XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0005 Sinisten dot Jaungoiko Aita alguztiduna, zeru-lurren, Egillea, eta bere Seme bakarr Jesukristo gure Jauna, Espiritu Santuaren egitez sorrtu ta Maria Birjiñagandik jayo zana, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean josia, illa ta obiratua izan zana, inpernuetara jatsi ta irugarren egunean illen artetik biztu zana, zeruetara igon eta Jaungoiko Aita alguztidunaren eskumaldean jezarrita dagoana: Andik biziak eta illak epaitzera etorriko dana. Sinisten dot Espiritu Santua, Eleiza santu ta katolikua, Santuen alkarrtasuna, pekatuen parkamena, aragiaren biztuerea, betiko bizitzea. Amen .

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0011 Seigarren siniskaya auxe da: SINISTEN DOT JESUKRISTO ZERUETARA IGON ZALA TA JAUNGOIKO AITA ALGUZTIDUNAREN ESKUMALDEAN JEZARRITA DAGOALA.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Jon'ak gertuta dauko bere soña. Apala da:
janzki-zorrua, zapi zurija txindijaz ta
aldatzak igon eta latsak arin jauzteko
makil gogorra. Igande-janzki apañaz dago,
goturira dua ta goturijan apaindo
jantzi biarr. Besterik mutillak eztarua,
beste gauza-biarrik eztau-ta. Ben-benetan;
bere goguak gura-daun dana ba'lerua
berakin basetxia ta basua yoyakez
.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0217 Betozan ordurako, kaleak betean, Berrituko gizon morroskoak eta emakume galantak, bularren gañean Antiguako Amaren irudiak zituela; agertu ziran gero Markiña, Jemein, Goibar, Etxebarria ta Zigarrotzakoak; igoeben danak, aldizka aldizka, Antiguaraño, soñu gozoak joaz, Ama Mariari ikuste bat emotera; ta guztiak agur biguna egieutsenean, eldu zan Mariaren irudia errira jasteko ordua.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 Ciurrago dirudi izan zala urico urteieran, len esan dan eran, Calbarioco aldatz gora anditic igoteco.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Igo eban bakalduntzara 871'an, eta 901'an il zan.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0111 Au ilzanian, igo eben barriro lengo bakaulkira Sajontarrak.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Lelengua aitaren aurrka jagi zalako etzan ixan bakaldun; augaitik aita il zanian bigarrenak igoeban bakaulkira.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Gulielma II'gna il zanian Erroberrta agiri etzan lez Endika'k igo-eban bakaulkira.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ees 1926 0112 Azkenian Esteban gelditu zan bakaldun; baña au il zanian Endika II'garrenak, Matilde'ren semiak, igo-eban bakaulkira.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Iragarri eutsan ba aitari zer yazoten zan; ezin eban onek sinestu ta berak be gora igon eban egia ete zan ikusteko.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0063 Sinistuten dot Jaungoicoaren Seme bigarren Personea Ama Birgiñearen sabel garbian Espiritu Santuaren graciaz guizon eguin zala; jayo, ta gu salbeteagaitic Curutzean ill, biztu, ta Cerura igon ebala. Amén. Jesus, Maria ta Jose. Aita guria ta Abe Mariya.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0011 Nire aita-orde gizagaxua, zigorkatu ta esegi egin eben, eta amari epai-aginduz oi diran eun zigorkadak emonda Oitura zan, asto-ganean igonda kalerik kale erabiltea atzetik zigorrez astinduten ebela agindu eutsoen, sekula etzeitela sartu komendadorearen etxean, eta Zayde, ondo yorratua, etzegiela etxean artu.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 Askotan, eguzki odoltsuba mendi-ostietan jasten zanian bere azken-izpijak ibarr-sakonera bidaltzen, geure artzaintxubak begizten ebala, otoi samurra bere ezpanetatik Goiko Jauna'gana igoten zan, bere guraso-aldez eskatzen; eta sarri, otoi-egijala ulu uzuba entzuten zan, eta lasterrtxe otsua agirtzen zan antxe.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Andoni'ren attea, noxian-bein, illabetian birrittan beñik-bein, bere semetxuba ikusten igoten zan, eta ondo, alai ta sendotxu ikusijaz, bera be alattuten zan.

16. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0045 ¿Zein bijetarik ezarriko yat? ¿Igongo ete naz Donoki edo Zerura?.

17. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Ez estutu, emakume; igon zeu bultzi-gurrdi onetara: egija da ingelandarr orrentzako bereztuta dagola, baña zu ez estutu, lasterr aurkituko dautzut toki on bat zutzako.

18. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0164 - Igoten da guero altarara Meza-emollia, ta mun eguiten deutso bertaco santuen erliquijai esanaz: Erliquijac emen dauquezan santuen eta beste guztijen irabazijacaitic, escatuten deutzut, Jauna, parcatu daidazuzala neure pecatu guztijac.

19. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0150 Esaterako, upelkada arrikatza 20 lauerlekoan saltzen danean, langillearen alogera 10 lauerleko ba'litz, arek 30'ra igon ezkero, onen alogera 12'50 izango litzateke.

20. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Ganera igon eta basuan barruna sarrtu dalarik, nekatuta be bai-dago-ta, iturriño-onduan jezarri da atxarrte osteneko kerizpe gozotan.

21. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Jus. - Kalera jeixten zeratenetan, iyo.

22. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Ez Jauna, ez (erantzun zioten oiek): ta pozik igoko gera.

23. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - ¡Aupa, bada, mutillak: giro ona degu ta ¡gora! lenbailen! Au Kalasanz'dar Abak esan ala, ibiltzen asi ziran Zerkausi karrikatik, bidez ango estalpe egokia ikusirik; ta Naparro aldeko zubi zabala iragan ondoren mendi gora igotzen asi ziran, ta ¡bai ederki ta bat batean erri guztia ikusten zala mendi magaletik!.

24. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Orregatikan Jesusen zeruratzea egiteko, Olibeten zegoen elizara igotzen ziran.

25. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Jerusalengo eliz nagusira Jose ta Mariak Aurra aurkeztu zuten tokira, Jerusalenera, bertan Erramu egunean garailari sartu zan urira; Jaunak azkeneko aparia egin izan zuen Zenakulo zeritzaion apari-lekura; Olibeteko agoni-tokira; eta esate batean esateko, nekeak eraman, il, lurperatu, berriz piztu, zerura igo, Espiritu Santua etorri egin zanera; leku guzi oietara ba garamazki Liturjiak.

26. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0033 Irudi santua aguertuta bereala asi ziran kristauak, batez ere euskaldunak , pillaka mendi miraritsu onetara igotzen; eta erri asko ziran urteoroko prozesioa eguiten zutenak: oraindik gaur ere, añ dembora negargarrietan arkitzen guerala, badira erriak (eta len gueyago ziran) oitura santu onetan dirautenak.

27. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0026 Aldarera igo aurretxoko otoitzak eriyotz-itzal eta illunbetak kenduko ziyezan Eroslea etortzeko Lege zarreko asaba Santubak zituzten gura biziyak adirazten ditute.

28. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Sor Jazintak (Bada profesatu zanean Isabel utzi ta Jazinta bere izentzat artu zuan) ikusi zuala bere juizioa, eta itxura zegoanez zerura igo zuala.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0346 Emango diot agur samur bat
Aita maitagarriari,
Ludi zarrean eta berrian
Ezagutua zanari;
Emanik aintza guztiz bikaña
Bere Ordena danari,
Doibatzaren mall goinekora
Orain igo zaigunari.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 ¿Frantzi'ko Millevoye'k nola igo zuan bere izena ain goraño?.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 ¿Nola ez bada, naiera guztiyak bear beziñ ondo osatu bazituzten? Nekatua zeguen Anton, bañan alaz guztiyaz ere, bera jechi zan ukullura, bei, eta beste abere guztiyak bazka araztera, eta ondoren igorik, afaldu zuten iru elkar maite ayek lotaratzeko urrengo egun senti arte.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0038 Otoitz legun, laburrá, igotzen da laisterr, zeru erdi, ederrerá.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Jesusek igo zuan bere indarrez bere betiko etxera, eta eraman zuan berekin azkenengo orduan Berarengana biurtutako anima ura.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Eta, Martin adiskidea, Kristo gure Jaunak alde egin zuan, bere Goiko Aitarengana igo zuan, Tabor menditik gora, eta andik amar egunetara jetxi zan Espiritu Santua ikaslariengana, suzko, mingain batzuen irudipean.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0071 Ollorik iñun gutxitzen zanik etzuen iñork esaten; geitzen zanik ere ez; baiño orduantxe ere, geitu baiño gutxitu obeki egiten ziralako errezeloa... baiño...¡bai zera!...¿Errezelua?¡ka!... Auntza beti mendira; baiño ijitoak; eztu aldaparik igo nai.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 An exeri zan ankak plaza aldera zintzilik zituala, ta zezena azpitik pasatzen zanian... ankak igo egiten zituan Galtzaundi'k, zezenak arrapatuko ote zizkion bildurrez.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Mallak elkarrekin lotuak bear dute, igotzeko malladirik osatuko ba-dute.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Mendira, egunotan, igo baldin ba-zera, ikusiko al zenitun, negu-muñean, aritza adar utsetan; otea loretan; untza, berriz, igali dariola... Ederrago al-leritzaizuke, lurreko landare guziei, ostotzerako, loretzerako, umotzerako, egun yakiñak, egun bakarrak indarrez ezartzea; esate baterako: Santa Kutze'tan lorea, igalia San Yuan bezperan; ta oietatik aurrera edo atzera egiteko ausarta litzakena, errotik atera ta kito?.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 - Itzai, zion nagusiak, gurdia gaitu, ardatza igurtzi, bei Beltxa uztartu, berandu duk eta, bide luzea diagu ta Gurdi negartira igotzen da Yoana Mari, ta aizea sekulako zinkuriz eta aienakaz betetzen du.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0097 Igo zan agindu bezela bestea kanpaia jotzera, eta baita gaxotegira ere, Garateren berri gaxozaiari ematera.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 - Guk ere bizi nai dugu, oiu egin nien; gizonak gera zuek bezela, eta zuen janari ondarrak eman nai ezpadizkiguzue, orrako basa-makatz oietara igotzen utzi gaitzatzue, udare min oiek jan ta gure gosea il dezagun.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 Ortarako baimena eman ziguten; igo giñan beraz zuaitz aietara, eta basa-udare garratx eta mottel aiek goxo zitzaizkigun.

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 (...) ikastetxera igotzeko aldapa aundi samarra zegoan, erriko goiko kaskoan ikastetxea geratzen zala.

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 9 Berak zintzo ta besteak ezer ez diralakoan arro arro dabiltzan batzuentzat alegi au esan zun: 10 Yauretxera otoi egiten gizon bi igo ziran; bata parisaitarr, bestea zergari.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 Erabaki zan, zeraz, Yerusalen'a Paul ta Barnaba beste alderdiko batzuekin igotzea, bidali ta zarrekin auziaz yarduteko.

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 Amalau urte buruan, berriz igo nintzan Yerusalen'a Barnaba'rekin, Tit ere gurekin arrtuta.

47. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 2 Goitik argituta igo nintzan, ta atzerrietan zabaltzen dudan Berri Ona angoei ta batez ere nagusiak ziruditenei azaldu nien, alperrik nere ibilketan ari izana edo izaten ote naizan garbitzeko.

48. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0308 Munduan azken diranak zuk zeruan igotzen dituzu, eta arro diranak beren aundinaya beeratuaz goiberatzen dituzu.

49. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0362 O nere Jesusen ezquer escuco zauri chit saindua, adoratzen zaitut nere biotz gucitic, ¿eta orretan eraman cenduen oñaceacgatic, aitortu ondorean Dabidequin: nere gaiztaqueriac igo ciraden nere buruz gañetic eta carga pisua becela astundu ciraden neregan, erregutzen dizut nere Salbatzallea, iracequi ondorean ni caridade eguiazcorequiñ, barca zaizquidatzula oraindañoco nere itz, pensamentu eta obra debecatu guciac.

50. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0432 Tristezaren leisondarretic bereala eta beñgoan atseguiñ-contentu eta zori onaren goyenera igo zan.

51. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Bijaramonean igo zan Iturriotze'ko bentara eta gero jarraitu zuan Asteasu eta Villabona'ra, sekulako bide gaitza.

52. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Donostiyako kantaritalde ederrean arki diran gizaseme ta aurrak, Ama Euskeraren bularreko irañ gozo gozua edozkirik aziyak dira, ta beraren indarra bitarteko dala aunditasun osora mallatik mallara tontor, tontorreraño igua.

53. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 Etxeko-andre, neskame, ta igeltzero guziak igo zuten zer zan ikustera, ta zioten ez asnas barik, luze luze aurkitu zuten Juaniko.

54. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Gipuzkoatar trebeak mendiyetara igo orduban eta an-ta emen berealaxen uxatzen zituzten.

55. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0008 Beiñ biribillean ibiltzen dira; urrena akika, goraka; au banaka, norr baño norr gorago igo, gero erorrtzean belauniko gelditzeko.

56. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Emea lurrean zegoala egin zituan arraren aldakuntzak eta arraultzak jartzen ditu arbolaren enborraren gora igoaz kimuen ondoan ala azalaren zimur-tarteetan.

57. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0006 Gure erritar askok, diot berriz ere, ez dakitte gure izkuntza dala oroigarri pollitt eta agurgarria, lenengo gizonen seaskaraño bere jatorriz igotzen dana, eta erri ta izkuntzak nasi dittuen urteak, ez bere izaneran, ezta bere itxuraz ere aldatu ez dutena.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bera da illonetik aurrerantz eguneko errial bat igotia Udaleko langille guztijai.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Orain gauzak dagozan lez, egunero errial bat igon biarko da, ostantxean iñoz ezin izango doguz atrapau jan-edan-erre-abarkiyak dagozan goya. SAGU-ZAR.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Datorren illaren erdi inguruan degu asmua Oiz mendira igotzeko (J. I.), ta an alkartu inguru-errijetako mendigoizaliak.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 ARRATE'RA. - Datorren larunbatian da basatxono ospatsu onetara igotzeko eguna.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Beragatikan lengo billeran
igo zaitue ugari.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Udara azkenian, egun batian, biltzen dira dienak erri ta ingurukuak, pillatzen dira, igotzen dira aidietara ta jarririk bat guztien aurretik, an juaten dira beste elur epeletara.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Txopitea apaiz jaunaren itzaldia ere bikaiña izan da: Arantzazu'ra datozenai Excelsior gorago igotzeko esaten zaiela ta Ama Birjiñaren eskuetatik artzen duten eukaristia-ogiaren bitartez ori egin dezaketela.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Amar mendira igo bearra izanik.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Mendiruntz beaz gazteok, mendiruntz... gure mendi gallurretara igo ta aberria esagutu ta benetan maitatzen ikastera.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 ¡Zenbat gauza berri ez dituzten asmatu! Tximisgurdiari (tranbieri) igotzeko ezker aldeko sartokiak burniz itxi dizkiote, ozte, jendea, bear bezela ibiltzen oitu dedin....

68. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Igazko urtean Txurumurun izandako euzkel-idazleak, urte ontan Ernio, mendira igotzeko asmotan gaude.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Orain arte bizkar-zabaltxamarrak geralakoz edo, naiko pazientzia eraman degu, emengo bazkun eta ango dantza dala bidez, Ernioa igotzeko astirik uzten ez digutela, baña oraingotik aurrera, ez degu abarka bat betetzeko aña pazientzi izango.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Iraillaren 13'garrenean (Septiembre 13) euzkel-idazle, eta gañerontzeko abertzaleak, igoko gera Jaunak nai badu, Ernio mendira ango Gurutza Deunak gurtzera, eta euzkel-irrintzia zabaltzera.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Oyartzun, Errenderi, Lezo, Pasai eta donostikoak Korrigoa deitzen diote bultzi ortan joango gera Amasa (Billabona) eta itzarongo diogu Tolosa, Ibarra eta Bidani'tik eldu diranai gero elkartu ta Ernio'ra igotzeko.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Tokira igon zanez, gustiak ezagutu eben; mor-mor asi ziran eleizan, batak bestiari poz agurra egin, eta lenengo ixilik eta gero sarataka diarrez ?Bitoren, Bitoren!

73. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0005 6 Zeruetara igon eta Jaungoiko Aita, alguztidunaren eskumaldean, jezarrita dagoana.

74. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Argi orrek goitikan bere gezna dakar
Ta urten-ate bageko bidez bide doa;
Pozezko eresia zerura digoa,
Ene biotza itxirik min oiutan dardar.

75. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Bekar egun barriak itxaro gozua
Izadira bezenbat leun nire barnera.
Bigo ene arnasa egazka ortzera,
Eguzkiaren muiña baizen galdatua
.

76. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0107 Igelak, egur aren otsaz bildurtuta, potzu barrenean gorde ebezan euren buruak; azkenez, egurrak ez egiala zirkiñik konturatu ziranean, ur-azalera igon eben barriro; eta enborra ain geldi ta bare ikusiaz, saltuka asi ziran aren gaiñetik, ezelango lotsa bage bizkarrean be ezarri ta kili-kili egiten eutsoela.

77. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0095 11. Igo zan barriro, ogia artu ta jan eban; eta eguna argitu arte itz ugari eginda, joan zan andik.

78. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0137 - Ori be bajuagu Memelu alakuori! Igoik neure bizkarrera!.

79. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0137 Gure alperren erregiak, banku gañetik uezaban bizkarrera igo eban.

80. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0234 Gaba zan... gau illuna... bere gogoak egundo illunik izango ez daun etxera igon ebanean.

81. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0005 Neska mutil mordo bat, Udalaitz aundi politero igoteko usteagaz eldu ziran Canpanzar zugaztiraño ta andik biñan biñan urten eben bakotxak bere aldetik aitz tontorreraño igotera.

82. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 Gauero igoten zan bertara, ispilluak azaltzen eutson arpegia ikustera.

83. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 Senarraren zapaira-osterok, kezka andia sortu eben emaztearen barnean, eta arratsalde batez igon zan zapaira, an zer arrayo ete eukan senarrak, asmau guraz.

84. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0039 Baekian zein kolorezkoak zirean zozo-arrautzak; baekian non egiten eben abia biregarroak; arbolara igon barik igarten eban barrukoak egiten ala arrautzakaz egoan.

85. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0086 Batari arbolan gora igotzeko aztia emon ei zetsan baña bestiari ez; da, au asi zan arboliari bueltaka leoi erraldoia ondorian ebala.

86. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0046 Eta ez da iñor zerura igo, zerutik jatsi dana baiño, zeruan dagoan Gizasemea.

87. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0143 Gaxorik al zaude? Ez du erantzuten. Maisuari galdegingo diogu. (Maisuari) Arestian galdegin genizunean, mutikoaz, malda gora igotzeak eman nekea besterik ez zuala esan zenigun, baiñan orain arpegia zurbildu zaio. Eseri egin da.

88. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0143 IRU IKASLEAK - Aleginduko gaituzu. (Teknika: Iru ikasleok leiatzen dira mutikoa Bizkar-mearrera eramaten. Bizkar-mehar au antzeslariok eskallera, koska, alki ta olaz eraikiko dute. Iru ikasleak banaka igo al izateko eran baiñan ez mutikoa berekin daramatenean).

89. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 Mendira igotzen nekatu dala.

90. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 IRU IKASLEAK - (Bere artean) Entzun al duzute?. Maisuak esan duanez mutikoak mendi gora igotzen nekea besterik ez dizu. Ez al diozute itxura txarrik arkitzen? Txabola ondoren mendi-bizkar meharra asten da. Bi eskuekin arkaitzai elduaz, bakarrik garaitu ditekena. Ezin eraman izango dugu arrastaka. Oitura zarrai jarraiturik menditik bera amildu ote dezakegu?

91. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 (I'go Gelaruntz otsegiñez eskuok txonilla enbutuda antzo ao-aurrean jarririk) Malda gora igotzen gaxotu al aiz?

92. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0049 Estalkia igotakoan, Andre Kaxilda ta Iñaxi, gela antolatzen ari dira; Iñaxi'k loro-lalda bat dauka eskubetan.

93. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0020 Gu ere, zeruko aberastasunetara igo baño len, munduko ekaitzetan garbitu bear gera.

94. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0051 Eta zeruetara igo zan: Aitaren eskuian exeririk dago.

95. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1333 Mendira igo bear du, an Gurutzean gure alde bizia emateko.

96. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Argia esna baño lenago
igo nai det gallurrera,
Eguzkiari ate zabaltzen
nor dabillen ikustera:
zaitu lenengo argi-aria,
ta aupa aren bizkarrera:
zaldizka aren gain gallurrik-gallur
arin egin ibillera,
ta urrezko izpi argi aretan
jetxi arru barrenera.

97. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Igo zaitezte biok esaten zuala zirudian igo azkar nere gañera, aixa eramango zaituztet-eta.

98. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Ta igo ziran aita-semeak.

99. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Igo zan gero Gartxot eser-lekuraño, arekin batera errigizon bat lepoa sokaz lotzearren eta eliz-gizona zerurako leguntzearren.

100. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Ez litzake aingeruen mallara zeruan igoko, emen lurrean abere zikiñen mallatik gora bizitzen jakin ez ba'lu.

101. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 Txapel-gorria igo, ostiko bat eman eta kamioitik arto saku bat bezela bota zuan lurreraño, gizona.

102. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Anoeta'ko geltokian aurtxo bat besoetan zekarkian emakume gazte bat igo zan.

103. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0033 102- eriotz ondoren
egiz berpizteko,
berpiztuta gero
zerura igotzeko...
.

104. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 Ihusturia baino arinago joaten zaie aldamenera Hernando, Josepek Terezari zer manatzen dion entzuteko tenorean:
- Tereza, entzuidazu. Ezkondu eginen zera. Hernandorekin. Hernandok hain ongi esan duen bezala, beste konponketarik ez dago. Orain, gora igoko duzu, Hernandorekin mintzatu behar baitut.

105. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0024 Orixe esan bear guk ere, sinismen argirik badegu beintzat, apaiz-mallara igo zaigun lagun ori aldarean ikustean.

106. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0054 Gaurko egunez ere abesti gozo ori ezpañetan zuala igoko zan zerura.

107. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0033 Jakiña, rascacielos aundienaren puntaraño igo gabe eziñ gelditu.

108. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0033 Zerua goraxeago omen dago ala ere; izar bati eldu ta igotzeko eran ez beintzat.

109. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0057 Erriko mutikoak, urpera joan dan etxearen belarrezko tellatura igo eziñik dabillen txerri illetsu bati (napar txerria ezin esango diogu) txaloka ari dira.

110. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (17) Ez Ni ikutu esan zion Jesus'ek, oraindik ez bainaiz igo Aitagana.

111. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 Bestela, or igo bearko zenduten arnaska ta puska, gixaixuok!

112. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0114 Tabako-fabrikan, alditxo batean gauetako zaitzalle izan nintzan, eta orrela, denetik pixkat, an edo emen, egiten saiatuaz; azkenez, nere itxas-bazterreko bizitza Apacha zeritzaion etxean amaitu nuan; Papagayo-kalean zegoan, igo ta ezkerretara; an denetik egin nuan, nere lanik nagusiena auxe izan-arren: kalera bialtzea ixkamilla sortzera soil-soillik, zetozela iruditzen zitzaizkitan guziak.

113. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0128 Arengana joateko mendian gora igo, Bulano baserritik pasa ta mendian beste aldera jetxi bear izaten zuan, ordu pare bat baño geyagoko bidean.

114. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0245 Ondorean, astiro-astiro asten da goruntz igotzen, ikusleak oro arriturik begira ta begira jarraitzen dioten artean.

115. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0145 Urrena zalgurdira igo zan, eta aohede zayari (7) Aohede edo aougaltzayari izontzi gunbilletarantz aurrera ekiteko agindu zion, biotzeko atsekabe biziz ari zan eta.

116. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Eraman burnia azkar, eman geziak ere, igo zaitezte orma goietara.

117. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Lenengo burrukaldietan azkar bai azkar zaldi uztartuetara igo zanean, bere aitaren ezpata ordez, bere burtzain Metisko'ren burnia eskuratu omen zun, eta aski izan zun ura teukrotarrak iges joan zitzaizkion bitartean; ezpata ilkorra baiña, Vulkan'en zerutar iskilluetara etortzean, apurtu egin zitzaion zartakoaren indarrez, izoztela kaixkarra bai'litzan; pusketak dizdiz dagite ondar gorrian.

118. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Nezaken pixka asmo onez eta borondatez egiten dedana, baña tellaturaño igotzeko almenik ez, eta lenengo edo bigarren bizitzan alto egiten dedana.

119. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Gure arazoaren zurubian malla bat gorago igo gaitezen.

120. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Ta Xubero aldean, aldi onetan erpiñeraño igoa, Ailende Oihenart legegizon argia dugu; mauletar onek etzun askorik idatzi, olerkiz beiñik-bein, baiña garbi ta gizonki bai.

121. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0015 Bere alde zeuzkan gipuzkoar ezagutuenak, altsuenak, eta nai izan balu goiko manetara igoko zan errez.

122. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0075 Jainkoagana irixteko sei ezaguera-mailla igo bear dira.

123. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0043 Beste aldi batzuetan ikusi det sugar andi Jainkozkoak Biotz artatik aterarik, igo, ta alde guztietara zabaltzen zirala, bizirik dagoan persona batek, arnasa egitean, Biotzetik bultza egin, eta biralduko balituke bezela.

124. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0022 Gurean, iru seme ta lau alabetaraño igoak gaituk.

125. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0019 Dana dala, ezin beintzat uka, Xenpelar, bertsolari-malla goi-goienetakora igo zitzaigula.

126. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak jaukol 0134 Iparragirre, bertsolari izan-arren, etzan iñolaz ere, Xenpelar'en mallaraño igo.

127. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Belar-lapikoa bigarren egunerako irakiten asten da eta, ondo joatekoz ez du 45 gradutik igo bear.

128. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0036 Batzuetan 65'raño igotzen da, bañan ondo irakiten ez dijoan siñalia da; edo-ta bear bezela zanpatua ez da egongo, edo nunbaiteko zirrikitoren batetik aizea sartzen zaio.

129. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Kristo'k bakarrik du eskubide ondare ontan, iñor ez bait-da zerura igo, zerutik jetxi dan ua ezik.

130. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Baña Arekin alkartzen bagera eta Aren gorpuzki biurtu, Arekin igotzen gera eta Arengan degu sarbide Aitaren altzora; Arengan bizi dezakegu, arturik degun seme-alaba-bizitza, Aitaren etxean seme-alaba-izatea.

131. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0187 Artarako jende-pillo ikusgarria igo zan Arantzazura, Birjiñari erbeste-bidean laguntzera.

132. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0238 Maiatzetik udazkeneraño, igande ta jai igotzen da prallea ango artzaientzat eta aratzen diran mendigoizaleentzat meza ematera.

133. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0016 Etzaite olloen antzera egatu, arranoen gisa igo zaitezkelarik.

134. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0404 E) Ta Jaungoikoaren aldarera igoko naiz; nere gaztetasuna poztutzen duen Jaungoikoagana.

135. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia arti bizkait 0126 Danak legez ibilten
Or asi nintzoan
Lelengo olgantza ederrak
Ortxe egin noazan
Zelango poz-ikarak
Etorten jatazan
Orain igoten dodan
Eremu baltzean.

136. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Erretiroa dutenai illero milla pezetatik goragoko saria ematen zaie; badira lau millatara igotzen diran batzuk.

137. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ondo zakiten, bai, kristau-ikasbide garrantziaren berri santu-aldareta igotako Pio X'garrenak, Pio XI'garrenak eta Pio XII'garren Aita Santu ospetsuak.

138. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Azeri zarrak igon eutsan lepora, eta gizontxu jakingurea adi adi eukola, maltzurkeriz beterik esan eutsan lenengo egia au:

139. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Noizean bein olaturik amorratuenak bere bitzezko ortz zuriak erakusten dauz mollaren bizkarrera igonda.

140. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Ezer ere erantzun gabe, Juantxuren leihoa zeatz zeatz aztertu, igon, burua sartu, eta gela barnean arkitu zan Patxi berehala.

141. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0132 Iru artzaintxuak eurak be ez dira makalak zugaitzeara katamixarraren arintasunagaz igoten-eta.

142. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0114 Gizona zenbat ta apalago
ainbeste aundiagotzen,
esker oneko damutasunak
zerura dira igotzen,
Jaungoikoaren biotz maitekor
zuzen-zuzen dabe jotzen,
gure obenez itxita dagon
parka iturri zabaltzen
.

143. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 Alderdi artara laxterka irten nintzan eskallerak irunaka igoaz eta, alako batean, nun ikusten ditudan, nere iru eskola-lagun: Karlos, Joakin eta Imanol.

144. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0016 Trenera igon diraneko, Mirenek belarrira iduli dautso Jabiri:
- Iñaki orren isillekoa jakin bear dogu....

145. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0034 Atseden unadetan, eguraldi onez, bost sei mutiko, auzunekoak, etxaurretik hurrean egoan arta zabalaren adar lodien ganera igon eta han jesarrita edo gora ta behera ezkurrak hartzen ibilten ziran; bien bitartean neskatoak mutikoei begira batzuetan, potxingo ertzean uragaz jolasean hurrengoan.

146. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0083 Lokartutako ibarreko
lertxun zurien gaiñetik,
larrosazko illargi ituna
laiño-artean igorik
.

147. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0043 Orretarako, euren erlegiñoko ez diranai ostu, ta kendu, mormoiak gora igoteko ba'dok, ona dala uste joek.

148. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0169 Beste kideok liburu zale be ba dira behenipehin eta eurak irakurriala neuk idaztea ez da gertatu nabarmen eta hirugarren zerura igon barik idazten dot, hatan be.

149. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Alako baten, konturatu nintzan, ormako leku batetik lurra igoten zala, muiño txikia eratuz.

150. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0119 Ain luzaro jesarrita egon ondoren, on yatzu jatsi ta igon bear ori.

151. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0048 Eta umeak jatsiten asi ziran Santi'k Begoña eskutik eroian; gero, mailla batzuetatik igo eta egonleku andi baten sartu ziran.

152. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Jarraian igon ziran ontzira, eta, tostetan saillean jarriaz, arraunakaz urtza apartsua iñarrosten asi ziran.

153. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Mikel'ek ez eutsan beste itaunik egin, eta orduko berandu samar izanik, Errose bere lo-gelara igon zan, eta gazteak sutondoan iraun eben, etorkirako asmoak egiñez, eta bere maite kutuna gogoan laztanduz.

154. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0097 Nekezka baten tintontziaren hutsuneraino igon, tintaztatu eta mahai ganean tatarrez ESKERRAK izkiribatu eban.

155. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak barrutia 0017 Industriz eta sal-erosiz ondo dagozan laterriak, erabat, gorago igon nairik dabiltzanai eskintzen dautsezan 8.000 milloi dolarren laguntasuna, laterri beeko landu ta irabazi bageen euneko 0,5 baiño gitxiago da.

156. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0055 Aldatz-gora zoaz gaiñeko muiñora igon nairik; baiña nekatu egin zara ta apur baten ertzean jarri zara.

157. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0010 Baiña gertakari orreitan bat, giz-arimearen arrigarriak erarik ikustekoenean agertu ta guztietan ulertzeko errezena, maitasuna da; onek biotzaren unerik sakonenean ospatzen ditu bere askotako adierazpenik beteenak; azkenez be, alkartea deitu bearko dautsagun maitasuna, auxe baita indar guztiaz gora igoten saiatzen dan giza-maitasunagaz aurkitzera jatsiaz doan Jainko-maitasun gaiñez egiñaren bidera urtetea; lur onetan bizi dan arimeak Jainkoagaz euki leiken batasunik barruko ta sendoena dozu; ta argi biurtzen da, jakituri biurtzen da: jainkozko gauzen jakituri, gizonen gauzen jakituri.

158. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0264 5. Jauna esan neutsan nik, zegaitik igo ziran urpetik berrogei arri areik, aitaturiko sillu ori ba-eroien ezkero?.

159. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0264 6. Beraz, uretara arekaz jatsi ziran eta barriro igo ziran; baiña, oneik bizirik jatsi ziran, eta bizirik igo ziran barriro; oneik baiño leenago jatsi ziranak, barriz, illik jatsi ziran, baiña bizirik igo ziran.

160. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0264 Orrexegaitik igo ziran arekaz batera, eta ekin eutsoen torregintzari, eta landu bearrik izan bagarik sartu ziran torregintzan, zuzentasunez eta garbitasunez il ziran-eta.

161. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 Pulpitora igon eta esan eutsen, bein: - Datorren igandean, danok etorri gero, txiki ta haundi, herri guztia, meza nagusira, gauza haundi bat esan behar deutsuet eta.

162. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0015 Orrela, britaniar SOE-k frantziar Aurre-ekintzaren eskuetara, berbatutako orduan, au da, etxeari eraso egingo zan unean bertan, baitua gora-igotea bertan-berakoa izan zaiten, garraio-egazkin arin bat ekartea naikoa zan.

163. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Orduan pinu batera igon eban eta zain gelditu.

164. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0043 Eta beharko, bada Felipe II garrenaren aldian Inperio Españarren urre-aroa eta Bizkaiko foru arauketari begirunerik zindoena histori unadan idetuten diran arren, Austriatarren errege azkena Carlos II garrena 1700 urtean hil zanean, tronura errege-leinu batek igongo dau, ez lotsea gordeteko ta ez eurek, erregeek euren eskuetan Jaungoikoagandik hartu eben agintepide biribilaren mugatzaile izan daiteken askatasunik danik be aintzat hartzeko zeharo gauzeztana dan leinua.

165. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0013 Eta jotzen ez badut, horrek prezioa igotzen du....

166. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0058 Bera ere, igo eta jausi egiten da behin eta berriro, edo paperak galtzen zaizkio, edota betaurrekoak erori.

167. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0022 D. F.- (Pentsati). Esan?. Ea... A, bai!. Igo dadila atezaina.

168. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0022 MIREN - Kasimiro?. D. F.- Bai igo dadila Kasimiro. Hark egin dezake nire ordezko bezala.

169. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0010 Azpimarratzekoa da euskalduntze prozesuaren aurrerakada inportantea: B eta D Ereduak ehuneko puntu bat igotzen dira, A Eredua %70,3tik %82ra pasatzen da eta X Eredua era nabarian jaisten da (%26,6tik %13ra).

170. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0017 Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintzialaren Estudio Zerbitzuek egin kalkuloen arabera, Gipuzkoako errenta probintziala 243.460 milioi pezetara igo zen 1978-ko ariketan.

171. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0017 Industria berriei nahiz handitzeari dagokion inbertsio kopurua Gipuzkoan, aipatu urtean, 3.684 milioi pezeta igo zen, hots, 41.068 Kw.-ren hazkundea eta lanpostuko 1,643 milioi pezetako inbertsioa.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00251 Azido karboxiliko arruntak likidoak dira, baina pisu molekularra igoten denean, solido bihurtzen dira.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00421 Beraz molekularteko indarrak hazi egiten dira, eta sortutako beroa ezabatzen ez bada, gasaren tenperatura igoko duen energia askatzen da.

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00142 Karratura igoaz, eta antzeko gaiak sinplifikatuz, zera lortzen da: zuzen baten ekuazioa, AB zuzenkiaren erdibitzailearen ekuazioa, alegia.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0036 Halaxe, eta pixka batean zai egon ondoren, katu beltz bat azaldu zen, eta katu hau salto batez leihora igo zen eta lasai lasai esnea edaten hasi zen.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0054 Bere bizkar gainera igotzeko agindu zion barraskiloari eta hegan hasi zen.

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0054 Gora, oso gora igo ziren eta barraskiloa gustora zihoan.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0095 Egun batetan amak esan zien: - Lana lehenengo bukatzen duena, gora igoko da, ogi eta eztia jatera.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0095 Erroxak ez zion sinetsi eta gora igo zen; eta ahuntzak jan egin zuen.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0096 Neu igoko naiz; ikusiko duzu nola ez dagoen inor.

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0097 Amak ere ez zuen sinetsi; igo zen eta ahuntzak hura ere jan egin zuen.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0098 Nire errotan ez da hainbeste gari igotzen.

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0016 Gainera diru pixka bat atera zen, berriro animoak igo ziren eta Nafarroako Diputazioak mila pezeta eman zizkion... eman da zabalzazu munduan frutua... sorterria utzi eta berriro Madrilera.

184. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0011 Igeltseroak masa eta adreiluak nola igotzen dituen ikusi besterik ez dago.

185. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0011 Gorputzak gainazaletik arrastaka eramanez, leku altuetara igotzeko erabiltzen da.

186. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0098 Kontua zeruraino
igoko da kasi;
bizitzeko adina
ezin irabazi.

187. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fiskim/5 0020 Orain igo ezazu gorputz hori polea baten bitartez.

188. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fiskim/5 0020 Igo ezazu gorputz hori dinamometrotik jasoz, abiadura konstantez.

189. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0012 Urtetik urtera ari dira igotzen.

190. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0020 - Hura larria! Salto batez gainera igo eta berehala gelditu nituen zaldiak.

191. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0142 Mendi hegaletan gora pinu eta izei basoak igoten dira, ahal duten garaieraraino.

192. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0083 100 MW baino potentzia handiagoa dutenen errendimendua beheratu egiten da eta kW bakoitzeko eraiketaren salneurria igon egiten da.

193. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. alkain 0083 - Eta azkenik, eguzkitiko argi zuzenaren arazoa ukituko dugu: kW bakoitzeko kostea eguzkitiko argi zuzenaren gutxipenaren arauera igoten da.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0051 Demagun kloro-eskaria igon egiten dela.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0051 Beraz, eta baldin eskaintza guztiz ez-elastiko ez bada, kloro-produkzioak igoteko joera izango du.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0119 Sektore Publikoak edo Banku-sistemak enpresei gehigarrizko kredituak ematen badizkie, kontsumorako ondasunen merkatuetan eskaria ez da ondasunen ekintzarekin batera igoko, eta beraz bere prezioa igo egingo da.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0119 Prezioak baino polikiago igoten diren subjektu ekonomikoen alokairuek eta soldatek edo errenta finkoarenek kontsumoa gutxitu egin behar dute: Gutxitze hau da edozein aurrezkiren jatorria.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0111 Konbustio bizkorra gertatzen denez barne presioa azkar igotzen da lehengo aire eta gasen irteerako inertziagatik.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0159 1920 tik aurrera epe luze bati ematen diogu hasiera, bere ezaugarri nagusia konbertsio eta erabilpenaren errendimendua igotea delarik.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0101 Bardeetara urriaren bukaeran jaisten dira eta Erronkarira apirila bukaera aldean igotzen.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0187 3.- Hirugarren partean naftalina likido bilakatu da osorik eta bertan tenperatura igonez doa etengabe berriro.

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0127 Adibidez: adineko pertsonei igotzen lagundu, eserlekua utzi, pipazalak lurrera ez bota, leihotatik kanpora ez bururik atera....

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0017 Urkiolamendi izeneko menditxo bat igo ondoren, Anbotopeko landak aurkituko dituzu.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0017 Ordubete t'erdiko paseotxo honen ondoren, izerdia botatzeko sasoia heldu da! Karaitzetan gora igotzea ez da txantxetakoa.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0028 Mendian gora 200 metro igotzen garen bakoitzean, hozberoa maila bat guttiago izango dugu leku hartako girotan.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0100 Eta aita bazkaltzen hasi zenean, Peilokilo uztarrira igo, eta idiei agintzen hasi zen: - Aida, Zuri! Aida, Betroin!.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0013 Produktuen prezioak igotzean, diruaren balioa jaitsi egiten da, eta alderantziz.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Ezker aldera jotzen du eta eskailera igoz enparantza ikusten du.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0215 Kathy bere aldetik, ospitale batetan lanean hasia zen eta postuz igoz zihoan.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0257 Ez zen beraz beste munduko zaldiko-mandiko bat, baina haurrei txokolatezkoa iruditzen zitzaien nonbait, beti inguruan bait zebiltzan, igotzen uzten ez bazieten kasketa ederrak harrapatuz.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0257 Arratsalde batez aguretxo bat, bere ilobatxoa jeep batetan eseri ondoren bera ere zaldiko-mandikora igo zen, egurrezko zalditxo baten gainean jarriz.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0174 Baina eskaintzen diren produktuak eskariak baino askoz ere gutxiago badira, orduan salneurriak igo egingo dira, garestiagotu; produktuek konkurrentziarik ez dutenez, erraz salduko bait dira.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0145 Haitzetan jartzen dituzte, mendi tontorreraino igon ahal izateko.

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0145 Nola igongo gara sokaz baliaturik?.

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Egunetik egunera itxura hartzen joan zen mutikoa, eta goiz batez, argi sentian, teilatura igo aurretik, entzun zuen abesti bat etxe gainetik etortzen.

216. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0209 Halaber artisau garaitik makina garaira igarotzeak lanaldi egunaren luzapena dakar, ezin da kategoriaz igo Gremioetan bezela, ezta ere lantegiaren prozesuan esku hartu, lantegi txikiaren giza harremanak desagertzen baitira.

217. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0271 Soinuak beste mota bateko ondorioak ere sor ditzake: desoreka fisiko edo mentala, lotarako eragozpenak, istripuen arriskua igotzea etab.

218. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0083 Baso horren erdialdean harkaitz beltz bat zegoen, huntzez huntza: hormetan erantsita igotzen den landare ostotsua estalia.

219. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0116 Eta urtean zehar berau ortzian gora eta gora igotzen edo bestalde zerumugaz behera jaisten ikusten dugunean, alaitu edo tristetu egiten gara bizi dugun urtaroaren arauera.

220. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0099 Sei dira: Gera bat atzean, bana aldamenetan, eta igon Agertokira besteak.

221. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak biologia orokorra 0521 Zianobakteriek metabolismo aerobioaz oxigeno kontzentrazioa atmosferan igo egin zuten.

222. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0075 Familiak, bere errenta-maila igoz doala ikusten duenean, behe-ondasunena ezik, beste ondasun guztien eskaria gehitu egingo du.

223. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0166 Kostu aldakorrak, berriz, hasieran nahiko azkar igotzen dira, ondoren mantxoago hazteko, halaber azkenean berriro ere arindu egiten da hazkundea.

224. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0144 Giltza irekitzen denean, gasak bigarren ontzia ere betetzen du eta sistemaren tenperatura 255 K-tik 257 K-ra igotzen da.

225. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0019 - Izatez, disoluzioak erabiliz ere egin dezakegu saio hau, baina honela beste aldagai batzu sartzen ditugu esperientzian, disoluzioen osagai guztiek ez baitira abiadura berberaz igonen xafletan gora.

226. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0051 Noraino igon daiteke ura?

227. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0134 Dakizuenez, eliza hau haitz puntuan dago eta bertara igotzeko 200 eskailera inguru igaro behar dira.

228. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0134 Gure amonak esaten zigun eskaileren helburua, purgatorioko arimen pasa-leku izatea omen zen, zeren eliza ondoko etxetxuan bizi zen ermitariak esaten bait zuen, astearte eta ostiral guztietan, arimak kandela piztuekin errosarioa errezatzen igoten zutela elizara.

229. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 Denak kotxera igo ziren, baita Peioren pandatxoa ere, eta izeiak saltzen zituzten enparantzarantz abiatu ziren.

230. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Ikustekoak dira desbidazioak, zeren aktibo totala %10 igo bait da eta finkoa, ordez, %50.

231. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0001 4....... igon behar duzu berriro. (idazkaritzara / idazkaritzarengana).

232. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0091 Tenperaturak ere badu eraginik, zeren igotzen denean harriak zabaldu eta jeisten denean uzkurtu egiten baitira.

233. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0036 Horregatik sesioa sortu zen, eta eztabaida gogorra izan zuten Paulo eta Bernabek haiekin. Eta Paulok eta Bernabe eta beste batzu Jerusalena igo zitezela erabaki zuten, apostolu eta arduradunengana, auzi hori argitzera. (Ek. 15,2-3).

234. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0028 Bera eta bere laguntzailea pare bat kilometroko distantziaz banandurik zeuden bi muinoetara igo ziren, kandela banarekin.

235. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0101 Plano inklinatua aztertzean esan dugunez, gorputz bat altxatzean lan berdina egiten da oholak erabiliz (plano inklinatua) ala zuzenean igota.

236. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0101 Azal itzazu era berean, gertatutako energi aldaketak adibide hauetan: a. Saskibaloi-baloia igotzen ari den bitartean, partiduari hasiera emateko arbitroak botata.

237. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Esandako esperientzian, 30 kg-ko bi pisu erori dira 2 m-ko altueratik, eta 500 g-ko masa duen uraren tenperatura 0,56ampdeg; C igo da.

238. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 b. Zein masa igo dezakegu lurretik mahaira (80 cm) energia horrekin?.

239. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0097 Kapilare barruko likidoa igo ala jaitsi egingo da (bolumenez hazi edo txikitu) tenperaturaren arabera; izan ere, gorputzak zabaldu egiten bait dira beroaz eta uzkurtu hotzaz.

240. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0091 Zenbat igo da motorea?.

241. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0095 - Aldiro igotzen ziren judutarrak otoitz egitera eta bere opariak eskaintzera.

242. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0095 Bere predikuari eta bere bizimoduari leial izanez, Jesus Jerusalenera igotzen da.

243. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0069 Tapoia presionatzean, ura tututik igoko da.

244. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0125 Halako batean, berriz, etika mailara aldatzen da, igoten da, itzultzen da.

245. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0125 Hitz horren esangura ihardunaldi hontan zera soilki da, lehenengo mailatik hautaera mailara igotea edo jautzi egitea.

246. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0235 Descartes`en gogara, ba, maila edo urrats hoiek nahitaezko ta hutsezinak dira, Jainkoaren Izateraino igotzeko, ta Haren Izatea egiztatzeko.

247. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0020 Gaurko ikertzaileek bestela pentsatzen dute: biok batera, eta en vrac igo eta jaitsi ohi direla.

248. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0161 Honen ondorioz gaztelera bakarrik erabiltzen dutenen kopurua igo egiten da.

249. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0027 Eguzkiaren beroaz, lurrindu eta igo egiten da, zeruan ikusten dituzun hodeiak sortuz.

250. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0018 Marimixeri sorginak zuhaitza non zegoen jakin zuenean, ujuka, bere erratz magikora igotzeko agindu zien kattagorriei; eta hegan joan ziren.

251. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0013 - Aintziraren inguruan dauden arbola hauetako batera igo, eta adarrez adar lerratuz, bere buztanaren puntaz sudurraren punta kilikatzera etorri zitzaidan.

252. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0013 Eta hara non datorren Pipi, ur azaletan luzatzen zen arbola baten gainera igota, adarrez adar jaisten eta airetan zabuka; luzatu eta bere buztanaren puntaz krokodiloaren sudurraren punta ukitzen zuen.

253. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0109 Nekez igo zen haraino eta ahaiturik atea jo zuen.

254. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0021 Umeak ezin dira igo, esan zuen, eta guk protesta egin genuen baina ez zigun utzi, eta fastidio bat da beti haurrak izorratzea eta festetan eta gaueko pelikuletan eta holakoetan ez uztea, baina gero pentsatu nuen kasi hobeto zela zergatik neri etxe handi horiek beldurra ematen didate zergatik ematen du erori egingo zarela eta egingo zarela pure.

255. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0017 Hortaz, igo eta goazen....

256. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0035 Ura azkar-azkar igotzen da....

257. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 Abiadarekin, beheko ezki-adarrean gora, zuhaitzera igotzen da Jutta.

258. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 Zuhaitzean gora samar igo eta eseri egiten dira.

259. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0053 Baina modernizatu berria zuten geltokia; barraskilo eskailera ordezkatzeko bi eskailera mekaniko eraiki zituzten; bata igotzeko eta bestea jaisteko.

260. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0126 Bera soilik, Kees, zen inozoa, munduan inozorik bazegoen! Beronek engainatu zuen eskilaran gora igoteko @- Rikkiek berak igoteko gogorik izan ez balu bezala! orain gauza bakarra falta zen, berak, Keesek, behera bultza egin ziola esatea!.

261. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0086 Zenbat eta gorago igo, orduan eta seguruago hago, Beltx, esaten nion neure buruari, eta paretaren ordezko hartan gora jarraitzen nuen larri, mehea eta irristakorraz gain, hanka ipintzen nuen bakoitzean behera egiten zuen paretan gora.

262. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 Izan ere, nahikoa zaila izan zitzaion bere tokian irautea mintzaldia botatzen ari zen bitartean: hainbeste bultzatzen zuten bi Erreginek, alde banatatik, ia-ia igo bait zuten airean: - Eskerrak itzultzeko altxatzen naiz... - hasi zen Alice; eta benetan altxatzen zen hitz egiten ari zela, hazbete batzu; baina mahaiaren ertzari eutsi zion eta berriro lurrera jaistea lortu zuen.

263. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0096 Gero Mendiberdintzailea jaitsi zen, eta bero handia sentitu zuen eta berak ere txintxarria jo zuen, besteek igo zezaten.

264. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0201 - Eta nor igoko da zuhaitz altuetara hegazti karrankariaren arrautzak jasotzeko?.

265. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0201 - Ni! Ni igoko nauk! Txakurreme zahar hau bizi-bizirik zegok oraindik!.

266. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0106 - Zer esan nahi duzu? - Baina, profesore, ireki begiak! Zer uste duzu egingo dutela haurrek zure tartarekin? Ez pentsa zirkunferentzia neurtzeko edo oinaren area aurkitzeko igotzen ari direnik.

267. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura zelina 0057 Aldapak igo behar, endemas, eta begiak ere ezin altxa.

268. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0309 Dragoiaren bizkarretan igo ziren, Atreyu aurrean eta Bastian atzean eta aideetatik igo ziren.

269. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0381 Gaua erortzean, lainoa, espero zen legez, hasi zen igotzen eta gauerdi aldera, zumezko hiriaren altuerara iritsia zen.

270. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura r. etxezarreta 0014 Pozez zorabiatu zen
handik piskatera
hegan igo zenean
arbola gainera.

271. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura r. etxezarreta 0018 Eskalea igo da
azkar berehala
farrez eta algaraz
ondoko arbolara
.

272. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura jostuntxo ausarta 0022 Basora joateko adorea hartu eta ogroak lo zeuden zuhaitz ondo batetan, bertara igonez harriak botatzen hasi zen, estrategia pentsatuz: - Bakoitzak, besteak molestatzen duela pentsatuko du, eta nola hain harroak eta hirakorrak diren, irainduko dira eta kolpez amaituko dute.

273. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0014 Eta hainbesteraino puztu zitzaion, azkenean lurretik gorantz igotzen hasi bait zen deabrua.

274. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0009 Beterik igo
hutsik jaitsi,
azkar ez banabil
hoztu egingo zait
.

275. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0160 Landare eskalatzaileak
hormatik gora igotzean
berdez janzten du etxea.
Ba al dakizu bere izena?
.

276. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0031 Etxe gehienetan sartu zen ura, eta batzutan jendeak teilatuetara igo behar izan zuen.

277. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0064 - Badakik ondo asko ezin hi bezala igo naizela.

278. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0064 - Ezin nauk, ordea, horreraino igo.

279. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0064 - Hi, berriz, asko sentitzen diat baina, igo nahi ez baduk heure kaskagogorkeriak galduko hau.

280. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 - Atoz, atoz, eta igo nire adar puntaraino.

281. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 - Ez, zuhaitza! Haundiegia egin naiz orain zuhaitz puntara igo eta han kulunkatzen hasteko.

282. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Gure gaztetxoa zuhaitz puntara igo zen.

283. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0105 Baita harea gehiago, ohol eta zerrote batzu, kotxe zaharren karrozeria, hiriko lantegi batetako plastiko belakitsuen hondakinak eta zuhaitz enborrak, hartz ikuzleak gora igo zitezen, ekartzeko ere agindu zuen.

284. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0112 Loreak arroka gainetik luzatzen du kainabera eta gakoaz orrazia hartzen du. Mantso-mantso igotzen du.

285. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0050 Orduan nire gelara igo eta ispilu aurrean jolastu nuen.

286. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0046 Zer egin? Saiatu zen Manex mutila malkar hartan gora, talde osoa zegoen tokiraino igotzen; baina ezin zuen pausorik egin.

287. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0046 - Beñat esan zuen Manexek, arin asko harengana igoz -, azkenean Arranobira joan beharko diagu eta egun osoa han ezkutaturik eman.

288. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0075 Nikolasa Ringoren bizkarrera igo zen, karrera zaldi baten gainean egiten ariko balitz bezala.

289. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0140 Marks-en lehen tiroaren ondoren Tom Loker-ek aurrehartu eta oihu egin zuen: - Goazen aurrera! Ni lehenengo - eta bide arriskutsu hura igotzen hasi zen.

290. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0140 Gorputz handi hura, gora igo orduko nabarmendu zen eta George-k tirokatu zuen.

291. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0220 Etxeko jende guztia gure bila irtengo da eta gu hona sartuko gara eta ganbarara igoko gara, nik han baditut janak eta han dauden bi kaxa handitan antolaturiko bi ohe ere.

292. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0090 Metxa labur bat prestatu eta oihu egiten dizu: - Ospa hemendik! - Bizikletara igo eta zubia zeharkatzen hasten zaretenean, Kruptschen autoak bihurgunea kirrinkaka hartu... eta draka! gelditzen da.

293. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0090 Zutitu eta berriro bizikleta gainera igotzen zara, baina beldur zara beranduegi izango ote den.

294. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0032 Eta tximista bezala atera zen kanpora galdetuaz: - Non igo behar dut? - Jarri nere ondoan - erantzun zion John jaunak.

295. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura g. etxeberria 0032 Eta eskutik heldu eta igotzen lagundu zion.

296. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0073 Kim-ek taulatu gainera igo zuen.

297. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0059 Bitartean, publikoaren artean hotzikara bat zabaldu zen: gizon bat, balkoira igo eta sokaren gainean, enparantza zeharkatzeko asmoz abiatu zen.

298. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0109 - Ezeren berririk ba al zegon? - Julen gora igo dun itsasontzia zaintzera; zerbait begiztatzen badu, deiadar egingo din.

299. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0190 Aurkitu zuten Stik-tarren txalupa eta bertara igo ziren denak; Zikin ere han sartu zen, pozik, Tim-engandik urrutiratzen zelako.

300. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0028 Autoak muino bat igo zuen, hura inguratu eta bestaldetik jaitsi zen gero.

301. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0116 Kedar, Julen eta Dik zelatan utzi eta zerbitzarien logeletan begiratzera igo zen, Gorkane han zegoen ikustera.

302. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0114 Beste inor ez zitzaion bisitatzera igo.

303. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0114 Gorkak, bere lehengusuei gora igotzea debekatu egin zietela pentsatu zuen. Oso bakarrik sentitzen zen.

304. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0138 Julen gora igo zen eta bertatik bidea libre zegoela ikusi ahal izan zuen.

305. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0070 Mutilek arnasestuka igo zuten menditxoa, kras-kras elurra zapalduz.

306. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0127 Emakumeak, noizbehinka, untzi gainera igotzen ziren; gizonek berriz, alde batetik bestera pasatzen zuten denbora, lurra noiz azalduko itsasora begira.

307. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0080 - Etxekoandere! Gure kontu hori! - Askotxo igo zaizue.

308. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0094 Igo eta igo, zorigaiztoko bidegurutzera helduko nintzen, errekarekin bat egin arte.

309. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0006 Ni itsasora marinel bezala joaten naiz beti, masta guzien muturrera igoteko eta belazurrunBelazurrun: mastetan zeharka dauden hagak (ikus untziaren marrazkia) batetik bestera, zelaietako matxinsaltoen antzera, ibiltzeko prest.

310. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0085 Pequod-a bai, erraz igotzen zen beretzako moduko eran gertua zegoelako.

311. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0048 Leiho sapailora igon eta lorategira egin zuen salto.

312. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0085 Filibustariak, be artean bildurik, arrapaladan igon ziren eskileretan gora, garrak ateetako tapizeria eta errezeletara zabaltzen ziren bitartean.

313. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0085 Aire korronteak bultzaturik, ke bolada bat atetik sartu eta eskileretan gora igon zen.

314. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0083 Gelara igo, ohean etzan eta nigarrez hasi naiz.

315. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0044 Maitasunezko gonbidapen honen aurrean, Pinotxok jauzi bat emanez, atzekaldetik jarleku berezietara salto egin zuen, gero orkestaren zuzendariaren buru gainera igo eta, handik, eszenatokira.

316. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0063 Eta bere burua galduta ikusirik, pinu luze baten enborretik gora igo eta adar baten gainean eseri zen.

317. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0063 Eraileak saiatu ziren igotzen, baina enborraren erdialdera iritsi zirenean, irristatu eta lurrera erori ziren, eskuak eta hankak larrutuz.

318. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0108 Bere dirutza handitu eta politika maila igotzearren, edozein gauza egiteko prest zegoen gizon hura.

319. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0094 Orregatik, Jauna, guk ere orain,
gure Erospenaren oroigarria egiñaz,
Kristo`ren Eriotza ta inpernuetara jeistea
gogoratzen ditugu; eta Aren Piztea,
ta zeruetara, Zure eskui-aldera igotzea aitortzen;
eta, Bera, aintza aunditan noiz-etorriko gaudela,
Beraren Gorputz-Odolak eskeintzen dizkitzugu,
Zuretzat Opari atsegingarri, mundu guztiarentzat salbagarri.

320. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0013 Catalina Homar, La Estaca-ko lurretan lanean zebiltzanetako neska bat, atzeratuta zetorren alorretik, eta gau hartan ez zen Valldemosa-ra igo.

321. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0015 Ordu luzeak igarotzen nituen tximuekin arboletara igota, eta eguerdian hantxe egiten nuen nere jatordua; otartxo batean ematen zidaten bazkaria.

322. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Joxek berari jarraitzeko esan zidan keinu batez, eta harkaitzera igotzen hasi zen.

323. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Nik, harriturik, zertarako igo behar ginen hara galdegin nion, izan ere, guztiz ahuldua bait nengoen, eta gainera zerua oso ilun jarria zen, ekaitz igarle zelarik.

324. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0124 Hargatik, gogo gehiago nuen etxera itzultzeko hara igotzeko baino.

325. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0107 Orduan beltzez jantzitako gizon bat ikusi nuen plaza hartako petril batetara igoa eta guardasola haundi batekin; jendeari hitzegiten zion, esanez osatzeko taldeak eta abiatzeko bi anaien bila, halako basora, halako mendira, eta miatzeko ondo bazterrak, bereziki miatzeko ibai ttikiaren ertzak.

326. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0065 Otsoa izkutatu ondoren, lasai bazkaldu eta mendi gailurrera igo zen bere ardi-txakurrez lagundurik.

327. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0103 Furgonetan materialea kargatu ondoren, igon ziren hiru pintatzaileak eta bi laguntzaile etorri berriak.

328. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0167 Eskaileran zarata entzun zen. Jendea igoten.

329. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0167 Baina, igotzen zena ez zen bat.

330. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0054 Zubira igon naiz eta lehen ofizialearen eskuetatik lemaren ardura jaso dut.

331. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0074 Ostalariak bere ozpinak utzi zituen eta berarekin igon zen.

332. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0087 - Artile eta zetaz bordatzen duzuna, luza niri zure ilekordak eskailera barik igon nadin.

333. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0027 Ziztuaren hotsera mila murmurio igo ziren lur barrenetik; haizea urrutian uluka hasi zen, adaburuetatik orro beldurgarria zabaldu zen.

334. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0054 Bidean behera, aldizka, gerizondoetan anpoloi gorriak ikusten ziren eta haurren bat adaska goiren batetara igona.

335. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0123 Harkaitz izugarri baten azpian, itsasorainoko aldatz behera handian, huntzak igotzen duen eliza baten inguruan dago etxe zahar multzoa, porturainoko karrika hestuekin.

336. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0054 Karin azkenengoetarikoa igo zen plataformara, eta zutik gelditu behar izan zuen.

337. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0054 Viest-en igo zen gizon gazte bat urreratu zitzaion.

338. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0065 Iluntzea zen Pariserako tren expressora igon zenean.

339. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0032 Laguna harmarik gabe baitzen, half-trackeko tirari hilaren lekua hartzera igo zian, hobe zelarik hilik izatea, preso ta zauritu baino, tormentatua izateko.

340. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0006 Egunean egunean igoteaz harbide hura ongi markaturik zegoen.

341. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0062 Hitzik esateke, zaldien gainera igon eta handik urrundu ziren.

342. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0049 Lisa izango da gure diruzaina: kopeck bat bakarra ere ez dugu xahutuko alferrik; harekin uste duzu kafetegira joango naizela? Nortzat hartzen nauzu? Gainera soldata igotzera doazkigu, eta nola gure lana ezin hobeto beteko dugun, espero ditzakegu lansariak ere.

343. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0073 Pausu batzuk egin eskubitara, eta Azalées kaletik igota, Josaphat'en ingurua egiten zuen zugaitzen azpitik, eta arnasa gogotik hartuz.

344. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0014 Une honetantxe Sterneren hitz polito haien adierazpen osoa konprenitu nuen eta Tobias zaharrak, Trimen laguntzaz, bere trotaldietako zaldira igotzean azaltzen zuen bozkarioaren ideia bururatu zitzaidan.

345. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0097 Ilunbetan buru belarri egin zuen ohe gainera, arropak erantzi gabe, ordu bat soilik zuen eta lotarako, eta gotzaiari ongietorri egitera joateko iratzartzera igo zenean horrelaxe aurkitu zuen Victoria Guzman-ek.

346. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0125 Muinoko etxeraino lagundu zien Lazaro Aponte koronelak, eta ondotik Dionisio Iguaran doktorea igo zen premia gorritarako mandagainean.

347. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0071 Kedarrak, bafainuaren modura igotzen zuen zerurantz, argilanpada eta autoen fokoi dirdaitsuen islada gorbeltz zirudielarik.

348. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0027 Beste hainbeste, Agiña inguruko zelaietaraino igoak ikus zitezkeen nonahi.

349. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0094 Artaldeak txikitu zizkigun hartzama baten ondoren hamar egun generaman oihanetan eta muino handi batetara igotzean, han urrutira, Glodinoien herriko lehen harresien geriza ikus zitekeen ostertzean.

350. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0042 - Hemendik pasatzen nintzen eta igotzea pentsatu dut.

351. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0042 Nirekiko esan dut, ikusi behar dinat non bizi den eta igo egin naiz.

352. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0068 Aulkira igorik ari zen eta une batez erortzeko egon zen.

353. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0066 Ez, ez, Felisa, nik gorago igo nahi dut; (...).

354. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0080 Horrela beheko errekan ura poliki igotzen joan zen.

355. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0111 Enbasaturik bezala hartu zuten aszentsorea eta Henryren gelara igon, hogei eta zortzigarren pisuan.

356. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0111 Aparatua berrehun bat metro igon eta gero Ekialderantz abiatu zen.

357. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0144 - Hitz hauk esanik, igon zen berriro aparatura eta motorrak martxan jarri zituen.

358. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0274 Lurrin zuriska igotzen zen zaldiarengandik, hau ur putzuen gainetik zihoan bezala.

359. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0328 Hartu zuen mahai gaineko lanpara, eta eskilaretan gora igo zen.

360. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0309 Gesalezko gandu heze bat zerion itsasoari; izarrak, banan-banan, zein bere leku izendatura igotzen ari; itsasontzia, haizeak zabunkatua, Mendebalderantz zihoan, non oraindik azken zerrenda gorri baten litsak ageri bait ziren; lorratz dirdaitsu bat luzatzen zen gure atzetik, laster asko, ordea, uhinen masa beltzek estaltzen zutena.

361. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0050 Une hartatik hasi zen Jesus bere ikasleei azaltzen, berak Jerusalenera igo behar zuela, eta zahar, apaizburu eta lege-maisuen aldetik asko sufritu; hilko zutela eta, hiru egunen buruan, biztuko zela.

362. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0276 Hau esanik, gorantz igo zen, haiek begira zeudela, eta hodei batek begietatik ezkutatu zien.

363. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0276 Etxeraturik, egon ohi ziren goiko gelara igo ziren.

364. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0284 Hipotesiak aurreratu, hipotesiak axiomen mailara igo, eta axiomok, ostera berriz, lan-hipotesi bilakatu: hona nire metodoa, lehen azaldu dudanez.

365. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0148 Hainbeste aldiz jetxi-igon naizen haitzetatik eta neuk bakarrik dakidan zirritu horretatik, zazpi metroren barruan nago eta hortik hiru jauzitan gainean naukate.

366. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0085 Haitzez-haitz saltoka joan nintzen eta Stella Maris-en gainera igotzeari ekin nion pultsoz.

367. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0054 Sukaldetik aulki bat hartu eta sehaska ondoan jarri ondoren, bertara igo nintzen.

368. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0040 - Poliki igo!... - Antoine zaindu gizon hau!.

369. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0040 - Ez dakit, kapitain, baina muinoa igotzen ari ginen eta ustegabean eraso gaituzte.

370. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0090 Arestian ari ginenaren hariari helduz, aldapa hura eroso igo zuen zaldiak, eta Linok ez zuen berriro tutua jo beharrik izan, zai bait zuen eia aurrean Enkarna etxekoandrea, oraindik atalaga eskuan.

371. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Begiluze asko beste zuhaitzetara igo ziren ikuskizuna ondo jarraitzeko, baina lurrean ez zen inor gelditu neskari laguntzeko.

372. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Bienbitartean, zuhaitzetara igotako begiluzeak jaitsi ziren handik eta, haietan azkarrenak sugearen zazpi buruak moztu zituen.

373. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0015 Hirurak bidean jarri ziren eta berandu baino lehen pendiz bat igoten hasi ziren.

374. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0052 Berriro zaldietan igon eta beste samalda baten atzetik aritzen ziren.

375. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0044 Eta bapatean uretan gora igotzen eta igotzen hasi zen, gelditu gabe, ur-azaleraino iritsi zen arte.

376. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0028 - Zergatik igo zarete gamelu gainera bidean?- galdetu zien.

377. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0031 Enziklopediako ehun tomoak ikasiak beharko zituen ene galderei erantzun zehatza emateko, ene eta zergatik, eta zergatik, eta zergatik haiek eskailera luzearen malda antzera igotzen zirelako.

378. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 OVNIak bertikalki igoten dira, eta jaitsi ere bai.

379. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 OVNI bat aireratu nahi dugunean, ibiltzen hasten da ezkutatuta dagoen tokitik, belardi horretara heldu arte, eta orduan gora igoten da.

380. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0089 Pilotoak eta kamioia murru ikustezinaren beste aldera pasatu ondoren, platertxo hegalarira igon eta aparailua ibiltzen hasi zen, horizontalki, aireratzeko puntura.

381. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0089 Hona heldu eta bertikalki igon zen.

382. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0032 Hark, jarri zituen bere mokasinetan, eta esan zien bere lagunei: - Igo nire bizkar gainera, ea irristagune hori igarotzen dugun.

383. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0090 Igande horretan, hamarretako mezatan igo zen pulpitura erretorea, urteetan zehar milaka haserre eta iskanbila sortu zuen Egitamu edo elizgizonen ordenantza jasotzen zuen agiria irakurtzeko.

384. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0105 Osaba Juanitok etxera igoteko agindu zidan.

385. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0086 Eta traktoreari esker, zeren, iraultzeko arriskua bazuen ere, edozein moetatako lurrean gora igotzeko gauza bait zen, Gracia pasealekuaren azken-azkeneraino sartu ziren.

386. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0065 Joxek hartzen du eskutik eta irteterakoan atxekitzen du beste eskuz kotxetxo urdina eta berria, eta malda gora abiatzen dira hirurak, emakumeen marmar alarmatua atzetik dutela, eta gizona beti hor, bertan geratu da, isilik, txukun jantzita, hirurogeiren bat urte, ez du gertakariak hunkitu; bestalde, leiho batzu ireki dira kale nagusian zaratarik gabe, ikusmiran; hirukotea eliza baino lehentxeago dagoen atarira sartzen da, uzten du harakinak kotxea atarian eta eskailerak igotzen laguntzen dio neskari.......

387. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0125 Behorra zegoen aldera joan eta bere kolkorako esan zuen: - Igo hadi, nahi baduk, edo joan hadi oinez.

388. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0075 - Igo iezazkiok maletak - Baina, nora?.

389. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0050 Oraingoan eskailera batzuk igo behar izan genituen, jangela goikaldean zegoen eta.

390. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0101 Bere gelara igon eta premiazko jestio bat egin behar zuela esan zion Gretchen-i.

391. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0149 Eskutartean zituen premiazko arazo batzu bideratu ondoren, despatxotik irten eta soldadu talde bat berarekin hartuz, bi kotxetara igon ziren denak, Ripoche kalerantz.

392. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0067 Markosen ixiltasuna ordaindu nahian, ezkutuka ondoratu zen lastategira, ikuilutik igota, handik zahagi bat ardo ekartzeko.

393. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0069 Ez zen pisalek igo-jaitsian ateratzen zuten soinu alaia soilik, ez eta txaratil-hariek bereziki zerabilten jarduna ere, ez eta joko malabarretan bezala, tin-tinka ari ziren ontziak ere, ez eta sudurrei hain atsegina zitzaien te eta kafe usain nahasia ere, ez eta mahaspasei zerien usain gozoa, almendra zuri-zuriak, kanela zotzak hain luze eta zuzenak, ezpezia desberdin eztiak, fruittu almibarreztatu tortikatsuak, eta azukrez hain estaliak, behatzaile hotzenari ere ahulezia sorterazi eta behazuna eragingo zioketenak.

394. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0024 Hau esan zuen soilik: - Uluuuuuuu! Eta Parsiak opila berehala askatu eta palmondo baten gainera igo zuen Eguzkiak dirdiratzean Ekialdeko bitxirik ederrenaren argia ere estaliko zuen burukoa eramanez, soil soilik.

395. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0078 Bottetik zazpirok nola edo hala bettittu, karabinero kaxotara igo eta hauen eta matronaren aurrean guzti horretaz, pausoz-pauso, ederki ari ginela, hara non hasten den berriro karraxika nire perikito petrala: - Trrramando-(kon)trrrabando!... trrramando(kon)trrrabando!!!.

396. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0024 Erori eta gero berriro hodeietara igotzen duk, berriro ere erortzeko.

397. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0103 Gero etxean sartzen da eta bere gelara igoten da.

398. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0013 (...), eta gero ere niri begira jarraitu zenuen, eta nik ezin nuen etxerako bidea hartu zu begira zeundelako, zerbait esan behar nizun, baina untze tindi bat sentitzen nuen eztarrian, eta azkenean txirlitorlo atera zitzaidan: - Eramango zaitut etxera, igo!.

399. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0083 Cafetik kalera ilki zirenean portuko azken anima biziak ezkutatzen ari ziren behebarruetan, non mozkorrek ez zuten eskaratz muturrik ere igoko, katuek ez zuten bikoteen estasiaren sekretua argituko, pirata txainkuruek ez zuten tesororik aurkituko eta estraperlariek ez zuten heuren buruarekiko ordaririk ikusiko.

400. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0083 Eskailerak igo, itxituratik lekorera irristatzen zen sokari tira eta atearen kirrika isildu zenean barruan zeuden.

401. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0028 Eskailera batzu igon eta gela batean aurkitu ziren begietako estalkiak kendu zizkietenean.

402. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0045 2. Zuhaitzera igoera deituriko besarkada gertatzen da emakume batek bere hanka bat amorantearenaren gainean jarririk eta bestea iztarretako batean, besoetako bat giltzurdinen gainetik pasa eta bestea bizkarretik, ahapeka abesten badu besoetako haurra balu bezala, eta zuhaitzean gora igotzeko zeinua egiten badu gizonarengandik musu bat lortzeko.

403. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0088 Ospitaleko kafetegira joateko txandakatu egiten ziren eta aldizkari grafikoak erosi eta igoten zituzten irakurtzeko eta irudiak ikusteko.

404. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0107 Erantzuna berehala eman zuen Kalabongek: - Hotel Amorosora igon.

405. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 Badakizu bakarka ezta ehun kilo igotzera ere ez zirela heltzen!.

406. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0096 Eskuartean Ray Rokosonen krimena hain denbora gutxian konpondurik eramateak gradu bat igoko digu, zihur aski guztioi!.

407. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 Hara ni ezin naiteke igon.

408. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0217 Igitai baten orria zirudien, eta zurrunbiloak eginez igotzen zuen lau makinen keak.

409. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0217 Zoruak igo egiten zuen pitin bat.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0272 Kaltzada, unetan desegina egonagatik ere, falta den tokietan gurdibide ongi markatua bilatuko dugu, eta hego-ekialdeko direzioan igoaz jarraituko dugu, laster heltzen da Artasoko muñoaren lepora.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0058 Hasieran pentsatu bazen ere N. H. S.ren administrazio on batek gastuak ttipitu egingo zituela, presupostua gero eta gorago igo da, nazio produktu osoaren ehuneko 5,5era iritsi arte.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0016 b) Enpresen desaurrezkiari begiratuko zaio gehienbat, neurri batetik gorago igo ez dadin.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 B) Miokardioak kontsumitzen duen oxigeno-kopurua igotzen denean: azken hau lan kardiakoa gehitzen denean eta fluxu koronarioa gehitze honi egokitzeko gauza ez denean gertatuko da.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0006 Gainera, kontutan hartu behar da botoi sinaptikoak ez direla denak berdinak eta batzuk potentziala igotzen badute besteak inhibidoreak izan daitezke eta lehengoen akzioaren kontra jo.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0022 Orain, kapitalistek, herririk gabeko elite honek, beste erresuma edo herri batetan inbertituko ditu bere kapitalak, irabazi handiagoen bila joanaz eta hemengo herrikideen bizietaz abstraituz Kapital hauen bitartez, kapital hartzailea den erresumako langileria benefiziatuko da, lantokiak eta alokairuak igotzeko posibilitateak sortzen bait dizkie, bainan hobekuntza hauk beste langileriaren bizkar gainean eginak dira eta joko honek, objetiboki bi langileri talde hauk zatitzen ditu, beren interesak aurka ipiniaz.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0008 Gaizkia eta ongiaren arteko lehiatze honetan, estilizazio eta herrikoitasuna, ideia-konplexutasun mailagatik, ditugu jaun eta jabe; ideia abstraktoegirik ez: Bakea, Zuzena, Egia eta honelako izateak ez dira oholtzara igotzen, ezta jainkorik, jesusik, ama birjiñik ere.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Orain, ordea, goragoko mailara igoak gara eta formak oraingoz ahatz genitzake.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 0634 Eta funtsean gorago aipatu ditugun baldintzetan gertatuko litzateke transformazio hori: alegia perpaus txertatuko sujetoa PRO denean eta aditza iragankorra (21) Hala ere, hemen arazo bat dugu. Gaztelaniaz eskatzen dituen baldintzak ezagunak ditugu jadanik. Baina zer pasatzen da, adibidez, Xenpelaren bertso haiekin: . Perpaus hauek ontzat ematen badira, esan nahi du euskaraz gauzak ez direla hemen agertzen ditugun bezala, zeren, bertso horietan, nik ulertzen ditudan bezala behintzat, badirudi ez dela objetoa igotzen sujetoa baizik. Alegia, badirudi sakonean honelako zerbait dugula: gu umiltzea IS / gaitza da AS eta ez PRO-k gu umiltzea IS / gaitza da AS. Arazo bat.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0189 Euskaldunen arteko % 5 edo 10eko batek bakarrik ikusten baldin badu gehiegizkoa eta alferrikakoa euskara gaztelaniarekin parekatzea eskola-mailan, portzentaia hori % 30etik gora igotzen da erdaldunen artean.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 Honek guztionek, eta aipatu gabe utzi ditudan beste arlo batzuren garapenarekin batera, aurten HABEren presupostuek %40an igotzea ekarri du.

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0021 Baina beste batzuk goimenditara igo ziren, bertan kondizio berdintsuak aurkituz.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0023 Arantzazun, gure zaindaria bisitatzeaz gainera, Urbira doan bidea hartu eta ingurunearen edertasunaz gozatuz Aizkorri edo Peru-Saroiko mendixkara igo gintezke.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0023 Eta han, Araba aldera dagoen mendimagaletik aldian behin igotzen diren baina zeharo finkatzea lortzen ez duten espezie mediterranear batzuk ikus ditzakegu.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. goñi 0408 Matematika zientzia baten posturaino igon zuten hauek.

425. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0159 Garai hartan Uliara igotzea, tranbia jarri aurretik, donostiar gutxik egina zuten txangoa zen.

426. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0159 Horrela hunkiturik jaitsi ziren Uliara tranbiaz igotzera gonbidatuak izan zirenak.

427. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0066 Behar beharrezko diren jeneruak, janari eta jantziak alegia, soldatak baino azkarrago igo dira eta soldata itxurazko bat irabazteko bidea duenak, tira... Nahiz eta itxura batera egoera hau normaltzat jendeak euki, langileak eta ugazabak etorkizun hobeago baten itxaropenetan egonik, gaurko egoera hau zein larri eta hestua azaldu nahi ez dutelako da.

428. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0068 Iparrekialderantz, sigi-saga doan ganadubidean gaindi, txilar, elorri eta garoaren artetik, babestoki xume batetatik igaro ondoren Atxaen eta beren lekune harritsuen oinetan dagoen mazela igotzen hasi ginen.

429. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kirolak 1975 0118 Pilota gora igon zen eta lehenengoz ikusi zuen, zuhaitz artean, lehen zuloko banderaska; orduan, ahalegin handi bat egin zuen, airean iraun eta zulora gehiago hurbiltzeko.

430. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0035 3. Zer da?
- Etortzeko egintza
- Bukatzeko egintza
- Igotzeko egintza
- Jokatzeko egintza
- Amaitzeko egintza
.

431. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0034 Normalki Eguzkiaren esferarekiko okertuak igotzen dira (ikus II. irudia).

432. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0057 Kizkurtze prozesu honetan, tenperatura asko igo zen.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0037 Igo ziren haurrak balearen bizkar gainera eta harrez geroz, Jose Moseren herriko haurrek garbi-garbiak edukitzen dituzte belaunak, eskuak eta sudurpeak.

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0058 Baina amonak hanka artean sagua sentitu zuenean, izugarrizko kurriskada bota eta aulki baten gainera igo zen, bihotza ra-ta-ta-ta hasi zitzaion eta saguak, zer gertatzen ote zen jakin gabe, ihes egin zuen handik badaezpadare.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0104 Igo gaitezen karrajotikako argiak argitutako eskaileretan gora.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0172 Nantesko Ediktoa . Enrike IV.ak Frantziako erregetzara igo zenean hartu zuen lehen erabakia erlijio arazoa betirako konpondu eta erresumari lehengo pakea eskaintzea izan zen.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0007 Bertan landu gabeko petrolioa lurrun eta tenperatura gogorrekin meneratzen da, dorreetara igoz gero.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0574 Paldo honetan hiru lilihori agertzen dira eta ataletan otsoak arbolara igoz, zitori-txarroa, hiru banda eta lehoi zutitua.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nekazarkit 0690 Horretxegatik igotzen dira batzuk jabaloiak indartzen dituzten paldoetan gora, batez ere bilbadurazko barietateez baliatuz.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Bizia laguntzen dugu, hitz batez, igotzen, garaitzen eta gailen irteten.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0246 Tenperaturaren inbertsioa Hal.: Tenperaturaren alderanzketa. Tenperaturaren banaketa bertikalean, tenperatura altitudearen arabera igotzea.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0177 Igo zitzaion ba, zaldixko baten gainera bezala, eta monastegira iritsi zen, fraideak zur eta lur utzirik.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0046 Bestetan baino lehenxeago igo da goiz batez, edo txabolan esnatu, berdin zait.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0014 1. eta 2. bineten artekoa:
- lehen binetan bagaude, geroaldian: Erregeak eskilaretatik igoko dira. isil-isilik etorriko dira eta Jostailu pila ekarriko diote Maiteri.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0014 Bigarren binetan bagaude, lehenaldian erregeak... igo dira... e. a..

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0055 Errepikapen antzua ez balitz urruntasun berori azpimarratzeko ekarri genituzkeen jainkoekiko nolabaiteko hartuemana ukaniko beste pertsonaiak ere, jaun haundiak ziratekeen denak, jainkokume ez izan arren: Yayati, Zerura igo zen errege unibertsala, Eneas, Troiatik ihesi eta Erromako lehen hazia erein zuena, Paris, sagarraren hauzikoa, Starkathr gerlaria eta beste bakar batzu jainkozko nagusiekiko harremanetan izan dira zeinbere modu berezian.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0044 Seguraski, bizitza orduan eta luzeago egiten dugun neurrian gaisotasun horietako batek erasotua izateko probabilitatea igo egiten da.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0045 Eta monopatinean dabiltzan mutiko hori eta neskato hori igoko balira asfaltu ezarri berrira, monopatinaren gurpilek zapalduko al lukete? (Ez. Erroilo askoz handiagoak behar dira).

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Nahikoa denbora behar izan zuten gauzak bertara eramateko zeren eta sokazko eskala batetik gora igo behar bait zuten etxea zegoeneko tranpalera.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Iluntzen hasi zuenean, bi neskatoak lorategira irten ziren eta eskalan gora igo ziren zuhaitzeko beren etxera.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Orduan aita eta ama igo ziren musu bana eman eta gabon esatera.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0020 Bestalde, eta arrazoizko dirudienez, emakumezkoen ihardutze-erakuskaria gutxi baino ez bada ere igo egingo dela kontutan izanik, 1993garreneko lantoki-eskeintza 1.500.000 lantokitaraino iritsiko litzateke.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0123 Geroago, ostera batez ere Londresera erbesteratu zenetik, ekonomi-jakiteari gogor ekin zion eta munduan izan diren ekonomista onenen arteraino igo zen.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0052 1800eko maiatzaren 6an Napoleon Parisetik irten eta 15ean Alpe mendiak igotzen hasten da austriarrak gonbatitzeko.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0077 Failatan barna igotako isurkaiak kaltzita bihurtu du zenbait siderita.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0023 Horregatik esaten da, esan ere, Sobiet Batasunak oraingoz batere interesik ez daukala, Europako AK horiek Gobernura igo daitezen.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0042 Era horretan, artzain banaka batzuk igotzen dira larre garaietara kabalarekin, eta hantxe zaintzekotan gelditzen.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0053 Hona zer egin ohi zuen holakotan: zuhaitz batera igo eta zeharka zegoen adarren batean jartzen zen zai.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0053 Kontuz ibiltzen zen arbolaren bat beti eskura eukitzen, hala behar ezkero bertatik gora aisa igo ahal izateko.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0109 Hondarpilan gora alde egin zion Sinuk eta handik zuhaitzera igo zen, bere umearekin elkartzera.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0109 Teju-musker bat ikusi zuen nola zebilen bandu batzuen artean, baina ez zion ardurarik eman; tejua ez daiteke arboletara igo, baina egundoko abiadan ibiltzen da.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0161 Gastu jakinen zatirik haundiena, amortizazioak izan ohi dira eta hauek ez dira igotzen edo igotzen badira ere pixkanaka; beraz baserriaren errentabide arazoa beste hauetantxe biltzen da: sarrerak nola gehitu salmentako prezioak nola altxaerazi eta gastu aldakorrei nola eutsi.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lurgintza 0279 Behar bada, aurreko urteetan behar zen neurriraino igo ez zutelako eta beheragi zegoelako igo zuten kolpez horrenbeste.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balad 0091 Nagusiak orduan untziko mutil bati masta gainera igotzeko agintzen dio, ezer lortu gabe.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0043 Plazetan makalak (txopoak) zutik jartzen dira, erretzeko edo bere puntara igotzen direnak saritzeko.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0083 Emakumezkoek odolean azido urikoa gizonezkoak baino dexente baxuagoa dute (3,5-3,9 mg emakumezkoak, 4,5-5,9 mg gizonezkoak) eta 50 urte ingurura iristean (menopausia ondoren) bakarrik igotzen da, gizonezkoena iritsi gabe hala ere.

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0019 Meatokietan ireki diren tunel eta igarobideak zulatzerakoan egindako oharpenengatik tenperatura 1ampdeg; C gradu igotzen dela 33m. sakonera goazen neurrian; 3 kmtrotara ura irekiten jartzen da eta 50etara harkaitzak urtu egin ohi dira.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0205 Tresna berri hauetaz baliaturik, Ikaro hegan hasi zen, eta gehiegi igo zelako, eguzkiak hegetako argizaria urtuta itsasora erori zen.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0067 D. S. Borgaonkar-en Catálogo de Variaciones Cromosómicas en el Hombre-ren azken argitarapenean (1989), kromosoma-aldaketen zifra, 4.871ra igotzen da.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. loizate 0067 Honen adierazgarri CEArekin urdaileko eta hestelodiko tumoreetan (adenokartzinomak denak) aurkitutako sentsibilitatea (3. irudian ikus dezakezue) tumore-estadioa igo ahala igoz doa.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 1978ko uztailean Irango grebalarien eskakizunetatik %30a, baldin bazegokion politikari (gaineratikoan jornal hobeak, ordu-murrizketak e. a. eskatzen zirelarik), kopuru hori urte bereko urria-azaroan %80ra igo zen, eta 1979ko otsailez ez zen erreibindikapen politikorik gabeko protesta mugimendurik.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0218 Gaztelu mendipean zegoen, eta bertara irits zitekeen abuztuaren 31. kaleko, lehen Trinidad, 40. eta 42. zenbakiko etxeen artean dagoen kaletartea igoz.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. urkia 0226 Goikoa arkitektoaren lehenengo proiektuan aldaketa berriak egin ziren, aurrekontua 576.102 pezetatara igoz.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1988 0006 Txostenak ematen dituen aholkuen euskarririk sendoena giza arrazarentzat antzematen den etorkizun beltza da, egungo joerak konfirmatuz gero: masen gosea, ekologi hondamendia, errekurtso eskasen agortzea militar produkzioa emendatutakoan bestalde errekurtsoak gutxitu ahala gerraren probabilitatea igo egiten da, ekonomiaren hazkuntzaren polikiagotzea, aberatsen kapazitate produktiboen ez-erabiltzearen eta pobrezia eta miseriaren arteko kointzidentzi tragikoa, eskala bastoan.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0007 1980an egindako inkesta baten bitartez jakin ahal izan zen herrialde industrializatuetan, batezbeste, Nazio-Produktu Gordina delakoaren ehuneko 4era igotzen zela lan-istripuen kostua, garai batean baino gehiago, dudarik gabe.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Jendea ohi baino azkarrago dabil, batak besteari noiz igoko duten galdetzen dio, neska-mutil gazteak elkarrekin igotzekotan geratzen dira, janariz betetako saski galantak hartuta dabiltza dendaz denda neskatxa garbi eta lirainak.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Mendibe-tik Irati mendira dijoan bidean bada Salbatoreren ermita bat; inguruko herrietatik jende asko igotzen da hara, erromes, batezere Korpus Kristi egunez.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0045 Bada beste ideia majo bat etxea zurekin daramazula bidaiatzeko, furgoneta alokatzearena alegia; ez da oso merkea, baina, talde bat osatzen baduzue, prezioak ez dira hainbeste igotzen eta abantail asko ditu: elkarbizitzea, independentzia, mugikortasuna...... e. a.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0161 Kanpaina honek bi helburu ditu: 1. Larrialdian pertsona bat bizirik mantentzeko zer egin behar denari buruz jendeak duen kontzientziaren maila orokorra igotzea.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Gereziondoa, Prunus padus, ez da 8 metro baino gorago igoten, eta maiz zuhaixka gisa hazten da.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 Batez besteko gradu bakar baten igoerak aldaketa klimatiko pentsaezinak ekar ditzake, eta oso altua bada, poloetako masak urtu eta igon egingo litzateke itsasoaren maila.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0069 Ondoren, jasogailu batetan igoten da ikatza.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0094 6. Zenbat eta gorago igo gure mendietan, landaretza aldatuz doa ia desagertu arte.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0107 - Ez igo elektrizitatea daramaten kableak eusten dituzten dorre edo zutoinetara.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0015 Unibertsitateaz gain, beste erakunde eta talde batzuk ere igo egin dituzte ikerketa mailak eta ikerketa arlo zehatzak landu dituzte, era honetara sakonki aztertu direla.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0225 Horien arteko zenbait, zuhaitzetara igo ziren eta horien artean, berriz, isats gabeko tximino mota bat sortu ere: Oryopithecine.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0341 Tradizioz, igoera bide bakarra eliza izan zen; Independentziaren gerratik aurrera ejerzitoa ere bai; XIX. mendearen erdian esparru berriak ireki ziren industria, etxebizitza edo boltsa-espekulazioaren bidez giza-maila igotzeko.

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Guadalquivir-en gora igotzen diren espezimenak oso gutxi dira, Ebro-n gora kopuru txikiago bat jotzen du eta bat ere ez Guadianan eta Miñon.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0056 Udaran, beroak uretan disolbatutako oxigenoa berehala kontsumitua izatea eragiten du eta orduan, arraintxoak harrietan gora jotzen du, marea noiz igoko den zai lehorrean gelditzen delarik.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0372 Izen horiek badute zerikusirik, itxuraz, Euskalerriko eta Europako beste lurralde batzuetako mito zaar batekin; mito horren arabera, tximista harri berezi bat da; lurrera erortzean, zazpi gizabete sartzen da bertan; gero, urtean gizabete bat igotzen da, zazpi urteren buruan azaleraino irixten den arte.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0075 Espezie batzuk hain zorrotza edo generalizatua ez den konportamendu erakusten dute, noizbehinkako migrazioa besterik ez baitute exhibitzen, Galiteuthis motan gertatzen den bezala, zeinak, orokorrean, sakonerako 900 metroak hartzen dituen, baina gauez, badira indibiduo bakan batzu (hemen populuaren multzoaz hitzegiterik ez dago) 100 metrotatik gain igotzeko kapaz direnak.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0023 Lehenengo kurban utzi bidea, igotzen hasi baino lehen, eta jarraitu ezkerraldetik pinu baso bat zeharkatu eta haitzen aurrez aurre dagoen baserri batera eramaten duen gezi gorriz markatutako bide on batetik.

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0023 Bidez kanpo bukatzen da igoaldia eskubiko talwegetik, harkaitzez eta landaretzaz eragotzia, igoaz (hobe da sasoialdiaren hasieran joatea), Zopiteko lepora, 590 metrotako alturan, (...).

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0077 Lantxuteko maldako sakaneko amaierako zirkora iritsi ondoren igo behar dugu, bidetatik kanpo, Plateau vert delakora iritsi arte, 500 metrotako alturan.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0077 Ondoren, 800 m egin eta gero, eskubiko bidea hartu eta Apalaenea baserrira igo.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0247 Errepide nagusia haranean gora igotzen da ekialderuntz, alde batera utziz Konterriko herririk interesgarrienak, beren harpe artifizialengatik ezagutuak (1) .

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0300 Larretokiak zeharkatu behar ditugu orain Anbotoko gailurraren eskubira eramango gaituen haran belartsu zabal batetik igoaz, eta horretarako desnibel handia zailtasun gehiegirik gabe gainditzeko aukera emango digun bideska bat bilatu beharko dugu.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0300 Harkaitzetik igoaz, segurtasun osoz igo ahal izango gara, zailtasunak II goi mailatik pasatzen ez direla, biragune sistema erraz batera iritsi arte.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0025 Garabiak erabakitzen dira harri-mokorrak harresi gainera igotzeko, ehundaka kilokoak izan daitzezke eta.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0063 Gune honetan, eskuinetik igoten den bidetik joko dugu.

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0063 Bide zidor aldapatsuan gaindi igongo gara pago eta haritzez osaturiko basoxka bat zeharkatuz, harkaitzetara heltzerakoan arteak agertuko direlarik.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0063 Bi ibilbide hauek nahiko zailak dira, ziurtasunez eta konfidantzaz igoten jakin beharra dago eta.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0112 Errepide txiki batetatik igongo gara, Done Mikelen baseliza ondotik igaroz, ezkerraldean (E) hasten den lurrezko aldai batetara iritsi arte (13`).

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0112 Aurretik artez (HE) igoten dena, bidea mozteko balio zaigu, apur bat aurrerago berriz bestearekin batzen delako (35`).

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0112 Eskuineko aldaiak mendi hau inguratzen du, beraz, aurrez (H) igongo gara gurdibide zabal batetatik.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0010 Bosforotik sartzen dira edo irtetzen Itsas Beltze-ra igotzeko, edota Marmara itxasotik Grezia, Italia, Espainia edo Frantzia-ra jeisteko, Arrantza izanik ontzi txikiagoen lana, arrantzaleek itsas ertzaren zuirtasuna oinarritzen dute.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0024 Munoa zehartuz Soliman-en mezkitarantz igotzen den Istambul-eko kalea.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0057 Sultan bat erregetzara igotzean jenizaroen laguntzaz edo baimenez arruntki diru-sari batzuk dituzte.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0009 Hautzaroaren hasieratik, eideren eta kaioen arraultzen bila trokak igotzen zituen, gezi-uztaiaz tiratzen zuen, fiord-eko ur hotzetan bainatzen zen, eta xakean jokatzen zuen.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0034 Eta nolako janketa ondorioz! Erreki eta urdazpikoen lurrinak zerurantz igotzen dira Valholl-eko jainkoen sudurrak atseginez kilimatuz.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0102 2) Espainiak duen erdiko tipoa (edo tipo arrunta) Elkartean daudenen artean apalenetako bat da; horregatik, hurbiltzerakoan, igo beharko luke.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0102 Hori, esan gabe doa, kontsumitzaileen kaltean lihoake, prezioak ere igo egingo lirateke eta.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0102 Akzisen kasuan, alkoholezko edarien, tabakoaren eta olio mineralen gaineko zergak igoko lirateke.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0102 Hori dela-eta, kontsumoaren gaineko zeharkako zergen presioa % 2`5 edo 2`8 igoko litzateke eta espainiar Estatuak 800.000 miloi pezeta gehiago bilduko luke.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0148 Aitzitik, ordea..., hau ez da honez gero buru estalkia niretzat, zeruraino igotzen den horma baizik (...) SINESTU NAHI DUDANA dut goraipatzen.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0222 Lehen mendeetako predikuak elkarrekiko loturan jartzen zituen, Kristoren gurutzerantzako bidea eta neofitoen Bataioko uretarakoa, eta horregatik esaten zuten eranzten dituzte jantziak, Jesus bereetatik erantzia izan zen bezala urkamendira igotzeko.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0207 Komunitate zientifikoa, guztiz tresna eraginkorra da, paradigma-aldaketan zehar ebatzitako arazoak ahalik eta gehien mugatzeko eta beren kopurua igotzeko.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0194 Baina, izarra zahartuz doan neurrian erdiguneko tenperatura igo egiten da eta neutrinoen eraketa-erritmoa gero eta azkarrago hazten da.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. azkune 0640 Horregatik Ezeiza jaunak 1.000 pezeta eta sarreren prezioak zertxobait igotzeko baimena eskatu zion Udalari.

520. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0028 Igo omen da Olegario ta:
- Zer pasatzen zaik?.

521. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0020 Lurrari argizaia eman, gosariak jarri, aurrak jantzi... ta jantzitzea naikoa eztala, bateri mukiak atera, besteari atzea garbitu, okerrik egin ez dezaten zaitu, kontu! txiki, atoz onera, ez igo orrera, erori egingo zerala, au pix egiten jarri, orren lotsagabekeriak entzun, suari begiratu, eltzeari kontu artu...(...).

522. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0311 ARGIÑE - Satorrak igotzen al dira goi oietara? ANTXON - Ez det uste.

523. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0311 ANTXON - Joxe Arrapatu ori izatekotan, baiñan ez da leioraiño igotzeko gauza.

524. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0581 Teloia bonbardeoa bukatzean igotzen da.

525. 1969-1990 gipuzkera antzerkia f. olariaga 0581 Fanchou larri-larri mahai gainera igotzen da Lira ikusteko.

526. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0003 Merezi zuen igotzeak.

527. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/3 0073 Alderdi artara laxterka irten nintzan eskallerak irunaka igoaz eta, alako batean, nun ikusten ditudan, nere iru eskola-lagun: Karlos, Joakin eta Imanol.

528. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak kristau-ikasbidea/4 0026 Jose ta Maria ere, Galilea`ko erri Nazaret`etikan Belen deritzaion Juda`ko errira igo ziran.

529. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0013 Odei-zerrendak: Odei auek dira beenekoak: 2.000 metro baiño gorago ez dira igotzen.

530. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0013 Euri-odeiak: 1.500 metrotik 2.500 metrotaraiño igotzen dira lurretik goruntz.

531. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0031 Besterik gabe katua salto batez goiko abera igo zan.

532. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0031 - lgo adi orma zaar orren gaiñera - esan zion katuak.

533. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0031 Akerra orma zaarraren gaiñera igo zan.

534. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0022 Auetan batzuek leiatsu ibiltzen dira eguzki-billa, ta eguzki-aldera jasotzen dute burua, orma eta zugatz-enborretan gora igoaz.

535. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0022 Zuztarraren txuxtar memeiak, ura ta meagatzak xurrupatzen ari dira, etengabe; eta, tubotxo-sare baten bidez ur eta meagatzezko izerdi gordiña ostoetaraño igotzen da.

536. 1969-1990 gipuzkera liturgia salmoak 0016 Nor igoko da / Jainko Jaunaren / mendiraño? dagon tokian / nor sartuko?.

537. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0015 Zeruko ateak zabaldu egiten dira, gizon bezala igo den Kristoren aurrean (S. Ireneo).

538. 1969-1990 gipuzkera liturgia agustindarren liturgia 0015 Jaunaren mendira nor igoko?/ Aren toki santuan nor egongo?.

539. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0023 Igaro zituan ibarrak eta basoak, igo zituan mendi garaiak eta konkortsuak, aztertu zituan, asko nekatuz, toki utzienak, galdutako ardia arkitu arte.

540. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0102 Gurutzera igo aurretik egindako otoitzetan au eskatzen dio Aitari: itzul zezaiola, mundua asi baiño len, beragan zeukan aintza.

541. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0292 Orregatik gure Jaunak gizonaren Seme deitzen du bere burua, gizonetan aundiena, beragan berritua izan dalako gizadia: gizon garaituaren bidez jetxi zan gure gizadia eriotzeraño, gizon garaillearen bidez igo gaitezen bizitzara.

542. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0057 Orrela, Pedro Apostolu doatsuak, jauretxera igotzen zijoala, limosna eskatu zion errenari erantzun zion: Ez dut ez urrerik eta ez zillarrik, baiña dutana emango dizut: Jesukristo Nazaret-koaren izenean jaiki eta zabiltza.

543. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0122 Izan ere, ain aundia da Jainkoaren emaitza: ura ikusi duen begirik ez da ez bait da an margorik, ura entzun duen belarririk ez da ez bait da an soiñurik, ez da ura somatuko duen biotzik ere, ortarako gizonaren biotzak araiño igo bear luke-ta.

544. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0108 Bidetxiur batetik gora igo ziren, zugaitz eta landare artean.

545. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0141 Emendik su ematerik ez dago, leiora igo gabe.

546. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0105 Txoria bezain arin igo zan, jauzi izugarri batez, Mr. Freddie Widgeon Gaztea, arasa edo armario aundi baten gañera.

547. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0088 Bigarren: batipat, otoitzean irauteko eta otoitz maillan igotzeko.

548. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0155 Noraño igo ditekean Jainkoaren liburuaren irakurle bat!.

549. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0100 Alderantziz, mailla batzuk igo, eta, leio aundi ederreko ibiltoki baten barrena, gela zabal batera eraman ninduten.

550. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0104 PRINCIPE DE CONDE-REN mendean; kontuan zegoen Maria Juan Mugarrieta-koa ere, eta leenez neurriak arturik, Pranzesen atzaparretatik imagiña santa libratzeco; aditu zituanean, bada, atabal eta sutumpen otsak, zaldien irrintziak eta gudarien ojuak, aldarera igo, eta errespetorik aundienarekin imagiña artu, bere eche barruko bizitza eta trasteari kasorik egin gabe, munduko gauzetan pensatu gabe, jechi zan errira, berak maitatzen zuan gauzarik baliotsuenea besoetan zuala.

551. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0079 Ostiralez, goizeko eguzkiarekin batera igo zen teillatu-gaillurrera.

552. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0023 Ontarako, nere etxe-inguruan igo naiz, uribelbil`era, (al ommibus) eta ordu bat luzea igaro ondoren iritxi naiz plaza ospetsura.

553. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa salmutegia 0288 Ortzira igo banendi, an zaude.

554. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0009 Ontaz-bereala zentzuratu eta, zurubian gora pizkor igoaz, gure gelan sartu nintzan.

555. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0191 Saiatu zan bai zaldi-gaiñetik esi-gaiñeko ertzera igo nairik, baiña zalditik mugitzeko ere ez zan gauza, erabat txeetua ta ebaindua bait-zegon; onela bada, zaldi-gaiñetik gaizki-esaka asi zitzaien Santxoren mantatzailleeri, itzik zikiñ lotsagarrienak esanaz; paperan nola jarri ere eziñ suma alakoak; baiña ez zuten aiek orrengatik beren farra ta lana utzi, ezta egazti Santxo`k ere bere antsiak, erregu txarrez ta onez oratuak; baiña alfer-alferrik izan zan dana alik-eta nekearen nekez utzi zuten arte.

556. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Goiko mallera igo giñan, uria andik askoz ere obeto ikusten baita.

557. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0104 Neskari agur egin, zalpurdira igo eta Riverside Palaceruntz abiatu zan astiro.

558. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0071 Gora igo, sua egin, urdai-koipetan tomatea prejitu ta jan.

559. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Ta 1848 garren urtean Madrid`en Isabel II erregiñaren aurrean, iñoren lotsik gabe txistu ta danboliña jotzea zala adierazten ba dizugute, aski da asmatzeko zeñen gora igo zan Txango`ren entzutea.

560. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0037 Dakiguna da, Rogaziano Arsuaga, osaba ildakoan lehenengo maillara igo zala ta urte askotan Bilbo`ko txistulari nagusi izan zala.

561. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0006 Iñigo`ren gaztaroan giro ori zeruraiño igota zegoan; ez da, ba, arritzeko Iñigo`k ere arma bidea aukeratzea.

562. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0099 Kristo, piztua, Aitagana igoa da; bere ondoan beteko du amairik gabeko apaizgoa.

563. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0117 Kanpo librean, tenperatura 10ampdeg;tik gora igotzen danetik aurrera ereiten da.

564. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0069 Eta 1822-go Agorraren 11-an igo santutegira, zerizkion lapurreta eta litxarkeri guztiak egin, eta azkenean, su eman eta aldegin.

565. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0079 Ikazkiña onela jazten da: barneko motxaren gaiñetik elastiko urdin-illuna, apaindura gorriekin, iñoiz jabearen izena ere jartzen diote besomuturrean; prakak geienean tripazkoak, beltzak edo oliba-antzekoak, belaunetaraiño goratuak; zankoak berriz artillezko mantarraz bilduak eta oiñak oial berdiñezko pealez estaliak; abarka-lokarri berberekin lotzen dira, zankoak gora gurutzatuz belaun azpiraiño igotzen dutela; artillezko gerrikoa, urdiña geienean, eta kapusaia beroki bezela.

566. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0092 Bedeinka zaitzatela Jainko aalguztidunak,
Jesus, zuei lekua prestatzera,
zerura igo zen egun onetan.

567. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Andik bidea igotzen dijoa.

568. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Arkaitz batera igo ta bidexiorra uraren ondotik dijoakigu.

569. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Babestetxe au Zeanuri`ko Goikoetxea`tar Eleuterio jaunak eraiki zuan; berak, lurralde auetan kirol onen lenengo sorrera garaian, bertara igotzen ziran mendigoizale askori eman zizkien janari ugari ta oe garbiak.

570. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Izen bereko tokian aurkitzen da, Aldamin mendiaren oiñean, Arraba`tik gurutzera igotzeko bidearen ondoan.

571. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Izen berdiñeko zabaldietan lekutua dago, Orozko`tik igotzen dan mendartearen gaiñ aldean.

572. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Mendi-multzo ontako gaillurrak ugariak eta ikuspegi ezberdiñetakoak dira; mendigoizale bakoitzak aukera dezake berari geien doakion auetako bat: mendi-saiets belartsu ta legunetik igotzea batetik, edo-ta malkar-igoaldia inguru arkaiztsu basatietatik, laztuta dauden ertz pitzatuen gaiñetik ibillaldiak egitea bestetik; auek, zapalgune sakonetako zokotik igotzen dira, illargi zoruaren tankerako lurraldea begiztatzen ari zerala irudituko zaizu.

573. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Iritxi-bide ezberdiñetako ibillaldietan, tontor batzuetara igotzeko bideak aipatu ditugu: Gorbeia`ko Gurutzea, Berretin eta, beste aldetik, gaillurretaraiño errazenik igotzeko erak nondik norakoak diran ikusiz joan gera; aiek errezago aurkitzeko, zenbait taldetan zatitu, eta gertuan dituzten tokien izenez uztartu ditugu.

574. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Au ere belarrez estalia, Austigarbin`dik Egoaldera, bertatik gaillurrera zuzenean igotzea lortu liteke, edo bestela Ipergorta`ko mendi-lepotik igo bearko dugu.

575. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Arnauri ta Altube ibaien arroak bakanduz, Orozko`tik goiera auetaraiño igotzen diran Mendi-bizkarren goeneko gaiña da.

576. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Arraba ta Orozko`tik igotzen diranentzat igarobide bearrezkoa da, Aldamin`era ta Gurutzera iristeko.

577. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0518 Ondoren aztertu nai litzaken ezko puxka bota urbarnera eta kutsatuagoa eta uraxalerago igoko da, garbiagoa eta ondorago.

578. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0140 Era berean jokatuz, bere Elizako 15 elizbarrutiak gotzaiez ornitu aal izan zituan, 1972'ean Patriarkadutzara igoa izan zan Dabid V'ak.

579. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0099 Nork lagunduko nindun mendian zear igoten?.

580. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0099 Atarik atara mendiaren oiñera eldu giñan; arkaitz zut malkartsuak idoro genitun bertan, eta eurok igotzeko gutxi lirakean bernarik azkarrenak ere.

581. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0100 - Nork daki orain jalki zuen nire maisuak, ibillita pizkat bareturik, zein alderdi dan igotzeko errezena, ta nola igo daiteken egorik gabe?.

582. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0100 - Zuok guztiok, nik uste, itxaron duzuen pakearren, esaidazue norantza daraman mendi onek, igo al daiteken beronen gaiñaldera; denbora galtzeak, bada, dakiana geiago samintzen.

583. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa f. krutwig 0102 Baldin eta hemendik igotzen ba gara, berehala helduko gara Van Eykplaatsera.

584. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. goihenetxe 0171 Ikusten denez, gora biderik irekiena, sozialki igotzeko aukerarik erosoena, erret administraritzako ofizioak ziren.

585. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0016 M. Hango neskatxa hura
begira dudala,
T. nik eskuratuko dut
nola edo hala,
M. nekin ez da ibiliko
zurekin bezala,
T. mango igoa du-ta
ageri nazala
.

586. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0019 Enb.:
Gustora igo dute
onerako malda; (...).

587. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0001 Hitzarmen honetan espresuki aipaturik gabeko izate ekonomikoa duen edozein kontzeptu, edo etorkizuneko soldata igoerak, edozein delarik igotzen den kontzeptua, honetan, urteko osotasunean kontatuak hitzartzen diren baldintzetan zurgatuak eta konpentsatuak eritziko dira; horregatik honako baldintza ekonomikoek indarreango konzeptu ekonomiko guztiak gaindituko balituzke, ez da kobratze gehigarritarako eskubiderik izango.

588. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0002 1990ko Martxoaren 1etik 1991ko Otsailaren 28raino, errenta honi igoera bat aplikatuko zaio, Hitzarmenaren gainontzeko kopuruak igoko diren portzentai berekoa.

589. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Guztira aurrekontua 19.600.000 pezetatara igotzen da, bere finantzaketa, jarraiango erakarketen arabera, banatuz: @- Eusko Jaurlaritzako Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurugiroa Sailak: 18.200.000 pezeta....

590. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0001 Gai honi buruz 1989ko ekainaren 16ko datarekin, Finantza eta Aurrekontuetarako Zuzendari jaunak emandako txostena ikusirik, eta Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko Foru Diputatuaren proposamenez, eta gaurko egunean Diputatuen Kontseiluak egin duen bilkuran gaia aztertu ondoren, ERABAKITZEN DUT: LEHENENGO. - 1989 eta 1990 Ekitaldietara luzatzen den Hitzarmenaren urteanitzeko egozpenaren ondorioz, Gastu Konpromisu Proiektua onartzea zeinen zenbatekoa 19.600.000 pezetatara igotzen den, bera bi urtetan banatuz, ondorengo zehaztasunaren arabera: 1989. urtea: 10.500.000 pezeta. 1990. urtea: 9.100.000 pezeta. Guztira: 19.600.000 pezeta.

591. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Berak daki inork baino hobeto punta puntara igo behar dela.

592. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Goizpartean eta arratsaldean Lazkao Txiki eta Agirre bertsolariek ihardungo dute eta eguerdiko 12etan Plazan jarriko den tantai gainera ea nor igotzen den ikusteko aukera izango da, asto karreraren aurretik.

593. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Zumaiako futbol taldea aurtengo denboraldian igo da futboleko Hirugarren Dibisiora, eta egia esan izugarrizko ilusioz hartu dute bai jokalariek bai eta futbol taldeko arduradunek ere.

594. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Lehenik erregionaletetatik Preferente mailara igo ziren eta maila honetan zenbait urte mantendu ondoren aurreko denboraldian eta promozioaren bidetik Hirugarren Dibisiora igotzea lortu zuten.

595. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Euskal Etxeako elizan organo eder bat genuen eta Gaztelu korura organoa jotzera igo zen bitartean, Orixe behean geratu zen otoitz egiten.

596. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Monumentu honen irudi orokorra enbor koniko bat bezala ulertu behar da, gainean solairu bat izanik bertara igo eta sartzeko hesituriko burdinezko ate bat duelarik.

597. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Delinkuentzia indizeak gero eta gorago igotzen ari dira Katalunian eta sindikatoen ustez oso kopuru murritzak dira hauek.

598. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Guk Goiko Benta-ra igotzea erabaki genuen.

599. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Goikoa pisu batean bizi zen, eskilara asko igota.

600. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Salda igo nionean, begiak ireki zituen, begi urdinak, nekatuak.

601. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Bat ere ez zen Bidasoako uretan ikusi, eta askok esan zuen erremedio zaileko galera izango zela berriro ere izokinak Bidasoako uretan gora igotzea.

602. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Petrolioa igo, kontsumoa urritu.

603. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 - Petrolioaren prezioa gogotik igo da azken asteotan.

604. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Petrolioaren eskea gero eta haundiagoa da alde batetik eta bestetik, gutxiago produzitzen da Iranen, oraindik hor gauzak mehe daudelako; beraz, ez da harritzekoa, zenbait nazio produzitzailek petrolioa igotzea edota igo erazi nahi izatea.

605. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Horretaz baliatuz Katar, Kuwait, Oman, Libia eta Abu Dhabi herrialde arabeek, ehuneko bost edo hamar igo dute petrolioaren balioa.

606. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Iranetik petrolioa irten ez delakoaz, nazio arabeek horren prezioa igotzeak, gogorki asaldatu ditu nazio industrializatuok, Ipar Amerika bereziki.

607. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. sarrionandia 0001 Eta izugarria da itsasontzira bere alaba besoetan igotzerakoan azaltzen den desanparoa, espetxeko hesiak ilunetan eta biderik ezagutu gabe noragabe trabesa bailituen.

608. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Ez da denbora asko ekonomiaren ezaugarriak igotzeari ekin ziotela eta estatu batzuetan oraindik birrekuperatu gabe egonik 1.974.eko mailak berriro behera joatekoak dira ezaugarri hauek.

609. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Oraindik beste alde negatibo batekin aurkitzen da autoen sektorea, alegia, petrolioaren prezioak igo egin direla, gasolina garestiago izanez autoak mugitzeko.

610. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Hortik aparte, Mendebaleko estatu industrializatuetan siderurgia industriaren birrestrukturazioa egiten ari da langileak guttitu eta produktibitatea igo eta politika honen ondorio nagusiena langabean 18 kopurua puztea da.

611. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1980 0001 Gainera, Mendebaleko enpresa siderurgietako irabazi-tasak lur jota aurkitzen dira, errentabilitatea igotzeko kapitalaren konposaketa organikoa hazi beharrean aurkitzen direlarik agintari ekonomikoak; beste hitz batzuekin esanda, langile sobera dagoela industria honetan.

612. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Hala ere, abioi haundi batetan sar, aulkian eseri, gerrikoa lotu eta bidaiari ekitea gauza bat da; besterik, ordea, norberak har delta edo abioia, eta, berari eraginez, goruntz igo, lurrerantz jaitsi, lainotan sar, haizearen besoetan mugitu, eta lurretik at ibil edo hegan egitea.

613. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Ez da zaila hau egitea, lainotan zeure burua kulunkan ikusteko, gora igo behar da.

614. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Duque de Mandas kaletik zehar, Egia kaletik gora Ametzagainara igo eta karmengo Amaren kaletik behera berriro Aitor ikastolara iristeko manifestazioak erdi aldean zeraman bigarren pankarta batek Gobernuaren plangintza txarragatik haurrak kalean geratuko dira zioen eta hirugarren bat atzean Egiako auzoak ikastola bat nahi du eta behar du.

615. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Eta PQ gobernura igo zen.

616. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Izan ere, hau da munduan zehar aurki daitekeen hiririk kutsatuenetarikoa, ze aspaldira jo gabe, zerotik hamahirurako maila batetan, bi egunez 11'40raino igon baitzen azken aste hauetan.

617. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Dana-dala, Picasso izena erti-mail goienetara igoa dala agiri-agirian dagoenez, bere nortasun nabaria uka-eziña zaigu.

618. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 0001 Garagarrari buruz, ba dago interes geixiago bere erosketako, eta onela izan leike bere prezioa pixkan bat igotzea.

619. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Herrizaingo-Sailaren 1984.eko Herriko Autonomia-Elkarteko Ertzaintzan mailaz igotzeko Ikasturteetara iristeko baztertze-indarreko saioak arautuz.

620. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0002 Cornell Unibertsitateko ikerketaria den David Pimentelek dioenez, 1940-79 bitartean 10 bider gehitu da antiparasitarioen erabilera eta halere intsektuen eraginezko galerak 7tik 13ra igo dira eta eritasun kriptogamikozkoak, berriz, 10etik 12ra.

621. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.m. v. de mendizabal 0001 Aspaldiko adiskideak gara; ongi gogoratuko duzue, aurrena nire etxeko balkoian zuen morroiek eskaileretatik igoz zer ekarriko zidaten zai egonez, eta gero kabalgatan zuzilariarena eginez, beti-beti zuen ondoan izan nauzue.

622. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak tx. abarrategi 0001 Horregatik ez dut presarik hartzen auzoko aldapa igotzerakoan.

623. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak tx. abarrategi 0001 Beharbada, maizegi igo dute gure kale erripatsua.

624. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Urarekin ibaian gora, arrainak ere igoten dira itsasgoratan janari bila.

625. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0002 Duela 32 minutu igo da gora eta oraindik ez da azaldu!.

626. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0002 Gainera, ez dakit bere etxera igo den ere... Litekeena da bere etxea ez izatea.

627. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0003 Neuk ere alturara igo naizen bakoitzean, mareoak kendu eta dijestioa egiteko koka infusioak hartu ditut eta izugarri gauza ona da koka.

628. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Lotazil onen lenengo igandean, beste igande askotan bezela, juan ziran erri ontako Ganguren`go mendigoizaleak, berebil andi baten, Mena araneko Madalena mendira, bertako Aitz Nagusi`ra igoteko asmuaz, eta beste askotan legez euron artean San Salbador eta Ibarra`tar Errikarta irurogei ta amalau urteko mendigoizale jatorra, kementsua ta inor baiño ariñagoa, bizkorragoa; baiña, iñork ez daki zelan, besteakandik pizkat aldendu zalako, bera jatsi ziranean, Bigo-Siones erritxura, eta ez etorrela lagun ori ikusirik, asi ziran billatzen, baiña, ezin izan eben aurkitu igande orretan, naita ia gaberdirarte bere billa ibilli.

629. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.l. lizundia 0001 Esan leiteke, beherantz ez doala, gorantz ere asko igon ez arren.

630. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 - Hi, hemen dena beteta zegok eta igo hadi gora!.

631. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 Gora igo eta minutu pare batetara euria hasten du.

632. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 - Aizue!, gora igo zaitezte, lehendik ere beste bat badago eta.

633. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1982 0001 - Gora igo bainan biak bakarrik.

634. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. aristizabal 0001 Zuzmurrak diranez emengo aberedunak bigarren zonara igotzeko eskaerak egiñak dira; zona ortan errial bat geiago ordaintzen omen dute, etziok orrelako utsik.

635. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. aristizabal 0001 Naparrak berriz irugarren zona`ra igotzeko eskaera egiñak omen dira.

636. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Dirurik eza, diru-iturriak agortu izana ta zorrak goragi igo izana: orra or GOIZ ARGI mututu-erazi zuten eragozpenak.

637. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Kamioien matrikulazioa (21,7%) igo da eta traktoreak berriz eundik 4,3%.

638. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Industriko indar elektrikoaren erabillera 3,1% igo da, Españia`koa berriz, 1,5%.

639. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Naiz eta bukatutako etxeak jatxiera bat izan (3,4%) asitakoak izugarri igo dira (62,8%): argi dago beraz, osotasunari begiratuz, sail onek irabazi egin duala.

640. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Urteko mediari begiratuta lan-postuak euneko 1,3 batean igo dira.

641. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Bideetako transportea dala-ta, gasoleoaren erabillera 6,3% igo da, emen ere Españi maillan baiño obekiago (5%).

642. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1985 0002 - Kontuan artu bear da Euskal Etxea orain dela amar urte sortu zela eta asera batean 400 bat bazkide besterik etzirala eta orain dela 3 urte etxe berri bat artu gendun Jovellanos kalean, eta iru urte auetan 400 bazkidetik 3.000`raiño igo gerala, uste dugu beraz gero ta geiago igotzen joango dela bazkidetza.

643. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Teofilo jaunak pareko iskaleratik igo diren artista guztiak parez pare ikusteaz gain, hauetako batzurekin solasaldiren bat izateko aukera ere izan omen du.

644. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Errege eta bere segizioa taulatu haundi batera igon zirenean, jendea uhuka hasi zen.

645. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1982 0001 Egintzat emango zuen beharbada eta garailearen burdian igo besterik ez du egin.

646. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1982 0001 Disimulaturik lehenbizi astiro eta ondoren oso arin igo nituen eskailerak.

647. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Bai, Santi, burkidea, zure odola euskal-Herriaren magal berdean gordea dagoelako, gu saiatuko gara dagokizun lekuan jartzen, herriaren historian askatasunaren alde eroritako beste burkidekin batera, eta sozialismoaren lehenengo mailaldia igotzen hasten garenean, etorkizuneko belaunaldien adibide tinkoa izango zara.

648. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Erremolatxaren salneurria ez dela igoko zazpi urtetan gutxienez, bitartean, abonoak, traktoreak eta esku lana garestituko direlarik.

649. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. juaristi 0001 Zer ajola horrek? Goian egotearen plazerrak estaltzen ditu igotzearen zoritxar eta min guztiak.

650. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 1970. urte inguruan gertatu zen hilkintza eta zauritu-kopuru handienak (19.193 hildako, 165.784 zauritu larri, 367.358 zauritu arin) eta harrez gero grafiken kurbak beheraka joan dira ezbehar hauek erdi baino gutxiago izatera lortu delarik, baina azken aldiko estatistiken arabera berriro igotzeko joera nabarmena erakusten dute.

651. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Balendin'ek arin igon eban York Barrian, beste batzuk olako ondoren baten billa alperrik ibilten ba'dira be.

652. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. goiria 0001 Politika izan dabe bide errian eta gizartean goi-maillak igotzeko.

653. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Jentillak gizandi indartsuak ziran eta goienetako besoetan eben euren egoitza; kristautasuna, berriz, erririk-erri zabaldu zan eta gero igon gaillurretara, Sakanatik Aralarrera.

654. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Lau milla metrotara igotean, azkeneko ura ta bidea arritsuago...

655. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Gero, bizkar batera igon eta zelaigune aundi-aundia gure aurrean.

656. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Eta gorago igoteko gauza ez dirala agirian dago.

657. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. peña 0001 Orra Kilimanjaro'ra igoteko azken-ekiñaldiaren eguna eldu! Igongo ete gara, ba, tontorreraño? Jainkoa lagun dakigula! Gauerdian jagi gara.

658. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Batzuek 7,5 % igotzea nahikoa dela diote; beste batzuek 12 % beharrezkoa jotzen dute, eta badira, Frantzia esate baterako, 20 % igo nahi dituztenak.

659. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Gaiñera Europan 12 edo 20 nekazarien jeneroak igo nahi dituzten nazio oietan, lehen ere baserritarrak eta kaleko langilleak emen baiño irabazpide eta jornal berdintsuagoak dauzkate.

660. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Gure Euskalerriko mendi ederrak, amaika bider ikusi izan dugu Joakin adiskidea, igotzen; baita, Itxas-Mendi Elkarteak ohitura duen bezela, ume koskorrekin mendirutz abiatzen ere.

661. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0002 Guri asko kostatzen zaigu geure maila igotzea geu bakarrik gaudelako.

662. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Esaiozu goizeko seiretatik hamar aldiz igo duzula mendia, gorputza berotzeko.

663. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0002 Kontaiozu ihaz Akonkagua oxigeno barik igo zenuela.

664. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... elhuyar 1990 0001 Aditu hauen ustez, Ipar Atlantikoan itsas maila aurrikusitakoa baino 2 aldiz gehiago igo daiteke, hego ozeanoko leku batzuetan aldiz itsas maila jaitsi egin daitekeelarik.

665. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... elhuyar 1990 0001 Aipatu konbekzioa ez egotearen ondorioetako bat hauxe da: azalera ur epela ez igota Ipar Atlantikoan eta hego ozeanoko leku batzuetan airearen tenperatura batazbesteko globala baino gutxiago igotzen da eta itsas gaineko zati batzuetan airea hoztu ere egin daiteke, mundu osoan epeltzen den bitartean.

666. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... elhuyar 1990 0001 Azken 20 urte honetan batezbesteko tenperatura igo egin den bitartean, Ipar Atlantikoaren gainean jaitsi egin da.

667. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0002 2. (Euskitzek)
Kanpotarrentzat Andres Hiberno
baina Beizaman Patxiko,
gure bizitza ez zendun pasa
alper eta belauniko,
oraintxe hogei urte pasatxo
igoa zinen betiko,
baina Beizaman zure izenik
inoiz ere ez da hilko.

668. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. lezamiz 0002 Zeren biziera honetan ez baitugu murrailak igo behar, giltzarriak baizik.

669. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ihintza 1990 0001 Goizeko hamarrak aldian Bujedotik, telefonoz, Joan nagusiari deitu zion Xanti anaiak, gogoihardunak bukatu eta gero: San Asensiotik dei egin dit Larrazabalek esanez, huts egin gabe joateko San Asensiora, handik gero San Lorentzora igotzeko.

670. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. zidarre 0001 Kolarreko eskilarak arineketan, saltu-saltuka igoten asmatu neban, gero, azensoraren zaratea seigarren pisutik beheraino jaisten eta behetik, barriro hirugarren pisura igoten.

671. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. zidarre 0001 Neskatoak apurka-apurka igon ebazan kolarreko eskilarak, azensoraren zaratea entzun neban hirugarren pisutik behera jaisten, eta barriro behetik hirugarren pisura.

672. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. zidarre 0001 Patxoren etxean porteroaren zaratea entzun zan, baina neskatoak ez ebazan kolarreko eskilarak igon.

673. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. erzibengoa 0002 Handik aurrerantzean, azken urteetako ATALETAN soma daitekeen bezala, iraganeko tankerari uko egin gabe, etorkizunaren gurdian igota azaltzen zaigu.

674. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 1973garreneko Semenditik 1974garreneko Semendira, gorakada aundia egin dabe premiñazkoak diran jangaiak eta jantzi gaiak; antzera igon dabe etxeen errentak, auto eta trenetan ibilteak, tabako-orriak, eskola ikasteak eta abar.

675. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0001 Jangaieri buruz: okeleak euneko 15 igon dau; euneko 78 lebatzak; euneko 20 sardiñeak; euneko 47 txitxarroak; euneko 24 garbantzuak; euneko 25 indabeak; euneko 21 lentejeak; euneko 56 sagarrak; euneko 66 orioak; euneko 25 arrautzak; euneko 25 tomate-latea eta 16 melokotoia; euneko 26 galletak, fideoak eta gari-uruna; euneko 19 azukareak; euneko 30 gizonezkoaren trajea jostea eta euneko 25 trajea garbitzea.

676. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Era bardiñean igon dabe alogerak?

677. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Esnetxoak norentzat igon?

678. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Igo zaitez Forondan Madrilerako hegazkin batetara.

679. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 - Ez da nire arloa, jauna, entrepresarik entrepresa berriketari ibiltzea; baina, gure emazteen erosketari begiraturik, ehuneko hemezortzian igon da bizimodua, azken urte honetan.

680. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0002 Bizimodua ehuneko hemezortzian igon denez, ehuneko hemetzortzian jaso beharko dituzu gure soldatak ere.

681. 1969-1990 sailkatu gabeak saiakera-artikuluak karmel 1975 0033 Zein da Erriarentzat oiartzunik andienekoak? Zein erriaren eziketan gogotsuen ari dena edo ta Erriari kultura mailla igotzen ondoen laguntzen diona? Zergatik?.

682. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0136 aikas barandakas igon gastañan ganera da jo ta gastañak jausi, ba kirikixoak, da gero burdixen ekarri

683. 1991> bizkaiera ikasliburuak musika 0050 Neska batek semea sortuko dau eta haren izena Emmanuel izango da (Is 7, 14)
Hodeiak inots ezin eikena
ez ta zeruak oratu,
apaltasunez dausku Birginak
Jainko-semea oretu.
Geurez ezinik zerura igon,
zerua jaku geuretu,
maitasunak ez egiken iraun
bat biziteaz gabetu.
Gotik behera, behetik gorako
lezeak igarotzean,
Emmanuel da gurekin Jainko
zerua geure etxean.

684. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00069 Adarrotsera danak isildu ziran. Lekobide zutundu eta pendiz batera igonaz holan hasi jaken berbaz:

685. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0079 -Andoni, igon dozu gora?

686. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00118 Zohizko gainaldera igon genduan.

687. 1991> bizkaiera literatur prosa e. urkiola 0024 Oraintxe ikusiko dok esanaz aurrean hartu eban, sagarrondo baten gora igonaz ihes egin eutsan arte.

688. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0122 Besteak, an Kristogandik urrunean bizi diranak, asko jakiñak eta agintari andi diralakoak, eta beste batzuk munduan gorago igon guraz dabiltzanak, Kristo ez dabela ezagutzen esan geinke, euren asmo onak eukiarren naikoa azken mingotsa izango dabe; olakoentzat ezta emengo itza.

689. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0177 Igo neban kamioira.

690. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0210 Handik lasterrera, jaitsi zen olagizon handiki hori igonda zegoen mahaitik eta bere ola martxan botateko, antaparako uhatea zabaldu zuen ur-indarra joan zekion olari.

691. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00062 Puntia artu eraitte ako, sua beeti gora ixotzen dau, beeko barren-barrenetik ixotzen dau suak, e, goiko puntaa da goitti bera faten da egosten, egosi esate ako, goitti bera, goitti bera faten da a egosten, e, barrenea.

692. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00062 Aura puntia artu erain biar isate ako beeko suekin, da espaako gogoik artzeko, aga lusie sartu, esta? ... da agan bertan ixotzen dau gora suak, an gora.

693. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00062 Agia sartu goitti beraiño ... aga luse bat egurra, da an, an gora ixotzen dau ya puntaa, bestela egurra bota ta bota ta bota da sua beien, beien, beien kosta eitten da artu eraittia baiña aga lusia sartzen bara arekin ixotzen dau gora aguro; beoi ixotzen dabenien ba, bete dana egurrakin sulo ori dana, len esan dona suetxe ori, da ondo-ondo bete da artzen, artzen, artzen a eoten da, da atzea eskatu eitten dau arek, atzea bajau eitten da, esta? bajauria, bea puntia, atzea sabaldu, da atzea sartu egurra; olaxe euki biada, e, aik eta puxkat, e, seoi suetxioi ori beeti gora eoten danoi bete arte.

694. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0182 Uribildutik Goikolexearantz igoten dauen bidean dago.

695. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0126 1655.urte inguruan hasiko ziran eraikiten eta gaur egungo neurrira heldu arte, 1679an zabaltzeko lanak egin ziran eta 1693an enparantzatik elizpera igoteko eskeilarak ipiniko ziran.

696. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0146 Baina I Guda Karlistaren eragina 1833 eta 1834garren urteko jauste txiki bategaz nabarmena egingo da; jauste hori 1836an nabarmenagoa egingo da segidan barriro igoteko eta 1840. urtean, guda amaitu eta urte bat geroago barriz ere jausteko.

697. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0008 Gorago igon ioranez,
argi barriak datozkit,
gero eta urrerago
nire zeru goienetik.

698. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0056 Mundu onetako zeregiña amaitzekoan, Jesusek gaur igon dauan bide orretatik, igongo dogula guk be Aitaren etxera.

699. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0056 Eta ain garrantzitsua ta goitikoa da beretzat mezu au, berak zerura igotean, gu egin gaitu ebanjelio onen predikatzaille ta misiolari.

700. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0204 Txiki ta argal, goietara igoteko indar barik aurkitzen zaranetan, ez aaztu, orduan, gure barruko ekatxa baretu leikena or gure barruan lo dagoan Jesus dala.

701. 1991> euskara batua antzerkia x. gereño 0106 Noiz ikusi dituzu kukaratxak ormetatik igoten?.

702. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00089 Arazo dinastikoa Don Karlos infantea Fernando VII.aren anaia eta oinordekoa zen eta joera absolutista zuen alderdiaren laguntza zuen. Ondorengotzaren arazoa Isabel jaiotzean sortu zen, Fernando VII.aren eta Maria Kristina Borboikoaren alaba hain zuzen ere. 1830ean Santzio Pragmatikoa argitaratu zen eta emakumeei tronura igotzeko eskubidea eman zien eta, beraz, ordura arte eskubide hori gizonei bakarrik ematen zien Lege Salikoa abolitu zuen.

703. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00027 Jendeak ez zuen trenera igo nahi izaten oso astiro ibiltzen zelako eta haiek ordea, presaturik egoten ziren beti.

704. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00027 Eta, egia esan, ez ziren gutxi tren zaharrera igotzen zirenak.

705. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00034 Beste batzuk, ausartenak, mendi gainetara igotzen ziren sare handiekin, izar iheskorrak harrapatu nahian; jakin bai baitzekiten izar iheskorrek zori ona ekartzen zutela.

706. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00132 Ondorioz, talde honetan zoriz pertsona bat hautatzen badugu, bilbotarra izateko probabilitatea % 25ekoa da, baina arnasketa-arazoak dituela baldin badakit, probabilitatea % 70era igotzen da.

707. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00164 Sodio-potasio ponpak duen beste ezaugarri garrantzitsu bat honako hau da: zelularen barnealdean sodio-ioien kontzentrazioa igotzen denean, sodio-potasio ponparen iharduera ere nabarmen igotzen da.

708. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00164 Adibidez, sodioa 10-20 meq/l igotzen bada, zelularen barnean ponparen iharduera ez da bikoiztuko, zortzi aldiz handitu baizik.

709. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00236 Une horretan zelulen barnealdean dagoen PCO2 igo egiten da, 50 mm Hg izatera hel daitekeelarik.

710. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00077 Zergatik ez da igo Lurraren tenperatura neurri horretan? Zergatik mantendu da biziarentzat egokia den neurrian?

711. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00332 Hamar saltzaile espezializatuk osatutako taldearen arduraduna nintzen, eta 8 hilabetetan bezero-kartera %20 igotzea lortu nuen; ondoko zeregin hauek nituen:

712. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00196 Termometroen neurria irakurtzea. 1ak 34 neurtzen du... Hori guztia grafikoan nola islatzen den ohartaraztea. Arbelean antzeko ariketak burutzea. Beroa edota izotza erabiliz, termometro bat nola igo edo jaisten den esplikatzea.

713. 1991> euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0004 Hor azaltzen diren eskailera horiek gora igotzeko dira.

714. 1991> euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0004 Asmatzen baduzu, igo eskaileraren goiko zenbakiraino; asmatzen ez baduzu, berriz, zauden tokian geratu eta txanda bat bota gabe itxoin.

715. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0041 Getariara iritsi da eta 15 igo dira.

716. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0041 Iurretara iritsi da eta 17 bidaiari igo dira.

717. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0067 Baina urak zerbait disolbaturik duenean, puntu hori igo egiten da.

718. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0067 Konkretuki, ur kg bakoitzean disolbaturik dagoen solutu mol bakoitzeko, irakite-puntua 0,52ampdeg;C igotzen da eta berdin du zein solutu den.

719. 1991> euskara batua ikasliburuak haurtxoa/3 0042 Oso gizon indartsua da eta erraz igotzen da itsasontziko soketan gora.

720. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0065 Ikusi mendizaleak,
baso eta zelaiak
mendi tontor gainera
igo behar dugu.
Ez nekea, ez da bide txarra,
Gora! Gora! Neska-mutilak!
A! A! A!
Gu euskaldunak gara,
Euskal Herrikoak.

721. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0117 Asko eta asko egin ondoren, teilatura igo eta tximiniatik behera bota zituen.

722. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0084 Sustraiek xurgatutako izerdi landugabea zurtoinetik igotzen da hodi eroaleetatik; hodi hauei esker izerdia hostoetaraino heltzen da.

723. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0084 - Izerdi ... zurtoinetik gora hostoetara igotzen da.

724. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0089 Herri eta hirietan, eta trenbideen ondoan, tren-geltokiak daude; han kargatzen eta deskargatzen dira trenak, eta bidaiariak ere bertan igotzen edo jaisten dira.

725. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0207 Geltoki batean 30 jaitsi eta 46 igotzen dira.

726. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0010 Barrutik halako berotasun bat igarri du Ainhoak bururaino igotzen, aurpegia sutan jarri diona.

727. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0053 3. Bi gizon tenplura igo ziren otoitz egitera.

728. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0021 Bere oinak harria inguratzen zuten sokatik askatu eta bere gorputza urazaleraino igo zen, bere ile beltzak eguzkitan dizdiz egin arte.

729. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0021 Juanak ontzia orekatu zuen Kino igotzen ari zen artean.

730. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0092 Barrungo biek emandako seinale batez askatu zituzten globoari eusten zioten sokak eta zerurantz igotzen hasi zen.

731. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0092 Berotasun faltaz zuhaitz baten gailurrean trabatuta geratuko zela zirudienean, beste lasto mordo batek behar hainbat indar ematen zion berriro igotzeko.

732. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0092 Bere globoak bapatean garaiera galdu zuen eta espaziorantz igo zen lehenengotako hegalari ausartak bizia galdu zuen.

733. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0151 Dena den, austenita homogenoa lortzeko Ac3 tenperaturaren gainetik igotzea ez da nahikoa izaten.

734. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0101 Tonua igo, jaitsi...

735. 1991> euskara batua ikasliburuak galtzagorri 0002 Orduan, Galtzagorri atera zen motxilatik, eta Jontxuren tripa gainera igo eta saltoka hasi zen, kili-kili egiten...

736. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0108 c) Suziri bat, zerurantz igo ondoren, lehertu egin da.

737. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/5 0018 Tipi-tapa, tipi-tapa aldapak igoz, Adarrako azken malda baino lehen dagoen lautada handirarte; soinu-hots ezberdinak entzunez eta bereiziz joan ginen.

738. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0065 Altxueta (1.343 m), Putxerri (1.296 m.) edo Irumugarrieta (1.427 m) mendietara igo daiteke.

739. 1991> euskara batua ikasliburuak txepetx/6 0103 Tenperatura igo egingo litzateke, azkenean irakiten hasi arte, eta ura lurrundu egingo litzateke.

740. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0095
igo, goratu
grabatu
haitz
kaiola
horma
rokodromo
piolet
elastiko
soka
hauts
punta
hiltze
mailu
kirolari
eskalatzaile
zaletu
futbolari
txirrindulari
jokalari
rugby jokalari
korrikalari
igerilari
surflari
aizkolari
harrijasotzaile
saskilari

741. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00155 Ondo bereiz dezagun dedukziotik: dedukzioan egia orokorretatik baiezpen partikularretara jaisten gara; indukzioan, aldiz, ibilbidea aurkakoa da, hots, esperientziak luzatutako banakako datuetatik, enuntziatu orokorretara igotzen gara.

742. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00155 Eta horrela igotzeak ba al du justifikabiderik? Logikari zorrotzek arrazoiz esan lezakete giza pentsamenak ez gaituela halako jauzia egiteko prestatu, ez baitago inolako lotura logikorik A batzuk honegatik gertatzen dira delako esakunetik A guztiak honegatik gertatzen dira esaldira jauzi egitean.

743. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00145 Gainera, horrek gasak berotzea dakar, eta ondorioz tenperatura igoz doa bere gorena estratopausan iritsi arte; hor dago hurrengo geruzarekiko muga.

744. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00012 Epaileak txistu luze bat egiten duenean igerilariak irteera plataformaren atzealdera igoko dira.

745. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00074 Ezkerreko sorbalda igo, ur laminatik apur bat ateraz sorbaldako tik baten modura, eta eskuineko besoaren sarrerarekin koordinatuz.

746. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00091 Tutua eguzkitan ipiniz gero, barreneko airea hedatu egiten da eta, horren eraginez, ontzian dagoen uraren maila igo.

747. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00116 Arku-irlaren garapenean, subdukzioko plaka ozeaniko bat beste plaka ozeaniko baten azpian sartu eta fusioa gertatzen da; ondorioz sortutako magmatismoa igo eta arku-irla perikontinentala sortuko da.

748. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00166 - Azido-base oreka. Organismoek beren barneko ingurunearen pH balioa konstante mantentzeko joera dute. Parametro honek azidotasuna eta basikotasuna neurtzen ditu, eta pH = 7 inguruan (pH neutroa) mantentzen da, alegia, beren ingurune urtarrean hidroxilo bezainbat protoi aske daude. H+ ioien gehitzeak pHa jaisten du eta OH- ioienak (pHa) igo.

749. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00055 III. Ikerlanean ere KREATINA taldeak bere gorputz-masa esanguratsuki igo egin zuen gehigarria irentsi zuen egunetan zehar, 73,8+5,7 kg-tik 74,4+6,0 kg-ra (Pamplt;0,05).

750. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00055 Talde honetako 8 jokalarien artetik 6k beraien gorputz-masa 0,4 eta 1,4 kg artean igo zuten, bakar batek masa mantendu eta beste batek 0,6 kg galdu zuen.

751. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00079 Kreatinaren gehigarriaren irensketaren ondorioz, hauetariko entzima batzuen kontzentrazioa igo egin daitekeela egiaztatu da (Kreider 1998; Kreider eta lank. 1998).

752. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0165 Estatu modernoaren eraikuntza garaian, ordea, baldintza berriak ditugu: herri klaseen presentzia hazkorra gizartean besteak beste sistema demokratikoen sorreraren ondorioz; kapitalismoak ezartzen dituen produkzio eta kontsumo modu berriak lehenengoak populazioaren formazio maila igo beharra du; bigarrenak merkatugai bihurtzen du kultura bera; komunikazioaren teknologiaren garapena; botere kontzentrazioaren modu berriak, e.a.

753. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00067 Geltokiko arduradunak ez zekien zenbat diru eskatu abereengatik. Gainera, Leandra anderearen abereak ez zirenek ere trenera igo nahi zuten, besteak bezala.

754. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. aristi 00040 Azkenik arbel erraldoi bat agertu zitzaien, elektronikoa. Bertako datuen arabera, KIROLEN saila laugarren pisuan zegoen. Eskailera automatikora igo ziren.

755. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. lakunza 00166 - Nola igoko gara goiko taparaino?

756. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. lakunza 00166 Eskailera ondo ipini eta igotzen hasi ziren baina orduan konturatu ziren tapa handi batek isten zuela irteera.

757. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00073 Arazo larri honen aurrean, urduritasuna behi-hutsuneen kopuruarekin batera igotzen joan zen, bizkorregi; zorionez eta berandu izan baino lehen, sasoi hartan hegoalderantz zihoazen txorien mokotik jakin ahal izan genuenez, Inglaterra osoa erotzeko egoeran jarri zuen gertakizunaren aurrean ginen, behi zaharkituek eragindako izurrite edo gaixotasun baten aurrean hain zuzen ere, Behi-eroen gaixotasuna zeritzana.

758. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00050 Gela zeharkatu zuen, horma guztiak ukitu zituen, lurrerantz jaitsi zen, berriro sabaira igo zen, lanpararen inguruan jiraka ibili zen...

759. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura batx 00086 Bai, oinarri haietako batera igo behar nuen, eta eskultura baten tankera guztia hartu.

760. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00082 Aurrerantzean hebraitarra ez zen gehiago Ibarran agertu; bertakoek, bitartean, apurka-apurka gorantz igotzen ikusi zuten eraikuntza berria haitz zorrotzaren maldetan...

761. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00141 Berriro deabrua zelakoan teilatura igo zen.

762. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00081 Ganbarara igo naiz atzera apika lehenbiziko aldian ez nien xehetasun guztiei erreparatu, baina nire ikerketek ez dute batere arrakastarik izan.

763. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00035 Gamelua zirudien behor argal baten jabea zen, bizkarra meloi zatia bezain okertua zuena, eta beronen gainera ezin zen igo eskailera batez baizik.

764. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00054 Kotxeak bihurgunea pasa orduko aldapa igoa zuen.

765. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00082 Mutiko bat, zortzi-bederatzi urteko pekatsu bat, Ebelioren zaldi gainera igo eta takoiekin kolpeka hasi zitzaion.

766. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00156 - Percy bere onera itzuli dela ematen du -esan zuen Narraski-Saski jaunak. Nire Teontziarekin jarraituko dut orain. Tapakiko balbula ez da igotzen, baina oraingoan ia asmatu dudala uste dut.

767. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00240 Narraski-Saskitarrak mamu-gurdira igo eta desagertu egin ziren.

768. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00167 Agerpen hau pozezko ulu basatiekin agurtu zuten mingoek, eta abiada bizkortu zuten, mendiaren beste maldatik ihes egingo ote zien beldur, eta aldapan gora igotzeko trabarik ez izatearren armak erdibidean jaurtiki zituzten.

769. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 00004 Iluntasunean ezkutaturik, munstro iletsu eta hortz handiak egoten ziren, armairuko ateak berez-berez zabaltzen ziren, kirriiinka eginez izaki heze eta lirdingatsuak igotzen zitzaizkion ohera.

770. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 00010 Bibi Akilimarroren belarrira igo zen eta ilargiari haginkada bat eman zion; gazta zaporea zuen.

771. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00050 Etxeak ikusi, eta berehala bururatu zitzaidan harri gorri haiekin pixkanaka-pixkanaka eskailera bat egin nezakeela hodeiraino igotzeko.

772. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00052 Enparantzako jarleku batera igota, herriko guztiei dei egin, eta adreilu lapurraren historia kontatu zien.

773. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00060 Eta eskutik helduta igo zituzten ontziraino iristen ziren zortzi mila bostehun eta hogeita hiru mailak.

774. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. aldekoa 00079 Aireportuko langileen arabera hauek baldin badira hegazkinera igo ziren bidaiariak, beharbada ez ziren igo -jaiki egin zen, guztiz urduri, eta azafata bati betebeharrak ematen ari zen azpikomandantearengana joan zen.

775. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00113 Gero, segundo batzuetan, zuhaitz batera igo eta abar baten erpinetik lurrera amildu da zilipurdia airezko bira batekin amaituz.

776. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0037 Gero txoriaren bizkar gainera igo eta egun-argira irten ziren.

777. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0084 Hori esateaz batera, eskuar zeuzkaten hiruzpalau museo seinalatu zizkidaten, baina etxerako bidaia nuen gogoan eta laster utzi genuen parke handi hori Twin Peaksera igotzeko.

778. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura pocahontas 0021 Herrira itzuli nahi zuen, zuhaitzetara igoten zuen gizon hartaz Nakomari hitzegiteko.

779. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0048 ONGI GORDE HIRE URREZKO EZKER HORI! Urrea, urrea, urrea,... bada urrea baino baliotsuagoa den zerbait, maitasuna; trumoirik gogorrenetan zutik iraunarazten didan grina, bularra mazakatzean aurrera jarraitzeko behar dudan begirada samurra, argiz beteriko borroka-lekura igotzeko kemena ematen didana.

780. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0050 BENGA JOHAN, IGO BORROKALEKURA ETA ERAKUTSI NOR ZAREN!

781. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0026 Atsoak zango bat sabaian zuenerako hiru gizonezkoek binaka igotzen zituzten (...)

782. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0025 Ordurako isilduta zeuden deiadarrak; baina, taldetxoa lehen eskailera-zatia igotzen ari zela, bi ahots zakar edo gehiago entzun dituzte eztabaida bizian, eta etxearen goiko aldetik zetozela iruditu zaie.

783. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0026 Marik barrura sartzera gonbidatu gintuenean berehala pronto zen gurdira igotzeko.

784. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0010 Pippik gabon esan eta etxera abiatu arte bidaiaria burdin-hesiaren ondoan egongo balitz, portxera igotzen ikusiko luke neskatila, eta bere beso indartsuekin zaldia airean jaso eta jardinera ateratzen ere bai.

785. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0100 Edo leihotik zehar igoko al zara?

786. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0223 Emilieren gelara igo, eta estatua egondako jarlekua ikusi zuen.

787. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0125 - Nor zen motoz ekarri zaituen mutil hori? galdetu zidan amak etxera igo nintzenean, leihotik ikusi baininduen iristen.

788. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0055 Haien gauza asko zabortegira joan ohi ziren, dena utzi beharra baitzeukaten garraio-bagoietara igo baino lehen, Auschwitz-eko gas-ganbaretara eramateko.

789. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0051 Makurtu eta Sir Basilen kasketeko begi-babesa igo zuen.

790. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0087 Bazirudien adorea ere gorputzarekin batera igotzen ari zitzaiola.

791. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0029 Estalpetik irten, urrutiko mendiska batera igo, haurra ez esnatzearren, eta danborra jotzen hasi zen.

792. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0077 Soinu gehiegi ateratzen zuten eskailera zahar batzu igo genituen eta goian ginela, lau gela zeuden gure begien aurrean eta saloira zeraman beste ate bat ere.

793. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0016 Azkenean iritsi nintzen Zubiaren mutur batera, eta han Zubia airean mantentzen zela ikusi nuen, eta oso urrutiraino igotzen zela.

794. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0011 - Hanni, utz nazazu oso gora igoten, mesedez.

795. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0025 Gora igo eta bultza egin zion leihoari.

796. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0029 Bizkor igo zen Frank.

797. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0028 Iratxoak gertatutakoa kontatu zionean, amandrea abian jarri zen: suzko gurdian igo eta arre esan zien bere herensuge urdinei.

798. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0041 Sarrera pasa, eskailerak igo eta areto handira iritsi zen: han zeuden zaindari eta damak, zerbitzari eta gortesauak, denak lotan.

799. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. nuñez 0012 Etxeko jendeak pentokaren gainaldean ikusten zituen lehoiaren oinatzak, goizetan uraren bila igotzen zirenean.

800. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0060 Georgek ziztu bizian igo zituen eskailerak, bere logelarantz: hantxe aurkitu zuen amona, zolutik gora egiten, perretxikoa bailitzan.

801. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0076 - Baina nola demontre igo zara teilatura? -amak.

802. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0076 - Ez naun igo! -kakarazka amonak.

803. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0024 Tuliparbolaren oinera iritsi ginenean, Legrand Jupiterrengana zuzendu eta ea zuhaitz haren puntaraino igotzeko gai sentitzen zen galdetu zion.

804. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0024 - Bai, massa; Jupek ez du bere bizitzan igo ezin duen zuhaitzik ikusi.

805. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0024 - Noraino igo behar dut, massa? -galdetu zuen Jupiterrek.

806. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0024 Zertarako eraman behar dut mamorro hori nirekin zuhaitza igotzerakoan?

807. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0112 Arkadi, irakasle baten holografia baten moduan, aulki batera igo eta hizketan hasi zen:

808. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0013 Lotte korridorean zehar abiatzen da, eskailerak igo, ate bat zabaldu eta arropategian sartzen da; maleta ikutu gabe dauka oraindik.

809. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0047 (Emakumezko Mediuma igotzen da.)

810. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0015 Politena zen goitik beherako eskailerak behetik gora igotzen saiatzen zenean, eta behetik gorakoak goitik behera jaisten.

811. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0043 Zer, alperrontziak ibiltzeko eta igeri egiteko eta igotzeko erabakia har zezan, aulkian hara eta hona eraman zezaten ordez?

812. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0094 Kometak haizetan askatzen zituzten eta arboletara igotzen ziren.

813. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0094 Orduan hainbeste kontatzen zieten Gaudeok eta Pinpernelak kometak nola askatzen diren eta arboletara nola igotzen den, ze printzetxo eta kontetxoak irrikatzen jartzen bait zituzten.

814. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0094 Biekin joaten ziren segituan belartzara, eta patatak erre eta kometak askatzen zituzten... eta azkenik arboletara igo eta lastozko xirulak jotzen zituzten.

815. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0025 Ni hondar pilo guztien gainetik igo nintzen.

816. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0193 Kanaleko burdinsarera begiratu eta kakarraldo beltz bi, elkarri lotuta, burdinsaretik gorantz igotzen ari zirela ikusi nuen.

817. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0155 - Igo, eramaten zaitut - dio Anarosak.

818. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0155 Igo!

819. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. etxarri 0155 Elvis gibelean igo eta abiatu egiten dira.

820. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0015 Trena uste baino lehenago heldu da (edo ni uste baino beranduago), eta geltokira iritsi naizenerako jendea trenera igotzen hasia zen.

821. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0013 Zalgurdia igo eta igo ari zen.

822. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0055 Jonathanek atea giltzaz ireki eta hiru gizonak gora igo ziren, nor bere logelara.

823. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0077 Trenera igo eta esertzeko une berean izan nuen ene porrotaren kontzientzia bete eta erabatekoa.

824. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0050 Neu ausartuko naiz mahaira igotzen, zer arraio!

825. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0084 Basokada bat laranja ur prestatu eta igo zion amari.

826. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. biguri 0241 Josiek ere galdetu zion bere buruari traste dardarkari hartan igotzen ausartuko ote zen.

827. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00178 Sinesten dut Haren Seme bakar
Jesu Kristo gure Jauna,
Espiritu Santuaren egitez sortu
eta Andre Maria Birjinagandik jaio zena;
Pontzio Pilatoren menpean nekaldua;
gurutzean iltzatua,
hila eta hobiratua izan zena;
infernuetara jaitsi
eta hirugarren egunean
hilen artetik piztu zena;
zeruetara igo eta Jaungoiko Aita ahalguztidunaren
eskuin aldean jarririk dagoena;
handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena.

828. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00120 Igo bedi gure otoitz beroa, behartsuei berri ona zabaltzera datorren gure Eroslearengana, esanez:

829. 1991> euskara batua liturgia f. olariaga 0079 Lehena. Gure Andre Maria eta Jose bere senarra Belenera doaz: Jose Mariarekin bere emazte eta andre ordurako haurdunarekin Galileatik Belenera igo zen Kesaren esana betetzera.

830. 1991> euskara batua literatur prosa tx. garcia-viana 00046 Berak behin eta berriz esaten zidan Mitxel pirata entzutetsuarenak izan zirela, baina nik sinentsi ez, eta prezioa igotzeko aitzakiatzat hartu nuen.

831. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00103 Izarak eta mantak igo egin nituen.

832. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 00026 (...) zuhaitz batera igo, eta bertan eman zuela lehen gaua piztiek edo tribu basatiek eraso egingo ziotelakoan, zuhaitzetako kokobizarren atzean azti zimurtu eta gaiztoen mahaspasa-begiak imajinatuz bete kokalekutik.

833. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00098 Azpila lurrean jartzera makurtu denean, biok elkarri tinko begira geratu gara, gure artean terrazatik belardirako distantzia berbera balego bezala, eta gure begirada lausotuz, ur irakinaren lurrina igo da.

834. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00207 Laster ikusi ziren hiru soka luze aidean, kanpandorrerantz igotzen bezala.

835. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00207 - Aupa! esan nuen nik, igotzen hasteko seinalea emanez. Aupa! egin zuten eurek.

836. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00207 Hernando ni baino arrabete gorago ari zen igotzen, Martin nire orpoak jaten zetorren bitartean.

837. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00207 Elkarren lehian sarturik ginen, gazte ero halakoak, arinegi igotzen.

838. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 00207 Ez zen kontua huntzak zuhaitzean gora bezain astiro igotzea, ezta aingira eskuan bezain irristakor ere; tentuz eta kontuz igo beharra genuekan.

839. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00050 Ikasgeletara igotzeko ilarara biltzeko agintzen zien txistuak salbatu zuen.

840. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00015 Mundua laua dela eta eguzkia jeiki, igon eta sartzen zela begibistakoa zen, mundua borobila delako ideia halako broma bat baino ez zen izango orduan, harik eta zoro batzuk munduari itzulia eman zioten arte.

841. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00182 Etxerako bidean ez genuen ezer aipatzerik behar izan: zuzenean igo nintzen bere pisura, laugarren pisuko ostatuan geratu beharrean.

842. 1991> euskara batua literatur prosa txirringa 00055 Geroztik, debekatuta dago bai Araratera, bai beste edozein menditara igotzea.

843. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00039 Billabesara igo eta txoferra ez da gizon tripontzi, burusoil, puroduna baizik ere neska ilehori, lo aurpegikoa. Glups!

844. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00043 Eta hor, aldamio horretan igota, horren hauskorra ematen zuen!

845. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00047 Sartu, igo aszensorean, ui, ui, ui, pizza hozten hasia da.

846. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 00168 Aire hotzak egin zion harrera atean; soingainekoaren mahuken barrutik igo zitzaion.

847. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00012 Behin, esate baterako, tiobibo batera igo zuten, eta beste haur baten alboan zebilen jiraka.

848. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00103 Oso sudur motza zuen orduan; aitak esaten zion sagu bat igo zitzaiola sehaskara jaio-berritan, hozka egin, eta zati bat eraman ziola.

849. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00090 Guztira hamar bat lagun igo ziren Behobiakoan, azkena hirurogeita hamar urte inguruko gizon bat.

850. 1991> euskara batua literatur prosa elexp eskub 00061 Higuina eman zidan egoera hark, eta langintza lehenbailehen amaitzea erabaki nuen; gorputz jelatinatsu haren gainera igota, hankalatraba jarri nintzen eta, nire kuleroari alde batera eginez, txizari utzi nion haren bizkarreko erretenean zehar irristatzen; erreka horia labanka joan zen haren leporaino, haren ezpain ertzetan galdu arte; korritzen ari zen gizona, mihia atera eta isurkin bero hura edaten saiatu zen, zera zioen bitartean:

851. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00030 Egun edo gaueko beste edozein ordutan ez zuen ikusezinaren aurreko etsipen hura sumatzen, egunsentiko une honetan bakarrik, une honetantxe, fededunak lehen otoitzera deitzeko alminarreko eskailera igotzera joaten zen honetan.

852. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00030 Eskailera kiribila zen, eta igotzeko nekeza, are eta gehiago dagoeneko zaharra zen almuedano honentzat, beharrik ez zizkioten begiak estali behar, norietako mandoei bezala, zorabia ez daitezen.

853. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00090 hala bazen, almuedanoa sinestunak otoitz egitera deitzeko alminarrera igo zen goiz bare hartan zakur batek zaunka egin zuela esan zuenak arrazoi zuen, eta oker zegoen, bai, zakurra animalia lohia izanik, mairuek ez zutela beren begibistan onartuko argudiatuko zuena, alabaina, onets daiteke etxeetatik kanpo edukiko zituztela, fereketatik kanpo, baita eltzekotik kanpo ere, baina ez Islam zabaletik kanpo

854. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00017 Hareharrizko mailak igotzen hasi aurretik, gelditu eta bi aldeetara begiratu zuen zuhurki.

855. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00017 Lasterka igo zituen mailak.

856. 1991> euskara batua literatur prosa a. garikano 00096 Kafea bere gelara igo eta italiera pixka bat ikasiko zuen Fausto etorri baino lehen, pentsatu zuen Tomek.

857. 1991> euskara batua literatur prosa g. aranguren 0013 Bazkal orduan bertze paper batzuk igo ditugu.

858. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0015 (Goian dagoena behera jaistea igotzea baino errazago delako, agian).

859. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 0070 Azkenik etxeko atarian sartu, eta bi solairuak mantsoki igo ondoren zerrailan giltza sartu, buelta bakarraz atea ireki, eta etxe barruan jadanik, sofan geratu da tarte batez, telebista piztuta, burua itzali samarra.

860. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0011 Ni dardarizo taigabean nauka bere eskua gorputzeko tentsioa lurmentzen hasi zaidanetik, biriketara haizerik iritsiko ez bailitzaidan ireki beharra dut ahoa, haren hatzak, ai!, izter artean pausatuz, haren hatzak, ai! saihetsetan gora igotzean laztan-purtzilka, haren hatzak, ai!, uzki inguruan ukituz bizkarrezurrean gora azkura sortzen...

861. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0051 Klarak iritsi ahal duenera besoak jasota fregatzen ditu paretak; handik gorakoa, aulkira igota egin behar.

862. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0065 Lokatzaren burbuilak ikusi zituen, autoaren gurpilen gainetik igotzen ari zirela.

863. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 0120 Etxeraino igoko zen bakarrik, atea joko zuen, gero ireki eta barrura sartuko zen.

864. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0122
Zer den jazza erranen dizut:
betikoa whiskya den hiztegi bat, den hiztegi bat
Billar mahaiaren gainean larrutan ari diren
bi emakume
disimuloan non dago takoa? galdetzen duen agure zelatia
konturatu orduko oinen azpialdeetatik
gorputzaren barrua zeharkatuz bortizki
bururaino igotzen den begirada bertikal
tren abiadurako bat

865. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0155 - Gerrako ekintzek morala igotzen duten bezala, prozesu politikoak ere moralari euts diezaioke.

866. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0075 NESKEK ESKAILERAK LERROKA igo bitartean, lau gizonek piano itzel bat arrastaka zeramatela, bide egin dute jendetzaren artetik.

867. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0323 Pablo, beldurrak airean, jaitsi eta korralera atzera bueltatzeko esaten ari zitzaidan behin eta berriro, amona konturatuko zela eta demandan egingo zigula ziztua baino lehen igotzeagatik.

868. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0022 -Hiru ordu laurden dauzkat autobusera igo arte.

869. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0014 Eta txalupetara igo ziren, arraunean egin zuten arrantzontzien aldera, motorrak piztu eta traka-traka itsasoratu ziren.

870. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0164 Haren gainera igo ziren marruka eta intziri txikiak eginez.

871. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0225 Polizia kezkatiez betetako auto bat igo zen Montereytik.

872. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0168 Neskak bira erdia egin eta atari-mailak igo zituen.

873. 1991> euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0218 Leihora aterako zen, lorontzira igotzen bazen hobe, kasu horretan ez bainuen ipurditik bultzatu beste eginkizunik izango.

874. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0015 Tximistaren pare gurutzatu zuen aretoa eskaileraren oineraino eta orein bat bezala igo zen handik.

875. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0024 aski arratoi pozoi soberakinarentzat
aski hilabete urtearentzat
aski egun astearentzat
aski hiltzaile polizientzat
aski aizto eta zizpa hiltzaileentzat
eta aski hiltzaile suarentzat
suak zubiak eta geltokiak erreko dituela
eta trenbideak eskailera bihurtuko direla
patioetan gora igotzeko aski luze bai
vodka kaxa hutsen gainean hankapuntetan jarriz gero
gero maindireak erabiliko ditugu
praka zebra kolorekoak eta blues ganbarako
marilynen soineko gorri txirikordatuak
patioetan behera jaisteko aski luze bai
nahiz eta horditu ostean larrutan egiteko
normandiako hondartza dinamitatuetan etzan behar izan
luze lizun biluzik izararik gabe.

876. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0019 Itsasoko karak banan banan ezagutzea, kresal usaina eguargian kiribilkatzen zelarik arnastea, masteetan gora hodeien bila igotzea eta urganak garraiatzen zituen gauzakien berri aldarrika ematea, oi zoriona!

877. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0024 Mieloxinek hau ikusi zuen, eta bertaratzearekin bat, haritzaren goiko adar bateraino igo zen.

878. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0067 Karramarroak bilatu bitartean isilean ibili ginen; bakarrik Pipitsak hitz egiten zuen; upelera zein lehenago igoko ez burrukatzearren, bere aitari beste upel bat eskatuko ziola, eta berriari, nik nahi nuen bezala, David Coppelfield deitu ahal izango geniola.

879. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0154 Liburua apalategirik altuenean zegoen, eta haren bila eskaileratxora igo ondoren, hura ikusmiratzeko azken mailan eserita geratu ginen.

880. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0105 Zerura igo eta bertan bi aste egiten ditu.

881. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0022 Rubenek argiro esana zion: gailurrera igo nahi delarik (eta gailurra, esaterako, Jainkoaren erreinua izan zitekeen), mendi tontorra luzaro ikusi gabe ihardun beharra dago, bideari lotuta eta fidatuta.

882. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0069 Egun batez agian miragarrikiro desagerturen da; beharrezkoa da jakin dezadan ordea: zeruren batera igo behar badu, nire laguntxoaren jasokundea ikus dezadan!

883. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0203 Jacksonek entzun egin zuen, nola hasi ziren pausuak eskailera igotzen.

884. 1991> euskara batua literatur prosa j. eizagirre 0203 Azkenean, pausuak igotzen hasi ziren berriro.

885. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0081 - Egun batzu gehiago eta zelak ez dizu kili-kili egingo; aste pare bat barru etxekoandrea bera igoko zaio gainera: bildotsa baino otzanago jarriko da.

886. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0030 Azeria, Emudek lotan zegoelakoan, itzal bat bezala ibili zen hormatik, mingranondora hurbildu eta batere hotsik egin gabe igo zen zuhaitzera.

887. 1991> euskara batua literatur prosa x. etxaniz 0060 Gazteek, zaldiak mendi barrenean utzi ondoren, mendia igotzeari ekin zioten.

888. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0060 Erabaki gabe dut oraindik hemendik 15 kilometrora dagoen bidegurutzean zein bide hartu: eskuinekoa, errazena, Aprica gaina igo eta Valcamonica-n zehar Passo di Tonale-tik Bolzanora jo ala ezkerrekotik Stelvio-ko bidea egin.

889. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0077 Sekula ez dut hainbeste denbora behar izan aldapa bat igotzen.

890. 1991> euskara batua literatur prosa i. aldasoro 0104 Gaur ijitoen harrobiko kanpamendura igoa zen.

891. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0006 Areagotu egiten zaio, ordea, arrarotasun sentsazio hori dorrea igo ahala.

892. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0141 Kamiozalea bolantera igo denean, begira gelditu zait.

893. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0171 Gandorrekoak aparteago jotzen du, mendate bat igo eta bestaldean, Ladies izenarekin.

894. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0171 Kopa bat edo beste edaten nuen haien ondoan, eta han jarraitzen nuen gerotxo ere, kotxean itxoiten, edo bokadiloen barran edo tximini ondoko karta jokuari begira, geletara igo eta afanak ondo kenduta jaisten ziren arte.

895. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0009 Hartu berri duen anis beroa hegoaren indarrez igo zaio ezpain mamietaraino.

896. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. arzalluz 0144 Igo zen madarikatzailea minarete koxkor burdinzurizko gezidunaren goreneraino, eta bertan egon zen une batez begiak gure aldean urrunera begira zituela, haien ustez Europa madarikatua hasten zen aldera, hain zuzen.

897. 1991> euskara batua literatur prosa garm 0032 Martin Motelak bere atzetik txakurrak somatzean, zuhaitz baten gainera igo eta eraztuna zeukan atzamarra moztu eta erreka batera bota zuen.

898. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. sagastizabal 0019 Igo, apunteak atera, eta koltxoi gainean egokitu nintzen.

899. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0122 Hamabi egun pasa genizkian haren bila, eta egunak joan eta egunak etorri, eta itsusikeriarik haundienak entzun behar nik, harik eta, azkenean, goiz zorioneko batez, gizon guztiak itsasuntzira igo ziren arte.

900. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0249 Horregatik, udaletxea koartel jeneraltzat hartu ondoren, herri gaineko murrailetara igo eta inguru hark bi alde zituela konprobatu zuenean gotorlekua eta gaztelua, eta barne-harresi batek bereizten zituela bi aldeok, bizi-biziro poztu zen, han ere armak eta otoitzak eskutik helduta joan zitezkeelakoan, hartarako gotorlekuan bi dozena soldadu jartzea erabakitzen zuelarik (...).

901. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0095 Bostgarren estaiara igo ginen, eta handik eskailera batez lau haizetara idekita zegoen seigarrenera, non ez zegoen likore ezberdinez betetako buztinezko bizpahiru dotzena ontzi baizik.

902. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atletismoa 00001 Lasterketak izan ditugu, kultura ezberdinetan eta kasik betidanik, gizakiak neurtzeko proba nagusienetarikoak. Greziar garaia heldu aurretik, badakigu Kretako korrikalariak beraien irlako mendi-tontorretara igoz entrenatzen zirela. Odiseako abestietan ere aipatzen da, nola Ulisesek garaitu zituen herri bateko kirolaririk onenak borrokan, pisu-jaurtiketan etb. Baina ez zen gai izan lasterkariei irabazteko eta hauek barre egiten zuten Ulisesen gorputz indartsuaren kontura.

903. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00140 Chek, berriz, arroilaren muturreraino eraman zituen gainontzeko borrokalariak, bertan gauari itxaroteko. Iluntasuna lagun, haitzetan gora igo eta handik ihes egiteko modua izan zezaketela uste zuen. Ez zen horrela izan. Goizeko hamaikak eta erdiak aldera soldadu batek guardia egiten zegoen Aniceto gerrillaria begiztatu eta hil egin zuen.

904. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.i. astiazarain 00130 Mihiseak garretan erretzen diren hilkorrak errepresentatzen ditu, aingeru batek zerura igotzen laguntzen diela. Honetan daude Aita eta Semea, hodeizko tronu batean, Ama Birjina bitartekari gisa eta aingeru bat otoitz egiten. Tradizioak dioenez, aingeru onek kezkatu egiten dituzte purgatorioko arimak, eta Urre Legendak ideia bat hedatu zuen, zeinaren arabera sinetsi behar baitzen izpiritu hauek senideak balira bezala bisita egiten zietela arimei, kontsolatzearren, horrela sufrimenduak egonarriaz eraman ahal izan zitzaten, ze era honetan loria erdietsi zezaketen.

905. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pasaia eta lezo 00016 Ama hizkuntzatzat biak dituztenen kopurua igo egin da; eta azkenik aipagarri da ama hizkuntzatzat beste bat dutenen kopurua: nahiz eta urte hauetan zehar kopuru hau jaitsi egin den, Pasaian jende dexentek du portugesa edo galiziera ama hizkuntzatzat.

906. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00121 eser(i)
edan
saka(tu)
igo
etzan
azpimarra(tu)
jaiki
ihes egin
bil(du)
friji(tu)

907. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Halatan bada, 1705eko planoaren (9 irud.) oinarrian printzipio hauek aplikatzearren, ziurta dezakegu mailaz igo berria izan den Hiribilduak, 1662an Felipe VI Erregeak Hiri Noble eta Leiala titulua ematean, guztiz itxura trinkoa agertzen duela. Oraino Plaza Berria trazatu gabe zegoen Hirigunearen Erdialdean.

908. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00052 Produkzio-faktoreak (lurra, lana, kapitala) konbinatzen dituen edozein produkzio-eragiketari aplikatuta lege honek dioena hau da: gainerako faktoreak berdin mantenduta horietako bat (lana, adibidez) igotzen bada, faktore aldagarri horren igoerari dagokion produkzio gehigarria gero eta txikiagoa da.

909. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00052 Lursail jakin batzuetan poliki-poliki langile-kopurua igotzen bada, produkzio gehigarria gero eta txikiagoa da. Maila bateraino produkzioa igo egiten da, eta hortik aurrera errendimendu beherakorren legeak jokatzen du.

910. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00143 Ekonomialari neoklasikoek diotenez (ikus: Soldata, enplegua eta langabezia: lan-merkatuari eta langabeziari buruzko azalpen teorikoak), oreka-soldata lan-eskaintzaren eta lan-eskariaren elkarguneak finkatzen du. Soldatek gora egiten badute, pertsonen lan-eskaintza (enplegu-eskea esan ohi zaio) igo egiten da.

911. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eitb 00029 05.01 Athleticek 1-4 irabazi zion Las Palmas taldeari eta Liga txapelketa lortu zuen. Hori ospatzeko Athleticek gabarran igo zuen Nerbioi ibaitik eta ETBk zuzenean eman zituen ospakizunaren irudiak (4. argazkia).

912. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00142 Neskatxa ezkondu gabeak San Antoniorengana etortzen ziren, honek senargaia eman ziezaien; asko eta asko oinez joaten ziren Hernanitik edo belauniko igotzen zituzten ermitara bideko eskailerak.

913. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00071 Hori egiteko modu on bat autoa gutxiago erabiltzea da, ahal diren toki guztietara oinez joanez. Zama gehiegirik eraman ezik ez erabili igogailurik, eta eskaileratik igoteak ere forma fisikoa hobetu eta areagotuko du. Beraz, bizi itxaropena luzatzeko aholkuak dira hauek.

914. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00071 Etxe barruan ere eskalerak kajoi baten bidez igo daitezke. Maila hori igo eta jaitsi egin daiteke hankaz aldatuz. Ariketa hau, hala ere, ez zaie komeni bihotzeko edota bizkar hezurreko gaixoei.

915. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00102 Lehenarena izan bazen ekipoa Hirugarren Mailara igo eta bere agintaldiak iraun zuen bitartean kategoriari eustearen ohorea, bigarrena izan da, zalantzarik gabe, Agustin Zenborainekin batera, klubaren euskarririk finkoenetakoa. Taldearen aldeko lana gogotik egin zuen bere bizitza osoan zehar eta klubari eman zizkion bere ahalegin oparoenak.

916. 1991> euskara batua saiakera-liburuak vill 00065 Eta igo zen haiek zeuden txalupara, eta baretu zen haizea. Eta gero eta gehiago harriturik zeuden, ez baitzuten ogiena ulertu; aitzitik, itsuturik zegoen haien bihotza.

917. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gerra zibila 00211 Fernando Berradrek dioskunez, maiatzaren 31n igo ginen Habana-ra Santurtzin anaia eta biok. Jende nagusi asko ere bazegoen gurekin, gero Errusiara joan zirenak. Arroxelara joan ginen, eta handik Capbretonera. Berradrek dioenez, batzuek ebakuazioa drama bat balitz bezala jartzen dute, baina guretzat irteera moduko bat zen, abentura txiki bat.

918. 1991> euskara batua saiakera-liburuak garuna 00274 Bizkarrezur-muinean Lissauer-en traktu deitutako eremuan zehar igarotzen dira eta muinaren neuronetan amaitzen dira. Seinaleak bizkarrezur-muinean igo ahala zerebroan sartzen dira bi bide alderatuetatik: oinaze zorrotzaren bidetik eta sumindurak sortutako oinazearen bidetik.

919. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00234 Honek dirua ezin dela erraz ekoiztu esan nahi du enpresarioek ezin dute, dirua ekoizteko, lana gero eta gehiago nahi bezala aplikatu, bere prezioa alokairu-unitateetan igotzen doan neurrian.

920. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00300 Horrela, outputak igo ahala, behin eta berriz hainbat butxadura gertatuko da, eta egoera hauetan zenbait ondasunen eskaintzak malgua izateari utzi egiten dio eta beren prezioek beharrezko mailara igo behar dute, hau edozein izanik ere, eskaria beste norabide batzuetara desbideratu ahal izateko.

921. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00300 Gerta liteke prezioen maila orokorra asko ez igotzea outputak gora eginda, enplegurik gabeko era orotako baliabide eraginkorrak dauden bitartean. Baina outputa butxadurak izaten hasteko nahikoa igo bezain laster, gerta liteke hainbat salgairen prezioetan igoera bortitza gertatzea.

922. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00300 Horrela, langabezia handiko egoeratan eskari efektiboan izandako erdi-mailako aldaketak oso eragin txikia izan dezake prezioak igotzen, eta oso eragin handia enplegua gehitzen; baina maila handiagoko beste bat (ustegabekoa izanik, aldi baterako butxadurak eragiten dituena), prezio-igoeran xahutuko da, eta ez enpleguarenean. Gainera hasieran bukaeran baino proportzio handiagoan.

923. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00300 4) Alokairu-unitateak enplegu beteko egoerara iritsi aurretik igotzeko joera eduki ahal izateak azalpen gutxi behar du. Langile talde bakoitzak bere alokairu propioen igoerarekin, ceteris paribus, irabazten aterako diren unetik, jakina, talde guztientzat norabide honetaranzko presioa egongo da, eta enpresarioek presio hori onartzeko prestutasun handiagoa izango dute negozio hobeak egiten ari direnean. Hau dela eta, gerta liteke alokairu-unitatearen goranzko joera asetakoan, eskari efektiboaren edozein igoeraren zati bat zurgatzea.

924. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00077 Ezbeharrak ere izan ziren noski, eta horietako lehena 1949ko urtarrilean etorri zen: pilota bultzatzeko hileroko kuota hiru pezetatik bost pezetara igotzea eskatu zen Asanblada batetan.

925. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00152 Orain, mendigoi zaletasuna azkartu denean eta euskaldunak hainbat direnean Everestera eta beste zortzimilakotara igotzen, interesgarria izango litzateke, kazetariek permititzen badute behintzat, igoera horietako esperientzia izpirituala, ez espektakularra eta abentureroa, holakorik ere badago noski, ezagutzea, protagonisten beren baitatik.

926. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak fraktografia 00055 Tenperatura igotzen denean aldiz, plastikotasunak gero eta garrantzi handiagoa hartzen du.

927. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak fraktografia 00056 Altzairuaren lorpenean hidrogenoa soluzio solidoan gelditzen baldin bada, elementu honek aleen arteko kohesio-indarrak bigundu egiten ditu, eta ondorioz, materialaren hauskortasuna nabarmenki igotzen da.

928. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 00026 Naturan eboluzio biologikoaren ereduaren antzera, giza historia eboluzio eta progreso bat legez ikusten da etapatan, aro batek bestea gaindituz, behetik gora igoz kulturan eta perfekzioan.

929. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. mangado 00069 Dorrera igo eta hasi dinbi, danba! dinbi, danba! su-deika.

930. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elosegi 00045 Doi-doi egin zituen autobusak udaletxearen eta aireportuaren arteko kilometroak, oso gutxi, eta zaleren bat aurrean eramango ote zuen beldurrez ginen, jendea itsatsi egiten zen, nolabait esan, autobusera, eta haietako batzuk autobus sabaira igotzen saiatu ere egin ziren.

931. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00200 Autonomismo zatikatzailearen bidean gogotsu eta borondate onez abiatu zirenak ohartu berri dira mailaz maila igo behar zen mailadi horretan ez gora ez behera geratzeaz gainera, mailadi horrek Euskal Herriaren askatasunera ez daramala.

932. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00298 Badirudi kostaldeko probintzietan ez zirela errentak hainbeste igo, baina ezin da ahaztu lur-jabeek maiz, errentaz gain, azienda berekin erdi-bana zaintzeko eskatzen zietela maizterrei.

933. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00050 Poliki-poliki, tentuz, denon artean igo dugu.

934. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.r. eskibel 0290 Zure mendietara igoten ginela zuzen-zuzen eta harritik-harri; bide gogorrenetik eta aldrebesenetik, baina baita motzenetik ere.

935. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. erzibengoa 0019 Ekin eta jarrai, ez dago beste irtenbiderik euskararen eta munduak duen hizkuntza zahar baten garapenaren hitzarmenezko txalupan igo garenontzat.

936. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. del teso 0100 Izerditan, Euskal Herriko mendate guztiak igotzeko asmoz.

937. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 0265 Gammaglobulinaren neurriak igota daude % 40tan, baina hipogammaglobulinemia aurkitzea ez da hain bakana.

938. 1991> euskara batua saiakera-liburuak letamendi 0020 Gorputz-tenperatura igo asmoz zenbait espeziek garatu dituzten mekanismoak nolakoak diren ikustea, oso arrigarria da.

939. 1991> euskara batua saiakera-liburuak letamendi 0020 Ekintza guzti hauen bidez, gorputz-tenperatura igotzea lortzen da azkenik, eta erreakzio guzti hauek, hipotalamoa hornitzen duen odol-tenperaturak, zentru termorregulatzailearen egokitze-puntuarekin bat egin arte jarraituko dute.

940. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. murua 0112 Puntu horretatik, jadanik lautada txiki baten amildegian, Santa Barbara ermitaraino igotzen da bide zabal eta harriztatua.

941. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0034 Bide-zidor estu batean barrena igotzen da, belardi zabal eta maldatsu bateraino.

942. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0063 (...) (730 m), ondoren pista markatu bat jarraituz Arkamoko kotara (867) berriro igotzeko.

943. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0063 Aurrera egiteko bi aukera daude, edota Elgeako tontorrera igotzea (ez dauka goibehera handiegirik) edota mendia bere Mendebal-hegaletik inguratzen duen pista jarraitzea.

944. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0063 Urkita edo Urkitzako tontorrera igoko gara (916), bere Ekialdeko hegaletik mendia inguratuz, Harriurdineko Lepoaren (822) inguruetara heltzeko.

945. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0063 Ataskatik zuzenean igotzen da Mugarriluzeko gailurrera.

946. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0087 Amezketako udalerriaren mugan kokatua dagoen muino txikira igoz gero, beherantz egiten da, Arritzagako ibarrari paraleloan jaitsiz.

947. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0087 Zabalegira igotzen den bidearen ondoan aurkitzen da Kardeluko iturria.

948. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0087 Urdilleko lepoa Inpernuko errekatik, Larrondo, Andreonako lepoa eta Esatoitzeko zuloa, Akelo eta Aitzeloren artean Beatzan barrena Amezketatik Arritzagarantz igotzen den bidearekin enpalmatzeko.

949. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0009 3. mailako maldak MBlari trebe eta saiatuek bakarrik igo ahal izango dituzte.

950. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0094 Tuteratik Ejearako errepidean dagoen Santa Margaritako harratean, bada pista handi bat bi zatitan igotzen dena Loma Negrako (Bardeetako punturik gorena) ordekara.

951. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0094 Sakan ederraren zati bat egin ondoren, Cuesta de Farique delakotik igoko gara (2-3-4 puntuak), 6 km eta 280 m gehiago izango direlarik.

952. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0118 Arrigorriagako errepidean dagoen Uren Kontsorziotik abiatuz igoko gara Pagasarrira, ondoren balkoi moduko zeharbide batetik joango gara, Zolloko lakuaren gaikaldetik, xenda zoragarri eta oso errodagarri batetik (harkaitzetan dauden zenbait pasagune kenduta).

953. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0029 Horien artean, Andoin haitzartea, herri honetatik Legaire zelaietara igotzen den bidean; Bikuñakoa, Baio haitzaren hegoaldean, aipaturiko herriaren izena daraman ibaia sortzen den tokian; Alanguako haitzartea, Arrigorrista eta Larredez (1.102 m.) artean.

954. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0029 Horrela, Lautadatik datorren edozein bidetik igoz, iparralde maldatsua eta tontor lerroa gainditu ondoren, zabalera handi batzuk aurkitzen ditugu, topografikoki nahiko uniformeak, haran zabala eta altua osatuz.

955. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0029 Honen hegoaldean lurraldea mendilerro batera igotzen da berriro, haranaren hegoaldeko albora, Arana bailara menderatzen duen gunera, hain zuzen.

956. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. gabilondo 0086 Hemen ura bost gradutik gora ez da inoiz igotzen eta wetsuit lodiak jantzita ibili behar.

957. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0101 1986tik 1990era egindako zesarea kopurua miatuz beste datu aipagarri bat da era honetako erditzeen etengabeko gehiketa, % 11,24tik % 14ra igo delarik.

958. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lantziri 0152 Leku hori ez dezakegu utz, irakurlea Urkulu Dorrera (1419 m.) igotzera gomitatu gabe.

959. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrauna 0088 txantela (f): Toleteraren altuera igotzeko erabiltzen den egur-xafla.

960. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0017 Izan ere, ekainerako ibaia nahiko jaitsita zetorren, baina euri bortitzen sasoian, abendutik maiatza arte, uraren maila asko igotzen zen, hamabost bat metroko gora-behera ere egon zitekeen, eta oholez oso modu txiroan eraikitako etxe haiek mehatxu hartatik salbu gorde behar ziren nola edo hala.

961. 1991> euskara batua saiakera-liburuak h. etxeberria 0052 nola biziko naiz sekula marearik igotzen ez den lurralde batean? Brillat Savarinek aipatzen zuen gastronomo hura, zoriontsua zatekeen hemen.

962. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. errekondo 0009 Argi-kopurua %10 bat igo daiteke.

963. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pirinioak 1995 0086 Jesusek honakoa esan zien: Aberearena egin nahi al duzue? Hartz bihurtuko zarete eta zuhaitzetara igoko zarete, baina izeietara ez.

964. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0170 Eta hasi Metafisika, gutxienez bere ondorioetan, benetan erabiltzen den hartatik eta horren posibilitatearen oinarrietarano igo naiz.

965. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0106 Gehienetan, harri baten gainera igota ikusiko dugu, tente-tente, ingurunea aztertuz.

966. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0106 Uda garaian Kalamua, Aitzketa edo Urkora igotzen zaretenean, begiratu badaezpada ea han dabilen eta, zorte pixka batekin, aurkituko duzue.

967. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. sarasua 0142 Txoka ikusteko aukerako lekua Elorretatik Urkorako bidea da, hango ota edo otaberaren batera igota kantatzen, gustora egoten da eta.

968. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0348 Horrelako alor batean, lege estatistikoen aplikazio-atalasea jaitsi egiten da, eta aldi berean igo egiten da eredu mekanikoak erabiltzea posible bilakatzen den abiapuntuarena.

969. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0057 Artzainentzat maiatzaren amaieran artaldeak gora igotzea pozgarria da.

970. 1991> euskara batua saiakera-liburuak atlantida 0054 (...) karbono erradioaktiboz aztertuta eta material paleobotanikoek salatzen dutena kontutan hartuz, argi eta garbi esan daiteke glaziazioaren amaieran ozeanoko uren maila emeki emeki igo zela.

971. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0327 Ke horrek lainoetara igo eta sorginak sorgortzen omen ditu, eta hala lurrera erortzen omen dira.

972. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0405 Arratsaldea da, eta Via Apiako mazela luzea igo ahala, Albano mendietarantz, atzera begiratu eta ortzia oskorritzen ikusten dugu eguzkia sartzearekin (...)

973. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. azurmendi 00062 Guardia zibilen autobusean igotzeko zain geundela etorri eta hilabeteetan erretenitu zizkigun karta guztiak entregatu zizkigun. Azkeneko segundurarte ez zizkigun eman hainbestetan erreklamatu genituen kartak.

974. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0033 Ekialdeko eta Mendebaleko mendikatea handiek langa gisa jokatzen dute ozeanoekiko, baina erdiko lautada handia Hegoaldetik igotzen diren haize beroei eta Arktikotik jaisten diren haize hotzei irekita uzten diete.

975. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0119 130. Azkenaldion infinituari buruzko espekulazioak hain gora igon dira eta hain nozio estrainio bihurtu, non eskrupulu eta eztabaida makalak ez dituzten sortu gaur eguneko geometren artean.

976. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0111 Bestetik, nahiz eta jertsea jantzi bero eta gustora ez bazaude (eta jertse lodiago bat jantziz ez baduzu konpotzen) igo tenperatura apur bat gehiago.

977. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0080 30.- Ehuneko zenbat handiagotu da 5400 zenbakia 6885 zenbakiraino igota?

978. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matekariak 0082 Martxoan % 4 igo dio amak, eta ekainaren bukaeran, ikasturtea ondo bukatu duela eta, % 8 igo diote.

979. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0042 Mendate gainera iritsi bezain laster jo zuen aurrera, Aubisque igo zuen eta han joan zen Cauterets aldean gora.

980. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m. arregi 0070 Izan ere Clas taldeak, izugarrizko lana egin baitzuen La Bonnette-Restefond igotzen.

981. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ovniak 0027 Masarik gehiena zentruan pilatu zen, han tenperatura gehiago igo zelarik eta materialaren gainerakoa sistematik kanpo geratu zelarik.

982. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0127 Merkuriozko termometroaren kasuan neurtzen dugun aldagaia merkurio likiduaren bolumena da, hau berotzean dilatatu eta hodian gora igotzen baita.

983. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0249 Disolbatzaile hauek paperean igoko dira kolore ezberdinak herrestatuz, hedadura batean zehar, kolorantearen motaren arabera.

984. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0042 Agirrenea Bekoaren etxe aurrean ikusten diren harmailak eskolara igotzeko omen ziren.

985. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. elortza 0062 Sistema batek beroa absorbatzen duenean, edo tenperatura igotzeko erabil daiteke edo egoera-aldaketa sortzeko.

986. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zoologia 0224 Hemen, katea bentrala bitan zatitzen da, konektibo esofagikoak emanez; horiek gongoil zerebroideora igoten dira, aurre-hestearen ezker- eta eskubi-aldetik.

987. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1141 Jahveh Jainkoa hor bizi da eta, denboren bukaeran, guztiak hara igo beharko dute (Zak 14, 16 eta ond.).

988. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. iztueta 1281 Honek, noski, agerian jartzen du teresiar aszetikaren ezaugarri teologiko eta mistikoa; hots, gure bizitzaren jokoak ez du helburutzat betegintzarrea eta ordena lortzea izpirituaren eta gorputzaren arteko borroka honetan, hura Jainkoagana igotzea baizik.

989. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0157 Trenaren erabilpena igotzeko estrategia horiekin batera, gobernuek, trenarekiko konpromezuak dakarren sari ekonomikoa handitu dezakete, bertako industriak, ekipamendu beharrezkoa produzitzeko erabiliz.

990. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0117 Onetsitako proiektuen kopurua, halere, ez zen ugaldu, kalitateari zegokionez maila igo nahi izan zuelako, eta laguntzei zegokienez berriz, esku zabalagoa izan.

991. 1991> euskara batua saiakera-liburuak soziologia 0273 Hezkuntzaren kalitatea igo egin da sarritan, lanaren atarramendua hobetu duten frogarik ez dagoen bitartean.

992. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0118 Liberalen jokaera ekonomikoa maltzurtzat hartzen zuten karlistek: zerga asko jartzen zizkietelako kanpoko produktoei, errentak igotzen zituztelako, herri-lurrak saltzen zituztelako,... herri xehearen kalterako.

993. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ekaia 1995 0059 Altzairuen erresistentzia igotzeko erabil daitezkeen mekanismo desberdinen artean, garrantzitsuena ferritaren ale-tamainaren finketa da.

994. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ekaia 1995 0059 Ferritaren kasuan, ale- eta azpiale-mugek dislokazioen mugimendua oztopatzen dute, eta horren ondorioz, altzairuaren elastikotasun-muga eta trakzio-erresistentzia igo egiten dira.

995. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00031 Santu Gabriel biraldu zuan
Jaunak Ana onengana,
ta esan zion: Zure otoitzak
igo dira Jaunagana.
Zure senarra izango dezu
Joakin izena duana,
lege santua betetzen lagun
zurekin izango dana.

996. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0061 Egaka igo nintzan
biurturik mamu,
berriz egingo nuke
nik ori, al banu.

997. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00059 Aldapa igo eta barrura sartu. Eliza txukun, garbi, polita.

998. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00155 Au ere Santiago bidea baita. Zangotzatik irten, emendik pasa, Aibarko gainera igo eta illuntzerako Elo edo Monreal-era irixten dira oiñezko erromesak.

999. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 00069 Andik gora igo genduan bakoitzak aal zuen eran.

1000. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 00070 Debako auzo jakin bateko gazteek, Artzabalgoek izurritetik libratzeko promesa bati jarraiki, bizkar gainean jasotzen dute santuaren irudia eta prozesioan mendi aldean dagoen San Roke ermitara igotzen dute.

1001. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00093 Beste buruauste bat bazeukan: urtetan gora igo ta berrogeitik gora, eta aspertu zala bakarrik bizitzen.

1002. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 0038 "Aberriaren abots eztia
gogamenaren ezkon xuria:
ekatzan esku guria,
atorkit geldi-geldia...
Eder aunagu, mintzo yoria,
eder benetan, garoz yantzia...
Baña nik, izkuntza larrekoa,
nai aunat ere nora naikoa:
yakite-egoek igoa;
soña zaar, berri gogoa;
azal orista, muin betirako...

1003. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0014 Udaran eguerdi kixkalgarrietan 40 graduraiño igotzen dan bezela, gabaz zeroz betik bost gradura irixten badaki.

1004. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0057 Igo nintzan Zelatunera zaldiarekin, eta an ijito sail bat zegoen ardi borda batean.

1005. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18513 Ondoko ahaideengatiko kenkarietan, igo egin dira kenkarien zenbatekoak; aurrekoengatiko kenkarietan, ordea, kendu egin da adinaren betekizuna, baina ohiko bizilekua mantentzea eskatzen da.

1006. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18513 Alderdi hori, gainera, aitorpena aurkezteko betebeharraren muga bost milioi pezetaraino igotzea baino ez da, betiere zergadunak inorentzat lan egindako lanaren bidez jasotako etekinak baino jasotzen ez dituenean.

1007. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18513 Aitorpena aurkezteko derrigortasunaren muga hori horrela igotzearen eta atxikipenen eta zergaren kuota likidoaren artean egin beharko diren doikuntzaren bidez, zergadun askok ez du zergaren inolako aitorpenik egin beharko.

1008. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00001 Askotan pentsatu dut Sanferminero Australia eta Zeelanda Berriko tipo berberak igotzen direla Nabarreriako iturria, betiko R-5 frantsesa aparkatzen dutela etxe parean eta saltzaile beltz berberari erosten dizkiodala plastikozko lepokoak.

1009. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1998 00004 Beste oztopo bat izan daiteke, aurrekontuak ez igotzeko egoten den joera, edota elebakartasunaren aldeko diskurtsoa, nolabait esateko eleaniztasunaren alde izan behar litzatekeelako.

1010. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Aro ekonomikoa -Aro ekonomikoa amaitzen denean defizita igoko dela ere ohartarazi dute BBVko ikerleek.

1011. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 BBV adituak ziur dira hazkunde ekonomikoa moteltzen denean defizita igoko dela. Zehazki %1,5 egingo omen du gora defizit horrek hazkunde aroa amaitu eta ekonomia apaltzen denean.

1012. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00282 Aldaketarik nabaritu du Mikel Mendizabalek parte hartzaileen kopuruari eta parte hartzaileen mailari dagokionez. Gero eta kualifikatuagoa da. Parte hartzaileak masiboki ez bidaltzeko eskatzen zaie eskoletako arduradunei. Hor izan dira oso bertsolari sorta onak, duela 15 urte inguru Sarasua anaiak, Euzkitze, Aristorena, gero Bizkaian Elortza eta Iturriaga... Besteengandik nabarmentzen ziren elementu solteak ziren. orain kalitatea orokorrean igo da.

1013. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00022 HERENEGUN Gasherbrum II (8.035 m.) gailurrera igotzea lortu zuen Errobert Larrandaburu eta hirugarren kanpamentuan itxaron zioten Jean Laurent Tardits eta Arrate Otaegi kanpamentu nagusirako bidean ziren atzo, azkeneko hartu-emanean jakinarazi zutenez.

1014. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00085 Frantsesa izkuntza orrela igo da goi malleko tokitara eta orretan iraun du.

1015. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. barandiaran 00026 Erresuma Batuko Milurteko Noriara igo zirenetatik bik gaua eman dute goian

1016. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. barandiaran 00026 Gora igo ziren hamar kideetatik zortzi Poliziak atxilotu zituen, baina beste biak ezin izan zituzten askatu, eta gau osoa bertan igaro dute.

1017. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. barandiaran 00026 Hauetako lau, hiru solidario eta indiarra, Erresuma Batuko hiriburuko ia izkina guztietatik ikus daitekeen eraikinaren puntu gorenera igo ziren. Han zabaldu zituzten Urtegiei Stop, Itoiz aske, Narmada aske, Elkartasuna eta Utzi errekak libreki isurtzen zioten pankartak.

1018. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0027 Mendizabalen txanda etorri zen eta honek igo zuen listoia gora.

1019. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Horiek ez dira pankarta bat eskuetan dutela Miramon gainera igoko.

1020. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Eguraldia aldatu da, tenperatura igo da eta beharbada horregatik azaldu dira egunkarietan sarraskitik ihes egiten duten ume afrikarrak.

1021. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1995 0003 baliteke IUk gora egitea baina igotzeko joera hori eten egin da; CDNri dagokionez, azkenik, baliteke bigarren alderdi politikoa izatea, UPNtik oso hurbil.

1022. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 Nahiz eta IUk sartutako emendakin baten bidez aurtengo diru partida igotzea lortu den, AEK eta IKAren ustez murrizketok borondate politiko ezaren erakusle dira.

1023. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0005 Hori agerian uzteko, esan zuen zerga zuzenak gehien igo direnak izan direla.

1024. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0002 Ikastolen izenean igo zen, beraz, Jon Lopategi atzo Kafe Antzokiko agertokira sariak banatzera.

1025. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ja. agirre 0003 Muñoa izan behar zuen bertsolari horrek eta ordezko gisa joan zen Koldo Otamendik igo behar izan zuen oholtza gainera eta honek eraman zuen txapela, kontatzen du Xabier Altunak.

1026. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0019 Ibilbidearen lehenbiziko zatia ez da gogo-rra, gozoa da, baina azken kilometroetan Gatzagako mendatea aldi bitan igo beharko dute, 12:30ak aldera amaitu aurretik.

1027. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0038 Goimendia igo nuen lehen aldia izan zen.

1028. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0038 Batzuetan inguruan dauden mutil txirrindulariei esaten diete igotzeko lore sortak ematera, baina normalean neskak izaten dira.

1029. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2441 4. Hutsegite oso larriengatik: Hogeita batetik hirurogei egun arteko enplegu eta soldata etendura; departamentu edo zerbitzu batetik bestera lekualdatzea hiru hiletik urtebeterako epean; kategoriaz igotzeko gaitasuna kentzea hiru urte arterako epean; iraizpena.

1030. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0006 Gambarrua, Atxartetik Txakursolora igotzen den pista eta Mañariatik Otxandiorako errepide nagusiaren artean kokatua.

1031. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0006 Hegomendebalderantz joz gero, mugarteen arteko mugari jarraitzen zaio, Mugarra Haitzetik behera datorren gailurreriara igo arteraino.

1032. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0017 Denak ez bada gehienek igotzea dakarte eta garestitze horren burubide hau erabili du Udalbatzak: piskanaka beste herrietako zergekin berditzera eta aldi berean, eskeintzen den zerbitzu bakoitzagatik, kostuak ordaintzea heineko diru biltzea egitea ahalik.

1033. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 BERGARAN tipi-tapa euskararen aldapa igo ondoren, Iruñe ondoko Atarrabian, aldapari beldurrik ez dion Indurainen herriko ordekan, pikeagoa igo beharko du igande honetan.

1034. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Igandeko honetan, ordea, ez da txirrinduz igoko, oinez baizik.

1035. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Eta Eli Galdosek gogorarazi zuenez, urteko 365 egunetan igo behar da tipi-tapa euskararen aldapa.

1036. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0011 Igo tipi tapa euskararen aldapa lemaren pean ospatuko da aurtengo Kilometroak

1037. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0011 Aurten aukeratu duten lema Igo tipi tapa euskeraren aldapa.

1038. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0018 Soka igotzeko frogan ere lehiatuko dira eta ondoren sokaran.

1039. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0034 Itzurungo aldapa igo eta berehala lur ondoratze bat gertatu da Zelaia aldera joateko bidetik behera, hemen ere konponketa txiki bat behar delarik.

1040. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Bakarrik desalojoaren egunerako, jendeari igo dadin eskatuko zutela eta ahal balitz galeraziko zutela esan ziguten.

1041. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. gorospe 0050 -Baiña, zer? Ez aiz noski ara gora igotzen asiko?

1042. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Gainera, ingurugiroari lotutako inbertsioak bultzatu nahi digutu, eta hiritarren ongizateari, bizitza maila igotzeari eta kulturari dagozkion arloetan inbertsioak ugarituko ditugu.

1043. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0010 ABUZTUAN IGO LITEKE

1044. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0010 Hala ere, gasolinaren prezioaren beherakada hau behin-behinekoa izango da, abuztutik aurrera Balio Erantsiaren Zerga bi puntu igotzen bada (% 13tik % 15era).

1045. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0010 Kasu horretan, gasolina eta gasolioak berehalakoan igoko dira berriz, beharbada 1,5 pezeta litro bakoitzeko, nazioarteko merkatuetako prezioa edozein dela ere.

1046. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0010 Hala ere, datorren abuztuan gasolina igoko balitz ere, Espainiak ez luke Europako Komunitateko lurraldeetako preziorik altuenetakoa.

1047. 1991> sailkatu gabeak egunkariak k. san julian 0003 Dela 8 urte Eusko Jaurlaritzak aldarrikatutako Araudira itzuliz, Xabier Onaindia sendagilearen bizikletara igo eta, bere sorbalda eta ahotsa eustarri gisa hartuz, solidarioki diot: Guk ez dugu harremanik inongo organizazioarekin.

1048. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0018 Hala nola, Masoparri muturrekoa, baina inguru honetan itsasoaren sakonerak kostoa izugarri igotzen zuelako baztertu zuten.

1049. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0018 Eskilara batzuk igota koarto ederra, ministro bati bere emaztearekin gaua pasatzeko emateko modukoa.

1050. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0017 Eritetxe publikoetan lan egiten duten erizain eta medikuek soldatak % 45ean igo arte bere horretan jarraituko dutela iragarri dute dagoeneko.

1051. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0012 EAEko industri prezioak % 1,3 igo ziren iaz

1052. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0012 EAEko industri prezioen indizea % 1,3 igo zen 1992an, Eustatek egindako inkestak adierazi duenez.

1053. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. osa 0039 Ikastolan ikasle kopurua igotzen doa etengabe eta urtez urte eskola publikoan matrikula jeisten, hauek, azkenean zarratu beharrean aurkitu direlarik.

1054. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Pirinioetako gainerako gamuzak ez bezala, Larrakoak udan ez dira aziendak okupatzen dituen bortuetatik gora igotzen.

1055. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3427 Hamar eguneko epea emango zaie guztiei eta, eskubide horretaz ez baliatzea gertatuko balitz, enbargoa igo egingo da. (L.P.L. delako legeko 261. atala).

1056. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0013 Espainian % 4,6tik % 4,8ra igo da urtebetean.

1057. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Pablo Angulok berriz zailago izango du garaipena eskuratzea mailaz igo baita eta ondorioz aurten junior-etan arituko dalako.

1058. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Kadete mailan Angela Tejedor suertatu zen Bizkaiko txapeldun hau ere gazte mailara igo da eta Esther Baladorentzat izan zen hirugarren tokia.

1059. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Astelehenetik ostegunera, egun bakoitzean neska-mutiko desberdinak igoko dira eskenatokira puntuaketarik altuena lortzeko asmoz.

1060. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Igotzeko igogailua Areetan kokatuko da eta beheruntz joatekoa Portugalete aldean, mendeurrena bete duen eraikinaren tableroan 60 metroko altueran egotea baimenduko duelarik.

1061. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Normalean ura txabola ondoan izaten zuten mendian, baina Andres goizuetarrak dioenez, Côte d'Azuren kablean igotzen genuen ura. Egurra jautsi eta ura igo

1062. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Julenek dioenez, Bera aulkian ibiltzeko herri zaila da. %8ko maldak baino haundiagoak ezin dira igo eta Bera ez da xelaia. Hor dago Herriko Etxea, eliza, ostatuak, dendak, karriken egoera, zuloak, espaloiak...

1063. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00004 Iragan urteari behako bat emanez, ohartzen gira haurren kopurua goitituz doala: Hazparneko Ikastolak 99 ikasle ditu, 45 ama eskolan eta 54 lehen mailan; 37 Hazparnetik eta 62 auzo herrietarik: 3 urte hauetan, kopuruak % 40ez igo dira.

1064. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0007 Euskal Herriko leku asko bisitatu nituen orduan, Arrasate, Gasteiz, Zarautz, Getaria, e.a. Kurtzebarrira ere igo nuen.

1065. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0016 Bertan bi motatako jokuak egin ziren: sokatik gora igo eta txorimaloak egitea.

1066. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0030 Denboraldi onenetan, 2. maila nazionalera igo ziren, 1.go maila igotzeko oportunitateekin.

1067. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zubizarreta 0037 Eta esan digute patroletara igotzeko, eta txoferra beraiekin geratuko dela.

1068. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1993 0011 Bedoñarako antzerako irtenbidea proposatu du Correosek, kaseta bat jarri herri irteeran; baina auzo-alkateak ez du hori onartzen eta posta Bedoñako tabernara bertara igo diezaietela eskatzen du, buzoiak bertan badauzkatenez.

1069. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0006 Abenduaren 31eko goizean 39 elgoibartar Aizkorriko gainera igo ziren turroi eta txanpanez 1992. urtearen bukaera ospatzeko.

1070. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0008 Josu Merino elgoibartarra eta Andoni Ansola eibartarra parekatuak gelditu ziren rokodromoaren puntu altuenera igotzean, baina elgoibartarrak denbora hobea egin zuenez, berarentzat izan zen txapela.

1071. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0011 - Zenbat egun 4.000 metrotara igotzeko?

1072. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0011 Bi hilabete horietan ez bazara igotzen jeitsi egin behar zara.

1073. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0011 Lehenengo, 1. kanpamentura igo eta berriro jeitsi.

1074. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0011 A: - Hortik jende mordoa igo da eta horregatik ez diote hainbeste garrantzi ematen.

1075. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. amilibia 00029 S.A.: Hurrengo udaberrian beste selekzio batzuen kontra jokatzen hasiko gara. Euskal Herriko maila piskanaka igotzea dugu helburu.

1076. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ostiela! 1999 00007 Erakusketa-gida zuen gizonak, arte kritikari ospetsu bat, Hau Picasso bat da eta mende honetan gertatutako gauzarik ederrenetako bat da, baina ulermena behar da. Ez da edozeinek entenitzeko moduko bezain arrunta. Zure zentzu estetikoaren, sentsibilidadearen maila igo beharko zenuke. Orduan bakarrik ikusiko duzu zer den erantzun zion.

1077. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0003 Poltsikoko dirua ere igoten jake bertan dagozan nagusiei.

1078. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0014 A.: Bai, Malasañako kontzertu batean, Vigon, morroi batzuk lehenengo filan guri Urdanga, Jeitsi bragak eta horrelakoak botatzen, eszenatokira igo eta kitarra desafinatzen zidaten.

1079. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1995 0006 Eta mantso-mantso, bere marraskilo urratsean, Adar zuhaitz gainera igo zen.

1080. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0027 Azinbo belaunikatu zen eta Pigmeo ttikia igo zitzaion bizkarrera.

1081. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0027 Sumendi kaxkoan zen aintzira-ertzeraino igo ziren.

1082. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... xirrixta 1996 0029 Alamu Azinboren bizkarrera igo zen eta zelaieraino joan ziren lasterka.

1083. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Jende mordoa zegon begira urrutixeagotik; Nagasakitik bertatik ere bai, teilatuetara igota.

1084. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... vill 0005 Eta azkenik, berrogei egunen buruan, apostolu eta sinestedun-taldearen bistan zerura igo zen.

1085. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0012 Dinak argi utzi nahi zuen orrialde haietan berak bere bizitzan demostratu zuena: askotan gizarteak bigarren maila batean utzi nahi bagaitu ere, emakumeok gizonezkoak bezain gai garela mendi altuena igotzeko, ibairik haundiena zeharkatzeko edo lasterketa gogorrena arrakastaz amaitzeko.

1086. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastola 1992 0016 Beste asko Bartzelonako podiunera igo gabe gelditu dira baina denen artean, joan eta gelditu direnen artean, lortu dute, kirol horri dagokionez, Gipuzkoak duen maila Estatuko onenetarikoa izatea.

1087. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ikastola 1992 0017 Alemaniarrak negarrez igo ziren podiunera...

1088. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eskolako kiroletan ere gaitz arrunta 0016 Berriki Bartzelonan egin diren Olinpiadetan apenas izan den eskolatik podiumera igo den Estatuko kirolaririk.

1089. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... o. araolaza 0019 Preferentetik Bigarren B mailara igo zenuen taldea eta justu maila galdu duzun urtean, Eibar entrenatzera deitu dizute...

1090. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... o. araolaza 0019 Bai horrela da, nik Preferentean hartu nuen taldea gero hirugarren mailara igo genuen eta baita bigarren B-ra ere, baina azken urtean berriz hirugarrenera bajatu ginen.

1091. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0007 Baina herrian bere badanez zerbitzu hori, gora ijetea baino ez dogu.

1091 emaitza

Datu-estatistikoak: