XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0002 Gudaritzara deituak izan diran gudari sailletako jaupariak, eta, eurenez, euren burua atarako eskeñi dabenak osotuten dabe GUDAL JAUPA=rLt=ZA.

2. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0004 Buruzagi Gallena, Jaupari izango da; ez baña, bearrez, aren agindupekoak.

3. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 e) Gudariekin artu emonak izango dauz arein ederra euki eta euren bizikera jakin dagian (autualdiak, irakurrketak, lagunak, etab.), egiteko guztiak egokien atondu al izan dagitzan.

4. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0003 Baña izanik biarren dirian gauzak ainbeste azalduten eztabezanak, edo beintzat gaurko egunerako zarrak, eta karuegiak, eta orregaitik danen eskuetara ezin eldu dirianak, asartu naiz, naita aren-erdi euskera jakin ez, Euskaldunai Jesusegan deutsedan maitetasunagaitik, arrapataka eginiko liburuchu au eskintzen.

5. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 -¡Aitalenik zoriontsuena beste gustien artian Jaungoiko gizonduaren Aitatzat auturiko San Jose doatsua Jesus-Umia allagiñako ezeukian jayoten ikusita artu zenduan atsekabia, laster biurtu jatzun zeruko poz, aingeru-soñuak entzun, eta gau miraritsu atako argitasuna ikusirik.

6. 1900-1939 bizkaiera poesia ea 0296 Aren aztarnik ez ta gaztelu
zar ordez arripilloak,
zati sutuen kea dario
lapur gautien zuloak.

7. 1900-1939 bizkaiera poesia ea 0296 Basati gaizto arek
lokaztu nai arren
Iraurgi-ko lorea
urbildu da pontzel
¡Omen, Omen, Omen!
.

8. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 ¡Bana laket artian neban zeure miña!
Zeugaz bete ixateko nozu ba egiña...
Iñon atsedenik ez, urrun zeuregandik;
¡ez zintzan tokijetan Zeu billatu nairik!
Bijurtu zindudan ba ixadi aratza,
larretako bakian nasain lo negijan,
ta begijok ebiltzan goxaldeko izpijan
.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 - Ezer ez, ez dok nai aldendu Karlosegandik, eta arek, esakunea dan lez, eukiko jozak lengo ekanduak eta betiko menduak.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 - Ik uste ez doanean joango dok a Demikura, amorruagaz beste burrukaldi bat igaz egitera.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 Txomin Txikik esan eutsan gudalarien nagosiari, zelan areek mutillak biak eutsen gorrotoa alkarri, ta aldendu bearko zireala alkarregandik gudu arazoetan.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Eladitxo, portura agerralditxoa egin barik etzan egoten, txalupak etxeratuten zireanean; areek begi baltz ederrak ezin egon zirean Josetxo ikusi baga itxasotik etorrenean.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Neskatotxo aberats, ondo jantzia ta obeto apaindua joaten zan, a mutiko nekezale, itxasora eroan oi diran lez, erropa zar adobatuakaz ebillena ikustera.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Zein biotz ederra Eladitxorena! Ez ebazan ikusten mutiko aren erropa zarrak, ezpada, mutikoa bera baiño!.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Aita-amak, ikusirik mutikoaren burubide sendoa itxasketarako, erabagi eben joan eiteala gura baeban, zegaitik zalako gizon ona ontzi atako agintaria.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Bai, zoaz ortik erantzun! I ez azalako aregaz batu bear doana.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 Oneekaz jazoerokaz usmau eban, zelan arek, Josetxogaz egoala deitu eutsan atso sorgiñak zainduten eban nundik eta nogaz ebillen, amari salatuteko.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Eladitxo etzan iñoz egon Izaron, ta berezkoa dan lez, eukan gogoa ingurua ikusteko itxasleor aren ganetik.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Eladik eskatu eutsan amari baimena areekaz Izarora joateko, ta amak jakin ebanean Bitor lagun zala, erantzun eutsan joan eiteala eguraldi ona baegoan, baiña aitak esango ebala bere eritxia domeka goizean eguraldia ikusi ta gero.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 Ermokeni bere ageri eutsen zer jazoten zan, ta eurak eta aide guztiak asi zirean Eladi billatuten, batzuk andik, besteak emendik; oneek itxasertzera, areek atxik atx ta leku guztietara.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 Milla bat erreal ileko emonezkero, pozik a; batez be Tetek ori gura dabela baleki.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Rústicos oradores.. Inspiraciones del morapio... Contrabandistas de la elocuencia... Remachadores de la ignorancia popular... El Sátiro y el Juglar... ta beste iraun andiak eta asko ziran papertxo ak ekazanak.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Que hable Floren Andraka deadar egin eban Martzelinak lenengo, Florenen lau arrebak eta sapaillo atako emakume guztiak gero, bost edo sei bidar.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 Barre egingo dabe eurok aren erantzuna yakin dagienean.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 Guztiz poztu zan Bekosolo, etsean sartu, Arraitz ta laguna an ikusi ta aren ezpanetatik Anton Imazen asmoa yakin ebanean.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0028 Orduan datoz su-lezako diabru gaiztuak lurra jo biarr daben etxe aren giltzakaz jaubetuteko, iñondiko jauspidiak arimiari ipiñita.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0028 Austin andijaren eretxijan ezta ilten iñorr be, orrdu aretan diabru arrigarrija ikusi barik.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0042 Bere bularra zearrkatuteko endaitz bat jaurrtin eban indarr gustijaz, zorionez eskapularijua eukan aldetik; baña burdiña zorrotz arek bularrian ez eban sarrtu nai.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Guztiya prest daoenian, eche-jaunok deituten deutzee euren asabai (len eche-atako eche-jaun da eche-andra ziran Beste baten emongo deutzuet onelako sinisten barri arimai), maiya prest dagoala ta, etorri daitezala jaten.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Gau atan eche guztiyetakoak kako ganian edo arbola ganetan eskeiten dabez kurtzuluak edo kandelak paper gorrizko edo lorazko faroletan; eta ume koskorrak lora gorridun farolakin olgetan kalerik kale ibilten dira.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0047 ¡Amaika negar mingots, amaika inkesa edo zizpuru larri egin ebezan gau-egun aetan senar-emazteak!.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 Zerutarrak alde-eginda gerotxuago, agertu zan nundik-edo-andik emakume aren bigarren senarra.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Aguriak eta ikaslarijak alkarri labankeri andijak eginda gero, asi zan a itzaldi bat egiten, gustiz polito, danak poz-pozik entzuten eukazala aora begira.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 (...) baña zer-edo-zer esan biar eban ta, eskatu eutson Erregiña'ri mesedez ibilli eitela alde batera ta bestera areto artan; ibilli zan ba, ta Peruk esan eutson Errege'ri: - Jauna, gauza zalla da igarten... enago ziur; aruntza doyanian mutilla iruditzen yat, onuntzakuan ostera neskea.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0104 Aizkidiak erantzuztan ezetz; eurek uste ebela idazkari arek zuzen esan ebala, baña alan be, oiturarik-ezak edo ezeutsela itxi kapiaz ibilten.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0142 Ekandu polita da, Yosu Umetxua besoetan daukon Padua'ko Andoni Deun miraritsuagana ume txikiyak eruatia eta beronen Deunetxe Urkiolagane'kuan, bere bitartez Yauna'ri eskiñi ta batera Yauna'ri eskatu, yagon dagizala, Zerura'ko, umetxu areek.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0180 Aldi atan uri aundi askotan egozan oiturak gaurko jentiak ezin ziñistu leikez.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 - Burubegittalluba apurrtuteko aginddu dau, lenengotan esan eban lez, eta aren erdija beste andreari emoteko.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0023 Antza danez, ak andreak, zure aldez jaurrtiriko epaya okerrtzat arrturik, bakaldunagana jo dau barriro ta bakaldunak olako matrakalarik geyago ez entzuteko, zorijoneko burubegittallu ori zatittutia gura dau orain, bata ta bestia kittu geldittu zattezen.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 Norberen ugazabari bijotzez men egittiaren ni legez ibilli dabillena, ezta iñoiz nekatuten; baña norberen gogoz ugazabari men egitten eztautsona, nekatu egitten da, naiz-ta astiro ibilli eta batta bape igittu ezarren be, gogua eta gurarija nagi ta neke dittuzalako ak bidian asi orduko.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 - Ene jaun altsubok esan eutsen orduban Markolbe'k negarr-agiñian eztaukat berbarik ez-ta bijotz naikorik, neu gai enazalarik zubekandik artu dodazan mesede ta onegin gustijen alderako biarr dan lez eskerr egitteko; baña neure utsok Gustija-al-dauanak Berak beteko al-dittuz, eta eguno eten barik ekingo dautsat Areri otoitz egitten nire ordez oparo saristau zagijezantzat.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0253 Neskatil aek beste bost zurrak lez, garbitasuna gorde eben; baña euren kurtzeluetan oriorik ez euken, eta kurtzeluak, biztu-ta bertatik, itzali yakezan, eta orioa erostera joan ziran bitarrtean, eztegu-etxeko atea itxi zala irakurrten dogu.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 Arik irugarren egunian urijol errimiaguak ziran: Amele'k ezeban nai igaro Ibaigarden arririk-arri, ardijen batzuk urak eruango eutsazan bilddurrez, ta eruan ebazan Achurdin erichon mendira.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0196 Sapatu gabeko amarretan juan ziran Zugatza-aitta'ren azpira Agaton eta Amele, dirubakaz; Agaton'ek jarri ebazan dirubak lurpian irazkijak ziñuban lez, ta gabeko amaiketan echeratu zan, Amele bakar-bakarrik toki itzal atan ichita.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0068 Locabetua Mariya jatorrizco pecatutic ta aren ondorengo negargarritic, euqui ebazan, gure gurazoac atseguinezco ortuan artu ebezan graziyac nun euren errubaguetasunian euquezan arimaco almenac batzanduta Jaungoicuagaz, ta sentzunac oso arimiaren mempian.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Eztautsugu zabalduko - erantzun eutsen aumeak, zu etzara ama; ak abots bigun, maitagarria dau.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0184 1. Jaungoikoa'ren Semea zala siñistu-azoteko, zer egin eban Jesus'ek?-2. Mirari edo alatza zer da?-3. Zer jazo zan, beñola, Jesus Kaparnaun'en zala?-4. Arein siñismena ikusiki, zer esan eutson Jesus'ek elbarridunari?-5. Zer iñoen idazleak mar-marka euren kautan?-6. Arein asmakeriak igarrita, zer itandu eutsen Jesus'ek? Zer ete da errazago, obenak parkatzea ala elbarritua bapatera sendatzea?-7. Beste alatzik egin ete eban Jesus'ek?-8. Zeinbat ildako biztu ebazan Jesus'ek?-9. Jesus'ek bere Jaungoikotasuna agertzeko egin eban alatzik arrigarriena, zein izan zan?.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Benetan egoan ondo, ta neskame izatekotan, ezeukean egundo etxe atatik beste batera urtengo.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 Begiratu barik ikusteban ederto, bere begien aurrean euki eban, eziñ kendurik, erastunaren argitasun deigarri biguna, ta etxeko lagun guztiak esagutu eben, gau atan, iñoiz baño artega ta arduratsuago egoala gure neskatillea oera joateko orduaren zañ.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0217 Ni eldu nintzanean, Andre Maria ta Andre Maria baño beste auturik ezebillen erri atan.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0217 Une atatik gertaurikoa ezin leike nire luma kaskarrak zeaztu.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 Ta alan be,¿ez ete gara lotsaz, bildurrez ta ikaraz erdi-illik, deungaro Jaunartzerakoan mai atara elduko?¡Gauza arrigarria!.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Ari astuna baderitxo, au.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Eta eguiaz, chit andiac izan cirean gure Salbaguilleac gure pecatuac gaitic irago ebazanac, eta Pasiñoaren asieran euren cargu eguin zanean eta bereac leguez artu ebazanean, izan cirean larritasun areen ocasiño edo gueigarri andi bat.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Guizonen batec gaiztaqueria lotsarizcoren bat eguiten dabenean, jazo oi da bere senide eta adisquideac ez ezagun eguitea, eta azturic ichitea, eta nor bait aurquituten bada ain adisquide cintzo edo gurazo antzecoa bere mecedez pausoren batzuc emon guraco dabezana, asten da beti gauza ori guztiz gaizqui eguiña dala esaten eta garrotauten, eta bere burua ataric gordetan eta garbituten.

56. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Eta emen jatorcu beste errazoe bat aguertuten deuscuna, cer gaitic Salbaguillea bere Pasiñoco gau onetan, eta guizon gaizto eta billau aec eguiten eutseezan burla eta jolas-jocoen artean atseguiñez beteric egoan.

57. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Orre gaitic bada otsan otsan ichiten zan mespreciadua izaten; eta eroapen eta sendotasun andiaz egoan jooca eta colpeeca erabillenacaz; ez eutsela gorputza alboratuten, ez arpeguia biurtuten; cer gaitic icusi eroian gaizto areen escuz eta aleguiñez, bere Aita Beticoac bere buruan, auqueratuen ispillu eta moldetegui bat ereguiten ebala.

58. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Izan leiteque onelan, pentsamentu orreec gaitic Pilatosec gogoa artu ebala castiguetaco aren errua, eta aguinduteco guero soldaduai erreiñoaren irudiacaz burla eguinda, osatu eioezan bere pentsamentu zoroac, eta bide batez eriotzaric aguindu baga, itzali judeguac eutsen gorrotoa eta baquetu batera bere burua eriotza orre gaitic, areec emoten eutseezan arduretatic; cer gaitic uste eban azote eta burla areen ondoren ezzala Jauna egongo erreguetaraco, ezta orren asmuric artuteco bere.

59. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 Eta ¿Ce urteiera da au Simon aurquitu ebeena? Edo Gobernariaren echeetatic, edo uritic urten zanecoa, eta edocein bietaric izanda bere ez dator ondo escribatzalle arec diñoana, au da, eroanazo eutseela Simoneri curutzea epaiteguitic urten ezquero, berreun eta ogueta amazazpi garren pausuan, eta urico ate Judiciarira eldu baño lenago bosteun eta ogueta zazpi garren pausua baño lenago.

60. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ainbat blasfemia Sacerdoteen aoz entzuten egoanean, borondate onaz artu eban Jaunac lapur baten autorquisun au; lapur zorioneco onec barriz ezagutu eban ezquero Jaun ori, erriaren, guizon guztien eta guizaldi guztietaco erregue eguiazcoa zala, ordu atan escutaturic eta eztalduric begoan bere; asartu zan, Erregue bateri leguez, berari mesedeac escatutera; eta icusiric Jaunac celan bera predicatu eban, eta Erregueri leguez mesedeac escatu eutsazan, alan Berac bere, Erregueac leguez eguin eutsazan, eta mesede andiagoac, escatu eutzazanac baño.

61. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Curutzean ill zanean Jauna, bere arima guztiz santua Jaungoicotasunaz bat eguinda edo batuta, eta contau ezin leitequeezan aingueruz inguratuta, jaitsi zan Berbera inpernuco lecu zacon aetara, nun alde guztietatic sarraturic egozan ainbat arima.

62. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Guztiz egoqui izan zan bide ori Ber-berac iracurri eian presondegui orrec edeguiteco, eta guero preso egozan areec ascatu, justu orreec Bera euren aurrez aguertuaz glorificadu eta bere garaitzaren irabaste areec beretzat batu eta beretu eiazan.

63. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0175 Ain da andiya, ene semia, guizonaren argaltasuna ece, imiñi aren arduraric andiyena gauza guztiyetan, alambere ona eta justua bera bere yausten da utseguite batzuetan.

64. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0034 Ayenaren aldeau ¿gure bizia zer ote da? Gosez ta egarriz, otzik ta billutsik, lanez ta nekez, baruz ta lo urriz, otoitz ta gogalben deunez, yazarrkun eta irain ugariz, deunak eta Kisto'ren aizkideak Yainkoaganako morroiketan ziarduten.

65. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0034 ¡Asaba deunak lekaroan egin zuten bizkera estu ta gorria! ¡Ayenak ziran ziltza luze ta aztunak! Etsaya amaiketan yazarri zitzayen! Yainkoari eskeñi zizkioten otoyak zein sarritsu ta beroak ziran!.

66. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 ¡Ayen eliku latza! ¡Gogo-aurrerantzeko lleba ta garra zeñen azkarr zuten.

67. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 ¡Zeñen gogorr, giriñak ezteko, ayen burruka!... Zeñen uts ta arrtez Yainkoaganontz euki zuten asmoa! Egunez lanean, eta gabez otoi luzetan ziarduten, lan-arrtean bertan gogo-otoirik iñoiz ere uzteke.

68. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0134 4. ¡Zeñen laburr, zeñen izun, zeñen okerr ta zantarr diran atseginkeri oro! Ayek, baña, ordi ta itxu dirala-ta, ez dute oarrtzen; aitzitik ere, sengabeko abereak bezelaxe, bizitza ustelgarriaren atsegin urriagatik, gogoaren eriotzara yotzen dute.

69. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0135 Ta izakitiko atse oro asagotuko zenituken giño artan, Nigan atse xamurrago ta azkaragoak ere aurrkituko dituzu.

70. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0135 Baña askaldian ez zera ayetara elduko, atsekabe ta burruka-nekerik gabe.

71. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0135 Bere nausiari iñor ezpazayo berez ta oldez azpiratzen, aren aragia ziero ezita oraindik ez dagola, ta sarramuskan eta ostikoka ari zayola nabari da.

72. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Beraz zure bizitzaren ereduz yardun beza zure otseñak; artan daudelako ene osasuna ta zindotasun yatorra.

73. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0239 5. Yosu Yauna, esan eta abindu dezunez, egin bedi ta artarako gai, arren, nagizu.

74. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0040 - ¿Txarto esanda yaok ala? Guzurtia eztoanari guzurtia deituten yeutsana, bera dok guzurtia... ordu atan beintzat....

75. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0091 Geroago ta ariñago ioazan, alkarren leian eritxi baten, baiña bera konturatu baga: Auria-ko bide medarretik Arrupaiñen zear, Leako zubitik irago bear izan eben Oleta atzean isteko; eta aingiratako toki arek beren etxeko zurkuluak baizen ondo iakiñarren, ezeban ezautu ez etxerik, ez ibairik, ez zubirik, ez olarik.

76. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 - Ene jaun altsuok esan eutsen orduan Markolbek negar-aginean ez daukat berbarik ezta biotz naikorik, neu gai ez nazalarik zuekandik artu dodazan mesede ta onegin guztien alderako bear dan lez esker egiteko; baiña neure utsok Guztia-al-dauanak Berak beteko al ditu, eta eguno eten barik ekingo deutsat Areri otoitz egiten nire ordez oparo sariztau zagiezantzat.

77. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Baserrira eldueran, auzoko guztiak urten jakezan pozaren pozez eta egun askotan izan zituen iñon diran jai ta jolasak mendi bazter areitan.

78. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 18. Orduan, Santson lotan zala, ulea moztu-azo eutson emakume dollor arek, eta pilistindarrak etorri, ta lotu, ta begiak atara, ta astoa bai litzan, errotarriari eragiten ipiñi eben.

79. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0091 Sukarrieta'ko juale-dunbatsak agiri ebenian zure erijotz-garaya, ikasliak, arriturik umezurrtasun itzal onegaz, arinka giñoyazan baserri atara, Sabin-gogo inddarrtsubaren gorpu-illaren billa, ta belaunbiko auzpeztubaz illaren aurrian, negarr-malkoz begijak estalduta, sendotasuna eskatzen geutzun, zeure irakaspen-bidez aberri-gaizkatzalle jarrattuko gebala opaz.

80. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Gure lagun urrkoa neke edo prremiyan arrkitzen bada, guk ari, al izan ezkero, lagundu biarr diogu: osterontzean, gere eginbiarretan uts egingo degu.

81. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Onela, neke ta oñazerik aundienean, arrkitzen dira Purrgatorio'ko su-leize arrtan anima gaixoak.

82. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Beraz, Anima errukarri ayekiko gure eginbiarra agirian dago: neke aundian arrkitzen dira, eta guk ere berakganako eginbiarr aundi ta estua daukagu.

83. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 Erraz aituco dozu alanche izan bear dabela: bada urlija da aita edo abadia; zendija lur-bazter edo bacaulqui baten jaubeguei; berendija autetsi dabe zereguin ataraco, edo onec irabazi dau saribat, eta era onetan beste guei ascotan bardiñezac gara, batari bai ta bestiari echagocazalaco.

84. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0007 Auxe da jopu gaizto aek Josu'ri bizkar-gañean Gurutza aztuna ezarri eutsoen lekuba.

85. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0007 Ekuszu, nekez ta oñazez lerrtutako Bildots otzan-otzana dan Josu'k, zelan Gurutza Deuna arrtu ta besarrkatzen daun; begira zenbateko apaldasun eta emetasunez arrtzen dauzan Josu onak zigorrtzale aen iraun eta ukaldijak; eta zeu, ostera, ziñezko garrbayaren Gurutzatik iges-zabilkez, Gurutza-bagarik, zeruranzko biderik ez dagola gogaltzeke.

86. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0023 Begira, ene gogua, pizti gaizto aek gure Josu ona zelan erantzi daben, eta tunikea gorputzari itxasitta eukalarik, azal eta odol-zatijak atara eutsoezan, gottik berañoko gorputz osua zauri gorrija lez agertzen zala, ta onen gañez, aoa be biaztunaz minddu eutsoen.

87. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0090 A eguna beretzat pozgarria zan.

88. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0051 Laugarrena, une edo instante atan bertan Jaungoicoaren Semeac artu cituan beragan, batuaz gorputz eta arimea, ta len Jaungoicoa zana gueratu zan guizon eguiñic, Jaungoicoa izatea galdu baga.

89. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Agaz bizi, edo obeto esana, il nintzan bitarte guztian, enintzan txuri baten yaube egin.

90. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Baiña guzurra iñoan zikoitz arek, eleizkizunetan eta illeta-egunetan besteren llepotik otsoak lez yaten eban, eta amorratu batek baiño geiago edaten.

91. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Jarri nintzan mutur batetik eta a bestetik, eta oge baltza egin gendun.

92. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Koltxoe deabru ak ez eukon barruan ezebe.

93. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Eta koltxoe gose aren ganean, bere antzeko oazala; eneutson igerri ze koloretakua.

94. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Gau atan apal-ostean, apari-ostekoa yokatzen asi ziran aguazilla ta biak.

95. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Aguazillari lapurra esan eutson, eta besteak ari guzurtia.

96. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Ta areik, guztiz asarre, erdikoekandik askatu egin gura eben, alkar ilteko.

97. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 ¿Nok esan, nik isekaz osaba neritxon itsu gaizto a egizko osaba izango nebanik, eta ago betean gizagaxua beti betiko esango neutsonik?.

98. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 Salamankan zear niñoiala, itsu zoliak totelkeritik atara nindun uri atan, egun batzukaz ostatu batera batu nintzan, eta an izan neban, itsuaren loba bat urian egoalako entzutea.

99. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 Onek otseintzat arrtu eban, lanetan laguntzeko, bera be bakarrik bixi-zan-eta; ta Txiki antxe lotu zan, gixon bakan a atsegin etxakonarren.

100. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 ¡Baña etziran otso arek bere laguna baxen ixukorrak!.

101. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 ass="curs">Basurrde eretxon lagun a otsuak baño ixukorragua zan, ziñez.

102. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 Iñok ezekijan artzain basotarr aren egizko ixena; orok Basurrde gora ta bera ereisten eutsaen.

103. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Aldi atan Marte bere guraso ta nebearekin bixi-zan iturrmendi zarran, gaurr etxe-ondakiñak baño eztan Iurrmendi zarran.

104. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Aldi atan urija arrtegatsu eguan.

105. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 A zala-ta ezeben urikuak begi onaz ikusi Marte'ren nebea baltz-gudaroztian sarrtutia ta bere atteari asperrkunde gogorraz zematu eutsaen.

106. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Zori aldakoya egun aretan karlatarrentzat aldatu zan.

107. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Ezin dagilla egundo iñok jaurrtin geure buru ganera, Zamakola andijak bere gixaldiko bizkattarren kaltez bota eban agiraka samiña: ¡Bizkaya, Aberri laztana, zeure egunak amattu dira, ta zeure semiak eurak iraildden zabe! ¡Orduban bai ixango geunkela aztun geure il-obi ganian ondorengo gixaldi zindo danen gaizteskunde ixugarri ta mingotz au: Gixon deunge arek, noski esango leukie, Amea ilañik ikusiarren, ez ziran ezer arrminddu, ez eben ezer egin bera osatuteko, ta irri barre itxusi-itxusi bat bere aurrian egiñik, aldendu ziran beragandik, euraen griña zittalak asetzen ebezan bidietan ibiltteko.

108. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Asko poztu nau, bere edozetariko beste idazkun danak lez, ta goguan sarrtu yat EUZKADI'ra bidaldutia neuk be aldi atan (Errdelerrijan ikaslari nintzala) idaztu nebazan iru-lau lerro, Unamuno barregarrijaren kaltez barre egitteko neure aberrkide ta euzkeldun batzukin.

109. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak zam 0026 Egun atako gaubean ez neban lorik egin, adiskide on aren onua (kontsejua) buruan nerabillela; baña urrengo goizean, amaikak inguruan, bake andi bat artu neban, adiskide beraren onuaren erara (neure eritxian, beintzat), egin, ta korreotik auxe eskutitz au, beronek diñozan gauzakaz, bialdu nebanean.

110. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak zam 0027 Neure adiskide onu-emolle (kontseju-emolle) areri itanduteko erarik eztot izan.

111. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak altuna 0086 Ilddegi atan datzaz Euzkadi'ren semerik zindduaren gorpuzkiñak, Sabin aundijaren auts gurrgarrijak.

112. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Aberriko ipuin eta azkitzak Mistral'en idaztijai edertasunaren koroya jarri ba'eutsoen, arek aintzezko txadona aberrijari eraldu eutson.

113. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Mistral'en orri ayetan geure arrantzalien bixitza edesturik aurkittu neban.

114. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Arrañak ontziratuten diranian gixon esi ayek agertuten daben poza ezta ixaten txikerra, ez, baña sarri umientzat ogi barik egon biar ixaten dira itxasuaren zabelak sarratuta edo egoten diralako.

115. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Vantur mendiko zugatzak ebaten doyan gazte aren indarrak, Marco-mal, Laverán eta onen lagunen bixitza zarpala, Gibal basoko neska ederraren bijotza eta Aiglun gazteluko biztalien lizunkerija margoztuta baxen argi agertuten yaku.

116. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Baus'ko erregien jauregija, aldi ayetago olerkarijen bixitza ta abestijak, asaben azkitzak, oro ederrto argittaratuten dau Calendau olerki onetan.

117. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Olerkarija eztabe mintzen sasijak,
Aren gogua eztabe lotzen lokijak.
Olerkarijak bakarrik dira azkiak,
Etorkizunan bixi dira ba gustijak
.

118. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Ezta gelgarrija berau, jakiñik nor dan txadon aren zuzendarija....

119. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 Ereslarijen lotsabakokerija ikusita, Kepa Deunak bere buruko ule banakak atara biarr ebazan, lotsa bako areik andik zelan bidaldu asmau ezinda.

120. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 ¡Eta ele ori dan mattagarrija! Lenagoko aldi ayetan errittarr ele gustijen irakaslia ixan zan bere neurkera, izkera orori ezarririk.

121. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Lateran sustraya daukijen izkuntzetako idazlarijak ezeze doixtarr minnesiger ayek be Rose aldeko izneurlarijekandik neurtitz bijurkera eta ereskera ikasi ebezan.

122. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Vidal, Aimeric de Peguilha, Cairel, Perdigo, Cadenet, Roger, Guido de Cavaillon, Orange, Vaqueiras eta amaikatxu geyagok Probentza aldiak abesti samurrez alattu ebezan! Villemain'ek aldi ayetako izparringi egilliak zirala iñuan eta artez orretan daguala deritxat.

123. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Ardura berarizkoz indotarrak zaintzearren, berak arei irakasten ziarduen artean, laguntzeko gotzain lagun bat eskatu eutson.

124. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Guztien ondasunak guztientzat zireala, ori diñoalako, lenengo kistar zintzo aek baltsakerian bizi zirala esan daroe oraingo baltsazale edo komunista batzuk; baña aen baltsako bizitzeak geroko baltsakeri onen antz gitxi daukala jakiteko, burua ausi bearrik eztago.

125. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Lenengo kistarren artean ondasunak guztientzat zelan eta zegaitik ziran, liburu orrek berorrek adierazten dausku, onelan jarraituaz: Aen artean lander edo beartsurik ez egoan iñor be, bazter nai etxeen jabe ziran guztiak, ondasunok saldurik, orrein ordaña ekarri ta apostoluen oñetan ipinten ebelako ta lander bakotxari bear eban beste, ortik emoten yakolako (34-35).

126. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0110 Enparauak langille dira ta eurentzat baño len nagi aentzat lan egin bearrean dagoz.

127. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0150 Esaterako, upelkada arrikatza 20 lauerlekoan saltzen danean, langillearen alogera 10 lauerleko ba'litz, arek 30'ra igon ezkero, onen alogera 12'50 izango litzateke.

128. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Gizarteko matazea arildu ta auzia ebazteko, bide txarra; a da ori.

129. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0190 Onelan ba, gaurko gizartearen gaxoa zearo osatu al izateko, zuzenbidea ta karidadea osoro bearrak dira; zuzenbidea lenen eta beste oroen oñarri; karidadea, barriz, aren nai ta naiezko geigarri.

130. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Sabin baña etzan emen be geratu; etzan ba naikua arentzat, euzkotarren elia, beste iñok baño sakonago, txukunago ta osuago ikastia; ondiño geyago egiteko be almena ta kemena be bai ebazan Sabin'ak, eta irakasle egin zan.

131. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0517 Miren Ama mattaliak orretara sariztu, noski, seme on aren eraspen sutsuba Birilla deunaren gorpuzkija Leire'n gurrtu zan eungi luzietan.

132. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Ziñesten dot Idazti deuneko a: Eztau begik ikusi, ez belarrik entzun, ez bijotzek somatu.

133. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 ¿Zer dantzube, baña, aren belarrijak?.

134. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 ¡Aren txorrotxio entzungarrijak! ¡aren txiruliru ereskidetsu pozkorrak!.

135. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 ¡Aren zorun betia!....

136. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0009 Prantzes trakets ayek
eskalaproi pisu ayekin...
nola, nola, gure
mutillen gabriolak egin?
Ja-jai!!!
ikusi naiko niken
alako bat, brinko biyurriyak egiten!
.

137. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0021 NIKASIO - Gero jakingo dek (Chomin Braulio-n gelan dan bitartian jasoko ditu Nikasio-k len Karnaba-rentzat ekarri ditun gauzak eta ura berriz agertzerako joango da sukaldeko atera eta andik esango diyo).

138. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 BILTZ, - (Bildurrez) (¿Ura ote da?) (Ikusiaz) (Ez, ez, ez da ura).

139. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 Begira, begira, amonatxoa, senarr zanari egin zenizkion eunezko galtzatxo zarrpil-zarrpil aiei; ganbara-baztarrean daude, antxen, antxen... Trrapu, trrapu....

140. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 BILTZ, - (Bildurrez) (¿Ura ote da? Ez, ez da ura).

141. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 MINZORROTZEK, - (Antxintxika sarturik) Aurrak ¿nun dira Laitiz ta ayek? (40) (Zerrailla-begitik so egin apur baten ta izurik bezela igesi bijoa).

142. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Gizon ura ain gazte ta arin atera zan bizartegitik, nun andik amabost egunera jakin det ogeita bost urtedun neskatxa eder batekin ezkondu zala.

143. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Ura ezkongai zan: amerikano bat.

144. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 Naiko luke ark onelako semerik izan.

145. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Nereak ez... Eskutxoa eman, eta pauso ematen-du... (kopiñari astindu bat emanaz) Onek ez...! Arrek, begiak itxi ta iriki, onek ezertxo ez!....

146. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Osaba amerikanuak ekarri omen dio Mirentxu'ri ta orrengatik ain ederra... Neri aitatxok erosi dit osaba amerikanorik ez detalako, baña baleike urrengo baten izatea, ba Mirentxu'k ere len ez zuan eta etorri egin zaio... (poztuta) Arrek ekarriko didan kopiñak, oñez, begiak itxi ta irikitzen, eta negar egiten ere... Negar?... Ez! Aitatxok ez du negartirik nai!... Nik negar eginda ere, aserretuta jartzen da.

147. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Jon. - Egia!... Aiek nunbaiten kalean gelditu dira....

148. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 Iña. - Kartzelara baita, gaiztakeri ura egiteko agindu diokalako.

149. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Malen. - Orduan... Zorrokoen banaketan ari dagokion moltzoka neretzat izango al da?.

150. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 BAS. ¿Ez diot bada esan nere nagusia Azpeiti'n dagoala? ¿Nola nai du arrekin itzegin dezadan Azpeiti'ra juan gabe?.

151. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 BAS. (Asarre xamar) Deizayok nai badek; ni ez nua peseta pagatzea iru minutuan nagusiarekin itzegiteagatik, eta ori zortzi ordu arren zai emen pasa-ta.

152. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0034 URR. ¿Nork esan dizu zortzi ordu arren zai pasatu bear dituzula?.

153. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 BAS. Ai beza, ai beza... Bego, bego (Beretzat) Au dek lana... Neri nagusiak esan dit telefonora etorri ta andik esateko arren enkarguagatik erantzun didatena... Orain onek berriz zeladoreari esanta kartzelan sartu bear ninduteke... Au izango litzake polita.

154. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0021 CHOMIN - ¡Izan ere! ¿Zergatik joan da ura? Orainchen ziaken abestutzera.

155. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Zeruan bertan ere, ez da ura baño aingeru ederragorik izango.

156. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Gero jakin det, zu ziñala, ta naspil ura Lide'ren kaltean zala.

157. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 APAIZA: Egin dezuten guzia, arentzat ondo egiña dago.

158. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 JOAKIÑ: Berrogei urte bañon geyago dira bada ura ill zutela.

159. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 Askoz obia egongo nitzake errubeko olluak, ijituak ostutako ayek bertan baleude.

160. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 d) ikasgoan idatziz oi diran gutun, lauko, bilkin-izen, txartel ta edotariko ikaspideak euskeraltzeko urgazia guziei damayeke; berebat, eleiz ta erri-agintariei ayen argitarakizunetan; baita edonori ere, izparringietan, bidetan ala gutunetan ageri oi diran saleroste-iragarrki, naiz yai-deyak, edota idatziz nabari nai luken edozertarako ere bai.

161. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 h) Gure idazkun beñolakoak, argitara len etorriak eta beñere ez argitalduak, ayolaz bilduko ditu, ta ayetako egokienak argitalduko ere bai.

162. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0004 10. Euskaltzaindiak buruzagi, gutuntzain, idazlari ta diruzaiña dauzkake, euskaltzaiñak oro, ta euskaltzain geyentsuen autarrkiz artarakoak.

163. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0005 14. Diruzaiñen eginbearrak dira: Diruketan edola ere Euskaltzaindiarenak diran guziak, arentzat mugonez eskuratzea.

164. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - An aurrean daukagun Izazkun'go mendi artatik; bañan ¿ez ote dago urruti samar?.

165. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Gertatu liteke (ikus-bidez), janari ta edari saltzalle batek, beren mendean langille edo gudari asko dituzten lagun altsuak izatea ta lagun aien aginduaz, langille edo gudari oiek saltzale orrengana jan-edari billa juan bear izatea.

166. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Lagunakin, zikorkeriz edo uskeri baten bidez azarretzen dala ta, aiek beren mendeko erosleak saltzalleari aldentzen dizkiote... ta ¿zer? ¡Utsa! Saltzallea izen on da dirurik gabe gelditzen dala!.

167. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 Ala ere arritu egin bear gaitu andre onek ikusi izan zituan gauzak idazten ikusteak, garai artan ez baizuan iñork bere ondorengoentzat idazten.

168. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 ¡Ori atsegiña, orain egiten dan bezela, gure aurrekoak idatzi izan bazuten! orrela egon eta ikusi ezdutenak ikasten baidute: baña garai artan beren ondorengoai berririk eman bearrik etzitzaion zoritxarrez iñori gogoratzen.

169. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 (...)... Orrela gertaera xamur ura kristau guztiei gogorazten zien: onelako jai aundirik egin ez arren, oraindikan jai gordetzen da.

170. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 Jai artan jendetza aundia batutzen zan: aur txikiak ere, oñak lurrean jartzeko gauza ez izan arren, beren amaren besoetan joaten ziran, eta bere esku txiki eder pollitetan erramu edo olibo ostoak zaramazkitela deadar egiten zuten Hosanna onetsia izan bedi Jainkoaren izenian datorren Israel-Erregea....

171. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Gau ura kristauak elizan igarotzen zuten.

172. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Nork asmatu nola naigabetzen zituan kristau aiek toki santu aietan bertan orren nekegarrizko gauzak ikusteako! ¿Nor oroigarri onen begira jarri, begiak negarrezko iturri bi egin gabe?.

173. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Gertaera au irakurtzen zutenian, zer oroigarri ederra eta maitagarria an ziran zorioneko aientzat.

174. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 Emen berrtan JESUS'EN BIOTZAREN DEYA'N oroitzen genituen igaz Jesus'ek bere maitatzalle zintzo Alakoke'tarr Marrgarita Mari Doneari esandako itz ayek:.

175. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Len aitatu ditugun Santu eta Jesus-Biotzaren adiskide kutun ayek ederrki ikasi zuten Jesus beragandik, nola lagundu bearr zayon arazo onetan.

176. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 ¡Aserretua iduki zaitudan Jesus'en Aita! zere Seme maitearen Biotzeko maitasunagatik eta Seme onen Amak ura gurutzean josirik ikusi zuenean eraman zuen biotzeko estutasun eta nekeagatik eskatzen dizut, utzi dezazula betiko zere aserretasuna, ta lagun zakizkidala orain daukadan asmoan nere egunak igarotzen edo bukatzen.

177. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0011 Zure coro ederrac
Ugaritutzeco,
Arren, escatzen dizut
Grazia eguiteco;
Atozte, bai, gazteac,
Zeruratutzeco,
Birjiña deyez dago,
Argana joateco
.

178. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0013 Jaungoicoac auqueratuba izatea baño beste gauzic etzuan bear ondorengoentzat, baña gauza ziurra da, orduco guertaeren condairatzalle guztiyac diyotenez, Teodosio de Goñi egun ayetaco zaldunic argitsuenetacoa zala, valle de Goñi (1) Goñiko Ibarra Iruñatic iparpe aldera lau legua inguruban arquitzen da, mendi tontorrez inguraturik eta Urbasa ta Andia izeneco basoen egûerdialdeco aldapa azpiyan erderaz deritzayon ibar ederraren jabea, ta laster erreguetasun berri ta berezcorrean jarri bear zuten sorterri maite orretan chit escubide andicoa.

179. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0023 Antziñaco liburu zar batzuec diyote, Teodosio Goñico apaizaren aguinduba eguiñaz, san Marziano-apezpicoagana joan zala Iruñara ta apezpico santu onec, guertaeraren arrigarritasuna icusi zuanean, edo Teodosioren damu ta umiltasuna ezaguturic, aguindu ziyola joan zedilla Erromara, Aita Santubaren oñetan auspeztu, ta bere escubetatic, arc bear zuan miñariya artu zezan.

180. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0032 (...): gogoratu zitzayon, orduban iltzen bazan, zerura baño len neque samiñ negargarrizcoenac eraman bearco zituala; icusi zuan bere buruba bacarric, ta ezer eguin eziñ zezakeala; oroitu zitzayon Jaungoicoac bacarric lagundu zeguiquiyola, ta Jaungoicoagana jaso zituen begiyac laguntasun esque; artu zuan beso biyen artean gurutzea, deitu ziyon biyotz-biyotzetic beste mugaldi batean, deabrubaren contra lagundu ziyon Miguel Goiaingueru santubari... ta icusquera miragarri arc azquen on bat izan zuan.

181. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0033 Bere senera etorri zanean, jaiqui zan Teodosio, ta jaiquitez batera, guertaera miragarri baten bitartez, ordu batzuec lenago añ gogor ta sendoa zegoan catea zatitu, ta erori zitzayo bere oñetara, ta guelditu zan gure zaldunaren biyotza oso arrituric, eta egundaño izan etzuan eztitasunez gozatuba, bada, ordu artatic, parcatuba zeucan bere pecatu andiya, Aita Santubac emandaco nequetalde luze ta gogorra usteric guchiyen zuanean amaitu zitzayolaco.

182. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0043 Erreguec eman ziyen cristaubai ejenplo arrigarri bat, bada lengo zarrac diyotenez, (1994-garren urtian) Huescaco guerralditic biyurtzean, bere mendecoen deboziyoa ta ondasunac gueitzeco, eta denbora berean Goiaingueru Santubari, argandic artu zituan mesedeagatic bere esquer ona aguertzeco, Pedro Sanchez, ber-bera, juan zan oñez Elizacho artara, ondarrez betetaco zacu bat bizcarrean eramanaz.

183. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0053 Mirari onen aopena beste bi etsairen belarrietara irichi zan bazcaltzen ari zirala, eta oyec parrez artu zuten berri ura.

184. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0112 (...), eta erri artaraco bidean bizia bertan galtzeco gogoetan jarri zala: baña gaitz gogor batec joaten utzi etzion, ta bere martirioco gogo ura biotzean beti gordeaz Errumaniaco Mendi Paulora joan zan, an bere gorputza barau ta lan gogor eta nequetsuz minberatzera.

185. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0174 Zuc erregutu zenduen Getsemanico baratzan escatuaz Betico Aitari Pasioco neque oñazeac albait zu samindu gabe igaro zitezela, bañan Aren gogora jartzen ziñala esanaz Baita ni ere, Jauna, neque guztiac gogo onez eramateco laguntza escatzera natorquizu; eta iñolaz ez nuque nai nere gogoa eguiteric, baizican zurea bacarric.

186. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0127 Munduco iscanbil, jolas ta icustecoetatic aldenduric, eguin nai det, zure antzera, nere bizitza onec jartzen dizquidan eguinquizunac, paquezco bizitza bat iristeco, ondo beteaz zuc bezela, jaincozco arguitasunac, eta zeruco Aingueru-laguntza izateco ta ayequin batean bizitzeco.

187. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0296 Mariyac magalean
Dauca gorputz illa,
Sarritan laztandubaz
Arren arpeguiya
.

188. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Eguiteko santu au bukatzeaz batera, ichas-aldetik jaikitzen ziran odei moltso lodi-illunak; eta kristau zorioneko ayek, gordairurik aberats eta estimagarriena billatu duanaren pozarekin eta euria laister zetorrelakoan, artu zuten echeko bidea.

189. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Euri hura zan Arantzazuko Ama Birjiñak euskaldunai eguiten zien lendabiziko mesedea, eta guero eguingo ziezten mesede ta onguien azalkai ta ezagungarria.

190. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Ozta zabaldu ta jakin ziran gauza oyek beste errietan, zeruko deya da au, esan zuten guziak, mirari ayen ezkutuko adimena barruntatuaz.

191. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 ¡Ama Birjiña arantza-gañean!... Euskal-erria zan arantza hura: euskaldunen arteko gorroto, ezin-ikusi ta etsaitasun amorratuak berriz arantzaren punta zorrotzak.

192. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0134 Zertarako daude aldarean irudiak? Aien bitartez Jesukristo gure Jauna, Andre Maria ta zeruetan dauden Doneak gogora ditzagun, eta aien antz-irudiak diranezkero, agur egin dizaiegun, daude aldarean irudiak.

193. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0095 Ta Aitormenak dakazkiyan neke-lanak gogotikago artzeko, ark sorrerazitzen dituban ondoren arrigarri-gozoak gogoratu.

194. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0256 Guganako maitetasunezko suban gori-gorituba zure Semearen biyotza, zurearekin bat-egiña aldi onetan geratu zan; eta antzaren antzaz, zurea Arena berbera dirudi.

195. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0256 Zure sarrera uso arena baño samiñagoa izan arren, ura baño zintzo ta ziurrago atzera etortzen zera; baita ark emandako berriya bañon atsegiñagoa eman, au da, guztiyentzako errukitasuna.

196. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0256 Zure Semearen atsekabe-ujola, orduntxe bukatu zan; baña Zuretzat, larriyen larriyenak etortzekoak ziran: Negarrez urturikan, Semearen gorputza besarkatzen dezu; zinzilika zeuden larru ta aragi puskak egoki jartzen, arantzazko buruntziya 1 corona kendu; bere zauriyak garbitu, agurtu ta muñ-egiñ; ezpaiñ eta begiyak itxi; ta arpegi doit-doitsu ura goratubaz, lurrperatzeko garbi-txukun uzten dezu.

197. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0277 ¡Jauna! Zu bear bezela ezagutzeko argitu nazazu: ta argitasunaren argitasunaz, zure gogokoa eztan guztiya erre, zure goretsirako dan ura berriz geitzeko, maitetasun garbi-pizkorr bat Aitorr Serafindarr orren bitartekotasunaz indazu.

198. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0339 Zure arima gorputzatikan irteten danean Aingeru-Saill aundi-ederr-zoragarriya bidera irten bedi; danen kontu-artzailleak diran Apostolu-Samalda zu artzera betorr; Odol-emaillien talde garailariya, zuriz jantzirik bidean jarri bedi; Aitorle-Saill dirdiratzailleak (1) resplandeciente, liliyak (2) lirios eskuban, inguratu zaitzatela; Nesk-autsikabe-garbi taldeak kantari artu zaitzatela; ta Aitorr zintzoen arteko pake gozoan sartu zaite; Jesus-en arpegi gozo-atsegin-pozkidagarriya zure begiyen aurrean agertu bedi, ta Beretarren artean toki eman begizu; deabrutegiko izugarrizkeriyak ikutu etzaitzatela, ez ango garretan daudenen ortz-karraskak, ez eta zoritxarreko ayek izaten dituzten neke-oiñazeak.

199. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Agonian daudenai ongi iltzen lagunzerakoan esaten diran otoitz, ta erreguak gau artan il bear bazenduke bezelako arreta eta berotasunarekin irakurri, eta irakurtzen dezuna, buru, ta biotzean erabiltzea, orduan egiten diozun zere animaren eskeintza edo rekomendazio arek eriotzako ordurako balio izan daizula Jaunari erregutuaz.

200. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Eta Eleizak ordutik onera, zazpi gizaldi abetan Franziskoren semeen ardurapean, beren eskuetan dauzka jarrita leku doatsu aiek danak; eta abek berak gurutze bidea, kalbarioak, egiteko oitura santua mundu guzian zabaltzen saiatu ziran.

201. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0551 Elizaren asieran arrantzale beartsu ta ezjakiñak deitu zituen, Jaunak, eta berak asi zuen lan aundia aurrera eramateko beargaia oiei eman zien, artarako bearrak zitzaizten doaiak, beren gañera ixuriaz.

202. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Eta, bere moja lagunak esaten digutenez iru asmo aiek ederki bete zituan, alik eta 1911ko, Martxoaren 29an, santa baten eriotzaz il zan artean.

203. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Jaun aiek leiotik begiratuaz ezan zioten; emendik ezta ikusten orma zarrak bezterik, eta arra beteko orma zulutik zeru puzka bat bakarrik.

204. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Gertaldi ura ikustean jaun aien biotza eta bizierak jira edo buelta osoa eman zuten, goikuaz bera jarri ziran, ordura arte mundutarrak izan ziran, mundua maitatu zuten, baña andik aurrera beti Jaungoikoa bakarrik maitatseko beren jauregi eder ta gauza guztiak utzirik, komentu artan bertan sartu ziran Fraile, Santuaren onduan beti zerura begira biziaz, azkenean, zeruratzeko, santu egiteko.

205. 1900-1939 gipuzkera poesia j. artola 0457 Aingeruchuak zeruan lirak
jotzen dituzten moduan;
ayen ordañez Pilarcho emen
jarri zaituzte munduan;
zure biatzak arpa doñua
ikutzen duten orduan,
¡uste du batek arkitzen dala
pozez beterik zeruan!
.

206. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 Bañan gero jakinda
zanean il zala,
edo lotan betiko
gelditu baitzala,
Españia guziyan
jo zan atabala,
aren bullaz lotatik
esnatu nai zala;
paper denak famatu
zuten beriala,
gizon oso balio
aundiko bat zala
lumaz bere igualik
izan ezbeitzala;

207. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Yoletan askoz guchiyagoda
kabitutzendan jendia,
¿gañera ayekin konparatzeko
nunda abillidadia,
arraunkalari bat bada aotza
zapaterua bestia
eta orrela milla ofiziyo
klasetan dena nastia?
.

208. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Goizeko izarra irtendakuan,
esnatutzean goizean,
eguzkiaren erreñu puxkak
nere gelara sartzean,
alako poz bat banatu arren
nere barren barrenean,
ezta osua nere poz ura:

209. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 Etzan itzaltzen aren
oju larririkan,
nonbait etzuben egiñ
nai anbat lorikan;
siaskan gelditu zan
lenaz ixilikan,
etzizayola aitzen
negarren kinkikan...

210. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 Aingeruben negarrak
auntzak urrutira,
entzun eta artubaz
berari kupira,
presaz joan zitekian
aren alderdira,
esanaz ¡zeñek daki!
bere iritzira,
negar oyek agiyan
gosienak dira
.

211. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Uztaren galerarekin asiko zitzaizuten; batez ere sagarra izango zan gogotik ¡aren lore ederra! ta izotzak eta kaskabarrak guztia ondatu.

212. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Maitik altxata agur egiterakoan, urrengo Santomasetan ere errentak txintxo asko ekarriko zituztela, atzerako zor-puntta ura ere berdinduko zutela-ta, urteroko esanekin abiatu ziran, andreak saskiak besoan.

213. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Zurrungillo aietan irri-karkarak maiz entzuten ziran, asarrezko itzak ere bai ta noizbait eme baten karraxia.

214. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Bereala iduri ederreko gizasemea azaldu zan aren pareko eskaratzan.

215. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Arako emakume lodi ura, zaldiarekin ari zana, ez zitzaion oso atsegingarria Xanti-ri.

216. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Aidean, bai aurrera bai atzera, bira osoa egiten daneko salto ura, ala ere, beti atsegiñena izan zuana zan, garbi egitekotan.

217. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0292 Makiña bat ipui, ta esakera jakin eragin zidan berak; arek etzekian konturik, etzekian Akelarreko Andre Joxepa Tronketak ere.

218. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0296 Beste gauzarik asko atera ziran Aitona aren aztu ezingo dedan jardun goxoan; baña beste baterako uzten ditut, gaur tokirik eztago ta.

219. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Garai artan Gipuzkoak eta Arabak ezagutzen zuten Castillako Enrike IV garrenaren Bakalduntza, Bizkayan Jaun izenarekin berak agintzen zuala, eta Nabarrako Bakaldun zan Leonor I.

220. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Ala gertatu zan aldi artan gure aurrekoakin ere.

221. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Siñestatu zion mutilchuak, eta onek bere belarria zezenaren ondoan jartzean, jarri zion ichuak eskua buruaren gañean eta iñondiko kaskatakua zezen deabru arren kontra jo-azi zion.

222. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 Alako batean ala dio Prakas'i Inglaterra'ko seme orrek: - Zuek euskaldunak tonto-xamarrak zeratela diote gure alderdi aetan.

223. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 Itz au bukatzearekin, or zetorrek itxasoko olatu edo bagada ermo bat, ta jartzen dira Prakas'en batela bekoz gora ta gure inglesa ta Prakas buruz bera, ta or dijoa Prakas ori, guziz yayo alaere, igarian itxas eskiñara, aldian bein ia itoan zebillen ingles ari deituaz: -¡Inglesito!¡Inglesito!?Bai aldakizu igarian! - ¡Ez ba !! Ez ba! -¡Ene nere inglesito maite-maitea! Jakin zazu orduan galdu dezula zure bizi osoa.

224. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Astazayak, mintzatze artaz kupiturik, astakartolatik ateriaz eman ziyon ogi koxkor bat esanaz: premiyan egongo zera noski, eta tori.

225. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Egun guztiya igaro zuben Luisachok, ogi zaticho ura besterik jan gabe; len ondo oitua bazan ere, gaisuak ikasi zuben arlotetasuna zer zan.

226. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Gaba igaro zuben Luisachok al zuben bezela; eguna argitziakin bat, topo egiñ zuben baserriko echekoandriarekiñ, zeñak galdetu ziyon, ia zer zebillen garai artan eta inguru ayetan.

227. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Astu gabe zeukan Luisachok, andre Inaxik egiñ ziyon mesede bidez irichi zala, bizi malla eder goitsu artara; eta nola baitan gure biziera gora-beera aundiyetakua, gertatu zan andre Inaxi-ren senarra, eta semea, gaiso, egun guchiyan egonik, illtzia.

228. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Luisachok ill berri au jakitera irichi zanian, senarrari adierazi ziyon guztiz xamurkiro, zor aundiya ziyola emakume gaixo ari, zeñari ordaindu nai ziyon ordaintzen zalla zerizkiyon mesede aztezkor ura.

229. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Orra Luisachok nola ordaiñdu ziyon, esan dan mesede berdin gabeko zerizkiyon ura.

230. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0188 Eder-ti'z da sortua; ta, orren bestez, orra erdi adirazirik aren mamia.

231. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Adimengabeak, onakoak itsuki, arakoak olde utsez, guziak Egillea'ren arauari lotuta, erti lana dagie; aiena beti da bat eta alda eziña.

232. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0192 Gauza berbera bialtzerik eztanean, aren argazki edo portrait bat.

233. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Itsasaldeko uritxo maitagarri artan bizi zala, udako oporregunetan beinzat, iluntzero alkarrekin izaten ginan: Elizan lenengo, itsasgain-gainean gero; eta egurats (aize) lodiz birikak sendatzen genituen bitartean, alkar, igarri gabe bezela, egunean baino egunean obekixeago ezagutu ta samurrago maitatzen bizi ginan.

234. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Silberio Etxebarria apaiz gartsua, Durangoko zaldun Antonio Arginzoniz, Abandoko seme Arana-Goiri'tar Sabin, besteren bat eta nerau ginan Erle igarokor arri loretxo bat edo beste eskintzekoak.

235. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Nere buruko ume ayek ementxe, zeron artean, Aramayon bizi izan ziran.

236. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Lantxo ura nere adiskide Bizentek irakurri zuenean, sadurpeko bizarra eskerraz leguntzen zuenartean, itz auek esan zizkidan: baina, mutil, au eztek Aramayo.

237. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Urte batzuek geroago, bera apaiz zalarik, arako euskal-jayetan, d'Abbadie jakintsuaren izenean nik, nere erria ere alde bat utzita, onera ekarrarazi nituen jai eder ayetan; larunbat-arratsaldez elizalde onetara eldu nintzanean, kalean sartuta, mendiak nik uste baino aundiago, ibarra medarrago, ezkerrean iruditu nituen auzotegiak eskubi-aldean ta gorengo-tzat neduzkanak kaletik urbil ikusi nituenean; nere adiskide Aramayoarra etorri zitzaidan burura: eta nerekiko esan nuen: Aramayo ura, Peru Matrakaren Aramayo, ezukan Aramayo; Aramayo egiazkoa au dek .

238. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Etzuten aren ezpainak lagun-artean bein ere ebakiko, aitaren aurrean ez esateko itzik.

239. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Arran ari zala, ango Maestro de Capilla il baitzan, Tolosa'ra Gorriti entzutetsuarengana etorri zan, Contrapunto ta Fuga ikastera.

240. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Naikide ayetarik batek, Olmeda'k, erizlariak eta Goikoetxea bera ere uri artako paperetan garrazki mindu zituen.

241. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 Azkenik, asperrtuta, pixtu zuan surrtan arrgi muturr bat eta an zebillen bere arrekin jo batera eta bestera ero bat egiñik.

242. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0080 Ikasle batek bere aitak bidalitako txanpon guziak aitu ta gero idatzi zuan etxera esanaz: Aita, txanponan berri ematen ziran eskutitz ura ez det arrtu.

243. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Euskara ain ederki ta argiro zerabillen ark, euskarazko ainbeste kondaira apaindu zituen ark ¿ez ote dit, nere ausarkeriaz aserretu-ta, kenduko gogotik edo mingañetik emen gaur atera bear nuen itzaldi nastua? Ta denbora berean dirudit neretzat ospe aundi bat dala nere Aita Mendibururen jaioterri ta jaioteleiza txit eder onetan gaur nik itza adieraztea.

244. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Bildurrez ote norbaitek andik kendu ta eraman zezan, ango jabe-nagusiak etzuten utzitzen, Jesusen Biotzaren euskal-kondairatxo ori, edozeiñen eskuetara; baña baimen berexia norbaiti emanezkeroz irakurleak bear zuen gela artan bertan geratu, bere aurrian liburutegiko morroi bat zaukala begira eta zai.

245. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Bai, euskaldun maiteak, ama euskara da Euskalerriko lurren inguruan Jaungoikuak jaso zuen arri-orma: ark gordetzen gaitu atzerrietatik datorzkigun gaitz guztietatik; gerarazten gaitu garbi, zintzo, argi ta eder Jaunaren eta gizon guztien aurrian; ark eztitzen, lañotzen digu deramagun bizitza ori, Zeruko bidean gora gabiltzela.

246. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Mai ark dakar latiñ itzez nola, mendiz-mendi zebillela, gudu aurrendari orrek altare bat eskeñi zion lepo artan zegoen edo arkaitz aietan zebillen basajainkoari.

247. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Bi milla urte igaro dire ta aspaldiz-keroz itzaltua da bai gudari aren, bai Erroma eziñ-garaituaren fama edo omena.

248. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Eien oiu, marraka ta birauak ez dituzte jo bi milla urtez-keroz gure mendietako oiartzunak; ta oiartzun bigun maitagarri abek besterik ezdakarkigute, baizik gure bildotsen dei-ikara ta gure artzaien xaramela.

249. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Etsai orren izena nik emango dizuet, nere biotzeko aditzalle maiteak: etsai orrek, armarik ta gudaririk gabe, deadar ta irrintzirik gabe, bildutarazi baititu euskaldunen etsai guztiak, erromatarren denboretatik gaurko egunetaraiño: ura da gure AMA EUSKARA.

250. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Iñork ura ez derasazke ezpadu iretsi amaren esnearekiñ batean.

251. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Andik urrte gutxiren buruan, oso gutxiren buruan, asi zan España'n Isabel'darrak eta Karrlos'tarrak izan zuten guda gogorra, gure Euskalerria odoletan ito zuan guda ura.

252. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Geroago, Araba'ko Aldundiaren Goarrpelari egin zuten, ta beste eginkizun guztiak bearr bezela ta zuzen egin zituan arek, Goarrpelaritza ere ondo ta guzien gogoak atseginduaz eraman zuan.

253. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Ala gerrtatu zan 1850'g. urrterarrte; urrte ontan, egiteko ura bere gogoz utzita, Azkoiti'ra joan zan, an bizi izateko asmoz beterik.

254. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Egiteko ura bukatuta gero, Garagarrilla'ren 21'an atera ziran Tolosa'tik etxera-bidean.

255. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Orrduko idazle batek dion bezela, orrdurarrte Lege-zarren kontrra zeuden aiek, Olano'ren mendean zeuden orrduan: Olano asarratzean, asarratu egiten ziran; Olano'ren biotza poztean, poztu bestien biotzak ere.

256. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Gauza asko esango nituzke nik itzaldi aren alde.

257. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Ala bada, itzaldi ura nolakoa zan jakin dezazun, irakurrle, errdalerriko idazleak ziotena jarriko det zure begien aurrean.

258. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Emen ipiñiko detana, egun aietako idazti ta liburuetatik arrtuta dago.

259. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Ona zerr zion Revista de Madriden idazten zituan Crónica aietako batean: Jamás hemos oído una peroración que más efecto haya causado ni producido mayor entusiasmo.

260. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Aren izena ezin aztu dezakegu.

261. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Ontasun abetzaz gaiñ, edertasunezko gai aundiyak ere berekin zeuzkan; aren begi eder mintzakitsuak baziruditen mingañari chandarik eman gabe itzegiñ nai zutela; ¿bañan itzegin ere nola? Ama batek aurra bularrean daukanean beziñ xamurkirotsu eta atsegintasun aundiyan.

262. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Senarrari, Mikela-k albiste pozezkua ematen ziyon bitartian, Luchi-k, Pintto pallakuz beterik artu zuben bi eskuakin, eta jasorik bular gañera eman ziyon zekorki saldetan buztitako ogi puzketa guri, guri bat; bada amak, berri on aren ordaintzat, nai izan zuben bere alabarekin alboraketu zerbait pizkor-garrirekin, zoragarrizko asmo osatze ura, eta jan zuten lur sagarrakin bat maniatutako zekorki gaztearen zaticho bat, edanik sagardua, zergatik beste edaririk ezagutzen etzuten.

263. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Gau artan, eche artako poz gaya neurtuko zuben neurtzallerik ez deritzot izango zanik iñon, bada echadi burutik asi, eta Pintto-renganako guztiyak, baziruditen mogiarazten zitubela zerbait berena etzan erabilkayen batek.

264. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 ¿Nola ez bada, naiera guztiyak bear beziñ ondo osatu bazituzten? Nekatua zeguen Anton, bañan alaz guztiyaz ere, bera jechi zan ukullura, bei, eta beste abere guztiyak bazka araztera, eta ondoren igorik, afaldu zuten iru elkar maite ayek lotaratzeko urrengo egun senti arte.

265. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Oituratzen zuben bezela, Luchi alcha zan aulkitik, eta musu bana eta gabonak emanaz guraso maite ayeri, diyo gela edo lodiko ate aurrean.

266. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0108 - Eztek orixe segurua: automoille oek ere sarritan izaten dizkitek beren ausiabarrak; begirazak bestela an, bide bazterrera; an ziok gizarajo ura bi ordu oetan eguzkia artzen.

267. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - Zuk dakizuna Ama Birjiñarena izango da ta, ark dakiena berriz santu guziena.

268. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - ¿Santu guziena bakarrik? Deabrurik ere, ark deitu gabekorik, etzekiat gelditu ote dan.

269. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - ¿Gizon ura zerbait palakatzeko asi nauk ba, ora-pro-nobis erantzuten...

270. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - Ark esango dit, lenagore maiz esan oi duana.

271. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 (...); baña asaben siñestean sendo ta ekanduetan garbi irauteko, eurakin estu ta ertsi lotuta, gogoz eta biotzez bat-eginda egotea baño oberik ete dago? ¡Ez!; orretarako biderik onena asabak eta euren gauzak biotzean ondo barrendu ta eurakin gogo ta biotzez bat-egitea da: augaitik, geure asabakin lokarri biziz lotzen gaituan geure euskera onek aen siñeste ta ekanduetan irauteko, berariz lagundu gaikez.

272. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 Auzpaztu gaizan ba bere oñetan eta gogo beroz, biotz osoz esan dayogun: Ama gozo, Ama samurr, Ama maite, gure asaben ekandu onez bizi nai dogu; siñestez asabak baizen sendo, oituraz aek baizen zindo ta garbi iraun nai geunke; baña arerioak geure siñesmena illundu ta geure ekandu onak zikundu nai dauskuez-ta, Ama laztan orrek zeure magalpean arrtu ta jagon gaizuz.

273. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Gazte garbi onek bezela esan litzakezueke zuek ere beste zital aien ostera, bai, baña itz antzekoakiñ t'abots aundigoakiñ, guk ere atsegin maitatzeko eskubidea nai degu, bana ez iñolaz abereki guramen ori, zerekoitasun besterik ez dana, lazkeri ta gaiztakeri besten iturburu dana, ez baizik, gizatasunezko maitetasun eskubidea, bere oikor edertasun t'ondorengo espalpen jakiñ argitsu pen; ez zentsu utseetik sortutako maitakerie, ez baizik, bi bizi garbi elkartutakoetik (bi lañu elkar tximistatuetik txinparta argia sortzen dan erara) sortzen dan biozkada iturria, ez oldarka itxua, legun, xamurtua, adimen ta naimen zuzen bide pen argitua ta dena sustrai ezeriz, bien berekoitz ukaldi osoen, guraso gazte oen jasoi sendo ziurrena bere aurguntz sengie altxatzeko.

274. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 Ixiltasun eralgarriak ill zituan bedatzaren gai alaitsu guztiak leku añube aren inguruan.

275. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 Erakusten zituzten alderdi ayetako kondairak, gudatar buruztaya zutenan izenak, ayen aunditasunak, arrokeriak, goitinayak, eta aberastasunak.

276. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 ¡Ai! ayek guzti-guztiak, bukatu, ill, austu ta aztu ziran, bañan ¡zu! arritxo, txiki, borobil, txuri, pollit maitea, denbora ayek baña lenago jayotakoa, emen zaude, orduban bezin txuri, pollit ta gogorra, nere eskuetan, gure Tolosa'ko zumardi ederrean, nere gaztetasuneko jostaketako toki alai ontan.

277. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0029 Orduban bai gogoratzen dirala, umetan ibiltzen giñan tokiak, leku ayetako lore pollitak txori-muñoak, baserri zarrak, untzes jantziak, eta osiñ beltzez inguratuak.

278. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0038 Rita-txo, bere emastiak, ikusirikan Ramon-txo bere senarra, itxura artan, laister deitu ziyon Don Paskual jaunari, sendatsalle aundiena, Tolosako inguruan zanari.

279. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0008 Oraindik San Inaziyo Iturriotzen zegola, ezagutu zuben azpeitiar batek, bera ere bidez gau artan Iturriotzen gelditu zan, Egibar-tar Juanek.

280. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0008 Magdalenako gaisotegiyan sartu ta urrengo egunian berian, San Inaziyo etxez etxe eskian asi zanian, Domingo Beriztain izena zuben jaun baten etxian eskatzen asi ta antxe bertan, Teresa izena zuben etxe artako andre zar batek ezagutu.

281. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0009 Bestela, nola ain aguro orduban begiyen aurrian zeukaten Iñigo artan, Loyolako lengo seme gazte alai ura, gudari apaiñ ura, nola ezagutu? orain, astontzizko saku nabar bat lepotik bera, gerriyan espartzubakin lotuba; oiñetan abarketa utsak galtzerdirik gabe, ta bera erdi-gaisorik eta oso argalduba?.

282. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0024 Bai Loyolako bere señidiak, bai Azpeitiko bertako Jaun askok San Inaziyori egin zizkaten egiñalak egin beren etxietara ekartzeko, ta San Inaziyo iru illabete oso ayetan Magdalenako gaisotegitik bizitzera inora ere ez ateratzia, onetxek uste det nik beste ezerk baño geyago, azpeitiarren biyotzak San Inaziyori irabazi zizkala.

283. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0025 Azkenik zerbait osasunian moldatu ta gogortu, ta berriz bere lagunetara biltzeko garaya etorri zitzayonian, Magdalenako gaisotegiyari agur egin ziyon San Inaziyok, Paristik ekarri zuben zaldi zamari koskor ura Magdalenako gaisotegiyari uzten ziyola.

284. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0027 Orduarte ixilik egon bazan, jaun arrek bazuen orduantxe zer esana.

285. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0027 Arren abotik Pilatos'en abotik bano zitalkeri zorrotz, min, latzagoak atera ziran.

286. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0042 Eta zegona zegon tokian utzi ta Azkarate'ra gazte aiekin joan zan.

287. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0042 Emakume aren abotik ez zuen itz bat entzun.

288. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0048 Alako batean, Pernando'k berak erosi zuan beste asto bat, eta... ¡itxua ura ere!.

289. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 ¿Zeñi bururatuko zitzaion seaska arren barruan, au-azpian begiratzea?.

290. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Adittu du gizon arek Jaungoikoaren Semetzat daukala bere burua, eta esaten dio gogor itz egiñaz: Jaungoikoaren Semea ba aiz, jetxi adi gurutze ortatik, eta jetxi gaitzak gu ere, eta azkatu gaitzak gure iltzalleen atzaparretatik.

291. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Etzuan arek alakorik adittu bere bizitza latzean.

292. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Eta biak il ziran arratsalde artan.

293. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Jesusek igo zuan bere indarrez bere betiko etxera, eta eraman zuan berekin azkenengo orduan Berarengana biurtutako anima ura.

294. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Pozik eraman zuan, bada, Zerura, bere bizitza guztian arkaitz eta arantzartean eta larrartean ibillitako ardi gaixo ura.

295. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Au esan zuan Mariak egun eta toki gogoangarri artan.

296. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Eta munduaren gaiztakeri guztiak bat-batean ikuste onek miñez eta naigabez zulatu zuan bere Biotz aundi ura... Bada ordu ikaragarri artan bakar-bakarrik egon zan.

297. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Orain bada, Jesus maiteak eskatzen digu ordu larri artan lagundu daiogula.

298. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Neri otoitz artan laguntzearren, eta nere atsekabeak arintzeko, ostegun bakoitzeko gaubeko amaikatan jaikiko zera oetik, eta bekokia lurrean dezuala ordu bateko otoitza egingo dezu.

299. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Zer zan ura, Maixu? Irurogei milla persona izango giñan gutxienez, an Anduaga alde artan batu giñanak.

300. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Gauza txikia aldirudizu bakartasun artan irurogeita amar milla persona biltzea, danak goruntz begira, ea noiz agertuko Jaungoikoaren Ama, gugandik zer naiko ote duan, Beraren eta Bere Seme Jaungoikoaren borondate guztiz deuna osorik eta zeatz betetzeko gertu? Baña orrezaz gañera ikusi ta adittu dittut beste gauza jakingarri batzuek.

301. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Guztiok begiratzen genduan arek esaten zuan tokira.

302. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Ango ozte aundi arek bizkortuko zuan ziñesmena edo fedea eta artuko zuan andik aurrera kristau obegoak izateko asmo ederra.

303. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Ayen pozak iges egin zuan norabait.

304. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Arek aditzera emango dizkizute Nik esan dizkizutedan gauza guztiak.

305. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0053 Arrapatu giñuzen bi Muñagorritar, baiña baita ere zauritu edo eritu genduen gerotako bat, itxumustuan eta illunpetan, arrapataka artan, Muñagorritarra zalakoan.

306. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0053 Eta badakizute nola eraman bear izan nuen Lesakaraño bi aietako bat, iru ordu bidean? Lepazamarretik eskuz oratuta.

307. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0053 ¡Zein pozik libre utziko nion nere eskuan egon balitz uztea, alako errukia ematen zidan gizaseme gazte ark! Baiña etzegoen nigan.

308. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0071 - Aizazu ¡Santos gizajoa! ¿Bazegoan bide artan uso-ezurrik?.

309. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0071 @- Ez, ez; ez gaitezen jarri bañu aietarako arriskuan.

310. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0125 Ijitoak ezer ostutzen badiote, ez joan aien ondoren.

311. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0013 lañotaraño luze dan arrkaitz-mendi aren sendotasuna bere semeai erantsi nairik ba'lego bezela.

312. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0013 Zenbat egon ote diran gaiñ artan, lorategi bat bañon politago diran mendi-babes ayi begira ezin asperturik! Errnio'z bera ta beste alde guzietan zugazti mardulak, pagodi, gaztañari, ariztegi ta era ugarizko zugatzak; garoleku ezeak, baso ta zelai, soro ta belardiak eta an-emen banaka-banaka, galdurik bezela, uso txurien antzeko baserri ederrak....

313. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Mixiolari ospetsu arek pozten zitun, eta kristau jatorr ayek, etsaiak etorri zai egon gabe, eurak jeiki ta lasterka juten ziran, Jesukristogatik iltzeko, besteak kixkaltzen zitun surtara.

314. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 ¡Aiñ bizi bizia zan, ba, ayen biotzeko berotasuna!.

315. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0037 Oez gañera baziran alderdi ayetan diru egitera Jundako Portugal'darr asko, ta oek ere Erexil'go seme agurrgarria goraldutzen erabilli oi zituzten mingañak, esanaz, Jaungoikoa onetsi edo bedeinkatzeko zala mixiolari onen ontasun, donetasun eta biotz beroa, ta Errkizi'tarr Abak bakarrik beste lekaide (erlijioso guziak baño geyago egiten zula Japon'en).

316. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Apaiz gaizto aiek emaitz asko ezkeintzen dizkidate beren sinismen gezurrezkoak agirira atera ez ditzadan; baño nik gezur oiek danen aurrean agertzen ditut.

317. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Galdetu nien nik: Zer bear da zoriona irabazteko? eta aiek erantzun zuten: Orretarako bi gauz dirala bearrekuak, esan ziguten gure jainkuak: beirik ez ill eta bramatar apaizai emaitz (erregalo) asko egin.

318. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Etsai gaiztoak errukarri aien artean alako indarra zeukalako naigabeturik, nik ots aundiagoa eginaz Kredoa esaten nuen.

319. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Atxin'eko Maomatarr itxas-lapurrak, Malaka erriaren etsai gogorrak, gabeko ilunpean erri pollit ura arrtu nai izan zuten; baña Malaka'ko zaitzailleei eskerrak, larri ta ariñ andik iges egin ber izan zuten.

320. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Itxas-lapur aiei zigorraldi aundi bat eman nai zieten danak, bano batez ere Xabier'ek; orregatik itxasontzi batzuek gertu ta gero, itxasora irrten ziran, etsaiakin an gogorr ekiteko.

321. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Aditzalle guztiak arrituta gelditu ziran, iñor oraindik itzuli baño len Xabier'ek berri ura zekielako.

322. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Xabier'ek esandako egun, ordu ta garai artan bertan, portugaldarr ospetsuak beren etsaiak menperatu zituztela aguro jakin zuten danak; eta Xabier'ek ori gertatzen ari zanean, ikuspen arrigarri batez ezagutu zula.

323. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Begira zein dan naigabetu dezun Jainkori; aren aberastasuna nere gabetasunaren (...).

324. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Jauna, erantzuten dute morroiak, Berorrek erri-ondoan dauzkan bazter eta ondasun aberats ayetara lapurrak datotz.

325. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Lenbailen alde ayetatik botatzen ezpadira ondatuko ditute bazter eta ondasun guziak.

326. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0165 (...) aren bizkarra zigorrezko ta korapilloz egindako astingaiakiñ urratzen.

327. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0165 Borrero ayek zer egiten, ari dira.

328. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 (...) ari era au, ainbeste on ba dakarzkio? ia ba! Kristau maitea, artu liburutxo au, irakurri bein eta bi aldiz, eta emen esaten dana egin ezazu; ainbeste Santu egin ditun otoizkera au zuri ezagutu-erazitzeko al egiña egingo du ta.

329. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 Gogarte orrek, zer ote du ba? Gogarte onek, batez ere egunero goizetik egiten bada, egun guztirako gure gogoa oso bero jartzen du: biotza zeruko intz goxoz bigundu, ta adimena Jaungoikoaren argiz argitu egiten du, egun artan, Jaungoikoaren semeari dagokion bezela, bere egin-bear guztiak egin ditzan; eta bere nai, itz eta lan guztiak Jaungoikoarengana zuzendu eta Jaunak nai ditun bezelakoak izan ditezen.

330. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0002 Iñoizko Sodoma-Gomorra gaizto aiek gaizkatzeko amar gizaki zintzo bear bezala, euskeraren ez gaizto, baña bai gaixo ta, agian, euskotasunaren gaizkakunderako, IRU MILLA lagun zintzo bear ditugu.

331. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Elerti guzietan agertu izan zerate aurrerago-zaleei buruzki; urrengo gizaldiek, ordea, ez dute ukatu izan ampacirc;l, aien bultzaldi goragarria: akats eta guzi.

332. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0030 Itz oek aditzean, korde gabe erortzen da lurrera; ta kordera etorri zanean, bere eskuan lenago zeukan luma ura aldendu zayola dakus.

333. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0030 Obeki etorriko zitzayon beste Santu askori lez, luma artzaz Maria'ren izen eztitsua idazteko eratzea.

334. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0086 Bizi-illen Epalle zorrotzak itanduko dizu eriotz-orduan: ¿nun dira nere zañetako odolez erositako ardi maiteak?¿Nun, nere jarraile zintzo ziran anima gaxo ayek? Eta zuk deabru bera baño arego egiñik, gaiztokira bota badituzu, Jaunaren arpegi asarretuari,¿zer erantzun bear diyozu?.

335. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0143 Bekatariren baten biurtzeak, bizitz onera deitu oi digu; bat batetako eriotzak, konpesatzeko, deadar egiten digu; zure barrungo kezkak, oitura gaizto ura uzteko, esaten dizute; eta iñoiz birtutearen gozotasunik ezagutu badezu, agian esango zenduan ixillik:¡O zer alai ta atsegingarriak diran, Jainkoa maitatuaz igarotzen diran egunak!.

336. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Gizon batentzat errezago zitzaion zartakoz, ostikoz ta irañezko zurrungillo artan sartzea egonean begira egotea baño.

337. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Pilarmonika gaxoak, begi batzuk gutxiagotuarren, bere bizi guztian ez zuan egun ikusi uralako dantza pizkor ta kemendunik.

338. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Nik oraintxe gogortxo ari zirala igarrita ospa egin nuan iskanbil artatik ta sekulan Sesiotegi-ra biurtzeko asmoa artuta daukat, naiz eta Sesiotegi izena kendu ta Goxotegi jartzen ba-diote ere.

339. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 ¡Aien lotsa ori gertatuko balitzaie! Orrez gañera lengo adiskideak, beste alabak, asarretuko litzaizkie ta Miren-en alaba berriz izateko, orrenbeste igandez penitentzi-kandela eskuetan egon bear izaten dute.

340. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Ordea, Mirele-k ederki asmatu aren esan-naia.

341. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Aien alkarkunde goxoak guri ere biotz-ikutua egin zigun.

342. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Ala izan oi gera guzti-guztiak liburuetan edo urruti ikusten ditugun maitaleekin, aien alkar ongi-aditzea naiago.

343. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Usategiko arratsalde arek pozik utzi ginduan.

344. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0021 Eta bete ama andre Pikak bialita edo, bazkaria eramaten zion, etxeko morroi batek beste iñork etzekien, aitzulo artan luzarosamarrean egon zan.

345. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0021 Asistarrak lenengoetan, aren itxura zurpil-makala ikusirik, arriturik gelditu ziran; baño bereala, erotu egin dek esanaz, nausaka eta arri ta loi jaurtika asi zitzaizkion.

346. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0021 Eztakigu itxi artan zenbat egunez egon zan.

347. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0036 Prantzisko Deuna joan zan eria ikustera, eta, arek esaten ziozkan, gauza on guztiai legenardunak gaizki erantzuten zien.

348. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0036 Prantzisko Deunak gizon ura etsaiak artuta zegoala ezagutu zuan; eta aurrerakoan, beste Anaien, pralleen, ordez, berak zaituko zuala esan zion.

349. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0101 (...) eta bi praileen erantzupen arrigarria aditurik, eskatzen zuten, baimena eman omen zien; eta gañera, Iruñara joan eta ango auzoarteak paketzeko, aren izenean, Prantzisko Deunari esateko, esan omen zien erregeak.

350. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0101 Geroago gogoen, animen, onari, obekiago begiratzeko uri barrenera aldatu omen ziran praileak; eta aiek utzi zuten, etxean, Barañaingo Andreak esaten zieten, monja augustindarrak sartu omen ziran.

351. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0118 Ozteak etzuan asnasarik ere artzen: dorre eta arresi gaiñetatik auzoarte guztietakoak, guztiak bat egiñik, ari entzuten ari ziran, arriturik; guztien begietan egiten zuten disdis damutasunezko negar-malko osasungarriak; eta bitartean eskale goi-goitiko ura izugarrizko gauza ederrak esaten ari zan eta aren arpegiak maitetasunaz antz-aldatua eta odei argiz inguratua zirudian.

352. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0118 Eta oztearen barkapen eskezko deadarrak zerura zijoazen bitartean eta giza - odolez bustitako lur ura negarrak garbitzen zuan (...).

353. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0045 ¡Ura eiztaria...!

354. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0045 Errian eta inguru ayetan Arrotxo esaten zioten.

355. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0045 ¡Arroa zan mutilla benetan! Beti bere burua besteak baño geyago egin bear izaten zuan: batez ere iñork ikusten edo jakiten etzuan gauzetan ¡galantak botatzen zituan! Txikiak ziranean, ikastetxean ura bezelakorik ez; Apaiz Jaunak eliz-mutil jarri zuanean, ark esan baño lenago dana egiten zuan; ogei urte zituanean, Madrill'a zaldizko eraman zuten, zaldia berak ezi zuan, iya-iya itzegiteko ere zaldiari irakatsi zion; lan eta indar gauzetan, eztago zer esanik, bere aurrean gutxi jarriko ziran; itz batean, beti ta toki (...).

356. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Orrelakoak txori'ren bat arrapaten badute, arretaz artu ta min eman gabe etxera eramaten dute; zapi batzuek berotu, aietan sartu ta su ondoan jartzen dute; ura esne, ogi-mami, edo oien antzeko gauz'en bat ematen diote, ta indartzen bada, pozak zoratzen jartzen dira; goizean goiz, txoria ikustera; otorduetan, onen-onena txoritxo arentzat, aora jaten ematen diote, eskuetan artu, ondo ezi, kayola berrian jarri-ta leyora atera... orrelako gauzetan arizen dira: iltzen bazaye, berriz,¡ura naigabea! zenbait aldiz negar eta guzi egiten dute.

357. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Baña ¿beste batzuek?¡Aien biotza ikusi (...).

358. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0017 Dio Jesuita beneragarri onec: 1599-garren urtean, Burgos-co urian izurri edo peste gaiztoa zabaldu zala, ta gaisso asco, San Inazioren, ezurcho bat bustitzen zan ura edan, ta beste gabe, izurri artatic libratu, ta sendaturic gueratzen zirala.

359. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0035 Esan ta eguin; eraman zuan botellacho bat beteric echera ama tristeac, eta arquitu zuan alabachoa ia agonian zegoala: belaunicatu zan, deitu zion San Inazio gloriosoari, jeiqui zan, eta zapicho bat bustirik, ur bedeincatu arequin umedatu zizquion aurrari becoquia ta eztarria.

360. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0035 Medicua catolico benazcoa zan, eta aguertu zuan guizon guztien jaquinduriaren gañeticoa zala sendaguintza ura, eta San Inazioren urac arrigarrizco milagroa eguin zuala.

361. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0055 Aita Poncelis-ec pedarra bete ur bedeincatu zuan, encargatzen ziola, ur arequin bere zancoac garbitu zitzala.

362. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0055 Berri on au jaquin zuten guztiac izu arrituric zeuden, eta andic aurrera jende aiec San Inazioren urari deitzen zioten: Ur milagrosoa.

363. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0055 Nola erlijiosa ura gaitz andi batequin arquitzen zan, azquenengo Sacramentuac artu bearrean zegoan.

364. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0130 Nere Jesus guztiz ona, Zure Ama chit Santua, San Juan icasle maiteari, Gurutze gañetic gomendatu ziñionean, Zure ta gure Amaric onena onratzen, serbitzen eta amatzen, eracutsi ziñiguzuna: nic escaintzen dizut, Aita San Inazioren beste birtute guztien artean, arc Ama Birjiñari izan zion debozio guztizcoa, ta maitetasun paregabea; ta orregatic Ejerzizioetaco liburua escribitzean, Ama maite ori, eracusle eta guidaritzat iduquitzeco, zoriona izan zuan.

365. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Askotan bide txarretatik aberaskiak egin dituzten gizon askok ez luteke biurtu naiko diru ura guztia, beren sendia, beren seme-alabak oso aberats eta eroso bizi diranak beartasunik gorrienean geldituko lirakelako, egun batetik bestera, bai lengo aberastasun oparo aiek gabe ta bai dirurik irabazteko ta lan gogorrik egiteko oiturik ez dutela, aurrerapiderik gabe geldituko lirakelako ta orregatik estuasun larri onetan ikustean asko betiko ondatuko (kondenatuko) lirake beren aberastasun gaizki egiñak ez biurtzearren eta estuasun larri onetatik atera ta beren gaizkapena (salbazioa) iristeko jartzen ditu erraztasun auek; baña len esan deten bezela aberastasun aien jaberik eta norenak diran azaltzen ez danean, jabea azaldu ezkero bada, oso-osorik biurtu bearrean arkituko litzake ta au beti ta iñolako barkapenik gabe.

366. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 - Nere emaztea iñoiz baño itzaliyago dabillela dirurit; oraindaño aitu etzitun egiyak aitu ditu; ez du bat ere xuxen baimendu, bañan zearka bai nere esanak ukatu nai zitunean bertan; ayetatik asko arritu naun bat igarri diyot.

367. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 Arren maitetasuna!¡etzan maitetasun txarra! bañan obea da gertaera au illunpean uztea: gauz bat bakarrik onen gañean esan nai dizut, arren maitetasun edo lixunkeritik datozela nere gaitz guztiyak.

368. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 - Merke ta doaitxotzat diyozu? ¡Alajaña! Ez gera zuek beziñ aberatsak izango; bañan oraindik doangi bearrik ez daukagu: ez, enetxo; ta etzatzu etxe erre ori merke saldu dezutela esan: eun da amar milla peso etxe arren ordez geyegi dirala uste det: nik beiñepein enizkizuten larogei baño geyago eskeñiko.

369. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 Era ontan da pake ta maitetsu bi andre ayek alderatu ziran.

370. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Baserri ttxiki ura, angoak onbu deitzen diyezten zuaitz aundiz inguratua zegon; zuaitzpetan zaldi ugari adarretara lotuak; zuaitz bitarteko zelayetan gizon asko, mastiya saldu zutenak alai ta abeslari, besteak ttxanda ittxoiten: etzan beiñere ainbeste gizaldi zelai ayetan bildu.

371. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Bestetan, mastiak saldu bezin laxter, ttxandaka ta zatitan alderatzen-ziran; egun artan berriz, gertaera oroimengarri bat ikusi beart-zutela geyenak aditu zuten, eta au ze izango ote zan jakin nayean, zeuden.

372. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Pello, amona ta zayak irittxi ziranean, oraindik etzuten nai aiña guztiak egin; atarian batzuek, eta eskaratzean besteak, ttxanda ittxoiñez zeuden: bañan nagusiya sartzera zijuala igarri zutenean, bi zatitan jarrita, erdian bidea utzi ziyoten; bide estu artatik, Pello, iriparrez, ta itzez guztiyak agurtuaz, amonarekiñ iragan, da sartu zan.

373. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Au aitu zanerako ¡Polli! batek,¡Pello! besteak esanez, bi lagun maitetsu ayek alkartu ta laztantzen-t-ziran : eta bitartean lau zayak, indartsuak izan arren, laban da iskillorik gabe lurrean lotu, ta etziñak zeuden.

374. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 -¡Ai, amattxo maitea, ez dakizu ze bildurgarriya dan diyozuna! Oraindaño ta beti jakintasuna gauz guztiyetako bear izan da, ta zerbait ondo ta errex egiteko geyago: indarrez ezin dana, buruz egin bear da: ta basarritarrak zintzo, bikain da langilleak izan arren, ez dira naikoa dakitenak, ez ango izkera ta ez diru egikera; beti lanean, izardika, ttxingurri baten eran egunero zerbait gordeaz, gaizki jana, lo guttxi eta emen aiña ta bezelako jantzirik gabe, biziera ttxarra daramaki: ta zerbait, asto batek bezela gau ta egun lan eginda, irabazten badu, ¿zertarako arren diruak gibela aunditu, urdailla mindu edo biyotza aulduta osasuna galtzen badu?¿ez dakizu ara dijuazenetatik geyenak gaitzen batekin datozela?¿ortarako gurasoak biyotz ta laguntzik gabe utzi, berak alperrik galdu, eta azkenean gurasoen tartean lenbaño errukigarrigo edo ayek gabe bakar bakarrik kuxkur bizitzeko juan dira?.

375. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Nasialdi artan, basakatua bezala yeikitzen da bat batean.

376. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 (...): aien uztarriak, nik eraginda.

377. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 Nora ere diyoan, ara noakio atzetik nire txoriñoari, zabaldi arrizuetako eperkume ari.

378. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 Atso zar nazkagarri ark iñolaz ere, aitzulora sartu zunean, bere ontzitik iretsiazi bide ditio irazkai ta zital.

379. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Elizeko argiontziren batean pipa biztu al dut? edo Gurutzea lorrean erabili al dut astalarretan yudu baten antzera? Zertan utsegin dut, Yainkoaren urte gaizto, oinbeste ikusteko? Ez al zen aski niri aren eskua ukatzea? ta gaiñera berek oñaztatu dute!....

380. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Bikendik besarkatu zun bere adiskidea, ta ingurukoek, nigar miñez ua ikuski, biotza pil-pil ari zuten eta minkide zitzaizkon eta nigar egiten zuten arekin batean.

381. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Santa itsastar ederrak, zuen Eliza gorriaren dorrea ta dorre-ortzak eraikitzeko aintziradia aukeratu duzuten ezkero ¿zer egiñen du itsasgizonak ontzian itsasoa aserretzean, berela zuen egurats biguina bialtzen ez ba diozute? Zer egiñen du zuen laguntza bage itsu gaixoak? Ene! Ez da sobirik ez kirtangorririk, aren zorigaitza senda dezakenik, eta itzik egin bage egun osoa igarotzen du, bizitza illunean.

382. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Otoitz au egin zuten Donamaritarrak, eta aien ene-otsak biotza erdiratzen zun.

383. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Santa Kruzi berari ere entzun bear diogu, ta arek esaten dunetik igarriko diogu zer bidez eta nola ari izan zan karlistaldian.

384. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Santa Kruzek, bestek adin bat egin zun Fueroen alde, gure aspaldiko lege aiei eutsi-naiean.

385. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Euskera pizteko ere, aren izan ta bizitza ez dira alderdirik makalenak izango.

386. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 Euskalduna ua ere, ta Fueroena entzutean su ta gar egiten zitzaion biotza.

387. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 Don Carlosek euskaldunetaz baliatu nai zun Errege-alkian eseritzeko; euskaldunak berriz, artaz, Fueroetarako, ta biek musu uts gelditu ziran.

388. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 Arek beintzat Gernikan eta Villafrancan juramentuz agindu zun, gure Fueroai eutsiko ziela.

389. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 ¿Es al zan aren alde jartzeko diña? Aurrena zuzen asi zan Erregea, gero okertu ba zan ere.

390. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 Inguruan ba zitun izateko batzuk, eta aien esanera ta egiñera jarri zanetik etzun gauz onik atera.

391. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 Indietarako asmoetan zebilen, basa-jende aiek Jainkoarengana bildu naiean.

392. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0028 Orrela sortu zan aren biotzean gerra-naia.

393. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Euri jasa izugarria ari zun mendi illun aietan.

394. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Donoztabera ziranean, Errekondo ta aren aldameneko mutilak asi ziran, gobernuaren soldatu-taldea ara etorri-berria zala, ta alper-alperrik zala aiei buruzkatzea, ta eskuak eman obe zutela... ta olakoak adierazten.

395. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Bitartean errira baño len buruzagiak aldegin zuten, eztakigu nora ta nola! Karlista-mutil bizkor aiek amorruak artu zitun, beren buruak nagusirik gabe ikustean.

396. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 An arontza ta onontza zebillen, Españiko gobernuak zelatariak bialtzen baitzitun ua arrapatzeko.

397. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Andik ateratzean, bere aiekin buru egin zuten, eta aiek bakoitzari Prantzirako garbitasunak eskatu; jakin izan baitzuten, Santa Kruz aien artean zala.

398. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Etxera ziranean, nagusia aldegiña zan, eta an zeuden emakumeai, aren garbitasunak edo paperak ateratzeko agindu ziten.

399. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Gaxo aiek ikararen ikaraz, etzekiten zer egin.

400. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 Eriotza beti zure ondoren dabil, zuk ustegabe, zuri gogoa lapurrtzekotan; ta orregatik goizean esnatzean, ez dakizu, arratsalde aretan eguzkia yoan baño lenago zu ere lurretik yoango ote zeran; eta gabean oeratzerakoan ez dakizu, urrengo goizean eguzkia ikusiko ote dezun.

401. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Ta azkenik, garbitokian dauden gogo gaxo ayen aldez, otoi egiteaz ez astu.

402. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 Beste tankera bat zan Pedro Benardonerena: semea beretzat eta lagunekiko ain esku zabalekoa ikusita, aserre egiten zion esanaz: diru eralkitze ura merkatari baten semearentzat baño obeto zegola errege baten semearentzat.

403. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 Olertírako ere etzan ajolkabea: Italiako baratz zoragarriaren alderdi arek zeuzkan edertasunai begira bere biotza zorabildua egoten zan;(...).

404. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0067 Elizkizun ura bukatu ondorean, Irasle dontsuak bere lenen-ababa, aideen erazoetatik aldendu zedin, leku on batean jartzeko asmoak artu zituan.

405. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0067 Aideak, Klarak iges egin zuala ta non zegoan jakin zutenean, joanda alegiñak egin zituzten etxera eramateko; bañan alperrik; aien loisin, zema ta itz gogorrak utsak ziran bizileku paketsu artatik alde eragiteko.

406. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0067 Klara etzan luzaro bizi komentu artan.

407. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0067 Klarak, San Benitoren moja on aien ardurapean, naro ta zoriontsu bizi zan alditxo artan,(...).

408. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0215 Ainbat aldiz anaiaren izen gozoaz agurr egin zionaren eguna goratzeko disdira geiagoz ta garbiago azaldu zan egun artan eguzkia.

409. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 - Ark esan du, pekatu egiteko ezaguera bear dala.

410. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 - Eta ala; etzan izan aien berririk ondorengo sei illabetian.

411. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 Urte baten buruan agertu zan egun batian ardantegiko atian mutiko aietako bat eta ezaguturik ardantegiaren jabeak, esan zion: - Pontxo,¿noiz ordaindu bear didazu, juan da urtian emen egin zenduten merienda?.

412. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0011 Maria iru illabete bezelatsu egon zan arekin ta gero bere etxera itzuli zan.

413. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0011 Bere auzo ta aideak entzun zuten, Yainkoak erruki aundi ori erakutsi ziola ta poztu ziran arekin batean.

414. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0095 Urbildu zan, Yesus ikustean aozpeztu ta agur egin zion, ta gero eskatu zion arren! yoateko aren etxera, amabi urte inguruko alaba bakar bat bazuela ta il-zorian zegola.

415. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0095 Yaiki zan bada Yesus ta bere ikaslekin aren etxerako bidea artu zuen.

416. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0095 Eta ara, amabi urte aietan odol-yario gaitza zuen emakume bat bazan bertan.

417. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0180 Gauza guziok esan zizkien Yesusek gizaldeai berdintzetan, ta orrelako beste berdintza asko esan zizkien, aien artzearen araura.

418. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0180 Berdintzarik gabe etzien itzegiten; orrela betetzen zan profetak esandako ura Ps LXXVII 2: Berdintzetan idikiko dut nere agoa, munduaren asieratik gorderik zeuden gauzak agertuko ditut.

419. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0265 Eta ara non urbildu zitzaion legeirakasle bat, Yesus zirikatzera, ta esan zion: Maisua, zer egin bear dut betiko bizia irabazteko?(1) Lege-irakasle arek eztio Yesusi galde ori egiten arengandik zerbait ikasi naiez; bazekien berak ongi aski, Yainkoaren legeko lenengo agindua zein dan. Galde ori egiten dio, Yesus zirikatzeko, probatzeko, ea legearen aurkako itzen bat ateratzen zion ta orrela gero Yesus galdu zezaken.

420. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0350 Yesusek, ura orrela atsekabetu zala ikusirik, inguru begiratu zuen ta esan zien bere ikasleai: Bai nekez sartuko dirala dirudunak Yainkoaren yaurgora! Aberatsak nekez sartuko dira zeruko yaurgora.

421. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0524 Aiek urbildu ta aren oñai eutsi ta gur-egin zioten.

422. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0524 Apostoluak ordea erokeritzat artu zituzten aien itzak eta etzieten siñetsi.

423. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Aindizti= matemática; itz ori erderazko algebra ikurtzeko ibilli da; aindoatzaz itz-dagite batak eta bestiak baña algebra matematica'ren sail bat, agian nagusiena, da eta orregatik dustet, ura ikurtzeko aindiztiki itza gaizki ez dagola.

424. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 (...), izadiaren Egillea'k atsegin etzaigun artarako gaitasun aundiz jantzi ezgaituan ezaupidea da.

425. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Amar amabi urteko ume taldearen betaurrean gabeukatz erabilkia azaldu ezazute, eta ayen artean igitz gogal eragin-eragindurik iñor ba da, azterkatu naiagatik, galdetzeko zentzutasunagatik eta ikustatzen dagon egiña ulertzeko erraztasunagatik, bertatik burua erazagutuko duala eskier eskier da.

426. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0045 Eztakit zer sartu zitzaidan belarrian barrurago: zeinuen otsa, ala gizon ta gixon, andere ta andere ayen zalaparta.

427. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 Aurrean dedan amezketar onek ere ¡ayek zurrungak!¿Ezalda egia, Simon?.

428. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Tamala da, damugarria da, Aita Batizek arkaitz-gaineko txoritoki artan, oso-osorik, lan eder au ez idatsi izatea.

429. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 ¡Hura zan etorria! ¡hura erraztasuna! Itz guztiak Jainkozko maitasun-garretan irtetzen zitzaizkion; eta gu, zerutiko gar onen artean, geron buruaz ampacirc;ntziak (aztuak) bezela geunden adi.

430. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Arako know nothing, Medelek jakinarazi zigun zer hura ere aipatu zuen ¡bai zearo porrokatu ta austu ere!.

431. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0142 Nik eztakit biotz artan, Bilboko Labandietan sua bezela, gorroto mina aspaldi luzampecirc;tan izekia izan duen biotz artan, nola itz oriek sustraitu zitezkean.

432. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0142 Gau artatik izeba emen degu beintzat, eta, agi danez, izango ere.

433. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0066 Eta an agíri zan, oraindik, atsekabez ibili ezin-da atera zan Andereño misteriozko ura, neskamea aldámenean.

434. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0077 Bi lagun aiek (alegia, osabak eta kuñauak) batu-zituzten berriak, etzituan, beraz, jakiterik, Laztantxuk.

435. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0077 Beronek, jo zuan, lenbizi, adiskide batzuengana; gero, Betargiren ezagun batzuengana; ez aiek ez oiek, etzekiten ezer.

436. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0077 Azkenez, aurre-egunean etxea eskiñi zion Donostiar Andereño misteriozko ura bixitatxea otú zitzaion.

437. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0077 Joan zán, beráz, Laztantxu, etxe artara.

438. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 ¡Ai ene Jaungoikoa! (zion negar-malkotan) pizti-txar bat bezela íl dute, bai, olaxe íl dute, zure jarraitzaillerik leialena; olaxe íl dute nere Betargi maitea, arimaz eta gorputzez, munduan zatekean giza-semerik onena ta ederrena... Zuk, beintzat, or dézu, zeruan, aren arima gardena; neri, eztidate utzi nai, aren gorputz-illa, laztan goxoz bedinkatzen ere...¡Zer egín bear det nik orain, mundu triste ontan! ¡Eramán jauna, eramán ni ere Betargiren ondora, Zuk, martiri-loraz koroitú, ta zeruratu dezun nere senarraren ondora!....

439. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 Laztantxuk, olakoxe zeretan pásatu zuan, eliz-txoko artan, gau guzia; alegia, olakoxe itzak eta olakoxe pentsamentuak, negar-malkoz eta negar zotiñez tartetzen zitualarik.

440. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 Gau guzia, bai, txoko artan kukilduta, ezpaitzan konturatu, eliza noiz uztu-zan eta noiz itxi zuten ere....

441. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0096 Geroago, Euskal-Gobernua jábetu zan 100 preso aiezaz.

442. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0096 Eta Gobernu orrek, Bilbo galdu zuanean, libre utzí zituan preso oik, eta, geiagoko gabe, iritxi ziran, guziok, Arrasturira Orduantxe jákin zuan, Dol. Apaizak, Arrasturiko iru Apaiz eta beste 40 lagunai, Francotarrek eman zioten eriotza izugarri ura.

443. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0115 Eskandalurik aundientzat dute ori aiek.

444. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0115 Orregaitik jáurti zuan, ezagun degun Llamas Komandante arek arako otso-amorratukeri ura: 16 Apaiz euskaldun fusillatu ditugula? 160 ere fusillatuko dítugu (!!!!).

445. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0015 Elizac etzaitu beartzen comulgatzera, artaraco diña zeralaco, baizic comunioaren premia daucazulaco zure Maisu guziz andi eta santuagañaco diñeztasun alic guchien izan dezazun.

446. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0051 Guiariac, ezagutzean zure deseo santu eta bizia, utzico dizu ziur, maiz comulgatzen, baldiñ gañera arquitzen bazaitu artaraco ondo prestaturic.

447. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0116 Eche ura zegoan lecuan, gaur dago protestanteen eliza bat.

448. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Emen beldurtu eta icaratu zan guizon doacabe ura, eta zoroaren antzera, igues eguin zuan Jesucristoren aurretic eta juan zan, echeac zuan basterric illunenean bere burua ezcutatzera.

449. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Sartu zan jendea eche artan, eta nola echeco tresna guziac icusi zituzten Odolez bustiric, belaunicatu ziran Ostia santuaren aurrean; eta Ostia au, Odola zeriola, juan zan bera bacarric emacume debota batec zeucan baso batera eta onec eraman zuan bere alasse urren zegoan Elizara, au da San Juan Grebe-coarenera, eta an iraun zuan Ostia santuac laureun urtean.

450. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0032 Nork eragingo...? ta Anai Garatek; ez zakarra izan balitz; baña biguna izan ura, ama batek bezelaxe gaxoei gau ta egun laguntzen zekiena, goxua.

451. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0032 Aren ardura, aren eramana, aren maitasuna! Inazio Deunak, ura zan bezelako zaintsua ta kementsua izanik, ala ere gaxoentzat orrelakotxe maitasuna agindurik zeukan.

452. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0054 Nai ta nai ez, izan bear gure Anai Garate ere aren seme kutunai; nai ta nai ez, azaldu bear bere bizitzan eraspen gozo onen ikurr eta ezagugarriak.

453. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0054 Egunaren buruan zenbat aldiz Andre Mariarengana biotza jasotzen ote zuan! Lanean ari zan mai gañean, Andra Mariaren iduritxo bat zun: amaika aldiz ikusi zuten maitasunez, eztiki, ari begira.

454. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Jaietan ordea, (morroiaren itzak dira) goizean goizetik esaten genun agurtz ori; arratsaldean, beste morroi bat etortzen bai zan nere ordez, ta arekin beste bat esaten zun.

455. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0097 Ezagun zan: exerita egon bai zan luzaroan; eta exerita iñoiz etzan ura ikusten.

456. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 Erri ori, Kingyang uri sendotik 18 kilometroko bidean dago, Kansu deritzan Txinako probintzian datza, aren eguzki-aldean, Lungtung ibarrean.

457. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 Mila seireun metroko mendiak baditu bere inguruan, eta ibarraren erditik txirristatzen dira Malin ibaiaren urak, bere ondoko bazterrak udaberri udetan jatortu ta edertuz; mota askotako labore ta zituak sortzen dira alde aietan.

458. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 Ibai gatzerretsu ta orizta onen ondoan ta batez ere eguzki-aldean bizi dira aspaldi aspalditik Setxuang probintziatik etorritako jendetalde aundiak; aietako asko katolikoak dira.

459. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Nik erantzun nien:
Ain xuxen ere, atzo izan nituen Yegnanfu-ko Vikariatotik eskutitzak; eta aiek diotenez, soldaduak askatu dute Fradua Aita, naiz beso bat zauritua duen.

460. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Nik irriparre batez erantzun nien; baiña ura irriparre gogoangarria! Andik bi illabetera arte ez nituen berriz ikusiko nexka gaixo aiek; eta bi illabete aietan, gizonik azkar eta sendoena ere onda dezaketen neke gaitzak eraman bear nituen.

461. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Beti bezela, nere mando gaiñean ninjoan ni; ingurumari guzi aietan ezaguna da nere mando ori; biurri xamarra, baiña txintxoa ta pixkorra.

462. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Bidean ez nuen oi-ez-bezelako gauzarik bat ere aurkitu, naiz bazter guzi aiek ispiaz, ixil-berrikariz beteak egon.

463. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 (...); lenengo errialde ura Txinatar Arresiaren iparraldean dago, eta Sanxelipu-tik oso urrun beraz; eta Yegnanfu are urrunago bearbada.

464. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Illabete bat aurretik ibilli nintzan bazter aietan, eta banekien ongi zenbateko bidea dagoen araiño.

465. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Jan zazue, esaten nien nere lagun errukarri aiei; orain baduzue jatekoa, ta jan zazue; ibilketa luzea egin bearko dugu agian, eta non afalduko dugun eztakigu.

466. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Baiña aiek, laster etxera itzuli bear zutela etsirik baleude bezela, etzuten jaki erresumindu ura jan nai.

467. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0053 Euskaldun-itxurako txinatar aiei begira, baninjoan nere bidean.

468. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0053 Aurreko gauean, illunben artetik, txotiño zorrotzdun frantziskar bat ikusi izan nuen; baiña ura ireltxo bat edo begitasun bat iduritu zitzaidan, eta gaiñera arek kaputxino-jantzia atzekoz-aurrera zedukan.

469. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0069 Isidro Anaiak konfesio on bat egin ta bere anima Jainkoaren eskuetan utzi ondoan, agintza auxe egin zion Jainkoari: Aldez edo moldez askatuko dut atxillo dagoen mixiolaria, eta emaitza oekin ori iristen ezpadut, nerau geldituko naiz atxillo aren ordez.

470. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Goizean etzidaten arako ogi beltz puska ura besterik eman izan, eta gaiñerako atxilloak baru utsik zeuden.

471. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Gorriek berriz; aurreko gauean egin zuten betekadaz gaiñera, jateko ugari zeramatzaten: ezti, aragi, ogi, azukare, patata egosi ta abar gizon zuur, erneak izaki aiek.

472. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Ortarako baimena eman ziguten; igo giñan beraz zuaitz aietara, eta basa-udare garratx eta mottel aiek goxo zitzaizkigun.

473. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Shensi probintziarekin mugatzen dan ibar luze mear batera iritxi giñanean, bukatu zan egun artako (Azaroaren 23) ibilketa luze nekagarria.

474. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Basaleku baztertu artan komunista zauritu asko arkitu genituen, eta aien artean Singyangti, Batzarre Nagusiko lagun, Sanxelipu-n zauritua.

475. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Onelako gertaerak ikustean, esan dezake norbaitek eztala ondo seme-alaben ezkontzak gurasoen artean egitea, aien berri gabe askotan.

476. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Izan leike: neuk ere esan det lenago beste nunbaiten, guraso batzuek, berekorregiak eta diruzalegiak diranean, erraz dala zorigaiztoko elkarteak egitea; baño aitortu bear det gaur, egiaren alde, badakitela gurasoak, onelako zeregiñetan, etxea jasotzen, ez bakarrik seme alaben kalte gabe, baita ere aien zorionari begiratuaz; sarri ikusten dutela ezkongaia nolakoa dan gazteak baño askozaz obeto, ta eztirala beti txarrenak izaten gurasoak korapillatu dituzten ezkontzak.

477. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0109 Ezagutze aut: gaztelar ta prantzezak beratzeko gaizki esaten dek, baño aien diruagatik eure sorterria salduko eukalata nago.

478. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 Orain ere ura ezta or agiri.

479. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 - Arrek Moxolonean zeregiñak eta emazteak etxean estutasunak.

480. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 - Um! Ez... Tira, arrek nai izan du, baño ezkera zertu....

481. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 Len ere, iñor eznualako eznaiz egon: neuk artarako zerik ez, orra.

482. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 - Bai, baña ez uste izan mutil ura ain zera danik.

483. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 I baño ardo zarra naiago din arrek.

484. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Txit ederki egongo da, aukerakoa neskatxa, artarakoa umea, errian ez politagorik, zerupean ez oberik....

485. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Jaunak eta ura emakumearen itz jario ta arautu bearra!.

486. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 Eta gero arrpegiz-arrpegi begiratzeko jaiki zanean, Kristok bere esku dontsuak muñ-egiteko luzatu zizkion, eta anai Joan eskuai muñ-eginda gero Jesusen bularr-ondora orobat egiteko urreratu zan, eta onetan Jesusek laztantzea merezi izan zuan: eta laztantze ta muñ-emate anetan alako goi-atsonak (1) usai-gozodunak nabaitu zituan, munduko usairik gozoenak ustel-usaia emango zuten aien ondoan: eta anai Joan etzan poztua ta goi-argitua bakarrik geratu, usai gozo arek aboan illabete osoetan iraun zion; eta orrdutik biotzak aldatu, eta entzuten ziotenen animetan onura aundiak egiten zituzten itzak ateratzen ziran bere aotik, Kristoren Biotzetik eta Jaungoikoaren jakintzatik arrtuak bai-zituan.

487. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 Andik egun batzuetara San Prantzisko, mendiaren izakera ta ango arrkaitzen zirrikituak gela-atetik gogarrtzen egonda gero, otoitzean asi zan, eta Jaungoikoak zirrikitu aiek Kristoren Nekaldi-eriotzean eginak zirala iragarri nai izan zuan, Jesukristo gure Jaunaren Nekaldia, San Prantziskoren biotzean maitasunez, eta bere gorrputzean zaurien ezarrtzez an berriztu bearr zuan-da.

488. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 San Prantzisko irakaspen onetzaz goi-arrgitua gela barruan bereala sarrtuta iragarrpen aren ezkutukia gogarrtzen asi zan.

489. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Eta au ere etzuan arrtu nai izan; errdiakin geratu zan, eta andre ura maitasun onekin oso oneratua laga zuan.

490. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Gizon batzuek, igeri jakin gabe, itotzeko zorian dabiltzanak ateratzeko, urean sarrtzen dira, eta sarrtuta aiekin batera ito egiten dira.

491. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Eva gajoak sinistu zion, zuaitz artakoa jan zuan, senarrari eman ere bai, eta onek ere jan zuan.

492. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 Sendatzailleak etzuan itzik ere geyago esan; bañan emakume ayek, guztiak batera, eun eta bere aldikoak ama txatxu ari esan zizkaten.

493. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 Neska gau artan berean, miñaren miñez il zan....

494. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Sendakin jaunak aitona oso gaizki zegoala esan zuanean, Elizakoak egiteko ta guztia Erramuntxok esan zion, eta ura il arte antxe ibilli zan.

495. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Beragatikan, arentzat bedeinkapen eta doai ugariak gauza guztietan eskatzen zizkala.

496. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Biar, Irakaslari jauna (Maixu jauna) miñez zegoala, buruko min aundia zuala; ta jaun ark maiz esaten zuan, eta erri osoak bazekian, etzuala beñere buruko miñik izaten.

497. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Gezur galanta ori ere: piper asko egiten zituztelako, besteak adiña ikasten ez, eta Apaiz jaunak erabaki zuan, ayetako bi zarrenak berak baño txikiagoekin jartzea.

498. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Orrelako asko ta asko egiten zizkaten billoba biurri ayek amona gajoari.

499. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 (...) bañan ikusirikan alaz guztiz ere bazijoala, lagun asko arekin joan zan.

500. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 ¡Ayek otzikarak Prantziskorekin joan ziranenak!.

501. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Besteakin izketan asitzen zanean ¡aren kaikukeriak, entzun bear ziran! ¿Zer diot nik kaikukeriak?.

502. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Egin berria zan, eta egun artan gela idiki zuten.

503. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 34 Izan ere, Nik igarrle, ikastun ta yakitunak bidaltzen dizkizuet; zuek, berriz, ayetako batzu il ta gurutzatuko dituzute, ta zuen sinagogetan batzu ebaindu ta iriz iri esetsiko dituzute, 35 gañera datorrkizuen lurr gañean ixuritako odol zindo guzia, Abel zindoaren odoletik asi ta yauretxetik opamairako artean il zenuten Baraki'ren seme zan Zakari'ren odoleraño.

504. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 Ta ayek areago deadarr zegiten: Gurutzatu ezazu.

505. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 21 Ta arlotik zetorren bat, Simon Kirenai'koa, Alexander'en ta Errupu'ren aita, igarotzean akuratu zuten, Aren gurutza eramateko.

506. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 23 Ta mirraz nasitako ardoa edateko zemayoten; baña Ark ez zun arrtu.

507. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 24 Yesu gurutzatu ondoan, Aren yazkiak banatu zituten, zotz egiñaz nork zer eramango.

508. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 26 Gañean idatzita ere zegon Aren ogen-agiria: Yuduen bakalduna.

509. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 27 Ta Arekin lapurr bi gurutzatu zituten; bata eskui aldean, bestea ezkerrekoan.

510. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 Ayen lepotik yasanbera azalduko ote da?.

511. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 50 Ta ba-dakit Aren agindua betiko bizitza dala.

512. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 2 Alderdiak andik sorrtu ziran; ta ez zan ariña Paul ta Barnaba'k ayekin zekarrten eztabaida.

513. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 30 Beñola zuek Yainkoaren esaneko ez izanda, orain ayen biurrkeriagatik errukia iritsi duzuten bezela, 31 ayek ere orain, egin zaizuen erruki au dala-ta, Aren esaneko ez dira, errukia berek ere berriz iristeko.

514. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 33 ¡Sakonak, bai, Yainkoaren aberastasun, yakintza ta adiña! ¡Zeñen ikerrgaitzak Aren erabakiak! ¡Zeñen ulerrgaitzak Aren bideak!.

515. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 34 Nork lezaguke, ba, Aren asmoa?.

516. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 Aren onulari nor izan da?.

517. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 35 Nork Ari len emanda, ordaña eskayoke?.

518. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 36 Diranak oro Argandik, Argatik, eta Argan dira-ta.

519. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 Bego Arentzat ospea beti betiko.

520. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 3 Ayek, berriz, ez zioten nere lagun Tit'i, elendarra zala ere, erdainbearrik egotzi.

521. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 12 Ayen erriko olerrkari batek esan zun: Keretarrak beti gezurrti, piztitzarr, sabel-nagi.

522. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 15 Garbientzat, dana garbi; zikin ta siñesgabeentzat, berriz, ezer ez da garbi; kutsututa dago, ordea, ayen gogo ta biotza. 15 Beg. Baru-egunak ez dira Elizean, yanari batzu berez zikiñak diralakoan aginduak; ayetatik beste garbai-nekeetatik bezela, yaso ditzakegun obari ederrengatik baño.

523. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 3 Orizute aurrenik; azken egunetan ao-zuri batzu, beren irritsen oldez bizi dirala, iruzurrketan etorriko dira, 4 esanez: ¿non dago Aren etorreraz egindako agintza?.

524. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0104 Baldin zure egunetan Jerusalen'en bizi izan banitz, edo zu orain garai artan bezela, emen agertuko baziña, zure oñetan belauniko jarririk, bereala esango nizuke: ona, Jauna, pekatu aundi askoren gaitz gogorren azpian ondaturik arkitzen dan pekataririk galduena.

525. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Etxe-iaubeak, edontzi a eskura emon eutsanean, berba onek esan ebazan: Eztago munduan edontzi eder au baiño naiago dodan gauzarik.

526. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 ¡Mutiko gaisoak! ¡Aren ikarea ta izue ta estualdie!.

527. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0168 Emakumea dan aldetik iakinguratxua da a bere ta itandu eutsan elizgizonari zer zan kotorra arek esanikoa.

528. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0222 Istingetako ura beti legun, beti ezti, beti geldi, beti baketsu ikusteaz ¿nor arrituko da, ez kiskurtu ez azkortu ez arrotu ez iagi eziña dala iakiñezkero?.

529. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 Une atatik sinistu neban zemaitua izango nintzala, eta erabagi neban neure oben edo pekatuen autormena egitea lenengo aurkituten neban abadeaz.

530. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0145 Munduan bati ustegabeco mayorazqui bat, suertez iristeco esperantza norbaitec ematen badio, pozaren pocez ura nondic baño nondic errezago eta seguruago bereganatuco dun, une batean ere guelditu gabe catazca ibilli ori da, eta nic ez munduco egun batzuetaco besteric ez dan, mayorazqui chiqui eta uts bat, baicican ceruco mayorazqui beticoa, esqueintzen didazuna, orain zugana urbilduric, zure Mai sainduan bazcatutzearequin ¿nola utzi dezaquet mayorazqui gucien mayorazquie ontasun gucien ontasuna nereganatu gabe?.

531. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0242 Marques co Lazaro, Sendatzalle chit sonatuac aleguiñ guciac eguin arren, etsi zun illco citzayola gazte ura.

532. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0569 Bildur garbia, deitzen diona Profeta santuc, eta irauten duna beticotasunen da, sortzen dana Jaungoicoaren amodiotic, azcartua dagoana caridadetic; araco caridade artatic, ceñetatic beguiracitzen digun Jaungoicoaren ontasunac, gurea baño lenago eta gueyago: eta beragatic bildurtzen gaitu gueyago, Jaungoicoa ofenditzea, beragandic datorquigun castigua baño.

533. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0569 Au da eguiaz garbitasunaren maitatzallea izatea, eta Jaungoicoaren gogo guztizco bertute ura eguiten duna bat, ceruco izar dizdiratzalle ederra.

534. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0210 Ezagu guenzaque gañera cembaterañocoa dan araco examiña eguiteaz contentatu eta damuaz contu guchi daucaten, eta oso onduac gueratzeco bularrari colpe batzuec ematea ascoco zayela uste duten ayen enganioa.

535. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Gucia alperric ondaturic, bada bazter ayetan gauzac biciro garestitzera etorri, eta alaingo bear, premi eta azqueneco miserian bere burua icustera etorri zan, nun lenago jaun aberats zana, serbitzen jartzera beartua icusi zan, eta ¿certan? abere beltz-zantzan.

536. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0432 ¿Nori buruac eman, Ama guciz doatsuac une artan bere biotzean sentitu cituen mirescun, amorio eta poz zoragarria?.

537. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0432 Seme maitea bere aurrean dacus, ez orduan despreciatua, itsustua, eta zauriz estalia, ezpada arguiz, edertasunez, betico bicitzaz eta gloriaz jantzia, malla gucietaco aingueru, eta orduan bertan bere escuz limbotic atea cituen patriarca, erregue, profeta eta berarizco pribilegioaz egun artan piztutaco Santu ascoren animac berequin cituela.

538. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0063 Ezpaderitzatzu naikua dala San Juan Krisostomo'k erakusten diguna, ona emen zer dion Trento'ko Batzarre edo Konzilio Santuak: Gurutzeko Sakrifizioa eta Mezakoa, biak bat, eta berbera dira, bada Gurutzean, Odola ixuriaz, eskeiñi zan ura bera da, apaizen bitartez eskeintzen dana Mezan, Odolik ixuri gabe.

539. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0331 Eskeiñi degiogun bada Jaungoikoari Sakrifizio santua asmo onekin: aldarean dagoan Jesus'ek adituko ditu aien erreguak.

540. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0331 Galdetu zioten, ia nundik zetorkion pozaldi miragarri ura (...).

541. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 Amargarren Pio Aita Santuak, 1904-garren urteko Bagillaren 17-ian, agindu zuan, bere aurrekoak agindutako otoitz oien ondoren esan dedilla iru aldiz (1) Argitaratu zan aginte artan bertan eztu esaten iru aldiz egiteko erregu laburtxo ori, baña bai Acta S Sedis, deitzen dan, eta Aita Santuaren aginte ta beste berriak azaltzen dituan paper edo errebistan, 1904-garren urteko Orrillaren 23-ean ondorengo erregu laburtxo au: Cor Jesu Sacratissimum miserere nobis.

542. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0111 Aldi aretan Aita Santu Lon deuna zan eta Palben deunari egin zizkiotenak yakin zituanean, pozturik idazki bat igorri zion.

543. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0111 Baña Palben deuna idazki ederr aura ez zuan arrtu, egin zizkioten zauriak Oigoto-ra yoan orduko-ra yoan ordukotxe bizia kendu zioten da.

544. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Orregatik goiz artan arantzatxo baten muiña bezela somatzen zuan bere biotzean.

545. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Bai, illobatxoa bera ere eleizara eraman nai izan zuan amonak, Ama Birjiñaren Eleizan-sartzea zalarik, ark Jesus Aurra bezela berak ere Jaungoikoari illobatxoa eskeini nai ziolako.

546. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Maria bide dala
da Jesus etorri;
aren bitartez gugan
berriz jaio bedi.

547. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0562 7.garren DIBUJATZEKO KAJACHO EDO GIS ONTAKO BESTE SARI BATZUEK, ordu laurden batean euskaraz ongiyena irakurri eta izkribatzen duten nesska eta muttillentzat; eta gaztelanitik euskarara eta ontatik artara biurtzarik onenak egiten dituztenentzat.

548. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arzac 0563 6.garren Baldiñ Euskal-itz jostaldietako edo musikalarien Batzar-epallearen iritziyan, saririk merezi ezpalute aurkezten diran lanak, izango dute ayek eskubidea bakoitzak bere indar-neurtzeak utsaz emateko, ala nola ondo deritzaten aldeera eta aipamen onragarriyak siñalatzeko.

549. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Aren Euskal-izti, iztegi, eres-sorta, esakera zar ta ipui ta erri-jakintza-gaien liburuak esandako onen agergarri bikain dituzu, irakurle.

550. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Aita Prantzisko Donea Italia'ko erri-abeskeraren ta erri-olerkigintzaren aurrerazle bikaiñena ez al genduan izan? Beste guztiak olako gauzetan latinez ari ziran aldi artan, ark erriko izkuntzan eman zigun Eguzki anai jaunaren eresia.

551. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Ezkondu zan 1791'ko Done Peru egunean Catalina von Dacheroede emazte on eta oso azakarrarekin; danok dakizue urte aietan sekulako burruka eta errietak zeudela Frantzian, burua ebagirik azkenengoz Luis 16 garrenari, orduko erregea.

552. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Nengoala bada ezin igarriaz nola Mendiburu batek egin zezakean orrelako utsa, oartu naiz, Lapurdi guzian eta Bajo-Nabarra'ko erri batzuetan, jendea orrelaxen mintzo dala; ez dala eskualde aetan besterik esaten, ezpada: begira gauz oni, begira gizon aei.

553. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 ¿Zer da beraz Mendiburu'k egin duana? Eskribitu ark Oyarzun'go jendeak itz egiten duan bezela.

554. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Ez, gauza jakiña, aek ez due ajolarik Españako erdaraz.

555. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Deukanean artzalletzat (por regimen indirecto), izen bat, jartzen duela izen ura, jarri lezakean bezela adizkia, (el regimen directo); esan bearrean: Ematen dio Pedrori makilla, esaten duela: ematen du Pedrori makilla.

556. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Eta bada ni, bizi izandu naizena asko urtez, Zubero'ko errietan, ezin nagoke esan bage, erri aetan, ala apaiz eta gizon argitu, nola ezerxorik ikasi ez duan jende, danok itz egiten duela eren itzkerako arauen erara, eta txit ondo.

557. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Bear badu beraz esan batek eman diola gauzaren bat beste bati, ark esango du: eman dero, edo eman deo, edo eman do; edo oraindik izkindean jarri'ta dagoen bezela, eman deio.

558. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0085 Euskeldun au berau errderaz itzegiten asi dedilla, ta Cervantes'ek baño obeto egiten badu ere, an basterren batetik, esakunen bat edo beste dala, berealaxe erakutsiko du ura bere amagandik lenen ikasi zuan izkuntza ez dala.

559. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 Garai artan, guchik idazten zuten euskeraz, Aita Mendiburu'k bezin garbi, apain ta egoki.

560. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 Egun ayetan sortu zan emen Euskel itz jostaldien batzarra eta gogo aundiarekiñ juan ziran Oyarzun'ara aomen bat egitera euskaldun on eta jakintzuari.

561. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 ¿Nork ez dakizki buruz neurtitz aiek?¿Nork ez ditu bein baño geiagotan erestu?¿Nor ez da neurtitz aiezaz oroitu etxetik urruti gogoa etxe aldera biurtzean?¡Etxea! Izen dontsu-dontsu ta gozoa.

562. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Bi idi aundi mendian, bildotxak, beiak, auntzak, ardiak... Etxe ura ordea, bere-berea zuan, bere sorlekua, aiten-aitak autatua.

563. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Baña aingeru ura, etzuan gizonak maite izaten duten bezela maite izan.

564. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Aingeru ura garbi-garbia zan, zerutik eroria; lurreko lokatz-zipriztiñak zikindu ez zezaten, zerura begira bizi zedilla eskatzen zion Elizanburu'k.

565. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 Euskeraz biyotza mintzatzen zaigunok, ziñetan esan bear badegu berari deritzona, ta ez degu ukean baztartu bear egi zabalkoya eskutaturik illunpean betiko, baizik, eman argimen osoa, gure mendi, chara, soro ta baratza guztiyetan lanean sayatzen diran ayen eskuetara irichi ditezen, Madrill-tik izan ditugun albixta atsegingarriyai.

566. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0417 ¿Ez aldute bada oek errenkada berexi bat merezi, beren ekiñ aldi gaiñ gañekoagatik? Nik ditutan gayak amur ematen badute, esango det beti esan oi izan deguna itz guchitan; guztiz yayuak dirala kantaritzako gai neurketa guztiyetan eta Teatro Lírico-n aditu zituzten chalo ugari atsegingarri ayen apaingarritzat, nere baliyo guchiko oen otsa, adi dezatela; bada nik au baño geyago ez nezayoteke ezkeñi.

567. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0312 Gogoangarriak dira Eskola onetzako egun ayek.

568. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Meralla urreko eta diru naiko onla partitua da, dempora gogoangarri ayetaro.

569. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Franzesada joan da guchi etorri bazira ere kolejio onetara lencho naiko ibilduak ziran, bada, paperetan irakurri degunez, 1785-garren urtean berreun eta amar gaste an ikastu zitusten, urte ayetan erakutsi leisken gauz guziak.

570. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1914 0194 Ez dira donostiarrak artzaz aztuko.

571. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Erroma'raño zabaldu ziran Bergara'ko Elizkizun onen berriak, eta,¡nola poztu zuten an bizi zan Euskaldun Loiola'tar Iñazio'ren biotza! Berak orise nai zuan: Euskaldunak ezagutu zezatela Borja'tarr A. Franzisko; ikusi zezatela aunditasun eta aberastasunak ezertxo ere ez balira bezela utzi eta oinpetu zituan gizon santu ura.

572. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Tumpada aditzeko ordua etorri zan Eroma'n; eta berialase S. Iñazio'k tumpadalari bikañ ura Gipuzkoa aldera, gure mendietara bialdu zuan Jaunaren izenean ots egiñaz gure mendi eta uritarrak zeru bide zuzenean ipini eta bertan zaindu edo zaitu zitzan.

573. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0021 Apirill edo Jorraillaren irugarren egunean sartu ziran Gipuzkoa'n, Alsasutik bazkalondoan irten eta Zegamako mendietatik arratsalde arrtan bertan eldu ziran Segura'ko errira.

574. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0159 Agurrtzaren jabeak, Pérez Eizagirre'tar Jon'ek il zorian Azpeiti'ko Eleizarentzat utzi zuan agurrtza ura.

575. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0159 Agurrtza orrdea ageri etzan Bizi zala Eizagirre'k utzi emen zion Gipuzkoa'ko nagusi edo Korrejidore jaun Ribera'tarr Jeronimo'ri, ta onek biurrtu ez, dirudienez, Iruña'ko gotzainak (apezpikuak) ere agurrtza ura arrkitu nai zuan, ta bere almenaz Eleizak zensurak ezarri emen ziozkan agurrtza (errosarioa) ura bere egizko jabeari biurrtu nai etzionari.

576. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 ¡Beajundeitela itxas-mutil azkar eta bizkorr ayei!.

577. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Berri au da: itxas-mutill ayen eta baita Oriotarr, Getaritarr, t. a.'n kristau-sinismen da zintzotasun arrgia.

578. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Badakizute zer egin zuten estropadalari ayek itxasotik irten da txaloka ta goraka errira eraman zituztenean? Zuzen-zuzen Elizara juan beren lagun eta bigarren mallako garailari Oriotarrak ondoren zituztela.

579. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Elizaratu ziranean Oraa Parroko Jaunak garailari guzik bat banaka besarrkatu zituan; eta gero itzaldi bero batekin gazte ayen zindotasuna eta zeruko Amarenganako maitasuna goraldu ere bai.

580. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 ¡Ayek bai arraunlari bikañak!.

581. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0063 Zapatak garrbitu? Bai, orrtxe aldamenian kale-iskiñan daukazu zapata-garbitzallia; arei amarr zentimo eman ezkero....

582. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 - Asarre zeuden igeltzeroak, lanian ari ziran etxe arretako etxeko-andreak, amarretakorik etzietela ematen eta.

583. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 Arrantzaleak Mutriku'n ez daudela ez emen da iñoiz erri artan ainbesteko jendetzarik ikusi.

584. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 Sarreran adarr-ayen-orri lorez egindako arku edo uztaia; Eleiz atean ere bai esaera auekin MOTRIKU`KO ERRIAK AITA S. IÑAZIO LOYOLAKOARI alde batetik, eta bestetik: Benedictus qui venit kurts in kurts nomine Domini.

585. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Aren ordez Etxegarai Karmelo etorri zan, Karmeloren ordez Bonifazio datorkigu.

586. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Ez daukagu azturik, orren anai Karmelo zanaren sarraldiya: Azpeiti'n izan zan jai eder ura.

587. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Itzaldi eder bat Karmelo'k egin ondoren, sutsu ta bizkor erantzun ziyon ainbeste maite degun Eguskitza gure lankideak, ta abegi onenaz, Euskaltzainkideak esku bigun ura estutu ziyoten.

588. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Gertaera mingarri onek ematen zion asarreak eraginda GWALARNek lanari ekin zion ta baita ere Bretoitar erri gaxoaren-ganako maitasun ta errukiak bultzata, lenbailen ezjakin artatik atera zedin.

589. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Emendik eta Ernio menditik jo zuten gure aspaldi-aspaldiko gizaseme irme eta bulardetsubak naiko erromatar eta nai beziñ errez iltzera, erartzen zitzayola beragatik leku ari Errezil-en izena.

590. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 Anbotoko dama entzutetsuaren yauregiak, inguru aietako baserritarren batzuri entzun diedanez, Lamiñazulo zuen bere izena.

591. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 (Uri artan bazterra erderazko la finca da) Eta erraitten zúten ttikí-ttikíak ziréla Lamíak eta aúrrak bezálako mintzáidxia zutéla.

592. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Errota-baltsara ellegatu zirenean ura lekutu ta bidea idortu zue eilalamiak eta biak iturri-begiko zilora sartu zire.

593. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Nere irakasle andreak etzekian beintzat lamia ark bere aurra azteko auntzik naiz ardirik inudetzat eraman otezuen; erditze-minak andiak izan oteziren... deus etzekian.

594. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 Ordura-ezketino ezta inguru áretan laminampauml;rik battxu bére arean azaldu.

595. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 Bein, orregatik (baina liburu hura argitaratu ta gero), Bilbo-inguruko Basurton beren artera urreratuz, amabi bat urteko nexkato batekin izketan asi nintzan.

596. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0152 Aientzat, itsaso au, itsaso illuna zan.

597. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0152 Baña illuna izan arren, euskaldunak, iluntasun aien arrtean ekaitzakin burruka egiñik, itsaso orren gañetik urrutietarako bidea arrkitu zuten, berentzat eta beste askorentzat.

598. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0152 Gauza bat bakarrik entzuten da, egun aietako gizonak Thule aitatzen dutenean: urruti, oso urruti zegoela Seneca jakintsuarentzat, ugarrte aundi ura ludiaren bukaera zan:.

599. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 Ara bada zerr itz diran gure biotzean jaiotako itz oek: gure gurasoak ori egiten zutenean, zerr dala ta egingo zuten: etziran aiek burugabekeriak egitearen zaleak.

600. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0162 Ogei urrte lenago, ketariarrak eskeñita, uriarentzat ziran aiek iltzen zituzten bale guztien errdiak; berarekin ateratzen zana, kaiak berritu ta errian bearr ziran gauzarik nai ta naiezkoenak egiteko.

601. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 Batzuetan goian geratu ziran, aiekin izan zituzten jazarretan; besteetan, menderatuta, baña laisterr berriro burua jasotzeko.

602. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0177 (...) zalarik zebillen txalupa ura, itsasoa bare zegoen tokira ekarrtzeagatik, txalupan zijoazen gizonak ito etzitezen itsasoak bere amorruan irauntsita.

603. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0177 ¡Zenbat aldiz, txikitan Zumaya'n ikusitako gauza eta gerrtaera aiek gogora ekarrtzean, esan dedan nerekiko: Arrantzale oek, Elkano eta bere lagunen anaiak dira, odolezko anaitasuna ez izan arren beren arrtean dagoen anaitasuna! Odolak elkarrtzen ez duena, askotan biotzak elkarrtzen du.

604. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0101 (...) otoitz-gai mamintsu ta Egungakarian dauden Done, Doatsu ta Agurrgarri guztien bizitzak idatz ditzala!¿Zeruko lore garrbiak eskupian dauzkana zerrgatik lurraren lore arrgal, ustel ta marrgulduak biltzerakotan apalduko leite? Guk arraultzak eskatzen diozkagu, ta arrk ¿eskeñiko dizkigu sugeak? Apaiz jaun bat orrelako egikizun txarren arrtean leporaino sarrtua guk ikustea ¿ez ote da izi ta lotsagarria?.

605. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0103 Oraiñ duala ogeitamarr bat urrte, aita Luis Coloma, irakurrgaikiñ omen aundikoak, Pequeñeces, bere gerrtirudi aitatua, arrgitaratu zuanean, gutun arren itzaurrian auxe zerasan: Egia bada ere itxuraz irakurrgaikiña naizela, izatez misiolaria naiz.

606. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0112 Ara zerrgatik aren gutunak goxoak, leunak, adigarriak diran.

607. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0120 Naikoa da gure lurr mamintsuagana uzkurrtzea arrtatik diran uzta ikusgarrienak biltzeko, Nola'tarr Paulin doneak zionaz: Operare et ercole hanc regionem terra tuoe frater ut germinet ti bi frugen ferfilem plenam adipe frumenfi.

608. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0003 Nere burutik kendu ezin det, yaun-andrreak, arako gure gazte-aroko jai garrbi atsegingarri ayen oroitza.

609. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0014 Oraiñ, yaun-andrreak, txistuaren aintziñatasuna agerrtu naita diot: entzun dezuten euskel-eresi ori, Krristo gure Jauna baña lareun da larogei urrtez lenagoko Euripides'en eresiaren neurri-antzekoa, berrdiñekoa, garai arrtakoa dala esan eziñ albagenezake, gerrkarrak bezela larru-azal zarretan agerrtu ezin degulako, gure asabak aotik aora utzi bai zizkiguen beren oitura ta gauzen berri diot, ¿norrk esango dit, larru-azaletan ez-bada ere, aotik-aora gure orrduko asabetatik etorri etzaigula?.

610. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0015 ¿Eta garai arrtan eresi orrek zituban eres-ots, soñu guzikiñ ez-pada ere, ondo baño obeto orrdukuen geyenakin etorri ezin zitekela?.

611. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0034 È. Bai; baña ezta gure eguitecoa ura juzgatzea.

612. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Aren eskaerari ezetz erantzutea, ukatzea, zailla gaitza bai zan ta luzapena eman nion; gerora zerbait egingo nuala aginduaz.

613. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Zertan giñan euskaldunak garai artan? Egia esateko, gure bizierak ez zuan asko laguntzen emen Antzerki berriaz lur artu zezan.

614. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Eta Yosuren Biotz maitetsua su-garrez ixioturik, arantzaz buresturik, kurutzez ederrturik, ikusten zulako; eta su-garr-arantz-kurutz ayetan Yosuren Nekaustea, eta Nekauste gogorreko neke-min gogorragoak ikusten zitualako; biotz-biotzetik atera zun eta biotzagaz batera Yosuren Biotz Maitetsuari eskiñi zion, gaurr guk zuei, (euskeldun maite guztioi) daskeintzuegun Nekauste au.

615. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 6.- Ezaupide baterako, amalaugarren zazpikoan Aita Kardaberazek dio, Yosukisto gure Yaunari emandako belarrondokoak lurreratu egin zuela: ez dasate goizperrlariak orrelakorik; eta goizperrlarien esanak, puztu edo gezurrtu bearrik ez dute, belarrondoko aren narda eta iguingarritasuna aditzen emateko.

616. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 Bizkayeraz (Uriarte-tarr Abak dasanez) 1777garren urtean bi aldiz Bilbaon, eta uri artan bertan, baita 1863garren urtean ere.

617. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 12.- Gañera, (ni yakitera eldu naizenez) Bizkaiko euzkeraz agertu zan Durangon 1909garren urtean; eta lenago Bilbaon, edo (idaztiak berak dakarrenez) Bilbon lenago 1855garren urtian A Depont en Imprentan, Olaechea-tarr Bartolome Yaunak egindako Cristinauben Dotrinia-n; baña azkoz ere lenago Bilbon bertan ezaguna izango zan, libruchu ori urte artan amargarrenez reimprimidua zan-eta....

618. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0014 Eta ez da izan ere, ezin izandako gertaera, Euskelerriko bazterren baten Nekauste zarr ura aurkitzea; Euskelerri guztian, (naiz Gipuzkoan, naiz Bizkayan, naiz Naparroan), Kardaberaz-tarr Abak argitaldutako idaztiak zabalduak eta bialduak, salduak eta emanak, irakurriak eta entzunak, alde guzti-guztietan izan ziran-eta.

619. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 Zortzigarren ikusbidea: 54garren zazpikoan, 5garren lerroan: euracana bizkaitarrak orrela esaten dute, baña ez giputzak; onek ayen-gana esaten dute.

620. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Oien nagusiak lenbiziko beren eginbearra ondo erakutsi zien mikeleteeri ta urrena paper-pillak bidali zizkien aietan iñork gaitzik gaztigatuko balu jartzeko.

621. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Madrid-ko agintariek nai luteke gu aiek dauzkaten arduradunen menpekoak izatea, aien laguntzaleak; ez gure arazoak guk nai bezela erabakitzea, baizik aieri ongi iruditzen zaioten neurrian, aiek baimena eman bear eta aiek jarritako mugaz beste ezin ibilli.

622. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Ta bost illabetean aiek egin zuten emen aipatutako lan bear bezelakoa, len guardak eta mikeleteak beren gain artu ta ain zintzo jokatu zutena.

623. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Kapataz abek Zuzendariak zer agindu ibiltzen ziran, Zuzendari bera ere eten gabe aieri erakusten ta beren gain ibiltzen zalarik.

624. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Kapataz aben lenbiziko lana izaten zan nekazarieri zer bear zuten entzun ta aiek bear zutena Diputazioari eskatu; gero egiten zuten ez zekiten nekazarieri jakiñan gañean jarri Diputazioak zein asmo zerabilzkian bere alde ta asmoak ezik zerekin egiña bazeukala; baita ere, bide batez, kanpoan ibiltzen ziran bitartean, berek ikusitako gaitzen berri eman, sendagarria bear bazuten, ta, azkenik berek egin zitzateken lanak egin (...).

625. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Artzai arrek siñisten zuan egun artan etzala euririk.

626. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Arrek ala uste zuan beintzat.

627. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Artzai ura, berak oartu zuanaz eta igarritzen zionaz zegoan etsirik eta siñetsirik, etzuela euririk egun artan botako.

628. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Jaungoiko berari edo arrek erakutsiari geroztikan.

629. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Artzaiaren esana siñetsi nuan nik egun artan.

630. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Arren lekuan aur batek esan balit siñetsiko aI nion? Ez iñola ere.

631. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Arrek erakutsia egittea naikoa degu, ba, iturri oiek beti jarioan egoteko ta nai ainbat aberasgai beroietatik bakoitzak artzeko.

632. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Aberats aundia bada bat, au da, santu aundia baldin ba'da ta irabazi geiegizkoak ba'dittu arentzat, Eleizaren kutxara dijoaz bere geiegizkoak eta nola ainbat bai dira eleizaren umetan berentzat bearr duten baño askoz geiago irabazten dutenak, oien irabazietaz beste guziok aberastutzen gera.

633. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Guk gerok aberastu dezazkegu besteak, atera dezazkegu beren zorretatik, aien ordez guk Jaunari ordainduz.

634. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Zure agurraldi orrek poztutzen du zerua, garbitzen du zure burua utsegin txikietatik, eta zure eske arrek idikitzen dittu batentzat zeruko atariak, Garbittokiko galdak itzaliz; edo baitta ere lurraren azkeneko baztarrean zegoan baten animaren zorrak barkatu dittu, bere anima garbittu du.

635. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Berari zorr diogu izatea, Ari gure bizia, gure lurreko ondasun guziak eta geiago dana Ari zorr diogu gu zerurako erosiak izatea, Elizaren Sakramentuak eta gure zeru biderako beste laguntza guziak.

636. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Gregorio Santuak diyonez Zenbat pekatu datozen emendik; ura esaten dan beziñ errez pekatuak egiten dira-ta!.

637. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Orregatik ezpata arraiak orrelakorik egin ez dezaten egiten omen dituzte arrantzaleak arrai oien antzeko txalupak; eta ikusi ta, ez omen diete ezpata arraiak jaramonik egiten; bada orduan txalupa aien ondotik bildurrik gabe ibiltzen dira; arrantzaleak oso errax iltzen dituztela.

638. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 - Eta ¿bale aren etsaia al da? aitona? - Baietz esan dizutet lenago.

639. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 ¡ura otz ikara! sasi zulo aundi batetik ikaragarrizko basurde bat bere umeakin ateratzen ikusi zutenean.

640. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 Eizlari aiek basurde kontuetan ari ta ari ziala aietako bat belarra erretzen jarri zan; eta lagunak aurreraxeago zijoalarik oju egin zion Kontxo, begira, begira.

641. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 Ollagorra dirudi egaka dijoan egazti arek; andik atera da; ta ¡gñe! guk berriz ikusi izan ez?.

642. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 Beraz katuak eta zakurrak lepotik eldu ta umeak daramazkiten bezela, ume aiek berakin zeramazkien amak.

643. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 ¡Ura gizon gaiztoa! Gizonai ta gorroto aundia zien, ¿zaldiai berriz?.

644. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Gure amonak eta etziguten komediak ikusten uzi nai; sorginkeriak eta deabrukeriak zirala ta alaere ni egun artan juan nintzan, eta ona pailaso batek esaten zuena.

645. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Bere jarrailiei eraman zien bein gaixo bat sendatzeko; ta aiek ezin omen zuten sendatu.

646. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Emakume aiek etxetik oso goiz atera omen ziran.

647. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Emakume aiek goiztarrak izan ziran.

648. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Etziran ez aiek lotsatzen eta asperrtzen Jesus gure agintaria egiaz Jaungoikoa zala esaten.

649. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Gure ta aien arrtean dagon alde aundia ikusirik guk zer esango ote degu? Aien ondoan kristau-izenik ere ez dagokigu.

650. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Aiek zerua irabazteagatik Jesusen izena ain sendo ta bizi aitorrtu bazuten, ¿lotsatzen geranok donokiratuko ote gera? Ebanjelioko itz ikaragarri auek irakurrtzen ditudanero, zanetako odola izoztu egiten zait; nola ez ba? ain ikaragarriak izan ezkero? Entzun: Nitaz lotsatu egiten bazerate, baita ni ere zuek Jaunaren aurrean zaudetenean zuetaz lotsatu egingo naiz.

651. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 ¡Ura-maltzurrkeria! Oarrtu itz auek:.

652. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 ¡Ura itxutasuna!.

653. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Baño... gure Jauna zerbaitean arrapatuko zutela uste ote zuten? Ez ote zekiten beren asmo ta gogo txarrak berak baño obekigo Jaun arek bazekizkiela? Ona gure Jaunak erantzun ziena:.

654. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Gure Jaunak azken egunaz gaurr esaten diguna egia dalako, ta beti prest egon bearr degula ere badakigun ezkero, egun ikaragarri arri kezkarik gabe begiratzeko, aztertu (examinatu) egin bearr degu gure burua; ta pekatu uts-utsa besterik ez gerala ezagutuaz gaizki bagabilz ondu gaitezen; Jaunak ori nai du ta.

655. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Baña nola zeukan humildadea Jaungoikoagan ondekidetua, onen bitartez guzia al izanik, eta ez egonik eziñik, esaten du ere: Omnia possum in eo qui me confortat guzia aldet egiñ indartzen ta laguntzen diran arekin.

656. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Ozta Babiloniako torre ura gizon soberbiotsu aiek alchatzen asi ziran,(...).

657. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 Orañ esan ezazute, nai baldiñ badezute, Eskritura santuko burugabe ta ero urak bezela: Atozte, atsegiñak gozatu deigun, eta koroatu gaitezen larrosaz.

658. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Orhoitzen haiz, nola bi mutil tripa haundi hek erhautsi gintien lukainka jaten?.

659. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Ba naski, eta, hek baino ufako gutiago ibiliz oraino....

660. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 MANECH,- Zoin miga? Niri erosikako hura?.

661. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 PIARRES,- Ba hura bera....

662. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Hartan hik ahatik ederki enganatu ninduken.

663. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Saldu dautak miga, ernari zela eta gochoa zela, eta hau t'hori t'hura eta gero miga antzu izaki eta izaten ahal den zakarrenetarik.

664. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 MANECH,- Piarres, ez nezakela erran miga hura antzu zela.

665. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 MANECH,- Ni segur nauk harek umea egin duela.

666. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Harek larrean ume hila bota bide dik.

667. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Ez daiat gero hala ez zenik erran, miga hura saltzean.

668. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 - Eta, badakik urde zikin harek zer egin daitaken?.

669. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Ez duk gero, hura ere, herabe hetarik!.

670. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Badik gero, harek ere larderia etchean.

671. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0275 Jende aberatsekin
bizi nauk aspaldi:
Egun guziz asea
diat irur aldi,
Kuzinariarekin
nauk aichkide andi,
Ark emanik badiat
jan aal aragi
.

672. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Libertatea zer den
otsoak badaki;
Gutartean ainitzek
ez dakite aski,
Libertate zuzena
zer den bereziki:
Eta ua zeiñ oso
bear den atchiki
.

673. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia barb 0386 Lau mila urthe hartan errebelatua,
Harat hunat herrestan zabilan mundua,
Noiz ere, zuk, bihotza lantzak zilatua
Agertu baitzinion, odolez hustua
.

674. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia barb 0386 Geroztik nor bederak, hirrisku orotan,
Badaki norat egin, eskapatzekotan:
Lantzak eginikako zilo handi hartan
Laster gorda dadila, nor bere onetan!
.

675. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia barb 0387 Laudeta kantaz doa chuchen iguzkira,
Erlea loretara, handik kofoinera,
Haur izitua, hura, amaren altzora...
Ni, Jesus, zure bihotz onaren chokora!
.

676. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0005 Mendiko huraren gisa freskorik naukan gogoa:
Uhaitz garbia bezala laño nindohan bizira,
Oraino ez bainakien oi zombat nintzen choroa!
Gizona gizonarentzat otso bat zela, segura
.

677. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0002 Aldiz chaharra zuhurki dago herioari begira,
Urthe berriko ichtant guziek hurbiltzen dute hobira,
Odola zaiko zainetan hoztu, haren indarrak juan dira,
Zuhaitz idorra ez da ostatzen jinik ere primadera!
.

678. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia leon 0126 Manech iduri, gure hartaz urrunago
Ez dugula ikusten aditurik nago:
Guk nahi bertzeak guretzat ar diten,
Guk ordean heientzat deusik ez egiten
.

679. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Heientzat ez othe da bada nafar arnorik? Ellande ostatuan, eta hek kichkaili dira bide bazterrean, lephorainoko errautsean.......

680. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0024 Zer boz ozena duen hatik egun Ellandek!...... Donazaharrera heltzean bizkitartean, unhatzen ere hasia, oihuz emaiten da, eta astoak geldiarazi ondoan, hetarik baten gainera igaiten.

681. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0026 Erhoturik ibilia nun haren ondotik, eta herrestorik ere ez dinat atzeman.

682. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0026 Nola ez zen bada, bere azpian zaukan beharri luzeaz orhoitu? Ai! Manuelen arno hura! Zerbait debrukeria ez othe zion ostalerak emana? Bertzaldiño batez hatik!.

683. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0026 Eta haimbertzenarekin, lo zurrungan eman zen Ellande gaizoa, eta gau hartan guzian, ametsetarik, bere astoaren ondotik ibili zen, izerdi uharretan. J. Barbier.

684. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Ez, egundaino etzen sehi bat zortzi egun baino gehiago egoten ahal izan ifernu hortan! Nola zagon bada hirur ilabete hetan Pantzuna Begi? Ori, Jainkoaren mirakuilu batez bezala....

685. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0442 Mariluz elizan, zer egiten zuen Pantzunak? Zigor bat hartzen zuen; hura eskuan, gurutzearen seinale handi bat egiten Aitaren... eta Semearen eta, zirt, zart, besoak eman-ahala gathuak jo orduan! Goiz guziez josteta bera Hainbertzetaraino nun, azkenekotz, Aitaren aditu orduko, gathuak munduko Pantzuna guziak ondotik izan balituzte bezala handik abiatzen baitziren, haize hegoa iduri, oro aurdikiz, oro chehatuz! Iduri zuen debruek hartzen zituztela!....

686. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0443 - Ze-e-er? - Adarrik ez dute oraino, bainan ez da dudarik hek ere ondoko egunetan agertuko zaizkotela.

687. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Gero, ura ikasi eta erabili bertze guziak baño geiago eta obeki.

688. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Artan egin irakurgai eta idazkai guziak; gero ta ikasiago agertzeko.

689. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Dohakabea! Eta nolako soinekoekin! Alde guzietarik zilhatuak: athorra galtza iphurditik ageri: lehengo chapel turruta luze irri-egingarri hetarik bat buruan.

690. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Eta erditik eginik Jesusek eta Micheriak jan zuten ogi kozkor hura..........

691. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Egizu bertzalde landa muthurreko atheka hartarik herri huntako haur tzarrak ez diten gehiago iragan nere trufatzeko.

692. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 Eta erhauts hari nolako egarria etzerraikon! Orai duela hiru mende hurbil, Oihenart eskualdun idazleak eginikako eressi batek dio:.

693. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0247 Etcheko-andre hoberenek bazakiten iruten eta heiek emeki emeki egin atorra, mihise, dafailak etziren berehalakoan histuko.

694. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Aitak berak irakatsi zion makila hartaz baliatzen.

695. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Frantchoa zenak, Duzunaitzeko erretor sainduak ez ziozkan hiru michterio printzipalak buruan oraino sarrarazten ahal, eta Piarrek, jadanik, bere aitari ikasirik, bazakien: makila saheska emanik, bere buruaren gerizatzen; azpitik goiti, chimichtaren pare, makila haren firurikan erahiltzen; gainetik beheiti, makila harekin, marroaren kopeta porroskatuko zuen kolpean emaiten.

696. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Hots, makilkari bat egin zen izigarria, nehor nihun ez baitzitzaion, borroka-aldi bat harekin egin beharrez, gogo-kontra baizik atheratzen.

697. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Hiltzerakoan bakarrik aithortu zion hori bere semeari: Egundaino nehork ez ziakan joan, ordu arte. Nahi nikan ikusi, hire aita bezambat bahintzanez. Ikusi nikan, eta nere gostuz sinhetsi, aiphatu ere ez baituk sekulan, arrats hartako gure gudu izigarria!...

698. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Ñakero Mendibekoa zoan, irrintzika hura ere, Donazaharre Donamartiako mindeian harat Echkerraenean eta Burugorrienean papoaren berotzen egonik, Donianeko merkatutik heldu.

699. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Piarre bezala makila onaren jabea... Ñakero hoi, Salbatore gain hetan pikatu mizpira batetarik egin makila zaluaren jabea.

700. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Eta makila harek zer chichtuak, Ñakeroren eskuan!.

701. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Aitaren ganik ikasia harek ere bere mizpira adarraren zirurikatzen....

702. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Aita han zuen, bi hurratsetan, hari beha, eta hari oihuka: Zer zizte, ba, oraiko gazteak?.

703. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Eta huna non, han nombait, Aphat-Ospitaleko kasko hartan, entzuten duen irrintzina bat gaitza!....

704. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Piarre, Maiderreneko alderat heldu zen hura ere zapartaka, bere irrintzinalariaren ganat.

705. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 Eta, erran gabe doana, heien chirti-chartek berek, zuek eta ni bezalako gizona lehen ukaldian chirtchikatuko zuten!.

706. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 Hek, irriz ari ziren!....

707. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 Arradoiko harria bi zati eginen zuen heien ukaldiak, eta bardin Arrolanen-Harria Itsasun!.

708. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 Ba, nork kondatu du, heien soldadoak oro, harriturik, bazterretik beha egon zirela, guduak ziraueno, bi adichkideen artean sartzera nehor ezin menturatuz?.

709. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 Ez dakit, bainan, niri iduri, ez Olivierik ez Arrolanik nehor sekulan ez dela gudukatu, Piarre eta Nakero gau hartan gudukatu diren fur-furiarekin....

710. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 Heien bien ukaldiek... jendea zuten bilatzen, bainan... makila baizik ez kausitzen sekulan!....

711. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 Haaa! orroaz heien bulharrak ukaldia emaitean; oihanean haizkolarienak bezala!.

712. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 Fiu, fiu! chichtuka aldiz heien makilak!....

713. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 Oren laurden hartan hola ari ziren, tokiaren gainean; hurrats batez, zehe batez elgarren ganik baztertu ezpaitziren ephe luze hartan guzian!.

714. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 Esku-gibelaz, doi doia chukatu zuten kopeta gure bi Garaztarrek, eta, ilhargia irriz heieri gain hartarik zagola barneko motcha sorbaldari beheiti, makilak herrestan joan ziren Maiderrenerat....

715. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0529 Nola ikus hau eta hura hainbertzeren artean!.

716. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Ohore, segurki Donazaharren kantu hek guziak hango kantarieri irakutsi dituen jaun gazteari bai eta Eskuara hala plegatzen dakien zorionezko Gombault jaun erretorari.

717. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Etcheverry aspaldi hilzen, zorigaitzez, bainan bizi da oraino haren lagun maitea.

718. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Hari diote eskola eder bat zor hango giristinoek.

719. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 MAITE dugun gauza bat, maiz gogoan dugu, eta gogoa hartan duguno, ez gira enheatzen.

720. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 Piaia bat gostukoa egina dugunean, lakhet zauku guzier hartako chehetasunez orhoitzea, eta gero izkiributan ezartzen baditugu bideko gora-behera guziak, berriz gozatzen dugu piaia hura eta batzuetan piaia-denboran baino gehiago.

721. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 Nola baitugu itzuli bat egina, ez bakharrik gostukoa, bainan maithagarria, biziki usu gogoan duguna, berriz eginen dugu hemen, Gure Herria agerkari eder hunen irakurtzalekin batean, chehe-chehea emanez joan-jin hartako berri.

722. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 Iragan urthe-hastetsuan, (1929-an) horra nun arima on batek erraiten daukun, jadanik egunkarietan irakurtua ginuena, chazko Phazkoetan phesta handiak bazirela Erroman, eta heien ikhusteko behar ginela han aurkhitu.

723. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Zertako jai edo phesta berezi hek?.

724. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Ai haren bihotzmina, haren begien ilhuna, alde hauetarat so egoiten delarik.

725. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Halako bat zakon gure Artzainari, egun handi hartan bere arthaldearen uztea, bainan etzen hautarik, burdin-bidetako tenoren gatik.

726. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Erroma gogoan dugu eta horrek arintzen dauku burua, arinago kausiarazten bigarren gaua burdin-bidean, jasangarriago lo eskasak emaiten daukun phizudura hura.

727. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0204 Hemen haste kisk eta kask bi mintzaien ezin aditua: guri iduritzen hangoek behar luketela frantsesa jakin, heier iduritzen guk behar ginukeela italianoz aise eta aise mintzatu; bainan no kapitch italiano.

728. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0425 Haren Ahaleko eskualzale guti orai, gutartean.

729. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Igitzeko, ezpata sista baten beharra baluke nunbait, alfer korotz harek, Primo de Riverak berak emanik.

730. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Iragaiten dugu azkenekotz Ibañetako lepoa, hainbertze mende huntan hainbertze miliun gizon, hanitzak armadetako soldado, bere arteka xabalari esker bidatu dituen lepoa badira ezkerrago bertze lepo batzu, gerlariak haukietan gaindi sartzen baitziren Nabar-Goitin; Doniane-Garazin barna Fiheralarreko mazeler goiti ziren hetara heltzen.

731. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Badakiguia ere eskualdunek, komentu hartako fraide gaizoek zituztela, hamabigarren mendetik hamaseigarreraino, laguntzen Frantziatik Santiago Compostellakorat (Galizian) mendiz mendi eta oinez bide egiten zuten beilatiar fede azkarrekoak!.

732. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Zaintzale hek ukan ez balituzte, zonbat gehiago frantses eta eskualdun zintzo etziren hilik geldituko, gure mendi zoko guzietan gorderik zauden ohoinek buluzi ondoan garbiturik!.

733. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Bizpahiru orreagatarrek ihardesten daukute ez dakitela; bertze batzuek, hitzik erran gabe, beren sorbalden goiti-beheitiaz eta begien larritze harrituaz, erakusten daukute beren ez-jakinarekin batean halako ahalge izi bat, guretzat berdin bitchia segur nola baita gure galde pikor tupustadakoa heientzat.

734. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0006 Eta hortarakotz zeinbat aldiz Jesusek ez du galdatu, bai Margarita Mariaren bitartez, bai geroztik, eta oraino azken urthe hautan, jendeak haurridego edo batasun batzuetan bil zitezen, harren Bihotza adora eta ohoratzea gatik, amodiozko eta erreparazionezko sendimenduetan.

735. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0006 Debozione huni eratchikitzen dituen ontasun handiak ichuri nahiz, galdegin du ere harren imayak non nahi ezarriak izan zitezen, elizetan eta etchetan; eta bai bakotcha, ba-familiak, bai erresumak kontsekratuak izan zakizkion.

736. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0010 2 Arratsaldean bi orenetarik laur orenen artean erreberri zazu emaitza bera, orhoituz Jesus tenore hoitan zagola kurutzearen gainean, munduko bekatuen erreparatzen, hirur orenetan hil izan zela, eta lauak arte hartan soldaduak lantza kolpeaz ideki izan zioela Bihotza.

737. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0016 Nahi duenak egorri zerbeit ofrenda eliza hartako hel-araz dezake, zembeit sos bakhar beizik ez delarik ere.

738. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0017 Haren Bihotzaren alderat debozione izanen dutenentzat.

739. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0017 2. Hekien familietan ezarriko dut bakea.

740. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0017 4. Izanen naiz hekien ihes leku segura, hekien bizian eta bereziki heriotzean.

741. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0017 5. Benedizione nasaiak ichuriko ditut hekien lan, egiteko guzietara.

742. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0024 1ampdeg; Ehun egunen indulientzia edo zein othoitz edo obra onari eratchikia eskaintzen direlarik ilhabete hartan markatua den chedera; 2ampdeg; Ehun egunena, Jesusen Bihotz Sakratuaren imaya, oyal batean pintatua edo brodatua, bere bulharren gainean garraiatzen delarik, ezpainez edo bederen bihotzez debotki erranez, imaya harren gainean ezarria den othoitztto hau: Adveniat regnum tuum! Etor bedi zure erresuma!.

743. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0025 1. Gorago Jesusen Bihotz Sakratuaren Konfrarioko emanak diren barkamen oso guziak; badire hogoi eta zortzi ikus plamak 18 eta 19; eta bertzalde: 29ampdeg; Garizumako ortzirale oroz, Ortzirale Sainduz kampo; 30ampdeg; Erearoaren 3an santa Klotildaren; 31ampdeg; Ustailaren 26an santa Annaren; 32ampdeg; Agorrillaren 13an santa Radegondaren; 33ampdeg; Agorrilaren 25an san Luis Frantziako erregearen; 34ampdeg; Buruilaren 29an san Mikaelen; 35ampdeg; Urriaren 17an, Margarita Maria dohatsuaren; 36ampdeg; Hazilaren 11an, jaun Done Martinen bestetan; 37ampdeg; Urthean behin, nork hauta berak eguna, Jesusen Bihotz Sakratuaren ohoretan egiten delarik oren baten orazione, izpirituz edo ezpainez, segidan edo parteka; zembeit bihotz altchatze egun hartan, bai eta Batayoko agintzen, edo bertze zerbeit debozionezko agintza egin balimbada, harren erreberritzea.

744. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Eta bizkitartean ez zuen oraino lehen cominionea egina: bainan ez zen haren falta.

745. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Denbora hetan ez zen cominiatzen hamalau hamabortz urthetan baizic.

746. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Gutizia handia zuen cominiatzeco eta haren gutizia bethi eta gehiago emendatuz zohan.

747. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Yaun erretor harec Barbaste zuen izena eta zen aphez bat yakitate eta bertute handicoa.

748. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Ezin daitake erran aphezaren solas horiec nola ilhundu zioten Micheli bihotza: ez zuen gehiago loric ez janic lethi lehen cominionea gogoan: gaicho haurrac senditzen zuen bere bihotza Jesu Cristorentzat dena amodioz bethea, eta casic iracutsi zioten Jesus zela Yainco bat ikharagarria eta harentzat lehar zela izan amodio baino beldur gehiago.

749. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Berac condatzen zuen nola egun batez bidean heldu zelaric bere arthaldearekin bethi bezala ilhun eta triste, bat batean bozcario handi batec gainditu zion bihotza; haren izialdura eta beldurcunde guziac ezeztatu ziren eta hain handia izan zen haren zoriona, non ahantzi baitzitzaizcon bere arthaldea, bere burua bera eta batere ohartu gabe buruz yuan izan baitzen bide bazterreco harrasiaren contra; han zen berebaitharatu.

750. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Aita harritzen da; ihardesten dio ez direla hec aphezteco behar diren gastuen egiteco ahalean, giristino on izan daitekela munduan ere eta ez duela amestu behar Yaincoac sorrarazi duen estatutic atheratzea.

751. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Amachoc ongi hartzen du, emaiten dio curaye, eta manatzen du egin dezan haampiuml;nitz oithoitz, harec ere eginen duela, diolaric Yaincoac ongi nahi balin badu aphez izan dadin, emanen diozcala bere bocazioneari yarraikitzeco laguntzac.

752. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Gauza yakina da, denbora hetan hatchemaiten zituzten aphez guziac hiltzen zituztela, non ez zuten arnegatzen beren apheztasuna.

753. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Heyeri eta hec bezalaco bertze zenbeiti esker da Bayonaco diosesa menturaz Franziaco chocoric giristinoena, fedea eta erlisioneco urhatsac hobekienic atchikiac diren toki dohatsua.

754. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Serora beltchen Igoneco Comentua hastetic hazi ttikitto bat bezala zen, bainan hazi ttiki hura arbola eder eta handi bat bilhacatu da; eta zenbat nescato gaztec ez dute causitu arbola haren adarren azpian itzal salbagarri bat, zenbat arbola haren pean ez dire izan beren familien, Elizaren eta herriaren ohoreac!.

755. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Serora beltchec non nahi eman dute umiltasunaren, eztitasunaren, mortificazionearen etsenplua; nihorc ala Biarnoan, ala Escual-Herrian ez ditu aphezac eta misionestac hobeki lagundu Yaincoren obran, eta segurki, heyeri esker hainitz eta hainitz herritan hain laster yaincozco bidetarat ziren itzuli arimac, eta dute geroztic bide beretan iraun.

756. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Aita Garicoitz zen heyen argitzailea, heyen sustatzailea.

757. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Ilhuntche batez, lo egitea galdatu zuten etche batean, eta, baietz, erran zioten berehala, gambera bat, eta gambera hartan, ohe bat izanen, zutela.

758. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Sari zerbait jende heieri eman beharrez, aire berean galdegin zioten.

759. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Jesusek manatu zioten orduan, desmezua eman zezoten langileeri, ogiak joko zituztela harek eta haren lagunak.

760. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Eta erran bezala egin zuten jende heiek.

761. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Hor, menturatzen da nausia gamberan sarturik erraitera: haimbertze ogi izanki jotzeko eta ez zirenez bada ohartzen: argia zela aspaldi hartan?.

762. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 - Hek baietz, jeikiko zirela.

763. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 - Hek bethi baietz, jeikitzera zoazila....

764. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Jende hek loriatu ziren, eta zalu ahantzi zituzten goizeko kechamenduak oro.

765. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Eta nola ez baitzakiten deuseren gordetzen, Jesusek suarekin bihitu zituela ogiak heienganik jakinik, auzo batzuek su eman zioten, hek ere beren ogieri, eta... beren ogi guziak erre.

766. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Bertz'aldi batez, jende zahar batzuen gana joan ziren, Jesus eta Jon Doni Petri, gaua heien etchean iragan behar zutela; eta hala egin ere zuten.

767. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Biharamunean, urruntzearekin, jende hoieri, galdegin zioten Jesusek: zer ari behar ziren egun hartan? - Eta ihardetsi zioten bokata puchkila bat behar zutela churitu.

768. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Jende gaicho hek bokata churitzen hasi, eta bethi athera, bethi athera, arrats arteko lana izan zuten, eta arratsean, mendia bezen gorako oihaleria bazuten, ez baitzakiten gehiago nun koka hura guzia.

769. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 Eta auzoko jende, abarizios zikoitz batzuek, jakinik zer gerthatu zitzaioten beharño heieri, Jesus eta don Doni Petriri galdatu zioten ethor zitezen gauaren iragaiteko, heien etchera.

770. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 Galdegina egin zuen Jesus onak, eta biharamunean, bertze etchean bezperan bezala, erran zioten jende heikiei: Zer ari behar zarete egun?.

771. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 - Ori, Jauna diru puchka bat izan eta hura behar ginuke zembat den ikertu, miatu....

772. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 Jende zikoitz hek loriatu ziren.

773. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 Lana hasi gabe eta lan hartarik den mendrenik ez gero galtzeko, joan ziren, salbu zuek eta bakar-tokira, zerbitzuetarat, eta, handik ezin atheraz, han egon behartu zitzaioten arrats arte!!.......

774. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0075 Piarresek gaurgoiti etsitua zuen haren bere ganat ekarraraztea.

775. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0075 Tartean, Ganich akituche zelarik, hartzen zion turruta eta, begiak kamporat jalirik, lephoko-zainak tiran tiran emanik, ithoka ari zen hura ere....

776. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0075 Behiak deitzirik, eta kaikua sarrichago edanen den esne lodi gizenaz betherik, sukaldean Piarres sartu zeneko, Aita jin zen hura ere, alimaler jatera emanik eta heiako athe-leihoak ongi hetsirik.

777. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0075 Eta bi eskuak surat, pafa pafa deskantsuan ari zen orai, lurrezko pipa labur bat ahoan, pipa hartarik kurumilka zoan kheari beha, khe hura batere ikusi gabe, begiak han nombeit galduak.

778. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Berho-sasietan, arbola guzietan, choriak ari ziren hek ere, sukar batean, beren ohantze ttikien moldatzen.

779. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Dena urhe; gorri gorria, hori horia; urdin urdina gero, lilluraturik behar baitzen egon, heieri beha eta beha!.

780. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Eta baitiote, gure laborariek behako bat ere sekulan emaiten ez diotela holako ikusgarrieri Piarres ikus ziteken han, michteriozko gauza heieri beha, luzaz egoki....

781. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Gogoetan gelditurik, bazagon hantchet, heien egileaz, Jainko handiaz orhoitua; orhoitua ere, bera munduratu gabe, gauza hek, toki berean, harek bezala ikusi zituzten Eskualdunez.......

782. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0123 Itsasoan uhainen ondotik uhainak bezala, hilen ondotik bethi heldu biziak; eta oro, Jainko beraren oinetarat, lerro lerro gaki, gauza eder heien guzien egilearen ganat!....

783. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0123 Etchean, gauzak oro moldatzen ari ziren lan heieri buruz.

784. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0168 Ez ahal zitzaion Jesus amultsuari gaitzitzen, holako gogoeta bat ethortzen baitzitzaion, haren ondo ondoan!!!.

785. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0168 Bihotzak lasterrago jo zion beraz haur gaichoari; bainan, gero, kolpez sosegatu zitzaion bihotz hura, arima zola zolan iduriturik, begi on on batzuekin behatzen ziola Jesusek haren gogoeta garbiari.......

786. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0168 Non nahi, leihoetan, haizeak alde guzietara zerabilzkan chirioak; kurutze batzu, Sainduen iduri pullit batzu chirio heien erdian, Jesus Jainko-Gizonaren ikustera etcheetarik jali nahi balute bezala hek ere.

787. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Thomas bere aitak bezala, odolean zuean fede hori, erraietarik, errotik sinhesten baitzioten Jainkoari eta harek, lurrean, bere ordain utzi Elizari.

788. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Haur elhe guti behar zen harekin gauza sainduez.

789. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Nehork sekulan, ostatuan edo merkatuan, solas lodi eta gizen zerbeit arthik zezala haren aintzinean.......

790. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Phesta-Berri Otaba hartan berean, ikas-bide behar zen bere laguneri, berehala erraitera goazin bezala.

791. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Ez zen, nahi baduzue, handi handi hetarik.

792. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0216 Urtheak ditu, ez dutela pilotariek beren soinekorik atchikitzerat eman andere gazte hetarik bati.

793. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0217 Izerdi uharretan ari ziren beraz Piarres eta haren bi lagun Sempertarrak, hiru Azkaindarren kontra, urhatsez, urhats, kintzez kintze, elgarren bethekoak.

794. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0217 Musikariek Uso churiaren airea eman zuten hek ere, Piarresen goresteko.

795. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Eta eri gaichoa hor emaiten da untzi chabaleko hamabi gauza on hetarik bat jan beharrez...... tira ta tira.

796. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Eri gaichoa, begiak itzulika ari zen jada; bainan Katalin bihotz-onekoa tente potente egon zitzaion aldean, hamabigarren eta azken chintchimaria hark iretsi arte.

797. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Oi Dariusen lasterrak, Katalin tarrapatan jin zitzaiolarik erraitera, harek manatu hamabi chintchimariak janik, leher egiten ari zela etchek'andrea!.......

798. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Zer nahi ikusi zuen Darius gaizoak eri dohakabea galbidetik ezin atheratuz, chintchimaria debru hek ezin aurthikaraziz.

799. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Zer chimichtak, arratsalde hartan, haren begietarik eta sehi trunkora!.

800. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 Damurik ez da hemen ene lehenagoko sare chaharrik, heien ongi antolatzeko, nahiz bichta joantchea dudan...

801. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 Zoaz Jainko-Semearen gana; berari iduri zaiona eginen du harek eta harek bakarrik.

802. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 Bainan Jainko-Semeak ere erraiten dio berehala: Ez ditaken gauza da hori; aldi bat salbatu behar nituen gizonak, aldi bat salbatu ditut, heientzat hilez.

803. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 Bizkitartean, zoaz ene Amaren gana zer ere iduriko baitzaio eta hura ongi izanen da.

804. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0011 Beraz Haurridego batean nahaskeria sartzera heldu bada, Haurridego hura laster galduko da.

805. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0011 Armada batetako soldadoak, bakotcha bere alde balinbadoazi, armada hura erreski garhaituko du etsaiak.

806. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Jesu-Kristok hola ditu saristatzen haren gomituari leialki ihardesten dutenak.

807. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Jesus da orduan bizitzen giristinoa baithan, Jesusek du haren ahoz othoitz egiten, Jesus da haren eskus lanari emaiten.

808. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Jesus da harekin ibilzen, haren medioz mintzatzen.

809. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Jesusek du haren gibelean jaten eta edaten, eta akhitua denean sosegua hartzen.

810. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Behar bada elhe on bat askiko da bide makhurretik haren atheratzeko.

811. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 (...), Salbatzale bat sorthuco cela haren arrazatic, debrua garhaituco zuena, eta gizona libratuco bekhatutic eta heriotcetic.

812. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Salbatzale hura da JesuCristo edo Mesias, denboran sorthu behar cena.

813. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Eta haren ondocoac jali ciren hura iduriac.

814. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Hastetic behin, Jaincoa ezagutu zuten eta adoratu Sethen ondocoec; bainan gero hec ere, Jaincoac debecatu ezcontza batzuz, Cainen ondocoekin nahasiric, hauc bezalacatu ciren; eta mundu gucia gaichtatu cen.

815. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Uhaldea igorri baino lehen, Jaincoac manatu cion Noeri, egin cezan zurezco untci handi bat; arkha deithu zuten untci hura.

816. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Hartan sar-araci zituen: Noe bere familiarekin, eta animale mota gucietaric.

817. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 I. Jaincoac creatu gaitu eta eman mundurat haren ezagutceco, maithatceco, cerbitzatceco, eta bide hortaz bicitce eternalaren merecitceco.

818. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0062 G. Cer egin zuen berrogoi egun hetan?.

819. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0062 I. Agertu cen ardura bere Apostoluei, eta bertce dicipuluei, mintzatcen ciotelaric; eta batzuetan heiekin jan ere zuen.

820. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0062 I. Heien oraino hobeki argitceco, eta egiazki phiztu cela eracusteco.

821. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Hitceman gauza ona balinbada, bai; bainan hitceman hura gaizki balitz, bekhatu egin litake hitza atchikiz, hitcemaitean bekhatu egin den bezala.

822. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Botua da Jaincoari haren gogoraco cerbaiten hitcemaitea, chedearekin, huts egiten bada bekhatu izanen dela.

823. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 I. Hura da gure nahia orotan eta osoki Jaincoaren nahiari sumetitcea.

824. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 I. Hura da Ebanjelioco Contseiluen segitcea.

825. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0110 I. Hari eracasteco, behar dituela jasan laido guciac Jesu-Cristoren gatic.

826. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0077 Alabainan, eztia denac bihotz guziac irabazten bezala ditu eta bere-ganatzen: guziac hari atsegin egiterat ekharriac dire.

827. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0132 Entzun dezagun beraz beti meza saindua Mariarekin batean, Mariari galdeginez hartaraco behar dugun laguntza.

828. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0133 Bainan nola arbolac fruitua egin eta ekharri duenean, fruitu harec irauten baitu arbolatic berech, eta begira baititake gero jateco; hala ber mezaren fruitua, Gorphutz-Saindua, Elizaren escuetan dago meza ondoan ere; Elizac begiratzen du eta ohoratzen bere aldaretan: hura da Sacramendu Saindua.

829. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0133 Errana da, Ortzegun saindu arratsean, Jesus Jaunac bere Apostolueri bere haragia jaterat, bere odola edaterat eman eta berehala, Jon Doni Joanic hartu zuela Sacramendu Saindua, eta comuniatzerat eman ziotela Andre-dena Mariari eta harekin ziren emazte saindueri: han baitziren bada hurbil barne batean bilduac.

830. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0204 Zure grazia, othoi Jauna, gure arimetarat ichur-azu, amoreagatic eta Aingeruac mezuturic, Cristo zure Semearen gizon egitea ezagutu dugunac, haren Pasionearen eta gurutzearen bidez, Piztearen loriarat hel gaitezen.

831. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Aintzineko egun batez kolpatua hura ere, etzana zagon, ichter guzia belztua.

832. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Minak laster gaichtatzen dire toki hetan.

833. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0086 Hura ere khendu zaukun jaun aphezpikuak.

834. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Salbaiek arras begi gaichtoz behatzen zioten heyen handi-nahi eta iduriari.

835. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0014 Egun hetan, Jesus Nazarethetik jin zen eta Joanesek bathaiatu zuen Jordaneko uretan.

836. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0014 Uretik atheratzera zoalarik, Zerua zabaldu zen eta Izpiritu Saindua haren gainerat jautsi uso baten idurian.

837. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0014 Eta zerutik hitz hauk aditu zituzten: Hau da nere Seme guziz maitea, haren baithan dut nik nere gozoa.

838. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0055 Heien aitzinean itchuraldatu zen.

839. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0095 Heietarik bortz erhoak ziren, eta bortz zuhurrak.

840. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0095 Orduan birjina hek guziak jeiki ziren eta beren krisailuak adelatu zituzten.

841. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0095 Erosterat joan ziren artean, ezkont-berria jin zen, eta prest zirenak harekin sartu ziren ezteietarat eta athea hetsi zen.

842. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0133 Orduan Jesus hurbildu zen eta gaizkiak erran ziozkaten heien sinets-gaiztasunaz eta bihotz-gogortasunaz, zeren ez zuten sinetsi phiztu zela, ikhusi zutenen hitzaren gainean.

843. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0043 (...); eskola katolikoetarat igorten dutienez edo, haien mentsian, begia etchekiten dienez haurrak dutien eskoletan errelijionia eta ounestatia errespetaturik izan ditian.

844. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0043 5n Protsimo-lagunari gaizkirik egin denez edo desiratu; houra hastio ukhen denez; aiherkunterik begiratu denez; aharratu denez; besten artian aharrarik phiztu; gaizki mintzatu; eskandal eman; gaizkirik bestez egin erazi.

845. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0162 Khurutzefikatu zienian phartitu zutien haren soiñekoak, zorthian ezaririk; kompli zadin Profetak erran ziana: Phartitu dutie ene arropak, eta ene saioa zorthian ezari die.

846. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0162 Ezari zien ere haren buriaren alde gaiñian haren heriotziaren sujeta izkiribaturik zoiñ beitzen: Hau da Jesus, judioen erregia.

847. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0162 Dembora berian, eta harekin, khurutzefikatu zutien bi ohoiñ, bata haren eskuiñeko aldian, bestia eiskerrekoan.

848. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0162 Igaraiten ziren orok blasfematzen zien haren kontre, buriak igitzen zutielarik, eta zioielarik: s. Eia bada hik Jinkoaren temploa desegiten, eta hirour egunen burukoz arraberritzen diana, solta ezak hire buria: Jinkoaren semia bahiz, jaits hadi khurutche hortarik.

849. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0163 Bergisan nausatzen zien harekin khurutzefikaturik izan ziren ohoiñek.

850. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0163 Eta berhala hetarik batek laster egin zian espounja baten ospinez bethatzera, eta houra haga baten phuntan ezaririk, eskentu zeion edatera.

851. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0308 Ainguru Gabriel joan zeion berri handi horren emaitera: salutatu zian egun oroz haren ondotik fidelek erraiten dutugun hitzez: Salutatzen zutut, Maria, graziaz bethia, Jauna duzu zoureki, benedikatu zira emazte ororen artian.

852. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0308 Houra dukezu zeluko Jinkoaren Semia.

853. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0308 Arrapostu eman zeion Ainguriak, Espiritu-Saintiaren photeriaren berthutez, haren odol Birjinaletik Jinko Semiak harturen ziala khorpitz bat.

854. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0308 Ordian Mariak: Jinkoaren neskatoa nuzu, hala denez gainian haren boronthatia, zuk erran bezala, egin bedi nitan.

855. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0420 Boroga eta ikhas ezak, gaisto dela eta kharats, Jinkoaren utztia, eta haren beldurraren hireganik hurruntzia.

856. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0421 Zertaz ere gizonak egin beitu bekhatu, hartaz beraz izanen da punitu.

857. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0088 Jainko semearen gizon egitea, eta, bertze hitzez mintza nadien Jainkotasunaren gordetzea gizontasunaren itzalean etzen bertzerik, baizik ere, Eskritura Sainduak diona, harren ezteustea.

858. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0089 Ematen daroku bere haragia jatera, bere odola edatera, gu ere ganbia gintezen emeki-emeki haren izatera; gure arimak har detzan haren sentimenduak eta haren Jainkoa ganako amodioa.

859. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0176 Zer zoriona, Jesus Jaunak hautatzen baginitu, lehenago apostolu batzu egin zituen bezala, harren kontsolatzeko eta hari ahantz-arazteko jasan behar dituen laido eta atsekabeak!.

860. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0258 Bertzerik egin eztezakena dohala etcherat aphurtto harren buruan bainan ahantzi gabe Jainkoak zer grazia handia egin dion; lanean ere hari dadiela grazia hortaz orhoituz ahalik maizena.

861. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0259 Utzi behar ditzunak orduan, hek dire, hitz alferrak eta menturaz gero ere egin daiteken lan phichka zerbait.

862. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0346 Hogoi-ta hamar-garren egunean, hilaren arima agertu zitzaion komentu berean zuen anaiari, hari errateko atheratu zela purgatorioetarik eta bazohala zerurat.

863. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0346 Fraide hark etzakien nolako othoitzak egiten zituzten komentuan, eta joan zen bozkario handitan denei erratera zer gerthatu zitzaion.

864. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0346 Fraidek ere ikhusi zuten egun hartan zutela hogoi'ta hamar-garren meza, eta ezagutu zuten errechki arima gaicho hura, meza hekiei esker, atheraia zela purgatorioko pairamenetarik.

865. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0347 Meza horiek san Gregorio'renak deitzen badituzte ere, eztu horrek erran nahi saindu harren ohoretan eman behar direla; ezta ere galdetua aphez berak eman detzaan.

866. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0123 Jainkoak nahi du alabainan nekeen jasaiten ikas dezazun kontsolamendurik gabe, haren eskupean osoki jar ziten eta zu baitan umilago egon.

867. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0344 Jainkoa da bizkitartean sakramendu horren obratzale nagusia, nehork ikusi gabe ari dena, oro haren nahi sainduaren azpiko direnaz geroz eta orok hak manatua dutelakotz egiten.

868. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0409 Huna, o Jesus on eta guziz eztia, non nizan zure aitzinean belauniko emana; eta arimako khar handienarekin othoizten zitut eta bietan othoizten, barna sar ditzatzun nere bihotzean fedezko, esperantzazko eta amodiozko sendimendurik bizienak, nere bekatuen egiazko urrikia, eta gehiago hetarat ez erortzeko chederik azkarrena.

869. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0122 Bizkitartean baziren denbora hetan jaun batzu, gizon batzuen erranaren arabera, nahiko zutenak ikhusi, bi Hazpandar plekariak beren trinketean garbituak Je veux les battre chez eux zioten.

870. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0595 Hitz hekiekilako guthunean berak zioena, ez zituen hitz hek Maulen nihorenganik aditu.

871. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0595 Hitz hek guziak bada, 1910eko agorrillaren 25eko bilkhuran, agertu zitzaizkolarik, Nere Jaun Jean de Jaurgain buru lehenak erran zuen, hitz hek guziak partuko zitzaizkola, Don Resurreccion-Maria azkue-koaren Hiztegiari, hetarik Hiztegi hartan ez zaitezkenak izateko artha handiz altchatuak eta Don Julio Urquijo-koaren Hilabetekarian argitaratuak.

872. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0595 Huna beraz hemen behera, hitz hetarik erran den Hiztegian aurkhitzen ez direnak, edo han aurkhitzen direlarik, han diotenaz zerbeit gehiagoko erran nahi dutenak Don Res.-Maria Azkue-koak bere Hiztegian, eta Almanach bere mintzaira iskribatuzkoan bezala, Zubero-ko u bethe, gurea bezalkoaren adiarazteko, u emanen dugu dena den, eta bi ponturekin û hekin û chorrotcharen adiarazteko. Hala nola: Zelietako Jauna, zû zirade gure Aita eta gû zure haurrak gûtûzû

873. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0603 Erdara den bezalako hura bada, Jaun aiphagarri horrek eskuetarat hartu du, ahalaz hurbildik eta ahalaz artha handiz ikusi du, eta, berak dioena, khenduak badiozka ehun bat euskal-hitz, eta hetarik zembeit oraiko Hiztegietan edireten ez direnak.

874. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0603 Eta, ez dugu beldurtzeko, erdara hura ez duela oraino hobeki haztakatuko, eta ez diozkala gehiagoko dituzken euskal-hitzak atheratuko Ikhus, don Julio URQUIJO-koaren 1907ko Hilabetekarian, 2garren eta 4garren atheraldiak.

875. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Oren bat edo biga, loriatua, hari beha eta beha han zaude, begiak bertzalderat itzulirik ere, berritz harat, ekharriak!....

876. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Eta zuk ez bada bethi nahi zinuena...... harek badu nahi zuena!.

877. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0004 Azken gomendio hetarik lekhora, Jaun Decrept berak egin daroku bere mintza aldi bat, aiphatuz biltzar-lagun aurthen galduak, eta bereziki: Jean de Jaurgain, Burulehen prezagarri zembeit urthez izaturik, Burulehen goretsizko ginduena, eta Pierre Broussain, biltzar-lagunetarik bia, Euskalzaindi edo Euskal-Akademiarat ereman direnak; bainan hek daukate, Euskalzaleen-Biltzarreko lagun aspaldikoetarik izateari diotela zor, urhaspide hortako hautatuak izatea.

878. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Eta gauza onek, oldozkun onek, ekartzen dit burura egun eder, egun zabal, askatasuneko egun aien gogorapena, eta naiz-ez-ta ere ordungo euskalizaera eta gaurkoa alkarren aurrean jartzen ditut, eta zer negargarria ta zer illuna arkitzen det gaurko gure izatea, gaurko gure euskal-bizitza!.

879. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 248.- Horak bere egina bezala [BNarn], (Gauzak erabili ondoan, bere tokietarat helarazten ez dituztenez, erraten den hitz bat. Nork ez dakigu, bere egiteko hartan, zembat den, hora (zakhurra) baino gurbilago gathua).

880. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0067 256. - Lehenian barkha. bigarrenian urkha [BNC], (Bertze orduz, ikhastetxe bateko buruzagiak, bere menekoetarik baten lehenbiziko hutsean, erraten omen zuen: Hanbat gaixtoago neretzat! Eta barkhatzen zioen. Eta haren beraren bigarren hutsean: Hanbat gaixtoago harentzat! erranik, kanporat ematen omen zuen. Gutartean, elgarri bethi behar diogu barkhatu.

881. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0067 259. - Zer izate da, behin lau zangotako, gero bi zangotako, eta azkenean hirur zangotako?, [Lc], (Devinette), Hura da gizona. - Hastetik, eskuz eta zangoz edo belhaunez bermatuz, lekhuz aldatzen da; gero sendo delarik, bi zangoen gainean harahunakatzen da; eta noizpeit makhilt'o bat hartzen du harahunakatzeko.

882. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 265.- Zingili baba, bethor ilharra, surthengoz joan da maiatza, [BNam], (Bertze orduz, hanitz errepikatuzko zen solasa. Zingili [BN], zingo Lcote frontiere, zango bakharrezko urhats urria, baba gutituz dohala dioena. Bethorkigula hartarik lekhora, etxil'ar, il'arbiribil, magitxil'ar baliosa; halarikan ere, auhendatu gabe ezin ikusiz itzaltzen, loril, hostaro, eder eta maitagarri den hilabete paregabekoa).

883. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0069 268.- Lan lasterra, lan alferra, (C) (Objective), (Edo zein lan da, artatuki egitekoa. Gure Saindu handi, san Inaziok ere zioen: Age quod agis. Egizu, egiten duzuna, gure ahalak eta gogoa, guziz hari eta txikiz).

884. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Bainan bada horiek guziak baino sendagailu zaluagoa eta errechagoa: Zoazi haurra bularrean daukan emazte baten ganat eta, chahakotik arnoa bezala, ichur-araz zazu haren esnetik zirrizta bat zure begiaren gainerat.

885. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Hunak lehena: Aski da teila belarra (joubarbe) lehertzea eta haren urina beharri ziloa beheiti egortzea.

886. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Ar hura egarritzen omen da arteka eta zalapartaka lotzen, bakerik ez duela utzi nahi, edari chorta bat ukan artio.

887. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Laster bare kurkuilu heiek guziak hasiko dira halako kaurin baten kanporatzen.

888. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Kaurin hura aski da haurrari, ur epel pichka batian irets-araztia.

889. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Hortakotz atso chahar batek aholkaturik, hamar liberako bat hel-arazia zuen herriko erretorari, meza bat erran zezan harrentzat.

890. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Aski ditutzu bederatzi zorri egostea eta heien ura edatea.

891. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Nik ere, hala naukan lehenbizian nere buruarekin, bainan geroztik osoki segurtatu naiz, delako salda hori ez dela ontsa bazkaldu eta asmatuko hetarik, bainan egiazki zintzurra behera joaiten diren hetarik.

892. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Harek erakutsi zautan ene gaitzaren sendagailua eta hari esker naiz oraino bizi.

893. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Odolki egosteko panderu haundi baten bete ur irakin-arazten duzu eta hartan ezartzen erramu benedikatutik zonbait aldachka, baratchuri zahar osto zonbait eta erromani ondo batzu.

894. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Panderu hura tapatzen duzu arbi hetako saski kozkor batekin.

895. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Zehorre jartzen zare biluz gorririk saski haren gainean eta ongi ongi inguratzen zare oheko estalki zonbaitekin.

896. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Ez zen den gutienekorik dudatzen, gaizo Batita, haren sendagailua aspalditik hedatua dela, ez balinbada ere artzen panderu eta saski pottorrekin.

897. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0411 Ez bada kasurik emaiten, zorne harek bere inguruak kutsatzen ditu eta laster umeak egiten.

898. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Hargatik, bethi egiari dohakonaren emaiteko, erran behar dugu oraino Eskualdun guti sarthu zela delako bilkhuretan eta hek ere ez biziki beroak edo khartsuak.

899. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Musde Dublanc hartu eta igorri zuten Oloronerat, han hilarazteko eta alderdi hartako jender holaz beldur egiteko.

900. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Berriz Musde Jauretchek Tarbesen izan zuen lephua moztua eta nola horren osabak gorde nahi izan baitzuen, hura ere hil arazi zuten Paben.

901. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Arras partida zituzten Ahazpandarrak: zaukaten aphezek eta aberatsek ustelduak eta usainduak zituztela (orai bezala funtsian!!!) Bainan Pinetek sendiarazi zioten hura gabe deus ez zirela... eta berak zituen berritu.

902. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Frantzia guduan zen Europan erregez gidatuiak ziren jendetegi guziekin; Espainiarekin ja lothua zen urthe hartako Martchoaren bederatzian.

903. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Zuk errazu! Bi andere horiek hain baitziren maithagarriak ordu hartan!.

904. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0204 Hamabostetik deramazkio, harek bere borthako-aratcheak; hunek bere antzara-oilaskoak.

905. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0204 Landibarrek aldiz biltzen heien sos churi-gorri ederrak... nun ez derauzkioten bere papertto urdin-machkaroak uzten!.

906. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0205 Umeetan, heien odolak ez othe zukeen khalda bera?.

907. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0499 Landibarren, holachet, doi bat gochoki iragan zituzten ordu nahasi hetako egunik latzenak, eta nahiz lau elizak hetsiak ziren, bat-bederak, erlisioneko gora-beheretan, errechtasunak oro bazituen, alabadereko irriskurik gabe.

908. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0657 EZ DUTE bururatua oraino jakintsunek beren arteko auzia, Iberotar ote direnez Eskualdunak, ala berezi behar ditugun osoki edo hein batean bederen gizalde hartarik.

909. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0657 Gehienen ustea zen lehenago, eta egun ere hala dago, Iberotarren seme direla Eskualdunak; aspaldiko mendetan hedatuago izanik, heien odola zabilala beti nahastekatuago bertze tokietan, Eskual Herrian bakarrik zagolarik garbi egungo eguneraino.

910. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0657 Eskualdunak Iberotarretarik osoki berezten dituztenak biziki gutiak dira; eskuko erhien gainean koka litezke errechki heien izenak: Philippon, Vinsion, Sanchez Calvo, Santos Dominguez.

911. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0006 Lengo erri aundi baten oroigarri izanik, bere inguruan erri aundi ta erridiak purrukatzen ikusi dittuen eta ekaitzaldi gogorrenari beti aurrpegia eman dioten Sorkaldeko Piramide zentoi antzeko aiek bezalaxe dela gure izkuntza.

912. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Ikusi dittut bere alderdi aberatsak, baita bizia ezin ateraz bizi diran aienak ere.

913. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Diogu bakarrik: 1ampdeg;) Alemana, eskuara bezala, bertze mintzairek ausikitzen eta zikintzen ari dutela gero eta gehiago; eta etsai bereri berdintsu behar gitzaizkotela jazarri; 2ampdeg;) Askotan batere elgar-aditu gabe bi mintzairek bide berberak hartzen dituztela, hitz berri beharretan direlarik, heien egiteko: Alemanek nahi izan zakotenean izen bat eman beren sortherriari, Deutschland deitu zuten, hitzez-hitz Aleman-herria (Deutsch Aleman; land herri) guk gurea Eskual-Herria deitu dugun bezala, eta zonbat holako!.

914. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Bai gogo-ahaidetasun handia, asmu-jite bertsua dute Alemanek eta Eskualdunek, nahiz gorphutzez eta askaziz ezten ageri den gutieneko elgarrekilakorik heien artean.

915. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Segurki haizu zaiku Eskalzainek erranetik ez artzea eta aithor dut nihaur ere ez nizala hartarik ari, tiletez-tilet.

916. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 Bakotchak bere hura egin beza, iduri zakon bezala, eta aitzina!.

917. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Bizkarretik zerakarken mantaleta beltzaren gainean, baitzuen luma edo ari churi bat, Mandibouro izeneko emazte chahar bat hurbiltzen zaio, luma edo ari churi hura kendu beharrez.

918. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Han haurrak deubruari jaterat eskaintzen diozkate edo hari saltzen.

919. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Seinale hura apo zango bat izaiten da.

920. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Gan den gabian, ohetik entzun ditut gure errekan heien irrintzinak.

921. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Jorrailean, leku hartako makurren zuzentzeko, erregeak izendatu zuen Bordeleko legegizonetarik bat: Pierre de Rosteguy edo de Lancre jauna.

922. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Tipi tipitik, sorgin ichtoriotan hazia, hekien gainean idaziko liburu gehienen jakitateaz hanpatua, gure gizonak, Eskualdunek berek baino sinheste haundiagoa zuen sorginkeria baitan.

923. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 Lekuko hor ditugu heien izkiriozko manuak, hala nola Innocent VIIIgarrenarena.

924. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 Gure lurrak sorgin aziaz zikinduak balinbaziren, harek laster garbituko zituen, eta ez nola-nahizka, bainan suaz, suak baitu bakarrik landare tzarra betikotz suntsitzen.

925. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 - HAREN JAZAR-MOLDEA.

926. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 De Lancre Bayonatik Lapurdirat sartu zen, uztailaren ondarrean, eta harekin jende-oste osoa: Tribunale batean behar den jauneri guzia, soldado andana bat, gizon urkariak beren tresnekin, mihiku bat eta ere, hamazazpi urtetako neskatch bat, La Morguy izenekoa.

927. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0179 AEZKERA EDO PETIRIBERRO-INGURUETAKO MINTZAERA Petiriberro Aetzen mendi bat da, altzinago omen andikoa, inguru guz gaietako sorgin-bilgioa bampauml;itze.

928. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0179 Gernikan orampauml;i bortz urte Eusko-Ikaskuntzak eragindako Batzarre gandi gartan nire adiskide on batek Euskaltzale anitz ta Euskalari zenbampauml;iten artean azi eder bat erein zue.

929. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0179 Azi gartampauml;ik Euskeraren adiskideak sortu izan zire: Bizkaian lenik, Naparroan, ere Naparroa maitean, urranen.

930. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0208 Zilo gartampauml;ik geroko urte anitzetan gatuak eta txakurkoak, eilalamien bildurrik gabe, goiz-arrats ebiltzen zire.

931. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0208 Gan ziren lagunak berantetsirik garen bila atra zire.

932. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 10. - Doniane-gaberdian on da aritz bat erditik arampauml;iltzea ta gan aur eria pasatu ta arte gartan eriaren atorra uztea.

933. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 12.- Subilaros sukaldea xuxkitatu bear da ta mezondoan gan berean gari-bikorrik naiz garagar-bikorrik agertzen bada, urte gura garitsua edo garagartsua izampauml;in da.

934. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 - Zer dik horrek mokoan, dio nausiak bere buruari? Zer zuen? Ori, ebatsi bortz liberako hura!.

935. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Bainan ez zen heier beha egoiteko ordua.

936. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Soinarentzat esnea bezala dadila izan, heien adimenduarentzat, euskarazko erakaspena.

937. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0207 Ez dezakegu ere gaitzetsi gabe utz Altube, ixuriegi agertzen zaizkoten hitz batzu, frantsesez termes abstraits deritzakoten hetarik.

938. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Iduri luke ohart ordu luketela nola diren izkiriatzen hitzak; zer itxura duen bat bederak; frantses hitzen osatzea eta heiena ez dela arras berdina.

939. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Amaren belaunetan ikasi zuten hura, berriz ikasi ukan balute eskolan, barnaxago danik betierekotz gogortu zitzeieken, segur buru muinetan.

940. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Bere garai artan, belgundari, mixiolaririk aipatuenetakoa au izan zan noski.

941. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Eta nolako lanak ez ote-zituan artzen, ayen biotzak Jaungoikoa'ganatzeko! Arritzekoa omen zen, etzena lanaren azpian indarrgabeturik, lerr egiñik gelditzen.

942. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Bañan Mendiburu'ren izketa garbi ta suarra entzuteagatik, bertze aunitz ta aunitz, euskeraz mintzatzen ezpazetiken ere, aditzeko ainbat bazekitenek, aren predikutara joaten ziren.

943. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0101 Azkoitiarr aundiki batek, orren predikuak entzun ondoan zionez, ari entzun ezik, ez omen zitekean sinets, orren gauz sakonak, ark bezain poliki eta egoki, euskeraz erran zitezkenik.

944. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0101 Logroño'ko ikastetxe-Erretora zan Uriarte'tarr Lorentzo A'k erraten zuan, erdal errian berekin Mendiburu mixioetara eramanik, illun-etsiturik gelditu zela, aren predikuaren asiera ikusirik; entzunik zeukan aren su ta garr ospea, gezurrezkoa zela iruditu omen zitzayon.

945. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0106 Larramendi'ren idaztietan dakuskegu, garai artan aundiki ta jakintsuak ezereztzat zeukatela euskera; eta orrela apaizak ere nayago zutela, aitzaki-maitzaki, erderaz bere predikuak egin euskeraz baño; eta euskeraz egiten zituenean ere, euskera arrotz, gogorr, iguingarrian.

946. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Aipu aundiko sermolari aunitzen aotan ere, garai artan zebilen euskera ikusteko, irakurri dudanakin aski dela uste dut.

947. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Eta orain erran zadazute, ez ote-den arritzeko, orrelako mende ayetan, ikusi duzuten bezain garbi, txukun ta ederr Mendiburu'k bere idaztiak egitea.

948. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Hastetik ez balimbadu jateko batetarik baizik nahi, eman hartarik, ez choilki eta ez bethi.

949. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Bertze behar dituenetarik ere behar da lotharazi emeki emeki, nun ez duen hau edo hura osoki hastiro, erran dudan bezala.

950. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Abereen min gaichto bat omen da, lupuia: bada, min haren sendatzeko landare hau hauta da.

951. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Bada, Adonis behin nigarrez hasi omen zen eta haren nigar chorta bat lurrerat erori.

952. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0229 Harek ematen du elizetan aldare aintzinean bethi erretzen ari den oliva.

953. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Hatik, kabala saltzaile gaichto baten ukho egiten duenak, haren erosleak badu dretchoa, domas-intresen galdetzeko frogatzen ahal badu tronpatua izan dela.

954. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Erosleari da frogatzea, kabala gachtoa zela, salzalearen aitzinean, eztiki zagola erospeneko mementoan: erran behar du ere, saltzaleak zer egin dukeen eztitasun horren izaiteko memento hartan.

955. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Edaten du berehala, eta edan ondoan solhasian ari zirelarik, yakiten du aztaparretako mina bazela herri hartan.

956. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Gerthatzen da kabala ustel tuberculose bat hiltzen dutenian laborari etche batean kabala harek badituela azpi batzu yateko on direnak.

957. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Etche batean bada karrosa bat atelatzen ez dena: harek ez du manobrarik zor; zor du hatik, la taxe des voitures edo diruz pagatzen den bertze taila bat.

958. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Norbait hiltzen bada, haren ondokoak bortchatuak dira pagatzerat.

959. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0106 Atheratzen bada erle tropa bat, iduzkiak berotzen duen egun batez, behar dira barnean geldituak higitu, hek ere athera ditezen.

960. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0056 Hasteko, hunek ez du galduko bere haurretarik nehor; apez-geien keta berdin egonen zako, eta jendeen artean berdin indardun, ohartuago baizik izanen ez delakotz batzu ala bertzeen behar orduer; hari aldiz, amodio gehiago jarraikiko zaio, eta ospa, bere auzoen eretzean.

961. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Bertzenaz, zer atsegin luke lur hunek harentzat?.

962. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Mutiko, neskatoak; goizik; ezkontzen dire, haur danik hautaturik; elgar, beren baitharikako bat bertzearen alderat zaukaten su hartan.

963. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Ez dautzuet deusik erranen elgarretaratzeko hartzen dituzten bideez: auzapeza ezarriz ararteko, haren aitzinean zin eginez, halaber apezaren oinetan, hunen othoitzen gerizan orozbat jartzen direlarik, emaiten diote sartzera doazin sailari halako zerbeit garbi eta azkar, bertze deusek eman ez lezokena.

964. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0144 Bainan, beha, beha nor doan taulen gainerat bigarren garait sari untz'erdiaren eskuratzera: español apez-gei gazte bat, ja sotana jauntzia, Bizkaiatik etorria egun gutarterat, dituela bi urte Donapaleon bertze guzier nausitu zen hura bera, Pablo de Zamarripa y Uraga.

965. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0144 Nahiago bainuken nik izan balitz han, gain hartan, gure arteko apezetarik bat agur egiteko, zor zitzakon bezala, apez eskualdun arrotz gu hainbertze maite gituen hari;(...).

966. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0187 Harrabotsak ere gaizten du ontza ez dena: haren etzantza ez dadiela beraz izan ez sukalde, ez barroki gainean.

967. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Baukogu gomutia, ipuin aretan Deun Martin eta Txerren ibilli ebiltzala, ta Txerren errementaritzan dana dakijena ixanik (bai ba, suteirik andijenaren jabe da-ta), Deun Martin'ak bestela-baitakuan ainbat gauza ikasi eutsozan eta gero gixonai erakutsi.

968. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Onakoxe gauza asko esaten ziran ipuin aretan. Gaur be nire errijan ixango dira zarrak ipuin orreik jakingo dabezanak.

969. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 azerija arrapau ta il ebeneko, etxe aretan etzan geratu gauza bat osorik. ¡Alako triskantzaik!

970. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 ¿Noal gañera? Gogoratzen ote irakure, aako Un vecino, Otro vecino eta abar izenordeko aietzaz?

971. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 La Constanciatik, ura amorrua, motelak, vecinos sail ura aginka txirtxilatzeko! Gure aldetzalea, lotu zitzaion patxara osoan eztabaidari eta antxe ziran ikustekoak...

972. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Iruarritzaga'tar Jerbasi abarena, bat. EL DIA ren orritan azaldu ziran vecinos aietzaz jabetu zan euskaltzalearena bestea: Lizardi'tar Xabier zanaren (G. B.) izen maitea.

973. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Iza nire, aita Iruarrizagak, euskerazko gogo jardun aiek eratu ez bazitun, eta Agirre zanaren lumak, bazterrak astindu ez baiztun, entzungo algendun aurtengo Garizuma deunean, Jainkoa'ren itza gure elez? Apiña. Baño, gaurkoan, ziur baño ziur, oiustatu gentzake, noizpeinka, Tolosa'ko eleizetan euskerari gordetzen zaion begirapena, alita Iruarritzaga eta Lizardi'ri esker dala. Asko esatea dala? ¡Ez!!

974. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Joan zitzaigun... Aren oroitza ezarri zagun gure baitan.

975. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Arako aragi txuri eta ederra ikustean galde zion jan-ipintzalleri, zer aragi zan ura, erantzunez ura zala merluza erderaz.

976. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Geigo Bilboko, aren jun-etorriñ berri ez dakit, baña bai Ezkiora etorri beziñ azkar galdetu ziona sendakiñari bai altzekiñ merluza nun, saltzen, edo, nun izaten edo nun arrapatzen dan.

977. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Egun eta gau oso-osua an igaroten dabe, ¡ai zein egun luzia, ta zein gau illun ta luzia, ixango ziran arek!.

978. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Arek Parantze laterrikuak dira, gudan; samaraño sartuta dagon laterrikuak; gu España laterrikuak gara, gudatik urrin gagozanak.

979. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Izparringi aretan lan egiten daben idazliak gogora etorri yakuz jabe-aldatze ori irakurri dogunian, eta uste dogu estura andijan aurkitu leitezala baldin gixon zintzo ta lotsazkuak ba'dira.

980. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Etxebarrieta be baizan lez aren ekarlia, euren aldez ta euzko abertzalien aldez idatzi ebazan artezkari orrek lan batzuk; eta orain diño, guretzako eztagola lagirik, guri kalte egitiarren lagi gustijak ausita be eztala ardura.

981. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Batian oni zaunka, bestian ari zaunka; ugazaba daukon txakurrak ori egin biar ba. Kirikiño.

982. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Eleizkixuna gustiz ederra, baña bai Larra'ko karmeldar Aba Polentzi'ren txoniz edo sermoya be; eztogu entzun txadon onetan euzkera garbijan aren ekarrija daukonik.

983. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 IXANGO DA BURRUNDADIA Bilbao'ko Josla-Bazkuna'ko emakumiak Sopelana'ra duaz etzi, larunbatian, erri polit artan eguna pozik igarotzeko asmoz.

984. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Uso tortolen aldaketa ari dala ta, eiztariyak gogor dabiltza ayek arrapatu nayian goizeko intzak biltzen, onen ikurrak eskier ta ugariyago etxeratuko dituzten bezela, tamalez eiza ori gutxi omen dabillelako.

985. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Dana zan an yoan-etorria; ibilli be ezin aren ozte andiaz.

986. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Izparringidun, lustreputz, barkilleru, kakagueteru, kelemeteru... ¡A zan anabasea!.

987. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Guk begiak zabaltxu genduzan alako txikilinkuatro baten barregarri ixateko, ta egia ixanta be ezkendun biar aren koipe-nasterik, sasi galanta bekoki-ganian asten yakun ta; ingeruan be etzan memelo-usañik, baña askoren artian guztiringo aurkitzen oi da, ta an be ixango ziran.

988. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Emen inguruan atean-atean emaitza artu ezarren otoitz beti eingo eban txiroak oin etzan ezeren jabe, kalearen erdian etzan biar zan gau zorrotz axetsu artan, urtendako lekura atzera juan gura ezpa'eban.

989. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Estalpe atan jarri zan alako baten, eta oñetakoak aldatutia otu yakon.

990. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Eta une atan gogoratu yakon joko eban etxean etzala geratuko eskar ugari barik.

991. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Etxe atan orduantxe jayo zan Berrio-Otxoa'tar Balendin ixenaz ugutzauko zan semetxo sendo bat.

992. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Etxano'n jayuak dira, ta bai euron aita be, gaur bixi balitz eun urte baño geyago eukiko ebazana, ta onen aita be erri artan jayua, ¿Ixan leite ba abixen au ezkelduna? (1).

993. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 ¡Ai! bañan egun ayek bai-dijoazte, eta orain eldu dira besteak.

994. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Urreta jauna jaiki zanian itz egitera uste nun etxia purrukatuko zala ¡ango txaluk! gogo aundija zegon jaun onen itza aditzeko, ta arrazoi zuten, zergatik ¡ura da itz egitia!.

995. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 EKITZ'EN.- (Alan ipinten dogu, euzkel-ixen bat eldu yakulako esan barik nungua zan; eta guk egun aretan uartu-arren izparringitik, ia nundik a bialdu euskuen, eztogu geyago azterrenik artu, ta eztakigu nungua dan orregaitik diñogu): Ekitz'en,1.

996. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bertan euzkel-gaiz idazten daun Albizuri'ri diñotsot, iñoz Bilbora datorranian, begiratu dayala Bedija baño onuntzatxuago, trenetik errekiaren beste aldera, ta antxe ikusiko dau basetxe torre antzeko bat eta inguruko soto ta muna bitartietan ainbat aitz txiki azal-azalian; ba, leku arek (eta uste dot etxiak be bai, onetan enago ain ziur baña) Aztui dauko ixena.

997. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Aspaldian ez degula idatzi, Jel-batzokiyan ez dala naik egiten, esaten zigun bere lendabiziko idazki garratz artan.

998. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Lenbiziko artzai-taldia-ren irteeratik azkenengo alkatiaren epaitza garratz artaraño notiñen txalo, ¡uju! eta algarak esaten dute zein ederki egon ziran Anton Kaiku antzestu zuten antzeslari jatorrak.

999. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Erriak, barriz, abagun larri atan, ¿burua zelan maldatu? Jainkoari babezpean, anaidi sendo zintzo bat eratuta.

1000. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 ¿Nortzuek jasoko ote dute txapelketako txol eder ura?.

1001. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Garaya'n egun atan, lapurrak nai ixan ba'lebe, gura ebena ostu eikian biztanle gustijak txiki ta andi jauretxian ziran-eta.

1002. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ¿Zortziretan esan det? Zortziterdietan ere toki billa zan notintza, ¡ura sartu naia! ¡ura tokirik eza! batzokiko eta inguruko etxetako aulki guztiak an ziran, bertakoak asko izanarren.

1003. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Baita ere ikusi degu erriko etxepean Donosti'ko udalak eusko asteako jarri ditun iragarkiyak bañan an dagon inpernuko aspo jotzallien irudi ura baño gure ustez obetogo egongo zan danboliñ edo dultzaiña jotzalle bat pilarmonikero oyek goraltzen baño beratzen geyo alegindu bear gera kalte besterik ez dualako egin euskel oituretan.

1004. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ERIJETATIK EUZKO TXINPARTAK ALPERRIKO USTE TA ITXAROPENAK Gaur daukagun Erkalde edo errepublika'ko Gobernu onek agintza (promesa) aundiak egin zituan aurreneko aldi aietan, euzko-arazuetzat; eta askoren ustez onbide eta laguntza aundiak izatekuak giñan euzkotarrak.

1005. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Aurren-aldiko Gobernua'ren agintza ugari aiek alaitasun pixkabat sortu zuten gure biotzetan; eta agintzen zizkiguten onbide guziak izango ezpagenituen ere, uste izan gendun, zerbait berialaxe genduela, barruko poltxikuan... baña, agindua bat eta emana bi, entzun geniogun lenagokuari.

1006. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¡Bai, lekutan zeok! Errezegi eskiñitako gauza zan, eskiñi zuan lekutik eskintzeko Españako ministro jaun arrek, eta ala gertatu ere.

1007. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 EUZKOTARRAK, ERNAI! Aurretik dijoana idatzi ondoren, eta idazteko asmoa nuen idazkia bukatu baño len, nere bellarrietara iritxi da une onetantxe izpar illun bat: Lizarra'n euzko-udalak eratu zuten euzko-araudi jator ura ez ote-dan aintzakotzat artuko oraingo Cortes Constituyentes edo Batzar-Gurena'n azterkatu eta erabakitzeko Euzkadi'ko legedi berria nolakoa izango dan.

1008. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Itxartu, euzkotarrak! ikusirik Madrid'ko agintari eskertarrak ez diotela jaramonik egin nai gure eskabide ta eskabidieri, bada Pi y Margall'en jarraitzalleak dirala esaten duten oiek ez-dute elkartzale buru zan arrek euzkotarrentzat eta euzko-laterriarentzat adierazi izan zuan eskubide ta azkatasuna ukatzeko eskubiderik.

1009. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Orain... ¡orra orain, euzkotarrak, zer egin nai-diguten gezurrezko azkatasun-zale oiek! Euzkadi guziak Lizarra'n gogo ta irizti batez eratu zuen Euzko-Araudi jator arrek ez-omendu Madrid'ko Batzar Etxean ezetariko begirapenik izango.

1010. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Prieto'k Euskaldun pelota tokijan egin eban itzaldijetzaz bere zer edo zer badiño, oso txartzat arturik aren itzak.

1011. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Arrizku-zorijan pozik datzanak, ardura baga, areik galdubak ixango.

1012. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Sartu naiz bada bere denda zabal-ederrean eta oartzen det bereala gure aldi bateko don Miguel-ek ez duala lenagoko riojano alai eta atsegin arren antzik.

1013. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Aton eta Senen, Deki'ren aginduz, gogorr arrtu ebezan gudariak, eta bide luze aretan ez eben gitxi jasan bearr izan.

1014. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Gero, siñeste aren autorle biok Baleren jaurlearen eskupean ipiñi ebazan kaisarrak, bere jainko-aizunen arerio nausitzat eukazanok, ardura andiz zaintzeko aginduz.

1015. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Zuen asabak orretan okerr ebiltzan eta aen jarraitzaleok be okerr eta bidekatuak zabiltze.

1016. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Deki'k asarrez diñotso: Eguzkiaren jauregira eroan egizuz ta nai ta ez, aren irudiari kedatza eskiñiazo egiezu.

1017. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Leorr bi ta lau artza askatzen dabez, pizti gosezto aek ziñopa biok ezpaz urratu, agiñez birrindu ta zatika jango ebezalakoan; baña Jangoikuak alan nai-ta basapitiok ziñopen aurrean otzan-otzan agertu ziran eta ezetariko kalterik ez eutsen egin.

1018. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Gabaz jaso ta bere etxean ezkutau ebazan eleiz-gizon batek, gorpu deun aei gero lurra emoteko asmuz.

1019. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Zeuk ezarri zeuskuzun ene biotzetan gurasoak ganako maitetasuna baita aren izkuntza, eskubide eta ziñiste kistarra maite izaten, eta bide orretan naidogu jarraitu.

1020. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Il lenago aren aurrka jagi baño.

1021. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 atz eta Loyola'tar Belteran eta Saez-Likona eta Balda'tarr Miren, a gipuzkouarra, eta au ondarrutarren alabea, ixan leuzan gurasuak.

1022. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Aldi atan, Nabarra'ko bakaldun bidezkuak euren bakalaz jaubetu gurarik, Nabarra'z ziar sarrtu ziran; Iruña'ra eldu ta ertsatu.

1023. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Etzan, baña, etxe atan edestixun-idaztirik agiri; ta bai, barriz, Josu-Kisto'ren eta deunen bixizparrak.

1024. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Gogorra ixan leban gudakea an; goteungiak gogorr-bai-gogorr jazarrkiten leutsan a boizkera gogorr a itxi-erazo gurarik.

1025. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Goraketa aretan Urtzi Jaunak argi-bai-argi egiten ei-leutsan, irakatsijak irakatsi, deun-bidiak atzaldu, ta deungunderako adoretu ta kemendu.

1026. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Manresa'n ixan leuzan goraketa aretan iragorri ei leutsan Miren Ama Andereak Gogoiñarkun-idaztiño ederr bikaña.

1027. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Deundu-gureaz, Jerosolin eta beste leku deunak ikerrtu ta antxe biztandu, eta Josukisto bixi ta nekatu ixan zan leku aretan buru-ilkuntzeari ekiteko asmua arrtu leban gero.

1028. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Jazarrka aundija sorrtu leutsan bere egikera onek, gixon ikastebakua bide ain ixiletaz zuzendari ixan zanarren, a leku a etzala beretzako ulerrtu leban, eta oñetako autsa irarrdosirik, beste leku batera, Paris'era, jo leban.

1029. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Damasko'n Areta bakaldunaren ordezko jaurrlarijak jaboliak ipiñita leukazan, ni atxillotuteko; eta otzara-barru leyotik ormaz-bera eratsi nindubelarik, aren eskutik iges-egin leudan.

1030. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Aldi aretan: Lagunabarrik asko batu, ta urijetatikuak Josu'gana etorri ziralarik, alegiz jardun leban, onetara: Ara, erellia bere azija eretten urten zan.

1031. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ander jayo baño lentxuago, aren amak izan eban ames bat zala-ta, semetxu au berarizko ardura zoliz azi eben gurasoak.

1032. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ander`en opari au Jaunak onartzen dau ta aren biotza beretu.

1033. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ander'en bizitza deuna zala-ta, aren ospe ona zabal ebillan Toskana osoan.

1034. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Aren billa ebiltzan fiesolitarrak; baña iñon ezin izan eben idoro.

1035. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Koroi gorengua egin dagijogun gixon on eta idazle punterengo ixan an ari.

1036. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Gaurr, barriz, aren aintzazko abestijak abestuteko eguna.

1037. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Abestu, barriz, gogotsu abestuten eben areik, eta bai errikoi be.

1038. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Onixek urte bittik onuzko txapelketeok, sorrtu orduko, ementxe be antxiñako zarr ospetsu arein abestijak abestuten ixan dira.

1039. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Eta abesti areik, entzunaren entzunaz, euzko-erri osuak ikasi ebazala dirudi, euretatik bat edo beste eztakijan euzkeldun jatorr gitxi ikusi leikez-eta.

1040. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Ikastola-umiak egunez ibiltten ziran, eta areik abestuten ebezanak, Donea'ren bixitzea edestuten eben abestijak ixaten ziran geyenetan.

1041. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Errderakada batzuk daukazan-arren, itz...
Esku batian, urria,
bestian lukaink-paria;
ta areik gustijak gitxi bai-liran
arrautzaz altzo betia.

1042. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Solomo garri-sendua,
aren koipien gozua;
zatirik kentzen ibili barik
ekarri-egixu osua.

1043. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Geu bixi garan arrtian baña, abesti zarr arettako batzuk be bixiko dirala uste dogu.

1044. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Bijarr da Santa Ageda eta,
gaurr aren bespera gaba.

1045. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Adizkide aren itzak, errdel-itzak etxatazan begiko, batez-be Elgoibar'ko bazterretan.

1046. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 -¿Arako etxe ederr aren toki-ixena? Mintegiaga deritxa.

1047. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Beste ari, barriz, Ibarkolea.

1048. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Urrengo ari, Arostegi.

1049. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 ¡Lurralde arein ederrtasuna!.

1050. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Gixon eta emakume gusti arein abuetan auxe zan: Arratsalde on.

1051. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Gusti areik aberrtzaliak ziranentz eztakit.

1052. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 ¡Aren berba-jarijua! Bidez ikusten ziran geyenai, be, zeozer esan-barik ezeutsen isten.

1053. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 - ¿No os ha dicho el cura que sufráis un poco?, ots-egin eutsen bilbotarr arek.

1054. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Eta gure iru emakume areittariko batek, astiro-astiro buruba jaso, gottik bera begiratu-ostian, erantzun eutson: -¿Euzkeraz ez al-dakixu?¡Ixildu zan bai, bilbotarr a! Tautik ezeutson jardetsi, baña euzko-emakumiak zurr-zurrak diralako-edo, baserritarr arek jarrattu eutson: Bai, geuk, be, errderaz itz-egitten ba-dakigu, baña nayago dogu gure izkuntzea.

1055. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Baserriko andra aren erantzunak zirri-zarra galanta sarrtu eustan bijotzean.

1056. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Apaiz edo abade jaunak zer esan eutsen sermoyan ondo ekijan andra arek, baña alakorik ezeban erantzun.

1057. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Ondo jantzirik eguan señorito ari lepo-bete emon gura-ixan eutson eta benetan lotsatuta itxi eban.

1058. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Jazokun a ikusi-ostian iñoiz baño ederraguak idurittu yatazan mendijak.

1059. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Areik erakusten eben alattasuna, neurri bako alattasuna ixan zan.

1060. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Negarr-intziri tta ittuntasun areik, aurreko egunian arrantzuban ebiltzala San Francisco de Asís arrantzu-ontzijan erijotzea idoro eben zoritxarreko arraintzale gaxuak sorrturikuak ixan ziran.

1061. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Zoritxarr gusti arein erdijan ezetariko poz-argi barik illunpian aurkitzen ziran arraintzale errukarrijak, euren anayen illobija zan itxasuari areyo-antzo begiratuten eutsoen, eta intziri-arrtian itz oneik oguzi: ¡Itxasua dan ankerra!.

1062. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eta ¡a alatza! Gabeukazkin batek egiñiko gabeukatzak; gai bardiñakaz egiñak eta ordu bat-batian euren lana asi ixan dabenak, ogeta lau ordu baño len, bata-bestiagandik bananduten asi dira: batzuk aurreratu, beste batzuk atzeratu, ta urrenguak erdijan geratuten.

1063. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Areik be juango dirala uste dot.

1064. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Aien gelditu-eziña; aien buruari ikutu-bearra aien....

1065. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ez, etzegoen Mari Tere Ama Birjiñaren aurrean azaltzeko tajuzko neskatxa Ama Sortzez Garbia agertu ba'litzaio... ¿zer egin? Beso makilla aiek nun gorde?.

1066. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta Ama Birjiñak, agertuta jazkera lotsagarri arregaz etzaituala bein ere ikusi nai esango ba'lizu, geiago orrela aterako ote ziñake?.

1067. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¡Ura berua!.

1068. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Nagon tokian nagolako orrelako eskutitz asko irakurtzen ditut, gogoan ura besterik ez badaukat ere.

1069. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gure asabak au... ta gure asabak ura... izan zirala, ta beti gure azabak goratuaz, aiek malda beran utzitakoa, iya apurtuan darabilgu guk gaur.

1070. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Zoriontasunez betea izan zana jaialdi ura, baña, nere biotza, euzko maitasunezko biotza, zoriontasun artan iru gauzak mindu eta garraztu zuten.

1071. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Bat, Legazpi'tar batek bakarrik ere ez itz egiteak, artarako almena dutenak izanik.

1072. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Legazpi'tar askok egun artan etzuten ondoko garraztasunak euren barruan nabaituko, eta orregatik agertu ditut azalpen abek, gure biotzak miña eta garraztasuna artzen ikasi dezaten, aberria naigabetzen danian, miñ artzen ikasten dunak, ikasiko dualako maitatzen.

1073. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Antzerkiz urri, edo aukera aundirik gabe gauden ezkeroz eta aiek orri onetan agertzeko ainbeste toki izatearren, goian idatzi biar duenak idatzi dezala, baña ez bedi betarik ez duena artarako zirikatzen aritu, bestela ere naiko betegarri sortzen da-ta.

1074. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ura baño gizon esagunagorik bai-al zan ba?.

1075. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Etzenuala beraz ezagutzen? Zuaz, alare datorren igandean Zaldibar'a, aren izakera berri jakitea on izango zaizu ta.

1076. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ezagutzen bazenun gerriz, an izango zaitut, irakurle, ezta ala? Lizardik lengoan zion bezela, ezpaitzan ura ezaguturik maite etzuan lagunik.

1077. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Goratu zagun almen osoz, izate osoa Jaungoiko ta Legezar aldez eman zuan aren oroitza.

1078. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Eta bera, batza arrenburu, izandu zan.

1079. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orio'ko ondartzan amabostaldi bat igaro dun ume-mukitsu-xorta apaizen aurrean, si los curas y frailes supieran abestutzen zuten ume aiek tolosarrak beraz....

1080. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¡Ango txaloak! ¡Ango deadar sutsuak! ¡Ango alaitasunezko agerpen zoragarriak! ¿Nork adierazi une pozgarri artako aunditasuna?.

1081. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Bazirudian, une batez, izugarrizko gizaalde aundi ura, gorputz bat egiñik gelditu zala, Euzkadi biotzez aintzaldu eta goratzeko, beti betiko....

1082. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¿Une zoragarri artan nork etzuan deadar egingo, biriketako indar guztiekin: ¡GORA EUSKADI AZKATUTA!?.

1083. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Nun dira orain agindu ainbat gauz aiek? ¡A...! !¡baserritarra!! Etzaitue gaizki zilibokatu (engañar).

1084. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Gure aiten aitakoen zuurtasunaren berririk ezpaginu, aren ezagupide argienetarik litezke, zuur itzak edo erranerak; leku izenak eta.

1085. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Gisako mutil baten biotza ukitzeko soineko edergailluak baño indar aundiago duten gogo biotzarenak; ots, gisako neskatxa baten gogoetak eta aren biotz onak egiten dute neskatxa begi begikoa (muy simpática).

1086. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Egiazko feminismoa, emen zinukete; gizonari nagusituz, ura baitan bear ez denik ez sortuazteko.

1087. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¡Euskalduna! Araudia izan bagenu len, Idiakez`ekin gertatu zan gertakizun lotsagarri ura, ez zuan Euzkadi`k ikusiko! ¡Ez zuten egin zuten bezela euskera oinperatuko! Ta batez ere, Idiakez garai ontan etzan espetxian egongo!.

1088. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Euskeraz egiten dan Euskalerriko lurraldeetako eskoletan, erdera ta euskera, biak erabilliko dira irakaskintzak emateko, eta irakaskintza emate au nola zuzendu ta erabilliko dan zeatz jakiteko, lurralde aiek menpeko diren Aldundiak esango dute zer egin bearko dan.

1089. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ta orain datorrena lengo talde ura ez dan arren, exkaxagoa ez dala esan genezake kezka gabe.

1090. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 eskuan ta aren zai jendea
lurrera dariola aoko lerdea,
lena berriz esaten, patxadan ordea,
begiak zabal-zabal, argal ikustea
naskagarri datzit orlako urdea .

1091. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ta arrentzako egindako turroyak, Olazabal'en La Constancian urtu ezditezten bildu, ta Maeztu'ri ta Oriol'i bialdu emendiyote Estatutoari aurka egiteko indar berritzearren.

1092. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Besteak berriz gure izkuntza ikasi ta txikiai erakutsi egin bear dala! ¡Ura zan noski itz egitia!.

1093. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zaizuri dala edo beste bat dala, ez luteke gaizki emango orain ere usai artako idaztiak.

1094. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ¿Zer egin dute len onera etortzen ziran enara pifla aiek?.

1095. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Emen nik uste det geyena biltzen dala Oyartzun aldian, ikusi beztela etxe ayetako balkoi piak ta laister arkituko dezute balkoi bat iru edo lau kabikin ta gutxi altziak lurretik.

1096. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ba iñork ez diote gaitzik egiten ta ezaguturik alde on au, bildur gabe, urtero ta txintxo beren denboran leku artara juaten dira.

1097. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Naiz ekaitz ta denbora txarrak artu birietan, ayek illaren amabosteako gure errietan dira.

1098. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Guk eze badegu kentzen ura an egongo da urtietan.

1099. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Nere etxeko tellatupian, eun gutxi etorri barru asi ziran egiñal guztian beren kabitxua antolatzen, ta gaur bigarren jarri aldiyan dituzte bost txito, ta ikusgaiak dira, beren gurasuak etortzian janarekin, nolaz azaltzen duten beren buruba ta irikitzen duten beren mokua ayek ematen dioten jana artzeko.

1100. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ez bedi ordea danik eta gizonik argiena ere ire okerrak azaltzen ausartu: zer zekik arek onelako gaietan.

1101. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ba, ikusten detanaz, ura dana gezurra unan!.

1102. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ire malkuak? Aiek ere bai.

1103. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Udarako ebi tantuen itxura aundia zutenak; oiek aidian legortzen ditun; begitik atera baño egin ez dutenerako aiek....

1104. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Bi txanpon dituztela, ta aiek ez dituana, oñazpiratu ta azpiratzeko alegiñak egiñez.

1105. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zuek bakarrik eta kontrariok gabe, zuena beste periodikuak besterik etzan garai ayetan bezela bizi zeratela zinistuta bazaute, oker zaute.

1106. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Denbora ayek joan ziran eta zuk eta zure lagun politikoak ez dezute nai dezutenok gurekin egingo.

1107. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta zuek nagusia autan artuta, gure nagusia onegia dalako, arren izenean gu Bedayotarrok menderatu nayean zabiltzaten politikero ziztrin bazter nastutzalleak, jakin biar dezute, nekazari ta maixtar geranak jakiñan gañean gaudela Aita Santuk katoliko nagusiei, maixtarren arteko gora beretzaz esanda dauzkan aginduetzat.

1108. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Arek, mendigoizaleak zirikatu ainbat gar egin zituzten; guk, gure biotzetako aberri-maitasun garrak, igandeko egunean ez bakarrik, egunoro eta beti berotu ez ezik, lanera lotu ta indartu bear gaitu.

1109. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Ta aien ondoren, Antonio Donearen bederatziurrena emengo este eleizan euskal-abesti ta guzti eginda baita Zarauz'ko abeslari taldea ere.

1110. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Ta aien atzetik geiago ta geiago.

1111. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Aintziñako erromesen gau ariketa aien ondakin au gure Andre Maria'ri nola etzaio atsegin izango? Loiola'ko Iñazio ere ez al zan olako gau gogoangarri baten Arantzazu'ko eleizan sartu egin?.

1112. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Argitu zan azkenean 1936'ko garagarrillaren 6'garren eguna! 50 urte lenago euskal-semeak ain biotz pozez eta begi argiz agurtu zuten eguna ta gaur aiekiko gogo-batasunean onen aundikiro ospatu bear genduana! Bide zabalaren alde batetik bestera leiotik leiora tramankulu bat zintzillika jarrita agiri zan, erderaz ta euskeraz itz auek zeramazkiala: Arantzazu'ko Prantziskotarrak euskal-erromes arantzazuzaleai: Pake ta Zorion.

1113. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Qui tollis ura batez ere edonori bio