XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0004 Saildi bakoitzak GUDAL-JAUPARI batzuk izango dauz eta oneik beragaz ibilliko dira.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Yardukizunak: Zer da lantegia? Zenbat lantegi dira emen? Zure aitaren lantegian zer egiten da? Zer da basetxea? ¿Zenbat solo dauz Kepa'neko basetxeak? Zertzuek arrtzen dira Kepa'neko soloetan? Garia zertarako da? Itxasoa zer da? Ikusi dozu? Iñoiz aitatu dautzue? Zertzuek dabiltz itxaso-azalean? Eta itxaso-barrenan? Esastazuz arrain-izen batzuek.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Orrela, ezti-gañean, ebillan eulia, bertan itto zan.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Zergatik esaten yake egaztiak? {Egaz dabiltzalako, ala ibilli ahal dabelako}.

5. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 ¿Eta guramen macal, gaur jaso, biar jausi dabillen au? Indartuidazu.

6. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0676 Gazteak beti dabiltza lerden
Baña zaarrak ez ordia,
Ni ere orain nakuselarik
Zaarren bidean jarria,
Bialdu dauste bide laguntzat
Makila txukun berria
Gomutaki au pozez artzen det..
Milesker Gure Herria
.

7. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Odeyak illun itzalak dabiz,
Ekatxa datorr errira,
Ama zarr batek tamalez diño
Jarririk oni begira:
¡Ene galduba, semiok nigaz
Gomutetan ezpa-dira!
Oñazez bere begi apalak
Itturri bigurtzen dira
.

8. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Etxezarra sendua ixil-ixiltsu dago.
Eskaratza zabalan basetxeko gustijak
batzaldu dira. Jon'ak, sutonduan jarrita,
bekoki oldoztuna esku-arrtian dauko.
Bere ama-arrebeak emendik-ara dabiltz,
bidate luziaren zertzeladak gertetan,
ta bularr-bularretik jori ixurten yakezan
negarr-zotin mingotsak berak ezi-eziñik,
Kepa, leyuan soka, araneko lañua
uarrkabe ta adige begiratzen edo-da
.

9. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 ¡Bana laket artian neban zeure miña!
Zeugaz bete ixateko nozu ba egiña...
Iñon atsedenik ez, urrun zeuregandik;
¡ez zintzan tokijetan Zeu billatu nairik!
Bijurtu zindudan ba ixadi aratza,
larretako bakian nasain lo negijan,
ta begijok ebiltzan goxaldeko izpijan
.

10. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 ¡Gustijak baña soilik ziran zeure urratza!
Zelan gabiltz ikusi ezin zaitugula
zeugana juateko argizko bidiak
gauza danak badira?

Udalen ta lorak.

11. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0118 Nora juan ete da txaide artetik
gentzazko lo-gura?
¡Uriko gau ori! ¡Maltzurren laguna!
Baserri aldera
zetan eltzen zara, argi orrein kiñuz,
gaizkiñen antzera?
Zeure altzo orretan txerren danak duaz
lan okerretara...
Ega-motz ertzakaz leyo danak-ziar
dagijen dardara!
Lixuna txaidian ixil-ixil dabil
lora zimal billa
.

12. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0118 Loari murrika etxe artietan
gastetxu zurbilla.
Gabaren eskubak ito dau lotzea.
¡Or dabil obena!
Il dabe gaizkiñak oraindiño neskutz
datzan onoimena!
.

13. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0134 Miñezko bideetan lorr batek narabil,
iratzartu baitat lotan zan gogua.
¡Samiñaren miña! orain ernai nabil;
begitatik juan yat betiko lua,
begizkun leyora baiyagert gogua
.

14. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0134 Lo-eguan eta loitu neban oro:
Errota ebillan, etxia lausoro.
Lo-aldi orretan egin dodazanak
lepalduko daustaz gogoen Jaun danak?
Barnak zabaldu dau barruko leyua...
Oro argi dakust soña dago ba ixil.
Miñezko bideetan lor batek narabil
Iratzartu baitat lotan zan gogua
.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Josetxok, sendotu zanean, jarraitu eban len legez Txotxo Tontorren txalupan: goizean goizetik joaten zan egunaro txalupara, ta itxasora joan-etorria egin, txalupa garbitasunak eta beste arazoak amaituten ebazanean, etxeratuten zan; ikasi ebazan arrantzuko bizibidean egiten zirean arazo guztiak, eta ekandu zan itxasoan ibilten, eguraldi onakaz zein txarrakaz.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Neskatotxo aberats, ondo jantzia ta obeto apaindua joaten zan, a mutiko nekezale, itxasora eroan oi diran lez, erropa zar adobatuakaz ebillena ikustera.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Ori da ama, nik egin dodan okerkeria guztia, zapladak merezi izateko? Zer egin bear dot ba, urte bitan kanpoetatik ibillita, etxeratu dan adiskide bat berbetara bajatort? Zoaz ortik erantzun?.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 Ni baiño neskatilla aberatsagoak egiten deutse abegi ona, ta ibilten dira beragaz, jantzan ta olgetan tanbolin soiñuan.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 Oneekaz jazoerokaz usmau eban, zelan arek, Josetxogaz egoala deitu eutsan atso sorgiñak zainduten eban nundik eta nogaz ebillen, amari salatuteko.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Esan daizala nigaitik, nai dabezan zitalkeri guztiak, baiña, alan ta guzti be, ezin izango dabe ondatu nire gizabidea; emen ta ibilli nazan leku guztietan ezaguten dabez nire egitasunak, eta erruezari gorroto izatea Jaungoikoak nekalduko dau goiz edo belu.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Domeka baten ebiltzan joateko asmoaz lau neskatilla, Aurela, Orentzi, Domeke ta Todore, euren mutil-lagun, Pelixen, Danel, Bitor, Erromul ta Pelixegaz, itxasketan bigarren agintari izateko eskubidea eukenak, eta eurakandik, Bitor zan Eladiren aidea.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Beste alderdikoak, Laraudo, Gangoiti ta lagunak, pozez ebilzan.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Yardunguaren ganealdeko emakume tirlu bat bizkor ta zaratatsu ebilen: Las Andrakas.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0009 Negarrezko zelai onetan galbidez eta samindasunez inguraturik nabiltan jatorrkien epaikundea dala, betiko zoriaren ezbaitasun samiña dala, arrigarrijek izaten dira iltamuko naigabeak.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Lengo egunetan eztabaidan, garraxika ta alkarreri biraoka edo maldezinoka ibilli direnak be, egun oneetan alkar ikusten badabe, ezenuke esango euren artian iñoix gorrotorik euki dabenik, eztiz beteriko itzakin alkar artuko dabe-ta.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Bildur aundiya eukidaroe egun oneetan berba gaiztorik esan edo entzutiaz, olakorik aurkituten bayakoe, datorren urte guztian charto ibilliko dirala uste dabe-ta.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Danok, euron soiñeko jantzirik oneenakin, urte barri eztitsuen artu-emonian dabiz.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Gau atan eche guztiyetakoak kako ganian edo arbola ganetan eskeiten dabez kurtzuluak edo kandelak paper gorrizko edo lorazko faroletan; eta ume koskorrak lora gorridun farolakin olgetan kalerik kale ibilten dira.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Gizonezkoak ezeze, emakumeak be, zarrak eta gaztiak irugarren egunetik aurrerantz ibilten dira ortik emetik, senideai urtebarri onak eta atsegintsuak emoten: oneeri be emon biar izaten yakee zerbait jateko, baña emen, eztago naasterik; au da gizonezkuak emakumeakin mai baten eztabe jarri biar izaten: au lotsabagakeri aundiya izango litzake chiñatarren artian.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Orregaitik batzuk aldebatetik eta bestiak bestetik ibilten dira onetariko arazuetan.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0047 Bitartean Jesus eskean etxerik etxe ibillita, baturiko otondo ta diru-apurrak gaisotegian beartsuai emonda, Elizako gizategi edo saloi baten egoan, lege-maisuen eztabaidak eta irakaspenak entzuten.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0047 Ona emen Zure Aita ta ni atsakabeen atsakabez mindurik billa ibilli gaiatzuz.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 - Ene ba! Ta zelan dabil bera? Ondo bixi da?.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Ibilli nok Gaztela'n lan-billa, ta ozta-ozta gosiak ez ilteko beste aurkitu dodanian, Goikua'ri eskarrak; eta beraz, orain etxera nayuak.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Neuk bañekik! Ugazaba galduta dabillan txakurra lez nayagok, nora jo eztakidala; aspaldijan etxuat euki lanik, eta etxaukuat nun sartu, zer jan, ta etxakiat zer egin be; augaitik zerbait emotia mesede egin biar daustak, gitxi ba'dok be.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Lenengo azaldu eban lagija zer dan, onen jatorrija, bere biar-ixana ludijan, zenbat eta zelako onurak dakaskuzan, eta azkenez, zein goratubak ixan biar eben lagijak ikasi ta aztertuten dabiltzanak, baita eurak gorde edo jagoteko ixentauta dagozan gixonak.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 (...) baña zer-edo-zer esan biar eban ta, eskatu eutson Erregiña'ri mesedez ibilli eitela alde batera ta bestera areto artan; ibilli zan ba, ta Peruk esan eutson Errege'ri: - Jauna, gauza zalla da igarten... enago ziur; aruntza doyanian mutilla iruditzen yat, onuntzakuan ostera neskea.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0104 Nik esan neutson neure aizkidiari: - Zuek be Idazkariena entzun ezkero, kapa andi batzuk eskatuko zenduezan euzkirik-euzki ibilteko.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0104 Aizkidiak erantzuztan ezetz; eurek uste ebela idazkari arek zuzen esan ebala, baña alan be, oiturarik-ezak edo ezeutsela itxi kapiaz ibilten.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0180 Errioja-ziar Aragoe'ra yoian gastela-mutil pillo bat, San Prantzisko'ren zaldi ganian; eguraldi bero samarrak ziralako gabez ibilten ziran.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 Etzara geyago, ez, arrokerijetan ibilliko andrai iruzurr egin dautsezula-ta.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 Ia; zabiltze arduraz, miñik eragin eztagijozuben.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 - Neke ixan egingo nintz, ibilli ixan ezpa'nintz.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 -¿Neke zelan baña, ibilli ixan barik? Ulerrkatxa da ori, argiruago esan ezik.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 Norberen ugazabari bijotzez men egittiaren ni legez ibilli dabillena, ezta iñoiz nekatuten; baña norberen gogoz ugazabari men egitten eztautsona, nekatu egitten da, naiz-ta astiro ibilli eta batta bape igittu ezarren be, gogua eta gurarija nagi ta neke dittuzalako ak bidian asi orduko.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 Eruan eben bakaldunak gura ixan eban lez, eta bakandereak, Bertoldin ikusi ebaneko, ba-diñotso: -¡Aemen gure aspaldiko Bertoldin jauna! ¿Zetan yiñarduguk, ene Bertoldin laztana? Gexorik ibilli azala entzun yuat.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0252 Geu ainbeste maite gaituan Jainko maitagarriagaz, ez otzak ez beroak izatea; Jaun andi orri dagokiozan gauzetan gogo barik, motel eta narraz lez ibiltia; bera irainduteko bilddurr gitxi ta berari atsegin emoteko ardura gitxiago eukitea, epeltasunaren ezaugarri ziurrak dira.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 - Oraindiño gaztai-saltzalle yabilk.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Orduan Orkolotxo mokil artean sarturik, ara ta ona apur baten ibili zan eta bapatera antxe aurkitu eban saguzulo baten ostendu zan.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 ¡Errekonde! emen soloko mokil artean gau-ilunduta ibilteak arrisku andia yakak, samea nai bernea ausi leitekek.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 Baña bide okerretik gabiltz gu be, aurki, ordu onetan, gura eztogula bada bere.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0155 ¡Arranoetan, mutil ori ezta ibilli firi-firi!.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Illundu arterañoko guztian, da illunduta gero be bai, arrantzalien estualdia baizen beste auturik etzan ibilli Arranondon, bat ezpada beste txalopa danak etxeratu ziran baña.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0042 Guztiz egoki jantzi ta apainduak ibilten dira gaurko Ikasle, Gudari, Beronika, Zirineo ta osterantzekoak, orretarako norbaitek iasa ta itxura onean egiñiko soñekoak daukiez orain da; baña ez nik diñotan urtean.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Arratsalde baten, zaldi-mandoen indarrez burdiñ aritik ebillen burdian, Ondartzetatik Bilbora etorrela (oraindik tximist-indarrik ezegoan orretarako, Bilbon), Arranondoko gizon bizardun bat billatu eban burdi barruan: Indianoa.

56. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 - Azkar dabiltz - esaeban etxekoandreak paperari begirada bat emon orduko.

57. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 Ibilli gaitean astiro ta patxada onean: erabagi obea emongo dogu.

58. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Beraz, gizonak gizonki jarduntzeko, gizonki ibilteko, Jaungoikoa'ren legez ta arauz ibili bear.

59. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Goian dago Jaungoiko-legez dabillan gizona, baña bere aunditasunaz aztu ta abere-ondoan jarten da ta euron antza artu daroa, Jauna'ren legea itxi ta bere naikeri ta griña txarren jarrai doana.

60. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Gurasoak eta ezkonduak, batez be, arduraz ibilli bearr dabe seme-alaba ta gazte arrtean oneilako auturik egundo ez aitatzeko.

61. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 2. Agirian egin edo agoz-ago dabillanean.

62. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 4. Norberaren errian zabal dabilen utseitea beste toki baten jakin eragiñarren, ez da ospe ona austen, batzuk bestiekaz arrtu-emonik ez dauken lekaretxeren bat edo (konbentuen bat) ez-pada.

63. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0304 Deunen arrtean, zenbatu ezin ala dira, gexo-zain ibilli ez ezen, gexo-zaintzan il diranak: Koldobika deuna, France'ko errege (1270).

64. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0146 Ondiño ikasle zala, beti ixillik ibilten zalako, gaitzizenez idi mutua deitzen eutsoen.

65. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0169 Kurril deunak yasokun arrigarri onen barri Konstantzi bakaldunari idazki ederr bidez emon eutson, bertan adiraziaz ariotarr ziñausleak gogorr ebizela.

66. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0094 Guizonen arteco atseguiñac, dira errecachu chiquiyen antzecuac, ceintzuec gueldituten dituzan edocein eragozpenec, eta beste bide batetic yuan eraguiten deutse, eta azquenic pisca baten ibilliric, agortuten dira; baña Jaungoicuac bialduten dituzan gozotasunac dira, goitic bera indarragaz datozan ur corront, ecec guelditu ecin leiquezanac eta euren yatorriya ez da iños agortuten.

67. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0034 2. Bidaliak, ziñopak, aitorrtzalleak, neskutsak eta Kisto'ren aztarrnetatik ibilli nai zuten enparau guziak ¡zenbat eta zenbat lorr yasan zituzten! Beren buruak biztaldi aunetan gorroto zituztelako, betiko bizitzan eukitzeko.

68. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0134 - Baiña atsegiñak parrastan dauzkate, ia norberaren naitara dabiltza; ta, arrezkero beren lorrak gutxi oarrtzen dituzte.

69. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0135 Sarramuskan aragia ibilliko da; baña gogo-garrak eziko du.

70. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0113 - Euskera garbia egin bear dala ta or zabiltz tximiztak arturik.

71. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0149 - Matasa bat azkatutea baizen gatxa edo zailla izaten da auska edo burruka bat adierazotea, batez bere tartean emakumarik badabil.

72. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0149 Urietako erloio edo orduariak pisu astun bi dingilizka daukazala ibilten direan gizan, Urabillak bere beso banatatik Kosepa ta Madalen erdi-dingilizka eukazan, Kosegaz ekionartean.

73. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Zorion billa nabil ni; zu ain bakoa zara-ta, ezin emon ziñeist arean be.

74. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Iñurritzarrak be zugatz inguruan ibilten dira, ta mirrizka-mirrizka azala jaten deutse.

75. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Iñoren lapikoetan zek dirakian jakiteko usartu guraz dabillenak, berenak ondo miazkau ditu, antza - erantzun eutsan Markolbek.

76. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Bertoldin, andiki-buru egiñez, baebillen batera ta bestera bazterrak arritu gurarik, eta izan ziran an istak eta irristak eta jazokuna barregarririk asko; baiña idazten ekian iñor ez bait egoan an, ezin doguz guk emen atzaldu.

77. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Neskato biak alkarren ezaun ta adiskide zirean, eta sarriten ibilten zirean batera egurasten eta olgetan.

78. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0006 Nere gaizkijak gaiztesten dodaz, ba, ene Jauna; egin izanaren garrbai-naz, ta auxe esaka nabilke neke-bide onetan: Nitaz erruki, ene Josu; nitaz erruki ene Josu.

79. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0007 Ekuszu, nekez ta oñazez lerrtutako Bildots otzan-otzana dan Josu'k, zelan Gurutza Deuna arrtu ta besarrkatzen daun; begira zenbateko apaldasun eta emetasunez arrtzen dauzan Josu onak zigorrtzale aen iraun eta ukaldijak; eta zeu, ostera, ziñezko garrbayaren Gurutzatik iges-zabilkez, Gurutza-bagarik, zeruranzko biderik ez dagola gogaltzeke.

80. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0018 Apaldasun-bidez beti ibillita, ezetsija ta irauna gogo onez arrtu dagidazantzat, eta onelan, Zeure atsegiñezkoa dan bideaz, Zeuri jauste-nekea arinddubaz, Donokiko atsegiñetara iragi nagizuntzat.

81. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0022 Neuk neure obenakaz, neure sarritako jauspenakaz jausi-erazo zaut, eta obenez-oben nenbillelarik, Zeuri atsekabeaz atsekabea geitzen neutzun.

82. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 Gorga'n udea emoten ebenean, ikasleak Lepinos deritxon mendietan ibilten ziran sarri.

83. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 ¡Baserrietako mendietan ibilteak bai emoten dau poza!.

84. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Uri onetan bere lapur asko ebizak gabez lapurretan.

85. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 Azkenez, luzaro ibillitta gero, Basurrde'ren txabolara eldu zan.

86. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 ¡Etzan aurrerantzian bakarrik mendi-ziarr ibilliko!.

87. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Ordutik aurrerantzan alkarrekin ebiltzan beti, ezetara bez aldendu-barik.

88. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Gero barre-egitten eban, bere semia artzaintxu-antzez ebillalako.

89. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Onen ganez, ni bestatariko araso nekez arrtian nabil, eta neure zoritxarrez, neure guraz ixan ezarren, ez daukat idaztirik onelango lanak biarr litxakian lez egitteko; baña onek eta orrek eta beste onango gauzeak be ez daustela guztiz eragotziko ustetan dot gixu laburren batzuk eskintzen neure Amearen pizkunderako.

90. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Ezin dagilla egundo iñok jaurrtin geure buru ganera, Zamakola andijak bere gixaldiko bizkattarren kaltez bota eban agiraka samiña: ¡Bizkaya, Aberri laztana, zeure egunak amattu dira, ta zeure semiak eurak iraildden zabe! ¡Orduban bai ixango geunkela aztun geure il-obi ganian ondorengo gixaldi zindo danen gaizteskunde ixugarri ta mingotz au: Gixon deunge arek, noski esango leukie, Amea ilañik ikusiarren, ez ziran ezer arrminddu, ez eben ezer egin bera osatuteko, ta irri barre itxusi-itxusi bat bere aurrian egiñik, aldendu ziran beragandik, euraen griña zittalak asetzen ebezan bidietan ibiltteko.

91. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0098 Erri zaintzea orain geyen geyenetan buruz bera dabillela, nok eztaki? Zaintzalleak erriak edo mozkindu edo galdu egiten dabez, zaindu baño geyago, naiz erri aundi naiz txikietan, agure makurak ziñoalez.

92. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Neskatxak jantzan ibiltten direan legez ontzijak itxasuan agiri ziran Aitz gorri eta zurijak alde batetik ondartza gordetan dautsoela eta bestetik aurrez aurre ilargi erdi lakotxe izparrena dabela erri politta ikusten zan.

93. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Orrek jarratu eban bidetik ibiltten badira lasterr geure ele onetan idazti gurenak agerrtuko dira.

94. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Ametsez beterik ibiltten dirala-ta orok barre egitten dautsoe baña Mistral, Verdaguer eta Mickiewicz bat agerrtuten danean olerkarijen indarr ori ikusiko dogu.

95. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Ramuntxo arro dabil irabasten daula-ta, eta....

96. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Beste lau edo bost be bai-dira Paris'en dabiltzan jaupari euzkotarr euzkeldunak.

97. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Bidezkunde-zuzendarija asarre da; andera kataluñarr bat estu baño estubago dabil, zein bultzitan jun eztakijala, zorrotua bultzi batan euki, beste bultzijan jun gara-ta.

98. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Alde batetik andera kataluñarrari on egittiarren, beste aldetik Lourdes'era uan bultzija, dana ingelandarrak artuta egualako, andera euzkotarr au, be, estutxu ebillan ingeles bai ekijala-ta be....

99. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Eta ordutik ona neskametxu ori euzkeraz autorrtzen da aste gustijetan; eta ez bera bakarrik: askotxu dira Paris'en euzkeraz autortu ta euzkera-bittartez Donoki-bidian dabiltzan neskamiak.

100. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Icasten daguanian, jocuan, ibilten, jolasian, mayan, gabian irazarric daguan aldijetan, egunezco zereguiñetan, bacartadian, lagun-artian eta Eleixan bertan, altaren oiñian bere, loiqueritsua, onic onenian bere pecatua goguan dabela dago.

101. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Bere biotz ta miña, beti alkarrtuta ebizen, tolesgabea izan zan bere barruan eukana esateko.

102. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Indotarr gaxoak, Entzuleen gaiztakeriz loitutako eskuarrtetik atarateko, egin ebazan alegiñak eta iruntsi bearr izan ebazan garrastasunak gogaldu ezkero; indotarr biotzetan kistarr-egia zabaltzeko egin ebazan alegiñak ausnarrtu berak iragi ebazan, ikastetxe, gexoetxe, ta txiroentzat egin ebazan ostatuak zenbatu; irarrkolea eroan eta egin eta argitaldu ebazan idazti ederrak ikusi; langille ta lugiñen bizitza latza arintzeko arrtu ebazan bideak gogoan euki ezkero; eta au gusti au, irurogeitakaz urteak bizkarrean ebazala asi ta bere bizitzako azkenengo ogei urteetan, gexotia zala, sarritan arri gatxagaz ibilli eziñik.

103. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Oneik gauzok ba-ete-dauke gizartekeriaz zer ikusirik? Sozialismoa irakatsi daben buruzagiak eta ori ikasi daben langilleak aspaldian be obari orrein billa ibilli dira; baña orreik bakarrik ez, beste geyago be bai.

104. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 An naste-borraste andia dabillela badakigu-ta, gizartekeri ta baltsakeria be nastean dabiltzala esango neuke.

105. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 Gure baserrietatik ola ta lantegietara doazen gazte batzuk ¡Viva Rusia! deadarka bein baño sarriago ibilten dira.

106. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 ¡Olakorik! Galicia'n eguala Leire'ko gentza estija opa, ta orain geldi egon-barik ibilli ta ibilli gura....

107. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Jabe bakar batek
neurtuko dizkin bigar aundi ta txikiyak:
zabiltzate lasai
gaur zeren galtzagorrirekin,
onen leziyuak
entzun-t-egiñaz gordin-gordin...
Gero,
Gergori, gerokuak;
noizbaitian eldu biar azken kontubak!
.

108. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0003 guzi-guziya goitik dabil, oso goitik, etxe-errenta berriz zer esanik ez... gurea seigarren bizitza baita...!.

109. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Zakurrak bezela atera ta kito! A, gizonak berekoyak dira, (oldozkor) Berekoyak...? ala ote dira ba? (Aldatuaz) ez, ez... tira... ezagutu bear da gizonak bere negoziyo ta eginbearrakin oso lanpetuak ibiltzen dirala, e?... Tomax'i ere ori bera gertatuko zitzayon gaur; egun abetan zoratu bearrean bai dabil.

110. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Baña, nola nai den
erri zabal jendetsubetan
zerbait naste gabe
promal ibiltzea pestetan?
Ezin,
ordia Joxpantoni!
atentziyo egikiyon arrazoi oni!
.

111. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0011 Nai t-ez
aitortu bear diñat
asko tokitan dantzak
ez dirala garbiyak:
alkarri eldu
katez bezin estu,
onela ibiltzen ditun an neska-mutillak
.

112. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0003 Eta... enetxua! merkiak daude ba oraintxe arraultzak nolanai alperrik galtzeko, lau peseta t'erdi dozena! lau peseta t'erdi... ezin diteke bizi! guziya goitik dabil, oso goitik... ia ba: dozena arraultz lau peseta t'erdi, libra xerra amabi errial, esnia lau txakur aundi litrua, porru-perrejil txorta txiki bat lau txakur aundi, aza-burua erriala, olioa iru peseta litrua, ogia ogei xentimo opilla, legatza iru peseta libra, bixigua, atuna, baratxuri, tipula, azanayo, azukre, piper, irin, babarrun, urdai, ardo, cafe... o...!

113. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 Izan ere nere Tomax, To-ma-xi-to gajua... zoratu bearrean dabil bere lanakin, gizajoa oso lanpetua beti; etxeratzen danean ordea bere lan latzen ordaña jasotzen du.

114. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 Ni, neronek esatea arroputzkeria badirudi ere, senarra zoriontsu egiten dakien emaztea bainaiz... To-ma-xi-to'k... xa-la-me-ra naizela esaten dit... azkotan erneazten etorri arren eta kaletik ni leyoan ikusi utzez alaitzen omen da, berak ametsetan ibilli oi zuan bezelakoxe emaztea omen naiz... etxekoia, txukuna, alaia... gaztea, polita... ta batez ere... ai...! xurikatzalle! bai, ta ala biar ere, batzuetan senarra asarre dagonean goxatzeko ta bestetan... nik nai detana lortzeko; bañan xurikeri ta guzti ere askotan ez da errez izaten.

115. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0114 MINZ, - (22) Zirzil galduak ibilli oi ditun goiznabarrean mutillen atzetik.

116. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Apapara orain! (kopiña besoan duala bi edo iru bira ematen ditu) (geldituta) Taka-taka nai?... Bai!... Atoz taka-taka... (eskutxotik eldu, ta nolabait lurrean erabiltzen du) Ez dakizu ibiltzen?... ez dakizu?... Amatxok irakatziko urrengo baten! (ixil-unea kopiña besoan duala beroni begira) (beretzat) Denda berriko Mirentxo'ren kopiñak onez daki.

117. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Kol. - Etorriko dira nai baldin ba'dute; bestela, dabiltzala.

118. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Iña. - Dabiltzala!.

119. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Ima. - Erri-zaia billa ba'dabilkio...!.

120. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Pipax. - Gauz ona izateko arrunka geyegi dabillek.

121. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Exkoteko kalan abillenian, eta mendabal zakarra ateratzen duenean ez dek orrenbeste agertzen buruba.

122. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Egurrtza: Esan dizut, an eta emen ibiltzen asperrtu naizela; ta nere etxean, eroso, ta oraindañoko zalapartik gabe bizitzeaz, zaletu naizela.

123. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 JOXEPA: Aiñ asko ibili zera?... Eseri zaite ta legortu zazu izerdi ori.

124. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0004 JOSE: (Antoni-ri) ¿Au alda zure atzetik dabilkizuna?.

125. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 JOAKIÑ: ¿Zertara dator? (Bildurrez) ¿Egiyetan al dabill? astu zitzayola uste nuben.

126. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 Manu: ¿Zer saltza dabilkizu eztai bazkariyakin? Zu zerala meriyo iduki degu mutill gizagajo au kartzelan.

127. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 Zuri ordaindu bear dizuguna
bere egunean ordaintzeko
gaizki ibilli bear genuke.
Orra zergatik iru illabeteko
luzapena eskatzen dizugun...
.

128. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 O. ROM. - Ondo ibilli zera beraz?.

129. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - ¡Aupa, bada, mutillak: giro ona degu ta ¡gora! lenbailen! Au Kalasanz'dar Abak esan ala, ibiltzen asi ziran Zerkausi karrikatik, bidez ango estalpe egokia ikusirik; ta Naparro aldeko zubi zabala iragan ondoren mendi gora igotzen asi ziran, ta ¡bai ederki ta bat batean erri guztia ikusten zala mendi magaletik!.

130. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Bat batean aberaztu nai luken gizona, ez dabil zintzo ta garbi.

131. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Onela ta itxuski dabillen saltzalleak, lenbizi izena galdu ta gero, gaizki gelditzen da geienetan.

132. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 380'garren urtean Españiko andre bat Jesukristok ibilli zituan erriak ikusi eta agurtzeko asmoetan Palestinako alderdi santuetara etorri egin zan, eta ibillaldi onen eguneroko gertaerak dakarzki idazki eder onek.

133. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Gauden, bai euskaldunak
Txit ernai Fedean,
Ibill-gaitezen zintzo
Jaunaren Legean:
Jesus nai degu izan
Beti biotzean,
Jesus beti maitatzen
Bizi ta ill gaitean
.

134. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 Begira Jesus'i nola esaten dion lenbizikoan: Gure maitasunez urrtzen zauden, gu erruki gaituzun, gu ondasunez bete naiez zabiltzan, eta guk zeran guzia arrzaitzagun nai zenukean ¡Jesus maitagarria!.

135. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Baña ¡ay! zerrtan nabil ni besteren utsak edo txarrkeriak ekusten?.

136. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Askok baño geiago zorr diodala, ez naiz ni, besteak bezain laburr Jesus onarekin ibilli?.

137. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0169 Zuri eman zaizkitzun naigabeen eta Zure Semeak aldarean ikusi dituen txarrkerien damuz beterik bizi naizen arrtean ibiltzeko asmoarekin nago.

138. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0169 Oraindaño baño errneago ibilliko naiz nere aitortze ta Jaunartzeetan, meza entzuten edo beste edozein gauza on egiten dudanean; arrki ez dedin batean ere lenekoetan bezelako utsegite ta txarrkeririk.

139. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0041 Zu gabetanic
Nabill alperric;
Paqueric ez det
Arquituco
.

140. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0052 Zer guertatzen ote da
Belengo erriyan
Soñu ta dantzan dabiltz
Gabaren erdiyan
Ta aruntz, onuntz lasterca
Artzayac mendiyan
Alcar billatzen dira
Aleguiñ guztiyan
.

141. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0064 Inazio
Bildu dezu munduan
Arritzeco moduan
Jendia.
Fede biziz betia,
Jende jaquintsua
Eta indartsua
Beti dabillena
.

142. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0065 Ara onuntz ezagun,
Dabiltza gau ta egun
Europan, Asian
African, American
Legorrez ta ichasoz
Dijuaz ta datoz
Dabilltza nequian
Indio tartian
Edo Erregue-echian
Jesusen izenian
Beti pelian
Bizitzac dirauen artian
Beti beti pelian
.

143. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0082 Zuri, ichasoan galtzeco zoriyan dabiltzanen cai ederra eta cristauaren eguizco azcatasuna; escatzen dizut biotz-biotzetic, zure bitartez gorde nazazula, baita zure debotuetaco beste edozein, ichasoan galtzetic, eta bertaco ecaitz eta zorigaitzetatic, mundu engañacor ontaco lotze guzietatic, eta batez ere pecatuen cateetatic, eta onela irichi gaiteala zu Jesusequin batean arquitzen zeran beti-betico zorioneco cai ortara. Amen.

144. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0492 Agertu guri ere zeru bidean zuzen ibiltzeko jakin bear ditugun egiak, Aita Iñaki Deunari agertu zenizkion bezela; bere antzera sinistean indartsu izan gaitezen. Amen.

145. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Gurutze bidea ibiltzea, kalbarioak egitea, Kristauen oneraspen edo jaieraen artean onenetakoa da, batez ere San Franziskoren irugarrengoentzat egoki ta arrazoizkoena, berezkoa, jatorrizkoa dalako.

146. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Franzisko Doatsuaren semeak, lenago bezela orain ere, oneraspen onetan beroak, aurrenengoak izan-bear dute, eta beragatik Irugarrengo batek, alduanean, jaiera aundi batekin gurutzebide onetan ibili bear du, kalbarioak egin bear ditu, Ara nola.

147. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Zerurako bidean aurreraka, ala atzeraka zabiltzan ondo ikusi, utz egite guztien damutasun benetakoa artu, eta datorren illean obea izateko asmo erabakiak artu, bildur izanaz bera izango ote dezun askenengoa.

148. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Bada batetik komentuko guztiak zeukaten, lendik eta beti, birtute aundiko mojatzat, santatzat; eta bestetik il aurretxoan, agoniako unean, ikusi zuten extasi batean bezela, korde gabetua egon zala denpora pixka batean; eta bitartean, estu-larrian dabillen bati bezela, kolore mudatze ta beste estutasunaren señale batzuek ezagutzen ziozkatela bere arpegian.

149. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0136 Lore-kolko xamurretik
sortu geran ega-pitxi
guziok alai gabiltza...
jolasten oso ederki
.

150. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0138 Askotan bidegin arren
elur-izara gañean,
nere oñatzik ez dago
ibilli naizen bidean
.

151. 1900-1939 gipuzkera poesia j. artola 0458 Soñu egok festarik bada
naiz emen ala kanpuan,
iñoiz atzera gelditu gabe
borondatez zera zu an;
esagutua zaude Gipuzkoan
Bizkaya ta Naparruan,
nolako biyotz nobleko alaba
zeran zabiltzan lekuan
.

152. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 Moda berriko ontziya oyekin
dabiltz alfer alferrikan
ezdute emen astuaziko
lengo estropada zarrikan;
¿nork sortu treñerua dan baño
gauza ederragorikan,
xegara utsaz uzten baditu
guztiyak arriturikan?
.

153. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Ezta munduan, alperrik nabill,
ume zurtzarentzat pozik,
bere biotza pake osuan
betiko utziko dunik;
ezta lurrean nai detan poza,
ez dauka lurrak sorturik
biotza bete ta asetzen duen
atsegintasun sakonik
.

154. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Gabaz geroztik nabillenean
bakar eta arlotea,
baiña biotza urrezko amaren
naitasunean betea...
ikusten det nik goyan izarrak
duten jarleku luzea,
nere amacho pozik zerura
joandan atsegin bidea,
eta... negarrak menderatzen du
korputz indarrik gabea,
esnatutzeko tristeagoa,
goizean biotz nerea
.

155. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 ¡Egur likizkeriya!
ezin artu surik;
etsayak dirudite
jachirikan goitik
dabiltzala neri miñ
ematiagatik
.

156. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 Ala ama larriya
choratuba kasik,
ixiltasunak utzi
zubelako pozik,
zeren etzan entzuten
estalpeko otsik,
inguruan zebiltzan
chori kanta baizik
.

157. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Gizaseme apain eta neskatx pinpirriñak aruntz-onuntz zebiltzan.

158. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Antxen zebiltzan erriko gazteak.

159. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Zelaian Andoain-dik Irun-erako bide zabalaren ertzean zegoan zelaian jendea askotxo ibiltzen zan eta baita Santa Katalina-eguraztokian ere.

160. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Berdin zitzaion sagardotegian egon, La Fraternal-en aritu ala neskarik aberatsenaren atzetik ibilli.

161. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Orduan neskaren atzetik zebillen Kurrutako-ren kaltezko asmoak ba'dakizkigu ta neska ikusten ez zuala-ta berdin bai-zitzaion batera ala bestera jo ta txerpolariak ikustera joan zan.

162. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0291 Eusko gogoa detanez, maite ditut euskal gauzak, ta beragatik euskal mendiak: pago-uso liraiñ begi beltzerana da nere maitea, ta ez bealdeko patiñetan dabilen antzar motrolloa.

163. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0292 Geure gauza oien maitasun orren indarrez mendirik-mendi ta baserririk baserri ibilli izan naizenean, ¡nik artu dittudan atsegin gozoak!,, Aitona praka nasaien pipadari begira, euren jardun guntsua entzunaz, nik igaro ditudan aldi pozgarriak!,, Urte-sagarraren antzeko amoña ximelaren kontutxoakin, nik izan dittudan biozkada xamurrak, goxoaren-goxoz adurra jarioka, zein-da magal maitekor baten dantzari darabillen titi goxoz asetako seintxoaren antzera!.

164. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0292 Onelakoxe baten, Leiz ibarreko baserrietan geure kantu zar billa nebillela - Aitona euskal jator bategana jo nuen.

165. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Eta ama euskera gaxoa sei milla urrte gañean ditula, orr dabil igesi bezela mendirik-mendi, txabolarik-txabola ostatu billaka.

166. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Lau errkietako biztanleak zebiltzan naiko lardasturik.

167. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Gipuzkoan eta Araban Aide-Nagusiak burruka eta gudaketa gogorrak zebiltzazkien, Nabarrakoak berriz Agramont eta Beaumontarr alderdietan banakaturik, eren Erri ederra ondatzeko zorian.

168. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Ez dakit zenbait ardi ibilliko diran larre gozoean, baña bai millaka askotxo izango dirala.

169. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Edeslaririk geyenak diote artzaya zala, baña Esteban Garibai ta Zamalloak auntzaya deitzen dio eta esaten du bere etxeko auntzak zaintzen ibiltzen zala.

170. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Ikusi zazu orain, irakurle ona, nola edesten duan idazlari ospetsuak agerkunde arrigarria: 1469 garren urtean (bat gora bera) larunbat egun batean zebillen Aloña mendi egalean Uribarriko mutil gazte Baltzategitarr Rodrigo bere etxeko auntzak zaintzen.

171. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 Itz au bukatzearekin, or zetorrek itxasoko olatu edo bagada ermo bat, ta jartzen dira Prakas'en batela bekoz gora ta gure inglesa ta Prakas buruz bera, ta or dijoa Prakas ori, guziz yayo alaere, igarian itxas eskiñara, aldian bein ia itoan zebillen ingles ari deituaz: -¡Inglesito!¡Inglesito!?Bai aldakizu igarian! - ¡Ez ba !! Ez ba! -¡Ene nere inglesito maite-maitea! Jakin zazu orduan galdu dezula zure bizi osoa.

172. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 -- Itxasgizon edo salerosian dabiltzanentzat on zaizkioten zeaztasunak, ekaitzak, ezbearrak, gaizkatzeak, arrantzak, lurreratze jakingarriak, kaien obetzeak, itxas-lanak.

173. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Bidez galdu ta zabiltzanen bat zera zu, iñolaz ere, diyo astazayak; Ez andria, diyo Luisachok.

174. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Len oi ederrian etzaten oitua izan arren, oirik gabe arkitu zanian, noratu etzekiyela zebillen, eta ikusirik baserri bateko echeordekuaren atia zabalik, gaba eztalpean igarotze arren sartu zan barrura, eta jaso zuben ogi zatiyaren erdiya janik, etzan zan gaixua baxtar batian.

175. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Gaba igaro zuben Luisachok al zuben bezela; eguna argitziakin bat, topo egiñ zuben baserriko echekoandriarekiñ, zeñak galdetu ziyon, ia zer zebillen garai artan eta inguru ayetan.

176. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Zuen arteko batzuek, batez ere berarekin adiskidez lotuak izan zeratenok, izan liteke, bere bizitzeko gertaera au entzunez, arrituxe gelditu ta gainera aopean onelako zerbait esatea: gure erritar maitegarri au otzana zan, ezekien gora-goraka inoiz asten; apala zan, losintxa ta itz goxo ta gorespen-bila etzan bein ere ibiltzen; epetsua, egoarriduna ta odol-ila zan.

177. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 Atton bat poxpoluak ezin billaturik zebillen.

178. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 Azkenik, asperrtuta, pixtu zuan surrtan arrgi muturr bat eta an zebillen bere arrekin jo batera eta bestera ero bat egiñik.

179. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 - ¿Zerr gabiltza, attona? - Ementxe gizona, pipa pixteko poxpolo petrral batzuen billa.

180. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0140 Bere gurasoak bat ekarri ta bestea ekarri ibilli ziran, baño Jabierrtxo'k bearr bezelakorik ez zan agerrtzen: aurrak bearr aña bularr zuan iñuderik ezin arrkitu zuten.

181. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Oraiñ dala gutxi gora-bera amabi urte, Inglaterrako lurretan nebillela, egin nai izan nuen Londresera joan-etorri bat, ango British Museum deritzaion liburutegi aitatuan gordetzen zuten Mendibururen kondaira zar-zar bat nere begiez ikusi-ta eskukatzeko.

182. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 ¿Zergatikan utzi dezu iraultzen zure masti inguruko arri-orma? Orra non oraiñ sartzen diren zure ondasunak galtzeko, bidez-bide dabitzanak....

183. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Bai, euskaldun maiteak, ama euskara da Euskalerriko lurren inguruan Jaungoikuak jaso zuen arri-orma: ark gordetzen gaitu atzerrietatik datorzkigun gaitz guztietatik; gerarazten gaitu garbi, zintzo, argi ta eder Jaunaren eta gizon guztien aurrian; ark eztitzen, lañotzen digu deramagun bizitza ori, Zeruko bidean gora gabiltzela.

184. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Mai ark dakar latiñ itzez nola, mendiz-mendi zebillela, gudu aurrendari orrek altare bat eskeñi zion lepo artan zegoen edo arkaitz aietan zebillen basajainkoari.

185. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 1851'g. urrtean, Bravo Murillo'k, Madrid'tik España'ko gauzak zuzentzen dituzten jaunen buru zanak, gure Lege zarretan zerr edo zerr berritzeko asmoetan zebillenean, euskaldunak Olano'ri deitu zioten, bere iritzia jakin eta laguntasuna eskatzeko.

186. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 Gizaseme askoren
Artian nastuak,
Maiz ibiltzen dituk
Anka-biko astuak.

187. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - ¿Automobillean dabiltzan danak, bertan ill bear al dute?.

188. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0133 - ¿Badakik orrela dabillenengatik gure errian zer esaten dan?.

189. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0133 - Aditu ba:
- Zaietan zintzo eta
Iriñetan zoro
Bazabiltza, etzera
Biziko luzaro .

190. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0049 Noraño dan gogaia altasuna adiratzteko, esan oi da t'egiz, berak gogaiak izadi edo gizadia beñepein zuzentzen dula; bai ziñez, gogaia da ontzi-buru edo zaindari erne askarra gizadi onentzat au itxasoratzen badu oarkaspen ontziñ ta bere bultzkin edo igizale, oarkaspen mendeko sinismeñ egizko zorrotza ba da, baña ez du biziro ondo zuzenduko, ondatuko da ugarri baten aurka juanik, alegin teman zailtzen ba da irudimenak iasotako ontziñ ta begirada gotargi utzes dabilkiñan beartzen ba du gizadi au itxasoratzea edo beintzat, bearren gertako da zaindari ori ontziñ aurreko aldea okertzea, leengo zaindariñ bidea artzea, aurrea joan nai ba du t'orrela oker suge eran ibiltzeekin, naiz ori bai batzuetan burrundara aundi artu, alperrik ikatz onda atzera gero egiteko, gutxi aurreratuko du.

191. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 - ¿Zertan ibilli zera echea lagata orrenbeste denporan?- itandu zion garrazkiro.

192. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0259 Alako batean, Endok burua ernaitu zuan ta Urrundari esan zion: - Urrunda, esanak esan, ta zintzo ibilli zaitea; egun garratzak eldu zaizkigu-ta.

193. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 ¡O! zer ederr eta atsegin dan Belaunza errekan putxu-txuluan, arri koshkorr, aparr eta iya tartian, iturri belarrak biltzen ibiltzia, eta ur-me, garbiya, aparr txurik egiñik, Ibarrera jeisten ikustia, amurrai txikis betia.

194. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 ¡Apat-errekako gaña! San Blas egunian, kinkiñeska ibiltzen giñan lurra, orain zera zu, bi mundu arteko muga.

195. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0029 Orduban bai gogoratzen dirala, umetan ibiltzen giñan tokiak, leku ayetako lore pollitak txori-muñoak, baserri zarrak, untzes jantziak, eta osiñ beltzez inguratuak.

196. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0038 Ibiltzen dana gaizki, bukatutzen du baita ere gaizki.

197. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0009 Esan bearrik ez dago, bi emakume abek jakin ezkero aurki jakingo zutela ere Loyolako etxe-nagusiyan, Azpeitiko kalietan zein zebillen eskale.

198. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0035 Bazkaritan asi dira, amorraiak ekarri dituzte, ta Pernando'k artzen du bat, eltzen dio isetsetik, buruz-bera jartzen du, belarriondora badarama, ta an dabilki batian gora, bestian bera, aro berian, begiakin, aboakin eta sudurrarekin imintzio mota guziak egiten dituela.

199. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 Jo gora ta jo bera an ibilli ziran, baña ez zan txerririk agertu.

200. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Pozik eraman zuan, bada, Zerura, bere bizitza guztian arkaitz eta arantzartean eta larrartean ibillitako ardi gaixo ura.

201. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Latztasunik bai al daukazu zure bizitzan? Beragandik igesi ibilli al zera?.

202. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Eta, egia esan, onixe nere buruan jira ta bira nabil goizetik gaubera.

203. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 - Ez det uste, Martin, aritik oso irtenda gabiltzanik.

204. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0016 - Batzuek bai, andria; an zebiltzan, sagu-zarrak ziruditela, beiñ ara, beiñ ona, mozkorturik ibilli oi diran gizonak bezela, baña ez giñen jaramon andirik egin.

205. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0090 Ikatz-gilletzat, errementaritzat, perro-karrilleko makinistatzat ona zitzakiala, eta onelakoxe esamesak zebiltzan bere lagunen artean; baina ¿zergatik? Zergatik zan esan bearrik eztago; emakume artean zebillen guzia, eta Simonak antziña ikasi zuan zer zan inbiria.

206. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 Ara, orain dijoa ezpata sartzera...¡eup!¡kale!... Berriz... tira tira...¡e... up!...¡uts! Gizajua izarditan dabil.

207. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 - Ez, ia erorian dabil zezena... Ara... ilko da... il da.

208. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Lurreko zirtzilkeri batzuk irabazteagatik or dabiltz burrukan mundutarrak, gu ordea goragokoen billa gabiltz.

209. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Izan ere, Jaungoikoari eta Eliz Ama Deunari zor zayen gorapena eman da gero, ez du gizon dan gizonak bere erri ta bere Jaunaren alde ibiltzea baño aintza garayagorik nai izan bear.

210. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Zer izan da bere asmoa? - Lurretik begiak jaso gabe belarretan dabillen abere baten antzeko ni izatea? Ez; bera ezagutzeko adimena ta bera maitatzeko naimena ta biotza eman zizkidanak lagako al nindun, ba, berak nerekin eta nik berarekin zer ikusirik ezpanu bezela?.

211. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0002 Ta Ameriketa'ra baserritar yoanak zaldun-usai etorri oi bezela, alaxe, erastunez yosia ta erdera arroa dariola, dabil, or zear, bere burua erakutsi bearrez.

212. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0143 Inguraturik gabilzki Jaungoikoaren naitasunak, salbatu naiean; erantzuten ezpadiogu, ordea, Berak nai izan arren, ezin zeruratuko (...).

213. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Ijito-auzia baño nastuago zebiltzan.

214. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 Ardo txurrupa bat artu ta jarraitu zuan: -¡A, neska gaxoak! Mutil batekin alkar artuta bein ibiltzea naikoa dute Miren-en alabetatik botatzeko.

215. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0021 Pedro Bernardo etxetik atera zan batean andre Pikak bere semeari atea zabaldu zion eta azke utzi zuan, artu zuan, bidetik ibili zedin.

216. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0057 Gorputzez oso liraiña ta ederra zan eta bere gurasoak beretzat ezkontza on bat eratu nairik zebiltzen.

217. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0101 Naparroko erregearen esanera, Prantzisko Deuna Iruñara joan omen zan; eta burruka gorrian zebiltzen, ango auzoarteak onez pakea egitera ekarri omen zituan.

218. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0155 Jana ta guzti berak billatzen dute, ta ori iñori lanik eman gabe, iñori kalterik egin gabe, baso-zelaietan, soro-larretan dabiltzala, uzta-aziendak ikutu gabe, zaitu bearrik ez dute, beren gora-berak ederki ta iñork bañon obeto dakizkite-ta: laguntzik ere ez, beren lan guztiak garai eta era onean egiten dituzte, ta iñoren bearrik ez: okuillurik bear ez, azpiak aldatzen ibilli bear ez, usai txarrik egiten ere ez, sendatzaille ta sendagaitik gogoratu (...).

219. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 - Nere emaztea iñoiz baño itzaliyago dabillela dirurit; oraindaño aitu etzitun egiyak aitu ditu; ez du bat ere xuxen baimendu, bañan zearka bai nere esanak ukatu nai zitunean bertan; ayetatik asko arritu naun bat igarri diyot.

220. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 - Ala diyote gizonak berak nun nai dabiltzan bitartean: bañan berandutu zait, eta etxera nua:¿noiz ikusiko zaitut neregan, Zele ederra?.

221. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 - Ez izan orren beldurrik; biar bertan aizatuko nik Crau'tik asita Arles'ko mugaraño dabiltzen otatxoriak.

222. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 Indietarako asmoetan zebilen, basa-jende aiek Jainkoarengana bildu naiean.

223. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0028 Aurrenetik zaldi-gañean ibiltzen omen zan, oso aul baitzegoan; tisiko ote zegoan ere atera omen zuten, abotik odola atera zula esan baitegu.

224. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 An arontza ta onontza zebillen, Españiko gobernuak zelatariak bialtzen baitzitun ua arrapatzeko.

225. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 Eriotza beti zure ondoren dabil, zuk ustegabe, zuri gogoa lapurrtzekotan; ta orregatik goizean esnatzean, ez dakizu, arratsalde aretan eguzkia yoan baño lenago zu ere lurretik yoango ote zeran; eta gabean oeratzerakoan ez dakizu, urrengo goizean eguzkia ikusiko ote dezun.

226. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0215 (...), ta pozaren pozez alde batera ta bestera jauzka edo saltoka ibili zan. (1) Cel I 203 gn orrialdean.

227. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0019 1.go Irugarren Ordenako Anai Arrebak; soñeko garezti ta lujo aundieguiak gorrotatuaz, bakoitzaren mallari dagokion dezenzi ta modestiaz jantzirik ibilliko dirade.

228. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0035 Zuma ederrak ba daude ibetondoetan saskiak egiteko: astoren bat edo beste ere moztuko degu; bostekoak ere ez-titugu beti lo idukiko ta, jan ariñian nola gabiltzan, ez-tegu asko bear, puskatxo bat zerrepelzeko.

229. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0079 - Ai zazu, Joane:¿zein dira beti alkarrekiñ dabiltzan gizon oiek?.

230. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0079 -¿Beti alkarrekin eta bai errietan dabiltzan oiek?.

231. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Zirikillote jauna, esan zion, lau urtian ibilli naiz gezur konpontzen eta....

232. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0140 Eta ba dakit ziur,
zer egingo duan;
Aizia buruan ta
ibilli munduan.

233. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0140 An zebillen, kondia nun bizi ote zan galdez.

234. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 Beren itzaldiak jarraitzeko indarkatu bearrik ez dezute; bide zelaian zabiltzatela, eta itz dagianak, zuen igarotzean darkizkizuten (arkitzen dituzuten) gauzak garaiz uarreraztia baña eztagizutela dirudi.

235. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Aindizti= matemática; itz ori erderazko algebra ikurtzeko ibilli da; aindoatzaz itz-dagite batak eta bestiak baña algebra matematica'ren sail bat, agian nagusiena, da eta orregatik dustet, ura ikurtzeko aindiztiki itza gaizki ez dagola.

236. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0045 Begiak malko gozoz bustirik genituen ta ezpainak barrez, zintzurra deadarka ta biotza taup-taup zebilzkigun-artean.

237. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0066 Eta an agíri zan, oraindik, atsekabez ibili ezin-da atera zan Andereño misteriozko ura, neskamea aldámenean.

238. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 Ara-ta-ona ibili ta ibili, eliza bat áurkitu zuan, oraindik zabalik, gaua illundua izan-arren.

239. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Botatzen du Ostia sutara, baña an dabill gora ta beera, garren gañean, deseguiñ gabe.

240. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0054 Orregatik, uraxe bezela gure Anai Prantzizko ere esku-lanetan ari, etzanean, errosario deuna eskuan, zuala, ibilli oi zan.

241. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Illabete bat aurretik ibilli nintzan bazter aietan, eta banekien ongi zenbateko bidea dagoen araiño.

242. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0053 Beingoan, nere zaintzaleak bizkarrean jotzen nau azkarki, ta oiu egiten dit gogor: Ots, aurrera! lasterrago ibilli! - Burua iraultzen dut, nere jotzaleari auxe esateko asmoan: Zuk agindu egin dezadakezu, baiña jo zergatik egiten nauzu? Baiña nere burua iraultzean, nere arrimena! Zer dakuste nere begiak? Kaputxino aundi gaitz bat nere aurrean!.

243. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 - Aizan beste gauza bat. Moxolo esanda oroitu zaidan. Egia alden Peru Odolki ire atzetik dabillena?.

244. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Orixe zan bere jakirik onena: artu-emanetan, eutsi ta ekatzu ibiltzea; etxeko joan-etorri goraberetan, burutsu bezela, gauza guztiak antolatzen jardutea.

245. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Gizon batzuek, igeri jakin gabe, itotzeko zorian dabiltzanak ateratzeko, urean sarrtzen dira, eta sarrtuta aiekin batera ito egiten dira.

246. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Sugeari lenbizi esan zion: Ori egin dezulako, beti madarikatua izango zera, arrastaka ibilliko zera, zu ta emakumea asarrebidean ipiñiko zaituet, eta azkenean onek burua zapalduko dizu.

247. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Sendakin jaunak aitona oso gaizki zegoala esan zuanean, Elizakoak egiteko ta guztia Erramuntxok esan zion, eta ura il arte antxe ibilli zan.

248. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Ori guztia ¿zergatik? Arestian esan degu: etzaye irakasten eta ezin ikasi; ta ondo dabiltzala edo gaiztakeriak egiten dituztela, gurasoak beti umeen alde... ¡Nola ikasi! Ez dira ordea guztiak orrelakoak izaten, ez umeak ez eta gurasoak ere.

249. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Martxelinok Jauna, etsai oietako batzuek gabaz ere ibilliko balira, berorrek esan duan bezela, erle alerik ere ez luteke bizirik utziko....

250. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Eiztariak Bai, bañan erleak ere ibiltzen dituk.

251. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 9 Berak zintzo ta besteak ezer ez diralakoan arro arro dabiltzan batzuentzat alegi au esan zun: 10 Yauretxera otoi egiten gizon bi igo ziran; bata parisaitarr, bestea zergari.

252. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Birautua izan zan suge gaiztoa oraindik ere Ebaren ondorengoen aurkezka naiko dabil.

253. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0308 Asarre dabiltzanak elkartasun onean jartzeko Jaunak eman zizun doaiarren, zure zaipeko guziok siniste batekoak izan gaitezela iritxi iguzu, zure antzekoak emen izanda, gero betiraundean zure lagun izan gaitezen.

254. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Eskola bateko ume, Jesus abezean dabilzanak, eztabe esaten goiz osoan, ni ikusitakoan esan zirean beste ene.

255. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 ¡Ai Jauna, ze eriotzea! Iñauldurizka ebillen lurrean abade eske, baiña danak soinei gora egiten eutsen; eta arerioa ganean etorkuna legez, bidean itxi bear izan zan, non ill zan arik lasterrena.

256. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0145 Munduan bati ustegabeco mayorazqui bat, suertez iristeco esperantza norbaitec ematen badio, pozaren pocez ura nondic baño nondic errezago eta seguruago bereganatuco dun, une batean ere guelditu gabe catazca ibilli ori da, eta nic ez munduco egun batzuetaco besteric ez dan, mayorazqui chiqui eta uts bat, baicican ceruco mayorazqui beticoa, esqueintzen didazuna, orain zugana urbilduric, zure Mai sainduan bazcatutzearequin ¿nola utzi dezaquet mayorazqui gucien mayorazquie ontasun gucien ontasuna nereganatu gabe?.

257. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0465 Eta Senaco Bernardino sainduac dió, gorputz ill batec ez daucan becela, ecertaraco quemenic, ez ibilltzeco, ez sentitzeco, eta ez mugitzeco, era berean arquitzen dala, fede bicia ez daucana: eta fede bicia dagoala, aguertzea biotzean, mingañean, eta escuetan; au da, pensamentuetan, itzetan, eta obretan.

258. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0411 Jaungoikoak eman dizun eskubideaz bota itzatzu infernura Satanas eta gañerako espiritu gaizto, animak ondatzeko, munduan dabiltzanak.

259. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0111 Baña Palben deuna, erregearen aizkidearen asarrearen asarreak ez zuan bildurrtu, ta gotzai batzarr bat egiñik Kirsapi-ren aide izan arren, Eutikes ziñauslea siñismenaren kaltez zebillelako gaizetsi zuan, eta orduan Eutikes-en aizkideak baturrik, Palben deuna bere tokitik bota naiez, bere gañera oldarrka yausi, zigorrtu, ostikada ibili, ta zaurituta gero, Oigitora atzerrituta bidali zuten.

260. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Bakoitzak bear duana egin ezkero, mundua ondo lebilke: elitzake besterik bear.

261. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Ilunpean genbiltzan,
orra orain argi;
animaz ilda geunden,
orra berriz bizi.

262. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Etxetik urruti beste batzuek, bezela gera; ez gera gu gure izenean gabiltzanak.

263. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 Elizanburu ibilli zan erritik urruti, ta biurtzean, ona zer zion bere biotz ibilokiari:
¿Zer duk ere bihotza, saltoka barnean?
¿Ote duk uts eginen errira eltzean?.

264. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Elizanburu'k egindako neurtitzak, beste askorenak bezela, banatuta dabiltz bakoitza bere aldetik.

265. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0540 Euskalerriko ereslarien neurtitz geienak or dabiltz banatuta, bat emen bestea an, alkarrengandik urruti.

266. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Franzesada joan da guchi etorri bazira ere kolejio onetara lencho naiko ibilduak ziran, bada, paperetan irakurri degunez, 1785-garren urtean berreun eta amar gaste an ikastu zitusten, urte ayetan erakutsi leisken gauz guziak.

267. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Nire ustez (eta au iñori min egiteko asmo barik) erri onetan zekula etzayo ain garbi eta ain egoki itz egin: Bere zinta urdin ederrakin goizian Jauna artzera etorri eta arratzian dantza zikin baten nastuta ibiltzen danari... Goizian Jaunari ezkeñi bere biotza eta arratzian diabrusko lagun eta ibillerak egiten ditustenai... Egikera eder-eder batzu'ek bai baño beste txar gustiz txar batzu'ek ere bai egiten ditusten errenai....

268. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0093 Bere ardiak nundik dabiltzan eta zer egiten duten ardura artu gabe bizi diran gurasoai, eta beste zenbat orrelako gaitzen erdian, mar-mar aritzen diranai bere urkoari izen ona lapurtu arteraño.

269. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Orrela bazabiltzate beti garailari izango zerate.

270. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0159 Gizajaxoak semetxoei ere kutuntxo edo maitetxo esan bearrian txakurtxo deitzen die beti, ta nik ez dakit onegatik ala zergatik baña bein batian etzaola ondo sukaldeko treznak zer zuen nai esan adirazoteko, lau aizpil edo plater miaztutzen ipintzea tzakur bat, eta Txina'ko jaun batek oitura ori kendu nai izan zielako asarre erantzun zioten, ajolaz ibiltzeko, ta txakurrak ziela egitan euren etxetako kaiku, lapiku eta treznak garbitzen zituzten neskamiak eta.

271. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0127 Ez da arritzekoa edozein gaiztakerietan baldin badaude olako jostaketan ibiltzen diranak.

272. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Txalo oyek ordea, dar-dar jarri naute: lausotu zaizkit begiyak: adimena ere zerbait itzali zait, ta emen nagokitzute, itxaso asarrearen erdian, margul eta ito-bear dabillen arrantzalea bezela: begi sutsu ta zorrotzez, alde batera ta bestera begira.

273. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Jaso bai ta entzun... Txingurriya, gauza txiki ta maxkala izanarren, puska galantaren zale izaten da: etxe-ingurutan dabiltzan galtxori edo burrioyak, berak bezanbateko ogi pusketa, mokuan isegi nai luteke.

274. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Orreaga ez da izen bakarrez ibilli: Oyarria ta Goerria zala esan digute.

275. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 ez dabil atzetik Zumaya bera.

276. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Etxegarai ta Zumaya, bat batez bezela, luzaroan ibili dira.

277. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Euskaltzaingorako orren izena aipatu bat, beriala orratzak zuzen jarri ziran, agiyan batera ta bestera urduri-xamar zebiltzan orratzak.

278. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Nola? Egin ditzagun idaztitxo txukun ta politak, esan zuten: ipui ta kontuak, edergarriz beteak, apañak begiragarriak, prantzez ikastoletan dabiltzan ez bestelakoak, onela sortuak dira: Prinseztg an Dour (Ur'etako Prinzesatxoa) olandes ertilari baten lan bikaña.

279. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0242 Gipuzkoa-ko erri chiki Albiztur-en gañean, sortegi-aldetik, Gorostidi eta Intsurbia deritzayoten baserriyen ondoan, Tolosa-tik Erniora bidean, ttente-ttente dago mendi tontor borobill bat, gaztelu antz oso-osoa dubana, ormatzar gogorrez eta murrubaz inguratuba, ezagun-ezagun dubala gizonen eskubak ibilli diradela an noizbait.

280. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0242 Aztu eziñ zat, urteak joan badira ere, mendi gañ orretara lagun batzubekin egin noan ibilli alai eta gozoa.

281. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Mendi onetan ikusten dan murruba eta bertan eraztutako gaztelu irudiya, askoren iritziyan erromatarrak emen zebiltzanekoak dirade.

282. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Nolanai dala, ospatsuba da, ikusten danez, Mendikota deritzayon tontorra, noiz edo noiz, lenxeago edo geroxeago, ibilli, ziradelako bertan guretarrak egiñala guziyan jende arrotzak edota atzerritarrak gure artetik biraltzen.

283. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Gauz orregatichek chit askok uste izan dute sorgiñ lekuba dala lurruspe ori, eta bertatik zakabanatzen diradela arratsetan, ojuka ibiltzeko eta lixiba jotzeko ere bai, Albistur, Tolosa, Bidani, Errezil eta Aldabako erreka zuloetara; eta sorgiñ oyek berak ere diradela gaubaz bide izkiñ ta bazterretara irten diradenak jendea izutzera, edota gaitz egitera ere bai onenean.

284. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Lamiak orrazi bila ibiltzen zirela Bizkaiko uri batzuetan orain ere badiote: Errigoitin, Gernikan, Galdakanon eta beste askotan.

285. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0109 ¿Nerau ere aurzaroan gabonarizko atorra (alkandora) soinean nuela ibilia otenaiz? Baditeke.

286. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 Emen bizi izateko bearr zana beste lurretatik ekarri, eta emendik eraman zitekeana beste lurr oietara eraman: ala ibilli ziran gure gizonak.

287. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 Aspalditik asi ta iparraldeko itsasoetan ibiltzen oituak zeudelako, ingelesakin gudak izan zituzten.

288. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0172 Mundaka'koak ziran Porrtuondo aita-semeak; Mungiakoa Matxin ospetsua; Porrtugalete'koa Vallecilla; Lekeitio'koa Arrtieta; Ondarrua'koa Gilestegi; Murelaga'koa Ibañez de Aulestia, Berrnarrdino Mendoza'ren laguna, onekin elkarrturik, Berrberia'n zebiltzan itsaslapurrak menderatu zituena; (...).

289. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0177 (...) zalarik zebillen txalupa ura, itsasoa bare zegoen tokira ekarrtzeagatik, txalupan zijoazen gizonak ito etzitezen itsasoak bere amorruan irauntsita.

290. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0177 Itsasora dijoanak, biotz aundia izanagatik, bildurra zerr dan ez jakiñagatik, ontzi bat bearr du uraren gañean ibiltzeko.

291. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0107 An zebilzkigun arrotz zarren egiteak, Txilperiko, Txildeberrto, Teodoriko ta beste perretxiko orienak gure baserritarren egitekoakiñ antzarik etzeukaten.

292. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0112 Arrantzailleak araintzaillearen eran ta nekazariak nekazariaren eran izketan dabiltz.

293. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 Uste izan genezake bere azken-idazki au eiñ bat aurreratua zala, berak aspaldiz geroz aitatzen zigun-eta, biok Zumaya'tik Getaria'raiñoko bide ikusgarrian izketan bagenenbiltzalarik.

294. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0120 Oroitzen naiz, beiñ, nere eleiza-guttuna irakurrtuz, Jaizkibel'go lepo batean nenbillela, itz oriek topatzearekiñ, nere Mirentxu arrgala idaztea gogoratu zitzaitala.

295. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Beiñ biribillean ibiltzen dira; urrena akika, goraka; au banaka, norr baño norr gorago igo, gero erorrtzean belauniko gelditzeko.

296. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0129 ¿zerk zarabiltzi zabiltzan eran, zere lan onetan ? I. 175-7; oñak nekez zerabiltziela II. 375-12..

297. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0139 Mendiburuk beti dabil, dabilke, zabiltza, balebil.

298. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0139 Erriak tokirik geienetan adizki-barneko n suntsituarren, berak ez; oso osorik eta arauz erabili oi zituen adizki pollit auek: Adamen ondoren nenbillenean I. 134-37, zure eskolan bagenbiltza I. 209-28, obe lizake bakarrik bazenbiltza I. 40-5, nola genbilzke gu gabiltzan bezain eskergabeak III. 283-2.

299. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0315 Alemani'n ere Lessing'eren Hamburgische dramaturgie liburuan irakurtzen danez Antzerti kontuan luzaroan prantzesen atzetik ibilli ziran.

300. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 Gazte-gaztetatikan Euskalerritik urruti; gaztaro guztian zer-ikasi guztiak erderaz, latekeraz eta gerkeraz erabilli bearr; irakurrte geyena iru izkuntza oyetan, edo zerbait italkeraz eta pantzezkeraz egin bearr... euskera maitea (biotz erdi-erdian egon-arren) aldemen guztietan zebiltzaten izkuntzakaz, bein baño sarriago loitu egin zitzayon; eta gero, biotzetik españetara zetorrkionean, maizegi erdi erderaz eta erdi euskeraz yantzita, edo erderakadaz loituta, zetorrkion.

301. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 1777garren urteko Nekaustea bizkayeraz nun dagon ba-dakit bai nik; baña zarragoaren billa nabil ni: gipuzkeraz, 1760garren urtean argitaraldua Eibarren aurkituta daukat-eta.

302. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 11.- Dana dala, azkarr ibilli bearr izan zan Kardaberaz-tarr Aba, 1760garren urtean bere Cristavaren Bicitzan bere izenkide Agustin Basterretxea-tarraren Nekaustea ere gipuzkeratuta Euskelerrian zabaltzeko.

303. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Madrid-ko agintariek nai luteke gu aiek dauzkaten arduradunen menpekoak izatea, aien laguntzaleak; ez gure arazoak guk nai bezela erabakitzea, baizik aieri ongi iruditzen zaioten neurrian, aiek baimena eman bear eta aiek jarritako mugaz beste ezin ibilli.

304. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Kapataz abek Zuzendariak zer agindu ibiltzen ziran, Zuzendari bera ere eten gabe aieri erakusten ta beren gain ibiltzen zalarik.

305. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Kapataz aben lenbiziko lana izaten zan nekazarieri zer bear zuten entzun ta aiek bear zutena Diputazioari eskatu; gero egiten zuten ez zekiten nekazarieri jakiñan gañean jarri Diputazioak zein asmo zerabilzkian bere alde ta asmoak ezik zerekin egiña bazeukala; baita ere, bide batez, kanpoan ibiltzen ziran bitartean, berek ikusitako gaitzen berri eman, sendagarria bear bazuten, ta, azkenik berek egin zitzateken lanak egin (...).

306. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 (...) urte askoz artzai zebillen gizon zartua urbiltzen zait esanaz: euri bildurraz dago, jauna? - Bai, ba.

307. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0038 3) Grazi laguntzalliaren biarra gizonak badauka beraz? Bai; grazi laguntzalle-gabe animaren grazi-biziya ez luke gizonak irichiko; grazi laguntzalle-gabe, grazi-biziyak ez liyoke animan iraungo; zerurako egitiak asi, jarraitu eta bukatzeko ere kemenik ez luke izango, gizona laguntza-gabe eziñ ibilli dan elbarriyaren antzekua da-ta; arrazoiz ba diyo Espiritu Santuak: Ni gabe eziñ dezazukete zerbait egiñ.

308. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0045 Zeiñ baño zeiñ ederrago diran zeruko bizitzalliak, eziñ zenbat-u (kontatu) ditezke, aingeruak, goi-aingeruak, Serafiñak, Aitalenak (Patriarkak), Igarliak (profetak), Apostoluak, odol-emalliak (martiriyak), aitorliak, mirabe garbiyak (birjiñak) eta gañerako zerutarrak, apañ, eder, pozdun eta zoriontsuak, mintzu ta kanta alaigarriyak darizkiyotela, soñuba juaz saill-egiñik dabiltza; bakoitza zuriz jantziya dabill; eskuetan (palmak) jasuaz, urrezko koroyez burua apaindurik, errege-alkiyaren jabe dala bakoitzak daukan goiko malla azaltzen du; bakoitzak munduko erregien aldian aberats purrakatua dago; ala ere alkarren espagabe, alkarri naitasuna ta leyaltasuna ezkeñiyaz eta batak bestiaren zoriona geituaz bizi dira;.

309. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Barrengo pozoyak sendagayez korputzetik botatzen dituzu, barrengo gaitzak, edo zañetik ebakita, edo sendagayez korputzetik ateratzen sayatzen zera, ta oitura charra animatik ateratzeko, ¿zer egiñ dezu? oitura charra kendu biarrian, grina charra azitzen zer zabiltza?.

310. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Orregatik ezpata arraiak orrelakorik egin ez dezaten egiten omen dituzte arrantzaleak arrai oien antzeko txalupak; eta ikusi ta, ez omen diete ezpata arraiak jaramonik egiten; bada orduan txalupa aien ondotik bildurrik gabe ibiltzen dira; arrantzaleak oso errax iltzen dituztela.

311. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Badira batzuek ezpata arraiak oso paketsuak dirala esaten dutenak eta gaiztoak ager-erazi ezkero bakarrik dirala; dana dala, ez det uste askok esaten duten bezela ain atun etsai amorrotua danik; bada atunak urpean dabiltza beti; ta ezpata-arraiak berriz ur gañean.

312. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 Basurde billa gabiltzanean eperrak gozoak eta azaltzen zaizkigu; ta eper, istingor eta ollagor billa ari geranean berriz orra nola atera zaigun basurde ori.

313. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Nere Kristau biotzekuak; bizi-bearrak lanik asko ematen digu; animako etsay zitalak larritzen gaituzte utzik eguin gabe ibilli bear dagun zeruko bidean; ikara ta beldurra datozkigu biotzera, ordu charrian eguinda daduzkagun charkeriyak gogoratuaz beste gabe; animako illuntasun, gorputzeko gaitz, ta beste larritasunak ikutzen gaituztenian, oroitu gaitezen maite-maite gaituan Ama Maria-kin.

314. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 Pakea, pakea, diyote gaiztoak, eta sarri aubian dabillkitelarik, beti falta zaye biotzian: Cor impii quasi mare fervens quod quiescere non potest Is 57.

315. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Bazter guziyak illum ikusten zituan Jesusek, bere mingañ ondocho legortua nekez ibilliyaz, begui lausotuak goruntz jasorik, alako bakardadian zergatik lagatzen duan Zeruko Aitari galdetzen dionian, eriotzaraño laguntzen diyon Amak bere biotzian artu zuan estenkada, nik adierazteko baño zorrotzagua da.

316. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Gogoratu jakintsuak dioguna: Goiz-goizetik nere billa dabillenak opatuko nau.

317. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Arestian entzun dezute irrisko ta etsaiez betetako bidean ibiltzeko lagun on, leial, zintzo bat aukeratu bearr dala; ezperen (bestela) beste itxu bat zuzentzen duen itxuari gerrtatutakoa gerrtatuko zitzaigula-ta.

318. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Morrointzara juateko, ta irabazian ibiltzeko, nagusia nolakoa dan, eta irabazlekuak ondo arrtuko ote duan ikusten ez dakitenak, txatxo ta zentzugabeak dira, ta ez dute zintzoak beñere orrelakorik egiten; nagusien bat aukeratu baño lenago nolakoa ote dan, eta zer soldata emango ote dien lenago ikusi egiten dute-ta.

319. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Ori egin bearr da beti; bestela gaizki ibiltzen bai da.

320. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Gure Jaunak azken egunaz gaurr esaten diguna egia dalako, ta beti prest egon bearr degula ere badakigun ezkero, egun ikaragarri arri kezkarik gabe begiratzeko, aztertu (examinatu) egin bearr degu gure burua; ta pekatu uts-utsa besterik ez gerala ezagutuaz gaizki bagabilz ondu gaitezen; Jaunak ori nai du ta.

321. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Agustin pekatuetan leporaño zebillela ta Jaunaren itza entzun da pekatutik iges egin zuen; Madalena emakume kaskariña zala ta Jaunaren itzak on-bideratu zuen; Paulo kristau etsaia Damaskoko bidean kristau arrapaketan ari zala ta Jaunaren itz deiak ere Jaunagana biurtu izan zuen.

322. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Guziak diote mundua txit ondatua, ta oso usteldua dagola; ta alaxen egon bear du noski; mundutar geienak mundukeri ta atseginkeri zirtzil-usteletan ustel-ondatuak dabiltza ta.

323. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Ba naski, eta, hek baino ufako gutiago ibiliz oraino....

324. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia barb 0386 Lau mila urthe hartan errebelatua,
Harat hunat herrestan zabilan mundua,
Noiz ere, zuk, bihotza lantzak zilatua
Agertu baitzinion, odolez hustua
.

325. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0129 Ibili naiz...

326. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0129 Ibili naiz bidez bide,
Dena su, dena khar:
Ibili naiz bidez bide...

327. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0129 Nere mintzaldi suharrez
oro sugartu beharrez,
Ibili naiz bidez bide
Dena su, dena khar:
Bainan trufak, nausi daude

328. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0006 Larrazkeneko izotzak eihartu duen ostoa
Arbolatik berechirik erortzen da lur-gainera;
Gero, haizeak harturik, zirimolaka badoha;
Halaber ene gogoa dabil asmutik asmura
.

329. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0026 Erhoturik ibilia nun haren ondotik, eta herrestorik ere ez dinat atzeman.

330. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0026 Eta haimbertzenarekin, lo zurrungan eman zen Ellande gaizoa, eta gau hartan guzian, ametsetarik, bere astoaren ondotik ibili zen, izerdi uharretan. J. Barbier.

331. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0003 Orduan etzen, orai bezala, aalke eta arrastaka ibiliko, baizik buruzutik, arro arro eta aberasturik.

332. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Othoi arrats guziz emadazu mahain gain hortan, eske ibiltzeko beharrik gabe, biek erditik jan dugun bezalako ogi kozkor bat.

333. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0248 Eta zintzur bularrak agerian baitabiltza, lepotik behera urhezko (hala balitz) girgileria batek ez ote du abitu saindua pulliki ordaintzen?.

334. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0249 Gazterik dabilana urhats holakotan,
Laster higatuko da pena ahalketan
.

335. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Eta, behin baino gehiagotan Burdin-Kurutchetan, Irati-Sorhon gaindi, oihanez oihan bere behien ondotik zabilalarik, zombait zombait otso erabili zuen, bere makilaren aintzinean, Aburretako edo Larraiñeko potchetan harat, Betelemen David Erregeak, erregetu aintzinean bezala!.

336. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Donazahartarrek beren eliza maite badute, ez da harritzeko... bi estakuru horiekin fede mikorik ez duena ere ibiliko baita elizan nun-nahi!.

337. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Chedea hartu ordutik, gogoa bethi Erroman gaindi zabilan,ezin gehiago alegera, azkenean ikhusiko ginuela bada, hoin aspaldi lehiatzen ginuena, Jesu-Kristo gure Jaunaren bikario edo ordain saindua.

338. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0425 Oinez zabilan ardura, asti osoa hartuz, abiatzean gogoari eman gabetarik norat hel, ez noizko, - nun nahi baratua herritarrekin solasean, edo bazterrari so.

339. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Gerla aitzinean lauzpabortz aldiz probintzietan ibilia nintzalakotz, zoin urthez ez nakike orai chuchen, lehen beribilean jarrarazi ninduten bidearen erakusle, jabe gidariaren eskuinetarik.

340. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Zeren bilha zinabiltzaten ere hemen gaindi, zortzigarren mendearen ondartsurat, Carloman handiaren gizonak, Arrolan gaizoa buruzagi?.

341. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Bainan diosesaco biarno aldean, bethi bizi bizia dago Aita Chirou, Larrouy, Perguilhem, Carrerot, Casau, Vignau, Vignolle, Higúere eta bertze ascoren orrhoitzapena eta yendec badakite erraiten zenbat lehiarekin seculan akitzen ez balire bezala, bazabiltzan herriz herri predicatzen, cofesatzen, hitz batez arimen zeruco bidean ezartzen edo aintzinarazten.

342. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Aita Garicoitz ez zaitaken hola herriz herri ibil bere misionestekin.

343. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Gizon batentzat aski izan ez balitz bezala Semenario handi batetaco buruzagi izaitea; hainbertze beilatiar bethidanic ibili den Betharrameco caperaco zerbitzuaren egitea, egunetic egunera emendatzen hari zen misionest familia baten aintzindari izaitea, Aita Garicoitzi eman zioten oraino Igonen den serora beltchen comentu nausian cofesatzeco eta predicatzeco cargua eta carga.

344. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Bertze orduz, beraz, Jesus Jauna bazabilan mundu huntan, Jon Doni Petri handiarekin.

345. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0123 San Mark egunean, nihon bilha ibili gabe, aziak han zituzten emanak, erran chaharrak nahi duen bezala.

346. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0011 Nor harri orduan, ikhustean san Frantsesek baztertzen dituela Heren-Ordenako armadatik, jite gaistoko giristinoak, jende nahasi eta hitzuntziak, bethi liphista keta dabilzanak, nehorekin ongi ez doazinak.

347. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Eman dugun etsenplu onaz, ibiliz modeski eta bildutasunean, eginez othoitz bihotzez eta ezpainez, gu ikhusi gaituzten guziek izan die predikurik ederrena eta hunkigarriena.

348. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Jesus da harekin ibilzen, haren medioz mintzatzen.

349. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Urac igan ciren orotan, mendi handienez gorago; eta arkha, Jaincoa begirale, gainean zabilan.

350. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 Dabilen penitentcia Bekhatua izan ondoan (II Reg XIII et seq).

351. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0043 6n eta 9n Chahutarzunaren kontre egin denez bekhaturik, gogoz, nahiz, elhez, khantuz, behatuz, sogitez, obraz; libru edo kaseta tzar irakourriz; bilkhura lanjerousetan ebiliz; amorio nahasi bihotzian artzera utziz eta begiratuz; besteri okasione gaistorik eman denez; ihouren gaizkialat biltzeko chederik ukhen denez; ezkountiek deus egin dienez ezkountzeko chediaren, santutarzunaren eta obligazionen kontre.

352. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0309 GIZONAK galdu ziren eta egun oroz gehiago herratzen ziren, munduko hountarzunen, plazeren edo gloriaren ondoan thai gabe ebiltez.

353. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0271 Hortarik da ez baitabiltza Jainkoaren gatik bakharrik, arren eta arren galdeka ari zaizkolarik.

354. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Ez omen ditake-eta sinhets zenbat eta zenbat baratzekari biltzen duen horko jendeak, lurra ibili ere gabe!.

355. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Artha handirekin ari ziren bere lanari buruz gure gizonak; bainan emeki emeki ohartzen dira Parisetikako Reprèsentants du peuple delakoez sudurretik ibiliak direla.

356. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Gure Herrian ere izan ziren zombeit aphez nahiago izan baitzuten bere eginbidea bethe, ez choilki Errelijionea ez arbuiatuz (hortaradino fidel gelditu ziren denak) bainan oraino, zer nahi gertha zadin, arimen ondotik ibiliz.

357. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0657 Gehienen ustea zen lehenago, eta egun ere hala dago, Iberotarren seme direla Eskualdunak; aspaldiko mendetan hedatuago izanik, heien odola zabilala beti nahastekatuago bertze tokietan, Eskual Herrian bakarrik zagolarik garbi egungo eguneraino.

358. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0658 Gizaki horren mintzaian ez du nihola ere nahi eskualdun kutsurik ezagutu; hitz batzu baitira, Baigorri, Iliberri eta bertze, eskualdun begitartea daukatenak, dio Philippon-ek ez direla den gutienik ere eskualdun; ez dute beraz deus ikustekorik elgarrekin eskuarak eta iberotarrak; ez dira bat bertzearen seme, ez haurride, ez ahide; erro berezietarik sortuak, bide berezitan dabiltza.

359. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Araba ondoko Ziordi'tik asi-ta Erronkari'rañoko euskera derabilten baztarr geientsuetan ibilli naiz, ango euskeran zerbait aldaketa izan zittekela sumatu ezkeroz.

360. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Onengatik ibili naiz aditz laguntzalea bere aldaketa guziekin Naparroan biltzen.

361. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Euskalerriaren zati ederr ontako zelai, mendi ta errekak, erri eta ibarrak ibillirik dauzkat oraingoan.

362. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Bijoa batez ere nere eskerr on orren berria ibilli naizen alderdi guzietako Apez jaun guzienganaño, iñorr berexi gabe; guziak nork nork baño obeki lagunduko ziran eta atsegin emango ziran ibili dira guzi-guziak-eta.

363. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Gureaz ez othe ginezake zerbait egin, beti eske ala ebasgoan ibili gabe?.

364. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Ez da harritzeko beraz Baionan iraganikako gertakari batek burrunba gaitza ibili bazuen zonbait egunez, Eskual-Herri guzian.

365. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Ederki eginen zinuteke beti zuen sakelan ibiltzen bazinute pichka bat.

366. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Ikasiko dauzuetet beraz, chimichta lasterrak bezala ziuztan ibiltzen diren sorginak, gauaz, airez aire, multzoka edo banazka, ezkartz gider batzuen gainean edo oraino akerren itchurako deubru ikaragarri batzuen bizkarrean.

367. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Sorginak airetan ibiltzen zirela, haurrak beren sehaskatik ebasten zituztela, deubruekin ezkontzen zirela eta holako zorokeri batzu, nehork ez ziozkan burutik aterako.

368. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0208 Zilo gartampauml;ik geroko urte anitzetan gatuak eta txakurkoak, eilalamien bildurrik gabe, goiz-arrats ebiltzen zire.

369. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 9.- Laratza dilindin dabilenean Jaungoikoa nigarres dago ta gelditu bear da.

370. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0212 11.- Atza kentzeko Doniane-goizaldean argia bampauml;ino len sarioetako intzean biluxirik iruzkatus ibiltzea on da.

371. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Zertako othe? Lehengoek ere uste othe zuten egiazki berri tcharren mandataria dela edo, Harriet apphezak bere hiztegian dion bezala, hola deitzen othe zuten bethi gauaz dabilalakotz, den gutieneko harrabotsik egin gabe, Akhelarrerat heltzeko sorginek ohi duten bezala?.

372. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Gauza bera bat bederaren errian nola zerraten galdezka ibili oi zen.

373. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Bere joan-etorri oyetan, Arbizu, Altsasua, Uarte-Arakil, Egilorr, Beasoain, Urrotz, Etxaleku, Ororbia, Ibero, Gaintza, Errea, Ongotz, Nuin, Aristregi; Berastegi, Asteasu, Azkoitia eta batek daki bertze zenbat errietan ibiliko zen.

374. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Aipu aundiko sermolari aunitzen aotan ere, garai artan zebilen euskera ikusteko, irakurri dudanakin aski dela uste dut.

375. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Hola anhitz dembora irabaziko da eta esnea ez duzue zikhintzen bethi eskuetan ibiliz.

376. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0228 Kalitchak, errez, sendatzen omen ditu landare hunek, bainan mirikuen arabera ez da nola-nahizka eskuetan ibili behar, irrisku handikoa baita.

377. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0228 Lur ibilietan baizik ez da heldu landare hau eta laborariek ez dute maite, aise nausitzen dena baita.

378. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Egun batez, komendant hori, promenan zabila adichkide batekin, Paris-eko inguru eritasuna zen toki batean.

379. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Eztakigu alako ziatz, baña uste dogu ointsu España'k aldatu zituala sartu-ordañok, eta Parantze'k aldatze orri ezentson ondo eretxi, ta ibilli dira bein-beñeko Egijunakaz, eta itxuraz eztira ondo konpondu, ta ointxe Parantze'k gogait egin eta esan dautso: emendik aurrera al dayanak al dayana

380. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Baukogu gomutia, ipuin aretan Deun Martin eta Txerren ibilli ebiltzala, ta Txerren errementaritzan dana dakijena ixanik (bai ba, suteirik andijenaren jabe da-ta), Deun Martin'ak bestela-baitakuan ainbat gauza ikasi eutsozan eta gero gixonai erakutsi.

381. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Eta uste dot eurok eztirala ixango nire errijan asmau ta bertan bakarrik erabillijak, bai zera, ipuin ok batek-baki nundik norakuak diran; orregaitik beste erri askotan be ibilliko dira eurok eta iñok jakiten ba'dauz ta esan ba'dauskuz, pozik artuko geunkijoz.

382. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Lengo egun baten, orretantxe ebiltzala Rhondda Valley deritxon aldian, txakurrak atara eben azeri bat, aurrian artu eben, eta azerija, bere burua larri ikusirik, mendi egalian dagon etxe batera sartu zan, areto edo salara sartu be, txakurrak itsu-itsuan bere atzian; etxe gustijan ibilla ziran añeketan, ausika ta zarataka, traste gustijak aidian erabillezala;

383. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Joan dan Garizuman, irakurle, ampquot;Mixiotan ibilli gatzaizkizu tolosar kristauok. Euskeraz... gure eleez, irakaspen deun bidez gartu gaituzte.

384. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Beasain Uri ontako Batzokiya aspaldian gustiz gogor dabil, bazkidez beteta egoten da gau gustijetan, ¿zer jazotzen da?.

385. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Atsegingarrijak dira olako oitura ederrak, baña gaurko gastiak geyenak atzerri ekandu zaliak dira, batez-be, ola ta ibai-ertzeko landegijetan dabiltzanak.

386. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Yurreta Aspaldian makal xamar ibilli naz ta orregaitik eztot idatzi, baña gaur otu yat izpar bat edo bi bidaltzia.

387. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Erromeririk etzan ixan. ¿Zergaitik uste dozube? Alkatiaren txilibitukerijakaitik berau dabil ba auzune guztijetako jayak galdu eziñik.

388. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Bizar-labana oraindikan ez daukat oso amutsa, errisketan bizi geranak bizar metu-latzakin luzaro ibilli oi gera ta.

389. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Orain korozti-makilla baldarr batekin ibiltzen naiz.

390. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Deba Modistillai: Ara, ez zaigu atsegin eztabaidan ibiltzea; ez degu nai alkarren artian aserrerik ikusi; beragatik damuz artzea det idazkortza zueri idazteko, bañan neskatxoak, bai-dira gauz batzuk beren bidian igarotzen laga bear etzayotenak eta orrelakoak dira zuen (obeto esateko bisarena'ren? idaztian).

391. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bildur gabe esaten degu bera dala gure errian Aberriaren eta abertzalien areriorik aundiena, ta ongi etorri zitzayola zueri laguntzeko aitzakia, abertzalien kaltez jarduteko, Aitortzen degu berari zor diogula degun zebelizaziyua; bera izan ez balitz oraindik debarrok lau oñian ibilliko giñan eta atzaparrekin jaten.

392. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0002 Kirikiño, kukuaren abestirik eztot entzun; emen nabil zakela txindiz beterik.

393. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Atzera bigurtu da lengo tokiruntz jokau-aldi batzuk egiten. Ondo ibilli.

394. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 An ibilli gintzazan une batzuetan orkadarik edo pausurik be ezin eginda alkarri bultzaka danok.

395. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ordutik ona, baña, or ibilli dira, batak au esan, bestiak ori erantzun, eztabaida gazbakuan, eta bitartian ¡amaika erijotza bidebako egin dabe doixtarrok itxasoetan! euron itxaspekoetaz ta euron miñakaz.

396. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 BEREZ ALA IÑOK IL? Atzo eldu zan izparra Von der Goltz doixtar generala, Turkijan gudarijen nagusi aspalditik ibilli dana, buruko darijo batek edo artuta il egin dala beste zertzelada barik.

397. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ez ete dan garbitu gero turkotarren batek? Ezkintzakez ikaratuko onan balitz, ba Turkijan asarre andijak dabilz batzuen eta bestien artian.

398. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Or urrian jazoko da burua makurtzia ogilekurik ez galtziarren, eta idazliok, atzo zurija zala esaten ebena, gaur baltza dala adirazoten alegiñetan ibilliko dira.

399. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Baña ¿zelan egin lei gixonak ori? esango dozue, ¿zelan gixonak iruntsiko dau luzaroetan esaten eta irakasten ibilli dana? ¿zelan gixonak egingo dau, zintzotasuna galdu barik, gaur egitzat daukona bijar guzurtzat eukitia, ez berak alan uste daulako, beste gixon batek agintzen dautsolako baño?.

400. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ba, orixe, El Liberal izparringijaren artezkari orixe dabil egunokaz idazten, bai emen eta bai Madrid'en, gure Diputaziñua'ren aurka.

401. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Arratzaldian tanbolin txistu soñua entzun genduneko ¡gure anka-otsa! Jolastuten gabizala ikusi nituan Onaindia'tar Jon, Altube'tar Seber, eta Pertika'tar Jon, partikaretan eskuak sartuta itxel begira.

402. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Sorgiña'ri diñotsot bere idazkija euzkeraz ederto eginda dagola, ta sarrijago bialtzeko zerbait, eta niretzako ipinten dauzan itzak be euzkeraz egiteko urrenguan, erderiaz apur bat esker nabil-ta.

403. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Artazija bizkor ibilliko da.

404. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Uso tortolen aldaketa ari dala ta, eiztariyak gogor dabiltza ayek arrapatu nayian goizeko intzak biltzen, onen ikurrak eskier ta ugariyago etxeratuko dituzten bezela, tamalez eiza ori gutxi omen dabillelako.

405. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Berau zan emen bizi zan Fraile'tar Kandida, eta emengo ibayian arazo ortan zebillela lengo larunbat gabean, esparbera zabaltzeakuan onekin batian erori zan ta, gizajua, itota geratu zan, bere seme ogei urte ingurukua bertan zala.

406. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Ibilli ta ibilli, enparantz edo plaza batera eldu gintzazan.

407. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Dana zan an yoan-etorria; ibilli be ezin aren ozte andiaz.

408. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Euzko abendaren elez Donokia lurrean (ASELE JAUNGOYA) 1848-1918 ELORRIO'TARRENTZAT Txiroak dabizan leku gustietatik Jaungoikoa eurakaz batera dabillela egi aundi-aundi bat da.

409. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 OGIJAREN GORA-BERAK.- Aspaldijan ogija urri dabil erri onetan, eta larri dabiltzaz or topatu eziñik.

410. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Berangoarrak be orainguan garratz ibilli dira.

411. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Etzan erakutzi guztiz ase (satisfecho); ibai-basterran ondo ibilli zirala iñon, baña goierrian motel.

412. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Barakaldo JEL-BATZOKI BARRIJA.- Erregato'n gogor diñardue ango gastiak Batzokija irigiteko; aspaldi onetan egon dira etxe barrija egiteko asmoagaz, baña eskarrak Ayo'tar Kasimir'ari berak emon dautse etxe polit bat, eta an dabilz barruko orma ta ostantzeko gauza kentzen areto eder bat ipinteko.

413. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 EUZKO ELEZ - Getari Ekaiztia bai gogorra gañera ere; eguna zabaltzen duan lenengo orduetatik zer egin ez dakigula gertatzen gera, bat badabil kalian gora eta bera eta ez du arkitzen zer egiñik, bestia berriz juaten da bere etxera, etortzen da etxetik, eta baidabil nora juan asmatu eziñik; erri ontan oraintxu badago naikua istillu, zer esana ez da bukatzen, batek esaten ditu boltxebismua gora-berak eta besteak Banco Bilbao'n dagon diruen sartu ertenak eta abar, jakiña ba ala edo onela denporia igaro biar; negu onek onela jarraitzen badu, zerbait oldoztu biarko degu, besterik ezpada artuko ditugu larogei bat piperpote eta zortzi bat sorta berakatz zaldi baten gañian eta juango gera erdeltzalien gisa deadar egiñaz ajos de Corella, ia gorrotozko ekaizte beltz onei gogor egiñik zapaltzen ditugun gero gustiyok ondo bizitzeko.

414. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Aspalditxuon estu dabilz emeko Ventosa deritxon auzotegiko biztanliak, eztakit zelako jentia ango jauregira datorrela ta; bertan orain arte bizi diran langilliak at bialdu ta apaindu dabe jauregi ori.

415. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Emakume bat etorri zait erdi negarrez ta esan dit: ¿Zuk ez zenuan esan nere semerik etzutela eramango soldadu, bizkaitarristak gogor zebiltzela au kentzeko ta?.

416. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Aralar ondoko erritxo onetan ere batutzen gera iñoiz zenbait abertzale erritarrak, alkarri azaldutzera gure asmo ederrak, argitaratuaz nun nai ta prest gaudela erakusteko gerala zañak euzko-odolaz, beteta dabilkiguzanak.

417. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 ¡GORA GU GUTARRAK!
Seme zintzoak
Altxatu dira
Orru-irrintzi
Egiñik...
jauntxuak berriz
Murmurka dabiltz
Arpegi illuna
Jarririk.

418. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Piperra baño miñago dabiltza gizon koxkor oyek gezurra zabaltzen, baña alperrik ari dira, bakigu guziok zeintzuk eta nolakuak diran.

419. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Arrayie, biar be bai, bestelan gaur dabiltzan ulebijuekaz ¿nor aturau? Kirikiño.

420. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 ¡Eta zenbat aldiz geu bere onetan ibilli ete gara!.

421. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Sor eta gor gabilz eta aberria ondatzen hegi aurrean eukiarren, biotzak ikararik be ez.

422. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 ARIÑEKALARIAK Gaztiak ere gogotik dabiltz ariñeka oitutzen, onentzat txol (kopia)rekin gañera beste sari bi egongo dira.

423. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Dan apala, esaten eben ao batez bere urrian ibilli izan diran gustijak.

424. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 AZPEITI'TIK BILBOKO ROTATXERI Jauna, nola gabiltza? Zuk Bilbon illaren 7'garrenian biraldu zidazun eskutitza illaren 22 garrengo arratsaldean artu nuan zuk bertan eskatzen dezuna igandian J. I., beteko det. Agur.

425. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¿Baña lortu zer?... Alperrikako jardunak eta ibilliak egitea; ezer ez besterik.

426. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Baña erkijetan dabiltzazan abertzalian zaletasunak betestu biarrian itz dagi alde orotatik.

427. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Betiko okerra yaku, bakotxa bere bidetik ibiltia guztijan onari, barik bakotxarenari gagozala.

428. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Ixan dira socialistan aldez autarkija emon datenak, baña oneik atzipetatu ibilli dira geyenak.

429. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Len Araudi alde ibilli da, Euzkadi'k berari zor ixango baleutson askatasuna.

430. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Eztauko euzko errijak arin ibilli biarrik.

431. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Eundi askok egin daben gatxa osatu gurean gabiltz.

432. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Esakun au umekerijegija dirudi, berau aiztuta sarrijegi ixaten jaku baña, ta gero oker ainbat bidar ibilten gara.

433. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Sari oneik irabazi naian asko dabiltz erri ontan, da ez da arritzekoa izango, aurten gure errira etortzia sari eder oiek.

434. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Azi-ereitzalle onak zuzenduko dauzana; euren zeregiña ixilik eta bare-bare beteko dabezan Mendigoxale-aldrak eratuko dabezana; irakatsi aundijetako irakurgaiz beteriko idaztijak argitaldutekua ta eurak artuta erririk-erri saltzen ibillijagaz, Euzkadi ta Euzkereatzazko edazliak Euzkadi'ratuko dauzana.

435. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Urte-barrijari eske-eskeka ibiltia aintziñetako oiturea-edo da, umerañoko gustijak be euren abestitxubetan eskatu ta eskatu egiten dabe-ta.

436. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Berri on askorik ez; atzerritarrak geyago ditugu Beasain`en, bertakuak baño; eta Errepublika'ren etorrera onekin arropoztuta dabiz danak, eta ¿nok burutu berekin?.

437. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Bai, alaxe da; baña alperrik dabiz.

438. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Urteko gora-berak ikeragarrijak ixan dira ta burutik ibili garan-edo, gustijok ba.

439. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Persi'ko kistarren arrtean Aton eta Senen gallen eta garbalenak ziran: guztietzaz maitatsu izanaz, ukarrak aurrez egiñaz, erritarr asko ekarri ebezan egiazko siñeskuntzara; autorleai adore ta kemena emoten be aurrenengo ebiltzan Aton eta Senen: origaitik begi txarrez ekusezan kistarr-izenaren arerioak eta lasterr salatu eutsoezan Deki'ri.

440. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Kaisarr etzan nagi ibilli: beingo baten bere aurrera erakarri ta onean irabaziko ebazalakoan, iñon ziran labankeri ta koipekeriak esaten asi yakon; baña koipekeriok alperrekoak zirala ikusirik, asarre biziz diñotse: nire jainkoak gurtu ta jauretsi bearr dozuez; ori nai ta nayezkoa da: bestelan... zuenak egin dau.

441. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Zuen asabak orretan okerr ebiltzan eta aen jarraitzaleok be okerr eta bidekatuak zabiltze.

442. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Baña guztiak etziran eretxi orretakoak: mirari orretan kistarren Jangoikoaren ala ekusen askok: bere otseñen aurrean basapiztiak orrelan otzantzen ekian Jangoikua, aintzat artzekoa zala ziñoen ikusle askok: zurrumurru ori zabal ebillan ikuslen artean, eta baten batzuk antxe berrtan kistarr agerrtuko ete-ziran bildurrez.

443. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ire bizibide ori doala-ta atsekabez eta biotz-samiñez neyabilk aspaldian, ene seme.

444. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ander'en bizitza deuna zala-ta, aren ospe ona zabal ebillan Toskana osoan.

445. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Aren billa ebiltzan fiesolitarrak; baña iñon ezin izan eben idoro.

446. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Apolo'ren semiak arro-arro dabiltz.

447. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Eta orr dabiltzan olerrkarijak ezagututa...

448. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Agate Deuna'ren aintzaz abestu ta ukarra batzen etxerik-etxe ibiltteko otturea, antxin-antxiñatik datorrena da; gure attitta zarraen aldijan be, ottura onek, ontxe baxen jori jarraitzen ei-eban, ba.

449. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Ikastola-umiak egunez ibiltten ziran, eta areik abestuten ebezanak, Donea'ren bixitzea edestuten eben abestijak ixaten ziran geyenetan.

450. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Gaututa gero ibiltten ziran mutil azijak, baña, era askotakuak abestuten ebezan.

451. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Geyenai entzun ixan dautseguezanen asikerako itz neurrtubak, baña, onoxek dira:
Bedeinkatuba ixan dedilla
etxe ontako jentia;
pobre ta humilde dabillanentzat,
ba-dute borondatia
.

452. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Solomo garri-sendua,
aren koipien gozua;
zatirik kentzen ibili barik
ekarri-egixu osua.

453. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Onelako gauzetarako gure aurretikuak ixaten eben oldarrgija, umoria, irakurrle, gaurrko gasterijagandik urrunduta dabillala esan leike.

454. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Ludi osuan dabiltz musikeruak lan-barik eta gosez illik.

455. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Egijak ixan-da be apaltasuna erabilli biarr dogunak, arerijoen burubak eske ibilli gara.

456. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Uzkurrtzak aginduten dauskun lez, geure arerijuei asketsi eta bide onera ekarrteko, okerreko bidian gabixala uste dot.

457. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Lege orren bosgarren agindubak, ez iñorr iltteko diñosku, eta zegattik ba katolikuak gabiltzaz iñoren burubak eske?.

458. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Ez ete dogu ikusten arerijuak geittuten gabiltzazala?.

459. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Iru androk estratza-onduan egozan urijan ibilteko zapatak kendu eta basa-arrtiak ziarr juateko egiñak diran trauskijak janzten.

460. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Euzko-errija, euzko-aberrija biribilduten gabiltzanok, basetxe orreitara begiratu daigun.

461. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Euren lana aurrera daroe Erderaz ikasten dabiltzanai karameluak eta erregalubak emoten dautsez.

462. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 DABILTZANAK.

463. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 ¿Zetan gabiltz? Geroxe Garate jaunarenak, bere, begietara dodaz.

464. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bai Erletxue zu lako olerkari txoriburuak,(zorionekoak zuek) ba-dabiltz, baña alperrik ez ete-da gero? Obeto egingo dozu Izpegi'ra joan ta bertan atseden.

465. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 ¡Aberrija azkatu biarr ei-dabe! Burlez ete-dabiltz? Izkuntza-bako errija gura ete-dabe?¡Kontuxu! Erri askotatik arpide bat etxaku etorri.

466. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Freud nor zan? Gixon orren entzutia ludi osuan barna ibillija dozu.

467. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Zorijona ta zoritxarra barriz, bata-bestiaren jarrai dabiltz.

468. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Negarr-intziri tta ittuntasun areik, aurreko egunian arrantzuban ebiltzala San Francisco de Asís arrantzu-ontzijan erijotzea idoro eben zoritxarreko arraintzale gaxuak sorrturikuak ixan ziran.

469. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bardin dabiltzan edo ez ikusteko, baña ordu bat-batian jarri dauz, eta ordubak zenbatuten imiñi.

470. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta sinistu, anaiak, au ikusten ez degun bitartean illuntasunik beltzenean ala lañupean ibilliko gera, baña ez degu argi osorik nabaituko.

471. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Gure maiteak estuasunik larrienetan zebiltzala jakiñik, gure ezin ezer egiñak amaika bider samindu gaitu.

472. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bi gorputz jausi dira; bat betiko ill: bestea... eriotzakin naigabe larri artean guda astun gogorrean dabil.

473. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Mugiro'tar Joseba altxa ta ibil lenbailen esango al dizu gure Jaunak, zure zauriak ixtea itxaron bai degu... Zure lagun gizaraxoa Goian bego.

474. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Batzuek ari dira, artutako bi orriak bete eta Euzko-Etxera ekartzen, oraindik ekarri ez dezutenak, azkar ibilli.

475. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta Gipuzkoa ontan ere, iñori egin bear ez zaizkion petralkeriak apaiz jaunai egiten dabiltzan galtxadunak... nun bizi diran badakit.

476. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bere akatsak gorde ezin da
ez daukanari billatzen...
dabillenari ez nuke asi nai
iñoiz lan ortan laguntzen.

477. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Emakumeak ere etzaituztet laster asarre izango, emen inguruan erle antzera dabizkiten arreba oen laguntzaz.

478. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ondo ibilli.

479. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Legazpi DABILTZANAK

480. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Zer garratzak azalduko niozkan gizagajo orri, baña, ezerezkeriakin dabilena gizon txikia da, oyekin dabillena iñoiz ez aundia.

481. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Nere gogoa litzake abertzale guztiena bezelaxe, urte berri onetan ez jakin daudenari erakustia, bire okerretik dabiltzanak zuzenera ekarriaz, tamalez gure aurka dirala ta, asmo berdiña ezdutelako, alkar ikusi nai ezik eten gabeko burrukan ibiliaz.

482. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 - Bezpera egunez kalerik kale emen ibilli ziran abesti ederrak abestu zituzten, eresbatzak atzetik lagunduaz.

483. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Kontuz egon bear degu euzkotar guziok; orain euzkotarren artean izparringi txar asko dabil ta.

484. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Sarrerak artu nai dituanak azkar ibilli bestela atean geldituko da ta.

485. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Langillearen zoriontasuna arkitzekotan, mota guztietako buruzbideak, ludi-ziar dabilz.

486. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Asun-miñari bezela Euskal-Orriari begiratzen ez diogunok, egunero-egunero bere lerrotan zear gabiltzanok, joan zan ostegunez, xelebrekeri bi irakurriak gaituzute.

487. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ez estutu, Luis Donea'ri iñoiz edo berriz autsak kendu, ta bere ikurriña ibiltzeko orlako batzuek bear ditu, ta jarraitu XIRIKA, iñori miñik emangabe sarri-sarri idazten.

488. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ondo ibili adizkideak, ondo ibili.

489. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 - Emen ere zerbaitetan badabiltzala ezagun da.

490. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Baña, ez estutu; pozoitzale oiek ez jakiñak dira; zilibokatuta dabiltza; gezurra besterik ez dute... ¿Baña, zein dira abertzaliak ez diranak?.

491. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Beste batzuk ziyoten egiyak zirala baño aurrerantzean ere oraindaño bezela ibilliko zirala.

492. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Zuei berriz Diputaziyoan edo Gobiernuan eizerako pasia edo eskubidea kobratu ta gure soroetan ibilli.

493. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Bide ortarik ibiltzeko, zuen soineko edergailluak erakutsi eta edertu dezazkezue, baño, garbiki, gizona baitan den arra ernatu gabe, kilikatu gabe.

494. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Arazo untarik baduzue zeri gogoeta egin, eta zeri lotu, bear bezala ibiltzen, jakiteko.

495. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta... onelako gudarikin España`k (Patria de La Constancia) ez dauka bildurrik! Agur eta ondo ibili.

496. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ez zalantzan egon: Ez itz goxoen billa ibilli: Ez jaramonik egin jauntxoen esaneiri.

497. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Zuen atzetik dabiltz baserririk baserri.

498. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Goigeikerian dabillenari ez dio onez begiratzen euskotarrak, bere abestietan.

499. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta emen buru askatze aundiak dabiltzkite.

500. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Beste gai asko ere ba dabiltz gure artean gira biraka ixkanbillan, gai egokiak oso pozik irakurri oi diranak.

501. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Urte batzuek badira gure efiitik ufiuti dabiltzala; dienak gogoratzen gera, ta geiago oraindik emen, erri zarrian bizi geranak, nolaz tellatu ta baikoi azpietan zenbat ta zenbat kabi jartzen zuten udara aurrena sortzian.

502. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Enara, erriyan, da mota alaya, goizetik arratsera bere ega ederrian, dabillera elbita xomorro atzetik bira ta bira gora ta bera kalietan ta goizian goizetik bere kabi ertzetik banatzen danian bere abesti xamur ta eztiyak.

503. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Jakintsu azko ibilli da jakin nairik nundik edo nolaz egiten duten mortero edo iraulika, aiñ edarki, erozein baztarretan itsatsitzeko kabiya.

504. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Gañera, or daukak ba garbi asko, eztituk oiek, itxu-itxuan, nun dabiltzan eztakitela etorri neregana.

505. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Mutil bati elduta Schottis dantzatzen abillenen.

506. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Amona zan bat anken gañian ba lego, ibilli bearko unan zuzenago! Gezurra zirudin abertzalia aizela esatiak ere.

507. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 ¡Gu ibiltzen giñuken ba oriek jantzita!- diote iseka antzean...

508. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 ¿Ta onela ibili bear degu?.

509. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta zuek nagusia autan artuta, gure nagusia onegia dalako, arren izenean gu Bedayotarrok menderatu nayean zabiltzaten politikero ziztrin bazter nastutzalleak, jakin biar dezute, nekazari ta maixtar geranak jakiñan gañean gaudela Aita Santuk katoliko nagusiei, maixtarren arteko gora beretzaz esanda dauzkan aginduetzat.

510. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta guri begiak irikitzen, gorrotorik gabe, maitetasunez beterik ibilli zaizkigun gizon prestu ta leyal oyengatik, zuk zertarako orren gaixki itzegin dezu?.

511. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Pernidatu egin dek gure Pelix nion nere artean, eta or ibilli nitzan diximulo guztiyakin bati galdetu ta besteari aterazi.

512. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Biotzez lana egin dutelako berarekiñ; maitasuna dabilkitelako guziyaren gaiñ; zalantzarik gabeko itzak esaten dizkiotelako.

513. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ez pistyak bezela alkarrekin koskaka eta lokatz eta zimaur tarten iraulka ibiltzeko.

514. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Illunpetan dabiltzan erri askorentzat da eguzki argi zoragarriya, eziñ leizke igaro izkutun bere ikas bide ots aundiyak.

515. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ia ba alegiña egite ote dan zabaltzeko eta ezagutuazteko elkarte goragarri au artu dezaten erri askok bere ikasbide onaren bitartez, Jainko zale itxura puskatxo bat geyago, denbora geyagon ibilli gabe amiltzen aldapa bera, ez jakiñ laño illunpean, gorrotoaren su ganetan eta oitura lotsagarriyetan.

516. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Mendian iñoiz ibilli geranok esan genezake zer nolako alaitasuna nabaitzen dan biotz eta gorputz guzian goiz jaiki ta mendi tontorretik gure aberriaren txoko politak ikusiaz.

517. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 - Mar-mar aundia dabil datorren igandian idi apustua dala ta ez Sorabillan.

518. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Galerazteko artu-emanetan gabiltza.

519. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Abere-sendagillekin, albaitero edo beterinariuekin ere badabilkigu zalaparta bat.

520. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Oyarzun'en ere leku billa dabiltza Alkartalaguntza eder bat ipintzeko.

521. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Epailletza abek sortu erazi ditun legeak eta gaur indar duten gañarantzeko lege aginduak ezartzen dizkioten bideetan ibilliko beraiek.

522. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Gogoratzen nintzan Errenderi ta Pasaitzaz; ortxe nola ibilli ote diran oraingo eudi-jasa ta zapar aundi abekin.

523. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Guadariak.- Egun orretan bertan etorri ziran gudarien nagusiek eta kalerik kale ibili ziran mundrautar guztien esker-onezko txaloak artzen.

524. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ezbearra.- Udala'n egiten ari diran ikastetxe-lanetan zebillela, jausi ta anka-ezurru autsita ekarri zuten eta bereala Elgoibar'era eraman, naikoa gaizki; igelzero bat.

525. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Elurra.-Egualdi ederretan ain pozik ibili gera aspaldian, uste genuan oraindik udan geundela, baiña Domusantuak eldu ezkero, elurra ere bertan izan oi da-ta, aurten ere etorri zaigu beti bezin zuri ta otz.

526. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Domusantu ta arima-egunetako eleizkizunak beti bezela ederrak izan dira; ibilli da elizaldetik jendea ugari.

527. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Emakume buru ariña
Basterr guziyak nazteko,
Oraindik gaizki dabillenikan
Berak ere ez du usteko;
Edaderikan onenian ba
Eropa orrla mosteko,
Beldur da auka trabatu eta
Erori edo austeko;
Gotzai jaunak oju egin du
Itxura obez jazteko.

528. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Obispo eta apaiz jaun oyek
Gogor ari dira abisten
Playa oyetan dirala jazten;
Al egiñian tira ta ere
Etzaye ondo irixten,
Goi aldia ere lasai antzian,
Ardura gutxitxo ixten;
Ikusi gabe ez da erraza
Nola dabiltzan sinisten.

529. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Moda-zalia oso itxusi,
Ateria da aurretik,
Nola dabiltzan ikusi eta
Beste batzuek ondotik;
Euli beldurrik ez dute izango,
Ibiltzen dira gogotik,
Gorputz geyena ageriyan ta
Ala etzaye inporrtik,
Gaztientzako ikasbide onik
Ez da etorriko ortik.

530. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ta lapa zaleak dirala ta, ustel usaia maite dutelako... aspaldiko euskal dantzak eta oitura garbiak zapaldu naian dabiltza asko ta asko.

531. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Bide zuzenian zabiltza.

532. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Euzkadi'tikan etorri dira
lagun askotxo onera
eriotzari iges egiñez
estalpe bat bilatzera.
Negargarria bada guretzat
euskaldunen ibillera
andik irten da eskale antzo
erri batetik bestera
ibilli bear atzerrietan
ezin joanik etxera.

533. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Nekez nekez ibilliko dira ! ! Ez dute arrapatuko ; onezkeo Madrid erori ez danean ez da eroriko (ez darorke).

534. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Azaldu gaur arte bezala, askok katoliko zintzotzat dauzkaten oiekin zergatik yuan ez geran, azaldu baitare iñungo gizatxarrai esku emanik ez gabiltzala; geure gauzak ditugula, baña geure geureak auzoarekiñ nastu ezin ditezkenak.

535. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan Frantzia aldeko eskualdun aunitzek, Front Populaireri dioten herra ta gorrotoak sobera eraginda ikusten dute, Espainia-ko gerlari datchikon guzia ere ; orrengatik, Espainia aldeko eskualdunak ango Frente Popular en lagun gerlan dabiltzala jakiteak, geiztotzen ditu, eta erran arazi, anai haien kontra, ele gogor eta samingarriak.

536. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus ?zelan ibili zara ortik?

537. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Bestela zulako kokolo edo gaixtoen batek izan esik edonok daki, berrton ikasi ta erakutsi biarr litzatekiana geure izatia, zuk egin dozun lez iñora joaten ibili barik, erbestekoen gurarijen bilye, ta euskeraz.

538. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Nire seme batzuk, oraiñ arrte baño neke gitxiagogaz ibili leityez ta askenian danoen arrte jeurrtiko nozue lurrpera.

539. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Agiri da albestian luzaro ibili zariana, ta neure semien joan etorrijak baño, beste batzuenak zeregiñ geijago emoten dautzuena.

540. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Ondiño bere bay dagoz ibilliteko beste bide batzuk, onak alegiñen irigiteko geure anaien begijak egiako arrgira.

541. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Ara emen zeintzuk dira onek bideak, guztiz onak: batzuk dira neguan ibilliteko, beste batzuk udan ibilliteko.

542. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ortik datoz: ezerkeri, landerkeri ta eskean ibiltzea, ta askotan, lapur gaizto izatea ere bai.

543. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Qui furabutur, jam non furetur, magis autem laboret, ut habeat unde tribuat necessitatem patieati: erakustide auxe laga zigun Paulo jondoneak (ad Ephe. IV-28) len lapurretan zebillena, ez bebil: ez beza ezer ostu; baizik lan egin beza, ortatik izan dezan, zer berari ta besteri eman.

544. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Gero ordia, ezin artu edo ezin lapurtu dutenian, edo ezer saltzekorik ez daukatenean, abiyatzen dira eskean, onelako edo alakoren atea joka, eta maiz ibiltzen diralako, etxe-barrenen daudenak ernegatzen dira aspertu ta gogaitu, ta azkuntza alkarren arteko bekaizpekoa sortzea, erreza izan oida.

545. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Subtrahe pedem de domo proximi tui, ne quando satiatus, oderit te atera ezazu zure ona, adizkidearen etxetik: etzaite geyegi ibifii, zutzaz aspertu-ta, ase ez dezazun, eta arpegi txarrak eta keñukak eta arburiyuak etorri ez datzazkizun.

546. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Lan zintzo guzitan, aberaspide aundiya izan oida; bañan itza ta pitza barra-barra, dabillen lekuan, biaua ta utsa pranko.

547. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Nork ez ote daki nola ibilli diran oiek gure Euzkadi maitean ?

548. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ondo ibilli.

549. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Unela ibiliz; estatutoaren aldez lan egiteak jendeak minberatzen baditu, eldu den aldian, elizara sartzeak ere, gaizki artuko dute eta tiro.

550. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Baño, agintariak ¿noren alde daude? guk, esku zuzenik ezpadugu, argi esan dezatela: ibiltzeko, bideak jakin bear dire.

551. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Lengo astian obiratu dira elizalde onetan Santurtun'tar Ameli G. B. eta Aranzeta'tar Anbontze G. B. euron illobiratze eta elizkixunetan notintza andixa ibili ixanda geure tamal agurra bitzuben sendixari.

552. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Egubeldi ederragaz egiñ ixandira Errega'tar Deun Erroka jaxak goizian goiz asizan jentia Erregatzera umore onagaz, amarretan jaupa abestua txonitzagaz eginzan txadona guztiz gintez beterik egonzan gero guztia zugatz azpixetara toki billa ibilli zirian bertan bazkaltzeko arratzaldian erespotz soñuan ondo aixian eiziran gaztiak.

553. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Gure arerijo amurrubarena da ta beragaz alkar dabiltzan beste euzkotar galdubok.

554. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Errusitarrak alegia ibilli dirala kontu oetan, edo....

555. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Au gertatu ez dediñ, aukeratu beti algodoia, odolkiak lotzen ibilli oi dezuten ari zuri eder ori.

556. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ebaki zati bat, ur irakiñetan eduki berekiñ eduki ditzaken zikiñak kentzeko, legortzen utzi eta gero, garbiro eskubak ibillita, zorrotxo orretan sartu eta itxi bera, baldintza edo kondizio batekiñ, bera sendagilleak edo aurgintzan izan oi dan emakumiak bakarrik irikitzekoakin, umia jaio beziñ laster.

557. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 ¡Zenbat gauza berri ez dituzten asmatu! Tximisgurdiari (tranbieri) igotzeko ezker aldeko sartokiak burniz itxi dizkiote, ozte, jendea, bear bezela ibiltzen oitu dedin....

558. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ortarako euria egiten duanean, berebil eramalleak obeto ibilliko dira busti gañean argiak egiten ditun dizdirakin.

559. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Nere eliztar baten bear eta premiya txukatu ta estaltzen zebillela, lenengo aldiz berarekin itz egin nuan.

560. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Egualdi txarren santsua zebillen: bildurtu giñan atzerritarren egalez aldian gabiltzanok: gure altxorpide guziyak osiñera zijoazen; bañan ez da orren txarto-marto geratu.

561. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ikasi dute ordia batzun-batzuek merke-zurriyan nola ibilli.

562. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Jo ta autzi ibilli dira lapurren billa; bañan ez dituzte oraiñarteraño atxitu.

563. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Arrapatuko dituztenen susmurrak zigurki bezela dabiltz.

564. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Halako lurretan, gainera heldu zeiezkin urak ez doatzi hain laster gain behera; eta nola emeki dabilan urak indar gutiago baitu edo zeren eremaiteko berekin, lur hetan uriak ez deramatzi hain laster dituzten gozoak, ez eta ere hain urrun, ura bera ere ez delakotz hain barna sartzen.

565. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Monteil prefetak zelatariez bethea duela eskualde guzia, jakiteko, ez bakharrik kargudun eta emplegatuentzat, bainan oraino bertze hainitzentzat, ere eia elizan ibiltzen diren, zein eskoletan dituzten beren haurrak, non eta norekin dabiltzan heien andreak.

566. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Eta ez uste izan, hoinbertzetaraino katholikoen zuzenak zango pean ibili ondoan, hoien beldurra lotua dutela.

567. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ez; badakite zoin errech den, egungo egunean, katholikoez trufatzea, hoieri zampatanak bizkarrean edo beherachago emaitea; horra zertako gu bezalakoen kontra geroago eta tzarkiago ibili gogo duten.

568. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Toki hoitako zozialist aitzindariek badituzte langileentzat erosiak bortzpasei mila chichpa, eta ez nolanahikoak; arras chichpa onak, oraiko chichpa berrien aitzinean soldadoek zabilzkaten hetarik.

569. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Eta gaizki dabiltza hortan, ala aberearen ohantzeari buruz, ala ongarriari buruz.

570. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Badakizue nola Conseil d`Etat delako jujeek ihardetsi izan duten: aphezpikuek ez dezaketela zenaturreri eta deputatueri izkiriba, bertze frantses guziek bezala; beraz gaizki ibili direla egun hoitan, noiz eta ere orok bethan izkiribatu baitute zenaturreri eta deputatueri, othoizteko onets detzaten ala fraideek ala serorek egin diozkaten galdeak.

571. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Combes ministro-nausia, nola jadanik, gazte demboran, erdi fraide ibilia baita, beldurtu othe da Chartreux bilhakatzeko lehia egun batez jin zakion?.

572. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zozialisten adiskide handia da, eta huna zerdion erran kazeta-egile bati: mariñel hoik ederki dabiltzala hola.

573. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Gaineratiko erranguren gatik, banindabilan aski airos; bainan Sokorriko egitatearen orhoitzapena...... ah! hura zen pizua eta samina!.

574. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zer den hatik gizonaren sorhaiokeria! Iraganak oro ahantzirik, bizi nintzan, achola handirik gabe; eta gerla akhabatu ondoan, airos itzuli nintzan, Frantzia barnean gaindi ez dakit non ibilirik, etcherat.

575. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Españolak bethi gauza guzietan gibela direla biziki; bereziki egungo egunetan asmatu gauza eta tresna berrien eskuratzeko, bertzen ondotik dabiltzala; deusetako kasik ez dutela zainik, ez bururik, beren ohiko hatzetan tente egoiteko baizik... joan, joan ikhusterat, sinhesten ez duena, nehor bezen aitzinatuz (...).

576. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Zonbait egun hautan jadanik, garatik hirira badabiltza zaldiekilako bi tramue handi.

577. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Eta aldiz, libertate ona, zuzena; ongiaren libertatea; bakhotcha bera bere egitekoetan chuchen ibiltzeko, eta bere menekoan halaber chuchen erabiltzeko, behar bezala bidatzeko libertatea non da? Zer bilhakatua da? Nork daki hartaz berri onik? Aspaldi du, zain guziak mozturik, eta lau zango besoak estekaturik, hil hurrana khordokan daukagutela libertate hori.

578. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Holetan kargudunak, hala nola tropetako aitzindariak, ez eta bertze edozoin gizon gobernamenduak bere eskuko dauzkanak, ez haizu elizan ibiltzerat; ez eta zangorik sartzerat ere, mezaren entzuteko ez bertzela, non ez duten etsi bat hartu nahi, abantzamendurik gabe egoiteko.

579. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Donibane Garaziko hirian, ba eta kantonamenduko herri anhitzetan ikhustekoak dire, zenbeit egun hautan, errient batzu, etchez etche dabiltzala, paper nahasi batzu sinarazi nahiz; othoizka, mehatchuka; zer nahi gezur derasatela.

580. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bainan badira hartan direnak, arnoa ezin salduz baitabiltza gutartean gaindik.

581. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Hain ongi, nun eskualde handi batetan ogi nuusiak langileer ondotik baitabiltza, batek hau eskain bertzeak gehiago.

582. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Deputatuek badakite arras ongi tzarkeria bat egin dutela, eta ez direla beren boz-emaileen gogoaren alde ibili.

583. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Osasunaren ondotik zabilan, eta ez du atzeman.

584. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Nabasiki, igaran astian kaseta hounek erran dian bat gerthatzera doua: pegaria hourerat jouanez, hausten dela Elhia dabila ungurune horietan galtzen ziran aharien biltzaletarik bat hatzamanik dela.

585. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Elizak erakasten du ez dela lege makurren arabera ibili behar.

586. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Orai duela hogoi-ta-hamazazpi urthe, Bismarck, Alamaniako ministro handi aiphatua, hola lotu zitzaioten erresuma hortako aphezpikueri; bainan ukho egin behar izan zuen, ikhusi baizuen ez zezakela deusik ardiets, eta bere kaltetan zabilala.

587. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ez; zozialist hoik nahaskeria frango ibilia zuten; jazarri ziren jandarmeri; hoitarik kolpatu zituzten zenbeit, eta uste dut bat hil zela.

588. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Horra nola dabilzan elgarrekin.

589. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Egia zion jaun ministroak, katholikoek bethi gogo bera dutela lege tzarreri buru egiteko; bainan gezurrez mintzo zen, sinhets-arazi nahi zuelarik zozialistak urrikituak direla orai arte ibili dituzten nahaskeriez.

590. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Beren soldadogoarentzat toki hetan ibili direnek badakite non diren Toulon, Aix, Marseille, Avignon, Montpellier, Cette, Béziers, Narbonne, Perpignan.

591. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Landesetako Souprosse herrian zerga biltzen zabilan egun hautarik batez jaun gazte bat.

592. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Uste gabean lehoin urrich bat eskapatu zaiote bere burdinazko kaiolatik, eta tiroa bezala hirian barna ibilirik, inguruetako zokho batean gorde.

593. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Toulon-eko leihorretik hurbil, gerlako untzi ttipi bat, uraren barnez dabiltzan hetarik, bertze handiago batek kaskaturik, hondatu da berehala.

594. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Deputatien bozketan gañen ere dabila elhe franko.

595. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Gutiz gehienak aisiaren ondotik gabiltza mundu huntan eta iduri du geroago eta nekezago dela hatzemaiten.

596. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Abitaine hortan nor ez dabila?.

597. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Joseph Lacroix Landaburukoa, hogoi-ta-hiru urtheko gizon gaztea, zenbait aste huntan Donianen lanean zabilana, hil da Donianen.

598. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Holako batekin Léon Dongaitzek ez dezake aitzineko here joko bihurri hura egin, pilota beti urrun baitabilka.

599. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Pellek ilea gristen hasia du, bainan ez dute oraino errematismek andeatua; mihia ere badabilka, jujeak ez badira mintzo.

600. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Pilotari zaharrer ez bide zaiote hambat partida ederra iduritu; lehenago bazabilkaten pilota gorasko plaza buru batetik bertzera eta zombat aldiz, hutsik egin gabe! Doniandarrak hamabi joko-aratuak eta Saratarrak hortzetan zauden; orduan atzarririk egin zuten salto bat zortzi jokotaraino: bainan hartara geroz bortz joko baino bat egitea errechago baitzen, Doniandarrek eta Itsasuarrek sartu hamahirugarrena.

601. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Auzoetarik gure partiden ikusterat jin zombeitek ez omen dakite zertako den arno eta limonadarekin dabilan plat hura.

602. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ez da egia bezelakorik, elhea aise dabilka, legun eta behatz topatzerik gabe.

603. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Alsacekoa da, gerlako egunetan hemen egona, eta orduan egin ezagun batzuen ikusten dabilana.

604. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Orrengatik dabiltza beti elkarrenganako susmo edo goganbearrez beterik, auzoari ziria sartu nairik, baño nor-berari sartuko dioten bildurrak.

605. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 I.- Gure erriko abesti zampacirc;r eta gozoak,
Aurreko euskaldunen biotz mamikoak,
Naiko lituzke bildu gure Prailetxoak;
Ortako nasiz dabil mendi ta txokoak
.

606. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Agipen guzietan, gutxi gora bera, beti bat dakusgu, bat bera darakuste: Goikoarekin dabillenaren laguntzale Bera dala.

607. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Asiritarrak zebiltzen garai artan Israelgo bakaldian, erreinuan.

608. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Senakerib estu zamar zebillela ikusita onen zordun eta menpean egotia lotsagarritzat zedukalako, urtero ematen zion dirutza ukatu zion.

609. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Inguruetako gudetan ibilli zan bitartean ixildu zan.

610. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Argiroki dakusgu agipen ontan beti goguan iduki biar gendukeana: Goikoaren bakaldiaren-erreinuaren billa dabillenari osterontzekoa Berak dakarkiola.

611. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Ezekias zuzena zan, oso zintzoki zebillen, Goikoa bere alde zedukan.

612. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Goikoarekin zintzoki bagabiltz, geroi dagokiguna egiten badegu gure gaizkatasuna erakarko degu.

613. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 ¿Eziñ artu al dezake ezartegitik datozen aurreneko gayak zuzentzeko neke pittina gure izkuntza ikasten dabiltzan oyetatik batek edo bestek?.

614. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Bañan gu, juan diran aitzeneko urte oyetan euzkerazko aurrerapen oyen berri dakigunok eta beraren aldez gabiltzanok asko poztutzen gaituk.

615. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Finlandiak, gaur dabillen arazoan, gotzari bat izandu da Batzarrari bizien itzegin diona, Finlandiko legedia goizpar evangelioaren urren maitatu biar duala.

616. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Bohemian txeketarrak eta Belgikan flamentarrak ortan daude eta gogorki dabiltz, aurrera dijoaz.

617. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0002 Gu baño aurrerago dabiltzela agirian dago, sobre todo los sacerdotes.

618. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0002 Orkaiztegi Ber-berarena da beste au ere eta oraindik obekiago dakar adirazten gabiltzana. .

619. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0002 Edo alde guzietako abertzaleak eroak dira edo gure arerioak zoratuak dabiltz.

620. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Pello.- Gizon, alkarrekin zebiltzatela uste nuben baintzat.

621. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Pello.- Badakit, Kirten, badakit aserretuko etzeratela; badakit alkarrekin jan, alkarrekin edan, alkarrekin abestu, alkarrekin bildu, alkarren artean zabaldu, zabiltzatela.

622. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Pello.- Egiya dan edo ez dan, noizbait jakingo al degu; agertuko al digute Diputaziyo ta beste tokiyetan zer zabiltzaten nor edo nor erakusten asten zaigunean.

623. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Zu zerori eztakit, bañan Balenzi, Andaluzi, Extremadura, eta onuntzagotzoxeak ere beintzat bayetz usteko nuke, Zortzireun urtez aprikar t'arabetarrak nonbait or ibilli omen ziran, ta....

624. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 ¡Ai, Gayo-gayotxuba,
Pil-pil zuretzako
Nere biyotza beti
Gau ta egun dago:
Neurketan banebillen
Erenegun-atzo,
Noiz izan ote nuben
Naitasun geyago
.

625. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Egunero Jainko gabeko eskoletan ibilliko dira: jakinduri asko ta gauza asko aitatzen entzungo dute ta Jaungoikoaren izen donea... erakusle edo maisu katolikoenak berak Uzkurtza edo Erlijioa erakustea debekaturik dauka.

626. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Baita ere antxen ibilliak dira, irudi aurrean lotsagabe bat baño geiago komunisten abestiak, La Internacional eta abar abestutzen.

627. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jaukol 0001 Jesus, Zugandik urrun
¡ai! ibilli gera,
kabitik iges-dagin
txorian antzera...
Orain Zugana gatoz
Zure gurutzera...
Gure maitasun-kabi
beroa Zu-zera
.

628. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Tisiko dagon gaxoak, ez du beñere txisturik lurrera bota bearr, txistu legorrtua autstutzen danean arrnasarekin uste eztegula arrnasten degu, eta biziro kutsukorra da, eta ori gerrta ez dedin, tisikoak berekin, beti txistu-ontzi berezi bat ibilli bearr luke, txistu-ontzi orrtara bakarrik txistu eta karrkaxak bota ditzan.

629. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Tisikoak ibiltzen ditun bearr bearreko gauz guztik, berak bakarrik ibilli bearr ditu, maindire, estalki, kutxare, eta abarr bezela, eta oien garrbitasuna, ur irakiñetan eukiaz egin.

630. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Lurreko garbitasuna egiteko, zatarr busti bat ibilli bearr litzake erratzaren orrdez, eta sublimado pittin bat erantsi ezkero, ainbat eta obe.

631. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Nekazaritzan ibiltzen diran tresna edo trramakullu, goldeak eta orren antzeko gañerakoak ere, garrbi garrbi egin bearr dira, eta orrtarako zatarr bat gatzik gabeko koipe urrtutakoan busti ondoren igurrtzitzea bezelakorik ez da.

632. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Euskotarrak emen gabiltza mendiyak zear, erriz erri, geren ikurrin gurutz duna alde guzietan erakutsiyaz, ta geren biotzeko euskal maitasunaren sugarra inguru guzietara banatuaz.

633. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Bakit gogo ones beterik Azkue Jaunaren agnrtza ikasten sabisela datorren illeko lenengoko igandian abestuteko jaurrera ba ta es nagitu!

634. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Igerri eban Jesus'ek itandu nairik ebiltzala, ta (aurrea artuta) esan eutsen:

635. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Or zabiltze alkarri itaunka zer esan nai ete dodan emetik puskatera enozu ikusiko, ta puskatxo bat geroago barriro ikusiko nozue diñodanean.

636. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Urgazteko' laguntzeko gogo biziaz urreratu jakon gudari bat, baña maitekiro adierazo eutson alperrik zebillela, nai ta ez il bear ebala-ta.

637. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Augaitik orren gauza jaungoikozkoarenganako gure abegi onak gero ta andiagoa izan bear dau; herak erakusten deusku ba, nundik ibilli bear dogun, egi zerutarrak billatzeko darabilgun arlo ta zeregin larrian, eta gure ezaupide argalari indarrak kendu bearrean, azi ta sendotu e iten deutsoz-ta.

638. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Esku-makillea lez da siñismena gure ezagupidearentzat, diño San Krisostomo'k; zartzaroak argaldurik daukan gorputza berez ezin ibilli izaten da, baña eskumakilleagaz ederto; alantxe gure ezaupide argal au be, berez ibilteko argal ta itxu dan gayetan, siñismenaren makilleagaz, urratz baten oker barik, ederto ibilten da zeruko egi-bidean.

639. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Siñismenak berezkoa dau sendotasuna ta zalantzarik-eza, eta sendotu egiten dau gure ezagupidea; eta ez deutso okertzen isten; eta gure gogorapen bildurtiai berak emoten deutso sendotasuna, eta gure buruan sartu ta urten dabiltzan gogorapenak sortutako ots eta naspillen artean, berak ipinten dau bear dan txukuntasuna.

640. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Siñismenaren kurtzelu au barik, gizonak gau illunean lez ibilli bearko leuke zerurako bide luzean.

641. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Leize illun baten argi baga sartzen dana, bat yo ta bestea yo, emen yausi ta an yagi dabillen lez, alantxe dira siñismenaren argi barik bizitza onetan ibilli nai dabenak be: alkar ezin aiturik dabiltzaz beti, eta euren adimenak, emen yausi ta an yagi, azkenean bein betiko antxe yausten dira iñoz be urtengo ez daben zulo sakonean.

642. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Egiak lotu egiten dau adimena, ta egiaren yabe dala uste dabenak ez dau naikoa berak egia eukitea; zabaldu egin gura izaten dau, bestiai be erakutsi gura izaten dautso, ta guzurraren illunpeak argitu gurarik ibilli oi da beti.

643. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00135 Laster aditu ere baginduen, herria egin-arazi zuten Ofizierek, erlijioneari behatzen denaz, nahi zuenari nahi zuen alderat ibiltzea onhesten ziotela.

644. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00120 Nere ustekundea ez zabilan arras makhur.

645. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00125 Ordutik bai adituko du inkudiaren kirrinka, eta haroztegian ibiliko da mihia.

646. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00105 -Ibil zaitezke zu, nahi duzun alderat, bainan ez zazula gure egitekoetan sudurra sar.

647. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Guraso oneik euren seme maitearen etorkisunaz ardura andia euken-eta, etxean bear zan besteko zuzenbidea ezin emon eutsoelarik (batez be, bere aita guda arazoetan sartuta ebillan aldian) Lisboa'n egozan Kanonigoen artera bialdu eben.

648. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Baña aurrerakuntza oneikaz bere biolza etzan bete ta asetzen; deuntasun-bidian bizkorrago ibiltia nai eban baña gurari deun au lortuteko eragospenik gogorrenak bere senide, aide ta adizkidiak sarritan egiten eutsoezan ikustaldiak zirala oarturik, bere Nagosiengandik Coimbra eritxon beste lekaretxe batera joateko baimena jaretxi eban.

649. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Aprika'ko itxaso ertzetatik urtenda laster, ekatx bildurgarri bat jagi, ta Andoni joyan ontzia goraberaka asi zan; bai urperatuko ez urperatuko ebillan, eta axiak España'ra etortea itxi barik Sisilia'alderuntz eruan eben eta Messina'n legorreratu zan.

650. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Aita maitekor eta bioztia danez, neke gogorrenetan eta bearrizanez gonburu (beterik) dabiltzan semeai laguntzea bidezko dakiela deritxat; zuzentasunak be, gañera, berauxe eskatzen dau.

651. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Bernardetxo'ren izena eurakin nastuta dabil; bera da, ba, jazokun arein gizuren.

652. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Zotzetan ugari zan lekura eltzeko, Masabiel'go arkatxetik ur egoan errotara ura eroyan nasia ibilli bearra zan.

653. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Garai artan, orraitiño, etzan gaitz; errotia barriztuten ebiltzalako, ura me joyan.

654. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Lagunak, oñetakoak erantzita, laster beste aldera ziranaren, Bernardetxo bildur zan uretan sartzen, gexo samar ebillan-eta.

655. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 POLITO-POLITO apaindurik ibili nai eban Pantxike neskatilla lirañak kanako bost laurleko kosta yakon oyal (tela) eder bat erosi eban.

656. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 -Jauna, nire urdalla (estomago) geroago ta txartoago doa, diñotso Peru'k osagilleari, lengo miñekaz nabil onan banoa ni sator-errira laster naz.

657. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Olantxe atartean biak dabiz gogor bultzaka, ta azkenean be urdeak iges egin dautso.

658. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Ta gaur ain oker ba'gabiz, orduan zelan ibiliko ete dira?

659. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Azkar ibilli besteak; ez dedilla iñor gelditu agurmen au egin gabe aurtengo ontan Luis Zaindariari.

660. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00960 Orain geitzeko azmotan gabiltz JUNIOR au len bi artzen ziran bezela orain amar izango diran esperantzan gaude.

661. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Gaiza bizirik ezdian eta izpiritiaren, eta horietarik bataren eta bestiaren intresen artian, eta halaber, zozietate laguntzalen eta intres hen artian, bada gehiengoua eta menpekotarzun bat zouintan arrazoukuntiak behar beitu bethi aitzinian ebili, bihotzkuntiak oundotik.

662. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Aiñ berandu ¿ zerr gabiltz ? ¡ Ia aulki ortan jarri ! ¡ Nekatuko ziñan eta !

663. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Bai, an ere txakurrak oñutsik ibilliko dira noski, oraiñ ogei-ta-lau urte ala zebilltzan beintzat-eta.

664. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Au. au tresna, au ! Paris'en jaio ba'ziña zu, onezkero, ¿ nun ote zebiltzan ? ¿ Zerr ote ziñan ?

665. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0054 Ortxe goi-goyan ermita:
Santa Ageda deritza.
Gu arakoxe biatarentzat
Limosna biltzen gabiltza.

666. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0054 Atzo goizian pasiatu det
Alkate jaunaz kalian:
Lizentzi ori berak eman dit
Ibilitzeko pakian
.

667. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0054 Ez bagabiltza pakian
Gere buruen kaltian;
Bestela sartuko gaituela,
Kartzela illun batian.

668. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0042 Aputz eta Polañe
Ibili zirian yantzan
Igartu'ko landan
Garixume Santan

669. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0046 - Jerolimo!
- Zer nai dezu?
- Neskatxarekin
Ibili zera zu...
Aita datorrenian-nian,
Ama datorrenian-nian,
Etxetik kampora joan
Bearko dezu

670. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0024 PETTAN - Bazter ikhusten ibiliko gituk....

671. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0024 GANICH - Hemen ihizira joaiteko ere ez da sasoina; non ibil?.

672. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0374 Eta gero ostera be etorri eta or ebillen Markiñe-aldien betiko moduen.

673. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0248 Zuk illunpeak bialdu ta ba-dator gaba,
eta basoko piztiak dabiz inguruan;
leoikumeak orroka arrapakin-guraz,
Jainkoari euren jatekoa eskatzen.

674. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0249 Or dago itxasoa aundi ta luzea,
an dabiz bizidunak ugari,
txiki ta aundi;
an dabiz itxasontziak ortik ara,
baita jolas egiteko eratu zenduan Lebiatan be
.

675. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 - Aldi aretan, Jesus'ek judar-taldeai auxe esan eutsen: Neu naz munduaren argia; jarraitzen daustana, ez dabil illunetan; bizi-argia beragaz izango dau, ostera.

676. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 - Anaiok: Ibilli zaiteze gogoaren (espirituaren) arauz, eta ez dozuez beteko aragi-gurariak.

677. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 Gogoaren eragiñez ba'zabize, ostera, ez zagoze Legepean.

678. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 Beraz, ba-dirautsuet: ez arduraz ibilli zer jango dozuen bizi izateko, ezta gorputza zeaz jantziko ete-dozuen be.

679. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 Eta jantziaz, zegaitik zabize arduratsu? Orra, zelaietako lirioak: begira zelan aundi egiten diran.

680. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0770 -Ps. Zoriontsu, gaiztoen asmoetan sartu ez daiten gizona, pekatarien bidean ibilli ez daitena ta gaizto-artean jesarri ez daitena.

681. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0218 (Bizkai'ko Zaindaria erriz-erri ibilli zan artan, Etxano'ra eldueran, bertako umetxo batek Begoña'ko Amari esateko egiña.- 1949'an).

682. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Ildo zabal biotza, ar daidan argia.
Pozarren lorea da iruntzez astuna:
Ez bedi gaur samiñik, urrun beazuna;
Bebil gogo ta biotz argi dantzaria
.

683. 1940-1968 bizkaiera poesia ker agur 0011 Ta zetan zabiltz zugatzez
Zugatz, goi ta beyan?
Bijotz-zatija dakuszu
Ostuen arrtian?
.

684. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0016 Bizitza onetan,
baten poz, beste
baten min, ibilli
oi gara naste
.

685. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0050 Il az! Il az, maitea! arek oiu barriz;
Ta, ene ez al intzanan?, eiagora biziz.
Zakar dabil aizea bide-ertzez zinkurin,
Senar saminduaren jantzia lez urdin
.

686. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0050 Ixilpean gaualdi. Goiak izar apain
Adiguritsu dabil illazki lur-soin gain...
Kubil datza gizona, ez dagi zirkiñik;
Zelatan ditu pizti ta gau-ibilkarik
.

687. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0052 Zuri agurka gerora
sarri dabilkit amets
eta, adiskide zurrian,
gogoz oi zaitut gorets
.

688. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0049 Benetako udaldi ederra zan bai,
eta, egunbera,
arratsalde argi eta, eguzkitsuz,
baserri bideai gozoro iarraituz
ibilliz-ibilliz,
arto-garitzaz,
belardi ezez...
nere soin eta,
biotz-begiak eder-kulunkatuz,
ai! ze nereratze pozgarri,
ipar aize biguna zala
egun garbiaren
arnas bizi!
.

689. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0050 Oinkada arin eta, itxaropenez,
- bai bide zabal eta, bai bide txiorrez -
zelairik zelai,
ai, ze eguzki
ta, aize garbi!
Nerekin nintzan bai, nere
inguma eta, txoriakin;
egada goikorretan,
nerekin nebillen bai,
izatekotan, izan...
nere bidezko bide
eta, ametsik ederrenakin.

690. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0050 Lilluraz nebillen bai,
nere bidezko eguntasun garbiz;
bai enara irriztariz
eta, bai zerupe argi
ikara pozgarriz...
Bideak neraman bai,
nerez-nerezko eguntza
eta, aize zoragarriz
.

691. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0045 baiña zure gaztelu orren
lorategitik
ibili dan
aizeak
esan deuste
zure barruko
ezkutua:
bein be ez ei-dozu euki
atsegiñik eta pozaldirik
.

692. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0105 Arro ebillen artz bat, gorpurik ez jatearren, gizakumeak maite ebazala-ta.

693. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0109 Iru idi beti alkarregaz ebiltzan beresian.

694. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0111 Ezbearren bat izan dabenai ondo datorkioe alegi au: aurrenik, izuak jota, igesbide bat gura dabe; gero, igesbide ori aurrean daukeenean, bertatik atzeratu naita dabilkiguz.

695. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0111 - Ezta errazoi barik erantzun eutsan; len egunez kanta oi neban, baiña atxilo artu ninduen; arrezkero zur nabil.

696. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0111 - Orain ez daukazu, ba, zur zetan ibillirik; arrapau baiño len ondo, baiña orain alperrik dozu.

697. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0111 Ipuiñak erakusten dausku alperrik dala zori txarrak oratzean, illeta joka ibiltea.

698. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0113 Alegiak darakuskuna: saporez, zori txarpean eta tirri-tarra ibillita be, gizaseme guztiak bizi gura.

699. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Cocaina'ren arazoan berekin aspaldi ibilitako lagun batzuk jakin zuten nola bizi zan Bilbo'n aberats baten moduan, eta berak eskuz idatzitako guthun batzukin mehatxaturik, hasi zitzaizkion dirua khentzen tati-eskutitzka (chantaje egiten).

700. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Nik enekian diruarekin ihes egiteko asmotan ebilenik!.

701. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Ikusten gendun galduta arkitzen zala eta edozelako gezur bat asmetan ebilela.

702. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 - Dakizunez, ojalateriko lanetan nabil, baiña nire kontura.

703. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 - Edurne-kin nabil eta ezkontzeko asmotan gagoz, baiña holan ezin naz ezkondu.

704. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 Eragina zirudian, eta bakarrik izan arren, bere antzora ta eskura ibilteko modukoa.

705. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 Eta zera, ba al dakizu zeuk jakin, ibilten? - itandu eutsan lantegijabeak Garbiñeri.

706. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0014 Negu gogor batian, izotzak Eibar-ko kaliak ibilli ezindako moduan laga zituan.

707. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0014 Eibar-ko dendetan euan gatz guztia izotza urtzen gastau zan, ta ala ta guzti be ez zan naikua izan izotz dana kentzeko, erriko semiak kalian seguru ibilli daitxian.

708. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0137 Dornu aurrian marraskilluan konpasian ebillen batian, bere pareko bonbillia emetau zan.

709. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0020 Ibili arin, bustita egongo data, gautxoriak jan ez dagien.

710. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0020 Illun abarragaz batera eldu ziran etxera bai ta bakoitzari bere amak esan be: Nun ibili zaree, orain arte? Zer egin dozue orain arte?.

711. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0111 Osagillea, Pellotsu mutikoa arakatuten dabil, olagarroaren antzeko erpeak belarriko zuloetan sartuta.

712. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 3. Guztiak dabiltz - bidea galdu - ta usteldurik, batxo be ez da - onik egiten - dakianik.

713. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0065 8. Ez asarratu - gizon malmutzen - onagaitik, gaiztakerizko - asmoz dabiltzen - orreikaitik.

714. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0102 3. Naiz ta ibilli / illunpetan,/ Jauna, Zugaz ni / poz-baketan.

715. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0102 1. NEURE JAINKOA - goizerik nabil - Zu nayean,/ egarri naz, Zeu - bearrean.

716. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 28. Eta agopean - dabiltz mormor, bape jamonik - ein barik Jaunak - aginduai.

717. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0253 8. Zuzen ta zintzo - genbiltzan bere - begipean, gure biziak - bizi dirauan - bitartean.

718. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0253 12. Illun baltzetan - illik ziranen - argitzalle, bake-bidera - gure ibillien - zuzentzalle.

719. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0056 Arrautzia deitzen detsen bat juan zan bein Perikoitxua esaten zetsen (zeutsen) zur, belarri ta iztarriko espezialistarengana, ta esaten detsa: - Emen natok Perikoitxua, belarri batetik gortuta nabik eta.

720. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0056 - I, Perikoitxua, neri gero, miñik ein barik ibilli akitx, e!.

721. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0086 Jo batera ta jo bestera, leoi billa ebizen eta alakoren batian, amarretakua eitxen daozela, eurak uste ez-eben orduan, ara or nun agertu jakuen izugarrizko leoi aundi bat.

722. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Inbestigaziño bat eingo balitz, jakingo genduke Esopo Plaentxia'n ziar ibilli zala, ipuin batzen; bai orixe.

723. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Kaxlkurrio ta bere andria, bata zu ta bestia ni, beti zebizen eztabaidan.

724. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Bereala ezagutu eban lekaideak eta otoi-idaztia itxita esan eutsan: Zelan abil, gazte?.

725. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Uda Biarritzen, udazkena Parisen, negua Nizan eta udabarria mundu-zear ibilli.

726. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0138 Biotzak, Gizonaren biotza zorion-zale da; zorion-billa dabil eten barik.

727. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Saulo, Jesusen ikasleak jazartzen ebillan Tarsoko Saulo.

728. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Bide bietan ezin ibilli batera.

729. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta aiñ jatorra ikusten ebala, sututzen jakon barrua, eta begixegaz eta arnasa luzeka, ari aitzen emon gurarik ibiltzen zan beregaittik erebixan sua.

730. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Eta beiñ, andra gaiztua aiñ urriñ eldu zan eze, azturik emakumia zana, erregutu biarrekua erregutzalle ibilli barik, Prinzesa jasua senarra gandik, jaso biarrekua bere azpikua Dukian lurretan, etsi-etsixan eiñ eban gauzia erabagitzeko asmua.

731. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Egiaren bidetik ibilli daitena, barriz, argitara dator, aren egintzak Jaungoikoagan egiñak izan dirala agertu daiten.

732. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0183 Nik bere, ba-dirautsuet: Eskatu egizue, ta emongo yatzue; zabiltze billa, ta idoroko dozue; atea jo egizue, ta edegiko dautsue: eskatzen dauanak, artzen dau-ta; billa dabillenak idoroten dau, ta ate-jotzailleari edegiko yako-ta.

733. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Gaztetan jakintza gaietan ibili zan, eta gero mistikakoetan.

734. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0138 Perretxikotan nebillenian
Sasikolako basuan (bis)
Dama gazte bat billatu naban
Kiñerra baten onduan
Txikiya nintzan, aundiya nintzan
Artu ninduen altzuan
.

735. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 Diruaren lepoz ibiltzea, bide bazterretan, gosez eta aul, limosnatxo eske ibiltzea da.

736. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Gaur bakarrik ezin geinke ibilli ta jokatu.

737. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Auxe dala, uste dot, legezko bide zuzenean ibiltea.

738. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Ni egijaren billa nabil, Ormaetxea dabillan lez, ta orregati edozein eztabaidetan eneuke nik obaririk ixatia.

739. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Onetan Sabiñ etzan ote-oteka ibilli, argiz eta ziur baño, esanaz: egu-luz (egun`en dagola), z erazkua (modal) ta ki parte material de cosade, edo egu-z-ki (eguzki) ser de luz.

740. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 6'g.- Zu azarrtuten zara esaten Arana-Goiri beti ote-oteka ibilli zala.

741. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Pizka bat bidekatuta zabiltzala deritxot, eta azketsi, Nikola aizkide.

742. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 ¿Arana Goiri ete-eteka ibilli zala?.

743. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Ezer ez, oteka ibilli baño: euzkerea ibero'en elia zala, Caucaso'tik sanskrito'tik eta abar edo-datorrala, indo-europea ta eztakit zer eta baidakit zer edo-dala, ta abar eta abar oteka utsak eta tentelkeririk asko.

744. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Datorren urteko udan beste 15 neurkin luzatzen asiko ete diran zurru-murrua dabil, naikua diru batzen ba'da orduko-edo....

745. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Agari ta abeak zocalos y columnas, Mañaria'ko kararriaz edo aitz-arriaz egiñak dira, baña beko alde guztian ura darioe noizian-noz; beste arri landua barriz, Oka, Orobio ta Iurretakua ebillen Asuntzeko kantera ugaria aurkitu arte,eleizatik iru aneurkin edo kilometrora.

746. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Gaur, barriz, zurrumurru aundiak dabiltz errialde batzuetan.

747. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Azken ona gura daunak bide zuzena autetsi ta bide zuzenez ibilli biar.

748. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0035 (...), aldiz, lau ebangeriak idatzi zituen, ordurako idazkiz edo itzez zabal ebiltzan gai ugarietatik batzuk aukeratuz, beste batzuk laburpenetan bilduz, edo Eleiztarren batzai begiratuta azalduz, aldarrikatzeko era beti be bat gordeta, Josukristo'ri buruz guri beti egia zintzoki agertuz.

749. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Kanpotik: 1) Kutuna artu, komentuko nagusiaren eskutik; 2) Andra Maria'ren jaietan autortu ta jaunartu; Karmen'go Amaren egunean, Larra'n bertan burutu bear ziran baldintza biok, arratsaldeko eleiz-birara etorriaz; 3) al izanik, illaren irugarren domeketan eleizkizunera etorri; eleiz biran, gizonezkoak gurutzearen atzetik ibilliko ziran, abadeak prailleakaz naste ta andrazkoak onein ostean; 4) anaikide bakotxak bere barruak diñotsanez gauzak egingo dauz,(...).

750. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Len, anai arteko guda aurretik ez eben gitxi egin, eta orain ez dabiltz nagiago.

751. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0154 Baña Nire billa ba'zabiltze, itxi onei joaten.

752. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0217 Diru-zalekeria asetu dau, baña bere kalterako... Artega ta urduri dabil....

753. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0279 Inoiz be aspertu barik, gizatalde ugari amaibakoak Jesus'en jarrai ebiltzen....

754. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Alkar-bizitzez artuak, ala errien beiñolako araona ibiltean alkarri ostuak?.

755. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Garai artan entzuten ziran sermoi moduak entzun; garai artan ikasten zan dotrina ikasi, garai artan goikoak nolan zebituan ikusi, ta... zer egin bear zuten nekazari, errotari ta artzai bertsolariak (Zeruko Argia, 1963, urrillak 20).

756. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Joxe Alberdi, gaur Mañari'n bizi arren, Yurreta'ko semea dogu; ain zuzen be, Mañari'ko atxarte zoragarria ezta txarra giza-idurimena biztu ta arrotuteko; orixegaitik edo, Alberdi, barne-griñari ezin eutsirik nunbait, asko ibilli da bertsoketan.

757. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Zubiaga, jaiotzez bilbotarra izanda be, umetatik Barrika'n bizi izan da, ta gaur Urdulitz'ko Arriaga baserrian daukagu; itxasoz itxaso luzaroan ibilli arren, legorreratzean, lagunak zirikatuta, or ibilli izan da erriz erri, jai ta erromerietan kanta-kantari.

758. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Zarraga be, 1906'ko urrillaren 26'an Leioa'n jaioa izan arren, ogei urteko zala Berango'ra aldatu ta arrezkero guztian ementxe dauko bere bizilekua, Errekondo baserrian; amalau urteko asi zan bertsotan, eta Mungia'n, Bilbao'n, Zeanuri'n, Bermeo'n, Gernika'n eta beste askotan ibilli izan da bertsolari lez.

759. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0153 Eleizak, Jesukisto'ren ezkon maiteak, kistar guztion ordez egin daroa otoi au: kistarr oron biotzeko oyu, eskari, poz ta negarrak bere eskuetan arrtu ta Jaungoikoa'ri opaltzen dautsoz; batsuetan samurrkiro, leunkiro, maiteak maitatiari lez, eskatzen dauana iristeko uste beteaz; bestetsuetan, zorrotzak eta miñak izan oi dira Eleiza'ren dearrak, semeen zorionez arrtega ta ernai dabillen amaren eduz.

760. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 BENTURA - (Sarturik) Praisku! Zuri deika ari naiz, zure billa nabil eta ez duzu txintik ateratzen. Nun ziñan?... Stalin gizarajoa!

761. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0140 MAISUA - Orrelako ibillitara ez diteke aur bat eraman.

762. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Zer biotzondo dut gero? Nere etsaiak zeatu bage alde bat utzirik, oien parregarri ibili nai al dut? Zirt edo zart zertu bear dut.

763. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 ABESLARI-TALDEAK - Dagoneko maiz baino maizago izketa-gai giartsuagoetara io izan dut neronek, eta emakumezko leinuak aztertu bear lituzkean auziak baino andiagoetara eldu izan naiz, bai-baitaukagu guk ere geure Musa, gurekin iakite artu-emanetan ibilten dana: guziekin ez, noski.

764. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0376 Bizartegi aurrean, esku-amugintzako aulkia, ate inguruan, bizartegietan izaten diran ezaugarriak zintzilik. Sagardotegiko orman, kurpita abarra, kupeleko sagardoa saltzen dala adierazten. Onen beko aldean, arutz-onuntz ibiltzeko sutegi txikia ta aulki luzea.

765. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 EZTI - Zergatik ez?
APALLU - Etzekiat, baña, zerbait ire artekoren bat badabilkik.
EZTI - Biar jakingo dek.

766. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0408 APALLU - (Aserrez) Eztiat nik gizontasunik galdu. I abil gizontasuna galduta; ez ni.

767. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Lutxi - Bai! Orain konta eidan nun ibilli aizan.

768. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 S. Paule - Berandutu egin zaidan ezkero, gabiltzan astiro. Latinez ala diote: Festina Lente mugi zaite astiro. Pizka batean eseritzera noa.

769. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - Ain zuzen laguntza billa natorkizu bada. Emakume gazte bat daukat aurregiteko ta asiberria dala-ta larri dabil... eta nabil. Zuk ikustea nai nuke.

770. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Puljen[tzi] - Au da estuasuna! Aurra oker dator eta amak gaizki ibilli-bear du. Au da estuasun gorria!

771. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Gabino - (Iskanbilla sortzera dijoala ikusirik, paketsu) Ea, Ea! Osasuna ta pakearengatik, D. Justo, eskatzen dizut ez dezazula auzi ori aurrera eraman. Zuk ez uste arren, Petrikillo sendalaria kuranderoa ta ni medikua ongi antolatzen gaituzu. Ez al gabiltza biok gaxoak senda naiean? Eri diranetatik eta ezln konta añakoak dituzute nork ez du senda nai?... (isilunea). D. Justo, zure alaba ere, txonkatillako ezurra nik gaizki jarri niolako edo Petrikillo'rengana etorria da sendatzera. (Aitorkizun orrek zarztada aundia sortzen du).

772. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 MATILDE - Utz koplari; berriz ez, gizona. Badirudi burutik egin zaitzula. Gezurra dirudi zu bezalako gizon ezkondu eta guraso bat holako txantzakerietan eta haurkerietan ibiltzea. Noiz etorriko zaitzu zentzua? Noiz zentzatuko zara? Egun batean eskarmentu galanta hartuko duzu, kanore gabe horrek.

773. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 BAJUA - Gaurko Diojenes berri baten modukoa naiz ni, Matilde. Eskuan bihotz bat daramadalarik, andre baten bila nabilena. Orain arte eztut aurkitu. Beraz, puta-etxe batera etorri naiz, hea hemen aurkitzen dudan, etxe prestuetan aurkitu ez-nuena. Eta barka hitzagatik, baina oso gogorra naiz nire mintzaeran.

774. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MALEN - Jaunari eskerrak, ondo ibilli nintzan... bañan, jauregi orietan erorbide aundiak dira.

775. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0026 URDASPAL:
Zer zan ori? ametsa al-zan?
buruko ille danak zutik ditut...
Zer zan, baña?
Ezurretara izua, ikara, sartu didan ori, zer ote-zan?
Gure Erri maitearen kalteren bat?...
...Il zitzaigun Gartzea;
ta aren seme Santxol oraindik ume da;
aren inguruan, berriz, Erio dabil,
beletzar antzera,
sarraski-billa...

776. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0060 (Oraingoan Urdaspal agertzen zayo Zunbeltz'i. Urko semea zer dabillen, esaten dio Zunbeltz'ek. Urdaspal'ek erantzunik ez. Berriz ere Zunbeltz'ek galdera bera. Urdaspal'ek bi seaskak aipatzen dizkio. Zunbeltz aserre. Urdaspal'ek orduan algara gozoa).

777. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0060 ZUNBELTZ:
- Urdaspal... Ondo etorri zera...
Urdaspal: gauza bat esan bear nizun.
Entzun!
Esazu:
Zer dakarki zure seme orrek?
Baztar guztiak nasten, zer dabil?
esaidazu, arren! (Urdaspal ixillik).

778. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 LUIXA - Bai zera! Baldintza orrekin bakarrik amor eman zitenan neskaren gurasoak. Eztakin ondotxo zelako trumoiak ibilli itunan auzi au erabaki artean. Markes jaun-andreak bere onetik atera itunan Peru jaunak maiteminduen berri ziotenean. Sumin-sumin eginda, neskari, Joxe Migel'engana geiago ez urbiltzeko agindu ziotenan eta etxetik ateratzen ere gal-erazi ziotenan laguntzalle batekin izan ezik.

779. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 Baita onek garbi itz egin ere. Alegia, neska galdu nai ezpa-zitenan, amor emateko beren seta gaiztoari eta Joxe Migel'ekin ibiltzen uztekotan pozaren pozez ziaro pizkortuko zela.

780. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 LUIXA - Zuhurrago ukean, noski, baiñan onezkero eztik zuzenbiderik. Alabearra duk gero, Getari'ko txalupan Joxe Migel suertatzea. Ba-nekiñan Getari'ra elduberri zana eta andik arrantzan asteko asmotan zebillena, baiñan nork esan bere lenengo itxasoratzean illotzik ekarri bear zutenik Mutriku'ra?

781. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 Noraezean ibiltzeak, berriz, bere arriskua zeukan, urreratu bearrean erabat aldendu baiditeke eta orregatik eguna argitzen asi arte zai egotea erabaki geniñan. Gaur goizean atxeman dizkiñagu iru gizonak neke aundirik gabe, baiñan, zorigaitzez, gorputz besterik ez itunan...

782. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - (Gaiz aldatuz) Atezai aizpa: elizako kanpaia zuk eta Paxkual'ek txandaka jotzen dezute, ez da ala?
Atezai - Bai Aintzindari Ama. Paxkual'ek egunezko ordutan jotzen ditu; ta nik argizkilla ta gauezkoak. Kalean naspilla dagon artean ez ditezela oroitu guretzaz. Zenbaitzuek, ala bearrez aitzeki billa dabiltz. Aditzen?

783. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Palanka - Bai alperrik da onekin itzegitea. Apaizai baño obe det emakumezkoai jaramon egitea (Izaskun'engana joanez) Neskatxa polita ez ba da ba. (Izaskun'engana urbiltzen dalarik Gotzon ez dabil urruti ta begiz jotzen du).

784. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Rekete - (D. Martin'ekin buruz-buru) Mingarri zait apaiz bat emen ikustea. Ez zan ori gertatuko, ordea, zu errelijioa zaintzera datozenen alde jarri baziñan, eta ez gorriekin naasita ibilli, bizkaitar lotsagalduok bezela.

785. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0106 Xixili - Gizon batek maite ninduela uste nuben, bañan, etzan ala, ez ninduen maite; diru usayian zebillen bakarrik. Aistiyan jakin det ori, ta aidian juan biar izan du.

786. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0136 Ganbara - Kontu frexkuakiñ dabill orduban. (Bestia emanaz) Ara bestia.

787. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0144 Sat[ur] - (Oso urduri dabil atzera ta aurrera) Ujentu, Ujentu!

788. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0204 Sat[ur] - Baita zera ere! Zeruan mutilzarrei bizi-eziña sortzen dabiltzala uste al-dezu? Izango dute aurreragoko lanik!

789. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 MATILDE - Eskuan linterna bat zedukalarik gizonaren bila zebilena? Orain arte eztiot inori entzun arkitu zuen ala ez.

790. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Tranposo batzuk ibiltzen dira
beti iñusente billa,
gizarajua ondo esanaz
adiskide izan dedilla,
igarri gabe emango diote,
berak ezer ez dakila,
karameluak muturretik ta
bizkarretikan makilla.

791. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Ongilleren bat badatorkizu
berri onak zuri ematen,
ezta ibilliko inbusteriaz
gezur trasteak asmatzen;
zuk ere ari ondo erantzun
al dan onduen esaten,
biok saiatu bata bestiai
mesediakin ordaintzen.

792. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Arantzazuko Birjiña Amari
danok egin eskaera,
zaintu deigula zintzo ta garbi
mundu ontako biziera;
berari otoitz egiñaz danok
zuzen ibiltzen bagera,
gure animak zeruratzeko
pozik egongo da Bera.

793. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0006 Guk nai ezta, beste batzuen billa ote dabil zeruko Aita?

794. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0026 Ps. - Bai zoriontsu, bide garbitik Jaungoikoaren Legean dabiltzanak!

795. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0027 8'gn. ANTIPHONA - Ongi-naia ta maitasuna nun? An Jaungoikoa. Kristo'ren maitasunak batera bildu gaitu. Poztu ta alaitu gaitezen Arengan. Gabiltzan Jaungoiko biziaren bildur eta maitasunean. Eta biotzez ta benetan maita dezagun alkar. Batera biltzen geran ezkero, begira ez gaitezen iritziz sakabanatu.

796. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0075 Onesten zaitut, Aren Seme bakar Jesukristo gure Jaunaren izenean ere: Berak mirariz Galilea'ko Kana'n ardo biurtu bait-zinduan; Bera bait-zan zure gañean oñez ibilli, eta zugan Jordan'en Joanen eskutik bataiatu; Berari zintzakion, odolarekin naasturik saietsetik ixuri; eta sinistedun guztiak zutaz bataiatzeko ere Berak agindu zien Bere Ikasleai, onela esanaz: Zoazte, eta erakutsi erri guztiai, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuaz.

797. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0293 Negua zan, Jesus Jauretxean zebillen, Salomon'en aterpean.

798. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0500 Berarengatik, grazi ontara siñestez sartzeko atea are zabaldu zaigu, ta Jainko-semeen argitasuna irixteko ustez poztuta gabiltza.

799. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0501 Egundu orduko, andik irten eta basora joan zan, eta gizataldea Aren billa zebillan, eta Arengana etorrita, berekin geldierazi nai zuten.

800. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0916 Juduak mirari eske dabiltza, Elendarrak jakite eske; guk berriz, Kristo Gurutzekoa adierazten dugu, Juduentzat oztopobide, bai, Elendarrentzat, berriz, zorakeri; deituentzat, ordea, naiz Judu naiz Elendar, Kristo Jainkoaren indar eta jakintasun.

801. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0917 Esk. Zabiltzate maitasunean Kristo bezala; maitatu baigindun eta bere burua gure alde eman baitzun, Jainkoarentzat usai gozoko eskeiñi ta opari.

802. 1940-1968 gipuzkera poesia bera 0042 Gogoa xutik daukat,
ez zait zartu, noski;
baña gorputz kankarra
ez du nai ibilli.

803. 1940-1968 gipuzkera poesia erkiag 0303 Uraren doiñuak ez du atsedenik
bolu zaarrean
tinkili tankala;
ni ere ibilia naiz zure atzetik
kalean beera
ta kalean gora.

804. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Nere baitan nabil. Gogo-enparantzan,
ezpai-ardalla det dantzan.
Ulermena det irakin:
gauzen muña nundik ote-diteken jakin.

805. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Nik ikuste-uste dedana,
nigandik alde, ala ote da emana?
Ala nere begiak iñun eztana,
sortzen ote-dabiltz? Irudipen-uts ote dana?

806. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Argia esna baño lenago
igo nai det gallurrera,
Eguzkiari ate zabaltzen
nor dabillen ikustera:
zaitu lenengo argi-aria,
ta aupa aren bizkarrera:
zaldizka aren gain gallurrik-gallur
arin egin ibillera,
ta urrezko izpi argi aretan
jetxi arru barrenera.

807. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Farrez daudela ikusten ditut
Neri entzuten nautenak,
Arritu ditu eziñ geyago
Nik azkenean esanak.
Gure bizitzak ageri dira
Eztet esaten danenak
Bañan badakit zabiltzatela
Ni bezelatsu geyenak.

808. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0007 16- Ezin bizirik etsai artian
joan zan Ruan'ko urira,
eskolen bidez mutil ugari
ekarri zitun onera.
Jaun'ak emanda ikusi zuan
Anaidian zabalera,
neurri berian an ibilli zan
alde batetik bestera.

809. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0008 17- Urte aietan ugari ziran
jansenisten aldekoak,
dotriñ zintzoa alderatuta
Eliza'ren aurkakoak.
Beren aldera ekarri naian
irakasle sallekoak,
diru eskeñiz ibilli arren
geldi ziran zintzokoak.

810. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0072 Alde egin zazu
Nere ondotik,
Ama, aren!
Lenbailen
Aldegin!
Aldegin!
Zergatik etsai
Oien artean
Ibilli nai
Duzu nerekin?...

811. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0046 Egunero zugan pentsatzen nabil,
Barneko maitasun griña ezin il.
Gautegun arnasa estu ta larri.
Naiz izan negua, nik beti izerdi!

812. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0046 Zu ikusi-ta nere
Biotzak pil-pil.
Bizi nai dut, bizi,
Ta bein ere ez il.
Makurtu-ta ere
Arrastaka ibil.

813. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0046 Egunero zugan pentsatzen nabil,
Barneko maitasun griña ezin il.
Gautegun arnasa estu ta larri.
Naiz izan negua, nik beti izerdi!

814. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0047 Izatez apala,
Gogoa garbi,
Zugandik bekaitza
Dabil urruti.
Izketa gozodun,
Beti far-irri!

815. 1940-1968 gipuzkera poesia satarka 0047 Egunero zugan pentsatzen nabil?
Barneko maitasun griña ezin il.
Gautegun arnasa estu ta larri.
Naiz izan negua, nik beti izerdi!

816. 1940-1968 gipuzkera poesia x. lazkoz 0919 Bi etxe-xori atera dire
gain sabaie'ko leio'tik,
bat dabilla artaren bille,
bestiak non den ogirik.

817. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0018 Bi begi beltzez dindil ziñan
ibilli, amets-egille, lillura.
Ez oartuki, bañan bai zuzen
zure elburura, lillura.
Oi amorru gaitzen lotura!

818. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 Eta, eskurakor dabil aizea egun garbiz
dana, bidetasun goigarri baten doiñura;
Izadia zutituz dana, bai, belar, landare...
gogo-elebidezko amets, edertza betean,
ikusgai xamur ta, oargarrienak laztanduz
alako, txori, enara azkarrak bezela,
ioan-etorrizko irriztada arin-ariñez,
gañetarako bultzadatan egoak arrotuz.

819. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0039 T'itxaropenezko egungiro barneminduz,
(igeskorra izanda ere gure etorria)
garo-usai oiantsu, bidondo itzalgarriz
begiak argiz bete ta, biotz-oñak arinduz
alako, betiratze sakon, geroko munduz
emai intziritsu bat, betimiñez dabilgu,
zerbaiten kezkaz, bizitzako bide estuan
muin-muiñetaraño arima dana zirkinduz.

820. 1940-1968 gipuzkera poesia s. muniategi 0060 Ikus orain
lengo,
gari-ale txiki ori,
zein landara ederra dan;
ikus,
ain udaberritsu,
aizearen menera dabillen
ezetasun-itxaso,
burutza eder ori!

821. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Eta zango gorriak askatu orduko, Eliz Nagusian zebilen uso taldera bildu ere laister....

822. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 - Alperrik abil, aurrerantz bakarrik egin bear dek bidea.

823. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Elkorreta'ko mendi-maldan zebillen.

824. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Antxe dabil Gartxot bere berrogei ardi, amar zaldi ta txerri bakarrarekin.

825. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Gogoak al aña semearekin ametsetan zebillen.

826. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Aguro ezagutu zuan bere leio-burnietan lotuta ara-oneraka ibilli ez dedin eta... an dator geldi-geldi gauza beltz bat bera ta bera, bizkarrarekin paretari bultzaka eskuak goitik bera polliki-polliki jetxiaz....

827. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Iabea Neree'n inguruan dabillen bitartean, bera baiño ni laztanago ez ote naun izango beldurrez, artzai arrotz onek orduko birritan erasten ditu ardiak, abere gaixoak legortuz eta bildotsei esnea lapurtuz.

828. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Dameta'k.- Ekiozu, esatekorik balin ba'duzu; ez nauzu luzakor; ez nabil iñoren igesi.

829. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Menalk'ek.- Neri zer, Aminta, zure biotzean zuk ni ez arbuitzea, basurdeen atzeti zabiltzan bitartean ni xedebak zaitzen baldin banago?.

830. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 Gañera, gutxien usten degun garaian, eta laister, guda bukatzera dijoan zurru-murrua dabil bazterretan.

831. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 Osasunez berdindu, makaltasuna bota, indarrak geitu, ta bapo zebillen mutilla anaiari baserri-lanetan lagunduz.

832. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0026 Izan zaite beti goi zabalean dabillen txori egalaria; ta ez beti lokatz-artean arrastatzen dan narrasti zikiña.

833. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0027 Baizik, alperrikako txaloen billa ez degula ibilli bear eta iñoren ederragatik bakarrik, ezertxo egin ere ez.

834. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0027 Ez degu guk, gure gogoz agertu-naiean ibilli bear; Jaungoikoa'k atera gaitzala ezkututik, bere gogoa ori ba'da.

835. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0027 Eta Jaungoikoa'ren aintzak, urko lagunaren onak edo gure animaren bearrak ala eskatzen ez ba'digu, naiago izan bear degu bizitza ixilla, eginkizun apala, bide ezkutu ta gutxi ibillia.

836. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0027 Bere burua nundik nora agertuko dabillenaren jabe, errez egiten da etsaia.

837. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Bizitzako ibillaldian zure lagun dezun aragi argal eta ezerezak anima onaren aintzaldiak eta zorionak jaso behar ditu, borroka ta nekeetan ere beti arekin ibilli-ta, santutasun-bidean ere lagun egin zion ezkero.

838. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0014 Gizarajoa lorik egin gabe, erria galdu miñakin, erdi zoratua zebillen.

839. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 Beti txapelakin ibilli oi zan gizona, kaskutsik zegoan.

840. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Beste guardiazibilla (ez bai dira oiek beñere bakarka ibiltzen) zutik geratu zan; zai, ia beste alkiren bat ustutzen ote zan.

841. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0021 Illuntzian kasinuan elkartu ziran bi ziriyak, au da, Zirilo ta Ziriako; an zebillen eskutik eskura zigarrontzi ori, ta Ziriako eldu zan milla pezeta beragatik Zirilori eskeintzera.

842. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0038 Gau artan ta ondorengoetan agure gizajoa automoillean, amesetan, asko ta asko ta oso ederki ibilli zan.

843. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0038 Amesetan aiñ ederki bazebillen, zer izango ote zan, gero ames oiek egi biurtzean?.

844. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0058 - Nola ibilli zerate botuetan?
- Ederki.

845. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0091 - Egia ote da ori?
- Ez, jauna, senarrak. Ardura gabekotxoa da nere emaztea, eta sarritan ibilli oi da erropa zikiñakiñ ni lotsatzeraño: oitua nago orren erropai autsak astintzen, eta astelen goizian, ikusi nuanian orren soñekoa autsez beteta, asi nitzaion autsak astintzen zigor batekiñ, eta, nik pentsatuko nuan ba, nere emaztea soñeko arren barruan zegoanik?.

846. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - Zer egitera? Berriz ere len agindu didana agindu dagidan, eta erlojo bat eraman ta bestea ekarri, erlojuaren pendola bezela beti atzera ta aurrera ibiltzera.

847. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - Beraz bakarrik joan bearko det nik?
- Bai, eta, ondo ibilli nai badezu, kontu mingañari: baraurik juan eta berriketa gutxi.

848. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - Ez?
- Ez: bestela or ibilli bearko dezu monimento kontinoan; eta bidian kukurruku egiten badizu....

849. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 AMA.- Ara! gure neska ere emen degu... oek ibillik e...! gaztetasuna eta sasoi ederra ba ditunan eta eskerrak orreri.

850. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0223 Lengo zapelatza bera, jira-bira, usaiean dabil; bañan berak arrapatu nai duen egaztia, egoei eragin eta urrutiratu zaio; oraingoan beintzat atzaparretatik iges egin dio.

851. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0223 Bere semeak ajolik bear ez lioteken eginkizunetan sartuak ibilli oi dira; besteren onaren alde ta etxearen kaltetan, beren ondasunak zearo galdu ta bere odola erruz ixuri dute.

852. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Semeari diotsa Anderek:
- Mezaren erdia ere ez dakizu zuk, Josepe. Hortzaz luzaro mintzatu gera zu kanpoan ibili zeran artean. Eta munduan inoiz ikusi den astorik astoena da zuen Joana benedikatu hori.

853. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0093 Nork eman dizu zuri or kuskusean ibiltzeko baimena?

854. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0055 Ikusten danez, etxekoandre au biotz onekoa zan, Jaungoikoaren izenean, etxez-etxe, eskian zebillena, onela bere etxean artu zuanean.

855. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 Eta ori, nik uste, arako teori-buruaz mutur-joka dabil.

856. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa erkiag 0122 - Orduan... franku ibillia zera, beraz?

857. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0146 Biotza garbi ibilliko bada, barau egin bear du aragiak.

858. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0062 4) Jesus maitea, guruzpean ibilli zenuen ibillera garratzagatik, Garbitokitik azkar ateratzeko dagon animaz erruki zaitez.

859. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0032 Beste baten maite miñez dabillela uste al dezu?

860. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0033 Batzuek ederra, zoragarria zala New-York, ederki ibilli zirala abioean, au egiñ zutela ta bestea gertatu zitzaiela...

861. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Erriko mutikoak, urpera joan dan etxearen belarrezko tellatura igo eziñik dabillen txerri illetsu bati (napar txerria ezin esango diogu) txaloka ari dira.

862. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 Ok etzebiltzan bere gisara.

863. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0032 - Orduan, zintzoak beti ondo, ta gaiztoak beti gaizki ibilliko dituk mundu ontan?

864. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Aize epela dabil fir-fir, ostoakin jostalari.

865. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Etxean egoteko baño kanpoan ibiltzeko giro obea.

866. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Lizardi'koak, bañan, etxe barrenean dabiltz danak.

867. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Eta aaa! etxeko aurrak urte artan biurrikeritan ibilli ba-ziran... aurren gaxoa ordun!

868. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (15) Zer dezu negarrez, esan zion Jesus'ek; zeñen billa zabiltza?

869. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0290 (19) Denario bakoitza: urrezko peseta bat, gutxi-gorabera; egun bateko lan-saria Aztikerietan ibilli ziran askok ere, beren idaztiak ekarri ta guztien aurrean erre egin zituzten; idazti ayen balioa zenbatekoa izan zitekean aztertuta, berrogei ta amar milla denariokoa zala esan zan.

870. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0044 Une guztietan, gure ondotik zabiltza!

871. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0087 Gogoan det... Boulogne-ko Ama Birjiña gure alderdi ontan erriz erri ibilli zanean, aski zuan jendeak aren irudiari begiraldi bat egitea, otoitz eta negar egiteko...

872. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0074 Garai artan Joan Kruz, Etxekone'ko Erramun Jauregi ta ni, arro xamarrak ibiltzen giñan.

873. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0162 Zortzi edo amar egun joan zitzaizkidan Pico'ko errian nebillelarik, ta mutil katalanari esan nion, ni urrengo egunean irten bear nuela andikan beste uri batera.

874. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Madurean dagon, Ibarrondo basetxeko alaba dan Engraxi, neska polita ta apañakin ibiltzen da.

875. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0010 Auzo'ko, Amilgain basetxean oñordeko edo maiorazko dan Iñaxio'rekin, laister ezkontzeko ustean dabil.

876. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 - Jakingo dek, Ander, Nekane zeñekin dabillan...

877. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 An ere, emen azken aldera arrapatzen ituan mokordoakin ba'abil, egunen baten errukarri izateko gertatzen ari aiz!

878. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0070 - Ez naun ni, Engraxi, besterik ez bezela ibiltzen!

879. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 - Zer zabiltzate emen, orren goiz?

880. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0013 Erroma'tik igaro nintzanean, kantabroen izena aoz ao zebillen.

881. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 Banekian ama batek bere umientzat edo alabak gurasoentzat, zaintzalleentatik iges eginda, basoan janari billa ibilliko zala.

882. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Gauza aundiak egiteko jaioak dira, agintzarako erabakiak, lanerako indartsu, ibiltzeko bizi, asmotan iraunkor eta gogor.

883. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0073 Azkeneko itz auek Maria'ren Prantziskotar Mixiolarien oitura bat dakarkidate burura: monja auek egunero-egunero Meza bitartean goratzarre edo kanta ori abesten dutela arat-onat itxaso eta legorrean dabiltzan beretako monjatxoen alde.

884. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0073 Mixiolariak Mariaren babesean ibilli bear du beti Apostoluak antzo.

885. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0107 Etzebillen txantxetan.

886. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Egun aietan, aspertua zebillen Pako betiko ardangelako burruka aretan, eta bizibide ura aldatzeko aukera izan zuanean, etzan asarre.

887. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Pako geroago ta pozago zebillen goiz-argi aietan.

888. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0054 Eizerako zaletasun arekin, inguruko mendiak arakatzen zituan, urrutira joateke; ezpaizan ibilli luzeak egiteko gauza gaztetan bezela.

889. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0031 Munduko txorakerietatik irtetzen lagundu zion emakume ura, orain erdi aserre zebillen berakin, kofesorea zala ta etzala.

890. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Iñoren kontra zerbait itzegina baldin banintzan edo gutxienez gaizki esaka zebiltzenei isillik aditu banien, etzegoen beste erremediorik: nerekin izketatu ziran aizpa aiengana joan eta gaizki esan eta entzun guztien konpontzea egin bear izaten nuen, leku txarrean jarritako moja aien alde nere onginaia adiraziaz.

891. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Garai artan komunidadea oso naasturik zebillen: talde bat Abadesaren alde eta bestea beraren aurka ari zan.

892. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Bere kabuz edo bere aldetik Sorazuk beti nai izan zuen bide arrunt eta apaletik ibilli, etzituen gauza arrigarri eta nabarmenak desiatu ta ez nai: ori ere garbi agiri da bere bizitzan.

893. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0016 Makiña bat mediku eta botika ibili zan gure etxean, bai dirua galanki gastatu ere: bañan danak alperrik izan ziran.

894. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0016 Baserria errentan ibiltzen genduan, eta, gure aitak lau bat urte oyean gaxo zeramazkiela, nagusiak baserria saltzea pentsatu zuan.

895. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0078 Arrezkeroztik, beti kezka orrekin ibili nintzan nere gerra-denbora guztian: ia nere anai ori nunbait arkitzen ote nuan ilda, erituta edo prisionero eginda.

896. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0109 Gogoratzen naiz, egun batez iya arratsalde guztian korrika ibili giñala joan da joan, eta tiro askorik egin gabe gañera: bañan tarteka gogor xamar egiten ziguten.

897. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0109 Ala gabiltzala, gure soldadu batzuk eritu zituzten.

898. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0136 Pamplona-ra etorri eta andik denbora puska batera, egun batez pozez txoraturik zebiltzala ikusten giñun ospitaleko medikuak, pratikanteak, monjak eta gañerako danak.

899. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0136 Bilbao inguruan zebiltzala gure soldaduak, bañan nere barrenak eman zidan buelta ederra ori entzun nuanean.

900. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 An urte ta erdiraño iraun nuan, ta beste urte-erdian, munduan zear nere etxetik kanpora banabillelako, nere etxeaz ta an utzitakoaz uste nuan baño maizago gogoratzen asi nintzan; leendabizian, sukaldean jarri oi zidaten oean sartzen nintzanean, gero beste ordu askotan, ta azkenez egun batean alako erri-miña edo morriña La Coruña'n ala deitzen zioten gorputzean sartu zitzaitan, gure bide-gañeko txabola artan nere burua ikusi artean, onik ez arkitzeraño.

901. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0112 Udako egualdi sargori baten, Pernando oian bueltaka zebillen luak artu eziñik.

902. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0112 Bere ametsean, oraintxe, errietatik eta batez ere tabernetatik urrutiko mendi legorren batean edo naiz desertuan bertan zebillen.

903. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0085 Xabier illa zala antzeman nuen berriz, eta eroaldi betean nenbillela.

904. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0076 25. Denak inguru
badabiltza,
zirika ta kozk,
karraxika.

905. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0241 3. Doatsu Ari
darraiona,
dabillena bai
zuzen-bidean
gau t-egunaz.

906. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0057 Goraintziak piztu ta itzali buruan zebiltzikiola, ara nun sortu zitzaion batbatean argi-izpia.

907. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0057 Bein baño geigotan ikusi izan zun Zarautz'en aurreko udaldian mutil uaxe; ango neskatxakin eta udaldiarakin dantzatzen ibiltzen zan maiz enparantzan.

908. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0103 Balendin'ek, ordea, zapotzarr bat izan bai'litz baño jaramon geiagorik egin gabe, betokerr eta mintzo legorrez esan zion: - Galtzori oetxez ditu besteren salean nolana ibiltzeak.

909. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0148 Goiza erdiratu zan garaian, zalpurdi arin bat irten zan Dorronsoro'ko ataditik eta zaldizaiaren esku-zigorraren otsera, laugainka irabazi zuen zaldi biak bidezabala ta, asi baizen bizkor eutsi zioten luzaroan lenengo ibiliari.

910. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0148 Baña nekezagoa ta zaillagoa zan andik aurrerato ibillia.

911. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0238 Piztitzarrak ere zitalduta ibiltzen dira garai ontan sargori-giroan.

912. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Txirotasun-arantza zorrotzez inguratuta bizi ba'gera, ordea, alaz ere eskar beroak eman bear dizkiogu Jaunari, uste ontan zerubidea askoz errezagoa zaigulako; ta txirotasuna bera onoimen biurtu dezakegun ezkero, eztaukagu zertan urduri ta larri ibilli bestelako ontasun billa.

913. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Argeyar'ek, orratio, ez-ziran beingoan untzi beltzetara itzultzen, Are ta Ektor burnori jazkiduna oldarka ari ziralako, ezta beingoan ere burrukara aurrez aurre ez-ziran jauzikatzen; ori ez ezen, beti atzeraka zegiten, Are Troar'en artean zebillela, entzun zuten arrezkero.

914. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Ta norbere odolaz gorritutako lur gañian ustelduten dok, eta egazti okelajaliak emakumiak baño geyago ibilten dozak aren ondoan.

915. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 Zure aurpegi-billa nindabillan; Zure aurpegia irrikatzen dut, Iauna (Ps. 26,8).

916. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 Arako seme gazteen ua, zaldi, gurdi, itsasontzi edo olako billa ibilli al zan? egan egin al zun egizko egalekin? laisterka ioan al zan belaunak dantzatuz urrutiko eskualdera, eman zeniona alperrik an xautzeko?

917. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0306 Aren bidez billatu ginduzun gu billa ez genbiltzazula, ta guk billatzeko, Zuk gu billatu ginduzun; Zure Itza, Arengatik egin dituzu guziak, eta aien artean ni; Zure Seme bakarra, Arengatik deitu baitzenun erri siñestuna semautzi izatera ta aien artean ni, Arengatik otoizten zaitut Zure eskuiñean baitago iarririk gure alde arenka; Arengan baitaude gorderik zugurtze ta iakite iturri guziak.

918. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0306 Oien billa nabilla Zure liburuetan.

919. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Itali, ene aberri billa nabil, eta Jobe garaiaren endakoa naiz.

920. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Nerau ere, ez-ezagun eta beartsu, Libi'ko eremu zear nabil, Europa ta Asia'tik iraitzia.

921. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Zabiltz pixkat, ta zoaz emendik erregiñaren jauregiraiño.

922. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Begira or amabiko antzar-sail atsegintsua, Jobe-ren egaztiak goi urdiñetik jetxirik ozkarbitan nasi-erazten zuna: orain lerro luzean lurra artzen dutela dirudi, edo-ta artuaren gain ikusmiran dabiltzala.

923. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Ark, berriz, onelan jardetsi: Ezta, ez bildurra, txalo-min edo dirdai-naitik saiestu nauna; odol izoztua, baiña, zabar dabilkit zartzaro aulean ta otza sartu zait soin-indar aituetan.

924. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0215 Alperrik ari dira burrukari, biak aurkako zarta ugariz alkar zauritu nairik; aunitz ukaldi intzirika gelditzen baitira alderdi ta une utsetan, eta beren bular-auspoak arnas aundi neketsuak damazkite; pizkor ta maiz, alderrai dabil eskua belarri ta loki inguru, masaillak zartakatuz ukaldi ta danbada gordinpean.

925. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Enea ere, ez gutxigo, geziak nagierazi belaunak noiztenka ibillia eragotzi ta oiñatzarri izanagatik, Turno'ren jarrai doa, gori ta adoretsu astoratuaren oiña bere oiñez zapaldurik: eiza-txakur batek iñoiz, ibai-ertzak geldiazia edo egats gorrizkaren ikaraz esituriko oreiña aurkitzean, ibilli bizkor ta zaunkaka erasoten dio ari; oreiña, jakiña, lakio ta ur-ertz goenez ikaratua, igesari emanda milla bideetan zear itzuri nairik ari da, irteiera billa; unbriar biziak, ordea, ao-ortzak erakutsi ta kirriskatuz arin bai arin geldiazten du; oratu ba'lu bezela, masail-ezurrekin kurrizkatzen ere bai, ziria sartzen baiña koska utsalak.

926. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Eta Gure Jaunaren Nekaldi edo Pasioa zeatz jakin-naiez nebillen.

927. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0160 Jesus'ek agindutakoa bete arte, ordea, eskatutako baimena iritxi arte, xixtaka ta mixtaka ibilliko zayo gaxoa Volpi Jaunari, bere aitor-entzuleari.

928. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0226 Estualdi artatik ain errez eta ederki ateratzen gure Jaunak lagundu ziolako, eskerrak nola eman etzekiala zebillen Jema.

929. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0437 Gaur sendalari batekin, biar bestearekin, jo batera, jo bestera, sendatu eziñik eta zer egin etzekiela zebillen.

930. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 1. Berezita bizi dana, bere oldez dabil, eta edozein arazotan nampacirc;sten da.

931. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 15. Biotz senak iristen du yakintza: eta zuhurren belarria, ulerrmenaren billa dabil.

932. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 16. Moxe ogen-ampacirc;riaren billa ibilli zan, ta ara! ampacirc;rria errea zan.

933. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 10. Au dala bide, Kisto'rengatiko eri, irain, bearraldi, yazarrpen ta elkaitzetan poztuta nabil; makal naizanean bertan, sendoa naiz-ta.

934. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 14. Ara, irugarren aldiz zuenera yoateko gerturik nago, ta ez natzaizue bizkarr izango; zuenaren billa ez bait-nabil, zeron billa baizik; ez bait-dira semeak gurasoentzat bildu bearr dutenak, gurasoek semampecirc;ntzat baño.

935. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 Baiña maltzurrkeriz ibiliz, iruzurr egin dizuet.

936. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 Ez ote-gera gogo batez ta bide berberatik biok ibili?

937. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 3. Kisto nigan mintzo dala agiri billa zabiltzaten ezkero.

938. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Gaxoen alboan, iltzen zeudenai laguntzen, asarre zebiltzanen artean pakeak egiten, ospitaletan, kartzelatan... nun ez zan sartzen gizon ua?

939. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0336 Tolosa aldeko jentillak arro zebiltzan, eta toki guztietan beste izketarik ez zebillen.

940. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0336 Inperatore berria etortzeko zegon, eta ua etortzen zanean, lengo jainko zarrak eta oien alde zebiltzanak ongi izango ziran; errukarriak kristauak! etzeukaten etorkizun ederra...

941. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0336 Berriketa eta txalapata ori nunnai zebillen...

942. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jairaz joañixio 0142 Eta ala nola agertzen zan une artan Joañixio: mutil bikaña, sabel txikixeagoakin palankari izan leikiana, bere begi orlegikin, bizardun, bizarra kentzeko lan ori pampan lan txarra zalako, bizkar zabala, ankak pitiñenbat okertuk zaldigañean asko ibilita.

943. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Astegunetan etxekoak soro-lanetan oi-dabiltza nere ondoan.

944. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Paetatxoriak egunez zelaiz zelai zebiltzan lapurretan, eta illunabarrean nigana zetozen lo-egitera.

945. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Ba-dirala mugitzen eta ibiltzen diranak, eta jantzi apaiñak dituztenak.

946. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Halaber, ondo banator, ez dabil bide hortatik Konzilioa bere Aitorpenaren idazburutzat hauxe dakarrenean: personaren eta giza-taldeen eskubidea gizartetar eta herritar askatasunerako, erlijio-gaietan.

947. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Ideak ziran, ordea, bero zebiltzanak, ez aurpegi-ukabillak.

948. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Lenago Kaisar'a zitzayenean babesa, antustez burgoi zebiltzan ustekoyak, ta beste erritarrei gorrotagarri zitzayen.

949. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Gero, etxean barrena ortik ara asi zan ibiltzen, zurubiak gora ta bera, ta aren atzetik ixil-ixil yudu zarrak izuz larri; ayen nagusi Pilon larogei urteetakoa zan.

950. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Bere bide-lagun Elea'ko Zenon ikasle mamitsua omen zun: erakusmeneko gizon eder-eder ta atsegin atsegin onek, gizabidean ibiltzen bazekin, noski.

951. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Atze bete gazte-taldeekin zebilen Zenon, non-naiko gazteei atsegin bait-zaie elexuriketan ari izatea.

952. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Aristotel, Leibnitz, Newton ta.a. darda gaiñean ibilliak baititu, arrezkero.

953. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Ibilli dabillena non-nai arki dezakezu: itsasoko olatuak barna doan txaluparen brankari begira ezaiozu.

954. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Dana ibilliz ibili dabil: demagun.

955. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Zerbait ibiltzea, ordea, ezinkizun dugu.

956. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Ibillean ibilenari begira iarri gaitezen: ez-ari ez-arian, egonean dagola begitanduko zaigu.

957. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Ibilli dabillena alderik alde dabil.

958. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Alde bateko tinirik tini dabil.

959. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Beti ibilli dabillena betiko egonean billakatzen da.

960. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Arrezkero turtube astiroa, naiz-ta geldien dabillen aberea izan, Akileu oin-arin bizkorrenak ezin lezake atzeman ahal.

961. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Areago oraindik; ibilli dabillen zerbait nola gelditu diteke? Igikuna bera nola geldierazi diteke? Nola asi liteke?.

962. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Auxe aurkitu dugu, bada, nere kasa: ederrarekiko ta beste antzeko tasunei buruz gizosteak dituten mota askotako ideak erabat zer-danaren ta utsaren arteko unean dabiltzatela, nolabait esateko.

963. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Beraz, ibillian ibilliz dabiltzan izarbelak amar omen ziran, begiz, ordea, bederatzi ikusten zituten ta amargarren opo-lurra asma zuten, Aristotel'en aitorrez.

964. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Mugabagea ta mugatua aurkez aurke ageri diran ezkero, bereonelaxe beste bederatzi sail sortu ziran, egona ta ibillia, bata ta askarra, bakotia ta bikoa, esker-eskubia, ar-emea, zuzen ta okerra, argi ta illuna, ona ta gaitza, lauki ta lertzoko zuzena, alegia.

965. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Gogoak osteraka ibillibearrez, ara ta onaka ibilli zebiltzan izar-sail ta izarbel sorgiñak asmatu zituten iakinzaleok.

966. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 Aizeak jotako kañabera batzuk baiño ez izaki askotan, eta or gabiltza gure katolikotasuna aldarrikatzen?.

967. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Lenango bigun ibili bada
asia da gogorretik,
Bustian paltik eztegu orai,
nekatu zan legorretik.
Asperraldi bat artu bearrak
izango gera orratik,
Onetik egin duen ainbeste
egitezkero txarrenik.

968. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Amabi gizon itxas gañean
lanean pin zebiltzala,
Ekaitzaldiak-errabi biziz
ezkutatu bereala.
Ikusiz ainbat famili beltzez
ta lutoz jazten dirala,
Alare sarri esaten degu
arraia garesti dala.

969. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Arrantzalien irabaziak
galanki arrixkaturik,
Itxas gañean ezpaitaukate
ordutxo bat segurutik
arraia garesti dagola ta
or gabiltz asarreturik,
bizi bat pagatzeko eztago
mundu onetan dirurik.

970. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Zenbat euskaldun galdu ote da
zorigaitzez, itxasoan?
Naiz eta ori asko ez pentsa
ontzia artzerakoan.
Arrantzalea biziarekin
ibiltzen dala jokoan,
Auxe gogora dezagun beti
arraia jaterakoan.

971. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0041 Au biribildu duenak ba-daki nundik nora dabillen; ba-du sena eta nortasuna.

972. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0022 Bañan, ori naiko ez balitz bezela, Ungarian bakarrik ez dabiltz gizonek bat bestearen aurka.

973. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0022 Gorroto berarekin, bañan beste elburu edo azken batzuekin, Egipton'ere gudan dabiltz.

974. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Yainkoarekin zoaz, ta zoritxar aundirako, ta ez kokatu ugarte oso ontan ezta billaldeko sei leguan, berreun zigorkada nekepe: zabil laster diot itz-yario, lotsagabe ta atzipeti ori.

975. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Bestetarikako hitzen itxuraz, ordea, bi iritzi dabiltza gure artean: itxura hori gorde nahi lukete batzuek egin-ahalean, frantsesaren arabera, eta itxura aldatzea, xinpletzea, besteak, gaztelaniaren arabera.

976. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Beste izkuntzetan ibiltzen diren teknika itzak, guk ere, eskuaraz ibil ahal ditzazkegu, beldurrik gabe!

977. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Sail guzietan eguneko problematzaz itz egin ta ez or ibilli zer ikusi aundirik ez duten kontukin.

978. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Gaiztoki edo inpernua ostera, egi-aurka burugogor, ausarki dabillenaren leize zuloa.

979. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Gizartearen belaun-belaunezko aurrerapena oroimenak mugiturik dabil.

980. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Beste aldetik, berriz, kasko-zorroan du oroimenak lantoki aukeratua; gero eriotzean, buru-barruan zebillen motorra, bizidun orren ezer izatea dator.

981. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0027 Jakintsuen izkuntza zebilkila zion.

982. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0027 Sikoloji ta mistika sakonetik urrun, enpiriku-metodua axalki omen dabilki.

983. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Aizeak nundik bultza dabiltzan orrenbeste esamesa Orbis Catholicus aldizkari iturri-txorrotik edanikan dakizkit.

984. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Jakiña, aulkeria gaiñezka palastaka dabillen aurragan, ezin ditzakegu oztopo auek gaindurik ikusi, beragan ez baidago kemenik.

985. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Etzuan berak zoriontsu izateko auzoan ate-joka ibilli bearrik.

986. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0061 Ertilaria bere aroaren baldintzetan dabil, baldintz oietan irazten du, eta baldintz oietan, leen-lerroan, lanaren zatiketa eta gizarte edo sozial errelazioak daude.

987. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Gabriel Aresti'k, José Luis Alvarez Enparantza'k, José Antonio Loidi'k eta beste batzuk olerki ta nobela berriak argitaratu dituzte urte auetan, ta pozkarri da ikustea zerbaitxo aldatzen dabillela gaietan gaurko euskal literaturan.

988. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Batzuek, diotenez, adiskidetasun andiegietatik iges egin bear da bat batzuengatik kezkatsu ibilli bear ez dedin; bakoitzak, diote, ba-du asko ta geiegi ere bere azi-orraziakin; gogaikarria da iñorenetan geiegi sartzea; adiskidetasunaren ao-ugalak alik lasaien eukitzea da egokiena, nai duzunean aiek zureganatzeko ala askatzeko; ongi bizi izateko, naretasuna baita aurrena, ta gogoa ez diteke artaz gozatu baldin bat bakarrik kezkatan ba'dago batzuengatik.

989. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Berezko zenbait almenez gaindi, eguzkiak badu beste bat, gauez lurgainean dabiltzan iratxo kaltegarriak bere argiz aizatzekoa.

990. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Oitura oien taldekoa da Donibane bezpera gauez etxe-aurrean eta bidegurutzetan suak pizteko ekandua ere: aipatu suaren gaiñetik iauzi egitekoa, azaleko eritasunik ez ukaiteko; senide guziak batuta suaren inguruan erloiu-orratzen ariora ibiliz otoitzak esateko oitura; su aietan piztutako belar pilloak arloetara eramatekoa, iratxoak aizatzeko eta uztak izurri ta erietatik gordetzeko; Donibane-arbola enparantza erdian landatzeko ekandua, iabeak iñola ere eskatu ezin dezakena naiz ta aren gogoaren kontra lapurtua edo artua izan; Donibaneren ermita batzuetara ioaten diranek izkaroz (erromeruz) ta lili-pitxiz buruak inguratzekoa; aritz-enborreko akaletik, etena dutenak sendatu ditezen igarotzekoa ta abar.

991. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0067 Alabaiña, euskal-alorrean batzu-batzuek ni baiño saiestuago ibilliak direla esango nuke.

992. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Askoz obe litzake zentzu onekin eresi zabaltzea, abesti eta abestu asmatzen ibilli gabe, baiñan gure erriak auek ezagunagoak ditu ura baiño. Ontaz, zer dagikegu?

993. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0089 Nere ustez lenbiziko oiñarria au da: Gu Euskaltzaindia eta danok euskeraren batasunaren alde gabiltza.

994. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0038 Gure gurasoak bertako ate aundian lendabizi Kristau eginik Eliz-barruan sartuko ginduezen, ondoren uguts edo bataio santua artzeko; eta ordutik aurrera, zenbat ibildeun edo prozeziotan ibiliak ote-gera bere ate-zar-aundi batetik-bestera...?

995. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0038 Gogoan degu oraindik, nola, Illa'ren irugarren igandean, Jauna agirian zala, kedatz edo insensudun Minerva'ko meza-nagusiaren ondoren ibili oigiñan, gizon-talde bat kandela piztuekin aurretik genitula, Pange_lingua deritzan abesti zerukoia gozoro abestuaz, baita agurtza edo bespera batzuen ondorengo prozesioetan Kirie eleison arrentzak eta Ave, maris stella gogotsu kantatuz arrats-elizkizunak nola bukatzen ziran ere.

996. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0053 Igande arratsalde batean Konseju-Zar-eko ardandegian Koxkote Zarra ardoa-bañore mozkorrago egokera kupiragarrian zegoala oarturik, besoetatik artu eta bere etxera poliki-poliki nola edo ala eramen genduan Konseju'pean pelotan genbizen mutil koskorrak, eta eskaratz edo sukalde erdian utzi gendun, lurrean etzanik.

997. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Urrun xamar ibilli zaigu Sudre atzalpen orren billa.

998. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Olerkari yaukal zuberotar au, ala ere, ederra jaso ta eskeintzen zekiana; narras antzo ibili arren iñoizka, Argia poematxoa, Joana bere emaztearen il-eresia, lau karbariena ta abar, ez dira nolanaikoak.

999. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Bi eguzki oien biran dabiltza beste auek ere: Miguel Sueskun jakituna (1625); S. Pouvreau, Doktrina kristiana (Paris, 1656) idatzi zuana; K. Harizmendi, Ama Birjinaren ofizioa (1658) bertsoz euskeratu zuana; Argaikaratz, [Deboten Brebiarioa'ren (Baiona, 1665) egilea.

1000. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Berein gauza zebiltzan esku tarte ta gaitz orotan gaiñeko irtetea.

1001. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Gipuzkoarrak beren aldetik etzebiltzan iñolaz ere zabar ta nagi: E. Arrese olerkari jatorrak gizaldiaren asiera-izpiakin batean atera zuan bere len-olerki-liburu Nere bidean (Tolosa, 1912); aurkezpenean onela dio.

1002. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 (...); oiñutsik eta berotzeko su bage dabil, lurrean lo egiten du, karriketan, bideetan.

1003. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Ugaritasunaren seme ere baita, bizkorra, ausarta, setatsua da, beti, on billa ta eder billa dabil, azpikerian eta asmakerian yaioa da, gezur-zuria, lilluratzaille ta zoragarria.

1004. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Beregan ernal-min au daukanak, ta on-indarraren azia berekin deramanak ezagu begiak zabaldu orduko, izate ederren bat ernatu naiean dabil, eta itsutsitik berez aldegiten du.

1005. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Obidius'ek ederki adierazten du: os homini sublime dedit, caelumque tueri iussit... Bizirik ez duten zeru-lurrak, eta Jainkoa maitatuz Aren begiztaldian dagon santua, oro dabiltza Jainkoaren ospe billa, oro beren azken-muga billa.

1006. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 15.- Kakotxak arnas-geldi ariña adierazten du. Noiz erabilten? 1) Esaera bateko zatiak, elkarren antzekoak, eta lokarri-itzik ez dutenak bereizteko. Adibidez: Zakurra arat-onat zebilan, aurrera ioan, atzera etorri, au usnatu, ori ikusi, aura aztertu. 2) Esaera bat ulergaitz egin gabe kendu ditezken itzen aurre-atzeetan. Adibidez: Ene semeok maita ezazute elkar, Iesukristo gure Ianuk ori agindu baitigu.

1007. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 20.- Elkarr-aztarrena: bitarakoa da. Egun usu erabilten dute elkarr-izketan, mintza-lagun bakoitzaren itzak bakantzeko. Adibidez: noiz etorri zera? Oraintxe. Ongi ibili zera? Bai. Lerroxka luzexago ere egiten dute; baiña berez elkarr-aztarrena noiz ipinten?

1008. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0027 27.- Izan-izenen ordez beste itz batzuk erabili detzakegu. Adibidez: Kepa ta Ion eizean zebiltzala, onek ari au esan zion; Onelako itzeri izenorde esaten diegu.

1009. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0027 30.- Itzak, eta batez ere esaerak elkarren artean lotzen ditugu; lotzeko itz orri lokarri itz deritzogu. Adibidez: Kepa ta Ion eizean ibili ziran, baiñan eizerik gabe etorri. Ta, baiñan eta olakoeri lokarri-itz deritzegu.

1010. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0178 Gu, berriz, ibilli gera iñun diren hitz bakan eta ezezagunenak berpizten eta zabaltzen eta lan hori egin da guztiok ezagutzen ditugun hitz nagusien kaltetan.

1011. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0178 Dakizuten bezala, Lafitte jaun bera dabil orai euskarak beharren dituen hitz nagusi horien hiztegi bat egiten.

1012. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Ene adiskide maiteak, ahapaldi onen zalantzarik gel ez dakidan, prosazko itzulpena osorik ematen dit onela: Ene etxalde zabalean zurekin ezarri nuenak (au da, nausi izateko), ni ez sartzeko, gauero ateak itxi dizkit, ez ziolako penarik ematen nik aurrak zurekin utzi eta, ni eskean ibiltzera bidaltzeak...

1013. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 Auxe bai, ordea, esango det: orain urte batzuk dirala, gizon ori paper batzuk idazten ibilli zan.

1014. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Simeon zeritzan eta Jainkoaren bildurreko gizona zan, eta Jainkoak aginduta zion etzala ilko Salbatzallea ikusi gabe. Goiz artan, Jainkoaren deia somatu zuan Simeon-ek, eta Tenploruntz abiatuko zan, joanetorri zebillen Jendearen artetik, mutil koskorren algara eta uriaren iskanbilletatik.

1015. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Uste izatekoa da, batzutan Jesusekin eta beronen ikasleekin ibilliko zala.

1016. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Eta ola esan zion batek: Begira zure Ama eta senideak or kanpoan daude eta zure billa dabiltz, zu ikusi nairik.

1017. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0186 (...), ta orregatik eginkizun auek edo eginkizun auetan dabiltzanak bereiztu ditugu nola Erromako Tratatuan sartu izan diran ikastean.

1018. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0012 Zerbait ikasten asitzeko ordua Iturriaga'ri etorri zitzaionean, apaizgaientzat ikastetxe bat bazegoan Andoain'en; uste degunez ikastetxe artan asi zan Iturriaga jakintasunez bere burua ornitzen, eta Andoain'en bereganatzen asi zituan ikaskizunak Oñati'ko Ikastetxe-nagusian osatu zituala esatean, egitik gertu nabillela uste det, egi-egitan ori azalerazitzen duan berririk ez det ikusi baño.

1019. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0025 Curriculum currere = Ibiltokia ibilli.

1020. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0027 61. Adi-itz eratorri ok: Antecedo antecello anteeo = Aurretik ibilli.

1021. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Zazpi probintzietan badaude eta badabiltza era eta molde askotako idazleak.

1022. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0079 Alderantziz, jokabideak moldaberritzen, gizadiaren kondizio berrien arabera, uste etzan moduz dakiela frogatu du, deskolonizazioan eta eremu zabal eta merkatu ugari billa dabillen libreganbismo onetan.

1023. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0194 Bide okerretik ibiltzea oso gerta ditekena da, ala ere lan au egin egingo det, orrela urruna besteren batek gai auetzaz itzegiterakoan jakingo du nundik ez duan ibilli bear, eta nola egin ez dan.

1024. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak r. arregi 0194 Ez ditut bada, gauzak sakon eta osorik ibilliko.

1025. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0075 Ikasle on bezela, geienean Ugo-k irikitako bidetik dabil.

1026. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0027 Bein batez, Antistene itzez mogimentua ba-zala adirazi-eziñean arkiturik, jeiki ta ibiltzen asi omen zen Zenon-en aurrean, ezin bai-zituen saiestu jaurtitzen zizkion arrazoi korapillatuak.

1027. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0044 Jakintsu bezela gizon illuna zenuten, odei artean ibiltzen gustatzen zitzaiona.

1028. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0044 Alegindu ezean, alperrik genbilzke ederra ta ona idoro-naiez.

1029. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0044 Retorika ao-mingañean zebilkitelarik, gazteak atondu nai zituzten gizarte-arazoetako, erakutsi zezaten bazirala nor.

1030. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Ezkontza ezta, beraz, alabear batez edo izadiaren indar itsuen ibillitik sortua, Jainko Sortzailleak, gizadian bere maitasunezko asmoa betetzeko, jakintsu ta arduraz egiña baiño.

1031. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0007 Ori egiten badute, beren eta besteen pekatuz asarretuta zegon Ura aldeko jarriko zaie, Arengandik Zeruko grazi ta atsegiñak artuko dituzte ta gañera mingarri zaiena ariñago biurtuko, gure Salbatzallearen itz gozo auek diotenez: Atozte Nigana lan eta nekepean zabiltzaten guztiok eta Nik bizkortuko zaituet... ta biotz barnean atsedena arkituko dezute (Mt 11 28-9).

1032. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0062 Askok eta askok egiten dute Gurutz-bidea; zein eder dan Ama Birjiñaren erri ontan bere Semearen nekebidea gogoratu ta ibiltzea!.

1033. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Erromes guziak egin dezakete ibil-deun ori.

1034. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0063 Millakak dira beti bira ontan ibiltzen diranak, edozein lurralde ta errietakoak; eta guztien aoetatik etengabe abots bat bezela enzuten da: Ave, ave, ave Maria.

1035. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0004 Aspalditik zebillen nere zuzendaritzapean, Jaungoikoa ziñez maite ta naiko grazia Beragandik artu zuan anima eder Jainkoti bat.

1036. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0040 Nere gogoa nundik nora zebillen, Jauna, Zu gogoan etziñudanean?.

1037. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0040 Zer zebillen nere buruan, Zutzaz aztuta zebillenean?.

1038. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0040 Egitik bizi bear nuen, eta txorakeriz betea nebillen; munduaren mendean nebillen, mundu ori nere mende izateko bakarrik egiña dalarik.

1039. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0056 Begiratze lasai eta gaiztoetan ibilli izan diran begiak, ikaratuko dira guztiz, inpernu eta inpernutarrak ikusiz; izketa txarretan atsegin artu izan duten belarriak, ez dute entzungo karraxia, zotiña eta etsipen-antsia besterik; eta alaxe gañerako zentzunak ere.

1040. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. iraeta 0072 Eta Zugana, nere Jaungoiko biotz-bera ta samur orrengana itzulirik, asmo sendo bat artzen det, eta bein betiko erabakitzen det, zu Jaungoiko on ori maitatzea eta zure agindupean beti-beti ibiltzea; eta ala izan dedin, eskeintzen eta ematen dizkizut nere adimena eta nere anima bere almen eta indar guztiekin, nere biotza bere maitetasun guztiarekin, eta nere gorputza bere zentzu guztiekin; agintzen ere dizut, bene-benetan, nere izate ta egiteetan ez naizela batere, batetxo ere, zure legepetik aterako.

1041. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0008 Orobat, ona, on utsa izan zan Jesus'en Biotza Damasko bidean Saulo'ri ots egin zionean: Saulo, Saulo nere aurka zergatik zabiltza?.

1042. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0008 Eta mariñela gau illunean, itxas asarretuaren erdian, olatu porrokatuekin burruka dabillen bezela, zu ere era berean zure buruarekin burruka bazabiltza, bear bada etsita, zerurik zuretzat ez dagolakoan, artu eskuetan eta irakurri Margaritaren bizitza.

1043. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0169 Beste tokietan Santa Ageda bezperan bezela, Ernani-aldean San Juan bezperan ibiltzen dira etxez etxe kantari ta eskean.

1044. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0169 Txirrita ere ibiltzen zan koplari.

1045. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0169 Gu bildu ta emen jarri ditugunak, ez dira danak urte berean botiak izango, bañan ondo aditzera emango dute nola ibiltzen ziran urtero gau artan kopla ta bertsotan.

1046. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Mikel, beti bezela, eskribitzeko ailper xamarra dabil, eta orregatik neuk aurrea artu diot.

1047. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Koldo ta Arantza gure etxean, danbolin osoak ibilli ditun.

1048. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Ikus-ezinen artean ibil dedinean ere, bere begiz ikusi ta bere belarriz entzun nai izango du, ta lur gainean ikusia ta entzuna, lurrez gainekoekin elkartu ta uztartu nai izango ditu, aren gogoak gogoko bizitza argitan blei-blei ager lezan.

1049. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Erriaren ona neurri, erritarra ibili.

1050. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Gero, berriz, gizarte osoa astiro-astiro ibili dabilela balizkatzen du, zuzenbidetik edo okerbidetik aitzin-gibel, ezker-eskuin ibili ere.

1051. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0080 Oraiñik geiago: bein Elizaren deuntasunaz yarduten ibilli ezkero, bereala etorri oi zitzaien gogora ta esku artera, fraideak ta monjak komentuetan daramaten santutasun-biziera ere.

1052. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0080 Errian oso sustraitua ta zabaldua dagoela, zioten gotzai batzuk, fraide ta monjak dirala bakarrik santutasun-bideetan ibilli bearra dutenak.

1053. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0177 Cento kardenalak gaia aurkeztu zuan; ta onela mintzatu zan: Txosten onek urtu egiten du, Elizan eliz-jerarkia besterik eztala ageri, esan ta esan oi dabiltzen arein kritika gogorra.

1054. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0295 Baiña, gaur egunean ideiak arin-arin baitabiltz ta arin-arin baitoaz, igazko batzarralditik oraingora bide aundi ta luzea egin da, ta arin-arin gero.

1055. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 Azkeneko au, aizpa zarrenaren bideetatik ibilli ondoren, Salamanka'ko Nobiziategian 1954'garren urtean il da.

1056. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 Zalla iritziagatik, Nik iragartzen dizudanik egin gabe ez utzi; bañan, betiere nere ordezkoaren mende ibilli.

1057. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Gazteiz'ko Gotzai jaunaren baimenez, Bilbao`ra eskera joan zan; eta, orrillaren 18'tik 22'ra arte ibilli ondoren, bildu zuanarekin Tolosa'ra berriz itzuli.

1058. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0095 Aren erantzuna: Inpernukoa dabil naasketan.

1059. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Bear izan ezkero, atez-ate ere ibilliko litzake eskean, gaxoei on zaien guzia biltzearren.

1060. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Bere txitai deika ari dan arranoa, bere kabi gañean ega-biraka dabillen antzera, alaxe Arek zabaldu zituan bere egoak eta artu eta eraman zituan bere luma gañean.

1061. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0161 Baño izatez Oñatiko erria bera zan, kofradi-izenpean, an zebillena, Kondearen morrontza astindu ta bere buruaz jabetu nairik.

1062. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0224 Erantzun bikaiña, jasandako bidegabekeriagatik illeta jotzen zebillen gazteari agure agurgarri arek emandakoa: Min ematen al-dizu? esaten zion, etzaitezela, bada, ona izan!....

1063. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0037 Baña amaikak gaur ere gure artean alkarri esan ditzaitekenak, biek dakiten bezela, bazterrik bazter dabiltzanean.

1064. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0037 A zer zeru ederra, baña orrela bagabiltza, ez da guretzat izango... Onetan ilko bagiña, ez giñake aruntz gora joango.

1065. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0222 (...): ia zer erakutsi zion erriari bere itzaldietan, eta zeñ ziran eta nun zabiltzan aren ikasleak.

1066. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0343 Galdetu atsegiñetan dabiltzanai, eta ao batez esango dizute, zer egarri daukaten beti, eta egarri ori eziñ ase, edo ase orduko, berriz ere egarri biziago, amorratuago... Eta aien biotzak goibel, triste, utsik.

1067. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0343 Esan zuen San Agustiñ'ek, oiekin ibilli ta gero: Jauna, zuretzat egin ginduzun, eta eziñ ase gure biotza, zurekin ez dala....

1068. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. agirre 0043 - Gure Elizan aurren xamar ibiltzen diranak zein dira?....

1069. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Urte batzuez onuztik bere burua azaldu naiean zebillen problema bat. Euskera ta teknika-izkuntzan.

1070. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0062 Ibilli.

1071. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0062 Ibilli.

1072. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0062 Gero esango zaigu ondo ibilli geran ondo esan degun ala gaizki.

1073. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0029 Antxen dabiltz batera ta bestera deadar ta bulla tartean ixil-ixilik beren gogoko posturaren bat egokitu artean, eta une orretan kezka aundi gaberik beren diruak irauliko ditute.

1074. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0029 Ez dira mariñelak bezela itza ta pitsa dariotela ibilliko.

1075. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0029 Concha ta inguruko alderdi guziak nun-nai jendez okiturik arkitzen dira; Urgul'ek, Santa Clara'k eta Igeldo'k erle-kabi iduri dute; ur-ontziak ere leporaño dabiltz araka-onaka estropa asi bitartean.

1076. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Arraunlariak gertu daudez ta beren treñeruekin batea ta bestera dabiltz ordu zai.

1077. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Zazpi urtetan Mexiko aldean ibilli ondoren, Guatemala'ko yesulagunen ikastetxean nagusi egin zuten, ta bertako buru iraun zun 1767 garren urterarte.

1078. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Eztago or lotsaizunik, munduan barrena jantzirik naiz larrugorrian dabiltzan gizon-emakumerik geienak eztiren ezkero ez bata ta ez bestea.

1079. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 Orrelako egiazko asmatzaille gutxietsien ondoan, ordea, zenbat eztabiltza gure artean bere zoroak bizi dituen orietakoak: pi-ren balio zeatza arkitu dutenak, geldituko ezten mugimentuaren billa dabiltzanak eta beste ainbeste, Dios es el Trinotripodio perfecto asmatu zuen ura aaztu gabe.

1080. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 J. M. LOJENDIO.
Batasun billa gabiltza.

1081. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 Alaere, komeni zaigu batasun-bidetik jokatzea; gaur batez ere, bakoitza bere bidetik, lar bakarka gabiltzan une onetan.

1082. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0071 Eta oraindik, goiz edo berandu, neurriak artu bearko dizkie, Elizari kaso egin gabe, beren bidetik ibilli nai dutenei.

1083. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0007 Kateak eten nairik dabiltz.

1084. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0007 Partiduaren atzaparretatik igeska dabiltz, itto egiten baitie ark erti-atsak barnean ernetzen dien indar bero, ahal kreatzaille ori.

1085. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Batetik, gure baserri askok, sail txikitxuak, eta batez ere aldapatsuak dauzkate, beste erritan ibiltzen dituzten tresnak sartzeko (traktore, segadora ta abar).

1086. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Azi, ta ibiltzen asten diranean....

1087. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Loyola'ko San Iñazio, Santa Teresa, Kristo bera ere ostikoka dabiltza bere idaztitan.

1088. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0166 Eta iduri oi bizkarrean eramanez, eskean etxez-etxe ibiltzen dira, egunaz umeak eta gauaz larriak.

1089. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0166 Oyartzun'go gazteak Gauonetako eskean dabiltzanak au abesten dute: .

1090. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0168 Bitartean mutilkoak zagi zarrai su eman eta, makilla baten muturrean zintzillik dituztela, ibiltzen dire oyuka esanez: erre pui erre, quémale el culo a año viejo.

1091. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0168 Beraz Gipuzkoa'n eta Naparroa'n Olentzarori loturik dauden zenbait sinismen eta oitura Olentzaro'ren izena eta ezaguera baño geiago edatuak dabiltz Euskalerrian.

1092. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0170 Olentzaro ez da toki askotan aipatzen dan itza; baiñan berari ezarririk dabiltzan sinismen eta oiturak ba-dire nun-nai, naiz Euskalerrian eta naiz erbestean, batikbait indoeuropatarren errialdeetan.

1093. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0172 Beraz orain esan gentzake aspaldi, 1922'n urtean, gai ontaz azaldu genduena: Olentzaro'zaz Euskalerrian dabiltzan sinismen eta oiturak, antziñako erligio baten aztarnak direla: batzuek indoeuropatarren unkitzez emen sartuak; besteak bertan aziak.

1094. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0052 Aurkezte ontan ageri nai digutena auxe da:
- Idazti Deuna eta jakintza ez dabiltzala elkarren aurka; bestealde, elkarren osagarri gertatzen dirala bai bata eta bai bestea ulertzen jakin ezkero.

1095. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0479 Eztirik gozoena miazkatuz nenbilken.

1096. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0479 Beraz, Olabide erabiliz Ep. 5, 27-garrenean aurkitu nun billa nenbilkiona: auxe, aratz agererazteko, iñolako orban, zimur....

1097. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0479 Idazle bikain biak alde aundirik gabe dabiltz.

1098. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Onelaxe nebillen irakurri eta azter.

1099. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Ez nuke euskal-idazti geyegi aztertzen ibili bearrik emen aipatu nai dedana egi degula adirazteko.

1100. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0034 Alkarri ertsi-ertsi loturik dabiltz joan-aldia ta etortzekoa.

1101. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Euskal saillean aurten zer ibillia naizen, aitortu nai det.

1102. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Laguntasun: Ba-dio norbaitek (Arturo Campion'ek, oker ezpanago) Aita José Arana jesuita, bertso-berri papelak biltzen ibillia zala, ta beraz, naiko pilla aundia inguratua; baño ez dala bertso oien arrastorik gelditu, or nunbait bazterren baten egongo dirala galduta.

1103. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Ordurako bañan, elkarren berri gabe, beste norbait ba-zebillen pizkor lan berean, ni baño aurreratuagorik gañera, bere gazte-sasoiaren abaroan.

1104. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Batzuek itzuli dira, dagoneko, bere tegira; bestetzuk eskuz esku dabiltz oraindio.

1105. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Besteentzat, konprensio gabeko agertu zaigu Maritain, eta egiatik zearka xamar dabil gaurko egoera aztertzean.

1106. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0042 Era berean, eta honek garrantzi gehiago du, kristau bizitzak eta ekintzak ibilli behar dituen molde oiñarrizkoak urratzen saiatzen da, Ebanjelioak eskatzen duenez.

1107. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Aspalditik zebiltzan bizpairu euskalzale eun olerki onenak bildu bear zitutela-ta.

1108. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Nola gure elertia beztu ta murriztu ibili zaizkigu erdal idazleak eta aien besotik euskal idazle ez gutxi (erderaz idazten duten aietakoak esan nai dut).

1109. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Goteunez beterik zebiltzin gizon iainkotiar aien itz beroetara gizoste ta erriak ere samaldan zetozten Eliza berria antolatzera.

1110. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Paul deunaren ibillaldietan, ain zuzen, len-Elizaren bizi osoa ardatzaren inguru bezela dabil, baita alderdi guztietako ikasle, bidali ta kistar berri oro ere.

1111. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Metalak, meatzak ez dira bide horretatik ibilliak; errezago izanaz gogorturik datzaz beren itxuratasun handiosean.

1112. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Ez zan bada lehen lez, ondokoekin burrukan eta gerlan ibilli behar.

1113. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Animaliak bezala badabil ille luze bateri esker eta landareak lez ba du klorofila.

1114. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak x. kintana 0031 Besteek, ordea, klorofilla gorde zuten eta higidura eta ibilteko gaitasuna galdu.

1115. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Beraz esan nai nizuteke zertan, Euskaltzaindiaren iritziz bederik ez banaiz enganatzen euskera nolakoa orain dan eta lenago izan zan begiztatzen duten jakintsuak, eta aren jatorria billa dabiltzanak, euskeraren zaintzalleak eta begiraleak diran, eta aen sartzea Euskaltzaindian ez dan bidegabezkoa, ez badarabillate ere euskera beren lanetan.

1116. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Billa dabillanak nondik etortzen dan aztertu bear ditu garrantzi aundiko gai asko.

1117. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak azurm 0027 Hasieran, askatasuna hauxe izango zelakoan nenbillen.

1118. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Bañan norbaitek jaso bear izan zuan, zenbaitzuen aopean-edo zebillen aien aurkako mar-marra.

1119. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Poesia ta musika bi ahizpa dira, urhats batean behar direnak ibili.

1120. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Gure auzoko agure zaar batek esaten zidan bein: Goiko erloju ori beti dabil zuzen.

1121. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Jirabiraka dabillen makiña bat, eta laisterka, baiña xede gabe.

1122. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Ez gabiltza emen iñoren erruak garbitu naiez, gertatuen berri ematen baizik.

1123. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Gaiñeratu dezagun Jainkoaren alde zebiltzanen ikuste motxa.

1124. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Jainkoak dena ongi egiten duela erakutsi naiez omen zebillen.

1125. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0098 Mariun.- Zozoak! Inutilak! Inuchentak! Beharko duta nihauk lau-azka mublen azpian ibili, ene adinean?.

1126. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0107 Gregoria.- Hail antzara ferratzerat, hire ontasunarekin! Hi eta hire jende piltzarrak!.

1127. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 AMA - Sekulan hemen sartzen bazira, ibilko gira, mutila otoan eta nausia oinez....

1128. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 Paristarra chutitzen da... Dominikaren ondotik dabil... nahi luke zerbaitetan lagundu...

1129. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 DOMINIKA - Ez dut otoan ibiltzea maite!.

1130. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0311 - Dominika sar-jalika dabil izigarri kechu....

1131. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0314 - Hail hortik kanporat! eta ez ager gehiago gure arterat!.

1132. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0314 - To, hire boneta eta hail hortik!....

1133. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0314 Minuta bat egon da bakarrik, bainan baliatu, urdea, eskuaren ibiltzeko!.