XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0184 1. Jaungoikoa'ren Semea zala siñistu-azoteko, zer egin eban Jesus'ek?-2. Mirari edo alatza zer da?-3. Zer jazo zan, beñola, Jesus Kaparnaun'en zala?-4. Arein siñismena ikusiki, zer esan eutson Jesus'ek elbarridunari?-5. Zer iñoen idazleak mar-marka euren kautan?-6. Arein asmakeriak igarrita, zer itandu eutsen Jesus'ek? Zer ete da errazago, obenak parkatzea ala elbarritua bapatera sendatzea?-7. Beste alatzik egin ete eban Jesus'ek?-8. Zeinbat ildako biztu ebazan Jesus'ek?-9. Jesus'ek bere Jaungoikotasuna agertzeko egin eban alatzik arrigarriena, zein izan zan?.

2. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Idazle batzuk aspaldi onetan darabilez eta gaur-egunean askorentzat itz ezaunak diralako, ontzat arrtu ditut.

3. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Artalde ugaria eukan izan be! Edeslari gorengo batek diñon lez, ba XII'gn. atala 414 ing.- Aitatzen daben idazkia Luzuriaga'k II Idazle dakarr}, Zumarraga abak egiz eta pozez esan al izan eban, eta ori berak Mexiko'ra egin eban lenengo osteran, bere anai prantzizkotarrak, milloi bat baño geyago kistarr egin ebezela.

4. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0517 Asele ori Iturralde idazle jatorrak zoragarriro idatzi eban erderaz.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Orrduko idazle batek dion bezela, orrdurarrte Lege-zarren kontrra zeuden aiek, Olano'ren mendean zeuden orrduan: Olano asarratzean, asarratu egiten ziran; Olano'ren biotza poztean, poztu bestien biotzak ere.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Ala bada, itzaldi ura nolakoa zan jakin dezazun, irakurrle, errdalerriko idazleak ziotena jarriko det zure begien aurrean.

7. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 ARANZAZU illerokoaren idazleak.

8. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Idazle gazteak sortu ditu Abeozen J Kerrien Y Drezen R Hemon J Rivu Gw Tremor eta abar.

9. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0101 - Esan ba, nere alaba erantzun zion apaiz idazleak zerr daukazun ".

10. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0103 Apaiz idazleak iñarrdetsi zion: - Ta zuk, emakumea,¿jakiñ nai al dezu, ez santu, ez jakintsu baña bai oso errgela dan beste baten izena?.

11. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0112 Orra: Eztaietako tuntuna ta gurrdien soñua aditzean, sorolanetan zeuden auzoetako nekazariak, gizon ta emakume, beren besoak atxurr-kerrtenaren gañean toleztatuta, begira gelditu ziran danak, (1) Agirre'ri, beste idazle askori bezela gogoratu etzitzayon danak ori, guztiak esatekoan makurrki jarria dala. Bat baiño geiago diranian esan ezin leike danak, diranak edo ziranak itzaren orrdez urruti aldetik.

12. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0119 Agirre'k, itzaltzean, guri euskaldun idazle ta batez ere irakurrgaikiñeri jarraitu biarr diogun bidea erakutsi digu.

13. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0120 Ni lanari lotuarazi ninduten itz orik berak Agirre'k oraiñ, zerutik, oiustatzen die gure idazle gazteeri.

14. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Bainan artzailea o denean z orrek besteakin bezela aurreko aldea bear luke, bainan erritar batzuen ezpainetan eta idazle batzuen (batez ere Mendibururen) eskuetan o ori, aurretik gelditzen da ta ki gaixo errukarriak bere burua ka itzulita ikusten du.

15. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Euskalzaletasunaren baratz malkarrean nekazari zintzo, azkar ta bizkorrenetako bat izan genun Mujika'tar Gregorio, izlari, idazle zuzendari ta euskal gauza guzien eragille aztueziña.

16. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Ta bear ori, gose ori asetzearren, idazleak, komedi-egilleak ez bai dezateke bere bizkar argitaratu Mujika'k atera arazi zun Izarra antzerki salla deritzana.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 Eta erhauts hari nolako egarria etzerraikon! Orai duela hiru mende hurbil, Oihenart eskualdun idazleak eginikako eressi batek dio:.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Bai, gure arabera, hala-nola chimist-orratza, paratonnerre: idazlea: ecrivain: gibel-asmua: arríere pensèe.

19. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Alabainan, bai san Augustinen, bai san Thomas Aquinekoaren, bai bertze frango idazleen erakaspena zen hori.

20. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Diru soberakinik gelditzen bada, eginak izanen dira azkenik marbrezko plaka bedera, bi euskaldun idazle zahar aipatuen oroitzapenetan, bizi izan ziren herriko kontseiluak ezarriko daizkotenak egoitzako atearen gain aldean.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Ezayozute zital orri ez degula bildurrik argi ta garbi emendixek Kirikiño'ri esateko ezik: Andutz-Mendi'k idatzi zuanian zuek juan ziñatela beregana laguntza eske idazle orri erantzuteko.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Izparringi aretan lan egiten daben idazliak gogora etorri yakuz jabe-aldatze ori irakurri dogunian, eta uste dogu estura andijan aurkitu leitezala baldin gixon zintzo ta lotsazkuak ba'dira.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Jabe barrijak beste oldozpen batzuk euki leyez lengoenakandik, eta onan ixanik (ixango dan lez) idazliei aginduko dautsie argitaldu dayela, adirazo dayela, autortu dayela, len argitaldu ta adirazo ta autortzen ebenaz beste.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Or urrian jazoko da burua makurtzia ogilekurik ez galtziarren, eta idazliok, atzo zurija zala esaten ebena, gaur baltza dala adirazoten alegiñetan ibilliko dira.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Lengo idazliak berberak, lengo artezkari berbera, dagoz izparringi orretan; eta berialaxe jarri zan izparringija Gobiernua'ren aurka ta emengo aberatzen aldez. ¿Zer deritxozue?.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Karikatura esan eskero danak aitzen dabe, ta idazle gustijek erabilten ba'dabe karikatura itza, ¡ederto!, baña gure euzkereak bauko aberastasuna oldospen ori erdera barik adirazo al ixateko, ta gure euzkerearen aberastasuna oldospen ori erdera batik adirazo al ixateko, ta gure euzkererearen aberastasunak ¿zer dala-ta geldi eukiko doguz? Or daukozuz doixtarrak; geyenak idazten dabe karikatur baña baukiez itz bi zerrbild eta spottbild, erakutsirik omen euren eliaren aberastasuna.

27. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Oraintxen jarri gera Zestua'n idazle polit bat Txori eta Azeriya; eta txoriaren eta azerijaren aurka ¿nor asi?.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Orain baña guziz ernaitu dira Soraluze'ko abertzaliak ta aspaldin euki duten nagikeriya jaurti eta aberri-aldez lanean gogotik asi dira idazle berri onen zirikadak dirala-ta bide, ta ez degu beste biderik berari esker bereziak eman baño.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Koroi gorengua egin dagijogun gixon on eta idazle punterengo ixan an ari.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Españeraz be itxuli dabez idazle onen lan batzuk.

31. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Erletxue idazleak idatzitakoak gogoan sarrtu yataz.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Zorionak beraz EL DIA'ren agintari guziai berriro egiteko baimena artu dutelako ta agur bero bat idazle guziai ta batez ere zuri, Luzear adiskidea.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Jakin zazute gañera gorago aitatutako oyek, guztiyak itz egiteko errextasunik ez badute ere, idazteko beintzat idazle koxkor onek baño geyagokoa dutela.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Batzuk dantzak ikasten ari dirala, beste batzuk abeslari dirala, enparantzan txistua jotzen dutela bestiak, ereslari, izlari, idazle, antzezlari eta abar, guztiak asmo berdiña dutela, eta guztiak kaiola batera biltzen dirala.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Arpidea itxi ta gero Elgoibar'tik, Euskal Orri onetako idazle bikaiñ diran Aberri ta Garbiñe'k biali dituzte lenengoak laurleko bat ta bigarrenak bi.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 6 1-2'etan: Goiz-eresia
8 1-2'etan - Biribilketa
10'etan - Meza Nagusia
Intza tar Damaso Aba, euskaltzaña izlari
11 1-2'etan - Garitaonandia jaunaren etxean oroitarria agertzea
Ondoren - Idazleen batzarra ta ezpatadantza
Ordu 1'ean - Bazkaria.

37. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Bujarin idazle komunista Rusoak ere diyo: Komunistak ontzat artzen dituztela, Marxek zabaldutako ikasbideak.

38. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orio'ko idazle argiak ortxe zion ba: tolosarrak zirala.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Naiz bere apaltasunari kalte egin ezin utzi nezake Errezola'tar Rita Arkaitz arte idazlearen izena goraldu gabe, arretaz eta kementsu oraindaño egin dun arazoari, eskerrik onena zor zaiolako.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 IDAZLE BERIA

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 - Ongi etorria izan zaitez biotzeko Luzear; zeure agerketaz pozten naiz da, jarrai osasuntsu, argi ta zuzen Euskal Orria antolatzen lekua emanaz idazle guziai, nola jakintsuari ala totelari, bere garaian ta eran.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gai onetzaz nere ustez isilik egon bear nitzake, eguneroko izparrangietan aiñ egoki mintzatu dirala, emengo idazle yayoak ikusi ondorean, baña ni idazle kaskarra izan arren, nik ere eusko odola det, eta eusko odolaz gañera, baita gizonak duan sentsumena ere, eta sentsumena duan gizona ezin liteke isilik egon gertakari lotsagarri au ikusita.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Alkate jaunari arri aundi batekin sayatzetako ederra eman zioten, eta alkate ordekoak ere beste antzerako bat artu du, eta idazleari ere masalleko ederra eman zioten, baita ere beste gizon kankallu, euli batek aña indar ez duan batek, Galdos abertzale zintzoari, beste masalleko bat eman zion.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Bizitu da jendea... ta euskaldunak, olerkari ta idazle batzuen begietan biozberagia, barren illunegikoa dan euskaldunak, (mendiko kontrabandozalea karabineroaren aurrean bakarrik dezu illuna... erdera ere orduantxe aztutzen zaio), euskaldunak, diot, ain biotz zabal, alai, mendi lepoak eresi ta alaitasunez blei uzten dituan euskaldun onek, mai on batek sorterazi oi duan alaitasuna biribildu bearra nabaitzen du....

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Aspaldi onetan asko idatzi digute gai onetzaz idazle jatorrak.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Jolas gaiak edo deporteak dirala esango nuke geiena irakurtzen diranak: gutxi dira benetan baztarrean uzten dituztenak; ortik ekin genioke bada pitinka pitinka: idazleak ba daude eta jatorrak gañera: gure izparringiak erdera ordez, euskeraz partzea ez det uste ainbat kaltegarria izango lutekianik.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Irakurtzeko, idazkaiak bear du bere xamurtasuna: psikoloji asko bear du idazleak; ariñ eta xamur idatzi bear du: arintasun eta xamurtasun oiek, naiz idazleak ez eman, Jolas gaiak berak dituzte: ontan daukate aldea beste gaiakin.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Azken idazle txiro onena artzazu apalki.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Eup... Mariaren alaba bat Maitxo ta or inguruko idazle Aberri Axerixa Mirentxu Ixaka ta nik ez dakit zenbat geyago...... ta beste alderdietako guziyak ere badakizute.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Rabelais idazle aundia il zanian, bere paper artean idatzia arkitu zuten: ... ez det txanpon bat ere: txindi asko zor det: beste guzia beartsuentzat.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Bi idazleak egin zitzaketen, berak berenez, eta egingo zituzten noski (asi berriyak baitira) uts-okerren batzubek, baña lan ayetan agertu ziran ainbat ez.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 6. Sariketa onetara erdu datekez idazle euzkotarr guztijak, araupide onen azpijan.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Bilbo'ko eri-etxean Zugazaga'tar Julen, gure bazkide ta aizkide kutuna dan Jon, Algorri idazlearen aita zana.

54. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0020 ESOPO ta IDAZLEA.

55. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0020 Bere burua goratzen eban idazlearena.

56. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Erlejiño gaietan idazle, batez be mistika zarra barriztautzen alegindu ta maixu izan zan, baiña Bergaran irakasle zala El Diluvio Universal demostrado por la Geología liburua idatzi eban, eta 1891'garren urtean argitaratu.

57. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0139 Euskeraz barriemoteillea izan zan ezkero, bere izena ipini bearko da Euskal Idazlien artean, idazle apalen artean bada be, eta ordurako gelditzen da oartxu au EGAN aldizkariaren Adabakiak txoko egoki onetan.

58. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Antziñeko idazle guztijak euskera, euskara, Euskalerria ta abar idazten ebela nik ondo dakit.

59. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 2'g.- Nik aipatutako amazazpi idazleren ordez (edo sei aski aipatuben ordez nai badozu), zuk amar aipatuten dozuz s'kin idazten ebenak, baña orrek ezeben eusko ta Euskadi erabiltzen.

60. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0042 Geroago, diakonisa orreri abadesa esango dautsoe, idazle askoren eritxiz.

61. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 Gaizkakunde-arazoa, barriz, idazle doneak aldez aurretik iragarrita, azalduta ta adierazoa, Jainkoaren egiazko itza bezela dager Itun Zarreko idaztietan.

62. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Izlari lez ez bakarrik, idazle gisan be lan asko egin eban euskera ta euskal erriaren alde.

63. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0071 Max Muller, Ratzel, Quatrefages, Waitz, Gerland ta Perchel idazleak, gizartean uzkurtz edo erlejiño bako endatxorik be ezin aurkitu leitekela, ao batez diñoe.

64. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0273 Idazleak idaztietan, izlariak itzaldietan, aitor-entzuleak aitorketetan, esan-da-esan, auxe adierazi bear luteke: otoitz egizute, otoitz egizute, otoitz egizute aspertzeke.

65. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Ikasle au da esandakoen lekuko ta idazle, ta aren aitorra ziña dala ba-dakigu.

66. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Bat-batean, dio idazle batek tximista bezain igazkorrak baiña eguzkia ere baiño diztiratsuagoak oi diran, goiargi oietariko baten bidez, garbi agertu zizkion, noski, Jainkoak, nolako atsegiñak eta nolako atsekabeak artu bearko zituan, Jesukristo'ren Ama izaterakoan.

67. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Oraindañoko euskal-idazlien artean EUSKERAZ geien idatzitako idazlea gendun, nola nai ere, Bustintza'tar Ebaristo, Kirikiño, Mañari'ko seme guztiz aipagarria.

68. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Ongi irabazia zun, gogorazpen au, gure idazle ta irakasle aundiak.

69. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Baiña ez dago or idazle askoren akatsik aundiena, ez.

70. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Eta optimistak izan. Baiña denok! Ederra izango litzake guziok erabaki au artuko bagenu; guziok, YAKIN'en irakurle eta idazle guziok: denok euskera ikasten saiatu.

71. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0084 Orritxo onek bai bear duela guztiona izan, irakurle ta idazle, denona.

72. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0024 Ageri danez, orduko idazle bikaiñenak goraipatu zitun gure Lizardi zanak.

73. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Aren ederra idazle ta bidazti guziak erabat goraipatzen dute.

74. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0164 Eztakit beste errietan orrelako asko gertatu izan diran, baiña Euskalerrian eskribitzen etzekien idazle batzu izan dira: Pello Errota, Udarregi, Zapirain eta abarr.

75. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Iritzirik onena, nik uste, beiñola Aita agurgarri eta euskaltzale jator batek esan zidana: idazle onak jaramon gutxi egiten die itzei euskera ondo dakianarentzat ez dago garbikeri ez mordoillokeririk euskera baizik.

76. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 a) Illerokoa bear lukela, naizta txikiagoa izan; b) edozelako idazleari sarrera eman bear zaiela; d) euskera erakusteko ataltxo bat bear duala; e) Filosofi-Teoloji-sailla aldizkariaren laurden eta bosturden geiena bear duala izan, aldizkaria geiagontzat izan dedin.

77. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Au esanez, onekin ez degu nai gure asmokoak ez diran idazleeri gure ikusgunera erakarri, ez.

78. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak arragoa 1964 0065 Euskeraz ongi ta apain idazten duten idazleok gaurko gizaldiari laketsen dion gaiak arturik.

79. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Elezarretan bildutako gai auek, idazle zenbaitek apaiñagotu ta zabalagotu ditute, Agustin Txaho'k adibidez Le serpent du Valdextre (Biarritz entre Les Pyrénés et l'Océan, 176 or. Bayona), eta Juan E. Delmas'ek bere Guía histórico descriptiva del viajero en el Señorío de Vizcaya'n (Bilbao, 1864).

80. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0067 Gure idazle zaharrek, gramatikari dagokionez (eta bitxi da! gramatika legeak ongi ezagutzeke, anartean ezpaitzen gramatika estudiorik egin) guk baiño askoz obekiago eta segurantzi geiagorekin idazten zuten, erriaren iturbegi gardenetik xurgatzen baitzuten uneoro euskal-jarioa eta Bidasoaz besteko oraikaldiko gure anaiak, beren arbasoen akatsik larrienak bazterturik, guk baiño sakonago ta obekiago ezagutzen dute gure mintzaira eta guk ez bezalako graziz eta ederrez jazten dute euskal-literatura.

81. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0089 NINDUZUN-NIÑUZUN, ZINDUTAN-ZIÑUZTAN, NINDUTEN-NIÑUTEN. Gure idazle zaharretako literatura-formak lenengoak dira eta erriak darabilzkienak bigarrenak. Nire itzulpenean bietakoak erabiltzen nituen, baiñan, ahal dugularik tankera guzietan idazkera batera jo bear dugu eta batasunerako biderik egokiena eleder-zaharra dugun ezkero, gure idazle zaharren formak onartzea erabaki dut, ots, ninduzun, ninduen, zinduten... Euskaltzaindia mintza bekigu ontan ere.

82. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Ubillos ezta idazle garai oietakoa.

83. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Baño alare idazle ona da, Gipuzkoako izkelgian ditugun aldi artako idazleen artean onenetakoa.

84. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0024 Besteen artean: William James, Amerikar psykhologilari sakona; England'en William Crookes psysikaria; Germandi'n Schopenhauer otsandiko yakintzalea; Prantzia'n Bergson oentsua, Gabriel Marcel, oraingo giza-izanaren yakintzale ta idazle katholikua eta, batezere, Charle Richet sendagillea.

85. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Etzuen asko idatzi idazle bezela, baiña ark idatzia ez dezagun narda.

86. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Eta guzti oietan? egia aitor dezagun idazle bikaiñak ziran bai itz lauz bai olerkiz ziardutenak.

87. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 J. M. Etxeita, ainbat ele-ederren jaube; Zamarripa apaiza, geroago euskaltzaindikoa, ainitz bidar sariztatua, bertso-batzaldietan; Aizkibel'dar Bingen'ek bere Urretxindorra (Bilbao, 1918), olerki-sorta polita damagu, garai artakorik onenak, apika; Dabid erregearen eresi mordoa euskeraldu zizun Aita Arriandiaga'k; J. Arregi'k, Heine'ren olerkiak; Etxebarri, Altuna, Arrue, Gailastegi, Errazti ta abar, errikanta ta seaskazkoetan jardunak dira: Bustintza, gure Kirikiño, jatorrak ere ba-dauzka bereak; ezin kon-ala Enbeita anaiak egin zituztenak; Gabirel Manterola idazle azkarrak bere Goi-izpiak (Zornotza, 1924) argitara eman zizkizun; baita Maruri abak ere bi liburu oso txanbeliñak: Biotza abeslari ta Lilitxingar (Tolosa, 1928).

88. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0016 Alderantzian, beste orrenbeste esan diteke Paul Claudel edo beste edozein katoliko idazlerengatik, Gaia ta joera da gutxienik.

89. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0016 Copeau idazle prantzesak igartzen zion bezela: Bitatik bat, bigarko teatroa komunista edo katolikoa izango zala (10) Théampacirc;tre Populaire. Paris 1947.

90. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Edozein pentsalari edo idazleren puntu xee edo partikular bat aztertzen asi aurretik, betiere komeni da aren pentsakera osoa, bere zabalera guztian, ezagutzea; onek argitasun aundia egozten baitu okeilluetako zoko-moko guztietara.

91. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Gure idazle eta euskalari askori badirudi orrek eztiela asko ardura.

92. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0304 Idazleok eztakigula euskera erriak bezin arin, txairo ta errez erabiltzen: .

93. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 Onenetako idazle oiek, beren Parker-ren bidez gauza arrigarriak egiten dakiten oiek, eztute liburuxka au irakurriko, erriarentzako egiña baida.

94. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 Baiña nik orain buruan dauzkadan idazle ospetsu oietakoren batek irakurtzen badit, auxe esango nioke: A ze nolako apostolutza zure luma orren bidez egin dezakezuna!

95. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0005 Ikus bestela gure Basarrik euskaldunen poz eta naigabeak orren garbi azaltzen dakian idazle jator orrek, oraindik urte asko ez, egunerokoan eskeiñitako zenbait idazti.

96. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0015 España'n idazten zana gogoz irakurtzen zuan Iturriaga'k, eta Frantziko idazleak ziotena ere bai.

97. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak g. ansola 0072 Zazpi probintzietan badaude eta badabiltza era eta molde askotako idazleak.

98. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0052 Izan ere, Jainkoa goi-goiko irazle agertzen da.

99. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0075 Erakusle ta idazle oso trebea.

100. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0135 Idatzitako literaturaren aberastasunak igartzen ez da ain zalla, ta idazle bakoitza garatu dan malla errez-xamar usmatu oi-degu.

101. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Bigarrenean agertzen da nik idazle bezala ezagutzen ez nun bat: Andima.

102. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Zuri ta zure inguruan ari diran idazle oraindik ez-ezagun oieri, oiu bat egingo dizuet biotz biotzetik: Altza, gazteok!.

103. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Emengo idazle ta olerkarien artean garaienak euzko-izena dute: Liendo ta Goikoetxea, Gartzia Goyena, Landibar, Iturriaga, Larrazabal, Barrundia, Marure, Milla ta Bidaurre, Irisarri, Artzu, ta abar ezagunenak dituzu.

104. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Emengo idazle zarren artean aipagarriena bide duzu.

105. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0228 Idazleen goibea neurtzean ere murritz eta ertsi azaltzen zaigu geienetan.

106. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0229 Liburua laburpen bat dan ezkero, idazle askoren berriak eta xehetasunak emateko eztu tarte aundirik.

107. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Beste au baiño zabalagoa da, idazleen berriak ematean geixeago luzatzen da.

108. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0230 Ze idazle izan dituan euskerak, beren liburuak, beren ideiak, menderik mende idazteko moldean izan diran goraberak: guzti ori jakitea, gure mintzoa sustraitik menderatzeko eta berari ospea emateko ere bide on bat izan ditekela errez ikusi leike.

109. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0007 Beti talo ta esnea jan da jan, gertatu oi dana: zenbait idazle ta ertilari errusitar nazkatu egin zaizkigula.

110. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0008 Oen buru dan B. Koltxetob'ek, erdipurdikako idazle baiña polemikan oso bizkorra bera, bere arerioak Partiduaren areriotzat jotzen ditu.

111. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Oraingo idazleak parre egiten dute lasai zenbait zensore zorrotz eta ipurterreen lepotik, beti arpegia gogor, irripar-loretxo bat bederen ezpaiñetan loratzeko gauza ez diran gizon oien lepotik, alegia.

112. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Ez ote daki errusitar erri xeak parabisu ori ametsetako ta zenbait idazleen irabaz-biderako bapo dagoela, ez, ordea, bere mixeri gorria leuntzeko?.

113. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0009 Bertan ageri danez eta geok dakigunez, auxe aurreratu dezakegu argi ta garbi: errusitar irakurleak, erriak, idazleari goiko jauntxoak eskatzen dioten kontrakoa eskatzen diola.

114. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrue 0041 Ta, egia esan, gipuzkoar eta bizkaitar idazleek bi era oietara erabiltzen dute.

115. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Rafael Sanchez Mazas idazleak oso egoki esaten digu, Baroja'ren euskal agerpenak baso belarraren lurrun bustia dariotela,... gure sukalde zaarretan elur aroan ikus oi diran sagar mardul usatsu pitzatuak bezin goxo-gaziak diradela....

116. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 II IDAZLEA.

117. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Gauzak etorri bezela bial oi zitun eta orrek itzaltzen du askotan irazlearen irudia.

118. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Bestela bere agerpen garri, eder, zoragarriak, ikusmen sakoneraño azterle eztena aitortzen dute, eta irazlea bikañenetakoa.

119. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Ez ote ditu Baroja'ren gogamen eta itz naasi gaiztoak begi asko itxutu idazlea kritikatzerakoan?....

120. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 ABC, 31- X-56 egunerokoan arki ditzazuke Pio Baroja il berriari buruz gaurko idazle ospetsuenen iritziak.

121. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Azkenengo urteetan idazlerik onena, ta Cervantes ta Galdos lagun ditula, gure izkuntzaren iruko berdingabea.

122. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Bere ikusmen zorrotzak aztertu dituan gauzen, nortsuen eta alderdien barnea garbi azaltzea, dute Baroja'ren idaztiak benetan zoragarri, entzungarri, baña idazleak bearresko duan zerbaiten premia ere aitatu degu.

123. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Askoentzat bere gizalditar idazleetan Baroja da ospetsuen.

124. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Idazle kontuan ez ta bai ari dira kritikoak Baroja'ri buruz; kristautasunari dagokionean ez, emen ez dago otezkorik.

125. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Lenago ere esan degu 98'ko idazleak ia denak aldi artako ekaitz zakarrak kutsatuta eskeiñi zaizkigula.

126. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Pio Baroja izango da bear bada eziñ loi ontako idazlerik lotsagabeenetakoa.

127. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0479 Idazle bikain biak alde aundirik gabe dabiltz.

128. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0484 Idazle orien artean erara bat datozenik gutxi ditugu.

129. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0484 Ala ere, idazle bat det bereizteko: Zaitegi yauna.

130. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak r. irizar 0041 Idazle bat? Baliteke.

131. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Euskararen obekuntza idazleen eskuetan; Detxepare.

132. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Idazti irarriak argitara irteten dira, guzien begiak aetako gañean gelditu ditezke, bai adizkide bai etsaiak uts-okerrak lasai oartuko dituzte..., ta idazlearen ospe ta aintzak eskatzen dute oso garbi ta zuzenki idatzita agertzea.

133. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Gure idazlerik bikañenak, aspaldi ta gero, apaizak izan ditugu geienak: aentzat, bada, latiñezko yakintza, euskera lantzerako lagundu bearrean, eragozpen larri izan zitzaien, bide medarretik dijoazanai datozenak zairen antzera.

134. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Idazleak, euskel jauregi biziak eraiki zizkiguten: itz-bildariak, berriz, jauregi oietako arriak banaka ta lerrokatu.

135. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Augatik, baiña iztegilleak gutxietsi ez ditzakegu, idazle berriai lana aski erreztu baizien.

136. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Auek, egitan, iztegilariak bezela, eliztiko era berri bat ere asmatu ez zezaketen, idazle ta izlari ikasienak egokiro ta osorik aurkeztu bear baizik: baiña nola ukatu elizti-ezagutzalleak elizti-jakingabeak baiño gertuago zala idazti oberen bat egiteko?.

137. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Azkenez, euskeraren obekuntza, edonoiz ta nonnai, idazleen eskuetan batez ere utzita egon zan.

138. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Idazleetako bakoitzagan gai bi batu ziran, ondoreko au ekarri zutenak: euskel-ezagutza eta idaztiko erakundea.

139. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0209 EUZKERAREN OBEKUNTZA IDAZLEEN ESKUETAN
LEIZARRAGA.

140. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0209 Geitzen dio, idazleak esan nai duna eskierragoa baidugu latiñezko idazti aurrean: gutxiagotzen dio, berriz, itzulariaren euskel yakintza al aña zabal eta agertu ezin dalako, itzulpenari lotuta dagola.

141. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Onaindiak berak aitortzen du sail orren asieran ainbeste olerki iritxi dirala guregana idazle garaien diruditenak, izen gabe iritxi ere.

142. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Idazleak bizi-bitartean aieru diteke zeiñenak dirani itzaltzen diranean ordea, batez ere mendeen laiño tartean galtzen diranean ezin diteke erabaki.

143. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Sarri entzun diegu esaten arrotz-idazle ta euskaldunei ere, Euskaldunek ez daukagula maite-kantarik, esate baterako, ez maite olerkirik.

144. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Onaindiak ala ere, ez dizkio merezi ditun txalo beroak ioten; idazleek aren inguruan orain arte ialki dituten iñozokerien beldurrez edo.

145. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Idazle oro minbera, olerkariak batez ere.

146. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Euskerarik ez dakiten idazleak ezin dezakete gure elertia zer nolakoa dan erabaki txori-iztunak baiño geiago.

147. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Leenik, idazle ugariak, sarrera gisa, idaztiño onen egillea nor izan zenentz gur bilki eztabaikatu ondoren, Luka ebangelari deuna izan zala iakintza arauz sendetsirik uzten digu.

148. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Urrengo ataletan Paul Deunaren lau bidaldiak eta Aitor Gurena azaltzen ditu idazleak, ugari, sakon ta luze.

149. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Idazlana borobillago ta beteago zedin ez dio bere buruari nekerik ukatu idazle argiak.

150. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Alare aien esanak erkatu ta aztatuz, bere esatekoak ere ukan ditu idazle argiak, benetako iakintza-lan bati dagokionez.

151. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Liburua barna gai auek ikertu dituten idazle aundienen izenak arkituko dituzu, atxiñako ta oraingo.

152. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Azkenekotz, zenbat Euskeldun ezagutzen dute badirala liburu eder asko, euskeraz idazle aundi batzuek egiñak?.

153. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0005 Alaz ere, Euskeldunak, ikastegietan orain diranak edo luzaroan izan diranak, ezagutzen ez badituzte Euskeldun idazle aundiak eta aen obra ederrak, zailki sinisten dute, edo ez dute sinisten, euskeraz gai aundi eta gorarik esan ditekela.

154. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Esaera ta itz joskeretan ba-ditu oindiño beste uts batzuk be, ta oneik be ordukoak: zeren, noren, nun ta abar, gure idazle zarrak lez darabiltz.

155. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Gipuzkera poliki zekin, eta Bizkaitar idazleetara iritxi zala ezagun du, Arrese Beitia'ri egin zition eskutitzetatik.

156. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Aurreko idazleetaz ere baliatu zan iñork uste baiño geiago, ta erri-euskeraz ere bai.

157. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Badakite, agiz, idazlearen izkuntza.

158. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0522 Nik ikasi egin dut Eusko Gastedi'ko idazleengandik, bai eta karlistengandik, bai eta komunistengandik, bai eta erriarengandik.

159. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 II Nafarrotar haur hori zen: Axular Jauna,
Nork ez du izen hori norbeiti entzuna?
Aphez idazle bat zen oso Eskualduna.

160. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0274 Eta laphurtarr tradizino horren artetik, Axularrekin batean Etxeberri ere buruzagirako hautatzeak, buruzagigoak beharr duen batasun eta bakhartasunari ezterauko kalterik ekharriko, bi idazle hoik bat eta bakharra osatzen baitute.

161. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0274 Mende hartako idazle euskaldun guztiak gogotan zedukatela ikhusteko, agiri ona dugu hau.

162. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0279 Eta jakina, nahiz ta idazle bikain izan, onean soil-soilik imitatu ta jarraiki beharr zaiela nabari da, eta ez makurr egin zutenetan.

163. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Ez dugu nahi hil diten bigarren aldikotz gure literaturan diren olerkari eta idazle haundiak.

164. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Jesus etzauku sabant haundi batzuen gisa agertzen idazle haundi eta elekari eder!.

165. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0127 Zer gelditzen zaitzu? Ulichka tchar bat, zion Voltaire idazleak.

166. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Ez uzte ukan, bertzalde, izkiriazale edo idazle hala-hulakoetarik zela Axular.

167. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Elizako Aitak ezagutarazten dauzkigu eta ez dakit zonbat idazle, Eliza gehienik goretsi dutenen artean.

168. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Izari bat bada hortan, idazleak nehoiz gainditu behar ez lukena.

169. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Saratarrek saratartzat goratu zuketen, bertzeak bertze, Guero liburuaren idazlea.

170. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Beste izkuntzetan ere, goian aitatu ditudan gai oietan sakontzen diran idazleak erria baño ondotxoz altuago ibiltzen diranak dira. Ta, altutik dabiltzan idazleak, altutik dabiltzan irakurleak eskatzen dituzte.

171. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Huna zoin klarki derasan, Le Littéraire deithu agerkarian, Arthur Koestler, Le Zero et l'Infini gutunaren idazle famatuak.

172. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Ez dago gaiñera zertan asi, emen agertzen, idazleak zer esan nai digun.

173. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Idazle biotz-samur eta eztitsua gure Errose! IPUIN sorta atsegingarria itzi euskun idatzita, Maiñari-inguruetan erriari artutako Ipuiñak.

174. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Oraingo idazle berri-zaleen artean itzulpenak ez dute geienetan girorik arkitzen, batez ere antxiñako klasikoetatilk egindakoek.

175. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Ugalde'tar Martin idazleak goian jarritako izenburua daraman liburu txiki baiñan mamitsua argitaratu du Buenos Aires'ko Ekin etxean.

176. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Eta au Ugalde'tar Martin idazle andoaindarrentzat meritu aundiko eginkizuna duzute.

177. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Ortaz gañera bada beste ziorik gure poz-atsegiña emen azaltzeko; alegia, euskal barrutian, bai euskeraz baita erderaz, idazle berri ta goitar bat dugula jakitea.

178. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Guk ere gure maitasuna agertu nai erazi diogu idazleari... Bejondeizula!

179. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 H gaitza da idazlearentzat... baino irakurlearentzat?.

180. 1940-1968 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak euskera 1968 0246 Gogoan dut nola... gerra-aurretik... idazle bateri h kin idazten zualako ez genion irakurtzen....

181. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0135 Olerkari gozo eta samur bezin idazle ona: amaika eleberri, antzerki eta gaiñontzeko idazlan gogoangarrien egillea.

182. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0139 Idazle ta olerkari on.

183. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Sokatirarako edo estropadetarako hamabi edo hamalau mutil sendo ez ditu inungo idazlek nobela batean pertsonai bardin antzeko jarriko, edo guztiak banan banan berezikiro ikasiko eta pertsonai lez erabiliko.

184. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Eta nun eta noiz be, aitatu behar da nobelan, osterantzean porrot egingo dau idazlearen lanak.

185. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Nun hori, guzurrezko izan arren; noiz hori, idazlearen buruan eratua gerta arren.

186. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0092 Mañariko kalean dagoan Etxanoa etxean bizi izan ziran, eta etxe onetan jaio zan Kirikino idazle aundia.

187. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 Lehenago ere beste idazle batzuren lanak argitaratu izan dira bilduma honetan eta orain idazle honen Batetik bestera.

188. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 Idazle gazte honek egindako sarreran nobelaren eta bere egilearen giroa aztertzen da, hala nola eleberria bera.

189. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 Azterketa luze hau idazlea ta bere lana ezagutzeko oso lagungarri egiten jaku.

190. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 Horrez gainera, idazlearen hizkera aberats eta jatorrak sortu daikezan hiztegi arazoak errezteko Iñaki Sarriugartek hiztegitxo bat gehitu deutso nobelari lagungarri moduan.

191. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 Idazleari dagokionez, honezkero lan asko idatzi dau, askotan literatur sariak jasoz.

192. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 Bestalde, eleberriaren balioak ondo aztertzen ditu Iñaki Sarriugartek, beste idazle askoren eritziak eta kritikak ere jasotzen dituala.

193. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak literatur gazeta 1985 0007 Horrez gain, originalaren idazkera moldatu egin dau, gaurkotu, beti idazleagaz beragaz kontatuz.

194. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0055 Idazleak, ba, bere lana osotzerakoan, ardura aundiz zaindu bear ditu zatiok, ots, esaniko gai guztien artu-emonak.

195. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Idazle jatorra ta ugaria, olerkiak, antzerkiak, elezar-irakurgaiak eta kritika-saioak ditu.

196. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Literaturan guztiok daukaguz txit atsegin yakuzan idazle ta liburu batzuk.

197. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak a. onaindia 0071 Zeintzuk ete ziran idazle gazte onentzat?.

198. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0178 Baina burruka hau burruka faltsua bihurtzen da: Beleen hitzek hilda dagoana errukigarriago egiteko balio deutse idazleari (horrexegaitik da hain eskasa nire ustez olerki hau).

199. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0182 Azkenean hauxe dinotso idazleak bere deiei entzungor izan danaren jainko Josuri: (...).

200. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0186 Askotan emon deust irakurlea ideologizatu gureak sortzen dauen idazlea dala Mirande (seguru nago berak desideologizatzean pentsatuko ebala).

201. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0008 Santa onen izena, aundi ta berezia, agoz esatea bakar-bakarrik, toki onetan eta une onetan atan be, ainbat eta ainbat gogapen biztu-azoten ditu gure gogo barruan; eta lenen-lenen Teresa'ren irudia dakarsku gomutara: geure aurrean daukagu, bai, besterik ez lako emakume lez, lekaime lez, apal eta lau, penitentziz jantzia, inguruan zabaltzen dauala bere giza-bizitasunaren eta gogo-kementasunaren sugarra; orrez gaiñera, Ordena zar argi baten sortzaille ta barriztatzaille lez agertzen yaku, idazle asmotsu ta goitar, arima bizitzaren irakasle, barru-zale bardin bako ta eragille bizkor.

202. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0055 Arlo au linguista normagilearen eskuetan gelditzen da, idazleekaz batera lan eginda.

203. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0034 Muxika'tar Plazido'k be onetan lan ederra egin dau eta idazle asko eta asko dira, guztiak ez ba dira be, iturri onetara euren ezbaietan joten dabenak, naiz ta gero, lotsatuta lez, euren iturria zein izan dan esan gura ez.

204. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0034 1.8. Euskalki bi edo geiago erabilli ta ondo ezagutu dituen idazleak baturantza urreratu gaitue, Kardaberaz bera eredu dogula.

205. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 Antonio ARRUE da idazlan aren idazle.

206. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 Olako idazle batek, bat batean, euskalki bat euskera apain bakarra izatea lortu leike; baiña, gure artean, olako gizon baten zain egotea, arrisku aundiko jokoa litzake.

207. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0053 Idazle euskaldunak eta gai onetan lan egiteko gertu dagozanak alkar artu, eta, elerti-izkuntzarako egokiena litzaken euskalki bakarra aukeratzea, bide egokiagoa ta ziurragoa izango litzakela uste dot.

208. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0067 2. BERE BIZITZA
Bere familia bertokoa ez izan arren hainbat idazle sortu ziran bertatik.

209. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Zati eder eta ezagun honetan argi eta garbi ikusi geinkez idazlearen garrantzirik handieneko kezkarik nagusienak: gaztaroa, aberria eta abertzaletasuna, baita herria eta maitasuna bera ere.

210. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0228 Idazle berak itzaurrean dinosku: .

211. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0009 Idazleetarik bakotxak berak zein gai ikutu ta mamurtu dauan, ta zelako hizkerea eratu ta erabili.

212. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak erkiag 0013 Jakingura zuzenez
lanerako erne,
urteak gorabehera
prest esku ta barne;
gure euskal-liburuez
irakasle errime,
idazle zaharrak ziur
Linogaz konforme
.

213. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0052 Olakoen artean daukagu Malcolm Lowry, Sumendipean liburuaren idazlea, alkoola ta elertia arkartzen ekiana.

214. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0052 Idazle ospetsuen artean asko izan dira edatunak.

215. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0052 Moltzo orretara sartu bearko genduke gure idazlea, Malcolm Lowry: Sentikorra, norberaganatua, kirioz lotua, bizitzeari aurpegia emon eziñik bizi izan zana.

216. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0052 Idazlea, edaria esku batean eta liburu bestean.

217. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Ez zan gauza erreza beretzat idaztea, idazle izatea, baiña liburu bat beintzat oso ederra ta aztergarria itzi eban idatzita, elertiaren kondairan leku bat irabazteko naikoa dan liburua.

218. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0053 Idazlea.

219. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0054 Idazlea il ondoren, Sumendipean liburua guztiz onartua izan zan eta beste sei liburu argitaratu ziran ospe orreri jarraituz.

220. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0054 Orregaitik ba, esan geinke liburu bakarraren idazlea dala Lowry eta liburu au izan zala ospetsu biurtu ebana.

221. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0055 Ospea: Idazle au bere eriotzea izan eta gero biurtu jaku ospetsu eta gaur aztertzailleak diñoenez XX gizaldiko eleberririk onenetarikoa da Sumendipean.

222. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0055 Idazle au aitatu ezkero, ezin isildu bere edatun izatea, bere alkool-zalekeria.

223. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0065 Egun orretan, goizean goiz, Askatasun-Agiria izenpetu ebenen artetik iru urkatuak izan ziran: Patrick Pearse, 37 urteko lege-gizona ta idazlea, irlandera-zale gartsua; Thomas Clarcke, 58 urteko matxino-zarra, amabost urte kartzela latzetan emondakoa eta gudara bein eta berriro azpertzeke biurtzen zana; Thomas Mac Donagh, 38 urtekoa, Unibertsitatean ingelera-irakasle eta Irlanda'ko Antzoki-sortzaillea.

224. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0028 Idazle lez nobela laburretan asi zan, 1900'rantza batez be, dizdiz egiten asirik, eleberri munduan.

225. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 Ara-ona, alderrai ta giltzape egon zan bitartean, baiña, erabagi bi artu ebazan, oso garrantsitsuak bere bizitzarako: sozialista alderdian izena emon eta idazle izan.

226. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0032 Urte batzuetan lan gogorra buruturik, London bere garaiko idazle ospetsu ta obeto ordaindu biurtu zan.

227. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0015 Badirudi idazle berandukorra izan genduala Azkue hau.

228. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0037 Hori dala eta, aldaketa nagusiak baino ez dira kontutan hartu: idazlearen erredakzio desbardinei edo moldatzailearen eskuari begira dagozanak 56 Parnasorako Bidea, Euskal-Erria eta Euskalzaleko grafia bitxi batzuk ere jaso ditugu.

229. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0054 Autonomi-zale izan diran idazleen aldra batek guztien izenak hemen ezarteak luze joko leuke, ostera eroango gaitu: Fontecha y Salazar letrau argiaganik hasi eta Juan Ramon Iturriza kondairagile egoarritsuraino, Historia General de Vizcaya-ren egilea berau.

230. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Nik esaterako naiz nire sasoikoak orduan itz arrunta zanik gaur be erabilten ba dogu, beste idazle askok ori da gaurko gazte askoren joera beste itz bat, Axular'ek dakarrena adibidez artu ta lantxo baten amar bider gitxienez, axe erabilliko dauskue begiak erre ta belarriak durunduz ipiñi arte.

231. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0083 Idazlearentzat bardin bere liburuak; danak ilusiño bardiñez eta ames uts egiñak, naiz-ta erakusketa egikeran batetik bestera bardin-ezaz konturatu.

232. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00021 Lyonsek dioenez, Alexandriako ikasketa guzti hauek bazuten beste helburu bat: greziar idazle zaharren hizkera garbia gorde, garaiko aho-hizkuntzaren mordoiloetatik baztertuz (6) LYONS, Introducción... 10 or..

233. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00021 Bigarrenari dagokionean hizkuntz bilakaerari V. mendeko hizkera klasiko eta txukuna idazle kultoek besterik ez omen zuten gordetzen, ezjakinek hondatu eta zikindu egiten zutelarik.

234. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Hala ere, beren lanbide edo profesioagatik (irakasleak, itzultzaileak, idazleak, telebista-irratietako aurkezleak etab.) arau horiek ondo baino hobeto jakin eta konplitu beharko lituzketen askok eta askok, egunero hontan hortatik haretara, hontasko, hartarako, honeri, hareri modukorik jo eta ke esan eta idazten dutela eta, ez da gaizki etorriko, eztei zaharraz gonbite berri egiteko arriskuaz ere, puntu horiei berriz ere ukitzea.

235. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0110 Izan, guztiz tamalgarria da zenbait idazle eta aurkezle giputzen jokabidea: dela ezjakintasunaz, dela antibizkaitartasunaz, kontua berbera da, bizkaieraz osterantzeko euskalkietan baino hobeki adierazten diren kontzeptuak ez dituztela behin ere hemengo hitzez ematen, sinonimotarako ere bizkaierarik ez balego bezala.

236. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0110 Zorionez ez dira idazle guztiak horrelakoak.

237. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Isidor Sevillakoa, idazle eta Eliz doktorea da (c. 560-636).

238. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0044 Al Hariri (054-1121) hurrengo mendeko idazle arabiarra da, Basoran jaioa.

239. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0039 Ohiturarik ez duen idazleak, idazlan bat burutu nahi duenean, ez daki aunitzetan nondik hasi: alde batetik, mementu horretako pentsamenduak adierazi nahi ditu, baina pentsamenduak ez datozkio hurrenkera egokian ordenatuak, nahaste eta bata bestearen gainean pilaturik baizik.

240. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0077 Hala ere, ez pentsa hemen idatzitakoari jarraitzeak bakarrik idazle bihurtuko zaituenik.

241. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. salaburu 0077 Idazlea praktikak egiten du, irakurtze eta idazte lanak batik bat: horixe duzu garrantzizkoena eta ez dago horren ordezko deusik.

242. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 . Azkenik, ezin aipatzeke utzi hegoaldeko XVIII garren mendeko idazle ikasien (Barrutia, Munibe, Gandara) idazlanak, azken batean, bestelako moldez baina, herri teatroan sustraiturik bait daude beraien testuak eta musikak.

243. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0068 Deskribapenaren bidez irudiak sortu nahi ditu idazleak irakurlearengan; pintura baten aitzinean jartzen du irakurlea, hitzez moldatutako koadro baten aurrean, ikusi egin dezakeelarik deskribatutakoa.

244. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0068 Testu hau honela dago moldaturik: lehen eta bigarren atalak deskribapenak dira; hirugarrenean, gurari baten esposizioa eta horren ezintasuna; laugarrenean, narrazioa eta, bostgarrenean, idazlearen gogoeten esposizioa.

245. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0220 Alderdi hauetariko batzuk edo besteak aukeratuko ditu idazleak xehatzen ari den pertsonaiari ezarri nahi dion nortasun bereziaren arauera.

246. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0295 Geltokia giroturik, mugimenduan aurkeztu digu idazleak: giroa da garrantzizkoa eta ez geltokia bera.

247. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0295 Zein elementuz baliatu da bereziki idazlea?.

248. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0025 Euskal irakurleak bereganatu, ugaldu eta gehitu nahi baldin baditu, liburu erlijioso eta zientifikoaren gehiegizko didaktismotik askatuko irakur tresna batzuk, hain zuzen, irakurgaiak jarri beharko ditu idazleak haien eskuetan.

249. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. amenabar 0062 Ezta, beraz, gerra aurretik ere idazten zuten eta gerra ondoren erbesteratu edo isildu beharra izan zuten haietako belaunaldikoa, ez eta gerra ezagutu ez eta 1965 inguruan loratuko den idazle berrien belaunaldikoa ere.

250. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0008 - Ahal bada, testuak garaian gertuko idazleenak izatea komeni da, zeren eta, idazle hauen hizkuntza, ezagunagoa zaio haurrari, orain dela mende batzutako batena baino.

251. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0011 Ipuina esan dugu kontakizun motz bat dela, nahiz egiazkoa, nahiz idazleak asmatua.

252. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0035 Irakatsi / irakasle
Sua hil / suhiltzaile
Lore / Lorategi

Hitz hauetatik / Beste hauk jaiotzen dira / Hitz hauetatik / Beste hauk jasiotzen dira Ikasi / Kanta / Bertso / pilotari / idazle / haizkolari / Josi / Mendi / Lana / denda / sagardo / liburutegi / erosle / Arrantza.

253. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0059 Ba da idazle onik gaur Euskal Herrian.

254. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Idazlearekin hitzegin nahi baduzue, Urdiain herri politean bizi da, bertako erretore.

255. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0143 Antzinako idazleengandik, gainera, beste gauza batzuk hartuko dituzte: naturari maitasuna, gizonaren garrantzia.

256. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0184 Euskal Herria gai duelarik, Altza bere herriaren deuseztapenak, hiritartze prozesu zitalak lorratz sakona utzi zuen betiko idazlearengan.

257. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0184 Orain arte hiru elaberri idatzi ditu: Oilarraren promesa (1976), Altzak (idazlearen jaioterria) eta Euskal Herriaren egoerak inspiraturiko elaberri sinbolikoa.

258. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0184 Udazkenaren balkoitik (1986an idatzia) bere azken nobela sarituan gaztaroko giroa isladatu nahi izan du idazleak, elaberri testimoniala burutuz.

259. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0335 Hego Ameriketan eta Europan sakabanaturik, obra klasikoak itzultzeari ekin zioten gure idazleek, garaiko aldizkarietan argitaratzen zirelarik mendearen erdi aldera.

260. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Kantauriarren artean ohitura matriarkalak zeudela eskierki dakigu, idazle erromatarrek hala bait diote; baina beste Euskal Herrietan ere ohitura berdinak zeudela ongi suposa daiteke, okerrean erortzeko arriskurik gabe.

261. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/3 0233 Lizardi, liriko on guztiak bezala, zail da ulertzen; hala ere, behin baino gehiagotan irakurriz hasierako oztopo hori gainditu ondoren, biziki dastatzen dira haren olerkiak, beraietara heltzeko idazleak ere biderik zailena hartu bait zuen: hitz gutxiz barne-mundua poemetara isurtzearena, bihotzetik, sentipenetatik eta bizipenetatik harako mezua jalgitzearena.

262. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0259 Lapurtera modernoa, XX. mendean Iparraldeko Lapurdi eta Nafarroa Beherekoek, xuxenki idazleek erabili izan eta erabili ohi duten euskara literario amankomunari deitzen diogu.

263. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 Idazlearen inguruan Joseba Sarrionandia.

264. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0047 - Idazlea: bere ingurunea eta lanak.

265. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0047 idazlea bera / semea / aita / narratzaile bat //.

266. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0047 Esan itzazu denbora zehatz horietako bakoitza adierazteko idazleak erabili dituen frogak.

267. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0047 - Kontatzen dena egiaztagarria al da ala idazleak asmatutakoa?.

268. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0047 Zergatik sartu ote ditu idazleak kasu bakoitzean?.

269. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0319 Idazleek sarritan erabiltzen dituzte elementu ironikoak beren lanetan.

270. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 - Azken idazleentzat:

271. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0158 Halaz guztiz, formari dagokionez, gauzak nahasixeago ditugu oraindik: zenbait idazleren ustez, ari horri zuzenean eranstea aspektu markak ez omen da batere jatorra eta izan aditzaren laguntza behar izaten omen du beti: ari izaten da (suele ocuparse / il s'occupe habituellement bezala ematen digu Azkuek bere hiztegian), ari izan da, ari izango da nahiz ari izanen da (azkeneko biak etorkizuna seinalatzeko erabiliak).

272. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. arana 0007 Liburuak irakurri eta gero, beti esaten dugu arras inozoak direla nabaritzen dela, eta horrelako maitasun sutsurik ez dagoela mundu osoan, eta idazle guzti horiek ametsetako amodio gauzaezinen bat izango zutela buruan halako istorioak idaztean.

273. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0040 - Eta begira, idazten ari da: idazlea izango da. Kazetaria.

274. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0163 - Idazten dakizun esango nizuke, baina zaila da bihar edo etzi idazle izango zaren edo ez iragartzea. Hori geroak erabakiko du.

275. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0014 Estelric, mailorkar idazleak honela esan du: Nere belaunaldiko askorentzat, hil aurretik eta ezagutu gabe ere, ipuin zaharretako gizaki bat zen...... jakitez eta tristuraz betetako gizona...... jatorri madarikatu baten azken kimua.

276. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0015 Ohiturak behartzen du egilea, aldez aurretik, aurkezten dituen pertsonaien, adin, gradu, enplegu eta izaeraren ere berri ematera; baina, nola idazle askok beren kontakizunak horrela hasten dituzten, oraingo hau kontatzen duena, besteek bezala ez egiteagatik (eta badaiteke norbaitek esatea, hantuste izugarri batez) bere hala eta buru belarri gaiean sartzera behartuta sentitzen da.

277. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0064 Azken finean Oihanartek berak ere bere burua idazletzat agertu zuen eta hori, onenean, ikuskizun zen.

278. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0064 Aldi bakarra izan zen, bainan ondoren pixka bat adiskideago, maiteago gelditu ziren Londonerako bidai hartan elkar topatutako Arrosa amodio saltzaile eta Oihanarte idazle kaxkarra.

279. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0046 Abenturak ez lituzkete idazleek asmatuko gu marioneta gisa erabiliz, baizik eta guk gure nahiei eta desioei jarraituz sortuko genuke abentura.

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0177 Aita bezalako gizonek, beti onena lortu beharra izaten dute: Drohmert, munduko bihotz espezialistarik onena, Genneholm errepublika federaleko teatro kritikorik onena, jostunik onena, txanpainik onena, hotelik onena, idazlerik onena.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0031 Gogoratu zuen nola bere liburu batean, hainbeste mamu ikaragarriren berria emandako Lovecraftek idazle harrigarriak, idazten zituen, baita ere, gizaki extraino baten gorabeherak.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00693 Irakurle porrokatua ez ezik, idazle joria zen, Euzkadi egunkarian batez ere: haren izengoitia astean bizpahiru aldiz agertzea ez zen bakan gertatzen.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.g. urrutikoetxea 0170 Bigarren, demografia metodologia goiztiar eta zehatz bat erabiltzen du idazleak, hartara gaurko historia eta demografia eginkizunetan baztertu ezineko garapena lortu duen demografia jakintzaren aintzindari delarik.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0119 Isidoro de Fagoaga Kantaria eta idazlea

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0119 Isidoro de Fagoaga nafar kantari eta idazle handia 1976ko martxoaren 15an zen Donostian.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0120 Honegatik, kantaria eta bere ingurua barnetik erakusten ditu Fagoaga idazleak.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0125 Idazleen biografiak eta estudioak ere hor sartzen ditut nik, hala nola, Orixe eta Arestirekikoak.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0324 Ez da mirestekoa hainbeste idazle euskararen amodioan sutuak atera baditu.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Idazlearenak berriz bertso fijatuak dira, denboraz eta redundantziaz josiak.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Bere burua lenengo natibotzat duenean idazleak ere bere haragian sufritu behar ditu bere kulturak ezartzen dizkion paradoxak.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Zein auto-definizio ulertzen dugun eta zein ez, idazleak beraz bizi duenarekin zerikusia izango du, ezinbestez.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Hegoafrikako egoerari buruzko satirarik krudel eta pietarik gabekoena ez dator bertako idazleengandik, arduratuak beraiek horren hurretik ikusten duten errealitatearekin.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Breyten Breytenbach Hegoafrikako idazleen artean mediterranearra da, Capetown (lurmuturra) hirian jaio bait zen, bere klima mesedegarriagatik (mahastiak eta guzti daude) ezaguna den lurraldean.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Gogoratzen dugu literatura persegitua dagoen lekuan idazleak ere persegituak direla.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Eta idazleak bezala zerbait aldatu nahi dutenak.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Apartamendua gizartearen oinarri bihurtu duen estadu batetan, beltzak piztien mailara dekretoz degradatu dituen estaduaren zerupean idazle izatea ez da erraza.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Idazlearen barneko ikuspegia eta inguratzen duen kanpokoaren arteko oreka.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Hegoafrikako idazleen egoera arrazismoari lotuta dago.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Ez dago idazlerik apartamenduaren alde dio Breyten Breytenbach-ek.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Ez dago idazlerik izurrite (horrela definitzen du Brink-ek) horren alde idazten duenik.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Baina Hegoafrikako idazleen egoera areagotuta dago bere larritasunean.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Idazle-intelektual gehienek kanpora joan behar dute bizitzeko.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f. juaristi 0009 Katastrofera goaz zioen idazleak.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1975 0052 Ez dut hemen hitzez-hitz aipatuko Rudelek erran zuena, nik baino hobeki idazleak egiten bait digu bere elaberrian.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0113 Julio Cortázar bezalako idazle bat hiltzen denean arriskua bait dago, laudorioak mereziak dituen ala ez zalantzan jartzekoa, urteroko gurpilak harrapatzen dituen beste hainbat eta hainbaten itzalaren pareko jotzeko arriskua bait dago, eta horrelakoetan bait dira beharrezkoak orain arte bezalako preanbuloak: Julio Cortázar-ekin gaztelerak XX. mendean eman duen idazle haundienetarikoa joan zaigula adierazteko, gizonaren limite-egoerak Julio Cortázar-ek bezain ongi inork ez dituela jaso esateko, ipuingintzari maila literario bete eta autonomoa eskaini diola aldarrikatzeko.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0251 Gutienik 294 idazle diferente igaro da Jakin-en orrialdeetatik, 25 urte hauetan, lankidetza oso desberdinez, zein artikulu-sail ederrarekin (orrialderik gehien: Joxe Azurmendi, Joseba Intxausti, Joan Mari Torrealdai), zein kolaborazio bakar batekin.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0251 Aldi bakoitzaren barruan bi eratara aztertu nahi izan ditugu idazleak: zahar / berri, laiko / apaiz.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0251 Idazleak zahar / berritan banatzean, zera adierazi nahi dugu: ikertzen dugun aldi horren aurretik Jakin-en idatzi duten ala ez.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0251 Idazleen aztermodu hau interesgarria iruditu zaigu, aldi bakoitzaren idazle-politika eta tradizioarekiko jarraikitasuna, nolabait bederen, agerian gelditzen direlako.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0251 Bigarren aztermoduak idazle berriak ikertzen ditu laiko / apaiz ebakiduraren arabera.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0251 IDAZLEAK / Aldia / Zaharrak / Berriak / Berriak / Laikoak / Apaizak / Orotara

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Ikus dezagun hurbilagotik aldi bakoitza: 1- Lehen aldian (5-6 urte) 124 idazle ditugu.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Idazlea, gaztea da oso, ikaslea.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 2- Bigarren aldian (5-6 urte), 105 idazlek partehartzen du Jakin-en.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Ikusten denez, ba, ez debekuak eta ez ondoriozko geldiuneak sortu du etenik idazleen aldetik.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 3- Hirugarren aldian (5-6 urte) idazleen kopurua jaitsi egiten da.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Aldi honetan laikoak nagusitzen dira idazle mailan, % 69rekin.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Jende askok eskuhartzen du (133), eta, gainera, idazle horietako asko berriak dira Jakin-en orrietan (% 76,5).

