik sartzen dira, Ebro hibaiaren sakanaz baliaturik heldu ziren erromatar legioak, eta hala, Baskonia hegoaldean ageri zaizkigu K.a. II mendearen hastapenetan, Grakurri hiria eraikitzen dutelarik.

449. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Adibidez, horregatik esaten dute, ez dela on esklabu multzo handiegiak edo hiri nahiz galtzadatik urrun eraikitzea.

450. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Eta behin K.o. II. mendez gero, gomendagarriago dira laborari libre eta kolonoak, bederen hiritik urrun diren lurraldeak lantzeko.

451. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0037 Untzitalde laguntzaile hauek garraiorik funtsezkoena segurtatu zuten garia (Sicilia, Hego Italia, noiznahi Ifar Afrika), gatza (Ibiza, Cartagena), artilea hiri eta eskulan zentru handietara, eta hori kontutan hartu gabe askoz urrutiragoko joan-etorriak, Apuliara eta are Ekialdera adibidez, Tamerlan-ek Tana harrapakatu zuenean, bertan, Azov-ko itsasoko azkenaldean, euskal mariñelak aurkitzen ziren.

452. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0051 Mediterraneo-ari begira dago beterri hau; merkatalgoa eta beraz hiriko bizitza nahiko hedatu ziren hemen.

453. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0065 Honela merkatalgoak indar handia hartu zuen; bertako hirien artean ez ezik, kanpokoekin ere bazituen merkatal harremanak: Egypto, Txipre edo Indus-ko lautadarekin esate baterako.

454. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0093 Hori zela eta, hirien arteko burrukak etengabeak izan ziren Grezia-ko historian.

455. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0093 Bestalde, hiri osoaren beharrizanetatik aparte, hiriko klaserik boteretsuenek, aberastasun agerbidetzat hartu zuten lurra eta gutxi batzuren eskuetara bildu beronen jabetasuna.

456. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0123 Agerian zegoen, hiri bakar hartako oligarkia ez zela gauza Inperioa, osorik, zuzentzeko.

457. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0169 Bestalde, Mendebalde-Ekialdeen arteko merkataritzak jende sakabanatua hirietan biltzeko aukera eskaini zuen.

458. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0169 Hortik sortu zen zenbait hiri.

459. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0198 Aldaketa-multzo honek, nekazal aurrerapenak eta hiriaren berpiztea bultzatu zituen.

460. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0130 Mileko hori kalkulatzeko, berriz, tarifa minimoak kontutan hartu behar dira eta, beraz, hiri bankagarria, hiri erdibankagarria edo herria den ala ez kontsideratzekoa da.

461. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 RIEMMES-KO HIRIAK JEAN BOUVET HISTORIADORE OSPETSUARI 1.881.

462. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Bere enborra ukitzen du, hiriko...

463. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0215 Johnekin eta Kathyrekin kontsultatu ondoren, denboralditxo batez hiri honetan geratzea erabaki genuen, han ingeles jende asko egonik, erlazionatzea beti ere errazagoa gerta zekiguken guztioi.

464. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0081 Hiri handietako hondakinek plastiko eta garbikari asko dutenez, prozesu horiek azkartu egiten dituzte.

465. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0081 Industriek, motordun ibilgailuek eta etxeko iharduerek airearen poluzioa sortarazten dute, horien ondorioak hiri handietan antzematen direlarik, batik bat: Eguzkitiko argia gutxitu egiten da argitasuna % 50era jaitsi daitekeelarik zenbaitetan, eta horrez gainera, minbizi eta arnas eritasunak sortaraz diezazkiokete biztanleriari.

466. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0152 Produktuak bizi ziren hirian bertan saltzen zituzten.

467. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0023 Izaki zelulanitzek halaber, beren artean elkartzeko jokaera dute, bizi-efikazia hobea eskaintzen dien konplexutasun-maila handiagoak lortuz; pentsa ezazu erleetan eta beren erlauntzetan hariztietan, pagadietan, eta hirietan....

468. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0107 Hain zuzen hiriak berragertzen direnean lanaren banaketa eta elkartrukaketa sistemaz ere aldatuko dira.

469. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0107 Landa feudalak lehen gaiak sortuko ditu, eta hiriak eskuz egindako gauzak (manufakturak).

470. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0107 Era honetan merkatalgoa berpiztuko da, haseran merkatalgo hau landa eta hiri artean egiten zen, baina gerora merkatalgo honek indarra hartuko du eta zabaldu egingo da.

471. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0107 Hirietan bilduko diren artesau eta merkatariak diruaren bitartez aberastuko dira eta honela burgesia izeneko gizarte maila berria sortuko da.

472. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0107 Estilo honetan egingo dira hiriak beharko dituzten etxe berriak, adibidez katedralak, udaletxeak eta lonjak.

473. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0107 XII. mendetik aurrera Europan hiriak berragertuko dira eta ondorioz lanaren banaketa zehaztuko da.

474. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0101 Boston hirira ailegatzeko erabakia hartua zuen.

475. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0101 Boston hirian lilurak gainditu zuen Waka-Ho.

476. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0189 Enplegatu-zenbakia:
Kontratazio-data:
Izena:
Kalea / Plaza:
Hiria:
Probintzia:
Posta-kodea:
Kargua:
Soldata.

477. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0189 Gidaliburu honetan aurkitu dituzun adibideei dagokienez, ez ezazu jarri fitxaren izenburua berorren goreneko aldean eta egizu kontu ea eremu guztien izenak sartu dituzun: Enplegatu-zenbakia, Kontratazio-data, Izena, Kalea / Plaza, Hiria, Probintzia, Posta-kodea, Kargua eta Soldata.

478. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0117 Azkenik, bosturtekoa, urtebeteko planetan banatzen da, eta, ez dira ahaztu behar egiten diren plan bereziak, Mosku hiriaren berreraikuntzaren plana (hogei urtetan zehar egin dena) bezalakoak, adibidez.

479. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0445 Legaltasuna bera, nomos edo hiriko legea, konbentzio bezala ageri da naturaren aurrean.

480. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0445 Era berean egingo da familiaren kritika eta hiriarena; zinikoek kosmopolita jotzen dute beren burua.

481. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0258 Hor duzu, gainera, hiri handietako bakardade eta intimitaterik eza, izadiarekiko harreman zuzenen galera, gizarte-komunikabideen etengabeko erasoa, kontzientearen eta inkontzientearen mailan.

482. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0547 Era berean, hiri industrialetako zikinkeriak leku txukun eta baketsuen bila bialdu du jendea, eta lekuok baliakizun bihurtu dira.

483. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0043 Bero-hotzek eta euriak eskualde klimatiko oso ezberdinak sortzen dituzte: AMAZONIA. Ekonomia eta bizimoldeak bizitza tropikalera egokituak: etxebizitza irekiak, ehiza eta arrantzara emanak. Gaur egun ere honelakoxe etxeak ikus daitezke, hiri modernoen inguruetan ere (Beni, Bolivia).

484. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0079 Ezagutzen dugun lehenengo kultura bateratu hiritarra Chavin hiriaren inguruan zabaltzen da, ipar Andeetan (K.a. I. milakadan).

485. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0079 Loraldirik bikainena lortu zuen Tiwanaku-k eta Wari hiriaren bidez ere bai lortutako zabalkundeari esker kultur batasun berria egiten da (K.o. 1000-1100).

486. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0132 Hirietako kultura herritarrak izan ziren mugikorrago bakarrak, aldakorragoak ez esateagatik.

487. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0447 Testuinguru honetan sortu zen K.a. III. mendean Jene-Jeno hiria Niger ibaiaren barne-delta baten inguruan.

488. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0447 Merkatal joan-etorrien inguruetan ziren geraleku, bidagurutze, produkzio-zentru, merkatu, eta abarretan eraiki ziren hiriak: Tunbuktu XII. mendean, eta hausa herriaren XIV. mendeko zazpi hiri-estatuak, adibidez.

489. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0484 Afrikako hiri bat.

490. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0484 Afrikako hiri bat Hemen sarritan, bi gizarte izaten dira elkarren bizilagun, baina batabestearen berri ez dakitela: bata neokoloniala da eta europarrak biltzen ditu hiribide zabal, loratsu eta lur-sail handiko auzoetan; denbora kolonialetan baino askoz ugariagoak dira gaur europarrak; Afrika frankofonoan desaberrituak deitzen direnak dira.

491. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0521 Egungo bizimoduaren ardatz bihurtu da hiria, bertan biltzen bait dira garraio-zentruak, iharduera ekonomiko garrantzitsuak, era askotako zerbitzuak, zentru politikoak eta ingurunea itxuraldatzen duen guztia.

492. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0521 Aurreko lerroetan genion bezala, Europa izan da hirigintza bultzatu duenetariko bat, Hirugarren Munduan makina bat hiri sortuz, itsas ertzeko esportazio-hiriak batez ere.

493. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0521 Herrialde desgaratuetako hiriak aipatu ditugunez, esan beharra dago, hiri ezberdinak direla zeharo, Europak dituenekin konparatuz gero.

494. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0521 Landatik hirietarako migrazioak, joan den mendean Europan azaldu zen bezalakoak, ez du askotan Hirugarren Munduko hiri horietan ogibidea lortzeko aukerarik ematen.

495. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0521 Hirugarren Munduko hiriek modernotasunaren antza eduki arren, zibilizazio eta ekonomia desgaratuetako kontraesan tamalgarriak gordetzen dituzte: HIRIGINTZA Grafikoan ik. daitekeenez, azkeneko hamarkadetan bapateko goraldia izan dute Afrikako hiriek. 1940ean bost hiri soilik ziren 100.000 biztanle zituztenak (Lagos, Tananarive, Ibadan, Dakar, Accra); gaur egun hirurogei baino gehiago dira. Hirietako biztanleria Afrikako populazioaren batezbesteko hazkuntza baino hiru aldiz bizkorrago doa hazitzen.

496. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Honela, bada, karlistada hiri eta landako herrien arteko burruka bilakatzen, bihurtzen da.

497. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Hiriei espainiar ejerzitoak laguntzen die.

498. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0119 Cardium maskorrez Ekialde Hurbileko anitz lekutan dekoratu zen buztingintza, esate baterako Byblos-en eta Otzaki hirian; eta dekorazio inprimatua xit erabilia izan zen.

499. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Iparrean ez zegoen hiririk; bai horregatio hauzorik.

500. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0040 3.a: Liburu honek Euskaldunen historia, ia gehiena, azaltzerakoan, euskaldunen alde guztiak ukitu arren, zeintzuk diran baserria, artzantza, herria eta hiria, tradiziozkoa eta baserri eta herri giroko gehiago aztertu du, hiri edo industri garaikoa gutxiago ikertuz, nahiz eta mende honen lehen erdiaren amaieran kokatua egon liburuaren egiketa eta artean Euskalerriko industri aurpegia ez izan oso zabala geografiari dagokionez behintzat.

501. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0349 Internazionalista taldeak hirietan gihartu ziren Euskal Herrian eta talde txikiak osotu zituzten.

502. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0089 Galdera talde honen barruan, hirietako eta merkatarien ekintzen argazkiak ere bila ditzakezu, hemen agertutakoak bezalakoak.

503. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0089 Hiri hartan haien merkatal ekintzak erregulatzen zituen.

504. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0089 Inguru geografikoa aztertzean, Ertaroaren azkeneko aroko hiri haietan sartu gara.

505. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0089 Bilbori dagokionez, marrazkiok hiriaren itxura deskribatu beharko digute 1300. (fundapeneko urtea) eta 1718.aren (baserritarren erreboltako urtea) artean.

506. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Eta goazen harira: Mugatik Santiagora zenbat bidai egun behar diren aipatu ondoren, bideko hiriez mintzatzen da: Orreaga, Iruñea, Gares, Lizarra eta abar.

507. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0019 Balear Irlak, Kanariar Irlak eta Zeuta eta Melilla hiriak bere lurraldearen osagai dira.

508. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0001 5....... ez dio onik egin hiria erdibitzen duen harresiak. (Berlin).

509. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0003 5. Bi hiri dira aipagarri, bereziki, Paris eta New York.

510. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0173 1. Hiri batzuetako kaleak...... beteak egoten dira. a) eskalez. b) eskaleez. c) eskaletaz.

511. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0059 Herriak eta hiriak Herri eta hirien artean ezberdintasun ugari dago: Herriak txikiagoak dira eta biztanle gutxiago dute hiriek baino.

512. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0059 Hirietan biztanleek industri edo zerbitzu arloetan iharduten dute.

513. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0059 Ariketak: Zertan ezberdintzen dira herriak eta hiriak?.

514. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0039 - Haren haranean ba al dago herri eta hiri askorik?.

515. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0039 Taldekideek, pentsatu duten ibaiaren ezaugarriei buruzko datuak emango dituzte; non sortzen den, nora biltzen duen ura, zeintzu diren bidean zeharkatzen dituen hiriak, etabar.

516. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0093 Herria eta hiria Herri eta hirien arteko ezberdintasuna hedadura eta biztanle kopuruan datza.

517. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0093 Hiria definitzen duen ezaugarri nagusia 10.000 baino gehiagoko biztanlegoa izatea da.

518. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0093 Honez gain, hiriak arlo ezberdinetan, ekonomian, kulturan zuzenbidean etab., betetzen dituen funtzioak ere hartu behar dira kontutan.

519. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0093 Populaketa moetarik arruntena bildua edo kontzentratua da, herriak, herriskak edo hiriak osatuz.

520. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0093 Ariketak 1. Zeintzu dira hiriaren ezaugarri nagusiak?. Eta herriarenak?.

521. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 Galilea itsasondoko Betsaida hirikoa da Pedro.

522. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0059 Kristauen kopurua hirietan gehitu eta herrietan hedatzen denean, gotzaiak ezin dira elkarte guztiaz arduratu.

523. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0088 Zenbat eta handiagoa izan herri edo hiri bat, orduan eta berezko hazkunde handiagoa izango du, normalean behintzat, baina behin baino gehiagotan guk jakin nahiko duguna herri horrek duen hazteko joera izango da, eta hori jakiteko jaiotza, heriotza eta berezko hazkunde tasak ezagutu behar, hau da, 1000 biztanletik zenbat jaio, hil edo hazten diren.

524. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0189 Ariketa honetan baserria eta hiriko etxebizitzaren arteko ezberdintasunak aztertzea proposatzen dizuegu.

525. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0432 Gure hizkuntza, baserria bezala, baztertua geldituko da eta baserritarrak hirietako proletargoa indartzera abaitu ziren.

526. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0515 Hirietan bakarrik, merkatuaren martxa kontrolatu edo orden publikoa mantentzen zuten zenbait funtzionari zeuden.

527. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0023 Ipar Ameriketan bale arrantza zela alde batetik, gero Ameriketako deskubrimendua zela bestetik, eta beti bere itsasontzi flota ugari bezain trebeari esker eta honek merkataritzaren bitartez zekartzan ondorio ongarriekin kostaldeko herriek hiri dotore eta apainak eraiki ahal ukan zituzten.

528. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0023 Baina badirudi hiri horietan sortzen zen giro askea ez zitzaiela gehiegi laket agintari eta inkisidore jaunei, ezen 1576. urtean jadanik Boniface de Lasse Amouko lotenantak, inongo epaiketarik gabe eta parlamentak parte hartu gabe betan, Marie de Chorropique, Janetabartaeneko alaba eta berarekin beste berrogei sorgin hilarazi baitzituen.

529. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0029 Lehen urteak, bada, Donibane Lohizuneko hiri pollit eta nahasi hartan iraganen zituen, bere osaba kapitainaren ardura eta babespean.

530. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0029 Hiri nahasia esan dugu, ezen Donibane alde batetik leku garbi, txukun, jator, ekintza, ohitura eta bizitza onekoa bezala kontsideraturik bazegoen ere, portua zenaren aldetik bizi-bizia izango zen, eta bai gazteek bai arma gizonek iskanbila ugari sortzen zuten bere kaleetan gaindi eta bere kabareten barnetan, garaiko testu honek dioskunez: .

531. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0056 1981. urteko uda oporraldietan Pierre d`Urteren urratsen atzetik nenbilelarik Oxford hiriko Bodleian liburutegian, bi milioi t`erdi liburu eta eskuzkiribuen artean, harri eder bat, altxor berezi bat ediren nuen, 1703. urteko eskuzkiribu bat, Edward Lhwyd-en hiztegi poliglota bezala bataiatu dudana (135) 387-401 or..

532. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Etxeko harraskatik, konketatik, baineratik doan ura, hodi batzuetatik beste hodi handiagotara joaten da, hiri guztiko hondakinak jasoz.

533. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Hiria txikia bada, ur hauek ibaira edo itsasora isurtzen dira: bertan, bakteria izeneko mikroorganismo batzuek deskonposatuko dituzte hondakinak eta ura garbitu.

534. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Hiria handia bada ordea edo urak industri-etekinak badaramatza, garbitu egin behar da, bakterien eragina ez litzateke eta nahikoa, eta ura kutsatu egingo litzateke.

535. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0019 - Zertarako nahi dut orain kriseilua, karabana hori hiriko harresietara hurbiltzean nire amodioa betirako galdua izango dut eta!.

536. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.a. unanua 0019 - Jauna, aurrean dugu hiria.

537. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0003 Nire izena Samuel Gulliver da, eta gaur kontatu behar dizuedan istorio hau duela nahiko denbora London hiri haundian hasi zen.

538. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0002 Baina, poliki-poliki, giza-emakumeek mendia utzi eta herri eta hiriak eraiki zituzten.

539. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0066 Beotibartik hogei bat kilometrotara dagoen hiri handi baterako txartela hartu zuen.

540. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0017 Gure lagunak berehala daude hirian.

541. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0021 Pentsatzen zuen zeinen atsegina izan behar zuen etxe batean bizitzea, hirian esaterako.

542. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0021 Pentsa, bestela, zenbat gauzari uko egin behar zaien hirian!.

543. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0056 Arratsalde hartan, lana bukatzean, bere autora igo erazi ninduen, eta hiritik irten zenean, kilometroak eta kilometroak egiten hasi zen, eta halako batean, autoa gelditu eta besterik gabe, lepondotik heldu eta kanpora bota ninduen, berak, denborarik galdu gabe, autoan sartu eta aldegiten zuen bitartean.

544. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0013 - Zuetako edonor joan daiteke egun batean beste hiri edo beste eskola batera.

545. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0102 Lehoia eta Unikornioa koroagatik ari ziren lehian;
Lehoiak Unikornioa jipoitu du hiri osoan zehar.

546. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0102 Batzuek eman zieten ogi zuria, beste batzuek ogi beltza;
beste batzuek pastela eman zieten eta danborrez hiritik bota zituzten
.

547. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0060 Bere denda, hiri erdian kokaturikoa, txikia zen eta aprendiz bati ematen zion lana.

548. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0245 - Gure hiriko agenteen albisteak heldu berriak ditugu.

549. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0112 NOR GEHIAGOKA Ardandegi bateko mahai baten alde batetik pedreñatar bat eta bestetik hondarribitar bat egokitu ziren Donostiako hirizaharrean estropada bezpera batean.

550. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0080 Eguerdian berandu heldu ginen gure hirira (...).

551. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0381 Gaua erortzean, lainoa, espero zen legez, hasi zen igotzen eta gauerdi aldera, zumezko hiriaren altuerara iritsia zen.

552. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0021 Denborarik galdu gabe Enekori agindu zion urrezko arraultzea, hiriko bitxigileari eramatea eta prezio on baten hari saltzea.

553. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0009 Berak bazekien hirian ospitale handiak zirela halako gaitzak sendatzeko, baina bere aita ez ernegatzearren txintik ez ateratzea nahiago izan zuen.

554. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0072 - Hartzazu gogoan - esan zion ofizialeari ozenki- Estatu Batuetako hiritar bat naizela eta zu, Yokohama-ko hiria eta Japoniako gobernua zaretela jantzi hauen arduradun eta erantzule. Gabon.

555. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0006 Dûsseldorf inguruko hiri txiki batetan jaio zen Karli eta han egin zituen bere lehen urteak.

556. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0105 Baita harea gehiago, ohol eta zerrote batzu, kotxe zaharren karrozeria, hiriko lantegi batetako plastiko belakitsuen hondakinak eta zuhaitz enborrak, hartz ikuzleak gora igo zitezen, ekartzeko ere agindu zuen.

557. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0096 Patio txiki, ilun eta zikin bat imajinatu nuen, hiriko edozein eraikuntzatan daudenak bezalakoa, eta Soniari begiratu nion etsi-etsian.

558. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0023 Ez duzu hiriaren alde hau ezagutzen; lasai-lasai dago dena.

559. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0017 - Baduzu zerbait hirirako? - Bai; emaizkiozu goraintziak harakinari, egunero zaldixerra gozo batzuk bidaltzen dizkit eta...

560. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 - Orduan Erroma oso hiri zaharra da, ez da? - Ez ahal dakizu, ba, Erromaren historia? Kontatuko dizut: Jesus Belenen jaio baino askoz lehenago Numitor izeneko errege bat zegoen Italian.

561. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 - Baina bien hartean hiri bat eraikitzea nahi zuten.

562. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 - Baina hiria handiagotuz joan zen eta inguruko beste sei mendiska ere hiri bihurtu ziren.

563. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0135 - Horregaitik deitzen diote Erromari zazpi mendisketako hiria? - Jakina! Erroma oso indartsua bihurtu zen.

564. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0115 Gero, isilune baten atzetik, galdetu zion: - Gurari Guztien Hiriraino joan zinen hegaz.

565. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0132 Leiho handi baten aurrean elkartu ziren, handik hiri osoa ikusten zelarik.

566. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0008 Ahuñamendi malkortsu eta erraldoiaren barne-muinetan sartuta datzanez, ez zaizkio hiri handietako gizabidearen txarkeriak iristen.

567. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0083 Hiri hontako bisigodoek, jakin zutenean Iruñeak ematen egin zuela eta laguntzarik ezin espero zezaketela, kapitulazinoa eskatu zuen.

568. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0034 Gauetan, Ezerretzaileari hirira joaten zen bere trajerik hoberena jantzita.

569. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0034 Rudi Kreuzkamm kanpoko ikaslea zen eta asko ibiltzen zen hirian zehar; (...).

570. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0070 Hiri osoa ikus zitekeen handik eta gauez, argiak piztuta zeudenean, itsasoan zehar zihoan ikaragarrizko transatlantikoa zirudien.

571. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0112 Geroago Ayrton eta errementaria keinuka nabaitu zituen eta Ayrton-ek hirietara sartu gabe albotik inguratuz ibili nahiago zuela ikustean, bere susmoak areagotu egin ziren.

572. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0036 - Venezuelako hiri guztiak ezagutzen ditut - esan zuen landatzaileak.

573. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 Zenbait presorengandik jakin zuenez, oraino hirian zegoen, baina Perura ihes egiteko prestamenak eginak zituen eta horretarako untzi bat fletaturik ere bai.

574. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0111 Zena zela, hiri guztia deseginik geratu zen baina filibustariak errautsetan ere urrea, zilarra eta harribitxiak bilatu egiten zituzten.

575. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0122 Ordu horretantsu, Vania indartsua zaldiz, zihoan, tsaren hiritik egun bete t`erdi baino hurbilagoko eskualde batetan zehar.

576. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0045 Hiriko giroa emateko motx aurkitzen naiz. Ezindu.
Agian sartu ere ez zait egin hiria
hitzarekin bat egiterainoan.
Agian egon egin behar nuke,
egon kaletan sartuta,
egon eta ibili kaleak beratu nazan arte,
asebete,
izerditan daridakeen arte kalearen arnasa.

577. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0095 Kaleotan gizona dabil.
Ezin diot bizkarrik eman
hirian denik-eta errealitate hunkigarrien honi.

578. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0161 Larunbatetan hiriz kanpo irten nahi du
bizitza berritu liezaiokeen igande lasaiaren bila;
hiri-bizitza arazotsuaren larri-presiotatik irten
eta goiz ederra halako berpizkunde baten atsegina du
amorratzen.

579. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0161 Hiria baino lehenagokoa da.
Gogo asekaitzak darabil lorkizun berrien bila
eraiki dituen hormigoi eta kristalezko dorretan,
unibertsitateko gelatan,
hauzotegi tzar elkarganatutako edozein bizitzatan,
nonahiko txabolatan,
asmatu ezin duen, ala bereganatu ez duen guztiaren
ondoren,
dena beharrean, gehiago beharrean,
begi nekatuz astrapala handiko bidez dihardu gizonak.

580. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0167 Giza sinpatiak bere mugak ditu, eta pozik ginen haien eztabaida trajiko guztiak hiriko argiekin batera atzean geratu eta desegin zirenean.

581. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0011 - Hirian da Wynant berriro esan zuen eta nerekin egon nahi du.

582. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0061 Ez dut uste nitaz gogoratuko zarenik, baina zu hiri honetan lanean ari zinenean ni errondan ibili ohi nintzen Berrogeitahirugarren kalean.

583. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0227 Bazen behin, Bagdadeko hurian, merkatari aberats baten zerbitzuan lan egiten zuen Dayoub izeneko morroi bat.

584. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0227 Gaur gauerako Bagdad honetatik urruti egon nahi nuke; gaur gauerako Ispahango huri apartatu hartan egon nahi nuke.

585. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0253 - Hirian lehen eman dizut nik ere aukera - esan zuen Popeyek.

586. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0281 Hiri maisuak egurra emango balik, zer egingo huke?.

587. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 bikote zaharra Ametsean galdua doa Anarengana; amets hori burutik ezin ken; itsas ondoko hiri baten parte zaharrean, kale txikien borobil makurtuan zabalduz doan ibiltze horrek Anaraino eramaten aldi oroz.

588. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0018 DONOSTIA HIRIA IPUIN LEHIAKETAN BIGARREN SARIA / HATSAREN GAINEAN Manuren hitzak gogoratzen ditu txandala jantzi ondoren zapatilak lotzen dituen bitartean.

589. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 Cerillak, gainera, munduko begirik tristeenak ekarri zituen bere melodia alaiekin batera, eta honegatik, amodiozko pena haundiren batek ekarri zuela hurira somatu zuen jendeak.

590. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0033 Eguna hiria bisitatzen eman zuten, edozein turistaren modura.

591. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0027 Hiriko kainoiak bonbardatzen hasi ziren.

592. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0027 Karlisten zalditeriaren zati batek hiriko atera heltzeko aukera izan zuen eta hantxe bertan bataila gogorra eman zen, baina kristinoak indartsuak izanik, eta kainoikadek karlisten errefortzuak hurbiltzea debekatzen zutenez, erasotzaileak erretiratu egin ziren handik lasterrera.

593. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0027 Hiriko atean ekintza hauek gertatzen ziren bitartean, eta kaleetako nahasmendutik ihesi, ostatuan babestu ziren belar biltzailea, gazta saltzailea, zaldi merkataria eta beste hainbat pertsona.

594. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0027 Ezin zuten asmatu zein bietatik egingo zen hiriaren jabe.

595. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0047 Herri xume batetako bikarioarena baino gehiago hiri handi batetako abateen jarrera zuen gizon honek.

596. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0010 Kezentina (Constantine) aldeko gizonak jazartu ziren, hirira jaitsi, automobilei su eman, saltegiak desegin, baita hiriko frantses oin-beltz parrasta hil.

597. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Hirira etorri zelarik, bere proiektoak azaldu zizkion herriari eta hiritarren laguntza eskatu zuen.

598. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Hiriko ate zaharrak zehatz mehatz birreginak izan ziren eta beren kolunatan ezarriak.

599. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Lanak amaitu zirenean, Jerusalen hiriak betidanik izan zuen itxura berezi berezia hartu zuen: Tenploa eta horma-hesiak.

600. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Agintegoak ematen zion eskubidez baliaturik judutarren eta hiriko ohizko bizilagunen bizikerarekiko araudi bat eratu zuen.

601. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0094 Atezainengandik lorturiko zuzenbideetakoak, etxean ez zeuden; batzu, heritegian zirelako, beste batzu hiriko mediku zerbitzuetara joanak zirelako.

602. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0020 Joan zaitez hirira.

603. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0047 Behin batean Jainkoak bere Mandataria bidali zuen Nazaret zeritzan hiri batetara, Maria izeneko neska-gazte batengana.

604. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0159 Eraso ere egin zidaten behin soldaduek eta saski batean ezkutatuta ihes egin nuen, eta hiriko harresi-leihotik eratsi ninduten lagunek ihes egin eta libratzeko.

605. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0012 Eta hantxe bertan, argiz jantzitako eliza hartan, han zegoen Iker bere seme zaharrena, Donostiako notari entzutetsua, hiri hartako diruaren gorabeherak inork baino hobeki ezagutzen zituena.

606. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0023 Eta Bilbo bezalatsu beste iri asko ere baditun, ttipiagoak baditun ere; ez bakarrik Bizkaian, Gipuzkoan eta besteetan ere bai. Euskara, naski, itoa.

607. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0077 Familiarik ez dute izan; baina neskato bat dute, irikoa.

608. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0094 Sekula inoiz bestetan pertsonari ezer opa izateko baino borondate hobez eskertzen zen jende hura, eta bertantxe egiten zen galdera bat norbere baitan, ea alegia hispanutarren la envidia está flaca y muerde hura non sortzen zen, ala bai landa triste hartan pobrea zelako edo hiriko gizon poderetsuaren bihotz ustelduan jaio eta gero bere abusoz patria oro pozointzen zuelako, eta batipat, bere herrietako señoritoen medioz gizon landatarra.

609. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0162 Askok ziotenez, baldin barrabaskeria hura nola edo hala hirian kanpatzen bazen, pentsa zezaketen gobernariek beste Esquilache baten matxinada edo zerbait okerragorik ez zela faltako errudunak epaitu eta urkatzeko.

610. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0100 Eta hasi zuen bere hitzaldia, hiriaren edertasunari, kaleetako bakeari, etorkizun ederrari eta abarri ekinez, eta zurikeria guztiak zurituz.

611. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0035 SOAK entrepresak leporatutako arazoak garbitzeko, hiruzpalau hilabete eman beharko nituen hiri hartan.

612. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0025 - Dena dela, zuk esan duzunez, orain hiriko arratoia zara eta, joanak joan, goazen Kontxara.

613. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0133 Gotorleku bikaina, goarnizio ugari eta indartsua, buruzagi leialak, hiria beti egon zen talde bakar baten eskuetan, hau da, Madrileko gobernuaren menpean.

614. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0133 Hainbat familien baitan bestela gertatzen zen, zeren ehundaka bait ziren hiritik mendira joandako gazteak eta hauen artean ba ziren gerran hildakoak, preso hartu eta jarraian fusilatuak izan zirenak, eta zaurituak.

615. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0128 Orain pittin bat beldurraren ukidura, zirrara nabaritzen zaio aurpegian eta badaezpada ere bertan kieto jarraitzea, esperoan, dagoen bezala, erabakitzen du, adiskideak berehalaxe ailegatuko zaizkiolakoan, gainera ez bait dio seguru irizten hiriaren erdiraino joateari.

616. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0381 Lehen, hain zuzen, Efesoko Trofimorekin ikusi zuten hirian, eta uste zuten Paulok jauretxean sartu zuela.

617. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0381 Hiri osoa nahaspilatu zen, eta jendetza haundia bildu zen; heldu zioten Paulori, arrastaka atera zuten jauretxetik eta berehala ateak itxi zituzten.

618. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0485 Usai gozoa: Irudi hauek garai hartako ohiturak oroitaraztan dizkigute: gudalburua hirian garaile sartzen zelarik, garaileak eta garaituak zituen bere inguruan, eta zerbitzariak intzentsua erretzen.

619. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0617 Harresi haundi eta goi bat zuen, hamabi atekoa; atal buruetan hamabi aingeru eta hamabi izen idatziak Jerusalen hiria; Israeldarren hamabi leinuen izenak alegia; ekialdera hiru ate; iparraldera hiru ate; hegoaldera hiru ate; mendebaldera hiru ate.

620. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0617 Hiriko harresiak hamabi oinarri zituen, eta hauetan bildotsaren hamabi apostoluen izenak.

621. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0617 Nirekin mintzatzen ari zenak, hiria eta honen ateak eta harresia neurtzeko urrezko haga bat zeraman.

622. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0617 Hiria laukia zen Hiria laukia zen: Laukia bete-betetasunaren sinbolua da, eta sortutako munduaren irudia ere bai, luze bezain zabal.

623. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0617 Neurtu zuen, bada, hiria neurtagaz; 12.000 estadio 12.000 estadio: txatal honen eta hurrengoaren sinbolismoari buruz, ikus 7,4. Agian, Joanek Jerusalen irudikatzen du hemen bekatuzko aintzinako Babiloniaren neurriekin: hau esan nahi bide da: bekatua ugaldu zen tokian Jainkoaren errukiaren grazia gehiago ugalduko dela eman zuen.

624. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0617 Harresia jaspezkoa zen, eta hiria urre hutsezkoa, beira garbiaren antzekoa.

625. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0617 Hiriko harresiaren oinarriak era guztietako harribitxiz zeuden apainduak: lehenengo oinarria jaspez, bigarrena safiroz, hirugarrena kalkedoniaz, laugarrena esmeraldaz, boskarrena sardonikaz, seigarrena sardoinez, zazpigarrena krisolitaz, zortzigarrena beriloz, bederatzigarrena topazioz, hamargarrena krisoprasez, hamaikagarrena jazintoz, hamabigarrena amatistaz.

626. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0617 Eta hamabi ateak hamabi perla dira, eta bakoitza perla bakarraz egina, eta hiriko plaza urre hutsezkoa da, beira gardena bezalakoa.

627. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0617 Hiriak ez du argitzeko ez eguzki ez ilargi beharrik, Jainkoaren aintzak bait du argitzen eta bildotsa du kriseilu.

628. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0007 Eta Lima, hiri handietako kontraste beretsuekin baina beti lanbroaren pean, maindire gris haren pean fantasma bihurturik...

629. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0096 Hamarretan arratsaldeko mendi jipoia eta hiriko musika-bandak eta txistulariek jo zituzten habanerak eta ttun-ttun hotsak gutxietsirik, sutargiak Suzko erruedak (=fuegos artificiales) izan ziren, gaztetxo jendearen eta arrantzaleen gozagarri batez ere.

630. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0074 Jokin xoratua zen, ikusi zituen ainitz eta ainitz hiri: Delhi, Bombay, Madras, Cachemire, Rajasthan, Taj Mahal palazioa eta bertze ainitz oraino....

631. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0024 Hiri hautsi bat ireki zen, ortzaizean.

632. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0026 Eta, badira, herri hauetan, miliunak garaiatzeko... Hirietan, jendeak badaude milaka, hemengo exotismoaz gose direnak....

633. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Ezkutaria beldurrez dardarka zegoen bitartean, Gaston ametsetan ari zen bueltakoan egingo zioten ongietorriarekin... herensugea hiriko harresietara eramango zuen arrastaka... aitak negar malkotan hartuko zuen eta Ricardo Corazón de Leon-ek foruak zin egitean berekin han egon zen Txikon arbasoaren ezpata emango zion oparitzat... bere argazkia besteen ondoan eskegiko zuten eta....

634. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0004 Hirian, zurgin, igeltsari, errementari, armagin, larruontzaile, okin, sukaldari eta txiribogin ziren lanbide ugarienak.

635. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0019 Hiri handietan ikusitako emakumeen berri kontatzeko eskatu zion amak Shaneri.

636. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0019 Lasai eserita, hiri handietako moden berri eman zion amari.

637. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0019 Hiri handietako emakumeek hegal zabaleko kapelak eramaten zituztela esan zion.

638. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0060 Karabanak aurrera egin zuen suhiaren hirira heldu arte.

639. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0064 Gizonek esan zuten: - Hori ezinezkoa da! Zer esango lukete hirian?.

640. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0045 Beste Gossi hau erabat jeloskorra zen, eta bere andrea zaintzearren, etxe bat eraiki zuen hiriko ateen aurrean.

641. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 Aurkeztaileak esan zuen informazio gehiago zegoela hirian gertatutako atentatuari buruz, hemen Derry-n, gau hartan bertan.

642. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0131 Edo agian Oldek salaketaren bat hartu zuen alarma ezkutuari buruz, edo hiriaren inguruetako kontroletaz zerbait jakitera heldu zen, eta tranpa bat susmatuz gau hartan ez aktuatzea erabaki zuen.

643. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0131 Horren arrazoi bakarra hau izan zitekeen: alarma kamuflatuarena jakitea, eta orduan arrazoizkoa izan zitekeen erabaki bakarra hartu zuela: ez atakatu eta hirian bertan, laguntzaileren baten atxean ezkutatu.

644. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0009 Yabe-k hatzamar erakuslea Manaus hirian jarri eta ezkerretarantz mugitu zuen, puntu batean geratuz: - Urrunen honaino heldu naiz.

645. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0049 - Zurich hiriko aldizkari baterako lan egiten dut.

646. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 Inork ez du kanpoan jakin behar hiri hau existitzen denik.

647. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 Abioiak ezin genitzakeen erabili, aireportua egiteak zuhaitzak botatzea exijitzen zuelako, eta hori ezin egin genezakeen, goitik pasatu zitezkeen atzerritar abioiek gure hiriaren existentziaz ohartu zitezkeelako.

648. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0028 Etxera bihurtu ezkero, agian orduan izango naiz hiri honetan gozatutako balizko zoriontasuna juzgatzeko gauza, ordurako beranduegi izango bada ere.

649. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0161 Hiriei buruz hasi nintzen gogoetan, hurrengoan Elena non aurkituko neure buruari galdezka.

650. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0014 Baina Izurria hirian zehar mehatxuka hasi zenean, zirkunstantzien arabera ekin zuen Markek bere etxakideei honela aginduz: bere etxean jarraitu nahi baldin bazuten, beharko zuten guztiaz hornitu eta Izurria urritzen zen arte kaleko atetik sudur punta ateratzerik ez zutela.

651. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0005 Armen zarata Bilbon entzun zitekeen, berrehun mila pertsona hiritik ihes egiten ari ziren une berean.

652. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0005 Populazioaren egoera gehiago gaizkoatzeko, faxistek Bilbora doazen ur tuberiak apurtu egin zituzten, hiria urik gabe utziz.

653. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0005 Hiritik oso hurbil zeuden.

654. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0005 Hiri barruan gudariek ibaiko zubiak dinamitatu zituzten, euskal gobernuaren armada ezker aldera eraman ondoren, baina gudari talde batzu beste aldean geratu ziren, hiriaren azken defentsa egiteko.

655. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0009 Gainerantzean, monastegirako erosketak egiten zituen monjearekin joan nintzen hiru edo lau alditan hiri ingurura.

656. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0009 Berritasuna zen hiriarekiko erakarmen neurrigabe haren ama.

657. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0009 Eliza eta monastegi txiki hartan, hiritik at zeudenez gero, ixiltasuna baino ez zegoen.

658. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0009 Esku izan nuen goiz hartan komentuko bizitza eta hirikoaren arteko aldeez ohartzeko aukera.

659. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0009 Monastegiko baratzan fraileak erabateko ixiltasunean; hirian arotzaren zerraren hotsa, udal oihulariaren garrasiak, merkatarien deiadarrak Segoviako oihalak eskainiz, umeen jokuak.......

660. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0009 Elizaren aurreko arroka baten gainean eguzkitan elizgizonak; merkatariek ipinitako estalgunepean mahaiaz mahai joaten hiriko bizilagunak, enparantza jendez gainezka zegoelarik.

661. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0111 - Hiri honetan baldin bada gizon honen heriotzak gupida duenik esan zuen Scroogek hil zorian balego bezala erakuts iezadazu, Izpiritua, arren.

662. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0077 Arratsak bere estalkia zabaldu zuenean hiriaren gainetik, aurkitu nuen habia eta bertan gautxoria.

663. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0098 Eta gau ta egun bidaia egin zuten urtebetez, hiria agerian izan zuten arte.

664. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0098 Eta hiriko biztanleen desorginkeriaren kausa izan zen arrantzaleari dei eragin zion.

665. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0098 Berehala mutilaren hirira bere visirra bidali zuen, Irla beltzetan lekutua, eta irla haietako sultan izendatu zuen, emire guzti haientzako ohorezko janzkiak eramanez (...).

666. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0065 Baia eta eza komeni zaigun eran erabiltzen ditugu: martiri izateaz harroago agertzen gara beti, aitorle izateaz baino; guretzat hazten dira abereak mendian, eta hirietan poltsikoak ebakitzen.

667. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0091 Hiri guztian zabaldu zen istorio hau; eta, gaztetxoek ere, behatzez erakutsi eta, haren sinesberatasunaren eta nire maltzurkeriaren berri ematen zioten elkarri.

668. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0104 - Baita hiri ere... - gehiagoren esperoan etxeko jaun zirudienak, luzean mehe, begi argi eta bizar urdin.

669. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0270 Huriko mapa begiratu besterik ez dago; Beijing errektangulu erraldoi baten hesitan harrapatuta dago.

670. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0270 Sortaldetik sartaldera ibilbide zabal batek zeharkatzen du: Chang`an; eta haren erdi-erdian, Beijing-go zentroan, Txinako bihotz-bihotzean, Gu Gong, Hiri Debekatuaren sarrera; Maoren erretratuak seinalatzen duena eta Tian`an Men-go plazara begira, bertan zaindari dutena.

671. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0011 Emazteak eta bi seme-alabak alde egin zioten hirira, trataezina eta jenio txarrekoa bait zen, batez ere koinak botila eskuetatik kentzen ez zuelako.

672. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0089 Iragarki bat jarri zuten geroenean paretan itsatsita, hirian soinekoen tailer bat ireki zela eta neskak behar zituztela idatzita zegoena, norbaiten nahia han lan egitekoa balitz izena emateko eta autobus bat etorriko zela lantokiraino eramateko.

673. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0102 - Nik artista izan nahi nuen eta Europako hiri handienetako hoteletan denboraldia pasa, antzestoki dotoreenetan lan egin ondoren.

674. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0097 Bilbon egunero zinzinero erraldoi bat hustutzen dute hiriaren gainera, eta haizea, kristalak, espaloiak eta egurrezko bankoak izpi ikustezinez jazten dira, eta izpi horiek birikak, muinak, zainak eta nerbioak oratzen dizkiote semaforoak aldatu zai dagoen jendeari.

675. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0041 Halako batean aditu zuen azken albistea, aspalditikan espero baina entzun nahi ez zuena: Santander-eko hiria hartua izan zelako notizia jakin zuen, irratikoak zioenez, komunisten hatzaparretatik liberatua izan zelakoa, alegia.

676. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0071 KOSMOS jatetxea arras ezaguna zen hiri osoan bertara artistak, politikariak, kazetariak biltzen zirelako.

677. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0058 Nahiko handia ematen zuen hiriak.

678. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0058 Hiriak, Bandar-i Abbas, Bandar-i Lingueh, Busir eta gainerakoak, Samil bezala, hiri hilak dirudite klima gogor horren eraginez.

679. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0058 Hiritik irten eta estepa tropikaletik ibiltzen hasi ziren. Iluna zen. Eta bero oraindik.

680. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0027 Bera, esan zuen Blumek, amapontekoa zen, beti berekin arduratu zena, bere amaren lehengusina urrutikoa; hirira aldatu zenean, berekin harremanetan jarri zela....

681. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0115 (...); izan ere Blornak hiriko bere estudioa utzi nahi du eta bere arazoak etxean konpontzeko asmoa du.

682. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0067 - Afaltzera? Ez. Hiriko sukaldaririk hoberenak jauregi honetan egongo dira eta, beraz, zertarako kanpora afaltzera irten behar?.

683. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0081 Arratsalde hartan Kikili eta Kokolo hiriko lorategi publiko batean eserita aurkitzen ziren.

684. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0070 Murruei bira eginez joan nintzen, eta ikusi nuen nola hiriko zekorra zintzilik zegoen lepoa soka lasterrean zuela mihia luze aterata.

685. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0070 Arreta handiz jaitsi genuen hiriko zekorra, eta hurrengo saiorako hiriko emakumeak ere ekarri nahi genituen.

686. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0070 Gure hiriko zekorra, izan ere... hilda zegoen!.

687. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0089 Kaikuetara heldu ginenean, alkateak itaundu zion hiriko atezainari: - Non bizi da hemen larrukin bat, handikientzat larrua lantzen duena?.

688. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0043 Ondoko hirian Clivek ezagutzen zuen pizzategi batera joan ziren; bazkalordutik mokaurik egin gabe zegoen arren, Gerry ez zen batere gose.

689. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0015 Zerbait geroago, hiritik irtetzen ari zirela, Euler-ek galdera hau egin zion: - Jarraitu duzue gure gizona bijilatzen? - Bai.

690. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0015 Eta, zergatik alokatu behar jauregi bat hiritik urrun, eta ez pisu bat hiri barruan?.

691. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0017 Hiru belaunalditan zehar nere familia Mendebalde Hurbileko hiri honetako ahaldun eta aberatsetakoa izan da.

692. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0077 Hiri handiko ilunabar magikoan batzuetan bakardade obsesibo bat sentitzen nuen eta besteengan ere horixe bera atzematen nuen: enplegatu gazte gizarajoak, jatetxean bakarrik afaltzeko ordua iritsi arte eskaparatez eskaparate denbora betetzen zutenak; ilunabarreko enplegatu gazteak, gaueko eta bizitzako momenturik kilikagarrienak alferrik galtzen.

693. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0027 Martuteneko zezen-plaza desagertuaren inaugurazioa, non Berlingo Orkesta Filarmonikoak esku hartu bait zuen Richard Strauss-en zuzendaritzapean (1908)- Atotxako futbol-zelaiaren inaugurazioa, Realaren eta Athletic Club de Bilbao-ren arteko partiduarekin (1913) - Alderdi-ederreko Mendeurrenaren monumentu desagertuaren inaugurazioa, Errege-Erreginen aurrean, non Orfeoi Donostiarrak Mendeurrenaren Himnoa kantatu bait zuen Jose Mª Usandizagaren zuzendaritzapean, eta oroitzapenezko erakusketa handiak antzinako Irakaskuntzako Institutuan eta Garibai kaleko Tabako-Fabrikan (1913) - Tabacalera berriaren inaugurazioa Atotxan (1013); Jose Mª Usandizagari bere Garibai Kaleko jaiotetxean eskainitako plakaren azalpena eta musika-alarde handia hirian Gipuzkoako musika-banda guztiekin (1918) - Gipuzkoako Ozeanografi Elkartearen (1908) Aquarium-Itsas Jauregiaren inaugurazioa, Errege-Erreginen asistentziarekin (1928).

694. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0072 Nagusiki, kausa bi hauei zor zaie: jende kopuru handiegia eta jardunaldion txandakatze berezitasuna: urte oro hiri ezberdinean egin ohi direnez, berauen ekipo antolatzailea ere desberdina gertatzen da.

695. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Breyten Breytenbach Hegoafrikako idazleen artean mediterranearra da, Capetown (lurmuturra) hirian jaio bait zen, bere klima mesedegarriagatik (mahastiak eta guzti daude) ezaguna den lurraldean.

696. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Aurtengo urtarrilean, aitzinetik hala izanen zela irudi baitzuen, lehenik Iruinean eta gero Tafaila, Lizarra, Tutera eta beste hiri batzutan ere, bertako langileak biziki oldartu zaizkie kapitaldunei; hala behar ere, zeren bestela ez baitago lorpen tikiena ere eskuratzerik.

697. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0220 Aldare nagusian dago Koruko Andra Mariaren irudia, Donostia iriaren Zaindari dena.

698. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0220 Donostiko iriaren kondaira, aundia eta txikia, aspalditik Mariaren Santutegi honi oso lotua dago.

699. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0220 Santutegi honen bizitza bi aldetara agertzen da: parroki bezala eta Donostiko iriaren Andra Mari etxe bezala.

700. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0149 Oraingoan jarraituko dugun programak, inoiz egon ez garen hiri batera iristean, geure etxean bezala ibiltzen erakutsiko digu.

701. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0149 Denden errotuloak eta portaleen zenbakiak irakurtzeko azkarregi goazenez gero, geldiago joateko tekla sakatu dugu eta hiriko museoa azaltzen zaigu eskuinean.

702. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.j. larunbe 0071 Beraz, hirietako ur-isurki ugari kontzentratzen da bertan.

703. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0354 Beste era batera berriz THE FIREFLYn ROBERT Z. LEONARDek españieraz LA ESPIA DE CASTILLA Euskal Erriaren zati bat agertzen zuan: Gasteizko uria 1808ko gudalostean.

704. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0230 Aquisgran, Frankoen kapital gaitza, eta Cordoban Espainiako Moroen hiri xoragarria.

705. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ardoy gh 1973 0234 Hirugarrenekorik, urrun iduri du Eskual-Herritik Aquisgran (Aix-la-Chapelle) hiriak... bainan da Carlos Haundiaren hiri nausia.

706. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0103 Nola iraun dezake erlijio kosmologiko honek, hirira, herri industriatsutara jeisten denean?.

707. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0053 c) Erdi Aroan, hirien desarroiloa dela bide, erakunde batzu sortzen dira: diru piska bat ordainduz, medikua, sendagaiak eta zirujanoa eskaintzen dituzten erakundeak.

708. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0057 - Sendagile asko eta asko hirietatik nekazal eskualdeetara doaz.

709. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Ikusia dago, bapatean gertatzen diren heriotzen artean %90-k kausa hau dutela eta estatistikak hiri dexentetan, erretzaileen artean eta 40-60 urteen artean daudenen artean eginen bagenitu, xifrak nabarmenki handituko lirateke.

710. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0006 Eta hori, orain arteko osasun politikaren ondorioz, hots: laneko garbitasun eta seguritate faltarekiko axolagabekeriaz, hirigintzaren eta zerbitzu sozialen faltaz, bizitzaren erritmo larriaz, gure hirietako gune berdeen faltaz, kutsadurazko ingurugiro batez, etab.: gaitzen iturriak, inondik ere, faktore horiek guztiak.

711. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0201 Lainu izpirik gabe, lasai lasai pasa zuen aurtzaroa Coruña hirian.

712. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0201 Santiago hirian bukatuko ditu bigarren mailako ikasketak non aitak aldatu baitzuen botika urte batzuk aurretik.

713. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0025 Bainan Bangladex-eko Errepublika Herritarran, sozial hartu-emanak, oraingoz, batzuen zerbitzuko dira bakarrik, Politika klasea hirietako burgesia eskolatutik eta laborari-herri handietarik sortua da batez ere, Bangladex feudal eran gobernatua da, eta bertako buruzagia, Rahaman Jauna, Jainko bat bezala daukate.

714. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Hirietara baserrietarik jendea metaka heldu, eta zenbait hiritan, hala nola Lyonen, miseria gorrian ahal bezala bizi.

715. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Hirietan, eskolaren egoera doi bat hobea da.

716. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0046 Bestalde, ez dezagun ahantz, hirietan lantegi anitzek haur frango lanean har arazten zutela, baldintzarik txarrenetan, eta zenbait lekutan, lau urtetarik goiti.

717. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0038 Hara! Kontatuko dizuet nere adiskide batek (euskaltzale sutsua bera) kontatu zidana: ba dakikezute berrogoi urteko ilunpe hunen aurretikan (lehenagokoak ere ez ziren argiak, gero!), han eta hemen, hirietan eta herrixketan ere bai izaten ziren hitzaldiak eta mintzaldiak, politik alderdi bakoitzak eratuak, bat bederak uraren berebideratzekoz edo katua bere sakura sartzekoz.

718. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0443 Aurtengo martxoaren 23an bete ziren ehun eta hogeitamabost urte Jose Manterola hiri hontan Narrika kaleko 1ean jaio zela eta San Bizenten bataiatu.

719. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0035 Azaroaren 6an heldu zen hiri horretara, Ataungo Aita Bonifazio bertan aurkitu zuelarik.

720. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0394 Ameriketarako merkataritza zerbitzuak Sevillatik Cádizera igaro zirenetik hazkuntzaz goraka zetorren hiri hau, XVIII. mendearen hondarrerako aberatsena bihurtu arte.

721. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0394 1812ko lehen hilabeteetan Cádiz nabari zen baikortasunez hiri hertsi hura idekiz, kanpokaldera handitzeko, ensanche zeritzan asmoak agertu ez ezik proiektatu eta hasi ere egin zuen hango Bellas Artes Eskolan Arkitektura irakasle zen Pedro Albizuren proposamenez, Torregorda eta Santi Petri bitarteko auzo berrian, Eli-Erri izenez baliatuz (5) .

722. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0395 Napoleonen menpeko zen Espainiarik gehiena, herriak meatxutzat ikusten zuelarik, baina bestalde liberaltasunaren haizeak ekintza gizonik gehienak biltzen zituen Cádizko hiri hartan.

723. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0266 Europako atal txiki batean Ingalaterran, Herbeherak, eta hiri gutxi gehiagotan produkzioa areagotu egiten da, merkatu gero eta zabalago batean banatzekiko; berrikuntza teknikoak bultzatu egiten dira irabazpenak handiagotzeko eta lanaren organizazioak iraganeko artisau-produkzioa desagertzera eramaten du.

724. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0032 Filosofoen eskutan uzten du hiriaren gobernua.

725. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0060 Herejiaren erauzi-beharra eragile (eta aitzekia!), hirietan eta basoan, Austria-ren zapalketa gero eta gogorrago egin zan.

726. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0061 1820 aldean, esate baterako, hau zan giroa Prokes berberak dionez: Hirietan arlotekeri-sinaletzat hartua zan txekeraz egitea: gizartean txekeraz mintzatzea gaizki ikusia zan arrunt.

727. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0064 Hiri gutxi dago Europa-n Setio-Legea Praga-k baino maizago sofritu duenik.

728. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0290 Nafarrek ere beren kutsua utzi dute Nafarrate hirian, Legutio inguruan.

729. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0290 Arkamo mendikatearekin binomia bat gertatzen da; gaur Arkamo bada ere, oraindik Karkamo erak Karkamo hirian dirau eta ba da jende askok mendikateari ere Karkamo deritzala.

730. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0290 Hiri bat dugu Araban gaur Paul deritzana eta lehen Padul izana.

731. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0332 Ekintzak bai, aurresan daitezke, mostra haundi batetan jakin daiteke nork irabaziko dituen hauteskundeak, zenbateko delinkuente kopurua izango den hiri haundi batetan, EZ ORDEA, honek edo hark nori emango dion botoa edo hau edo hori delinkuente bilakatuko denik.

732. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Urietan baziren leku batzuk, talde batek berak bakarrik erabilten zituenak bere jokoetarako.

733. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 0238 Gogora ekar dezagun Prudentzio laugarren mendearen azken aldeko latin-idazle kristaua, Kalagurri hiriari oso lotua eta agian bertan jaioa.

734. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Eraikuntza neoklasikoa da dena, oso ongi egokiturik dago hiriaren konjunto guztian L`Enfant arkitektoaren gidaritzapean; horrek denak, eta batez ere pintura kolezio eder apartak (liburu hau da lekuko) horrelako lanak hartzen dituen denborak gogora dakarzkigu.

735. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Distrito federalean hiri bat harresiz inguratua sortzea bait zen honen ametsa; munduan ziren edifizio gogoangarri guztien kopiak eraikiko ziren, Portland-eko zementuz eginak.

736. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0011 121. Efesotar larri guztiek hobe zutekeen beren buruak urkatu eta gaztetxoen esku beren hiria laga; Hermodoro, beren arteko gizonik dontsuena, herbesteratu baitzuten, esanaz: hoberenik ez bedi inola gure artean; izanenean, beste nonbait eta beste batzukin.

737. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0162 Hirian bizi diren pertsonentzat eta behi esne freskoa lor ezin dezaketenentzat ahalik eta gutxien erabiltzea gomendatzen dugu, ez da beharrezkoa elikagaia pertsona helduentzat.

738. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0023 Gure ustez obrak beren baliakizunez egin behar dituzte nahiz eta hiri hontako norbait enpresa honetan arduratu nahi balitz ez luteken parte hartzen uzteko eragozpenik izango, bainan ez dute inondik ere Lagunarte Izengabea sortzeko asmorik presupostuaren kopurua akziotan betetzeko.

739. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0023 EL TRANVIA A PASAGES Izenburu horrekin publikatu zuen La Semanak, 1884ko Otsailaren 17an, García jaunaren proiektuari zegokion txostena, Trevijano jaunarenari kontrajarria: Hiri honentzat hain baliozkoa den arazoaren ardura haundiaz begiratuta, udalera aurkeztutako proiektuetako baten berri ematea suertatzen zaigu.

740. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0159 Honela, hiri erditik bakarrik ikusia zeukaten mendia ezagutu zuten donostiar askok.

741. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0159 Horiez gain polborazko txirrikak eta etxaperoak erre zituzten, hiriari jaikizun zoragarria eskainiz.

742. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0159 Tren argiztatua mendi bihurgunetan ipurtargien antzera doa arrastaka, bainan hiriak hodei beltzez jositako gau ilunari erakusten dizkion milakako argi keinuez, ortzetik eroritako izar haundi bat iduri edo, agian, ortzea bera hiri ederraren xarma zaintzera bere garbian lurreratua.

743. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0159 Izan ere lan honetan gaitzat hartu dugun DONOSTIAKO TRANBIA KONPAINIAREN tranbiak beharrezko eta premiazko proiektua eskaintzen zuen bitartean, hazitzen ari zen Donostia bezalako hiri batek nahitaezkoa zuena, Uliakoak lujozko zerbait bai zekarren: beharrezko ez izateaz aparte ez zen errentagarria gertatzen ere, eta horregatik egin zitzaion ongietorri begi onekoa hain erromantikoa zen tranbiari.

744. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0159 1920ko Otsailean Obras Públicasetako Buruzagitzak tren honen indargabetze agiria bidali zuen Udalera, honek aditzera eman zezan, zerbitzu jarraitua uztean Europako Gerrateak honetan eta beste enpresa eta negozioen gainbeherapenetan izan zuen eragina azalduz eta erabaki hori Hiriaren kaltetan irtengo zela azpimarratuz, gure herriak zuen bizibide nagusia zen turismoa zabaltzeko ateak itxiz.

745. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0196 Hauteskundeen eraginez, udalherriak hiru taldetan banatu ohi dira: 15.000 bizilagunetatik beherakoak edo gorakoak eta 160.000-tik gorako udalherri edo hiriak.

746. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0196 100.000 baino bizilagun gehiagoko udalherri eta hirietan, eta Bilbon bereziki, federazio gisara moldatu beharko da,(...).

747. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0428 Hiria inguratzen duten harresietan.

748. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0428 Hiriaren inguruan bizi zirenak.

749. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0044 (...)... Frantziako hiri batzuetara jende joaterik garrantzitsuenetariko bat eman zen.

750. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0044 Hiri hauetan euskaldunak besteek nahi ez zuten lan nekagarriak egin behar izan zituzten beren nortasunean zapalduak izanik.

751. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0002 Halaz guztiz, Europari begira dago, eta nahiz eta hirigintzan Estadu Batuetako hiriak eredutzat, bere kulturan amerikar eta europear elementuak sartzen dira, Montrealeko frantses giroan (munduko bigarren hiri frantsesa, Parisen hurrengo), edo Toronto, Ottawa, eta Vancouverko bazterretan nabari den bezala.

752. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0032 Akapulko-k, Mexiko kostaldeko hiri eder honek, turistari eskain diezaiokeen mila erakargaietarik bat: murgilaria edo clavadista bat jauzi egiten ikustea.

753. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0023 BARBARA WALTER Hamarkada bikainaren azkeneko urteak izango ziren, Jose Ramon de Andres-ek, orduan Kultur Ministeritzaren Nafarroako delegatua, berak ezagutberria zuen amerikano emazte baten asmoak azaltzeko, hiriko pintore talde bat kontaktatu zuen.

754. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0002 Hortxe dira hiririk haundienak.

755. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 EUSKAL LEXIKO ETNOGRAFIKOA-n hildakoaren familiaren bizimaila ekonomiko-sozialaren arabera aldakorrak diren ofrenda desberdinak aipatzen direnean, gogoan ditut lehen-lehen mailako, lehen mailako, bigarren eta hirugarren mailako hiletak, zeinak gure herri eta hirietan ospatzen ziren, bakoitzari zegozkion ordu jakinetan.

756. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0041 Ezin uka gizonarentzat garrantzi handia izan duela Ihauteriak; aintzina, hiri, auzategi, kale eta basetxe gehienetan ospatu ohi ziren karnabal-jaiak.

757. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0048 Bere gatibualdian, printze gazteak tebanoen antolaketa militarra ondo ikasi zuen, beraien instituzioak arreta handienaz aztertu zituen eta sakon aztertu Greziaren egoera tristea, zatitua bait zegoen eta hiri guztiak elkarren artean borroka odolgarri batean murgildurik.

758. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0048 Habildadez baliatu zen bere talentu politikoz, hirien eta alderdi politikoen artean inork ez bezala jakin zuen lixkar eta amarrukeria ereiten.

759. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0110 Arko-ko Juanak, errege aulki gelan sartu zenean, erreberentzi handi bat egin zuen eta Karlos VII.a Frantziako errege bakarra aitortu zuen, eta ondoren, hartu zuen mezu jainkotiarra azaldu zion, Orleans salbatu nahi zuela, eta erregea Reims-ko hirira gidatzeko agindua hartu zuela, errege koroea jazteko eta ingelesak Frantziatik iraizi behar zituela.

760. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0110 Neska ezezagunaren mende konboi bat bere tropa talde bat eta guzti jarrierazi zuen Orleans hiria ingelesen eskutik ateratzeko asmoz.

761. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Paris hiri guztia atera zitzaion salbatzailetzat aldarrikatzen zuelarik, eta haren alde jarri zen errege beraren aurka.

762. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Horretarako, 1598. urteko abustuko 13an Nantesko Agiria edo Ediktoa aldarrikatu zuen protestanteei kontzientzia, eta kulto askatasuna, eskubide zibil berdinak, zuzentasun epai mahaietan parte izatea, noiznahi biltzeko askatasuna eta ehun hiri hesitu inguru, beren segurtasunerako.

763. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0234 Maiatzaren 16an Kerch-hiriaz jabetu ziren eta Kaukasorako bidea irekirik geratu zen.

764. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0234 Rostovi ere gogor eraso zioten, eta hiri hau ere azkenean mendera etorri zitzaien uztailako azken eguntan.

765. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0234 Irailaren 5ean Stalingrado hirian sartu zitzaizkigun eta tropa alemandarrak Errusiaren jaun eta jabe zirela ustetan zeudenean, ez zuten ikusten beren hilobiak ireki besterik ez zutela egin, errusiarrek aukeratu bait zuten hiri horixe alemandar ejerzitoari oldar egiteko.

766. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0097 Hiribura Berna da eta bertako hiri inportanteenak Zurich, Basilea eta Ginebra dira.

767. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0097 Industria metalurgikoa Ifarrean loratu da bereziki eta Zurich eta Basilea hirietan konkretuki; industri kimiko inportante bat erantsi behar zaio honi.

768. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0022 J. K. aurreko 1531. urtean bere errege Mursil I handiak, bere gudariekin, Babilonia hiria txikitu zuenetik izan ziren inperio boteretsua.

769. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0022 Saindutegi hau hiriburuaren inguruan dago, eta hemen ere hiri murrailatuen errestoak aurkitu dira, beren jauregi galantekin, beren eskultur eta prozesio eta opariketako eskenak agertzen dituzten erreliebeekin.

770. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0080 Erroman, Kristianismoa etorkin jaio berri bat besterik ez zenean hiri erraldoi eta ezezagun hartan, ezkutuan bizi izan behar zuen bere jende xume eta babesgabe haien aurka askatu zen persekuzio edo jazarpenetik ihes egiteko.

771. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0127 Berez, bere distira kulturala XIV. mendearen erdiaz geroz haragitzen zetorren, bertako hirien garaialdi ekonomikoaren babesean (Erroma, Florentzi, Milan, Venezia eta Napoles); zatiketa politiko guztiak gainditu ahal izan zituzten eta ekonomia goratu komertzio bizi eta industria oparo bati esker.

772. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0193 Amerika-ko lehen inprimategia Mexikon agertu zen 1535ean eta laister zabaldu ziren hiri handienetara.

773. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0017 Neskame bi zituzten etxekoak zaintzeko, eta mahastirik ere bai hiri inguruan.

774. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0058 BURJES.- Erdi Haroan hitz honek kaletar edo hiritar esan nahi zuen, hau da, burguan edo hirian bizi zena; baserritarra edo nekazari ez zena.

775. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0064 Berehalaxe analisi ulertzaileak hirien eta herri txikien arteko ezberdintasun haundiena kanporatu digula ematen du: ugaritasuna, alegia!.

776. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0065 Baina badakit, eta besteok ere badakizue, lehenik bizi dugulako eta gero aski maiz pentsatu dugulako, gaurko hiritan zeregin mota bakoitzeko egile asko dagoela, eta egilegaiak ere geroz eta gehiago direla.

777. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0065 Aitzitik, egun, euskal herri txiki batean (Munitibar, Santengratzia, Erro, Moreta, Ataun, Bidarrai, esatebarako, zeinetan behaketa bera iadanik egina dut) egile gutxi, egilegai gutxiago azaltzen zaio etnologoari, eta, gainera, lurrerri hauetako biztanleko espazio bizigarria hiri haundietakoaren aldean haundiagoa da.

778. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0024 Benetakoa, bere etxe-oinetan hondeatu eta egunero arrantza joaten dena, ala hiriari ospea emango dion untzi handi eta dotorea?.

779. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0024 Hirietako zigilu zaharretara jotzen badugu, normandiar untzien irudi harrigarriak aurkituko ditugu.

780. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0024 Zortez, Bermioko hiriak baleontzi eskematikoa erakusten du bere aintzinako harmarrian.

781. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0178 Han dituzu gure hirietako portaleak ere (ikus Ax. 127).

782. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0178 Gure hiri zaharretan portaleak izaten ziren.

783. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0145 Ez da alde horretatik doana hirikoa, baina bai sortu egiten dira baita bertsolariak.

784. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0097 Ximinoek, noski, ez dute hiririk baino baserri gehiago.

785. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0105 9. Ekonomiaren nekazaltzeak
a) hirien deuseztatzea ekartzen du
b) hirien lehengo izakera eta funtzioak ezerezten ditu
c) hiriak aginte zentralaren ardatz izatea dakar
d) hirien funtzio bateragilea indartzen du.

786. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0105 10. Ekonomiaren eremua hestutu zenean
a) politikaren mugak ireki egin ziren
b) hiriekiko mesfidantza galdu egin zen
c) berekiko mesfidantza sortu zen hiritarrengan
d) gure egunetaraino irauten duen fidantza sortu zen hiritarrengan.

787. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0190 - Hiriko mobleriari buruz gonbaraketa eta hausnarketa egin: paperontziak, eskailerak, hesiak, kaleargiak, eserlekuak, iturriak, loreontziak (3).

788. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0074 PLASTIKAREN INGURUAN
- Diapositiba, Argazki eta abarrez baliatuz probintzian aurkitzen diren zibilizazio zahar eta berrietako eraikuntza handiak, hiriak, ingenieritza lanak e.a. behatu eta komentatu.

789. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0118 Gabon kantak, Irule dantzak, Ingurutxo, Ezpata dantza, Maskarada, Itsas-jaia, Euzko gudariak gera... antzezten, abesten eta dantzatzen ziren hiri nagusienetan, eta horrela Euzko Deiak, Parisen aterako den aldizkaria 1936-1938... besteen artean Elai-Alai taldearen emankizunaren berri emango digu, 1938. urteko otsailaren 2an nolako jai ederra sortu zuen Pariseko Wagram aretoan, ea.

790. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0077 Murruak bota ondoren, hiria haunditu eta zabaldu nahi zen.

791. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0077 Baina nolako hiria jaso?.

792. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0077 Batzuek industriarako gorde nahi zuten portua, industri-portu bihurtuz, horren arabera hiria egituratuz.

793. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0077 Beste batzuek, aitzitik, turismo-tradizioari eutsiz, hiri turistiko bihurtu nahi zuten hiria.

794. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0137 Absideek jadanik gotikoak izaki, herriko murruen parte egiten dute praktikan, eta beraiei erantsita dagoen dorreak, bai kanpandorretzarako eta bai defentsarako bezala eraikia dago, bere oinetan hirirako sarbidea ematen duen ate ojibal bat gordetzen duelarik.

795. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0116 Paris eta Bruselas ziren, garai hartan, piktorik kezka eta mugimendua indartsuen zeuden hiriak.

796. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0184 Europako hirietan badabila eta baita Espaiñiako herrialdeetan ere; Salamancan luzaroan egon ondoren, Córdoba eta Sevillara jotzen du eta azken honetan jartzen du bere estudioa.

797. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0184 Burjeseriá ez zegoen aski indartsu eta aski aitzineratu bere banderaren azpian beste sozial estamendu erreboltariak bil ahal ukateko: hots, hirietako plebeioak, lurreko nobleteria beherea eta nekazariak.

798. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0184 Lehenik nobleteriá izan zen garaitua; nekazariak, mugimendu iraultzaile guzti honen goren puntua markatzen duen altxamendu batez jaso ziren; hiriek bakarrik utzi zituzten, eta iraultzá feudal printzeen armadek itoa izan zen, haiek honela garaipenaren abantail guztiez probetxatuaz.

799. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 INTENTZIO -AITORPENA
Hiri bat datuz deskribatzen da: koordinatu geografiko batzutan lekutzen da, garatu, luzatzen da haren historia... eta, segituan, adjetibo ederretan biltzen da haren gorputza.

800. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Baina honela hiria objektu huts bihurtzen da: hor dagoen zerbait, geldirik eta lo, museo bat bezala.

801. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Guk beste era batean nahi dugu Vitoria-Gasteizera hurbildu: gure abiapuntua gizonari estuki lotuta, giza-existentziaren zirkunstanzia intentzional eta eragile bihurtuta dagoen elementu bizidun gisa hartutako hiria da.

802. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Gizakiarekin bizi den eta honek, bere bizi-konkrezioen zabalera guztian bere gogo sortzailearen proiekzioen bezala, maite duen hirian zehar ibili nahi dugu.

803. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Gizakiarengandik hartzen du hiriak bere ariman, eta bolumen habitatuzko haren gorputzean gizakia bera biziberritzen da, bere odolaren taupadarekin eta maitasunezko edo gorrotozko pertsonarteko erlazioarekin.

804. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Honela, hiria giza-kristalaren igurtziaz dardaratzen da, eta adimendu estetikozko eta arrisku bizizko komunio bat somatzen da hiriaren eta bertan bizi den gizonaren artean.

805. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Honegatik itzuli gara hirira, beronen bazterrak ezustean harrapatuz, teilatuen eskortzoari, horma baten barnekoitasunari edo dokumentu baten garrantziari ohartuz.

806. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Honela jaio eta hiltzen dira hiriak, eta berriak jaiotzen dira, haiek egiten dituzten gizonen antzera....

807. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Hemen gatoz: hiri ahantzien aztarna deskubrituetan bero aurkitzen da horma egin zuen edo etxe aurrituen bazterretan nigar egin eta maitatu zuen gizonaren arrastoa, zeren horma historikoan bere gizonen historia bait dago eta gaurko adreiluan haien udaberriko bizi-taupada.

808. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Diotenez, hiri kuzkurtua, beldurti eta geldoa da; bizitzaren hebaintasunean beti berdina eta bakarrik iraun duena, traszendentziarik eta garapenik gabe....

809. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Kofradiako antzianko herri ñimiñoek intuizio sakonez egin zuten bezalaxe, hiriak ere behar den guztietan hitzarmenera jotzen du.

810. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 (Beranduago, fantasmak ibiliz eta malenkonia epelak dastatuz, Victor Hugok gotikoaren fereka aurkituko zuen gure hirian.

811. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Gero aitortuko zuenez, Nuremberg eta Vitoria berak ezagutu zituen europar hirietarik bi gotikoenak ziren.

812. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Nafarroako Santxok autonomi zerbaitekin hiria hornitu zuen, hiritar askeen artean botaketaz aukeratutako alkate baten eskuetan hiriaren zuzendaritza uztean... (Antxinean tradizioz egiten jarraitzen zen izendatzearen erak esames eta bitxikeriaren usain apur bat du).

813. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Batzuk uste zuten, berriz ere orduz kanpo, probintziako atezu jasangaitz zaharra berpiztu zitekeela, antxinako kofradiaren oroimenarekin, hiriaren aurka, ahanzpen txingarautsetan gogoratuz, lur-esparru militarraren antxinako aizeak....

814. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0060 Heldu gara. Gora-beherak bere gizonekin hiriaren eta bere herriarekin gizonen lehen elkartzetik axatzaileak izan dira.

815. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0056 Huriak aberatsak dira zenbait tokitan, eta merkabide haunitzen puntu nagusi.

816. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0131 Haiek, hibaiak barrena sarturik, huriak sakeatzen eta txikitzen zituzten, gogorki.

817. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0156 Beti ere, komunikabideen eta hesitutako hurien faktorea ongarria zen merkatokiak sortzeko.

818. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0156 Hurien espansioa handia izan zen zenbait tokitan, Marsellan, Estrasburgon, Utrech-en, etab. bezala.

819. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0156 Ingalaterran, ugari eraikitzen da port izeneko huririk.

820. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0156 Hurietan kausitzen dira nagusien joera komunalak, baita ere lege eta eskubide programaketak.

821. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0206 Elkarte horietan huriko familia aberatsenak zuten parte, eta haien influentzia Europa guztira zabaldu zen.

822. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0206 Hansak ahalmen apartekoa jaso zuen Lucbeck eta Hamburgo hurien artean, eta gero Kolonian ere.

823. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 Eta hantxe bertan, argiz jantzitako eliza hartan, han zegoen Iker bere seme zaharrena, Donostiako notari entzutetsua, hiri hartako diruaren gorabeherak inork baino hobeki ezagutzen zituena.

824. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 XIX. mendean Britainia Handiko hiri industrialetan populazio hazkunde handia gertatu zela.

825. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0103 Hemen, ikasleen irakurketa xehearen helburu zehatza, Reading hiriaren historian zehar zer gertatu zen, eta noiz, aurkitzea da.

826. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0167 Holandako jakintsu zenbaitek hirietako jendetzaren eta biriketako minbiziaren artean sarritasun-lege bat bilatu bide du: ehun milako hirietan bas-herrietan baino bi aldiz minbizi gehiago dagoke.

827. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0063 Hilero Tinak bere ama laguntzen zuen hiriko denda batera.

828. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Alde onak
Bidaiak bizkorragoak eta seguruagoak dira, geldiunerik gabe zirkulatzen bait da.
Herri eta hirien erdiguneak ez dira trafikopean blokeaturik gelditzen eta lasai eta arriskurik gabe agertzen dira.
Errazagoa gertatzen da hiri batetik bestera bidaiak egitea
.
Alde txarrak
Istripurik gertatzen bada, autoa asko erasaten du.
Autopistetatik hurbil bizi den jendeak ibilgailuen keak eta zarata jasan behar izaten ditu.
Batzutan eraikuntzak bota behar izaten dira lurrera autopista egiteko
.

829. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0009 Hiri barruan, ordea, ez dago erraztasunik horretarako eta inguruetara jotzen dute aterpe bila.

830. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0136 Hiriberria, bizikera ezberdina, giza taldea ere berria, salerosketa, merkatalgoa....

831. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0145 Orain ez zuen egiten, hiriek baserriaren nahiari jarririko lokarria askatu baizik.

832. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0025 Hiriaren defendatzaileek ba zekiten jausterakoan nolakoa litzatekeen garaileen basakeria eta triskantza.

833. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Australiako kostaldeko hiri handi batean bizi zen Karlos.

834. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0061 Hiri guztiak ipar alderdian aurkitzen dira eta bakoitzak bi eratako hauzoak ditu, batzuk mendebal estiloko hauzo arras modernoak eta beste batzuk arabiar ereduko aintzinakoak.

835. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0082 Baina oraindik ere abioiez bakarrik komunikatzen dira egoki hiri guztiak.

836. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0012 Baita gaur oraindik ere obratzen segitzen den artisantza aberatsaren sorburu hiri hau izan zen halaber.

837. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0012 Ekuatore lerroa hiriaren ipar aldetik oso hurre igarotzen den arren, bertako klima atsegina eta beti berdintsua da, urtean batazbeste 14ampdeg; gradu inguru.

838. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0012 Hiri kolonial lasaiaren lilura gora egiten du oraindik ere Quitok eta alde hortatik agian Latinoamerikako hiririk berezienatakoa da; halere poliki poliki edifizio berriz jazten ari da, Legegintza Jauregia adibidez, eta baita halaber hiribide zabal modernoz ere.

839. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0117 Hiritarrek erarik hoberenaz zaintzeko, Kostituzioek lurralde banaketa egiten dute, probintziak direla, distritoak, udalak, etab (ikus Hiria).

840. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0082 Orain, kamino berrien aldamenetan, hiri txiki modernoak ari dira sortzen, baina ez alafede, kanpandorre baten edo gaztelu baten inguruan, komunikazio bide azkarrek beharrezko dituzten industribildumen inguruetan baizik.

841. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0094 Ondoren nekazari bihurtu ziren, toki batean finkatu eta etxe, herri eta hiri eraiki.

842. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0094 Guretzat, hirian bizi geranontzat kanpamendu batean egun batzu pasatzea jolas atsegina eta eguneroko bizitza aldatzeko modu bat besterik ez: zeru zabalean bizi ohi dan eguzkia hartuz eta eguneroko mila arazo nola konpontzeko adimendua zorrozten.

843. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0023 Ba dira biziguaren kokapen eta lekugunean eragina izan duten beste faktore batzuk, hala baserri giroan, nola hiribarruan.

844. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0049 1.149. urteko agirian, Santa Marina izan ezik, ez da gaur eguneko hiribarruaren atalik azaltzen.

845. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0052 Behorlegi kolonela Irunera heldu zelarik bere reketekin, hiriari su eman zioten anarkistek joan aintzin.

846. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0052 Gipuzkoar eta Nafartarrek beste bilkura bat izan zuten Kanbon eta hitzartu ziren; Nafartarrek hitz eman zieten harmak emanen zizkietela beren hiria zaintzeko Nafartarrak sartu arte.

847. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0102 Bien artean dauden erdi mailakoak dira egiazki eta zuzen Hiria goberna dezaketenak.

848. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0163 Gazteluetatik hurbil ez zeuden hiriek ez zuten gutxiago izan nahi, eta horrela 1875 inguruan hasi zen hirietako lorategintza.

849. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 Literatur sariak Literatur sari eta lehiaketa ugari konbokatu zen, lehendik ere ezagunak zirenak berri batzu erantsi zitzaikielarik: Eusko Jaurlaritzaren literatur sariak, Cafe Iruña, Azkue Saria, Santurtziko Antzerki Lehiaketa, Tolosako San Juan Literatur saria, Irun Hiria literatur sariak, Xalbador saria, Lizardi saria, Txomin Agirre saria, Telesforo Monzon antzerki saria, Tene Mujika euskal literatur saria, eta beste hainbeste eratu ziren urtean zehar, jadanik benetazko saturazioa somatu zelarik.

850. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0108 Hogue-ko Lurmuturra ezkerraldera uzten zuelarik, Cherburgo hiria dagoen kostan alegia, bai Urbidetik barna bai ozeanotik zehar egin zuten zehar ibilia oztopo handiagorik gabe burutu zuten, sasoiko eguraldi ona zutela lagun.

851. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0129 Hau zela eta Londres-era itzuli zen, zorrozkiro larderiatua izan zelarik hiri hontan.

852. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Bi orduko uribilia egin ondoren, Mendebaldeko gendeak badela besterik ezagutzen ez duen hirira da iristen.

853. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Hiri misteriotsu hura, arabiar merkataritzaren azoka leku nagusi zena, jakin min biziena piztu izan zuen enigma bat zitzaion europearrari.

854. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Erdi Haroan, ezin izan bait zituen hiriaren horma-hesiak, musulmandarren fanatismo itsuz defendatuak zirenez, zeharkatu ahal ukan.

855. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Honela ematen digu bere iritzia: Tombuctu-n sartzerakoan, Europa-ko nazio zibilizatuek irrikatzen duten hirian alegia, adierazten zaila zaitan atseginezko sentipen bat nuen barruan.

856. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Hiri hontako aberastasun eta handitasunaz nuen ideia guztiz bestelakoa zen.

857. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Abustuan Fez-era da heltzen Caillé, Marruecos lurraldean, eta 28ko irailaren 7an indarrik gabe, kasik, Tanger hirira nagusiei zaie aurkezten; hauek ez diote bere edeskizunen hitzik ere sinisten.

858. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0104 Horrela, Euskal Herriaren aurpegia azalberritu egiten da, zenbait jende, hauzotiar bizi molde sakabanatua utziaz, hirietako moldeei lotzen delarik.

859. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0152 Hemengo merkatariek La Rochele delako hirian bizi izanik, Nafar-etxea eraiki zuten, eta ondasun haro honek XVI en mendean aurreraino iraun zuen.

860. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0248 Nafarroako probintziak Diputazio bat antolatuko du zazpi lagunez osaturik (merindade bakoitzeko bat) eta beste bi: Lizarra eta Iruinetik bana, hiri handienak diranez).

861. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0288 Barne merkatuan agertuz joan den berezitasuna merkatal eremu handien sorrera da; jeneralean, probintzien hiriburu eta hiri populatuenen handitzearekin batera gertatu den fenomenoa, eta bateratzeko joera hori argiro ikusten da erostetxe handi edo supermerkatu direlakoen eraikuntzan.

862. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0111 Leninek esaten zuen, argitalpen merke-merkeak egin eta Tolstoiren obrak ehundaka milaka zabaldu behar zirela hiri eta herrisketan, langile eta laborari artean.

863. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0230 Burura dezagun, arkeologo batek, antzina-antzinako hiriren baten bila, lurpean zula eta zula, hiriaren ordez haren plano arrunt bat aurkitzen duela harri-zapal batetan erdi marrazturik.

864. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0060 Hasieran hiru hiri aukeratuak izan ziren Euskal Herrien eskualdeetako hiriburutzat: Maule, Donapaleu, Uztaritze.

865. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0132 1981eko A.S.J.U.ren XV. zenbakian, J. Oroz Arizcuren-ek argitu zuen halaber 1577ko urriaren 20ean jaioa zela, Uterga-ko herrian, Beriayn bat geroago, 1621ean Iruñean Tratado de cómo se ha de oír música elebiduna agertu zuena eta 1626an berdin hiri berean Doctrina Christiana.

866. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0115 Hiriaren gobernuan eskuhartzen zuten, baina askatasun hauek murriztuz joan ziren Errepublika bukaeran gertatu ziren borrokengatik eta desagertu egin ziren Inperioan.

867. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0115 Datu nagusi bezala, gogoan izan behar dugu Grezian eta Erroman Hiria zela eremu politikoa eta pertsona libreek bakarrik zutela eskuhartzeko eskubidea.

868. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0008 Eta bigarrena, berriz, organozko kontzertu-emaile eta konpositorea, kapera-maisu Orihuela eta Valladolideko katedraleetan eta Musika-Kontserbatorio honetako zuzendari-ohia, eta Valladolideko Arte Ederretako Erret Akademiako kidea, hiri horretan bizituz gaur egun.

869. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0218 Batzarrea, urtean behin, hiriko Udaletxeko Kongresu orokor batean izendatzen zen, Alkatea buru zela, eta hiritar guztiek parte hartzen zutelarik.

870. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0218 Ospitalean lan egiten zuten sendagile eta kirurgilariak eta Udaletxearen kontratuz hiriaren zerbitzurako zeudenak, berdinak ziren.

871. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0218 Erantsi behar dut Ospitalean onartzen zirela hiriko eta bere inguruko gaixo noharroi guztiak eta baita beste hiri edo herri batekoa izan arren, hiri horretan zegoela gaixorik edo ondoezik jartzen zen guztiari ere.

872. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 1814.etik aurrera hiri berpiztuko da eta 13. uneko hondamenetik zuzpertuko da.

873. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 Hiriak asko sufrituko du: irakur dezagun, zer zioen horretaz garaiko textu batek: Dena zapuzturik geratu zen 1823an, arrantzaleak bizitzeko lain arrain ateratzeko besterik ez zegoen; marinelak, beraien kanoa arrunt ezik, beste inolako itsasuntzirik erabiltzen ez duten pazifikoko irlatarrekin gonparagarriak, eta kapitalduna hondamenezko motelkeri batetara behartua.

874. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 Donostia hiriko Deskribapen topografiko-medikoa deritzan lan honek hiri sakonki ezagutzeko dato ugari ditu, eta idazlea sendagilea den einean, sanital egoeraz informatzen gaitu eta ospitaleak deskribatzen ditu.

875. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 Merezi du zentro hauen berri jakiteak: Miserikordia eta Ospitalaren eraikuntza elkartua jarraitzen du, San Bartolome muinoaren hasieraren pean, San Martingo auzoan, itsas, hiri, eta kaia aurrean.

876. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 Ospitalearen zuzendaritza hiriko zenbait merkatari eta nagusi Jaunez osaturiko Batzarre baten eskutan zegoen.

877. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0224 1845.eko udazkenean, 16 eta 24 bitarteko gazteak hil zituen izurrite gaitz bat sortu zen hirian, (...).

878. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0168 San Paulo-ren ereduan, kristautasunean, hiria ez, baina arima salbatu behar bait da (kristautasuna salbazio-doktrina erlijioso bat da, lehentiarki ez da moral bat), Estatuari eta politikari ez zaio ezertarako jaramonik egiten, bakoitzaren kontzientziako moral partikularra elaboratzen da, gehienez ere komunitate erlijiosoa izango da, kontenplatzen dena, ez politikoa.

879. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0031 Hauekin bukatzen zen José Berruezoren konpainia gozo eta ahaztu ezina Dr. Camino Bibliotekako gure hainbat eta hainbat ekintza kulturaletan eta Aurrezki-Kutxa Munizipalaren Kultura eta Erakusketa Aretoetan, hirian ohizko bisitari zen beste hainbat toki kultoez ez hitzegiteagatik.

880. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0005 Baina ez da gutxiago egia ikusten dela baita ere gure hirietan komertzio berri erasokor dinamiko eta imajinazio handiagokoen sorrera, kontsumitzailearen gusto eta ohituretako aldaketak ezagutzen dituztenena alegia.

881. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0070 Oso garbi ikusten dira gauza batzuk: ordezkatze-prozesua ez dela bukatu, Euskarak daukan dinamika bikoitza dela eta, hirietan Euskarak presentzia formala (idatzia bereziki) irabazten duen neurrian herri txikietan galduz doala, hori garbi ikusten da.

882. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0070 Ordezkatze-prozesua ez da bukatu Euskarak daukan dinamika bikoitzagatik, eta hirietan Euskarak presentzia formala (idatzia bereziki) irabazten duen neurrian herri txikietan galduz doa.

883. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0070 Hirietan euskalduntze-prozesua badoala aurrera maila batean eta herri txikietan edo euskaldunetan atzera.

884. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0017 Lehenengoak parte bizia hartu zuen Ameriketako lehenengo eztabaida geoteknikoan: México-ko uria inguratzen zuten zingiretako urei bideak emateko kanalari tunelaren irtenbidea ematea ala kanala betelanez atxurtzea; Diego de Chaves-ek osasunaren kalterako istingadietatik, epidemiak erakartzen zituzten eltxoak nagusi ziren bertan, Yuriria-ko zingira artifizial handia egin zuen.

885. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0059 Bere hedadura 42 km. karratukoa da, hiriaren inguruan eta aldamenetan Akerregi, Epele, Ereñozu, Jauregi, Martindegi, Osinaga, Fagollaga, Santa Barbara eta Zikuñaga auzoak barreiatzen direlarik.

886. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0155 Beraz, halako euskaldun multzo handia gune erdaldunetan barreiatua egoteak euskararen itoketa soziala suposatzen du egoera gehienetan, administrazioaren ahalegina hiria euskalduntzeko aski gaitza gertatzen delarik alde batzutatik.

887. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0071 Ezagutzen ez dituzun hiri haundietan, argibideak eman edo zure ostaturako bidea erakuts diezazuketen lekuak plano batetan.

888. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0028 Eta hori egitean dedikatu behar diogu gure oroitzapena Pascual Marín-i ere, hau da, bere kamerekin gure hiriaren eguneroko bizitza hainbeste urtetan atzematen jakin izan zuen Etxearen fundatzaile eta, neurri handi batean, hemen doazen argazkien egileari.

889. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0028 Eta jadanik urruti geratzen ari zen don Emilio Castelar hiriaren bezero finak Mirakontxako villa batetik, bere garaiko prosa nahastezinarekin eta Juan Mª Peña Ibáñez-en artikulutik transkribitzen dugu zera idazten zueneko mende-bukaera hura: Handitasunean paregabea Ozeanoa bere aparrekin, bere olatu, uhara, dirdirapen, fosforeszentzia eta bere haize-kirriarekin; deus ez handioso eta goitiarragorik, ostera, zure askatasun zahar, historiko eta santua baino, o euskaldunon lurra!.

890. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 Hamarkada horretan (hiriak bi pisuko trolebusak inauguratzen zituen 1961eko lehen hilabeteetan), honako inaugurazio hauek eman ziren.

891. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0075 1815-1825 urteetan erdietsiko dute liskar xumeak bertako aginteek erabakitzea: nekazari eta diruemaleen arteko istiluak nekazal alkateek zuzentzen dituzte (hauek kaparetzari datxezkiolako), nekazarien eta hiriko aberatsen arteko gatazka biziagotuz.

892. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Baina ez hiri giroan bakarrik; baserri munduan ere zabalduak omen ditugu La Feuille villagéoise edo Assamblé Nationale bezalako egunkariak eta, hauekin batera, makina bat orritxo, aldarrikagiri eta panfleto ere.

893. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 Albisteen fluxua lehorreko nahiz itsas bidezko korreoen, posten eta estafeten baldintzapean bakarrik dagoen bitartean hiri baten kokapen espazialak egundoko garrantzia du trafiko horretan betetzen ari den eginkizuna determinatzeko.

894. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0028 Gela bateko altzariei buruzko argibideak eman ditzakezu, eraikin nagusiak hiriaren plano batean lekutzeaz, e. a..

895. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0013 Beste une batzutan hiriko ibiltarien irri iheskor zein biribilak, gehi ezpain ilunak eta ez hain ilunak haztatzen genituen.

896. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0013 Hala ere, hirian erabat murgildu ahala, eta aldirietara hurbildu, gogoa aldatu zen.

897. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0013 Aldiri horietatik ohartzen ginen hiri gunean edota hiriago jotzen dugun horretan kokatuz gero, inork ez du asmatu nahi parte batzu direnik, non hiriak ez du bere burua ezagutzen.

898. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0013 Abiapuntu horretatik, nahi dugu irakurleak kontutan hartzea hiriko jendeaz, jendetzaz, egunoroko harat-honatekoez, kaleko kemenaz eta erritmo erosuarraz mintzatzean, ez garela bilbotarrak berdinkatzen ari.

899. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0016 Landagoa hiriaren aurka.

900. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0018 Hiriaren hazkuntza areagotu zen.

901. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0018 Hiriari zer komeni zitzaion ikusi gabe eraiki zen.

902. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0033 Hiriaren errai-erraietan sartua, bilbotarren izate eta garapenaren oinarria izan da betidanik.

903. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0053 Ibilgo handia duen edozein hiritan bezala, autoei eta autobusei darien keak airea kutsatzen du pozoinezko hodeiskez.

904. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0053 Hirian sortzen den oro salgai dago.

905. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak h. knô*rr 0133 Ez da harrigarria, hiria bere zarata horretan ezagutzea.

906. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 5. Hirietako trafiko pilaketa da hiri atmosferaren kutsaduran eraginik handienetakoa duen faktorea.

907. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0056 Eta beren asto txikien gainean Jerusalen aldera zihoazela, ohi denez, Jerusalenera heldu baino bi mila lehenago, leinargikoa zirudien espainar batek, Diego Manes zeritzanak, erromes guziei debozio haundiz zera esan zien, handik gutxira Hiri Santua ikusi ahal izango zen lekura iritsi behar zutenez gero, on egingo zuela bakoitzak bere barrua gertutzen bazuen, eta isilik joan zitezela.

908. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0039 - Jende-multzo handiak biltzen dira hirietan.

909. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0039 Populazio bildu edo kontzentratuaren adibide dira hiriak: pertsona ugari leku txikian bizitzen.

910. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0039 - Urteetan zehar, tamainaz aldatu dira hiriak biztanleriaren hazkundeagatik.

911. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0039 - Alde zaharretik auzo modernoetaraino hazi dira hiriak.

912. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0039 - Hiri-populazioa gehiengoa da Euskal Herrian: 100 euskaldunetatik 80 bizi dira hirietan.

913. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0039 ARIKETAK 3. Erantzun zeure koadernoan galdera honi: Zergatik bilakatu dira hiri Euskal Herriko herri zahar batzuk?.

914. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0039 Badakizu... Bilbok, Euskal Herriko hiri jendetsuenak, ez duela Hiri titulurik?.

915. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0039 Orduñak, ordea, askoz txikiagoa izanik, Hiri titulua jaso zuen.

916. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0135 Hiri txiki bat bezalakoa da inurritegia, bakoitzak bere lana egiten duelarik.

917. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0135 Dena oso ongi antolatuta dago hiri txiki honetan, beren antenei esker elkar ezagutzen eta elkarrekin komunikatzen bait dira inurriak.

918. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0194 4. Ondorengo hitz bakoitzarekin, idatzi esaldi bana gaur egungo bizitzaz: merkatari - hizkuntza - txanpona - eraikuntza - hiria.

919. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0194 2. Taldeka, erromatar hiri baten maketa egingo duzue.

920. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0167 Milioika bizilagunentzako hiriak eraikitzen ditugu, lantegi kutsatzaileak jasotzen ditugu eta abar.

921. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0197 HIRI BATEN HAZIERA IKERTUKO DUT: ZABALGUNEAK Biztanleria haziz joan den neurrian, gure hirietan auzategi berriak sortu dira: zabalguneak.

922. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0197 Horretarako hiriaren planoa behar duzu.

923. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0197 Nola du izena horrek zure hirian? Etxadiak karratuak edo laukizuzenak izan ohi dira.

924. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0013 1785ean funtzionario publiko bezala aurkitzen du enplegua Nizako hirian, gai desberdinen ikerketa eta esperimentaziora dedikatzen zen bitartean.

925. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Izan ere, bai hirien ikuspegitik eta bai erlijioaren ikuspegitik, herrien eta hirien handitzeak, erromanikoan ikusi gabeko arazoak planteiatu zituen arkitekturan.

926. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Burguetako eta hirietako bizimodu berriek etxebizitza handiak eta luxuzkoak eskatzen zituzten baseliza txikien, elizen eta monastegien lekuan, udal korporazioen eta ermandate berrien egoitzak izango ziren edifizioak, alegia.

927. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0078 Fatxada horretan, bestalde, egurrezko bilbaduraren erabilerak, beheko solairuaren gaineko solairuetan hegalkinak eraikitzeko aukera ematen zuela ikusten dugu, eta hori beharrezkoa zen, harresituriko hiriek zuten neurri txikia kontutan izanik.

928. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0078 HIRIETAKO JAUR-ETXEEK, Gipuzkoan, bi mota erakusten dituzte, lehen esan den moduan: DORREA eta JAUREGIA, bakoitza bere esangurarekin, eta ezaugarri amankomun batekin: inguruko klimaren eta materialen menpe egon arren, ez dute erakusten nekazalgiroko etxeek edo hirietako arkitektura herrikoiak erakusten duen menpekotasuna faktore horiekin.

929. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0078 HIRIETAKO DORREA.

930. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0078 Dorre horien arkitektura egitura nekazal girokoarekin nahasten da, eta fundatuz zihoazen hirietan nekazal giroko nobleziak ematen duen lehen pausuetakoa da.

931. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0078 Beraz, nekazal giroko nobleziak eraikitako dorreek hirien barruan izan zuten agerpena, ez zen bertako beste elementu bat balitz bezalakoa izan, eta horregatik, ez ziren defentsa kolektiboaren oinarrizko tresnatzat hartuak izan, normalean harresiaren inguruan egon arren.

932. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0078 Etxe horretan bat eginik agertzen zaizkigu dorrea eta hirietako jauregia, bien ezaugarriak agertzen bait ditu, hirietako jauregiena oin planoan eta dorreena egitura orokorrean.

933. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0341 Bestalde, nekazal jatorriko edo hirietako herri mailako jendea ere sartu zen multzo honetan.

934. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0024 Independentzia Gerra hasiko da, eta lehendabiziko gerrilari bandak agertuko dira, hiritik boluntario ugari atereaz.

935. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0024 Hirian terrore erregimena ezartzen da, ehundaka preso, deportazio eta fusilamendurekin, 1811.ean Abbé-ren helerarekin areagotu egiten den terrorea.

936. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0024 Hiritik José erregea pasako da iheska zebiltzanen artean nahasirik eta abantxu ezezagun gisa.

937. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0024 Setioan, Carlos Espainiakoa jeneralak bereganatuko du agintea, hiriaren baldintzak kinka oso larritara helduz.

938. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0024 Azkenekotz, frantses troparen egoera ezin kaskarragoaren aintzinean eta blokeaturik lau hilabete eman ondoren, kapitulatzera behartuak egonen dira, egoera, hirian, etsipengarri bihurtu bait da.

939. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0024 Fernando VII.a erregeak Iruñea eta Baionako Gurutzea sortuko du 1815.ean, bi hirien blokeoetan izan ziren heroentzako domina, alegia.

940. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0024 Tropa karlistez erabat setiatuak, anarkia da nagusi hirian, maiz ematen diren ebasketa eta krimenekin eta hornikuntzei dagokienez erabateko eskasiarekin.

941. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0024 Azkeneko gerra karlista garaian, hauengandik hiriaren beste blokeatze bat egonen da, 1873.ean.

942. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0024 Azken parte ofiziala Iruñean emanen da, hiriari gerraren amaiera komunikatuz.

943. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Erresumako Hiri Onetako bat zenez, jezarlekua eta errepresentazioa eduki zuen Gorteetan, eta bertze gauzen artean zortzi egunez Trinitate egunaren ondoko igandetik hasita kontatuak, feria nagusien kontzesioaz gozatu zuen.

944. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Hiriaren alde garaia hartzen du eta Kapitolio erromatarraren lekuan eraiki zela dirudi.

945. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Bi hirien artean zegoen etengabeko merkatal-harremanez ulertzen da influentzi hau.

946. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Edozein hiri, herri edo herrisketako jaiak direla eta, aurrena honelako zerbait idatziko dute programarako: .

947. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0256 Onen laguntzaille diran bigarren maillako beste bizibideak ekarrerazi dute langille asko eta erriak eta uriak azi itxuski.

948. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0256 Begira Gasteiz, Laguardia eta Errioxa`ko eta Erribera`ko iri asko muiño gaiñetan eraikiak.

949. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0139 Dena den, gizakiak ezin iraun zuen luzeegi orai artio bezala, berezko jatorria galdurik: mendiak larrutzen, errekak eta ibaiak pozointzen, itsasoa ondatzen, giroa zikintzen, iri eta bizitoki itsak eraikitzen eta haien denen erdian gizakia, besterenaturik eta gainerat deus gertatuko ez bait litzaion.

950. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0061 Horregatik, zentruan bizi den jendeak poluzioaren aurka oihukatzen zuenean, goian aipaturiko bezalako arazoak konpontzearen atzetik zebiltzala suposatzen zen eta erantzun bezala ibaietako ura eta hirietako airea zertxobait garbitzea, ematen zitzaion.

951. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0031 PRESTAKETA: 1. Ihardueraren izaera eta xedea azaldu ondoren, eskatu ikasleei hirian zehar ikusi dituzten errotuluak esan ditzatela.

952. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0031 1. Ikasleak hirira irtengo dira.

953. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0049 XEDEA: Hiri handi batean zehar ibiltzea zaila eta garestia gerta daiteke, autobusen edo metroaren arierak ondo ezagutzen ez badira.

954. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0049 PRESTAKETA: 1. Eskuratu hiriko garraiabideen mapa eta pentsatu ibilbide bana taldekide bakoitzarentzat.

955. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0084 Erosi asmo duzun zerbaiten preziorik merkeena hirian (dendaz denda gonbaratuz).

956. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0084 Ikasi zein bankuk ordaintzen duen interes handiena edo kontu-korronterik merkeena hirian.

957. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0139 KANPO-LANA: 1. Eraman ikasleak eskualdeko hiri edo herrietara komunitate bakoitzean ikasle bana abandonatuz.

958. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0033 Helburuak Helburua, generalean, euren ingelesa hobetzea zen, batez ere eurentzat ezagunak ziren gaietan, adibidez, jendea, etxeak, herriak eta hiriak, animaliak, urteroko festak.

959. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0121 Hau da gaurko Mendebaldeko gizarteen kasua; gizon batek bainujantzi bat besterik ez duela egin lezake igerian hiri erdiko igerilekuan, baina ziur aski ez litzateke horrela kalera irtengo.

960. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0013 Donostia hiria XIX. mendearen hasieran 1180. urte aldera luzatu zien forua Antso Jakintsuak Urgull-eko gerizpean lekututako arrotzei.

961. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0013 Merkataritza eta defentsa: bi faktore horiek mugatuko zuten hiriaren bilakaera aro garaikidera arte.

962. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0013 Eraikuntza militarrak nonahi altxatu ziren, egungo Alde Zaharra harresiz inguraturik gertatu zen, Gaztelako erregearen tropak iraunkorki finkatu ziren hirian.

963. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0031 Izan ere, 1816an (hau da, sutea gertatu eta 3 urte beranduago) hasi zen hiria bere errautsetatik birsortzen. Ez lehenago.

964. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0031 Gogorza (hiriaren agintaria) izeneko plana atera zen garaile azkenean.

965. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0031 Izan ere, horri esker, hainbat jabek (haietariko asko hiritik kanpo bizi zirenak, kontutan hartuz) baimenik gabe, beren barrakak, hobetuz gero, iraunkor bihurtu ahal izan zituzten.

966. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0051 Baina maizegi hiria osotasun bakartzat aztertzen dute, eta bertako ordezkariek defendaturiko interesak herri osoarenak izango bailiren jo ohi dituzte.

967. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0051 1826. urtean Aresti doktoreak egindako txostenak (Luis Sanchez Granjel-ek jaso duen bezalaxe) datu adierazgarri hau aipatzen du, alegia: biztanleriaren herena, urte hartan, hiriaren inguruetako baserrietan sakabanaturik bizi zen.

968. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0051 Hortaz aparte, hiriak bereganatuko zituen babak, lekak eta sagardoa ere Donostialdean lantzen zen.

969. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0070 Aduanen istiluengatik, Hiriko eta Probintziako erakundeen arteko lege eta dialektikazko borrokak hilabetetan iraun zuen.

970. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0070 Aduanen edozein aldakuntzari erabateko ukapena emango zioten Batzarreen aurrean hiriko ahaltsuek aurkeztutakoak porrot eginik, Gipuzkoan lortezina zitzaiena Madrilen eskatzera abiatu ziren Udala eta Merkatal Batzordea.

971. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0089 1835. eko uztailean, hiriaren defentsan parte hartzeko asmoz, Ingeles Legioa iritsi zen, bolondresen komandante zen Joaquin Sagastik eginiko gestioei esker, hein haundi batez.

972. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0127 Jitezko hiri udaltiarra sortzear zegoen, abiatzen ari zen.

973. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0127 ... Probintzia osoa abiaturik zihoan ildo fabriketatik, Gipuzkoa industrigintzaren hatzaparretan harturik zegoen, hiri eta herriak oro.

974. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0127 Denboren joan-etorrian kontraeskuz bezala, tentazioari uko eginaz, oso merkatalgoa urri eta urrituarekin... zein oinarritan finkatu ziren gure arbasoak, hiri honi hegaldi zabal eta esperoezin hura ematearren? Turismoaren baitan. Cobreros Uranga, V.: .

975. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0149 2. Donostia, aberatsentzako hiria Loraldian metaturiko aberastasun oparoez exkax gozatu ahal izan zuen herri xeheak.

976. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0184 Hiriak bazeukan biztanleria osoa aglutinatzeko zenbait elementu balioso.

977. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0042 d) Datu politikoak: Kartografiaturiko espazioen banaketa merindade edo herrialdeetan, hiri herri garrantzitsu, erret bideen seinaleztapena eta oso gutxi gehiago.

978. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0048 Azpimarragarriak dira kostalde eta mugaldeko hiriei buruzko bilduma garrantzitsuak eta Gastiezi buruzko kopuru urria.

979. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0048 Orokorrean, dagoen dokumentazioak ez du hiri hauen hirigintz eboluzioari (morfologia, estruktura eta abarri) buruzko ikerketa zehatzik egiteko aukerarik ematen, zenbait aspektutan informazioa garrantzitsua izan arren.

980. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0010 Jacomo Correr, Piero Morexini eta Caorlini-tarrak hiriko urregilerik onenei egin erazi diete.

981. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0010 Hiri harrigarri hau gaur ikus dezakegu Lorrich Alemania`ko edertilariak zehatzki margotu bait-zuen gure Sanudo kaian sartu zen aroan bertan.

982. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0022 Esaten dutenez... Zehatz eta mehatz da lan soil hauetako kideei ziltzili zaltzalaketa atsegin zitzaiela, eta hiriko edo jauregi edo erregetzako berriak haizea lez zabaltzen oso zirela trebetsuak.

983. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0043 Nagusigoitiar izan arren zuzena, Istambul, Galata, Bosforo eta Urrezko Adarra gailurtzen dituen hiritik at tokituriko bere jauretxetik adierazten du, elizkoi itxumenik gabe, bere nahia.

984. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0057 Baino beren irabazpiderik haundiena hirien sartaldeetatik datorkie.

985. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0057 Hirira irtetzeko janzkia
Aga, jenizaroen buruzagia
Sultanen zaintzarako jenizaroa
.

986. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0174 ZIKLOI-HABIAK XVII. mendeko bukanero eta filibustero ospetsuak beren harrapakinen gainera otsoak bezala erortzeko Karibean edota Txinako itsasoetako irla bazterretan gordetzen ziren bezala, basoak eta hiriak birrindu eta itsasuntziak suntsitzen dituzten zikloi izugarriek ere beren gordeluak dituztela esan genezake.

987. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0009 Eyheralarreko apaizak, euskal idazleen aitzindariak hitz hauek oihukatu zituenetik, urratsik asko eman du gure hizkuntzak, baina sukalde epelean errauspean txingarra bailitzan, gori zirauena, hirirako eta bizitza modernorako trebatu gabe, moldagaitz, landu gabe zegoen.

988. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0007 Lehen uri ziztrin eta zaratatsu batean bizi ziran, baina Joxefa umedun gelditu zanean aldatzea erabagi eben.

989. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0131 Zazpi urtetako erbeste aldi horretan ez du bizitza erosoa izango; garaiak etziren leunak: Espainiako gerra nahikoa ez bazen, hara hor berehalaxe gerra mundiala; Frantzia osoa alemaniarrek harrapatzen dute; hiriz eta etxez lau aldiz aldatu beharko du.

990. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. agote 0117 Lehen ere seinalatu den bezala, erlijio-molde berria landan barneratzeko egintza ez da mugatuko leinu-kultu zaharren aztarrenak desegitera, baizik eta, hirian gertatzen den antzera, osatu egiten da, segur aski, paguetako vici buruetatik hasi eta estrategia ebanjelizatzailearen ikuspuntutik garrantzizko diren beste puntu batzuetara apurka-apurka zabalduaz, santutegi eta kultutoki berriak eraikitzen direlarik eta komunio hierarkikoak civitasaren ama Elizarekin dituen lokarriak ziurta ditzan antolamendu-egitura minimo bat eratzen delarik (910).

991. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0274 Illargi ori dago
guztiz apartian,
argi egiten digu
illundutzian;
okertu gabe dabil
bide zuzenian,
alare ezin utzi
diyote pakian;
arako irian,
joateko airian,
abillidadian,
ez dakit nor dian...
saiatutzen dirade
alegiñian!.

992. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0048 Italiako Iparrean, Piamonte eskualdean jaio zan 1815`go Dagonillaren 16`an I Bechi auzunean, Castelnuovo di Asti udal-erririk 5 km bidera, industri ugariz ornitutako Turin uri aunditik.

993. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0048 Eta aurkipen aundi bat egin zuan: Turin Uriaren inguruetako jendearen beartsutasuna.

994. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0048 Igande eta jai-egunetan gazteekin biltzen zan, aal zuan tokian bildu ere kaleetan naiz enparantzetan, baita uriaz kanpoko edozein tokietan ere.

995. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0013 Olako izar-laiño batetik begira, kosmos zabal onetan Lurra ikusi nai izatea, eta Lurrean Europa, Euskal-Erria, bizi naizen uria, kalea, etxea, orain irakurtzen nagoan gela au... eta gela ontan neu ikusi nai izatea... alper-alperreko bearra izango litzake.

996. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0091 - Ama, zenbat denbora da Polonioren zirkua Urira etorri dala?.

997. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0036 Aizkenean, argi ta berokintzarako gasa artu zanean, uri aundietako bizigiroa asko erosoagotu zan.

998. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0292 Denek: Gabriel aingerua Nazaret deritzan irira bidalia izan zan, Joseren ezkongai zan neskatx batengana, berria emanez; ikaratu zan neskatxa argiarekin.

999. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0048 Alaz ere, uri edo-ta talde baten bati ote zegokien izena zanikan ez genekien.

1000. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0048 Efeso, bai, uria dugu, itxasuri galanta.

1001. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0236 asi zan, protestalaritzaren jaioterri izan zan uri arri, katoliko usai guztia kentzeko lanean, orrela lenengo Eliza Berria eratuaz.

1002. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0236 Baita uriko jendea ere; batez ere, Ikastola Nagusiko ikasleak.

1003. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0090 Egoaldeko erri eguzkitsu eta koloredun batera? - eta jadanik aurra bazekusan berarekin itsasoko ur epeletan igerika, edo, Aitzinateko uriak eta erriak ikuskatzen zituztelarik, musaioetan edo arri zaarren artean Theresa seriosa, oroitzapen eta antze-lanei begira, hark ematen zizkion azalpenei beha...

1004. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0110 Uriko Elizako aundiena eta bi chikiak.

1005. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0110 Gurutze au dago Gipuzkoako lekurik zoragarrienean, emendik ekusten dira san dituan probinziaz gañera, arkaitz, mendi baso eta oyanak, agiri dira zelay-soro, ibar eta sagasti mardulak, agiri dira Uri, Erri eta borda uso churiak diruditenak arbol tartean, agiri dira burni bide, Irun eta Endayaco Estazioak, agiri dira Burdeosko munu, Bayonako barra, Biarritz-ko erri, Sokoa-ko gaztelu, Ondarrabi eta Endayko portu eta Mr. Abadiren jauregi galanta, ` agiri dira ichaso zabal, Bidaso-ibai eta errecacho garbiak, agiri da Justiz aomen aundikoa, lotsatua bezela chara-tartean, agiri da Guadalupeko Elizachoa bere dorre alayarekin, agiri da gure uri noble, leyal errutsu eta beti piela bere murru auratuakin, agiri da... baña bukatu dezadan zer agui dan, Aita Aranak gurutze onen peañan escrita zegoala kompondu zituan bi itz neurtu ooekin.

1006. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0116 Luzeegi egiten ari-zait ziazalde onen araiskuna edo osagarria eta bukatzera noa, uri bertako Mariaren alaben billerako aizpa-lenenak, beste probintzi onetako billerakoai inzkribitu dien, eskut-ilz batekin.

1007. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0242 Amaika olakoren odolarekin bustiak zeudek, onuzkero, Euskalerriko uri, mendi ta itxasoak.

1008. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0009 Alaz ta guzti ere, mutiko trebe-gabe ura uri aundiko bizibidean polliki ta astiro sartzea, benetan atsegin izango zitzaidan...

1009. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Goiko mallera igo giñan, uria andik askoz ere obeto ikusten baita.

1010. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Kaleak eta dendak; dendak guztiz dizdiratsu uriaren erdi-aldera.

1011. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Alare... - Obe dugu gorago joan esan nion Uritik kanporago ta ederrago baita New York.

1012. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 Arrazoi zuan Bonny'k. Kale bat besterik ez zan Txeiene Uria.

1013. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 Eta uriaren inguruan, estalpeak; estalpeak ugari, abereentzat-eta.

1014. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 Estalpe eta borda aietan bizitzen ziran urira aneika etortzen ziran gizonezko arras basatiak: beizaiak, urrearen usaira etorritako meatzariak, larru garestien atzetik zebiltzan eiztariak, inditarrak, eta legearengandik igesi iritxitako gaizkilleak.

1015. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 Ez bait zuten, Txeiene Urian, ura bezain mutil ederrik ikusten!.

1016. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 - Ama!- oiu egin zion amari estu besotik elduaz txeiene Uriko Alkatearen alaba Margot moñoñak -: Ikusi al duzu, ama? Ori bai dala benetan gizaseme bikaiña!.

1017. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 Uri ontan, legeak agintzen duanaren aurka, inditarrei pattarra saltzen ari diran gaizkilleak badirala, entzun dut egun auetan.

1018. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 @- Begira, Bonny. Orrelako txartel bat, Txeiene-Uriko jaun ospetsu guztiei bidali diet.

1019. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 Lau egun-barruan, mai gaiñean zituan Bon-Lucky-Boy'k Txeiene Uriko zaldun ospetsu guzti aien erantzunak.

1020. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 Arratsalde epel ederra Txeiene-Urian.

1021. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 - Bonny: Sendagille moxkor arlote ori ote dugu Txeiene-Uriko gaizkilleen Nagusia?.

1022. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 Eriotza urbil zuala oarturik, tiroketako egun artan, uriko pakea lortzearren, Nagusia nor zan esan nai omen zion Miss Bonny Von Moltke'ri.

1023. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 - Erregeak uda emen igarotzen duan ezkero, ertzaindiak bere jenderik onena ekartzen bait du uri ontara.

1024. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0060 Nolerebait aundi diran askori arrera izugarriak egiten oitua da New York uria batez ere; baiña Juan Paulo`ri egin dion ongi-etorria bezelakorik, orain artekoan ez dio opa izan iñori.

1025. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0010 Onek ez du esan nai, bakarrik, edo inguruan iñor gabe bizi geranik, ez, bada uri aundietan gertatzen zaigu batez ere, gaitz izugarri onen gallentzea.

1026. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0010 Nork esan uri aundietako kale bazterretan zear ikusi oi ditugun ozte-ibaieri begiratzean, giza erreka ori osatzen duten geienak, edo alatsu, bakarrik arkitzen dirala?.

1027. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0141 Alemaniako iri batean, Darmstadt-irian, zegoen ale bakarra azkenengo gerratean erre omen zen.

1028. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0060 Ipar-Amerika`n bertan eta beste lurralde legor askotan, teillatuko ura jaso izan dute beti, gizaaldi ontako aurrerapenak etorri diran arte, au da, erri ta urietan ur-zulo orokorrak, eta baso-errietan, tximist indarrezko edoski-bozalak agertu diran arte, bai ura biltzeko eta bai lurpetik ateratzeko.

1029. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0004 Jesus`en Lagundiak, Iñigo`ren asmoetan, uri aundietan egin bear zuan bere lana; baiña, bere Lagundiarentzat, beretzako bezela.

1030. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0063 Arantza nafar-uria ikustatzeko Igantzi-ko Bentan uzten degu erregebidea, eta etengabeko aldapan gora zazpi kilometro zearka-mearka igaroz gero, erri-bildu ortara dijoan bidea utzi ta bestea artuko degu, lengoa beziñ biurria, eldu-asmo genduen erriko enparantzara zuzenean garamazkiña.

1031. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0011 Bordelen igaro nituen zortzi egun haietan, Baleriano izan nuen gidari ta erakusle, uria ederki ezagutzen zuen eta.

1032. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0071 Frantses gerra-gizonek 1521 eta 1523-an Ondarribia eraso zutenean Errenteriko Matxin biziki nabarmendu zen, bai hiri hori defendatzen eta bai Iger-eko gazteluari laguntza ematen.

1033. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0071 Egitate horretan errenteriar bizkor askok lagundu zioten, eta Hiriak berak eman zion bere diru-laguntza Ondarribiari.

1034. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0071 Matxin Errenteriko ta Uranzuk zerbitzu bat baino geiago egin zion hiriari.

1035. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0071 Bertako diru-arazoetan parte artu zuen, eta Pasaiako portutik artillea atera nai zuten merkatari nafarrekin egiune batzuk izenpetu zituen Hiriaren partetik.

1036. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0133 Hiriko ta Ibarreko larreetan belar-ebaketarako alkar-eskubideaz itz egin dugu.

1037. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0133 Bainan, egurraren kasuan bezala, Hiria ezta eskubide hortaz aprobetxatzen.

1038. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0133 Egia begi aurrean daukadala diot hau; Artxibua daukat begi aurrean; ta Artxibua dugu Hiriaren eta Ibarraren arteko auzi luze, nahaspiltsu ta sutsuen lekukorik zintzoena.

1039. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0253 Eskatu zion Errenteriak, bein ta berriz, Baionako Obispuari, Bikario Nagusi bat hirian ipini zezala, era honetan gauzak bertan konpondu ahal izateko, Frantziako Eliz-juezengana jo beharrik izan ez zedin.

1040. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak bu errenteria 0253 Bulda bat eman zuen Aita Sainduak 1556-ean, agintzen zuela, Baionako Obispoak eta Aux-eko Artxapezpikuak sei illebete barru Auzitegi bat, Bikario jeneral batekin Errenterian ezarri zezatela; edo-ta bestela, hiria Iruñeko Obispaduari, eta beraz, Zaragozako Metropolitanoari erantsita geldituko zela, Frantzian ustekizun okerrak iraun bitartean.

1041. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0315 Aurretik, 1774 urtean, Korregidoreak Kontseilluko Gobernariaren Ordena jakiñearazi zion Tolosako erriari: Nereganaño eldu dira Tolosako urian jolaspide aitzakiz gertatzen diren geiegikeri ta neurriz-gorakoen berri, zezen enbolatu, dantzaldi ta beste jolasak direla ta.

1042. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0076 Bere azken urteak, Lizarra'n igaro zituan 1947 urte arte ta il ondorean iri oneri utzi zizkion bere ontasun guztiak, berreunen bat arte lan.

1043. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0122 Iruña Iriak naiz erregearen itzala euki, gotazien agintaritzapean bizi dala.

1044. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0122 Santxo Ramirez'ek 1087'garren urtean lotzen du Iruña iria gotzaiakin eta kalonjeak batutzen ditu alkarrekin bizitzeko San Agustin'en araupean.

1045. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0122 Xetasun askoren bitartez, ikusten degu Iruña iria gotzaiarekin lotua.

1046. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0122 Iduritzen zaigu, Iruña iria Erromatarren ondorean, gotzaiaren inguruan bilduko zala ta berak egingo zula giza elkartearen batasuna.

1047. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0261 Beste etxe eder asko ba daude iriari itxura egokia ematen diotenak; San Adrian`go markesena, Almirantena, Uarte, Eredia eta abar.

1048. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0261 Aspalditik oso irikia izan degu iri au.

1049. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0137 Uri onetan, zingiraren inguruan zebillela, hidroabioi bat jeisten ikusten du.

1050. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0153 Ezkondu ta gero, Naparroa beereako Donapaleu`n bizi izan zan Aillande; an izan zitun bere karguak ere: Naparroa`ko Parlamentuko eta uriko ziñegotzi.

1051. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0173 Liburu bat argitaldu zigun: Jesu Christoren Imitationea (Baiona, 1684); Antonio Fauvet, Erregeren, Ipizpikuaren eta Hiriko inprimatzaillea baitan egiña.

1052. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0350 Ondoren, Lekarotz, Sangotza ta Altzazu`n bizi izan zan; azken illabeteetan, berriz, Iruña`n; eta antxe, Errotazar komentuan, uritik at daukaten San Antonio etxean, il zan santu-santuki, 1966-7-13`an.

1053. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0016 Uri artatik igesi, aspalditik Sarkaldera etorri eta etorri ari ziran jendeek ekarri zituzten onuntz Grezi zaarreko ertilarien lan bikaiñak.

1054. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0052 Izan ere mundu ura ia erabat nekazari-mundua zan, onelatsu banatuta: mendietan artzaiak, beterrietan nekazariak edo lurgiñak eta uri jendetsuetan eskulangilleak.

1055. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0052 - Jendeen bizitzak eta lurrak segurantzirik edo babesik gabe zeuden aldi artan, eta jende geienak gose ta beartsu, bizi-eziñen zebiltzalarik, Elizak artu zuan aginte-ardura: batetik, uri aundietako erri-agintea bera ere Gotzaiek artu zuten, eta bestetik, lekaide edo monje deituak asi ziran Europa osoan barrena erriak eskolatzen eta Ebanjelioa zabaltzen.

1056. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0064 Amairu urte ondoren, Duala uriko auzo baterako eskatu zuen jesuitak eta ara bialdu zuten.

1057. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0079 Aro artan izen bera ematen bait zieten, dakusazunez, Oiartzun uriari eta inguruko lurraldeari.

1058. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0079 Garrantzi aundiko uria ta lurraldea izan ziran Oiartzun aiek erromatarrentzat, Tarragona'tik, ots Ispani'n zuten uririk aundienetik Oiartzun'era bide bereizi bat egiteraiño iritxi bait ziran.

1059. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0443 Sinispena bizi-era bereizi baten eragille dan aldetik, Iberamerika'ko katolikotasunaren orbanik zakarrena, lurralde aietako inditar, nekazari, ta urietako jende xearen txirotasun ikaragarria da.

1060. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0025 Natan: Bi gizon baziren hiri berean, bat aberatsa, bertzea pobrea.

1061. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0150 Tripa ez du betetzen hiriko aizeak,
baizik lurretik bildu janari maiteak;
zuretzat ez balira bermatzen bertzeak,
luzaro gabe hilen zintuzke goseak.

1062. 1969-1990 lapurtera-nafarrera liturgia otoizlari 1984 0022 Berdin Zamariar emaztea... pegarra han utzirik badoa hirirat hango gizoneri erraiterat.

1063. 1969-1990 lapurtera-nafarrera liturgia otoizlari 1984 0022 Badoa lasterka hirirat berri onaren emaiterat.

1064. 1969-1990 lapurtera-nafarrera liturgia otoizlari 1984 0022 Jesus otoizten dute hirian bi egunen iraganarazterat.

1065. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa iratz 0001 Eta hiriz kanporat eremanik, hasi ziren harrikatzen...

1066. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0007 - Gio ariko zizte hau eta hua, gure herri ttipietan nexkatuak eztiela laketzen, eskapatu nahiak giela hirirat eta nik dakita zer?.

1067. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0007 Hiriko plaza bizkarrean, ostatu batean, Enbatako gazte eskolatu bat mintzaldi baten egiten ari zen.

1068. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0007 Trixteena, ezpeigira argituak ez eskolatuak, eta ez elgarrekin lanean biziaren egiteko lankiarik izanki gure hiri ttipietan!.

1069. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0033 Hola Bordale ere ze hiri den ikusiko-ixiu Mari-Jeanne-ek karta bat igorri diaxu herenegun hitzartzeko.

1070. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0064 - Nik dazkitanak eta hak zazkinak etxu duikabe aski hiriko irriskuetaik espakatzeko.

1071. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0064 - Gio etxetik hoin urrun juaiteik eztezaten izan gaztek: hiria ta hiriko lana ekar bite gu bizi gien tokietarat, eta ez gu haat.

1072. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0064 - Ta oixtian erten nitienak Lana ta hiria gure ganat eta ez gu heien ganat etxu batree Enbatak pentsatia, bana Joanes XXIII garrenak hori bezalatsuko hitzak erran eta manatu txi omen.

1073. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0051 Burgi ez da Flandertze herriko hirietarik zaharrena, nahiz-eta batzuek hola sinhist dezatenarren.

1074. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0051 Orduan ez Sluiz ez Damme zegozen... eta bi hiri hauk iraiki izan ziren Suin areaz bethetzen zen izarian.

1075. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0102 IRENE - Hemen ere azken mendeetako ilhunpekeriak iraganaz geroz ampecirc;thika zabaltzenago da, bai eta Erroten Burgia hiri katholiko huntan ere.

1076. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0066 Lehenago Jerusalemeko hirian geinean emaiten naukan zerbeit berri, bainan orai ez nuk lehenago bezela hemengo karriketan ibiltzen, nahiz ene osarriak ez duen irabazi beizik.

1077. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0063 Hirietan ez dago gaiztakeria baizik.

1078. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0067 Hirian honbeste ilabethe hetsirik egon ondoan, poxi bat harritua nintzan.

1079. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0018 Hiriak espazioaren zabaltasuna ezeztatu, kontrariatu nahi du.

1080. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0018 Zer itxura ukan ote lezakete hiriek, supituki alimaleko elektrizitateko pana batek, hiri guzietan, munduko hiri guzietan, farola, argi-baso, autoen faro, lanpa-elektrika, lanpa-halogeno eta neon guziak itzal balitzake? Gogora heldu zaio arratsaldean, konferentzia salatik kanpora begiratzean leihoan moztua ikusi duen zeru urdin hedoitsua.

1081. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. arkotxa 0019 Sekulan nehork erreklamatzen ez dituenak... Arratoin batzuen gisan hilak, anonimoki hutsean ezereztuak... Konturatu gabe kasik, aspalditik bilatzen duen enparantza ttipi batetara ailegatzen da; badirudi hiriaren parte zaharrean dagoela orain.

1082. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0051 Baionako hiriari, bere bihotzaren erditik, bi ibai eder pasatzen zaizkio: Aturri eta Errobi errekak....

1083. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0051 Miarritzeko hiria aldiz, sahets batetik, ongi bustia eta bestetik ongi berotua: urte guzian, itsasoa eta iguzkia bere bi lagunen artean, goxoki bizi dela dirudi.

1084. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0051 Baina Miarritzek bere herritarretaz arta handiagoa hartzeko eta, kanpotiarrak ontsa errezebitzeko, erreka bat, ibai eder bat behar duela, jakin arazi du: hiri erdian freskotasun, ur bizi, zubi, txalupatxo, eta arrantzaleak gauza pollit eta atsegingarriak direla.

1085. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0051 Baionako hiriak, ohidura den bezala, bere ahizpa xarmantari, artean zerbait eskaini beharrean, nahi edo nahi ez, ideia hori onartu izan behar du.

1086. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0118 Luhosoa deitu zuten herri berri ttipi horrek, hiri bat zirudien, eliza, arrabote, etxe gora eta elgarri lotuak, saltegi eta lantokiak denak bat bestearen gainean bezala, tinki tinkia josia.

1087. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0118 Zenbait urteren buruan agertu zen, hala ere tren famatu hura, baina bere bidea ez zen Luhoso hiri aldetik pasatu, mendiaren bestaldetik baizik....

1088. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0162 Horrela, Ziburu herria egin zen, poliki, poliki, Agotek, Kaxkarotek, montatu zuten, Donibane hiri handiaren bisian bis, elgar ongi ikus eta barranda zezaten, ibaiaren ura bien artean zutela.

1089. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1981 0005 Arrats oroz bezala, fraide guziak bildurik, ongi etorria egin dio aita Abadeak eta zenbeit kontseilu eman: Aspaldiko denbora garratzetan, ba omen ziren bi gazte, fraiden artean, zenbeit ilabetez bizi ondoan, mundurat eta hirirat itzuli zirenak.

1090. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0007 Joanden irailaren 30-an, Lisieux-ko hirian bildu dira otoitz-talde horien buru direnak.

1091. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0034 Hirietan baziren gaitzeko jauregiak, tenplo aberatsak.

1092. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0034 Pausalditik pausaldirat, Eufrata deitu ibaiaren hegitik, hirieri hurbil ezarriz beti etxolak xutik.

1093. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0166 Alabaina kontuan hartu behar da nobleziak eta hiritako aristokrazia-burgesiak zuela ordurarte Gorteak menperatzen:

1094. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0166 Ohore eta aginte gose zeuden bai nobleak bai hiritako ordezkariak, goren mailako alor politikoa zaindu nahi zuten beren interesen indarpean.

1095. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0166 Erdi Aroan, aginte politikoa sakabanaturik zen giza talde eragingarrienen artean eta Nafarroako arazoan hiru atal nagusi bereiz zaitezken: 1. Goi mailako eliza, bereziki monastegi haundietako abadeak: 2. Noblezia: 3. Hiritako ordezkariak, aristokrazia modura bizi zen burgesiak osatua:

1096. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0170 Baina testoa ez zuen onartu Erregeak eta zuzenketarako batzorde berri bat izendatua izan zen 1608-ean 1608-eko zuzenketarako batzordea aldiz honela osatua izan zen: 1) Eskualdetako eta hiritako ordezkariak: Diharce, Colom eta Jauregui izenekoak.

1097. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0113 Medikuen familiakoa zen, Eibarren jaioa, bertako sendakinaren semea; gero, Deba eta Markinara aldatuak, azken iri huntan pasatu zituen bere urte geienak.

1098. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0007 Errebelu, Iriko-oian, Ligezta, Irazabaleta, Sakarte, Larreburu, Azkazarreta, Errebelu-gibel, Izozta eta Dondore.

1099. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0018 Lehen ttarro bazen, orai hiri haundi bilakatua.

1100. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0011 Nimes hirian ospitalean hiltzer ere omen zen.

1101. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0165 Erlijione mahometanoak zimendutzat dauzka Alcoran (2) Alcoran liburu saindua arabez al Qur'an erran nahi baitu irakurtza eta Mahomet (3) Mahomet edo Muhammad, islam erlijionearen profeta, La Mecque, Arabia Sahoudirako hirian sortua (570-580 arte hortan); 622-an Medina-rat ihesi joana, 632-an hila.

1102. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0066 Harpearen athean hirur azti zahar zegoela ikhusi zuen, eta haukiek galde egin zeraukoten: Zeren bilha zathortza?- Zazpi uharteetako, zazpi hirietako jakintzaren bilha nathor.

1103. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0104 Bidean Birgala izeneko hiri batetan sartu ziren.

1104. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0104 Hiri hunen gubernoa amazônen eskuetan zegoen.

1105. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0104 Ordoki hauk ibai luze ta zabal bateraino heltzen ziren, eta ibaiaz harantz ba zuten bertze hiri handi bat, Kalagorri izenekoa.

1106. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0104 Turxa hiri huntan, ormakoek ikasiko zutenez, behin batean Thalats handian egon zen Erresuma baten enoikoak katapheugatu ziren.

1107. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Helburu zehatzagoa berriz, zoluaren edo eraikinen erosketarako edo esparru publiko edo elkarteko hornidura bezala erabiltzeko daudenen berregokitzetarako dirulaguntzak emanaz Arabako herrien eta hirien Alde Zaharren birregokitze bateratu bat gauzatzea da, Ondare Urbanizatu eta Eraikiaren Birregokitzeari buruz Eusko Jaurlaritzaren abenduaren 5eko, 278/83 Dekretuan jarritako erizpideen barne.

1108. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0016 Julian Gaiarreren heredentzia kulturala eta patrimonioa osotzen duten ondasunak honako hauek dira: tenorearen Erronkariko etxea eta inguruetako lurrak, etxeko goiko solairua ezik Museo bihurtuko direnak; Erronkari hiriko hilerrian dagoen Gaiarreren Mausoleoko eskultura multzoa, Mariano Benlliure-k egina.

1109. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0016 Aipatu etxean gordetzen diren gauzak ere patrimonioan sartuko dira, baita hiriko beste tokiren batetan udalaren zaintzapean gorde eta familia edota oinordekoen jabetze direnak ere, hauek Museora eramango direlarik.

1110. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f.s. letona 0001 Leon uriko osagille, Letona`tar On Fernando dana.

1111. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Iparramerikar bi partidu politiko haundion izenean presidentziara aurkeztu diren lau hautagaiak proba beroa pasatu beharrean izan ziren atzo New York hirian, non hauteskunde primarioetan nor zertan den garbi erakutsi behar zen.

1112. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Konpromisarien botuetarik hirutik bi bere alde ditu eta, beraz, inongo iskanbilarik gertatzen ez bada bere alde izango ditu abuztuan New Orleans hiriko konbentziora Estatuak bidaliko dituen ehunda hamasei ordezkariak.

1113. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Dena den, analista politikoek aho batez aditzera eman dutenez, New York hiriko atzoko primarioetan arrakasta handiz irabazi badu oso onuragarri gertatuko zaio Bushi, honela, Etxezurira lehendakari gisa pasatu baino lehenago udazkenean burutuko diren hauteskundeetan hautagai itxurazko gisa presentatzeko parada izango baitu.

1114. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 New York hirian gertatzen denak oihartzun haundia du Estatu Batuetan, eta, gainera, hedadurarik haundiena duten komunikabideak ere bertakoak dira; bestalde, Kaliforniaren ondoren New York estatua da datorren uztailean Georgiako Atlanta hirian burutuko den konbentziora delegatu gehien bidaliko dituena, orotara 255.

1115. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Kontutan izan behar da, bestalde, juduen botua hein handian, horrentzat izango zela, eta entzute handiko politiko eta pertsona asko alde zuela Edward Koch, hiriko alkatea barne.

1116. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Festibal askotan parte hartu ondoren, oraintxe du, agian, Hondarribiko Eskifaia abesbatzak konpromezurik haundiena eta ohorerik estimagarriena ere bide batez, abuztuaren 9tik 20ra bitarte Frankfurt hirian ospatzen ari den festibalera konbidatua izan delako, Bulgaria, Txekoslobakia, Dinamarka, Finlandia, Estatu frantsesa, Britainia Haundia, Polonia, Sudafrika, Suedia, SESB eta Alemania bertako beste abesbatza batzurekin parte hartzeko.

1117. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Ekainaren hamazazpian, Siam deitu itsas golkoan, Thailandiako kostaldean, Bangkok hiritik 1.100 kilometrotara, txalupatan sar eta Viet Nametik ihesi zihoazen ehun eta berrogeitahamar vietnamiar inguru hil zituzten pirata thailandiarrek.

1118. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Nazio Batuek vietnamiar errefuxiatuez arduratzeko Bangkok hirian duen mandatariak esan duenez, aurten, Thailandia aldean, berrogeitabederatzi pirateri kasu eman dira.

1119. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Baku, errepublikako hiriburuan, industriak, ehundik larogetahamarretan, geldi egonean daude, ehundik ehun Najicheva-n, Turkia eta Armenia artean kokaturik dagoen errepublika autonomoan, eta era berean ehundik ehun Lenkoran, bertako bigarren hiririk haundienean; esan du, ordea, Estibar Mamedov, huelga batzordearen zuzendaritzakoak.

1120. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Hirietatik urrun jaio zen, nekazal giroan 1894.ean.

1121. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 Birtutea: txukuntasuna / Akatsa: ezin dira kontatu / Abeslaria: Janet Jackson / Animalia: zaldi txuria / Zenbakia: 2 / 3 gauza uharterako: lagunak, musika, itzultzeko hegazkina / Hiria: Donostia, Madrid.

1122. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 IRAGARPENA, Usurbilgo Hiriaren Antolaketarako Plan Orokorreko Zati batzuk, hau da, 23 eta 17 Poligonoak, Aldatzeko espedienteari dagozkionetan, Foru Aldundiko Ahaldun-Kontseiluak 1989.eko martxoaren 21ean hartutako erabakia argitara ematen duena.

1123. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Ahaldun-Kontseiluak, 1989.eko martxoaren 21ean egindako batzarrean, honako akordio hau onartu du, bere agintze-zatia hemen ematen dela: Usurbilgo Hiriaren Antolaketarako Plan Orokorreko Zati batzuk, hau da, Erabilpen Berezitarako kalifikatutako 23a eta Aldibaterakotzat kalifikatutako 17 Poligonoa, Aldatzeko espedienteari behin-betiko onarpena ematea, honako zehaztasun hauek ezarriz, hau da, 17 Poligonokoa den eta ifarraldean dagoen azken zatia 52 zenbakidun poligonoari atxikiko zaiola, 10 zenbakidun planoko poligonazio-kuadroa osatu egin beharko dela, 52 poligonoa, Eskola eta Kiroletarako Eskualde Berezian sartuz.

1124. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Hiri honetako Udalak suztatu eta izapideratu du espediente hau

1125. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Hirugarrena.- Euskaltegiaren titularraren gizarte-egoitza Gasteizko Errege Katolikoak kalea, 15-C da, inskribatzen den Euskaltegia bera hiri bereko Zaldiaran kaleko 16an kokatua dagoelarik.

1126. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 - Txostenean sartu diren taula-laburpenetan adierazitako akatsak zuzentzea, zonaldeetako taula orokorrean - 2, 3, 4, 6, 10, 20 eta 21 zenbakiak -, zein hiri areetakoan - 38 eta 42 zenbakiak -, baita sistema orokorretakoan ere -S.G. E.S.A.-2 eta S.G. E.S.A.-6, (19., 43., 52. eta III orr., hurrunez hurren).

1127. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Baina nola gu hirian bizi garan, beti eskatzen genion bere herriko historiak kontatzea.

1128. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Gernikak, hiri hila zirudien gabon gauan.

1129. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Pontifizea ikustearren eta hiriko alkate katolikoak ofizialki festa egun deklaratu zuelako atzokoa, milaka asko izan ziren igande gaua parke inguruan pasa zutenak, non ospatu behar baitzuen pontifizeak arratsaldez meza santua.

1130. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 BANGKOK-MOSKU (Efe-EGIN).- Vietnam-eko Partidu Komunistaren V Batzarrea atzo bukatu zen, Hanoi hirian.

1131. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Hirietatik bestetara jendea
Gaiztaginen kontrako kanpaina gogorra Txinan.

1132. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Pekin hiriko alkateak, larunbatero, hiriko parkeetan dantza publikoa ospatzeko baimena eman du.

1133. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Itzaletik argitara.- Ana eta Eileen Gilaspie ahizpek irlandar abertzaleen beroa sentitu dute Dublin hiriko aireportuan.

1134. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Dublin hiriko aireportuan ehundaka irlandar abertzale bildu zitzaien ingurura. (UPI argazkia).

1135. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Bestalde, erakunde honek Gasteiz hiriaren aprobetxamendu didaktikoa, hezkuntz ingurugiroaren ikuspuntutik lemapean projektu bat burutu du, bertan O.H.O., B.B.B., Lanbide Hezkuntza eta Maisutza eskolako 20 irakaslek parte hartu dutelarik.

1136. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Projektu honen bidez, irakasle hauek kubritu nahi dute, Gasteizko ikaslegoarengan bere hiriarekiko somatzen den ezagupen eza, bai historia, bizitza edo errekurtsoei buruz ere.

1137. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Talde honek hiria lau partetan banatu du: Parte Zaharra, Ekialdea, Mendebaldea eta Neoklasiko zabalgunea.

1138. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Britainiar eskultura kontenporaneoa Bilboko Artederretako Museora ekartzearen ideia hiriko Instituto Británico eta Museo honen eskutik etorri da.

1139. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Covadonga talde integristak orrialdeak banatu