XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Ez leuke, baña, iñork orrelako gaiztakeririk gugaz egingo.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 Onelango arazoetan orrelango gauzarik ezta bear izaten.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0104 Ba, eguratzian gaur lez, gure gorputzaren berua baño askozaz andiagoa daguanian, orrelako jantzi senduak, beruarentzat esiya dira; jantziak, galerazo egiten dautsoe kanpoko beruari gure gorputzera sartzen.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0134 Bizi diranean ere, ez dira orrelakoetan samiñik, iguñik eta beldurrik gabe atsedeten.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Euzkoen jokuak noz orrelako edeslari bat aurkittuko ete dabe!.

6. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Tomax baño len zenbat izan nituen atzetik! Neronek ezagutzen ditudan amaika nexkatx badaude sukalde bazterretik atera gabe mutilIak begiratzen ez diotelako; nik beintzat ez nuen orrelako estuasunik izan,egunero bat edo beste banuen! mutillak... puf! nai aña, ostikoka ... (Beatzakin zenbatuaz) Josetxo, Juanito, Pako, Iñaki, Pello, Benjamin... Moexto, Anastasio, Goiko-errota'ko Patxi, Joxe, Sabin, Mikel... Zubiaurreko Joxe Mari, Mendizabal'eneko Anton... Urbaneta'ko Federiko... Jon indianua (Bat batean) o! au zarra zan, nere aitona izan zitekiena, izketan ere etzekien, Arjentina'ko gariyak gora, Arjentina'ko beyak bera, besterik etzuan asmatzen (Alai oroituaz) besteak......

7. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 ¡Atrebitu orrelako erretratoak ateratzen...!.

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 KATA.: Dana dala; makiña bat orrelako asmatzen dute.

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 Ima. - Gabon gaba kartzelan igaro igaro bear ote du Ixidor'ek? (Errukiz) Gizajoa! zertako egin ote du Andoni gaizto onen esana! Gurekin onara zuzen etorri ba'ziñaten...!
Iña. - Esaten dik iri irakasleak, orrelakoa izaten jarraitzen ba'dek, erri guziak ezetsiko abela.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. ¿Azpeiti'n egonda, Donostia'n nola itzegiten du bada? (Beretzat) ¡Ez diat oraindik orlako sorgintzarik ikusi!.

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. Ez dirazu neri orrelako ziririk sartuko.

12. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Orrelako kaldera izan ezkero, irabazi biar estropada.

13. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 Lide: Orrengatik orrelako aldaketa zure arrpegian izan zan.

14. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Ta orrelako esku-zabal bati....

15. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0014 Erru. - (Jaramonik egin gabe) Orrelako esku-zabal bati, diot, ongi-etorri bat egin bear zaio, sakela alik eta maizen iriki dezan.

16. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0005 MIKELA: Ez det ezaguntzen orlako aizerik.

17. 1900-1939 gipuzkera poesia j. artola 0459 Azko jakiña zeralarikan
eta orlako abilla,
agertu nairik ez dezu iñoiz
aunditasunaren billa
ezin esan dan ainbatekua
otsana eta ixilla,
pare gabeko donostiarra
eder ona ta umilla
.

18. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Ango amalau lagunen otsa
ango arraunen dardarra,
luma bezela treñeruata
ertzak zabaltzen afarra;
jendiak pozez ifi-aufaka,
ojuba eta diarra,
nola burutik iñori kendu
orlako festa gallarra
.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0110 Gatza, gatzagia, gatzura, gantza ta orrelakuak aditu izan dizkiat, baña gatz-moliña edo ik esan dian ori, eziñ ikasiko diat.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0134 - Bai, baña gure erreglamentuak eztu orrelakorik esaten eta.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0017 Ta orlakuetan oi dana, Magdalenako elizatxuan zegon jendiak Martiñen arpegiko itxura ta erantzuteko naspilla, dana bat artu ta parra egin nabarbentxo.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Bada, orrelako gaiztakeri aundia egin zuan 1835 urtean Españako Gobernuak.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0143 Bere graziz gure animak argitu ta sendotzen dira, zerutik datorren intz gozoaz bezela; grazi onek, ordea, beren biotzak ongi eraturik dauzkatenetan bakarrik dagizki orrelako mesedeak.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Orrelakoak txori'ren bat arrapaten badute, arretaz artu ta min eman gabe etxera eramaten dute; zapi batzuek berotu, aietan sartu ta su ondoan jartzen dute; ura esne, ogi-mami, edo oien antzeko gauz'en bat ematen diote, ta indartzen bada, pozak zoratzen jartzen dira; goizean goiz, txoria ikustera; otorduetan, onen-onena txoritxo arentzat, aora jaten ematen diote, eskuetan artu, ondo ezi, kayola berrian jarri-ta leyora atera... orrelako gauzetan arizen dira: iltzen bazaye, berriz,¡ura naigabea! zenbait aldiz negar eta guzi egiten dute.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0203 Ganbaretan sendoak bear izaten dira, abe, kapirio ta astazaldiak egiteko; ta okuilluetan ere, abe, ganbel, sare, tranpol, eta abarr; baita golde, pertika, aras eta orrelakoak ere: sendo-politak, solairu, mai, alki, ate, leio, apal, zizaillutan eta abarr: biguñ-itxusiak, indarrik bear ez dan eta ikusi bear ez diran tokietarako, nolanaiko gauzetarako; teillatu azpiko latak, lantegietan egindako gauzak tokietara eramateko zur-ontziak eta abarr egiteko: biguñ-bikañak, etxeetako gela nagusi ta elizetan jartzen diran apaingarri, kutxa, tresna boronbil eta orrelakoak egiteko.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Donostiaraño juango nintzake ba ni, orrelako gizon bat ikustiagatik.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0180 Gauza guziok esan zizkien Yesusek gizaldeai berdintzetan, ta orrelako beste berdintza asko esan zizkien, aien artzearen araura.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0032 Arritzekoa de gero! Amar urte bizi izan naiz Jesulagun artean, ta iñork ere etzidan orrelako negar gozorik egin erazi agur egiterakoan: ezta Aita Txomin Landak ere, zan bezelako ogi puzka izan arren.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0054 Galdetu zioten: Baña, Anai Garate, zer egiten diezu landara oiei orrelako ederr ta aundiek azteko?.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Eskatu ziona eman zion ba, eta galdezka jardun zion makal al zan eta orrelakoak.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 - Ezbeza orrelakorik esan, aita.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 - Ez adi orrelakoa izan, seme.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 - Bibotea? Kendu izak bizar oiek ainbat lasterren, gurean eztek orrelako zikinkeririk beñere izan ta.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 Orrelako autuetan joan zitzaizten orduak Jose ta Pilliperi goizalderarte, batak bestea dendatzen edo bildurtzen, beti ere suari egurrak geituaz, beti ere alderdi guztietara begira, beti ere alkarri ixo-ixoka, andik edo emendik zarataren bat ote zalakoan.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0169 - Jas! Ez lotsatzea osaba, orrelako gizonakin bere burua bat eginda! Aldendu gaitezen, geu iñork ikusi baño lenago.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Utzi Kataliñek, izketarako gogorik etzeukalako; utzi Joanesek, orrelako arazoetan ezer etzekialako; utzi Jose Ramonek, Manuelek, Malenek, amonari poz ematearren ta bera baño antolatzalle oberik iñun etzegoalako.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 (...) ta orrelako gauza batzuek esan zizkiran; eta azkenean errukitu nintzan eta eman nion.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 - Ez, esan zuan Sendatzailleak; sagar batek ez dio orrelako gaitzik egin.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Ori guztia ¿zergatik? Arestian esan degu: etzaye irakasten eta ezin ikasi; ta ondo dabiltzala edo gaiztakeriak egiten dituztela, gurasoak beti umeen alde... ¡Nola ikasi! Ez dira ordea guztiak orrelakoak izaten, ez umeak ez eta gurasoak ere.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Orrelako asko ta asko egiten zizkaten billoba biurri ayek amona gajoari.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 11 Orrelakoei aoa itxi bearr zaye; etxe guziak naspilatzen ditute, ba, bearr ez dana irakatsirik irabazi dollorr batengatik.

42. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Nengoala bada ezin igarriaz nola Mendiburu batek egin zezakean orrelako utsa, oartu naiz, Lapurdi guzian eta Bajo-Nabarra'ko erri batzuetan, jendea orrelaxen mintzo dala; ez dala eskualde aetan besterik esaten, ezpada: begira gauz oni, begira gizon aei.

43. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Demagun Bidasoa'z onunzkoak artua duela orrelako itzegitea Españako erdaratik, ¿bañon zeñi gogoratuko zaio Bidasoaz arunzkoak ere alaxen deuela?.

44. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Ez da beñere orlako jai aldirik izandu Madrillen, au diyote El Liberal, El Imparcial, ABC, La Correspondencia ta beste izper Madrill-ko gañuntzekuak; baita ere esaten digute, ez dirala beñere aiñ egoki eta aunditasun geyaguan ekindu izandu La consagración de Gral Jardin encantado ta La escena de las flores, oek guztiyak zailtasun aundiz beteak, bañan guztiz arrigarriro ekindatuak, muttiko, nexkak eta orkestaren aldetik.

45. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Lenengo aldiz jakin zituanean A. Iñazio'k Gandia'ko Dukea'ren jesuita izateko asmo onak esan zuan: Oraindik isillik gorde bearko degu berri au; ez dira bada gauza mundutarren belarriak orrelako otsaundi edo tumpadarik aditzeko.

46. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 !¡Gora Sorkunde Garbia!! !¡Gora Aita Tirso!!- Gure zinismen edo fedea geruago eta otzagoa egiñaz dijoala... Gure gasteria geruago eta biurragoa eta oitura eta bizikera lasayagokoa izan nai duala... Arimako gausakin ez duala nai iñork ere orain gogoratu, eta beste orrelako itz gogorr asko eta asko aditzen diran garayan, uste izatekoa zan, Aita Karmeldar baten etorrerak etzuala ikara aundi-aundirik egin biar erri onetan, baño, ezker betikoak Goikoari, ez da ori gertatu.

47. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0093 Bere ardiak nundik dabiltzan eta zer egiten duten ardura artu gabe bizi diran gurasoai, eta beste zenbat orrelako gaitzen erdian, mar-mar aritzen diranai bere urkoari izen ona lapurtu arteraño.

48. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 @- Ene bada, ez orrelakorik geiagoan, biartik aurrera gertu izango dezute ta!!.

49. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 ¿Ezoteda or laminerrekaren batean, gizakirik bizi ezten basamorturen batean, ezoteda bat edo bestetxo gelditu? Entzule zaituztedanon artean euskalzalerik adinbat mendigoizale ezotezerate? Neronen susmotxo au egiazkoa baldin bada, laminerreka-zale ere egin zaitezte ta orrelako toki bakar biderik ere eztuen batera yoan ta gerritik gora emakume ta gerritik bampecirc;ra arrain den izaki bat ikusi dezazutenean, zatozte neregana berri ori ematera.

50. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0101 (...) otoitz-gai mamintsu ta Egungakarian dauden Done, Doatsu ta Agurrgarri guztien bizitzak idatz ditzala!¿Zeruko lore garrbiak eskupian dauzkana zerrgatik lurraren lore arrgal, ustel ta marrgulduak biltzerakotan apalduko leite? Guk arraultzak eskatzen diozkagu, ta arrk ¿eskeñiko dizkigu sugeak? Apaiz jaun bat orrelako egikizun txarren arrtean leporaino sarrtua guk ikustea ¿ez ote da izi ta lotsagarria?.

51. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0107 Iduritu zitzayon, lenago Villoslada'k bere Amaya omen aundikoa errderaz idatzi zuan bezela, berak ere euskeraz orrelako arrlo zarr eder bat bururatuko zezakeala, ta, Erriktruda donearen bizitza autaturik, arrgitaratu zuan bere Auñemendi'ko lorea.

52. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Bebarrua, atxur, sega, igitai ta orrelako bearrena eukitzeko.

53. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Plater-sakon. - Salda, zuku ta orrelako janariak artzeko azpil sakona.

54. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Baso=(Edontzi). - Ardo, ur eta edariak ontzietatik aora eramateko ontzitxoa. (*) Gaur nun-nai ia, mai-tresna abetzaz gañera sopera, fuente, frutera, azukrera, biñagrera, platillo, taza, kopa ta orrelako izen erdeldun-tresnak badirala, guziak dakigu. Baña ez dira egunero erabiltzen, ezta gutxiago ere. Azkeneko biak, ordea, geroago ta geiago erabiltzen dira; taza, kafe edo akeita artzeko, ta kopia edari bizietarako.

55. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Arpilera. - Maia ta orrelakoak garbitzeko oiala (Zatarra). Esku-trapu . - Eskuak txukatutzeko oiala. Aulki. - Eseritzeko zurezko jarlekuak.

56. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Zein dira liberalen dotriñaren zimenduac? E. Esan det len, 1789-garren urtecoac dirala; eta deitzen diete erriaren nagusitasuna, libertadea religio guzientzat, imprentarentzat, escolentzat, oiturentzat, eta orrelaco beste zeimbait gauza.

57. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 6.- Ezaupide baterako, amalaugarren zazpikoan Aita Kardaberazek dio, Yosukisto gure Yaunari emandako belarrondokoak lurreratu egin zuela: ez dasate goizperrlariak orrelakorik; eta goizperrlarien esanak, puztu edo gezurrtu bearrik ez dute, belarrondoko aren narda eta iguingarritasuna aditzen emateko.

58. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 - Guk askotan ikusi izan ditugu liburuetan eta orrelako santu batzuek... -¡Bai! ¿Txori gaixoen bat mokoa zabalik daukala ta txorabiatu ta suge aurrean dagola edo? - Orixen bera.

59. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Orregatik ezpata arraiak orrelakorik egin ez dezaten egiten omen dituzte arrantzaleak arrai oien antzeko txalupak; eta ikusi ta, ez omen diete ezpata arraiak jaramonik egiten; bada orduan txalupa aien ondotik bildurrik gabe ibiltzen dira; arrantzaleak oso errax iltzen dituztela.

60. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Adan eta Ebagandik sorrtutako guziak jatorrizko pekatupean sorrtu egingo dira; Zu berriz ez; ez paidago orrelako pekaturik zuretzako.

61. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Ez luteke orrelako gizon zitalak ori baizik naiko.

62. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Nor ote da, nere aita au da esaten lotsatu egiten dana? Gure Jauna aita ona, maitegarria, zintzoa izan ezkero, zergatik beraz lotsatu? Zer ote esan Jaungoikoaz lotsatzen diran kristauaz? Jaunaren semeak dirala ta beren aita asko maite dutela edo? Bai zera! Etziran ez orrelakoak Goiko-Jaun onagatik zanetako odola ixuri ta eman egin zuten ziñopa ala lekuko leialak.

63. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Morrointzara juateko, ta irabazian ibiltzeko, nagusia nolakoa dan, eta irabazlekuak ondo arrtuko ote duan ikusten ez dakitenak, txatxo ta zentzugabeak dira, ta ez dute zintzoak beñere orrelakorik egiten; nagusien bat aukeratu baño lenago nolakoa ote dan, eta zer soldata emango ote dien lenago ikusi egiten dute-ta.

64. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Buru gabeak baizik ez du iñork orrelakorik egiten.

65. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Baño gure Jauna orrelako batean arrapatu? ¡Gizon txatxoak, ez dakizute norekin zaudeten! Jesus ori Jaungoikoa danik ez dakizutela agirian jarrtzen dezute zuek.

66. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Etzioten ordea orrelakorik beñere galdetu.

67. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0258 Bertze batzuk hari behar dute lanean edo sal-erospenetan, goizetik arratsera, edo dire ezkonduak, eta asko egitekori kontu eman beharrean; denbora guti beraz komunionerat preparatzeko eta eskerren bihurtzeko; horrelakoek zer behar dute egin?.

68. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0258 Horrelakoei Jesus'ek galdetzen diotena da komuniatzeko entzuten duten meza.

69. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Eta orain erran zadazute, ez ote-den arritzeko, orrelako mende ayetan, ikusi duzuten bezain garbi, txukun ta ederr Mendiburu'k bere idaztiak egitea.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Bigarrena ezin lei ezetara be laketu. Mendijetara zuazenian eta dantzan asi ta batebatek dantza oratua eiten ba'dau... makilla bategaz ?jo! burutik bera bape erruki barik; eztot uste bide obarik dagonik orrelako lotsagarrija ziatz ebagiteko.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Ara Itziartxo: ez dizut esaten orrelako ez-ta-bai baten, geureakin atera ezik, guzia utzi ta etxera juan bear geranik, Nai duanak abestu dezala esanda; baña bai, onelako uneetan makaldu bear ez gerala.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Deba Modistillai: Ara, ez zaigu atsegin eztabaidan ibiltzea; ez degu nai alkarren artian aserrerik ikusi; beragatik damuz artzea det idazkortza zueri idazteko, bañan neskatxoak, bai-dira gauz batzuk beren bidian igarotzen laga bear etzayotenak eta orrelakoak dira zuen (obeto esateko bisarena'ren? idaztian).

73. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Jaungoikuak gurako al dau auzotegi onen onerako ez bertora sartzerik orrelako jente txarrik.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ori da, geure ustez, biderik artesana Euskel-erriko ontasuna lortuteko, eta bide orretatik jarraitu bear geunke euskeldun guztiok, iminirik erri danetan orrelango ikastolak.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ¿Ezingo dogu guk, imini orrelango ikastola bat, erri onetan? Bearrekoa da berau eta uste dogu imini leikela, euskelzale guztiok bat baten ezarri ezkero.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 EUSKEL IZENAZ Emengo abertzale guztiyek ernai egon epai-etxien dagon idazkari edo sekretayuekin, gorroto aundi bat diyolako euskel izenai; beraz orrelako gauzen bat dezutenien bear diran neurriyak artu, ta ez utzi ainbeste neken ondoren irabazitako eskubiaei.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Gero esaten dute gaizki bizi dirala, eta orrelako antzeko gauz asko.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Asturias'en jazo ixan diran negargarrikerijak diran baño itzalago esateko, izparringi askok, eztabe goguan euki ziurr jakin-barik orrelako izparrak emotiagaz uskurtzari kalte aundijak egitten dautsezala.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Nagon tokian nagolako orrelako eskutitz asko irakurtzen ditut, gogoan ura besterik ez badaukat ere.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Txina'n jentillak eta España'n
masoiak buru nai dute,
ta orrelako buru gabeak
Jainkoa ez dute maite.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Eta ¿nola utzi eragin gazte oieri La Voz ori irakurtzea? Kristau on guziak egin bear genduke alegin orrelako gizarajo oien artean Jaungoikozko izparringiak zabaltzen batez ere EL DIA, Euzkadi, Argia ta orrelako batzuek.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Euskaldunak izanik gure iskuntza maite degunak ez ditzagun aztu iñoiz orlako gizonak.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gizonak orlako lanari zor diyon goralmenik bagea.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orlako eusko semiari zor diyogun goralmena egin dezayogun.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Nik esaten diot izperkari edo korresponsal jaun ori erkal-izenean ateratako, oietatik bi, Primo Ribera zan denboran bat ziñegotzi edo kontzejala eta bestea Somaten izan zirala, eta Españan orrelako errepublikano asko dagola.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ez estutu, Luis Donea'ri iñoiz edo berriz autsak kendu, ta bere ikurriña ibiltzeko orlako batzuek bear ditu, ta jarraitu XIRIKA, iñori miñik emangabe sarri-sarri idazten.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Jarraituko ote dezu oraindik orrelako sujetoak iraun erazoten?.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Baña socialistak ez dute orrelakorik nai, langillezale aundiyak izan arren.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 eskuan ta aren zai jendea
lurrera dariola aoko lerdea,
lena berriz esaten, patxadan ordea,
begiak zabal-zabal, argal ikustea
naskagarri datzit orlako urdea .

90. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 ¿Figura txarrekoa izan nindukela?... Etzak orrelakorik aitatu ere.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¡Utikan orlako abertzaleak.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Poz arek indartu-ta, aurten ere orrelako bi edo iru jai antolatu nai giñake, oso onak lirake gure Alkartasuna zabaltzeko ta.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Izugarrikeri aiek edestu nituanean, ez nuan uzte orrelakorik gertatuko zanik geiago; ain gogorrak eta ain negargarriak ziran gertaera aiek.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Au irakurtzen dezutenok, oartuko zerate noski zer dan orrelako ibileira bat eta nolako atsekabea eramango zuten euren barrenetan gizajo aiek, euren erriti igezi zijoaztela.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Berriz ere, norbaitek jaso bearko ditu, orrelako jardunen ondoren gelditzen diran ainbeste umezurtz eta gurasoak nun dituzten ez dakiten umeak.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Obe arrapatuko balituzte, bein da betiko orrelako ta bestelako lapurketai bide ta txiurrak kentzeko.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Ezekias eskatutzen zuana emateko gertu zegoan, eman ere zion, orrenbesterekin utsirik joango zitzayolakoan, orrelakoak ezin ordea beñere ase.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Amaika orrelako gizonen arrokeriak irabazi du.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Baño bat edo beste bakarrik, naiz etxekoa, naiz kanpotik etorritakoa tisiko zegoena gure etxe batean egon bada, begira zerr egin bear dan: Oazura (berri samarra danean) gela eta orrelakoak aldan ongiena jaboi eta sublimado deritzaion botikakoaz urtutako urarekin garrbi garrbi egin.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 ? Zerr orrelako aiton iaioa atsekabetzen du bada ?

101. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Nere ondoan orrlako petraliak ez nuke aziko, ¡ ez orixe ! ¿ Zerr jakitteko jaio ote giñan gu ?

102. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 -Amaikatxo orrelako aspaldi ontan ba'daude, bai.

103. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0114 Eta gizataldeak, arrituta, iñoen: Ez da egundo Israel'en orrelakorik ikusi izan.

104. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Orrelako ixan ledikera jo biarrik ez dogu, baña gura ezkero jo gegike.

105. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Lenango ixentau dodazan Enok, Matusael, Tubalkain eta orrelakuak, batzuben aburuz, ez ziran gixon bedegar edo notiñak, gizeli ta aberrijak baño.

106. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0309 Baña orrelakorik zinistu ezin... ontzat emon ezin....

107. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MAISUA - Orrelako ibillitara ez diteke aur bat eraman.

108. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Etzazula orrelakorik eska!

109. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Izan ere ezta Elendar emakume bat egundaino orrelakorik egiteko bekokirik izan lezakeanik, eta oiek baino lehen etsi zindudan, emazte zerau ar zintzadan, zerau ezkontide gorrotagarri ta galgarri neretzako, leoi-eme bat eta ez emakume bat, etortez Tirreni'ko Eskile baino basatiago zeran ori! Eskile, Sikili-atakako itxas-bidutzia: aitz-arteko arpean bizi omen zan, Tirreni itsasoa ikuspegian izaki.

110. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Lutxi - Ez unan orrenbesteraño. Eta ez orrelakorik aitatu izebari, bestela komentura eraman naiko natxion.

111. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0049 Iñaxi - ¿Bikuak egiten astia nai al du?
Andre Kaxilda - Bikuak ezezik irukuak eta laukuak plateretan egiten nazkizu naikua, ta ez neri orlakorik aitatu.

112. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0076 Pilartxo - Nere amagatik ez gero orlakorik esan, lotsagabia.

113. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0189 Sat[ur] - Kirtena alakoa! Nola uste izan dezake iñork, nik orrelako astakeririk egingo dedanik?

114. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0036 Orrelako animak ez du izadigañetiko gauzetan zer-ikusirik, ez du esker donetzalleak ematen duan indar zerutarrik, eta betiko ondamendia merezi du.

115. 1940-1968 gipuzkera poesia maisu bikaiña 0095 Lengo aldizkariak, Jaungoiko-zale, Jesusen Biotzaren Deia ta orrelako izenekoak ziran.

116. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Dameta'k.- Gogora ezazu, orrelakoak arduratsuago gizonei egotzi bear zaizkiela.

117. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Menalk'ek.- Zer egin dezakete iaubeek, lapurrak orrelakoetara ausartzen diranean?.

118. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0005 Damu det, nere Aita, ta ez det geiago orrelakorik egingo.

119. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0027 Gutxien gutxienez gauza bat gertatzen da orrelakoetan: gauza onak eginda ere, irabazirik gabe gelditzea, gure buruaren maite geiegiz eta arrokeri utsez egiñak oi diralako.

120. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 Kristautasunean etzion odei, sorgin, basajaun eta beste orrelako gaizkillerik.

121. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 - Etzizkin Jaungoikoak orrelakorik bidali.

122. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0206 Orrelako gauzak ezagutzeko, ez naiz oso motela, erantzun nien.

123. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0251 Nik oraindikan ez det bada ezagutu orrelako pozikan, bañon, iruditzen zait, ez dala izango naigabeak betetzen duen aldia.

124. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Eta alanbra eziz itxitako baratza ere, ba dute, txermena, mixurka, aran, briñoe, eta beste orrelako zugaitz askorekin.

125. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Orduan anaiak alkar artuta:
- Joakina, eziguzu orrelakorik egiteko esan, mixioagatik etzaitez orrelakoa izan.

126. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Maiz esaten nuan: neri, ain pekatari naizen oni, orrelako mesedeak egiten badizkio Jainkoak, eta ortaraiño maite banau, nola eztitu maite izango ni baiño obeak diran oiek?

127. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Gaiñerakoan, ba-da Sorazuren bizitzan makiña bat gauza arrigarri, eta esan bearrik eztago orrelakoak eztirala egunero, eta arima guztietan gertatzen; bearrezko ere eztira, egiazko kristautasunera irixteko.

128. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0047 Izan ere, orrelako egunak gogoangarriak izaten baitira Euskalerrian, batez ere euskal oitura onak maite ditugunentzat.

129. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0034 Negoziotako gizonak negoziatako kontuetan itotzen dira egunero, eta gau guzia lorik egin ezinean pasatzen dute; bestek famaren kezka bizian; eta beste askok amorraien munduan: biar orrelako arrapatu bear dute, eta ortarako au ta ura eraman behar dute...

130. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Etzitzaidan orrelakorik sekulan gertatu.

131. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0193 Ez det uste zuengandik orrelako agindurik artu izango duanik...

132. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Ez-bai-legokek eder orrelakorik.

133. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0048 Ez orrelakorik esan, aita.

134. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Munduko aundikoteak ere orrelako batasun eta pakean Jardungo balira, azkarrago eta onuratsukiago erabakiko lituzteke beren gaiak.

135. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Atzerrietako siñesgabeak arriturik ziran orrelako yardunbidea ikusirik: Ikusi zeinbeste maite diran zioten.

136. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Yerusalen'dik alde ez da orrelakorik ikusten: an bertan ere, ezarie-ezarian, ekandu ori galdu zan.

137. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Luka'k, baña, orrelakorik ez dio.

138. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Orrelakorik, baña, etzan gertatu Saul'en onbideratzean.

139. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Aldamenekoak anka! edo orrelakoren bat egingo diote-ta.

140. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0157 Ez da aspaldi oraindik hasiak gerala idazten: anima-en egunean, eliz-ean; eta determinado pluralean: emakume-k, emakume-z, seme-i eta beste asko horrelakorik.

141. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 - Eta Santxo'k; Arago lurrintzen dagon azpiltzar ura, eltze ustela izeneko dala deritzat; eta orrelako eltzetan, gauza berdinge asko izanagatik, atsegikor ta onurakorra izan datzaizkidan bat edo bat ez idorotzea eziña deritzat.

142. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Orrelako Universidadea Diploma Fabrika deitzea obe.

143. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0164 Eztakit beste errietan orrelako asko gertatu izan diran, baiña Euskalerrian eskribitzen etzekien idazle batzu izan dira: Pello Errota, Udarregi, Zapirain eta abarr.

144. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Izatekotan ere " begi-bakarr, beso-motz, anka-makurr edo orrelako zerbait esanaz bereizi genezazke.

145. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 5. Nik, egia esan, lehen bidea hartuko nuke arras ikasientzat bakarrik ari bagina, baina ez da horrelakorik gertatzen.

146. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Xinpletasunera joko nuke areago, edo erdi bidera behintzat, y, kh, th eta horrelakoak baztertuaz.

147. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0171 Itzen itxuraz bakarrik ari naiz, Bizitzaizti, Izarrizti (Sternkunde) ta orrelakoak egokiago baiteritzaizkit.

148. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Ba-dakigu, Jainkoagan orrelakorik ezin gerta leikela.

149. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Orrelako gizonez ari gerala, esan bearrik ere ez baitago, eskatzekotan ere, ez zun lortuko, gizon zintzo-zintzoak izan baitziran eta ainbateko gaizkia da alakorik eskatzea ta eskatua egitea.

150. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Erroma'ko erriak, iñoiz entzun ala ikusia ote zun orrelakorik? Tiberi Grak'en eriotz ostean ere, aren adiskide ta aldekoek yarraitu zioten.

151. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 42.- Zergatik ari naiz auetzaz? Iñor ere ez dalako orrelakoetan oldartzen gaizkiderik gabe.

152. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 43.- Orregatik, gaiztoen orrelako elkartasuna ez da adiskidetasunaren zuribideaz estaldu bear; aitzitik, oiñaze mota guzien bidez zigorrtu bearra da, iñork uste ez dezan, bere aberriari guda egiteraiño eltzen dan adiskideari yarraitzea zillegi dala.

153. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Orrelako gertarien aurrean, Reñe Sudre'k bear izan du bere theoria osotu.

154. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0311 Benetazko aberastasun bat dakarrenean batez ere, prest dago bera orrelako itz bat onartzera.

155. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0311 Baiña gaztelaniak, ba-du gaiñera empíreo itza, eta guk ere orrelako ikurpen edo matiz bereziakin erabilli dezakegu donoki itz berria.

156. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0103 Laboratorioak eta maisuak dirupilla izugarriak kostatzen dira, Ta errialde txiro edo txikiek orrelakorik pentsa ere egiteko, naitaez beste erriekin batartu bearra daukate.

157. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0040 Etzaie gogoratu ere egiten orrelako gauzarik.

158. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0199 Ipia'k - Eztakit, ordea, oraingoan orrelakorik, Sokrate.

159. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0020 Geroak egiaztuko digu, 23-garren Yon igarlea izan zala, dar-dar zegioten ezpaiñetaz orrelako berbak ebaki zizkionean Montini kardenalari.

160. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Arteaz mintzatzeko boza ken dakieke horrelakoei; eta itsu bati koloreei buruz bere iritzia emateko ahalmena baiño ez litzake.

161. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0087 Gehienik, beraz, ixildu egingo naiz horrelakoak juzgatzean; edo apalki eta begi onez bere alde mintzatuko.

162. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0021 Ez da horrelakorik.

163. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Oraingoan beintzat eztuzu orrelakorik izango, zenbait puntu zorrotzetan laburtzera noan ezkero nere esatekoa: I. Lahovary jauna gizon asko-jakiña da, baiña ez, besterik badiote ere, irakaslea ezta izkuntzalaria ere.

164. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Orrelako egiazko asmatzaille gutxietsien ondoan, ordea, zenbat eztabiltza gure artean bere zoroak bizi dituen orietakoak: pi-ren balio zeatza arkitu dutenak, geldituko ezten mugimentuaren billa dabiltzanak eta beste ainbeste, Dios es el Trinotripodio perfecto asmatu zuen ura aaztu gabe.

165. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Euskalkiak alkarrekin nastu ezkero, beren jatorrizko indar berezia galtzen dute, eta euskera dagon egoeran, orrelako sayoak, kaltegarriak izan ditezke.

166. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0228 Ziñez, ba-genuen orrelako libru baten premia.

167. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Egizu apaizgai zintzoak ateratzeko, gazteak kristau-gaietan ikasiak, otoitzerako gogatsu, biziera garbiko eta beste orrelako elburu aundietan maitakor izateko egin bear dan lan ori areago ekin dezaiogula.

168. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Eldua dugun orrelako uzta, jalkitzen eta lurrera eroriaz galtzen utziko al zenuke, biltzeko besorik ez dalako?.

169. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0255 Enuke orrelakorik gertatzerik nai, noski.

170. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0063 Orrelako esate modu zaarrak' erabiltzen dituzte Eibarrez kanpo ere, geienik' Eibarren beraren erri inguruetan: Elgoibar, Soraluze (Placencia) eta abar.

171. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Bestetik, giroak ere aldatu bearko lirake, eta ori ezin da; oraindik gizonak ezdu asmatu orrelako aurrerapenik.

172. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 Eta orrelako bat etorriko balitz ¿Zer izango litzake onena, piñua edo gaztaña?....

173. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0030 Beti orrelako gertaerak Japon edo Sangai'n gertatzen dirala mintzatzen diranentzat, erantzun ederra; emendik arrikada batera baitago....

174. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Orrelako zapi zikin Baroja'ren idazkietan nai baiño geiago dauzkagu.

175. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0479 Laugarren irtenaldia zun idazti orrek: ez bait-dute eusko-idazti guziek orrelako aukera eta zorionik izaten.

176. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Horrelako zerbait.

177. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0071 Gabon-eunian ibilli giñan
etxerik etxe kantari,
t'ondo eitiak ez du baliyo
gaur zenbait person-klaseri,
pezet'at artu ta eskalletan
ainbeste mutil-sallari
begiratu zorrotz egin zigun,
nunbait pen`eman areri,
orrelakuak eztiyo emango
ardotako gizonari.

178. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Frantses hainitz eta gain-gainetik Christian Pineau minichtroa, iduri luke bizi direla lehengo urhelanho horren liluran.

179. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Diruz ere ez gaude gaizki orrelako Eda Etseak sortzeko.

180. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Baña, norbaiten iritziz, ez omen da gure gaztediari emateko aolku guzizkoa, euskaldunok lenago ere naikoa uzu ta motz agertzen omen gera gizarteko artu-emanetan, gizalegearen aurka dagon orrelako beste aolkurik gaztediari eman gabe.

181. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Eskarrikasko berriz ere, nere adiskide maite orri, asmo aberkoiez idatzitako zure bi lerro aiekin gogai auek eta orrelako beste asko burura ekarri dizkidaz ulako eta orain lengoan zuk ulertu ezin zendun bezela idatzitakoa uler dezakezun bezela idaztera noakizu... ?

182. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Idazki asieran: Ene adiskide edo ene aberkide edo orrelako euskerazko itz bat edo beste, ta gero guzia erderaz azkeneraño ta an, berriz ere euskaldun dirala oroituta amaitzeko besarkadak edo ondo izan edo orrelako beste zerbait eta en Jel ta kito.

183. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Erderaz egiten dizutenean ez erantzun, edo ez artutzat eman, ez dakit erderaz eta datorren bidez atzera biurtu edo orrelako zerbait egiñaz.

184. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l.m. satrustegi 00001 Gauza askotan atzo lege izana gaur parregarri zaigu, eta gaurko asko ere orrelakoak izango dira biaregunean.

185. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Egualdiak laguntzen die, zerua garbi laño zipitzik gabe, aizea otz xamarra, baña euskaldun gazteak ez dauka otzaren bildurrik eta batez ere orrelakoetan, kale ta mendietan, saltoka ta oiuka ibilli bear dutenetan.

186. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 - Orrelako etxerik Caracas'en bai ote besterik? Euskotarrok, alare, zeozer egin diagu orratio!

187. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Orrelako izaki ederrak, usai onez gantzututa eta margo apaingarriz jantzitako izaki oiek, ezpairik gabe, eme-kutsua izan bear zuten, nunbait.

188. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Orrelakoak oraindikan baditugu gure artean.

189. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Tirol aldeko Alpes-mendien zear, euskal-abestiak kantatzen pasiatzen naizenean, orrelako elukubrazioak ausnartzea aski atsegiten zait.

190. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0063 SORNE.- Orrelakorik ba litz, ba dakizu zer mereziko leuken zirikalari dana dan lako zirikalariak?.

191. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0132 Edo orrelako zalantza neukan.

192. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0132 BEGO.- Zoritxarrez orrelakoak eukiten dabe entzuterik onena.

193. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 Ez eban sekulan horrelakorik ikusi! Hegazti harek beste abereak oso osorik irunsten zituan!.

194. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0049 - Zelango landarak ikusi dozuz horrelako zoruetan?
- Espezie ugari aurkitu dozuz?.

195. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0071 Bere jokabidean ez dago ezer orrelakorik bururatu daikedanik, baiña beti egoten dira bitartekoak, eta bere inguruan onelako gertaera asko batzen dira.

196. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0071 Gauen bateko igesaldien bat euki dabela pentsatsea ez litzake ain arrigarri; ez ninduke ainbestetan itoko bere, ba-dakidalako orrelako gauzak sarri gertatzen dirala senarra aldi baterako etxetik urrunduten danean.

197. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0071 Orrelakorik gertatuko ba litz, gure batasunaren azkena izango litzake.

198. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0071 Zorionez, oraingoz ez dago bitsuen artean orrelako ezer.

199. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0072 Alaz eta ez uste dana koipea danik Moore'tarren etxean; ez daigun orrelakorik sinistu.

200. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0072 Orrelako barik ezkontzak ez leuke bere izaterik.

201. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0040 Baiña askok esan eben, orrelako bat, beti be, norbere eskintza bat egiteko zala, eta orretarako ordua etorriko zala.

202. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0104 Nik ez dot nai orrelako biderik.

203. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Horrelangoren bat.

204. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak l. baraiazarra 0026 5. Pomada ta orrelakorik ez emon erredura aundietan.

205. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Baiña len ez egoan orrelakorik.

206. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak angosto'ko ab 0048 Toki batzutan, esaterako Lourdes'en eta Bilbo'ko Begoña'n edo Zaragoza'ko Pilar'en ez dago edo orrelango bear-izanik, ostatuak, gaisotegiak eta jantokiak inguruetan errez aurkitzen diralako.

207. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0055 Txomin abadea zan eta ba dakiz orrelako berbak eleiztarrekaz erabiltzen: Atoian legez eleizara... gure arrantzaleak gorrira baizen azkar eztira joaten txarteletara, eleizako ezkillatxoak dilin dilin luzarokoan ibiliarren.

208. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0009 Guk ez daukagu orren ziurtasunik, eta gertatu lei, len esan dogun lez, antxiñako eskribaduen biurrikeri bat orrelako deitura emotea.

209. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 1722 urteko ikertaldian au be; len esandako ordezkariak agindua: Igarten da jai egunetan ez dala beteten Eleizaren legerik, euretan premiña barik egur eta ikatz karrioak egiñaz, bai eta olaetan be jai gabetan edo aurre egunekoan lan egiñaz, eta agintzen dot orrelakorik egiten dabenak eleizatik kanpora atarata geratu daitezala.

210. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0025 Eta erantzunen artean artutako baten Mendexa'ko san Pedro agertzen zan orrelakoen artean.

211. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Aitonen seme bati ez jako horrelakorik egiten.

212. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0100 Izan ere, indioek askotan aipatzen eben horrelako zeozer.

213. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0010 Baiña Etxebarri eta Markiña'gaz ez dago orrelakorik.

214. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0015 Orrelako arrantzari blankuratako arrantza deitzen dautse.

215. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0015 GORRIXAK.- Antxoa azalera agertu barik, baiña igarteko eran, urak kolore gorri baltza agertzen dabenean, gorrixak dagozala esaten da, eta orrelakoak igarten dan inguruetan treiña zabaldu eta arrantzateari, GORRIXETAKO arrantza deitzen jako.

216. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0015 Ondamendirik asko orrelako arrantza sasoian gertatu izan ziran.

217. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0085 Jakina, horrelakoak hasi-barritan jazoten dira.

218. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 E.- Zurrumurruak diranez, ba da horrelako zerbait.

219. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0125 AMA - Antton, isil hadi. Horrelako ideia bat ez zaidak sekula burutik pasa ere!

220. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0021 Lore - Beti daukazu orrelako urteeren bat.

221. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0021 Yone - Aitiaren... Orrelakuak asmatea be! Jakin nai ba dozu, ba dakizu zetan etorri zan?

222. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0274 GIZONA - Horrelakorik! Kaka, kaka hutsa!

223. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0274 ANDEREÑOA - (Haserre antzean). Kontxo ta kaka ta... zer da hizketa hori? Zer uste duzu dala hau? Tabernaren bat ala? Hau ikastola bat da, kultura etxe bat. Eta ez hemen horrelako hitzik erabili.

224. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0278 ANDEREÑOA - Horrelakorik! (Zirikalari). Eta... niri buruz, zelako informazioa hartu duzu?

225. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0022 ANA - Baina ama... Zuk sinisten al dituzu horrelako gauzak?

226. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0051 Baina nahiago nikek beste horrelako bat gertatzea. Aurkituko nikek nunbaiten, bai eta gau guzia beraren ondoren igaro beharko banuke ere. Atso zahar hori, tximetatik arrastaka etxeratuko nikek.

227. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0051 MARTIN - Horrelako zerbait gertatzean, beldur gabe deitu. Lagunduko diat.

228. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. olarra 0073 GEORGES - Horrelako grinaz maitatzeko biziki gorrotatu behar da.

229. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0056 IÑAKI - Bai, bai, bai. Horrelakoak!. Eta ea noiz bukatzen duzun.

230. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0056 IÑAKI - Mesedez, ez iezadazu horrelakorik esan. Burua bueltaka ari zait.

231. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0014 JEAN-PIERRE - Zer uste duzu, neure nahitara ba noala? Otoi, ez horrelakorik pentsa! Bortxatua naiz, bortxatua. Aditzen duzu: bortxatua!

232. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0014 JEAN-PIERRE - Ez nizun horrelako minik egin nahi... Baina biziko legeak bortitzak dira.

233. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0115 KONTESA - Txordon Pilota'ren desgraziak. Bera da gizon aproposa, bera! Belaun-eskubidearen tratua nere senarrarekin diskutitzera jauregira etorri zanean, berarekin ikustaldi bat izandu nuan. Gero kortinen atzetik biok esandako guztia entzun nuen, eta egia diot, bera da nere ametsetako gizon desiatua. Dontzella denpora komentuan igaro nuanean, horrelako gizon batekin gauero amets egiten nuan... Gero kondea tokatu zitzaidan, eta nere zoritxarra horrela asi zen.

234. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0153 JON: Hasieran esaten ditun horrelakoak, baina gero... Martzel ere, ezkondu zenetik zeharo aldatuta zebilek. Lehenago, afaria zela edo bazkaria zela, beti bera aurretik, alai eta umore onean. Beti erretiratzeko presa gabe, etxea gerotxuago ere han egongo zela esanda, itsasuntzia al duk ba! Orain ostera...

235. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 MALEN: Arbizaharko Martin-ek ez du horrelakorik esaten... SANTXO: Martin-ek? Zer entzun diozu bada txotxolo horri?

236. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 SANTXO: Nire kateak horrek apurtu? Baita zera ere! Nik askatu nuen bera, nik... Ez beste inork! Hobe nuen bertan utzi banu horrelako txorakeriak esaten ari bada. Ikusi egin behar zenuen, delako Martin hori, kateak askatuta gero ere pauso bat eman ezinean... Kaka egina zela zirudien!

237. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0085 Beldur gabe dirua gastatzeko... Gero, gerokoak! (Egon ondoren). Tira gizon, edo osaba deitzea nahi baduk osaba... Aurkitzen haizen tokitik mirari bat egiteko era baduk, neretzat ere dirua iristeko era egin zak agudo. Egunero kandelatxo bat piztuko diat horrelako laguntza ematen badidak. Kandelatxo bat bakarra gutxi dela iruditzen bazaik berriz, berdin piztuko dizkiat egunean dozena pare bat...

238. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0329 7. Baldin eta katastro zonetan berehalako eraikuntza egiterik ez badago hauek hiri lurrak direlako planeamendu orokorrak horrelakotzat jotzen dituenetan, edo urbanizagarriak izanik planeamendu xehekaturik, onurak eta kargak berdintasunez banatzeko urbanizazio proiekturik edo burututako urbanizazio proiekturik ez badute eta oinarrizko balio unitarioak edo erreperkusiokoak zehazteko lurzoruaren merkatuari buruzko informazio aski fidagarririk ez badago, tasaziozko hondar-metodoa erabil liteke.

239. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0135 Atzerriko zor-agiri eta horrelako agiriei dagozkien dirusari eta gainontzeko ordainen eskea ere Erresumak egingo du artez.

240. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0135 f) Ogasun, eskubide, garazpide, meatze eta horrelakoen alogeratikakoak, hoiek euskal mugartean egon daitezenean.

241. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00009 Arrainak ere ibiliko dira horrelako inguruetan.

242. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00049 Horrelako expresioak maiz esaten dira: denboraldi determinatu batean, mugitzen den batek korritu duen espazioa bere abiadaren funtzioa da, metalezko barra baten luzera bere tenperaturaren funtzioa da; uzta ona edo txar bat eguraldiaren funtzioa da.

243. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00250 Jo dezagun horrelako bi adierazpen direla:

244. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00250 Baldin esub1,esub2 oinarria kontsideratzen badugu, usub1 eta usub2 bektoreek oinarri honekiko, horrelako forma hartuko dute: non baitira.

245. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00271 Horrelako batuketa batekin V multzoa talde trukakor bat da, eta bere elementu neutroa 0 da, 0 puntu honek A puntua bere buruan aplikatzen du.

246. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00002 Horrek, ordea, ez du esan nahi horrelakoak direnik; eta Mekanika Kuantikoaren edo Fisika Erlatibistaren arloetara pasatzean, kolokan jarriko dira.

247. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0002 Eta ondoren zioten: NIK HORRELAKOA IZAN NAHI DUT.

248. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0003 Ardi, behi, zaldi eta horrelako abereak belar jaleak dira.

249. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0026 Txinpanzeen artean ez da behinere horrelakorik gertatu, ikusi.

250. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0122 Baserritarrek behiei jetzitako esnea ekartzen zuten fabrika hartara eta han, esne horrekin, gaztak, yogurtak, gurinak eta horrelakoak egiten zituzten.

251. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 SAKONTZEN delakoan horrelako zerbait egin nahi da, baina hor eman daitekeen adibide-kopurua murritza da ezinbestean.

252. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0015 Horrelako adibide ugari dago.

253. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0031 Ez litzateke txarra izango puntu hau aberasteko ahoz agindutako zenbait egoera dibuja dezatela eskatzea, eta ondoren kalkulua burutzea; guri ezinezkoa zaigu liburuan horrelakorik adieraztea eta zuen gain uzten dugun eginkizuna da.

254. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0061 Zure etxebizitzak horrelako babesgailurik ez badu instalarazi ezazu bat.

255. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0110 Zorionez ez dira idazle guztiak horrelakoak.

256. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Gure ezkongaiek, noski, ez zuten horrelako oparirik espero.

257. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Oraindik nahiko txikiak dira hirugarren mailako ikasleak horrelako lan-tresna bat behar bezala aurrera eramateko, baina irakaslearen laguntzarekin, txukuntasun minimo bat edukiz eta ohitura baten hasiera besterik ez dela kontutan izanik, bide horretatik abia daitezke eta ondorengo kurtsoetarako balio handiko ikasteko modu batez jabetzen joango dira.

258. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mathast 0007 Zenbat aldiz entzun izan dugu gurasoen ahotatik: gure haurra oso aurreratua dator, izugarri azkar egiten ditu kuentak... eta horrelakoak?.

259. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Aldameneko dibujo honek, orain dela 6.000 urte idatzitako eskuizkribu txino batetan azaltzen den horrelako karratu bat erakusten du.

260. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Beheko dibujo honetan erakusten da nola osatzen den horrelako karratu bat.

261. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0025 Bide horiek erabiltzeko diru bat eskatzen diote eta berak segun sarreran zenbat jartzen duen horrelakoa izango da bukaeran pagatu beharko duena.

262. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0129 ESPERIENTZIA (3) Horrelako makila bat hartuz, sar ezazu bietako zulotxo batean txintxeta edo horrelako zerbait eta beste zuloan arkatz bat edo idazteko zerbait.

263. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0038 Zergatik uste duzu horrelakorik gertatzen dela?.

264. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0039 Inolaz ere ez sartu entzupidean barrean objektu gogor eta puntazorrotzik (orratz, txotx eta horrelakorik), horiek ere erraz erasan diezaiokete eta tinpano-mintzari.

265. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Horrelako asko daude Pirinioetan.

266. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Turismo handia egiten da neguan horrelako zentruetara.

267. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Horrelako batetan, urak 420 metrotako jauzia egiten du goitik behera.

268. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0056 Ixildu nahi duguna parentesi artean paratzen ditugun eten puntuez ordezkatzen dugu: Lehen (...) euskal idazleek ez zuten horrelako kezkarik.

269. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0071 Ikusi denez, ez da horrelakorik gertatzen puntua jartzen dugunean.

270. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0047 Horrelako muntaiari Alt-Azimut deritzo (Garaiera-Azimut).

271. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0295 Zer nolako abantailak ditu horrelako erretratu batek?.

272. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Badirudi, beraz, Vinson-ek zioenez pastoralak ez direla euskaldunen berezitasun hutsa, ez dela berea bakarrik, katalanek, bearnesek, bretoinek ere bazituztelako horrelako herri dramak, eta, beraz, pastorala folklore emaitza bezala kontsideratu behar dela.

273. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0107 Baina, ondo jakin behar dugu, horrelako izenlagunen azpian ere adizlaguna + KO dugula.

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0184 Amak ezetz, ez zezala horrelakorik egin.

275. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0197 Oinarrizko partikulak deskubritu ondoren, horrelako arazo batzu agertu ziren: nola lekutzen dira atomoan bi elektrizitate-mota desberdinak (e- eta p+)? eta zenbat partikulek osatzen dute atomo bakoitza?.

276. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0158 Fisikan ere horrelako zerbait adierazi nahi da.

277. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0023 atzizkia / gizon / hau / etxe / bizi da ampsup6; Kategori sinbolo baten azpian honelako triangelu bat jartzen dugunean, esan nahi da xehetasun handiagoetan sartu gabe, horrelako laburpen gisa ematen dela. Alegia, A kategoria areago analiza daiteke baina xehetasun horiek oraingoz interesatzen ez zaizkigunez, A sinboloa jartzen dugu.

278. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0041 Hiztegian, etorri aditzak, besteak beste, honakotasun hau izango du: [-IS-], hau da, ezin daiteke IS objetoa agertzen den perpaus batean horrelako aditzik ager.

279. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0090 Edergailuak: fibulak, lepokoak, eskumuturrekoak, eta horrelakoak ziren.

280. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0181 Eta zenbat horrelako? Gogoan al duzu antzekorik? Ezezkoan bazaude, on litzateke egunkaria eskolaratzea, egunkari berri nahiz zahar, eta publizitatea aztertzen hastea, zein eratara egina dagoen ikusteko.

281. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0182 Zer deritzazu? Maiz gertatzen ote da honelakorik? Ezagutu al duzu horrelakorik?.

282. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0085 Trans isomeroak ordea, ez du horrelako planorik, eta erraz froga daiteke bi konfigurazio antimero trans- dituela.

283. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0013 Oharra: Saia zaitez beste horrelako lau adibide jartzen.

284. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0087 Ez da sekula horrelako gauzarik ikusi.

285. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0152 Euskal Herrian izan ziren horrelako artisauak.

286. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0011 Ahatik euri-uretan, infusioetan, simaurretan eta beste horrelako ingurunetan animaliatxoak aurkitzeak, berezko sorrerari buruzko eztabaidetarako gai eta aitzaki berriak eman zituen.

287. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Harkaitzek ez zuen inoiz ikusi horrelakorik, eta pena handia eman zion labainaz hildako txerriak.

288. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0020 - Euskal Herrian zehar autoz edo trenez bazoaz, horrelako asko ikusiko duzu: herri izenak erdaraz modu batera idazten direla, eta euskaraz beste batera.

289. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0003 Norbaitek ere gauzaren bat oker egin edo esan duela eta hara berehalako hitza: asto bat haiz, hik esan duan astakeria! eta horrelako hitz umiliagarri eta zantar.

290. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 Horrelakorik lehen aldiz gertatu ez denez, Filomenak denuntziatu egin du Krispin, eta orain herriko gartzelan dago.

291. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 NAGUSIA.- Horrelakorik! Ba dauka nahikoa Kasildak gizon alproja horrekin....

292. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0071 NAGUSIA.- Horrelakoa behar dut, ba.

293. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0092 Gure kasuan horrelakorik gertatzen ez denez, Estatistika Deskribatzailearen ikastaro honetan taldekatze-errorea toki guztietara gure gain eramango dugu, datu taldekatuekin nahitaez lan egin behar izango bait dugu.

294. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0251 Erabaki politiko honen bidez lurralde protestantea mugatuta geratu zen Alemanian, baina hori ez zen Alemanian bakarrik izan: Alemaniatik kanpo ere izan zen horrelakorik.

295. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0126 Gai honetan, aldakuntza kimikoak eginez, gu geu ere horrelako iluntasunak argituz joango gara.

296. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0203 Horrelako kutxak edukiz, hurrengo horrietan adierazten diren egintzak egin daitezke.

297. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Horregatik, gai honetan adibide gisa horrelako batzuren izena aipatuko dugu: Alfred Wegener, Charles eta George Darwin, Alexander Von Humbolt...

298. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0006 Gaurko gaztetxoenek ezagutu ere ez dute egin horrelakorik, eta hobe gainera hala.

299. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak bertsost/8 0036 I. Lazkano Ni izan neike aingerutxo bat eta zu berriz mamua gure arteko diferentzia garbi utzitzera nua: Nola arraio zabaltzen dezu horrelako benenua usteldu dezu zeru sapaia zula dezu Ozonua diru iturri zerade baina etzera gauza sanua.

300. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0002 6. Gaizki ulertu duzu, neska, ez bait dugu horrelakorik adierazi.

301. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0114 2. Horrelakorik gertatuko balitz gure herriko astakiloek ostikoka botako lituzkete.

302. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0053 Horrelakoetan solidoaren mutur bati A konektatzen zaio eta beste muturrari B.

303. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0069 Bost herri horietatik ba al dago horrelako joera duenik?.

304. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0169 Leku ezberdinetako nekazal etxeak aipatu ditugu aurreko ariketa horretan, baina dudarik gabe zuek ezagutzen dituzuen nekazal etxeak ez dira horrelakoak.

305. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0360 Azkuek ere horrelako zerbait adierazi nahi bide zuen, baldintzazkoetan azkeneko silaba erori egiten dela esanez.

306. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0111 Beste hizketa lasai edo enfatiko batetan ez litzateke horrelakorik gertatuko eta eremuak ongi zehaztu beharko genituzke.

307. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0111 Bestaldetik, morfemen barruan ematen diren murriztapenak ez ditugu, aunitzetan, hitzetatik kanpo aurkituko eta, horrela, beste lekuetan ukatu aurkitzen den parean Baztanen beti uketu baldin badiogu ere, Felisek irri in dat edo karri datzu eta horrelakoak oso arruntak dira.

308. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. salaburu 0111 Sudurkari ezpainetakoa ere, arrazoi berengatik, ezin da silaba amaieran joan (VietnaM quoruM eta horrelako hitzetan ez bada).

309. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0086 Badago hemen desegin beharreko nahastea, zenbaitek maltzurki iraunerazi duena: Euskara horrelako proba-banku eta itolarrian jarri dutenak instrukzioa, kultura unibertsala, zibilizazioa izan omen dira; eta proba horretan, agi denean, huts egin omen du euskarak: ez omen da gai, antza, garai eta denboraldi berrien eskakuzunei erantzuteko.

310. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0131 Ohar bat hemen. Elebitasuna ezartzeak lekartzakeen eskakizunei buruzko eritzietan alde handia dago euskaldunen eta erdaldunen artean, batzuei eta bestei eskatzen dien esfortzua diferentea baita; halaz ere, ezarri behar litzatekeeneko arloari edo hedadurari buruz ez dago horrelako alderik, horrek ez baitu eskubide bat ezagutzea besterik eskatzen.

311. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0163 Horrelako zenbait, beraiei komeni zaielako edo, lau haizetara zabaltzen dute; beste batzuk, aldiz, justizia egin nahiean behin eta berriz era pazifikoan eskatuarren, nahiago dute ukatu: hauetako bat Ikastolen mugimendu herritarra dugu.

312. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0025 Eztabaida teorikoetan sartu nahi ez izanak ez du, ordea, esan nahi, beste puntaraino joatea komeni denik: itsu-itsuan edo iritzira, gabiltzan bidearen nondik norako nagusiaren berri izan gabe, zail da horrelako langintza batean ari izatea.

313. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0077 Bi arrazoirengatik gertatzen da, itxuraz, zailtasun hori: - Horrelako sorkari asko eta asko, auzo-hizkuntzetan bezala, berri samarrak-edo direlako.

314. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0201 Eraikuntza sintagmatiko libretzat hartzen dira hauek: hitz-andana ihartuen kasua alde batera utzirik, gainerakoan ez da horrelakoetan hitz-elkarketarik ikusten.

315. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0016 Horrelako zerbait gertatzen zaie erdararen hizkuntza-mundutik euskararenera datozenei.

316. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0351 Bigarrenean ere bestearen antzera, ez baitakigu Peruk eginen duen horrelakorik.

317. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0078 Oraingo erabilera idatziari dagokionez, ondoko ohar hauek egin daitezke: Krutwigek eta, oro har, idazkera etimologistaren bidetik jo izan dutenek kontsonante bikoitzezko formak hobetsi izan dituzte jatorri greko-latinozko kultur eta zibilizazio-hitzetarako: klassiko, expossatu, attentzio, affixu eta antzeko idazkera erabili dute, ondorioz, horrelako hitzetan.

318. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0152 d) maileguetako ampgt;hamplt;ak: Euskaltzaindiak oraindainokoan horri buruzko azalpen espresurik eman ez duen arren, badirudi auzo-erdaretatiko maileguetan ere bertako ampgt;hamplt;-ak (113)Puntu honi dagokionez ph, th eta kh grafema etimologistak erabat alde batera uztekoak dira; hurrengo pasartean egingo da, hain zuzen, beraien aipamen xehea mantentzearen aldeko joera biziki nagusitu dela egungo euskal idazlegoaren artean: hipotenusa, homomorfismo, anhidrido, hidrostatika, perihelio, hipertrofia, hektolitro eta antzera idatzi ohi dira horrelako hitzak, eta ez ipotenusa, omomorfismo, anidrido, idrostatiko, perielio... etab. moduan.

319. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. elordui 0022 Pegatinak horrelakorik ezin zuela egin jakin zuen, une hartan.

320. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0053 Nor izango ote da hauetatik nire erregina?, galdetzen zion horrelakoetan bere buruari.

321. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0053 - Baina hik ez daukak horrelakoen beharrik, Kittano!

322. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0007 Liburuak irakurri eta gero, beti esaten dugu arras inozoak direla nabaritzen dela, eta horrelako maitasun sutsurik ez dagoela mundu osoan, eta idazle guzti horiek ametsetako amodio gauzaezinen bat izango zutela buruan halako istorioak idaztean.

323. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0007 Horrelakoetan barre egiten diot eta berak tontolo hutsa naizela esaten dit eta batere sentimenturik ez daukadala.

324. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0061 Horrelako gauza txar asko pentsatu nituen bost egun haietan, baita Amaia sekula berriro ez genuela ikusiko ere.

325. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 Amak beste galderarik ez zion egin eta horregatik nahiko triste gelditu zen Ben. Ez zuen horrelakorik uste.

326. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0092 Eta horrelakoetan behar den pazientziarik ez zuen izan.

327. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0036 Ametsek jarraitu zuen burrun-burrun gozoa egiten dude gauez airean igeri dabiltzanean, baina burrun-hots horiek apenas duden indarrik eta horregatik leka-gizakiek ezin dude horrelakorik entzun .

328. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0112 Horrelako ametsak asko eta asko didud.

329. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0142 Ez, Mary, ez ezazu horrelakorik egin!.

330. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0019 Ez zuen, orain artean, horrelakorik egin.

331. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0084 Herriko jendeak ez zezala horrelakorik egin aholkatu zion, baina berak baietz, bertan geldituko zela.

332. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0078 - Besotik har ezak, moteil, besotik! Nola helduko diok ba hankatik horrelako neska gazte bati?.

333. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0028 - Sekula ez zait horrelakorik gertatu eta harrigarria litzateke gaur gertatzea.

334. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0148 Horrelako danbada entzutean, sendagile, erizain (2) gaisozain enfermero/a eta monjak heldu ziren eginahalean zorigaitza gertatutako lekura eta han topatu zuten Patxi bere adiskideen kondarrei sor-gor begira.

335. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0050 - Zer esan nahi duzu, nire laztantxoa martzianoen espia dela? - Ez dut horrelakorik esan.

336. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0009 Ez zaigu, ez, aurpegi goxorik geratzen horrelakoetan, arraioa! Hori da kuxidadea mutikoarena....

337. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0009 Ez dute horrelakorik Jon eta Rikardok.

338. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0022 Horrelakoetan beti gertatu izan da zorigaitzen bat etxean bertan edo inguruan; etxe horretan ostatuz dagoenari orainartekoan beti ere, gainera.

339. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0046 Aduna samurrago jartzen da horrelakoetan eta berak lagundu zidan.

340. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0008 Egunero egiten zituen horrelako deabrukeriak.

341. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0058 Patxi errementaria ikusi zuenean zeharo larritu zen, eta beragatik ondo hitz egiten hasi zen; sekulako gizon ongilea izan zela munduan, eta horrelako beste gauza asko.

342. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0070 Isilenari, honenbeste emango diat, horrenbeste emango diat, horrelako berriketan ez dabilenari, alegia, emango diok hik esne hori.

343. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0031 Berari ere horrelakoren bat egingo ote zioten? Baina han ez zen ez lapikorik eta ez surik ikusten.

344. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0006 Azkenik, eta onena zelakotan, nigarrez munduratu nintzen, sendagile, komadrona, erizain eta horrelakoen beharrik gabe.

345. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0024 - Ez, zaude lasai. Inola ere ez nizuke horrelakorik egingo.

346. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. lizarralde 0020 Baina garai hartan ez jakin nik horrelakorik ezer.

347. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0008 Horrelakoak ziren arrantzaleen herrixka hartako eguneroko kontuak.

348. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0064 - Erotu duk Azeri. Odolki bedeinkatu bat bota! Garbi nahi diat nere arima horrelako pekatutik.

349. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0016 ONDO JOAN-BA HURRENGORARTE! Horrelako hitz goxoak esanda agurtu ziren.

350. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0065 Ez, ez, horrelako transformazio bat ez zen egunero gertatzen eta horrek zera esan nahi zuen, untxiak jan egin zuela azanarioa.

351. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0019 Buck, noski, ez zegoen prest horrelako gauzarik egiteko.

352. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0048 - Arraioa!- esan zuen batek. - Arranopola!- beste batek. - Egundo horrelakorik!- hirugarren batek.

353. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0023 Norbait barrez ari da iluntasunean, eta ez duzu argirik behar nor den jakiteko: Herr Kruptsch! Nola erori ote zara horrelako tranpan?.

354. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0042 - Baina tira, Lierni... ez diguzu sinestarazi nahiko ipuin hori, ala? Ez al derizkiozu handi samarrak garela horrelako atso kontuetan fede izateko?.

355. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0054 Eta ganbusiarrak begirapen zorrotzez: - Ni hemen nagoen artean, ez duzue horrelakorik egingo!.

356. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0094 - Hartz gris batena edo...?
- Horrelako zerbait - indiarrak -.

357. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/1 0024 Bera ez zen horrelakoa.

358. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0130 - Aspalditik ez zen horrelakorik gertatzen gure herrian eta lehenbailehen zurekin hitzegitea erabaki dugu herri honetako Aginte Batzordekook.

359. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0072 - Gure nahigabearen kontura festa egingo lukete txakurrek. Ez horrelakorik, mesedez!.

360. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0118 - Ez dut uste horrelakorik gerta den besterik inon.

361. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0026 Horrelakoetan egiten zituzten ibil-mugimenduak ez ziren edonorenak, zaldi gainean doanarenak baizik.

362. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0075 - Nik bazekiat non aurki genitzakeen horrelako ontziak.

363. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0068 - Ez nian uste horrelakoa hintzenik - esan zion Gorkak -.

364. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0068 - Zergatik esaten dun hori? Nik ez dinat ba oraindik horrelako gauzarik somatu.

365. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0088 - Seigarrengoak dira, beti horrelako prozesio bat egiten dute Gabonak aurretik.

366. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0135 - Nork ausartu behar du horrelako gauza bat egitera? Isilune bat egon zen. Ibanek ez zuen esan nahi.

367. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0032 Erraz esaten da; baina horrelako gizonak ere badira eta! Pulkington-ek untziaren amaiera bera izan zuen.

368. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0065 Andereñoak, bi begiak irekita begiratzen zion: - Baina, baina...- esan dio -, George, horrelakorik ez da esan behar! - Ikusi andereño, ez al nizun esaten?- esan du Agnanek.

369. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0126 - Horrelako umekeriak esaten ibili ordez - erantzun du Blédurt jaunak, arnasa nekez hartzen zuela - proba ezazu denbora hau hobetzen!.

370. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0144 - Txantxetan ari zara, ezta? Horrelako arrain bitxia dastatzeko une egokiagorik!.

371. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0028 Hugok horrelako zerbait pentsaturik zeukan nonbait eta haren gizonek ikusi zutenean, zaldunaren gorputza hartu eta Reinauldengana eraman zuten.

372. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0006 Eta norbaitek, ezer ez izanik, zerbait badela uste baleza, horrelakoak bere burua engainatzen du.

373. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00102 Zeanuritarrek horrelako gauzak egiten dituzte.

374. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0111 - Ez horrelakorik esan, ez esan mesedez!.

375. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0111 Esan ez duzula horrelakorik pentsatzen!- dardarka ari zen, eta beso batez inguratu nuen eror ez zedin.

376. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0161 Ez dago horrelakorik, Charles jauna - aurpegia piska bat gorritu zitzaion.

377. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0211 - Galdetu al dezaket Wynant jaunak ezer esan al duen dituen asmoez? - Kanpora doala edo horrelako zerbait esan du, baina ez diot jaramon handirik egin.

378. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0212 Baina konde, markes, duke eta antzerako beste batzuekiko ez nuen horrelako kezkarik.

379. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0068 Ez dut sekula horrelakorik ikusi.

380. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0109 - Ez naiz horrelakorik egiten ari.

381. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Zenbaitek, horrelako kasu batean, itsas hegian izaten diren postalezko eguzki sartze horietarik bat edo emazte mitiko baten gorputz desiragarria margo lezake, bainan harek etxeko planoa (egin ahala zuzena) baizik ez du nahi eta mila alditan hasitako, purtzikatutako, arretako plano hori eramaiten du aurrera; kasko tzarra! Hutsaren sensazio hotzari erantzuteko bere lanean ez die orroitzapenei biderik uzten.

382. 1969-1990 euskara batua literatur prosa vill 0041 Emen ere orrelako erabaki bat artu ezik, gaurko nahastea ezingo da garaitu.

383. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0022 Patxi: sakonki ez hitzegiteak horrelako ondoreak dakarzki: nik uste nuen zuk uste zenuela nik uste nuela....

384. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Suposatzen edo espero duzuenez etxando kafe iratzartu beharko nituen loti horiek, baina ze demontre, ni ez naiz inor horrelakorik egiteko...... edo beharbada bai, beraien adizkide izatera heldu bait naiz... Poliki poliki hasi dira izarak aldendu eta jaikitzen.

385. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0064 - Begira ezak, nik ere seme-alabak zeuzkat, eta bazekiat zer den haurrenganako sentimendu horiek izatea; beraz ez pentsa bihozkogor bat naizenik, bainan gure probisioak dauden egoeran egonik, ezin diagu horrelako kasuekin deus ere egin....

386. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. onaindia 0020 Denek zutik, bere heroirik handiena balitz bezala hartu zuten, beharbada areago bere dirua galtzeko arriskua gainditzen zela ikusteagatik, admirazio egiati batek bultzatua baino, zeren gero argi ikusi baitzen ez ziotela inola ere barkatu horrelako desplantea.

387. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0025 - Nik ez dut horrelakorik egiterik nahi; eskulan horiek nesken gauzak dira.

388. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0025 Horrelako desberdintasunak egiteak bere senetik ateratzen zuen. Gezurra zirudien.

389. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Hauek eta horrelako beste mila galdera egingo zizkidaten eta nik burua sorbalden artean makurturik gordeko nuen, hitzjario guzti haiek bukatu arte.

390. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0033 Bidaia luzea, baina ohituta zeuden horrelakoetara eta ba zekiten denbora nola eman nekagarriegia izan ez zedin.

391. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0097 Neska asaldatu egin zen ez zuen jaun harengandik horrelako galderarik espero.

392. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ijitoaren poleoiak 0121 Marinelek bazituzten horrelako txalupak; haundiagoak ere bai.

393. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0074 - Horrelako gutxi dago.

394. 1969-1990 euskara batua literatur prosa lasa 0051 - Ez duk egia, nik ez diat horlakorik egiten, ez diat fitsik somatzen.

395. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0080 Polizi-buru egiten zuena tinbrea zapaltzeko eskua mugitzen hasi zen, baina agureak besotik helduaz esan zion: - Ez dezazula horrelakorik egin, baldin lapurrak uxatu nahi ez badituzu.

396. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0084 Negozio batek, ongi eramateko, erakunde erakunde: organización zuzen bat behar izaten du eta Fidelek ba zuen horrelakorik.

397. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0075 Horrelako zerbait esan zuen Samuelek abots lehorrez oso baju hitzeginez eta niretzat bakarrik ari izan balitz bezala bukatu zuen historia.

398. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0019 Carmenek ordea ez zuen horrelakorik egin.

399. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0030 Horrelako jokaera guztiontzat egia dela onartzen bada, behintzat Carmenek areagotu egiten zuen erdimaila.

400. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0074 Aspalditik ikasia zuen horrelako laino bat definitiboa dela.

401. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0106 Ezer onik ez! Emaztea garbittuetela usteit eta orduan lurrari begira ihardun zuen, ni ezer esatera ez nintzelarik atrebitzen, horrelakoren bat espero zuenaren jarrera hartuz.

402. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0138 Klaro, eske amak ikusiko balu neri horrelakorik ez emateko esango bait lioke, baina berak ezkutuka luzatzen dizkit.

403. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0006 Behin baino gehiagotan erabakia zuen ez zela horrelakorik egin behar, hots, egunaren hasieran harria noraino eraman behar zuen begiratuez gero, hain bide luzearen ikusteaz aldez aurretik, eskuak arrokan jarri baino lehen ere, ahulduta sentituko zatekeela; baina alferrik dena.

404. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0130 Ez diakinat nola sor daitezkeen horrelako aberrazioak oraino gure artean.

405. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0130 Jakina, karakteristika atzerakoiren batek obratua... Legea, ordea, ezin hobea dun horrelako arrasto guztiak gugandik kentzeko... Kolonbia? ez? Brasil orduan! zaporea halakoxea dun.

406. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0144 - Ez da horrelakorik sekula gertatuko, burruka gogorra eginen diegu eta garaitu ere bai - esan zuen beroki Danielek.

407. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0042 Hara bada...! Zer egin zezakeen Arkadii Ivanovitchek, artean bufandarik erantzi ere gabe, horrelako kinkan?

408. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0010 Horrelako senti-burutapenok zebiltzan nere barruan, bapatean, eskuartean zeukan koadernoaz erreparatu dudanean.

409. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0068 Ediporen konplejoa eta horrelakoak gogoratzen zitzaizkidan.

410. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0122 Maizago. Ni, hori edo hura nintzen. Horrelakoa edo halakoa.

411. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0052 Behin batean, eta ikustekoak ziren bost urteko mukizu bati horrelako gauzak minik egin gabe azaltzeko aitaren nekeak, serio-serio muxukatu omen zion aitari gaueroko azken laztana ematera ohe ondora joan zitzaionean, aita, hildakoek non dute etxea?

412. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0011 - Ba, Milia, emagalduaren definizioa hori dela onartzen baduzu, horrelako baten aurrean zaude.

413. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 - Tristatzen nau, Milia, zure lehen esperietzi sexuala horrelakoa izateak eta horrek arrisku bat sortu diezazuke: sexuaren deiarekiko ukapena, gizonekin harremanetan jartzeko jarrera zeharo kontrakoa.

414. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Horrelako bortxaketak ez dira komunzki gertatzen.

415. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0079 Alizek ba zuen horrelakorik.

416. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0184 - Eta gogoratuko zara ere nola esan nizun, edo behintzat aditzera eman nizun, nire gazte denboran horrelako erabakirik hartzeko kinka larrian egon nintzela.

417. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Gorri txapeldun, hirea zegok goxoa, hire ondoan nagoelako esaten duk, jakina, jotzeko beldur ala?, ez ez zinez zioat, hobe zenuke ezer ez esatea, sinistuta egongo da gero, eta egunak pasatuko ditu lelo horrekin, noiz egin dizut horrelakorik esan?, nik esaten dizkizudanak ez dituzu ez gogoratzen baina besteen kontuez asperturik naukazu, lehengoan esaten nian ez hadi ezkon umorea galtzerik nahi ez baduk, honek ez dizu ulertzen ezta ulertuko ere burua gogortxo du-ta, garaian zaude hobeki pentsatzeko, ez nintzateke zurekin joango, zer uste duzu buru gogorra nahiago kaskarina baino, buru gogorra fidelago izaten da, oker zaude emakume, bibote hoiekin gainera ze nazka, ondo egingo lizukete bada kilikili, tori sagardoa, neuk egingo diat kilikili matrail hezurrean emaztekia bakean uzten ez baduk, (...).

418. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0033 - Horrena berezia duk, baina aparte zegok jende anitzek ez duela sinesten horrelako lan bat posible denik... (...).

419. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0012 Nik ez nekien zer erantzun eta hasi nintzaion buruari galdezka ia zer egingo ote nukeen horrelako hegaztiren bat izan banintz.

420. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0018 Hau gazteriamodu...! Ba, ez dut inondik horrelakorik onartzen.

421. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0096 Gure Luisi ez zitzaion Jainkoari eskerrak inoiz horrelakorik gertatu - oraindik sendo zegoen: hiru urtegarrenean haatik total jota helduko zitzaigun etxera.

422. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0096 Guztiz harrituta geratu zen Sestaokoa, antza, beraren etsai politikorik amorratuenek modu horretan lagundua beren buruak arriskutan jarrita, zeren horrelakorik egiten aurkitu izan balute izugarrizko astinaldia hartu baitzuketen.

423. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0122 Ganatarrek eman dizutena eta lagundu eta horrelakorik oraindik?

424. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0099 - Baina, Samuel... etzazula horrelakorik esan! Zertarako behar duzu elurra?

425. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0027 Gainera bost axola zion horrek inori, Ford-en Haroko 632garrenean inori ez zitzaion bururatzen ere horrelako galderarik.

426. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0050 Ez zaizu horrelakorik gertatuko.

427. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0124 Ixtorio eta elezahar asko entzuna nuen bide-gurutzetako eskale eta koblakarien mintzotik gaztelu-komentu honetan gertatzen ei diren jazoera izugarriei buruz, eta jakin ere banekien nik maite dudan zaldun zaldun-ez-denak oso gogoko dituela horrelako ipuinak, batez ere herensugeak eta gisa beretsuko lelokeriak aipatzen direnetakoak.

428. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0027 Azkenik negarra sosegatutakoan, beste kristauei indiar haiekin joateko proposatu nien; baiña Espaiñia Berrian egondako Lope de Valdiviesok horrelakorik ez aipatzeko ere gomendatu zuen, beraien etxeetara eramatekotan idoloen omenez sakrifikatuko gintuztelako aitzakiaz.

429. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0011 Mihi gaiztoek, edonon ere gaizto direnak, baina gaiztoago, askoz ere gaiztoagoak, horrelako herri txikietakoak, zendua On Rafaelen seme zela aditzera eman zuten garai batean, eta orain are indar handiagoz.

430. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0049 Horrelako aurpegia jarri ohi zuten, behintzat, niretzat sorpresa bat zutenean: hala egin zuten Errealeko jokalari guztiek sinaturiko larruzko baloia oparitu zidatenean eta bi pisutako Scalextric berria eta baita Playmobil-en indioen kanpamentua erositakoan ere....

431. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0054 Berriz ere besoetan hartu eta... buuuuuuu... apuuuuuuu... apuuuuuuu... pitxirripitxitxi... txipirripitin... eta horrelako txorakeriak egiten hasi nintzen, aitak egin ohi zuenaren antzera.

432. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0054 Orduan, lehengusinaren PANPINA etorri zitzaidan burura eta arropa kendu eta buelta eman nion bizkarrean kaxatxoren bat izango zuelakoan, baina ez nuen horrelakorik aurkitu, kaka usain izugarria zelarik topatu nuen bakarra.

433. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0026 - Baiki, ihardetsi zion manager-ak, baina mundua horrelako ero sentimentalez gainezka dago: ez gaituzte dirua irabazten lasai uzten....

434. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0026 Guardiak ohore hori utzi dit... Zoriona... Viet Namgo gerlatik itzuliz geroztik, ez nuen horrelako atseginik ardietsi... Zinez, ihizi librearen ideia oso ona da....

435. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0019 Ulertzen zuen, ordea, gauza ona zela amarentzat Shanerekin kapelez eta horrelakoez hitzegitea.

436. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0019 Izan ere, gutxitan izaten zuen amak horrelako gauzez hitzegiteko aukera.

437. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0050 Gaur arte ez nuen horrelakorik ikusi.

438. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0011 Scarabaeus caput hominis edo antzeko izenen bat asmatuko duzula berarentzat pentsatzen dut... ez dira horrelako izenak falta Natur Zientzien historian.

439. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0009 Horrelako tipo berezia eta majoa ez zitzaion ohargabean pasatu izango.

440. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Horrelakoa zen bera, zehatza, dena aldez aurretik ondo aztertuta eta erabakita edukitzea gustatzen zitzaion gizona.

441. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0123 Horrelako kasualitateetan ez dugu sinesten.

442. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0049 Garai hartako tituloak horrelakoak ziren, luzeak, liburu hori normalean izen laburragoz ezagutzen da: Robinson Crusoe.

443. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0011 Ingeles soldaduek beldur ematen zien gauak eta ez ziren horrelako leku galduetatik ibiltzera ausartzen.

444. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0011 Jadanik gaua zen eta gustora erreko luke zigarro bat, baina ez zuen horrelakorik egin, ez arriskatzeagatik.

445. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0140 - Oraindik ez dut inoren beharrik horrelako gauzak egiteko.

446. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0101 Ezingo dute horrelakorik baieztatu, gertatu ez dena ezin baiezta daiteke eta, ukatu baizik.

447. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0167 Berak eta Albak, azken batean biak ere lehorreko herrixka batean haziak zirenez, eperrak eta galeperrak zituzten gogoan, hura bait zen han ugari zegoen ehize moeta; kostaldean, ordea, ez zegoen horrelakoarik eta bazekiten harrapatu nahi izanez gero, barnekaldera jo beharko zutela.

448. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0167 Horrelakoetan, jeep-a hartu eta Bartzelonaraino joaten ziren, han atoiuntziratu eta azkenik kala bereziki erakargarriren batera abiatzen ziren, arrats erdirarte bertan geratuz.

449. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0107 Baina hori Trinitatea oso axaletik hartzea da; bai baitaki itsasgizonak arriskua duela lagun beti arrainak hutsean alatzen dizkion itsasoan, eta horrelakoetan, gaur bezala, behin urpean bere borondate eta gustoz sartzen zaiona, horretan trebatua bada, itsasoa maite badu!, ez arrainengatik bakarrik, eta itsasoak gizona bera onartzen noski!, hori hala bada, itsaspekariak badaki urpean bareago dagoela sarritan haizeak harrotzen duen itsasgainean baino.

450. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0048 Ongi merezia zuen bizitza guztian lan egiteak horrelako unetxo bat gozatzeagatik.

451. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0028 Harrituta gelditu nintzen, ez bait nuen uste neska gazte hark alkoholik edango zuenik, coca-cola edo horrelako freskagarriren bat eskatuko zuelakoan nengoen eta....

452. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0028 Bestalde, ez nekien tabernetan gazteei horrelako edaririk eman ziezaieketenik....

453. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0075 - Ikasle aparta zen! Gustatuko litzaidake orain ere horrelakoak izango balira hona datozen gazteak.

454. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0086 - Nik ez dut horrelakorik esan, mesedez, lasai zaitez.

455. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 Erantzuna uztailaren 31an heldu zitzaion, San Inazio egunean, Rosa Bilbotik itzuli zenean: - Beste horrelakoren bat gertatzen denean esan zion neskak, hornimendu handiaren eskaria hartu bezain laster, Adam delako batek informatu egin beharko du berehala.

456. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0036 Gure aita isildu egiten zen normalean horrelako kinketan.

457. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0168 Ohera baino lehenago, eta horrelakorik batere espero ez nuelarik, galdera bat egin zidan: - Selan Amaiagas? Ikusi dok barriro? Hitzik gabe utzi ninduen, zurturik: - Amaia? - Amaia, bai; han ezagutu geban neskia.

458. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0088 Nik badut beraiekiko zorrik, laguntzeko nolabaiteko obligazioarik; baina zuk ez duzu honetan nahastu behar... Ezin dizut horrelakorik eskatu.

459. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0035 - Ehiztari etxola batean ezin horrelakorik falta -esan zuen, eta apalean utzi eta gero zerbaiten bila hasi zen.

460. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0065 Jakina ba ez ibilienean galdu egiten dik horrelakoetan batek; ez zegok hemen....

461. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0059 Ni bezalako bulegariei oso gutxitan ematen zaizkie horrelako gonbidapenak.

462. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0059 Emazteak haserre bizian begiratzen dio eta oihuka galdetzen dio: - Eta zein soineko jantziko dut horrelako jai batera joateko?.

463. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0021 Horrelakorik!, pentsatu zuen.

464. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0021 Chilen horrelakorik gertatu izan balitz, manifestariak kalea ebakitzen eta poliziak jeepetatik irten gabe, gerra kontseilura eramango zituen berehala .

465. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0107 Kikili emozionatu egin zen: - Horrelakorik!... Zu, baina inork ingelesez hitz egiten badit... Kontutan izan nik ez dakidala ingelesez mintzatzen.

466. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0201 - Baina, George, ez eskatu horrelakorik mesedez.

467. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0033 Ihaz, Madrilen egon nintzen Oriente-ko Plazan horrelako kontzentrazio batean eta biziki emozionatu nintzen.

468. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 Behin besterik ez naiz Marcel-ekin dantzatoki batean egon, baina ba dakit nola portatzen den horrelako tokietan emakume batekin.

469. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0025 Frantziako Ikastetxean irakaslea da eta Institutoko partaide edo horrelako zerbait...- esan zuen Alisek.

470. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0025 Baina horrelako proposamen bat onartuko dudala pentsatzen baduzu, unibertsoaren ideia faltsu bat eraikitzen ari zaren seinalea da.

471. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0281 Ez genuen horrelakorik merezi.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00695 Liberal familian sortua, baina liberal foruzalean (horrelako askazia bazen, noski, gure arteko batzuek eta besteek nahi ez badute ere), erakargarri zitzaion politika: hamalau urterekin Centro Vascoko kidea zen (Oriente, hau da, egun Posta kalean), eta PNV utzi zuen Aiara aldean karlistekiko hitzarmen baten berri jakin zuenean.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00197 Ahal den neurrian hezitzen dira aurretik horrelako lanetan jarduten direnak esta asko gutxitzen dira erruak, bainan hala ere ezin erabat deuseztu.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00210 Talde oso batek ere egiten ditu batzutan horrelako azkerketak.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0043 Lehendik maite nuen, horrelakorik, ez eta horrenbesterik, ez nukeen edo sekula, inoiz, espero.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0636 Badiotsat gainera ea zergatik ipintzen dituen eskatzen diotenean Paulino eta horrelako izenak, (...).

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0065 Horrelako landareak hazten diren berotegi handi baten ondoan lurrin fabrika bat eraiki liteke.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0065 Horrelako bi punturen artean tenperatur diferentzia txiki bat egoten da.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. martinez 0132 Beraz, eskertzekoa da Tandem elkarteak izan duen iniziatiba, horrelako ikastaroa antolatuz; eta espero dezagun ez dela ekintza puntual batean geratuko, baizik eta abiapuntu izango dela aleman-irakasleek beren artean gero eta kontaktu gehiago izan eta elkarrekin gero eta ekintza gehiago antola ditzaten.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0113 Julio Cortázar bezalako idazle bat hiltzen denean arriskua bait dago, laudorioak mereziak dituen ala ez zalantzan jartzekoa, urteroko gurpilak harrapatzen dituen beste hainbat eta hainbaten itzalaren pareko jotzeko arriskua bait dago, eta horrelakoetan bait dira beharrezkoak orain arte bezalako preanbuloak: Julio Cortázar-ekin gaztelerak XX. mendean eman duen idazle haundienetarikoa joan zaigula adierazteko, gizonaren limite-egoerak Julio Cortázar-ek bezain ongi inork ez dituela jaso esateko, ipuingintzari maila literario bete eta autonomoa eskaini diola aldarrikatzeko.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0090 Lehen ere hartu izan dira horrelako erabakiak beste zenbait Alderdi edo Alderdi-antzekotan.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0351 Irudia ta bere adierazia berdiñak diranez ezin arkitu orrelako ikurrik izkera baterako.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0034 Batzutan hutseango energia atomoen arteko erakar-indarrak baiño haundiago izan daiteke eta horrelakoetan, jakiña, gaia ezin eskon bihurtu, horixe gertatzen zaio, adibidez, helioari, 0ampdeg;K-etaraiño hoztu ahal baledi ere ez bait-litzateke eskon egingo kanpotik 25,8 kiloko saka bat ezarri ezik.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0279 Esate baterako, deklinabidean eta hitz barnean eta aditz jokoan lehen seinalatu ditugun aldakuntzen ondoan bertso pilo handia aipa daiteke, horrelako aldakuntzarik gerta zitekeelarik, de facto gertatzen ez eta haiek gabe zuzen eta oso denik.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0220 Gaur berton ere zer darasa horrek? eta horrelakoak entzuten dira maiz Iparraldean ().

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0839 Norbaitek pentsa dezake, ez dela garbi ikusten arreta hori, edo-ta berandu arte ez duela horrelako arretarik izan.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0013 Gaurko egunean, ez dut uste horrelakorik gertatuko denik.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0032 Gaineratekoan horrelako bizitza dorpe eta nahasiak ere bere heinean zenbat ez du lagundu horrelako gai harrigarriak berari ahorat ekarriz.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 (...) horrelako hitzei ortografia aldatzeari ez derizkiogu oso bidezkoa, horrelakorik egiten ez duen ortografi tradizio ez bakarra baina bai aspaldidanik nahikoa zabaldua eta errotua dugunez gero, eta euskara ikasten ari direnei zailtasun aski latza ezarriko genielako euskaldun zaharrentzako abantaila ez hain haundi baten truk.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0019 Baina horrelako atekatik zein moduz aterako geran ez dakiala aitortzen du berak.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0060 Azken oharra, dena dela: hizkuntza ematen duen pentsakera hori ez dela, noski, ez burjesa, ez langilea, eta ez deus horrelakorik.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0060 Zeren etnikoa, herri honen belaun guztien arteko moldeaketa dela aipatuz gero, hizkuntzak (fenomeno etnikoak) ematen duen pentsakera, ez burjesa, ez langilea eta ez deus horrelakorik ez dela aitortuko bait da.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0038 ANAITASUNA azkenaldiotan gorabehera zenbaiten lekuko izan dugu, mitoak, mitologiak, ideologiak eta horrelakoak ezagutu dituen horietakoa.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Horrelakoak bere jokabide eta sinismenarekin jakintzaren egitekoa ukatuz gero, hots, kontzientziaz atikako erroak eskuratzea, kontzientziaren baitako errealitate bilakatzearen determinukeria jakintza bakartzat onartzen baitu.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0101 Orrelako santutasunean Jainkoak ez bait du aurreratzerik.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. apaolaza 0105 Baina, bai Jesus-en ahotan Jetsemani-ko baratzan: Aita, nahi baduzu, kendu nigandik ontzi au; baina Nik nahia ez, Zuk nahia egin bedi (Luk 22, 42) (29) Ez dirudi Lukas-ek kendu duanik GURE AITATIK eskari au. Lukas-ek ez du orrelako otoitzik moztu ohi. Bestalde, Mateo-k berak erantsia dala esateko arrazoirik ez da. Badirudi lehenengo kristauek osotu nahi izan dutela GURE AITA Kristo-ren otoitz eder onekin. Ikus H. SCHUAMANN gorago aipatutako liburuan, 54 gn. orr. Eskari onen sorrera au onartzen badugu, argi ageri da tradizioaren indarrak nora bultz egiten zuen: Kristo-ren otoitza eta kristau-erriarena bat egitera. Kristauaren otoitzak, Kristorena gerta-berritu eta luzatu egin behar du aldien buruan. Au da tradizioaren oinarri dagon teolojia.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0060 Ezta berdin, bizi dun bati ala asko irakurri duan bati entzutea orrelako gaietan.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0190 Eliz-orduak patxara eta egokitasun pixkatekin, abestuz, egitea billatzen genduenok aspalditik jotzen gendun orrelako liburu baten falta: ugaritasun aundirik ez baigendun arlo ontan.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0190 Ia euskal Orduen-otoitz liburu berria argitaratzen danean euskaldunok ere orrelako zerbait argitaratzeko almena eta kemena izaten ditugun.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0193 Ortik gai auei eskeiñitako orrelako lanen premia eta egin dezaketen ona.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0296 Egia esan ez da erreza horrelako gai bat, oraindik buztanka ari dena, objetibuki eta neutraltasun egoki batez erabiltzea.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0165 Horrek esan nahi du horrelakoetan oso estilo berezian idazten dela (edo idatzi behar dela), gutxi-asko hizkera mintzatuaren estiloan alegia.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Eta horrelakorik egiten da.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Horrelakoetan agian errazago ikusiko da hizkuntzaren balio komunikatiboa eta, ondorioz, menderatu egingo da.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Horrelakoetan ikasleak nahi izan dezake komunitate horretakoekin harreman estuagoa.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Adibidez, iragarri daiteke komunikazioaren aldetik garrantzi handirik ez duten elementuak, baina sozialki balioa dutenak, morfologia, azentua eta horrelakoak, ez dituela ikasiko.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Horrelakoetan ez da harritzekoa jarrera integratiboak indar gutxiago izatea ikasteko arrazoi instrumentalek baino.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Lehiatasuna dela medio, kolejio horretara joaten diren ikasleen ezaugarri ohizkoetako bat gazteak nolarebait besteak baino gutxiago direla uste izatea da; gutxiago jakitea gutxiago eta gaizkiago pentsatzen den seinalea bait da horrelakoentzat.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Baina horrelako pasadizoak kontatzen segi baino nahiago dut Peter Kline-k haur atzeratuen hezkuntzaz duen ikuspegia aztertu.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Horrelako ikasleekin gertatzen da, ikasturtea aurreratu ahala, handitu egiten direla eskolarekin eta beste ikasleekin dituzten liskarrak.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Lehenengo eginbeharra, beraz, horrelakoetan beldurra kentzea da.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Nekazari giroko jenderik apalenen artean, ordea, ez zen hain gogorki hartzen horrelako irrixtada bat izatea.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0238 Zer egin dezake idazleak horrelako egoera baten aurrean?.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0203 Horrelako liburu baten itzulpenak, jatorrizko textuaren mamia eta erak jasotzearekin batera, itzulpeneko hizkuntzaren estruktura eta erak ere gordetzea eskatzen du, hizkuntza horretan egokiak eta jatorrak diren esaldiak moldatzea, alegia, entzuleek esanahia zuzenean jasotzeko moduan.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0215 Horrelako zerbait gertatu zen hasiera batean gure itzulpenarekin.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0223 Horrelako ehun eta hogeiren bat testuinguru jaso ahal izan ditut Onsa hilceco bidia-n.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0223 Horrelakoak ba dira gehiago ere.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0220 Seguru asko, baina, euskal testu zaharretan badagoke horrelako forma asko, bai eta erdialdeko euskalkietan ere.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0220 Norberak esanen luke sistema ez dela oraindik sendotu, eta Bizkaiera dela nonbait azkeneko helburua, hots, aditz modalen suntsiketa, horrelako terminu teleologikoetan berba egin badezakegu behintzat.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0103 Lekukoetan horrelako fielatoa pasatu duen libururik ez dagoela aitortuz, batzordearen eskuetan egon eta onartua izan delarik ez duela balio argitaratu ondoren kontuak eskatzen hastea esanez, amaitu du.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0103 Aurrerantzean horrelakorik gerta ez dadin, irakurle batzorde bat behar da askatasun osoarekin eritzia emango duena.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0107 Gertatu zaioke horrelakorik gure irakasleari, eta menturaz gehienik, beti nabari zitzaion apologetikarako edo polemikarako, hots, eztabaidarako isuria.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0112 Horrelako printzipioen ondorioak ez dituela Lafittek beti aplikatu, nork edo nork erran dezake, eta aitortuko dugu errazki, Jainkoa eta Lege Zaharra, Alderdi JEL-zaleari mailegatzen dion lema ez dugula ongi ikusten filosofia berrian sartzen.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirregabiria 0092 Pugh-ek eta Pugh-ek, Corinaldesi-k eta Romer-ek horrelako adibide batzuk aurkeztu dituzte.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0176 Zubia aukeratua izaten bada Frantziako eta Britania Handiko gobernuek antolakuntza bultzatuko lukete, baina horrelako negoziazioa antzu bihur liteke.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0043 Lurralde eta denbora mugaketen arrazoiak aski garbiak iruditzen zaizkit: lurraldeari dagokionez, Ekialdeko testuetan ez dudalako horrelako fenomenorik ezagutzen; denboraren aldetik, 1800ekoa muga arbitrarioa da baina onar daitekena ene aburuz.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0313 Baliteke ere, pozaren pozez orrelakorik ez batere pentsatzea...

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0919 Eta horrelako asko gertatzen da ere gaurko arte hermetikoan, autoreak bere mezu estetikoa transmititzea etendura metaforikoagatik lortu ez duenean.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0141 Eta KLAS eta KLAS bi egur motz haik eta bi eskuetako hatzen
artean mogituz eta kolpatuz, horrelako klaskafonorik!.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0012 Horrelako sozialistak anti-kapitalistak baino, anti-sozialistak dira.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0012 Euskal-Herrian ere horrelako sozialistak hatzematen ditugu.

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0012 Funtsean, jakin nahi nuke horrelakoek, sozialisman sinesten duten?
iraultzan
masen indarrean
gizonagan.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0015 Baina, alde batetik, Gandhi nazio guztiko liderra zen, eta guk ez dugu horrelako salbatzailerik...

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0015 Legalitate barruko iraultzak ez dio beldurrik ematen; lehen ere baditu horrelakoak itoak...

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Edozein ikasle, edozein hizkuntz mailakoa izanik ere, al da gauza horrelako prozesu batera egokitzeko?.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0064 Sekuentzia ziklikoak linealak baino gehiago sendotzen du ikaskuntza; izan ere, lehenengoan ezagutza berriak behin eta berriz lantzen dira eta bigarrenean ez da horrelakorik gertatzen.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Nire bitartez bakarrik ikasiko dik uste badu, oztopo izango da ikaslearentzat, eta sistema formal askotan gerta daiteke horrelakorik.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Ez dute prozesuan eraginik, eta horrelakoetan ez du merezi justutasun handiegia lortu nahian denbora galtzen ibiltzeak.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Horrelakoetan bata zein bestea egin beharko lirateke.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0225 Bestalde, horrelakoetan, diglosia horren barruan badaiteke poliki-poliki zenbait egoeratan bigarren hizkuntzaren erabilera normaltzat jotzea ere.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0225 Dirudienez, alde guztietan ematen dira horrelako jarrerak, Canadan eta Estatu Batuetan gertatzen den bezala.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0109 Horrelako ebaluaketak egiteko, teknikoak behar ditugu, irizpide berak dituzten pertsonak, ez bait dago tresna egokirik guk neurtu nahi ditugun helburuak aztertzeko.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0109 Horrelako esperientzia bat aurrera eramateko, taldeek txikiak izan behar dute; izan ere, denek hartu behar dute parte eguneroko ariketetan.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0028 Gure aldetik, etorkizun iraultzailea eta komunismoa nahitaezko beharkizun bezala aurkezten zituen mistika baten gisa ikusten ahal zen; oso konfortablea da horrelako doktrina bat, konfortablea, bereziki, zokoratuak, pertsegitu eta gotorki zigortuak aurkitzen diren militanteentzat.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0052 Horrelako zerbait gertatzen zaio Monod biologo estrukturalista ospetsuari, eta, ikusiko dugunez, Lévi-Strauss-i, estrukturalismoaren guraso eta fundatzaileari berari.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0059 Filosofo berriek horrelako esentzia batekin jokatzen dutela uste dut.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0110 Horrelako konstrukzio bat paperean bakarrik egin liteke.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0116 Gainera Mitxelenak arazo pertsonalak ere baditu horiek: kritiko batek baino gehiagok bota izan bait dio, berak bere lan zientifiko guztia erdaraz egiten duela (horrelakoei buruz, errealismoaren eta prioritateen arazoak ere planteatuz hortakoz, eta arrazonatuz,1956,1960,1969,1974,1977,1980, gutxienez, ikusi dugu: Mitxelenaren apur bat ezagutzailearentzat ez zegoen, beraz, Zeruko Argia galduren bat misteriotsuki desenterratzen ibili beharrik, ridikuloa da).

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0444 Baina inola ere ez zigun horrek ahalbiderik ematen dantzak horrelako erizpideren arabera ordenatzeko.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0010 Horrelakoa da liburuska honetan aurkezten dena.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0028 Oharretan ezer adierazi gabe aldatu ditut horrelakoak.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0408 Zenbakia Matematikaren eremua hitz gutxitan definitu behar bada, eremu horrek zenbakiak eta espazioa besarkatzen dituela esango genuke; gaur egun horrelako asmo batek zentzu handirik ez badu ere Matematikaren garapen ikaragarriak definizio guztiak apurtzen bait ditu interesgarria gertatzen da Matematikaren oinarrizko idea bat finkatzeko eta bere nondik-norakoa nolabait antzemateko.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Eraikuntza neoklasikoa da dena, oso ongi egokiturik dago hiriaren konjunto guztian L`Enfant arkitektoaren gidaritzapean; horrek denak, eta batez ere pintura kolezio eder apartak (liburu hau da lekuko) horrelako lanak hartzen dituen denborak gogora dakarzkigu.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0012 Esango ditudan gauzak maxiatzen aritzea ez ote den beldurrez nago, eta zinez ez nuke horrelakorik nahi.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0135 Horrelako fedeari erasotzea, erreboluzioaren aurka lan egitea da.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0027 Are gehiago, ez dugu uste Euskaltzaindiak horrelako hitzei buruz inolako erabakirik hartu beharko lukeenik.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0037 Izan ere definizioak erabiltze-erregela bihurtzen dira horrelako hitzetan.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0065 Horrelako teknikak erabiltzeak ikaslea gizabanako eta taldekide bezala aintzakotzat hartuko duten eredu pedagogikoak ezartzea errazten du.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0160 Bigarren partea: Aditza Gramatikari batzuek esaten dute ahal partikula horrek beti UKAN aditza eskatzen duela, behar eta nahi eta horrelakoek eskatzen duten moduan: joan nahi dut (EZ, joan nahi naiz) joan behar dut (EZ, joan behar naiz). Horretan oinarriturik, irakasle batzuk honela irakasten dute: joan ahal dut. Gure ustez (7) gure ustez: a nuestro modo de ver hori oker (3) oker: confundido dago;dena dela ez gara hemen sartuko gure jokaera (9) jokaera: postura arrazointzen (11) arrazoin(du): razonar.

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0118 Ia 200 metrotako hegaldi luzea egin zuen, ezkerretara zegoen lur hareatsu batetan ez erortzen ahaleginduz; nekez irtengo baitzen handik, horrelakoetan jokalariek erabiltzen duten niblick goilare erakoaz lagundurik ere.

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Euskararen egoeraz gure pentsamendua horrelako delarik, zerbait esan dezagun alfabetatzeaz zer ulertzen dugun.

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 e) Hamabost egun aski da, aditza, deklinabidea eta horrelako gauzak sistimakiro agertzeko talde batetan.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0010 Ez da aski ordea horrelako iturrietan ura edatea eta lehen hezieraren edo jakiundeen gaiak biltzea: giza hezurrak bildu eta elkarrenganatzea ez baita gizakia piztea.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0035 Gela haundiaren erdian beti kopiatzeko ariketa egin nahi zezanarentzat bodegoiak izaten ziren: oinarrizko gauzak, baratxuriak, ontzi batzuk, sagarren bat, ohial zintzilikatuak, eta horrelako gauzak.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0040 Lévi-k berak ez die muzin egin horrelako kritikei.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0145 Jende harrigarriak gure aldean horrelako jeneralak dituzten suizarrak.

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0077 Filosofia kondairan ere, ez gaude ohituak, horrelako jarrera-hartze ausarti eta heterodoxoa ikusten, aspaldi hontan bederen.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0128 Cortazar-en idazlan luzean zehar, hamaika horrelako iduri atxeman ahal dezakegu.

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0053 Baina horrelakoak salbuespenak dira: beste pertsonaiak gehienetan Elsaren bitartez ikusten dira.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0089 Azkeneko poesian horrelako gehiago ere somatzen da eta, iadanik, letra produzio guzia ari da trazaok hartzen.

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arkeoikuska 83 0041 Kareharrizko harlauza txiki batzuk (bertan ez dago horrelako harririk) eta ganbararen barnekaldera okertuta dagoen basaltozko harlauza handi batek osatzen dute hau.

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0134 Itsas aingira ernegatuak ere topatzen dira, bihurrikatzen horrelako une txikian.

573. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0122 Horrelakoari kirol-jaialdietan disziplina batean baino gehiagotan ateratzeko gomendatu behar zaio.

574. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0086 Ez ziren, noski, hizkuntzaren mistikagatik ari; garai hartan gutik zuen horrelako mistikarik (inork baldin bazuen).

575. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0175 Horrelakoetan (beti ez bada ere) Axularrek berak abisatzen digu erran komuna dela.

576. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0038 Hala eta guztiz, guri interesatzen zaiguna hau da: Zergatik dago bertsolaritza horrelako prozesoaren barruan?.

577. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0145 Konkretuki esate baterako, Josu eta Jokin uste dut, horrelako kantari batzu zeudela.

578. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0145 Beraz, hor ba dago horrelako harreman bat: kantariak eta bertsolariak, bertsolariak eta kantariak.

579. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0172 Horrelako proportzio bat, edo % hogeitamar.

580. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0172 Zergatik?. Gauza batzuk horrelakoak... kendu zera... beste gauza bat da hori.

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0027 Gaur egun: askozaz gehiago ta horrelako esakerak.

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0054 - Ez, ez, ez dut horrelakorik.
- Orduan...
- Tripakoa ez, baina poltsikokoa bai!.

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0272 Horrelako deia izan duena nolabait jabeturik dago, bere eginbidea duela berak errebelazioz harturikoa bestei ematea.

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0080 Horrelako zerbait gertatzen da, orain bertan, Hego Afrikan eta arrazistak diren estatuetan.

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0132 Han, horrelakoei eliza columnarias (koloma-eliza) deitzen zaie; kolomak duen garrantziarengatik; palma-gangadun eliza ere deitzen zaie, kapiteletatik zainak zabaltzeko erarengatik.

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0112 Grimm anaiek ere ba dakarte horrelakorik: (105) .

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0010 Euskaldunentzat ere Larrason edo antzeko jainkoak eziren zerugoien baten, Olimpon bezala, zeuden pertsonaia ikusgarri batzu, bertan larra edo beste horrelako bat suspertzen zeuden jainkozko indar batzu baizik.

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0139 Horrelako zehaztasunak irakurri nahi dituenak, ikus bedi, adibidez, J. Caro Barojaren Brujería Vasca, 105garren orrialdetik aurrera.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0076 Goya, Zuloaga eta Iturrinoren koadroetan ere, izen batzuk besterik ez aipatzearren, horrelakorik ikus dezakegu pintatzaile bezala heldu aurretik eginiko koadroetan.

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0116 Bere lanak gardenak dira, ezinbestekoa horrelako lanetan.

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. etxeberria 0092 Errusiako ipuinen lehen eredua aurkitzerik proposatzen ez denez gero, kondairan zehar gertatutako bilakaeraren beharrik ez du Bremond-ek gertaera hori argitzeko, multzo taxutuen askatasuna aski bait zaio horrelako eraketak ulertzeko eta onartzeko.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0187 Fede bizitza azken axolazko bizitza denez gero, eta gizakiak horrelako axola eta kezkarik gabe bizitzerik ez duenez gero, zera esan genezake: ez dagoela gizonaren gizonetik ez fedea eta ez zalantza kentzerik.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0031 Bilbon bizi eta Gabrielek tratatzen zituen abertzaleak ere horrelako zerbaitgatik utzi omen zituen.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0126 Estrainatu egiten zitzaidan, horregatio, nola diskutitzen zuten, koño, joder eta horrelakoak esanaz, edozein tabernatan edozein gizonek bezala.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0154 Gauzak poeten sinzeritate eta sensibilitatearen espirituarekin hartzen zituen hark, ez zuen, kasurako, politikoek horrelakoetan heuren buruei eutsitzeko dituzten defensibak.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0176 (Familiak hormetan egiten diren horrelako hilobi bat erosirik zuen eta han enterratuko dute Gabino).

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0024 Minda edo simaur likido asko emateak txankroaren ugaltzea dakarrela uste da; horrelako ongarrien dosiak zaindu.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0105 Horrelakotan, borrokarako taktika zera izaten da: jatorriko lekuan izurriaren etsai naturalak aurkitu eta kokaleku berrira haiek ekarri.

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0256 Horrelakoak ziren jacquerie izeneko boladak.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0183 Horrelako gauzak ere probatu egin behar dira, erabakitzen du Galdakaoko Unión de Explosivos Riotintoko peoiaren andreak.

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0183 Horrelakoentzat hipermerkatuak bi alderdi on ditu: dena bertan daukazu eta prezio merkeak izaten dira.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0028 Irakasleek horrelako liburuak erabili behar badituzte, aparteko betegarri batzuz osatu beharko dituzte, aipaturiko irakurketaren helburuak bete nahi badira.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0126 Koloni-gizarteak ez du teknikarien behar hertsirik, eta ez du ematen ere horrelakorik.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0271 Proletkulturalistek Errusian ez dute horrelakorik lortuko: Iraultzaren osteko Errusian Alderdi Komunistaren hegal moderatuak lehenengo, eta funtzionarioen hegalak gero, edukiko dute aginpidea eskuetan.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0045 Horrelakoa izan behar al du lan hori egiteko?.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. otaegi 0111 (...); ongi nabarmentzen ez dan abere baten burua; eta horrelako beste batzuk.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0017 Besteen artean hau zion: Euskarak gaur, funtsean, Unamuno-ri erantzuna emana dio. Gure hiztegi teknikoak ikusita, gure azken bibliografia ikusita, UEU-k atera duen liburu-mordo teknikoa ikusita, UZEI-k halako lehiaz daramakin lan eskerga ikusita, Unamuno-ren iritzia ez da iristen ironiara ere.... Megaterio eta horrelako berritxukeriak beste hizkuntzentzat izango dira, ez guretzat. Euskara idazten (eta horregatik izurratzen ekonomikoki, etabar) aritzen garenok ongi dakigu Unamuno-ren aurresana txotxolokeria merke bat dela. Noiztik dauka euskarak esperma ezkultu baten eragina bere soinean...?. Iritzi horiekin (eta gaurko erdal idazle vaskongadoen jokaerekin) ezin pertsonal bat baino ez da agertzen, eta ez euskararen akats basiko bat.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0055 Teknika hori gaztelaniazko erromantzeroan ere ez da falta (adibidez, (1) García Lorca gisako poeta teluriko eta mitiko baten poesian ez dira faltako horrelako zertzelada paisajistiko bereziak: . Honelakoa da hilargiz, kutxiloz, presagio ilunez eta susmo gaiztoz betetako García Lorca-ren irudimen-mundu miragarria.... Akzioa, ia beti, paisajearen intuizioz bustitako irudietan biltzen da, etab.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0155 Olerkari kultuek ez dute horrelakorik, sistemaz behintzat, onartuko (nahiz-eta dialektalismoetan jardun, logiko den bezala).

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0155 Horrelako trakeskeriak eta erremedio merkeak ez dira topatzen, gehienbat, Lizardi gisako olerkarietan....

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0092 Zera ulertu behar da, gizarte sozialistaren irrikiak erlijioazko fedea dutenengan bidea zabaldu dezakeala bakarrik ez, baita ere horrelako irrikiak gaurko munduaren prolema dramatikuen aurrean erlijiozko kontzientzi sufritu batengan akuilu eragile bat aurki dezakeala (13) GIRARDI, o.c. 63-64 or..

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0047 Ez zen, agian, horrelakorik gertatuko baldin herriek beren borondatez eta libreki hautetsi izan bazuten beren etorkizuna.

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0084 Baina marxista leninista izatea zertan den mugatu beharko dugu, zeren, aipatu berri dugunez, Lenin-en baitan ez bait zen horrelakorik sartzen.

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0088 Baina Napoleonek ez du horrelakorik egiten eta Fouché, Otrantoko dukea, berriro Poliziaren ministroa da, Napoleonen barkamenari konspirazioekin erantzuten diola.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Ez da espero izan behar horrelakorik.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0034 Honela ba, operazioak edo eragiketak egitea ekintzak burutzea da; eguneroko bizia horrelako ekintza pila baten multzoa da, baina denak gure buruaren gidaritzapean egindakoak, berak aukeratzen baitu egin behar diren ekintzak, zein ordenatan eta zein ingurugirotan egin.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0093 Ez da, ez, horrelakorik: Elur eta airean irristatzeko teknika ikasi behar da.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0082 Oraindik ere, oso ezagun ez diren zenbait lurraldetan horrelako zerbait gertatu ohi da: basoan zehar bidea irekiz bata bestearen atzetik dihoazen ibiltariek, berriro ere laister sasiek estaliko duten bidetxior bat egiten dute.

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0119 Nik ez dut inoiz horrelakorik esan; nik ez dut inoiz magia honetan sinetsi; nire ardura ez da inoiz hori izan.

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0040 Baroja bezalako gazte kezkati bat ezin bide zen ongi konpondu horrelako iritzi eta jokabideak zerabiltziten irakasleekin.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0100 Ez da nolanahiko idazle, buru-jantzia baizik, horrelako sarrera egiten duena, bera poeta aldeano bezala azaltzen bazaigu ere, herrikoia bezala, olerkari arrunta bailitz.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0088 Horrelako zerbait egiten ez bada, eta marrazkiaren zati bakoitzean ez baldin bada behatza biltzen, etengabeko marrazki bat egiten ari dela ulertuko da, eta hori benetan oso zaila izango litzateke interpretatzeko.

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak rikardo arregi 0047 Bainan kristau Jainkoa, sinismenaren Jainkoa kultura jakin bateko ideia ta teori bat gehiago bihurtzen denean, giza erlijioaren Jainkoa bihurtzen denean, ez da horrelako oiurik entzuten.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0030 Soziologilariak ez du aztertuko horrelako gizon bakar batek egina, gizartean zenbaitzuk, zergatik, nola egiten duten baizik.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0006 Hitz-aurrea edo horrelako zerbait baino bidezkoago deritzat, kasu honetan, Eskaintza izen-burua ematea liburuaren sarrerari.

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0026 Baita gure teknika berrien bidez (alegia, oldezko adierazpidea, eta langintza osoki norberetua) nekez pentsa liteke horrelakorik.

627. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0076 Horrelako hosto zailak ematen ditu erroizak; eta hosto txiki-txikiak pinuetan edo lerretan, eta izaietan, aurki daitezke.

628. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0119 Horrelako landareek, noski, paraje haietan bizi diren piztien kontrako babes bat behar dute.

629. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0112 Hainbat mahai-inguruk eta artikuluk gauza bat ageri dute argi eta garbi: nahiz eta instituzio publikoen aldetik batere borondate politikorik ez agertu horrelako projektu bat martxan jartzeko (horixe frogatzen bait du Egin eta Deiak aurkezturiko projektuei erantzunik ez ematea), (...).

630. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Maiz gertatzen ziren horrelako kasuak, eta toki bakoitzeko buruzagiek jerarkiak kontu handia eduki behar zuen irakasle txarrik artaldean sartzen ez uzteko.

631. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0209 Horrelakorik nahi duenak jo beza Balada arruntak atalera non ikuspegi orokor bat eta exenplu ugari ematen bait da.

632. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0134 Baina, hala ere, erromanikoa tokian tokiko herri artearekin asko baliatu zen, eta gure lurretan ere badu horrelako adigarririk.

633. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0264 Horrelakorik behar izanez gero, Tolosako anbulatoriora jo behar, eta badakigu, anbulatorio hau, leporaino eginik ohi dela bailara bertako premiez.

634. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0120 Eta ez dira falta, ezin bait zen horrelakorik gabe utzi liburua, hain maiz belarriratzen zaigun normalizazio kontzeptuaren inguruko kezka eta sasiarteak.

635. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1989 0120 Euskaraz horrelakorik ez izateagatik dugun egarria aski berdindurik gera dakiguke, zalantzarik gabe, lan honi esker.

636. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. arrigain 0041 Horrelako jarrerek funtsezkoena izkutatzen dute, bizitzeko eskubidea, hain zuzen ere.

637. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0060 (...); bata, Dominique, frantses monarkia konstituzionalaren aldekoa, itxuren arabera bederen, baina eraikitzen ari den Frantses Estatuko Nazio konzeptu berria dudan inondik ere ez du ematen; ildo honetatik joanez, horrelako ateraldiak ere zerbait esan nahi du: ( 1790.eko apirilaren 19an).

638. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0118 Antzeko bilerak 1980rarte egin ziren gutxienez eta oraindik orain, medikuntz sailean adibidez, anatomiazko hiztegia finkatzeko horrelako mintegia antolaturik daukate.

639. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0421 Horrelako eredugintza frantsesak eragiten die zuberotarrei eta diglosiaren arazoa eztabaidatzen dugu hor.

640. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0421 5.7. Konotazioak Gaitzespenezko hitz asko okzitanotik hartzen dira, baina diglosiarik ez denean ere gertatzen direla horrelakoak badakigu: halakoak dira: afrus, ahul, arrogant, arnegat, bahest, malestrûk, maladret, pek ta beste.

641. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. madariaga 0036 Horrelako tendentziak, ur-sistema oligotrofiko eta eutrofikoetan ere aurki ditzakegu.

642. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Horrelako akordioez behinik-behin, herriak zer-jana izan zezan, legea eta ordena administratu zitezen, higiene publikoa zaindu zedin lortu zen hainbat lekutan.

643. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0420 Txalapartak ere badu horrelako zerbait.

644. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0420 Txalapartaren kasuan ez da horrelakorik gertatzen.

645. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0420 Ez bere itxuragatik eta ezta ere bere joera aldetik ez dugu gure inguruan horrelakorik topatzen.

646. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0420 Ez dut esan nahi ez dela izan horrelakorik.

647. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0424 Zera da, Jesus Arze (Usurbilgo txalapartari gaztea) Errazun jotzen ari zela gizon batek esan omen zion: Ba guk horrelako musika ezagutu genuen hemen ere.

648. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0424 Berak zortzi edo hamar urte zituela gogoan omen zuen ostatuan edo sagardotegian horrelako zerbait egiten zela.

649. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Nekez konfia daiteke horrelako analisian, edo espero egoera alda litekeenik orain, hain zuzen ere nazioarteko batzorde batek gomendapen berriak ez urte mordoska batez mahai gainean egon direnetatik arras desberdin (asmo onez, nolanahi) argitaratzen dituelakoz.

650. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0335 Fineraz, genitibo esapideek jabearekiko komunztadura marka daukate: Izenordaina ixilpean gerta daiteke horrelakoetan (pro-drop kasu berezia), baina ondoko asimetriekin.

651. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0251 Horrelako pertsonentzat, otoitzean izan ohi diren kontsolamendu eta erregaliak benetan bizgarri eta esnagarri gerta daitezke, baina arriskugarri ere bai, haurtzarotik Jainkoaren hautatuak, kutunak direla sinetsiz, harrokerian eror bait daitezke.

652. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0031 Askotan ez da horrelako arriskurik izaten, ikasleekin batera moldatzen bait da egoera (ikus 6. 2. 6).

653. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0007 Baliteke nik horrelako titulua izatea... baina baita gertatu ere une hauetan nahiko beldur aurkitzen naizela, zuen guztion aurrean Zaitegi zenaren gaineko zertzelada batzu azaltzean.

654. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. gametxo 0146 Ez nuke horrelakorik iradoki nahi.

655. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0273 Ez bait dago ahazterik Euskal Herrian bertan ere pixka bat lehenxeago gazteleraz horrelako testuak egin zirenik eta hauek ere argia eskain ziezaioketenik.

656. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0275 Gehienez ere, esan egiten da horrelako zerbait badela giro horietan, baina ez erakutsi.

657. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0281 Dena den, esan denez, testu horiek sortzeko badu eredurik: Euskal Herrian bertan edo Euskal Herritik at garai honetan eta lehenxeago egin da horrelakorik.

658. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0163 Behar bada, horrelako plangintza baten bidez emaitza positiboak ikusten hasiko ginateke.

659. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0217 Zeinahi bide hartzen dela ere, hiru baldintza eskatuko nizkioke nik horrelako langintza bati: a) Euskaltzaindiaren gidaritzaz jardutea: guztioi komeni zaigu, horrelakoetan, teilatu bakar baten babesean jardutea eta, elkarren arteko tirabirak bestela ezin konponduzkoak gertatuko balira, azken instantzia amankomun bat eskueran izatea.

660. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0009 Aldiz, Estatu Espainolean badakigu zenbat jendek lan egiten duen egunero horrelako hamaika produkturekin harreman estuan: bentzenoarekin, 150.000 langile; Binil kloruroarekin eta etileno oxidoarekin, 50.000 kasu bakoitzean; Artsenikoarekin eta Kromoarekin, 45.000na; Kadmioarekin, asbestoarekin eta nikelarekin 30.000na.......

661. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.k. garmendia 0130 V. Biltzar honek jarraipenik behar du: ez behar bada oraingo honen neurri eta taxukerakorik, horrelakoak antolatzea noizean bein baizik nekez egin bait daiteke.

662. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 Nolatan da posible, ordea, XX. gure mendu zibilizatuan, horrelakorik oraindik?.

663. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0053 Bazegok horrelako koerentzia bat kasu guzti horietan, eta nik uste diat hor beste fenomeno bat ematen ari dela; hemen Hegoaldean zonalde erdaldunagoetan, industrialetan eta hiritartuagoetan, euskararekiko motibapenak, jarrerak eta balorapenak baikorragoak dituk, zalantzarik gabe euskaldunen aldetik eta baita erdaldunen aldetik ere.

664. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Gerta likete zenbait inkestari ez erantzutea; horrelakoetan, beste batez ordeztuz konpontzen da arazoa.

665. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0007 Gehiegizkoa zitekeen liburuaren horrelako kondenazioa, guk daukagun eskuartekoaren urria ikusi eta gero.

666. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0011 Baina Gandiagaren baitan ez dago horrelakorik.

667. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Onuragarria gerta daiteke horrelako prozesua ikasleekin erabiltzea, eguneroko bizitzan emango dena bait da.

668. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Horrelako ariketen abantailak agerikoak dira aurrekoaren aldean.

669. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0185 Beti, horrelako istorio ilunetan, bertsio asko egoten dira.

670. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0063 Urrez betetako idi-larruak gordetzen dituzten mendi eta kobak izendatzen dira; baino geienetan ez dira garbi adierazten horrelako altxorrak dauden lekuen zeaztasunak.

671. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0063 Horrelako altxorrekin aberastu nahi dutenen diru-goseak ez du ezertxo ere lortzen.

672. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0063 Horrelako zerbait egiten da Usurbil-go San Estebanen ermitan, (...).

673. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0333 Bukatzeko Kredoa esaten da; horrelako ekintzetan ezinbestekoa da sinismen-aitormena; hor egiteko nagusia bait du sinismenak.

674. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0333 Bein batean beste napar batek erantzun zion: Sartu zak ateratako lekuan. Arrezkero ez zen horrelako oiurik entzun.

675. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0045 Hona hemen, horrelako zerbitzuak eskaintzen dituzten erakundeak: - BIZKAIAN 6/8 plazetako autokarabanak. Prezioak: Goi-Sasoian: 15.500 pzta eguneko.

676. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0071 Horrelako klabezina Pascal-ek, Blanchet-en ikasleak, eraiki zuen, baina jotzaile edo interpreteek jotzerakoan aurkitutako zailtasunez porrot egingo zutela seguru gaude.

677. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Adibidez, urliak hitz egiten zion sandiaren aurka: orduan Sorazuk ezin zuen isilik entzun horrelako marmarrik eta gutiago esamesetan parte hartu, eta inoiz horretan erortzen baldin bazen edo hutsik egiten bazuen, ez zen otoitz egiteko gauza izaten, harik eta egindako hutsa konpondu arte.

678. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0110 Horretarako, haragia pikatu egiten da bolatxoak moldatu arte eta gero espeziekin atondu; adituek diotenez, horrelako albondigak halako ardo berezi batekin lagunduz gero, boccata cardinale duzue mahai gainean.

679. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0131 Nola konpontzen da xibarta, hain pisu itzela izanda (40.000 kg. inguru), horrelako jauziak.

680. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0059 Ikasleei beraiei horrelako biktima izatea tokatzen bazaie berdin jokatu behar dutela ere esan behar zaie.

681. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0078 Horrelakoak dira Zarautzeko Torre luzeako eta Hondarribiko Etxebesteko oin planoak.

682. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0091 Horrelako horzdurak elikagaiak hausteko erabilgarriagoak ziratekeen, lakuetako belarrak jateko baino.

683. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0351 Bigarrenean ere bestearen antzera, ez baitakigu Peruk eginen duen horrelakorik.

684. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0389 Baina horrelakorik ez da gertatzen solaskideari zu deitzen badiogu.

685. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0400 Zail da pentsatzen honelako bereizketarik egiteko biderik ez duen hizkuntza bat (hau da, 2a, b eta d bezalako perpausak ezin berezi lituzkeen hizkuntza bat), horrelako hizkuntzan komunikazioa ezinezkoa bihurtuko bailitzateke.

686. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0097 - Horrelako ezaugarririk gabe.

687. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0097 - Horrelako ezaugarririk gabe.

688. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0097 - Horrelako ezaugarririk gabe.

689. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0097 - Horrelako ezaugarririk gabe.

690. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0077 Aketegin asteazkenez egiten du bere lixuba eta ostiralez egosten ogia: leize harren sarreran azaltzen den lainotxo batek adierazten ditu horrelako lanak.

691. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0372 Horrelakoetan kastillanoz edo beste izkuntza arrotzetan egindako konjuroek indar geiago dutela, pentsatzen da.

692. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Gure lankide batek sarritan esaten du dekretu erdian idatzi ezkero ere horrelakoa egindakoak ez lukeela kexa askorik jasoko.

693. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0041 Horregatik, benetako efikazia lehendabizikoa litzateke, hau da, sartzen zena baino 40 bider energia gehiago ateratzen zen horrelako sisteman.

694. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0025 Horrelako lanetan trebe diren langileekin, igeltzari eta arotzekin, tratu egingo dute.

695. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0033 Horrelako bizimoduan egunargiaz bete-betean balia daiteke, eta hala egin behar, zuziek eta kandelek ez bait dute ondo argitzen.

696. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0011 Besteren artean zoritxarreko adibide ditugu: - Atxarte eta Mugarra, etorkizunean Durangoaldeko Parke Naturalean egon beharko luketen zonaldeak deuseztuz, baldin eta oraindik horrelakorik osorik gelditzen bada.

697. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0127 Lehen urte hauetan, udaldia ez zen oraingoz jendetza ugaririk mugitzeko fenomenoa, are aristokrazian bertan ere, oso gutxik zuen horrelako ohitura.

698. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0057 2.5. HARREMANAK, KOMUNIKAZIOA ETA AGRESIBITATEA Komunikazioa, Agresibitatea, Egonkortasun emozionala eta horrelako gaiei buruz, irakasle-taldeak jaso duen beste datu multzo batetatik honako emaitzak aterako ditu: Komunikazioa

Erabat inkomunikatuta... 3,29%
Berdinen talde murritzean bakarrik komunikatzen da... 26,37%
Bere Oinarri Taldearekin bakarrik komunikatzen da... 6,59%
Bere berdinekin zailtasunez komunikatzen da... 18,68%
Zailtasunik gabe, lagun eta helduekin komunikatzen da... 41,75%
Daturik gabe... 3,32%
GUZTIRA... 100,00%.

699. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0018 Apaiz berriak ez zekien horrelakorik eta, zaharrari, abisatzea ahaztu, dirudienez.

700. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0020 Azalari tiratzen jakonean horrelako arrazoiak izaten dira.

701. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0141 Hori zen, horrelakoak ziren, Erromako II. Batikano Batzar Nagusiak argi eta garbi madarikatu zuena, gure gaurko mundu honetan: (79) Gizakiak behera jotzen duen egoera hau begibistan izanik, Kontzilioak jendeen eskubide naturalaren eta bere hastapen orokorren indar iraunkorra gogoratu nahi digu batez ere.

702. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0141 Horiei, bada, apropos aurka egiten dizkieten ekintzak eta berdin horrelako ekintzak agintzen dituzten aginduak, kriminalak dira eta ezin ditu horrelakoei men egiten dienak, kontzientzia itsuak zuritu!.

703. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0141 Ekintza hauen artean kontatu behar dira lehenbizi, zeinegaz, nolabaiteko arrazoiaz eta metodoaz, HERRI OSOA, NAZIOA edo MINORIA ETNIKOA SAKAILTZEN DEN; ekintza horiek krimen beldurgarri lez, sutsuki gaitzetsi behar dira; ezin gehiago txalotu behar da, horrelakoak agintzen dutenei agirian erresistitzeko beldurrik ez dutenen kemena.

704. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0111 Inor ez zen ausartu horrelakorik itxarotera.

705. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0207 Horrelako talde batek paradigma-aldaketa aurrerapen bezala ikusi behar duela esana dugu jadanik.

706. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0243 Horrelako arazoak, komunikazioan nabarmendu egiten badira ere, ez dira linguistiko hutsak eta ezin daitezke termino eztabaidagarrien definizioak erabakiz bakarrik ebatzi.

707. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0125 Horrelakoak dira: buru-soiltasun goiztiarra, hemeralopia, sindaktilia, polidaktilia, nanismo akondroplasikoa, telangiektasia hereditarioa, sortzetiko minori hemolitikoa eta Huntington-en korea.

708. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0119 Horrelako bizikizunik eduki badugu geure bizitzan, horrek esan nahi du, nolabait Jainkoa bera aurkitzeko grazia izan dugula.

709. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0279 Nahiz eta pertsonak era askotako arrazoi pertsonalengatik urruntzen diren fedetik, zenbait arrazoibide orokor aipa dezakegu, gure artean sozio-kultur giro berezia sortzen duenik, eta nola horrelako girotan eraso eta tentaldi bereziak jasaten dituen fedeak.

710. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0313 MIKA - Nork esan dizue orrelakorik? TXANO - Axariak.

711. 1969-1990 gipuzkera antzerkia altzate 0012 Jaun - Oitua badago, ez badago, aren aurrean beintzat, kontuz! Lizunkeri gutxi! Basurdi - Nik ez det orrelako oiturarik.

712. 1969-1990 gipuzkera antzerkia i. begiriztain 0088 - Ez, Mike, ez. Azkarra aiz eta orrelakorik etzaiguk gertatuko.

713. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0064 AMAIA - Ez, aita! Ez du orrelakorik esaten!.

714. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0041 AXARI. Gurekin konfiantza duen seiñalea... LORE. Ez txikia ere, orrelako umetxo bat iñori emateko....

715. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak marrazkioeo/2 0071 Marraztu, lenengo arkatzez eta gero margotuz, jantzi edo jostaillu bat, orrelako toki batean erosi dizutena.

716. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0057 Edozein ari eta maillako gizonek izan dezakete orrelako griña, gogoz berdiñak izan ditezkeelako, naiz ontasunez desberdiñak izan; ez dio ajolik lurreko ondasunez berdiñak ez izateak, goi-ondasunez berdiñak izan ezkero; zorionekoa, beraz, lurreko gauzen goseak menperatu ez duen txirotasuna, eta munduko ondasunak ez baiña zerukoak pillatu nai dituena.

717. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0044 Beste zer egin nezake orrelako antzar zaratatsuaz?.

718. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0224 Pozik onartu zuan Alberto buru-ariñak bankalari diruzale aiek eskeñi zioten tratu nazkagarri ura eta orrelako intentzio santuarekin artu zuan beregain barkapenaren zabalkundeai Alberto`ren esanera, asi zan Tetzel induljentzia aldarrikatzen.

719. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0100 Neuk ere nabaitu bait dut, Eugene, orrelako zerbait.

720. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0105 Sarrailgille izana nauzu, Andrea, eta ba dizut orrelako lan baten edertasunaren ezaguera.

721. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0023 Orrelako gauzetara oitua zegoalako-edo, tratalariaren deadar guzti aiek, etzioten ikara-txikienik ere egin Pernando`ri.

722. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0049 - Besteak, ere, izango dute orrelako zer-edo-zer, baiñan leporaño egin det nik oraintxe....

723. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0104 - Arren, orrelakorik!!.

724. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0104 - Ez berriz orrelakorik, Babette, arren!!.

725. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 - Apaiz jauna, - asi zan esaten -, ba-dira amar urte orrelako arazoetan nere bururik sartu ez dedala.

726. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 Orrelako Jaun eraspentsu eta txukun bat ez zan sekulan kapela emen utzita kalera burutsik irtengo.

727. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0112 Bai, ee? Ez dizuet, bampacirc;, nik orrelakorik esango!.

728. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 Beste orrelako bat, naiz neskarik gabe, bere langelako orman eukitzen zuan Zakary Thonthon`ek; eta an erre zan bere zillarezko laukian.

729. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0116 Jaungoikoak bedeinkatu ditzala orrelako erriak....

730. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0137 - Etzun orrelako zakurraz diru asko artuko, aitona.

731. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0137 - Utzean beste edozenek emango zun orrelako zakurra.

732. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0137 - Lan txarra artuko zun ba gizajuak orrelako zakurraz ezer ateratzeko.

733. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0081 Joxe Mari: Donostiarrentzat ere orrelako zerbait egin bearko dezu.

734. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0115 Nere iritzi apalean, idazkaritza, idazlekua edo orrelako zerbait bear luke.

735. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0087 Orrelako txapelketak ugariago bear luteke, ta ez esne-beiarenak bakarrik, basarriko ganadu-klase danenak baizik: asto, txerri ta abar.

736. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0105 AGABELBIL (Trolebús) Agabelbil izeneko gurdi orretxei ezarri gentzayoke Soka-gurdi, bañan ez nadin asi orrelako ziriketan.

737. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0148 Orrelako ekin-bide erabakita, beren laguntza Euzkadira bidaltzen dutenak, Argentina`n jayotako euskal-semeak ditugu, eta auen biotzeko naikunde eta ukaldi, eskertu dezagun Euzko Lurrean jayo eta azi izan giñan guziok.

738. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uzt leg ii 0069 Orrelako gizonak bear luteke bizi luzea.

739. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0014 Baiña aurtxo oien ama... Etsai zakarrenak ere eztu orlako biotz itsusirik.

740. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa jjirazusta 0065 - Ixilik zaude orrelakorik esan gabe!.

741. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0619 Lurbira osoan ez zan, ark ikusi gabeko lurralderik; ezta guda-burrukarik ere, berak parte artu gabekorik; mairuak, Marruekos`ek eta Tunez`ek eman-ala baiño geiago illak zituan; banakako elkar-austetan ere, Gante, Luna, Diego Garzia Paredes`ko, ta beste orrelako milla baiño geiago ibillia zan; eta garaille beti, dan-danetatik garaille, odol-ttantta bakar bat ere galdu gabe.

742. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0096 Mentxu ta Imanol`en ezkontzaren berri jakin zuenean ere naiz eta orrelakoetan, nabari oi dan biotz-zimikoa izan, Yon ez zan biozkabetu; lasai antzean artu zuen maitasun galeraren ondore mikatza.

743. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Orrelako bazter atsedentsu bakoitzean jetxi ta bertan gelditzeko gogoaz geunden biok.

744. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 - Eme ederrak badituk Ameriketan, Joe!, baiña orrelakorik ez diat sekulan ikusi -, oles egin zion Tommy mozkorrak Joe mozkorrari, gure neskari so egiñaz.

745. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 @- Begira, Bonny. Orrelako txartel bat, Txeiene-Uriko jaun ospetsu guztiei bidali diet.

746. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0074 Orrelakoa bait zan ikastetxe aietako eziketa: bereiziki, gizartean beti elegante agertzearren, itxurak gordetzen jakiteko bearrezkoa zana irakasten zuan eziketa motza.

747. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0080 Eta zaldun orrek ez du orrelakorik merezi.

748. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 Neskatil au bezala jardungo zan Lillyan nere andregai maitagarri ura ere, berak nai ez-ta, iñork orrelako musu zikin bat eman balio.

749. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0085 - Aizu, andereño: Ta zuk orrelako kaltea egin ba'ziozun, nola bidaldu zaitu zu pakea eskaiñiaz mezulari? Zer dalata ipiñi du zugan orrenbesteko konfiantza?.

750. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. begiristain 0028 Bereala jaiki zen maaitik eta aurpegia atsegin, barruna lasai zeukala, esan zien bilduta zeuden anaiei: Jainko Guztialduna erruki zakizkizuela, anaiok; zergatik egin nai izan duzue nerekin orrelakorik?.

751. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1976 0023 Gurean etzan orrelakorik jazo ta laterarekin batera, onen alabak diran parantzera ta españera ari-izan dira, sendoki, beren egikeraen bitartez, gure izkuntza ta gure gogo-lantzean eragiten; alakotz, bat bakarrik ez, iru izkuntza ta iru gogo-lantzeak jokatu dute gurean urte ta mendeetan oso kaltegarrizkoa izan dan eraz.

752. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0013 Astakeria ta pellokeria izango litzake, esate baterako, aurrari bizarra nola kendu bear duen irakastea, ta iñori etzaio otuko orrelakorik egitea; bizarra berez sortu bear, eta sortzerakoan izango da, nola kendu bear dan jakiteko ordu egokiena.

753. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0035 Marka onen balioa adierazteko, aski da esatea, Sarasate`k orrelako batean jotzen zuala, gero Stradivarius bi erosi zituan arte.

754. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0012 1859. IX. 5: Tanjerko españitar konsulak eskutitz bat bialtzen dio Marruekotako atzerrirako ministroari, moroak Españia`ri egindako iraiñagatik protesta egiñez eta onoko baldintza auek eskatuaz: Españia`ko armarria len zegoan tokian ospetsuki jartzea; errudunak Zeuta`ko soldadu ta bizi-lagunen aurrean zigortzea; españitarrak, beraiei zerizkien tokietan, gaztelu edo fuerteak egiteko eskubidea onartua izatea; berriz orrelako iraiñik iñork egin etzezan, bear ziran neurriak artzea.

755. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0205 Latinetaz, keinuetaz eta beste horrelakoetan gutxik azaldu dute beren kezka.

756. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0059 Geuk dagigu istoria; ortarako egungoaren erditik, gaur-unetik, joanari ta etorkizunari beatu bear zaio adiadi: lenari, gure asabak orrelako zertzeladetan nola jokatu zuten jakiteko, ta geroari, itxaropen-argiz bizturik, lanari lotu ta aurrera jokatu dezagun.

757. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0228 Horrelako bat maitatzeko erarik egokiena: oker ari dala kontu araztea.

758. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0071 Nun da orrelako Gaztedia?.

759. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0071 Ondo gera, Gaztedia orrelakoa bada.

760. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0181 Baita ere neskak, beste emakumeak bezela burua estali-ta ibiltzetik, ezertariko onik ez jarraitzeaz gaiñera, errez nabaritu leike zer nolako gaitzbideak etortzen diran; bada emakumeak, arpegiak estaltzean kiñu eta beste orrelako aieru motzak egin aal izateko eran gertatzen dira.

761. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0084 Etzatzu orrelakorik egiñ...! Arren, aitatxo...!.

762. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0137 Orrelako zerbait lortu zuten orain dala irurogei urteko Garbizaleek.

763. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0100 Orrelako apezen aurrean belaunikatzea merezi luke baiñan gertakizun auek miñ ematen digute....

764. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0100 Ez nuen uste orrelako gizonik eta euskalzale jatorrik nere bidean billatuko nuanik.

765. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0236 Orrelako napar zinezkoen odolak daukan balioak gizaldi ta gizaldi luzetan iraungo du, ondasunik ederrena dalako ta salneurririk ez dulako.

766. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0153 Jator-buruz ez dakigu aundiki zanik, baiña ezkontzaz orrelako egiña dugu.

767. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0128 Euzkeraren ikasketa ongi biribiltzeko, udako egon-aldiak eta udako ikastaroak izango zaizkigu onuratsuak oso; orrelakoak antolatu bearr, beraz.

768. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0165 Urruti gagoz, noski, gizadiarentzako orrelako erakunde berezitik; ba-liteke iñoiz ere Ludi ontan ikusiko ez dana izatea; baña alan eta guztiz be, orruntz abiatzeko guztiz beartuak geralakoan nago.

769. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0105 Orrelako zapi bat, gorri-urdiñezko neurristi-marrazkiez ornitua, bazan 1966` an, (Olazaguti`tik ekarria) Donosti`ko San Telomo-museoan.

770. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0059 Beraz gaur egungo jakitunek ere ezin ukatuko dute, sendakuntza arloan, zerbait ona egiña izango dala belar au, orrenbeste gizaldiren buruan, orrelako izen onaz jabetu eta berari oraindik ere eusteko.

771. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0060 Orrelakorik ba'litz, izai adar edo antzeko zerbaitekin estali.

772. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0025 Gure arteko Aide nagusiek ez zuten orrelako erdibiketarik nai.

773. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 Azkue'k, orrelakorik ez dakar.

774. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 Larruki zarretan PENNA, euskerazko AITZ latineratua dala esango nuke nik, orrelako itzulpenak egiteko oitura bai bait zuten idazle zaar aiek.

775. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0007 Millaka aurkitu daitezke orrelako jokaerak erriaren eguneroko izkeran.

776. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0007 Beste batzuetan, KORO, (Korostola, Korostiza, eta orrelako izenetan), GORO-ren aldakuntza dala dirudi.

777. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0065 Gaur egun ez da orrelakorik eraikitzen.

778. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0066 Kristau-gizarteetan ere badira orrelakoak.

779. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0019 Baiña, Guipuzkoa'ko elizetan, Mezak eta beste elizkizunak... aunditasunez, seriotasunez eta goxotasunez egiten diran lekuetan, orrelako ereskiñak alper alperrikako gauzak dira.

780. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0059 Izurritegi jaunari etzitzaion buruan sartzen, orrelako kantu bat, eliz barruan, garizumako edo Aste Santuko ospakizunetan abestu zitekeanik!.

781. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0833 Erleei orlako aukerarik ez emateko, arreta biziak artu bearko ditu bada erlariak eta garaguriña urritzen doanean, eultza arakatzen ere, luzaro iarduterik ez dauka, ezta laukirik lurreratzerik ere eta miatutako eultza zirrikitu txikienik ere gabe itxi duala ziurtatu bearko du.

782. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0015 KASKOBELTZ - GAETAN Kaskobeltz - Gure herriak ez du aspaldian horrelako harroaldirik hartu!.

783. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia d. landart 0029 Baina horrelakoetan denetaz dudatzekoa ba da....

784. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0012 Ez duk estonatzeko horrelako sabel lodia bildu baituk! Komunean jendea, geure barrukuan ulitxa bezala; zer dira beraz horik? eramaten dute basakeria jantokiraino.

785. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0057 Eta joia bat? hortxe ezkerrean, bihotx bat lepoan ematen dena urrez; bitxi duk halere lepotik erabiltzea horrelakoak, tiratzen ditek eta hozten... funtsean ez duk niretzat, hari plazer egiten badio... OO! ez dela erraz zerbaiten hautatzea, ez dakiat deus haren gosturik, arrebarentzat errazago lukek, segur.

786. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0133 Pentsatzean ere hotza sartzen zaidak; onak baditik barnean izateak, halere, ez balitz horrelako leherdura izugarri hauxe!.

787. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0074 Ez du iduri, kartier hortako jendea ikusi eta, horrelako izengoiti baten jabe dela: Barne mendekios Gerezitako.

788. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0005 Gidari-Hartzaile bati, erabaki administratibo edo judizial tinko batez, gidatzeko baimena aldibaterako kenduko balitzaio, beti ere horrelako erabakia Enpresan egindako lanaren eta ez mozkorraldi baten ondorio delarik eta sententzi tinkoaren arabera karneta betirako kentzea suposatzen ez duelarik, ez da harreman laborala automatikoki iraungia geldituko.

789. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0008 Horrelakorik nahi duten langileen eskaera jakin eta indibidualaren bidez edota Enpresaren ekimenez, berrikuspen mediko bat burutuko da enpresaren kargu.

790. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0002 Era berean subentzionagarri izango dira herri onurako esparru libreetarako zuzendutako zoluaren erosketa edo/eta birregokitzea, baldin mugatzen duen perimetroan dauden lurrak, Birregokitze Bateratua Eremuaren mugaketaren barne, Hirigintz Egitamuketa Orokorrean edo/eta Berezian horrelakotzat sailkaturik badaude.

791. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Julio Garizar Alonso jaunak, Mungiako Udalak Berriaga Basoko Urbanizazioko mantenimendu gastuei buruzko 1984eko otsailaren 15eko premiamendu probidentziaren aurka jarritako birjarpenezko errekurtsoa ebaztean hartu zuen 1984eko ekainaren 6ko erabaki baten aurka eragindako 84/1.577. ekonomia-administraziozko erreklamazioa behar bezala ebazteko, eta Auzitegi honek interesatua hil delakoaren berri izanik, abuztuaren 20ko 1981/1.999. Erret Dekretuaz onetsitako Ekonomia-Administraziozko Prozedurari buruzko Araudiko 120. artikuluan aurrikusitakoarekin bat etorriz, dei egin biezaie hildakoaren ordezko legez ager daitezen, horrelakorik egingo ez balute, erreklamazioa iraungitzat eta espedientea amaitutzat joko litzatekeelarik.

792. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 2. Hirilurreko ondasunen katastroko balioa lurzoruaren balioak eta, eta horrelakorik balego, eraikuntzenak integratua egongo da.

793. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Baiña, orrelakoak, gaur, pekatu txiki dira.

794. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.a. arrieta 0001 Hubble teleskopioa apirilaren 10`an zeruratu behar zuten baina horrelako okertxo batengatik, hamabost egun beranduxeago ortziratu zuten.

795. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. orbe 0001 Itxaropenez, euskarak horrelakorik eta gehiagorik, tamalez, oraindik orain eta esanak esan, behar duelako.

796. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. orbe 0001 Ondorenetik zikoizkeriatzat joko genukeena ez dezagun horrelako zerbait bihurtu aldez aurretik.

797. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Euskararen aldeko borrokan aspalditik nabilenez, begiak hau galtzera zihoak esaten badidate ere, beste aldetik ez dute horrelakorik sinetsi nahi.

798. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 UEU bezalako gauzak behar beharrezkotzat jotzen ditu Dorronsorok eta gainera horrelako gehiago balego beste unibertsitatean askoz ere hobeto izango litzateke.

799. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Arrantza eskasa Ezin da esan gustoko arrantzarekin etorri zirenik, horrelako marea luzea izateko arrain kopuru eskasa lortu dutelarik.

800. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Orrelako billera bat izan zuten Arrua`ko Uranga`tarrak, len esan dedan galdur ortan.

801. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ibai-ertz 0001 Bataio bat dala, eztaiak ditugula jaiotz urte muga ospatu bear degula edo beste orrelako zerbait ospakizun degunean, beti, beti bazkari edo apari on bat egiten oituak gaude.

802. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0001 Gaur lanean ari diranekin ez da orrelakorik gertatuko.

803. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Nagusiak, aspertu zanean, Joxe enkargatuari deitu, eta: Berriz orrelakorik egiten ba`dute, bidal itzazu neregana.

804. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Usteak ustel askotan gertatzen dirala dio esaera zarrak, da orrelako zerbait izan zan lengo igandez Donosti`ko Anoeta`n.

805. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Atano irugarrenari, bere garaian basakatua jarri zioten izenordez, orrelako zerbait ez legoke gaizki Erretegi bigarrenarentzat ere Barkatu Julian... da Zorionak.

806. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Garai bateko aiton-amonak ez zuten izan orrelako poztasunik.

807. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Iñori ez dago aitzaki eman bearrik; Pago, aritz, gaztainondo, orbela biltzeak da abar, piñuak edo industriak aiña irabazi eman balute, etzan orrelakorik gertatuko.

808. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. aizpuru 0001 Ohitu ere egin gara horrelakoak ikustera, bizitzera.

809. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. aizpuru 0001 Askatasun eza duen pertsona hori lehen bait lehen etxera itzultzearren lan egin duenak merezi ote du horrelako traturik?.

810. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. aizpuru 0001 Bigarren albistea urrutiagotik zetorren, hemen ere horrelakoak entzuten ohituta egon arren.

811. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Beraz, amore eman nion giroari edo hobekiago, amore ematen duenarena egin nuen eta horrelako egoeran lehenengo aldiz suertatzen banintzen ere, inolako ahaleginik gabe aurkitu nuen bidea, senaren eskuetan jartzen denaren modura.

812. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Hala ere, Legeak Lurraldeetako eta Euskal Kirol-Baterakundeen egitekoa eta garrantzia indartu egiten ditu, bakoitzak bere kirol-moeta suztatzen, antolatzen eta araupetzen, diru-laguntzak jartzerakoan eta horiekiko zaingoa egiterakoan eta egitamu, egitarau eta manu orokorrak tajutzen eskuhartu eta horrelakoetan aurrera-eragile direnez; beste aldetik, Lurralde-Baterakundeek Euskal Baterakundetan eta horiek Autonomia-Elkartea baino goragoko mailakotan izango duten heineango ordezkotzaren jaurpideak, eraentza-gardentasuna eta kirolzale guztiak, kirolzale izatea Legeak berebaitan duen neurri zabalean hartuta haietan sartzea erraztu dezaten neurriak hartzea jarriz, demokraziazko barne-egitura eskatzen die.

813. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Nire amak beste kontu batzu entzuten zituen txikia zenean, eta horregatik ez zuen sinisten mendiko damarekin eta horrelako gauzarekin.

814. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 Atal bakarra.- Gipuzkoako Bergarako Espolon kaleko 1ean (Compañía de María Ikastetxea) dagoen " Bergarako Musika Eskola " izeneko Ikastegia, hastapen-mailako Musika-Ikaskuntzarako Erresumarenez besteko onartutako ikastegi gisa sailkatzen da, indarreango manuek horrelako ikastegientzat jartzen dituzten helmen eta ondorioekin, Solfeoa, Pianoa Biola-Bibolina, Biolontxelo-Kontrabaxua, Oboe-Korno inglesa, Abesbatza eta Klarinetea-Sasofoia berarizkotasunak bertan irakas daitezkelarik.

815. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak lab 0001 Zorionez danok ez dira orrelakoak.

816. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Horrelakoetan euskara klasea parentesi llabur baino ez da, gainontzeko zereginetan zer ikusirik ez duena.

817. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -D.: Horrelakorik inoiz gertatu al da Euskal Herrian?.

818. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -I.E.: Gaur eguneko antropologiak ez du horrelakorik sekula artez-arte ezagutu.

819. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -D.: Eta horrelakorik erabakiko balitz.

820. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Horrelako azoka prestatu ahal izateko giroa behar da, salmentaren esperantza, irabaziaren itxaropena.

821. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak txill 0001 Eta horrelako txorakeriak irakurrita, galdera hau egiten diot nik M. Vizcaya-ri: ¿Nor da hemen irresponsablea?.

822. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Idi Aminek ere merezi zuen horrelako zerbait eta bildur omen da idiarena egingo ote dioten.

823. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Hemen ez da oraindik horrelako diskarik egiten.

824. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Estatu Batuetan bertan ere ez da gehiegi fabrikatzen horrelakorik.

825. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Horrelakoak noiznahi gertatzen dira.

826. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Horrelakoetan egin ohi den aurreneko gauza, begiak igortzitzea izaten da.

827. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f. larrea 0001 Bestela, honez gero baten batek urtu zuen burdina horrelako sutegietan.

828. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Badakielako zer gertatzen den azkenez horrelako sasi-kulturarekin, gizabanako eta herrien menperatzeko tresna bihurtzen dela, bakoitzak berari dagozkion erantzunak bilatzeko indarrak galeraziz, eta larriago dena: herriaren beraren existentzia arriskutan jarriz.

829. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Gauzak horrela, Larrabetzuko HB-k, eskakizun horrekin batera, horrelakorik birgerta ez dadin, etendura politikoa eskatzen du, eta hori KAS alternatiba onartuz bakarrik lort daitelekela adierazten.

830. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Espainiako Gobernuak, ordea, ez du konturatu nahi honelako neurriez eta horrelako astakeriez asperturik gaudela euskaldunok.

831. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Pistola kontua aipatu delarik, bildurrak janda txinatar jendea! Mendebalean horrelakorik izatea, bego; etxean horren zantzua sumatu dutenean, heiagoraka, ezin sinetsiz.

832. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Era horretara, 300 edo 400 bat pertsona bildu ziren pilotaleku horretan eta erdia ere betetzen bazuten nahiko esperantza emateko modukoa da herrialde horretan horrelako jende multzoa biltzea batez ere ia denak 25 urtetik beheragokoak zirela.

833. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Jasotako arrakastagatik, pentsa zitekeen horrelako beste probak eratzea gauza interesgarria izango zela.

834. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Hemen ez da teoriako klaserik eta horrelakorik.

835. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Mando bikoitza abioi guztiek
- Eta zuk berari utzi diozu eramate guztia? Zeu ez zara beldurtzen horrelako nobatoekin?
- Konfidantza osoa dut ikasleengan.

836. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Horrelako egun batetan Santiagora barneratuz, lehenik begiak suertatzen ziren mindurik.

837. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak t. erkizia 0001 Beraien iritziz, ez da posible; ezina da; horrelako planteaketak plazaratzea ciencia ficción egitea da.

838. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Horrelako hitzak darabil argitaldariak liburuan izena argitzeko: Euskaraz mintzatzen den Euskalerrian Arabar dugu, menturaz, zazpigarrena: azkena eta ahulena.

839. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Guriak baditu orain 1.700 haur eta Lizeoak, adibidez, 2.000 ditu; eta horrelako zentroak ezin dira ondo eraman.

840. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Orduan horrelako eskolak egiteak problemak izaten ditu.

841. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 - Ikastolen arazo hau berria da, lehendik dator ala EIKE edo horrelakongatik dator?.

842. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Iñolaz ere ez ordea, beste iñoz ez bezelako jeiñu ta orrelako andiputzkeritan mozkortzeko ez lilluratzeko.

843. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zarautz 0001 Leen ez genuan orrelakorik.

844. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Horrelakoetan, ibilgailuaren dohango bi ordu eta erdiko geldialdi bat kontatuko da gehienera.

845. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0001 Normalean horrelako arazoak hainbat sesiokin zuzentzen dira baina arazoa gorputz egiturarena izanez gero periodikoki zaintzea komeni da.

846. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Aurrez mila kontu entzunak dituenak ere ez dut uste horrelakorik espero dezakeenik.

847. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. sastre 0002 Nazio Batuen Erakundean eta beste horrelakoetan, gutxik pagatzen dute presupostu gehienez eta haiek eragozten dute edozein aldaketa erradikala.

848. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0002 Beste leku batzuetan, Madrilen eta Katalunian, hain zuzen ere, horrelako kasurik eman den begiratzen ari dira.

849. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0002 Beraz, KIUB-OMICen azaldu digutenez, horrelako egoeratan aurki ez gaitezen norberak legezta dezake kaldera, beti ere kaldera jartzen digunak baimena duen instalatzailea izan behar duela kontutan izanik.

850. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Duela bi aste Salamankako bi irakaslek Durangoko Arte eta Historia Museoko zerbitzu eta areto guztiak bisitatu ondoren, Salamankan horrelakorik ez dagoela adierazi zioten Leopoldo Zugaza, museoko zuzendariari.

851. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0001 G.- Bai, gizona, bota barrabarra Oparo, ugari, asko orduan gertatutakoak, ziur nago ez direla izango neskalaguntzan eta horrelakoetan jazotako pikantekeriak eta....

852. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 Heredentziaren eragina Horrelako ikerketa sakonik ez dugu gurean.

853. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 Dena dela, ume batzuei egiten zaizkie horrelako analisiak.

854. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Izan ere, horrelako gaitzak askotan gurasoengandik seme-alabengana pasatzen dira.

855. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0002 Gainera, gorputz eta psikearen arteko lotura estua denez, horrelako korapiloen Arazoa berri izateak asko laguntzen du gaitza sendatu ahal izateko.

856. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0002 Horregatik Euskadi oso probaleku ona da horrelako diskurtso objetibizante sasineutro eta sasizientifiko-juridiko horren mugak ikusteko salatzen du.

857. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Madrilek ez zuen horrelakorik onartu.

858. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Bilboko bankoa, Sabin, Koipe, KAS, Iberduero, Garabilla kontserbak, Naviera Bizkaina eta horrelakoen administeritza kontseiluan da.

859. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ba-dira orretara berezitu diranak, joan eta ikusi aurretik orrelakoak, beste edozer erosi baiño len.

860. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ez, ba, gaur, orrelako aldizkariarentzat giro egokia eta, ala ere, ekin eta jarrai Agur aurrera daramatenak.

861. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. letamendia 0001 Euskeraz, barriz, ez dago horrelakorik, eta idazle bakoitzak bere euskerea taxututen dau, norberak bere irudimenaren arabera (A Hovelacque La Linguistique Paris 1877).

862. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. gerrikagoitia 0001 Nahiz tituluak ba dirudien gauza sakonez eta konplikatuez mintzatuko naizela, ez da horrelakorik.

863. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. gerrikagoitia 0001 Bizkaian ere, behintzat, ba ditugu horrelako arazoak.

864. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Nola bizi daiteke familia bat horrelako jornalarekin?.

865. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 - Ea bada! Otsoak basoko saguak, erbiak, muskerrak*, sasietako txori habiak, animalia hilak eta horrelakorik jaten ditu.

866. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Hau guztia ez litzateke posible izanen ez balitz ikasleek, beti bezala ordaindu izan dutenagatik, enpresa, kajaorros eta horrelako etatik jasotako laguntzengatik, ez balitz instituzio politikoetatik bereganatutako subentzioengatik.

867. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. uria 0002 - Noski, beti bezala, esango da hobe litekeela beste autore klasikoren bat aztertzea, eta segurasko arrazoia izango dute, bainan horrelako beharren bat sentitzen genuen gure erreferentziak argi eta garbi ikusteko.

868. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0001 Eta horrelako arazoen aurrean maizegi gertatzen den bezala, ez dirudi sakoneko arrazoinak konpontzera doazenik.

869. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0001 Izan ere, azken hiru urteetan horrelako kasuen zifra jaitsi egin da batetatik bestera.

870. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0001 Horrelako ihesegite baten kasuan, badirudi onartua dagoela egoskorrena eta burugogorrena gehienetan gaztetxoa dela, eta ez gurasoak.

871. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0001 Horrelako egoerek mutur batetara jotzen dutenean hartzen da normalean gurasoak pikutara bidali eta etxetik ihesegiteko erabakia.

872. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0002 Bestalde guraso asko eta askok biguindu egiten dituzte beren jarrerak semealaben artean horrelakorik gertatuz gero.

873. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. unzueta 0001 Ez zen horrelakorik izan ordea, nahiz eta tartean tartean AEKanpista horietako batzuk han agertu gau-pasa egin ondoren, edo besterik gabe azokari begiradatxo bat emateko asmotan.

874. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 - Ez diezu utzi behar horrelakorik esaten.

875. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak uxola 0001 Baiñan alaz guztiz ere ta oraingoz, erri subdesarrollatuen iduri bizi ta ozen bat da India; analfabetoak, 70%, gero gose aztarrenak, sendagilleen falta, 56 milla sendagille daude bakarrik orrelako erri zabal batentzat.

876. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. aristizabal 0001 Zuzmurrak diranez emengo aberedunak bigarren zonara igotzeko eskaerak egiñak dira; zona ortan errial bat geiago ordaintzen omen dute, etziok orrelako utsik.

877. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0003 Baiña ori esatea naikoa al da? Zertarako dute orrelako artu-eman ofizialen bearrik? Bestelako artu-emanak ez al daitezke milla izan? Eta ez du esan, iñolako artu-emanik ez daukatenik.

878. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0001 Orrelako esaldi simplistak ez dute ezer argitzen, eguneko baldintzak edo kondizioak kontutan artzen ez dituztelako.

879. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Baiñan ez da ni ezagutzen nauenik orrelakorik sinista dezakeanik.

880. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. aierbe 0001 Eta neri oso mesede kaxkarra egin ba`didazue ere, orrelako ekintzekin, ez dut uste zuek ere asko irabaziko duzuenik.

881. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. arrieta 0001 Anekdota aski esanguratsu gisa, zera esango nizueke, badudala, alegia, neure gelako gau-mahaitxoaren gainean euskal elaberri bat, argitaratu eta handik egun gutxitara erosi nuena urte eta erdi bada, gutxienez, baina, ahaleginak eginda ere, ezin izan dut orain artean 50. orrialdetik edo aurrera jo, eta ez pentsa gaia interesgarri ez zaidalako edo egitura eta horrelako istorioak traketsak iruditzen zaizkidalako denik.

882. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0001 Dena den, gure eritegietan askotan gertatzen dira horrelako kasuak, batez ere minbizia duten gaisoen eritegietan.

883. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0002 Horrelakoetan gaisoa engainatu egin behar izaten dugu adorea emanez, esaten du neurologiako zuzendariak.

884. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1984 0002 Honek, berriz, ezin du horrelakorik egin.

885. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. zabaleta 0001 Horrelako albiste baten berri eman behar denean, beste datu asko txikikeriak dira ia.

886. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Horrelako ekintzak egiten ez digu Gobernuak kasurik egiten.

887. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1983 0001 Zerbait da hoinbeste jende kausitzea eta zerbait ere horrelako erakaspena hartzea berrogoi urtez ari den batasun baten partetik.

888. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Kontrola edo horrelako zerbait zen.

889. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1986 0001 Disko honetan horrelako harreman berezi bat izan da Koldo Izagirre eta bion artean.

890. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Ordutik hamabi urte pasa eta gero, batek hartzen du inpresioa azken urteotan horrelako munstro-rik ez dela gehiago sortu.

891. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Ez da seinale txarra, seguru aski: euskaldunzaharrek galdutako protagonismoa eta utzitako hutsune hori askotan euskaldunberriek bete behar izan zutena, horrelako ezaugarriak zituen aro arraro hori bukatzen ari den seinale.

892. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1987 0001 Horrelako sariketan ohitura den bezalaxe, hiru kopia bidali beharra dago sobre itxietan eta horietako bitan izenordea erabiliz.

893. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Lehenengo bistazoan ez zara horrelako huskeriatan erreparatuko ordea.

894. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Telebistan azaldu zenean, bular txikidun emakumeek a zer pasada! Horrelakoak eduki baino nahiago...! pentsatu, eta beren burua gehiago estimatu zuten.

895. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Handiak dituztenek ostera, horrelakook dugu gizonekin arrakasta sinistu, eta denak pozik.

896. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Denborak, geroak esan beza zer arraio gertatu den, nork nori sartu dion ziria (eta ez da, horrelakotara ohiturik ez bagaude ere, derrigorrezkoa inork inori ziria sartzea).

897. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Itsasaldean ez dago trikuarririk, orrelako neurrian beintzat; euren illobiak arpe-zuloetan egozan, pobretasun aundian.

898. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Lurra, ganera, ez da tinkoa, arri-autsa baño, ta orrelako bidean nekezago egiten da aurrera.

899. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Orlako mundua beti duzu eraberritu eta obeagotu bearrezkoa.

900. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Horrelako gauza garrantzitsuetan ez da aski Estadu batetako lehendakariak izenpetzea, gero beharrezkoa izan ohi da Parlamentuak onartzea.

901. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Gaur egun ez da horrelakorik ikusten.

902. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Frantzian, orain dela urte batzu horrelako esaldirik esango zuen sozialista guti zen.

903. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Baiña KAZKAZURI zen bezelakoa izatea genuke gutxiena (horrelako jende asko, ezagutu izan dugu), berak izate hori guztia bertsoen bitartez, eta filosofatuz, eman izan ez bazigun.

904. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Sentimendu nagusi hoietatik abiatuta, Josep Pla, bere literatur-lan osoen hitzaurrean Joan Fuster valenciarrak esaten zuen bezela, kúlak bat dela kontsidera genezake; hau da, lur jabe ttiki, burges ttiki nekazari bat, horrelako jendeen berezitasun guztiekin.

905. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Nolaz egin zezakean horrelakorik? Inorekin (ez Juntako, ez inongo inorekin) kontatu gabe? Bera al zan bada, Ikastolaren jaun eta jabe? Bere garaian, gurasoak joan zitzaizkion legalizazio problema bere gain har zezala eskatuz; baina beste indarrik ez zion eman.

906. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Horrelakorik!

907. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Bestelakoak izan dira Donostian eratu den Arkitektura Astearen ondorioak; baina, nonbait, horrelako konbenzio eta ihardunaldiak hotelak eta egunkariak betetzeko baino ez bide dira, eta ez erabaki edo irakasaldi batzuk praktikatan jartzeko.

908. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Ez eta kukainetan ere horrelako malabarismorik... Zenbat zirko egin behar den gero, bizirik jarraitzeko!

909. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0002 Bestalde horrelako superjaialdiak entzulea nekatu egiten dute, frustrazioa ere sorreraziz.

910. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 A: Ez al zizueten marimutil eta horrelakorik deitzen? M: Hasieran bai.

911. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Eta beno, orain ere esaten dizute eskolan zelako bolak eta horrelako gauzak.

912. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Garrantzi handiegirik ere ez zuten elkarrizketa horietan berak ezin izan zuen inolaz bertan egon; horrelako atal batetan, dirudit, nabari dela nola Tuzidideren baitan historiagile zientifikoak bere lekua uzten dion moralistari, politikaren teorikoari edo prosaz idazten duen poeta tragikoari.

913. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 - Ta, areek aalmenik ba`eben orrelako marrazki egoki ta ederrak egiteko...!? - Alan dirudi....

914. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 - Aizu, Galtxa gorri, ta piztien marrazkiak zergatik egin zituen orrelako toki ezkutuetan...?.

915. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Bai orretan maisuak dirala bereala oartuko gara eta diruaren iturria (Paskin orreik gareztiak dira) ezeizue pentsa Gadafi edo orrelakoren bat danik.

916. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... amaiur 1986 0001 Bere interesak izango ditu Bretaina handiak horrelako erabaki bat hartzean.

917. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0001 Orrelako jai batean apaizeri berri ematea, agian iñoiz baño bearragoa ikusten degu azken urte auetan.

918. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0002 Ezin ukatu bere zailtasunak ba-dituala Seminarioko langintzak, batez ere orrelako aldaketak egiten diran garaiean.

919. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0001 Hutsune bat betetzera datorrenik ere ezin esan, ze nork ikusten du herri honetan horrelako baten beharra?

920. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... txill 0001 Berberetar HITZA ERE ez aipatzeko frantses P.C.-ak pre-arabe esan nahiago du: arabitar aurreko edo horrelako zerbait.

921. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Oso gogo handiz irakurri nuen artikulua; nik neuk ere lehentxotik nuen horrelako kezka.

922. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Ni ez nago Udako Euskal Unibertsitatearen Comité ejecutivo delakoan; horrelako izenekorik izan ere ez da UEU-n, nik dakidanez.

923. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Bigarren urtean ez dakit UEU-ren programa ofizialean horrelako gairik ba zenik; dena dela, Euskal Elizari buruzko mintegi txiki bat egin zen.

924. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Horrelakorik ez dagoelako, Udako Euskal Unibertsitatean ere zaila izan da Erlijioaren saila sortzea eta eratzea.

925. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Soziologoek, antropologoek psikologoek, filosofoek, historiagileek eta teologoek ere bai eskuhartu beharko lukete horrelako sailean.

926. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Kotxeak, ordea, ez ditu trentxoaren begirakuneak onartzen eta etsaitasuna nagusi balitz bezala zera esaten dio: - Zergatik begiratzen didazu horrelako harrokeria handiaz?

927. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0118 Ez neban uste Aitunen semek esaten zuela gezurrik edo orrelako zerbait ez?

928. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0118 LUKI.- Ba! Erdika edo motel, orrelako itxura emon lei.

929. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0136 Orrelako ibillerak ez dira beti atsegin zoro izaten.

930. 1991> bizkaiera bertsoak a. legarreta 0057 Orrelakorik ez da egiten
santaeskeko langintzan
karien kara jarri bazina
enamoratuko nintzan

931. 1991> bizkaiera bertsoak katuentest 0043 (...) edo horrelako zerbait egingo bait dio.

932. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00057 Espaiñatarrak gutzako dira
engaiñosoak gaur arte,
ta engaiñuok izanak doguz
beti geure erri kalte.
Geure erriko kaxak utsitu
ta Madrillekoak bete,
gauz onik iñoz ez dagoan lez
tranposoarekin naste,
orrelakorik ez dogu bear
geure errepresentante.

933. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0003 Baina zerbait egin zuen eta gainera beste batzuk bultzatu zituen eta laguntza eman zien horrelako lanak argitaratzeko.

934. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0003 Gure ondoan dagoen Frantzian, hizkuntza akademiko eta arautua duen horretan, eta Parisko Akademiak hainbeste erabakitzen duen horretan ere, lehenago egin izan dituzte horrelako lanak.

935. 1991> bizkaiera ikasliburuak etno-test 0003 Gaur horrelakoei esker, pixkat aberatsago gera denok.

936. 1991> bizkaiera literatur prosa zubk 0088 Orrelako zerbait ziurtatu gura da Austria'ko Watach'en aurkitu zan brontzean landutako irudi batetik.

937. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0066 - Ez zarie lotsatu be egiten horrelako etxe ederrak jausten izteaz, hain leku zoragarrian?

938. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0015 Ez dozu halan uste, inoiz ez zenduan horrelakorik sinestu....

939. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0044 Guk, egia esateko, ez dogu oraiñarte orrelakorik egin.

940. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0057 Jatorrizko euskarari dagokionez, gaindiroki aitatu dugun egoera horrelakoa izanda ere, ezin ahaz dezakegu Bilbon badirela, behinik behin, beste era bitako euskaldunak.

941. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0006 Uriko harroputz batzuk horrelako kritikak egin eutsiezan.

942. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0009 Orduan horrelako ekintzak debeku eta madarikazioak beti ere gainean izaten zituen eta, eliz gela eta antzeko lekuak erabiliz emon zituan KILI-KILIk lehenengo pausutxoak.

943. 1991> euskara batua antzerkia e. genua 00216 Lehen ez zen horrelakoa! Handi handia bihurtu da.

944. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00020 Ez dut horrelakorik egingo.

945. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00060 Horrelakorik!

946. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 00140 GERBA: O, ez ! Ez dut horrelakorik egingo.

947. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0025 KOKOLO.- Horrelakorik!

948. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0052 KOKOLO.- Horrelakorik!

949. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0095 BEZ.1.- Ba ote dago horrelako eserlekurik?

950. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0109 KOKOLO.- Horrelakorik!

951. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0136 KOKOLO.- Horrelakorik!

952. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0137 KOKOLO.- Horrelakorik!

953. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0048 Eta berriz horrelakorik egiten badidazu...

954. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0034 Nik ez diat horrelako arazorik.

955. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0034 Ze, horrelako irainak barra-barra ateratzen hituen hire ahotik nire kontra.

956. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0056 MAITE - Nola ahaztuko zait, ba, horrelako gauza bat?

957. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0135 Nik pentsatu zure etxean horrelako... horrelako zerrikeriak egiteko baimenik emango zenienik?

958. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0135 Nere emaztea horrelako eskandalo batean...

959. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0041 PETRONILA. - Horrelakorik!.

960. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0066 ANDREA. - Ez horrelakorik!.

961. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0122 Italian ikasi nituen horrelakoak egiten hango artistarik hoberenekin.

962. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0122 ANDREAK. - Ooo!!!. Horrelako arte lana, eta hain merkea.

963. 1991> euskara batua antzerkia l. haranburu a. 0089 Ni hemen izan banintz ez zen horrelakorik gertatuko.

964. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00024 2.- Merkataritza-iharduera gauzatzerakoan ezin egingo da produktuen ohizko banaketaren edo zerbitzu-emanketen prozesuan unean uneko edo etorkizunerako arrazoitu gabeko bereganatze, geratze edo garestitzea sor dezakeen praktikarik, ez eta inolako bereizkeriarik sor dezakeenik ere, horrelako praktikak kontsumitzaile eta erabiltzaileen kalterako izan daitezenean.

965. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00011 Horrelako adin txikietan garapenak ezaugarri berezi batzuk dituela kontuan izanda eta adin horretako haur gehienak eskolatuta daudela aintzat hartuta, ziklo horretan gerta daitezkeen hezkuntza-premia berezien gainean propio egindako dokumentu bat, premia horiei erantzun egokiak emateko bidea erakutsiko duen dokumentu berezi bat izatea ezinbestekoa zela iruditu zaigu.

966. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00044 Horrelakoetan, jolasten irakatsi behar diegula planteatu beharra dago, hezkuntzako beste edozein helburu bailitzan, objektuak arakatu eta ezagutzeko gai izan daitezen, beste haur batzuekin harreman egokiak izan ditzaten, jolaserako estrategia desberdinak eskura ditzaten, etab.

967. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00059 Bistan da horrelako kasuak batzuk, bederen ikasgelaren programa lantzerakoan kontuan izan behar direla, egoera nolabait konpentsatzeko eta haurrak estimulatzeko errefortzuak aurrikusi beharko baititugu.

968. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00059 Horrelakoetan, inguruarekin komunikatzeko gaitasuna eta horren funtzionalitatea ez daude deusezturik; nahikoa izaten da adierazpen-gaitasunak areagotzea, berez pobreak eta tajugabeak baitira.

969. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00134 Egun ez du horrelakorik egiten eta taldean integratu da dagoeneko.

970. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00231 5. Egintza tokiko administrazioko erakundeena bada, korporazioko batzak joko du kaltegarritzat edo, horrelakorik ez badago, erakunde horretako kide anitzeko organo gorenak.

971. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00044 Luza-arazitako diruegitamuetan eta bertan jarritako epe-mugararte horrelakoak izan eta indarrean daudenetan sartutako diruizendapenak, luzapen-aldirako gehikizunetan zermugatuko dira.

972. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00355 Europako Elkarteetan sartzearen ondoriozko horrelako luzaezinak eta lege-segurantza bermatu beharrak lehenago ere legegintzarako esku-emateak ekarri izan dituzte.

973. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0276 Doakionak ere aurkez dezake horrelako eskaera, 88. atalaren 3. puntuan esaten dena aintzat hartuz.

974. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0308 4. Irakaskuntzako koperatiba, hala ohartematen bada estatutuetan, izaera bateratzailekoa izan daiteke, irakasle eta pertsonal ez-irakasle gehienak biltzen baditu, batetik, edo ikasle edo beraien ordezkari gehienak biltzen baditu, bestetik; baliteke, halarik ere, horrelako koperatiba eratzeko, estatutuetan eskatzen den kopurua bi taldeetako kideez osatzea, gehiengo horietara jo beharrean aurkitu gabe.

975. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0016 Erakunde hoien ihardutze-askatasuna eta garakuntza suztatzeko, Lege honek Eratzebideak, Araudiaren gutxienezko edukia, bazkideen eskubide eta eginbeharrak eta erari buruzko horrelako alderdiak araupetzen ditu.

976. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 Zenbait urtetako likidazio datuak falta dira, hala nola: Aiako 1984ko edo Aduna eta Zizurkilgo 1992ko datuak; horrelakoetan, ez dira udal multzoen eta udal guztien datuetan sartu udal horien biztanleak.

977. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0020 Zenbait udaletan, ibilgailu mota ezberdinen arabera, koefiziente mota ezberdinak ezartzea erabaki dute; horrelakoetan, lan honetan adierazten den koefizientea ordenantzan azaltzen direnen arteko batezbesteko haztatua da.

978. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00233 Matteotti hil zutenean, egunkari bateko editorialean hala agertu zen: Delitu komunetan erruztatua izan den Lehen Ministroa dugu. Ez da munduan horrelako egoera baten aurrean burua makurtuko lukeen beste herrialderik izango. Mussolinik prentsa-askatasuna kendu zuen.

979. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00233 - Zuzena iruditzen zaizu gizon-emakume batek derrigortuta sindikatu, alderdi edo beste erakunde baten afiliatu beharra izatea, lanpostuari eusteko? Horrelako sistemetan langileek askatasunik ba al dute?

980. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00128 Normalean, horrelako ariketa batean ikasle bakoitzak bere lana egin beharko du, bere informazio bilketa edo kontsulta, baina ez dago hori era estu eta zehatzean hartu beharrik eta taldetxo txikitan ere egin daiteke, edo egitea komeniko da, behin baino gehiagotan.

981. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00165 Lana banatuta dagoelako zereginak ez daude zelula-talde desberdinetan errepikaturik eta energia aurreztu egiten da. Bestetik, zeregin jakin bat egiteko espezializatu diren zelula horiek beren lana espezializatu gabekoek baino askoz ere hobeto burutzen dute. Ondorioz, horrelako organismoak garapen-maila handiagoak lortzen ditu.

982. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00034 Oso noizbehinka, birigarroren bat harrapatzen zuten, Hegoalderako urteroko bidaian handik pasatzen zirenean. Horrelakorik gertatzen zenean, kontu handiz biltzen zituzten sareak hegaztiari kalterik ez egiteko, eta dantza alaiekin ospatzen zuten izarrek bidalitako oparia.

983. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00120 Hegoaldeko herrialde batean bazen haran bat urre kolorekoa. Horrelakoa zen lurraren gainean harea besterik ez baitzen ikusten.

984. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00109 Eta, egia esan, horrelako eztabaidetan Larramendi irten ohi zen garaile, bere jakituria haundiaz eta euskarakotzat ematen zuen zenbait etimologia argudiatuz, bere aurkakoak isilarazten baitzituen.

985. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Horrela esanda, badirudi gehiegikeriaren bat adierazi dugula, baina ez dugu uste horrelakorik egin dugunik.

986. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Agian, aztertuko ditugun egoerak (langabezia, bazterkeria, arrazakeria...) ikasleetakoren batek jasandakoak izango dira, baina gehienentzat, ordea, bestei gertatzen zaien zerbait edota beraiengandik urrun dauden egoerak eta arazoak izan daitezke, nahiz eta, herrian, hirian, auzoan edo familian bertan horrelakorik egon.

987. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Askotan ez dira konturatzen beraiei ere horrelako arazoak eta egoerak hel dakizkiekeela.

988. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00123 Honetan interesgarria zera da: orain arte baztertze egoera honetan asko ez badaude (gaude?) ere, badagoela horrelako egoerara erortzeko arrisku nabarmena eta larria; eta joerak aldatzen ez baditugu egoera honetan dagoen jende kopurua gero eta handiagoa izan daitekeela.

989. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00049 Atomo edo molekularen mol bat horrelakoen milioika milioi askoren baliokidea da.

990. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00035 Disketeetan ere komeni da horrelako egitura sortzea, beharren arabera.

991. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00047 WORDek aukera ematen du horrelakoak zuzentzeko.

992. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0025 Aurki itzazu euskaraz ordain egoki eta zuzena duen beste zenbait horrelako.

993. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0001 Badago horrelakorik 4.ean? Non?

994. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0063 Gizakiok ere horrelako sistemaren bat bagenu, zeinen ondo etorriko litzaigukeen trenean zutik bidaiatzeko edo dendan txandan itxaroten egoteko!

995. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0135 Europako esperientziari ekin genion. Hizkuntza ez zuten ezagutzen, baina inork ez zigun galdetzen ea zergatik egiten genuen euskaraz. Madrilen eta Zaragozan, berriz, bai. Alemanian, Frantzian edo Suitzan ez digute horrelakorik esan.

996. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0018 Horrelakoa tokatzen zaizunean, dauzkazun perretxiko guztiak utziko dituzu.

997. 1991> euskara batua ikasliburuak a. prego 0055 - Hala ere, lanaren osagarri gisa eranskin bat ere aurkez daiteke dokumentazio gehigarriarekin (beti ere lanak izan behar duen hedadura gainditu gabe) eta bertan sar daitezke argazkiak, eskemak, maketak, eta horrelakoak.

998. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0173 Eta, egia esan, horrelako eztabaidetan Larramendi irten ohi zen garaile, bere jakituria handiaz eta euskarazkotzat ematen zuen zenbait etimologia argudiatuz, bere aurkakoak isilerazten bait zituen.

999. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0074 2. Bete itzazu hutsuneak jakin aditzaren iragana erabiliz (gogoan izan batzuek -en, -ela, -enean, -elako edo horrelako atzizkiren bat daramatela):

1000. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0216 Lehenago ere askotan egin izan du horrelakorik.

1001. 1991> euskara batua ikasliburuak bakarka/4 0216 Ez nuke nahi, esaten du, beste inori horrelakorik gertatzea.

1002. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0015 - Ez nuen zuregandik horrelakorik espero! esan zuen andereñoak.

1003. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0072 B - Horrelako marrarik nik ez dut inoiz ikusi.

1004. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0161 Beti ugal daiteke tren-bilduma, eta tren-zati berriak, lokomotorak, zubiak, seinaleak, etxeak eta horrelakoak eros.

1005. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0077 (a) Deabruari berari ere ez litzaioke horrelakorik bururatuko

1006. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 Ez dugu ogia deitzen den horrelako ezer jan.

1007. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 Horrelakoetan, hala ere, badirudi hiztunak ez duela egiazki galdera bat egiten.

1008. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0228 Horrelako perpausak galdera bat baino gehiago ezeztapenak direla ematen du.

1009. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0015 Jainkoari edo indarrean dagoen legediari edo HEMENGO ARKITEKTO ETA INGENIARIen ezgaitasunari esker, inguru honetan ez dago HORRELAKORIK.

1010. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0015 Badira BESTELAKO KOSTUAK ere, nekez neur daitezkeenak: horrelako edifizioetan leihoen ondoan dauden langileek bakarrik ikusten dute eguzki-argia (Twin Towers direlako bi dorreetan 100.000 langiletik gora daude); zaborra biltzera etortzen diren kamioiak lehenbiziko solairuetan biltzen dutenarekin betetzen dira; etxebizitzak egiteko aprobetxatzen diren edifizioetatik umeak ezin dira kalera atera eta anitzetan hamar urte bete arte HANTXE atxekitzen dituzte, etab.

1011. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0128 Lehendabiziko aldia zen horrelako toki batera zihoana eta, nahiz dentistarenean beldur haundiagoa izan, bere barrenean beldur-puntu bat nabari zitekeen .

1012. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0171 Kalerako gutxienezko euskara bultzatzea, zer ordu den, surik ba ote dugun, halako plaza non den eta horrelako izkirimiriei erantzuten jakiteko, merkatarientzako astebeteko ikastaroak, bezeroekiko tratu normala euskaraz nola egin irakasteko; gurasoentzako hasi-masizko elkarrizketak, beren seme-alabekin oinarrizko euskal komunikazioa ezartzeko; taxistentzako euskara, bezeroei nora joan nahi duten eta taximetroak markatzen duena euskaraz esan dezaten, ertzainentzako euskara, beren orain arteko erdaraz mesedez diskriminagarri horretatik behingoz irten daitezen, autobusekoentzako euskara, politikarientzako euskara, medikuentzako euskara, kirolarientzako euskara... eta abar luzea.

1013. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0018 Eraikuntza: horrelako lauki batera iristen bazara, argibideak eman beharko dituzu: berria ala zaharra den, lehengo eta oraingo erabilpenak, nork erabili duen, noiz eta nola, gaur egun hor lanik egiten al den...

1014. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/2 0044 - Izadian ere, horrelako zerbait gertatzen da.

1015. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0012 Baina hauek ez dira horrelako makina bati datuak emateko edo lortutako emaitzak ikusteko dauden sistema bakarrak!!

1016. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0015 Zuk ere horrelako lanak egingo dituzu ikasturte honetan.

1017. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0070 Ziur naiz horrelako jende jatorra beti zure alboan egotea nahiko zenukeela, baina, hori ez da beti posible.

1018. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0309 Poemaren egiturak emeki eta ezarian garamatza bukaera larrira: trikua esnatu egiten da; berezko legeak errespetatzera daraman bere sena abian hasten da; automobilaren argiak azaltzean dator gatazka, trikuak ez baitu babes naturalik horrelakoen aurka.

1019. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0169 Nire tresnak giltza ingelesa, bihurkina (destorlojagailua) eta horrelakoak dira.

1020. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0169 Ganibeta eta horrelako lan tresna zorrotzak erabiltzen ditut lanean.

1021. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0082 Espermatozoide eta horrelako beste zeluletan agertzen da.

1022. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0108 Horrelako aldaketak sortzen dituen egoera ugari beha ditzakezu gure inguruan.

1023. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0156 Horrelako zenbaitetan, itsas hondoan sakonera handian sortutako sumendiek itsas mailatik gora, eta oso altu, izaten dute gailurra.

1024. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0093 Alderdi zaharrean bizi denak berriz, etxe zaharrak, zahar-berrituak, pintadak, nonahi etzaten diren eskaleak... edo horrelako zerbait nabarmenduko luke.

1025. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0093 Turistek, ordea, museoak, etxe eder ikusgarriak, teatroak eta horrelakoak izango lituzkete gustuko.

1026. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0113 Nork pentsa dezake horrelakorik?

1027. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0113 Nork pentsa zezakeen horrelakorik?

1028. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0201 Gaur egun, ardo txarra hobetzeko, whiskya leuntzeko eta horrelakoetarako, haren lekuan beste edari batzuk erabiltzen dira, gaseosak eta ur mineralak batez ere.

1029. 1991> euskara batua ikasliburuak j.a. mujika 0235 Eta denek ez dute horrelakoa izaten.

1030. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0004 Europan ere, mende askotan, horrelakoak erabili dira.

1031. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0068 -Ene! Berrehun urtetan ez dut horrelakorik entzun.

1032. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0085 Apaiz batek, eguratsa hartzera zihoala, baserritar ezagun bat topatu zuen bidean eta, ohi bezala, lanean ari gara? edo horrelako zerbait esanda...

1033. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0047 Gauzak horrela, bere liburuan horrelako hitzak aurki ditzakegu: banpiro, kataplasma, megazikloak, ikonoklasta, e.a...

1034. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0047 Horrelako ekintzen aurrean errazena: Ni ez naiz arrazista, nik ez dut inor baztertzen eta antzerakoak esatea da.

1035. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0102 deskargatu: autotik edo beste ibilgailu batetik maletak, paketeak eta horrelako gauzak ateratzea da. (56. or.)

1036. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/4 0062 Irakasleak telesailaren gidoia aztertzen lagundu zigun, baita esplikatu ere nola egiten diren horrelako telefilmeak, nola nagusitu zaikion zineari.

1037. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00005 Azkenik, Ikaslearen liburuan eskatzen diren proiektuak osatzeko material erreala eta hurbila aurkituko du. Uste dugu ikasleak horrelako testuak ezagutu behar dituela.

1038. 1991> euskara batua ikasliburuak denok senide 00037 Bera da, Gallup-ek oraintsu burututako inkesta baten arabera, erlijioa beren bizitzan oso garrantzitsua dela uste duten jendetzarik handiena duen herria; ez dago munduan horrelako portzentaia duen beste herririk. (Estatu Batuak datoz hurrengo).

1039. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00155 Nola lortu horrelako esplikazio-esakune unibertsalak? Zientzialariak aztertu dituen kasu guztietarako proposatzen du azalpena, behatu ezinik geratu eta seguru asko geratuko zaizkion antzeko kasuetara ere zabalduz.

1040. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00200 Errepublikaren Konstituzioak ez zuen inolaz ere horrelakorik onartzen.

1041. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0128 3. Kirol-zelaiak ia beti erabiltzen dituzte mutilek futbolean jolasteko, zeren neskek ez dute horrelakoetan jolastu nahi izaten.

1042. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/3 0008 Belarri handidun untxitxo hark ez zuen horrelako ikustaldirik espero.

1043. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00079 1.4. ata1ean aipatzen diren gihar-anormaltasunak jasango lituzkete, eta, oraingoz behintzat, ez da inoiz horrelako sintomarik iragarri.

1044. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0438 Hasierako Aipamen, Titular, eta, beste maila baten, Bloke Nagusian toki aurkitzeko, lagungarria da IUK horrelakoa izatea: Poltika edo Gizarte temakoa, Ikutu politikoa edukitzea eta negatibotasunik ez erakustea, beti ere neutralitate edo positibotasunean mugituz.

1045. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0082 Gaixoa erabateko afasiak jotzen duenean eta ondorioz hizkuntzarako erabat ezindua dagoenean, ezer gutxi egin dezakegu, baino kasu asko eta asko dira erabateko ezintasuna baino alderdi batzuk kalteturik dauzkatenak eta horrelako kasuetan berdin balio ote du edozein plangintzak?

1046. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. ibarbia 00022 Nagusia ere horrelakoa zen eta Euxebiok, Martinekin (hau zen bere izena), hitz egiten zuen bitartean, Barrularru-k, lokarriak askatu eta mingaina atera zion Puntakaxkar-i.

1047. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. mendibil 00025 Eta orain, ez al duzu horrelakorik sentitzen?

1048. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00021 Eta azkenean, purrustaka eta kopetilun aldegiten zuen horrelakoetan Ines txikiak, bere kuartora aitatxorekin egotera.

1049. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00042 Ez zion itxura onik hartu Inesen amets hari. Laster bakarrik geldituko zela pentsatu zuen, eta horrelakorik ez zuen pentsatu ere egin nahi.

1050. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00028 Mertxe Pandeletxek isiltzeko keinua egin zion. Mari beti horrelakoa da, zuzenean hasten da galdezka, asko pentsatu gabe, eta inor mindu dezakeenik uste gabe.

1051. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00028 -Hemen ez da horrelako deiturarik, eta izena ere, apenas! -esan zuen harriduraz Mari Bexamelek.

1052. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00066 - Berdin zaio lasaitu zituzten gurasoek oso ondo pasatu dugu hemen. Guri ere komeni zitzaigun horrelako bidaia bat egitea!

1053. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00071 Gehiegikerietan dihardudala badirudi ere, horrelakoa zen ene amatxo maitea, beti laguntzeko prest zegoena bere txahaltxoa pozik ikustearren: azkenaldian gertatutakoak nire amarengan ere aurkitu zuen errua eta betirako banandu gintuzten, ordutik, haren hutsunea inork uste baino gehiago nabaritzen dudalarik.

1054. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00030 Hegaztiak nolakoak ziren eta horrelako kontuak ikasten ari ginen orduan eta bide horretara ekartzen zituen galdera guztiak.

1055. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00030 Xabik oso ondo ezagutzen ditu animalien kontuak eta soroetako belarren izenak eta horrelako gauzak... Baserri handi batean bizi da eta...

1056. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 00052 Gure aitak horrelako txorakeriak esaten ditu batzuetan. Ez zaio kasu gehiagorik egin behar.

1057. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00012 Garazik ez du sekula ere entzun Kattalin, nik adina dakin, Kattalin, niri negarrik ez egin, Kattalin, izan hadi beti fin, Kattalin, katuak mihia jan din, eta horrelakoak.

1058. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00060 -Tira! Tira! ihardetsi zion besteak Eta, zer dela eta horrelako burutazioak bat-batean?

1059. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00181 Eta enplastorako zenbait gauza eskatu zituen: ardoa, linazi, zahia, errizinolio... eta horrelakoak.

1060. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00038 Eta notarioak salerosketarako agiriaren xehetasunak irakurtzen ziharduela, broma bat egiteagatik, kexatu egin nintzen, eskritura horretan fantasma, sorgin, iratxo eta horrelakorik agertzen ez zelako.

1061. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00020 Horrelako jantziak ez dira niretzat. Baina ez niri aipatu alkandora zuri pikardatutik, edo galtza estu-esturik, Paulek etzanik eta hankaz gora sartzen dituenak halakorik.

1062. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00065 Horrelako irteerak dituzte. Amak ez lidake sekula sinestuko, Clancierdarrenean gertatzen dena esango banio. Ez lidake utziko haienean sartzen.

1063. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00067 Baso kontuan, berriz, oso aberatsa: lizarra eta horrelakoa, dena bertan sortzen zen; eta makala eta panpano eta horrelakoak, berriz, lurrean jartzea falta izaten zen; hango erreka aldeetan sua bezain agudo etorriko ziren.

1064. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00067 Lanleku konfidantzazkoa zen hura. Zenbait lekutan, lanean hasi orduko, badituzu kontrarioak; han ez zen horrelakorik.

1065. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00127 Baina gu ez gara horrelako landare klasekoak.

1066. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00123 Nire anaia kementsua da, eta horrelako bati dagokion eran tratatuko dute irokarrek.

1067. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00111 Zergatik baztertu naturak horrelakoa egin bazuen? Zilegi al da halako bereizketak egitea edonoren eskubideak mugatuz?

1068. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. goikoetxea 00111 Nonbait ez nuen horrelakorik espero.

1069. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00030 Batzuen egonezina sumatzen duk eta poztu egiten haiz, heu horrelakoa baihintzen umetan: ipurterrea.

1070. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00100 - Hau hotza! -esan zuen- Horrelakorik ez diat inoiz ikusi.

1071. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00100 - Lasai motel! Hau baino hotz handiagorik dagoenik ez diat ukatzen, guk ez diagu horrelakorik ikusi ordea -defendatu zuen sartu berriak bere burua.

1072. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00117 Zein demontre ote ziren emakumea eta umea horrelako lanak hartzeko?

1073. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0048 Etorkizuneko dama zoriontsu zegoen, aspaldian ez baitzituen horrelako sentimendu gartsuak nabaritu, bere laguntzaren beharra zuten eta noraezean zebiltzan bi txori haiek.

1074. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. peña 0068 Ez nuen inoiz horrelakorik sentitu.

1075. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0024 Horrelako aukerarik gutxitan ematen da bizitzan, eta Sergiok aprobetxatzen jakingo zuen, horixe baietz!

1076. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0036 Eta orduan berritu zen aspalditik isildurik zegoen eztabaida, alegia, txiki-txikitandik horrelako iharduera batean buru-belarri hasten diren gazteek haurtzaro arduragabeaz gozatzeko aukera betiko galtzen duten ala ez.

1077. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0040 Baina ez zeukan horrelakorik harako hartan, eta Tamoga iraganik Pino jo zuen.

1078. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0013 Garbi dago horrelako kasuan (jokalariak erabat berdinak izanik) garaipena mugimendu bihurriren baten bidez bakarrik erabaki daitekeela, adimenaren ahalegin indartsuren baten emaitza izanik.

1079. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0011 Nola ez nuen lehenago sumatu horrelakoren bat gerta zitekeenik?

1080. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0104 - Horrelako gauzak, ez aipatzea onena erantzuten zuen aitonak, jaiki, eta solasaldia amaitutzat emanik.

1081. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0008 Irakasleak gelan hauen idazlanak irakurtzen dituenean beti berdin, orri erdi bat zer esan ez dakitela eta gaia zaila dela eta egun horretan ez daudela inspiratuak eta horrelako txorakeriak esateko eta papera betetzeko izaten da.

1082. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0026 Horrelako gorputz lirainik ez nuen sekula ikusi, eskuak berriz luze-luzeak zituzten eta behatzak meheak oso.

1083. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0062 Horrelako kontuak jakitea beti gustatzen zaie.

1084. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0074 Seguru aski horrelako gauza asko gertatzen da udaberrian.

1085. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0010 Batzuetan, hala ere, gaueko hamarrak arte edo, ez zion bere buruari horrelako agindurik ematen, sekula ez baitzuen ulertu haurrek zergatik joan behar duten ohera iluntzeko zazpietan.

1086. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0010 Nik ez dut inoiz horrelako neskatilarik ikusi.

1087. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0023 - Beste dendetan ez al dugu, behintzat, horrelako erokeriak esaten dituen jenderik aurkituko.

1088. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0049 Eta andereñoak esan zion Pippiri Nelson Jaunari deitzeko, Tommyk hirurehun eta hamabost zati zazpi egin behar zuela lagunen aurrean, eta horrelako gauzak ezin dituela ongi egin tximu bat buruaren gainean daukanak.

1089. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0071 Nola esan dezakezu horrelakorik zuk, zure bost milioi usanketa-zelula barregarri horiekin!

1090. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0141 Horrelako San Bernardo batek paseo asko behar ditu!

1091. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0017 Baina berehala kendu zuen asmo hura burutik, ondo asko bai baitzekien Anaia Dabit-ek ez ziola horrelako azio arbuiagarririk sekula barkatuko.

1092. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0014 Ez sermoi hutsa gainera: don Manuelek ere, katekesia eta horrelakoak ematen zizkigunean adibidez, botatzen zizkigun bere sermoiak, baina guztiok bagenekien ez zegoela haien beldurrik izan beharrik.

1093. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0014 Txintxoak izan eta horrelako zozokeriak esaten zizkigun, belarri batetik sartu eta bestetik ateratzen zitzaizkigunak.

1094. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0026 Bakoitzak egin zezala ahal zuena bere orduan, eta hor konpon besteak, horrelako zerbait pentsatuko zuten.

1095. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0078 Ez nuen ikusten zaldia espaziontzian sartuta, tximino eta horrelakoen gisa, ezta bere hankez gidatzen ere, astronauta balitz bezala.

1096. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0087 - Zer egiten duzu horrelakoetan? galdetu nion, kazetariaren jakinminak akuilaturik.

1097. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0030 Agian, herrimindu egingo zen Estatu Batuetan baina ez zezakeen horrelakorik adierazi, ez baitzen heavy gertatuko modu horretako aitortzarik.

1098. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0060 - Nik ezagutzen nuena ez zegoan hi bezain segail eta ez zeramatzaan horrelako antiparrak, gainera.

1099. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0089 - Ez, ez da horrelakorik.

1100. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0015 Garai hartan nik bederatzi urte nituen eta adin hartan dagoeneko ohea egiten nuen, gauzak beren lekuan jasotzen nituen, erosketak egin, platerak garbigailuan utzi eta horrelakoak.

1101. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0086 Ni ere ez nengoen ohituta horrelakoak entzuten eta, Marionak naturaltasun osoz esan bazuen ere, erabat moztuta gelditu nintzen.

1102. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0083 Asko hezurdura ibiltariak besterik ez ziren, tifusa eta horrelako gaixotasunak jota.

1103. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0016 - Nobela erromantikoen sailean ikusi zaitudanean pentsatu dut agian amarentzat eguberri-oparia erosten ari zinela, ez dakit, baina ez daukazu horrelako liburuak irakurtzea gustatzen zaionaren itxurarik.

1104. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0027 - Bai, horrelakoren bat kostako zaik.

1105. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0076 - Horrelako batzuk egiten ari nintzen.

1106. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0096 - Horrela sartzen nauk amak biltzeko papera eta horrelako gauzak kartoizko mahai batean edukitzen ditik logelan eta biltzen diat perfumea eta opari-etiketa bat ezartzen zioat.

1107. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0019 Enekoren ustez, horrelako jendea salbatzea ez zuen merezi.

1108. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0025 Panden antzekoak edo horrelako zerbait beharbada?

1109. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0073 Taldetxoan jartzen dituzu, marmar egiteko esaten diezu eta, segituan, horrelako ideia zoragarriak bururatzen zaizkie.

1110. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0013 Horrelakoa zela diot iaz beste ikastetxe batera joan zelako; orain ez dugu elkar ikusi ere egiten.

1111. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 Baina egin duanaren kontzientzia hartu duanean, hire astakeriaz konturatu haizenean, sukaldean ikusitako arratoiak ere ez duela horrelako bultzada basatirik izango konturatu haiz.

1112. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0066 Ez zuen inoiz horrelako gauzarik ikusi eta liluraturik aztertu zuen.

1113. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0006 Eta horrelako gau gehienetan txoriekin kontu kontari aritzen zen bere amets gozoetan.

1114. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0042 Egia ezan, pittin bat hegan hasi ginen orduko estu samar ibili ginen, baina besterik ez genuen ezagutzen, ikusten genituen beste txoriak ere horrelako bizilekutan zeuden, eta, beraz, hartara egokitu behar genuela uste genuen.

1115. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mujika 0054 Geroztik ez da inoiz horrelakorik gertatu.

1116. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0019 Gizarajoak ez du horrelakorik egiten, pasta onekoa izaki, onegikoa jende klase horren arterako.

1117. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0019 - Egunen batean behartzen bazara ere, komeni da horrelako jendearekin ongi konpontzea.

1118. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0030 Ostegunen batean ez bazen azaltzen, guretzat ez zegoen horrelako oparirik.

1119. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0030 Baina gure Anttonio ez pentsa horrelakoekin ere izutzen zenik.

1120. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0030 Eta apaizak ere jakin horrelakoetan nori galdetu.

1121. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0030 Anttonio lasai ordea, ez pentsa gero lotsatu edo beldurtu edo horrelakorik egiten zenik.

1122. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0042 Ezta Lurdesko Ama Birjinak ere horrelakorik!

1123. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0058 Hotzarena berriz, gazte sasoikoa izanik eta Joxixioren arrimoan, laster berotzen zen mutila horrelako lanetarako.

1124. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0099 Ez, orain ez zen horrelakorik.

1125. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0055 Horrelako hirukoterik aurkituko bagenu ia segurki the hitza adierazi nahiko luke.

1126. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0060 - Baina nola egin daiteke horrelakorik?

1127. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0060 Orain, oso azkarra ez den gizon batek horrelako asmoa burutzerakoan, normala baino gehiago elkartzeko joera izango du, hau da, idazketak puntu edo bereizkuntzaren bat eskatzen duen gunera iristen denean, ikurrak oraindik gehiago elkartzera joko du.

1128. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0060 Eskueskribua begiratzen baduzu, bost lekutan nabarmenki ikus zenezake horrelako elkarketa bat.

1129. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0060 - Horrelako banaketarekin ere -esan nion- iluna jarraitzen du niretzat.

1130. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0006 Askok auzo-lotsa hartuko dute, norbaitek pentsatuko du arrazoia duela baina ez dela hau horrelakoak egiteko momenturik egokiena, eta sindikalista zaharrek ere Metxa kaskarin xamarra dela esango dute, indibidualista bat.

1131. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0007 Hirurogei urte ziren horrelakorik ez zela gertatzen.

1132. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0073 Azken buruan, horrelako gizon batek zeregin ugari samar izaten dituela.

1133. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0023 Horrelako zomorroak izatea ere!

1134. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0064 Ni bezalako aktoresa handi bati horrelakoak egitea ere!

1135. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0151 Cohnek irribarre egin eta horrelako begiradak ikustera ohituta zegoela esan zuen.

1136. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0151 Amak ere horrelako begirada zuen eta andere ona zen, hobeagorik ezin zitekeen izan.

1137. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0037 Horrelako presarik ez zuen, ordea.

1138. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0069 - Ez esan horrelakorik, neska!

1139. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0035 Betidanik iruditu zitzaion bere semea nahiko pertsona berezi samarra zela, baina gaixotzean horrelako itxura azaltzeari gehiegizkoa irizten zion.

1140. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0084 Josie balkoira biluzik ateratzekotan egon zen, martxoko euri hotza hezurretaraino sartzeko, baina zuhurregia zen horrelako ergelkeriarik egiteko.

1141. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0061 Gozoa da -esan zuen-,
bai gozo eta ezti!
Horrelako goxokiak
sal litezke garesti,
ondo-ondo bildu ezkero,
papera eta guzti.

1142. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0106 [364] 12. araua. Ez dugu bizi garenok geure burua joandako zoriontsuekin alderatzen ibili behar; izan ere, honek Agustin santuak baino gehiago daki, beste Frantzisko santua edo are gehiago da, onean eta santuan Paulo santua da eta horrelako gauzak esatean, ez bai da gutxi hutsegiten.

1143. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00095 Horrelakoetan barneko sen edo instinturen batek bultzatzen zuen Neskato Isila kalera atera barik ate kontran kokildurik egotera. Etzana.

1144. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00103 Ezin da horrelako aukerarik galdu.

1145. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00278 (...) nola estreinatu zen, Fraga Iribarne kabroi zerri bezain inmortalaren gestio eraginkorrei esker seguru asko, orduan ere España Imperialekoeko Ministro de Información y Turismo -edo horrelako zerbait bai baitzen, nola estreinatu zen, alegia, Badiaren, Gazteluaren, Moilaren, Igeldoren, Palazio Realaren eta marco incomparable osoaren iluminazio-sistema berria: ohooo, berriro ere.

1146. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00093 Eta behin, neska berarekin maitemindu zirelako haserretu zirenean, hurrena horrelako zerbait gertatuko balitz, neska partekatu egingo zutela erabaki zuten.

1147. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00152 Eta ez dit ba horrelako faltsu batek lapurtu marrubizkoa!

1148. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00011 Besteei gertatzen ote zitzaien horrelako ametsik? Agian bai.

1149. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00131 Hik ez duk inoiz horrelako gurutzerik inon ikusi, ezta inoren paparrean ere, aditu duk, bai?

1150. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00189 Holandarrarekin, horrelako kontuez mintzatzeaz gai, ibilaldia egin dut inguruko txoko ederrenetatik, eta parkeak antolatuta dauzkan zerbitzuetako batzuk erakutsi dizkit: krokodilo eta dortoken haztegia, edo piztia gaixoentzako sendatokia, esaterako.

1151. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00100 Horrelakoetan, musu likinak ematen dizkit. Kanpoan uzten diote egunkaria, harpideduna baita, eta beti oinutsik sartzen du etxera.

1152. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00119 Bada, horrelako irudiak ikusiko zenituzke arte liburuetan, Edoko garai distiratsuetan begiratuz gero.

1153. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00044 Ergel funsgabe bat zela errepikatzen zuten behin eta berriz marmarka, hostaleko sarreran geratura, eta ea ez ote zegoen modurik horrelako ergel funsgabeen elkarrizketak saihesteko.

1154. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00069 Horrelakoa banintz, pentsatu zuen Emilek berekiko inoiz ezertaz kezkatuko ez banintz... Baina hori ez duk munduan aurrera egiteko bidea... Ene Jainkoa! Hori bai ergelkeria... Marco txolintzen hasita zagok.

1155. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00420 - Gure mailako jendeak dagoeneko ez du horrelakorik egiten, ama.

1156. 1991> euskara batua literatur prosa m. hoyos 0056 Eta euskaldunok baleak ehizatzerakoan erakutsitako balentriaz... eta adoreaz... eta horrelako gauzez harro-harro hitzegiten entzuten dudanean, barrua nahasten zait, eta benetan pena handia sentitzen dut.

1157. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0041 Horrelako lanbiderik ez zen izan herrian; ikasketarik gabeko emakumeentzat etxeko-lanak edo soroko lana zeuden, eta ikasientzat berriz, irakaskuntza, erizaintza edo eta bulegoko lana.

1158. 1991> euskara batua literatur prosa n. beristain 0045 Lesego benetan horrelakoxea zen: gizon maitagarri eta samurra, zeinari emakumeak atsegin zitzaizkion, eta eremu hartan horrelako arrakasta izan zuen, non bere manupe eta garaitia balizkotzat ematen baitzituen.

1159. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0035 Ez zen horrelakorik gertatu; aspaldiko ohitura haiek galduak zituen, nonbait.

1160. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0012 (...) baina gehienetan latza egiten zitzaion urruntasun hura, are eta latzagoa horrelako baldintzak suertatzen zirenean.

1161. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0022 -Baina txo, hau bai sorpresa, ez nuen horrelakorik espero, benetan eskertzen dizut, jode bultzada txiki bat eman dio besoan.

1162. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0070 Tristetuko zen bai, Marthe, berarengandik hain hurbil dagoen geltokiari begirada bat bota izan balio, baina ez da horrelakorik gertatu, zeren Christian agurtu ondoren eta ardoak eragin dion epeltasunez, ia zoriontsu, ohiko paseoa eman baitu, Carmenengandik nola beste inorengandik aski urrun.

1163. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0048 Elkarri horrelakoetan