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Idazle asko eta berriak zergatik?.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Ugari dira bere lehen artikulua Jakin-en argitara eman duten idazleak.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Orain bertan ere betetzen du Jakin-ek funtzio hau, baina orain baino lehen askozaz gehiago: 30-45 urte bitarte horretako idazleetan bada makina bat bere lehen urratsak Jakin-en eman dituenik! Zenbat?.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Nekez eman dezakegu orain kopuru zehatzik, idazleen lehen pausoen berri zehatzak inguratzea lan gaitza bait da, baina seguru gaude izen-lerrokada bikaina osa genezakeela Jakin-en idazten hasitako guztiak batabestearen ondoan bilduz.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1023 Idazle bezala ospea hartzera heldu zen gerra aurreko garaian.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1023 Esan beharra dago garai hartako beste zenbait idazlek bezala, lehendik euskarazko literaturarik ez bagenu bezala idazten zuela, lehengoen euskarazko hitzen erabilkera ezagutu gabe, hitz asko lehendik diren ala ez begiratu gabe hitz berriak asmatuz, neologismoz beterik.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1024 1975. urtean, Emakumearen Nazioarteko Urtea ospatzean, Euskaltzaindiak bere ohorezko izendatu zituen Julene Azpeitia, Madeleine Jaureguiberry eta Tene Mujika, hirurak joan zen mendean sortuak, euskararen irakaskintzan eta idazle bezala hainbeste lan egindako emakume ohoragarriak zirelako.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0131 Hara hemen liburuaren edukina: 1- Eusebio Maria Azkueren senideak; 2- lehen urteak; 3- euskarazko katedra Bizkaiko Institutoan; 4- Azkueren etxeko bizitza; 5- Azkue apaiza; 6- argitarazle, idazle eta hizlari; 7- Azkue folklorista; 8- Azkue musikaria; eta 9- Azkue hizkuntzalaria.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0225 2.3.- Idazle bakar batek berezi bide zituen garbiki (NOR / NORK) bikuna eta (NOR / NORI / NORK) hirukuna: Prai Bartolome Santa-Teresak.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0225 Beste idazle guztiengan, nik uste, Leizarraga barne, deritza / deritzo bikotea nahasirik agertzen da; edo-ta, beti ere, deritza saila erabiltzen dela.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0229 Idazle zahar batzuek (Axularrek bereziki), eta geroago bertsolari jator batzuek ere berdin, iritzia edo aburua jasotzen duen gauza edo pertsona nominatiboan utzi izan dute, kasu hauetan ere NOR / NORK adizkera bikunak erabiliz.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0053 Aldizkarian irakurtzen ari den lanaren idazlea ez daki nor den.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0148 Beste hainbat idazle gogoratu genuen.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0150 Egunotan berriz ere idazle zenbaiten prozesoak eta kondenak izan dira Pragan.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0150 Errejimen batzuetan idazleen prozesoak gobernatzearen parte organiko dira.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0150 Eta badakit bera ere nitaz sarri oroitu dela, Pragan berriz ere idazleak prozesatzen zituzten artean, eta isil-isilik nirekin hitzegiten zuela, inoiz galdetu ez diodanari erantzunez.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0097 Argitaratzaileen problema hau, idazleen problema bihurtzen da berehalaxe.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0037 J. M. Latxaga-k Errioxako San Millan, euskal iturri, liburuan, Edili-k Donostian 1974. urtean argitaratuan, idazleak azterleku, ikerleku ederra, gogora ekarri digu ... (li. aip. 33. orrialdean).

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 Eta Arantzazuko gomendioa hamar urte hauetan idazle gehienek onartua eta erabilia izan denez gero, arrazoi neurriz gainekoak behar lituzke Euskaltzaindiak gomendioz aldatzeko, erakunde arduragabetzat salatua izan nahi ez badu.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0099 Adin-piramidetan, adibidez, ni behintzat ez naiz ongi jabetu garai bakoitzean zein hartzen den garaiko idazletzat: 1954ekoan, 20-24 urte dituzten 21 idazleetatik ez dirudi guztiak ordurako idazle zirenik.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0482 Eta bilketa hau egin eta gero, 363 idazlen zerrenda batzordeko bakoitzari pasatu zaio.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0482 Hala, azkenean 260 idazleren zerrenda geratu da.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0482 Nor da idazlea guretzat?.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0482 Idazlea, guretzat, hizkuntza idatzian ari dena da, lan honen helbururako behintzat, nahiz liburugile edo kazetari, eta baita itzultzaile eta zuzentzaile bezala ari dena ere.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0482 Helburua: batasunaz idazleak duen eritzia eta izan duen jokabidea ezagutzea.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0483 2) erdi irekiak, aukeratzeko zerrenda bat eskeiniaz; honela, idazleari itxietan baino aukera gehiago eskaintzen zaio, eta, bestalde, a) aukera guzien artean galtzeko arriskua gutxitzen den bezala, b) beste bere bat erasteko ere ba du tokia.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0483 IDAZLEA, NONGOA

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0483 Hontaz, idazlearen bi xehetasun jaso ditugu: jatorriari eta bizilekuari dagozkionak.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0492 Hona kuadrua: Prozedura edo erabidearen kritika /27 idazle /Lexikoari buruz /18 idazle / Aditzari buruz /12 idazle / Ortografiari buruz /8 idazle / Besterik /30 idazle / Ezer ez /35 idazle /4 idazle / Dena kritikatu dutenak /21 idazle /1 idazle / Erantzunik ez / 40 idazle.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0492 Baina, normala den bezala, egin duen guztia ez du ongi egin; eta osorik hartuta ongi derizkiotenen artean atalka aztertzerakoan ohar batzu egitea oso normala da, eta baita beharrezkoa ere: Hara hemen adierazgarri direla uste dugun puntu batzu: 1. Euskaltzaindiaren bideaz kritikarik ez dutenak /35 idazle /2. Besterik dion atalean, erreserba bat ageri da /30 idazle /3. Bestalde, gehiegi dira erantzun ez dutenak /40 idazle /4. Dena kritikatu dutenak ere, asko /21 idazle.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0493 Hara hemen Euskaltzaindiari egiten zaizkion eskabideak osatzen duen kuadrua: 1968an hartutako bidea baino lehenagora itzultzea /9 idazle / Erabakiak berrikustea /14 idazle / Falta dena osatzea /82 idazle / Besterik /14 idazle /33 idazle /8 idazle / Erantzunik ez /31 idazle / Bariableak /5 idazle.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0493 Hemen ere ba ditugu esangura handia duten puntu batzu: 1. 1968ra itzuli nahi luketenak oso gutxi dira /9 idazle /2. Falta dena osatzea nahi dutenak, asko /82 idazle /3. Hemen dago, beti, erantzuten ez duen taldetxo hau /31 idazle.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0496 IDAZLEEI EGINDAKO GALDEREK IZAN DUTEN ERANTZUNEN AZTERKETA LABURRA

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0496 Euskaltzaindiak azken hamar urte hauetan aurrera eraman duen Batasuna-ren ondorenaz idazleak duen eritzia da oso kontuan hartu behar denetako bat.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0496 Baina, nor da idazle?.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0496 IDAZLEEN HAUTAPENA

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0496 Idazleen hautapena bi epetan egina izan da: 1. Joan Mari Torrealday-k eratu zuen lehenengo zerrenda, ahal izan duen osokien izenak bilduaz.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0496 Eta bilketa oso hau egin eta gero, 363 idazlen zerrenda batzordeko bakoitzari pasatu zaio.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0496 Denen aurrean banan bana, eta gero bakoitzak berez, aztertu ondoren, inoiz besterik idatzi ez duenen batzu kendu ziren; eta, hala, azkenean 260 idazleren zerrenda geratu da.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0496 Nor da idazle guretzat eta lan hontarako?.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak ugalde 0496 Idazlea, guretzat, hizkuntza idatzian ari dena da, lan honen helbururako behintzat, nahiz liburugile edo kazetari, eta baita itzultzaile eta zuzentzaile bezala ari dena ere.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. santamaria 0021 Simone Weil andre idazleak, agirian ipini zuen bere L'enracinement liburuaren asieran, beharraren dialektikaz mintzatzean: .

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0038 Uste dut testo honek belaunaldi berriko idazle zenbaiten artean emaiten datorren fenomeno bat agertzen duela.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0039 Gauzak horrela, ANAITASUNA zuendaritzaz aldatu dela ohartzen gara, eta hein haundi batetan, idazlez ere.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0001 Sozialisma egin eta egiten dute idazle ta indar konkretu batzuek.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 IDAZLEAK Marx ez da, segurki, sozialismaren teoriku bakarra.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Baina, metodoen mailan, arras nahasia da idazle hori.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Hortan asko ekartzen digute sozialist idazleek eta gehien bat Marx-ek eta Leninek.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0190 Gaiak eta idazkera atsegiñak ditu: Idazleak beren gaien jabeak.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 0292 Guillen-ek liburuki hontan esaten duen guztia, idazle latinoek idatzitako liburuetatik aterea dago.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0043 Ez ahal zituen irakurriko gure Aita Kardaberaz onak idazle hunen idazkiak?.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0018 Idazle zaharren eritziak

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0051 Adibidez, teatroan nahastu eta konbinatzen dira: testu mailan, elkarrizketak eta ohar edo akotazio eszenikoak; eta antzezpenean, literarioa eta ez literarioa, indibiduala idazlea eta kolektiboa antzezlariak, zuzendaria, eszenagilea eta, batez ere, ikuslegoa; literatura ez bezala, gizarte-praktika bat da teatroa; iraunkorra, hots, testua, eta iragankorra, antzezpena, konbinatzen dituena, hain zuzen.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0238 Idazleak norbaitentzat idazten du, irakurlearentzat hain zuzen, eta ez aurreko paretarentzat.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0238 Hizkuntza, alabaina, ez da idazlearen nahikerien menera dagoen jostailua, ez eta probalekua ere.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0238 Textuaren ulergarritasunari, gaiari, irakurleari, ala hizkuntzaren orbaingabetasunari eta idazlearen garai irteteko gogoari?.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0238 Hitzak dira idazlearen tresnak, aspaldiko egia da hori.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0238 Eta jakintzaren eta kulturaren eremuan saiatu nahi duen idazlearen tresnak kultur hitzak dira, hitz teknikoak.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0238 Zer egin dezake idazleak horrelako egoera baten aurrean?.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0202 1.2. Idazle zaharrak eta berriak

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0202 Ez dakit azken urteotan baino gehiago ala gutxiago, baina aurtengo liburugileen artean ere bada lehen aldiz liburua kaleratzen duen idazlerik.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0202 Eta, batez ere, bada zorionez idazle gazterik, aurreko urteetan bezala.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0202 Aurten ere, idazleen batezbesteko adina gaztea da.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0202 Gertakari hau, idazleen gaztetasuna, ona eta txarra da.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0202 Bistan da idazle hasi-berri guztiek ez dutela idazkintzan beti jarraituko, baina bati baino gehiagori modu onak ikusten zaizkio, bokazioa ere bai, eta bada, beraz, esperantzarik.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0202 Denboraldi bateko idazle asko ezagutu dugu, egia esan; alegia, ikasle-garaian edo bere bizitzako aldi batean idatzi duena eta gero utzi, bokazio-faltaz edo ingurunerik ezagatik.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0202 Idazleen adinaren batezbesteko baxu hori, aldi berean, seinale txarra ere bada.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0202 Idazle izeneko multzo hori ez da agian idazle sentitzen.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0202 Gutxi batzuek jarraitzen dute idazten, idazle bokaziodunek, eta beste askok bestelako kultur lanetara jo dute, hizkuntz lanetara bereziki.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0030 Izen batzuek izen diraute; beste batzuk idazle modura sartu dira literaturaren historian.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0030 Hirurok izendatu zituen ohorezko euskaltzain Euskaltzaindiak 1975ean, eta hiru idazle hauen ohoretan eskaini zuen Luis Villasantek, urte bereko ekainaren 27an, Emakumea euskal literaturan hitzaldia.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0030 Ikuspegi orokorra eskaintzeaz gain, hiru idazleak honela aurkeztu zituen Euskaltzainburuak: .

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 Andereñoak, militanteak, idazle eta bertsolarien familiakoak ziren, gehienbat, orduko idazleak.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 Askotan, beharbada, idazlearen askatasunaren truke.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 Ikusi ahal izan dugunez, maila ahulez lotutako katea finak zeharkatzen du XX. mendea emakume idazleei dagokienez.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0503 EMAKUMEA IDAZLE Izenburu batean emakume hitzaren atzetik kultur izen bat jartzen den bakoitzean, zerbait errebisatu nahi dela adierazi nahi da, disziplina bat beste ikuspuntu batetik aztertu nahi dela.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0503 Emakume idazleaz mintzatuko naiz, bakarrik.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0503 Eta bi, txosten honen egilea ez da ikertzaile ez historiadore; gehienez jota ere, idazle.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0503 Gaur idazle honen bigarren mendeurrena ospatzen ari garelako eta Ipuin Onak deritzan liburuan egileak berak jartzen duen hitzaurreak gaur ikutzen ari garen gaia ondo argitzen duelako.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Kontu batean behintzat badugu euskal literaturan ari garen emakumeok Europako idazleekin paretasunik.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Noski, gainerantzeko idazleek, idazle normal diren gizonezkoek betetzen ez duten bezala.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Bestalde, Europa gehienean emakume idazleak gizartearen goi mailetatik atera dira, gizonezkoak baino gehiago.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0504 Eta mende honen hasieraz ari baldin bagara, idazle gehienen giro hiritarraz mintzatzen bagara, aipatu beharra dago Euskal Herriko industrializazio motak ez diola emakumeari oso berandu arte lanik eskaini.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Virginia Woolfek esan zuen bezala, emakumeok gela bat eta bizitzeko haina diru lortzen ez dugun bitartean, ez dira idazle asko sortuko.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Zergatik, bada, ez da andereño idazle gehiago azaltzen?.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Kalidadea behar dugu, emakume idazle onak nahi ditugu.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0600 Literatura Batzorde honetako buru den F. Krutwig jaunak Donostiako Diputaziotik hartutako gutun baten berri eman zuen, atzerriko zenbait idazleen lanak euskarara itzultzeko asmoa agertuz.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0221 Corpus-tzat, berriz, Tartas idazle zuberotarraren Onsa hilceco bidia aukeratu dut.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0241 Haatik, azkenik, hemen esandakoak, hemen Tartasek erabilitakoak direla eta, ez du esan nahi beste idazlek erabili ez duenik.

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. larrarte 0241 Alderantziz baizik, beste zenbait idazlek, eta euskalki ezberdinetakoek sintagma mugagabeak distribuzio beretan erabiltzen badituzte, arrazoi haundiagoa izango dugu firma horiek eredutzat hartzeko.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0445 Garai hartako idazlerik gehienak aldizkariaren inguruan bildu zituen, eta hura ere ez zen mugatzen Gipuzkoan; Euskal Herriaren zazpi aldeetakoek ez ezik euskalari arrotzek ere beren lanekin parte hartu zuten.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. iturria 0291 Eta azkenik, Juan Antonio Mogel idazle ezagunak behin eta berriz goraipatzen ditu Zarauzko Misiolariak eta bereziki Aita Añibarro eta Aita Palacios Confesino ona bere liburuxkan, bai hitzaurrean, bai bukaeran.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0010 Miranderekin, nahiz edozein idazlerekin hizkuntza da, nonbait, errealitatea adierazteko, lehen oztopo gisa eraikitzen den lañoa; alde batetik hizkuntza soinuz, otsez egina izanki, errealitatean gauzek hots imitagarri, soinu ihakingarri gutxi ematen digute; onomatopeia trakets batzuz kanpo, hotsekin nekez gauza guztiak adieraz genetzazke, edonola aukeratuak eta nolanahi gauzei egokituak direnaz geroz, laño horrek egiazko errealitatea eta senditzen dugun guztia adieraztetik urruntzen eta eragozten gaitu, benetakoa begien bideez baitugu gehienik ezagutzen.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0011 Argi dago, Miranderen idazlanetan dagoen etsipena, literatura atsegin bihurtzen zaiola; denbora berean, gure idazleak depresio gaitzez bere buruaren desegitea ikusten duelarik eta idazten duelarik, gure gizartearen desegitea azaltzen digu, hamazazpi urteetan Oswald Spengler-en irakurketak sartu zion baztergabeko etsipenean noizpeinka eroriz.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0016 Behin ere nobela horren egiteko abioa eta benetako heroia ezagutu nuen, baina gure idazleak fikzioz, famili komeria izan zena, goratu zuen, hiru fikzio elementu sartuz, pedagogiaren aipamena, itsasoaren zeregina, Gazteen Lurra, kelt sinestea itxaropen bezala hartuz; bestalde trajeria aterabidea asmatu egin zuen.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0016 Irakurketaren mailan, lehen idazketaren ondotik esan nion aipatu zidan sinbolika, irakurleak ikus zezan, giltz batzuk sar zetzan bere testuan; ez du esan nahi pedofiliari buruz diona ez dela kontutan hartu behar, baina nobelako neska gure idazlearentzat, berak amestutako Euskadi da eta nobelako gizona gehienetan Mirande da eta abertzaletasunarekin izan zituen ametsak neska bezala itotzen direnean, eta idazlea, bere pertsonaia nagusia bezala bere burua hiltzera joaiten.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0107 Handik ateratzean, bere lehen euskarazko lanak igorri zizkiolarik Euskalzaleen Biltzarra-ri, Jean Etchepare lehendakariaren begi zorrotzak berehala sumatu zuen dena zuhurradia eta gertakarien begiztazale paregabe bezala zetorkiola idazle berria.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0043 Hori alde batetik; bestetik XVIII. mendearen lehenengo 60 urteetako bizkaitar idazleen (Arzadun, Urkizu, Barrutia, Olaetxea, batez ere) testuak bizkaiera zahartzat jo behar direnetz eztabaidatu gabe, (1) Dakidanez ez da berba hori mugatu ez bere ezaugarrien aldetik ez eta denborazko mugetakoenetik ere, praktikan halako consensus bat izan arren gutxienez 1700 baino lehenagoko testuak bertan sartzeko. Ez dago garbi, aldiz, Barrutia, Arzadun, Urkizu, Olaetxea eta besteren kasuan zer egin beharko litzatekeen, ez dut lehenagoko mendearekin eten nabarmenik batez ere lehendabiziko hiruretan aurkitu, eta haien jarraipen gisa ikertu beharrezkoak iruditu zaizkit arkaismooi zegokienez.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lakarra 0044 Bidenabar esan dezadan, ene lanaren helburua kronologikoa zenez gero dialektologiazko edo estilistikoa baino gehiago, ezer gutxi erants ziezaieketela idazle horien testuetarik atera zitezkeen emaitzek erabili ditudanetarik ateratakoei.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0099 Lau baliakizun hauen artean (hiru hauk eta KO-KON) sarritan idazlearen senak eta idazteko barne solturak erabaki beharko.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. amuriza 0099 Ez da hau guti, alegia, idazleak idazkeran askatasun sikolojiko osoa senti dezala, neurri batzuren barrenean hizkuntzaren egile jokatzeko, eta neurri hoien artean KO-KON onartzea dudagabetzat emanez gero, eginak erakutsiko du.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0100 Aldizkaria Euskal Herrira ekartzean, beldurra eta itxaropena, biak, nahasiko zaizkio Zaitegi-ri bere baitan, eta itxaropenaren arrazoinak hortxe aurkituko ditu: idazle berriak ageri dira, euskara edozertarako egokieraziz (izkera baten bizi bearrerako gai guziak bear ditugu).

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0108 Sailetan banatutakoa arakatzen bada, honela agertzen dira idazleen interesak.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0115 Eta erronka botatzen zien aldizkariak irakurle-idazleei: .

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0139 Nola, ordea, har zezaketen garai hartako nobelariek maisu edo eredutzat horren heterodoxo eta itxura-ausle agertzen zen idazlea?.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0139 Euskal literaturaren azterketaz arduratzen naizenez gero, eta gure etorkizun literarioak kezkaturik, ez nuke etxean bertan dugun idazle handi baten irakaskuntzak erakutsi eta azaltzea besterik nahi.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0145 Txomin Agirre ehun bat urte lehenagoko moda bati jarraitzen zaio bere nobelagintzan; baina esan beharra dago, oso idazle ona izan dela, hala eta guztiz ere.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0996 Euskal itzultzailearentzat neurri batetan lasaigarri eta eskergarri dira hizkuntzalariaren hitz hauek, bai eta B.L. Whorf-ek standard average European deiturikoaren ildotik jo beharko lukeela gure prosak nolabait iradokitzea ere, hitz ordenaz eta aurkitu diren legeak ez direla idazlea estekatzeko gateak, honen kemenak gehi ditzaketen lanabesak baizik, gogoraziz.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0061 XIX-garren mendeko hasieran, Txekoslobakia-z kezkatzen ziran idazle guziak alemaneraz eta latinez egiten zuten txekeraren aldeko lana!.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Egia erran euskaldun idazlea ez daiteke bizi bere idatz lanetik eta hortan dago beharbada elaberriatik urruntzea, lan asko galdatzen baitu elaberri baten idazteak.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Halere idazle guti dauzkagu gaurko egunean: Monzon zendua, Labaien eta Larzabal ixilduak, konda daitezke esku batean gaurko idazleak.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Bainan nehork ez dezake uka 1879tik honarat aurrerapen haundia izan dela: elaberria hasi, antzerkiaren maila goratu, saiakera sortu edozoin gai euskaraz aipatuz: filosofia, politika, literatura kritika, linguistika, idazleen artean agertzen direla bereziki Txillardegi eta José Azurrnendi.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0006 Euskal Herriaren bidegurutze (eta guruzbide) horretantxe egingo da idazle.

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0007 Gizarte-giroa aldatzean, kultura-beharkizunak ere aldatu egiten dira; eta, orobat, idazleak, kondizionamendu horieri erantzuteko, hezurmamitzen duen problematika ere.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0007 Eta sinesturik nago, alegia, benetan bere garaiari konkretuki erantzuten dioten idazle horiek direla " galtzen " ateratzen diren aurrenekoak, sasi-jakintsuen aburuan, gizarte-baldintzak kanbiatzerakoan.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0007 Desfasatua ala ez, hor gelditzen da idazlearen lana.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Eremu urriko hizkuntza bat babestu, lagundu edota aldeko era batez diskriminatu behar bada ere, hizkuntza horrekiko zenbait neurri hartu behar dira, eta, guri dagokigunez, idazleen egoerarekiko neurriak, jakina.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Honi buruz aztertzen hasten garenean, behin eta berriro ispilu bertara begiratzen dugu: Suediako idazleen egoera.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Nola ez! Guztiz ezaguna da Suediako Estatuaren eta Suediako idazleen Batasuna delako Elkartearen arteko akordiak eta harremanak.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Modu honetan bilduriko baliabide ekonomikoak idazleei banatzen dizkie, bai laguntza zuzena emanez zenbait kasuetan, baita beste zerbitzu asko beraiei eskeiniz ere.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Zer esanik ez, beste nazioetan (URSS-n, Italia-n, Frantzia-n, Inglaterra-n) idazleen egoera positiboa aurki daiteke.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Alde batetik, hizkuntza gutxienduen bilakaera babestu behar da: puntu honetan gure Jaurlaritza Autonomikoek badute zeresanik; beste aldetik, idazleen egoera bultzatzeko neurriak eta adibideak daude.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0075 Zeinek zaindu, guk baino hobeto, idazleen eskubideak?.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0148 Imajinatu egin behar bait ditu idazleak lehendabizi, irakurleak gero, izaera, sikologia eta gorputza.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0024 Etorki bera bide du Elissambururengan eta harrez geroko iparraldeko idazle guztietan edo gertatzen den bustiduren ezabaketa erabatekoa.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0025 2.7. Dena dela, bere garaiko idazle gehienak baino tradizioari atxikiago ikusten dugu Piarres Adameren egilea.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0025 Gutxi dira, halaber, gehien bat bigarren mailako idazleak erabiltzen zituzten hainbat erdarakada: urosa,ferki, menbro, organo, apazegatu (6) Ez dira era berekoak testuan agertzen diren beste zenbait berritasun. Adibidez ezin-ekin eratutako aditzak indikatibozko laguntzailea eramatea:.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0067 Ehunka orrialdetan barna ez da harritzeko, ordea, hitzen batzuk duda-mudazko gertatzea edota idazleari berari oharkabean bezala hutsegiteren bat itzurtzea.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0067 Horrenbestez esku-izkribuak irakurri eta argitaratzeko garbiro ezartzerakoan, zirt edo zart egin beharrean aurkitu naiz: zein forma eta zein testu hartu, azpiko zaharra ala gaineko berria? Zuzenketa guztiak Mendiburuk berak eginak direla onarturik ere eta ez direla esaten ez nintzateke ausartuko , gauza bat dago garbi: idazleari batbatean, berez eta inolako aurre-eritzirik gabe, inoren eta ezeren eraginik eta gauzak bi bider pentsatu gabe isuri eta jalki zitzaiona azpiko testua dela; jatorragoa eta berezkoagoa esan nahi dut.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. duoandikoetxea 0001 Euler izan da Matematikan, eta behar bada zientzia guztian, egon den idazlerik oparoena.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0042 Merkatu Batua monopolioko kapitalismoaren frutu iluna dela dio frantziar idazle batek, monopolioen arteko norgehiagokak sortarazi eta aurrera eramango duen merkatua.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0009 Idazlegoa aztertzeko idazle hitzaren zentzua ia dramatikoki hertsi behar izan dugu.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0009 Epe batetan idazle bezala azaltzen dira, delako epe horretan gutienez liburu bat edo elkar-laneko liburu batetan 48 plamaz gorako lanen bat argitaratu dutenak.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0009 Badakigu epe bakoitzeko euskaldungoak idazletzat hartzen dituenak guk hautatu ditugunak baino gehiago direla.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0043 Haro honetan bera da nafar idazle bakarra.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0031 Berbaldia Benetako komunikazio-egoera batean hiztun edo idazle batek sortutako esakune-segida, hasiera eta bukaera dituena eta mezu bat aditzera ematen duena.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0241 Unibertsitarioak eta idazleak zigortuak eta juzgatuak izan dira.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0241 Eta horregatik estudianteek, idazleek eta langileek bat egin zutelako etorri zen udaberri hura.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0241 Hori, Greziako agintariak. Hauek, gainera, klasikoak, Greziako idazle zaharrak, debekatu egin zituzten hasieran.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak herriaren lekuko 0241 1952an, stalinisten Ungarian Jozsef Révai Kultura ministroak hau esan zuen: Ez dira Herria edo Estadua, idazlearen gustora edo iritzira egokitu behar dutenak; baizik eta, idazleak dira sozialismogintzaren interesekin bat egin behar dutenak.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0055 Azpiazu Jose Antonio Gure hizkuntza zaharraren aldeko lanetan eta euskal ohituren ganako onginahi bizian aski froga emaniko gizona dugu, eta bere garaiko idazleen gandik hainbat aipamen eder merezi ukan zuena da Segurako seme hau.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0055 Miguel Rodriguez Ferrer, idazle prestuaren Los Vascongados obran irakurri dugunez, berau izan da linguistika estudiotan grinaturik, euskal mintzaira sakonki landu duena eta beraren aintzinatasuna, garrantzia eta egitura berezia aditzera eman dituena.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0005 Hiru galdera egingo ditugu hitz-aurre gisa: Euskal herrian idazle izatea, edo idazle konsideratua izatea bitxitasun bat da.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0005 Emakume idazle batekin solas egiten denean, ez zaio kasik sekula eskatzen hea emakume bezala bizitzen duen bere idazkera, edo idazle xoil bezala.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0015 II EMAKUMEAK IDAZLE IDATZEKINTZA Zer da idaztea? Idaztea, gorago esan dugunaz, gizakiarentzat ez da gauza hain normala eta naturala.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. borda 0015 Inoiz ikusi ote duzue zizelkari bat lanean? Idazleak, hitzak eta hitztaldeak zizelkatzen ditu, forma bat emanez buruan asmatu irudi bareatuei.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Eta alor horretan ez dut idazle zaharretara jo, oraingoetara baizik.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0048 Izan ere, bere herrian aspaldidanik indioen genozidioa egina duen Argentina bat, nola kupida, indar politikorik gabe bazterturik datzan herriaz? Pobreziaren ispiritu aparta beharko du horrengana makurtu nahi duen idazleak.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0104 Marquez-en irudimen estiloa, ez da Europako literaturan maiz gertatu ohi den antzera, sostengurik gabeko irudipen hutsa, ez-eta geroaren iragarpen soila edo idazlearen konzientziapeko eremu hertsi eta lehorraren adierazpen neketsua, ganbarako gelaren bakardadean ernaldua.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0104 Baina, ez da beti hala izan: Kafka-renak ere, beharbada, era hontakoa izan arren, edozein idazle errealistak baino zorrotzago eman zigun gure inguru zanpakorraren irudia.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lasa 0128 Zer adierazi nahi ote du idazleak, etxeko guztien errespetoa irabazi duen tigretzar honen bitartez: heriotza ote? Gizonaren ezina eta ahulezia? Ez dio axolarik.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: zulaika, j.: adanen poema amaigabea 0133 Idazle bakoitzak bere medio literarioak.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0021 Bizi gerala esaten digun oiartzuna ere ba dira, eta idazlearentzat beharrezko dira noski... Salbatorek etzuen hil nahi.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0017 Beronengandik hartu zuen aintzinako idazle klasikoei izan zien maitasun sakon eta berezia.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0059 Filma asko idazle australiarren nobeletan oinarriturik zeuden.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0059 Patrick White (1912-) mende honetako idazle australiar ospetsuena da, 1973an Nobel Saria irabazi zuelarik The Solid Mandala lanarekin.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0068 Hemezortzigarren eta hemeretzigarren mendeetan azaltzen diren idazleak Larramendirengan sustraitzen dira, haren kutsua daramate.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0154 Literatur aldetik ez da puntarengo idazlea.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0154 Ikertzaile eta biltzaile bezala egin duen lana miresgarria da, eta horretan ihardunbide zuzen hau eman digu euskaltzale guztioi: herriaren eta idazle zaharren iturritik jaso behar dugula euskara bizia.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0281 Garai honetako idazlerik ezagunenak G. Aresti eta Xalbador Garmendia izan ziren.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0008 Idazle ona izatea baino nahiago da, dirudienez, soziala izatea: hemen alternatiba bat jartzerik baldin badago behintzat.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0008 Zenbait idazlek, iadanik, idazle pribatua izateko deretxorik ez duela, pentsatzen du (poesia guziz pertsonalik egiteko eskubiderik ez duela, adibidez).

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0008 Eta beste zenbait idazle pribatuegi kausitu izan bait da, bazterrean-edo utzi da: Gandiaga, adibidez.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill axmgl 0136 San Frantzisko Saleskoak Idazle izpiritualen printzea deitzen du.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0028 Batetan ere erabiltzen da; eta idazle zaharrek ere badarabilenarren, batean baino barriagoa dirudi.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0039 Beraz, zati bitan banatuko dugu azalpen hau: lehendabizi aspektuaren arazoa idazle zaharretan, eta bigarren gaurko erabilpidean.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0039 3.1. ASPEKTUA IDAZLE ZAHARRETAN(Detxepare, Leizarraga, eta abar).

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0039 3.1.1. Konstatazio bat lehendabizi
Lafonen argi adierazi duenez, idazle zaharrek inoiz ez darabiltzate aditz forma batzuk indikatibozko orain aldian soilki.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0039 Beste aditz batzuk ostera, patxara oso onean, erabili ohi ditue idazleok indikatibozko orain aldian eta iraganean soilki, ezetariko morfemarik gehitu gabe.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0097 10. Idazleak pasarte honetan
a) Protestantismoak katolizismoan izan duen eraginaz dihardu.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0010 Hauxe da metodologia honi egiten zaion salaketarik haundiena: maiz lanaren literatasuna bazterrean utzi eta idazlearen bizitzaren soziologian estekatzen dela, batez ere haren ideologiari neurriz gaineko pisua ematen zaiolarik.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0010 Idazlea gizartean bizi dela, gizartearen eragina ukaiten duela eta gizartearen arazoak aztertzen dituela begi-bistan dago.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0010 Beraz, idazlearen inguru soziala, bizi izan zuen literatura giroa, aldeztu edo borrokatu zituen helburuak jakitea eta aztertzea, balio haunditako izan daiteke idazle baten lana bere osoan epaitzeko.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0091 Maiz erabiliz gero, idazle berria, landugabea salatzen dute.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0219 Ibon Sarasolak ere urte honetan (1971) argitara ematen du bere Euskal Literaturaren Historia liburua (407) (Arestik sarri esan zidan bezala, Mitxelenak nori izugarrizko benerazioa bait zion idazle gazteen artean, errespetoz begiratu izan duen entsaio bakarra Ibonen hau izan da), gai honetaz, euskaraz ematen den aurrean liburua (Orixerena ez baizen aldizkarietan baino agertu).

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0263 Hirugarren idazlea Gabriel Aresti da, Paulok (?) estudiatua.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0030 Herriko hizkeran ditugun trebetasunetatik euskara batura zubi bat egin behar da, hiztun, irakurle eta idazle guztion komunikabide izan dadin.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Idazleen esanez sutu beharrean, desordenua erein nahi omen dugula-ta guri eraso beharrean (dagoena eta datorrena azaldu eta iragarri baizik ez baitute idazleek egiten), hobe litzateke esandako hori arreta handiagoaz aditzea, eta aldez aurretik oharrak eta iragarpenak zinezago hartzea.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0198 Testu zaharrak haintzat ez hartzearen adibide ederra dugu idazle nafar honen obra, gehiena esku-izkribuz zenbait liburu eta liburuxkatan Iruñako Mintegian gordeta.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0211 3. IDAZLEAK.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0017 Bere hermoso monumento], venerable reliquia eta noble ejecutoria eta gisakoak txotxolokeria antzu batzuk baino ez dira, gaur bertan hainbeste idazle vaskongadilloek erdaraz egiten dutena aurresanaz.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0094 Espainian 98-ko belaunaldiaren idazle gehienetan paisajeak balio berezia jasotzen du.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0094 Paisajearen gain eginiko transposizio horretan idazle horiek euren anima erantzi, desestali digute eremuen sinfonian barne-egoerak isladatuaz.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0016 Marxek hil arte idazle klasikoentzat nabaitu zuen maitasuna gizon honengandik xurgatu zun.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0015 Mirande idazlea ez zen kristau eta hori zuen bere askatasuna.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0115 Les Cases idazleak Napoleonengandik informazio handi bat lortu ondoren, Santa Elena utzi egin zuen.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0067 Agian idazleak ez du nahi Patxi garai zehatz baten pertsonaia bezala agertu eta baliapide hauetara jotzen du, Patxi edozein aroko gizona dela adieraziz.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0104 Ez da zehazki idazlearen historia kontatzen baina bai bere herriarena.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0104 Patxiren pazifismoa, irakaskuntzarenganako siniste osoa, gizarte aldaketaren nahia; Txominen futbolzaletasuna, idealismoa; Pelloren menturazaletasuna...... denak dira nolabait idazlearen ezaugarriak.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0104 Idazlearen presentzia hori nobela osoan zehar konstantea bada ere, nabariago egiten da XI. kapituloan, Gaur eta ni zatian.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0023 Italiar artistak eta idazleak ziren jakintza orotan maisu (ikus Berpizkundea).

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak xarb 0037 Lan hortarik gelditzen zaigun liburu bat Euskaldun loretegia, 1931an agertua gure idazle famatuenen orrialde batzuekin.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0100 Aski dut oraingo honetan idazleak berak sarreran, hitzaurrean, azaltzen dizkigun asmo eta xehetasunak ematea, oso laburkiro bada ere.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0100 Antzinako idazleen gisara arituz, bere burua ageri du, asmo eta ametsekin hasi aurretik, direnak direlarik errazago eta atseginago bihur dadin irakurgaia.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0100 Ez da nolanahiko idazle, buru-jantzia baizik, horrelako sarrera egiten duena, bera poeta aldeano bezala azaltzen bazaigu ere, herrikoia bezala, olerkari arrunta bailitz.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0124 J. Caro Barojarentzat, Serafin aitona jostakin hutsa zen idazle bezala, ohiturazko gaiak erabiltzen zituena; A. Karr, Méry eta beren garaiko beste zenbait autore frantsesen kutsua zuen.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak pio baroja 0124 Esan dugun bezala, idazle humoretsua zen, eta Donostia eta bertako giroa biziki maite zituena.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0006 Halaz ere, eskerrak ere eman beharrean naiz nere adiskide Dionisio Amundarain, idazle jatorrari.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 Idazle zenbaiten argitaratu zuen bere lehen ipuin liburua: Laura Mintegi, Mikel Hernandez, Joxemari Iturralde, Joseba Sarrionandia.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 Narratibaren joera gorakoa izan bazen poesiarena behintzat ez zen oso beherakoa izan, hein batean beherakada gelditu egin zen Susa sailean agertutako idazle berrien poema liburuei esker, beste editorialetan ez bait zen somatu poesi liburuak argitaratzeko joerarik.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 Gobernuaren urratsak idazleei eta argitaletxeei emandako dirulaguntzen bidetik joan ziren.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 Idazleei hasiera batean eskeinitako hamabost bekatatik hamabi egokitu zitzaizkien, milloi erdi bana urtebetean lanak bukatzeko.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0128 EIEren aholkuz ere milloi bat eman zion Gobernuak Jon Etxaide idazleari, bere idazle lanaren urtetako ekina saritu nahiz.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0249 Baina, horiez aparte, ikusten dugu, baita ere, zeinen interesgarria litzatekeen atsotitzen sistematzea, euskal estilistikaren legeak eta erak azalduz, idazlerik onenek intuizioz eta sormenez zabaldu diguten bidetik.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0043 Idazlea, bere euskararekin, beti amaren gonapean bezala ibiltzea.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0110 (Kontu egin, bestea ez bezala, hau gaurko idazleez ari dela): Zein dira zure ustetan eguneko hamar euskal idazle handienak?.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0177 Ez ote da holakorik gertatzen profesionalismoarekin ere? Euskal kulturan idazleak bai al du, gero, profesionalizatzerik? Nola lortu hori?.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0244 Idazlearengan ere argitaratzaileak agintzen du, horrela, irabazien alde idazleak arima sal dezan lehiatuz, esango du Estivals-ek: Azkenik, diruaren (garantiaren) truke konformista bilakarazi ondoren, zera eskatzen dio autoreari, alegia, beharrezko idazlanaren produkzioa, behar izanez gero horretarako ikerketa aplikatuaren laboratorioak sortuz, aurkikundeak egokitasunez egin ditzaketenak, gehienetan gainera aurretiaz determinaturiko publikoa asebetetzeko.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0417 Idazle salduak, beraz? Idazle esklabuak? Kopistak? Ez holakorik.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0542 KONKLUSIO ANTZEAN OHAR LABURRAK Idazlea gizarte bizitzaren ertzean edo handik at dagoen norbait denik ez du pentsatzen euskal idazleak.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0542 Idazlea ez da demiurgo bat, bakartia, gizon bitxia, ez eta drogatua ere.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0542 Euskal idazlea, konprometitua eta herritarra izan nahi duen idazlea, kontradiziotan murgildurik datza.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0570 Bestalde, idazlearen izena parentesi artean ematen denean, egilea ez baino biltzaile edo moldatzaile dela halakoa esan nahi du.

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0169 Testamentu Berriko beste idazleetan baino maizago ageri da, beraz.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0149 Idazle horren berorren liburuan ageri diren adizki guztien bilduma eginez, txosten bat prestatu zuen Euskera, Euskaltzaindiaren aldizkarirako. Ikus Euskera (1951), 59-160.

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0456 Hurrengo egunean hasi ziren maketazio lanak, baina aldaketak, kenketak eta gehiketak sartu behar zirenez, idazle batzuren eraginez edo lehen aipaturiko orekaren eskariz, hiru aldiz maketatua izan da liburua.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lécluse-ren hiztegia 0104 Bide errazena (guretzat eta Lécluse berarentzat ere), noski, lehenagoko hiztegietatik hastea da; zeren, Léclusek ezagut zezakeenik, soilik bat bait dago, Larramendi salbu, eta gainera lapurtar, baten hiztegia bera (14) Lapurtar baina ez lapurterazko idazle. Ikus beherago testuan., Martin Harriet Notari Errialaren Gramatica escuaraz eta francesez conposatua...-n 268 eta 441. orrien bitartean emana, alegia.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0004 Egia esan, paketa bat idazlek baliatu dik gartzela joko literario gisa, baina gartzela ez duk joko literario bat.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0022 a`) Instituzioen plataforma: Zenbait instituzio eta entitatek eskatzen dio idazleari bere produktua sor dezan.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0033 Hala eta guztiz ere, bere funtzioari fin segitu dio, hau da: idazleentzat plataforma izatea, liburuak idazten hasi aurreko antesala; eta kritika eta informaziorako zerbitzua.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0038 Pott desagertua zenez, Bizkaiko idazleentzat plataforma bat sortu nahi zuten, jende berriak idatz zezan.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0084 Foruen galerak biziki zauritu zituen euskaldunen bihotzak, eta hala isladatuko dute garaiko idazleek bere lanetan.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak y. iguaran 0090 Ia idazle guztiak apaizak edota elizgizonak dira, prosaz idatziko dute eta gai erlijiosoa izango da gehien erabiliko dutena.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0267 Lau dira, gure iduriko, hondamendi horretan zerikusia izan lezaketen arrazoi nagusiak: a) laguntzarik eta babes ofizialik eza, b) hizkuntz eredu hau behar bezain zehatz arautua ez egona, c) literatur tradizioa behar zen neurrian aintzakotzat hartu ez izana eta d) (zenbait) idazle giputzen jarrera txokozalea.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0270 Ondorengo urteetan oso ezagun izatera iritsiko zen idazle banaka batek ere J. Mirandek edo G. Arestik adibidez lapurtetaranzko isuria agertuko zuen.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0270 Aspaldiko idazleen lanak (berr)argitaratzeari eta aztertzeari ekingo zaio eta lehia horretan inor gailendu baldin bada, hori, inolako ezpairik gabe, Koldo Mitxelena izan dugu.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0272 Eredutzat ezarriko dituen idazleak berriz XIX. mendeko Duvoisin lapurtarra eta XVIII. eko Mendiburu oiartzuarra.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0272 Berton Baionako erabakiak berronestearekin batera, batasuna azkartzeaz eta sendotzeaz ere mintzatuko da eta helburu hauek aurrera eraman asmoz sortuko da, sortu ere, Idazleen Alkartea berau izango delarik ondorengo hilabeteetan, batasunaren zuzia bere gain hartuko duena.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0135 Literatura landuaz ari bagara, ez da dudarik, gaur lehen baino hobeki ezagutzen ditugula Nafarroa garaiko euskalki itzaliak, gaur ere aldatu dugula Arabako literatura euskaraz geneukan ikuspegia: XVIII, XIX. mendeetako idazle arabarren berri bildu dugu alabainan.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0135 Hauek dira: Pedro Barrutia (1682-1759) Aramaio-koa, Gabonetako Ikuskizuna-ren egilea, Juan Bautista Gamiz Ruiz de Oteo, Sabando-ko semea eta Jesusen Lagundiko anai bezala atzerriratua izanik Bolonia aldean, 1773 an hila, Jose Pablo Ulibarri (1775-1847) Okendo-ko semea eta Gutun liburuaren idazlea eta Andres Baraciart (1749-1826), Lapurtar geneukan idazle ezaguna eta Enrike Knô*r-ek erakuts digun bezala Araba Durana-ko seme aitortu behar duguna; ikus gure Euskeran, 1971, Ulibarri-rentzat Aita L. Akesolo-ren artikulua; 1974, Gamiz-entzat Aita Goikoetxea Maizarena; eta 1986-1, Baraciart-entzat E. Knô*r-ena.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0135 Beste ohar bat oraino egin genezake gure idazle batzuei buruz, hala nola, J. I. Tellechea Idigoras, Patxi Altuna eta J. A. Lakarra-ren lanei esker askoz hobeki ezagutzen dugu gaur, duela zenbait urte baino Aita Manuel Larramendiren nortasuna, haren obra eta haren eragina: ikus, Larramendi Manuel (1690-1766), J. I. T. I. ren artikulua, bere erreferentzia guziekin, Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Diccionario Enciclopédico Vasco, delakoan.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0110 ARAMAIO. -Esaten da irakurlea idazle frustratua dela.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0110 Hori egia bada, han bostehun idazle frustratu dago.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak susa 1989 0115 Idazlea nork zen, nola idazten zuen.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak u. larramendi 0007 Euskaraz eta gaztelaniazko kazetari, idazle eta entseiularia bera, Hondarribian bizi zaigu gaur egun.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0074 Gure mendeko kritika-korronteak ikusteko beste era bat erabili ohi da, komunikazioaren teorian oinarrituz: horren arabera, emisore edo idazlearengan zentraturikoak kritika-mota historikoak, psikologikoak eta biografikoak izango lirateke; (...).

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0076 Aukera hori ez da kapritxozkoa; izan ere, Euskal literaturaren IV. aste hau azken literaturaz edo literaturaren egungo egoeraz arduratzen da batipat, eta, hortaz, literaturaren historiari dagokionez, ez du besarkatu ohi guregandik hurbilen dagoen azken literatura, perspektiba-faltaz edo; eta kritikari dagokionez, idazlearekiko dialektika den aldetik, aztergai dugun epe honetan argitaratutako liburuen kritikak bakarrik aztertu ditugu.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0019 Zera gertatzen ari zaigu: hau gure arteko itzultzaile, idazle eta abarren arteko entente bat izango balitz, nik uste dut horrek oso ondo funtzionatuko lukeela.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garzia 0019 Baina idazle eta itzultzaileen artean joera dexente daude euskararen aldetik, igoal bost edo sei joera hizkuntzari buruz.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0221 Donostia hiriko Deskribapen topografiko-medikoa deritzan lan honek hiri sakonki ezagutzeko dato ugari ditu, eta idazlea sendagilea den einean, sanital egoeraz informatzen gaitu eta ospitaleak deskribatzen ditu.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zabaleta 0066 Horiekin batera, ordea, aipamena merezi dute Bibli-itzultzaileak zuzenean izan ez baziren ere, Bibliako pasarteen moldapenak edo puskakako itzulpenak egin zituzten beste zenbait idazle: B. Larregy, J. A. Ubillos, P. A. Añibarro, F. I. Lardizabal.

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0011 Eskertzekoa, orobat, argitaletxe zenbait, antzinako idazleen lanak gure eskuetan jartzearren, egiten ari den ahalegina.

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0011 Diodanaren sendogarri dira Hordagok 1978-80 bitartean plazaratutako 29 liburukiak, Euskaltzaindiak 1979az geroztik sortutako Euskararen Lekukoak sailekoak (15 liburuki argitaratu dira dagoeneko) eta Euskal Editoreen Elkarteak, Eusko Jaurlaritzaren babesarekin eta zabalkunde helburuarekin, eratutako Klasikoak izeneko bilduma (36 dira dagoeneko plazaratuak, XIX eta XX mendeetako idazleen lanak denak ere).

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0011 12. Badira, bestalde, idazle edo izkribu jakin bat ardaztzat harturik ondutako lanak.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 Ze, badirudi, idazleak ezartzen dituen neurri ideologikoegatik batipat, edo eskubiderik gabekoak gerta daitezkela burgesak, sistemaren aldekoak, edo auskalo beste zein kondenazio motatakoak, edota bestela eta kasu honetan haren ideologiarekin bat etorriz gero ahulak, funtsik gabekoak, liburuan azaltzen den experientzia trinkoarekin (eta barka, pertsonalarekin) topatuz gero, farregura sortarazi eta errespeto gabeko ezpalak bilakatuko liratekeela.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 Eta arrazoi sakon bat dut nire bi adarreko zalantza hau plazaratzeko, eta hauxe da: liburu hau ez dela saiakera liburu soila, baizik eta bertan gizonaren, hau da idazlearen, nolabaiteko biografia dramatiko eta eredugarria ere ematen zaigula.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 Ez naiz, ziur nago horretaz, idazlea bezain didaktikoa izango, ez eta nahi ere, baina didaktismoa eta lehen aipaturiko enziklopedismoa esku beretik doaz liburu honetan, eta helburu garbi baten atzetik gainera, gure kritikan edo ez al gara dagoenezkero hortaz, agian, mintzatu? garbi ikusiko den bezala.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 Liburuaren 77. orrialdian dator, eta Vargas Llosa, Enzersberger, eta beren pentsamendua aldatu duten gainerakoei buruz ari da idazlea mintzo, noiz pentsamendua aldatzea ondo iruditzen zaiola dioen, baina... arazoa ez omen da pentsamendua aldatzea, baizik eta ea argudioetan engainurik dagoen jakitea omen da... ea bakoitza zeren zerbitzuan dagoen ezagutzea.

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0003 Nola, idazlearen eritziz, mundu honetan dagoen guztia bi sistema tan banatzen den, batarekin ez dagoenak ezin bestearekin ere ez dagoela esan, alferrik izango litzaiekeelarik guzti hoiei funtzio kritikoa betetzen dutela uste izatea, ze, jakinaren gainean edo ustekabean, agindupean daude, are okerrago, sistema burgesaren funtzio ornamental bat betetzen omen dute.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0005 Idazle eta politikoen arteko tentsio hori Sarrionandiaren arazoa da, batipat, beste edozeneina baino, eta berriro esan beharrean gaude, liburu honetan bederen, ez diola aterabide onik ematen.

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Beraz, dialogoa idazleak bere ideologia plazaratzeko erabiliko lukeen treta bat besterik ez litzateke izango, eta horrek ez du ezer ikusterik Bakhtinek teorizatu zuenarekin.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Nire ustez, literaturaren ideologia zalantzan ipini beharko genuke, nahiz eta idazle guztiek ideologia balute ere.

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Honek, hitzen bitartez bada ere, mundua eraikitzen du, eta idazleak Sarrionandiaren arazoak ez dituenean Balzac-en kasu, aztoratu gabe eta mundu horren biztanle bat bakarrik bailitzan, ikusten du nola berak sortutako mundu horrek ezer gutxi ikusterik duen bizitzari aurre egiteko aldarrikatzen duen bere ideologiarekin.

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Gerta ere gerta daiteke, Danteren kasuan bezala, eraikitako mundu hori idazlearen ideologiari egokitzea, baina hain harrigarria da mundu hori eta halako indarra du, ze ideologia guztiz baztertua eta ahaztua gelditzen den bere aldean.

573. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Ideologia osotu, osotzaile, eta zalantzan ipini ezinezkoa duen idazle batek, edo ziniko bat da (Balzac), edo jenio bat (Dante, Balzac), edo literatura itotzen du (Ho Chi Minh), edo Sarrionandiaren arazoak izango ditu.

574. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k.d. izpizua 0007 Finean, liburuak arnasa har dezan eginiko zatitxoak, edota liburuak ez ezik, ideologiak berak ere atsedena izan dezan, honen aurka egoteko arriskurik izango ez duen literatur moeta bakarra eginaz: idazlearen pentsamendua konprometituko ez duena.

575. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0007 Non eta Guatemalan! Euskal literaturari gerra ondoren iristen zitzaion lehen aukera genuen aldizkari hura, gure idazle askok gerrak sortutako etena gaindituz idazteari berrekin ahal izan ziolarik.

576. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0007 Egundoko mesedea egin zion Zaitegik alde horretatik gure literaturari, izan ere garaiko idazlerik gehienak EG-az baliatu baitziren bere lanak argitaratzeko.

577. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0009 Lehen, zera esan dut, EG-an idazle askok idatzi zuela.

578. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0011 Eta, gehituko nuke, itzultzaile batek ez du pentsatu behar idazlearena baino maila apalagoa duenik.

579. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0011 Idazle onak euki behar ditugun bezalaxe baita itzultzaile onak ere izan behar ditu euskarak, beste literaturetan ematen denaz GURE HIZKUNTZAZ jabe gaitezen.

580. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ijito ipuinak, 5-8 0006 Pablo Gorosabel Gipuzkoako historiagile eta kronistaren lanetan ere, berak arraza gaiztoko jende bezala ezagutzen duen herri honi buruzko deskribaketa eta iritzi beldurgarri franko badago; eta antzeko aipamenak jaso litezke Europako idazle ezagun askorengandik ere: belarriak zuhaitz batean iltzatu eta ebaki diezaizkietela eta lur hauetatik kanpora bidal ditzatela; gero inork nonbait aurkituko balitu, urka dezatela bere burua egipziartzat daukan herri horretako jende hori dena; halaxe zioen 1579an Eskozian arloteriaren kontrako legeak.

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. bujanda 0257 Orainartekoak llabur bilduz diodan: Bai, idazle handia, Mitxelena.

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ubillos, juan antonio: christau doctriñ berri-ecarlea, v-xxiv 0005 Aurtengo Maiatzean Juan Antonio Ubillosen heriotzaren bigarren mendeurrena zela eta, haren jaioterri Amasa-Billabonako udalak haren Kristau_Doctrina berriz argitaratzeko asmoa zuela jakitean, erregu txiki bat egiten ausartu ginen: ager zedila, bai, antzineko testua zen-zenean eta hitzik ez letrarik aldatu gabe, baina aldi berean sarrera gisako solasez jantzia, han idazlearen berri irakurleari emanez eta liburua behar zuen oharrez eta argitasunez aberastuz ikerlariaren eta irakurle soilaren faboretan.

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ubillos, juan antonio: christau doctriñ berri-ecarlea, v-xxiv 0010 Iparraldeko euskalkien eta idazleen ezagupidea ere nabarmentzen zaio garbi asko.

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ubillos, juan antonio: christau doctriñ berri-ecarlea, v-xxiv 0014 Agerian jartzea merezi duela uste dut Ubillosen hizkeran Amasa -Billabonakoan ez dela behinere ageri Gipuzkoako beste zenbait idazlek geroxeago erabiliko duten bizkaierazko -gi- bere baitan duen adizkirik, degion, (esan) egidazu, leikegu eta antzekorik.

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0017 D. JOSE BERRUEZO RAMIREZ Nafarra jaiotzez, donostiarra hiritartasunez eta gipuzkoarra profesioz, idazle polifazetikoa izan zen, kazetari fina eta Diputatu Nagusi honen lerrotxoon zioa dena Gipuzkoako Diputazio txit Garaiko Artxibaria.

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0021 Osagai zeru-lurtarren mataza, liburu honetako irakaspenek eta gure gizonaren izateak berak eskatzen duten bezala, zeharo askatu gabe, zerbait esatea dagokigu anaia solas-gidari eta idazlearen gainean, (2) Orixeren bizitzako gorabehera nagusiak eta haiei dagozkien mugak eta datak Orixe (Omenaldi) (Donostia, 1965) liburuan haren iloba J. M. Aranalde jaunak ematen dituen berrietarik hartuak dira. Beste zenbait jakingarritarako, ikus ditzake irakurleak liburu honen azkenean paratu ditugun Oharrak eta argibideak, kontuan izanik horretarako testuan barrena ageri diren izartxoek (*) hara joerazten dutela gogoan izanik, horretarako, liburuan bertan eta bestetan bere buruagatik esaten dituen gauza frankok haren biografian aski argi egin lezaketela.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0031 Euzko Gogoa-ren garaian, hango idazleek euskara zaila erabiltzen zutelako kritika eta erantzukiei egin zien ihardespen ozenean (), ematen du gainera, erraztasunak edo zailtasunak hizkuntzaren biziarekin duten lotura edo loturarik ezari buruzko bere iritzi biribila: .

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0009 Literatura idatzia edo idazleena XVI. mendean hasten da eta euskalkitan banatua ageri zaigu.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0009 XVI. mendean bi idazle dira: Detxepare eta Leizarraga, bata olerkaria eta bestea Testamentu Berriaren itzultzailea.

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0009 XVIII. mendean Iparraldean Etxeberri Sarakoa, Haraneder, Xurio, Baratziart, Mihura eta beste azaltzen dira; Hegoaldean, berriz, Aita Larramendiren gramatika, hiztegi eta euskararen aldeko lanei esker; lozorrotik iratzarten hasiak dira eta hiru idazle bederen aipa daitezke: Kardaberaz, Mendiburu eta Ubillos.

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Eta aldi berean neopopulismoaren aro berri bati eman zitzaion hasiera, hizkuntz ingurune tradizionalekoak ziren idazle eta irakurleengan duda gabeko erakargarritasuna izan zuena.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Ahozko estiloaren funtzionaltasuna eta arautegia idazlearentzat ikasgai bilakatzen dira.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Ildo horretan, norberaren ondorio estetikoak abiapuntutzat hartuz eta norberaren egia kulturalaren arabera berezitasunean oinarrituz unibertsaltasunera abiatzen den sorkuntza estetiko berri batetan murgiltzen da idazlea.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0011 Langile ugaria da, benetako idazlea, iraupen oneko arraunlaria.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0011 Eskarmentu haundiko idazlea dugu.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0011 Euskaldunen artean idazle gehisko ikusten da hizkerak azpiratzen eta menderatzen duenik.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 HIZTEGI nagusi hau ez da XX mendean, idazle bakan batengatik, asmatua izan, gure osaba, aiton eta aurretikoengatik baino, toponimo gehienek bostehun, laurehun ala berrehun urteko bizia baitute.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0036 HIZTEGI nagusi hau ez da XX mendean, idazle bakan batengatik, asmatua izan, gure osaba, aiton eta aurretikoengatik baino, toponimo gehienek bostehun, larehun ala berrehun urteko bizia baitute.

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Esate baterako, zenbait ikerketatan frogatu izan denez, Krashen (1984), ez dago idazle treberik irakurle iaioa ez denik.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Antza denez, irakurtzeak lagundu egiten dio idazleari, ibilbidea eskainiz: testu-mota, testuaren antolaketa, ideien garapena, kohesio-formak, parrafoen antolaketa....

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Kasu hauetan irakurmenak honako bi puntu hauetan laguntzen digu erantzuna idazten: batetik, edukia idazteko estimulu izanez eta, bestetik, irakurlea eta irakurle eta idazlearen arteko harremana nolakoa den erakutsiz.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Eskutitza jasotzen badu, eskutitza idatziko du, eta irakurritakoa eredu gertatzen zaio hainbat arlotan: edukiaren antolaketan, ideien garapenean, egokitasun-mailan, irakurle eta idazlearen arteko harremanetan....

