XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Olerkarijak zer ikasi eta zer ikusi badauke idazlari onen ingijetan.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Zoritxarrik asko ikusi eban izkera zarra eta zorijonaren erbatzik lortu ez eban ele gaztia zala iñuan Sainte-Beuve idazlari argijak, Probentzako izkuntza txukun orretzaz.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Lateran sustraya daukijen izkuntzetako idazlarijak ezeze doixtarr minnesiger ayek be Rose aldeko izneurlarijekandik neurtitz bijurkera eta ereskera ikasi ebezan.

4. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0004 10. Euskaltzaindiak buruzagi, gutuntzain, idazlari ta diruzaiña dauzkake, euskaltzaiñak oro, ta euskaltzain geyentsuen autarrkiz artarakoak.

5. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0005 12. Idazlariak beretzat ditu: Batzarretan egindakoen ageria atondu ta ziñaltzea.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Arantzazu gaitzaz askok idatzi izan dute, eta nik irakurri ditudan idazlari guztiak diote 1469 garren urtearen inguruan gertatu zala.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Ikusi zazu orain, irakurle ona, nola edesten duan idazlari ospetsuak agerkunde arrigarria: 1469 garren urtean (bat gora bera) larunbat egun batean zebillen Aloña mendi egalean Uribarriko mutil gazte Baltzategitarr Rodrigo bere etxeko auntzak zaintzen.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Orra orr ipiñi, orrduko idazlariak esan zutena.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0166 Prantzisko, berexkuntza aundi au eman ziolako, bere eskerr ona agertzeko ustez, buruaz agurr eginda, aldentzera zijoan Aita Santuak esan zionean: ¡O tolesgabea! nora zoaz, ta zer agiri daramazu Barkamen ori eman zaizula siñetsi-eraztekon ? - Aita Santua, zure itza naikoa da neretzat: baldin Jaungoikoarena bada Berari dagokio berea dana agertzea: Ama Maria izan bedi papera, Jesukristo idazlaria ta aingeruak testigu; nik ez det beste agiririk ez beste buldarik nai; ori naikoa det.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0032 Idazlari katoliko ezaguna da; Izparringietan Chafarote; gezur-izena darabil.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 27 Zuen zori txarra, idazlari ta parisaitarr azalutsok! azaletik ederr gizonei ageri ta barnetik illen ezurrez ta edolako satsez beterik dauden illobi zurituen antzekoak zerate-ta.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0074 29 Zuen zori txarra, idazlari ta parisaitarr azalutsok! igarrleen illobiak eraiki ta zindo ziranen oroitalluak apaintzen dituzute, ba, 30 ta darasazute: gure arbasoen aldian bizi izan ba'giña, ez gentozkieke igarrleen odolketarako lagun.

13. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0103 - Baña esan dezu...¡Goazen! ¿Zein da santu, arrgitsu ta errgel dan idazlari orren izena?.

14. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Jaun buruzagiaren ondotik idazlariak elhe gutiz urtheko egintzat erranik, alkian jarri da Etchepare, Aldudeko jaun mirikua, Eskuara hala dakiena, eta hain maite duena.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0657 Hala zioen duela berrehun eta zenbeit urte Eskaliger idazlariak (1695) Español lehengoak gu ginela; duela ehun urte (1821) Humbolt-ek ere Espainia guzian kausitzen zituen Eskualdunen hatzak, tokien izenek salhaturik; Frantzia behereko lurretan hedatuak erakutsi deraizku Luchaire-k Origines linguistiques de l'Aquitaine.

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0094 Lehenbiziko zenbakia atseginekin eta arthezki irakurri dugu: uste izaiteko da, bertzeak hunen iduriko balinbadira segurik, idazlari gazteak errotik eskualduntzen eta jakinduntzen lagunduko dituela.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 Bertzalde atseginekin ikusten dugu idazlariak eztagotzila zimur eta kokoriko beren zokoan.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Bañan...... nork ziñisten die? Idazlari eta irakurle euzkaldun gustiai urte berri zoriontsua bat opa diet lerro onen bidez, batez ere Arrasate'ko gustiai.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 IDAZLARI BERRIA

20. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Igandeko euzkal orrian irakurri genduzan Baserritar Bat izen ordiakin gordetzen dan idazlari argiaren lerroak, eta ikusten dan bezela ederki egiten du.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orain urte batzuk, erri txiki batean izateko, etzan emen ainbeste idazlari, amarretaraño bagiñan... ta guziak ez esatearren, geienak ixildu ziran, baña zer guziok?: bai, bakarrik gelditu nitzan.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ondoren itzaldi aberkoia, itzlariak izanik: URZELAI andereñoa, euskeraz, TRABUDUA andereñoa, erderaz, ALTZETA jauna, euskeraz eta azkenik IZAURIETA itzlari eta idazlari ospetsuba, langilletasun gaian aurren aurrenetako mallan daukagun jaun trebea.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Egun oietan beste askoren artian emen izan ditugu, Sarasola'tar Andoni jauna, Saturraran'go apaiz gaien ikastolako irakaslar azkarra, ta Gaztañaga'tar Joseba Getaria'ko idazlari.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ta urte zoriontsu bat idazlari ta irakurle guztiyori ta zuri, guztien gaindik, Luzear, idazki oni orraztutxo bat eman ondoren EL DIA'n argitaratziagatik.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Bilbao'n, Erki-Batzordearen aretoan, milla bereratzireunda ogeitaamaseigarren urteko azaroaren 6'ean, eguerdiko amabiterdietan, Bizkai'ko Gestora Laiseka'tar Errupin'en lendakaritzapean eta Zorrilla'tar Imanol idazlari zala, batzartu zan: Aristegi'tar Toma, Camarero'tar Joseba, Castaños'dar Errupin, Gonzalez Cintora'tar Peli, Lopez Frances'dar Insamel, Sabio'tar Alperda eta Suarez Deveaux'dar Bingen bildurik.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Bigarren-irugarren zenbakia berriz, Lizardi'tar Xabier (Agirre'tar Joseba Miren) idazlari trebearen Laño ta Izar kutun-kutuna.

27. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0143 Eta norbaitek baldin ba'du arrazoirik Llorente'n albizteaz ez fiatzeko Santandertar idazlariak du noski...

28. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0149 Santandertar idazlariak, naiz mundutar olerki alorrean, naiz olerki sakratu alorrean, eztio poeta meriturik aitortzen.

29. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Batzuek geigi aipatu dute idazlaria, besteak berriz makurrtu.

30. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0032 Berrikitan, Makaian, idaz-lari, neurt-lari, bertsulari eta jende oste batek egin diote Ganichi orhoit-garrizko besta bat.

31. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Hastetik izan dire, heien artean, idazlariak: orok ezagutzen dituzte Aita Joanategi-ren liburu mamitsuak.

32. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0011 Franzisko Lapitze idazlari ezaguna ere sortzez Arizkun-goa zen; eta bere liburu Bi saindu hescualdunen bizia, liburu ernagarri eta edertzat jotzen du P. Lafitte-k laudorio handienen artean.

33. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Eskualzaindiaren lanak izanikan-ere! Behialako idazlariak ez ziona: Quandoque bonus dormitat Homerus...

34. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Idazlaria, Beiztegi'tar I.

35. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0491 Eztakit idazlaria ete zan, eta mintzalaria edo hablista ete zan; Baina ondo egiten eban.

36. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0035 Aita Uriarte idazlariak diñoanez,(...).

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 Bere heriotz orduan: Apaiz Nagusiek ere, idazlariekin batera, burla egiten zioten, esanez: Besteak, salbatu dizkik horrek; eta bere burua ezin salbatu!.

38. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0065 Ikasleek honela galdetu zioten Jesusi: - Nola diote idazlariek, lehenbizi Eliasek etorri behar duela?

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0083 Kristauak jar dezake, bai, bere ustea Idazteunaren idazlariengan, ez baldintzarik gabe, ordea.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0043 Dirutegia, deituen gela, idazlarien bulegoak ikus daitezke han.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0027 Bizi beharra gertatu zaigunontzat ez du idazlari honek lo zorroan bizitzea beste egokitasunik ikusten.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0027 Eta pentsaera berdintsua agertzen du gaurregungo ateo nihilista diren idazlari aipatu askok.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0090 MarieNoampeuml;l, idazlari frantsesak ere, hara nola dei egiten zion, honelako egoera batean: A, Zu, nire estualdi hauetan eskutik naramazun Horrek, salba nazazu, arriskuan nauzu.

44. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Emiliano Arriaga`k berri ugarienak zabaldu zituan eta iturri ortatik edan dute geroztik etorri diran idazlariek.

45. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0086 Idazlari eta izlari askori bide berriak iriki eta su eman zien.

46. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0237 Idazlari yayoa izan arren, ez zaizkio gogoko maixukeri ta otsaundiko izlariaren aixekeriak.

47. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0339 Amazortzigarren mendearen amaialdiko napar idazlaria.

48. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0097 Orrela Manu, berezkoari lagundurik, euskaltzale ta idazlari errime gertatu zitzaigun oindio gazte zalarik.

49. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0039 Orain gaiñera, integrismoa mardultzen ari zan urte auetan, Navarro Villoslada naparraren itzala zebillen errege-nai aren gaiñean, eta biziro onuragarria izan zitzaion itzal ura, tajuzko gizon egokia bait zan benetan Biana'n jaiotako politikari yayo eta izlari ta idazlari ospetsu au.

50. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lf 0011 Ontarazten diote Bere bizitzearen kantorea, 49 bertsutan; Mundian malerusik berriarazten, Desertuko ihizik bilakatzen baita; eskatzen diozkate berset pollit batzu Ernest Legouvé Pariseko idazlari famatuarentzat.

51. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0075 Euskaldun emazteen nortasuna aipatuz, Jesus sortu aintzintxoan, Estrabon idazlariak zion: Kantabren emazteek ez dute nehun parerik...

52. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Biltzar nausiaren ûrrentzeko bûlegoa berritûrik zen: - Lehendakari: Camus Frantxoa; - Diharûzain: Ceriani Pina; - Idazlari: Lafon Mixele.

53. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Eta Galizia`ko kultura-barrutian geien lan egin duan gizona: idazlaririk ugariena eta galego izkuntzaz izlaririk ao-eder eta mintzo trebe eta errezena.

54. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1969 0001 - Igande goizean, François Mauriac idazlari famatuak eroriko tzar bat egin du bere etxetik jalitzean eta sorbalda hautsi.

55. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak k. gallastegi 0001 Benetako euskal jakitunak esan oi dabe gure izkuntzaren aditza ederrena edo ederrenetarikoa dala; idazlari gorengoak ditu bizkaierak, etb. etab.

56. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Baña traketsa izatea, ez da euskerearen akatsa, berbalari ta idazlari batzuen akatsa baño.

57. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastolagazt 1978 0001 Idazlariak eta gure aldizkariaren zabalkundea egin daikeen gazteon laguntasuna bear dogu, gora euskera askatua oiukatzeko.

58. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. apaolaza 00085 GUTXITAN bezala, zorrotz mintzo da Jesus gaurko Berrionean: idazlarien eta fariseuen jokaera makurra salatzen du, itxurakeria baitipat.

58 emaitza

Datu-estatistikoak: