XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0022 9ª Ikastetxeko idaztegirako Gaizka'k 3 idazti bezuza-egin dauz, Igo'k 4, eta Jaso'k 2.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0022 Irurak gustitara ¿zenbatzu idazti?.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0251 Otoiagaz, autortu, Jaunartu, meza entzun, eleizak ikertu, agurtza esan, Jauna'ren aurrean belaunbiko egon, idazti onak irakurri ta beste onelarikoak adirazten dira.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Au dala-ta, gaztedia usteldu ta gizabatza bere eustazpietan kolokatu nai dabenak, ainbeste idazti (liburu) idaztien gañean, aldizkingi (errebista) aldizkingien gañean ta ipuin-idazti, ain merrke, ta arrgazkiz, azal txukunez, ta bikainki idatzita urrezko ontzietan, edenik (berenorik) naskagarrienak gaztiei edanazoteko, zabaltzen ditue.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 ZAZPIGARREN YARDUNA Erdel-yaubearen idazti yatorretik, yardun au osoa kendu dot eta neure buruz ordaindu, edonoren eskuetarako irudi etxatalako.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 Kritikuak begirapena zor ei deutsoe yaubearen idazti yatorrari; nik ostera begirapena zor deutsot neure buruari ta irakurle euskaldunari.

7. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Mistral'en idaztijak irakurten dodazan une gustijetan negarr dagitta.

8. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Onen ganez, ni bestatariko araso nekez arrtian nabil, eta neure zoritxarrez, neure guraz ixan ezarren, ez daukat idaztirik onelango lanak biarr litxakian lez egitteko; baña onek eta orrek eta beste onango gauzeak be ez daustela guztiz eragotziko ustetan dot gixu laburren batzuk eskintzen neure Amearen pizkunderako.

9. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Probentza'ko Omero ixentautu eben gixon ospetsu onek aberrijaren sustrayak idoro ebazan, eta bat egiñik errittarren ixate, siñizte eta beste gauza gustijakin, idaztirik ederrenak agertu ebazan.

10. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Aberriko ipuin eta azkitzak Mistral'en idaztijai edertasunaren koroya jarri ba'eutsoen, arek aintzezko txadona aberrijari eraldu eutson.

11. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Azieran esan dot Mireio baserrittarren idaztija zala, orain zer edo zer Calendau arrantzalien idaztijetzaz esan dagigun.

12. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Orduban beso aspijan neukon idaztija irakurten asi nintzan.

13. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Calendau idazti onetan Mireio'n baño alde geyago irudipenak; dauko.

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Verdaguer en Atlantida idaztijan idoroten diran elestijak baxen ederrak Calendau'n aurkittu dattekez.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Alkarren antza idazti bijok dikurrte.

16. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Idazti onetan Omerok Akiles'en izkillubakaz dagin elestijaren antzeko arlua dagir.

17. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Idazti onetan aberriko edesti oroen jakintzale be badala ondo erakusten dausku Mistral ospetsubak.

18. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Orrek jarratu eban bidetik ibiltten badira lasterr geure ele onetan idazti gurenak agerrtuko dira.

19. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Mediterraneun ittxaso-ziar Elade'ko ontzijak idazti txukunakin, iko-landarak ereñotzak aztu barik, etorrten ziran.

20. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Eurak ziran nausi toki gustijetan eta Die poesie der Troubadours idaztijan Diez'ek diñuan legez, orok antza ezeze mamija be eurekandik artu eben.

21. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Bere aizkide ta edeslari bikaiñ onek argitaldu eban idazti baten itz-aurrean , eusko-abendaren onoimenak goraltzen ditu, eta Gernika'ko Aretxa'tzaz egindako olerrki baten diñotso: Ire enborr urtetsue.

22. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Orretarako idazti osoak bearrko litzakez; emen esango doguna ba, iraizean egindako zirriborro bat baño ezta izango .

23. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Indotarr gaxoak, Entzuleen gaiztakeriz loitutako eskuarrtetik atarateko, egin ebazan alegiñak eta iruntsi bearr izan ebazan garrastasunak gogaldu ezkero; indotarr biotzetan kistarr-egia zabaltzeko egin ebazan alegiñak ausnarrtu berak iragi ebazan, ikastetxe, gexoetxe, ta txiroentzat egin ebazan ostatuak zenbatu; irarrkolea eroan eta egin eta argitaldu ebazan idazti ederrak ikusi; langille ta lugiñen bizitza latza arintzeko arrtu ebazan bideak gogoan euki ezkero; eta au gusti au, irurogeitakaz urteak bizkarrean ebazala asi ta bere bizitzako azkenengo ogei urteetan, gexotia zala, sarritan arri gatxagaz ibilli eziñik.

24. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Baña bere idazti ederrak, iraizean baño ezpada be, irakurri dituanari, min emongo dautse, neuri min emon eusten lez, Oñate'ko Eusko-Yakidi-Batzarrean, izlari bikain bateri entzun neutsozan itz oneik: Gai onetzaz, eta naiz ta bat baño geyago arrituta itxi, neure aburu zintsoa agertu bearr dot: Gure erriko euskaltzaleen artean, ondiño be, Astarloa'k daukon eragipena, gure ikaskuntza, gelditu eraziteko ziotatik bat izan dala.

25. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Baña itz onein aurrez-aurre, euskaltzale sakon, eta Astarloa'ren idaztiak ondo aztertu ebazan, Arana ta Goiri'argiaren itzok ipiniko dodaz Astarloa'ren arerioai erantzun eta auxe diño: Izkien ikurrpenatzaz euki eban aburua bearr bestean ezebala azaldu egia da; baita, askotan ikurrpen au zuzen ezeutsela ezarri; egia itz eta izti zertzelada batsuetan, bere irakatsiak eukon yakituriari ezeutsola erantzun; baña egi andiagoa da; egi-len eta orokarrak, berak lez iñok ezebazala erabagi; berak lez eliztiaren eralguntza, iñok ezebala aztertu; iñok, berak lez, itxorrkun eta oguzkera arau-lanak ezebazala emon; itz baten berak lez Euskerea iñok ezebala ulertu

26. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Ta diñotan au egija dan ala ez jakitteko, berak idatzi eban OLERRKIJAK deritxon idaztija irakurrtia baño eztago.

27. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0517 Noiz jayo ta il zanik eztakigu, baña, benedittarren idaztijetan irakurrten danez, Nabarra'ko Eneko Arista bakaldunaren egunetan Leire'ko lekaipuru ei-zan.

28. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Lekaretxian, otoyaldi luzia amattutakuan, idazti zarrak arakatuten buru-belarri ekin dautso, ¿bai?, ta orain atsañalditxuba (deskantsuba) biarr.

29. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0007 Bere idaztien etekiñez, ta egotzi litzazkioken lan bearren ordañez.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0041 ¿Zerrgaitik, orrdea, euren jarrdunetan euskerarik eztarabilte...? ¿Zer dala-ta ez dute euskel-ingi, izparringi ta idaztirik irakurrten...? ¿Zerrgaitik ez dituzte euren idazkiak euskeraz idazten...? ¿Zerr dala-ta euren semetxoeri beti errderaz itzegin...? ¿Euskera maite dutelako ote?.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Emen ipiñiko detana, egun aietako idazti ta liburuetatik arrtuta dago.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0142 Asko eraz deitzen digu Goi-Jaunak bereganonz biur gaitezen; batzuetan, bekatuen gogorapenaz biotza minduaz; besteetan, inpernuko oñaze ikaragarriak begietan jarriaz; bein, adizkide leial edo kontuzko konpesoren baten ondo esanaz; bein, sermoi ta idazti onaz gure bizitza zuzenduaz; azkenik, guda, izurri eta beste naigabe ta nekeen bidez oartzen gaitu, egizko zoriona zeruan bakarrik arkitu ditekela.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 ¡Zori ontsua idazti ontan aurresanak bete litukena!.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 9 Bañan esan zidan: Ez ori egin; zuk, eta zure anai igarrleek, eta idazti ontan aurresanak bete ditutenek, morroikide nauzute-ta.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 10 Ta esan zidan: Ez itxi zildaipean idazti ontan aurresanak; garaya urrbil baitago.

36. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 Jaungoikoaren ganako naitasun pizkorrak eraman zuben Jesus'en lagundira; euskel zaletasunak zuzendu zuben bere gogua euskal izkera apañan azaltzeko idazti gain gañekoak.

37. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1916 0098 Gogoz irakurtzen dira gaurko egunian ere bere idazti jatorrak; eta maisu argi eta pizkortzak daukate euskal zaliak.

38. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Erriyak Munarriz ta Mendilorri maiz ekartzen ditu, ta antziñako idaztiyak dakartenez, Amunarriz ta Mendielorri dira.

39. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Amadeo Tardieu'k idazti ori beste izkuntzara aldatzean eta Estrrabon'ek diona arrgiago esan naian bezela'ara zerr dion: euskaldunen dantza edo alakoa.

40. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0026 (...) chistulari izenaz Zurich'ko Feuillets de Pédagogie musical deritzayon errebistan 1924-Garagarrila, 15, eta 1924-Uztailla, 1'ean, arrgitaratu zituan bi idaztiak erakutsi zitun izlariak.

41. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0006 Idazti onek, beraz, sei atal izango ditu: I) Etxea ta etxeko tresnak.

42. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 12.- Gañera, (ni yakitera eldu naizenez) Bizkaiko euzkeraz agertu zan Durangon 1909garren urtean; eta lenago Bilbaon, edo (idaztiak berak dakarrenez) Bilbon lenago 1855garren urtian A Depont en Imprentan, Olaechea-tarr Bartolome Yaunak egindako Cristinauben Dotrinia-n; baña azkoz ere lenago Bilbon bertan ezaguna izango zan, libruchu ori urte artan amargarrenez reimprimidua zan-eta....

43. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0014 Eta ez da izan ere, ezin izandako gertaera, Euskelerriko bazterren baten Nekauste zarr ura aurkitzea; Euskelerri guztian, (naiz Gipuzkoan, naiz Bizkayan, naiz Naparroan), Kardaberaz-tarr Abak argitaldutako idaztiak zabalduak eta bialduak, salduak eta emanak, irakurriak eta entzunak, alde guzti-guztietan izan ziran-eta.

44. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0014 14.- Au, oitura ederr au betikotu egin du, Goyan Begon Agirre-tarr Domeka, Yaupari euskeldun eta euskelzaleak, Kresala deritzan bere, irakurrgai goragarrian. (I) 4garren atala 41garren orritik 43garreneraño (...). Idazkera guztia idaztian bertan dagonez utzi det.

45. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Euskara eusten laguntzeko, eskolak ongi, idaztiak obeki, irakurgaiak ederto.

46. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0106 Larramendi'ren idaztietan dakuskegu, garai artan aundiki ta jakintsuak ezereztzat zeukatela euskera; eta orrela apaizak ere nayago zutela, aitzaki-maitzaki, erderaz bere predikuak egin euskeraz baño; eta euskeraz egiten zituenean ere, euskera arrotz, gogorr, iguingarrian.

47. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Eta orain erran zadazute, ez ote-den arritzeko, orrelako mende ayetan, ikusi duzuten bezain garbi, txukun ta ederr Mendiburu'k bere idaztiak egitea.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Deba Modistillai: Ara, ez zaigu atsegin eztabaidan ibiltzea; ez degu nai alkarren artian aserrerik ikusi; beragatik damuz artzea det idazkortza zueri idazteko, bañan neskatxoak, bai-dira gauz batzuk beren bidian igarotzen laga bear etzayotenak eta orrelakoak dira zuen (obeto esateko bisarena'ren? idaztian).

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Gernikar Batzokija`n salgei dago Aizkibel`dar Bingen`aren idazti barri Ipuin Aberkoyak, bakotxa lau errialian.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Eldu abertzaliak eta erosi idazti barri eder au. Andutz-Mendi. Orrilla 22.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ITURRI TXIKI'RI Zure idaztia igandean irakorri nuan asko poztu nintzan nik agindu nizun esango nizula 27 garrenian zer izango ginduan. Ara ba.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Azi-ereitzalle onak zuzenduko dauzana; euren zeregiña ixilik eta bare-bare beteko dabezan Mendigoxale-aldrak eratuko dabezana; irakatsi aundijetako irakurgaiz beteriko idaztijak argitaldutekua ta eurak artuta erririk-erri saltzen ibillijagaz, Euzkadi ta Euzkereatzazko edazliak Euzkadi'ratuko dauzana.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Idazti edo liburutan eta izparringi eta aldizkingitan ¡aldakizu zen bat biar duan gaur apaiz batek?.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Gauza ederr bat egiteko asmoa: Euzkadi-Idazti-Alde.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 .............................. `tarr.............................. urian.............................. kalean.............................. zenbakian.............................. etxoñan bizi danak, EUZKEL-IDAZTI-ALDE bazkunak argitalduko dauzan idaztietariko ijeki bat arrtuko daula, eskeintzen dautzu, jasokeran ordainduaz.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gauzak orla dirala, ¿ba alderitzaizu, Jesus berak emen bizi izan zanian izendatu zigun Uzkurtza besterik, ona izan litekeanik? ¡Ez irakurle gazte ori, ez! abaldu itzatzu Uzkurtz gayak darabilzkiten Idaztiak, ikasi astiro, patxaran, gure Uzkurtz aldeko agiriak; bera sendotzeko egin izan diran mirariak, iñori baño etsai ugariago bere kaltian sortu izanagatik, bere iraute betikuari begiratu.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zaizuri dala edo beste bat dala, ez luteke gaizki emango orain ere usai artako idaztiak.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. Orixe egiten goias, ateraten doguzela errderaz da euskeraz idartijak, erdera baño estakijenak, euskeria ikasi daijen ¿Aiñ txarrto deritxazu?

59. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Euz. Errderia be, badakije izkuntza ori egiten dan errijetan, alan da guzti be, asi erriko ikastegian ta gora beti errderia ta erderazko idaztijak erakusten deutses.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 (1) Diccionario Trilingue-n lenengo idaztiko 173 garren orri alderdijan 1745 garren urtian argitaratua Donostian.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Z'tar D'ri, idaztiyak. Argi-erriyan.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Idazti oyetan jakiña dan lez gure izkuntzaz ta gure euzkeraren aldeko gayak zekaizkitek.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Idazti berriak.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Urrengo idaztian azalduko det obekiago egun orretako elizkizunak.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Orain geure irarkolan merkiago ta, batez be, obeto ta ugariago argitalduko doguz idazti ta abar.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Euzkeldunak orain arte idazti ta irakurgei gitxi dabez, baña aurrerantzian ugari emongo yake gogo-janarija idazti ta izparringi-bidez.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 8ª.- Jaupea obeto entzutiarren jauretxera idaztija eruan.

68. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Platon'en idaztiak, Bitoren Erroma'ko irakasle ospetsuak lateralduta (latiñez ipiñita) irakurri zituala esan eutsonian, Sinpliziano poztu zan, eta zorun agurra emon eutson beste jakitun batzuenen ordez idazti aunek irakurri zitualako; arek ba guzurrez josita dagoz, ta, onetan, noizik bein, Jainkoa'tzaz ta Jainko-Semiatzaz egia adirazten da.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Gero edestu (kontau) eutson Bitoren, Platon'en idaztiak lateraldu ebazana, kistar egin zala; baita zelan egin zan be, Erroma'n iñoiz izan diran irakaslietatik ospetsuena zan Bitoren.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Idazti Deuna (Liburu Santua) ta Kistar-gaizko idazti gustiak garkiro irakurri ta iruntziten ebazan.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 IDAZTI BARRIAK

72. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Aspalditxoan artuta, emen daukaguz, mai ganian, idazti barri batzuk, eurai begiratu bat egiteko be astirik ezda, euretzaz ezertxo esan barik.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Madrid'en izan daben idaztitegi aldintsu bat, 80.000 idazti, asko bakanak, eukozana, ezereztuta gelditu da.

74. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0020 Lar arro iruditu al naiatzu zuri?
Ene adimenean siñistuta nago,
ez alperrik. Besteak, idazti oso txar
aregaz asperturik, esan eutson: Bego
.

75. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0009 2. Berak aukeratutako Apostoluai Espiritu Santuaren bidez aginduak emonda, zeruan artu eben egunerarte Idazti au, Barri Ona amaitu zanetik asten da, Apostoluak eta batez be Pedro ta Paulo Deunak egin ebena azaldurik.

76. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0073 21. Izan be, Moises'ek ba-dauko antxiñako aldietatik uri bakoitzean bere irakasikizuna nok irakatsi, sinagogetan larunbat oro aren idaztikoak irakurten dira-ta?.

77. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0086 Moisek erriari irakurri eutsan ituna idaztia eskuetan ebala ta erriak erantzun eban: Jaunak, agindu dauskuzan gauza guztiak egingo doguz eta esanekoak izango gara.

78. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0115 Isaias igarlearen idaztia emon eutsoen.

79. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0115 Eta idaztia batu ta arduradunai biurturik, jezarri egin zan.

80. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0002 Nik 300 olerki baño geyago batuta daukadaz, baña ez idaztijetan argitaldubak ixan diranak, idaztijetan-barik izparringijetan eta aldizkingijetan, pillatu-barik, agertu ziranak.

81. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0002 Eurekin iru idazti egin dodaz (argitaldu-bakuak, jakiña).

82. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0002 Geyagorik gura ba-dozu, bidalduko dautzudaz, idaztijetan eztagozanak, eta gitxi ezagunak diranak.

83. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Irakurri egizu bere idaztija: Origenes prearios del pueblo vasco, ta gero esan ia zuzen ala okerr dagon.

84. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0039 3) Timoteo'ri (5,9-10) eskutitzan beste gauza bat diño: alargun batzuen izenak idazti edo liburu baten idatzita dagoz.

85. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Persia edo Iran erkijan lotu ziran gixataldien azikerea ABESTA deritxaen idaztijetan daurrkigu.

86. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Diñuenez Abesta'n ogeta bat NASK edo idazti bilduta aurkituten ziran baña Alesander Gerkerri'ko bakaldunak Persi oinperatu lebanian idaztirik geyenok erre eragin leuzan, gure egunetan besteren batek Euzkadi'n gure euzkel-idaztiak erre eragin leuzan antzo.

87. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Baña Alesander'ak erre ta ibairatuteko agindu leuzan idaztijetatik banaka batzuk emen eta an igesi egin leben erretzallien eskubetatik batez be BEINDIDAD deritxon idaztija.

88. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Beste idazti batzutako irakaskintzaik be emen eta an sakabanatuta legozan eta gustijak ez arren banaka batzuk bildu lebezan Iraneta'ko azikerearen maitazaliak.

89. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 Idazti onetan daukaguz Persia edo Iranetarrak ebezan lagi nagosijak eta euren ziñiskintzarik urtenenak.

90. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0075 Ez dakar Mitxelena'tar L.'en Apellidos Vascos idaztiak, naiz ta geienengoetan entzuten dan abizena izan.

91. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0021 Itun Zar ta Barriko Idaztiak, euren atal guztiekin, bidaliengandiko siñistez daukaz Eleiza Amak legezkotzat.

92. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 Gaizkakunde-arazoa, barriz, idazle doneak aldez aurretik iragarrita, azalduta ta adierazoa, Jainkoaren egiazko itza bezela dager Itun Zarreko idaztietan.

93. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 Orregaitik, idaztiok, Jainkoak idarokita, betiko balioa dabe.

94. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 Idaztiak oro, berriz, gure irakaspidetzat idatziak dira, idatziok zuzpertuta, egonarriz itxoin dezagun.

95. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 Itun Zarreko idaztiak, Kristo'k egiñiko gaizkakundearen aurretiko aldietan gizadiaren egokeraren araura, Jaungoikoaren eta gizonaren ezagutza, ta Jaungoiko zuzen ta errukitsuak gizonekin diarduan era askotarikoak guztioi erakusten dautsez, idaztiok, akatsak eta aldiko gauzak ekarri arren, Jaungoikoaren egizko irakasbidea damoskue.

96. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0043 Bidaliengandiko irakaspena eurakan dabe-ta Gotzaiñei dagokie bere ardurapeko eliztarrak eskolatzea, Jainkoagandiko idaztiak bear dan lez erabilli dagiezan, batez bere Itun Barrikoak eta lenen-lenen Barri Ona.

97. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0273 Idazleak idaztietan, izlariak itzaldietan, aitor-entzuleak aitorketetan, esan-da-esan, auxe adierazi bear luteke: otoitz egizute, otoitz egizute, otoitz egizute aspertzeke.

98. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0015 33- Egin zun Mariak
idazti ederrena:
biotz barreneko
gairik bikañena...
.

99. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0015 34- Idazti orretatik
nere zorionez
asierako orriak
artu ditut pozez...
.

100. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0290 (19) Denario bakoitza: urrezko peseta bat, gutxi-gorabera; egun bateko lan-saria Aztikerietan ibilli ziran askok ere, beren idaztiak ekarri ta guztien aurrean erre egin zituzten; idazti ayen balioa zenbatekoa izan zitekean aztertuta, berrogei ta amar milla denariokoa zala esan zan.

101. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Baña bai maitekorra ta biotzbera santu au bera bere idaztietan!

102. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0408 Soizu berriro au irakurten asi zeran orrek: idaztiak alde batera ta soiñu batean diagona: Iainkoak asieran egin zitun zeru-lurrak, ez al da askotara ulertzen, gezurraren ustelez ez-baiña egiazko adiera askoz?

103. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Orain, berriz, (Politeia'ren VII'gn. idaztian dionez) gure gizatasuna, gizabideak argitu izan ala ez, irudi onen arauz iduri ezazu: arpe antzeko lurpeko tegi batean zenbait gizon iduri itzazu; argiari irikitako ataria, aurrekalde luze osoan zabaltzen da.

104. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 ERABILLI-IDAZTIAK.

105. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Aren egoitza aipatuenak urrengoak dira: Azalegiko-leizea (Ahuski-Mendin), San Mikel Aralarko arzuloa, Baltzolakoa (Dima), Orduñako arkaitza eta Kristoren-zelaixa (Montekristo) Arrasaten (27) idaztia... orrialdean.

106. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0005 Ikus bestela gure Basarrik euskaldunen poz eta naigabeak orren garbi azaltzen dakian idazle jator orrek, oraindik urte asko ez, egunerokoan eskeiñitako zenbait idazti.

107. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0052 Toma aurretiko Pilosopilariak, Anselmo, Bonabentura, t.a. Agustindarrak ditugu bere idaztiak mistikuz igurtzita daudelako; naimena adimenaren gañetik jartzen dute, ta pilosopian Platoniko zale agertzen dira-ta.

108. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0052 Esaterako, Pilosopia Aristoteles-en idaztitik edo Boezionetik, Teolojia berriz Idazti Deunetik edo Pedro Lombardoren Sententiae liburutik.

109. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0052 Irakas-era onek bere ondotik idazkera berezia sortu zun: Azalpenak Irakurgaietatik, au da, maixuaren Lectio-tatik Comentaria izeneko idaztiak egin ziran, Erdi-aroko idaztirik zabalduenak, noski.

110. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0052 Comentaria edo azalpena izeneko idaztien ondoren Summa edo bildumak agertu ziran.

111. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0052 Idazti auetan eskolastikoen metodoa erabatekoa degu.

112. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Baina, Teeteta, edo Faidro, edo Politeia' ren zazpigarren idaztia irakurri duenak, berriz, beste au badakuske, ots, itzen bidez oldozpenik sakonenak azaltzeko kemena: eskuz aztatu ezinak, eta gauzarik soilduenak eta garbalenak malgu-bera, beratz eta bigun mamiturik aurkezten mutila duzu, arranotan.

113. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0165 Neurri au bera, zentimetrotan jarria dago Ipar-Ameriketako idazti batean, eta jakin-miñez eta gaurko gazteen burua eta lana errexteko, emen jartzera noa.

114. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0060 Zaitegi jaunaren idaztiak, Euskerari dagokion problema bat maigañeratu du. Eta ausartaki maiganeratu ere.

115. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Zaitegi jaunak ez dio Euskaltzaindiari eskatu bere idaztirako bear zuan teknikarik.

116. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 El País Vasco irakurri, (Baroja'ren idaztietan, gaitz-gabeko liburu bakarra auxe), emen ikusiko dituzu Donosti erriari eta botatzen dizkionak.

117. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Bere ikusmen zorrotzak aztertu dituan gauzen, nortsuen eta alderdien barnea garbi azaltzea, dute Baroja'ren idaztiak benetan zoragarri, entzungarri, baña idazleak bearresko duan zerbaiten premia ere aitatu degu.

118. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0095 Zeatztasunak, gauzak ingurutik barnera ta barnetik idaztira diraden bezelaxe erakartze orrek eman dio batez ere gure artean alako izen ospetsua.

119. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Amaikatxo kalte egiñak dituzu Pio Baroja'ren idaztiak irakurle artean.

120. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Apaiz eta praileen kontra batez ere idaztira datorkien bakoitzean askatzen ditu goxoak: tripazale, arroputz, zikin, aul, eta eztakit nik zenbat onelako pekatu bizkarreratzen dizkigun....

121. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0096 Loyola'ko San Iñazio, Santa Teresa, Kristo bera ere ostikoka dabiltza bere idaztitan.

122. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0052 Liburu onetan, Religión y Cultura aldizkarian argitaratutako idaztiak bildu ditu.

123. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0052 Idazti onen elburu bakarra auxe da: Otoitza zer dan ta nola egin bear dan jakin nai dutenai, bere barne-josgera aztertzen lagundu.

124. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Oraingo orduak kezkatzen ditunarentzako, idazti egokia au.

125. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Siñeskintz irakasle, ikastetxe Nagusietako elkarte, eta beste askoren artean zabaldutako Jenny Jaunaren idaztiaren Prantziko bost argitaldiak, idazti onen eragintasuna azaltzen dute.

126. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0053 Kristau-urteari, igandearen esan naiari gurutz-opariak liturjin duen tokiari jarraiz, idazti argitzalle bat eskeintzen digu, Pazko siñiskaiaren bizitasunera irixteko.

127. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Idazti onek Bidalien Egiñak aztertzen ditu.

128. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Arnold'ek erantzun ederra ematen digu idazti ontan; aldatu bear dana ez da ainbeste erakusteko era; baizik erakusten dana aldatu bear da beste bide batetik zuzenduz.

129. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0479 Laugarren irtenaldia zun idazti orrek: ez bait-dute eusko-idazti guziek orrelako aukera eta zorionik izaten.

130. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0479 Idaztiaren erdi-alderaño eldu aurretik, arek Idazteunetako une askotxo zerabilzkila ikusi nun.

131. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Beste batzutan, idazti orietako iyeki bat erosteko zikoitzez.

132. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Euskal-itzulpenik geyena dun idaztia, batetxo zalantzarik gabe gero, Kisto'ren Antz-Bidea da.

133. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0484 Kempis'en eusko-itzultzalleak egin dutena, beste euskal-idazleak ere egin izan dute, beren idaztietara Idazteuneko txatalak banaka naiz sailka aldatu nai izan dituztenean.

134. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0484 Beronek Bidalien Egiñak idazti eder-mamitsuan auxe dio 321 garren orrialdean: .

135. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0484 Lantxo ontako lerroak luza bearrez, Olabide'ren 1931-garreneko ITUN BERRIA ondorengo idazti guziak arakatzea dordo bait-nuke, norbaitek gazteiztar yayoari orpoz-orpo yarrai izan ba'dio, zorionak alakoari!.

136. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0047 Primitiae argitaldu ziranetik ia eun urte ondorean (1643), dager Bordelen Guero bi partetan deritzan idazti ospetsua, 623 orrialde 8renean dituna, 60 atzalburutan berezia.

137. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0047 Oartugarria da Axular 1572an yayo zala, apaiztu 1596, eta il 1644an: beraz, 72 urtetara iritxi, eta bere idaztia irarri zaneko, 71 zeuzkala.

138. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Idazti irarriak argitara irteten dira, guzien begiak aetako gañean gelditu ditezke, bai adizkide bai etsaiak uts-okerrak lasai oartuko dituzte..., ta idazlearen ospe ta aintzak eskatzen dute oso garbi ta zuzenki idatzita agertzea.

139. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Beren idaztietan, aetako euskel idazle bakoitzak euskelgi bakoitzaren itzak, erri ezpainetan ziranez bear bada, garbi ta zuzenki bildu zitun, onela alfabeta-jarrai gabeko iztegi antzeko batzuk eman zigutela.

140. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Auek, egitan, iztegilariak bezela, eliztiko era berri bat ere asmatu ez zezaketen, idazle ta izlari ikasienak egokiro ta osorik aurkeztu bear baizik: baiña nola ukatu elizti-ezagutzalleak elizti-jakingabeak baiño gertuago zala idazti oberen bat egiteko?.

141. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Idazleetako bakoitzagan gai bi batu ziran, ondoreko au ekarri zutenak: euskel-ezagutza eta idaztiko erakundea.

142. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0209 Geitzen dio, idazleak esan nai duna eskierragoa baidugu latiñezko idazti aurrean: gutxiagotzen dio, berriz, itzulariaren euskel yakintza al aña zabal eta agertu ezin dalako, itzulpenari lotuta dagola.

143. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Idaztia mamiz. - Korapillorik aski biderdiratzen zaizkio Bidalien Eginaken iruzkinlariari.

144. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Kampotarrak, Euskeldun ez diranak, euskera ez dakitenak (nonai sortu ziran), nola itzuliko lirake euskerara, erabilliko balitz aditzen ez duten izkera bat eskentzen zazkioten liburu edo idaztietan?.

145. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 DIARIO VASCO'ra idazti asko eldu dira, igandean, festa ori zala ta, gure azoketaz argitaratu zan orrialde gatik.

146. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0019 Baiña, ala ere, egi-egiaz gogor egiten zaio Jesus'i une batzutan Aitak agindu ziona betezten; gurutzean iltzea gizonongaitik, esate baterako, bere eriotz bezperan esan ere, auxe esan zuan: (Idazti Mateo 26, 39; 21'gn orrialdea).

147. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0050 Kirikiñoren azkenengo esanak osorik betetzeko adoria ta indarra bein be ez dau galdu, eta berari eskerrak ez dira galdu idazti on batzuk.

148. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak kardaberazb 1976 0034 Orixe da, ain zuzen be, Larramendi'k bere iztegiaz billatu ebana, orixe beste iztegi-zale askok euren idazti txalogarriakaz lortu gura ebena.

149. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0022 Baña gaur, idazti baten bilduta eskeintzen yatzuz, ta txukundo argitalduta gero, Sabin aundiaren olerkiok.

150. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0022 Beste zor askoren artean, gure Sabin maiteari auxe be geneuntson, eta ordainaldia oraintxe eldu yako: zelako atsegin ta maitasunez opaltzen dautsogun oraingo idazti au!.

151. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0099 Gernikak idazti ontan aitaturiko errauste ikaragarriaren 50-garren urte-mugan, orduko illak batez be gogora ekarri naita, bertoko Udaletxeak eta alkateak, urrengo agiri au, 1987 apirilak 9, ostegunez, DEIA-n argitara emona, bialdu eutson munduari:

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0535 Lehen idaztiek eta idaztien aurretikako aztarnek dioskutenez, gizonak hasiera-hasieratik gogoematen dio bere existentziaren zentzuari; batez ere, heriotzetik harantzako ikuspegitik begiraturik.

153. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0010 Hala ere, idaztiaren esanahia ezin zuen argitu, eta osaba haserreak hartuko zuela zain-zain nengoenean, Marta neskameak langelako atea zabaldu zuen, hau esanaz: - Zopa mahai gainean dago.

154. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. baztarrika 00063 Kontzilioaren irizpide auei jarraituaz, Euskalerriko Elizbarruti-arteko Batzorde bat sortu da, Idazti Deun-gaietan, Liturji-gaietan eta euskera-gaietan jakintsun diran gizonakin; eta bazorde orrek, beren Gotzaien aginduz, Mezako Betiko zatiak euskera batuan ipintzeko lan bikaña egin du: euskeraz egiten duten Elizbarrutiak ontzat eman dezaketen euskera batuan.

155. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Lege berri honek, iraultza denborako hats bero hura eskas zuen, baina inperioko eta bigarren errege aroko idaztien epel hura ere falta zuen.

156. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0030 Mugaz honantzaldeko emakume askok hartu zuen parte aldizkariaren inguruan eratutako ekintzetan, bai idaztien bidez, bai hitzaldiak emanez.

157. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 Argigarria eta beharrezkoa izango litzateke, dena dela, sakabanaturik dauden idaztiak, agortutako liburuak, bildu gabe gelditu diren lanak, galduta dauden emaitzak eta, oro har, gehiegi preziatu ez diren emaitza hauek, berrikusi eta errekuperatzea.

158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0184 Lehenengo musiku baten izena bertan Iruinean ezagutzen dugu:Jose Anttonena (Anchorena idaztietan,1.436 urte inguruan).

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0168 Idaztiaren eta plastikoaren bidez, profesionalen lanari esker lortua, edonorrenganaino, noiznahiro, nolanahi eta zernahi iritxiarazten da hiri herrian eta bertatik beste herri guztietara.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0010 Nik ere noiz edo noiz ekarriko dut idaztira baina hemen bertotik ohartu nahi dut Ama-Lur hitz berria dela eta beretik ondorio asko erakartea arriskutsua eta, jakinbide hutsaren ikuspuntutik, zalantzagarria dela.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0093 Marxek funtsezko materialismoa bere Filosofi-ekonomizko idaztietan (1844) azaltzen du.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. cortes 0179 Are gehiago oraindik, sailkapen eta idaztien orrazketa bat ere egin behar bagenu, lehenago ez bait litzateke une egokian egingo (2) Froga dezakegu, aurrerago kontseiluen kasuan ikusiko dugun bezala, ia fondo dokumental guztitan existitzen diren milaka liburukin. AGI-ri buruz Romero Tallafigo-ren lanak, AGSri buruzko Anjel de la Plaza-renak eta González Hurtebise-ren ACA-ri buruzkoak hala diote. Javier Alvarez Garcia-k kasu zehatz bat kontatzen digu bere liburuan: anexoan ikus daiteke.

163. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 Nik Pomppy gaixoaren etxean jaso nuan idazti ontanAmezketa arri-tontor baten gaiñean dagoala, arresiz inguratua, eta alboan erdiaroko gaztelu aundi ikaragarri bat duala, esaten dio gure Mac Kharron`ek bere neskari.

164. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0084 Tamal edo pena aundiz oarturik, euskaldunak etzutela beren sorterriko kondai edo ixtoria ezagutzen, etzutela Euskal-Erria`k bere burutasuna zuala ezagutzen, ez jakintasun au argitzen asi zan BIZKAIA POR SU INDEPENDENCIA zeritzan idazti edo liburua argitalduaz, geroago, azalgaitzat edo ikurritzat, JAUNGOIKOA ETA LAGI-ZARRA artuaz.

165. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0086 Ba`ditugu, ziñegotzi, alkate ta aldun abertzaleak; ba`ditugu, euskal-idazle bikañak; ba`ditugu, zenbatu ezin ala idazti edo liburu aberkoiak; ba`ditugu, Euskal-Elerti ta Iztegi ikasgarriak; ba`ditugu, izparringi ta aldizkari aberkoiak; ba`ditugu, Euskal-Eresbatzak; ba`ditugu, Euskal-Abesbatzak; ba`ditugu, bertsolari ta olerkari abertzaleak; eta baita ere, ba`ditugu, euskaldun Ezpata-Dantzari Aldra lilluragarriak, gure IKURRIÑA, gora jasoaz, Euskalerri`ko enparantza edo plazetan lirainki ta txalogarriro dantzan egiten dutenak.

166. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0246 Izkera, berriz, umetan ikasia darabil ezti ta naro bere iru idaztietan.

167. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0091 Lateraren eta bere alabaen egikera oso aundia izan dala ezin uka dezakegu; ta egikera ori eliz-gizonen bitartez asi zan noski, ta gerokoan ere luzaroan jarraitu dute, Eliza`ri dagozkion otoi ta abestiak, geyenetan bide izan dirala; bai ta aien itzaldiak eta egindako lenengo idaztiak ere.

168. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0016 Baita antziñako elenerazko idazle eta filosofilari ospetsu aien idazti ederrak ere.

169. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0140 1920'ean Bonnum Sane deritzan motu proprio edo bere-berezko idaztiaren bidez komunismoaren pentsaera gaitzetsi zigun (...).

170. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0342 Agian auek dituzute bere mintzaldi eta idaztirik garaienak: - 1942: Fatima'n Andra Mari agertu zanaren 25'garren urtebetetzean, munduko errialde guztiek beren burua Mari'ren Biotzari eskeintzeko eskari-egiñaz, irrat'itzaldia.

171. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Lanean hasi ondoren, idaztirik onenak aukeratuak izan ziren eta bertara bidaliak.

172. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 2. Atal honetako lehen idazatian aipatzen diren enpresek zein Sail honetan jasotako eukarietan egin ditzaten diru-ezarketek ez dute Dekretu honen 12. atalaren 1. idazatian aipatutako mugarik izango, aipatu 1. idazti horren A)-4 puntua salbu.

173. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Sariketa honetan betikoa den Martin Iturbe apaiz Ikastegietarrak irabazi du, hirugarren aldiz, azken sei urte hauetan Iruñeako Udal Aurrezki Kutxak antolatu ohi duen Xalbador literatur lehiaketa, Euskal Herriko ohitura eta kondaira zaharrak jasotzen dituzten idaztiei zuzendua.

174. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 IDAZTI BARRIAK

175. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Lekeitio`ko Eres-mintz eta idaztien azokan agertu zan lenengoz, aurten, liburu eder onen lenengo atal au, eta begira zer diñon, euskeratuta, aurtengo dagonillaren 28`ko Pueblo egunkariak: Beste idazti bat, garrantzi aundikoa ta Iraolagoitia lankide dala egiña, EUSKO LURRA izen lez daroan Euskalerri`ko lutelestia da.

176. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0001 Amazazpigarrena da ian justu aurten ospatu dena, idasti au argitaratzeko, ospaturik egongo da, eta urteoro bezela, ludi osoko abesbatzak inguratu dira Tolosa`ko leiaketa, eta oien artean Madril`en bizi diren euskaldunak osatzen duten abesbatza, EUSKAL ETXEA izenekoa ere etorri delarik, benetan interesgarria iduritu zaigu bere zertzeladak eta asmoak GOIZ ARGI`ko irakurleeri kontatzea.

177. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Erria txikia izanik, eta nondik sortu diran be igarri eziñik, gure eskuetan aberastasun aundiak daukaguz: Izkuntzan, euskalkietan, kondairan, lutelestian, eder-lanetan, eresean, edo musikan, dantzetan, jolasetan, ipuñetan, etxegintzan, lan eta lanabesetan, sal-erosteko artu-emonetan, errijakiturian, erlejiño-gaietan, landara ta abere-gaietan, politikan, gizarte-arazoetan, idazti zarretan eta olako askotan.

178. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. etxeberri 0001 Lenengo idaztia izango da, leenagoko egoereari buruz eta bigarrena oraingo era ona pizka bat azalduz.

179. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Zer du interesgarririk liburu honek ba...? Iru gai nagusi ditu: Euskerazko idazti zaharren azterketa lehenik, Nafarroako historiari buruzko zenbait textu eta alderdi bigarren, eta irugarren Euskal Herriko zenbait ipuin, jolas eta mito.

180. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0111 Idazti horretan, ausartasun ikaragarriz, hurrengorik hurrengora, edonork ulertzeko eran, bera herririk herri pastoral zereginetan ebilala aurkitutako feudalismo eta menpekeria azalpentzen zituan.

181. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0111 Tximista bat lez jausi zan idazti hau handiki eta lurdunen artean.

182. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0053 2- Albokoa bezalako mapak egiteko epigrafiak (harrietako idazti zaharrak) eta toponimia (herri eta tokien izen zaharrak) aztertzen dira eta horien laguntzaz zehaztu hizkuntza baten mugak.

183. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0117 Eta han, behetik hasita bigarreneko nitxoan, hilarri bat jarria zuten, idazti ttiki batekin: Pablo Valiño Gómez.

184. 1991> euskara batua literatur prosa i. oñatibia 0051 Melville'ren idazti au, 1977 urtean, Mensajero etxeak euskeraz argitaratu zuan, bere KIMU Saillan, Kaxildo Alkorta'k euskeratua eta José Mª Legorburu'ren marrazkiez apaindua.

185. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak palt 1217 Gutun hori eta liburuan horri darraizkion Adbertimendua eta Somarioa izeneko beste bi idaztiak hartuko ditut soilik aztergai.

186. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak palt 1219 Hona bat halere Leizarragarena berarena, eta bikoitza gainera, Adbertimendua izena duen ondoko idaztikoa:

187. 1991> euskara batua saiakera-liburuak intelektuala 0053 Humboldtek mintzamenaz duen ikuskera bere teoria sozial nahiz politikoei buruzko idaztiekin eta azpian datzan giza izakerazko kontzeptuarekin alderatu behar da nahitaez.

188. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.i. salaberria 00040 Iturri oparoa aspaldiko liburu eta idaztietan euki du, bañan berriemallerik garrantzitsuena erri xea izan du, erriarekin bizituaz bearrezkoa zun guztia lortu du liburako; oraiñ dala gutxi aditzen nion; Orexan nengola zerbait ganorazkoa, esaldi jatorren bat, entzuten niotenean baserritarrai paper mutur batean apuntatzen nun, eta egunero billatzen nun zerbait balio zuna nortasunaren konturako.

189. 1991> sailkatu gabeak egunkariak jkort 0048 Zorionez or daukagu idazti zaarretan eta iztegietan amaitzeziñezko euskal-arrobi aberatsa, eta orri esker, ortik atera genitzake jakintzarako itzik egokienak eta ulerterrazenak, gerkerak eta latiñak ematen dizkigutenak, - izkutatutako eleen iztak izanik - euskaldunoi ez bai digute ezer esaten, eta euskerazko asmatuen aldean, askoz ere ikaszaillagoak egiten bai-zaizkigu.

189 emaitza

Datu-estatistikoak: