XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0011 Paul deunak eutson maitetasuna idazki askotan agertzen dau.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0169 Kurril deunak yasokun arrigarri onen barri Konstantzi bakaldunari idazki ederr bidez emon eutson, bertan adiraziaz ariotarr ziñausleak gogorr ebizela.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0169 Konstantinopoli'ko Eleiz Batzarr Orokorran, gotzañak bere aldez urten eben, eta gai onetzaz Doipuruari eta sarrkaldeko gotzain gustiei idazki bat bialdu eutsean.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Doipuruaren aurrka jagi zalako doibatzkatu egiban eta Jone'k bildurrtu ta Doipuruaren menpian ipiñi eban Ingelanda; au egin ebalako Charta Magna libertatum deritxon idazki bat idatzi erain eutsen aundikiak.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0090 Azkenez osabeari eskerrak emon eutsozan, berbaz eta idazkiz emon eutsozan irakatziakaitik.

6. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Bere aberri oni eutson maitasuna, idazki askotan agertu eban eta Etxegarai yaunak diñonez, beretzat eusko-erriko mendiak ludian ezautzen ziran ederrenak zirala esaten eban.

7. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Artalde ugaria eukan izan be! Edeslari gorengo batek diñon lez, ba XII'gn. atala 414 ing.- Aitatzen daben idazkia Luzuriaga'k II Idazle dakarr}, Zumarraga abak egiz eta pozez esan al izan eban, eta ori berak Mexiko'ra egin eban lenengo osteran, bere anai prantzizkotarrak, milloi bat baño geyago kistarr egin ebezela.

8. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 (Izketan) !¡Ez, da ez, da ez!!... (Lurrera botatzen du idazkia amorruz)....

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 (Begiratzen du zugaztiko bide aldera)... ¡Ene!... Andre Joxepa dator... Gorde dezadan idazkia.

10. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0002 3. Ikerrkideak berena dute; yakinbide orotaz euskera izkeraketz azterrtzen ekitea, uskal-itzen aots, ikurr, ogutz, tankera ta elkarr-yokerarie dagokiena azterrenez garbailtzeko; edota, gure eliztiaren arau oro ikerri; ta euskal-itz oro, iñongo mintzotik ta idazkitik atera, soildu ta iztegi egokian ikurr-aidegotz moltzokatuta biltzea.

11. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0004 8. Euskaltzaiñen eginbearrak dira: 1ª. Euskaltzaindiak egotziko lieken lanbidez ta beren gogarako idazkiz Bazkunaren elburura leyatzea; 2ª. beren iritzia azaltzen eta autarrkia ematen, batzarretan aurrki izatea.

12. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 Berrogei ta amar orrialde dituen idazki eder bat.

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 380'garren urtean Españiko andre bat Jesukristok ibilli zituan erriak ikusi eta agurtzeko asmoetan Palestinako alderdi santuetara etorri egin zan, eta ibillaldi onen eguneroko gertaerak dakarzki idazki eder onek.

14. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0041 ¿Zerrgaitik, orrdea, euren jarrdunetan euskerarik eztarabilte...? ¿Zer dala-ta ez dute euskel-ingi, izparringi ta idaztirik irakurrten...? ¿Zerrgaitik ez dituzte euren idazkiak euskeraz idazten...? ¿Zerr dala-ta euren semetxoeri beti errderaz itzegin...? ¿Euskera maite dutelako ote?.

15. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 Au da, ene maiteok, dagizuedan bigarren idazkia; bietako aolkuz zuen biotz zintzoa iratzarririk, 2 igarle gurenen aurresanak, eta bidalien bidez Yaregille Yaunak eman dizuen agindua gomutaratzeko.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0111 Aldi aretan Aita Santu Lon deuna zan eta Palben deunari egin zizkiotenak yakin zituanean, pozturik idazki bat igorri zion.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0111 Baña Palben deuna idazki ederr aura ez zuan arrtu, egin zizkioten zauriak Oigoto-ra yoan orduko-ra yoan ordukotxe bizia kendu zioten da.

18. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Idazki edo eskutitz au A. Iñazio'k Ilbeltzaren asiera inguruan artu zuan.

19. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Tokizen bat idazkiyetatik jasoa, non edo non ezarri nai danean, aldamenean jarri bear zayo, erriak aboz daramana.

20. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 Uste izan genezake bere azken-idazki au eiñ bat aurreratua zala, berak aspaldiz geroz aitatzen zigun-eta, biok Zumaya'tik Getaria'raiñoko bide ikusgarrian izketan bagenenbiltzalarik.

21. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Nere lanak bi zati ditu: 1ª, Lenengoan itz batzuek ba-da ere esan nai ditut lengo mendetan Naparroan izan dugun euskeraz, ordutik gelditzen zaizkigun idazki edo ezarritako gauzetatik atera-ta.

22. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0207 Lehenik, milesker, zure lan horretan, nik merezi baino gorespen handiagoz nitzaz mintzo zarelakotz... Hitz bi nik ere, zure idazki irakasgarriari.

23. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0106 Ona Mendiburu'ri idatzi zion idazki (karta) batean derrana: .

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Gure biargiñen izparringo asteroko au atzo artu gendun, eta pozik irakurri euzkeraz aurrian dakarren idazkija, Biargiñak Anbotori zuzentzen dautsona.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Gaur gure Euzko-Elez atalian datorren Zornotza'ko idazkijan Urkik uar batzuk egiten dauz, eta euretarik bi, onexek dira:

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 MIREN ITZIARR'I IDAZKIAK

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Sorgiña'ri diñotsot bere idazkija euzkeraz ederto eginda dagola, ta sarrijago bialtzeko zerbait, eta niretzako ipinten dauzan itzak be euzkeraz egiteko urrenguan, erderiaz apur bat esker nabil-ta.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 NASKALDIA.- Lengo egun batian, artu neban neure adizkide maite Aretxabala'tarr Albontsa abertzale bikañaren idazki bat.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Oñate Gizonak, onezkero norbaitek esango zuan Oñate'n abertzale gustiak gripekin il ote diran, bada beñere idazki bat ere ezta etortzen erri onetatik.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Egubenian irakurri nuben zure idazkia oso pozturik.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Beste idazki batian esango dizut noiz izango dan antzerki-jai ori.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Txerri-jana.- Izen onekin eman nai diot idazki oni asiera zergatik au da egun abetan gustien aotik entzuten dana.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Aspaldian ez degula idatzi, Jel-batzokiyan ez dala naik egiten, esaten zigun bere lendabiziko idazki garratz artan.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 EUZKOTARRAK, ERNAI! Aurretik dijoana idatzi ondoren, eta idazteko asmoa nuen idazkia bukatu baño len, nere bellarrietara iritxi da une onetantxe izpar illun bat: Lizarra'n euzko-udalak eratu zuten euzko-araudi jator ura ez ote-dan aintzakotzat artuko oraingo Cortes Constituyentes edo Batzar-Gurena'n azterkatu eta erabakitzeko Euzkadi'ko legedi berria nolakoa izango dan.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Idazkija.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Paul Beldu deunak korinttotarrai egindako Idazkiko irakurrgaya (2, II ta 12).

37. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Berak itz xamur eta biguñakin, biotz biotzean sartu zigun Euskal Erriko idazkia, kondaira.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 España'ko Erkalaren lendakari jaun ospatsua Errenderitik jasotzekoan, emengo Udal-gizonak, iru ez gañontzekoak, bera agurtzera izandu zirala, eta izan etziranentzat zerbait egiteko eskatzen omen zuan igazko bere idazkian.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Idazki ugari idatzi da.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Marxek bere buruzbide agerkeran, lendabiziko idazkiyak.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Euskal Orria irakurtzean askotan galdetu oi diot nere buruari: ¿Bizkaia'n ala Gipuzkoa'n ote gaude? Asi Saski Naski Pospoliñeko iragarkiak jartzen dituana ta ango jaien berri daman izperkariaren idazkiztatik errietako izperkarietarañoko guzik, umetxu, gastetxu, Mirentxu ta abar ari zaizkigu beti ta ez dira gogoratzen Gipuzkoa'n aurtxo, gaztexo, Mirentxo, Josetxo, Maritxo ta Katalintxo esan izan dala ta esan bear dala ta ez Bizkaia'n bezela, umetxu, gastetxu, Mirentxu ta abar.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta orduan ¡jakiña! alkate jaunak erantzun zioten esanaz: Gai ori ezin erabaki dezakegu, Orden del dian ez da agertzen ta, gai ori erabakitzeko, bearrezkoa zaitzue datorren batzarrerako idazki bat agertzea, eta orduan ikusiko da.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ta urte zoriontsu bat idazlari ta irakurle guztiyori ta zuri, guztien gaindik, Luzear, idazki oni orraztutxo bat eman ondoren EL DIA'n argitaratziagatik.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ementxe zeukat idazki bat... Ona... To, irakur ezak....

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 ¿Umeak al dituk ba bi artixta, !¡bi artixta!!, inportantzigabeko uxkeri bateri onelako idazki bat bialtzeko? ¿E?.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Idazki onekin azkatzen det gaurko nere lepoko korapilloa eta lenago bañan lasaiago geratzen naiz, bukatuaz oraingo esan bear nitubenak batzokiaren eta geuren onerako.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 2.314 idazki idatzi ditugu.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 2.500 galdeerai erantzun diegu idazkiz eta urritizkiñez.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 49 idazki argitaldu ditugu eguneroko ta asteroko izperringietan.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Udaletxeetarako 41 idazki gertatu ditugu eta beste 22 itzaldietarako ta Batzarretarako baimena eskatuaz.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Kareen laguntza, ildegietarako arandia... lur eta bideak, zugatzak eta abar dirala-ta Aldundegira (Diputaziora) 27 idazki.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Madril'go Lurgintzako Agintzaldian (Ministerio de Agricultura) degun gure lagun eta ordezkari Agirreolea'tar Marka'ri idatzi diogu 35 bider, eta Ministroarentzat biali dizkiogu 12 idazki.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 225 idazki, aldizkingi eta abar ditugu: gai guzietakoak.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 100 idazki baño geiago egin bear izan ditu bazkideetzak edo bazkideen izenean.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Jai izeneko otzepelgarri Bazkunaren landoletan ari diran langilleen ordezkaritzak zuzendu duten idazkia ikusi zan.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Azaldu dezagun bera gaurko idazkian.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Badakik gañera andikan laxter Gaceta del Norte euzkerazko idazkiyak Atzotik ona azal-burutzat zubela ekartzen asi zala.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. irazabal 00003 Bilbao'tik etorri yaku ointxe irakurriko dozuen idazki eder au, ta oso-osorik argitaltzen dogu.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 Ingelandarr gudarozte kistarrei euren jaupari nagosijaren eskuz idazki mattekorr-mattekorr bat eta Josu-Bijotz idurijak asko bialdu eutsezan gudarijei emoteko.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Augustin, Paul deunaren idazkiak irakurri ezkero, osoro aldatu zan.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Rerum novarum. idazkia gomutaz

62. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Orrilla'ren 15.n, gizarte auziatzaz, XIII'n Leon'ek argitaldu eban ikazki zoragarri onen berroigarren urtea dala ta, ludi gustian yai eta itzaldi ederrak egin dira.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Aita deunak samurkiro artu ta, Rerum Novarum idazkia ointzat artuta, itzaldi zoragarria egin eutsen.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Langille auziatzaz beste idazki ederra Quadragesimo anno laster argitalduko ebala esan eutsen eta laburpen bat entzuleen artean banandu eban.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Maurin kardenalaren itzaldiari erantzunaz Aita Santuak ainbeste seme bere aurrean ikusteaz artzen eban poza adirazi ondoren, XIII'n Leonen idazki bikañaren goralben andiak egin eutsezan, bere irakatsiak, zuzentza eta maitasuna langille auzian bear zirala azalduaz, giza-lanak goiko intzaren bearrizana eukola agertu ebalako. Itzaldia amaitu ta onetsi ebanean, pantzetar langilleak Ziñesten dot edo Kredoa abestu eben.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Quadragesimo anno Idazki Orokor edo Enziklika zoragarria

67. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Rerum Novarum idazki bikañaren irakatsiak oñarritzat artuta Aita Santuak idazki barri bat argitaldu dau langille ta ugazaben arteko auziatzaz.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Casti Connubii, idazki sakona urrutidatzez (telegrafoz) Erroma'n argitaldu zan egun atan bertan Ipar Amerika'n euki gura izan eben lez, Quadragesimo Anno idazkia be, egun atan bertan urrutidatzez bialdu dabe.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Txikago Tribune izparringiak diñon lez, ogei milla itz ditu idazki onek eta sei orduan Ipar-Amerika'ra bialtzea lortu eben.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Irakurri XIII'grn. Lon Doipuruaren Rerun Novarun etaGraves de...idazki ederrak.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Baita irakurri X'grn. Pioren Singulari Quadam idazkia, XV' Bedita'k Burry'ri idatzi eutsona eta XI Pi'k Zirnhll-eri idatzia be.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00960 Oarr bat: Antzuolarr adiskidea. ?Zerrgatik ez dezu idazten Euskaltzaindia'k agintzen duen eraz. Era orretan zure idazkiak aldatzeak lan zorrotza da guretzat.

73. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0020 Urliak Esopo'ri idazki txar batzuk
irakurri eutsozan. Idazkiokaitik
lartxo goratu eban ark bere burua.
Zarraren eritxia ezagutu nairik:

74. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Beragandik dogu agindu au: Jaungoikoa maite dauanak bere anaia be maite bei. (Juan, lenengo idazkia,).

75. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0021 Jaungoikoaren itza, idazkiz naiz aozkoa, adieraztea, baiña, Eleizaren Irakaslaritza biziari baiño ez yako egiazki emon.

76. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0021 11. Idazteunean idazkiz datzazan Jaungoikoak agertutakoak.

77. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 Kristauak, aldiz, jaieratsuki artu bear dabez idazkiok.

78. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0035 (...), aldiz, lau ebangeriak idatzi zituen, ordurako idazkiz edo itzez zabal ebiltzan gai ugarietatik batzuk aukeratuz, beste batzuk laburpenetan bilduz, edo Eleiztarren batzai begiratuta azalduz, aldarrikatzeko era beti be bat gordeta, Josukristo'ri buruz guri beti egia zintzoki agertuz.

79. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0035 20. Itun Barriko arauak, lau ebangelioez gaiñera, Paul Deunaren eskutitzak eta Goteunak idarokita idatzitako Bidalien beste idazki batzuk artzen ditu bere barruan.

80. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0108 Itzez ta idazkiz Deunak goratu.

81. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Bitartean Saul'ek, Yaunaren ikasleen aurka oraindik zema-sarraskiak zeriotzala, apaiz nagusiarengana yo, ta Damasko'ko sinagogentzat idazkiak eskatu zizkion, lege ontako iñortzu idoro ezkero, guziak, gizon ta emakume, lotu ta Yerusalen'a ekartzeko (1-2).

82. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Esku azpiz eta lur azpiz eztabil: ageri agerian apaiz nagusiarengana yo zun, eta Damasko'ko sinagogentzat idazkiak eskatu zizkion, ango kistarrak oro lotu ta Yerusalen'a ekartzeko.

83. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0022 Iru idazki eta Dei bat.

84. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0022 Ara emen Idazki eta Dei auen egunak: Ungarian gertatuari buruz, Urrillaren 28'an: Egipton gertatuari buruz, Azaroaren lenengoan: Ungaria'ko gertakizuneri buruz, Azaroaren 5'an /. Pakearen eskeko Dei-miña, Azaroaren 10'an //.

85. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Euskalerrian ez: euskal-idazlerik onenek ere erdera besterik etzuden irakurtzen, eta orregatik' ayen idazkiak irakurtzean' beti bildurr izan bear degu, alegia euskera jatorrez ari bearrean erderaz pentsatutako ta gaizki euskeraztutako gauzak esaten ote dizkiguden.

86. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0171 Elenerazko Ph Erromarr askok F oguzten zudelako' Kikero'k bere idazkiren batean adarra jotzen omen die.

87. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0006 ITZAURRE - ANTZERA (Idazki idikia)

88. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0008 Bañan ez noa Idazki Idiki au geiegi luzatzera.

89. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Idazki au zuen Arantzak eramango dizue.

90. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0028 10 MAITEMINDUEN IDAZKIAK

91. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0062 Gañera, nere uste apalez, egia izan arren egungo egunean, orain urte batzuek baño euskerari buruz, askozaz geiago bai mintzatu ta bai idatzi egiten dala, mintzaldi ta idazki orietan erabiltzen diran gaiak, ez ote diran sarritan bear bezain onuratsu ta probetxugarriak, derizkiot.

92. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0065 Dei orreri erantzunez, eta nere itzalditxo au bukatzeko' ona emen bi itz:, Euskaldun maiteok, eta bereziki Eibartar kutunok: Irakurri dézue, noski, Gran Via errebistan (n. 140), L. Mitxelena euskaltzaiñak, oraintsu, euskerari buruz, agertu duan idazki irakasgarria.

93. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Gizartean beti jator ta zentzudun azaldu zanak idazkietan ixuri zizkizun, agian, bere griña txarren beazun gaizkilleak.

94. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Orrelako zapi zikin Baroja'ren idazkietan nai baiño geiago dauzkagu.

95. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Kristauen arteko batasunera iritxi nai badegu, bearrezko zaigu, gauza askotan beintzat, gure pentsakera eta jokaera aldatzea; ontan asko lagunduko digu idazki eder onek, biotz zabaltasunez irakurtzen badegu.

96. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Pazko gaietan idazki ederrak badira; bañan, apaizak ez dakite kristauei nola erakutsi, eta auek berriz, erakutsi au nola bizierazi ezin asmatu.

97. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0213 Horra beraz, laburzki, orduko kazetak eta idazkiak lekuko, gure batasunaren hastapen eta erroa.

98. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0214 Gei horiek oro gogoan eta elhez ongi erabili ondoan, bereziki Ondarrabian egin zen bertze bilkurachka batean, idazki luze bat moldatu zuten onhartu phonduak finkatzen eta zabaltzen zituena eta gainerat lauzpabortz galde zauzkanak: guthun hori Eskual-Herrian norbeit zirener igorri zioten, abendoaren 25-eko Daranatz aphezari zauzkan galder ihardets zezoten.

99. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0214 Ihardespen hoitarik andana bat ikusi dut: bertze guzien artetik, huna Hiriart-Urruty Hazpandar aphezarena, iduritzen baitzaut ezagutu dutenek, eta guziz haren eskolier edo ikasle ohiek, atsegin izanen dutela idazki horren irakurtzean: Zuekin Hiriart-Urruty, Apheza.

100. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Uste izaiteko da Latin kultura ezagutu baino lehen Irlandarrak ez zegozela ispiritu eta enthelegu laneginik batere gabe, ezen Keltak ez ziran basati batzu, aitzitik, metaphysika bat oso landua irakasten zuten aho-mihiz, oihan sakonetako zuhaitz sainduen gerizan, beren sakerdote druida zaritzaienek, Aitzinateko authoreen idazkietarik dakigun bezala lur-handiko Keltez den bezembatean.

101. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Euskeltzale izan arren, euren adiskideeri ta idazkiak euskeraz egiten ausartzen ez diran asko dira gure artean, euskeraz irakurten ez dakiela edo ez dautsela ulertuko uste izaten dabeelako.

102. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. arozena 00001 Jasanak jasan, ainbeste urteen atzipe, neke ta biotz miñen gañetik itxaropenaren dirdai biziak begietan ñir-ñir egin oi badizute oraño, ordea, zatoz nerekin; egidazu lagun idazki onen ausnarraldian.

103. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 AZKATASUNA'ren aurreko zenbaki batean auxe irakurri nuan: Erderaz idazten dizun euskaldunari ez erantzun edo erantzutekotan auxe bakarrik: ez dut ulertzen zure idazkia.

104. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Nik dakidan batek bein bere adiskide bati erderaz idatzi zion alkarren artean beti euskeraz mintzatu oi ziranarren, eta idazkia artu zuanak onelaxe erantzun zion:

105. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Gaur goizean zure izenpea daraman idazki bat artu det.

106. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Arrezkero bi adiskide oien artean amaika idazki joan dira batagandik besteagana, ta beti euskeraz, euskera obexeago edo tarxeagoan alik onenean baña BETI euskeraz.

107. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Jaungoikoa baztertu ondoren, bere barruan ustasun larri bat daukolez, or dabil bere idazkietan, jo ta ke bizitzaren azalmen bat emon naiean, bizitza argitu leiken argi baten billa.

108. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Euskalerriari eta euskerari buruzko berri guziak euskal-aldizkarien eta adiskideen idazkien bidez neregana eltzen dira.

109. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Igazko Euskeraren Eguna ospatzeko bilduta, asmo eder bat artu dute: ni eredutzat artuta, aurrerantzean euskerazko idazki geieago egingo dituztela.

110. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 Zer da au? Aita Gurenari, ala? Ni bizirik nagon bestean egia, arazo guztia azalduaz nik Aita Gurenari idatziriko idazkia.

111. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Geroago baten berak diñosku: Ikastuna, Luzili'ri egiñiko Idazkiak, Jainkozko Antzerkia, Erregegaia, Ikasbide-itzaldia, Kixote, Zurra ta polizi-nobela batzuk irakurri ezkero, izan-zarata ta beste adierazpen ez-egoki barik be, naikoa daukagu bizialdi illun au emoteko.

112. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 Gudaritzan Daumer izan eban irakasle, baiña ez eban asko aurreratu, naizta aldean eroian idazki batek iñoanez, bere aitaren antzeko gudaria izatea nai ebala agertu.

113. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0043 1918'ko urterrillaren 18'an, Elgezabal'dar Kosme'k, Alderdi'ren izenean Bizkaia'n Aldundiko zanak, Landaburu'tar Felix'egaz batera izenpetuta, euskeraz idatzitako idazki bat irakurri eban Aldundian eta Euskalerri osokoak kideko dirala, euskerearen alde lan egin eban erakunde bat eskatu eban.

114. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 Euskalkien batasuna, abostegi aldetik begiratu ezkero, ez da eguneroko berbetarako, elertian eta batez be idazkietan erabilteko baiño.

115. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0087 Erroma'ko Aita Santu Pio X'garrenak, 1903'neko jorraillaren 22'an, idazki bereziz Begoña'ko Andra Maria Bizkaiaren Zaindari Nagusitzat izentatu eban.

116. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0084 Itzez, egitez eta idazki bitartez izparringi ta egunkarietan egiten zirean zabalkundeak gorroto, amorru ta guzurkeriz betekoak izaten ziran.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0111 Erliebeen eremuan sartu behar da Euskal Herriko hilarri eta inskripzioen saila, latinezko idazkiak badituzte ere hemen bertako kulturaren lekukotzat har daitezkeenak; aipagarrienak dira: Oiartzun-go Andrearriaga hilarria, Markinez-ko erliebea, Arabako Kanpezu-ko harria, Gastiain-go estela, Aibar-ko aldare-harria, etab.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0056 Idazki bat idazten dugunean eta ez bazaigu esan nahi den guztia orrialde berean sartzen, etenpuntuez baliatzen gara testuak hurrengo orrialdean segitzen duela adierazteko.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0056 2.5.4.3. Edozein liburu edo idazkiren aipamema egin nahi dugunean baina aipamena oso luzea baldin bada osorik emateko, eten puntuak erabiltzen dira aipamenaren laburpena emateko testua aldatu gabe utziz.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0019 Idazki hauetan, ikusmira zabaltzeko elementu berriak ditugu.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0182 Asociación Española de Espectadores de Televisión delakoak bidali digun idazkian garbi azaltzen dute publizitateari buruzko oraintxe publikatu izan den arauaren derrigortasuna.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0126 Gaztetako idazki batetan honela dio: Jainkoaren erlojua da natura.

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 Azken idazki honekin ondorioren bat burutuko zenuela uste dugu.

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Adibidez, judizio arruntetan, erreplika eta duplikako idazkietan egiten den eskaera adizionala, frogatara hartua izateko eskaria formulatzeko.

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0259 Horrela, bada, P. Lafitte-ren gramatika oinarri harturik idatzi izan dute Iparraldekoek beren idazkietan gaur ezagutzen dugun 1968ko euskara batua gauzatu eta, ondorioz, hau aukeran izan baino lehenago.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 d) Azken idazkietan.

127. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0113 Plentziako jardunaldietara talde eragileak gai horietaz aurkezturiko txostenak dira, funtsean, hemengo material hauek (1) Salbuespen bakarra XIII. elkarte-motaren (bikoiztapenen) bigarren zatia da: Plentzian ezin aurkeztu izan zen material hori; eta ondoren, bertako hainbat erizpide Talde eragilean galbahetu ondoren, prestatu da bikoiztapenaren atala osorik eman ahal izateko: bertan jasotako beste hainbat ohar, ahozko zein idatzizko (2) idatzizkoetan bereziki aipatzea merezi dute, alde horretatik, ondoko txosten hauek: - A. Irigoienen " hitz elkarketaz " izenburukoa: geminatu semantikoak (hemengo terminologian tautologiazko dvandvak) eta Peru Abarka elkarte-mota lantzen dira, batez ere, txosten horretan. Bigarren idazkuntza osatu eta egina ere du, Plentziaz geroztik, egileak. - T. Uribe-etxebarriaren idazkia, sinbolismo fonetiko eta hots-uztarduraz. - L. Otaegik Astaputz moduko hitz-elkarteez aurkeztutakoa., kontuan hartu da noski azken idazkuntza hau prestatzerakoan.

128. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0125 Birkonkistaldiko euskaldunak beste lurretara jaistean gaztelanian euskal geruzazko transparentzi fonetikoak utzi zituen. Mende batzuk geroago (bereziki XVI mendea ezkeroz) gaztelaniak politik ofizialtasunez lagundurik euskal lurralde tradizionaletan gainartu du, batez ere, Araba eta Nafarroako lurretan, nahiz-eta Nafarroa erdialdeko gaztelaniaketa (castellanización) nahiko berria izan (hau da, XVIII azkenaldekoa eta XIX mendekoa) (346) Azkon (Silv. Pouvreau). Nahiz-eta jatorri zahar eta iluntsukoa izan, gurera erromanikoatik sartua. Berceo-ren idazkietan present (Ikus Corominas DCELC 1.348). Beraz, gazt. zaharrean ascona. Covarrubias-ek azcona montera. Katalaneraz ere [ascona_azcona]}.

129. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0084 Amaitu zuen idazkia eta, bapatean ulertu ezinezko letra molde bat aukeratuz, berak asmatutako ezizen xelebrez sinatu zuen.

130. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0005 Gure garai hauetako gertakari bat aipatzen digute Gotzaiek beren Garizuma-Bazkoaldirako Idazkian; kristau askoren bizitzan dagoen gertakaria: Askok eta askok Eliza zapuztu egin dutela; kristau askok ez dula Elizaren beharrik sumatzen Kristori jarraitzeko.

131. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0010 Eta ikara batek astindu dit bihotza; esan dudanez agure zahar izoztuetan esperientzia apur bat badut ere, inoiz ez bait dut haietako inor idazkirik eskuartean zuela hil denik, ez ikusi, ez entzun.

132. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0065 Ezekiel profetaren idazkietaz ari zen erretolika luze eta aspergarrian.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0120 Gainera, bere idazkiak jakingarriak izaten ziren.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1023 Idazki aberkoiak dira eta hortik zetorkion garai hartako goresmena.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1023 Bertako XIV, XV eta XVI. idazkiak, emakumezkoei euskararen alde kontseiluzkoak dira.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0349 Ala da noski, baña, batetik len ez genituan bide asko zabaldu zaizkigu, ta bestetik eta au da alderdirik bereziena len idatzitakoa zan kultura gaur irudietara biurtzen asita degu, ta irudiak, idatzien laguntza izateari utzita, beren nagusitasuna artzen dijoaz, kultura bidea idazkietatik irudietara osorik aldatuaz.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0830 Euskararen arloari gagozkiolarik, gure Elizaren euskal lanetan garrantzirik haundiena liturgi-itzulpenei badagokie ere, lantegi hau liturgia bera baino askoz zabalagoa da eta alor gehiago hartzen ditu: Katekesi-Idazkaritza, Gotzaien aginduz aurrera doan Bibli-itzulpena, Gotzaien idazkiak eta agiriak, Gotzaitegiko Aldizkari Nagusia, Elizbarruti-arteko Sozial Idazkaritzak, eliz-artxiborako parroki-liburuak, etabar.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0039 1.10. Azkona. Corominas-ek, basa latinezko aucona (IV. mendean) non irakur ditekean esan gabe, aipatzen du; hitz hori berantago galtzen da eta berriz azaltzen denean, euskaldunetaz mintzo idazkietan da: Aimery Picaud-ren Jon Done Jakuerako bidea lanean dio, XII. mendean: .

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0001 Haieri buruz itzultzen dut gehien bat idazki hau, zeren alde batetik ez gaitezke sendimendu hutsezko sozialisma batean geldi bestetik, kristau baldin bagara, ez dezakegu alderdi baten gain utz, adibidez, Jainkorik baden ala ez erabakitzea, iritzi pertsonala eta subjetiboa baita hori, zientziatik at dagoena, ez objetiboa.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0004 Emazteak bizi publiko guztitik bazter atxikitzen dituen Euskal-Herrian, zerbait erran nahi dute naski hautu horiek: lagun hauen idazkietan ere agertzen da ezagugarri hori.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0196 Lan txiki hau ez da azalpen bat, Tesalonikakoei egindako bi idazkiei buruzko ikasketa bat da.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0196 Gaur gehienek uste dutenez, bi idazki hauek Paulo apostoluak idatzitako lehenengoak dira eta hoietan bilatu daiteke aren pentsamendu Jaioberria, gero gorputz egingo dena.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0043 Ez ahal zituen irakurriko gure Aita Kardaberaz onak idazle hunen idazkiak?.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0042 Eta hori denoi adierazteko, honek edo horrek erabilitako euskara batu konkretua edo eta hor-hemenka aurkitutako idazki eta paperen batzu eskaini ohi dira, inolazko oinarri sendorik gabe, alfabetatugabe batzuren lanak euskara batuaren eredutzat emanez.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0203 Biblia, berez, elkarte baten barruan sortutako idazkia da; herri baten bizitzan eta historian zehar sortutako idazkia.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0602 Eguneko gaietatik landa, P. Sancristoval jaunak Gasteizko euskaldun baten lekukotasuna adierazten duen idazki bat agertu du.

147. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak satr 0096 Hirurehunen bat idazki argitaratu zituela berorietan, esan du txostengileak.

148. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0302 Gure Probintziko bibliotekari nagusia den Aita Kandido Zubizarreta badabil honelako idazkiak biltzen eta sailkatzen Bermeotik, hain zuzen, 5 moltzo handi ekarri ditu Arantzazura euskarazko sermoiekin osatuak.

149. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0041 Bonapartismoari, Bismarck edo Pariseko Komunari buruzko idazkiak arretaz irakurtzen badira, ordea, noizbehinka badirudi Marxek onartuko zukeela Estatua gizarte osotik aparte jar daitekeela, (...).

150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.m. ruiz 0289 Honelako esperantza zentzu zerbait dakarkigute mendien euskal izenek, gizaldiz gizaldi iraun bait-dute agiri, idazki eta ahoetan.

151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0012 Oroitzen naiz, handik laster, hura Aguilera-n zegoela eta ni Comillas-en, eskutitz bat egin niola eta idazki eder luze batekin erantzun zidala.

152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0012 Ibili naiz orai idazki hura topatzeko ahaleginak egiten, baina ez dut topatu ahal izan.

153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0031 Egoki izango litzake aldizkari baten langintza ordena batean eramatea: idazkiak ikaskaien interesen araura aukeratzea; ta era berean beste langintza guztiak: jolasak, ipuinak, gizarteko bizitza dokumentazioa etb.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0031 Praktikan, lehen mailan bereziki, eskolako aldizkaria haurren idazki libreen-bilduma bat izanen da, hots, eskolako haurren interes nagusien expresabide jatorra.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0031 Lehen ere esana dugu, idazki libreak ez direla bat-bateko langintzak, soilik.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0031 Langintza hau gizartekoa denez gero, idazki libreen muga hertsien gaindi arkitzen da.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0054 Idazki librea, inprimeria eta aldizkariari esker, liburuetan ez baino, gizonen bizitzan eta lanean arkituko dituzue kultura eta hezketaren oinarriak.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0061 Baina urte bakoitzeko idazki tipiku iruditu zaizkidan lan batzuek apartatu ditut, bere eboluzioen espilu hausia nolabait konpontzeko asmoz.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0005 Gure idazkiek literatur izena merezitzen dute 1960etik honarat.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0020 Gure idazkiak haien ase tresnak bilakatzen dira. Jujatzen dakitelakoan...

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0025 Horrek gizonezkoak harritzen dituzke, eta ulertzeko edo aztertzeko astirik hartu ezean, lasterregi jujatzen dituzte emazteen idazkiak.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0025 Azkenean, emazteen idazkietako perpausek beste ritma bat daukate, ez baitute hats neurri berdina emakumeek eta gizonek, inguruko aire fresko bera bularretan sartu arren.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Hori da, bai aditzean, deklinabide, hiztegian e.a., hiztuna gauza izan dedila bere solasa edo idazkia bere ideien arabera euskaraz artikulatzeko.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Hots: ariketaren ariketaz, ihardunaren ihardunaz, sistimakiro azaltzen dena, solasean eta idazkian konbinatu behar da eta ondorioz artikulazio zail eta konplexuak menderatzen joan.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0010 Aztarna horien berri liburu edo idazki askotan ikas genitzake.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0024 Bestalde ere, Cortazar-en idazkiei oso moderno deritzaiet.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0059 Idazki horretan hizkuntzen jatorriari buruzko bere ideiak azaldu ondoren herri guztiak beren hizkuntzen maitale direla eta literatura lantzeaz arduratzen direla baina euskaldunak ez direla horretaz arduratu dio.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0097 8. Elizak zerikusi handia izan du hizkuntzarekin
a) izan ere, luzaroan elizako idazkiak eta sermoiak izan dira hitz lauezko eredu bakarrak.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0073 2) Hizkuntz alorrekoak:
- Idazkietara jotzearen suspergarritasuna (kazetari-hizketa, adierazpen pertsonala).

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Adibidez, ikasleek lortzen duten informazioak eztabaidarako, ahozko txostenetarako edo idazkietarako oinarri bezala balio dezake.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0203 Gizona egun haietan azaltzen da - dio Enok etiopiarrak (biblia mailan hartu ez zen idazki bat, alegia).

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0124 Aita-semeen idazkietan eta jokabideetan agirian dagoen gauza da.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0124 Bertso-jartzaileak, berriz, behar den astiz osatzen ditu poemak, eta idazkiz finkaturik uzten.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0169 Esan behar da, halere, Testamentu Berrian idazki hau bakarti ageri dela.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0169 San Joanen idazkietan Pisteuein aditza, hots, sinetsi, 4. ebanjelioan 98 aldiz azaltzen da.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0004 Halaber, atzerriko literatur erreferentzien artean izango dituk lotsa gutxiz ahaztu ditugunak, eta baita barruan idatziak ez izan arren ere gartzela gai-inguru duten idazki baliotsu hainbat.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0057 Polverel sindikoak idazki batzuk plazaratu zituen.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0117 Jatorrizko hizkuntzak irakurtzeko gauza ez den irakurleari hurbildu egiten dio idazkia, haren hizkuntzara itzuliz.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1988 0430 Euskaltzainburuak irakurri ondoren eta iritzi batzu ikusita idazki hori euskaltzainburuaren esku uztea erabaki du aurkezleak.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0011 Administrazioaren garapen eta konplexutasuna eta, hori dela eta, burokraziaren gehiketaren ondorioz idazkien gehiketa izugarria gertatu zen aro honen haseran.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0033 6.- Grafiaren arazoak Jakina denez, euskaldunok ez dugu eduki ortografia arauturik XX mende arte; hori dela-eta, ia gure idazki guztiak gaztelaniar ala frantzes ortografi-arauetara makurtu dira.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Eguneroko bizitzan, askotan, jaso dugun idazki bati erantzunez idatzi ohi dugu (eskutitz bati, esate baterako).

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0065 Bere idazkietan Sorazuk maiz egin ohi du Katiximaren aipamena.

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0089 Honelako ateraldiak badira, bai, Sorazuren idazkietan, baina zalantza eta tentaldi batzuk gorabehera, ez da hargatik kantituko.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0015 1. Balearen gaineko mito, legenda eta idazkiak.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0067 BESTE ERA BATZU: 1. Eman klitxe bana ikasleei eta presta dezatela idazki bat aurkezpenaren lagungarri.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0060 Honetarako, facsimil-a hargailuraino digitalki bidalitako tonalitate gris ezberdinetan kodetzen da, gero hargailu honek deskodetu egiten ditu idazki, agiri, marrazki eta eskemak berreginez, urrundik baina zuzenki.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0070 Istilu honetan protagonismo itzela hartu zuen Merkatal Batzordetik, Jose Manuel Colladok, Joaquin Vicente Echaguek eta Claudio Anton de Luzuriagak (honek, idazkari gisa) izenpetu zuten idazkia.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0089 Idazki honek, bertan zetzan anbiguotasuna zela bide, Donostiako liberalengan haserre bizia sortarazi zuen: ezinbestez zabaltzen ari zen matxinada ez zen idazki hartan kondenatzen.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0017 Honek denak sineskeria hutsaren inpresioa emango luke, ber-bertatik Nietzscheren Die Geburt der Tragô*die gogoratuko ez balu eta Mirandek aipatzen duen Caesar horren eginkizuna, paganu adimentzalearena, zehatz eta mehazki Nietzscheren idazkian Sokratek daukana ez balitz. Ikus dezagun.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 Gaia: Instantziak / Helburua Instantzi eredu desberdinak landuz, idazki horietako hizkuntzaz jabetzea. Maileguak lantzea.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 Kasu honetan esaldi finko horretan zera gehitu beharko da: sinatzaileak idazkian ematen dituen datuak egiazkoak direla.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 Disziplina honek, ondoko mendeetan, arabiar eta ekialdeko munduan baino ez zuen laguntzarik izan, Europan, bertako aintzinate klasikoko idazkietan itsuki sinesten zenez gero, ez bait zuen lortu aurrera-pausurik egiterik.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0025 Horrela, bada, idazle biblikoak ezkutupean uzten du gaizkiaren jatorri erabatekoa, metafisikoa Idazki Santuek ez dute eragozpenik izango mysterium iniquitatis (2 Ts 2`7) delakoaz mintzatzeko, (...).

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0185 Izan ere, Eliza erakunde bihurtzea ez da San Ziprianoren asmamena III. mendean, garai batean teologo protestanteek esaten zuten bezala, baizik eta Itun Berrian aurkitzen da, eta ez idazki berankorrenetakoetan, hain zuzen ere.

196. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0236 Baña aldi ontako bere idazkirik aipatuena, lekaide lekaimeen eskeñi edo botoeri buruz idatzi zuan liburuxka da, jakiña, eskeiñi oiek baliorik ez dutela esanaz.

197. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: nork bere bidea, 9-17 0012 Ala, irakurri eta berriketa-aldi bat egin ondoren, etxera abiatu nintzan, idazki oiek nerekin nituala.

198. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0027 ldazki au egin duan Bruce Tulloh, oraindik oraiñ zaar-saritutako atleta aundi bat da.

199. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0090 Argitara eman diran euskerazko idazkiak (impresos) ere izki ori gabe ditugula ikusi dugu.

200. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0131 Chabo`k 1838-11-4`garreneko idazki baten dioskunez, 45 urte zeuzkan printzesak eta zuria, ederra ta aundikia zan.

201. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0083 Baiña 1832-ko urrillean Ikus Ricciotti, Vida de Jesucristo, n. p. 152 , Schleiermacher-i gogoak eman zion hori ez zela ala esatea; Papias-en itzak beste idazki bati buruz direla esanak.

202. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0083 Arrazoiak? Papiasek dionez, Mateok Jaunaren itzak (tà lógia) idatzi zituen; beraz, Jesusen itzak edo esanak bakar bakarrik aurkitzen ziran Mateoren idazkian.

203. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0020 Heraclito, filosofu grezitarra, 540-480 urtetan bizitu zan, Jesukristoz aurretik; eta, Izadiari buruzko bere idazkian (idazki onen pusketak bakarrik gorde dira) mundua mugimentu toki eta aldaketa leku dala esaten du.

204. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 ALBIÑA esaten diote gaur, baiñan 1.408'ko idazki batek ARBINA esaten dio bein baiño geiagotan.

205. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0185 Aldi artan erriko alkate ta Parroki Batzarreko Idazkia zan.

206. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1979 0010 Idazki balios horrek dauzka hamar urte huntako Apezpikuen erranak eta eginak.

207. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0005 Berdin erran nezake literaturaz: aski zaiku jakitea ba dela eta idazkien bidez gure gogo-bihotzak goxatzen dituela.

208. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0005 Lehenago hitz hortaz adi-arazten zuten, on ala txar, nunbait edo noizbait agertu idazki guzi-guzien moltzoa: eskual-literaturan berdin sartuko zituzten haurren Arriola marriola kinkuankin, Axular-en Geroa, Amezketarraren ipuiak, Gernikako arbola, pastoralak, ostatu-kantuak, Lizardi edo Orixe-ren olerkiak, Peru Abarka, gure apez jakintsunen predikuak ala artzain ziberotarren xikito ausartak.

209. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0006 Geroxago idazki hoberenak baizik ez dituzte onhartu zinezko literaturatzat.

210. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0170 Idazki honetan agertzen dira Kantzelaritzako jendearen ideia politikoen ardatz nagusiak eta Erdi Aroaren bukaeran zabaldu ziren iritsi politikoak, Erregearen gorentasuna eta lehentasuna zaintzen zutena.

211. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 4. art. Erakundeek ordezkariren bat proposatu nahi izanez gero, hauteskunde ihardupidean zehar, beste kontseilarien hautaketa eguna baino lehen eta Hezkuntza Zerbitzuan egin behar izango dute, dagokion erakundeak zigilatu eta sinaturiko agirian, ordezkaria izendatzeko idazki baten bidez.

212. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 Iharduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskuei buruz agintzen dena beteaz, hamar eguneko epean ikusgai jartzen da honi dagokion espedientea, jarri nahi den iharduera horrek nolabait ukitzen dituztela uste duten guztiek esandako epean bere oharrak egin ditzaten idazki bidez, agindu hau Bizkaiko Egunkari Ofizialan azaldu dadinetik zenbatuta.

213. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. agirre 0001 Erredakzio honetara igandeko Kilometroetara joateko dei eginez iritsi diren idazkien artean euskal eskola nazionala erreibindikatuz HBk argitara eman duena aipa daiteke.

214. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Apustu, egile gehienei bost axola zaiela zuzendariaren eritzia, ez bada idazki bat argitaratuko den ala ez erabakitzeko momentuan.

215. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Xanti Iparragirre Intxaurrondo Jaunaren aurka sartu zen 02-111-89 zenbakidun espedienteari Ebazpena eman zaionez eta Administrazio Prozedura Legeko 80.1 atalean ezartzen diren bideetatik horren berri ematea ezinezkoa izan denez, idazki honen bidez ebazpen horren berri ematen zaio, hogeita hamar mila (30.000) pezetako isuna ezartzen zaiola bertan eutsi zaion kalifikapenaren arabera.

216. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Horretarako kofradien batzordean eginiko idazki bat ere irakurri zen.

217. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Anai Franzisko, arreba Klara (idazkiak).

218. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Ez ote liteke posible mahai inguru bat antolatzea Parise, Madrile, Euskal Gobernua, Iparraldeko hautetsiak eta euskal iheslarien ordezkariekin problema latz honi aterabideak bilatzeko?, dio Anai Arteak bere idazkian.

219. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Ordurako Alliot Marie, Hezketako frantses Estatuak duen idaskarisak alferrikako eta irresponsabletzat jo ditu Seaskaren ekintza eta salaketak oro, aste honetan igorritako idazki bat dela medio.

220. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Sekula santan amaituko ez den eta kuento-txino bihurtuko den entregazko nobelita honen ez-dakit-zenbatgarren kapituloa, UPVko hamahiru irakaslek zinaturiko idazki batek osatzen du.

221. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Posta-idazguek ere arduralaritza-Erakunde edo idazguentzako eske-idazki edo bestelako idazkiak onartuko dituzte, itxi gabeko estalkiaren barruan aurkeztu daitezenaren baldintzapean, Posta-Lanariak posta-egiaztapena egin baino lehen eguna eta ikurratza jarri diezaien, eta halaber Espainiako erresumaren ordaritza ere konsul-etxeek ere, atzerrian bizi direnentzat.

222. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Orain Esteban Robles komunikabide idatzian ere tabakoa zerion zure idazkia irakurri behar izan dugu. Tabakoa.

223. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.m. v. de mendizabal 0001 Euskaldunen arteko bizimodu normala ezinezko bihurtzen duten eragozpen guztiak (agian, Setien gotzaiaren azken idazkia irakurri beharko zenukete); gau eta egun hainbat eta hainbat senditara oinazea dakarren droga; aurreko horren eragilerik zuzenenetakoa den langabezia; gure gizarteak bere osotasunean dituen arazoei aurre egiteko dagoen sentsibilitaterik eza; moral eta etika-baloreen galera jarraia; diruaren gero eta erakarpen handiagoa; utopien deskalifikapena; nortasunaren ahulezia; dogmatismoa;....

224. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Beraz gero eta gehiago emendatu behar ditugu euskarazko idazki eta ekintzak: txekeak, letra azalak, edozein administraziori, ahoz nahiz idatziz, euskaraz xuxenduz...

225. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Ikus bestela garai artako liburu eta idazkiak.

226. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Herenegun Gipuzkoako Polizi Nazionalen Emazteen Elkarteko lokaletan entzerratu ziren emakumeek idazki bat eman zuten atzo ezagutzera beren senarren trasladoa eskatuz.

227. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Idazki horretan Gobernuak zezenak barreratik ikusten dituela esaten dute.

228. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. altzibar 0059 Izan be, orain dala lau mendetako liburu eta idazkiak aztertuaz gero, ikusten dogu euskalkiak alkarren itxura handiagoa ebela gaur egunean dabeena baino.1 Ikus daiteke honetaz, adibidez, Zuazo, K., Euskararen batasuna, Iker-5, Euskaltzaindia, 1988.

229. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0106 4.9.- ESAERAK ETA IDAZKI BATZUK

230. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0008 Herri mailako prentsa, eta gainerako idazkiak.

231. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00105 Eskaera, idazki edo komunikazio batean interesdun bat baino gehiago bada, interesdun horiek espresuki adierazitako ordezkari edo interesdunarekin egingo da egin beharreko jarduna; eta ezer adierazten ez bada, berriz, idazkian agertzen den lehenengoarekin.

232. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00119 1. Administrazioko organoek erregistro orokor bana izango dute, eta, bertan, organoko administrazio-unitateetan aurkeztutako edo jasotako idazki zein komunikazio guztien idazpena egingo da.

233. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00119 Beste organo edo herritarrei bidalitako idazki eta komunikazioen irteera ere jasoko da.

234. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00259 Lege honetan idazkiak eta eskabideak aurkezteko zehazten diren tokietarik edozeinetan aurkez daitezke erreklamaziook.

235. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00361 Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Arduralaritzaren ariel eta herri-prezioak idazki bakar baten araupetzea bidezkoa da.

236. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lansaila 1993 0133 3. Aurreko 2. txatalean esaten den beharkuna gain hartzezko idazkiarekin batera, ondorengo alderdien egiaztagiriak ere aurkeztu beharko dira:

237. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00020 Mezua hartzailearengan zentratzen da eta igorleak entzuleari aginduak, debekuak zein aholkuak emanaz, zerbait egin dezan akuilatuz, edo mesederen bat eskatuz, besteak beste, entzulearen jokaeran eragina lortu nahi izaten du erantzunen bat sortaraziz. Agindu zuzen batetik abiatuta (jateko!), limurtze lehunerainoko esaldi deitzaileak (ez lizuke kalterik egingo jango bazenu) era daitezke. Funtzio nagusia izaten da publizitate iragarkietan, idazki eta hitzaldi politikoetan, argumentazioetan etab.

238. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Historiagile bezala ospe handia lortu zuen, ikerkuntzari eman baitzion, liburutegietako idazki zaharretan datu bila aritzeko zuen kemen eta zaletasunan esker, batik bat.

239. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0026 a) Zein motatako idazkia duen gehien edo ugarien.

240. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00065 Mendeetan atzera egin eta euskal literaturaren hastapenetara joko dugu oraingoan, herriaren memoriak gorde dituen lehenengo idazkietara, alegia: gero, ondorengo ikastunitateetan, hogeigarren mendera arte euskal idazleek egin zituzten lan aipagarrienak ikusiko ditugu arloz arlo.

241. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 Arkeologoek hilobietan aurkitzen diren jantzi, altzari eta janariak aztertzen dituzte; baita altxorrak, eta hormetako idazki eta marrazkiak ere.

242. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0038 Ez huan aldaketarik nimiñoena egin jatorrizko idazkian.

243. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0006 Eta askatasun osoz joka nezala, nere literatur ezagupen eta, batez ere, moral-zuzentasunean irmo sinisten zutela-eta, bai ene idazki, saio, iker-lan nola eguneroko bizimoduan argi eta maiz erakutsi bezela.

244. 1991> euskara batua literatur prosa d. martiartu 00093 Herioren garaia baino, garai baten heriotza iragarri zuen luma zorrotzenak hiriko aldizkari irakurrienean, eta gaineko argazkian, Chaibi Ahmed islamiar gudari gaztearen hilotzak zipristindu egiten zuen ia-ia idazkia, sei balazulotan behera zerion odol isuriaz.

245. 1991> euskara batua literatur prosa tx. garcia-viana 00075 Ez da herri honetan ezer gertatu gure aitak bere idazkietan jaso ez zuenik.

246. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0168 Goizuetan 1876ko otsailaren 20an utzi zuten aske Dorregarai eta biharamunean Eratsungo herrian, 1876ko otsailak 21, epaiketako paper eta idazki bilduma osoa, esku onetan jasorik, utzi zen.

247. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0246 - Begira, ohostu dizkidaten idazki zahar haietan zegoena berriro nola edo hala berridazten saiatu beharko dut.

248. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0246 - Idazki zahar haietan zegoen jakinduria zaintzeko ardura nuen eta horra!, ez naiz behar bezain zuhurra izan; ez dut jakin izan behar bezala zaintzen.

249. 1991> euskara batua literatur prosa x. arregi 0021 Shaftesburyren idazkietako estiloa, haren jiteko urguritasun eta martinpuntxo, goitasun eta pedanteriazko nahasketaren ispilu zintzoa da.

250. 1991> euskara batua literatur prosa i. tapia 0068 Asteak eta asteak pasa, idazki bera behin eta berriz hastera behartuak egon ginen, ohar berak behin eta berriz kopiatzera, nahiz eta, denboraren poderioz, gure bihotzetatik odol mintzoaz irtendako hitzek zentzua galtzen bazuten ere.

251. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0202 Oroitu zuen bere iragana, Novalisen hitz eta idazkien haritik heriotza edertzen zuenean, edota Heinrich von Ofterdingenen antzera lore urdinaren bila abiatu zenean, baita aurkitu ere... baina lore hura ez zen, ez, berak orduan uste bezala betiko, hantxe baitzegoen orain bere begien aurrean zimeltzen eta zimeltzen, ahitzen, arnasa gero eta larriagotzen... eta emaztea ostu nahi zion zaldi zuriari amorruz begira, ez zegoela zaldi beltz beltzagorik zaldi zuri hura baino erabaki zuen, eta koadrotik desagertarazi behar zuela, sinboloa ezabatuz ezaba baitzitekeen, ausaz, haren eragina.

252. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres larzabalen idazlanak vii: oroitzapenak, 5-8 00006 Nire adiskide Piarresen idazki horiek guziak begirune handirekin hartu ditut eta ahal bezain zuzen kronologiaren arabera ordenatu. Aitortuko dut, gertakari berak bizi izan ditugulakotz, harek eta nik, bereziki Hazparneko urteetan (1939-1951), ohar bat edo beste tartetik sartzeko gutizia jauzi zaitala, han hemenka, bainan ez, ez naiz ausartu.

253. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00012 Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Gary Snyder eta Allan Wattsek budismoaren erakarpena sentitu zuten, eta bai haien esperientzia pertsonala bai haien idazkiak nahitaezko erreferentzia bilakatu ziren garai hartako belaunaldi berrientzat.

254. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00019 Oraingoan Serafin Baroja Pio Barojaren aita, Joaquin Gaston, Bruno Etxenike eta Damaso Legaz izan ziren epaimahaikideak. Euskarazko sailetan lau lan aurkeztu ziren. Karmelo Etxegaraik jaso zuen aipatu lehen sailean saria, Pedro Bereterrekoari lanarengatik, eta beste sailean aurkeztutako hiruek sari bana jaso zuten: Felipe Arrese Beitiaren Baserritar baten kantuak lehena, Claudio Otaegik akzesita Zoriontasuna lanarengatik, eta Etxegaraik, berriro, ohorezko aipamena, Euskal-herrian sortzen, Ameriketan iltzen idazkiarekin.

255. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00019 1884ko deialdian hiru izan ziren euskarazko gaiak: Euskarazko odak Karmelo Etxegaraik irabazi zuen Euskara ill ezkero lanarekin, eta Claudio Otaegiri akzesita eman zioten Euskarari kantatxoa idazkiarengatik; euskal ohituran oinarritutako kondaira Etxegaraik berak irabazi zuena, Bizi bedi Nafarroa lana aurkeztuta eta koadro dramatikoa, gai librean Victoriano Iraolaren Lendabiziko saiua idazkiak akzesita baino ez zuen merezi izan.

256. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00026 Eta, hala ere, Campionek aurrera jarraitu zuen. Idazki frankotan onartu zuen foruzaletasunaren aldeko apostu politikoaren desagerpenak min handia egin ziela, euskalgintzan ariko zela hortik aurrera, eta euskarak izango dituen ekimen guztietan egongo da beti iruinsemea. Horregatik, bere ibilbideari jarraitzea hurrengo literatur lehiaketak deitu bitarteko tartearen gorabeherak ezagutzea da.

257. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00036 Gainera, eta hori Orixeren pozbiderako bigarren arrazoia, horrelako lehiaketa motak aukera ematen zuen itzultzaileek besteen lanak aztertzeko, eta Orixek eta Lizardik elkarri igorri zizkioten idazkiak. Hau mirestuta gelditu zen irabazlearen lanarekin, Euzkadi aldizkarian azalduko zuen bezala, meritu handia baitzuen Orixeren ahaleginak, jatorrizko ereduari hitzez hitz jarraitzeko baino hizkuntzaren arima interpretatzeko presto.

258. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. amas 00157 Areago oraindik, Lutherren De servo arbitrio idazkia aztertu ondoren, nereganatuak nituen jadanik, bai numenezkotasuna ulertzeko modu benetakoa eta bai horren esperientziak razionaltasun hutsarekin duen diferentzia, hori guztia Itun Zaharreko kadox delakoaren eta erlijio-historiak erakusten duen beldur erlijiozkoaren ikuspegietan berriro aurkitu ahal izan nuen baino askoz lehenago.

259. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00038 Erdi Aroan ordea, ageri zehatzen lekukoak aurki ditzakegu eta horien artean, José Bta. Merino Urrutiak agertu zuena bere ziki, De una fazanya de Don Morial Merino Mayor, et de Alcalle de Oia-Castro idazkia lekuko, non agertzen den XIII mendearen lehen partean Burgostik Errioxako Oxa-Kastrora epaiketa batean parte hartzera joan zen merioari hango alkateak nola debekua jarri zion, Oxa-Kastro haran hartako foruaren arabera nahitaezkoa zenez euskaraz ere jakin beharra.

260. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00085 3. Teknikari taldeen osakera generoaren ikuspegitik aztertzen bada oreka gutxikoa dela ikusten da. Profesional gehienak emakumeak dira: 9tik 8 Vitoria-Gasteizko Udalean, 12tik 10 Arabako Foru Aldundian, 10etik 8 Gipuzkoan eta Bizkaiko haurtzarorako taldeko teknikari guztiak 2 Gaur egun psikologo kualifikazioa duen gizonezko bat dago (Bizkaiko Foru Aldundiak 97.8.6an bidalitako idazkia). Bi sexuak ordezkatuta egotea, ordea, komenigarria litzateke familiekiko nahiz zerbitzuak bisitatzen dituen haur eta nerabeekiko harremana errazteko.

261. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. morales 00225 Hori horrela izanik, jokabidearen genesian mailen arabera osatutako juzgatze morala baino zerbait gehiagok egon behar du. Horregatik eransten dio Kohlbergek (Blasi-k bezala, kapitulu honetan bildu dugun idazkian irakur daitekeenez) erantzukizun-juzku bat zuzentasunari buruzko juzku deontologikoari.

262. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00031 Idazki honen bidez prebentziozko enbargoa eskatzen dudala ...izen-abizenak eta jaunaren edo andrearen... ondasunen gain, ...zenbatekoa... pezetako kopurua estaltzeko adinakoa, eta uzia honako gertakari hauetan oinarritzen dut:

263. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00164 ...Jaun edo andre... horri igortzen dizkizut ...zehaztu zeri buruz... buruzko kognizioko judizioaren autoak, ...zehaztu... folio baliagarriz osatuak, zeintzuk jarraitu baitira Epaitegi honetan ...izen-abizenak eta jaunak edo andreak... eskaturik ...izen-abizenak eta jaunaren edo andrearen... kontra (Prokuradoreak ordezkaturik badaude esan egingo da), ...zehaztu zeri buruz... buruz: horrekin batera bidaltzen ditut errekurtsoa tarteratzeko idazkiak eta aurkapen edo atxikimenduzkoak, Prozedura Zibileko Legeko 734. artikuluan jarrita dagoen epearen barruan.

264. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00410 231. AITORTZA JUDIZIALA ESKATZEKO IDAZKIA

265. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00410 Azaldutakoagatik, eta PZLko 579. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera, EPAITEGIARI ESKATZEN DIOT: Aurkeztutzat eman ditzala idazki hau eta bere kopiak, eta proposatutzat aurreko frogabidea, onar dezala eta hura egiteko egoki dena xedatu, seinala dezala hura praktikatzeko eguna, aitortzagilea legean aginduta dagoen moduan zitatuz (posizio-plegua aurkezten bada, plegua itxia dagoela adieraziko da, eta, normalean ez baita hori gertatzen, gertatuz gero, alderdiak erreserbatu egiten du horren aurkezpena praktikak egiteko momenturako).

266. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00057 Russellek botere zientifikoaren arazo larria gizarte modernoetan behin eta berriro planteatu du, idazkietan ezezik bere ekintzetan ere soluzio baten bila militantzia handiz ahaleginduz baina soluzio iraunkorrik asmatzeke.

267. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00023 Lakuntzako 1838ko otoitz batzuk eta zaharragoa izan daitekeen prediku bat ere baditugu (Satrustegi 1987: 229-234); azkenik, Arruazuko hizkeraren kutsu nabarmena duten Sakana aldeko idazki batzuk ere badira, Aralarko saindutegian bilduak (Satrustegi 1987: 186).

268. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00023 Kasu honetan badakigu egilea nor den eta non sortu zen, badakigu idazkia noizkoa den, eta badakigu zein herritan egiteko idatzi zuen.

269. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00023 Halaz ere Markotegiren idazkian anitz dira ez Goñiko sortzezko bere hizkerari ezta aldaka-aldakako Olloibarkoari dagozkion hizkuntza aldaerak.

270. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00023 Oltzako datuak Bonapartek eskaintzen duen fidagarritasunagatik eta Iberoko guruzpide otoitzari suposatzen diogunagatik ezagunxeak direnez, pentsa ote liteke hauetan oinarritzea aski dela Ororbia (1758) izeneko testua Oltzakoa ala Goñerrikoa den han ere agertu baita idazki hau jakiteko?

271. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00069 Hautatu gabe, ikus ditzagun Por robar un congrio idazkiaren puska batzuk.

272. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00069 Bere izena eta mezetarena gozoki nahasiz, Sanpremines de otros tiempos idazkian, sabaiko kutxatik 1819ko agindu batzuk, zezen-plazako barne Gobernu politikorakoak berreskuratzen ditu, eta hona dakarzkit hizkeraren edertasuna dela eta; izan ere, zein bere tokian, humorez idatziriko festa-aginduak edo salmentarako iragarkiak dakarzki gogora.

273. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00132 Belatarrak nori bidali zizkion idazkin haiek? Ana Albretekoaren Valet de Chambre zen De Gramont kunteari, ala bera bezala zuberotarrak ziren aldetik, Tartas-i edo Tardets-i?

274. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00132 Orrialde bateko bazterrean, zer idazkin zen gogoratzeko bezala, letra txikiagoz honakoa idatzia zuen:

275. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00200 Kontsiderazio hauek Ogasun Sailera igorri ondoren, Foru Diputatuak berak idazki bidez emandako erantzunean azpimarratzen zen eskabidea ez zela sartzen zerga-izakerako sarrera bidegabeen itzulketa arautzen duen 73/1991 Dekretuaren 10.2 artikuluan aurreikusitako egiazko kasuetan, eta horrenbestez, ez zela egokia inongo itzulketarik.

276. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00200 Hala ere, Diputatuaren idazkian aurreikusten zen itzulketa egiteko aukera. baina gaineratzen zuen hori horrela izan zitekeela baldin eta interesdunak hasitako prozesu judizialaren emaitzan, hark eztabaidatutako kopuruak kobratuko ez balitu.

277. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00376 Euskal Herriko nekazari gehienak euskaraz mintzo ziren 35 1772ko abenduaren 13an. igandean. José de Iturraldek idazki bat argitara eman eta azaldu zuen urte horretan egindako bisita zela-eta. eliztarrei komentuko mezako eskaintzaren testuingurua euskaraz azaldu zielarik?. Ziortzako Fabrika Liburua. 1602an hasia. 195. or..

278. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0003 Sailak iragarki, ohar eta bestelako idazkietan aurkituriko perlak islatu nahi ditu.

279. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0059 Badakigu 1967-tik hunarat, P. Lafittek Olerkigintzako eskutitza (L'art Poetique basque, Indiquee dans une lettre escrite a Un cure du pays de Labourt au moys de mai 1665, Gure Herria 1967, orr. 205-229) agertu zuenez geroz, Oihenartek ezagutzen zuela hurbiletik Etxepareren olerki lana, eta idazkitik apur bat gehiago ere; eta kritikatzen zuela gehienik olerkaritza zuzenaren erregeletan zituen hutsen gatik, bainan ere, doi bat, gaian eta funtsean berean.

280. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0066 Erdalki behar gabeak, hain usu lehenagoko idazkietan eta bereziki elizakoetan, baztertu ditu: adora, iura, causa, vanoqui, sanctifica devotqui, fama, falsuqui, desira; hautatu eta atxiki edo euskal hitzak (iaurets, alferretan, erabil, gezurrezko iaquile) edo euskaran ohituagoak (sainduqui, ohora; desea iberismoz hautatu duke...).

281. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0017 Baiña irurogei urte inguru danetariko idazkiak arakatzen ibilli dan gizon onek oindiño erriaren iztegiaren ikerketa zeatza osotu bear dala deritxo (Idazlan guztiak, XXVIII. orr.).

282. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0085 Aipatu behar da, idazki hauek irakurtzeko eskubidea zuela senarrak.

283. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0031 Euskarari eman zion tartea ere aipatzekoa da, 57 Honako sailak aipa daitezke: Pro euskera; Euskaldunen xokoak; Asteko Berriak; Euskel Solasa; Berri Berriak; Nahas-Mahas; Euskararen Adiskideak. Idazleen artean, Larreko izan zen maizenik idatzi zuena. Luis M. Mendizabalek 1974.ean egin zuen La Voz de Navarra, un caso de periodismo vasco lizentziatura memorian [Universidad de Navarra] esaten denez, Larreko, Manezaundi, Zirt, Joseba, Irular [Larrekoren seme Aingeru Irigaray], Agurre-tar Anastasi eta Gurbindo [Jose Agerre] dira euskaraz gehien idatzi zutenak. berau izan bait zen Nafarroan gehien ahalegindu zena. 58 Euskeraren Adiskideak erakundeak euskarazko idazki batzuk igorri zituen 1931tik 1934era bitarte Iruñeko egunkarietara. El Pensamiento Navarrok eta Diario de Navarrak 6 egun iraun zuten ateratze lanetan, La Vozek berriz, 1934a arte, erakundeak igortzeari utzi zion arte. (Ikus Oses Larumbe, op. cit., 422. or.).

284. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urgell 0396 Gizon horiek ireki bideetatik etorri zenaren nortasuna zerbaitetan badatza, proposamen eta kontraproposamen ezberdinen alde edo aurkako idazki ugarietan datza, hain zuzen: ordutik aurrera tradiziozko usadioak bakoitzean indar eskasagoekin eta euskalariek proposatzen zituzten berrikuntzak elkarrekin bizi, usu gurutzatu eta azkenik sistima bakar baterantz abiatzen dira, egungo grafi-sistima (hots, 3. garai hura) sustraituaz.

285. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0013 - ...ofizio honen bitartez, gaur Kultura sailburuak 1992ko maiatzaren 8ko zure idazkia onartu eta zerbitzu honen ardurapean jarri duela jakinarazten dizut.

286. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0053 Idazkian barrena, euskararen etsai dakuskin etxekoei bezala arrotzei erasotzen die, umorez baina lazki, eta ez ditu leku politean utziko:

287. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0065 Espainiako giro politikoan jesuiten ordena erlijiosoaren aurkako haizeak dabiltza, eta zentsuragilea Lagundiko buru dena, horretaz jabeturik, idazkian barrena azaltzen diren agintariekiko zenbait aipamen konprometigarrik izan dezaketen eraginaz kezkatzen da.

288. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Hain zuzen jagoiti bilduak ditudan idazkien artean, argi dago kultura arartekoak izan ditugula, abere-sendagintzan teknikoak (kimistak, albaiteruak herri-marexalak) jende sendagintzan petrikilloak jinko txipiak danatuak eta abadeak;

289. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Adibidez gure mendi, ibarretan eta ez dendetan aurkitzen ditugun belarrak edo erostekotan erabiltzen jakingo ez ditugunak, euskarazko idazkietan irakur genetzazke, holako bat aurkitu dugu, harri-preziosen erabileraz medikuntzan (ik. Alberto Magno euskaraz, in Bulletin du Musée Basque, Baiona, 1974) (Izenburuaren fotokopia).

290. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0014 Herri guzti horiek XIV. mendeko idazkietan agertzen zaizkigu, eta herri batzutan nafar kristauzaleek eraiki elizak eta elizeen oinarriak ikusten dira (Santa Grazi, Arane, Liginaga, Altzabeheti, Lexantzû eta abar).

291. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0019
- Joxe Auxtin Arrieta (Ugartemendia) idazlearen izenpean dator Joxe Agustin Arrietaren Hitzaren ohiua.
- Jose Maria Azkuerenpean Resurreción Maria-renak ere badatoz.
Azkue Aberasturirenak dira Apaiz ostegunerako otoitza, Gipuzkera osotua, Igarkizunak, Katalintso Zortzikoa, class="cdob">Lamiak Euskalerrian, Mendibururen idazkiak idaztankera, Ortzuri.
- Anjel Lertxundiri erantsi diogu A(ltube) Lertxundiren Laztantxu eta Betargi.
- Eusebio Osa Unamunorenak bailiran agertzen dira bere arreba Euxebiren Elurra eta Mimi katua.
- Jean Hiriart-Urruty, gaztea eta zaharra, bereizi gabe datoz
Zaharrarenak hauek dira: Mintzaira, aurpegia: Gizon!, Zer eta zer, Zezenak Errepublikan.
- Juan Antonio Mogelen lanen artean agertzen da Juan Jose Mogelen Baserritar jakitunaren etxeko eskolia.

292. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0011 Hori dena begiratu behar dugu administraziotik idazkiak kaleratu baino lehen.

293. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0011 Solaskideek elkar ezagutzen ez badute, berriz, hotzagoa eta lehorragoa izango da idazkia.

294. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0023 Ideia pare bat bakarrik adierazi behar badugu, eskemarik egin gabe ere molda gaitezke; hala ere, ez da ohitura txarra eskema egitea, idazki konplexuetan derrigorrez erabili beharko dugu eta.

295. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0047 Hona gai honen inguruan egiten diren oker gehienak biltzen dituen idazkia:

296. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0050 Gure idazkietan denetatik aurki dezakegu: irentsi ezineko hitz garbi-garbiak, mailegu gordinak, morrontzapeko kalkoak, daukagun apurraren kontra doazen kide faltsuak.

297. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0057 Testua hitz berezituez josia dagoenean, komenigarria izan daiteke definizioen zerrenda edo glosarioa erastea, idazkia azalpenez betetzeak irakurketa astundu eta ilundu egin baitezake.

298. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0057 Glosarioak edo definizioen zerrendak, non eta oso laburrak ez diren, idazkiaren bukaeran jarri behar dira, eta aurkibidean-edo ezagutarazi hitzen azalpenak non dauden.

299. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0057 Idazki batean termino gutxi agertzen bada, ez dago glosarioa erabili beharrik.

300. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. sagastizabal 0048 irakutrezin. Idazki infektoa.

301. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0085 Joan XXIII.a zen; zaharra baina santua; urtetsua baina mundu berri baten ezaugarriak ikusi eta erakutsi zituena; idazki itxaropengarriak lur guztira zabaltzen jakin zuena: Mater et Magistra hura eta, batez ere, Pacem in terris hura!

302. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0085 Euskadi txiki honetako hiru gotzainei herriaren minak agertzeko idazkia zen.

303. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0182 Horren ondoren Euskal Herriko Gotzainek Garizuma-Bazko aldirako urtero emango zituzten idazki nagusiak batikbat herriz herri azaltzen ibiliko ginen.

304. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0040 Aurtengo ...(e)ko Probidentzia betez, idazki aparteko batean eta Kode Zibileko 103. artikuluan xedatutakoaren arabera, BEHIN-BEHINEKO NEURRIAK eskatzen ditugula jarraiango egitate hauetan oinarrituz:

305. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0086 (Ikus bedi txartel horietako bat, ... zk.ko dokumentuarekin seinalatua, eta idazki honekin batera aurkezten dena).

306. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0144 BIGARRENA.- Aurreko idazkiarekin eta horrekin batera zihoazen dokumentuekin, aurkeztutzat eman zen ezkontza-bananketako eskaera;

307. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0180 Aurkeztu diren aurreko idazkia eta dokumentuak batu bitez beren auziko autoekin eta kopiei eman bekie legezko bidea.

308. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0228 BIGARRENA.- Aurreko idazkiarekin eta horrekin batera zihoazen dokumentuekin, aurkeztutzat eman zen ezkontza-bananketako eskaera; eta senar-emazteak Epailearen aurrera zitatuak izan zirelarik, esandako egunean eta orduan agertu ziren, eta bakoitzak bere aldetik berretsi zuen bere bananketa-eskaera eta aurkeztutako Hitzarmen erregulatzailearen proposamena.

309. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0270 EPAITEGIARI ERREGUTZEN DIOT: Ezen aurkeztutzat emanez idazki hau, juntatutako dokumentuak eta guzti horren kopia, ameti ditzala, eta ni neu ere bai alderdi bezala, betetzen dudan EDURNE ESTANDA OLASAGASTI anderearen ordezkaritzan, zeina behar bezala askietsitako eskuorde-eskrituraren kopiarekin kreditatzen baitut;

310. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0184 Bere The Expression of the Emotions in Man and Animals idazkian erakutsia zuen soinu edo ekintza adierazgarriak premia biologiko jakinen agindupean daudela eta arau biologiko zehatzen arabera erabiltzen direla.

311. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0086 Beren idazkietan, autoreak handia ematen du sarri, baina gizadia txikia da beti.

312. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0264 Baina aginte marka hori askoz sakonagoa da: batetik, epaileak lanbidetik ezagutzen du Zuzenbidea; eta, bestetik, epaia epailearen pentsamendua islatzen duen idazkia da.

313. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 2.ik Zuberera hitzegiten, irakurtzen, idazten dakidalako eta berriemaileen hizkuntza delarik euskalki hortan egingo dizkiet itaunak. Bestalde euskalki hortan ez dira sendakuntza arloko idazkiak falta, nahiz gehienak argitara bageak.

314. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00054 Harritzekoa horren idazkiak harrapaka eraman dituztela xiberutar askok eta haragokoek ere! Eta nire lantokian dudan bulegotik horren frogak maiz ditut ikusi eta zorionez gozatu ere.

315. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 00056 Eta non agertu ote diren kanpora hainbertze solaski edo idazkien artean Baionako Euskal Museoa bezalako herri-museo batek zuen edo duen garrantzia?

316. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0009 1756an Eskoziako Elizaren eskomuniotik salbatu ahal izan da, Asanbladak bozketan gehiengoz bere burua ezgai aitortu zuelako haren idazkiak epaitzeko.

317. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0117 Aita Sainduak berak gainera aurkako iritzia agertzen du anitz idazkitan, beste irakaspen batean erran dudan bezala.

318. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0024 Judiziamendu Zibileko Legearen 1881. artikulu eta hurrengoetan xedatutakoaren arabera, idazki honen bidez eskatzen duela, ezen, oso modu behin-behinekoan, har daitezela aurrerago aipatuko diren neurriak bere senar ALEJANDRO OLAIZOLA AIZPURU jn.aren kontra, berau izaki adin nagusikoa, eta izenpetzailearen bizileku bera duena, arrazoia baita hitzez eta egitez izenpetzaileari horrek eman dizkion tratu txarrak.

319. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0072 Errealitatean, jadanik alderdi honek behin-behineko neurriak eskatuz zuzendutako idazkian esaten zen bezala, matrimonioa ...kaleko ....zk. finkako ...pisuan bizi zenean, aldi baterako bakarrik bizi zen, zeren eta inmueble hori ... izeneko sozietate inmobiliarioarena baita; aipatu pisua, eta berdin inmuebleko gainerakoak, apartamentu independente bezala saltzera destinatuak daude.

320. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0122 Jasotzat emanik aurreko idazkia ... eta berebat behar bezala askietsitako ahalordearen kopia, zeina itzulia izango baitzaio ... autoetan testigatu ondoren eta batera doazen dokumentuak, eta berebat guzti horren kopia, erregistra bedi; agertutzat eta alderditzat joko da GORKA ALONSO IÑARRA Prokuradore jn. IGNACIO ARTANO UBIDEren eta ANGELA AMILIBIA AIZPURUren izenean eta ordezkaritzan diharduena, eta horrekin tratatuko dira aurrerantzeko diligentziak Legean xedaturik dagoen moduan eta forman.

321. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0122 Eta hori gerta dadin, entzun bekie senar-emazteei, bakarka hasierako idazkian esandakoa berretsi dezaten; horretarako zita bitez ... (e)ko egunerako eta ... (e)tako ordurako eta gero erabakiko da bidezko den beste guztia.

322. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0220 76. EMAZTEAREN IDAZKIA, ESKATUZ ERREKERI DAKIOLA SENARRARI BERE MATRIMONIOAREN KARGETARAKO EKARPENA ORDAIN DEZAN

323. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0220 Idazki hau ametituz eta bertan jasotzen diren adierazpenak egindakotzat emanez, erabaki dezala aipatu zorduna errekeritzea arren eta honek bere emazteari ... pezetako kopurua ordain diezaion, matrimonioaren kargetarako ekarpen bezala eta Epaitegiak agindutakoaren arabera, ohartaraziz ezen, zor duena zuhurtziaz finka dakiokeen epe laburrean ez badu ordaintzen, premiamenduzko bidetik joko dela eta auzi-kostuak ordainaraziko zaizkiola.

324. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0268 Ezen, idazki honen bidez eta betetzen dudan ordezkaritzan, nire ordezkatuak eta EMILIO URIA ARANZAMENDI jaunak, zeina baita adinez nagusia eta bizilekua ...(e)n duena, egindako ezkontzaren DIBORTZIO-DEMANDA formulatzen dudala, Kode Zibileko 86-4 artikuluaren arabera.

325. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0366 Aurreko idazkia eta laguntzen dion dokumentua hartutzat emanez, erregistra bitez.

326. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0532 Beraz nafarro-lapurterazko idazkiak zubereraz egokitzen dituzte jin arau.

327. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0534 Idazki pertsonaletan, Batuaren grafia erabiltzen dut, U letrari bi ahoskera emanez (u eta û), ez hiru beste berrizaleek bezala (u, û eta i).

328. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00155 Orain bide zabaletik nator, erreka igaro eta berreun bat metrora, egurrezko esi bat, erderaz eta euskeraz idazki bat duana. Ona euskerazkoa: San Frantziskoren iturria. XVIII mendea. San Frantzisko erromes joan zen Santiagora eta Espainiako lehenbiziko frantziskotar komentua fundatu zuen Rocaforten (Zangotza zaharra).

329. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 00008 Andik aurrera alkarri egindako eskutitzak seireun eta amalau omen dira; eta arrigarria da mojatxo arek bere idazki oietan agertzen duan jakinduria.

330. 1991> lapurtera-nafarrera antzerkia j.m. malharin 0822 Hola bederen ene amorrua baliatzen dut Adonaik ampsup16; Adonai, Biblia Hebrearrean Jainkoaren izena, Asmodeo eta gero Molok, Astaroth eta beste debru izen guztiek zaharkitu kutsu arrarro bat emaiten diote pasarte honi. Baina erakusten dute ere Teresak ongi irakurriak zituela bere lekukoak, hots, Léo Taxil-en idazkiak. salbatu arimen galtzeko.

331. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. hirigoyen 00115 Bi gogoeta heldu zaizkit burura idazki berri horri so eginez : edo eranskin gisa nahi izan zuen erabili kaier hau haltsuarrak, edo hiztegia egiten ari zuen heinean, ondoan, delako liburuxka horretan, ahanzten zituen hitzak markatzen zituen.

332. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 00133 Baina iduritzen zait bestalde laguntza handia emanen diotela ere Xan Irigaray-i, bere tesiaren bermatzeko, Jean Delumeau historialari zorrotzak egin ikerlanek eta idazkiek (ikus: Le Péché et la Peur: la Culpabilisation en Occident: XIII-XVIII síecles, J. Delumeau, 1984).

333. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00050 Txalaparta argitaletxeko harpidedun batek luzatu omen zuen proposamena. Nonbait jakin zuen eta bi emakume euskaldunek Asian zehar egindako bidaiaren ingurukoa, eta hemendik liburu aski polita sor zitekeelako iritzia zuen zinez. Argitaletxeko arduradun Pernando Barrenak antzeko hitzetan gogoratu zituen orain karrikaratu duten idazkiaren aitzin zirrikadak, izan ere, bizikletaren gurpilaren arrastoak orain idatzizko hitz bihurtu baitituzte. Zentzu honetan, izkribuaren bereizitasunak lau zutabetan xutu zituen Barrenak: txirringaz egindako bidai baten liburu kronika da, hamabi hilabetetakoa, lurralde franko ezberdinetan jarduna eta bi emakume bere protagonista direla, eta honenbertzez, haien ikuspegi bereziaz.

334. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00050 Lehendabizikotz euskal literaturgintzan funtsezkoak direnak aipatzen dituen idazkia agertzen da.

335. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. asurmendi 00022 -Toberetarako idazkiez aparte, antzerki lan bi idatziak dituk. Azkenekoak, Hautsi da kristala, Toribio Altzaga saria jaso zian. Zer duk hain justu?

336. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00024 Datu basea Koldo Mitxelena-ren idazkietan oinarrituta dago eta abizenen esanahiaz gain, kokapen eta hedaduraz ere aritzen da.

337. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1995 0018 Idazkiak euskaraz hartzeko eskubidea aldarrikatuz, Barakaldo eta Bilboko auzitegietan hamaika buelta eman ondoren, azkenik epea bukatu egin zaio eta ez du erreklamazioa aurkeztu ahal izan.

338. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0012 PNV eta EAk idazki alternatibo bat aurkeztu zuten, baina bozkatzera iritsi gabe erretiratu egin zuten.

339. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1996 0057 Era askotako konpromezuak hartu dituzte establezimenduetako alduradun eta enplegatuek: batzuetan, errotulua edota idazkiak euskaraz ere ipintzea; bestetan, euskarazko klaseetara joatea.

340. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 2) Itziar Debatik Bereizteko Batzordearen idazki bat, jendaurreko erakustaldian Udalak banatu zuen informazio oharrarekin ados ez zeudela adierazten zuena.

341. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1997 0028 Euskarazko idazkiei euskarazko erantzuna ematea eta jendea ahoz euskaraz atenditzeko plangintza hagitz positibotzat hartzen dituzte.

342. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0003 Idazki horretan taldea nortzuk osatuko duten agertaraziko da, taldekide bakoitzaren NAN eta arduradunaren helbide eta telefono zenbakia.

343. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0011 Aurreko eginbidearen aurka, Zerga-bilketa Zerbitzuburu jn.ari erreklamazioa jarri ahal izango zaio, hamabost eguneko epearen barruan (iragarki hau argitaratu eta biharamunetik zenbatu behar izanik), beren idazkiari bidezko agiri-froga erantsiaz, Bizkaiko Herrialde Historikoko Zerga-bilketari buruzko Araudiko 186. artikuluan xedatutakoaren arabera, erreklamazioa jartze hutsak prozedura etenen ez duela, aipatu legezko testuko 189. artikuluan ezarriak diren edukin eta baldintzetan salbu.

344. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. añaga 0030 Egoki idatzi du Setien'ek, Gipuzkoa'ko Apezpikuak, gizakion argia ez-ezik, gure babesle ta zaindaririk onena ere Jainkoa dela dasaigunean: Jainkoa da gizakiaren zaindaririk onena; eta Jainkoaganako begirada galtzen denean, zabalik geratzen da atea, gizakiok gure senideen aurka egin ditzakegun geiegikeriarik aundienetarako ere. (Zorionekoak, pakegilleak Abenduko idazkitik, 14)

345. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6050 Repsol enpresak 1992.02.25ean egindako idazki bat jaso zen, hainbat baldintza tekniko ezarriz, onartuak izan zirela baltzu eskegilearen aldetik.

346. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6052 Euskadiko Gas Baltzua, A.B.ri bidali zitzaizkion galdapen horiek eta horrek banan-banan egindako idazkien bidez erantzun zien; espedientean jasota daude eta horietan azaldu egin zen ezin zirela onartu eskatutako aldaketak, gasodiaren segurtasun eta egonkortasunagatik, lurren orografiagatik, elektra instalakuntzak daudelako, obraren interes orokorra interes partikularren gainetik egon behar delako eta, azkenik, aipatutako aldaketak egingo balira beste jabe batzurengan izango luketelako eragina.

347. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0004 Errekurtsoa aurkezteko idazkian Castellsek azaltzen duenez, forma urratzeagatik errekurrituta, epaiketa berriro egitea ez eskatzeko arrazoia kontrako emaitza ekarriko lukeela da, bi poliziek lau urteko badaezpadako gartzelaratzea beteta, kalean geldituko bait litzateke.

348. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7754 Herri-administrazioan lan egiten dutenek ikastaroa lan-orduetan egitea eskatzen badute, horretarako baimena ematen dien agiria aurkeztu beharko dute inprimakiarekin batera edo aparteko idazki batean.

349. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0018 11. Araubide erraztua erabiltzen duten enpresa jardueretan aritzean, sute, uholde, amiltze edo industri ekipamenduko matxura handien zioz gora-behera larriak gertatzekotan, gora-behera horiek direla eta, indize edo moduluak gutxitu nahi dituzten subjektu pasiboek gora-behera horien gertatzearen berri ematen duen idazkia aurkeztu beharko diote Zerga-administrazioari, bidezko iritzitako frogekin batera.

350. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0018 Onespena edo ukapena emateko epea bi hilabetekoa izango da, idazkia aurkezten denetik zenbatuta.

351. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Itxaropen zerbait eta lanerako gogo bizia ere senti zitekeen batzuen eta besteen solas eta idazkietan.

352. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4257 Mahaiak, 1996ko uztailaren 11n egindako bilkuran, erabaki du onartzea Izquierda Unida/Ezker Batua/Berdeak Legebiltzar Taldearen idazkia.

353. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4257 Hain zuzen, idazki horren bidez erretiratu egiten da Katy Gutiérrez Muñoz andre txit argiak lehendakariari egindako INTERPELAZIOA, Euskadin DBH berehala martxan jartzea dela-eta Eusko Jaurlaritzak egindako iharduketei buruzkoa.

354. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4987 Legebiltzar-taldeek, Araudiko 160.2 artikuluaren arabera, bidezko iritzitako zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte, zazpi laneguneko epearen barruan, arrazoiak biltzen dituen idazkia Mahaiari bidaliz.

355. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5849 Legebiltzar-taldeek, Araudiko 160.2 artikuluaren arabera, bidezko iritzitako zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte, zazpi laneguneko epearen barruan, arrazoiak biltzen dituen idazkia Mahaiari bidaliz.

356. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0007 Merkatarientzako klaseak antolatzen direla esanaz idazkia jaso eta, ondoren, telefono deirik jaso ez duten dendari, langile edota profesionalek, astelehen honetan, hilak 29, deitu dezakete Udaleko Euskara Batzordera (77 91 66).

357. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1053 Legebiltzar-taldeek, Araudiko 160.2 artikuluaren arabera, bidezko iritzitako zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte, zazpi laneguneko epearen barruan, arrazoiak biltzen dituen idazkia Mahaiari bidaliz.

358. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Legebiltzar-taldeek, Araudiko 160.2 artikuluaren arabera, bidezko iritzitako zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte, zazpi laneguneko epearen barruan, arrazoiak biltzen dituen idazkia Mahaiari bidaliz.

359. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1213 Legebiltzar-taldeek, Araudiko 160.2 artikuluaren arabera, bidezko iritzitako zuzenketak aurkeztu ahal izango dituzte, zazpi laneguneko epearen barruan, arrazoiak biltzen dituen idazkia Mahaiari bidaliz.

360. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0014 1992ko azaroan, Herrilan eta Garraio Ministerioko Lurreko Garraioaren Zuzendaritza Nagusiak idazki bat bidali zion Nafarroako Foru Komunitateari RENFE-k eginiko eskabideari buruzko txosten bat eskatuz; RENFE-k zerbitzuak aldatzeko baimena eskatzen zuen, eta aldaketa horren barruan proposatzen zuen Madril-Iruñea egiten duen Estrella delako trena (800-803) kentzea 1993ko otsailaren 1etik aurrera.

361. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0014 Urte bereko abenduaren 1ean Herrilan, Garraio eta Komunikazio Kontseilariak idazki horri erantzun zion, Zerbitzu hau kentzeak gure Komunitateari zer nolako kalteak eragingo zizkion adieraziz, eta bere jarraipenaren aldeko arrazoiak emanez.

362. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0014 Aurtengo abuztuan, Herrilan eta Garraio Ministerioko Lurreko Garraioaren Zuzendaritza Nagusiaren idazki bat jaso da, berriz ere gure Komunitateari txosten bat eskatuz, zeri buruz eta RENFE-k eginiko eskabide berriari buruz, zeinetan zerbitzu hau irailaren 25etik aurrera kentzeko baimena eskatzen baita.

363. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0014 Idazkiarekin batera bidaltzen diren agirietan 1993 urtean eguneko 26 bidaiari atera zirela Iruñetik esaten da, 92an 49 izan ziren bitartean, baita ustiapenaren deficit-a urtean 100 milio pezetakoa dela ere.

364. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0014 1. Idazki bana bidali dira Herrilan, Garraio eta Ingurugiro Ministerioko Lurreko Garraioaren Zuzendari Nagusiari zein RENFE-ko Ibilbide Luzeetako Gerentziako Zuzentzaileari, Nafarroako Gobernuaren kentze honekiko erabateko ezespena garbi adieraziz eta Departamentuak eginiko txosten baten kopia erantsiz, non biltzen baitira aukerako irtenbideak, gure iritziz hartzen ahalko liraketeenak lerro honi eusteko kostuen gutxiagotzeari esker.

365. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0015 Bi idazkiotan azpimarratu egiten zen Nafarroako Gobernuak azken urteotan egin duen ahalegin ekonomikoa Foru Komunitateko zenbait bidaiarientzako geltokitako hobekuntza lanei eta trenbide-pasabide kentzeko lanei laguntza emanez, bi Erakundeek izenpetu zuten Hitzarmen baten arabera, 90-94 epean 433.633.990 pezetako inbertsioa jo duena, ahalegin honek ez duela atarramentu onik edukiko berarekin batera zerbitzuak gutxiagotzen badira adieraziz.

366. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bachoc 00003 Idazki publikoak ulertzen ez dituzten biztanleak beraien hizkuntza galdu dutela konturatzen dira.

367. 1991> zuberera saiakera-artikuluak j-l. davant 0062 Bestalde badût haren idazki baten fotokopia, Pierre de Souhy zenaren ganik ûkena, harek Bibliotéque Nationale-an kopiatûrik, Matalazen matxinadaz: Journal de l'insurrection des Basques sous la conduite de Matalas.

367 emaitza

Datu-estatistikoak: