XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Zer ete-da oba, beluti ala tinel izatea? Ikastolari uts-egitea ondo egiña alda? Uts-dagianak ezer ikasi al'legi? Ezer ez dakiana, ezertarako gauza izan al'ledi? Ikastolan zer egin dozu? Irakasleak zer egin dau? Zer, ostera, beste ikasleak?.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Josetxok, sendotu zanean, jarraitu eban len legez Txotxo Tontorren txalupan: goizean goizetik joaten zan egunaro txalupara, ta itxasora joan-etorria egin, txalupa garbitasunak eta beste arazoak amaituten ebazanean, etxeratuten zan; ikasi ebazan arrantzuko bizibidean egiten zirean arazo guztiak, eta ekandu zan itxasoan ibilten, eguraldi onakaz zein txarrakaz.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Lenengo azaldu eban lagija zer dan, onen jatorrija, bere biar-ixana ludijan, zenbat eta zelako onurak dakaskuzan, eta azkenez, zein goratubak ixan biar eben lagijak ikasi ta aztertuten dabiltzanak, baita eurak gorde edo jagoteko ixentauta dagozan gixonak.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 Jatorrizko obena kendu ta seintxoak zerurako bidean jarteko, ugutza bear bearrekoa dan ezkero, ta ugutzera, bateatzea, orren erraza, ta jaio-parrien ilteko zoria ain urrekoa, kistar orok gazte-gaztetxotatik ikasi bear genduke ugutza emoten.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0353 Lotsaz bena, begirunez agurgarri, ta goi-jakintzaz ikasia izan beite; umez ugaria, zindoa ta errugea, ta zoriontsuen atsedenera ta zeruko jaurerrira eldu beite.

6. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Gero, adimen zolia ta onetarako asti ta gogoa daukazanen batek, lan berezi guztiok ikasi ta izpiakera osoa azaldu dagikeantzat, orain berarizko lanok egitea ondo baño obeto litzate.

7. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Olerkarijak zer ikasi eta zer ikusi badauke idazlari onen ingijetan.

8. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Lateran sustraya daukijen izkuntzetako idazlarijak ezeze doixtarr minnesiger ayek be Rose aldeko izneurlarijekandik neurtitz bijurkera eta ereskera ikasi ebezan.

9. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Eta bere orri txikitxubetan bai-dago zer irakurrija, batta zer ikasija be.

10. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Icasten daguanian, jocuan, ibilten, jolasian, mayan, gabian irazarric daguan aldijetan, egunezco zereguiñetan, bacartadian, lagun-artian eta Eleixan bertan, altaren oiñian bere, loiqueritsua, onic onenian bere pecatua goguan dabela dago.

11. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Ondasunai buruz, artzea baño emotea zoriontsuago zala esan eban Jaunak: baltsazaleak iñorena artzeko beti dagoz prest; eurenik emoten ondiño eztabe ikasi, eta Jaunaren Irakaspenak euren alde dagozala esateko, benetan lotsa gitxi bear da.

12. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 Oneik gauzok ba-ete-dauke gizartekeriaz zer ikusirik? Sozialismoa irakatsi daben buruzagiak eta ori ikasi daben langilleak aspaldian be obari orrein billa ibilli dira; baña orreik bakarrik ez, beste geyago be bai.

13. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Eta gixon elduba zala ikasi eban Sabin'ak euzkeraz, ez baña edozelan, sakon eta txukun baño.

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Sabin baña etzan emen be geratu; etzan ba naikua arentzat, euzkotarren elia, beste iñok baño sakonago, txukunago ta osuago ikastia; ondiño geyago egiteko be almena ta kemena be bai ebazan Sabin'ak, eta irakasle egin zan.

15. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Berak idatzirikuak dira ba: Umiaren lenengo aizkidia (euzkeraz umiak irakurrten ikasteko). Lenengo Egutegija. Lecciones de Ortografia del euzkera bizkaino, Corrección de la numeración euzkérica, Corrección del Pater Noster euzkérico; Defensa de la palabra Euzkadi, eta abarr eta abarr.

16. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 BILTZ, - ¡Oi...! Bedorrek unibersidadean ikasiko zuan edukazio lirain eta gustagarri ori....

17. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 LESM.: Ikasi zazu, bada; al... ka... txo... fak.

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Bi. - Baten ordez bi morroi al ditut? Au da lanean ikasten zaitudan lenen aldia.

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Malen. - (Txaloka) Bai, bai! Nik ere ikasi egingo det zuen abestia! (Lau mutillak elkarren biran jarri ta Txakur gorri abesten dute).

20. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Malen. - (Abestia amaitzean txaloka) Bai polita!... Berriz, berriz, nik ikasteko!.

21. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 ¡Ori atsegiña, orain egiten dan bezela, gure aurrekoak idatzi izan bazuten! orrela egon eta ikusi ezdutenak ikasten baidute: baña garai artan beren ondorengoai berririk eman bearrik etzitzaion zoritxarrez iñori gogoratzen.

22. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Len aitatu ditugun Santu eta Jesus-Biotzaren adiskide kutun ayek ederrki ikasi zuten Jesus beragandik, nola lagundu bearr zayon arazo onetan.

23. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 Guziak dira bero ta samurrak eta txit mamitsuak, baño gaurr agerrtu edo ikasi nai degunerako egokienak lenengo bi edo iruak.

24. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0020 Lenago Kredoa esan-ta kristaugaiak, kristau izateko prestatzen ari ziranak, zati ontan egoten ziran Elizaren erakutsiak ikasiz: bañan auek eta siñismen-gabeak Kredoa esan-ta kanpora bialtzen zituzten eta siñismendun edo kristauak bataiatuak bakarrik gelditzen ziran: orregatik deitzen zuten siñismendunena bigarren zatia.

25. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0276 ¡Jauna! Egizko jakintasuna, au da, Zerurako bidea ikasi; orren asipena, au da, Zuganako bildurr osasungarriya iritxi; ori bera besteai irabazteko era, nere esan-egiñaz emango diyedan bide ona galdu ez dezaten: orixe oyen bitartekotasunaz iritxi nai nukeana da, ta Bederatziurren onetan eskatzen dedana, nere onerako izan bear badu. Alaxen.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0292 - Baita oreik be, kantauko deutzedaz; baidaki Leiztarrok Arantzazuko Amaren maitale jatorrak gerala... Ara neuk txikitan ikasitako kanta batzuk:.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Etzuan gaizki ikasi mutilchuak ichuaren esana.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0041 Beste asko aurrerago dijoaz: ez dute bakarrik euskeraz ez itzegin nai, ezta euren semetxoeri euskerarik erabilten utzi ere, errdera ikastia etekingarriagoa dala-ta.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 Eurak euskera bai-dakitela ta gaurrko berrian ikasi bearrik ez dutela iñorrk ere ulertzen eztulako.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 Eta euskeltzale sutsu auek ez gaurrko euskerarik darabilte (ikasi bearrik ez dutelako), ezta eurak dakitena ere.

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Egun guztiya igaro zuben Luisachok, ogi zaticho ura besterik jan gabe; len ondo oitua bazan ere, gaisuak ikasi zuben arlotetasuna zer zan.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0190 Batzarre ortan, beraz, nork gere lanbidearen arauz, begiak eusko-ikuskizunez inguratzen, ta gure bizierari, azalez bederik, eusko usaia erasten ikas dezakegu.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Orduan ikasi nituen emengo auzotegitxoen izenak: Gantzaga ta Barajuen, Arexola ta Etxaguen Azkoaga, mendiz beste aldeko Olaeta ta gainerakoak.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Orduan, Zaldibitik maisua ekarrita, mutiko-mordoska batek ezpatadantza ikasi zuen.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Elizondoan eskola, Arexolako apaizaren ardurapean latina, ta organulari aita-semen zuzenbidez musika ikasi ta gero, Gazteiz-a joan zan bachilleratua ikastera.

36. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Bachillerkuntzea erizpen gorenez (notarik onenakin) burututa, Oñatin eta Balladoliden ikasi zuen, Baratari (notario) egin-arte.

37. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Berak apaiz-naya zala erantzun zienean, beren etxean bizi ta angoxe seminarioan ikasi eargin zioten.

38. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Arran ari zala, ango Maestro de Capilla il baitzan, Tolosa'ra Gorriti entzutetsuarengana etorri zan, Contrapunto ta Fuga ikastera.

39. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Harmonía lenago Gazteiz'ko Abad zeritzayon apaiz baten ardurapean ikasi zuen.

40. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Igaro ziran amar egun gurasuen asmo berri jakin zubela, bañan nola denak ixilik zeuden, egun batean Luchi-ri bururatu zitzayon amari galdetzia, norenganatu bear zuten josten ikasteko.

41. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 ¡Oraindaño, zer zorionekua naizen! Illunabarrean echeratu ziran chit pozkida aundiz beterik, bere asmo guztiyak ondo irten ziralako, bada andre Terexa zeritzon jostunak esan ziyen urrengo egunetik bere erakusmenez gaiñ gelditu zitekiela josten ikasteari jarraitu nai baziyon.

42. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0110 Gatza, gatzagia, gatzura, gantza ta orrelakuak aditu izan dizkiat, baña gatz-moliña edo ik esan dian ori, eziñ ikasiko diat.

43. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0121 - Ondo ikasteko esan nian.

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 - ¡A mutill, mutill! ¿oraindik eztek ikasi lengo eguneko lezioa?.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0122 Ikasi ondo ta ez aztu.

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0024 G. le Bon jakintsuk diyona, azikaspen au dala artezi edo trebetasun, ikasi ta adimen gogapen dauzkagun gogai edo ezagutzek, oituran alde barrun, len ikusi degun gure asaba gurasoetik ondoretze ditugun zentzu ta griña kaskezur leku barru berezi orreta aldatzea, igarotzea, errez ordun nekerik gabe, berez bezela jakin edo ekiteko t'orrela'azikaspen ona, osoa, izango da, oitura onak artzea eta nola jakiña, aur edo gaztaroan dagon bai adimen ta beste bere kaskezur barruko muñ oarkor gai minbera ori, xamur, errex eran irarri azteko bear bezela bidezko ikasbidekin, kilika ernaraziz; azikaspen au da ba gerorako garrantzi txit aundikoa ta beren bitartez azaldu ta zuzenduko dira izakera, opa edo gura ta gogaikik t'elburuk ere.

47. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Iñori illea artzeen oraindik ez det ikasi, ta gaiztakeri aundirik ez det uste nere biotzean daanik.

48. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0090 Ikatz-gilletzat, errementaritzat, perro-karrilleko makinistatzat ona zitzakiala, eta onelakoxe esamesak zebiltzan bere lagunen artean; baina ¿zergatik? Zergatik zan esan bearrik eztago; emakume artean zebillen guzia, eta Simonak antziña ikasi zuan zer zan inbiria.

49. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Eta bertantxe, bere ama Azpilkueta'r Maria'k erakutsi ta, gure euskera gozoan Aita gurea , Agur Maria ta beste otoitzak ikasi zitun.

50. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0117 Batzarre ortan, beraz, nork-gere lanbidearen arauz, begiak eusko-ikuskizunez inguratzen, ta gure bizierari, azalez bederik, eusko-usaia erasten ikas dezakegu.

51. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Arotzarekiko eleketak bere ustea sendotu zioten, bere jakintasunaz txinistu ta Einstein-en ustari zallak ikasten asi zan.

52. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Yosukisto Yainkoa izanik, besteen agindua egiten bizi izan zan, guk, bere antzera, gure goikoen agindua egiten ikasi dezaguntzat.

53. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Batzuk ikasten, besteak lurra erabilli ta ereiten, besteak saldu-erosten eta abarr.

54. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0265 Eta ara non urbildu zitzaion legeirakasle bat, Yesus zirikatzera, ta esan zion: Maisua, zer egin bear dut betiko bizia irabazteko?(1) Lege-irakasle arek eztio Yesusi galde ori egiten arengandik zerbait ikasi naiez; bazekien berak ongi aski, Yainkoaren legeko lenengo agindua zein dan. Galde ori egiten dio, Yesus zirikatzeko, probatzeko, ea legearen aurkako itzen bat ateratzen zion ta orrela gero Yesus galdu zezaken.

55. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 Euskalduna eztanik gure artera baldin badator, ikasi dezala gure mintzoa, gure izkera.

56. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 Guk ere ori egin bear izan genuen erdalerrian: erderaz ikasi.

57. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0142 Eresi bat, Arantzazuko Andre Mariarekikoa, apaiz batek oyuki zar txukun bati ezarria, arestian ikasi det.

58. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Besteentzat ikasteko zale geiegirik etzazu izan, beste guztiak baiño geiago, zerorrentzat bearr dezuna ta ondo dagokizuna euki ezazu begien aurrean.

59. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Erramuntxok ori ikasi zuanean, gurasoai zerbait eskatu ta eraman zion.

60. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Egunero ikustalditxo bat egiten zion, eta aitonak bear zuana orrela ikusten eta ikasten zuan.

61. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Ori guztia ¿zergatik? Arestian esan degu: etzaye irakasten eta ezin ikasi; ta ondo dabiltzala edo gaiztakeriak egiten dituztela, gurasoak beti umeen alde... ¡Nola ikasi! Ez dira ordea guztiak orrelakoak izaten, ez umeak ez eta gurasoak ere.

62. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Orrela umeak ikasten dute, gauzik aundien eta bikañenak elizan egiten dirala, ta berentzat eliz-gauzak eta zeru-gauzak alkarren antzekoak izaten dira, berdiñak esango bagenduke bezela.

63. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Gezur galanta ori ere: piper asko egiten zituztelako, besteak adiña ikasten ez, eta Apaiz jaunak erabaki zuan, ayetako bi zarrenak berak baño txikiagoekin jartzea.

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0464 Bertute au da aurtasunetic icasi guendun becela, icusi ez deguna sinistea, Jaungoicoac Eliza Ama Santari, eta onec guri artacotzat eracusten dizquigun gauza guztietan.

65. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Ta amonatxok suiñari:- Orra munduko gauzetan beretan ere Jaungoikoak mezazaleei nola lagun egiten dien! Ikasi, Jose Joakin!.

66. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Gure Wilhelm egin zan bereala lege-gizona eta sartu zan griego, olerki eta beste literatura gauzak ikasten egundoko erreztasunakin.

67. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Jorrailleko 26'an, 1799'an zuzendu zion eskutitz bat, Schiller koblakari argiari esaten ziolarik bazuela asmoa Euskalerria ikusteko eta ikasi zuala zerbait euskerari buruz.

68. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Ibillaldi andi orrekin len pixkat euskera eta Euskalerria ikasteko gogoa balin bazuan, izugarri anditu zitzaion gogo ori eta lagun bat arturik (Bockelmann) etorri zan berriz onera Orrilla, guzia emen emanik.

69. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Eta bada ni, bizi izandu naizena asko urtez, Zubero'ko errietan, ezin nagoke esan bage, erri aetan, ala apaiz eta gizon argitu, nola ezerxorik ikasi ez duan jende, danok itz egiten duela eren itzkerako arauen erara, eta txit ondo.

70. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Non ez dan mintzatzen ikasten ari denen bat, edo uskara aztua duanen bat.

71. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0085 Euskeldun au berau errderaz itzegiten asi dedilla, ta Cervantes'ek baño obeto egiten badu ere, an basterren batetik, esakunen bat edo beste dala, berealaxe erakutsiko du ura bere amagandik lenen ikasi zuan izkuntza ez dala.

72. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0085 Euskeldunok itzegiten lendabizi euskeraz ikasi degulako.

73. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0085 Geure aurrtzaro guzian euskera baizik ez degulako ez entzun, ez ikasi, ezta erabilli ere.

74. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0086 Ikastolan errdel idaztiak irakurri ta ikasi genduzalako bakarrik.

75. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. larrañaga 0086 Onela txikitan errdera utsa irakurri ta ikasiaz errdeldundu zitzaizkigun geure adimenak euskeldunduko ditugu.

76. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Franzesada joan da guchi etorri bazira ere kolejio onetara lencho naiko ibilduak ziran, bada, paperetan irakurri degunez, 1785-garren urtean berreun eta amar gaste an ikastu zitusten, urte ayetan erakutsi leisken gauz guziak.

77. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1914 0194 Letradutako ikasi zuben, ta bere ikaspenak amaitu ordurako iztunle gain gaiñekotzat esagutu zan.

78. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Europa'ko erri geienetan irakaskintza amagandik ikasitako mintzairan ematen zan bitartean: ungaritarrai ungeraz, txekotarrai txekeraz, palmenkoarrai palmenkeraz ta abar, Bretaña'ko beterriari, bretoieraz itzegiten dun erriari irakaskintza guzia pantzeraz bakarrik ematen setatzen dira.

79. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Ikastoletan ozta-ozta prantzez apur bat ikasten zuten ta lanari jarduteko sasoia elduta ez zekiten ezer geiago.

80. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Gaztediari, bretoia ondo ikasteko gogoa barru-barruan sartu zaio ta onetarako liburu onak bear.

81. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 Aezkoa-ibarrean ikasi nuen orain emango dudan berri au: Abaurrepean eilalami bat fan ze emagin bila eta berekin erman (eraman)-aazi zue.

82. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 Iztegia egiteko arazo ta buruauste ta anka- jasotze andiak artu bear izan nituenean, enuen kemenik izan ijito-artean sartu ta ijitoeuskalkia beren ezpainetatik ikasten asteko.

83. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 Ijitoen ezpainetatik eztut besterik ezertxo ere nere urte ugari auetan ikasi: sudurra ijitoeraz.

84. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 Bide berrietatik asi baño len, obe izango da lengo bide zarrak nolakoak ziran bene-benetan ikastea.

85. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Zu etzera nor, Jaungoikoaren izkutuko gauzak zerez ikasteko, nola diran igarritzeko edo ala edo ola izan bear dutela oartzeko.

86. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Ara zergatik ekiten diogun aspertu gabe, Maria Birjiñak dituan alderdi onak adierazten, ta mingaña legortu artian ariko baguiña, ere esan-ala esanagatik, beti legoke graziyazko ichaso orretan ze esan eta ikasi.

87. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Ikasi dezagun Ama Mariaren naigabe izugarriyetan, Jaungoikuak bialtzen dizkigun nekeak animaren onerako eramaten.

88. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Beste edozein garaietan bezela garizuman egon ezkero ez giñake Jaungoikoak nai gaituen erako kristauak izango; orregatik Jauna baru-egiten ikusten degunean, barua ona ta osasungarria zaigula esan eta ikasi bearr degu.

89. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Jai-egunetan egin bearr dana txikietatik ikasi degu; egin zagun ba beti; ta onela kristau onak izango gera.

90. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Bi nagusiak! Begira ta ikasi zein diran: alde batetik Jaungoikoa: ta bestetik berriz mundua; ez ordea nolanaiko mundua, baizik atsegin-lasaitasunez txuritutakoa ta ontz -urrez aberastutako mundua.

91. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 PIARRES,- Ba, ikasiak dituk-eta.

92. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Gero, ura ikasi eta erabili bertze guziak baño geiago eta obeki.

93. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Artan egin irakurgai eta idazkai guziak; gero ta ikasiago agertzeko.

94. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Leenik, gu euskaraz ikasiagoak, eta gero laguneri erakutsi ziñesko euskaldunak garela.

95. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Frantchoa zenak, Duzunaitzeko erretor sainduak ez ziozkan hiru michterio printzipalak buruan oraino sarrarazten ahal, eta Piarrek, jadanik, bere aitari ikasirik, bazakien: makila saheska emanik, bere buruaren gerizatzen; azpitik goiti, chimichtaren pare, makila haren firurikan erahiltzen; gainetik beheiti, makila harekin, marroaren kopeta porroskatuko zuen kolpean emaiten.

96. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Aitaren ganik ikasia harek ere bere mizpira adarraren zirurikatzen....

97. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Mahasti-lerro batean, chocho eder batek, bere moko horia doi doi idekitzen zuela, Ganichi ikasi Phesta-Berrietako turruta aireak chichtu eta chichtu chocho lagun maite bati emaiten ziozkan.

98. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0420 Boroga eta ikhas ezak, gaisto dela eta kharats, Jinkoaren utztia, eta haren beldurraren hireganik hurruntzia.

99. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0259 Ahantziak balire, egin liburutik, eta ikhas lehen-bai-lehen.

100. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0123 Jainkoak nahi du alabainan nekeen jasaiten ikas dezazun kontsolamendurik gabe, haren eskupean osoki jar ziten eta zu baitan umilago egon.

101. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Eta bere burhaso ezkualdunak, aberatsak izanik, Donibane'ra ekharri zuten ikasten.

102. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Eta zuhurra zenez geroz, prantsesaz ere mintzatzen berehala ikasi zuen.

103. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Edurrnetxo deituten, orok ikhasi zuten.

104. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 251.- Hoik dituzu, mailu batez joak (BNam), (Berdin gaizki ikhasiak,- Analogie tiree d'objets en fer battu).

105. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Gure euskera ondu, azkartu, gora-erazi ta iraunkorr egitekotan bearrezkoa ba-da au batutzea, batu baño lenagoko lana da euskera itzegitten dan alderdi bakoitzeko euskalkiaren berria izatea, lendik dakiten orren bidez erakutsi nai zaiena ikasi dezaten.

106. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Ikasiko dauzuetet beraz, chimichta lasterrak bezala ziuztan ibiltzen diren sorginak, gauaz, airez aire, multzoka edo banazka, ezkartz gider batzuen gainean edo oraino akerren itchurako deubru ikaragarri batzuen bizkarrean.

107. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0179 Ilik datzana eorztea urrikizko lana dela ikasi ginue nerabezutuan.

108. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Begiak ernerik dagozila haurrak, geroago hobeki irakurtuz, izkiriatuz eta ikasiz euskara, frantsesarekin batean.

109. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 ZER IKAS.

110. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Zer behar dute haurrek ttipitik ikasi?.

111. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Eta Eskualduna irakurtzen bizkitartean igande guziez! Eta katixima euskaraz ikasiak bizkitartean, astean bietan, bizpahiru urtez! Zerk egiten du bada ez baitzeie barnago kokatu buruan, mihian, erien puntan, beren aitamen hizkuntza?.

112. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Amaren belaunetan ikasi zuten hura, berriz ikasi ukan balute eskolan, barnaxago danik betierekotz gogortu zitzeieken, segur buru muinetan.

113. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0030 Ikastea lan bat da, lan gogor eta zaila; asti ausarki eskatzen duen lana, urratska eremaitekoa, arta bezenbat gogoetarekin.

114. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0030 Herri bakotxean, bizpahiru gizon balire bakarrik gurekin zerbaiten ikastera berma litazkenak, beren hurbileko zonbait gero mihiez argitzekotan, daukagu ez ginukela alferretan hasia gure saila....

115. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Euskaldun oroen arimak Jaungoiko'ratu nayez, euskalgi guziak ikasten eginalak egin zituen.

116. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Beraz, zuen haurren ongi hazteko behar direnak ikhasi eta, khasu egizue nola maite dituzketen emaiten dazkotzuetenak.

117. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0056 Haurrek buruzagitzat balituzkete, orduan, haurren gora-beherak beren haurrekin etchean ikasiak lituzketen gizon eta emazte batzu.

118. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Baukogu gomutia, ipuin aretan Deun Martin eta Txerren ibilli ebiltzala, ta Txerren errementaritzan dana dakijena ixanik (bai ba, suteirik andijenaren jabe da-ta), Deun Martin'ak bestela-baitakuan ainbat gauza ikasi eutsozan eta gero gixonai erakutsi.

119. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Eta onantxe ikasi eutsoen Txerren'i galdia eiten.

120. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Eta onantxe ikasi eutsoen Txerren'i garrangak eiten.

121. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Euzkerea garbi ta ziatz atsegin yakenak, izparringi onegaz aldi eder bat igaroko dabe, ta ganera, gure goguari yagokozan gauza on asko ikasi.

122. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 Emen esan lei euzko-abertzalien artian zaletasun gitxi dagola euzkera ikasteko. (1)

123. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Egunak igaroaz makiña bat gauza on ikasi biar dogu onekandik; onek dituk sosoak eta listoak.

124. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Eta an laterea (latin) ikasten dabe, ez bakarrik abadegeyak, ostantzeko ikasliak be bai.

125. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 ANTZESKILARIAK.- Gure Batzoki'ko antzeslariak zintzo eta gogor ari dira datorren iganderako lan berri eta politak ikasten.

126. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 ANTZOKI-ALDRA BARRIJA.- Emengo Euzko-Gastedijak asmua artu dau datorren Aratustietan antzoki-jai eder bat egitia, eta orratarako gabero asiko dira ikasten.

127. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 ERESBATZA (BANDA) Deun Iñaki eguneko eusko erromeri eta jotaldirako ikasten ekin dotso, eta gaztiak badaukie nun jolas egin.

128. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Benetako uskurtzearen gurendea; Euzko-aldundijetako aldun ixunak uxatutia; Euzko-Langille gustijen batasuna ta gurendea; geure salokarijai bakarrik erosten ikastia; geure gauzai jaoken garrantzija emotia; geure etxietako nausi geu ixatia eta Euzkadi atzerritarren estuntzapetik urtenda ¡azke-azkerik ikustia! Urte barrijau igazi dauskun zarra baño euzkotarrontzat onuratsubagua ixatia gura geunke, ba: euzko-azijak lurreratuteko urte berezija ixatia; euzko-alorta onak eta ugarijak guganatuko dauskuzana.

129. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Barcelona'tik Alcala'ra jun zan, jakintzea ikasteko; eta Alcala'tik Paris'era, Urtziztija ta garaiko'jakidijak ikasten.

130. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Paris'en ikasi ta goguak irabazi ixan zan bere arlua.

131. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ire aitak eta nik alak egin yoaguz bide zuzenetik erabilteko; baña gure alegiñak alperrik izan dozak: lagun gaiztoekin batzandu az eta gaiztakeriak egiten ikasi dok.

132. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Urtziztia ikasteko Paris'era datorr.

133. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ondo ikasi, irakasle-izena irabazi ta gero, barriro Florenzi'ra doa ta an lekaipuru egiten dabe.

134. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Eta au ta gusti be, guk, euzkerea ikasi ta euzkeltzaletasuna zabalduteko, geure aldetik egin al-geinkena egitteko ezkara bape zuzperrtuten.

135. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Eta abesti areik, entzunaren entzunaz, euzko-erri osuak ikasi ebazala dirudi, euretatik bat edo beste eztakijan euzkeldun jatorr gitxi ikusi leikez-eta.

136. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Izkuntza onen sorkera ain da ez-ezaguna eze, gai onetzaz zerbait ikasi nairik egiñalean aritu izan diran etxeko ta kanpoko jakintsuak gauza garbirik esan-eziñik lotu izan dira.

137. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Euren lana aurrera daroe Erderaz ikasten dabiltzanai karameluak eta erregalubak emoten dautsez.

138. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 ¡Iparr Ameriketa'n zer ikasi ba-daukogu!.

139. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bañan utsa, edo gaitz erdi beintzat litzake gure autziarren besterena ondo ikasiko bagenu.

140. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Naiz eta gugandik urruti bizi eta Euzkadi'kin zer ikusirik izan ez, euskera ikasten benetan sayatzen diran atzerritar eletari entzutetsuak badira.

141. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Esta euskaldunak ¿uste al dezute gure izkuntza maitagarria ta jakingarria ez balitz atzerritar oyek ikasten ariko lirakela?.

142. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta atzerritarrak gure izkuntza ikasten ari dirala jakinda ere guk, gure izketaldietan besterena erabiliko ote degu?.

143. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Gogor ari dira antzerki polit batzuek ikasten, eta entzun degunez, il ontan antzerki jayakin astekoak dira.

144. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ontarako abestiak ikasi bear dira, larunbatean asiko dira ensayuak, aldezuten guztiok utz egin gabe etorri.

145. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Lixtan ainbeste bazkide abertzale izenekoak, eta itzaldira ain gutxi juateak ¿zer esan na du? Agiyan ¿ain ajola gutxi al diote gizon oieri aberriaren gauzak? Edo beren buruak ain jakintzutzat aldauzkate, zein ezer ikasi bearrik ez daukatela uste dute?.

146. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orrek eta oyetako askok Patirki'ngandik ikasi bear luteke, zorrek eskertzen.

147. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Legazpi'tar askok egun artan etzuten ondoko garraztasunak euren barruan nabaituko, eta orregatik agertu ditut azalpen abek, gure biotzak miña eta garraztasuna artzen ikasi dezaten, aberria naigabetzen danian, miñ artzen ikasten dunak, ikasiko dualako maitatzen.

148. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Batzuk dantzak ikasten ari dirala, beste batzuk abeslari dirala, enparantzan txistua jotzen dutela bestiak, ereslari, izlari, idazle, antzezlari eta abar, guztiak asmo berdiña dutela, eta guztiak kaiola batera biltzen dirala.

149. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Arbertzaleak ez gatoz jauntxokerian ikastera; gatoz Jaungoikoa ta Lege Zarra goiburu ditugula, Bere agindupean alkarri lagunduz al degun guzia egitera Bere alde, Albiztur'en alde ta Euzkadi'ren alde.

150. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak tx. san sebastian 0001 - Artola Demetrio Valladolid berriztu da esalari ikastera.

151. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak tx. san sebastian 0001 - Apaiztegiko Almanda Jose berriz Zaragozara osalari gai au ere; ikasi gazteak ikasi.

152. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak tx. san sebastian 0001 - Laxter eskontzen zaigu Arrubitxuloko Armendariz Roman; bere asabak aspaldi etena zuten kate malla onetxek itsasi dio sendian; gurasoak Tapalakoak ditularik ere edarki ikasi baitu euskeraz.

153. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gauzak orla dirala, ¿ba alderitzaizu, Jesus berak emen bizi izan zanian izendatu zigun Uzkurtza besterik, ona izan litekeanik? ¡Ez irakurle gazte ori, ez! abaldu itzatzu Uzkurtz gayak darabilzkiten Idaztiak, ikasi astiro, patxaran, gure Uzkurtz aldeko agiriak; bera sendotzeko egin izan diran mirariak, iñori baño etsai ugariago bere kaltian sortu izanagatik, bere iraute betikuari begiratu.

154. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ikasi.

155. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Baño, gure aiten naitek zuur itzetan erakutsi zuten zuurtzia, itz gutxitan borobilduz, arbatsoenganik ikasia eta ikusia.

156. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Emakumearen edertasunaz, euskaldunek uste izan dutena, zuur itzetan ikasi dezakegu.

157. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Bai dakite: ikasteko, bearriak, nausi ditu begiak.

158. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Biotzez ona dena, besteen alderako ona eta laguntzale izatea: gogoz argia eta ikasia bada, eginen du bide.

159. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Besteak berriz gure izkuntza ikasi ta txikiai erakutsi egin bear dala! ¡Ura zan noski itz egitia!.

160. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ¿Txistun zergatik dantzatzen ez aiz? Ez dakiñela? ¡Ikastan!.

161. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Dantza lotuan ere ez akiñen, baño, noizbait ikasi den.

162. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Atzo arratsaldean, Asteasu ta inguruetako erromesak iru ta erdiak inguruan Benedicta ta azken-agurra ospatu ondoren eta Aita Leon Madariaga'k egin zien itzaldi ederrean Maria gure bizitza, gozotasuna ta itxaropena degula ikasiaz, bazijoazen bidean bera pozez kantari.

163. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Zenbat erakutsi, ainbat ikasi eta geyago ikasteko gogua sortzen diyote.

164. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Mendiruntz beaz gazteok, mendiruntz... gure mendi gallurretara igo ta aberria esagutu ta benetan maitatzen ikastera.

165. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Ikasi ditugu Madrid'en esku artean darabilzkiten garrantzi aundiko lege berriak: bai maizterren eta jabien arteko artu-emanak erabakitzeko, bai maizterrak baserrien jabe egiteko.

166. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Joan-da ere, zer ikasi dezaketen, ez da errez igartzen. Irakurtzen eta idazten ikasten dutena, etzaye berialakoan buruan gelditzen.

167. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Markiegi Comillas'ko apaiztegi aundian ikasia zan.

168. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Aren borondatea makurtu gaitean pentsatuz, Markiegi'tar Jose gazterik joan bazaigu erakusbide aztu eziña utzi digula; nola bizi ta zer ikasi. Arzagun eredutzat.

169. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Bestetik, beresko kapelia zurituta daukedan lez, ikasita nago erdaldunak ta errderiak, onetara gaixtakerija baño besterik ekarri estabena.

170. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Ikasi dozu, dinozunes, errderia, baita errdaldunen ekanduak be, ta ni baño geijago zariala uste dozu.

171. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Onetan esetako es diran izketa ta ekanduak ikasi dituzu.

172. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Bestela zulako kokolo edo gaixtoen batek izan esik edonok daki, berrton ikasi ta erakutsi biarr litzatekiana geure izatia, zuk egin dozun lez iñora joaten ibili barik, erbestekoen gurarijen bilye, ta euskeraz.

173. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. Orixe egiten goias, ateraten doguzela errderaz da euskeraz idartijak, erdera baño estakijenak, euskeria ikasi daijen ¿Aiñ txarrto deritxazu?

174. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus. Bide orregaz, baleitye euskeldunak errderia ariñago ikastia, errdaldunak euskeria baño.

175. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Neure magalpian bakarrik dagozanak laster ikasiko dabe errderia, ta izkuntza au baño estakijenak, euskeria ikastias bildur nas, ta egiten dabenak be, baleitye nire begira es egotia luzaro.

176. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus. Ikusten danes erbesteko, txarra ikasi dozu ta es onik.

177. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Nekatu zara bera ikasten, da bera erabilli gura dozu agoan jakityuntzat arrtu zaijezan.

178. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Barris esdozu besterik egiñ errbesteko txarrak ikasi ta onak ikusteko gagos ikasi badozus be esan leike esdozusela egiñ.

179. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ikasi dute ordia batzun-batzuek merke-zurriyan nola ibilli.

180. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Aphez-gei, sotana soinean, lehenago izana denaz geroz, aski ikhasia da jakiteko holako zerbeiten beharra ukhanen duela, nahi badu, athe zilotik bederen, zeruan sartu.

181. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Zer ikusiko du eta zer ikasiko han, errientgeien eskola hartan?.

182. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Sinhetsi nahi ez duenik balinbada, edo hunen egitekoetan sudurra sarthu nahi duenik, guardia Gachucharen eztenari: bere gostuz ikasiko du bere hatzetan egoiten.

183. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Hastean iduriko zautzue zuen dirua debaldetan chahutzen duzuela; bainan gero zuen semea lanari lotuko delarik, atseginekin ikusiko duzue zuen haurra, han ikasieri esker, lan mota guzier ohartuago dela, izpirituz zaluagoa eta ikastegian ereman bizpahiru urtheak ez dituela galduak; aitzitik probetchu handia duela bai beretzat, bai guentzat, bai etchearentzat.

184. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ikas dezagun.

185. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Orain bertan milla bat ari dira, gure siñismena artzeko, dotriña ikasten; mixiolariak berriz ezin guziai, bear bezela, begiratu.

186. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 ¿Eziñ artu al dezake ezartegitik datozen aurreneko gayak zuzentzeko neke pittina gure izkuntza ikasten dabiltzan oyetatik batek edo bestek?.

187. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Euzkera ederra dala, zarra ta biguña dala ta, euzkera ikasi ta zabaldu biar degula ta....

188. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Kristau-Ikasbidea ikasteko alegiñak egiten ditu, jaten ariko balitz bezela ezpañak eta matrall-ezurrak mugituaz.

189. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Gaurrko egunean Tolosa'koak ez dira Real Sociedad'ekoekin neurrtzekoak, oraindik asko jokatu ta asko ikasi bearr dute tolosarrak, ostikalariak egitea ez da urrte bat edo urrte biko kontua, nekez egiten dira ostikalari onak.

190. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Bakit gogo ones beterik Azkue Jaunaren agnrtza ikasten sabisela datorren illeko lenengoko igandian abestuteko jaurrera ba ta es nagitu!

191. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Ikasi baita Ama Neskutzarena deritxon jaupa be, bere egunetan zeuen abost bigunes goratu dagizuen zeuen Ama.

192. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 -Eztakit baña; kistar ikastira joaten dan neure arreba Andone'tsuk esan daust: eskekoak Jainkoak bialduak dirala, eta ukar edo limosnen bat egiten jakenean, geure bearrizan gustien barri Jainkoari emoten joaten dirala; alan ba neu be itxaroten nago.

193. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Ainbeste millaka umek geyenak dubarik, gizabidea ikasten eben tokiak errauts biurtuta dagoz.

194. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Pernando buru argiko mutilla zalako bere bigarren guraso oneik emoten eutsezan ikasgayak berialaxe zeatz eta meatz ikasten ebazan.

195. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 - ¡Karatxo! -Aitak diño irribarre txarra egiñaz-, onek mutillok ikastola nagosian zenbat ikasten daben gero.

196. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Txarrena ori ez da. Guraso askok bere seme-alabak ttotto zarrak baño gutxiago begiratzen dittue-ta. .. etxean ikusia, umeak ikasia.

197. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0489 Irakasle zaitudan ezkero, ikasi dagidan Zu'gandik nik be oiñaze-miñak, neke-lorrak, ezbear ta atsekabeak gogo onez artzen ta eroaten.

198. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0021 Auxe gauz ederra, esan eban. Baiña
gaizki atara yat, ez baitakit ongi
jotzen. Ikasia dan batek aurkitu
izan ba'leu lira au, zeñen ederki.

199. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0045 baleiteke
egunsentian ixartu neuban,
txoriaren
txorrotxio
zoliagaz
bat eginda
bere antzera kantetan ikasi-gure izatea
neu konturatu barik zer egiten dodan
.

200. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0013 Portugera ikasten egozan Beljikako Herenthals Karmelon, Basilen konbentu bat jasoteko asmoz.

201. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0050 Erdera motrollo pizkabat be ikasi eban gazte guztiak erdeldun biurtuak ziralako, baña bere erdereari barre egiten eutsoen lobak.

202. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0139 18. Ikasi beye - Jauna dozula - Zuk izena, mundu guztiak - Zu zaituala - Jaunen Jauna.

203. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Gure geroko zoriona edo zoritxarra bide biok aukeratzean dagoan ezkero ikusi ta ikasi dagiguzan.

204. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 Diru ekargarri dan teatroa egiten ikasten dogunean, ate asko zabalduko litzakezala seguru egon.

205. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 Gaurko giroari tankera artzen ikasi dagigun.

206. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Saio orrein diru-ardura berarizko batzar batek ikasi lei.

207. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Urrillan asita, aurrerantzean, gure bestekaldeko anai-arrebatxoak euskera ikasiko dabe euren ikastoletan, onelan euskerak iraun daian.

208. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Gero, aurrak euskera ikasteko IKAS Bulletin trimestriel deritxon liburuxka bat jarri dabe Euskalerriko ikastola guztietan.

209. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Geiago: lengo batean, irratia entzuten nengoala, Pariz-ko irratiak esan eban erderaz, gitxi gorabera, Bayona'ko Gotzaiaren bitartez, Euskalerriko eskola katolikoetan aurreri euskera irakasteko baimena lortu zala ta, gaiñera, Gotzai berorrek bere apaizgai guztiak seminarioan euskera ikasteko agindu ebala.

210. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0043 26. Orretara, Idazti Doneak irakurriz eta ikasiz, zabal ta argi bedi Jaungoikoaren itza.

211. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Gaur sekulakorik geienen kaukaso aldeko izkuntzak ikasten saiatu dira euskeragaz idetuteko; berrogei ta amar bat izkuntza dira bertan.

212. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0043 Bai ta ikasi dabez Kam ta Sem'tarren izkuntzak: bereber, etiopiera, egiptarrena, koptarrena, akadiarrena, kutxitarrena, arabiera, iberkera, siriera, abisiniera, feniziera, asiriera, babiloniera; Siberia'koak, txuktxe, koriako, ta kantxalad batez be; bai ta Amerikakoak be, Peru'ko ketxua ta aimara, Kanada'ko algonkin, Txile'ko araukera ta kolonbia'ko katio; bai ta Jesukristoren aurretik bi edo iru milla urte euskaldunen inguruan bizi diran indieuropar edo ariotarren izkerak be, keltena, gerkera, latera, jermaniarra, eslabarra, ta talde otakoa dan sanskrit asiarra, eurokandiko beste taldeekin.

213. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Orduko euskaldun ikasiak beren izkuntzarik aintzat artzen ezpa-zuten, eta oker guzia goitik bazegon, zer egingo zuten egin zutena baño geiago eskolarik zapaldu gabeko bertsolari apalak?....

214. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Garai artan entzuten ziran sermoi moduak entzun; garai artan ikasten zan dotrina ikasi, garai artan goikoak nolan zebituan ikusi, ta... zer egin bear zuten nekazari, errotari ta artzai bertsolariak (Zeruko Argia, 1963, urrillak 20).

215. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Irakurri ta ikasi egin bear.

216. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Erri entzuleak be ba-dau emen zer ikusi ta zer ikasi.

217. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0071 Zelan, ikasi ete dabee gizonak Jaungoikoa ba-dala?.

218. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0108 Deunai egin gengioen omenik gogokoena, orixe da: Euron antza artu; euron irakatsiak ikasi; euron usteak gure ustetzat euki; ta eurok erabilli eben bideari jarraitu.

219. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 Orregatik etxera itzuli nai dut ala bearrez. Zuei, nerekin etxeruntz itzultzea eskaria egiten dizuet elkarrekin joan gaitezen. Zuen ikasi-bearrak itxoin dezake. An zerbait ikasterik ba zenduten, auxe da; olako egokieran atzera itzuli bear dala.

220. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 Lutxi - Egia, ama; beti gauza batzuek josten aspertu naiz. Orrela ez degu irabazten, ez ikasten, ez. Zerbait geiago nai litzake. Erroxali'ren soñekoa bestelakoa da. (Amari erakutsiaz) Modista aundiak nola lan egiten duten ikasteko gogotan nago. Ez naiz beti emen sarturik egongo. Ikasi nai det, irabazi, aurrera atera...

221. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 A. Domini - Gero ere jostunak ez dira aberastuko. Lan asko zorretan uzten bait-dute.... Ez derizkiot gaizki, ikastea, kanpora ateriaz. Nere ondoan nai ziñuzket beti; baiñan ez det alaben etorkizuna galerazi nai. Nork zaitue bada amak aiña maite?... (malkoa dariola).

222. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Lutxi - Okerrena, ez daukadala batere gogorik lantegira berriz joateko. Andre Maixtra orrekin aspertuta natxion. Ikasi bear nuana, ikasi ninan noski. Sendatzean, naigo diñat errira edo Donosti'ra itzuli ta berriz nere kontura lanean asi.

223. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MALEN - Ikasi nai ba'luke, ikaskuntzetan aurreratzeko bidea eman.

224. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 LUIXA - Bai, orixe. Bere ikaslagunen iseka ta burlak burutzen bakarrik naiko kalbario izanen din. Kultura baiño, sufrimentua zer dun obeto ikasiko din gizajoak...

225. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Falanje - (Zakarki) Malkoz eta antziz aski degu. (Moroai, arabitarrez aginduaz) Kristauak nola dantza Aprika'n ikasi nuen, Eup! (Abitzen dira: Falanje aurretik, atxituak, moroak eta ondoren Rekete. Atezai eta Sakristauak dauden tokitati aserre ximikoak egin bitzate; monja geienak negar dagite).

226. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0194 Munduko jolasak zer diran ikasi ta gero onbideratu zan Jorgensen-ek, ona zer idatzi zuan: Atsegin-agintzalleak iruzur egin digute: Ezin ukatu.

227. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0352 Wit apaizak Neumann-dar Teresa-ri kristau-ikasketa aundirik egin izan zuan galde zionean, Teresa-k auxe erantzun zion; Dotriña ikasi-ta jakiten dana besterik ez dakit nik.

228. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0352 Ikastolan erabiltzen nuan dotriña bizi det oraindik, eta ikastolara joaten nintzanean bezela, illean-illean ataltxo bat ikasten det.

229. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1333 Ikasi dezagun guk ere besteren oiñazez eta bearrez kupitzen.

230. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Edozelako olerki-tankerari iñolako euskal-kutsua txertatu dio: olerki biribil, zoragarri ta erritarrok gure erri xeak maite ditu, baita zerbait ikasi izan uste dugunok ere.

231. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0005 4- Gaztetandikan ikasi zuen
gogotsu Mesa laguntzen,
jende guztien begi aurrian
aingerutxo iduritzen.
Apaiz-gaietan asten da laxter
Jauna'ren deia betetzen,
bizitz osoan zintzo-zintzoki
Jesus maite mirabetzen.

232. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0018 ZER IKUSI URA IKASI

233. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0018 Aldez aurretik jakin oi danak
zer ajola dio? Deus ere ez,
baldin nork bere buruan ezpadu
ikasten: orduan zentzadura.

234. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Zer ez ote zunegin Aminta'k gauza auek ikasteko.

235. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0026 Ikasi Andre Maria'gandik betiko zerurako gogo biziak.

236. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa urruz 0058 - Laster eta errez ikasteko gauza bada, utzi degiogun oraiñ....

237. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0154 Maiz irakurtzen ba'ditugu, ustekabean ikasiko dugu aien jokabidea, aien teknika osoa.

238. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. oyarzabal 0086 - Bai, nik aitzeki asko izango dizkiat, baña ba'dezute gizonok neregandik zer-ikasi.

239. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0006 Baiño ainbatenaz geiago poz-atsegindu ziñan gero, neke oien bidez ezin konta ainbat anima berriz piztu eta zerurako zirala ikastean.

240. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0064 Bearko du leenik bizitzen ikasi!

241. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0064 Bizitzen ikasten duena, emen ere biziko da.

242. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0036 - Cneo'k badaramazki bost urte basati auen aurka burrukan eta Cneo'k beren oitura asko ikasi ditu.

243. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0098 Nun ikasi, Garoatxo?

244. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0048 Errez irabazitako dirua, aisa gastatzen ikasia zegoen eta ez ari loturarik jarri.

245. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0057 Eiztari ikasiarentzat igarbide zeatza zan neskaren begietako irriñoa.

246. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0055 Nere ondoan asko ikasiko omen dute euskeraz.

247. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 Ikasiz baiño sortzez barneanago idatzirik daukagu ezagueran, geurori egitea nai ez duguna besteri, ez egitea.

248. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0061 Zerbait ikasi ta ikusiko degula uste det.

249. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0222 Urratsez-urrats, iarraitzen zitzaion Jaun Petri Urtiz'i bere ibilbideak eta pasaleku egokiak ongi ikasteko.

250. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Ari ikasiak baitgera, euskeraz txukun eta jator idazten, gaur-egunean euskeraz idazten degun geien-geienak!.

251. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Liburu aiek, Kirikiño zanak etzizkigun par-egiteko bakarrik idatzi, par-egiñaz, euskeraz idazten eta mintzatzen ikasteagatik, baizik.

252. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zeleta 0235 Erriarentzat ari geranean, ze idaz-tankera erabilli bear degun ikasteko edo jakiteko, ona emen bere ABARRAK bigarren liburutik artu degun idazlan-eredu bat: BITARA ULERTU.

253. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Gutxi dakit, baña zerbait ikusi det soro ontatik, eta ikusi duana, ikasia ez izan da ere, ezta guztiz motela.

254. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Eta optimistak izan. Baiña denok! Ederra izango litzake guziok erabaki au artuko bagenu; guziok, YAKIN'en irakurle eta idazle guziok: denok euskera ikasten saiatu.

255. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Euskaldun danari euskeraz beti; eta gaur, nola esan ez nekialako, gauzaren bat esan ezin badiot, gogoan artu beste baterako, pentsatu, galdetu eta ikasi, eta ez esan euskeraz ezin esan ditekenik.

256. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Igikunik ez izanik, atiñez ikasi dezakeguna orobat ezabatua zun.

257. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Iñorengandik ikasia zun Parmenidek asmo au, naiz ta gero bere egin erabat.

258. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Iakintza ez zala gordin edo zakar, erri osoak ikasi zun irakasle aren bidez: iñolako indarrez zorarazten baitzun.

259. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Arrezkero, gogoa ez-ilkor dan ezkero, ta lur gaiñeko ta beitikoak oro ikasiak ditun ezkero, birroroitu besterik ez ditu egiten gogoak.

260. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Zerbait billatu ta ikasi, oroiterazi besterik ezpaita.

261. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Bene-benetan ikasi-eziña dugu erabat ez-iakiña: argi ta garbi ulertzen dugu eresiari buruz.

262. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Berez bezela, musika ez dakianak iñoiz ere ez du ikasiko, bear danez.

263. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Batez ere, Politeian maiz upatzen ditugu alako aztarrenak: armonia'ren berri, ta aren neurri zeatzak ematen mutilla dugu Platon: eginbidearen arauak beterik, oker dana bazterrerazi bear du gizon ikasiak.

264. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0092 Garraxi orien balioa ontzat ematen ikas genezala, komenientea litzaiguke, nik uste.

265. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0010 Betoz ordu onean Arantzazu'ren orrialdetara gai oiek prestuki erabiltzeko kapaz diran gizon ikasiak.

266. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 Itzok entzundakoan, aulki bizkarran bere burua irozo Santxo'k, eta alako osalariari zorrozki begiratu zion, eta abots gogorrez galdetu nola zeritzan eta nun ikasi zun.

267. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Guziak ikasi oi dute besteen personalidadea errespetatzen eta beste nazioetakoak adiskidatzen.

268. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Filosofian ikasi dugunaz pizka bat oroitu: Stoa-n ere idea berdiña jasotzen dugu: LOGOS gizadi ta gizon bakarrarentzat Indar batzalle ta barnekoia da, guzieri emana.

269. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Ori ezta gure gustora ta gure irudipenen arauz euskera aldatzeko arrazoia; gure eginkizunik bearrenetakoa euskeraz ikastea degu.

270. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 Ontan ere' beti bezela' erriari ikasi egin bear diogu, ez irakasi.

271. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0167 5. Nik, egia esan, lehen bidea hartuko nuke arras ikasientzat bakarrik ari bagina, baina ez da horrelakorik gertatzen.

272. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zt 0171 Eleneraz eztet beiñere ikasi, ta beste batzu badira Euskaltzaindia'n ortaz asko ikasiak; berek esan bezade beren ustea.

273. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0086 YAKIN-ek irakurle geiago izan ditzan eta gutxi ikasiak ere irakur al izan dezaten, gai suspergarriagoak erabilli bear lituzke.

274. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0087 Ba-dugu zer ikasirik zuen erantzunetan.

275. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 Gizon geiagok ikasiko baitute gaitza nola egin, ari nola buru egitea baizik.

276. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0067 Barandiaran (Ilias'ena), Itunbe (Bide izkutua), Anabitarte (Poli), Jautarkol (Ipuiak), Iñurritza (Unamuno ta Abendats), Yakin aldizkarian idazten dutenetan askotxo (Zuek oraindik gazteak zerate eta ekin euskera ikasteari), Arriandiaga eta beronen eskolakoak, ots, Sabin baiño Sabindarragoak...

277. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0067 Euskal-maitasunak, ordea, euskera sakon ikasteko eta estudiatzeko obligaziñoa dakar berarekin eta euskal-idazleok zabarkeriaren besoetan etzanik lozorro egon gerala ezin uka.

278. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0076 ABIZEN-DEITURA. Emen ere, gurea zaharberritu bearrean, berria asmatu ziguten. Auxen da asmatu bearraren sukarra!. Ez ote luke obe alakoak euskerak duena eta eztuena aurrena ondo ikasi? Etzukean ortan lan aundirik, zorigaitzez, Euskalerria eta batez ere euskal-literatura-soroa urri askoak baitira.

279. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0083 Beste iñun ez, ikasten ezpada.

280. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0089 Amaikatxo euskaldun irakurleek irakurri izan dute ta bertan kristau dotriña ikasi.

281. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Oroimen ortan ditu metanogmilariak ikasten dituen berriak artzen, alegia.

282. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mde 0010 Giza-gogoak bi alde ba-dauzka emen bear dugu Sigmund Freud Irakasleari zor diogun beryakintzapetiko'aren adigai berria lagun artu; batetik burmuñari darraikio; ori dugu beryakintza, norberak bere gogoaren gaiñean bet-betan ikasten ditun berriak.

283. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0297 Or geldituko da, bai, liburuetan, ikasiko dute zaletu batzuk, beste edozein ikaskizun ikasten dan bezela, idatzi ere egingo dute bearbada beste zaletu batzuentzat baiña izkuntza illa izango da betiere, eta orrek ni ez nau asetzen (bein baiño geiagotan entzun nizkion itz auek).

284. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0009 Or konpon ikasiak!

285. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0186 (...), ta orregatik eginkizun auek edo eginkizun auetan dabiltzanak bereiztu ditugu nola Erromako Tratatuan sartu izan diran ikastean.

286. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0012 Zerbait ikasten asitzeko ordua Iturriaga'ri etorri zitzaionean, apaizgaientzat ikastetxe bat bazegoan Andoain'en; uste degunez ikastetxe artan asi zan Iturriaga jakintasunez bere burua ornitzen, eta Andoain'en bereganatzen asi zituan ikaskizunak Oñati'ko Ikastetxe-nagusian osatu zituala esatean, egitik gertu nabillela uste det, egi-egitan ori azalerazitzen duan berririk ez det ikusi baño.

287. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0012 Atsegin aundia izaten zuan zer-edo-zer ikastean; aundiagoa berak zekiana erakustean.

288. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0013 Ikasteko ta erakusteko jaioa zala zirudian, erakusteko batez ere.

289. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0013 Beste toki guztietan mutillak iru urte bear izaten zituzten laziotarren izkera ikasteko; Iturriaga'renak bi besterik etzituzten bear.

290. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0014 Jakiteko, ikasi nai izatea da naikoa, ta beti ikasi liteke.

291. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0014 Eta ikasteko, asko zekiten jaunak biltzen ziran tokietara joaten zan; asko zekiten gizonak bazituan inguruan.

292. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0015 Ainbeste ikasi ta alako lagunak zeuzkan gizonarentzat, Gipuzkoa'ko beste geienen aurretik jartzea etzan gauza zalla izango, baña Iturriaga apala zan berez, buruan etzeukan arrokeririk.

293. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Izarraizko aitzak eta Loiola aldeak ondo ikasi dizkiten.

294. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0079 Oiek ikasi ondoren, auxe izan bear da gure asmoa: ganaduari guk atera nai diogun onura edo protxua, al dan ondoen atera, ta au batik-bat, jan-banatze edo gobernuaren bitartez lortu edo iritxi bear degula.

295. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak m. oñatibia 0079 Edade bakoitzean, edo edozein lan klasetan, zer bizi-gai eta zenbat bear duan, oso ondo ikasia dago, jende langille eta jakintsuak egin dituzten lanai eskerrak.

296. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0039 Ikastea neke da: ikasle guziek ongi dakite neke horren berri.

297. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0039 Lana, horrengatik, ikasi ahal izatea bezela, gizonak ez bestek lortu du: gizona da lan-egiten eta pentsatzen duen abere bakarra.

298. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0124 Ikasi ditzagula bein-betiko, Erromatik Aita Iñaziok idatzitako itz auek (...).

299. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak alt olab 0508 Arabarra zan izatez, eta erdaldun jaioá ta azia; beraz euskera ain sakon eta zeatz ikasteko; nolako lan eta buru-austeak!.

300. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Aurrak eskoletan ez dute Kristau-Ikasbidea euskeraz ikasterik.

301. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Pralle ta mojen eskoletan, eztago euskeraz ikasterik beste zemait eskoletan, bai.

302. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak netx 0078 Ta jakiña! erderaz eztakiten aurrak, ez dute kristau-legerik ikasten.

303. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Euskera ikasteko Gramatika bat bederenik euskeraz idatzia ez degun arte.

304. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0186 - Orren ere bearra ba-daukagu, eta ori gogozago irakurriko du erri ikasiak, gu beste guziok gaitun baiño.

305. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0188 Ni ordu artan ez ninzan pekatzen alako gizonari ostera egiten, batez ere, esana baitzedukan ene lagun bati: Ormaetxea'k Gramatika ikasi dezanean...".

306. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Ortan baldin ba daude, beiñere ez dute ikasiko euskera jakintsurik.

307. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Guziok ikasten ari gera, ta goiz edo berandu sortuko zaigu, Jainkoak nai ba du gure Fr. Luis.

308. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Zer ari dira gure kritiku txar oiek euskeraz ikasi gabe?.

309. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Bañan, aurrenekoa zaitugu itsago ortan igeri egiten, eta gaizki egiten dun argandik ere zerbait ikasi egiten da beti.

310. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Zuk ikasientzat egin duzu, ez erriarentzat; baitakizu aldez aurretik erriak ez detzakela ulertu oinbeste ta oinbeste aspaldiko itz.

311. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Ba ditu orrialde bakar batzuk, bat 91'garrena, aski nekez irakurri baitut; euskeraz ikasiarentzat, argi dago.

312. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0009 Euskera ikasten ogei urte ontan saiatu danak, errez irakurri dezake, nere ustez.

313. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Guatemala zarrean oraindik ikusi dezakezu Landibarren belaunetxea: bertan, umetandik ikasten asi zan geroko olerkari goragarria.

314. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0079 Bere etxekoandrearen ondoan ikasten du probetxuzko gauzarik aski ogeitabat urtez eta gero senharbat ediren sian, dohaiñ edo erossis estait nola.

315. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Eta ezta izkuntzalaria linguistikan, beste edozein gaietan bezala, ikasia izateko egin bear den lan aspergarria egin nai izan eztuelako.

316. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Gure umeak Bayona'tik Tudela'raño ikasi dagiela euskal ikastoletan euskera batu ori.

317. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Nausiak, gabaz, euskera ikasten doazanean, ikasi dagiela euskera batu ori.

318. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak mok 0223 Eta guk, euskaldunak gareanok, ikasi daigun euskera batua.

319. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Ortarako, ordea, guk kristauok eta katolikuok ere zertxobait ikasi bearra genuen.

320. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1965 0213 Eskerrak gaurko egunez gure ibilkai ori Illargiruntz dijoan garaian ikasi degu, radio onda bidez, nai degun eran zuzentzen, ots, bere ibill-lerroa bide aukerakora ekar arazten.

321. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Egizu apaizgai zintzoak ateratzeko, gazteak kristau-gaietan ikasiak, otoitzerako gogatsu, biziera garbiko eta beste orrelako elburu aundietan maitakor izateko egin bear dan lan ori areago ekin dezaiogula.

322. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0028 Orregatik, baserritar asko bezela ezjakiña, ikasi gabia, jakinduri gabia nazute; bearrak erakutsi didan pittin bat besterik ez dakit; baña, esaten danez, ezjakin batek bere etxean geyago omen daki, jakintsu batek besterenean baño.

323. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 Umiak, nola ez diran lanerako bear, amabost urte arte eskoletan ikasi dezateke, eta Bachillerato elemental egiteko bidean dira.

324. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Ez dakit nola kalte egin dezaioken ainbeste astakerik iñori, zerbait ikasi duanari beintzat.

325. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0479 Guzia amaitu orduko, berriz, Idazteunetatik eratxitako txatal oriek beste euskalariek nola itzultzen zituzten ikasteko gogoa etorri zitzaidan.

326. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Bestalde aurrerapen-zaletasunak ta elkar leiak indarrez eragiten digute, batez ere ikasiak bagera: eta ikasiago ta geyago.

327. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Auek, egitan, iztegilariak bezela, eliztiko era berri bat ere asmatu ez zezaketen, idazle ta izlari ikasienak egokiro ta osorik aurkeztu bear baizik: baiña nola ukatu elizti-ezagutzalleak elizti-jakingabeak baiño gertuago zala idazti oberen bat egiteko?.

328. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Bidenabar zorionak upelka gure Zuzendariari orren monumentu bikaiña euskerari eraiki diolako, euskaldunok ere beinbetiko ikasi dezagun gure izkera aintzat artzen.

329. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0031 Sarrera ontan olerkia zer dan beregainki ikasten du egilleak.

330. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Argatik batzuetan nere buruari esaten diot nere arbaso zarrenak ez balute beren izkuntza galtzera utzi, ez nuela ainbeste lan egin bearko euskeraren ikasteko.

331. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Agian ez nuen aurdanik tokiko izkuntza ikasiko.

332. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0002 Egia da ordañez badirala erdeldun batzuek euskera ikasi dutenak, bai'ta ere irakasten dutenak.

333. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lfn 0003 Aren izena emen, Euskaltzaindiaren aintzinean, aitatu bear det, euskera bereziki ez ikasiarren, bere adimenezko indar guziaz maiz erakutsi duelako euskera garrantzi aundiko gai bat dala jakintsuentzat.

334. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0124 Eta gaur guztiok batasunera jo bear badegu ere, orrek ez du esan nai, Euskerak dituan berezitasunak ikasi ta jakin bear ez ditugunik.

335. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0124 Eltxoak zer diran jakiteak, ez dio kalterik egiten, elefanteak zer diran ikasi bear duanari.

336. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Azpeitiko ta Oñatiko euskera nolakoa dan ikasteak Euskeraren batasunari kalterik egiten ez dion bezela, jakintsuak beren Katedretan eta Universidadeetan egiten dituzten Euskerari buruzko azterketak ere, ez diote kalterik egiten Euskeraren bizitzari, mesede baizik, bere itzalaren jakinduriaren itzalaren mesedea baizik.

337. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Ez da orain-oraingo, gauza jakintsuak, Europa guztiko jakintsuak, Euskerarentzat izan duten ikasi-bearra.

338. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Hunmboldt batek, eta Bonaparte'k, Van Eys'ek, Schuchardt'ek, eta Ulhenbeck'ek eta Gavel batek Euskerarentzat izan duten ikasi-naia eta eman diguten itzal ederra, Euskera baserritar-izkuntzat zeukatenen aurrerako oso onuragarri ta goragarri izan zan XIX gizaldia zear.

339. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0126 Eta emeretziak aititagandik euskeraz ikasiak.

340. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Bere guraso Ander ta Tomase argiak, bide zintzo ta artezez biltzen erakutsi zioten gaztetatik; amairu urtearte uriko ikastetxean ikasi ondoren, jatorriz zekarren mendu onari ta berezko barne zaletasunari erantzunik Gazteiz'era bialdu zuten marreztiera edo dibujoa ikastera.

341. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Euskaldun zintzo: ederrak eder ta akatsak akats, emen daukazu liburu bizi, mamintsu mamitsu, bete-betea; emen daukazu euskera nun ikasi, dan lez jori, errez, gozo; emen daukazu, azkenik, biotza nun berotu.

342. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Baiñan ikasiendako ez aberatsago.

343. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0519 Beste errietan ez dira ioaiten irakurtzera izkuntza ikasteko, artarako liburuetara ezik.

344. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0520 Baiña, zenbat gauza ikasi ditut artan!.

345. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0522 Euskera asko ikasi nendun an, eta euskerarekin nekazariz gaiñeko gaiak nola esan ere bai; baiñan Olabide'rengandik askoz geiago ikasi dudala aitortu bearrean nago.

346. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0522 Nik ikasi egin dut Eusko Gastedi'ko idazleengandik, bai eta karlistengandik, bai eta komunistengandik, bai eta erriarengandik.

347. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0098 - To! ikasak obeditzen.

348. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0310 PARISTARRA - Ofizio bat baino bi ikastea hobe zela, betitik pentsatu izan dut....

349. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 - Bertzenaz, ez zaitela estona ikasten baduzu, hemendik jali-eta, Egiaphalek bere burua urerat aurthiki duela....

350. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0037 Erretorea.- Gure Jaungoikoak batzuetan olaxe egiten du: onenai naigaberik latzenak eman, ayengandik munduak ikasi dezan olakoetan nola portatu bear dan.

351. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0010 Katichiman ikasiko dugu nor den Jesus.

352. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0348 Harrietan jauzika doan urari edo haizean dantzan ari diren hostoekin ikasi kanturik ederrenak, arbola adar batean iguzkitarat jarririk zituen harenzat botatzen.

353. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0439 Burua akhitua
Ikastea utzia.

354. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0255 Hunek zorigaitzez otsoa ez ikusi,
Bainan hark elheak entzun eta ikasi.

355. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 Haur hoi haunditzean,
Hainitz ikastean,
Aphez egitean,
Jaunaren grazian.

356. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0222 Zernairik ikaster
emana zen Xabier
margogintzan zen-ber.

357. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0222 Xabier at ikastera antsiaz zegonin,
amerikar zitzaion ahaide bat jin.

358. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0222 Minki tiratzen zañak eusko gauzer eutsi,
zularik ikas-bearrak zoriz erbestazi.

359. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0223 Ta zun betiko uzi:
Atzerri'n ikasi,
atxik-ala atxiki
ahal zedin bizi
t'euskotar margogintza asmoz pitzarazi.

360. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Mendratzaileek nahi edo ez: Jakintsun zorrotzenak, aipatuenak ez dute aski asti, aski buru-alatze Euskuararen ikhertzeko, ikhasteko, goresteko.

361. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. dufau 0031 Eskualde horietako gazteek ikhasi dute pilotan aritzen bai esku-uska, bai chisteraka, lehenago bezala herriz herri desafioak egorriz, denek chapeldun agertu nahizik.

362. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0316 Ez da ikasten ibili choria eta kantatzen badaki kantari eskolatu hoberenak baino hobeki.

363. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Eskolan ikasiaren ikasiaz bildua? Eskolarik ez dute gutik gehienek.

364. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Gazterik ikas dezatela bertzez okupatzen, egun batez beren chaindan, pilotatzale on eta leihal izaiteko gisan.

365. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Adinekoak du ainitz ikusi eta ikasi, gaztea da dena nahikunde.

366. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0112 Josepe Amorenak emana 1923 an Alemanian ikasia zuen, presonier baten ganik, 1870-eko gerla ondoan, Alemanian 9 ilabethe et'erdiz, presonier egon zelarik

367. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa vill 0280 Behin betiko ikasi ta jakin beharr genituke, bada, h daramaten hitzak eta betiere hala idatzi.

368. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0041 IKAS OTOITZ EGITEN

369. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0061 IKAS OTOITZ EGITEN

370. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0081 IKAS OTOITZ EGITEN

371. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0101 IKAS OTOITZ EGITEN .

372. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 IKAS OTOITZ EGITEN.

373. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0064 - Manatzen zitzaion oro egiten zuen, egia erraiten zuen beti, soinekoak garbi atxikitzen zituen, irris-puddingak gozagaintxoak izan balira bezala jaten zituen, bere leitzioneak ezinago hobeki ikasten, eta adeitsu zen bere maneretan.

374. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0026 Beste zerbaitez gainera, au ere ikasi zuen: emakume aur egitekoak noiz alaba egin bear zuten.

375. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0036 Ikasten eta gogoketan ari an gaineko egunetan fraile nagusia.

376. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0072 Ez dut sekulan bertzerik ikasi.

377. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Alabainan jende ikusi eta ikasiak girela ezin ahants!.

378. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0006 Aspaldi danik ikasia dugu, filosofia harek ez duela inoiz pathos baten maila gainditu.

379. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak aginaga 0008 3. Horik on-artzen ez dituzten juduak, judu-zaleak eta batez ere juduek pagatuak garenok, zigor-zelai politerat eraman, Weltanschauung zer den ikas dezagun.

380. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0441 Eskolak eta errientek deete ikasi, eskualdun gazter, erdaraz mintzatzen.

381. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Bigarren maileko ikaslek, ikasten dituztelakoan bi hizkuntza (Angles, español, aleman...) behar ginuke ardietsi izan dadien eskuara hizkuntza horietarik bat, batxilleratoan presenta dezaketena.

382. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Gisa hortan balakikete eskualdun haurrek, beren hizkuntza xaharra zerbaitetako on ditaikela, eta ikas lezakete edozoin maileko eskoletan.

383. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Eskualtzaindian sar-egunian, erraiten nuen ene hitzaldian Oxobiren olerkietaz mintzo nintzalarik: Zendako othe, La Fontaine-n alegiak dituztelarik gure haurrek eskoletan, ez ditzazkete ikas Oxobiren alegiak.

384. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Bainan eskual-buru eta bihotzetan bizitzeko, behar dute eskualdunek ikasteko nahikundea.

385. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Hor du ikasi xutik ibiltzen eta eleka gizonen maneran.

386. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. xarritton 0009 Aski litake beraz Eskuara ikhastea Eskual-duntzeko.

387. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0146 Irlandako Engelandarrekin, Helladaz jabetu ziran Erromarrekin bezala, eta izaro garhaitua bere garhaitzaileen bere meneratzekotan zela, ezen garhaitzaileok irlandaraz hitzegiten hasi ziran bortxaz, beren eskupekoek ulhert ahal zitzatentzat, bai eta irlandar neskak hartzen baitzituzten emaztetzat eta, areago dena, Irlandarren bizimoldearen araura bizitzen; hala non azkenean London-go gobernuak, baitzekhusan garhaipenaren fruktuak galtzera zoazela Irlandan egoitez zegozen Engelandarrak bai hizkuntzaz, bai ohinduraz, bai sentimenduz osoro bertakoturik, negurri latzak hartu behar ukhan zituen heien joera horren kontra, batez ere Irlandararen ikastea Engelandarrei debetatuz.

388. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Oroz lehen Latinen ganik Goidelek idaztea ikasi zuten egungo hizkuntzaren hiztegiak oraino erakhusten duen bezala: scríobhaim = scribo; léighim = lego; eta bertze hitzik anhitz idazteari dagozkienak Latinetik dathoz.

389. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak mde 0183 Zer nahi den, beren burua Erromaren influentzari emanagatik eta Latinnen ganik ikasi ba zuten ere zer den kultura, beren hizkuntzan dute Irlandarrek kultura hori mintzerazi nahi ukhan, Europako nazione errandelako argituek asko berantago segitu behar zuten bide bat erakhusten zutelarik horrela.

390. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0026 Ikasi zun kordiona yotzen, agitz ongi gañera, eta yotzen zun egunero yendia ekartziagatik, eta bertsuak ere kantatzen zitun.

391. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0029 Ta pensatu nun kordiona ikasi biar nula.

392. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0031 Aitak, ori ikusi zunian, pentsatu zun bere kordiona saltzia, eta bertze bat obiagua erostia, nik ikasteko.

393. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0034 Etortzen zen beti neregana aditzera nola ari ziren ikasten kordiona mutillak eta neskak.

394. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. yanzi 0034 Bein batian artu zun kordiona prueba egiteko ia ikasten al zun oraindikan pianozko kordiona.

395. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0011 Jainkoak pilota eman eta berek jokatzen ikasi....

396. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0011 Erdara ikasteko ez dute ahantzi eskuara, eta anitzak frantsesez berdin trebe dira.

397. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0114 Arbolak balu kontzientzia ikas lezake bat dagola burutik buru.

398. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0004 Den gutieneko zalantzarik gabe erran dezakeguna, hau da: nun ere baitzen ikasten egon Axular gaztea, gogoaren betheko hazkurri ona zuela bildu han; latin eta grekaren mamirik gozoenak beretu zituela, eta barna; buru onekoa zela osoki, eta bihotzez oraino hobea.

399. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0010 Saran zitazkela indarrenetan eskuararen erro eta adarrik garbienak, baditake uste ukan zuen Schuchardt aleman jakintsuak, bere herria utzi zuelarik Lapurdi choko hartako mintzaiaren zonbait ilabethez ikastera jiteko.

400. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0022 Ikhasi ukhan dut gure fedeak behar duela izan itsu, erran nahi beita Elizak erakasten deizkun egiak sinhetsi behar ditugula itsura, zertako sinhetsi behar ditugun jakiteaz batere arranguratu gabe.

401. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0023 Beraz salbatzeko baitezpada sinhetsi behar ditudan egia hek othe dazkit? Artetan gogoan erabiltzen dituta? Ala lehen ikhasi nituelakoan, zahartzeari ahantzirik nago?.

402. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0023 Ikhasi nuen egia horiek ez dazkiena, beste manamendu guziak chuchen beiraturik ere, ez dela zerurat juaiten ahal.

403. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Lyonen, Marseillan, Nicen iragaiten da, dena begi eta beharri, denak ikusi nahi, denak ikasi nahi.

404. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Hunek igortzen du Valbonneko soldado ikastegirat, tiroka ikastera.

405. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Armadako liburuetan sartzen da eta hek funski ditu ikasten.

406. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0022 Mendietan ikasi du soldadoekin zoin lehenka eta zoin gehiagoka artzen, orai ikasten du soldadoen moldatzen disiplinaren uztarriaren azpian.

407. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0083 Bere mintzaldia bururatzean, erraiten diote denek, haren moldea etzela aski ezagutua eta denek bazuketela zerbeit ikasteko.

408. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0026 Azpillagak
baserritar au onuntz etorri
aurten Santo Tomasetan,
bere urteko errenta ori
pagatutzeko ustetan,
gero kalian nonai ibilli
berak nai duan klasetan,
alako baten ikasiko du
edukaziyua zer dan.

409. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Zalantzik gabe, bela aztuko ez duten eguna izango da, eskolan egingo dan jaialdia, aurten bertan ikasi duten neska-mutilleri Eskolaridadeko Liburua emango zaie.

410. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Ortarako gai diranak saiatu bear ortan. Betozkigu ordu onean bide-urratzaile Arantzazu'ko gazte argi ta ikasiak.

411. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Jakin irakurgaia ezta edozeiñentzat egiña. Erri xearentzat lan astun eta neketsuegiak. Zerbait ikasia ta preparatua izan bear du Jakin'eri kutsua ateratzeko. Ikasiak eta landuak bear ditu euskerak bide berriak urratuko badira.

412. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Debozio mutegiak bezela dira prozesioak: Jauna gurtzea ta adoratzea da beren elburua. Prozesioak galeraztea baño obe litzake beroietara dijoan jendea ezitzea; nun eta zertan dabiltzan konturatzea ta dagokien bezela jokatzea. Ta... ba-daukagu zer ikasia!

413. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Ola jarraitzen du Etxekorena jaunak: Gizon aundien urritasuna dagola esango digute gazte jendeok. Ditekena da au egia izatea, baña ez egi osoa. Iñoiz, bear bada zar eta antziñakoak geiegi goralduak izan zitezkean. Ori baño okerrago da guzieri zaputz egin, dana ukatu ta ez iñor maixutzat artzea. Euskal lorrean gizon gallen eta goitarrak ba-dira alegin guziak egiten ari diranak. Aurrera ezpagoaz ezta gizon oien erruz ikasi nai eztutenen paltaz baizik.

414. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Jin.- Alemanak joan eta, frantsesak jin zaizkigu: gure umeak, herritarrak, odolekoak. Ongi ethorri egin deetegu. Hotarik zonbait perrukiergoa ederki ikasirik itzuli zaizku: kitorik, urririk, coiffeurs pour dames ere paratu dira.

415. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gehiago dena, Pariseko eta Bordaleko ikasleak, beren jauntto eta chapeldun aireekin, makil dantza eta mutchikoetan ez omen dira azken. Azkenik jakin dugu hiritar Eskualdun batzu eskuararen ikhasteari jokatzen hari direla... Ongi hiritarrak! Eskuaraz mintzatzeko ahalgez, arrotz mintzoari buruz hasiak baitira baserritarrak edo kampagnarrak, behar bada noizbait ahalgetuko dira berriz ere, bainan aldi huntan arrazoinekin, ikusiz berek baino hobeki eskuara dakitela hiritarrek! MICHEL

416. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Bainan haren ikasteko errechtasunari bezen ohartuak ziren, jada nausiak haren othoitzeko kharrari. Odol beroskoa omen zuen haatik oraino, Theophane Venard ez bide da beraz gero ezagutu dioten eztitasunera! bere jitea ongi eta ongi zapatu gabe heldu!

417. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eskola hortan ikas ditazken guzien jakiteko, beharko lukete segitu, manera berean hiru urthez bainan erran gabe doa nehor ez dela bortchatua hiru urte horien betetzerat.

418. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hiru hoitarik zen Gabarrain andere gaztea. Donostiarra da. Londresen lau urthez ikas eta ikas ari izana da kantuz eta pianoan.

419. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ber demboran, behar die ikhasi hourraren biltzen eta zerbutchatzen: heben gainti idortiak deuse ez dira... African eta Australian behar zuntukie ardiak, miraka hiltzen ikhousi, ekhitoltzin!

420. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Dantza eskualdunak ikasi nahi dituztenak balinbadire, galdatzen diotegu orai danik etortzea.

421. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Fotbalean.- Ikasten dugu, elduden igandean jokatuko dela fotbal partida eder bat, gure herrian. Joko hau maite duten guziek atsegin artuko dute.

422. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Jaun aphezpikuak egin predikua nola ez zaiku bihotz erdi-erdian finkatu. Erakutsi dauzku mende huntako arima sobera, arras airean bizi, iduri chori-buruak. Eta erran dauku Lurden nola ikas zezaketen ez zutela horrela gelditu behar; erlisioneak emaiten diotela bizi molde, bizi-bide zuzen bat, bizi-lege eder bat.

423. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Laminek erraiten dakote: Errazu, berdin kontent gituzu dena ez ikasi ahal ukanik ere. Eta orai, zer nahi duzu zuri eskerren bihurtzeko: urria edo zilarra?

424. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Gobernuak ez omen ditu hango zonbait jeneral hunat hurbiltzen ikasi nahi, zer gertha...

425. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Amodioa zer zen nik ez nakien orai duela zonbait denbora; maluruski neretzat, gauza horren berri ikasi dut aski goiz.

426. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Ezkontza egunean belo xuria ekarri baitzuen, zer erranen zuten emazteki kalakariek, ikastearekin haurra ukan zuela ezkondu-eta sei ilabethe gabe?

427. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Lehenik egin du irrintzina bat ederra eta dudarik gabekoa; gero kantatu du izigarri plaxenki Haurrak ikasazue oneski dantzatzen, eta gero airetun txikitun.

428. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Udatiarrek badute hor nun zer ikus eta ikas.

429. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Gazteak, bada hain bat denetan.Ikas zuen buruen jabe egoiten.

430. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Ikasi, lagundu ta eutsi beren izateari.

431. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. arregi 00001 Orregatik gaur egun zenbat liburu ta aldizkarietan ikasi ta estudiatu liteken gauza.

432. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. arregi 00001 Orregatik zenbait estudiante ta bere burua pentsalaritzat daukatenak liburu oietan sozialismoa zer den ikasi dutela pentsatzen dutelako utopikoen antzekoak izatera irixten dira.

433. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Baiña ikasi dezagun kanpoan gertatzen danetik.

434. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Irratetxeak bezela, Urrutikus-Etxeak ere ezin antolatu al genltzake? Bai orixe! Euskalerrian eta inguruan ba-da naikoa gizon ortarako ikasiak eta gaituak.

435. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Etche-alharzea uztearekin mariñelaren herabea! Leihorretik urruntzean ikus arte botatzen dugu, eta briu-brau itzultzen, oies bat begitartean! - Ikastearekin igaiteko orena zuela, ez omen du Gagarinek hitz bat baizik jalgi: Goazin!

436. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Gizaseme ikasiak izan arren, badira zoritxarrez, eta asko izan be, euskaldunen artean, euren berbetan ez-iakin utsak diranak, eta alakoei be eurek ulertu leikeen eraz idatzi bear yake.

437. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aurraitz 00001 Geure egin-bear guztietan euskerea erabilten ikasi bear dogu, bakoitzak al dogun neurrian, erderaz be badakigula erakutsi guraz lagun artean ibilli barik.

438. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Esaera batek, diñon lez, Zer ikusi a ikasi, ta erri onetan batez be ondasuna dabillen lez gure inguruan, ondasunera daroagu gure izate osoa ere.

439. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. urresti 00001 Ikasi daigun Irakasleagandik, gure Aberria biotzez maitatzen eta berak nai zituen bezelako abertzale zintzoak izaten, eta orduan iritxiko degu Aberriarentzat, opa diogun AZKATASUN betea.

440. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ikasi ta jakin onen arazo bikaña.

441. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Adimenak ikasten dabena, biotzak maitatzen dau.

442. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Bost, amar miñutuan, arazo orretan jarduten daben bitartean, aztu egiten ditu eguneko lorrak, toton egin barik azkeneraiño eltzen da, noizik bein gauza barriren bat ikasi, ta ia beti kurutzegramea oso osorik igarri dabela-ta pozezko agokada bat ke botetan dau irribarreka.

443. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Bitartean, atseden iski bat artu dogu, ta bearbada euskal berba barri bat edo bi ikasi.

444. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Soldadu geienak, Inglaterrara biurtu barik, geure artean geratuten zirean, geure verbetea ikasi, Irlandako emakumeakaz ezkondu, eta azkenean bertokotu egiten zirean.

445. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Zergatik beraz mintzatzean euskeraz ta idaztean erderaz? Txarki egingo degun beldurrez? Ez degu noski Eguskitza'k edo Olabide'k, Lizardi'k edo Lauaxetak bezela idatziko eskolan ikasi ez gendulako, baña ala ere utsegitez betetako euskera obeto datorkigu Cervantes ek bezin ondo erdera egitea baño.

446. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Gañera gaizkixeago bederen ari gerala poliki poliki ikasi egingo degu obetoago egiten Euskaldun eta abertzale geranez orrelaxe egitea dagokigu.

447. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Demagun ordea, eskolan ikasitako erderaren idazkera, ortografia, besterik ez dakila.

448. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Idatzi beza ba euskeraz esango lukena erderarentzat eskolan ikasitako idazkerakin eta kito, euskerarentzat obe erderaz idaztea baño.

449. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Itzak bai, nun nai eta ugari.! Euzkera ikasi bear da, eta euzkera utses mintzatu!

450. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Ordea,! zenbat eta zenbat dira euzkera alde batera utzi ta, beste atzerri izkuntzak ikasi dituanak!

451. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 Emen Frantzi aldean urte oetan egon diranetatik, ez dakit iñork izango degun, emengo izkuntza ikasi ez duanik.

452. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1946 00001 ! Euzkotarra! Zure aberri atzerripetua benetan maite badezu, jarri ezazu alegin guzia bere izkuntz aldez, alegindu ikasten, eta ikasi ondoren edonun eta noiz nai pitxi eder orrekin apaindu zure mingain eta ezpañak, zure mintzakera euzkera bakarra izanik, jaso gora gure aberri zigortua, eta ori egiñaz berari egingo diozu, zure eskubetan dezun laguntzarik aundiena.

453. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Orain Suezia'ko Akademiari itaun bat: zer ikasi bear dogu maixu onengandik? Arte literarioa?

454. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. agirre 00001 - Ori dek motel, eutsi orri, gogoz ikasi gero zeozer izatea nai badek. Baña, mendi gizona izan adi, orain aizan bezelaxe, badaukat nik añako sasoia ta.

455. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Orra or eskolaren indarra! Aurrak dana ikasten dute, errex gainera, eta euskera beste ezer baño errexago.

456. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Orduan nik ere lurra lantzen ikasiko det, e!, aitona?

457. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 -- Erdera apurtxo bat ikastera joan zan ba...

458. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 -- Eta ezer ikasi al dik?

459. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 Gañera badakigu, txiki txikitik ez dana ikasten anditu eta gero... amen.

460. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eusko gaztedi 1949 00001 An gure aurrak ikasiko luteke euskaldun elea, gure oiturak eta emen bear diran beste gauz gustik.Ikusi ba askoren artian itzegiñez, Eusko-etxe'ko biltzarretan gerta araziz, bein idesten badegu egintza eder eta bearresko au.

461. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0038 Ile batzuz gero, oratzen ikasi ta iletatik oratzen zuan ama.

462. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0085 Obeto egingo eban Santa Clararen bizitzia obeto ikasi ba eban ganoraz botateko.

463. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0110 Ikasiko dozue bein zeregiña? Zetarako zagoz guardian?.

464. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0102 Patxi.- Aurten abesti barriren bat ikasi dozue?.

465. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0114 Urte askotan eta asko ikasi bear da orretarako... eta zure buruak ainbeste ikasketa iraun ezin badauz, umetxu?.

466. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0114 Goiz goixetik oetik jagi bearko dozu, egunean ordu asko ikasten eta eleizan igaro bearko dozuz gero?.

467. 1969-1990 bizkaiera antzerkia k. gallastegi 0123 Errez errez ulertzen dautsogu dan-dana eta batera euzkeraz eta erderaz gauzak ikasten doguz.

468. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0132 BEGO.- Izan bear. Betikoa. Arek akatsari igarri, bear bada, edo ikasi nai zure lako egoeratik.

469. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.m. iraolagoitia 0033 Gure gorputzak dituan organo eta aparatu desbardinen funtzionamendua ikasirik dozu aurreko ikasgaietan.

470. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0065 Dana gerturik eukitakoan, alkartu egingo zerate ikerketa asi ta gaia ikasi dezazuten.

471. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0065 Ikastean eta azterketa egitean, egoki zaizue lau gauzok gogoan artzea:
1. Ikertu ta arakatu nairik zabiltzan gauzen edertasuna ikusten ikastea.

472. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0065 2. Ikertzen zebiltzan gaiak bere kautan dituan ezkutu ta misterioak aztertu ta ikastea.

473. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0089 Erantzun zure ingurraztian: Gogora ezazu ikasi bitarteko lanetan egindako gauzaren bat, lenengotan nola egin ez zenekiana.

474. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0070 Zeure eskuek egin eta eratu ninduten:
irakatsi zaidazu, zeure aginduak ikasi ditzadan.
Ez zaizkit iñoiz ere zure erabagiak aaztuko,
euron bidez eman bai-zenidan bizia
.

475. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 Orrela aurrean ikusten dituan irudiak bi edo neurritan egiten eta irudiaren edertasuna lortzen ere ikasiko du.

476. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0123 LOREAK EGITEN IKASTEN DUT.

477. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0015 Mutikotxuok! Ikusi ta ikasi: ez inoiz hasarratu!.

478. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0044 - Loretxok euskera ikasi bearko dau.

479. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0107 ARIKETAK
1. Taldeka:
Ebagi gure gorputza ondo erabilten dogun ekintza ezbardinak adierazten daben argazkiak; adibidez, kiroletan, lan egiten, ikasten, jolasten, etab.

480. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0067 Zuhaitz bat ikasi nahi dozunean, beste ezaugarrien artean haren zurtoin azalaren kolorea eta zimurrak ezagutzea komeni jatzu.

481. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0084 Abereen bizimodua, ohiturak eta bitxikeriak ikasi eta gero ezaugarriak aztertzen genduzan eta honantxe, taldeka batu.

482. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0011 - Hori Indian gertatzen da - esan neban nik, pertsona ikasiaren itxuraz.

483. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0154 Gure errira ainbat biztanle
eldu dira erbestetik,
ikasi beie danak euskera,
egin beiz geutar gaur gaurtik
.

484. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0135 Apur-apurka egiten da bat, ikasiz, ikusiz eta norberezko naimen, gogo biziz....

485. 1969-1990 bizkaiera poesia s. muniategi 0105 Lurrarekiko artu-emonean ta lurrinpean
bizitzen ikasia oi dan gazigezatasunez
burdiñaraz, labortzez itaurren edo onenean
astoaz egur, bedar billa egungo beartasunez
.

486. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0038 Neurriz lo egiten be ikasi barik, lanerako eta eleizarako zaletasun eta arduraz.

487. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Laster bialduko deutsudaz, agindu neutsuzan zinta ta magnetofonoa, mendian zagozan denporan, ingeles ikasten jardun dagizun.

488. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0106 Urigueneko auzia zehatz-mehatz ulertu gura baleu, ausaz euskera ikasi eta herritarrei galdetu eikien, beti gure salatzaileen traduzianoari eta traizinoari jara egin barik.

489. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0106 Zelan izan daitekez hemen epailari on euskera ikasi barik!.

490. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 Eukezan diru apurrak eralgi, ikasteari itzi, lanerako nagi, goian zerua ta beean lurra gelditu ziran.

491. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0119 Edozelan be, gauza barriak ikasteko ez dago oberik gure anaidiko batzarrak baiño.

492. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Baiña laster baretu zan: mutikoak guztiak beljikarrak naikoa adikorrak ziran eta ikaskizunak ez ziran ain gogor-gogorrrak, gabean be Fleury'n ikasten jarraitu bear ebanarren.

493. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Gabetan beeko areto nagusian geratzen ziran ikasten, irurak soillik, eta orrek gora andia emoten eutsen guztien begien aurrean.

494. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Orduan, bere lagunak emoten eutsoen beste pila bat erosteko dirua; eta orrela Santi'k gabetan ikasten eta ikasten jarraitu eban.

495. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0039 Txikitan ikasiriko abesti bat kantatzen asi zan berealaxe Erdikale.

496. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 Sokatirarako edo estropadetarako hamabi edo hamalau mutil sendo ez ditu inungo idazlek nobela batean pertsonai bardin antzeko jarriko, edo guztiak banan banan berezikiro ikasiko eta pertsonai lez erabiliko.

497. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0092 - Ikasteko be bai, ostera.

498. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0135 - Eta Jokin...
- Karrerea amaitu eta gehiago ikasteko asmoz Madrilen egon zan pare bat urtean, eta han ezagutu eban.

499. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0085 Han eztabez ikesi Francoren lekziñoak.

500. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0129 Adoretsu eta azarria izanik ere ez zan lar argia eta ikasten leherrak egin arren ez eban gizon jatikunaren osperik jadesten.

501. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0035 Zortzi urte inguru zitualarik eta amaika urterarte bere aitarekin eskolan, eta musika-solfeo ikasten Durangon.

502. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0035 Amaika urtekin Orduñara batxiller ikasten.

503. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Amak lanean, beren umeak ikasten.

504. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Illean noizik bein, ikas-aretoan ikasten dabena obeto osoagotzeko, joan-etorri ta ikustaldi batzuk egin oi dabez umeak bertako liburutegi, denda, baratz, landetxe, industri-azoka, ertzaindegi naiz urreko zumardi batera.

505. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0072 Baztertugarriak garanok, zerbait ikusi, oartu ta ikasi al-izan dogu geure erriaren izakeran ta itz egikera saillean.

506. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Batzuk berbaren bat esatea lortzen dabe, ez ostera irakurten eta idazten ikastea.

507. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0028 Eziketa-lana askoz zaillagoa biurtzen da urteetan aureratuta gizarteratzen diranean, izkuntzak ikasteko aurrak erreztasun geiago ta elduak zailtasun geiago izaten daben era berean.

508. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 Asieran aurrerapen naikoa aundiak lortu ebazan: Zutunik ibilli, berba batzuk eragin, idazten ikasi be bai, baiña seksu-jokabideetan ez eban aurrerapen aundirik lortu, emakumeen aurrean beti artega aurkitzen zan.

509. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0010 Iñondik iñora, Jainkoaren kabuzko eragite oi ez lakoa agiri dan arima baten aurrean aurkitzen gara, bete-betean; Teresa'k beragandu egin eban eragin au, ta gero olan ikasia azaldu egin euskun, zintzo ta ezin obeto, izkuntza eder, lau ta berebizkoan.

510. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0010 Zelan ikasi ditun ezkutu oneik?.

511. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 Ori dana bide dala, igaro-barri dogun II-garren Batikano Batzarrak ain luze, ain sakon ta ain arretaz ikasi ta aztertu dau gotzaien gaia, au da arein eginbidea ta mailla Kristo'ren Elizan.

512. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0056 Badaukagu non ikasi eta zer ikasi, nire iritxiz beintzat.

513. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0070 Begoña'ko Andra Mariak ikasi dau barriz ere bere lenengo izkuntza.

514. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Iru-lau urtean, ementxe ikasi eban gure Enbeita gazteak bizitza gustirako ainbat lagundu eutson eskolea.

515. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Soluan itaurren, edo bei-zañen, edo otzaragiñen ziarduen bitartean, zenbat onako ikasi eban!.

516. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Ta Kepa'k kantari ekiten, lan bitartean; txoriai begira, ipar-aixiaren intziriz, beti abeslari gozo ta bulartsu, azoka-egunetan Gernika'n saltzen ziran paperetatik ikasitako euzkel-bertso txanbeliñak....

517. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak t. elorrieta 0167 Ta ikasi be bai azterkatzen.

518. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0045 Ikasi begie apaltasunak daukan indarra Jaungoikoaren aurrean; goi-maitasun garbiak Jaungoikoagaz aal daikena; Jaungoikoaganako bildurra dan ederra ta aundia, eta Beragan garbi ta santu dabizan guztiak onik ataraten dauzala.

519. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak akes 0059 Kristiñauak euren erlijiñoko egietan ondo ikasiak eta sendoago oiñarrituak ikusi nai dituelako.

520. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0030 Zeozer izan naita, Berkeley Ikasgu nagusian asi zan ikasi ta ipuin batzuk, gora aundi bakoak, idazten.

521. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0009 Eta jakiña da, baita, lengo eskribaduak, geienak, ez zirala euskaldunak izaten, eta euskaldunak ba ziran be gazteleraz ikasiak eta gaztelerara moldatuak.

522. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 C.- Berarengandik ikasi zenduan ofizio hori ala ez?.

523. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 E.- Ez, ez, berarengandik ez zeren aitak sekula ez eustan ezer esan eta neure kontura ikasi neban astiro astiro.

524. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 Aita ikusten neban denboreari begira eta hortik ikasi neban gerora denborak eta trasteak ikusten eta denboreari igartzen.

525. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 G.- Esan dozu aitak ez eutsula irakatsi denboreari igartzen, orduan zuk noiz, non eta zelan ikasi zenduan hori?.

526. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 Izarrak ikusten nebazan saltoka, orduan haizeak norantza jotzen dauan eta holakoetan fijatu eta ahaztu ezean edonork ikasiko leuke.

527. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 E.- Ez daukat astirik, zeren hori ikasi askok egingo leuke neugaz ibilita, baina neugaz ibili beharko leuke beti basora eta.

528. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0043 Hori dala-ta, Tejada-k esango dau Felipe II garrenaren aldian ikasi dabe bizkaitarrek adore ziurrez euren foruak zainduten, ganeko mendeetako aurrez-aurrekoetarako eskolatu bihurturik.

529. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Prailleak ba-eben Larrea'n, 1907'tik asita, latin eta eleiz-karrera egiteko bear ziran gaiak erakusteko ikastetxe txiki bat, bertako aita bi maisu zirala; kanpoan jan eta lo, prailletzarako naiz abadetzarako ikasten eben.

530. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Aurretikoak niretzat naikoa argiagoak ziran, garai a baiño beenago, erri ta tokien izenak diñoskuenez; ainbat urte joan diranarren, eta ikasteari ain gogor ekin, gaur ez gara oindiño areik baizen trebe leku bati ondo datorkion izena jarteko.

531. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0085 E.- Antxina ez dala, gure arteko lanen kritikea bigunegia zala ikasi genduan.

532. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0085 Aldizkarietan liburu agerpen unean erreseina laburra egitea, ez da, ondo dakizu, kritika ikasi ta aztertua.

533. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 K.- Euskera ikasten inoiz baino lagun gehiago, eta hitzegileak urrituaz ete doaz?.

534. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. urkiza 0087 Euskeraz erdi ikasi dabenak ba dira bazterretan.

535. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - So egilea beti jakintsun
- Zenbait aldiz, on dugu dazkigunen ahanztea
- Eroriz ikasten da oinez
- Zozoa tematsu, tematsua zozo

536. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Lehenik sumatu bainan gero frogatu duguna da hobekienik dakiguna.
- Jende zuhurrak luzaz pentsatzen eta laster obratzen
- Zoroa irriz ari da itotzean ere
- Miresten ez dakienak adimendu guti
- Ikasiago eta ez jakinen eremua ageriago
- Laster ikasia laster ahantzia; nekez hartua betikotz hartua.

537. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Jakintsuna ixil, ez dakiena dena haro
- Bertute gabeko jakitatea irriskuz betea
- Erakastea bietan ikastea
- Ikasiak oro ez erran!
- Ulertzaile (aditzaile) onari, hitz guti

538. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Bururik ez ta xapela nahi
- Bururik ez duenak zangoak behar
- Txapelik haundienak ez buru hutsik estaltzen
- Ikasiak balaki, frogatuak hobeki
- Balaka gazteak, baleza zaharrak
- Ikasi du zaharrak, erakutsi ta beharrak.

539. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Zaharrak dauka beti zer erran, gazteak zer ikasi
- Guti mintza dakigunaz, batere ez dakigunaz
- Gazteak balaki, zaharrak ahal balu, mundua eder litaike zalu
- Ainitz daki on eta gaitzen berri, inguratu dituenak ainitz herri.

540. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Ainitz dakit, bizitzen badakit
- Iñor (nehor) ez da ikasia jaiotzen (sortzen)
- Jakitateak ez ogirik jaten
- Baleki gazteak, baleza zaharrak
- Deus ez dakienaren jakitatea, ixilik egoitea
- Guti ikusi, guti ikasi
- Nahi duenak erakutsi, lehenik behar du ikasi
.

541. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Haurzaroan (haur denboran) ikasiak zaharzaroan orroit
- Haztura txarrak sortzetik hiltzeraino
- Amaren sabeleko kutsua (jaidura)
- Iguzki epelean hazia: gastatua
- Odola: ehun idi pare baino azkarrago
- Hoiek dituzu mailu beraz joak!
- Senide (haurride) urrunekoa baino hobe auzo urkoa (hurbilekoa)
- Bizia laburra da bainan zorigaitzek luzatzen.

542. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0023 - Kanpoan uso, etxean otso
- Etxean ikusia, umeak ikasia
- Umearen zentzuna, etxean entzuna
- Senar duenak jaun badu
- Gaztekin ez dabilana, goizik zahartzen
- Ezkont-eguna aise izanaren biharamuna.

543. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0015 Maixu - Ondo da. Besteak, betikoak, zetan esan ez nun egon leikezan. Gareanok, emen gagozan guztiok, ia aurten ikasitakoaren zerbait gogoratzen dogun. Aitor, zutik.

544. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0015 Aitor - Ni? E... burukomiña euki dot eta ez dot etxean ezer ikasi.

545. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0278 ANDEREÑOA - Ola! Nire izena be ikasi duzu?

546. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0280 ANDEREÑOA - Ikasiko dute frantzeza be. Baina hasi, hasi euskeratik.

547. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0021 Taldean etorririk aitzinako
jai zaharra adi jarraitzera
abiatuko ere gara
zerbait berririk ikastera.

548. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0043 Eta zenbat jai eder
(ditugun) liluraturik ematen!
Telebistari begira
asko dugu ikasten.

549. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0043 Gaztanbide.
Oi amatxo maitea,
malko horik xuka itzazu;
idazten ez nuen ikasi,
nola behar zintudan mezutu?

550. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0009 DOROTHEE - Nere ustez, lehenik behar zinuke inglesa ikasi...

551. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0009 TTITTU - Inglesa ikasi? (irri) Zendako?

552. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0009 TTITTU - Haurrek ikasten (irri) inglesa?...

553. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0049 TTITTU - Nik ez nahi inglesa ikasi... Nik ez nahi! Nik ez nahi ikasi... Nik ez nahi... ez nahi.... (eta telefona gainean duen mahainaren azpian gordetzen da).

554. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0110 Ikas ezazu, lan egizu, eta horiek zabalduko dizute diruaren bidea, eta diruaren bitartez, munduarena. Eta orain, joan zaitez janztera. (Jon irten egiten da).

555. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0074 TXISTU - Bai, ongi dago. Goiz edo berandu ordu hori etorriko zela banakien. Baiña ez zaitez kezkatu. Zuretzat oso dote on bat tajutu det ama il ondoren bizi izandu geran urte hauetan. Perratzalle batek gutxi irabatzen du anketik ankera lanian, eta horregatik ikasi nuan txistua jotzen. Jai eta pesta guzietara deitu naute ballerako herri guztietatik, eta probintzia guztian zabaldu zen nere trebetasunaren sona eta fama ona.

556. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0029 Irakasleak hamar-hamaika izaten ziren, apaizak edo sekularrak, eta ikasleak berrehundik gora, Teologia, Deretxo Kanoniko eta Zibila, Notaria, Medikuntza eta Artea ikasten zutelarik.

557. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0089 Horra ba: Axular sonatuari ere, deabruaren pikardia guztiak ikasteko gogoa sortu omen zitzaionan eta haren eskolarako apuntatu zunan.

558. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0089 Estudioak bukatuta, Jaun Galtza gorrik atera zizkinan, ohi bezala, ikasle guztiak lerro-lerro, eta gure apez gizagaisoa, pikardiak ikasteko motela baitzen koitadua, azkena gelditu zunan.

559. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0018 Izadiaren liburutikan
burua zuela jantzi,
bertsoen bidez eskaini zigun
nahi dutenentzat ikasi.

560. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak etxegintzaoztopoak 1984 0098 Hirugarrena.- Indarrean jarri eta urtebeteko epea igaro ondoren Lurralde-Antolaketa eta Herrilan-Sailak, egiteratzerakoan ikasitakoak kontutan izanik, Araupidetza osatzeko egoki eritzi dakien aldaketen saloa egingo dio Eusko Jaurlaritzari.

561. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00007 Bektoreak: bektore finkoa, bektore askea, oinarria, etab., B.U.P.-eko 2.-ean ikasiak

562. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00007 Bi multzoren arteko A x B biderkaketa cartesiarra, eta multzo baten berekiko biderkaketa cartesiarra A x A , O.H.O-n ikasia.

563. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 2 - Idea labur batzuk eskaini nahi zaizkio hemen ikasleari (argiak eta zehatzak izan daitezen saiatuko gara) trigonometria launa, zenbaki konplexuak eta geometria euklidearra ikasterakoan lan egin beharko duen multzoaren (kasu honetan espazio euklidearraren) ezaguera arrazoizko bat eskura dezan.

564. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 O.H.O.-n ikasitako Geometria oinarrizkoan plano arrunta ikusi zen bera eratzen duten puntuez, zuzenez,... (hasierako gai moduan kontsideratzen dira hauek) eta hauen artekoen erlazioez mugatua.

565. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00099 1.B.U.P.en ikasitako zenbaki konplexuak beren forma cartesiar eta binomikoan.

566. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00099 5. ikasgaian ikasi dugun hau: bi angeluren baturaren eta angelu bikoitzaren sinua eta kosinua.

567. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00024 6. Ikas ezazu abesti hau: .

568. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00071 Hitzak ikasten

569. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00092 Horrela, egia dela dirudi Humboldten ideia, alegia, ez dugula hizkuntza ikasten, aldiz, hizkuntza baten sorkuntza gidatzen duten ereduak ikasten ditugu: hiztunaren adierazpen originalerako ereduak eskaintzen dizkigu sistemak.

570. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00113 Problemak nola ebazten diren ikasten hasteko onena problemak ebaztea denez, problema bat proposatuz abiatuko gara.

571. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00010 Ihazko kurtsoan, segida hauetatlk errazenak ikasi zenituen: progresio aritmetikoak eta geometrikoak, eta gai-kopuru finitu bat hartuz egiten zenuen.

572. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00010 Ikasgai honetan eta hurrengoan, aldiz, gai-kopuru infinitu bat kontsideratuz ikasiko dituzu.

573. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00010 Haiek zein limiteruntz jotzen duten bilatzen ikasiko duzu.

574. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00049 Ihazko kurtsoan funtzio-nozioa ikasi duzu, bere forma errazenetan, eta funtzioa aplikazio bat dela esaten genuela gogoan izango duzu.

575. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00049 Orduan polinomio funtzioa, funtzio lineala eta afinak ikasi zenituen.

576. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00049 Ikasgai honetan ondoko funtzio hauek ikasiko dituzu: abiaburu-multzoko elementuak eta irudi-multzoko elementuak, zenbaki errealak dituzten funtzioak.

577. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 2.- Idea labur batzuk eskaini nahi zaizkio hemen ikasleari (argiak eta zehatzak izan daitezen saiatuko gara) trigonometria launa, zenbaki konplexuak eta geometria euklidearra ikasterakoan lan egin beharko duen multzoaren (kasu honetan espazio euklidearraren) ezaguera arrazoizko bat eskura dezan.

578. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 O.H.O.-n ikasitako Geometria oinarrizkoan plano arrunta ikusi zen bera eratzen duten puntuez, zuzenez,... (hasierako gai moduan kontsideratzen dira hauek) eta hauen artekoen erlazioez mugatua.

579. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 * 2. B.U.P. ean ikasitako zuzenaren ekuazio-mota guztiak.

580. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00119 Joan den kurtsoan ikasitako planoko geometria afinak zuzenaren zenbait ekuazio-mota bilatzeko balio izan zuen, eta zuzenen arteko paralelotasuna, ebaketa-kasuak, e.a. aztertzeko.

581. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0004 Haur entzumendunak hiztegia eta hizketa arauek erabiltzen entzunez ikasten ditu eta berak imitazio bidez praktikatuz, irakaskuntza sistematiko batek haien kontzientziaz jabetu aurretik.

582. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0005 Haur entzumen gutxitu sakonak lorpen honetan atzerapen bat dakar, ezin baitu ez hiztegia ez arauak bereganatu, imitazio bidez hezkuntza bideari ekitean hizketan ikasten hasiko da.

583. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0054 Hobeto izango duzu beste edozein gauza ikasten hastea .

584. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0015 (JESUSEK DIGU: BEGIRA ZEIN EDERRA DEN MAITATZEA, ZEIN BEHARREZKOA! IKASI NIGANDIK).

585. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0008 Ikasia zen Gaiarre artzaingoan eta horretaraxe atera zen herritik kanpora hamabosteren bat urtetan, hain zuzen ere Hueska lurraldera.

586. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0013 Biharamonean Konrado eta hiruak bildurik neurketa berri bat egin zuten eta erabakia harturik gelditu ere: Sebastian Julian gazteak hogeitabat urte kantari-munduan egitekorik bazuela eta horretarako nola edo hala ikastera norabait joan beharra zeukala.

587. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0016 Orfeoiak eta Gaiarrek ihardunaldi bat egingo zuten; Orfeoiak zekizkien abestirik ederrenak kantatuko zituen, Gaiarrek berriz Madrilen ikasiriko erromantzak.

588. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0116 Irakur eta ikas: Naturan substantzia asko dago, miloia baino gehiago, eta hauek elementuen konbinazioz osatzen dira.

589. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0121 1.2.- Ikur kimikoa Irakur eta ikas: Elementu kimiko guztiek izen bat dute eta kasu askotan aintzinetik datorkie (ezagutzen direnetik), baina elementu kimikoa aurkitu berria bada, bere aurkitzailearen izena hartzen du edota bere propietate, ezaugarri edo beste edozein arrazoin dela eta, aurkitzaileak jarri nahi izan diona.

590. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0147 Horrelaxe ikasi zuen Aitzolek txapela bururako zela eta galtzak hanketarako, baina bi hanketarako.

591. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Uste denez, euskaldunek normandoengandik ikasi zuten nola ur haunditan (kostatik urrun) ibiltzea hala balearen arrantzoa, haiek IX. menderako harrapatzen baitzituzten.

592. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Geroztik, ingelesek eta holandesek ere ikasi zituzten balea harrapatzeko teknikak (1612an Inglaterrako erregek euskal arpoilari batzuk deitu zituen, ingelesei horren teknika irakats ziezaieten).

593. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 Matematika ikasteko ezinbestekoa da lan indibidual hau, gehiago ikasten bait da norberak egindako okerrak zuzentzen, beste edozein bidetik baino.

594. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0043 Errepaso-giro honen barruan gai guztiak sartzen badira ere, bereziki instrumentalak diren gaietan gelditzeko eta ikasitakoa berrikusteko eta sendotzeko bidea proposatzea iruditu zaigu egokiena.

595. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0102 Norbaitek, noski, berauek txikikeriak direla pentsa dezakeen arren, beste batzuk, ordea, gure haur eta gazte gehienek gure hizkuntza ikasten duten une honetan, ez dugu uste komunikabideek eskaini beharko lieketen eredutasun eta finkatze-laguntza inondik ere baztertzekoa denik, are gutxiago, gainera, telebista, prentsa eta irratietan gaizki edo gutxienez ikastegian edo liburuan ez bezala agertzen diren esaldi arduragabeengatik gero irakasleari etengabeko galderak egiten zaizkionean: ongi erantzuteko txarrak, gainera: Eta orduan, Euskaltzaindiak zuk diozun bezala hori erabakia baldin badu, zergatik ez dute horrela esaten ETBan, irakasle?

596. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0110 29. BIZKAIERATIK ERE ASKO IKASI BEHAR DUGU GUZTIOK

597. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0006 Honela haurrak hizkuntz-egitura erabilienak, adizkera ezberdinak, lexikoa etab. modu praktiko batez eta konturatu gabe ikasiko ditu.

598. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0008 - Grafikoki hizkiak, silabak, hitzak idazten ikasi.

599. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Orain praktikan erabiltzen ikasi behar dute, belarritik intuizioz eta entzumenez jasotzen eta ahoz errepikatzen eta erabiltzen.

600. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. zubeldia 0010 Ziklo honen bukaerarako haurrak irakurketaren mekanika menperatu behar du, hau da, irakurketa gauzak egoki ikasi ahal izateko tresna bilakatu behar zaio haurrari.

601. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 DIRU HORI...! 1. Horrela ikasiko duzue!

602. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 - Horrela ikasiko duzue eta hurrengoan hobeto zerbituko duzue.

603. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0012 Ni ere, haien antzera, pozik nago; Jaungoikoagana naraman bidea ikastera noa.

604. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Oraindik nahiko txikiak dira hirugarren mailako ikasleak horrelako lan-tresna bat behar bezala aurrera eramateko, baina irakaslearen laguntzarekin, txukuntasun minimo bat edukiz eta ohitura baten hasiera besterik ez dela kontutan izanik, bide horretatik abia daitezke eta ondorengo kurtsoetarako balio handiko ikasteko modu batez jabetzen joango dira.

605. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0030 1) Soin-enborraren zatiak Sail honetan, eta ariketa/jolas bat bitarteko, giza enborraren zatien birgogoratze bati ekiten zaio, aurreko urteetan ikasia berrikusiz.

606. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0095 Solidoak eraiki ahal izateko forma launak eraikitzen ikasi beharko dugu lehenengo.

607. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0005 Garai egokia iruditu zaigu, oraingo hau, errepaso zabal bat egiteko eta urte hauetan ikasitakoa berrikusiz, zuen ezaguera matematikoak sendotzeko.

608. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0031 Alegia: 6.9.- Gogora ditzagun, aurrera baino lehenago, ikasi ditugun matematika-ikurrak: (...).

609. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0014 2.2 Zein da EBAKETAREN sinua? Ikasia dugu hau ere: .

610. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0205 Arnold Hauser, Hungarian jaio zen (1892), eta Budapest, Parise eta Berlin-en ikasi zuen, eta Viena-n eta Londres-en izan da irakasle.

611. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Beretar guztiekin ukatu zuen, ordurarte gotu-herriak Arrioren irakatsietatik ikasia zuen fedegaiztoa, aitortuz, Jainkoagan hiru pertsonako batasuna dagoela, Semea konsubstantzialki sortu duela Aitak, Izpiritu Santua Aita eta Semeagandik batera datorrela, hauek biok izpiritu bakarra baino ez dutela eta, ondorioz, bat besterik ez direla.

612. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0045 Gida hau Liburutegian egin beharko duzunez, ikasterako interesatzen zaizkigun guruinak aipatu bakarrik egingo dizkizugu.

613. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0103 Poliki-poliki, harria, hezurrak eta zura lantzen ikasi zuen animaliak hiltzeko, gero eta forma egokiagoa emanez (haizkora, lantza, mailua, eta abar).

614. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0103 Aurrerago, suaren bidez metalak lortzen ikasi zuenean, era askotako tresna berriak asmatu zituen gizonak.

615. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0103 Hizkuntzaren bitartez, gizonak beste gizonengandik ikasi izan ahal zuen; ez soilik haiek egiten zutena imitatuz, baizik eta haien azalpenak entzunez Hizkuntzari esker, gizonak bere ideiak azaltzen zituen, eta azken batez, askoz ere errazago erlazionatzen zen besteekin.

616. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0025 - fotografi makina: irakaslearen laguntzaz, nola erabiltzen den, diapositibak ateratzeko zer filme moeta erabili behar den, eta abar ikasi behar dute.

617. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0025 Plastikan ikasten dituzuen teknikak, lagungarri izanen dituzue.

618. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0084 Esan dugunez, muturreko kasuak dira orain arte ikasitako bi ereduak: hots, monopolioa eta lehiaketa perfektua.

619. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0084 Hala ere, funtsezkoa da errealitatetik hurbilago dauden beste ereduak ikastea.

620. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0084 Chamberlin-ek lehiaketa monopolistaren eredua izendatutakoa ikasten hasiko gara.

621. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0084 Monopolio eta lehiaketa perfektuan ikasitakoaren erdibideko egoera bati dagozkio merkatu hauen ezaugarriak.

622. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Ibiliaren ibiliz, bistan da, ikasiko dugu ibiltzen.

623. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0045 Gero, bat-banaka ikusiaz, ikasi zer izen duten edo nola deitzen diren bere gorputz-atalak.

624. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0071 Geroxeago zu ere ikastolara joaten zara, ordu batzuk hantxe ikasten emateko.

625. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0095 Zer poza senditu ote zuen aintzinako gizonak makila bat harturik, lehenbizikoz haizkorari edo haitzurari girtena ezarri zionean! Zer poza ere harmak, apaingarriak lurrezko ontziak... egiten zoalarik! Geroago ikasi zuen orga eta gurdiak egiten, eta untziak (itsasontziak), irina, ehuna, edo... baina bere eskuz moldaturik ateratzen den dena: eskulangintzaren fruitua zen.

626. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0162 - Bizkaian ez bazara bizi bila ezazu informazioa, Batzarretarako deialdia nola egiten zen ikas dezazun.

627. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0042 . Azkenik, ezin aipatzeke utzi hegoaldeko XVIII garren mendeko idazle ikasien (Barrutia, Munibe, Gandara) idazlanak, azken batean, bestelako moldez baina, herri teatroan sustraiturik bait daude beraien testuak eta musikak.

628. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0177 Maila horretara iristeko beste bertsolariei entzun, beraiengandik ikasi, eta euren itzalpean apurka-apurka bapatekotasunaren iharduera eta teknika bereganatuko ditu.

629. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0256 Beste ikasgaietan Ahozko literaturaren teatro eta poesia sailetako obrak ikasi eta aztertu ditugun bezala, ikasgai honetan ahozko prosaren emaitzarik behinenak landuko ditugu: ipuinak eta kondairak.

630. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0256 Zaharrengandik ikasten dituzte gazteek, eta hauek ere inoiz katearen beste maila bat osatuko dute kontatzaile bihurtzean.

631. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0019 Mutiko zelarik artzantzan ikasi zuen Erronkariko mendietan.

632. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0158 7. Irakurtzen ari naizen liburuan gauza asko ari naiz ikasten.

633. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0010 Hizkuntza ikasteko prozedura irmo baten jabe egin behar dugula uste dugu.

634. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0010 Joera jatorrak aukeratu ondoren, ikasteko baliapide logikoak behar dira, nahiz eta maiz hoberenak ez izan.

635. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0010 Ohiturak sortarazi beharko dira, mekanizismoak sendotu, eguneroko hizkerak duen indarra eta bizitasuna gureganatu, ikasgeletan ikasitako egiturak burutu eta erabilkeraren bitartez zabaldu... eta hau metodoaren bitartez lor daiteke.

636. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Honek aukerak eskaintzen ditu, irakasleari irakasteko prestaketa lana gogorra agian eta ikasleari ikasiz gainera, atsegintasunez lan egiteko.

637. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Gizartera euskara eraman nahi badugu, eskolan ikasi beharra dago; oraingoz bederen, Euskal Herriko zati handi batetan dugun sistema bakarra da.

638. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0230 Marrazkiek ingurugiroa deskribatzen digute, bada, giro hori deskribatzen ikasi beharko da.

639. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Tamalez, Kimika eta Fisika ikasten ari den ikaslea zientziaren teorizismoan jausten da maiz eta Kimikaren eta Fisikaren irakaskuntza teoria, hipotesi eta ideia abstraktuen azalpen hutsean gelditzen da horren ondorioz.

640. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Ikaslea problema baten aurrean jartzen denean, anitz arazorekin topatzen da ikasitako teoria modu praktikoan zuzen eta taxuz aplikatzeko.

641. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Fisika eta Kimikazko ariketa-liburuak izeneko liburu-sail honek, zubi bat ipini nahi du irakaskuntza teoriko eta ikasitakoaren erabilpen praktikoaren artean.

642. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0042 - Egur, kartoi, ... paperezko erloju bat erabiliz, orduak ikasten joan: ordubata, ordubiak, hirurak, ... hamabiak dira (ordu beteak bakarrik).

643. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0017 Eskolaurrean lantzen hasitako zentzumenen hezkuntza sakondu egingo da, eta horretaz gainera, haurra bere buruaren jabe egin dadin jazten, erazten, orrazten, hortzak garbitzen, jaten, bainatzen...... ikasten lagunduko diogu.

644. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0055 Animaliak, errespetatzen eta zaintzen ikas dezaten etxetik batzuk ekar ditzakete.

645. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0069 Landareak maitatzen, zaintzen eta errespetatzen ikas dezaten, hauetako zenbait erein ditzakete ikastolan.

646. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0127 - Herrian edo auzoan dagoen garraiobideren bat erabiltzen ikasi eta garraiobidetarako jokabide egokia ikasi.

647. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0128 Pertsona batzuk trebetasunen zerrenda bat egiteko posibilitatea emanez, trebetasun hauek ikasi nahi dituzten beste batzu eredu gisa laguntzeko prest daudela dioten baldintzak eta zein zentrutan aurki ditzakegun.

648. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0198 Hauen menpean, ofizialeak (soldata kobratzen zutenak) eta ikaslariak (kobratu gabe ofizioa ikasten ari zirenak).

649. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Abantailak: - Entzuten ikasi.

650. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 - Itxaroten ikasi.

651. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0031 5.- Zertara zatozte ikastolara? Ikastera gatoz, baita lagunak egitera ere.

652. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0152 Artisaua bera zen tailerreko jabea eta aprendiza edota ofizial gutxi batzuk izaten zituen berekin lanbidea ikasten.

653. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0024 Gainera, janariaren bidez, iharduera desberdinak egiteko (jolastu, korri, ikasi, etab.) behar-beharrezko energia lortzen dugu.

654. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0038 5. Pultsua zer den eta nola hartzen den ikasi behar duzu.

655. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0052 3. Zure eskualdean ematen diren animalia arruntenen izenak ikasi behar dituzu.

656. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0080 Hurrengo gidetan landareen funtzioak ikasi behar dituzu: A) ELIKAPEN-FUNTZIOA.

657. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0128 Denborarekin, ordea, abereez baliatzen ikasi zuen, eta hauekin askoz ere errazago eta azkarrago egiten zuen lehen berak bakarrik egin beharrekoa.

658. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 Gizakiak, bere bizitzan zehar, behar asko sentitzen du: jan, lo egin, jantzi, ikasi, etab.; honengatik, nahiz eta beharrak nahiko erlatiboak izan, bizitzeko eta bere burua hobetzeko behar hauek asetzen saiatzen da.

659. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0007 - Eta ongi erabiltzen ikasten baduzue, ez ditu marrazkiak zimurtzen.

660. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0035 Irakatsi / irakasle
Sua hil / suhiltzaile
Lore / Lorategi

Hitz hauetatik / Beste hauk jaiotzen dira / Hitz hauetatik / Beste hauk jasiotzen dira Ikasi / Kanta / Bertso / pilotari / idazle / haizkolari / Josi / Mendi / Lana / denda / sagardo / liburutegi / erosle / Arrantza.

661. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0088 Kanta hau ikas ezazue, eta kantatzen duzuen bitartean txaloak jo, beti ERRITMU bera gordez.

662. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0065 Modu honetan, txorikumeak handituz doaz, lumak hazten zaizkie, eta azkenean berek bakarrik hegaz egiten ikasten dute.

663. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0114 Zotz eta zirien ahalmenak erabili eta esperimentatzean datza gakoa; erabiliaren erabiliz zurezko ziriok norbere hatzak bezain ongi erabiltzera ikas dezakegu, bai eta bakoitzaren izaera ezagutuz, bakoitzarekin zer nolako ondorioak atera daitezkeen berehalaxe nabaritzera ere.

664. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0043 Orain higidura batzu egingo ditugu, ikasgai honetan ikasi duzuen kantarekin batera.

665. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0099 Izen bihur itzazu: jaten, bazkaltzen, nekatzen, ikasten.

666. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0012 Erregeak pozik onartu zuen eta berehala ikasi ere jokatzen; hain atseginez hartu zuen, ezen bere zoritxar guztiak bapatean izkutatu baitziren.

667. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0058 Zenbat eta konbinaketa gehiago ikusi errazago ikasi, hots, errazago norberak sortzea.

668. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0058 Ikasten ari den jokalariak, bai eta esperientzia duenak ere, hobetoago jokatuko du aurretik sorturiko plangintza jarraituaz, irekigune bakoitza bere ideiari dagokion bezala tratatzen saiatzen bada.

669. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0143 Erdi Aroan estudiatzen zutenek batez ere teologia ikasten zuten; humanistek giza-zientziei (klasiko hizkuntzak: latina eta greziera batez ere) emango diete garrantzia.

670. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Gehienbat ingelesa bigarren hizkuntza gisa ikasi behar duten ikasleentzako materiala aurkitzen da.

671. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Horren ordez beste gauza bat egin dugu, gure ustez emaitza hobeak eskaintzen dizkiguna eta hauxe da: Gure ustetan, Xede Berezietarako Euskara ikasten duenak aski erraz meneratzen ditu (EGAdunen mailakoa baldin bada) trebetasun pasiboak (entzumena eta irakurmena) eta benetako zailtasunak trebetasun aktiboetan (mintzamena eta idazmena) aurkitzen ditu.

672. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zinetika 0163 Nahiz eta gas-fasean erreakzio gutxiago izan, teoria zehazteko egokiak direnez, hauek ikasi ditugu lehendabizi.

673. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0166 Ez ahazteko moduan ikasi ere.

674. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0010 Gero, oihanean barrena, ikasiriko bidez iritsi ziren Ching-Fu zaharrarengana.

675. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak biologia orokorra 0390 Animalia batzuen jokaerak jaiotzetikoak dira (animalia gehienen kasua); baina beste animalia batzuk ikasteko ahalmena dute, hain zuzen goi mailako ornodunak eta batez ere ugaztunak.

676. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0185 Lehenengoa hurrengo gaietan ikasiko dugu, eta orain politika fiskalaz arduratuko gara.

677. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0337 Lanaren produktu marginala mikroekonomian ikasten den kontzeptua da eta enpresa aztertzerakoan ikusten da.

678. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Orain arte testu zientifiko edo teknikoen laburpenaren teknika landu dugu; zenbait testu aztertu dugu eta horien ideia nagusiak laburbilduz, testu horien sintesia egiten ikasi.

679. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Beste urrats bat emango dugu maila honetan, testu baten eskemaren teknika ikasiz.

680. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Izan ere, zeure ikaste prozesuan oso baliagarri gertatuko zaizu teknika hau: zenbait jakintzagaitako gai nolabait teorikoen sintesia egin ahal izateko, arrazionalki ikasteko ez dena buruz ikasiz eta, azken finean, testu edo gaien muina atera eta ulertu ahal izateko.

681. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0028 Bestalde, kontutan izan behar duzu maila honetan zehar ikasteko eskaintzen dizugula, teknika hau ezin bait da ekinaren ekinez baizik menderatu.

682. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0184 Injeniaritza industriala ikasi arren ere, ez du arlo honetan lan egin.

683. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0184 Hau ere utzirik, Bilbon medikuntza ikasten hasi zen, denbora laburrera berriz ere bertan behera lagatuz.

684. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. olanga 0226 Gero letrak eskuz kopiatzen zituen jendeak eta etxean ikasi.

685. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Ikasi ere, guk geuk egiten eta bibenziatzen duguna ikasten dugu soil-soilik.

686. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Lankidetasuna sortzen ari den estadio honetan (7-8 urte) haurrak lankidetasuna eta autonomia elkarren arteko jolasen bidez ikasten du, moralezko sentimendu batez jabetuz.

687. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0082 Ikas 1: Aulki?
Ikas 2: Aulki? (Eta trukatzen dituzte).

688. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0082 Irak:(Itziar seinalatuz)
Ikas 1: Itziar!(Seinalatuz)
Ikas 2: Itziar!(Seinalatuz)
Ikas 3: Itziar!(Seinalatuz)
Ikas 4-5: Itziar!(Seinalatuz)
Ikas 6-7: Itziar!(Seinalatuz)
Talde 1: Itziar!(Seinalatuz)
Talde 2: Itziar!(Seinalatuz)
Denak: ITZIAR!.

689. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. antiguedad 0556 Azkenean, gure arbasoak bizi izan ziren moduan bizi beharko: gainazaleko ur garbiaren energia, haize indartsuen energia, eguzkiaren energia, biomasaren energia...... eta beste gehiago Planeta honetako emakume-gizon jatorrek asmatzen ikasiko dituztenak BIZI ahal izateko.

690. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0147 Lehenik, hango artistak Penintsulara etorri zirelako, eta gero espainolek, han ikasita lanegin zutelako.

691. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0356 Beste euskal ikasle asko bezala, Arriaga Parisera joan zen, ikastera.

692. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0666 Baina Historian sakondu ahala ikusi eta ikasi, munduko indarrak eta lege historikoak geroz eta arau formalago bihurtuko dira, gizakiaren iharduna kontzienteago eta era planeatuagoan zuzentzeko.

693. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 1808an Iruinean ari zen ikasten, Napoleonen gudarosteak Zaragoza inguratua zutela jakin zuenean.

694. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0090 Baina frantsesen aurkako guduetan ikasitako gerrilla teknika ongi ezaguna du eta, gainera, herriak asko laguntzen dio, bideak erakutsiz eta etsaien mugimenduen berri emanez.

695. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Orain praktikan erabiltzen ikasi behar dute, belarritik intuizioz eta entzumenez jasotzen eta ahoz errepikatzen eta erabiltzen...

696. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0191 Hauxe dugu egingai atal berri honetan: garai oso bat berregiten ikastea, hartan ageri ziren funtsezko ikuspegietarik batere gal ez dakigun.

697. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0126 Helburu orokorrak: - Materia eta beraren konportamoldeak ikasterakoan, ezin gintezke huts hutsean propietate kualitatiboetan gera; maila honetan beharrezkoa dugu, behaketa kuantitatibo batzu egiten hastea.

698. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0049 - Oharrak: Mapa baten bidez orientatzen ikas ezazue (ikus Saioka 6, Sozial Arloa,20-21 orrialdeak).

699. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 Gaiaren helburuak: - Molekula monoatomiko eta poliatomikoak identifikatzen eta adierazten ikastea.

700. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 Konposatu kimikoak nola eta zergatik formatzen diren aztertu eta ikasi duzue.

701. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 Nahi al duzue hizkuntza berri hau ikasi? Bai?.

702. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0182 Natur Arloan, eta hain zuzen Kimikazko gaietan, jadanik aztertu eta ikasi duzuena kontutan hartuz, oso erraz gertatuko zaizue formulazioa eta nomenklatura (hots, konposatuen izenak ikastea).

703. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0165 Argituko du gure heroiak Hilarri madarikatuaren misterioa? Segi euskara ikasten eta aurkituko duzu erantzuna!!.

704. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0126 Gauza asko ezagutu eta ikasi duzue; informazioa bilatu duzue eta elkarri komunikatu dizkiozue zeuon aurkikuntzak, zeuon ezagutzak, zeuon erizpideak.

705. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0126 Ikasgaimultzo honetan ikasiko duzu: - Informabide eta komunikabideak (9. gaia, 127.-136. orrialdeak).

706. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0005 ISO perdoi-sisteman aplikatzen diren elementuak ikastea.

707. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0007 Esaldia ere bada: Horrek euskara gramatikatik ikasi du, oraindik batzuren ahoan entzuten dena.

708. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0007 Horrek ondorio jakina izan zuen: behiala latinarekin eta beste; hizkuntza hilekin gertatzen zitzaigunez, hizkuntz legeak ikasi, testuak ulertu eta itzulpenak egiteko gai egin ginen, baina sarriegitan ordainez hizkuntza mintzatuaren ohitura eta praktika baztertuz, euskararen beraren kaltean.

709. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Material guztiak, ordea, mailaka eskaintzen dituzte, irakurleak pausuka eta nekerik gabe ikasiz joan daitezen.

710. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0001 1. Benetan eurrez ikas daiteke...... (filmeetatik / filmeengandik).

711. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0039 7. Dagoeneko ikasi egin duzu nola aztertzen den ibai bat.

712. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0039 9. Kopia ezazu zure koadernoan grafiko hau eta zure eskualdeko ibaien luzera ikasi ondoren, ipini itzazu bertan.

713. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0013 Hemendik aurrera, arazoak gainditzeko bideak aztertuko ditugu, komiki onak egiten ikas dezazuen.

714. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0067 Ikas ezazu zuk ere inoren faltsukeriak adierazten, goiko ereduei jarraituz: EGIAZKOA
Gogo handia zuen.
Negarra irten zaio.
Lurrera erori da.
Ordaindu du
.

715. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0174 Testu honetan, aurrekoetan bezala, informazioa ematen da, baina kontura zaitez helburua ez dela gauza bat egiten ikastea edo aholkuak ematea edo jasotzea.

716. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0017 Erloju konparatzailearen laguntzaz ardatzekiko paralelotasunak frogatuz fresatzeko makinan pieza bat muntatzen ikastea.

717. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0017 Fresatzeko makinan lan baten ebaketa-baldintzak programatzen ikastea.

718. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0017 Ardatz fresa-etxean fresa bat muntatzen ikastea.

719. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0017 Zabalerari eta iraganaldi-sakonerari dagokionean, ebaketa doitzen ikastea.

720. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0017 Kalibrea eta erloju konparatzailea erabiltzen ikastea.

721. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0078 Gaztetan injinaritza ikasketak burutu zituen arren, linguistikari loturik dago aspaldidanik, Unibertsitate askotan ikasi eta irakatsi duelarik.

722. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0203 Matematikak ikasteari ekin zion, baina astronomia eta fisikaz arduratu zen gero.

723. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0056 Orain arte ikasi dugunarekin badakigu gorputz batean indarrik ez badago geldirik dagoela edo abiadura konstantez ari dela mugitzen.

724. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 Hamalau, hamabost urte zituela euskara ia ahazturik zuen, eta ikasten hasi zen.

725. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0049 Agian lehen ondo ikasi zenituen eta gogoratzen dituzu, baina beharbada ikasitakoak ahaztu dituzu eta ondo letorkizuke birgogoratzea.

726. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0109 Zer gehiago ikas dezakegu tresna hau aztertuz?.

727. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0035 Legea ikasteko eta betetzeko mediorik ez dutenak....

728. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0026 Konpresiorako sekzio txikia duten barren kasuan, zail samarra da baldintza hau betetzea eta zutoin luze eta meheek (zutabe eta pilareek) azterketa berezia eskatzen dutenez, aurrerago ikasiko dira.

729. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Hori dena ikasten duenean, programazio askotan ahaztuta geratzen diren halako balore garrantzitsu batzu hartuko ditu ikasleak (ordena, txukuntasuna, errespontsabilitatea, metodoa, errespetoa, etab...) eta helburu horiek funtsezkoak dira ikaslea Zientziaren munduan sartzera doanean.

730. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0039 Saint-Cyran-ek Lancelot gramatikariari idatzitako gutun batean Silvain Pouvreau euskal idazleaz zioen, berak giristino on egitea lortu ez zuena Baionako apezpikuak apaiz eta arimen artzai bihurtu zuela; eta berak, antza, ongi ezagutzen zuen Pouvreau, bere etxean zerbitzari egon eta bertan euskara ikasi baitzuen.

731. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0073 Baina Etxeberri Sarakoaren helburua Euskalerriko semeei latina ikasteko bidea erraztea bazen, Larramendirena ezina omen zena egin ahal zitekeela erakustea, eta Harrietena frantsesa ikasteko ere lagungarri izan zedila, Londresen Pierre d`Urtek idatzi zuen gramatika, esan dezakegu helburu linguistiko hutsez idatzi zuela, edo bederen, ez lehentzat harturik besteen helburu apologetikorik, ez pedagogikorik.

732. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0179 Hori jazoten da, Misterioa den izkizuna " problema " bidetik ikasten edonor ari denean, adibidez, herio Misterioa, beharrarena, lan eginbeharraren Misterioa, neke-beharrarena... problematzat ematen duenean.

733. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0055 Hor, era berean, Madril, Malaga edo Salamancakoena; Badajozko neskatxa batek ere ikasia du euskara.

734. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0055 Eta arrazoi bikoitz batengatik kontsideratzen dute lehen urrats hau beharrezkoa: a) hori gabe euskararen ikasketa behar adina motibatuz ezin bultzatu delako, eta b) ikasten ari direnentzat funtsezkoa delako giro egoki batetan egotea: giro euskaldunean ahal den neurrian, teoria hura praktikara eraman ahal izateko.

735. 1969-1990 euskara batua ikerketak elhuyar 0086 2. Ondoren, langiroak eduki ahal izan duen eragina honexegatikoa izan da: Eskolak prestatu dion plataformaz eta Administrazioak une oroz eskaini dion laguntzaz baliatu delako; baita ere, ordea, erdaldunen presentzia sozialarengatik: etorkin nahiz bertakoari, erdalduna izateagatik, eta edukazioz, utzi egin diogu gure hizkuntzan egiteari, honela gutxienik dakienak gidaturiko diglosi prozesu latz batetan barrena abiatuz; ez baitzen gauza berdina gertatzen euskara ikasi zuten eta frankismoa baino lehen hain ugariak ziren etorkin erdaldunekin: orduan, oraindik, hizkuntzek bi aldeetara eragiten zuten.

736. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0028 Ura eta gizakia Urari buruzko gauza ugari ikasi du gizakiak.

737. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0028 Nola sartu ubideetan, leku batetik bestera nola eraman, ur gainean ibiltzen ikasi du, ura berziklatzen, zingiretan jasotzen (gero lehorte garaian erabiltzearren), uraren indarra elektrizitate bihurtzen, urtegi batetik erortzen denean turbinari eragiten dion indarraz baliatuz... eta baita beste gauza asko ere.

738. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0003 Han medikuntza ikasi nuen, ezkondu, umeak izan, eta Old-Jewsy auzoan etxe bat nuelarik gizartean leku bat lortzen saiatu nintzen, gehiegi lortu gabe.

739. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0081 Beste gauza guztiekin bezala idazten ere aritu ahala ikasi egiten dela ematen du, baina Patriziari idazlan bakoitza ez zitzaion aurrekoa baino errazago egiten; aitzitik, gero eta denbora gehiago ematen zuen nolako kontakizuna burutu nahi zuen pentsatzen.

740. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0028 - Ea! Ikas dezala! diotsa belarrira herensugetxoak.

741. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0039 Azkenean ikasi du herensugetxoak itzulipurdika.

742. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0039 - Orain hiru segidan egiten ikasiko dut.

743. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0066 Kittanoren burura trumilka zetozen ideiak: mundua ezagutzera joan, Dirulario sekuestratu, kitarra jotzen ikasi, etxez-etxe eskean hasi, semaforo batean jarri eta autoei kristalak garbitu limosnatxo baten truke....

744. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 Ikusi dituzun lauak eta barnetegi *barnetegi: ikasleak berton bizitzen diren ikastetxea batean alemaniera ikasten duten bi zaharrenak.

745. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 - Zuk ere horrela ikasi al zenuen? Nik bakarrik ikasi nuen, aita eta amarengandik esan zuen Annak.

746. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0089 Ez du ikasi besterik egiten jakinluze alenak.

747. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0110 Eta baita ikas dezadala ere. Bakarra suspenditu didate.

748. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura gabai/8 0057 Lan eta ikasi egingo duzu.

749. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0048 Eta mutilak erantzun zionarekin Lurrek istorio hau ikasi zuen: Huitzilopochtli, gerraren jainkoak, egun batez bere arreba Malinalxochtli abandonatu zuen, honek erresuma bat eraikitzera urrutira joan nahi zuelako.

750. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0022 Proxpero gizarajoak agudo ikasi zuen, baina ondoren zetorrena esaten ikastea ederki kosta zitzaion: .

751. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0056 Komunio Handirako ez zuten hainbeste Dotrinarik ikasi behar.

752. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0067 Izan ere, ederki asko ikasi zuen lehenengo bidaia hartako lezioa.

753. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0031 - Joan-etorri honetan bi urte egin nituen gaztelania poliki samar mintzatzen ikasteko lain denbora eta Frantziara itzultzean preso hartu ninduten, beste bi urte egin beharrez presondegian.

754. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0041 GALDERA.- Eta nora joan zinen estudiatzera? ERANTZUNA.- Gasteizera, Campillo zeritzanean Latin Gramatika ikastera.

755. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0071 - Karrera bukatuta atzerrira joan gura izan nuen hizkuntzak ikasteko, baina gurasoek ez zidaten utzi, arima gal nezakeelakoan atzerri lurretan eta nik ez nion gaizki iritzi.

756. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0057 - Baina ez larritu: ikasiko duk.

757. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0123 Paineluekin eta konejuekin egiteko truko erraz batzuk ikasi zituen, eta gainerakoan bere espezialitatea zen, hain zuzen, ikuskizunaren ardatza: jende artean ibili, inor konturatu gabe erloju eta karterak eskuratu, eta ikusle txundituen aurrean are txundituago jabeak agertarazten zituen ondoren, txalo beroak bilduz.

758. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0145 - Ondo; ondo orduan. Eta asko ikasi duk?.

759. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0145 - Falta zaiana azkar ikasi beharko duk: bihar bertan hasiko haiz Pantxoren lekuan.

760. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0009 Gaur basoko alimaleen artean normalak diren joko horiek guztiak, harekin eta haren familiarekin ikasi zituen, eta haien bidez, gaur antzinako kondairatzat hartzen ditugun segeretu asko eta asko ezagutu zituen.

761. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0022 Eta halere, hantxe zeuden, lehenik jolasten ikasi ez bazuten ordea ezin ikus zitzaketen.

762. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0022 Halere, lehenengo Txikitxoek, haurrei esker ikasi zuten jolasten; eta beraiek besteei era berean, ia Txikitxo triste bat ere egon arte.

763. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0032 Orduan ikasi zuen LU-k nola lo egiten duten Txikitxoek basoan.

764. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0032 Alderdi itzaltsu bila ari zirelarik, haiek jarraituz ikasi zuen: arbolen inguruan txapeldun onddo nabarrak sortzen diren leku horietan, alegia.

765. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. forcada 0039 - Hala uste dut, baina poztutzen nau horrela gertatzeak, LU orain zoriontsu delako eta gurekin jolasten ikasi duelako.

766. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0022 Sakristauak behin eta bi eta hiru aldiz esan zion berak ez zuela behin ere konjurorik egiten ikasi eta berak egitekoa bi emakume haiek ere egin zezaketela.

767. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0044 Batek ehun arte kontatzen ikasi zuen: Beste batek, zazpi esan ordez zapi esaten zuen.

768. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0005 Txibiribi bonbon naiz eta oraintxe ikasi dut irakurtzen.

769. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0005 Eta nik ikasi ditudanak irakatsi nahi dizkizut.

770. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0005 Irakurtzen ikasten hasia zara.

771. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0028 - Ni gabe zeure buruaren jabe izaten ikas dezazun nahi dut nik ere, baina...

772. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 - Ba... mahaian jaten ez dakianak eskailera mailetan jaten ikas dezala.

773. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 - Askari garaian lentejak, afarian lentejak, gosaritan lentejak, eta lentejak jaten ikasi arte lentejak eta lentejak!.

774. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0023 Zapataginaren semeak medikuntza ikasi zuen, arginaren semea injeniari egin zen.

775. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0023 Mundu hontara azeritxo bat ekarri eta azeritxoak, benetako azeria izanik, ikasi nahi ez, azeri bati dagokion jatorrizko eskola.

776. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Gauza asko egin behar zituen, gauza asko ikasi, eta zenbait egunetan bihotz oneko zuhaitza bakar bakarrik egoten zen.

777. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0011 Ikasten orduerdi bat egin orduko, asperturik, kalera edo lagunen baten etxera joaten da.

778. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0070 Arratsalde batez ikasten ari zenean, mahai gainean lotan gelditu zen, eta ixil ixilik deabrutxo bat sartu zen.

779. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0070 Mateok deabruarekin, gauza asko ikasi zuen inpernuan.

780. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0059 - Orain ikasiko du Nubolarik zein den hoberena!- esan zion Nikolasak Ringo Gorringori.

781. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0019 Ongi ikasi zuen eta ez zuen gehiago ahaztuko.

782. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0019 Eta ikasi ere, ongi ikasi ikasgai hura: gizon batek makila eskutan duenean, erne ibili: bere esana bete behar da.

783. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. escribano 0023 Otordu garaian ez zen beste konturik, biharamunean inaugurapena bait zen eta nor bere zereginaz aritu zen: txarangak prest zeudela, buruhandientzat jantzi berriak josiak, txistulariek doinu berririk ikasi omen zuten, neska-mutil gehienak baserritar jantziak prestatuak omen, larrienak bestelako jazkera berri dotoreren bat ere bai kanpoan erosia...

784. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0019 Hura poza! - Txipi, zatoz hona! Hegan egizu!- eta hegoak irekitzen zizkion ikas zezan.

785. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0014 Kukua alferra da. Zazpi urtez ibili omen zen eskolan eta kuku abesten bakarrik ikasi.

786. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0128 Irakurtzen ikasi berria zela zirudien.

787. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0022 Hizkuntza ere ikasi zuen, beharko zutela uste bait zuen.

788. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0022 Robertori geografia irakasten zion eta tarte batzutan Mangles kapitainarekin lema gidatzen ikasten zuen.

789. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0172 Ikasten jarraituko duzu, baina, larunbat arratsaldeetan nire idazkaritzako lanak egitera etorriko zara. Ongi?.

790. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0172 - Lope, ikasten saiatuko naizela agintzen dizut eta... Leihatilatik begiratu zuen. Ez zekien zer gehiago esan.

791. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0128 Arotzaren mutilarengana joan ziren gero burdin haren misterio izkutua zer zen ikasi nahian.

792. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0142 Hamaikatxo ikasia zuen berarenganik Letagin Zurik.

793. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0047 - Alegia bat ikasten ari ginen - esan zuen andereñoak -. Azeria eta belea.

794. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0065 - Zorua, pailasoa, gezurti alahena, basatia, edukaziorik gabea!- esan du Txotxok, hainbat gauza ikasirik gero eta puztuago zirudiela.

795. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0103 - Beste asko bezala mutiko on bat izan banintz, lan egiteko eta ikasteko gogoak izan banitu, nire aitarekin etxean geratu izan banintz, orain ez nintzatekeen baserritar honen etxean zakurrarena egiten egongo.

796. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0041 Sehaska bat nuen
irakatsi gabe
maitatzen ikasi nuena,
bortxaren errezkeriaz
kendu nahi digutena.

797. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0025 Beti gerran, beti galtzen
inoiz ez dugu ikasten,
soldadu garailearen botak digula
bake engainua ekartzen.

798. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0327 Guillaumek haien hizkuntza ikasi dik egun gutxi batzuen buruan, eta berea, berriz, ahaztu.

799. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0327 Erraztasun haundia zeukatek hitz berriak ikasteko.

800. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Arratseko zortziak; afaria; logelan sartzen den gizonak hitz pobre batzuk botatzen platerak mahain gainean pausatzerakoan; presoaren marrazkiari begi ukaldi bat ematen dio zaintzaileak, konprenitu gabe; berak ez du sekulan ezer margotu, ez daki, inoiz ez ikasi; gauero bezala, jan aintzin, egiten ari den planoa erretzen presonerak, hautsontzia eta papelera begiraleari hutzi aurretik; bihar beste bat hasiko; irri hits bat dauka ezpainetan zaintzaileak; ez du ulertzen zergatik marrazkiak erretzen diren, botatzen dituen horrek arrats guziz.

801. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Atea hesterakoan aditzen den hots mekanikoa; errauts bolada bat airatzen emeki; margo perfektoaren logelan dago zaintzailea, dibujatzen ikasten ari, bizitasun tragiko baten barnean kokatua; emazte aurpegi bat heldu zaio lehenik kolore ainitzetan; bigarren orria metatik hartzen, lapitza zorrozten, hauts metanioari begiratzen momento bat eta berritz lanera; gaueko mitxeleta bat lehiotik hegaldatzen, ilargia barneratzen.

802. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0015 Berriro maisua itzuli zenerako, ikasita zeuzkan abezedarioaren letra guziak beste bere gogoko morroi batekin.

803. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0022 Honela, bakoitzak zuen gisa eta erara jarraitzen zenuten, normala gertatu ohi den bezala; ez bait da batere erraza elkar-bizitzen ikastea.

804. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0034 Baina herrien arteko distantziak eta desberdintasunak ez dira oztopo izaten ikasteko, ez behinipein garai hartan neretzat.

805. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0129 Horrela ikasi nuen.

806. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. sarasua 0129 Zuk, uste ez duzun arren, asko erakutsi didazu, eta nik ere, bizitzari ikasi diodana azaldu nahi izan dizut.

807. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx bian 0080 Bazekiat gogorra dela, baina ikasi beharra zegok, Paulo, erremediorik gabe ikasi beharra zegok.

808. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0144 Bizibide hau bere aitaren lagun batengandik ikasi zuen.

809. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0022 Oraingoan, asmo berria darabil hartzak gogoan: Artzainak ardiak nola biltzen eta hazten dituen ikasiko dut.

810. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0030 2) Bada Euskararen fraileak, euskaraz kantatze eta ikastearen indarraz, arin arinak bihurtu ziren, eta itsas azalaren gainetik, ito gaberik, ibil zitezkeen.

811. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0034 1) Azkenean, Euskararen etsaiek, euskaldunek erderaz bortxaz ikas zezaten, eskolak eraiki zituzten.

812. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0069 Ezbeharrik txikienei ere azalpenak eskatzen ikasi zuen.

813. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0110 Baina ikasi ez da hain erraz ikasten.

814. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0110 Gero argi motzak eta luzeak: hori erraz ikasten da.

815. 1969-1990 euskara batua literatur prosa karraspio 0110 Kotxea eramaten ikasi zuen, eta orduan pozik ibiltzen zen kotxearekin.

816. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0050 - Gai hauetan ikasia al zara? - Ez al dakizu nor naizen? - Ez, noski.

817. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0011 Ingelesa oso zaila da, zergatio bakarrik bi edo hiru hitz diferente esan bait ditzaket: , eta hauxe pelikula batean ikasi nuen.

818. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0012 Gero mutuak motorra erosi zuen, baina ordurako haunditu egin nintzen edo bidea oinez ikasi nuen, edo ez zitzaidan inongo muturik bila ateratzen behintzat.

819. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0010 Gure hizkuntza ikasten, gure zapalketa asmatzen ari ginen gazteentzat, berogarria izan zen.

820. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0032 Lagun haietarik laguntzaile zerbitzuan sartutakoak debekatua zuan oiñez ibiltzea, eta ez zekian tiratzen: egun hartan harek dik lanik ederrena egin, granada aurtikitzea doi ikasirik.

821. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0074 Aspalditik ikasia zuen horrelako laino bat definitiboa dela.

822. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. urretavizcaya 0074 Gezurra badirudi ere, egunero ikasten duzu arrarokeriaren bat.

823. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0215 Apaiz sendiko seme genuen eta bere bizitza guztian, herbestealdikoan, Jainkoaren legea ikasteari emana eta harek agintzen zuen arabera bizitzen ahalegindu zena.

824. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0020 Gitarra ikasteari berari piskanaka utzi zion Elsa'k; eta diskoak berak, gero eta maizago, aspergarri iruditzen hasi zitzaizkion: beti gauza bera, esan zuen behin gogaiturik.

825. 1969-1990 euskara batua literatur prosa txill 0073 Baiñan International Schoolera]" ez zan joan ohi guztiz hotzean, eta ez xoilki españera ikastearren.

826. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0113 Eta, bukatuz, Jesusek esan (mundu guztiak aditu dezan): Barkatzen elkarri behar da ikasi, zeren, nola zuek egin besteei hala egingo nere Aitak zuei.

827. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0012 Seme-alabak zituzten, Iñaki eta Itziar, Donostiako E.U.T.G.-n ikasten zihardutenak.

828. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0065 Begiak erne izan behar. Ikusi eta ikasi.

829. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0093 Mutilak ankak gurutzetu zituen eta ongi ikasitako ikasgaia bezala aisa esan zuen: Bostak aldean, hortxe hortxe, zu etxera itzuli zinen, ez ama?

830. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0037 Itzulikatu ziotenean ikasi zuten: Los Angeles-en hainbeste lan egin ondoren gizon ospetsu eta inportanta bat hila zela, Jauriaztegi!

831. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0050 Ikasia zuen etxe haietako bat nontsu zegoen eta aise asmatu zuen.

832. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0092 Ene sendi osoa arrapatua izan zen ni ume nintzelarik; eta gero ikasi nuen dena larruarengatik zela, (...).

833. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0056 Elkarrekiko amodio ezaren oztopoa aipatzea apenas ausartu zen Angela Vicario, amak ordea esan batekin mozturik utzi zuen: - Maitatzen ere ikasi egiten da.

834. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0153 (...), izan ere nagusiagandik halaxe zuen ikasirik, eta ondotik erasoka zituela sukalderaino sartu zen.

835. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0068 Gosari beroa hartu eta zuzenean joaten zen matematikak eta gramatikak ikastera.

836. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0068 Geografiako irakasleari ikasia zion Tierra del Panen gari ugari zela eta Reykiawyk Islandiako hiri-burua zela.

837. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. mujika 0052 Bai, maisu jauna, esango diot semeari latina ere ikasi behar duela.

838. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0151 Karia hortarat, galde hau egiten dute ainitzek: apeza haizu dea bere apez karguan ikasia duen zerbaiten salatzerat?

839. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0210 Alde batetik ala bestetik, ikasi dute elgarren hobeki ezagutzen eta estimatzen.

840. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0244 Haur hori girixtinoa balinbada, ikasia du (eta guk erakatsi behar diogu) ontsa egiten duelarik Jainkoaren haur agertzen dela; gaizki egiten duelarik, Jainkoaren ganik doi bat urruntzen dela; edo, haur-hitzak ibiltzeko, Jainkoari batean plazer, bestean pena egiten diola.

841. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0094 Iñakiren aurrean maistrekin txantxetan iharduterik ez zegoela ongi ikasita zeukaten guztiek.

842. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0045 Non eta nola ikasi zuen kanta hura, nork sartu erazi zizkion ahapaldi haiek hain barnean?

843. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0075 Barisa-ra bidali ninduenean, hau bakarrik esan zidaken: Barisa-n hemen baino gauza garrantzitsuagorik ikasiko duzu.

844. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0075 Han injenieru, ez dakit, baina gizon izaten, agian, ikasiko duzu.

845. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0150 - Tira, bollitok, olgetan bakarrik ari nindunan -, Ixabelek berriz ere -, ia ikasten duzuen noizpait gure kontrako bromak ere onartzen.

846. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0034 - Hitz gutxikoa izaten ikasi beharra zegok.

847. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0116 Ia mutilzahar ezagutu eta liluratu zuen, parlez vous franšais?, hainbeste eta gehiago zuen ikasia Manuelek itsasoko ibilaldiek hala behartuta, gatza eta liraintasuna estimatu omen zizkion Manuelek, klasea kontramaixuari behin aitortu zion bezala, eta bi haien coktail-a zoragarriari ezin izan zion ezkon bizitza guztian ezer ukatu, arrantzaldi bakoitzaren ondorengo erregali garestia, blusa frantsesak, zergatik probatu aurretik lepondoko etiketari begiratzen diozu beti?

848. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0044 Egun hartan, asko ikasi behar baitzuen, Sestaon, beraren herrian jaitsi zen Josemari nirekin Santurtziraino lagun etorri ordez, ohi zuen bezala.

849. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0072 Berriro jaio beharko lukete hauok guztiauok niri iruzur egiten ikasteko edo zeredozer ezkutatzearren.

850. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0085 Guzti hori bizia da ala ikasia? ere galdetu nizuen eta haserretu egin zinaten, bat musean galtzen duenean dirua galtzen duenean haserretzen den bezala.

851. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Aitari entzun, eta Haren erakutsiak ikasten dituena, Niregana dator.

852. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0389 Zuengatik esan ditut gauza hauek, Apolori eta niri buruz, guregandik ikas dezazuen esana dagoen harako hura esana dagoen harako hura: Textua zaila da; seguraski, esaera zaharren bat da, eta esanahia ez dugu ezagutzen; zenbait autorek uste du kopistaren baten oharra dela, lerro-ertzean ezarria, eta gerora textu barruan sartua: Ez jo idatzita dagoenetik urrutirago, eta inor ez dadin batengatik harro besteren bizkar.

853. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0502 Zuk, ordea, iraun ezazu, ikasi eta sinetsi duzun guztian, norengandik ikasia duzun norengandik ikasia duzun: Irakasle horiek Loide eta Eunike dira eta Paulo bera batez ere eta Liburu Santuak umetandik ezagunak dituzula gogoan harturik.

854. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0054 Jendeak zionez, belaunez-belaun ikasirik, Arrañe-Sûstarri'ko Otsoats basetxekoek altxa zuten aspaldi zaharrean.

855. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0028 Orduan ikasi genuen: berriro han goian, basoan, desertore bat afusilatu zuten.

856. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0069 - Oilanden lehenengo arraultzetxoa eman nahi diet azkar hitzegiten ikas dezaten.

857. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0069 - Berdin da, Kaxilda - ihardetsi zion, berean, Nikolaxak -, hauek denbora erdian ikasiko dute hizketan.

858. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0255 Eta izeba Teresa W-ekin hizketan imajinatzen nuen: Laborategia hiretzat baina ezin duk globorik egin, txoria izan haiteke baina hegalik gabe, ezkon haiteke baina bakarrik nirekin, ikasi bai baina batxilerra bukatu arte, baina-baina-baina.

859. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0037 Hargatik beragatik jaun dontsua uste dut, jende prestu eta kristau adituek beraien hizkuntza ederki ikasiz gero, errazki kristau bihur ditzaketela.

860. 1969-1990 euskara batua literatur prosa millox 0072 Laminek ere ikasi zuten berri hori: laminek denak jakiten zituzten....

861. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. borda 0026 Nik ere, nere aldian, beldurra zer zen ikasten nuen.

862. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0090 - Izan ere, noiz demonio ikasi behar ote dine batzuk? Behobian ez zaizkidan, bada, dozenerdi bat atso endemoniatu zaku bana derrigor behar dutela-ta hasi?.

863. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0061 Behin eta berriz muxukatzen! (Eta ni han: Risky ezin inozoagoa han, Fisikako problemak eginez...); (Ai, Risky, noiz esnatuko haiz eta noizko ikasiko duk?).

864. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0017 Ikasten jarraitzeko garaia zen berriro ere.

865. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0047 Eta arriskuetatik zure burua gordetzen ikasi duzula ere seguru nago.

866. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0031 Enziklopediako ehun tomoak ikasiak beharko zituen ene galderei erantzun zehatza emateko, ene eta zergatik, eta zergatik, eta zergatik haiek eskailera luzearen malda antzera igotzen zirelako.

867. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0095 Autoritarioa iruditzen zitzaion eta aspalditik ikasia zuen Madamek autoritarismoa dela norberaren ahuldadeak izkutatzeko bidea.

868. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0028 - Londresera etorri eta ingelesa ikasteari ekiten diot: non aurkituko ote dudan iradokimenik? Ingeles-hiztegian ote?.

869. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0013 Dena dela, txikitan katiximan ikasi nuena edo, hobeto esan, irakatsi zidatena egia baldin bada, gizonak ba omen dauzka gorputza eta arima.

870. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0058 Dena ikusita eta ikasita daukazula uste duzunean, lurra dardarka hasten da, zabaldu egiten da eta jendeak eta herriak irensten ditu.

871. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0109 Egunak geroz eta laburragoak ziren eta ordu gehiago zuten beraz, ikasteko eta solasean patxadaz aritzeko, eskubiko paretaren kontra bazterturiko mahai baten erdi-erdian jarrita zegoen butanozko kinkearen argitan.

872. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0039 - Edonola ere - esan zion Peterek, ez naiz hona etorri gaizkile arrakastatsua nola izan ikastera.

873. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0009 @- Hi nirekin etorriko haiz Iruñeko Seminariora, ikastera, nahi duk?.

874. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0009 - Hemen ez dela ezer ikasten iruditzen zaik ala?.

875. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0075 - Crisek bere gelan ikasi zuen eta orain irakasle bezala ari da hemen lanean.

876. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0079 Aita batek bi seme zituen; zaharrena oso azkarra zen eta oso ongi zekien zer egin behar zuen beti, eta gazteena tontoa zen eta ez zekien ezer eta ez zuen ezer ikasten.

877. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0033 Orain ikasia dut maitasun-harremanak ere, neurri handi batean, botere-erlazio direla, norgehiagoketa hutsa, nork bere nortasuna finkatzeko ingurukoak menperatu behar izaten dituela, hurkoa norberari begira jarri, zuzen edo zeharka, gure balioa aitor diezagun.

878. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0055 Itsasaldi haietan ere frogatu zenuenez, ez dakit non eta norengandik ikasiak baina ongi zenekizkien zuk sedukzioaren mainak eta plazer klandestinoen bidezidor ezkutuak.

879. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0032 Denbora aldi luzea igaro ondoren, (Garai haietan gauzak oso luze joten bait zuten), Etiopiar edo Lehoinabar itxura zuen guztiarengatik urruntzen ikasi zuten, eta apurka apurka Goi Basamortutik desbideratzen joan ziren; denen aurrean, Jirafa zihoan, honek hanka luzeenak zituelako.

880. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0026 Ez da hamabi urteko neskatorik hogetabostetan jakin ohi dena ez dakienik; deabrua eta ohitura bait zaizkie maisu eta aholkulari, eta hauek ordu betean irakasten diete urte betean ikasi behar luketena.

881. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0225 Urtero elkartzen ginen udan, eta ingles apur baten truke, hari ikasi nion dakidan espainiera urria.

882. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0027 Gainera, zahar eta higatu itxura ematearren, tajo, pluma eta tinta txinoaz idatzi nituen, erdi aroko abadeen gisan, eta orain, sasoi hura udazkenean antzarrak bezala ostendu eta urrundu denean, bizitzan beharrezko diren pazientzia eta kuidadoa izaten ikasi nuela uste dut kopiaketa amaigabe hartan.

883. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0018 III. IKASI BEHAR DIREN ZIENTZIA ETA ARTEEZ Gizonak Kama Sutrak eta beraiekin zerikusia duten arte eta zientziak ikasi beharko ditu, dharma eta artharekin zerikusia duten haiekin batera.

884. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0018 Neskak ere arituko dira ezkontza aurretik Kama Sutrak eta beste zientzia eta arteak ikasten, eta gero ere jarraituko dute bere senarren onetsiarekin.

885. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0018 Ez dira gutxi honen aurka agertzen diren jakitunak, emakumeek ikastea debekatua dutela argudiatuz eta Kama Sutrekin ere ez dutela egin behar esanaz.

886. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0018 Ondorioz, emakume batek ikasi egin behar ditu Kama Sutrak edo, gutxienik, bere ataletako batzuek eta beren praktika laguntsa minen baten erakutsiz.

887. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0035 Arbela zegoen tokitik, ikasle harrituei begira, Kokolo aurreko egunetan Argomedorekin ikasitako hitzaldi laburra botatzera prestatu zen: - Chiletar maiteak!- hasi zen esaten Pinochet omen zena.

888. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0081 Zerbait ikasi bazuten Chileko egonaldi hartan, askatasuna baloratzen izan zen hori.

889. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0107 Zuk gaztelaniaz erantzun, esanez espainola ikasten ari zarela eta ez dituzula hizkuntzak nahastatzerik nahi.

890. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0017 Mendebalde Hurbila, munduaren erdi-pare epelaren ordez unibertsoaren ertz zirtzildua iruditu zitzaidan... eta hala, Ekialdera joatea erabaki nuen bonoen negozioaren gorabeherak ikastera.

891. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 Hasia zen, bai, euskaraz ikasten, hamalau urterekin, eta hain zuzen ere Azkueren ikasle batena omen zen El euskara ó baskuenze en 120 lecciones liburuaz.

892. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 Salamancan jarraitu zuen hizkuntza ikasten, lagunekin, baina bultzada handiena 1913ko udan etorri zen: Unibertsitateko lehen urtea gainditzeagatik, aitak zer sari nahi zuen galde egin eta semea, non gogoa, han zangoa, Aramaiora joan zen.

893. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0061 Aurra, jaio orduko, bere zentzu guzien bidez ikasten ari da; garrantzia aundia aurraren eziketarako, etxe-barneko ordenak, txukuntasunak, ingurukoen ezin-egon edo urduritasunak, etxean alkarrekin iskanbillaka ibiltzeak... maitasun giroak.

894. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Jendeak, Euskal Erriko hizkuntza nazionala zein den konturatu delako edo modan dagoelako, denetik baita gure zorioneko Herri honetan, euskara ikasteari gogotik ekin dio.

895. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Alde guztietan, gau eskola, ikastola, eskola eta lantegietan, lagun askok gure mintzaira zaharra ikasten dihardu.

896. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Baina, jakina, eskoletan ikasitakoa kalean edo etxean praktikatzen hasten denean, euskaldun berriari liburuetan ikasi ez dituen eragozpenak agertzen zaizkio.

897. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Ikaslea eskoletan euskara batua edo batu antzeko bat ikasten saiatu bada, lagun artera joatean, beste euskalki baten aurrean aurkitzen da: Gure kasuan Oiñatin egiten den bizkaiera kutsuzko euskararen aurrean, halegia.

898. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Txikitandik euskara ikasi duenak, eta batez ere alfabetatu gabea baldin bada, ikasi berri batentzat oso azkar hitzegiten du, bukaerak laburtuz eta euskaldun berriaren mugak kontutan izateke.

899. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Okerragorik ere ba da, hots, ikasten diharduenaren lepotik farre egitea, honek anka-sartze nabarmenen bat egiten duenean.

900. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 4) Ikaslearen lotsa eta beldurra baztertzeko, gure hizkuntza amarengandik ikasi dutenek pazientzia apur bat edukitzea.

901. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Horretaz gain, euskaldun zahar askori mintzatzen dakien euskara irakurtzen eta idazten ikastea komeniko litzaioke, hartara denentzat askoz errazagoa izango litzateke eta.

902. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. irigoien 0634 Horretarako, ordea, bide zabaletik nola ibili eta ibilerazi ikasi behar dugu eta gure tradizio zaharrez ere behar den bezala baliatu behar dugu, hain zuzen tradizio zaharra ere iraulerazle bihur baitakiguke nolako urritasunera iritsi garen azken mende ta erdi honetan ikusirik.

903. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0125 1975etik edo hasita euskal liburugintzak duen datu berri berezienetakoa hau da: irakaskuntzarako, haur eta gaztetxoen irakurketarako, euskara ikasteko pentsaturiko liburuak direla denetan nagusi; liburu funtzionalak, beraz, kultur premiei hurbilagotik atxekiak.

904. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak vill 0324 Hazparneko kolejioan ikasitakoen artean, berriz, euskal idazle mordoa dugu: Laphitz, Barbier, Landerretxe, Monseigneur St. Pierre...

905. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zulaika 0006 Baina jende tartetik idazten du; hau da, bere egiak jendearen harremanetan ikasi behar ditu, egoera konkreto batetan lekututako lanaren arabera.

906. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0249 Irudia, ikasien iritziz, erti gotikuaren adierazgarririk ederrana da.

907. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0142 Ikasleak, ikasten ari den hizkuntza erabiltzen duten profesionalekin harremanak izateko behar duen lexiko berezitua eta trebetasun gramatikal eta komunikatiboa lortzea izango da LSP ikastaro bateko programaren helburua.

908. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0145 Lehenengo eta behin esan behar dena zera da: TELEBISTA EZ DA HIZKUNTZAK IKASTEKO; BERAZ, EUSKAL TELEBISTA EZ DA EUSKARA IKASTEKO.

909. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0145 - Nahiz eta euskara ikasteko izugarrizko grina eta adorea duen ikaslea izan, hobe luke edozein euskaltegitara jotzea.

910. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0145 Bi muturrak: - Nahiz eta hogeita lau orduak telebista aurrean egon, teleikusleak ez du aurpegiratzen zaion dena delako hizkuntza sekula santan ikasiko.

911. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0147 Guztiok dugu zer ikasi eta zer errespetatu.

912. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0150 Bihotzondokoa nozitu duenari nolako masajea eman behar zaion ari gara ikasten eta etzanda dagoen manikiarekin dihardugu.

913. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0017 Kausak? Eskolaurrean gelako 40 haur edukitzea, irakasleak mintza praktika urriak egitea, umeen gurasoak euskararik ez ikastea...

914. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0017 Euskara, egitan bizitzaratu nahi badugu, zergatik ez behartu gurasoak ere euskara ikastera?.

915. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0017 28-30 urteko ikastolako gurasoak euskara ikasteko gertu ez badaude, nork arraio ikasi behar du?.

916. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0017 Nire inguruko euskaldunberri asko, kontzentziatzetik etorri dira ikastera, mintzatzera eta hori, giro ezin desegokiagoan bizi arren.

917. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0090 PNVko buruzagiak euskaraz ikasten

918. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sagarna 0042 Entsegu hauetatik ondorioak ateratzean, gauza asko ikasi da ozentasun konzeptoaz entsegutegi giroan.

919. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak palt 0270 3. Oihenarten neurtitzak zenbat silabatakoak diren jakiteko eta jakinda gero ere berak bakoitza nola neurtzen zuen eta silabak nola kontatzen zituen, eta guk ere, haren arabera, harenak nola neurtu eta kontatu behar ditugun ikasteko, ez digu, beraz, beste argibiderik ematen damurik.

920. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Ez bakarrik hizkuntza ikas dezaten, beraren bidez jakintza har dezaten baizik.

921. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Ofizio mota hau beti ikasten: jarduteko horietakoa da.

922. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Nor denak bere lanetik makina bat ikas dezake.

923. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Normalki fisikako klase batetan elektrizitatearen alor baten berri, honako eta beste antzeko formulaz ematen zaie: horrela Ohm, Pouillet, Joule, Faraday edo beste batzuen formulak eta beren praktikotasuna paperean ikasiz gelditzen da ikaslea.

924. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Ondoren hori ongi ikasi duenak izango du saria, besteak ez.

925. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0055 Egitura hori medikuntz karreran ere ikus daiteke: lau karrera ezberdinetan bereizia dago eta bakoitza bere aldetik ikasten da lehen urtetik.

926. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0009 Ikasketetako lagun batek utzitako diska batez hasi zen Bereterretcheren kanthoria ikasten.

927. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. knô*rr 0009 Lurdes Iriondok, gaixorik egonki, etxean ikasten zuen gitarra jotzen, eta Juan Mari Lekuonak euskarara itzulitako kanta batzu zituen bere errepertorioan: ().

928. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0024 Tximistak joa bezala, berehala ekin zion euskara ikasteari: biziki ongi ezagutzera iritsi zen, nahiz eta aise mintzatzeko gauza sekula ez izan (atzo berean Aita Damaso Intzak esaten zidan moduantxe).

929. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0026 Baratzea oso maite zuen eta askotan, seme-alabek, txantxetan, leihotik esaten zioten latin ikasi berrian: Pater noster agricola est.

930. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0034 Aiherran ilagintzan ikasirik eta han ezkondurik, mugazain edo guarda sartu zen, maiz herriz aldatu, ainitz haur sortu, azkenean Amerika Buenos-Airesetan ere ibili eta itzuli ondoan zahartu arte plazetan eta ferietan berriz kantatzen ibili.

931. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0306 Belokeko fundatzaileak bultzatzen eta berotzen dituzte asmo eder horretan, eta asko luzatu gabe Angely-ko San Juan abatetxera doaz beneditar bizitzaren hasimasiak ikastera.

932. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0306 - 25 serorak ba dakite euskera; inor ez da ari ikasten.

933. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. muxika 0315 Euskara ikasi nahi duten gazteak joaten zaizkie komunitatearen bizitzan eskuhartuz, etab.

934. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0100 Ikasi zuen gau hartan gauza miragarririk franko irakurle irakurlariak!.

935. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0627 (...) horrelako hitzei ortografia aldatzeari ez derizkiogu oso bidezkoa, horrelakorik egiten ez duen ortografi tradizio ez bakarra baina bai aspaldidanik nahikoa zabaldua eta errotua dugunez gero, eta euskara ikasten ari direnei zailtasun aski latza ezarriko genielako euskaldun zaharrentzako abantaila ez hain haundi baten truk.

936. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0024 Zer eginen du beraz? Hogoi eta hamar urtetan hasiko da latina ikasten.

937. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0026 Bangladex guretako erakaspen bat izan behar du, zer egin behar ez den ikusteko eta zer egin behar den ikasteko.

938. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0011 Euskara ikastea, irakastea, lan pare-gabezkoa segurki, eta berdin abertzaleki egin daitekeena baina herrian bizitzea, bizi-araztea, lan egitea, lanaren sortzea eta horietarako nunbaitetik eren sortzea, hori bai eginbide zinez garrantzisuena, zinez abertzalea, eta... egitekoa duguna.

939. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lantziri 0047 Orduko eskolaren zimendua edo oinarria, enperadore jaunaren manuz, hauxe zen: erlijioneko eta enperadorearen manamenduen ikastea eta haieri leial egoitea!.

940. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0002 Baina, bide horri so egiten ikasi behar dugu.

941. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0026 Laugarrenean, eta bukaerakoan egungo euskal kulturgintzaileek Orixe'gan zer ikasirik duten ala zer deuseztaturik mugatzen ariko gara.

942. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 Penagarria izanen litzateke euskararen edertasunak ikus eta ikasirik konformatuko baginateke, zelaiak zein politak diren begiratuz geratu gintezken bezala.

943. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0040 Alfabetatzearen konzeptuazio honek, klase-lan batetan, langile klasearen lan bihurtzen du euskara ikastea bera ere, hizkuntzari lotzen dizkiogularik gure bizitzako arazo oro; hizkuntza baten izatea ez baita definitzen eta mugatzen besterengandik desberdina izatetan bakarrik.

944. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0032 Halaber, Leninek ontzat eta aprobetxagarritzak zedukan langileek lantegietan ikasitako diziplina, Rosaren aburuz, hura serbilismo edo morrointasun hutsa besterik ez da.

945. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0032 Badute zer ikasirik Rosaren bilakaera hurbiletik jarraitzen badute.

946. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0035 Gertaera horien alde zuzenak eta okerrak istudiatuaz atera du Maok zer ikasirik.

947. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak lf 0056 Bada hor zer ikas.

948. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0060 Beste gauz interesgarri askoren artean au ikasi genuen, Islameko erligioak ez omen du lekurik teologilari, eta praile-mojentzat.

949. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0060 Sinisdun bakoitzak egin behar du teologia beretzat eta ikasi duana besteei erakutsi umiltasun osoan.

950. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0190 Zertarako? Gure erriko famatua ez zan gizon baten bizitz urratsak ikasteko, eta gaurko gure erriko gizonei eredu bezela jartzeko.

951. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Komunikatzen ikasteko hizkuntzaz jabetu behar da, hau bait da komunikazio-tresna nagusia, nahiz bakarra ez izan.

952. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Komunikatzen ikasiz, beraz, jokabidea aldatu egiten da eta nortasuna ere bai.

953. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Baina nola ikasi egiazko hizkerak edo mintzamoldeak? Orain arteko metodoek mintzamolde horiek baztertu egin dituzte, gramatikalak ez zirelako edota zailak zirelako.

954. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Irakasleek hizkuntza pedagogikoa asmatu dute eta ikasleek gutxitan erabiltzen diren esaldiak ikasi dituzte.

955. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Hizkuntza hitzeginez ikasten da.

956. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Klasearen hasieran irakasleak eta ikasleek helburuak finkatzen dituzte, ahal dela ikasi nahi den hizkuntzan, eta bestela ama-hizkuntzan.

957. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Adibidez: Janari-dendan zerbait eskatzen eta ordaintzen ikasiko dugu.

958. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0075 Batzorde horrek proposaturiko projektua bat zetorren bai Alemaniako zenbait telebista-sozietateren asmoarekin (ingelesa ikasten hasiberri direnei zuzenduriko sail berri bat burutu nahi bait zuten) bai Herri Unibertsitatearen (DVV) eta Europako Kontseiluaren (CCC) nahiarekin, nork bere proposamenetan mugatutako irakaskuntz eta ikaskuntz helburuak gauzatu nahi bait zituen ikastaroetan.

959. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0075 Aldi berean, Europako Kontseiluaren adituen taldeak eta DVV erakundeko espezialistek eredu batzu landu dituzte, erdal hizkuntza jakin bat ikasten ari denak, Europan oinarrizko komunikazio beharrei erantzuteko, eskuratu beharko lukeen hizkuntz ezaguera zehatz-mehatz deskribatzen dutenak.

960. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 4. ikasgaiaren sarrerak, adibidez, honako hau besterik ez du esaten: Gaur bidea nola galdetu ikasiko dugu.

961. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Programa bakoitzeko tartetxo honetan, egoera ezberdinetan hizkuntzak nola funtzionatzen duen ikasiko du ikasleak, baina oraingo honetan gehiago azpimarratuko dira jolasa eta informazioa hizkuntz edukia baino.

962. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 Testak eta azterketak Lehenengo urtearen bukaeran test bat egingo da ordurarte ikasi diren edukiak kontrolatzeko.

963. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Gora irrazionalismoa! Baliagarritzat banuen itzulpena zenbait hitz eta esaldiren berri jasotzeko orduan, baliagarritzat nituen arauak eta eskemak ere, hizkuntzaren hainbat alderdi ikasterakoan eta hainbat edukiz jabetzerakoan.

964. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Lasai egoteko, arauak ikasiko nituela, jardunaren poderioz egingo nintzela haien jabe, ez larritzeko.

965. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Eta egunean hiru ordu euskara ikasten zortzi hilabetean jardun ondoren ikasle saiatu bati irten zitzaion hasperena datorkit gogora: Ai, ikasten aritu nintzen hura deklinabidea zela hasieratik jakin izan banu!.

966. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Esate baterako, Canadan ikasleak, ikasteko dituzten joeren eta erraztasunaren arabera sailkatzen dituzte, talde batzutan ikasteko gramatikaz baliatzen direnak eta beste batzutan gramatikarik gabe hobeto ikasten dutenak bilduz.

967. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Hizkuntza bat ikasi, mugimenduaren arabera ikasten bada, esan dezakegu bide onetik goazela, baina...

968. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Zenbat eta mugimendu eta ariketa gehiago, orduan eta hobetoago ikasten ote da hizkuntza bat?.

969. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Zenbat eta gutxiago nekatu, orduan eta gehiago ikasten ote da hizkuntza bat?.

970. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Zenbat eta hobetoago pasa, orduan eta errazago ikasten ote da hizkuntza bat?.

971. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Carroll-ek lau osagai nagusi aipatzen ditu bigarren hizkuntzaren irakaskuntzari dagokionean: kodifikazio fonetikoa, arau gramatikalekiko sentsibilitatea, oroimena eta bigarren hizkuntza ikasteko trebetasun induktiboa.

972. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Hori bera gertatzen dela esan daiteke jende asko mugitzen den lekuetan; honek hizkuntza ikasteko motibaturik dagoen jende gutxiago izatea ekartzen bait du berekin.

973. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Clare Burstall eta beste batzuk (1974) aurkitu zuten arrakasta handiagoa zutela hizkuntza ikasterakoan erdi mailako familietako umeek, agian langileen umeek baino joera handiagoa izango dutelako beren taldetik kanpora harremanak edukitzeko.

974. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Lehen ere esan dut ikasgai dagoen hizkuntzaren ikaslea bizi den elkartean funtzio komunikatibo garrantzizkoak dituenean bigarren hizkuntza denean, beraz barru motibazio handiagoa izango duela seguraski hizkuntza hura ikasteko.

975. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Bigarren hizkuntzaren edozein funtzio komunikatibok ez du talde bateko pertsonak hizkuntza hori ikastera erakartzeko behar den hainbat indar.

976. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Littlewood-ek (1984) dio komunitatearekiko jarrerak bigarren hizkuntza ikasteko moduarekin zerikusia duen bitartean, komunikatu beharra erlazioa handia duela bigarren hizkuntza ikasteko gogoaren sorrerarekin.

977. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Bigarren hizkuntza ikasi nahian gabiltzanean, geure identitatearen ezaugarri batzu uzten ditugu alde batera beste kultur talde batenak geureganatzeko.

978. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Jarrera hori ezkorra baldin bada, behaztopa galantak egon daitezke norberaren barnean hizkuntza hori ikasteko; behartuta ikasten bada, kanpotikako eskakizunak betetzeko, gutxiengoaren mailetaraino bakarrik iritsiko da ikaslea.

979. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Motibazio instrumentala Bere onerako edo norberaren bideari jarraitzeko, lanpostua hobetzeko, ingurukoen estimu handiago bereganatzeko ikasten duenak du motibazio instrumentala (Shumman,1975,214.or.).

980. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Badirudi bi motibazio horietatik integratiboa dela indartsuena eta honek besteak baino sostengu finkoagoa emango diela bigarren hizkuntza ikasteko egin behar diren ahalegin luzeei.

981. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Motibazio instrumentala duenak agian ikasteari utzi egingo dio, helburu jakin baterako aski dena ikasi bezain laster.

982. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Adibidez, iragarri daiteke komunikazioaren aldetik garrantzi handirik ez duten elementuak, baina sozialki balioa dutenak, morfologia, azentua eta horrelakoak, ez dituela ikasiko.

983. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Diglosi egoeran arrazoi instrumentalak direla eta ez da bigarren hizkuntza ikasi beharrik nabaritzen; bigarren hizkuntza ez bait dago bizitza administratiboan, kulturalean, komunikabideetan eta abar bestearen maila berean.

984. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Kasu honetan ingelesa nazioarteko hizkuntza gisa areago ikasten da hiztunen komunitatearekin zerikusia duen zerbait baino.

985. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Horrelakoetan ez da harritzekoa jarrera integratiboak indar gutxiago izatea ikasteko arrazoi instrumentalek baino.

986. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Thornton-en, ordea, ikasleek arrakasta akademikoari eta adimenaren hazkuntzari balioa ematen, besteren aurrerapenekin harrotzen eta norberaren babeserako erabili ohi diren jokaerak alde batera uzten ikasten dute.

987. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Batzuk arazo neurologikoak edo fisikoak dituztelako eta bestetsuk ikasten ari zireneko ingurugiroko akatsak zirela eta, beren inguruko gizartearen aginduek araututako munduan lan egiteko gauza ez direla nabarmendu duten umeekin jardutea da kuestioa.

988. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Peter Kline-k ikusi du haur atzeratuak ikasaio sugestopedikoetan gauza izan direla lehen ikasten ari zireneko arazoak gainditzeko eta maila altua iristeko.

989. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0039 Edozoin kulturaren lortzeko, nahi ta ez, erdara ikasi behar.

990. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0039 Baserritarrak ere horixe berori egin du, pinuaz egin duena, erdara ikasi eta euskara bastertu.

991. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0039 Gaur egun zerbaiten kulturadun garenok ikasi behar izan dugu erdara eta, hiruzpalau izan ezik, bertzeok, geure baitan, erdaldunagoak gara euskaldunak baiño.

992. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. ureta 0039 Bat bederak amaren ugatzetan ikasi zuen euskaran?.

993. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0048 Horrela jokatuz, gaurkoak honela eta biharkoak hala irakatsiko dio eta gazteak ez du inoiz benetako euskara tekniko eta standarrik ikasiko, gerora ikasketak euskaraz jarraitzeko ikaragarrizko eragozpenak izanik.

994. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0048 Hizlariek eta izango dute zer ikasi!.

995. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0066 Lehen bideia horren ondorena izan dugu Imanol Berriatuak, hango esperientzia jasorik eta beste zenbaiten laguntzaz, pertsona nagusiei euskara mailaka irakasteko egin eta eskeini digun HITZ EGIN euskara ikasteko metodo berria.

996. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0068 Judeguek, Palestinatik kanpora sakabanatuak izan ondoren, beti jarraitu izan dute Biblia ebraieraz irakurtzen eta horretarako, neurri handi batetan, txikitatik hizkuntza idatzia, behintzat, ikasten.

997. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0166 Kontzeptu hauek, irakurtzen eta idazten ikasteko beharrezkoa den heldutasunaren kontzeptu orokorrean sarturik daude.

998. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Arazo honek badu garrantzirik irakurketa ikasteko orduan.

999. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0169 Hau ikusirik, familian erabilitako hizkuntzak, irakurketa eta idazketa ikasteko heldutasunean ondorioak dituela esan genezake, ahoskuntzaren alorrean hain zuzen.

1000. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Garrantzi haundia ematen zaio, ordua da, eskolaurrean bigarren hizkuntza bat ikasteari, baina horra hor arazoa: Eta Eskolaurrea bukatzerakoan zer?.

1001. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. sierra 0171 Lehen jarrera: Ama-hizkuntza oinarria da; bigarren hizkuntza lehenengoari eransten zaion zerbait da; beraz, irakurketa eta idazketa ikasterakoan (berdin da 3 urtez euskalduntzen ibiltzea, alferrik da, esango nuke), ama-hizkuntzan egin behar da.

1002. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0085 Haurra letrak ikasten ari da eta laster ikasiko du hitzak eta esaldi sinpleak irakurtzen.

1003. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0206 Eta bestean, ikasliburua, irakaskuntza formalekoa nahiz euskara ikastekoa: % 36.

1004. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0125 Gramatika bideak, diodan bidenabar, bat baino gehiago dira (gehiegixko ere bai, ikasi behar dituztenentzat), baina guztiek helburu batera daramate.

1005. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0503 Beraz, Bizenta bera bezala, elizaren itzalean ikasiak.

1006. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0613 Bertan, egileak, esaera jatorrak biltzen ditu, gramatikazko ariketa batzuren inguruan ikasteko eran.

1007. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0447 Ez da erraz igartzekoa euskarak zein duen bere etsairik handiena, bere kontra dagoena ala asmoz alde egonarren ez ikasi eta ez mintza, besteren arazoa balitz bezala jokatzen duena.

1008. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0251 Denbora haietan ohizko ziren giza alorreko ikasgaiak ikasi ondoren, hala nola, latina, grekera, e. a. hamasei urte inguru zituztela Parisa igorriak izan ziren beren heziketa zientifikoa burutzearren.

1009. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0251 Halaz ere, denbora dexente iragan behar zuen oraindik Fausto Bergarako Katedrataz arduratu baino lehen, zeren Espainiko Errege Carlos III-ak ordainduta, bere Juan Jose anaiari zientzia metalikoak atzerrian ikasteko aukera eman izanik, Batzar Orokor horietan erabaki bait zen Faustori ere ikasketa berak ordaintzea orduko aipagarri zituen ezagupen zientifikoak borobil zitzan.

1010. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0255 Irakaskuntz lokarrietatik aske izanik, Espainiako Gobernuak Hungria, Saxonia eta Austriara igorri zuen, Born-ek landutako zilarra aberasteko metodo berria ikastera bertan, (1786-1788).

1011. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0100 Hori tarteko zela, euskaldun ikasiek behar duten euskara defendatzen du Andima-ren editorialeak: .

1012. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0100 Ikasiek ere euskararen lumetan behar dute hazkurria.

1013. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0096 Ametsaren mugak nork neurtu,
orain artean inork ez du asmatu.
Amets eginaz ikasi nahi dut,
Fantasi-mundua ez dela amaitu
.

1014. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. urbieta 0141 Jesusek oraindik gogoan du txikitan ikasitako eskola dotorea.
Eta intxaur azalaz, goma batez eta zotzaz KLASKAFONOAK egin dizkigu.

1015. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0019 Bestalde, ene aintzineko generazionak orai berrogei ta hamar bat urte dituenak ez zuen eskolan gauza haundirik ikasi: batzuek ez dakite hainbat izkiriatzen.

1016. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0006 Ez da dudarik Euskalduna ez den departamendu batean, erakasle gaien eta erakasleen artean bereizkuntza bat nekez egin daitekeela: adibidez, Lescar-en dagon eskola normalean, nolaz batzu euskararen ikastera bortxa daitezke, besteak aldiz ez.

1017. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j-l. davant 0006 Ez dakienak ikasi behar du.

1018. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0012 50-40 urte fazismapean egon ondoren, jendeak ontsa ikasia du komunisma txarra dela, nahiz ez jakin zergatik.

1019. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0015 Sozialista izeneko jende eta alderdi batzuek, ez dute indar iraultzailea erabili nahi, eta pentsa daiteke halakoek Gandhi-tik ikasia dutela.

1020. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0052 Ikasle batzuk, agian, zenbait hitz, forma, eta funtzio ikasi beharko dituzte (definizioa, sailkapena, konklusioak etab.) eta funtzio horiek testu koherenteak moldatzeko nola erabili.

1021. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0052 Ez ditu hizkuntz eduki berak menderatu beharko hizkuntza turismoa egiteko ikasten ari denak eta bere lanbiderako ikasi behar duenak.

1022. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0052 Hizkuntzak ikasterakoan, ondo markatutako bidea egin behar zen orientazio tradizionalean: egitura xumeetatik kategoria zailago eta konplexuagotara joanez poliki-poliki.

1023. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Gauzak horrela, zera bururatu zitzaion: ikaskuntz giro berezi bat sortzea, edozeinek, nolanahiko xedeak edo gaitasuna zuelarik ere, arrakastaz ikasi ahal izateko modukoa.

1024. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Eztabaidarako taldeak moldatu eta hizkuntza ikasi eta erabiltzeko arauak ezartzeko gauza izan ziren ikasleak.

1025. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Smith-ek dioenez, programa honek ikasleen motibazioa sakondu egin zuen eta gehiago ikasi zuten.

1026. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Irakaslearen zeregina ez zen irakastea izan, baizik eta galderei erantzutea, oharrak ematea, gainbegiratzea eta ikastea ahalbidera zitzaketen materialak eman eta giroa moldatzea.

1027. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Bada gaurregun hizkuntz irakaskuntzako metodologian joera asko zabaldutako bat: ikasleari ahalik eta partaidetzarik handiena ematekoa alegia, hasieran egoera kontrolatuetan ikasi den xede-hizkuntza gero eta gehiago erabil dezaten gutxiago kontrolatutako egoeretan.

1028. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0064 e) Ezezagunetik ezagunetara. Garrantzi handia du ikasterakoan abiapuntu garbia markatzeak.

1029. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0064 Ikaskuntza errazagoa gertatzen da eta esanahi handiagokoa, ikasten diren ezagutza eta gaitasunak lehendik direnekin pareka daitezkeenean.

1030. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 Hasiera batean ikasleak, nahiz eta heldua izan, ez daki argi eta garbi zer ikasi behar edo nahi duen.

1031. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 Hizkuntza ikasteko gogoa edo beharra du; besterik ez.

1032. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Nirekiko, ikasteak du lehentasuna, eta ikastea errazten duen neurrian dago justifikatua irakasteko modua.

1033. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Ez dezagun ahantz irakatsi ez baina ikastea erraztu besterik ez dugula egiten.

1034. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Orientazio estrukturala utzi eta komunikatibo aldera jo dugu eta, oso oker ez baldin banago, eginez ikastea da jokaera horren aldekoen ustez kuestioa eta ez progresio moldatutako eta egitura batzu ondo menderatzean uste osoa izatea.

1035. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Nire bitartez bakarrik ikasiko dik uste badu, oztopo izango da ikaslearentzat, eta sistema formal askotan gerta daiteke horrelakorik.

1036. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0098 Gaiak bizitasun haundia hartzen du eta irteeran ikasitako gauzak ez dira ahazten.

1037. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. sarasola 0080 Enpresari pribatuak ere ikasiz joango dira, diruaren gainetik badirela inoiz ahaztu behar ez diren beste balio batzu.

1038. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0151 Barojaren maisutza honetatik asko eta asko ikas dezakete gaurko euskal nobelagileek.

1039. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0133 Baina (Protagora). Euskara trebe, arteza kulturan, literatura garaian, Unibertsitatean, jende ikasien ahotan: horra Eskola honen ametsa, klasiko greko-latinoen bidetik beti.

1040. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. lasarte 0088 Willyk ez du ikasteko gogorik; eta OHO osoa ezin amaiturik, zortzigarren kurtsu bi bider egin ondoren, ikasketak bertan behera utzi ditu.

1041. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0175 Akordioa < / Araba / Bizkaia / Gipuzkoa
- Abandonatu piskaka-piskaka
- Ezein ere ez, utzi bere martxari jarraitzen
- Hitzegiten dutenek ez dezatela gal lortu
- Nahi luketen guztiek ikas dezatela
- Denak ulertzeko gauza izan daitezela
- Denak hitzegiteko gauza izan daitezela
- Denek ohizkoa bezala erabil dezatela gaztelaniaren ordez.

1042. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0189 Akordioa / Desakordioa
- Komunitate Autonomoan lanegiten duten funtzionari guztiek, orobat Madrilen menpean daudenek ere, euskara ikastera obligatuak egon behar lukete
- Jadanik euskal funtzionari diren guztiak euskara ikastera obligatu.

1043. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0108 Batxilergoa edota gehiago ikasi dutenen multzorik handienak (ez ikaragarriak, denetara ere 36 bait dira ikasketa-maila horietakoak) Busturialdean eta Deba Garaian kokatzen dira.

1044. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0172 Senaren eta eskolaren, berezkoaren eta ikasiaren dialektika: joera bakoitza muturreraino eraman, eta irteera gabeko kale batean sartzen gara horrela.

1045. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0172 Bertsolaritza ere ikasi egin daitekeela uste du multzo handi batek, multzorik handienak hain zuzen (% 47,8).

1046. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0172 Baina orpoz orpo jarraitzen zaio beste pentsaera (% 45): bertsolaritza berezkoa dela eta ez dela ikasten, azpimarratzen dute hauek.

1047. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0172 Badirudi, bertso-eskolari buruz ere, bitan banatuak egon beharko luketela eritziek: alde, ikastea defendatzen dutenak; eta aurka edo hotzago, sena azpimarratzen dutenak.

1048. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0237 Egoera nolabait laburtzeko; Erdaldunek ez dute euskaraz ikasteko inongo beharrik, eta euskaldunen artean gure hizkuntzaren erabilpena ahul eta herabe da.

1049. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0061 Abertzaleek berek hastapenetan, alemaneraz idazten zituzten beren liburuak (edo latiñez!) eta eskoletan alemaneraz ikasiak baitziran, alemaneraz aixago mintzatu ohi ziran txekeraz baino, abertzaletasuna eta zapaltzailearen hizkuntza batera hedatuz.

1050. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0063 Paretasuna lortzean halere, partidaren parte bat irabazita zegoen: alemanek ez zuten denbora galdu nahi txekera ikasten; eta XX-gn. mendeko hasierarako posturik gehienak txekeraz mintzo ziranek hartuak zituzten.

1051. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Hortarako behar dira gazteak preparatu, jende ikasiak baitira jokolariak edozoin erresumatan.

1052. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0327 7. Gatozen bigarren puntura eta azter dezagun gure poetaren hizkera nolakoa den, herriarenetik haren herriarenetik, noski, lehenik, baina baita edozein euskal herrirenetik ere aldendua eta urrundua ala herriarena berbera; bestela esan, landua eta ikasia ala arrunta eta egunorokoa; herriaren hizkeraz den bezala baliatzen denarena ala herriak ez bezalako lege eta arauak betetzen dituenarena.

1053. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0332 Lafonen eritziz, beraz, herri osoarentzat, ez jende ikasi landuarentzat, egina zen latinezko kristau poesiatik sortu ziren euskal bertso horiek; hots, Erdi Aroko poesia ritmikoa deritzanetik, ez antzineko poeta klasiko erromakoek egin ohi zituzten silaba luzez eta laburrez hornituriko bertso landuetarik eta Erdi Aroan berean ere jende eskolatu gutxi batzuek, apaiz, fraile eta gainerakoek, egiten zituzten eta ritmo kuantitativoa zuten bertsoetarik.

1054. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0332 Baina, berriro esan, aspaldi galdutako bertsogintza zen hori; eskoletan ikasiek eta antzineko poesiazaleek bakarrik zekiten, gaur ere oraindik bakarren batzuek dakiten bezalaxe, lanez eta nekez era hartako bertsoak egiten.

1055. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Gure arreta erakartzen duen lehenengo datoa hau da: %95,67k euskara ikastea ez dute alperrikakotzat jotzen.

1056. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Euskara ikasteko esijentziak ere erditik gora eman du, ez horrela epeari buruzkoak: hiru urteko epea gehiengoak ez du onartzen, %41,35 bakarrik eman du baiezkoa.

1057. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. arana m. 0194 Baina gure musikagileak Europara irten eta teknika berriak ikasi ondoren, euskaldunen harmoniarako trebetasuna agertu zen, baina ez gaurko doinubizi eta doinularri hutsetan jositako harmoniarentzat; euskal musikagileek abendaz eta gure herri musikaren aberastasuna gozatuaz politonal bidetik herriari dagokion musika hornitua egiteko trebeak dira.

1058. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0009 Hizkuntzak nahiko ondo menderatu arren, beti geratzen dira oraindik eskuratu gabeko hitzak, esaerak, errejistro motak... Zer esan, beraz, bigarren nahiz kanpoko hizkuntza ikasten saiatzen direnez?.

1059. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0009 Den-dena bapatean inola ere ikasi ezin dutenez, AUKERATU eta mugatu egin behar dela kasuan kasuko ikasleek hizkuntza horretatik zer behar duten.

1060. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0010 Liburuska honetan beraz, besteak bestetarako utziz, euskara ikasleek, hasteko bederen, ikasi behar dituzten elementu gramatikalen aukera duzu eta berorien ordenazio nagusi eta lasaia.

1061. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0015 Uste zaharra da euskara ikasi ezineko hizkuntza zela txikitatik ez zekitenentzat.

1062. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0015 Konturatzen joan ginen, bai, zenbait jende euskara ikastera eta erabiltzera iristen zela.

1063. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0015 Baina jende jakintsua zen edota inguru guztiz euskaldun batek ikastea beste irtenbiderik uzten ez ziona.

1064. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0015 Alabaina hizkuntza bat ikasketo bidea luzea da.

1065. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0015 Ez da goizetik gauera ikasten, eta ezin dugu gure gizarte hau euskara dakitenen eta ez dakitenen artean banatu.

1066. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0015 Batzuk aurrera doazenak, ikasten ari direnak, eta besteak berriz atzeraka, lehendik zekitena ahazten, alegia.

1067. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0053 Erantzunkizuna pozik hartu zuen Abesbatzak eta entsaioak egiteari ekin zioten jo eta ke, programak aztertzeari, obra berriak ikasteari.

1068. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0021 Egia esan, Lizardiren poesia, batez ere hasiera batetan, irakurle saiatu eta ikasiarentzat ere nahiko zail da.

1069. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0285 Axolarik haundieneko gauza deritzaigu, beraz, gaurko joera eta gertakizunen azterketa egiterakoan, lehenagotik datorkigun barne mina ikastea.

1070. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak palt 0015 Salamankan utzi dugu Teologia ikasten hasten.

1071. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0014 Oinarri honetan finkaturik, hizkuntz irakaskuntzan gai bat eman ondoren ez da suposatu behar ikasita dagoenik eta hor utzi, umeek ahaztu egingo bait dute, baizik eta gaiak akumulatiboak direla eta honela, bada 3. gaian baldin bagaude, 3 gai (aurrekoak eta hirugarrena) landuko dira, ez bat bakarrik.

1072. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. fernandez 0161 Erregresio anizkoitza ikastean, aldagai dependentearen estimazioan aldagai independente batzuk eragin positiboa eta beste batzuk negatiboa eduki dezaketela ikusi genuen.

1073. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0063 Bost hauetatik, bat dirudienez, Hegoaldeko ikastola batera etorriko da; beste lauek frantses irakaskuntzan jarraituko dute ikasten.

1074. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0089 Helburua: Lehen aipatu bezala, euskara kalera ateratzea: eta euskara ikasten duen jendeari hitzegiteko aukera, eremua, tokia... ematea.

1075. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0104 MAILAKAKO INKESTA 1. Gau-eskolara euskara ikastera doan jendearen arrazoia: %75ek euskaldunak sentitzen direla diote eta euskara euskaldunen hizkuntza bezala hartzen dute.

1076. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0104 Kopuru honetaz aparte bide euskaldun batean bizi den %25 bat dago euskara ikastea beharrezkoa iruditzen zaiona.

1077. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0023 Alfabetatu Hizkuntza bat mintzatzen dakienari hizkuntza horretan irakurtzen eta idazten irakastea edo hizkuntza bat mintzatzen dakienak hizkuntza horretan irakurtzen eta idazten ikastea.

1078. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0023 Alfabetatzea Hizkuntza batez mintzatzen badakitenek hizkuntza horretan irakurtzen eta idazten ikas dezaten burutzen diren ihardueren multzoa.

1079. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0023 Ama-hizkuntza Etxean ikasitako lehen hizkuntza.

1080. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0023 Hizkuntzalaritza estrukturalista hizkuntz irakaskuntzan aplikatuz, 1950 eta 1960. urteen hamarkadetan garatu eta erabili zen analisi kontrastiboa eta ondoko ideietan oinarrituta dago: a) Hizkuntza berri bat ikastekoan eragozpenik handienak lehen hizkuntzaren interferentziak ezartzen ditu.

1081. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0031 Benetako testua Hizkuntza ikasteko bereziki prestatua ez den dokumentu idatzia edo entzutekoa.

1082. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0072 Irakurgai mailakatua Hizkuntza ikasten ari direnentzat idatzitako testua, non hizkuntzazko edukina mailakatua bait dago.

1083. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0080 Jatorrizko hiztun ikasiek lagunarteko hizkera erabiltzen dute eskuarki adiskideekin, lankideekin eta ahaideekin.

1084. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0080 Lehen hizkuntza Sin.: Hl Haurtzaroan lehenbizi ikasitako hizkuntza, gero erabiltzen jarraitu dena.

1085. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0031 Dantza hau Taldeak ikasi berria zuen Pierres Betelu jaunari esker.

1086. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0031 Honek, berriz, Barkoxeko Pikoxe jaunari esker zuen ikasia.

1087. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0068 Hasierako Zikloan eskolagirorik hoberena haurrak aukeratzeko eta erabakitzeko posibilitatea duen hura da: haurrak dirua erabiltzen ikasi: (...).

1088. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0027 Zertarako dut nik, bakartasun honetan ikasi dudana? Hobe dut, beheko bizikide guztiei, hemen ikasi dutana azaltzea! Horretarako, haranera jatsiko naiz, eta jende guztiarentzat izango da nere agurrik maitagarriena! Agur bada zuek guztiontzat! Egun senti honen antzekoa izan nahi nuke! Eta bera bezala, dirdiratsu eta garbi, ixila eta errugabea, eta eguneroko berri ederraz, bizi den guztiarentzat, nere agurrik maitekorrena egitea! Oi! ¡Egun senti argi, garbi eta miragarri hori! Hi, egunaren Ama haizena! Ekar iezazkigun, hire alaitasunez batera, gure helburura doan bide zuzena aurkitzea, baita gure ekintzetan, ardura osoaz ibiltzea!.

1089. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0049 Bizi-bilakabide hau, noraino hel liteke? Inork ere ez daki! Gizakiaren gogo eta adimenaren ahalmena, nork neur litzake? Horrengatik, gizakiok, heriotzea atzerarazi dezakegula, ikasi behar dugu.

1090. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0061 Gaurregunean, herriaren semeek, zerbait ikasi dugu, joan ziren mendez-mendezko erakuspen eta irakaspenen bidez, alde batetik, eta gaurko komunikabideen bidez, bestetik.

1091. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 2.4.2. Helburuak Hizkuntz ikastaroan mimoak dezakeena:
- hizkuntz kode berri bat ikasten ari denaren tentsioa gutxitzen lagundu,
- hizkuntzaren irakaskuntza gaurkotu,
- ikasten ari den hizkuntzaren inguru kulturalean errotzen lagundu ikasleari,
- batzutan, egitura linguistikoen lorpena erraztu,
- ikasleari eragin parte harreraziz.

1092. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 Gidoia edo elkarrizketa nahasiagoak direnean, teknika honetan trebetutako irakaslea behar daJoko honek, dio Helene Gauvenet-ek Les jeux en classe de langue (27) bere artikuluan irudimena eta juxtutasuna, eskatzen ditu,... keinua eta mimika ikastera behartzen du eta, bide batez, hizkera zehatza erabiltzera.

1093. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0057 Gaurregungo programa askok duen alderdi txarra hauxe da: abildadeak lortzeari (ahoskera arauak ikastea, hiztegia, gramatika, kultura) lehentasuna ematen zaiola eta gero abildade horiek ez direla ia erabiltzen (hitzezko eta idatzizko komunikazioa eta elkarrekintza).

1094. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0008 Irakaslearendako oharra Hain zuzen, horixe da irakasleak asko ere askotan egiten duena: lehen egunetik soluziobideak ematen dizkiegu ikasleei (bestela ezingo lukete inoiz ere hizkuntza bat ikasi), ñabardurak beste baterako edo beste batentzat uzten ditugularik.

1095. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0008 Zuekin batera, eta zuen bulegotik haratago, euskara irakasten ari diren guztiei, lan ixil horretan dauden irakasleei ere: euskara zuzen zuzenean irakasten ari denik ez bada, ez baita euskara ikasiko duenik ere egongo.

1096. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 f) Taldean ikasten dena, ariketen bidez landu behar da.

1097. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0010 Ikas ditzagun beraz geure Herriaren bizikera eta ibilaldiak, lehen urratsei begira, nahiz eta mengel eta ilunarranak izan ikusbira hori argitzen dabilzkigun zuziak.

1098. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0010 Aztarna horien berri liburu edo idazki askotan ikas genitzake.

1099. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0007 Eta izan dutenaz konformatzeko gauza izan ez diren beste hauek, mundu asko edukitzen duen munduaren sekretua ikasi dutenak, etengabeko gosez erratzen dira bizitzaren zehar, zeren eta, bai, badakite haiek erakartzen dituen beste bizi ezberdin eta betea badagoela, eta denbora gutxitan horrenbeste bizimodu ezagutu duten arrazoi beragatik derrigorrez haientzat gordetutakoa izango dela, horretan bilatzen duten lasaitasuna aurkituz.

1100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0060 - Buchonek joan den mendean baitzioen Saffores, errejent atharraztarraren etxean, Clovis izeneko pastorala erosi zuela, eta kopia hura 1.500.ekoa zela, gizon hori Artxiboetako Inspektore izanik, eta lan horietan ikasia, haren lekukotasuna ezin baztertuzkoa da (T. Peillen).

1101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0070 a) Pastoralak, eta hemen joan den mendetik hona gauzak anitz aldatu ez direla aitortu behar, ez dira egundaino jokalari edo arizale, lan horretan ikasi batzuren gauzak izan.

1102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0070 Ez da lan horretan luzaz ikasi beharrik: itxura edo manera piska bat, boz aski azkarra, memorio izpi bat, eta borondate ona aski zaie parte hartu nahi duten herritarreri.

1103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0145 - Noiz hasi zinen euskaraz ikasten? - Aspaldi, eta Suizan bertan.

1104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mih 0145 Afrikako Iparraldera, batez ere, bereberez ikastera eta aritzera: badakizue alderdi horietan arabea ez dela nagusien kultur hizkuntza berria besterik.

1105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak izeta nigarrez 0040 Josetxo ez da hain inoxentia, lehenago ere Miserikordian bizi zenean gauza asko ikasi zituen, yendea beti erne egoten baita gertakizun garratzak agertzeko eta erakusteko nahikerietan.

1106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0088 Egitura hauek lantzen hasi aurretik honako abesti hau ikasiko dute haurrek:

1107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm txina 0008 Ondo idazten ikastea, horixe da txinoentzat izan daitekeen arterik haundiena.

1108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0059 Egoera hori zuzendu nahiz lau hizkuntzako hiztegi bat eta latina ikasteko metodo bat landu zituen.

1109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0059 Euskaldun gazteak euskara ikas dezaten bultzatzen ditu.

1110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0122 Nik bezala topatu dukezu zeuk ere armairu batetan irakurtzen eta idazten ikasteko hastapenak, urtetik urtera lehenago erabiliak.

1111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0048 Bere gatibualdian, printze gazteak tebanoen antolaketa militarra ondo ikasi zuen, beraien instituzioak arreta handienaz aztertu zituen eta sakon aztertu Greziaren egoera tristea, zatitua bait zegoen eta hiri guztiak elkarren artean borroka odolgarri batean murgildurik.

1112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0110 Militarrak ez zuen sinistu nahi izan esaten ziona eta herriko neska iñoxo eta ikasigabearen ameskeri hutsalak iruditu zitzaizkion haren hitzak.

1113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. zabala 0044 Leskar-ko barnabitarretan ikasi zuen gaztaroan.

1114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0091 Eta zer esan etorkinez? Esanak esan Aranak, guretzat ebidentzia bat da, ez dakit nondik etorri zen Fernández bat, euskara ikasi, etab., egin dituena, euskaldun jatorragoa dela, zortzi euskal deitura garbi-garbiko asko baino.

1115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0141 Egizue balio dezala hezitzeko, eskolatzeko nahiz irakasteko, irabazteko eta prosperatzeko, eta, orduan bai, haren jabe denak arrazoinezko ikusiko du gordetzea eta zaintzea; eta ez dakienak, bidezkotzat joko du ikasten ahalegitea.

1116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0024 XV. gizalditik aurrera, jadanik erraz zirudien euskal arrantz-untziaren erroan aztertu eta bere eboluzioa ikasten.

1117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0044 Guk geuk eskoletan ikasi ditugun literatur-historiek eta propedeutikek halaxe ziharduten.

1118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0091 (Tamalez, gertaerek ez dute logika aristotelikorik ikasi nahi).

1119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0027 10 - Hemen elkar izenordearen erabilpena ikasten dugu.

1120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0060 Beraz honelako esaldiak egin beharko dituzte:
Filosofia ikasi zuen
Ez zuen txakurra albaiteroagana eroan.

1121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0069 Horrela jokatuz, ene ustez, alegiazko urrats bat baizik ez dugu egiten aurreruntz; eta berezko irakurreraren bidez ikasi duten neure haurrengan ohartu dudanez, urrats hori dirudien baino kaxkarragoa da.

1122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0069 Haren ikasien jabekuntzan, hiru maila izan dira.

1123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0093 Horra hor, beti bezala, jabekuntzaren eta aurrerapenaren eragileak: idurikatu beharra, eta inguramenduarekin ados jarri beharra batetik; eta, kidekuntzari buruz, idazten ikasteko beharra (Eskolako moldiztegi-teknikek eragina eta sustatua).

1124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0014 Euskadin, bertsolaritza, transmisio-forma konkretu bat, weltansclung konkretu bat izan da, beti irakaskuntzaren instituzioetatik kanpo egonik (Karlistadetan izan ezik) eta beste aldetik, maila formal batean (errima eta bertsoen aukeran, eta doinuekin harremanetan) ezagutzearen arketipo batzuek (erlazionatzeko formak, oroimen-tipo, etab...) historikoki sostengu bezala erabili dituzten egitura logikoak ikasteko tresna bat da.

1125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0145 Edonork. Ikasten direnak.

1126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0056 Beraz, hizkuntzari horren estuki lotuta egotea baliozkoa bada ere, ikasgelako denbora hobeto emango genuke bideo edo audiozko testu idatzien zati laburragoak sakonago aztertzen pasatuko bagenu, UNITATEEN luzelaburra laukian esan bezala egokituz eta unitateok helburu linguistiko berezietarako erabiliz; gisa horretan ikasleei lagunduko diegu bai ulermen-estrategiak ikasten eta baita komunikaziorako hizkuntza eraginkor eta sinplea erabiltzen ere.

1127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizi araua 0069 Gaurko sensibilitateari begira erne, bide guziak erabili nahi ditugu otoitzari bere sentidua emateko: gure komunidadea gizonei beren ibilbidean laguntzeko, otoitz leku bihurtu; Otoitz era berriak sortu; Jainkoaren Hitza emateko egungo gizonaren hizkera moldea ikasi.

1128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0029 Orduan, ba zerbait ikasi behar da; eta ze medio dago ikasteko?.

1129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0029 Problema bat dago. Antzertin sartzeko sartu egin behar zara, eta afizionatuok ez dugu aukerarik lana egin eta ikasteko....

1130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0029 TXO! Noski... Eta ikusten genuen ikasteko behar horren aurrean Ermuko esperientzia zegoela eta Ondarroan eskola bat egiteak ekarriko lukeela ikasteko aukera guretzat eta bestalde giroa, Ermuan sortu den bezala. ARGIA 984. 36 orr.

1131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0190 Bost urte baizik ez du haurrak; ez da berandu... eta gero:
Euskera baino, ingles ikasi balu!.

1132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0190 - Askotan entzuna dizut; ikasiko du ingles eta frantzes ere bai.

1133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak satr 0190 Txikitatik ikasia du, hori bai, euskera eta nahi luke bere alabari erakustea.

1134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0086 Teoriaren eta praktikaren artean sarritan eman ohi diren kontraesanak ebitatu behar dira, esate baterako, behaketa eta esperimentazio ohiturak garatu nahi izan arren, praktikan liburu bakar bat ikastera, azpimarratzera eta irakurtzera mugatzea.

1135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0086 Beraz, hemen proposatzen diren helburuak erdietsi ahal izateko, ez da aski irakurtzea, azpimarratzea, ikastea eta erantzutea.

1136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0086 Zailtasun hau gainditzeko era bat ereduak ikastera jotzea da.

1137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0158 - Euskal Herriko abestiak ikasi.

1138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0158 - Dantza herrikoi xinpleren bat ikasi.

1139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0158 - Taldeka beren arauak ikasi eta ahal den kirolen bat praktikatu.

1140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0124 - Haurrek zenbait norabidedun higidura-sekuentzi grafiko bat ikasten dute.

1141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0007 e) Mintzamena. Ikasi duen hori edozein kontestutan esateko gai izatea lortu beharko dugu: entzundakoa edo irakurritakoa laburtuz, txisteak kontatuz, gertakizun baten berri emanez, elkarrizketa laburrak prestatuz....

1142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0235 - Eta, non ikasi duzu hori?
Aitonak irribarre egiten dio Mattini.

1143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0091 Valladolideko eskola nagusian ikasi eta lege gizon egin zen.

1144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0199 Hala eta guztiz ere, orduko gizartearen aurreritziengatik, eskari gutxi zegoen zientzia aplikatuak ikasteko, nahiz eta ospetsu bat baino gehiago Austriatarren gobernuaren ondorengo atzerapena nolabait konpontzearren lehia horretan saiatzen zen.

1145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0038 Hemen pintura ikasteari lotu zitzaion, ondoren Madrilgo Escuela de Bellas Artes de San Fernandon jarraitu zuen.

1146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0116 (...), garai hortako beste pintore askoren antzera, ikasten du eta ondoren Bruselasa abiatzen 23 urte dituelarik.

1147. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0116 Ondoren beste zenbait lurraldetan ikasiz, dabilkigu, Parisen eta Erroman, azken honetan Gigi akademian.

1148. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0184 Halere, batxilleratoa amaitu ondoren, bere familiak ontzat emanik, injinadore Beljikan ikastea erabakitzen du.

1149. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0031 Ez dakit askorik arlo honetan, baina ikusi edo ikasi ahal izan dudan gutxiak, eretxi hori zeharo segurtatu egin dit.

1150. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0030 Honetara ba, materialismoa, aldez edo moldez materialismo agiri edo deismo gisa, Frantziako gazteria ikasi osoaren kredoa bilakatu zen; halako punturaino, non Iraultza Haundian, ingeles errealistek kreatutako teoria hura, frantses errepublikar eta terroristek bandera teorikotzat erabili baitzuten, hartatik Gizonaren Eskubideen Deklarazioarako textua ateraiaz (20) Gizonaren eta Hiritarraren Eskubideen Deklarazioa Frantziako Asanblada Konstituzioemaileák, frantses iraultza burjesaren garaietan, 1789gneko Abuztuan, onharturiko Deklarazioa. Beronetan gizonaren askatasunerako, berdintasunerako eta esplotazioaren kontrako eskubideak, beste zenbaitekin batera, proklamatzen ziren. (Editorialaren oharra).

1151. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0031 Beste batzuk trenez (Gabriel ere bai, noski, bizikletan ibiltzen ikasi ez zuen honentzat, motoaren asientoa ez bait zen politikoena).

1152. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0176 Bizikletan ibiltzen ikasi ez zuen hark, ez du berehala ikasiko kotxea ganoraz erabiltzen ere.

1153. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0176 Beraz, ito egiten zitzaion, eta extrainatuta zegoen nola bera baino azkarrago irtetzen zen mundu guztia semaforoetatik... teknika hori ikasi zuen arte.

1154. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak garraioa 0016 Halaz eta guzti, nabigaziorako tresna elektrikoak ez dira nahikoa eta nabiganteek asko ikasi beharra daukate nabigatzeko era tradiziozkoetatik.

1155. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0031 Berez, ia gizaki orok eskuratzen duen trebetasuna da ibiltzea eta gainera ez dago diferentzia handirik gizarte batetik bestera ibiltzeko trebetasun hori eskuratzeko adinari dagokionez: urtebete eta bi urte artean ikasten dute ibiltzen ia haur guztiek.

1156. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0031 OROIMENean jasotako lehen ikasitako ezagupenekin konparatu eta aztertu egiten ditu garuntxoak agindu hauek.

1157. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0031 Behean: Trafiko handiaren artean txirrindua gidatzeko ikasitako erreflexu asko erabili behar dira.

1158. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0129 Bazterretan entzuna eta ondo ikasia da, teleologismoa zientziatik aparte dagoela.

1159. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0030 Baina alfabetatzea, bereziki, irakurtzen eta idazten ikasteari dagokio, mintzamena eta ulermena suposatuak bait daude.

1160. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0020 Hizkuntza arrotz baten irakaskuntzan ama-hizkuntza eta ikasi nahi den hizkuntzaren artean dauden ezberdintasunak nabarmen azaltzen dira, hizkuntza biok parekatzera nolarebait derrigortuz.