XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0134 (...) loran zan mertxika, garan zan landara,
lorategi dana ondatuten dabe.
Bixitza onena lepalpen bakua,
orretarako lo daukagun gogua
.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Alagalako akiakuleak eta nire gizabidea ondatu gurako asmoak darabillez nire arerioak! Baiña Jaungoikoa dago beti bitartean, ta berak erabagiko dau zer gertauko dan Eladigaz ta nigaz, lurbira onetan igaroteko daukaguzan egunetan.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Esan daizala nigaitik, nai dabezan zitalkeri guztiak, baiña, alan ta guzti be, ezin izango dabe ondatu nire gizabidea; emen ta ibilli nazan leku guztietan ezaguten dabez nire egitasunak, eta erruezari gorroto izatea Jaungoikoak nekalduko dau goiz edo belu.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0033 Errbestetik donokiruntz doian ontzija da Marija, ta ondatuko da kutxa gaizkale onetan sarrtu eztana.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0353 Zure alaren indarrez gauza guztiak ezer-ezetik sortu dituzun Jaungoikoa: asieran gauza guztiak atondu zenduzanean, Zure antzera egindako gizonari, emakume-gorputzari giza-soiñetik asiera emotearren, utzi-ezindako emakumearen laguntza emon zeuntson, Zeuk batetik sortuak ezin banandu leitekezala irakatsirik: ezkontz-batasuna, Kristo'ren eta Eleizaren alkartasuna iruditzeraiño donetu zendun Jaungoikoa: Zeuk batu izan dautsozu emakumea gizonari, ta gizabatzetatik lenen au, ez jatorrizko obenaren zigorrez, ez euri-jasaz bere, ez ondatzeko onespenez ondu zendun Jaungoikoa: begiratu errukiz zure mirabe oni, ezkontz-artzean, ba, zure babespean jarri gura dau: maitasun eta otzantasun bustarri bekio: zintzo ta garbi ezkondu beite Kristo'ren gogoz, ta emazte deunen antzeko iraun begi: Errakel baizen maitegarri izan bekio bere senarrari, ta Errebeke baizen burutsu, ta Sare baizen urtetsu ta zintzo: gaiztoak ezpegi ezertxo bere beregandu onen egintzetatik.

6. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0025 Baita pecatarijac be dacuzazanian bere pecatuac ecarri deutsazan caltiac; zeruraco escubidia galduta, inpernura juan biarric, lengo irabazi ta merezimentu guztijac ondatuta, Jaungoicua asarre, arimia ezain eta diabruaren menpian, artuten dau eguijazco damua, ta erabaguiten dau guejago pecaturic ez eguitia: auxe da atriziñua edo bildur-damua.

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 Gero ta gutxiago zerabilkiñagu aotan, atzerrietako aide ustelkorrai gaurrko euskaldun aulok idegi zizkionagu ateak zabal... Geok geren zabarrkeriaz ondatu diñagu Euskera....

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MARITXO - Ago, Madalen, geok geren zabarrkeriaz ondatu badiñagu Euskera, ta geok sorrtu badiñagu kaltea ¿ez al dakusan, gere eskuetan zeukagunala osabidea?.

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 SINFO.: Krobeta berriya ere ziaro ondatu dezu.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 MAIX.: Lepua ondatu ez dunean pozez balegoke.

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 BRAULIO - Meza ondatu, abeslariya jo ta danen ezkertzat, ikusi du, ni ere jo egin nai ninduben.

12. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0078 (...) aaztuko banintz legue orrezaz, eta oraindik okerrago dana, bera ausi ta oñazpiratzeko ausardia izango banu, onela, nere anima gassoa pekatu ilgarrien ichaso aserrean betiko ondatzeko arriskuan jartzen naizela; orduan, Ama maitea, zere esku biguna luzatu, eta zere laguntzaren ontzi seguruan sartuta, konfesio on baten bitartez Jaunarekin pakeak eguitera eta aldareko sakramentu chit santuan nere anima makal eta auldua sendotzera, eraman nazazu, an indarrak artuta, zeruko bideari, aspertu eta guelditu gabe, jarraitu natzakion.

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0338 Bere argaltasunak galdu-ondatu edo deabruaren maltzurkeriyak zikindu duban guziya berritu ezazu, ta orrela erositako alderdi au Eliz Ama Santubaren gorputzari itsatsi zayozu.

14. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 ¡Orrela gorde biar aldegu,
Luis Karril-en oroitza!
¿Zer esango luke obitik
oraiñ alchako balitza?
¿Ezda orrela ondatu biar
gallanez daukan egintza,
eta Donostiyari ekarri ziyon
kosta kantauriko giltza!
.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Uztaren galerarekin asiko zitzaizuten; batez ere sagarra izango zan gogotik ¡aren lore ederra! ta izotzak eta kaskabarrak guztia ondatu.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Gipuzkoan eta Araban Aide-Nagusiak burruka eta gudaketa gogorrak zebiltzazkien, Nabarrakoak berriz Agramont eta Beaumontarr alderdietan banakaturik, eren Erri ederra ondatzeko zorian.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0049 zergatik zeokin artu proa naien, erabat arrixku aundin ondatzeko jarriz, beñepein ziur bezela esaten dizuet, oso berandu alperrik izango dezuenen, bere onura iritxiko zaitzuela.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0049 Noraño dan gogaia altasuna adiratzteko, esan oi da t'egiz, berak gogaiak izadi edo gizadia beñepein zuzentzen dula; bai ziñez, gogaia da ontzi-buru edo zaindari erne askarra gizadi onentzat au itxasoratzen badu oarkaspen ontziñ ta bere bultzkin edo igizale, oarkaspen mendeko sinismeñ egizko zorrotza ba da, baña ez du biziro ondo zuzenduko, ondatuko da ugarri baten aurka juanik, alegin teman zailtzen ba da irudimenak iasotako ontziñ ta begirada gotargi utzes dabilkiñan beartzen ba du gizadi au itxasoratzea edo beintzat, bearren gertako da zaindari ori ontziñ aurreko aldea okertzea, leengo zaindariñ bidea artzea, aurrea joan nai ba du t'orrela oker suge eran ibiltzeekin, naiz ori bai batzuetan burrundara aundi artu, alperrik ikatz onda atzera gero egiteko, gutxi aurreratuko du.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 Mendiyan bera erreka ujaltzuak bizitazun ariñean beren etzalekuetatik jaikita, soruak ondatu zituzten ta baserriak elur zendoez ertziturik illobi itzalak bezela ageri ziran.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Lenbailen alde ayetatik botatzen ezpadira ondatuko ditute bazter eta ondasun guziak.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0086 ¡Zein izugarriak izan bear duan zure kastiguak! Ainbeste anima garbi zure itz eta egibide madarikatuz pekaturatu dituzu; Goi Jaunaren maitetasunetik aldendu, ta zerorrekin bat ondatuak beti izateko zoriyan ipiñi dituzu.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0087 Orduan ikusiko dezu zure kaltez bada ere, zenbat anima ondatu zituzten, zure ordikerizko egibide txar, izketa itxusi, birau madarikatu, zendiko biziera lotsagarri ta beste ezin zenbatu ala gaiztakeriak.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Mutiltxoak (eta askotan mutiltxo aspaldi izan ziranak ere bai) txorikume, arrautz eta kabiak nola ondatzen dituzten esatean, odolzalekeria aitatu degu, bañan aitatu bakarrik.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Ume batzuek txorizaleak izaten dira, ta txorikume-kabiak arrapatzen dituztenean, ezta oiek ondatzeko izaten; guztiz bestera, pozik aundiena gauz oietan izaten dute; beren griña ori izaten da, ta laster ezagutzen zaye.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0261 Etxe oietan ez dira albistari txarrak ikusi bear, ez irudidun ez eta irudi gabeak ere; emakumeen begirunea urratzen eta ondatzen duten soiñeko arin-zipolariak, gutxiago; gauaz berandu edo era txarrean etxeratzen diran giz-emakumeak, zer esanik ez dago; etxean kalamatrikan edo auzokoen ganako gorrotoan egoten diranak, orobat; etxean edo etxekoen barrutian billera edo jostatzeko leku nazkagarria jartzen utzi, ez ta gogoratu ere.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Askotan bide txarretatik aberaskiak egin dituzten gizon askok ez luteke biurtu naiko diru ura guztia, beren sendia, beren seme-alabak oso aberats eta eroso bizi diranak beartasunik gorrienean geldituko lirakelako, egun batetik bestera, bai lengo aberastasun oparo aiek gabe ta bai dirurik irabazteko ta lan gogorrik egiteko oiturik ez dutela, aurrerapiderik gabe geldituko lirakelako ta orregatik estuasun larri onetan ikustean asko betiko ondatuko (kondenatuko) lirake beren aberastasun gaizki egiñak ez biurtzearren eta estuasun larri onetatik atera ta beren gaizkapena (salbazioa) iristeko jartzen ditu erraztasun auek; baña len esan deten bezela aberastasun aien jaberik eta norenak diran azaltzen ez danean, jabea azaldu ezkero bada, oso-osorik biurtu bearrean arkituko litzake ta au beti ta iñolako barkapenik gabe.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 1913'an, Huixiendie jetxitako lapurrak kixkali ta ondatu zuten;(...).

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Nik irriparre batez erantzun nien; baiña ura irriparre gogoangarria! Andik bi illabetera arte ez nituen berriz ikusiko nexka gaixo aiek; eta bi illabete aietan, gizonik azkar eta sendoena ere onda dezaketen neke gaitzak eraman bear nituen.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 - Iñazio Marik urtuko luke, ondatuko luke, baita....

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 Orduan Prantziskok esan zion: Ik gaiztakeri aundiak egin dituk; abereak ezezik, kristauak ere ondatu dituk, eta ori ondo etzegok; iltzea merezi dek, eta guztiak gorrotoa ditek.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0104 Baldin zure egunetan Jerusalen'en bizi izan banitz, edo zu orain garai artan bezela, emen agertuko baziña, zure oñetan belauniko jarririk, bereala esango nizuke: ona, Jauna, pekatu aundi askoren gaitz gogorren azpian ondaturik arkitzen dan pekataririk galduena.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0314 Gazte onen buruan arguiro beguietaratua dago, Jaungoicoaren escutic aimbeste on, eta bérac alacóac, eta batez ere gracia eta Bérac bere semetzat iduquitzea artu dituelaric, becatu eguiñaz eragozpengabe bicitzeagatic, ceruco bere Aitagandic urrutiratu zan becataria: bada gazte onec bere ondasun guciac ariñquerian eta atseguiñ-contentu loi lizunetan ondatu, eta iru calte edo galera chitezcoac batean artu cituen; Aitagandic urrutiratzea, senipartea ondatzea, eta bere burua arinqueri gucietara ematea.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Gucia alperric ondaturic, bada bazter ayetan gauzac biciro garestitzera etorri, eta alaingo bear, premi eta azqueneco miserian bere burua icustera etorri zan, nun lenago jaun aberats zana, serbitzen jartzera beartua icusi zan, eta ¿certan? abere beltz-zantzan.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 Jaungoikoak eman dizun eskubideaz bota itzatzu infernura Satanas eta gañerako espiritu gaizto, animak ondatzeko, munduan dabiltzanak.

35. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Mundua nampacirc;stu ta ondatu edo osatu ta bide zuzenera ekarri izan duten gizon aundiak, munduarentzat zerutik jetxiriko argi diztiratzaille bezela izan diran gizon entzutetsu arrigarriak ere, lenago ume izan dira.

36. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Gaitz au kentzeko arsenikodun urak erabilli, arrak erasotako ostoak pozoitzeko, menenatzeko, ta neguan gelditu ziran mitxeleta-gaiak ondatu.

37. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Siñestatu nion gizonari, baño nere bildur pixka barruan nuan, geroxago atera zan eguzkiak, bere aurrean artu-ta baleramazki bezela, odeiak ondatu zitueneraño.

38. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Mundua egun auetan orren nastua, ain eroria ta ondatua ikusirik badirudi gaurko ondamen - negarr - nasteketa - guda - gose - izurrite - borroka - elkarr ezin ikusi ta lurr-ikarak adierazi nai dutela azken eguna oso urbil, txit gertu daukagula.

39. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Guziak diote mundua txit ondatua, ta oso usteldua dagola; ta alaxen egon bear du noski; mundutar geienak mundukeri ta atseginkeri zirtzil-usteletan ustel-ondatuak dabiltza ta.

40. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Harriak, artoak edo bahatzekariak chahutzen bazituen, eritasun kutsudun batek artalde bat ondatzen bazuen, ihurtzuriak arbol bat jotzen bazuen edo zonbait sorropil kichkailtzen, oro sorginen gain gaten ziren.

41. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Zergatik ote? Euskeraren maitetasunean erria etzelako berotu; eta ori erdisten ez delarik, naiz eta jakintsuenak euskeraren alde egon, euskera erkintzen, eritzen eta ondatzen.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Oraiñ ostera (betikua: larr edo bapez) egun bi edo irun ingerubak ondatu dira; errotak be ur larrez itota dagoz.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Sor eta gor gabilz eta aberria ondatzen hegi aurrean eukiarren, biotzak ikararik be ez.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Ondatu beike gusti-gustija lenago, agintari dogun atzerri ziñisgepean, ziñisge biurrtu baño.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Eta berak: Umetxu onek, azi daitenean, bere etxea ondatu ta azken txarra izango dabealako, orrexegaitik dagit negar.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aundiago dan nazio batek beiñ ta betiko ondatu nai gaitu: lur jo arazi nai digu.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Beti euren zeregiña izan da, euskelduna ta euskeria ondatutia ¿zelan gura dozu arek ontzat daukena, niretzat ona izatia?

48. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Beren oraiñ arrteko zeregiñ guztiak izan dira ni ondatutekoak, ta garrbi galdu espanau izan da eskubiderik euki estabelako.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 UNTZI HONDATUA

50. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Toulon-eko leihorretik hurbil, gerlako untzi ttipi bat, uraren barnez dabiltzan hetarik, bertze handiago batek kaskaturik, hondatu da berehala.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Beste errietako jainkorde uztelkorrak ondatu dituzte, ez bai ziran ordea jainkoak, gizonak egindako itxuratzarrak baizik.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Euskera ondatu nai digute arrotzak eta bertakoak, erdeldun eta Eusko-erriyan jayo diran askok: agiz oyetsek diyote gorrotorik geyena gure izkuntzari.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Eta betiko ondatu diran erti ta bitxi-lanak nok zenbatu? ..

54. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0088 Aldendu nigandik zure zartadak,
zure eskuaren zigorrak ondatuta izten nau-ta.
Utsakaitik asarre egiñik zigortzen dozu Zuk gizona,
zerenak lez jaten dozuz aren ondasunak:
gizona arnasaldi bat baiño ez da.
Entzun, Jauna, nire otoitza,
egin jaramon nire deadarrai,
ez egin entzun-gor nire malkoai:
zure etxean arrotz nozu-ta,
atzerritar, nire guraso guztiak lez.
Baretu zaitez, emoidazu arnasa,
ni ezer ez izatera joan baiño len!.

55. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Bai: Zugandik urruntzen diranak galdu egiten dira,
Zutzaz maltzur diranak ondatu egiten dozuz
Niri ondo datorkidana, Jainkoaren ondoan egotea da
Jauna neure gordeleku egitea,
eta Sion'go ateetan
zure egintza guztiak azaltzea
.

56. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Zuzendu zure oiñak
zutik egon ezinda dagozan orma-zaar oneitara
arerioak jauretxea guztiz ondatuta itxi dau
Zeure bizitokitik bustiten dozuz mendiak,
eta lurra zeure ekintza eginkorrez beteten da;
abereentzat bedarra erneten dozu,
eta landarea gizonaren morroientzat;
berak ataraten dau soloetatik ogia,
eta biotza pozten dautsan ardaoa,
eta arpegiari diz-diz eragiten dautsan orioa,
eta indarrak emoten dautsazan janaria
.

57. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0139 14. Baso andia - su batek arin - dau kiskaltzen, mendi osoa - sugarrak dana - dau ondatzen.

58. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 29. Berak zin egin - dau orduan, mortuan bertan - dituala, bai - ondatuko.

59. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ANDREA - Ori esan, orrek guzia azpikoz gora jarriko du. Bazterrak ondatuko ditu. Zer nolako aldaketa! Ez balitz ori besterik! Ikaragarria da! Zer entzun dedala uste duzu?

60. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Ta nerau aurrik bage utzita, ondatu egin nauzu! Ta ori eginda gero, eguzkia ta lurra begiratu egiten dituzu egitekorik dongeena buruturik.

61. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Neronen, gizon onen, emazte egokituta semeak ekarri zenizkidalarik, oiek ondatu egin dituzu zure oea ta ezkontza dirala-ta.

62. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0005 Egunak galtzen ditu
izar eta amesak;
ala ondatzen nau ni
zu nerekin ezak.

63. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0116 Ez al-dira gorputzeko gaitz guziak baño kaltegarrigo gure gaztedi ederra ondatu nai duten oitura txarrak?

64. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0007 Zure atsekabe-atsegiñ oiengatik erdiets dezaiguzu: infernuko etsai gaiztoa guregandik urrun iduki dezagun, pekaturako bide galgarrietatik leku gaitezen, lurreko naitasun eta griña makurrak gure biotzetik onda ditezen; eta beti Jesus eta Maria serbitzatuz, oientzat bakarrik bizi eta doatsuki il gaitezen.

65. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0119 - Kantabroak altxatuko dira, bañan biar ez ditugu ondoan izango, gure indar eta adore utsekin ondatu egin bearko etsaia.

66. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0140 ¡Ondatu gaituzte! ¡Berriro Erroma'ra joan bearrean izango naiz!

67. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Erromatar-zubiaren zear, ttaka-ttaka geldi-xamar batean goazela, errian sartzerakoan, gure beorra ikaratu egin zan ibaia ikusteaz edo, ta andik zijoan andre zar gajo bati, aurreko anka batekin alako zartakoa eman zion, erdi-ondatua utzi zuan eta buruz-bera Guadiana'ra eroitzeko zorian.

68. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Sarpedon, Likiar'en endoreak, erabat, yalki zion: Sarpedon'ek: Telpolemal, arek, egitan, Ilion gurena ondatu igukan, Laomedont gizakume jatorra deungea zalako.

69. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0226 Bazekiten eskolakide edo lagunak, erritaldi ta zigorrak ixil-ixilik eramaten zituala; ta berak zerbait puskatu edo ondatu egin zutela?

70. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Ni enaiz oso zarra, baña ondatu xamarra nago.

71. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Problema au zorrotza da: izan ere, nazioak ez lukete Europa Alkartuaren alde lan egingo, Superestadu orrek geroago bere nortasuna ondatuko duela balekite.

72. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0012 Bata ta bestea auleri amorratuak ondatuzko lituzke janarituko ezpalira.

73. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0043 Beste batzuetan Biotz santu au agertu zait, estura ta larritasunez betea, iltzeko zorian dagoanaren antzera, penaz eta garraztasunezko itxaso batean sartu, alde guztietatik ertzitu ta ondatua balegoke bezela.

74. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0032 Industrirako makiña aundiak eta agrikulturarako makiña guztiak ere, laster ondatuko dira, lan-eragiteko esku treberik ez ba'dute.

75. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0008 Agustiñekin ere ezin obea izan zan Jesus'en Biotza; urte askoz lizunkerizko pekatuetan ondatua zegon Agustin ura gero zeruko izar argia biurtu bai zuen.

76. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0024 Bereala entzun zuen ots zoli esaten: Ni zure billa zerutik lurrera jetxi nintzan eta zure gañean nere begiak ezarri nituen auxe dalako nere poza eta atsegin guzia: ondatua dana goratu, pekatuz soildua garbitu, eta emen beitian ezer-eza dana, goiko graziaz, aundienetakoen artean ipintzea. Margaritak galdera berean zion: Jauna, zergatik neri, pekatu aundi oni, egin dizkidazu ainbeste mesede?.

77. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0187 Bere Erri maite ua zapaldu ta ondatuko zutelako etsai gaiztoak luzaro-gabe.

78. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 (...); etorkizunari begiratzen badiogu, oso illun eta beltz ikusiko degu; gizonak, batek-bestia galtzeko, batek-bestia ondatzeko, ikaragarrizko aurrerapenak egin dituzte; badirudi, odolezko ugalde izugarri batean erortzeko arrixkuan gaudela.

79. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Ba-zirudian batak erreka jotzean, bestea ere derriorrean ondatzen zela.

80. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0029 Uholde baten pare orai bekatuak
Gaindiz bazter guziak ditu hondatuak.

81. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0027 3.) Behar gabe zin-egiteko usaia ez da aise galtzen eta bekatorea hondatzen du;

82. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0060 Xalbadorrek
Zendako egin, oi nagusia,
zuk ere hola bekatu?
zure baserri on ori ez dut
santa sekulan ondatu,
lana egiñez aberasterik
izan zaiken ez pentsatu,
zer naiz bada ni aberastu ta
nagusi jauna pobretu?.

83. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Eta orregatik ospatzen dugu ABERRI-EGUNA ere Pazko Igandez, Kristok Eriotza garaitu zuelako gizadia askatzeko, eta Euzkadik ere, gure Aberria betiko itzalpean ondatu nai duen eriotza lotsagarria garaituta, Pizkunde zoriontsu baten Aberri askatuen mailara iritxi nai duelako.

84. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Pasio edo griñaren batengatik adimena itxuturik ari bagera askatasuna erabat urratu eta ondatuta gelditzen da.

85. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 - Bizitza eman didan aita il?... Nere arreba zigorka ondatu?... Lotzagarri izango litzake! Ardoa bai, edango det...

86. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Bañan moskortu zanean makilka ondatu zuan arreba eta aita il zuan.

87. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0132 EZTI.- Eztakit. Nik dakidana da aren izen onak eta nire jausiak, galduak, gaixo sortu eta gaixo bizi eta berera ekarri ezinda erabili nindun aitatasun bagako umetxo bategaz, betirako ondatu ninduela.

88. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Ba-dakit orain gei gogorrezkoak, mea gogorrezkoak zariena, gorrotozkoak; zuok bai poztu nire zori txarrakaz, eurok zuon yanari ba-litzaz legetxe! eta zuok bai bigun, leun eta lotsabako agiri ni ondatu nagiken edozetan!.

89. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Ez egizu iristu ta ondatu zure burua naibagearen naibagaz: zure iñude nozu ni.

90. 1969-1990 bizkaiera antzerkia j.m. kortazar 0020 (Musika geratu eta isildu egingo da, baina magnetofoia hondatu balitz edo holantxe, belozidadea galduz).

91. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0017 Gogoaren kontra baina aurkakoen gudasailak bultz-eraginda, eta batez be, gudoin-osteko egoerea larritu eta hondatu zalako, gudari-aldrak atzerantz egin ebenean, lubanen antzera uria be bertan behera laga behar izan eben agintariek eta alde egin.

92. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Astelenez, merkatu-egunez, izan ba, Gernika'ren kixkaltze negargarria, alik-eta ondamendi aundiagoa ta ikaragarriagoa izan eiten: alik geien il eta ondatu eta enpairuak bilurrikareaz ondatzeko.

93. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Esan dodanez, azoka-eguna izan zan, ba, Gernika ondatzeko autatu eben eguna.

94. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Inguruko etxeak ondatu-arren, ikuturik bere ez eutsoen egin izan, ba, zubiari.

95. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Batzar-etxeari be ez eutsoen ikuturik egin izan, karlatar-izenekoak be euren lagun zireanez, ez eutsoen egoki eritxiko Gernika'ko zugatza ondatzeari; eta, ganera, munduazear izan egikeen gaitzezpena be gogoan izango eben, aurki.

96. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Oleari, pabrikari be ez eutsen ikuturik egin izan, Mola gudal-buruak au esan ebanarren: ... beingoan makurtu ezpa'dadi, Bizkai guztia ondatuko dot, bee-beeraiño, gerrako oleak pabrikak asita.

97. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0027 Or Allende-Salazar etxea, XVIII-ren mendean egiña, ormak pinturaz edertua; gizaldi onen bigarren amarkunean ondatu zana gaur diardue erabarritu ta apaintzen.

98. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0084 Lenagoko urtien baten joan ei yakozan Jose Antonio Agirreri Erkalderria bein ondatzeko, bera ta bere Alderdikoen laguntasuna eskatzen, eskumatar batzuk.

99. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0005 Kalte au bizkaierazko igarogatxean egin dau i izenordeak, adizkiok ondatuz eta itxuraldatuz.

100. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0012 Geroago beste geiago be ondatuko zitun.

101. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0020 Baiña, beste aldetik, arrazoi barik basoa ondatzeak gizakiari onuragarria izan leikion mota asko, batez be landarak, ondatzea dakar.

102. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Mundu zurbil baten ondatu zan, eta eziña izan jakon andik iges egitea.

103. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0022 Ibarr eder asko urak
ondatu cituzan
eta Caspio lurraren
ganera arguitu zan:
Catay ta Libia bere bannatu cirian
eta ara bat lez zana
bi celan dirian
.

104. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0073 Azken urteetan aretx zaharraren sentoraleaz zuzenean ardurea izan dauan ICONA-ko inginadoreak inoen egunerokoek Zuhatza mende honen hogetamar urtetik harrezkero hondatu dauan gatxaren barri emon dau, orain 119 urte landatua izan zana.

105. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0331 Badau eroapenik euskaldunak, baina bere gauzarik ederrenak ondatzen ikusteak naigabe ikaragarria emoten eutsan.

106. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0058 BATITA - Eta berrogoi urtez lanean karraskan ari izan ondoan, gure etxaldea azkartzen eta zabaltzen ikusteko partez, gure etxaldea intzirika-intzirika hasi da gero eta gorago; hori entzutean eta ikustean zer gertatzen zitzaigun, beldurrak hartu nau baina ez dut segidan amor eman. Oroit zaitez... hortzez eta haginez lotu gara eta bermatu, egiten ahal genituen guztiak egin ditugu, baina gero eta garbiago senditzen nuen debaldetan zela eta hondatzera gindoazela. Murruak non-nahitik arrailduak eta makurtzen ari, teilatu puska bat lurrera joana eta itaizurak oheraino...Alta anitz urtez, betatxu eta betatxu ezartzetik ez naiz gelditu, baina betatxuekin ez bait da inoiz berririk egiten...

107. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0067 BOGART - Momentuz, eserita zegok, eta hire zai... etzak berriz ere hondatu!

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00021 Bigarrenari dagokionean hizkuntz bilakaerari V. mendeko hizkera klasiko eta txukuna idazle kultoek besterik ez omen zuten gordetzen, ezjakinek hondatu eta zikindu egiten zutelarik.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0011 Euskal Herriko hibai eta erreka gehienak zikinduta, erreta eta hondatuta daudenez, igaraba gutti ikusten da.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0098 Gainera hondatzen zait
saltzen ez dudana,
horregatik garesti
jarri behar dena.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0051 Ez erabil ez klorhidriko azidorik (agua fuerte) ez urratzen duen materialik; junturak hondatzen bait dituzte eta materialaren azal leundua arrastoz betetzen bait da.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0117 Naturaren babesa Askotan gizonaren ekintzek inguruneari ondorio kaltegarriak ekartzen dizkiote: ingurua honda dezakete; ibaiak, itsasoa eta airea kutsatuz eta, horrez gainera animalia eta landare-moeta batzu desagertarazi ere bai.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m.p. ormaetxea 0117 Baina eraldaketa hau Natura hondatu gabe egin beharra dago.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0039 Hots zaratatsuak entzumena hondatzen du. Urazpian kondizioa txarretan sartzeak entzumena hondatzen du. Eski egiterakoan begiak babestu egin behar dira.

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0124 Batzutan, iturri giltzak hondatu egiten dira. ITURGINAK konpontzen ditu.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0124 Ate sarrailak ere hondatzen dira. SARRAILGINAK konpontzen ditu. Sarrailginak giltzak ere egiten ditu.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0087 Baina hau, harmaduren artean den isolatzaileak jasan dezakeena baino haundiagoa izan daiteke; horrela izatean, txinpart elektriko batek isolatzailearen zehar jauzi egingo luke, berau ikaztuz eta eroale bihurtuz; eta isolatzailea eroale bilakatzean, harmadurak alkartu egingo lituzke, beraz hondatu.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Bera ere ondatzeko?.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0093 Hori bai, Natura hondatu gabe. Tankera honetako joko eta jolas ugari egin dezakezue mendian. Elurra balitz, berriz, zer esanik ez.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0074 Torlojoek erremintaren kirtena honda ez dezaten, gainean xafla babesle bat ipintzen zaio.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0074 Bestela (13.34 ir.) hortza biratu eta iltzatu egin daiteke piezan, erreminta hautsi edo pieza hondatzeko arrizkuz.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 c) Animo-Desio: Aupa!, Hondatuko ahal da!, Itoko ahal da ba!.

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Hain pisu handia jasanda, zergatik ez da mahaia hondatzen?.

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0065 Hau da, kontinente banatu zen jatorrizko ozeanoaren trinko azala geratzen den bitartean hau hondatzen da.

125. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0358 Euskal belarria erabat hondatuta egonik, bestalde, guztiz euskal fonetikaren kontra hartutako erabakia dugu hori.

126. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0014 Andereñoak erantzun zion: - Bai. Bizkaia oso polita da, baina Bilbo aldean lantegietako keak eta erreketako zikinak asko hondatzen dute alde hura.

127. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0069 Iluntzen ari bazuen ere, urrundik ikusi zuen Manexek bere etxea ia erabat hondatua: ate-leihoak txikiturik, etxeko ontzi eta tresnak soroetan barreiaturik, erropak zuhaitz adarretatik zintzilik, abereak lepamozturik edota tiroz hilik...

128. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0088 Etxeak hondatuak, hustuak, bipilduak zeuden; gizon-emakume haiek ez zuten bizitzeko adina ere; baina pozez gainezka zeuden berriz ere etxean zirelako.

129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0078 - Ez atera zalapartarik eta haltzaririk ere ez hondatu.

130. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0253 Hondaturiko haltzarien artean, saihets batetan etzanik aurpegia besoaz estalita, gizona zegoen.

131. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0108 Eta ondoren, poxpoloa ez hondatzearren, kontu handiz ibili ginen eta ondo joan zen dena.

132. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0008 Ikasleen eskaintzaren aurrean gizaki bakoitzari dagokio aukera egitea: gizakiaren alde jartzea edo gizakia lotzen eta ondatzen duten bidegabekerien alde jartzea.

133. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0160 Harri uler ezina,
katedral zaharretako harri kastatua
euriak eta aizeak gizaldietan zehar ondatua.

134. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0068 Lautada gurutzatzen zuen zeharbide hondatu eta pitzatu bati jarraitu zioten, berde iluneko mango plantazioen artean, Himalayaren marra arina, bere gailur elurdunekin, somatzen zelarik ekialderantz.

135. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0062 Mekaguendios!! hiru metrotara lehertutako azken eztandarekin, eta burua kasko azpitik altxa baino lehen beste bi eztanda handiago aditu dituk, bata kalearen bestaldean, eta bestea hire atzean dagoen eliz hondatuan.

136. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0049 Nor hiruretan? Jakina, leizearen barrenean topatzen zena hondatu eta galtzea izango zen gauzarik errazena.

137. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Etxe ondatu baten horma zaharra dut aterbe.

138. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0074 Goiz hartan ez zion inork eguna hondatuko.

139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0035 Musu bat eman zion objektu hauskorrari eta ondoren, bere altxorra hondatu beldurrez, inguratzen zuen espazioa besarkatu zuen.

140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0049 Izan ere, artilezko txal bat egin beharko dit; begira ezazu nirea; zeinen hondatua dagoen; gaur lotsatu egin nau.

141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0020 - Zure burua eta gure biziera hondatuko baldin baditu, baietz esango nizuke zalantzarik gabe.

142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0159 Ontzia hondatuta, gau osoa pasa nuen itsasoan behin.

143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0027 Euri bera ere ezberdina zen: inoiz baino tanto lodiagoak goitik behera, batere haizerik gabe, danga-danga teilak zulatu beharrean, bideak hondatuz.

144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0010 Koadernoa nireganatzeko egin behar izan dudan borroka makabro horrek eragindako irrikaz, elurrak eta hormak hondatutako azala altxatu dut.

145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0159 Benetako bizitza ikutu zuen orduko berriz, berak hondatu egin zuen bizitza, eta bizitzak bera hondatu zuen, eta horrela, bada, desagertu egin zen.

146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0214 Grazia hondatu haren oroimen ahulen bat izan ote zen, Basil Hallwarden estudioan, bapatean eta arrazoi ezagunik gabe ia, bere bizitza horrenbeste aldarazi zuen orazio zoro haren ahozkatzera eragin ziona?

147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0050 Zertarako du gizonak mundu guztia irabaztea, bere bizia hondatzen badu?

148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0025 Sarri gertatzen da ereindako hazia ez dela ernetzen lehorteengatik; beste batzutan eurijasa batek urez hondatzen ditu haziak edo lurrarekin batera eraman.

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0131 Zeren, zein turistari bururatzen zaio Ulster-eko edo Euskal Herri-ko lurralde konfliktiboak bisitatzea, terrorismoak defendatzen omen dituen baina errealitatean hondatzen dituen lurralde gupidagarri horiek?.

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0035 Zoko batean pilaturik lau koltxoi eta lau manta hezetasunaren kausaz hondatzen hasiak.

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0039 Larrosa, larrosondotik ebakiz gero, benetan azkar eta erraz igartzen da, bai: hau ukika, hori usainka, bestea kimaketan hasten zaizkio; eta, azkenean, esku baldarretan hondatua geratzen da.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0042 Honokook ziren: 1. Ohar-liburu berde txiki bat, hondatu samarra, formato txikikoa, telefono zenbakiak besterik ez zekartzana, ordurako aztertu eta batere lotura biderik erakutsi ez zutenak.

153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0056 Etxera joateko edo atsegin zukeen leku batean itxaroteko aukera eman zitzaion Katharina Blumi, baina etxera joateri uko egin zion, berak esan zuenez etxekoa betirako hondatu zioten, nahiago zukeen gela batean itxarotea Woltersheimen itaunketa bukatu arte, harekin etxera joateko.

154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0148 Ez dugu, alajaiña, ingurugiroa hondatzerik permitituko, ez diogu inori herriaren borondatea bortxatzen utziko, ezta ere gure kultura hondatzera datozten multinazionalei aterik irekiko.

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0148 - Armarik onenak dauzkagu. Makinak hondatuko ditugu.

156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0148 Berriak ekartzen badituzte haiek ere hondatu egingo ditugu.

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0015 Guztiz hondaturik zegoen dena.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0074 Argitaletxeek estilo-zuzentzailearen figura bultzatu zuten eta honek gauzak hoberatu ez ezik, hondatu ere egin zituen.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0007 Konponketa ez, aldakuntza espero dute: gugandik urruntzen eta hondatzen dihoaz, etsipenez.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0203 Teologoa, jo eta hautsi, heterodoxia oro hondatzen ikusi nahi lukeena, gogaiturik geldituko litzake liburu honekin.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0176 Huts egin duen zubiak bi irtenbide ematen die gobernuei: osatu ala hondatu.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0251 IX. mendean hiru bat aldiz sartu ziren mairuak alderdi haietan, eta ohitura zutenez ahal zuten guztia lapurtu, ondatu, eta jendea hil edo atzilo eraman zuten.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. ozaeta 0251 Hala ere behin eta berriro agertzen dira Valpuesta inguruetan elizak eta herrixkak, zahar eta berriak, eta zaharberrituak, guda garaiean ondatutakoak berritzen bait zituzten.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0026 Hain preziatua eta bakana izanik, haren biotopoa hain txikia denez eta hondatu egin dezaketen zenbait faktore kontutan hartuz, zaindu beharrezkoa gertatzen da oso.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0031 Hau egiteko, hegoak gorputz gainean tolestatuak dituen unea aprobetxatuko dugu; kontu izanik, jakina, eguneko eboluziokoa dela: honela ez dira koloreak hondatzen.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0026 Aipatu, zer-nolako zabarkeriak egiten dituzten gizakiek, mundua hondatu eta zikintzeko, eta pertsonen bizi-poza gutxitzeko? (Aipamena egiteko era: banan-banan esaten joan hondaketak, eta arbelean (kartelean) jarri; edota, haur bakoitzak papertxo batetan 2 hondaketa idatzi).

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0026 5. Ipuina sakontzea Beraz, Jainkoak egindakoa gizonak batzutan hondatu egiten du: - noiz gustatzen zaizue gehiago izadia: eguna argitzean... udako eguzki argi-argia dagoenean... hilargi denean...? - zer sentitzen duzue mendira joan eta zakarrak eta zikinkeriak lurrean ikusten dituzuenean? Baina gure eginkizuna ez da bakarrik mundu ederra zaintzea.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0042 Nahiz eta premiazko jeneroak gora eta gora joan beti, ez zen salto ikaragarririk gertatu 1917ra arte, ez behintzat destajuan ari ziren armagintza langileen irabaziak hondatzeko hainbatekorik.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0469 Lurra, erreka behea jo, hondatu, suntsitu.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0469 Jota dago (lgart.) hondatuta, guztiz suntsituta dago.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0002 Sarritan, zoritxarrez, urak ibaitik kanpora egin eta bazterrak hondatzen zituen.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm/jmmuj 0030 Horkheimer bat beldur zaizu, giza baliogorik ederrenak hondatu direla.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0022 Bere militar inperioa Siriako lurralde zabalak konkistatzearekin asko aberastu zen, bainan azkenik ere asiriarren bultzada zanpatzaileak hondatu zituen.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0762 Kale honetako beste etxe batek arku beheratuan dauka sarrera, nahiz eta hondatuxea eta eraldatua eduki.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0029 Eta itzuli zirenak beren etxeak erreak edo hondatuak aurkitu zituzten.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0184 Luthertar Erreformá Alemania lotzen eta hondatzen zuen artean, Calvindar Erreformá Jinebrako, Holandako eta Eskoziako errepublikarrei banderatzat baliatzen zitzaien, Holanda Espainiatik eta aleman Enperadoregoatik askatzen zuen eta burjes iraultzaren bigarren ekitaldirako jantzi ideiologikoa ematen zuen, hots, Ingalaterran izan zenerako.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0135 4.- Fede mota ezberdinen batasuna
Sainduarekiko esperentzian berez batuta daude ontologiazkoa eta moralezkoa; fede bizitza konkretuan, ordea, elkarrengandik aldendu egiten dira eta elkarren arteko eskatimatara eta elkar hondatzera jotzen dute.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0204 Portaren eta estalkiaren artean kotoi hari batzu jarri ditzakezu, behatu behar dituzun animaliatxoetakoren bat hondatu gabe gera dadin.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0092 - Iltze, destorlojagailu hondatu, eta abarrez burdinazko burilak fabrikatu.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0162 Indoeuropar giza talde hauek mizeniku zibilizazioa ondatuko dute.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0036 Kristautasunak hondatu duela Euskal Herria, uste zuen Mirandek.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0203 Haren nagusitza betiko nagusitza da, inoiz ere amaituko ez den nagusitza, eta haren erregetza ez da inoiz ere hondatuko.

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0119 Adibidez, gizonen bihotzak aldatu nahia, bihotz horiek hondatzen dituen errealitatea ukitu gabe.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0100 Ez nuke inola axaleko ukitu batekin liburuaren balioa nolabait hondatzeko arriskuan neure burua ipini nahi.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Gero, berehala mindu eta ondatu egiten da.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Urtean sei hilabetez lurra ur azpian egon ez balitz ere, Amazonia-ko isuraldean atsekabea izango zitzakean halere nekazaritzaz arduratzea, Txingurri-eli gaitzak etortzen dira, lur-langintzarik ederrenak hondatuz: babarrun, lusagar, eta azukre-kanabera.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0158 Eta kristau-kutsuko teorikuen aurka, Marxek ez du inolaz uste gizona berez gaiztoa ta jatorrizko pekaturen batek hondatuta dagoenik.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1988 0083 Gehienak zeharo hondatuta daude.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0063 Egia esan ondasun anitz lapurtuak eta hondatuak izan ziren.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0023 3. Hitzez-hitz itzultzeko joerari ihes egin behar dio itzultzaileak, zeren eta hori egitea jatorrizkoaren esanahia deuseztatzea eta adierazpenaren ederra hondatzea bait da.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0333 Harri bedeinkatuak. Asko dira sagaratutzat jotzen diran harkaitz edo harriak, eta horretxegatik ondatu eta lekuz aldatu ez leizken harriak.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0110 Arrantzaleek animalia paketsu hau gorrotatzen dute, sareak urratu eta hondatzen dituelako.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0064 - Kontuz aparailuekin; zenbat eta konplexuago (eta garestiago) izan, hainbat eta errazago hondatzen dira.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0064 - Hizkuntz irakasleek bestek baino gehiago erabili beharra dute irudi geldia, beraz garrantzizkoa da bideo emailea irmo finkatu, zinta ez hondatu eta zaratarik gabeko irudi garbia emango duena izatea.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 Hirurak batera planetako ekosistemak hondatzen ari dira apurka-apurka, luzaro gabe gizakiaren beraren existentzia ere arriskutan jar dezaketen ondorioez.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 6. Zentral termiko eta industria kimikoetako gas sulfurosoen eta nitrosoen konbinaketek, giroaren hezetasunarekin batera, baso osoak uzten dituzte erabat hondaturik.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0019 - Arrainak, freskoa denean, begiak distiratsuak ditu eta ez hondatuak, zakatzak gorriak eta haragia gogor eta lotina.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0139 Dena den, gizakiak ezin iraun zuen luzeegi orai artio bezala, berezko jatorria galdurik: mendiak larrutzen, errekak eta ibaiak pozointzen, itsasoa ondatzen, giroa zikintzen, iri eta bizitoki itsak eraikitzen eta haien denen erdian gizakia, besterenaturik eta gainerat deus gertatuko ez bait litzaion.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0224 DESKRIBAPENA Tumulua 9 m. diametrokoa, itxuragabetua ia zeharo hondatua.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0023 Zenbait lekutan hondatuta dagoen ur eroapenetik jarraituz, extraplomatutako paretetik jalgitzen den 15 metrotako urjauzi baten azpitik pasako gara urbegia dagoen lekura iritsi baino lehen, guztiz ikusgarria berau udaberrian.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0019 Hainbat gauzak eragingo zintuzten: imajinatutako hotsek; hitzak orrialdean duen itxurak; hizkuntzari buruzko sentipenak; beharbada etxea lurrikara batek berriki hondatu izanak; noizbait zuk hitza oker erabili eta jatorrizko hiztun batek zuri barre egin izanak....

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0215 Anaitasun zentzua galtzen denean, edonor izan daiteke bestearen harrapakin, edonor hondatua.

203. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0116 Bañan alare, sagardoa ona zanean, ez ondatzen.

204. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0116 Ondatu baño len edan egiten zan, eta gure arrebak-eta nai baño geiagotan joan bear billa.

205. 1969-1990 gipuzkera antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra) 0088 - Leno Maite deitzen zidaten; baina ezbear bat izan nuen duela ogei urte; hor bean, itxasbaztarrean igeri nenbillela, mamu haundi batek erro eskergaz atxiki ta ondatu nahi izan ninduen.

206. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura ikasteko 0106 Ordularia ondatzen danean ordugiñak konpontzen du.

207. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0048 Legeak giza auleriarengatik ez zezakeena, Jainkoak egin du: bere Semea bidali du gure giza izate berdiñean, pekatuzkoan, pekatuagatik opari egiñik; eta Arek, bere izate ilkorrean, ondatu egin du pekatua; onela Legeak nai lukeen ona bete daiteke gugan, ez bait gabiltza aragiaren arauera, Espirituarenera baizik.

208. 1969-1990 gipuzkera poesia mantxola 0364 Batzuek ola gabiltzalako
zintzo diranak ondatu;
Jaungoikoaren itza onela
egiten alda banatu?.

209. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0074 - Berbetan (izketan) ondo egiten jakin dezulako, ondo joaten zera bestela bei ta gurdi, ortxe be-ko errekan ondatuko zinduedan.

210. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0046 - Bi beatz luzeaz eldu dit gizon batek sudurretik, ta orrax ondatu dit sudurra ta emen nago oñazetan ito bearren.

211. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0136 Neri, beintzat, nere ortz-agin ederrak laister ondatzen asi zitzaizkidan ango putzuetako urarekin.

212. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0019 Garaileak, burruka eskeñi dioten kristau dotriñan erakutsiari jarraituaz, ondatua lagundu bearrean, oinperatu egiten dute.

213. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0037 Neri gogor egin bazidaten, ta jo ta bat ondatu banuen, ni izango nintzan gaixtoa.

214. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j.r. errauskin 0147 (...) ikusten zan baserriak sobratzen ari zirala, ta orduan nagusiak izaten zituzten beren buru-austeak; errenta pagatzea atzeratua edukitzea txarra izaten bazan, baserria utsik edukitzea ez baitzan askoz obea izaten, modu orretan lur guziak, eta etxea bera ere bai, ondatu egiten ziralako.

215. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0097 - Ez dakit ori, baiña beste gauza bat badakit ziur: nagusia nitzaz maitemindurik dagola, ez zuan bampacirc; bestela neri gorputzik ez ondatzeko agindurik emango.

216. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0104 Orregaitik, Brownny Lolette onek bere ezkontze-asmo guztiak ondatu ez zezaizkion, erarik goxoenean eman zion agindu zorrotz au: - Ez, maite, ez. Zearo debekatzen dizut iñor iltzen astea.

217. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0058 Indarkeriak, giza-biziaren balioa ta gizakiaren askatasuna, ondatu ta desegin egiten ditu, babesten dituala esan arren....

218. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0016 Pozik egoten, gure itxaropena ezerk ondatuko ez duala jakiñik.

219. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0090 Zulook landaretxo jaioberria, ondatu egiten dute askotan.

220. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0069 Beltzak zirala eta zuriak giñala, emen etorri zitzaigun Oiñati-raiño Porras buruzagia bere gudariakin baztar guztiak ondatu ta txautzen.

221. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0069 Arantzazu areago txikitu eta ondatu nai.

222. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0055 Joan dan gizaldian egindako eliza, erri barruan dago; lengoak ibaia ondoan zeukan eta ugolde batek ondatu zuan.

223. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0181 Orobat, Gotzai jaunak nai eta agintzen duana, esandako Jaurerriri ontan Gaztelania-ko jantzi eta soiñeko ta burukoak sartzea da; izanik gaiñera eurok askoz garestiagoak eta mendi malkarretan eraman ezin ditezken bezelakoak; gaiñera emengo jantzien antxiñatea galdu eta ondatzea izango litzake.

224. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0065 Dabiltzala ondatzen dira ta noiz beinka errepaso bat eman bear daneri....

225. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0042 Gure errietan beste orrenbeste gertatu oi da gure gaurko egunetan: etxeak erori ta ondatzen dira, baña jauregiak, torreak, elizak, gazteluak... zutik irauten dute.

226. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0236 Agramondarrak eta Beamondarrak, bi talde oiek ondatu zituzten bazterrak eta Naparroa desegin.

227. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0076 1521 urtean mendi gaiñean zegoen gaztelua botatzerakoan, asko ondatu zuten eliza.

228. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0009 Europa`ko izkuntza guztiak, iru bat milla urte lez dirala, indo-europearren eraso ta zapaltzeaz suntsiturik gelditu ziran; euskerak bakar bakarrik eraman zuen, ondatu gabe, aien zigorraldia; onetxek bakarrik iraun zuen zutik, eta gaur ere orrela daukagu: gertakari miresgarria benetan, eta bakarra Europa`n eta mundu osoan, bear bada.

229. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0048 Eleizako aldare, kanpai, organu ta beste zerak salduak izan ziran, naiz-ta gero berriz eskuratuak; guztiz aberatsak ziran liburutegi ta artxibutik ainbat agiri ta paper ondatu ziran.

230. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0068 Gertakari guzti honek gure afaria hondatu zinaten, jan eta dastatu ere egin ez duguna.

231. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0048 Lan au xixterakin bizkarrez egiten genduen, ganadu eta gurdiak belar-soroa ondatu egiten omen zutela; beorrak, berriz, ankazuloak egiten omen zituela.

232. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0067 Bare horiek baratzean dituguno, gure emankortasuna da zauritua eta gure emankizuna ondatua.

233. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Eta ez dute arrazoiaren faltarik, beren bizimodua arrain preziatu horien mende egonik ezin ametitu Hendaiatik edo nonahitik arrain hondatua inportatzea, denon kaltetan izango bait da.

234. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 60.000 lagun Euriak ez digu eguna hondatu.

235. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Askotan esaten degu, Gipuzkoa`ko basoak ondatu dirala, lenagoko edertasuna galdu zutela, ta nik ez dakit zer geiago.

236. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Hor hondatu zen kontua, neskaren ahaleginak nireak gogoratu ondoren erridikuloaren usaia somatu nuenean.

237. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Txuri-Urdin izoztegiaren ondoko gela hotz eta bustietan hondatzen ari dira.

238. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak txill 0001 Frantziako gobernuarekin omen zenituzten harreman onak ez hondatzekotan, Iparraldeko gure aberkideak behin eta berriz eta mila bider zapuztu eta abandonatu dituzuelako.

239. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Itxasuntziak hondatu dituzte, hegazkinak bota dituzte, hilak ere badira mordo bat.

240. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Arroa hidrografikoak edo, hobeto esan, ibai arroak hondatu ondoren sekulako lehortea zabaldu da ibar askotara, jendea ezin biziz utziz.

241. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Baina ez da entzumena bakarrik hondatzen zaiguna, zaratak stressa, urduritasuna, suminkortasuna, logabetasuna espasmurako joera... ekartzen digu gainera.

242. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0003 Estantzia horietan bertako nekazariak edukitzen dituzte gau eta egun koka hostoak hankautsik zanpatzen eta produktu kimikoekin lan egiten dutenez, agoantatzeko koka piloa ematen diote, pare bat urteak hondatuz, erasten du.

243. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 ZAZPI
Postretarako soilik mamia
beteko al da kupela,
bizkotxo pixkat, ta flan txiki bat
gehiegizkoa ez dela;
tarta ere jan egin beharko
ondatuko da bestela
Fruta freskoa osasuna da,
ondasuna da pastela.

244. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 HAMAIRU
Zer arraio da orduan mundu
honetako ondasuna?
Bertso hauetan aurkitu dugu
egitazko erantzuna
Gure gorputza nola ondatu,
da gure eginkizuna,
gero begiak zerura jaso
eta eskatu osasuna
Antton Cazabon.

245. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ta, Bilbao`ko txaideetan ibilli eziña, batera doaz, edo bata ugaritzen dala, besteak zaartzen eta ondatzen.

246. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Kantalojas izena daroiana ondatu danean, eta bere konponketea osotzen ez dan artean, bildurgarria da emengo ezin ibillia.

247. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Euskerea orrela ondatzen dabiltza irakasleak, Villasante dabe buru ta Mitxelena`ren jakituria atxaki.

248. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.g. etxebarria 0001 Lurra landu ta azia zainduaz gainera, sator zuloak kendu behar doguzala, gure lana alferrik ondatu ez daiten.

249. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. landa 0001 Aldiz, dagoeneko lan aktibo eta konstruktibo batetan (eta ez esan, mesedez, kemena jarri ordez enerjia jartzeagatik hizkuntza hondatu egingo denik) diharduenari jipoia eta lurrak jo arazi.

250. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. landa 0001 Ez zaio interesatzen UZEIren lana kritikatzea, instituzioa bera hondatzea baino.

251. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0002 Ez ordea senide bat etortzean sortzen den ekaitza; dramaren eragilea, familia, hezkuntza, morala eta hainbat gauzaren izenez maitasunezko batasun oso hura puskatu eta hondatuko duen senidea.

252. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0001 Euskal Herriko balizko herriska batean kokatzen da eta drogak bertako bizimodua nola hondatzen duen kontatzen du.

253. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Huts egin ondoren, sindikatuak agiri baten bidez Koordinakundearen aurkako salaketa gogorrak botatzen zituen: adibidez ikasle mugimenduaren batasuna edo sindikatoak egindako mobilizazioak hondatu nahi zituela.

254. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Biberoia edoskiz prentsan argitara eman dioten argazki honek hondatu dio Osel Iza Torres haur madrileñoari Thubten Yeshe lamaren birrenkarnazio bezala aitortua izatea.

255. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Osel Iza txikiak zeremonia hondatu die monje tibetanoei.

256. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak txill 0001 Euzko horiek Euskara Batua nondik izorratuko saiatzen baitira betidanik; eta Euskaltzaindia, Euskara Batu eta Moderno honen aldeko instituzioa den aldetik eta delakoan, behin eta berriz eta mila bider ahultzen eta hondatzen saiatzen baitira.

257. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Abarka arinak berak eta bere mutillak jantzi, mendiak lasterka igaro, ta Iruña'ra sartuta, ango arerioak beingo baten ondatu eta igeska jarri zituan.

258. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Eurok be lar ondaturik dagoz mundu zorientsu onetan.

259. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. etxeberri 0001 Aldaketa asko izan diralako, orain Errota eta Argietetxeak ezeztatu edo ondatu dira.

260. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kapanaga 0001 Gure aurretiko jakintsu guztien gauza onak geureganatu behar ditugula eta ertzikeriaz, arrokeriaz edo norberekeriaz ez dugula euskeraren altzik ere ondatu behar.

261. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Hogeitamar urte baino gehiago dira irudi hori hondatzen hasi zenetik, PCUSaren XX Kongresua eta Kruschov-ek Stalini buruz azaldu zuen txostenaz geroztik.

262. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Alde batetik arkitekturaren lekuko horiek erausten edo hondatzen uzten jarraitzen den aldi berean bestetik geroz eta gehiago aitortzen da nazioartean Art Nouveau-ren berezko balioa eta sakoneko orijinaltasuna.

263. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Eriotza da eriotza
dauana izoztuten
izadiaren biotza
minduraz ondatuten.

264. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Goseak eta, aterperik ezak
ondatu dabez bai txorien pozak,
bizi izatezko itxaropenak
egaz egiteko gogo, almenak.

265. 1969-1990 zuberera poesia j-l. davant 0158 Amets urdin-xuri-gorri
Hondatu zuen birauka,
Euskaldunak iratzarri
Dena sakre haizeen aurka.

266. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0123 Nora ondatu ete dira?

267. 1991> bizkaiera antzerkia larrak 0123 Nik neuk eztakit Norgeterrakaz a itundu zan, ala ez; ezkutuko laguntza ta irabaziz matxinoakaz lerrotu zan, ala bitsuokaitik erri au ondatuten alegindu zan, bana autortu ta erakutsiriko salkeririk baltzenak itzuli dabe.

268. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0204 Beste batzutan, itxas asarratuaren menpe, olatu artean, ondatu agiñean dagoan ontzitzoa dirudi.

269. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0204 Zure bizimodua, zure osasuna, zure ezkontza, zure lanpostua; zure aita edo ama; seme-alaba edo anai-arreba larrialdi baten ondatzeko zorian ikusten badituzu; zure jatortasuna balantzaka ikusten dozunean...

270. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0111 1790.eko bisitaldian Kapera Nagusia epistolearen aldetik zurkaiztea agindu eben, hondatu beharrean zirudian eta, bai eta eliza osoan teila barriak ipintea ere, itoginik egon ez zedin, urak ganga eta zureteriari kalte egin eutselako.

271. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00054 1.-Soberakinen salmenta produktu hondatuak edo erabiltzen ez direnak saltzea helburutzat duen salmenta da.

272. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00011 1.1.4 Koneju-zuloak eta basa-piztien babes eta aterpe-aldeak ondatzea nahiz erretzea.

273. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00091 - Doakoa da bazkide-txartela. Txartel hori galdu edo hondatuz gero, 500 pezetako penalizazioa izango du bazkideak.

274. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00091 - Dokumenturen bat galdu edo hondatuz gero, gehienez ere hilabeteko epean erosi beharko da.

275. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00057 Hirugarren lana. Euristeok agindu zion Herkulesi basurde izugarri eta anker bat harrapa zezala, basurde horrek Erimanto eskualdeko zelaiak hondatzen baitzituen. Heroiak luzaz jarraitu zion eta, azkenean, basurdea ibilbide hain luzea egitearren nekatuarez nekatuaz geratu zenean, Herkulesek katez lotu eta Euristeoren aurrera eraman zuen.

276. 1991> euskara batua ikasliburuak gie hizkliter 0028
1. Zerbaitetarako unea, egokiera, aukera, besterik adierazten ez bada, ona.
2. Pertsonen artean sortu ohi den elkarren aurkako erasoketa edo burruka.
3. Jipoia eman edo berotu.
4. Goragalea zein gaitzespena sortzen duen zentzazio ezatsegina.
5. Makina bat hondatu.
6. Ahotik behera limurtzen, isurtzen den txu jarioa.
7. Objektu argitsu batek bidaltzen duen dirdira, argi izpia.
8. Norbaiti maitasunezko zirriak edo igurzketa leunak egin.
9. Zerbaiti aurpegia emateko adorea.
10. Denbora oso laburra, txikia.
11. Joera eta seinaleak ikusiz ateratzen den ustea edo suposaketa.
12. Ordain gabe eta borondatez, norbaitek beste bati ematen diona.
13. Gogortasuna edo sendotasuna duena.
14. Berba, mintzoa.
15. Norbaiten aginduetara dagoen pertsona.
16. Zenbait landareren, batez ere laboreen fruitua eta hazia.
17. Tresna zorrotzez egindako moztura.
18. Hotzera jotzen duen eguraldia.
19. Edari biziek burua nahasi.
20. Gauzak elkarren gainean zein ondoan multzoa eginez bildu.
21. Ugazabaren esanera lan egiteagatik jasotzen den honenbestekoa.
22. Erakunde baten ohizko etxea.
23. Zerbaiti eusten dion azpiko sostengu trinkoa.
24. Gauza edo pertsonaren bat toki batera bidali.
25. Duen izaera makalaren zioz oso erraz min hartzen duen pertsona.

277. 1991> euskara batua ikasliburuak gie hizkliter 0028
1. Anpulua: 1. gerezia; 2. negarra; 3. zabaldia; 4. tipula.
2. Muzin egin: 1. gaitzets(i); 2. korrika egin; 3. geldi(tu); 4. turuta jo.
3. Naharo: 1. pobre; 2. argi; 3. botila; 4. ugari.
4. Osina: 1. lasaia; 2. lorategia; 3. hezea; 4. leizea.
5. Otordua: 1. jatordua; 2. taloa; 3. tortila; 4. loaldia.
6. Oldar(tu): 1. blai(tu); 2. beldur(tu); 3. eraso; 4. bultza(tu).
7. Sorbalda: 1. bizkarra; 2. gorreria; 3. haizea; 4. galdekizuna.
8. Eupatza: 1. antzerkia; 2. gaupasa; 3. korrokada; 4. zuhaitza.
9. Suzia: 1. zuldarra; 2. zukua; 3. su urdina; 4. lastargia.
10. Ubidea: 1. ur lasterra; 2. erretena; 3. bide estua; 4. kupela.
11. Katramila: 1. mataza; 2. ohantzea; 3. tximeleta; 4. kaltea.
12. Lardaska(tu): 1. orraz(tu); 2. erdiets(i); 3. honda(tu); 4. leher(tu).

278. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0014 Haietariko eraikin askok, hondatuta ere, Sixtoren garairaino iraun zuten eta Berpizkundeko artista eta arkitektoentzat, Erromako lehengo loriaren aztarnen eta euren obra oinarritzeko ereduen bila zeudelarik, inspirazio iturri bilakatu ziren.

279. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0087 Etorkizunari begira gizateriak desafio eta erantzukizun latza du; izan ere, egunetik egunera handitzen doazen energi beharrentzat irteera eta erantzun egokiak bilatu beharko bait ditu, eta irteera garbiak izan beharko dute gainera, natura errespetatu eta ingurunea hondatuko ez dutenak.

280. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0008 Oso garbi zeukan guztia bere erruz hondatu zela.

281. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0127 - Nire herria inguratzen duen paisaia kutsatua eta hondatua dago.

282. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0074 Hondakin hauek paisaia hondatzen dute eta izaki bizidunen arteko oreka apurtzen dute.

283. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0033 Janariek oso gutxi irauten dute mikroorganismoek hondatu egiten dituztelako.

284. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00037 Neurketa hau da arriskutsuena polimetroarentzat. Ampereak neurtzeko prestatu ondoren bi konektoreen artean potentzial-diferentzia aplikatzen badugu, barne-zirkuituak (edo fusiblea) hondatu egingo zaizkio.

285. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00162 Oro har, hala ere, potentzial-langa indartzen denez, korronte eza nabarmentzen da, elikadurako alderantzizko tentsioaren balioak diodoak jasaten duen balio maximoa gainditu bitartean. Balio hau gaindituz gero, diodoa hondatu egingo da.

286. 1991> euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0010 Lotura deseraikigarriak, lotura osatzen duten elementuak behar direnean eta hondatu gabe, aska daitezkeenak dira.

287. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0287 Hizketa Espontaneoaren azterketan ikus dezakegun modura ez zaizkigu gazteleraren emaitzak azaltzen, baina ez gaztelera eragotzita zuelako baizik eta grabatzeko zinta hondaturik zegoelako.

288. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00020 Harrespilaren aldamenean pausatu zuen Juliusek ontzia ezer hondatzen ez zuela kontuan harturik.

289. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 Honela momifikatu eta hilobian sartutako gorpua ez da hondatzen; usteldu gabe, bere horretantxe irauten du milaka urtez Egiptoko hondar bero eta lehorretan.

290. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0102 Izan ere, ez litzaidake harrituko noiz edo noiz kargamendu oso bat itoko balitzaie edo, iritsi aurretik, batzuk besteen kontra hasi eta elkar hondatuko balute ere.

291. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0062 Euliz betetako pareta haiek pintura ondatua zuten.

292. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0085 Soinekoa zeharo hondatuta zuen.

293. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0073 Gaur aitak bizkotxo-labekada bat hondatu du.

294. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0010 (...) abere eta gizakumeen gaitzak sendatu, besteren soroan txingorra egin eraziz uzta hondatu, edo inori senargaia kendu nahiz bilatu.

295. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0130 Egiten duen bakarra gauzak hondatzea da.

296. 1991> euskara batua literatur prosa tx. garcia-viana 00046 Kontuan hartu bi mende inguru pasatu direla oinetako haiek erabili zirenetik, denboraren poderioz oinetako zorua arras hondatu eta higaturik zegoen.

297. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00065 Baina ez. Etxeak hondaturik daude, baina gure hiria bizi da!

298. 1991> euskara batua literatur prosa i. murua 00200 Etxearen eta lurren jabetza-agiriak gordeta ditugu, eta etxea hondatuta baina osorik dago oraindik.

299. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00173 Gauzak hondatu besterik ez zenuen egin, baina azken aldiz egon nahi zenuen Luisekin.

300. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0041 Batzuei, den paradarik txikiena dela eta, gogoa hondatzen zaie: zeren ezkor baitira, makal baitira.

301. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0171 Atzo egon zen asiloan bisita egiten, hondatua dago.

302. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0103 Behin baino gehiagotan egon zen esateko, era hartan makinaren olioa hotzarekin lehortu eta erlojua hondatzeko arriskua zegoela, eta halakoetan, eskuetatik kentzeko gogoaren kontra borrokatzen zelarik, esfera zuri hartan gauzaturiko orduen oroitzapena amesgaiztoek ohi duten zehaztasunez zetorkion gogora.

303. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0051 Zeharo hondaturik.

304. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0080 Ahal dela gauza naturala jan behar da, zeren osterantzean hondatu egin baitaiteke gure estamaguetako bat.

305. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0080 Eta benetan esaten dizut, bere estamaguetako bat hondatzen duen behiak bere bizitzaren zati bat ere hondatzen du.

306. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0137 Zeintzu lan zitalek hondatu dituzte hain azkar soin eder haiek?

307. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0046 Samingarria zen emakume hondatuarentzat albistea mundu guztira zabaldu ezin izatea.

308. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0096 - Erretzaileen laurdena hondatzen du tabakoak.

309. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0130 Samen aitak esan zuen ez dela kutsadura hemen bizi direnen osasuna hondatzen duen bakarra.

310. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0203 Arriskurik handiena, epe laburrean, alkoholak zentzumena, zeure buruaren kontrola eta koordinazioa hondatzen dituela da.

311. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0036 - Izan zen kokots hondatudun gizonak bere paperetan begiratu zuen hilaren hamalauan, asteazkena, arratsaldez.

312. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0054 Zorte txarra zen hozkailua hondatu izana, baina bere burua enkantera joateko gar bizian aurkitu zuen.

313. 1991> euskara batua saiakera-liburuak athletic club 00031 Makina bat euri egin zuen egun haietan!... Munduan lurrikararik ikusgarrienarekin ikaratzen ziren bitartean (San Frantzisko-koa) eta Napoles hiria Vesubio sumendi beldurgarriaren oinetan izutzen zen bi tartean. Bilbon itomena zen nagusi abuztu hartan... 148 zentimetro kubiko euri egin zuen eta zirimiriak berak ere izan zuen Athletic taldearengan eraginik, Lamiakoko zelaia hondatuz. Athletic taldeak oraindik berdeak zeuden Lamiakoko zelaietan Barcelona talde oilartua golez josi eta lau hilabetera gertatu ziren uholdeak.

314. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ibilien dima 00047 Mendizerran abeltzantzan ari direnek esan digute han zegoen pago-kopurua hain zela handia non euren gaztaroan egun eguzkitsu batean gerizpetik irten gabe joan zitekeela Artaunetik Mugarrikolandara. Gero, berrogeita hamargarren hamarkadan, ikazkintza nabarmen eta kontrolgabe bat eman zela, oihan-aberastasun guztia hondatu zuena.

315. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00124 Baina ez da posible izan. Batzuk nahiago izan dute, indarrak elkartu beharrean, hartuta zeuzkaten konpromisoak alde batera utzi, emandako hitza jan eta bazterrak nahasten ibiltzea. Eta jokabide horrek hondatu du gure esperantza! Gauza bat argi eta garbi esan beharra dago: ez dira ideologia kontuak izan Gobernua apurtu dutenak. Guk ez dugu inor ideologiari uko egitera behartu. Beste interes batzuk izan dira Gobernua apurtu dutenak! Eta guri, beste gauza askoren artean, abertzaletasunari uko egin diogula esan digute. Eta hori gezurra da.

316. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00126 Erasana dagoen ume batek ez du fenilalanina metabolizatzen eta sueroko fenilalanina-maila altuek nerbio-sistema zentrala hondatu eta adimen-atzerapen larria eragiten dute.

317. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00039 Zerbait hondatuko balute, haren kostea zenbateko horretatik kenduko litzateke.

318. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00159 Horrexegatik agian, etxeko jarduerek interesa piztu dute: jada ez dira zerbait naturaltzat jotzen, seme-alaben kopuruak eta asistentzi zereginek behera egin dute eta etxeko erreprodukziorako gizarte-kostuek gora eta antolamenduaren beraren oinarriak hondatu egin dira, bikotea eta tradiziozko famili unitatea krisian sartu direnez gero.

319. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00100 Bestalde, ikuspuntu historikotik edo gertaeren bilakarei erreparatuta, ikusten da hirialdearen hondatzea ez geldiarazteaz gainera, zenbait alderditan, egoera txar hori areagotu ere egin dela azken urteotan.

320. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00139 Baina luxuak hondatutako arima batek beste hainbat desira ditu: laster bihurtuko da enbarazu egiten dioten legeen etsai.

321. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0045 Salaketak betikoak: batzarreak egin, umeak hil, uztak eta fruituak hondatu...

322. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0046 Gerraren ondorioak negargarriak ziren: giza-galerak, erre eta suntsitutako etxeak (1837an liberalek 62 baserri inguru hondatu bide zuten) (9)Ik. OTAEGI, La Primera Guerra Carlista..., 130. or., arboladirik gabe geratu ziren mendiak, gerraren zehar hartutako zorrak, etab.

323. 1991> euskara batua saiakera-liburuak meatzaritza goierrin 0104 Gaur egun, zati handi bat erabat hondatuta dago, eta ikusten dena zera da: harlanduz eginiko arrapala bat, hau mugatuz bi horma paraleloen arrastoak alboko fatxadetan eta fatxada nagusian, hau da, labeen pareko fatxadan, harlanduz eginiko hiru pilare.

324. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0040 Laugarren aroan eta pliozenoan, higalanak nolabait hondatu egin zituen egitura hauek, erliebe maldatsua eraginez, tuparrizko sakan txikien eta haran ortoklinalen bidez banatuak euren artean.

325. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dona dona 0057 Biltegi eta fabrika guztia hondatuko zela zirudien.

326. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0030 Era berean, debekatuta dago landareak hondatu, mutildu, moztu edo lurretik ateratzea eta horien habitata suntsitzea dakarren baimenik gabeko edozein iharduera.

327. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0046 Kondearen lorazain-proiekzionistak eten egiten du emanaldia, jalgi da eszenatokira eta, belauniko, pantaila ez hondatzeko eskatzen du, garestia omen da eta.

328. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 0091 Baina industria dateke perilik handiena. Eskolek eta kasernek, ahantzi egin behar nuen! hizkuntza zaharra hondatzen badute, industriak suntsituko ditu, epe luzean, euskaldunen usadioak, eta bere senaz oso bertzelako ohiturak harraraziko.

329. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0348 Eta hona gu hemen bat-batean deituak serie osoak ordenan ipintzera, xehapen originalak definitzera, birrindurik ez badaude ere hondatu samar aurkitzen ditugun parte txikienak neurtzera.

330. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atlantida 0054 Handik zazpi egunera ekaitzak bere maila handiena lortu zuen: Santa Luzia irla erabat desegin zuen, 600 pertsona hilez eta irla ondoan aingurak botata zegoen ingelesen flota hondatuz.

331. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atlantida 0093 Lurrikarak hondatutako Ashkhabad (Sobiet Batasuna) hiritik gertu, XV. mendearen erdialdeko Annau meskita zegoen.

332. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0163 Aldi berean, gizonaz gaindiko izakitzat daukate animalia, jainkoxkatzat-edo; hura herrian eduki, zaindu eta jaten ematen dioten aldian, onurak zabaltzen ditu, bereziki izpiritu gaiztoen saldoak urruntzen ditu, etengabe aritzen baitira jendearen zelatan, ondasunak lapurtuz eta gorputzak gaixotasunen bitartez hondatuz.

333. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0214 Ekialderago, 8 m diametroko bi tumulu daude, uso tirotegi batzuekin asko hondatuak izan direnak...

334. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0214 Erdigunean osoki hondatua izana da.

335. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskal margolariak 0086 Losadak anakronismoa agertzen du elizaren fatxada berria margotzean, mendearen hasieran azken Karlistadan hondatutako fatxada zaharraren ordezkoa hain zuzen.

336. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0108 Bernard Hinaulti belauna hondatu zitzaion 83ko Espainiako Vueltan; Laurent Fignoni, bi Tour irabazi ondoren etorri zitzaion horren ordaina, Akiles-en tendoia izorratuta; Stephen Rochek urte biribila izan zuen 87koa, Giroa, Tourra eta Munduko Txapelketa irabazita, baina gero belaunean izan zuen lesioa; Lemondek ehiza-istripu tamalgarri hura izan zuen...

337. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0176 1250 m-ko sakoneran zegoenean, batiskafoko argia hondatu egin zitzaion, dena itzalita geratu zelarik

338. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0050 Anaitasuna Taldeak nahiago izan zuen hau ekonomia pertsonala hondatzen hastea baino.29. Ikus Egin 1982-II-21, Etxepare kazetariak egin elkarrizketa.

339. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0007 Itsu, zearo itsu egon dira beti gure arbasoak, egoki ta berria zitzayen bidea ikusi barik; eta naiz eta beren Erria biotzez maite, ondatzera eraman zuten zuzen-zuzen.

340. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Antz-irudiko izan behar horretan erabat hondatu den seme eta alabarik ere izan da, jakina.

341. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01531 Bertan izandako hirigintza aldaketak handiagoak izan dira eta, ondorioz, jatorrizko planoa hondatu egin da eremu horretan: etxadi oso batzuk desagertu eta beste zenbait berri eratu dira.

342. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 00085 Egiazkoa den erregeak, Errege bakarrak, maite gaituelako eta maitasunaren fruiti bezala, mundua bere edertasunarekin utzi digu... ez dezagun ondatu guri zaintzea dagokiguna.

343. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0038 Irabaziko dugu, baita Euskal Herriak zapartutako edozein auto bonbaren itxura hondatua eta txikitua agertzen baldin badu ere.

344. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0002 Protestek, noski, Frantziako irudia hondatu dute pixka bat.

345. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0061 Eta dena hondatzen hasia zen.

346. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0038 Espainiako Auzitegi Gorenak legaltzat jo du urtegia, baina debekatu du 512 metroko kotatik gora ura sartzea, hiru naturguneren babes-eremua ez hondatzearren.

347. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0039 Aurten milioi bat kilo inguru osatuko omen da bertan, kiloa 30 pezeta inguruan, nahiz eta sagar-urtea izan, maiatzeko hotzek hondatu bait zuten lorea.

348. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0013 Gogora ezazue (nirea irakurtzen, ulertzen ari bazarete, nahiz eta oso akademikoa ez izan, euskaldunak zaretela sustatzen dut) feriaren txoznetan gozatzeko pezeta Euzkadik ez zuela ezer balio: emandako independentzietan ez litzaizkiguke erabakigileak faltatuko ikastolak nahiz egunkari euskaldunak berezkoz honda litezen, herritarren etsipenaren, pasibitate inplosiboaren aurrean.

349. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0020 Ez hori bakarrik, dagoena zein egoeratan aurkitzen den argitu nahi izan zuen Uriartek ze, emandako datuen arabera, Lekeitioko zein Galeako sirenak hondaturik daude aspaldian eta ez dituzte konpondu nahi izan.

350. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0020 Ez ditzagun gure kostak hondatu, aldarrikatu zuen.

351. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Batzuk zuzenean beraien gaienan egindako presioagatik galdu dira eta beste asko eta asko bere bizitoki ziren ekosistema eta habitatak hondatu dielako.

352. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Beti egiten den galdera da ea izango al den guztiontzako jana lurrean, ingurunea bera betirako hondatu gabe azken zukuak lurrari kendu nahiean.

353. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0031 Nekazari zahar batek, izugarri maite duen iloba gizon ezkondu batekin harremanetan dabilela jakiterakoan, sortu berri den erlazioa hausten saiatuko da, pixkanaka ilobarekin duen harremana bera hondatu egingo delarik.

354. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. arozena 00005 Etxetik atera ginenetik jakia nola hondatzen zuten ikusi genuen; Elkon aldiz Euskal sukaldaritzaren gorentasunaz jabetu ziren gure sabelak.

355. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak irutxulo 1994 0020 Kabinaren kristalak hautsi izan ditu eta askotan mandomahaia hondatu izan du.

356. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. mendoza 00016 - Amona, marmarrean ari zara, beti bezala. Zertan zabiltza? Ez dizut ezer ulertzen, eta ez esan diskotekek belarriak hondatu dizkidatela, ahopean hitzegiten ari zara eta. Amona? Amona?

357. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... baleike 1996 0011 Gero gizaki zuria iritsi eta gauza asko hondatu ditu.

358. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0017 Eskuarteko hauek neurri batean erabil daitezke hondatu gabe, baina gehiegi ustiatzeak kalte larriak ekar ditzake, merkatuko ekonomiatik at baitaude eta mundu osoak erabil baititzake askatasunez.

358 emaitza

Datu-estatistikoak: