XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Moldakaitza ba-da nere idazlanaren tankera, bederik atsegiñez irakurriko dezutelakoan nago, gaia, mamiaren onura ta gozotasunari eskerrak.

2. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Mujika'ri gure Antzertiaren aurrerapenak buru-auste ta kezka zemakion, berak egin zituen idaz-lan ugariak irakurriaz ikusten danez.

3. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Atzo, emengo Euzko-Etxeako irakur-gelan sartu giñan euberdi-ostian, artu gendun Madrid'eko izparringi Nuevo Mundo ta bertan ikusi gendun Unamuno'-tar Mikel txotxoluaren idaz-lan bat, eta diña Belgika'ko Lieja uri ospatsura ludiko alde gustijetatik gastiak juaten dirala euren ikaskuntzak egiten eta eurentzako an ostatu-etxe asko dirala, eta onetariko ostatu-etxe askotan uarra ipiñita dagola: eztirala ostatuan artzen españarrak eta gerkarrak (grieguak).

4. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 El mon en que vivim deritxon Millas-Raurell'en lanari, Pico'ren onduan asi ebazan bere idazlanak.

5. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Erletxue'ren idazlana irakurri-ondoren sei arrpide etorri yakuz.

6. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Nere idazlanak beretan asi nebazan eta beregaz zelan aiztuko naz ba?.

7. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0139 Izengoitiagaz emoten ebazan bere euskerazko idaz-lanak.

8. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0491 Euskal idazle ona izan da; batez be joskera jatorra erabili dau bere idazlanetan.

9. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Liburu askorik ez euskun argitara emon, baina liburutxo ta idazlan ugariak eginda joan yakun.

10. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0068 Juan Ruiz'ek gai askotaz idatzi zun, beragandik eldu zaigun kodizean agertzen zaizkigunak auetxek baitira: Alegi ta ipui bilduma bat, Ovidio'ren Maitabideari buruz azalpen bat, irri-poema bat (Jaun Okel eta Andre Baru'ren arteko gudua) eta beste idazlan mundutarrik ere bai.

11. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0236 Orren antzekoak dira berak utzi zizkigun euskerazko idazlan guztiak: atsegiñak, ulerterrezak, gatzdunak, irakaspengarriak....

12. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0023 Donapaleu'ra yoan-etorria deritzan idazlan ederrea Uitzi gezur izenez estalirik agertzen du Orixe: (Itz-lauz, 40'gnr. orrialdean).

13. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0023 Geroago idaz-lan bertan: (Itz-lauz, 41-43'grn orrialdean).

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Egokiago genuke beraz beryakintza-lekorekoa esatea, beryakintza-petikoa baño, neronek azken izen au erabilli arren idazlan ontan, oiturari yarraituz.

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Jakin ez damurik nortzuk diran egile, euskaldunok lotsor gera-ta; idaz-lanen bat argitaratzekoan, ez dugu bostetik bein geure izenez agertzen, ordezkoz baiño, ta auek sarri bi ta iru dira.

16. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Ideia edo puntu nagusi auek ia bere idazlan guztietan nabari dira, baiña nik aren sarrera-itzaldiari jarraikiz azalduko ditut.

17. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0059 Irutasun Doneari buruz iritzi oker batzuk erakusten zitualako, Soisson-go Batzarrak sutara bota erazi zion bere Introductio in Theologiam izeneko idazlana.

18. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0075 Ona emen idazlan aipatuenak: De Trinitate; De praeparatione animi ad contemplationem seu Beniamin minor; De gratia contemplationis seu Beniamin maior; Liber exceptionum t.a..

19. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0295 Ona emen beste zenbait: Zoraldi ta eder deritzan idazlanean au dio: (Euzko-Gogoa, 1951, Uztaila-Dagonila, 16`garren orr.).

20. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0295 Eder eta Antze deritzan idaz-lanean au dio Orixek:

21. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0507 Aita Olabide euskaltzale aundi ta maitagarriaren idatz-lan baliozko eta ugariak gogoratzeko' orra-or nik autetsi dedana: Giza-soña izenaz argitaratu zuan liburua.

22. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak gh 1954 0096 d) Idazlanak urrengo zuzenbidera igorri bitez:
EUZKO- GOGOA Liceo Landibar
7a Avenida 5-41 Guatemala C.A.

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Berri oriek, gaiñerako irakurleek ere gaiaz jabe ditezen, G. Larrañaga'k Aránzazu aldizkari ederrean (122'gn. zenbakia, aurtengo Abuztukoa) argitara duen idazlan batean ikusi dituzu: El euskera y el dravídico (Sugerencias de un articulo) deritzanean.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0126 3. Nik eztakit deus izkuntza dravidikoez, espezialista eztirenentzat esku-liburu ezagunetan edo bestelako idaz-lanetan irakur ditekeana baizik.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Lege berriak asmatu-aintzin, orroit ditela Laphitz, Duvoisin eta Diharasarri-ren eskuara klasikoak amaiten ziotela idaz-lan handieneri batasun zerbait.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt eib 0062 Au egiztatzeko' ikusi, Juan San Martin, Eibarko semeak, oraintsu idatzi duan lan bikaiña; idatz-lan orren titulua' auxe:(...).

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Baroja'ren idaz-lanak aintz goikoenak darizkio Azorin jaunari: Euskalerriak izan duen margolaririk bikaiñena.

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Idazlana borobillago ta beteago zedin ez dio bere buruari nekerik ukatu idazle argiak.

29. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Bere idazlanak argitaratu izan dira Euzko-gogoan, Egan-en, eta Olerti-n, ipuiz, alegiz eta olerkiz.

30. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Atsegingarria izan da neretzat benetan, zenbaki au irakurkeran nik beti nai izan ditudalako idazlan batzu arkitutea.

31. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Bere eriotzaren amargarren urtebetetzea dala-ta, aren IPUIN guztiak Jesus'en Biotzaren Deya aldizkari onetan argitaratzea erabagi dogu, aren idazlan txalogarria Bizkai-erriari jakiñerazoteko asmoz.

32. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 BERGILIREN IDAZLANAK OSORIK. 384 orrialde. Bilbao, 1966. Igaro gabon-aurrean agertu zan epaitzera goazen llburu mardula, Bergili, antxiñako latin-olerkariaren lan guztien euskal-itzulpena alegia.

33. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Gure izkuntzak, beste izkuntzak bezela, bear bezelako evoluzioa egingo baldin badu, klasikuen idazlan aundietan sendotu bear ditu bere oinarriak.

34. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Luzaro eztala Donostiako Z-ARGIA' n, 290 gn.zenbakian, norbaitek itaune auxe egiten eban: Noizko Euskal-Biblia? eta ale eder onekin asten eban bere idaz-lana:

35. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Ikuspegian dago sari onek euskaldunak zirikatuko dituela Euskalerriari, dagokion euskerazko idazlan bat edo beste egiañalean idazten.

36. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Egiaz, txit jakingarriak dira bertan dauden; idazlan guziak.Caracas'ko abertzaleak EUZKO ETXE aundi bat eraiki dute eta an sarritan biltzen oi dute jai jatorrak ospatu eta euskeraz elkarrekin itzegiteko.

37. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Saria idatz-lanaren egillearantzat izango da.

38. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 Orretariko gatxa dauen alaba bat dau Kelon'ek, neskato egina, ezkontzeko be gei dana; Piloten deretxo neskato oni, eta gure ipuin au idatzi ebenak segurutzat dabe, beti Marine'kin egon gura izaten ebala: baña naiz neskato onek atz luze, bedar, eta esnea baxen zuriz seda-ariz irun; naiz, orratz sorrotzez surzapiai ertzak artu, ta zulatuago sendoago egin; nai, kitarraren otsera abestu, ta oraindik be alakatzeraño gautxoria ixilduazo; naiz, idazlan eder eta zintzorik askoz bere ugazabandera Dine'ri bere bendekotasuna iragarri; Piloten onek bere burua Marine oso-beteaz bardindu gura izan arren, orraitiño be olango leiarik izatea ta beleak bere egaki edo lumak Papo'ko usoarenak bestean zuritzat euki dagiezala gura izatea bat litzateke.

39. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0087 Bisiteari buruzko idazlana, egin zenduena azalduz.

40. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0135 Olerkari gozo eta samur bezin idazle ona: amaika eleberri, antzerki eta gaiñontzeko idazlan gogoangarrien egillea.

41. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak boletoñate 1976 0009 Euskal Herrixan, mila izardi kostata, oraintxe gabiltz literatura, heziketa eta idaz-lanetarako balixoko daben hizkuntza bat moldau guran.

42. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0037 Euskal izkuntza eta idaz lanetan, Zaldibarren egon da eta badago zaletasun eta indartxo bat.

43. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 Antonio ARRUE da idazlan aren idazle.

44. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0067 Garai honetan heziketa, irakaskuntza nagusitu egiten jakuz; Eta honegaz batera, Literaturan, idazlan didaktikoak, heziketa eta irakaskuntzara begira egozanak.

45. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0228 1. IDAZLANAK
a) Poesigintzan:
Izuen gordelekuetan barrena 1981. urtean argitaratuta.

46. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Bere idaz-lanetan ospetsuenak liburu bi dira: Ultramarine eta Sumendipean, lenengoa 1933'an idatzia eta bigarrena 1947'an.

47. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0054 Idaz-lan oneri dagokion lurraldea Mexiko da eta sasoia 1930 urte ingurua.

48. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0022 Itxurazko bat-batekotasun hau, Azkuek bere idazlanak egiteko daukan moduagaz lotu leiteke.

49. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0083 K.- Aita Santi idazlan asko eukiaz, zein ete dozu zeure lanik garrantzitsuena?.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0025 Aski famatua egin da joan den udazkenean frantses gobernuari lehen mailako arazoa planteatu zionean eta hainbat ekintza (manifestapen, idazlan, kanpaina...) burutu ondoan aurrerantz jarraitzeko baimena kendu zionez gero.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0039 Ohiturarik ez duen idazleak, idazlan bat burutu nahi duenean, ez daki aunitzetan nondik hasi: alde batetik, mementu horretako pentsamenduak adierazi nahi ditu, baina pentsamenduak ez datozkio hurrenkera egokian ordenatuak, nahaste eta bata bestearen gainean pilaturik baizik.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0039 Lehenbiziko puntua dugu, beraz, erabili nahi dugun estiloa aukeratzea eta estilo hori idazlanean zehar ongi zaintzea.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0039 Behin estiloa aukeratuz gero, idazlanaren oinarrizko unitatea zaindu behar du.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0039 Baditugu, bada, bi elementu idazten hasteko: erabili, nahi dugun estiloa zehaztuko dugu lehenik eta egiteko idazlana paragrafoetan banatuko dugu.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0077 Esan behar da, adibidez, ideiak ez direla ezezka eman behar eta ahal den neurrian baiezkoak erabiliko direla, iritzi pertsonalak baztertzeak oso gauza zehatzei buruz ez bada arindu egiten duela idazlana, adjetibo kalifikatzaile guti erabili behar direla, ez direla gehiegi ere gehiegi azaldu behar gauzak irakurlea ez baita ergela, oso leku gutitan erabiltzen diren aldaki estilistikoak hobe duzula baztertu bestela, testuingurutik oso ongi ulertu behar dira, argitasunaren eta ulerkortasunaren azpira makurtu behar dituzula gainerako guztiak, esaldiak ez dituzula bitan banatu behar, e.a.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 . Azkenik, ezin aipatzeke utzi hegoaldeko XVIII garren mendeko idazle ikasien (Barrutia, Munibe, Gandara) idazlanak, azken batean, bestelako moldez baina, herri teatroan sustraiturik bait daude beraien testuak eta musikak.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0111 Hala ere, hauen matxinada zenbaiten beldurra gauza nabaria da, erromatar laborantza tratadista delakoek beren idazlanetan erakusten duten bezala.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0279 Idazlana.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0057 - Egizu idazlan bat zure herriko klimari buruz.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0350 b) Bien bategitean (agian bategite kontzeptuaren ordez egokiago izango litzateke elkarbarneratze erabiltzea) ez da derrigor nagusitzen kapital bankarioa kapital industrialarekiko, Hilferding-ek uste bezala eta Leninen idazlanaren irakurketa arin batetik ondoriozta daitekeenez.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Ikus dezakezunez, bada, modu asko dago idazlanak egokiro hasteko.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Ez da erraza, dudarik gabe, baina argi dago honelako sarrerek malguago, atseginago bihur dezaketela idazlana eta, nola ez, irakurlearen jarrera eta arreta bideratu.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Hasiera buruturik duzula, gidoiari jarraituz garatu behar duzu idazlana, ideia nagusi bakoitzari paragrafo bat eskainiz.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Idazlanaren amaierak ere berebiziko garrantzia du.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Ez dira egokiak azaldurikoa berriz errepikatuz egiten direnak, ezta garatutakoa biribildu gabe uzten dutenak ere, idazlanari zerbait faltatuko balitzaio bezala.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0128 Amaierak, orohar, loturaren bat izan behar du hasierarekin errepikapenik gabe eta idazlan osoarekiko zerbait berria eskaini behar du.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0184 Idazlanik behinenak: - Poesian: Hutsetik esperantzara (1974).

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0120 Baina esklabuen morala ez da beti nagusitu izan; aintzinako greziarren artean jaunen moralak agintzen zuen, Homero-ren idazlanetan ikusten den bezala.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0040 2.a: Egilearen bibliografia oro hartuko bagenu bere Los Vascos idazlanaren izakera, neurria, tamainua hobetoago aterako genuke, eta hori ere hemen ez da egiten.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0089 Caro Barojaren Los Vascos idazlanean aurkituko duzue euskal hirietako garapenaren azterketa bat.

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0173 7. Idazlanak gaurko egiteko ez nion entzun.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0233 Idazlanak Kazetaritzako prosa lanez gainera (Hitz lauz liburuxkan bilduak), poesia lanak dira aipagarrienak.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0078 Eta lehen pertsonan egindako kontaketak sinesgarritasuna ematen dio idazlanari.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 Bere idazlanak, literaturari eta zineari buruzkoak, aldizkarietan argitaratuak izan dira.

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 1980. urtean gartzelan sartu eta han idatzitako idazlanetan hiru sari jaso ditu: Maggie indazu kamamila (ipuina).

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 Beste idazlanak: Narrazioak (1984) (ipuinak).

77. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0056 Denok talde alai eta langile bat osatzen zuten, jazkera eta itxuretan baino bere idazlanetan kezkatuagoak (133) 269 or., eta jenio handirik izan gabe, ez pentsamendu berrien sortzaile, eta ez ederlanen egile, beste birtute batzuen jabe ziren.

78. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0073 Idazlana egiteko ere, ez dirudi balia zitekeenik gehiegi aipatu ditugun liburuez, gehienak aurkitzen zailak eta batzu argitaragabe zeudenez gero, ezta Bela xuberotarrak bere Tablettes deitu enziklopedian aipatzen duen hiztegiaz eta gramatikaz: (...).

79. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0070 Kierkegaard: Jatorrizko Izua Gizakiaren jatorrizko izua gehienik aztertu ta erabili izan duena, bere idazlanetan heiagora auhengarriena jalkitzen duena, Kierkegaard izan da.

80. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0018 d) Ez da idazlan honen asmoa, ez zuzenean eta ez zeharka, zein hitz konkretu bai eta zein ez mailegatu eztabaidatzen hastea, gure artean askotxotan egin ohi denez; bere helburu bakarra, aitzitik, honako beste hau da:hitz horietako bat mailegatzekotan, mailegu horri ahoz eta idatziz zer-nolako trataera eman proposatzea baizik.

81. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0018 Mailegutza besarkatuz hitz-eraketarako baliabide desberdinez diharduen hurrengo idazlan batean tratatuko da gai hori merezi duen zabaleroaz, eta han azalduko dira, halako xehetasun batez, UZEIn eraturiko Gabon-bilera haietan eta harez gero puntu honetaz agertu izan diren jarrera desberdinak.

82. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0009 Honelaxe geratu zen Patriziaren idazlana: Andereño Milagrosek gaitz bat zeukan.

83. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0056 - Idazlanetan dago koxka.

84. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0056 - Jar ezazu ba elkarlanean idazlanetan ere.

85. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0056 Halaxe esan zien bere ikasleei: - Egin nahi duzue beste idazlanik?.

86. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0081 Gero eta gutxiago ulertzen zituen honen eta andereñoaren jokaerak, baina tira, ez zezatela behintzat esan bera ondo portatzen ez zenik: idazlan hura nola egin hasi zen pentsatzen.

87. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0081 Beste gauza guztiekin bezala idazten ere aritu ahala ikasi egiten dela ematen du, baina Patriziari idazlan bakoitza ez zitzaion aurrekoa baino errazago egiten; aitzitik, gero eta denbora gehiago ematen zuen nolako kontakizuna burutu nahi zuen pentsatzen.

88. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0016 Lehen esan bezala honako idazlan hau ideien gida bat besterik ez da.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. setien 0125 Bera egiazko teologoa izan zen, eta katolikook, gutxi gora-behera, orain bizitzen ari garen gogoeta teologikoa eskaini zigun; bai zuzenean, bere idazlanetatik irakurri dugulako, edo-eta Vaticano II. kontzilioko batzarretan zehar bere pentsamentua eman zuenetako bat izan zen neurrian.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak apez 0445 JOAKIN LIZARRAGA, ELKANOKOA, KOPLAK Dakizuen bezala, orain dela hamar bat urteaz geroztik Elkanoko Lizarragari lotua nabil, beraren bizitza, idazlanak eta literatur nortasuna ezaguterazteko asmoarekin.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak apez 0445 Hala ere, egia esan, eginkizun honen harian atzeratu egin naiz, Lizarraga beraren beste idazlan batek aurrea hartu diolako.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. etxeberria 0226 Bere idazlanetan ikusten dugun beste buruketa bat hau da, eta nahiz eta datu batzuk falta direla pentsatu ebazpena baduela eta bakarra, gainera.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0034 Idazlan honi dagozkion mugak horretarako betarik ez ematen, ordea.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0026 Esan dezagun orain bi hitzño haren idazlanez: Baserritarra astekaria aipatu dugu.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0482 Bestalde, ez dugu ahaztu behar azken hamar urte hoietako idaz-lana dela aztertu behar duguna, eta miatu ditugun aldizkari eta liburuak, 1968-79ko bitarte hontan agertu direnak izan dira.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0483 1) Galdetuaren bereizgarri jakingarriak, batetik: izen-deiturak, jatorria, idazlanak, adina; eta 2) batasunaz dituen eritziak, bestetik.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0496 Bestalde, ez dugu ahaztu behar azken hamar urte hoietako idaz-lana dela aztertu behar duguna, eta miatu ditugun aldizkari eta liburuak, 1968-78ko bitarte hontan agertu direnak izan dira.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0045 Gexan Bidart, Baigorriko seme argiak, Parisen soziologiaren irakasle denak, bere estudioen bururapen gisa, egin berri duen idazlan bat nahi nuke, hemen aipatu.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0290 Oraingo hau aldizkari eta elkarlanean eginiko idazlanetan argitaratutako textu bildumak osatzen du.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0204 Esan nahi bait da, idazlanen kalitate-kontrol gutxiegi dagoela batzuetan, bai literaturaren aldetik, bai itzulpenaren aldetik, bai edukinaren aldetik eta bai hizkuntzaren aldetik.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0035 Idazlanen artean burutzen dituenak hauek dira: eta .

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. iturria 0291 Nikolas Ormaetxea, Orixe, zenak ere goraipatzen ditu Zarauzko frantziskotarrak, Euskal Esnalea aldizkarian, 1927. urtean, argitara eman zuen Euskal Literaturaren atze edo edesti laburra idazlanean.

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0011 Argi dago, Miranderen idazlanetan dagoen etsipena, literatura atsegin bihurtzen zaiola; denbora berean, gure idazleak depresio gaitzez bere buruaren desegitea ikusten duelarik eta idazten duelarik, gure gizartearen desegitea azaltzen digu, hamazazpi urteetan Oswald Spengler-en irakurketak sartu zion baztergabeko etsipenean noizpeinka eroriz.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0104 Dena den, Piarres Lafitteren idazlan guztien zerrenda begiztatzen dugunean, bi artikulu ditugu aurkitzen, soil-soilik, filosofi gaiak darabiltzatenak zuzenean.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0091 Niretzat Mitxelenaren lehenagoko zenbait idazlanetatik oraingo honetara kontraste dexentea badago ere, gehien deskontzertatu nauena ez da hori, alderdi bakar hori hain masiboki bota badu ere oraingoan.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0569 IV. Idazlan honetako testu guztia hitzez hitz transkribatu badut honexegatik izan da: ahozkotasuna sakon sakonetik aztertzeko.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Egia erran euskaldun idazlea ez daiteke bizi bere idatz lanetik eta hortan dago beharbada elaberriatik urruntzea, lan asko galdatzen baitu elaberri baten idazteak.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. duoandikoetxea 0001 Bizi zen bitartean Euler-en lan asko, 500etik gora argitaratu ziren eta hil ondoren beste asko, baina XX. menderarte ez zaio ekin haren idazlan guztien kaleratzeari.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0004 Idazlana: Linguae Vasconum Primitiae.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0043 Idazlana. Scoto-ren filosofiaz hiru liburu handi latinez egin zituen.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0043 Idazlana. Asko idatzi zuen euskaraz.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0069 Idazlana Manterolak bere Cancionero Vasco delakoan bildu zituen Bilintxen olerkiak; eta hitz lauezko zenbait lan ere bai.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0079 Zurbano eta Monzon Esteban Biografia hauen zerrenda osatzean, deiturak alfabetaren arabera sailkatu ditugunez, urrezko korapilo bezala datorkigu idazlan honi amaiera emateko Seguran izan den herriko seme ospatsu eta aipagarrienetariko hau, ez bere jatorrizko nobleziaren gatik soilki (1) Honen aurreko adigarrienen artean (Zurbano, Araban, dute beren jatorrizko dorretxea) Joan Zurbano aipatuko dugu soilki hemen, San Bartolome Eskola Nagusian ikasle izana, Joan II Gaztelakoaren Kontseilari, eta Zaragozan, Aragoako Erregerekin bakeatzeko 1417an enbaxadore baita bere dohain eta Jainkoak emaniko talentu bereziaren gatik ere.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0202 Zortzi idazlanetatik bi soilik euskeraz, Altube ta Lekuona euskaltzain iakintsuenak, alegia.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0202 Euskera zaitzeko biderik ederrena erderaz idaztea dela uste duten zenbait horiek, hona bat, euskaraz ere idazten baitute: zenbait horietatik hiruren idazlanak orrialde hauexetan irakur ditzake U. jaunak eta horietatik baten lan luze bat Euzko Gogoan bertan, bere purrustalditik ez oso urruti.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0128 Cortazar-en idazlan luzean zehar, hamaika horrelako iduri atxeman ahal dezakegu.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0044 IDAZLANA Bi liburu argitara emanak: 1) Onsa hilceko bidia Juan de Tartas Arueco Erretorac egina. Orthez 1666an.

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0036 Idazlan bat irakurri ondoren irakasleak Hmmm, gai x honetaz nahikoa esan duzu dioenean poza edo higuina adierazi nahi duen ulertu ahal izateko, nahitaezkoa izango da ez-ahozko elementuetara jotzea.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0114 1.1. ETBren PROGRAMAZIO-EREDUA
ETBko arduradunen burutan eta hitzetan eredu hori zer-nola ulertu behar den jadanik ikusia dugu idazlan honetan bertan, ETB eredu eta definizio bila sailean.

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0016 Eguneroko honen idazlanetan izan zitun lehendabiziko eztabaidak Prusiako gobernuarekin (MEW 1,28 urr.).

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0104 Puntu honi buruz xehetasun gehiago nahi izanez gero, aski duzu Lorenz bilakariaren idazlanak irakurtzea; bereziki, basahate (Anser anser) eta beleei doakienetan.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0089 Gero, idazlan hauetatik abiatuz, sailkapen-lana zen zertxobaiten aurrerabidea eskatzen zuena.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0244 Idazlearengan ere argitaratzaileak agintzen du, horrela, irabazien alde idazleak arima sal dezan lehiatuz, esango du Estivals-ek: Azkenik, diruaren (garantiaren) truke konformista bilakarazi ondoren, zera eskatzen dio autoreari, alegia, beharrezko idazlanaren produkzioa, behar izanez gero horretarako ikerketa aplikatuaren laboratorioak sortuz, aurkikundeak egokitasunez egin ditzaketenak, gehienetan gainera aurretiaz determinaturiko publikoa asebetetzeko.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0423 Uste dugu, aurreko gogaketaok aski izango direla orain arteko kapituluez balio juridikoa agertzeko, eta ez dela izango analisi xeheagoren beharrik; honek premiarik gabeko errepikatzeetara eramango bait gintuzke, idazlan hau gehiegi luzaraziz.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0455 Eta ur gardena edatea komeni zen Iparragirreren idazlanetan edo sasiak kentzea euskararen belar berdea garbi ager zedin.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0456 Idazlanik gehienak aspaldidanik bilduta egon arren 1980an hasi ginen bilketa lanetan egituraren oreka lortzeko berriak ere bildu behar izan dira azken egunetan.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0456 Lehenean idazlanik gehienak bildu ziren, baina hor zeuden Euskaltzaindiaren artxiboan lotan, babesleak huts egin bait zigun.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0078 Idazlana Lehen esan dugun bezala, Arrue euskararen arloan egindako lanagatik ezagutzen dugu gaur egun. Ez dakigu, ordea, noiz hasi zen euskara lantzen.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0078 Dena den, ez da dena itzulpena izango; azter dezagun bada, bere idazlana gertuagotik; horretarako hiru multzo bereziko ditugu: a) Batetik, itzulpenak ditugu.

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0029 Nolanahi ere, bidearen beste aldera, goragoko lerro garbi, eder eta dotore hartara zuen Orixek joera eta jaierarik biziena, neurtitzik gehienetan, Mistral-en Mireio-ren eta San Agustinen Aitorkizun-en itzulpenetan edo, gure solasaldi hauek barne direla, Euzko Gogoa-n agerturiko idazlanetan erabili zuen hizkuntza ikasi eta landuagora.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0031 Baina, batipat, euskararentzat berarentzat, euskaldunen aho-mihietarik izkutatu ondorengo liburu mutuetan, baina ez literatura satsuan, baizik idazlan garbi ederretan: .

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0110 - Gelakoen artean aurkitutako ipuin hasiera desberdin guztien zerrenda egin eta gelako horman jarri edota bakoitzari eman zerrenda, hurrengo idazlanetan kontsulta-material bezala erabiltzeko.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0007 ELORRI, ARGITARALDI BERRIAN Gure literaturako hainbat dokumentu berreskuratzen ari garen honetan, ez zen bidezko Elorri bezalako idazlana agortearen antzukeriara isolatzea.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0007 Baina mugimendu guzti hauek mamitzen hasi baino lehenagoko idazlana dugu; eta garaiko esintentzialismo giroan errotua.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0014 Hitz batean, poeta bizi den lekuko sinbolo txikiak eta xumeak dira idazlaneko ikonoak.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0490 (ipar.): bertakoa ez den norbaiti egiten zaion diosala 1 HEMENDIK nondik adlag. (edo hara) 2. Mintzaldi edo idazlan batean, mintzatzen edo idazten ari dena aurkitzen den puntuan adierazi den puntutik dator.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0079 Lehenengo idatzlanean aipatzen duen maisua, seguraski, Sarako Joanes Etxeberri famatua izanen zen.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0099 8 Esan ikasleei hormetako argazkiei begiratu eta idazlanak irakurtzeko.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0107 Froga ezazu zuzenketak ulertu dituzula etxerako lanetan, idazlanetan eta testetan.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0041 Bertan, lehen momentuan Sokrates-en ideiekin ados bazegoen ere, prozesu baten bidez, berriz ere Fisika joniarra lantzera heldu zen eta hasieran, beraren idazlanak Platon-en estilokoak izan ziren.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0041 Zeruei buruz izeneko idazlanean, unibertsoren egitura den bezalakoa zergatik den adierazi nahi izan zuen.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0041 Idazlan honetako akatsik handiena ez zen jakineza izan, experientziari eta ikerketari zion gorrotoa baizik.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0041 Fisika izeneko idazlanean Aristoteles-ek desberdindu egin zituen Fisika eta Matematika.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0027 Burutapen hau, azken batean, Young eta Fresnel-ek XIX. mende hasieran optikari buruz egindako idazlanetatik ondorioztatutako paradigma batean oinarritzen zen.

145. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Garai artako gizonik jakintsu ta ikasienak beren paper, idazlan eta liburuetan Txango goratu dute.

146. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0004 Bere lanetan ez dago euskerazko itzik; baiña euskera dago bere idaz-lanen mamian.

147. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0306 Ez dakit Bonaparte`ren idazlan au euskeratua dan ala ez.

148. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm eskl iv 0062 Pelota Jokuaren Kondaira Zientzia ta Araudia deritzan Luis Bonbin-en idazlanean irakurtzen dugunez, Los Aldudes-en, 1793-an, Perkain-ek eta Azantza-k eunda larogeita bost gramoko ta berreunda amabost gramoko pelotak erabilli omen zituzten, pelota partidu batean, eta, goante batzuek beatzetan tajutuak oso gogorrak, beatz muturrak osta osta estaltzen zizkiela, emezortzi edo ogei bat zentimetro luzekoak.

149. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm bidaso 0098 Eta kakauaz ari geralarik, Pedro Zubizarretaren Contrabando en San Sebastian, idazlana aipatuko dut, Boletin de Estudios Historicos sobre San Sebastian N 7 1973.

150. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0201 Eta Lekuona`tar Imanol`en idaz-lanak, Lekuona`k ere idatzi bait du; eta zenbat eta zenbat geiagok!.

151. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0227 (Idazlan bikain au, Arantzazu-inguruko ARENDUI baserriaren izena izengoititzat erabilliaz, Aita Joxeluis Zurutuza frantziskotarrak 1978`ko Uztaillean Arantzazu aldizkarian idatzia da).

152. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0031 Gai onetzaz Julio Caro Barojak diguna oso kontuan artzeko da iñondik ere, ta auxe da: iñakina ta iñakindu itzak, antxiñakoen burla gogai ori zeazkiro adierazten al digute, ala beste nonbaitera jo bear degu aztarren billa? Jakingarri da Caro Barojak bere liburu EL CARNAVAL izenekoan, 43 orrian, Iñauteri ta kideko izenei buruz diona. Manuel Lekuonak ere, MOZORROS Y LUPERCOS deritzan idazlana ba du aitagarria, EUSKALERRIAREN ALDE aldizkarian agertua, XVII alea, 50-56 orr. 1927 urtea. Iaute ta erromatarren otsailleko lupercales otsokundeak alderatzen ditu. Februas zeritzaten zeremoniak ziran ain zuzen Lupercales aldiko jaikizunik nabarmenenak, eta Februa oiek garbikunde indar berezia omen zuten. Ortik Februarius illaren izena. Garbikunde ori ontan zegon, besteak beste: Pan jainkoaizunaren apaizek Erromako kaleetan zebiltzenei auntz-larruz egiñiko astinkaiaz ematen zituzten zartatekotan. Lekuonak dasaigunez, gure Iaute, iautu itzetik letorke (A. N. Mendiburu), orain darabilgun txautu edo xautu orren aldakizun, eta garbitu, astindu, jo ta zartaka garbitzea esan nai du lixiba jo, xuritu, ezabatu, laterazko februare-k bezelaxe. Azkue`n Iztegian (I alean, 58 orr.), Aratuste agiri da, aragi ta uzte itzez osatua. Dakigunez, gai ontan jakitunak bat datoz, Carnestolendas deitura bezela, berrogeikaro ortan carnes tollere, aragi uztea kristau lege baita. Lekuonak, Iñauteri deitze ori, Gipuzko erdialdeko bezela jotzen du; Iñaute ta Iñote, Bidaso egaleko; Iñoteri, Ipar Naparroko; Inhauteri, Ihauteri edo Ihaute Benaparroan; Iaute, edo laburtuz Iote, Laburdi, Salazar ta baita Oyartzun alde batzutan ere.

153. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0162 Izketan ta oñez gelditu gabe ginjoazen, gure itzak; idaz lanak; Oroz eta Artzibar`ko goraberak.

154. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0237 Iru sailletan banatzen dan lan ikaragarria: billaketa-lana, idatz-lana ta itz-lana.

155. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0037 ETXEITA'REN IDAZLANAK

156. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0153 IDAZLANAK

157. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0048 IDAZLANAK

158. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0339 IDAZLANAK
Ementxe zegolarik asi zan idazten.

159. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0350 Soinu-jotze, izkuntza eta idazlanak, dena goi-arnas eta gaztediaren alde erretzea izan zen bere jokabide nagusia.

160. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0165 Paris`en ateratzen dan Témoignage Chrétien asterokoan, 1961`ko lotazillaren 22`garrenean, Biologie et Racisme izenpuruaz, idazlan ederr bat agertu zan; bere egilleak, Dr. Paul Chauchar jaunak, onela ziñoen: Gure eginbidea, gizon guziak bere giza al-izate osoak eman ditzakena da.

161. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0165 Ona emen Chauchar jaunak len esandako bere idazlanean ematen duen iritzia: Irrikitzekoa izango litzake kultura guztiak beren zabaltzera el ditezela, sartaldeko kulturaren aurrean ayenatu baño, auxe gizadiarentzat galtzea izango bailitzake.

162. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Ara nola: Olerki-zale purrukatua zan eta batez ere Dante Gabriel Rossettirenak oso atsegiñak zitun eta alako batean, olerkari onen goralmenak aitatuz, idazlan bat egin zuan eta lan orren iyeki bat, Rossetti'ri berari bidali zion.

163. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0066 Oso-osorik irakurri nuan eta baita iragarkiak ere eta ain bikaiña aurkitu nuan idaz-lan bat ebaki ta gorde egin nuan.

164. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0099 Eta berakin izketaldi bat egin ondoren, erderaz, idazlan bat argitaratu nuan:

165. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0099 Ondorengo itzak, idazlan orren itzulpen lana dezu.

166. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0381 Idazlanak Orra, Jesus Mari Beristain idazlearen lenengo liburua: a)Pequeña historia de un pueblo noble y leal: Azkoiti Donostia'n, 1970'gn urtean, Aurrezki Kutxa Munizipalak antolatutako Pueblos de Guipúzcoa izeneko literatura leiaketan, lenengo saria irabazitako liburua dezu.

167. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0006 Jende xeheak ez baditu gure idaz-lanak eskuratu nahi, ba dut beldurra ez gabiltzala behar litaken bidetik.

168. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak r. idiart 0111 Piarres Larzabal-ek bere idatz-lan guzia, bizi eta bizi-nahi den jende ttipiari josi du, bereziki antzerkian.

169. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Xabier Mendiguren Elizegi A saileko idazlanak epaitzeko arduraturikoetatik bat, argazkian Andu Lertxundi eta Pako Aristiren erdian.

170. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 A saileko idazlanek OHOko haurrei zuzenduak behar dute izan.

171. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 B saileko idazlanek OHOko Goi Zikloko edo BBBko gazteei zuzenduak behar dute izan.

172. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Idazlanak narrazio, ipuin luze edo nobela sailekoak izango dira, gaia idazle bakoitzaren esku uzten delarik.

173. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 A saileko idazlanek OHO-eko haurrei zuzenduak beharko dute izan.

174. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 B saileko idazlanak OHO-eko goi zikloko edo BBBko gazteei zuzenduak beharko dute izan.

175. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Idazlanak euskara batuan idatziak, orijinalak eta inon argitara gabeak izango dira.

176. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Idazlanak narrazio, ipuin luze edo nobela sailekoak izango dira, gaia idazle bakoitzaren esku uzten delarik.

177. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Sekulako eragina izan zuen, bai zinema beltzaren sorreran, bai haren pertsonaiengan oinarritutako telesailetan, bai generoko idazlanetan: beldurrik gabe esan liteke polizi istorioak denborapasako irakurgaiak izatetik benetako literatura izatera iragan zirela, literatura beltza deritzana Hammetti, eta honengandik hainbeste ikasi zuen Raymond Chandlerri esker.

178. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. sokarros 0001 Bestalde, jakin dugu Santa Graziko herriak ere baduela pastorala altxatzeko gogoa, 1922. urterako beharbada, eta hau izan litaikeela Junes Cazenave-Harigile-k izkiriatu duen Dabid Errege idazlana.

179. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Kirikino edo sagarroi eskritore bat azalean agertzen duen ale hontan, aurreko hiru zenbakietan bezala, hainbat idazlan eta marrazki dira.

180. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Horiez aparte, erlijioari, kristautasunari eta usadio onei dagozkien idazlanak.

181. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Irun Saria, gazteentzat literatur zeingehiagoka
Urriaren bata baino lehenago aurkeztu behar dira idazlanak.

182. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Horretarako, alabaina, garaiz bidali behar dira idazlanak.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Irabazleen artean ia milioi t-erdi pezeta banatuko dira; bestalde, irabazleen idazlanak argitara emateko posibilitatea izango da agian.

184. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Idazle batek eta berak sail batean idazlan bat baino gehiago ezin ahalko du igorri; bestalde, aldez aurretik literatur libururik publikaturik dutenek ezingo dute parte hartu oraingo lehiaketan.

185. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Garbiro ikusten da au azken aldera moldatu zituen idaz-lanetan (eskritoetan).

186. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0002 Ideiak ateratzen dira eta abar bainan idaz lana nihaurek egiten dut.

187. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Fitxa oiek guztiak abedez bakoitzari dagokion eran zuzen ipiñi ondoren, orduan asiko dut idaz-lana.

188. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Iztegi-lanak luzeak dira eta aspergarriak benetan; nere ustez, idaz-lan guztietan aspergarrienak..., baiña nai ta nai ez, egin-bearrak.

189. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Onela dio, F. Ozkinek, nigatik, bere idazlan lardatsean: Esan leike gauza geio baiñan... esan nai diot Zeleta jaunari: Zuk ziozun lengo egun batean, alkarrekin ibildu giñanian, alegia, ez ote zan erlijotasun geiegi erabiltzen AGURen...

190. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Nik, beti,AGURen azaltzen diran idazlanetzaz esan izan dedana, beste au da: apaizak idazten dituzten idazlanak dirala irakurgairik sakonenak eta jakingarrienak.

191. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Eta, nere aitorpen au naikoa ez ba`zaizu, ni ez naizela duin erligiozko irakurgaiak gaiztetsitzeko, irakurri egizuz 1914`garren urtean asita gaur arte, gure eguneroko, asteroko ta aldizkarietan argitalduak diran nere eundaka ta eundaka idazlanak, eta argiro ikusiko dezu: sinismen-kutsudunak eta elizkoiak izan dirala geien-geienak.

192. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Bukatzeko, eta zure aipaturiko idazlan ortako azken aurreko esanaian oarrarazten diazunari erantzuteko, auxe dizut esango:ez daukadala zuk adierazi bearrik gure izpartingiak sinismen-aldezleak dirala jakiteko.

193. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 AGUR`en irakurleak jakitun dira, ainbeste idazlanetan aitatu da gai ori ta.

194. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Orain berrogei ta geiago urte aren idaz-lanak sarritan irakurtzen genituan, batik bat Euzkadi egunkarian.

195. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Errebista, aldizkari, ta zer nai mota paperetan, 1925`garren urtetik onuntz argitaraturiko idazlanak ezin konta alakoak: Amerika, Portugal, eta Galizia barruan ezik Madrid, Barcelona, Bilbo eta abar agertutakoak.

196. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Bosniako eskoletan, umeak kroazieraz egindako idazlanak ez-egindakotzat ixten ziran.

197. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. letamendia 0001 Bere idazlanik entzutetsuenak: Erderismos en El acento vasco eta La vida del euskera .

198. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. uria 0002 - Astero biltzen gara bainan ez geure amodioak errepasatzeko kalatxorien modura, baizik eta geure idazlanetaz, literaturaz eta SUSA literatur aldizkaria atera ahal izateko hitzegiteko.

199. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larrañaga 0001 An izandako batek onela agertzen digu bere idaz-lan batean.

200. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. mimentza 0001 Biltzarre orren inguruan zenbait idazlan argitu dira izparringietan, eta gauza argigarri batzuk aurkitu ditut.

201. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Bein baiño geiagotan esan dugunez mirariz bezalatsu atera izan da GOIZ ARGI ainbeste urtez: idazlanak sortzen zituztenak berak izan dira bestelako irarketa-lanak eta gaiñerakoak ere egiten jardun bear izan dutenak.

202. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Asteroko ekonomi-barriemoille batek, Empresa 2000 izenezkoa bera, oraintsu idaz-lan bi argitaratu ditu Euskal-Erriaren ekonomia, gain-gaiñezka ba'da be, lantxo oneitan aztertuaz.

203. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Idaz-lan bi onein muiña bareala lerro batzuetan emotera noatzue.

204. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Bigarren idaz-lanak diñoanez, Euskal-elkarte batzuk edo beste erkietara doaz edo euren Elkargo-zabalpenak kanporatuz, errialde orretaruntz luzatu daroez.

205. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Ixidor agertu zan tekniko lez eta ni, esku langille lez; beraz, Ixidor'eri egokion idatz-lan a egitea.

206. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 OARRA: Idaz-lan au idatzi ta gero jakin dot ziur, beste urteetan baiño notin geiago bildu dala Salburua'n.

207. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak amatiño 0001 Sariketa honen gaia Lizardiren idazlanen azterketa izan da, eta, sariak, berriz, bi, lehena 25.000,- ptakoa. eta bigarrena 15.000,-koa.

208. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Amaika modutako idazlanak egin ditzakegu, egite soilez.

209. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarrionandia 0001 B) Joxe Azurmendik bere aurreko idazlan guztietan bezala bere obra hau Euskal Herriari begira dagoela dio, hau obligatorioa balitz bezala.

210. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0002 Berak ez du ia batere aipatzen bolada hori bere idazlanetan, eta bere jarraitzaile eta biografiagile den Kotoku Shuisi-ren aipamenak oso laburrak eta lausoak dira.

211. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Garai honetan eginiko zenbait idazlan: Del acento vasco, Revista Internacional de Estudios Vascos-en argitaratua.

212. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Idazlan asko Euzkadi egunkarian argitaratu zituen garaia da hau.

213. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Idazlanak:Urte guziko Meza-Bezperak Urte dexente badira ere hortik zehar ibili zenekoak.

214. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0002 IDAZLANAK Orixeren idazlanetan zenbait berez nabarmentzen zaizkigu.

215. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. altzibar 0062 Baina Mogel eta Añibarroren garaian liburuak ataratzeko eragozpen handiak egon ziran korrejidoreak baimenik emoten ez ebalako, besteak beste, eta horregaitik hareen idazlan gehienak argia ikusi barik gelditu ziran.

216. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0014 Idazlanean dei larria egiten dau lehenengo lerrotik bertatik hasirik:

217. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0138 (Iturria: Idazlan Guztiak. Biltzailea: A. Donostia. Biltze-lekua: Baztan.)

218. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0138 (Iturria: Idazlan Guztiak. Biltzailea: A. Donostia. Biltze-lekua: Baztan.)

219. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0012 Orixe dira bere idazlan arrigarriak: Lenengo ta bein, El Imposible vencido. Arte de la Lengua vaskongada egin eban Euskal-gramatika da, ta ona ta sakona da.

220. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0018 S. Muniategi'k bertso batzukaz amaitzen zan idazlan txiki bat idatzi zuen 1935'ean.

221. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0018 Emen idazlanaren azken zatitxoa ta amaieran datozen bertsoak:

222. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Euskarazko idazlanei dagokienean, bi obra utzi zizkigun, biak 1657an Parisen obra batean argitaratuak: Atsotitzak eta Oten gaztaroa neurtitzetan.

223. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00109 Larramendiren apologiazko idazlanek hiztegiak, gramatikak eta bere nortasunak berak ere eragin haundia izan zuten ondorengo idazleengan, berauek euskaraz idaztera bultzatu baitzituen; hasiera batean katekesi liburuak eta itzulpenak, eta geroago sormen haundiagoko lanak.

224. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0039 - Gelara itzultzean, irtenaldiari buruz bakarkako idazlana osatzea komenigarria da.

225. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0048 Egizu idazlan bat nolakoa izan nahiko zenukeen esanez.

226. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0043 Euren artean erlazio estuan zeuden, talde lanean arituz ia-ia; alderdi horrek eman zien haien idazlanei hizkuntz baterakortasuna.

227. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0173 Larramendiren apologiazko idazlanek, hiztegiak, gramatikak eta bere nortasunak berak ere eragin handia izan zuten ondorengo idazleengan, berauek euskaraz idaztera bultzatu bait zituen; hasiera batean katekesi liburuak eta itzulpenak, eta geroago sormen handiagoko lanak.

228. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0173 Idazlanak

229. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0151 Egin komunikabide hauei buruzko idazlan bat, konparatu gaur egungo komunikabideekin eta idatzi zeintzuk diren eskaintzen dizkiguten abantailak.

230. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0145 - Saia zaitez zeu ere honelakoxeak asmatzen eta zeure idazlanetan erabiltzen.

231. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0272 - Berezko euskal espresio eta esamolde horietan aberastasun handia dago Kirikiñoren idazlanetan.

232. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0130 XV. mendetik aurrera, inprentari esker, idazlanak gehiago zabaltzen dira eta idazleak ere ezagunagoak izaten hasten dira.

233. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00081 Zenbait idazlan idatzi zituen: Antropo-geografia (1882-1891), Vô*lkerkund (1885-1891), Lurra eta bizitza (1901-1902), eta beste zenbaitetan Lur planetan zehar izan diren gizadiaren migrazioen eta kulturaren garapenak baldintza geografikoekin duten harremanei buruz mintzatu zen.

234. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0047 - Hau da idazlan bategatik jaso dudan lehenengo saria.

235. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. larrañaga 0092 Ez da erraza hamabost urterekin eta idazlan bat eskuartean gauzak nondik zuzentzen hasi jakitea.

236. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0032 Ia hankaz gora erori nintzen maisuak idatzitakoa denon aurrean irakurtzeko agindu zidanean, oso polita atera zitzaidalako idazlan hura, (...)

237. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0008 Egin behar zaiola idazlan luze bat eta gero azterketa ere bai, baina idazlanak 6/10 eta azterketak 4/10 bakarrik balio duela.

238. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0008 Irakasleak gelan hauen idazlanak irakurtzen dituenean beti berdin, orri erdi bat zer esan ez dakitela eta gaia zaila dela eta egun horretan ez daudela inspiratuak eta horrelako txorakeriak esateko eta papera betetzeko izaten da.

239. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0006 Berardo L.-k ez zuan, ill ostean, idazlan argitaragabe askorik utzi.

240. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0006 Ez olerkirik, ez idazlan luze edo elaberririk, noizbait alakoen egille izan genuen arren.

241. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 00058 Campionek beste hamahiru lagunekin Asociación Euskara de Nabarra izeneko elkartea sortu zuen 1877an. Elkartearen aldizkarian, Revista Euskara delakoan, argitaratutako idazlanetan nabarmena da baloreen kontraste ideologikoa: alde batetik, mundu errurala - tradizioa - moraltasuna - kontrarreboluzioa - euskara, eta bestetik modernitatea - aldakuntza ekonomiko eta kulturala - degenerazio morala - iraultza arriskua - erdara.

242. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00016 Gizakiaren aldekoa, gizaki asmatzaile eta hezituaren aldeko liburua dela esan dugu, baina ideia horrek bezainbeste garrantzia du erlijioak. Robinson Crusoe liburuak izugarrizko arrakasta izan zuen eta Daniel Defoe berak, lau hilabete beranduago, bigarren zatia atera zuen The Futher Adventuref of Robinson Crusoe izenez. Ez zen hau izan aurreko nobelan oinarritutako idazlan bakarra, robinsonadak izenez ezagunak diren ehundaka lan argitaratu dira harrez gero.

243. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00260 Hasieretako idazlan horien ondoren itzulpengintzatik etorri izan dira errealismo fantastikoko idazlan ugari euskal letretara; G. Rodariren aipaturiko Tarta hegalaria horretaz gain, Jolas egiteko ipuinak (1981), Telefonozko ipuinak (1983) edo Gelsomino gezurtien herrian (1987) liburuak dauzkagu.

244. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00260 Ekologia, familiaren egoera, askatasuna... bezalako gai errealistak, eguneroko errealitateari lotutako gaiak, fantasi ukitu baten bidez azaltzen zaizkigu askotan. M. Ende idazlearen Momo (1988) idazlanean denboraren kontrola, gaur egungo gizartearen nahi aseezina, ekologia bere zentzu zabalenean dugu nobelaren gai nagusiena.

245. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00102 Treatise on Money idazlanean erabilitako hizkeran, honela adieraziko genuke: enplegu-bolumen eta output jakin batekin, inbertsioak aurrezkiaren gainetik duen soberakina gehitzeko aurreikuspenak enpresarioak enplegu-bolumena eta outputa handiagotzera bultzatuko ditu.

246. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00339 Kazetari zientifikoak ere iturri horietatik elikatu behar du bere idazlana.

247. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00268 Lukuk, garaiko establishment ofizialetik oso gertu jarduen zuen, barnetik lan egin ez zuenean ere (alde hau albora utzi da idazlan honetan); baina, itxura guztiz, herritar apalei, bere jatorrikoei eta errealitate sozialei adi zegoen idazle eta agintaria zen, nahiz eta Lukuren alderik ezaugarrienetakoa lege-gizon ikastunarena izan (hemen, bide batez, aipatu baizik egin ez duguna).

248. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 00103 - Maitasuna eta borroka errota bakarrean ehotzea: Sexua eta argitarazioa kantu beraren irakurketak dira, maitasunaren eta iraultzaren idazlanak biltzen ditu.

249. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. salaberri 00095 Sinonimoen erabilera oparoak, esaterako, hizkuntza normalizatuetako idazlanetan ez bezalako garrantzia hartu bide du Axularren obran, baina zenbaitetan erraz pentsa daiteke autore ezberdinek egotzitako asmoak baino ez direla urdazubiarraren liburuan ikusten bide dituzten funtzioak.

250. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. arana 00349 Ez da hori liburu honen mamia ezta helburua ere. Emakumezkoen egunerokotasunean telebistak jokatzen duen papera eta ohitura hori nola bizi duten gaitzat hartuta abiatzen da orrialde gutxiko idazlana.

251. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. arana 00350 Emakumezkoek, telebista ikus-entzule gisa ari direnean sentitzen eta pentsatzen dutena, beraien hitzetan irakur daiteke Garmendiaren idazlanean.

252. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barandiaran 00104 Eginak dituzte jada manifestuak, badira poesiak eta testuak, eta idazlanak.

253. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00099 Idazlan teoriko garrantzitsuak sortu ziren; horien artean, Simone Beauvoirkoarena eta Betty Friedanena. Simone Beauvoirkoaren Bigarren sexua (1949) deitu liburuak, emakumezkoa Historian gizonezkoarekiko bestea, bigarren sexua bailitzan izatearen zergatiak aztertu zituen.

254. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakumeak eta feminismoa 00099 Bere Feminitatearen mistika izeneko idazlanean (1963), gerra ondorengo emakumeen arazoak eta jasaten zuten egoera alienagarria planteatu zituen.

255. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1993 0005 Bestelako lankidetzak: Orain arte aipaturiko sailetan sartzen ez diren idazlanak.

256. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Etxeparek, Ziburuko Etxeberrik... hori egin zuten gure ustez, baldin eta sortu zituzten idazlanak zuzentzeko hobetsi zuten jasotzeko modua kantuaren bidez erreferentzi puntutzat hartzen bada.

257. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1209 Burges izanagatik oso langile genuen ainitz historia eta istorio bildu eta argitaratuz; baina idazlanez gainera gure paisaiak pintatu zituen.

258. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.j. agirre 0289 Juan Jose AgirréLazkaoko Biblioteca Zuzendaria. Itzulpen hau, Francisco RODRIGUEZ de CORO-K egindako Monasterios Agustinianos por Euskal-Herria - Aproximación a su historia (1245-1986) - idazlanaren zati bat da: GIPUZKOA-ri dagokiona. Itzultzailea: Juan Jose AGIRRE (Lazkaoko Biblioteka zuzendaria).

259. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0211 Gure kultur historiaren zaleon pozetarako, berrikitan behin eta berriz kaleratu dira hainbat euskal autoreren idazlan guztiak.

260. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0211 Izan ere, Idazlan guztiak honen ezaugarrietako bat horixe baita: autore bilduaren lanak dakartza, baina horiekin batera baita idazle hari eta beraren idazlanei buruz burutu diren ikerlan eta azterlanak ere.

261. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0211 Denok gogoratzen dugunez, emankorra izan genuen Orixe, ez jatorrizko bere idazlanetan bakarrik, baita inorenak itzultzen ere.

262. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0212 Inoiz argitara eman gabeko lanik ere iritsi da oraingoan liburuki honetako orrialdeetara, honela Orixe-ren Idazlan guztiak jasota uzteko.

263. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0212 Beraz, bi balio handi aurkitu dizkiot Idazlan guztiak deritzan argitalpen honi:

264. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak egan 1994 0269 Emaitzatzat bederatzi idazlan dauzkagularik, 1951-1987 tartean idatziak.

265. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0003 Eta ondorengo egunetan egunkari eta aldizkariek ere gauza bera egin zuten: El Correo Español (1991-IX-18, 46. orr.), El Diario Vasco (1991-IX-18, 67. orr.; 1991-IX-19, 89. orr.: Jesus Gastañagaren idazlana, El Mundo (1991-IX-18, 39. orr., X.G.A.-ren idazlana, Egin (1991-IX-18, 36. orr., A. Okarizen idazlana, Deia (1991-IX-18, hiru idazlan: luzeena izenpetu gabea eta gainerako biak Joseba Etxarriren Irriñoa ezpainetan eta A. Zubikarairen Lino Akesolo Aita), Diario de Navarra (1991-IX-21, 46. orr., Jesus Gaztañagaren idazlana, Argia (1991-IX-29, 48-49. orr., Ritxi Lizartzak egindako idazlana eta Ibon Sarasola hizkuntzalariarekin Lino Akesolori buruz egindako solasaldia; (...).

266. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0010 Hau kritikazko idazlan ugaritan nabari da.

267. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0017 Idatzi zuenik gehiena aldizkarietako idazlan eta eman zituen hitzaldien osatzen dute.

268. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0017 Zehatzago jakin nahi izanez gero ikus L. Arostegi eta J. Urkizak haren Idazlan guztiak liburuari egindako hitzaurrea (1989).

269. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0017 Baiña irurogei urte inguru danetariko idazkiak arakatzen ibilli dan gizon onek oindiño erriaren iztegiaren ikerketa zeatza osotu bear dala deritxo (Idazlan guztiak, XXVIII. orr.).

270. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0019 Beste ipuin guztiok bigarren ipuin sail bat osatzen dute aldiz, Azken hitzaren bila deritzona. (3) Lan honetan euskarazko jatorrizko lanaz bakarrik mintzatuko gara, zeren gaztelerazko itzulpenak, Sarasolaren aurkezpen historikoaz eta amaierako Atxagaren autobiografiaz gainera, baditu zenbait aldaera tipi zeinak idazlanari beste ikuspegi bat ematen baitioten. Hortik aurrera komenigarri litzateke beste itzulpenak ere (frantsesa, alemana, ingelesa, italiarra,...) kontutan hartzea, bertan ere aldaketarik izan baitaiteke. Atxaga beti ere bere lana berrikusiz eta berridatziz bizi da. Berridazketarena bere lanaren ezaugarri ez sahiesgarria dugu.

271. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0052 Are gehiago, Obabakoak-en kasua lekuko, Atxagak asimilazio saiakera desberdin horiek bateratu egin ditu idazlan bakar batean, estilo eta literatur mota desberdinak elkarren ondoan ordena oso libre eta aldakorrean bilduz; hain zuzen, edozein literatur hegemonikoren kronologikoaren arabera koherentzi-gabezia baino adieraziko ez lukeen maneran.

272. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. biguri 0038 - Gau iluna (Noche Oscura, S. Juan de la Cruz, Idazlan autatuak, 1993), Lino Akesolok 1991 inguruan itzulia.

273. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. biguri 0038 - Kantu espirituala (Canto espiritual, S. Juan de la Cruz, Idazlan autatuak, 1993), Julian Barandiaranek itzulia.

274. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0751 Idazlan honen amaieran, eraskin gisa, 263 erantzule posible horien banan-banako zerrenda ematen da, beren jardun-esparru nagusia ere bertan adieraziz.

275. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren e. 0007 Hemengo idazlanak idatzi dituzten haur eta gazteak gizon-emakume izango dira bihar.

276. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0475 Quito'n arrebarekin idazlana oso gutxi ezagutzen dela esanez hasiko naiz.

277. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0475 Orixeren idazlanak aztertu dituztenen artean, bestalde, inork gutxik ekin dio Quito'n arrebarekin-i.

278. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0487 Idazlanak aipatzen ibili gabe, hona hemen elkarrizketaz baliatu izan diren izen batzu (...).

279. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urgell 0396 Azkuek eta gainerakoek zaharkiturik ikusten zuten aurreragoko jarreratik aldentzeko eta bereizteko gogo bizia zeukatela begibistan dago, idazle eta idazlan zaharrei izan ziezaieketen begirunea gora behera; honek ez du azaltzen, ostera, zer dela eta erabili behar den, haiengan bete betean sinistuz, bereizi-nahi hura aurreritzi gisa heurak definitzerakoan.

280. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 0192 Behatoki honetan 400.000 idazlan baino gehiago pilatu ziren eta bertara leku guztietako astronomoak hurbildu ziren.

281. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0203 Nahiko ahaleginak egin dira idazlanean zehar honelako interpretazio okerrak baztertzen: kritikoak bakarrik aurkitu du abantailarik interpretazio okerretan.

282. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0016 Kontua ez da soilki idazlan batek argitalpen bat baino gehiago izan dituela jakitea, baizik eta, areago, produkzio-datatik argitalpen-datara, zenbait autore klasikoren kasuan, epealdi luzea tartekatzen dela.

283. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0437 J. M. Torrealdairen XX. mendeko euskal liburuen katalogoa (1900-1992) izenekoan, Orotarik sailean, 19. zenbakian, dakartza Saiakerazko lanak, beste gaiok ere bertan datozelarik: Omenaldiak, Erakusketa eta Batzarre Orokorrak, Gorporazioak, idazle desberdinen Idazlan Hautatuak, etab.

284. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0184 Augusto Schleicher, bere lehen idazlanetan Hegelen jarraitzaile eta ikasle agertzen dena, darwinista bihurtu zen.

285. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak txill 00009 Beste iruzkinik ez dugu hemen egingo. Fergusonen idazlan honek ekarri zuen ?iraultzatxoa? ongi ezaguna baita. Euskaltzaleon artean batez ere.

286. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00132 K.S. (Karmel Sorta), Joan Mari Torrealdairen Euskal Kultura gaur liburuan agertzen ez bada ere, 10. alera iritsi da, urtero euskal irakurleei ezusteko pozgarriak emanez eta Teresa Lisieuxkoaren Idazlan guztiak euskaraz argitaratzean gailurra jorik. Halaxe jarrai dezala urte askotan.

287. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0165 Bere esperientziak areago zabaltzeko asmoarekin, bere idazlanak alemanetik frantsesera eta ingelesera itzultzen, hitzaldiak ematen, eskola batzuk bisitatzen eta, aritu zen.

288. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 0021 2 Damas Catequistas izeneko Kongrazioan sartu zen 34 urterekin. Amerikan 47 urte egin ondoren, Loiolako komentura erretiratu zen zahartzaroan eta bertan hil 1979-VI-26an 90 urterekin, Institutuan 56 urte eginda gero. Komentuan esan didatenez (Elkarrizketa Loiolako Damas Catequistaseko Ama Nagusiarekin, 1897-II-13), erlijiosa oso jarraibidezkoa omen zen, santa fama zeukana. Baina, bide batez, sinestezinezko beste gauza harrigarri hau ere jakin dut Jose Mari Aranalderengandik: alegia, euskara erabat ahaztu zuela, hitz solte batzu ezik (Elkarrizketa J.M. Aranalderekin, Donostia, 1987-I-22). Zentzu batean, konprenitzekoa ere bada, Amerikan 47 urte egin bait zituen, eta horietatik hainbat Quito-n. Horregatik jarri zion, hain zuzen, Quito'n arrebarekin izena idazlan honi..

289. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0111 Legejakintza burujabe baten sormen aurrerapide horretan ius Flavianum zeritzana osatzera zetorren ius Aelianum formula bilduma berriaren eta Tripertita izenez ezaguna izan zen gaur egun zeharo galdutako erromatar lege arloko lehenengoko idazlanaren egilea zen Sextus Aelius Paetus Catus (kontsula K.a. 198; esalaria K.a. 194) aipatu beharra dago.

290. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. de txurruka 0243 Dagoen inperio konstituzio kopuru zenbatezina, euron barreiapen eta epaiketetan izandako etengabeko erabilerek eta jadanik aro klasikoan gai bakoitzaren edukinik garrantzitsuenak, hitzez hitz berridazteari ekin barik, erapidetzen saiatu izandako hainbat legegizon (Papirus Justus II. gizaldiaren erdian, Paulo III. gizaldiaren hasieran eta beharbada beste batzuk ere) euron idazlanak idaztera bultzatu zituen.

291. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0069 bigarren, zerrenda hori hartu eta egitura konkretu batzuen azterketan zentratu gara, hau da, ikasleen idazlanetatik gogoratu material idatzira mugatu garela oraingoz adibideak atera, aztertu eta saiatu arrazoiak bilatzen ikasleak honelako esaldiak egiteko.

292. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0069 bat, ikasleak aukeratu;
bi, ikaste prozesuan eragina eduki dezakeen ikasleei buruzko informazioa jaso;
hiru, astero ikasle horien idazlanak bildu eta ordenadorean transkribatu, pixkanaka ikasleen corpusa antolatzen ari garelarik;
lau, irakasleek egitura linguistiko konkretu batzuen adibideak atera eta erabilera horien arrazoi hipotesiak landu;
eta, azkeneko aldi batean urtean zehar egindako lanari buruzko hausnarketa egin eta ondorioak ateratzeko asmoa dugu
.

293. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. lartategi 0050 (...) idazlanen xerka bazterrak korritu ostean, prosagintza izan zen eskuartera egokitu zitzaidana (prosa lanei dagokienean espainieraz zein frantsesez kasik osorik baitugu Bukowski Anagrama eta Grasset/LGF argitaletxeei esker, hurrenez hurren).

294. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. lartategi 0050 Azken horrek, John Martin editore eta lagunaren esku, idazlan ezagunenak argitaratu zizkion 70eko hamarkadatik aurrera.

295. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ekaia 1995 0056 Idazlan honetan altzairuen propietate mekanikoak hobetzeko metalurgia fisikoak eduki duen garrantzia kontutan hartuko da.

296. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0004 Gogo-gogoz egindako lanak izan dira eta, aldaketa txikiak gorabehera, haietaz baliatu naiz Karmel aldizkarirako idazlan hau burutzerako.

297. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Idazlanak

298. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Santi Onaindiaren idazlanei begira jartzea, udazkenean, eguraldi argiz, hegohaize epelaren gozotan, pagadi edo harizti bati so egitea bezalatsu da.

299. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Amorotoar honen idazlanen oihanean sartu eta zehatz-mehatz arakatu zituen, berak ohi bezala, Julen Urkiza adiskideak, baita Patxi Uribarrenek ere JAKIN - 53.ean (1989 uztaila-abuztua).

300. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Horregatik, hemen ez dut egingo haren idazlanen aipamen zehatzik.

301. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Haren lanen artean, olerkiak, idazlan laburrak eta liburuak ditugu.

302. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Prosaz egindako idazlan laburretan, honako gai hauek jorratzen ditu batez ere: erlijio-gaiak, euskal gaiak eta gai orokorrak.

303. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. ruiz 0684 Orixeren gogarakoa ba omen zen Miangolarra: haren buen gusto e ingenio, klasikotasuna, ingenio flexible y fácil aipatzen ditu, baina ez espresuki Virgilioren itzulpenaren gainean hitz egitean 32 Ibiñagabeitiak dioena, zehazki, hau da: Auek bai [sc. Miangolarrak itzulitako eklogak, Iturriagarenak ez bezala], gazterik irakurri nituen eta etxean utzi nituen liburuen artean au ere an izango da nunbait, erre zitzaizkidanen artean ez bazen, ainbeste liburu erre bai zitzaizkidan... Baiñan itzulpen ontaz ere, nekez ezer esan nezake igaro den urte samaldak ezpaitit irizpiderik borobiltzen uzten (A. Ibiñagabeitia, Bergiliren Unai eta Alor-Kantak, I. Ruiz Arzalluz ed., Donostia 1992, 5). Orixeren hitzak hain zuzen ere aipatu Quejidos de mi salterio liburuari egindako iruzkinetik daude hartuta: Euzkadi, 1929ko apirilaren 25, orain idazlan guztien hirugarren tomoan, 296-299..

304. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0017 Kristau egindako judu baten idaz-lana dirudi.

305. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0617 Badirudi, eungarren urtearen inguruan bukatua zela Ebanjelio onen idaz-lana.

306. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak i. olea 00039 Idazlanetan bere burua beste maisurik ez omen du izan. Bere burua eta bere biotza, esango nuke nik.

307. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak in: arzak, alberdi: idazlan-sorta, 9-29 0013 Bere idazlanak, liburusketan argitaratutako poematxo oiek izan ezik, garai artako aldizkarietan agertu ziran. Donostiako Euskal-Erria-n batez ere.

308. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak in: arzak, alberdi: idazlan-sorta, 9-29 0017 Orain, berriz, Donostiako Udalak, bere Euskararen Udal Patronatuaren bidez, euskal gizaldi orren idazlanak berreskuratu nai ditu.

309. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak in: arzak, alberdi: idazlan-sorta, 9-29 0017 Ala, Antonio Arzak au ere bete-betean talde ortakoa danez, beraren idazlanen bilduma au argitaratzeko laguntza eman du.

310. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak in: piarres larzabalen idazlanak vi, 5-6 0005 PIARRES LARZABALEN IDAZLANAK

311. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak in: piarres larzabalen idazlanak vi, 5-6 0005 Piarres Larzabalen idazlanen seigarren liburukiak bi zati nagusi dauzka: Etnografia-solas deitu duguna lehenik eta Hitzaldi eta mintzaldi batzuekin osatua bigarrenik.

312. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak in: piarres larzabalen idazlanak vi, 5-6 0006 Eta orain ELKAR argitaletxeak idazlan hauek moldiztegian sartu dituenetik, hasten gara hondar lanen prestatzen, lehen bai lehen bete dezagun, Jainkoak nahi badu, adiskide zenari diogun zorra.

313. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00050 Aldekoak izkiriatu eta orain gutti agertu entsegu hau nobelagintza modernoaren azterketa da eta bide horretan hiru idazlan ezberdin bildu ditu.

314. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00050 Adibidez, Gasteiztik eskatu zidaten Sarrionandiaren ipuingintzari buruzko azterketa bat eta material bila ibili ondoren, ikusi nuen ez zegoela folio erditik gora zuen idazlanik.

315. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.i. salaberria 00040 Ikerketa ontan ere azpimarratuko nuke Latxagaren trebetasuna gaiak aztertzeko garaian, gurean dauden alderdi edo jokaera onak bakarrik artu bearrean, kaltegarriak ere mintzagai izan ditu bere idazlanean esate baterako iñungo lotsik eztu manifestatzeko euskaldunok gerekoiak gerala aldi berean bakartiak.

316. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 Lagun hauen gomendioz, beste bi lan aldatu dira liburura, Zuberogoitia eta Eskisabelenak; eta baita 18 urtetik beherako egileentzako akzesita irabatzitako bi idazlan ere.

317. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0015 Udalak igorritako informazioan zehazten denez, lehiaketa bi sailetan banatzen da, olerkian eta narrazio laburrean, eta gazteleraz zein euskarazko idazlanak aurkez daitezke.

318. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0015 Idazlanek, gaia librea izaki, honako baldintza hauek bete behar dituzte: gazteleraz edo euskaraz idatzita egotea; originalak izan eta argitaratu gabeak; eta egile berberak sail bakoitzean lan bakar bat besterik ez aurkezten ahal du.

319. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0015 Idazlanak Iruñeko Udalaren Erregistro Ofizialean aurkeztu behar dira, bost kopia eramanez.

320. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Bere idazlanak ondoko liburuotan aurki daitezke: XXgarren mendeko Nafarroako euskal idazlariak, Txema Larreak eta Periko Diez de Ultzurrunek prestatua eta Klasikoak sailean Nafarroatik lekukotasunak izenekoan, Iñaki Kaminoren eskutik argia ikusi zuena.

321. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0067 Horrelako idazlana egiteko ideia bestela etorri zitzaion Lertxundiri, dena den.

322. 1991> sailkatu gabeak egunkariak f. ibargutxi 0067 Lertxundik atzokoan esan zuenez alaba interesatzen zitzaion batez ere, baina idazlan hau ezin da pertsonai-nobelatzat hartu.

323. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. zavala 0071 Idazlan au egiteko erabili ditudan liburuetan arkitu ez detana zera da: andre Eujenia au jauregi ontara iñoiz etorri ote zan.

324. 1991> sailkatu gabeak egunkariak jkort 0048 Liburu berri baten aipamena egitekoan, au da Gaztañaga'k argitaratua aurkeztekoan idatzi nuanak bide ematen dit ariari jarraitzeko; eta ortara dator bigarren idazlan au.

325. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0042 Indurain'ek atzo egingo zuan Bordele'n, ordu beteko txirrinda-sariketa; idazlan au aurrez idatzia egon arren, nere ustea eta gogoa, errekorra autsiko duanekoa danez, zorionak Migel!

325 emaitza

Datu-estatistikoak: