XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Atzenez, laketu bekit gaurrtxe agertzia aintxiñatxu egin neban idazkun txiki bat.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Egun onetan irakurri dot Jel'en zenbaki baten Arana eta Goiri'tareuzkozale barrdinbakuak idatziriko Conócete a ti mismo ixentzat daruan idazkun ederr ta bikaña.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Asko poztu nau, bere edozetariko beste idazkun danak lez, ta goguan sarrtu yat EUZKADI'ra bidaldutia neuk be aldi atan (Errdelerrijan ikaslari nintzala) idaztu nebazan iru-lau lerro, Unamuno barregarrijaren kaltez barre egitteko neure aberrkide ta euzkeldun batzukin.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Aurrerantsian, Jaungoikuak gura ba-dau, ixan leike noxian-beñ zelan-alango idazkunen batzuk euzkeraz edo errderaz idaztia, EUZKADI'n bertan argittaldu dedixan, bere arrteskarijak orretarako duñak dirala esten ba-dabez.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Ez dakit onddiño selango azazkundia emongo dautsedan idazkun onei, baña beti ixango dira, bilddurr barik, Euzkadi-mattetasunaren inddarrez neure buruban sorrtu ta errniak.

6. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Geyago be baidakit: oraintsu irakurri dodaz (adizkide ta euzkeltzale andi bati eskarrik asko) gaurr-arte argittaldu diran EUZKADI'n en zenbakijak, eta bertako idazkun ederrtasunez betien artian, bai-dakust neure txatxarrak ixango dirala arian illundija langoxia argijaren albuan: augattiño be ez naz atzeratuko.

7. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0003 h) Gure idazkun beñolakoak, argitara len etorriak eta beñere ez argitalduak, ayolaz bilduko ditu, ta ayetako egokienak argitalduko ere bai.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta etxe ta bidetan agertutako lauburu ta idazkunak dirala ta botatako multak, ordainbidera eraman dituzte.

9. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Eibarr'an, euzkel-erri uts utsa danarren, ez dakust gaurdaño ezetariko euzkel idazkunik baña aurrerantzian bai-dakuskegu; geure lagun on-on aldratxoko batek ikusirik euzkeldunai euzkeraz egitia gauza zuzena dala, bere anai-arrebakin naste erabagi eban, euraen guraso ildakuei illartitz eder bat egitiau idazkuna genre izkuntzan jarririk.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Ondo baño obeto eresten dogu eleizan, nai ildegijan, nai beste edozein tokitan, iragarrijak eta beste agiriko idazkunak euzkeraz ipintia.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Orixegaitik geure ikurritza da Euzkeldunei Euzkeraz; eta Jaungoikuaren laguntasunaz laster argitalduko doguz onetariko beste idazkun batzuk.

12. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0115 Asi zan, bada, arei esaten: Gaur bete da Idazkun au zuen belarrietan.

13. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 - Iru basatxono dagoz eleiz-inguruan: Osane (?) Andre Miren'ena (N. D. de los remedios) ta Apolone Deunarena bata, elexatik eskerrera, Otxandiano'rantz; bertako ur-onetsi ontziak idazkun bat dakar: nrasra de los remedios 1515 erderaz; ez jakin baña ziur zein dan urte orretakua, ontzin ala basatxonua.

14. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Baña gaurko azikeraik'tzaz ekiteko asmorik ez dot idazkun onetan.

15. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Gayok edesti-aurreko auzijak dira eta idazkun onetan gixonak edesti-arauz erabili dauzan azikera-bidietaz ekitia da nire asmua.

16. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Dana dala ABESTA orretan mota askotako idazkunak bilduta aurkituten ziran eta beraz era askotako ezaguntzaik zabaldu be bai.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Illobi eta iarlekuetako idazkunak ere etxearen iabetasuna erakusten digute.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Ala ageri da Sara'ko urrengo idazkunetatik: .

19. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak g. urrutia 0060 Beraz Karmel'en zuzendari jaunak ontzat artzen ba'dau, idazkun a emen berridaztea gaurko egunetan be egoki izango dala uste dot.

20. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0086 Idazkun gaiñean txiki xakiz irudi bat eroian: Arrano Goile, bere kuso-egoak zabal.

21. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0051 Ez dago ilustrazinoko girotik urrun Markinako iturri erabilgarri eta ederra burutzeko prozesua, euskerazko idazkunaz, Carlos III.a erregea aitatuaz etabar...; baina alderdi hau hoba da Bilbon ikutzea 1785ean Paret-ek eregitako iturri monumental biak aztertzerakoan, oraintsuko artikulu baten Alfonso de Andrés eta Alberto Santanak egin eben eran.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0008 Badira gorderik garai hartako idazkunak.

23. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0008 Idazkun horietan irakurtzen denez, bazuten Jainko bat Ti izenekoa; geroago Ti'en delakoa adoratu zuten, zerua alegia.

24. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0288 Barrio de San Bartolomé idazkuna duen eguzki-orratz honek, nongoari eta noizkoari buruzko pentsatze-era kulturarekiko ikerketaren garrantzizko alderdi denaz gogorarazten gaitu.

25. 1969-1990 gipuzkera liturgia ileta-elizk 0125 Entzun dugun Idazkunak auxe adierazi nai zigun: Kristoren piztuerak kristauon piztuera eskatzen duela, eta Bera leendabizi piztu bada, piztuko dirala ere Beragan fede ta uste osoak ipiñi dituzten guztiak.

26. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Luzaro idazkunak bere plusbalia zertzen duela liburu eta aldizkarien industrietan argitu diet esku langileei, baina ez zidaten sinesten.

27. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0003 Jendetza aundiak bildu dira Bilbao`ko kaleak zear, idazkun au aurrean arturik: Erriarekin, ETA`ren aurka.

28. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. sudupe 00013 Gorgonio Renteria alkate zela egin zen hilerri berria Elantxobeko herrian, 1916an. Sarrerako portalearen ateburuan Gorgoniok berak asmatutako idazkuna dago: Otoi bat eta gero arte. Geroko bizitzan Gorgonio Renteriak zuen fede sendoaren erakusgarri bikaina

28 emaitza

Datu-estatistikoak: