XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0035 Antxiña, erri batetik bestera joateko, bide ziorrak eta burpide bedarrakedo estuak egozanean; aberats edo dirudunak zaldi-ganeko kartoletan berera jesarrita, txakatxaka, oinbideak zear, mendirik mendi joaten zireanean; gaztaiña-zugatzari gaixoa agertu orduko, ta oilloak euren txitatxoak egopean bero-berotan eukiten dabezan lez, Gernikako Aritx ederrak eskurrik beste lege, ondo neurtuak eta obeto zainduak, bizi-bizirik, bere orripean eukazanean, burdinbide, tximist-argi ta oraintsuko asmo ta aurrerapide asko agertu orduko; Mundakatik Bermeoruntz, ordulaurengo bidean egoan Ondartza izena eban baso-etxe zar, orma sendoakaz egiña.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Neskatotxo aberats, ondo jantzia ta obeto apaindua joaten zan, a mutiko nekezale, itxasora eroan oi diran lez, erropa zar adobatuakaz ebillena ikustera.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Biarko, a! Biarko geuk, senarrak, maisuak eta neuk, emengo barri obeto dakigunok, asto andi orri zer egin bear dakon geuk erabagiko dogu.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Orduen echeko guztiak belaunikoturik egiten deutzee asaben arimari adoraziñoia, eta eurak ill-errira utsik biurtu ezteizen, erreten deutzeez (au da illen giro-mutuo) diru-paperak (olan derichoe, baia eztira benetakoak) oneen ustez, andikaldian be dirudunak obeto bizi eidiralako.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 Iñoiz, esatez edo egittez, okerren bat egin ixan ba'dautsubet, edo, edozelan dala, biarr ixan dautsubedan itzalik edo lotsonik ixan ezpa'dautsubet, azketsi egidazube, ondo usterik eta obeto eziñian egiñiko utsak ixan dira-ta.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0059 Zeure biotz barreneko zokondoak arduraz arakaturik, egindako gaiztakeriak gomutara ekarrteko alegin egizu: aonen urrengo, zeure barrenean garrbai ta damutasuna sorrtu daiketzuen egi osasunkorrak astiro-astiro auznarrtu, edo obeto esateko, gogoznarrtu egizuz.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Astodunak ziran Tramana ta Brix, edo obeto esateko, asto jaubeak, bada errietara alogerekoak bialdu oi zituen; langilleak biak eta biotz onekoak, baña esagutu ziranetik bata bestearen arerioak edo arerio legez bizi ziranak, estena baño miñ zoli ta zorrotzagokoak, aora jatorkoen zatarkeria edozeñi esan bear eutsienak, alkar ikusi orduko beti erriertan ziarduenak, atzamarkarako beti prest egozanak.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 Baleiteke nozbait, edo garbiago ta eratzuago dalako, edo obeto dakialako, emakumeak gizasemeak baño egokiago ugutzatzea.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0036 Zuk modu askotara, ezin obeto ta sarri erakutsi dauskuzu Bidasoatik onanzko euskaldunoi beste alde orretakoak dauskuen maitetasuna; nik, ortikoai emendikook dautsegunaren ezaugarritzat, gaurrarte ezin ezer agertu izan dot.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0091 Mandazain mokor-astunak eurai obeto iarraitutearren, kortan sartu ta iru mandoetatik bizkorrena azpiko laguntzat artu eban: onetarako ezeban oinkadarik galdu bear izan.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Iñoiz, esatez edo egitez, okerren bat egin izan badeutsuet, edo, edozelan dala, bear izan deutsuedan itzalik edo lotsonik izan ez badeutsuet, asketsi egidazue, ondo usterik eta obeto eziñean egiñiko utsak izan dira-ta.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0375 Barrua ondo aracatu ta aztertu ostian, oraindiño eztabaidan bazagoz, obeto dirudi eztaguala aguertu biarric; eta au; eguin zenduela be, era batera irudituarren: bada eztabaidaco leguiac eztau iñor biartutan.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0006 Ta ala dan ezkero, zure Goi-Jaun mattekorraganantz bigurrtu zadiz, ta miñaren esakunaz baño, bijotz-negarraz obeto, auxe esayozu: Ene Josu mattea!.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0050 E. Lau gauza onetan obeto aditu oi direanac.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Gizartekeria alde batera itxita, langilleak alkartuaz eta indarra artuaz beste barik, bardin eskatu ta eskuratu eikiezan obariak dira-ta, sozialismoarenak baño langillien alkartzearen ondoren, arnari edo frutuak obeto dira.

16. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0110 Sozialisten estaduan agintari ta enpleauak erlauntzean erle nagiak baño obeto: gizon beargiñak, ostera, erle langilleak baño askoz be txarrago.

17. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 MAD, - Zikinkeriak biltzeko obeto zaude ba, ijito ori. (Bijoa).

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 BAS. Pirmatzen jakin izan banu ez nitzan etorriko onera; karta batekin obeto esango nion tilifono edo instrumentu ortatik baño.

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 URR. Gizona, ¿zer esaten dezu? ¿kartaz obeto esango ziozula itzez baño?.

20. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 Nerekin Xabier'ekin bañon obeto izango zera.

21. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 O. BRAU. - Ezin obetoago.

22. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Gure orrdez eta guk baño obeto esango dizute liburu orretan Mendiburu Aitak nola Jesu'si lagundu leikeon oben orrdezko ordaintza egiten edo pekatu zorrak orrdaintzen.

23. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0329 Otoitza
Iseka onak baño obeto, zure Aitaren agindua egitearren ta guri zeniguzun maitetasunagatik, zure bizkarrean gurutz egurra eraman zendun, nere Jesus bildotx guztiz ixilla!.

24. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Itz labur gozo, jakulatori sutzu batsuek zuzendu Jesus, Maria, Jose, Aita San Prantzisko ta gañerako zerutarrai: Ur bedeinkatuarekin zere burua, oia ta inguruak busti, deabrua uxatzeko, bere tentazioetatik obeto libratzeko: bada urbedeinkatuak indar aundiak ditu etzai onen kontra.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Obetogo esango genduke eziñekoa daala esango bagenduke.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Gogora obeto nor dan eta benetan eskeñiko zatzaio Berari.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0155 Jana ta guzti berak billatzen dute, ta ori iñori lanik eman gabe, iñori kalterik egin gabe, baso-zelaietan, soro-larretan dabiltzala, uzta-aziendak ikutu gabe, zaitu bearrik ez dute, beren gora-berak ederki ta iñork bañon obeto dakizkite-ta: laguntzik ere ez, beren lan guztiak garai eta era onean egiten dituzte, ta iñoren bearrik ez: okuillurik bear ez, azpiak aldatzen ibilli bear ez, usai txarrik egiten ere ez, sendatzaille ta sendagaitik gogoratu (...).

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 Beste tankera bat zan Pedro Benardonerena: semea beretzat eta lagunekiko ain esku zabalekoa ikusita, aserre egiten zion esanaz: diru eralkitze ura merkatari baten semearentzat baño obeto zegola errege baten semearentzat.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Izan leike: neuk ere esan det lenago beste nunbaiten, guraso batzuek, berekorregiak eta diruzalegiak diranean, erraz dala zorigaiztoko elkarteak egitea; baño aitortu bear det gaur, egiaren alde, badakitela gurasoak, onelako zeregiñetan, etxea jasotzen, ez bakarrik seme alaben kalte gabe, baita ere aien zorionari begiratuaz; sarri ikusten dutela ezkongaia nolakoa dan gazteak baño askozaz obeto, ta eztirala beti txarrenak izaten gurasoak korapillatu dituzten ezkontzak.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 - Kristauak edonun bear ditu adiskideak, obeto esango det, edonun dauzka bere anaiak.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 - Obeto den neskazar, Peru traketsaren emazte baño.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 - Obeto itz egin zak.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0366 Azquenic beguira zayozu urcoaganaco bertutezco lan guciac eciñ obeto eguiten.

34. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Etxean gelditutako suiña atera zan kanpora, erdi bildurrez ta erdi zer gertatzen zan obeto ikusi ta jakitearren.

35. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 5. garren LAROGEI PEZETAKO SARI ETA BITEZARRA, itz larri eta gipuzkoar izkera motan, aberatsak ez diranai obeto aditzera ematen diyen lanari zer nolako mesedeak ekarriko dizkaten beren irabaziyak zintzo gorde eta Interes-Kuchetan korrituan jartziak.

36. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0085 Euskeldun au berau errderaz itzegiten asi dedilla, ta Cervantes'ek baño obeto egiten badu ere, an basterren batetik, esakunen bat edo beste dala, berealaxe erakutsiko du ura bere amagandik lenen ikasi zuan izkuntza ez dala.

37. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Len, gure buruaren jabe giñan, len gure legeak geok egiten giñuzen guretzat; eta zeñek egingo du bere legea norberak baño obetogo?.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Bakoitza, gure uste guzien gain, Jaungoikoa'gana zuzendu bear gera, ori bai; baña Jaungoikoak gure uste ori zuzena danean, ez digu debekatzen bear bezela aldeztea; eta auxe da neskatxa euzkeldunak, obeto esateko abertzaleak, egin bear deguna; geurea aldeztu; bear bezela, baña aldeztu; bein da berriro, eta makaldu gabe.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Deba Modistillai: Ara, ez zaigu atsegin eztabaidan ibiltzea; ez degu nai alkarren artian aserrerik ikusi; beragatik damuz artzea det idazkortza zueri idazteko, bañan neskatxoak, bai-dira gauz batzuk beren bidian igarotzen laga bear etzayotenak eta orrelakoak dira zuen (obeto esateko bisarena'ren? idaztian).

40. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Gaxorik.- Ainbat egun oso txarto egon da gure ziñegotzi abertzale Bilbao'tar Mariano'ren emaztia, igaroko astian Ikurton Deunak artu ebazala, baña itxurez obeto dago, da olan badoa laster jagiko ei da.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 - Obeto eingo zendun, gixona, gaurko gabaz at egon barik.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Ezpaitarik ez geunkan onek lana ondo egingo zuala; baña guk ustia geunkan baño ere obetogo egon zan.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Baita ere ikusi degu erriko etxepean Donosti'ko udalak eusko asteako jarri ditun iragarkiyak bañan an dagon inpernuko aspo jotzallien irudi ura baño gure ustez obetogo egongo zan danboliñ edo dultzaiña jotzalle bat pilarmonikero oyek goraltzen baño beratzen geyo alegindu bear gera kalte besterik ez dualako egin euskel oituretan.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Españako bakaldunaren aldez, barriz, Nabarra'ko sasi bakalduna zan bera, arretxe buru ta zaintzale Iñaki, edo oeto, Eneko, jayotzez, ba, Eneko leban ixena-ta.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bai Erletxue zu lako olerkari txoriburuak,(zorionekoak zuek) ba-dabiltz, baña alperrik ez ete-da gero? Obeto egingo dozu Izpegi'ra joan ta bertan atseden.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ez al zaizu iruditzen zuri irakurle, ori egin zuan baserritarrak euskeraz askoz obeto egingo zuala? Bai noski nai ta naiez, ez da zail eta.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¡Izan ere nun obeto ango exeri-alki ederretan baño! Gañera, jolas-bide ederrak daude: ping-pong, kartak, irratizkiñ-tramankulua, eta abar.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gaurko egunian Relijiyuak ta Aberriak danori eskatzen digu laguntza, gizoneskuai ta emakumiai; ikusten ditugu albo errietan zein gogotsu ari diran lanian, eta gu Itziarko emakumiak ez degu atzera gelditu biar; bildu gaitezen danok batera ta beste erriai jarraituaz, antolatu dezagun guk ere gure Emakume Abertzale Batza, orrela bata bestiaren leyan, lana obetuago egiteko.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 - Ekin aldi gogorrian gera oraingoz euskaldunak edo obeto euskotarrak.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Baña auentzat lege guziak dira txarrak, eta Araudirik ez daukaten España'ko beste alderdietan ere asko obeto ez daudela esaten diezunean, Bai, guzikoa da ta, esanda uzten zaituzte.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Euskaltzaleak eratutako Batzaldian saritutako Etxe aldaketa antzerkia nork obeto.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Urrengoan obeto portatu indekek bestela !¡se fini!! gure kanpeonatua.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ortarako euria egiten duanean, berebil eramalleak obeto ibilliko dira busti gañean argiak egiten ditun dizdirakin.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Lerro auek idazterakuan jakin det obeto xamar arkitzen dala.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¿Ez dute esaten askok, ori erozten dutela, iñork baño geiagoko, eta iñork bañon obeto errietako berriak ekartzen dituelako?.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Orain geure irarkolan merkiago ta, batez be, obeto ta ugariago argitalduko doguz idazti ta abar.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 8ª.- Jaupea obeto entzutiarren jauretxera idaztija eruan.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Gauza bi oneik eztaukozanari, aitaren ixena baño basa-pistiarena obeto dagokio.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Gipuzko bazterra toki txiki, menditsu, lurr me, diru gutxi, t'erregatxo geiegiz betea izango da, euzkiak baño euri ta bisutzak geiago kutundua; ala-re gizonez baditeke beste bat beziñ ederki t'obeto jantzia.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Edo obeto, lotsagabe arreri emakume baten apaingarririk ederrena etxe bazterrean ampacirc;ztu ez ote-zitzaion. ¡Baietz uste det!

61. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0051 daukat
eta pozik noia,
ibilte ariñean
baño pausu astiroan obeto,
ume txikiak ait-amen esportzuan
txoriak bere egazkadan
nik danon egillearen egian
danok sinistu ta itxaroten dogu,/ gu / geu / be / konturatu / ez-arren / gauza / orretan,
itxasoan uger edo aidean egaz / bardin da / neuretzako,/ aurrerantza ta aurrerantza / bultzatu naubenaren bidetik
urten barik banoia,
eta / ezetz eta ezetz,/ ezta ori,/ eztala diñoustazuna,/ diñoutsudana baño
.

62. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0107 Zingirakoak sarri esaten eutson auzokoari, bizi izaten, bere ondora joateko; an obeto ta seguruago biziko zala.

63. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0088 Dimas'ek baño obeto bete eban bere lana Ulogio arotz-langille zintzoak baña erriak begitan artu eban,(...).

64. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0056 Baña, mundu onetako geienak inoren begiko samarra obeto ikusten dabien letxe, Arrautziak bererik ez eban ikusten.

65. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 - Orain arte obeto ezin - erantzun eutsan gazteak.

66. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta gustuari bakarrik beittuta ezkondu zanetik, guzur eta abar, iñork baño obeto eitten zetsan arek gustua bere senar itsuorri.

67. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0139 Seme batzukin bai, obeto gogoratzen naz: Dabid eta Imanolegaz.

68. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Urrengoan ugari ta obeto, ta ez Bilbao'n bakarrik; urrengo urtean, udabarrirantza asita, Bizkai'ko erri askotan, erri-jaiak dirala-ta, lenengo erriz erri ta atzenez Bilbao'n, txapelketa orreik ospatzeko asmua artu eban Euskaltzaindia'k.

69. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0197 Leun-leun, norberak igarri-bage ill, edo obeto esateko, erailteari deritxoe osalari orrek eriotz ona.

70. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MAISUA - Ez nintzan aspaldi izan emen. Zure semeak esan dit gaitzak jota zaudela. Obeto al zaude?

71. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 AMA - Damurik ez nago obeto. Nere eritasuna sendatzeko ez bait du iñork erremediorik ezagutzen.

72. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MAISUA - Ez nintzan aspaldi izan emen. Zure semeak esan dit gaxorik egon zerala. Obeto al zaude?

73. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Justo - Ala gertatu dan ezkero ta zure naigabetik obeto zaudela ikusirik (Petri'ri) zurekin itzegin nai det eta zenbait galdera zuzendu bear dizkitzut.

74. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 LUIXA - Bai, orixe. Bere ikaslagunen iseka ta burlak burutzen bakarrik naiko kalbario izanen din. Kultura baiño, sufrimentua zer dun obeto ikasiko din gizajoak...

75. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0166 Baiña... nere osabaren il-zoriko amets aiek entzun-ezkero, bere biziera obeto zaitzen asi nitzan.

76. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0068 Urkixo'k, alabaiña, baiezkorik eta ezezkorik esateke, Etxepare'ren gurasotasunari obeto irizten dio.

77. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0121 Biar bertan noa Erko mutil martzal orrengana gauz eder guzi oyek obeto jakin nayean.

78. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0036 Txakurtxoa, nere aurrez-aurre atzeko anka bien gañean eseri oi-zan, eta burua apurtxo bat aldenduaz, bere bi begitxo gaztain-kolorezko bizi-biziaz, neri begira jartzen zitzaidan; ni mintzatzen nitzaion eta berak, obeto aditu nairik-edo, belarriak piskatxo bat jasotzen zituan; ixiltzen nintzanean, ibiltalditxo batzuek egiten zituan martin-saltokarien atzetik, edota gorpuzkera aldatzeagatik soil-sollik.

79. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0292 Obeto esateko, gorrotatu egiten.

80. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0328 Iñorako baño obeto datozkigu onerako Aingeru-Zaitzalleak gure gazteari esandako itz auek: Goren-gorengo zure birjintasun garbia dalata, ainbeste doai edo esker ematen dizkitzu Jesus'ek.

81. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0516 Ori obeto irixteko lekameitzako gogo bizia egin zitzaion; eta Dijon'go Karmeldar lekaimeei bere asmoak azaldu zizkien.

82. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0009 Aita Santu au bai benetan Kristoren ordezko degula; obeto esateko Kristo bigarren.

83. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 BATZUTAN-BATZUETAN. Mugatu gabea delarik obeto legoke lenengoa, baiñan, gure aurrekoai jarraiturik, bigarrena erabiltzea obeto ote den nago. Euskaltzaindiak erabaki.

84. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0089 Inperativoan nire ustez bigarren pertsonetan bakarrik: egin zak ik. Subjuntivoan, berriz, bigarren pertsonan ere erabilgarri ote den eztakit... Erlatibu tankeran, berriz, indikativoan ere arbuiagarri derizkiot, bigarren pertsonan izan ezik, ots, ik ikusi dekan etxea. Zokoak obeto arakatuz makiñatxo bat korapillo geiago sortuko litzaizkidake; baiñan, ainbestean aski dugu.

85. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0013 Ta ala ere, zekitena agerreraztera Oñati'ko ikastetxera zijoaztenean, beste guzien aurretik jartzen omen ziran Ernani'ko gazteak, Ciceron`ek ospetu zuan izkuntza besteak baño obeto irakurri, ulertu ta itzegiten zutelako.

86. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0014 Gutxiago dakianak geiago dakianak baño obeto erakustea ere askotan ikusitako gauza da.

87. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0210 Zer egiñ demokrazian iraun nai ez duten auekin, edo obetogo esateko askatasuneko demokrazia eutsi nai ez duten auekin?.

88. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0210 Eta komunistak indarra edukitzea, ez al da asko kristauen errua?: Kristautasunak edo, obetogo esateko, kristauak askotan aberatsei ta indartsuei lagundu diete.

89. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0151 Esan bearrik ez dago ezkonduak obeto zeudela orrela.

90. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Obeto gordetzeko, gure baserritarrak gatz puska bat botatzen diote eta erbestean berriz, bear bezela azkar gazitzeko, milla kiloko 30 kilo melaza nasten diote.

91. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0016 - Gizontasunezaren gauzak, obeto.

92. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0037 Entzun: Lengoan esan gendun, Paulo Deuna'k dionez,(obeto esateko) Espiritu Santua'k Paulo'n aoz dionez, grazian bizi diranak, Jaungoikoa'ren seme dirala.

93. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0222 Oiek erantzungo dizute obeto....

94. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Enaiz emen gai astun orretan sartuko, luzaz mintzatua bainaiz arestian liburuxka batean: beste asko ere, jakiña, mintzatuak dira auzi orrezaz, ni baiño leen eta obeto.

95. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Ez ote daki erriak, goiko aulkien aldamenean etzanda zenbat patrikai azkureka ari diran Gobernuaren morroi oiek baiño askoz obetoago, nun bizi dan bera?.

96. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Las inquietudes de Shanti Andia irakurtzean itz auek idatzi zitun Azorik'ek: Gauzak eta personak obeto azaltzeko ez det uste gauza danik erdera.

97. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0131 Jainko-legez zure senarra dalako, eta ez orrela obeto biziko zeralako....

98. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0272 Bañan icusten bazuan ere biciric bere emaztea, laister jaquin zuan oatzean ill zituanac cirala bere Aita eta Ama, ceinzuc eramaten cituan emazteac, Erraiñ onac becela, bere echera, senarra campora juan zanean, beren zarzaroa obetogo igarotzera ta socorritcen cituala beren ordu guztietan, emanic azquenic bere guela eta oatcea vicitecen arteraco.

99. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 Gero, jan be sasoez edo garaiz egin biarda, eta astiñaldi batzuk artutakoan lotarako obeto egoten gara parrandarako baño.

100. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Ori gertatu zaie guk baiño obeto egiten zutela uste zueneri.Izkuntza alkar adierazteko mekanika bat danez, eibartarrok gure era genuan bizitza ta jakintza era guzietan adierazteko.

101. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Oraindik erabagi ez dedana da, eibartar zar baten iritzian, nor obeto mintzatzen da, euskal gaizto egiten duana ala euskera rrarua egiten duana.

102. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. arregi 00001 Erriak sozialismorako burruka orretan aurreratu batzuek behar ditu, aurreratu oiek izango dira bere posibilidadeen kontzientzia erriari emango diotenak, eman obeto esateko esnatuko diotenak.

103. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Obeto esateko: papelak baiño indar geiago dute askotan Irratiak eta Urrutikuskiñak.

104. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Orain gure erriari dagozkien arazoak obeto, zorrotzago ta maitekiago aztertzen ditugula esan dezakegu.

105. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Baña Gabon aurretik landatu diranak obeto sustraituko dira.

106. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 Etxe bizitzearan jaubia, edo obeto esateko ugazabandrea, andratxu alargun bat zan, urtietan aurreratxu joyana, simeltxua, matrall-gorria, begi-begikoa eta Madame SASKO eritxona.

107. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Beste edozein oraziñotan baiño obeto, familiako errosarioan egiten dira bat gure burutaziñoak, sentimentuak eta asmoak.

108. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ikusten dogu beingo beingoan azalpena, ta pozarren geratuten gara igarri dogunean, edo urrengoan obeto egiteko gogoaz, igarri ezean.

109. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Abade langilleak baiño obeto, sazerdote langilleak deitu bear geunskioe, euren artean frailleak-be ba-egozan-da.

110. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Baiña oneek gauzok obeto jakin gura nituan; Irlandarren euren agotik ezagutu nai nebazan.

111. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Zergatik beraz mintzatzean euskeraz ta idaztean erderaz? Txarki egingo degun beldurrez? Ez degu noski Eguskitza'k edo Olabide'k, Lizardi'k edo Lauaxetak bezela idatziko eskolan ikasi ez gendulako, baña ala ere utsegitez betetako euskera obeto datorkigu Cervantes ek bezin ondo erdera egitea baño.

112. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Gañera gaizkixeago bederen ari gerala poliki poliki ikasi egingo degu obetoago egiten Euskaldun eta abertzale geranez orrelaxe egitea dagokigu.

113. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Obe lengusuaren echetic etorri guiñan idaztea, vinimos de casa del primo idaztea baño, giñan ta etxtetik euskeraz obeto daudela ez ba'daki.

114. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Obeto egin zuen gazteiztar argiak Eibar'era jo itz-billa, ez Madrillera, oraingo euskal-idazle askotxok egin oi duten lez.

115. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Aitzitik, ederto baño obeto baliatu da. Olabideren, itzulpenaz berea egiteko.

116. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0085 Obeto egingo eban Santa Clararen bizitzia obeto ikasi ba eban ganoraz botateko.

117. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0115 Bestela lotsatuko zan, egaletara obeto begiratu.

118. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0102 Manu.- Ez aren bildurrik izan, iñork baño obeto ezagututen dauz arek gure mendietako bide ta baster guztiek.

119. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0005 MALKO-GURUINAK eta malkoak jariatzen diran zuloguneak non dagozan hobeto ikusteko, begiratu eiozu ondoko irudiari.

120. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0020 Garbi dagoanez dasta-sentikortasuna ez da bat eta bera mihinaren puntu guztietan, puntu batzuetan beste batzuetan baino hobeto nabari dalako zapore hau eta ez bestea.

121. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0089 Kurtsoa nola joan dan orrelaxe ikusiko dugu, ta obeto gertatuko gera datorren iru-illabeterako.

122. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0041 Alkarrizketa bat ere sortu daikezue gelan, urlehortarrak hobeto ezagutzeko asmoz.

123. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 - Munduko merkatuak zearo aldatu dira, Molok andia... - jainko etxe erdiraiño arrastaka urreratzen yakon zitzaion jauparia, besteak atzetik eukazala zeuzkala, jainkoak obeto entzun egion zezaion.

124. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0030 185 Eurimako.- O aiton! Biur zeure etxera, ta iragarri eiezu zeure semeai gura dozuna, ezeren kalterik izan ez dagien aurrerantzean; baiña gauza oneitan zuk baiño naikoa obeto dakit nik iragarten.

125. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0177 Ire izakera, euk baño obeto ezagutzen dodala uste joat, Deunor.

126. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 Atal oneitan, ebanjelari bakotxak Jesus'en umetzaro ta bizitza ezkutuko jazopen pillo bat jakiñerazoten dausku, Alkartasun Zaarraren bidez argi eginda eta gero Ebanjelio guztian zabalduta, Alan, obeto dirauskue Jesus nor zan.

127. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0063 Gau haretan hobeto sentitu zan.

128. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Nezkatillatxuak orduan lorak ogeratu ebazan, seaskatu egongo litzake obeto; maitasunez soiñez-estali, geldi-geldi egon eitezela aginduz eta beingoan eta ekarriko eutsela esanez, alik ariñen osatu eitezen.

129. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Illean noizik bein, ikas-aretoan ikasten dabena obeto osoagotzeko, joan-etorri ta ikustaldi batzuk egin oi dabez umeak bertako liburutegi, denda, baratz, landetxe, industri-azoka, ertzaindegi naiz urreko zumardi batera.

130. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0092 Lau arrautzaren gorringoak eta beste biak osorik, gozokiña ta olioa ezarrita, irabiatu gogor, ondo zuritzen danean, lau zuringoak obeto irabiatuta ezarri, gatz apurra eurori ezarrita obeto egingo dozu, leun-leunki nastatu danori.

131. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0061 Edarto esana! Ezin obeto!.

132. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0056 Baiña olerki orren azalak be, bere jantzi ezin obeto egiñak, joskeraz, itz egokiz, zatien apainduraz, barne ritmu ta azken-amai oso betez, ez ete dautzu ezer esaten?.

133. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0008 Emon dautsagu, edo obeto, onartu dogu Eleizeak Jesus'en Teresa deunari eskiñitako Irakasle (dotora) titulua.

134. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0010 Iñondik iñora, Jainkoaren kabuzko eragite oi ez lakoa agiri dan arima baten aurrean aurkitzen gara, bete-betean; Teresa'k beragandu egin eban eragin au, ta gero olan ikasia azaldu egin euskun, zintzo ta ezin obeto, izkuntza eder, lau ta berebizkoan.

135. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0061 Geroak argitu bei obeto egindako bidearen gorabehera guztia.

136. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0067 Mogeleri buruz zuzen-zuzen hitz egiten hasi baino lehenago, egoki iruditu jaku, bere sasoiko edo aldiko ezaugarri batzuk aitatzea, bere lana hobeto ulertzen lagunduko dauskuen ezaugarri batzuk.

137. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0167 Aurretiko ta geroztiko zerbait batzuk be esan bear ziran, bere egunetan zelakoa izan zan obeto jakiteko.

138. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Inoiz alkarren artean serio haserretzen zirenean, Anselmok parte hartzen eban eta esaten eutsen: Ez naiz nor zuen arazo larrietan sartzeko baina... lantegia inoiz baino hobeto doa, asko saltzen dogu, irabaziak ez dira batere txarrak eta zuek haserretu ezkero, plaust! dana goitik behera eroriko eta lantegiak porrot egingo leuke.

139. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0002 (Obeto: euskeraren joskerari gagokiozala, ez da arrigarria, baiña ez noa sakonera joten, luze egingo litzakit-eta) .

140. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Urte batzuetan lan gogorra buruturik, London bere garaiko idazle ospetsu ta obeto ordaindu biurtu zan.

141. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0013 Bizkaian: Arek ondo bizi baziran, gu obeto bizi gaitezala.

142. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 G.- Gero, ondorioak ikusita, nork igartzen eban hobeto zure aitak ala zuk?.

143. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0010 Ziurretik Markiña aldeko Etxebarri zeaztutearren, edo obeto lekutzearren.

144. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0253 Gabaz suzko lerkaiak zabaltzen dabez bideak zear dabiltzenak argitu ta obeto arrapatzeko.

145. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0065 LIZARDI.- Oraindik ere eztul pittin bat badut baina hobeto nagoela esan beharko.

146. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0013 FLYWHEEL: Hori hobeto dago.

147. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0038 Telefonoko deia ezin hobeto etorri duk, denak ez diguk gaizki urtetzen.

148. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0026 Alkate jaunaren ordena!
Maixuak maixutzako jaio dirala
eta alkateak alkatetzako.
Eta iñor minduten asi barik
jaia baketan amaitzeko.
Lengo kondisiñoitan nai ba dau
Don Peru maixuak ba daukala tokia jarraitzeko.
Baiña erriak ez daukala dirurik
zor geiagotan sartzeko.
Zor geiagotan sartzeko
inpostuen multiplikarra bear dela tarteko,
eta erriak ori nai ez daben lez,
Don Peru libre dala,
beste toki baten obeto ordaintzen ba dautse,
Alkefra erakusteko.

149. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0147 Aitabero.
Berriro ere, Haitxandi, herrian
nahigabe haundiak dizkiagu;
eta agertuko dituk
oraindik hobeto hire balioak.

150. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0083 BI AGENTEAK - (Aho batez) Arrazoia duzu komisaria, baina ezagutuko duzu honela bizia arriskatzea, jakin gabe, edota hobeto esateko jakin beharko ez liratekeen gauzak jakitearren bakarrik... (Badoaz, altzari-espioi guztiak atzetik dituztela).

151. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0153 XABIER: Arrazoia ematen diat horretan. Orain baino hobeto ez haiz biziko gerora.

152. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 Argitalpen honen helburua Euskadiko Komunitate Autonomoari buruzko gai desberdinen zerrenda zabal bat azaltzea da, munduko herrialde desberdinekin konparatuz, horrela, ikuspegi orokor batekin, gure errealitate demografiko, ekonomiko eta soziala hobeto ezagutzen lagun dezan.

153. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Urtean zehar buruturiko ekintzak 366 izan ziren; horietatik asko izaera kulturalekoak, guztientzat irekiak eta ia beti zikloetan banatuak, gaia hobeto sailkatu eta sakontzeko helburuarekin horrela planifikatuak.

154. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1315 Arduratze Batzordeak, bere egitekoak hobeto betetzeko zehatzetarako eskua eman ahal izango die, behin-betikoz edo behin-behingoz, Batzordeburuari eta Batzordekideei, Legearen berarizko aginduz inori utzi ezinezko direnak salbu.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00077 Orain beste inor baino hobeto heuk egingo duk, bai, eta txintxarria jarri behar diok katuari lepoan.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00011 Lengoaia arruntetan egiten ez den bereizketa egin behar dugu LOGO hobeto ulertzeko.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0054 Hobeto izango duzu beste edozein gauza ikasten hastea .

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0001 Zuk, hiru zentzu hoietatik, arreta beharrik haundiena duzula eta hobeto saia nahi duzula adierazteko, zere burua nola marraztuko zenuke?

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0005 MAITE-MAITE NAU,
ETA INORK BAINO HOBETO DAKI NOR NAIZEN.

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0116 Baina experientzia horrek irakurketa eta ondoren emango dizkizugun kontzeptuak hobeto uler ditzazun balioko dizu.

161. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0117 Azken kontzeptu horiek hobeto uler ditzazun, ondoko Laborategi-Gidoia egingo duzu.

162. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0003 Makinek energia lan erabilgarri bilakatzen dute; edo bestela esanda, indarren efektua handitu egiten dute, horrela hobeto aprobetxatzeko.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0018 Beraz, makinak zenbait lan azkarrago eta hobeto egin arren, beti behar izango du gizonen bat atzetik aginduak emateko eta maneiatzeko.

164. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0015 Hobeto dela iruditu zaigu maisuak eta hitza irakurtzea ikurra sartzea baino.

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0163 Aplikazioaren jarraitasuna, aldiz, metrika bien menpekoa da (hobeto, metrikek definitzen dituzten topologien menpekoa).

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0110 Jakina da, bestalde, gainerako euskalkietan arreba eta ahizpa artean egiten den berezketa, hots, bata mutilarena eta bestea neskarena, bizkaieraz anaia (mutil batena) eta neba (neska batena) artean ere egiten dela, honela senitarte-harreman horiek hobeto biribilduz.

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0059 Industriak hobeto aztertu ahal izateko, multzoka sailkatzen ditugu, eta horrela, esaten dugu badirela elikadur industria, metalgintz industria edo jantzigintz industria.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Baina ez dugu ahaztu behar ezta ere haurra fantasiaren aroan aurkitzen dela Hasiera Zikloan, eta gai lehorrak eta sakonak baino askoz hobeto bereganatzen dituela fantasia bidez eta era atseginez ematen zaizkion gai interesgarriak.

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 - Horrela ikasiko duzue eta hurrengoan hobeto zerbituko duzue.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0027 Airea sudurziloetatik sartzen da, usaina hobeto hartzeko beti bustirik egonez.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0114 Gero koloretako arrainak sar ditzakezue urmaelean; edo oraindik hobeto, zuek arrainketan harturiko ezkalu, aingira, zarbo eta amuarrainak.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0032 Hodi batetan ura igaroten bada, hodi hori estua izatean baino zabala izanez ura obeto igaroko da; eta hodia laburra bada, luzean baino obeto joango da ura; ura berean, hodi barrua leuna bada, zimurtsua izanda baino erraztasun gehiago izango du igaroteko.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0122 Herdoil kentzaileak, gehienetan, azidodun gauzak izaten ditu bere betebeharra obeto egiteko; eta azido hoiek ugerkortasun haundia izaten dute, eta loturako eztainuari ere eraso egiten die, gogortasuna galeraziz.

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0041 Baina, gero agertuko diren zenbait arazo hobeto ulertu ahal izateko, egoki iruditu zait subkategorizapenaren arazo honetaz zerbait esatea.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0191 Arazoa da ea zeinek erantzuten dion hobeto euskararen barne egiturari.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0069 Bestalde, landareen bizitzaz hobeto jabetzeko esperientzia desberdinak egin ditzagun gela barnean.

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0008 - Ulermena lantzeko ampgt; isilean (hobeto ulertzen da). Irakurketa espresiboa ampgt; ozenki.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0040 Orain herri hartako haurrak askoz ere hobeto bizi dira.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0023 Hauxe izango litzateke erarik egokiena, eskolako lagunei zeuen esperientziak jakin erazteko: gehien hunkitu zaituzten gauzak, ezin hobeto iragan dituzuen egunak, egin dituzuen kirolak, etab.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0058 Ikasten ari den jokalariak, bai eta esperientzia duenak ere, hobetoago jokatuko du aurretik sorturiko plangintza jarraituaz, irekigune bakoitza bere ideiari dagokion bezala tratatzen saiatzen bada.

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0049 Zenbait lekutan ahotsez gain eskuak ere erabiltzen zituzten esaten zutena hobeto adierazteko.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0080 Gauzak nola izan ziren hobeto ulertzeko, azter ditzagun Discorsi liburuan agertzen diren hiru higidura-motak.

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0040 2.a: Egilearen bibliografia oro hartuko bagenu bere Los Vascos idazlanaren izakera, neurria, tamainua hobetoago aterako genuke, eta hori ere hemen ez da egiten.

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0089 Haien itxura eta haietarik geratu zaizkigun hondakinak hobeto ezagutu nahi baditugu, haien historiaz ari diren liburuetan marrazkiak eta irudiak bila ditzakegu.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0191 Uste izatekoa denez, garai hartako irakurleek ongi baino hobeto zekiten berriok zeri buruz zioten ziotena, baina guk ez dakigu zein urtetan ote gauden ere: Zein garaitakoa da orria?.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0203 Eta hobeto desberdintzeko, nahi izanez gero, koloratzaile batez tindatuko ditugu.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0049 Handiago irudikatuko duzue, hobeto ikus dadin.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0126 Gai hauek lagunduko dizute hobeto ezagutzen historian zehar erabili diren komunikabide eta garraiabideak.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 Txanogorritxo etxean sartu zen baina itxura arraroa nabaritu zion amonari eta... - Amonatxo, bai belarri handiak dituzula! - Zu hobeto entzuteko dira.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 - Amona, bai begi handiak dituzula! - Zu hobeto ikusteko dira.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 - Baina amona, bai aho handia duzula! - Zu hobeto jateko... a. a. a.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0114 Adibidez: Arazoak modu egokian konponduko balira, denontzat hobeto.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0114 Arazoak modu egokian konpon balitez, denontzat hobeto.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0114 4. Behar bezala irakurriko bazenu hobeto segituko zenuke haria.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0114 4....... dakigu hori inork baino hobeto, bizi izan dugulako.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0319 Diderot-ek genio eta gusto hitzak kontrajartzen ditu, bakoitza hobeto definitu nahirik.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0186 Naturalista ospetsu hau Espezien jatorria hautespen naturalaren bidez delako liburuan, inguruneari hobeto molda daitezen espezien hautespen naturalaren teoria aipatu zuen.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Behatze hori ordea, ez da orain lehen bezain ZUZENA eta bere mugak asko zabaldu dira, horregatik, jite eta funtzio diferentetako tresnak erabili eta fenomenoak berregin beharrean aurkitzen gara, horiek hobeto aztertu ahal izateko.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0038 Globulu zuriak hobeto ikusteko, erabil ezazue hematoxilina koloratzaile gisa eta bete itzazue hitzez hitz ondoren adierazten dizkizuegun urratsak: 1. Behin odol-frotisa porta gainean egin ondoren, ondo finkatu.

200. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0125 Gizakiaren ezereza ta hutsa hobeto aztertzen da honela: lehenbizi igazitakorik ezer ez da; datorkena, halaber, oraindik deus ez da; orain izate ba-denari, ostera, izenez deitu uneko, igazi da, ta ezerezean murgiltzen da.

201. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0051 Gaisoaren egoera zeharaurreeskuinerantzakoa da, zeren egoera honetan hobeto labaintzen bait da ezkerreko bentrikuloan, eskuinekoan baino.

202. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0021 Umeak ezin dira igo, esan zuen, eta guk protesta egin genuen baina ez zigun utzi, eta fastidio bat da beti haurrak izorratzea eta festetan eta gaueko pelikuletan eta holakoetan ez uztea, baina gero pentsatu nuen kasi hobeto zela zergatik neri etxe handi horiek beldurra ematen didate zergatik ematen du erori egingo zarela eta egingo zarela pure.

203. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0054 Inoiz baino hobeto.

204. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0088 Fraide gazteak ere aztertu egin zituen eta ni haren ondo-ondoan nengoenez, hobeto ikusteko aukera izan nuen.

205. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0045 - Hemen... aizu! - dei egin zuen; eta aireratu egin zen hobeto ikusteko.

206. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0036 Handik aurrera, hobeto tratatu zuten nahiz eta berak bere kasa ibiltzea nahiago duen.

207. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0112 Ardoz epeldu xamarrak zeuden eta han ari ziren euren herriaren eta estropalarien alde nor-gehiagoka eta kontrarioa nondik eta nola hobeto zapalduko.

208. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0112 Baina neronek baino hobeto jakin-dakik hitz bateko bi gezur esanda hagoena.

209. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0167 Plato ordea, beste inor baino hobeto jabetzen zen bere ezintasunaz, eragindako barreguraren eskasaz.

210. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0009 Atzeko ate ondoan ez dihoa, bada, askoz hobeto gure Asier G.; honek halere bota du eta gaitzerdi.

211. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0167 - Baina dena lehen bezala izango da berriro edo oraindik hobeto.

212. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura urrezkoa 0016 Aintzinetan, emakume hau hobeto bizi zen eta ezer ez zitzaion faltatzen baina alargun gelditu zenean, pobretasuna agertu zen eta harekin lehengo luxoen eta erosotasunen gogoa ere.

213. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0016 Noizean behin, kolpetxo bat edo beste emango dio buruaz, esnea hobeto etor dakion.

214. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0021 - Gezurra da, bera izan da, jauna - esan zuen orduan Arkaitzek, ongi baino hobeto ikusten bait zuen bestela berak ordaindu beharko zuela kristala... eta baita etxean jipoi ederra jaso ere.

215. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0034 Baina ez pentsa horren gaizki irten zitzaionik! Ezetz zuk hobeto egin!.

216. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0032 - Eta zu ere bai, mutur gorri, behingoz joan zaitez Oesteko zelaietara, bisonteen konpainian hobeto aurkituko zara eta.

217. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0028 Bat hauxe zen: nola esplikatu amonari inguruko beste jolastoki batetara joaten uzteko, hango haurrekin hobeto konpontzen zela eta?.

218. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0074 Baina berak baino hobeto egin du.

219. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0075 Jendeak lepoa luzatu zuen hobeto ikusteko, bi kontrarioak azken errektan zeuden.

220. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0075 Patxi Nubolari ia zutik zihoan bere autoan, horrela hobeto azeleratzeko.

221. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0030 Sonia eta biok inoiz baino hobeto pasatzen ari ginen.

222. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0109 Tim-ek handik edan ohi zuen egarri zenean, baina Aneri ezin hobeto zetorkion euri-potzu hura ontziak garbitzeko.

223. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0046 - Hobeto ezagutu arte, hobe ezer ez galdetzea - esan zuen Julenek zuhur jokatuz.

224. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0092 - Gaur inoiz baino hobeto portatu da! Egiaz, oso pozik nago.

225. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0108 Nik beste saio bat egin nuen eta baita hobeto atera ere, baina keak begiak gorritu zizkidan. Mundiala egoera hura.

226. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0002 Jantzia ez da, noski, egoera berri edo salto horren ezaugarri bakarra; beste zenbait ezaugarri eta jarrerek ere lagungarri izan behar dute misteriozko giro berri hortan hobeto sartu ahal izateko.

227. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Bere zakila leku aproposera bideratzen du, geroago erdi aterea utziz hobeto bermatzeko oraindik.

228. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0087 Hobeto imintzen du gerrian, jertseiaren gainetik ukituaz, bere firebird hotza.

229. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0011 Neri izugarri gustatzen zait aita gaisorik ikustea ohean sartuta, maindireak sudurreraino dituela, negu gorrian eta euria, eta hotza, eta elurra egiten baditu askozaz hobeto oraindikan.

230. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0056 Edo hobeto esateko eskerrak ez den egiazko eginkizun bat, eginkizun bat ez bada behintzat.

231. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0049 Lisa izango da gure diruzaina: kopeck bat bakarra ere ez dugu xahutuko alferrik; harekin uste duzu kafetegira joango naizela? Nortzat hartzen nauzu? Gainera soldata igotzera doazkigu, eta nola gure lana ezin hobeto beteko dugun, espero ditzakegu lansariak ere.

232. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0009 Egoera hau jasakaitz egin zaio eta garraisia egin nahi luke, baina hobeto pentsa ondoren erabakia hartu du: NIK PATXIK 1974. URTE HONETAN HOGEI TA SEI URTEKO GAZTE BAT NAIZELARIK, AZPILEKO 1914. URTEKO MAISU IZATEA ERABAKI DUT.

233. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0053 Don Estebe hobeto ezagutzearren beste gai bat ukituko dugu: urduritasuna.

234. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0075 Nire aitak ere Barisa-n egin zizkian ikasketak, eta gero, Barisa-ra joaterakoan, ezin hobeto ulertu izan nian nire aitaren arrazoi eta bakardadea.

235. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0075 Asko lagunduko ditek gaurko egoera hau hobeto ezagutzen.

236. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0169 Zer arraio egin behar du hazia izozteko eskatzen zaion senarrak, honek eskabidearen zergatiaz galdetu eta emazteak badaezpadare... aurrekoei egin diezun jaramona ikusi ondoren, zu hildakoan gure hurrengo semea nik bakarrik hobeto heziko dudalakoan erantzuten dionean?

237. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0150 Erratz, areta Xaxi hain ibiltaria, gainera, Adur, ezen oraindik minbera dudan ipurdia edonorengan hobeto zolitzeko, nabastarre oparoagoz, alegia, nirekiko susmoak ekiditeko aski zuketenik girtenean gurutze bat irartez, zuregandik solijitzeko ni zauritzea premiatsutuz edo giarren hazkura lagaz eskuan hartu, ni, hegarako ez baina hauspiltzeko bai (eta soilik) balio bait nezakeenarena eraginez praile eta moja (inkisidoreak ere oso ziren sumati) guztien aieruak ezabasteko, nahasi.

238. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0224 - Bai, bai, haiek ere bai, tamalez - deskuidoz bai, zabarkeriaz, hobeto - Tamala!

239. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0054 Esku batekin haurrari eutsi eta bestean esponja nuelarik, anaitxoa garbi-garbi egiten ari nintzelarik izugarri ongi pasatzen ari ginen; berak batean txanpu botila hartu, bestean jaboia, hurrengoan... ezin hobeto pasatzen ari bait zen eta niri ere, goitik-behera bustita egon arren, izugarri gustatzen zitzaidan ordurarte ezezagun zitzaidan joku berri hura.

240. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0006 - Lasai... lasai Justin, hip! Ongi baino hobeto moldatuko nauk eta.

241. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0034 Hobeto sentitu zen laster.

242. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 Dortokak, bere burua aske ikusi zuenean esan zion: - Entzun, Rinozero anaia. Zuk, nik baino askoz hobeto betetzen duzu zulo hori; gera zaitez bada bertan... ni neure eginkizunetara noa....

243. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0094 Era horretara hobeto gogoratuko duzu zure agindua.

244. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0191 Arrazoimen hutsaren kritika Uso arinak airearen erresistentzia somatzen duenean, pentsa dezake hobeto egingo lukeela hegan espazioa hutsa balitz, Kantek Arrazoimen Hutsaren Kritika-n hala idatzi zuela gogoratzen dut, behintzat.

245. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0022 Badago benetako txakurra ez dela esaten duenik, baizik eta mamu, izpiritu edo ez dakit zer, eta gizon, emakume, haur edo abereak edo haien pusketak, hobeto esateko oihanean zehar sakabanaturik aurkitzen diren bitartean, nire Departamentuko jakintsuek, txakur horrek herriko sineskeria eta aintzinako ohitura batzuekin zerikusi handia duelakoan, (...).

246. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0061 - Zure sudurra laztandu nahi nuke zure gorputz bilutsa hobeto usaintzeko....

247. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0039 - Jennifer? - Hobeto Jenny.

248. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0050 Nirearen ondoan jartzen zuenean, orduan hobeto konturatzen nintzen lehenbailehen berri bat erosi behar nuela.

249. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0104 Begira, gero, ez ote legokeen haietan hobeto gizatxar halaen hau, Maiestatearen zerbitzuan, herriz-herri dantzan eta bentaz-benta lapurretan ibili beharrean.

250. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0015 Epailearen esplikazioak hobeto entzun nahi dituzte.

251. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0011 Arazo ekonomikorik gabe bizi naizela Helsinki honetan, oraingoz behintzat: etxe dotorea aurkitu nuen, beste askotxok baino hobeto nabil diru aldetik eta betaz ugari nahi dudana egiteko, (...).

252. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Gainera, oraingo honetan, ongi baino hobeto zekitela ziotenaren berri, Yrjô* zeritzan laguna, nahiz eta jaiotzez finlandiarra izan, erdi-errusoa zelako.

253. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0011 Bikotetxoa basora eraman zuen taxizaleak (Nik hobeto esango nuke sasarte bat zioen) ez zuen ezagutu Blum argazkietan.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0634 Uste dut aurreko lanean proposatzen nuen bide zabala ondo sar daitekeela lege berrian, zeren legegileak legea hobeto ulertzeko dioenez gogoan izan behar baita, alderdi batetik, errealitate egiazkoa den gisara, izenak ipintzeko libertateak ez duela izan behar, oinharriz, pertsona berberaren duintasunari zor zaion errespetoaren mugarik baino, eta bestetik gure hizkuntza ere, Penintsulako besteekin batean, zaindu eta bere erabiltzea ugaldu egin behar dela, orainarte Euskal Akademiak helburutzat izan duen bezala.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0120 Izan ere nork eraman zezakean bizitza adieraztea beste kantari handi batek baino hobeto?.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0124 Egin dudan gai-sailkapenean ikus daiteke hori hobeto.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0194 Aurrera jarraituz, (kuboari buelta emango diogu hobeto ikusteko) hurrengo pausoa hauxe da: (...).

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0226 Baina... esango duzu, nahiko baina da, hobeto izango da zure alferrikako pentsakera hori uztea, beti gertatzen den gauza bat denez gero.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0226 Gehiago galdetzen baduzu gehiago urrunduko zara egiatik, hobeto izango da orduan isiltzea.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0191 Beraz, elkar artean zerbait errezatu nahi danean, oiek esan behar lirake lehenik eta obetoenik (Inst.21.29.37).

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0320 Urritxa bezala ere ezagutzen da, baina Urritx izen honekin hobeto ezagutzen da Russula direlakoen familia guztia eta batez ere Russula oyanoxantha.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0014 Zenbat eta aberatsagoa izan, hobeto bizi, aurrezki-sakrifizio gehiago egin gehiago aberastuz, eta langabeziaren aurka biziago jokatu.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0059 Bainan, Breviario berriak eskabide aundiak ekarriko dizkigu: joka-bide edo postura berri bat Eliz otoitzaren aurrean; obetoago ulertu, egiz otoiztu dezagun.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Esate baterako, Canadan ikasleak, ikasteko dituzten joeren eta erraztasunaren arabera sailkatzen dituzte, talde batzutan ikasteko gramatikaz baliatzen direnak eta beste batzutan gramatikarik gabe hobeto ikasten dutenak bilduz.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Zenbat eta mugimendu eta ariketa gehiago, orduan eta hobetoago ikasten ote da hizkuntza bat?.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Zenbat eta hobetoago pasa, orduan eta errazago ikasten ote da hizkuntza bat?.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0038 Ez ahalge zen edo lotsagabe baserritar batek erantzun omen zion: Bai, horixe gura dozue zuok, Bilbotarrok, guk baserritarrok euskera bakarrik ein daigula, beti leloak izan gaitezen, eta horrela zuok gu obeto manejau!.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0171 Modu honetan gure haunditxo bakarrak beharbada hobeto nabarmentzen ditugu, baina gure historiatxo pobreak lehen den baino ere monokultibisten baratza pobreagoa dirudi.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0623 Transformazio hori da, hain zuzen, nominalizazio, edo agian hobeto izenketa, deitzen duguna.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0097 Berau hobeto ulertzeko, komenigarri da Calkin-ek (7) erabilitako metodoaren antzeko sistemaren eratze-prozesu erraz bat aztertzea.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0201 Maskorrik edo exoeskeletorik gabeko animalietan faktore mugatzailea gertatzen da (DAYTON, 1971; OTTAWAY, 1973); alabaina, hobeto babestua dauden beste animalia batzuk, hala nola, zirripedoek, hiltze-tasa altuak erakusten dituzte lehorpenaren kausaz (FOSTER, 1971 b).

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0028 d) Gabetasuna adierazteko hitz arrotz bat ez sartzearren hobeto beste baliakizun bat erabiltzen da sarritan.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0911 XIX mendeko olde erromantiko berria, klasizismoa eta ernazimenduarekin (berpizkundearekin) baino hobeto, estetikaren joeraz Erdiaro xume eta sotilarekin konpontzen zen.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0145 Baldin zerbait esan badaiteke azkenaldi honetako euskal nobelagintzaz, moderno izana edo, hobeto, izan nahia da, dudarik gabe.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0183 Hala ere, duten idiosinkrasia linguistikoak berezi egiten ditu Komunitatearen gainerakotik, horien estudio-maila, sorlekua, beren familietako hizkuntz markoa, adin-kohortea, eta bezalako hain zirt edo zarteko parametro sozialetan ongi baino hobeto diferentziaturiko gizarte-talde bat osatzen dutelako.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 Hitz batzuk eta batez ere adizki batzuk, garai hartan bizirik zeuden eta gero galdu egin direnak, gorabehera, orduan, gero eta beti herri hizkeraren ezaugarri den beste puntu batek salatzen du ezerk baino hobeto inoren hizkera herrikoa den ala ez; alegia, hitzak ebakitzeko eta ahoskatzeko moduak.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0075 Zeinek zaindu, guk baino hobeto, idazleen eskubideak?.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0011 120. Hobeto, noski, eta homerokiago bidebatez, Heraklitok, tou arktikou-ren (iparralderen?) ordez ten arkton (artz-eme) erabiliaz.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0012 (...); munduko inperialismo sareari ezin hobeto datorkion giltzarria.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0089 Honengatik GE-AEKk pentsatu zuen ekintza hauek gehiago egituratzea, hobeto antolatzeko.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0031 Benetako gauzak Esanahia hobeto argitzeko edota egoera esanguratsuago bihurtzeko, ikasgelara eramaten diren objektu errealak, hala nola jostailuak, janariak, mapak, etab.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0037 Norantz? Noiz arteraino? Ez ahal da, berbera, hilezkorra? Eta geu, gizakiok, ez ahal ginen hilezkorrak izateko sortuak izan? Badakigu, aldakorrak garela, baita gero eta urte gehiago, gero eta hobeto bizi gaitezkela.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0150 Gaur egun anbulatorioan denbora dexente galtzen denez hobeto antolatuko nuke; sendagileek sartu behar dituzten ordu guztiak gaixoak atenditzeko erabil ditzatela eta ez, orain egiten duten bezala, ordu erdi gaixoak hor utzi eta beraiek kafe hartzera joan.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0150 Azkenik, polikiroldegiko prezioak jeitsi eta hobeto antolatuko nuke.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0077 Egile honengan filosofia literaturan haragi eginik dagoelako, inork baino hobeto adierazi digu berak alegia gisa, ipui batetan, nominalismo huts-hutsa zertan zertzen den, bizitza mailan.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0006 Definizio honen atal bakoitza azalduko dugu: 1.- Osasuna bizkortzea: pertsonak inguruneari hobeto moldatzeko behar dituen kapazitateak lortzeko medioak jartzen ditu.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0014 Areago, aldiz gertatzen da ikusizko beste lagungarriak bideoa baino hobeto egokitzen direla zenbait helburutara, artikulu honen lehen zatian ikusi dugun legez.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0014 Nolanahi ere, ez zaigu asko kostako hobeto, eta baita merkeago ere, egin ditzakegun bide asko aurkitzea.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0056 Beraz, hizkuntzari horren estuki lotuta egotea baliozkoa bada ere, ikasgelako denbora hobeto emango genuke bideo edo audiozko testu idatzien zati laburragoak sakonago aztertzen pasatuko bagenu, UNITATEEN luzelaburra laukian esan bezala egokituz eta unitateok helburu linguistiko berezietarako erabiliz; gisa horretan ikasleei lagunduko diegu bai ulermen-estrategiak ikasten eta baita komunikaziorako hizkuntza eraginkor eta sinplea erabiltzen ere.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0085 Komunidadearen helburua hobeto betetzeko, denen kolaborazioa biltzen ahaleginduko da, ta horrela, bere batasuna lortuko du.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0178 Haserako Zikloan ezarritako hildoari jarraiki, 5. Multzoko helburua zera da: esku trebetasuna hartzea, materialeak hobeto ezagutzea, tresnak egoki erabiltzea, e. a., horrela zenbait eskulan eginez haurren ahalmen teknikoa eta eskulanetarako kapazitatea aberasteko.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0077 Nafarroan eta Araban kampin gutxi da; Iparraldean, berriz, Hegoaldean baino gehiago eta egokiagoak dira, hobeto organizaturik daude kampinak alegia.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0031 Alderantziz, indartu egin dutela uste dut; aurrerago esan dugun bezela, gizakia, millaka urteetan zehar, mailarik maila ahoski berriak sortzen joan bada (etorri bada, hobeto) zentzu berriko zerbait sortzean, ahoski berri baten beharretan izango zan.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0006 Behean: Gorputzaren organo eta ehun minberek arreta handia esijitzen dute. Garuna eta hilalabiziko organoak arriskugarrienak direnez, hobeto babestuta daude. Giharrek eta antzeko ehun sinpleak, zaurituta gertatuz gero errazago berritzen dira eta horregatik giharre askok larruazala beste estalkirik ez du.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0081 Zientziak dagoena hobeto administratzen eta organizatzen erakusten bait du, zientzia dagoenarekin enplegatzen da eta.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0030 Izan ere, hizkuntz trebetasunek ez dute amaierarik, zeren gero eta hobeto eta egokiago mintza, irakur eta idatz bait daiteke beti ere.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0031 Multzo konplexu honetako osakinak kontutan hartuz hezirik dagoen irakasleak hobeto egingo ditu bera ere kide den taldeko premiei erantzuteko egin behar diren aukerak eta errazago aurkituko du derrigorrezko oreka.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0062 Ondorioz, gurekiko, ikaskuntza hobeto zuzenduko dute ikaskuntza honetako ekintzen eta objektuen berezitasunaren jakinaren gainean egonda.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0137 Irakasleek beren asignaturak hobeto planifika zitzaten, orientaziozko material didaktikoa landu zezaten eta lan-prozesu desberdinen emaitzak ebaluatu zitzaten saiatu zen lehenengo.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0058 - Nire irakasle eta ikaskideekin:
normalki irakasleekin kontsultatu gabe...... lan egiten dut
- zein asignaturatan?...... zergatik?......
- irakasleei kontsultatu eta lanen berri ematen diet
- bakarrik lan egitea gustatzen zait besteekin harremanik izan gabe
- taldean hobeto lan egiten dut
- bakarrik ez naiz moldatzen eta beti beste norbaitekin egin behar izaten dut.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Beste aukera batzu dira altzari baten atzean zoko batean lekua uztea da edo, hobeto oraindik, jardinean kanpaina-denda bat jartzea.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0063 Hariak hobeto ikus ditzan, oihal zahar batean aska ditzakezue.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0055 Oraindik hobeto (tragediaren lagunkide gisa) paisajearen giro misteriotsua Mondragoeko erreketa-kantan:.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0052 Lanaren banaketarekin gogo-ariketa eta ariketa materiala, gozamena eta lana, produzitzea eta konsumitzea gizon ezberdinei egokitzeko posibilidadea hobeto errealitate ematen da (43) Ibid. 57 or..

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0033 Haurrak askoz hobeto ulertuko du meategiko lan zaila meatzarien sentimenduak aztertzen irakasten badiezue.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0040 Gero eta hobeto ohartzen gara, lehen, historiaren gainetik aldaezin agertzen zitzaigun mundua, orain gizonaren historiaren menpean dagoela.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0114 Joan den hamabostaldian egin zenuten tankera eta gaia jarraituko dituzuen, ala bide berria hartuko duzuen ala erdikoa, gaia hobeto pentsatzeko eta konkretatzeko.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0151 Gaur egun ordain sariak, obertogo esanda, adingabekoen ezin-egokituari eta gazteen okertzeari erantzun gutxi edo asko pedagojiazkoak eta / edo menderakoiak, orain arte ez-ezagunak edo gutxi ezagutuak izan diran neurri, errealitate eta asmoak euki bear dituzte, eta aspaldikoagandik oiñarriz berezia eta giza-eskubideen araberakoa dan kriminal politika batetik sortuak.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0196 Jende askok, botilak etzanda pilatzen ditu ardoarenak bezala kortxoa bustia mantenduaz, hobeto itxia egongo dela uste duelako.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0013 Lenengo atal ontako gaia obeto mamitu nai dunak, irakurri dezala liburu ori.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0015 Zertarako?... eta eguzkiaren argia hobeto zupatzeko.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0183 Hirurak urtetik urtera hobeto.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0080 Gorputz hauetariko asko multzotan pilatzen dira, edo hobeto esateko; Lurrak Eguzkiaren inguru dagien jirakoan aldizka aurkitzen ditu puntu jakinetan.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0111 Euskal Herrian Orixeren argitalpen bat egin zen, dotorea eta garestia hura, eta superprogresista batek derrefente komentatu zuen, molde letraz: Hobeto! Horrela, pobreek ez dabe berriz Irakurriko!.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jazten 1990 0003 Izan ere, zenbat eta borondate gehiago bildu, zenbat eta arlo zabalagoetara hedatu gure dinamika, orduan eta urrunago joaten bait zaigu lortu beharreko helburua, orduan eta hobeto ohartzen gara Arrasate euskalduna ez dela goizetik gauera etorriko.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0076 Baina, orainetik harantz, Mirande ulertu nahi badugu, geure arazo eta galderetatik daukagu hasi beharra; eta, beharbada gaur eguneko kezka horiek berak hobeto ulertzeko, izan dakiguke zimiko horiek bere denboran batere sentitu gabeko Mirande bat oso lagungarria.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0084 Are, bere burua hobeto aseguratzeko, sistemak, zentzu kritikoaren lekuan, fedea indartzen eta indartzen du, azkenean sistema osoa legitimatzen duena (teokrazia batean bezalaxe), fedea izateraino, ez arrazoiketa.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0084 (Bigarren partean hobeto konkretatuko dugu hau).

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0076 Honenbestetan eta honen era korapilatsuz aipatutako epe hori hobeto zehaztearren, esan dezagun 1979tik 1987ra doana dela, biak barne.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0174 Baina hori beste natura bateko problemekin dago lotuta, hobeto begiratzen bada: okerragoa eztabaida etikoaren edo filosofikoaren frakasoa baino, eztabaida politikoaren frakasoa da.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0178 Edo hobeto: zertarako axolatu adjektibo higatu, zahar-usandu galkor horietaz oraindik, bigarren milurtearen azkenetan?.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0087 Badirudi Aulestiak ez duela oso ongi igarri ahal testuinguruan zer signifikatzen duen ezkerrak (neuk ez dut hobeto ulertzen), eta Rekaldek zer den ezkerra, esplikatzen dio: politika bat pobreen alde, desanparatuen alde, gizarteko ahulenen eta baztertuen faboretan....

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0241 Han, bakardadearen gelditasunean gizakiekin harreman zuzenetan eta ekintzetan baino hobeto ikusten zuen bere burua, ekintza horiek apaiz-lanak izan arren ere.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Beste gauza bait da alderdiaren barruan korrupzioa kentzea etabar, hobeto funtzionatu dezan.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 A!, eta garbi ere dago ez naizela nire bizitzaz mintzatuko, beraz pentsa ezazue nitaz zuen humoreak eskeiniko dizuena, eta zaudete nire eta praktika sozialaren artean koerentziarik badagoen ala ez dagoen ausnartzeko, azken hauxe baita liburu honetan gehienetarik hunkitu nauen argudioa (nahiz eta gaztelerazko argucia hobeto egokituko litzaiokeen argudio baino).

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0011 Aita Piarres Lafitteren hitzaurre mamitsuaz, euskaldunok Platon hobeto ezagutzeko lehen harria ipini zuen Zaitegik.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0049 Euskaldungo multzo txikia zerbitzatzeko eta gero eta hobeto zerbitzatzeko gogoa eta erabakia hartu behar du euskal kazetariak, nere ustez, irautea nahi baldin badu.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0049 Euskal kazetaritzan militantismo haundia behar da, ikus-entzule-irakurle apurrentzat gero eta gogotsuago eta hobeto lan egiteko.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0131 Helburuak perfektuki programatuta dituzten enpresek hobeto funtzionatzen dute X teoriaz (serieko produkzioko AKREN lantegia).

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0131 Helburuak hain argi eta hain planifikatuak ez dituztenek (Stockton, komunikazio-teoriaren garapenerako) hobeto funtzionatzen dute Y teoriaz.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0008 Nahiago izan da informazio hau Barne-Merkataritzako Inkestaren bitartez eman, honen mostra-izaera espezifikoak magnitude horiek hobeto doitzeko bidea ematen du eta.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0110 Hobeto ikus dadin, hemen kopiatzen dugu osatzeke dagoen testua: (...).

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Agertaldia, danbolinjoleak airea aldatu du eta kontrapas hunkigarri hori entzuten da, Mozart handiak berak ez zukeen hobeto egingo.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Orduan, jaun maitagarri haren hankak bizkortu egiten dira, bere hogei urtetan ez zuen hobeto dantzatuko, halakoxea zen haren emana.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0013 Hurrengo urtean planteatuko litzateke ez ote litzatekeen hobeto izango, balio absolutura hurbiltzeko, estimazio berriak sartzea eta horrekin urteko benetako aldakuntza batzuk sortuko lituzke, edota, alderantziz, urteko gehikuntza onartu eta guztizko balioa alboratua mantentzea.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0057 Horregatik,/ Eta beraz,(1) Bi zatiak lotzeko erabil daitezkeen hitzak / Horiek horrela / Hau dela eta,/ B- ESKARIA / zera / hauxe / honako hau / ESKATZEN DlZUT:...... (e)la (2) Azalpena eta eskaria laburrak direnean, Adierazten dizut eta Eskatzen dizut esaldiak azalpenaren edo eskabidearen ondoren jar daitezke euskal joskera hobeto gordeaz, baina azalpen luzeetan jokabide honek ulergarritasuna gutxitzen du eta lehen aipatua da egokiagoa.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0064 Biak ondo daude eta esanahi berdina dute, baina bigarren metodoaz, aktiboari kenketa egiterakoan ibilgetuen balio netoa hobeto azaltzen da, eta honela aktibo eta pasiboaren balio erreala lortzen dugu.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizijator 0092 Anfibio primitiboek narrastiei utzi zieten lekua, hauek klima lehorrera hobeto moldatuta zeudelarik.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0017 Bere erditzeko momentuan eta inoiz ere ez hobeto erabilia hitz hau argazkiak ez zekien argi-argi zertarako jaio zen.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0125 Sakontasun horietan barrena ibili eta harrapakinak hobeto ikustearren begiak beti zabaldurik zeramatzan, eta orduan itsas-sakonetako presioak eraginda begiak urratu ez zitezen iktiosauruak zirkulu antzeko bi plaka hezurdun eratu zituen begi ahulen babes gisa.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0029 Gero eta hobeto babestuta Harresiak hiru zati ditu.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0059 Lehen baino hobeto utziko dute babesiria.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0253 Aldiz, zonako zirkulazioa, hots, mendebaldetik ekialderako mugimenduak nagusi direnean, gauzak hobeto irteten dira.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0019 Engainuak hartu duen leku berezia dela-eta, azken batez, ordura arteko historia osoa engainuari begira geratu da, berau azaltzeko eta dituen ondorioak hobeto ulertarazteko (hain zuzen ere, engainu hori gogorragoa izango da, aurreko urteetako historiari esker, Elsaren zoritxarraren berri dakigunean, izan ere, haurrik ezin edukitzean, bizitza nahi ez bezala etorri zaiolarik, senarra zeukan gauza bakarra bait zen).

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0019 Elsa Scheelen-en, berriz, alderantzizko prozesua aurki genezake, hots: Elsa afaltzen egon da senarrarekin, badirudi gauzak hobeto joango direla, badirudi Luc-ek oraindik Elsa maite duela; eta Elsak esperantzak hartzen ditu berriz ere.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bitez 0118 Honek eta Natura berarenganako interesak frogatzen dute Salía egiaz pintore unibertsala izan zela, Monet-enak bezala, naturalaren behaketan zentratzeko beste baldintzatzaile generiko batzuk aurrez askatzea galdatzen zuen pintura inpresionista bat praktikan gauzatzeko hobeto gaitua zegoena, honek gure ustetan Euskal Herriaren esparruan aurrerapena suposatzen zuelarik bere garairako.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0017 Beren ezagupide bereziez baliatuz, ahalmen bereziak ere bazituzten gizaki horiek: azken errealitate barnekoarekin harremanetan zeudenez gero (Ding an sich), bazekiten agerkizunetan (Erscheinung) ere hobeto jokatzen, agerkizunok besterik ezagutzen ez dituztenak baino.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0008 boligrafoz hobeto idazten dut.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0015 Osoago adierazten digu etika, osoago gizakia, ze hobeto, sakonago eta errezago ulertzen dugu Aristotelesek zioena: Zelan bakoitza, halan bere helburua.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0296 Hitz horiek, Mariak Jainkoagandik abaintaila multzo bat jaso zuela pentsarazten dute, beretzat, jaso ere, eta bere aintzarako; baina egiaz, bere bokazioa hobeto mamitzeko beharrezkoa zuen hura eman zion Jainkoak.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0291 Egitasmoaren aurrerakinean esaten zen bezala, Euskal Lehen Sektorea XXI. mendean izeneko Biltzarrak gogoeta-bide eta pizgarri izan nahi zuen euskal enpresaren bilbearentzat, EEEan hobeto egokitzeko modua eskainiz; zentzu honetan, eta oraindik ponentziak argitaratzeko eta zabaltzeko dauden arren, Batzorde Antolatzaileak pentsatzen du goitik bete direla asmotan hartutako helburu guztiak.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0291 Bestalde, Biltzar hau EEEko estandarretara hobeto egokitzeko balantze bezala ere planteatu delarik, esan behar da oso argigarriak izan direla sektorekoek eta politikoek nahiz goimailako funtzionariek egindako ekarpenak edo beste autonomia batzuk horri buruz izandako esperientziak.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0253 Zein desbidazio, kolektibo edo indibidual, onar daiteke? eta nola kontrolatzen dira baimenduta ez dauden okerkuntzak? Zientzia hobeto ulertzea, beste galdera batzuei emandako erantzunaren menpe ere egongo da, baina ez dago horrenbesterainoko presaz lan gehiago behar duen eremurik.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0151 Errepideen eta autoestraten saredura dela bide, kanpoko herriekin hobeto komunikaturiko herrialde bat sortzen ari zaigu hemen.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0279 Aipamen orokor hori egiteak bide emango digu, ez bakarrik nondik nora ibiliz jo duten askok sinesgabeziara hobeto uler dezagun, baizik eta argitasun haundiagoz ikus dezagun ere bai nolako zailtasun eta aproben aurrean aurkitu den gaur gure fedea.

356. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0038 - Jesusen irakatsiak gero ta hobeto ulertuaraziz eta, Jaunari jarraitzeko eta Ebanjelioaren argia mundu osora zabaltzeko indar emanez: Horrela ematen dio bizia Elizari Espiritu Santuak.

357. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0013 3. Gai honen mezua hobeto azaltzeko: - Ume batzuk sala bazterrean jartzen dira, ahal denik urrutiena (Jainkoa ez dago pozik gurekin; ezta gure lagunak ere).

358. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0051 Taldeketa. Abere batzuk taldean biltzen dira, elkar obeto babesteko.

359. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0082 Oskoldun maltzur au, bere gorputz biguiña obeto zaitzeko, arkitzen duen maskor uts baten barruan sartzen da, ta ortxen biziko da.

360. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0100 ERREGEA: Baiña, obeto al dago?
1. ZAINTZAILLEA: Ez, maiestate.

361. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0122 Eta erakutsi zigun otoi egiten ez itz askotan, asko itzegiñez obeto entzunak izango giñelakoan.

362. 1969-1990 gipuzkera poesia mantxola 0363 Gauza ugari aldatzen daude
Konzilioko lanakin;
kristau maiteok ez gaizbidetu
obeto jartze onekin.

363. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0071 - Irekiñ egon bearra nitxiukanan, eta orra nola alkar billatu diñagun nai baño ere obetoago.

364. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0074 Arralde`n itxas-ontzi polittak, bertakoak edo urrutiko itxas-atietatik konpontzera bertara ekarriak, ez aundiak baña, bata bestea baño obeto pintatuak.

365. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0111 Obeto esateko ori saiatzen ari zan orain eta ia-ia askatu zuan bere burua gu gela ontara iritxi geranean.

366. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0145 Beste batean obeto ertengo al zaizkie gauzak.

367. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0218 Oraintxe gu baño obetoago dagonik bai ote da Manuel?.

368. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0130 Zuk uste dezun baño obeto.

369. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0130 Baña oraindik obeto ezagutu nai ditut.

370. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Goiko mallera igo giñan, uria andik askoz ere obeto ikusten baita.

371. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0029 Ortarako kristautasunak bere eginbidea bete egin du mendez-mende beste edonork baño obeto, ain zuzen gizonaren biotz eta gogoa Yainkoa`rentzat irabaztea bere jo-muga bereziena izan dalako.

372. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0084 Albia`ko semea zan, bera; ta bere etxean ikasi zuan EUSKERA; baiña, gero, obeto ta sakonago ikasi zuan eta, arriturik egoten omen-zan, EUSKERA`ren edertasun, sakontasun eta sendotasuna ikusirik.

373. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0071 Len esandakoaren egia obeto ikusteko, adierazpen bat bakarra ipiñiko det: hebertarren Jainkoa, beraz gure antziñako gurasoen Jainkoa, Artzaia zala esan genezake.

374. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0030 Atleta saillekoak obeto ezagutuak izango dira noski.

375. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0011 1859. VIII. l-9: Moroak gero ta ausartagoak zirala-ta, Zeuta`ko españitar gobernadoreak, bere mendeko erri ori obeto zaintzearren, arresitik kanpora guardi-leku berri bat egitea agintzen du; murallatik kanpora, alegia.

376. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0004 Giro artan, bere etxeko giroan, lana obeto ateratzen zitzaion.

377. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0206 Bainan, langilleak batez ere, alderdi honak dakuste, lehen baino hobetogo meza entzuten dutela adieraziaz. (Notitiae-tik 45 (1969) 74-85 jasoa).

378. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0116 Alegin pixkat ez egitearren, zenbat erderadaka funtsik gabeko geron liburu ta itzaldietan! Prai Bartolo`k aipatzen ditun itzok errez-errez esan litezkenak dira euskera garbian, eta erriak obeto ulertzen ditunak.

379. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: pastor izuela (1780-1837). ezkioko ta segurako itxuak 0031 Txapel zarrakin etorri zan eta txapel erdiko mototxa puskatuta euki, eta aietako batek esan zion: - Kontxo, Pastor, ori txapel modakoa! Sobre zeukalako kendu zioat ortik gorakoa! (2) Joxe Errota dalako orrek or goikoa jartzen du; obeto dagoalakoan, Basarrirena jarri degu: ortik gorakoa.

380. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0108 Eta Herriaren erantzuna beti berdina: ugaritasunean gezurrezko jainkoetara jo, jan arren obeto jan nahi, eta ituna bete beharrean aitzakiak beti nagusi.

381. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0166 Obeto: luzeak amar silaba lenengo errenkadan, eta zortzi bigarrenean etab.; eta motxak, zazpi lenengoan, eta sei bigarrenean etab..

382. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0169 (Berdin neurtu bait litekebear bada, obeto beste ola: .

383. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0041 Kanta onen aria, ritmoa, kontrara, garbi-garbi, ritmo ternarioa da, obeto, lenengo erdian, ternario, eta bigarrenean, binario: bringun-brangun...

384. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0032 Orrela, obeto gogortua gelditzen zan larrua eta zatoa obeki bukatua.

385. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0071 Nik baño obeto itzegingo dizute-ta, entzun Bizente Jaunari.

386. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0017 Orrengatik ere eta Erri`arentzat bereziki, gogoaren neurri ta baranoan egin eta edatu bearr bere jokabide guztiak; lenengoz, orrela obeto yardungo du, ta gañera, orrela ere, bere izateari ongienik eutsi al-izango diolako.

387. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0009 Orrela adierazten dugu gizakiok, grazia ta errugabetasuna berekin zituzteneko egoera, baiña Jainkoaren adiskide esanez obeto ulertuko dute nexka-mutikoek.

388. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0075 Jaungoikoak Kristo'gan duan asmo bikaiña gero-ta obeto ezagutzera ta berenganatzera eraman bear ditu sinismen-eziketa orrek; izan ere, orrela bakarrik iritxiko dira, Bataioan artu zuten sinismena gerora beraiek jakiñean eta naita onartzera ta aitortzera (9).

389. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 - Jakiak aoan ondo txikitzearekin, urdallean egiten dan egosketa edo dijestioa askoz obeto egiten da ta gañera askok izan oi dituzten aizeak gutxitu egiten dira.

390. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0020 Giza-adimenak gero ta obeto ta errezago ezagutuko duala noski egia, bañan bere barrengo iza-aldaketarik gabe.

391. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0007 Obeto oraindik, nominatibu eran 983'garren urteko larruki batean: DESOLIUM.

392. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 Beste gauza askoren artean au zion: Etxean egunero zoriontsu bizi nai ba'dezu, zure emazteak etxea ondo zaitzen ez duanik ez esan; are gutxiago, zure amak obeto zaitzen zuanik esan.

393. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Askotan, gaiñera, erregeak eurak ezagutzen eta ulertzen ez dakiezan opariak eskiñita, gaurko teknika eta ikasketen ondorenez umeak gurasoak baiño obeto ezagutu dituelako, guraso askorentzat buruauste biurtzen dira.

394. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 UEU bezalako gauzak behar beharrezkotzat jotzen ditu Dorronsorok eta gainera horrelako gehiago balego beste unibertsitatean askoz ere hobeto izango litzateke.

395. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. basterra 0001 Ah!, eta Quincoces aldean Burgoseko odolosterik onenak ditugu, arkumea ez da makala eta patatak... ah!, zer esan daiteke Losa haraneko patatei buruz? Hobeto isiltzea jende larregi hurbil ez dadin.

396. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. azkune 0001 Dena dela, azpeitiarrek nahiz inguruko herritakoek, ongi baino hobeto erantzun dute antolatzaileen lanari, eta aurten ere plaza beteko dela ez dugu dudarik egiten.

397. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Berak daki inork baino hobeto punta puntara igo behar dela.

398. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 EGUNKARIA - Aurten ere tostetan izango al da Korta? JOSE LUIS KORTA. - Ahal izanez gero bai behintzat, barrutik gauzak hobeto ikusten dira.

399. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.r. etxebarria 0001 Zibilizatua da, zure eritzian, epaiketa ahalik eta gehiena ateratzea, horrela gure plazak bete ahal izateko, eta gu hobeto izorratzeko.

400. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 Edozein modutan ere, beren iharduera berekin elkartutako eta ondorengoak osatutako enpresekiko eragiketetara zuzenduko da nagusiki: - Ekoizleek eta beren erakundeek, beren ekoizkinen banaketa hobeto banatzeko.

401. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bulegoak: Administrazio Klausula Partikularren Plegua, Oinarri-Arau Teknikoei buruzko Plegua eta kontratua hobeto ezagutzeko jakitea komeni deneko gainontzeko agiriak, Wellingtongo Dukea Hiribidea, 2 (behe solairua), Gasteizen dagoen Eusko Jaurlaritzako Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzan egongo dira eskuragarri.

402. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0003 6.- Hautaketa-saioak hobeto burutzeko komenigarritasun eta egokitasun arrazoiak direla medio, Euskal Autonomi Elkarteko Lurralde Historiko ezberdinetan saioak egitea erabakiko balitz, Lurralde Historiko horretan Epaimahaian parte hartzen duten kideek osatzen dutela Epaimahaia ulertuko da, idazkaritza, titularra bertan ez balego, honek esku eman diezaion pertsonak egingo du.

403. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Beste ikastetxeak hobeto ote dauden susmoa zabaltzen ari gara.

404. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 - Ondasun fisikoen produkzioa, eskulan trebeena erabilirik posible egiten badugu; honetarako geure burua konbentziten, dugun neurrian, lan gehiago eta hobetoago eginaz eta gutxiago kontsumituaz, sartu ahal izango dugu Euskal Herria nazioarteko kontziertoetan.

405. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Pott Bandak irauten du beraz eta iraun ere gero eta hobeto.

406. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Horregatik nioen lehen hobeto ibili ahal izango ginela San Ignacioren dotrinari jarraitu izan beharrean.

407. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Honela, eskolan jaso dutena askoz hobeto praktikatuko dute, beti ere etxekoen eta komunitatearen onetan, esan du ingeniari agronomoak.

408. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Gure bihotz gaisoa hobeto gobernatzeko, zaintzeko eta bero-bero gordetzeko zer egin behar den jakiteko aholku ugari emango du.

409. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Eta sarrera ori egiteko artu duen gaia ere Donosti'ko gai bat izan da edo obetoago esateko, Gipuzko guztiarentzako garrantzi aundia izan zuana, au da, 1597 garrengo urtetik 1599'ra arte emen Gipuzku'n izandu genun pestiaren istoria.

410. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Bein da berriro, Gonzalez santandertarra nagusituko ote da Donosti'n ere? Aspalditxoan ezin da obeto dabillen demalaria da.

411. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 b) Udalak eta Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailak, lanen Artezkari gisa arduradun bi izendatuko dituzte, eta hauek, lanak hobeto egitaratzeko eta dagozkien arduralaritzekin lotura gisako balioa izango duten beharrezko oharpideak emateko ardura izango dute.

412. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Bertan bizi den Mikel Mindegia aizkolariak dioenez, urdaiazpikoak hobeto kontserbatzen omen dira eta lukainkak hobeto ontzen.

413. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0001 Nola esango dizut ba noiz ginen hobeto? Ordu eta une, jenero desberdinekoak dira.

414. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Bestetik, garai batean baino hobeto ezagutzen dugu geure gorputza eta ondo zaindu nahi dugu.

415. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Baiña beti dago baten bat besteak baiño obeto izaten dana.

416. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Olako eguraldiagaz nun, ba, obeto, merkeago ta osasuntsuago? Mendira ezin; kalean, barriz, naizta egarririk ez, txurrut eta txurrut ekin bear... Zergaitik ez ete dakigu beste ezer egiten?.

417. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gmant 0001 Oin berrogei urte yayo ziranak baiño obeto!.

418. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Eta kultura biziaren lore da; bizia bera, obeto esateko.

419. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1972 0001 Gure ustez, talde bizitza ezin daiteke onhar*, baldin lehengo sistemaren barruan nork bere interesak hobeto defendatzeko edo ekonomikoki hobeto ateratzeko antolatua bada.

420. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Azalari heltzeko, diodan liburua españolez idatzita dagoela euskaldunon zoritxarrerako eta berak defendatu nahi duen tesiaren kontraesanerako, baina aldi berean eta kontrara, oso ondo dago horrela vasco ez-euskaldunen adimenak jorratzeko eta are hobeto oraindik espainiarrei eta espainiartzaleei merezi dutena Roman Paladinoan errazki eta aitzakiarik gabe ulertzeko moduan muturreratzeko.

421. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Ondo gabiltza oraingoz, uste baino hobeto.

422. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Sanlucar-en, 4-etan, hantxe ginen seirok pozik, uste genuen baino askoz ere hobeto etorri garela.

423. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Orain ere bi egunetan hobeto egin daitekela uste dugu.

424. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 Bazan garaia! Beste arazo geiagotan ere elkar-lanean joka ba`lezate, obeto lijoake Euskalerria.

425. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0002 - Nik uste dut politika kutsutik aske geratzen dela abesbatzaren gorabera, gu joan geran leku guztietara, eta len ere esan dizut, Madril inguruko erri askotara joan izan gerala, ezin eta obeto artu gaituztela argi ta garbi itzi bear den gauza da.

426. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. arrieta 0001 Baina, beharbada, gure kalkuluetan eta, batez ere, praxian, gauza bat itzuri zitzaigun, askotan datu nabarmenenak, hain zuzen, izaten bait dira errazkien baztertu ohi direnak: gure zaharrek guk baino askoz ere hobeto, askoz ere sakonkiago, menderatzen zuten euskara.

427. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0001 Baina ez edonola, umeek hobeto ikasten bait dute hizkuntza aldi berean ondo pasatuz indarrez eta gogoz kontra sarreraziz baino.

428. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. zabaleta 0001 Itzultzaile Eskolaren heriotz epaia zen: Komenio berri hau ikasturte honi bakarrik dagokio eta epe hori bukatu ondoren, Sail honek bukatutzat emango ditu Martuteneko Itzultzaile Eskolarekiko diru-laguntza harremanak, dio, auzitegi militarreko teniente koronel kabaileriako batek hobeto asmatuko ez lukeen kontzisioaz.

429. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. portugal 0001 Dave Brubeck-en musika istima handian eduki arren, esan beharra dago ez dela, tamalez, filme honi hobeto dagokiona, baina hori D. Davis-en errua dela irudizen zait, Take five-ren egileak ez bait du aukera horretan ezer ikusi behar.

430. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Baztertute, batuzaleen diktadura pean itota edo obeto esateko eder egin bear litzaken eutanasia bidez erail zorian!

431. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Barregarriena baiña ez da ori, barregarriena edo negargarriena obeto esateko, euskeraren abortoa ta eutanasia egiten dan kliniketako diru emoilleak, accionistak, euskera errikoiaren maitale dirala geienak beintzat.

432. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Lantegietan langilledia izan bear da arduradun edo lantegiaren jabe izan ezkero obeto.

433. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. olazar 0001 Beste alde batetik, ez dogu aiztu bear berezitasun au ez dala beste ezertarako, Jaungoikoaren Erriari obeto laguntzeko baiño.

434. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Laterri Alkartuetan gorriak ikusi bear izan dodaz, obeto esateko, bizitzaren margo guztiak.

435. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Agurtu ta gero, nitzat baietza etorri zala Venezuela'tik, esan eustan eta urrengo egunean bere etxera joan neinteala, gauzak obeto jakitera.

436. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Bestalde ezagutzen zirenak, baina erdipurdi ezagutzen zirenak zoritxarrez, obeto ezagutzeko bidean jartzen gaitu. Gauza asko egiteko dagoela ere liburuak ederki azaltzen du azkenik.

437. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. unanue 0001 Karikatura era darabil egileak, ikuslek pertsonaiez hobeto jabe daitezen.

438. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Gaur egun pabeloi berria dugunez hasieran baino hobeto gaude.

439. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Armistegi`ko Igor belauneko operaziñoa egin ondoren, geroago ta obetuago doia.

440. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Aurten, berreungarren urteurrena zela eta, gauzak hobeto egin dira; zurigune batzuk betetzea lortu da eta horretarako gertakari iraultzailearen aspektu guztiak modu objektiboagoan aztertzen dituzten liburuak argitaratu dira.

441. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Or kanpoan, argia dagon tokian, egitea ez al zan obe...? Jendeak obeto ikusiko ebazan.

442. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Euren txingotea obeto ornitzeko MCEren elburua adierazten dauskue ondo begiratzen badozue.

443. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0004 Obeto iruditu zaio, ta eramantasunez ola erabaki du, au egitea: jarrai eta iraun bide ematen zaion artean, leenegi alde batera nabarmendu gabe; ta, esan degun bezela, bere egitekoaren eskakizun berriekin leiala izanaz.

444. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Beste batzuk, ostera, esaten dabe: Emoteko gauza dena, artzeko premiñan dagoana baño obetuago dago.

445. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Geroztik alorrak eta sailak hobeto berezitu dira UEU-n; eta, nik dakidanez, erlijio zientziek ez dute beren sail propiorik eduki.

446. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Umeak gauzakiak bata bestearen ondoren ipiñita, eta bera alde batetik bestera ibilita obeto billatuko du idea ori.

447. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0011 -txikitxue,. polite, oin baño obeto danok esetu...

448. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0036 neure semie egon san balientie, baye andrien etzera fan san, eta aittek sentidu in gixen, a eskondu sen eta, oin esteu gure iñok in, eta bixi al deuenak obeto, se lurrien, lurre gogorra da gero e!

449. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0275 Karmen: Hobeto, horrela diru gehiago aurreztuko dogu eta zuhaitz gitxiago moztuko dabez gure baso eta oihanetan.

450. 1991> bizkaiera antzerkia lortuko ote 0275 Herri honetan egin doguna beste batzuetan egin ezkero, dana hobeto joango litzateke.

451. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00093 Lekobidek zalpurdia inoiz baino hobeto apaindu eban.

452. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0049 Tira, bihar, zenbat eta nortzuk zoazen jakin ondoren, gauzak hobeto prestatzen hasiko gara.

453. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0060 Kotxez hobeto ez, ama? -itaundu eutsan Begoñak harrituta.

454. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00234 Martintxuk: - Obeto ez Peparen anka artekoa!

455. 1991> bizkaiera literatur prosa u. elorriaga 00016 Bart egin dot ametsetan honen guztiaren ganean. Eta uste dot hobeto aditzen dodala orain.

456. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0052 Benetan dinotsut; ez da propaganda hutsa eta hori, neuk, bere idazkari, laguntzaile eta lagun min nazan honek baino hobeto inork ez daki.

457. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0177 Bien bitartean, gerrea be aurrera joian, eta esan laikean gerran baño obetoago gengozala.

458. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0211 Ez dakit zelango bizimodua doian orain; bana lenago etxean baño obeto jan, etxean baño bear gitxiago, lo egiteko naikoa ordu...

459. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00022 Ori ta guzti be, baña, bizkayerea etxekuago yaku ta obeto ulertu be egiten dogu.

460. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00071 Eta nik atzenengo ei naban txendorra kargatzen da suen aittittakin, Posakua Jose, aetxekin, ementxe Pagatzakuei, ni ibili nintzan kargatzen laguntzen, da guk aitta-semiok ibili giñan lelengo sela, sela seetu erakusten, da guk ondo erakutzi tta bestiak obeto seetu, da dana biibil-biibil eiben, da gero ikesgiña esana(k) pe, ikesgiña, ba, iketz ... bat, e, lenau Posan bisi isendakua ero, emen mutil sar batzuk eren, da eunian biaje bat arek eitte otzen, e, aber sela doiasen ero, ta ostian erak sekula ikesgiñan ibili barik erak (...).

461. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0049 Eta Alofon oneik daroen aurrerapena obeto argitzeko, Bermeo ta Ondarroa'n egiten dan euskerea be pizka bat aztertuko dogu.

462. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. altzibar 0062 Badago corpus teoriko bat, beharbada hobeto aztertu beharko litzatekeena.

463. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0122 Jokoen mundua esparru konkretu baten mugatu ostean, hor sartzen ziran joko guztien sailkapena egin behar izan neban lanari hobeto oratzeko.

464. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Orretara, Jesus obeto ezagutzen ikasiko genduke.

465. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Jesusegaz egoten ikasten badozu, Jesus obeto ezagutuaz gaiñera, beragaz berealaxe maite-minduko zara.

466. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0008 Edo hobeto: hau zelan esango ete luke gure amak, gure aitajaunak edo berba hain edarto egiten duen aldamenekoak.

467. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0109 KOKOLO.- Hori hobeto dago.

468. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0017 Edo alderantziz hobeto: haiek hemen eta ni han

469. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Zer, hobeto orain?

470. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Narkisek. - Piskat hobeto. (Isilaldia)

471. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0030 MARKEL: Gaur baino hobeto jan ondoren horregatik eta ez tripak orroaz direla...

472. 1991> euskara batua antzerkia r. agirre 0027 Ezin hobeto nago!

473. 1991> euskara batua antzerkia r. agirre 0057 LOLA.- Hobeto pentsatu eta atzera egin nuen.

474. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0116 MAITE - Beno, hobeto...

475. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0013 Ron botila erdi izango da hobeto.

476. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak euskera 1996 1025 Biok aitortzen diote elkarri zeinek bere Erakundearen izenean lankidetza-hitzarmen hau izenpetzeko legezko gaitasuna, eta, hobeto uler dadin, honako hau

477. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00150 - teknologiaren berrikuntzarako, ikerketarako eta garapenerako politiken industria-potentziala hobeto aprobetxatzeko erraztasunak ematea.

478. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00241 Teknikaren definizio hau onartzeko kontuan hartu behar dugu giza premiek zer izaera duten. Beste bizidunekin konparatuz, gizakiak bere beharrak ez ditu murrizten ugaltzera eta biziarentzat arriskutsu izan daitekeenetatik babestera. Bizitzearekin ez gara konformatzen. Ondo bizitzea nahi dugu. Horregatik gure premiak oinarrizko premietara ez dira mugatzen. Hobeto bizitzeko beste zenbait gauza baliagarri badira eta premia gisa kontsideratzen ditugu, nahiz eta errealitatean horien beharrik egon ez.

479. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00241 Bestetik, gizakiak beti bera inguratzen duen munduaren berri eman nahi izan du. Jarduera zientifikoaren bitartez, fenomeno naturalak zein gizartekoak adierazi nahi izan ditu. Horregatik, bere ingurunean dauden elementuekin, behatu, espekulatu, arrazoitu eta esperimentatu egiten du, legeak eta teoriak sortuz. Hauen bidez, munduaren funtzionamendua eta berari buruzko interpretazioa hobeto ulertuko ditu.

480. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00165 Lana banatuta dagoelako zereginak ez daude zelula-talde desberdinetan errepikaturik eta energia aurreztu egiten da. Bestetik, zeregin jakin bat egiteko espezializatu diren zelula horiek beren lana espezializatu gabekoek baino askoz ere hobeto burutzen dute. Ondorioz, horrelako organismoak garapen-maila handiagoak lortzen ditu.

481. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00012 Artean funtsezko eta beharrezko elementua da estiloarena, forma artistikoak taldetan biltzen laguntzen duelako, hobeto aztertu ahal izateko eta, gizartearen gustuaren eboluzioaren ondoan, izan duten bilakaera ikusi ahal izateko.

482. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00097 Teoria atomiko bakoitzak eredu bat erabiltzen du bere postulatuak edo baieztapenak hobeto uler ditzagun.

483. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00180 Orain ikasle bakoitzak zuen auzo edo herriko pertsona baten lanbidearen erreportajea sortu behar duzue. Adibide moduan, hor dauzkazue unitate honetako bi erreportajeak eta baita irakurgai liburukoak ere. Beraz, saiatu eta ez ahaztu Kontrol Zerrendan ematen diren aholkuak, lana hobeto egin ahal izateko.

484. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00149 3. Hori aukeratzearekin batera hautatutako gelaxka-multzoa formaturik gabe geratzen da. Hobeto ikusiko da multzoaren hautaketa desaktibatzen bada.

485. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0027 Sixtok Erroman egiteko agindu zituenetariko eraikinik ospetsuena Sixtoren Kapera izan zen: hura apaintzeko garai hartako freskoen pintatzailerik famatuenetariko hiru deitu zituen, eta hauek Bibliaren pasarteetako eszenen irudiak pintatu zituzten hormetan; hala ere, sabaia Michel Angelok ornatuko zuen geroago, eta ezin hobeto, Sixtoren loba zen Julio II Aita Santuak aginduta.

486. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0074 Horrela esanda, ordea, zaila egiten da horren tamaina beldurgarria imajinatzea, horregatik, datu bitxi batzuk emango dizkizuegu harritzar horren handitasunaz hobeto jabe zaitezten.

487. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0087 Hala, petrolioa erabiltzen hasi zenean, horrekin batera barne-errekuntzako motoreak aurkitu ziren (erregai fosilen energia lurrin-motoreak baino hobeto erabiltzen dutenak); eta geroago hain eztabaidatua den energia nuklearra aurkitu zen.

488. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0170 7. Eroria nenbilen, baina medikuak agindu zidan botikak zuzpertu egin ... eta orain askoz hobeto nago.

489. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0105 Hobeto izaten naiz lagunekin jolasten.

490. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0105 Kar - Ez, telebista ikusten baino hobeto pasatzen dut lagunekin.

491. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0170 - Gaur hain zuzen ere hobeto nago, baina oraindik minduta.

492. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0170 - Datorren asterako utziko bagenu, hobeto.

493. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0170 - Ederto, bihar deskantsatu eta gero, askoz hobeto.

494. 1991> euskara batua ikasliburuak haurtxoa/1 0037 Nik ere badakit gauza borobilak hobeto ibiltzen direla bueltaka.

495. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0016
B Oso denbora handiko lapur
E egiteko eta eskale ibiltzeari.
T Katilukada bat salda askoz hobeto sentitzen
E hartu ondoren du bere burua.
T Izan ere, Txohik aspaldian
R Zaharregia zen lan uko egiten zion
S gaztaroa utzia zen.
U Hori besterik eskuratu,
O gutxian itzal bihurtu zen Txohi.
A ez duzu alfer horrek!

496. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0016 A. Katilukada bat salda hartu ondoren, askoz hobeto sentitzen du bere burua.

497. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0063 Entzunaldiaren arabera, seinalatu musikarekin hobetoen datorren irudia.

498. 1991> euskara batua ikasliburuak i. urbieta 0091 Entzunaldiaren arabera seinalatu musikarekin hobetoen datorren irudia.

499. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0142 Zenbat eta hobeto erabili herriko datuak gero eta istorio sineskorragoa sortuko duzu.

500. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0077 - Ongarri naturalak ez erabiltzeak, honek ura hobeto mantentzen baitu.

501. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0122 Belarriak tente eta mugikorrak ditu; abantail honi esker zarata hobeto somatuko du.

502. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0031 - Arnasa hobeto hartzen laguntzen duela uste al duzu?

503. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0119 Nahiz eta natura gero eta hobeto ezagutzen dugun, izaki bizidun baten bizitzaren hasiera misteriotsua izan ohi da.

504. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0178 Gainera, industria handietan hobeto erabili beharko lirateke, gas batzuk berriz erregaitzat hartuz, atmosfera ez kutsatzeko; honela egiten da Altos Hornos de Vizcaya lantegian.

505. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0010 Ez litzaioke gustatuko neskek berak baino hobeto antzeztea.

506. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0014 Erabateko pobreak, eskaleak, zarpa zaharrez jantzirik atez-ate dabiltzanak, inoiz jateko patatak edo artoa lapurtzera iristen diren horiek hobeto daude.

507. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0027 Guzti honengatik esan daiteke hizkuntzak egiten duela gizakia gizaki, beste edozein ikuspegik baino hobeto definitzen duela hizkuntzak gizakia, homo loquens-a, alegia.

508. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0080 - Bide onetik dabilena hobeto biziko da.

509. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0002 - Gaur hobeto zaude, ez? esan zion andereñoak.

510. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0002 - Bai, askoz hobeto erantzun zion Jontxuk.

511. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0113 1. Zer egin dezakegu hobeto bizitzeko?

512. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0180 Semea: -Ez dago gaizki, baina nire gelan hobeto egongo litzateke.

513. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/5 0044 -Eta haur batzuk besteak baino hobeto mintzatzen dira...

514. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0072 Hobeto ikusteko, har ditzagun ikastetxe bateko 7 eta 12 urte bitarteko ikasleen datuak.

515. 1991> euskara batua ikasliburuak sexuinfo ii 0043 Geure gorputza eta geure burua hobeto ezagutzeko eta maitatzeko modua da.

516. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0059 Adibidez: haur bati adibide gehiago jarri beharko diozu hobeto uler dezan.

517. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0059 3) Hizkuntza ondo ezagutzea. Zenbat eta hobeto menperatu hizkuntza, hainbat eta errazago gertatuko zaigu testuari forma ematea:

518. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00399 Gaur egun, aldiz, badakigu jakin, elementu fisiko-naturalak ingurunearen oinarria diren arren, dimentsio soziokulturalak, politikoak eta ekonomikoak, funtsezkoak izateaz gain, gizadiak ingurunearekiko dituen harremanak ulertzeko eta baliabide naturalak hobeto kudeatzeko tresna kontzeptualak eta teknikoak eskaintzen dizkigutela.

519. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00073 Non garatuko da hobeto karsta Iberiar Penintsulan, iparraldeko ala hegoaldeko kararrietan? Arrazoitu zure erantzuna.

520. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00044 - Hitzaldia eman entzule-talde baten aurrean.
- Hartzaileak irudikatu eta kontuan izan.
- Nire hitzaldia hartzaileei egokitu.
- Ideia nagusiak aukeratu eta ordenatu.
- Entzuleei begiratu.
- Adibideak jarri entzuleriak hobeto uler dezan.
- Euskarriak erabili (eskemak, gardenkiak, marrazkiak, argazkiak...).

521. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00046 - Entzuleek hobeto ulertuko dituzte lehendabizi adibideak eta gero kontzeptuak, eta ez alderantziz.

522. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00078 - Zeinek betetzen du hobeto bere helburua? Zergatik?

523. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00175 Datorren menderako, sateliteen ekarpenei esker hobeto ezagutu ahal izango dugu atmosfera eta bertako fenomenoak.

524. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00028 Izan ere, zikloergometroan intentsitate altuko eta 6 s-ko 10 ariketaldi egiterakoan, eta baita 6 s-ko 5 ariketaldi egin ondoren burututako intentsitate altuko eta 10 s-ko ariketa bakarra egiterakoan ere, lan eskakizunak gehigarria irentsi ondoren hobeto mantentzen zirela iragarri da (Balsom eta lank. 1993a; Balsom eta lank. 1995; Soderlund eta lank. 1994).

525. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. ibarbia 00023 - Bai, gauza uste baino hobeto joan da. esan zion Ziztrinplotz izan zenak Puntakaxkar izan zenari. Hemendik aurrera, Puntafin eta Distiratsu deituko gara.

526. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00008 Maider oso bizkorra eta indartsua da, eta gainera futbolean oso ondo jokatzen du. Mutilak baino hobeto.

527. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00040 - Ez arduratu. Beraiek euren buruak baino hobeto ezagutzen ditu zaldiak. Badu halako zera berezi bat

528. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00177 - Atzaparrak askoz hobeto dituala ikusten diat -esan zuen Narraski-Saski jaunak.

529. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0094 Txikitan Ixabelita Katekistari entzundakoak zetozkion gogora, damutu Jainkoaren aurrean, eta hobeto sentituko zarete.

530. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0021 Ez omen zen sekula herrira etortzen; baina, hala ere, beste inork baino hobeto omen zekizkien herrikoen kontu guztiak.

531. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0051 Mundu osoan ulertuko nauen pertsona bakar bat dago, Karmele, berak baitakizki inork baino hobeto nire ekaitzen arrazoiak.

532. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0006 Berezitasun bat ez da batek bakarrik egiten dakien zerbait, denek egiten dakitena inork baino hobeto egiten jakitea baizik.

533. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 Antzinako Egiptoko zibilizazioa aztertzen duten arkeologoek hilobi horiek ikertzen dituzte egiptiar haien bizimodua hobeto ezagutzeko.

534. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0139 - Bai: zirt edo zart egin behar dugu: edota zirt eta zart, biak batera, hobeto Zitzek.

535. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0114 - Guri Robinson Crusoeri baino hobeto ari zaizkigula gauzak ateratzen ematen du esan zuen Tommyk.

536. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0094 Orain dena hobeto ulertzeko prest zaude.

537. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0113 Gabian beti egoten zen marinel bat, handik itsasoa ezin hobeto ikusten baitzen.

538. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0063 - Edo, hobeto oraindik, joan dadila irakasleen gelara Txintxetarekin hitz egitera, ea ongi baten ordez bikain jartzen dion.

539. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0018 - Baina baditun munduan gu baino hobeto bizi direnak, hainbeste merezi gabe.

540. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0089 Berak izango zuen, izatekotan, Knoxen izaera biolentoaren berri, beste inork baino hobeto.

541. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0006 Hobeto biziko nintzateke igela banintz, pentsatu zuen. Behintzat ez nuke armadura nazkagarri hau eraman beharko, ezta zaldi nazkagarri horretan ibili beharko, ezta suposatzen zaizkidan beste gauzak egin beharko, hala nola, jostaguduetan parte hartu edo dragoiak hil (...)

542. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0024 Beti pentsatu dut txikiago batekin hobeto moldatuko nintzatekeela.

543. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0055 Eta dena zikin eta lokatz-hondarrez beteta zegoela ikusi zuenean, hobeto pentsatu zuen.

544. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0025 Askoz hobeto ulertu zuen orduan han bildutako jendearen poza.

545. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0004 Auzi hauek direla eta, Kolon'en bizitza eta bidaiak hobeto ezagutzeko aukera eman diguten hainbat testiganza eta lekukotasun jaso ziren.

546. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0024 NEUK ERE EZ NUEN HOBETO PENTSATUKO.

547. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0066 Hasieran, egunkari bat idazten nuen ia-ia gauero, eguneko gorabeherak aipatuz eta horrela; gero, poemaren bat tartekatzen hasi nintzen, poemen bidez sentimenduak hobeto azaltzen direla ematen duelako.

548. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0175 Begira, zure semeari ez doakio hobeto.

549. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0050 Izutuegi zegoen ikusten zuen guztiarekin, eta zooko kaiola hartan hobeto ez ote zegoen pentsatzen.

550. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0066 Apoteak lehorra ikutu bezain laster hanka egin zuen eskarmentaturik, txerritegian hobeto jendilaje honekin baino.

551. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0084 Monique askoz hobeto sentitzen zen eta jaikitzeko gogoa ere bazeukan, baina alabak ez zion baimenik eman.

552. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0084 - Hobeto - xuxurlatu zuen Josiek -.

553. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0053 -Arranopola!
Txiki ikusten haut hemendik, Zorri.
Hobeto hengoke,
jaio izan bahintz zerri.

554. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0057 -bi-
Aita maite bihotzekoa:
ni ez naiz zu bezalakoa,
eta alde batetik, lastima!,
hobeto bideratuko bainituzke, bestela,
bertso hauen neurri eta errima.

555. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00172 Puntu honetaz interesaturik bazeundete, onena zera izango baitzenukete, hartu eta zuzenean Mikel Ibarrondori berari galdetzea, hark esplikatuko bailizueke guk baino mila aldiz hobeto zera: hipotesi txalogarrienen arabera, Gazteluzar-eneko ontzako urre tesoroa, agi denean, Aizpitarteko leize-zuloetan bizi izan zen gizatalde ehiztari hark asmatutako harreman-neurria izan bide zela, eta nola apur-apurka eta urteen poderioan altxor hau hedatuz eta aberastuz joan omen zen, lurralde-eremu zabaletan zehar eta barrena erabilera arrunteko moneta bihurtuz;

556. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00044 Hango giroan hobeto pasatzen omen zuen eta gainera ligatzea errazagoa omen zen gure ostegunetan baino.

557. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00085 Goizero esnatzean porru bat erre behar izaten zuen ondo sentitzeko, eta arratsaldero eta gauero beste horrenbeste egiten zuen, are hobeto sentitzeko: udazken aldean mendira joaten zen perretxiko aluzinogenoak batzera eta etxeko lorategian marihuana mordoa landatzen zuen urtero.

558. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00084 Hobeto dago orain andrea, on egiten dio gizonaren gorputz beroak.

559. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00147 Berari esker ezagutzen ditut airetik Amazoniako erregio ezkutu eta zoragarrienak, hark bere burua baino hobeto ezagutzen zituen mundu berde haren misterio asko eta, gure lehenengo hegalditik urte asko iragan zirenean unibertso berde haren suntsiketa kriminalari buruzko erreportaia batzuk egitera itzuli nintzenean, hantxe zegoen Palacios kapitaina, behar zen lekura eramateko prest.

560. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00017 Haatik, egun handia heldu bitartean tertzak eta sare ttikiak inork baino hobeto erabiltea nuen kontsolabide.

561. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00245 Zeren gainean niharduen ondo zekien berak, eta hobeto Osabak.

562. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00084 - Kitto. Hemengo guztiak baino hobeto egongo zara aurki bihotz eman gura izan zion.

563. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00100 - Japi baino Unhappy ezizena ihobeto zetorkion.

564. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00303 Emakumeen begiradak, sentimenduak adierazteko dituzten moduak gero eta hobeto ari baitzen ezagutzen Asier.

565. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00040 Hobeto pentsatuta, ergelkeria izan zen hura ere.

566. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00012 Amarentzat hura errito magiko baten antzekoa zen; hori egitean, hobeto sentitzen zen, barneko larritasunak eta nahigabeak kanporatzen zituen, erritmo azkar bat jartzen zien, eta mendean hartzen zituen.

567. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00106 -Orgsft! Orgsft! Zeruan baino hobeto -erantsi zuen, ahal bezala, Enekok.

568. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00027 - Esan dizut lehen. Nire lagun batentzat da, nire lagunarentzat hobeto esanda.

569. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00057 Handik hamabost minututara hobeto sentitzen zen.

570. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00177 - Bakarrik dakit lagunak izan behar zituela hemen, nik baino hobeto ezagutzen zuen jendea.

571. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0070 Baina hogeita zortzi urte zituenetik alargundu zenetik, alegia bost seme-alabaren aita eta ama izan beharrak askoz hobeto egiteko aukera handirik utzi ote zion zebilkion buruan behin eta berriro gau eternalean, ohean buelta eta buelta, etengabe burkoaren alderik freskoena bilatzen zuen bitartean.

572. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0122
Charlie inoiz baino hobeto ari da jotzen
mutikoa ezkutatu da billar mahaiaren azpian
(mutikoak badaki zer egin, badaki zer egin)
eta Smithers andereak ezin du lorik egin
o, ez, Smithers andereak ezin du begirik bota
kontrabaxuak behin eta berriro dio:
zenbat tren leihoan insomnio guztiak dastatzeko ere

573. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0040 Begiak itxi ditu nola hitz egiten hasi hobeto pentsatzeko.

574. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0134 Neskatoa ezkutatu egin zen hobeto ikustearren.

575. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0099 Gutxi barru, pentsatu zuen Florencek mespresuz, nebari begiak malkoz beteko zitzaizkion, eta hobeto jardutea aginduko zion.

576. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0099 Hobeto jardutea agintzen ari zen bataiatu zuten egun beretik.

577. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0279 Hobeto ikusteko itxura eginez, gorputza aurreratzen du, beharrik ez izan arren, ongi baitaki Marietta baten erretratuaren fotokopia erakusten ari zaiola.

578. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0025 Beharbada hobeto biziko nintzateke...

579. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0025 Hobeto. Horrela nire gela piskat konpontzeko aukera izango dut bazkaria berotzen doan bitartean.

580. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0029 Haatik, gizon harek guri zioskuna baino hobeto bide zekien Oçeano eta Oçeanoko gorabeheren berri.

581. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0076 HOBETO OINARRITUTAKO IKERKETEN ARABERA, ONAR DAITEKE KONKISTA AURRETIK AMERIKAKO BIZTANLEGOA 70 ETA 88 MILIOI ARTEKOA IZATEA.

582. 1991> euskara batua literatur prosa l. anselmi 0031 Laster hobeto ezagutuko bide dugu elkar, eta orduan konturatuko zara beti izaten naizela orain bezain puntuala.

583. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0080 Baina hobeto pentsatu zuen gero: ez zuen merezi Nwoyegatik borroka egiteak.

584. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0093 - Uste dut hobeto ulertuko nukeela esan zuen Alicek oso korteski idatzita izango banu: baina esaten ari zarela ezin diot segitu.

585. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0114 Une horretantxe Alicek oso sentsazio kuriosoa nabaritu zuen, denboraldi luze batez nahastu zuena, zer zen jakin zuen arte: berriz ere hazten ari zen, eta hasieran altxatu eta aretotik irtetzea pentsatu zuen; baina hobeto pentsatuz tokia izan bitartean zegoen lekuan gelditzea erabaki zuen.

586. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0128 Adriatikoko urek halako kolore ilunkote bat dute, ez oso erakargarria, baina sargori dagoenez barruan hobeto egoten da kanpoan baino.

587. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0021 Maiz, hilabetearen lehen eguna iritsi, eta nire ordaina eskatzen nionean, sudurretik arnasa bota, eta niri begira begira geratzea besterik ez zuen egiten, harik eta nik begiak jaitsi arte; baina astebete baino lehen, hobeto pentsatu eta nire lau peniketako txanpona ematen zidan, berriro ere erne egoteko aginduz mariñel hankamotza azaltzen bazen ere.

588. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0230 - Hobeto hago, motel esan zion burua bendatua zeukanari; hutsagatik libratu haiz, sekula izan bada hutsagatik libratutakorik; burua burdina bezain gogorra izango duk edo.

589. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0078 Ez da pozaren pozaz egoteko, nire ustez hobeto egon zitekeen.

590. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kantutik jolasera 00012 Edukiak lantzeko orduan, eduki bera era ezberdinetan lantzeak garrantzi handia du, honela ikasleak ekintza ezberdinak egiten ari den sentsazioa du, baina aldi berean, gauza bera lantzen ari da. Era honetan lan egiteak zenbait abantaila dakartza ikaslearentzat; ariketa ezberdinak direnez, ez da aspertzen eta era batera eginez ongi ulertu ez badu, beste era batera landuz hobeto uler dezake.

591. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00078 Nork jakingo du esploratzaile, misiolari 6 Fray Juan de Zumarraga (1468-1548) aipatzeari egoki deritzot; Mexikon, Ameriketan egon zen lehenengo inprenta bultzatu zuen eta, inprenta horretan argitaratu ziren hizkuntza, emigratzaile eta erbesteratuen herriak baino hobeto aberriarenganako maitasunaren, familiaren batasunaren, aukera demokratikoaren, beste kultura batzuekin elkartzearen, gutxiengoaren eskubideen eta edozein ustegabeko egoeratan tolerante izatearen funtsa zein den? Nork gure herri honek baino hobeto, horrenbeste kanpotar etortzea zer den ondotxo dakien eta bat-batean horrenbeste kultura desberdin jasan behar izan duen, ordurarte ezezagunak zitzaizkion ohiturak pixkana-pixkanaka onartu egin dituen eta belaunaldi bat pasatu orduko integrazioa lortu duen herri honek baino hobeto? 7 Arabako Ordenantzen 450. Urteurrena zela-eta egindako hitzaldia. Rivabellosa, 1989..

592. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00208 Zoritxarrez, ez dugu Auzitegiak emandako behin-betiko erabakiaren agiririk, bai ordea 1767ko urriaren 11ko data daraman 11.562 E.eko ordainketa-karta bat, eraiketa-lanak ordaintzekoa. Alabaina, auzi honen bidez erretaula hauen historia aberasten duen hainbat datu atera dezakegu, sortze-prozesuaren esperientzia hobeto ulertzen lagunduko digutela.

593. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. lizarralde 00077 Egoera honek bera ere alargun baten alaba zen Josefa Arriolarekin harremanetan hastera eraman zuen. Eleiz deiak bukatu ondoren ezkontzea erabaki zuten, zama ahalik eta hobetoen eraman eta Jainkoak ematen zizkien haurrak hazteko konpromezuarekin.

594. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: ander arzelus eta antonio maria labaien. 98ko belaunaldiko antzerkilariak, 5-22 00006 A. Arzelus eta A. Mª Labayen hobeto ulertzeko sasoi jakin bateko euskal antzerkiaren garapenari begiradatxo bat eman behar diogu. Mende honen hasierako lehen 36 urtetan, euskal antzerkiaren zurrunbiloaren muina Donostian kokatua egon zen. Iztunde Eskola bere etxea izanik bere eraginez mugitzen zen beste lekuetako euskal antzerkia. Aipatutako bi antzerkilari hauek euskal antzerkiaren muinarekin lotuta zeuden bertan une batean partaide izanik.

595. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00150 Harpe edo Leizeei buruzko legendak oso ugariak dira eta ezin hobeto datoz euskal mitologiarekin. Horietako kondaira batzuk bizirik diraute oraindik orain, antzinaterik zaharrenetik datozen ideietan oinarrituz. Joxe Miel Barandiaran apaiza izen zen, bere erbestealdian zegoen bitartean, Sarako pertsona edadetuen artean eta haien ahoetatik jaso zituena.

596. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00217 Arazo hori gainditzeko, gaur egun, eta ahal dela behintzat, multzo arkeologiko bera hainbat metodo desberdinen bidez datatzen da. Emaitzen gurutzapenak adin errealera hobeto eta zehatzago hurbiltzeko modua eskaintzen digu.

597. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00011 Giro politikoa lagungarri izan zen, bistan da, hirugarren guda karlistaren ondotik eratu zen fuerismoaren gorakadarekin ernetu baitzen, minoria kultoen artean, hizkuntzaren eta Euskal Herriaren historia hobeto ezagutu eta sakontzeko halako jarrera. Erromantizismoak ere paratu zuen berea.

598. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00032 Espainiako bazterretan eta batik bat Andaluzia aldean gauzak ez daude hobeto: Nueva revuelta en Cádiz; desorden y anarquía en varias partes de España. Egun gutxiren buruan: Cádiz y Sevilla con nueva revolución, en Cádiz más de 1.000 muertos. Eta biharamunean: Cádiz, Sevilla, barricadas de revolución; supresión Guardias Civiles en varios puntos. Bajo Aragón revuelto. Eta urte zaharrari azken agurra egiteko: Noticias de los horrores de Cádiz. En Valladolid tifus, guerra de Andalucía.

599. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00088 Kontserba berriak materia (olioa, latorrizko eta eztainuzko ontziak, eta abar) eta teknika desberdinak eskatzen zituen, eta horrela lortutako emaitzak abantaila nabarmenak eskaintzen zituen teknika tradizionalekin egindako kontserbekin alderatuz. Abantaila horien artean batzuk aipatzekotan, arraina hobeto eta denbora gehiagorako kontserbatzen dela eta kontserba maneiatzea eta garraiatzea askoz ere errazago dela aipatu beharko genituzke. Horrekin guztiarekin, arrain kontserbari merkatu berrietara iristeko aukera eman zitzaion.

600. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00014 Industri ondarea gero eta hobeto ezagutzeari esker eta gizartea eta instituzioak horrek duen garrantziaz ohartzen hasi direnetik, elementu horien balorea gaurkotzeko iharduketak sortzen ari dira han-hemenka. Legazpin, horren adibide dira Olaberriako eta Olazarrako burdinoletan egin diren berreskuratze-lanak edo Udanako gainean dauden meatze-egituretan egindakoak.

601. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00014 - Gizakiaren eta biosferaren arteko elkarrekintzak hobeto ezagutzea.

602. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00028 Baserri-eskolek eta Ingurugiro Hezkuntzari loturiko gainerako taldeek hobeto ezagutzen dute izendapenaren prozesu osoa, baita lurraldeak natura eta kulturaren aldetik dituen baloreak ere.

603. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00042 Lehenengo eta behin, irudi berezi bat bilatu behar da, biztanleei hobeto ezagutarazteko Biosfera Erreserbaren eta Patronatuaren errealitatea.

604. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00054 - Patronatuko jarduerei buruzko memoriaren argitalpenak lurraldean garaturiko jarduerak ezagutaraziko dizkie bertako biztanleei; horrela, biztanleek hobeto baloratuko dituzte Biosfera Erreserbaren helburuak.

605. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00072 2. Eskola komunitate osoa eta, batez ere, irakasleak oinarrizko agentetzat inplikatzea, Ingurugiro Heziketako proiektua garatzeko. Horrek aukera emango du Biosfera Erreserba hobeto ezagutzeko eta inguruaren kontserbazioan oinarrituriko garapen baten aldeko jarrerak sustatzeko, beti ere partaidetza bultzaturik.

606. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00072 9 Urdaibaiko natur eta kultur baloreak ikertzea, baita Biosfera Erreserbaren ideia ere; horrela, ikasleak hobeto identifikatuko dira euren inguruarekin.

607. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00054 Errolda honen arabera, bizilagun kategoria zutenak 388 ziren, eta biztanle soilak 443, orotara, 831 ziren arimak, hauen artetik 389 gizonezkoak eta 442 emakumezkoak. Datu soil hauek hobeto ulertzeko 1910. urtean Bizkaiak 349.923 biztanle zituela esan behar dugu.

608. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00022 a) Alde batetik, nahiz eta legezko doktrinak oso zentzu zabalean erabili, zuzenbidetik kanpo hitz honek duen esanahia askoz estuago da eta, askotan, enpresen artean sorturiko loturak benetan sakonak direnean baino ez da onartzen. Beraz, batasun hitza baino hobeto, batzuen ustez, elkarketa edo agrupazio hitza egokiago izango litzateke, lotura sendoak adierazten ez dituzten enpresen arteko itun iraunkorrak adierazteko.

609. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00098 Oro har, lanen tamaina handiagoa dela esan daiteke. Publikoa ugaritu egin da eta lehen norberarentzat, senarrarentzat edo lagunentzat egin ohi zituen lan pribatuak hagitz urrituko dira. Teknika gero eta hobeto menperatzen du, eta ehundurari eta formari dagokienez, irudiaren errealismoa zehatzagoa bihurtuko da. Gaztetako xarma gero eta motelagoa da, baina sinbolismoa, landuaren landuaz, finagoa.

610. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00106 Zutabe hautsia ikusirik hobeto uler daiteke urteotako bere egoera fisiko-psikikoa. Artistaren soin biluzia gerruntzeak sostengatzen du.

611. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arregi 00046 Era berean, ondo gauza ziurra da Jainkoak bakarrik moldatu duen benetako erlijioaren egoerak beste guztiak baino hobeto arautua egon behar duela askotik ere. Eta, giza arazoei buruz hitz eginez, nire ustez Esparta antzina oso loratsua izan bazen, honen arrazoia ez zen izan bere lege bakoitzaren berezko ontasuna, zenbait nahikoa bitxiak eta ohitura onen aurkakoak baitziren, baizik eta xede ber berara zuzenduta zeudela, bakar batek asmatu zituelako.

612. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00145 Memoriok 1992. urtean argitaratu ziren Bilbon, eta ezin hobeto islatzen dute zein izan zen Alemania ofizialak 1980tik 1992ra bitarte izandako jarrera: ezer ere jakin nahi ez izatea.

613. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00350 Horixe bera hobeto esplikatzen du Joxe Azurmendik (Euskal literaturaren orainaz eta geroaz, 1981): Krisian, ez dago literatura, beste guztia dago, -kalitate kontuan ez naiz sartzen. Euskarazko produkzioak bi kanpo bakarrik izatera jotzen du: hizkuntzalaritza eta literatura. Hutsunea, geroz haundiagoa, euskarazko liburu kulturalean, teknikoan, dago. Eta hori seinalatu beharra dago, aurreko urteotan, hain zuzen kanpo horixe indartu nahiez, eginahalak egiten ibili bait gara. Etorkizunik ez duen kanpo batetan erre ote ditugu indarrak?... Estatistikek erakusten dutenez, Katalunian gauza bera ari da gertatzen: katalana literatura eta hizkuntzalaritza kanpoetan airoso dabil (hizkuntzalaritza, hemen ulertzen dugun adieran), liburu teknikoaren edo kulturalaren espazioa, ordea, gaztelaniak inbaditzen du. Estatu hizkuntzaren presioak sortzen duen egoera koloniala, hizkuntza, hots, irakurketa, util den eremuetan.

614. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00049 Hauei esker jakin dezakegu animalia txiki eta aktiboak izan zirela, odol berokoak, seguruenez ilez hornituak eta umeak beren barnean erne edo sortzen zituztenak. Oso begi txikiak zituzten, beren mutur luzeak oso usaimen garatuaren seinale ziren. Beren burezurretako hezurren bidez, beren arbaso terapsidoek baino hobeto entzuten zutela ondoriozta dezakegu.

615. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00125 Imitatzaileen artean batzuk besteak baino igokari hobeak izango ziren, oreka hobeto mantenduko zuten edota adarretik adarrera zehazkiago edo errazago kalkulatuko zuten distantzia. Hauek zuhaitzetan geratu ziren eta bertan garatu. Inguru berriak oker gutxiago ekarri zien jaioberrietarako.

616. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00545 Ondorio orokorra, bada, behin eta berriro errepikatzen ari garena da: halako sasi-baliokidetasun automatikoei aurre egin, eta euskarak eskatzen duen modu auzoaren bihurrikeriarik gabean eman. Horrela esanik, zaila dirudi, baina sinetsi askoz errazagoa da azken buruan (irakurlearentzat, bereziki, baina baita idazlearentzat ere, berak sinesteko moduko euskara hori hobeto kontrolatuko baitu).

617. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00550 Pozik egongo nintzateke Piageten hipotesiak adabakiz konpontzen amaitu ahal izango banu: baina hori egin ahal izateko beste itsasuntzi bat ikusi beharko nuke aurretik zeruertzean, nire arazoei eta lanaren emaitzei maila-teoria baino hobeto egokitzen zaien itsasuntzi bat alegia. Kritikariek itsasuntzi hori erakusten ez didaten bitartean, neure testaren bidez nago ikerkuntzari lotuta, garapen moralari buruzko ikerkuntza probetxugarri bat gauzatzeko mota ugarietako bat baita test hori.

618. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00085 Berrikiago proposatu dira beste eredu batzuk, datu horiei guztiei hobeto egokitzen zaizkienak; susperketaren hedakuntza (Spreading Activation, ikus Dell 1986) eta tratamendu paraleloa (Parallel Distributed Processing, ikus Rumelhart ampamp; =mCc=lelland 1986) dituzte ezaugarri.

619. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00021 Kosta egiten dela? hori ezin zaio inori uka, baina maila horretan gaur egun inoiz baino hobeto gaude (ikerkuntza alorrean behintzat).

620. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00003 Botigo zein korporazio horiek merkataritzako hirietan antolatzen ziren Erdi Aroan, Klasearen interesak hobeto defendatu ahal izateko.

621. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00003 Korporazioak ezin hobeto antolaturik zeuden.

622. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00215 Nolanahi ere, James hobeto konpontzen zen Jung-ekin.

623. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00030 Izan ere, Zumaia ezin hobeto dago kokatuta; leku estrategikoa du guztiz.

624. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 00073 Beharbada hau, funtsean, BEA gramatikazko eskolak deskribatzeko delako da: Nagusiki, gramatika eta beste hizkuntz sistema batzuk hobeto ulertzea eta erabiltzea helburu duten eskolak eta jarduerak deskribatzeko erabiltzen da (Scrivener, 1996: 104-5).

625. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 00075 Scrivener-ek berak aitortzen duen bezala, edo hobeto, bere ikastaldiari jarraitu zion trebagai batek, BEAz baliaturik ikasaio bat behatu eta deskribatzean, dioen bezala: Ikusi nuen (zuten?, trebagaiak eta Scrivener-ek) beharbada... jarduerak behin eta berriro errepikatzea eta elkarreragin-eredu mugatuak ikasleak aspertzeko eta adorea galarazteko modukoak izan zirela (Scrivener, 1996: 109).

626. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00029 Helburu nagusia kaltetua indemnizatzea denez, bigarren maila batean uzten da erantzulea zehatzea. Autore famatu batek dioen bezala normalean kalte-ordainaren diru-kopuruak zigorra ezartzeak baino hobeto asetzen du (kaltetua); berau kasuaren berezitasunen arabera ezarri daiteke eta gainera irainorde formal bat izatera mugatu daiteke herrialde anglosajoietan gertatzen denaren antzera non penike bateko kalte-ordainak ere ezartzen baitira, eta batez ere, arazoa orden penalera pasatzeak ekartzen dituen ondorio larriak ekiditen ditu.

627. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. salaberri 00081 Baliabide horien erabilpen zuzenaz, sermoiak eta idatz zitezkeen liburuak ere, noski egokiago moldatu ahal izango ziren, haien iturri ziren testu sakratuak hobeto interpretatu ahal izango zituzten eta, horren guztiaren ondorioz, predikuan planteatutako helburuak errazago lortuko.

628. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00105 Jarri dituzte bakar-bakarrik liburuen signatura hobeto kontsultatzeko.

629. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: asmo-iztegia, xi-xii 00012 Hiztegia argitaratzeko orduan, hobeto iruditu zaigu fitxategi hauek lehen alearen bukaeran ematea, modu honetan, bi aleak orekatuagoak geratzen direlako.

630. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00040 Eta jarrera aldaketak aldaketa posibleak, esan dezagun kezkatzen nauen neurrian, damu naiz gure gizarteak, gehiengoa erdalduna izanik, oro har euskararekiko mantendu duen jarrera, orain arte benetan positiboa, hobeto estimatzen jakin ez dudalako.

631. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00054 Beharbada, nazionalismoak euskara berea eta berea bakarrik bailitzan jokatu izanak urrundu egin ditu nazionalista ez diren asko hura ikastetik eta erabiltzetik, eta hobeto defendatuko zuketen, beharbada; baina ez dut uste.

632. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00083 Sasoian gaude, besteak baino hobeto, eta beraien errendimendua apalagoa izango da bukaera aldian.

633. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 00061 Gaia, euskarri gisa balio dion zura alegia, baztertu eta metal preziatuaren dirdirapean ezkutaturik geratzen da, sakratuaren errainua hobeto islatzeko.

634. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 00035 Askoz hobeto atera zitzaien urtebete geroagokoa, nahi adina zaldi, mando eta behi lortu baitzituzten hogeita hamar gizoneko espedizioan.

635. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00049 Landareek, zeinetan ez baitugu ez ezagutzarik ez sentimendurik sumatzen, hobeto betetzen dituzte.

636. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00049 Ez dituzte gure itxaropenak, baina ezta gure beldurrak ere; gu bezala, heriotzaren zordun dira, baina ez dute ezagutzen; gehienak gu baino hobeto kontserbatzen dira, eta ez dituzte beren grinak hain oker erabiltzen.

637. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. larrea 0017 Politikoki, berriz, gauzak ez daude hobeto.

638. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0003 Irakurleak zein artikulugileak berauen izaeraz hobeto jabetzeko edo, hona hemen sail zenbaiti buruzko azalpen labur-laburra.

639. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0005 Definizio dibergenteak: Errealitateaz hobeto ohartuko garelakoan, glotodidaktikaren alorreko kontzeptuekiko hurbilpena egin nahi da, ohizkoari ez-ohizko ikuspuntutik begiratuz.

640. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak testuzient 0140 Zenbait ikerketa enpirikok egiaztatu dute, subjektoek material idatzi bat askoz ere hobeto ikasten dutela, hori nola ikasi erakusten dieten argibideak eskaintzen bazaizkie (Brown, Campione eta Day, 1981).

641. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0008 Handik atera ginenean kaleratzea pentsatuta geneukan diskoa atzeratu egin genuen hilabete batzuk, euskara hobeto menderatu arte.

642. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. letona 0010 Gaizki egiten duzuela... egingo duzue hobeto.

643. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0083 Hiru aro horiek konparatuz, ondorio batzu aterako ditugu euskalduntze eta alfabetatzearen bilakabideaz hobeto jabetu gaitezen.

644. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0050 Ea adibide batekin hobeto ulertzen den esan nahi dena: astekari bat ateratzeko, nahiz eta lan ugari egin behar eta burukomin handiak pasa, egiten den lana begibistan gelditzen da, dirua lortzea (Udaletxetik, publizitatetik, etab.) errazagoa da, ez duzu inor zirikatzen, bertan egiten den lana oso publikoa eta esker onekoa izan ohi da,...

645. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. arrizabalaga 0070 Non, bada, hobeto, bestela?

646. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. arrizabalaga 0080 Eta gero irekitasun hori eta poesi kastellanoa gehiago ezagutzeak, eta beste munduak hobeto ezagutzeak eraman nau horretara.

647. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0030 (...), istorio hauen miragarritasuna: are eta magikoago edo mitikoagoak eta hobeto.

648. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0052 Atzeraurre diskurtsibo guzti hauen atzean kontuz begiratuz gero, beti konstante diskurtsibo bat dago, eta hain zuzen konstante hori hobeto harrapatu eta idatziz emateko asmoz egin ditu Atxagak goian aipatutako aldaketok.

649. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0044 Gainera, ordeinuen jasotzaileak eta banatutako ondasunak aztertzen eta sailkatzen ahalegindu gara, horrelako argibideek andoaindar gizartea hobeto ulertzen lagunduko digutelakoan.

650. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0046 Azken datu horiek ere kontutan hartuko ditugu, heriotza eta hilkortasuna hobeto ulertzen lagun diezaguketen heinean.

651. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0048 Emaitzak hobeto erakutsi nahian, taulak eta grafikoak prestatu dira.

652. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0479 Eta Jainkoa ezagutu, berriz, guk baino hobeto ezagutzen dute.

653. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0019 Ondoren, aurrean duzun alean erabili diren oinarrizko hainbat kontzeptu azaltzen dira, emaitza taulak hobeto ulertarazteko .

654. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0055 Alta, onar dezagun behin-behinean Antzerkia Antzokian burutzen den ebentoa dela (Antzokian burutzen den festa esanez gero hobetogo esango genuke, literaturatik baino hurbilago bailegoke, eszenifikazioa da funtsean eta, Zirkoa edo Zezenketa bezalako ospakizunetatik).

655. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0019 Alde batetik, Moncey militarrak ez zituen Cavaignac eta Pinet komisario politikoak onartzen ejerzitoan; bestetik, Gipuzkoako errealitatea, Echaveren bitartez, besteak baino hobeto ezagutzen zuen.

656. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0065 Garai hartan Frantziatik arma-piloa ekarria zen eta Tolosako Orkaiztegi apaiza gauez herri-ingurura ateratzen zen armak hobeto gordetzeko, konfidantzazko jendearen eskuetan ipintzeko eta Santa Cruz apaiza eginkizun honetako partaide zen.

657. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fdz. de larrinoa 0065 Adibide zehatzak ekarriz hobeto ikusiko dugu.

658. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0015 Estatuaren kontra prentsa eta intelektualak arras independente, hiperkritiko, 'establishment'en kontrako direla pentsatzen da... eztabaida zenbat eta sutsuagoa, propaganda-sistema hobeto baliatzen da, isileko presupostuak indartsuago sarterazten direlako.

659. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0009 Jarraian, liburuki honetan erabiliko ditugun oinarrizko kontzeptu batzuk azalduko ditugu, emaitzen taulak hobeto ulertu ahal izateko.

660. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0037 Ikus, esaterako, bi lerro hauen eta testuaren arteko antzekotasuna 86 Testuok hobeto erkatu gura dituenak liburuko pasartearen ondoan, oharrean emanak ditu bertso horietako lehenengo hirurak ez beste guztiak:

661. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.c. larronde 0005 Baina batez ere haren bizitzaren azken bost edo sei urteetan izan genuen hobeto ezagutzeko eta estimatzeko pribilegioa.

662. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.c. larronde 0037 Historia hobeto ezagutuz gero, zenbait erabakitzaile politikok huts batzuk saihestu ahal izan zituzketen?

663. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: mendiguren e., xabier: bekatuaren itzala, 193-215 0196 (EH sinbolizatzeko, seguru, antzara hobeto dago; zisneak eta Wagnerri utzirik edo Txaikovskiri).

664. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0090 Gaur egun bizimodu horri eusten dieten bakanetakoak dira pigmeoak eta horiek aztertuta gizakiak hain denboraldi luzean izandako eboluzioa hobeto ulertzeko aukera izan dezakegu.

665. 1991> euskara batua saiakera-liburuak c programazio-lengoaia 0043 Programak hobeto irakurri ahal izateko, zuriguneak eta tabulazioak gehi daitezke C-ren espresioetan, beti kontuan hartuz ezin direla karaktere anitzeko eragileen artean zein identifikatzaileen barruan jarri.

666. 1991> euskara batua saiakera-liburuak 15 gertaera 0070 Frankismoa galdu zenean aberastasuna ez zen hobeto banatu.

667. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0195 Itxura batean, batzuk eta besteak aldenduta, hobeto hezi daitezke bai neskak eta bai mutilak.

668. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0206 Izenburu hori duen liburua idatzi du Hughesek, Time aldizkariko arte kritikariak: The culture of complaint, gizarte amerikarraren eta bereziki kultura eta arte alorren azterketa zorrotz eta errukigabea da, irakurtzerakoan hauxe bera esan nahi nuen bururatzen zaizun liburu horietakoa da, baina jakina, zuk baino lehenago esan du, eta hobeto gainera.

669. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0016 Bestalde, gure gizarteko zenbait talderengan, arrazoi bat edo beste dela, arazo hori hobeto ezagutzeko gogoa antzematen da.

670. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0016 Gidaliburu honen xedea ez da baliabide horiek ezagutaraztea soilik, gu eta besteak hobeto ezagutzea ere lortu nahi da, baita harreman horiek elkarri aberasteko eskaintzen duten baliabideez nola baliatu ere, beti ere berdintasunari eta diferentziei zor zaien begirunea kontuan hartuz.

671. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0142 Horregatik, ez du kolore bizirik behar eta zenbat eta ilun eta apalagoa izan, hobeto; jantzi ilunek babes gehiago emango diote habian arrautzak eta txitoak zaintzen ari den bitartean.

672. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0265 Bestalde, Keplerren bigarren legeak dioenez, kumuluak azkarrago higituko dira galaxiaren gunearen ingurutik doazenean, baina handik urrundu eta kanpoaldera ateratzen direnean, alegia, guk hobeto beha dezakegun unean, oso zaila da beraien abiadura neurtzea, hain urruti egotean ortzian ia finko ikusten ditugulako.

673. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0150 Bere alorrean zenbat eta emankorragoa izan klasea ematen duen pertsona, edo zenbat eta hobeto ulertu bertan erabilitako lan-metodoak, hobeto ezaugarritu ahalko du, bere jardueratik bertatik hartutako adibideak deskribatuz, irakasgaiarekin zerikusia duten gertaera, kontzeptu eta trebetasun berriak identifikatzeko prozesua.

674. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0195 Thorsland-en lana aurreratu ahala, agerian jarri zen gaitasun intuitiboan eta/edo analitikoan puntuazio altuak zituzten ikasleek askoz gaitasun horietan puntuazio baxuak zituztenek baino hobeto egiten zituztela ikastaroko azterketak.

675. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bakearen dk 0285 Era berean, irudikapen sozialen dinamikaren analisian oinarrituta dauden irudikapen sozialaren emaitza deskriptiboak aurkeztea erraztu zigun, honela, identitate eta irudikapen sozialaren arteko erlazioa hobeto sakontzen lagunduz.

676. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. etxarri 0074 Gero, aurrerago, beste pilotarien bizimoduaz ohitu, haiekin ibili eta apurtxo bat hobeto asimilatzen da.

677. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0203 Adibidez, Espedienteari hasiera ematean... esan beharrean, hobeto ulertzen da, Espedientea hasten denean....

678. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0327 Izan ere, beti pentsatu ohi da sorginak erratz-makilen gainean ibiltzen direla airean, edota beste antzeko ibilgailuetan; eta hala egiten badute, nola harrapatu haiek jaurtigai irazekien bidez baino hobeto, hau da, disko, zuzi edo makilen bidez, gure buruen gainetik ilunean hegan pasatzen direnean?

679. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 00027 Honegatik aberasgarriagoa da edo hobeto zehaztuta dago etnografiaren izaeraren Geertz-ek ematen digun definizioa.

680. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 00009 Arestik, euskaldun berria izan arren, inork baino hobeto ezagutzen zuen euskal tradizioa eta ezagutzen zuen gure hori ere. Baina ez zuen erabili.

681. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0005 Bata bestearen atzetik egindako espedizio desberdinek, itsas hondoa dragatu egin zuten, laginak jaso eta horrela habitat hori hobeto aztertu ahal izateko.

682. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gizakia 0024 Gainera pelbisak ipurmasaileko muskuluei hobeto eusten die eta izterrezurrarekiko giltzadura hobea da.

683. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0090 Irizpide hau izango baita nire ikastaroa gidatuko duena, jadanik beste Unibertsitate batean emandako ikastaroan halaxe izan zen bezala, iruditu zait komeni zela zuekiko lehen harreman honetaz baliatzea hura bistaratu eta zehazteko ondoko aplikazioak hobeto segi ahal ditzazuen.

684. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0165 Oso konbentzituta zegoen gizartearen benetako berrikuntza hezkuntzak ekar zezakeela beste ezerk baino hobeto.

685. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0022 Baina hobeto ulertarazteko, hona ekar ditzagun guztiz lagungarriak diren Peeter Tulviste irakaslearen ikerketak 26- TULVISTE. P. (1987). The cultural-historical developement of verbal thinking. A psychological study. Valgus. Tallin.

686. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0094 Hobeto ulertzeko, hezkuntz-hizkuntza (ikaslegoaren hizkuntz arrotza) baino besterik erabiltzen ez denean, murgiltze erabatekoa ezartzen dela diogu.

687. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0172 3.- Baina, esan bezala, soziolinguistikoki emanda datorkigun egoeraz gain, edota hobeto adieraziaz, abiapuntuzko hizkuntz egoera ezagututa, gizabanakoaren nortasun-baloreak garatzean zeri ekin beharko liokete hemen aurkezten ari den diseinuaren ardatzek?:

688. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0008 Matekariek, ikasteko denbora hobeto aprobetxatzera bultzatu eta ordu osoa errespetatzen lagun dezakete.

689. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0010 - Ziur al zaude? Pentsa ezazu hobeto.

690. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0145 Bibliografia emango dizuet gaia hobeto azter dezazuen.

691. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0403 listu 1. Ahoan ditugun guruin batzuek janaria errazago irentsi eta hobeto liseritzeko isurtzen duten likidua:

692. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0577 Errepidea zabaltzen ari dira, kotxeak hobeto igaro daitezen.

693. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fisika orokorra 0115 Partikularen Dinamikarekin segiturik, gai honetan bestelako magnitude dinamikoak aztertuko ditugu, higiduraren izaera eta eboluzioa hobeto ulertzen lagunduko digutenak.

694. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0319 Nik, ordea, ez denborarik daukat denborapasa horietarako (zeinek zein hobeto insultatzen duen, adibide antologiko bila dibertitzeko), ez gogorik ere, eta ezta beharrik ere, nik uste, lan honetarako.

695. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0119 Hobeto iruditzen zaigu luzatzeagatik asperraraztea baino egonaldi laburragoan emandako guztia goza dezaten, baita euskaraz ere, eta motzegia izan den sentipenarekin etxera joatea.

696. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0040 70eko hamarkadan, ur horniketa egoera zail baten aurrean, Arizonako Tucson udalak, adibidez, uraren tarifak zorrozki altxa zituen, horrela, zerbitzuaren egiazko kastua hobeto islada zezaten.

697. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0239 Gero eta onartuago dago, hezkuntza moral, etiko edo erlijiosoa hobeto gauzatzen dela eskola-markotik kanpo eta, oro har, eskolak ezin har dezakeela haurren garapenaren alderdi guztien ardura.

698. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0662 Baina gauzak gero eta hobeto egiten ari garela ezin ukatu.

699. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. basurko 0066 Ikerketek erakutsi dute bigarren bidea jarraituz prestatutako irakasleek, lanean hasten direnean, hobeto betetzen dutela beren irakasle-lana lehenengo bidea jarraitu dutenek baino, hau da, lizentziatura eta graduatu-ondoko urtebeteko prestakuntza izan dutenek baino.

700. 1991> gipuzkera antzerkia elizdo 0147 SO: Ez, jarri zazu baratz aldeko gelan; an obetuago egongo zera.

701. 1991> gipuzkera bertsoak m. zapirain 0023 Bihotzez kaletarra
zahar ta gaztia,
hauxen da nahi nukena
garbi ikustia.
Esnea plazan hartuz
berdin barazkia,
hobeto ginakela
bat eta bestia.

702. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0040 Oilloa baiño sardin zaarra obeto izaten degu.

703. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0171 - Oien lekua Erruki-etxea dala, ta oiek jaten dutenarekin gu obeto biziko giñakela.

704. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0057 - Ni baiño obeto zaudete esanda etorri zala, bertan utzita.

705. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0153 Errian, berriz, gorrotoa zioten, berak baiño obeto bizi izan zalako.

706. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0153 Beste errurik etzuan arek: berak baiño obeto bizitu zala.

707. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak bbarand 00017 Arek bazekian gu baiño obetogo zer egiten ari zan. Gaur ere an dago ura zutik Rubio zanak egin zuana. Zeruan gerta dedila!

708. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 00069 Luis Idiakez Garate (Txerturi) jaunak 1972'an zioenez (orduan 60 zituen eta gaztaroan dantzaria izana): gure garaian dantza askatasun aundian egiten zan eta zenbat eta saltu geiago desberdiñak egin eta obeto.

709. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0047 Ta zergatik gogoratzen ditugu, geyenen aldetik, obeto aurtzaroan jazo zitzaizkigunak arestian gertatu zaiguna baño?, ta zergatik aiztutzen zaigu eramplt;rampgt;azago orain gutxi bizi bearamplt;rampgt;-izan duguna txikitan gertatu zitzaiguna baño? Oramplt;rampgt;a oramplt;rampgt; bi almen auei buruz ondo ulertzeko ez duguna; ta ortik ere argi ikus dezakegu almen biak gure naimenetik at ari dirala.

710. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak j.m. azurmendi 00049 Beiñ, obeto bizi izeteko ustez, etxeti aldeiñ amentzon.

711. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00127 Keriz, udare, arantzabeltz eta iñun diran guztiak oraintxe daude lora bete-betean, eta ostoa nola oraindik atzera samar dagon, iñoiz baiño obeto nabarmentzen dira lorak. Badago begientzat atsegingarririk asko.

712. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak salav 00071 Aiek al ziran, ba, bideak? Auntza bera ere etzan zutik egongo. Baiña, kontuak kontu, noizbait, edo obetogo esateko nolabait, etxeratu giñan, bai, eta ez giñan asarre.

713. 1991> sailkatu gabeak bertsoak bapatean/98 00155 Hizketan behintzat erakusten du
behar aina errespeto;
ikusi nahi du ni prestakuntzan
ote nagoen konpleto;
hiru karrera ta bi hizkuntza,
prestatu al leike hobeto?
Zer kristo egin behar da hemen
baliua izateko?

714. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18513 Atal horretan gauzatzen da berrikuntza honetako beste alderdi garrantzitsu bat, hain zuzen, etorkizunean hobeto sakondu eta aztertu beharko dena.

715. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Batzar horretan ospe handiko adituek eta teknikariek hartu zuten parte, talde ekologistekin batera. Aste hauetan CSIC elkarteak, Consejo de Investigación Cientificas delakoak, bilkura horren emaitzak eta ondorioak zabaldu ditu, ugaztun honen egoera hobeto ezagutarazteko; ondorio horietako batzuek eragin zuzena dute edo izan beharko lukete Hego Euskal Herriko administrazioetan.

716. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Otsoari buruzko batzarrean animalia honen egungo egoera hobeto ezagutzen saiatu ziren. Helburu horrekin dauden estatistikak bildu ziren. Hona hemen eskuratutako datuak:

717. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 00024 -Teknikoek hobeto azalduko lizukete hori, baina, nire hitz xumeetan esanda, klabe hauek ditugu: hasteko, Udalaitzeko mea oso aberatsa zen, ez burdin asko zeukalako, baizik eta karbono asko zeukalako; eta bestetik, teknikariek orduko tenaceroek lortu zuten karbono gehiago eranstea.

718. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Bigarren hau gezurra dela beste inork baino hobeto daki Rafael Agirrek.

719. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0014 Non eskolan baino hobeto etxean bakerik ematen ez duten edo kalean bakarrik utzi ez daitezkeen umeak?

720. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0003 Esplikatuko naiz, baina nere buruan, emakumezkoek zergatik okerrago gidatzen duten asmatzen baino gehiago gizonezkoek emakumezkoek baino hobeto zergatik gidatzen duten asmatzen saiatuko naiz.

721. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0028 Aurtengoan hobeto zaindu beharko dute maskota, iaz umeek dena txikitu baitzuten Musika Plazan zegoen bitartean.

722. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. intxausti 0033 Nik baino hobeto jakingo duzue jadanik zenbat aldiz baliatu izan naizen zutabe honetaz nire familia edo herriko kontuak aireratzeko edo nire arazoak argitzeko.

723. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Igorrek erantzun itzela asmatu zuen: ... ni baino askoz hobeto zaude, ni lehengoarekin nator.

724. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Baina, hark agiriak osorik desklasifikatzeko agindu du, horrela, hobeto eta ahalik eta gehien lagunduko dugulako egia argi dadin.

725. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Egiazko euskaltzalea gero eta hobeto jabetzen ari da horretaz.

726. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0013 Gure albokoak baita noizbehinka gure urrunagokoak ere ezagun ditzagun beraz, geure burua hobeto ezagutzeko.

727. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. etxezarreta 0038 Barkatu baino hobeto errugabe deklaratu dutela.

728. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0057 Katagorrien ordez katagrisek deitzea obetogo dago noski, kolorea ala dute-ta, baiña gainontzean emengoan berdiñak dira.

729. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1233 Bulegoak: Proiektua, Administrazio Oinarri-arau Partikularren Plegua eta kontratua hobeto ulertzeko ezagutzea komeni deneko gainontzeko agiriak, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzan daude lehiatzaileen eskuragarri, Wellingtongo Dukea Hirib., 2, beheko oina, Gasteiz.

730. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6359 Bulegoak: Oinarri-arau Teknikoen Plegua, Administrazio Oinarri-arau Partikularren Plegua eta kontratua hobeto ulertzeko ezagutzea komeni deneko gainontzeko elementuak, Ondare eta Kontratazio Zuzendaritzan daude lehiatzaileen eskuragarri, Wellingtongo Dukea Hirib., 2, beheko oina, Vitoria-Gasteiz.

731. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6360 Bulegoak: Administrazio Oinarri-Arau Partikularren Plegua, Oinarri-Arau Teknikoena eta kontratua hobeto ulertzeko lagungarri izan daitezkeen gainerako elementuak, lehiatzaileek eskuragarri izango dituzteneko helbidea: Sistemas Arco, San Antonio kalea, 16. zk., Vitoria-Gasteiz.

732. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6360 Bulegoak: Oinarri-arau Teknikoen Plegua, Administrazio Oinarri-arau Partikularren Plegua eta kontratua hobeto ulertzeko ezagutzea komeni deneko gainontzeko elementuak, Ondare eta Kontratazio zuzendaritzan daude lehiatzaileen eskuragarri, Wellingtongo Dukea Hirib., 2, beheko oina, Vitoria-Gasteiz.

733. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 Era berean osatu nahi den gobernuak ordenu publikoa hobeto mantenduko du eta demokraziarako prozesuekin jarraituko du.

734. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Euskal Autonomi Elkartearen Estatutuaren berezitasunen berri ematean bere paktu izaera nabarmendu zuen Ardanza lehendakariak ikuspegi politiko, edo hobeto, politiko-juridiko batetik Estatutuak euskal herritarren arteko akordioa du bere baitan, Euskadiren autogobernuaren edukinari buruzkoa, adierazi zuen Jose Antonio Ardanzak.

735. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. intxausti 0035 Dirudienez oso pertsonala da, eta hobeto ez ezagutzeak ez du konparaketarik ametitzen, beharbada.

736. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. ormaetxea 0003 HIPOTESI horietaranzko mentalitate aldaketa lagungarria izango da hobeto uler dezagun behar duguna etxebizitza, etxeko ondasunak, jantziak, errepideak, eta abar gero eta azkarrago eta material gutxiago eta merkeagoak erabiliz sortzen dugulako lan gutxi dagoenean, lana eta horrekin batera lanpostu bat dugunok irabazten ditugun ekonomiak banatu beharko direla.

737. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0041 Bada garaia errioxarrak hobeto ezagutzeko, nik uste.

738. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0009 Era berean sistema hau martxan jarri zenetik irakasleek lehen baino hobeto jasotzen dute soldata iturri berberen arabera.

739. 1991> sailkatu gabeak egunkariak k. gorostiaga 0003 XIX. mendetik gaurdaino, gizaldiz-gizaldi transmitituriko Euskal Herriaren defentsarako birusa, gure seme-alaben baitan txertatuta dago jadanik, Usune Eli Gallastegiren bilobak atxilotu izateak ezerk baino hobeto adierazten digunez.

740. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0003 Hau dela-eta nabaria da mila aldiz hobeto egongo litzatekeela ume bat elkar maite duten eta umea bera maiteko luketen sexu bereko bi lagunekin, etengabe gatazkan dauden edo umerik nahi ez duten senar-emazte batzuekin baino, edo, areago, administrazioaren egoitza batean baino.

741. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0006 Bestalde Tolosaldeko jendea hobeto ezagutzeko balio izan du eta eskualde mailako harremanak sendotzen lagundu du.

742. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0011 Material-gaietan, berriz, nere kasuan ia beti harria erabiltzen diat, eguraldiari hobeto egiten ziok aurre AURRE EGIN.- Hacer frente, eta teknika aldetik, zintzelatua baitzihoak, griserantz jotzen dik beti.

743. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zubizarreta 0037 Baina gaur, autobusean, eskolan baino hobeto pasa dugu.

744. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kortabarria 0023 Pisuan askoz ere hobeto nago, askatasun handiagoa daukagu eta etxeko lanei ez diegu denbora gehiegi eskaintzen, ezta janaria gertatzeari ere.

745. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. loidi 0019 Maria Santosek 88 urte ditu, Soriako Pandelaguakoa da eta herrira oporretan bakarrik eramaten dute nahitaez hemen egon beharra daukat, herrian neure etxean hobeto egongo nintzatekeen arren.

746. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0006 Asko emakumeak dira, eta uste dut hobeto lan egiten dutela, konstanteago eta langileagoak dira normalean.

747. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0007 EZ AL LITZATEKE HOBETO DESFILERIK EZ EGITEA?

748. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. dorronsoro 0006 Lehen, zezen plazan abonatua ere izan nintzen, baina azken lau urteetan aspertu eta baja eman nuen, eta momentu honetan ez badute egiten hobeto.

749. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. mendoza 00016 Txurroak! Gure Estitxuk esaten duen bezala. Maripertxenta hori zer moduz ote da? Ni baino hobeto, ziur.

750. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. mendoza 00016 Hara, Mirari. Zuk Unibertsitatera joan behar duzu. Kasurik ez egin aitari, zuk ikasteko balio duzu eta. Aitak berarekin lanean nahi zaituela? Itxoin dezala, behar bezala prestatu ondoren hobeto egingo duzu lan. Ziur.

751. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00004 Eguzki talde ekologistako partaideek ordea, ihardunaldiari kutsu errebindikatiboa emoteko aukera, ezin hobeto aprobetxatu eben, pankarta batenpean euren desadostasuna erakutsiz.

752. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00008 Marian Romero.- Agian emakumeak etsita ziralako. Gizonezkoak hobeto moldatzen dira bizitza aurkitzeko garaian. Euren artean beti batzen dira, agian horregatik izango da, gizonezkoak aitekaz elkartzen dira.

753. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bertsolari 1992 0002 Bera iruditzen zait goapoena, nahiz eta txiki samarra izan diote batzuk eta Galtza bakero batzuk jantziko balitu askoz ere hobeto, baina dagoen bezala ere ez dago gaizki, eta Gorputza ez hainbeste beharbada, baina aurpegia oso ederra du, beste batek.

754. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bertsolari 1992 0004 Oso erantzun zehatzak eman dituzte alor honetan eta laupabost emakumek aipatzen dutenez, Andoni Egaña lehen hobeto jazten zen orain baino.

755. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eskolako kiroletan ere gaitz arrunta 0017 Oraintsu atera dute Michel Poueyts eta Joxean Unsainek Euskal Pilotarako Urratsak liburua eta horretan ikus daiteke inon baino hobeto filosofia berri hau, ariketa guztietan elementu korrektorea sartzen baitituzte lehia gehiegizkoa izan ez dadin eta kirolari eskasek ere kirola egin dezaten.

756. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0006 Programa honek, Geologi Zientzien Nazioarteko Elkartearekin batera gauzatzen ari denak, lur-azalaren historia eta berezko baliabideen sorrera hobeto ulertzea du helburu.

757. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0016 Arlo horretan gero eta eskulan gutxiago behar da, lurrak, ongarri eta insektizida kimikoei, landare aukeran eta ureztapenean egindako aurrerapenei eta nekazaritzako teknikak hobeto ezagutzeari esker, gero eta emankorrago bihurtzen ari diren bitartean.

758. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0018 Nolanahi ere, egiten ari diren ikerketek bide ematen dute pentsatzeko hobeto ulertuko direla hemendik urte batzuetara populazioaren eta ingurugiroaren artean dauden loturak.

759. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... o. araolaza 0019 Partiduak flojo xamar hasi genituen, baina poliki-poliki hobeto jokatzen joan gara.

760. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eta kitto! 1993 0022 Ikasle eta irakasleei ematen zaien informaziotik aparte, Astixa eta Debemen, Deba Beheko Mendi-nekazaritzaren laguntzaz, eskualdeko baserrietarako irteerak edo bisitaldiak prestatzen ari gara, ikasleek edo hiriko umeek nekazal mundua hobeto ezagutu behar dutela uste dugulako.

761. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.j. martinez 0024 Tratamendu hau gaixoarentzako erosoagoa, eta sinpleagoa da eta ultzerak hobeto eta azkarrago sandatzen dira.

762. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. diaz de lezana 0002 Euskarazko testu itzuli askotan irizpide hau garrantzi handikoa izaten da; abiaburuko hizkuntza (espainiera) xede-hizkuntza (euskara) baino hobeto finkatuta dago eta errazago identifikatzen dira terminoak lehenengoan bigarrenean baino.

763. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. jimenez 0020 Sugeak, hots, ibaiak, ardatzarena egiten du, esan daitekelarik, hobeto begiratuz gero eta beste konparazio batean sartzearren, dioskuroa dela huriaren irudia.

764. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. jimenez 0020 Huriaren plano edo mapak zenbat eta aintzinakoagoak, hobeto; halaxe begitandu dakioke bisitariari, gogoan izanik edozein tabernazulotan nahiz kafetegirik dotoreenean ere hantxe agertuko zaiola huriaren irudia, orman eskegita, Ertarokoak omen diren apaindura eta guzti.

765. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 - Haurra eskolan eta gizartean hobeto integratzea.

766. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 - Beste kulturetakoak hobeto onartzea.

767. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0014 - Gizarte beharrei eta nahiei hobeto erantzutea.

768. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0007 Beti da gauzak hobeto eroateko era bat.

768 emaitza

Datu-estatistikoak: