XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Atraka. - Ederki eman ere! Ez bazekiat bada nik yayo igari!.

2. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 Itz au bukatzearekin, or zetorrek itxasoko olatu edo bagada ermo bat, ta jartzen dira Prakas'en batela bekoz gora ta gure inglesa ta Prakas buruz bera, ta or dijoa Prakas ori, guziz yayo alaere, igarian itxas eskiñara, aldian bein ia itoan zebillen ingles ari deituaz: -¡Inglesito!¡Inglesito!?Bai aldakizu igarian! - ¡Ez ba !! Ez ba! -¡Ene nere inglesito maite-maitea! Jakin zazu orduan galdu dezula zure bizi osoa.

3. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 Zaldun kementsua ta yayoa baño ere yayoagoa espata ta burni burrukan zeukan atsegiñik aundienetakoa.

4. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0417 ¿Ez aldute bada oek errenkada berexi bat merezi, beren ekiñ aldi gaiñ gañekoagatik? Nik ditutan gayak amur ematen badute, esango det beti esan oi izan deguna itz guchitan; guztiz yayuak dirala kantaritzako gai neurketa guztiyetan eta Teatro Lírico-n aditu zituzten chalo ugari atsegingarri ayen apaingarritzat, nere baliyo guchiko oen otsa, adi dezatela; bada nik au baño geyago ez nezayoteke ezkeñi.

5. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0312 Besterriko eta bertako maisu yayo franko igaro edo pasatuak dira eche orretatik.

6. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0156 Langillia ta ddaddua da oso.

7. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Batzokia, aurreko egun batean genion bezela, apain-apain jarri digute artezkari bazkintza osatzen duten lagun langille yayoak.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gai onetzaz nere ustez isilik egon bear nitzake, eguneroko izparrangietan aiñ egoki mintzatu dirala, emengo idazle yayoak ikusi ondorean, baña ni idazle kaskarra izan arren, nik ere eusko odola det, eta eusko odolaz gañera, baita gizonak duan sentsumena ere, eta sentsumena duan gizona ezin liteke isilik egon gertakari lotsagarri au ikusita.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Datorren igandian GIPUZKO TXAPELKETAKO jokaldian aurretik ikusiko ditugu SEI JOKALDI zein baño zein yayoguak, ta emendik jarriko dira beste iru PORTAL'en izena tartian dala.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ni ere, oekin nago Errusiko komunista agintariak, beste nazioetako matxinadak antolatzen iaioak dituzu-ta.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ta eskerrak ere Lampré tolosarr atezai txintxoari, ura bezelako atezai yayoa izan ez bazan egun itxusia ikusiko zuten tolosarrek.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 ? Zerr orrelako aiton iaioa atsekabetzen du bada ?

13. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Bein lanian asi ezkero, nire ustez egoki izango litzake, orain, urte bitik bein Alzaga sariaz aupatuten dan teatro-lana, Euskaltzaindiaren ustez yayo ta tajuz egingo leuken talde baten gain uztea, berari bideak emonaz Euskaltzaindiaren ardurapean lan ori Bilbo'n eta Donosti'n beintzat agertu eraziteko.

14. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx lbb 0208 Igon - Irratentzuleok, KATI, gure izlari yayoak...
Kati - Bere naigabea ustuko dizue, Amillaitz-n ILLUNABARRA esanaz.

15. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Lagun yayoak, ordea, Tarpedon urtzidekoa Tzeu Jagole'aren gaza (pago) eder ederraren ipurdian egotzi zuten, eta aren Adizkide miña zan Pelago bulartsuak istarretik erauzi zion iguna.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Ba-du gaztedia gure erriak, iaio ta trebe lan egingo duen gaztedia! Elkartasun bikaiña egun artakoa: ori zan izan ere gure aurreneko xedea.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Ugaritasunaren seme ere baita, bizkorra, ausarta, setatsua da, beti, on billa ta eder billa dabil, azpikerian eta asmakerian yaioa da, gezur-zuria, lilluratzaille ta zoragarria.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Guatemala uriburu zarrean 1731 garren urtean yaioa duzu Landibar.

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0484 Lantxo ontako lerroak luza bearrez, Olabide'ren 1931-garreneko ITUN BERRIA ondorengo idazti guziak arakatzea dordo bait-nuke, norbaitek gazteiztar yayoari orpoz-orpo yarrai izan ba'dio, zorionak alakoari!.

20. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0160 Koplari, ez olerkari; egia esan ba-zan gai ortarako be, mistikaz ta ederrez gaiñezka eukan izate-barrena, mendi-tontor bateko ikuspegi zoragarri batek aseturik lez bizi zan barru-bizitza yaio ta indartsu baten.

21. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Itsasoko lan guztietan ere oso iaio agertu izan da: arrantzoan, eraman-ekarrian, komertzioan, gudaketan, piraterian, untzigintzan.

22. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0091 Geure zerbitzuan daude zirujauaren esku finak, artistaren esku iaioak.

23. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0100 Iaioenek ohola prestatu zuten lehenik.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0054 Herriaren eritziak eta sentipenak jasotzen eta hotsegiten iaioa dugu bertsolaria.

25. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0032 Marxismoa da eskola honetan iaioena.

26. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sarriegi 0080 Erdi Aroan kostalde europarra birrindu eta hurrupatu zuten pirata normandiarrengandik etxeratutako teknika berriak hartuz, euskaldunak, itsasgizon iaio bilakatuko dira eta milia asko ibiliko dira abentura gogorretan balearen eta makailoaren bila, ibiltze horretan kostalde kanadarra eta ipartarra ere iritsiz eta Europako Iparraldeko herriek zenbait mende lehenago bortxakeriaz egindako ikustaldiak bakez itzuliz.

27. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0015 Sermolari bezala batez ere oso iaioa zen, sermolari bortitza, erreztasun eta etorri handikoa, bai euskaraz eta bai erdaraz, eta taxuz betetzen zuen ere egitekoa.

28. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0092 Alabainan, gizonak Jainkoaren atzemateko, kondizio gnoseologiku bereziak (pentsatzeko ta abstraziorako ahalmen nahiko iaioak) eta ekonomiazko giro konkretu bat (izadiaren eta gizartearen indar mendera-gabeak oraindio) beharrezkoak izan baditu ere, ez dago Jainkoaren kontrako hauzia erabakia.

29. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Esate baterako, zenbait ikerketatan frogatu izan denez, Krashen (1984), ez dago idazle treberik irakurle iaioa ez denik.

30. 1969-1990 gipuzkera poesia a. sorrondegi 0166 Prailien fama aspaldikua
Oso yayuak eskian
Gure emaitzak askotan gogor
Irabaziyak nekian
Esku oneta dijuaz eta
Gañera oso pakian
Guziontzako ongarri baita
Arkitzen diran tokian.

31. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0224 Izlari iaioa ta teologilari ona zan.

32. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0224 Gizon argia zan, adimen zorrotzekoa, idazle iaioa, (...).

33. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 - Eiz-zakur iaioa zerala bai al dakizu? Zerekin dituzu ortarako bear diren gai guztiak.

34. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0111 Ortan ere... ez oraindik gure mutilla oso yayoa izan-ta, zauritxo ttiki bat egin du gaur eztarrian, ezpataren punttaz.

35. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0049 Aitak, sendagillerik iaioena balitz bezala, ezkerreko saiets-aldean bi tanpatako xamur eman zizkion jaio berriari, eta bi eskuaz aho txikia irekiaz, arnasa bota zion eztarri zuloraiño.

36. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa k. zubizarreta 0071 Joxepantoni yaioa, makiña bat kontxo-kontxo esan bearrez diagu.

37. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0074 Alataguztiz, naiz txolinkeri ortan yayoa irten, Miss BBB'k ez zuan beiñere bere barrengo sarkaldetasunik galdu.

38. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 - Lege-gizona ordea, au bezain tiratzaille yayoa duk-eta, utzi dezagun lege-gizonaren erailketa beste egun baterako eta beste era baterako, - pentsatzen zuan bere-baitan.

39. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0079 Pistola erabiltzen yayoa naiz oso.

40. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 - Sendagille ori, eginkizun ortan yayoa izango da noski?.

41. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0096 Nor ote danetan yayoena?.

42. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0237 Idazlari yayoa izan arren, ez zaizkio gogoko maixukeri ta otsaundiko izlariaren aixekeriak.

43. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0339 Umetatik zekin euskeraz, eta Loiola`n igaro zuen urtean izango zitun noski zirikatzaille yaioak ere; Larramendi, Mendiburu ta Kardaberatz`en liburuak, gaiñera, esku artean izango zitun.

44. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0105 Gero, oitura zaarrari euzteagatik egiten ditugula gauza asko...? Orretan iaioak gaituk euskaldunok.

45. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0139 Asierako arrazoi zaarrak aspaldi galdu ziran etxetik eleizeetara illetak eraman ziranean; baiña, alaz ere, eta artan iaioak gaituk euskaldunok, oiturari eutsi genion, barneko mamia galduta bazeukan ere.

46. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0079 Zerbaitetan yayoak izan ba'ziran erromatarrak, bidegintzan izan ziran yayoak eta trebeak.

47. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0020 Laguntzaille bikaiña benetan, bere sudur-usna onarekin, gizonaren eiztari lagunik iaioena.

48. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0039 Orain gaiñera, integrismoa mardultzen ari zan urte auetan, Navarro Villoslada naparraren itzala zebillen errege-nai aren gaiñean, eta biziro onuragarria izan zitzaion itzal ura, tajuzko gizon egokia bait zan benetan Biana'n jaiotako politikari yayo eta izlari ta idazlari ospetsu au.

49. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak r. etxezarreta 0001 Euskaldunak sinekdokea askotan erabiltzen dugu, geure pekatu bezala diot, hizkuntzan dorpezia gehiegirekin, ziur aski, eta bizitzako praktikan maiztasun eta abilezia iaioarekin.

50. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Gainera, aurrekoan bezala hizlari edo solaskide iaio eta sonatuak eramanez gero (Argiñano, Murua...), formulak nekez egin dezake huts, eta estraineko saioan behintzat asmatu egin zuten.

51. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Ni une eta momentu horretan agian ez naiz erantzunik protokolarienak emateko mutilik iaioena, baina zenbat denbora izan dute Joxe Aranzabalek eta bere kontagileek esandakoa esateko eta idatzitakoa neurtzeko?.

52. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. iriarte 0001 Ain gaitza ote zaigu griña gaizto au beingoz menperatzea? Alakoxe paketsu ari zan azkenaldian Zenbat Gara saillaren egille yayoa bere asteroko lan mardula eskeintzen... Ba, or etorri da bein eta berriro ziria zorrozturik (irakur Z.A.-ren 580`gn zenbakiko bere atala).

53. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. lezamiz 0002 Arina zara eta guztiz errime, zalu eta iaioa.

54. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0046
txiki
ausart
suhar
aifer
arrunt
iaio
temati
zeken
ergel
zatar
sentibera
apal
lirain
harro
koldar
maltzur
ikastun
narras
ahobero
tzarrapatan
sendo
zikoitz
argal
ospetsu
nabar
sutsu
iletsu
bitxi
zalapartatsu
geldi
alai
bihurri
baldar
estimagarri
amoltsu
kaskagorri
beitzaran
lander
zuhur
azkar
lodikote
lasai
berekoi
jator
gogaikarri
begiluze
zentzudun
jatun
aberats
kexati
serio
mesfidati
burugogor
zurbil
eskuzabal
eder
lohi
maratz
harrigarri
lagunkoi
ezkor
hutsal
kaskarin
txepel

55. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00098 Bere neskalagun xarmangarria bainurantz aurreratu zen, alkatea atzetik isilka joan zen, neskak aztoratu eta oina galdu zuen, eta une hartan, lemakada iaio baten eta arraunen abialdi kementsu baten bitartez, Bihotz Adoretsu maiteminduak besoetan hartu zuen.

56. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00053 Azken esaldi horretan motel antzean mintzatu zen, eta mutila emakumeen izakera ezagutzen iaioagoa izan balitz, hanken mugimendu berezi hartan antzeman behar ziokeen neskatilaren jarrera ez zela berak adierazi nahi izan zuen bezain hotza.

57. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0101 Lertxunak hain dira iaioak non batzuetan pelikanoa aldatu behar izaten bait da gehiegi jaten duelako.

58. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 00051 Umearekin jolas egiten dute. bainatzen dute, kalera ateratzen dute, jaten eman ere bai eta pardela aldatzen iaioak izan litezke (bizitzan besterik egin ez balute bezala moldatzen dira batzuk).

59. 1991> euskara batua literatur prosa lasa 0017 Gizonari berezko zaio imitatzea eta baita erritmoa eta harmonia, eta horren kariaz oso iaioa ez dena denboraren poderioz ailegatzen da maisu izatera, eta azkenik horrela jaiotzen da poesia.

60. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0065 Berdin Leo, bere burua hain dantzari iaiotzat, hain itxura ederreko mutiltzat zeukana!

61. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00006 Matilde Oaxacan jaioa ei zen, berak hala zioen bederen. Beste zenbait agiritan Mexiko Hirian sortua zela aipatzen da. Aita, Moreliako indigena zuen eta argazkilari iaioa. Ama jeneral espainiar baten alaba zen, gachupinoa beraz. Guillermo Kahlorekin ezkondu aurretik, beste senargai alemaniar bat izan ei zuen. Honek

62. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00293 Geratzen zitzaion beso bakarraz jokatzen ikasi zuen eta iaioa izateaz gain, erakutsi zuen konstantziak eta entusiasmoak lagunduta, laster lortu zuen trebetasuna luzean eta errebotean, herrian eta iparraldeko frontoietan arrakasta lortuz.

63. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0005 Ikasten iaio: Zer ikas dezakegu hizkuntz ikasle onarengandik?

64. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0019 Gauza hoberenak ikusten ditu bakarrik, eta txarrak edertzen zinez da iaioa.

65. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0068 Edozeinetara ere, teknika honen ez-ohizkotasunak eta brokatuak ageri duen kalitate handiak pentsarazten digu, inondik ere artisau iaioren baten lankidetza izan zela hor.

66. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0446 Maratoi-korrikalari iaio eta gerrari bulardetsu baten irudia adierazten du.

67. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0107 Hiritarrak ahulago eta ezgaiago bihurtu ahala, gobernua iaioago eta aktiboago bihurtu behar dela esaten dute, gizabanakoek jada ezin dutena gizarteak egin ahal izan dezan.

68. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/7 0029 Bere entzumen apartekoa eta usaimen finarekin, otsoa ehiztari iaioa da eta beldurgarria.

69. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0002 Eta euskaldunen aurka berekin eraman zuan gudarozte sendo artan gudaririk trebe, yayo, bizkorrenak aukeratuz talde arin bat bilduta, laisterka joan zan aiekin, Tarik'en musulmanak itxasora errez jaurtiko zitualakoan.

70. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak t. mujika 0013 Oietaz aparte, bazuen Zizurkillen bertan berari oso gogoko zitzaion gizon on bezin bertsolari iaio bat, izenez Juan Joxe, Ugarte baserrikoa.

71. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... villabona maingua 00008 Bere zaletasunak ez zion huts egin garaipenen harrotasunak amaitu zirenean; beherakada hasi zenean, Hego Ameriketatik itzulita, Euskal Herriko hamaika pilotalekutan jokatu zuen, baita Espainiakoetan eta Parisen ere, eta bere jokoa sarritan garai batean bezain on eta iaioa ez izaki ere, ez zion inoiz beldurrik izan kantxarako bideari; ordurako Pedro Iartza, Villabonako Maingua, pilotazale eta herrikideentzat mitoa zen, urteen joanak itzali ordez oihartzun osoarekin gureganatu duena.

71 emaitza

Datu-estatistikoak: