XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0003 Ain Bizkai-barruko eztirian esakera ta irazkera batzuk, baña edonun aitzen dirianak, ipiñi dodaz, Gipuzkuan Bizkaieraz egiten daben errientzat egokiagua izan (...).

2. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 6. Artarakoxe Sail aunek: a) ekingo du euskalgi oroen odolez azitako euskal-eredu bat gertutzen, itzez, itz-yoskeraz ta idazkeraz albait erabatetsuena, euskaldun guziak idatz-irakurrketan erabiltzekoa.

3. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0014 14.- Au, oitura ederr au betikotu egin du, Goyan Begon Agirre-tarr Domeka, Yaupari euskeldun eta euskelzaleak, Kresala deritzan bere, irakurrgai goragarrian. (I) 4garren atala 41garren orritik 43garreneraño (...). Idazkera guztia idaztian bertan dagonez utzi det.

4. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Irazusta-tar Jon Andoni zanaren Joanixio ederki antolatua eta idatzia dagon edestizuna da, naiz batzuei zintzillu xamar, pitin bat ajolagetsu bere idazkera agertzen ba zaie.

5. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0089 NINDUZUN-NIÑUZUN, ZINDUTAN-ZIÑUZTAN, NINDUTEN-NIÑUTEN. Gure idazle zaharretako literatura-formak lenengoak dira eta erriak darabilzkienak bigarrenak. Nire itzulpenean bietakoak erabiltzen nituen, baiñan, ahal dugularik tankera guzietan idazkera batera jo bear dugu eta batasunerako biderik egokiena eleder-zaharra dugun ezkero, gure idazle zaharren formak onartzea erabaki dut, ots, ninduzun, ninduen, zinduten... Euskaltzaindia mintza bekigu ontan ere.

6. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0052 Irakas-era onek bere ondotik idazkera berezia sortu zun: Azalpenak Irakurgaietatik, au da, maixuaren Lectio-tatik Comentaria izeneko idaztiak egin ziran, Erdi-aroko idaztirik zabalduenak, noski.

7. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0172 Asko eta asko dira auetakoak Israel-kondaira zear, naiz-ta goi-idazleek adierazpen auek edestekoan, idazkera bereiziak erabilli; esate baterako, olerki-idazkera edo-ta izlari-idazkera, eta naiz idazkera auek beren giroan artu-bear izan, ala ere asko dira adierazpen jatorretakoak.

8. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0052 Idazkera xamurra eta argian argitaratua dago.

9. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Hizkuntza orok idazteko moldean, idazkuntzan, finkatzen dute zangoa batasunaren egiteko; idazkaran bateratze hori egiten dute, nahiz ta aho-mintzatzean ezberdintasunak izan; idazkuntza da, bada, litteratur-hizkeraren gogorgarririk eta euspenik ziurrena.

10. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Zelako irakurlea, alako idazkerea erabilli bear da.

11. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Geienetan ordea ori aitzeki utsa, alegin pitin bat egitera yarri nai eza besterik ez Itz egiten dakinarentzat euskera idaztea ez da gauza zalla; bere idazkera izan diteken errezena da, esaten dan bezelaxe idazten data.

12. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Demagun ordea, eskolan ikasitako erderaren idazkera, ortografia, besterik ez dakila.

13. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Idatzi beza ba euskeraz esango lukena erderarentzat eskolan ikasitako idazkerakin eta kito, euskerarentzat obe erderaz idaztea baño.

14. 1969-1990 bizkaiera administrazio-idazkiak itunbenlegea 1981 0034 Errege Dekreto berrehun ta hirurogetabi / mila bederatzirehun ta hirurogetemeretziko urtarrilaren hemeretzigarrenekoa, zeinen bidez Itunben Ekonomikoa aldatu zan Pertsona Gizatarren Errentearen gaingo Zergearen araubideari jarrai, mila bederatzirehun ta hirurogetemeretziko maiatzaren hogetabatgarreneko Agindua, zeinen bidez Araba probintziagazko Itunben Ekonomikoa aldatu zan testuaren boskarren artikulua kozkondu zan, Errege Dekreto berrehun ta hirurogetabi / mila bederatzirehun ta hirurogetemeretziko urtarrilaren hemeretzian onarturiko testua; eta mila bederatzirehun ta larogeiko apirilaren hogetamargarreneko Agindua, zeinen bitartez lehen aipaturiko mila bederatzirehun ta hirurogetamazortziko urtarrilaren hogetaseigarreneko Aginduko lehenbiziko arauan, bat zenbakiari idazkera barria emon jakon, Itunben honetan ezarririkoari aurka egiten deutsoen ginoan.

15. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0135 Batzuk goi-maillkoak, besteak ez ainbeste, baiña, danetan daurkikegu, aldiberako gure (guda-aurreko eta isil-ondokoz gañera, egunotarañoko) olerkigintzaren lekukotasuna, aren etenbako ekintzaren lorratza eta aren idazkeraren euskalduntasunezko yasa.

16. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 Horrez gain, originalaren idazkera moldatu egin dau, gaurkotu, beti idazleagaz beragaz kontatuz.

17. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0060 Erriak onelan edo arelan itz egiten daula, esakera au edo bestea derabillala, emengo edo ango idazkerea, oguzkerea ta izpiakerea daula, erria gora ta erria bera:
Beragan dalako izkeraen lagi
Autamena ta zuzentza-almena
.

18. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0194 Moda au (Hachena) gure egoaldeko euskalkietan, idazkeran beintzat, Naparroan kluniazense aldian sartu zan, baña gero galdu zan yatorrizkoa ez zalako (Ikus Grammont, Traitè de Phon len aitaturikoan pag. 164).

19. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0194 Gaur, gaur norbatzuen asmoa H ori esakeran (pronuntiation) eta idazkeran (eskritura, ortografia) barriz sartzeko, nire lantxo au irakurri dabenak erabaki begi.

20. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0194 Eta ez-yatorrizkoa, eta ez-bearrekoa (idazkeran?) eta bai kampotarra eta ez iraunkorra.

21. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0052 A) Idazkera.

22. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0052 1. Idazkera aldatu (esate baterako logogrifo dan idazkeratik alfabetikora aldatu, bokalen idazkera diakritikotik, idazkera alfabetikora).

23. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0052 3. Izkien edo letren aldaketa (esate baterako idazkera zirilikotik, latinezko izkietara Yugoeslabian lez; idazkera gotikotik latinaren izkietara, alemanarentzat; idazkera bereizkuntzak obetu).

24. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0053 4. Idazkera inguruko gauza batzuk aldatu (esate baterako geldiuneak adierazteko, ikurrak transliterasino ereduak).

25. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0055 3. Zelan irakurri daiteke Erri bakotxeko literaturarik onena (adibidez Biblia, Ramayana, Homero, Chaucer): bere jatorrizko forman, idazkera modernoagaz ala itzulita?.

26. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 Baiña Azkue'k, batasuna egitearren eta bakeagaitik, Sabin'en idazkerea ontzat artu eban.

27. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0147 Arana'k aldi aretako bere idazkeraz idatzi eban, au da, ak bere Gramática Elemental argitara baiño lenago erabilli oi ebanean.

28. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0147 Geroagokoa dozu aren idazkera berezia.

29. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0147 Guk lenengo idazkeraz damogu emen.

30. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Oso kontuan hartzekoa da, interesatuen beren mesedetan, datu hauek letra maiuskulaz, inprimategiko letra-moduz, idaztea, idazkera behar bezala irakurri eta interpretatzekoan okerrik gerta ez dadin.

31. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0098 Lehenengoa.- Udalen Egitamuketa Lur-Jaurpidearen eta Hiri-Antolaketaren Legearen Eraberritutako Idazkeran agindutakoari egokitzeke egon dedin artean, landalur gisa zermugatuta dagoen lurra, Dekreto honi dagozkionetarako, lehenengo Ataleko lehenengo zatian esandako lur-sailkaketen balio berekotzat joko da, Araupidetza hau bertan erabilgarri den lurtzat beraz.

32. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1771 Eguna/Día: 17-5-88 Maiatzaren 17ko 1/1988 LEGEGINTZA-DEKRETOA, Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren Antolarauei buruzko indarreango lege-manuen Eraberritutako Idazkera onartuz.

33. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0186 2. Nahiz eta 51.1 artikuluari idazkera berria eman, bidezkoak diren ondorioetarako, Barne-Zorpideen Konpentsaziozko Zergaren eta Esportazioari egindako Zergabidezko Zorgabetzearen ziozko sarrerak eta ordainketak kontutan hartu beharko dira.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00019 Idazkera matematikoz, kendurak zerora jotzen duela esan ohi da.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 - Hizki nagusien idazkera menderatu.

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 - Adierazitako edo asmaturiko gaiei idazkera osatu.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Izan ere, eragiketaren emaitza ez zaigu zeharo arrotza, bere baliora iristeko hainbat hurbilketa egitea posible zaigulako; gertatzen dena zera da: bere idazkera hamartarra oso konplikatua dela; edo, hobe esan, ezin dela osorik idatzi.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0017 Modu honetako zenbakiei irrazionalak deritzegu, beren idazkera hamartarra ez-periodiko bukaezina bait da; zenbaki irrazionalen multzoa eta razionalena biltzean zenbaki ERREALEN multzoa sortzen da (R); multzo hau R letraz adierazten da.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0027 ESPERIENTZIA 11 Orain arte monomioen arteko eragiketak egiten ari izan bagara ere hemendik aurrera Q multzo barruan (erreferentzia bezala hartzen duguna) erabil ditzakegun propietateen zerrenda bat emango dugu, baita propietate bakoitzaren laburdura (idazkera laburra) ere.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0057 6.5- Ikus dezakezunez, beraz, kopuru edo keta berberari, nahi hainbat (= hautatutako zenbapide hainbat) idazkera dagokioke; eta 31,23,47, eta abar, zenbakiek, zenbakuntzaren OINARRIA EZAGUTU ARTE EZ DUTE, berez, EZER ZEHATZIK adierazten.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0011 2.4. ALGORITMOEN IDAZKERA Algoritmoak idazterakoan ondoko eredua jarraituko da:
algoritmoa identifikadorea
aldagaiak identifikadorea objektu-mota
hasiera ekintza
amaia.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0020 IDAZKERA.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0011 Beren idazkera, zatikiak bezalakoa izango da, izendatzailean zenbaki hauetako bat jarriz eta zenbakitzailean zenbaki inpare bat: Adibideak: Ongi daude esaldi hauk: Torlojo hau 1 /2 '' koa da (hatz erdi irakurtzen da).

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0036 Honela, 1, 2 eta 3 zenbakien idazkera, hatz bat, bi edo hiru jasotzeari dagokio.

45. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0355 Hots, gauza ezaguna denez, lehen euskal belarria delakoan konfiantza apur bat bederen jar bazitekeen ere, gaur ez da gauza bera gertatzen; eta, gero eta hertsikiago, ARAUAK eman beharra dago: bai idazkerari dagokionez, bai AHOSKERARI BURUZ ere.

46. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0361 Eta abar. Hau, berriro ere, euskal fonetikaren kontra idazkeran ez joateko (edo, hobeki esateko, AHALEAN BEDEREN kontra ez joateko).

47. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0018 Esan beharrik ere ez dago bere prestakuntzan parte hartu dugunok nahiko garbi ikusten dizkiogula ahuldadeak eta hobekizunak: - Ebakera eta idazkera praktikan nahi bezain zorrotz bereiztea lortu ez izana ez da, nolanahi ere, horietariko txikiena izango.

48. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0078 Oraingo erabilera idatziari dagokionez, ondoko ohar hauek egin daitezke: Krutwigek eta, oro har, idazkera etimologistaren bidetik jo izan dutenek kontsonante bikoitzezko formak hobetsi izan dituzte jatorri greko-latinozko kultur eta zibilizazio-hitzetarako: klassiko, expossatu, attentzio, affixu eta antzeko idazkera erabili dute, ondorioz, horrelako hitzetan.

49. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0078 X. Kintanak berak, galbahe estuago batez (38) Erabateko frogantzarik eskuratu ez badugu ere, Kintanak bere lehen edizioko hiztegian hitz hauetarako darabilen erizpide nagusia honetara bil daiteke: * grezierazko (eta latinezko) kultur erroetan kontsonante bikoitzezko multzoa mantendu. * latinezko zibilizazio hitzetan, ohizko euskal idazlegoarentzat oso kasu kultu edo entzungabeak izan daitezkeenetan ezik, kontsonante bakunez eman. Grezierazkoetan erdibidean gelditu da.
* Extranjerismoetan, kontsonante bikoitzezko multzoa mantendu
jokatu badu ere, hippodromo, grammophono, glossopedia, diglosia, monoglotta, telegrama eta abarreko idazkeraz eman ditu bere hiztegiaren lehen edizioan grezieratiko kultur erroz osaturiko kultur hitzak.

50. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0152 Ortografia batuari dagokionez oso garbi daude hortaz, Arantzazuz geroztik bederen, xafla, xahutu, xarmant, xede, axola, horixe eta antzeko idazkerak: euskal hitzetako fonemak, >i< ondoko bustidura ez-adierazkorretan izan ezik, >x< letraz ematen dira.

51. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0084 - Idazkera martzianoaren eredu honekin zioen, konturatuko dira gauza ez doala txantxetan.

52. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1987 0004 Idazkeraz, irakurterrazak; jeneroz, llaburrak eta arinak; gaiak, ez transzendentalak baizik eta adarraren puntaren puntakoak agian, baina denboraren joan azkarregitik erreskatatzea merezi dutenak, ziur.

53. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0051 Behar bada zerbait gehiago bai, esaterako, idazkera eta itzetan.

54. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0839 Izan ere era askotakoak dira euskararen batasunari dagozkion arazoak: batzuk formari dagozkionak, aditz jokoak, hiztegia, deklinabidea, idazkera..., eta besteak bere egitura nagusiari dagozkionak.

55. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0621 Horrela, biunibokotasun hori ezartzen duten idazkera fonetiko eta fonologikoak ez dira zientzi mailatik at erabiltzen: ez da munduan idatz-tradizioren bat duen hizkuntzarik idazkera fonetiko ez fonologikorik erabiltzen duenik.

56. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0621 Lehenik, idazkera fonetikoa eta are fonologikoa zehatzegiak dira ortografiaren helbururako (azken funtsean, hiztunen izkribuzko elkarkomunikabideetarako tresna egoki eta onurakorra izatea).

57. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0623 Hori, hiztunek ortografia berria kontrarik gabe onartuko luketeela suposatuz: behinola Eleizaldek, eta gero hura aipatuz Villasantek, azpimarkatu duten bezala, kultur hizkuntzetan hitz baten idazkera bere soinua bezain garrantzitsua, esanguratsua eta adierazkorra gerta daiteke.

58. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0625 Dena dela, ll eta ñ- ren delako galerari dagokienez lehenik esan behar dena zera da, Arantzazuko txostena ortografiaz ari dela, hau da, hitzen idazkeraz eta ez inolaz ere hitzen ebakieraz.

59. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 d) Azken funtsean, Euskaltzaindiak egin duena zera besterik ez da izan: puntu honetan gure izkribuzko tradizioan aski zabaldurik eta erroturik dauden bi idazkeratatik bat hautatzea.

60. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 2.2.3. Orain, Arantzazuko Biltzarretik hamar urtetara, auzia ez da jadanik bi idazkeraren artean hautatzea, aukera, zuzena ala okerra, orduan egin baitzen.

61. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 Eta gizon, izan, noski baino noskiago, gutxi baitira ebakitzen dutenak eta gixon, ixan idazkerak guztiz baztertutzat jo baitaitezke jadanik.

62. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 Hain zuzen Euskaltzaindiak aukeratu zuen ortografi tradizioan ere itxura idazkera erabiltzen da, beste tradizioan bezala.

63. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0190 Gaiak eta idazkera atsegiñak ditu: Idazleak beren gaien jabeak.

64. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0243 Eta hor hartzen diren erabakiak (zenbait letren idazkerari, deklinazioari, aditzari eta h famatuaren erabilerari ukitzen zaizkienak) bereak egiten ditu Jakin-ek eta horiek betetzera behartzen aurrerantzean aldizkariaren orrialdeetan idatzi nahiko dutenak.

65. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0085 Azken sail honetan, gainera, idazkera lotua (irakurtzeko errazagoa eta testu aldetik laburragoa) eta inprentazko idazkera ditugu.

66. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 Ez dut esan nahi Perkax edo Birigarro sailetako guztiak zazpi urteko haurrentzat direnik, baizik bilduma horietako liburuak zazpi urtetik aurrera irakur daitezkeela (idazkeraren zailtasunean, esate baterako, ezberdintasun handia dago Nire belarriak eta Patxiki-ren artean, eta biak nik idatziak dira).

67. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0099 Ez da hau guti, alegia, idazleak idazkeran askatasun sikolojiko osoa senti dezala, neurri batzuren barrenean hizkuntzaren egile jokatzeko, eta neurri hoien artean KO-KON onartzea dudagabetzat emanez gero, eginak erakutsiko du.

68. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 0911 Magia-rekin, noski, sugestioa lortu behar du idazkeran, misterioa eta amesmena berez sugerigarriak direlakoz.

69. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0095 Gorputz osoz ikusi ezin izanik ere, gorputz-puskak bista ditzakegu, edo idazkeragatik antzeman diezaiekegu (antzeman diodanean, zeragatik da; Gabeziak liburuan, adibidez, gizon baten edo batzuen gabeziak direlako liburuaren zutabe): gorputz osoz gutxitan agertzen badira ere, gorputz-pusketek gorpuzten dute gizonezko horren ausentzi-presentzia: poroak, ileak, begi nabarrak, eskuak, ahoa, arnasa, adatsa, etab.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 Hauxe esan nahi dut: hitz lauz idatzirik dagoen obra egileak eman bezala, ezer aldatu gabe, kendu nahiz erantsi gabe, eta hitzak laburtu gabe irakur daiteke eta irakurri behar da, noski, irakurlearen euskalkia desberdina izan arren; harako obra hartan idazkera eta ahoskera, baita egilearena berarena ere, bat dira irakurlearena zer esanik ez eta irakurleari ez zaio zilegi irakurri ahala testuaren hitzak aldatzea.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0028 Hauetatik bestalde erabat gorde dut lehen argitalpenaren idazkera.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0148 Idazkera. Oso pertsonala du.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0148 Harri eta Herri poeman eta ondoren, aurreko idazkera hori aldatu egingo du.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0005 Emakume idazle batekin solas egiten denean, ez zaio kasik sekula eskatzen hea emakume bezala bizitzen duen bere idazkera, edo idazle xoil bezala.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0081 Egindako aurrerapen zabalak nabaitzeko, ordea, azter bedi ondoko izkribu hau: garai hartantxe erantsi genion oharrak dionez, zortzi minututan idatzia izan zen (ikus 30, 31 eta 32 ir.). (idazkera fonetiko hutsak dira).

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0007 Bestetik, ingeles idazkera bertikalak dituen 7 marren mugimenduen ezaguerak, eta marren arteko loturen ezaguerak, zeinuak erabiltzen erakusten dio haurrari, honela irakurketarako prestatuz.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0211 Bertan idazkera klasiko bati jarraikiz, Haitzkorri inguruko euskal baserritarren bizitzari buruzko zenbait gertaera jasotzen ditu.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0364 Lexiko hau gaztelania: euskara da gehienbat; baina gaztelaniazko hitza eta beronen kideko frantsesa oso idazkera desberdinekoak direnean, frantsesa: euskara ere eman egin dugu: e.b., azufre: sufre beste leku batetan agertuko da soufre: sufre bezala; pizarra: harbel, dagokion lekuan, schiste: harbel bezala agertuko da.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0006 Berak egin dizkidan, euskararekiko, anitz ohar hartu bait ditut ontzat, idazkerari azken forma ematean.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0197 Horrela Mesopotamian K.a. 3.000 urte idazkerak ezagutzen badituzte ere Europako leku askotan brontzearen erabilera ezezaguna da.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0137 Euskal Lurralde Autonomoari dagozkion izen geografikoen normalizazioari buruz lege honen 10. artikuluak, bere lehen lerroaldian, lurralde, udalen...... izendegi ofizialaren aipamena egiten du eta zera dio: Autonomia Elkarteko lurralde, udal, herri, geografia-gorabehera, hiribide eta, orohar, toki-izen guztien izen ofizialak Jaurlaritzak, Kondaira-Lurraldeetako Foru-Erakundeek edo Toki-Erakundeek finkatuko dituzte, bakoitzak berari dagokion aginte-eremuaren barruan eta, beti ere, jatorrizko izen euskaldun, erromantzezko edo gaztelaniazkoari, hizkuntza bakoitzari dagokion idazkeraz men eginez.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0011 Baina klasikoen mailako dugu idazkeraren betean.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0111 Batzutan izkuntza idatzia eta mintzatua ahalik eta gehien urbiltzeko urratsak ematen ari dira, ortografia eta idazkera ahalik eta gehien arinduz eta erraztuz.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0049 Urrengo idazkera ere untzi-kronika bat bezain zehatza da.

85. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0081 Beste batek, arek jakiteke, aren luma ta paperak erabilli bait zezazkean, aren idazkera itxuratuaz.

86. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0178 - Euskeraren, izkeraren... gaiña, axala, ageria... edo mintzaeran edo fonetikan, edo idazkeran... aldatzen dugunean, euskal-iztunaren gogo-barrena, biotzaren muiña ukitzen dugu eta ukitu ori leuna ta ongarria (orregatik itxaxkorra) ez bada, gogo-barrenak muziñ ta goraka egingo du.

87. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0014 Irazusta`k, alegia, lenengo idazkera egin du.

88. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0121 Idazkera argi ta neurtuan biribilduak dira itzaldiok.

89. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0159 Orregaitik atzerritarrek ere, beste bi izkuntza oienarekin batera, eredutzat aipatzen zuten gure Euskeraren idazkera.

90. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0159 Maiz esan oi zuan Yon`ek Euskaltzaindia zoratu egin ote zan galdezka ibilliko zirala atzerriko izkuntzalariek, Euskaltzaindi ori Euskerak lorturik zeukan idazkera garbia pikutara botatzen ari zala ikustean.

91. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0121 Axular'ek bere Gero'ri eman zion itzaurrean dionez, idazkerari buruz ba-zan nastea garai artan ere; batak xedea, besteak gedea; batak ixilik, besteak igilik idatzi oi zuten.

92. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0209 Arrotu utsune auek gora-bera, ots, erderakada geiegi sartu ta idazkera ere ain jatorra euki ez arren, euskera aberatsa ta joria du A. Kardaberatz`ek.

93. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0010 Eta ondoren, pentsakera berrituz, idazkera ere berritu.

94. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0006 Hanitz molde ba dira idazkintzan, denak berdin baliosak zoin bere sailean: bixtan da Topet-Etxahunen mintzaire kaldatsuak ez duela zer ikus Dibarart-en bertso baketsuarekin; ez eta Diharassarry-ren idazkera argi adimendutsuak Arbelbide-n ospearekin, are gutiago Hiriart-Urruty kalonjearen ele jori jauzikariarekin edo Etchepare midikuaren hizkuntza aberats apainduarekin.

95. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Etxeberriatar Patxi, Garmendia-Kortaditar Jon, Materola eta Zeleta zenen goratzarreak, euskerazko izenak Erdiaroko idazkeran, Goi-Yakintzaruntz urbiltzeko.

96. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Ahozkotasunatik idazkerara doan prozesoa eta hor erdian, nolabait, sortzen den erdi-ahozkotasuna (bertso-paperak, ezkuizkribuak, edota aldizkariak) sakonki aztertzen ditu Lekuonak, modalidade honi dagozkion estilo ezaugarriak eta erabiltzen diren eredu estilistikoak zehaztuz.

97. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Holly Golithly pertsonai nagusia bezain erakargarria den idazkera.

98. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 2.- Lan-Hitzarmen horren idazkera Artekotza, Ebazpen eta Itunebideetarako Arabako Zerbitzuari bidaltzea, berak gorde dezan.

99. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren 1987.-eko Urriaren 22ko 198. Alean argitaratutako Agindu horren idazkeran huts bat egin denez ohartuta, beharrezko zuzenketa egiten da ondoren:
4811. orrialdean, 3. ataleko 3. txataleko laugarren lerroan,
Honako hau dioenean: ... garraiorako baimenaren ziurtagiri....

100. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Oraingo gobernuak 1972.eko hazilaren 20tik 25era Biltzarre orokor* bat antolatu zuen, Tiranan, albaneraren idazkera finkatzeko eta albanera literario batua erabakitzeko.

101. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Agian, azkeneko kapituluetan itxaropen-printza batzu agertzen ditu (ez ahaztu 1979an amaitu zuela idazketa; gaur balitz beharbada, beste idazkera bat emango lieke Martin Ugalde argiak kapitulu horiei).

102. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Or ditugu aspalditik euskalkiak dantzan eta onek bai eskatzen digula idazkera batu baten alde egiteko lana.

103. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Idazkera eta mintzaira aldetik, euskara batua; ez haatik eskualde bakar batera bihurtu euskara bat: ala ziberotarretik, ala bizkaieratik, ala denetarik hartu hizkuntzak eta bihurdikak aurkitzen dira hor, zimendua aldiz manexa eta gipuzkoeratik daukalarik gure iduriko; hots euskara batu zabal bat, erdian harturik ardatxa baina ororenak onhartuzkoa.

104. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Euskara guztiz erraza darabil, giputz arrunta, Idazkeraz eta joskeraz zenbait bitxikeria guti badu ere.

105. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... txill 0001 Tuareg-tarrek bakarrik eutsi diote berberetarren alfabeto zaharrari: tifinagh deritzana, gaur MPAIAC-ek batzutan gogorazia; eta gainerako lekuetan arabitar idazkera nagusitu zen.

106. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... garaia 1977 0001 Lanen aurkeztea: lanak idazkera akademiko batez eta tinta beltzez aurkeztu beharko dira, horrialdeak adieraziz eta zirriborrorik gabe.

107. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00016 Idazkera argia zuen.

108. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00022 Honenbestez amaitutzat ematen dugu haren estilo edo idazkeraz egin dugun ibilera laburtxoa...

109. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0054 Zori txarrez batzuk uste izaten dabe /n/ gaz idatzi ezkero erdera dala, eta /n/ barik euskera, baiña argi dago bietara dirala itz euskaldunak eta jatorrak eta idazkerak ogixe idazten ez dogun antzera, beti ogia bardin idatzi bear geuke /Lemoniz/ ta ez /Lemoiz/.

110. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0006 Fideltasun bi horrein arteko idazkera egingo dugu.

111. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0009 Atal hau leidutea eta bertako erizpideak aplikatzea lagungarri izango zaigu idazkera argia eta samurra lortzeko.

112. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00149 Batzorde honen egitekoa Lege-Egitasmoaren idazkeraren salo bat aurkeztea izango da, Legebiltzarrera bidali baino lehen Jaurlaritzak azter dezan.

113. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00285 Horregatik, salo hau egiten duten Legebiltzar-taldeek, Legebiltzarrean duten gehiengoa izateagatiko erantzukizuna bere gain hartuz, Unibersidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen Gizarte-Kontseiluburua Eusko Legebiltzarrak izendatzea ezinezko egiten duten oztopoak Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte-Kontseilua sortarazteko eta antolatzeko ekainaren 27ko 6/1985 Legearen 3. ataleko idazkera aldatuz kendu beharra dagoela erabakitzen dute.

114. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00361 Autonomi Elkarteen Dirubideen irailaren 22ko 8/1980 Oinarrizko Legearen 4.1 eta 7.1 eta 2. atalen idazkera berria ematen duen apirilaren 13ko 1/1989 Oinarrizko Legeak, lehen esandako 4.1 atalaren b) zatian, arielak sartzen ditu, berenezko zergapide eta berarizko zergekin batean, haien diru-eskuarteen artean.

115. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00361 Eta bukatzeko, Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiaren Antolaerei buruz indarren dauden lege-manuen Bateratutako Idazkeraren lehenengo atalak dionez, bere berenezko zergapideen eta herri nahiz norbanako-alorreko legepeko gainontzeko diru-sarreren antolakuntza berenez dagokio Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiari.

116. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00049 Idazkera zientifikoan, zenbaki hori era honetan idatziko dugu: 6,02 . 10ampsup23;.

117. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0061 Idazkera: 3,21

118. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0144 raren idazkera

119. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0144 Idazkera

120. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0180 Ba-ren idazkera

121. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0272 Idazkera zaharrean hainbeste erabiltzen zen apostrofua, batuan, bakarrik, hitz bat jan dela adierazteko erabiltzen da.

122. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00081 Liburuan adierazten duenez, giza kulturaren aurrerapen edo eboluzio bakarra izaten da herri guztietan, hots, gizarte guztiak eboluzioan aldi berdinetatik pasatu dira edo pasatuko dira: ehiza eta uzta-biltzea; nekazaritza eta metalgintza; eta zibilizazioa (kultura hiritarra eta idazkeraren ezagutza).

123. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0012 Zenbakien irakurketa, idazkera eta konparaketa

124. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0012 Idazkera; Milioikoak; Milakoak; Unitateak; Klasea; Ikurrak; Zifrak

125. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0060 - Pentsatu nuenez egilearen oinarrizko idazkera hitzak elkarturik egitekoa izan zen, asmakizunaren zailtasuna gehiagotzeko asmoz.

126. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0101 Baina utz dezagun alde batera idazkera.

127. 1991> euskara batua literatur prosa l. fernandez 00034 Bilaketa informatikoaren kontu honek idazkeran ere baditu eraginak.

128. 1991> euskara batua literatur prosa l. fernandez 00034 Hala ere, idazkeraren kontrol informatikoak, hitzak bilatzeko maila tekniko sinpleenean ere, ondorio praktiko handiak ditu jada.

129. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00012 Hala ere, ez nuke tranpa(gehiegi)rik egin nahi (gutxienez, asmo oneko tipo aski jatorra naizela pentsa dezazun: ai ene, vanitas vanitatum, mathaiotes mathaiotetoon...); eta horregatik, eta helburu dudan gogoeta kritikoaren amoreakatik ere bai oraingoan, serioski, berezi egingo ditut aspaldiko eta gaurko idazkerak, letra-molde banaz emango batzuak eta besteak, alegia, Txalapartako editore eta hala ere adiskideei, moldiztegiko arazo tekniko beti ere aurreikusgaitzen bat dela medio, nire eskakizun hau gaitzi ez bazaie behintzat.

130. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0008 Rimbaud ondo oharturik zegoen bere idazkeraren musikaltasunaz: Opera fabuloso bat izatera heldu naiz, dio DBIn; Ixilguneak idazten nituen, gauak, adieraztezina oharretan hartu.

131. 1991> euskara batua saiakera-liburuak donostiako orfeoia 00008 Liburu honi egin zaizkion ekarpenen dibertsitateak, beren egileen ikuspegi-desberdintasunak, Orfeoiarekin dituzten harreman desberdinek, beren idazkera anizkoitzek, erabiltzen dituzten hizkuntzek eta beste hainbat kontuk, kutsu berezi bat ematen diote berari. Bakoitzak, bere koordenada desberdinetatik, bere ustez esan behar duena idazten du espreski lan honetarako, honelako okasiorako garrantzizkoa iruditzen zaiona, datozen urteetan iraun behar duela irizten duena.

132. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres larzabalen idazlanak vii: oroitzapenak, 5-8 00006 Nitaz bertze lekukorik izan dudan kasu batean, hots, Hazparnen Alemanek hil zituzten Xemartin Tipy eta Albert Hirigoyen bi gazteen kasuan, zuzenketa bat egin badiet ere, erran dezaket beraz Piarres Larzabalen biziko ixtorioak ezarri ditudala, ahalaz, berak idatzi zituen idazkeran, bainan, berak eskatu bezala, haren biziko urteen segidari jarraikiz.

133. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00363 Entzuna eta irakurria ere badut ortografia hori onartua dagoen herrietan jende dexentek ez duela sekula bere hizkuntzaren ortografia ondo ikasten. Izan ere, idazkera hori menderatzeko estudio bereziak egin beharra dago, eta hori ez dago denon eskumenean.

134. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 00022 Idazkera bera ere hobetzea beharrezkoa zen. Zenbait aldiz Goiz Argi-ren paperetan esaldi eta hizki asko ez baitziren zuzen eta txukun argitaratzen.

135. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00160 Ahozko hizkeren (eta harekin batera, hein batean zein bestean, idazle zaharren) hitz-ordenamendua ez dator beti bat gaur egungo idazkerarenarekin.

136. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00022 Esan, azkenik, lanak idazkera ulerterraza duela oro har eta gaian interesa duen edonork, arreta apur bat jarriz gero, irakurri ahal izango duela arazorik gabe. Liburuak barne batasun handia du, kapitulu guztiek berezko tokia dute argumentazio orokorrean eta helburu berbera dute: Nafarroako euskararen bilakaera ulertzen laguntzea, argia toki desberdinetatik eginez.

137. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00009 Beste alde batetik, gertakari askok izan dute eragina ekonomiako euskaran: hizkuntzari berari dagokionez, Euskaltzaindiak emandako arauei esker, eta bereziki Hiztegi Batuak erabakitako oinarrizko lexikoari esker, aurrerapauso handia eman da euskarazko hizkera eta idazkera finkatzeko; ekonomiako hizkerari zuzenean dagokionez, berriz, unibertsitateko irakaskuntzan ekonomiako gaietan euskara erabiltzeak, eta ondorioz ikasleentzako hainbat eta hainbat material eta eskuliburu euskaraz egoteak, komunikabideetan ekonomiako berriak euskaraz emateak eta aurrezki-kutxetako inprimaki, kutxazain automatiko eta bestelakoak euskaratuta egoteak oinarri sendoa ematen dute hasieran proposatutako terminoak denboraren bahetik igaro ondoren, arrakastarik izan duten ala ez ikusteko.

138. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arrigain 00262 Berez, idazkerari esker baiezta dezakegunean bi hizkuntza forma desberdin ondoz ondoko denborei dagozkiela, oso gutxitan gertatu ohi da bi hizkuntza bakar baten egoerak izatea. Eskuarki, halakoetan, bi dialekto desberdin izan ohi dira, eta bata ez da bestearen jarraipena izaten.

139. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 00089 Prosa lirikoa, metaforizazio-prozedurak, puntu jarraituen erabilpen iradokitzailea, naturaren irakurketa lirateke poesia eta bizitzaren artean egiakortasunez mugitzen den Auxtin Zamoraren idazkera marrazten dutenak.

140. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00023 Bestetik, Izarbeibarko Muruzabalen aurkitutako sermoi batek, Oltza zendean dagoen Ororbia herri izena eta 1758 data daramatza, eta berarekin batera beste sei prediku gehiago daude idazkera berdinarekin.

141. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0656 Uste izateko ere da, era berean, ez dela hutsala Goyhetchek oretu obrak atzizki galdekariaren auzian agertuko duen ekialdekoen idazkerarako isuria.

142. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Edo beste modu batera esanda: letra ugaltzen den neurri berean ez da ugaltzen irakurketa, aitzitik, lehen gertatzen zenaren antzera, idazkeraren sail handi bat entzupen publikora eramaten da.

143. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. gil bera 0132 Oroz gain, idazle izatera deliberatu zen eta, horretaz beraz, beti eginahalean aritzen zen bere idazkerari planta ematen, bere mintzaira partikularra berezituz; ongi idazteak eskatzen duen senezko tentsioari eusten zion finki.

144. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1212 ... hark Jacob Grampacirc;berg de Hemsô jaunari Alemaniara igorri zion gutun hartan, 1842ko irailaren 14an, Iztuetaren idazkeraz zenbait iritzi eman zizkion esanez: Le acusan los guipuzcoanos de falta de pureza en el lenguaje, y de mezclar voces del vascuence francés, del vizcaino, y otros dialectos, y no usar sólo el vascuence puro que se habla en las cercanías de Irun.

145. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. azkarate 0094 Euskaltzaindiak berak ere hitz elkartuen gainean emandako gomendioetan ohartarazten gaitu honetaz 4 Ikus Hitz elkartuen osaera eta idazkera. Euskaltzaindiaren gomendio-arauak Euskaltzaindiaren Gomendioak eta Erabakiak (II). .

146. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 1612 Gero txosten hauek irakurri dira: Ortografia gomendio batzuei buruzko gogoeta (J. Butron); Ortografiazko arazoak: esploradore ala exploradore? (M. L. Oñederra); Zergatik gorde x letra maileguzko hitzetan (M. Ensunza, J. R. Etxebarria eta K. Altonaga); Bat / batzuk eta nor / nortzuk Euskal Herriko Hizkuntz Atlaseko datuen arabera (K. Segurola eta Izaskun Etxebeste); Laburtzapenen deklinabidea (I. Zabala); Laburdura sistema berezi bat. Konposatu kimikoen formulazioa (J. K. Odriozola), eta Euskaltzaindiaren gomendio-arauen idazkeraz: letra larriei buruzkoaren kasuan (A. Elosegi).

147. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 1612 Hauek izan dira Gramatika batzordearen eskutik datozen proposamenak: diptongoz amaitzen diren izenen deklinabidea; hori eta, hori edo eta horrelakoen idazkeraz; orduak nola esan; ezkero / -ez gero; zenbait aditzen erregimena (gonbidatu, iguriki, itxaron, itxoin, deitu); baldintzaren ondorioetako egingo nuen bezalakoak; betiko eta betirako; ekartzea merezi du; partitiboa baiezko perpausetan; egiteko asmoz,

148. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0052 Mugaren alegoria espazial hau era modernista, errealista edota errealista-magikotan eman digu Atxagak baina, alegoria bezala, bere idazkera guztia giltzarritu du.

149. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0052 Dagoeneko hiru aldi edota idazkera berezi ditudanez Atxagarenean (modernismo klasikoa, errealismo magikoa, modernismo garaia) hiru aldiok bereiztetik abiatuko naiz, guztietan datzan alegoria topologiko iraunkor hori aztertu eta ulertzeko.

150. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0773 Eta, asko zein gutxi, batzuek eta besteek beren lekua eskaintzen diete idazkera lotuari, bereiziari eta marra bidezkoari.

151. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0773 Antiestetikoa da, horien ustez, marra bidezko idazkera.

152. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0773 Gehienak ez dira iritzi horretako; baina multzo kunplitua osatzen dute marra bidezko idazkera begi-mingarri gertatzen zaiela diotenek.

153. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0806 IDAZKERA

154. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0817 IDAZKERA

155. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0828 IDAZKERA

156. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0828 Sailkapen horren arabera, elkarte-moduon idazkera egokienak honako hauek dira:

157. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0277 Izan ere, Mogelen letra modua aldatuz doa bere bizitzan zehar, eta lehen aldietako idatzietan ageri den idazkera ondo jagona, apaina eta zutuna, denborakgarrenera, narrastuz eta makurtuz doa.

158. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xuxen 0014 Puntu batzuetan emanak ditu kasuan kasuko gomendio eta erabakiak: H letra, -a berezkoa, zenbakien osaera eta idazkera, etab.

159. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xuxen 0014 Beste hainbeste gertatu da pertsona- eta leku-izenekin, bai eta maileguen idazkeran ere.

160. 1991> euskara batua saiakera-liburuak islam-a 0056 IDAZKERA ETA ZIENTZIAK

161. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0375 Letra aski txukuna da eta ia zirriborrorik gabea; idazkeran aldaketa txikiren batzu badaude ere, esan daiteke ia ziurtasun osoz egile bakar batek idatzia dela.

162. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0077 Larramendiren idazkera aztertu duen ikerlaria den Joseba Lakarrak dioenaren arabera, testuetatik ageri den prosari, zoragarria eta erabat zaindua deritzo, izatez gustokoa; makina bat bezala, gauzak zein bere leku egokian, oso oso zaindua izan omen zen Larramendi idazterakoan.

163. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0099 Halaxe ipuinak, historiak, esaerak, kantak eta bertsoak sortuz, paregabeko tresna den hizkuntzarekin jolasten zuen idazkera asmatu baino askoz lehenago.

164. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orhipean 0099 Idazkeraren asmakuntzak ez zuen, hala ere, ahozko literatura guztiak idatzi bihurtu, askok ziren bezalakoak iraun dute bizirik, nahiko mespretxatuak izan arren.

165. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0079 Aztertze-onartze lan hau irizpideei so eginez baina tokian tokiko erabilera kontuan izanik burutu da, beti ere euskal deiturei dagokien idazkera egokia emateko asmoz.

166. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1995 0079 - 4.000 deituraren idazkera onartu du, A-G letren artekoena.

167. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0033 5. TZB edo Lardizabalen idazkeraz zertxobait 74 Ondoko lerroetan azalduko dugunaren oinarria ezinbestean aipatu Azkueren lana da, baina, berak esan bezala, aste ta erdiko lana izaki (aip. lan 338), nahitaez hasikina besterik ez dugu bertan aurkituko. Ondoren etorri den bakarra, F. Mendizabalen Lardizabalen euskeraz zertxobait (Euskera 1956, 183-205), bestearena gehienetan hitzez hitz kopiatzeaz landa ezer gutxi eransten dio, Azkuek bere hiztegian ez jasotako hitzen atzeko zerrenda interesgarria izan ezik.

168. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: lardizabal, francisco ignacio: testamentu zarreko kondaira i 0066 Berak ematen zion delako hizkera bati bere lehentasuna; alegia, ez dute toki jakin bateko hizkeraz idatzi nahi, liburu jakin batzuetako idazkeraz baizik.

169. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atlantida 0178 Japonia urrunegi dago A idazkera linearreko buztinezko oholtxoak aurkitutako lekutik.

170. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0004 Gero eta gauza gehiago datorkigu erabakirik gramatikan eta hitzen forma kontuetan; gure erronka idazkera bizia, samurra eta aberatsa (ez korapilotsua) erdiestea da.

171. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 00024 Egun, ikertzailearen zeregina, berriemailearen kokapena, hermeneutika eta objektibitatearen arazoa, etnografiaren jabetasuna eta idazkeraren paperaren inguruan eztabaidak sortu eta sortzen ari direla eta, interesgarria izango da eztabaida horiek inguratzea eta kokatzea.

172. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 00225 Faksimile-ri buruz, batzordeak idazkera horren ondoan facsimile ere onartzen du.

173. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 00225 Ezpata-ren sarreran ageri direnezpata(-)dantza bezalako idazkerez eztabaida izan da.

174. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0045 Gainera, idazkera berri horrek ez du usadio zaharra baztertu Hegoaldean, bait atxikia ere ikusten baita, batez ere ereduzko idazleen artean.

175. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0059 Beste zenbait elkarte-modutan, aldiz, ez da maila bereko adostasunik ageri: idazkera bi utzi dira, horietarako, aukeran.

176. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0059 Zehaztasunak, salbuespenak eta bestelako argibideak nahi dituenak jo beza Hitz Elkartuen Osaera eta Idazkera liburura: bertako bigarren zatian, Atalez ataleko azalpenean (aurrerantzean AAA) aurkituko ditu xehetasun horiek.

177. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gomenerab 0080 Orobat, eta banatzaileei dagokienez, bana (eta beraz hogeita bana), bosna (borzna), hamabosna (hamaborzna), ehuna, mila bana, idazkera proposatzen du Euskaltzaindiak.

178. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0011 C - Idazkera zientifikoa.

179. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0068 9.- Kalkulagailua eta idazkera zientifikoa erabiliz, begiz jo ondoren, kalkula ezazu:

180. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0068 10.- Kalkulagailua eta idazkera zientifikoa erabiliz, begiz jo ondoren, kalkula ezazu:

181. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0068 11.- Kalkulagailua eta idazkera zientifikoa erabiliz, begiz jo ondoren, kalkula ezazu X.

182. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0068 12.- Kalkulagailua eta idazkera zientifikoa erabiliz, begiz jo ondoren, kalkula ezazu F,

183. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0071 38.- Kalkulagailua eta idazkera zientifikoa erabiliz, begiz jo ondoren, kalkula ezazu:

184. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0072 39.- Kalkulagailua eta idazkera zientifikoa erabiliz, begiz jo ondoren, kalkula ezazu X,

185. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0072 40.- Kalkulagailua eta idazkera zientifikoa erabiliz, begiz jo ondoren, kalkula ezazu F,

186. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidesein 0011 - Hitz elkartuen idazkerari dagokionez, bide seinaleetarako marrarik ez erabiltzea hautatu da, Euskaltzaindiak horretarako aukera ematen duen kasuetan.

187. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0085 Liburuak argitaratu dituen bati bere talentuaren (edo horren urruntasunaren) adibideak eskatzea absurdoa iruditzen zait, eskura baitaude bere liburuak, nondik epaitu daitekeen guzti hori; bestalde, zaila da oraindik egitera eseri ez zaren proiektu baten idazkera aurreratzea, hain zuzen beken filosofia hori izanda: baietza lortutakoan hasi behar zenuen lan egiten, urtebeteko epean.

188. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0091 - Bostgarren, bosgarren, boskarren ordinalen eta bostna, bosna banatzaileen idazkeraz iritzia eskatu zaie azaroan iritzi-emaileei.

189. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0113 Era berean, Nafarroako Bake Epaitegi guztietara igorri da Euskaltzaindiak erdaratiko deituren idazkeraz egindako adierazpena.

190. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0031 1929an arkeologo siriar eta frantsesek idazkera eta hizkuntza babilonieraz idatziriko testu ugari aurkitu zuten herexetan eta askoz gehiago kuneiformez idatzitako alfabetoz; dezifratu ondoren Ugariteko hizkuntza, kananeratik oso hurbil zegoela ikusi ahal izan zen.

191. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0119 infixu bidezko idazkera; Sin.: infixu bidezko notazio

192. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0119 Infixu bidezko idazkerak, prefixu eta postfixu bidezko idazkerek ez bezala, parentesien beharra du ebaluazio-ordena adierazteko.

193. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0119 Ik. idazkera poloniar; idazkera poloniar alderantzizko.

194. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0389 hexadecimal notation: idazkera hamaseitar, notazio hamaseitar

195. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0303 Oker ibiliko ginateke, honelako forma abstraktuak idazkera duten gizakien hizkuntzetan bakarrik ematen direla ontzat hartuko bagenu; forma-klase ezberdinak sintaxi leku berezietara murrizten dituzten hizkuntza guztietan agertzen dira.

196. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. lartategi 0050 Bukowskiren idazkera: bat-bateko poesia

197. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 0007 Azterketa estilistikoa egin ondoren, pastoralaren idazkeraren irudi orokor bat ematen saiatu gara.

198. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0673 alegiaren egitura bera, idazkera, gaia ukitzeko eta eramateko modua zeharo desberdinak dira, gehien-gehienetan behinik behin 17 Bete-betean balio du Iturriagarentzat Palacios Fernándezek Samaniegoren gainean esandako honek: Con frecuencia, y despectivamente, se ha considerado a Samaniego como un mero traductor de La Fontaine. Si esto es en parte cierto, no deja de ser injusto afirmarlo sin discriminación. Ocurre con la fábula algo parecido, salvando las distancias, a lo que sucede con la materia épica. El tema lo proporciona la tradición, y un escritor en un momento determinado lo actualiza (E. Palacios Fernández, Vida y obra de Samaniego, Vitoria 1975, 163).

199. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0673 errazago ulertzen dira horrela, bertsolaritzak eskaintzen zion eredua ere oso kontuan izanda, Iturriagaren itzulpenak beren jatorrizkoetatik urruntzen dituen askatasuna eta Virgilioren eklogei erabat arrotz zaizkien neurria, idazkera eta herrikoitasuna.

200. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 00008 Sor Mariak txintxo asko bete zuan aren esana; eta bigarrengo idazkera onekin bestea alperrikakoa zalakoan, erregeari leen bialdutako kopia ura ere erre egin zuten.

201. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. zatarain 0050 Eta idazkera ona' irakurtzean kezkarik gabe itzak ongi ebakirazten duana.

202. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. muñoz 00022 Maitasunaren gerrari eta gerra maitatuei ez ezik, bere obrari, bere idazkerari eta ikuspuntuari ere egiten dio Saizarbitoriak gerra, ironiaren bolboraz, zorrotz eta, aldiberean, samur.

203. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0028 Idazkera zuzen eta modernoa erabiliz idazteko bide berria landu zuen bere garaian.

204. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. etxaburua 0030 Eta zementuzko izkera ta idazkera, animarik gabekoak, baldin ba'darabiltzagu, gure izkuntza ito egingo zaigu bein betiko.

205. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0050 Kuartila zuriak idazkera borobil eta beltzaz beteak zeuden.

206. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Euskara historian zehar eta Ni-aren idazkerak ikastaroak antolatu ditu UNEDek.

207. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zehar 1993 0027 Itzaleztatu horretatik ateratzen diren dibujoek idazkera automatikoaren (Breton) askatzaile bezala jokatzen dute eta, ondorengo prozesu piktoriko batean, fantasian eratzen diren figurazioak usnatzeko balio dute.

208. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zehar 1993 0027 Wolfgang Paalen-ek asmatu zuen 1937an suarekin egindako collagea, eta idazkera automatikozko teknika (surrealisten teknika) bezala erabili zuen.

208 emaitza

Datu-estatistikoak: