XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Ikasle asko egozan.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Zer ete-da oba, beluti ala tinel izatea? Ikastolari uts-egitea ondo egiña alda? Uts-dagianak ezer ikasi al'legi? Ezer ez dakiana, ezertarako gauza izan al'ledi? Ikastolan zer egin dozu? Irakasleak zer egin dau? Zer, ostera, beste ikasleak?.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Gradu bardinekoak, len esan dodan lez alkarreganantz makurtuta, agur egiten dute; baia nagosiyagoari, lobak osaba-izekoari, ta ikaslak irakaslariari ta abar, belaunikotu eiñ biar izaten dabe.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0011 Tito deuna guraso ziñesgeen semea, Paul deunak Yosu-Kisto'ganatu eban, eta bere ikasle maiteenetariko ta bere lankide izan zan.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 Irakasle izenik ez artu, bat bakarrik da, ba, zuen Irakasle, Kristo iñotsen Jesus'ek ikasleai.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0042 Guztiz egoki jantzi ta apainduak ibilten dira gaurko Ikasle, Gudari, Beronika, Zirineo ta osterantzekoak, orretarako norbaitek iasa ta itxura onean egiñiko soñekoak daukiez orain da; baña ez nik diñotan urtean.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0042 Orduan Jesusen Ikasleak ¡alkondara ta gona zuri almidoi ta burdin beroagaz gogortu ta leunduak jasten zituen soñean! Buruan barriz oraingo Eliz-Artzain edo Obispoak eliz-jaietan erabilli oi daben antzeko txapela eruatebien, ¡paper zuriagaz egiña!, oial-estu edo zinta gorriakaz apaindurikoa Eguen Donean, da oialtxu baltzagaz Bariakuan....

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0146 Ondiño ikasle zala, beti ixillik ibilten zalako, gaitzizenez idi mutua deitzen eutsoen.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Nere ikaslea izan nai ba-dezu, buruari uko egiozu.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Bene-benetan, ene andrea; zeure berbaikerearen adi egonaz beraz ezagutzen da noren ikasle izan zarean: eguno zentzun bako itzik ateraten ez eban Bertoldarena.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0091 Sukarrieta'ko juale-dunbatsak agiri ebenian zure erijotz-garaya, ikasliak, arriturik umezurrtasun itzal onegaz, arinka giñoyazan baserri atara, Sabin-gogo inddarrtsubaren gorpu-illaren billa, ta belaunbiko auzpeztubaz illaren aurrian, negarr-malkoz begijak estalduta, sendotasuna eskatzen geutzun, zeure irakaspen-bidez aberri-gaizkatzalle jarrattuko gebala opaz.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0091 Baña arerijuak al ixan eztabena, zeuk, Sabin mattia, ikasletzat ludijan zeukazanak zure gomutea oldarrtu nai ixan dabe, ta irain au aberrtzaliei jakin-erazo dautsien bialari zintzuak, zeure odolaz iragiko Euzko-Alderdi'ttik jaurti dabez, alan-olako erabilkunde lotsorr-bidiak nasattutiarren.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0029 Domingo ikasle urtena be ba'zan.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 Gorga'n udea emoten ebenean, ikasleak Lepinos deritxon mendietan ibilten ziran sarri.

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Emen bildu zituan Jaunak bere Ama guziz santa, amaika apostoluak eta ikasle asko.

16. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0027 Dominus vobiscum esateko errirontz itzultzen danean, Jesukristo gure Jaunak bere ikasleai itzegiteko, baita obendunak (1) pecadores ondo artu ta beren obenak barkatzeko izan oi zuan neurrigabeko ondonayaz oroitu.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0080 Ikasle batek bere aitak bidalitako txanpon guziak aitu ta gero idatzi zuan etxera esanaz: Aita, txanponan berri ematen ziran eskutitz ura ez det arrtu.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Salamanca'ko ikastegian egin zituan bere ikaskizunak, ikasle guzien eta arrtean onenetakoa izan zan.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0053 Ikasle edo estudiantea omen zan, Ituiñdarra, au da, Ituiñ edo Ituren deitzen dan Naparroako erri batekoa; gizaseme gazte asko-asko ederragorik ikusi ere ezin diteken bezelakoa.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Emeretzi urte bakarrik zitunean ama laztana ta anai, maiteak laga ta, ikasle gogoangarria izateko asmoz Paris'ko Ikastetxe nagusi aipatura abiatu zan.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0130 Nere Jesus guztiz ona, Zure Ama chit Santua, San Juan icasle maiteari, Gurutze gañetic gomendatu ziñionean, Zure ta gure Amaric onena onratzen, serbitzen eta amatzen, eracutsi ziñiguzuna: nic escaintzen dizut, Aita San Inazioren beste birtute guztien artean, arc Ama Birjiñari izan zion debozio guztizcoa, ta maitetasun paregabea; ta orregatic Ejerzizioetaco liburua escribitzean, Ama maite ori, eracusle eta guidaritzat iduquitzeco, zoriona izan zuan.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0095 Yaiki zan bada Yesus ta bere ikaslekin aren etxerako bidea artu zuen.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0265 Gero itzuli zan Yesus bere ikaslengana ta esan zien: Zorionekoak zuen begiak, dakustena dakustelako.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0350 Yesusek, ura orrela atsekabetu zala ikusirik, inguru begiratu zuen ta esan zien bere ikasleai: Bai nekez sartuko dirala dirudunak Yainkoaren yaurgora! Aberatsak nekez sartuko dira zeruko yaurgora.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0350 Ikasleak arritu ziran bere itz oietaz.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0435 Illunabarrean yoan zan bere amabi ikaslekin ta ordua etorri zanean, eseri zan maiera ta berarekin amabi apostoluak.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 15 Aurrtxoak ere ba-zekazkioten, ikutu zitzan; ta ikasleek, ori ikusita, akarr zegieten.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 5 Gero aspil batean ura botata, asi zan ikasleen oñak ikuzten ta gerritik zekarren miesaz legorrtzen.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 28 Arrezkero ikasleekin gelditu ziran alde bateko.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0367 Nere Salbatzallea, serbitzaria jauna baño andiago, eta icaslea maisua baño gueyago izan bear eztala, Zuc esan cenduen.

31. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Euskaltzaleen Biltzarreko gizonen xedea da, euskaldun umeak ager diten gazte danik frantsesaren ikasle, ba, bainan euskaraz bermatuz, beiratuz euskara eta ahal bezenbatean apainduz; ohar diten ere frantsesen urratsei, bainan bereak ahantzi gabe, bereak xuxenduz behar denean frantsesaren erakaspenetik.

32. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Eta an laterea (latin) ikasten dabe, ez bakarrik abadegeyak, ostantzeko ikasliak be bai.

33. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Euzkel-ikastola barrijak edegi, ikaslak geitu, ta euzko-abixendun ta enparauko Euzkadi'n ogija janda bixi diran gustijak euzkeldundu'ta txaidiak-ziar euzkeraz bakarrik entzuten oituretu.

34. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Bere ikasliak, ostera, alegijaren esangurea zein zan ittauntzen leutsaen.

35. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Gurasoen ikasbide onak, ikaslen aolku zurrak lasterr aiztu ebazan azke ta nasai bizi nai eban gazteak.

36. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Eusko Langillen ikastolako ikale

37. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ikasle

38. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Burhasoek onhartzen dute, hek baino zerbeit gehiago izanen delako nahikariz; eta ja eder baitzeie eta hala baita: heien haurra bertzeak baino erneago, ikasleago dela entzutea.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Arimazain ona zan, eta euzkeldun bikaña, ta ondiño gomutan eukiko dabe bere lagunak, Gazteizgo Abade ikastetxean euzkeraz eta euzkeraren aldez egin eban itzaldi sutsua, bertan ikasle zala.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Aldi atan Jesus'ek esan eutsen bere ikaslai: Emetik puskatera enozue ikusiko, eta puskatxo bat geroago barriro ikusiko nozue, Aitagana noalako.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Orduan ikaslak asi ziran bata-bestiari ittaunka: ¿Zer diño... emetik puskatera enozue ikusiko, ta puskatxo bat geroago barriro ikusiko nozue, eta ori Aitagana doalako?

42. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Gaurko Goizparki au ondo aituteko yakin bear dozue berau dala Gaizkatzalleak azkenengo oparia eginda gero, nekaldia baño lentxoago, bere ikaslakin euki eban izketaldi samurraren atal bat. Irakurri daikezuez osorik deun Joanen Goizparraren 13,14,15,16 eta 17'g. atzalburuak, eder-ederrak, irakurgarriak dira-ta.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Iru gauza iragarri eutsezan Jesusek ikaslai itz onekaz: andik laster ezingo ebela bera ikusi (kurutzan yosia, illa ta lurperatua ixango zalako), ta alege (triste) aurkituko ziala bera barik; baña puskatxo bat geroago (iru egun barru berbiztu zeitenean) barriro bera ikusita poztuko zireala; eta azkenez euren poz au beti iraungo zala.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Azken apal ostean iñotsen Jesusek ikaslai emetik puskatera enozue ikusiko... eta intziri ta negar egingo dozue, ta alege ixango zare.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Ta belaxe egiztu zan iragarri au; ordu batzuk geroago, Gaizkatzallea'ren nekauste odolgiroagaz bat-batean, asi ziran bere ikaslen atsekabeak.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 2.ª Doneak surrutada samiñak iruntsi bear ixaten dabez sarri; baña apurtxo baten baño ez, Jesusen ikaslen antzera; laster poztu ziran, ba, ikusi ebenean euren Irakaslea berbiztuta, olan betetan zala bere iragarrija: puskatxo bat geroago, barriro ikusiko nozue... ta zuen alegetasuna pozetara biurtuko yatsue.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Beren lenengo ikaslak (apostoluak) ezetsiak (despreziauak) ixan ziran, lurreko agintariak yarki yakoezan, zigortu eta ezipetu ebezan; baña neke guztioen artean poz-atsegiñetan aurkitzen ziran, Jesus gaitik nekeak igaroteko zoriona eukelako, alan betetan zala euren Irakaslearen iragarrija eta zeuen poza iñok ez dautsube kenduko.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Batzar orretan batzuk irakasliak izango dira, geyenak ikasliak; baña batzarrera yoan ezin diranak be lagundu leikie, batzarreko lan gustiak ondo egin daitezan.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00100 Goan ginen beraz grek-katoliko, Santa-Annako ikhasle ohi bat eta biak. Ilhuntzea ere zen.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00265 Egun batzuk aurrerago joanda egozan Begoña'ra Gazteiz'ko ikasle batzuk.

51. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 Aldi aretan, Jesus'ek bere ikasleai auxe esan eutsen: Ugazaba biren morroi, ezin iñor izan daiteke.

52. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0056 Ikasle gaztea ta lekaidea.

53. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Saulo, Jesusen ikasleak jazartzen ebillan Tarsoko Saulo.

54. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0313 Bere agindua dala diño atsegingarrien jakola agertu nairik; betetzen dabenak bereak izango dira: Onetan ezagutuko dabe niren ikasleak zarela.

55. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Onen ondoren, Jesus bere ikasleakaz Judea alderdira joan zan, eta an bizi zan areikaz, bateatzen.

56. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Bateoa zala-ta, Jon'en ikasleak eztabaidan asi ziran Judar batzukaz.

57. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0115 Bera azi izan zan tokira Jesus Betlem'en jaio zan, baiña Nazaret'en azi; orrexegatik daritxo Nazaret'i bere erria; ta ikasleak erraiozan (jarraitzen eutsoen).

58. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0182 Eta otoitz egiten ziarduala, amaitu ebanean, ikasletariko batek esan eutsan: Jauna, otoi egiten irakatsi egiguzu, Jon'ek be bere ikasleai irakatsi eutsenez.

59. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0250 Onetarako, zelatan jarririk, euren ikasle batzuk Erodestarrakaz bialdu eutsoezan, itzen bat zintzo-azalez jaso egioen.

60. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0319 Jesus'ek, bere Ama ta ikasle maitea an ikusirik, bere Amari dirautso: Andrea, orra or zure semea.

61. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0319 Gero ikasleari dirautso: Orra or zure ama.

62. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0319 Ta arrezkero, ikasleak bere etxean artu eban.

63. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Bere ikasle tarrteko Li Txi ta Txung Yung Jaunaik onela laburtuten dabe bere irakasketa gustija.

64. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0154 Jesus'en indar-almena ikusita, bildurrez ta arduraz artega egozan amaika ikasleak poz-alaitu dira.

65. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0154 Bere burua eriotzarako opalduten dau, arerioen eskuetara Bere gogoz doa; baña Bere ikasleai kalterik ez egiteko agintzen dautse.

66. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0309 Errukarriak! Ikasle ta adiskide oneri, Bere buruaz zer jazoko zan sarri irakatsi eutsen....

67. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0382 Jesus'en ikaslien Irakasle ta gidari izan bear eban....

68. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0018 Alkarr maite ba-daizue, orretantxe neure ikasle zareela igarriko dabe.

69. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0018 Ikasle maiteak agindu au Jesus'en bularrean edan ebala dirudi.

70. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0063 Kistoren ikasle irautearren, pozez sanetako odola izuri eben.

71. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0143 IRU IKASLEAK - Aleginduko gaituzu. (Teknika: Iru ikasleok leiatzen dira mutikoa Bizkar-mearrera eramaten. Bizkar-mehar au antzeslariok eskallera, koska, alki ta olaz eraikiko dute. Iru ikasleak banaka igo al izateko eran baiñan ez mutikoa berekin daramatenean).

72. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0143 IRU IKASLEAK - Ezin dugu gallurrera gurekin eraman al izango, baiñan ez dezakegu berarekin emen gelditu. Dana dala, aurrera jarrai bear dugu, ezen Erri oso bat gu billa goazen sendagailluen zai bait dago.

73. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 IRU IKASLEAK - Egin! egin ori! (Elkarri arpegira begiratuaz).

74. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 IRU IKASLEAK. KORO-SAIL AUNDlA - Galdegin nai diogu (Galdegin diote) baldin ea eskatzen duan berarengatik atzera itzultzea. Baiñan eskatu ala ez, guk, ez dugu itzuli nai (Ez dute itzuli nai). Baizik bera emen utzirik aurrera jarraitu.

75. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 KORO-SAIL AUNDIA ETA IRU IKASLEAK - (Irurek I Gelara joanez) Baietz esan du! Zoazte aurrera! (Iru ikasleak zutik gelditzen dira).

76. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 MAISUA - Zoazte aurrera! Ez geldirik egon, bidea jarraitzea erabaki dezuten ezkero (Iru ikasleak geldirik oraindik).

77. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0144 IRU IKASLEAK - Ez dezakegu, ordea, ori egin.

78. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MAISUA - Ni naiz maisua. Irian eskola bat dut; eta bertan ikasle bat aita illa duana. Ez du ama besterik zaindari. Orain aiengana joan nai dut agur egitera, laister mendira txango batera bait noa (Ate joka). Sartu al niteke?

79. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 IRU IKASLEAK - Beraz, ez al dizu kezkarik ematen? (Isilune luzea).

80. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 IRU IKASLEAK - (Bere artean) Entzun al duzute?. Maisuak esan duanez mutikoak mendi gora igotzen nekea besterik ez dizu. Ez al diozute itxura txarrik arkitzen? Txabola ondoren mendi-bizkar meharra asten da. Bi eskuekin arkaitzai elduaz, bakarrik garaitu ditekena. Ezin eraman izango dugu arrastaka. Oitura zarrai jarraiturik menditik bera amildu ote dezakegu?

81. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0149 IRU IKASLEAK - Maisuari esango diogu: Jauna, Mutikoaz galdegin ginduzunean, nekea besterik ez zuala erantzun zeniguzun. Baiñan orain baezpako itxura du. Eseri egin da. Aitatzeak ere izutzen gaitu, baiñan aspaldidanik oitura galgarri bat da emen nagusi.

82. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 IRU IKASLEAK - (Maisua'ri) Zer egin bear dugu? Mutikoak esandakoa bidezko, arrazoizkoa da, ez ba da altxagarriena.

83. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 IRU IKASLEAK - Nor bere buruaren alde mintzatzea lotsagarri al da bada?

84. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0151 IRU IKASLEAK - Orduan guk itzuli nai dugu. Eta ez par eta ez isekak ez gaituzte atzeraziko arrazoizkoa dana egitez. Eta ezta aintziñako oitura zaarrenak ere galeraziko bear dan erabaki zuzena artzez.

85. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0026 2'gn. ANTIPHONA - Jauna maietik altxa ondoren, ontzi batean ura artu, eta Ikasleai oñak garbitzen asi zitzaien. Ikasbide au utzi zien.

86. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0026 3'gn. ANTIPHONA - Jesus Jaunak, bere ikasleekin apaldu ondoren, oñak garbitu zizkien eta esan: Nik, zuen Irakasle ta Jaun onek, zer egin dizutedan ba aldakizute?. Ikas-bide eman dizuet, zuek ere orixe egin dezazuten.

87. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0027 6'gn. ANTIPHONA - Ontan ezagutuko dute guztiak, nere Ikasle zeratena: alkar maite badezute. Jesus'ek auxe esan zien bere Ikasleai.

88. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0075 Onesten zaitut, Aren Seme bakar Jesukristo gure Jaunaren izenean ere: Berak mirariz Galilea'ko Kana'n ardo biurtu bait-zinduan; Bera bait-zan zure gañean oñez ibilli, eta zugan Jordan'en Joanen eskutik bataiatu; Berari zintzakion, odolarekin naasturik saietsetik ixuri; eta sinistedun guztiak zutaz bataiatzeko ere Berak agindu zien Bere Ikasleai, onela esanaz: Zoazte, eta erakutsi erri guztiai, Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean bataiatuaz.

89. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0195 Gaur oroitzen degu azken aparia
Legez ikasleai Kristok ipiñia;
Arkume ta ogi orantzik eztuna,
Guraso zarren oikuna.

90. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0115 1604'garren urtean bi ikasle likits bizi ziran Bruselas-en.

91. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Zurub. Zurubiko Graduale Anaien artean atera zuten ikasle ua etzala ilgo, eta etzun esan Jesus'ek: ez da ilgo.

92. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Ikasle ua, ikusi zuneko, Petrik Jesus'i esan zion: Jauna, ta ori zer?.

93. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Artatik atera zan anai artean zuzmurra, ikasle ua etzala ilgo.

94. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Ikasle au da esandakoen lekuko ta idazle, ta aren aitorra ziña dala ba-dakigu.

95. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Mai. Mai santuko Otoitza Communio Anaien artean atera zuten, ikasle ua etzala ilgo.

96. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0025 70- Esan ta egin, bere
Ikasle maiteak
egiztu zituzten
Yosun egiteak...
.

97. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Yesu esetsi, aren eriotza ta berpizkundeari buruz siñesgogor izan, Beraren ikasleak yazartzen zitun gizon onek siñetsiko otezun, Gurutz-iltzatuaren al andi bage?

98. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (4) Biek korrika zijoazen, baña beste ikasle ura, Pedro bañon ariñagoa, leenik iritxi zan, aurrea artuta.

99. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (8) Ordun, il-obira leenbizi iritxi zan ikaslea ere sartu zan, eta ikusi ta siñistu egin zun.

100. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (10) Ikasleak atzera etxera itzuli ziran.

101. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (18) Mari Madalen joan zan, bada, Jauna ikusi zula ta zer esan zion ikasleai esatera.

102. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 Ikasleai agertu

103. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 (19) Arratsalde berean, astearen leenean, ikasleak bildurik zeudela ta ateak, juduen bildurrez itxirik zeuzkatela, Jesus, etorrita erdian jarri zitzaien, ta: Pakea zuei, esan zien.

104. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 Poztu ziran ikasleak, Jauna ikusita.

105. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0245 Apostoluak, Mari Madalen eta an ziran ikasle enparauak, jarri belaunbiko ta, negarrari eutsi eziñik, muñ ematen diete azkenengo aldiz Irakasle Donearen oin zaurituai.

106. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0024 67- amabi Ikasleeri
esanaz: ARTU... JAN...
AUXE NERE SOÑA...;
bereala bertan

107. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Egia esan: Yesu Kisto'ren ikasleak berebat beste Isrrael'darren gogaide ziran yauretxe gurenari buruz, oraindik bertan otoi egin oi baitzuten.

108. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Yesu'k esana zun zuetan ere ditun guziak uzten ez dituna ezin izan diteke nere ikasle (Luka XIV,33).

109. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Adibidez, Yerusalen'nen bertan, Mark zeritzan Yon'en ama Mari'k etxea berea zun; Mnason kipertar ikasleak ere Kaisarai'tik Yerusalen'erako bidean beste bat zeukan; Yope'n Simon larrugiñak berea, baita Basauntz zeritzan andre guziz ongille ta ukar emalleak ere.

110. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Yesu ren ikasleak Yainkoaren etxea etzuten utsik uzten; gezu batean, bertatik alde yaurtiko ditute: bitartean zintzo diraute.

111. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Bere bide-lagun Elea'ko Zenon ikasle mamitsua omen zun: erakusmeneko gizon eder-eder ta atsegin atsegin onek, gizabidean ibiltzen bazekin, noski.

112. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Irakasleari orpoz orpo zerraion ikasleak.

113. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Erakleito'ren ikaslea besterik ez dala Zenon uste izango duzu, nonbait.

114. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Alabañan, magalpeko ikaslearen ekiñaldi arroak on aundia egin zion Parmenide'ren irakatsiari, zer-dana baizik ezpaitzun onartzen onek.

115. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Xenopane'ren ikasle izana zan Parmenide, Iesukisto'ren aurreko 540'garren urtean Elea'n iaioa zan.

116. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Musika-zale porrokatua genun gure Pitagora zarra ta aren ikasleen biotz-ikara ta lerak zirikarazi ta legun-erazteko bide zabala zun.

117. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Aren urrezko iztarra ikasle laztanen batzuk ikusi omen zuten.

118. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Bitartean Saul'ek, Yaunaren ikasleen aurka oraindik zema-sarraskiak zeriotzala, apaiz nagusiarengana yo, ta Damasko'ko sinagogentzat idazkiak eskatu zizkion, lege ontako iñortzu idoro ezkero, guziak, gizon ta emakume, lotu ta Yerusalen'a ekartzeko (1-2).

119. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Etzitzayon aski iriburuan egiña: etzion yardunari txolarterik ematen; zain eta muin Yaunaren ikasleen aurka zegon.

120. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0042 Ikastetxe ta Universidadeko Irakasle-ikasleak baitira nazioetan kultura-jokabidearen oñarri sakonenak tajutzen dituztenak.

121. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Baño esan dugunez, E-U'k neurri aundietan eta nazio guzien laguntzarekin, nazio bakoitzak bakarrik iritxi ezin duena iritxi dezake: Profesore obe eta geiago - nazio geiagotakoak - izango baitira; metodoak onenak; instalazio egokiak; ikasleetan aukera ugariago; Programa berriak, e.a.

122. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0043 Admisioa: Admisioa ia beti gratis, duan, izango da; ikasleak, berriz, kriterio zorrotzekin aukeratuak.

123. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Europologoak E-U'ikasleak orrela deitu ditzakegu derrior bearko dituzte jakintza ezberdiñetan formatutako lankideak.

124. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Eta alkarrekin bizi bear izango dute, guzien artean ikasleen formazioa obeki eratzeko moduan.

125. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Ikasleak irakasleekin egunero eta eten gabeko artu emanak izan bear dituzte.

126. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Paris'en 60.000 ikasle baño geiago dira.

127. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Oxford, Cambridge edo Brugge'n, ostera, ikasleak College'arekin maite sentipenez bildurik daude.

128. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Izkuntzak jakin bear ditu, pedagogiaren flexibilidadea izan bear du, ikasle guzien mentalidadea ulertzeko, bakoitzari berea emateko, suum euique tribuere: ots, latinotar dotrinarioari edo Ipar-aldeko pragmatistari.

129. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Gaitasuna izan bear du ikasleekin adiskidetasunez tratatzeko eta aolkatzeko, aien ikasketak eta jokabidea zuzentzeko, baña aien izakerari ez dagokien bideetan bultzatu gabe.

130. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0045 Jakiña, lenena ikasleen bizibiderako formazioa: ingeniero, sendagille, e.a.

131. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Mundu osoaren irakasle ta ikasle aukeratuak izango dira.

132. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Ikasleak bere nazioetan espezialidade bat osatu ondoren, M-U-ra etorriko dira, Munduaren batasunaren alde lan egiteko.

133. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Eta bere errietara itzulirik, ikasle auek nazioaren goraberak zuzentzerakoan mundial-begiekin jokatuko dute.

134. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0053 Garai artan, Zubieta'ko eskola-maixuari, genio txarreko gizona zalako edo, Katuba deitzen zioten bere ikasleak, eta Zerri, ikasle gizen bati.

135. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0053 Eta egun batean bere mai-aurrera deiturik, galde dio Katuba-k (maixuak) ikasle Zerri-ri: Vamos a ver: defíname el nombre sustantivo, CERDO.

136. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0053 Eta ikasle bigurriak, bat batean erantzuten dio maisubari: Nominativo, del CERDO. Genitivo, del GATO.

137. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0053 Irri-barreka asi ziran ikasle danak, eta makillakin joka ikastolatik atera bear izan zituan ikasle danak, maixu zitalak.

138. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Uste izatekoa da, batzutan Jesusekin eta beronen ikasleekin ibilliko zala.

139. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Eta bere ikasleenganaiño eskua zabalduz eta bere inguruan exerita zeudenei begiratuaz: Ona, esan zuan, ona nere Ama eta nere senideak.

140. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0013 Gipuzkoa'ko uri geienetatik gazte ugari zijoazten Ernani'ra Iturriaga'ren menpean jakitearen argitasunak billatzera; ta ez gipuzkoarrak bakarrik, baita beste urrutietako tokietatik ere, ikasle asko biltzen ziran, batez ere Naparro'tik.

141. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak muj 0014 Erreztasun onek esan-erazi zion bere ikasle argitsuenetako bati: Iturriaga'k, dakian baño ere geiago erakusten du (3) Manterola Cancionero Basco.

142. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0052 Gero, asten zan bigarren zatia, au da, eztabaida (disputatio) irakasle ta ikasleen artekoa.

143. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0059 Eta ikasle asko ta asko zetozkiola ikusirik, erakusten asi zitzaien.

144. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0059 Ikasle asko ta izen aundikoak zetozkion orain ere.

145. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0075 Ikasle on bezela, geienean Ugo-k irikitako bidetik dabil.

146. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0221 Iru ikasle ditu aldamenean: Tzebe, Simia ta Faidon iletsua.

147. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak txill hetah 0039 Ikastea neke da: ikasle guziek ongi dakite neke horren berri.

148. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0215 Beñola, Epeldek egindako komentu berritik beste antziña-lekuko ontara aldatu ziran pralleak, ua mutiko ikasleentzat utzi ta paraturik (1909).

149. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0055 - Beste ikasleak igesari eman zioten; bera an gelditu zan Jainkoaren Amarekin.

150. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0222 (...): ia zer erakutsi zion erriari bere itzaldietan, eta zeñ ziran eta nun zabiltzan aren ikasleak.

151. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Liburu ortan Eliz asiberriaren edestia ematen zaigu laburki; Kisto zeruetara ondoan, lurrean gelditu ziran ikasleen Eliza eraikitzeko ukan zituten lanak.

152. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Bañan, zenbat ibillera eder, zenbat atsekake, zenbat istillu ukan zituten Bidali ta aien ikasleek!.

153. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Paul deunaren ibillaldietan, ain zuzen, len-Elizaren bizi osoa ardatzaren inguru bezela dabil, baita alderdi guztietako ikasle, bidali ta kistar berri oro ere.

154. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak ibiñ 0117 Ez da arrigarri: Luka'k, Paul'en ikasle izaki, bere irakaslearen ibillera guztiak zeatz meatz azaltzen ditu, beste bidalienak baiñon areago.

155. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Bigarren maileko ikaslek, ikasten dituztelakoan bi hizkuntza (Angles, español, aleman...) behar ginuke ardietsi izan dadien eskuara hizkuntza horietarik bat, batxilleratoan presenta dezaketena.

156. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0140 Bainan nagientzat izan dadila zaharoa, behar den bezenbat, behar den guziz, amodioz ez bada borchaz, multzoka diten, erakaslearen oinpean, ikasle igikor ezin egonak.

157. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak soeg 0140 Ez da gocho ikustea, bertze batek ez duela mehatchu beharrik ikaslen biltzeko.

158. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak j. zubia 00001 Eta datorren igandean Jaungoikoak ala nai ba du Zabalegui'ko Eskolan ikastaroko azken funzioa izango da. Bertara, Bereixki deituak izan dira ikasleen gurasoak.

159. 1940-1968 sailkatu gabeak egunkariak basarri 00001 Gaiaren astuntasun eta gordintasunak baño zer pentsatu geiago ematen dit beste zerbaitxok. Guzia berri izan dedin nunbait Arantzazu'ko ikasleak zorioneko H letra gurdika darabilte. Konta eziñ ala arkituko dituzu goi be, ezker, eskubi. Euskalduna berez euskerarenganako ain zabarra izanik, eztiogu geure aldetik erreztasun geiegirik ematen. Irurogei urteko lana izan da euskal irakurleak gaurko ortografiara oitu-eraztea, ta orain, ez si ta ez no H ori irentsi bear nai badu ta ezpadu.

160. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Gehiago dena, Pariseko eta Bordaleko ikasleak, beren jauntto eta chapeldun aireekin, makil dantza eta mutchikoetan ez omen dira azken. Azkenik jakin dugu hiritar Eskualdun batzu eskuararen ikhasteari jokatzen hari direla... Ongi hiritarrak! Eskuaraz mintzatzeko ahalgez, arrotz mintzoari buruz hasiak baitira baserritarrak edo kampagnarrak, behar bada noizbait ahalgetuko dira berriz ere, bainan aldi huntan arrazoinekin, ikusiz berek baino hobeki eskuara dakitela hiritarrek! MICHEL

161. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ikhasleak, 13; Hendaia, 2

162. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ikhasleek ederki egin dute beren lehen urhatsa luzeko chapelgoan. Bainan ez dezatela uste izan lana fini dutela. Boietik ala erreferatik aise oneratzen dute pilota, bainan botean aintzinean denak behar du indarrean marrari joiten trebatu eta pasa-mara zaintzalek behar dute chapelgoan bereziki ukhanen dituzten zanpakoeri oldartzen ahal bezenbat ausartasun bildu.

163. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Helduden igandean ikhasleak Baigorrin ditugu, Baigorriko hoberenen kontra.

164. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Aita errienta zen: herriko haurreri harek erakasten ziozkaten othoitzak eta katichima: haizu zen orduan eta Frantzia batere etzoan gaizkiago: orobat jaun errientak zaintzen zituen igande guzietako meza bezperetan bere ikasle ttipiak eta bakea zen elizan. Amak etzuen hain osagarri ona: elizako urhatsetarik kampo, guti, arras guti ikusten zen bidearen gainean eta hauzoen athe-leihoetan.Theophane Venard bera? Haur erne eta bichi bat, arras jostakina.

165. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 KOMEDIA BAT.- Joan den igandean, bezperak ondoan, gure muthiko gazteek egin daukute jostagailu bat arras ederra eskolako salan. Jende hainitz bildu da komedia hortarat. Nihori ez zaio dolutu jinik eta bi orenez irriz urratu gira ikaslearekin lehenik frantsesez eta gero eskuaraz zoin ontsa jokatu diren gure komediant gazteak.

166. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Zonbait urrunago ere johan dira; eta ez dute nahi Waffen S.S. ohien ikaslerik ere soldado nahi! Baditazke debeku hoitan, biziki ongi konpreni ditazken sendimenduak. Bainan ohartu naiz komunichtek dutela oihua gorenik aleman armadaz mintzatzean: nago ez othe diren bakhar-bakharrik, armada ahuldu beharrez ari, Rusoen manuz!

167. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Enbatak baluke berea... Ikasek luke erakasleena... Gure hemengo eta urrungo ikaslek lukete beren artekoa, eta hola.

168. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Horiek oro arras gaitzitu zaizkote ixtudianteri, eta ortzirale aratsaldean eskoletako kartierean berriz bildu dira milaka, han zituztela ere beren eskolemaileak eta lizetako ikasle gazteak.Pariseko polizaren nausiak harat igorriak zituen jandarma andana bat, zer gerta ere.

169. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Sortzez alamana, bere herrian zen egun hotan eta horgo ikasleen buru ere jarri da Francfort hirian egin duten manifeztazione batean.

170. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 Ikasleek euren ikastaroak amaitu ebezanean, irakasleak bere azkenagurra egiteko, batzartu egin ebazan areik, esanaz:

171. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 - Ene yaun maiteok: Gaur arte nere ikasle, ta gaurtik aurrera lagun izango zarienoi onu bi, kontseju bi emon nai neuskitzuedaz, zeuen ogibldean bear-bearreko Izango dozuezanak.

172. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 - Orain zuek egizue beste hainbeste esan eutsen ikasleeri.

173. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 Ikasleak baña, mosca egozan eta atzamar bat sartu ta bestea miezkau eben.

174. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak abeletxe gazig 00010 Ikasleak korrozkadaka asi ziran a ikusirik.

175. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Ariñ ariñ joan zan ikaslearen mahipera.

176. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0065 Ikasleak lau sailletan banatuko ditugu eta saill bakoitzak egingo duan lana au izango da:
1'go Saillak: Munduan nekez eta bearrez: gosez, ezjakiñez, gudateaz, eta abar, bizi diranen argazki ta berriak biltzen saiatuko gera.

177. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 Bi atal ditu: Lenengo atala, geienbat, marrazki arloa da, ta zatika-zatika ikasleak gai ta marragintzako teknika batzuk ezagutu ta erabilliko ditu.

178. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 Au, plastika lanetan ikasleak bere esku ona agertzeko ikasbide egoki bat da.

179. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 Teknika berri maillak apurka-apurka gainditzeko, ikasleak berak, zuzenka ta zearka, lanean parte artu bearra izango du.

180. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 Gure ikasbide onen elburua auxe da: jokabide ta teknika berriekin ikasleagan erti aalmena aztea.

181. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 Baiña irakaslea, ikaslearen zuzendari ta laguntzalle danez, bere esku dago azken batean, marrazki ta esku-lan arloak txandaka irakastea.

182. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 Ikasleak askatasunez edo berak nai dituan gaiak erabiltzeko, leen maillako NERE, NI ta NERE INGURUA gaietatik artu ditugu, Ministerioaren ikasbide-arauak agintzen duten bezala.

183. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0003 Onela ikaslea, ondorengo urteetan taldeka egingo dituan lanetarako gertutua gelditzen da.

184. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0078 Honetan ezagutuko dabe guztiak nire ikasleak zariela, alkar maite badozue.

185. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0078 3. Jesusen ikasleen ezaugarria da.

186. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0078 Maitasun honek bereizten dau Jesusen ikaslea nor dan, eta nor ez dan.

187. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0132 Ikaslerik barik geratu zala eta triste samar baegoan ere barriro ikasketa lanetan asi beharko dau.

188. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0006 Irakasle baten aurrean, ikasle barri izango zana han egoan, amaren ondo ondoan, burua makurtuta, baina noizean behinka burua apur bat jaso, ta begiak ezker-eskuma bizkor erabiliaz, barriro be lurrera begira jarteko.

189. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0007 Ortik konturatu nitzan etxe aretan ikasleren bat egon zala.

190. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0156 Ikasleak zurbil, arrituta, sinistu eziñez.

191. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Baiña bere artean eta bere lagunkideen artean aldea egoala ikusten eban Santi'k; bera ez zala Ateneoko beste ikasleak lakoa.

192. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0090 Irakasle ta ikasleen artean Santi'k, zelanbait, euskotarren irudi lez artzen eban bere burua; ikasle ona ba'zan, enparadu euskotarrai buruz be eritzi ona izango eben, eta ikasle txarra ba'zan, eritzi txarra.

193. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Egun oso aretan, Ida txikia ikasleak esan eutsan guzti guztia gogoratzen egon zan.

194. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Gabarik geiena, amesetan emon eban, bere loratxuak eta euren dantzak, ikaslea ta berak edestu eutsazan gauza guztiakaz amesetan.

195. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Idak, uste izan eban, zitori lodikote ori, non edo non, nonbaiten, Uda aretan ikusi ebala, baña ez zan gogoratzen non, baña ikasleak esan eban esaldi bat gogoratzen eban: zitori au Linda andereñoaren irudi ber-bera da.

196. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Ikasleak itz oneik esan ebazanean, danak barre-zantzoka asi ziran, baña Idak une aretan argi-argi ikusten eban, zitori onek eta Lina andereñoak alkarren antza ebela.

197. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 MATERIALA: Kasetea. Ikaslearen liburua.

198. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 ERABILEREA:
Ohea, altzaririk maiteena entzun ostean, gidoia irakurriko dabe ikasleek.

199. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 MATERIALA: Kasetea. Ikaslearen liburua.

200. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0140 ERABILEREA
Ikasleek behar bestetan entzungo dabe alkarrizketa, galderak irakurri ostean erantzuna emon beharko deutselarik.

201. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Lenengotan, sakristi osteko salea eben erakus-toki; baiña ikasleak ugarituaz joiazalako, txikia zan ainbeste gazterentzat.

202. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Jauregiaren barruak egokitu ziran ortarako, baita atzekaldean ikasleentzako logelak eta ikas-tokiak barritik egin be.

203. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0067 Konstelazioen izenak omen dira ikasleei irakasten dien aurrenekoa.

204. 1969-1990 euskara batua antzerkia a. valdes 0007 17 urte zituala eta Modwood High School-eko ikasle izanik, hasi zen, gag"-ak idatzi eta egunkari ezberdinetara igorriz, sosa irabazten, egun batean publizitate-ajentzia batek, entrepresako bezeroei buruzko txantxan publizitarioak idatz zitzan, kontratatu zuen arte.

205. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0165 SERAPHICUS - Behin Jesukristo irakasten zegoela, ikasle bat hurbildu zitzaion: Maisua, hor daude zure ama eta senideak. (Anaiak dio Ebanjelioak, baina denok espero dugu, sinesten dugu eta nahi dugu, hori imposible dela). Harek erantzun zion: Zuk diozu hor dagoela ene Ama, baina nik diotsut ezetz, eztagoela, hori ezpaita ene Ama; (...).

206. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0029 Irakasleak hamar-hamaika izaten ziren, apaizak edo sekularrak, eta ikasleak berrehundik gora, Teologia, Deretxo Kanoniko eta Zibila, Notaria, Medikuntza eta Artea ikasten zutelarik.

207. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde 0089 Estudioak bukatuta, Jaun Galtza gorrik atera zizkinan, ohi bezala, ikasle guztiak lerro-lerro, eta gure apez gizagaisoa, pikardiak ikasteko motela baitzen koitadua, azkena gelditu zunan.

208. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Esate baterako unibersitate-ikasketak egiten ari den ikasle batek erantzun beharko du: lortu duen mailarik gorena Goi-Batxillerra dela edo COU.

209. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0031 Edo eta adieraz ezazu zure egoera pertsonala, halanola: errentaduna, jubilatua, etxeko lanak, ikaslea, eskolara hasi gabeko haur txikia, etab.

210. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0009 Maila hauetan prematrikulatutako ikasleak 77.699 dira.

211. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0010 Prematrikulatutako ikasleen kopuruak, 53.305 azken urteotako gorako joera baieztatzen du.

212. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0010 Hezkuntz fluxuen dinamikak, behera doazen jaiotza-tasek eraginda, berehalako egokitu beharra dakar, ikasle / irakasle ratioan oinarrituz.

213. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0018 2. Batxilergo honekin batera, eta era paraleloan, Osabidezko Hezkuntza deitzen duguna ezarriko da, hasieran 14 eta 16 urte bitarteko ikasleentzat eta epe motzera 11 eta 16 urte bitartekoentzat, 11 urte artekoentzat eskolak bereganatu behar duen Osabidezko Hezkuntzaz gain.

214. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0018 Hezkuntza mota honek, edozein kausagatik eskolaporrota edo ukapena izan duten ikasleak ikasketa araupetuetarako berreskuratu nahi ditu, ikaslegoaren gehiengoari ez bezalako tratamendua eskainiz eta irakasle eta toki ezberdinekin.

215. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0018 Ikasturte honetan zehar, ikasketa hauek helburu duten ikaslearen perfil ezberdinentzat diseinatzeaz gain, esperientzia konkreturen bati hasiera emango zaio, eta zenbait ikastetxetan, batez ere L.H.koetan, nolabait eta izen diferenteekin aurrera eramaten ari direnen jarraipena egingo da.

216. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0018 3. Batxilergo Orokorra amaitzean ikasleak hiru bide izango ditu:
a) Goi-Batxilergo gama, aukeran.
b) Irakaskuntza Tekniko eta Profesional sail oso bat.
c) Lanerako prestakuntza deitzen duguna.

217. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0018 Lanerako Prestakuntzak, bestalde, zera eskaini nahi die irakaskuntza araupetuak jarraitu ezin dituzten ikasleei, erakundearteko elkarlanen bidez: iraupen motz eta aldagarrizko heziketa osagarria, lanean hasi aurretik eta herriko edo eskualdeko lan espektatiben arabera.

218. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0019 Ikasle guztien curriculumean txertatzea da gure asmoa, inolako bereizkeriarik gabe.

219. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0019 Lehen aipatutako 15 Ikastetxeetako irakasleak ari dira ikastaro hauek ematen eta 350 irakaslek hartzen dute parte, ikasle gisa.

220. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 Zentru hauei, behar adineko bitarteko teknikoak, bai materialak bai humanoak eskuratuko zaizkie, ikasleen ezaugarri eta inguru-giroaren arabera.

221. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 Pertsonala arretaz prestatua izango da, beren iharduna, ikasleentzat uneoro zuzena eta aberasgarria izan dadin.

222. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 Beren ihardunek, ikasleen ahalmenak, batez ere autonomia pertsonala eta gizarte-lanetarakoa gehitzera joko dute.

223. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0047 Ikastetxean egon diren baina araututako irakaskuntzarekin zuzenean zerikusirik ez duten kultur iharduerei dagokienez, ondoko hauek aipatu behar dira: ikasleek eta irakasleek noizbehinka Ferietara eta zenbait enpresetara egiten dituzten ikustaldiak, Kongresu Fokolaretan izandako partaidetza, norabide profesionalari buruzko mintzaldiak, beste ikastetxeetako ikasleek Don Bosco-ko tailer eta laborategietara egindako ikustaldiak, Eskolarteko Abes-taldeen kantaldian eta Euskadiko Antzerkia izeneko Eskolarteko Lehiaketan eskuhartzea, gaueko automobilismo-ikastaroak etab.

224. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0047 Kirol-iharduerei dagokienez, Ikastetxeko ikasleek barruko bai kanpoko hainbat lehiaketa eta txapelketatan partehartu dute eskubaloiarako, saskibaloiarako, futbolerako, xake-jokorako, mahai-teniserako, pilotarako, areto-futbolerako, etab. ekipoak eratu direlarik.

225. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0101 Baita, 200 ikasle matrikulatu ziren Euskal Kultura II. Ikastaldian, Euskal Herriaren Historiari buruz.

226. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1771 Eguna/Día: 20-5-88 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1988.eko Maiatzaren 20ko AGINDUA, Irakaskuntza Ertainen Erreformako Bigarren Zikloko irakaskuntza esperimentalak gainditu ditzaten ikasleek, Unibertsitatean sartzeko, egin beharko dituzten gaitasun-saioei buruzkoa.

227. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1817 ERABAKIA, Irakaskuntz Ertainetako Zuzendaritzaren 1988.eko Otsailaren 15ekoa, 1987.eko Urriaren 30eko Erabakiz argitaratutako I.E.E.-ko Bigarren Zikloko Ikasleen Zerrendaren eta Ebaluaketa Aktaren ereduak aldatzen dituena.

228. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0288 15.garren Atala Ikasle guztiei, hezkuntza-maila berezitan, irakaskuntza euskeraz eta gaztelaniaz hartzeko eskubidea aitortzen zaie.

229. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 1 - Badira kontzeptu batzuk, aurreko ikasturteetan ikasleek jadanik ikusiak, plano metrikoaren nozioa beharrezkoa dutenak.

230. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 2 - Idea labur batzuk eskaini nahi zaizkio hemen ikasleari (argiak eta zehatzak izan daitezen saiatuko gara) trigonometria launa, zenbaki konplexuak eta geometria euklidearra ikasterakoan lan egin beharko duen multzoaren (kasu honetan espazio euklidearraren) ezaguera arrazoizko bat eskura dezan.

231. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Oharraren bukaera moduan, ikasleari atal honetatik plano euklidearraren eta plano metrikoaren kontzeptuak bakarrik eskatuko zaizkiola esango dugu.

232. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00061 Kontuz ibil bedi ikaslea bi angeluren arteko baturaren arrazoi goniometrikoak bi arrazoi trigonometrikoren arteko baturarekin ez nahasteko.

233. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00148 (Ikasleak egiazta beza hori, (9.3) adierazpena kontutan harturik, ariketa moduan).

234. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00021 Horretarako, greziar klasikoen obrak aztertu eta honela eratzen da piskanaka greziar gramatika, Aristarkoren ikasle izan zen Dionisio Traziok J.K.a. I mendean burutuko duena.

235. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 1.- Badira kontzeptu batzuk, aurreko ikasturteetan ikasleek jadanik ikusiak, plano metrikoaren nozioa beharrezkoa dutenak.

236. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 2.- Idea labur batzuk eskaini nahi zaizkio hemen ikasleari (argiak eta zehatzak izan daitezen saiatuko gara) trigonometria launa, zenbaki konplexuak eta geometria euklidearra ikasterakoan lan egin beharko duen multzoaren (kasu honetan espazio euklidearraren) ezaguera arrazoizko bat eskura dezan.

237. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00025 Oharraren bukaera moduan, ikasleari atal honetatik plano euklidearraren eta plano metrikoaren kontzeptuak bakarrik eskatuko zaizkiola esango dugu.

238. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00026 Ikaslea ondoko honetaz gogoratu behar da: Esub2-ko A, B puntu ordenatuzko bikote bakoitzari, Vsub2-ko bektore aske bakar bat dagokio, bere ordezkaria AB bektorea izanik.

239. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00035 Berrikas ditzagun laburki B.U.P.-eko 2.kurtsoan ikasleak ikusi zituen kontzeptu-hauek.

240. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00273 Funtzioen ikasketa eta adierazpide grafikoa egiteko prozedura ordenatu bat iradokitzen dugu, gure ustez, ikasleentzat laburrena (ez du esan nani bakarra denik. Gainera, funtzio bakoitzak ikasketa berezi bat behar duela konturatuko zara).

241. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00325 Ikaslea, banaketa-funtzioaren definizioa emateko gai da orain; definizio honek, hemen ematen dugunen antzekoa izan behar du.

242. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00389 Adibidez, B.B.B.-ko 3.mailako ikasleen pisua eta altueraren arteko erlazioa nahiko garbia dela ikusten dugu.

243. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0113 LABORATEGI-GIDOIA 6.4.1
- Ikaslea:......
Maila:...
Data:......
Taldea:......
Iraun denbora:.....
Experientziaren modalitatea:
Banaka
Taldeka
Materialea:
- HIPAZ (Irakasleak prestatu eta emango dizuen gertakina)
- Imana
- Poxpoluak
- Poxpolu edo antzeko izan daitezkeen hiru kaxatxo, bakoitzak, Az., P, Hi, sigletako bat duelarik.

244. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0022 SAKONTZEN atal hau ikasleek berek bete behar dituzten galderez osatua dago gehienetan.

245. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0101 Eta orduan zer? Gure ustez, definizio honen zehaztasun-faltan aurkitu beharko genuke ikasle askok gai honi buruz izaten duten zailtasunaren arrazoietako bat bederen.

246. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0101 Gehienek, ikasle gehienek, uste bait dute angelua txikiagoa dela erpinaren ondoan urrunagoko zatietan baino.

247. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0031 Bertan gauza desberdinen salneurriak ikusten dira, ikasleari eskatzen zaiona zera da: erosketa desberdinetan gastatu den dirua asmatzea.

248. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baga-bigamat 0063 Guzti hau, oraingoz, ikasleei kontatzerik ez badago ere, bizi arazi egin beharko zaie.

249. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0077 5. Praktika. Erauzketa Helburua: Ikasleak erauzketaren prozedura eta emaitzak ezagu ditzan.

250. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0013 Bizitza honetako bidean Kristorekin goazenok, kristauak gara: 1 Kristaua izatea, zer da? Gure Maisu eta Salbatzaile dugun Kristoren ikasle izatea da kristaua izatea.

251. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0022 Haur au, kristau guztien senide da orain: Jesukristoren ikasle izaten hasi da.

252. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0023 20 Jesusek noiz agindu zigun Bataioa hartzeko? Jesusek Bataioa hartzeko, bere Ikasleei hauxe esan zienean agindu zigun: Zoazte, eta egin nere ikasle herri guztiak, Aitaren eta Semearen eta Izpiritu Santuaren izenean bataiatuaz.

253. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0036 Jauna: guk ere entzuten ditugu zure hitzak, zure lehenengo ikasleek bezalaxe.

254. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Liburu honek (ikaslearen liburuak) ez luke izan nahi kontsulta-liburu bat.

255. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Hitzegiteari, eztabaidatzeari eta behatzeari bidea ireki nahi genioke liburuarekin, eta horixe bera pentsa dezatela bai irakasleak eta bai ikasleak liburua irekitzen duten bakoitzean.

256. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Oraindik nahiko txikiak dira hirugarren mailako ikasleak horrelako lan-tresna bat behar bezala aurrera eramateko, baina irakaslearen laguntzarekin, txukuntasun minimo bat edukiz eta ohitura baten hasiera besterik ez dela kontutan izanik, bide horretatik abia daitezke eta ondorengo kurtsoetarako balio handiko ikasteko modu batez jabetzen joango dira.

257. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Koaderno hau Esperientzi Arlorako bakarrik izango da eta arlo horretan egiten ditugun ariketa eta lan guztiak jarriko dituzte ikasleek.

258. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0008 Hirugarren maila batean mezu gehienak oraindik ere ikusmen eta entzumenez jasotzen dira, eta horretaz aparte, idazte-prozesuari hasiera besterik eman ez zaionez, izugarrizko garrantzia du irakasleak hitzegiten duenak eta ikasleek hitzegin eta eztabaidatzen duten guztiak.

259. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0030 Beharbada egokiena irakasleak berak fitxa orokor bana bete edo ikasleei beteerazi eta Erdi Ziklo osoan datuak gordetzea izango litzateke.

260. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0293 3.- Hogeitamar ikaslerekin, zortzi jokalariko saski-baloiko talde bat osatu nahi da; hamabi ikaslek bakarrik parte hartu nahi dute.

261. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak txill 0013 4 - MULTZO ETA AZPI-MULTZO 4.1.- Gogoan har dezagun berriro lehenengo ikaskaian aipatu genuen I multzoa (hemen ezkerretan birmarraztua); alegia, Jakes doan ikastolako ikasleena.

262. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 b) x abzisa-ardatzarekiko simetria: Ikasleak aurreko puntuan esan duguna kontuan izanik, eta 12.2. irudia arreta handiz aztertuz, definizio bat eman dezala ondorio honetara iristearren: (Bi funtzio hauek, (12.1. eta 12.2. irudikoak), simetria bikoitia dutela esan dezakegu.

263. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0025 8.- Talde teknikoa Talde hau talde berezi bezala antola daiteke, edo eta aurretik aipaturiko zazpi taldeetako bakoitzetik ikasle bat harturik.

264. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0003 Osagarritzat orain ikasleentzat Matematika fitxa-liburuak prestatzen ari da irakasle talde bat.

265. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0004 Eta jakina, pedagogiaren eremuan ari garenok, badugu ezin gehiagoko eginkizuna bizkarraren gain, baldin-eta ikasle-irakasleok elkar argituko badugu behintzat.

266. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0007 -Lanerako gidoiak: Hauek oroimena lantzea baino gehiago, ikasleari lanean erakusten saiatzen dira.

267. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0008 Horien bidez ikasleak bere inguruko historia ikertzeko eta aurkitzeko emon behar dituen urratsak erraz ulertuko ditu.

268. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0008 Ez litzateke egokia izango iharduera hauek kurtsoko azken mementutarako uztea, eskolako dinamikak uzten digun mementu egokiak probetxatuz, urtean zehar banatuz gero, ikasleei historia textuinguru zabalago baten barnean ulertarazi egingo liekete.

269. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0008 - Dena den liburuak orientazio helburua baino ez dauka, eta ikasleen eta lekuaren ezaugarrien arabera, nahi ditugun helburuak lortzeko, irakaslearen lana izango da forma eta metodo egokienak aukeratzea.

270. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Honek aukerak eskaintzen ditu, irakasleari irakasteko prestaketa lana gogorra agian eta ikasleari ikasiz gainera, atsegintasunez lan egiteko.

271. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Erdiko Zikloan dauden ikasleen izakera kontutan hartu eta gero, Hasierako Ziklorako programatu genituen hizkuntz-edukiak oinarritzat harturik, eta honez gainera, euskararen ikas-prozedura aurreratzea helburutzat hartu dugunez, zutabe hauetan oinarritu ditugu: 1. Aditza.

272. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0230 Orduan ikasleek banan-banan eritzi pertsonala emango digute.

273. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0230 Ikastegietako ikasleek behin baino gehiagotan egina izango dute honelako ariketaren bat.

274. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0230 Irakasleak egiten duen une berean, ozenki eta goraki adieraziko die zer egiten ari den, eta, erne ibiliko da ikasleek segitzen duten edo ez, ezagutzeko.

275. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0230 Hasiera batetan irakasleak lagun ditzake ikasleak galdera arrunt batzuk eginez.

276. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0255 Ikasleen lana da letra bakoitza nondik nora doan asmatzea, zein ibilbide egiten duen jakitea, azkenean hitz koherentea egin dezaten.

277. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0255 Ikus daitekeenez jokoa da ariketa baino gehiago, baina irakasleak, ikasleek hitza osatzen duten bitartean tankera honetako galderak egin ditzake: A letra goitik behera al doa? eta O letrak nondik igaro behar du, goitik, behetik, ezkerretik...?.

278. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0255 Honela ikasleen artean hain garrantzizkoak diren egoera espazialak landuko genituzke.

279. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0255 Ikasleek ariketa egiten duten bitartean ez baditu galderak egiten, bukatu eta gero, galdera-erantzunak egin ditzake denen artean adberbio hauek menderatu arte.

280. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0326 Beraz, irrika sortu behar du ikasleengan.

281. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0326 Ahal balitz, beraiek, hau da, ikasleek erabaki beharko lukete nola atera atakatik.

282. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0329 Ikasle batek baino gehiagok laguntza beharko du, xehetasunetan kontua hartzen ez duelako, edo bestela, irudien ezberdintasunak bereizten ez dituelako.

283. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0197 Rutherford, Thomson-en ikaslea izan zen, eta bere maisuaren teoria konfirmatzen saiatu zen, a-partikulaz urrezko, xafla oso meheak bonbardeatuz.

284. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Tamalez, Kimika eta Fisika ikasten ari den ikaslea zientziaren teorizismoan jausten da maiz eta Kimikaren eta Fisikaren irakaskuntza teoria, hipotesi eta ideia abstraktuen azalpen hutsean gelditzen da horren ondorioz.

285. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Ikaslea problema baten aurrean jartzen denean, anitz arazorekin topatzen da ikasitako teoria modu praktikoan zuzen eta taxuz aplikatzeko.

286. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Ikasleek problemei dieten beldur handia, azaldutakoaren lekuko adierazgarria da ezpairik gabe.

287. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Ikasleak, klasean irakaslearen azalpenaren bidez hartutako ezagumen du teoriko abstraktu horiek finkatzea eta sakontzea da liburuaren asmo nagusia.

288. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Liburuxkak, irakasleari eta ikasleari zuzenduta daude prestatuak.

289. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Ikasleak ordea, bi helbururekin erabil ditzake ariketa-liburuok; alde batetik gelan irakasleak azaldutakoa sakondu eta jorratzeko eta bestetik, horizonte berriak aurkitzeko irrikaz klasean irakasleak azaldutakoa zabaltzeko.

290. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Atal honetan problema praktikoak azaldu eta proposatuko zaizkio ikasleari.

291. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0007 Segidan, azpialorraren garrantziaren arabera, problema-mordo handiago ala txikiagoa adierazten zaio ikasleari urratsez urrats.

292. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 - Ikasleen artean, binaka, txartel batzuk banatu: katuak, txakurrak, ardiak...; artzainak, sendagileak, gaixoak...; maleta...

293. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 Irakasleak galdetuko du: Nor da ardia? / (ikas.: gu gara) /; ba joan mendira eta mendian belarra jan / (umeek ekintza egin); nor da artzaina?.

294. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 Ikasleek, binaka, nortzuk diren, zertan ari diren eta zer duten azalduko dute.

295. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 - Ikasleak taldeka bildu berezitasun baten arabera: jertse gorridunak, betaurrekodunak, ile beltzadunak, e.a.

296. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 - Ikasleen artean ogibideak banatu.

297. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 Honelako ariketak egin ondoren, ikasleek bere burua edo bere lagun batena azalduko dute, hiru aditz hauek erabiliz.

298. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 - Ikasle bat / batzuk egoera bat antzezten duten bitartean, besteek deskribatu: apaiza zara, meza ematen ari zara, e.a.

299. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0042 - Pertsonaia edo ikasle batek egiten dituen ekintza ezberdinak marraztu.

300. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0043 Era honetako deskripzio bat eman, negurako adibidez, eta eskatu ikasleei beste urtaroenak egiten.

301. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0043 Irakasleak edo-ta ikasle batek euria ari du, haizea dabil, ... esatean, besteek egoki diren zaratak aterako dituzte.

302. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0109 - Ondoren ikasle bakoitzak bere kalearen planoa egin dezala eta baita ere etxetik ikastolarainoko bidearen planoa.

303. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0127 - Beste zenbait eskoletako ikasleekin harremanetan hasi: marrazki, eskutitz, postal...... bidez.

304. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0046 Gogoan ditugu, adibide gisa Pestalozzi (1746-1827) eta bere eleberri pedagogikoak, oso garrantzitsuak hezkuntzaren inguruko giroa aldatzeko; Hegel-en ekarpenak Nurenberg-eko Instituto zuzendaria izan zenean (1808-1816); Kant-en Kô*ningsber-go Unibertsitatean Pedagogiari buruz botatakoak (1803) eta bere ikasle zen Rink-ek argitaratua (1804); Fichte-ren (1762-1814) obrak (nitasuna eta bilakaera) izan zuen arrakasta, eta abar.

305. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0060 Ikaslearen nortasuna eta arrakasta.

306. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0060 Hala ere, arrakastaren maila, hein handi batean, ikaslearen nortasunaren menpean dago.

307. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0128 Alderantzizkoa egitea proposatzen dut eta ikasleari bere helburuak lortu eta mugatzen lagun diezaiokeen edozein baliabidetara sartzea lortzeko lau ikuspuntu desberdin marraztu ditut.

308. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0128 Hauetako gauza batzu liburutegietan, alokairuetako agentzietan, laborategi eta erakusketa gaietan, hau da, museo eta teatroetan almazenatu, helburu honetarako gorde daitezke; beste batzu eguneroko erabilketan lantegietan, aireportu edo etxaldetan jarriak egon daitezke, baina ikastetxe (aprendiz) dauden ikasleen esku edo atseden orduetan.

309. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0061 Ikasleak ipin beza adibide bat.

310. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 0061 Ikasleak ipin beza adibide bat.

311. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0003 Kasetan grabatutako esaldi multzoak entzun ahala, bere baitan irakurri behar dituzte ikasleek.

312. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0061 6.- Irakasleek nahiago lukete ikasleak bezain dantzari famatuak izango baldin balira.

313. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0091 9.- Gazte hori ikasle txintxoa dela esan didate, baita dantzari trebea dela ere.

314. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0136 Taldeko ikasleen izenak.

315. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 XBHzko ikastaro baten diseinua ikasleen premien analisitik abiatzen da, baina gero hizkuntz forma konkretu batzuren erabileran eta trebetasun batzuren lanketan gauzatzen da.

316. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Gure ustez, materialak ikasleen laneko egoeran erabiltzen dutenaren ahalik eta antzekoena behar du izan eta, horregatik, orain arte landu ditugun ikastaroetan (Zientzi gaien irakasleentzako honetaz gainera, Aurrezki Kutxetako enplegatuentzakoa, Udaletako funtzionarientzakoa eta Hezkuntz Administrazioko funtzionarientzakoa) premien analisia in situ egiten dugunean, benetako materiala (gutunak, formularioak, testuak, etab.) biltzen ahalegintzen gara, ariketak haietan oinarrituta prestatzeko.

317. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Gehienbat ingelesa bigarren hizkuntza gisa ikasi behar duten ikasleentzako materiala aurkitzen da.

318. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Bistan da euskararen egoera ez dela ingelesarena eta gure ikasleak ere ez direla bigarren hizkuntzako ohizko ikasleak.

319. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Hiztegiaren aldetik, aldez aurretik hautespena egitea baino nahiago izaten dugu, ikasleen premiekin lotutako gaiak aukeratuz, haietan behar den hiztegia sartzea.

320. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0009 Horregatik ikastaroaren hasieratik bertatik, aurkezpen-saiotik, alegia, ikasle bakoitzari lan bat izendatzen zaio ikastaroak irauten duen denboran egiteko: proiektu bat, programazio bat, ariketa-bilduma bat, txosten bat... prestatzea.

321. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0092 Demagun bada, ikasgela batetako bi ikasle eta ikasle horiek lortu dituzten puntuazioak bai hiruhilabeterokoetan bai Ekaineko examinetan, ondoko taulan agertzen den arabera.

322. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0231 Ikaslearen izena / Asignatura (Geografia).

323. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0231 Eta asignatura honetan, ikasleen arteko konparazioak egin nahi baditugu, taula honetara jotzean, dena garbi agertzen da.

324. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0231 Adibidez, A, B eta C ikasleak konparatu nahi baditugu:
A ikaslea............
B ikaslea............
C ikaslea............
.

325. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0231 Geografian, hiru ikasle horien artetik onena, B izango da, asignatura honetan puntuazio zuzen handiena lortu duena bera izan bait da.

326. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0348 Lau ikaslek, test horietan lortutako puntuazioak, ondorengo taularen bitartez ematen dira (kontutan hartuz puntuazio horiek 0 eta 10 artean emanak izan direla).

327. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0012 IKASLEEN KARPETAK

328. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0012 Kartoizko bi karpetotan,12 bana, ikaslearen 24 liburuskak eskaintzen ditugu.

329. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0012 Textuliburu luze erabili beharrean, lan-liburuska hauek direla medio erakargarriago gerta dakizkieke gure ikasleei ikastunitateak.

330. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Aktibotasun hau dela medio, gure irakaslea ez da ikasleen aurrean diskizizio gramatikal edo azalpen teorikotan galduko; ariketa bat aurrera eraman nahi dezanean, gehienetan mimikaz, ekintzaz, eredu edo adibide bat garatuz egingo duelarik.

331. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Metodologia honen arrakastaren mesederako, ez da ikaslearen liburusketako ariketa hutsetara mugatzea komeni; nondik eta ariketok, gehienbat ariketa terminalak direnez, aurre-prozedura kolektibo bat beharrezkoa bait dute.

332. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 IKASLEA

333. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0320 Ikasleak bat atera behar du eta haren izena asmatu behar dute haurrek.

334. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0535 Adibide nahiko ulerterreza: gaur ikastolara etorri gara: - Gure eginbeharra hori delako, ikasle bait gara.

335. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0029 Ikasle guztiek ezagutzen dituzten izen andana luzea eman dezakegu: Gay-Lussac eta bolumenen legea, Mendeleiev eta elementuen aldizko sistema, Ampère, Faraday, Maxwell, Ohm, Oersted eta elektrizitateaz nahiz magnetismoaz aurkitutako legeak eta sortutako teoriak, Carnot-en legeak termodinamikan, argia eta Fresnel-en ikerketak.

336. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0147 Adibiderik onena Alonso Berruguete (1488-1561) da, Michelangelo-ren ikasle izana, eta beronek bezala gorputzen mugimenduari garrantzirik handiena emango ziona.

337. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0356 Izan ere, XIX. mendean, goi-ikasketak egiteko, Euskal Herriko ikasleetatik erdiak Penintsulatik kanpora joan ziren (Parise, Brusela, Erroma, Milano).

338. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0005 Aho-hizkuntza ahalik eta gehien bultzatzea, euskarak hitzegiteko balio behar bait dio ikasleari eta hitzegitearen poderioz jasoko bait dituzte gure hizkuntzaren sekreto ezkutuak.

339. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Gainera haurrek idatzitako ipuin horiekin gelan lan egin genezake ipuin guztiak, batzuk... irakurriz, ikasleen eritziz onenak aukeratuz, taldean zuzenduz eta osatuz, beste ikastola batetara bidaliz...

340. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0073 Kimikari suediar erraldoi hau ez zen oso ikasle ona bere gazte denboran eta nekeza gertatu zitzaion medikuntz ikasketak bukatzea.

341. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0082 Ikasleek arazo honen berri izan behar dute aldez aurretik, neurketen emaitzak aztertzean sorpresarik ez izateko.

342. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0115 Nola? Oso erraz: Luzera bereko sokak (berdinak edo desberdinak) elkarren paraleloki ipini eta ikasle bakoitzak soka bat hartuz une berean eragingo diete gora eta beherantz.

343. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0025 Atezaina: Beno, zuek... ikasleak zarete? Neska-mutilak: Bai horixe, ikasleak gara!.

344. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0025 Ni Mikel naiz. Ni ikaslea naiz.

345. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/1 0025 Gu Jon eta Ander gara. Gu ikasleak gara.

346. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0001 2. Hainbat...... ez zaio matematika atsegin. (ikasle).

347. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 Animatzailearen motibazioa: - Bere jarraitzaileen arteko hamabi ikasle hautatzen ditu Jesusek.

348. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 - Ikasleen artean Pedro hautatzen du.

349. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 Ikastalde osoko lana: - Zer nahi zuen Jesusek 12 ikasle hautatzean?.

350. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0013 Beraz praktiketako ikasleei debekatu egin nien emakume erditu-berriak aztertzea.

351. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0013 Euskal Filologiako ikasle izan zen Deustun, Fonetika irakasle Bergarako UNEDen eta Udako Euskal Unibertsitatean.

352. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0047 - Irakasleak gelan ikasleei gai hori azaltzerakoan.

353. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0047 - Ikasle batek, irakasleak esplikatu zuenean gaixo zegoen bere lagun bati.

354. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0047 - Ikasleak azterketa batean.

355. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0047 - Ikasleak bere etxean bazkaltzerakoan komentatzen duenean.

356. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0019 Ikasle bat bestearen atzean ipiniko da eta mezu erraz bat (hizkiz hizki), markatuko du hatz batez bestearen bizkarrean.

357. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0019 (4) Ikasleak hiladan ipini eta kate bat osatu, atzetik hasita, hitz, esaldi edo irudi errez bat bidaliz.

358. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0069 AZALPENA: Ikasleak bikoteka jarriko ditugu.

359. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0069 Honetarako beste ikasleek hitzez lagunduko diote bikoteari.

360. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0169 AZALPENA: Ikasle bati irudia erakutsiko zaio 10 segunduz; hau egin ondoren, kenduko zaio eta ikasleak irudian ikusitakoa marraztu egin beharko du neurri bereko papertxo batetan.

361. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0169 Honek beste ikasle bati erakutsiko dio hamar segunduz eta honela klaseko partaide guztiek egin arte.

362. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0268 AZALPENA: Ikasle guztiek hitz bana pentsatuko dute.

363. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0268 Beste ikasleek hitza zein den asmatu behar dute Letrak (hizkiak esanez).

364. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0009 Horrela, gehienen ustez, A saileko hilkortasun handiaren arrazoia, medikuntzako ikasleek sail horretan beren praktikak burutzean, emakumeei egiten zizkieten arduragabeko azterketak ziren.

365. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 Bere ikasleen ulertezintasunaren aurrean

366. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 Jesusek, itzulirik eta ikasleei begira, haserre egin zion Pedrori: - Ken zaitez nire aurretik, Satanas!, zure gogoetak ez bait dira Jainkoarenak, gizonarenak baizik.

367. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0107 JESUSEK, Betfage eta Betania aldetik Jerusalena hurbiltzean, Oliamendi ondoan bere ikasletako bi bidali zituen, esanez: Zoazte aurreko auzo horretara, eta han sartu orduko, astakume bat aurkituko duzue lotuta, oraindaino gainean inor jarri ez zaiona.

368. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Jakina da Goiko Zikloan hasten dela ikaslea PENTSAMENDU ABSTRAKTOA garatzen.

369. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Arrazoi hauek direla medio, ESKOLAKO LABORATEGIAK garrantzi haundia hartzen du Goiko Ziklo honetako ikaslearentzat, gogoan izan behar bait da Erdiko Zikloan oso gutxi erabili zuela edota horren ordez ZIENTZIEN ZOKOA zeukala ikasgelan bertan.

370. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Ausartenak bakarrik arriskatzen ziren laborategia erabiltzera, baina beti ere pasaran bezala eta ikasleei muga eta debeku andana jarriz eta horrek teoria eta praktikaren arteko distantzia are gehiago zabaltzen zuen.

371. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Ondorioz, ikasleak ez zuen parte hartzen esperientzian eta anekdota hutsarekin geratzen zen ezinbestean.

372. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Esan dugun bezala, irakaslearen eta ikasleen lantokia izan behar du O.H.O.ko Goiko Zikloan.

373. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Aurreko Zikloetan oso gutxi edo batere erabili ez duelako, ikasleak mundu berri bat aurkituko du, posibilitate mugagabeak eskainiko dizkiona.

374. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Egin behar dugun estraineko gauza ikaslea mundu berri honekin harremanetan jartzea da eta bere esperientziak era zuzen eta egokian egiteko behar izango dituen halako teknika batzuk erakustea.

375. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 Hori dena ikasten duenean, programazio askotan ahaztuta geratzen diren halako balore garrantzitsu batzu hartuko ditu ikasleak (ordena, txukuntasuna, errespontsabilitatea, metodoa, errespetoa, etab...) eta helburu horiek funtsezkoak dira ikaslea Zientziaren munduan sartzera doanean.

376. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natura/oho 0007 KOKALEKUA ETA EZAUGARRIAK. Komeni da ESKOLAKO LABORATEGIA sarrera erraza eta egokia izango duen lekuren batean egotea, bestela, ikasleak atzera eta aurrera etengabe ibiltzean, Ikastetxe barneko ordena eta antolakuntza nahastu eta urra daiteke.

377. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0015 Galdera aunitz zegizkien Sokrate`k ikasleeri, eta ikaslea, bere buruz erantzunak eman ahala, bapatean ohartzen zen bere iritzietan haintzat ematen zuena baino bestelangoa zela egia.

378. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0015 Platon`ek, ordea, Sokrate`ren ikaslea izan arren, bestelango Dialektika bat asmatu zuen.

379. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0045 Horrekin konformatu ziren ikasleak, eta eskolatik irtetean haien artean ari ziren berriketan.

380. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0056 Halaxe esan zien bere ikasleei: - Egin nahi duzue beste idazlanik?.

381. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0056 - Nola? Zer? Zelan? - galdezka hasi ziren ikasleak.

382. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0093 Irakasle guztiei deitu zien, eta nork bere ikasleak gelara ekartzeko agindu zien, onez edo txarrez.

383. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0093 Ikasle grebalariez gainera, herriko jendea ere biltzen ari zen, ikusmiran, eta hura nahikoa ez zela, kazetari bat.

384. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0053 Norgo Jessaden etxera eramana izan zen, eta gau hartan ikasle gaztearen burua makinarekin bat egin zuen.

385. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 Ikusi dituzun lauak eta barnetegi *barnetegi: ikasleak berton bizitzen diren ikastetxea batean alemaniera ikasten duten bi zaharrenak.

386. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0038 Ikasleen farrak eta algarak, maisua, arrotz baten aurrean itxura farragarri hartan ikusi zutenean!.

387. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0038 Irakasle gizarajoak lotsa gorritan alde egin behar izan zuen zapalak eskuetan zituela bere ikasleen algara etengabeei ihesi.

388. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0057 Oinek automatikoki aurrera egiten zuten bitartean buruaren jirabira gelditu egin zitzaion beste behin, esan berri zuen zerbaitek eraginda: zer nolako ikaslea izan zen bera, Pantxo.

389. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0020 Gure herrian ere bene-benetako mogida sortu zen, eta era guztietako jendetza bildu zen udaletxeko areto zaharrean; esamin guztietan hitzik egin gabe irauten duten ikasle alferrak, telebistazale babotuak, arkakusoen domatzaileak, euli harrapatzaileak...

390. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 Han zegoen Julianen urbanoa, udaletxe aurreko enparantzan, ikasle txikiz beterik.

391. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0098 Maisuak, oso haserre, esan zion ikasleari: - Hi bezalako tontolapikorik ez diat oraindik ikusi.

392. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0121 Irakasleak ikasleari: - Zer da anguloa? - Anguloa... anguloa... A, bai! Angularen senarra.

393. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0041 Eta liburuan proposatzen ziren elkarrizketak ere artifizialak gertatzen ziren, ikasleek gogo haundirik gabe errepikatzen bait zituzten esaldiak.

394. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0135 Ariketak: - Gelako arbelak, edo eta gelan aurretik leku pribilejiatu batetan ipini dugun panel zabal eta zuriak, edo posterrak ikasleen interes eta kuriositate guztia bereganatzen du.

395. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0092 - Zer moduz? Zure ikasle hauek ongi portatu al dira?- galdetu zion.

396. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0016 Ikasleentzat, koartela dela ere esan liteke.

397. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0034 Rudi Kreuzkamm kanpoko ikaslea zen eta asko ibiltzen zen hirian zehar; (...).

398. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0128 Ikasle batzuk barre egiten zuten.

399. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0055 - Baina entzun: ez naiz ikasle bakarrari irakasten hasiko.

400. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0055 - Beste ikasleren bat ekarri behar didazu.

401. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0172 - Ez, Lope. Badakit ikasketak ordaintzen dizkidazula eta... - E! Hori, ikasle ona izaten zaren bitartean bakarrik.

402. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0008 Jesusek ematen duen Espirituak gizaki berri, espiritu, egiten ditu ikasleak: Haragitik haragia jaiotzen den bezala, Espiritutik espiritua (Jn 3, 6).

403. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0008 Jesusen lana jarraitzen du ikasleen elkarteak.

404. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0008 Ikasleen aitormenarekin Jesusenarekin bezala gertatuko da: batzuk onartu egingo dute, eta Jesusi itsatsiko zaizkio; beste batzuk gaitzetsi egingo dute, maitasunari ezezko borobila emanez; ikasleei bizia kentzeraino iritsiko dira.

405. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0008 Ikasleen elkartearen zeregina ez da gizon-emakumeak epaitzea; Jesusen eginkizuna ere ez zen izan inor epaitzea.

406. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0008 Ikasleen eskaintzaren aurrean gizaki bakoitzari dagokio aukera egitea: gizakiaren alde jartzea edo gizakia lotzen eta ondatzen duten bidegabekerien alde jartzea.

407. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0009 Eta argi ikusten da Jesusek eta ikasleek ez dutela berdin ulertzen Jesusen misioa.

408. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0009 Horregatik ikasleen erre-minak ez du hemen tokirik.

409. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0039 Orduan Burt Lancaster sereno bezala sartzen da neska kolejio batetan, eta hain zuzen ere lanean hasi berria denean, ikasle bat hilda aurkitzen du bere gelan.

410. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0011 ATARIKOA
Haurrok,
hona zuen liburua.
Zuentzat idatzia da
eta gustatuko zaizuela uste dut.
Mundu miresgarri bat eman digu Jainko gure Aitak.
Baina ez hori bakarrik.
Jesus, bere Semea, eman digu gainera,
gure maisu eta gure adiskide izan dadin.
Gaur ere entzun ditzakegu
Jesusen eta bere ikasleen kontakizunak,
gure belarrientzat beti bezain atseginak.
Gain-behera irakur ditzakezue orrialdeok
zeurok bakarrik, edo, sailean bildurik, ozen eta goraki;
baita horietako zenbait gertarazi (antzeztu) ere
.
Izan ongi!

411. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0012 Ikastetxe hartako ikaslerik bikainenetakotzat jotzen zuten jesuitek.

412. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0027 Eta ikaslerik finenek koadernoan idatzi zuten haren asmoa: Hasieratik hasi.

413. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0042 Ikasle eta gidari adi adi egon zitzaizkion apur batean.

414. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0042 - 150garren metroan hasten da tropikorako langileen eztiketa - azaldu zien Mr. Fosterrek ikasleei.

415. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0065 Ikasleek honela galdetu zioten Jesusi: - Nola diote idazlariek, lehenbizi Eliasek etorri behar duela?

416. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0065 Ekarri diet zure ikasleei, eta ezin sendatu izan dute.

417. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0065 Ikasleak Jesusengana joan eta bereiz galdetu zioten: - Zergatik ezin dugu guk bota ahal izan?

418. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0065 Elkarrekin Galilean zebiltzala, Jesusek honela esan zien bere ikasleei: (...).

419. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Profetetan idatzirik dago: Jaungoikoaren ikasle izango dira guztiak.

420. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0050 Une hartatik hasi zen Jesus bere ikasleei azaltzen, berak Jerusalenera igo behar zuela, eta zahar, apaizburu eta lege-maisuen aldetik asko sufritu; hilko zutela eta, hiru egunen buruan, biztuko zela.

421. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibe 0050 Orduan Jesusek bere ikasleei esan zien: - Nirekin etorri nahi duenak, uko egin biezaio bere buruari, har beza bere gurutzea eta jarrai bekit.

422. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0227 Ordutan zehar telefonoz hitzegiten iharduten dut Mûnchengo lagun ohi batekin, hau ere Schelerren ikasle izandakoa.

423. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0026 Ezpeletan (Lapurdin) kontatzen duten leienda batek dioenez, Atarrabi eta anaia gazteago bat, beste ikasle batzuekin batera, Txerren edo Etsairen haitzulora joan ziren ikasketak egitera.

424. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0026 Ikasketak bukatu zituztenean Txerrenek, irakasketen truke, ikasle bat betirako berarekin geratu beharko zuela esan zuen.

425. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0013 Arrain begiak dituen ikasle bat, unibertsitarioa agian, liburu pilo bat besapean.

426. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0079 Laugarren etxetxoan ez dut begiratu beharrik izan, tiranteak eta kapela daramatzan gizon bat belarra ebakitzen ari delako, eta Nathalie-ren etxean ikasleak bakarrik bizi baitira!....

427. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. olaberria 0014 Mark alarguna zen eta semerik gabea; berridazle edo ikasle bat edo bi, bere neskatxa eta goiko pisuetan bizi ziren zenbait etxakidez gain ez zeukan inolako sendirik.

428. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. ormaetxea 0075 - Ikasle aparta zen! Gustatuko litzaidake orain ere horrelakoak izango balira hona datozen gazteak.

429. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0033 Etengabe, sarritan neure eraginez, zure bikaintasun aparta goraipatzen zuten lagunek, ikasle nahiz irakasleek, eta nire irrika areagotzen zuen laudorio bakoitzak.

430. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0050 Eta frantsez txar batean, eta Babeleko langile baten etsipenagaz, ondoko ikasle bati, tutik ere ez nuela entenditzen aitortu behar izan nion.

431. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0035 Arbela zegoen tokitik, ikasle harrituei begira, Kokolo aurreko egunetan Argomedorekin ikasitako hitzaldi laburra botatzera prestatu zen: - Chiletar maiteak!- hasi zen esaten Pinochet omen zena.

432. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0123 Litxa eskursiora ateratzen zen, zikinaren ehundaka ikasle, sukaldeetara, logeletara, komunetako azpikaldeetara.

433. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0010 2.2. Planteamendu praktikoa edo estrategia
a) Estrategiaren orientabidea
1. Osagai linguistikoa: Hizkuntza funtzionala erabili
2. Osagai erreferentziala: Hizkuntza bere kontextu errealean bizi
3. Osagai diskurtsiboa: Hizkera-mota desberdinak bildu eta sailkatu
4. Osagai psikologikoa: Ikaslearen autonomia bultzatu
b) Komunikazio-metodoak gaurregun
c) Bitartekoak

434. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 2. Eredua Ikaslea bakarrik dagoela eta irakaslearen nahiz aholku eman dezakeen norbaiten laguntzarik ez duela suposatzen du eredu honek.

435. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 Egiten zuen gauza bakarra Bizkaitarra, Gipuzkoarra eta gainerako agerkari abertzaleak ikasleei helaraztea zen.

436. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 Hasia zen, bai, euskaraz ikasten, hamalau urterekin, eta hain zuzen ere Azkueren ikasle batena omen zen El euskara ó baskuenze en 120 lecciones liburuaz.

437. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 Apraiz ez zen, zalantzarik gabe, ikasle eredugarri horietakoa.

438. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 Ikasle argia, nolanahi ere, baina bestelako interes asko izaki, logika liburua kafesnearen zipristinez zikindua zuen, ikasgaiak gosal garaian arrapaladan prestatzen zituelako.

439. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 00692 Salamancako egonaldiaz gainera, Deustuan izan zen Apraiz ikasle.

440. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Ikaslea eskoletan euskara batua edo batu antzeko bat ikasten saiatu bada, lagun artera joatean, beste euskalki baten aurrean aurkitzen da: Gure kasuan Oiñatin egiten den bizkaiera kutsuzko euskararen aurrean, halegia.

441. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Hau izaten da, noski, ikasle saiatuenak atzeratu eta asperrarazteko biderik aproposena.

442. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Ez da gehiegi ematea komeni, ikaslea nahas ez dadin.

443. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Azken hau ez da beti oso erraza izaten, baina, gehienetan, bestearen aldetik, bere mailara egokitzeko gogo bat besterik ez du eskatzen ikasleak.

444. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 3) Aditz kontuan, hasi berri denarekin, batez ere, hikako formarik ez erabili, zeharo desberdinak baitira, eta gainera, ikasleak ez dituzte ia eskoletan ikusten.

445. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 4) Ikaslearen lotsa eta beldurra baztertzeko, gure hizkuntza amarengandik ikasi dutenek pazientzia apur bat edukitzea.

446. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0142 Ikasleak, ikasten ari den hizkuntza erabiltzen duten profesionalekin harremanak izateko behar duen lexiko berezitua eta trebetasun gramatikal eta komunikatiboa lortzea izango da LSP ikastaro bateko programaren helburua.

447. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0142 Ikasketa-prozesu horretan ikasleak bereganatu behar duena atzerri-hizkuntza bateko dialekto profesional edo teknolekto bat da.

448. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0142 Beharrak izeneko sailean hizkuntza profesionalen ikasleen beharrak ebaluatzen dituzten bi txosten jaso dira.

449. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0142 Beneke-k bere artikuluan ikasleen beharrak ezagutu ahal izateko datu-bilketa lau eratan egin daitekeela azpimarratzen du: (1) behaketa partizipatiboaren bidez; ikertzaileak langileak bere lanpostuan zein hizkuntza behar dituen jasoko du; (2) ikasle izango diren langileei galdeketa sakona eginez; (3) enpresa askotan galdeketa bera banatuz (4) lanpostuetarako iragarkietan hizkuntz eskakizunak oinarrizkotzat noiz jotzen diren aztertuz.

450. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0143 LSPko irakasleak behartuak daude beren metodologia eta materialgintzaren ikasleen behar espezifikoak oso kontutan hartzera eta agian hau LSPak hizkuntzen irakaskuntza jeneral edo ez-berezituari egin diezaiokeen ekarpenik nagusiena: metodologiak ikasleen beharren arabera eraiki behar dira eta ikasleak, linguistikoki zeharo definituak izango diren ataletan murgildu behar dira ikastaroan.

451. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0143 Literaturazko testuak aztertzen dituzten ikasleen helburuak eta behar komunikatiboak dituztenenak oso desberdinak dira eta irakasleak gogoan eduki behar du beti puntu hau.

452. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak amatiño 0145 - Nahiz eta euskara ikasteko izugarrizko grina eta adorea duen ikaslea izan, hobe luke edozein euskaltegitara jotzea.

453. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eizmendi 0176 Metodo aktiboen aldeko irakasle asko eta asko dago gure artean, baina zenbaitetan, ikasleen pasibitatea edo ardura falta direla eta, klaseko dinamika makala denean, lehengo metodo estuetara jo edo ez jo zalantzan jartzen gara.

454. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eizmendi 0176 Ikasleek irakaslearekin batera taldeko partaide sentitzen badira, ikasprozesuaren ardura beren gain hartuko dute, horrela lan osoa erraztuz.

455. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eizmendi 0176 Kapitulu bakoitzaren hasieran talde-garapenaren urratsen ezaugarriak aurkezten dira eta mementu horretan taldeak dituen beharrak; ondoren hezitzaileak taldearen behar horiei erantzuteko izan behar dituen jarrera egokiak; hirugarrenez ikasleengan trebetasun eta jarrera berriak sortzeko ariketen bilduma pausoz pauso zehaztuta, eta batzutan baita ariketa horiek ikas-programaren barruan nola sar daitezkeen ere.

456. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0163 Hizkuntz irakasleak ohituak gaude ikasleek egiten dituzten hutsetara.

457. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0163 Liburu honetan galdera garrantzitsuak egiten dira, hala nola, zergatik gertatzen diren hutsegiteak hain sarri, irakaslea gauza ote den eta, are gehiago, saiatu beharko ote lukeen ikasleari hutsegite gutxiago egin dezan laguntzen.

458. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0164 Izan ere, okerra porrotaren seinale izan beharrean, ikasprozesuko pausu beharrezko eta onuratsua gerta bait daiteke ikaslearen nahiz irakaslearen aldetik.

459. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0164 Beharbada, liburuak ikaslearengan alaitasun-giroa eta konfidantza sortzeko bide emango digu, hizkuntzaren ikasprozesu luze eta zailean jardunbide ez-defentsiboak sortuz.

460. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. martinez 0132 Ostiral goizean Jûrgen Wolff-ek, Maite lernt Deutsch metodoa erabiliz, benetako ikasleekin klase bat eman zuen, beste irakasleak begira zeudelarik.

461. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. martinez 0132 Kontrastibitateak ikasleak, bere ama hizkuntza eta xede-hizkuntza konparatzean, izan ditzakeen zailtasunak aurreikustea eta horientzat konponbidea jartzea esan nahi du.

462. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0016 Ikasleok eman dizkiguten arrazoiak ikusiz, berehala ohartzen gara eskola eta ikastolako lanaren ezintasunak eta mugak nondik norakoak diren.

463. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0016 Irakaskintzatik kanpo konpondu behar direla arazo asko jakin arren, ikasleek eman dizkiguten arrazoiek, ikasleen, irakasleen eta gurasoen hutsuneak ere argi erakusten dizkigute.

464. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0017 Ikasleek, ez dakitela behar den beste esaten dutenean, agian 2. BUP.en, orroa, ukatu, zimeldu-ren esangura ez dakien ikasle asko dagoela diote.

465. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0017 Gaur-gaurkoz, hutsune, ezintasun, gabezia guztiok ditugula, ikaslea kontzentziatzera jo beharko genuke, behar bada.

466. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. lertxundi 0114 Rayuela-ko ikasleen jerga, pedanteria libreskoa, hitz-jokoak, Cronopios-etako Intelektualismoa, El perseguidor-eko xehetasun itogarria, Bestiario-ko freskotasun neurtua....

467. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 Idazlea, gaztea da oso, ikaslea.

468. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1981 0448 Udako Euskal Unibertsitatean ikasle eta irakasle bezala ere aritua naiz eta UZEIk prestatu dituen zenbait hiztegi teknikotan parte hartu dut.

469. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Geroago, Jesusek Espiritu Santu ori bere ikasleei agindu zien; Espiritu orren laguntzaz, beren sinismena ausardiz aitortzeko trebe zitezen.

470. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Il urren, berriz itz eman zien ikasleei, egiaren Espiritua bidaliko ziela Aitagandik, Kristoren aitorra egiten lagun zezaien. Jn. 14,16; 15,26.

471. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Jesusek ikasleei bein ta berriz egindako agintza au, Pentekoste egunean bete zuan; miragarrizko itxuran jetxi zan Espiritua ikasleengana; auek, Espirituz beteta, Jainkoaren arrigarrien berri ematen asi ziran.

472. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Gero, ikasleen itzari sinistu ziotenak eta Kristoren bataioa artu zutenak, Espirituaren doai berbera artu zuten. Ac. 2,38.

473. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Ikasleak, Espiritu Santu emate ura oikun edo rito berezi batez egin oi zuten: kristau berrien buru gainean eskuak ezarriaz.

474. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Esku-ezartzearen oikun au, bataioaren osogarri bezela ikusia izan zan eleizaren asieratik; gaur ezagutzen ditugun garai aietako katekesi-laburpenetan ageri danez, sinistu bear ziran oinarrizko egien artean, eskuak ezartzeko oikun au ageri da; ikasleen garaiko eleizak ala uste eta erakusten zuan. Ac. 6, 1-2.

475. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Ondoren, Eleizak etengabe eta aoz-ao erakutsi dunez, garbi dago ikasleen esku-ezartze ura gaur eguneko Sendotzaren asiera ta oinarria dugula; Pentekoste eguneko Espiritu Santuaren ixurtzea Sendotzako Sakramentuaren bitartez ematen zaio Eleizari.

476. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0257 Jesusek bere ikasleak utzi aurretik, Espiritu Santuarengan bataiatuak izango zirala, adierazi zien; Espirituak indarrez jantziko zituala, alegia, munduan zear bere Maixuaren testigu izan zitezen.

477. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0257 Espirituaren aitormenak bi bide ditu: Espirituak, Berak egiten du Kristotaz aitormen; eta Espiritu beraren indarrez ematen dute ikasleak Maixuaren berri.

478. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0259 V`rren gizaldi geroztik asi zan Sartaldeko Eleiza sendotza itza erabiltzen ikasleen esku-ezartzea adierazteko.

479. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Normalki fisikako klase batetan elektrizitatearen alor baten berri, honako eta beste antzeko formulaz ematen zaie: horrela Ohm, Pouillet, Joule, Faraday edo beste batzuen formulak eta beren praktikotasuna paperean ikasiz gelditzen da ikaslea.

480. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Baina beste era honetakoa ere izan daiteke: Eskola batean, ikastaro erdia igaro ta gero honi zegokion azterketa irakasleak agertu zuenean, ikasle guztiek klasetik aldegin zuten.

481. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Ikasleak eskolatik aldegin zuten denak, kanpoan txostenak, instalapen egokiak bilatzera eta haiek oinarritzat harturik beren esamineko lana prestatzera.

482. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Irakaslegoak etika berri baten jabe egin behar du, ikasleen lana ahal den zuzenenik balora dezan.

483. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Irakasleak, epaile papelez jazten denean kontuan izan behar du ikaslearen benetako lana neurtu behar duela, ez guztientzako ifinitako neurri bat azterketa pasa duen ala ez.

484. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Ikaslearen borondate ona eta bere erantzunkizun zentzua ere baloratu behar ditu.

485. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Ideia aldetik aurrerakoiak ohi gara, baina ikaslearen neurt garaia etortzen denean... orduan ez dakit nolako inkongruentziaz jazten garen.

486. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0044 Ikasleentzat eginik dagoen mikroskopio askok disko bat du diafragmaren ordez.

487. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0024 Salamancan ikasle, Campionek bere Gramatikan idatzi zuen esaldi zorrotz hura irakurri zuen Olabidek: .

488. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0034 Irakasle ona, ikaslea ere bai, bertsulari ederra atera zen bigarren hau, herriko besta, tobera-mustra eta denetara ainitz galdatua.

489. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mendibehere 0010 Azken ZABAL-en, Ramuntxo KANBLONGek, galdera hau botatzen zuen: Noiz bada hasiko gara, gu, Euskaldunak, unibersitarioak lehen lehenik, ikasleak, langile eta laborariak, serioski geure Herriaz arduratzen.

490. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0041 Hori izan daiteke alfabetatzea; eta ikastolarik izateko zoririk izan ez dugun euskaldunon eskola; baina izan bedi guztiok ikasle eta guztiok irakasle garen eskola bat, guztiok baikara zerbaitetan jakintsu eta zerbaitetan ez jakin.

491. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0043 Gaiarengatik eta areago metodologiarengatik, esan genezake ekonomian aritzen diren ikasleei zuzenduta dagoela, bereziki.

492. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0043 Horregatik hau dio: Gure asmoa zera da, eztabaida eta errefleksio gai zenbait proposatzea ikasleei partikulazki, zeinaren bidez transmetitzen zaien jakintzari arrepostua ematea posible bihur dakien (1. horrian); eta beste hau ere: ... proposatzen ditugun kritika gaiek helburutzat hau dute, marzismoa kapitalismoaren teoria bezala, hazten laguntzea (1 horr.).

493. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 c) Osagai soziokulturala eta erreferentziala Komunikazio-gaitasunak oso maila ezberdinak izan ditzake, ikaslearen nahien eta beharren arabera.

494. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Ikasle batek bigarren hizkuntza turismoa egin ahal izateko menperatu nahiko luke; beste batek bere lanbidearen inguruan ateratzen diren zientziazko liburuak irakurri ahal izateko; izango da norbait atzerriko telebista eta irratiak ikusi edo entzun ahal izateko nahi duena ere.

495. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Edozein egoeratan saihestu ezin dena hizkuntza bera da; hau da, hizkuntza ikasle guztien nahien azpikaldean eta oinarrian dagoen tresna da.

496. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Komunikazio-gaitasun minimoa lortu nahi bada, kode hauek ikasleei barneratzen saiatu behar du irakasleak, hizkuntza kontextu jakin eta definitu batean gertatzen baita.

497. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Alor honetan euskaldun deskulturatuak ere ikasle gara.

498. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0012 Irakasleek hizkuntza pedagogikoa asmatu dute eta ikasleek gutxitan erabiltzen diren esaldiak ikasi dituzte.

499. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Komunikazio-egoerak hasieratik ikasleen beharrei erantzunez biltzen dira.

500. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 4. Osagai psikologikoa: Ikaslearen autonomia bultzatu

501. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Ikaskuntza ikaslearen behar eta motibazioetan ardaztuz antolatzen da.

502. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Ikasleen nortasunak eta motibazioek ezarriko diote neurria ikasgaien aukerari eta ikaskuntzaren lastertasunari.

503. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Ikasleek hizkuntza berria komunikazio edo ekintza-tresna bezala erabiliko dute.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Klasearen hasieran irakasleak eta ikasleek helburuak finkatzen dituzte, ahal dela ikasi nahi den hizkuntzan, eta bestela ama-hizkuntzan.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0075 HELBURUAK Ikastaroaren asmoak goian aipatu ditugun argitalpenek zehazten dituzte eta honako hauek dira:
a) ikasleak ikaskuntzaren bukaeran egiteko gai izan beharko lukeena;
b) ikasleak, ikaskuntzaren bukaeran jakin beharko lukeena;
c) a. eta b. ataletan lorturiko gaitasunaren frogagiritzat har daitekeena
.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Britania Handian bertan filmatu den spot horrek, ondoren etorriko den ikasgaiaren elementu funtsezkoenetariko bat irudikatuko du eta iruzkin ozen baten bidez programak duen gaiaren edukia aditzera emango zaio ikasleari oso hitz gutxitan.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Loc spots horiek direla medio, zenbait egoera eta inguru ezberdinetako hizkuntz funtzio berberaz baliatzen diren eta azentu ezberdinak dituzten pertsonak aurkituko ditu ikasleak.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Programa bakoitzeko tartetxo honetan, egoera ezberdinetan hizkuntzak nola funtzionatzen duen ikasiko du ikasleak, baina oraingo honetan gehiago azpimarratuko dira jolasa eta informazioa hizkuntz edukia baino.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 Test honek, lorturiko hizkuntz gaitasuna zehazki egiaztatzeko baino, ikaslea bigarren urtean ere hizkuntz ikasketak jarraitzera bultzatzeko balio handiagoa izango du, beharbada.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 Ikastaldiaren bukaeran, herri-unibertsitateek eratu duten VHS-Grundbaustein Englisch delakoaren azterketa berrian izena emateko aukera izango dute ikasleek.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 Bi adibide ematen ditugu: 1. eredua, osatuena, ikasleek gelako ikaskuntza jarraitzen dute, euskarri tekniko guztiak eskura dituztelarik, eta 2. eredua, telebista, irratia eta autodidaktentzako materialaren laguntzarekin lana etxean egiten dutenei zuzendurik dagoena.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 Eredua Eredu honek suposatzen du ikasleak asteko 90 minutuko ikastaroa jarraitzen duela eta honako bitarteko hauek dituela:
- irrati-programa
- telebista-programa
- magnetofonoa
- magnetoskopioa
- ikasliburua eta ikastaldiari dagozkion kaseteak.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0084 Nola egin:
1. Ikasleek telebistako emanaldia ikusiko dute beren etxean;
2. ikasleak ikasgelara etorriko dira lehendabizikoz eta ikasliburuarekin eta kaseteekin bertan lan egingo dute;
3. ikasleek ikasgaiarekin zerikusia duten idatzizko lanak egingo dituzte beren etxean (irakurketa eta idazketa);
4. ikasleak ikasgelara etorriko dira bigarren aldikoz; magnetoskopioa erabiliko dute eta emanaldiaren bigarren zatia landuko;
5. ikasleek telebistako emanaldi berbera berrikusiko dute etxean;
6. ikasleek irratiko emanaldia entzungo dute beren etxean;

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Eta egunean hiru ordu euskara ikasten zortzi hilabetean jardun ondoren ikasle saiatu bati irten zitzaion hasperena datorkit gogora: Ai, ikasten aritu nintzen hura deklinabidea zela hasieratik jakin izan banu!.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Esate baterako, Canadan ikasleak, ikasteko dituzten joeren eta erraztasunaren arabera sailkatzen dituzte, talde batzutan ikasteko gramatikaz baliatzen direnak eta beste batzutan gramatikarik gabe hobeto ikasten dutenak bilduz.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0161 Bestela esanda: ez ote dugu ikasleekin bitartekoak eta ingurukoak irakasten, edukiak eta mamia irakasten baino denbora gehiago ematen?.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0161 Ikasleok, epaimahaikook alegia, hormirudian zerbait ikusten saiatu ginen eta erantzuten ere bai.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0161 Beraz, eklektizismoaz dihardugunean, ikaslearekiko eta beraren beharrekiko leialtasunaz ari gara, ikaslearen iniziatiba eta ekimenari zor zaizkien errespetuaz, metodo orok berezkoa duen erlatibotasunez eta, azken batez, irakaskuntza / ikaskuntzak eskatzen duen autonomiaz eta eraginkortasunaz.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0073 Ez dauka zentzurik klase osoarekin eztabaida tekniko, irekia egiteak; ikasleak 20-30 baldin badira, eta denek hitzegingo badute, bakoitzari minutu bat, gehienez bi, tokatuko zaio; aurrez eta ondoren entzule isil pasibo geratu beharko du.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0073 Hor ditugu taldetan ikasleak, elkarrekin hizketan hasteko prest; hor, irakaslea, eztabaidaren buruzagi, taldez talde ibiltzeko pronto; eztabaidagaia ere, itxuraz interesgarria, hor daukagu...

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0073 Baldintza hauek ez dute beste gabe ziurtatzen ikasleak mintzatzen hasiko direnik, zaldia uraskara eramateak honek edango duenik ziurtatzen ez duen bezalaxe.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0073 Ikaslea mintzagaiaren inguruan motibatzea lortu behar dugu, eta elkarrekin eztabaidatzera eragin.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Eman diezaiogun talde bati algodoizko hari multzoa, iparrorratza, jostorratz bat... Ikasleak beste planeta batetik datozen bisitariak dira; ez dakite gure zibilizazioari buruz tutik ere.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Ikaslea sarritan beste norbaiten papera egiten askoz ere erosoago sentitzen da.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Ariketaren prozedurari eta ondorioei buruz irakaslearen erizpideak ikaslearentzat lanerako motibagarri dira.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Moderatzaile ikasle bat izaten da gehienetan; orduan, lidertzarako egokiena irakaslea.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Dena dela, mintza-praktika ariketak egiterakoan, ikasleak eztabaida-buruzagitza tekniketan ere trebatu behar ditugu.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Hurrengo puntuak aztertuz, irakasleak argi ikusiko du noiz hartu berak buruzagitza (lidertza) eta noiz ikasleen eskutan utzi eginkizun hau.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0076 Ikaslea liderra denean zer esanik ez besteak adina eskubide duela eztabaidan parte hartzeko.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Hurbilketa komunikatiboaren asmoa ingurugune linguistikoaren inputa areagotzea da eta barne-mekanismoak hobetzea eta ikaslearen parte hartzea haundiagotzea.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Clémentek aldatu eta osatu egin zuen lehen eredu hori honakook azpimarratuz: ikaslearen etnia, komunitateak dituen talde etnikoak eta xede-hizkuntzaren statusa.

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Lehen ere esan dut ikasgai dagoen hizkuntzaren ikaslea bizi den elkartean funtzio komunikatibo garrantzizkoak dituenean bigarren hizkuntza denean, beraz barru motibazio handiagoa izango duela seguraski hizkuntza hura ikasteko.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 KOMUNITATEAREKIKO JARRERAK Motibazioa indartu egingo da, ikasleak bigarren hizkuntzako hiztunen aldeko jarrera ona baldin badu.

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Horrelakoetan ikasleak nahi izan dezake komunitate horretakoekin harreman estuagoa.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Jarrera hori ezkorra baldin bada, behaztopa galantak egon daitezke norberaren barnean hizkuntza hori ikasteko; behartuta ikasten bada, kanpotikako eskakizunak betetzeko, gutxiengoaren mailetaraino bakarrik iritsiko da ikaslea.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0103 Ondorioz, ikasleek bigarren hizkuntzadunei buruz dituzten jarrera aldeko eta kontrakoek sendotu ala ezindu egingo dute ikaskuntza, hizkuntza hori duen komunitatearen kultura berea baino gehiago estimatzeak ala ez estimatzeak egiten duen bezalaxe.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Harreman sozial gehiago nahiko ditu ikasle honek eta pozik egongo da beste taldearen hizkuntz adierazpenak bereganatzen dituenean.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0106 Motibazio instrumentalak mugitutako ikasleak ez du aurrera egingo bere behar sozialak beteta daudela ikusten duenean.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Urteen joanean ikasle asko ikusi du oso maila altuetara iristen.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Gauza ikusgarriak gertatu zaizkio bere ikasleekin.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Beste ikasle batek idazmenaren alorrean oztopo larriak zituen; kolejioan sartu eta hurrengo urtean artikulu bat argitaratu zuen bere eskualdeko egunkariaren lehenengo orrialdean.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Thornton-en, ordea, ikasleek arrakasta akademikoari eta adimenaren hazkuntzari balioa ematen, besteren aurrerapenekin harrotzen eta norberaren babeserako erabili ohi diren jokaerak alde batera uzten ikasten dute.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Lehiatasuna dela medio, kolejio horretara joaten diren ikasleen ezaugarri ohizkoetako bat gazteak nolarebait besteak baino gutxiago direla uste izatea da; gutxiago jakitea gutxiago eta gaizkiago pentsatzen den seinalea bait da horrelakoentzat.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Ikasleekiko lanak sentipenei zabalik egotean du oinarria, gerta daitekeena aztertzeko gogoan eta milaka galdera egitean.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Ikasle bakoitzaren gaitasuna serioski aintzakotzat hartzen duen arau sugestibo-soziala ezartzeak gaitasun hori bera handitzea ere badakar berekin, hau ikasle horren guraso eta irakasle ohientzat pentsaezinezkoa baldin bada ere.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Ikasleek edozein kritika jasoko dute, eraso pertsonalak ezik.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Irakasle-ikasleek jolas fisiko eta filosofikoak egin behar dituzte beren kabuz; eta hau, besterik ematen duen arren, heldutasunerako bidea da.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Ikasleek beren standar propioak lortu behar dituzte eta ez taldearenak.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Ezagutzen ez duten guztia auzipean jartzeko moduan gidatzen dira ikasleak.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Ikasleek arazo akademikoak dituzten aldi berean arazo pertsonalak ere badituztela aitortzen da eta, horregatik, dakitena eta sentitzen dutena integratzeko astia eman behar zaie, eta horrela tajuz eramango dituzte beren gorputzeko aldaketa kimiko eta fisiologikoak.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Ikasleak ikusten duenean irakasleek arazoei irtenbide emateko beste ikasleengan eta berarengan uste ona dutela, fidatu egiten da.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Horrelako ikasleekin gertatzen da, ikasturtea aurreratu ahala, handitu egiten direla eskolarekin eta beste ikasleekin dituzten liskarrak.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Peter Kline-k uste du ikasle hauek beren burua aldatu nahi dutela, baina aldaketa horretan aurrikusten duten etorkizunaren mehatxua hain da larria ze beldurraren eraginez ez bait dute onartzen.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Kline-ren aburuz, ikasle hauek superbizitzeko, jarrera ezkorrak eta beren jokabideak alde batera uztera behartuko dituen ingurugiroaren eraginari bakarrik erantzungo diote.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Arazoak dituen ikasle bakoitzaren ikerketa egin behar da.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 0070 Ordurarte eskolak alemanez eta irakasten ziren eta ikasleek, greba gogor bat egin ondoren, Unibertsitateko irakaskintza osoa ebraieraz ematea lortu zuten.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0102 Azkenik, gestio-organoetako partaidetza-arazoa inguratzerakoan, ikasleak ezin ditzakegu ahaztu.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0394 Tomas jeneral izango zenak, egun haietan, diputatu liberal zen bere anai nagusiari laguntzen zion, une berean hango Militar Akademian Espartero ikasle zela.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0107 Bere zuhurradia horrek eta bere gertakarien begiztatze goseak egin zuketen, Mathieu irakaslearen eskutik, Aristotele eta Tomas Akinokoaren ikasle eta jarraitzaile.

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0107 Billot kardinalearen urratsetan ibilirik Erroman, eta Mercier kardinalearen ikasle egonik Louvainan, Luis XIII. eta Pio X. aita sainduek bultzatu-berri zuten Tomismoa ongi ezagutzen zuen Klement Mathieu irakasleak.

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0253 Erregeari bidalitako gutun hori aipatzen dudanez, ezin dut utzi abagunea bertako parrafo bat berridatzi gabe, zeren oso adierazkorra bait da ikusteko zer nolako ikas-giroa zegoen Bergaran sasoi haietan; honela dio Bergaran lor daitezkeen ezagupenak ugariagoak, sakonagoak eta azkarragoak dira Parisekoak eta beste ikasketa tokitakoak baino, zeren bertan ez dute ikasleek beste horietan azaltzen zaien ikasketak uzteko tentaldi anitz.

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0253 Mintegiaren laborategiak ematen zituen ahalbideak nolabait adierazteko hitzez-hitz berridazten dut segidan, Bergmann-en ikasle izan zen eta geroago Bergarako irakasle izango zen Thunborg suediarren komentarioa hamar urte geroxeago laborategia lehen aldiz ikustean: Laboratorium Chemicum-a aparte dagoen etxe bat da eta nahiko ongi hornituta dago.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0255 Baina guzti hau ez zen nahikoa izan Fausto Bergaran geldiarazteko, dirudienez, bertako ikasleek Eskola Metalurgikorako adierazten zuten interes eskasagotik edo eta bere anaiari eman zioten karguaren eraginez, bere ikerketa goserako beste larre zabalagoak nahi zituelako.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Orduan bakarrik zehaz dezakegu zer-nolako ikaskuntz progresioa eraman dezaketen ikasleek.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Laburbilduz, honako urrats hauek dira derrigorrezko unitate metagarrizko edozein sistematan:
1.- Ikaslearen beharren ikerketa eta analisia;
2.- Antzeko beharrak dituzten ikasleak taldean elkarrekin jartzea;
3.- Maila bakoitzeko beharrei erantzuteko moduan, ikaskuntz helburuak sistema oso batean elkarrekin nola lotu deskribatzea;
4.- Ikaskuntzarako egokierak ipintzea, ikasleek ahalik eta zuzenen irits ditzaten helburu guztiak.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Ikaskuntzaren helmuga ikaslea gai egitea da, ikaskuntz prozesuaren hasieran menderatzen ez zuen zerbait menderatzeko gai egitea, hain zuzen ere.

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Gainera, 1. puntuan ikusi dugunez, ikaskuntzaren helburuak ikaslearen ikaskuntz beharretara egokitu behar dira.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Badirudi horrek zerikusi handia duela ikasleak biziko dituen egoera motekin.

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0039 Lehenbizi ikasleak zein hizkuntz ekintzatan parte hartu beharko duen zehaztuko dugu.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Gauza nabaria da ikasleek askoz gehiago jakin behar dutela ulertzen hitzegiten baino.

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Hori horrela izaki, nahiko erraz defini dezakegu ikasleek behar duten gaitasuna, dela lehen aipatutako gaien inguruan elkarrizketa hasteko, dela beste edozein funtzio linguistiko betetzeko.

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Baina zailago gertatzen da hori elkarrizketa bestek hasi duenean edota ikaslearen jardunari bestek erantzuten dionean.

573. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Dena den, garbi dago asko landu beharko dugula ikaslearen ulermena, edozein elkarrizketatan defenditzeko prestatu nahi badugu behintzat.

574. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Esan dezagun hemen hitz gutxitan Atalase mailako ikasle batek zer ulertzeko gai izan behar duen:
- berak egindako galderei dagozkien erantzunik normalenak;
- berak aipatutako gaiei edota emandako erantzunei dagozkien ihardespenik normalenak edo probableenak;
- boskarren puntuko gai-zerrendaren barruan bestek egindako galderak;
- boskarren puntuan emandako gai arloen barruan bestek emandako informazioa;
- informaziobideek emandako ohizko oharrak, hala nola aireportuetako bozgorailuenak, tren-geltokietakoak, etab.;
- zenbait ohar: argi ibili!, kontu!, gelditu!, azkar!.

575. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Honela labur daitezke ikasleen beharrak: Ikasleak eskutitzak idazteko gai izango dira:
- ostatu, hotel eta kanpinetan tokirik dagoen ala ez galdetzeko;
- ostatuko prezio eta kondizioen berri galdetzeko;
- zernolako gelak, pentsio mota (pentsio osoa etab), instalazioak, bistak eta abar nahi dituzten adierazteko.
- turistentzat interesgarri diren leku eta ikuskizunen berri jakiteko;
- gela bat erreserbatzeko.

576. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Ikasleak honako inprimaki mota hauek betetzeko gauza izango dira:
- hoteletako sarrera-paperak;
- nazio batean sartu edo bertatik irtetekoak (behar balitz).

577. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Atalase mailako ikasleek honako hauek irakurtzen jakin beharko dute:
- idazmakinaz idatzitako kartak eta ikasleek beraiek idatzitako kartei erantzunez bidaltzen zaizkien liburuxka errazak;
- trafiko-seinaleetan normalean erabilitako textuak;
- ohar eta iragarki publikoetako textuak;
- gastronomiazko hitzak, normalean menuetan erabiliak.

578. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Daitekeena da, eta gertatu ere hala gertatzen da, textu idatzi gehiago erabiltzea horretara ohituak dauden ikasleekin; beti ere idatzia helburutzat ez, baina irakaskuntzarako lagungarritzat hartzen delarik.

579. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Beraz, ikaslerik gehienak Atalase mailara iritsitakoan askoz gorago egongo dira idazmenean eta batez ere irakurmenean, guri hemen helburuak zehazterakoan deskribatu duguna baino.

580. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Era berean, baliteke ikasle askok hizkuntza arrotzeko hiztunekin ahoz hasitako harreman sozialak kartaz jarraitu nahi izatea.

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0055 9. Erosketak Ikasleak gai honen zenbait alderdi erabiltzeko gai izan beharko luke: eroslekuak eta aukerak: supermerkatu, azoka, denda (okindegia, harategia...) eta abarri buruzko informazioa eskatu eta eman; dendan zerbaiten galdera egin, ikustea eskatu, zenbat balio duen galdetu; zerbait merkeagoa, hobea, desberdina erakus diezaiotela eskatu; erositakoa ordaindu; kantitate eta pisu-neurriak jakin; atzerriko dirua ezagutu

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0055 10. Janariak eta edariak Ikasleak janari eta edariei buruz mintzatzeko gai izan beharko luke: janari eta edari motak: jatetxean bazkaria eskatu, menua aipatu; zernolako otordua nahi duen eta nola prestatuta (frejituta, erreta, asko eginda, gutxi eginda, etab.) esan; besteengandik antzeko informazioa lortu

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0055 11. Herri-zerbitzuak Ikasleak zerbitzurik garrantzitsuenak erabiltzen jakin beharko luke eta besteei erabiltzen laguntzeko gauza izan: postetxea: postetxea non dagoen esan eta galdetu; buzoia non dagoen esan eta galdetu; karta eta paketeen frankeoaz galdetu; seiluak erosi; posta-apartatuaz galdetu.

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0052 Ikaslearen itxaropena arrazoizkoa den bitartean, itxaropen horri eman behar dio erantzuna irakaskuntzak, (Wilkins 1976,35. or.).

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0052 Ikaslearen beharrak berak ikusten dituen bezala, eta irakasleak ikusten dituenak bateratzea da arazoa (Kennedy; Bolitho, 1984,14. or.).

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0052 Une honetan beharrei buruzko akordiotara irits daitezke ikasle-irakasleak; izan ere, heldua, lehen esan dugun bezala, gauza bait da bere beharrak argi eta garbi ikusteko.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0052 Ikaslea eta irakaslea bat ez baletoz, negoziatu beharra legoke.

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0052 Hizkuntzen irakaskuntzako ikastaroak ikaslearen xedeetan oinarrituz moldatzeko joera zabaltzen ari da.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0052 Joera horrek, irakatsiko diren eduki linguistikoak, ikasleak beharko duen hizkera mugatzerakoan, ikaslearen hizkuntz beharren analisia eskatzen du.

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0052 Bestela esan, beharren analisi ororen gibelean galdera bat aurki daiteke: zein hizkera modu irakatsi behar da eta zein gaitasun garatu behar ditu ikasleak bere helburuak lortzeko?.

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0052 Normalean pentsatzen da ikaslearen beharrei nahikoa erantzun ematen zaiela, helburua lau trebetasunak garatzea denean, nahiz eta horietako batzuri besteei baino garrantzi handiagoa eman.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0052 Ikasle batzuk, agian, zenbait hitz, forma, eta funtzio ikasi beharko dituzte (definizioa, sailkapena, konklusioak etab.) eta funtzio horiek testu koherenteak moldatzeko nola erabili.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Smith-en ikasleak nahi zutenean bakarrik joaten ziren ikasgelara eta, bestalde, irakaskuntza ohizkoa zelarik, ezin zitzaion bakoitzari behar zuen ikasmoldea eskaini.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Giro hori ez zen direktiboa izango eta ikasleak izango ziren nahi zuten ikaskuntzaren erantzule.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Ikasleak beren martxan arituko ziren, beren esku zituzten materialez baliatuz edo xede-hizkuntza erabiltzera bultzatuko zituzten ekintzak burutuz.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Eztabaidarako taldeak moldatu eta hizkuntza ikasi eta erabiltzeko arauak ezartzeko gauza izan ziren ikasleak.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Smith-ek dioenez, programa honek ikasleen motibazioa sakondu egin zuen eta gehiago ikasi zuten.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Hauxe zen, aldez behintzat, arrakastaren arrazoia: Ikaskuntzaren erantzunkizuna irakasleetatik ikasleetara pasatu zela eta materialak egoera horretarako egokitu zirela (Smith, 1971, 151. or.).

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Nelson-ek, kasu honetan, nor bere erritmoan aritzeko moduan gauzak bakoizten saiatzearen garrantzia ikusten du, baina Andragogiak derrigorrez bere-berea duen elementu bat falta dela dio: ikasle eta irakasleen artean planifikatu eta helburuak mugatzea.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Edozein ikasle, edozein hizkuntz mailakoa izanik ere, al da gauza horrelako prozesu batera egokitzeko?.

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Bada gaurregun hizkuntz irakaskuntzako metodologian joera asko zabaldutako bat: ikasleari ahalik eta partaidetzarik handiena ematekoa alegia, hasieran egoera kontrolatuetan ikasi den xede-hizkuntza gero eta gehiago erabil dezaten gutxiago kontrolatutako egoeretan.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Legezkoa denez, hizkuntz sistema bereganatzen ari den heinean, ikaslea lan askeagoa egiteko eta bere xede bereziekin loturik dauden erabakiak hartzeko gauza izango da.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Nelson-en ustez, orain arteko programek Smith-ena salbu ez diote Andragogiaren alderdi bati jaramonik egiten: ikaskuntz programako alderdi guztietan ikaslearen partaidetzak duen garrantziari, hain zuzen ere (Nelson, 1979,61. or.).

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Programa horietan izan dezake partaidetza galanta ikasle helduak; eta garrantzi handia du honek, ikaslea ahal duenik gehien saiatzea nahi bada.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0059 Zilegi da programa bat ikaskuntzaren kontzepzio andragogikoaren barnean dagoela pentsatzea, baldin eta, ikasle-irakasleen artean moldatua izaki, helduaren beharrei erantzun eta gaitasunen barruan lanean aritzeko bideak ematen badizkio.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0064 Nola edo hala gidatutako egoeretan ikaslea ondo ibiltzen da normalean, hizkuntz elementu horiek gabe hitzegiten hasten denean.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0064 Ez dugu inolaz ere kontrolpeko fase hori beharrezkoa ez denik esan nahi, baina esan daiteke, ikaslearen komunikamena garatzea nahi bada, erantzun kontrolgabekoek kontrolpekoek baino lehentasun handiago beharko lutekeela.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0064 Eta guzti honek esan nahi du hasiera-hasieratik erabili behar duela ikasleak hizkuntza berria bere gizataldean, bizitza sozial eta lanbidean gertatzen den bezalaxe erabili ere.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0064 Konklusioa Helduari eskainitako hezkuntz zerbitzuak gero eta gehiago mereziko du andragogiko izena, baldin eta ikaskuntza formalean hizkuntzaren erabilera bere luze-zabalean indartzen bada eta ikaskuntza ez formaletako printzipioak egoera formaletan gero eta gehiago sartzen badira (ikaslearen beharren araberako programak eginez eta benetako komunikazio egoerak sortuz).

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0064 Zirriborro hau gero zuzendu egingo da, ikasleekin harremanetan jartzean.

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0064 Bai irakasleak, bai ikasleek argi jakin behar dute zein den ikaskuntza prozesuaren helmuga.

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0064 Horrela jakingo du ikasleak zeintzu diren ikasaioaren hasieran egiteko gai ez izan eta gero egin ahal izango dituenak.

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0064 d) Aurrerapideak. Pauso xinple eta logikoak eginez ikaslearen martxan.

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0064 Nelson Brooks-ek (1964) zera ere badio: ikasleak hizkuntza berriko mezuak berekoak baino lau edo bost aldiz gehiagotan entzun behar dituela, komunikazioaren teorian zaratak deitzen dena dela ta.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 Nork mugatu behar ditu behar horiek? Ba al du horretan eskurik ikasleak?.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 Irakasleak ez dizkio ikasleari helburuak ezarri behar.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 Marko bat aurkitu beharko du ikasleek aintzakotzat hartuko dutena eta mesederik handiena egingo diena.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 Hasiera batean ikasleak, nahiz eta heldua izan, ez daki argi eta garbi zer ikasi behar edo nahi duen.

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 Gure ustez, hauxe izango litzateke irakaslearen egin beharretako bat: ikasleak egon daitezela beren beharren jakinaren gainean eta izan daitezela beharrok formulatzeko gauza.

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 Bestalde, ikaslearen irudimena suspertu ere egin behar dute biziko dituzten egoerak ahalik eta gehien kontuan eduki ditzaten; batetik, aldez aurretik pentsatutako egoeratan erraz eta eroso komunikatzeko gauza izan daitezen, eta bestetik, berriz, ustegabeko egoeretan ere, ohizkoetarako prestatuaz baliatuz, egoki molda daitezen.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 Gustatuko litzaiguke beharren ezagupena ikasle-irakasleek elkarrekin komunikatu ahala nola sakontzen den baieztatzea.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Nire bitartez bakarrik ikasiko dik uste badu, oztopo izango da ikaslearentzat, eta sistema formal askotan gerta daiteke horrelakorik.

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Esate baterako, ikasle guztiek ondo erantzun arte galdera bera egiten aritzen denean.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Irakasleak ikaslearen baitako indarrak suspertu eta gidatu egin behar ditu eta ez zorrozki kontrolatu.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Gaurregun ez dugu uste kaltegarri denik ikasleak hutsuneak eta akatsak egitea eta bere horretan, irakasleak zuzendu gabe, uztea.

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Irakasleek zinetan egin dezaketena da komunikazio-egoerak sortu eta beren ikasleak, bestela gutxitan edukitzeko parada izango duten egoera horietara bultzatu.

627. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0220 Baina, begi bistakoa denez, ezingo dute irakasle on baten sormena edo ikasleen arazoak diagnostikatu eta zailtasunak gainditzen laguntzeko duen trebetasuna ordezkatu.

628. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0028 Egoera hain arriskutxuan, Gaztelako probintziak, beste probintzien laguntzarekin bostehun ikasle haiek aurrera ateratzeko erantzukizuna hartu zuen.

629. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0946 Charles Bally, De Saussure-n ikaslea, izan zen lehendabizikoz arazo hau argitzeko lehen pausoa eman zuenetariko bat, lengoaia afektiboa eta intelektuala bereziz, nahiz eta bien arteko harremana gehiegi sakondu ez zuen.

630. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0111 ARGIA aldizkariaren eskariz, iazko ikasturteari buruzko balantze antzeko zerbait egiterakoan, puntu asko aipa badaiteke ere, honako bi hauek aipatuko nituzke bereziki: matrikulatutako ikasle eta emandako orduen gehikuntza eta gure munduaren egituratze eta arautze prozesuari emandako bultzada.

631. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak txill 0064 Nazio-Antzokia, Praga-n,1868-an eraikitzen hasia, herriak emandako diru soilaz eraiki zan (bi aldiz, erre baitzan!): diru-biltzaileak, herriz herri nekatu gabe ibiltari, txekotar ikasle gazteak izan ziran.

632. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0437 Badaki Platon-ek haraindiko azken auzi hori, ez haraindi hori bera ere, ez dutela onartzen sofistek, ezta hauen ikasleek ere.

633. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0569 Grabaketa transkribatzeko eskatu nion Donostian nik irakasten dudan Fakultateko emakumezko ikasle bati.

634. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0569 Mutrikuarra, bera, ikasle habila eta langilea, iadanik nirekin antropologiazko lanetan dabilena.

635. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Honek ere, badu norberarekiko, bai aurrekoekiko barru-barruko lokera: 66. galderak juxtu juxtu gainditu du erdia, ikasle hauei tradizioa baino aurrekoen ondarea eta norberaren nortasun agiria gehiago axola zaizkie euskararen euskarri bezela.

636. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Hemen gure ikasleek, bereizkuntza argia ezarri dute funtzionariak diren eta ez direnen artean.

637. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. arregi 0329 Lehenengo eta argiena ikus daitekeena zera da: haserako maila eta ikastaroaren bukaerako maila (1) Maila hauek ez dute ikustekorik lehen beren ezagutza mailaz egin duten definipenarekin; esate baterako, ikasle batek bere burua maila batean ifini arren, gero sarrerako testa egin ondoren, bidal zitekeen zero mailara, edo lehenengora.

638. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0009 Den-dena bapatean inola ere ikasi ezin dutenez, AUKERATU eta mugatu egin behar dela kasuan kasuko ikasleek hizkuntza horretatik zer behar duten.

639. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0009 Azken urteotan, hizkuntz klaseen edukina ikasleek bete behar dituzten funtzioen arabera aukeratu eta mugatzeko joera dago.

640. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0010 Gaia aukeratu ondoan, ordea, ORDENATU egin behar da, ardatz gisa gramatika hartzen bada batez ere (situazioei edo funtzioei dagokienez, ordenak ez du hainbateko garrantziarik), ikasleak sinpletik beteagora eta errazetik zailera igaro daitezen.

641. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0011 Ikasle askok, azkenik, euskara ikaste bidean non dagoen jakin nahi izaten du.

642. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0011 Hona, beraz, ikasle, irakasle, metodogile etabarren zerbitzuan programa ez, programa aurreko materiala baizik.

643. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jamuj 0011 Hain zuzen klaseen azalpen-orria eta ikasleen jarraitasun kurba.

644. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 - Ikastegiko ikasleen gurasoak, edo ikasleak berak adin jakin batetatik aurrera.

645. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0052 Deba Garai eskualdeko ikasle kopuruaren bilakaera ikusteko, 1976-1977 eta 1977-1978 ikasturteetan Ikastegi estataletako eta ezestataletako ikasleen kopuruak aztertuko ditugu.

646. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. iruretagoiena 0036 (...) goi mailakoa da, eta bertatik igarotzen dira, txanda-jiran, funtzionarioak, ikastaldeen buru egiten dutenak eta Unibersidadeetako ikasleak.

647. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0009 Egia da noski, gauregungo irakasleen gehiengoak exijitutako informazio-kopurua, atentzioa eta dedikazioa desproportziozkoak direna, baldin eta ikasleengan lortzen ari diren emaitzekin konparatzen badira.

648. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0009 Irakasleek ikasleentzat diseinatzen dituzten ikasegoeretatik abiaturik, ikasleak hartu behar duenarekin egiten dugu topo.

649. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0009 Baina ikasleak hartzen duena ezin daiteke nahasteria izan, antolakuntza hartu behar du eta antolakuntza horretan, irakasleak partaidetza handia ala txikia du kasuen arabera.

650. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0011 Hezkuntz prozesuaren laugarren une honetan dago hain zuzen ere, akatsak zuzentzeko, irentsitako informazioak aldatzeko eta alor desberdinetan sakontzeko aukera paregabea, irakaslearen eta ikaslearen artean lortutako elkarrizketa-komunikazio honen bidez.

651. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0011 Eta erantsi behar da baita ere azterketa honen baitan, ondorioak, posibilitate-maila handi batetan bederen, zenbakiek isladatzen dituztenak baino txikiagoak izan daitezkeela, izan ere, informazio-ekintzan murgilduak egotean eta ikasleek ez berenganatzean, hezkuntza prozesuan ez dituzte nahi liratekeen ondorioak sortzen eta.

652. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0011 Esan beharra dago, alegia, Informazio Berriaren uneari dagokion portzentaia hori nabarmenki aldatzen denean, irakasleak ez daukala berak informazioa ematen horrenbeste denbora pasa beharrik, baizik eta aukeratu eta antolatu egin behar duela, ikasleek berenez hartarantz zuzenki hel daitezen eta era honetan lan pertsonalaren bidez irentsi eta berena egin dezaten.

653. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0011 Bata, ikaslea ikasketaren ardatz bezala hartuko duena eta bestea giza-ezagutzaren osotasun eta batasunetik abiatuko dena.

654. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0013 Adibidez, Batxilergo Orokor honetan, Ekologia planteia daiteke gai desberdinen arteko ardatz integratzailetzat eta Fisika, Biologia, Natur Zientzien bidez, ikasleen ekologi ikuspegi hau garatzen eta sakontzen lagunduko duten gai eta alorrak egituratu.

655. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0013 Beste ardatz bat, Disziplinartekotasunaren integrazio-mailatik bederen, sail bateko edo zenbaitzutako gai desberdinen artean ikasleek prozesu intelektualtzat hartzea nahi diren prozesu berberak aurkitzea izan daiteke eta gai desberdinetako programak, prozesu horien inguruan egituratzen dira.

656. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0013 Adibidez, Batxilergo Orokor honetan, ikasleek behakuntza prozesua garatu behar dutela erabakitzen bada, prozesu honen inguruan bilduko dira, Natur Zientziak, Fisika eta Kimika Laborategian eta Geografia bezalako gaietako datuak eta guzti horiekin bilduma bat osatzeko eta ikasleak gai horietako datuak erabiliz, behakuntza prozesu hori bereganatu eta aplika dezan lortzeko.

657. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0019 Multzo hauek dagokien irakasgaiko gai sail batez osatuta daude eta bere garapenak, irakaslearen eta / edo ikaslearen ekintzen mailan, irakasgaiko ordu lektiboen %50 ingurua bete behar dute.

658. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0019 - Bere garapenaren eta libre uzten dituzten ordu lektiboen arabera, eskualdeko eta ikasleen benetako inguruneari egokitzeko aukera eman, Ikastetxe bakoitzaren berezitasunak kontuan hartuz.

659. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0019 - Ikasleen kultur maila homogeneizatzea, ahalik eta gehienak hurrengo ziklorako jarrita dauden ikasketetan edo lan munduan txertatzeko ahalbideak izan ditzaten.

660. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1986 0036 Ikasleetako batzuek hala zioten elkarren artean: - Zer dio, gero, laster ez nauzue ikusiko; baina handik laster ikusiko nauzue berriro eta Aitarengana noa esatean?.

661. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0012 Expresabide askatuaren eragilerik bikainenak, gure baitan, hauk dira: Ikastolako aldizkaria, inprimeriari esker beste eskolekin harremanean jarriaz, multikopia, marrazkiak, diskak, irratia, fotografia, filma geldiak edo diapositibak, magnetofoia, eskutitz eta erregali trukatzea, ikasleen arteko harremanak, etab.

662. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak l. haranburu a. 0090 Fotoak ateratzeko makinarik baduzu saia zaitez zeure ikasleak fotografiatzen:(...).

663. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskegoeraipar 0089 Hau dela eta 1984ean pauso batzu eman zituzten (talde batzu sortu nahi zituzten), ikaslez osatutako taldeak sortzeko, adibidez, Baionan astero biltzen zen talde bat, honelako ekintzak prestatzeko.

664. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0023 Aldi isila Ikasleak oraindik hitz egiteko adinako gaitasunik ez duen aldia.

665. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0031 Berbaldiaren analisia Baliabide lagungarria Irakasleak ikaslearekiko komunikazioa areagotzeko erabiltzen duen objektua edo artifizioa: entzuteko, ikusteko ala ikusteko eta entzuteko materiala edo tresna, adibidez.

666. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0031 Banako drill-a Ikasleek banan-banan hitz egiten duten edozein drill.

667. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0031 Barnetegia Ikasleei eskolak ezezik egoitza eta mantenua ere eskaintzen dien ikastegia.

668. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0080 Sarritan gaitza gertatzen zaie ikasleei zenbait egoeratan lagunarteko hizkera oso hizkera formala baino egokiagoa denaz konturatzea.

669. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0080 Lan-fitxa Talde batek, bikote batek edo ikasle batek burutu beharreko lanaren berri ematen duen fitxa.

670. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0080 Lekutzea Testen edo beste baliabide batzuen bitartez ikasle jakin bati gehiena komeni zaion ikastaroa edo programa erabakitzeko prozesua.

671. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0080 Lekutze-testa Eskola batean ikasleak programa batean edo maila batean kokatzeko erabiltzen den lorpen- edo aurrerapen-testa.

672. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0148 2. Ekintza Hamarnaka goruntz eta beheruntz kontatu (hogeinaka ere egin ikasle bakoitzaren gaitasunaren arabera eta beti, materiala eskuztatu ondoren).

673. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0148 4. Ekintza Ikasle batek idatzi eta gordetako zenbaki bat armatu beste bat baino haundiagoa ala txikiagoa den galdetuz.

674. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1981 0148 Galdera gutxien behar dituena da irabazlea eta ondoren berak jarriko du zenbakia (Ikasleak ezagutzen dituen mugen arteko zenbaki bat aukeratzen da).

675. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.b. aierbe 0079 Zurbano eta Monzon Esteban Biografia hauen zerrenda osatzean, deiturak alfabetaren arabera sailkatu ditugunez, urrezko korapilo bezala datorkigu idazlan honi amaiera emateko Seguran izan den herriko seme ospatsu eta aipagarrienetariko hau, ez bere jatorrizko nobleziaren gatik soilki (1) Honen aurreko adigarrienen artean (Zurbano, Araban, dute beren jatorrizko dorretxea) Joan Zurbano aipatuko dugu soilki hemen, San Bartolome Eskola Nagusian ikasle izana, Joan II Gaztelakoaren Kontseilari, eta Zaragozan, Aragoako Erregerekin bakeatzeko 1417an enbaxadore baita bere dohain eta Jainkoak emaniko talentu bereziaren gatik ere.

676. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0009 Alde horretatik eredutik urruti dago, hau abstraktoa bait da, teorikoa, eta ez bait du ikaslea erakartzen.

677. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0009 Irakaskuntzan simulazioa oso baliagarri izan daiteke ikasleek partaidetza eskatzen du eta.

678. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 2.4.2. Helburuak Hizkuntz ikastaroan mimoak dezakeena:
- hizkuntz kode berri bat ikasten ari denaren tentsioa gutxitzen lagundu,
- hizkuntzaren irakaskuntza gaurkotu,
- ikasten ari den hizkuntzaren inguru kulturalean errotzen lagundu ikasleari,
- batzutan, egitura linguistikoen lorpena erraztu,
- ikasleari eragin parte harreraziz.

679. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 2.4.3. Nola erabili bigarren hizkuntzaren irakaskuntzan Eskuartean ditugun espresabideetan mimoa da bat bigarren hizkuntz ikasleekin asko erabili beharrekoa.

680. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 Hala ere, teknika honek ikasleen jokoa zuzendu behar duen irakasle ohitugabeari zenbait zailtasun dakarkioke.

681. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 Mimoa bi eratan erabil daiteke: aktoreek ikasleek eskaturiko esaldi bat keinuka emanez edo (...).

682. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0057 Moduloa oso zabala duzu eta irakaslearen esku dago ikasleen beharretara tajutzea.

683. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0057 Landu beharreko materiala, eraman beharreko erritmoa eta jasan beharko duen testa jakin erazten diote ikasleari.

684. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0057 Bilduma hauek probetxugarri izan dakizkioke ikasleari, baina Rebeca Valette-k (58), dioenez: Hizkuntza arrotza irakasteko irakaskuntza bakoizturako zenbait programaren porrota berauen edukiaren ondorio izango da beharbada.

685. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0057 Gainera nolako ikasle, nolako irakasle eta nolako materiala diren halakoa izango da packet horien balioa.

686. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0065 Bigarren hizkuntzaren klasean aurkezpen-teknikak erabiltzeak hizkuntz material berriak ematen dizkio ikasleari, hizketara, gertakizunak adieraztera, galderak egitera bultzatuz.

687. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0065 Hasten ari diren ikasleak ere mintzatzera ausartzen dira, horretarako egokitasuna emanez gero.

688. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0065 Maila denetako ikasleek parte har dezakete hizkuntz harremanetan simulazio-teknikei esker.

689. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0065 Aurkezpen eta simulazio-teknikek lehen mailetako ikasleentzat ere egokiak badira, eztabaida-teknikak hizkuntza nahiko ondo dakiten ikasleentzat dira bereziki egokiak.

690. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0065 Nola hitzezko harremanetan parte harrerazi hizkuntzaren hastapenak bakarrik dakizkiten ikasle berriei? Zalantza berbera daukagu partaidetza deritzan teknikari buruz ere.

691. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0065 Teknika didaktiko eta autodidaktikoek, berriz, bere irakaskuntza ikasle bakoitzaren neurrietara mugatzeko egokiera ematen diote irakasleari.

692. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0065 Horrelako teknikak erabiltzeak ikaslea gizabanako eta taldekide bezala aintzakotzat hartuko duten eredu pedagogikoak ezartzea errazten du.

693. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0065 Hizkuntz ikaslea tamalez, hizkuntz metodoen egileek kontutan hartu ez duten bariablea da.

694. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0065 Metodoek ikasle guztientzat eta egoera denetarako baliagarri behar zuten izan.

695. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0065 Ikaslea elebidun egiteko gauza izan behar zuten metodoek, eta irakasleek metodoaren hari pedagogikoari jarraitu behar zioten zehatz-mehatz, ikasle bakoitzaren berezitasunez arretatu gabe.

696. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0008 Irakaslearendako oharra Hain zuzen, horixe da irakasleak asko ere askotan egiten duena: lehen egunetik soluziobideak ematen dizkiegu ikasleei (bestela ezingo lukete inoiz ere hizkuntza bat ikasi), ñabardurak beste baterako edo beste batentzat uzten ditugularik.

697. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0008 Ez da esan beharrik, neuk eman ditudan euskal eskoletan oinarritu naizela lerro hauek paratzeko eta ikasleek azaldu dizkidaten galderei emanikako erantzunetaz baliatu naizela.

698. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0008 Ez da ikaslerik irakaslerik gabe ta.

699. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. salaburu 0059 Orduan, ikasle bat ateratzen (17) atera: salir da ikasgelatik eta ea irakaslea ikusi duen galdetzen dio bedelari.

700. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0028 Honetan ezagutuko dute guztiek, nire ikasleak zaretela: elkar maite baduzue (Jn 13,34-35).

701. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0074 Ale berezia, ikastolako ikasleek egina izan bait zen.

702. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0123 Hau dena aurrera eramateko ikasleek ordaintzen duten matrikulaz (10.000 pzt) baliatzen dira.

703. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0123 1987. urtean 16 ikasle helduri eman zaizkie klaseak eta hamarretik hamaseira bitarteko hogeita hamabosti.

704. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0123 Fundazio moduan funtzionatzen du eta Gida Batzordean udaletxeko ordezkariek eta euskaltegiko ordezkariek osatzen dute, nahiz eta ikasleen ordezkaritza hutsik egon.

705. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0011 Filolao hau Pitagorasen ikaslea zen.

706. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0035 Harira ez badator ere, edo agian bai, ni Jeanetteren dantza-jazz klaseen ikasle hartzen nuen parte taller hartan.

707. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0035 Orduan Marianok, egina zuen bezerogoarekin, bere ikasle sutsu eta sartzeko asmoa zuten beste batzuekin, San Anton kaleko aretoa hartu zuen, horma batzuk bota, instalazio elektrika jarri, detaile zahar eta ederrak gorde zituen: eskaiola batzuk, zurezko gapirioak, griferia eta mainuntzia.

708. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0035 Tallerrak bi gela haundi zuen, haietan ikasleek instrumentala eta materialea zabaltzen zuten, bulego txiki bat eta ohiturazko osagarriak, hots, komuna, eta lasai mintzatzeko besaulki batzuk.

709. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mintzamena 0106 Jakina denez, Saussure-ren kurtsoa 1916an eman zuten haren ikasle aintzinatuek argitara: Charles Bally eta Albert Sechehaye bereziki.

710. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0122 Ikasleetatik trebeenak idazten zituen eskuz, eta neure burua hobeki senditu nuen.

711. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0080 Kristok aukeratu zituen ikasleak ere Galilea-ko jende xume artean bizi ziren.

712. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0017 Batxilerra ere bertako lizeoan estudiatu zuen, 1830etik 1835era (3) Behiala jesuiten ikastetxea izan bazen ere, Estatuaren eskola bilakatua zen 1815az gero. 400 ikasleetatik gehienak katolikoak ziren. J. H. Wyttenbach, bertako zuzendaria, pentsamolde liberalekoa zen, eta pentsa daitekeenez, Karl gazteak hartu zuen irakaskuntza ere aurrerazalea eta ilustrazioko ideiez kutsaturikoa izan bide zen. Marxen pentsaeraren sorburuetan XVIII mendeko materialismoak eta ateismoak izan zuten eragina eta pisua ikusteko: .

713. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0017 Ikasle buruargia eta azkarra izan zen, nonbait, baina inola ere ez eskolako beti-lehen horietakoa.

714. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0057 Eskuetako batean karpeta bat daramate, eta horregatik ikasleak izango direla uste dut.

715. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. apalategi 0081 Apellaniz bere profesiozko harremanetan dabilenean ikerkuntzarekin bat eginik aritzen dela askotan neronek konprobatu dut, batipat berarekin Arenazako haitzuloan aztarnategia aztertzen bere ikasle bezala ibili naizenetan.

716. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0005 Aurreko mailetan bezala, BAIETZ - 3an honako materiale hauek dauzkagu:
Ikaslearen liburua
Ikaslearen ariketa liburua
Entzute-ariketak (zinta)
Irakaslearen gidaliburua
.

717. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0005 IKASLEAREN LIBURUAREN EGITURA.

718. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0016 C) Irakasleak esango die ikasleei: Gero liburu honetan zer egingo dugun kontatu beharko duzue.

719. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0016 Ikasleek irakurri liburua itxi ikasle bakoitzak esaldi bana esan beharko du, etorkizuna landuz: Custer jeneralaren kontra borrokatuko dugu etxeko lanak egingo ditugu....

720. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0027 Ondoren zuzenean irakurtzen hasi daitezela ikasle batzu boz goraz (irakurgai laburra denez gero bizpahiru bider irakurtzeak mereziko luke).

721. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0049 Gauza bakoitza ebaki eta ikasle bati eman gauza guzti horien irudiak.

722. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0060 A) Bi block-horri horiek ikusita ikasleek, boz goraz, atzo Amaiak zer egin zuen eta zer ez apuntatu zuen.

723. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0060 C) 32. orrialdeko irudiak ikusita, irakasleak galdera batzu egingo dizkie ikasleei ezezka erantzun dezaten.

724. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0071 C) Hiru ikasle denon aurrera irtengo dira.

725. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0071 Beste ikasleak esaldi bana eginaz eskena horren apuntadoreak edo zuzendariak izango dira eta eskena antzeztu behar duten hiru ikasleei zer egin behar duten eta zer esan behar duten esan beharko diete, zehar estiloan.

726. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0071 E) Zine eskenaren jokoa edo antzezpena egin dezakegu: Ikasle batzuk etxean eskena motz bat prestatzen dute eta gero gelan aginduak emango dizkiete beste ikasle batzuei eskena antzez dezaten, zer egin behar duten eta zer esan behar duten esanaz.

727. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0071 A) Ikasleak taldeka jartzen dira.

728. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0093 56- Orrialde honetan erlatiboaren oinarrizko egituraz jabetu beharko dute ikasleek.

729. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0093 A) Lehenengoz horko testua irakurriko du irakasleak ikasleek irudietan jarraitu beharko dutelarik.

730. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0093 Gero irakasleak 1etik 9rako zenbaki bat esaten duela, ikasleek banan banan, zenbaki hori dagokion pertsonaia zein den esan beharko dute ereduari jarraituz.

731. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0093 C) Irakasleak eredu bat ipiniko du gelako ikasleren bati buruz eta ikastalde osoari galdetuko dio: Nor da betaurrekoak dituen mutila adibidez; (...).

732. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0104 C) Orrialde honetako irudia joko moduan erabiliko dugu: Ikasleak binaka jarriko dira.

733. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0104 D) 8.19 ariketa. E) 8.20 ariketa. Pertsonaien datu guztiak asmatu beharko dituzte ikasleek.

734. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0104 Atzeraturiko ikasle batzurekin berrikuste lana egiten dugun bitartean ondo doazenak lanean edukitzeko ariketa aproposa.

735. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0104 Irakasleak edozein ikasleri eskatuko dio berak duen fitxan agertzen den izenaren definizioa egitea (izena esan gabe noski) eta horrela fitxa bera duen beste ikasleak ulertu egin behar du eta berak daukala esan beharko.

736. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0116 E) Ondoren berriro entzungo dute zinta, eta irakasleak ikasleei galdetuko die:
Irakasleak: Zein robot gustatzen zaizu?
A Ikasleak: Izozkiak egiten dituena
Irakasleak: Zein robot gustatzen zaizu?
B Ikasleak: Patinez dabilena
C Ikasleak:...
.

737. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0116 F) Ondoren ikasleak binaka jarriko dira.

738. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0127 Ahozko itzulpen errez batzu egingo dituzte ikasle batzuk: (...).

739. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0138 Irakasleak: Gero etxera joango naiz esan zuen
A Ikasleak: Gero etxera joango zela esan zuen
Irakasleak: Arratsaldean amaituko dut esan zuen
B Ikasleak: Arratsaldean amaituko zuela esan zuen
.

740. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0138 (Kosta egingo zaie ikasleei aldaketa hau egitea; nahikoa izango da idatziz egiten asmatzen badute).

741. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0138 C) 87garren orrialdera joan eta hiruzpalau ikaslek Garxotek esan zuena azal dezatela: Bere semea Mikelot ez zela komentuan geratuko....

742. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0138 Ondoren ikasle batzuk irakurgaiaren laburpena egingo dute ahoz, oso laburra eta erreza da eta.

743. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Eskola zaharrak bazituen bere ikasleak, egia; baina hauei etengabe sendiarazten zizkien beren ezintasuna eta beren hutsa; eta bestetarik ere hauek markatzen eta nabarmen-arazten.

744. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0105 Bistan da: ez da gauza bera erakasleak arte-dohainok izatea ala ez izatea, horien bidez laguntza bikaina eman bait dizaieke eskola-emaleak ikasleei.

745. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0092 Bainan hala ere, iruditzen zait, ondo pentsatuz gero, orain lehengoez gain beste asignatura berria hau jartzearekin, kargatu ez baizik arindu egingo ditugula ikasleak.

746. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bertsolaritza 0119 Basarri-k txapelketa galdu zuenean oroitzen zaizue zer gertatu zen?, gehiago ez zuen jendearen aurrean kantatu, maixu bat bait zen eta maixuari min ematen dio ikasleak aurreratzea.

747. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0014 Orduan ikasleak nahastu egingo dira, edo denbora asko beharko dute eszena irudikatzeko, denbora hau ikasgaiaren helburuei egokiago ekiteko eman litekeelarik.

748. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0014 2.3.- Ikasleen jarrerak Keinuek eta aurpegiko espresioek sendotu egiten dituzte, eta aldiz ordezkatu ere bai, iritzi-adierazpide gramatiko eta fonologikoak.

749. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0036 Baina Riley-k dioskun bezala,... ikasleei A Bri txantxetan ari al zaio? edo Hemen A sarkastikoki ari al da? (edo ironiko, formala, oldarti, etab...) bezalako galderak egitean, irakaslea zuzenean auziaren muinera doa.

750. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0036 Ikasle kanpotarrekin harremana duten irakasle eta familiak batzutan ohartzen dira beraiek esandakoa hitzez hitz hartzen dutela kanpotarrek; ez dutela esandakoaren funtzioa identifikatzen, esate baterako, egoera bati buruzko komentarioa, galdera gisa hartu beharrean, komentario soiltzat hartzen dutenean.

751. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0036 Iritzizko zeinuak somatzea garrantzizkoa da ikasle batek bera bezalako jendeak osaturiko talde batekin hiztunak harremanetan jarri behar duenean.

752. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0056 Hizkuntz irakasle gutxik justifikatuko luke ikasleek ikasgelan 20-30 minutu liburu baten kapitulu osoak irakurtzen ematea edo denbora horretan zehar irratiz emititzen ari diren eztabaida etengabe entzuten egotea.

753. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0056 Ikasleek ikastorduz kanpo egin lezakete hori, arratsean, etxeko lan gisa, telebistako programa bera ikus lezaketen bezala.

754. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0056 Beraz, hizkuntzari horren estuki lotuta egotea baliozkoa bada ere, ikasgelako denbora hobeto emango genuke bideo edo audiozko testu idatzien zati laburragoak sakonago aztertzen pasatuko bagenu, UNITATEEN luzelaburra laukian esan bezala egokituz eta unitateok helburu linguistiko berezietarako erabiliz; gisa horretan ikasleei lagunduko diegu bai ulermen-estrategiak ikasten eta baita komunikaziorako hizkuntza eraginkor eta sinplea erabiltzen ere.

755. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0056 Ikasleek ez lukete ulertuko irakasleak zertarako ematen dizkien 20-30 minutu etengabe irakurtzen aritzeko denbora hori bideo bat isilean ikusteko ematen denean, ikasleak ez dira batere harritzen, bideoa etxean egiten duten bezala ikustera ohiturik bait daude.

756. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0056 Oraindik ez dugu nahikoa pentsatu nola salduko diegun gure ikasleei irakastresnatzat ematen den bideoa.

757. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0056 Hori lortzeko, ikasleak beren beharrak zeintzu diren, gure hizkuntz helburuak zeintzu diren eta hauek lortzeko bideoak ikasgelan zer eginkizun duen jakin dezaten pentsatzera ohitu beharko ditugu (honetarako, argi dago, irakasleok ez dugu zalantzaren arrastorik izan behar, eginkizun eta helburu horiek zeintzu diren finkatzerakoan).

758. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0077 16. Mimoa. Honi grabazioak ikusten ari diren ikasleek hitz egokiak erants diezazkiokete.

759. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0077 18. Albiste-saioak (irakurtzen dituzten ikasleek kazetariena egingo dute).

760. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0077 Grabazio hauek ikasleek zenbait ikastalditan idoroki dituztenetarikoak dira, eta gehienak gauzatu ziren, nahiz eta arrakasta maila ezberdinekin.

761. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0077 Bestela, aurrez apurtxo bat prestatuz gero, kanpora atera daiteke, ikasle bakoitzak kamaragizonarena eta galderak egin eta erantzuten dituelarik.

762. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0097 Eztabaida-fase hau efektiboa izan dadin, ikasleek sekuentzia bakoitzarekin zerikusirik duen hiztegia nahiko ongi menderatu beharko dute.

763. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0158 HELBURUAK:
- Ikaslearengandik hurbileko diren gertakizunak ordenatu, historian eman diren ordenaz.

764. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0230 Helburu honen barnean bi maila bereiztuko ditugu:
1. Formalizazio-maila: ikasleek erabiltzen jakin behar duten sinbolismo mota, hots:
- Multzo baten elementuak idazterakoan, giltzak erabiltzea (3,4,5).

765. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak seie 0199 Iritsi zen 132 ikasle edukitzeraino, kopuru polita benetan kontutan hartzen baldin bada garai hartako kultura, Mintegiaren kokapena (nahiez eta komunikazioak ez izanarren hain txarrak), irakaskuntza-motaren berritasunak, zeren hasieran beti susmo txarrak eta espak sortzen bait ditu....

766. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0172 - Ikasle bakoitzak bere odol-taldea zein den erabakitzea (erreaktibo egokiak bakarrik behar dira).

767. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0172 (Berriro diogu: erauzketak egiteko erabiltzen diren lantzatxoak baldintza higieniko egokietan egon behar dira, eta ikasle bakoitzak bere lantzatxoa bakarrik erabili ahal izango du).

768. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0172 - Ikasgelako ikasleen edo beste kolektibo baten odol-taldeei buruzko koadroak eta grafikoak prestatu.

769. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0122 - Auzoa ikasleen gustora projektatzeko posibilitateak aztertu, espazioak beraiek nahi bezala banatuz, hain zuzen ere.

770. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0039 Honako hau da, berriz, joera honen postulatu nagusia: bigarren hizkuntzaren ikaskuntzak ikaslea komunikaziorako gai egitea izan behar du helburu, hau da, jatorrizko hiztunekin eguneroko egoera arruntenetan komunikatzeko behar dituen trebetasunen jabe egitea.

771. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0039 Alegia, zera da nagusiki aztertzen dutena: zer egiteko gai izan behar duen ikasleak hizkuntza berrian; eta gero, baina bigarren mailan, zer hizkuntz formak erabili beharko dituen komunikazioa lortzeko.

772. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0039 Hizkuntza berriaz komunikatzeko gai izan dadin, ikaslea zein trebetasun eta hizkuntz formaren jabe izan behar duenaren berri jakiteko, ikasleak maizenik zein egoera eta zein gairen barnean mugitu behar duen aztertu zen.

773. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0063 Kontutan hartu behar dugu ikasleari euskaraz komunikatzeko bideak ahal den azkarren zabaldu behar zaizkiola; hori da oraingoz gure helburua.

774. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1984 0063 Gauza berdintsuak esateko era bat baino gehiago badago, horietatik erabiliena sartuko dugu lehen mailetan eta besteak geroagorako utzi, ikaslearen eta irakaslearen ahaleginak ekonomizatuz.

775. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 Ikasleek hitzak ondo azentua ditzaten, irakasleak, sarritan, eskuaz markatuko du hitz bakoitzaren azentua.

776. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 (a) URLIARENA iradokitzeko. IRAKASLEA: Sandia, norena da idazluma hau? IKASLEA: Urliarena.

777. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 IRAKASLEA: Sandia, noren idazluma da hau? IKASLEA: Urliarena. Eta abar.

778. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 IRAKASLEA: Urlia, gizon horrena da idazluma hau? IKASLEA: Bai, gizon horrena da.

779. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 IRAKASLEA: Sandia, gizon horrena da idazluma hau? IKASLEA: Ez, ez da gizon horrena. Eta abar.

780. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 IRAKASLEA: Urlia, gizon honena da idazluma hau? IKASLEA: Bai, gizon honena da.

781. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 IRAKASLEA: Sandia, gizon honena da idazluma hau? IKASLEA: Ez, ez da gizon honena.

782. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 IRAKASLEA: Urlia, gizon harena da idazluma hau? IKASLEA: Bai, gizon harena da.

783. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 IRAKASLEA: Sandia, gizon harena da idazluma hau? IKASLEA: Ez, ez da gizon harena.

784. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 IRAKASLEA: Urlia, gizon honen idazluma da hau? IKASLEA: Bai, gizon honena da.

785. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 IRAKASLEA: Sandia, gizon horren idazluma da hau? IKASLEA: Ez, ez da gizon horrena.

786. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0027 IRAKASLEA: Berendia, gizon haren idazluma da hau? IKASLEA: Ez, ez da gizon harena.

787. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 Ekin ihardunaldiari, ikasleek beren egitekoa ongi egin arte.

788. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 1. IKASLEA: Eman niri liburu bat, mesedez.
2. IKASLEA: Zein liburu? Hau?.

789. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 IRAKASLEA: Gorri.
1. IKASLEA: Ez,hori ez. Ekar liburu gorria.

790. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0047 2. IKASLEA: Non dago?
IRAKASLEA: Apalategi.
1. IKASLEA: Han, apalategian.
2. IKASLEA: Hau?
1. IKASLEA: Bai, horixe.
2. IKASLEA: Tori ¡
1. IKASLEA: Eskerrik asko.

791. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 Ikastaroa amaitu orduko, ikasleek ondo ahozkatu behar dituzte euskarazko kontsonante guztiak.

792. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 IKASLEA: Ez, gure herria ez da aurkitzen mendi baten gainean.

793. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 IKASLEA: Bai, gure herria haran baten erdian aurkitzen da.

794. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 (b) IRAKASLEA: Nor ari da errekan igeri egiten? IKASLEA: Mutil bat ari da errekan igeri egiten.

795. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 IRAKASLEA: Nortzu dabiltza errekaren ondoan paseiatzen? IKASLEA: Senar-emazteak dabiltza errekaren ondoan paseiatzen.

796. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 (c) IRAKASLEA: Non aurkitzen da gure herria?
IKASLEA: Gure herria bi mendiren artean aurkitzen da.

797. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 (d) IRAKASLEA: Zer egiten ari dira senar-emazteak? IKASLEA: Senar-emazteak paseiatzen ari dira.

798. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 (e) IRAKASLEA: Nondik irteten ari dira umeak? IKASLEA: Umeak eskolatik irteten ari dira.

799. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 (f) IRAKASLEA: Nora doaz umeak? IKASLEA: Umeak parkera doaz.

800. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 IRAKASLEA: Umeak eskolara doaz. Denok batera ¡
IKASLEAK: Umeak eskolara doaz.
IRAKASLEA: Nire umea ere eskolara doa. Denok batera ¡
IKASLEAK: Nire umea ere eskolara doa.

801. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 IRAKASLEA: Zu eskolara zoaz? Denok batera ¡
IKASLEAK: Zu eskolara zoaz?
IRAKASLEA: Bai, ni eskolara noa. Denok batera ¡
IKASLEAK: Bai, ni eskolara noa.

802. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 IRAKASLEA: Zuek ere eskolara zoazte? Denok batera ¡
IKASLEAK: Zuek ere eskolara zoazte?
IRAKASLEA: Bai, gu ere eskolara goaz. Denok batera ¡
IKASLEAK: Bai, gu ere eskolara goaz.

803. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 IRAKASLEA: Ederki ¡ Joan, joan beti eskolara ¡ Denok batera ¡
IKASLEAK: Ederki ¡ Joan, joan beti eskolara ¡.

804. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 Ikasleek, banan banan, ahoz deskribatuko dute, irakaslearen gidahitzen laguntzaz, irudietan agertzen dena.

805. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 (b) IKASLEEN ARTEKO ELKAR HIZKETA: Liburuak zabalik, textua estalita.

806. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 Ikasleek, irudien bidez eta irakaslearen laguntzaz, ihardun bezate galde-erantzunka, ulertzeari buruzko ariketan egin den bezala.

807. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 Denok batera! entzun ondoren, ikasleek errepika bezate zuk diozuna.

808. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 Gero, egitzazu galde hutsak, eta ikasleek erantzun dezatela.

809. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 Ongi etorriak, ikasleok!.

810. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 Denok batera! entzun ondoren, ikasleek errepika bezate zuk diozuna.

811. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 Gero, egitzazu galde hutsak, eta ikasleek erantzun dezatela.

812. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 Gero, egitzazu galde hutsak, eta ikasleek erantzun dezatela.

813. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 Ikasleei beren lapitzak emango dizkiegu.

814. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 Ikasleek, banan banan, ahoz deskribatuko dute, irakaslearen laguntzaz, irudietan agertzen dena.

815. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0025 Nola egin: Ikasleei (4, 5 edo 6, kopuruaren arabera) hiru hitz ematen zaizkie, adibidez: gaztelua, moldea, ideia.

816. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0025 Ikasleak nahi duten eran ibil daitezke eta elkarrekin hitzegin, baina hiru hitz bakar horiek erabiliz, nahi duten intonazioaz, erritmoz, keinuz, besteek ulertzeko moduan.

817. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 2) Hizkuntz alorrekoak:
- Hizkuntzako expresio bapateko eta logikarik gabekoetara ohi daitezela ikasleak.

818. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0038 Ikasle guztiak aterako dira txandan-txandan ikasgelatik.

819. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0047 Nola egin:
Hasieran ikasle guztiei hemen azaltzen ditugun oinarrizko arauak kopiatu erazi behar zaizkie, bitartean denen artean jorratzen direlarik.

820. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0058 Ikasleek isildu egin beharko dute, begiak itxi, beren barnean hutsunea egin eta kanpotik datozkien hots guztiak eta barruan dituztenak entzun.

821. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0097 Ebaluazioa:
Ikasleentzat zail izaten da semantikoaz aparte beste loturarik egiten.

822. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0112 Hiruzpalau ikasle ateratzen dira gelatik; besteek osatuko dute entzulegoa. Animatzaileak kanpoan daudenetako bat sarrerazten du, izendatutakoaren aurrean eseriko dena eta, ezer esan gabe, hizlaria esaten ari dena entzungo duena.

823. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0112 Lehen entzule zen ikaslea orain hizlari izango da eta beste bat sartuko, entzulearen lekua har dezan.

824. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0112 - Beste ikasle bati zera esaten dio animatzaileak: Eseri zaitez, entzun horrek esango duena, hitzik esan gabe eta geldi-geldi....

825. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0112 Gero, horrek bukatutakoan, sarreraziko dugun beste ikasle bati, entzundakoa errepikatzen saiatu beharko duzu ahalik eta juxtuen, zeuretik ezer jarri gabe.

826. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0112 Eztabaida aurretik entzulegoak eta aukeratutako ikasleek hitzik ez egitea animatzailearen ardurapean dago.

827. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0120 (Expresio eta komunikazio ikastaroa. Institut Franšais - Bartzelona. 4. mailako ikasleak).

828. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0012 Hizkuntza arrotzen irakaskuntzan, nik neuk, bai helduekin eta bai eskoletako ikasle gazteekin izan dut esperientzia.

829. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0012 Liburu hau idazterakoan bi eratako ikasleak izan ditut gogoan.

830. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0036 Ihardueraren xede nagusia da, ikasleek ahalik eta erarik eraginkorrenean erabil dezatela dakiten hizkuntza esanahiak ulerterazteko.

831. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0036 Ikasleek esanahiak eraginkorki adieraztea dute helburutzat oraindik ere, baina elkarrekintza gertatzen den ingurune sozialean arreta gehiago jarri behar dute.

832. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0062 Egoera sozial errealen antz garbia duten ihardueratan, ikasleek sarritan ez dute inoren oharrik beharko; hitzegiteko eran automatikoki rol sozial egokia hartzen saiatuko dira.

833. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0062 Garrantzitsua da gogoan izatea (3. kapituluan adierazi dudan bezala), komunikazio funtzionalaren eta elkarrekintza sozialeko ihardueren arteko bereizketa ez dela guztiz zorrotza, enfasi desberdinaren kontua baizik: ikasleek iharduera batean faktore sozialei ematen dieten garrantzi zehatza, ikasle indibidual bakoitzak determinatzen du.

834. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0062 Ikasle hasberri batentzat, iharduera komunikatibotan diharduenean maila egokiko zuzentasun gramatikala lortzea soilik esan nahi izan dezake.

835. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0062 Ikaslea aurrera doan neurrian, gero eta gehiago esan nahi izango du komunikazioa gertatzen den egoera konkretuan egokia den hizkera produzitzea (formalitate-mailan, adib.).

836. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0062 Kapitulu honetan aztertuko da nola presta ditzakeen irakasleak bere ikasleak, hauek ikasgelatik kanpoko zenbait testuinguru sozial desberdinetan iharduteko.

837. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0062 Ikasleak ikasgelatik kanpo dauden egoeretarako prestatu nahi ditugunez, eta egoera horiek hartzen baditugu erreala zer denaren erizpide bezala, lehen esan duguna egia da zalantzarik gabe.

838. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0062 Baina ez genuke ahantzi behar ikasgela bera ere testuinguru sozial erreala dela, ikasleak eta irakasleak elkarren arteko harreman sozial errealak dituztelarik.

839. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0062 Egia da hizkuntz irakaskuntzak ikasleak ingurune desberdinetarako ekipatzea duela helburutzat eta hauek geroago ez dutela, esate baterako, galdetu non dagoen klariona edo azaldu zergatik beraien etxeko lana atzeratu den erabiltzeko arrazoirik izango.

840. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Entzuteari xede bat eskaintzen dion teknika ezagunena, jakina, galderen bidezkoa da, zeinek ikasleak gertaera konkretuak entzutera edo entzuten dutenetik ondorioak ateratzera bultzatzen bait ditu.

841. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Horregatik bada, beste iharduera-mota batzutan gehiago zentratuko naiz, horien bidez ikasleei beren entzutezko trebetasunak garatzen lagun bait diezaiekegu.

842. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Iharduera hauetako batzu 4. kapituluan aztertutako komunikazio funtzionaleko ihardueren antzekoak dira, baina oraingoan ikasleek ez dute beren xedea bata besteari entzunez lortu behar, hirugarren iturri bat entzunez baizik (normalki irakasleak dioena edo grabazio bat).

843. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Ikasleak eman behar duen erantzun-motaren arabera taldekatuko dira iharduerak: 1. Ataza fisikoak burutzea (irudiak aukeratzea, adib.) 2. Informazioa lekuz aldatzea (taula-eran, adib.) 3. Informazioa birformulatzea eta ebaluatzea.

844. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Baina ikusiko dugu antzeko teknikak erabil daitezkeela ikasleek esanahi sozialak entzun ditzaten motibatzeko ere.

845. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Ikaslearen erantzunaren izaera hiru arrazoi nagusirengatik da garrantzitsua.

846. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Lehenik, erantzun ireki bat eman beharrak eskaintzen die ikasleei entzuteko berehalako motibazioa.

847. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Hirugarren, erantzun-mota batzuk (bereziki goiko bigarren kategoriakoek) ikasleei testuaren esanahi zentralak kontzeptualizatzeko eta batzu besteekin erlazionatzeko markoa eskaintzen die.

848. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Adibidez, ikasleek lortzen duten informazioak eztabaidarako, ahozko txostenetarako edo idazkietarako oinarri bezala balio dezake.

849. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Egia esan, entzunaldi arrakastatsu baten emaitzak xede zabalago baten zati direnean, orduan aurkitzen dira ikasleak gehien motibatuta.

850. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0108 Azkenik, faktore psikologiko batzuk ikasgelan ikasleei trebetasun komunikatiboaz jabetzerakoan nola lagundu edo traba egin liezaiekeen kontsideratuko du.

851. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0108 Bereizketa honela labur daiteke:
1 Iharduera prekomunikatiboen bidez, irakasleak ahalmen komunikatiboa osatzen duten trebetasun- edo ezagutz elementu espezifikoak isolatzen ditu eta hauek banaka praktikatzeko egokierak eskaintzen dizkie ikasleei.

852. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0108 Ikasleak, honela, eskuratu behar duten trebetasun osoa praktikatzeko baino gehiago komunikazioaren trebetasunak zatika meneratzeko trebatzen dira.

853. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0115 Irakasle askori, hau beren rol pedagokikoaren kontra dagoela irudi liezaioke, zeren tradizionalki rol horrek ikasle guztien performantzia ebaluatzea eskatzen bait zien, ongi definitutako erizpide zehatzen arabera.

854. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0115 Gaitasun komunikatiboaren garapenari buruzko ezaugarririk nabarienetako bat (hain nabaria da, ezen oso erraz ahaztu bait daiteke), ikaslearen barneko prozesuen bidez gertatzen dela da.

855. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0115 Hain zuzen, irakasleak garapenean eragina izateko edozer gauza egiten duela ere, ikaslea bere prozesu naturalek (edo barne-programak) baldintzatzen duten irakaskuntz sekuentzia bat jarraitzen saiatuko da.

856. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0115 Hauetatik oinarrizkoena, dirudienez, ikasleak hizkuntza arrotza xede komunikatiboetarako erabili behar izatea da.

857. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0115 Honek ez du esan nahi irakasleak beharrezkoak ez direnik, ikasgela ingurune naturala ez delako: hizkuntz ikasgela berariaz egituratua ez badago behintzat, ez die ikasleei hizkuntz arrotzarekiko aski kontaktu edo komunikatzeko behar hainbat motibazio ere eskainiko.

858. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0115 Baina, irakasleak bere jokabidea ikasleen ikaskuntz beharren zerbitzura jartzeko prest egon behar du.

859. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0115 Ikaskuntzaren alderdi batzuk eragin handiagoa dute, ikasleen berezko ikaskuntz prozesuei ateak zabalik utzita, berak iharduera hasi eta gero gehiago parterik hartzen ez badu.

860. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0050 Ondikotz! Sapir famatuaren ikasle, baita Unibertsitadean ordezko ere 1937 eta 1938-an, Whorf Arizona-ko azteka-mintzairen espezialista izan zen.

861. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0012 Lan hau probetxugarri izango zaie:
- bere ezagupideak zabal-sakondu eta bere lanbidea autonomiaz prestatu nahi duen ikasleari;
- beren praktika sakondu nahi duten edo beren hezkuntza osatu edo norabide berrietara eraman nahi duten irakasleei.

862. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0012 Lan honek, osorik eman nahiz laburtuta, ohizko bideetatik at dabilelarik, egileen didaktikaritasuna argi aski nabarmentzen du eta era askotan azaltzen:
- pedagogo dira, ekintza hezitzailean ikaslearen eta irakaslearen artean sortzen den harremanari lehentasuna aitortzeaz arduratuak; harreman hau oinarri-oinarrizkoa da, proiektuaren lorpena eta hezkuntzaren arrakasta edo porrota berak markatzen bait ditu.

863. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0012 Hizkuntza arrotzen gaurregungo didaktika beharturik dago:
- hezkuntz proiektua berriz ere ikaslearengan ardaztera,
- eduki berrietatik abiatuz, helburuak berrikustera,
- orain arte erabili diren prozedurak auzitan jartzera.

864. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0031 Honelako pedagogia gauzatzeak jokaera pedagogikoen definizio berria dakar berekin, batez ere, ikasle/irakasle harremanen alorrean.

865. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0031 IKASLE/IRAKASLE HARREMAN BERRIAK
Oso konplexua da alor hau; izan ere, ematen den jakitatearekin, talde-bizitzarekin, lanaren egiturarekin eta ebaluazioarekin zerikusia duten errealitateak hartzen bait ditu aldi berean bere barnean.

866. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0031 Gehienetan irakasleak aukeratutako dokumentuz kanpo ez da besterik sartzen ikasgelan eta berak aukeratuek aurrez erabakitako progresio bati erantzuten diote, ustez bederen, ikaslearen motibazioari dagozkienak direlakoan.

867. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0031 Jakitatearen igorpena horrela ikertzeak zera falta du: erakundeaz kanpoko errealitateari ateak zabaltzea; hori bakarrik bait da, hain zuzen ere, ikasleari behar duena ekarriko diona.

868. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0045 Ikaskuntza berria nahi da, baina ez edukian, metodoan, erakundean edo irakaslearengan ardaztua, baizik eta ikaslearengan erreferentzia eta oinarri izango duena.

869. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0045 Ikaslearengan ardatza jartze honek, gure ikuspegi modularrean mamitu denak, baditu bere logika eta eskakizunak.

870. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0045 Ondotxo eta oso-osorik formulatuak dituzte Richterich eta Chancerel-ek:
Hurbiltze honen gainean eraikitako sistemetan gauzatu beharrekoak dira: ikasleak parte hartzeko bideak, elkarrizketa, negoziaketa.

871. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0045 Honako hauek dira erabili eta gomendatzen ditugunak:
a) inkesta bera, beharren lehengo mugaketa bat egiteko era ezin hobea;
b) ordutegi txikiz moldatutako moduloak: lehen ikaskuntzako tratu bait dira nolabait ere, benetako kontratua egin aurretik aukerak eta konbinazioak egiteko era ematen dutelako;
c) moduloen aukera errazten duen orientabidea;
d) benetako helburuen negoziaketa, ikaskuntzako kontratuan gauzatuko dena; e) ebaluazio eta autoebaluazioko prozedurak, horiek ere ikasleak bere ikaskuntza gobernatzeko partaidetzabide bait dira.

872. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0081 Jakiteak eta trebetasunaren eskakizunei erantzun beharko die, jakina, ikaslearen motibazio, ikaskuntza eta hauen inplikazioei egoki aurre egitera beharturik dagoen hizkuntz irakaslearen hezkuntzak.

873. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0081 Izan ere, irakasleak ez du nahiko izango ikaskuntzako psikologiaren eta tresneria metodologikoaren ezagutza ona edukitzearekin; horrez gain, disponibilitatea, malgutasuna, entzuteko eta egokipenerako gaitasuna ere beharko ditu, baldin eta ikasleen beharrak ezagutzeko, beharren adierazpena errazteko eta ikasleekin batera irtenbideak aurkitzeko gauza izan nahi badu.

874. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0081 Era berean, bihar irakasle izango den gaurko hezigaiaren autonomiari lagunduko dion guztia izango da bera gero bere ikasleen autonomizazioa eta sormena sustatzera bultzatuko duen jarreraren bermerik sendoena.

875. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0081 Aintzinako eskolak bere ikasleak molde orokorretan moldatu nahi izan dituen bitartean, gaurkoak aniztasunerako eskubidea aitortu ez ezik, eskubide horri dagokion hezkuntza ere eman behar du (De Landsheere: 14. or.).

876. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0100 Honela taldeak afektibitatearen eta ezagupideen aldetik parte hartzea bera da kontzientizazio eta lasaitasun bide ikaslearentzat, eta bere jarrera, balore eta erreflexu sakonetan eta auto-hezkuntzan beharrezko dituen zabaltasuna, autonomia eta sormena garatzeko laguntza ematen dio.

877. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0121 Lehenengoz eta behin, ikaskuntzak ezingo du ez ikaslearen eginahal hutsari dagokion zerbait izan, ezta ere irakaslearen jarduera on ala txarraren baitan egon; hizkuntza bat ikastea adimenaren era askotako prozesua da, afektibitatearen aldetik oso inbertsio konplexua eta, ondorioz, prozesu hori inbertsio honetan txertatzen duen egitura.

878. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0121 Bestalde, ikaskuntzari buruzko pentsakera honetan guk geure egin dugun ikuspegi filosofiko ez-direktiboan ez da ikaslea behar baino gehiago baloratzen eta ez da beraren gaitasunari buruzko uste enpirikoan edo ikasteko gogoan oinarritzen.

879. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0121 Alderantziz, ezer erraz eta erabat egina ematen ez delako ziurtasunak eraman gaitu jarduera egituratzaileak eta aholkuzko bideak proposatzera, baita eta agian bereziki ikasleen independentziari hasiera eman nahi zaionean ere.

880. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0007 Metodo honen teknikak, zuzen-zuzenean, idazten eta irakurtzen ikasteko dira, baina hori lortzen den neurrian eta bapatean, haurraren psikomotrizitatea heltzen doa, irakasle eta ikasleen arteko harremanak estuagoak eta beroagoak egiten dira, ikasteko poza eta entzuteko gogoa sortarazten da, ikasleak aprendizaiako prozesua bere eskuetatik nola pasatzen den nabaritzen du, ikasteko frakasoaren gaitza aurreratzen da.

881. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0090 Galdera eta mirespeneko zeinuak agertzen direnean ikasleen intonazioa hobetzea al da lortu nahi litzatekeena?.

882. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0090 Irakurketa antzeztua estudiorako helburuekin erabili nahi bada, berriz, gure gizon presturen batek defendatzen dituen ideiak ezagutarazteko, adibidez, orduan ideia horiek jasotzen dituen materialen bat hautatu edo erredaktatu beharko da, beti ere ikasleek ulertzeko mailan prestatuz.

883. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0090 Irakaslearen kalitatea, bere ikasleen eskuetan jarri behar dituen materialak hautatzen edo prestatzen dituenean antzematen da batipat.

884. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0104 IRAKURKETAKO ULERPENAREN ERREKUPERAZIOA
Hezitzaileek akordio batera iritsi beharko dute hartu beharreko neurriei eta egin beharreko ariketei (errekuperazioko planei) buruz, ikasleengan irakurketako ulerpen apala eragiten duten kausei erremedioa aurkitu ahal izateko.

885. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0104 Oinarrizko lau aspektuetako errekuperazioa
Irakurketako ulerpenaren oinarrizko lau aspektuen diagnostikoa egiterakoan, (interpretazio, oroimena, antolamendua eta balorazioa) irakasleak behar hainbat ariketa prestatzen saiatu behar du ikasleek aurkezten dituzten akats guztien kontrako abilezia egokiak garatu ahal izateko. (Ikus azkeneko laukia).

886. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0104 Irakasleek, eskuartean dituzten eta ez dituzten medio guztiez baliatuz, ikasleen kontzientzietan sartzen saiatu behar dute irakurketan ez dagoela irakurtzen dena ulertzea baino ezertxo ere garrantzizkoagorik.

887. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. arbizu 0104 Edozein irakurketarekin hasi aurretik, egunean behin baino gehiagotan irakurtzen bada ere, galdera hau zuzendu behar die beti maisuak edo maistrak bere ikasleei....

888. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0009 Bigarrena, irakurketaren rola hizkuntza arrotzaren ikasleentzat: nola lagun dezake irakurketak hizkuntz ikaskuntzan?.

889. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0009 Ikasleek erraz uler ditzaketen testuak bakarrik irakurri beharko lukete, edo material zailagoekin egin beharko lukete lan?.

890. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Azkenik, ikasleei honelako testu bat non irakurtzea espero luketen galdetu.

891. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Galdera hau, normalean, testu mota eta funtzioarekin zerikusia duena, irakurketa bitarteko fasearen haseran egin beharko litzateke, baina testu honek egunkari erreportai baten ezaugarri gutxi dituenez, ikasleek irakurgaia polikiago begiratzeko aukera duten arte uzten da.

892. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Irakurketa ostea
Irakurketa osteko lanaren aktibitaterik berezkoena ikasleei istorioa osatzeko eskatzea izango litzateke (benetako bizitzan, hurrengo egunkari erreportaiek istorioa jarraituko lukete).

893. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Programaren xedeak honako hauek dira:
1. Ikasleei testu bat ulertuz irakurtzeko estrategiak garatzen laguntzea (ad. parrafoaren gaia antzematea, irakurketa azkar eta iragarpenaren bidez).

894. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0047 Ikasleei iragarpenak egiten laguntzeko, testua hiru zatitan banatzen da, eta bakoitza aparte lantzen, behean deskribatzen den bezala.

895. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0066 Helburuak antzematea
Lehendabiziko bi helburuak, hau da, ikasleak azkar irakurtzera bultzatzea eta testu baten gai nagusia eta funtzioa antzematen praktika ematea, ariketa batean lan daitezke.

896. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0103 Ariketari errealitate kutsu handiagoa eman lekioke ikasleei zera esanez: pentsa ezazue ingelesezko eskola batetara zoaztela udan.

897. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0103 Zerrendak egin eta gero, testuak ematen dira eta ikasleek behar duten informazioa bilatzen dute.

898. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0103 Beste posibilitate bat zera da, ikasleei bizpahiru iragarki ematea, 26. koadroan bezala, eurek behar dutenera hobekien egokitzen dena aukeratu behar dutelarik.

899. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0103 Hemen, ikasleetako bat eskabideak egiten dituen ikaslearen papera egiten du, beste batek eskolako ordezkariarena egiten duen bitartean.

900. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0103 Ordezkariarena egiten duen ikaslea baliteke ez oso konbentzigarria izatea, baina hori ez da hemen garrantzia duena.

901. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0103 Garrantzia duena zera da, ikasleak nahiko ustekabezko galderei azkar erantzun beharko diela.

902. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0103 Askotan, ordea, segidazko prosa xeheki irakurri beharrekoa gerta liteke, erreferentzi materiala bereziki 27. koadroa ikasleei segidazko prosaren irakurketa xehea eskain diezaiekeen ariketa motaren adibide bat da.

903. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0103 Hemen, ikasleen irakurketa xehearen helburu zehatza, Reading hiriaren historian zehar zer gertatu zen, eta noiz, aurkitzea da.

904. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0123 Halere, irakasleak ez ditzake ikasleak jatorrizko hiztunak bailiran trata.

905. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0123 Batzutan irakasleak edukietan zentratu beharko du, eta beste batzutan irakur trebetasunetan, eta gainera ikasleei nola landu behar dituzten erakutsi beharko die.

906. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0123 Irakurketari dagokionez, haserako mailetan testuak eta ariketak xinpleak izan daitezke, baina ikasleak trebetasuna hartzen duen neurrian, benetako testu gehiago eman daitezke, ariketa egokiekin batera, ikaslea programatik kanpoko mundurako prestatzen delarik.

907. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0123 Gai bakoitzaren barruan, ikasleen testurako prestakuntzari eman behar zaio garrantzia.

908. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0079 b) Berri ona eta kristau esperientzia
* Jesusek Beretaz hitzegiteko esaten die bere adiskideei
Piztueraren ondoren Jesus agertu zitzaien bere ikasleei eta esan zien:
Zoazte mundu guztira, eta hotsegin berri ona gizaki guztiei.

909. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0079 Hitzaldi hauekin, haurrak ulertzea nahi dugu eta nabaritzea, zergatik irakurtzen dugun Jainkoaren hitza Eukaristian: Jesusek bere ikasleei hala agindu zielako.

910. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0095 Mintzaldi hauekin, saiatu behar dugu, haurrek uler dezaten, gu gaur Jesusen ikasle garela, Haren jarraitzaile.

911. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0114 Entzun:
5. Berrionaren kontaera
Ilunabarrean, ikasleak hurbildu eta honela mintzatu zitzaizkion:
- Leku bazterra da hau, eta berandu da. Bidal ezazu jendea; doazela auzoetara, eta eros dezatela jatekoa.

912. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0114 Jendea belar gainean eser erazi ondoren, hartu zituen bost ogiak eta bi arraiak; eta, begiak zerura jasorik, bedeinkapen-otoitza egin zuen, zatitu zituen ogiak, eta ikasleei eman zizkien; eta ikasleek jendeari.

913. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0114 Lagunarte ona zuelako, ikasleekin, apostoluekin jaten zuen.

914. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0137 Berehala ados jarri eta irakasleek erabaki zuten kontsumitzailearen heziketak ikasleen izpiritu kritikoa sustatu beharko lukeela, erosketak eta produktu eta zerbitzuen kontsumoa egiterakoan erabaki zuzenak hartzen jakin dezaten, beren eskubideak eta obligazioak ezagutuz.

915. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 Azkenik, irakasleek eta ikasleek txosten bat egin zuten elkarrekin, gazteen telebista-programetako kontsumoari buruz.

916. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 Prentsa eta mass-media gaian, egunkari eta aldizkarien kontsumoa aztertu zuten ikasleek.

917. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 Bukatzeko, kontsumitzailearentzat onuragarria den publizitatea ikasleek nola ulertuko luketen formulatu zuten.

918. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 Arte dramatikoa asignaturan, telebistaren eta mass-media delakoen azterketa " ikastaroan, honako hauek hartu ziren helburutzat:
1. Ikasleei filme bat nola egiten den esplikatzea.

919. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 2. Teknika zinematografikoak erabiliz, kontsumitzaileen arazo batzuk konparatzeko eta baloratzeko aukera ematea ikasleei.

920. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 3. Bideoa erabiliz ikasleei beren artean komunikatzeko aukera eskaintzea.

921. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 4. Pelikula baten produkzioaren alderdi tekniko desberdinak neurtzeko gai egitea ikasleak.

922. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 Helburu horiek lortzeko, ikasleek bi pelikula produzitu zituzten eta, ondoren, eskolan eman eta eztabaidatu zituzten beste ikasleekin.

923. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0165 Beharkizun horiek, berriz, hautapenezko asignaturetan bete ahal izan dira, horiek hainbat saio jarraiez osatzen bait dira eta ikasleek beren interesen arabera hautatuak bait dira.

924. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0165 Ikasleek problematika horri buruzko lanak egin zituzten klase barruan nahiz kanpoan.

925. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0165 1980-81 ikasturtean Stiftung Warentest delakoak eratutako lehiaketa batean parte hartu zuten ikasleek.

926. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0165 Txosten luzea egin zuten ikasleek emaitzei buruz eta Stiftung Warentest-era bidali zuten ondoren.

927. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0165 1981-82 ikasturtean situazio konkretuetan oinarritutako irakaskuntzaren aldera bideratu ziren, ikasleei utziz ekimena har zezaten neurri handiagoan.

928. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0165 Hala ere, irakasleen ustez ikasleek lehen baino interes handiagoa azaldu zuten.

929. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0179 Projektu pilotoak, ordea, frogatu du zentru pilotoen sare honen barnean kontsumitzaileen heziketaren helburua, kasurik gehientsuenetan, zera izan dela, ikasleak beren arazo propioak errealitate sozial, ekonomiko eta politikoarekin harreman zuzenean konpontzeko gai egitea, kontsumitzaile bezala errealitate horren partaide bait dira.

930. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 5. Ikasleek problemen soluzio-proposamen alternatiboak formulatzen jakin behar dute.

931. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 6. Ikasleek razionalki aukeratzen jakin behar dute, soluzio-proposamen alternatiboen balorazio batean oinarrituz.

932. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 7. Ikasleek beren gogoeta eta erabakiak deskribatzen jakin behar dute.

933. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 8. Ikasleek beren erabakiak mundu errealeko gertaerekin parekatzen jakin behar dute, ezberdintasunak eta antzekotasunak baloratzeko asmoz.

934. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 Dramatizazioaren helburua ikasleei jokoaren arauak ikus eraztea da, eta merkatuan eragileen edo eragile-taldeen arteko portaera agerian jartzea ikasleen aurrean, adibidez: txikizkako saltzaileak, saltzaileak, lehiakideak, fabrikatzaileak, esportatzaile eta inportatzaileak, publizitate-agentziak, adar ezberdinen edo alokatuen erakundeak, etab.

935. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 Metodo pedagogiko honen aurrerabakitako helburu pedagogikoak lortzeko honako eskakizun hauek bete behar dira: 1. Joko-arauak eta rolak errealistak izan behar dute eta nabarmenak ikasleentzat, kontsumo-egoera batean.

936. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 2. Hedadura eta zailtasun-mailari dagokionez ikasleen ahalbideetara egokitu beharra daukate.

937. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 3. Gaiak ikasleen esperientzien artean leku garrantzitsua eduki behar du.

938. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 4. Ikasleek rol horiek ikasi eta antzezteko motibatuak egon behar dute.

939. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 5. Ikasleek antzezpena behatu eta analizatzeko motibatuak egon behar dute.

940. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 6. Ikasleek dramatizazioa bizitza errealeko gertakizunekin parekatzen jakin behar dute, ezberdintasun eta antzekotasunak baloratzeko.

941. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 Desk research deituak helburu bezala zera du, ikasleei lan independentea indibidualki edo taldean egina irakastea, problematika baten analisiarekin, eskura daitekeen edozein informazio-motatan oinarrituz, adibidez, ikerketa enpirikoak, estatistikak, prentsako artikuluak, iragarpenen testuak, eskupaper edo liburuskak, testuliburuak, material didaktikoa, egindako galdesorta edo inkestak, etab.

942. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 Metodo didaktiko honek aurrerabakitako helburu pedagogikoak lortzeko, honako puntuok bete behar dira: 1. Erabilitako informazioak errealista izan behar du, eta ikasleentzat nabarmena kontsumo-egoera batean.

943. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0010 Bai, hala ta guztiz ere nahiz eta guztiz onartu gure ikasleek ikasten ikasi behar dutela beharrezkoa da irakasle bezala, harreman moduak, metodologiarik egokiena, irakasten ditugun edukien baliagarritasuna etab. kontutan hartzea.

944. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0010 Izan ere, honela izan ezik, gerta liteke gure ikasleek lan teknika guztiak menderatu eta hala ere ikasi gabe jarraitzea edo alferrikako gauzak ikastea ere.

945. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0010 Beste modu batetan esanik: Ikasleei begira, lan intelektualerako teknika batzuren plangintza egin arren, irakasle garenez, aurrez ez badugu gaitasun intelektual eta motibazioei buruz gure eragina planteatzen, alferrikakoa izan daiteke gure ahalegina.

946. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0010 Hauxe esan nahi dugu, ahala (gaitasuna), nahia (jarrera) eta ikasten jakitea (teknika efikazak) etxe berdinari eusten dioten hiru zutabe direla; bi lehenengoak, irakaslearen aldetik begiratuta, geure irakaskerari zer eta nola irakasten dugun) dagozkionak; hirugarrena, berriz, ikasleari dagokiona (zer eta nola ikasi).

947. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0010 Eta dokumentu honek, ikaslea lan teknikekin harremanetan jartzea lortu nahi badu ere, beharrezkoa iduritu zaigu hasiera-hasieratik geure irakaskuntzari buruz zenbait ohar eta gogoeta egitea.

948. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0010 Gure irakaskerei buruz (bai bakarkakoa, bai taldekakoa) eta hauek ikasleen lan intelektualarengan duten ondorioari buruz ausnartzea lortu nahi luke batez ere.

949. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0010 Gehiena saiatuta ere, irits daiteke une bat ikasleak goia jo duena.

950. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0010 Badaude gaitasun eskaxa duten ikasleak, txikiak nahiz hitzmotelak dauden bezalaxe.

951. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0010 Baina... nahi baino gehiagotan DATOAK ABSOLUTIZATZEKO JOERA DUGU: ikaslearen irudi bat badugu eta datoak irudi horri egokitzen dizkiogu.

952. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0010 Honela, testen baliagarritasuna gainbaloratu egiten dugu gure pentsakerarekin bat datorrenean (noski, esaten nuen nik, horrela behar zuela), itsu-itsuan onartzen dugu ikasle baten historiala (esan zidan bai, aurreko irakasleak honekin ez zegoela ezer egiterik) etab.

953. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0012 Ikasle batengandik ez badut gauza zehatzik espero, berarekiko kontzeptua txarra bada, ikasle hori neure ideia honetara egokitu egingo da.

954. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0012 Autokontzeptuak dakarrena hauxe da: ikasleak bere ihardueraren emaitzak zein izango diren aurreratzea badakizkiela uste duelako; bere adierazleak jende helduaren erreakzioak dira.

955. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0012 Horrela, irakasleak bere ikasleengandik itxaro duenak baldintzatzen du neurri batetan, hauek egingo dutena.

956. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0012 Rosenthal eta Jacobson-ek (3) aurreko planteamentua esperimentu askotan laburtzen dute:
Adib.: Dak School-ean % 20 ikasle inolako baldintzarik gabe aukeratzen zituzten eta beren irakasleei garapen intelektual ona egiteko gai bezala aurkezten zizkieten.

957. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0012 Zortzi hilabete barru, ikasleen errendimendu intelektualean benetako aldaketa gertatu zela ikusi ahal izan zuten.

958. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0012 Ikerketa estadistikoak ondorio honetara bultzatu zituen: irakasleek ikasleei buruz dituzten itxaropenak beren burua betetzen duten profeziak bilaka daitezke.

959. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0012 Garbi dago porrot eskolarra zein ikaslerengan sortzen den, eskolak inongo satisfaziorik eta pertsona edo ikasle bezala beren balioaz kontsideraziorik izan ez duenarengan.

960. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0012 Ez ote gara geure ikasleak etengabe porrotaren pedagogiaren aurrez-aurre jartzen ari?.

961. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0018 Laburtuz, ikasleen beraien arteko eta irakaslearekiko harremanak positiboak izatea, edozein lan intelektualerako beharrezko baldintza dira.

962. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0018 Azalpen-Errepikatze-Memorizatze soilean oinarritzen den metodologia da onena ikasle pasibo eta desmotibatuak sortzeko.

963. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0018 Metodologia eraginkorrak honako bereizitasunak ditu:
- Ikaslearen interesik sakonenetik abiatzea: Ikasten ari den gaiari buruzko galderak egiteko eta erantzunak aurkitzeko posibilitatea erraztu.

964. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0018 - Eskola bizitzara irekia: ikaslea bizi den ingurugiroarekin konektatu; ez eman, berak berez aurki dezakeena; liburua, behaketa eta esperientzia zuzenez (bixita, esperimentu, etab.) ordezkatu; zentzu karitikoa garatu.

965. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0102 3. Aurreratze prozesu honetan garrantzi handia dute elementu hauek:
a) hizkuntza ezagutzeak;
b) kultur mailak;
d) testuaren irakurketa zuzentzen duten adierazle linguistikoen hautemate eta interpretazioak:
- adierazle tipografikoak: espazio zuriak, maiuskulak, letren neurri eta formak, etab.;
- puntuazioa: puntuak, komak, galdeikurrak, harridurak, etab.;
- hitzen irudi globalak;
- hitzen ortografia;
- egitura moduen adierazleak (1) Ikasleen irakurketa maila hobetzeko ondorengo lan hauek kontsulta daitezke: .

966. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0102 Garrantzitsua da ikasleak abiadura egokia aukeratzen ohitzea; aukeraketa, testu moeta eta irakurketa helburuei dagokiena izango da.

967. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0200 3.2. Ikasleekin lan egiteko metodologia.

968. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0200 1. Ikasleek erabiltzen dituzten testuetatik hartutako adibideak landu.

969. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0200 2. Ikasleak treba daitezen, zenbait lan-saio teknika honen erabilerari eskaini.

970. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0200 2. Ikasleek beste testu batena egingo dute.

971. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0368 Ikasleak ahoz, menturaz aukeratutako bi konzeptu azalduko ditu, beraien artean dagoen lotura emanez.

972. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0368 1. Gelako ikasle bakoitzari paper bat prestatzeko eskatzen zaio.

973. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0368 1. Ikasle batek loteria kutxatik bi paper aterako ditu.

974. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0368 2. Lehen ikasle honek bere konzeptuak azaltzen dituen bitartean, beste batek bi paper berri hartu eta bere azalpena prestatuko du.

975. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0412 Arazo hauek, ikasleak bizi dituzten egoerak isladatzea oso garrantzitsua da.

976. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0041 Orduan, Alexander Salomon Kiener izen deiturazko bere ikaslearekin jarraitu zuen plasmen fenomenu horiek xeheki ikertzen eta Macacus Rhesus bezala ezagutzen den tximio mota baten odolari esker lortu zuen gero Rh deituko zen faktorea deskubritzera eta honen bidez odolaldaketen arazoa gainditu.

977. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0007 Eskolako zuzendaritzak ikasleei lur zati batzu eskaini zizkien, landuak izan zitezen.

978. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0059 Eskola tekniko eta profesionaletan, tailerreko lana da ikasleak gehien dagiena.

979. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0059 Ikasleak badaki, mundu fisikoa lege zehatzez eta derrigorrezkoz ari dela.

980. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0079 Ikasleen gain dago.

981. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0056 Orduan ikasleei dagokie talde-lan horretatik datorkiela egin behar duten lanaren funtsa eta oinarria jakitea.

982. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0056 Orduan jakinen du ikasleak, taldean beste batzuekin batuko dela.

983. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0094 Honek ikasleei beldurra eta kezka ernarazten zizkien, besterik gabe.

984. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0094 Ikaslea bere lana pizkortzen eta arintzen ari den bitartean, maisuak, epe edo garai horretan, froga bat edo beste jar dizaioke.

985. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0094 Honi ikasleak erantzuna ematen baldin badio, ezin bestelako froga egiten ari da, eta lanok irakasleentzat esanahi bereizia izanen dute.

986. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0094 Hain zuzen, sarri asko, froga eguna heldu baino lehen ukan ditzakete dozenaka frogak, bai ikasleek bai irakasleek.

987. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0094 Alabaina, egun bat seinalatzean, programari ziurtasuna eskaintzen zaio, zeren maiz gertatzen bait da egunero edo hainbestero ikasle guztiei kasorik egiteko biderik ez izatea.

988. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0134 Talde honetan guztiak dira partekide edo jokalari antzera harturik: IRAKASLEAK, GURASOAK, IKASLEAK.

989. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0134 Kriterio honen jarraitzaileek, araua egiterakoan, ikasleek parte har dezatela, proposatzen dute.

990. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0134 Ikasleen artean zentzudunenak, arduradunenak, egizaleenak, gailenenak aukeratuaz gero arau kolektiboa egin errazagoa litzateke; bestela, nekezagoa eta elementu galgarria izanen litzateke.

991. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0145 b.- Besteekiko jartze frogagarria: Hau ez da lehena izaten; baina ikasleek lana sailka egin dutenean, beharrezkoa da, irakasleak zer moduz doan jakin dezan.

992. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0145 Froga xumeak eta arinak; baina beti argitzen dituzte ikasleen lanaren aurreratasuna, tankera eta neurria.

993. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0166 Baina, ikasleek ez ahal dute nork bere programa, pertsonala, bakoitzarena, urteko programagintzarekin zerikusia duena?.

994. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0166 Ikasleek beren programa baldin badute, zein motatakoa da, edota zein dira programa horren ezaugarri marragarrienak?.

995. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. erzibengoa 0187 Dena dela, organigramak erabateko ekilibrioa eta baretasuna badaramatzi, organigrama konposatzen duten elementuek ere ekilibrioa azalduko dute, eta alderantziz organigramaren zati edo elementuren bat desegoki edo desegingarri somatzen baldin bada, gauzak giro txarrean aurreratuko dira, eta beronen ondorioa ikasleen bizkar izanen da.

996. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0006 Badakit ordena honetan irakurriko dutela E.S.T.E.-ko zenbait ikaslek.

997. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0006 Eskaintza, beraz, aipatu ditudan langile-gazteei eta nere ikasleei egiten diet.

998. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0008 Gure ikasleen zientzi-heziketa goitik behera birrikusi behar da.

999. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0007 Urrats metodologiko bakoitzean zenbait aktibitate aurkezten dira bai irakaslearentzat, (Ir) batez seinalatuak, bai ikasleentzat, (Ik) batez seinalatuak, eta baita ere batera egiteko direnak (Ir-Ik) batez zehaztuz.

1000. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0007 Ohartaraztekoa da, salbuespenetan ezik, ikasleentzako aktibitateak norbanaka egiteko planteiatu direla nahiz eta talde txikietan egin daitezkeen batzu egon, irakaslearen eritziaren arabera.

1001. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0036 Beren esanahia ezagutzen ez den hitzak jaso (Ik).

1002. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0036 Aurreko ariketen emaitzak guztien artean ikusi (Ir-Ik).

1003. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0036 Jaso diren hitzen esanahia bilatu edo eta esplikatu (Ir edo/ eta Ik).

1004. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0036 Ondoko letra bakoitzaren ondotik, dagokion esaldiak aipatzen duen uraren propietatea idatzi (IK). A esaldia....../B esaldia....../C esaldia....../D esaldia....../E esaldia....../F esaldia.

1005. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0036 - Solidoak disolbaturik daramatzaten jaki eta edarien zerrenda bat egin (Ik).

1006. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0036 - Aurreko ariketen emaitzak baltzuan jarri, behar diren esplikazio eta zuzenketak eginez (Ir-Ik).

1007. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0036 - Solidoak disolbaturik dauden era desberdinak esplikatu (kargarik gabeko partikulak, kargadun partikulak = ioiak) (Ik).

1008. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0036 - Ondoko testua (edo beste antzeko bat) irakurri, eta honen arabera, ondoren erakusten diren ariketak egin (Ik).

1009. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0123 - Egiten den planteiamendua irakurri, eta ondoren adierazten diren galdekizunei erantzun (Ik): Gasa amaierako tenperaturan aurkitzen denez, gero, aldatu gabe mantentzea interesatzen zaigu.

1010. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0123 - Baltzuan jarri, lorturiko adierazpena Gasen Ekuazio Jeneraltzat aurkeztuz (Ir-Ik): - Egiten den planteiamendua irakurri, eta ondoren adierazten diren galdekizunei erantzun (Ik): Suposa ezazu gasa ontzian, presioan, tenperaturan eta bolumena hartzen duela daukagula, eta orain tenperatura aldatu gabe mantenduz, enboloa mugitzen dugu bolumena eta presioa hartu arte, manometroak markatzen digun arabera.

1011. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0123 - Baltzuan jarri, zailtasunik handienak erakutsi dituzten galdekizunen soluzioak argituz (Ir-Ik).

1012. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0183 - Irakasleak aurkezturiko problemak ebatzi (Ik): - Baltzuan jarri, okerrak zuzenduz (Ir-Ik).

1013. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0183 - Ondoko iharduerak burutu (Ik): Aurreko urratsetan ikusitako ereduaren arabera, inguruko ekosistema bati buruzko datuak jaso / aztertu.

1014. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0276 - Baltzuan jarri aurreko ariketaren emaitza (Ir-Ik).

1015. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0276 - Ondoko informazioa irakurri, agintzen diren ariketak eginez (Ik).

1016. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0325 - Honako honelako ariketak egin (Ik): Ekuazioak eta identitateak balio-taulen bidez bereizte-ariketak.

1017. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0353 - Ondoko ariketa egin (Ik): Triangelu baten hiru angeluak kalkulatu, beronen aldeek honako neurriok dituztelarik: .

1018. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0353 - Baltzuan jarri, prozesuko hutsegiteak zuzenduz (Ir-Ik).

1019. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0353 - Ondoko argibidea irakurri, sor litezen dudak kontutan hartuz (Ik): 2. EXENPLUA: BI ALDE ETA BERAUEN TARTEKO ANGELUA EZAGUTZEN DIRENEAN.

1020. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0385 - Ondoko ekintzak burutu (Ik): Maiztasun-taulei buruz ematen den argibidea irakurri: MAIZTASUN-TAULA Exenplu baten bidez ikusiko dugu nola eraikitzen diren taula hauek.

1021. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0016 1983-84 ikasturtearen hasieran, Nafarroa Oinez 83a egin zenean, aurreko kurtsoan baino ikasle gehiago dituzte ikastolek Nafarroan.

1022. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0016 Igoera hau OHO mailan nabaritzen da (1982:3.367 ikasle;1983:3.794).

1023. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0016 Hala ere, Nafarroan oraindik urrun gelditzen da helburu hau, Eskolaurreko ikasleen 13,7% baitira ikastoletan dabiltzanak, eta OHOko 5%.

1024. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ekurtek 1984 0056 Hiriburuetaz gain, Eibar, Errenteria eta Andoain izan ziren Gipuzkoan ikasle eta irakasleen ekintza haundienak jaso zituzten herriak: Bizkaian, Gernika, Algorta, Basauri, Barakaldo: eta Araban, Laudio eta Amurrio.

1025. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0020 - Ondoko esperimentu hau egin (IK) ESPERIMENTUA Helburua: Lenteetan argi izpiek segitzen duten bidearen azterketan oinarriturik, fokoen eta zentru optikoaren propietateak definitzea.

1026. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0041 Angelu limitearen sinuaren balioa, era orokorrez, matematikoki adierazi - Baltzuan jarri (IR-IK).

1027. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0041 - Ondoko aspektuak berrikusi (IK): Lentea aldenaz beste iragan ondoren, bi izpik edo berauen luzapenek elkar ebakitzen duteneko puntuaren irudia.

1028. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0041 - Ondoko ariketak egin (IK): Ematen den lente konbergentearen araberako O puntuaren irudia marraztu ondoren erakusten diren urratsak segituz.

1029. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0041 - Baltzuan jarri (IR-IK) - Ondoko ariketak burutu (IK): Ematen den lente konbergentearen araberako O puntuaren irudia marratu.

1030. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0062 Nola esplikatzen du eredu honek elektrizazio-egoera desberdinen izatea?/ Zeri eman zaio ioi izena?/ Zeri eman zaio katioi izena?/ Eta anioi izena?/ Zein da katioi eta anioien arteko desberdintasuna?/- Baltzuan jarri, beharrezkoa jotzen bada (IR-IK).

1031. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0062 - Ondoko itaunei erantzun (IK): Ereduak nola esplikatzen du, substantzien agerpena elektrodoetan? Ereduaren arabera, zer jazo behar zaie, elektrizitate-atomo positiboak daramatzaten solutu-partikulei, berauei dagokien elektrodora heltzen direnean? (Hala fedea, zein elektrodotara iristen dira?) Ereduaren arabera, zer jazo behar zaie, elektrizitate-atomo negatiboak daramatzaten soluto-partikulei, berauei dagokien elektrodora heltzen direnean? Zein elektrodotara heltzen dira? Ereduaren arabera, nolakoak behar dute izan, katioiek eta anioiek berei dagozkien elektrizitate atomoak uztean sortzen diren partikulak? Berdinak edo desberdinak, elkarren artean?

1032. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0062 - Testuari buruzko ariketen erantzunak sailkatu, (aurreragoko testuetara heda dezakezu) honako honi dagokionean (IK): Kontzeptuak / Egitateei buruzko azalpenak / Fenomenoaren datu / egite jakinak / Beste aspektuak.

1033. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0062 - Baltzuan jarri, (IR-IK).

1034. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0062 - Ondoko testua edo antzekoa irakurri eta beronez planteiatzen diren galderak erantzun (IK):

1035. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0083 Zeri eman zitzaion izpi katodiko izena? A) ataleko zein pasartek aipatzen du, zientzilariek gertatuko zela uste zutena? Zein dira benetan gertatzen denari buruz hitzegiten dutenak? Gertatzen ziren fenomenoei buruz zientzilariak ematen zituzten esplikazioak, zein pasartetan deskribatzen dira? Hiru pasarte hauetarik, zeinek hitzegiten digu segurtasun osoz egia den zerbaitez? Zein da berauetarik baiezta edo ezezta daitekeena, behin dagokion esperimentua egiten denean? Berauetarik zeinek hitzegiten digu, nahiz esperimentua egin ondoren, egia den segurtasun osorik izan ez dezakegun zerbaiti buruz? - Baltzuan jarri (IR-IK).

1036. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0083 - Aurreko testuaren B) atala edo antzekoa irakurri, eta ondoko galdekizunoi erantzuna eman (IK): Zer aurkitu zuen Millikan-ek? Ba ote litzateke inon karga hau baino ttikiagoren bat? Zer motatako karga zen, positiboa eta negatiboa? Zein da masarik ttipieneko atomoa? (Begira ezazu masa atomikoen taulen bat).

1037. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0083 Izpi katodikoek osatzen zituzten partikulen masa nolakoa zen, atomo honekin konparatuz, handiagoa, ttikiagoa, edo berdina? Zer zirela uste zuten zientzilariek, hain karga eta masa ttipia zuten partikula hauek? Zer izen eman zien partikula hauei? Zer egin zen emaitzak baieztatzeko? Seinala ezazu, B) ataleko zein pasartek aipatzen dituen esperimentuetan lorturiko emaitzak. - Baltzuan jarri (IR-IK).

1038. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0083 - Aurreko testuko C) atala edo antzekoa irakurri, eta ondoko galdekizunoi erantzuna eman (IK): Goldstein-ek erabili zuen aparatua zer elementu edo gauzaz osatua zen seinalatu.

1039. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0104 Zer komuntasun nabaritzen duzu antzeko elementuen konfigurazioen artean? - Baltzuan jarri (IR-IK).

1040. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0104 - Ondoko ariketok egin (IK): Beren propietateetan antzekoak diren elementu-taldeen elektroi konfigurazioa idatzi.

1041. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0104 - Baltzuan jarri, azken geruzako elektroiei balentzi elektroia deituz (IR-IK).

1042. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0104 - Aurrez aurkitu den erlazioa, balentzi elektroi kontzeptua erabiliz adierazi (IK): - Elektroiak gas noblearen egitura hartzeko duten joera gogora arazi (IR).

1043. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0104 - Ondoko ariketak burutu, planteiatzen diren galderei erantzunez (IK): Eman ezazu Na-zko atomo bat duzula.

1044. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0217 - Ondoko iharduerak burutu (IK): Irakurri, Ayres F.-ren Trigonometria launa eta esferikoa Schaum bilduman - Ed. Mc. Graw-Hill, Angelu zorrotz baten funtzio trigonometrikoak atala, (3. kapitulua, 19. orrialdea), edo antzeko testua.

1045. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0239 - Ondoko iharduerak burutu (IK): Ondorengo testua edo antzekoa irakurri.

1046. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0256 - Baltzuan jarri, sortu liratekeen zalantzak argitzeko eta ariketak zuzentzeko (IR-IK).

1047. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0256 - Ondoko informazioa irakurri, proposatzen diren ariketak burutuz (IK): ZENBAKI KONPLEXUEN ZATIKETA FORMA TRIGONOMETRIKOAN Eman dezagun eta zenbaki konplexuak ditugula.

1048. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0277 - Baltzuan jarri, dudak ebatziz eta kontzeptuak argituz (IR-IK).

1049. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0277 - Ondoko iharduerak burutu (IK): Ondoko informazioa edo antzekoa irakurri eta burutu planteiatzen diren ariketak.

1050. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0277 - Baltzuan jarri, kontzeptuak nabarmenduz eta exenpluak jarriz (IR-IK).

1051. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0277 - Ondoren planteiatzen diren iharduerak burutu (IK): Ondoko informazioa edo antzekoa irakurri eta burutu planteiatzen diren ariketak.

1052. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0299 - Ondoko iharduerak burutu (IK): Proposatzen diren ONDORIOAK irakurri: ONDORIOAK Ezer esan baino lehen, hemen egin diren ariketak fiktizioak direla esan nahi dizut, zeren estatistikan hola baino askoz balio gehiagorekin egiten bait da lana.

1053. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0407 Abuztu honetan ikustaldi bat egitera hurbildu gara, eta han arkitu ditugu hamalau lagun azternategian lanean jotake, Jesus Altunaren zuzendaritzapean P. Areso sedimentologian eta M. Aizpurua palinologian espezialistak bere laguntzaile dituela eta Arrasate eta Orioko ikasleekin talde eder bat osaturik.

1054. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0237 Jesusek pazientki erakarri eta gomitatu zituen ikasleak.

1055. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. larrañaga 0156 Batzuk probetxuzkoak izan daitezke sail desberdinetako ikasleentzako eta beste batzuek, aldiz, behar direnak asmatzeko eredutzat hartzeko balio lezakete.

1056. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. larrañaga 0156 Honela jokatu zen ikastaroak diseinatzerakoan: Ikasle bakoitzarekin orduerdiko elkarrizketa egin zen bere lan-arloa zein zen, erabiltzen zituen komunikazio-motak nolakoak ziren (gutunak, txostenak, telefono bidezko elkarrizketak, jendaurrekoak, etab.), solaskideak zein ziren eta antzeko xehetasunak jasotzeko.

1057. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. larrañaga 0156 Era horretan, ikasle bakoitzaren profil bat egin zen; adibidez, hauetako bat abokatua zen eta Udaleko idazkari.

1058. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. larrañaga 0156 Ikastaroa aurreratu ahala, antzeko beharrak dituzten ikasleek elkarrekin lan egiten dute, oso behar desberdinak dituztenengandik bereizita.

1059. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1990 0099 Curriculum sortzeko, garatzeko eta aplikatzeko moduari fokapen berria eman zion; Curriculum, ikaslearen aprendizaiarako zein dozentearen etengabeko formakuntzarako, elementu klabetzat hartzen delarik.

1060. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0065 Orokortzat, oinarrizkotzat eta derrigorrezkotzat jotako heziketa hiru ikasletatik batek ezin duela gainditu, esan nahi du honek.

1061. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0065 Honegatik, porrot altuenekoa da OHOko bigarren etapa, derrigorrezko eskolatze-aldian, eta, zioen analisietan sartu gabe, une zehatz honetan elkartzen diren baldintza batzuk aztertzeak egokia dirudi: gaztaroaren hasiera, antolamendu-aldaketekin batera sortutako irakaslegoaren espezializazioa eta horrek eskola mailan dakarren ikasleen gogoak pizteko eragozpen gero eta handiagoa, edukinen nagusitasunaz markaturiko programak, etab.

1062. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0068 Curriculum-eko arlo desberdinetako porrotarekin jarraituz, nabarmendu beharreko beste alderdia, zera da: batetik, arlo bat edo bi eta, bestetik, 3 edo gehiago gainditu gabe uzten dituzten ikasleen portzentaia.

1063. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0068 100 ikasletatik 8 bat lehen egoeran daude; 23 ikaslek, berriz, 3 arlo edo gehiago ditu gainditu gabe.

1064. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak eskola-porrota 0068 (1) Eskola-Graduatu titulua erdiesteko azterketak. Aurreko urtean OHOko 8.ean eskolaturiko ikasleek dute azterketa hauetarako eskubidea, arlo guztiak gainditu ez badituzte.

1065. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0009 Eskolaren Porrota? Azken bolada honetan indarberritzen ari da aspaldidanik datorren beste ikuspegi bat: porrota ez da ikaslearena, eskolarena baino.

1066. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0012 Adibidez, Rodríguez Diéguez-ek (15), Coleman txostenean sartzen diren aldagaien konposizioa analizatzen du: 291 aldagaietatik, 5 besterik ez dira didaktikarekin zerikusia dutenak, 56 eskolaren kudeaketarekin eta 230 ikasleen, irakasleen eta eskolaren baldintzapen ekonomiko-sozialarekin zerikusia dutenak.

1067. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0015 (...): Ikaslearen egoera hura, zeinetan errendimendua apalegitzat jotzen den, Administrazioak jarritako helburuak bere adineko ikaslagunekin batera lortu ez dituelako.

1068. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0018 - Eskola-arrakasta lortzeko baldintzetan, gizartearen, eskolaren eta ikaslearen sektoreetan eragina duten aldagai guztiak kontutan hartu, arrakasta zein porrota ikaslearen esparrura mugatu gabe.

1069. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. garagorri 0018 - Ikaslearen arrakastaz hitz egiten denean, guztientzat berdina izan beharrean arrakastaren erreferentzia, bakoitzak bere erreferentzia berezia izatea, dituen ahalmenen arabera.

1070. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0033 Une honetan Susa-n dabilen jendearen artean sartu-irtenak egongo dira; batzuk Argia-n dabiltzanak, eta izpirituz behintzat ikasle diren beste batzuek aurrera eramango dute Susa erdibideko prozesu honetan.

1071. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0101 Alde batetik, ez zegoen espezialitaterik; ikasleak hitzaldi guztietara joaten ziren, goizean matematikara eta arratsaldean literaturara esaterako.

1072. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0101 Ekitaldi honetara 110 ikasle bildu ziren.

1073. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. xarritton 0135 Bada ordea oraino zer egin eta aipatzeko bakarrik nere solasa utzi aintzin, hurbilagotik ikusten ditudan zenbait puntu, bizpalau hauek ditut azpimarratuko: Iparraldeko literaturaren sailean hitzegin da batzutan Larresoroko eskolaz eta Piarres Lafittek berak, Gure Herria-n bereziki argitaratu ditu artikulu zenbait, zehazteko adibidez, bi Duhalde, bi Duvoisin, bi Larreguy, bi Elissanburu, bi Adéma, bizpalau Etchepare bederen aurkitzen ditugula euskal literaturan, bainan 1733an, Daguerre apezak, Larresoron, bere ikastetxe berria sortu zuen egunetik, mende honen hasiera arte, han ikasle edo/eta irakasle bezala iragan diren euskal idazle guzien azterketa zehatza egin gai dago oraino.

1074. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0417 Tesia irakurri nuen egunean Bordeleko Unibertsitatean, Jacques Allíeresek aipatu zidan, gaskoin maileguen biltzeko egokitasuna; zoritxarrez elkarrengandik urrunxko ginen lan hori biek egiteko, zorionez, haren ikasle izana eta oraintxe lankide eta gaskoin erakasle den Salles-Loustau jaunak, mailegu batzuen segeretuak zulatzen lagundu nau, eta oroz gain beraien okzitano grafia berrian ipintzen.

1075. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. oñederra 0214 Izan ere, definiziorik ulerterrazena da eta, beharbada, ikasleen onerako egiten da aukera hau.

1076. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. azkargorta 0068 Herriaren batasun zabala Halaber, gizarte kapitalistak agintzen duen eta herriaren baitan ahultasuna dakarren zatikatzearen, funtzio banatzearen aurka, 68ko maiatzak langile, enplegatu, ikasle...ren batasunean oinarrituriko herriaren batasun zabal bat eraikitzen ahalegindu zen.

1077. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak larrun 1990 0050 Erdi Aroan, unibertsitatean, maiz nazio askotako estudianteak aurkitzen bait ziren, ikasleak nazioka sailkatu ohi zituzten zenbait eginkizunetarako; horretarako, hizkuntzaz baliatzen ziren erizpide nagusi bezala; hots, zein hizkuntza, halako nazioa.

1078. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0037 Feministak, ekologistak, pazifistak garai batean, ikasleak, antirrazismoa gero; herri-asanbladak, langileen autoeraketa, minoria nazional eta kulturalak beren gain hartzeko nahikundea.......

1079. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0031 a) Futbol-partidua ikasleentzat egoera ezaguna da, eta jende askorentzat oso erakargarria.

1080. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0031 Askotan ez da horrelako arriskurik izaten, ikasleekin batera moldatzen bait da egoera (ikus 6. 2. 6).

1081. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0031 j) Ikasleak berriki ikusitako programaren baten kritika izan daiteke pertsonalizazioa egiteko bide erraza.

1082. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0031 Egoera jeneralean irakasleak ematen du, ahoz eman ere, ikasleei parte har dezaten dei eginez.

1083. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0031 - Ikasgelaz baliatu (lekua eta ikasleak).

1084. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0031 Item berriak aurkezterakoan miniegoerak erabiltzeak, lehen esan dugun bezala, garrantzi handia du ikasleari alor semantikoa eta pragmatikoa azaltzeko.

1085. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0031 Ikaslea.

1086. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0031 Baliabide hau aukeratzerakoan kontutan eduki behar da, halaber, ikaslearen alderdia ere.

1087. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0031 Jeneralean aurkezpen modu hau benetakoagoa iruditzen zaio ikasleari.

1088. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0053 (Ikasleek behar den bezala esango dute edota gaizki zergatik dagoen adieraziko).

1089. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0053 Komeniko da, hala ere, ikasleei zenbait hitz azaltzea, sarritan erabiliko direlako; adibidez: plurala, adjetiboa, sujetoa, aditza eta beronen aldien izenak.

1090. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0053 Egundoko garrantzia du ikaslearentzat arau fonologikoak ondo azaltzeak.

1091. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0053 Hona hemen arazo horri buruz Gruchy-k dioena: Xede-hizkuntzan komunikatzeko gai izatera iristeko, ikasleak esaldia osatzen duten hotsak entzun / ezagutzen trebatu behar du, hala ulertzeko nola zuzen berresateko / berreraikitzeko.

1092. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0053 Garrantzi handia du eredu on eta argiak, ikasleei hizketaren zorrotenetik hots zailak bereizteko bide emango dienak.

1093. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0053 Ikasleari zail egin ohi zaio hitz-katea ulertzea, bereziki ahozko euskara jatorra denean.

1094. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0053 Ikasleek batzutan ortografiari jarraitzeagatik eta besteetan ezagutza-maila oraindik eskasa delako gaizki ahoskatzen dituzte hitzak, ez dituzte ondo elkartzen, entonazioa ez da behar bezalakoa....

1095. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0076 Elkarrizketa bukatu denean, ikasleek beren rolak aldatu eta lehengoaren antzeko elkarrizketak egiten dituzte, hiru leku diferenteetako informazioa duten A eta B tarjetak erabiliz.

1096. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. v. de mendizabal 0011 Baina aukeraketa ez zegoen bakarrik ikasle guatemaltar haientzat, euskal herriarentzat ere baizik.

1097. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. bujanda 0229 Gure ikasle-gaiak, gure ikasleak eta are gure irakasleak horren premia gorrian daude.

1098. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0325 Hauetatik 32 OHOko 4. mailako ikasleek (9 urte) eginak dira eta beste 32ak OHOko 6. mailakoenak (11 urte); denak amahizkuntzaz euskaldunak dira eta euskaraz eskolatuak.

1099. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.k. arbilla 0326 Honela, behar den kontestua sortuz kontsignaren bidez ikasleek nahi den testua produzitzea lortzen da.

1100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0163 Terminologiaren erabiltzaileak asko dira: ikasleak, ikertzaileak, itzultzaileak, lexikografoak, argitaratzaileak, industria-gizonak, merkatariak, Herri-Administrazioa, komunikabideak, eta Zientzia eta Teknika-arlotan interesaturik dauden guztiak.

1101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0001 Bigarren moetako aktibitateak, hau da, estrukturatuetan, ikasleak askatasun osoa du proposatzen zaion ekintzen barruan berak nahi duen erantzuna emateko.

1102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0182 Bukaeran erakusketa txokoa izan zen, bai beste geletako ikasle eta bai gurazoentzat.

1103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0182 Hauek lanarekiko emandako eritziak ikasleentzat pozgarriak izan ziren.

1104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0182 d.1.) Behin esperientzia pentsatuta eta materialak prest zeudenean, saioak irakaslearen aurrean egiten dira, bere lana kontraesanak (bariableak kontuan hartzen dituzten ala ez...) azaltzea, ikasleen jokaerak behatzea eta lanaren garapenean datuak jasotze beharra sortzea delarik.

1105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0186 - Ikasle bakoitzaren historia pertsonala egitea.

1106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0186 - Hasierako sondeoa: ikasleek gaiataz duten maila jasotzea bere erru eta erantzun zuzenekin.

1107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0186 E.3.3.2. Gaiaren antolaketa - Ikasleek beraien interes konkretoak (galderak) eta egin nahi dituzten ekintzak aurkezten dituzte.

1108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0186 - Ikasleen autoebaluaketa.

1109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0025 Berak bai, maisu jaio zela zirudien, ezen, inoiz ez bait genuen ezertan ere ikasle ikusi; baina, bere ikasgairik bikainena bere bizitza bera izanarren ere, kapitulurik garrantzitsuenak, beren pasealdiak beren filosofi teorien usainez lurrintzen zituzten peripatetikoen eskolako partaide haien gisa garatzen zituen.

1110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0042 Bere esperientzia profesional gizatar luzearekin zuhurki hornitutako usnamen ondo zorrotz batekin ilarraindituta, sakontasun behi edo gutxiagoko elkarrizketa bat edukitzera mugatzen zen ikasleekin taldean, dela paseotxo bat ematera ateraz horietako batzuk, dela berekin kafetxoren bat hartuz Unibertsitateko tabernan.

1111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0104 Ikuspuntu honetatik abiatuz gero, irakasleak ikasleari testu bat ematen dionean irakurtzeko, kontutan izan beharko ditu printzipio edo arau batzuk.

1112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0104 Ikaslearen ulermena oztopatzen duen kausa bat, aurrez testu zentzugabe asko irakurri behar izana izan daiteke, bai eskolak besterik eskaini ez diolako, bai perpausa-solteak eta loturagabekoak irakurtzen ohituta dagoelako.

1113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0104 b) Ikasleak irakurri aurretik duen informazioa oso faktore erabakiorra da ulermenerako.

1114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0104 Beraz, ikasleari luzatzen diogun testua esanguratsua (signifikatiboa) izan dadila ziurtatu beharra dago.

1115. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0104 Esanguratsutzat hartzen da ikaslearen adinari egokitua izateaz gain, bere bizitza, objektu zein beretzat arrunta izan daitezkeen pasadizoez mintzatzen den testua.

1116. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0104 d) Ikasleak ez daude ohituta testu-mota guztiak irakurtzen.

1117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0104 Beraz, suposa daiteke ikaslea ohituago dagoela testu batzuetara, ohitura honek noski, ulermena erraztuko duelarik (Alonso J. Mateos M., 1985).