XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0525 e) Enpresan bertan fabrikatu edo eraikitako ibilgetuen kasuan, aurrekontu zenbatekoa azalduko da.

2. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0028 PASIBOA. Kapital soziala. Aktiboa errebalor. plusb. Erreserba legalak. Estatutu-erreserbak. Epe luzerako hartutako maileguak. Epe ertainerako hartzekodunak. Ibilgetu materialaren amortizazio metatua. Izakinen baliog. hornidurak. Hornitzaileak. Hainbat hartzekodun. Ordaintzeko merkatal efektuak.

3. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0028 Enpresa honek duen eredua hauxe da: AKTIBOA. Ibilgetua (garbia). Izakinak (garbiak). Bihurgarria. Erabilgarria.

4. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0039 Ibilgetu materialaren amortizazio metatua. IBILGETU GARBIA.

5. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 b) Ereduarekiko izandako desbidazioak: Desbidazioak. Desbidazioak. AKTIBOA. Eredua. Ibilgetu garbia. Izakin garbiak. Bihurgarria. Erabilgarria. PASIBOA. Eredua. Kapitala eta erreserbak. Epe luze eta ert. zorrak. Epe laburrerako zorrak.

6. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Desfase handiak ikusten dira ibilgetuan, izakinetan, bihurgarrian, fondo propioetan eta zorretan.

7. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Enpresa hau izakinak saldu eta kredituak kobratzen ari da, diru-kopuru hori, dirudienez ibilgetuan inbertituz.

8. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 4.- Ondare-koerlazioak 1. ekitaldia: Baliabide iraunkorrak. Ibilgetua. Maniobra-fondoa. Izakinak. Bihurgarria. Erabilgarria.

9. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0056 5.- Ondorioak: A ekitaldian ibilgetua oso txikia zen ereduarekin erkatuz gero eta baita izakinak ere, hauek ere maila txikiagoan baina azpitik zeuden.

10. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0056 Badirudi egoera honen aurrean enpresak ondoko erabakiak hartu dituela: 1) Ibilgetua eta izakinak erostea bezeroek zor zizkioten kredituak kobratu ondoren.

11. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0056 B ekitaldian: Kapitala eta erreserbak nahikoak dira ibilgetu osoa eta baita izakinen zati handia ere finantzatzeko.

12. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0056 Kapitala, erreserbak eta epe luzerako maileguak, hau da baliabide iraunkorrak kontuan hartuz gero, ibilgetua eta izakinak ezezik bihurgarri-zati handia ere finantzatzen dituela ikus daiteke.

13. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0064 Ondasun ibilgetuen baliogalera, normalean, produkzio-prozesuan izaten duten erabilpenagatik gertatzen da.

14. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0064 Baliogalera hau, iharduera bakoitzean ondoko kontuetan zordunduko dugu: 680 Ibilgetu materialen amortizazioa.

15. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0064 681 Ibilgetu inmaterialen amortizazioa.

16. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0064 Urteko amortizazioa, ondoko kontuetan abonatuko dugu: 280 Ibilgetu materialen amortizazio metatua.

17. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0064 281 Ibilgetu inmaterialen amortizazio metatua.

18. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0064 Kontu hauen zenbatekoagatik aktibo finkoari kenketa egiten zaio, eta horrela ibilgetu netoaren zenbatekoa azaltzen du.

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0064 Normalean balantzean, ibilgetuaren erosketa-balioa eta amortizazio metatuaren zenbatekoa aparte azaltzen dira, eta horrela informazio hobea lortzen dugu, zeren ondasunen hasierako balioa eta bere baliogaleren zatien konparazioa egiteko datuak ematen bait dizkigu.

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0064 Balantzean azaltzerakoan bi sistema erabil daitezke: 1. Ibilgetuen erosketako balioa AKTIBOAN azaltzea eta PASIBOAN berriz amortizazio metatua.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0064 Biak ondo daude eta esanahi berdina dute, baina bigarren metodoaz, aktiboari kenketa egiterakoan ibilgetuen balio netoa hobeto azaltzen da, eta honela aktibo eta pasiboaren balio erreala lortzen dugu.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0064 Salbuespen bezala, ibilgetu inmaterialen barnean Merkatal Fondoa eta akura-lagapenerako eskubidea ez dira amortizatzen; denboran zehar beren balioa handiagotu egiten bait dute.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0095 Beraz, kapital iraunkorraren barruan ondorengo elementuak aurki daitezke: 1) Ibilgetu teknikoak: enpresari zerbitzua ematera zuzendurik daude.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0095 2) Ibilgetu finantzarioak: inbertsio finantzario iraunkorrak dira (akzioak, obligazioak, maileguak).

25. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00077 Gure abiapuntua ondorengoa da: ibilgetu materialean, zehazkiago esanda makineria eta instalazioetan, 35 milioi pezetako balioko inbertsioa bat egiten da.

26. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00077 Makina bat gehiago erosten den momentutik ibilgetu material amortizagarria eta amortizaziorako zuzkidurak handitzen dira.

27. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00123 1) Ibilgetu materiala.

28. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00123 Ibilgetu materiala enpresak plantan eta ekipoan egindako inbertsioak dira, eta kostu-prezioan baloratzen dira.

29. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00123 2) Ibilgetu materialaren amortizazio metatua.

30. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00123 Kontusail honek zeinu negatiboa dauka eta ibilgetu materialaren balio kontablea gutxitzen du, horrela zuzen baloratuta gera dadin.

31. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00123 Ibilgetu materialari amortizazioa kenduz gero enpresaren IBILGETUA izango dugu.

32. 1991> euskara batua saiakera-liburuak finantza zuzenbidea 00094 Kostu horrek bere barne hartzen ditu zuzeneko eta zeharkako gastuak, finantza gastuak, gastu orokorrak eta ibilgetuaren amortizazioa.

33. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0174 291. Ibilgetu inmaterialaren baliogaleragatiko hornidura

34. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0174 292. Ibilgetu materialaren baliogaleragatiko hornidura

35. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0174 - Kaudimengabeziatarako hornidurak.
- Balore higigarrien hornidurak.
- Ibilgetu material eta inmaterialen baliogaleragatiko hornidurak.

36. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0117 ZORRALDEA / A) GASTUAK / 1. Ustiapeneko kontsumoak / 2. Pertsonal-gastuak / a) Soldatak eta antzekoak / b) Karga sozialak / b1) Karga sozialak / b2) Pentsiotarako zuzkidurak / 3. Amortizaziotarako zuzkidurak / 4. Trafiko-horniduren aldaketak / 5. Ustiapeneko beste zenbait gastu / Ustiapeneko gastuak guztira / I. Ustiapeneko irabaziak (B1-A1-A2-A3-A4-A5) / 6. Epe luzerako zorren finantza-gastuak / c) Beste enpresa batzuekikoak / Beste gastu finantzario batzuk / Gastu finantzarioak guztira / III. Iharduera arrunteko irabaziak (AI-BII) / 9. Ibilgetu materialerako hornidurak / 12. Aparteko gastuak / Aparteko gastuak guztira / IV. Aparteko emaitza positiboak (B7-A9-A12) / V. Zerga aurreko mozkinak (AIII+AIV) / 14. Sozietateen gaineko zerga / VI. Ekitaldiko mozkina (AV-A14) / HARTZEKOA / B) SARRERAK / 1. Ustiapeneko sarrerak / a) Negozio-zifraren zenbateko netoa / b) Ustiapeneko beste sarrera batzuk / Ustiapeneko sarrerak guztira / 2. Finantza-partaidetzen sarrerak / Sarrera finantzarioak guztira / II. Emaitza finantzario negatiboak (A6-B2) / 7. Aparteko sarrerak

37. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0028 Bitarteko kontsumo bezala kontsideratutako ondasun-mota honetako adibideak izan daitezke erreminta txikia edo ibilgetuaren mantenimendurako pieza txikiak.

37 emaitza

Datu-estatistikoak: