XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0047 (...) ondio charrago dana, umiai nai beste errubako edo iñozentiai begirik argitu deutzesu? Asarratu zara? Bestien izakera (genio) charra eruan? Biraurik ezarri? Ilgo alzara, ta onakuak gogo edo intentzino char barik esatia, pekatu ariña baño ezta; baña ez esan, batezbe gurasuak.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Gure izkuntza onen izpiakera; osoa ezagutu ta irakasteko asmoz lan-egin daben euskaltzaleak, benetan txalogarri dira: gauza ezkuturik asko erakutsi dauskuez, eta onako lanetara zale diranai, bidea idegi dautse; baña izpiakera osoa noz-edo-bein ezagutu nai ba-dogu, gai bereziak arrtu ta atalka lan-egin bearr dogula deritxat.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0099 Alkate, Juez, Ayuntamentuko, Osagille, Maixu ta onakuak, aztertu beyez ondo euren egin-bearrak.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Josu-Kisto jayo zanetik onako urtiak, be, antxe irakurten dira, eta Gurutza baten jositta il zanetik onakuak be antxe.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0070 Irugarren enderritartekoa ¿noztik onakoa ete-da?

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 Atoz, jarri zaite emen, eta onoko istrumentu au arzazu... neronek ipiñiko dizut buru ta belarrian.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 (berriz jarriaz) Tira, onoko zulo onetatik itzegiozu.

8. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Salmoak euskerara itzultzeko onako liburu au Vender Heeren PSALMI ET CANTICA BREVIARII begien aurrean euki det.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Adimengabeak, onakoak itsuki, arakoak olde utsez, guziak Egillea'ren arauari lotuta, erti lana dagie; aiena beti da bat eta alda eziña.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Beste onako gau bat eztot igaro ixango orraiti ogeita bat urteokaz.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bakero be azterkari ixango jatzue ta au onakuetzaz gaizto samarra dok gero.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Andoni Deuna'ren aginduz gorputza jagi zan, Andoni'ren aitaren errugabetasuna guztien aurrean autortu ta barriro bere illobiko zerraldoan etzun zan. Inguruko guztiak arrituta izuturik egozan onako alatz edo miraria ikusi etenian.

13. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Itzak berez batzuk luzeago, beste batzuk motzago dira; oneik onako amaiera, areik arakoa; baiña ezelan be ez dabe bardin-amaitzea ta olakorik.

14. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Irtetzean, ba, Enea iskilluetan bikaiñenak, onela agindurik zeukaten: bera urrun zala onakorik gerta ba'lekie apika, etzitezela ausartu burrukari lotzen, ezta gudu-zelaian usterik ezartzen ere; olakoan, kapartegiak utzi gabe, sendo-erazi zitzatela arresiak jagon-babesez.

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Maitasun-mota berezi au ulertzeko, baitipat Maitasun esaten baitiogu, begi emaiogun onako oni.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0016 Rodríguez Méndez jaunaren itzalditik onoko puskak artzen ditut: .

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0176 Nik, egia esan, istillu huni nekez billatzen diot hunako hau baiño irteera edo soluzio-bide hoberik: hauta dezagula, alegia, denon artean autore bat, behiñolakoa, zaharra, guztion artean lokarri izateko gai dena, eta berau ispillu eta eredu izanik, hor izango dugu gure batasunarentzat oiñarria.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0181 Esate baterako jatorragoak dira bake, bekatu, denbora, aldare, dorre, dolare, gidatu, giltza, beste hunako hauk baiño: pake, pekatu, denpora, altare, torre, tolare, kidatu, kiltza, etc. hab..

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Jaiotz-neurketa bat arako naiz onako garaian, arako naiz onako errialdetan izan diteke bearrezkoa.

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0364 Egitan: zirrara daragit, ezurretarañoko zirrara pilpira anaitsu minkatza daragit, onako Unamuno inorekin ez onetxek.

21. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0364 Tamala bai, onako bakarti onek erdera jendearen sinpati onginaia irabazteari eutsiko badio bere noiznaiko euskotasuna noiznai ez aipatze ori; edo beintzat bere euskotasuna españiartzat jotze ta azaltze ori!.

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0095 Tolosa'ko etxea asteko baimen guziak eskuan zituala, Salamanca'tik onako agindu au artu zuan: Arri bat ere jartzen ez asi!! Eta Ikastetxetik: Lenbaitlen etortzeko dio Ramon jaunak; guk ere orixe nai degu.

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Eta salbazio-edesti guzia zear agertzen dan gauza agiri eta bereizia, onako au: bakarka ez-baña, alkartean eta alkargoan eratu dala gu salbatzea.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0080 Bakar-bakarrik, onako latiñezko zerrenda au ezarri bearko du Eguiateguy'k, besteren lumaz apaindua ager eztedin: .

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0080 Aztertu ondoren, galdera bat dator berez gogora: bata eta bestea, bai Peillen'ek diona eta bai beste onako au, ziñetan eta benetan argitara agertuak ote dira, ala ez?.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Onako naste ta goraberak ez dira gaurkoak, aspaldikoak baizik.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0295 Ba-du bere adiñeko lagun bat, bera bezalakoa, beti ortarako prest zegoana. Bion zaletasun ori salatzen digute onako bertso auek: .

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0295 Ondo ausnartuak ditu ark gure fedeko egiak, onako bertso auek erakustera ematen duten bezela: . Onelako gizonak egin dituen ezpala eztedilla sekula igartu!

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jakin 1960 0003 Askotan entzuna da onoko au: praille-apaizak ez dugula euskeraren alde lanik egiten, alegia.

30. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Ortarako' beste bide bat járraitu dute, alegia, aukera zuten bide bakarra, onako auxe: kanpotik-eta zetozkien gauza berriak` kanpoko, izenarekin berarekin artu, au` batzuetan; beste batzuetan` ongi zamar zerizkien euskal izen zaarrak edo zar-berrituak ézarri.

31. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Gipuzkoa'n, orañ dauden piñuen erdiyak gaztain jarri, eta morroyak lanian; eta onako onelako.

32. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0107 Mariun.- Haugi ba hunako bat, santsana ez bertzea!.

33. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0006 Horrengaitik, heen teorien oin-arria ikustekotz beharrezkoak liretezkeen gertaera eta proba konkretuen bila asten garenean, berehalaxe agertzen zaigu hunakoa: antisemitizgoaren egia aurretikan on-artu behar dela, haren aldekoek nahi bezala gertaerak eta probak ikustekotz.

34. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0007 Hunako huntarak eraman dutea Mirande zuzentzak, nuantzek eta delako Weltanschauung horrek?.

35. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 - Onako zaratarik eta garrazirik, egundo etxoat entzun, iñoan.

36. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Zer ete jagok bertan? Egingo neukek... bestaldeko mutikoak dagozala bertan... Onako demoniñoik...!

37. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0140 Onako dirurik eztot nai.

38. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 WOL. - Zer esan gura ete dau onako onek?.

39. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Ez ete dago onako au osatuteko biderik?.

40. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Ez ete dago ezetariko asmorik onako au ari burutik ateratekorik?.

41. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Ba-dakit onako onek ari zarraztada gogorra egingo dautsala; bai, ba-dakust bide bat, bera ondo erabiliazkero, zoriak besterik egin gura izan-arren, estukura onetatik ondo aterako nauena.

42. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 PON. - Sikeli ta Sardini opatu daustazuez zuok: itsas lapur bagarik itxi bear ei dot itsasoa: eta gero, onenbeste gari-neurri bidali Erroma'ra: onako au ontzat artuazkero alkarregandik alde egin gure ezpatai aginik egiteka, eta atzera etxera yoan, gure ikurdiak mallatu bagarik.

43. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 PON. - Yakizue, ba, ona zuon aurrera zuon eskeintza au ontzat artzeko gerturik etorri nazala: baña Marka Andoni'k artegatu nau zerbait: onako au esanaz nitzeko gorapenik galdu-arren, yakin bear dozu, Kaisar eta zure anaiea burruka gogorrean ebiltzanean, Sikeli'ra etorri zala zure ama, eta an arrera txarakorra idoro ebala ak.

44. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Onako onek, itzaldu be itzaldu ta lausotu dauz Piloten'en edertasun-agiriak-eta, Kelon'en emazteak, txibizkeriaren txibizkeriz, Marine ona erateko gerturik dau eralea, bein Marine eranazkero, bere alabea leiakide bagarik agiri dadin.

45. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0046 Gertatutzekoan, onako gauza auek euki kontuan:
1.ª Bakarka eta taldeka egin dituzuten berri-biltzeak berdiñ eta egin dituzuten pelikulak ere ikas-gelako ormetatik zintzilik jarriko dituzute.

46. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 Onakorik etorrenik ezkenduan guk uste izan, dirauskue.

47. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0414 Gizurentasun eta ziñopatzearen zerbait dauan onako olde barik, ezin giñei gurendarik lortu; ezago, barriz, opa dogun gentza.

48. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0045 Xuan De-ren sasoian, gortean puri-purian egozan kirkil burrukak 2 Kirol honek txinan euki eban zabalkundeaz jabetzeko nahikoa da jakitea baegoala liburu bat xomorro horreen ganean idatzia, Kirkilen liburua. Bertan, besteak beste, honako kirkil mota honeek aitatzen dira: Triparrastrari horia, Haginzuri berdea, Kalamuburu berdea, Datilazurra, Liztor antzekoa, Hegoluzea, Tximeleta antzekoa, Kanpaitxoa , Laute hegoa, Okaran hegoa, Jantzia eta abar eta herri xeheari xomorro honeek emotea eskatzen jakon zergatzat.

49. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0161 Burua jira eta bira joian eta bueltaka ebilan bere ahotik honako au atera zenean: Ezpatearen zorrotza!.

50. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Onakoetan, amak egunero joan-etorri bat besterik ez dau egiten-eta, astia ta gasolinea beuren umeakaz, nai izan ezkero, jana egin leikee irabaziz.

51. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Onako izkiñu (letrilla) ta koplak ugari atondu zituan Teresak, uste danez, askotan errez ez danarren berak onduak zeintzuk diran jakitea.

52. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0165 Onako ikuskizun, doai ta mesedeekin, esango daustazue, edozein litzakela olerkari, olerkia arima garraxia bait da.

53. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Soluan itaurren, edo bei-zañen, edo otzaragiñen ziarduen bitartean, zenbat onako ikasi eban!.

54. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0047 Gernikako batzarretan gertatu dira onako kasu batzuk.

55. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0175 Izterbegiak onakoetan zuur eta erne egon oi jakuz.

56. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0035 Etxebizitza kolektibo bezala kontsideratzen direnak honako hauek dira: aginte edo erregimen orokor baten menpeko eta interes eta helburu pertsonal orokor berdinez bildutako eta familia osatzen ez duen pertsona-talde bat bertan bizitzeko zuzendurikoak, zentsua egiteko unean gutxienez pertsona baten ohizko egoitza nagusi direnak.

57. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0035 Gela deitzen zaio, etxebizitza familiar batean dagoen eta honako baldintza hauek betetzen dituen espazio orori:
Paretez itxia dago.
Gutxienez 4 m2ko azalera du.
Gutxienez 2 m.ko altuera du.

58. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0015 BIAn, laginketako erroreak kalkulatzeko, etxebizitzen erdi-mostrekiko sasierrepiken metodoa aplikatzen da, izan ere honek X estimatzaile baten errore erlatiboa %95eko konfidantzarekin kalkulatzeko bidea ematen bait du honako formula honen bidez .

59. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0019 Honako kategoria profesional hauetan sailkatzen dira: ikasketak egiten ari diren pertsonak, etxeko lanak egiten dituztenak, jubilatuak, pentsiodunak, errentadunak eta ezgaituak.

60. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0019 C.N.A.E. delakoan honako dibisio hauei dagozkie: Nekazaritza 0. dibisioari, Industria 1.2.3.4. dibisioari, Eraikuntza 5. dibisioari eta Zerbitzuak 6.7.8.9. dibisioari.

61. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0018 Honako kolektibo hauetan sailkatzen da:
- Langabe doia: lan bila dabiltzan eta lanpostu bat berehala okupatzeko prest dauden pertsonak.
- Jubilatu doia eta bestelakoak: beren adinaren edo egoera fisikoarengatik inolako iharduerarik egiten ez duten pertsonak dira.

62. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0020 Honako taldeok hartzen dira kontutan: Enplegatzailea, langile autonomoa, famili laguntza, kooperatibista, sektore publikoko alokatua, sektore pribatuko alokatua, aurrekoen barnean begietsi gabeko bestelako egoera.

63. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0020 Eta honako hauexek dira sinbolo horiek:
milaka pertsona esanahi du, 1987ko IV. Hiruhilekoaren erreferentziarekin
portzentaiak adierazten ditu.

64. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0013 Metodologia zehatz hau, europar mendebaldeko herriei dagokienez behintzat, S.E.C.ean (2) Kontu Ekonomiko Integratuen Sistema Europarra. EUROSTATek 1979an, bigarren argitalpena kaleratu du frantses eta ingelesezko bertsioetan definitua dago, eta honako hauxe izango litzateke bere egitura orokorra:

65. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kontuekon 1983 0018 S.E.C.en eskemaren barnean honako kontu hauek bereizten dira beren saldo egokiekin:

66. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0009 Sarekako osakera honako hau da:
%49 Sare Publikoa
%14 Ikastola Sarea
%37 Sare Pribatua

67. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0010 Hizkuntz Ereduka berriz, honako hau:
%82 A Eredua
%2 B Eredua
%3 D Eredua
%13 X Eredua

68. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0014 Zentzu honetan, eta xehetasun handiegietan sartu gabe, honako hauek adierazi behar dira:
1. Autogobernua sakondu hezkuntz alorrean.
2. Hezkuntz Antolamendurako Politika inguruaren beharrei egokitu.
3. Euskal Hezkuntz Sistemaren euskalduntze politika jarraitu.
4. Aukera berdintasunak sustatu, eskola ukapen eta porrotaren kontra borrokatu eta gazteen okupazio osoa bilatu.
5. Irakaskuntza Publikoa kualifikatu, beharrezko giza baliabide eta baliabide materialez hornituz, bai kalitatez eta bai kantitatez.
6. Irakaskuntzaren dohaintasunean aurrera pausoak eman.
7. Ikastolen eta Ikastetxe Publikoen baterakuntza etorkizuneko Euskal Eskola Publikoan.
8. Euskal Hezkuntz Sistemako Administrazioaren hobekuntza.

69. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0015 1. Euskalduntzeari dagokionean honako hauek azpimarratu behar dira:
- Euskalduntzeko, alfabetatzeko eta euskara edo euskaraz irakasteko gaitzeko IRALEren programa ezberdinak.
- Euskarazko hezkuntz material inprimatu nahiz ikusentzunezkoaren sorkuntza bultzatu.
- A ereduaren arabera burututako zenbait eskolatze esperientziren ebaluapena.
- Euskararen irakaskuntza trinkoz burututako zenbait esperientzia bultzatu eta ebaluatu, eta baita Euskal Autonomi Elkartean ezarritako D eredu ezberdinak ere.

70. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0016 3. Lehenengo Atalean adierazitako baliapide edo ekintzapideren bat berebaitan izan dezan eraikintzak, honako baldintza hauek betetzen dituen helpide bat gutxienez izan beharko du:

71. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0038 Lehenengoa.- Honako hauentzako Araupide hau betebideratzea ez da aginduzkoa izango: a) Araupide hau indarrean jar dadineko egunean eraikitzen dauden etxebizitzentzako.

72. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0042 Bi egitura hauen helburuak eta osaketa nahiko zehazturik geratu direnez, azterketa eta eztabaidek honako ondorio hauetara eraman gaituzte: Talde multiprofesionalak ez direla sortuko Zentru Koordinatzailea eratu aurretik.

73. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0024 b) Kondaira-Lurraldeei dagokie Bateango Erakundeek emandako honako gai hauek osabideratu eta egipideratzea: 1. Landare-osasunketa, nekazaritzaren eraldakuntza eta hazkuntza; nekazaritza-zabalkundea, suztapena eta gaikuntza; mahastigintza eta ardogintza; landare-ustiaketa, haziak eta mintegi-landareak salbu.

74. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0024 c) Honako gai hauetan, Bateango Erakundeen legebideak bere mugartean egiteratzea dagokie Kondaira-Lurraldeei: 1. Gizarte-sorozpidetza, Euskal Herri Osorako Erakundeek artez ihardutzearen kaltetan gabe.

75. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0032 2. Dena dela, Jaurlaritzak honako ahalmen hauek beretzat gordeko ditu: a) Egiterapen-Arauak ematekoa.

76. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0044 Foru-Diputazioek egin beharreko ekarketek zehaztapena honako oinarri-irizpide hauen arauera egingo da: Lehenengoa.- Aurreko 20garren Atalak dioenez banatu beharreko eskuarteen banakuntza, eta Lurralde bakoitzak horretarako ekarri beharrekoen zehaztapena Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluan erabakiko da, Lege honetan jartzen diren bideez baliatuz.

77. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0056 2. Eusko Jaurlaritzaren eta Foru-Diputazioen urtebetetik gorako maileguen bidez zorpetzeko ahalmenak honako muga hauek izango ditu:

78. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0068 3. Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren agintepideei dagozkienetarako, honako hauek osatzen dute euskal herri-alorra: a) Autonomia-Elkarteko orotariko eta erakundegoren-mailako Arduralaritzak, hala egokituz gero Gizartesegurantza ere barne dela.

79. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0190 Gainerakoetan, horietako bostek batezbestekoaz azpiko gehikuntzak lortu zituzten eta zazpik goragokoak, bereziki honako hauek gailenduz: Arrain, oskoldun eta moluskuena, % 75,8; Erreminta, ganibeteria eta kuberteriarena, % 63,3, eta neurri apalagoan Galdara, makina eta tramankulu mekanikoena, % 37, eta Doitasunezko tresneria eta aparatuena, %27,9ko gehikuntzarekin.

80. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0059 Datuak biltzeko oinarri eremuan DL/1 eta USAM teknikak erabiltzen hasirik gara, eta 1979-ko lehen hiruhilabetekoan honako sail hauetara aplikatuko: - Pertsonala.

81. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0016 3. atala.- Honako hauek izango dira Soin-Hezkuntzako Euskal Erakundearen Jaurtze-sailak: a) Bateangoak: Zaingo-Batzordea eta Irakasle-Batzarra.

82. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0016 4. atala.- Zuzendaritzako Zaingo-Batzordea honako kideok osatuko dute: Lehendakari: Kultura eta Turismo-Sailburua.

83. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0020 6. atala.- Honako hauek izango dira Zuzendaritzako Zaingo-Batzordearen berenezko egitekoak: -3. atalean esandako helburuak betetzeko ardura izatea.

84. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0024 11. atala.- Honako hauek dira Soin-Hezkuntzako Euskal Erakundearen diruzko eskuarte.

85. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0080 32. Atala.- Herri-alorreko legepeko diru-eskuraketak. Aurreko Atalaren 2 zatian esandako irizpidearen arauera, honako hauek dira Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren herri-alorreko legepeko diru-eskuraketak: a) Kondaira-Lurraldeen Euskadiko Autonomia-Elkartearen diruegitamu-gastutarako laguntza gauzatuz Foru-Diputazioek egin ditzaten diru-ekarketak.

86. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0104 1. Berarizko Legetan agindu dadina salbu, honako hauetako eskubideek bost urteren buruan galduko dute bere indarra: a) Euskadiko Autonomia-Elkarteko Arduralaritzak edo horren Ihardutze-Erakunde Burujabeek horretarako beharrezko diren baldintzakizun guztiak beteta eta dagozkion egiaztatze-agiri guztiak aurkeztuz horien aitorpena eta kitapena egin dezatela eskatu ez dakien ezein zorren aitorpena edo kitapena egin dezatenekoa.

87. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1135 Honako alde hauek zehaztu beharko dira gutxienez deialdi horretan: a) Deialdiaren gai izan diren lanpostuen kopurua eta izena.

88. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1315 16. Atala - Batzordeburuaren ahalmenak. Araudi honen ataletan ematen zaizkionez gainera, honako hauek izango ditu Arduratze-Batzordeburua: 1.- Baltzuaren eta Arduratze-Batzordearen ordezkotza egitea beti.

89. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1315 18. Atala - Batzordekide Eskudunaren ahalmenak. Honako ahalmen hauek izango ditu Batzordekide Eskudunak: (...).

90. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1651 e) Honako hauetarako beharrezkoak izan daitezen teknikazko egokikuntzen ondorioz: 1. Kontaduritzan behar bezala erasota uztea lortzeko.

91. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0329 5. Lurzoruaren hondar-balioa lortzeko, Katastru Balorazio Ponentziak beste kalkulu sistema zehatzago bat ezarri ezean, honako formula hau erabiliko da: HB / MB / EK / 1`38.

92. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0237 82. Artikulua Toki-Erakundeek, ondasunei dagokienez, honako eskubide hauek dituzte: a) Bere kabuz ondasunak berreskuratzekoa. Herri-erabilmenekoak direnean noiznahi, eta ondarezkoak badira, urtebeteko epean.

93. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0237 84. Artikulua 1. Toki-Erakundeek honako bide hauen bitartez eskuhartu ahal izango dute herritarren, jardueran: a) Agintaraudien eta udal-deien bidez.

94. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0594 3. Kontribuzio berezien sortzapen unea hartuko da kontutan, Foru Arau honen 31. artikuluan xedatuaren arabera ordaintzera behartutako pertsona zehazteko orduan, antolamendu-erabaki konkretuan subjektu pasibo gisa, onespen datari zegokionean zena agertu eta kuoten ordainketa, honako artikuluko 2. atalean xedatutakoaren arabera, hark egina izan bazen ere.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00079 Sinuaren teorema (6.1) eta kosinuaren teorema (6.3) aplikatuz, honako emaitza hau lortuko dugu: (...)

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00148 Baldin ekuazioa ematen badigute, goiko translazioaren bidez honako beste honetara pasatuko da: .

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00166 Eskatutako puntuak honako hauek dira:

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00025 Zein ote da honako landare eta abere hauen bizitokia?

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00026 Nongoak ote dira honako eraiketa-mota hauek?

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00037 Izpi berri hauei izpi kanal izena eman zitzaien eta honako ezaugarriak dituzte:

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00038 Kupo honetaz ari nintzela, honela nioen nik, arestian idatziriko artikulu batetan: Kupoaren neurketa honoko eran egiten da: a) Zergen bilketa (bururatuena alegia) zenbateko izango den kalkulatzen da eta horri deitu ohi zaio kupo orokorra edo gordina; b) era berean, Arabako Diputazioak Estatuaren partez egiten dituen gastuak estimatzen dira (gastu hauei konpentsagarriak deitzen zaie);

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 Erabiltzen diren karaktereak honako hauek dira: (...)

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00089 1.-Aska ezazu honako sistemari hau:

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0117 Honako kontzeptu hauek gogoratu behar dituzu: ELEMENTU BAKOITZAK BESTE GUZTIEZ BEREIZTEN DITUEN EZAUGARRI PROPIOAK DITU.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0123 Horretarako honako Laborategi-Gidoia egingo dugu.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0014 Makina GUZTIZ PERFEKTUA izango balitz, eta zenbait faktore kontutan hartu gabe, hala nola, marraskadura, honako ekuazioa beteko litzateke: .

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0187 Zoazte zuen herriko Udaletxera eta egin itzazue honako galdera hauek: Herriak bide berria edo autoestrata behar duenean, Udaletxeak erabaki al dezake, bere kabuz, horren eraikuntza? Herriak ibaiaren ura fabriketarako edota arregaketarako erabili nahi badu, edo ibaibidea aldatu nahi badu, Udaletxeak har al dezake erabaki hori ibaia pasatzen den beste udaletxeei ezer esan gabe? Batzutan monumentuak bota edota berreraiki egin behar izaten dira.

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0252 Honako honetan saiatu behar da ibaia berez garbi dadin: Ohizko emaria izan dezala beti.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0080 Edifizio batean zutaz gainera beste etxejabe batzu ere baldin badaude, honako hauek izan behar dituzu gogoan:
- Izan daitezkeela behartzen zaituzten komunitatearen barne-arauren batzu eta ezagutu egin behar dituzula kontutan hartzeko
- Baduzula eskubidea zure etxeko arkitektur elementuak, instalazioak edo zerbitzuak aldatzeko, baina beti ere edifizioaren segurtasuna gutxitu edo egitura orokorrari, itxurari, kanpoaldearen egoerari edo beste etxejabeen eskubideei kalterik egin gabe.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0090 Betebeharren artean honakoak nabarmenduko ditugu:
- Instalazio orokorrak edo beste jabeen probetxuan daudenak errespetatzea
- Zeure pisua eta instalazio pribatuak zaintzea.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0053 Honako hauexek dira helburuak lortzera eraman dezaketen baliabideak: 3.1.2.1. Aduana-batasuna eta produktu industrialen zirkulazio librea

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 Honako sailkapen hau egin dezakegu lurren jabetzari buruz: Explotazio zuzena: jabea bera da lurra erabiltzen duena, bakarrik edo laguntzaz (jornalariena...)

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 Beste honako hau ere gerta daiteke: jabe batek bere lurrak erabili eta gainera batzuk hartu errentan: bitarteko sistema bat da.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0080 -Irakur itzazu honako textuok eta asma iezaiezu izenburu egoki bana: Euskal Herriak buruhauste asko ditu industri langintzarako, eta handienetako bat, lehenago aipatu dugun toki-behar handia, berehala zabaldu nahi badira.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0223 Balio hau 5 urteko epeari eta %8ko interes-tasari dagozkien zutabeak gurutzatzen diren lekuan azaltzen da, eta honako hau da: .

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0006 Esate baterako, P multzoaz esan dezakegu alegia: P = Krabelina, mokobelarra, tulipaia krabelina P / katua P Ikus arretaz honoko diagrama hau eta behar danean ala ikurrak jarriz osa ezazu.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0039 9 Arreta handiz honako multzoa ikus ezazu. Kolore berek izatea, elkarpidea ezarri dugu.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0107 Idatz emaitzak honako taulan.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0107 Ohitura hartzeko honako irudi hau lauki zuzenez bihur ezazue.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0122 25 Honako kopuruak handienetik ttipienera taxu itzazu:.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0122 27 Honako hamarkiak zenbaki konplejo bihur itzazu: .

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0035 IRAKURKETA 3. Gehiegi aipatu ez badugu ere, orain arte lau eragiketa erabili ditugu; honako hauek hain zuzen:
BATUKETA (+)
KENKETA(-)
BIDERKAKETA (-)
ZATIKETA (:).

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0109 IKERKETA (2) Proba ezazu, ea honako irudi hauek egitea posible den lehenengo ariketan erabilitako metodoarekin, eta horretarako, hurrengo orriaren puxkak erabil itzazu.

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0033 Berriro sinplifikatuz eta ordenatuz baina denez atal bakoitza b2 balioaz zatituz, honoko ekuazio hau izango dugu: .

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0135 Bertan honoko desberdintasun hauek ikus ditzakegu: azalera sektorearen azalera azalera.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0043 Kobrezko tutuaren trakzio-tentsioa, honako hau izango da: eta altzairuzko tutuko konpresio-tentsioa berriz: .

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0103 Kargak beherantz diharduenean q positibotzat hartzen bada, elementuaren orekatik ondorioztatzen da, alegia indar ebakitzailea sekzioan, mn-an denetik honako diferentzia hau duela: eta hemendik .

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0103 Beraz, indar ebakitzailearen x-ekiko deribatuak kargaren intentsitatearen balio berdina du, zeinu negatiboarekin bada ere Elementuarengan diharduten indar guztien momentua hartuz, honako hau lortzen da: .

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0071 ongi Egunkarietan idazteko hiru gauza behar dira: papera, lapitza eta gogoak. Egunkarietan idazteko honako hauek behar dira: papera, lapitza eta gogoak.

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0141 Makrokorronteen ekintza magnetikoak ematen dizkiguten oinarrizko ekuazioa, era diferentzialean, honako hauetxek ziren: .

131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Baina, honakoan, laburpenaz ari gara.

132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 . Herri literaturaren beste alorrei ez bezala, gure ikertzaileek ez diote herri teatroari arreta handirik eskaini; ez dute jatorrizko testurik argitaratu, ez berauei buruzko azterketa sakonik burutu, honako akats hauek egotzi dizkiotelarik: gaien euskaltasunik eza, hizkuntza aldetiko garbitasunik eza, ohizko erizpide estetikorik eza eta, azkenik, moralitate publikoaren aurkakoak izatea.

133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0068 Honakoan, dagoeneko, komunikatu diguna nola azaldu duen aztertu behar da, hau da, edukina adierazteko aukeratu duen espresaera.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0099 Erromantzeen usarioa, bataz beste, honako inguruotan gordetzen da ondoen:. Itsas ertzeko herrietan.

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0158 3. Lot itzazu erlatibo bidez honako perpaus pareak: 1. Atzo pelota bat erosi nuen.

136. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0326 Ariketa berria dugu honako hau.

137. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0041 Eta zer esan honako perpaus honetaz?: (29) Esneak katua edan du.

138. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0191 Baina etor daiteke, etor liteke eta ahalezko guztiak ere ez al dira [+ gertakizun]? ampsup18; [+ gertakizun] tasun horrek esan nahi du aditzak adierazten duen ekintza gertakizun dela, gertatzeko dagoela. Era honetara, honako aditz forma guztiak [+gert] direla dirudi: joango da, joango litzateke, joan daiteke, joan hadi, denek gertatzeko dagoen zerbait adierazten baitute.

139. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0266 Eta zer motatako perpausak ditugu honako hauek?: (1) Lehenbaitlehen etor dadila.

140. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0266 Hots: honako egitura izango lukete, gutxi gora behera: haiek / niri / ni joan nadin / didate.

141. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0017 Honako ariketa hauek ere egin ditzakegu: - Haurrak taldeka beraietako baten ingurua marraz eta ondoren margotu haur horren berezitasunak kontutan izanik (jantziak, oinetakoak, ilea, begiak...).

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0151 Bere lana Psikologia deitua izan zen, eta bere ezaugarriak honako hauek dira: genetika, konparatzailea, dialektikoa eta materialista.

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0019 Halere, gakoa honako arrazoietan bila dezakegu: 1) Arbolez ugariak ziratekeen lurraldeetatik aldegitean, eta lurralde lau eta ezberdinetan bere buruak aurkitzean, tente planta hartu zuten.

144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0213 Edifizio aipagarrienak honako hauek dira: Parise-n: Notre Dame eta Sainte Chapelle.

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0063 Honako honi jar iezazkiozu puntuazio ikurrak behar bezala, bestela, badirudi Txisto Kristorenak eta bi esaten ari zaiola Joxepari.

146. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0101 Gasolindegi batean gertatu zen honako hau.

147. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0181 Irakur honako hau ere.

148. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0091 onartzen dut / 19 -- / -ean / zenbakia / bidalketa-herria / zenbatekoa / bidalketa-eguna / mugaeguna / azaldutako mugaegunean honako helbide honetan / truke-letra honengatik / eta ondoko pertsonaren aginduaz / ordainduko duzu diru kopuru hau: / balioa / igorlearen izena eta helbidea / igorpenduaren izenpea, izena eta helbidea.

149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0104 Honela, merkatal deskontuaren formula honako hau dugu: izendatzailea kenduz: bata bestearen atzean bakanduz, ondoko formulak edukiko ditugu: idatzizko balioa .

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0180 Zenbakien zuzenketa honako eran egin da: . VI-10an kapitalaren saldoa kalkulatu da, hots, 26.000 pezeta hartzekodunak eman ditu.

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0104 Energia desberdin hauen sorrera, honako fenomeno hauetariko batean egon daiteke: Translazioan (Et), errotazioan (Er), bibrazioan (Ev), molekulen arteko erakarpen elektrikoen (Ee) eta nuklearrean (En).

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0224 Elektroiek maila bakoitzean ahalik eta orbital kopururik handiena betetzen dutela kontuan izanik, azken geruzaren konfigurazio elektronikoa honako hau izango da: hots; orbitaleetan elektroi desparekatuak daude; horrek, neurri batean, karbonoaren tetrabalentzia esplika dezake.

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0023 Begetalen artean honako hauek dute neurri handienetan: Babek, azenarioek, gariak, idarrek, patatek eta platanoek.

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0158 Honako hauek dira eskubideak: 1.- Irabazietan parte hartzeko eskubidea.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0215 Merkatal mailegu-kontratuaren ezaugarriak, honako hauek dira: 1.- Kontratu erreala da, gauza emanaz perfektutzen delako.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0215 Merkatal arloan mailega daitezkeen gauzak, honako hauek izango dira: dirua, tituluak edo balore higigarriak, eta azkenik, salgaiak.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0174 Eskema honako hau da: LEHENGAIAK / PRODUKZIO PROZESUA / KOMERTZIALPEN PROZESUA / SALMENTA-KONTSUMOA.

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0011 Experimentu honetatik Redi-k honako hau ondorioztatu zuen: Harrak behinik-behin ez zirela berezko sorreraz agertzen.

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0067 Moldaerei dagokienez, ingurune lehortar eta ingurune urtarraren artean, ezberdintasunik handienak agertzen dituzten alde fisiologikoak honako hauek dira: arnasketa, lokomozioa eta ugalketa.

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0077 Nahiko organo eta aparatu konplexuak agertzen dituzte, eta honako hauek bereiz daitezke: - Liseri-aparatuak bi zulo ditu, ahoa eta uzkia.

161. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0136 5) Lana egiteko erabili dituzun liburuen tituluak, honako era honetan.

162. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0037 Inbentarioa egiteko, eman behar diren urrats garrantzitsuenak honako hauek dira: - Enpresaren ondarea osatzen duten ondasun, eskubide eta betebeharren zerrenda eraiki.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0035 Aztertu dituzun hitzak sartuz, honako galdera hauei erantzun.

164. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0131 Gaur goizean honako informazio hau azaldu da kazeta batetan.

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0128 Neurri bezala, honako hauk har daitezke zulaketarako (25.1 ir.): Lehen ateratzea 4d-ra iristean.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0106 Beraz, arauketak honako talde edo batzordetan sailkatzen ditu arauak: Gai Orokorrak / Soldadura / Makina erremintak / Erremintak / Elektroteknia / Automobil ekaiak / Industria kimikoak / Burdingintza / Eraikuntza / e.a.

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0038 Begira nola dauden kokaturik 3. posizio arauan arerio bakoitzaren piezak: Lehen herrenkan honako pieza hauek ditu: Errege bat, Dama bat (erregina hitza nekez erabili ohi da xakean), Gaztelu bi, Alfil bi eta Zaldun bi.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Writing Assistant-ek eskaintzen ditu honako eginkizun hauek betetzeko bide ematen duten bestelako edizio-posibilitateak ere: Hitz edo esaldi bat bilatu.

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0259 Honako menu hau azalduko da pantailan:.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0329 Reporting Asistant-ek burutzen duen sailkapena 1 eta 2 zutabeetan oinarritzen denez, lortuko litzatekeen txostena honako honen antzekoa izango litzateke:.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Honela, bada, eskemaren bidez testu baten honako hiru alderdi hauek jarriko ditugu agerian: - Testuaren egiturazko ardatzak: ideia nagusiak.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Beraz azalduriko sarrera edo hasiera motak bilduz, honako aukera nagusiak dituzu: - Aipamen bidezkoa.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Honako zenbait ekintza hots, arbela ondoan nahiz lurrean eserita edo eta aulkiaren gainean zutik egotea da, besteak beste, proposatzen dugun lan-egoera; ikasgela barneko korrikak eta txango laburrak ere erabil daitezkeelarik.

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0082 Irak. orain, honako txartela atera AULKI eta bere aulkian cello-z itsatsi egiten du.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0241 Russell-en ontologiaz jabetzeko honako bi tesi hauek hartu behar ditugu kontutan: a) Hizkuntzaren eta errealitatearen artean egokitzapen isomorfikoa dago.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0045 Honoko hau izenpetu zuten estatuek: erregeaulkia eta aldarea defendatzea; beraz, absolutismoa eta tradizionalismoa defendatzea.

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0217 Ingeles periodikuetan publikatzen ziren Lord-en Ganbarako berriak eta batzarre hauetan honako puntu hauei dagozkienetan:.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0005 Hirugarren mailarako helburu nagusitzat jo ditugu honako hauek:.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0360 Bilboko Metroari buruzko testua irakurri ondoren, eman ezazu, idatziz, gai horretaz duzun eritzia honako puntu hauek kontutan izanik:
- Orain arte izandako gorabeherak, kritikak, e. a.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0000 Fitxa guztiak kutxatilan ipinita dauzkazunean, zure erantzunak zuzen dauden ala ez begiratu, honako hau eginez: Kutxatila itxi eta buelta eman.

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 (4) 5 urteei dagokion amortizazioa, honakoa da: .

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0036 1989ko Txapelketa Nagusian, Laudioko saioan, I. Lazkano eta J. L. Eizmendi Loidisaletxe II-nak honako bertso hauek kantatu zituzten gai hau jarri ondoren: Baserriko kea eta fabrikako kea, hor goian egin duzue topo: Doinua: Mutil koxkor bat.

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 13. Belarritik oratzen ziola, honako hau bota zion: Zuregatik kexa berririk badut, barnetegi batera bidaliko zaitut.

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0065 Animalia hauetako bat aukeratu ondoren, azter itzazu honako urratsei jarraiki: Nolakoa da? Non bizi da? Nola ugaltzen da? Nola elikatzen da? Zer ematen digu?.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0384 Honako hau, ordea, bai, egia da: inguruko baldintzapenez baldintzaturik egon direlako, moztasun edo atzerapen batekin aurkitzen direla batzuk besteen aldean, eta hori da euskarari gertatu zaiona; baina behar diren gaurkotze edo egokitzeak egin ditzakeela, ez da dudarik (berriz ere hartako baldintzak izatekotan).

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0384 Haatik, agian honako hau gaineratu beharko litzateke: euskaldunek eta inguruko baldintzapenek.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0384 Dena den, euskarari ere ailegatu zaio honako auzi hau.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0045 Horregatik honako hau jar dezakegu: .

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0052 Osorik dagoenean honako parte hauek ditu: - Pedunkulua, lorea eta zurtoina batzen dituen girtentxoa da.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0075 Begiak esfera forma du eta honako mintz hauek ditu barrutik kanpora: - Esklerotika, zuria, aurrekaldean ezik.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0116 Utzi denbora batez eta egin gero honako behaketak: - Ikusi ea denak berdin berotzen diren.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0009 Goiko galdera horiek erantzuteko eta eskala bat ikusten duzun bakoitzean zer esan nahi duen jakiteko kontutan eduki behar duzuna honako hauxe da: Eskala = marrazkiko neurria: benetako neurria.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0049 Ariketa honetan proposatzen dizugun lana honako hauxe da: hitz horien esanahiak labur eta garbi zure koadernoan idaztea.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0069 Behatu arretaz eginak dituzuen grafikoak eta aztertu honako puntuak: - Non dira epelagoak neguko tenperaturak? Eta hotzagoak? Desberdintasun handia ikusten al duzu?.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0109 Piramide horiek aurrean dituzula, 108. or.ko galderak birraztertu eta gehitu honako puntu hauek ere: - Piramidearen itxura asko aldatzen al da eskalaren aldaketarekin? Lehen aipatutako legeek balio al dute orain ere?.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 Arroza non egiten den eta langintza honek dituen gorabeherak ezagutzeko honako ariketa hau proposatzen dizugu.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0065 Defini itzazu honako hitz hauek: Errepublika / Gerra zibila / Frankismoa / Tresna-makina / Garapen plangintza / Garapenerako joera / Industriguneak / Industri berregituraketa / Europako Merkatua.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0069 90a baino lehen, hilketak gauza arrunta ziren edozein txikikeria zela eta (bata kataluniarra eta bestea andaluza zelako, honako hau euskalduna eta harako hura gailegoa...).

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0026 Erresultantearen aplikazio-puntuaren koordenatuak x eta y bezala izendaturik, honako hau dugu: non xc eta yc sekzio zuzenaren C grabitate-zentruaren koordenatuak diren.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0226 Kalkuluak egiteko prozedura, honako hau izan ohi da: a) habearen proiektua, solido bakartzat harturik eta b) habearen zati desberdinak lotzen dituzten elementuen proiektua eta berezketa.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0226 (84) ekuazioa erabiliz eta kasu honetan habearen altuera 2h dela kontutan harturik, honako hau lortzen da: Piezen dimentsioak eta beraien arteko e distantzia, habearen pieza eta hozkadurek jasaten dituzten tentsioei eusteko modukoak aukeratu beharko dira.

202. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0025 Oinarri-oinarrizko erizpide horietariko batzuk, hitz gutxitan esanik, honako hauek dira: - hedabide sintagmatiko bizien eta hitz-andana ihartuen arteko funtsezko bereizkuntza.

203. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0077 IX. ATRIBUTU EDO KOORDINAZIOZKO ELKARTEAK Beste elkarte-multzo batzuk baino definitzen zailagoa da honako hau.

204. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0201 Horrela, substantiboak maiuskulaz eta izenondoko adjetiboak minuskulaz emanaz, eta mugatzailea B(b) letraz eta mugakizuna A(a) letraz, azter ditzagun banan bana honako hiru eraikuntza-moduok: Ab: sudur luze (sudur luzea du benetan mutil horrek), buru handi (buru handiko kasta da, inondik ere, behi-mota hori).

205. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0381 Dena den, ez dirudi oso garbi dagoenik zein izan daitekeen aurreko saileko adizkien eta honako hauen arteko diferentzia, diferentziarik baldin bada.

206. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0381 Adibidez, honako aipamen honek forma bien artean diferentzia handiegirik ez dela erakusten duela dirudi: (35) (P. Lafitte, Eskualdunen loretegia, 6.orr.).

207. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0441 Ikus, bada, honako adibide hauek:
(13) a. (Etxeita, Josetxo, 182. orr.)
b. (Agirre, Kresala, 50. orr.)
c. (J. J. Mogel, Echeco escolia, 192. orr.)
.

208. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0145 Lurralde Antolaketa eta Garraioak saila du atzetik, honako honetan (%15) bakarrik bait dira euskara batere erabiltzen ez dutenak, jakinik.

209. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0199 Gaztelanian nabarmena eragin hori honako hauetan: .

210. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0018 d) Ez da idazlan honen asmoa, ez zuzenean eta ez zeharka, zein hitz konkretu bai eta zein ez mailegatu eztabaidatzen hastea, gure artean askotxotan egin ohi denez; bere helburu bakarra, aitzitik, honako beste hau da:hitz horietako bat mailegatzekotan, mailegu horri ahoz eta idatziz zer-nolako trataera eman proposatzea baizik.

211. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0108 Gaur egun daramagun jokabidea, labur bilduz, honako hau da: a) gaztelaniazko -ario bukaeradun hitza -ario moduan eman ohi dugu euskaraz ere, textuinguru sintagmatiko konkretu hartan adjektibo gisa funtzionatzen duenean: beraz funtzionario, finantzario, minoritario, maioritario, parlamentario, komunitario, erreakzionario, defizitario, inmobiliario, aleatorio, arantzelario, solidario, bankario eta abarrekoak aukeratu ditugu adjektibo gisa jokatu behar dutenerako, eta ez L. M. Mujika eta/edo X. Kintanak proposatzen dituzten finantzari, parlamentari (parlamendari), erreakzionari, inmobiliari, solidari, bankari eta antzekoak.

212. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0059 Eta bere buruari honako hau esan zion: Aiba, zein zetazko lista polita! Nork utziko ote zuen erortzen?.

213. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0069 Ez gatoz zu hankaz gora jartzeko asmotan, honako hau ezagutzen al duzun galdetzea da guk nahi duguna.

214. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 - Eta honako hau? - Nire felpazko hartzatxoa. Bazter guztietara eramaten dut nirekin.

215. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0145 Ez gazi, ez geza, ez ur eta ez salda zen keinua egin zuen honakoan ere Platok.

216. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0060 Honako honetan galdera eta erantzuna ematen zaizkigu.

217. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0016 Lehen esan bezala honako idazlan hau ideien gida bat besterik ez da.

218. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0058 Begira-begira jarri zen Mattin Mottela, eta honako desafio hau egin zion arrotzari: - Ikusten duzu lasto mordo hori? Bele kabia da eta loka arrautzetan dago.

219. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0013 Aurtengo ikur hitza honako hau dugu: Hemen nauzue.

220. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0013 Gure Elizbarrutian denok egin behar diogu geure buruari honako galdera garrantzitsu hau: Gure artean zergatik ote dago hain gazte gutxi apaiz izateko prest?.

221. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0013 Neure aldetik, honako galdera hauek eskaini nahi dizkizuet, denok hausnar ditzagun: Gure elizbarrutiaren irudiak, gure kristau elkarteen bizitzak ez ote dituzte nahiko indarrez erakartzen gazteak?

222. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 Gaur, ideolojia eta pentsakera guztiei adi-adi dagoen batek, honoko hau ikusten du: ez dela gauza bere bizitzari batasun bat eta zentzu argi bat emateko.

223. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0137 Daisyrengandik nahi zuena honako hau baino gutxiago ez zen, alegia hark Tomi Inoiz ez zaitut maite izan, esatea.

224. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0220 Praesidiumak bereziki antolaturiko Epaimahaia dugu honako hau.

225. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Ondoren, edo ondorioz, jendeari zertxobait erakutsi beharko nion, idatzitako zerbait, zeina honako lerro aldrebestu hauek izan bait litezke, jendeak edo zeuok pertsonaia hauek geure ondoan, geurekin bizi direla jakin dezazuen, nahiz eta beharbada hau norbaiti harrigarria edo txorakeriren bat iruditu.

226. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0064 Ama ondoan hilda zuela, kalean arkitutako umea duzu honakoa esku batetaz tapakia piska bat alderatuz haurraren arpegia utzi zuen begibistan, eta nirekin ekarria duzu laguntza ematerik posible izango dudalakoan.

227. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0207 Gure Elkartearen Estatutuek bere 35. artikuluaren 36. atalaren 12. azpi-ataltxoan aurrikusten duten emergentzia osoko egoera delakoan oinarriturik eman dut honako esku-kolpe hau: ez-gaitasun nabarmena zuengan guztiz nabarmena dela nabarmen bait da.

228. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0436 Eta, zalantza baino areago, ia segurantzia osoa bait dut nire ihardun zizakari eta eldarniotsu hau aski izango ez dela, honako hau xarma-patio bihur dakigun...

229. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0010 - Zer dago etxekoei buruz? - Honako paper hauek dakarte dakigun guztia.

230. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0053 Eta honako neurtitz hauek errezitatu zituen: Nahi al duzu gauzen mingostasuna dastatu? Zaitez zintzo eta lagunkorra! Gaiztoek ez dute eskertasuna ezagutzen!.

231. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0081 Eta arrainek burua altxatu, eta denek batera honako estantzia hau kantatu zuten: Zuk zeure urratsak bueltatzen badituzu, guk imitatuko zaitugu!.

232. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0042 Honokook ziren: 1. Ohar-liburu berde txiki bat, hondatu samarra, formato txikikoa, telefono zenbakiak besterik ez zekartzana, ordurako aztertu eta batere lotura biderik erakutsi ez zutenak.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak riev 1983 0175 ARAUDIA Eusko Ikaskuntzaren IXgn Kongreso hau honako arauez ihardungo da: GAIAK: Kongreso honen xedea 1700-1876 arteko urtetan barnesartzen diren Euskal Herriarekin erlazionatutako ikerlanak izango dira.

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak riev 1983 0176 4. SESIOAK: Honako ordutegi hau izango dute: Goizean: 9,30 Txosten irakurketa, 10,25 Adierazpen irakurketa, 11,25 Atsedenaldia, 11,45 Eztabaida, 12,45 Adierazpen laburpenen irakurketa.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0073 Lematzat honako hau hartzen dute: .

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0270 4. Aurrera gabe diodan Oihenarten goragoko hitzek argibiderik ematen baldin badigute, honako biok ematen dizkigutela soilik, eta horrenbestez poetarentzat ezin utzizkoak zirela aitortu beharrean gaudela eta, aldez aurretik pentsa daitekeenez, Oihenartek inola ere besterik frogatzen ez bada ezin urra zitzakeenak: hots, hitzaren azken vokaleari vokalez hasten den beste hitza badarraikio, bi vokale horiek elkarrekin urtu eta silaba bakarra osatuko dutela.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0074 Honako puntu hauek dira funtzionalismoaren euskarrietariko batzuek: 1.- Gizarte batek funtzionatu behar badu, honen zati diren gizakideek funtzio ezberdinak bete behar dituzte.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Normalki fisikako klase batetan elektrizitatearen alor baten berri, honako eta beste antzeko formulaz ematen zaie: horrela Ohm, Pouillet, Joule, Faraday edo beste batzuen formulak eta beren praktikotasuna paperean ikasiz gelditzen da ikaslea.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. azkune 0037 Elkartzuten balioak honako hauek izango dira: .

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0044 Lenteak honako hauek dira: a) okularea, obserbatzaileak jartzen duen begiaren tokian dago.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Miokardioaren hipoxia honoko baldintzetan emango da: A) Oxigenoaren emaria gutxitzen denean, zeina gertatuko bait da fluxu koronarioa gutxitua ala odolaren konposaketa aldatua dagoenean.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 1. Zirkulazio koronarioa gutxituz: honakotan ematen da: a) Diartolearen luzea laburtzen denean, takikardietan gertatzen denez.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0130 Horretarako, egokiena delakoan, honako bide hau hautatu dugu.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak maileg 0045 Guzti hau gogoan izanik, honako bidea onartzen du Euskaltzaindiak: 1. L-ren ondoko txistukaria afrikariaren grafiaz idaztea; hala nola koltza.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0043 Barne kritikari dagokionez, eta laburki esanda honako hauxe dio.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0044 Beraz, eta esan diren gauzak medio, ez da batere zail honako hau ulertzea, halegia, tekniken eta produkzio gaien stoka eman batentzat, guztiz mugagabe gelditzen dela, ekilibrioan, errenten banaketa.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0093 Textuen otoi-tankeran linguistikoki dagoen Jauna, mistikoki azaltzen da, agertzen da sakramendu-ekintzaren bidez: honako hitza, hitz eraginkorra dugu: alegia, adierazten duena, egiten eta mamitzen du.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0075 HELBURUAK Ikastaroaren asmoak goian aipatu ditugun argitalpenek zehazten dituzte eta honako hauek dira:
a) ikasleak ikaskuntzaren bukaeran egiteko gai izan beharko lukeena;
b) ikasleak, ikaskuntzaren bukaeran jakin beharko lukeena;
c) a. eta b. ataletan lorturiko gaitasunaren frogagiritzat har daitekeena
.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 4. ikasgaiaren sarrerak, adibidez, honako hau besterik ez du esaten: Gaur bidea nola galdetu ikasiko dugu.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Tartetxo horretan ematen den spotaren funtzioa honako hau da: alde batetik, teleikuslea lasaitzea eta, beste aldetik, ulertaraztea egoera jakin baten osotasuna edo historia jarraitua kapituluzko telesailetan.

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 Eredua Eredu honek suposatzen du ikasleak asteko 90 minutuko ikastaroa jarraitzen duela eta honako bitarteko hauek dituela:
- irrati-programa
- telebista-programa
- magnetofonoa
- magnetoskopioa
- ikasliburua eta ikastaldiari dagozkion kaseteak.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0165 6. Nolanahi ere eta zenbaitek oraino euskara batuaren kontra dituen aurreiritzi edo " arrazoiak " aparte, nik neuk arazorik larrienak eta delikatuenak honako puntu honetan ikusten ditut gaurregun: euskara mintzatuaren eta euskara idatziaren arteko harreman eta dialektikan.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0073 Mintza-praktika Ingelesez The conversation class izenez, Modern Language Teacher aldizkarian argitaratua. Beraien baimenez itzulia eta berrargitaratua. Beste honako liburu honetan ere argitara da: .

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0166 Elebitasunaren eremuan oinarrizkoa dugun liburu honek honako hamar kapitulu hauek ditu:
1. Elebitatearen eta elebitasunaren luze-zabalerak: zenbait gogoeta metodologiko.
2. Elebitatearen eta elebitasunaren neurketak.
3. Elebitatearen ontogenesia.
4. Elebidunaren jokaera psikologikoa.
5. Elebitatearen luze-zabalera sozio-psikologikoak.
6. Komunitate elebiduna.
7. Elebitasuna eta elebitatea aztertzeko diziplinarteko hurbilketaren lehen urratsak.
8. Hezkuntza elebiduna.
9. Elebitatea eta bigarren hizkuntzaren ikaskuntza.
10. Interpretazioa, itzulpena eta elebitatea.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0166 Lehenengoan, esate baterako, honakoak definitzen dira: elebitatea (kode linguistiko bat baino gehiago duen gizabanakoaren egoera psikologikoari dagokio eta elebitasun indibiduala ere deritzaio), elebitasuna (hizkuntza bat baino gehiago erabiltzen direneko gizataldearen egoerari dagokio eta gizarte-elebitasuna ere deritzaio); elebidun orekatua eta dominatzailea; elebidun konposatua eta elebidun koordinatua; haurtzaroko elebitatea, gaztarokoa eta helduarokoa; elebitate gehitzailea eta kentzailea...

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Clémentek aldatu eta osatu egin zuen lehen eredu hori honakook azpimarratuz: ikaslearen etnia, komunitateak dituen talde etnikoak eta xede-hizkuntzaren statusa.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0066 Eta hori hurbilagotik eta sakonkiago aztertzeko Imanol Berriatua eta Xabier Kintana bidali zituen hango hizkuntzaren egoera ezagutu, ebraiera irakasteko erabiltzen dituzten metodoak ikusi eta gero honako antzerako plangintza egiteko asmotan.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0166 ABC testek, honako arlo hauek neurtzen dituzte: ikuste-mugitzezko koordinazioa, irudien alderanzketarako jarkikortasuna edo erresistentzia, ikusmenezko oroimena, entzute-mugitzezko koordinazioa, ahoskatzeko gaitasuna, ekolaliarako jarkikortasuna, entzumenezko oroimena, nekearen indizea, aditasun gidatuaren indizea, eta hitzaltxorra (bokabularioa) eta ulerpen orokorra.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0085 Odon Apraizek, arabar ikertzaile aspergaitzak, egin dituen azterketen arabera, Arabako herri euskaldunak honako hauek ziren, joan den mendean:
Okondo (Okondojanako auzunea): euskara hilzorian.
Aiara (Luxaondo).
Laudio: hemen ongi gordetzen zen euskara; orobat bertako auzategi diren Areta, Zabale eta abarretan.
Lezama: Baranbion indarrean zegoen eta hilzorian, aldiz, Lezama, Astobiza eta Larrinben.
Zigoitia: Gehienak euskaraz mintzatzen ziren Etxaguenen eta bertako San Pedro auzategian, baita Murua, Manurga, Larrinoa, Gopegi, Ondategi, Olano, Zaitegi, Akosta, Zestape eta Eribe herrietan ere. Buruagan eta Berrikanon, aldiz, gutxiengoa mintzatzen zen euskaraz.
Ubarrundia: gehiengoak erabiltzen zuen euskara Betolaza eta Zirianon eta gutxiengoak Luko, Huribarri, Ganboa eta Landan.
Legutio: euskara zen gailen erabat.
Aramaio: berdin.
Ganboa: Marieta eta Larrintzaren gehiengoak zerabilen euskara. Zuhatzu eta Langraresen, berriz, gutxiengoak.
Barrundia: Bizirik eta ongi mantentzen zen Elgean, eta hilzorian zegoen Ozaeta, Ermua eta Larrean.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 8 urtetik aurrera, honako bilduma hauek irakur daitezke: Sorgin saila, Birigarro (B. Atxagaren liburuak), Ziripot eta Txalupa.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Honako honen gisako esaldiak egunoro irakur daitezke aspalditxoan: Hizkuntza dugu, zeharbidez bederen, zentzuaren mundutik hotsen mundura joan eta itzuli bitarteko dabilen mandataria.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0614 72tik 75. orrialdera bitartean euskarari buruzko zenbait eritzi ematen ditu eta bertan egiten duen aipamen batean honako hau aitortzen du: .

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0634 Ruwet-ek (1976) frantsesarentzat ematen dituen honako bi adibide hauetan gertatzen denaren pareko izango litzateke euskaraz behar dugun transformazioa ere: .

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0223 Ikus honako adibide hau: .

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0223 Begira Tartasek erabiliriko honako adibide hauek: , etabar.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0216 1.2. Hala, bada, aurreko etsenpluak behar izan aditzarekin egiten baditugu, honako hau da emaitza: .

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0216 Beste era batera esatearren, honako kasuan behar izan-ek aspektu-atzizkiak hartzen ditu eta egoera hauxe dugu: .

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0394 Gure herritarren joerak ezagutzeko nahikoa adierazgarriak dira honako joera hauek: alde batetik Migel Lardizabalek erreformaren kontra idatzi zuen manifestoa eta bestetik Migel Zumalakarregiren proposamena Cádiz-ko bikarioa eta hiru kalonje prozesu edo auzi batera salatuz (3) .

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0095 r posizio-bektorea duen puntuan espirak sortutako A potentzial bektoriala, hauxe izango da: m delakoa aldatzean, eremu elektriko induzitua, honako hau da: j delakoa OY ardatzaren direkzioa duen bektore unitarioa delarik.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0095 Kargaren gainean eragiten duen indar elektrikoak jatorriarekiko duen momentua izango da hauxe dugularik: eta, beraz, espiraren momentu magnetikoa desagertu ondoren, diskoak jatorriarekiko izango duen momentu angeluarra izango da honako hau dugularik: .

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0095 Kasu honetan Q tentsoreak portaera du eta, (13) adierazpenaren arabera, honako hau izango da momentu angeluar elektromagnetikoa: .

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0097 Beraz, karga a i punturaino heldu denean, eremu elektromagnetikoan metaturiko momentu angeluarra, honako hau izango da: zein (18) delakoaren berdina bait da.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1983 0203 Gorago aipatu denez, lehorpenarekiko erresistentziaren batezbesteko hiltze-denbora, honako bi faktoreen funtzioa da: ehunen ura galtzeko gaitasuna eta animaliaren uraren lurrinketa-tasa.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0043 Erabili ditudan aztergaiak honako hauek izan dira: 1) X-ekin / gaz Y (koordinaketa moeta zahar bat), 2) TO-GEN bizkaieraz eta gipuzkeraz, 3) -A pertsona izenetan eta, 4) erloju = oren.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Laburbilduz, honako urrats hauek dira derrigorrezko unitate metagarrizko edozein sistematan:
1.- Ikaslearen beharren ikerketa eta analisia;
2.- Antzeko beharrak dituzten ikasleak taldean elkarrekin jartzea;
3.- Maila bakoitzeko beharrei erantzuteko moduan, ikaskuntz helburuak sistema oso batean elkarrekin nola lotu deskribatzea;
4.- Ikaskuntzarako egokierak ipintzea, ikasleek ahalik eta zuzenen irits ditzaten helburu guztiak.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Ikasleak honako inprimaki mota hauek betetzeko gauza izango dira:
- hoteletako sarrera-paperak;
- nazio batean sartu edo bertatik irtetekoak (behar balitz).

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Atalase mailako ikasleek honako hauek irakurtzen jakin beharko dute:
- idazmakinaz idatzitako kartak eta ikasleek beraiek idatzitako kartei erantzunez bidaltzen zaizkien liburuxka errazak;
- trafiko-seinaleetan normalean erabilitako textuak;
- ohar eta iragarki publikoetako textuak;
- gastronomiazko hitzak, normalean menuetan erabiliak.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Azkenik, ez al da arriskutsua hizkuntz irakaskuntzan sistema zeharo andragogikoa aipatzea eta honako edo harako hura andragogikoa ez dela esatea?.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0080 Euskara intentsiboki lantzeko uneetarako honako alderdi desberdin hauek sakonki aztertu eta prestatu beharko lirateke: girotzea, edukin berrien aurkezpena, ariketa egituratuak eta ekintzak.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0109 Erabiltzen ditugun materialak honako hauek dira: Pintto, Tina eta Ton (filminak), Santillana-ren muralak; Txilibitu danbolin; Hezkuntza eta Zientziarako Ministraritzaren liburua (6.a), eta beste zenbait liburu.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0052 Eta sujetuaren eta humanismoaren aztarnak bilatzeko obsesioz egindako liburua da honoko hau.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 ARGIA aldizkariaren eskariz, iazko ikasturteari buruzko balantze antzeko zerbait egiterakoan, puntu asko aipa badaiteke ere, honako bi hauek aipatuko nituzke bereziki: matrikulatutako ikasle eta emandako orduen gehikuntza eta gure munduaren egituratze eta arautze prozesuari emandako bultzada.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0340 Horrezaz gainera, fonetika aldakuntzak ia beti bertso gutxitan gertatzen direnez gero gertatzen ez diren baino gutxiagotan bederen, ritmoa beti gailentzen da eta somatzen, honako bertso honetan edo harako hartan (fonetika aldakuntzak egin gabe irakurtzen bada) hain nabarmen ez bada ere, irakurleak belarria erne eta zoli samarra baldin badu behinik behin.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. de rijk 0097 Bertan honako flesio hauek irakurtzen dira: dacarcat, dacarcot (47 horr.); daroacat, daroacot (59 horr.), dericho, dericha (62 horr.).

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Elkarte hau 1980an sortu zuten, honako helburu hauekin: - Bertako aurrezkia bateratzea, lanpostu berriak sortzeko.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Honako hauexek ditugu talde horretan parte hartzen duten kooperatibak: (...).

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0028 3.2. Lehen argitaraldi horri buruz, honako ortografi aldaketak ezarri ditut: ch eta tch-ren ordez x eta tx ezarri ditut; x-a ts letraldatu dut, eta orobat inoiz edo behin agertzen den tx-a (lehen argitalpeneko 14 orr.-eko atxekabe adibidez); b eta p aurreko m-etan n ezarri dut; diptongoetako y-a i letraldatu dut, baina bokalartekoak, kontsonante ondokoak eta hitz hasierakoak bere hartan utzi ditut.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0317 Itsas-bidez eramaten zen Ipar Euskal Herrira ere burdina, merkatalgai hau bait zen Erdi Harotik honakoan (Nafarroako gari eta artilearekin batean) Euskal Herri osoari ekonomi batasuna ezarri ziona:(...).

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0019 Gai Multzo hauen helburuak honako hauetan zehaztu daitezke: - Planteiatutako helburu orokorrak lortzen hasteko bide izan.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0015 Irakasleen artean honako izen hauek irakurtzen ditugu, besteak beste: Aita Francisco Miranda, lehen kataderan; Aita Miguel Sagardoy, nafarra, bigarrenean; Aita Fernando Vazquez, hirugarrenean, eta Aita Luis Losada Itun Deunaren irakasle.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0015 Eguberriak ondoren, Errege egun bezperan, honako eskutitz bitxi hau idazten dio osabari: .

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0023 1884ko Otsailaren 15ean El Urumeak Trevijano jaunaren alde zegoen Elkargoaren sorrera publikatu zuen:Gure berrien arabera, Donostiatik Pasaiarako Tranbiaren Elkargoa honako jaun hauek osatzen dute: D. Donato Gómez Trevijano, Obras Públicaseko laguntzaile eta Irungo Aduanako obren kontratista, eta D. Saturnino Ulargi eta Logroñoko bankeroak diren Giménez Anaiak.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0166 (...), honako helburu hauk lortu behar ditu errejio politikak: - Ekonomi eta demografiz lurralde despopulatu batzuren ondoan beste eskualde saturatuegiak gerta ez daitezen aurrerapen orekatsu bat lortu behar da, ekonomi mailak desekonomi atzerapen gerta ez daitezen ahaleginduz.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak esb programa 0166 B) Guzti honen erdiespenerako, honako ekintza maila hauk proposatzen ditu E.S.B.-k: - Lehenengo, eta politika errejional oro posible egitearren, eskualde bakoitzaren eta euskal ekonomi osoaren beharrei erantzun diezaiekeen komunikabideen azpiegitura sare bat desarroilatu.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 - Haro honetan irakasleak honoko gauza hauek bultzatu behar dituela deritzagu.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0105 Honako asmo hauek, nahiz eta jatorriz minoria batenak izan, minoria honek, Karlismoaren barruan duen eraginez, Karlismoa osatzen duten mail guztietara zabalduko ditu, honela Karlismo osoaren ezaugarri nabarmen bihurtzen direlarik.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0058 IPUINAREN ABESTIA Ipuin bakoitza girotzeko, ipuinaren inguruan osatutako kanta duzue honako hau.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0088 Egitura hauek lantzen hasi aurretik honako abesti hau ikasiko dute haurrek:

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arkeoikuska 83 0041 Honako hauek dira: Harri-industria: - Suharrizko ale ugari, bai tresnak bai landugabeko ijelki eta printzak, agertu dira.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arkeoikuska 83 0070 Miatutako zonaldeak honako hauek dira: Billarrealgo urtegia, Rojo ibaiko ibarra, Santa Kruz de Kanpezo, Barri, Bobeda-Tobillas, Izarra, Labraza, Loza eta Arabar-Errioxa.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arkeoikuska 83 0070 Aztarnategien berrikusketari buruz (argazkiak, datu-bilketa, zaborkentzea eta abar) honako toki hauetan lan egin da: Aiuda ibaian; Anuzita-Minbredo-n, Zaraten, Zalduendon, Entzia mendizerran, Markinez-en, Errioxan, Karasta-n, Iturrietako mendietan, Luzkando-n, Arriola-n, Laño-n, Gillerna-n eta San Formerion.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0017 Errebalidako frogen artean, honako hauek ezarri zizkioten: Erlijioan, San Juanen Ebanjelioko pasarte bat komentatu behar izan zuen; latin eta griegoan, Horazio eta Iliadaren zati batzuk itzuli; Historian, Servius Tullius eta Constantinoplaren konkistari buruzko galderei erantzun; Aleman disertazioan, Ogibide aukerapenaren aurrean gazte baten burutapenak izeneko gaia landu behar izan zuen.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0120 Marx teorilari jakintsua eta, ororen gainetik, iraultzailea izan zela esan zuen, honako hitzokin amaituz: Beraren izena eta obra menderen mendetan biziko dira.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0064 Jende kopurua bakarrik esango nuke nik eta elementu honegatik beste honako hau ere: zeregintokin ugaritasuna.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0121 Honako hauenak hartu ahal izan ditut, besteenak, gehiengoarena alegia, utzi egin behar izan ditut, inori galdetzerik oraindik nahi ez dudanez gero: - Helechos / 750, tamainu erdikoa (35 bat cm. garaiera).

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0574 Honako legenda hau darama: IOAN LOP AÑO 1593.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0762 Horren parean etxe bat altxatzen da, bere atalburuan grabaturik duena Victor honako inzkripzio honekin: AÑO DE 1847 OLAZ.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0141 Honoko hau guzia ez da Unamunorena, Arana Goirik esana baizik: Euskarak doi-doi balio du nekazaritzako gora beherak erabiltzeko besterik....

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0005 Aurreko mailetan bezala, BAIETZ - 3an honako materiale hauek dauzkagu:
Ikaslearen liburua
Ikaslearen ariketa liburua
Entzute-ariketak (zinta)
Irakaslearen gidaliburua
.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0021 Horregaitik, azken baten, Gavel-ek 1929ean -AG nominatibo pluralerako marka bezala jotzen du, eta honeko kuadro hau proposatzen: (...).

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0327 Hauen ezaugarriak honoko hauek lirateke: - Estrobilo emeetako ezkatak dikotomikoak ziren.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0306 Lan hauek aurrera eramateko bi ekintza nagusi nabarmentzen dira, honako hauek:
a) OHARPEN eta ESPERIMENTAZIOA,
b) DIBUJOA eta ESKU-EKINTZAK.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0238 4.3. Honako ondorio hauek atera ditzakezu: -Espazio bera kurritzen zenbat eta denbora gutxiago bota, abiadura izango da.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0122 - Aipatutako publizitatea osatzen duten elementuak, banaka nahiz ororki, behatu eta aztertu, honako gauzaok sakonduz: hain letra haundiak erabiltzearen zergatia, euskal grafiaren erabilera, eskuz eginak dauden itxura eman nahia, zenbait koloreren nagusitasun hori, emakume bat erabiltzea, erasokortasun hori, aberastasun itxura hori, inolako zerikusirik ez duen iragarki batetan kirol-argazki bat erabiltzea, e.a.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0039 Honako hau da, berriz, joera honen postulatu nagusia: bigarren hizkuntzaren ikaskuntzak ikaslea komunikaziorako gai egitea izan behar du helburu, hau da, jatorrizko hiztunekin eguneroko egoera arruntenetan komunikatzeko behar dituen trebetasunen jabe egitea.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0045 Honako hauek dira erabili eta gomendatzen ditugunak:
a) inkesta bera, beharren lehengo mugaketa bat egiteko era ezin hobea;
b) ordutegi txikiz moldatutako moduloak: lehen ikaskuntzako tratu bait dira nolabait ere, benetako kontratua egin aurretik aukerak eta konbinazioak egiteko era ematen dutelako;
c) moduloen aukera errazten duen orientabidea;
d) benetako helburuen negoziaketa, ikaskuntzako kontratuan gauzatuko dena; e) ebaluazio eta autoebaluazioko prozedurak, horiek ere ikasleak bere ikaskuntza gobernatzeko partaidetzabide bait dira.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0062 b) Honako honetatik dator bigarren oztopoa: guk erlazio bezala sailkatu duguna ekintza bilakatzen da ulermen-ekintzak (harrera) enuntziazio aktibora iristen direnean (produkzioa); eta badirudi bi objektu-kategoria horiek ez direla izatez desberdinak, hizkuntz jardueraz baizik.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0028 Irakurketarako materiala honako hauetatik eskura daiteke:
1. Irakurketarako testuak dakartzaten hizkuntz metodoetako testuliburuak.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0028 Hizkuntz metodoetako testuliburuak
Metodoetako testuliburu zaharragoen akatsak honako hauek dira: irakurgaietako lengoaia oso kontrolatua da, gaiak askotan ez du interesik eta ez dago testu mota desberdinen aukera handirik.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Honako argibide hauek eman litezke: Pentsa ezazue lehoinabarra bizirik harrapatu zutela.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Programaren xedeak honako hauek dira:
1. Ikasleei testu bat ulertuz irakurtzeko estrategiak garatzen laguntzea (ad. parrafoaren gaia antzematea, irakurketa azkar eta iragarpenaren bidez).

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0066 2. Zergatik esan zuen Jane-ren amak honako hau?.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0066 4. Zein hitz erabil dezakezu honako hauek deskribatzeko:
a) Jane? txukuna / erabat esna / gaisorik / lo / erdi lo.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0066 5. Ahal duzun informazio gehiena eman ezazu honako hauei buruz:
a) Biggs anderea
b) Jane
c) Jane-ren gela
d) Klub-a
.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0089 Euskal Herriko kantonamenduak 15 dira eta 1881-etik honakoan bozaldietarako hiru boz-eskualdetan banatzen dira; honela: Baiona I: Baiona-Iparrekialdea, Baiona-Iparmendebaldea, Biarritz eta Uztaritz-ko kantonamenduekin.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0137 Eta bilera horien ondorioz, 15 irakaslek osatutako sare bat eratu zen honako departamentu hauek parte hartuz:
1. Sukaldaritza
2. Ekonomia
3. Matematika
4. Historia
5. Eskulanak, diseinua eta teknologia
6. Hizkuntza
7. Design for living (bizitzarako diseinua)
.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0137 Aipatu helburu horiek lortzeko bide, honako hauek bultzatzea erabaki zuten partaideek:
1. Departamentu posible guztiek saiatu behar zutela beren asignaturetan ematen den kontsumorako heziketa deskribatzen eta mugatzen, gero aipatu helburu horietara egokitzeko.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 Arte dramatikoa asignaturan, telebistaren eta mass-media delakoen azterketa " ikastaroan, honako hauek hartu ziren helburutzat:
1. Ikasleei filme bat nola egiten den esplikatzea.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0165 1981-82 ikasturteko gaiak honako hauek izan ziren:
1. Test aldizkariaren azterketa.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 Metodo pedagogiko honen aurrerabakitako helburu pedagogikoak lortzeko honako eskakizun hauek bete behar dira: 1. Joko-arauak eta rolak errealistak izan behar dute eta nabarmenak ikasleentzat, kontsumo-egoera batean.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 Metodo didaktiko honek aurrerabakitako helburu pedagogikoak lortzeko, honako puntuok bete behar dira: 1. Erabilitako informazioak errealista izan behar du, eta ikasleentzat nabarmena kontsumo-egoera batean.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0018 Metodologia eraginkorrak honako bereizitasunak ditu:
- Ikaslearen interesik sakonenetik abiatzea: Ikasten ari den gaiari buruzko galderak egiteko eta erantzunak aurkitzeko posibilitatea erraztu.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0200 Horrela, adibidean, honako hauen bereiztasunak sintetizatzen dira:
- ibai mediterranearrak;
- klima ozeanikoko landaretza;
- etab.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0095 Orain, alderantziz, Jainkoak entzun dezake, baitare, beste honoko eskari hau: Jauna, utz ezazu oraindik, aurtengoz, eta luza dezake grazi epea.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0046 Honako esaldiok irakur ditzagun: Idoiari, Begoñari eta zuri zirkoa gustatzen zaizue.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0073 Zenbait xehetasun interesgarriren artean honoko hau ere eskaintzen digu: sutearen arrazoiek herrian ola eta sutegi asko izatearekin eta etxeetan linu ugari biltzearekin zerikusirik ba zutela.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0077 Beraz, Erresuma batek beste Erresumekiko salerosketak eta kapital mugimenduak zuzen eta beldurrik gabe aurrera ateratzeko, diru-gordailua beharrezkoa du, eta gordailua, gaurregun, honako hauetan datza: dadukan dolar multzoan, urre-metan eta F.M.I.-ri ken dizaiokeen kredituetan.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0001 Gutxi gorabehera 20 segundo iragan ondoren argia itzali egingo da eta monitorean honako mezu hau agertuko da: (DISKO-ERROREA: Unitatea ez dago prest!).

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0183 18. Aurreko diagramak korapilatsua balirudi ere, laburbil daiteke funtsezko urrats batzutan; honako hauetan, hain zuzen: 1. Problema arretaz irakurri: 2. Beren datuak ematen direneko magnitudeak identifikatu, eta datu guztiak S.I.era bihurtu.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0183 20. Honako egoera hau planteatzen da: Geldirik dagoen gorputz bati 1 Nw.eko indarra aplikatzen zaio, honek 2 m / s.tako azelerazioa sorraraziz.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0276 Hauetako bati dagozkionak hartuz honako ariketok egin behar dituzue: (...).

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0325 - Honako honelako ariketak egin (Ik): Ekuazioak eta identitateak balio-taulen bidez bereizte-ariketak.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0353 - Ondoko ariketa egin (Ik): Triangelu baten hiru angeluak kalkulatu, beronen aldeek honako neurriok dituztelarik: .

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0385 Dado bat 15 aldiz jaurtiki ondoren, honako emaitzok lortzen ditugu: .

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0062 - Testuari buruzko ariketen erantzunak sailkatu, (aurreragoko testuetara heda dezakezu) honako honi dagokionean (IK): Kontzeptuak / Egitateei buruzko azalpenak / Fenomenoaren datu / egite jakinak / Beste aspektuak.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0104 Honakook esate baterako.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0256 Osa ezazu honako esaldi hau: Forma trigonometrikoan idatzitako bi zenbaki konplexuren biderkadura, beste zenbaki konplexu bat da...... duena, eta.......

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0256 Honako zenbaki konplexuok emanik: Kalkula itzazu eta emaitza bera lortzen dela egiaztatuz.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0256 Honako zenbaki konplexuok emanik: .

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0256 Egin itzazu honako eskakizunok: a) forma binomikoan. b) eta idatz itzazu forma trigonometrikoan. c) forma trigonometrikoan. d) Egiazta ezazu a) eta c ariketako emaitzak berdinak direla.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0097 Eta hemen beharbada, datorkigun etorkizun horri buruz gogoeta egitea komeni litzatekeenez, bihoaz honako Julio Caro Barojaren hitz hauek zeregin horretarako: Uste dut, zera, kultur modu bat bakarra besterik ez kontutan hartzeak duen arriskua salatu eta aurre eman behar diogula, hots, laburreko kultura hau denari alegia, abiaduraz beteari, ez denbora ez eta espazioa ere ezer axola ez zaizkiola dirudienari eta gauza baretsuen balioa defendatu egin behar dugula, gauza naturalena, mendeetan zehar naturak eman izan dizkigun gauzena eta azkenaldian munduan bizitzen ari garen esperientzien arabera, beroriek amaitzeko prest dagoen gizaki-mota moderno honek, errespetatzen ez dituenena; izan ere paradoxa dateke, naturak basotan edo petroliotan edo eta burdinetan, direnak direla, beren helburuekin milioika urtetan zehar metatutako energiak, orain soldatapeko gizontxo batzuk, ez ia milioika urtetan, baizik eta ehundaka urte gutxi batzutan xahutzea.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1982 0007 Eredu hauen bidez lortu nahi diren helburuak honako hauek dira: Haur hauek, eskolaketaren bidez era guztietako gaitasunetan ohizko mailak lor ditzatela.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0156 Pleistozenoko garai honetako aztarnategi europar garrantzitsuenak honako hauk dira: Mauer, Bilzinsleben eta Steinheim (Alemania), Vértésszô*llô*s (Hungaria), Montmaurin, L`Arago, Biache-St. Vaast, Fontechevade, Le Lazaret, Orgnac, Suard eta La Chaise (Frantzia), Petralona (Grezia), Swanscombe (Ingalaterra) eta Grotte du Prinee (Italia).

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0545 Ondoren bezala, desberdintasunak, dudagabeko hizkuntz batasun baten baitan izanik ere, sakonagotu eginen dira, egungo Paisos Catalans deituek honako eskualde eta demografi dentsitatea hartzen dituztelarik (1966).

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0395 Sudurkaria nasal, nasal, nasal Artikulazioaren aldetik, honako ezaugarri hau aurkezten dute sudurkariek: laringetik datorren airearen parte bat sudurtzuloetatik barrena irteten da, aho-gingila jaistearen ondorioz.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1990 0099 Nire ustez, honako honetan aurkezten dugun diseinu kurrikularraren kontzepzioa, gure hezkuntz sisteman sartzeko une egokirik izatekotan, oraingo hauxe da.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0127 Hauen arrantza-boterea makaldu eta ahuldu zuten faktoreen artean, honako hauek aipatuko genituzke: - 1588an Espaniako errege zen Felipe II.ak ingelesen aurka antolatu zuen itsas untziteriak, Guda-untzitalde Garaitezina deituak, jaso zuen hondamenaren ondorioak, flota hau itsasuntzi euskaldunez josita bait zegoen.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0127 1721ean Espainia, Frantzia eta Ingalaterra-k izenpetu zuten Madrilgo Itunean ere honako hau azaltzen da: .

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0134 Ezaguterazi zuenez, itsasuntziaren ezaugarri nagusienak honako hauek lirateke: - Polibalentzia, hau da, gazi-ganbara eta izotz-ganbara izatea.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0022 Obsesioari buruz, honakoa zioen Francisco Solanok Reseña aldizkarian, Héctor Bianciotti-ren Sin la misericordia de Cristo obra aztertzerakoan: (2).

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0090 Lan-esparruak, honako hiru atal nagusi hauetan banatuko ditugu:
materialak
mekanika
elektrizitatea, elektronika eta automatika

Materialak Materialen arloan CEIT, Inasmet, Tekniker eta Labein ikerkuntz zentruak eta Zientzi Fakultateak ari dira lanean.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0029 XVII mendean Sir John Denham erabat oharturik zegoen auzi honetan Virgilioren Eneidaren II liburuaren sarreran honako hitz hauek jaulkitzean: (Tyler, 1790, p.35) .

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0029 Biblia itzultzeko orduan prozedurak eta printzipioak ezartzeko orduan sortutako gatazkei dagokienez, honako hiru zentzu hauetan sortuak direla esan behar da: batzu filologia eta inspirazioaren artean gertaturiko kontrajartzearen ildotik, beste batzu tradizioa eta aldian aldiko autoritatearen kontrajartzearen bidetik (...).

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0115 Garrantzitsuenak, edo aipagarrienak honakoak ditugu: Ingalaterran 1642 eta 1688an eman zirenak; 1776ko amerikar independentzia-gerra eta frantziarra, 1789koa.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Shuren funtzioak, lehenbiziko garai haietan, honako hauek izan ziren: 1. borroka sindikalak; 2. harreman autoritarioen aurkako borroka; 3. enplegu kondizioen gaineko kontrola; 4. kontrato eta finantzi aferen gaineko kontrola; eta 5. produkzioaren gestioa eta administrazioa.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0065 Honen bidez ikastolek titulartasuna Eusko Kontseilu Nagusiaren esku utzi zuten tarteko honako justifikazioa arau bihurtzen zelarik .

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. fernandez 0066 Honen ondoren Hezkuntza Sailak eta Ikastolen arteko komenio partikularrak sinatu dira 1989.eko maiatzean, komenio batzu non argi azaltzen baita harik eta Euskal Eskola Publikoaren legea onartu arte, automatikoki urtero luzatuz, ikastolek ikastegi publikoen besteko laguntza ekonomikoa izango dutela honako atal hauetan: langilegoaren kosto erreala, ondasun mugiezin eta ekipamendurako horniketa, funtzionaketa, garraio eta jantokiaren kostoak.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0102 Datozen hogei urtetan errekin-energia konplexuaren egituran honako aldaketa hauek suertatuko dira:(1) Petrolio eta gaz naturalaren partea gutxituko da;(2) nuklearraren garrantzia emendatuko da;(3) ikatza, energia iturririk fidagarriena denez gero, bere heinean mantenduko da.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0011 Ezin hemen guztiak banan-banan aipatu, honako hau izan ezik: - Jose Mª Satrustegi, Euskal testu zaharrak (I).

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0025 Horren lekuko dira Xabier Kintana, Luis M. Mujika eta, bereziki, Plácido Mujikaren hiztegiak, baina, labur zurrian, honako hirurok azpimarratzera mugatuko naiz: - .

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0005 Ezin dugu ez eta Kafka ere zatikatu, eta honen aurrean egin beharko genukeen galdera honako hau da: Zergatik egin zuen Literaturaz bere obsesio nagusia?.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0076 Argibideak: Erantzun bidaiariari, honako taula honetaz baliatuz: Helmuga Ordutegia Prezioa Bidaiaren iraupena Donostia Bergara Gasteiz.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0175 Jarraian honako hau ere erantsiko zuen: . (ibidem, 392-393).

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0325 Haien emaitzen artean honako hau azpimarra daiteke: ipuin formako narrazioari dagokionez eta frantsesaren azterketa helburu izanik, bertan agertzen den ezaugarri garrantzitsuena, imparfait eta passé simple izeneko aditz formen erabilera nagusitzea dela.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0326 Horregatik honako hau nahi dugu: zuek guztiok, bakoitzak bere erara, animaliei gertatutako abentura ipuin bat idaztea.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0121 Gonbara bitez beren etorkiekin: honako honetan ezberdintasunen errua ez nuke I.ren memoria eskasean jarriko eta bai E.ren obraren zati batek izandako ahoz ahozko igorpenean.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0271 Nahiz bata nahiz bestea iraganaren oihartzunak ditugu, baina Pizkunde garaia lehenaldi hurbilak ordezkatuko du eta hari buruzko analisi-lana honi buruzko sintesi-lanak, honako gure honetan.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0273 Honako bi hauek esan nahi dira: 1.- modu batera egituratutako euskal literaturaren esparruan leku bila hastean, testu-mota hau bi elementu horien mugen artean koka daitekeela, bi elementu horietako ezaugarrien batzu bereganatuz eta 2.- kontsumogune finkatua duten atal hauen artean eraiki beharko duela bezeria nagusia, irakurlego sorberri urri bat gehi badakieke ere.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0277 Baina jatorri horretan oin-harturik koloreztatu badu ere, noiz edo noiz pertsonaiaren baten ahots propioarekin borrokan egin behar badu ere, kontalariaren ahotsa doa nagusituz, honako ezaugarrizketa-modu hauek galduz: ahots-errejistro mailako desberdintasunak emango liokeen soinu-aberastasuna, barietatea, gizarte-geruza desberdinen adierazle bihurtzea eta, zergatik ez, egiantzekotasuna.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0160 Beste zenbaiten artean honako oztopo hauek aipatuko nituzke: 1. Ez dago teknika-literaturarik euskaraz eta ondorioz ez dago zertan oinarriturik.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0209 Eta on izango dugu, bestalde, bide-urratze horretan txostengileak berariaz azpimarratzen digun honako puntu hau ere ondo kontuan hartzea: euskara euskaldungoaren hizkuntza egoki eta erabiliagoa izateari lagunduko dion administrazio-hiztegia bultzatu behar da.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0209 Goiko bi eskakizun horietariko bakar bati lehentasuna ematekotan bigarrena goraipatu beharra ere aski zehatz azaltzen digu txostengileak, horretan Gotzon Egiarekin gogaide agertzen delarik, honako hau aitortzean: .

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0125 Baina historian zehar lan-baldintzak erabat alienagarriak izan dira; aurrerapen teknologikoek eta industrializazioak areagotu egin dituzte lanaren baldintza alienagarriak, zeinek ikuspuntu psikologikotik honako eraginak bait ditu: a) Lanak gizakiari bere denbora gehiena daramakio.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0131 Honen ardatz nagusia honako hauen egokitzapena bilatzean datza: - Lana eta enpresa-antolakuntzaren artean.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0182 Hontarako honako lan eskema hau eskaini genien: a) Helburua. Nahia azaldu (definitu) behar dute. Zer neurtu, zer frogatu....

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0011 Honakoak ziren artxibategiko arduradun gisa zeuzkan lan nagusiak: agirien kontserbazioa kutxa batean lehendabizi eta areto batean beranduago, bertako giltzetako bat zainduz, bere erabileraren kontrola eta, batez ere, inbentarioan isladatutako antolaketa lana.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0011 Hau dela eta, honako izendapen hau egin zuen Arrasateko Batzarreak 1622ko azaroaren 17an: .

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ubillos, juan antonio: christau doctriñ berri-ecarlea, v-xxiv 0019 OHARRAK Oharrak deriztet honako hauei eta ez zuzenketak, maiz zaila baita, arriskutsua bederen, honako forma hau edo horrako hori hutsegitea edo makurra dela esatea.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0025 Esaten ere du A. Baztarrikak, Orixe (Omenaldi), 173 or., Argi-Erri poema aipatzen duen Zaitegiren hitz batzuetan oin harturik (12) Honako hauetan: (Euzko Gogoa), pentsatzekoa dela haren Commedia-ren antzeko egiteko asmotan zela Orixe (13) Metafisika ere euskal neurtitzetan dantzarazteko gogoa agertu zuen inoiz: (Yakin 10 (1959), 71 or.).

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0011 Honako hauxe dugu erabilitako zentru-tipologia: Gizarte-Segurantzako Anbulategiak

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Xehetasun hau kontutan hartuta, baserriko etxebizitza bakoitzari, bataz beste, honako kopurua izendatuko genioke: 70 anega gari 2.200 Tm. Bergarako emaitza osoa, Angiozar eta Ubera barne.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0019 Honako modalitate hauek dituzte: - Eskolaurrea eta lehen mailakoak. Ama-eskolak, Haurtzaindegiak, Haur-lorategiak, Parbuloak eta antzekoak.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 Famili motak Famili nukleorik badagoen ala ez begiratuta, honako famili motaok dauzkagu: - Nukleorik gabeak. Lehen deskribatu diren lau famili nukleoetatik bat ere ez dutenak dira.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0023 Honako status familiar hauek ezartzen dira: - Pertsona Nagusia. Familiako gainerako kideek halakotzat daukaten hura da.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0038 NEKAZARITZA-EGITURA ETA DIRUBIDEETARAKO ARTEZKARITZA Eginkizunak: - Honako gai hauetan oinarrizko araubideak landu eta proposamenak egitea eta Foru-Aldundien ekintzak elkarkidetzea: Landalurretako azpiegitura, lur-zatiak biltzea eta nekazaritzarako lur eta urei buruzko egitamuak lantzea.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0076 Berarizko Irakaskuntzetarako Zerbitzua: Eskolaurre eta OHO-rako Zerbitzuak dituen egitekoak, baina honoko gai hauei egokituta: - Bateratutako irakaskuntza. - Hizkuntzak. - Musika. - Arte erabilgarri eta erti-lanbideak.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Kasu hauetan irakurmenak honako bi puntu hauetan laguntzen digu erantzuna idazten: batetik, edukia idazteko estimulu izanez eta, bestetik, irakurlea eta irakurle eta idazlearen arteko harremana nolakoa den erakutsiz.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0017 Hezkuntz sistema arautzen duten bi xedapen nagusiak honako hauek dira: 1970eko Abuztuaren 4eko Hezkuntzaren eta Hezkuntz Erreformaren Finantzaketarako Lege Orokorra, eta urte bereko Abuztuaren 22koa, aipatutako legean erabakitako Hezkuntz Erreforma aplikatu ahal izateko behar den egutegiari buruzkoa.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0019 Unibertsitate-Hezkuntza Honako hezkuntz zentruotan ematen da: Unibertsitate-Fakultate, Goi-Eskola Tekniko, Unibertsitate-Kolegio eta Unibertsitate-Eskoletan.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0005 Ahalegin haien ondorio izan dira, honako metodologia hauek: Urratsak zaindu, Tailerrak eta, azkenik, Proiektuak.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0005 Honako hau da esan nahi dena, hots, taiuketa kurrikularra, edukinak kontutan hartuz egin behar dela; edukinak, arloetan banatu behar direla; irakasle bereziek eman behar dutela arlo bakoitza eta ordutegiak ez direla inola ere aldatu behar.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0005 Honako hauek izan ohi dira atentziorik ezaren eta desanimoaren zioak: Metodoak, ezberdinak izatea; talante pedagogikoak eta ikasketetarako estrategiak, aldakorrak; irakasle-ikaslearen arteko harremanetarako, motibaziorako eta interesa sortzeko moduak, hainbat era ezberdinetakoak.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumproi 1990 0033 Publizitate kanpaina horiek, honako gai hauei buruz antola daitezke: Jostailuak, alderdi politikoak, puntualitatea, garbitasuna etabar....

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. galarraga 0081 Honako hau ere gertatzen da: r zuzena a plano batekiko elkartzut baldin bada, a planoko edozein zuzenekiko ere bada.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0011 Horregatik Euskaltzaindiak, dituen eginbeharren artean euskal onomastika zaintzea eta finkatzea baitago, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA delakoaren izendegiko poblazio entitateen izen euskaldunak eskaintzearekin errealitate hori erakutsi nahi izan du honako txosten honetan.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0055 Aseguru honek estaltzen dituen kalte-ordain gorenak honako hauek dira: 1. Aseguratutako epean (A edo B aukera) asegurodunak estaltzen dituen istripu nahiz gaixotasunetan sendagile eta heritegi-gastuak, gehienera 2.500.000 pezeta.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0019 Honako hauek dira modalitateak, prezioak eta betekizunak: @- Gazteentzakoa: 26 urte ez dutenentzat: 500 pzta., 2 argazki eta N.A.N.ren fotokopia.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0027 EUSKO TRENBIDEAK Honako zerbitzu hauek eskeitzen dizkigu: - Bilbo-Plentzia - Bilbo-Donostia-Hendaia - Bilbo-Bermeo hau trenei dagokienez; eta hiru autobus zerbitzu: - Bilbo-Getxo. - Bilbo-Gorliz. - Zumaia-Zumarraga (Urolako trena).

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0027 Taldekako bidaietarako, (15 lagun baino gehiagoko taldeak) Eusko Trenbideak honako beherapen hauek eskaintzen dizikigu: - 18 urtetik gorakoentzat: Bidaia arrunta: %30eko beherapena.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0057 Sarrera gisako esaldia: honako hau / hauxe / zera / ADIERAZTEN DIZUT:...... (e)la.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0057 Horregatik,/ Eta beraz,(1) Bi zatiak lotzeko erabil daitezkeen hitzak / Horiek horrela / Hau dela eta,/ B- ESKARIA / zera / hauxe / honako hau / ESKATZEN DlZUT:...... (e)la (2) Azalpena eta eskaria laburrak direnean, Adierazten dizut eta Eskatzen dizut esaldiak azalpenaren edo eskabidearen ondoren jar daitezke euskal joskera hobeto gordeaz, baina azalpen luzeetan jokabide honek ulergarritasuna gutxitzen du eta lehen aipatua da egokiagoa.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0057 Eskabide-orriari agiriak eransten zaizkionean eskabide orrian zehaztea komeni da eskabidearen ondoren beste atal batean jarriaz, sarrera-esaldiak honako hauek izan daitezkeelarik.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0057 HONAKO AGIRI HAUEK ERANSTEN DITUT: ERANTSITAKO AGIRIAK:.......

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0027 1902. urtean Brussela-ko Erret Kontserbatorioko musika-instrumentuen museoak Espainian erositako eta honako inskripzio hau zeukan instrumentua eskuratu zuen: .

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0179 Couperin-ek aspiration eta Rameau-k son coupé honako honi deitzen zioten: .

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0190 C. Ph. E. Bach-ek honako hau dio: Beste instrumentuekin batera beti soinu egiten ez duelako entzuleak beraz ahaztuko ote direnaren beldur ez du izan behar.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0190 J. J. D. Heinichen-en eritzia ere honako hau da: Baxu jarraia ez da Praeluditan bezala libre garatzeko sortua izan; kontzertu-ahotsei laguntzeko baizik.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 Hamarkada horretan (hiriak bi pisuko trolebusak inauguratzen zituen 1961eko lehen hilabeteetan), honako inaugurazio hauek eman ziren.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0075 Zergak jasanezin bilakatuko dira gerra zorian, honakoa Independentziako baino suntsierazleagoa izaki.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0075 Aintzinako Erregimenak ezertan ere onurarik suposatzen ez zion arren, euskal nekazalgoak liberalismoari azalduko dion errefusaketa egiaz bortitza izango da, honakoak errentamendu askatasuna, errenta ordaintzearen monetarizazioa, soroen hersketa, komunalen pribatizazioa, aduanen leku aldaketagatik behar beharrezko produktuen garestitzea, zerga handiagoak, halabeharrezko soldadutza eta honelako beste batzu eskaintzen bait zizkion.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ugalde 0062 Baiñan goazen gaurkoz Lafitte jaunaren itza entzutera; ez diot honoko honetan ere itz bat erantsi, eta ikurtxo bat ere ez.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0181 Honako ezaugarri hauek dauzkate: bibiparoak dira, karena alantoikoaz daude hornituta eta umeak nagusi ez-heldu bezala jaiotzen dira ernarialdi luze baten ondoren.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0019 10. Esan ezazu honako elikagai hauek erosi edo kontsumitu aurretik izan behar ditugun kontuak: arraina, esnea, yogurta, fruta.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0017 Zauriren bat sendatu behar duzunean, honako hau egin behar duzu: - Garbitu eskuak ura eta xaboiaz.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0107 Istripuak ekiditeko har itzazu kontutan honako gomendio hauek: - Ura elektrizitate eroalea da.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0042 Esan dugunaren zenbait adibide ematekotan, hor ditugu oraindik gure artean bizi-bizirik honako hauek: a. ume zahar hauek erasaten dizkigutenak.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0083 Badirudi azkeneko adibide honetan agertzen den dut adizkia ez dela (interpretazio batean bederen) edun laguntzaileari dagokiona, baina izan kopularen ordez, baliatzen ahal dugun edun kopula biltzailea, hala nola esaten ahal baititugu honakook ere: a. liburua hemen dut.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0083 Hiru interpretazio horiek honako esaldiotan ikus daitezke: a. oraingoan dena esanik dago; ez da ezer gaineratzekorik.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0123 Gauza bera honakootan ere (eutsi eta iro(n) aditzekin): a. egun baten esan eutsan Marixek.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0143 Pertsona horien pluraltasuna markatzeko erabili ohi diren hizkiak honako hauek ditugu: .

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Honoko ezaugarri hauek dituzte: etmoide komisura bat aurpegi-hezurtxo kanalatuekin elkartua; erradio brankiostego ugari; eta beren hipuralak, dituztenean, hiru orno-zentru edo gehiagotan sostengatzen dira.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0010 Udalerria, honako herriez dago eratua: Aginaga, Aldaba, Aldatz, Aritz, Atondo, Zia, Eriza (hiriburuarena egiten duena), Larunbe, Lete, Otxobi, Sarasa, Sarasate eta Zuasti.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0039 Hedaduraz 14,46 kilometro karratu eta garaieran 436 metrorekin, udalerria honako leku hauetaz integraturik dago: Arraiza (hiriburua), Ubani eta Zabaltza.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0054 Elkarren segidan Nafarroako erresumaren aginteburu izan ziren dinastia frantsesak honako hauek izan ziren: Champaigne Etxea (1234-1274), Francia Etxea (1274-1328), Evreux-tarrak (1328-1479) eta Foix Etxea (1479-1519).

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0087 Kopulan zehar honako ekintza hauek gertatzen dira: arra bere hankakin emearen protoraxera heltzen da eta abdomena biratuz esperma honen puntatik bigarren segmenturaino pasatzen du.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0018 Long-ek, aukera hau honako terminotan planteatzen du: Flora, leku edo lurralde geografiko zehatz batetan ematen diren herronka taxonomiko desberdineko (espezie, subespezie, barietatea) landare guztien zerrenda bat da.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0059 Dentsitate maila izugarriak lortzen ditu batzutan, horma eta kobazulo txikietan, honako lekuetan beste knidario espezie batzukin batera bizi delarik, Polycyathus muellerae, Hoplangia durotrix eta Caryophyllia smithii hexakoralekin edo Aglaophenia sp., Sertularella gaudichaudi, Halecium delicatulum, Eudendrium sp. hidrozooekin, besteak beste.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0167 Sorginak aidean joaten omen ziran leku hartara, beren buruei ematen zieten gantzu baten bidez eta honoko hitz hauek esanez: Sasi guztien gañetik eta odei guztien azpitik.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0372 Dorrao-n bai omen zen honoko hitz hauek ots aundian esan da harri-jasa uxaten zuen norbait: Zaindu Dorrao eta nere anaiaren baratza, eta gainerakoak kirrisk eta karrask.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0012 Euskal Herriko moluskuei buruz, informazio gehiago nahi izanez gero, honako hauetan kontsulta daiteke: Fischer-Piette, bere lan zientifiko osoan zehar, .

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0324 Espezie kideak Scauri taldearen ale tipikoa dugu honako hau, txapelan bere berde edo hori-berdexka kolorapenez bereizten dena.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0020 Hasteko egingo al duzu zeure aurkezpena? Magisteritzan egon zinen, Lizeoan, ordutik honako saltoa....

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0128 Horren asmoa honako hau zen, eta berehartan dirau: Taldeko kide bakoitzak herri bateko edo auzo bateko eta ahal dela bere herriko edo auzoko bizitza aztertu eta ezagutaraztea, jakineko ihardutze-arau batzuei eta taldeak horretarako argitaratutako itaun-zerrendari atxikiz, bere azterpenaren gai izan dedin kulturaren osagaiak bere berezko gizarte eta kultura-giroan erakutsi eta eraren, egitekoen eta xedeen aldetik kultura horren zio direnez agertu daitezen.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ensunza 0033 Unitate honi suszeptibilitatea deritzo, honako balio hauek dituelarik: 10-5 material diamagnetikoen kasuan, + 10-3 paramagnetikoenean eta + 10+3 ferromagnetikoei dagokienean.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0019 Banan banan zehaztuaz konposante horien deiturak eta izaerak honoko hauek dira: Lehenik eta behin, testo-inguru biologikoa, hots, ekintza soziala eragiten duen sujeta, bere egitura eta lege propioak dituen organismo neurofisiologiko bat da, biosferaz eta noosferaz osaturiko izakia, behar eta eskapen jakinekikoa.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0049 Prozedura standard on bat honako hau izango litzateke (Alexander 1974:155-tik egokitua): Testua hiru aldiz irakurriko dut.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0093 Maila-testaren bi ezaugarri nagusiak, 1. kapituluan deskribatutakoaren arabera, honako hauek dira: ikasi denaren aplikazioei dagokiola, eta aplikazio horietan beharko den hizkuntzaren espezifikazioan oinarritzen dela.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0013 Beldur hau deusezteko egiten ditugun gauza batzu, ikasgela barruko prestaketan zehar, honako hauek dira: 1. Egin behar dituzten galderak praktikatzen eta entzun ditzaketen zenbait erantzun aldez aurretik ulertzen lagundu ikasleei.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0132 Pteiffer eta Jones-i ikasi genien ariketa hau, honako lan honetan: .

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0014 Orain arte esandako guztitik honako ondorio hau ateratzen da: bi egoera hauek adierazteko era oinarrizkoena batuketa eta biderkaketa (lehen aipatutako konjuntzio eta disjuntzioaren baliokideak) eragiketen bidezkoa da.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0082 Fabrikazio malguko unitatea osatzen duten elementuak funtsean honako hauek dira: lan-egotegia, materialetarako garraio-sistema eta ihardupide guztiaren prestaketaz eta kontroleko funtzioez arduratzen den ordenadorea.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0089 Kapitainak, besteak beste, honakoak izan ziren: Joaquin Javier Etxague, Joaquin Mendizabal, Eustasio Amilibia (horrekin batera, Gipuzkoako buruzagi politikoa), Pablo Collado eta Francisco Brunet.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0111 Horiez gain, txanda-herriko hiru Diputatu eta probintziako beste zirkunskripzioetako lau Diputatu zeuden; honakoek, aurrekoekin batera, Diputatu Berezia gauzatzen zuten.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0165 Oraingoz honakoa azpimarratu nahi dugu: erabat garai autoritarioa izan zela landa-lurjabe haundien mesedetakoa (baita industriarien onez, hein txikiagoan bada ere).

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0027 XIX. mendeak markatzen du, behin betirako, kartografia produkzioaren nazionalizazioa eta honako lanez arduratzen diren instituzio ofizialen agerpena, hau Frantzian aurreko mendearen bigarren erdian gertatu delarik.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0042 Udal artxibategietan dagoen eskuz eginiko kartografiari dagokionean ere joera berdina agertzen da, Pabeko delakoak argitaraturiko katalogoan ikus daitekeen bezala, hemen azpimarragarria delarik honako leku hauei buruzko kartografia: Baiona, Donibane Lohitzune / Sokoa, Donibane garazi....

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0042 XVI, XVII eta XVIII gn. mendearen zati haundi baten, mapa hauek honako informazio hau ematen zuten: a) Lokalizazio / kokaera; honek latitude informazioa baino ez zuen ziurtatzen, lonjitudea nolabaiteko zehazgabetasunarekin kalkulatzen bait zen.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0034 Honako eta edonunerako erlijioa Mahomatarrek, kristauek lez, Jainko bakarra sinesten dute, eta Biblia, Abraham, Moises, Elias aztiak.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0101 Bere buruarekin hitz egingo du zati hauetan eta, pertsona gramatikala bigarrena bada ere hika egiten dio bere buruari, ni formarik inoiz gutxitan agertzen delarik - kontatzeko moduari dagokionez, lehen pertsonatzat jo beharko ditugu honako hau bezalako zatiak: aip (87. or.), edota honelakoak ere: aip (82. or.), bigarren pertsona gramatikala erabili arren, niri gertaturikoa kontatzen ari naiz jarrera hartzen du-eta.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 Baimena emateko honako datuok behar izaten dira: 1. Eskatzailearen identifikazio-datuak: izen-deiturak, helbidea, NAN zenbakia, eman-lekua, eman-data eta telefonoa.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0048 Dentsitatearen aldaketaren efektua oso txikia da eta Hubble-ren konstantearen funtzioaren itxura, orduan, honako hau da: (...).

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0057 2.5. HARREMANAK, KOMUNIKAZIOA ETA AGRESIBITATEA Komunikazioa, Agresibitatea, Egonkortasun emozionala eta horrelako gaiei buruz, irakasle-taldeak jaso duen beste datu multzo batetatik honako emaitzak aterako ditu: Komunikazioa

Erabat inkomunikatuta... 3,29%
Berdinen talde murritzean bakarrik komunikatzen da... 26,37%
Bere Oinarri Taldearekin bakarrik komunikatzen da... 6,59%
Bere berdinekin zailtasunez komunikatzen da... 18,68%
Zailtasunik gabe, lagun eta helduekin komunikatzen da... 41,75%
Daturik gabe... 3,32%
GUZTIRA... 100,00%.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0220 6.6. HAUSNARKETA ESPERIENTZIATIK Programaren aplikapenaren lehen une batetan honako aspektuak jaso genituen: Aspektu positiboak: Hitz jarioaren gehitze progresiboa.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0020 Pertsona gazteek hamazortzi eta hogeitamar urte bitartekoak honako operazio honeek egiten dabez normalean: sudurra, belarriak eta titiak aldatu, aknea kendu eta jaiokerako akatsak zuzendu.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0019 Bi ondorio hauen artean zein indartsuago izan, bada holakoa izango da aduana-batasunaren azken ondorio garbia (4)Hau honela, inori honako galdera hauxe burura lekioke herrialde bat aduana-batasunera sartu beharrean, zergatik ez jaitsi bere aldetik, aldebakarki, bere arantzelak? Merkataritzaren sorrera orduan ere gertatuko litzateke, eta ez luke, ostera, merkataritzaren desbiderapenik sorteraziko. Bai, hori egia da, baina kasu horretan herrialde horrek ez lituzke erdietsiko aduana-batasunean sartzetik eratortzen diren beste abantaila batzuk, hala nola, aduana-batasuneko herrialdeetara arantzelik gabe esportatu ahal izatea, edo ondoren (ik. 2.2 apartatua) aipatuko ditugun ondorio dinamikoak. Hemen, berriz ere, teoriak zera erakusten digu: aldez aurretik ezin ziurta daitekeela batak besteak baino abantaila handiago dakarrenik (hots, herrialde batek aldebakarki eta inongo diskriminaziorik egin gabe bere arantzelak jaistea hobe dela aduana-batasunean sartzea baino).Teoriak egin dezakeen gauza bakarra hauxe da: zerk jokatzen duen aukera bataren eta bestearen alde aztertu eta argitzea (ikus honetaz Dornbusch).

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0147 Batzordeak, 1978an, aurrekontu honetaz honako hau adierazi zuen: Elkartearen aurrekontua, garrantzitsua termino absolututan baina hutsaren hurrengoa erlatibotan eta erabat desorekatua politika bakar baten alde, oso finantz integrazio partzial eta puntualaren ispilua da.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0148 Jesus Haurraren Santa Teresari, bere heriotz ohean, honako burutapenak zetozkion: Heriotzak emango dizu, ez zuk itxaroten duzuna, gau sakonagoa baizik, ezerezaren gaua.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0291 Biltzarrean aurkeztu diren ekarpen zientifiko-tekniko maila handikoei buruz honako hauek esan daitezke: - Arrantzaren gaian, itsasuntzi balioanitz edo erabileranitzekoaren proiektua izan da gairik eztabaidatuena, pentsatua bait dago unitate tekniko bezala ezezik gestio-unitate bezala erabiltzeko ere, eta kontutan hartuz portu bakoitzean eratuko litzatekeela laguntzazko unitate administratibo bat ere.

469. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0098 Eta, idatzitakoaren azpian onako oar auxe zekarren, txartelak: P. D. Arren, ekarri ezazu zurekin txartel au, iñoren eskuetara erori ez dadin. Vale.

470. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0122 Beste onoko txiste au ere entzun izan diot nik norbaiti ere.

471. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. aierbe 0164 Nunbait pentsatu zuan saltzaillearen alde nintzala, eta onoko kontestazio auxe eman zidan kolpetik: - Makarroso zikiña! I ere orren alde al aiz?.

472. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1970 0011 Oietako batzuk,(ezkerti ta demokrata omen dira), onakoak predikatzen ere asiak dira, ots: euskaldun, fededun au ez datorrela onezkero egoki; badirala gaur egunean fede gabeko euskaldun jatorrak.

473. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0091 Dn. Ramon il-da gero, Dn. Miguel Zubiarrain, San Bizenteko sankristauak eman zidan onako kuaderno au A. B. C. ta abar dauzkan bere orrietan, gordetzen zuan D. Ramonek maiteki oargarri iruditzen zitzaion guztia.

474. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0009 Ari buruz gure aurrekoak atera eta orain bildu al izan ditugun bertsoak, onoko liburu au osatzeko aiña izan dira beintzat.

475. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0012 1859. IX. 5: Tanjerko españitar konsulak eskutitz bat bialtzen dio Marruekotako atzerrirako ministroari, moroak Españia`ri egindako iraiñagatik protesta egiñez eta onoko baldintza auek eskatuaz: Españia`ko armarria len zegoan tokian ospetsuki jartzea; errudunak Zeuta`ko soldadu ta bizi-lagunen aurrean zigortzea; españitarrak, beraiei zerizkien tokietan, gaztelu edo fuerteak egiteko eskubidea onartua izatea; berriz orrelako iraiñik iñork egin etzezan, bear ziran neurriak artzea.

476. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0013 (...); bandera altxa zuan batean, onoko desapio au ere egin ziela moroai: berriz bandera botatzen bazuten, urrengoan beren buruetan sartu ta altxako zuala; len olakorik etzala, eta artu-emanak ainbesteraiño garraztu baziran, Zeuta`ko gobernadoreak zituala erru guziak.

477. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0145 Onako bertso auek, Errikotxiaren alaba Maria Joxepak (Andu, Orio) zekizkianak dira:
1 / Parra egin legiyoke
ardi txar dunari,
begiratu ezkero
nere jardunari;
batzuek iltzen zaizkit
beste asko eri,
ezin segiturikan
bere lagunari,
orra libertitzeko
nai aña komeri.

478. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0079 Bakarrik edo beste lagun batzuekin, aztertu sakon, onako galdebide oek, eta erabakiak artu.

479. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0159 Dunixi'renak dira onako lerro auek ere:.

480. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0094 Onako baten Sabino ta beste aberkide mordo bat giltzape jarri zituzten eta orduan ondu zigun, Larrinaga'n aurkitzen zala, Lenago il asten dan olerkia.

481. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0256 Errege-sendikoai ta aundikiai atsegin ematearren, baratzaien, langille-maixuen eta onakoen jaiak ospatu oi zituzten gazteak.

482. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0022 Eta denetan txarrena, gaur maiztxo ikusten den onako jokera au: ezaguera objetivuaren legeak arbuiatzea, egiari zor zaion menpetasunik ez aitortzea, norbere burua neurri eta zilbor bezala jartzea.

483. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0009 Bestetik, ordea, oso bearrezkoa da onako au: kontakizuna ez dezala artu gaztetxoak, zeaztasun guztiz jantzita egiaz alaxe gertatu ba'litz bezala.

484. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak s. etxebarria 0055 Beintzat izketan ari geranean, onako itz au ez dakit, iñon bein ere entzun ote-dedan.

485. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 - Bizkar aldeko oñazea arintzeko bidea dezu onako au: apain-gelan dutxa-azpian, belaunak kuzkurtuta dituzula beian exeri, eta burua belaun-gañean dezula, 40 gradoan dagon ur-zurrusta indarrean, lepo, bizkar eta bizkar-gaiñera botatzeak berealaxe arintzen du bizkarreko miña.

486. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0079 Geroxeago eman zitzaizkion izenak ditugu onako auek: EASO, Molecio'k; IARSON, Marcelo Capela'k; OIARZU, III Zelestin Aitasantuak.

487. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 Pertsonal honekin obra edo obra zehatzen kontratu finkoak itunduko dira, honako partaidetza hauekin: - beren kontratua indarrean dagoen bitartean, hasiera batean kontratatutako obra ez bezalako obra edo obretara desplazatu ahal izango dituzte gehienezko 30 lanegunetako denboraldi batez, horregatik obrako finkoaren izaera galdu gabe.

488. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 Aipatu desplazamenduek honako arrazoi hauei erantzungo diete: - Obra batek edo obra batzuek langile kopuruaren gehikuntza kojunturala behar izateagatik, bere bukaera edo obraren erritmoa bizkortzeko helburuarekin.

489. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 Probaldia, zein beti idatziz itunduko bait da balioa izan dezan, honako hau izango da: a) Teknikoak: bost hilabete.

490. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0005 Hargintza eta Marmolgintza gremioari dagokionean, eta bere lan modalitate bereziak kontutan edukirik, honako arau berezi hauek jarraituko dira.

491. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0008 Hortaz, berauen kobrantza osorako eskubidea izateko jardunean egon beharko da enpresan honako denboraldi hauetan: - Udako Paga, Urtarrilaren 1etik Ekainaren 30era.

492. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0009 26. Artikulua - Dietak 1989 eta 1990 urteetarako dieten zenbatekoak honako hauek izango dira: 1989 Urtea.

493. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0011 Fabrika eta tailerretarako, lan-jarduna honako hau izango da urteko konputuan: - Lan-jardun zatitua: 1.804 ordu eraginkor 1989an, eta 1.788 ordu eraginkor 1990ean.

494. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 Honako Hitzarmen honek Lasarten kokaturiko DONOSTIATIK TOLOSARAINOKO TRANBIA ELEKTRIKOAREN KONPAINIA, E. A.Enpresan zerbitzura dagoen pertsonal guztia zuzenduko du.

495. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 Hitzarmen honetan espresuki aipaturik gabeko izate ekonomikoa duen edozein kontzeptu, edo etorkizuneko soldata igoerak, edozein delarik igotzen den kontzeptua, honetan, urteko osotasunean kontatuak hitzartzen diren baldintzetan zurgatuak eta konpentsatuak eritziko dira; horregatik honako baldintza ekonomikoek indarreango konzeptu ekonomiko guztiak gaindituko balituzke, ez da kobratze gehigarritarako eskubiderik izango.

496. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 Hitzarmen hau sinatzeak, ez du bere baldintza ekonomikoak osotasunean gaindituko lituzken itun global bati uko egitea suposatzen, probintzi edo probintzi arteko mailako Hitzarmen Kolektibo edo beste edozein mailako bestelako arau delarik; eta honako Hitzarmenak ukituriko zenbaitzuk, akzidentalki edo behin-betikoz, goza ditzaketen baldintza onuragarrienak errespetatuko dira.

497. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 Kontzeptu horiengatik Hitzarmen honen lehen urtean honako kopuruak ordainduko dira.

498. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 Beraren balioa Hitzarmen honetako lehen urterako, honakoa izango da: URTEKO PEZETAK. Gidariak-Hartzaileak / Ikuskariak.

499. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 Aparteko orduen balioa, Hitzarmen honetako lehen urterako, honako hau izango da: MUGIMENDUKO PERTSONALA./ Ikuskariak / Gidariak-Hartzaileak /.

500. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0004 Behar bezala kreditatutako zerbitzu beharrengatik, jai-egunez gozatu ezingo luken pertsonalak, Hitzarmenaren lehen urtean, oinarrizko alokairu gehi antzinatasunaz gain, honako kopuru hauek jasoko ditu: MUGIMENDUKO PERTSONALA / Ikuskariak / Gidariak-Hartzaileak /.

501. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0005 Aldiz, honako arau hauek jarraituko dira: 1.- Edozein kasutan, karneta kentze ondorengo lehen hogeitamar egunak arauzko oporraldiari aplika dakizkioke.

502. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0007 Kopuru hau honako honi baldintzatua geratzen da: bildutakoaren entrega, boltsa eta bildutakoa buzoian entregatuz egin behar da, dirua behar bezala klasifikaturik, eta geroko egiaztapenarako egoera egokian utzirik.

503. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0008 Honako Hitzarmen honetan zehaztu gabekoan Errepidetako Bidaiari-Garraioaren Lan-Ordenantzan, Langileen Estatutoan eta indarreango arau legal osagarrietan ezarrritakoari jarraituko zaio.

504. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0001 Plan Partzial hau honako dokumentu hauek eratzen dute: 1.- Txostena.

505. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Aurrekoaren definizio eta muga berak dauzka, honako salbuespen hauekin: materialen metaketa eta aire librean burutzen diren iharduera produktiboak baimentzen dira.

506. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Lursail pribatuetan, eta erabilera nagusiaz landa, honako erabilera hauek baimentzen dira: 1.- Etxebizitza Erabilera: Etxebizitza baten eraikuntza baimenduko da erabilera nagusira destinaturiko 10.000 m2 eraiki bakoitzeko.

507. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Langilegoak 10 langiletako gutxienezkoa gainditzen duenean, ezarritako gutxienezkoaz gain, honako parametro hauek bete beharko dira.

508. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0008 3.- Edozein kasutan, efluentearen konposizio kimikoak ez ditu honako kontzentrazio muga hauek gainditu beharko: - Solidoak, 500 mg/l. baino... Bikoitza baino aldiuneko maximo txikiagoa duen eguneko lagin konposatuan.

509. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0003 Lurzoruaren Legearen 178 artikuluak eta Hirigintz Disziplinaren Arautegiaren 1.ak zerrendatutakoez gain, honako hauek ere lizentziari loturik daude: a) Etxebizitza, lokal eta eraikinen barne-banaketa edo konfigurazioa aldatzen duten obrak, haien erabilera edozein izanik ere.

510. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Ordenamendu juridikoaren arabera jarraitu behar diren Iharduerei buruzko espedienteen kaltetan izan gabe, eraikin eta instalazioen lehen erabilpen edo okupaziorako lizentzia eskabideari honako dokumentu hauek gaineratu beharko zaizkio: - Obraren amaiera ziurtagiria, bertako Zuzendariak baimendua.

511. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Plan mota ororen, Xehekapen Azterlanen eta Eraikuntza Proiektuen eremuan, eta jarraian zerrendatzen diren gaiak horietan eta area edo sektore bakoitzeko hirigintz fitxetan espresuki erregulatzen ez badira, honako arau hauek eraenduko dute: - Azalera eraikigarria konputatzen ez duten elementuak: - Sotoak.

512. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0005 Soto eta Erdisotoak honako erabilera hauetara destinatuko dira: aparkalekuak eta hauen instalazio osagarriak; jabetzaren ikuspuntutik, eraikineko etxebizitzen trasteleku erantsiak; jabetzaren ikuspuntutik, behe-solairuko lokalen espazio erantsiak, betiere behe-solairutik sarbide zuzena badute eta unitate funtzional bat osatzen badute, beren destinua lokalean garatutako ihardueran erabiltzen diren merkantzia edo tresnen biltegiratzea delarik, baina inoiz ez publikoaren despatxua edo pertsonen egonaldi luzea; eraikinaren zerbitzurako instalazio teknikoak (ponpak, galdarak, gordailuak, makineria, eta abar...).

513. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 - Honako deialdi honentzat aginduzko izango diren Oinarriak onestea, honako Foru Agindu honen Eranskinean azalduko direnak.

514. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 - Honako Foru Agindu hau, Eranskinarekin batera, Bizkaiko Egunkari Ofizialan argitaratuko den egun berean jarriko da indarrean.

515. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Honako Foru Agindu honetako oinarriak betetzen dituzten Bizkaiko Herrialde Historikoko Dantza Taldeek bakarrik partehartu ahal izango dute.

516. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 12. Aurkezteko epea honako Foru agindu hau indarrean jarriko den egunetik zenbatu beharreko egutegiko 15 egunetako epearen buruan amaituko da.

517. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 d) Honako espediente honen eskaintza ekonomiko eta aipamenak, jendaurrean, proposamenak emateko epea amaituko den egunaren hurrengo asteguneko goizeko hamarretan (10) irekiko dira.

518. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 d) Honako espediente honen eskaintza ekonomiko eta aipamenak, jendaurrean, proposamenak emateko epea amaituko den egunaren hurrengo astegunetako goizeko hamarretan (10) irekiko dira.

519. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aipatu helbidean berari haren berri ezin eman izan zaiolako, eta Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 80.3 eta baterako artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, honako iragarki honen bidez jakinerazten zaio araubidez, aipatu Foru Aginduaren aurka, honako erabaki-iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) egunetako epearen barruan, Bizkaiko Aldundiaren Gobernu Kontseiluari gorabidezko errekurtsoa, baita bidezkoets dezakeen beste edozein ere, jar diezaiokeela oharteraziz, Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 122 eta baterako artikuluetan eta Bizkaiko Egunkari Ofizialaren otsailaren 23ko eranskineko otsailaren 13ko 87/3. Foru Araueko 69 eta 70. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

520. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aipatu helbidean berari haren berri ezin eman izan zaiolako, eta Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 80.3 eta baterako artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, honako iragarki honen bidez jakinerazten zaio araubidez, aipatu Foru Aginduaren aurka, honako erabaki-iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) egunetako epearen barruan, Bizkaiko Aldundiaren Gobernu Kontseiluari gorabidezko errekurtsoa, baita bidezkoets dezakeen beste edozein ere, jar diezaiokeela oharteraziz, Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 122 eta baterako artikuluetan eta " Bizkaiko Egunkari Ofiziala"ren otsailaren 23ko eranskineko otsailaren 13ko 87/3. Foru Araueko 69 eta 70. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

521. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aipatu egoitzean berari haren berri ezin eman izan zaiolako, eta Administrazio Prozedurari buruzko 1958ko uztailaren 17ko Legeko 80.3. eta baterako artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, honako iragarki honen bidez jakinerazten zaio araubidez, aipatu Foru Aginduaren aurka, honako iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) eguneko epearen barruan, Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluari gorabidezko errekurtsoa, baita bidezkoets dezakeen beste edozein ere, jar diezaiokeela oharteraziz, Administrazio Prozedurari buruzko uztailaren 17ko Legeko 122 eta baterako artikuluetan eta Bizkaiko Egunkari Ofizialaren otsailaren 23ko eranskineko otsailaren 87/3. Foru Araueko 69 eta 70. artikuluetan xedatutakoaren arabera.

522. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Foru Aginduaren bitartez ireki zitzaion B1-1-2064-1-89. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka, Bizkaiko Foru Aldundiari, hura jakinerazi eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) asteguneko epearen barruan, gorabidezko errekurtsoa jarri ahal izango dio, Administrazio Prozedurari buruzko indarreko Legeko 122 eta baterako artikuluetan xedaturikoaren arabera, eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuaren 80.3. artikuluan xedaturikoarekin bat etorriz.

523. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 ZEHATZE-ESPEDIENTEAREN EBAZPENA Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, Isidro Miñambres Martin jaunari, 41.000 pezetako zehapena ezartzeko, 90-1-15eko 90/24. Foru Aginduaren bitartez ireki zitzaion BI-3-0267-1-89. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka, Bizkaiko Foru Aldundiari, hura jakinerazi eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) asteguneko epearen barruan, gorabidezko errekurtsoa jarri ahal izango dio, Administrazio Prozedurari buruzko indarreko Legeko 122 eta baterako artikuluetan xedaturikoaren arabera, eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuaren 80.3. artikuluan xedaturikoarekin bat etorriz.

524. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 SALAKETAREN JAKINERAZPENA Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, Rafael Escudero González, 250.000 pezetako ekonomi isuna ezartzeko, ireki zitzaion BI-3-0030-I-90. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka idatziz, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio Zuzendaritza Nagusiari, argitarapen honen hurrengo hamabost (15) astegunen barruan, bere eskubideak defendatzeko,zuribide plegua aurkatu ahal izango dio eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuko 80.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

525. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 SALAKETAREN JAKINERAZPENA Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, Rafael Escudero González 100.000 pezetako ekonomi isuna ezartzeko, ireki zitzaion BI-3-0028-I-90. zehatze-espedientearen jakinerazpena Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka idatziz, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio Zuzendaritza Nagusiari, argitarapen honen hurrengo hamabost (15) astegunen barruan, bere eskubideak defendatzeko, zuribide plegua aurkatu ahal izango dio eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuko 80.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

526. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 SALAKETAREN JAKINERAZPENA Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, Isidro Miñambres Martín, 15.000 pezetako ekonomi isuna ezartzeko, ireki zitzaion BI-30006-0-90. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka idatziz, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio Zuzendaritza Nagusiari, argitarapen honen hurrengo hamabost (15) astegunen barruan, bere eskubideak defendatzeko, zuribide plegua aurkatu ahal izango dio eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuko 80.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

527. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 SALAKETAREN JAKINERAZPENA Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, Mensajeros de Euskadi, S. L. enpresari, 41.000 pezetako ekonomi isuna ezartzeko, ireki zitzaion BI-1-0455-I-90. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka idatziz, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio Zuzendaritza Nagusiari, argitarapen honen hurrengo hamabost (15) astegunen barruan, bere eskubideak defendatzeko, zuribide plegua aurkatu ahal izango dio eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuko 80.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

528. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 SALAKETAREN JAKINERAZPENA Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, J. y I. Uriarte B. Y Urien V. deritzonari, 10.000 pezetako ekonomi isuna ezartzeko, ireki zitzaion BI-1-0418-I-90. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka idatziz, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio Zuzendaritza Nagusiari, argitarapen honen hurrengo hamabost (15) astegunen barruan, bere eskubideak defendatzeko, zuribide plegua aurkatu ahal izango dio eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuko 80.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

529. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 SALAKETAREN JAKINERAZPENA Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, Hierros Lazasa, S. A., enpresari, 41.000 pezetako ekonomi isuna ezartzeko, ireki zitzaion BI-1-0629-I-90. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka idatziz, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraio Zuzendaritza Nagusiari, argitarapen honen hurrengo hamabost (15) astegunen barruan, bere eskubideak defendatzeko, zuribide plegua aurkatu ahal izango dio eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuko 80.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

530. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0004 Foru Aginduaren bitartez ireki zitzaion BI-1-1945-I-89. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka, Bizkaiko Foru Aldundiari, hura jakinerazi eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) asteguneko epearen barruan, gorabidezko errekurtsoa jarri ahal izango dio, Administrazio Prozedurari buruzko indarreko Legeko 122 eta baterako artikuluetan xedaturikoaren arabera, eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuaren 80.3. artikuluan xedaturikoarekin bat etorriz.

531. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 d) Honako espediente honen eskaintza ekonomiko eta aipamenak, jendaurrean, proposamenak emateko epea amaituko den egunaren hurrengo astegunetako goizeko hamarretan (10) irekiko dira.

532. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 d) Honako espediente honen eskaintza ekonomiko eta aipamenak, jendaurrean, proposamenak emateko epea amaituko den egunaren hurrengo astegunetako goizeko hamarretan (10) irekiko dira.

533. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bilketari buruzko Araudi Orokorreko 102. artikuluan xedatutakoa betetzeko, zerrendatuko diren zordunei aurreko probidentzia jakinerazten zaie, honako ediktu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialan sartu eta hurrengo hogeitalau orduetako epemugaren barruan, printzipal, gainkargu eta arauzko kostuen ziozko zordunketak ordain ditzaten, agindeia egiten zaielarik, bestela, besterik gabe, haien ondasunak bahitzeari ekingo zaiola oharteraziz.

534. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Aldi berean honako jakinerazpen hau, Bilketari buruzko Araudi Orokorreko 63. artikuluaren arabera, zordunketen preskripzioa geldierazteko ere egiztu dela jakin erazten da.

535. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Honako Foru Dekretu honen Eranskin gisa eta bere Lehenengo Azken Xedapenean agertzen diren Balioztatzeko Arau Teknikoak eta lurzoruaren eta eraikuntzen balioen lauki-markoa onesten dira, hiri higiezinen katastroko balioa zehazteko.

536. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Udalerri baten lurraldeaz gaindiko higiezinen kasuan edo beren ezaugarri bereziengatik honako Foru Dekretuaren Eranskinean sartutako Arau Teknikoetan orokortasunez ezarritako prozeduraren arabera balioztatu ezin direnean, banakatu egingo da Balio Ponentzian balioztapenerako prozedura espezifikoa, aipatutako prozedura aplikatuko zaien higiezinak zehaztuz.

537. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Honako Foru Dekretua Katastro eta Laguntza Teknikorako Zerbitzuak objetiboki balioztatzen dituen hirilurreko higiezin guztiei aplikatuko zaie.

538. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Honako Foru Dekretua indarrean jartzen denean ekainaren 5eko 1987/1.185. Foru Agindua espreski indargabeturik gelditzen da.

539. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 - 1990 urterako honako Foru Dekretu honen bigarren artikuluan aipatzen den M balio modulua 72.000 pezeta/m2-tan ezartzen da.

540. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 - Honako Foru Dekretu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialan argitaratzen den egun berean jarriko da indarrean.

541. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Honako arauak hirilurreko ondasun higiezinen katastroko balioa, beren datu eta deskribapenek Hiri Higiezinen Katastroa osatzen dutenena, kalkulatzeko eta Katastro eta Laguntza Teknikorako Zerbitzuak egindako balioztapen objetiboak araupetzeko aplikatuko dira.

542. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 2. Hirilurreko ondasun higiezinen katastroko balioa zehazteko arau teknikoak, aipatutako ondasunen balioztapenerako aginduzko izan behar diren eta honako Foru Dekretuaren bidez ezartzen diren kontzeptu, erregela eta abiabideen multzoa dira.

543. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aipatutako kalkulua honako Arau Tekniko hauetan manatutakoaren arabera egingo da.

544. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Horretarako higiezinaren baliotik, daitekeen eraikuntzaren zenbatekoa indarreko hirigintz-ordenamenduaren arabera, ekoizpenaren kostuak eta sustapenaren etekinak kenduko dira, honako Arau Tekniko hauen III. Kapituluan adierazitakoaren arabera.

545. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Zergabilketa eta Kontabilitateari buruzko Agintza Orokorreko 55-2. Erregelan xedatutakoa dela bide, Bizkaiko Egunkari Ofizialan sar dadin, honako honen bidez zordunari aipatu bahiturako idaztoharra jakinerazten diot, tasazioan eskuhar dezakeen peritu bat izenda dezakeela oharteraziz, espediente hau, garaia denean, Zergabiltzailetza Zerbitzuko Burutzari bidaltzeko, enkantea aipatu Araudiko 133. art.aren arabera baimentzeko; zordunari higiezinaren jabetza tituluak ekar ditzan gonbidapena egiten zaio, adierazi den Erregistroan bahitu den finkaren jabarizko titulazioari buruz dauden edukinei buruzko ziurtagiria lortzeko sortu eta sor daitezkeen gastuak haren pentsutan ordainduko direlarik.

546. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aurreko eginbidearen aurka, Zergabiltzailetza Zerbitzuko Burutzari, honako hau Bizkaiko Egunkari Ofizialan argitaratu eta hamabost egunetako epearen barruan, erreklamazioa jarri ahal izango zaio (Zergabilketari buruzko Araudi Orokorreko 187. art.).

547. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, Antonio Oliva Mateo jn.ari,41.000 pezetako zehapena ezartzeko,90-9-21eko 90/741. Foru Aginduaren bitartez ireki zitzaion BI-1-1252-O-90. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka, Bizkaiko Foru Aldundiari, hura jakinerazi eta biharamunetik zenbatu beharreko hamabost (15) asteguneko epearen barruan, gorabidezko errekurtsoa jarri ahal izango dio, Administrazio Prozedurari buruzko indarreko Legeko 122 eta baterako artikuluetan xedaturikoaren arabera, eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuaren 80.3. artikuluan xedaturikoarekin bat etorriz.

548. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Errepidezko garraio mekanikoei buruzko arloan egindako urratze baten zioz, Bar Oleaga enpresari, 200.000 pezetatako ekonomi isuna ezartzeko ireki zitzaion BI-3-0178-I-90. zehatze-espedientearen jakinerazpena, Administrazio Prozedurari buruzko Legeko 80. artikuluko 1 eta 2.ean aurrikusitakoa, alegia, ezin egin izan da baina, interesatuak, isun horren aurka idatziz, Bizkaiko Foru Aldundiko Garraioen Zuzendaritza Nagusiari, argitarapen honen hurrengo hamabost (15) astegunen barruan, bere eskubideak defendatzeko, zuribide-plegua aurkatu ahal izango dio eta honako ediktu hau jendaurrera azaldu da, aipatutako Legezko testuaren 80.3. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

549. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 2. kapitulua Hautatutako kontseilariez 16. art. Hautesleak honako atal hauetakoren batean dauden pertsona fisikoak izango dira: a.1) O.H.O.ko Ikastetxe Publikoetako Ikasleen Gurasoen Elkarteak.

550. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Jatetxeko telefono zenbakia honako hau da: 415.84.80.

551. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Egitarauari dagokionez, honako hau izango da: Astelehenez, arratsaldeko zazpi t`erdietan, erakusketaren inaugurazio egingo da.

552. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0016 Julian Gaiarreren heredentzia kulturala eta patrimonioa osotzen duten ondasunak honako hauek dira: tenorearen Erronkariko etxea eta inguruetako lurrak, etxeko goiko solairua ezik Museo bihurtuko direnak; Erronkari hiriko hilerrian dagoen Gaiarreren Mausoleoko eskultura multzoa, Mariano Benlliure-k egina.

553. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Gaur egungo egoeraz honako hau pentsatzen du Dorronsorok: Oraingo bertsolaritza oso ondo ikusten dut batez ere euskararen egoera larria kontutan hartzen bada.

554. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Dena den txoko honetatik honako hau izango da gure abestia, .

555. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Baina badakizue ligatu eta dantzatu eta ez ezkondu baizik elkar konpondu eta hau ez bada gertatzen edo beste erremediorik ez balego, honako hau baliagarria izan daiteke besterik ezean hirekin ohean.

556. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Eta gaurko egitarauarekin jarraituz, goizean zehar txakolin dastaketa izango da ondoren nahiko txakolina edan ondoren, bazkari herrikoia izango delarik ordubi t`erdietan, honoko menuarekin: tomatea entsaladan, marmitakoa, gazta eta menbriloa, izozkia, kafea, kopa eta purua helduentzat 800 pezeta ordainduz eta haurrentzat, berriz, oilaskoa patata frijituekin, 400 pezetagatik.

557. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Futbol partiduak arratsaldeko 6.30etan hasiko dira eta honako hauek jokatuko dute: Ezkongabeak ezkonduen aurka ahuntz batekin; Añorgako neskak Goizuetako nesken aurka.

558. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Larunbaterako, bestalde, honako egitaraua dago prestaturik: Goizeko 10etan buruhandien irteera eta suziriak 11`30etan, Haurrentzako Krossa, txoznatik irtengo dena, arratsaldeko 4etan, II Mus txapelketa Atotxa Erreka soziedadean eta ordu erdi beranduago, hau da 4.30etan, Añorgako Arkaitz euskal dantzen taldearen saioa.

559. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Era horretan aurten Zumaiako Futbol Taldean honako jokalari berriak ditugu: Julio Makazaga, zarauztar atezaina, aurreko urtean Hirugarren Mailakoa, Mondragon taldean jokatzen zuena; Erramun Aranguren, getariar atzelari berria, aurreko denboraldian Club Deportivo Zarauzko jokalaria izan zena; Aitor Arregi, atzelari aurreratua edo erdilari bezala jokatzen duen getariarra, aurreko urtean jubenil mailako Antonio Anoetan jokatzen zuena eta Zumaiako F.T.arekin jokatu dituen partiduetan oso inpresio ona eman duen mutila; Juan Cruz Zubia, zumaiarra ere berria da taldean, eta Aitorren moduan jubenil mailako Antoniano taldetik dator eta atzelari postuan jokatzen du.

560. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. auzmendi 0001 Ordurako garbi genuen honako hau: Bileran parte hartu ahal izateko nahitaezko baldintza bi, alde batetik kazetaritza munduan ihardutea (tituluaren edo gabe!) eta, bestetik, euskalduna izatea.

561. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Ez dakigu zer suposa dezakeen honako eraikuntzak.

562. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Ikusi bezin azkar onoko bertso au bota omen zion Saiburu`k: Gure basotik ostutzen dituk sagatsak eta urritzak, eskatu eta emateko`re ez gaituk aren murritzak.

563. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Jaurlaritzari buruzko Ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 8.1) atalak ematen dizkidan ahalmenez baliatuz, honako hau ERABAKITZEN DUT: Joseba Arregi Aranburu Kultura eta Turismo-Sailburu Jauna egon ezean, atzerrira joango bait da, eta itzuli artean, Juan Ramón Guevara Saleta Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomia-Garapenerako Sailburu Jaunak hartu dezala Sail haren Ardura.

564. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Jaurlaritzari buruzko Ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 18. atalak, j txatalean, 26garrenak 6. txatalean eta 29garrenak, Osakidetzari buruzko Maiatzaren 19ko 10/1983 Legeak eta Osakidetzaren artezkaritza eta eraentza-sailen egiturari buruzko Irailaren 8ko 298/1987 Dekretoaren 4. ataleko 4. txataleko 1 eta 2 idazatiek diotenaren bat etorriz, Herriogasun eta Dirubide-Sailburuaren saloz eta Jaurlaritza-Batzarrak 1988.eko Martxoaren 8ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau ERABAKITZEN DUT: Atal bakarra.- José Antonio Alonso Alonso Jauna izendatzea Osakidetzako Artekari, Artezkari-mailaz.

565. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Eskabidean honako hauek zehaztu beharko dituzte: a) Eske-egilearen izena, helbidea, N.A.N, eta zein izaeratan egiten duen eskabidea.

566. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Herrizaingo Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn.T.A.-ren Erabaki batez, ondorengo honako iragarki hau publikatzen da: Kontratuaren xedea: Iragarki honen idazpuruan ageri den kontratapena.

567. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Hori dela eta, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailburuaren saloz, Lehendakaritzaren onarpenaz, Jaurlaritza-Batzarrak 1988.eko Apirilaren 12an aztertu eta onartu ondoren, honako hau ERABAKITZEN DUT: Lehenengo Atala.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailak, bere agintepeko gaietan, Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko Arduralaritzaren ekintzapideak proposatu, arteztu eta egiteratzen ditu.

568. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 Hirugarren Atala.- Sailburuak Teknika-Urgazlaritza baten artezko laguntza du, Urgazlaritza honetan ondorengo ihardutze-alorrak sartzen dira: Lege-Aholkularitza, bertan honako hauek sartzen direla, Lege-Aurregitasmo eta Saloei buruz eta Sailaren agintepeko gaietango edozein mailako arau-manuei buruzko erizpenak ematea.

569. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 Albistaritza, Argitalpenak eta Zabalkuntza, bertan, honako hauek sartzen direla, Sailaren izen ona eta kanpo-harremanak jarraitu eta zaintzea, Sailaren bozeramalea izatea, eta Sailaren argitalpen, aldizkari eta iragarkien eraentza egitea.

570. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0002 Teknika-Urgazlaritzaren menpe egongo dira honako Arduralaritza-Atal hauek: - Lege-Aholkularitza.

571. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 Seigarren Atala.- Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuordeak, Hezkuntza-Sailburuarekiko artezko eta agintezko menpekotasunez, honako egiteko hauek izango ditu: a) Lanarigoarekiko goren-buruzagitza eta zaingoa egitea eta Saileko Arduralaritza-Atalen barne-jaurpideari dagokion guztia erabakitzea.

572. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 Buruzagitza honek, bere araudiak eman diezaionaren kaltetan gabe, honako egiteko hauek izango ditu funtsean: a) Sailaren menpeko Arduralaritza-Atalen, Erakundeen eta Tegien erakuntza eta ihardutze-moduaren Ikuskaketa, bereziki lanarigoari, bideei, diru-jaurpideari, antolapide eta hornidurei dagokienetan.

573. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 Bederatzigarren Atala.- Hezkuntza-Arduralaritzako Artezkariak, Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuordeak utzi diezazkionez gainera, honako egiteko hauek izango ditu: a) Bere Artezkaritzako ihardutze-sail guztien egitarauketa, suztapen, artezte eta zaingoa, ekonomia-eraginik izan dezaten Sailaren diru-sarreren eta xahupenen diruegitamuaren eraentza-gaietan; ekonomia-kontaduritzazko jarraipena. Sailaren Tegi eta idazguen goste-azterpena; Sailaren Arduralaritza-Atalen egitura eta ihardutze-modua arrazoibideratzea; Jaurlaritzaren Ekonomia-Batzordean aztertu beharreko gaiak bideratzea; Herriogasun eta Dirubide-Sailak artekaritza-zaingoari buruz, bere agintepekoa denez, ematen dituen arau eta artezpideak betetzearen jarraipena; Sailaren eta menpeko erakundeen erakuntza-egitamuak eraendu, antolakidetu eta garatzea.

574. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 Hamargarren Atala.- Hezkuntza-Arduralaritzako Artezkaritzak honako Arduralaritza-Atal hauek izango ditu: - Diruegitamuak eta Ekonomia-Zaingoa.

575. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 Hamaikagarren Atala.- Baliabide-Artezkariak, Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuordeak utzi diezazkionez gainera, honako egiteko hauek izango ditu: a) Hezkuntza-sistema behar bezala garatzeko azpiegitura-horniduren eraentza; Sailaren agintepideen barruan, etxeen eraikintza, haundiagotze eta hobekuntzari datxezkien akurapenak eta gainerako ihardupideak bideratzea eta egiteratzea, eta bai etxe horien horniketa ere; aukera-berdintasuna bermatzera jo dezaten ezein moetako laguntzak aztertu eta horien eraentza egitea.

576. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 Hamabigarren Atala.- Baliabide-Artezkaritzak honako Arduralaritza-Atal hauek izango ditu: - Eraikintzak. - Hornidurak. - Aukera-Berdintasunerako Babesgoa.

577. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 Hamahirugarren Atala.- Lanarigo-Eraentzako Artezkariak, lanarigo-gaietan Sailak dituen agintepideen barruan, honako egiteko hauek beteko ditu, Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuordeak eskuratu ahal diezazkionen kaltetan gabe: a) Sailak ohartemandako lanari-beharra betetzea, egin beharreko deialdi eta lehiaketetarako egitasmoak gertatuz, horiekiko ekintzapide guztiak eginez, norgehiagoka eta lehiaketetarako epaimahaiak izendatuz; irakaskuntzako lanari berriak akuratzeko irizpide eta artezpideak ematea; lanariei izendapenen, lanorduen, oporraldien, lansarien, zigorren etabarren aldetatik doazkien egoera guztiekiko arta eta eraentza egitea; lanariekiko xehapen-txarteldegiko xehapenei unean-unean eustea eta arta egitea, eta gizakizko eskuarteen aldakuntzekiko jarraipena egitea; lanarien mediku-azterketen ardura hartzea.

578. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 Hamalaugarren Atala.- Lanarigo-Eraentzarako Artezkaritzak honako Arduralaritza-Atal izango ditu: - Lansariak. - Lanarigo-Eraentza. - Lanari-Horniketa. - Sindikaritza-Harremanak. - Medikua.

579. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 Hamabosgarren Atala.- Hezkuntza-Sailburuordeak, Hezkuntza-Sailburuarekiko artezko menpekotasunez, honako egiteko hauek izango ditu: a) Unibertsitatekoez besteko irakaskuntzarako hezkuntza-politika taiutzea.

580. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0006 Hamazazpigarren Atala.- Irakaspide-Berrikuntzarako Artezkariak, Hezkuntza-Sailburuordeak utzi diezazkionez gainera, honako egiteko hauek izango ditu: - Unibertsitatekoez besteko mailetako irakaskuntzaren egitamuketa, bultzatze eta garapenari datxekien guztia, irakaskuntzen birrantolapena, hezkuntzaren berrikuntza, irakaslegoaren birgaitze eta hobekuntza eta irakaspideen antolapena barne.

581. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0006 Eta honako hauek izango ditu xede: Gorputz-Heziketa, Berarizko Hezkuntza, Urrutira-Irakaskuntza eta Gara-adinekoen Etengabeko Irakaskuntzaren egitarauak egiteratzea, ezberdintasunak orekatzea Osagarrizko Irakaskuntza-Egitamuen eta Ihardutze-bidezko Hezkuntza-Egitarau berezien bitartez, Lan eta Gizarte Segurantza-Sailaren laguntzaren kaltetan gabe, Ihardutze-bidezko Lanbide-Hezkuntzaren alorreko antolakideketa bermatzeko bide.

582. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 Hamazortzigarren Atala.- Irakaspide-Berrikuntzarako Artezkaritzak honako Arduralaritza-Atal hauek izango ditu: 1) Euskera. 2) Ikasketa-Antolapena.

583. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 Hemeretzigarren Atala.- Ikastegien Artezkaritzak, Hezkuntza-Sailburuordeak utzi diezazkionez gainera, honako egiteko hauek izango ditu: - Unibertsitatekoez besteko ikastegiei buruzko egitamuketa, horien kokatze-tokiak finkatzea eta irakaskuntzako nahiz besteko lanari-beharrak zehaztea Lanarigo-Artezkaritzarekin elkarlanean; ikastegien agizko ihardunari datxekion guztiari buruzko erizpenak emanez.

584. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 Hogeigarren Atala.- Ikastegien Artezkaritzak honako Arduralaritza-Atal hauek izango ditu: 1) Eskolaurreko eta OHO-ko ikastegien eta horniketen egitamuketa.

585. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 Hogeitabatgarren Atala.- Unibertsitate eta Ikerketa-Sailburuordeak, Hezkuntza-Sailburuarekiko artezko eta agintezko menpekotasunez, honako egiteko hauek izango ditu: a) Sailaren unibertsitate-politika taiutzea.

586. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0008 Hogeitabigarren Atala.- Zientzia-Politikarako Artezkariak, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailburuordeak utzi diezazkionez gainera, honako egiteko hauek izango ditu:

587. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0008 Hogeitahirugarren Atala.- Zientzia-Politikarako Artezkaritzak, bere egitekoak betetzeko, honako Arduralaritza-Atal hauek izango ditu: - Ikerketa-Oinarrizkoa. - Berarizko Ikerketa. - Ikerketa-Egitasmoak.

588. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0008 Hogeitalaugarren Atala.- Unibertsitate-Artezkariak, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailburuordeak utzi diezazkionez gainera, honako egiteko hauek izango ditu:

589. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 Guzti horretarako honako Arduralaritza-Atal hauek izango ditu: - Unibertsitate-Antolapena. - Ikastegiak eta Artezkaritzarako Teknika-Laguntza.

590. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 Hogeitaseigarren Atala.- 1. Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailaren Lurralde-Ordezkaritza bakoitzak Ordezkari bat izango du buru, eta honen egitekoak honako hauek izango dira: - Diruegitamuetan ohartemandakoak, egitarauak eta Sailaren agintepideei datxezkien manuak dagokion Kondaira-Lurraldearen barruan bete daitezenaz arduratzea.

591. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 2.- Ordezkariarekiko artezko menpekotasunez, honako ihardutze-sail hauek daude: - Diruegitamuen eta Hezkuntza-Arduralaritzaren Lurralde-Buruzagitza.

592. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0010 Hogeitazazpigarren Atala.- 1. Honako egiteko hauek ditu Diruegitamu eta Hezkuntza-Arduralaritzaren Lurralde-Buruzagitzak: - Lurralde-Ordezkaritzan eta bere menpeko Tegietan, diruegitamu-arau guztiak erabiltzeaz arduratzea eta hori ikuskatzea.

593. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0010 2.- Diruegitamu eta Hezkuntza-Arduralaritzaren Lurralde-Buruzagitzak honako atal hauek izango ditu: - Ekonomia-eraentza. - Barne-Erakuntza eta Eraentza. - Argipide-Erabideak. - Orotariko Argipideak.

594. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0010 Hogeitazortzigarren Atala.- 1. Baliabideen Lurralde-Buruzagitzak honako egiteko hauek ditu: - Lurralde-Ordezkaritzaren menpeko Hezkuntza-Irakaskuntzaren alorreko lanarigoarekiko arduralaritza-ihardunak egitea.

595. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0011 2.- Baliabideen Lurralde-Buruzagitzak honako atal hauek ditu bere menpe: - Lanarigoa. - Beharren aintzin-ezagutza. - Eraikintzak.

596. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0011 Hogeitabederatzigarren Atala.- 1.- Irakaspide-Berrikuntzarako Lurralde-Ordezkaritzak honako egiteko hauek ditu: - Indarreango legeek irakaskuntzako ikasketa-antolapenari buruz agintzen dutena lurralde-mailan bete dadina ikuskatzea eta horretaz arduratzea.

597. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0011 2.- Irakaspide-Berrikuntzarako Lurralde-Buruzagitzak honako atal hauek izango ditu: - Berarizko Hezkuntzaren Eraentza.

598. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0011 Hogeitamargarren Atala.- 1. Honako hauek dira Ikastegien Lurralde-Buruzagitzaren egitekoak: - Lurralde-Ordezkaritzaren menpeko Ikastegietango Hezkuntza-Sistemaren gauzazko eskuarte eta antolapide-beharren egitamuketa-lanak egitea.

599. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0012 2.- Ikastegien Lurralde-Buruzagitzak honako atal hauek izango ditu: - Eskolaurreko eta OHO-ko gauzazko eta gizakizko eskuarteen egitamuketa.

600. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Jaurlaritzari buruzko Ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 18garren atalak j idazatian, 26garrenak 6. zatian eta 29garrenak diotenaren arauera, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailburuaren saloz, Jaurlaritza-Batzarrak 1988.eko Apirilaren 12ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau ERABAKITZEN DUT: Lehenengo Atala.- Jarraian adierazten diren Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Saileko Goren-kargudunek beren karguei utz diezaietela, Arduralaritzako beste kargu batetara igarotzen bait dira.

601. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Jaurlaritzari buruzko Ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 18garren atalak j idazatian, 26garrenak 6. zatian eta 29garrenak diotenaren arauera, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailburuaren saloz, Jaurlaritza-Batzarrak 1988.eko Apirilaren 12ko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau ERABAKITZEN DUT: 1. Atala.- Juan Carlos Girbau García Jauna izendatzea Hezkuntza-Arduralaritzako Sailburuorde.

602. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Aipatu Irakasleak aurkeztutako ukapena eta Helduen Hezkuntza Sustapenerako Arabako Lurralde Juntaren aldezko txostena ikusita eta Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko mailan Helduen Etengabeko Hezkuntzako Ikastetxeak sortzea eta horietako langilegoa aukeratzea araupetzeari buruzko Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1982.eko Irailaren 1eko Aginduz (82-9-22eko E.H.A.O.) ezarritakoaren arabera, honako hau ERABAKITZEN DUT: Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko Irakaslea den José Antonio Antoñana Moraza Jaunak, Amurrioko Helduen Etengabeko Hezkuntzako unitaterako behin-behingotasunez izendatutakoak alegia, bere lantokia utz dezala; uzketa horrek, 1987.eko Abuztuaren 31tik izango ditu ondorioak.

603. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Irailaren 10eko 2618/66 Dekretuan (Urriaren 24eko BOE), Musikako Kontserbatorioen araudi nagusian eta Estatuak irakaskuntza alorrean Euskal Herriko Autonomia Elkarteari zerbitzuak eskuratzeari buruzko Abenduaren 30eko 3195/80 Errege Dekretuan xedatutakoaren arabera, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuak proposamena egin ondoren eta Jaurlaritza Batzordeak 1988.eko Maiatzaren 3an egindako bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau XEDATZEN DUT: Artikulu bakarra.- Jesús Arambarri Musikako Udal Kontserbatorioan ematen diren Oinarrizko Graduko musika irakaskuntzei baliotasun akademiko Ofiziala ematen zaie 1987/88 ikasturtetik aurrera; Kontserbatorio horrek Bilboko Sorkunde kaleko 17an du egoitza eta Bilboko Udaleko Organismo Autónomo Local Centro de Enseñanzas Musicales de grado elemental delakoa da bere titularra.

604. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Honako espezialitate hauek emango dira Zentru horretan, oinarrizko graduan: Solfeoa eta Musikaren Teoria, pianoa, akordeoia, txistua, kitarra, oboea, biolina eta abesbatza.

605. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Guzti horregatik, Herrizaingo-Sailburuaren saloz, Jaurlaritza-Batzarrak 1988.eko Uztailaren 20an egindako berarizko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau ERABAKITZEN DUT: Atal bakarra 1.- Kalte-haztapen eta Neurri-aurkezte Batzordea sortarazten da, oraintsuko ohiz besteko euri-jasen ondorioz Euskadiko zenbait eskualdetan sortarazi den egoera aztertu eta haztatzeko, eta bai sortu diren beharrei erantzun eta kaltedun gertatutako alor eta ihardunak bere onera itzuliarazteko behar adinako neurrien saloak aurkeztu diezaizkion Jaurlaritzari eta bere kideei.

606. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Horiek horrela, Herriogasun eta Dirubideetarako Sailburuaren eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren proposamenez, eta Jaurlaritzak 1988.eko uztailaren 12an egindako batzarrean aztertu ondoren, honako hau XEDATZEN DUT: 1. Artikulua.- Euskal Herriko Unibertsitatearen 1988/89 ikasturterako unibertsitate-tasak, Dekretu honen eraskinean ezarritakoak dira.

607. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 1.1. Honako titulo hauek lortzeko ikasketak: Medikuntza, Odontologia, Farmazia, Zientziak, Informatika, Artederretako Lizentziaturak; Arkitektu, Injineru eta Injinerutza Teknikoa; eta Enfermeritzako Diploma.

608. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Luzeenik ere honako hauek izango dira: - 7 urtetarako maileguak: 24 hilabete / - 6 urtetarako maileguak: 18 hilabete / - 5 urtetarako maileguak: 18 hilabete.

609. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 2. Enpresa sortuberria izatea edo egon dauden enpresen beste kokagune berri batzuk izatea, beti ere egitasmoan honako baldintzotarikoren bat badago: - Euskal Herriko Autonomia-Elkartean ordura arte daudenen aldean teknologia-aurrerakuntza ekar dezaketen ekoizkin berriak egitea.

610. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 Halakotzat joko dira ondorengo baldintzak bete ditzatenak: 1. Orokorrean, dirulaguntza zuzena emateko honako hauek joko dira: a) Lantegien kudeaketarako eta ekoizkortasuna haunditzeko teknologia-gehikuntza dakarren tresneria erostekoak.

611. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 A) Honako hauetarako: - Energia-Eraginkortasuna hobetzeko ezarpenetarakoak.

612. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0006 B) Lehen gaien erauzketa, aurrezpen, ordezkapen eta berreskurapenera bideratuak, bereziki honako hauek kontutan hartuz: - Lehengai-galerak ekiditeko diruezarketak.

613. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0006 3. Laguntza hartzeko modukotzat joko dira, besteak beste, honako hauek: - Konputagailuak.

614. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0006 D) Teknologia-Sorrera Aurreratuzko Tresneriatzat jo daitezkeen ordaineko eukari, sistema baten osagai izan eta honako mailatakoren batetan sar litezkeenak: - Sistema-tresneria eta makineria-garapenerako kontrol programagarridun tresneria.

615. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 17. atala.- Eusko Jaurlaritza eta Kondaira-Lurraldeetako Foru-Aldundien artean izenpetutako Itunean ezarritakoaren arabera 1988ko otsailaren 18an Jaurtze-Batzordearen Erabakiz onartuta, Diru-Ezarketarako Laguntza-Egitarauaren Batzorde Eragileak honako ezaugarriak izango ditu:

616. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 19. atala. Elkarrezintasunak. Honako Dekretu honetan ohartemandako laguntzen hartzaile den ezein diru-ezarketak ezingo du beste diru-laguntzarik jaso, baldin eta lehendabizikoei gehituz Europako Ekonomia-Elkartean onartutako dirubide-laguntzen bategiteen mugak gainditzen baditu, diru-laguntzok eman dituen izaera eta ihardute-saila edo administrazioa edozein delarik ere.

617. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 ALDIBATERAKO ERABAKIAK Lehena.- Honako Dekretu honetan sartutako egitamuen espedienteak, baldin eta berau indarrean jartzean izapidegintza-aldian baleude, hasierako eskaera aurkezteko unean indarrean zegoen araudipean egongo dira.

618. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Euskal Autonomi Elkarteko Irakaskuntza Ertainetako hainbat irakasle-kidegoetako plantilak zehazteari buruzko 1989.eko urtarrilaren 24eko Aginduan, otsailaren 10eko E.H.A.A.-ko 28. alean argitaratutakoan, huts egin zela konturatu ondoren, horri buruzko aldaketa egin zen 1989.eko otsailaren 24eko Aginduz (martxoaren 28ko E.H.A.A.-ko 58. alea); horiek horrela, Sail honek honako hau XEDATU DU:

619. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Ondorioz, Autonomi Estatutuak ezarritako eskurantza banaketarekin bat etorriz eta Autonomi Elkarteko Erakunde Amankomunak eta Lurralde Historikoetako Foru Aldundien arteko Harremanei buruzko 27/1983 Legeak, azaroaren 25ekoak, agindurikoa betez, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuaren proposamenez, 1988-XII-13 eguneko batzarrean Jaurlaritza Kontseiluak aztertu ondoren, honako hau XEDATU DUT: I. HELBURUA ETA BALDINTZA OROKORRAK.

620. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 7. atala.- Honako baldintza hauek dira beharrezko horrelako laguntzak eskuratzeko: 1- Laborantza behin-betiko uzten duen nekazariaren senideak izatea, 55 urte eta erretiro-pentsioa jasotzeko legez ezarritako urteak bitarteko adina izanik, Gizarte Segurantzaren Nekazal Erregimen Bereziaren arabera.

621. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Euskal Autonomi Elkarteko Batxilergoko Ikastegietan hutsik dauden lanpostuak betetzeko, Lekualdaketa-Lehiaketarako deia egiten zuen 1988.eko urriaren 27ko Aginduko (azaroaren 8ko EHAA) hamaseigarren oinarri-arauak ezartzen duenaren arabera, honako hau XEDATU DUT: Lehenengoa.- Agindu honetako Eraskinean azaltzen diren Batxilergoko Katedradun Numerariei behin-betiko destinoa ematea Lekualdaketa-Lehiaketa honen ondorioz, bertan azaltzen diren irakasgai eta Ikastetxeen arabera.

622. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiaren Erabakiz, honako hau xedatu da: Irratigailu ekipoa (II Banda) hornitzeko eta instalatzeko C-085/89 zenbakidun kontratazio espedientea, S.A. (I.N.E.S.A.) enpresari esleitzea, laurogeitamabost milioi bederatziehun eta hogeitazortzi mila (95.928.000) pezetatan, Administrazio Preskripzioen Pleguan xedatutakoaren arabera aplikatua izan dadin.

623. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Ahaldun-Kontseiluak, 1989.eko martxoaren 21ean egindako batzarrean, honako akordio hau onartu du, bere agintze-zatia hemen ematen dela: Usurbilgo Hiriaren Antolaketarako Plan Orokorreko Zati batzuk, hau da, Erabilpen Berezitarako kalifikatutako 23a eta Aldibaterakotzat kalifikatutako 17 Poligonoa, Aldatzeko espedienteari behin-betiko onarpena ematea, honako zehaztasun hauek ezarriz, hau da, 17 Poligonokoa den eta ifarraldean dagoen azken zatia 52 zenbakidun poligonoari atxikiko zaiola, 10 zenbakidun planoko poligonazio-kuadroa osatu egin beharko dela, 52 poligonoa, Eskola eta Kiroletarako Eskualde Berezian sartuz.

624. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Ildo horretatik, Hezkuntza Administraziorako Sailburuorde Jn. T. A.-k, 1989.eko maiatzaren 22an, honako hau erabaki zuen: Bilboko Txurdinagako FP1 eta FP2-ren hirigintzako bukatze obrak gauzatzeko kontratua PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALBATROS, S.A. enpresari, 77.700.000 pezetatan esleitzea.

625. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Diputatuen Kontseiluak, 1989ko maiatzaren 9ko sesioan, bere zati xedatzaileak honakoa dioen erabakia hartu du: Larraulgo a) motako Udal Planeamenduko Arau Subsidiarioei behin betirako onespean ematea, hala ere honako hutsegiteak zuzendu egin beharko direlarik: 1) Komunikabideen Sistema Orokorretatik 15. H.I.U.ren zerbitzuko bide berria kentzea, ondorio guztietarako sistema lokal bezala kontsideratua izango dena.

626. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Hori horrela, Lehendakaritza, Zuzentza eta Autonomi Garapenerako Sailburuaren, Ogasun eta Finantza Sailburuaren eta Kultura eta Turismo Sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 1989.eko urriaren 31n egindako bileran eztabaidatu eta onartu ondoren, honako hau XEDATU DUT: Atal bakarra.- Bizkaiko Probintzi-Errejistro ezabatuan 37 zenbakiaz inskribatutako Asociación Bilbaína de Amigos de la Opera (A.B.A.O. delakoa Onura Publikokotzat hartzea, bere egitekoak beteaz Euskal Herriaren onean jokatzen duela uste delako.

627. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Horiek horrela, honako hau XEDATU DUT: Lehenengoa.- I Eraskinean aipatu eta aukeratuak izan diren izangaiak izendatzea, bertan aipatzen diren Talde Multiprofesionaletarako deialdia egin zeneko lanpostuak bete ditzaten.

628. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Ondorioz, Langilegoaren Kudeaketa Zuzendaritza honek honako hau ERABAKI DU: Lehenengoa.- I Eraskinean zerrendatzen diren Erizpen-Batzordeak izendatzea, deialdi honetan sartzen diren Batxilerreko Katedradunen Sailerako irakasgaien edo irakasgai multzoen arabera.

629. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Sailkapena: Lehiatzaileek honako sailkapena egiaztatu beharko dute: C Taldea. 6 Azpitaldea. e Maila.

630. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Honako hau dionean: Euskadiko Ondare Monumentalaren Aholku-Batzordeak, ekainaren 25eko 16/1985 Legearen 9.2. eta 3.2. atalek ezartzen dutenaren arabera onartutako organu denez gero, aldeko erizpena eman dio, Bilboko Campos Eliseos Antzokia, Monumentu kategoriaz, Kulturaren aldetik Ogasun Interesgarri aldarrikatzeari, ondoko mugapenaren arabera: Bertendona kaleko zenbaki ezpareen fatxada-lerroa, 5. (Campos Eliseos Antzokia) eta 3. (atxikiriko eraikina) zenbakietako eraikinak barne direla, Barrunkua kaletik Euskalduna kaleraino doan Antzokiaren fatxada-lerroa, bi kale horien arteko eskinean dagoen eraikina ere sartuz; beraz perimetro horretan Bertendona kaleko 3. eta 5. zenbakiak eta Euskalduna kaleko 10. zenbakia sartzen dira, hiruotako lehenengoa Campos Eliseos Antzokiaren ingurutzat jotzen delarik.

631. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Honako hau esan behar du: Euskadiko Ondare Monumentalaren Aholku-Batzordeak, ekainaren 25eko 16/1985 Legearen 9.2. eta 3.2. atalek ezartzen dutenaren arabera onartutako organo denez gero, aldeko erizpena eman dio, Bilboko Campos Eliseos Antzokia, Monumentu kategoriaz, Kulturaren aldetik Ogasun Interesgarri aldarrikatzeari, ondoko mugapenaren arabera: Bertendona kaleko zenbaki ezpareen fatxada-lerroa, 3 bis. (Campos Eliseos Antzokia) eta 3. (atxikiriko eraikina) zenbakietako eraikinak barne direla, Barrunkua kaletik Euskalduna kaleraino doan Antzokiaren fatxada-lerroa, bi kale horien arteko eskinean dagoen eraikina ere sartuz; beraz perimetro horretan Bertendona kaleko 3. bis eta 3. zenbakiak eta Euskalduna kaleko 10. zenbakia sartzen dira, hiruotako bigarrena Campos Eliseos Antzokiaren ingurutzat jotzen delarik.

632. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Kontutan izanik egin diren txostenetatik eta azaldu diren agirietatik ateratzen denez Ikastetxe horrek irakaslegoari, irakaskuntzarako eta kirolerako instalakuntzei, pedagogi bideraketari eta osagarrizko gainerako zerbitzu dagokienez Batxilergoa emateko arauz ezarritako gutxienezko baldintzak betetzen dituela, honako hau XEDATU DUT: Lehenengoa.- Ondoren aipatzen den Ikastetxe pribatua B.B.B.rako Ikastetxe homologatu gisa sailkatzea behin-betikoz, 1989-90 ikasturtetik aurrera, 320 ikaslerentzako lekua duten 8 unitate izango baititu: Lurralde Historikoa: Gipuzkoa / Udalerria: Donostia / Herria: Donostia / Izena: Axular Lizeoa/ Kode Zkia.: 20007370 / Egoitza: Aiete Ibilbidea, z/g./ Titularra: Arostegui S.A.

633. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Eta administrazio- eta osasun-baimenak arautzen dituzten azaroaren 2ko 206/1982 eta irailaren 10eko 271/1985 Dekretuetan ezarritakoarekin bat etorriz, honako hau ERABAKI DUT: Lehenengoa.- Fisioterapia zereginetarako izan eta titularitate pribatukoa den zentru bat sortzeko administrazio- eta osasun-baimena ematea, Erandioko (Bizkaia) Nafarroa Behera kaleko 2.ean izango duela egoitza.

634. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Eta Zentruak eta osasun-establezimenduak baimentzeari buruz 206/1982 271/1985 Dekretuetan ezarritakoarekin bat etorriz, honako hau ERABAKI DUT: Lehenengoa.- Bilbon Juber Mediku Arakaketa Zentrua sortzeko administrazio- eta osasun-baimena ematea, ibilgailu-gidariek eta arma-baliatzaileek dituzten gaitasun fisiko eta psikolojikoei buruz txostenak gauzatu ahal izateko.

635. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Eta administrazio- eta osasun-baimenak arautzen dituzten azaroaren 2ko 206/1982 eta irailaren 10eko 271/1985 Dekretuetan ezarritakoarekin bat etorriz, honako hau ERABAKI DUT: Bere egoitza Bilboko Campo Volantín Ibilbideko 28.ean duen Sanatorio Ortopédico Dr. Salaverri delakoa ixteko administrazio- eta osasun-baimena ematea, ospitale-ekintzarik burutzen ez duelako.

636. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Beraz, 1989.eko azaroaren 30eko bileran Epaimahaiak emandako ebazpena ikusita eta aipatutako Aginduaren Seigarren Oinarri-arauko E idazatian eta Zazpigarren Oinarri-arauan xedatutako betez, honako hau ERABAKI DUT: Lehenengoa.- Honako sariok ematea: Saria / Saritutako Lana.

637. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiak honako hau xedatzen duen Erabakia hartu du: CP-560/89 espedientea, Baletatik eta labanetatik babesteko jaken horniketari dagokiona, honako hauei esleitzea: Cotelsa enpresari (1 Lotea), zortzi milioi, hirurehun eta berrogeitalau mila, zortzirehun eta larogeitamasei (8.344.896) pezetatan; Sportil enpresari (2. Lotea), zortzi milioi, zazpirehun eta berrogeitazazpi mila (8.747.000) pezetatan, eta Cotelsa enpresari (3 Lotea), hiru milioi, seirehun eta hirurogeitabost mila, bostehun eta hogei (3.665.520) pezetatan.

638. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Barne Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiaren erabakiz, honako iragarpen hau ematen da argitara: Kontratuaren xedea: Iragarpen honen idazpuruan zehazten den kontratazioa.

639. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Asanblada Nagusian hartutako akordioaren Ziurtagiria honako hauek izenpetua datorrelarik: Gonzalo Duo Benito Jauna... N.A.N. 14.849.870. Iñaki Elizatxea Arbiza Jauna... N.A.N. 15.909.184.

640. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Askatasun Sindikalari buruzko abuztuaren 2ko 11/85 Lege Organikoko 4. atalean ezartzen dena betez eta bertan aipatzen diren ondorioetarako, honako hau ematen da aditzera, hots, Coordinadora de Facultativos Internos de Euskadi izeneko Erakundearen Sortze Akta eta Estatutuak aurkeztu direla 1989.eko azaroaren 17an eta, Askatasun Sindikalari buruzko abuztuaren 2ko 11/85 Lege Organikoko 4. atalean ezartzen denaren arabera, Lan Zuzendaritza honi dagokiola horiek gordetzea.

641. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Honako hauek izan dira Sortze-Akta izenpetu dutenak: Beatriz Odriozola Saizar An... N.A.N. 15.365.447 / José Luis Blanco Bruned Jn... N.A.N. 30.555.102 / Javier Michel de la Rosa Jn... N.A.N. 15.975.185 / Alfonso Soto Beobide Jn.... N.A.N. 14.585.959 / Juan Vicente Velasco Vicente Jn. N.A.N. 9.272.131 / Jesús Javier Gzlez. Igual Jn.... N.A.N. 17.702.334 / Jorge Argimón Font Jn. N.A.N. 37.282.299 / José Luis Garcés Garmendia Jn.... N.A.N. 15.974.227.

642. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Apirilaren 22ko 873/77 Errege Dekretuko 4. atalean ezartzen dena betez eta bertan aipatzen diren ondorioetarako, honako hau ematen da aditzera, hots, Asociación Profesional de Auxiliares de Enfermería de Euskadi izeneko Erakundearen Estatutuei buruzko agiriak aurkeztu direla 1989.eko azaroaren 16an eta, apirilaren 29ko 99/1986 Dekretuko 5.2 atalean ezartzen denaren arabera, Lan Zuzendaritza honi dagokiola horiek gordetzea.

643. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Honako hauek dira Erakundearen eremuak: Lurralde eremua: Euskal Autonomi Elkartea.

644. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Honako hauek izan dira Sortze-Akta izenpetu dutenak: María José Mtz. Sanchez An. N.A.N. 28.567.590 / Concepción Ruiz Saez de Dallo An. N.A.N. 16.247.260.

645. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Angel Delago Palacin Jaunak, Osasun eta Kontsumo Saileko Kontsumo-Zuzendariak, honako hau EMATEN DU ADITZERA

646. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Bestalde, honako hauek ere ematen zaizkio aditzera: Lehenengoa.- Isun horren zenbatekoa, Kontsumo Zuzendaritzak Zehapenak Biltzeko Gipuzkoako Aurrezki Kutxan duen Kontuan (313940-9 zebakian) ordainduko da, ondoren aditzera ematen diren borondatezko ordainketa-epealdiak adieraziz (Dirubilketarako Arautegi Nagusiko 20.2 at.):

647. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Otsailaren 20ko 36/1990 Dekretuko (martxoaren 8ko EHAA) bigarren atalean ematen zaidan baimenaz baliatuz eta Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legeko 6.3 atalean ezartzen denaren arabera, Euskal Autonomi Elkarteko Administrazioaren 1990. urterako enplegu publikoaren eskaintza onartu denez eta Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak dituen beharrei erantzun ahal izateko, Hezkuntza Berezirako lanitunepeko langile finkoak hartzeko hautaketa-saioetarako deialdia egiten da, honako hauek izango direla OINARRI-ARAUAK:

648. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 II.- IZANGAIEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK Hautaketa-saio hauetan parte hartu ahal izateko, honako hauek izango dira beharrezko: 1.- Espainiarra izatea.

649. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 V.- EPAIMAHAIKO KIDEAK 1.- Honako era honetan osatuko da Epaimahaia: - Lehendakaria: Pedagogi Berrikuntzarako Zuzendaria edo honek esku eman diezaion pertsona.

650. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0004 7.2.- Epaimahaiak, ariketak egin eta merezimenduak baloratu ondoren, honako sailkapen hurrenkera hau finkatuko du: a) Lehenengoa, euskara eskatzen deneko ezintasundun langileentzako gordeta dauden lanpostuentzakoa, hizkuntza horren ezagupenei buruzko saioan gai da deklarazioa lortu duten izangaiak bakarrik azalduko direla bertan eta lehiaketa eta oposaketa aldietan lortu diren puntuen guztirakoak finkatuko duela hori.

651. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Beraz, honako hau XEDATU DUT: Atal bakarra: Soin Hezkuntzako Euskal Erakundean sartzeko antolaturiko frogetarako izen emate eskubideengatik ordaindu behar den diru kopurua 7.000,- pezetatakoa da.

652. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Euskal Autonomi Elkarteko 1984.erako aurrekontu nagusiak ezartzen zituen abenduaren 20ko 30/1983 Legez aldatutako Estatuaren Kontratuetarako Legeko 38. atalean honako hau ezartzen zen, hau da, kontratuaren esleipena, dadina dadila horretarako erabili den prozedura, EHAAn argitaratu behar dela, 25.000.000 PTAtik beherakoak izan daitezenean izan ezik.

653. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ildo honetan, Herrizaingo Saileko Administrazio eta Plangintzarako Sailburuorde Jn. T. Argiak, honako hau erabaki du 1990.eko apirilaren 26an: Herrizaingo Sailak burutu behar dituen hainbat obretan zundaketak eta entsaiuak egiteko zerbitzuen kontratazioaren esleipena, CINSA-EP enpresari ematea, enpresa honek egin duen eskaintzan azaltzen diren banan-banako zenbatekoetan.

654. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Lehen aipatutako atalaren arauera, Iragarpena honako hau izango da: 1.- Kontratuaren xedea.- Barakaldo Udaleko (Bizkaia-España) León, Landeta eta la Florida kaleetan kokatu beharreko eta egoiliarren ibilgailuentzat den aparkaleku publikoaren ustiaketaren emakida, dagokion proiektu teknikoaren bidez eta ondorengo eraikuntzaren bidez egitea da kontratu honen xedea, Lege, Ekonomi eta Administrazio Baldintza Partikularren Pleguen eta Udalak onartutako Agiri Teknikoen arauera.

655. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 7.- Lizitazio iragarpena Europako Elkarteetako Egunkari Ofizialera bidaltzea: Estatuko Kontratuetarako Arautegi Orokorraren 93. atalean ezarritakoari atxikiz, honako hau uzten da erasota: 1990.eko maiatzaren 23an eta Europako Elkarteetako Egunkari Ofizialean argitaratzeko xedez, aipatutako emakida esleitzeko Barakaldoko Udalak dei egindako lehiaketari dagokion iragarpena bidali egin dela Elkarteak horretarako duen bulegora.

656. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0002 Eskaintza eredua... Andre/ Jaunak......-ren izenean......-ko auzokide, eta...-n egoitza duenak, León, Landeta eta La Florida kaleetan kokatu beharreko eta egoiliarren ibilgailuentzako den lurrazpiko aparkaleku bat eraiki eta ustiatzeko lehiaketarako Baldintzen Pleguaz jabetuta, oso osoan onartzen du, Pleguan eskatutako agiri eta proiektuak aurkezten ditu eta bertan ihardute ezaugarriak zehazten ditu, emakida bere kargu hartzeko hitza ematen duela honako baldintza hauetan:

657. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 9881. orrialdean, Gipuzkoako Ikastoletako Irakasleen Elkartearen eta Hernaniko AEK Euskaltegiaren artean, honako hau sartu behar da: Gros AEK Euskaltegia (Donostia).

658. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 9882. orrialdean, Barakaldoko Udal Euskaltegiaren eta Bermeoko Ikasturtea Labayru Ikastegiaren artean, honako hau sartu behar da: Basauriko Udal Euskaltegia (Basauri).

659. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ximun Laurentzi Zubiri Ibarrondo jaunak, Zaldiaran Euskaltegiaren titular den Ardatz Kultur Elkartearen izenean eta bere legezko ordezkaritzan eginiko eskariz, eta azaroaren 25eko 29/1983 Legeak eta ekainaren 12ko 189/1984 Dekretuak araututako lege-xedapenen arabera, HABEren Legegaien Zerbitzuburuak, Erregistroko Arduraduna den aldetik, bere onarpena eman ondoren, honako hau XEDATU DUT: Lehenengoa.- Zaldiaran Euskaltegia, Euskaltegi Pribatu Homologatu gisa, HABEren Euskaltegien Erregistroan aitortu eta inskribatzea, 286 Erregistro-zenbakiarekin.

660. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ildo horretatik, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Zerbitzuen Zuzendari Jn. T. Argiak, 1990eko azaroaren 15ean, honako hau erabaki zuen: Borondatezko Aurrikuspen Sozialeko Erakundeek jokatzen duten paperari buruzko sentsibilizazio kanpaina bat burutzeko kontratua Atico, S. A. enpresari esleitzea, hogeitemeretzi milioi, bederatziehun eta laurogeitamalau mila, ehun eta laurogeitamabi (39.994.192 PTA) pezetatan.

661. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 748. orrialdean, II. idazatian, B) letran, honako hau dionean: 4.- Ganbarak eraikitzeko jotako azalera: 180 metro karratu.

662. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Honako hau esan behar du: 4.- Ganbarak eraikitzeko jotako azalera: 145 metro karratu.

663. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Udal Batzarrak, 1990eko irailaren 27an egin zuen aparteko bilkuran besteak beste, honako akordio hau hartu zuen: 1.- Toki eta Foru Administrazioko eta Estatu mailan eta Euskal Autonomi Elkarte mailan ordezkariek egindako proposamenaren arabera, Euskal Funtzio Publikoari buruzko uztailaren 6ko 6/1989 Legean (102. atala) ordezkaritza Organu eta Administrazio Publikoetan lan egiten duten langileen lan-baldintza eta partaidetza zehazteari buruzko maiatzaren 12ko 9/1987 Legean (30etik 38ra arteko atalak);

664. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Ildo horretatik, Jaurlaritzaren Lehendakaritzako Sailburu-Idazkari Jn. T. Gorenak, 1990.eko abenduaren 13an, honako hau erabaki zuen: Eusko Jaurlaritzaren Lehendakaritzako Idazkaritzaren Egoitza hartuko duen eraikuntza egiteko obren kontratazioa, emateke uztea.

665. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Garraio eta Herrilan Sailak, 1990.eko azaroaren 28an, honako erabaki hau hartu du: Lehenengoa.- Bermeoko Portuan Artzaren dragaketa obren egiteratzea Hijos de Juan José Mancisidor S.A. Erakundeari esleitzea zuzenean, dagokion BEZ barne, hogeitasei milioi, zazpiehun mila eta zortziehun pezetatan (26.700.800 PTA), Sail honen 1990.eko aurrekontuen pentzutan.

666. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Sail honek, honako erabaki hau hartu du gaur, bere xedatze zatia honako hau dela: 1.- Santurtziko Cabieces Auzoko Xc Arloko M-115 C delakoan sustapen publikopeko 51 etxebizitza Eraikitzea proiektuaren obrak Tecsa, Empresa Constructora, S.A. enpresari, hirurehun eta hirurogeitamaika milioi, seiehun eta hogeitabat mila, ehun eta hirurogeitabederatzi (371.621.169 PTA) pezetatan esleitzea, BEZa barne.

667. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Diputatuen Kontseiluak, 1990eko azaroaren 20ko sesioan, bere zati xedatzaileak honakoa dioen erabakia hartu du: Antzuolako Udalak sustatu eta izapidetuta, herri horretako 5. H.G.A.ko Barne Erreformarako Plan Bereziari behin-betiko onarpena ematea, eraikuntzaren gehieneko altuerari buruzko zehaztasuna sartuz, erabaki honen azalpen zatian seinalatutako akatsak konponduz eta behin-behineko onarpen erabakiko baldintzen hedadura konkretatuz.

668. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Hirigintza, Arkitektura eta Ingurune Departamentuko arduradunak, 1990eko azaroaren 20an, bere zati xedatzaileak honakoa dioen erabakia hartu du: Ma. Dolores Garciandia Berasategi andreari Legeko 85 eta 86 artikuluetan aipatzen den baimena ematea Adunako Lardi Baserriko lurretan familia bakarreko etxebizitza eraikitzeko, hirigunea sortzeko baldintzak ez daudela kontutan hartuta.

669. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Baimen honek ez du kentzen egitasmoa egin aurretik legezko udal baimena lortzeko beharrezkotasunik, ez eta ez du suposatzen udalak hartuko duen akordioaren edukia nolakoa izango den; baimenaren baldintzen artean honako hau jaso beharko da: funtsa, 11.506 m2koa bera, egin behar den eraikuntzari lotuta geldituko da eta, hirigintza aldetik begiratuta, banatu ezinekoa izango da Lurraren Legeko 95. atalean ohartemandako ondorioetarako, eta Jabetza Erregistroan sartzerakoan betekizun hori jaso beharko da.

670. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak lab 0001 Onako onek jakiñaren gañean esan bear dizuet Arrats gorri deritzana izan ezik au bai Orixe`k erderara itzulia dezute, baiñan beste guztiek Lizardi'k berak erderara biurtu zituan.

671. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Aurreragoko urteetan onako hauek izan dira sarituak Mitxelenaren aurretik beste batzuren artean: Derick Thomson, Glasgow-ko zeltistea; Societá retorumantscha, Coirako erakundea; R. Lafont irakaslea, okzitanistea; Alcover-ekin batera Dicccionario catalán-valenciano-balear " lanaren egilea izan zen Francesc de B. Moll irakaslea, eta abar.

672. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Urteoro, besteak beste, honako sari hauek ere eskeintzen ditu: Hegosortalde Europako pertsonalitateentzako Herder saria; ingleserazko idazleentzako Shakespeare saria; Eskandinabiako kulturarentzat Henrik-Steffens saria; Europa erromanikuko intelektual eta artistentzako Montaigne saria, Irlandarakoa den Rembrandt saria, eta urte birik behin banatzen duen Goethe saria.

673. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Urola bailarako emakumeen heziketaren eskolak honako ohar hau bidali digu argitaratzeko: abenduak 16, asteazkena, arratsaldeko 3,30etan hitzaldi bat izango da, ondoren bere elkarrizketa, eta galdera erantzunekin.

674. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Azpeitiako udalaren festa batzordeak honoko oharra bidali digu: Santo Tomas eguna hurbiltzen ari delarik, Azpeitiko festa batzordeak jakinerazi nahi du egun horretan txorizoa saltzeko postua jarri nahi duten guztiek izena eman beharko dutela udaleko bulegoetan datorren astelehenetik hasi eta abenduaren 11a bitartean.

675. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Lehen puntuari hainbat buelta eman ondoren, honako erabakiotara heldu ziren: a) Koordinakundeak autonomia bat behar du, bai bere baitan eta baita beste talde eta beste indarrekiko ere.

676. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Honako hauk ziren bertaratutako Elkarteak: Euskaltzaindia, U.E.U., UZEI, Gipuzkoako Irakasle Elkartea, Bizkaiko Irakasle Elkartea, JAKIN, E.K.T. Idazle Elkartea, Nafarroako Ikastolen Elkartea, Gipuzkoako Ikastolen Elkartea, Bizkaiko Ikastolen Elkartea, Alfabetatze Euskalduntze Koordinakundea.

677. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Bestalde, Duboscq presidenteak, honako hau deklaratu dio EGINi: .

678. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Egin beharreko lana, zehazkiago ikusita, honakoa izango da, 125 kiloko harri kubikoarekin 25 altxada egin beharko dira, aizkorarekin 72 ontzako sei enbor ebaki beharko dira enborrak zutik egongo direlarik, ehun metroko zirkuitoan sei kilometroz korrika aritu behar izango da, eta azkenik gizon-proban 400 kiloko harriarekin plaza bat burutu behar izango du bikote bakoitzeko indartsuenak.

679. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Beste batzuren artean honako txirrindulari profesionalok azalduko dira: Gorospe anaiak, Lejarreta, Urien anaiak, Urrutibeazkoa, Etxabe...

680. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Besteak beste honako herrialde hauek aipatzen dira txosten horretan, alegia, Dominikar Errepublika, El Salvador, Honduras eta Guatemala.

681. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Esandako Saileko karrerako herrilanari izan eta honako egoera hauetakoren baten egon daitezenek eskuhartu ahal izango dute borondatez lehiaketa honetan: a) Behin-betiko lantoki-izendapenezko iharduneango zerbitzuangoak, edo behin-betiko izendapena euki eta Eusko Jaurlaritza honi edo Generalitateari eskuratutakoa izatearen ondoriozko lan-tokiez gaindikakoak.

682. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Honako hauek eskuhartu beharko dute nahitaez, lehiaketa honetarako iragarritako Lan-toki huts guztiak eta horren ondoriozkoak eskatu behar dituztela, eta bai Catalunyako Generalitatearen lehiaketan iragarritako guztiak eta horren ondoriozkoak ere: Borondatezko lan-utzialdian zeudela iharduneango zerbitzura itzultzeko eskea egin eta nahitaezko itxaronaldian edo behin-behingorako izendapenarekin egon daitezenek; lan-tokiez gaindikako egoeraren aldarrikapenaren zio izandako lan-bidea edo zerbitzuak bukatutakoak, eta gaizkintzagatikako epairen baten edo zentzapide-zigorren baten ondorioz jarritako sendetsitako geldialdia bete dutenek, eta bai dei hau argitaratu dedin egunean hasi eta hurrengo larogeita hamar egutegi-egunen barruan bete dezatenek ere.

683. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Laguntza eta lankidetzarekiko lan-hitzarmenak izenpetzeari buruz, legez emandako eskubideak eta agintepideak gaurregun Lan-Sailburuak biltzen dituenez gero, eta eginkortasunaren aldetik hoietarako esku ematea komenigarri gertatzen denez, Autonomia-Elkartearen Ekainaren 30eko 7/1981 Legeko 39.4garren Atalean ezarritakoaz baliatuz, honako hau ERABAKITZEN DUT.

684. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Azaroaren 12ko 127/81 Dekretoz sortarazitako Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Saileko Akurapen-Mahaia osatzeko, eta aipaturiko dekretoak eskuratzen dizkidan aginteez baliatuz, honako hau
ERABAKITZEN DUT:
Atal Bakarra.

685. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Sail honek honako hau erabaki du: Agindu honen Eraskinean aipatzen den Norbanako-Jabetzapeko Ikastetxearen eraldakuntza eta Oinarrizko Hezkuntza Orokorreko eta Eskolaurreko BEHIN-BETIKO sailkapena ontzat ematea.

686. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 HAMAIKAGARRENA: Eske-idazkien aurkezpena:
Eraskin gisa ematen den itxura-ereduaren arauerako bi aldaki aurkeztuko dira, honako bide hauetako batetik, aukeran:
- Gipuzkoako Oñatiko Herri-Arduralaritzaren Eusko Ikas-Erakuntzan.

687. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Aukeratutakoen zerrenda, bai lehenengo aldian, bai behin-betikoan, ateratako puntoen zehaztapena eman dezaten zerrendak honako hauetako iragarki-oholtzetan jarrita ezagutaraziko da:
- Lehendakaritza-Saileko Herri-Ihardunerako Artezkaritza.

688. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Autonomia-Estatutoak eta Jaurlaritzaren Legeak eskuratu dizkidaten ahalmenen ondorioz, honako hau
ERABAKITZEN DUT:
Lehenengo Atala.- José Luis Robles Canibe Jaun T. Argiak, Garraio, Elkartzepide eta Itsasarazo-Sailburu izateari utz diezaiola onartzea, Jaurlaritzari eskainitako ihardunegatik eta Euskadi erakunde gisa indartzeko emandako zerbitzuegatik ezkerrak emanez.

689. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Autonomia Estatutoak eta Jaurlaritzaren Legeak eskuratu dizkidaten ahalmenen ondorioz, honako hau
ERABAKITZEN DUT:
Lehenengo Atala.- Carmelo de Renobales Vivanco Jaun T. Argiak, Zuzentza-Sailburu izateari utz diezaiola onartzea, Jaurlaritzari eskainitako ihardunegatik eta Euskadi erakunde gisa indartzeko emandako zerbitzuegatik ezkerrak emanez.

690. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Sailordetza honek honako hau erabakitzen du:
1. Honako norgehiagokari hauek iharduneango saioaldian gai balio-erizpena atera eta lehiaketa-norgehiagokan onartutakotzak jo direla aldarrikatzea: 1981garreneko Irailaren 15eko (Urriaren 23ko E.H.A.A.) eta 1981garreneko Urriaren 31ko (Abenduaren 30eko E.H.A.A.) Aginduez ihardunean-saioaldiango aldi baterako herrilanari izendatutakoak, Erabaki honen eraskinean agertzen direnak salbu, adierazten diren zioak direla oinarri.

691. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Halaber, honako beste agintepide hauek ere egiteratuko ditu: - Bere Sailari dagozkion gaiei buruzko Lege-Egitasmo eta Dekretoak Jaurlaritzari baitetsi ditzan aurkeztea, eta baita Lehendakariari ontzat ematea berari dagokioneko arauen saloak egitea ere.

692. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Aginte-mailaz Sailburuaren artezko menpeko izan eta honako egiteko hauek izango dituzten Sailburuorde bat izango du buru:
- Sailburuaren esku-ematez Sailaren ordezkotza egitea.

693. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren 1983.eko Abenduaren 23ko 188. Alean argitaratutako Dekreto horren Eraskinetan sartu gabe uztezko hutsa egin denez ohartuta, beharrezko zuzenketa egiten da ondoren:
4.364. orrialdean, EHNI /5.1 Eraskin-zatiaren ondoren eta EHVC /6.2 Eraskin-zatiaren aurretik, honako hauek sartuta egon behar dute:
EHNI /5.2a
Mahaiko Lehendakariarentzako eskutitz-azala, horretan botoa emateko eskubiderik ez dueneko Artekariaren izendapen-agiriarekin.

694. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Sail honek, gaur, bere laburpena hemen ondorenean ematen denaren erabakia hartu du:
1. Ermuko Hiri-Antolaketarako Guztizko Egitamuaren behin-betiko onarpena geldiaraztea, bere agiripaperaz honako zuzenketa hauek jaso behar direlarik:
1.1. Araututako hirigintzarako gai den lurraren bataz besteko baliapidearen zenbatzeketari eta erabilketari buruzko zehaztapenak aldatu egin beharko dira, lurraren sailkapen-maila horretako lur-eremuaren barruan egon daitezen guztizko sistematara bideratutako lurrak Udalbatzarrak erosteko sistema hori erabili ahal izan dezan, eta hirilurretan eta hiritartzeko gai ez diren lurretan hori bera ezin erabili daitekela.

695. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Sailordetza honek, honako hauek erabakitzen ditu:
1. 1988.eko Irailaren 30eko Aginduz (Urriaren 24ko E.H.A.A.), saioaldiko ordezko mailako herrilanari izendatutako nahaikideek saioaldian gai atera dutela aldarrikatzea.

696. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Sailordetza honek ontzat hartzen du honako hau:
1. Honako norgehiagokari hauek iharduneango saioaldian gai balio-erizpena atera eta mugatu norgehiagokan onartutakotzat jo direla aldarrikatzea: Sailordetza honen 1984.eko Urtarrilaren 2ko Erabakiz (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren 1984.eko Urtarrilaren 19ko Alea) ihardunean-saioaldiango herrilanari izendatutakoak.

697. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Errematearen gai den alorra, honako hau da:
Orozkoko Udaleko udal-mugarte eta jabetzako Herri-zuduzkoetako 9garrena den eta Bizkaiko Partzuergoko Mendi-Erroldean BI-3012 ezagukaria duen Katxabaso eta Larraluze mendian.

698. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Ordaintze-modua honako hau izango da: 8 alditan, hiruhilabeteka eta lehenengoa, izendapena behin betikoa egin dadineko uneantxe egingo dela.

699. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Errematean eskuhartzeko, ekonomia-eskaintzaz gainera, eskatzen diren agiri-paperak honako hauek dira: eskaintza-egile edo, hala behar izanez gero, horren ordezkari denaren egiaztagiria, Oihanen eta Izadiaren Euspenerako Zerbitzuaren Bizkaiko Lurralde-Buruzagi Jaunaren izenean erremateari dagokion balioztapenaren % 2koaren behin-behingo gaudimena utzi izatearen egiaztagiria eta, bere ardurapean, ordurarteko Industria-Zergak ordainduta izatearen aldarrikapen-agiria atxikiz.

700. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Baztertze-indarreko saio hauetan eskuhartzeko honako hauek izango dira beharrezkoak:
Lehenengoa.- Gara-adinekoa izatea.

701. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Horren ondorioz, Abenduaren 5eko 278/1983 Dekretoaren 35 eta 51. Atalek eta Bigarren Azken Erabakiak diotenez, Sail honek, honako hau
ERABAKI DU:
1. Atala.- Abenduaren 5eko 278/1983 Dekretoaren 35.4 eta 51.3. Ataletan aipatzen diren Hitzarmenen barruan Euskal Herriko Dirubide-Erakundeek ematen dituzten 1984.erako mailegun dirubidetzaren aldetikako moduak honako hauek izango dira:
- 16 urtetik gorakoa ez den kitapen-epea, kitapenik gabeko 3 urteko gehienezko epea duela.

702. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 2. Atala.- Eusko Jaurlaritzak Euskal Herriko Autonomia-Elkarteko Diruegitamu Nagusien pentzutan, Dirubide-Erakundeek emandako maileguen urte-sarien zati baterako dirulaguntza eman ahal izango du, horren zenbatekoa, hartzailearentzako ateratzen den dirusaria honako arau hauei egokitzeko beharrezko dena izango delarik:
1. Bere kitapen-aldia 13 urte edo gehiagokoa deneko maileguetan:
A. Osoango Bereoneratze-Eremuen barruan sartzen diren ekintzetarako:
1. Suztatzaileari emandako maileguen urte-sarien zati baterako dirulaguntza, ateratzen den dirusaria itxaron-aldian ehuneko hamaikakoa eta kitapen-aldian ehuneko hamalaukoa izan dadin behar den zenbatekoz.

703. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 2. Suztatzailea ez den norbanakoari emandako maileguen urte-sarien zati baterako dirulaguntza, ateratzen diren dirusariak honako hauek izan daitezen behar den zenbatekoz:
a) Itxaron-aldian ehuneko bederatzia.

704. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 - 1. Erroldean sartutako tegiaren ihardun-adierazpideak, dagokion zenbakia eta bertan kokatuta dagoeneko Kondaira-Lurraldea izango ditu erroldean sartzeko aipamenak, honako era honetan:
A) Tegi-moetari buruzko aipamenak, NZ, EPE, CAC eta AV hasierako hizkiez adieraziko dira, 1980.eko Uztailaren 28ko Aginduaren bigarren atalaren lehenengo puntutik laugarrenerainoan adierazitako ekintza bakoitzaren arauera.

705. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 CARMELO ARCELUS MUJIKA Jaunak, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru-Diputazioaren arteko Aginte-Eskuraketetarako Bitariko Batzordeko Idazkari denez, honako hau
EGIAZTATZEN DU:
1981.eko Otsailaren 27ean egindako Batzordearen Osoko Bilkuran, Bizkaiko Kondaira-Lurraldeari nekazaritza-zerbitzuak eskuratzea erabaki zela, ondoren aipatzen den modu honetan:
A) Nekazaritza-alorreango Bizkaiko Kondaira-Lurraldearen agintepideak.

706. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 - Bidarien Errepidezko Garraiozko Aukerango Herri-Zerbitzuek, sari-taulen ondorioetarako, gidaria kontatuta 10 edo gehiago toki dituzten ibilgailuetan, honako sailkaketa hau izango dute:
2.1. Aukera-aukerango Zerbitzuak.

707. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 - Aukera-aukerango Zerbitzuek honako baldintza hauek beteko dituzte:
Lehenengoa: Gehienezko sari-taula Lehenengo atalean zehaztutakoa izango da.

708. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Egitasmoak eta hoien egiterapena horretarako gai diren Teknikazko Ihardutze-Erakundeek denekin erabiltzeko emandako arau zehatzei atxiki beharko zaizkie, eta berariz honako hauei:
2.1. Udal-Agintarau eta hirigintza-arauei.

709. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Osakidetzari adskritatutako Ostipitalen egitura Organikoak finkatzen zituen Apirilaren 30eko 120/1985 Dekretoak, bere 5. artikuluan, honako hau: Erakundeko Artezkari Nagusiak, izendatuko ditu Lansailetako Artezkariak agizko izendapenez, 4. atalak ezartzen dituen baldintzak betetzez gain Osakidetzari atxikitako pertsonak izan beharko dutelarik adierazten du.

710. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Dekreto horren 4. artikuluak, Medikuntza-Lansaileko Zuzendari izateko, nahitaezko betebehar gisa, honako hauek jartzen ditu: Medikutza-titulua izatea, administrazioan eta gestioan esperientzia izatea eta aitortutako gaitasun profesionala izatea.

711. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 c) Eskaera beste honako dokumentu hauekin batera aurkeztuko da:
Euskal Herriko Elkarte Autonomoko lurraldean sartzen diren udaletako edozeinean auzotartasuna baduelaren ziurtagiria.

712. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Bizkaiko Foru Diputazioak, 1985.eko Azaroaren 21ean egindako idatziz, Nahitaezko Espropiatze Legearen 52garren Atalean eta Autonomia-Estatutoaren Zazpigarren Erabaki Gehigarrian ezarritakoaren babespean, honako hau eskatu zion Eusko Jaurlaritzari: 1985.eko Abuztuaren 29an hasitako nahitaezko espropiatze ondorioetarako, Plazaolatik Oletarako F. E.-aren zorua zabaltzeko eta hobetzeko 55,00 K. P.-tik 58,200 K. P.-ra izeneko Proiektoa gauzatzeko beharrezkoak izan daitezen ogasun eta eskubideez presaka jabetzea, 1985.eko Uztailaren 16ko erabakiz onartu zelarik behin-betirako.

713. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - Honako kasu hauetan hartuko du ordezkotza:
a) Gaisotasunen bat dela eta, baimenez edo permisoz, sei hilabetez edo denbora gutxiagoz, bertan egon ez dadinean.

714. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - Ikastetxeko pertsona bakarreko gainontzeko gobernu organoek beren egitekoari utziko diote zuzendari berria hautatua izan dadinean eta, gainera, honako kausa hauek ere karguari uzteko zio izango dira:
a) Funtzionari izatea galtzea.

715. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Bilkura hau Kutxaren Kultur Aretoan (Arrasate, 12, behean) egingo da, aztertu beharreko gaiak honako hauek izango direlarik:
AZTERGAIAK.

716. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 - 1.- Itunea honako oinarri-arau hauei jarraituz egingo da: a) Udalak, horretarako beharrezko eritzitako eta ahalmena duten taldeekin batera, itunearen gai diren lanen akurapena egingo du; hori egiteko Lurralde-Antolaketa eta Garraio-Sailaren adostasuna jaso behar izango duela.

717. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Ekainaren 30eko Jaurlaritzaren 7/81 Legeko 18. ataleko J idazatian eta 26.eko 6.ean agintzen denarekin bat etorriz, Industria eta Merkataritzarako Sailburuaren saloz eta Jaurlaritzak 1986.eko Ekainaren 3an egindako bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau
ERABAKITZEN DUT:

718. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Herrizaingo Saileko Administrazio-Sailburuorde Jn. T. A.-ren Erabakiz, honako iragarpen hau argitaratzen da:
Kontratuaren Xedea: Mantenimendu-tailerrerako makineria eta akzesorioen ondare-erosketa, Teknika-Arauen eta Berarizko Administrazio-Baldintzen Zerrenden arauera.

719. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Halaber, Deialdiaren hamargarren oinarri-arauak dioenaren arabera, Kultura eta Turismo Sailburuak Epaimahai Balioemailearen ebazpena jakinaraztea erabaki du; Ebazpenak honako hau dio:
Gidoi eta egile aukeratua: Angel Amigo Quincocesen Ander eta Yul.

720. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren 1987.-eko Urriaren 22ko 198. Alean argitaratutako Agindu horren idazkeran huts bat egin denez ohartuta, beharrezko zuzenketa egiten da ondoren:
4811. orrialdean, 3. ataleko 3. txataleko laugarren lerroan,
Honako hau dioenean: ... garraiorako baimenaren ziurtagiri....

721. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Honako hau esan behar du: ...garraiorako gaitasun-ziurtagiri....

722. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Hori dela eta, honako hau
XEDATZEN DUT:
Lehen artikulua.

723. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - Lehiaketa honek irakasmaila ez unibertsitarietan erabiltzekoak diren honako ikasliburuak hartuko ditu kontuan:
- Irakaslearen gidaliburuak.

724. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 2. Egin beharreko frogek honako ariketa hauk izango dituzte: Lehendabiziko ariketa: funtsean kultura orokorraz, aritmetikaz, ortografiaz, hala nola, Zentruaren mantenuaz oinarrizko ezaguerekin eta arlo psikoteknikoarekin zerikusia dituzten frogei erantzutean etzango da.

725. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Meatze Zuzendaritza Nagusi honek honako Ikerketa-Baimen hau eman du 1987.eko Uztailaren 7an:
Izena: ANTEZANA
Zkia.: 1942, Araba eta Burgosen
Mineralea: Geotermia-Baliabideak, D Sekzioa
Superfiziea: 117 Meatze Lauki.

726. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - a) Bizkaiko Eritegiz Besteko Sikiatria-Tegietan iharduteko Erizaintzan berariz gaitutako O.T.L. (Osasunketa-Teknikari Laguntzaile) edo Erizaintzan Agiridunentzako lantokiak honako hauei izendatutakotzat aldarrikatzea:
- M. Angeles Bernaras Aguirrezabala A., honako puntu hauekin 60,26.

727. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - Aranzazu Garitano Aseguinolaza Andrea, honako puntu hauekin 59,96.

728. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - Teresa Gámez Echevarria Andrea, honako puntu hauekin 51,19.

729. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - Soledad Zurutuza Orthous Andrea, honako puntu hauekin 48,19.

730. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 b) Deialdiaren gai diren lantokietariko bat, betetzeke aldarrikatzea, Ana M Acebo Cardenas Andreak utzi duelako, honako puntu hauekin 57,37.

731. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - Bizkaiko Eritegiz Besteko Sikiatria-Tegietan iharduteko Gizarte-Laguntzaileentzako lantokiak honako hauei izendatutakotzat aldarrikatzea:
- Esther Ruiz de Aguirre Gonzalo And., honako puntu hauekin 71,76.

732. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - M. Josebe Pz. de Loza Mnez de Cañas And., honako puntu hauekin 68,38.

733. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - M. Teresa Santamaria Zarain And., honako puntu hauekin 67,66.

734. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - M. Angeles Larrinaga Vélez And., honako puntu hauekin 65,57.

735. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - M. Luisa Diaz de Diego And., honako puntu hauekin 65,09.

736. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - Marina Latorre Esteban And., honako puntu hauekin 63,50.

737. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - Maite Balza de Vallejo Arana And., honako puntu hauekin 63,36.

738. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - Begoña López de Munain Abasolo And., honako puntu hauekin 57,24.

739. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Hogeitabederatzigarrena: Aipaturiko baldintzak betetzen dituen ikus-entzunezko ikasmaterial-proiektuari dagozkion diru-laguntzak kalkulatzerakoan honako parametro eta ponderazio-indize hauek hartuko dira kontuan:
1. Defizitariotasun-maila (Y1).

740. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0003 Eta Auster-ek ez du, honako honetan behintzat, halakorik frogatu.

741. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. etxezarreta 0001 Uztailak 7 eta 8. Ez noa San Ferminetara eta ez nator San Ferminetatik, baina aski da haurrekin egindako egunpasa bat eta lagunartean jokatutako pala partidu bat honoko hau porru eginda uzteko, ez idazteko eta ez irakurtzeko.

742. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Ondorioz, egiten zaidan kritika honako hau bide da, alegia, gauzak esateko moduak eta moduak daudela.

743. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Bertan kokatuko diren zerbitzuen artean, honako hauek: Artxibo gela, pleno gela, udaltzaingoa, alkatetza, idazkaritza, zerbitzu teknikoak, zerbitzu ekonomikoak, harrera zerbitzua, zerbitzu orokorrak (pertsonal saila), kultura, euskera, Gazteria batzordea, 3 edo 4 bilera gela, eta alderdi politiko bakoitzarentzat utziko den gela.

744. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Elorrio aldean jaso zuen Azkuek honoko uste bitxi hau: Ilbeherako ostiraletan ez da atzazalik moztu behar.

745. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Aipatutako fenomeno hauek agertzeko arrazoien artean honako hauek ditugu: bat, menperatzaileak bere formak inposatzen ditu, eta bi, hizkuntza batek zenbait eremuren hiztegiak guztiz landu gabe ditunean, maileguzko hitzak hartzea da irtenbide bakarra.

746. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Ignacio Barandiaran eta Jose Ignacio Vegas-en zuzendaritzapean, honako hauek parte hartu dute: aztarnategi eta bildumei buruzko monografikoak eskaini dituzten Maria Amor Begiristain, Ana Cava, Jose Antonio Saenz de Buruaga eta Juan Jose Vivanco arkeologoak; Francisco Alberto eta Jesus Alonso lur eta geologia espezialistak; Juan Antonio Medinabeitia eta Emilio Redondo toponimista eta prospekziogileak eta Jose Maria Satrustegi etnologoa.

747. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Non eta noiz hasi nuela idaztera, zergaitik euskaraz nekiela eta honako prolegomenoak ez zidaten harritu: milaka aldiz gauza bera galdetu didate kazetari amorratuenek.

748. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Onakoa dozu Meabe.

749. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Bizkaian ez dogu honako askorik ikusten.

750. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. zabala 0001 Haien artean honako hauek ditugu: 1939.eko gezurrezko Españarena; gizasemearen konpromisuarena; Europako jokaerarena... Batzuk ere geroan izango ziren olerki ezagunak aldizkarian argitaratu zituzten.

751. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0002 H.B.`ko buruzagiek ere garbiro esanik dute onako au: uroldeetako ondamen aundiak dirala-ta, orain arteko beren jokabiderik ez dutela ezertan aldatuko.

752. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 8,30`ak aldera berriro jarraitzen du Batzarrak eta azkenean 9,15 aldera berria zabaldu da; Batzarrak ao batez onako puntu abek onartzen ditu:.

753. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Argi eta garbi erantzuten nien, eziñezkoa gertatzen zitzaidala nere baietza ematea eskatzen zizkidaten baldintzetan, onako arrazoi aungandik:

754. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Instituzio horretan honako pertsona hauek egongo dira: lehendakaria (Hezkuntza eta Kultura Sailburua edo beronek izendatutako pertsona), Jaurlaritzako Hizkuntz Politikarako Idazkaria, Komunitate Autonomoko hiru Diputazioetatik ordezkari bana, Hezkuntza eta Kultura Saileko bi ordezkari, Euskaltzaindiko ordezkari bat, Herri Arduralaritzaren Euskal Ikaskuntza-Institutoko ordezkari bat, euskaltegi publikoetako hiru ordezkari eta HABEren Zuzendari Nagusia.

755. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Zerbitzu honek, besteak beste, honako eginkizun hauek izango ditu: metodo pedagogikoak aztertzea, irakaslegoaren prestakuntza burutzea eta euskaltegien programak koordinatzea.

756. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1981 0001 Aurtengo egitaraua honako hau izango da:.

757. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Nazio Batuen eskutik sortua eta dagoeneko 50 herrialdek sinatua gaur indartuko da Torturaren Aurkako Hitzarmena, tortura ez ezik tratu txarrak kartzela zigor zital eta gizabide ezko zein tratu gutxiesleen aurkako hitzarmena honakoa.

758. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Donostian gertatu ez zen bezala hiru ikurriña, espainola eta Bilboko bandera jartzeak honako hausnarketak sortarazten dizkio Bilboko alkateari: Modu arrazoitsu batez funtzionatzen zuen sistema bat dago, banderak egun batetan jarriak zeuden.

759. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 Hartu dituzten erabakiak honako hauek dira: 1) Euskal Herriko eliz Batzarre Nagusi baten beharra ikusten dutela.

760. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. garmendia 0001 Bihotza bigundu egin zitzaidan egunkarian honako berri hau irakurtzean: Pilar Miróri RTVE-ko zuzendaritza eskaini aurretik, Felipe Gonzálezek haren medikuari egin omen zion kontsulta, alegia, ea Mirók ez ote duen osasunaren aldetik eragozpenik halako kargua bere gain hartzeko.

761. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. goenaga 0001 Gauza illun zamarra onako au borondate ona egon dela esateko.

762. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Askotan entzun dugu honako hau geure artean: Bakarrik zer egingo genuke? Burdina janez bizi al gintezke?.

763. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Hala ere, LUR editorialak hiru baino ez ditu honako honetan eskaintzen, ondorenen baten jarraituko duenaren lehen parte bezala.

764. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Honako hau, duela zenbait hilabete multikopiaz atera zenaren kopia dugu, harako hura bizpahiru hilabetetan berehalaxe ahitu bait zen.

765. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 San Pedro egunean eta biharamonean hogeitamarren bat lagunek egin zuen lanaren testigu-erdi duzue honoko hau.

766. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Ekainaren 3an, hain zuzen, San Luis ikastetxean Batzar Orokor Bereizia ospatu zen eta bai bertan honoko junta berria aukeratu ere:
Lehendakaria: Koldo Aulestia Urrutia
Lehendakari Ordekoa: Josu Mujika Iturbe
Idazkaria: Ignazio Bosch Zuazu
Idazkari Ordekoa: Sabino Lasa Labaka
Diru-zaina: Juan M. Garin Kasares.

767. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Oraiñ dagozan baserri-etxeak 300 urtetik onakoak dira geienak.

768. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 ¿Joan dan illean Etxebarri partean zenbat ur jausi dan? Onako au: milloe bat metro kubiko edo tonelada pasautxo.

769. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 ZUZENA EZ DAN PENTSABIDEA Zabal dabillen pentsabide bat onako au da: demokrazibidetik datozan legeak ontzat emotekoak dirala.

770. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1990 0001 Liburu Santuak diñoanez, Jaungoikoak gizakume eta emakume egin ondoren, onako agindu au emon eutsen: Azi eta ugaritu zaiteze eta bete lurra.

771. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0002 Eskualde mailan antolatuko da, era honetako denda handiek duten ordutegi bereziarekin, goizeko hamarretatik gaueko hamarretara, eta saltokiak honako sailok izango ditu: janariak, fruita eta barazkiak, urdaitegia, arrandegia, okindegia, elektrotresnak, jantzidenda eta drogategi-usaindegia.

772. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Baina ikasle taldea euskal poesiazko azken obrez eta autorez interesatua zelarik, honako muga hauetan izan da joka-eremua: azken bost urte hauetan olerki obrarik argitaratu eta lehendik ere poesia obrarik emana zuena.

773. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Olerkariek berek egin behar zutelarik heuren poesiaren aurkezpena, mintegian agertu zaizkigun olerkariak honako hauek izan ditugu: Tere Irastorza, Felipe Juaristi, Patxi Ezkiaga, J. A. Artze, Juan Kruz Igerabide, Jose Anjel Irigaray eta Joseba Sarrionandia (azken hau Iñaki Aldekoaren eskutik).

774. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Baña onako gauza ez zirala ta ieteiaz gari ebaten lertu bearrean.

775. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Helburua: Ahalkera aditz forma lantzea Zertan datzan: Irakasleak honako egoera hau emango die ikasleei: EA NORK BOTATZEN DUEN ASTAKERIARIK HANDIENA.

776. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Honako ezinezko eginkizuna eman geniezaioke talde bati besteari egin diezaion: EGIPTORA BIDAIA EGIN BEHAR DUZUE ETA BERTAKO FARAOI BATI ERAZTUNA KENDU.

777. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0122 Oingoxe emoiagazko txerea egin dautsazue nire lagun yatorrari, ta orrez ganera, gerorako aurreztik iragarri dautsazue tahnetza ta erregetze-itxaroa, eta onako guzti onegaz sorturik eta zurturik gelditu dala dirudi.

778. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00081 Mariak ondo iritzi eutsan ebatziari eta berak ere aitatzat hartu eban Lekobide, aspaldirik honako barruko moropilak askatuz joian neurrian.

779. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0122 Dabid'ek aren agoan ipiñi zituen onako itzak:

780. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0138 Eta Josue'ren liburuan irakurten dogu (9,14), Gabaontarrak israeltarrai azpijokoa egin eutsen baten, Espiritu Santuak uts ori autortu erazo egin eutsela onako itzokaz:

781. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0168 Hartu jaki eta edaki apur bat eta ospa hemendik, honako neu nauk nahiko eta!

782. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0069 Eta azkenez, Jainkoak ere honelako gauza on eta ederretarako beti laguntzen dau eta, Ustaritzera joan nintzan Laffite-rengana eta harek erakutsi eustan honako mordo handi bat, ia metro bateko mordo handia, olerkari eta bertsolarien bertsoz berak batutakoak.

783. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0056 Eta segituan, Bizkaiera egiten zen herriak emokeran gaur eguneko Bilboko honako hauek emoten dizkigu: Begoña, Abando, Basurtu, Olabeaga eta Deustu.

784. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0117 Modu honetan, Goikolexean honako honeek nabarmendu ziran: Zarandonako Domingo (zortzi bider), Landaidako Martim (bost bider), Ugaldeko Cristobal (lau bider), Loroñoko Juan (lautan), Zarandonako Juan Antonio (lau bider), Ugaldeko Gabriel (hirutan).

785. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0182 Kaskuan, lumak, ikurrinak eta kainoiak goian; harburuaren azpian, goitik beherantz orriak dindilizka; horrezaz gain, harburuaren barruan, armarriaren azpil orokorrean honako idazpuru hau irakurtzen da:

786. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0079 Erlatibozko perpausen egitura Karlos Cid Abasolori jarraikirik (Cid Abasolo 1987) honako hau geneukake:

787. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0079 Eta sakoneko egiturari dagokionez beste honako hau ematen digu:

788. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0007 Euskeran trebe ta errez dabiltzanak, ez dabe onako lagungarririk bear.

789. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0172 Zeharkaleko 21.ean, kalean lerrotutako bigarren jauregia daukagu, honako honetan apalagoa eta armarririk bakoa.

790. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0172 Armarriak fatxadearen simetrikotasuna apurtzen dau eta honako honetan be badirudi etxea eregi ostean jarri zala.

791. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Baten baino gehiagotan entzuten dira honakoak andrazkoen agotik: zure bekaitzez naukazu, apaiz zaralako.

792. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0197 Honako ekandu edo ohitura bat liturjiaren odol eta haragi egiten danean, gehientsuenetan, luzarorako izaten da.

793. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00011 Honako lana burutzeko orduan lehentasuna eman diogu haur guzti-guztiek normalizatutako ingurune bateko partaide izan beharrari, hori horrela, ondokoa da kontuan izan dugun abiapuntua: gizarte-ingurunean integratzea ezinbestekoa dela neska-mutikoek euren gaitasunak ahal bait gehien garatzeko.

794. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00011 Honako honetan, hezkuntzako etapa guztietan aurki daitezkeen hezkuntza-premia bereziei buruzko orientabideak nolabait osatzeko, Haur-Hezkuntzako bigarren zikloa izango dugu aztergai, hots, haurrek 3 urte dutenetik 6 urte bete arterainoko epea.

795. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00149 7.- Abenduaren 25eko 27/1983 Legearen 29garren atalak dion Lege-Egitasmoaren zati diren aurrean jarritako erabakiez gainera, Kontseiluak, dituen ahalmenez baliatuz, beste honako gai hauei buruzko erabakiak hartu ditu:

796. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00242 Euskadiko Autonomia-Elkartearen aginte-eremuan, Lege hau indarrean jartzen denetik, eta behar hainbateko legetasun-mailako beste araupidez Erabaki hau aldatzen ez den bitartean, honako akuraketa hauek arduralaritza-agiriz egingo dira:

797. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00381 2.- Honako hauek izango dira Kontseilukide:

798. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00460 2- Honako hauek ditu Consejo de la Juventud de Euskadi-Euskadiko Gazteriaren Kontseiluak bere egiteko:

799. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00460 1.2 Atalean esandako helburuen barruan, honako egiteko hauekConsejo de la Juventud de Euskadi - Euskadiko Gazteriaren Kontseilua-ri dagozkio:

800. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00502 Engainabide izan daitekeen edozein eratako publizitatea egitea debekatuta gelditzen da, engainabide izan daitekeen publizitateaz honako hau ulertzen dela: Edozein eratara, aurkezmodua barne, haientzako deneko edo haiengan eragina dueneko pertsonek gaizki ulertarazteaz aparte, engainotasuna duenez, horien portaera ekonomikoarengan eragina izan lezakeen publizitatea hain zuzen.

801. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00502 Publizitate batek engainotasuna duen ala ez zehazteko, bere elemento guztiak hartuko dira kontutan eta honako hauei dagozkien abardurak bereziki:

802. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00068 4- Zigorrak jartzeko gai izango diren agintariak eta zigor horien gehienezko zenbatekoak honako hauek izango dira:

803. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 Honako hauek dira hutsegite arinak:

804. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00200 1- Hutsegite baten astuna neurtzeko eta ezarri beharreko zigorraren maila jartzeko, honako erizpide hauek hartuko dira kontutan:

805. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0116 Bazkideek honako betebeharrok izango dituzte:

806. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0244 2. Bategite-egitasmoak gutxienez honako xehetasun hauek jasoko ditu:

807. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0308 1. Aurreko atalaren 4. puntuan aipaturiko koperatibei dagokienez, honako hauek ezar daitezke estatutuetan:

808. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0054 Hoien ehuneko 30ekoa, nahitaez, honako hauetan ezarri beharko da:

809. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak euskera 1996 1025 Biok aitortzen diote elkarri zeinek bere Erakundearen izenean lankidetza-hitzarmen hau izenpetzeko legezko gaitasuna, eta, hobeto uler dadin, honako hau

810. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0033 Lurralde historikoek babes zibilaren zabalkundean parte hartuko dute dagozkien aginpideen esparruan eta honako lege hau errespetatuz; beraiei dagokie:

811. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0055 3.- Nolanahi ere, Autonomi Elkarteko organo aginpidedunek beren gain hartuko dituzte ihardueren zuzendaritza eta koordinazioa honako kasu hauetan:

812. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Lana egiteko erabili ditugun datuen jatorria honako hau da:

813. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0010 Banan banako azalpenaren hurrenkera logikoa honako hau da:

814. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0040 2. Plantilako plazak gehitu eta aldatzeko espedienteak, beraiei dagozkien plazak edo lanpostuak betetzekoak eta aldi baterako kontratazioak onestekoak organo eskudunari aurkeztu baino lehen, Lehendakaritza eta Araugintza Departamentuak txosten bat egin beharko du, honako alderdi hauek azalduz:

815. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00017 Eusko Jaurlaritzak Europako Batasuneko araudi eta politikak lantzen eta ezartzen duen eskuhartzea garatzeko koordinazio neurriak honako arlo hauetakoak izango dira, araudi eta politikok Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde amankomunei eragiten badiete:

816. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00017 2. Helburu hori betetzeko prozedura honako hau izango da orokorrean:

817. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00018 2. Eginkizun hori burutzeko, sail bakoitzeko organo arduradunari honako hauek, behintzat, bidaliko dizkio Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak:

818. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00019 2. Zehaztutako iritziaren berri eman beharko dio sail bakoitzeko organo arduradunak Europako Gaietarako Zuzendaritzari, honako hauek aipatuz:

819. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00020 2. Helburu hori betetzeko prozedura honako hau izango da orokorrean:

820. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00021 1. Arlo honetako neurrien helburua honako hau da: Euskal Autonomia Erkidegoak batzorde honetan duen ordezkaritzaren bitartez, Eusko Jaurlaritzak bere aginpideko diren gaietako irizpenak lantzen parte hartuko duela bermatzea.

821. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00021 2. Helburu hori betetzeko prozedura honako hau izango da orokorrean:

822. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00024 Hori lortzeko, honako bide honi jarraituko zaio: a) Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak, Europako Gaietarako Zuzendaritzaren bitartez, eragina jasango duten sailei jakinaraziko die zein organotan parte har dezaketen autonomia erkidegoek eta autonomia ordezkariak nolako betebeharrak hartuko dituen bere gain gainontzeko autonomia erkidegoekiko.

823. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00016 Honako egiteko hauek dagozkio, bereziki, Kontseiluari: 1. Jaurlaritzari edo Jaurlaritzako Sailei lan edo gizarte-politikabideei buruzko saloak egitea, eta bai Jaurlaritzak bai hoietzaz gertatutako egitasmoei buruzko argipideak ematea ere.

824. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00028 2. Honako hauek dira Lehendakariaren egitekoak:

825. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00022 1. Lurralde historikoek tributu-sistemarik ezarriko badute, sistema horietan honako printzipio hauek bete beharko dira:

826. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00103 1. Lege honetan arauturiko gaien barruan honako hauek izango dira administrazio-arauhausteak: lege honetan tipifikaturiko egite eta ez-egiteak, benetan burutu badira, eta inolaz ere baztertu gabe egite eta ez-egite horien ondorioz sor daitezkeen erantzukizun zibil, penal edo bestelakoak.

827. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00040 8. atala.- 1. Honako hauek izango dira Kontseilu Araupetzaileko kide:

828. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00164 Adiskideak hau esan zidan... (honako hau, ondoko hau...)

829. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00119 Gauzak aldatzearren edo, Ilustrazioaren monokolorismoaren ondoren erromantizismoarekin egiten dugu topo. Erromantikoek kultur aniztasuna errebindikatu zuten. Neurri batean honakoa esan daiteke: mendebaldeko inguruneari dagokionez, kulturekiko interesa erromantizismoak asmatua dela. Haiek Ilustrazioan estaliarazitako alderdi asko aurkitu eta garatu egin nahi izan zuten. Eta Ekialdeko kulturen aldeko jarrera izan zuten, adibidez.

830. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00196 - Hitz egin zure senitartekoekin edo lagunekin honako gaiei buruz:

831. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00233 Mussolinik botere guztiak bere baitan hartu zituen unetik, praktikan behinik behin honako erakunde politikoak desagertu egin ziren: monarkia, kongresua eta senatua. Hauen lekua Fascioen Ganbara eta Korporazioak eta Faxismoaren Kontseilu Handiak hartu zuten. Erakunde hauek Duceak zuzentzen zituen, bere baitan batzuen botere guztia, bai eta erabakiak hartzeko ahalmena ere. Hori guztia Alderdi Nazional Faxistaren bidez gauzatzen zen. Bi ganbara horiek egituratzen zuten Estatu totalitarioa; beronek herritarrei askatasun oro ukatzen zien eta gauza guztien gune oligarkia bihurtu zuen (alderdiaren mendean zegoen).

832. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00051 Hiru faktore hauek oinarritzat harturik, honako edukin blokeak definitu ditugu, jakin badakigularik banaketa guztiz arbitrarioa dela, faktoreak konplementarioak eta elkarren menpekoak baitira.

833. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00051 Eskola ingurutik abiatuz, eta euskararen egoera sozio-linguistikoa kontuan harturik, hizkuntzaren honako hiru erabilera mota nagusi definitu ditugu gure programaziorako:

834. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00128 Lehengo ikur horietatik aparte beste honako hau ere ikus dezakezu zenbaitetan. Ikur hau berezia da, loturako ikurra. Izan ere, ikur horretan agertzen den pertsonaia Kirikitxo iratxoa da eta ikaslearen liburua eta lan-koadernoen arteko lotura adierazteko erabiltzen da.

835. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00408 Biziaren sorrerari buruzko eredu klasikoak gero eta eztabaidatuagoak dira. Azken urteotan buruturiko ikerkuntzen arabera, Lurraren hasierako atmosfera ez omen zen Miller-ek pentsatu bezain erreduzitzailea. Beraz, galdera honako hau izango litzateke: non gertatu ziren Miller-ek laborategian eratu zituen molekula organikoak bezalakoak eratzeko behar diren erreakzio kimikoak? Erantzuna honakoa izan daiteke: itsaspeko sumendien ahoan. Sumendiek botatako gasetatik NH3, eta CH4tik) abiatuko zen, eta ez atmosterako gasetatik, edo agian jatorria are eta urrutiago egongo zen. Horrela, hasierako salda egon ez arren, sintesia egin ahal izango zen.

836. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00006 LAN-PROZEDURA: Tailer honetan zehar honako hauek egingo ditut:

837. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00066 Tailer honetan zehar honako hauek egingo ditut: - Kantak entzun eta zein euskalkitakoak diren asmatu. / - Kantak entzun ahala, proposatzen diren ariketak egin: ozenki abestea, denok batera edota taldeka... / - Euskalkietan idatzitako abestiak aurkitzeko eta lantzeko dokumentazioa erabili (liburuak, hiztegiak, CDak, kasetak...). / - Aukeratutako kantak grabatu eta letrekin liburuxka osatu.

838. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00158 Baina neoklasizismoak arrakasta lortzeko eta Ilustrazioaren eta iraultzaileen arte adierazgarri izatera ailegatzeko, honako lau faktore hauek ere garrantzitsuak izan ziren:

839. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00097 Zientziak, honako fase nagusi hauek dituen lan metodoa erabiltzen du: behaketa eta hipotesien ezarpena, behatutako fenomenoen esperimentazioa edo berregiketa laborategian, lege indukzioa, eta kasu zehatz batean zer gertatuko den ondorioztatzea edo iragartzea, legetik abiatuz

840. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00004 Bere kalkulurako jarraitzen den metodoa honakoa da: lehenik, jendeak dirua zertan gastatzen duen aztertzen da. Familia arrunt batek dituen gastuak eta pertsona arrunt batek dituenak aztertzen dira,... eta honi Erosketetako Saskia deritzo. Behin Saski hau zein den erabaki ezkero, erraza da Saskiak hilabete honetan balio duena eta aurrekoan balio zuenaren arteko diferentzia lortzea.

841. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00004 Baina noski! jendeak ez du jakietan, medikutan gastatzen duen diru-kopuru berdina xahutzen, eta gertaera hau ere kontuan izaten da, kategoria bakoitzari gastuen totalari dagokion partehartzearen portzentaia edo pisua gehituz. Emaitza honakoa da:

842. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00260 Tratamenduen batezbestekoak honakoak dira: 40.08 gero ohizko kurtsoa jasoko duen taldearentzat (BETIKOA) eta 38.54 kurtso berria garatuko den taldearentzat (BERRIA).

843. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00038 Kostuen gutxitzearen iturria honako hauxe izan daiteke, adibidez: langileek teknologia menperatzea eta ondorioz eraginkortasun handiagoz erabiltzea.

844. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00028 Aurreko orrialdeetako irudia (26. jarduera) kontuan hartuta saia zaitez honako galdera hauei erantzuten.

845. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00081 Gremio ezagunenak honako hauek ziren: errementariak, olariak, ehuleak, larrugileak, tindatzaileak, etxegileak, ontzigileak, armagileak, teilagileak...

846. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00071 Narrazio bat burutu behar duzue taldeka, honako fitxa honi jarraituz.

847. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00096 Orain, proiektua burutu aurretik, dena ondo ulertu dugun ikusiko dugu. Beraz, binaka jarri eta ondoan dagoen informazioarekin eta kontrol zerrendan esaten denari jarraituz, triptiko bat sortu behar duzue. Triptikoaren gaia, noski, Iparra - Hegoa da. Erabili ahal duzuen informazioa honako hau da:

848. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00096 - Triptikoaren eskema honako hau da (eskema bisuala): Izenburua - Gaiaren azalpena edo definizioa - Arrazoiak eta historia apur bat, datuak - Konponbideak eta irteera pertsonala - Eslogana.

849. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00179 I: Ba, honako hau: lehenengo zer egin pentsatu behar da (hau da, hautsontzia, figura abstraktu bat...), eta gero martxan jartzen da, tornuan buztinari forma eman, ondoren egosteko labean sartu, atera eta esmaltea eman eta berriro labera; gero beste figura bat.

850. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00180 - Erreportajearen eskema honako hau da: izenburua, material grafikoa, azpi-izenburuan nahi izanez gero, sarreratxoa eta testua zutabetan eta paragrafotan banaturik.

851. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00020 Hortaz, balio hau uraren disoziazioaren adierazpenean jartzen denean, honako emaitza lortuko dugu:

852. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00164 Sodio-potasio ponpak duen beste ezaugarri garrantzitsu bat honako hau da: zelularen barnealdean sodio-ioien kontzentrazioa igotzen denean, sodio-potasio ponparen iharduera ere nabarmen igotzen da.

853. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00012 Deskribapenetan ordena bat segitu ohi da, gehienetan honako dimentsio hauen arabera:

854. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00123 Honako hauek esaten ditu liburu horren sarreran:

855. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00199 Kontuan har Saussure-k zioen honako hau: bere kasa uzten den hizkuntzak dialektoak besterik ez ditu ezagutzen; horietako bat ez zaio besteri nagusitzen; eta horrela etengabe zatikatuz joango da hizkuntza

856. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00036 Formula enpiriko honek ageri duenez, silize-sarearen osagaien artean dagoen erlazioa honako hau da: silizio-atomo bakoitzeko, bi oxigeno-atomo.

857. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00049 2. Kontsulta ezazu Taula Periodikoa eta kalkula itzazu honako substantzia hauen masa molekularrak: nitrogenoa, Nsub2; fosforoa, Pampsub4;; sodio kloruroa, =nAc=l; aluminio oxidoa, Alsub2Oampsub3;; kaltzio karbonatoa, =cAc=Oampsub3;.

858. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00049 Mol kontzeptuaren definiziotik honako hau ondoriozta dezakegu:

859. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00137 Ebatzi honako problema hau.

860. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00145 Ebatzi honako problema hauek.

861. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00166 Ebatzi honako problema hauek.

862. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00135 Honako pauso hauek eman behar dira:

863. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0013 Edozein gertakari argitara emateko modukoa den jakiteko, honako xehetasun eta ardatz hauei erreparatzen die kazetariak:

864. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0013 Hemen duzu arau horiei atxiki eta egindako adibidearen aukera: 1992ko irailean Euskaldunon Egunkariak jasotako albistea duzu honako hau:

865. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0017 1992ko azaroaren 14an Gipuzkoako bi egunkarik, albiste beraren inguruan, honako titulu hauek erabili zituzten:

866. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0026 b) Begira zenbat orri eskaintzen dion bakoitzak honako sail hauei.

867. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0026 6. Hartu eguneko berri bat ez dadila luzeegia izan eta, irakurri ondoren, honako azterketa hau egin:

868. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0011 3. Argitu eta zehaztu honako esapide hauen esanahi zehatza.

869. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0011 Honako hau bi emakumeren arteko elkarrizketa duzue.

870. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0011 3. Argitu eta zehaztu honako esapide hauen esanahi zehatza:

871. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0025 Honako esaldi honetan laburbil daiteke agiri hartan esandakoa: Euskal hitzak dira euskara bizian sustraituak daudenak.

872. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0008 Piezak eduki behar dituen perdoien arabera, honako hauek eska litzake:

873. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0008 Piezaren akabera-mailak honako hauetan eragina izaten du:

874. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0114 Habearen ezkerreko muturretik x distantzia neurtuz eta P2 kargaren ezkerreko zatia kontutan hartuz (O amplt; x amplt; a), honako hau lortzen da: V=-P1 eta M=-P1.x.

875. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0114 Aipatu kargaren eskuineko zatiarentzat (a amplt; x amplt; 4), honako hau lortzen da: V=-P1-P2 eta M=-p1.x-p2(x-a).

876. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0114 Mentsula edo hegalkin batek karga berdinbanatua jasaten badu (7.22. irudia), ezkerreko muturretik x distantziara dituen indar ebakitzailea eta makurdura-momentua honako hauek dira: V=-qx eta M=-qx. x/2 =-q x2/2.

877. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0039 Dena dela, gogoratu ondo honako aholkuak:

878. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0031 Aluminioaren eta bere aleazioen berezitasun batzuk honako hauek dira:

879. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0031 Egun horretan zehar honako gertakariak jazoko lirateke:

880. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0055 Horretarako honako arau hauek bete behar dituzu.

881. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0093 Honako hau da behar duzuna:

882. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0126 Kontutan izan honako ohar hauek:

883. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0101 Honakoan egileak bere tesia garatzeko aukeratu duen ordenamendu mota aztertu behar da.

884. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0153 Testu teknikoen kapituluan esandako zenbait gauzak balio digute honako ere, bai edukinaren aldetik, bai formarenetik ere, planteamendua, oinarriz, berdina bait da.

885. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0194 Honako urratsean, aurretiaz egina den lanketa horretan oinarrituz, testuari berari buruzko eritzi orokor bat ematea da helburua.

886. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0008 ELKARRIZKETA BAT SORTUKO DA HONAKO GALDERA HAUETAZ BALIATURIK:

887. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0050 - Honako lau galdera hauetatik abiatuz, ikastalde osoarekin elkarrizketa izan:

888. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0050 - Hezitzaileak eta ikasleek elkarrizketan Juanek pertsonaiengan izandako jokaera eta ekintzak aztertuko dituzte honako galdera hauei erantzunez:

889. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0091 Fitxak betetzeko beharrezkoa da honako ordenari jarraitzea:

890. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0022 Honako bakar eta luze honetan laburtuko ditugu:

891. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0022 Horren ondoren, aurkez daitezke helburu hauek honako bost bloke hauetan banatuta:

892. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0134 Ikastunitatean zehar honako hauek egingo ditut:

893. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0005 - Ildo beretik jarraituz eta gehiago sakonduz, derragun lekuz kanpo dagoela honako eztabaida hau: zer da garrantzitsuago, edukin kontzeptualak ala prozedura?

894. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0027 Ikaslearen idatzizko sormena lantzea dugu helburu honako honetan.

895. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 - Planoei dagokienez, honako hauek, behintzat, argiak dira:

896. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 Honako hauek dira pausoak:

897. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0183 Aposizio mota honen egitura honako hau izan ohi da: deitura bat eta gero izen arrunt bat.

898. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0189 Genetikariak zenbaki hauetan oinarritzen dira haien arriskurik eza aldarrikatzeko, baina Kimuraren ustez oker dabiltza, zeren gaixotasun genetikoak jasaten dituzten gizakiak bizirik iraunarazteak honako arazo orokorrago baten kezka sortzen baitu: naturak gizakien artean burutu ohi duen eliminazio gaitasuna murriztearena, hain zuzen.

899. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 Partitiboa honako kasu hauetan gutxienez erabiliko dugu:

900. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 Horrexegatik, zeharo desberdinak dira honako bi perpausen esanahiak:

901. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 Horrela, goiko perpaus horiek beste honako hauen pareko lirateke:

902. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0026 Hori aztertzeko proposatzen dizugu honako ariketa.

903. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0018 Jokaera berezi hauetan sakontzeko; saiakuntza bereziak egin behar, baina hauetan parte hartuko duten aldagaiak, beti ere honako hauek izango dira: tentsioa, deformazioa (edo deformazio-abiadura) eta denbora.

904. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0089 Horretarako, makina berriari lehiaketa berezi honen oinarri-arauak sortzeko eskatu zioten eta honako hau izan zen makinak ipinitako arautegia.

905. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0067 Txomin, egun batean, harro-harro lagunak zirikatzen zebilen, eskuak igurtziz honakoa esanez:

906. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0067 Elkartu ziren eta iluntzean mutiko bat Txominen etxera bidali zuten honako hau esanda:

907. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0103 Honela, laneko gunean, mota desberdinetako prozedurak baldin badauzkagu honakoa egin daiteke: lehenengo paketeetan banatu eta gero pakete bakoitza fitxategi batean gorde.

908. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0019 Hezurrik garrantzitsuenak honako hauek dira: bizkarrezurra, saihetsak -arku forma dute hauek- eta esternoia.

909. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0042 Horretarako honakoa egin beharko duzu:

910. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0042 Zure bizkarrezurra deforma ez dadin, honako aholku hauek jarraitu behar:

911. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0074 2. Marraztu behi bat eta seinalatu honako atal hauek: burua, errapea, hankak, apatxak, adarrak, buztana, ahoa, belarriak, sudurra eta bizkarra.

912. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0098 Ingurua eta elementuak ikusita, honako sailkapen hau egin daiteke:

913. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0141 Populazio ez aktiboa honako hauek osatzen dute:

914. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0162 Gizakiaren elikadurarako erabiltzen diren nekazari produktuak honako hauek dira:

915. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0031 Honako puntu hauetaz hitz egin dezakezue:

916. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0119 Honako esperientzia honekin, landare baten jaiotza behatzeko aukera izango duzu.

917. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0186 Ireki bezain laster, honako legenda hau aurkitu zuen:

918. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0095 2. Olerkiak azaltzen duen gogo egoeran honako osagaiak aurki ditzakegu: goibeltasuna, bizitzari buruzko hausnarketa, ezertarako gogorik eza, nostalgia sakona eta egunerokotasunari aurre egin ezina.

919. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0309 Bere lanaren nazioarteko oihartzun horretan Obabakoak izeneko obra zinez landua izan da arrazoi nagusia, lan horrekin onako sariak lortuz: Espainiako Literatur Sari Nazionala eta Euskadi Saria; Europa sarirako finalisten artean kokatzea ere lortu zuen.

920. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0449 Autore ezezagun baten testu moderno bat dugu honako hau.

921. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0217 Mikroegituraren ikuspuntutik, iraoketaren tratamenduan zehar honako fase desberdinak azaltzen dira: martensita tetragonaleko karbono-irteera karburoen prezipitazioa eraginez, hondar-austenitaren deskonposizioa, akatsak berriztatzea eta, tenperatura altuak direnean, birkristaltze-mekanismoa.

922. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0285 1932. urtean zubi baten eraikuntzan erabilitako altzairuak honako konposizio kimikoa zeukan: % 0,30 C, % 0,15 Si eta % 1,2 Mn [8.1].

923. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0418 Bestalde, arazoen ikuspuntutik honako hauek aipa daitezke: oso lodiera txikiak dituzten piezak ezin dira trinkotu sistema honen bidez; ezta altuera/diametro erlazio handia dutenak ere.

924. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0251 Honako alor hauek arautu beharra eta arautzea erabaki zuen Akademiak Arantzazun eginiko batzarrean.

925. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0021 Honako hauek hain zuzen: zer?, nola?, noiz?

926. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0021 Bide eta galdera horiek argitu nahian doaz honako erreflexioak eta Inguruaren ezaguerari zuzenean lotuak badoaz ere, beste edozein arlotara zabal daitezkeelakoan gaude.

927. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0218 Glukolisia honoko pauso hauetan bilakatzen da:

928. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0273 Zurgapen-mekanismoak honako hauek dira:

929. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0009 Honako beste jarduera hau ere egin dezakezu.

930. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0027 Aurreko jardueran jasotako informazioa erabiliz, egizu honako hau.

931. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0031 Honako esaldi hauen tankerakoak sarritan entzungo zenituen, noski: disolbatu al duzu?, hau ez da disolbatzen uretan, aspirina disolbatu egin da...

932. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0044 Dena dela, honako informazioa arreta handiz irakurri ondoren, komenigarria izango litzateke bertako ideia nagusiak aurkitzea eta idaztea.

933. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0108 Goiko zerrenda horretako ekintza horiek zein diren arretaz irakurri ondoren, erantzun iezaiezu honako galdera hauei.

934. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/dbh 0112 a) Nola adieraziko dituzu abakoan honako zenbaki hauek?

935. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/dbh 0112 Ikaskideei aurkeztu egin duzun abakoa, azaldu nolako ezaugarriak dituen eta honako galdera hauetaz jardun:

936. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/dbh 0162 Behatu honako mosaiko honi.

937. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/dbh 0217 Honako hauek dira bisitatuko dituzten tokiak:

938. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/dbh 0217 a) Marraztu koadernoan A diagrama eta zuzenkiaren gainean adierazi honako puntu hauek: -2; 8/5; -5/2; -3,25; + 2,5; + 3.

939. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/dbh 0217 b) Marraztu koadernoan B diagrama eta zuzenkiaren gainean adierazi honako puntu hauek: -12; +18; -16; -26; +30; +20; -6.

940. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/dbh 0217 a) Kokatu lehenengo zuzenkian honako balio hauei dagozkien puntuak: 2m; 3p; m + p; 2m + p; p + m; 3p - 2m eta azaldu nolako metodoaz baliatu zaren.

941. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/5 0036 Irteera egin aurretik, honako gauza hauek eduki behar dituzue kontutan:

942. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0021 Saia zaitez honako galdera hauei erantzuna ematen.

943. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0072 Ikastetxe bateko ikasleen kopurua, gelaka, honako hau da:

944. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0125 1 Esazu honako makinetatik zeintzuk transformatzen duten jasotzen duten energia, energia hori erabilgarriagoa gerta dadin:

945. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0143 Antzezlari jokatu nahi duenak honako hauek bete behar ditu:

946. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0040 Honako hau, Saléko etxe gaineko terraza tipikoen ikuspegi bat da.

947. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0041 Honako hauek, Houdaren etxeko zoruan dauden azulejoak dira.

948. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0054 Honako hau Yong-Kooren geografia eta natur zientzietako liburua da.

949. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0007 Energia elektrikoa eta bero-energia honako formulaz erlazionatzen dira:

950. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0189 Zirkuitu konbinazionala honakoa da: hainbat sarrera eta irteera dauzkaten oinarrizko funtzio logikoz osatuta dagoen zirkuitua, non funtzioen irteerak sarrerek hartzen duten egoeraren eta beren barne-egituraren menpe bakarrik baitaude.

951. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika pr. 1995 0110 Osa itzazu honako osaketa duten ibilgailuak, elkarren jarraian: orga handi bat (2 masa-unitate); orga handi bat eta txiki bat (3 masa-unitate); 2 orga handi (4 masa-unitate); eta 2 orga handi eta txiki bat (5 masa-unitate).

952. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika pr. 1995 0179 Metodoaren doitasunak honako ezaugarri hauen menpekotasuna du:

953. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00052 Honako galdera hau egin geniezaioke geure buruari atal hau hasterakoan: zergatik aztertu astroen higidura zinematikan?

954. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Mendebaldetik ekialdera, honako hauek dira Euskal Herriko kostaldeko lurmutur nagusiak: Villano, Matxitxako, Ogoño, Getariako Xagua eta Higer.

955. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00081 Konplexutasun hori dela-eta, kultur aniztasunari buruzko zenbait teoria sortu dira. Teoria garrantzitsuenak honako hauek dira:

956. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00048 Formateatzeko honakoa egiten da: disketeari sektoreak eta pistak esleitzen zaizkio, hau da, ordenadoreak identifika dezakeen formatua ematen zaio. Hortik dator formateatu hitza.

957. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00025 1.24. 220V-eko sareak honako hargailuak elikatzen ditu: 100 W-eko lanpara, 5 kW-eko sukalde elektrikoa eta 2000 W-eko berogailua. Marraztu eskema eta kalkulatu:

958. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00184 Orain arte azaldutakoa laburtuz, honakoa esan daiteke:

959. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00044 Ikastunitatean zehar honako hauek egingo ditut:

960. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00149 XVI. mendean gertatu zirenen artean, honako hauek gogoraraziko ditugu:

961. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00203 Honako hauek dira: ordea, berriz, ostera, aldiz, aitzitik, bitartean, bizkitartean, bien bitartean, artean, alta, alabaina, alabadere, dena dela, dena den, hala ere, hala eta guztiz ere, haatik/hargatik, horratik/horregatik.

962. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00203 4. Ondorioazkoak: Testuan zehar esandakoaren ondorio gisako zerbait adierazteko erabiltzen dira. Honako hauek dira: beraz, bada, hortaz (bada), orain ba(da), orduan, honenbestez, horrenbestez, hainbestez, halatan, hala.

963. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00203 5. Kausazkoak: Testu mailako kausazko loturak adierazteko erabiltzen dira. Honako hauek dira: izan ere, zeren, ze, zergatik, alabaina, bada.

964. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00104 Sorgailu eoliko batek honako zatiak izango ditu:

965. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00119 b) Noniusaren zeroak ez du erregelaren inolako banaketarekin bat egiten. Honako urratsak eman beharko ditugu:

966. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00134 Horretarako erabiliko ditugun osagai elektronikoak honakoak dira:

967. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00161 Propietate nagusiak honakoak dira:

968. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0010 Lotura deseraikigarriak, era berean, honako hauek izan daitezke

969. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0048 Jesus honako hitz hauek gogoan eduki zituztenak kolorez ingura itzazu.

970. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0019 Honako galderoi erantzun:

971. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0097 Honenbestez, bikoteka edo hirukoteka ipini eta honako urratsei jarraitu:

972. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0185 Honako pausuoi jarraitu:

973. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0185 E) Testuak laburbiltzean kontuan har itzazu honako arauok:

974. 1991> euskara batua ikasliburuak kalkulua 0009 Definizio honetatik honako hau ateratzen da:

975. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0086 Taldetan banatuta honako Bibli zatiren bat antzeztuko dute:

976. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00066 iii) eta, SETren ondoren neurtutako odol-laktato balioetan oinarrituta, bide glukolitikoak energi ekoizpenari eginiko ekarpena erlatiboki baxua izan zela onartuz, honako emaitzek SETren bigarren erdian KREATINA taldean PKr-ren bitarteko ATPren birsintesi maila areagotu egin zela aditzera ematen dute.

977. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00089 Honako lagunak eskertu nahi ditut ere:

978. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0227 Televisión Española eta Euskal Telebistak emititzen dituzten albistegien edukina koalitatiboki aztertu eta gero, honako atal honetan, metodologia koantitatiboa aplikatuz eginiko lanaren emaitzetan zentratuko gara.

979. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. fontetxa 00021 Bapatean partidoa moztu zuten eta Gaur egunen honako hau esan zuten: Donostiako tren geltokian Etakoek bonba bat ipini dute; 18 zauritu eta 5 hildako egon dira.

980. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0054 Orduan, kasinoko managerrak, Mefistofeles trajedun horrek, neskaren nondik-norakoak arakatu eta honako ondorioa atera zuen: neska zorteduna zen birjintasunari eusten ziolako.

981. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0055 Hau horrela izan daitekeela frogatzeko beha dezagun ea 8 hori bikoiztua agertzen den ingeleraz nahiko arrunta bait da letra honen bikoizketa -hala nola honako hitzetan: meet, speed, see, been, agree, etab.

982. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0026 Liburuan aurrera egin ahala errezeta zailagoak ikasten zituen eta behin batez, liburukotearen barren aldean, honako hau deskubritu zuen: Sudur handi eta gorriak txiki-polit egiteko modua .

983. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0038 Gero, honakoan, aski zamaturik etortzen zenez, Aierdiko Lepoa jaisteko, pago adar handi bat ebaki eta bizikletari eransten zion, lurrean arrastaka galga lanak egin zitzan, eta hartara aldapan behera astiroago jaitsi zedin.

984. 1991> euskara batua literatur prosa t. irastortza 00194 Arimaren azpijokua duzu honakoa.

985. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00172 Eta hau guzti hau eta beste hainbat gauza jakingarri eta deigarri eman liezazueke aditzera Mikel Ibarrondok, Urbietako Ibarrondotarren historiari buruzko tesi doktorala summa cum laude kalifikazioaz Vincennesen aurkeztu zuenak, eta zinez gomendatzen dizuegu harengana jo dezazuen argibide gehiagoren bila, zeren eta, besteak beste, honako hau ere esango bailizueke: (...)

986. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0151 (...) Aberri Ama Sobietiko Handian errapetik tira egiten ohitu zaretela kubatarrak, xahukerian alegia, honoko erantzuna eman baitzidan unibertsitari bizimodugile honek ere:

987. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0071 Honako hau liburua da, eta beste hau berriz tabako paketea.

988. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0069 - Ez duk gauza garbia, nire oilanda txerbela, ez, zeharo korapilotsua baizik... pentsakor agertu zen ondorengo isilune luzean, eta nik aurkitzen dudan argibide bakarra honako hau duk:

989. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0122 Ah! erantzun zian besteak. Nahi baduzue segi lehorrera eta gelditu bertan, baina honoko itsasuntzi hau bazihoak ostera gehiagoren bila, zer arraio ordea!.

990. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0008 Barka ezazu, otoi, zerorrekin behin ere mintzatu ez naizen honek honako gutuna idaztea.

991. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: biztanleria eta etxebizitza (behin-behineko emaitzak): biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika 1996, v 00005 Bide horretatik, honako hau lortu nahi dugu: egindako ahalegin itzel horren emaitzak ahalik eta azkarren jartzea erabiltzaileen eskueran; nahiz eta, kasu honetan bezala, behin-behineko emaitzak izan.

992. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: adimenaren sorrera haurrarengan, 7-25 00008 Liburu hauek jendearen oniritzia jaso zuten, ustekabeko oniritzia, autoreak bere Autobiografian (Piaget, 1952) aitortzen duenez. Arrakastaren ondorioetako bat izan zen munduko herrialde askotatik gonbidatu zutela bere ideiak aurkeztu eta eztabaidatzera. Horien artean, honako hauek aipatzen ditu Piagetek berak: Frantzia, Belgika, Herbehereak, Ingalaterra, Eskozia, Ameriketako Estatu Batuak, Espainia, Polonia, etab. Mila bederatziehun eta hogeita zortzian, adibidez, hitzaldi bat eman zuen Frantziako Filosofi Elkartearen egoitzan. Les trois systèmes de la pensée de l'enfant (Haurraren pentsamoldearen hiru sistemak) izan zen hitzaldiaren izenburua.

993. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00130 Arimen erretaularen arkitektura-egitura (49. lamina) koadro-erretaula tipologiakoa da, honako hauetan oinarriturik osatua: multzo batean integratzen den mihise bat eta aldarerako banku mahaidun bat. Hegalkin handiko mentsuletan bermaturiko pilastra eta zutabeek egiten diote koadroa, hauek guztiek plaka eta atiko horma-konkadunean binaka jarritako modiloi txikiak dituen taulamendu bati eusten diotela.

994. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. elkoroberezibar 00018 Koadroaren goi partean honakoa irakur zitekeen, anai Marcos Alcalák bere Vida Maravillosa de San Martín de la Ascensión liburuan azaltzen digunez: San Martín, ProtoMártir del Japón, natural de la villa de Vergara, profesó en este Convento año de 1586, a 17de mayo.

995. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00217 Frantziako Hego-mendebaldean honako hauek dira lekuak datatzeko gehien erabiltzen diren metodoak:

996. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00164 7. Demokraziazko eta estatutu-bideak gehiengoz aukeratu ditugunon eta indarkeriaz baliatzeari darraiotenen artean gure gizartean izan den etena, indarkeria utzi izanaren ondorioz, eta beste inola ez, bereoneratuko denez, oraindik horretaz baliatzeari darraiotenei honako dei hau egiten diegu: beren herriko gehiengoaren nahiari arreta eginez, hori politika-ekintzarako tresna gisa erabiltzeari utzi eta, gehiengoz onartutako bideak erabiliz, euskal gizartean askok dituzten nahiei erantzun emateko tresnarik egokienak elkarrekin bilatzeko lanera etorri daitezela.

997. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00088 Lehen urratsetan, fabrika horietako gehienen ezaugarriak honakoak ziren: eraikin txikiak eta espezializaziorik gabekoak. Hala, fabrika horietan ohiz arrainarekin batera beste elikagai batzuk ere kontserbatzen ziren, eta sardina, atuna eta oliotako beste arrain edota saltsekin batera, haragi eta barazki kontserbak ere egiten ziren itsas armadarako, itsas ontzi partikularretarako edota kolonietako merkatu babestuetarako.

998. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00088 Epealdi luze honetan zehar sektore honek izan zuen hazkunde txikiaren arrazoiak, Carmonaren esanetan, eta arrantza eskualde bakoitzean ematen ziren bereizitasunak alde batera utziz, honako arazo honetan kokatu behar dira: olioa eta latorria lortzeko zailtasuna, berebiziko garrantzia duten bi lehengai hauek erregulartasunez eta prezio egokietan erosteko zailtasunak handiak baitziren.

999. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00015 Baina horrekin batera ezin ditugu modu honetan azalpen horien atzean egon daitezkeen ezberdintasunak sakondu edo ulertu; horretarako beste hurbilpen mota bat aukeratu behar dugu, nolakotasunaren hurbilpena edo KUALITATIBOA. Honako hau, hitz egiteko moduan oinarritzen da, ez ditu gertakariak jasotzen, DISKURTSOAK baizik.

1000. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00009 Beraz, honakoak bereiz ditzakegu:

1001. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00052 Enpresak gehiago ordaintzen badio, dirua galtzen du. Analisi mikroekonomikoak gertaera horretatik ondorioztatzen duena honakoa da: soldatapeko guztiek ordain horixe jaso behar dutela.

1002. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00122 Ezberdintasunaren arrazoia, nolanahi ere, honako hau omen da, Sô*derblomen iritzian: Jahvehren irudikapen horrek errepresentazio animistak izan dituela abiapuntutzat. Direlako errepresentazio animistek erlijiotasunaren garapenbide luzean izan duten garrantzia, ez dut nik ezeztatuko.

1003. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00086 Honako hau koloretan dagoeneko. Larraitzen nago, kanpindenda baten kanpoaldean, bakarrik eta burumakur. Alkandora koadroduna, jeans fraka moztuak, motzik ez baitzen artean, eta txima luze-luzea.

1004. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00221 Esaterako, Mexikon dena duk monumentu eta gizairudi. Parke bakoitzean bana gutxienik. Gorputz osoko eta gorputz erdiko; zaldizko edo zaldirik gabe; militar edo pertsona... baina monumentuak edonon. Veracruzeko kabildoko (udaletxeko) horman honakoa irakurri nian letra larriz: Veracruz, centinela sin relevo de la Patria

1005. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00027 Ohi baino gehiago edan eta ondorioak ordain du ohi den egun horietarako aholkua da honako hau.

1006. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00148 Oro har, geure inguruko kooperatiba-taldeen araupena argitzeak honako hau eskatzen du: Bai kooperatiben legerian, eta bai legeria orokorrean ere, talde horizontalen araupena bideratu, sendotu eta argitzea. (Horretarako, Europako legerian aurreratzen doan araupena oinarri funtsezkoa izan beharko litzateke).

1007. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matematika 1998 00017 Marrazkiek kategorikoki honakoa diotela ematen du: Hara, ezinezko iruditzen zaizuen zerbait erakusten ari naiz. Ikusleak horri buruz gogoeta egiten duenean, adarra jo diotela ohartzen da.

1008. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00085 3.3. puntuan aipatu den gizarte sail bakoitzean agente sozial erabakigileei bere alorreko plana diseinatzeko aukera eman behar zaie. Oinarrizko planteamendua honako hau da: neurri normalizatzaileak aplikatuko dituztenek berauen diseinoan parte hartzen ez badute, nekez lortuko da sektore horiek guztiek planaren gauzatzean inplikatzea; plangintzaren eraginkortasunerako aurrebaldintza da plangintzaren diseinua partehartze zabalekoa izatea.

1009. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00010 Ildo honetan, EAJ-PNV/EA koalizio-gobernuak honako esparru politiko honek eskaintzen dituen autogobernu aukerak eta, bereziki, izaera bereizgarria onartzearen ondoriozko aukerak ahalik eta gehien finkatu eta garatu nahi ditu, autogobernua finkatzeko prozesuan aurrera egiteko.

1010. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00079 Jesus bidera irtetean, norbait hurbildu zitzaion korrika, belaunikatu zen, eta honako galdera hau egin zion: -Maisu ona, zer egin behar dut nik betiko bizitza izan dezadan?

1011. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00012 - Ondare-menpekotasuna honako hauena izan daiteke:
- Osakidetzarena
- Ongintza partikularrekoena
- Pribatuena
- Gurutze Gorriarena
- Bestelakoena

1012. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00012 - Edukiera, zentroen tamainaren arabera eta oheei dagokienez, honako taldeotan sailkatzen da:

1013. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00141 Hori bereziki deigarria egiten zaigu konparatzen direnean honako bi zer hauek: batetik, soziologoak munduari entzuteko duen kezka, eta hori berehalaxe hasi gabe bere ustez zer den ongi eta zer gaizki oihuka, eta bestetik, diziplina normatiboen prozedurak, hala nola teologia edo jurisprudentzia, zeinetan etengabean aurkitzen garen behartuak errealitatea sartzera norberaren balore-iritzien marko estuan.

1014. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00075 1. A gorputz metaliko elektrizatua B ontzira hau ukitu gabe sartuta, honakoa ikusten da: B ontzia kanpoko aldetik A-ren zeinu bereko elektrizitateaz kargatzen dela eta barneko aldetik kontrako zeinuko elektrizitateaz.

1015. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00129 Une horretarako honakoa idatz dezakegu:

1016. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elektromagnetismoa 00515 Orain, dibergentziak aplikatuz honakoa dugu:

1017. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00016 1719ko apirilaren 25ean honako liburu hau argitaratu zen Londresen: The Life and Strange Surprising Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner... Written by Himself. Liburua, Alexandre Selkirk marinel eskoziarrak irla huts batean izandako naufragioan oinarritzen da.

1018. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00260 R. Dahl idazle britaniarraren lanetan ere elementu fantastikoak aurki ditzakegu; Matilda (1993) liburuko protagonista den neskatxak, adibidez, honako dohaiak ditu:

1019. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00118 Banaka hartuta, honako ezaugarri hauek ditu azpisail bakoitzak: (a) Hizkuntzaren erabilera. Hizkuntzaren iraupenaren eta ordezkapenaren ikerketaren abiapuntua bere ohiko erabilpen ereduetan aldaketa gertatu denentz jakitea da (ibid.: 137).

1020. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00101 Eskolarako orientabideen artean honako ustezko osagai moral hauek ageri dira: komunismoaren mehatxua, beraren etsaitasuna eta Ipar Koreako benetako bizimodua ezagutzea, komunisten erasoaren arriskuez jabetzea, bloke komunista suntsitzea, mundu librearen elkartasuna, nazioa bateratzearen aldeko jarrera sustatzea. (Xehetasun gehiago: Althof, 1984b, 154. orr.)

1021. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00019 Estrategi helburuak, hau da, 2000. urtea muga duten aurreikusitako jardueren helburu nagusiak, honako hauek dira:

1022. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00028 Horretarako, honako plan honek prebentzioa, birgaitzea, hezkuntza, etab. aipatzen ditu, eta honek guztiak inplikaturiko estamentu guztien arteko koordinazio egokia eskatzen du, erakundeen arteko aurretiazko konpromisoaz lagundurik inondik ere.

1023. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00028 Baliabideak premiei egokitzea baita kontua. Haurren Babesean, adingabe bakoitzaren eta familia bakoitzaren premiak, patroi amankomunak badiren arren, funtsean desberdinak dira. Beraz baliabideek, ezaugarri amankomun zenbait izanik ere, indibidualizatu eta pertsonalizatuak izan behar dute, eta adingabe bakoitzaren eta beronen familiaren premiei egokituak. Printzipio honek oso inplikazio garrantzitsuak izango ditu plan orokor honetan. Honako hauek hain zuzen ere:

1024. 1991> euskara batua saiakera-liburuak haur eta gazte 00043 Aipatzen diren prestazio ekonomikoak honako hauek dira:

1025. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00234 Nire ustetan, hausnarketak honakoa erakusten digu: ondoren adieraziko diren ezaugarriak, guztiak ere dirua guk ezagutzen dugun moduan bereizten dutenak, gai direla hura justifikatzeko. Ezarritako balio estandarrak ezaugarri hauek dituen neurrian, zuzen egongo da garrantzitsuena diruaren interes-tasa dela dioen proposizioa.

1026. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00234 1) Aurreko ondoriora garamatzan lehen ezaugarria da diruak, bai epe luzera, bai laburrera, ekoizpen-malgutasuna zero izatea, edota izatekotan, oso txikia izatea, moneta-aginpidetik ezberdindutako enpresa pribatuari dagokionez; testuinguru honetan, ekoizpen-malgutasunaren bidez honakoa esan nahi dugu: hura ekoizteko behar den eskulanaren erreakzioa, horren unitate batekin eros daitekeen lan-kantitatean izandako gehikuntzarekiko.

1027. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00109 Kontzeptu honetan sartzen dira, bulegoetako erregistroetan honako kausa hauetakoren batengandik deuseztatutako eskariak: lanpostu-emate izendatuak, bulegoak bidalitako eskatzaileentzako lanpostu-emate generikoak, lanpostu-ematearen ondoren aurkeztutako eskaintza izendatuak, enplegu-eskaintzarik gabeko kontratu-aurkezpena, eskaria aurrikusitako hiru hilabetetako epean ez berritzea eta bestelako kausengatikoak, hala nola, langileak lanpostu-emateari justifikaziorik gabe uko egitea, bizitza aktiboan baja egitea, etab.

1028. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00131 Honako hau da erabilitako zentroen sailkapena:

1029. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00175 Ikastetxeak honako kontzeptu hauengatik hartzen dituen beste sarrera-motak besarkatzen ditu:

1030. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00031 Idazki honen bidez prebentziozko enbargoa eskatzen dudala ...izen-abizenak eta jaunaren edo andrearen... ondasunen gain, ...zenbatekoa... pezetako kopurua estaltzeko adinakoa, eta uzia honako gertakari hauetan oinarritzen dut:

1031. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00246 Honako hauek dira demandaren

1032. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00246 Bi alderdiek kontratu bat sinatu zuten eta handik auzi honekin zerikusia duten honako estipulazio hauek komeni da nabarmentzea:

1033. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00410 Horretarako eman zaidan epearen barnean, honako frogabide hau proposatzen dudala praktikatzeko:

1034. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00050 Faradayk honakoa pentsatu zuen: polo magnetikoak (edo karga elektrikoak) lotzen dituzten indar-lerro horiek eremu magnetikoan (edo elektrikoan) benetako izaera zeukatela eta, beharbada, polarizatutako zatikien katearen antzera zeudela.

1035. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00015 Orduan Darwinek, nahiz eta teoria berak asmatua izan, Lyell eta Hooker-en esku utzi zuen bere burua eta hauek honakoa erabaki zuten: epe laburrean Wallaceren txostena eta Darwinek Asa Gray-ri 1857an igorritako eskutitz bat nahiz 1844ean egindako bere teoriaren laburpen bat aurkez zitzatela.

1036. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00015 Dena dela, honakoa pentsatu behar dugu: garai hartan teoriaren alde ematen ziren frogak ulertzeko gai oso pertsona gutxi zegoela.

1037. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00126 Hautesleei aldez aurretik honakoa ekartzen zitzaien gogora: urte osoan, edo ia urte osoan bederen, Hiribilduan bizi ziren hiritarrak proposatu behar zituztela hautagaitzat.

1038. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak fraktografia 00046 Metalen artean, haustura-mekanismo garrantzitsuenak honakoak dira:

1039. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak fraktografia 00055 Emaitza horietan oinarrituta, dislokazio-pilaketa dela eta, karburo baten hausturan sortutako mikropitzaduraren ferrita-alean zeharreko hedapena gertatzeko, honako adierazpena proposatzen da:

1040. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak fraktografia 00056 Giro-tenperaturan, haustura-mota hori azaltzen da honako mekanismoetako bat dela medio:

1041. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. olaetxea 00044 Lehenengo Burdin Aroari dagokionean, honako aztarnategi hauetan jaso dira ezkurrak: Alto de la Cruz (Nafarroa), Cabecico del tesoro (Murcia), llla d'en Reixach (Girona). Barranc de Gafols (Tarragona), La Moleta del remei (Tarragona), Torrelló d'Almassora(Castellón), Olla de Santa Ana, Coimbra del Barranco, Vixil (Lugo), Briteiros, Troña, Franqueira, Cameixa, Pedeme, Boizán, Barán, Coaña eta A Peneda

1042. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak gerra eta krisia 00071 Honako klausula hau zehaztu zen hartan: especial y expresa clausula de que cada y quanto la villa y sus vecinos quisieren redimir dicho censo havia de ser obligado dicho Muguerza y sus herederos a recivir su capital

1043. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00069 Honako hauek guztiak dagozkio txandakatze-sistemari: zelan hasi eta ber-hasi elkarrizketak, zelan atera gaiak eta zelan aldatu, zelan eraman solasaren pisua eta zelan utzi, zelan eman itzulbidezko seinaleak (hau da, solaskideak berbetan jarraitzeko feedback laburrak, hitzezkoak nahiz bestelakoak), zelan moztu hitza besteari, zelan lagundu (hots, mintzaideari edo mintzaidearekin batera esaldiak edo hitzak bukatu), eta zelan eman aurrebukaera eta bukaera solasaldiari.

1044. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00077 Gauza jakina da honako eragileok erabakitzen dutela mintzaideek zelan egiten duten berba eta zelan hitz egiten zaien eurei: adinak, jeneroak, ogibideak (lanbideak, mailak, eta posizio publikoak) estatusak (gizarte-mailak), euren arteko distantzia sozialak eta elkarrekiko harremanek (bai boterearen eta bai afektuaren araberakoek) (cf. Preston, 1989; Brown eta Levinson, 1987).

1045. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00077 Egoerari lotutako aldagarrien artean honako hauek ditugu: interakzioaren ezaugarri tenporalak eta fisikoak (ordua, iraupena, lekua), bai eta egoeraren ikuspegi soziala ere (adb., festa formal bat).

1046. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. goikoetxea 00143 Erdi-liberal batek, gizarte presioaren tresnaz baliaturik, honako hau esan diezaioke frisieraz jardun nahi duenari: Benetan zuen hizkuntza frisiar dibertigarri hori erabili nahi baduzue, zuen esku dago erabat.

1047. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 00218 Urralburu presidente zelarik. honako hitzen arabera: Aquellas Comunidades que, como Navarra, se honran en disponer en su patrimonio de más de una lengua. están obligadas a preservar ese tesoro y evitar su deterioro o su pérdida.

1048. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. chueca 00043 ETAk estreinako harremanetan