XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Idatzi dogu, banaka erkiñean.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0022 Asmakixunok idatziz, be, egin leikez, erantzun osuak eratuz, baña.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0036 Orrezkero, erdiko erreskadean 1 idatzi biarr... eta eskumaldekuan 0.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0036 Amairu garau, amarreko bat eta iru garau bakarr diranezkero, ¿zelan idatziko dogu?....

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0036 ¿Zer idatzi biarr-da, ba, erdiko erreskadean? ¿eta eskumaldekuan?.

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0036 Irakasliak onetara ekingo dautso, 99 idatzi-arrte.

7. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0036 Orrezkero, edozeinbere zenbaki, erdiko erreskadean idatzitta, eskumaldekuan idatzitta baño amarr bidarr geyago da....

8. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0036 Erreskada-bittarrteko lerruak kenduta, onan idatziko dogu: 100.

9. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0036 ¿Zelan idatziko dogu?....

10. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0036 Irakasliak ezkiñan idatziko dau, onetara: Amarreko piluak 5, / Garau bakarrak 7.

11. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0087 Saspirena onan idatzi: 1 /7.

12. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Negu baltzian il zadixantzat
Nai zabez billoxik utzi;
Alperrik baña... iñoiz be on
Ezingo dabe jadetsi:
Seme zintzuak egingo zabez
Orraztu ta sedaz jantzi;
Zeure gurenda batta edonun
Urrezko... izkiz... idatzi

Enbeita Kepa.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 Ezin idatzi leiteke an eratu zan laurka arrigarrizkoa! Juana Mari, ezagutu ebanean bere semea, jausi zan bere ganera, ta mosuka egoala izan eban larritasun bat.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Idatzi zeuk logarri orren izena txartel baten eta doala Adona botikara.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 5. Nai-ta-ez egin-bearrekoak: Latari edo lege-gizon batek itandu eutson beñola Jesus'i: Irakasle, zer egin bear dot betiko bizitza jadesteko? - Jesus'ek erantzun eutson: Zer dago Legean idatzita? Zelan irakurten dozu? - Latariak esan eutson: Zure Jaungoiko Jauna biotz-biotzez, gogo-gogoz, adore-adorez ta adin-adiñez maite egizu; zure lagun urkoa, barriz, zeure burua-aña.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Au dala-ta, gaztedia usteldu ta gizabatza bere eustazpietan kolokatu nai dabenak, ainbeste idazti (liburu) idaztien gañean, aldizkingi (errebista) aldizkingien gañean ta ipuin-idazti, ain merrke, ta arrgazkiz, azal txukunez, ta bikainki idatzita urrezko ontzietan, edenik (berenorik) naskagarrienak gaztiei edanazoteko, zabaltzen ditue.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Bertoldin, andiki-buru egiñez, baebillen batera ta bestera bazterrak arritu gurarik, eta izan ziran an istak eta irristak eta jazokuna barregarririk asko; baiña idazten ekian iñor ez bait egoan an, ezin doguz guk emen atzaldu.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Doipuruaren aurrka jagi zalako doibatzkatu egiban eta Jone'k bildurrtu ta Doipuruaren menpian ipiñi eban Ingelanda; au egin ebalako Charta Magna libertatum deritxon idazki bat idatzi erain eutsen aundikiak.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 1924'ko Irailla'n 22'an, gurasoai idatzi eutsen: Dagonilla'ko (agustuko) ille osoa mendiko lekaidetxean emon dogu, ango inguruko mendi ta atxak zapaldu doguz, Arteun atxe'n antzekoak dira.

20. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 1.en atsegun edo besperako arratzean, irakurrita, astiro, bijaramonako gogorapena; 2.en ogeratukeran eta ixarrtzen zarala ogean, gogoratuta beratzaz; ta 3.en iratzitta bijotzean gogorapen ideko gurapenak.

21. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Egun onetan irakurri dot Jel'en zenbaki baten Arana eta Goiri'tareuzkozale barrdinbakuak idatziriko Conócete a ti mismo ixentzat daruan idazkun ederr ta bikaña.

22. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Asko poztu nau, bere edozetariko beste idazkun danak lez, ta goguan sarrtu yat EUZKADI'ra bidaldutia neuk be aldi atan (Errdelerrijan ikaslari nintzala) idaztu nebazan iru-lau lerro, Unamuno barregarrijaren kaltez barre egitteko neure aberrkide ta euzkeldun batzukin.

23. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0099 Geure A. Basabe'k idatzi dau asko zabaldu dan Eleiz-liburutxu bat.

24. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Jai orrek gora-bera, olerkarijak gitxittuten joyazan ostera eta 1554 urtian olerkarijak utz egin ebelako edo pantzeraz idazten eban Ronsard'eri lora-urdiña bidaldu eutsoen.

25. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Aurrerantsian, Jaungoikuak gura ba-dau, ixan leike noxian-beñ zelan-alango idazkunen batzuk euzkeraz edo errderaz idaztia, EUZKADI'n bertan argittaldu dedixan, bere arrteskarijak orretarako duñak dirala esten ba-dabez.

26. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Matte eban aberrija eta gogoz orren alde lan egin eban OC izkeran idatzirik.

27. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Urdiola jaunak EUZKEREA'en Epalla'ko zenbakijan autortu leban idatzirik: Eztakit Elu'ren itxorkuna zein dan, baña bat edo batek urrengorako esango dausku.

28. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0597 Idatzi dodan orrek, auxe darakus: abots bat egiteko eran alkarrtu ta batu ezin daitekezan igidiñak alkarr jo ba-dagie; geyenez lenengoa uldu ta bigarrena gogorrtu egiten dira.

29. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Azkenengo zenbakijan, Ramuntxo Paris'en idazpurubaz idatzi neban idazkayan, utsune askotxu agertu ziran, irakurrle matte.

30. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Orixe neuk ezin dot attu, eta eztot uste neuk orrela idatzi ixango nebanik.

31. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Itxorrkun illuna daben toki ixenak, soil-soillik Erri-jakintza idazburu dala Euzkadi'k ekarrten ixan dittuban lez barik, ondo litzake ta askoz be obe, orain aspalditxu dala, De Toponimia Vasca ixenaz, Ujué (Nabarra) uritik Letarrf`k idatzi leban antzera: Aldabea de Antzandieta, de Arziaga , Akumulatu (bosque), Maniturrri (fuente).

32. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Euzkeraz idatzitta dago euzkera garbi tta ulerrterrezian idatzitta.

33. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Etziran, ¡ziñez! berotzat idatziak, Teyllerand maltzurrari esarrten dautsoezan itz oneik: Itza gizonari bere oldoskuna eztaltzeko emon yako.

34. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Berak idatzirikuak dira ba: Umiaren lenengo aizkidia (euzkeraz umiak irakurrten ikasteko). Lenengo Egutegija. Lecciones de Ortografia del euzkera bizkaino, Corrección de la numeración euzkérica, Corrección del Pater Noster euzkérico; Defensa de la palabra Euzkadi, eta abarr eta abarr.

35. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Ta diñotan au egija dan ala ez jakitteko, berak idatzi eban OLERRKIJAK deritxon idaztija irakurrtia baño eztago.

36. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0517 Asele ori Iturralde idazle jatorrak zoragarriro idatzi eban erderaz.

37. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0005 Etxian euzkeraz itz-egittia, txadonkixunetan eleizkixunetan euzkerea erabiltia, erriko izparrak izparringira euzkeraz idatzitta bidaltzia, geure ele zarra bixirik irauteko biarr-biarrak dira.

38. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0009 Orkaiztegi'tar Patirki Andoni Tolosa'ko Arzipreste izan zan euskaltzale bikain ta apaiz agurgarriak idatzi zituan olerki eder oek, bi nexka gaztek abestutzeko.

39. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 6. Artarakoxe Sail aunek: a) ekingo du euskalgi oroen odolez azitako euskal-eredu bat gertutzen, itzez, itz-yoskeraz ta idazkeraz albait erabatetsuena, euskaldun guziak idatz-irakurrketan erabiltzekoa.

40. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 Ala ere arritu egin bear gaitu andre onek ikusi izan zituan gauzak idazten ikusteak, garai artan ez baizuan iñork bere ondorengoentzat idazten.

41. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 ¡Ori atsegiña, orain egiten dan bezela, gure aurrekoak idatzi izan bazuten! orrela egon eta ikusi ezdutenak ikasten baidute: baña garai artan beren ondorengoai berririk eman bearrik etzitzaion zoritxarrez iñori gogoratzen.

42. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 Idatzi izan balute, jakin nai ditugun gauza asko jakingo genituen.

43. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Orra ba... Eteriak idatzitako liturjiak urte urrenetan garamazki Belenera Jesukristo jaio zan lekura.

44. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Mendiburu'tarr Aita Jesu-lagun Oyartzungo seme ospetsuak Jesus'en Biotzaren jayera edo debozioari dagozkion ikaskizunak A. Karrdaberaz, Hoyos, Colombiere, Kroisset, eta, batez ere, Alakoke'tarr Marrgarita Maria Doneagandik arrtuta, garrbi ta egoki idatzirik utzi zizkigun JESUS'EN BIOTZ MAITEAREN DEBOZIOA deritzayon liburu guztiz ederrean.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Arantzazu gaitzaz askok idatzi izan dute, eta nik irakurri ditudan idazlari guztiak diote 1469 garren urtearen inguruan gertatu zala.

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Garibai edeslari ospetsua da Arantzazutaz idatzi dutenetatik zarrenetakua eta gañera berak ezagutu zuan Ama Birjiña Rodrigori agertu ondoren Arantzazura jun ziranetakoen bat, eta onen aotik jakin zuan gai onetan idazten duan guztia.

47. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0041 ¿Zerrgaitik, orrdea, euren jarrdunetan euskerarik eztarabilte...? ¿Zer dala-ta ez dute euskel-ingi, izparringi ta idaztirik irakurrten...? ¿Zerrgaitik ez dituzte euren idazkiak euskeraz idazten...? ¿Zerr dala-ta euren semetxoeri beti errderaz itzegin...? ¿Euskera maite dutelako ote?.

48. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0114 Gaurko egunean bertan badira Amerika, Ozeania ta Asia'tik euskeraz idazten dutenak.

49. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0080 Ikasle batek bere aitak bidalitako txanpon guziak aitu ta gero idatzi zuan etxera esanaz: Aita, txanponan berri ematen ziran eskutitz ura ez det arrtu.

50. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Ona zerr zion Revista de Madriden idazten zituan Crónica aietako batean: Jamás hemos oído una peroración que más efecto haya causado ni producido mayor entusiasmo.

51. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Neurrtitz bat idatzi: bere erriko ildegiari opaldutakoa.

52. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Oek guziak, olerrki bat, bat bakarrik idatzi zuten, eta geiago idatzi bazituzten denak aztu dira; bat ez beste guztiak.

53. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 ¿Ta zenbat neurrtitz idatzi ditu onak? Bat: Kontxexi, besterik ez.

54. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Alaz guziaz ere, aitorzen det eta nai det errezera idazten dutenak berrizaleak baño (...).

55. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0030 Obeki etorriko zitzayon beste Santu askori lez, luma artzaz Maria'ren izen eztitsua idazteko eratzea.

56. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Antze bekalduetzaz, neurriz gañekoenen artian ere dauden zeingi sakonak agertuaz, lana bai didazke.

57. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Tamala da, damugarria da, Aita Batizek arkaitz-gaineko txoritoki artan, oso-osorik, lan eder au ez idatsi izatea.

58. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0032 Ori guzia Marin del Campo'k idatzi dio Perez-Arregi Abari Anai Garate'ren omenez.

59. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 Anai Leonek erantzun zion:
- Ez erruki izan bakarrik, bere eskuetatik ezin zenbatu ala eskarr arrtuko dituzu; goraldua ta aintzaldua izango zera beti, beratzen dana goratua izango dala idatzirik bai dago: ta etzaite nekatu Aita; Jaungoikoa nere abotik izketan ari da bai, ta nik ezin nezake besterik esan.

60. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 26 Gañean idatzita ere zegon Aren ogen-agiria: Yuduen bakalduna.

61. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0148 28 Orrela bete zan idatzita zegon au: Ta gaiztagiñekin berdindu zuten.

62. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 20 Auek idaztean, berriz, Yainkoaren aurrean yarrita, gezurrik ez diot.

63. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0085 EUSKERAZ ITZEGIN ERRDERAZ IDATZI

64. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0086 Beste euskeldun bat idazkorrtza arrtu ta euskeraz idazten asten da.

65. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0086 Errderaz oldoztu ta errderaz idatzi.

66. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0086 Augaitik euskeraz ari gerala uste arren, erderaz idazten degu.

67. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0086 Aurrerantzean gugaz au jaso ez dedin, maite daigun euskera; beti euskeraz itzegin dezagun; euskera asko irakurri ta idatzi dezagun.

68. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0086 Eta orrduan ez itz egin bakarrik, idatzi ere euskeraz dagikegu.

69. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 Ontarako lenbizikuak idatzi zitun Erakuzaldiak, bigarrenak berriz Otoigayak .

70. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 Garai artan, guchik idazten zuten euskeraz, Aita Mendiburu'k bezin garbi, apain ta egoki.

71. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0538 Euskeraz idatzi duten neurtizlariak aitatzean, beti entzungo zenduan Elizanburu'ren izena onenen artean: nik beintzat ala ipintzen det.

72. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Tokizenak, nolaz idatzi alaz geyenean gugana datoz, ta erriyak darabilzkinetatik idazkuntzakoetara, aldakuntza izan oi da.

73. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Otxagabia idazten da; Otxagi esan oi da.

74. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Jaurrieta, idatzi ezkero, Jaurka berriz aboz.

75. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 GWALARN illero argitaratzen da bretoiera utzez idatzia.

76. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0101 (...) otoitz-gai mamintsu ta Egungakarian dauden Done, Doatsu ta Agurrgarri guztien bizitzak idatz ditzala!¿Zeruko lore garrbiak eskupian dauzkana zerrgatik lurraren lore arrgal, ustel ta marrgulduak biltzerakotan apalduko leite? Guk arraultzak eskatzen diozkagu, ta arrk ¿eskeñiko dizkigu sugeak? Apaiz jaun bat orrelako egikizun txarren arrtean leporaino sarrtua guk ikustea ¿ez ote da izi ta lotsagarria?.

77. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0103 - ¿Ta gizon arrgitu orrek errgelkeriak idazten ditu?.

78. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0107 Iduritu zitzayon, lenago Villoslada'k bere Amaya omen aundikoa errderaz idatzi zuan bezela, berak ere euskeraz orrelako arrlo zarr eder bat bururatuko zezakeala, ta, Erriktruda donearen bizitza autaturik, arrgitaratu zuan bere Auñemendi'ko lorea.

79. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 Iru gutun oriek arrgitaratu ondoan beste laugarren bat, Ni ta ni, idazten asi zan idaztorrtza betiko uzteko orrdua etorri zitzayonean.

80. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0120 Oroitzen naiz, beiñ, nere eleiza-guttuna irakurrtuz, Jaizkibel'go lepo batean nenbillela, itz oriek topatzearekiñ, nere Mirentxu arrgala idaztea gogoratu zitzaitala.

81. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0124 Mendibururen adizkiak eta idaztankera (1) Lan au aspaldion amaitua nedukala, Euskaltzaindiak yakin, uo, yausi... ta auen antzeko beste edozein itz j aintzat artuz idaztea erabaki zuen: jakin.

82. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0139 Erriak naama, on daikala, daukat, nao esanarren, berak beti narama, on dagikala, dadukat, nago idatzi oi zuen.

83. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Emen ta an, egunkari ta aldizkingietan sakabanatuak, asko idatzi zuan Mujikak, Soroa ta lagunen jostirudiak zirala, Alzaga ta Iztundearen lanaren berri emanez ta orain Euskal-Antzertia'ren alde egiten diran alegiñak ontzat artuaz.

84. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 I.- Yosun Lagundiko Kardaberaz-tarr Aba ospetsuak idatzitako, Pasio edo Nekaustea, lenengokoz ezagutu nuanetik; Euskalerri guztian ainbat geyen zabaltzeko gogo eta asmoa sorrtu zitzaizkidan barru-barrutik....

85. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 10.- Nere itz-aurrea idatzi eta gero, Yosukistoren Nekauste ori Kardaberaz-tarr Abak egiña ez dala, yakin det.

86. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 20.- Uriarte-tarr Abak dakarrenez, Kardaberaz-ek ere bere eskuz idatzita utzi zigun, Nekauste ori bizkayeraz Basterretxea-tarr Abak egin zula lenengo; eta bizkayeraz arrturik, gipuzkeraz berak (Kardaberaz-ek) ipiñi zula.

87. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0050 Ez egon behinere osoki alferrik, bainan ar bethi zerbait, edo irakurtzen, edo idazten, edo othoitzean, edo guzientzat on den zerbait lanetan.

88. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Tipi tipitik, sorgin ichtoriotan hazia, hekien gainean idaziko liburu gehienen jakitateaz hanpatua, gure gizonak, Eskualdunek berek baino sinheste haundiagoa zuen sorginkeria baitan.

89. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0207 Euskaltzaindiratzean irakurri nuen nere lanari datxikola idatzi duzun irakurgai polita, pozik irakurri dut Eskualduna-ren 1790. zenbakian.

90. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Orrela, galde-galdezka, bertzeen solasak axol aundiaz entzuki eta axol beraz mintzatu ta idatziaz, euskera gauzetan, irakasle aipua eta sermolari bikain-bikaina ororen autuan izatea erditsi zuen.

91. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0106 Ona Mendiburu'ri idatzi zion idazki (karta) batean derrana: .

92. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Atzo be, (guk Egunekua idazten dogun ordurako dakigunez), euzkotar batalloyak dagozan lekuetan etzan ixan atakerik.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Tolosar kristau euskaltzeleok, batez ere, idatzi zagun kolko-kolkoan gure Aita. Iruritzaga'ren izen maitea.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 -Gaur bigarrrenez artzen dot idazkortza euzkeraz idazteko uri onetatik; tamalez ikusten dot ba iñok eztaula egiten.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Egikixun azalgundiak (programea) idatzi ebazan Larragan jaunak erderaz; baña egoki-egoki egongo zan euzkeraz egin ba'leu, euzkeldunak ixan eta Euzkelerrijan gagozalako.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Yurreta Aspaldian makal xamar ibilli naz ta orregaitik eztot idatzi, baña gaur otu yat izpar bat edo bi bidaltzia.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Deba Modistillai: Ara, ez zaigu atsegin eztabaidan ibiltzea; ez degu nai alkarren artian aserrerik ikusi; beragatik damuz artzea det idazkortza zueri idazteko, bañan neskatxoak, bai-dira gauz batzuk beren bidian igarotzen laga bear etzayotenak eta orrelakoak dira zuen (obeto esateko bisarena'ren? idaztian).

98. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Ezayozute zital orri ez degula bildurrik argi ta garbi emendixek Kirikiño'ri esateko ezik: Andutz-Mendi'k idatzi zuanian zuek juan ziñatela beregana laguntza eske idazle orri erantzuteko.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Donostiko izparringian idatzi duan Marques de Jaca-ri erakutsi ezayozute euzkeraz irakurtzen, bada gizajo orrek Kirikiño'k Deba'tik idatzi balu bezela itzegiten du.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Ermu Lenguan idatzi neban erremata egin zala emengo Ortu-santu zarrarena; ta esaten zeustan zeuk, Kirikiño, ia noren gain gelditu dan edo zertarako dan.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Artezkari berberorrek len idazteban Gobiernua arazo orretan zuzen eguala, ta gero, gabetik goixera, ugazabak, jabiak alan gura ebalako, ezetz esateban, ezeguala zuzen Gobiernua.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ba, orixe, El Liberal izparringijaren artezkari orixe dabil egunokaz idazten, bai emen eta bai Madrid'en, gure Diputaziñua'ren aurka.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Etxebarrieta be baizan lez aren ekarlia, euren aldez ta euzko abertzalien aldez idatzi ebazan artezkari orrek lan batzuk; eta orain diño, guretzako eztagola lagirik, guri kalte egitiarren lagi gustijak ausita be eztala ardura.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bertan euzkel-gaiz idazten daun Albizuri'ri diñotsot, iñoz Bilbora datorranian, begiratu dayala Bedija baño onuntzatxuago, trenetik errekiaren beste aldera, ta antxe ikusiko dau basetxe torre antzeko bat eta inguruko soto ta muna bitartietan ainbat aitz txiki azal-azalian; ba, leku arek (eta uste dot etxiak be bai, onetan enago ain ziur baña) Aztui dauko ixena.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Bai, argi dago; baña ori barrija ixango da, ezta? - Nik oin esango baneu, itz ori aurkitu dodala 1767'an batebatek idatziriko liburu baten, ziur nago zuk eta beste askok ontzat artuko zeunkiela itz ori, ta beriala artu ta eruango zeunkie zeuen iztegijetara; baña nik esan ba'dagit, orain asmaua dala, ta ganera, neuk asmaua dala... orduan be ziur nago, arexek eurek asiko dirala esaten: Ba, bestelakotsuak, ¿nortzuk dira orreik txotxoluok euzkerazko itzak asmetako...? ¡ut!....

106. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Karikatura esan eskero danak aitzen dabe, ta idazle gustijek erabilten ba'dabe karikatura itza, ¡ederto!, baña gure euzkereak bauko aberastasuna oldospen ori erdera barik adirazo al ixateko, ta gure euzkerearen aberastasuna oldospen ori erdera batik adirazo al ixateko, ta gure euzkererearen aberastasunak ¿zer dala-ta geldi eukiko doguz? Or daukozuz doixtarrak; geyenak idazten dabe karikatur baña baukiez itz bi zerrbild eta spottbild, erakutsirik omen euren eliaren aberastasuna.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Aurtengoa ez dedilla orrela igaro! nere baitan esanda idazkortza artu det aurtengo urte ontan gogotsu idazteko Goikoa'ren laguntzarekin.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Aspaldian ez degula idatzi, Jel-batzokiyan ez dala naik egiten, esaten zigun bere lendabiziko idazki garratz artan.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Emen ez dago txindirik batu bearrik, bada Urrian asi eta Mayetza amaitu artian, geuk irekatsi geunke umiari euskeraz berba egiten eta idatziten, imiñirik orretarako gelatxu bat aldanik lekurik onenian.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 EUZKOTARRAK, ERNAI! Aurretik dijoana idatzi ondoren, eta idazteko asmoa nuen idazkia bukatu baño len, nere bellarrietara iritxi da une onetantxe izpar illun bat: Lizarra'n euzko-udalak eratu zuten euzko-araudi jator ura ez ote-dan aintzakotzat artuko oraingo Cortes Constituyentes edo Batzar-Gurena'n azterkatu eta erabakitzeko Euzkadi'ko legedi berria nolakoa izango dan.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Nere zorion beroena ematen diot euzkaldun jator oni, ta arren eskatu ere bai, jarraitu dezala gure izkuntza maitean idazten.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Urte zarrak bere negu-buru zurija erakutsita gero agur egin dausku, geyago gurartera ez etorteko; 1931'ko urtia eztogu geyau ikusiko, ba, bere ixena 365 aldiz egunero idatzi ixan daben izparringijetara-ta begiratuten dogunetan-edo ixan-ezik.

113. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Bere ikasbidia idatzitta, itxi eban eta bere legiak zabaltzeko esaten dausku.

114. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Zerbait idatzi biarr dabenian auzune onetzaz El Gallo idazten dabe.

115. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Erletxue idazleak idatzitakoak gogoan sarrtu yataz.

116. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Oeratzen danian, janzkijak kenduz kuadernutxu batean idatzi darua: Jakia eta parkak arki-ganian itxi dodaz; zapatak oe-azpijan; alkondarea eskegitta; erloxua arasa-ganian.

117. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eta gusti au idatzi-ondoren: Eta ni oean.

118. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Urrengo goxian janzkijak ipiñiz batera, kuadernutxuban idatzi ebazanak atzinduten dauz Borrau.

119. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Baña Eta ni oean idatzita dagonera eldutian, ikeratuta geratu da.

120. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Neregana ori baño eskutitz parregarriagoak ere iritxi dira, ta ziur nago, iritxiko dira, ta aurrerantzean ori gertatu ez dedin idazten ditut lerro auek.

121. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Jakin zazute gañera gorago aitatutako oyek, guztiyak itz egiteko errextasunik ez badute ere, idazteko beintzat idazle koxkor onek baño geyagokoa dutela.

122. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ez bai lirake alperrik idatzitako lenengo lerroak.

123. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Gu mutu geundela ikusi ditugu berriz, ementxe, Donostia'n bertan, lotsa gutxikin idatzitako orri nazkagarririk asko.

124. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Antzerkiz urri, edo aukera aundirik gabe gauden ezkeroz eta aiek orri onetan agertzeko ainbeste toki izatearren, goian idatzi biar duenak idatzi dezala, baña ez bedi betarik ez duena artarako zirikatzen aritu, bestela ere naiko betegarri sortzen da-ta.

125. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Negua igarota, udaberrian, azaldu gindezke kukuarekin batian, idatzi gabe, obe bearrez egon geranok.

126. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Euskal jaietan, goizetik meza ematen, gero koruan abeslari, ondoren errebotean edo Angelus esaten, bazkaritan bere izpide atsegin eta egokiz ingurukoak asetzen, bazkalondoan ber-berak idatzitako triki-tixa edo abestiakin guziak poztutzen, eta azkenik gabean berak antolatutako antzerki bidez erakutsirik jatorrenak jolas antzera biotzeratzen arkituko zenuten biotz uts zan Garitaonandia jauna.

127. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Idazki ugari idatzi da.

128. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ez estutu, Luis Donea'ri iñoiz edo berriz autsak kendu, ta bere ikurriña ibiltzeko orlako batzuek bear ditu, ta jarraitu XIRIKA, iñori miñik emangabe sarri-sarri idazten.

129. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Ona ikusi dezazuten Larrekok idatzitako irakurgai sakon atzegiña.

130. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Goraldu Euzkadi, zabaldu abertzaletasuna eta maiz-maiz idatzi.

131. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Zer? Ez det uste egokiya danik, nik emen araudi osoa idaztia, bere garaian azalduko da ba.

132. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Araudiarekin bizi dan Katalunia orretzaz zerbait idatziko zenuala agindu zenun ba lengoan Ibiltari!.

133. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zedula bat ikusi det, alde batetik katalaneraz eta bestetik españeraz idatzia.

134. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta Udaletxeko erabaki bat ere bai, emetik aurrera erabaki idaztia edo Libro de Actas katalaneraz idazteko.

135. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Lenengo aldiz idazten detalako, baliteke danon goguak ez betetzia, bañan nik ustegabe iñor minberatu bada azketzi.

136. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Aspaldi onetan asko idatzi digute gai onetzaz idazle jatorrak.

137. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Itz egin ezin bada, irakurri beintzat; eta au gure eskuan daukagu; ortarako ordea guztiak irakurriko dituzten gaiak euskeraz idatzi biar dute.

138. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Irakurtzeko, idazkaiak bear du bere xamurtasuna: psikoloji asko bear du idazleak; ariñ eta xamur idatzi bear du: arintasun eta xamurtasun oiek, naiz idazleak ez eman, Jolas gaiak berak dituzte: ontan daukate aldea beste gaiakin.

139. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Emaztearekin topo egin nian gero... plazako buelta eginda etxera zetorreken... ta noski plazako saltzalle guzien zoriondu bearra, alako ederki idatzitako irakurgaiagatik.

140. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Claudicavit, eta EL DIA irikiaz, nik, neronek, etzekiat noiz, ez nola, idatzitako irakurgai bat erakutsi zidak.

141. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Claudicavit, alajaña... irakurgaia... burutik oñetara... ERDERAZ idatzia baitzioken.

142. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ta, motell, ez luma ta ez paperik ikutu gabe, nola ez nekikala, Maeztu'ren artikuloa baño obea idazteko gai niñuala ikusirik, nerekiko egin nian: Ni ez nauk Luzear, ni Amalau nauk .

143. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 2.314 idazki idatzi ditugu.

144. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Madril'go Lurgintzako Agintzaldian (Ministerio de Agricultura) degun gure lagun eta ordezkari Agirreolea'tar Marka'ri idatzi diogu 35 bider, eta Ministroarentzat biali dizkiogu 12 idazki.

145. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Bariola'tar Abein janak idatzi gaurdaño antzeztu gabea dan GOI ARGI antzerki ituna antzeztuko dute ainbeste aldiz txalotutako Eusko Etxea'ko antzezlariak.

146. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Diru-Etxeak aukera erabilli al izango, dute jabeen edo uzleen idatzitako baimena dutenean.

147. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Eta beroien arteko norbaitek Lendakaritzaz jabetu bearko lukela ere idatzia izaki gero.

148. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Joan-da ere, zer ikasi dezaketen, ez da errez igartzen. Irakurtzen eta idazten ikasten dutena, etzaye berialakoan buruan gelditzen.

149. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Mugaz unutzko euskaldun anai askoren itxutasunak ematen digun biotzondokoa letraz agertu eziña da. Euskaltzalerik bikañen eta aipatuenak geure kontra mintzatzen eta idazten ari diran bezela aritzea iñolaz ezin ulertu deguna da.

150. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 -Eta geu ezangodotzegu, bayetz: oraiñ arten egon diran auteskundetan, Alderrdi Jeltzale jayozanetik. bearr zintzo ta gogorr egindaude Batzokijak; baña emen idatzitendogu egitendauaen lanak eta eginbearrlaunkezenak.

151. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Auxe bera goguan zeukan Proberbi-liburuetan idatzirik dago arretazko auxe: In omni opere bono erit abundantia; ubi autem verba sunt plurima, ibi frecuenter egestas (Prob. XIV-23).

152. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ta ez altzerate oroitzen Erniyo muturra aitatu gendula ia bada gertu, artu makillak, txorrostu idazkortza, ta entzun gure deyari; erabakiya dago eguna, datorren illaren amairua, ta iñori eguna aldatzerik gogoratzen bazayo idatzi dezala lenbailen.

153. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Rabelais idazle aundia il zanian, bere paper artean idatzia arkitu zuten: ... ez det txanpon bat ere: txindi asko zor det: beste guzia beartsuentzat.

154. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Norbaitek Argia'n (Donostikoan) idatzi du, Europa'ko oreka, jakintsuen elkarren arteko artu-emanetatik zinzilika dagoela, ta enderri bakoitzeko jakintzak sorterri-mugak zearturik, beste enderrietara zabaldu bear duela.

155. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Tonkin'etik mixiolari batek idazten du esanaz ango probintzi bat, Thanh Hoa izena duena, laster katolikoa izango dala osoa.

156. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Ezekias-ek ordelarien idatzia irakorri zuanean bi erabaki, eta biak goragarriak, artu zituan.

157. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 An auzpezturik asiritarren idatzia, birau zikinez betea zegoana, expandit coram Domino (4. Reg. 18. 14.) Zabaldu zuen eta biotzeko sugarrik bizienaz otoitzari eman zion.

158. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Badakik astero-astero Bizkaitarra'k abertzaliai agintzen zigula euzkeraz zerbait idatzen etzuten izparringirik ez erosteko.

159. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Gipuzkoarra'k Orrillaren 7'an 148'garren zenbakian, zekarren Morgades'en idatzi ederra irakorri badezute aski dezute.

160. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Lerro auek idazterakuan jakin det obeto xamar arkitzen dala.

161. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Onetaz idaztera nualarik, lenengoatzaz ere nere lerroak zuzenduko dira.

162. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Bazkideak bilduteko ordezkaritzea guri be emon dauskue; beraz gure irakurliok ona idatzi zeinkie ta geuk erraztuko dautzueguz beste gertakizun gustiak; araudi ta erreglamentua be geuk bialduko dautzuegu.

163. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Baita irakurri X'grn. Pioren Singulari Quadam idazkia, XV' Bedita'k Burry'ri idatzi eutsona eta XI Pi'k Zirnhll-eri idatzia be.

164. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Gusti-gustiok etortea gura genduke, gustion laguntasuna biar dau ba euskeriak burua jasoteko, ta gustioi eskatzen dautzuegu zeuen eretxi ta asmo-gayak idatzita ekarri daizuezala batzarrak aztertu ta erabagi dagizan.

165. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00960 Oarr bat: Antzuolarr adiskidea. ?Zerrgatik ez dezu idazten Euskaltzaindia'k agintzen duen eraz. Era orretan zure idazkiak aldatzeak lan zorrotza da guretzat.

166. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Zuen legean idatzita dago, gizon biren autorra jatorra dala.

167. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0018 Era berean, izan nintzana
ere goretsi bear daustazu.
Dan au zergaitik, Philo laztana,
idatzi dodan ondo dakutsu
.

168. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Cocaina'ren arazoan berekin aspaldi ibilitako lagun batzuk jakin zuten nola bizi zan Bilbo'n aberats baten moduan, eta berak eskuz idatzitako guthun batzukin mehatxaturik, hasi zitzaizkion dirua khentzen tati-eskutitzka (chantaje egiten).

169. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0073 18. Betidanik dazau (ezagutzen dau) Jaunak bere egiña: 19. beraz, Jaungoikoagana biurtzen diran atzerritarrai, ez yakela gogait eragin bear uste dot; 20. guzurrezko jaungoikoen kutsuetatik, aragikeritik, ito danetik eta odoletik alde egin dagien idatzi baiño.

170. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0073 22. Orduan, Apostoluak eta zaarrak, Eliza guztiagaz, euren artetik gizonezko batzuk aukeratu ta Antiokia'ra Paulo ta Bernabe'gaz joan zeitezen erabagi eben: eta Barsabas izeneko Judas ta Silas, anaien arteko gizonezko aurrenetarikoak aukeratu ebezan: (...): 23. arein eskuz angoai auxe idatzirik: Apostolu ta zaar anaiak, Antiokia'n, Siria'n eta Zilizia'n dagozan atzerritarteko anaiai, agur.

171. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0117 26. Izan be, Jaunari au da, Erroma'ko Agintari nagusiari beronentzat idazteko ezer garbirik ez dodala-ta, zeuen aurrera ekarri dot, eta batez be zeure aurrera, Agripa errege ori, itaunak eginda gero, zerbait idazteko euki dagidan.

172. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0086 Komunerako papera hartu, boligrafoa eskuetara eroan, eta karta bat idazten hasi jakon.

173. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0086 Eta hasi zan idazten: Mirentxu maitea: Espetxeko gela txiki batean nago, bakarrik, eta tristura hontan, zugan pentsateak emoten deust etorrerari itxaropentsu begiratuteko indarra....

174. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0086 Idazteari itzi eutsan eta bere lehenengo erabagia negarra geratutea izan zan.

175. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Beste erabagi ez idatzirik ez bego onen aurka.

176. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Eta Idatzi au betiko.

177. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Ganera Idatzi au aldatu edo iyeki barriak atera nai irarri ezkero, ta orretarako eskua daukan, eleiz-gizon batek izenpetu ta ikurraztu, Idatzi auxe ba'litz lez itzal aundiz artu ta gor egizue.

178. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0115 Eta zabaldurik, idatzitako une au aurkitu eban: Jaunaren Arnasa (Espiritua) nire gaiñean; Berak onetsi ta bialdu nau-ta beartsuai Barri Ona ekartera, biotz-garbiak osatzera, lotuai erospena iragartera, itsuai ikusmena, zapalduai askatasuna lortzera, ta Jaunaren eskar-urtea ta bidezko saria iragartera .

179. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0251 Eta egun aretan bertan, berbizkunderik ez dala uste daben sadukeotar batzuk urreraturik, itandu eutsoen, esanaz: Irakasle, Moiges'ek auxe itzi euskun idatzita: Semerik bagako anai ezkondua norbaiti il ba'dakio, aren anaiak beretzat alarguna artu ta anai zanari ordorengoa sortu begio

180. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0002 Auxe idatzi digu Jemein'dar Keperin euzkaltzale onak eta pozik andienaz aurrerantzean atal au bere kisa uzten dugu, ta irakurleak oro atsegiñez onartuko dutelakoan gaude.

181. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Oiturearen indarrez be, euzkeldunik askok sorgin, sustrai ta abarr, s'gaz idazten dabe, jakin-barik zgaz ixan biarr dirala: zorgin (zori-gin), ta zusterrai (zur-errai).

182. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Baña zeintzuk diran geyen, z' zaliak edo s' zaliak jakin gura ba-dozu, zeintzuk geyen erabilzen diran EUZKADI ala EUSKADI jakin gura ba-dozu, euzkeraz eta erderaz euzko-gayaz idazten daben izparringi guztijak irakurri egixuz eta berialaxe ikusiko dozu Z' zaliak auzija galtzen ezkarala ari.

183. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 5) Senarr-emazte bi ezautzen dodaz nik, EUZKO-GOGOA'n euzkeraz idazten dabenak eta Z' zaliak diranak.

184. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Bijok, senarr-emaztiak ixan baño lenago, euzkeraz idazten eben, orain berrogetalau urte dirala.

185. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Emaztia senarra baño len euzkeraz idazten asi zan.

186. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Senarr-emaztiok, bijok dakiz makiñaz idazten eta bijok makiñaz idazten dabe, baña, jakiña, makiña bat baño eztauke, eta bijok makiña berberaz idatzi-biarr.

187. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 6) Gixon bi eta emazte bat baño geyago dira Euzkera ta Euzkadi Euzko-Gogoan idazten dabenak: Urrutia'tarr Gotzon, Argarate'tarr Erraimun, Sabindiarr-batza, Emakume batek (Errazti'tarr Karmele) ta Jadarrka (Jemein'darr Keperin), edo bost gitxijenez.

188. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Erlejiño gaietan idazle, batez be mistika zarra barriztautzen alegindu ta maixu izan zan, baiña Bergaran irakasle zala El Diluvio Universal demostrado por la Geología liburua idatzi eban, eta 1891'garren urtean argitaratu.

189. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Arimearen bizikera mallaen ganean idatzi eban asko.

190. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0138 Baleiteke egunen batean agertzea eskuz egiñiko bertso-paper bakar ori, baiña bitartean berak idazteko eskatu deutsat Markoseri.

191. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0139 Orduko urtietan Donostian agertzen zan euskerazko astekarian idazten eban (Aingeru Irigaray ondo gogoratzen dan moduan) eta an ikusi leiteke ori.

192. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 Ainbat euskal aldizkaritan idatzi dau.

193. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Eta bertan, nik idatziriko Idazki agirija argitalduba ikusi dot.

194. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Aldi luze dala idatzita egualarik, ija aiztuta neukan.

195. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Zaitegi'k egiten daustazan uarrak egokijak dira, ta ni berarekin nago, batzuk eta bestiak, bakotxak gure erara euzkeraz idatzi biarr-dogula; baña bakotxak be gure ustiak zabaldu ta aldeztuteko eskubidea dogu, bestienai itzal-ixanik.

196. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Txarrto esana, baldin ba-da, azketsi, ta arira noyan: 10.- Ez esan neri eusk idazten orain asi gerala diñostazu zuk aizkide maite.

197. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Nik eneban esan, ba, oraingo aldijetan baten batzuk eusk idazten asi dirala, oraingo aldijetan baten batzuk eusko s'gaz idazten asi dirala baño.

198. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Antziñeko idazle guztijak euskera, euskara, Euskalerria ta abar idazten ebela nik ondo dakit.

199. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Baña eusko ezeban iñok idazten, eta euzko Arana-Goiri'k eta bere jarraitzalliak.

200. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 2'g.- Nik aipatutako amazazpi idazleren ordez (edo sei aski aipatuben ordez nai badozu), zuk amar aipatuten dozuz s'kin idazten ebenak, baña orrek ezeben eusko ta Euskadi erabiltzen.

201. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Nik esan nebana zan - Gandia'ri buruz - aldi aretako euzkel-idazlerik geyenak Sabin'en ustiak ontzat arrtu ebezala, euzko ta Euzkadi idatzirik, eta baita be aldi aretan iñok ezebala eusko ta ez Euskadi idazten.

202. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Batzuk, Euzkadi ta bestiak Euskalerria idazten eben, baña eusko ta Euskadi iñok ez.

203. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Eta oraingo aldi onetan eusko edo Euskadi idazten asi diranak eztabe zegaitirik atzaldu, nik dakidala beintzat.

204. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Eusko ta Euskadi idazten dabenok orren argi eztot uste erantzungo dautzubenik.

205. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Emen natorkizu irakurle, Urkiola'tzaz zerbait idazteko asmoz.

206. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0039 3) Timoteo'ri (5,9-10) eskutitzan beste gauza bat diño: alargun batzuen izenak idazti edo liburu baten idatzita dagoz.

207. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Ikusi: The Bible and the Early History of mankind jaupari Humphrey T. Johnson'ek engelanderaz idatzija.

208. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0021 Goteunaren goi-argiz idatzita.

209. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 Idaztiak oro, berriz, gure irakaspidetzat idatziak dira, idatziok zuzpertuta, egonarriz itxoin dezagun.

210. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0035 (...), aldiz, lau ebangeriak idatzi zituen, ordurako idazkiz edo itzez zabal ebiltzan gai ugarietatik batzuk aukeratuz, beste batzuk laburpenetan bilduz, edo Eleiztarren batzai begiratuta azalduz, aldarrikatzeko era beti be bat gordeta, Josukristo'ri buruz guri beti egia zintzoki agertuz.

211. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0035 Bera ikusi ta bere itzen zabaltzaille izan ziranen autorpenetik artuta, onetarakoxe idatzi ebezan gauza areik: irakasten dauskuezan itzen egia ezagutu dagigun.

212. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0035 20. Itun Barriko arauak, lau ebangelioez gaiñera, Paul Deunaren eskutitzak eta Goteunak idarokita idatzitako Bidalien beste idazki batzuk artzen ditu bere barruan.

213. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Orduan Larrea'ko nagusi zan Aita Manuel'ek, anaidiaren asi-agiria idaztean, onela diño: Gaurtik emen daukagu Karmen'go Amaren Kofradia, bai guztientzakoa ta bai aren barruan dagon bertorakoa be, Etxano-Zornotza'n eta inguruan Andra Maria'ren omenez bizitza zintzoagoa egin gura daben guztientzat.

214. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Karmen'go Argiaren zuzendaria izan zan zati batean, eta an idatzi zituan Baserrigaiak eta Ergi Biribillak ez dira edozer gauza.

215. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Larrea'n Praga'ko Jesus Umearen Kofradiko zuzendari zala, eskuliburu dotore bat idatzi ta argitara emon euskun: Karmeldar Lorategia (Bilbao, 1918).

216. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Euskera apaiñean idatzita dago, ta auxe izan zan urte askotan karmeldar eleizetan erabilli zana.

217. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Baiña idazteari be ekin eutson, eta guztiz gogotsu ekin be,(...).

218. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0351 Jon ebanjelariak jazoera au onelantxe edesten dausku: Gero Jesus'ek dana beterik egoala jakiñik, Idatzitakoa betetzeko, esan eban: Egarri naz....

219. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0499 - Eusebi'k ei dakar autortz au bere Eleiz-edestian: Gero Klaudi'ren jauraldian jaun izate aldia, gauza guztien ardura biozpera ta errukiorra daukan Jaungoikoa'k, Erromara daroa Kepa, Apostoluetatik indartsuena ta nagosiena... Ta orren dirdiratsu argi egin eban Kepa'ren entzule artean Jaungoikozaletasunaren argiak; bein entzuteaz ez zan naikoa, ezta igarlearen itzez irakasteaz bere; ta arrenka ta arrenka eskatzen eutsoen Mark, Kepa'ren jarraitzailleari, Kepa'k itzez erakutsi eutseena, idatzita lagatzeko, ta ez eutsoen baketan utzi, egin arteraiño.

220. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0499 Ta olantxe idatzi-eragin eutsoen Marka deunari Barri Ona.

221. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0194 Munduko jolasak zer diran ikasi ta gero onbideratu zan Jorgensen-ek, ona zer idatzi zuan: Atsegin-agintzalleak iruzur egin digute: Ezin ukatu.

222. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0194 Eta beste bein auxe idatzi zuan: Zuretzat egin ginduzun, Jauna, ta gure biotzak Zugan atsedendu arte, urduri daude.

223. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0916 Idatzirik baitago: Jakintsuek dakitena itzaliko dut, eta zugurren zugurtasuna uts emango.

224. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0005 Esku illen otza
nere ixillean josirik,
maitasun goriz
idatzi nun
gau luzean.

225. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0019 Aien erasoz ertzeko aitzak
apar zuriz jazten dizkin.
Ezten pakerik zelai urdiñean:
zeruak orru, tximistak aidean
zorigaitza idazten din.

226. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0168 Berak idatzitako obra galanta Mistica Ciudad de Dios ere erakusten dizute, zortzi liburutan banatua, dena burutik burura bere eskuz idatzia.

227. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0166 Pagodi galdu zan garai artantxe, orain il dan Egurmendi zarrak idatzitako bat zan.

228. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0068 Sail oni buruz eztabaidak dira bere asmamenekoak ote diran ala erriak aldi artan kanta oi zitunak, apaiz batek mamituak izateko gordintxoak baiderizkiote, nasaikeri larregiz idatziak, alegia.

229. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0068 Juan Ruiz'ek gai askotaz idatzi zun, beragandik eldu zaigun kodizean agertzen zaizkigunak auetxek baitira: Alegi ta ipui bilduma bat, Ovidio'ren Maitabideari buruz azalpen bat, irri-poema bat (Jaun Okel eta Andre Baru'ren arteko gudua) eta beste idazlan mundutarrik ere bai.

230. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0095 Orain arte egin diran iru argitalditan 49 ipui agertzen zaizkigu, baiñan, berak idatzitakoak 55 dira.

231. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 Esaten dizuet, bada, gertatuko dala nerekin idatzirik dagon au: Gaiztagintzat artu zuten.

232. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (9) Izan ere etzituten ulertu Idatziak; illen artetik piztekoa zala.

233. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 Gizajo zoritxarrekoak egunak idazten pasa oi-zituan, sukarrak joa dagonaren antzera, eta iñori orrekin kalterik egiten etziolako, ta gañera, kartzelako zuzendariak, biotz onekoa baizan, agindu zigulako, idazten jarraitu zezan, bear zuan guzia emateko, gizona lasai arkitzen zan eta gelditzeke ekin oi zion.

234. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0056 Castilla Oriental'go Provincial'ari ordun idazten ziola, ta (aita Leturia'ri) ederki iduri zitzaiola.

235. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0057 Bereala idatzi zidan egiñalak egingo zitula.

236. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0057 Provincial'a Ameriketan zala, ta idatziko ziola.

237. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 Ikasiz baiño sortzez barneanago idatzirik daukagu ezagueran, geurori egitea nai ez duguna besteri, ez egitea.

238. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0306 Moise'k idatzi zun au, idatzi ta aldegin; Zugandik Zugana igaro zan, eta orain ez daukat aurrean; ba'neuka, elduko nioke ta otoitz egiñen eta Zuregatik arren, adierazi lezaidan.

239. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0222 Onek Idazteuneko Itun Berriko eskutitz edo epistola bat idatzi zun.

240. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0222 Katoliko izen ori idatzi oiek zergatik dute?

241. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0222 Mundu guzirako idatzita daudelako.

242. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0222 Ara, Paulo Deunak idatzitakoak asko dira, baña karta oiek beren izenak dituzte: Batek Erromaterrei idatzitakoa; besteak, Eberterrei idatzitakoa; bik, Korintitarrei idatzitakoak; besteak, Titori, eta Pilemoni, eta Titori idatzitakoak... eta abar.

243. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0222 Juda'ren karta, ordea, San Juanen biak bezelaxe Eliza osoari, edo beintzat iñor izentatuta gabe idatzitakoak dira: orregatik guztientzako idatziak, au da, katoliko-eskutitzak deitzen zaie.

244. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Oraindañoko euskal-idazlien artean EUSKERAZ geien idatzitako idazlea gendun, nola nai ere, Bustintza'tar Ebaristo, Kirikiño, Mañari'ko seme guztiz aipagarria.

245. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Ari ikasiak baitgera, euskeraz txukun eta jator idazten, gaur-egunean euskeraz idazten degun geien-geienak!.

246. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Liburu aiek, Kirikiño zanak etzizkigun par-egiteko bakarrik idatzi, par-egiñaz, euskeraz idazten eta mintzatzen ikasteagatik, baizik.

247. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Bizkaitarra izanik, bizkaieraz idatzi zitun, aipaturiko euskal-liburu ospetsu aiek: baiña euskal-gaietan guztiz jakituna zalarik, bizkaieraz bezin egoki ta jator idatzi ta itz egiten zekien naiz gipuzkeraz, nai naparreraz, naiz lapurteraz ere.

248. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Sendabide bi dauzka: asko irakurri eta erruz idatzi.

249. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Irakurri ditzagun geien idatzi dutenen lanak, eta konparatu lendabizikoa eta ezkenengoak.

250. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Nola? Batzuk idatzi eta denok gure eguneroko jardunaldiak euskeraz egiñaz.

251. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Dana dala, gerora, sinagogetako ariketak onarturik kistarren yaurespidera yetxiko ditute: alegia, Idatzien irakurraldiak, eresiak abestea, itzaldiak eta arrenak.

252. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Parmenide'k ta Enpedokle'k idatzi zuten iz neurtuetan.

253. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Asieratik ari ontara idatzi zuten Pitagora zala-ta.

254. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Ikustun alazki egin zaneko oarrok, arretaz urrenez urren azaltzean, osagilleari dagokionez idazten omen du Luka'k.

255. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Arantzazu'ko Ama laztana bitarteko degula, nik, nere ezerezean al dedana idazteko, ta zuk irakurtzeko, era izan dezagula.

256. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0042 Gai ontaz bat eta beste esan eta idatziagatik, nere iritziz, Bilintx, bertsojartzallea izan zan, eta apartekoa izan ere.

257. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0157 Ez da aspaldi oraindik hasiak gerala idazten: anima-en egunean, eliz-ean; eta determinado pluralean: emakume-k, emakume-z, seme-i eta beste asko horrelakorik.

258. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak sgarm dekli 0157 Gipuzkoarrok, idazten hasten geranean, sarri ahaztutzen dugu puntu hau.

259. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Yauregi-zayak Santxo'ri itz onek zesazkion bitartean, au bere aulki aurreko orman idatzitako izki aundi ta askori begiratzen zegoen, eta irakurtzen ez baitzekien, galdetu zun zer ote ziran orma artan zeuden irudi aek.

260. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Erantzun zitzaion: Yauna, an idatzi ta oartuta dago, Yaun orrek ugarte onen yabetza artu zuneko eguna, ta oarrak dio:(...).

261. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Interesduneko artikuluak idazten saiatu bear dugula.

262. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Edozein gai idatzi al diteke errebista ontan.

263. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 Ez ote litzake egoki izango umientzako ikastolako liburuak (euskerazkoak, noski) nolakoak bear luketen izan, gai orri buruz zerbait idaztea?

264. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0087 Batek lan bi ta baiño obe jantzi ez bardin geiagok idaztea.

265. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Irazusta-tar Jon Andoni zanaren Joanixio ederki antolatua eta idatzia dagon edestizuna da, naiz batzuei zintzillu xamar, pitin bat ajolagetsu bere idazkera agertzen ba zaie.

266. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Ba dirudi euskeraz idatzitako ertilanak, naiz nobeletan, olerkietan, naiz antzertilanetan, erriaren prolema egiazkoak baztertu bear dirala, pekatu ba litzake bezela erriaren oñaze, itxaropen eta borroketarentzaz idaztea.

267. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Artikulu au idatzia neukan Agirre'tar Joseba-Andoni-ren Saria pralle prantziskotar Gandiaga'ri eman diotela berria etorri zitzaidanean, bere poema Elorri-rengatik.

268. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Euskeraz ongi ta apain idazten duten idazleok gaurko gizaldiari laketsen dion gaiak arturik.

269. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Bizkaiko Lege-zarrak agintzen zunez (XVI Atalburuko 3'gn legea), bizkaitar bat ere ezin zitekean atxillotu zorrak zirala-ta, etxerik ere ezin zitzaioken kendu ezta zaldirik ere, egiune idatzietan bere aitor-semetasuna ukatu ba'lu ere.

270. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0137 Sociedad Bascongada-ren jakintza-giroaz jabetu gaitezen, ongarri izango zaigu noski, labur-zurrean J. Aralar'ek idatzitako lerro giartsu auek aldatzea: Zaldun aien artean, ba-ziran ixtori-lanketari onuraz ekin ziotenak.

271. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0143 Liburu au Godoy'ek diruz ordainduta idatzi zizun, errialde aietako Lege Zahar eta Oitura Laudagarriak deusezteari ekiteko, begitan artuta baitzitun Cobernuak Frantzia'ko Erkalarekin izan zun gudate galgarria ezkeroz.

272. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0067 Barandiaran (Ilias'ena), Itunbe (Bide izkutua), Anabitarte (Poli), Jautarkol (Ipuiak), Iñurritza (Unamuno ta Abendats), Yakin aldizkarian idazten dutenetan askotxo (Zuek oraindik gazteak zerate eta ekin euskera ikasteari), Arriandiaga eta beronen eskolakoak, ots, Sabin baiño Sabindarragoak...

273. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0067 Gure idazle zaharrek, gramatikari dagokionez (eta bitxi da! gramatika legeak ongi ezagutzeke, anartean ezpaitzen gramatika estudiorik egin) guk baiño askoz obekiago eta segurantzi geiagorekin idazten zuten, erriaren iturbegi gardenetik xurgatzen baitzuten uneoro euskal-jarioa eta Bidasoaz besteko oraikaldiko gure anaiak, beren arbasoen akatsik larrienak bazterturik, guk baiño sakonago ta obekiago ezagutzen dute gure mintzaira eta guk ez bezalako graziz eta ederrez jazten dute euskal-literatura.

274. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Oraindik asko eztala idatzi zigun Amasa erri ontaz La Voz de España egunerokoan erdal-idazle trebe degun Donostiar Joxe Marik.

275. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Ia arrigarriago dana: emen bertan Diputazioko liburutegian izan nauzute egun batzutan Ubillosen liburua aztertzen, ementxe baitdago Ubillos beraren eskuz liburua idatzita ta Urkixo Jaun argiak berak zekian ajola ta maitasun ederrez gordea.

276. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Eta alaxe, nola-alako Gipuzkera osotuan idatzi zula esan genezake.

277. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Amazortzikoa, ostera, arras ezaguna ta ospetsua dugu, baiña era askotara idatzirik.

278. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Geienetan ez da binako ahapaldietan idazten, launakoetan baizik, ta orduan zortziko nagusia berbera egin oi du.

279. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Ta Xubero aldean, aldi onetan erpiñeraño igoa, Ailende Oihenart legegizon argia dugu; mauletar onek etzun askorik idatzi, olerkiz beiñik-bein, baiña garbi ta gizonki bai.

280. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Bi eguzki oien biran dabiltza beste auek ere: Miguel Sueskun jakituna (1625); S. Pouvreau, Doktrina kristiana (Paris, 1656) idatzi zuana; K. Harizmendi, Ama Birjinaren ofizioa (1658) bertsoz euskeratu zuana; Argaikaratz, [Deboten Brebiarioa'ren (Baiona, 1665) egilea.

281. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Etzuen asko idatzi idazle bezela, baiña ark idatzia ez dezagun narda.

282. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0176 Batere tradizio gabeko lokalismuak sartu dituzte euskara idatzian, eta era horretara geroago eta gehiago elkarrengandik urruntzen hari gera.

283. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0176 Eta erdi egiñik zegoen batasuna hautsi eta bakoitza bere aldetik abiatu gerala, txokoan txokoko txokokeriak euskara idatzian sartzeagatik.

284. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Idaztea, liburuak egitea, literatura apain eta dotore bat izatea, ori gaiñetiko gauza bat da, itzegitearen gaiñetik eta urrengo datorrena.

285. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Amaika izkuntza bizitu izan dira eta iraun dute itzegite utsarekin, sekula idatziak izan eztirala; baiña itzegiteari utzi ezkero, eztago izkuntzarik.

286. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Idatzi bai ta itzegin ez, ori da eriotzako bidean sartzea.

287. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Berak, bospasei liburu, berak asmatutako euskera moduan idatzi ezkero, lasai gelditzen dira.

288. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Or geldituko da, bai, liburuetan, ikasiko dute zaletu batzuk, beste edozein ikaskizun ikasten dan bezela, idatzi ere egingo dute bearbada beste zaletu batzuentzat baiña izkuntza illa izango da betiere, eta orrek ni ez nau asetzen (bein baiño geiagotan entzun nizkion itz auek).

289. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 Irugarren neurtitza osorik artuta ez nenkusen ere batere garbi eta onela idatzi nion Zuberotar adiskideari: Ezin konpreni dezaket nintzan aditz jokoa toki ortan.

290. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Lenengo neurtitzean ere: deitak=didak. Ontaz idazten nion Jon Mirande jaunari: Forma au, dudarik gabe, berria da, adizkera osoa, zuk zenbaitetan esan didazun bezala, dereitak bear baitu izan.

291. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Uste dut galtze ori ez dela ain zaarra: Gavel'ek dio nonbait, orain dela 50 bat urte zaarrek oguzten zutela, Basaburuan beintzat; bainan orain, Basaburuan ere galdurik da; alarik ere populuak ba daki, bai, lenago aoskatzen zela, eta euskera idazten dakitenak askotan erabiltzen dute (bearbada, katiximan, meza-liburuetan, kasetetan orain ere idazten delako?).

292. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0081 Bigarren neurtitzeko ANAIK oso arraru egiten zait idazten nion M-Aiphasorhotarrari. Zillegi ote da tankera ontan erabiltzea? Euskalki guzietan anaiak esaten da.

293. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Ontaz idatzi nion Zuberotar Maixuari: (...).

294. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 Gauzarik errexena idazteko ere olako izen ez-entzunak erabilli bear!

295. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 Au da: gure sinismena eunetik berrogeitamar, nolabait esateko, Mateok, Lukas-ek, Markok, Joanek, Pablok eta Pedrok... idatzitakoei zor diegu.

296. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 Auxe bai, ordea, esango det: orain urte batzuk dirala, gizon ori paper batzuk idazten ibilli zan.

297. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 Idatzitakoa berriro letu, zuzendu; begiratu zion lau aldetatik bere egiñari.

298. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 Aizu, baiña nik ezdakit idazten!

299. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0015 Orixe idazten die Paulo Apostoluak Filipotarrei.

300. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0007 Irakurleak bearbada esango dit oneskero Pello Marik ez dula beste bertsolarien etorri azkarra, idatzi bear izan bazitun bere bertsoak; eta orrek asko esan nai du bertsolariaren aurka.

301. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0012 Bertsorik geienak eta ederrenak Ameriketan idatziak ditu Pello Marik.

302. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0012 Otañok itz lauz idatziak olerki usaia dariote.

303. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0012 Euskalerrira, idatzi zun, ezurrak uztera etorri nai zuala, baño etzegon ori bere esku.

304. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0164 Lan onek iru zati dauzka ta almen auen aldaketak nola eman diren idatzi nai izan det.

305. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0015 España'n idazten zana gogoz irakurtzen zuan Iturriaga'k, eta Frantziko idazleak ziotena ere bai.

306. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0015 Gero esango dedan bezela, uri artan idutzi zituan, eta idatzi ez bazituan zerbaitean berritu bai beintzat, bere Ipuyak eta beste neurtitz batzuek.

307. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0096 Idazteko grina sentitzen dutenek, euren lekukotasuna emateko, euren gogaiak eta sentipenak adierazteko izkuntza txiro batekin eta irakurle apur batzuekin arkitzen dirala diote.

308. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0059 Emen idatzi zun ezin aukeragoan Historia calamitatum izendatu zun eskutitza.

309. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0096 Egun artan izan ziran irrintzilariak, aurrentzako idazteko ta irakurtzeko esamiñak, nekazarientzako sariak, tobera-jotzalleak, emakumeen korrika-apostuak suilla bat ur buruan zutela, zezen-suzkoa, ta abar.

310. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Nere lagun kutuna: Zorioneko aizenala jakin diñat, eta bereala nere poz-agurra bialtzeko idazten jarri naun.

311. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0018 Juan Francisco Petrirena Recondo, idatzi zuan apaiz jaunak Batayo-liburuan.

312. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0135 Elertia, bi mota edo eratakoa izan oi da: aozkoa ta idatzia.

313. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0135 Idatzitako literaturaren aberastasunak igartzen ez da ain zalla, ta idazle bakoitza garatu dan malla errez-xamar usmatu oi-degu.

314. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0247 Alde on eta alde txarrok elatz letra larriagoz idatziak dauden ezkero, irakur-errezagoak omen zaizkigu, begi lausoenak ere irakurteko errezak (Politeia, 368d).

315. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0066 Estualdia agertuaz, eskutitz au idatzi zuan: Bustialdi epelak on egiten didate; bañan, Jaunari eskeintzeko zerbait izatearren, Tolosa'tik gaztigatzen didate, alde batetik eta bestetik eskea besterik ez dariotela; eta ez dietela angoak arrazoiai begiratzen.

316. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Ibillaldietako egunkarian Idazkariak auxe idatzi digu: Ain Ama ona eman digulako, Jaunari eskerrak ematen ez gera aspertzen.

317. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Ark gaxoen alde egindako goi-maitasun-egintza guziak idatzi bear balira, liburu lodi bat osatuko litzake.

318. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Ikastetxe bakoitzeko Agintariari idatzitako eskutitzetan gaxoen aldeko galdeak ugari arkitzen dira: aiek damaien errukiz... eta, sendatzeko aolkuz beteak daude.

319. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0124 Ikasi ditzagula bein-betiko, Erromatik Aita Iñaziok idatzitako itz auek (...).

320. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0507 Liburu ori idaztiaz zer asmo zuan' berak agertzen digu: euskera, jakintza guzietarako gai egin bear degula zion, eta jakintza-gaiezko liburugiñai' gaur gaitz duketen lan ori errezagotzeko bideak argitú, arindu.

321. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0508 Aita Olabideren goratzarrez emen idatzi ditudan lerro kaxkarrok' zerau erakusten digute garbi: aren euskal-maitasuna neurri guzien gaiñetikoa zala.

322. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak gh 1954 0096 D.- BALDINKIZUNAK:
a) 300 (irureun) orrialde, gutxienez, aurkeztu bearko ditu, alderdi batetik, tarte bikoitzez, idazkiñez idatziak.

323. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Euskera ikasteko Gramatika bat bederenik euskeraz idatzia ez degun arte.

324. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0062 Bakoitzak (idatzi ta idatzi) bere arloa landuz, sortu, ereti bakoitzerako egoki diran itzak.

325. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0062 Gañera, nere uste apalez, egia izan arren egungo egunean, orain urte batzuek baño euskerari buruz, askozaz geiago bai mintzatu ta bai idatzi egiten dala, mintzaldi ta idazki orietan erabiltzen diran gaiak, ez ote diran sarritan bear bezain onuratsu ta probetxugarriak, derizkiot.

326. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0062 Adibidez, azkeneko aldi auetan, euskeraren jatorriaz makiñabat mintzatu ta idatzi da.

327. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0186 - Azken zenbakian EGAN-eko lankide batek itzulpen onezaz esan zuena dela-ta, zenbait erantzun eta iritzi jaso ditugu. Ona aurrenik Ormaetxea jaunak idatzi diguna:
OLABIDE, BAI.

328. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0188 Egun batzutan an egonez guk idaroki genition aldakizun aiek idatzirik gelditu ziran gure eskuz, eta Itun Berrian ez-bezala, eskubide eman zigun oar aien ariora guzia berritzeko, atzekoz aurrera, Makabeu'tatik eta Genesi'raino.

329. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Lenbiziko banakoa ia osoa zerorrek idatzia duzu, goxo ta ederki.

330. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Nere adiskide ta euskal-idazle argia den Zaitegi ta Plazaola'tar Jokin jaunaren deiari erantzunik, atsegin aundirekin EUZKO-GOGOA deitutako euskal-aldizkari berriarentzat lerro batzuek idatzi nai ditut.

331. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Landibar'ek idatzi zun olerki-idazti aipagarriena Rusticatio Mexicana deritza: 209 orribete itz-neurtuz, latiñez idatzita.

332. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0080 Eta, itzez ez ezik, idatzirik utzi dio Margaita'ri bere jakitea, ahatz enentzan.

333. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Eztut esan nai eztakiela euskeraz mintzatzen, idazten naiz irakurtzen; ez.

334. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Gipuzkera idatzi, alegia.

335. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 JUSTO MARI MOKOROA
I. Euskeraren etorkizunak orren bearrezkoa duala diozue beraz batasuna? literario batasuna? euskera idatziaren batasuna?.

336. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0224 AITA ONAINDIA.
Euskera idatziaren batasuna premiñazkoa degu, ez ordea il edo bizikoa: ori barik ere, beste mutur batzuk lotuazi ezkero, nire ustez, biziko da gure izkuntza zaarra.

337. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1964 0316 Eta bukatzeko, Axpe, Gotzai Jaun agurgarriak gaurko egunetan kristau eta apaiz maitasunaren orririk bikañenak idatzi dituala zalantzik gabe aitortu genezake. .

338. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0228 Egia da Orixe jaunak Euskal Literaturaren Edesti bat idatzi zuela Euskal Esnalean (1927 gn. urtean), baiña aldizkari baten orri-tartean galdurik dago eta ezta gaur eguneon samur arkitzen.

339. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Eta San Irineo, Lion-go Apezpikuak, griegoz idatzitako bere liburuan, auxe salatzen digu, alegia: Non autem exquires a nobis, apud Celtas commoramur, et in barbarum sermonem plerumque vacamus, orationis artem... (Adversus haereses I, Praef. 3).

340. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Bernal Diaz de Luko arabarrak, Kalahorrako apezpiku zelarik, San Iñaziori idatzi zion Erromara, Euskalerrira bere seme batzuk bidali zitzala eskatuaz, gaitz oni sendagarri pixkat emateagatik.

341. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Oietako batek, Zarautz Anaiak, 1560 urtean, onela idazten zion Aita Laínez, jesuisten buruzagiari: La ignorancia de los pasados ha sido tan grande, que entre muchos de los viejos son muy raros los que saben santiguarse y las oraciones.

342. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Ze idazle izan dituan euskerak, beren liburuak, beren ideiak, menderik mende idazteko moldean izan diran goraberak: guzti ori jakitea, gure mintzoa sustraitik menderatzeko eta berari ospea emateko ere bide on bat izan ditekela errez ikusi leike.

343. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Ez, oentzat idaztea ez da askatzea, sufritzea, lertu bearra aundiagotzea baiño.

344. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Au egiztatzeko' ikusi, Juan San Martin, Eibarko semeak, oraintsu idatzi duan lan bikaiña; idatz-lan orren titulua' auxe:(...).

345. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0063 Liburu aundi eta irakasgarri au' goitik asi ta beeraiño' Eibartarren verbo-sistema orretxeezaz idatzita dago.

346. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alzola 0305 Euskal liburueri buruz Bibliographi-lan ederrak idatzi dituzte Allende-Salazar'ek, Landerretche'k, Ion Bilbao'k, Areito'k eta beste batzuk, batez ere Sorarrain'ek eta Vinson'ek.

347. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0041 Gaur dan egunean, Orixe'n Urte Guziko Meza-bezperak deritzan liburu eder eta ezagunaren Sarrera'k, gipuzkeraz edo beintzat erdi-gipuzkeraz idatzia egon arren, idazpuru au darama: BI ITZ.

348. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Idazten, geintsuen ustez erderak izan ditu onenetakua dala ezin uka genezaioke; baña Baroja'ren nobelak zerbaiten premia ba dute: joskera, nobela gintza, arkitekturaren premia.

349. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Berak esaten du: Nobela idatzi aurretik zati guziak lotuta irudi ta gertuko banituzke enun iñola ere bukatzerik....

350. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Las inquietudes de Shanti Andia irakurtzean itz auek idatzi zitun Azorik'ek: Gauzak eta personak obeto azaltzeko ez det uste gauza danik erdera.

351. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Bertako Aita Lenak idatzia.

352. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Kempis Agurgarriak idatzi zigun gutun mamitsua.

353. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Idazti irarriak argitara irteten dira, guzien begiak aetako gañean gelditu ditezke, bai adizkide bai etsaiak uts-okerrak lasai oartuko dituzte..., ta idazlearen ospe ta aintzak eskatzen dute oso garbi ta zuzenki idatzita agertzea.

354. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Zindotasunak gizabidez egitera erazten gaitun letz, baita idazti-argitaltzeak ederki idaztera ere.

355. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0209 Detxepare'k Primitiae sorkalde naparbeko, zuberoko esakerakin nasturiko euskelgian idatzi zigun bezela, Leizarraga'k (Joannes Beraskoiskoa, beraren araura) eundu zun itzulpen au naparbekoz nastutako lapurdikoan.

356. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Nola gure elertia beztu ta murriztu ibili zaizkigu erdal idazleak eta aien besotik euskal idazle ez gutxi (erderaz idazten duten aietakoak esan nai dut).

357. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Unamunok esan zula, urliak idatzi zula, eta guzien gaiñetik, Menendez Pelaiok ialki zula....

358. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Ondoren barneago sartzen zaigu; Bidalie Eginaken textua sakonki aztertzen du, idatzia izan zan izkeran murgildurik, ots eladeran.

359. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Euskeltzale jakintsua dan andre adiskide batekin idatzi du, orain bost urte, liburu bat, Bernard Dechepare kobla egille aundiaren bizia eta obra.

360. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Asmo orrekin idatzi zitun geien bat bere liburu biurriak.

361. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0072 Arrese'k etzun, dakigula beintzat, ezer aintzat artzekorik idatzi, bertsoz izan ezik.

362. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Norentzat ari zera euskeraz idazten? galdegin zion bein beste jesuita batek, eta dakitenentzat erantzun zion.

363. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0520 Itun Berria gogorrago da, bai, lenago idatzia.

364. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0520 Euskeraz idazten danik ez dut bi aldiz irakurten, ez baitira nere gogo-pizgarri kaikukeri baiñon asko geiago ez diran gauzak.

365. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0522 Euskeraz idazten dan guzia irakurri egin bear genuke.

366. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Arkitu ditut ere eskuz idatzi mardulak Azpeitian, Soraluzen, Ondarroan, Errenterian, Donostian, Elosiagan.

367. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Auxe zan ordurarte nik arkitutako eskuz idatzirik aundiena.

368. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. zavala 0189 Au ere gauza da gero: Bertsozko eskuz idatzirik aundiena ezker batek egiña izatea.

369. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0129 Eztot besterik gura
Tellatu bat baño
Eta onen barruan
Mai bat idazteko
Andra maitagarri bat
Niri laguntzeko
Beste gauza gustiak
Deabruentzako.

370. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0440 Odolez idatziak
Guretzat hoberenak:
Jesus hil izan dela
Gaxtagin bat bezala
Kurutzean dilindan
Golgotha'ko mendixkan.

371. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0274 Hunek ere, Laphurdirako ezezik, Euskalherri guztirako idazteko borondate hori zuen, berberak aithortzen deraukunez: Ene artharik handiena izan da klarki mintzatzea, eskal-herri guzian adituren nauten bezala (96) Ikhus Irakurtzailleari abisua X'gn. orriald..

372. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0279 Litteratur-hizkuntza batez ere hizkuntza idatzia dela ezta ahantz beharr, eta hizkuntza idatziari jauntzia, soinekoa Orthographiak emaiten derauko.

373. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0279 Euskaldun guztiak idazte molde bakharra har dezatela lortu beharr da, nahiz ta gero, idatziriko hitz oriek ahoz ebakitzean ezberdintasunak izan.

374. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0279 Hizkuntza idatzia ororentzat egina da, eta orthographian ezberdintasunak izaitetik behaztopa ez tipia sortzen da litteraturaren oro-lehia eta xede horren ardiesteko.

375. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0279 Hala ta guztiz ere, ba dira oraindik Frantzi-aldeko euskaldunen eta hemengoen artean alde batzuk, ezberdintasun batzuk, erraiteko, x eta ch idazteko pontuan; guk x'i emaiten deraukogun soinu eta balioa ch'rekin adierazten dute heurak (ichildu: ixildu), eta beraz, guk tx jartzen dugunean, berak tch ibeni daroe, adibidez etchea, guk etxea.

376. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Euskara idatzian, bada, denok molde batera jo beharr genuke.

377. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 ahoz ebakitzen dute; gainera, euskara idatziak duen tradizinorik hoberenean (litteratur-euskararen oinharritzako hautatu dugun tradizinoan) usantza horrek erro handiak eginak ditu.

378. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Eta zer? Paperean jartzeak ezterauku kalterik eginen eta bai mesede handia euskara idatziak beharr beharreko duen batasun hori lortzeko.

379. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Hizkuntza orok idazteko moldean, idazkuntzan, finkatzen dute zangoa batasunaren egiteko; idazkaran bateratze hori egiten dute, nahiz ta aho-mintzatzean ezberdintasunak izan; idazkuntza da, bada, litteratur-hizkeraren gogorgarririk eta euspenik ziurrena.

380. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Behin betiko ikasi ta jakin beharr genituke, bada, h daramaten hitzak eta betiere hala idatzi.

381. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Donostiarr, gogorr , samurr, arrtega, arrtean, harrgin t.a. erraitean, euskaldunak r gogorraz ebakitzen ditu hitz horiek, garra, zorro, lurra erraitean darabilgun r berberarekin; beraz, idatzi ere r gogorra adierazteko hautatu ikurraz (hau da, makiladun r edo bi rr kin) egin beharr lizatekela dirudi.

382. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 R samurr erraiten den guztietan, berriz, r bakunaz idatzi: paper, nor, erakhutsi, ur bedeinkatua.

383. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Litteratur-tradizinoan eztela zuzenbide edo erregela hunen berri ba dakit; bi vokalen erdiko rr gogorra soil-soilik idatzi izan da bi rr kin erdarak egin ohi duen bezala: garra, zorro, lurra; bertze guztiak r bakunaz: samur, lur, hargin.

384. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0011 Orobat, Amayur-ko erretore izan zen Cruz Goyeneche jaunak ere eskuaraz apainki idatzi zuen eta soilik aipatuko dugu Martin de Azpilcueta, XVI garren mendeko doktorearen bizitza labur bat; Eluetearra zen.

385. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0059 Denak antolatu zituen, hobekienik gogoeta egoiteko, irakurtzeko eta idazteko gisan.

386. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0059 Erran izan dute, bai, metafisi-karen garrak bertze dei guziak erre zituela haren baithan; ez dugu uste: behin segurik emazte batez egin du amets eta maitasunaz idatzi dituen lerroek erakusten dute ez zela aburupenka mintzatzen.

387. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Ezdu libururik idatzi.

388. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Niketz, Ortega y Gasset-ek idatzi duen bezala, osoro sinhesten dut salbabiderik hoberena dela begien ongi irikitzea, gauzen argi ikhustekotz.

389. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Oroz lehen Latinen ganik Goidelek idaztea ikasi zuten egungo hizkuntzaren hiztegiak oraino erakhusten duen bezala: scríobhaim = scribo; léighim = lego; eta bertze hitzik anhitz idazteari dagozkienak Latinetik dathoz.

390. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Zer da? Ze egiteko dauka?, ontaz dakitenak idatzitakoa irakurri dezagun.

391. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Baiona'n argitaratzen dan Herria asterokoan pixu aundiko zerbait idatzi du Etxekorena jaunak. Ezterizkiot oker dabillenik bere arrazoi bidetan.

392. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Gazteiz'eko ekintzakundearen arlo onek beste irakurki bat merezi du, batez ere, Herria astekariaren irakurle guziei berri geiago ematokotan. Bainan gaurkotz, asti ta lekurik gabez, urrengoan jarraituko dugu idazten.

393. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Begiratu Orixek eibartarrez idatzi nuan Mirikadak liburuari egin zion aburua, Karmel (Irailla-urrilla, 1960).

394. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Au idazteak ez dau esan gura ni bere alde edo bere kontra nagoanik.

395. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Ori olan da zibilizaziño industriala aurrera doalako, beste lurraldetatik jendea pilloan etorri dalako ta gañera gitxi idatzi dalako.

396. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Izkuntza bat, bakarrik itz egiteko erabilten bada, baña gitxi idazteko, ezta errez artuko kultura bide lez.

397. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 00003 Liburu gitxi idatzi dira euskeraz eta au da euretariko bat.

398. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Muin baino ezur geiago estaltzen duela De Gaulle'n kepisak zoritxarrez konturatu aal izan gera Frantzitarrak edo Frantzian bizi geranak, haren itzaldi ozen, uts, parregarriek salatzen duten bezela 1940-garren urtetik hona itz-egiteaz edo idazteaz besterik ez baitu egin.

399. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Geiago dena: orain komunisten etsai aundia omen den jeneral eskuintar horrek berak ministro-kargu bat eman zion bere gobernuan Maurice Thorez desertoreari... eta berak lekuan ezarritako komunist-sozialist-kristaudemokratek naiko desordena orotan zabaldu ondoren, naskatuarena egiñik gobernua utzi eta bere Oroipenak idaztera baserri batera joan zitzaigun erriaren salbatzalle hori!

400. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Geugan dago idazten dautseguenak ulertu edo ulertu-ez agitea.

401. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Bakotxari berak berba agiten daben erara idatzi bear yako, errez ulertu dagian.

402. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Euskeraz errez idazteko euskeraz oldoztu bear da, eta berbetan ba'gengozen lez idatzi.

403. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Sarritan, dakigun baiño txartotxuago idatzi bearra be izaten da ondo ulertu dagiskuen.

404. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Gizaseme ikasiak izan arren, badira zoritxarrez, eta asko izan be, euskaldunen artean, euren berbetan ez-iakin utsak diranak, eta alakoei be eurek ulertu leikeen eraz idatzi bear yake.

405. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Nik neuk, idatzi bearra edo idatzi gurea izan oi dodan adiskide, senide ta artekoei, beti idazten dautseet euskeraz, euskaldunak izan ezkero, euskalzale dirala naiz ez dirala, ta usterik gitxien izan neban guztiak erantzun oi dauste geure berbeta maitagarrian egokiro idatzi be.

406. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Bere gurasoen izkuntzaz itz-egin eta idazten ez dakiana baiño ez iakin lotsagarriagorik bai ete da?

407. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Idazle biotz-samur eta eztitsua gure Errose! IPUIN sorta atsegingarria itzi euskun idatzita, Maiñari-inguruetan erriari artutako Ipuiñak.

408. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ez degu gure itzez mintzatu nai, asko ta asko idatzi baita azken urteetan gai onetaz.

409. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Orretarako bialdu kurutzegramak aprilleko amabosta baiño lenago, egillearen izena ta bizilekua argi argi idatzita.

410. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 AZKATASUNA'ren aurreko zenbaki batean auxe irakurri nuan: Erderaz idazten dizun euskaldunari ez erantzun edo erantzutekotan auxe bakarrik: ez dut ulertzen zure idazkia.

411. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Nik dakidan batek bein bere adiskide bati erderaz idatzi zion alkarren artean beti euskeraz mintzatu oi ziranarren, eta idazkia artu zuanak onelaxe erantzun zion:

412. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Nere buruan ezin sartu baita zu idaztera yarrita nik ulertu ezin nezaken izkuntzan egingo zenidanik.

413. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Aurrerantzean euskeldunei ez geiago erderaz idazteko erabakia artu det.

414. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Zergatik beraz mintzatzean euskeraz ta idaztean erderaz? Txarki egingo degun beldurrez? Ez degu noski Eguskitza'k edo Olabide'k, Lizardi'k edo Lauaxetak bezela idatziko eskolan ikasi ez gendulako, baña ala ere utsegitez betetako euskera obeto datorkigu Cervantes ek bezin ondo erdera egitea baño.

415. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Eskarrikasko berriz ere, nere adiskide maite orri, asmo aberkoiez idatzitako zure bi lerro aiekin gogai auek eta orrelako beste asko burura ekarri dizkidaz ulako eta orain lengoan zuk ulertu ezin zendun bezela idatzitakoa uler dezakezun bezela idaztera noakizu... ?

416. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Beti beren artean euskera besterik egiten ez duten asko dira, geienak esango nuke, abertzaleen artean ere, idazten yarri ezkero erderaz egin bear dala uste dutenak edo ala uste ba'lute bezela egiten dutenak.

417. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Euskeraz idaztea ez dakitela esanda zuritu naiko dute bearbada beren burua.

418. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Geienetan ordea ori aitzeki utsa, alegin pitin bat egitera yarri nai eza besterik ez Itz egiten dakinarentzat euskera idaztea ez da gauza zalla; bere idazkera izan diteken errezena da, esaten dan bezelaxe idazten data.

419. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Ez da ori naikoa arrazoi erderaz idazteko.

420. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Idatzi beza ba euskeraz esango lukena erderarentzat eskolan ikasitako idazkerakin eta kito, euskerarentzat obe erderaz idaztea baño.

421. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Obe lengusuaren echetic etorri guiñan idaztea, vinimos de casa del primo idaztea baño, giñan ta etxtetik euskeraz obeto daudela ez ba'daki.

422. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Gaurko ontan alkarri euskeraz idazteatzaz yardun geran ezkero ondo izango da amaitu baño len Agintariekin ta auen ordezkoekin izan ditzakegun artu-emanetan ere, bakarkakoetarako AZKATASUNA'k ematen zuan aolku ura betetzea egoki izango litzakela uste det.

423. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Eta berdin idaztean, orrela bakarrik agertzen baita gizon baten nortasuna.

424. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Au be entzun egin biar, baña... Barka egiozu alan be Jauna, zer diñon ondo iakin arren kirtenkeri ori idaztean.

425. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Baña ori idatzi daben jaunak eztau ez Olabiderik ezta be sabindiarrik ezaututen antza...

426. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Kerexeta ganera ezta egon Antoniutti euskaltzale purrukatua, eta Pappa jauna ( alan idazten eban hatxemerke batek ) euskal-biblia egiten noiz asiko begira.

427. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Mañariko Erroseren ipuñak irakurteko gogo biziz dago au idazten dabena eta gure atsegiñak artu begiz Kerexeta Jaunak.

428. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Unamuno'k toki askotan esan ala idatzitako guztia ez da gezurra, noski.

429. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Pozik artzen ninduen gure apaiz aundiak eta nik ere pozik igarotzen nituen berarekin ordutxo aiek. El euskera y algunas lenguas modernas idazten ari zan, eta osorik irakurri zidan argitara baño len.

430. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Ez aldute uste, gizon oiek, Eusko-ikastol baten alde zerbait idetzi leikeen?

431. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 AZPARREN'EK - Idatzia

432. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... altuna 00001 Idatzi bear izango al dute laister gure ondorengoek: emen Euskalerria bizi zala?

433. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Mexico'ko Centro Vasco'K, eratutako sarian, sartu dedin argitaldutzeko, idatzia.

434. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Asieran erderaz geienean idatzitako aldizkari au geldika-geldika euskerazko irakurgiak, ekartzen asi da.

435. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Etxegarai tar Karmel'ek bein batean ederki idatzi zuen: Maite degu euskera zaarra delako, ederra delako gure mendien usain gozoz usaindua datorrela, eta batik-bat gure-gurea delako.

436. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Ikuspegian dago sari onek euskaldunak zirikatuko dituela Euskalerriari, dagokion euskerazko idazlan bat edo beste egiañalean idazten.

437. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 ILLUNTZAR'ek Idatzia

438. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Arrigarri da, dio egilleak, ordutik onera lareun urtetik gora joan dira, eta gertakizun ura zala-ta oraindik idazteke zegon englanderaz liburu bat.

439. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Bazuan Elkano'tzaz erderaz idatzitako liburu eder baten berri.

440. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Mairin Mitchell'ek ek liburu eder eta apaina idatzi digu; euskaldun batek etzun maitasun geiagorik jarriko.

441. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0240 Ezertan asi baino lehen, euskera-batasunaren gaia, euskera-idatziarena da.

442. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0240 Alegia, literatura ederrean, poesian t.a. ez, baizik idatzian, ikastoletan t.a..

443. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0240 - R konsonante aurretik idaztekoan r bat.

444. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 Erraza ezbada, ez da... bestela engainua da... batek idatzi eta gero besteari eman h ipintzeko... erraza ezbada, utzi dezagun.

445. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0244 Aho idatzita bi bokal dirala adierazteko... errexago ta obe.

446. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Gogoan dut nola... gerra-aurretik... idazle bateri h kin idazten zualako ez genion irakurtzen....

447. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Nik... eskainiko nuke:... izkuntza idatziak tradizioa du oinarri... ala erderaz... pollo poyo cazar casar t.a. h ere gorde dute... nahiz istillu batzuk sortu....

448. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Zer da au? Aita Gurenari, ala? Ni bizirik nagon bestean egia, arazo guztia azalduaz nik Aita Gurenari idatziriko idazkia.

449. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Orretariko gatxa dauen alaba bat dau Kelon'ek, neskato egina, ezkontzeko be gei dana; Piloten deretxo neskato oni, eta gure ipuin au idatzi ebenak segurutzat dabe, beti Marine'kin egon gura izaten ebala: baña naiz neskato onek atz luze, bedar, eta esnea baxen zuriz seda-ariz irun; naiz, orratz sorrotzez surzapiai ertzak artu, ta zulatuago sendoago egin; nai, kitarraren otsera abestu, ta oraindik be alakatzeraño gautxoria ixilduazo; naiz, idazlan eder eta zintzorik askoz bere ugazabandera Dine'ri bere bendekotasuna iragarri; Piloten onek bere burua Marine oso-beteaz bardindu gura izan arren, orraitiño be olango leiarik izatea ta beleak bere egaki edo lumak Papo'ko usoarenak bestean zuritzat euki dagiezala gura izatea bat litzateke.

450. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0002 Kiridetza, alkarrari fiskala ta alkarrekiko lana Lurralde Historikoetako Iraskundeen artean, Eusko Legebiltzarrak horrezaz idatzi dagizan arauei adi.

451. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0046 2.ª Ikas-gela osoa, aal duzuten ondoena apainduko duzute eta Kristau-lkasbideko 42 orrialdean datorren Isaias'en irakurgaia idatziko duzute danon artean, ingi aundi batean.

452. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 Dei-erantzun baiezkoak iruditzen zaitzutenak, kartoi-me zuritan idatziko dituzute.

453. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 Dei-erantzun ezezkotzat jotzen dituzutenak, kartoi-me margoztuetan idatziko dituzute.

454. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 Saillean zerbait iritzpetzen duzutenean, kartoi-metan idatziko duzute eta dagokien muralkietan erantsiko dituzute.

455. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0057 Saiatu zaitezte billatzen (bururatzen) idazten eta ikas-gelako mapari erasten, munduko, gertakizunetan, Jaungoikoaren deiari baietza diotenak eta dei berari ezetza diotenak.

456. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0065 Gure adiskidetasun-legedia idatzi dugun ezkero, artu itzatzu kontuan or, goian, idatzitakoa ta eskubiko marrazki ontakoa.

457. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 Gogoratu eta idatzi zure burua bakarti ezagutu duzuneko une ura.

458. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 Aurreko guzti au gogoan duzula, beste egunetako ikastaroetan irakurri ta idatzi duzun guztia ausnarturik, laburpen bat egingo ote zenduke Jesus'ek gaur egin digun lenengo agerpenari buruz?.

459. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0043 Idatzi orain zure ingurraztian, izki aundi ta kolorezkoetan, Jesus'ek esaten digun ori.

460. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0065 d) Aurkituaz, Interesgarri iruditzen zaizuten guztia, aurkitu ala ingurrazti baten idatziko duzute zuen ikerketa Blokean.

461. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0112 Lan-liburu au gogoratu ta bertako gauzak idatzi ditugun pertsonak, irarkolan liburu au moldetu zutenak, berau zure eskuetara, zure irakaslearen eskuetara iritxi erazi zuen pertsonak... danok!, danok!, gaur oso pozik gaude!.

462. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0008 Berri bi auek ebaki ta zeure lan-ingurraztian itsatsi itzazu; gero, azpian, berri auek aukeratzeko izan dituzun arrazoiak idatziko dituzu.

463. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0028 c) Gizona, bere adimenaren laguntzaz, mundua eregiten eta aldatzen agertzen duten argazkiei idatzitako OIÑIK EGOKIENARI SARIA.

464. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0028 d) Gizona, bere lagun-urkoaganako MAITASUNAREN bidez, mundua eregiten eta aldatzen agertzen duten argazkieri idatzitako OIÑIK EGOKIENARI SARIA.

465. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0028 Baiña, KONTUZ GERO! Argazkiak itsastekoan, kartulinen ertzak garbi utzi, gero esango ditugunak idazteko.

466. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0048 Eskolako lagunen batek olbeltzean idazkari-lana egingo du eta besteok erantzunen laburpena idatziko dugu gure ingurraztietan.

467. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0048 2) Leenengo galderako SLOGANAK iritziz elkartuko ditugu eta aukeratutako onenak ere gure ingurraztietan idatziko ditugun.

468. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0021 2. Idatzi eizu zure koadernoan gurasoak alaitzeko eta pozteko, euren semealabak egin leikiezan bost gauza.

469. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0021 5. Esaizu ozenki Gure Aita zure lagunekin batera, gero idatzi eizue zuen koadernoetan.

470. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0021 7. Pentsatu eizu zer gauza hitzegiten dozun zure Aita Jainkoarekin eta idatzi eizu zure koadernoan.

471. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0041 Sinai mendira heldu ziranean, Jainkoak Moisesi hamar aginduak emon eutsazan harri zapal bitan idatzirik.

472. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0107 Ebagi ondoren, itsatsi orri batetan eta idatzi argazkien azpian, gaiari dagokion esaldi bat.

473. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0107 4. Bilatu eizuz hitz honeek hiztegian, eta idatzi bakoitzaz esaldi bat: osotu, ugaldu, alkar.

474. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0107 Gero zure koadernoan idatzi: Konturatuko zinan, zure aita eta ama zein ezbardinak diran.

475. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0087 Ikusten dogun tokia eta eginkizunak ondo ezagutzeko, jakin nahi doguna, aurrez gelan idatzirik prestatuko dogu.

476. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0087 Egin nahi doguzan itaunak aurrez idatzita erongo doguz.

477. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0084 Idatzi zuen koadernoetan abereen izenak eta bakoitzaren alboan abere taldearen izena.

478. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0161 Izkuntza gorengoan
ziran idatziak,
mamintsu, barrukoiak,
bai ta egokiak.

479. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0007 Gogoan irarri dot zure jasa
ta zutzaz idatzi gura dodana
zeuk soillik idatzi, irakur-lana
nik. Ontaz be ez nabil neronen kasa
.

480. 1969-1990 bizkaiera poesia aurraitz 0108 Idatzita dago,
baitegiko orma ezkoetan,
opageientzat epai zorrotza
eta gertu dagoz suizkilluak,
epaitueri begira,
gau baltz eta urratuan
.

481. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0007 Eskuz idatzitako egunkaria, patrikeran erraz erabilteko lako kuadernotxo txiki bat.

482. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0074 Umore onez nengon nonbait eta idazteko emon daustazun zeregin honek espetxe akordua bera kendu egin eustan.

483. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0106 Idatzitakoetan be, zeuk eta inoren kaltetan ez dala egokien begitantzen jatzuna erabilli zeinke eurei aditzen emoteko eran.

484. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0169 Beste kideok liburu zale be ba dira behenipehin eta eurak irakurriala neuk idaztea ez da gertatu nabarmen eta hirugarren zerura igon barik idazten dot, hatan be.

485. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 10. San Lukas'ek eta San Mateo'k Umetzaroko Ebanjelioa idatzi orduko, apostoluak Jaunaren Biztueraz guztiz ikaratuta, Jesus'en bizitza iragarri dabe.

486. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 Ebanjelariak be Jesus'en Umetzaroko Ebanjelioa idaztean egin ebenez.

487. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0013 10. Azaldu egizu zelan idatzi dan Umetzaroko Ebanjelioa.

488. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0014 Etxera idatzi eban, anai gazteenetarikoen batek beragana joatea gura baeban edo, eta bat ez eze iru joan ziran batera: Floren, Juan-Joxe eta Bikendi.

489. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0130 Astekari onetan idatzi eban euskeraz Spencer Dodgson Inglaterrakoak.

490. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0168 Urrengo, baimena eskatzeko idatzi genduan ingurratza irakurri eban.

491. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 Euron eskuz idatzita, belu da baña, neure erruzka argitaratzen diarduezan agerkaiak irakurtea dogu naikoa.

492. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0063 Medikuak irribarre ulerkor bat atara eban bere hagin nakaratuen artetik, eta errezeta bat idazteari ekin eutsan.

493. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0063 Idaztea amaitu eban Tori errezetok.

494. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0075 Ohi eban bezalaxe, lumea hartu eta idazteari ekin eutsan.

495. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0087 Arenas gudalburuak noizean bein txataltxu baten zeatzen bat idazten eban.

496. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0045 Xuan De-ren sasoian, gortean puri-purian egozan kirkil burrukak 2 Kirol honek txinan euki eban zabalkundeaz jabetzeko nahikoa da jakitea baegoala liburu bat xomorro horreen ganean idatzia, Kirkilen liburua. Bertan, besteak beste, honako kirkil mota honeek aitatzen dira: Triparrastrari horia, Haginzuri berdea, Kalamuburu berdea, Datilazurra, Liztor antzekoa, Hegoluzea, Tximeleta antzekoa, Kanpaitxoa , Laute hegoa, Okaran hegoa, Jantzia eta abar eta herri xeheari xomorro honeek emotea eskatzen jakon zergatzat.

497. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0171 Euskeraz eta gaztelaneraz idatzi zuen.

498. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Eliza alfabetatu gabea (Oinatiarrez idatzita).

499. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Izenburu honekin lantxo bat agertu da Zeruko Argian (19761-4, 689. zenb.) Donostiako obispuak Gipuzkuako parrokixetan zabalketan dittuen idatziagatik.

500. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Egiliak, abadia bera, ez dittu idatzi honeik, dakarrein itxuriaz ontzat joten (ortografiagatik esan gura dau).

501. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Hona hemen bere arrazoiak: Hizkuntza guztiak dakoi idazteko ortografia bat, eta hau zelakua izan bihar daben Akademiaren lana da.

502. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Tristia da guk be beste hainbeste esan biharra Oinatiko parrokixan etaraten diran idatziagatik (Goi Argi).

503. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Jakina da, gure artian euskeraz orain arte sistema bat baino gehixago erabili dirala idazterakuan.

504. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Gura edo gura ez, hau izango da geroko euskera idatzia edo literariua.

505. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0010 Orain arte hizkuntza idatziaz berba egin dogu.

506. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0010 Alde batetik, euskera idatzia eta bestetik gipuzkeria: bixak eskolatu bariko herrixentzako (eta gehixena honela dago) berbeta mailan urrin dagozenak.

507. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0010 Dudarik ez dakogu bizkaierazko euskalkia dala, berbeta mailan, guretzat urrena, eta euskera literario edo idatzia, hizkuntza mailan, bidezkuena.

508. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0036 Musika lanak idazten ekin eban eta or datoz OR ZAUDE JESUS... eta abar, eta abar.

509. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 Idazleari dagokionez, honezkero lan asko idatzi dau, askotan literatur sariak jasoz.

510. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 Dana dala, ez da hau Eusebio Erkiagaren azken lana; beste bat eginda, argitaratzeko bidean dauka, eta idazten jarraitzeko gogo handia ere bai.

511. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0060 Egunak joan egunak etorri, berrogeta bi urtek iges egin dabe, Bilbao'ko EUZKEREA'n orr goiko idazpurupean idatzi nebanetik.

512. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0060 Bitartean aldi odoltsuak eta aldakuntza aundiak izan dira; baña ogei gizaldi lenago gure Kintilen kalagorritarrak irakatsi euskunari eutsirik idatzi nebana ondiño zutik ta tente dagola deretxat.

513. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0060 Amaika bider euskal eta erdel-idazleak euren aburuak gizon aren magalpean jarri ta bere ixenaz indartuteko, goiko neurtitzok idatzi dabez.

514. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0055 Edozein olerki naiz idatzitan, errazoi-bide bat daukagu, ta errazoiketa ori izan daiteke atsegingarri, naiz ona dalako, naiz ederra dalako.

515. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0056 Atsegiña geureganatzeko, orraitiño, naiz kanpoko gauzetan, naiz idatzietan geure zerbait bear da.

516. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Beraz, ezta arritzekoa, orandik amabost urteko zala, liburu idazteari emona aurkitzen ba'da: 1929'garrenean idatzi ta argitaratu eban Israel, bere lenengo liburua ta andik urte bira, El doctor Rip.

517. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Lenengo itz-lauz idatzi eban, gerra aurretik batez be.

518. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Zortzi bat liburu ba-ditu, bertsoz idatziak, argitaratuta.

519. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 Don Zirilo Arzubiagak, Zornotzako jaungoikozalea aldizkariaren eragilea, Paris edo Londresen egon zanean, hauxe idatzi eban (Anaia-n, Parisen, eusko apaizek ataratzen eben aldizkarian): .

520. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0493 Bernard Diaz de Castillok Amerikako historia bat idatzi eban, eta han hau diño: .

521. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0194 Amaitzeko. Itzaldi edo Konferentzia batean idatzi nebana agertu gura dot orain.

522. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0180 Ahapaldi hontan 1. pertsonak bizi dan errealitatetik alde egiteko nehurtitzak idazten dauzela azaltzen jaku.

523. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Batzuk berbaren bat esatea lortzen dabe, ez ostera irakurten eta idazten ikastea.

524. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 Asieran aurrerapen naikoa aundiak lortu ebazan: Zutunik ibilli, berba batzuk eragin, idazten ikasi be bai, baiña seksu-jokabideetan ez eban aurrerapen aundirik lortu, emakumeen aurrean beti artega aurkitzen zan.

525. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 Irakurten eta idazten irakatsi eutsoen eta gero gudaritzara bialdu.

526. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 Bere illobian berba oneik idatzi ebezan: EMEN IL EBEN, IÑORK EZ DAKI NORK ETA NOR.

527. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Gernika'n izan zan bonba-erasoari buruz asko idatzi eta esan izan da, mundua-zear, guzur eta abar.

528. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Leen bere esan dodanez, asko idatzi eta esan izan da, bai emen eta bai an, guzur eta abar, ludia-zear, Gernika'ko egontzi-erasoa dala-ta.

529. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Liburuen bat idazteko amesaz ebillan, antza; ez dakit idatzi eban ala ez; ez dot izan, ba, aren barririk arezkero.

530. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Vicente Talón deritxon balentziar izparkari batek be idatzi eban Arde Gernika izenpuruaz liburu bat, Españi'an Franco agintzen egoan azken aldian; aldi atan idatzia zan ezkero ta izen erakarkorra eukanez, irakurri bere askok egin egikela nik uste.

531. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0012 Eta fede atontze orretan, emakumerik asko, gaillur gorenengoetara elduak dira, euren aotiko itzak eta idatziak neba-anaian argi ta zuzendari izateraiño eldu be.

532. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0013 Asko nekatu nintzan idazten dau eta, zeozer nintzalakoan, negarrez eskatzen neutson Jaunari ipiñi egiola ainbeste gatxi esia ().

533. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0052 2. Izkuntza idatzia berbetan egiteko erabiltzen da, eta agozkoa idazteko (ikusi goian B3).

534. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0055 2. Izkuntza edo berbeta alderdi bitik aztertzen dabe gaur aituak: izkuntza idatzia eta agozko izkuntza.

535. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0034 Iztegi oneik aurrean doguzela idazten dogunak asko ta asko gara euskalki guztietan.

536. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 Esaterako, zergaitik Tx, Tz ta ts idazteko abots batentzat ikur bi?.

537. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 1918'ko urterrillaren 18'an, Elgezabal'dar Kosme'k, Alderdi'ren izenean Bizkaia'n Aldundiko zanak, Landaburu'tar Felix'egaz batera izenpetuta, euskeraz idatzitako idazki bat irakurri eban Aldundian eta Euskalerri osokoak kideko dirala, euskerearen alde lan egin eban erakunde bat eskatu eban.

538. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 Lenengotan, sei ikur onartu ziran bokal edo abots bakartiak (a, e, i, o, u,û) eta 25, konsonanteak edo abots lagundunak idazteko.

539. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Alan, ez euskun olakorik abestu; noizik bein egindako aitamen batzuk, ez dogu geiago aren idatzietan aurkitzen.

540. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Ortarako idatzi zituan bere koplak eta, ain zuzen, erri-bertsoetan oiñarrituak ditu geienak; poztu eitezan, bai, gazte areik komentu barruko bizikera latz samarrean.

541. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0165 Teresak onela idaztea ezta bape arritzekoa.

542. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0166 Lau ta ulert-errez idazten dau.

543. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Olerki askotan ikusi daikeguz gai honeri buruzko aipamenak, hil aurretik idatzi eban Agur Ama olerki zoragarrian gai nagusia dala, aberriagaz batera.

544. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Zergaitik? Lauaxetak, bere sasoirarteko literatura idatziaren erak alde batera itxita, Europan zehar ebilzan aize barrietara jo eban, batez ere sinbolismo eta parnasianismora.

545. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0228 Borges'en jarraitzaile literario bezela agertzen jaku Jon Kortazarek idatzitako artikulu baten, Atxaga, eta Jimugas batera, eta egia esan, liburu honetan agertzen bai dirala istorio harrigarriak eta fantastikoak.

546. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0017 Gure Kepa'k, astero lez, idazten eban olerkiren bat eta Ibaizabal... ta gañerako aldizkingietan argitara emon.

547. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0035 Ori une aretan bizi eta estropada berberaren gertaera, autu-mautu eta erakundean, bertarako diru batzen eta ainbat zeregiñetan ibili zan Blas Iturriza, Kofradiako kantulariak argi eta garbi idatzita itxi eban, ondorengoen eskarmenturako edo geroagokoen jakingarritzat.

548. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0022 Liburu bati, irakurtean, atsegiña artzeko, nok eta noiz idatzia dan jakitea, bearrezko dala deritxat.

549. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0041 Onela dirakurgu Obras Completas-en: Arana-Goiri'k olerki au idatzi eman Mentzaka abestzoli (tenor) ospetsubak abestuteko, ta beronek abestuko eban Bilbao'ko Teatro Arriaga'n 1894'neko jorralleko 18'garren egunian.

550. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0147 Arana'k aldi aretako bere idazkeraz idatzi eban, au da, ak bere Gramática Elemental argitara baiño lenago erabilli oi ebanean.

551. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0047 Arana-Goirik Bizkaia por su Independencia idatzi ebanean ikusi eban or zerbait; Otxandio-n, Gordexola-n eta Mungia-n izandako burrukak aitatu bakarrik ez eban egin.

552. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0047 Orrela Iturritza-k; orrela Lope Gartzia Salazar'ek Muñatones torre-etxean preso egoala idatzi eban Bienandanzas liburuan.

553. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0118 Bai erantzun eutsan Iñazio'k; izan be, auxe dago idatzita: Arein erdian bizi izango naz eta arein erdian ibiliko naz.

554. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0054 Idazkari Orokorrak gelan zenbat euli ete egoan kontatzen eban eta liburu handi bat idazten eguneroko balantzea.

555. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0009 1927 urtetik 1988 arte, 320 idatzi inguru.

556. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Ez zan gauza erreza beretzat idaztea, idazle izatea, baiña liburu bat beintzat oso ederra ta aztergarria itzi eban idatzita, elertiaren kondairan leku bat irabazteko naikoa dan liburua.

557. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Bere idaz-lanetan ospetsuenak liburu bi dira: Ultramarine eta Sumendipean, lenengoa 1933'an idatzia eta bigarrena 1947'an.

558. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0028 The Call of the Wild (Oianaren deia), 1903'an idatziak, nobelagille aundien tarteko biurtu eban.

559. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0028 Egi-egiaz London aurkako gizona izan zan, eta ezta errez bere izaera ta pentsekerari buruz, eritxi batekoa be, ez bere nortasunarena argi ta garbia osotzea, ez or-orren eta ez bere idatzien balioarena be.

560. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 Orduan dana zan merkantzi idatziko dau geroago; gizonak eurak be saldu ta erosi egiten ziran.

561. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 Zeozer izan naita, Berkeley Ikasgu nagusian asi zan ikasi ta ipuin batzuk, gora aundi bakoak, idazten.

562. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0009 Jakiña da euskaldunok gure aozko literatura bat euki dogula; ez orraitik idatzirik, gure egunak arte.

563. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0009 Ori garbi ikusten da, gizaldi eta belaunaldi baten barruan be, etxeen zerrendak egin eta idaztean igarten diran aldaketetan.

564. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 Kalagorri'ko gotzaitegiko ordezkariak eleizara denporaldiko ikertaldia egin eta bere adierazpenak egitean, ikusitako akats, utsune edo ta okerrei buruz, au idatzita laga eban: Eleizako kanposantuan dantzan egiten zala jakinda, agintzen dot, au argitaratzen dan une berbertatik asita, dantzarik ez daitela egin kanposantuan, egiten dabenak une berbertaitik eleizatik kanpora atara edo exkomulgatzeko zigorrez.

565. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0015 Honek hauxe adierazten dau: gorde diran lekukotasunen arabera, itxura baten behintzat, Azkue nahiko berandu hasi zala idazten (47 urtegaz edo), eta aldikada labur baten bakarrik jardun ebala zeregin horretan.

566. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0022 Herriko nagusitxoen artean egoan Nautika Eskolako irakasle izateaz gainera, aldarteetan idatzi egiten eban poeta zan.

567. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0028 Lehenengo kantua besterik ez dogu ezagutzen eta ez dirudi gainera autoreak beste kanturik idatzi ebanik.

568. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0028 Eusebio M.ª Azkuek idatzitako bertsoen barianteak ikustean, era bitako azalpenak emon izan dira: batzuk Resurreccion M.ª Azkuek aldatu ebazala dinoe orduko bere eritxi linguistikoei jarraituz 34 beste batzuen ustez 35 aitak berak bertsio diferenteak itxiko ebazan eta ganera semearen zuzenketak aitaren euskera hobetzeko baino ez ziran izango.

569. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0028 Hau dala eta, ezin izan da jakin luzaroan zelan idatzi ebazan Azkue aitak bere bertsoak.

570. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Barriz ere entzun, eta gidoia oinarritzat hartuta, entzundakoaren laburpen idatzia egingo dabe.

571. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0013 Europa mendebaldean bazterra dogu, lur-orpoa gara idatzi dau Iñigo Agirre Kerexetak, Deustoko Unibersidadeko irakasleak: europar lautadea kateatuten dogu mendebaldeko Mediterraneoko lurburuekaz.

572. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0032 Maila horren goienean idatzi dau Garzia de Kortazar-ek agiri dira Bizkaiko kondeak, eta aurrenik izen ziurreko Iñigo Lopez, eskualdeko lurjaberik nagusienak bailiran.

573. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0043 Orain Carta Magna deritxaguna (1526 g. urteko Foru Barria) idatzi zanetik Borbondarrek 1700 g. urtean agertu arte, Bizkaian politika adin urretsua gozartuko dabe, eta Elias de Tejada kondairagileak idatzi dauanez, bere jaurkintza tresnea sortzea lortu dau, eta bere foruak lurreko erregerik ahaltsuenek begiramenez aintzat hartu dabez.

574. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0279 Ori dala ta Etxebarri'n 1948 urtetik ona parroko dan Bernardino Barrutia jaunak, onelako au idatzi eban berak argitaratzen dauan Gure Erria aldizkarian.

575. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Nik bein eta barriro idatzi dot gure bertsolarien jarduna kondairaren ondar-ondarretik datorrena dala.

576. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Ikus, nai ba dozu, nik idatzitako Gure Bertsolariak 336 orrialdeko liburua, 1965'an Agirre Saria irabazi ebana.

577. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Onetzaz Olerti-n idatzi neban naikoa zeatz.

578. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0331 An idatzi nebana diñot nik orain be: Joan Gurutzekoa, eredu jator dogu barne-bizitzarako, txit garrantzitsu nai andik nai emendik, edozein ertzez begiratuta.

579. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.a. pradera 0408 Dana dala, Unamunok, Eco de Bilbao delakoan egin barik egoan Euskal Hiztegiari buruz idatzi ebanean, Azkue eta beronen lana goratu ebazan.

580. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.a. pradera 0408 Idatzitakoa hau da: .

581. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0083 Oraingo Sari orokor hau, ostera, opera omnia dalako hau, euskeraz idazten hasi nintzanetik orain arte egin dodana, osoan aintzat hartua izan dalako, halako poz apartekoaren ekarle izan jat.

582. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0083 Hamazortzi urtekoa nintzan euskeraz paperetan idazten hasi nintzanean.

583. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0083 Ainbat liburu ta euskal artikulu dodaz nik idatzi ta argitaratuak: Karmel eta Olerti neuk sortu ta urteetan aurrera eroan dodaz....

584. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0013 Eskuturreko zainak ebaki zituen bere gelan, eta paper bat idatzia utzi zuen esanaz: Oraintxe bularra hartu du, berriz lauretan berriz tokatzen zaio.

585. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0274 GIZONA - (Kartera zabaltzen du). Boligrafoak. Daudenik onenak. Berez idazten dute, berez, ortografiazko falta barik.

586. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0043 Gaztanbide.
Oi amatxo maitea,
malko horik xuka itzazu;
idazten ez nuen ikasi,
nola behar zintudan mezutu?

587. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0039 DOBLEA - Ah bai? Eta geeero utzikooo al diiidazu ikusten nik esan dudaana... eta berak idaaatzi dueena?

588. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0039 AGENTEA - Marineltxoaren hori ere idatziko al dut, komisaria?

589. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0083 Terrorismoaren goi-zuzendaritzaz hitzegitea arazo gogorregia da berarentzat ere. Eta zuk, hala ere, Don Kijoteren eginez ibili nahi duzu bizitzan zehar... (Komisariak parte hartu nahi du, amorru bizitan). Ongi da, zuk nahi duzuna, behin eta berriz eskatzen baduzu, prest nago, hitzegingo dut! (Agente bati) Prest al zaude azkeneko aldiz idazteko? (Beste bati) Eta zu azkeneko aldiz grabatzeko? (Komisariari) Eta zu azkeneko aldiz entzuteko?

590. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Espainian izan zenean, eta atakeak eman zionean, nola dardar egiten zuen ohartu nintzaion: egia da, jainko hori dardarka ari zen, ezpain koldarrek ihes egin zioten koloreetatik, eta mundu osoa izutzen duten begiratuzko begi horiek galdu egin zuten beren distira: intziri egiten entzun nion nik: bai, eta erromatarrak berarengan begiak ezartzera behartu zituen mihi hori eta liburuetan haren hitzaldiak idaztera, oihuka hasi zen: Ai, emaidazu zerbait edateko Titinio, neskatila gaisoaren pare.

591. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Batera idatz itzazu: zurea horrena bezain ona da: entzuneraz itzazu, ahoari berdinak gertatzen zaizkio: pisa itzazu, eta pisu berekoak dira: araoak egin itzazu beraiekin, eta Brutok Zesarrek bezain laster erakarriko du espiritua.

592. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0022 MIREN - Baina, Kasimiro analfabeto da. Ez daki irakurtzen ez idazten.

593. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0014 JEAN-PIERRE - Maiz idatziko dizut... MARITXU - Idatzi ala tirrit berdin da...Gaixo Jean-Pierre! Gaixo ni! Zendako mila sorgin ez da lantegirik gure eskualde hauetan?Beharbada hobeki bilatuz... Bokale edo Tarnosen... Paue ere ez da hain urrun, azkenean...

594. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0007 17 urte zituala eta Modwood High School-eko ikasle izanik, hasi zen, gag"-ak idatzi eta egunkari ezberdinetara igorriz, sosa irabazten, egun batean publizitate-ajentzia batek, entrepresako bezeroei buruzko txantxan publizitarioak idatz zitzan, kontratatu zuen arte.

595. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0007 Bigarren zikloko ikasketak amaitzean, Woodyk idazteari ekin zion, irrati zein telebistako show ospetsutan esku hartuz.

596. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Oso kontuan hartzekoa da, interesatuen beren mesedetan, datu hauek letra maiuskulaz, inprimategiko letra-moduz, idaztea, idazkera behar bezala irakurri eta interpretatzekoan okerrik gerta ez dadin.

597. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Adibidez idatz ezazu emaztea, semea, suhia, erraina, biloba, aita, ama, aitaginarreba, anaia, koinatua, osaba, iloba, arrotza, adiskidea, zerbitzaria, etab.

598. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Irakurtzen eta idazten ez badakizu eta 10 urtetik gora badituzu jar ezazu analfabetoa.

599. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Euskararen ezagutza aipatzen den zerrenda bakoitzean (ulertu, hitzegin, irakurri, idatzi) X bakarra jarri behar da (edo ezer edo zerbait edo ongi zutabean).

600. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0020 Hauexek dira modalitateak:
- Lehen mailakoak eta beheragokoak: barne-hartzen ditu, analfabetoak, irakurtzen eta idazten bakarrik dakiten pertsonak, lehen mailako edo O.H.O.ko ikasketak dituztenak.
- Bigarren mailakoak: barne-hartzen ditu, Oinarrizko Batxilergoaren, Goi-Batxilergoaren B.B.B. edo Lanbide-Heziketaren balio berdineko ikasketa-maila duten pertsonak.
- Unibersitariak: Unibertsitate-Eskoletan, Unibersitate-Fakultateetan edo Goimailako Teknikari-Eskoletan ikasketak egin dituzten pertsonak besarkatzen ditu.

601. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0016 3. Herbailtasunik gabeko auto-eramaleek kokatze-toki bereziez berekasa baliatu ez daitezen, kokatze-tokiko zolan Eusko Jaurlaritzak onartutako nazioarteko ikurra pintatu beharko da, auto-eramale herbailak hitzak esandako ikur horren azpian euskeraz eta erderaz idatzita.

602. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0097 Hark estatutuen proiektua idatzi zuen eta Batzarre Nagusiko bilera apartekoan onartua izan zen.

603. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00007 (A,B) puntu ordenatuzko bikote bati edo, berdin dena, AB zuzenki norabidatu bati bektore finkoa esaten zaio eta AB idazten da, joan den urtean esandakotik gogoratuko duzunez.

604. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00099 Edozein formatan idatzitako zenbaki konplexurekin eragiketak arin egitea.

605. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00115 a) eman bere laugarren erroak, forma binomikoan eta modu-argumentalean idatzita.

606. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00166 Ekuazioa honela idatz daiteke:

607. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00067 Polinomio ordenatua, monomio guztiak letra baten mailen arabera idatzirik dituen polinomioa da.

608. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00112 moduan idaz daiteke.

609. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00023 Zuk ikusi dituzun landare eta abereak pertsonaiatzat hartuz ipuin bat idatzi behar duzu.

610. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00084 - Gutun bat idatziko dugu.

611. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00085 Gutuna idazten ipini ziren hirurak.

612. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00085 Doltzak, letrarik onena zuelako, idatzi egiten zuen.

613. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00085 Gutunean hauxe idatzi zuten:

614. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00085 Botila hau aurkitzen baduzu, idatzi guri gutun bat, eta horrela jakingo dugu zure berri eta lagun handiak izango gara.

615. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00038 Kupo honetaz ari nintzela, honela nioen nik, arestian idatziriko artikulu batetan: Kupoaren neurketa honoko eran egiten da: a) Zergen bilketa (bururatuena alegia) zenbateko izango den kalkulatzen da eta horri deitu ohi zaio kupo orokorra edo gordina; b) era berean, Arabako Diputazioak Estatuaren partez egiten dituen gastuak estimatzen dira (gastu hauei konpentsagarriak deitzen zaie);

616. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00227 (1) Fluxu honetaz idatzi den literatura arras zabala da.

617. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. navarro 00227 Euskeraz idatzitakoaren artean, Gurutz Ansolaren Euskal Herriko ekonomiaz eta Balere Bakaikoaren Euskadiko dependentzla ekonomikoa liburuetan azterketa batzu agertzen dira honetaz.

618. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00094 Bit-multzo hori zehazteko bitak banan bana idatz daitezke (eta orain arte horrelaxe egin dugu), baina bitak launaka bildu eta lau biten taldetxo bakoitzak digitu hamaseitar batez adieraztea ere posible da.

619. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00175 Oinarrizko softwarea osatzen duten programak makina-lengoaiaz idatzirik eta EGOILIAR izeneko euskarri batean (disko magnetikoan jeneralean) gordeta daude.

620. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00021 Bi akats ditu planteaketa honek ordea, (eta hemen dago falacia): aho hizkera eta idatziaren arteko harremanei dagokiena da bata, eta hizkuntz bilakaerari dagokiona bestea.

621. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00021 Lehenari dagokionean, hasiera-hasieratik ikasketa hauek testu idatzietan oinarritzen zirela esan behar da; bestalde, hotsa eta grafia arteko bereizkuntza ez zen batere zehatza.

622. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00021 Eta bien artean desberdintasunak sortzen zirenean, ahozkoa idatziaren ondoriotzat ematen zen beti.

623. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00011 Adibidez: IDATZ HOLA, komandoa den instrukzioa da.

624. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00011 Komando honek betetzen duen ekintza, HOLA hitza idaztea da.

625. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Dortokaren lapitza idazteko egoeran aurkitzen bada buelta markatuko du.

626. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Hala gertatzeak nahi ez bada, LAPITZAGORA idatzi behar da etxera bidali aurretik.

627. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 IDATZ :H

628. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 IDATZ :X

629. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 IDATZ :KIROLAK

630. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 Behin definitu ondoren bere balioa aldagaia dela adierazteko, erabiltzeko unean bi punturen bidez adieraziko dugu: IDATZ :H

631. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 EGIN X 4
IDATZ BALIOA X
4

632. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00137 EGIN E EUSKARA
IDATZ KONTA :E
7

633. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00271 Baldin e1, e2 linealki independenteak badira, beste e3 eV bektore edozein bat horien konbinazio lineal bezala idatz daiteke. Hots,

634. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00026 zeinuaren bidez idatziko dugu.

635. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00142 Idatz dezagun propietate hau analitikoki:

636. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00273 Generalaan, moduan idazten dugun funtzio bat ematen badigute, () balio-bikote bakoitzari puntu bat egokituko diogu () koordenatu-sisteman () erreferentziazko sistema batekiko (1.Irudia).

637. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00074 Oharra: Ikusi baino neurtu idaztea hobe izango litzateke, zeren abiadura erlatibo oso handiekin (argiaren abiadurarekin konparagarri direnekin) bi hitzen esangura desberdina baita, Erlatibitatearen Teorian ikusten denez.

638. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 5) Idatzi erakutsiak eta laguntza gisa laburpenak, ikasgaien edukiez horniturik.

639. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 a) Idatzi ikasgaiak errazturik harbelean.

640. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 b) Eman galderak ahal bestetan idatzirik.

641. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0052 H duten hamar hitz idatz:

642. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0069 EGI eta KERIA atzizkiez bostna hitz idatz itzazu: EGI / KERIA.

643. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0069 Maiuskulaz ipini behar diren hitzetan idatz.

644. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0001 (Marrazki hau koloretu ezazu, eta azpian zure nahia hitzez idatzi).

645. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0002 b/ Pertsona berezien marrazkia egin eta azpian gehien nabari zaion jarrera idatzi.

646. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0005 - Testu honek sortzen dion sentimentu bat idatzi:.

647. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0015 Jesusen jarrera hauetatik, nik hartzen ditut egiteko (ogian idatzi): (laguntza eman) (bizia eman) (barkatu) (besteak alaitu) (pobre izan) (aitaren nahia egin) (aitari otoitz egin)....

648. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0015 5. ERLIGIO EXPRESIOA Eskari batzuek idatzi:.

649. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0016 Zuk, ondoren beste batzu idatzi, zuretzat egokien derizkizunak: - JESUS, ZUK BEZALA, NERE ONDOKOAK BARKATUZ, GEHIAGO HASI NAHI DUT! - JESUS, ZU BEZAIN ZINTZO AITAREKIN IZANAZ, ETXEA ZORION-ETXEA BIHURTU NAHI DUT!/- JESUS, ZU BEZALA BEHARTSU ETA EMAILE IZANAZ, BEHARTSUAK ZORIONEZ BETE NAHI DITUT! - JESUS....

650. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0008 Iduri denez euskaraz idazten zuen etxera.

651. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0026 Txinpanze, gorila eta beste ximinoek ez dute Historiarik egin, ez dute ezer aztertu, ez dute ezer idatzi, ez dute soziologiarik, ez dute zientziarik eta ez dute filosofiarik ere.

652. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0026 Orain bertan nik idatzi dudana, zu irakurtzen ari zara.

653. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0050 GUTUNA Kaixo Lontxo: Agindu nizun bezala, gutun hau idatzi behar dizut.

654. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0050 Eskuminak guztiei eta ondo bizi naizela esan, idatziko diedala haiei ere, ez ditudala ahazten eta.

655. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0051 Mesedez, zuk ere idatzi eta eman zeure berriak, gauza asko jakin nahi ditut eta.

656. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0119 Gauza txikia pisatzeko beste unitateak erabili ohi dira; esate baterako, gramoa (g idazten dena).

657. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0147 Idatz ezazu jaten duen guztia.

658. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0016 Honela doa bere historia sortzen eta idazten.

659. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0016 Honek eraginda idazten du gizakiak artearen historia bere burua gehiagotzeko ekinaldi batean.

660. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0015 Hitz idatzi bat sartu dugu, ezinbestean, izan ere ez bait dugu oraingoz ikurra + jarri nahi.

661. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0031 Lan idatziak egiteaz gainera ahozko ariketak burutzeko derrigorrezkotasuna begien bistako gauza da.

662. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0063 Goiko dibujoan adierazten den bezala, bi eragileren konposatua beste eragilea da: bi gehiago idatzi eta ondoren hiru ezabatu, edota gurutze bat ezabatzea, ekintza baliokideak dira.

663. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0063 Bi gehiago idatzi eta ondoren bi ezabatu ekintza konposatuaren emaitzak hasierako egoerara eramaten gaitu eta konposaketa hau adierazteko dugun modu bakarra zero zenbakia erabiltzea da.

664. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0063 Horregatik, gutxiagozko eta gehiagozko neurriak idaztera behartuko ditugu, kontura daitezen kontaketan gertatzen ez zen zerbait ari dela hemengo honetan jasotzen.

665. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0005 Hona hemen nola: Idatz dezagun M4 propietatean .

666. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0163 Orduan, idazten badugu zera esan nahi da: aplikazioa hartzen dugu eta d eta d` metrikek erabakiko dituzte f-ren propietateak.

667. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Hala ere, beren lanbide edo profesioagatik (irakasleak, itzultzaileak, idazleak, telebista-irratietako aurkezleak etab.) arau horiek ondo baino hobeto jakin eta konplitu beharko lituzketen askok eta askok, egunero hontan hortatik haretara, hontasko, hartarako, honeri, hareri modukorik jo eta ke esan eta idazten dutela eta, ez da gaizki etorriko, eztei zaharraz gonbite berri egiteko arriskuaz ere, puntu horiei berriz ere ukitzea.

668. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fiskim/5 0020 Orain, zintzilika itzazu, batera, bi gorputz horiek eta idatzi dinamometroak ematen duen balioa N. eta pond-etan.

669. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fiskim/5 0020 Idatz ezazu dinamometroak markatzen duen balioa.

670. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fiskim/5 0080 a) Bete ezazu erdiraino saiodi bat 1M den azido klorhidrikoz; sartu termometroa eta idatzi tenperatura.

671. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fiskim/5 0080 Idatzi azken hau.

672. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fiskim/5 0080 Idatz ezazu ekuazio termokimikoa.

673. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fiskim/5 0080 Gehitu amonio nitratozko kristal batzuk eta beha eta idatz gertatutako tenperaturaren aldaketa.

674. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fiskim/5 0080 Idatz ezazu dagokion ekuazio termokimikoa.

675. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. mendiguren b. 0033 Era berean idazten dira asteko beste egunetan eroritako ur-kopuruak: 3 litro asteartean, 16 asteazkenean, eta abar.

676. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0076 Columella, erromatar agronomo hark, zera idatzi zuen, kultura edo irudimen piska bat zuten esklabuak, mahastietan, katez loturik erabili behar izaten zituztela, edo presondegi (ergastula) berezietan bestenaz.

677. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 - Grafikoki hizkiak, silabak, hitzak idazten ikasi.

678. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 - Zeinu grafikoak zuzen idatzi, loturak, aldenketak eta paperarekiko jarrera egokia erabiliz.

679. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 - Ohizko hitz eta esaldiak idazteko gai izan.

680. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Irakurgaietan, ikasgaietan etab. agertzen diren hitz berri edo ezezagunak (haurrentzat, noski) idatziko ditugu hiztegi honetan alfabeto ordena errespetatuz eta hitzen esanahia ahal den egokien ipiniz.

681. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0050 Proba hauek era guztietakoak izan daitezke: matematikako ariketa bat, landare konkretu batzu bilatu, klabean dauden mezuak deszifratu, kirolak, ezkutaturik dagoen norbait bilatu eta hurrengo probaren papertxoa hari eskatu, olerkitxo bat idatzi...

682. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0050 e) Belar artean seilu bat aurkitzen dute haurrek eta seiluaren atzean idatzirik dago hurrengo proba.

683. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0029 Argazkietan agertzen diren fruituen izenak idatziko al dituzu?
intxaurrak
urrak
gaztainak
pikuak
mizperak
sagarrak
mahatsa
basaranak.

684. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0051 Zein hiri edo herritan bizi zara?
Zein probintziatan dago?
idatziko al duzu zeure helbide osoa?

685. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0019 Azpiko lerroetan zuri bururatzen zaizkizun guztiak idatz itzazu.

686. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Izan ere, eragiketaren emaitza ez zaigu zeharo arrotza, bere baliora iristeko hainbat hurbilketa egitea posible zaigulako; gertatzen dena zera da: bere idazkera hamartarra oso konplikatua dela; edo, hobe esan, ezin dela osorik idatzi.

687. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0084 Zatiketa hondargabea da, beraz zera idatz daiteke: Zatikizuna = Zatitzailea / Zatidura.

688. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0152 Sistemak askatzen saiatu baino lehenago, beharrezkoa dugu bi ekuazioak hurrengo era laburtu honetan idaztea: non a, b eta c koefizienteak, zenbaki errealak bait dira.

689. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0023 Idaz dezakegu:B A Hau da: B, A-ren barrenean dago.

690. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0023 B eta D multzoek, elementu berdinik ba al dute? B-ren Multzo osakina horrela idatziko duzu: B.

691. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0055 15 Zenbaki bat, hamarra oinarrian biritxia bada bia oinarritzean idaztean......) bukatuko da.

692. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0075 6 Ondorengo taulan adieraz okerra ala egia denez, bai ala ez idatziaz.

693. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0075 S M2 = D. Idatz banaketaz D multzoa.

694. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0075 S M3 = T. T multzoa banaketaz idatz ezazu.

695. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0075 D T= F. F multzoa banaketaz idatz ezazu.

696. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0075 Idatz geziren bat jasotzen duten zenbakien multzoa.

697. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0091 Idatz puntu hauk lotzen dituen transaldaketa.

698. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0107 Idatz emaitzak honako taulan.

699. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0107 Emaitza horrela idatz ezazu: Mahainaren azala =...... dmampsup2;......... zmampsup2;.

700. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0107 Emaitza horrela idatziko duzu: Harbelaren azala = dmampsup2;...... zmampsup2;.

701. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak matematika/oho 0107 Bakoitzaren luzera eta azalera neurriak idatz itzazu.

702. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Aldameneko dibujo honek, orain dela 6.000 urte idatzitako eskuizkribu txino batetan azaltzen den horrelako karratu bat erakusten du.

703. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0015 Zenbaki kontsekutiboen segida bat idazten da irudiak adierazten duen moduan eta gero karratuaren barrura sartzeko zera egin behar da:
goian dagoena (1-a) behera pasa
behean dagoena (9-a) gora eraman
ezkerraldean dagoena (7a) eskuinaldera eraman
eskuinaldean dagoena (3a) ezkerraldera pasa.

704. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0129 ESPERIENTZIA (3) Horrelako makila bat hartuz, sar ezazu bietako zulotxo batean txintxeta edo horrelako zerbait eta beste zuloan arkatz bat edo idazteko zerbait.

705. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 Banatze-propietatearen formula orokor bat emateko zera idatz daiteke .

706. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Adibidea: a) A (x) polinomioaren koefizienteak bakarrik idatzi, maila bat falta denean zero bat jarriz .

707. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 b) a-ren aurkakoa idatzi azpian.

708. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Helburu hau betetzeko zera egiten da A (x): B (x) zatidura exakto bat biltzea, hots, hondarra zero duena; delako zatiketa hori bilatu ondoren eta zatidur polinomioa Z (x) bada, moduan idaz bait dezakegu eta beraz biderkadura moduan.

709. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 Baina denez idaz daiteke polinomioaren faktorketa lortuz.

710. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0041 Beraz, baketa hori honela idatz daiteke: Egin dezagun baketa hori orain lerroka: lehendabizikorik banakoak (eriak) batuko ditugu, eta BOST aletako multzotan taxutuko; segidan bostekoak batuko ditugu (hemen eskuak deitu ditugunak); gero bost-bostekoak (hemen bir-esku bataiatu ditugun bigarren mailako azpi-multzoak) eta abar.

711. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0090 Lehenengo lerroan: 1 ken 2. Ezin. Hamarrekoetako bat aletu, eta 11 bateko ditut /11 ken 2 = 9/ Bigarren lerroan: 8 ken 9 dago idatzirik, baina nik batekoen kenketa egiteko 1 dakart; beraz 7 ken 9 egin behar nuke. Ezin da. Hortaz, ehuneko bat aletuko dut, eta hau egingo .

712. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0090 Hirugarren lerroan: 3 ken 1 zegoen idatzirik; baina hamarrekoen kenketa egin ahal izateko, ehuneko bat irakurri dut hamarrekotan; hortaz 2 ken 1 = 1. Eta hortaz, 189.

713. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0100 Alegia, ; 2 idatziko dugu, eta 4 hamarrekoak hamarrekoen kondurako utziko.

714. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0100 Eta 25 idatziko.

715. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0100 Era berean beste biak ere: 8 bider 2 = 16; 6 idatziko, eta 1 eramango.

716. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0014 Lehengo ebaketa, hortaz, honela idatziko genuke: .

717. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0036 Idatz itzazu: eta abar.

718. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0057 Horretaz ongi jabetzeko, hementxe dugu A multzo hau: Har itzazu, segidan, eta zenbapidearen oinarritzat,3-a,5-a eta hamarra; eta idatz ezazu kopurua hiru zenbapide horien arabera: hamarra.

719. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0077 Aski dugu, hori ongi ulertzeko, 3417 keta hori, eman dezagun, 1518 aldiz, lerroz lerro, idatzi behar izatea; eta dagokion baketa 1518 lerrotan barrena osatu behar izatea...

720. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0157 Aski dugu horretarako biak ELKARREN PAREAN paratzea, eta bien zabalerak begiratzea: Aldera itzazu angulu hauek, eta =, >, < ikurrak erabiliz idatz itzazu berei buruzko berdintzak edo desberdintzak:(...).

721. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0077 OHARRA: Ekuazio linealetako sistemak idatziko ditugu matrizezko eran.

722. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0077 A (edo ) koefizienteen (edo sistemaren) matrizea, x aldagaiena eta b gai askeen matrizeak hurrenez hurren izanda, esate baterako: sistema, honela idatziko genuke matrizezko eran: .

723. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak sopena 1980 0003 Eta hau are ezinbestezkoago egiten zen euskara bezalako hizkuntzarekin, hain zuzen ere hemen haurrak jarriagoak baitaude entzutera edo elkarrizketara eta ez hainbeste ikustera edo idaztera.

724. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0039 Irakurtzerakoan eta idazterakoan, argiak uniformea eta egonkorra izan behar du eta ezkerraldetik etorri behar du itzalik sor ez dezan.

725. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0053 2)Lau lerrotan idatz ezazu atomoei buruz dakizuna?.

726. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0011 Asignazioa Ondoko eredua jarraituz idazten da ekintza hau: aldagaia: = adierazpena non aldagaia delakoak aldagai konkretu baten izena adierazten baitu eta adierazpena delakoak inguruaren objektuak (aldagai edo konstanteak) eta azaldutako eragiketak erabiliz lortutako balio bat.

727. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0011 2.4. ALGORITMOEN IDAZKERA Algoritmoak idazterakoan ondoko eredua jarraituko da:
algoritmoa identifikadorea
aldagaiak identifikadorea objektu-mota
hasiera ekintza
amaia.

728. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0033 ARIKETA OSAGARRIAK 4.1. Lor ezazu MAX aldagaian A, B eta C aldagaien balioetariko handiena, eta idatz gero.

729. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0033 Baldintza hau betetzen ez bada idatz ezazu EZ DIRA DIFERENTEAK.

730. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0033 Ondoko bi bideetatik egin dezakezu: a) Idatzitako algoritmoei aukera posible berriak erantsiz.

731. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0033 b) Idatzitako algoritmoen gorputza ere aldatuz.

732. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0033 Irakur ezazu hiru balio eta idatz itzazu ordenaz.

733. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0033 4.5. Irakur ezazu hiru zenbaki eta bi txikienak idatz itzazu.

734. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0065 9. ARIKETA EBATZIA ENUNTZIATUA Irakur ezazu zenbaki oso bat eta idatz itzazu beraren zatigai guztiak.

735. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0065 Lortutako zenbaki bakoitzerako tratamendua ondokoa izango da: baldin I zenbakia N zenbakiaren zatigaia bada, orduan idatzi I zenbakia bestela ez idatzi.

736. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0065 Azter ditzagun ekintza errepikakorra idazteko puntuak. (bitartean adibidez).

737. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0065 1. zein da elementu bakoitzerako tratamendua? Idazketa, N-ren zatigaia baldin bada, beraz: baldin orduan idatz (I) .

738. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0106 12. ARIKETA OSAGARRIAK 12.1. Zeroaz amaitzen den zenbaki-sekuentzia bat emanda, agertzen den monotonia goranzkor luzeena idatz ezazu.

739. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0106 Zenbaki guztiak idatz itzazu hamar zifra-karaktere idatziz.

740. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0106 Adibidea: 427 zenbakia tratatzerakoan karaktereak idatziko dira.

741. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0106 Idatz ezazu zera egiten duen algoritmoa telegrama bakoitzerako idatz telegramaren textua (hitzak zurigune bakar batez banatuta), gero telegramak dauzkan kobratzeko hitzen kopurua.

742. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0106 Hitz hauek moztuta idatziko dira.

743. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0043 Txartel batzutan, harri bakoitzaren gogortasun zenbakia idatz eta zein bere poltsan sar.

744. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0073 Gero idatz itzazu hemen.

745. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kortabarria 0155 6.7 ekuapena honela idazten da .

746. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0039 Batek etxeko norbaiti edo bere maitaleari gutuna idazten dionean estilo bat erabiltzen du.

747. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0039 Gutun bat idatzi beharrean, nobela baten kritika egin nahi izanez gero, hirugarren estilo bat hautatu beharko luke.

748. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0039 Baditugu, bada, bi elementu idazten hasteko: erabili, nahi dugun estiloa zehaztuko dugu lehenik eta egiteko idazlana paragrafoetan banatuko dugu.

749. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0056 Idazki bat idazten dugunean eta ez bazaigu esan nahi den guztia orrialde berean sartzen, etenpuntuez baliatzen gara testuak hurrengo orrialdean segitzen duela adierazteko.

750. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0056 Hurrengo orrialdean gauza bera egiten dugu hasieran, baina oraingoan ezkerreko partean idazten ditugu.

751. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0071 Adibide hauetan ikusten da: gaizki Egunkarietan idazteko behar dira: papera, lapitza eta gogoak.

752. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0071 ongi Egunkarietan idazteko hiru gauza behar dira: papera, lapitza eta gogoak. Egunkarietan idazteko honako hauek behar dira: papera, lapitza eta gogoak.

753. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0077 Hala ere, ez pentsa hemen idatzitakoari jarraitzeak bakarrik idazle bihurtuko zaituenik.

754. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0025 Koaderno batetan, katalogo gisa, diapositiba bakoitzaren zenbakia eta azalpentxoren bat idatziko dugu.

755. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0055 Era horretan batezbesteko aldapa honela azalduko genuke: non: 1 - errektangelu baliokidearen alde txikia, S = arroko azalera osoa, hi = alboz-alboko kurba biren arteko koten diferentzia, sestra-kurbaren arteko koten diferentzia guztien batura erliebearen sakonera (A) (4.1.2.) dela konturatzen bagara, horrela idatz dezakegu goiko formula: , A = L (errektangelu baliokidearen alde handia) , era honetan, Arratia arroaren kasuan lortutako balorea: .

756. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0152 Lehenenik, kontabilitate pribatuaren eragiketak kontusail bikoitzez idazten dira; honela, idazpen bakoitzarentzat, beti ere ematen duen entitate ekonomiko bat dago eta jasotzen duen beste bat.

757. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0015 2) Idatzi udazkenean hostoa erori eta arrunt erantzirik geldiren diren lau arbolen izena.

758. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0129 Papiro eta pergamino delakoetan eskuzko idatziak ziren, harik-eta papera eta moldiztegia sortu ziren arte.

759. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0051 - Idatz ezazu zer den itsasadarra?.

760. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0051 Paperaren ertz batean mapan jarri dituzun izen guztien izenak idatz itzazu.

761. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0146 - Zein eskualdetan hitzegiten da Bizkaiera? Idatz itzazu, Bizkaikoak ez izan arren , Bizkaiera hitzegiten duten herriak?.

762. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0199 - Pentsa eta idatzi zer produktu behar eta dauzkaten nekazal barrutiek, industria barrutiek eta hiriek.

763. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0070 Etxera itzultzean idatz ezazu txostena.

764. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Ez dugu idatzi honelakorik: Niri iruditzen zait..., Nik uste dut hemen adierazi nahi dena..., ez antzekorik.

765. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0032 Ez dugu, adibidez, honelakorik idatzi: - Antzinako iberoaren arrasto bat zela pentsatzen zuen.

766. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 Zubereraz idatzirik daude eta pastoralen antzeko bertsoak dituzte.

767. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Poesia izanik ere, poema idatziak baino lehenagoko teknika eta moldeen arauera gauzatzen da.

768. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Gaur egun, bada, bertsolaritza munduan gauza bakana izan arren, lehen, literatura idatzirik ia ezagutzen ez zen garaietan, fenomeno oso zabaldua zen munduan, kultura zahar asko (grekoena, hebreoena...) bapateko bertsogintzaren jabe zirelarik.

769. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Ahozko literaturaren esparruan kokatu behar dugun arren, kontutan hartzekoak ditugu bertsolaritzak literatura idatzian dituen islada eta eraginak.

770. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0019 Hona hemen, amaitzeko, Bartzelonatik 1884.eko abenduaren 19an bere izebari idatzi zion gutuntxo interesgarri bezain kuriosoa: .

771. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0025 Ordurarte literaturak, edo, hobeki esan, euskeraz idatziak, gehienetan, eta olerkari batzuk izan ezik, bere funtsezko arrazoi eta zuribidea helburu ezliterarioetan, batez ere, linguistikoetan, aurkitu ohi zuten, alegia, Elizaren eta apaizen erlijio ekintzan.

772. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0025 Hemendik aurrera, euskera idatziak, zinez literario dei dezakegun izaera eta egoera berria izango du; jeneralki onartutako literatur moetei dagozkien testuak gero eta gehiago bait ditugu.

773. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0025 Irakurgaia derizte Txomin Agirreren hiru nobelei; irakurgaya deitzen die Etxeitak, berak idatzi zituen bi nobelei, eta Anabitarte izen hori erabiltzen jarraitzen da, azken nobelan ere, alegia, 1958-an Poli nobelan.

774. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0062 Ezta, beraz, gerra aurretik ere idazten zuten eta gerra ondoren erbesteratu edo isildu beharra izan zuten haietako belaunaldikoa, ez eta gerra ezagutu ez eta 1965 inguruan loratuko den idazle berrien belaunaldikoa ere.

775. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0062 Berak gazte denbora, eta Leturiaren egunkari ezkutua idatzi zuenean, bizi izan zuen giroa gerra ondorengo urte ilun eta klandestinidadekoa zen.

776. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0062 Lehendik idazten zutenak isildurik daude, euskal usaina duen oro galerazia eta pertsegitua baita; edo eta erbestean idazten dituzten beren lanak.

777. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0053 - Aurrean duzun testua euskalki batetan idatzirik dago.

778. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0131 Nobela bat idatzi zuen: Haurgintza minetan (1973), eta zenbait ipuin-liburu: Ipui antzeko (1975), Ipui antzeko alegi mingotsak (1976).

779. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0158 4. Kapitulu honetako testuan aurkitzen dituzun perpaus erlatiboak idatz itzazu.

780. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0173 Molekula bakoitza zenbakizko erlazio aldaezinean dauden atomo batzuz osaturik dago, horregatik formula bat idazterakoan, molekula osatzen duten atomoen ikurrak, mota bakoitzeko zenbat atomo dauden azaltzen duten azpiindizeez idazten dira.

781. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0173 1 azpiindizea ez da idazten.

782. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0021 Bektoreak honela ere idazten dira .

783. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0043 - Agertu dokumentuak aztertuz gero, idatz horri buruz, beste liburuetan aurki dezakezunaz baliatuaz ere.

784. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0093 Lege berdinak idatzi nituen noblearentzat eta noblea ez zenarentzat haien arteko ezberdintasunak kontutan hartu gabe, eta modu zuzen batean bakoitzari berea emanez. (SOLON).

785. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0279 Izenda itzazu elementuak, eta ondoren norbaiti kontatuko bazenio bezala idatzi, Martin Zabaletak egiten duen bezalaxe alegia.

786. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Ezin esan berdin espresio idatziaz; espresio idatzia, teknika eta metodo konkretu batez garatzen den gauza bat da.

787. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Espresatu / Ulertu / Irakurri / Aztertu / Idatzi / Entzundakoa / Ulertu / Ulertzeko moduan esan.

788. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0008 - Sarritan esaten dugu haurrak espresio idatzia txarra duela.

789. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0008 Ipuinak aztertu ondoren (elementuak, idazteko forma...) haurrek egindako ipuinak nahiz ahoz, nahiz idatziz jantziagoak izango dira.

790. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0008 - Haur bakoitzaren kreatibitate maila desberdina da, batzuk erraztasuna dute idazteko, beste batzuk ez.

791. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0011 Baina hau idatzi zuenak gipuzkeraz idatzi zuen, eta hemen duzue zatitxo bat egileak idatzi zuen bezala: Zeamatarra konpormaturik an joan ziran biak mikeleteak zeuden tokira, abei Donostiko bidea zein zan galdetzeko.

792. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0011 - Testuan agertzen diren pertsonaia denak idatzi, bakoitzari buruz zer edo zer idatziz.

793. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0011 - Laburki, ipuinaren haria edo argumentua idatz ezazu.

794. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0042 Narratzailea istorioko pertsonaia bera denean, bere ahoz idazten du, hau da narrazioa lehenengo pertsonan idatzita egoten da.

795. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0042 Baina narratzailea istorioan agertzen ez denean, istoriotik kanpo dagoenean, narrazioa hirugarren pertsonan idatzita dagoela esaten dugu.

796. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0042 - Nola idatzita dago istorioa?.

797. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0042 - Bakarrizketak nola idatzita agertzen dira? Zergatik?.

798. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0181 Interesa dutenek idatzi, xehetasunak emanez, Bilboko 840 posta-zenbakira; erreferentzia, Negozio herrikoia.

799. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0181 Lehenengo gauza, eskaintzen duenak eman behar ditu xehetasunak, kasu honetan iragartzaileak, eta ondoren, baina ez aurretik, interesa duen pertsonak informaziorik zehatzena emanez idaz dezake.

800. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0182 Gauzak horrela, Yoplait etxera zuzenean idatzi nuen gertatzen zitzaidana azalduz.

801. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0046 Gorago esan dugunez memoria lagungarri edo kanpo-Memoria horretan informazioa irakurri eta idatzi egin liteke; eragiketa horiek egiterakoan irakurketa eta idazketa, alegia nabarmen da, hain zuzen ere, memorion abiadura motela, Barne-Memoriakoarekin alderatuz, noski.

802. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0186 Problemaren zehaztapena lortu, eta programazio-lengoaiaren hautaketa egin ondoren, egoki litzateke programa zuzen zuzenean idaztea, baina kasu errazenetarako honela egiten den arren, prozesu normala ez da horren zuzena.

803. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0186 Algoritmoa ez da idazten programatzeko edozein lengoaiatan eta ez du gordetzen programazio-lengoaia batez idazteko gorde behar diren arauen gogortasuna.

804. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0186 Zein lengoaiatan idatziko den programa.

805. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0186 Algoritmoa asmatzen duenari analista deitzen zaio enpresetan eta programatzeko lengoaia menperatzen duenari, benetako programa idazten duenari programatzaile.

806. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0065 Honegatik, zera idatz daiteke: .

807. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0167 Kalkulatutako interesen kantitate osoa zorra bada, kontuan kargu bat egingo da; aldiz, kantitatea hartzeko saldoa bada kontuaren kapital-kopuru bezala abonatuko da kasu bietan, saldoa bere pareko zutabean idatziko da kontua itxiz eta hurrengo denbora-tartean kontua berrirekiko da eragiketak jarraitzeko.

808. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0180 Hauek trunkatzen baditugu 5.200 zenbaki agertzen dira zeintzuk zutabe zordunean idazten baitira kapital hartzekodun saldo batetik datozelako.

809. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0192 Gero, saldo hori saldoak duen zeinuaren kontrako zutabean idatziko dugu.

810. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0192 Honela, kalkulatutako interesak kapitalen Zor aldean ala Hartzeko aldean idazten dira, zenbakien saldoa zorduna ala hartzekoduna izatearen arabera.

811. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0192 11. Bukatzeko, kapital-saldoa kontu berrian idazten da.

812. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0192 Saldoak hasierako Z bat baldin badu kontrako zutabean idatziko dugu, eta, H bat baldin badu, alderantziz egingo dugu.

813. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 2. Azalpena: Ezarpena edo ateratzea idazten da, diru-sarrera edo diru-ateratzea den arabera.

814. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 4. Kapitalak: Zor-zutabean ezarpenak idatziko dira, hartzekoan berriz, ateratzeak, eta saldo-zutabean, azkenik, eragiketa bakoitzaren emaitza.

815. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 6. Interesak: Zordunak zutabean, beti ere, ateratzeari dagozkion interesak idazten dira; hartzekodunak zutabean, aldiz, ezarpenei dagozkienak, saldoarenean, berriz, zeinu berdineko eragiketen batura eta, baita ere, kontrako zeinukoen kenketen emaitza.

816. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0219 2. Kontutan har ezazu interesen kalkulurako erabili ziren interes-tasa desberdinak, eta baita ere Zor ala Hartzeko aldean idatzi direla interesak, zordunak ala hartzekodunak zirenaren arabera.

817. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0219 3. Azken saldoa zorduna zela eta, kontu berrirako saldoa delako kontusailan Hartzeko aldean idatzi da, zutabeen baturak berdinak direlarik, eta beraz, kontua ondo eraman dugula frogatuz.

818. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0061 Hau da a amplt; x amplt; b eta honela errepresentatzen da (a,b) (tarte ireki bat adierazteko parentesi artean idazten dira koma bat tartean dutelarik).

819. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0169 Emaitza honi begiratuz eta konklusio gisa, zera idatz dezakegu iampsup2; = -1.

820. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0187 Ariketa: Non oinarritzen gara OP =OO'+=O'P berdintasuna xi+yj = ai+bkj+x'i+y'j eran idazteko?.

821. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0103 Inskripzio hauen orrialdeen alboan idazten direnak, (ezkontza baten erregimen ekonomikoari buruzkoa adibidez) osagarriak dira.

822. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0158 Akzioaren gainean, titulu formal bezala idatzita azaltzen da.

823. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0075 4.- Zuei lagunei buruz olerkia idaztea komeniko balitzaizue, guri ere komeniko litzaiguke.

824. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0105 9.- Irakurri eta idatzi ezik, gu ezin gaitezke irakasle onak izan, ezta zuek ere.

825. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0024 Irakur ezazu arreta biziz bi edo hiru bider sarrerako testua eta idatz itzazu testu horretatik ateratzen dituzun ideiak; apuntatu baita zeure hiztegian topatzen dituzun hitz ezezagunak ere.

826. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0061 Honela idatziko dugu esandako hori: PASIBOA.

827. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0097 Beraz, zera idatz dezakegu: - Jatorriarekiko egiteak hartzekora joango dira.

828. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0108 - Darabilgun kontuan idatzi den zenbatekoa.

829. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0135 Kontabilitaterako tresna hauetan agertzen zaizkigun datuak, eskuz, makina konbentzionalez (idatz-makina) eta ordenadore elektronikoen bidez idatz daitezke.

830. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0147 Hala ere, aipatu dugun baldintza hau beharrezkoa da, baina ez da nahikoa; honela eta, adibidez, zera gerta daiteke: egunkarian kargu bati dagokion kontuan idatzi beharrean, kargu hau zorraldeko beste kontu batean idatzi dugula agian.

831. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0060 Idatz itzazu dun atzizkia duten hitz batzu.

832. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0116 Adjektibo bakoitzaren ondoan beronen aurkakoa idatzi behar duzu.

833. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0131 Konturatuko zarenez, oso trakets idatzirik dago.

834. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0131 Idatz ezazu behar den bezala.

835. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0023 Har ezazue ohar-koaderno bana, eta has zaitezte idazten, oporretan egin dituzuen gauzen artean interesgarri iruditzen zaizuen guztia.

836. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0020 - Euskal Herrian zehar autoz edo trenez bazoaz, horrelako asko ikusiko duzu: herri izenak erdaraz modu batera idazten direla, eta euskaraz beste batera.

837. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0020 Eta, boligrafoa eta papera eskutan, idatz dezala herri izenetan erdara eta euskaran zeintzu aldaketa aurkitzen dituen.

838. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0059 Bide bakarra dago horretarako: idaztea.

839. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0059 Hona hemen euskal letretako langile bizkor bat: Txillardegi: Gure aldizkarietan hamaika artikulu idatzi ohi du.

840. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 (Punto y Horan idatzia).

841. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0011 Ingelesez inch idazten da.

842. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0011 5'' idazten da.

843. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0011 Beraz: gradua = 60 minutu honela idatziko da 1.ampdeg; = 60' minutua = 60 segundu honela idatziko da. 1' = 60 ".

844. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0011 Angelu bat irakurtzerakoan 30 gradu, 40 minutu eta 52 segundu esaten bada, honela idatziko da: 30ampdeg; 40' 52 ".

845. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0143 Antzinatean idatzitako liburu asko argiratuko dute eta beste ikuspegi batzutatik estudiatuak izango dira.

846. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Honela, irakasleek trebeak izan behar dute jendaurrean mintzatzeko eta kontratu administratiboak formulatzen dituztenek zehaztasun eta konplexutasun handiko testuak idazteko gertatuta egon behar dute.

847. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Azkeneko egunean lana idatzita ekarri behar du eta, gainera, haren ahozko azalpen bat egin behar du jendaurrean.

848. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Idatzitako lana eta aurkezpena ebaluatzen dira eta, gainera, ikastaroan zehar egindako ariketarik aberatsenetarikoak izaten dira horiek.

849. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0125 Azaldu den azkeneko erreakzio-eskemarentzat ondorengo egoera geldikorreko ekuazioak idatz daitezke: Metilo erradikalentzat: .

850. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0259 Nahi duzun aukeraren zenbakia eremuan 3 idatzi.

851. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0259 R sakatuz kurtsorea Katalogo edo fitxategiaren izena eremura eraman eta idatz ezazu kopiatu nahi dituzun fitxak dauden fitxategiaren izena.

852. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0259 Nahi duzun aukeraren zenbakia eremuan 3 idatzi.

853. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0184 Orain arte hiru elaberri idatzi ditu: Oilarraren promesa (1976), Altzak (idazlearen jaioterria) eta Euskal Herriaren egoerak inspiraturiko elaberri sinbolikoa.

854. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0184 Udazkenaren balkoitik (1986an idatzia) bere azken nobela sarituan gaztaroko giroa isladatu nahi izan du idazleak, elaberri testimoniala burutuz.

855. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0012 97 txartelak, lehenengo 55 eskuz eta gaineratikoak inprentaz idatzirik, eta boltsatxo bat 97 zenbakitxokin osatzen dute jolas olgagarri hau.

856. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0082 Bukatu dutenean, irakaslea idazten du arbelan hizki handiz:.

857. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Montesquieu-k dioenez, legeak izadian sortutako beharrezko harremanak dira; legeak idatzi aurretik, gizartean justiziazko harremanak bait zeuden.

858. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0014 Honela idatziko dugu: ikurrek beren ohiturazko esangura dute ( direlakoak batezbesteko abiadurak dira, baina hauek ez gaituzte kezkatzen, ondoren ikusiko dugunez).

859. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0181 b) Batezbesteko bero-ahalmen espezifikoaren bidez, lehen lortutako beroa ondorengo eran idatz daiteke: .

860. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0215 Teoriatik dakigunez, prozesu adiabatikoetan entropiaren aldaketa nulua da, eta prozesu isotermikoetan, beste problema batetan ikusi dugun bezala, (20.1), halaxe idatz dezakegu: .

861. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Hala aipatzen du Henningsen ingelesak, Zumalakarregiren bizitzaz idaztean.

862. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0217 Atzerritako albisteen sailean nazioen izenak idatzirik: Prusia, Frantzia, Polonia, etab.

863. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0236 Hau egiaztatzeko erdaraz dagoela idatzita funtsezko datu bat da, eta honen arduradunei ez zaiela inoiz bururatu, ezta sinbolikoki ere, ataltxoren bat euskaraz idaztea.

864. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0005 Pixkana-pixkana idazteko trebetasuna hartzen joan behar du haurrak eta idazle-sena ere bai.

865. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Hemen landu genitzake: irudimena, idazteko zaletasuna edo animalia bakoitzaren deskribapen laburra, adjetiboak propiedadez erabiltzea (hitz bakoitzari dagokion adjetiboa ipiniz)...

866. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Gainera haurrek idatzitako ipuin horiekin gelan lan egin genezake ipuin guztiak, batzuk... irakurriz, ikasleen eritziz onenak aukeratuz, taldean zuzenduz eta osatuz, beste ikastola batetara bidaliz...

867. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Badakizu, bada, hau ikusten duzunean zuri zerbait berezia esan nahi dizugula eta ez dela haurrentzat idatzia.

868. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Bestetik ahal den gutxiena idatzi behar da liburuan.

869. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0007 Bakarrik zerbait berezia bertan egiteko esaten denean idatziko dute haurrek liburuan.

870. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0018 Lehengoan hitz berri batzu idatzi genituen Nire hiztegitxoan.

871. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0018 Ea beste hitz batzu ere idatzirik dituzun, begiratu ongi zure Hiztegitxoan.

872. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0018 Esaldi hauek ez dauzkagu oraingoz inon idatzi beharrik.

873. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0019 2. Irakaslearekin eta zure lagunekin hitz hauen esanahia argitu ondoren eta, esaldiak eginez, ondo ulertu ondoren, idatz ezazu hitz bakoitzaren esanahia zure Hiztegitxoan.

874. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0019 Honetarako denon artean hitz bakoitzaren esanahia zehazki esaten ahaleginduko gara eta irakasleak esanahi hori arbelean idatziko du, zuk handik zeure Hiztegitxora pasatzeko.

875. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0290 Parrokietan, liburu bereizietan idazten ziren zurien edo kasten jaiotza, ezkontza eta heriotzak.

876. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0215 Hau da, moletan idatziz: .

877. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0215 a) Idatz ezazu erreakzio honi dagokion ekuazio doitua.

878. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 6.4.- Armadura osoan induzitzen den indar elektroeragilearen formula zein legeren arabera lortzen da? Idatz ezazu formula.

879. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 Erabiltzen al da beste izenik, angelua adierazteko? Baiezkoa bada, idatz ezazu ondoan.

880. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Orain aipatzen dugun kontua XI. mendekoa da eta Frantziatik Konpostelara joan zen erromes batek idatzitakoa, eta bidaia hau egingo duten erromesei kontseiluak emateko asmotan egina.

881. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. uriarte 0013 IDATZI TRIANGELU MAJIKO HONETAN FALTA DIREN ZENBAKIAK.

882. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0023 Hizkuntza idatziaren puntuaren antzekoa da.

883. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0023 Akorde hau hizkuntza idatziaren paragrafoaren bukaerako puntuarekin pareka dezakegu.

884. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0039 Idatz itzazu ondorengo tonalitate hauen tonu hurbilak: Sol M / Re M / Fa M / Si b m.

885. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak b. arana m. 0147 Modu hauetan idatziriko melodiak mutur horietarantz jotzen dute tonikaren indarrak erakarrita.

886. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0047 4.4. Doikuntzaren izendapena Doikuntza izendatzeko, lehenik neurri izendatua eta ondoren zuloaren posizioa eta kalitatea idazten dira, barra batez banandurik eta jarraian, ardatzaren posizioa eta kalitatea dutelarik.

887. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0007 Honetara ba, sasoi batetan euskararen berri jakiteko, ezinbestean gramatiketara jotzen genuen, erdaraz hau da, espainieraz zein frantsesez idatziriko gramatiketara, derragun bidenabar.

888. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0051 Idatz itzazu atal berezi horiek eta komentatu.

889. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0114 MORFOSINTAXIA TEST BIDEZ Idatz itzazu hurrengo esaldiak hutsuneetan aukera zuzena jarriz.

890. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0173 DEKLINABIDEA TEST BIDEZ Idatz itzazu hurrengo esaldiak hutsuneetan aukera zuzena ipiniz.

891. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0291 DEKLINABIDE TEST BIDEZ Idatz itzazu hurrengo esaldiak hutsuneetan aukera zuzena ipiniz.

892. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Birpasatu egingo dut pentsatu, hitzegin, irakurri eta idatzi dudan guztia: Sorkuntzari buruzko marrazkiak egiten jarraituko dut eta hau idatziko dut: Eskerrak ematen dizkizugu eguzkiarengatik. Ilargiak eta izarrak, bedeinka ezazue Jainkoa.

893. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0107 1. Jesusen adiskideen izenak idatziko ditut.

894. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0081 Iker ezazu. 6. Galde iezaiezu zure guraso edo aitona-amonei ea ezagutzen duten pezetak baino balore gutxiago daukan txanponik nahiz eta ez erabili. Marraztu eta idatzi beraien izenak.

895. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0081 7. Ibil itzazu zure auzategiko dendak eta idatz ezazu denda bakoitzean ondoko produktuak saltzen diren prezioa.

896. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0013 Irudiz adierazita bada, gorriz azpimarratu zuk idatzitakoa.

897. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0013 Zuen testuetan marrazki bihurtu ezin ditzakezuen hitz eta esamoldeak zerrenda batean idatz itzazue.

898. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0199 Erreakzioa forma molekularrean idatzirik ezkerreko atalean 6H+ ditugu soberan.

899. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0121 Idatz itzazue koadernoan beraien gorputzak dituen atalak.

900. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0199 Berrio-Otxoak erlijioaren ikuspegitik dezakeenaz gainera, euskaraz idatzi zituen eskutitzak tartean, badu bestelako interesik ere.

901. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0199 Eskutitz horietako batzuk bertsotan daude, eta gizon nabarmen batek euskaraz idatzi izanaren lekukotasuna ere badaukate.

902. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0199 Hona hemen bere amari idatzi zizkionetako gutun batetik hartutako pusketa: .

903. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0259 Horrela, bada, P. Lafitte-ren gramatika oinarri harturik idatzi izan dute Iparraldekoek beren idazkietan gaur ezagutzen dugun 1968ko euskara batua gauzatu eta, ondorioz, hau aukeran izan baino lehenago.

904. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0280 Ohmen legea aplikatuz, zera idatz dezakegu: .

905. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0041 Has gaitezen, beraz, bi txirrindularien mugimenduen ekuazioak idazten.

906. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. trancho 0012 Guzti hau dela eta, hauxe idatz dezakegu: non C delakoa karga-unitatea adierazteko darabilgun ikurra den.

907. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 Horrekin batera Zeruko Argian narrazio motzak idazteari ekin zion.

908. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 1980. urtean gartzelan sartu eta han idatzitako idazlanetan hiru sari jaso ditu: Maggie indazu kamamila (ipuina).

909. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0047 Egin ezazu era horretan idatzirik agertzen diren hitzen edo espresioen zerrenda eta alboan zuzen idatzirik jar itzazu.

910. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0149 - Gizon ospetsuek idazten jakingo dute, baina txekeak izenpetzeko bakarrik, beste guztia...... egiten diela uste dut, baita emazteari eskutitzak ere.

911. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 Ariketak: - Bost galdera idatzi galdetzailea erabiliz.

912. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 - Bost galdera idatzi al erabiliz aditz sinplearekin.

913. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0183 - Hamar erantzunak idatzi.

914. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0019 BIZKARREAN IDATZI

915. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0019 Rolak aldatu, partaide biek idazteko aukera izan dezaten.

916. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0019 (2) Era honetara elkarrizketa normal bat burutzen saiatu, hitzegin beharrean bestearen bizkarrean (edo eskuan) idatziz.

917. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0046 Guk ikusi, jan, ibili, idatzi edo beste hainbat gauza egiten baditugu, aurrez zerebroaren zati batean ekintza horiei buruzko informazioa jaso eta kanpotik datozen sentipenak zerebrora eraman ondoren, honek agintzen dituen mezuei esker izaten da.

918. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0116 Gertatutakoaren arrazoiak aurkitzen saia zaitez eta idatz ezazu zure koadernoan zeuk asmatutako teoria.

919. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0049 Ariketa honetan proposatzen dizugun lana honako hauxe da: hitz horien esanahiak labur eta garbi zure koadernoan idaztea.

920. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0169 Begiratu arretaz argazki horiek eta idatzi zure koadernoan zein diren bakoitzean ikusten dituzun berezitasunak.

921. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0023 Edukiaren aldetik: - Batzu pietatea indartzeko edo herriaren jakinmina asetzeko idatzirik daude (Jesusen bizitzaz zehaztasunak).

922. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0023 Beste ebanjelioak jadanik idatzirik zeuden.

923. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0023 Erromatarrentzat lan egiten zuen eta judutarrei buruz liburu bat idatzi zuen 94. urtean (Judutar aintzinateak).

924. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0023 Zeren mirakulu egilea bait zen eta egia pozik idazten duten gizonen maisua.

925. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 Idazten dutena honela labur daiteke: - Jesusek bere misioarensendotza pertsonala jasotzen du.

926. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0107 Nire gurutzea maitasunezko geometria perfekto bat izan dadin eta handik maitatzen, hitzegiten, idazten eta irriparrerazten jarrai izan ahal diezaien, noizean behin, nire anai-arreba guztiei.

927. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0039 Saint-Cyran-ek Lancelot gramatikariari idatzitako gutun batean Silvain Pouvreau euskal idazleaz zioen, berak giristino on egitea lortu ez zuena Baionako apezpikuak apaiz eta arimen artzai bihurtu zuela; eta berak, antza, ongi ezagutzen zuen Pouvreau, bere etxean zerbitzari egon eta bertan euskara ikasi baitzuen.

928. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0044 Beti gertatu ohi omen den bezala, erbesteratuek literatura ugari sortu zuten, sail berezi bat osatzen duelarik, eta bai kanta ezagunak nola Lo Castel de Vilambard, non kontatzen zaigun nola Anne de Lur-ek herioa maiteago izan zuen etsaien eskuetan erori baino lehen, bai dragoi misiolarien kontrako bertso asko idatzi zituzten, nola Bost-ek biltzen dituenak: .

929. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0073 Ezta ere, antza, beste fraide frantziskotar batek, Dominique Bidegarayek Pabeko komentuan idatzi omen zituen euskarazko gramatikaren hastapenez eta hiztegiaz (22) 6-16 or..

930. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0073 Berak, soil-soilik, ziurrenik aldamenean frantses edo latin gramatika bat zuelarik taxutuko zuen jaioterritik urrun, haurtzaroko euskara gogora erakarriz bostehun orrialdetik gora duen lehen euskal gramatika, Etxeberri Sarakoak garai berdintsuan, hau da, 1712. urtean zehazki, idazten zuen bitartean.

931. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0073 Baina Etxeberri Sarakoaren helburua Euskalerriko semeei latina ikasteko bidea erraztea bazen, Larramendirena ezina omen zena egin ahal zitekeela erakustea, eta Harrietena frantsesa ikasteko ere lagungarri izan zedila, Londresen Pierre d`Urtek idatzi zuen gramatika, esan dezakegu helburu linguistiko hutsez idatzi zuela, edo bederen, ez lehentzat harturik besteen helburu apologetikorik, ez pedagogikorik.

932. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0091 Ba ote zekien Urtek welsheraz, edo galesez mintzatzen eta idazten?.

933. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0091 Baina lehenik, orrialde haiek benetan welsheraz idatziak ziren ziurtatu behar nuen eta Oxford-en ziren irakasleengana jo nuen.

934. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0091 Fotokopiak aztertu ondoren, honelaxe idatzi zidan J. Wood irakasleak: .

935. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0070 Kierkegaard`ek berak 1850 g. urtean idatzitako Kristautasunaren ikasbidea, oraindik kristautasun latzaren ikastola idegabea da.

936. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0358 Bi ba- horiek lotuta idazteko arrazoinik baldin bazegoen ere, areago zegoen ba- baiezkakoa eta ez- BERDIN tratatzeto; alegia, biak lotuta.

937. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0360 Badirudi, hitz batez, ba- hau beste modu batera idatz litekeela: berezita, agian, edo gidoi txiki batekin.

938. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0360 Ez da garbi ageri, dena dela, bi ba- horiek berdin idazteko erabakia.

939. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0361 5.3 Bait- delakoari dagokionez, berriz, KLITIKO agertzen denez geroz, LOTUTA idatzi behar litzatekeela dirudi; oraingoz Euskaltzaindiak atxekitzen duen bitasuna moztuz: baita (eta bait da gaitzetsi) bailuke (eta bait luke gaitzetsi).

940. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0361 Elkano-ko Lizarragak aldiz sekula ez du báit- idazten: , e.a.

941. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0361 Bait-en klitikotasun horren arauera erabaki behar litzateke, beraz arazo hau; LOTUTA idatziz, eta ba- eta ez- aurrizkien arauerako azentu-erregela BERBERAK honi buruz erabakiz.

942. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0362 Bukatzeko: Badirudi euskalki guztietan izan ditela klitiko ba- (baiezkakoa), ez- eta bait-; eta, hortaz, hirurak LOTUTA eta ondoko letrari dagozkion aldakuntzen arauera idaztea litzatekeela egokiena.

943. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0380 Mitxelenak berak argi-eta-garbi idatzia duenez, mugagabearen izana beste euskalkietan baino biziago atxeki da han (Zuberoan bezala).

944. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0053 Bietara, eta euskaraz bakarrik ez dago ezer idatzirik.

945. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0053 Barneko ikuskaietan, hormetan ezarrita daudenetatik %13 daude euskaraz bakarrik; %20 bietara idatzirik, eta gainerako guztia gazteleraz bakarrik, horrela dagoena hirutatik bi delarik %66,6 da eta kopurua.

946. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0053 Herritarrei zuzendutako inpresoetatik gehienak bietara idatzirik daude, %60; gainerakoak gazteleraz bakarrik, %40, euskaraz bakarrik idatzirik ez dago eta.

947. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0053 Barneko zerbitzuetarako erabiltzen diren inpresoetatik, berriz, %9 besterik ez daude bietara idatzirik, ia dena gazteleraz bakarrik idatzirik dagoelarik, %91; ikusten dugun bezala ez dago ezer ere euskaraz bakarrik idatzirik.

948. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0053 Kontutan hartzekoa baita ere herritarrei zuzendutako inpresoetan askoz gehiago erabiltzen da euskara, bietara idatzirik baldin bada ere.

949. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Horrela, funtzionari euskaldunetatik euskara idatziz normalki erabiltzen dutenak %7 besterik ez dira.

950. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Sailka begiratzen baditugu datuak, berriz, bi talde bakarrik agertzen dira bataz besteko orokorraren gainetik euskara mintzatuaren erabilpena eta euskara idatziaren erabilpenean.

951. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Esan bezala, bai euskararen erabilpen mintzatua, nola idatzia begiratuz sail hauek bakarrik iristen dira, eta erraztasunez gainditzen dute, bataz besteko orokorra.

952. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0089 Euskara idatziaren bataz bestekoaren kasuan, are nabariagoa da diferentzia hau; horrela, portzentaia orokorra %7 den artean, sail hauetan %41-%10 da.

953. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0215 2.2.- Euskara idatzia Orain baino lehen ere ikusi ahal izan dugu euskara mintzatutik euskara idatzira pasatzerakoan zenbaterainoko saltoa edo aldea dagoen.

954. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0078 Oraingo erabilera idatziari dagokionez, ondoko ohar hauek egin daitezke: Krutwigek eta, oro har, idazkera etimologistaren bidetik jo izan dutenek kontsonante bikoitzezko formak hobetsi izan dituzte jatorri greko-latinozko kultur eta zibilizazio-hitzetarako: klassiko, expossatu, attentzio, affixu eta antzeko idazkera erabili dute, ondorioz, horrelako hitzetan.

955. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0152 c) ampgt;yamplt; eta %gt;v%lt; letrak: ea, alegia, motozykleta, vektore, dynamita, vitamina, systema, zivilizazio eta abar idatzi behar den, ala motozikleta, bektore...

956. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0152 d) maileguetako ampgt;hamplt;ak: Euskaltzaindiak oraindainokoan horri buruzko azalpen espresurik eman ez duen arren, badirudi auzo-erdaretatiko maileguetan ere bertako ampgt;hamplt;-ak (113)Puntu honi dagokionez ph, th eta kh grafema etimologistak erabat alde batera uztekoak dira; hurrengo pasartean egingo da, hain zuzen, beraien aipamen xehea mantentzearen aldeko joera biziki nagusitu dela egungo euskal idazlegoaren artean: hipotenusa, homomorfismo, anhidrido, hidrostatika, perihelio, hipertrofia, hektolitro eta antzera idatzi ohi dira horrelako hitzak, eta ez ipotenusa, omomorfismo, anidrido, idrostatiko, perielio... etab. moduan.

957. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. ruiz de aostri 0027 Eusko kontseilu nagusiak, euskal legebiltzarkideen batzarrari, autonomi estatua izango litzatekeena idazteko lana ematen dio.

958. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0009 Pixka batean horrela egon eta gero, arkatza dantzan jarri zuen paperaren gainean: idazten ari zen!.

959. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0009 Tarteka-marteka geldialdiak egiten zituen, zenbaitetan aurretik idatzitakoa kitaborroiaz ezabatu, eta beste batzuetan, pazientziarik gabe, gaizki jarritakoa gainetik tatxatu eta aurrera jarraitzen zuen.

960. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0056 - Baina idatzi bakarka egiten da eta....

961. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0068 - Andereño Ixabelek esan didanez oso ondo idazten duzu, eta nik ere ikusi egin nahi nuke.

962. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0068 - Adibidez, hasteko, etxeko abereez idatz ezazu.

963. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0081 Beste gauza guztiekin bezala idazten ere aritu ahala ikasi egiten dela ematen du, baina Patriziari idazlan bakoitza ez zitzaion aurrekoa baino errazago egiten; aitzitik, gero eta denbora gehiago ematen zuen nolako kontakizuna burutu nahi zuen pentsatzen.

964. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0081 Harakoan ere asmatu zuen ordea, eta hona koadernoko orrietan idatzi zuena.

965. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0075 - Zergatik idazten dituzu gezurrak Eternitateari buruz?.

966. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0075 - Dana irudimenezkoa dela esan gabe idazten duzu, eta jendeari saltzen diozu egia izango balitz bezala.

967. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0075 - Eta zu bertatik zatozela... ez delakoa, egia balitz, ez zenuke nik idazten jarraitzea galeraziko.

968. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0028 MANDOGAIN zegoen idatzirik geltoki sarrerako ate gainean.

969. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0007 Liburuak irakurri eta gero, beti esaten dugu arras inozoak direla nabaritzen dela, eta horrelako maitasun sutsurik ez dagoela mundu osoan, eta idazle guzti horiek ametsetako amodio gauzaezinen bat izango zutela buruan halako istorioak idaztean.

970. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0092 Ruhr arroko zenbait meategitara idatzi zuen eta haietako batek berehala has zitekeela erantzun zion.

971. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0092 - Bai esan zuen aitak -. Pena da. Baina elkarri idatz diezaiokezue.

972. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0023 Zeren eta goiz batetan, letra gorriz, atean Bentari eta katu, guztiok lapur! idatzi zutela topatu zuen.

973. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0023 - Tira, esan zuen Nikolak agian ez nukeen hire atean hori idatzi behar, Nino.

974. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0101 - Ezen euskal literatura idatzia hain da gauza txikia, hertsia, interes gabekoa (Euskaldunek, ez soilki auzo herrietako literatura handiak, baina baita ere txikiak: Finlandiakoa, Gales herrikoa, Okzitaniakoa, Bretainiakoa ere... Europakoez baizik ez mintzatzeko, istudiatuko balitukete, ikusiko lukete zenbat atzeratuak dauden), hain da gauza erkina, diot, non euskal idazle batek gauza pertsonalak, ez ohituak, esatera gertu daudenean, pozik hartu behar bailukete haren herritarrek, eta lagundu; traba ipintzeko eta irain egozteko ordez.

975. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0008 Nahiz supermerkatuan lan egin, nahiz negozio-gizonen batentzako gutunak idazten ihardun, nahiz luxuzko auto batean gidatzen joan (horietako edozein lan egiteko gai bait dira), sorginak beti ibiliko zaizkizu azpilanean eta azpijokoan, ziztuka eta ziztaka, gezur eta iruzur... burua pentsamendu odoltsuz eta kriminalez beterik.

976. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0040 - Eta begira, idazten ari da: idazlea izango da. Kazetaria.

977. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0089 Atzo etxeratu nintzenetik, ia afaltzeko ere astirik hartu gabe, idazten ari natzaizu paper horri hauetan nere azken astearen berri emanez.

978. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Eta mutikoak poltsikotik haizto txiki bat atera zuen eta riski-ta-rask, riski-ta-rask, zuhaitzaren azalean bihotz bat marraztu zuen; bihotz haundi bat, eta hara zer idatzi zuen bihotzaren erdikaldean.

979. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Ba... gaztetxoak poltsikotik haizto haundi bat atera eta bihotz oneko zuhaitzaren azalean beste hitz hauek idatzi zituenean: - Bakartxo eta ni! Behin batean, gaztetxoa bakarrik etorri zen hartan, zuhaitzak honelako hitzak esan zituen.

980. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0066 Hauek beldurtu nahiean beste eskutitz bat idatzi zuen Brianek, Idi Kopetak aginduta.

981. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0016 Amatxok ezetz erantzun zion, Jaun maitea bakarrik lehorregia zela eta ez zela ahantzi behar haur bat zela idazten zuena.

982. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0016 Aitatxok esan zuen orduan Jaun Moucheboume maitea ere ez zela batere egokia haur batek idazteko, ez zuela behar ainako errespetorik adierazten.

983. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0024 Mihi puntaz lapitza busti eta idazteari ekin zion, geldo-geldo, idatzi baino marrazkiak egingo balitu bezala.

984. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0016 Gauza filosofiko hauek idazten ditudan bitartean, zelai zabalaren erdian, mahai herrenaren aurrean, egurrezko aulkian eserita nago berriro.

985. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0163 - Pintatzailea izan behar duela esanez idatzi dio Artederren Akademiako irakasle batek.

986. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0163 - Eta zuk poesiak idazten jarraitzen al duzu lehen bezala? Irribarre egin zuen kapitainak.

987. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0163 - Bai, ipuinak, teatro lanak eta poesiak idazten ditut.

988. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0163 - Idazten dakizun esango nizuke, baina zaila da bihar edo etzi idazle izango zaren edo ez iragartzea. Hori geroak erabakiko du.

989. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0158 - Ayrton izeneko Britanniako marinel batek ekarri zidan urtarrilaren 14ean zeuk idatziriko eskutitza.

990. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0078 Honela, arbelean idazteko materiala edukiko zuten.

991. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0010 - Baina islandiera zaharrez idatzia.

992. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0010 - Eser zaitez hor eta idatz ezazu - agindu zidan -.

993. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0011 Andereñoak kontsolatu du, mukiak kendu dizkio, orraztu du eta Alzeste zigortu du lerro batzu idaztera: Ez dut joko burruka bila ez dabilen eta betaurrekoak dituen adiskiderik.

994. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0011 Orduan bera zigortu du lerro batzu idaztera.

995. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0011 Nigarrik ere ez du egin Agnanek, hain harriturik geratu da! Andereñoa ezker-eskubi zigorrak banatzen hasi da; lerro pila bat geneukan denok idazteko eta, azkenean, honela esan digu andereñoak: - Eta orain lainezarik*laineza: harrokeria, ergelkeria gabe ikusi nahi zaituztet.

996. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0048 Egiazkoa bere bizitza, egiazkoa bere heriotza
jadanik idatzitako liburuan jarri ezina
oin desitxuratua jadanik egindako botan bezala
.

997. 1969-1990 euskara batua poesia a. arana 0017 Idazteko, boligrafua hamaika era ezberdinez
mugitzen dakien gaztea nauzu,
ez nauzu lagunurkoa gorrotoz begiratzen duen
bizitza txokoren batean gau ilunen batean
lagatako pasota,

998. 1969-1990 euskara batua poesia a. arana 0017 Gaueko iluntasunak batera batere ez eta
apur bat izutzen duena,
bere ipuin, nobela eta erditzeetan hamaika
egoera ezberdin idatzi dituena naiz,

999. 1969-1990 euskara batua poesia zabal 1974 0045 Baionako kartzelan zegoelarik Tzikiak idatzia...

1000. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0056 Jendeak galdetzen dit zer idazten dudan,
eta nik orduan:
zakua lepuan ibili beharko dugu aurtengo neguan
baldin gertakizunen martxarik aldatzen
ez bada segituan.

1001. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0056 Erruz nau jotzen jendeak arlote zorotzat
edo inadaptadu zentzuzkontrakotzat,
ez baita hemendik inolaz ere ikusten
euskal arazorik,
ez eta gertuagoko ezer aldatu beharrik.
Bestela nola erantzun
idazten dudanak baduela zentzurik?

1002. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0081 METROKO andena
ez da egokiena
poemarik idazteko;
alabaina batek
ezin dezake arbuia
goizero hainbat jendek
biltoki duen orube
upeltegi halako hau.

1003. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 00060 Benantxiok eskutitz hura idazten du eta erantzuna dator:

1004. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0212 Nondik datorren, Polidoro Virgiliok (28) Italiar klerigo bat, bizitzaren zati handi bat Ingalaterran eman zuena eta Ingalaterraren Historia (1534) idatzi zuena halako etxe ospetsu batekoei buruz esaten duena: (29) Ez gizon indartsurik ez emakume garbirik.

1005. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0042 - Fitxetan ere Miss Crailek bakarrik idatz al dezake tintaz?- galdetu zion Leamasek.

1006. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0075 Gobernariaren mezulari pertsonalak eraman zion geroago ahozko mandatua esanez Manuela Sáenzek ez ziola idatzi postariek haren gutunak ez hartzeko instrukzio zorrotzak zituztelako.

1007. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0230 Santa Martako apezpikuak jakinerazi zion azaroaren lehenetan, bere eskuz eta letraz idatziriko txartelean, bera zela La Ciénaga albo-herriko suharrak baretu berri zituena bere bitartekotza apostolikoaz, non aurreko astean errebolta zibila baten saioa egin baitzen Riohacharen alde.

1008. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0261 Gainera, Bolívar Día a Día bere liburua, Fabio Puyo historialariarekin lau eskutara idatzia, nabigazio-karta bat izan zen idaztekoan, pertsonaiaren garaietan barna lasaitasun osoz mugitzeko aukera eman zidana.

1009. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0328 Bihar idatziko dizut.

1010. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0060 Senarra lasaitu zenean emaztea hizketatu zitzaion: - Hi, Imanol... eta zergatik ez duk heuk liburu bat idazten?.

1011. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0060 Zer edo zer idatzi?.

1012. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0060 Liburu bat idatzi... eta zergatik ez?, Maritxuk ahoskatutako hitzen amarauean harrapaturik geratu zen.

1013. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0060 Zerbait idatzi nahi eta ezinean, luzaz ibili zen.

1014. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0060 Zer edo zer idaztera zihoan baina haren luma lehen letra idaztera zihoanean, zergatik jakiteke, dardar jarri zitzaion eskua, ezin izan zuen ezer idatzi, lehendabiziko letra hura arestian bizitako sentimendu haiek deformatzen zituen zerbait bezala agertu bailitzaion.

1015. 1969-1990 euskara batua literatur prosa e. antxustegi 0013 Hori bai, baldintza bat jartzen dugu, hau da, jarrera hauek praktikan jarri ondoren idatz iezaiguzula, edo kontaktoan jarri, hauen arrakasta geuk ere ezagutu nahi bait dugu.

1016. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0055 Ondoren, edo ondorioz, jendeari zertxobait erakutsi beharko nion, idatzitako zerbait, zeina honako lerro aldrebestu hauek izan bait litezke, jendeak edo zeuok pertsonaia hauek geure ondoan, geurekin bizi direla jakin dezazuen, nahiz eta beharbada hau norbaiti harrigarria edo txorakeriren bat iruditu.

1017. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0010 Eskutitza heldu bazaio ere, zer dakit nik nola dagoen idatzirik? Ba litekek Manuk berak heriotzako larrian arazoa haundiegi egin izatea.

1018. 1969-1990 euskara batua literatur prosa kotxe-lapurrak 0008 Errekondok xehetasun guztiak ematen dizkio Inspektoreari, eta honek liburu batetan idazten ditu.

1019. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0007 Hezotasunak beztutako horma tzarretan letra handiz idatzia hau irakur zitekeen: Despacho de Binos de Blasido.

1020. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0007 Nahiz eta esku trebez idatziak izan letrak, nahikoa ez zelakoan edo, zerbait gehiago egin nahi izan zuen, eta atari zabalaren gainean oilar bat pintatu zuen, luma luze eta harro, hatzak gezi batek zeharkatutako bihotz zauritu baten gainean; bazuen irudi honek misteriozko jitea, esan nahi ezkutua.

1021. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0089 Lehen mutila lurrean eseritzen da, eta bestea mintzo, bazegoen tinta berezi bat, idatzitakoa ezereztu eta lerro berberen gainean idazten zen, bere atzean mutiko bat ohetik jalgitzen den artean; errubioak zigarroa izekitzen du, mehategiko sarreraren aurrean; beltzarana mintzo da berriro, gogoetan ari nintzen beti, eta idatzi egiten nuen, amets erdian esnatzen nintzenean ere, errubioak fumatu eta entzuten duen artean, errepikazio bereziak, gertaerak, posibilitateak, lehen planoan mintzo da beltzarana, bizi egiten nituen gauzok, eta idatzi ere, zirkuluan idazten nuen halegia; errubioak adatsetan imintzen ditu bere adatsak.

1022. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0043 Bada, geroxeago esango dizuet nere ajendan apuntatzen dudana, zergatio lotsa haundia ematen bait dit nik idatzitako gauza sekretuak kontatzen hasteak.

1023. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0043 Geuk, kuadrilako lagun guztiek daukagu gure ajenda sekretua, horregatik ezin zaio besteari erakutsi norberak bertan idatzitakoa.

1024. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0043 Hauxe da: Egunkarian idatzi egiten ditu Vetierro-n ikusten dituen gauza doble edo bikoitz guztiak: gurdia daramaten idiak, anai bixki guztiak, guardia civilak, monjak etabar...

1025. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Anartean, hemen nagoeno ohar dezadan, sakela karnetean idaz dezadan.

1026. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0006 1.846-49 tartean, zenbait nobela eta kontu idatzi zuen, bere giza arimarekiko analisi psikologikoak sakontzen zituelarik.

1027. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0006 Bederatzi ilabetetan egon zen Pedro eta Paulo izeneko espetxean, han ere idazten jarraitu zuelarik.

1028. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0028 - Gehiegi! - Badut ideia bat, badakizu?... - Zer ideia? - Baina ez, idatz, idatz ezazu.

1029. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0056 Ez da Shoroptkinen antzekoa, honek idaztera guztiz ederra nahi du, umeei kopia eredu bat eman eta horrela eskola gastuak gutxitzearren.

1030. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0122 - Zer da frogakari bat horien ustez? - Gutun mordo bat, esate baterako, De Potter jaunak besteri idatzia: maitale bati bidalia, gonbarazio batera.

1031. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0011 ATARIKOA
Haurrok,
hona zuen liburua.
Zuentzat idatzia da
eta gustatuko zaizuela uste dut.
Mundu miresgarri bat eman digu Jainko gure Aitak.
Baina ez hori bakarrik.
Jesus, bere Semea, eman digu gainera,
gure maisu eta gure adiskide izan dadin.
Gaur ere entzun ditzakegu
Jesusen eta bere ikasleen kontakizunak,
gure belarrientzat beti bezain atseginak.
Gain-behera irakur ditzakezue orrialdeok
zeurok bakarrik, edo, sailean bildurik, ozen eta goraki;
baita horietako zenbait gertarazi (antzeztu) ere
.
Izan ongi!

1032. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0121 Idazteko makina mordo bat erakutsi dizkit, zein baino zein ederragoak.

1033. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0121 Ikusgarria, benetan! Hain zuzen ere, magnetofono batek hitzaldi bat hartzen duen bezala, XIMIST-ek hartu ta idatzi egiten du, gainera, hitzaldia.

1034. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0044 Abuztuaren hondarrean kolejiora idatzi zidan amak eta ohar ustekabekoan hauxe ziostan: Oso gizon arraroa etorri da.

1035. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0139 Handik aurrera idazten zuenaz ez zen kontziente, nori ari zitzaion ere ez zekien garbi, alabaina hantxe segitu zuen hamazazpi urtez jotake gupidarik gabe idatzi eta idatzi.

1036. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0014 Izan ere, zer dakit nik idaztean zein gora-behera izango ditudan? Narrazio baten haserako asmoa AMAIA hitza jartzean egiaztatzen al da gehienetan? Hitzen eta momentu ezberdinen bariableek ez al dute ezer eragiten?

1037. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0010 Bistan zen agureak azken mezu bat senideren batentzako mezu bat, seguru asko, idatzi zuela edo idatzi nahi izan zuela, behinik behin.

1038. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0149 Orain, lerrook idazterakoan, irarak jotzen nau.

1039. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0042 Ez daki zer idatzi Mikelek, ez zer idatzi ez nola idatzi, zeren eta kontatuko diena ez baitzaie interesatzen, argi dago ez diotela sinetsiko eta gainera, errefuxiatuak bisitatu dituela aipatzen badu zer gertatuko zaio?, ala badakite?

1040. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0075 Baina gauzek beste era batetan abiatu behar zitekela idatzia zegoken, eta ez nian beste erremediorik izan.

1041. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0075 Nire aitonak bezalaxe, berak ere hilabeteroko bat idazteko ohitura hartu zian.

1042. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0056 Koarteleranzko bidean pintada bat: sarjento Tampax, klera zuriz idatzita horman.

1043. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0073 (7) Ez izan sasijainkozale, haietarik zenbait bezala, idatzia baita: Herria jarri zen jateko eta edateko; gero jeiki ziren jostatzeko.

1044. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0073 (11) Hori guzia etsenplutako gertatu zitzaien, eta gu azken denboretan bizi garenen zentzarazteko idatzia izan zen.

1045. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0027 Eta ikaslerik finenek koadernoan idatzi zuten haren asmoa: Hasieratik hasi.

1046. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0106 Eta mutikoak ere postaldi bakoitzeko idatzi beharko omen zion neskatoari seguru, eta gainera, egunero oheratu aurretik bere orazioak esan beharko omen zituen.

1047. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0192 Ez zeukan aldean ez taulaskarik ez idazteko ziririk.

1048. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0170 Mariarentzat, Moisesen Legearen arauera, garbikundeko egunak bete zirenean, gurasoek Jerusalena eraman zuten Jesus, Jaunari aurkezteko Jaunaren Legean idatzirik bait dago: Lehen-semea Jaunari eskainia izango da, eta opari egiteko Jaunaren Legeak agintzen duen eran: Bi usapal edo bi usakume.

1049. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Gure gurasoek basamortuan mana jan zuten; zeruko ogia eman zien jateko idatzirik dagoen bezala.

1050. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Profetetan idatzirik dago: Jaungoikoaren ikasle izango dira guztiak.

1051. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0485 Zeuek zarete gure agiria, zeuen bihotzetan idatzia, jende guztiak irakurria eta ezagutua.

1052. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0276 Idatzia bait dago Salmo-liburuan: Haren bizilekua hutsik geldi bedi eta ez bedi bertan inor bizi.

1053. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0389 Zuengatik esan ditut gauza hauek, Apolori eta niri buruz, guregandik ikas dezazuen esana dagoen harako hura esana dagoen harako hura: Textua zaila da; seguraski, esaera zaharren bat da, eta esanahia ez dugu ezagutzen; zenbait autorek uste du kopistaren baten oharra dela, lerro-ertzean ezarria, eta gerora textu barruan sartua: Ez jo idatzita dagoenetik urrutirago, eta inor ez dadin batengatik harro besteren bizkar.

1054. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0617 Harresi haundi eta goi bat zuen, hamabi atekoa; atal buruetan hamabi aingeru eta hamabi izen idatziak Jerusalen hiria; Israeldarren hamabi leinuen izenak alegia; ekialdera hiru ate; iparraldera hiru ate; hegoaldera hiru ate; mendebaldera hiru ate.

1055. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0617 Ez da hara deus likitsik sartuko, ez sasi-jainkozalerik, ez gezurtirik, bildotsaren bizien liburuan idatzirik direnak baizik ez likitsik, ez gezurtirik / bizien liburuan.

1056. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0277 Noragiriren bat eskatuko balidate, ondoan edukiko nuen beti ikatz sokil bat; bere gainean idatzirik egongo zen bero zaitez Schnierrekin mundu guztiarentzat ezaguna zen; nik, beltzez zegoen Schnier hori klera gorriz azpilerrotuko nuen beharbada, eta aurrekaldean H bat pintatuko nion.

1057. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0209 Hartu nuen eliz-liburua, ingelesez iratzia horratik, eta letra batzuk lapitzez markatuta zeudela ikusi nuen.

1058. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. gorrotxategi 0112 Balkoian idazteak ez dit inspirazio gehiagorik suposatzen!.

1059. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. arriola 0010 Maixu pribatuek irakatsi zioten irakurtzen, idazten eta musika jotzen (zientzi eta matematika apurren bat ere barne zelarik).

1060. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0047 Zuk badakizu badirela gaur eta beti ezagutu diren paper eta larruki gainean idazteko preparatu kimikoak, zeinak ikustezinak bihurtzen bait dira beroaren eragina jasaten ez duten bitartean.

1061. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txiliku 0047 Kolore hauek, hotzean, desagertu egiten dira idatzi ondorengo denboratxo txiki edo handixeagoan, baina birragertu egiten dira beroaren eraginpean.

1062. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Beraz, eta zure bisita atzorako itxaroten zuenez, agian, aurkeztu behar zizkizun pertsonen eta erakusteko zituen tokien zerrendak idatzita eduki zitzakeen.

1063. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0031 Gogoratu zuen nola bere liburu batean, hainbeste mamu ikaragarriren berria emandako Lovecraftek idazle harrigarriak, idazten zituen, baita ere, gizaki extraino baten gorabeherak.

1064. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0031 Hura ere lurpe-kontuko ipui beldurgarri bat zenez, Lovecraftek ikusi eta idatzitakoak, kea eta beroa lagun zituelarik, behera eta behera jarraituaz ikusirik zituen, eta han aurkitu zituen gizaki haren jendeak, gurutze-antza zutenak ziren....

1065. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0101 Bai, idatzita daudenean.

1066. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0191 Arrazoimen hutsaren kritika Uso arinak airearen erresistentzia somatzen duenean, pentsa dezake hobeto egingo lukeela hegan espazioa hutsa balitz, Kantek Arrazoimen Hutsaren Kritika-n hala idatzi zuela gogoratzen dut, behintzat.

1067. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0121 Kanpotik borobil antzekoa zen eta irakurketarako zaletasuna zuen jendearena izan bide zen, ulertzen ez zuten hizkuntza batean idatzirik zeuden hogeitabost olerki liburutik gora aurkitu bait zituzten bertan, eta eskuizkribu bat, itxuraz bukatu gabea; baliteke beraz bertan olerkariren bat bizi izatea.

1068. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0009 Askotan idazten zigun, eta aitak ahots ozenez irakurtzen zituen haren gutunak, Joakinek ordea ezentzuna egiten zuen, eta ez zuen inoiz galdetzen haren berri.

1069. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0062 - Hara esan zuen giltzapean zeukan liburu bat kaxoitik atera ondoren, hemen dirua zor diguten eta ziguten pertsona guztien izenak idatzita dauzkat.

1070. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0102 Gaizki idatzirik ere, euskal izenak antzeman ditut non-nahi: Etché chouria, Soubigagnéa, Harotšarena....

1071. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0095 Biekin eta berauen odolekoekin kontuz ibil zaitez, baina batez ere mutikoarengandik gorde ezazu zeure burua, zeren kondenazio hitza ikusten bait diot bekokian idatzirik, (...).

1072. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0099 Zureetako bakoitzari erantzuten nion nik, betiere animatzen saiatuz; baina ez zen aski zuretzat, eta hala erregutu zenidan: Idatzidazu zerbait, baina zerbait benetakoa.

1073. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0099 Idatzidazu nahi edo beharra duzunean, edo poztu nahi nauzunean, edo erraietan ilusio berri bat loratzen sentitzean, edo ametsetan gau ilunean izartxo berri bat aurkitzen duzunean.

1074. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0099 Baina idatzidazu, mesedez!!!.

1075. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0099 Hurrengo postal batean, beste hauxe idatzi zenuen: Bakea, ohorea, (gurea ez den) aberriarenganako maitasuna, gizontasuna....

1076. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0041 Kripitikoak ez hieroglifikoak ezta ere, kuneiformeak, ez bengaliarrak, ez birmaniarrak, deitzen ez diren hitz moldeekin idatzi dut, eta Mandrilak Jakituria hori baduelako egin dut horrela.

1077. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0063 Badago idatzita ez dagoen lege bat eta horren kariaz gizona emakumeari jarraitu behar zaio zerbait edo norbaitek bereizten dituen arte.

1078. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0089 Iragarki bat jarri zuten geroenean paretan itsatsita, hirian soinekoen tailer bat ireki zela eta neskak behar zituztela idatzita zegoena, norbaiten nahia han lan egitekoa balitz izena emateko eta autobus bat etorriko zela lantokiraino eramateko.

1079. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0048 Bere idazmahaiaren aurrean esertzen da eta orri batean Hauxe da nire azken testamentua... idazten du.

1080. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0048 Baina aulkitik altxatu behar du, ezinezkoa zaiolako idazten jarraitzea.

1081. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0011 Eta dena kasualidadez hasi zen, bus hartako kristalean idatzi nuen esaldiarekin.

1082. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0027 Gainera, zahar eta higatu itxura ematearren, tajo, pluma eta tinta txinoaz idatzi nituen, erdi aroko abadeen gisan, eta orain, sasoi hura udazkenean antzarrak bezala ostendu eta urrundu denean, bizitzan beharrezko diren pazientzia eta kuidadoa izaten ikasi nuela uste dut kopiaketa amaigabe hartan.

1083. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0041 Egia esan, Belandian ohitu ere egin ginen bere xelebrekerietara, baina mozkorra pasatu gabe bota zuen hilabete oso baten ondoren ausartu nintzen apaizkideei gutun hura idaztera.

1084. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0041 Arrenguraz beteriko gutun bat idatzi nien baina egia zehatz-mehatz kontatuz, ni ez bait naiz arazoei buelta asko ematen dien gizona.

1085. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 Otsoari zegokion heriotz mokadua jan aginik egon zen Alexander, baina bere destinoa hurrengo lerroan zegoen idatzia.

1086. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0073 Miliziako batek papera eta bolaluma atera ondoren, galdera idatzi egin zuen.

1087. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0018 Horrela adibidez, yadnikek eta eskaintzaileek, gramatikarik ez badakite ere, hitzik egokienak erabiltzen dituzte jainkoengana jotzean nahiz eta ez jakin nola idazten diren.

1088. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0042 Grafologo batek, Gô*ttenen idatz aztarna bila ibilirik (Gô*tten, besteak beste, gudarostetik ihesia zen, eta bulego batean lanegina, beraz eskuz idatzitako gauza asko utzia zen), bere esku-idazkeraren bilakaera eskola-eredu batena bezalakoa kalifikatu zuen.

1089. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0042 Hamasei urteko neska zela, Gerbers harakinaren telefonoa idatzi zuena; hamazazpikoa, Dr. Kluthen sendagilearen zenbakia, hogei urtekoa Dr. Fehnernena, eta gero, bitarteko, tabernari eta lankideen zenbakiak.

1090. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0071 Katharinaren umorerako, hau saltsa mingarria zen, okerrago oraindik, norbaitek gainean eskuz idatzi zuela: Hauek dira benetako kariziak.

1091. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0071 Labur, edo hobe, estatistika bezala esateko, gainerako hemezortzi gutunetatik, ziren: - Zazpi postal anonimo, sexu eskaintza gordinak eskuz idatzita, denetan komunista zikina hitzak zetozela.

1092. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0097 - Clive Rowlings? Bai, ziur nago helbide-liburuan idatzia izango duela Patsiek, lagunen helbide guztiak ditu hor eta. Itxaron pixka bat.

1093. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0097 Cliverentzako postalean helbidea idazteko bere gelarantz zihoala, Patsie zer joko ari ote zen egiten galdetu zion bere buruari.

1094. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0057 - Baina gelditu gabe idazten du eta - esan zuen Colinek.

1095. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00121 Estadua eta iraultza izeneko liburu bat idatzi zuen, batez ere marxismoaren interpretazio okerrak nabarmentzeko asmoz.

1096. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak riev 1983 0176 ADIERAZPENAK: Kongresoan partehartu nahi duen ikertzaile orok bere adierazpenak bidal ditzake 1983ko Maiatzaren 15a baino lehen, haren luzaerak bilerrotara makinaz idatzitako 5 folio gainditzeke.

1097. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.g. urrutikoetxea 0170 LABURPENA: Jose de Vargas y Ponze Ontzitako Ordezko Jaunak, Madrileko Historia Erret-Akademiako Zuzendari izanak 1805ean, demografia historikuaren barrutian zalantzarik gabekotzat jotzen dugun lan bat idatzi zuen: Estados de Vitalidad y Mortalidad de Guipúzcoa en el siglo XVIII liburua alegia.

1098. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0044 Goizeko hamabiak zortzi guttiago. Lasaituz noa, desesperoaren indarra ahaulduz, indargetuz. Ez adiskidetasunmina. Adiskideminez dut idazten.

1099. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Horretaz gain, euskaldun zahar askori mintzatzen dakien euskara irakurtzen eta idazten ikastea komeniko litzaioke, hartara denentzat askoz errazagoa izango litzateke eta.

1100. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0120 Italiako egonaldian, gaztaroan, ordu libreetan literaturaz eta arteaz aldizkarietan eta egunkarietan idazten hasi zen.

1101. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0120 Oso irekia zen, era askotakoak idazten zuten eta eztabaidarik ere sortzen zen, baina hala ere zuzendariak aski ongi zekien gauzak bideratzen.

1102. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0120 Unamuno eta Iparragirreri buruz orduan idatzi zituenak ahaztu ezinezkoak dira.

1103. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0120 Gutienez bost liburu idatzi zituen, zein baino zein hobeak, eta beste lan asko hor gelditu dira aldizkarietan sakabanaturik.

1104. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0120 Azken urteotan Amigos del Pais-ko Boletinean lan sakonik idatzi digu, euskal operari buruz, Donibane-Garaziko Huartez eta abar.

1105. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0120 Fagoagak erdaraz idazten zuen, euskalduna izanik ere gaztetxotatik hainbeste urtez herbesteetan ibilia zenez euskara zerbait moteldua zuen eta idazteko ohiturarik ez zuen hartu.

1106. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0120 Aspaldiko urteetan Buenos Aires-ko La Prensa idatzi du eta azken aldi hontan Donostiako El Diario Vascon.

1107. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0120 Garatarrendako grina sartu zitzaion eta idatzi zuen matxinadaren ondoren Uztaritzeko Biltzarrak defenditu zituenari buruz.

1108. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Bertsoak idatziak gertatu dira, baina bertso hoien funtsak ahozkoa irauten du.

1109. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Poeta batek, alderantziz, bere bertsoak idatzi egiten ditu, eta hoien ahozkatzeak ez luke inoiz bertsolariaren bat-batekotasuna irabaziko.

1110. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Idaztearen finkapen honek referentzia modu desberdina sortzen du eta, azken batetan, idazteari berari sor zaio ahozko kreazio batek lor ezin duen testugintza propioa.

1111. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Zer egiten du antropologoak? Idatzi.

1112. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Baina jende tartetik idazten du; hau da, bere egiak jendearen harremanetan ikasi behar ditu, egoera konkreto batetan lekututako lanaren arabera.

1113. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Baina zeure gizarteaz idazten ari bazara, eta zeure herrian ere lepo-moztea edo antzeko zerbait obligazio bezala ikusia badago, orduan zeu ere hor nunbait lepo-moztaile izango zara.

1114. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Bere kulturaz idazten ari den antropologoaren zeregina poeta homeriko batenarekin gonpara daiteke.

1115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Hego-Afrika-tik. Breyten Breytenbach: Burnizko behiak Breyten Breytenbachen poema baten izenburua. Burnizko behia idazteko makina da izerditan egon behar du

1116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Desitxuraketa idazten nahita.

1117. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Bigarren traizioa, agintarien hizkuntzan, afrikaan, agintarien kontra idaztea.

1118. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Tribu nagusiaren hizkuntzan idazten dugunok ardura berezia dugu, afrikaner guztiek bezala... dio Breyten Breytenbach-ek.

1119. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Ez dago idazlerik izurrite (horrela definitzen du Brink-ek) horren alde idazten duenik.

1120. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Breyten Breytenbach-ek Paristik idazten du, burnizko behiaz (idatz makinaz) idazten du: edozein diskurtso politikoa da.

1121. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Idazten du idazteak kontzientzia, metamorfosia, justiziaren aldeko borroka eternoaren komunioa ekarri dezakeelako.

1122. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Afrikako hegoan, Europan ipuinik politenetakoak idatzi dituenarenak.

1123. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. setien 0126 Hauxe esan nahi nuke: idatzi duenaz aparte, gero teologoek jarraitu beharko duten pentsakera eta pentsabide bat markatu digula, eta honen lan eta fruituetatik pastoraleko alor konkretuan sarturik gabiltzanok baliatu ahal izango dugula.

1124. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0143 Ikastaro gehienak enpresaren eremuaren barruan egiten direnez gero, ondoen egokitzen diren aktibitateak ondorengoak dira: hornitzaileei erosketak, gutunak idaztea, telexak bidaltzea, kontratuak egitea etab.

1125. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0251 Idazleak zahar / berritan banatzean, zera adierazi nahi dugu: ikertzen dugun aldi horren aurretik Jakin-en idatzi duten ala ez.

1126. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0251 Delako berritasun horrek, Jakin-en lehenbizikoz idazten duela esan nahi du, ez besterik.

1127. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Nekez eman dezakegu orain kopuru zehatzik, idazleen lehen pausoen berri zehatzak inguratzea lan gaitza bait da, baina seguru gaude izen-lerrokada bikaina osa genezakeela Jakin-en idazten hasitako guztiak batabestearen ondoan bilduz.

1128. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1023 Baina liburuak ere idatzi zituen eta zenbait literatur sari jaso ere bai.

1129. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1023 Esan beharra dago garai hartako beste zenbait idazlek bezala, lehendik euskarazko literaturarik ez bagenu bezala idazten zuela, lehengoen euskarazko hitzen erabilkera ezagutu gabe, hitz asko lehendik diren ala ez begiratu gabe hitz berriak asmatuz, neologismoz beterik.

1130. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1023 Gerraostean zenbait artikulu eta ipuin idatzi zituen Debako jaien programetan.

1131. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1024 (Oraindik geroxeago, beste liburuxka bat ere idatzi zuen, Cuadernos de vascuence hablado (Zarautz, 1968) deritzana, euskararik gutti edo bat ere jakin ez eta beren haurrak ikastoletara bidaltzen zituzten gurasoei laguntzeko egina.

1132. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0697 4- Euskal hiztegiez idatzi izan dena ere on genuke eskura izan (Mitxelena jaunaren Fuentes del diccionario de Azkue, FLV-ko beraren artikulua bederen).

1133. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak euskera 1984 0793 1- Hasieran eta bukaeran x duten maileguak puntu honi dagokionez aldatu gabe idatziko dira, hala nola xenofobia eta fenix.

1134. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak euskera 1984 0793 2- Bokal artean x idatziko da taxi, sexu, oxigeno, eta abar.

1135. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak euskera 1984 0793 3- Kontsonante aurrean ez da x idatziko, s baizik, honetan tradizioari (estrainio, esplikatu, testu, eskumiku, espresuki) jarraituz.

1136. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0131 Gure historian euskararen alde gehien eman zuen gizonaren biografia da, euskaraz eta gazteleraz idatzia.

1137. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0212 Gerrateko kronika gisa idatzi direnetan, berrogei urtean, alde batekoak baizik ez dute izan zerbait idazteko aukera eta diktaduraz bukatzean ongi da bestaldekoetatik kontatzeko bizi direnak zerbait esatea eta hau izan da Atanoren bete beharra.

1138. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0329 Aurkibidearen laburpena: 1- Mekanografiarako sarrera; 2- Makinaz idazteko oinarrizko arauak; 3- Teklatuaren ikasketa; 4- Makinaren dispositiboen zehaztapena; 5- Makina eta bere mekanismoak; 6- Oinarrizko ariketak; 7- Testuak; 8- Gaztelaniazko testu batzu.

1139. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0349 Ala da noski, baña, batetik len ez genituan bide asko zabaldu zaizkigu, ta bestetik eta au da alderdirik bereziena len idatzitakoa zan kultura gaur irudietara biurtzen asita degu, ta irudiak, idatzien laguntza izateari utzita, beren nagusitasuna artzen dijoaz, kultura bidea idazkietatik irudietara osorik aldatuaz.

1140. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm eiset 0318 Izenburuaren lehen partea euskaraz edukiarren, liburua bera erdaraz idatzia dago.

1141. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0279 Hauxe esan nahi dugu: bertsoa behar bezalako neurrikoa gerta dadin, ez da inoiz ere berak idatzitako h-rik ezdeustzat jo beharrik; aitzitik, fonema bizia da eta bi silaba bereizten ditu beti, Etxeparerengan inoiz edo behin gertatzen ez dena.

1142. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0279 Hots, buka daiteke bertso bat vokalez eta hurrena vokalez has; ez du haatik bata bestearekin inoiz elkartuko Eta ordez ta behin bakarrik idatzi du, oker ez banago, gure poetak eta, hain zuzen, bertso baten hasieran, aurreko bertsoa vokalez bukatua delarik: 16,36.

1143. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0054 Eguneroko gertaerak eta pasaizoak idazten zituzten Babiloniako historilariak dira, Flavio Josefo juduaren ustez, lehen kazetariak.

1144. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0055 Idatzitako lehen orriak garai hartan hasi ziren zabaltzen.

1145. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0148 Jirik gasolindegi batetan lan egiten zuen, Praga inguruan, eta idazten jarraitzen zuen.