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0065 Horretarako, gutxi gora behera zein herritan izango zaren data konkretu batetan adierazi idazleari eta zeure izen abizen egokiak baditu, posta bulegoan zeure pasaporteaz eskuratu dezakezu eskutitza.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0192 Jacques Bergier, idazle frantsesak.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0052 Hasierako idazleari itzultzen zaio hartutako erantzunak irakur ditzan.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0158 Halaz guztiz, formari dagokionez, gauzak nahasixeago ditugu oraindik: zenbait idazleren ustez, ari horri zuzenean eranstea aspektu markak ez omen da batere jatorra eta izan aditzaren laguntza behar izaten omen du beti: ( bezala ematen digu Azkuek bere hiztegian), nahiz (azkeneko biak etorkizuna seinalatzeko erabiliak).

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0020 Magisteritza egiten ari nintzela Donostian, Zeruko Argiako idazle izan nintzen.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0020 DONOSTIAN MAGISTERITZA EGITEN ARI NINTZELA, ZERUKO ARGIAKO IDAZLE IZAN NINTZEN.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0168 XIPRI ARBELBIDE (Idazle eta kazetari)

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0168 Batere euskara batua, mende honen hastapenean aipatu zuen Broussain arte joan gabe, gaur bizi dugun euskara batuaren alderako mugimendua ez ote zen Baionan sortua 1970.eko bazko egunean, 63 idazlek egin zuten zin harekin?.

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0077 3. Bi ideia desberdin hauek lotzeko, idazleak..................................... hitza erabiltzen du.

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0077 Idazleak................................... hitzaz lotzen ditu.

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0121 Ikasleek euren ikuspuntuak zerrendatan jarri eta euren iritziak idazlearenekin gonbaratzen dituzte.

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0121 Edo irakurketa aurreak ikasleei item batzu eskaintzen dizkie, zeinekin ados edo desados egon daitezkeen, idazlearen iritziak irakurri eta gonbaratu baino lehen.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0121 36. koadroa

Erropa jazteko arrazoin posible batzu
Zure iritzia / Bai / Ez
idazlearen iritzia / Bai / Ez


1. Bero mantentzeko
2. Aberastasuna erakusteko
3. Erakargarria izateko
4. Eroso egoteko
5. Besteak bezalakoa izateko
.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0070 Luzuriaga bera izan zen adierazpenaren idazlea eta, geroago, donostiarren azalpenaren kontra, Pasaiakoek izan ezik, Probintzia osoko biltzarkide guztiek azaldutako erreakzio bortitz eta larri haren ondoren, Donostiako Erakundeek plazaratu zuten erantzuna ere Luzuriagaren eskuak tajutu zuen.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0074 Idazlea, izan ere, bere garaiko gizona da eta literaturak baditu, idatzia den garaiaren arabera, zenbait muga.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0010 Hona beste zenbait iturri: Euskararako Hiztegia; Hiztegia 2000; Euskara Batua zertan den liburuaren azken zatian datorren hiztegitxoa; Itun Berria (Elizen arteko Biblia) liburutik hartutako zerrenda; Eusko Jaurlaritzak argitaratutako Administrazio hizkuntzako behin behineko Hiztegia; Atalase maila hau ere Eusko Jaurlaritzak argitaratua; Ikastoletan azken urteotan erabili izan den zerrenda; Hiztegia aberasten, Elgoibarko taldeak prestatutako liburuska polita; zenbait idazle klasikotatik egindako husketen hautaketa....

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0011 Atzizki hauek eta besteek lexemari eragiten dizkioten aldaketen nondik norakoa gutxi gorabehera bakarrik dakigu, euskal sena duenak susmatu egiten bait ditu gauza asko; hots, hiztun trebeak, idazle onak, erabiliaren erabiliz hizkuntzaren zirkin-zarkin guztiak ezagutzen dituenak, jakitez baino intuizioz antzematen dio ongi nahiz gaizki dagoenari.

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0012 Ikasle (haur nahiz heldu), irakasle, idazle, itzultzaile, kazetari, bertso eskoletan hitzaren eta doinuaren jolasetan ari zaretonok, euskaltzale fin hori... guztiok izan zaituztegu gogoan.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0046 Euskara bat mila aldiz garbiagoa, puristagoa darabilte gure mendeko idazle horiek.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0231 Ez noa izenik aipatzera, baina guztiok dakigu gaur badirela idazleak parra-parra hitzak gaztelaniatik artez eta zuzen-zuzenean hartu eta euskaraz erabiltzen dituztenak, askotan horien beharra garbi ikusten ez delarik ere.

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0231 Puntu labana da, noski, ezen neurri batean idazleari askatasun zerbait utzi behar zaio bere tresna moldatze eta erabiltze kontuan, eta, gainera, gauza hauetan mugak ez dira bat ere garbi egoten.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0025 Horrela, bada, idazle biblikoak ezkutupean uzten du gaizkiaren jatorri erabatekoa, metafisikoa Idazki Santuek ez dute eragozpenik izango mysterium iniquitatis (2 Ts 2`7) delakoaz mintzatzeko, (...).

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0331 Istripu hari buruz zenbait idazlek geroztik berriak eman dituzte, eta guztiak ez dira zuzenak izan.

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0331 Beste idazle batzuk Azpeitiko zezenplazan (oraingo herriko plazan) hildakoa Jose Bentura Laka zela aitortzen badute ere, urtea finkatzerakoan huts egin dute.

627. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0585 IDAZLEAK, (firme) - Lorkaren bertsoek, Goyaren margoek ta Buñuelen filmek duten gogo biziko heroe erri ain arrigarri onek, gerra anker ontan bere bihotza ta sufritzeko duen adorea erakusten du, eta...

628. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0585 Idazlea ta periodista ezkerretik ateratzen dira.

629. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0585 Idazlearen ahotsa urrutian galtzen da.

630. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0590 Eskubitik periodista ta idazlea sartzen dira, au bere notablok ua utzi gabe.

631. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0590 Idazleak usaia artzen dio.

632. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0590 IDAZLEAK periodistari - Bai arrigarri dala erri au bere oinazean! Esazu orrela.

633. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0224 Gizon argia zan, adimen zorrotzekoa, idazle iaioa, (...).

634. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0064 Orain kontatuko dizudan gertakizun onek, irakurle, Londres`en izan zuan asiera, eta ez duzu bere aipurik Sir Arthur Conan Doyle`ren liburuetan aurkituko, ordurako illa bait zan Sherlock Holmes`en ebangelari izan genuan idazle bikain ura.

635. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0083 Idazle bezela, asko nabarmendua.

636. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1976 0023 Gure lenengo idazleak, eta zer zegiten ondo ateman gabe noski, beren ikasketan berenganatu zituzten ezagupen eta gogo-lantze guzia, erderaz lorturik ukan zituzten, eta orrengatik euzkeraz idazten ari-izan ziranean, gure izkuntza erderaen bideetatik, berak ikasi zituzten bideetatik alegia, eraman zuten, ta bide aiek gure izkuntzarentzat egokiak ez ziralako, euzkera gogorr indartua izan zan, izari aundian kaskailduta geratu arte.

637. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0084 AURTENGO OLERTI-EGUNEAN SABIN`EN OROITZAPENEZ, ZELETA IDAZLEAK LARREA`N EMAN ZUAN ITZALDIA

638. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0141 Beste libururik eta beste idazlerik ere izan genuela esan bearra dugu, noski baino noskiago.

639. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0141 Azken urte auetan agertu zaizkigu mende artako idazle geiago ere.

640. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0141 Orrela dakigu beste lau idazleen zenbait berri, bi mugaz alde batetik, eta beste aldetik beste bi.

641. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0076 Jakiña, ez dira berdiñak adibidez, Ameriketako idazleak edo Europatarrak.

642. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak berron 0189 Eta idazle berriak zaarrari, besteak beste (zenbait idaz-lege, esakera t. a.) auxe eskatuko dio: euskal-agiria, euskal-izena... izan ere... aien euskalduntasuna eziñ ukatua bait-da, naiz aien izkera... gaur bizi ez.

643. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0094 Bañan, utsale geranok, osabide, marratx gatozenontzat ongille, Jainkoa zaigu; ta Argia-ren idazle tentel-xamarrak, Beroni argi-eskeka gatoz, oraingo ta geroko lanentzako.

644. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak umandi 0799 Baña idazle yaukal aien lana oso aintzakotzat artzeko izanarren, eziña zaigu eredutzat artu, oso laterakoiak izan ziralako, ta orrengatik euzkera lateraren bideetan barna eraman zutelako, gure izkuntzari, egiz, kaltea egiten.

645. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0002 Salazar idazleak dionez.

646. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0002 Alkartu eziñik idazleak Egibar`era jo zuten, amatiti bizi zalarik, berari galdetzeko noizkoa zan Iñigo.

647. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0002 Baserritar arrek memori ona zeukan oraindik eta bere esanetara biurtu ziran idazleak: batzuek esan baiño bi urte geiago zitun Iñigok: Egibar`ko etxekoandreak zionez.

648. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0004 Badira gaurko egunez makiña bat idazle beuren buruak euskalduntzat dauzkatenak idaztean itz euskaldunak erabiltzen dituztelako.

649. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0059 Zaarrak etziran lo egon, baiña gazteak ernaiago zeuden oraindik eta kementsu lan egin zuten, bai idazle bezela eta bai politika arloko auzian.

650. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0064 Aintzagarri da idazle izatea, naiz-ta batzuk, aski liburu dugula-ta, aldia alperrik galtzea dala esatea gauza aunditzat euki.

651. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0064 Gaur gazteen artean idazle onak daude, iztegi ugari ta joskera apaiñez beren lanak moldatzen dituztenak.

652. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0121 Izlari, idazle ta olerkari genduan burutik burura; bere bizitzan etzan, ez, aizearekin burrukan ibilli.

653. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0072 Au onela dala erakusteko gaurko idazle ospetsu Ugo Betti ta Camus`engatik kritiko batek diñona irakurriko dizuet: (1) Acto primero ñumero 66 MadridJosè Corrales Egea 1965.

654. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0072 Betti italiarrangatik ez ba da samur mintzatzen ez du Camus idazle prantzesa biguñago artzen.

655. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0092 Lotura gabeko teatrorik, era bat azkatu ta librea, independiente deritzaiena, teatro mota ori ez da iñon arkitzen Frederik Roda idazle katalandarrak, leen aitatutako Donostiako batzar artan esan zuanez.

656. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0110 Matxinadazaleak diotenez eztabaida ta liskarra ertilari ta idazleen artean ernetzen omen ditu auek burges kutsuz bleiturik daudezelako.

657. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0110 Beraz, Lenin baño aruntzago dijoaz eta noski azalari geiegi begiratzen dioten errusitar idazleen aurka.

658. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0110 Lun Ting-Xi txinatar idazleak areago zion oraindik 1956 urtean: Gauza kaltegarri asko bizi ta daude munduan: (euli, arratoi, torratxori eta abar...) eta irakurgai likits asko lizunkeria ta lapur ketara daramatenak.

659. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0069 Ala dio Joxe Mari San Sebastian, Latxaga idazle trebeak, olerki-girozko esakun ontan: Xiberoko Maskaradak, Euskalerriko urtearen berritzea ta gure udaberria dira.

660. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0261 Judioak, berriz, beste gizon ospetsu asko; Benjamin, Yehuda, Abraham idazle onak.

661. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0121 Dena berriztu bear! Aurretik idazlerik izan ezpalitz bezela.

662. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0153 Idazle bizi ta joera berri-zalea genuan.

663. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0173 1684`an, Ziburu`n zegoen arimazai; ez dugu, tamalez, beste bizitz-zeaztasunik amazazpigarren mende azkenetako idazle ontaz.

664. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0246 Akats eta guzti, idazle zabala dugu, ezin utzia.

665. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0213 Euskal literaturaren kondaira bat jasean bururatzeko, ezinbestez, esku artean euki bear duguna; idazle zahar askoren berriz eta liburu geiagoren zeaztasun jakingarri ugariz abailduta bait daukagu.

666. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0010 Literatura guztietan, kontixu, gauzak arin ta errez adierazteko eran idatzi ta nabari jarri dituztenak, ez ote dira idazleetan eredu-maixu?.

667. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0010 Arira biurtuz, idazle bakoitzak du bere izakera, besteengandik bereizten duena.

668. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0120 IDAZLE Lumaren arazoa ogibide bait zuen, asko idatzia duzu euskeraz ta erderaz.

669. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0176 Aldi bateko Gipuzkoarra asterokoa sortukeran, an genduen Isaak ere irasle bezela: Aita Azkoitia prantziskotarra Jel alde izen-ordekoaz ainbat idatzi zuenaren eta Andres Amunarriz tolosarraren laguntzarekin, berak zuzendu zigun, kemenez.

670. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0406 Eta idazle bakoitzaren fitxapean ez dut iñoiz ere, bear bada beintzat, aipatu gabe Auñamendi utzi.

671. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0406 Ni, beti, zeazten dudan idazleaz zerbait esan duten guztiak aipatzen saiatu izan naiz.

672. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0406 Gauzak bare xamar artu ezkero, beraz, ez dituzu orren pekatu astun, edozein idazlek jauki oi ditun oben arinxeak baizik.

673. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0054 Alabaña, mende ontan, edatzen ari zaigu era guzietara naroro, itz-neurtuz naiz itz-lauz, aitzina guztiz oldarturik, naiz eta oraindiño idazleak erderaz irakasita izanarren.

674. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak vill 0144 Emen ere, dirudianez, Mateoren kontakizunak ba du eredu bat, idazleak ispillutzat artu duena: Moisesen bizitzako midrash bat, alegia.

675. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0016 Baita antziñako elenerazko idazle eta filosofilari ospetsu aien idazti ederrak ere.

676. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0016 Bai ordea ertilariei: irudigilleei eta idazleei: olerkariei bereiziki.

677. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak euskerazaintza 1988 0025 Labayru idazleak dionez, Gotzaiek gizaldietan zear ez dute gure artean aginpiderik izan, ez bait zieten erririk-erri ibiltzen uzten, elizak bisitatzen eta antolatzen.

678. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0005 Larruki zarretan PENNA, euskerazko AITZ latineratua dala esango nuke nik, orrelako itzulpenak egiteko oitura bai bait zuten idazle zaar aiek.

679. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Bera, errementari baten semea zan; zortzi urtetan ikastetxea utzi bearra izan zuan, baiña munduan beiñere izan dan idazlerik aberatsena izatera iritxi zan.

680. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Ala, errementariaren semea bere idazkaritzat artu zuan eta beren lantoki berrian ezagutu zitun garai artako idazlerik ospetsuenak.

681. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. manzisidor 0064 Oien esan, aolku ta zuzendaritzapean lan egiñaz, idazle bikain eta oparoa egin zan.

682. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0028 Seroratzaz luzaro mintzatzen zaigu gure Larramendi, beste idazle ta ikerlari batzuen antzera: Henao, Webster, Arin Dorronsoro eta abar.

683. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0019 Gauza orren argitasunerako, Bellaige idazlearen itzak irakurtzea, naikoa da: Euskalerria'n, ormak ere, kantalariak ditugu.

684. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0381 Erri maitale aundia bezela, erriko auzi ta arazo guztiak, arduraz aztertzen dakian idazlea dezu.

685. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0381 Eta lur goxo, xamur eta onean erortzen dan asi onak, fruitu onak ematen dituan bezela, gure idazle gaztearen biotz barrenean erne ta eldu dan jakin zaletasunak ere, bere fruitu onak eman eta zabaltzen asi da.

686. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0381 Idazlanak Orra, Jesus Mari Beristain idazlearen lenengo liburua: a)Pequeña historia de un pueblo noble y leal: Azkoiti Donostia'n, 1970'gn urtean, Aurrezki Kutxa Munizipalak antolatutako Pueblos de Guipúzcoa izeneko literatura leiaketan, lenengo saria irabazitako liburua dezu.

687. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0381 Eta oraindik, idazkera alorrean, Beristain idazleak, azken itzik esan duanik, etzaigu iruditzen.

688. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0124 Larramendi idazle trebeak goieneko laudorioen artean aipatzen du Axular; bere Corografía de Guipúzcoa liburu xarmagarrian GUERO-ren zati bat dakarra; eta bere Iztegi aundiaren aitzin solas luzean dio etc.

689. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0124 ORIXE idazle zenak Axularren tankeraz eta estiloaz dio .

690. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0006 Alta literaturaren hel-buruak ere ez gaitu hartaz biziki argituko: alabainan mendez-mende zertarako ez dute idazlek baliatu?.

691. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0113 XX-garren mendeko idazleak azaltzen ditu ONAINDIA-k, II-garren liburu hortan, Bizkaikotik asirik eta Lapurdi, BaxeNabarre, Zibero, Gipuzkoa eta Nafarroa aipatuz, bai eta Araba ere.

692. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0113 Bizkaian aipagarriena, MOGEL da lehenbizikoa; Juan-Antonio idazle nagusia, bere illoba Jose (hala argiago izena Juan-Jose baiño, Juan-Antonio izenarekin ez nahastekatzeko) eta Bizenta baino bi maila goragokoa segurki, idazle gisa, bai eta adimenaren aldetik.

693. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0114 Beste idazle bat, Frai BARTOLOME de Markinak, idazle bezala liburu atsegin bat utzi digu, EUSKALERRIETACO OLGETA eta DANTZAK.; bertan, jai, dantzen eta gazteen billera bihurriak astintzen ditu, naiko gatzarekin, eta bidenabar, ahoan bilorik gabe, orduko oitura atrebituak azaltzen dizkigu txairoki.

694. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0114 Beste idazle jator bat ere aipatzen du liburuak, Bonifazio LATXA, Ubidekoa, jostirudi edo komedia farregarri baten egillea; TODOS ERRIBATECOS izena duenak, Arratia-ko gazte alai eta burrunbatsuen arteko elkarizketa eta amodio-kontuak dakartzi.

695. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0114 Idazleen artean Francisque MICHEL aipatzen du, baina hau etzen euskal izkiriazaile izan, kanten eta obren biltzailea baizik.

696. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0114 CHAHO, ziberotar idazle famatu bat izan zen, Zumalakarregiren aldera pasatua (hura agnostikoa zen) eta beraren omenez liburu romantiko bat idatzi zuena, VOYAGE en NAVARRE pendant l'insurrection des Basques deitua: euskal kantak ere bildu zituen, eta besten artean Biarritz liburua utzi digu, euskal oiturez eta berriez betea.

697. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0115 Bruno ECHENIQUE idazlea, lapurtarren artean sartzen du Onaindiak, bainan nafarra izan zen, Urdazubikoa, Elizondon bizitua.

698. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0115 Franzisko LAPITZE ere sail hortan sartu du, baina Arizkun-Baztangoa da idazle aundi hori sortzez, bere aitzinaldeko aitonak eta arrebak bezala.

699. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0115 Gipuzkoarren artean, J. Batista AGIRRE, giputz-euskeraz izan den idazlerik lerdenena eta garbiena; Echagaray, Iturriaga, bai eta Gaspar JAUREGUI Artzaia deitu gudulari famatua, Frantzestean Espoz y Mina-ren meneko egon arren, euskerazalea ere izan zen, eta izpirituz liberala.

700. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0116 XVI g. mendean, DECHEPARE (forma hau Etxepare baino ezagunago da, eta hala ezta deitura huntako beste bi idazleekin nahastekatzen), ETCHEGARAY, Pastural baten egile garaztarra, eta SANCHO de ELSO nafarra aipatzen ditu.

701. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0197 Lehenengo denboretan, idazle edo izkiriatzaile famatuak izan dire Azkainen.

702. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a. luberriaga 0198 Bertze idazle eta predikari ezagutu bat = Roger Idiart, Euskualzaindiko bidean egiten hari baititu urrats ederrak zonbeit urthe hautan.

703. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0091 Bestaldetik, gure mendeko nafar idazle bi hauen bitartez gauza bat nabari da.

704. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0091 Aurrera segituz. Bada Nafarroan beste idazlerik ere, lan gaitzak egin zituztenak euskeraren alde, bainan denak ezin sar.

705. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j.a. irigarai 0091 Bainan, aipatzeak aipatzea, ez dut nafar idazleen panoramika honetan bazter utzi nahi Nicolas Ormaetxea Orixe gipuzkoar famatua.

706. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Mutrikuarra zan idazlea eta orduan gizon ondradutzat an bizi ziran gizon batzuei oiñetakoetan zer ipini eskatzea zeaztuten eban.

707. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Nai eta ordurako gure errialde au erdibituta egon eta Mutriku beste aldean gertatu, laster jakin eben angoak idatziaren barri, eta gerra amaitu baiño len eldu zan idazlearen belarrietara zelako erantzuna emoteko ustea euken, lenengo aukeran, bere erritar areik.

708. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Lan bat baino gehiago ezin dezake aurkeztu idazle bakoitzak.

709. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0002 Bikario Nagusi, euskaltzain oso, idazle eta kazetari zenez. Jesus Hiriart-Urrutyri hileta amoltsuak atzo Baionako katedralean

710. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0002 Iparraldeko eta hegoaldeko elizak eta euskaldungoak bat egin zuten doluminean, Hiriart-Urruty apaiz idazle, kazetari eta euskaltzainari merezi bezalako esker ona agertuz.

711. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Joseph Chelhod soziologo eta antropologo siriarrak, Georges Losowski literatur kritiko eta itzultzaile poloniarrak, Babacar Fall irasle senegaldarrak, André Kédros idazle greziarrak, Yann Richard, iraniar kulturaren ikerleak, Gregorio Manzur, argentinar idazle eta kazetariak eta José Augusto Seabra, olerkari eta entsegulari portugesak aztertzen dute atzerritarrari, han eta hemen, eskaintzen zaion abegia.

712. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Idazlanak narrazio, ipuin luze edo nobela sailekoak izango dira, gaia idazle bakoitzaren esku uzten delarik.

713. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. orbe 0001 Euskal Herriko Idazleen Elkarteak ere ez du ezer esan; bertsolariek ere ez; Euskararen eta euskal kulturaren babesleku historikotzat bere burua duen eliza katolikoak ere ez....

714. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Bihar bere mendurrenaren eguna dela eta, sarrera hitzaldiak eta larunbateko mahai inguruak idazle eztabaidatu hau gaitzat hartu zuten omenaldi gisa.

715. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Moderatzaile gisa Gotzon Garate idazle eta irakaslea izan genuen.

716. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Anakronismo hori gora behera, 30garren belaunaldikoak diren Lauaxeta, Lizardi, Loramendi eta Orixe idazleren artean " euskeraz ongien dakiena bera da, eta oso ondo ezagutzen ditu euskalkiak.

717. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Idazlanak narrazio, ipuin luze edo nobela sailekoak izango dira, gaia idazle bakoitzaren esku uzten delarik.

718. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Sarrera hitzaldia Henriette Aire, Urepelen jaio eta Baionan bizi den idazleak egingo du gaur arratsaldeko 6`30etan.

719. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Aurten ordea, helduen literatura zaleek ez dute aurreko urteetako nobedade gosea ase ahal izango, idazle ospetsuen liburu berri gutxi bait dago.

720. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Era teknologikoari lotutako bizimodu berriak gauza asko galbidean jarriko baditu ere, olerkiak zerbait salbatzeko aukera emango digula uste du Urepelen jaiotako idazleak.

721. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Horregatik idazten dira gure artean eskutiz gehietsuenak erderaz eta ez euskeraz, idazlea euskalduna eta alfabetatua denean ere, ezprofesional eta noizik behineko den gutun idazleak ongi asko dakielako oihartzun gehiago lortuko duela erderaz euskeraz baino.

722. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Zuzendariari bidaltzen zaizkion eskutitzek ez dute maitasunezko edo adiskidetasunezkoen xarma, lilura, baina dudarik gabe, idazlearen emozioa ez da txikiagoa.

723. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Une aproposa izan daiteke, era berean, orain arte idazle honen obrari hurbildu ez zaiona Atxagaren aurreko lanetaz ardura dadin.

724. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Har dezagun gosaria Tiffany's-en Truman Capote (1924-1984) mende honetako idazle ipar-amerikar handienetako bat izan da.

725. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Breakfast at Tiffany's nobela laburrean isladatzen dira Capote idazlearen meritorik gehienak, berak landu zituen jeneroak eta idatzi zituen obrak zinemak ezaguna egin duen nobelatxo honetan amaitzen ez badira ere.

726. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Eta azkenaurreko ipuina Xabi Galparsorok sinatzen du, orain harte izan dugun idazlerik zaharrenak, hamabost urte bete berriak bait ditu.

727. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 F.V.S. Fundazioak 1974-tik aitzina banatzen duen Ossian saria Koldo Mitxelena hizkuntzalari, idazle eta irakasleak jasoko du bihar Gasteizgo Kultur Etxean egingo den ospakizun baten arratsaldeko bostetan.

728. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Urteoro, besteak beste, honako sari hauek ere eskeintzen ditu: Hegosortalde Europako pertsonalitateentzako Herder saria; ingleserazko idazleentzako Shakespeare saria; Eskandinabiako kulturarentzat Henrik-Steffens saria; Europa erromanikuko intelektual eta artistentzako Montaigne saria, Irlandarakoa den Rembrandt saria, eta urte birik behin banatzen duen Goethe saria.

729. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Ipuinak idazterakoan, guztiz idazle baikorra naiz, ipuinak amaiera ona izan dezaten saiatzen naiz, ba dago nahiko gaitz ipuinetatik kanpo....

730. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Dena den, lotsari eta apal samarra dugu plazetan kantatzen ez duen bertsolari hau bere lanak gordeta dituen idazlea: Orain lanak argitara ematea pentsatua dut, baina beti beldurra izan dut, nahiko onak ez zirela pentsatuz.

731. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Martin Iturbe, 35 urtetan hasitako idazlea.

732. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 IDAZLEARI atsegin zaio beti berak esan duenaren oihartzuna.

733. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.m. aranalde 0001 I Sarriugarte da idazlea.

734. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 - Idazleen Elkarteak, bere aldetik, politika kultural baten beharra azpimarratzen zuen.

735. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sudupe 0001 Honen ondorioz, idazle eta itzultzaile asko eta asko marginaturik sentitzen da.

736. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Agian, Luisek bere burua definitu behar du idazle gisa.

737. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Eta lortzen dugunean, idazle aberats bat lortua dukegu.

738. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak izeta 0001 Geure Baztan huntan gazteen artean baditugu euskaraz ongi dakitenak eta euskal kulturan saiatu ezkero idazle eta irakasle onak atera daitezkeenak.

739. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 Hain zuzen, oso egokia da filme honen oinarri den nobelaren titulua John Hansen baitan obratzen den bikoiztasun psikologikoa azaltzeko: Doblea deritza nobela horri, eta Theodor Storm idazlea.

740. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 Ulf Miehe idazle ezaguna zen filme honen zuzendaritzat agertu orduko.

741. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Hiztegiaren helburu nagusia euskara fisika arloan normalizatzea izanik ere, idazleak sortzeko eta irakasle eta ikasleen lagungarri ere bada.

742. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Edozertara ere, mesede haundikoa gerta dakieki gorako mailetakoei oinarrizko materiala bertan baitago, eta zer esanik ez, beherakoen edo idazleen kontsultabide bezala guztiz baliagarria dela.

743. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Lehiaketan bakarrik parte har dezakete Nafarroan bizi edo jaio diren idazle berriek (novel-ek).

744. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Lehiaketan parte hartuko duten nafar idazleen adina kontutan izango da, izan ere, hemezortzi urtez goiko eta behekoen artean bi maila diferente kontsideratuko baitira.

745. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Hiru sailetan ari daitezke idazleak, hots, poesian, narrazio llaburrean eta komikian.

746. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Idazle batek eta berak sail batean idazlan bat baino gehiago ezin ahalko du igorri; bestalde, aldez aurretik literatur libururik publikaturik dutenek ezingo dute parte hartu oraingo lehiaketan.

747. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Arrazoi bakarra hauxe da: idazle berriei, novel-ei eragin nahi zaie, hortxe saiatuz bide berriak urratzen has daitezen.

748. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Gauza jakina da Mario Vargas idazle peruanoak politika mailan polemikak sortzeari dion atxikimendua.

749. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Ezkerreko nahiz eskubiko errejimen totalitarioak gaitzetsiz buruturiko diskurtso ideologikoa bandera bezala hartua du jadanik eta polemika gogorrenak beharbada Alemaniako zenbait ezkerreko idazlerekin izan ditu, hain zuzen.

750. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Joannes Urkijok bertako idazleen lana gehiegi ez erabiltzean.

751. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gipuzkoar idazle argi ta lagun mami Joxe Artetxe, ondo konturatzen zan azkena gaiñean zuela; urreratzen ari zitzaiola.

752. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Joskera oneko idazleak izan ditezela; euskal sena izan dezatela.

753. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1981 0001 Orren ondoren, atzo, Ignazio Elizalde'k itzegin zuan eta gaurko berriz Migel Pelay Orozco idazle sakonak ekingo dio agertuaz jendearen aurrean Baroja'ren euskaltasunari.

754. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Ura da zuzendari, Josetxo Lizartza ta Iñaki Elortza idazleak laguntzaille ditualarik.

755. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Mario Vargas Llosaren erabakiarekin bat ez datorrenak ere, ordea, amore emango du idazle peruarrak liburu bakoitzari egin dion hitzaurreen artean perlatxoak daudela aitortzerakoan.

756. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrieta 0001 Halaber poesiaz sentimendu frango azal daitezkeela azaldu nahi izan du idazle donostiarrak burutu berri duen lanarekin gai politikoak ere barne direlarik.

757. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrieta 0001 J.A.A.- Idazle guztiek saio edo liburu berri bat gauzatzeko orduan beti ere erreferentziekin jokatzen dugu, literatur erreferentziei buruzko birkokaketa bat hain zuzen ere.

758. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. arrieta 0001 Idazleak dituen literatur erreferentziei buruzko birkokaketa egiten saiatu da.

759. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 Leopoldo Maria Panero idazleak, izatez madrildarra bada ere, Arrasaten, Santa Agedako ospitalean bi urte t`erdi daramatza.

760. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0001 - Arrasate Press: Leopoldo, zu idazlea zara, baina zure familian idazle ugari izan dira, horrek zuregan eraginik izan du?.

761. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0002 Sara, herri ederra, osoki euskalduna, Sara, Iparralde eta Hegoaldeko lokarria aspaldidanik, Axular idazle paregabekoa dela lekuko Urdazibitarra sortzez eta Sarako erretor, Etxeberri aldiz Saratarra sortzez eta Beran, Hondarribian eta azkenik, Azkoitian mediku.

762. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0002 Azkenik, ezin dugu ahaztu geure idazle sortzaileekiko harremana eta berorien garabidea oso hurbiletik jarraitu behar dugu.

763. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0002 Beste estatuetan gobernua arduratzen da bere idazleak kanpoan ezagutarazteaz.

764. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ja. muñoz 0001 Patziku Perurena, Harripilatan ezkutatzen zeneko apo tipiaren burutazioak Liburu honen idazlea Patziku Perurena dela esatea egia da eta gezurra aldiberean.

765. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ja. muñoz 0001 Idazlea idaztea arbuiatzen Muzin egin, erdeinatu ikusita harritu egiten garenoi, zera esaten digu: Autorerik hoberena letragizon izateaz lotsatzen den hura izaten omen da beti.

766. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Galderak prestaturik zeuzkaten folioan eta txandaz jaurtiki zizkidaten idazle bat zehazki zer denez izaten zituen zalantzak: Parentesis bat.

767. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Asko eta denez idazten duzunean etsaiak lortzen dituzula, idazle zenbait problematikoak direla, erabat axandolo dagoenean bakarrik sariaz lurperatzen dutela idazlea agintariek.

768. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Iranarekin harremanak Egunetik egunerat agertzen da Salman Rushdie idazlearen liburua dutela estakuru Iraneko buruzagiek herrian berean dituzten eztabada ala neken gordetzeko.

769. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Entzun ditugu lendakaria, idazlea, diruzaina eta talden ihardezleak eta bertze.

770. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0001 Bertzeak bertze idazleak erranik entzun dugu Gure Irratiaren politika saila hauxe dela: 1) Euskarazko irratia. Haste hastetik errana izana den bezala eta orai sekulan baino gehiago, Gure Irratiak nahi du izan, euskara baizik erabiltzen ez den irratia bat.

771. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Huna gure idazleak, hunen ondoan pasatzean eta bere begiak ikustean ukan zituen gogoetak.

772. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0001 Memento aproposa antzerkiaren ixtorioan bere izena finkatzen ari den idazle berriaren galdezkatzeko.

773. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herrizh 1988 0002 Bertze okasioneak ukanen ditut agian, bainan nahiago nuke holako okasionetan idazle berri batzu bultzatzen balire.

774. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 0001 Latxaga idazle bezain ibilkari ezaguna ta biok or gabiltz, alkar asko ikusi gabe, baiñan geienean bide berperatik, leen noizbait gure izan zen eta gaur ere nola edo ala zertxo bat gurea den Errioxa, batipat Garaia, gurenganatu naiean.

775. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gmant 0001 Eta gai onetzaz ara Urte Guztiko Meza ta Besperak idatzi ederraren itz-aurrean Orixe idazle argi, ospetsuak diñoana: Aita Kardaberaz ek akar egin zion bizkai tar apaizei itzaldiak gizpuzk eraz egiten zitutelako.

776. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 Idazlea: Aita Onaindia.

777. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 Eun eta amar idazle ta 257 eskutitz dira guztiz.

778. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 Idazleak batzuk bizi diranak, besteak joan ziran.

779. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Izena: EUSKO LURRA ,(Euskalerri'ko lutelestia), Idazlea: Agirre`tar Iñigo.

780. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Urteetan aurrera goazenok ez dugu aztu Ramon Otero-Pedrayo galizitar idazle jakintsuak gure aspaldiko egunkari-paperetan lanik asko argitaratu zituala.

781. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Otero Pedrayo politika gizon baiño idazle ta irakasle jakitun izan dala guztiok dakigu.

782. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 AGUReko idazle zar onek, beintzat ez luke utsegite ortan erori nai.

783. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Idazleen batzarra Baionan

784. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Baina nortzuk dira idazleak? Alkartearen araudiak hauxe dino: Alkartean sartzeko, benetako idazlea izan behar da; eta horretarako, gutxienez 50 artikulu aldizkarietan argitaratuak nahiz liburu bat idatzia euki behar da.

785. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Idazleen artean nagitasuna sortu ez dadin, urte birik urte bira, bakoitzak egin dauan lanaren azterketea egingo da, eta bertan ikusiko da nortzuk Alkartean iraun eta nortzuk baztertuak izan behar daben.

786. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Mugearen alde bietatik etorritako idazleak, argi ta garbi agertu zituen euren eritxiak; eta artutako erabagien ondorenak, zeuok guztiok euskal literatura berbiztuaren bitartez ikusi ta biziko dozuez.

787. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 130 idazle errikoi dira liburu hau egin dabenak: Greziako langile, nekazari artisano, eskola ume ta irakasle, liburuaren itzaurreak jakin erazoten deuskunez.

788. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. letamendia 0001 Euskeraz, barriz, ez dago horrelakorik, eta idazle bakoitzak bere euskerea taxututen dau, norberak bere irudimenaren arabera (A Hovelacque La Linguistique Paris 1877).

789. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. letamendia 0001 Izkuntzea bateratzeko, bide bi izan dira munduan: politika bidea bata, eta idazleen lana bestea.

790. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. letamendia 0001 Zelan? Idazleen bidez.

791. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. letamendia 0001 Euskerea, gaurko idazle batek inoan bezala, benetan izkuntza proletarioa dogu, erri behartsuaren izkuntzea.

792. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. zabala 0001 Dakizuenez ere, Euskal Herria mailan José Bergamín idazle eta olerkaria orain dela hiru urte hil zitzaigun Donostian.

793. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. zabala 0001 Hamaika idazlek eta artistak osatzen zuten aldizkariaren idazlaritza: Donostiako Eugenio Imaz filosofoa eta idazlea; Bilboko Juan Larrea olerkaria; Madrielko Corpus Barga kazetaria eta Rodolfo Halffter musikagilea; Malagako Pablo Picasso pintorea; Figueraseko Joaquin Xirau filosofoa etabar.

794. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Nik aurkeztu beharrik ez duen Martin Ugalde idazle oparoak, El problema vasco y su profunda raiz político-cultural, liburua argitaratu zuen Gipuzkoako Aurrezki-Kutxa Probintzialaren argitarapenen barnean 1980an.

795. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Naikoa da idazle batzuek atxekin idaztea eta besteak ez batasun ori austeko.

796. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Gizaki bakoitzarentzat, emakumeentzat, umeentzat, ikasleentzat, nekazarientzat, langilleentzat, irakasleentzat, gurasoentzat, ezitzaileentzat, idazleentzat... buru-jabetza nai dugu ta orren alde gatoz.

797. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Leengo garaietan, eragozpenak, baiketak, diru-zigorrak e.a. ziraneko aldi zailletan lan egin zuten idazleek eta zabaltzen zuten irakurleek, orain ere lan bera kementsu egingo duten itxaropenak bultzata gatoz.

798. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0002 - Gero orain direla iru urte ugoldeak zirela eta laguntza bat eskeintzearren Bilbo`n Campos antzokian El Caserio Astarloa idazleak, euskeratuta jarri gendun, eta aurten negu aldean obra au bera Madril`en emango dugu.

799. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. arrieta 0001 Nire ustez, azken hogei urteotan literatur saltsetan sartuta ibiliak garen idazle gazteok (huummm, ez dakit dagoeneko zilegi zaigun, burusoildu eta ileurdindutako gurditzarroi, adjetibo eder horrekin hornituta bazterrak haizatzen ibiltzea), bada hori: guk, gure belaunaldiko literaturgile edo literaturzale jendeak-eta, ez dut uste jasan ditugun influentzia teoriko eta praktikoak behar den neurrian egosi edo dijeritu ditugunik.

800. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 ZIBILTASUNAREN ALDE, HIPOKRESIAREN AURKA PIO BAROJA, gure idazle handia

801. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Zergatik ez idazleei?.

802. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Pio Baroja euskal idazlea ez, baina Euskal Herriko idazle handi, sakon, hoberena, bai.

803. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1981 0001 Joan Mari Torrealday moderatzaile delarik, Jon Kortazar, Anjel Zelaieta, Juan San Martin eta Federico Krutwig idazleek Mogel idazlea aztertuko dute.

804. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak manex goinetxeren euskarazko lehen histori liburua 0001 Gertakariak aipamen berezi bat merezi du, zeren idazle hau guztiz ezaguna baita frantsesez eman dituen liburu zerrenda dela medio.

805. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Iruñeako komentutik, 25 urtez sekulako lanak erabili zituen fraile gazteak, bereziki predikari bezala Nafarroako euskal herrietan, bai eta euskal ikerle eta idazle bezala ere.

806. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1986 0001 Hilabete guziz kaputxinen komentutik ateratzen baitzen lehenik: Heren-ordenakoen aldizkaria eta gero Zeruko Argia, berriketari aipatua, aita Intza izan zen horko idazle jarraikiena eta ugariena.

807. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1977 0001 Gai gaur-gaurkoa eta gure artean ditugun gai mailako idazleek egina.

808. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. lizarralde 0001 Horregatik miresten naiz haurren bizitzaren zati bat betetzen saiatzen diren gurasoak ikusita edo haur literaturan buru-belarri sartzen diren idazleen azalpenekin.

809. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Baina idazlearen inpotentziarik larrienak non duten sorlekua galdera horren ondoren Barojak egiten zituen gogoramenetan nabari daiteke.

810. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 1975ean, Euskaldunberriekin euskaraz liburua eman zen argitara eta orain, hamabi urte pasa eta gero, garai batean zer nolako munstro euskaldunberri sortu ziren ikus dezakegu: batzu idazleak: Norbert Tauer txekoslobakiar poeta eta artikulugilea, Jon Mirande, Gabriel Aresti, Txomin Peillen eta Federiko Krutwig, beste batzu hiztegigileak: Piarres Lafitte eta Xabier Kintana; son haundiko irakasleak ere bai: Endrike Knorr, Karlos Santamaria eta Juan Antonio Letamendia; hizkuntzalariak ere bai: Txillardegi, Karmele Rotaetxe eta Andolin Eguskitza; eta kantari famatu bat ere bai Oskorri taldeko Natxo de Felipe.

811. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Jon Juaristi idazlea ere azaltzen zen euskaldunberri famatuen eskaparate hartan.

812. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Idazleak.

813. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1986 0001 Argazkian, Josu Landa idazlea, Argia-ko erredazioko partaide.

814. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1987 0001 Xabier Mendiguren idazle beasaindarra da euskaltegi berriaren kargu hartu duena.

815. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. linazasoro 0001 Iñaki LINAZASORO (Idazlea).

816. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 ERRI-ARAZOAK. IDAZLEAK ETA BIZKAIERA

817. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Barria eder egik esaera zarra gogoratu eragin dausku oraintzu gure aspaldiko adiskide ta idazle jator dan Mikel Zaratek.

818. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Esaera ori burutik kendu ezinik egon nintzan Urillaren 15'garrenean eta urrengo Domekan, Mañu eta Urdulizen, Garitaonaindia'tar Gotzon abade ta idazle izan zanaren gomutaz egindako Meza ta omenaldietan.

819. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arenaza 0001 Mikel Zarate lako idazle jaio banaka batzuk lortu dabe sari txikerren bat, baiña geienak, batez be aize berriekin ados etorri ez gareanok a bapez idatzi dogu.

820. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Orretarako alkartu gura dogu, eta ondo alkartu be EUSKERAZALEAKaz, gaurko arazoak, ipuiñak, barri azalduak, aberri-arazoak, bertsolariak, baserritarrak, arrantzaleak, idazleak, gizandiak, liburuak agertu ta aztertu... Batez be erri zearen irakur-gurea sortu edo indartu.

821. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Gizon jakintsua eta idazlerik gorengoa izan zala? Ez dau inork ukatzen, baiña, Salamanca'n, Españia'n españieraz eta españiarrantzat beste edozein euretariko jakitun bat geiago lez eta, ez euzkeraz eta euzkotarrontzat, gazteleraz eta gaztelaniari begira ta bere ederketuriz baiño.

822. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 17.- Estanislao Urruzola Uxola Tolosan il: Tolosarra, 1909 an jaioa, gazte-gaztetatik idazlea.

823. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 21.- Erriko euskereaz kezkaturik, bizkaierea indartzeko bizkaierazko idazleen alkartea sortzeko batzarra Euba'n: O.E.O.'ko Begiratzaille Orokorra dan Jabier Uriarte'k iñoanez, azken urteotan iñoiz baino alegin geiago umeak euskalduntzen, iñoiz baiño euskaldun barri geiago, eta ETB be daukagunean, Euskerearen erabillera sendotu ete da? Politikoen eta euskerearen erabilleraren artean troka sakonegia.

824. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 14.- Simone de Beauvoir idazle frantzetar ospetsua il da zartzaroan Paris'en: eten bako burruka gogorra, emakumearen eskubideak giza-mailla barruan lortzeko.

825. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Bizkai'ko Aldundiak, Erkiaga idazlea ta Makua Aldun Nagusiarekin, aldundian bertan, ondo merezitako omena Augustin Zubikarai ondarrutar idazleari: bere bizitza guztian euskerari ta Euskalerria'ri eskaiñi dautson lanagaitik.

826. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 N.Y. Times'eko idazle dan aztertzaillearen erizpen ederraz, Carneghie Hall'en ekin dau eta oraintsu abestaldi batzuk izan dauz Ameriketako uri ta erri askotan: Utah, Las Vegas, Los Angeles, Washington...

827. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Argia behar dugu idazleok.

828. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Hortarako izan beza erakunde honek behar duen dirua, trebetasuna, lanerako gogoa, aurrera jotzeko indarra eta Idazleon begirunea.

829. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sendagile maltzurra eta beste 0001 Lurdes ezta kantari famatu bat txoilik, irakurleak ongi dakien bezala; idazle oso eta bete bat ere bada.

830. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Ekintzaz, eta ekintza bilutsaren balore nagusia aipamen melodramatikoak maiz irakurtzen ditugun garai hontan, politika eta kulturaren zentzu iraunkor eta zuhurrago batetaz zerbait esan lezateken izkribuez jardutea on deritzat, eta horretarako, Josep Pla katalandar idazleak Barcelonako Edicions Destino argitaldariaren bitartez argitara eman berri duen Francesc Cambó liburua pixka bat aztertu nahi nuke.

831. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Orain dela urte asko aurretik argitaratu, eta gaur berriz osatuago birrargitaratzen den liburu hori Josep Pla-ren lan osoen hogeitabosgarren zenbakia denez gero, oso ongi letorkiguke bai eta idazle horren nortasunari begirada bat botatzeko ere.

832. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Bestetik, Josep Pla katalandar idazle famatu bat da.

833. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kapanaga 0001 Gure idazle hau, egiaren billa dabiltzen hoetakoa dala uste dut, ziñez.

834. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0001 Tokusuke Nakae (1847-1901), idazle, filosofo eta politikari japoniarra, Chomin izengoitiaz ezagunagoa, esan nahi bait du herriko mila milioi gizon, oso famatua da Jean Jaques Rousseauren Kontratu Soziala-tik egin zuen itzulpen bikainagatik.

835. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0002 Chominek sortutako Seiri-Sadan-en (Zientzia Politiko eta Moralaren Errebista) itzuli eta argitaraturiko artikuluetan egin ditugun ikerketek seinalatzen dute Frantzian zegoenean deskubrituko zituela, seguruenik, hemezortzigarren mendeko filosofoak (Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Mirabeau eta Condorcet) eta idazle politiko radikalak (Barni, Naquet, Jules Simon, Laboulaye eta Vacherot).

836. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1989 0001 TAHAR BEN JELLOUN, Marruekoseko idazle eta kazetaria. Poemak, nobelak entseguak, antzerti obrak idatzi ditu; 1987an Goncourt Saria irabazi zuen, nobelarekin. Gau sakratua.

837. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Baina hain da handia Tuzididek duen komentzimendu gaitasuna, ze gaurregun ezinezko gertatzen bait zaigu ikustea, ez bakarrik Arena eta Espartaren arteko gerra, baizik K. a.-ko V mendearen bigarren erdiko historia guztia Perikleren mendea Atenarentzat izan zen urrezko aro guztia gure idazlearena ez den bestelako ikuspegitik.

838. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Bigarren urteurrena zela eta liburu bat argitaratu genuen eta bertan idatzi zuten idazleen lautatik hiru frantsesak dira.

839. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Orain dela gutxi atera den Glasnot-aren Hiztegian erabili zen lan metodo berbera jarraitu genuen: kapitulu bakoitza bi idazlek prestatzen zuten - kasu honetan bata sobietarra eta bestea frantsesa ziren.

840. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Frantziako idazleen artean, Aragon, Jules Romains eta batez ere André Giderekin izan zituen harremanak.

841. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 Ikasle, ezkon berri, irakasle Kairon, idazle ospetsu, ministro, Taha Husayn sarritan itzuli zen Parisa edo Frantziako beste leku batzutara, Alpeetan, Mazizo zentralean edo Pirineoetan oporrak igarotzera.

842. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 ZORIONEZKO LOTURA Husayn Fawzi (1905 - 1988) bezala, haren emazteak, frantsesa hura ere, antzinako gauzen denda bat zeukan rue des Ecoles-en, Kamel Husayn eta Tawfiq al-Hakim eta hain ospetsuak izan ez ziren beste intelektual askok bezala Taha Husaynek Tahtawik (1301 - 1873), 1830 urtean Frantziara ikastera etorri zen Egyptoko lehen idazleak zabaldu zuen bidea egin zuen.

843. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0002 CHARBEL DAGHER, idazle eta kazatari libiarra. Rimbauden (Korrespondentzia) arabierara itzuli du eta liburu asko argitaratu ditu; horien artean aipagarriak dira (Poetika arabiar modernoa (1988) eta poema liburu bat (1981).

844. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0002 Gainera gerrate aurreko idazleen artean gidaritza eraman zuena izan zen.

845. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0001 Idazlea, bear-izanak bultzata, barruan kiribiltzen jatzu bear-izana billatzen dau, idaztera daroana, ur-gaiñ doan orbelari ur-tiraiñak sakatzen dautson legez.

846. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... onaind 0001 Rilke`ren aburuz, bear-izan orrek norbaiten biotzean sustraiak bota ba`ditu, idazle bat daukagu or, eta doakabe litzateke idaztea iñok galazoko ba`leuskio: eriotzarako bidean legoke.

847. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ere 1980 0001 Oh, Euzkadi, kaleratu da, zeren, argitaratzen duten idazleek diotenez, hainbat Golgotha tontorretatik esan dugu Oh Euzkadi, Oh horretan abotsa sakonduz...

848. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... l. oñederra 0001 Idazleari hizkuntzaren ahalmena probetxugarri zaio eta agortu arte erabiltzen du sujerentziak sakontzeko, imajinak hedatzeko .

849. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. agirrebaltzategi 0002 Inoiz entzun izan diot lagun bati hauxe esaten, Hiztegi tekniko batean parte hartu behar zuela adieraztean: Hiztegi marxismoari buruz artikuluren bat idatzi behar baldin bada, marxista izan beharko du idazleak; ala onhartuko al zenukete, kristautasuna eta erlijioa bera fededunon monopolio bihurtu izan dugu sarritan. Baina konturatu beharra daukagu kristautasuna eta erlijioa fenomeno soziologikoa, historikoa, psikologikoak, etab. direla. Marxismoa berdin; soziologoa, historigilea eta psikologia marxista ez baldin badira ere.

850. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. erzibengoa 0002 Bitaño idazlea zen besteak beste, Euskaltzaindikoa, eta normala zen bezala, euskaltzainen giroa ezagutzen zuen, batzuen eta besteen eritziak, azkeneko urteetan maizegi bertaratzen ez baldin bazen ere.

851. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... pper 0001 Etika zaindu duten euskaldunen artean, idazle bat, kazetari bat eta ziklista bat besterik ez dut ezagutzen Euskal Herri osoan.

852. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa karmel 1974 0072 Karmeldarrak, prailleak, denak ez arren, euskera zale izan ditugu, idazle piñ euskera garbian, izlari askar euskera ederrean, euskalerriaren seme zintzo eta maitale bero... eta atea jotzean bai gendun itxaropen.

853. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa karmel 1974 0072 Jakinean gaude idazleak, batsuek beintzat, ari direla bere ametsak edo giza-artean ikasiak eta ikusiak orrietan, ipui-berrietan, jartzen.

854. 1969-1990 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak karmel 1975 0035 Ekin onetan iñor aitatzekotan, Labaien batek, idazle, argitaltzalle eta laguntzalle lez euskal teatroan txaloa merezi dabela uste dot.

855. 1969-1990 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak karmel 1975 0035 Lantxo aren idazleak, euskal antzerkiak iru baldintza bete bear zituela esaten zuen: Iraultzalea, abertzalea eta errikoia izan bear zuela.

856. 1969-1990 zuberera antzerkia j-l. davant 0056 Obra horren idazlea
nor ote den ez dakigû,
Gûtartean balin bada
otoi presenta bekigû.

857. 1991> bizkaiera literatur prosa zubk 0093 Ango jaietarako txapela goratu naiko leiaketa bat iragarten zan: Idazleentzat txapelari olerkia.

858. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00003 Behin baino sarriago esan izan zion honen seme Joseba Imanoli: Inork merezi badu zure aitak merezi du beraren lanak biltzea; zure aita, idazle legez, gure aita baino idazle hobea zen.

859. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak in: oi, hondarrezko emakaitz! garraitzetako itsas urak aitorturiko poemak, 3-5 00003 Eusebio Erkiaga adiskide, herrikide eta idazle estimatua nebanari.

860. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. altzibar 0062 Literatur-bizkaiera edo bizkaiera literarioa deitzen doguna idazle batzuen erabagiaren ondorioz sortu zan XVIII. gizaldiaren amaieran eta XIX.aren hasieran.

861. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. altzibar 0062 Idazleok Juan Antonio Mogel eta Añibarro izan ziran, Pablo Pedro Astarloak be bultzada handia emon ebalarik bere hizkuntz-iritxi eta zuzperlanaren bitartez.

862. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. altzibar 0062 Jakina, kontua zan idazleak zelan idatzi behar eban.

863. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. altzibar 0062 Benetako idazleak izan ziran eta bizkaiera ospe onekoan idatzi eben.

864. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. altzibar 0066 Berak Markinaldeko idazle klasikoena aukeratu eban, fonetismo, bustidura eta guzti.

865. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak a. arejita 00006 Izan be, kontaera laburrak bide erosoagoa eskaintzen dau elaberri luzeak edo beste genero batek baino diran asmoetarako: dauan neurri laburragaitik eta idazle edo idazlegaien partaidetza ugariagoa errazten daualako; gazte, heldu zein txiki, jende gehiagok heldu leikeo ipuingintzari, denbora eta neurri laburragoan bete leitekean asmoa izanik.

866. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak a. arejita 00006 Ipuin-bilduma honek Enkarterrietan dauan ezkero sorburua eta abia, ezin ezetara be gomutara ekarri barik itxi nei Antonio de Trueba idazle sonatua: gugandik honezkero urrundurik egon arren haren estiloa eta hak isladatzen eban bizigiroa, hots handia jaso eban bero aldian enkarterritar honek, eta, hagandik urruntzen gaituana gorabehera, gaur be gogotik irakurten ditugu haren ipuinak.

867. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0001 1864: Pepe Artola idazlea jaio zan Donosti'n.

868. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0007 1619: Gazteluzar idazlearen jaiotza Ziburu'n.

869. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0021 Araucanaren idazlea.

870. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0029 1818: Etienne Decrept Etchemaite idazlearen jaiotza Baiona'n

871. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0059 Liburu honen idazlea Barra de pan da.

872. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 IDAZLE ZUBEROTARRAK: OIHENART, TARTAS

873. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Hala ere, aipaturiko tituluak lehen urratsa besterik ez bide zuen izan behar, idazlearen asmoa Euskal Herriaren Historia zabal bat egiten zelarik; honen frogagarri dira argitara gabe, eskuizkribuetan utzi zituen hogei mila orrialdeak.

874. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Hauxe da Zuberoako lehen idazlearen literatur lan bakarra, dena poesiazkoa, eta berau aztertuko dugu.

875. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00109 Idazle bikaina erdaraz eta euskaraz, hizkuntza honetan oso gutxi utzi bazigun ere.

876. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00109 Larramendiren apologiazko idazlanek hiztegiak, gramatikak eta bere nortasunak berak ere eragin haundia izan zuten ondorengo idazleengan, berauek euskaraz idaztera bultzatu baitzituen; hasiera batean katekesi liburuak eta itzulpenak, eta geroago sormen haundiagoko lanak.

877. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00129 Baina egunerokotasun horren kontaketa idazlearen ideiak, sentimentuak edo aurreiritziak botatzeko aitzakia baizik ez da izan.

878. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00143 Hona zer dioen Aitzolek berak: Idazleak aisago eta errezago ibil daitezen, olerkariek, erdialdi nekeak igarota, buruhauste gogorrak ikusita, hizketaren bide zabalak irekitzen dituzte.

879. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00148 Gerra aurreko zantzua datorkigu, ezinbestean, aldizkari honetan, idazleak ere lehengoak berak edo ingurukoak baitira: Orixe, Zaitegi, Arrese, Monzon, Jautarkoi...

880. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0031 Niccolò Machiavello Florentziako idazle eta politikariak (1469-1527) zirt edo zarteko gizon saiatsu legez definitu zuen Sixto IV Aita Santua, hau da, nahi zuen emaitza beti lortuko ez bazuen ere, obra handiak egiten ahalegindu zen pertsona indartsu eta bipil legez.

881. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0009 Idatzizko euskal literaturaren hastapenak XVI mendean ezarri behar dira, bai mende honetan, bai hurrengoan, Iparraldeko idazleen nagusitasuna, hegemonia, erabatekoa delarik.

882. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0009 Gure lehen idazleak plazaratu zireneko mendean aldaketa handiak gertatu ziren arlo guztietan, eta berauek ere horietan murgildurik izan ziren.

883. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0009 Bera da euskarazko lehen liburuaren egilea eta mende honetan ezagutzen dugun poeta bakarra, nahiz eta gehiago ere izan ziren: hurrengo mendeko Oihenart idazle zuberotarrak Logras eta Etxegarai poetak aipatzen ditu bere obra batean baina, zoritxarrez, Etxepareren obra baino ez da iritsi gure egunetara.

884. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0009 - Bernat Etxepare, gure lehen poeta eta idazle

885. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0101 Honez gain, baliagarri gerta daiteke berriz ere galderak planteatzea, alegia, Zein arazo edo gai aurkezten du idazleak?, Zein alderditan sakontzen du?, Nola osatzen du bere ikuspuntua?, Zelako ondorioetara iristen da?.

886. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0153 Interesgarria da, baita, idazleak bere lanean erakusten dituen jarreraz ohartzea.

887. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0173 Idazle bikaina erdaraz eta euskaraz, hizkuntza honetan oso gutxi utzi bazigun ere.

888. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0173 Larramendiren apologiazko idazlanek, hiztegiak, gramatikak eta bere nortasunak berak ere eragin handia izan zuten ondorengo idazleengan, berauek euskaraz idaztera bultzatu bait zituen; hasiera batean katekesi liburuak eta itzulpenak, eta geroago sormen handiagoko lanak.

889. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0027 Idea eta hitzen lotura egokiz, ikertzaile den idazleak sortu duen mundu berriaz ohar daitezela.

890. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0090 (...) aurki daiteke gaur eguneko idazle askoren lanetan: planoen pilaketa, zoom erako hurbilketak e.a.

891. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0013 Xabier Gereño Bilbokoa da eta oso idazle ospetsua da.

892. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0032 - Oso erraza da. Bila ezazu idazlearen izena katalogo hartan eta erreferentziak aurkituko dituzu.

893. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0082 Eta nagusia izan nadinean, arotza izan ordez, agian, idazlea izango naiz.

894. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0309 Zalantzarik gabe, Euskal Literaturak gaur egun duen idazlerik garrantzitsuenetakoa izateaz gainera, gure Herritik kanpora proiekzioa eta osperik handiena erdietsirikoa ere bada.

895. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0309 Idazlearen etorkizuna are oparoago barruntatzen da.

896. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0309 Poema diogu, nahiz eta metrikaren zein errimaren aldetik horretarako arrazoirik ez eman, idazleak bere intentzioz horrela aurkezten digulako poemei eskaini behar zaien irakurkera eman diezaiegun, alegia; narratiboa dela diogu, trikuaren zenbait gorabehera kontatzen baita, amaiera konkretu batekin.

897. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0309 Idazlearen jarrera eta tonua, bestalde, trikuaren aldekoak dira, egilea kirikinoaren defendatzaile bezala ageri da, samurtasunez eta mirespenez azaltzen baititu animaliaren sen naturala, berezko joerak eta automobilarekiko duen babesgabetasuna.

898. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0079 L. Villasantek dioenez, XVIII. mendean Iparraldean apenas dagoen idazle edo olerkari aipagarririk.

899. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0186 Irakaskuntzan ari direnek, argitaletxeek, idazleek berehala planteatzen dute galdera: Nola idatzi behar dugu?

900. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0251 1968koa, hain zuzen ere, baina idazleak batasuna hizkuntza idatzirako izaten da, batez ere oraindik ere kexu dira halako eta bestelako puntutan zehaztasuna edo argitasuna falta delako.

901. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0251 Geroztik euskaltzale, euskalari eta idazle gehienek Euskaltzaindiaren batasun proiektuari men eginaz dihardute ahaleginean.

902. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0031 3.- Idazleak kontaketa margotu egiten du adjetiboak erabiliz edo pertsonaiak eta tokiak deskribatuz.

903. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0031 Gertakizuna zehaztasunez, idazlearen iritzirik gabe.

904. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0049
Balea
- baba
- txita
- larrosa
- lema
- idazlea
- ugaztuna
- Txomin Agirre
- puentea
- sukaldea
- oilanda
- landarea
- parkea
- oiloa
- etxea
- itsasontzia
- Garoa
- animalia
- hegaztia.

905. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7 0145 - Zein dira idazleak darabiltzan pertsonaiak?

906. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0076 Gaur egun idazle batzuk ikerketa bikainak egiten ari dira ahozko literaturari buruz.

907. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0076 Goi mailako idazleak ditugu: Bernardo Atxaga, Mariasun Landa, Patxi Zubizarreta, Pello Añorga...

908. 1991> euskara batua ikasliburuak baietz ba! 0004
P.Mc Cartney - Beatlesetako musikaria
R.L. Stevenson - politikaria
J.A. Agirre - harrijasotzailea
I. Perurena - Delhi-ko sultana
M. ibn Tughuluk - idazlea

909. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0017 Raymond Queneau izeneko idazle frantziar bati ideia zorrotz bat bururatu zitzaion.

910. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0029 Duda izpirik gabe, originaltasun handiko idazlea izango zara, eta zure ideia zoragarriak adierazteko nobela bat idazteko irrikitzen egongo zara.

911. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0029 Baina oso dibertigarria ere badela ziurtatzen dizugu, eta bestalde, beren burua idazle handitzat dutenak ere harrituta uzten ditu.

912. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0130 XV. mendetik aurrera, inprentari esker, idazlanak gehiago zabaltzen dira eta idazleak ere ezagunagoak izaten hasten dira.

913. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00031 5 NI ERE IDAZLE

914. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00046 - Hizlariak, idazleak ez bezala, zenbait hitz eta ideia errepikatuko ditu, entzuleei egokitzeko asmotan.

915. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00094 Hiru idazle hauek, bakoitzak bere aldetik, bide berriak zabaldu zizkioten euskarari: nolabait esateko, gure klasikoak dira.

916. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00094 Hirugarren idazlea Joannes Leizarraga dugu (1506-1601). Honek Testamentu Berria idatzi zuen, hau da, beste hizkuntza batetik euskarara itzuli zuen, horrela eskatu baitzion Kalbinoren doktrinaren jarraitzaile zen Joana Albreteko erreginak.

917. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00139 Aurreko ikastunitateetan bezala, idazle hauen testu zenbait irakurtzeari ekingo diogu, sarrera labur bat egin eta gero.

918. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00139 Liburu honek, orduko ideologiari jarraituz, euskal baserritarraren bizimodua goraipatzen du; hiritarrak, aldiz, beren euskara bezala, motelduta gelditu direla ematen du aditzera. Gizartean, alegia, onak, alde batetik, eta gaiztoak, bestetik, bereizteko joera agertzen du idazle honek

919. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0205 16. Etiopia eta Obabakoak idazle ... dira, baina ez daukate gai...

920. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0235 Ordinalak adierazteko orduan euskal literaturan eta idazleen artean erabili izan diren aukera guztien artean, Euskaltzaindiak beti puntu bat jartzea gomendatzen du.

921. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0023 Idazle juduen liburuak jende aurrean erretzen zituzten.

922. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. galparsoro 0013 Bizi bat sortu nuen, filosofo edo idazle hark esan zuena betetzeko pauso bat emanez.

923. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura amerikaren aurkikuntza 0004 Baina idazleek eta bere bidaide batzuk aurkitu eta erabilitakoak ematen digu aukera jakiteko zerbait haien edukinaz.

924. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0045 Izenburua Zalacaín el aventurero da, eta idazlea Pío Barbarroja.

925. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0006 (Gauzak daudenean daudela, ez da zaill ulertzen T.-ko idazlearen lanak egun izan dezakeen interesa).

926. 1991> euskara batua literatur prosa t. irastortza 00178 Frantzesez idatzitako literatura garaikidean aurrenekoetakoa izan genuen atzerri-gustoa hizkuntzan bertan txertatuaz batera, frantzes- idazleentzat beraientzat gogorturik zeuzkaten artikulazio eta junturak malgutzen.

927. 1991> euskara batua literatur prosa t. irastortza 00178 Erromantizismoaz goiti bederen, idazleak bere burua aitortu beharra izan du, nahiz eta horretarako sarri metonimikoki mintzatu izan den, lotsa erabat ez galtzearren.

928. 1991> euskara batua literatur prosa t. irastortza 00178 Ofizio hori ikasteko idazle askoren baliabide izan da beste idazleen dietario eta egunerokoa irakurtzea.

929. 1991> euskara batua literatur prosa t. irastortza 00178 Gure ametsak Parnasoak santifikatutako idazle izandako haien postura eta hitzez elikatu dira.

930. 1991> euskara batua literatur prosa t. irastortza 00178 Erromantizismoaz geroztikako lehen idazle haiek hala nahi izan zutelako izan ala ez, kontua da idazletza ofizio bihurtu orduko, sarri izan garela mundu zabalean bere inspirazioaren ura zein osinetik jalgi ote zen jakin nahirik.

931. 1991> euskara batua literatur prosa t. irastortza 00178 Idazle modernoek, modu batera edo bestera idazle izatea beste edozein gauzaren gainetik jarrita bakardadea aldarrikatu dute, esan nahi zutena eta hizkuntzaren arteko zubilanak egiteko.

932. 1991> euskara batua literatur prosa i. borda 00048 Salope, ni? oihukatzen zuen, sinetsezin, buruaren udalatzera jiten zitzaizkiola idazle, politikari, historialari, linguista eta artisten hizkuntza amankomunari zegozkion oharpenak: hizkuntzak batzen omen zituen jendeak, iragan komunaren mitoa aitzinatzen zuten Sararen mintzoaren lurraren azaletik ezabatzeko, eta hara, hizkuntza hark soilik balio zuela mesprezuaren erraiteko, distantziaren eta bereizketa sozialaren seinalatzeko.

933. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00026 Baina bada gauza bat Robinson Crusoeri buruz jakinarazi ez zaiguna, bete bakardadea eramangarriago bilakatu zuen zerbait, Daniel Defoe idazleak kontu handiz, eta, edonork esango luke, zitalkeriaz ezkutatu zigun zerbait.

934. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00026 Desagertutako egunkari-orrialde horiek dira, nolabait esateko, Crusoeren egunkari ezkutua osatuko luketenak, eta, ziur aski, ez zen hainbeste heroia ez desmitifikatu nahia izan, baizik eta akaso auzolotsa, Daniel Defoe idazlea Robinson Crusoeren egunkariko orrialde haiek bere etxeko su-baxuan edo tximinian jo dezagun bazeukala halakorik, idazleek gutxitan edukitzen badute ere arretaz erre, eta errauts kixkaliak Tamesis ibaira barreiatzera eraman zuena.

935. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00026 Litekeena da, dena den hipotesia arriskuaren balizaren parean lerrokatuz, Daniel Defoe idazleak Crusoeren egunkari ezkutuko orrialde haiek ez kixkaltzea ere.

936. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00094 (...) bere kreatibitatea oroimenarekin osatu eta aberasten duen edozein artista motaren aurrean, dela zinegilea, dela idazlea, dela margolaria, niri zalantza bat eta beti berdina sortzen zait, gizakiok zalantza izakiak baikara, erantzunkumeak bainoago: jende hau bizi izan zen gero oroimenen kontura, euren orekaz baliatuz, euren benetakotasuna profitatuz bizitza aurrera ateratzeko, ala artea erabili zuten bizi ez baizik bixi izan zirela zioen existentzia arrunt eta iluna dotoretzeko, salbatzeko?

937. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00094 Galdera hau, zinegile eta idazle askoren kasuan, funtsezkoa eta era berean arrisku handikoa dela deritzot.

938. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0171 -Ba idazle batek mejenge mordo bat eskaini dio mahaiagatik anaiari!

939. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0171 -Idazle batek?

940. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0088 Sevillako hartan bezala, Laurak esan zuenean idazle batek, Teok eskatzen dizkion gauza dudarik gabe hain garrantzitsu haietaz aparte, ongi idatzi behar duela, eta Teok, horrenbestean hala esan du, behintzat konforme zegoela.

941. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0178 Idazle bat kapaz litzatekeela hori ere...

942. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0228 Tarteko zirriborro eta aldaera bat edo beste izango zela pentsatzekoa den arren, ez dago, beraz, hori egiaztatzerik, arreta handiz saiatu dela baitirudi bestela ere idazlea cluster-arrasto guztiak ezabatzen.

943. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0228 Guri denboraz eta kulturgiroz hain urrun eta idazle saiatuaren garaikide gehienentzat ere (egunkari probintziano batean argitaratuak izaki, ez baitzuten beste probintzietakoek irakurtzen, eta probintziakoek ere hain gutxi) seguru asko ezezagun gertatuko ziren bi artikulutxo horiek bihotz onberaz har ditzala,

944. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0228 bada, hartara jar badadi, somairakurle jatorrak, nahiz garbi ez ikusi zer lotura izan dezaketen, bere arterako bada ere, nobelagile izan nahi bide zuen Uraren Kalapita Gaitzaren aurreko Itzal Aroko artikulugile itzalago horren elefikzio bakar honekin nahiz hori ere daitekeena baita idazlearen bizitzako pasadizoren batekin.

945. 1991> euskara batua literatur prosa j. urteaga 0006 Estatu Batuetako literaturako enfant terrible honek bere buruaz esan zuen hamazazpi urterekin idazle heldua zela, eta hogeitalau urte besterik ez zituela kritikoak txundituta utzi zituen (...).

946. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0072 Idazle errealistek fantasiazko edukiak kentzen dizkiote ipuinari eta eguneroko arazoak erakusteko tresna bihurtzen dute.

947. 1991> euskara batua literatur prosa k. cid 0008 Nire iritzia erabakitzailea izango zela esan ziotela eta, idazle gisa zuen esperantza bakar bihurturik nintzen, iluntasun ikaragarrian zeukan argitxo bakar.

948. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 00007 Maiz aipatu da idazle eta artista espainolistek Arestiren ideologia ezkertiarrean izan zuten pisua baina, aldi berean, maizegi ezkutatu da Arestik eta bere lanak lagun horiek euskal arlora hurbiltzeko izan zuten eragin nabarmena. Izan ere, ordurarte, euskal literatura, eta oro har, euskal kultura osoa, zerbait baserritar, atzeratu eta liluragabetzat kontsideraturik zegoen kaletar ikasien artean.

949. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00296 Alabaina, aurreko beste batena ezagutzen da: Juan Antonio de Olabarrietarena (Mungia 1763, Cádiz 1822). Clara-Rosa ezizenez sinatzen zuen Olabarrieta honek, idazle eta abenturazalea ere, menturazko bizitza izan zuen eta Cádizko kartzelan amaitu zen, haren hilotza, berak eskatu bezala, lagunek aulki batean eserita, luma bat eskuan, hiri osoan zehar paseatu zutela.

950. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00363 Ikus dezagun orain pixka bat gainetik zein izan den gure idazleen jokabidea, eta jokabide horren azpian egon daitezkeen arrazoiak.

951. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barbier, j.: piarres ii, ix-xl 00018 Batetik, euskaldun soldaduen balentriek idazlea gehiegi itsutu dutela aipatzen du, horrela, Etxepareren ustez garrantzi handiko diren beste alderdi batzuek aipatzen ez dituelarik. Ez dauku solas guti baizik adiarazi gibeleko gerlaz dio haserre antzean:

952. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: ander arzelus eta antonio maria labaien. 98ko belaunaldiko antzerkilariak, 5-22 00011 A.- Euskal Herria aldizkariaren inguruan biltzen ziren idazleak: Manterola, Baroja, Alen, Soroa, Arzak, Artolatarrak, Bilintx, Iraola, eta abar. Hauen lanak gizartearen zati jakin bati zuzenduak zeuden. Garai hartan ez zen euskaldun irakurle gehiegirik izango beraz, dudarik ez dago euskeraren berriztatzea lortu nahi zutela Euskal Herria aldizkariaren bidez.

953. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: ander arzelus eta antonio maria labaien. 98ko belaunaldiko antzerkilariak, 5-22 00015 Aurreko aroko idazleak bi ditugu: Alzaga eta Artola. Azken hau antzerki produkzioetatik at dago eta antzezkizunen eta kontakizunen bitartez zituen harremanak taularekin. Beste bi idazle Donostiarren lanak plazaratzen hasten dira; bata, Avelino Barriola (1878-1929) da, antzerki idazle honetaz ez da behar dan guzia esan, axaletik ikuitutako gizona da.

954. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00150 Beste hainbat legenda, ipuin edo kondaira, baina askoz ere berriagoak hauek, bildu zituen Barandiaranek, AXULAR idazleari buruzkoak, eta horien arabera deabruaren ikaslea izan omen zen gure erretorea, Sarako Harpeetan. Legenda hori gogorarazten digu, 1994. urtetik, Oteizaren ikasle izandako Jon Iturrarte eskultore gipuzkoarraren obra artistikoak, Leizeen sarreran kokatua dagoenak. Ba ote beste lekurik, duela hainbat milaka urtetik hona, gizakia harpeak edo leizeak adina liluratzen dutenik?

955. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 00150 Sarako Leizeek jakinmina ere sortzen zuten garai haietan erromantikoentzako, autore edo idazle desberdinek beren obretan aipatu ondoren. Horrela sortzen da honek bisitatzeko grina, eta XIX. mendean bertan hasten da Leizeen ospe edo entzute-unerik handiena, Gorte inperialak 1858 eta 1866. urteetan harpeetara egindako bi bisitaldien ondotik.

956. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00036 Lizardiren ustez, itzulpena edozein hizkuntzak nahiko lukeenaren mailakoa zen, eta horrek poza areagotu egiten zuen idazlearengan, mende honen lehen laurdenean euskal literaturak eskolarik gabe, unibertsitaterik gabe, literatur erreferentziarik gabe ia izan duen aurrerapen zoragarriaren ideia laburtuta eman dezakeelako.

957. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00032 Gai garrantzitsuak guziak Jose Inaziorentzat: San Inazioren bizitza, gainerako eskuzkribuak eta artxiboa; iparraldera lehen bere aurretik Teologia ikastera joan ziren besteak bezala joateko eskua eta baimena, d'Abbadie eta gainerako euskalzale eta idazleak ezagutu edo agurtzeko, baina batez ere, zuzenean galdegin gabe (varia indirecta), berak teologia bukatu eta apaiz izan nahi zuela, sendatua zirudiela, urteren bat atzeratu zela eta ea nola zegoen arazoa.

958. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00005 Horrela, hainbat dokumentu, eskutitz, poesia eta antzerki lanen idazlea izan genuen. Pertsonai ezagunekin idazten zen Antxieta, Loyolako Inaziorekin, Portugaleko agintariekin, Felipe II Espainiako Erregearekin e.a.

959. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00100 Idazleak bere gaztaroko zenbait pasarte adierazten ditu Antxietak gaztetan heriotza aurrez aurre ikusi zuenean, poema bat Ama Mariari eskeini zion, De Beata Birgine izenekoa. Antxietak Ama Maria munduko miseria sufritzen zutenen bisitaria zela zioen eta horrela bere azkeneko urtean gorputzeko miseriek astintzen zutenez, Ama Mariaren bisitaren esperantza ez zuen inoiz galdu.

960. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00017 idazlea
entzulea
ikuslea
eroslea
irakurlea

961. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00045 02.23 Pierre Laffitte hil zen Baionan; apaiza eta idazlea, Iparraldean mende honetan kultura arloan izan den pertsonaia handienetariko bat izan zen.

962. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00057 Eta saioan, zer aurkeztuko dugu? galdetu genion geure buruari. Guztiari hasiera eman zion erakusketa, Dario Fo-ren lan baten estreinaldia eta Raul Guerra Garrido idazleari deituko diogu, EITBko kontseilaria denez ez du ezetzik esango.

963. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 00058 Domingo Agirre, Jose Manterola eta R.M. Azkue izan ziren, besteak beste, euskal pizkundearen bultzatzailerik nabarienetako batzuk. Idazle hauetako gehienak ingurune karlista edo integristatik zetozen eta euskal gizarte aurreindustrialean jarrita zeuzkaten beren sentimendu eta literatur moldeak.

964. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00020 Krexentxio duk sortzen ari naizen auskalo-zer honen ardatz. Narratzailea aitzakia soila, bidenabar esanda kazetaria-edo duk, gaztea, Santa Ageda-edo horrelako eroetxe batera jo dik bertan dagoen idazle ospetsu bati edo, elkarrizketa bat kentzera.

965. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zozoak beleari 00020 Idazle horren atzetik dabilela, haren adiskide batekin egin dik topo, Krexentxiorekin. Eta Krexentxiok kontatuko zizkiok bere pasadizo eta usteak, garai bateko ekintzak eta oraintsuko pentsamenduak...

966. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00039 Lorejokoak ditugu sariketa literarioen erakusle. Hauetan, jaiak ospatu baino zenbait egun lehenago, idazleei deia luzatzen zitzaien: zein motatako lanak ziren eskatzen zirenak, zeintzuk ziren gaiak, neurriak, etab. Hauetara mugatu beharra izaten zuten partaideek.

967. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00039 Irabazlearen lanak, kantatu egiten ziren. Beraz, idazterako garaian, kontutan hartu beharrekoa zuen idazleak alderdi hau ere. Ahozkotasuna zaintzen den beste aspektuetako bat dugu beraz. 37 Kontutan izan behar dugu euskal kultura idatzizkoa baino ahozkoa dugula gehiago.

968. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00039 Idazleen artean, ofizio guztietakoak ditugu. Epaimahaiei buruz esan, izan zela istilu bat baino gehiago, partaideen kexak horren lekuko ditugularik (horra adibide gisa Etxahunen bertsoak). Literatur sariketa hauetan, opariak Antonek berak eskaini eta emanak izaten ziren: urrezko ontzak eta makhilak (balio ekonomiko eta sinbolikodun sariak beraz).

969. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00023 Hala ere, aipatu idazleen arabera, euren irudiko arrotzak ziren dantzak, kanpotik heldutakoak, euskal gizarteko zenbait jendek dantzatu egiten zituen. Europako beste herrialde batzuetan egiten ziren dantzen irakaskuntza aspaldikoa zen gure artean, giza maila jakin batekoen artean, jakina, eta horiek ere, seguruenik, eragina izango zuten hemengo dantzen artean, Aita Larramendik jolas dantza deitu zituen eta herrietako jai guztietan dantzatzen ziren haietan batez ere.

970. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00015 Beti harritu izan nau La Concha izen horrek. Irakurri izan diot, beste daturik ematen ez zuen idazle donostiar bati, izen gaskoia dela. Kontsultatu ahal izan ditudan gaskoi hiztegietan ez da inon ageri Concha hitzari hurbiltzen zaionik deus ere (counque, kapazitate neurria; councà, aditza, zer edo zer counque-ka neurtzea).

971. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00015 La Bahía de la Concha, bestalde, oso apelazio eder-gurakoa da, nola esango nuke... kurtsi ere bada, bai, idazle baten lana ematen du gehiago, herriarena baino. Polita izango litzateke aztertzea noiz aipatzen den lehenengoz La Concha hizkera arruntean, hau da, artikulu barruko testuetan edo albiste orokorretan, ez planoetan eta mapa zaharretan.

972. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00217 Urriak 11: Jose Estornes Lasa idazlea hil zen.

973. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00217 Joxemi Zumalabe Goenaga idazle eta euskaltzain urgazlea hil zen. Euskaldunon Egunkaria kazetaren sortzaile eta eragile nagusia izan zen.

974. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00118 Tovarren La lengua vasca (1950) dugu beste liburu bat kontuan hartzekoa, hizkuntzaren tipologia ikerketaz gainera, XVI. mendetik XVIIIra arteko literaturaren berriak eskaintzen dizkigu, Larramendi, Haraneder, Pouvreau, Kardaberaz eta beste zenbait idazleren berriak emanaz. Gaur egun gure literatura ezagutzeko hain beharrezko zaizkigun liburuak.

975. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sm 00118 Antologiak maiz agertu dira, batez ere poemenak. Idazlerik hautatuenekin egina da Lafitteren Eskualdunen Lorategia, 1931an, bertsoz eta hizlauz, 1800.era arteko egileekin osatua...

976. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00013 Fraixku Olanok 1 Fraixku Olanoren lekukotasuna eta aurrerago azaltzen den Inazio Rekondorena Patziku Perurena idazlearen bidez lortu zuen EGUNKARIAk, erreketeetan ibili zen Leitzako gizonak, honela kontatzen du ordukoa: Leitzan baziren karlistak, Lizartza, Baleztena eta puñetak. Antonio Lizartza horrek bazuen lagun bat, eta Frantziatik ekartzen zituzten armak.

977. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00139 Hegoaldean batik bat zeuden zailtasunen aurrean, literaturak erbestean aurkitu zuen beharrezko espazioa. Euskararen kontrako legediaren aurrean, idazleek jasaten zuten errepresioaren aurrean, gure mugetatik kanpo plazaratu ziren zenbait liburu.

978. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00260 Idazleak errealitatea eta fantasia, biak elkarren ondoan, azaltzen ditu, haurrak ikusi eta entzundakoa alde batetik, eta ametsak bestetik. Baina bi mundu horiek loturik daude, bata bestearen jarraipena izateaz gain, bateko elementuak bestean ere agertuko dira. Konbinaketa horretan, uztartze horretan datza Atxagaren ipuinaren lorpena haur literatur lan bezala.

979. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00260 R. Dahl idazle britaniarraren lanetan ere elementu fantastikoak aurki ditzakegu; Matilda (1993) liburuko protagonista den neskatxak, adibidez, honako dohaiak ditu:

980. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00260 Matildari, bere inteligentzia apartak problemak ekarriko dizkio helduen jarrera itxiak direla medio, beraz, egoerari eta guraso, irakasle eta heldu petralei bere ahalmen bereziaz aurre egingo die. Umore ikuspegi batetik kontatuta, haurren eguneroko bizitza agertzen da Dahlen liburuetan. Helduen aurrean haurren aldeko apostua egin duen idazle honen lanetan gertutasuneko istorio miragarriak aurki ditzakegu.

981. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00260 Ekologia, familiaren egoera, askatasuna... bezalako gai errealistak, eguneroko errealitateari lotutako gaiak, fantasi ukitu baten bidez azaltzen zaizkigu askotan. M. Ende idazlearen Momo (1988) idazlanean denboraren kontrola, gaur egungo gizartearen nahi aseezina, ekologia bere zentzu zabalenean dugu nobelaren gai nagusiena.

982. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00130 1959an euskal hitzei buruz hartu zuen erabakiak bazterrak astindu zituen, bereziki sabindarren haserrea eta Orixerena, bakoitza bere aldetik. Eta gero, 1964an Baionan bildutako idazleek egindako proposamenen arrakastak, 1968an euskara batuaren eredua ofizialki planteatzera eraman zuen Euskaltzaindia, atzera Arantzazun.

983. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00421 80ko hamarkadaren lehen parteko eztabaida eta polemika gehientxoenek ez dute bide luzerik egin argitalgintzan. 1982ko entrebistan esaten zuen A. Lertxundik inprimatzaileari ordaindu behar zaiola inork auzitan jartzen ez duen bezala planteatuko dela gerora autore-eskubideen arazoa. Idazle gehientxoenak jarrera horretan daude gaur.

984. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00421 Berriz gogoratu behar da idaztetik bizitzea ez dela besterik gabe literaturatik bizitzea. Idaztetik bizi ahal izateko, gehienetan, erregistro askotariko idazlea izan behar da, multi-idazlea multimediaren garaian.

985. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00421 Eskubide ekonomikoen ahuldade eta irregulartasuna egile-eskubideen ezaugarri unibertsalak badira, Euskal Herrian kokatzen direnean txikiagoak dira. Idazleen % 42,4k kobratu duen azken urtean ehun mila pezetatik behera kobratu duela dio. Milioi-erditik behera kobratu du % 10,3k. Hortik gora kobratu dutenak % 7 dira. Ez da ahaztu behar multzo handi batek (% 29,3) ez duela deus kobratu esan duela.

986. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00421 Idazle gisa profesionalizatzeari buruz egin diren urratsek eman dute fruiturik. Ez naiz ari orain produkzio intelektualaz, baizik ekoizpen horren emaitza ekonomikoez. Hona erantzunak:

987. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00421 Idazle izatea dela bere bizibidea aitortu du arestian % 9,2k, nahiz eta osoki ofizio horretatik ez bizi horietako % 3,2, ikusten denez. Bere sarreren % 50etik gora autore-eskubide bezala jasotzen duena, idazle profesionala dela edozein herritan, gogoratu behar da berriro.

988. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00421 Gutxiengo kualifikatu honen ondoan gehiengoaren egoera ikusita, bistan da idazleen profesionaltasuna gertakari minoritarioa dela. Minoritarioa bai, baina dagoeneko inportantea eta etorkizunera irekia, argumentu biologikoa alde duelako.

989. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00490 -Idazleen arteko kaperatxuak gaindituz jokatzea

990. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00490 -Vae soli! (Hainbat gaixto bakarrik dagonari!) zioten erromanoek. Nihaur bakarrik nago, ondikoz. Bainan badakit, bestek erranik, Elkarte horrek lan onik daramala. Horrek ere bere promozioa egin dezan idazle guzien artean urtero, aspertu gabe, kide berri batzuen biltzeko

991. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00490 -Ona: taldea egiten duelako. Txarra: gai guztietako idazleak ordezkatzen ez dakielako oraindik

992. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00490 -Behinola antolatu zuen Gidoigintza bezalako ikastaro labur gehiago antolatzea, idazleontzat

993. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00490 -Egiten duena ongi egiten du, baina gehiegi dabil inertziaz; arlo berriak bilatu behar lituzke, idazlen eskubide moral eta ekonomikoen defentsan

994. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00160 Ahozko hizkeren (eta harekin batera, hein batean zein bestean, idazle zaharren) hitz-ordenamendua ez dator beti bat gaur egungo idazkerarenarekin.

995. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. garzia 00545 Ondorio orokorra, bada, behin eta berriro errepikatzen ari garena da: halako sasi-baliokidetasun automatikoei aurre egin, eta euskarak eskatzen duen modu auzoaren bihurrikeriarik gabean eman. Horrela esanik, zaila dirudi, baina sinetsi askoz errazagoa da azken buruan (irakurlearentzat, bereziki, baina baita idazlearentzat ere, berak sinesteko moduko euskara hori hobeto kontrolatuko baitu).

996. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. erize 00406 Azkenik, beste ikuspuntu batetik argudiatuta, ez omen zuen Benito Perez Galdos idazleak oso begi onez ikusten katalanezko literaturaren garapena, Oller idazle katalanari adierazi zionez. (Perez Galdos. Aipatua in Azurmendi 1992b: 218)

997. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00339 Nelkin-en iritziz, pasadizo horrek garbi utzi zituen zenbait gauza: batetik, hainbat kazetarik informazio iturri zientifiko eta teknikoren aurrean dituzten gabeziak eta irizpide-falta nabarmenak; bestetik, argi gelditu zen Franz Kafkaren lanaren aurrean berriemaileek zuten ezjakintasuna, aipatutako lan horretan (Metaformosia edo Itxuraldaketa, 1915) jatorri txekiarreko idazleak labezomorroen zauritu-ezintasunaren aurrean zuen errespetua agerian gelditzen baitzen.

998. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00339 Bestalde, Jules Verne idazle frantziarrak, zientzi fikziozko nobelen aitzindariak, bere eleberriak hornitzeko erakusten zuen zehaztasuna azpimarratu behar da hemen.

999. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00238 - Noiz ezagutu zenituen euskal literaturako idazle klasikoak?

1000. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00268 Lukuk, garaiko establishment ofizialetik oso gertu jarduen zuen, barnetik lan egin ez zuenean ere (alde hau albora utzi da idazlan honetan); baina, itxura guztiz, herritar apalei, bere jatorrikoei eta errealitate sozialei adi zegoen idazle eta agintaria zen, nahiz eta Lukuren alderik ezaugarrienetakoa lege-gizon ikastunarena izan (hemen, bide batez, aipatu baizik egin ez duguna).

1001. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 00089 Dena, baina, poesiaren ikuspegi jakin baten alde: nahi du idazleak, Jainkoek edo Jainkoak idatzia duten liburu orokorretik zerbait ebatsi, errateko bera ere Jainko bat dela, edo barne-mundura begiratuz: neurtzen ahal ez diren errealitate sentikor eta mugikorretan

1002. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 00096 Zer zor diezaioket haurtzaroa lapurtu didan gizarte honi? galdetuz osatuko du idazleak zerrenda luzea, gizarteak galdu duenaren erantzukizuna balu bezala.

1003. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 00108 Formaren nagusitasunak, metrikak, soneto-generoak agintzen duela liburuan esango nuke. Idazleak aurkeztu ditu poesian neurtua egin beharrekoaren aldeko poetika-iritzi batzuk, noizean behin, eta noizean behin baino gehiagotan, han eta hemen, zabaldu. Formaren eraginak zulatu du berriro Mujikaren luma.

1004. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kortazar 00108 Deskripzioaren azpian sinboloen bila joan dela idazlea esan genezake, baina bigarren irakurketa hori ez zaio irakurlaren irudimen-munduari uzten, idazleak berak ematen duelarik, gehienetan, zein den irakurketa.

1005. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.i. morales 00069 Denboraren araberako ordenak baditu bere konbentzioak; horrela, jarraipen kronologikoak eta denboraren jauziek badute zerikusirik gaiarekin edota hiztun/idazlearen afektibotasunarekin; era berean, ordena kronologiko naturala hausten denean hori normalean ikur adberbial berezien bitartez adierazi ohi da, edota aditz-denbora markatuen bidez, hala nola ingelesezko iraganaldia.

1006. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lmuj 00237 Garbi dago, Umbral gisako idazle trebe batek hamaika baliapide dituela bere argudio pitsutsu edo astun den trama datual bat bitxi, kontraesankor eta sugerente bihurtzeko.

1007. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. apalategi 00068 Literatur sistema ez da esparru soziologikorik gabe esistitzen (idazle multzo bat lehia literarioan murgilduta, iruzkin egileak kazetari zein unibertsitariak idazleen emaitzei balio sinboliko jakin bat ematen saiatuko direnak, merkatu bat, instituzionalizazio minimo bat Sariak, elkarteak, Akademia bat).

1008. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. apalategi 00078 Nola kendu gainetik ipini berri dioten idazle errural erdi-etnografiko erdi-magikoaren etiketa faltsu eta desegokia?

1009. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. apalategi 00078 Deiktiko narratiboa narrazioa nundik (geografikoki nahiz ideologikoki zein moralki) egiten den aditzera ematen digun zantzu testuala desagertu denez gero interpretapena irakurlearen eskutan uzten du errealitate estra-testual empirikoan bizi den idazleak.

1010. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. apalategi 00085 Onar bekigu, idazleak bere argitalpen-politikaren gertakizun horren inguruan utzitako hutsune esplikatiboari hipotesi single batez erantzuteko dugun asmoa.

1011. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. apalategi 00085 Atxagaren izenari atxekitako balore sinbolikoa emendatu den neurrian emendatu da, baita ere, euskal eta espainiar esparruek idazlearekiko duten jabegotza grina.

1012. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 00020 Datuen eta testuen aldetik, XVII. gizaldiko Juan de Beriain idazlea, XVII. gizaldiko Urdozko salaketa bateko hitz batzuk (Satrustegi 1987), Izarbeibarko XVIII-ko Utergako dotrina bat (Ondarra 1980), Garesko Bonaparteren inkestako emaitzak (Ondarra 1982), Obanosen agertu diren bertso batzuk (Ondarra 1993e), Oltzako Bonaparteren inkestako emaitzak (Ondarra 1982), Ororbiako 1758ko testu bat (Satrustegi 1987 eta Ondarra 1995), Oltzako Iberoko guruzpideko otoitz bat (Arraiza 1988), Joseph Markotegi Goñikoaren Olloko XVIII-ko predikua (Knô*rr 1992), Goñiko Bonaparteren inkestetako emaitzak (Ondarra 1982), Bakaikuko ikertzaile Ondarrak berak argitaratu Goñerriko testu zahar eta lokalizazio arazoz beteak eta Olloibarko Ollon mende honen hasieran Eusebio Etxalarkoak Erizkizundi Irukoitzerako bildu emaitzak baliatzen ahal ditugu.

1013. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. eguzkitza 00055 Idazle bezala, poesian Otsalar izenez izenpetu ditu hainbeste lan, gehienak existenzialismo girokoak.

1014. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00002 Jakina da poetak Mutitegi aldera jotzen zuela maiz, han hartzen zuela arnas poemagintzarako; itxura denez tertulia ederrik egiten zuten Urkizun Lizardik eta Monzonek ez ezik, Tolosan eta inguruan bizi ziren beste zenbait idazlek eta politikarik ere: Doroteo Ziaurritz, Tolosako alkatea izango zena, Antonio M.ª Labayen, Aitzol, Emeterio Arrese, Orixe bera...

1015. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00022 Prosan, hitz lauz, berba laxoan, nagikerian bezala, hilezkortasun-asmorik gabe, hurbileko helburuan, hainbat idazlek utzi dizkigute benetako maisu-lanak genero labur, zail, zehatzezin eta definigaitzean.

1016. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00022 Honetan ere idazleak larderia handiagoa zuen politikoak baino, panfletoak zabaltzea baino eraginkorrago zeritzon ipuintxo bat kontatzeari, hurbilekoak ez ezik urrunagokoak ere bildu nahian.

1017. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00022 Ez zen Telesforo Monzon politikan sartu berriko idazle bat.

1018. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00063 Suntsiketa honen arrazoia ezin argiago adierazten digu euskaldunoi Raul Leis idazle eta soziologoak:

1019. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00060 Nik baino hobe erran du José María Iribarren-ek; honi idazle haundia iritzirik ere, Iruñean biziki gutxik irakurri dituzte bere eleberriak.

1020. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00010 Egia da, baita ere, gaitza egiten zaiola jendeari sinestea, idazleak, eta nobelagileak bereziki, bere lanetan esaten duenaz gain, ez duela zer esan handirik.

1021. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. saizarbitoria 00010 Hitzaldiak antolatzen dituen jendeari eta komunikabideetako zuzendariei sinestea kosta egiten zaien zerbait da hori, huntaz eta hartaz jardutea eskatzen baitiote idazleari, eta honek, proposatzen zaion gaiari buruz ideiarik ere ez duela argudiatuz, ezezkoa ematen badu, erantzuna apaltasun itxuratitzat hartu ohi da, edo kontsiderazio txikikotzat, pentsatu ohi baita, gainera, idazlearentzat, eskatzen zaizkionpare bat folio botatzeak ez diola gin-tonic bat edateak baino lan gehiago ematen.

1022. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. rius 00010 Ongi oroitzen naiz, bestalde, zuzendari mitikoa hil zenean, telebistetako informatiboetan ikusitako artxiboko irudiez: gutxitan gertatzen denez, bere begiak ikusi eta berehala gizon jakintsu baten aurrean geundela genekien, Eduardo Haro Tecglenek John Berger idazleaz hitz egitean esan zuen bezala.

1023. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00025 Hutsegitea litzateke gizarte-hitzarmenaren ondorioak aztertzen dituen idazle bati delitua egoztea, ez onartzea hauek hitzarmenaren beraren aurretikoak direla.

1024. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00143 Politikariek, argitaletxeetako idazleek eta hiritar arruntek zeraz eztabaidatzen dute, sarritan oso sutsuki eztabaidatu ere, publikoaren arreta duten kasu handietan, epaileek aldarrikatzen duten zuzenbidea aurkitu ala asmatu egiten ote duten, eta ea zuzenbidea asmatzea estadistaren abilezia ote den, ala tirania bat.

1025. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 Ikusi batera, grafia genuke Goyhetche inguruko idazleengandik aldentzen duen gakorik behinena.

1026. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. pikabea 0652 XVII. gizaldian, aipatu legez, palatalizazioa isladaturik idoroko da Axular, Materre, Gasteluzar, Ziburuko Etxeberri Gasteluzarrek bezala, Ziburuko Etxeberrik inoiz bustidurarik gabe ere idatziko du forma palatalaren ondoan illbargi/ilhargi. Silvain Pouvreauk, adibidez, konpainia azaleratuko ere du Axularren konpaiñia edo Ziburuko Etxeberriren konpañia-ren parean., Silvain Pouvreau eta hainbat idazle lapurtarrengan, hitz barruan ille, hillabethe, alabaiña, gainean, zein anitz indar ttipiagoz bukaeran jakiñ, perill 8 Honetaz irakur bedi Mitxelenak Fonética... buruz eman oharra..

1027. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0010 Badakit literatura kritikan eskola edo teoria bat baino gehiago badela, neurtzeko kriterio desberdinak izan daitezkela, psikologiak, soziologiak, linguistikak badutela zer erranik, ez baita idazlea bizi izan den edo bizi den mundutik kanpo jarria eta baduela bere pentsamoldearen zabaltzeko hizkuntza bat, moldatu behar dituen hitzekin eta noiztenka sortu behar dituenekin.

1028. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0010 Eskaintzen dizkigu ere hiru euskaldun idazleen presentapenak, Etxepare, Oihenart eta Axular eta bururatzen du liburua bibliografia batekin, honi osatzen duela XIX. mendearen erdia artino daukagun Euskal literaturaren historia.

1029. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a.m. toledo 0026 Euskal XIX. mendeak dakarren hainbat berrikuntza, (elizgizonak ez diren idazleak hartzen doazen tokia, hitz-neurtuaren ugalpena, hizlauaren hesiak haustea, hitz-neurtua dastatzeko zaletasunaren zabalpena...), lehenaldiari so eta lehenaldiaren argitan honela planteatuko genuke: orduan bezala ahozko munduak fikziozko tramankuluak sortzen, igortzen eta jasotzen jarraitzen du, baina banaketa-modu orokor honetan, geroz eta gehiago ari da letra ahozko munduaren zerbitzutan jartzen eta mundu idatzia beste alor batzuei ateak irekitzen, eta mundu honetan jakintzaren esparruaren nagusitasuna nabaria bada ere, lekugune hori banatzen hasten da poliki-poliki.

1030. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. gil bera 0132 Sekula erran zuen hemengo idazleen artean soilik Barojarekin senditzen zuela gogo kidetasunaren bat.

1031. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak e. gil bera 0132 Oroz gain, idazle izatera deliberatu zen eta, horretaz beraz, beti eginahalean aritzen zen bere idazkerari planta ematen, bere mintzaira partikularra berezituz; ongi idazteak eskatzen duen senezko tentsioari eusten zion finki.

1032. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1211 Hala zion Luis de Usoz y Río (1805-1865) idazleak.

1033. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1211 Idazle hau Perun jaioa zen, gaur egun Bolivia-rena den Chiquisaca hirian, guraso nafarregandik, eta ikasketak osatu ondorean etorri zen Europara, George Borrow-rekin harremanean Espainian Ebangelisten bigarren aldiko Erreforma bultzatzeko, eta Madriden hil zen Reformistas argitalpenaren hogeigarren zenbakia inprimategiratu ondotik.

1034. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak palt 1217 Joan diren azken hilabeteetan agertu behar izan diet berriro Beraskoitzeko idazlea ikasleei eta lehen ez bezala begitan jo nauten puntu batzuk azalduko ditut hemen.

1035. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak palt 1219 Horrelako exenpluak, hots, aurreko perpausa baiezkoa delako perpaus kontsekutiboaren adizkiak bait- hartzen duenak, nahi adina aurki daitezke Leizarragagan eta orduko eta geroagoko beste edozein idazlerengan.

1036. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0071 Liburu honegatik dauka, hain zuzen, Piarres Xarritonek (1991, 12) Euskal Herriko alfabetzatzaileen aitatzat Bezkoitzeko idazlea.

1037. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0211 Izan ere, Idazlan guztiak honen ezaugarrietako bat horixe baita: autore bilduaren lanak dakartza, baina horiekin batera baita idazle hari eta beraren idazlanei buruz burutu diren ikerlan eta azterlanak ere.

1038. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0211 Hirugarren liburukiak kasik ustegabean harrapatu gaitu: berreskuratu diren ehundaka artikulu hauek, berritasunez beteta ageri zaizkigu eta idazlearen aurpegi-alde ezezagun edo oso gutxi ezagun bat eskaintzen digute.

1039. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak n. (1991): idazlan guztiak 0212 Idazlearen obraren inguruko gure ezagumenduak jaso eta eguneratzeko liburu bazterrezina gertatuko da, gaur gero, laugarren liburukia.

1040. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0038 Exkixu fraide batek emandako irakurgai baten bidez hasten da alfabetatzen (euskara neure kasa ikasten); apez batekin solasean jazten da euskarari buruz; hitz zailak apuntatuz eta, aberasten du bere euskara; azken orduko idazle modernoak, Argia astekari eta bertsolariak dira haren elikadura guztia.

1041. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak egan 1994 0257 EGAN-en historian Euskal geografia osoko idazle gehienak parte hartu dute Euskal Herri bateratu baten itxura emanez, honela poliki-poliki aldizkaria, bai neurriz eta bai edukinez, hazten joan dela.

1042. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak egan 1994 0263 Pablo Fermin Irigarai Larreko idazlearen semea.

1043. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.b. orpustan 0062 Nolaz galdu da, jakintsunagoak izan behar zuten idazletan, zuzentasun horren axola?

1044. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 0936 Egungo Aezkoako hizkera errata diren gure ustearen aldeko gertatzen da, baina bestelako frogarik ezean, idazleak izkribatu bezala utzi ditugu gure argitalpenean, Dees-ek eta beste hamaikak erakutsiari jarraiturik:

1045. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0010 Bere eritzia eman eta egiaren alde egiteko askatasuna, pertsona, idazle eta etor daitezkeen nahigabeak kontutan izan gabe.

1046. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. urkiza 0010 Lehen gerra-auzitegian gertatutakoaz haren hitzak agertu ditut; orain, berriz, Eusebio Erkiaga idazleak hain argi A. Leonen tolegabetasun eta bakuntasuna batetik eta A. Linoren zuhurtasun eta ausardia bestetik agertzen dituzten hitzak aipatuko ditut hitzez hitz:

1047. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0005 Oklahomako idazle honek The Outsiders bere lehengo nobela 1967an Unibertsitatean sartu aurretik argitaratu zuen eta harrez gero, 10 milioi ale baino gehiago saldu ditu.

1048. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0005 Bestalde, aipatzekoa da nolako begirunea lortu duen idazle goiztiar eta patxadatsu honek gazteen artean bere lanen egiatasunari esker.

1049. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. cillero 0005 Benetako idazle ekartsua izatera bultzatu nahi izan zuten hamasei urteko gazte baten hasiera arrapaladatsua eta guzti, (...).

1050. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.j. olaziregi 0854 Eta idazle hauen elaberri motak eta lehenago aipatutakoenak ez dira inondik ere berdinak.

1051. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0320 Erromatarrek eta idazle klasikoek, hementxe, Pirinio katearen isurialde bietan eta baita euskal mendietan eta agian kantauriarretan ere topatu eta deskribatutako unitate etniko-kultural euskoideak zuzenesten zuen, Antzinatean, Pirinio-mendebaldeko komunitateez hitz egitea.

1052. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0804 Ezen ezer idazle denak berez-berez baliatuko baita berataz.

1053. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0804 Ohartzen naiz ezen Firu hitzak nekez eskura dezakeela Hari ele aberatsak bereganatu duen ezagupena, hala ere, idazle edozeinek erraz izan dezake premiazko.

1054. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0808 Eta proposamena publikoan aldarrikatzea erabaki dugu, ezen, gure eritzian, 300 hitz hauek eta gehiago, egunero telebista-irratietan erabiltzeaz gain, idazle nahiz testugileek inongo bereizkeriatan jausi barik, haietaz balia daitezen gura baitugu.

1055. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0762 Ikuspegi situazionala esango diogu idazle hauen irizpideari.

1056. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0787 Bide bat baino gehiago izan ohi du, edozein hizkuntzatan, berritasun horiek bere solaskideei azaldu beharrean dagoen hiztunak edo idazleak: bide horietako bat da hitz-elkarketa, erdaraz composición, composition, Wortzusam-mensetzung, etab. deitu ohi dena.

1057. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren e. 0007 Bakarren bat idazle trebe eta ezaguna izan daiteke, nik uste.

1058. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. muruaga 0005 Orain dela gutxi idazle batek ipuinari buruz zeukan iritzia irakurri nuen.

1059. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0248 Azken honen lana benetan bakana, lehenbizikoz azaldu bait zituen napolieraren gramatikaren jatorria eta haren bilakaera historikoa batetik, eta dialekto horretan idazten ihardun ziren idazleen zerrenda bestetik 4. Lanak honako hauek ziren: Michele Pasqualino: Vocabolario siciliano etimologico, italiano e latino..., 5 lib., Palermo, 1785-1795. Ferdinando Galiani: Del dialetto napolitano, Napoles, 1979.

1060. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0015 Andene Halabeharrak Stefan Zweig idazle austriarrari patu hobea eta mundualdi luzeagoa eskaini izan balio, eta ez balio ezin itzurizko zita jarri Petropolisen, Rio de Janeirotik hurbil, gerraren herrak zoratutako Europatik ihesi; emango ziokeen, beharbada, Bizkaiko golkoaren urertzean dagoen hiri txiki honi eta bere historiari buruzko ezagutza egiteko aukerarik; eta balizko errotari eragiten hasita, akaso emango ziokeen Zweig-i harako giza historianen distira une (Sternstunden der menschheit) haiei jarraipena emateko adorea eta aldartea.

1061. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0017 Horrela deskribatu zuen Juan Inazio Iztueta idazleak Urumea ibaia, damurik, gutxiegi ezagutzen den Guipuzcoaco Provinciaren Condaira edo Historia izeneko liburuan.

1062. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0009 Argitarazle, idazle eta hizlaria

1063. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0018 Euskal Herrian zehar bildutako aztarnekin eta euskal literaturan eredutzat hartu behar ziren idazleen lekukotasunaz baliatuz lortu zuen Azkuek euskararen Hiztegi historikoa osotzea.

1064. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0068 Testu baten zentzu sakonera ailegatzeko idazlearen nortasuna ezagutzeak pentsa baino garrantzi gehiago duela uste izanarren, produzitutakora mugatuko naiz ondoko lerrootan, nahiz eta ezin dudan seinalatu gabe utzi, kazetaritzaren instrumentalizazioa hain modu sutsuan salatu ondoren, injustuki zapaldutako kideak kriminalizatu eta likidatzeko asmo zuzenez aurten bertan prentsa bere kasa konbokatu eta publikoki batere lotsarik gabe erabili duen bat baino gehiago badela sinatzaileen artean.

1065. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. manjon 0995 Dena den, gehiegizko generalizazioen kontra ohar erazten gaituzte: menperatua luze samarra denean -la ere erabiltzen omen dute idazleek.9 Dana dala ziurtasuna adierazten daben aditzak izan arren, esaldi menperatuak luze samarrak diranean, konturatu barik, -la esaldi ezaugarria ere erabilten dabe sarritan idazleek, zaharrek eurek ere (Arejita 1983: 77).

1066. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0013 Egia da Larrekoren lanean ez direla garaiko beste idazle askorenean adina hitzberri ageri, eta haren moldea herritarra zela, baina Larreko euskal irakurle porrokatua zen, eta ez zegoen garaiko literatur mundutik landa; herriarentzat idaztea maite bazuen ere, baziren hitzberriak 21 Hitz zaharren zalea ere bazen, nahiz ardura filologikoz gehien bat. haren artikuluetan, EAJ-PNVren inguruko Napartarran edo abertzaleen inguruko Euzko Deyako artikuluetan, esate baterako, ez hain bakan; Eskualdunan berriz, gutiago.

1067. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0031 Euskarari eman zion tartea ere aipatzekoa da, 57 Honako sailak aipa daitezke: Pro euskera; Euskaldunen xokoak; Asteko Berriak; Euskel Solasa; Berri Berriak; Nahas-Mahas; Euskararen Adiskideak. Idazleen artean, Larreko izan zen maizenik idatzi zuena. Luis M. Mendizabalek 1974.ean egin zuen La Voz de Navarra, un caso de periodismo vasco lizentziatura memorian [Universidad de Navarra] esaten denez, Larreko, Manezaundi, Zirt, Joseba, Irular [Larrekoren seme Aingeru Irigaray], Agurre-tar Anastasi eta Gurbindo [Jose Agerre] dira euskaraz gehien idatzi zutenak. berau izan bait zen Nafarroan gehien ahalegindu zena. 58 Euskeraren Adiskideak erakundeak euskarazko idazki batzuk igorri zituen 1931tik 1934era bitarte Iruñeko egunkarietara. El Pensamiento Navarrok eta Diario de Navarrak 6 egun iraun zuten ateratze lanetan, La Vozek berriz, 1934a arte, erakundeak igortzeari utzi zion arte. (Ikus Oses Larumbe, op. cit., 422. or.).

1068. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urgell 0396 Azkuek eta gainerakoek zaharkiturik ikusten zuten aurreragoko jarreratik aldentzeko eta bereizteko gogo bizia zeukatela begibistan dago, idazle eta idazlan zaharrei izan ziezaieketen begirunea gora behera; honek ez du azaltzen, ostera, zer dela eta erabili behar den, haiengan bete betean sinistuz, bereizi-nahi hura aurreritzi gisa heurak definitzerakoan.

1069. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urgell 0396 Mitxelenak (1978) azaldu bezala, erdal grafia egokitzeak berak arazo praktiko asko ekarri zituen euskal literaturaren lehendabiziko garaietarik: ez teoriarik egin baina idaztera zihoanez gero, idazlerik axolakabeenak ere aukera batzu egin behar izan zituen; gazteleraren grafia aski ñabarra izanik ere (orduan orain baino ñabarrago) ez da beti lortu zalantzan ibili gabe, bederen euskal hotsak (hau da, gaztelerak ez zituenak) behar edo nahi bezain berezi adieraztea (...).

1070. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urgell 0416 Markinarren artean, P. Bartolome da h-a erabat kendu duen idazle bakarra; ezin izan dut, begirada arin batez, bederen, h-aren arrasturik aurkitu, ez Dantzetan (onestidaderic 50, 127; aciendia 39, umiai 42; abitubac 167; onestidadia 50, 54, 156, 157, ondrauba 51) ez eta Ikasikizunetan ere (I: Ervas 47 Añibarrok, aldiz, Herbas (B8) dakar. IX; ondria 65, ostijagaz 166; II: ondrauba 3; onestidadiaren 5, 6; III: abitubac 7; umiac 321; Erege 322; onestidadia 337, 338).

1071. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. lasa 0077 Nahiz jorratzen dituen gaiak, sermoiak eta beste, nolabait esatearren barrokoxeagoak izan, P. Altunak ez du sarritan esan izan den bezain idazle ona ikusten Larramendirengan.

1072. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0038 Alabaina, euskal literatura eta hizkuntza aurrera ateratzeko 60ko hamarkadaz gero egindako gatazka politikoen heredentzia ez dute ez idazleek ezta aktibistek ere jaso, argitaletxe eta akademia pribatuetako zenbait jaun eta andereño ilunek baizik.

1073. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0038 Halere, lekuko jainkoizun batzuk, seguraski inbasio horiek berak baino lehenagokoak, guganaino heldu dira, antzinateko idazleei, edo harri-idazkiei, edo aldareei esker.

1074. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: loramendi: olerkiak, 17-20 4506 Gaztelerazko idazleetan, berriz, Fernán Caballero eta Gabriel Galán salamankarra.

1075. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: loramendi: olerkiak, 17-20 4506 Honetaz gain erdarazko idazleetan Fray Luis de Los Angeles, Verdaguer, Martinez Sierra, Francis Jammes eta Fray Luis de León arakatu zituen eta euskarazkoetan Lardizabal, Mendiburu, Orixe eta Lizardi handiak.

1076. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: loramendi: olerkiak, 17-20 4506 Idazlearen lanik sakonenak tarte honetakoak dira: Otoi adiskide 1931ko azaroan, Alleluia, Antzekia, Usoekin gora 1932an, eta Erletxoa e.a.

1077. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0007 Zalantzarik gabe, zerikusi handia du fenomeno honek euskararen arlo ezberdinetarako zabalkuntza eta normalkuntzarekin eta, nola ez, euskal argitaletxe eta idazleek eskainitako maila eta profesionaltasunarekin ere.

1078. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0019 Katalogoaren gorputz nagusian egin behar diren zuzenketa horiez gain, idazlez idazle deritzan sarrerari bereziki dagozkion zuzenketak ere aipatu behar ditugu.

1079. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0019 Fitxa nagusian zuzendu beharrik ez izanda ere, badira idazlez idazle aurkibidean nahasirik dauden tituluak.

1080. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0019
- Joxe Auxtin Arrieta (Ugartemendia) idazlearen izenpean dator Joxe Agustin Arrietaren Hitzaren ohiua.
- Jose Maria Azkuerenpean Resurreción Maria-renak ere badatoz.
Azkue Aberasturirenak dira Apaiz ostegunerako otoitza, Gipuzkera osotua, Igarkizunak, Katalintso Zortzikoa, class="cdob">Lamiak Euskalerrian, Mendibururen idazkiak idaztankera, Ortzuri.
- Anjel Lertxundiri erantsi diogu A(ltube) Lertxundiren Laztantxu eta Betargi.
- Eusebio Osa Unamunorenak bailiran agertzen dira bere arreba Euxebiren Elurra eta Mimi katua.
- Jean Hiriart-Urruty, gaztea eta zaharra, bereizi gabe datoz
Zaharrarenak hauek dira: Mintzaira, aurpegia: Gizon!, Zer eta zer, Zezenak Errepublikan.
- Juan Antonio Mogelen lanen artean agertzen da Juan Jose Mogelen Baserritar jakitunaren etxeko eskolia.

1081. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barthes, roland: idazkuntzaren zero gradua; testuaren atsegina, 7-22 0008 Barthes-ek ahaleginak egiten ditu marxismoaren borroka ideologikoa eta kontzientzia literarioa adiskidetzeko, idazlea bere kondizio tragikoaren erdian kokatuz: Historian esku hartu nahi du, baina erantzunkizun formal besterik ezin du izan.

1082. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barthes, roland: idazkuntzaren zero gradua; testuaren atsegina, 7-22 0008 Testua korritzen duen ideia horretatik, Barthes-ek ondorioztatzen du literatura formal huts bat lantzearen premia, idazleak derrigorrean egin behar duena, gaur gaurkoz horixe duela bere benetako gizarte-konpromisoa.

1083. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barthes, roland: idazkuntzaren zero gradua; testuaren atsegina, 7-22 0008 Barthes-en analisiak Idazkuntzaren Historiarako sarrera bat izan nahi du, eta bertan literatura klasikoaren eta idazkuntza modernoaren arteko haustura konplexua ikertzen du: zer elementu sartu diren jokoan, zein den idazlearen eginkizuna eta nola hori guztia gizarte-egoera baten errainu den.

1084. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barthes, roland: idazkuntzaren zero gradua; testuaren atsegina, 7-22 0008 Literatura klasikoa iraganean ainguraturiko formaz markaturik dago eta horiek Letra Ederren ezaugarri dira, eta kanpoko mundua adierazten duen lengoaiaren erabilpen errugabe baten bitartez idazlea bere gizarte-ingurunearekin lotzen dutenak.

1085. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barthes, roland: idazkuntzaren zero gradua; testuaren atsegina, 7-22 0011 (...) berriz ere idazkuntza konprometatu bihurtzen da, hemen idazlea mugaturik aurkitzen da gizartearen egoera erreala dela medio, ez iraganetiko jarauntsitako konbentzionalismo hutsengatik.

1086. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: barthes, roland: idazkuntzaren zero gradua; testuaren atsegina, 7-22 0011 Prozedura hori naturaltasun handienaz bizi izaten denean, egiantzekotasun printzipio bat dela ohartu ere egin gabe, hau da, idazlearen eta gizartearen arteko hitz-itun bat, literatura objetu mitologiko gisa kontsumitzen da.

1087. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0011 Irakurleengan eraginik lortuko bada, idazleak kontuan hartu behar ditu irakurle horren ezaugarriak.

1088. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0011 Zein harreman dute irakurleak eta idazleak?

1089. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0011 Nolanahi ere, idazlea eta irakurlea ezagunak badira malgutasunez joka dezakegu eta tonu adiskidekorragoa erabili (agurrak, ahozko hizkerako esamoldeak...).

1090. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0047 Bi horiek, egilea eta hartzailea edo idazlea eta irakurlea, izkutatu eta gorde egiten dira.

1091. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0047
- Egileak edo idazleak lehen pertsonan idaztea (ni edo gu erakundearen izenean hitz egiten badu).
- Hartzaileari edo irakurleari bigarren pertsona erabiliaz idaztea (zu edo zuek talde bati idazten badiogu).
- Egilea izkutatzen duten egitura pasiboen ordez, aktiboak aukeratzea.

1092. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0057 Hitz berezituek edo terminoek ideia korapilatsuak zehazten laguntzen diete idazleei.

1093. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0057 Glosarioak irakurleari laguntzeko dira, ez ordea, idazle alferren alferkeria areagotzeko.

1094. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0018 Batetik, euskaldun soldaduen balentriek idazlea gehiegi itsutu dutela aipatzen du, horrela, Etxepareren ustez garrantzi handiko diren beste alderdi batzuek aipatzen ez dituelarik.

1095. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: piarres ii, xi-xl 0025 Gehienetan, frantseseko maileguez baliatzen da idazlea, berak ez ezik, inguruko irakurle guztiek ere frantsesetik jasoa zuten eta terminologia hori 47 Mailegu bidez jasotako berba horietako gehienak goian aipatutako Eskualduna-ko idatzietan ere erabiltzen dira.

1096. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu