XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Iye aaztu yatan esatia urte barriyak emoten edo opa izaten echera datorrenari, nor nai dala, teia ta gozokiyak emon biar izaten yakozala; eta erbesteko senideak badira barriz (esate baterako, lobak edo suiñak), oneeri lenengo echian sartueran teia ta gozuak; eta gero, ordua eldu deitenian, bazkari edo apari jaiyegunekoa, au da, okela, arrain da ardaoa eta zerbait ostantzeko gauza gichienez maira ekarri biar yakee; eta beste baten esango dodan lez, zortzi gizonezkok, lau egalezko maiyan alkarregaz jan biar dabe; au da, konbidauak aintzekotzat artzeko modua.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0104 Esan ei-eutsoen ba, ia zoratu ete-yakon alako beruaz kapiaz etorteko; ta berak erantzun ei-eban, kapiaz ta kapeliaz eztalduta preskuago etorten zala.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0252 Epeltasuna, berez, nagikeria baño gitxitxuago da; baña ia nagikeriak beste kalte egiten dauskuz eta Jaunak iguin eta gorroto andia dautso.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0092 Azkenerako, sena ta konorta galdu jakuzan, taket batzuk giñan atzekoa ta ni, zoraturik gengozan, zer egiten genduan ezgenkiala eutsiten geuntzan txalopeari, lapeak atxari baño gogorrago, atzamarretatik odola eriogula... Gaixorik egon nintzan gero ia illabetean, da sendatu nintzanerako... itxasora barriro.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 -¡Estabill ba urriñean...! Et... et...¡Zer naigabea! Apapuan, jausi egiñean, ia-ian zanean, bira ta iges itxaskabreak... Baña betorren, betorren barriro... Oraiñtxe, oraiñtxe...¡gora...! Bai, ¡gora!, baña utsa, ta jakia galduta.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 Neure etxekoandreak daukazanak langoa ia, edo ia barik.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 Artobero, ordurarte ia itzik egiezeban Artobero ixilla, Arranondoko aserrien oiarzuna balitz lez, sartu zan autuan: - Patxiren aldeko guztiak sentzunbakoak dira, Mañasi.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ondo daquit, Jauna, eta ezagututen dot, mundu guztiaren Jaubea bazara bere, eztala mundu onetacoa zure erreiñoa; eta alan nic ez deutsut escatuten mundu onetaco gauzaric, egonic ni curutze baten eta zu beste baten, bioc ia mundutic urteteco.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0091 Txili gaisoari bitartean, gorputzaren arintasunak burua ia zorabiatuarte astundu eutsan.

10. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Atraka. - Iya ixuri ukan.

11. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0034 JOXEPA: Iya onezkero baskari ordua ere badegu ta, pozik emango dizugu gelditu nai badezu.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Txerrtatu indisagarr edo menbrilluan udarea: udare txerrtuak, zuaitz ederr egiñik, lore ta igali ederrak emango ditu, baño indisagarr sustrrai edo ondoa an dago beti, ia lurren sarrtua, enborr madarikatu antzera lora ta igalirik beñere emango ez duala.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Arantzazu dago Gipuzkoa errkian provincia Araba, Nabarra ta Bizkaya iya bertantxe dituala.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0060 Sarrtu zan jostundegian umetxoa, eta ia ia jende tarrtean etzan ageri.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 ¡O! zer ederr eta atsegin dan Belaunza errekan putxu-txuluan, arri koshkorr, aparr eta iya tartian, iturri belarrak biltzen ibiltzia, eta ur-me, garbiya, aparr txurik egiñik, Ibarrera jeisten ikustia, amurrai txikis betia.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0025 Magdalenako gaisotegitik eta Azpeititik San Inaziyo irten eta andik amasei, ia amazazpi urtera, 1552 garren urteko Ilbeltzian, beste jesuita napar batekin, Otxoatar Aita Migelekin, Borjatar San Franzisko etorri zan Magdalenako gaisotegi onetara bertara, ta ortxe igaro zuben egun bat, San Inaziyok jaten zuben mayian berian jaten zubela ta San Inaziyok lo egiten zuben gela berian lo egiten zubela.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 - Ez, ia erorian dabil zezena... Ara... ilko da... il da.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Gurasoak lanbide ori zerabillen bitartean, gure gazteak ia etzuten alkar ikusi.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 - San Prantziskok au jakin zuanean, ia egunero limosna eske joaten zan Senako anai Andresi deituta esan zion.

20. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0155 Azkenekoan izango ziran egunen bat gizaseme ta ia bost egun emakume.

21. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Baso=(Edontzi). - Ardo, ur eta edariak ontzietatik aora eramateko ontzitxoa. (*) Gaur nun-nai ia, mai-tresna abetzaz gañera sopera, fuente, frutera, azukrera, biñagrera, platillo, taza, kopa ta orrelako izen erdeldun-tresnak badirala, guziak dakigu. Baña ez dira egunero erabiltzen, ezta gutxiago ere. Azkeneko biak, ordea, geroago ta geiago erabiltzen dira; taza, kafe edo akeita artzeko, ta kopia edari bizietarako.

22. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Guzientzat gure txaloak ta andereñoentzat eskerronaren txorta bana: Iztunde'ko kompañia'k 17 urte auetan ia 200 antzerkizun eman dituzte Euzkadi guzian.

23. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Orain berriz guretzat legeak erbestean egiten dituzte, ta esan liteke gure adimena galtzen goazela, euskualdunak gerala ere ia astu zaigu.

24. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Orain berreun urte bezelatsu, Mendiburu, Larramendi, Zarauts-ko Pantzezkarr mixiolariak eta bertze zenbaitek, gure euskera ederr, goxo au goratzeko alegiñak egin bazituzten ere, lenagoko einean, iya deus ere aurreratu gabe, gelditu zen.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Esan ebenez, urdazpiko bi saldu ziran galantak: bata 22 killokua (ija arrua bi), ta bestia ta killokua.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Orain, baña, abesti oneik, ija entzun be eztira egitten.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Gure asabak au... ta gure asabak ura... izan zirala, ta beti gure azabak goratuaz, aiek malda beran utzitakoa, iya apurtuan darabilgu guk gaur.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bizkai'ko Arboleda erritxoan aurreko astean apaiz jaun bat maltzurki tiroz il, eta beste bat iya illean utzi zuten berri negargarriak jakin genitun.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 33.300 aneurkin edo kilometro luze duruak bata beste ondoan jarrita, (iya ludi-munduari bira) edo.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Juan ziran, iya guztiyak ta banaka banaka ikusten ditugu orain.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Iya sinistu diat oraingo ontan norbait banaukala.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. ?Zerr?.. esan neban ija.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ilhargiaren iragaite hori hola iguzkiaren sudurraren parrean ez baita bethi bardin gerthatzen: aurthen guretzat egunaz, bertze aldian gauaz; hemengo arratsaldean, harantcheko goizean; jaz holako tokian ilhun kuku, aurthen argichago; ia bezen chuchen eginak baitira khondu guziak oro, hamar, hogoi, ehun urtheak aitzinetik.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 Errukorra zalako, aldi laburrian emon ebazan Abeliñe'k, barrurengo estalkija itxitta beste soñeko gustijak, eta geldittu zan ija billoxik arrigarrizko egubaldi otzetan.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Eta ziñesbakuak eztabe ija ezautzen besterik.

36. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Paaa... ignoramus bat baino eztuzu, ebagi zuan nere adiskideak, zabuka jarraitzen zala aurreruntz, nik orpoak ia zapaltzen nizkiolarik bere ondo ondoan gibeletik.

37. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0014 Eibar-ko etxiak dauken ur-korrientia korrientia izan biar, Sagar-errekan markakorik ez dalako , ixa ointxura arte, guztia Plaentxia-tik eroiena izan da.

38. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 Ia amaituta itxi dau iztegi bat.

39. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA - Garai artan otordu on bat lau errealean egiten zenduen. Jatena ez zan ea ezer kostatzen.

40. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 BENTURA - Ta guk guziok botoa zure alde eman genduan... (Ukalondoarekin PRAISKU joaz isil dedin. DIPUTADUA, INJENIEROAREN gana biltzen da eta bitartean BENTURA berriz ateruntz eldu berriari ongi etorri egitera dijoalarik). Atoz barrura, gazte! Emen daude geienak... Ia azken zera Zenon!

41. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 INJENIERO - (Sarturik) Milla demonio! Diabru zikiña! Au al da barrua ustutzeko xixtema! Ia barru guztia lertu zitzaidan. Ai! Perretxiko madarikatuak! (Eserlekuan jarririk).

42. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 A. Domini - Oraingo oitura ta libertadeak! Bestela ezi giñuzten gure gurasoak. Ezkondu arte ez nintzan ea etxetik atera.

43. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0189 Sat[ur] - Ia, ia!... Arseniko, estriknina...! Baiña au edenik txarrena, benenorik biziena da!

44. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0007 13- Bide bazterko leize zuluan
erori zan min arturik,
otzez dardaraz gau luze artan
an egon zan ia illik.
Elur zuria odolez gorri
ikusten du arriturik,
bañan zeruak ateratzen du
osasuna biurturik.

45. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Eta gu, etxe atarian, ia esku utsik.

46. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Ixtuitzan ia bera arrapatu zutela esan zigun, bañan ez zutela orren errez Buruntza artuko.

47. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0164 Enitun ba, dokumentuak ia-ia aazturik Mendoza'n utzi?

48. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 Goseteak ia garbitu ditu.

49. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0109 Gogoratzen naiz, egun batez iya arratsalde guztian korrika ibili giñala joan da joan, eta tiro askorik egin gabe gañera: bañan tarteka gogor xamar egiten ziguten.

50. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0153 Eman dugun deklinazio hau, 1964-eko agorrillaren 29-30-ean Baiona-n egin zan Bilkura ederrean bildu ziran euskaltzale guztiek edo ia guztiek onartu zuten.

51. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Admisioa: Admisioa ia beti gratis, duan, izango da; ikasleak, berriz, kriterio zorrotzekin aukeratuak.

52. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0076 ATSEGIN AL ZAIZU YAKIN?
87 (88%) bai.
8 (8%) ia bai.

53. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Ia arrigarriago dana: emen bertan Diputazioko liburutegian izan nauzute egun batzutan Ubillosen liburua aztertzen, ementxe baitdago Ubillos beraren eskuz liburua idatzita ta Urkixo Jaun argiak berak zekian ajola ta maitasun ederrez gordea.

54. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Ideia edo puntu nagusi auek ia bere idazlan guztietan nabari dira, baiña nik aren sarrera-itzaldiari jarraikiz azalduko ditut.

55. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0005 Ia ikusi ere egiten ez diran ari melar oiek askotan pekatu-bide dira.

56. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Izan ere Pedro Mari'n bertsorik ezdakien benetako euskaldunik ez det uzte izango danik, baña bere berri-erditxo bat jakiteko ia ia Zizurkillen Errekalde baserriko sukaldea usmatu bear izan degu.

57. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0364 Edota, ea gogarago beste au?: afrikartu gaitezela, afrikartu bai, ez europeitu, Agustin neurgearen izate legera!.

58. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Erlijiua izan dugu euskaldunon gerrate danen edo beintzat ia danen suemalle ta luzarazle; ta baitare, gañera, euskotarron bitarazle.

59. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Belar-toki barruan, belarra danean berdintsu zabaldu, batez ere orma ondoan, esku eta ankakin dana ondo zapalduaz; orrela jarraitu ia dana bete arte.

60. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0079 Ganadu bakoitzak bear duan janaria, ia metruakin bezin ondo neurtu legike.

61. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0107 Bere garaian ia biologilari denek uste zuten bezela, berak ere herentzia nahaskeraz (por aligación) gertatzen dala uste zuen.

62. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0063 Hori dala-ta, hunela zion Jeans izarlariak, bizi guziaz ortzeko leku zabal illunetara begiratu ondoren: Zertara biltzen da bizia? Neholaz ere ez dagokion Kosmo batera ia ustekabez erori; heriotzaren hotzak utzarazi artean, ondar-ale zatiño ziztrin bati bortizki heldu: teatro txiki batean oso ordu laburretan harropuztu... Halere badakigu, egia esateko, gure nahikunde eta desira guziak azkenean hutserako dirala; eta guk egindako guzia gure arrazarekin batera hilko dala, Kosmoa bizkitartean gu guziok sekulan izan ere ez bagiña bezelaxe geldituz ....

63. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0047 Oñatiko kondeak, ordea, bestelako asmoak gordetzen zitun (1) Arantzazun betikoa izan da auzi ori: nun bear zukean elizak, alegia, ¿agerlekuan bertan ala, santuario ia danetan izan oi danez, beste toki erosoagoren batean?. Aurrekoen sentierari ta elezarrai jarraituz, kondearen bizkar botatzen det emen bigarren irizpidea, kondairak ere berebat diolako. Baña jakin bear da e'tzala kondea bakarrik irizpide ortakoa. Jendearen eta prailleen artean, gerora, beti izandu dira iritzi bat eta bestekoak, Irudiaren aldaketetan ederki somatzen diranez. Aita Lizarraldek alde bat eta bestekoai ezagutzen dizkienean norberen arrazoiak, badirudi batean batekoakin dagola ta bestean bestekoakin. Ikus 92'ko orrialdean: . Eta 102'ko orrialdean, berriz, lenbiziko ermitatxoan Irudia nai zutenen alde luzeki esaten du: .

64. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 Elizaren ego aldea, antziñan komentua egon zaneko terrenu ia dana, ondakiñetan zegon artean, ezer egin-gabe.

65. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Lenbiziko banakoa ia osoa zerorrek idatzia duzu, goxo ta ederki.

66. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Lenago ere esan degu 98'ko idazleak ia denak aldi artako ekaitz zakarrak kutsatuta eskeiñi zaizkigula.

67. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0044 Bere esklusibismoa Santo Tomas eta egiaren sentidua ia absolutuki berdintzean, XIII-gn. gizaldiz honuntz historiak filosofiari osakizun xehe batzuk baiño eskeiñi ez balizkio bezela.

68. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0047 Primitiae argitaldu ziranetik ia eun urte ondorean (1643), dager Bordelen Guero bi partetan deritzan idazti ospetsua, 623 orrialde 8renean dituna, 60 atzalburutan berezia.

69. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Amazortzigarrenean gutxitxo, ia bat ere Poetarik ez da ageri.

70. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 F.O.R.P.P.A. ia berdiña da, ba lur emantzak eta auen prezioak neurtzen ditu, erosketak, emantza auek pillatuaz eta atzerritik ekarri bitartez. Daukaten diferentzia da F.O.A.P.P.A.'k teorin automatikamente funzionatu bearko dula erori bat izaten dunean, eta bere Junta Rectoran itxuratuta daude, bai administraziokoak bai nekazari eta ganaderokoak, eroslen eta transformazioko industriak, ez orrela komisaria garbi garbi buruspideko eraketa bat da eta bere Comisario General'en agintepean.

71. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Astelehen arristiko esku larruzko partidak beste bichta zian nahi bada ene udurriala ja degro Urruty-k lehen mouztuki beitzian bururatu bazen urhentzian bezala.

72. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Ardotegira joaten zan eta zurrut eta zurrut gau-erdia arte batzutan; bestetan, amabiak arte eta bestetan ia argitu arte.

73. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Guk, gurea, ia illeta zorian degu.

74. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Bost, amar miñutuan, arazo orretan jarduten daben bitartean, aztu egiten ditu eguneko lorrak, toton egin barik azkeneraiño eltzen da, noizik bein gauza barriren bat ikasi, ta ia beti kurutzegramea oso osorik igarri dabela-ta pozezko agokada bat ke botetan dau irribarreka.

75. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Andiko bazterrera ia eldurik egozala, zastl salto egin eutsan lepotik motara, eta igesi joiala esan eutsan:

76. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... benb 00001 Baiña sasoi orretan, Ia gaba da-ta?

77. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Baietz diote batzuk; ezezkoan daude besteak.Unamuno'gan gauz bat arkitzen dugu gaurdiño iñork ukatu ez duena, areago, ukatu ezin ditekena gure gizona bera ukatu gabe, or asi ta or bukatu bai zuen bere egite guzia: erlijioa bere lan guztien oñarri ta gai ia bakarra dana.

78. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Egun aietan ia egunero ioaten nintzan gure Azkue aundiari agertutxo bat egitera.

79. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Iru urte ezkero EUZKADI IKASTOLA deritzaion eskolatxo bat daukagu emen Caracas'en eta ikastola ori Kinder ta lenen-mallako neska-mutikoz antolatuta dago: ia irurogeitamar neska-mutiko bitzen dira iruzpalau andereñoen zaipean.

80. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Itz batek esan Euzkadi ia oso-osorik, goitik bera analpabetu.

81. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Izerdiz bethe betherik, burua azkatu orduko ia negarrez zegoan.

82. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0102 Begiratu proportzioa.
LEHORRA (4tik 1)/ URA (ia 4tik 3).

83. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0068 Biziak artean
bildur damost, bildur, eta lurrean jausirik
dardar dagit ipiztiko, artega... O gaztetako
egun ikaraz beteak!... Or, kale orretan,
ez urruti, dantzut atsegin poz-alai ostean
gabaz bere etxe apalera itzuliaz datorren
edergillearen abesti bakarti ta bakana,
ta biotza estutu ta trinkatzen yat indarrez
zelan dana, dana, igaroz doan pentsatuaz,
ia ezeren aztarrenik be itxi barik
.

84. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0135 Euskerea ia aintzakotzat bere artzen ez zan garaikoa dogu.

85. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0139 Ibillizko munduan gabiltza gu be, ta gauzak aldatzen dakusguz aldibera, apur-apurka, ia oartu barik baiña, ala da; jazkerak, oiturak, oldozkerak... ta, gizonaa beti ari da gauza barriak asmatzen, bere argitasun arabera gauzak egin eta desegiten.

86. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0137 Deskuidoan burrukariak honagino etorri eta neure lan subersiboa ohartuz, abortatzea-edo otu ez dakien, ia osatu daukadan lehen kuadernoa kurtxoian gorde eta beste hau hasi dot.

87. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0190 Eguzkia beerantza, Serante mendi ostean, ia itxasoan murgiltzen, Pagasarri ta Ganekogorta azken-izpi artean laztanduz.

88. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0027 Gurasoak domeketan emoten deutsoena ia osorik aurreratu dau ospitaletik etorri zan egunetik.

89. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0041 Gernika-aldian ondo?, itaundu eban Begoñak ia barrezka.

90. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0107 Apur bat ibili ia?.

91. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0152 Haizeak atorra mobiduten eutson eta kontuz kontuz eskuakaz heldurik beharrezkoena baino gehiago ez erakusteko kotxerantz joan zan lotsaz hilda ia.

92. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0152 Gizon gazte batek zabaldu eutson kotxeko atea ta Begoñak bildurraren bildurrez ia berba egin ezin ebala, Policia, policia... police, police..., esan eutson españolez ta frantzesez, euskeraz izan ezik, beste hizkuntzarik ez ekialako.

93. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0009 Zain gengozan barruan, gorputzak mogimendurik ezaz gogorturik, arnasea hartzea ia ahaztuta geunkala, zurrun.

94. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0039 Beranduegi oheratu nintzen (liburu astunen artean pasatu neban ia gau osoa) eta horrek bere eragina dauko jagiterakoan.

95. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0105 Eta goroldioak ia irensten eban bide zidorretik abiatu zan, beherantz, bere arrastoa galdu zan arte....

96. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0095 Alde guztietatik gorritzen danean saparranagaz gaiñetik autseztu, estali topiña eta labara eroan, bero aundi barik, artaiñean, ia ordubetean erre.

97. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0016 1965 ta 1967 tartean, munduko gudari-gastuak ugaritzeari begiratu ezkero, Ipar-Amerikari ta Sobiet-Batasunari yagoke erabat 44.000 milloi dolarren lautik ia irua.

98. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0091 Orain, eskutitz baten auxe eskatzen dauskue; ... ta aspertu egin yataz, gazteak batez be, ia egunero, aparitarako arrautza-opilla jaten, geienetan arrautza utsez egiten dautset, berandu datoz ta ez danak batera-ta, iñoiz patataduna be bai.

99. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0091 Ipiñi olioa berotzen ta berotu ondoren ia geiena kendu, jarri or arrautzak (olio gitxikin obea izaten da opilla) ta beti oi dozun erara asi zaite opilla egiten, ia egin danerako aurretik gaztuko dozun gaztai-gurin nastea ezarri ta zabaldu, emon danori azken beroaldia ta etara.

100. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0070 Urteak joan ta urteak etorri len dana euskalduna zan erria erdaldun biurtu zan geien bat; eta orain urte batzuk dirala, eleiza orretan euskera guztiz edo ia guztiz alde batera itxia izan zan.

101. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0016 Bestalde, Kristo eta San Migel ez dira ixa iñoiz titulodunak, gorputz haundiko gizonak bihar dauelako izan.

102. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak korpus eguna 1986 0059 Eta dantzarixak, abixaran eta ixa bata bestiaren gaiñian arittu arren, nahastu barik urtengo daue berriz salamalatik zirkulu zabala osatuz azken erreberentzia egitteko.

103. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Estropadako tratua sarratu aurretik Lekeitio'ko ia Kofradi osoa eta erria Ondarroa'ren aurka egozan.

104. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0043 Ogetak minutu orrela igarota, estropada denpora amaitu zala ta larritasunez eutsi eziñez egozala, andre andi batek, Ama Birgiña etxeko ebalako iñoiz gaizki esan be egiten eutsan batek, danen gaiñetik deadar larri bat egin eban: Ointxe, ointxe, geure Ama ona, ia palada bat, palada bat....

105. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0087 Andra Maria'ren zerura Jasokundea, adibidez, amasei-amazazpi eleizatan ospatzen da Bizkaia'n; Araba'n ia bardin.

106. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0028 Eusebio Mariak ez eban ia ezer argitaratu bizi zala.

107. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0037 Badira beste aldaketa txiki batzuk ere testuen argitaratzaileek ia sistematikoki egin izan dabezanak.

108. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Ohe estu hareetan jan eta lo egiten eben eta, antza danez, jaietan eta ospakizunetan ia-ia ez ziran handik altxatzen.

109. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 E.- Egun batetik besterakoa ere botatzen dot baina 3 hilabetetakoa ia errezago da antza emoten egun batetik besterakoa baino.

110. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Gaur eguneko eguzkia eta ura hartzeko modea eredu mistotzat hartu geinke, uraren zeregin bikoitza berreskuraturik; itxasoa bainera kosmiko eta ia amatzat hartzen badogu barriztatzeko helburuan, bainua haize zabalean eta eguzki-aitaren aurrean egiten da.

111. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0123 1877'ko urtarrillaren 27'an (ia-ia 47 urte zituala) Etxebarria'n ezkondu zan Berriatua'ko Amallobieta eta Plaza'tar Erromualdagaz; ezkontza onen frutua sei seme-alaba izan ziran, iru gizonezko ta beste iru andrazko: Jose Ramon, Maria Antonia, Juan Maria, Jose Manuel, Josefa Zoila, eta Lorentza.

112. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0015 SARETAN. Erabide au, gaur ia galdua, illuntzean portutik urten eta gaba egitean sareak itxasoan bota, au da zabaldu, eta ordu batzuk itxaron, arraiñik sare maillatan sartzen ete zan.

113. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0025 Treiñeruak baiño ia iru metro laburrago ziran luzeran.

114. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0055 IPITXA KALI? NUNGO KALI?. Ipitxa kalea, Likona torrearen aurreko ibilbide bat, kaletzat ez da artzen, ia ezagutu be ez dalako egiten, eta ortik esaera ori.

115. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0013 Iñigo - Eta María Eugeniak zer dio? Imanol - Gogor dabil, berari esker askotan egoerari eusten diot, bestela... baina lan gehiegi egiten du, eskola umiei eman, helduei eskulanak irakatsi, umeak zaindu, osakuntzak egin, eta nik dakit zenbat gauza, ia jan gabe, hori osasuna galtzekoa zen, eta gaur zortzi, aberats batzuen umiei ikaskaiak ematera joaten hasiko da, behartu egin dut, baina alogeran eguneroko bazkaria sartuta.

116. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0058 BIk hizketan segitzen duen bitartean (baita BATek ere) eskilara irekitzen hasten da; txikiagoa da berau, ñimiñoa ia, ia, eta zutik jarri ahala erori egiten zaio.

117. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0059 BRUTO - Agur zuri, eta zuri, eta zuri, Volumnio. Estraton, lotan egon zara denbora guzti honetan: agur zuri ere, Estraton: aberkideok, nire bihotza pozik dago neure bizitza osoan inor aurkitu ez dudalako leiala izan ez zaidanik. Derrota egun honengatik, Oktaviok eta Marko Antoniok garaiti ziztrin honengatik eskuratuko duten baino aintza handiagoa izango dut. Beraz, agur denoi batera, izan ere Brutoren mihiak ia bukatua bait du bere bizitzaren istorioa. Gaua nire begien gainean eralgita dago, nire hezurrek atsedena nahi dute, baina ordu hau iristeko bakarrik lan egin dute. (Armatarako deia. Oihuak barruan: Ihes, ihes, ihes!).

118. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0037 SUSAN - Ah, Bourbon-zalea zara! ALLAN - Bai, baina neurtzen saiatu behar dut. Egunean ia boteila erdia edaten dut...

119. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0029 Sasoi batzuetan argitsu, larri samar beste askotan, baina ia beti bere eginkizuna betetzen... azken urteotan izan ezik.

120. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0035 BALTAXAR: Amarekin? Ez didak esango behintzat atariko intxaurrondo azpian alaba denik, dardaraz ia etetzeko zorian den horrekin...

121. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 Diagnostikatzaile eta terapeuten ihardunak eskolan sartu behar du, ia hasieratik Hezkuntza Bereziko Zentru Espezifikoetan sartu zen bezala.

122. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0190 Papergintzan erabilitako gaien kanpotiko erosketak, paper-oreari dagozkio ia beren osotasunean (47.01), 7.869 milioi pta.ko zenbatekoan.

123. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Urtean zehar buruturiko ekintzak 366 izan ziren; horietatik asko izaera kulturalekoak, guztientzat irekiak eta ia beti zikloetan banatuak, gaia hobeto sailkatu eta sakontzeko helburuarekin horrela planifikatuak.

124. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0054 Ia ezinezkoa da ziklo bakoitzaren edo iharduera bakoitzaren aipamen zehatza egitea; hala ere, argigarri izan bide daiteke horietako batzu aipatzea, hala nola: Euskomusika, gaurko musika eta bertsolaritza zabaltzeko pentsatua; Gitarraren Nazioarteko Astea, herrialde desberdinetatik etorritako partaide gazte baina kontsagratuk emana; Psikologiako Ihardunaldiak, gizartearen gaurko arazoak aztertzeko egina; Beste medikuntzak zikloa, horietan garrantzitsuenak direnen deskribaketari eta azterketari buruzkoa; Emakumea, gizartea eta kultura zikloa,(...).

125. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0046 Honek adierazten du finantz kostuak azkar asko gaurkotzen direla interes-tasen mugimenduen aurrean eta inbertsioen likidagarritasun-epearekiko desberdintasuna agertzen dutela, hauek, ia gehienak, epe ertain eta luzerako bait dira, hots, 4 urte ingurukoak.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00002 Orain urte batzuk, ordea, ia inor ez da nitaz kezkatzen.

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00421 Beste batzuk aldiz, ia erabat gizakiaren aktibitatearen emaitza dira.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00389 Puntuak, bi erregresio-zuzenetatik hurbil egongo dira, eta zuzen hauek ia bateratu egingo dira.

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0098 Eta ahuntzak ia jan zuen inurria; baina inurria ile artean gorde zen; eta hanka muturretik belarriraino hasi zen pik eta pik; eta ahuntza ezin egonez saltaka.

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0033 Teori eta zientifik analisi hauk guztiak, noski, bakoitzak bere modura egin zituzten, ia betidanik ondoren askatasun osoz lan egitera itzuliz.

131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0033 Ia XX. mendea iristean, herrialdetako talde berriak sortzen hasiko dira, Madrid, Barcelona, Valencia eta Bilbo beraien zentru direlarik.

132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0008 Artalde hau ez zen ia etxekoa eta handik jaso izanen zuen Gaiarrek lehen ordainketa, lehen sosa.

133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0123 Eta halaxe egin zuen, eta handik aurrera ia fabrikan bezain ongi bizi zen Rakrak.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0146 Laster dira Gabonak,
ia honez gero
Ikastolan giroa
jar dezagun bero.

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0053 3. Lurpea Beste bi kapa horien erdian dago, ia sustrairik gabe; uharri, hartxintxar eta hauen antzeko zatikiak ditu.

136. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0119 Gaur egun, hori erabiltzen da munduko ia bazter guztietan.

137. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0080 Euskal Herrian, industri hondakin-isuriek Oria, Urumea, Oiartzun, Urola, Deba, Nerbioi eta beste ibai batzuren ia arrantza-fauna guztia akabatu dute; aipatutako ibaiok hiltzat jo daitezke zenbait tramutan.

138. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/4 0059 Bestelako industri produktuak
Elikadura, edariak eta tabakoa
kimika
Burdingintza eta metalgintza
Tresneria eta bestelako metal-industriak

Petrolio, meatze, eraikuntza eta elektrizitate-industriak, grafiko honetan sartu ez badira ere, guztien artean industri produkzioaren ia ehuneko hogeia dira
.

139. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 Solutu batzuren disolbagarritasuna tenperaturaren igoerarekin handitu egiten da, beste batzuei ordea, kasu berean disolbagarritasuna gutxitu egiten zaie, eta azkenik tenperaturari ia jaramonik egiten ez diotenak badaude baita ere.

140. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0056 4 Herriko zerbitzuak. Ura Gaur egun, ia herri guztietan dago ura.

141. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0057 Argia Elektrargia ere bada ia herri gehienetan, bai etxeetan bai kaleetan.

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0028 Halabeharrez planoa erabiltzen da hainbat arte-lanetan: pinturan ia erabat (mihisea, ohola, etab.), marrazketako papera eta kartelgintza planoak dira, zinema ere pantailaren planorako egiten da (argia eta beste hainbeste elementuz hiru dimentsiotan lan egin ondoren plano launean ematen da ondorioa)...

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0073 Goma eta parafina bezalako materialentzat -ren balioa 0,5 inguruan dabil eta bolumena ia konstante mantentzen da trakzioak dirauen artean.

144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0013 Ikastola ezagutu zuten elkar. Ia beti dabiltza elkarrekin.

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Izotza oso astiro doa glaziarrean behera; ia ez igartzeko moduan.

146. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0020 Ia gehienak gure hirietako zabalduren inguruan txertatuak, hain zuzen zabaldura horiek mende honetan osatu bait ziren.

147. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0033 Hauek, eremu elektriko estatiko batetan ia eroaleak bezala portatzen dira: baina, beren erantzun transitorioa pizka bat geldiagoa da.

148. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0041 Eremu honek Tennessee, Kentucky, Ohio, Indiana eta Illinois ia lurralde osoak besarkatzen ditu.

149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Ia ia mugarik gabeko masa zabal hauetan askagai dagoen energia izugarria da teorian.

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0077 Euskal Herriko ia hiru miloi bizilagunak, hogei mila Kmsub2 tako hedapenaren artean zatitzen badugu 150era hurbiltzen den zifra lortuko dugu.

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0077 Portugaletek ia 20.000 bizilagun Kmsub2 ko baditu, Sestaok 10.000, Basaurik 7.428, Santurtzik 7.618 eta Bilbok 4.000 bizilagun Kmsub2 ko; zer gertatuko ote Zuberoa edo Nafarroa Beherea bezalako lurraldeetan? Lurralde guzti hauen dentsitatea ez dela iristen 20 bizilagunera Kmsub2 ko.

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0067 Hegoaldetik, godoen menpean datza baskoinen lurralde laua, baina beti ere ia inoiz Gasteiz / Olite muga hori pasatzeke.

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Indust. Iraultza Alemanian 1850-71 urteetan egiten da eta hasieratik nabari da ia Bankuen kartelizazioa.

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Gaur egun, bada, bertsolaritza munduan gauza bakana izan arren, lehen, literatura idatzirik ia ezagutzen ez zen garaietan, fenomeno oso zabaldua zen munduan, kultura zahar asko (grekoena, hebreoena...) bapateko bertsogintzaren jabe zirelarik.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0019 Hogeitabat urtetako gaztea zelarik, famarako bidea emango zion kantagintzarekin ia tupustean aurkitu zen Iruñean.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0062 Gerrak ebakiriko aurreko giro hura berpiztea eta zuzpertzea zen bere helburu ia bakarra.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0230 Testuan dagoen marrazkia zuri-beltzean doa ia beti.

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0287 Besteak, ordea ia berdinak dira, baina badute xehetasunen bat elkarren artean ezberdintzen diena eta, azkenean bi berdin berdinak daude, lortzea da erantzuna.

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0089 Botak jantzita dituzu eta noski, elurretan hondoratu egiten zara ia belaunetaraino; ohar zaitez bi magnitude fisikok eskuhartzen dutela fenomeno honetan, hondoratzean alegia; bata, indarra, zure 60 kp-tako pisua hain zuzen ere, eta bestea zure boten zoluaren gainazala, zeinaren bidez indarra ezartzen bait zaio elurrari.

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0014 Gipuzkoako nukleo gehienetan birkonbertsio morfologiko, estruktural eta funtzionalezko prozesu bortitza gertatu da, modu desordenatu, espekulatibo, ia planifikazioarik gabekoa, azpiegiturazko arazo larriekin, ekipamendu eta zerbitzu defizitekin, eta bestelako desorekekin etorri dena eta Gipuzkoaren hiri-desarroiloa bahitzen digutelarik.

161. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0005 Agian horregatik Pedagogia hitza aipatzen denean gehiengoak Hezkuntzaren praktikaz pentsatzen du eta Pedagogia zientzia denik ez du ia inork uste.

162. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Aizkorri mendiaren magalean ia.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0202 Ikusi genuen bezala, sistema karbonilikoetan adizio nukleozale eta ordezkapenaren artean gatazka sortzen zen, C=C sistemetan berriz, adizio eta ordezkapenaren artean talde deskokagarriaren (ia beti protoia) izaerak ez du zerikusirik, baizik eta lotura bikoitzaren desagerpenak kausa dezakeen lekutze elektronikoak.

164. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0176 Gatz hauetan ia %70 =nAc=I da.

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Emakumeak esandako kalean ezker eta eskuin aldeko balkoiak ia ukitu egiten dira.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0071 Mantuak ia osorik inguratzen du animalia, eta ahoa eta uzkia izan ezik, ez dago besterik mutur bien artean.

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0106 Ondorengo 200 milioi urtetan zehar, ia Paleozoikoaren amaiera arte, prosobrankio gehienak arkeogasteropodoen ordenekoak dira.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0033 11) Kuskuak ia zirkularrak (4-5 cm-ko diametroa).

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0121 Oihanartea gehienbat iratzeek osotua agertzen da, belar-geruza ia ez da existitzen.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0075 Honela 1 zenbakiduna konikoa da ia luzera osoan eta haria hasteko izaten da; 2 zenbakiduna erdiraino da konikoa eta haria arbastatu egiten du; 3 zenbakiduna, zilindrikoa da ia luzera osoan eta hariaren akabaketa egiten du.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0200 Ondoren, ia bapatean, orritxoak hoztuta elkarrengandik aldendu egingo dira zirkuitu elektrikoa irekiz.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0058 Antzinan, arerioak aurrejartzen zuen sakrifizio bakoitza onartzea zen arruntena, eta, beraz, ia beti onartzen zen erregearen ganbitoa jokaldi hau erabiliz: , beti ere -kin defenditzen ahaleginduaz.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0058 Erregearen ganbitoaren aurkako beste erantzuna, erdigunea kontraerasotzea izango litzateke: , honen ondoren -ri ia beti jarraituko lioke (erru handia litzateke ondorengo -gatik).

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0179 Ia Lockeren garai berekoa da Wilhelm Leibniz.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0101 Ia hiru ordu aspergarri itxaron behar izan zituen urduri gela txiki eta estu batetan editorearekin egoteko baimena jaso arte.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0337 Bestalde, errentaren portzentaia horiek ez dira ia batere aldatzen.

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0417 Sakabanatze-diagramaren puntu-hodeia, zuzen batez ordezkatzen bada erraz ikusten da, (normalki) ia puntu guztiak zuzenetik kanpo daudela, eta ondorioz, puntu guztiak zuzen baten barnean daudela suposatzeak, errore bat ekartzen digu.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Izan ere, gure irakaslea mugituko da, keinuak egingo ditu; gauza batzu ozenki eta beste batzu ia ahozpez esango ditu; batzutan serio eta bestetan alaitsu ihardungo du; batzutan eurijasa, bestetan haize epela; batzutan ama, bestetan aita; gaur pailazo, bihar domatzaile, etzi trapeziolari.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0487 Beraz badago elkhar ekhintza, a-priorizko ezagupenen eta a-posteriorizko praktikaren bidez; bainan elkhar-ekhintza hunen zentzua eredu determinatuan dihoa; a-priorizko ekhintzaren ondorioa oso handiagoa a-posteriorizkoak hereditatearen gainean eduk dezakena baino, hau ia ezin-nabarizkoa.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0021 Baina hemen, filosofiaren sorrerari gagozkiola, azpimarkagarriena hauxe da: lehen pentsatzaileak, ia guztiak, ados zetozela mito erlijiosoa (kosmogonia) baztertu eta horren lekuan arrazoia jartzearen puntuan.

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0091 - Aldez aurreko experientziak: iraganeko experientziek, ia erremediorik gabe aldatzen dituzte pertzepzioak.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0184 Topatu, Kanariak, Madeira eta Azoreak XIV. mendean izan ziren topatuak, denak ia urte beretsutan (134l-1342), baina ez zen hura benetako aurkikundea gertatu oraindik, segida-asmorik gabekoa izan bait zen.

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0484 Bigarren Mundu-Gerratearen aurretik lurralde afrikar independenteak gutxi ziren: ia betidanik burujabe izan den Ethiopiaz aparte, Liberia (1847), Hego Afrika (1910) eta Egypto (1922).

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0179 Txinak bere nagusitasuna murriztua ikusi zuen eta ia kolonia bezala gertatu zen, atzerritarren influentzia handia hartuz.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0039 Beraz, arkegizaki guztiak prejakintsu abizenaz deitzea ausardiatzat har badaiteke ere, 1300 zmampsup3; garun barnera lorturik edo ia lorturik zutenak eta kultura hain ederra sortu zutenak prejakintsu abizenaz deitzea ez da ausardia.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0119 Ia hauzo guztiak hibai hegaletan eraikirik zeuden, horietan itsas-untzi ttipiak ongi ibil bait zitezkeen.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0119 Esate baterako Bretainiatik Liegeraino ehotarriak eraman zituzten, ia bide osoa hibaiz eginik; eta Maindik koloniaraino ontziak, baina hemen hibaitik jalgi gabe.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0119 Gerora, ostera, ia hauzo guztiak daude defendatuak.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0119 Eduki ere, ia zeramika guztiak maskor horrexetaz egindako dekorazio inprimatua zeuden.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 Kultura pilda berri ia guztiek berauengandik hartzeraino.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0197 J.M. Barandiaranek praktikan Bosch-Gimperak esandako ia guztia onarturik, Etnografi eta ekonomi alorretan sakondu zuen bereziki eta funtsezko aurrerakada eman zion Euskal Prehistoriaren ezagupenari.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Ezkurrezko ogiz elikatzen ziren ia urte osoan.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0040 3.a: Liburu honek Euskaldunen historia, ia gehiena, azaltzerakoan, euskaldunen alde guztiak ukitu arren, zeintzuk diran baserria, artzantza, herria eta hiria, tradiziozkoa eta baserri eta herri giroko gehiago aztertu du, hiri edo industri garaikoa gutxiago ikertuz, nahiz eta mende honen lehen erdiaren amaieran kokatua egon liburuaren egiketa eta artean Euskalerriko industri aurpegia ez izan oso zabala geografiari dagokionez behintzat.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0269 Herzyniar ondoko lautada horik, ia denak, itsasoak azpian hartuta geratu ziren berriro, eta zenbat eta beherago zeuden, hainbat eta beteago izan ziren.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0029 1.3. atalean neurketa-sistemak aztertu ditugunean, ia sistema guztietan orratzaren desplazamendua korrontearen intentsitatearekiko proportzionala zen.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0029 Beraz neurgailuaren bi borneen arteko tentsioa ia zero izaten da amperemetrotan.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0204 Kasu batzutan, nahiz eta karga oso aldakorra izan, abiadurak ia konstantea izan behar du: ohizko ponpa hidrauliko baten kasuan adibidez.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0204 Praktikan gehienetan dagoen baldintza zera da: nahiz karga aldakorra izan, buruen arteko tentsioak ia konstante irauten du.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Eta berdin esan dezakegu beste alor askotaz (irakaskuntzaz, sanitateaz, etab.): lehen ia osoro esku pribatutan zeudenok gaur egun Administrazioaren kargu egon daitezela exigitzen da.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0091 Aurrerakuntza hau eskuen bidez gauzatu behar izan du ia beti.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0122 Gaur arratsaldean ilargi eklipse osoa gertatuko da, ia hiru ordu laurdenez fase osoa, Euskal Herritik ikusgai izango delarik.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0122 Beraz, ia hiru ordu laurdenez ilargi betea disko okre eta ilun bilakaturik ikusiko da.

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0059 Ia amaierarik gabeko ebanjelizazio lanerako kristau guztiok gara beharrezkoak.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0442 Euskaldunak betidanik erabili izan du bide hau, baina gaur agian atrofiaz joa dugu eta horregatik ia beti maileguetara jotzen da.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Guztiz herabetia zen eta ia behin ere ez zuen hitz egiten: emakumeekin inoiz ere ez.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Ia hirurogei urte igaro zituen bakarlanean ikerketari erabat emana.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0140 Bidaia honen ondoren beste batzu etorri ziren, eta laster ilargiko joan-etorria ia-ia ohizko bihurtu zen.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 Hamalau, hamabost urte zituela euskara ia ahazturik zuen, eta ikasten hasi zen.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0133 Honek gure herriko ur asko (ibai guztietakoak ia) ez-edangarri bihurtzen ditu.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0129 Ia beti laboreak egiten diren lurraldeak ordekak izaten dira eta gainera, gaur egun soro hauetan laborari lana mekanizaturik egin ohi da, ereiteko eta uzta biltzeko makina handiak erabiliz.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0189 Bada baita ere beste eraikuntza bat gaur egun ia desagerturik dagoena, baina baserriari oso loturik egon dena, garaixea edo garaia (Euskal Herriko horreoa).

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0051 Euskal Herrian eskulana etorkinek, emigranteek, osatu zuten ia erabat.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0055 Modu honetan, XIX. mende bukaerako urte askotan eta XX. mende hasieran, Bizkaia nazionalismoaren ardatz eta gune ia bakarra bilakatuko da.

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Ia eskola denetan zeukaten izen hori ematen zitzaion gelaren bat, baina horrek ez zuen izenik ere merezi, hain zen zabarra eta desegokia.

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0069 - Ura tututik irten dadin, beste sistema bat matrazea ia goraino betetzea da eta hor tapoia jartzea, tutua barruan duela.

216. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0023 Hau, euskal etorkizkoa izan arren, bere aitona Bertrand de Rostégui Jutsuekoa zenez gero (2) 710 or., zoramen berezi batez horniturik zegoen eta bere iritziz ia hiritar gehienak sorginkeriaz kutsatuta zeuden, eta horrela bost hilabetetan zazpirehun baino gehiago errearazi zituen, su eta gar garbitzaile haietarik apaizak ere libratu ez zirelarik, eta Azkaine, Arkibel, Ziburu eta Donibane Lohizuneko herriak gertatuz pairatzaile.

217. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0039 Halere Ducéré-k dioskunez, kaputxinoak beti izan ziren oro oso katoliko eta ez zuen inoiz ia inork bere kontzientziarik traditu, Gavarni izeneko batek ezik, eta 1661. urteko abuztuaren bian Baionako apezpiku zenak, Olze jaunak eskatu zienean, denek zinatu omen zituzten formula guztiak.

218. 1969-1990 euskara batua ikerketak g. nazabal 0081 Izan ere, James eta lankideek (29), ezkerreko adarraren odol bustidura, aurikula-bentrikuloko noduloaren esku zegoela idoro zuten 50 % kasutan (ia beti eskuineko koronariatik etortzen zelarik); 40 % kasutan, odol lorreta hori, aipatu arteriak eta bentrikulo arteko paretako adarrak elkar lanean egiten dute, eta 10 % kasutan bakarrik zegoen azken adar honen esku.

219. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0019 Mintzatuz ia ez da erabiltzen, eta idatziz batere ez.

220. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0053 Barneko zerbitzuetarako erabiltzen diren inpresoetatik, berriz, %9 besterik ez daude bietara idatzirik, ia dena gazteleraz bakarrik idatzirik dagoelarik, %91; ikusten dugun bezala ez dago ezer ere euskaraz bakarrik idatzirik.

221. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0145 Eta batere erabiltzen ez dutenak ia erdiak dira.

222. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0048 Egungo praktika ez doa ordea, itxura osoz, autore horiek proposaturiko bidetik: batasun ia osoa dago aitzitik gaur egun, beste hainbat gaitan baino askozaz handiagoa nolanahi ere, es+ kontsonante moduko hitz-hasieraren alde.

223. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0048 Pl. Mugica-k bere Diccionario Castellano Vascon (14) espektroskopi, eskema, estatika, estenografi, estereometri, estereoskopu, estereografi, estetika, estetoskopi moduko adibideen artean ez dira, halaz ere, ezpatu, eztearin, ezterlin... erako z-dunak falta, Uztaritzeko hitzarmenek, L. M. Mujika eta, gehienetan, X. Kintana-ren hiztegiek, orobat UZEIn onarturiko proposamenek, guzti horiek eta beste gehiagok ez dute, azken batez, praktika ia erabakar horren onarpen soila baizik isladatzen.

224. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0033 Eta ura ere hotza zegoen eta ni bueltatu naiz autobusera baina mutilek esan dute neskak beldurtiak garela eta uretan geratu dira baina gero Felix sokorristak atera du ia itota zegoelako eta esan du bandera gorria zegoela eta ezin dela bainatu eta andereño Pilartxok errieta egin die mutil guztiei, denak direlako harroak eta txotxoloak.

225. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0081 Gaua da, dena bel-beltza dago eta ez da ia ezer ikusten, bakarrik farola bat.

226. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0063 Bitan urratuz, adar usteko hura ireki egin zen eta kriskitinen hotsa ateraz ia-ia lurrera bota zuen Ludia.

227. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0094 Ia gauza guztiengatik egin liteke zerbait.

228. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0187 Jones andreak berehala irten zuen kotxetik eta ia hegan eraman zuen etxeraino Arabel.

229. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0187 Baina bai berak eta bai Marthak, eskoziar oihalezko karrikotxe ia berdinak zeuzkaten, Rumburyko Beherapen Dendan batera erosiak hain zuzen.

230. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0024 Ia airean erantsi zion pegatina.

231. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0024 Pauso handi bat eman zuen eta ipurdi-aurpegiari ia malkoak atera zitzaizkion.

232. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0046 Kuboa ia bularreraino iristen zitzaion.

233. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0058 Benek ia ohartezinezko baiezpen zeinu bat egin zuen.

234. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0080 Benek ia sentitu gabe eutsi zion.

235. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0092 Ben ia sendatu zenean, eta sendagileak bi egun barru eskolara joateko moduan izango zela esan zionean, aitak Mitschek-tarren etxean izan zela esan zion.

236. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0019 Damiano Milanotik etorri zitzaidan egun batzuk pasatzera, baina neska harro eta borrokari gisa portatu zen, etengabe xaxatzen zuen mutila eta ia haserretu ginen mutila eta biok, Damianok, noski, ez bait zeukan zertan Paula eraman beharrik.

237. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0048 Paula maitea: Bruselas-en gaude, bizitza normala egiten hasiak ia-ia.

238. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0058 Alfonbra ez zen ikusi ere egiten, ia guztia kolore ilunekoa zen erroparen, oinetakoen, bufanden, belarritakoen, marrazki kuadernoen, liburuen... pean.

239. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0050 - Ia hobe Mujika gotzaia herbestean egotea.

240. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0097 Azken hitzak ia zoroka batez esan zituen gizon grisak, baina orain ahoa bi eskuez estali zuen.

241. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0057 Umea izan zenik ere ez zuen ia gogoratzen; nolako umea ordea: bihurria, txintxoa, amatxuloa...?.

242. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0073 - Tarta bat. Ikusi nuenean, ia erotu beharrean jarri nintzen.

243. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0117 Ia denek tarta puska handiak zeramatzaten beso azpian: emakumeak senarrarekin gogoratu ziren; haurrak, aiton-amonekin, txakurrekin, katuekin eta kanarioekin.

244. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0089 Atzo etxeratu nintzenetik, ia afaltzeko ere astirik hartu gabe, idazten ari natzaizu paper horri hauetan nere azken astearen berri emanez.

245. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0021 Bere airezko jauzi handietan, ilunpean ez zegoen zuhaitzen baten enborraren kontra jotzeko arriskurik, zeren eta sasisuak ia sinesgaitz gerta daitekeen bizkor eta arinak bait dira eta jauzi baten erdian norabidea alda dezakete.

246. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0167 Era ia ohartezinez burua astindu zuen.

247. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0167 - Ez zezeldu zuen Atreyuk ia bere senetik aterata Dena alperrik izan da. Ez dago salbaziorik.

248. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0309 Ahotsaren irispidetik kanpo ia egon zirenean, Atreyuk esan zuen: - Orain zurekin bakarrik berba egitea zail suertatzen zen.

249. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0381 Belek, jakin zuen bezala, ez zuten ezertarako balio izango, Skaidanen gainean ia beti baretasuna errenatzen bait zen eta arraunez edo helizeez ezin zitekeen lainotik aurreratu.

250. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura jostuntxo ausarta 0022 Orduan erraz izango dut, nire sarea botaz harrapatzea, zeren borroka ondoren oso nekatuak eta ia indarrik gabe egongo dira.

251. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura jostuntxo ausarta 0023 Honela gogor jotzen eta belarrietan haginka egiten ere, denbora asko, jostuntxoak erabaki zuenerarte, egon ziren, ia indarrik gabe zegozela.

252. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0007 Denborea igaro zan, eta basoko sasitza ugaritu zan, gaztelu ttikia ia osorik izkutu arte hain beste adarren atzean.

253. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura loti ederra 1977 0010 Neska haren edertasuna hain beste zan, printze dotorea ia arnasa gabe gelditu zala.

254. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0041 Ia aitari bezainbeste beldur zion txori hari.

255. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0007 Orduan ia erotzeraino harrotzen zen Kinkilimarro, eta buztana puzten hasten zitzaion; munduko deabrurik ospetsuena eta zoriontsuena zela iruditzen zitzaion.

256. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0006 Piskana hurbiltzen ari zitzaien; ia bere burua azaldu arte, beti izuti eta herabea izan zela oroitu gabe.

257. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0022 Halere, lehenengo Txikitxoek, haurrei esker ikasi zuten jolasten; eta beraiek besteei era berean, ia Txikitxo triste bat ere egon arte.

258. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0003 Bi pandek, lerro-lerro, ia hura bezain trebeak dira saltoka.

259. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0013 Otso beltzek hortz eta haginak erakutsiz zuhaitzen atzetik begirada goseti hura botatzen zutenean, Koxme prakatara kaka ia eginean jartzen zen dardara bizian nahiz eta medikuak ez uste izan.

260. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0068 Bere ondasunak oro ia porrotean aurkiturik, sozioaren bila abiatu zen merkataria, baina berehala jakin ahal izan zuen, geratu ziren diruekin aldegina zela, aienatua zela.

261. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0028 Beno, ia dena zutik, bonba haietako batek teilatuari zati bat kendu bait zion.

262. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0028 Ia autorik ez zen garaikoa eta amona hainbeste txoratu zuten lau hegaletako hegazkin haien hasierakoa.

263. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0083 Hasteko, zuk ez dakizu ia igerian eta, bigarrenik, zuk zeuk harrapatu bazenuen txirla hori hondartzan, zergatik jartzen du hor Souvenir de Plage des Horizons?.

264. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0069 Iluntzen ari bazuen ere, urrundik ikusi zuen Manexek bere etxea ia erabat hondatua: ate-leihoak txikiturik, etxeko ontzi eta tresnak soroetan barreiaturik, erropak zuhaitz adarretatik zintzilik, abereak lepamozturik edota tiroz hilik...

265. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0069 Hura zen triskantza! Buruari helduz eta bi begietatik malkoak zeriozkala, hitzik esaten ere ez zuen asmatzen ia: - Ene ba! Ene ba! Baina... zer gertatu da? Zer egin digute...? Jauna, Jauna! Non dira Maddalen eta Maddi? Zer egin dizuete, ene maiteok? Zergatik...? Zergatik...?- zioen zotinka.

266. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0011 Jokatu zuten ordu laurden batez, jokatu zuten bi ordu laurdenez, dozena erdi ordu laurdenez, bi dozena ordu laurdenez, jokatu zuten ia arratsalde guztian, eta ezer ez, ezin izan zuten jokua erabaki.

267. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0016 Alde batera eta bestera saltoka hasi zen gero, handik zebilen ahate bat ia harrapatuz.

268. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0048 - Hori muturrekoa, ia!- esan zuten postariek lurretik.

269. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0048 - Letxes! Hori txokia ia!- esan zuen Nikolasak leihotik.

270. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0054 Zera gertatzen zen: Nikolasa hain gutxi maitatzen zuen tipo honek, bere karreretako autoa engrasatzen pasatzen zuela ia denbora guztia.

271. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0075 Patxi Nubolari ia zutik zihoan bere autoan, horrela hobeto azeleratzeko.

272. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0075 Hurrengo goizean ia ibiltzeko ere ez zen gauza.

273. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura tom sawyer/3 0036 Baina ustekabean lamina urratu egin zuen ia goitik beheraino.

274. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0059 Gora begira, ia arnasarik gabe, ikusleen hasperenik ere ez zen somatzen, isiltasun hartan.

275. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0144 Taldea handitzen zihoan... ia etxe guztietako ateak zabalik zeuden... Jendeak herria abandonatzen zuen...

276. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0038 Horrela, ia dena bukatu arte.

277. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0171 Gizontxo xahar-xahar bat zen, oso txikia, ia ñañoa.

278. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0113 Pelota eta fotbala ziren joko gaiak besterik, egia esan, ia ez bait zuten ezagutzen.

279. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0083 Ia erresistentziarik gabe Muskaria, Kalagorria eta Behe-Larriola (109) Baja Rioja. Badirudi La Rioja Larriola-ren deformazino dela, Baroja Barolaren (Ibarrola?) deformazinoa den bezala guzia frankoen mende jausi zen.

280. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0109 Ia bihotza gelditu zitzaion mutikoari.

281. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0128 Alegia hauek, ia beti, gizonei dagozkienak dira, nahiz eta bertako protagonistak animaliak izan.

282. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0142 Lady Elena eta Maria ia kordegabeturik egon ziren ikuskizun harrigarri haren aurrean.

283. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0172 Ia bertaraino iritsi nintzenean untziak bestaldera jo zuen eta laguntza eske deiadar bakarrik egin ahal izan nuen.

284. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0055 - Ia lehen bezalako bi irabaziko dut.

285. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0080 Batek hau eta besteak hura, ia eskutara heldu ziren hirurak, edo horrela adierazten zuten behintzat.

286. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0018 - Gizarajo hori ia hil zenuela - erantzun nion.

287. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0084 Baina leku batetara iritsi zenean, ia Arte Handiaren aurrekaldean, gelditu egin zen adar artean jende hotsa entzun zuela iruditu zitzaiolako.

288. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0208 Robinen kanpamendua ia hutsik geratu da.

289. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0009 Orduak aurrera zihoazela, ia eguerdia zelarik, izeko Akulina etxetik irten zen Vaniaren bila.

290. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0057 Idiak ia muturrez aurrera erori ziren lokatz artetik orga atera zen abiadurak eraginda.

291. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0007 Nire gelan ateak, zur zaharrezko marroi iluna,
deskriba dezake malko eta irribarre; leihoak,
zuri argia, kristalaren transparentziaz
nolako desirak abiatu diren jakin badaki;
pareta berdea, eta hezea,
hormairudiz betea; lanpara baten alboan
ohea, ametsetarako bazter enea; armarioak,
erdi zabalik, inolako lotsarik gabe erakusten du
ezordenuz pilaturiko arropen irudi anizkoloreduna;
ispilurik ez;
erdian, elkarri begira, mahaia eta aulkia gaurko ia
arratsalde guztian nirekin bat izan dira; lurrean
baso bat ur, banaizezpanaiz egarri.

292. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0033 Hemengo enparantzan zen hura,
lehenengo udaletxe zaharraren ondotxoan,
ia sarrera gisa dauden eskaileretan bertan.
Hantxe.

293. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0011 Ba al zenekien ospitale batean eduki zutela berriro, urtebetez ia, 29an?.

294. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Sarritan beheratu nituen zangoak eta ezin izan nuen hondoa ukitu; baina ia egin zuenean nireak eta pot egiteko zorian nengoela, ukitzen nuela zorua konturatu nintzen; eta ekaitza ere oso baretua zen ordurako.

295. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Zoruaren inklinazioa hain txikia zenez, ia milia bat ibili nintzen itsasertzera iritsi baino lehen, arratseko zortziak aldera izan zelarik, nire ustez.

296. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0009 Begiraleak, autoaren inguruan ibili ondoren, aldendu eta hizketan hasi ziren berriro; azkenean, gogoz kontra ia, muga zeharkatu eta Mendebalde aldera joaten utzi zioten.

297. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0253 - Bai gauza bitxia - esan zuen ia berekiko Kardenek.

298. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0017 - Jainkoa! Jainkoa! Sakya Muni bera da - zioen lamak, negarrez ia; eta ahots apalez otoi budista zoragarria errezitatzen hasi zen: Bidea, Legea, aparta den Harentzat Mayak bere bularrean estutu zuenarentzat, Anandaren Jauna, Bodhisat.

299. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0068 Zaldiak ere somatu zuen eragin baikor hura eta ia ia arrapaladan hasi zen Kimek eskua hedeetan jarri zuenean.

300. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0171 - Hirurogeitaemeretzi, larogei, larogeitabat - kontatzen zuen gizonak bere artean, perla bat bestearen atzetik sartzearekin batera, horren bizkor non Kimek ezin bait zien ia behatzei jarraitu ere egin.

301. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0101 Berehala korrika hasi zen oinek lurra ia ikutu orduko altxatuz, belar txarrek arrastadak egiten zizkioten bitartean beren loretzar heze eta kiratsez.

302. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0215 Hire jokabidearengatik ia harrapatu gintian aurreragoko hartan.

303. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0253 - Jainkoa! Ah! Jainkoa - esan zuen Templek ezpainak ia mugitu gabe.

304. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Latza da hau, latza, laguna, ia jasanezina.

305. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Zilarrezko argiak nekusien, egunsentiaren ihintza Estigia lakuan Carontekin borrokan bailego, eta, automaten antzera, beso eta eskuak kontrolatu ezinik, ez bait nituen ia sentitu ere egiten, leihoa zabal zabalik laga nuen: mementu benetan wagneriarra.

306. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0018 Ia urtebete lehenago, hondartzan zehar korrika ibili ohi zenean, Manuri entzundako guztiak ez jakiteaz damu da, aze astakeriak zituzkeen eginak, bere onerako ari zelakoan agian kaltegarri zitzaion eran iharduna zatekeen.

307. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 ... segunduak agortzear, are bizkortu egin zaiola nabaritu uste du... Berrogeitabi! Berrogeitabi pulsazio, errepikatzen du bere baitan, ia une berean minutu batean zenbat egiten duten agerzen zaiolarik.

308. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Eta ebidentzia honek, begi bistan ikusten duenak, punturaino gorde duen itxaropena ustel gertatu dela darakuskio. Akabo ametsok! Lehen saio honetan inoiz baino polikiago joan eta hala ere muga egokietatik at dago, ia irrigarri zerion abiada geldoa ere gehiegi zaio.

309. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Oinak ia lurretik altxa gabe, saltoka ez baina ia tarraska, pausuan bertan ahal den indarrik gutxiena eginez.

310. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0062 Zentzu guztiak joku horretan jarri nahiez edo, ia inork ez du galoidunaren agindurik entzuten.

311. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. pelaez 0065 Jarri zait bola bat bezalakoa eztarrian eta ia ezin dut arnastu.

312. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0027 Jendeak, izuturik, ez zuen ia hitzik egiten.

313. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0031 Ia denak gazteak.

314. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0095 Ordurako, ordea, Harkaitz jentilen mendi barrenera iritsia zen ia.

315. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0054 Asto zahar ia urdinak astiro zeraman karroa eta arinago bazoaz hobe pentsatu zuen neskatoak.

316. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0063 Hirugarren txanda honetan gertatutakoa kontatzean Corok erabiltzen zituen hitz eta doinuak ia irratiko nobelatan entzuten direnetakoak ziren, pausak egiten zituen, ahotsa moldeatzen zuen.

317. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0070 Ezin zuen ia zutik ere egon.

318. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0101 Ia denak zertxobait ikusguraz eta aldi berean kupidaturik jarraitu egin zioten.

319. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0221 Pierre'k ez zuen ia iñoiz dantzarik egin.

320. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0126 63 / IA IA HIL ZUTEN MOISES! Haur zela, ito-zorian egon zen Moises; baina txit bereziki zaindu zuen Jainkoak, hura, gizon egitean, bere Herriaren buruzagi eraiki nahi zuelako.

321. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0159 Zigorrak eman dizkidate (ja hilik uzteraino aldi batez).

322. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0111 Gibela, aurreko aldean zituen bi zulo haundiez ia bi puska eginik zegoen.

323. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0064 Motxilatik ia irtenda zegoen zezina puxkari heldu nionean, haien urdailak batera kizkurtu egin ziren keinu horretan ere elkarren arteko eitea ezin gordez.

324. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0078 Hamisirentzat batipat gogoangarrizko goizaldea suertatu zen hura, ze Patriciok, ia inoiz egiten ez zuena, bere barruko sentimentu bakoitzarentzat hitzen bat aukeratu zuelako.

325. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0150 Bere ondasunak ia ezerezera mugatuta dituen agure miserablea biziari antsiaz atxikitzen zaion bitartean, han zeukan bere aurrean gazte aberats hura hiltzeko gose irrikita?

326. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0075 Oso langile huen, eta Azpileko jauntxoekin ez zian ia harremanik izan.

327. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0012 Leihoetatik ia ez zen deusik entzuten baina kotxe eta autobusen argiek zertxobait argitzen zidaten etxebarneko bidea.

328. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0042 Zaldun batek, betebeharrak eta eginkizunak direla medio, bidaia luze bat egin beharra dauka urtean lau aldiz bere gaztelutik ia erreinuaren bukaeran dagoen leku batetaraino.

329. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0076 - Gainera ia denbora guztia bakarrik ematen din, bakar bakarrik.

330. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0076 Ia ikaraturik zegoen gaixoa, neskatxa bera balitz bezala Munduko Inspektorea eta hura mekaniko Gamma-Gutiago bat.

331. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0144 Parre eginez gero, ia berealaxe, loak hartu zuen.

332. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0212 Han ari ziren laurogei eta hiru Delta buru zapal, beltz eta ia sudurmotz, hotzean inprimatzen.

333. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0246 Parreari emanen zion Leninak, ia nigar egitekotan egon izan ez balitz.

334. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0214 Grazia hondatu haren oroimen ahulen bat izan ote zen, Basil Hallwarden estudioan, bapatean eta arrazoi ezagunik gabe ia, bere bizitza horrenbeste aldarazi zuen orazio zoro haren ahozkatzera eragin ziona?

335. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0251 Hermogenesen bidez, kanpotiko durundi guztien berri leialki eman ohi bait zidan beronek, enperatrizaren zenbait mezu ere iritsi ziren niregana; aski urguria zen haren mintzaira, kinka hartarako nahiko egokia; ia beti horrelakoxea erabiltzen dugu denok ere heriotzaren aurrean.

336. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0251 Nik neuk ere, gutxi gorabehera, bareturik nengoela uste nuen; hori pentsatu eta beste gabe, ia gorritu egiten nintzen lotsaren lotsaz.

337. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0124 Tipi-tapa etorri nintzen nire gurasoek Verona aldean duten jauregi ederretik non neska noble gazte batek desio ditzakeen apeta guztiak gozatzeko ahalbidea bait nuen, oinutsik eta soinean fratrum minorum-en ordenako habito lakarra jantzirik, inork nire neskatilatasunari igarri ez diezaion neure adats luze horailak ia hilearen zuztarretaraino mozturik.

338. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0436 Eta, zalantza baino areago, ia segurantzia osoa bait dut nire ihardun zizakari eta eldarniotsu hau aski izango ez dela, honako hau xarma-patio bihur dakigun...

339. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0148 Josita daude, ez elkarri, lurrari baizik, eta ez niregatik, ia bertikalki apuntatzen dien armarengatik baizik.

340. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0177 Nire aharrausia ia txingurritzeko modukoa zen, ahoko giharreek kraskatekoa egin zidaten.

341. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0085 Ubidean barrena aurreratu ala, itsasoa bareagotzen ari zen; ur berdeska eta ia geldia, zilar irudizko bihurgunez Meandro betetzen zen.

342. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0021 Honek, bizkor, atzera eman zuen urrats bat, bere gerritik sastagai bat atera, zekor txuspa lurrera jaurtiki eta On Rafaelen gainera egiteko prestatzen zenean oihu batek: Atzera!, eta ia-ia bularrean jotzen zuen Colt batek geldiarazi zuten.

343. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0053 Indarrik gabeko monstruo txiki hura, ibiltzeko gai ez zena, mugitzeko ere ia gai ez zena, JOLASTEKO GAI EZ zena... al zen nire anaia???.

344. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0010 Ardoa, berriz, ia beti uraz nahasten zuten.

345. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0104 Kurt Altdorfer, La gargotetik irten ondoren, oinez eta azkar ibiliz, ia korrika, ospitalera joan zen.

346. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0015 Tangaly-k ustekabean dantza utzi eta hain azkar desagertu zen, besteek haren itzala ere ia ez zutela ikusi.

347. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0044 Harri haiek berarekin zituela, hain astuna bilakatu zen, ez bait zuen ia hankak mugitu beharrik izan, ezta indar gehiegi egin beharrik ere hondoraino iristeko.

348. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0044 Armiarma, gosearen poderioz, ia-ia dardarka zegoen.

349. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0125 Gauza bera gertatzen da ia lurra ukituz eta hautsa harrotuz pasatzen den bola bizkor, luma dardartizko horrekin ere, ez da ostruka, haizea baizik. Haizea.

350. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0125 Baina etxean ez da ia inoiz egoten, ezin bait da geldi egon.

351. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0125 - Ikusten al dituzu burtsa guztietako miss Rosaren akzioen geziak? Gorantz begira zeuden ia gehienak atzokoan.

352. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0091 Oraingoan egunez burutuko dugu ekintza, kale horrek ez duelako ia transitorik, eta zehaztasun honek aukera emango digu alarma zabaldu aurretik garaiz ihes egiteko.

353. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0131 Gau hartan Old harrapatzeko itxaropena ia galduta zuen.

354. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0251 Beste biak ia berdinak ziren.

355. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0251 Bat, ia seguru, aurreko ateetakoa izan zitekeen, eta besteak atzeko atea zabalduko zuen.

356. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0040 Ia hiru urtetik behin altxatzen zituzten baserrien nagusiek beren errentak eta Altzaga jaunak ere horrela egiten zuen, batez ere gaisotu zenetik eta beraren nagusitasuna semearen eskuetara pasatzean.

357. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0140 Pozik alde egingo zuen une hartan Itziar-ek sukaldetik, bertako ate zuloa ia zeharo betetzen zuela Benito izan ez bazen bertan, baina lortu ezinezko nahia alde batera utzirik, ekin zion lanari, aurreko amantal bat gerrian loturik.

358. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0070 Bazkarian Enekok ia ez zuen tutik ere esan.

359. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0130 Ixiltasunez osaturiko sinfonia bat hitz bat ere somatzen ez den hustasunarengan, zeren hitz bat zerbait gizatiarregia baita eta Y.-k, berez, baldin oso gizatiarra izan ez bazen bizitzan, orain ba zela ia-ia hiltxo bat bezala, baztertu zituen hitz gizatiarrak, gizonek asmatutako hitz eta kontzeptuak.

360. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0131 Besterik ba al dakizu? Istorio xelebreak kontatzen dituela, maitasunezkoak ia beti eta azken hiru hitzok beren esanahiaz fidatuko ez balitz bezala ahoskatu zituen.

361. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0121 Luzea izango zenez hilabete batzuk beraien ustetan, sagar zimurrez betetako bi otartxo, urdaiazpiko bat, egoera onean ziruditen kontserba lataz betetako kaxa bat, zakutxo bat arroz, beste bat babarrunez betea eta gazta borobil bat, ia Benauratik ihes egiteko erabili zituzten gurdien gurpilak bezain lodia eta oso gogorra, sartu zituzten itsasontzian.

362. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0167 Eta mutikoak lehorreratzen ziren inguruko herriak ikusteko baliatzen zituen irteera horiek, baldin baten bat bazegoen, herriak ia elkar joka zeuden itsas bazter hartan gehienetan gertatzen zen bezala.

363. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0058 Rodrigok, azkenean, argitasun izpi bat nabaritzen du, bidea zabaldu egiten da ia ohartzerik gabe, haiztoak desagertu egiten dira eta heizazuloaren sarreran aurkitzen du bere burua; ibai azkar bat eskeintzen zaio han, eta ez dauka bertan sartzeko aukera besterik, ez bait dago beste irteerarik bere aurrean.

364. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0028 Ia hutsik zegoen kafetegia.

365. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0096 - Zatozte hemendik. Ia atsegin duzuenen bat aurkitzen duzuen.

366. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0096 Joakinek ateko zakur bat zuen ia urtebete zeramana, eta haserre irten zuen zaunka, hainbesteraino ze segundu batzutan atzera eragin bait zien denei.

367. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0023 Badakit etxeko laugarren senidea nintzela baina aurreko hirurak segalariak ia jaio orduko eraman zituenez, bakarrik gelditu nintzen munduan.

368. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0048 Jeneradorea itzaltzea joan zenean ia damuturik sentitzen zen, kras, kras... katiuskekin elur berria hausteaz.

369. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0075 Paparra ere bikoitza du eta, kontrajarriz, txikiak, ia niminoak zango lodikote haien amaiera estaltzen duten oinetakoak.

370. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0014 (...); eta herria oraindik ia hutsik zegoelarik, Errenderia gurutzatu nuen.

371. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0168 Bi aste joan dituk ia-ia Eustakio garbitu zutenez geroztik.

372. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0153 Ia bi hilabete eman genuen hegoan gatza Madeiratik Sebiliara eramaten.

373. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 Emakumeak ia mastekatu gabe irentsi zituen piper gorriak.

374. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0008 Orduan Baleak, gehiago, eta gehiago eta gehiago ireki zuen ahoa, matrai hezurrak ia ia buztana ukitzeraino eta Marinel galdua irentsi zuen, jarrita zegoen baltsa, belaki urdinezko galtza, tirante (Hauek ez dituzu ahantzi behar) eta marinel labaina eta guzti.

375. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0013 Hori esan orduko, ingurumarian zeuden ia denak zera hasi zitzaizkion hoska: - Kanta ezan bai, Zoraman; hona hemen nire lau laurdenekoak.

376. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0065 Sasi-astrologoak gara; ia beti zeru-sapaiaren babesean lotaratzen garelarik, (...).

377. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0104 Bistan duzuenez, errukarri natorkizue ia eskutsik eta txima jario....

378. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0025 Haserako gutunak hotzak ei ziren; ia oharrak, baina denboraren poderioz, apur batean luzatu eta samurtu ere egingo ziren.

379. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0315 Harresitzarra garbitzen ari zen ia kertenik gabeko erratz baten laguntzaz.

380. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0051 Gizonek praka beltz estuak, sonbreru bat eta patila handiak, ia kokotzeraino iristen zirenak.

381. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0076 Mundu honetan ikusi daitekeen ia gehiena ezaguna zuela ematen zuen.

382. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0076 Zaldia libre utzi zuen Otamunoko lepoan eta harrez gero ia oraintsu arte zaldiak egon dira mendi horretan.

383. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0041 Etxetik ahalik eta gutxien irtetzen ziren: Teresa ia inoiz, lor zitezkeen jaki apurrak bilatzera soilik. Kepa, gehixeago.

384. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Pub-jatetxe hura, beti bezala, jendez gainezka zegoen eta larunbat arratsaldetan ia ezinezkoa suertatzen zen aulkiren bat aurkitzea hutsik.

385. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0011 Gero halere, Schô*nner berak erail izanaren susmoak gaitzetsi egin ziren, alibi guztiek ia erabat zuritzen zutenez.

386. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0042 Itxuraz, Katharina Blumek ia azken hamar urteetan erabilia.

387. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0042 Ia minutua igaro zen nola jarraitu behar zuen asmatu arte.

388. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0204 Eta baleak ez zuen, hautsagatik, ia ezer ikusten bere begi lehor eta ximur haietatik, baina bapatean, agoni kanpai ezberdin hura gelditu zenean, eta soinu irregularrak isiltasun sendo eta prefekto hari lekua utzi zionean, harana gordetzen zuten mendi artea zeharkatuz Belandiatik kostara zeraman kaminoa desagertzen ikusi zuen bere begien aurrean, bere muturretik metro batera, eta laino mehe bat gelditu zen kaminoa zegoen lekuan, eta itsu gelditu zela pentsatu zuen.

389. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0025 Erlojuari begiratu eta ia zazpiak zirela ohartu zen.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 3) Aditz kontuan, hasi berri denarekin, batez ere, hikako formarik ez erabili, zeharo desberdinak baitira, eta gainera, ikasleak ez dituzte ia eskoletan ikusten.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0064 Gizakiok orain arte kontsumitu dugun ia energia guztia eguzkitik etorri zaigu noski.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0041 Maskaradakoekin hizketan Maskarada taldea 1.980. urtean jaio zen eta orduz gero euskal antzerkia, hau da, euskaraz egindako teatroa landu du soil soilik, etengabe eta era profesional batean euskaraz egiten duen teatro talde ia bakarra delarik.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. aiarza 0043 Lagun talde batzuk izaten dira, ia ia ez dute dirurik eskatzen (afari bat edo...), larunbatetan bakarrik ematen dituzte emanaldiak... ez dakit, beste mundu bat da.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0220 XVI. mendean zaharra berritu nahi izan zen eta ia erabat berria egin zuten.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0074 Gaur egun ia mila lagun biltzen ditu APETIk, alor desberdinetako itzultzaile eta interpretariak: itzultzaile tekniko zientifikoak, zinpeko itzultzaile eta interpretariak, hitzaldi itzultzaileak, etab.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0150 Aipatu behar da filmazio hauen kalitatea handiagoa dela bideozinta arrunt batena baino eta, jakina, segmento desberdinen arteko bilaketa guztiz azkarra dela, ia bapatekoa.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. martinez 0132 Ikastaroa benetan esperientzia interesgarria gertatu da Euskadin alemana irakasten dabiltzan irakasleentzat, orain arte gehienak beren gisa aritu bait dira lanean, eta ez dute ia aukerarik izan biltzeko eta beren arazoak elkarrekin eztabaidatzeko.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Kolaboratzaile hauetatik ia erdia (% 48) lehenago Jakin-etik pasea da.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak apez 0447 Beraz bertso-lerro bakoitzak zortzi silaba ditu eta, ia beti, lehenbizikoa hirugarrenarekin eta bigarrena laugarrenarekin errimadunak.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0093 Ez dut uste eman zaidan lanetik irtetzen naizenik, ia berrogeitamar urtean zear, gaurko argitalpena arte eman diran oinkadak zeintzuk izan diran oroitzen baditut.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0094 Au izan da urte askoz gure parrokiek ia bear-bearrezko izan duten kantutegia.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0051 Geroztik argitalpen berrietan batzordeak eman ditu pauso berriak, esaterako, Euskaltzaindiaren aditz batua ia osorik erabiltzen du, deklinabidean ere egin ditu zenbait aldaketa (ai-ren ordez ei, akin ordez ekin)...

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Ia ezezaguna zibilizazio primitiboetan, bizitzaren maila goruntz doan heinean areagotzen da gaitz honen ugaritasuna.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 Orohar, esan dezakegu heriotza guztien arteko herena eritasun koronarioak direla medio gertatzen direla eta adineko ia pertsona orotan hatzeman daitezkela zirkulazio koronarioaren hein handi edo txikiagoko murrizpenak.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0024 Eta orain, begiak ia zeharo lausotu zaizkionean, agertu nahi izan diot berari ere neure esker ona.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0047 Unibertsitateek, adibidez, funtzio hori dute; horregatik, medikuntza prebentiboaren ikerketek eta irakaspenek ia ez dute existitzen, edo hutsuneak betetzeko materiak bailiren ematen dira.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0315 Ordizia Artziprestazgoko apaizek hemen egiten dute ia beti beren hileroko bilera, baita beste zerbait bilera urtean zehar, pastoraltzako zenbait puntu aztertzeko.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Eta zeruetako ilargiaren azpian, kandelak ia gastatzen ari zirela, bere aurreritzi eta gogorazio eta oroitzapen txar denak berriro biz-bizturik zeuzkala, pentsatu zuen: Dios, adiskide lerdo bat ez da desgrazia makala!.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0125 Bestalde euskal hiztegi ia guztiak erdara-euskara ala euskara-erdarazkoak dira.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0059 Prentsaren politika zentralista dela medio, ia ezina da minorien herrigintzaren informazio jarraiturik biltzea.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.m. ugarte 0131 Gure artean (Euskal Espeleoloji Elkartea), zerrenda hau erabiltzea erabaki genuen, baina egia da, orain arte, lan gehienak gaztelaniaz egin ditugula eta horregaitik euskerazko terminolojia ia landu gabe aurkitzen dela.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. arzac 0195 Nola ulertu horrela ez bada Irungo herria ia defentsarik gabe uztea garai haietan.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Gaurdeino ere bizirik dagoen eta hain luzaz nahasbidearen ilunpetan ibili den gauza bat, ia behingoz, argitu behar da: proletal diktadura.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0032 Bata bestearen kontrako muturretik hasiaz, azkenean, gertaerak medio, ia elkar aurkitzen bukatzen dute.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0023 Ipar Ameriketan 1.950 urtean lehenengo sektorean langileria guziko % 13,3 osatzen zuen bere aportazioa egintza osoan % 20,8 izanik, ia industriak bezalako produktibitatea edukiaz.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0296 Munduan ia 3.000 hizkuntza izanik, Kontzilioko liturgi berria 205 hizkuntzetara itzulia izan da (1966. urtean) eta hoietatik bat euskara dugu.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0164 Euskara idatziari dagokionez, jende horrek (euskaldungoaren gehiengo haundi batek) oso gutxi irakurtzen du euskaraz eta idatzi ia ezer ez.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0043 Baztango aranetik aitzina Iparraldean J horrek Españiako Y ren soñua du eta berdin oguzten da ia Bizkaia guztian, J suabea.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0243 Beren lehenengo bilera arazo honi eskaintzen diote ia osorik.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0206 Ezin da ahaztu, halere, haur- eta gazte-literatura ia osorik dagoela irakaskuntz sistemari itsatsia.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0209 Haur- eta gazte-literaturan euskaraz sorturiko liburuek lehentasuna badute ere, ez da arbuiatzekoa itzulpenak duen indarra (ia 50 liburu dira).

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Harrez gero, ia bi mende pasa dira eta gauzak ez daude zeuden lekuan.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0220 Ekialdean hasita, Zuberoera da aditz modal gehien daukan euskalkia (ahal izan, ezin izan erabiltzen baldin bada - eta nahi izan/nahiago izan) eta mendebalderaino helduta Bizkaiera da ia aditz modalik ez daukan euskalki bakarra (salbuespena euskalki guztietan semimodala den behar izan aditza da, Bizkaieraz askotan modal bezala erabiltzen baita).

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0037 Ia urte bi bete zituen Baionan, erbestetik Lekarotzera 1943.eko Apirilaren 1ean itzuli arte.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. iturria 0289 Eta horrek ia erabat aldatu zuela komentuko bizitza, esan genezake.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0302 Ia ehun eta berrogetamar urte honetan nork daki zeinen eta zenbaten eskutan ibili den liburua!.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. iturbe 0270 Efikazia oso baxukoa hasieran, artisau trebeen bidez hobekuntzak jasan zituen, eta Newcomen-ek (1812) asmaturikoak ia ehun urte mantendu zen martxan.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0176 Iturri ofizialak ia beti tunelaren alde agertu dira.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0246 Kronometratzaile izateko, kronometroaren maneiaketa ia pentsatu ere egin gabe egin behar da eta horretarako zeharo menperatu behar da kronometroaren erabilera.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0141 Baina ia beti gure bertsolaritzaren bitxitasuna eta orijinaltasuna goratzen dira, influentzia eta zerikusi posibleak ez dira aztertzen.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0911 XX mendean Europan eginen den estetika ia oro erreakzio irrazional horretaz ukitua aurkitu da (baldin-eta kultura bat aislamendu berantagatik korronte horietara itxi ez bada, euskal edergintza nagusi bati gertatu zaion bezala ia 1960 arte).

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0139 Bi milagarren urtearen mugaldea ia eskuz ukituz ari den nobelak ez omen du bere begiratua atzerantz zuzendu behar.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0145 Mende honen erdi aldera, bere baitatik irten beharrean zegoen euskal nobela eta literaturan, gainerantzeko alorretan bezalaxe, ia dena asmatua delarik, beste nobelagileek ibilitako bideari jarraitzen zaio, bere eraberritzearen oinarri sendo eta rigurosoa finkatzekoan.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0059 Baina hori bai: zorrotz, eta garratz, umore txarrez eta estalkirik gabe, garrasika eta ia etsita.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0138 Pertsona hauentzako hizkuntza bat zenbat eta zaharragoa izan, hainbat baliosoagoa da, eta horretxegatik euskararen ia mirakuiluzko superbizipen historikoak, linguistikaz kanpoko kondizio bat ematen dio berari, eta hizkuntza horren jabe eta erabiltzaile direnei, berriz, lehen mailako hiritarren kategoria, ezagutzen ez dutenen aldean, euskararen hizkuntz kalitate hobe bat adierazten duelako edo.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0175 Ia gipuzkoarretako erdiaren eritziz, hemen egin beharreko politika, euskara Komunitate Autonomoan lehentasunez eta ohizko bezala erabiltzera bultzatuko lukeena izango litzateke.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0183 Bi gizarte-talde hauek, Etorkinenak eta Deseredatuenak, Komunitate honetako biztanleriaren ia % 70ko gehiengo sendo bat osatzen dute, gorago jasoa geratu den bezala, eta gaur eguneko gaztelaniaren hegemoniazko estruktura soziolinguistikoa osatzen dute.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0085 Hain zuzen Mitxelenaren kritika propioki linguistikoa (eta autoritate moral eta zientifikoaren arabera hauxe luke bere propioena) nola ez den egiaz UZEIren kritikarik, baina de facto ia euskal kultur mundu osoarena, kritikaturiko adibide konkretuetan ageri da nabar-nabarmen.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0108 50 urtetik gorakoak hogeitamabi dira, eta hauen ia erdiak eskualderik bertsozaleenetakoak dira: Urola / Kostaldea (% 25) eta Goierri (% 21,9).

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0142 Optimismo honekin ez dago ados ia lauetatik bat (% 24,4): hauentzat jendeak gutxi edo oso gutxi ezagutzen du bertsoa.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0172 Aitortu behar da, halere, euskara indartzeko bide bezala kontsideratzeak ere ia indar berdina duela.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0936 Baina 50. urteetan hasita jarrera hau aldatuz joan bada, arrazoirik aski izan da horretarako: Kanadan, adibidez, administralgo elebiduna sortu zen, Itzultzaileen Bulego Ministeriala sorteraziz; American Bible Society delakoak textu sakratuen itzulketak ia maila industrial batetan eragiteari ekin zion, itzulpen departamenduen ardura hizkuntzalari trebeen eskutan jarriz; Sobietar Batasunean, berriz, aintzinatiko usadioaren arabera itzulpena sorkuntza literarioaren hierarkian oso goi maila batetan aurkitzen dugu eta 1949. urteaz geroztik, matematikariak, ingeniariak eta logikariak ere alor honetaz arduratzen hasi ziren ordinatore elektronikoak itzultzeko makina bihur zitezen.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0976 Gure mende honi bagagozkio, berriz, gauzak aldatuz joan direla esan beharrean gaude, gerra ondoan batez ere eta azken bi hamarkadetan bereziki: hizkuntzari buruzkoak (euskaraz soilik burutuak landa) ia berrogei ta hamar inguru direlarik, erlijiozkoak 135 inguru dira, eta gainerako gaiez osotuak bostehunen bat titulu, gutxi gora behera.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0976 Leizarragaren itzulpen ia hitzez-hitzezkoa bezalako zenbait kasu salbu, lehen mendeetan egokipen edo moldapen gisakoak gailentzen direla esan dezakegu, eta sintaxia eta hiztegiari dagokionean jatorrizko hizkuntzaren eragina aski nabarmena dela itzulpen gehienetan.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0059 Silesia-ko eskualdea, berez eslaboa, ia osorik aleman egin da, eta Alemania-ko probintzia bihurtu.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0290 Ulex europaeus landarearekin gertatzen dena hauxe da: euskerazko izenak bizirik dirau ia Araba osoan. Otaka.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 Hitz neurtuz egina dagoenean, ostera, gauzak guztiz bestela dira, edota maiz izan daitezke bederen eta ia beti hala izan ohi dira.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0340 Horrezaz gainera, fonetika aldakuntzak ia beti bertso gutxitan gertatzen direnez gero gertatzen ez diren baino gutxiagotan bederen, ritmoa beti gailentzen da eta somatzen, honako bertso honetan edo harako hartan (fonetika aldakuntzak egin gabe irakurtzen bada) hain nabarmen ez bada ere, irakurleak belarria erne eta zoli samarra baldin badu behinik behin.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0204 Horrela, esate baterako, sudurluze lauburu edo musuzikin konposizioen pean X-ek sudurra luzea du, X-ek lau buru d(it)u, X-ek musua zikina du edo dauka esaldiak daudela aitortu ohi da ia ahobatez.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0029 Zer da sinesmena? Guzti honen ondorio bezala, sinesmena Barthengan mintzairarik gabe gelditzen da, ia mamirik ez duela sinesmenak, inoiz ere ez duela gizonaren posizio bat aurkezten, honen ukazioa baizik.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Puntu honetan, gure Jaurlaritza Autonomikoek beharrezko ahalmenak dituzte; konkretuki, kultur arloan ia erabatekoak.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0025 Orobat, elgar ekialdekoa ia iparralde osoaz nagusitua denean, lapurtar klasikoen Leizarraga barne elkar-en kaltetan, Elissanburuk, behin ezik, era zaharra erabiltzen segitzen du.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0021 Lizardiren jardun ia guztia bilaketa da.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 1980 0065 Proletarien bizikondizioak eta interesak gero eta berdinago egiten dira, makineriak lanaren diferentzia guztia kendu eta alokairua, ia toki guztietan, are maila beheratuago batetara eskasten duen neurrian.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0020 2) Aho-piezak ia guztiz izkutatuta daude buru barruan.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0038 Hauk gauza guztiok egin eta gero, posible da ebakitzea edo, nahi badugu, ehunak ia betirako kontserbatzea.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. txurruka 0062 Erlenmeyer-a astintzen duzuelarik, titula ezazue iodo-disoluzioa bere kolore horia ia galdu arte.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0021 Zerrenda honetatik ikusten denez, Juan Antonioren obrarik famatuena, Peru Abarka, egilea hil eta ia larogei urte geroago argitaratu zen.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0020 Gure problema honetan datza: kobariantza matritzaren edo aldagaiek tipifikatuak badira korrelazio matritzaren autobalio propioak aurkitu, (gaur egun ordinadoretaz erraz egitan da, ia (400 x 400) matritzaren autobalio propioak kalkulatzen dira ordinadoretaz).

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0009 Idazlegoa aztertzeko idazle hitzaren zentzua ia dramatikoki hertsi behar izan dugu.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0026 Zuberoan, adibidez, tailer kaskarren batzu kenduta, zapatagintza da oraindik dirauen ia industria bakarra.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0026 Eroriko balitz, ez litzateke ia deusik geratuko.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0026 Esnearen komerzializazioan Gruyerek du ia monopolioa.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0009 Ia beti teknika hauek taldekideek parte hartzea eskatzen dute.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0057 Gaurregungo programa askok duen alderdi txarra hauxe da: abildadeak lortzeari (ahoskera arauak ikastea, hiztegia, gramatika, kultura) lehentasuna ematen zaiola eta gero abildade horiek ez direla ia erabiltzen (hitzezko eta idatzizko komunikazioa eta elkarrekintza).

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0002 Ondoren Txina, dator Kanadak dituen ia hamar miloi kilometro karratuen pareko.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Harkaitz mendietako sistemak osatzen dute ia dena, Probintzi hau balkoi gisa zaio Kanadari eta XIX.mendeaz geroztik, horretatik begira dago Asiara.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrutikoetxea 0039 Fenomeno karlista XIX. mende haseran sortzen den mugimendua da eta, beharrezkoak diren zehaztasunak eginik, ia gaur arte irauten duena.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0118 Ia 200 metrotako hegaldi luzea egin zuen, ezkerretara zegoen lur hareatsu batetan ez erortzen ahaleginduz; nekez irtengo baitzen handik, horrelakoetan jokalariek erabiltzen duten niblick goilare erakoaz lagundurik ere.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0158 Folklorearen senide den eta munduko ia herri guztiek praktikatzen duten dantza, ikuskari bihurtu zen 1580 urte aldera, eskenategietan, jendearen aurrez aurre dantzatzen hasi zutenean.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0202 Ia sare gainean egin ohi da.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0202 Ongi eginez gero, ia ezin bihurtuzko gertatzen da, guztiz zaila bait zaio arerikoari.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0020 Sasoiko landareak Lore sailetako landare sasoikoak bere haziera garaia badute; ia denak negutegietan zaituak izan ohi dira landatuak izan aurretik.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0087 Ia sekula ez dira entseiatzen pastoral egileak hizkuntzaren, hartaz beste helbururik gabe baliatzera.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0202 Horiek zeharo txarrestekotan, txarretsi ere beharko ditu, bere buruari uko egin nahi ez badio, munduan diren euskal hiztegi guztiak edo ia guztiak.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0024 Fenomeno bitxi hau, hots, literatura berri baten tipifikatzea, une berezi batetan, ia gure begien aurrean, oso bakana bait da literatura-kondairan, gai aproposa deritzait saiakera batean erabiltzeko.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0034 (...): ez da ia gairik nobela labur honetan ikuitzen edo aipatzen ez denik.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0034 1.2.3. Peru Leartza'koko pertsonaiak topikoak dira, ia batere matizaziorik gabekoak.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0002 Askotan, gainera, oraintxe hotz eta oraintxe bero, ia biak batera.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0002 Ia txino guztiak, ehuneko 60 edo, sortaldean, kostaldean bizi dira.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0002 Urari eusteko obra haundiak egin zituzten enperadoreek-eta, baina, ia dena alferrik.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0122 Eta horra egia: zimendu gotorrik ez aurki bildurrez, horrelaxe jarraitu dut nik egunero liburuska hura ia lehenengo partearen bukaeraraino.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0158 Pasado lurmuturra eta Galera puntta igaro ondoren, Kolonbiar kosta barruan beti Ankon badiatik kosta malkartsu bat hasten da babestoki naturalarik ia batere ez duena: Tortugaen golkoa, Buenaventura badia eta Humboldt badia zeharkatuko ditugu.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0020 Ia Taiwan osoak media bezala 1.000 mm.ak hartuko ditu, eskualde menditsuetan 5.000 mm.ak iritsiz.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0020 Herriak eta bertako bizimoduak Ekialde Urrunean bizi diren 1.000 milioi pertsonak ia arraza mongoliarra dute, hauetatik 80% txinoak izanik.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0020 Txinatar populaziotik ia 5% musulmana da.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0033 Kontinentearen ia 60%a itsas sestratik 370 metrotara dago.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0113 Jende gutxi, ia inor ez, arkupe honetan ageri da.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0113 Gizonezkoak dira, ia denak.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0136 Orain ohartzen naiz, gainera, Txiki Benegasen argazki bat, ia tarjeta tamaninukua, ematen dutela eskuegitarauarekin batera.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0145 Arenalean, ia inor ez da ageri: 10:17/11.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0145 Arenaleko parkean ia inor ez dago: banku batean gizonezko heldu heldu bat eserita, autobusen geltokian gizonezko eta emakumezko heldu heldu eta adineko batzu zutik eta zain.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0663 (...): alde batetik, etxe zaharrak edo aurrituak etxe eroso bihurtu dituzte ia beti eskualdeko arkitektura herritarraren kostanteak errespetatuz, eta bestetik, egoitz etxe berriak, txaletak, eraiki dituzte herri inguruko lurretan, larraineta izeneko zonan, batez ere herritik Iparraldera; hauek jadanik arkitektura industrialari ezagun zaizkion material guztiak erabiltzen dituzte.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0067 Orain euskal nazioa ia ezagutu ezineraino deseginik badago, non dagoen eta zer den eztabaidan bait gabiltza, bistan dago bihar gauzak garbiago egongo direla: edo ez da batere egongo, edo ezagutzeko moduan egongo da.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0117 Astiro-astiro, gainera, euskalzaletasuna, euskararen ardura, ia abertzaleon esku bakarrik gelditu da.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0008 Engainatzen ez banaiz, ia batera agertu ziren lan batzutan A. Hauseren aztarrenak garbi-garbi nabari dira: A. Urretavizcayaren hitzaurrean N. Hikmeti, Sarasolaren lan batzutan Anaitasunan.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0032 (Azken finean proletargoa kulturarik ia batere gabe uzten du, gainera).

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0067 Honez gero, mendebalean behintzat, ia inork ez luke ortodoso agertu nahi: honek ez du marxisten inseguridadea besterik adierazten.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0067 Jauzia Jauzi-hanka (aurreko hanka), ia luzatua, indarrean jartzen da lurrean, oinzolak eta orpoak lurra biek batera jotzen dutela.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0067 Ondoren ia angelu zuzen bat egiteraino tolestatzen ditu belaunak.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0096 Belauna eta eskuiko kadera piska bat aurrerantz atereak dituela, pelbi-ardatza ia jaurtiketa-direkzioari begira.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0086 Era hortara, eta Kontzilio haren bultzadari eskerrak, dugu euskal literatura zaharra, ia oso-osorik Elizaren obra dena.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0081 Orain ongi idatzitako hitzen lerrokada luzeago da askoz ere: (euskal itzulpenean) egin, bidaia, han, pelerin, egik, berbera, hosto, orpo, ate, bide, astearte, arkatz, txiki, andere, sukalde, soineko, izkribu, hi, handi, murru, egingo du, zakurreme, zakurrar, alaba, lili, eske, segundu, ibil, erakuts, nahiz, eguerdi, ia, dutxa, urrats, gudu, esku, atzo, herenegun, egiten du, txit, gu, aldatzen du, egun, joko.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0093 Lege hau dela bide, hizki guztiak baino lehenago lumeroak agertu ohi dira, ia osoki marra zuzenez eta borobilez osaturik daudelako: 1,4,8,0,7.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0092 Euskal literatura irakasterakoan ere, ia ahazturik, oso bazterrera utzi dugu gaur arte gehienetan.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0119 Gainera, azken aldian bertsolariak beraiek antolatzen dute txapelketa, beraiei galdetzen bait diegu zenbat bertso kantatu behar diren, zein era eta doinutakoak eta ia dena eurak aukeratzen dute; baina gero, txapelketa ondoren, sortzen dira istiluak.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0136 Ia garai berean, baina bakoitzak bere aldetik, 1925ean Lotka fisikariak eta 1926an Volterra matematikariak, elkarreraginean diharduten bi populazioren dinamika formulatu zuten; bereziki, harrapakari / harrapakin erlazioa eta baliabide berdinengatik lehiatzen diren bi espezierena.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0016 Berrogeita hamar miloi urtez, guti gorabehera, giro atsegin baten babesean, egunoro, ia goizoro, irteten ziren uretatik, eguzkitan egon eta beren bizileku ilunetara itzultzeko.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0177 Gizonaren lagunak
Heuren artean guztiz ondo ez konpondu arren elkar ikusten dutenean ia beti borrokan hasten dira, zakurra eta katua gizonaren lagun handiak dira; hauek baino areago haiek.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0177 Ile motza zedukan, ia kizkurra, laranja kolorekoa, eta mantxa beltzak buruan.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0083 Kasu honetan ia presupostu osoa mailebu eta subentzioen artean kubritu dute emigraziotik itzulitako andaluziar nekazariek.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0091 1868. urtetik ia heriotzeraino bere izena maiztto agertuko da Donostiako egunkarietan.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0078 3. ERROMANIKOA BIZKAIAN
Gaya Nuño maisuak, tankera honetako hogei ta gehiago eredu jaso ditu Bizkaian, ia denak zatikiak; halaz ere, garrantzizkoak eta aztertzea merezi dutenak; denak XI. mendekotzat emanak; horietakoa da jadanik aipatua izan den Arrigorriagako Abrisketako San Pedroko kasua, (...).

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0132 Oso interesgarria da eliza hauen jatorriari begiratzea; ia denak aurreko gotikoen gainean eraikiak dira, eta guztizko aldaketa egin zitzaielarik.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0149 Ia atalaren erdia osatzen du.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0149 Sarrerako esaldiak ia denak eta azkenekoak batez ere laburrak dira.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0135 Fede gizatiarraren azterketa hau (eta lehengoa) aurrean dugula, ia itxuragabekeria da mendebal sekularrak fedea galdu egin duela esatea.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0217 Fedea azaltzeko erabili ohi diren eta liburu honen orrialdeetan erabili ditugun ia hitz guziak berriz ere okerki ulertzekoak dira.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0010 Presazkoa zitzaigun lerro hauek, ia ezegokiak, aurreratzea, gaizki ulertuak izan ez gaitezen.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Ia bi mendetan zehar herriaren giroa gotikoa izan da: kale kasetoidunak, ohiturak, asmoak eta hitzak hasieran askapena eta aldaketa bilatu zituen eremu horretan mugitu ziren.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 (Bere patua du, ia bere lanbidea).

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0020 ZOLDA EDO GORRINA
Venturia inaequalis
Garrantzia: Hau da sagastietan hedatuen dagoen gaixotasuna eta kalte handienak ekartzen dituena; gainera arbolaren aireko ia zati guztietan ager daiteke, hosto, lore eta fruituetan.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0031 Berez, ia gizaki orok eskuratzen duen trebetasuna da ibiltzea eta gainera ez dago diferentzia handirik gizarte batetik bestera ibiltzeko trebetasun hori eskuratzeko adinari dagokionez: urtebete eta bi urte artean ikasten dute ibiltzen ia haur guztiek.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0031 Bizimodu modernoak erakarritako gaitasun murrizte honi frente egiteko ia bide bakarra kirolena dugu egun.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0023 Biologo batek, oraindik harriaroan bizi den gizon primitibu baten artean eta New Yorken bizi den gizon superzibilizatu baten artean, ia ez du diferentziarik aurkitzen.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0023 Eta soziologo batek, ia ez du antzik batere ikusten haietxen bien artean.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0046 Bidezko da. Baina ia beti inpresio hau gelditzen da: alde batetik gizona eta bestetik gizonaren animalia estudiatzen direla.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 Adberbioak
egunero
ia

Aditzak
gera
jos
.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0167 Egun, ostera, ia bostehun behar du.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0201 Jeneralean, erdibikuntza hori zeri aplikatzen zaion begiratuta, de fakto, ia beti gaiari begira bakarrik erabili ohi dela, ikusten da: propio proletargoaz, eta proletargoaren alde, edo proletargoaren izenarekin jantzitako Alderdiren batzuen alde, dabilen arteari, esan ohi zaio proletario.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0020 ENEAko azterlari-talde batek, gaia agortzeko xederik gabe Ipar-Ameriketako azterlanak Italiako benetako egoerara egokitzen egin duen lanean, 200 ogibide berri baino gehiago zermugatu, eta lanbide berri hoiek gure herrian ia 3 miloe langile behar izan ditzaketela jo dute.

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0055 Teknika hori gaztelaniazko erromantzeroan ere ez da falta (adibidez, (1) García Lorca gisako poeta teluriko eta mitiko baten poesian ez dira faltako horrelako zertzelada paisajistiko bereziak: . Honelakoa da hilargiz, kutxiloz, presagio ilunez eta susmo gaiztoz betetako García Lorca-ren irudimen-mundu miragarria.... Akzioa, ia beti, paisajearen intuizioz bustitako irudietan biltzen da, etab.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0154 Isobokalismo kasutan (o+o=o, a+a=a, e+e=e, etab.) ia beti egiten ditu loturak (Guregandi igesi 6 silaba, Jaunaan naiz ikusi 6 silaba, Barrenagoko orri 6 silaba).

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0154 Bertsolari eskolan, berriz, bertsoa kantatzeak halako silabismo modulatura behartzen du neurkera, ia nota musikal bakoitzari silaba berezi bat dagokiolarik.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0121 Ia beti bi kontzetuak baturik enplegatzen ditu.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0052 Abentura, mendi garai eta elurtsuak iragatea da eta 40.000 soldadu pentsa ezinezko nekepetan haitzen artetik, elurrak ia estalirik, haize hotz batek joaz, aurrera ari dira.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Baina ia denak egokitu litezke haur bakoitzaren garapen-mailara.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Oso handia egingo du interesatzen zaion atala eta ia ahaztu egingo da marrazkiaren gainerakoaz.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Karlos neka-neka eginik zegoen, baina ia ezin izan zuen lo egin.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0065 Ia gau osoa eman zuen kirrinkak eta metal-hotsak entzuten.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0127 - Lenin-ek teoria hori atera zuenean, euskal, bretoiniatar, galego, etabar nazio zapalduen kasuak ez zituen ezagutzen, pentsaturik Espainia eta Frantzia (eta ia Europa, guztia) nazioak zirela eta ez multinazional Estaduak.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0183 Egoera ekonomiko ia katastrofiko honetan (baina honek ez du esan nahi kapitalismoa eroriko denik) Suarez-i irekitasun politikoaren hautakizuna geratzen zaio eta demokrata izaten ikasi.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0148 Hauek guztiak doi doi mugitzen dira, ia beti zelatan egon ohi.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0034 Ekintza trukakorra eta ez trukakorrak hain sarritan baititugu gure aurrean, konturatu ere ez gara egiten ia; gure burua da baina erne dagoena, eta nola jokatu behar dugun azkar erabakitzen duena.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/3 0117 Ia ministro guztiek ministerio baten buru dira, hau da, gizarteko alde jakin batetaz arduratzen da: hezketa, sendakuntza, zuzentasun, lana, industria, merkataritza, kanpo arazoak, barruko, etab.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0023 Azkenik XIX mende hasieran eraso zioten italiar batzuek, zuzenki edo zeharbidez ia Italia osoa kontrolatzen zuen Austriaren kontrako burrukari.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0011 XV. mendetik aurrera harrizko eraikuntzak nagusituko dira, hartarako ia harearria bakarrik erabiltzen delarik.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0116 Helduen-delinkuentziaren bolumena azaltzen duten zifrak gainditzen dituzte ia beti 16 eta 23 urte arteko gazteei dagozkien kopuruak.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0116 Kualitatiboki, haur hezieran hala azertuak nola akatsak askotan ezabagaitzak gertatzen dira, edo ia ezabagaitzak, giza-eskubideen begirunezko edo bortsazko helduaren geroagoko jokabideetan.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0005 Honetaz gainera, MFM-140k badu: - Piztuerako diagnostikoa, diskoan oinarritutako diagnostikoari funtzionatu ezina eragin liezaiokeen ia edozein problema hautemateko gai dena.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Hain zuzen ere oso aldagarri diren mendean, ia ziur egon gaitezke, hain zuzen hemendik hamar urtetara, zeure haurrak gizondu direnerako, horiek oro xahutuak eta gaindituak izango direla.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Ibaia nagiro doa zeharka, ia ezin-ohartuzko bihurgunean osatuz: hegiak hain dira apal.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0030 Izadian ia ekintza guziek dute helburutzat motaren iraupena.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0163 Haseran bideak ia zuzenak ziren, baina tarteka bihurguneak zituzten.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0162 6.5.5. Joxe Bentura-renari zortziko txikia hautsia: zortziko txikiaren egitura du ia dena, baina bostgarren lerroan bosteko bat sartzen du, (...).

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0097 Eta hemen beharbada, datorkigun etorkizun horri buruz gogoeta egitea komeni litzatekeenez, bihoaz honako Julio Caro Barojaren hitz hauek zeregin horretarako: Uste dut, zera, kultur modu bat bakarra besterik ez kontutan hartzeak duen arriskua salatu eta aurre eman behar diogula, hots, laburreko kultura hau denari alegia, abiaduraz beteari, ez denbora ez eta espazioa ere ezer axola ez zaizkiola dirudienari eta gauza baretsuen balioa defendatu egin behar dugula, gauza naturalena, mendeetan zehar naturak eman izan dizkigun gauzena eta azkenaldian munduan bizitzen ari garen esperientzien arabera, beroriek amaitzeko prest dagoen gizaki-mota moderno honek, errespetatzen ez dituenena; izan ere paradoxa dateke, naturak basotan edo petroliotan edo eta burdinetan, direnak direla, beren helburuekin milioika urtetan zehar metatutako energiak, orain soldatapeko gizontxo batzuk, ez ia milioika urtetan, baizik eta ehundaka urte gutxi batzutan xahutzea.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0249 Ia konturatu ere gabe, esanahi batetik bestera aldatzen gara Elizarekiko geure jardunetan.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0108 Iparamerikar kontinentea esploratzen eta larru salerosketan bete-betean sartua zegoen Frantzia, Honfleur portutik atera ohi ziren ia untzi espedizio gehienak.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Desertuan jasan behar ukan zituen nekeen biktima, akiturik hil zitzaigun Caillé, itzuli zenetik hamar urtetara, ia ahaztua.

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0009 Alde batetik Azkueren Bizkaiko eta Donostiaren Nafarroako, eta bestetik Gandiagaren Araozko bilketen artean berrogeitamar bat urte igaro dira, eta ia hamarkada bat azken hau eta MGMaren Dimakoen artean.

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0121 Ditugun aldaera hauek ezberdintasun handirik ez dute: aldaketak ia lengoaian bakarrik ikus ditzakegu: zenbait hitz ezberdintasun, alegia.

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0008 Lur hauek hartzen ditu berepean: Iruiñea, Lizarra (Estella) eta Aoitz, Nafarroan; Gasteiz eta atzeko mendietaraino hedatzen da berriz, Araban, Gasteiz bera eta ia probintzi osoa bere zelaiarekin hartuaz.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0043 Eta hori ere arimari begira ia dena.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0043 Ia beti, eta geroz gehiago, etxe inguruko euskalki ezagunean ibili zaigu.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0378 Ia ipuin klasikoak oro euskaraturik ditugu.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0148 Euskal Herriaz ari naiz ni, baina beste inguruko lurraldeetan ere gure herrian ia orain guti arte iraun duen egoera antzekorik bazegoelakoan nago (*) Hau idatzi eta gero, Maria Cátedra antropologoaren Asturias-etako Brañas deritzaten mendi-jendeen ikerketa etnografikoa irakurri ahal izan dut () eta esaten ari naizena indartu egiten da.

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0395 Substratuak superestratuen eragina izaten badu ere, ia beti ordea, handiagoa izaten da superestratuak substratuan obratzen duena.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0395 Kontsonante ahokarien eta kontsonante sudurkarien arteko aurkakotasuna ia hizkuntza guztietan ematen da.

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0034 Eta nola izaten diren gauzak! Ia denbora beretsuan baziren Frantzian beste jaun batzuk beste muturretik zebiltzanak.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0034 Azpimarratzekoa da nola, ia denbora berean, mutur bateko eta besteko aburu okerrak baztertu zituen Eliz Irakasgoak: gehiegizko razionalismoa alde batetik, eta arrazoiaren desbaloratzea, bestetik.

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0049 Arrazoiak fetuan baldin badaude, ia beti sortzetiko malformazio moduan datoz, bizitzarekin ezkontezinak direnak (inkonpatibleak); batez ere bihotza eta nerbio-sistema dira afektatuak.

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0151 SARNA Ia desagertua zegoen gaitz hau berriz ere hasi da gure artean ikusten.

573. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0230 Orixe ia ez da mutiko jesuita sartu berria, amonagandiko sinesmen sinple eta errazekoa, bere meditazioan Uitziarrekin Pange lingua eta Lauda Sion kantari ibil zitekeena.

574. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0230 Orixek bi poesia arras ezberdin kasik berdin egin dizkigu, ia elementu berberekin, forma berarekin.

575. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0455 Liburuaren egitura bukatzeko, Iparragirreren bertso eta musika lana ematen zaigu ia ehun orrialdetan.

576. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lécluse-ren hiztegia 0104 Llabur, kontua litzateke hauetarikoak non eta nola aurki, Léclusek erabil bide zitzakeen liburuen artean, ia segurua denez (urrun bizi bait zen) Abbadierenez kanpo ez zuela herriarengandik hitzik jaso.

577. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0121 Joan den mendean, gobernu britainiarrarekiko independentzia substantziala zuen Ingalaterrako Bankuak, eta gaur banku zentralez dakigun ia guztia Ingalaterrako Bankuak bildu esperientziaz da.

578. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0028 4) Politika subnormalitatearen formatzat hartzen dugunez gero, boikota egiten digute herri honetako iraultzaileek (eta dakizuenez, herri honetan ia denak dira iraultzaile) (20).

579. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0033 Lehenengo aletik bigarrenera ia urte bat pasako da, ez bait zuten inongo aldikotasun finkorik zehaztu hasieran.

580. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0134 Toponimia izen berezia da eta hitz espezifiko batek eta, ia beti, hitz generiko batek osatzen dute.

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0048 Genetikak, zientzi bezala, une gutxitan somatu duen aurrerakuntza, ia sinestezina dugu; honen zergatiak desberdinak izan arren, zientzi alor gehienetan bezala, bi ildo nagusitatik doaz, zientzilarien jakinmina batetik eta aurrerapen hauek lortu ditzaketen ondorio ekonomikoak bestetik.

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0067 Egun, azterlan zitogenetikoak ez dira mugatzen kromosoma mitotikoetara, meiosiaren azterketa kromosomikoak ere arreta berezia eskatzen du, nahiz eta berau ia gizonezkoen meiosiari bakar-bakarrik, atxekia izan.

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0090 Ia idazle guztiak apaizak edota elizgizonak dira, prosaz idatziko dute eta gai erlijiosoa izango da gehien erabiliko dutena.

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0068 Argi ikusten dugu beraz, artikulu honen abiapuntutzat data bat hartu dugun arren, gertakizunak aztertzeko 68ko data erabiltzea zerbait konbentzionala dela, eta data horrekin egiten den periodizazioa zehatz-mehatz segituz gero, ez genukeela Europako politika iraultzailearen bi gertakizun ia aldibereko horiekiko askorik ulertuko.

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0050 Konposaketak asmatzeko posibilitate ia mugagabeak ditu gizonak; baina hautemaileak bat aukeratu eta sortzen du.

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0053 Erizpide orokor bezela, ONUk eta orain, ia mundu guztiak, demokraziaren hautaketa egin du.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0053 Azken hauteskundeetan, bozka emaileetatik ia %40 Euskal Herritik kanpo jaioak ziren.

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0110 Uste dut kalean ez dela ia poesiarik irakurtzen.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0115 Azken lau urtetan txapatuta egon gara ia beti, zeldan zigortuta.

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0420 Zergatik? Ba, esate baterako makilak hartzeko moduagatik, bertikalki jotzeagatik, ia beti lanarekin lotuak (...).

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0251 Joanen gaztetako bizitzako gauzarik ia ez dakigula ezer, edo oso gutxi behintzat, esan dugu hasieran.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0032 Azaldu ere, gainera, ia sail guztietan azaldu zaigu eta betiere oinarri-oinarrizko ziren lanekin: Landuchioren hiztegiari jarritako Hitzaurrea, , zenbait hitzaldi orotariko euskal hiztegia dira aipatu direnetariko zenbait.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 Marginalian, ikutu daitezkeen ia gai guztietaz mintzatzen da Sarrionandia, eta hari enziklopediko horri jarraituz gero, beste liburu bat idatzi beharko nuke nire aldetik, harenari erantzuna eman nahi izanez gero.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. altonaga 0393 Liseriketa estrazelularra da ia zeharo.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ijito ipuinak, 5-8 0008 Dena dela, hemen kontatzailea ia beti ijitoa izaten da (nik esaten dizudan bezala, jauna, horrela kontatzeagatik txelin bat ordaindu didate eta!) eta, alditan, entzulegoa kontuan hartzen dutelako, ipuina zer edo zer moldatu eta ijitoren bat agertzen da pertsonaien artean; Bobby Rag, Txakurra eta dontzeila eta Jack eta bere urrezko tabakontzia ipuinetan adibidez.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. toledo 0275 Agirreren ohiturazko eleberriak herriko jendez beteak daude, baserritarrez eta arrantzalez jendeztatuak, euskaraz mintzatzen diren talde sozial bakarrez moldatuak ia.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0125 b) Giza harremanen iturririk ohizkoena da eta gizakia gizartean murgiltzeko, ia bide bakarra.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0130 Txertoei dagokienez ia eritasun guztietan txertaketa ondorengo babesa iraunkorra izaten da, inokulaturiko substantziaren (txertoaren) arabera, eta inokulazio horiek aldika-aldika errepikatuz joan baldin badira (hauexek dira oroitzapeneko dosi deituak).

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0178 ead class="negr">B. HASIERA ZIKLOA Eskolaurre eta hasiera zikloaren artean ea betidanik eten edo aldaketa nahiko nabarmena egon da: geletako antolaketan, ordutegia, helburuak (irakurketa-idazketa, matematika), eta adultoaren ikuspegitik ere, guraso eta hainbat irakasle, eskolaurrea jolasarekin eta hasiera zikloa lanarekin erlazionatuz.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0011 Artxibategiaren historia Hermandade Batzarren jaiotzarekin batera hasten da eta bere eraketa eta ezaugarriak ez dira ia aldatuko Erregimen Zaharrean zehar.

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0011 Bere eginbehar ia bakarra Erakundearen eskubideak bermatzekoa izango da (Batzarreak lehendabizi eta gero Aldundiak ere bai), honek administrazio xedez baino ez zuelarik erabiltzen.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0013 Artxibolaritzak Gipuzkoan izango duen garapena (Aldundiak Udal Artxibategiak antolatzeko plana, Carmelo Echegaray eta Serapio Mugicaren sailkapen taularen arabera), eta historian biziki interesaturik dauden Udal Artxibategietako Aldundiko ikuskatzaileen eta Gipuzkoako Artxibategi Orokorreko artxibarien lana izango da XIX. mendeko azken urteetako eta mende honen lehen erdi ia osoko ezaugarri nagusiena.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0017 Egun kontserbatzen den ia dokumentazio guztia Entzutegia banandua zegoen lau eskribautegietatik dator.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ubillos, juan antonio: christau doctriñ berri-ecarlea, v-xxiv 0014 Sintetikoek ia ez dute aipatzerik merezi, hain ezagunak izanik, baina hona ale batzu: bakarra ageri da: ceutzan (haiek, noski).

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0029 Bigarren barruti honetan erakutsi zuen trebetasun eta jakinduriari esker erdietsi ere zuen Orixek euskal idazleen eredu, maisu eta ezin-ukatuzko gidari izatearen ezagutza (ia) ahobatezkoa. (18) Ik. Andima Ibiñagabeitiaren hitzak, idazten hasi berri zen garaiaz ari dela: ; edo Mitxelenaren Orixeri buruzko aitorpen hau: .

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0058 Eta hori Urola aldean eta Kostaldean eta Tolosaldean batazbesteko baxuagoak zirela, eta Donostia edo Irun aldera joz gero, ia 20, 25, 30, 35eraino jaisten ziren ehunekoak.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0179 Are gehiago oraindik, sailkapen eta idaztien orrazketa bat ere egin behar bagenu, lehenago ez bait litzateke une egokian egingo (2) Froga dezakegu, aurrerago kontseiluen kasuan ikusiko dugun bezala, ia fondo dokumental guztitan existitzen diren milaka liburukin. AGI-ri buruz Romero Tallafigo-ren lanak, AGSri buruzko Anjel de la Plaza-renak eta González Hurtebise-ren ACA-ri buruzkoak hala diote. Javier Alvarez Garcia-k kasu zehatz bat kontatzen digu bere liburuan: anexoan ikus daiteke.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Produkzioa kopuruz oso murritza da, eta ia soilik nazioko iparraldean sortzen da, bertako gizarte garrantzia hegoaldekoa baino eskasagoa den arren.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0036 Lehenengo eta behin Bizkaiko hamaika udaletan bakarrik kokatzen da, imitorioan agertzen diren azugen ia erdia.

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkpresak 0040 Bildu ditugu datuen arabera, ia hogeitamabar errota eta burdinola azuga erabiliak izan dira, eta zenbait martxan edo funtzionamenduan dabiltza, elektra indarra zentral txikien bitartez ekoizteko.

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0030 Horretarako ezagun zaizkigun Lexis-en diagrametara igortzen dugu, ezkontzen behaketak ere ugalkortasun orokorraren eskema bera bait du (ikus 1. Irud.), nahiz eta han seinalatutako goren muga 50 urtekoa ez den hain estua kasu honetan; hala ere, 45 urtetik gorako lehen ezkontzen kopurua ia hutsaren hurrengoa da.

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0155 Hazkunde demografikoak ere hau adierazten du, alegia, probintziatik jende aunitz etorri dela, 1.971 inkestan 36.365 euskaldun gisa azaltzen zena 1.981 urteko zentsuan, berriz, euskaldun osoen eta ia-euskaldunen kopurua 82.000 pertsonetara iristen zen.

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0029 Hori dela-eta, eskritura zaharretatik jasotako bariante guztiak ia aldaketarik gabe argitaratzen ditugu, behar diren ukitu ortografikoak, soilik, eginez (Iraola, Igarola, Idaola, Iola, Ubaran / Ugaran / Udaran / Uaran).

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0059 Pedro Irizar-ek 1.971 urtean eginiko inkestan 11.854 bizilagunetatik ez ziren euskaldun 2.200 baino; 1.981 urtean Eusko Jaurlaritzak eginikoan, berriz, euskaldungoaren gorakada nabaria zen, ia bost milakoa zelarik, bainan 2.271 alfabetatu gabeko kontzeptu ilunpean sartzen ziren gehienak.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0030 Ia euskaldun bakoitza etimologista bihurtu zaigu.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0033 6.- Grafiaren arazoak Jakina denez, euskaldunok ez dugu eduki ortografia arauturik XX mende arte; hori dela-eta, ia gure idazki guztiak gaztelaniar ala frantzes ortografi-arauetara makurtu dira.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0038 Erabili diren kontzeptuak ia berberak izan dira azken urteetan, baina 1975etik aurrera datuen sailkapena egoitzako lurraldean hasi zen oinarria izaten eta ez gertakaria jaso zenean.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0487 hegikatu, hegika, hegikatzen du ad. (1931). Ipar. Ia ukitzeraino hurbildu.

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0063 Ia-ia lur-azalean omen dago, gainean larratzen dabilen ardiaren azkazalak ikututzen du eta, halakoren batean, agirian utziko du.

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Itxasu-ko artzai batek orrazea arrapatu eta iesi joan zen laixterka batean; Basandere atzetik; baiño ia eldu zionean, eguzkiaren lehenengo izpiak irixten ziran une berean, ikutu zuen artzaiak arkaitz bat.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0071 Hau, ia herrialde guztietan aurki dezakezu.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0071 Ia mendebaldeko herri guztietan eskura ditzakezu bertako mapak turismo bulegoetan.

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0097 @- Espainian oraindik ia ezezaguna izan arren, bidai sistema hau Erdi Europan 60. hamarkadaz geroztik erabiltzen da, jende gaztearen artean batizbat oso ezaguna delarik.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0101 - Zu bizi zaren lekutik auzolandegirainoko bidaia zure kontura egin beharko duzula ia kasu gehienetan.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0045 Kanpinerako prestaturiko furgonetak izaten dira autokarabanak hizkuntza teknikoan ia inoren beharrik izan gabe, batetik bestera ibili ahal izango zara, beharrezko zerbitzu guztiak bertan izaten bait dituzte: sukaldea, dutxa, komuna, hozkailua, harraska, mahaiak eta oheak 6-8 lagunetzat, edukieraren arabera.

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0015 Ia hilabete pasa da geroztik eta guri ez zaigu transferentziarik iritsi.

627. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. fernandez 0118 Dena dela, aipu ugari hauen ondoren ia ezinezkoa litzateke Rameau eta C. Ph. E. Bach-ek beren tratatuetan gai honetaz dioten guztia adieraztea.

628. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. lasarte 0009 Izan ere, alde batetik telefonoak, eskutitza edo gutuna ia baztertu egin du; bestetik, ia guztia idatzia eskaintzen da izenpetzea bakarrik falta delarik.

629. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0305 Josetxo kuentak ikasten ari da eskolan; baino, bere amak ziurki jakin nahi du, eta aztertzen hasi zaio: - Ia, Josetxo, zu meriendarekin mendira baldin bazoaz, aitona, amona, Lutxo ta Jone lagun dituzula, zenbat naranjada eraman beharko dira?.

630. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0075 Praktikan, jabe askotxok hain errenta handiak ordaintzen zituztenez ia aurreneko horietatik ez ziren bereizten.

631. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0235 Beraz, Bizkaia, Araba eta Nafarroan XVIII. mendearen bukaerako eta XIX. mendearen haserako kazetaritzaren hastapenak beti ere hiriburuetan garatzen diren bitartean, Gipuzkoan ez da beste horrenbeste gertatzen: ia beti esperientzia horiek Donostiatik kanpo jasotzen dira gorago aipaturiko seiehundar eta zazpiehundar kazeta horiek izan ezik, jakina, Arrasate, Bergara, Tolosa, Irun, Oiartzun eta honelako herrietan.

632. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0247 (Arn.) Bere ardatza oinaldearen erdialderaino heltzen den gingil berdineko edo ia-berdineko hegats-mota.

633. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0441 Antenak ia ez dira nabari.

634. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 Orduan behe mailako animaliak aurkitzen ditugu, tunikatuak adibidez, gorputza tunizina izeneko gaiaz estalia dutenak, eta berorren egitura kimikoa ia-ia landareen zelulosarena bera da.

635. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 1. Botanikarako ardurak, ia beti, begiak goi mailako landareetan jarri ditu, fanerogamoetan batik-bat, berauek izaten dituzten itxura eder eta lore koloretsuekin, irudian ageri den bezala.

636. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eibarko argazkiak 0202 Indalezio sarasketa Eibarko Txikito Durangon jaio zen 1860ko irailaren 22an baina Eibarren bizi izan zen ia bere bizitza guztian Azpiri baserrian.

637. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0037 Gizakiak ekoizle lehendar ia guztiak desagerterazi ditu, bere probetxurako gramineak bakarrik utziz (garia, garagarra, artoa).

638. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0061 6. Himalayako banbuzko oihanetan, 1.500 eta 3.000 m bitarteko altueran panda nagusia bizi da, bere dieta ia banbuak soilik direlarik.

639. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0080 Eta beren gela, ia beti, ikustera zetozkien fraileez betea aurkitzen zen, eta erromesak beti ohi zuenaz hitzegiten zuen.

640. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0159 Hainbeste klorofila izaten dutenez hostoek, ia ezin izaten da gainerako kolorerik ikusi.

641. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0094 6. Zenbat eta gorago igo gure mendietan, landaretza aldatuz doa ia desagertu arte.

642. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0011 Gisa horretara, lapitzaren laguntzarekin, lor zitekeen originalaren ia kopia doi-doi bat.

643. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0015 Nik esango nuke, ia gure egunotarainoxe, Arte txiker bat bezala kontsideratua izan dela, zenbait kasutan erabat ukatua izateraino ere iritsiz.

644. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0012 Horien arabera, Espainian, gotikoa, estilo bezala, ia ez da existitzen.

645. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0095 Kamara batez (aipatu ditugun kasuetan ia borobila dena), eta korridore batez osatzen den hilobi bat da.

646. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0193 Zer gertatu zen denbora-tarte hartan Lurrean ia animalia guztiak desagertzeko?.

647. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0019 Sail honetako ia espezie guztiak Clupeidae eta Engraulidae familiei dagozkie.

648. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0092 Zabala da, ia arteza, eta ondo garatutako balbula espiral bat dauka.

649. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Zulo operkularrak ez dira ia nabaritzen.

650. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0081 63- Hidrotekak bikote azpiaurkakoetan, ia txandakatuak: Sertularia cupresina.

651. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0299 Beraz, bataiatu ez ziran haurrak mairu ziran, eta egoera horretan hiltzen baziran, ia oraintxe arte, jaiotetxearen inguruan edo jaiotetxeko baratzan lurperatzen ziran.

652. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0324 Arbendol-formako esporak, orma gogorki garatxoduna, apikulu inguruan ia zentrukideki garatxoak eratuz, mikroskopiotik okre-horixka kolorekoak, zkoak.

653. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0336 Txapelaren pean orri txit lodi eta bakanak agertzen dira, sabeldu eta sendoki muxarratuak, hankatik ia askeak, txapela hezea bezain marroi burdintsu kolorekoak eta azkenean esporen eraginaz okre kolorez zikindurik.

654. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0336 Mami fino, ia mintzaire eta txit hauskorra, okre argi edo burdintsu argi kolorekoa, zapore berezirik gabe bainan lur edo intsektilkari usain gogorrekoa.

655. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0348 Iruditzen dugun espeziea arruntena da, txapela neurri txikikoa, ia .zko diametrokoa, ganbil eta erdiesferiko artean, marroi burdintsu kolorekoa eta harizpiko ezkata biratu txikiez guztiz estalirik, ileak bezala, txapelaren arrasto antzeko kolore bezelakoa, ertzerantz ugariagoak.

656. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0360 Txapelen azala leun eta lehorra, hori edo hori-okre kolorekoa, hasieran ertza beherantz biratua eta gero zuzena, errezel himenialeko harizpiko arrastoz, tipikoki, esporen eraginaz, bioleta kolorez, ia beltza, zikindurik.

657. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0384 Deskribapena Hasieran txapela ia esferikoa da, gero ganbila eta zabalki konkorduna, 6-10 zm.zko diametrokoa.

658. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0430 Hanka motz eta luzea, zm.zkoa, hutsa eta arrak jota balego bezala, leizetsua, hasieran laranja argi kolorekoa, ia zurixka, gero txapelaren kolore berberekoa, ardo koloreko orban borobilak dituela, hobiskatua, eta zaharretan, txapela bezala, bere kolorez zikindurik.

659. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0436 Hanka oso motz eta lodia, ia 3-5 x 2-3 zm.zkoa, zilindriko, lehor eta zuri edo txapela bezala okre kolorez zikindurik, maiz orrien txertapen puntuan berde koloreko zisku bat agertzen da.

660. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0436 Espora zabalki elipse-formakoak, ia azpiglobularrak, mikroskopiotik kolore gabekoak, orma garatxodunak, iodoak eragina tindatzen diren garatxoak dituela, beraz amiloideak, elkar lotuak, sare leun bat osatuz, zkoak.

661. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0448 Neurri erdi edo txikiko karpoforoak, guztiz urguri eta gutxi mamitsuak, txapelak ia 2-4 zm.zko diametrokoak dira, hasieran ganbil eta berehala plano-ganbil dira eta azkenik erditik zapalduak dira, ertzak beherantz biribilkituak dituztela, eta orriek eragina batez besteko ildaskatuak, mamiaren mehetasunari esker.

662. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0454 Mikroskopioa Espora esferikoak, mikroskopiotik marroi kolorekoak, ormak leunki garatxodunak, ia leunak, zko diametrokoak.

663. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0466 Buru emankorra, goitik behera zerbait zapaldua, zko diametro handienekoa, beste Gasteromizeto bezala, bi bildukin edo peridioek eraturik, kanpoko bildukina edo experidioa marroi kolorekoa, berehala desagertzen dena, ia ohargabea izanik edo oinharrian ohartzen, hankaren ondoan, ezkata txikiak eratuz.

664. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0472 zko diametrokoak, azala leunki garatxoduna edo ia leuna dutela, marroi-gorrixka, laranja edo marroi-gorrixka kolorekoa, oinharrian, errizomorfo antza, zuri koloreko mizelio-harizpiak erakutsiz.

665. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0020 Aldaketa izugarria da. Guk Xabiertxo irakurri behar izaten genuen behin eta berriz, ia beste ezer ez zegoelako.

666. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0087 Beste neurri baten euskera erabiltzen daben irratiak: Bilboko Herri Irratia FM (egunez ia dena, informatiboak eta kirol irratsaio batzuk kenduta, gabaz dana Madridetik), Loiola, Segura, Egin eta Gernika baña kasu batzutan ez larregi.

667. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Zer itzultzen da administrazio arloan? Euskaraz agertzen den ia den-dena.

668. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Aurrena ia beti gazteleraz idazten da eta ondoren euskaraz ipini behar izaten da.

669. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0191 Mailakatze honen edukinean sakontzeko, argi dago euskaraz ozta-ozta ematen direla gaztelerazko ñabardura eta esamoldeak (ia gure erreferentzi bakarra).

670. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0144 Lurrean ia azaleratzen ez diren lekuko ugariz osatua, 0,30 m.ko altuerako bi azpimarragarriak direlarik.

671. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. mujika 0224 DESKRIBAPENA Tumulua 9 m. diametrokoa, itxuragabetua ia zeharo hondatua.

672. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0051 Nekazaritza Industrialak ekosistemaren gain duen eragina Nekazaritza Aurreindustrialak, lur goldagarri osoa etenik gabe, edo ia etenik gabe, erabiltzea lortua bazeukan, nekazaritza industrialak, ongarri eta tresneriari esker, ez du batere oztoporik hura bete-betean lortzeko.

673. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0051 Lur goldagarria, nekazaritzarako lur erabilgarria alegia, aurkitzea, aro industrialean lorturiko teknologiari esker, ia ia kostu-arazoa besterik ez da.

674. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0082 Bestalde Maringdarren kasua lekuko, lehen denborateko nekazaritza aldakorrak, Euskal Herrian baino bi edo hiru bider handiagoko euri-kopurua eta eguzkitiko energi kopuru ia bikoitza jasotzen duten tokietan, 20 pertsona/km2 mantentzen dira.

675. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0132 Posible da itzulia egitea, baina etsipen piskat sortzen du zeren nahiko basatia izanda ere, Arpidiako ibilbidea ia bere osotasunean itsura itsusi eta nahasgarrikoa da eta (erdi mailako explo., 8 or., desnib. 1150, dist. 21 km).

676. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0188 5. Ingurunea: Desierto de la Estroza, 2 ha, milagroz kontserbatutako ingurune desertiko txikia, ia laua eta soroez erabat inguratua, Bardeetan bakarra bere generoan eta laneko zenbait ordutan deuseztuta geratuko litzateke, nekazariren batek bere soroak alde horretatik zabaldu nahi izanez gero.

677. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0082 Etapa honek bigarren industri iraultza gisa izendatu dena dakar, aurrerantzean ekoizkuntz ihardupidea ez bait da agertuko elkarrekin loturik ez dauden makina sail edo makina talde gisa, ia guztiz automatizaturik egongo diren lantegietan burutuak izango diren produkzio-ihardupide oso eta integratuak moduan baizik.

678. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0033 Testuliburuaren irakurketa osagaia, ordea, ia erabat alde batera utzia zegoen, interes gabekoa bait zen.

679. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0121 Bizitzeko jantzi beroak beharrezkoak dituzten tribu batzu ezik, teknologikoki atzeratuta dauden herriek jantzi gutxi edo ia batere ez duela erabiltzen aurkitu dugu.

680. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0031 Kaleak galgatu, oinegiturazko obra zenbait aurrera atera... horretan geratu zen ia guztia.

681. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0030 Planoen buruketa da aldaketa txikiena jasaten duena denboran zehar, hasiera hasieratik ematen bait dira errepresentazio erreal egokirako ia aukera guztiak (eskala, aldapa, ebakiak...).

682. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0042 1. Taulatik ateratako estatistikek argi eta garbi isladatzen dute guzti hau, zeren, XIX. mendea ondo sartu arte, Bizkaia, Araba, Gipuzkoa eta Nafarroako barrukaldeak leku asko ia ez dira kartografian agertzen.

683. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0212 Magnitude hau, irispidea, alegia, ia leku guztietan bere ingeles izenaz ezagutzen da; fetch izenaz, hain zuzen.

684. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0019 Esperantzarik eza azpimarratzeko, ostera, Txillardegik arindu egiten du nobelaren erritmoa eta bat-batean, ia abisatu gabe, Luc beste emakume batekin aurkezten digu.

685. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0009 Ia guztia egiteko dagoenean, behar-beharrezko, oso garrantzitsu bihurtu ohi da honelako ahalegina; azken irrintzia ez bada ere, geroan segida izango duten urrats tinkoagoen abiada bai.

686. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0010 Ia beti pluralean erabili ohi diren hitzei ere pluralaren marka ezarri diegu kako bitartean: aiztur(rak), guraize(ak)....

687. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0065 Honela, H-ren balioa ia konstantea izango litzateke unibertsoaren dentsitatea oso txikia balitz, kasu horretan grabitatearen balaztatze-indarra oso txikia litzateke eta.

688. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0065 Gorriranzko lerrakuntza distantziarekiko adierazten badugu grafiko batetan, dentsitatea oso txikia den kasurako, hau da, den kasurako, grafikoa ia-ia zuzen bat izango da.

689. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0028 Hain goiz hasten denak ez dauka zereginik, tratamenduak tratamendu, hiruzpalau urtetan ia guztiz burusoil egongo bait da.

690. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Errinkozefaloak Hasiera hasierako narrasti xeheen talde txiki bat da, ia iraungia, eta Zelanda Berriko alde batzutan bizi dira.

691. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0015 Ez nuen alferrik, adibidez, nere irakaskintza lehen urteetan, Etika ikasturte edo ikastaro ia osoa Paul Sartreren LES MOUCHES, EULIAK aztertuz eman.

692. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0147 Eta, era berean, eralkipena ia ez sortzeagatik, arras erabakiorrak diren elkarte-politika edo ekintza batzuek ere (lau askatasunen ezarkuntza, adibidez) ez dutela aurrekontuan isladapenik.

693. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0080 Berezko banaketa-areak ia Ipar-hemisferio osoa hartzen du.

694. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0174 Loreak handiak eta ikusgarriak, diametroz 4-6 cm bitartekoak, pedizelo luzekoak, bakarka edo zimatan adasken puntan; kalizak 5 sepalo, aobatu eta akuminatuak, ia-berdinak eta feldrodunak; korolak 5 petalo, kolorez arrosa-purpurak, sepaloak baino 2-3 aldiz luzeagoak, erorkorrak; estanbre ugari eta estilo bakarra, luzanga.

695. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0174 Loreak bakarka edo zima pauzifloroetan, estututa, adasken puntan, pedizelo laburrekoak,1-5 mm, eta brakteen barnean bilduta; sepaloak ia-berdinak, lantzeolatu-akuminatuak, ia petaloak bezain luzeak, trinkoki ileluzeak; korola 3-4 cm-koa diametroz, kolore arrosa bizikoa; estanbre ugari eta estiloa haiek bezain luze.

696. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0264 Hostoak aobatuak edo eliptikoak, 5-8 x 3-5 cm, ertzean krenatu-zerratuak edo ia osoak, pitin bat iledunak hasieran; pezioloa batzuetan orria bezain luzea.

697. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0342 Hostoak eseriak, palmatikonposatuak, eta haietan 5 foliolo, ia-eseriak, 6-20 x 1-3(4) mm, luzanga-linearrak, 2 behekoak estipula antzekoak.

698. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0342 1. Hostoak ia-eseriak, edukiz lehen foliolo-parea zurtoinetik oso hurbil; folioloen ertza hialinoa, transluzidoa... .

699. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0400 Zurezko landareak edo belarkiak, jeneralean hosto txandakatuak, konposatuak edo, batzuetan, bakunak dituztenak; ia beti aromatikoak izaten dira eta haien usaina, ez beti atsegina, hostoetan argitara ikusten diren guruinetako esentzi olioek sortzen dute.

700. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0400 Bere baitan 150 bat genero eta 1.500 espezie hartzen ditu, banaketaz ia kosmopolitak, baina gehienak tropikalak eta subtropikalak; bereziki dibertsifikatua dago Hego Afrikan eta Australian.

701. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0400 Infloreszentzia guruindun-puberulentua, nahiko lasaia, edukiz pedizeloak kapsula bezain luzeak edo luzeagoak; brakteak lantzeolatuak, non lotuta dauden adarrak bezain zabalak edo zabalxeagoak; sepaloak deltatu-obatuak, ia-zorrotzak; petaloak luzangak, zilioetan listuak, izanik hauek sarritan orriaren zabalera bezain luzeak.

702. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0021 Gizonak, ordea, dena edo ia dena gizartetik hartzen du.

703. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0225 Horrela zioen De Broglie-k: Doktrina berri baten oinarrizko ideiak aurkezten dituena, askotan, ez da hasiera batetan ondorio guztietaz konturatzen; bere intuizio pertsonalek bideraturik, analogia matematikoen barne-indarrek estuturik, ia bere buruaren aurka, bukaera beraxek ezezaguna duen bide batetara eramana aurkitzen da ".

704. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak emboroi 0013 Atzean geratzen dira fase desberdinetan lan eginez emandako ia hiru urte, hasierako diseinu eta antolaketako lanekin hasi, pasa Biltzarra ospatu garaiko egun gorabeheratsuetatik, eta proiektua osatzen zuten hogeitamalau Kongresu monografikoetako bakoitzean aurkeztutako txosten eta komunikazioen argitalpen eta zabalpenarekin bukatuz.

705. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0027 Uhinen teoria, ez zen zientzia optikoko ia profesional guztiek onartzen zuten lehena.

706. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 Hiru adibide hauek, ia oso-osorik tipikoak dira.

707. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 Ohizko zientziaren aurretiako praktikak, mota guztietako arrazoiak proposatuak zituen ebatziak edo ia ebatziak zeudela uste izateko.

708. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0135 Edozein zientziaren historian, bere bilakaerako ia edozein garaitan ondoz ondoko paradigmen arteko desberdintasun ez-substantibo horien beste adibide batzuk aurki daiteke.

709. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0061 Birikak beraiek soilik edo isolaturik bezala hartzen ditugunean kontutan, torax/birika multzoa baino ia bi bider distentsibleagoak dira, zeren birikak in situ puzten direnean, beraiekin batera toraxa ere hedatu egiten bait da.

710. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0094 Altokumuluak ia beti erdimailako hodeiak izaten dira.

711. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinesterik eza 0119 Ez al dugu inoiz Jainkoaren maitasunagatik bakarrik zerbait egin, nahiz eta ekintza hori hutsean erortzea bezala izan eta ia burugabekeria bat?.

712. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0049 (Bere kolkorako) Ederra egin diagu... Lore dala eta ezdala, ia xamurtu zitzaidan biotza... Oraingoan biak urkatu dizkiat, frailea eta Semeno.

713. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0044 Ia burni-urtu guzia altzairutarako erabiltzen da.

714. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0042 Ez da ia aizerik; iñoiz bein mugitzen da oiala, baiña dana bare-bare, gau ixilla da.

715. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0125 Ez dugu ez kristauok egi au ukatzen, bainan kristau askok, ia geienak, arima bizirik irauteari ematen diote garrantzia.

716. 1969-1990 gipuzkera poesia a. sorrondegi 0166 Arantzazu-ko nere anayak
Ditut oso berexiak
Nere antzera iya geyenak
Baserrietan aziyak
Amaren deia ondo entzunak
Arturik bere grasiyak
Euskal-Erriko seme jatorrak
Leyalak eta argiyak.

717. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0046 Arratsalde ia osoa joan zitzaigun mezkita zoragarri au billatzen eta urren ikusmiratzen.

718. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0098 - Erdi-gizon, beraz, ni? Ia bi metro luze naiz eta larogetamar kilo.

719. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0176 Bataz beste esan leike, Andoainen igaro dituala Don Manuelek, euskalgaiari`buruz beintzat urte emankor eta aberatsenak eta ia ia bere bizitzako urterik luzeenak: gau illunaren ondoren... goiz argia.

720. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa andoain'go erriak 0176 Gipuzkoara berriro itzulitakoan, zein sendoak ziran Don Manuelen baitan, euskerari ta euskal-kulturari bera zan eta zeukan guztia eskeintzeko, alkar ainbat maite zuten Joxe Artetxe jaunaren libururen batean irakurria gogoratuko dizuet: Beinola Donostiko kalean alkar ikusi dute; Artetxe oso pesimista, ia negarra zeriola, bere biotz aundi ta zabala idiki dio Don Manueli: Don Manuel... gure garai bateko ametsak... dana galduta dago!; zer egin genezake!".

721. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0074 Argiñak eta lagunak baño aldi laburrago bear izan zuten ia azkenera eltzeko.

722. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0074 Zubi ori amaitzeko zegola, deabruak gau batean kantuz ari omen ziran:
Eskuz esku Labain-go arria,
ia akabatu degu Azelain-go zubia
.

723. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0115 Nere erantzuna: - Bertsolariak, ia oraintxe arte, nork bere erriko izkuntzan kantatu degu, ta guk ala jarraitzeko asmoak ditugu.

724. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño odol 0076 Bitartean, erri ontan ia okerragokoak ari dira gertatzen.

725. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txankan 0035 Odol-ustutzen, ia azkenetan, arrapatu ziteken.

726. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0197 Iya danak ongi aukeratutako abeslariak, gizaseme naiz emakume; danak abots bikañekoak.

727. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 - Bere langelan ia osoro utsik, wiski-botilla bat aurkitu dugu.

728. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0091 - Errepublikazalerik ez omen da bampacirc; Españi'n ia-ia bat ere.

729. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0100 Ia bazkaria bukatzen ari ziran eta gustora ziran. Baiña ni ez.

730. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0060 Bear ba`da, arrerarik garrantzizkoena, ONU edo munduko ia berreun naziotako ordezkariak batzartzen diran jauregian egin diotena izango zan.

731. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0060 Ia ordu bateko itzaldia irakurri zuan Politika-Batzarrik nagusienaren aurrean.

732. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0098 Euskeraz besterik ia ezer irakurriko etzuten ainbeste ta ainbeste euskaldunen ikasbiderako benetan garrantzi aundikoa izan zan KRISTAU IKASBIDE berria.

733. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0053 Bizi guztiko aitortzak izaten ziran ia danak mixiotan.

734. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0091 Orain irakurle asko biltzen da liburutegi ortan; orduan bi izan oi ziran, noski, ia egunero liburutegi ortara joaten ziranak: Dn. Julio de Urkijo ta Dn. Ramon Intzagarai.

735. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0009 ITZAURREA Afrika`ko gerra entzun eta orain ia irurogei urtekoa bururatuko zaie askori; alegia, Franco-eta ibili ziran gerra.

736. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0061 Orain, ordea, ur askoren, ia bapateko, bearra etorri zaigunean, lugin maixu eta beste ikastun asko zuzpertu dira, eta betidaniko urbiltzea aintzat arturik, gaurko jakintzaren aurrerapenekin uztartu nai dute, eta ari dira lanean amarru orreri askoz onura aundiagoak ateratzeko asmoz.

737. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0309 Hondarrabitarrez, ia guztiak, gipuzkerarekin zerbaitetan bereizten diranak bereziki jarriak dira:

738. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0010 Alde batetik, iya ez dago ori esan bearrik ere.

739. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0021 Orain iya ogei ta amar urte, gogo sutsu auxe sartu zidan Jainkoak biotzean: (...).

740. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0121 Emen gure artean txanpiñoia jaten da, gastatzen da, ta ez gutxi, baiña alere, ez da bertan ia batere egiten.

741. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0088 LIZARRALDEK dio ia denak koruan parte artuko zutela; baiño ez degu au pentsatzen.

742. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0033 ANDRE-SALTO Neretzat arrigarri izan da beti, Andre-salto deritzan jolas bat ume-jolasetan arkitzea; umeak egiten duten jolas-jostaketa bat, ain arrunt eta xinplea, gaur umeak berak ere, ia aaztu bait dute; bañan bere izen jatorra ori bait du, Andre-salto.

743. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0075 Leniz-ko ibarra (Eskoriatza, Aretxabaleta ta Mondragoi-Arrasate berekin dituala), iya Plazentzi-Soraluze, Eibar eta Elgoibar-en aldean jartzeko ainbatekoa da industri-gauzan.

744. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. elustondo 0067 Ia ordubitan iriki zuten etxeko atea, ixil-ixilik.

745. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak etxde 0206 Baiñan, interpretazino hau lenengo ahapaldiaren kontra dijoa, hemen esaten baitu Urdiñarbe`n nahigabea hurbil izan zutela, baiñan ez izan zutela, eta maitari zaharra ia berearekin atera zela, baiñan ez atera zela.

746. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0110 Ertilanean ea guztia zillegi dala....

747. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0065 - Ta barruan zer du...? - Barrua arrikoskorrez betetzen da ia goraiño, ta gaiñean, ikatz-irurie jartzen zaio, oiñ-erdi bat bezela lodian.

748. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Ez bait-da ia astirik gelditzen.

749. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0076 Eliza onen atzeko aldean mendi aldera dago Santa Maria Gaztelu ondoko eliza; arpegia ezik, ia dana amabigarren gizaldikoa da.

750. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0094 Arana'k berak idazten zuen ia geiena, ta Bizkaitarra ta Baserritarra bezin zirtolari zetorren.

751. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0333 Erroak zitun ia egiñak Ahetze`n, eta artzaiñen artzaiñak deadar:(...).

752. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0048 Prai Bartolo`k eskatu zituen, ba, bertako giltzak eta lanean asi zan; bakar-bakarrik lenengotan, baiña gero markiñarrak lagundu zioten, eta gogotsu lagundu ere; ia ille bi bear izan zituzten garbitze-lanak egiteko.

753. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0213 BERE LANAK Eten gabeko lana egin zuen Vinson`ek euskal baratzean, ia irurogei urtetan egin ere.

754. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0256 Gure egunotan A. Zabala josulagunak bere Auspoa bilduman batu ditu ia denak, denak ezpadira.

755. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0298 1944`n, Errusia`ren aurkako burrukan, Petersburgo`n Gudari-Talde Urdiñakin batzen zaigu; gero, ia gerra amaitu arte, Berlin`en egiten dizu itzultzailleen maixu.

756. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0274 Orregaitik, ia Eliza Katolikoa ainbat zuten batak bestea gorroto.

757. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0052 Izan ere mundu ura ia erabat nekazari-mundua zan, onelatsu banatuta: mendietan artzaiak, beterrietan nekazariak edo lurgiñak eta uri jendetsuetan eskulangilleak.

758. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 - Eztarria artuta ta ea itz egin eziñik zaudenean sagar-ura oso ona da.

759. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0065 Ondoren, izeba zarrak, garajera eraman eta egurrezko mokorren gaiñean zegon iya berri-berria zan Packard berebil ederra erakutsi zion.

760. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0016 Kopurua ez zen beti berdiña izaten, baiña ia beti erri bereko auzoek osatzen zuten.

761. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0672 Lagunarteko erleen artean, edo erletarikoetan, lau sail nagusienak aipa gentzazke: Erlaztiak (camoatí) erlerik txikienetakoak, miñik ia ematen ez duan ezpi xorriakin; Eztiliztorrak, ezpirik gabe (meliponas); Kotxorro edo Erlamiñoak (Bombus)(Abejorro) eta Eztierleak, eztenakin (Apis).

762. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Ia aspertuxia etzelakoz nior ageri, asi nitze egurrak paratzen zamuketan, eta ongi fardelkerik gabe, arront ortan nindegoken bezala.

763. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0063 Bainan realitatean huntaz kontrakoa dugu... ezen mendietako tontorretan bizi diren salbaiak ia bethi instinktu primitivuak dituten personak dira eta hortakotz exzepzioneak izan direnarren, bethi dagotza heientzat bizi-lekhutzat duten eskualdean sartzen den personak asseniatzeko gerthurik, edozein animalekin gerthatzen den bezala.

764. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Eta olgeta, jolasa, ia garrazkeri odoltsu biurtu zan. A zelakoa izango zan!.

765. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Laister beteko den urtebetean. Orain-en Divinas palabrasek ia 100 emanaldi burutu ditu.

766. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Ia larogeitamar emanaldi eta 15.000 kilometrotatik gora egin dituzte Orain-ekoek Divinas palabras estreinatu zutenetik hona.

767. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. campos 0001 Ahoa zabalik, ia denok, politikoak zein intelektualak, entrepresako gizonak, zein biztanle arruntak, irakasleak zein ikasleak... denok aitortzen bait ditugu goian aipatutako euskararekiko helburuak.

768. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Nahiko berezia seigarren zentzumen hau, musika arloan aukera gehiago bait daude, baina gure ekoizleak Madrideko sukursaletik ekarritako zintak sartzen bait ditu ia beti.

769. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Ia seirehun parte hartzaile Ia seirehun parte hartzaile, 575 hain zuzen, pasatu dira egun hauetan UEUtik, atzo eskeinitako datuen arabera.

770. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Aurten, adibidez, 3 milioi t`erdi litro sagardo elaboratu dira Gipuzkoan eta ia dena kontsumitu da.

771. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. uribe 0001 Aberia hau dela eta herri osoa geratu da ia urik gabe, jendea iturri publikoetara jo duelarik ura lortzeko, lehen aipatu dugun arazoa guztiz areagoturik.

772. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. aizpuru 0001 Auzokoari kalterik egin gabe, nor berak nahi duena egitea litzateke gauzarik zoragarriena, baina hori ia ia ezinezkoa dela begibistakoa da.

773. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Hurbildu nintzaionean ez nuen ia ezagutzen: izena eta lanpostua, besterik ez.

774. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Gaua zen, ordea, goiza ia ordurako, eta taberna ilun batean geunden.

775. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Ia belarrira hitzegiten zidan, axolagabekeriak esan arren hitz bakarra galtzeko beldurrez balego bezala.

776. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Eta ez zebilen azkar-azkar (tximistak ia ez ziran ikusten).

777. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ezkurdia 0001 Bizitza hain injustua datorkizuenez gero, zuen jarrerak ulertezintasunez beterik daudela eta honela jarraitzekotan ia-ia babesgabekoak bihurtzeko larrian zaretela ikusten duzue.

778. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak lab 0001 Itzaldi, berriketa, antzerki-jai musikaldi bat kaleko jaiak, urrenez-urren ea illabete osoan ikusi ta entzuteko era izan dugu.

779. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Orain dela ia 30 urte ito zirenen gogoangarri hor dago kamio bazterrean oroitarria.

780. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ugalde 0001 Ia-ia gure herria batu zuen izpiritua nolakoa den ahaztu ere egin zaigu.

781. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Ia orain dela hogeita hamar urte 1959 jaio zen Asterix honek Pilote izeneko haur-aldizkarian burutu zituen bere lehen abenturak, Obelix lagun mina eta gainerako pertsonaia guztiekin batera.

782. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 ELAren eritziz, aurrera begira Europa elkartuan ia batere muga teknologikorik gabe elkargurutzatuko diren irrati-telebisten programazio desberdinak bideratzeko, arautzeko eta orekatzeko hartu beharreko erabakien artean ez da minorian dauden hizkuntza eta kulturen egoera kontutan hartu, eta are gutxiago beren etorkizuna segurtatzeko inolako urraspiderik proposatu ere.

783. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -I.E.: Gure artean neska-mutilak elkarrekin eskolan egotea ia-ia oraintsukoa da.

784. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 - Ez. Gure-Herrian ia tendentzia denetariko politikabideak ematen dira.

785. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Oraingo honetan, Salleko anaiek ia berrehun abesti ezagun eskaintzen dizkigute.

786. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Ia denak han edo hemen grabaturik daude.

787. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 - Diputazioak azkeneko plenoan ia berrogeita hamar punto zituen aztergai.

788. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 135 orrialdeko liburutxo arina, poltxilokoa, Selecciones de Biblioteca Oroko Agatha Christieren tamainakoa, euskal nobelagintzan ia zeron aurkitzen bagara, badirudi Caritatek nobelagintza berri bat urratu behar duela.

789. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Nobelaren mamia bizia, sakona, bortitza eta ia tragikoa da.

790. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Eta ia egia da.

791. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Asko eta asko, ia hogeita hamar mila pertsona, Camerumen sartu dira.

792. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Garai batetan motibazio politikoak izan ziren jendea klaseetara eramateko ia arrazoi bakarra.

793. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Egile berrien sailaren antolatzaileak ia denbora guztia beherapenetan igaro du, eta beste era batera izango balitz ezin dut ulertu nondik atera den Greziar filme hau.

794. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Araban erabaki dira finalistak 640 kiloko sokatiran
Araba aldean jokatzen ari diren sokatira txapelketen barnean 640 kilotakoan ari diran gauzak ia erabat erabakitzen.

795. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak s. lasa 0001 Era horretara, 300 edo 400 bat pertsona bildu ziren pilotaleku horretan eta erdia ere betetzen bazuten nahiko esperantza emateko modukoa da herrialde horretan horrelako jende multzoa biltzea batez ere ia denak 25 urtetik beheragokoak zirela.

796. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Hizketan ari garela, hor dabil, ia beti bezala, abioneta bat pistan barrena.

797. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Lehenen hegaldia nik zuzenduko dudalakoan dago, baina, ez ezazu mandoa, eta tira! goazen!, esaten diot, eta, ia ia berak ere sinetsi ezin duela, hor darama abiada bizian pistan zehar gure egazkina, eta berehala muturra jaso, eta zeruruntz.

798. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Zer? Asko? ez ahaztu abionetaren kostoa, bere prezioa, karburantea, errepuestoak, sarri sarri ia eten gabe egin behar zadakion errebisioak.

799. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Bestalde, beste alorretan bezalaxe, hemen ere matxismoa edo delako hori nabarmentzen da, ia guztiak gizasemeak baitira.

800. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Hau ia gehienei gertatzen zaie, ze kuriosoa! Zergatik ote den, askotan pentsatu dut.

801. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Irabazleen artean ia milioi t-erdi pezeta banatuko dira; bestalde, irabazleen idazlanak argitara emateko posibilitatea izango da agian.

802. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Buruturiko ikerketen arabera, Santiagok ia egunero jazten duen hodei gris-argi zikin horren erantzunkizun handiena errekinen esku dago, ze batetik benzinak duen beruna kopuru handiagatik, karboxihemoglobina edo karbonoaren monoxidoaren isurketa ematen baita, eta bestetik, errekin likidoetan aurki daitezkeen nitrogeno eta azufrearen ondorioz kutsadura azidoa ematen baita.

803. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Baratzaz inguratuta dauden eskola hauek, ia guztiak, herri txikitan daude, jendea nekazaritzatik bizi den herri koxkorretan alegia.

804. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Badira, gutxi gora behera, honelako bost mila eskola, ia guztiek baratza ondoan.

805. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Ia bost minutu sobratu.

806. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zarautz 0001 Gasteiz'eko Gobernuak, Eusko Jaurlaritzak alegia, bere aldetik, ia egunero ematen ditu argitara euskeraz idatzitako iragarkiak.

807. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 0001 Artoa ia geldirik dago, inportatuari emen bertan bildutakoa itxaxten bai zaio.

808. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0002 Baina hori posible izateko, proiektaturiko ia 300 garaje guztiak saldu beharko lirateke eta, momentuz, erdientzako bakarrik egin dira eskariak.

809. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m.e. matxinandiarena 0001 Esan dezakegu, ia ez dagoela gairik, jolasarena bezala, hainbat ikerketa jasan dituena. Zergatik?.

810. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 Piskanaka ehun koipetsutan metatzen dira eta gerora nerbio-ehunetan ia lau urte behar izaten dira hasierako kopurua erdira jaisteko.

811. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0003 Kontrabandisten herri bateko mutiko John Trenchard gazteak Elzevir Block, kontrabandisten buruzagia ezagutuko du eta, harrez gero, kontrabandistak ia galdu zuen semearen tokia hartuko du John-ek....

812. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. etxezarreta 0001 Arratsaldeko baterako langabeko koadrila bat kontratatzeak, gaur eta hemen, ez luke dimisiorako motibo izan behar, besteren artean ia efikazago eta gainera merkeago aterako litzaigukeelako, eta hastekotan goreneko kontratuetatik hasi beharko litzatekeelako.

813. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. sastre 0002 Erregio bat, eta kito Korsikaren arazo nagusia ia erabateko menpekotasuna da.

814. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0002 Hasieran kasik nabarmentzen ez diren azpikeria ttikiak egiten ditu birusak, berau detektatzea ia ezinezkoa delarik.

815. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0002 Birus on bat detektatu eta desegitea ia ezinezkoa da normalean sistema osoaren ezabapena eskatzen du sistema oso berregin behar delarik.

816. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Orain dozena bat urte ia, 78an, euskal gotzaien Acción política y violencia izenburupean ezagututako agirian Euskal Herrian genuen egoera zapaltzailearen aurrean biolentzia instituzionalaren kontra gogor ekiten bazen, beste aldekoa, Euskadi Ta Askatasuna erakundearena alegia, ez zuen ahazten.

817. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lekuona 0001 Gotzai-artzainek jakin badakite otsoak faltsuak izan ohi direla, batzuetan bakarka baina askotan taldeetan erasotzen dutela, kontsentsu zabal edota gose handiaren aitzakiaz ia beti, baina artzainek ardiak euren larruz defendatzen dituzte, ertzain diren heinean bederen.

818. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Asteartez Gorlitz eta Plentziaren artean musuka ia jan zuten piloto gazteak, urtetan moto lasterketetan ahal bezala borrokatu ondoren, Alex anaiaren laguntzaz betiere, Mundu Txapelketarako baliagarri den lehen lasterketa bereganatu zuen igandez Jerezen.

819. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Gaspar Book Ia hamabi urte daramatza Tarima taldeak antzerki munduan, eta jadanik hamalau obra antzeztu ditu.

820. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0002 Europako Ingurugiro Batzordearen erabakiaren ondotik, eta auzi honi buruzko estudioak eta debateak ia bost urtez luzatu direnenan, Gipuzkoako Diputazioak apirilaren 3an onartu zuen behin betiko Nafarroa eta Gipuzkoa lotuko dituen errepidearen eraikuntza.

821. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0002 Hau honelaxe izango da hilaren lehenengo hamabostaldian, gero, gauzak ez dira gaizki aterako, baina gogorrago egin beharko duzu lan, orain ia lanik gabe lortzen duzuna lortzeko.

822. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0001 Konparazio batetarako: gerra zibila bukatzear Ia bukatua zeneko arrantxo Mendian edo egin ohi den otordua pozgarri Poza ematen duena. Era berean: beldurgarri, ikaragarri, atsegingarri... haietan edo baso-lanetako otordu sanoetan?.

823. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 Ia ordu gehiago ematen Iragan, pasa dituzte kotxean etxean baino.

824. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Lotazil onen lenengo igandean, beste igande askotan bezela, juan ziran erri ontako Ganguren`go mendigoizaleak, berebil andi baten, Mena araneko Madalena mendira, bertako Aitz Nagusi`ra igoteko asmuaz, eta beste askotan legez euron artean San Salbador eta Ibarra`tar Errikarta irurogei ta amalau urteko mendigoizale jatorra, kementsua ta inor baiño ariñagoa, bizkorragoa; baiña, iñork ez daki zelan, besteakandik pizkat aldendu zalako, bera jatsi ziranean, Bigo-Siones erritxura, eta ez etorrela lagun ori ikusirik, asi ziran billatzen, baiña, ezin izan eben aurkitu igande orretan, naita ia gaberdirarte bere billa ibilli.

825. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Honantxean, Iruñetik urtenagaz batera, gaua ia gainean genduan eta Tolosara autostopean gentozan.

826. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. gerrikagoitia 0001 Gainera, Lapurdiko sistemak, Gipuzkoakoa baino hobea izatetik gain, ba du beste gauza bat: ez dela Gipuzkoakotik ia batere bereizten.

827. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. kintana 0001 - Altsaziako aleman txakurra, urrunago joan barik, ia ia otsoa lakoxea da.

828. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1974 0001 - Bai, ba! Ene hauzoa erdianalfabetua duk; eta, dirudienez, aperturismo barik* apurturismoa ulertu eta dzast! makilada batez buruan jo eta ia ia apurtu egin zidaan, apurtu ere.

829. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Milaka etsitaldi jasan behar izan ditugu euskara jakite hutsez beraren irakaskuntzan konprometituak ibili garenok, hamaika aldiz aspertu eta erre ditugu ikasleak, mila bider toki faltan, dirurik gabe (ikasleak ahal zen gutxiena ordainduz, irakasleok ia kobratu gabe...), metodorik gabe, programaketarik gabe, e.a., e.a., e.a.

830. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. uria 0001 - Zera gertatzen duk, urtebetean ia ez duk literatur obrarik argitaratu euskaraz, hau oso grabea duk.

831. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0002 Kontsolamendu triste samar bezala, esan dezagun 12 urtetik behera ia ia kasurik batere ez dela ematen.

832. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0002 Hemezortzi urteen muga legala pasatuta ere, ia eszepziorik gabe esan daiteke problema mantendu egiten dela.

833. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0002 Hori bai, ia ia guztiak etxera itzultzen dira.

834. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0001 Fadurek, urte erdi urpean eta ia beste erdi kiskalita dauden lur horiek era guztitako hegaztiak babesten dituzte: ahateak, koartzak eta hanka luzeak dituzten hegazti asko (Europako %90 diotenez).

835. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Aurrerabidea (progresua, edo desarrollua edo nai diozuten bezela deitu) ta ugaritasuna bat dira edo ia bat.

836. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Alako erri artan irurogei mutilzar dauzkate eta neskazarrik ia batere ez.

837. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Nun dira gaiñerakoak ia berreun arte? Zerbait gertatzen da Euskaltzaindiaren baitan Euskaltzain jaunak ia batpatean ajolabetzeko! Ez ote zaio iñori bururatu egoera arlote orren sustraiak arakatzearen bearrik? Euskaltzaindiak bere baitan zart egiñik darraian bitartean txit gaitza litzaioke erriaren begirapena irabaztea.

838. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Umil ta serio eta zergaitik ez, biotza lertuta, eztarria lertuta eta ia dana lerturik izan arren, euskaldunak bai gera, oe, oe, oe, txapeldunak esan.

839. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0002 Etziran nolanai igaro 90 minutu, Bernabeu futbol zelaian zeudenak urduri, eta emen etxean geratu giñanak ikusirratiari ia koska egiteko egoeran geunden.

840. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Gabiri`tik, jakiña, ia erri osoa zan apaiza aurrena zala.

841. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. gaztañaga 0001 Antxe gertatu giñan semearen ezkontzan eta, ia zortzi urte dirala, baita Luzio ta Laura`ren Zillar-estaietan ere.

842. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0002 P.B.:- Berrogei ta amar milla inguru izango dira Euskalerrian jaio eta Madril`en bizi diranak, baiñan kopurua aunditu daiteke ia eun millaraiño, Madril`en jaioagatik euskaldun sentitzen diranak, beren gurasoak Euzkadi`n jaio direlako.

843. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. arrieta 0001 Ideologia katoliko, apostoliko eta erromatarra itsastea eta zabaltzea helburu ia bakartzat zuen literatura ihartuxe haren arbolari sapa berria txertatu genion, beste ideologia bat, edo batzu, beste ikuskera bat edo batzu..., baita literaturgintzaren ideologia berria deituko nukeen zerbait ere: formalismoaren adorazioa.

844. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 SENek, batez ere arrakasta ia zihurtzat ematen zuelako, Koordinakundearen greban parte hartzera deitu zuen, nahiz eta ekintza testimonialista izan.

845. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Euskal Herrian ia ez du arrakastarik lortu, batez ere Bizkaia eta Gipuzkoan.

846. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak n. de felipe 0001 Txikitan sikeran ba zen zer egiterik, goizetik meza nagusira, handik irtenda, eta gainera Jainkoaren grazian, tia Asunekin pasteleria bapo gosaltzera, kafekoletxe berotxoa, pare bat suizo eta txokolatina (Nestlerena, oroitzen naiz, kromo eta guzti...); geroxeago Plaza Berritik Hareatzeraino eta alderantzizko pare bat buelta guraso eta zenbait anaia-arrebekin (denak ez, batzuk ja ligatzeko garaian ziauden, ba dakik ni etxeko txikia, kuttuna ninduan) txistulariak eta banda munizipala txandakatzen ziren bitartean mosto eta ganbak irunsten genituen ahalik eta bizkorren Ama, honek hiru eta ni bi baino ez... Igandetako bazkaria beti berezia izaten zen, egia esan txiki tontolapikoak ez genuen estimu haundiegitan ukaten, eta bukatuta korrika bizian egiten genuen ihesi lagunengana, agurrik ere ia egiteke.

847. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.j. zabaleta 0001 Horrelako albiste baten berri eman behar denean, beste datu asko txikikeriak dira ia.

848. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Haatik, pertsonalen izua heuren gainean egoten da ia partidu guztietan, batipat pivotengan, errefortzuren falta zeharo nabaria baita.

849. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Ia egunero kalera irtetzen dira protesta bizian, barrikada eta beste ekintzen bidez, Bilboko kaleetan aldarrikatuz bere egoera latza.

850. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1982 0001 Kotxera sartu nintzen oso urduri, ia kontaktoa ematen asmatzen ez nuela.

851. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. portugal 0001 Ia guztietan egitura berdintsua da.

852. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Modu bitxi samarra Reaganek aurkitu duena mezu hau Gorbatxovi adierazteko: Genesis rock-taldeari entzuten zeuden Ekialdeko berlindar gazteen ia oihu bera egin du hormaren aurrez-aurre: Behera murrua!.

853. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Hortik gorako eta beherako adinekoen hilketak ia erdira jaisten dira.

854. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. gallastegi 0001 Orain egin dan euskera batuak bere Bizkaiera ia guztiz baztertu dau.

855. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Ia ezertan aldatu eziñezko eliza baterako eginak; Aurretikoengandik jasotako oiturei, santu eta sakratu Zeritzaten; Errespetagarriak ziran betiko gurasoenganako begirune-itzala... Agintarienganako menpetasun itsua... Orain arte ezaguna zuten kultoa apaiz jantziak, Elizako legeak...

856. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Ia guztiak aurka dauzka, erakunde bezala behintzat.

857. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. unanue 0001 Broderick Crawford ere, bide bazterrean, ia hilik agertzen zaigu Almas sin conciencia filmean, bere kontzientziaz eztabaida izan ondoren.

858. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Beren hizketa, nahiz etxean nahiz kalean, ia Probintzia osoan erdara baita.

859. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Zeren, Pla-k amorrazio haundiz esaten duen bezela, bai ahal dago ba dana ala ezer ez zoragarri hortan bazterrak erretzea baiño gauza heroiko eta gozoagorik? Nola dena erdiestea politikan ia beti ezinezko den, ezer ezaren beste alternatiba hori guztiz normalki nagusitzen baita.

860. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 COURREGES.- Bizitza aldatuz doa. 40 urte dituen emaztekiak ezin ditu izkutatu bere urteak. Zenbaitetan gertatu zait aurrean adin horretako emakumea 20 urteko bere alabarekin. Ez da bien artean alde handirik, silueta ia berdina dute biek, aurpegian igertzen zaio, beste inun ez. Ez da harritzeko, 40 urteko eta gehiagoko emaztekiekin topo egin eta artean badutela... halako zerbait ikustea...

861. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Eta Europaren eraginik ia ez da nabaritu ere egiten.

862. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 - Ia bi hilabete dira Euskaltzaindiak bere bilera gogoangarria Kukullako Donemiliagan ospatu zuela eta, oraindik ez bide da haren oihartzunik amaitu.

863. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Ez dut estadistikarik, baina esan dezadan, barra-barra ikusten ditugu ia haurrak udaletxe bidean.

864. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. chavarri 0001 Honela lagun talde ia autonomo bihur daiteke, txindurri txikitxoa bailitzan, pertsonak imajina ditzakeen are-zabalgune haundienetan galdu, eta gutxien espero denean, leku harrigarrienetan agertzen diren oasis ederrak bisitatu.

865. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0001 Historian zehar zaborra edo hondakina beti existitu izan da, baina ez da ia inoiz arazo izan; natura bera hondakinak birziklatzeko nahikoa izan bait da.

866. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.r. aizpurua 0003 Beraz, gure gizarteak ia">olioa ia egunero isurtzen duenez, egunero gertatzen da sarraski ekologikoa, baina askotan ez gara gertaera horretaz konturatzen.

867. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Ia bi milla urte dira Jerusalen`go Agintariak, Jesusen gauzarik ez zabaltzeko Apostoluei agindu eutsiena.

868. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0002 Berak ez du ia batere aipatzen bolada hori bere idazlanetan, eta bere jarraitzaile eta biografiagile den Kotoku Shuisi-ren aipamenak oso laburrak eta lausoak dira.

869. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0002 Orixek sortu duen olerkia, Euskaldunak poemaz kanpo, ia dena poesia lirikoa izan da.

870. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. oñederra 0001 Momentu batzuetan, esaten denaren eta esaeraren arteko harremana ia sinbiosira heltzen da: .

871. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euskadi obrera 1977 0001 Horrela, patata ia unibertsalaren parean lursagarra sortu zen, frantsesezko POMME DE TERRE-tik hartua.

872. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Ia beste orrenbeste gertatzen da beste aurrerapide batzukin be...!

873. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0001 Egia da UEU-ren programazioetan ia erabat kanpo gelditu izan dela Erlijioaren gaia; baina ia erabat bakarrik, ez erabat-erabat.

874. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. alberdi 0001 Bai horixe! eta gainera, badakik hik alferrik ari haizela ez-entzunarena egiten, bai horixe! badakik, ongi aski jakin ere, erdi txoraturik hituena auzoko neska guztiak, edo guztiak ez baziren, gehienak behintzat bai; kasurako, Karmenek lau haizetara botatzen zituen lore ederrak, edo Mariaren begirada zirikagarriak, edo... gaur arte, behin ere ez diat esan, baina hire begiek nire ahizpa bera ere zeukaaten ia-ia liluratuta, txorabiatuta... berak esana zekiat nik hori, ez bestek kontatuta; nobiotan bazebilen bat baino gehiago hire atzetik, jakingo ez diat, ba! bazeukat, ez pentsa, Anarekin gertatutakoaren berri, zee azken baten herriska hartan ez baitzegoen besteen ixilean ibiltzerik, ezta izkutuan jokatzerik...

875. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. unzueta 0001 Ia ia berez ninoian, larregi konturatu barik, oinak ziran aurrelari, hainbaten urrinera ikusten nebazan beste bidariakaz bat egin gurean.

876. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0001 Aurtengo gariak onak izanen dira, soroak ondo ureztatuak, ia, ia, itoak bai dira.

877. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Gabon sariak ia zugaitzetik dilindan ikusten nenduzalako?

878. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Nire Ikastetxeko beste lagunak ia geienak kaletarrak ziran, euretatik batzuk euskera ba ekien, baiña ez dakie zer dan oroldia, auntzorria edo goroztia.

879. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Udazkenerako ia bardindu aurkitzen dira.

880. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Andik bi mendera, 1799garren urtean, Gillermo de Humbold'ek idasten dau: Bergaran erderaz asko entzuten da eta Gasteizen ia iñork ez dau euskerarik egiten.

881. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Nork ixil lezake atsedenaldi eta ixilunerik ia bere historian gozatu ez duen herri bat? Gozatu dituela?

882. 1991> bizkaiera ahozkoak orozkoko ipuin-esaundak 00107 -Ba! ya atzena, atzeneko sera ein dau!

883. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0011 -eta an erromerixek eta guk dantzan, an dantza asko jotara, mutillek etorten sien brusekas da, bruse, eta Deustutik eta Mungiatik eta etorten sien, Begoñatik eta, ortik i, Basurtotik eta etorten sien, Sorrosatik eta, esaunek ya danak, Barakaldo, Barakaldoko asko

884. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0136 KAPI.- Geroago deituko dogu bidaiari guztiak nire gelatik igaroteko, ia emengoa izan eta dan ziur jakiteko be.

885. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00009 Nik gau haretan ez neban ia lorik ere egin.

886. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00045 - Lekobide jauna inoan Mundakatik abantean etorritako batek arnasestuaz eta ia berbartuaz berbarik askatu ezinik, baleki berorrek Izaro ondoko haitzean, bai, hantxe, lamiñak itsasbeheretan orraztuten urtetan daben leku berean zer gertatzen dan?

887. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0054 Zuhaitz gehienak ia orririk barik dagoz eta ez da gaitza hainbat batzea.

888. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00009 Nire gazte denporan ia berreun pertsona edo bizilagun ginean.

889. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00009 Gure etxearen leku baliagarria onelan zan, gitxi gora bera: eun ta berrogeitamar metro kuadrado; sarrerea, ipar aldetik, ia lurraren par, aldaparen bidez, kanpo aldetik.

890. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00010 Irakasleak gaiari buruz ziharduala ia lokartu nintzoan.

891. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00031 Sartu orduko ia atzera egin neban.

892. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00085 Barruti txiki haretan luzaroan ohartu barik pasatzea ia ezinezkoa zan.

893. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00085 Seguruena, eta ia aukerabide bakarra, zelatari batek libre itzitako atea zeharkatzea iruditu jatan.

894. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00106 Pentsatze hutsak ia dardarka jarten ninduan.

895. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0195 Jainkoaren argi onek arima sendotu eta ondo ezteko, gogor samar joten dauanez, ain min andia artzen dau, ia bea jo eragitekoa, batez bere gogorren joten dauanean; orduan sentzumena eta gogo-barru guztia, zama astun eta illun bat gaiñean baleu lez, nekearen nekez il aiñean jarten jako, iltea pozgarriago eta obetzat leukela.

896. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0075 Ainbeste egurreko txondorra eta ia dana erre.

897. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00016 Beste ataltxo batean hauxe dio: Guri, urte arein inguruan eguneroko orri albistarietara begiak zabaldu genduezanoi, Euzkadi egunkariak ekarren Euskal-atala irakurriaz, Uribitarte'tar Ibon izena oso etxeko eta begiko egin jakun. Lenengo orrialdean etorren Egunerokua-k eta azkenengo orrialdeko Gaiak izenpeko lanak munduan zear eta Euskalerrian jazoten zanaren ia mami guztia eta ikuspegitxoa emoten euskun

898. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00062 Txendor bat ei giñuan, ya emon sittuan. bosteun da oetasei saku bete giñusen aekin, asarria, e, aundixa, e? .. sekulako alturia eukan, buelta bat bai bueno, bo, an euen, e, eur mordo bat isugarrixa, da egogi euan batzeko olantxe barranko mouan batze sien danak bertara ta; egurra isugarrisko mordua, pao-buruakin beia, urrengo senduenakin, e, geiña, urrengo gorau meiauekin, meiauekin, meiauekin ein da alturia mortala (...).

899. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00062 Agia sartu goitti beraiño ... aga luse bat egurra, da an, an gora ixotzen dau ya puntaa, bestela egurra bota ta bota ta bota da sua beien, beien, beien kosta eitten da artu eraittia baiña aga lusia sartzen bara arekin ixotzen dau gora aguro; beoi ixotzen dabenien ba, bete dana egurrakin sulo ori dana, len esan dona suetxe ori, da ondo-ondo bete da artzen, artzen, artzen a eoten da, da atzea eskatu eitten dau arek, atzea bajau eitten da, esta? bajauria, bea puntia, atzea sabaldu, da atzea sartu egurra; olaxe euki biada, e, aik eta puxkat, e, seoi suetxioi ori beeti gora eoten danoi bete arte.

900. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00071 ... da gero soixa Intxortan, andiko sea bastarretik an, e, soixa etaatze iñuan, e, se nei isan eskeo buelta emon, da buelta emon emendi bastarrera morukuak pe bai, e, ya olakotxe bearra serraua ta, a, a ona san(...).

901. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00074 Galbaia baiña alanbriekin, e, ya sulo, au tamañu inguruko suluak, a ganbaan libre, libre aintxe dao.

902. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00148 Bai, ya, esaun ixeten dau; ba, kareaitza eo seraua ba, isar geixau, surixaua, arri surixaua (...).

903. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00152 Eta zelan igartzen zan ia karia einda zeuala?

904. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00152 Karia nundik etaratzen zan ia einda zeuanian?

905. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00155 ... guk ya suai laatze guntzan, da egun batzutara fan da karriau, kentzeon burdiñioi, atakako burdiñioi, da artu, da palas bete burdixak eta etxea ekartze sien.

906. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00155 Oin, garai ontan, e, aura ya udaskena igual, da uda, ya, noiznai eitte zan, adar ori preparatzia, ya sasoi onena, e, aarrak jo ta, jirak eitxeko agostua, se gausa dare, e? agostuko egurra isugarri izeten da ekonomikarako da daneako, e? Agostuko egurra, ura, ura artuta esta eoten, ura botata eoten da orduan, da arboli(ak) dana(k) dauka ori, e? eta agostuan, agostuan iñausi tta ya pauai adarra kendu, preparau abarrok, ta lotu da etxea ekarri ... da guk paua eunkan aukeran, da pauakin eitxen giñun ... kanpuan metia eitxe zan, sugatza, metia eitxe zan.

907. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00155 Maillua ... dinamiti eitxeko ya, zer, zulatzeko pistoletak, da pistoletako masia eukan gaiñera, da gero munisiñua eukitze giñuan

908. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00155 Tirua garbitzeko ... palar bat, ya, kerten lusiakin aura tiratzeko, garbitzeko.

909. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00063 Aurreko urtean, hamabi urte nituela, erlejinoko irakasleak taulatura atara ninduen (danen aurrera atarate horrek zelan kikiltzen ninduen ez dago esaterik) eta oso ondo, ia buruz emoten ari nintzen ikaskai batean ...y la suegra de San Pedro estaba fiebre esan nebanean, irakasleak barreari emon eutson eta ikasle guztiek algarari.

910. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0069 Eta azkenez, Jainkoak ere honelako gauza on eta ederretarako beti laguntzen dau eta, Ustaritzera joan nintzan Laffite-rengana eta harek erakutsi eustan honako mordo handi bat, ia metro bateko mordo handia, olerkari eta bertsolarien bertsoz berak batutakoak.

911. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0072 Haren bertsoak ia danak batu nituan; gero ere agertu dira banaka batzuk baina.

912. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0057 Denon artean, ia 34.000 izanda, Bilboko euskara egiten dugu.

913. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. altzibar 0059 Hau da, bizkaierazko berezitasuntzat jotzen ziran edo diran asko eta asko beste euskalki batzuetan be badagozala edo baegoazala eta horreetariko batzuk bizkaierak ia bakarrik edo gehienbat gorde izan dituala eta beste zenbait, barriz, galdu dituala baina beste euskalki batzuetan gorde dirala.

914. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. altzibar 0062 Lan neketsua berau, gure euskalkiek hizkera edo berbeta-modu ugari eta toki bakoitzean ia desberdina dabeelako.

915. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. altzibar 0066 Hitz zaharrei dagokienez, Aranak bizkaieraz beste euskalkietako hitzik ez dau erabiltzen ia, igande, ast(e)arte, itz-egin edo besteren bat izan ezik, eta eurok erdal kutsugabeak diralako.

916. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0152 Elizea barriztatzeko diru ugari eralgi zan; erregimenduak zaindariak auzitara eroan ebazan behin edo behin, ez ebelako barriztatze lanok ordaintzeko ia dirurik luzatzen.

917. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0152 Ia inguru guztian zehar daukan urak isurtzeko inposteak luzeagoaren itxurea emoten deutso.

918. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0126 Kanpoko ormen jarraipena gogorgarri adosatuen presentziaz bakarrik apurtzen da, lurretik hasita ia ormen puntu altuenera heltzen diralarik, guztiaren gogortasun irudia sendotuz eta gangen pisu haundia ahultzen eta behar dan moduan banatzen.

919. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0061 Aurrean ikusi dogun gizarteak nekazaritza eban bere ekintzapide ekonomiko ia bakarra.

920. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0007 Homiletika idatzia oso urria da gure artean; ia bapezean dago.

921. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0207 Hori ia baseliza guzti-guztietan jazoten da, estilo-ezaugarriak alde batera lagatuta.

922. 1991> euskara batua antzerkia a. goenaga 0023 Pena haundiz bai, niretzat behintzat, faena haundia da gero, ia bizitza osoa pasa duzun etxe batetik alde egin behar izatea.

923. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0034 Harrezkero, ia egunero henbilen hire haur txikiak sakabanatzen.

924. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0038 Eta guztia, ia ezerezean.

925. 1991> euskara batua antzerkia a. iturbe 0056 Etxe zaharrean bizi ginenean ia beti han izaten genuen hura.

926. 1991> euskara batua bertsoak l. beloki 0042
Nahiz bikoteak tarte-marteka
amodioan gailendu
maitemintzeak gure kasuan
ez du argirik mantendu.
Hastapeneko bozkarioa
bilakatuz sufrimendu,
lausengu gehienak mindu,
burua haizez arindu,
ia gureak egin du;
Nere bihotza eta zurea
nola kolpetik urrindu?
zizelatu den maitasun kala
ezin liteke berdindu.

927. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00105 Hitzegiteko gai direnek estereotipia ugari erabiltzen dute eta hizkuntza ez dute emozioak eta ideiak aditzera emateko ia erabiltzen.

928. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00285 Orain arte azaldutakoaren adibide bikaina 1985.eko ekainaren 27 Legez sortarazitako Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte-Kontseilua da izan ere, sortu zenetik hona ia hiru urte igaro ondoren, horko eraentza-batzordeen aukeraketarako beharrezkotzat jarritako gehiengoak direla eta, ez bait da eratzerik izan.

929. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00320 - Talde bakoitzean ernatzaile bana prestatu: iragazki-paperari zilindro forma eman eta flasko baten barneko paretei ia itsatsita jarri. Erdian kotoia edo zerrautsa ipini eta urez busti, iragazki-papera hezetu arte.

930. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00196 Dena den, egoera hori ez zen potentzien interes ekonomikoen ondorio soila. Nazioaren ohorea eta nazioarteko prestigioa bilatu nahian, herrialde askok politika kolonialak garatu zituzten, nahiz eta, ikuspuntu ekonomikotik, nahiko kaltegarriak izan. Horregatik, potentzia askoren artean gerra lehertzeko zorian izan ziren. Hala, Frantzia eta Britainia Handiaren artean gerra hasi zen ia, bai eta Italia eta Alemaniaren artean ere.

931. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00128 Gainera, talde txikitan egindako lana talde handian aurkeztu eta iritzi bateratze lanak egitea behar-beharrezkoa izango da ia gehienetan.

932. 1991> euskara batua ikasliburuak geolbiol 00281 Behe-mailako ornodunen entzefaloa, arrainena adibidez, ia lerro zuzen bat da. Usain-, dastamen- eta entzumen-lobulu handiak ditu eta garunak garapen txikia du. Oro har, behe-mailako ornodunen usain-lobuluak goi-mailakoenak baino handiagoak izaten dira. Zerebeloa eboluzio-lerroari jarraituz garatu da.

933. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00045 Bi kurba elkarrengandik oso hurbil daudenean, lurra oso inklinaturik dago; bi kurba banandurik daudenean, lurrak ez du ia inklinaziorik.

934. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00015 Ez dugu presarik izan behar dena azaltzeko, ikaslea gogaitu eta unatuko baikenuke geroago agertuko diren gauzekin eta, orduan, ia berez argituko dira.

935. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00012 Teoria klasizista izan da hori, artea sortu zenetik ia gaur egun arte nagusi izan den teoria.

936. 1991> euskara batua ikasliburuak artearen historia/dbh 00158 Hauek dira, laburbilduz, arkitektura neoklasikoaren ezaugarriak: bertikalaren ondoan lerro horizontala da nagusi; argitasun handikoak dira ingerada arkitektonikoak eta oinplanoak, erregularrak eta zentralizatuak nagusiki; eraikuntza soilak dira, ia kontrasterik eta kurbarik gabeak; fatxadak eta kanpoaldeak egiteko Greziako eta Erromako tenpluen eredua jarraitu zuten; eta, azkenik, tokian tokiko tradizioak gaindituz, estiloa nazioarteko bihurtzeko asmoa izan zuten.

937. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00156 Hain azkar aldatzen direnez, ez dira ia higitu ere egiten. Dagokien posizioaren inguruan soilik bibratzen dute.

938. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00187 Ia berrogeita hamar urte geroago, Newtonek, askoren ustez gizateriako zientzilaririk handienak, Galileoren ideiak bildu eta berriro idatzi zituen, honela, inertziaren printzipioa ezarriz:

939. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00324 Baina batzuetan hau ez dela nahikoa izango ikusiko dugu, aldagai aske berria, menpeko aldagaia esplikatzen duena, lehendik ekuazioan ditugun aldagaiek ia esplikatuta eduki dezaketelako.

940. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00028 Ia behin ere ez da sortu Unibertsoaren kontzeptu astronomiko huts-hutsik, hau da inolako izaera metafisiko gaberik.

941. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00083 1. Euskal Herrian energia gehiago kontsumitzen da, ekoizten dena baino. Ia elektrizitate osoa industrietan eta etxebizitzetan kontsumitzen da.

942. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00018 2. egoera: Oporretatik bueltan trenean beste adiskide batzuekin egin duzue topo, bai zuk bai zure gurasoek. Elkarrekin eseri eta kontu kontari zatozte denok batera, batzuk nola pasatu dituzuen oporrak kontatzen eta besteak kantuan. Zure ondoan dagoen lagunari ia kontatu dizkiozu zure opor guztiak eta amaitzean zera diozu:

943. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00018 3. egoera: Oporretan egon den lagun batekin aurkitu zara kalean oporrak amaitzear daudela. Bera kanpoan egon da eta zu, berriz, etxean. Zure lagunari ia opor guztiak kontatu dizkiozu, etxean nola aspertu zaren, herrietako festetan eta igerilekuan zein ondo pasatu duzun... Amaieran hau diozu:

944. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00018 Hala ere ... Zergatik? Ia ohartu gabe amaitu egin direlako, eta batzuetan planak ez egiteagatik ez dut hain ondo pasatu.

945. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00179 I: Zeramikan hasi nahi zutenei eta arte ederretako ikasleei ere bai. Gaur egunean ez dut ematen ia klaserik, uste dut zeramikaren moda pasatu egin dela.

946. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00020 Azken finean, ur-disoluzio diluituetan dagoen ur-kontzentrazioa, ur hutsean dagoenaren berdintzat har daitekeenez, balio hori konstantetzat hartuko dugu. Izan ere, H+ eta OH-en kontzentrazioak oso baxuak dira (1.10-7 M) eta disoziazio ahul horrek ez du ia ezertan aldatzen uraren kontzentrazioa.

947. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00308 Elektrolito-konposizioa ere likido interstzialarekiko ia berdina da.

948. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00452 Hurrengo irudian gorputzeko eremu muskular desberdinei garun-azal motore primarioan dagozkien eremuak agertzen dira. 55.2. irudiari erreparatuz gero laster konturatuko gara garun-azal motore primarioaren ia erdia eskuaren mugimenduekin eta hitz egiteko beharrezkoak diren muskuluen mugimenduekin erlazionatua dagoela.

949. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00452 Eremu horrek Brodmann-en 6. eremu osoa hartzen du ia.

950. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00087 Euskara inprimatzeko Etxeparek egin zuen deiak ia mende bat geroago izan zuen erantzun betea eta Leizarragak erreformaren alde egin zuen apustuak ez zuen arrakastarik lortu.

951. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00109 Sarako Etxeberrik euskararen apologia euskaraz idatziz egin bazuen, Larramendik, aldiz, erdara erabili zuen ia beti beraren defentsan.

952. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz/6 0119 Ia guztiek // 4 atera dutenak ez.

953. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0173 Sarako Etxeberrik euskararen apologia euskaraz idatziz egin bazuen, Larramendik, aldiz, erdara erabili zuen ia beti beraren defentsan.

954. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0087 Honek berebiziko aldaketak eragin zituen produkzioan eta XVIII. mendean zehar garapen azkarra izan zuen, meatzetan, burnigintzan, ohialgintzan, garraioetan eta ia arlo guztietan aplikatu zelarik.

955. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0133 Azken aldiz zinemara joan ginenean... ia zinematik bota gintuzten!

956. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0112 Horretaz gain, errepide ia guztiak asfaltatu gabe zeuden, eta horrek izugarri zailtzen zuen antzinako ziklista haien ariera.

957. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0064 1.2. Xenpelar bertsolariaren Ia guriak egin du horren erakorik ez da ohi bapateko bertsoetan.

958. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0189 Manipulazio genetikoen bidez ia ezinezkoa gertatuko da hori, erantzuten du Kimurak, zeren adimena eta gizarte iharduerak ez baitaude gene bakar bati loturik, mota askotako baldintzen barne-eraginari baizik.

959. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/2 0223 Oharra: Ia batera doaz = bateratsu doaz; noiz dator gutxi gora behera = noiztsu dator?; ia berdin zait = berdintsu zait...

960. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0066 Polimeroetan, hortaz, ia beti, 0 amplt; n amplt; 1 izango da eta zenbat eta n txikiagoa izan, -ren -kiko menpekotasuna hainbat eta nabarmenagoa izango da.

961. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0066 Tenperaturak, eta nabarmenki mugatzen ditu ( ia ehun aldiz txikiagoa egiten da) baina ez du hain eragin inportantea n parametroan (malda ia bera da tenperatura guztietan).

962. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0203 Urte gutxitan bisigotuak menperatu eta ia penintsula osoa bereganatu zuten, Arabaren hegoalderaino iritsiz.

963. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0129 Ia oharkabean, ados jartzen gara gure inguruan bizi diren pertsonekin, haiek bezala izendatzeko gauzak, egiten duguna... eta, horrela, elkar uler dezakegu.

964. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0141 Txabolak ia ez zituen barruan hartzen bera, emaztea eta bere bi haurtxoak.

965. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0186 Irakaskuntzaren demokratizazioarekin, ez da ia inor Euskal Herrian kulturaren ateak itxita dituenik.

966. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0251 Euskal literatura idatziaren ia sorrera beretik aurki daitezke zuzen edo zeharka batasun ezaren edota beharraren aipamenak.

967. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0216 - Bi korrikalariak ia batera iritsi ziren helmugara.

968. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko 0021 Garbiago agertuz, eta aurreko zikloetakoa gogoratuz: Haur Hezkuntzan globalizazio maila ia erabatekoa izan zen, Lehen zikloan zentzu horri maila handian eutsi genion proposatutako curriculumean eta Bigarren zikloan ere bide berdinetik jarraitu nahi izan genuen, nahiz eta aurrez jakin globalizazio maila gero eta txikiagoa izango zela eta arlo bakoitzak gero eta autonomia handiagoa hartuko zuela.

969. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0082 Hauetan, nukleoak ia zelula osoa betetzen du eta zitoplasma berriz flageloak: 20 bat mitokondriok eta flageloaren higikortasuna eragiten duten material energetikoak (akrosoma).

970. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/5 0044 Haur batek ongi abestu ezin dezakeenean, inork erakutsi ez diolako izaten da ia beti, baina gehienetan musikarako gaitasunik ez duela esaten da.

971. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0124 Horretarako, ia herri guztietan teknika bera erabiltzen zen:

972. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0091 Zona horretan, Arktiar zirkulu polarraren eta Ipar poloaren artean, neguak oso luzeak eta hotzak dira, tenperaturak 40 eta 50 gradu zeropetik ere izaten dira, eta udak oso laburrak, eta ia ez dira gainditzen 0 graduko tenperaturarik.

973. 1991> euskara batua ikasliburuak j. ossa 0054 Ia hiri osoa erabat modernoa da: etxebizitza eta bulegoz jositako eraikuntza garaiak eta trafikoz gainezka dauden kale zabalak ditu.

974. 1991> euskara batua ikasliburuak oinelektr/bbb 0086 Qsub1 emisore jarraitzaile gisa dabil eta irteerako seinalea sarrerakoaren ia berdina izango da, irteerako inpedantzia (erresistentzia) txikia delarik.

975. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0017 Beno, ba, oso erraza: istorio bat kontatu nahi dugunean hor aritzen gara jo ta ke argudioa, mamia, garatu nahian eta ia beti itxura ahaztu samar uzten dugu, testu batean, eta are gehiago literatura testuetan, oso garrantzitsua dela ahaztuz.

976. 1991> euskara batua ikasliburuak irudi-hiztegia 0122 Lanaren truke, ia beti dirua jasotzen da. (52. eta 53. orr.)

977. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00033 Munduko populazioa berriz izugarri ari omen da ugaltzen bikoizketaren erritmoa, hau da, ia bi mila urte hauetan: 1.650 urtetan, 200 urtetan, 80 urtetan, 45 urtetan...

978. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00042 Artisau hauek, gaur egungo ia artisau guztiek bezala, ilun ikusten dute etorkizuna. Jose Luis Barberok bere lanbidea kontatu digu.

979. 1991> euskara batua ikasliburuak denok senide 00037 Historialariak bat datoz aitortzean, testigantza idatziak utzi zituzten lehen zibilizazioek ia batera egin zutela gora Mesopotamian eta Indoren haranean, Indiako iparraldean. Baina Sumerian praktikaturiko erlijio mistikoren baten testigantzarik ez baitugu, bai, ordea, Indo eskualdekoak, munduan ezagutzen diren esperientzia mistiko zaharrenak Indiakoak dira.

980. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00200 Bizkaiko itsasora jotzen duten ia ibai guztiek eratzen dituzte estuarioak beren bokaletan, eta neurri eta ezaugarri desberdinak dituzte estuario horiek eremu bakoitzaren erliebe nagusiaren arabera.

981. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00399 Ohiturari jarraituz, ingurunearen alderdi fisiko-naturalak aztertzerakoan natur zientzietatik hurbil dauden planteamenduak erabili izan dira, gizarte-zientzien ekarpenak ia aintzat hartu gabe.

982. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00081 Baina prozesua ia berdina da: kopiatu edo mugitu nahi dena hautatu, kopiatu edo mugitu nahi dela adierazi, agertzea nahi dugun lekuan kurtsorea ipini eta itsasteko adierazi.

983. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00127 Egun bide horretatik kutsatzea ia ezinezkoa dela esan daiteke. Zera pentsatu behar dugu, birusa ezagutu baino lehen transfusioetarako odola ateratzen zenean inor ez zela birusagatik kezkatzen.

984. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00184 Bi tentsioak berdinak izango balira, ia elektroirik ez litzateke kolektorera iritsiko.

985. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00148 Oinarri haietan egin zen estatu-proposamena konfederala zen ia eta autogobernu-maila handi batez hornitzen zuen Katalunia barne-egiturari begira.

986. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00066 Bizia da, Lurra bera bezain zaharra ia eta gure planetako atmosferaren eraketaren erantzulea.

987. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0128 3. Kirol-zelaiak ia beti erabiltzen dituzte mutilek futbolean jolasteko, zeren neskek ez dute horrelakoetan jolastu nahi izaten.

988. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00089 Honela, bada, artzain txabolak zeuden Urresparatzen, Pagorriagan, Atxipiondon, Muñotxikin eta Zaraten, baina jadanik ez da ia inon aztarrenik ere gelditzen.

989. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00066 Kontuan hartuz i) 6 s edo gutxiagoko iraupena daukaten sprint-ariketetan zehar ATPren ekoizpena ia soilik energia iturri anaerobikoen menpe dagoela (Gaitanos eta lank. 1993; Hultman eta lank. 1991: Serresse eta lank. 1988);

990. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. urrutia 00137 Gau hartakoa ametsetan berriro errepikatu zen. Ohe azpian nengoen ni. Geldirik. Beldurrak ez zidan ia arnasarik hartzen ere uzten.

991. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez las heras 00056 Hauek irakasleei eta erretzaileen gurasoei dena esan zien. Eta horrela, erretzen zuten guztiak, beno, ia guztiak, erretzeari utzi zien.

992. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 00042 Azkenean, argi hartaraino heldu naiz, eta begiak ia ezin nituen ireki ere. Izar bat zen.

993. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00048 Parapentea izugarria zen, ia sabairainokoa. Kamarak parapentea bakarrik enfokatzen zuen une hartan.

994. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00071 Nire bordako behi agure bezain jakintsu hark ia egunero errepikatzen zigun kontu harrigarriaz gogoratu nintzen une latz haietan, mundu honetatik at omen dauden izar argitsuak ikusteko gai izan bainintzen; aste bateko sufrimendua jasan behar izan nuen, entzuteko beste ere gauza ez nintzelarik tramankulu hark nire bi belarrietan sortutako burrunbada zela eta.

995. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00048 Gau hartan ez zegoen dolua besterik geure inguruan. Ia uki zitekeen, sentitu, usaindu...

996. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. anzizar 00052 Begiak itxi zituen, arnasestuka ia, poliki-poliki lasaitu zen arte.

997. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00007 Ia bi hilabetean albisterik bidali ez zion nebaren izena idatzita ikusteak zama astuna kendu zion gainetik.

998. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00007 Ia konturatzeke, egongelako armairu gainean zituen argazkietara begiratu eta Xabierrek egiten zuen broma hura bururatu zitzaion: nola jarraitzen du familiaren oroitzapen-panteoiak?; hain zuzen, galdera huraxe egiten zuen jaiotetxera itzuli eta, puzzle desordenatu baten piezak bailiren, markotan sartutako argazki-pila hura ikusten zuen bakoitzean.

999. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00022 Nik negu osoa etxean sartuta igaro nuen, ia burututa neukan nire nobela berriaren eskuizkribua lantzen.

1000. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00052 Walter, nire agentearekin, eta galeria desberdinekin ia etengabeko harremanetan egon behar dut.

1001. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00052 Baina oraindik ez diot ia inori numeroa azaldu, Walter eta Laurari bakarrik, ene ustez.

1002. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00066 Jaitsi naizenean, pozik nire aurkikuntzengatik, baina ganbarako bisitaren arrakasta eskasarengatik apur bat atsekabetuta, gauaz larritu nauten izuak ia ahaztu zaizkidala igarri dut.

1003. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00066 Eguzkiaren argiak ondorio miragarriak dituela egia handia da, zeren orain, lerro hauek idazten ari natzaizunean, ia ez bainaiz oroitzen bart gaueko sustoaz eta faxak helarazi zidan mezuaz.

1004. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00081 Eta norbait laguntza-mezua ezabatzen saiatu da, ia irakurtezin bihurtzeraino! Aldameneko paretako atea, gainera, zabalik zegoen, guztiz hutsik ematen zuen gela baten zatia erakutsiz, baina, ez dakit zein arrazoirengatik, mehatxu ilunen bat gordetzen zuela iruditu zait.

1005. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00095 Erosi egin zuen. Alferrik aritu ginen pipa hartzeko saioak egiten. Ia ito ginen. Neska, sano-sano, pipa hartzen ikusirik, gerorako ateak zabaltzen zitzaizkiola sinestu zuen.

1006. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00030 Bertan seko utzi nau ia, erabat tontotuta. Saguek ere adarra jo didate.

1007. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00156 - Percy bere onera itzuli dela ematen du -esan zuen Narraski-Saski jaunak. Nire Teontziarekin jarraituko dut orain. Tapakiko balbula ez da igotzen, baina oraingoan ia asmatu dudala uste dut.

1008. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. etxezarreta 00099 Eta han, zerbait hartzen edo mostradorean geundela, hitza atera zuen gazte haietakoren batek, ia bertsotan egiteko gogorik ba al genuen; gazte bat bazegoela han afizio piska bat zeukana, eta harekin bertso batzuk botatzeko, nekatuta ez bageunden behintzat.

1009. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. elizondo 00010 Zazpiak ederki jota etxeratu naiz blai-blai eginda eta soinean neraman alkondara bustiak neure azpiko arropak ia bistan ipinita.

1010. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura z. fernandez 00060 - Oso errez jauna, sorgin bat naiz eta ia dena dakit, gainera hemen bakarrik hiru ikusten ditut, arraroegia da denak elkarrekin ez egotea.

1011. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txulufrina eta arrosa 00008 Azken hau aspaldi baten Gipuzkoan eta Nafarroan zabal hedatuta zegoen usadioa bazen ere, gaur egun ia galdurik dago.

1012. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00043 - Ia behingoz zer demontre gertatu den esaten diguten -esan zuen murduska ahopean.

1013. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00010 Plazerezko eztandan murgildurik, itorik kasik, istant batez ez zuen deus sentitu. Ia pisurik gabeko lumaska arinen moduan airean kulunkatzen sumatu zuen bere burua.

1014. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura n. etxeberria 0094 Luze baino lehen ohartu zen ordea, antiojo ttipiak sudur luzexkaren puntan ia erori beharrean izango zituen toga belztun gizonak, zergatiei ez ziela gehiegi erreparatuko.

1015. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0031 Bapatean, Amona Sahatsa agertu zen zuhaitz-azalean eta Smithek ia behea jo zuen ikaratuta.

1016. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0048 San Ferminak ziren, Iruñeko festa famatuak, hantxe ezagutu genuen elkar, La Taconera parkearen ondoan, baina goizeko 4,30ak ziren, eta berak Mari Errauskinek bezalaxe, nire eskuetatik berehala aldegin zuen, ia berandu da, alde egin beharra daukat! esanez.

1017. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0006 Eta hizketa horien arteko erlazioa ez da unibokoa, ezta biunibokoa ere; eta horiekin egin litezkeen bariazioak ia infinitoak dira: hirugarren solairukoa hirugarrenekoaz eta laugarrenekoaz mintzatzen da; laugarrenekoa, berriz, hirugarrenekoaz, lehenengokoaz eta zazpigarrenekoaz.

1018. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0065 Etsi-etsian, atzetik jarraitu zion frantziarrak; tximinoa, artean labana eskuan zuela, noizean behin gelditu egiten zen atzera begiratu eta jarraitzaileari imintzioak egiteko, hau ia berarenganaino iritsi arte.

1019. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0065 Kaleetan erabateko isiltasuna zegoen, goizaldeko hirurak baitziren ia.

1020. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0032 Ia hankaz gora erori nintzen maisuak idatzitakoa denon aurrean irakurtzeko agindu zidanean, oso polita atera zitzaidalako idazlan hura, (...)

1021. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0033 Elementu eragilea nimiñoa izan zen, ia beti bezala.

1022. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0057 Tematuta zirudien behinik behin bere buruaren inguruko informazio oinarrizkoa ematen, ze berehala ekin zion ia telegrafikoki azaltzeari berak gertatutakoaren laburpen ontzat jotzen zuena.

1023. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0104 Telebista ia ikusi gabe, goiz erretiratu nintzen gelara.

1024. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0026 Poliki-poliki sartu ginen gure gurdian eta herriko plazara iritsi ginenerako alde guztietatik Mari agurtzera etorri ziren lamiak, adatsak airean zituztela eta oinak lurrean ia pausatu gabe hegan etorriko bailiran.

1025. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0018 Gero, tiro-praktika haien ondoren, garai haietan pititoarekin egindako ia gauza guztiak bekatu zirenez, bere parrokiako apaizarengana joango zen, konfesatzera:

1026. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0074 Ez da harritzekoa Annikaren buruko lazotxo urdina ere emozioz dardarka hastea, lehenengo azoka eguneko goizean jantzi zenean; ezta Tommyk bere gazta-otartekoa ia oso-osorik irenstea ere.

1027. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0071 Jule bezain gaiztoa zara ia!

1028. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0111 Ia agortutako kandela baten ondoan zegoen eserita eta eskuan Petrus Wiiken aitorpenaren fotokopia zeukan.

1029. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0111 Ia buruz zekien.

1030. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0051 San Bartolome gauan bezala, ia urtebete lehenago, egurra pilatu zuten hugonoteek Genevan.

1031. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0026 Lehenengo egunean Aurkezne eta Maitane bezala beste asko ere bidali zituen, ia egunero pare bat.

1032. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. bengoetxea 0142 Seguru asko gazteegi iruditu zitzaidan ia ume-mokoa zen orduan! eta horregatik ez nuen bide hartan abiatu nahi izan.

1033. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0040 Zorigaiztoko pertsona haietatik ia gehienak Einsatzgruppen (heriotz eskoadroiak) taldeen biktima izan ziren Riga inguruko baso batean.

1034. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0055 Batzuetan zortea izan eta lokarri zatiren bat bilatuko genuen, edo azenario ia usteldu bat, zati ustela kenduz gero jateko moduko zerbait zeukana.

1035. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0062 (...) haur txikiago batekin batera tokatu zitzaidan niri; ia beti, bere eginbeharrekoak ohean bertan egiten zituen.

1036. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0083 Gure askapena iritsi zenean, Terezingo gas-ganbarak ia amaituta zeuden.

1037. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0006 Lepoko beltz batek ia aurpegi osoa estaltzen zion.

1038. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0027 - Aspaldian ia arrosarik hartzen ez duzulako diozu hori.

1039. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0106 - Baliteke zuretzat oso egun berezia ez izatea, amona, baina niretzat ia abendu guztiko egunik hoberena izan zen.

1040. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0013 Ia ikasle guztiek jaso zuten eskua, jakina.

1041. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0067 Andereñoak ia beti betetzen zuen ordutegia, (...)

1042. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. ortiz de landaluze 0073 Enekok ez zuen ia entzuten.

1043. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. ugarteburu 0049 Ni eta nire beste nortasun hura harriz jota ia akabatuta ginenean, itzarri egin naiz.

1044. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0006 Gero, ia gauero amets egiten nuen, eta ametsak zoragarriak izaten ziren, eta ni irrikatzen egoten nintzen ametsetan hasteko.

1045. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0004 Ia hil zen uneaz geroztik liburu asko idatzi dira haren bizitzari buruz.

1046. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura gurutzadetara 0015 Bi kristau gudaloste handiak harrapaturik zeuden beren helburutik ia hamabi mila kilometrotara.

1047. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0032 Basoa handiago eta trinkoagoa zen urtez urte, eta azkenean ia ez zen ikusten jauregia; bakarrik dorre luzeen mutur dotorea.

1048. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0043 Emozioz dardarka belaunikatu eta, ia oharkabean, muxu eman zion bekokian.

1049. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0088 Ia gehienetan bezala, sargoritsu zegoen, eta kutsadurak filtro nabarrez bezala erakusten zuen hiria.

1050. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0110 Niregan ez zen ia ezer aldatu, eta lehengo bizimodura itzuli nintzen: ordu batzu jolasetako aretoan, beste batzu futbolean, eta horrela.

1051. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0075 Tomasek nirekin ez zuen sekreturik eta dena kontatzen zidan, bueno, ia dena.

1052. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0114 Larunbat horretan behintzat, abiatu nauk nire bizikletaren gainean, eta, motel-motel, bihotzak ia ihes egin zidaken kanpora.

1053. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0140 Bapatean biok ia batera hitzegiten hasi ginen eta ez ginen isiltzen.

1054. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0048 Eltzean irauli zuen, eta honek gainezka egin zuen ia.

1055. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0006 Zuhaiska hau maiz hazten da hamabost edo hogei oineko òina: 30 bat cm gutxi gorabehera. alturaraino eta ia gaindiezinezko basartea osatzen du, bere usain ederrez inguru guztia lurrindatuz, bestalde.

1056. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0006 Txaradi horren sakontasun ezkutuenean, uharteko lekurik aldenduena den ekialdeko muturretik ez oso urrun, Legrandek etxola bat eraiki zuen, eta han bizi zelarik, ia ezustean egin genuen ezagutza, laster adiskidetasun mina bihurtuko zen ezagutza, atzerriratu haren izateko erak interesa eta estima erakartzen bait zuen.

1057. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0036 Hala ere, aitzurketan jarrai genezala eskatu zigun, eta hitz horiek aipatzea besterik ez zuen egin, estropuzuan aurrekaldera erori nintzenean nire bota-muturra harrotutako lurpean ia ezkutaturik zegoen burdinazko kate-begi handi batean kateaturik.

1058. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0048 - Antxumea, orduan... baina ia gauza bera da.

1059. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0048 - Ia... baina ez osoki -esan zuen Legrandek

1060. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0055 Horrelako hirukoterik aurkituko bagenu ia segurki the hitza adierazi nahiko luke.

1061. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0024 Bakarrik baino okerrago ia, egun anaia etorri baitzaio laguntzera.

1062. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0042 Gero Teileri Berriko amonari burutik egin zitzaion eta hor hasi zait galtza puska bat urratzen, erlikia dela hura eta amona zoro haiek zakur amorratua baino okerrago erlikia nahi dutela etxera eraman eta bruxatik tira eta urra, ia larrugorritan utzi ninduten...

1063. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0077 Ia urratu egin du papera orriak lehen bait lehen pasa beharrez C letrara iristeko, CA lehenik, CASA gero, CASABLAN ondoren...

1064. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0043 Ateska malgua zen, ur pitxar batek pixka batean altxata mantentzen zuen eta orduan sukaldean zer ikusiko ari ginen, baina ateska itxi egiten zen orduan, gero ia altxatzen ez zuen plater sail batek jarraitzen zuen, eta beste batean pitxar berri baten eraginez ia guztiz altxatzen zen.

1065. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0089 Ileapaindegia igerilekuko aldagelengatik ordezkatu genuen, eta han, zurezko eserlekuetan jarririk, Jurgik bere deskubrimenduen berri ematen zigun, eta ia beti ekartzen zuen aurkikuntza berriren bat edo beste.

1066. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0072 Shangaik, bere gogoetan murgildurik, eskuko bideojolasa patrikatik atera zuen, ia konturatu gabe.

1067. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0175 Behin konturatu zen Jesusen irudiaren azpian zegoen dirukutxa ia beti hutsik egoten zela.

1068. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0105 Lehentxoago ia oso-osoan burusoila zen, buruaren alde bietan bakarrik elurra bezain zuria zen ile apur bat zuelarik.

1069. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0151 Ia betiko itxura duzu!

1070. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0055 Aitzitik, amonak bai, amonak ia guztia konprenitzen zuen.

1071. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0080 Ezin zuten ia elkar ikusi.

1072. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0045 Gaur, adibidez, liburu hat hartu eta huraxe irakurtzen egon da ia goiz osoan.

1073. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0007 Bai. Ia udazkenero Suitzako osasunetxe batera bidaltzen ninduten.

1074. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0056 Eta bitartean urte asko bete ditu, ia larogeitamar urte.

1075. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0055 Mina gaixoa ia zoraturik zegoen beldurrez.

1076. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0016 Ia beti bezala, Iñaki umore txarrez zegoen egun hartan ere.

1077. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0035 Afaltzeko orduan eta amaren sorpresarako, inoiz baino gehiago jan zuen eta amari muxu handi bat emanez ohera abiatu zenean, pozaren pozez ez zen ia bere pijaman sartzen.

1078. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0084 Sukar handia dauka, ia berrogeitabiko tenperatura.

1079. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0061 Probatu zuen lagunak,
hasieran herabe;
poz-pozik jarri zen gero,
ia arnasarik gabe;
liluratuta zegoen,
gozoaren mirabe.

1080. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00037 eskuz eginiko
eta ia simetriko diren loreek
udaberriaren gai nagusi izan nahi dute

1081. 1991> euskara batua poesia j.l. padron 00020 Isilik segitzen dut zuzenean izamuinera,
barrendik bereganatzen nau.
Bihar hilgarriarengatik ez balitz!
Eta ilunpean argiaren tokira itzuli ondoren bezala,
horizonteen konfiantza irabaziz, argizari loa,
ia betirako, kemena berreskuratzen du
.

1082. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0069
Halaere, ez naiz zuei amore,
atsegin
edo bakea ematearren ezertaz edo
ia ezertaz damutuko.
Ez naiz damutuko ez untziak
eraikitzez,
ez untziak suntsitzez, ez loreez
ez labanez,
ez polboraz ez andere biluziez,
ez begitako euriez
ez ene ahapaldi aldrebesez, ez aldean
daramatzadan zauriez.

1083. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0136
ETA zelan adierazi hitzez hitz
itsaso ezkutu eta izenik gabekoetan
populatu gabeko irletan
kalamahastien azpian
karramarro malgu zango iletsuen
eta barekurkuiloen arteko
burruka izugarria.
Esan dezagun hil ala bizikoa dela,
ezen eta karramarro biguna
maskor bila abiatu eta
maskorrik ez badu hutsik kausitu
maskor beteaz jabetzen ahaleginduko da,
maskorraren jabea den
barekurkuiloaren kontra.
Eta karramarroa gainbiziko da,
barekurkuiloa akabatuz,
ala babesik gabe geratuko da
behin eta betirako.
Zer esan karramarro bigunen larritasunaz,
zer esan barekurkuiloen bildurraz,
zer esan erdi banatu ezineko maskorraz.
Zer esan itsasoak
munduaren azalean zabaldu zirenetik
irlak itsasoaren azalean lekutu zirenetik
bakerik gabe, treguarik gabe,
ia etenik gabe
dirauten gerlei buruz.

1084. 1991> euskara batua literatur prosa t. irastortza 00194 Premuaren besoetan erortzean ez du harrapatzen ez naturaren azpijokuak, ez eta maitearenak ere, hau maizegi jo arren liluratzaile, ehiztari, harrapakaritzat, are - banpirotzat, bitartean delarik, ia beti, bidegabekeria bakarra jendearen nondikoa eta aurrez esan dezagun - norakoa ere ikusi gabe ikustea duen izaki mingots eta prestua.

1085. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00095 Oihuak belarriratzeko ia astirik ez eta parrastadan zetorkion harrikoskor euritea Neskato Isilari.

1086. 1991> euskara batua literatur prosa tx. garcia-viana 00032 Hauts zirimolak zalgurdiko zirrikitu ttikienetik sartzen zen, niri eztul eginaraziz, eztula ia itotzeraino ere.

1087. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00064 Cachazatan itota zegoen goizean goizetik, besaulkiaren altzoan ia ehortzirik.

1088. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00073 Ia harrapatu nau azken oharrak egiten mahaian.

1089. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00056 Metroko ahoan egoteak laguntzen ziola lirudike, baina jendea metroan sartu eta metrotik irteten denean presaka ibiltzen da ia beti.

1090. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00070 Gogoetan ari zen bitartean, une hartantxe, pertsianako zirrikitu batetik argizpi indarge bat sartu zen salara, harrapakinaren aurrean ia liburutegiraino heltzen zen argitasun lerro zeharkako meharra marraztuz.

1091. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00110 Biluztu, eta bertan murgildu zen, astiro-astiro, aparrak bainuontzitik ia gainezka egiten zuela.

1092. 1991> euskara batua literatur prosa y. arrieta 00084 Haria jostorratzean sartu..., behatza ditarean gorde..., prest dira, ia, josteko erremintak?

1093. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00032 Ez zidan bixamon makala laga gau hark, nahiz eta ia edaririk probatu ez.

1094. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00093 Orain, handitan, biei, ia beti antzeko gauzak gustatzen zitzaizkiela konturatu ziren.

1095. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00093 Baina kalean ia inork ez zituen bereizten.

1096. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00013 Emakumeak ez zituen ia ikusten artistaren begiak.

1097. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00140 Patioan, aitzitik, espekulazioak indar egin zuen eta ia egunero nagusitzen zen bertsio ezberdinen bat: ama superiora probintzialaren gelari eraman omen zutela; presoekiko konfiantza gehiegizkoak beharturik trasladatu omen zutela...

1098. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00183 Ia buruz zakiat hemen datorren guztia.

1099. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00207 Behin baino gehiagotan gertatua zitzaidan txarpina txalupatik lehorrera jaurti izana eta, tinko eutsita dagoelakoan, tiraka eta indar egiten benetan hastean, hara han txalupa ia lehorra jotzen eta txarpinak aidean, aske.

1100. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00193 Hainbeste bira egin zuten, hain bizkor, ze, azkenerako, musikak eragindako zurrunbilo hartan zorabioak hartu, norbaitek estropozo egin eta bertan behera etorri ziren ia batera.

1101. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00229 Ez zuen ikusi elektroshocka nola eman zioten, aita erizainen eskuetan utzi bezain laster, komuna non zegoen lotsagorrituta galdetu eta erakutsi zioten aldera abiatu baitzen ia korrika.

1102. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00264 Eta bestela ere, ia edozerk gogorarazten dit: telebistan ikusitako zerbaitek edo seme-alabek esandako zer edo zerk.

1103. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00097 Arraultzak, esnea eta haragia Jon Mikelek ekartzen zizkion Charlyri eta aitzakia horrekin eta bera ere mutilzarra zela aprobetxatuz, eta bakarrik zegoela munduan, ia gauero geratzen zen afaltzera edo zerbait hartzera jatetxean.

1104. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00352 Halako gaua izateko eta gezurra bazirudien arren, jendez beteta zegoen ia.

1105. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00099 Ia beti oheren bat libre egoten dela aprobetxatuz, hortxe egiten du lo, eta egunez eta gauez, gaixoek behar dutenari adi egoten da; horrez gain, jatorduetan ere laguntzen du eta edozein arazo egonez gero, medikuak abisatzera joaten da berehala.

1106. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00144 Jendeak zorotzat hartuko ditu eta ez die ia inork sinetsiko, bizi garen garaian gauzak sinesteko ikusi, ukitu edo frogatu egin behar baitira.

1107. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00144 Hortik gutxira, saioa amaitzeko ordua zela adierazi digu, eta guztizko ustekabean harrapatu nau abisuak, ordu eta erdia ia konturatu barik pasatu baitzait.

1108. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00189 Berauek gauez soroetaraino ailegatu eta arrozaren zati handia jaten dute, leku batzuetan ia uzta osoa.

1109. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00200 Ia guztiak desagertu egiten dira betirako.

1110. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00250 Sarritan zail gertatzen zaigu emakume eta gizonezkoak bereiztea, jite arras iduritsua baitute, gizonezkoek ia ez dute bizarrik eta jazkerak ere tankerakoak dira.

1111. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00303 Bestea, eskolako kidea, ia egunero ikusten zuena, arruntegia zen, neskaren bihotza maitasunaren eromenean zorabiatzeko ezgauza.

1112. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00051 Igandeak elkarren igualak izaten dira, ia bizkiak bezain antzekoak.

1113. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00051 Aldatzen den, ia gauza bakarra, da ea nora joan behar duten bazkaltzera: aita-amarengana edo amaginarrebarengana.

1114. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00018 Hilda egon ez balitz, denda atzeko gelatxo ilunera joango nintzen, eta bere besaulkian eserita aurkituko nuen sutondoan, soin-gainekoan ia erabat ezkutaturik.

1115. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00268 Gabrielek urduri barre egiten zuen eta lepoko floka haztatzen zuen lasaitu-beharrez, eta izeba Kate ere ia bi doble eginda zegoen barrez, hain gogoko izan baitzuen txantxa.

1116. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00132 - Eta nik proposatzen badizuet modu bat ia lan egin barik bizi izateko, bizio handirik gabe baina gutxieneko diru kopuru batekin?

1117. 1991> euskara batua literatur prosa l. oñederra 00160 Zoora joan beharko genuke, gorilak ikusteko gogoa daukat esan ahala, esan duzunaz ia harritu egin zara.

1118. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00024 Barreak gero eta handiagoak ziren furgonetaren barrualdean, gidarienak ia beldurgarriak, eta Markos ere pozik sentitzen hasi zen.

1119. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00044 Eta horrela, vermouth batek mozkortuta, abiatu zen hotel aldera. Ia ordu biak ziren bertara ailegatu zenerako, baina besteak ez ziren artean ailegatu.

1120. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00090 Frantzia ez zuen ia ezagutzen eta gainera, aurrekoetan ez bezala, oraingoan luzeegia iruditzen zitzaion distantzia joan-etorrian ibiltzeko eta, are larriagoa, seguruena oraingo ahalegin hau ere, aurrekoetan bezala, alferrikakoa izango zen.

1121. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00075 Lehenengo aldia zen ia bost urtetan emakume haren auzotasunik gabe geratzen nintzela, eta etxean utzitako bi haurrak amarik gabe ikustea huskeria iruditu zitzaidan niri gertatzen zitzaidan umezurztasunarekin alderatuta.

1122. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00108 Mendi horretan datza, biribil, eguerdira arte ia, edo horrela iruditzen zaie bertako biztanleei.

1123. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00052 Emakumea bihurrika dabil, baina dagoeneko ezin du ezer egin, haren ipurdia zakil haren estalkia da jada, txilioka hasi da deabruak hartuta bezala, baina gizona, ezentzun eginez, geldi-geldi mugitzen hasi da, atzera dagi, gelditasun pentsatuz; eta zakilburua ia kanpoan dagoenean, beste bultzada batek hondoratzen du berriro haragi haietan.

1124. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00052 Neskaren oinek ez dute ia lurrik ikutzen, gizonek galtzarpeetatik oratzen diote, eta adostasun osoz mugitzen dira atzera eta aurrera.

1125. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00074 Ia ezin zuen arnasarik hartu eta gutxiago hitz egin, baina hasperen artean esan zion, negozioa interesatzen bazitzaion, berehala etortzeko, gu geure artean moldatu baino lehen.

1126. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00210 Ondorengo unean jada badira zutitzen laguntzen dioten besoak, eta ahots gazte eta indartsu batek ia oihuka dio, Gurutzatuak badoaz, gurutzatuak aldentzen hasiak dira.

1127. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00017 Halako jendea zenik ere ahaztua zeukan ia Tomek.

1128. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00096 Isilik egingo zuen ia arratsalde osoa; gero bostak aldean azaldu, pixka batean pintatzen aritu ondoren, eta jantzien gorabehera hura inoiz gertatu ez balitz bezala izango zen.

1129. 1991> euskara batua literatur prosa m. hoyos 0056 Geu izan baikara, euskaldunak, kantauri itsasoko baleekin aski ez, eta Terranobako kostalderaino beren haragi preziatuaren bila joan eta hantxe akabatu ditugunak, ia desagertzeraino.

1130. 1991> euskara batua literatur prosa g. aranguren 0004 Ia lau metroko altuera.

1131. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0048 Hasiera batean ia astakeria hutsa zirudiena, iraganarekin puskatzeak dakarren ohiko prozesuaren bidez, ideia hunkigarria bilakatu zen bere buruan.

1132. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0060 Jantokiko jendearen isiltasun ia majikoa urratu egin da bat-batean eta mutilaren kontrako oihuak mahai gehienetatik iritsi dira, eskubiderik ez dago, auskalo noraino iritsiko garen eta tankerako komentarioen artean.

1133. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0060 Nik neure aldetik serio begiratu diot, ia mesprezuz, begietara, tinko.

1134. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0070 Tristetuko zen bai, Marthe, berarengandik hain hurbil dagoen geltokiari begirada bat bota izan balio, baina ez da horrelakorik gertatu, zeren Christian agurtu ondoren eta ardoak eragin dion epeltasunez, ia zoriontsu, ohiko paseoa eman baitu, Carmenengandik nola beste inorengandik aski urrun.

1135. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0009 Une batez, Normanek ia entzun zuen danborra, eta orduan gogoratu zuen euriak ere baduela erritmoa, eta halaber oinotsek...

1136. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0144 Kanporatu aurretik ordea, zaindariaren garita barruan, lurrean zegoen CWS botila ia betea hartu eta gabardinapean gorde zuen.

1137. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0071 Futbol zale ia guztiek daramate bufanda.

1138. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0099 Emmaren esku ahurrean ia ez da kabitzen ale bana.

1139. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0183 Kotxeak aurreratzeko maniobra bihurrietan ia hankaz gora erori zaie kameraduna, behin baino gehiagotan.

1140. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0139 Ia beti isilik eta bakean egon ohi zen egoitza hura aldatu egin zen gazteak iritsi zirenean.

1141. 1991> euskara batua literatur prosa a. linazisoro 0024 - Ia denak!

1142. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0028 Gero, hala ere, normalean erabiltzen ez zuen doinu ia larri batez esan zion: Ondo trata ezak.

1143. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0129 Hain etorri zaio, ordea, ezustean gainbeheraren egiaztapen ia fisiko hori, hain ere garaiz aurretik eta bat-batean...

1144. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0158 Bera konforme dago funts-funtsean Laurak pentsatzen eta esaten dituen ia guztiekin ere, gaur saiez eta haur goseez bezala, langabeziaz edo kalte ekologikoez, (...)

1145. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0248 Hamaika urte ditut ia kunplituak, eta ez naiz edozer gauzarekin kokiltzen; ez horixe.

1146. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0069 Hainbestekoa dela gaur tristura horrek, beti sentitu izan dudan tristura bera dela aitorturik ere, neronekin duen antza, ezen nire izena ere jar bainiezaioke ia.

1147. 1991> euskara batua literatur prosa m. garmendia 0103 Oso laburra izaten zen, bat-batekoa ia.

1148. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0099 Aurreko gauean ez zuen bere burua nahiko indartsu ikusi esateko; baina orain ia ez zen denborarik geratzen.

1149. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0206 Norbait dendara sartzean egun on edo arratsalde on esaten zionean ia begirada jaso gabe esaten zuen, eta ia-ia lotsagabekeriara iristen zen ezaxola erakutsiz.

1150. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0113 Ia gauero, gelako atea ixten zuenean, eta ni pasiloko zoruan esertzen nintzenean, burua belaunburuetan pausatu eta negarrari ekiten nion, errukarri sentitzen nintzelako.

1151. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0148 eta ia denbora ere ez den denbora izpi horretan, imajinatu nuen gelan sartzen nintzela, eta ohean gero, eta izarak ere senti nitzakeen, freskoak lehendabizi, eta epelak Florak libre uzten zuen lekuan, buelta emango baitzuen ni ukitzeko intentziorik ez zuela erakusteko, baina ez ninduen kanpora botatzen.

1152. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0218 Hamaika aldiz ikusiko zuen auzoko atsoak, ia izter erditik gora patioan azaltzen, eta neu ere bai, behin baino gehiagotan ikusiko ninduen, gerritik heldu eta, lotsaren eraginez, ez beste deusengatik, barnera sartu nahian.

1153. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0010 Herriko bideetako harriak ezagunak zituen eta ia banaka-banaka gogoan zeuzkan.

1154. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0015 Arantxa larruzko puf batean, zangoak yoga egiten ari balitz bezala gurutzatuta, Ion Igartuaren aurrean, oinetan ia.

1155. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0103 Aplikeak isurtzen zuen argiaren azpian, ia ez zituen bereizten kolore ilunak eta argiak, eta etsita zegoen berdeak janztera.

1156. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0200 Bultza egiten zioten, hanken gainean aldaroka aurrera zihoan pentsatu gabe, ia konorterik gabe.

1157. 1991> euskara batua literatur prosa m.j. garcia 0028 Ia hamarrak dira, eta ez du etxean lo egin.

1158. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0053 Doazela popatik hartzera!!! oihukatu duk kanpoko atea itxi bezain laster, eta orduan bai, negarrari eman diok, begiak gorrituta, burua zorabiatuta eta sudurra eta eztarria ia ipurzuloa bezain minduta utzi arte.

1159. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0055 Hala, koadrillako ahobero eta berbatiak koadrilla guztietan ohi duk holakoren bat hiregana hurbildu eta sorbaldan sekulako eske-zartada eman ondoren, mostradorerantz eraman hau, ia narrastaka:

1160. 1991> euskara batua literatur prosa lasa 0315 Haurtzaroan beti eta nerabezaroan ia beti, irakurketaren motorra atsegina izan ohi da.

1161. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0006 Fruitu-aleak, ia hazi guztia biltzen duen estalki gorri mamitsu batez osatuak daude.

1162. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0032 Ezin gelditu, eta ia erreka guneraino labaindu zen animalia hosto burrunban.

1163. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0006 Gabon haiek ixtoriaren bidez, berriz, ia ezagutzen ez zuen aitarekin bildu zeneko narrazio gazi-gezan oinarrituz, artelan bikaina burutzea lortzen du bere ohizko maisutasunez.

1164. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0061 Elurra! Neure kasa irakurtzen ikasi arte, Sookek ipuin mordoa irakurri zidan, eta ematen zuen ia ipuin guztietan elur piloa ageri zela.

1165. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0087 Sei, ia zazpi urteko mutila Santa Clausen gainean hitz egiten!

1166. 1991> euskara batua literatur prosa