XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0004 Euren eginkizunak izango dira: Jauparien oparinak ikusi eta beragoko ataletan esaten dana zeatz betetzen ete dan begira, ikusiriko guztia SAILL-Buruzagiari azalduaz.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Yardukizunak: Gabarrtean zer egin dozu? Noiz itzarrtu zara? Nork itzartu zau? Zer ikusi dozu lenen? Eta zer entzun dozu? Zer egin dozu itxarrtu ezkero? Zer da otoi? Zergatik Yaun-Goikoari otoi-egin? Zertarako? Nor da Yaun-Goikoa? Zer da goizaldu? Zergatik musu-emon dautsezu guraso ta anai-arrebei? Maite al-dozuz? Ikastolara zertara zatoz?.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Yardukizunak: Zer da lantegia? Zenbat lantegi dira emen? Zure aitaren lantegian zer egiten da? Zer da basetxea? ¿Zenbat solo dauz Kepa'neko basetxeak? Zertzuek arrtzen dira Kepa'neko soloetan? Garia zertarako da? Itxasoa zer da? Ikusi dozu? Iñoiz aitatu dautzue? Zertzuek dabiltz itxaso-azalean? Eta itxaso-barrenan? Esastazuz arrain-izen batzuek.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Yardukizunak: Noiz agertzen dira euliak? Noiztik noizeraño irauten dabe? Non ikusten dira geyen? Ongiñak ala kalteginak ete-dira? -Kaltegiñak, gaiso asko ekarri dagikeez-ta.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Ez dau Yaungoikoa'k zintsoa izten, ta zintsoaren semerik ez da iñoiz eskean ikusi.

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0046 Goizean kabia ikusi dot, eta illuntzeraño geldi egon naz.

7. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0006 Ikusi ez doguna, Jaungoikoak iragarri dauskulako, egitzat eukitea da sinismena.

8. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0008 Jaungoikoak guztia ete-dakus?.

9. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0008 Bai jauna, Jaungoikoak guztia ikusten dau, baita gure gogorapenak bere.

10. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0009 Bizitza onetan bere otsein izan eta gero bera ikusi ta maitatuaz betiko atsegiñetan biziteko, egin eban Jaungoikoak gizona.

11. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0013 Gaizto galduak, Jaungoikoa ikusi barik, beti-betiko oñazetan dagozan lekua da gaiztoki edo inpernua.

12. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0014 Jaungoikoa ikusiaz ta maitatuaz beti-betiko atsegiñetan, zoritxarr barik, bizitea da zerua.

13. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0008 Orretarako, beko obo orreik ezkiñan-edo, ume orok ikusteko eraz, marreztu leikez.

14. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0008 Irudijok ezkiñan, be, marreztu leikez, umiak ikusitta beriala erantzun dagijentzat.

15. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0087 5ª. Gexua ikusten 7 bidarr jun dan osagiliak ikustaldi bakotxagattik 3 laurrleko ba'leskakez, ¿zenbatzu laurrleko emon biarrko litxakikioz?.

16. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0003 Banekusan liburu ez gichi orretarako, ta batzuk euskerarik ederrenian.

17. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0047 Ganera autortu jazo jatzuzan beste argaltasun eta loikeri mueta gustiak entzutez, esatez (autu, ipuiñ eta kantak), ikustez (zeure edo bestien billoztasuna, estanpa, komedia, zinematografo); irakurtez (liburu, novela ta enparauak); dantza Naste-dantza edo baltsiua berez eztirudi pekatu, astuna beintzat.

18. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 -¡Aitalenik zoriontsuena beste gustien artian Jaungoiko gizonduaren Aitatzat auturiko San Jose doatsua Jesus-Umia allagiñako ezeukian jayoten ikusita artu zenduan atsekabia, laster biurtu jatzun zeruko poz, aingeru-soñuak entzun, eta gau miraritsu atako argitasuna ikusirik.

19. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0094 Atsegin-atsekabe onekaitik eskatzen deutzugu, bizitza onetako bidia igarotakuan, aingeruen soñuak entzun eta zeruko argitasuna ikustera juan gaizala.

20. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0329 Modesta zan neskacha guztiz moduzkoa,
Umill, leun, argi eta beiñ bere ez arroa;
Begiraturik bere arpegi menera,
Zirudian eukala aingeruarena;
Baña, beste neskacha batek inbidia
Eutsan, zalako danak ondo ikusia,

21. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0250 Alchatu da ta zutik
jarri da betiko,
daukan arri oñetik
ezda eroriko;
denborak soñekorik
ezdio autsiko,
gu ilko gera ta da
Dugiols biziko,
ondorengo guziyak
dute ikusiko
.

22. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0676 Gazteak beti dabiltza lerden
Baña zaarrak ez ordia,
Ni ere orain nakuselarik
Zaarren bidean jarria,
Bialdu dauste bide laguntzat
Makila txukun berria
Gomutaki au pozez artzen det..
Milesker Gure Herria
.

23. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Lo txarra kendu eta itxarrturik
Ikusi daigun bakotxak:
Ortzia baltzik, mendijak zuri
Lurra gogorrtuta ixotzak,
Euzkera zarra erdi-billoxik
Dardagan darabil otzak
Au ikusirik, ez laguntzeko
¿Nun dira euzko-bijotzak?

24. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 ¿Zer balijo dau zuri, baltz, gorri
Edo nabarr ixaiak,
Baldin ezpa-dau zer ikusirik
Orraz Euzkera mattiak?
Alde batera utzirik bada
Politikeri-nastiak;
Euzkereari danok zabaldu
Biarr deutsaguz atiak
.

25. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 ¡Gustijak baña soilik ziran zeure urratza!
Zelan gabiltz ikusi ezin zaitugula
zeugana juateko argizko bidiak
gauza danak badira?

Udalen ta lorak.

26. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0134 Lo-eguan eta loitu neban oro:
Errota ebillan, etxia lausoro.
Lo-aldi orretan egin dodazanak
lepalduko daustaz gogoen Jaun danak?
Barnak zabaldu dau barruko leyua...
Oro argi dakust soña dago ba ixil.
Miñezko bideetan lor batek narabil
Iratzartu baitat lotan zan gogua
.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Eta arima oneec ain azco eta mereciquisun andietacoac izanic, cer gaitic cirean Erregueac, Aitalenac, Igarlac, Beragan sinistu, Bera opa izan, Bera iruditu eta Bera predicadu ebeenac; eta ain beste guizalditan Jaungoicoac aguindu eutsen ascatasun ain osagarriaren fede eta icharopena munduan euqui eta eracutsi ebeenac; baita cirean bere adisquide laztan eta bere gracia eta berbac gorde ebeezanac, eta euren artean baita bere aitac edo asaba araguizcoac izan cireanac; egozan azquenez bertan baturic lenagoco denporetan bere Pasiñoac emon ebazan frutu guztiac; errazoezco gauzea zan euren Erredentzalla eta Salbaguilla izan zanac bere pertsonaz icusi eta eurai alaco ascatasun miragarriaren barri emotea.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 Esaik egia, ezin egon azala Mari Jesusen begi ederrak ikusi barik.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Eladitxo, portura agerralditxoa egin barik etzan egoten, txalupak etxeratuten zireanean; areek begi baltz ederrak ezin egon zirean Josetxo ikusi baga itxasotik etorrenean.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Neskatotxo aberats, ondo jantzia ta obeto apaindua joaten zan, a mutiko nekezale, itxasora eroan oi diran lez, erropa zar adobatuakaz ebillena ikustera.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Zein biotz ederra Eladitxorena! Ez ebazan ikusten mutiko aren erropa zarrak, ezpada, mutikoa bera baiño!.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0111 Aita-amak, ikusirik mutikoaren burubide sendoa itxasketarako, erabagi eben joan eiteala gura baeban, zegaitik zalako gizon ona ontzi atako agintaria.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Baserritarra nazalako, Masima ta senarrak, euren andikeriakaz, ezin nabela ikusi Eladitxogaz berba egiten?.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Lau illebete nai ebazan igaro etxean aldi onetan, gero luzarorako alde egingo eban ustean, baiña ikusirik ontzi ta ontziburu oberik etzala agertuko, artu eban joateko burubidea.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Atanasik bakar-bakarrik ekizan Eladitxok egin ebazan negarrak, Josetxok agur egin eutsanean, ta iñork ez ebazan ikusi Josetxoren negar anpuloak.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Eladitxo etzan iñoz egon Izaron, ta berezkoa dan lez, eukan gogoa ingurua ikusteko itxasleor aren ganetik.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Eladik eskatu eutsan amari baimena areekaz Izarora joateko, ta amak jakin ebanean Bitor lagun zala, erantzun eutsan joan eiteala eguraldi ona baegoan, baiña aitak esango ebala bere eritxia domeka goizean eguraldia ikusi ta gero.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 Erriko gizadiak jakin ebanean zer jazoten zan, goiko kalean bizi zirean batzuk esan eben ikusi ebela bakar-bakarrik Bermeorantz joaten.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 Joan zirean bide orretatik, eta bide batez Ondartzan itandu eutsen neskameari: - Eladi gurea ikusi dozu emendik?.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Aldaurietako barri onak artuta, erromar batzuk, egunoro alkar ikusi ta irozo edo eusten ebenak, itxaropen-apurtxo bat biotzeratzen asi ziran eta, bat edo batzuk beintzat, euren gudalburuak kartagoarrena Mungiako izkaldian azpiratuko etampecirc;balakoa uste eben.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Gaur arratsaldean uriko astorik andienak, karlista saldu batek, ostikada batzuk emon dautsuzala yakin dot eta erdi-erritar ta adiskide ona zaitudan aldetik zeu ikustera nator.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 - Ea ikusi diru ori esan eutsan markaidarrak.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 Guztiz poztu zan Bekosolo, etsean sartu, Arraitz ta laguna an ikusi ta aren ezpanetatik Anton Imazen asmoa yakin ebanean.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0038 Ama gustiz gozo, Aingueruen Erreguiña eta Andria, negarresco erri onetan Eleissa jaijo barrija saindu eta euntsin, Apostoluac gorde eta cristinautsa gustiaren icharopen sendua izan ciniana; eta orain ceruan erruquisco goirenengo jarlecuan jesarrita zagozana; ceugas batera poztuten naz, eta Aingueruen taldias batu eta espiritu onecas batera, pecatarijen Ama eta igueslecutsat deituten saituesela dacustadalaco, hordu oneco ondo etorrija emoten deutsut.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0008 Dana zeutzako dot, ene Jauna; zeure eskuetan jarrten naz, zeuk nai dozuna nai dot; onelan zoriontsua izango naz errbestian zeu maitatzen, ta donokian gero amaibako egunetan zeu ikusten.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0028 Austin andijaren eretxijan ezta ilten iñorr be, orrdu aretan diabru arrigarrija ikusi barik.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0029 Zorijontsua izango zara, kristiñaua, eriotz-aldijan Andra Marijaren zaindasuneko kate gozuakaz loturik bazagoz; betiko gaizkapena ziurrtuko dautzue estuntza maitagarrijok, ta betiko bake zorijonaren egun sentia izango jatsu aonelan zeure eriotzia; eta Marijaren otseiñ askok esan dabena autorrtuko dozu orrduan: Ikusi ezpaneu, eneban ziñestuko ain gozua zala iltea, Oe ondora etorriko jatsu Karmengo Ama Erregiña bere eskapularijua soñian badozu, eta bijotzez badirautzozu: Ene Ama gozo-gozua, lagun zakidaz orrdu onetan, zeuria naz, zeugaz ilgo naz.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0042 Begijek arrgitu jakozan emen eskapularijuaren alatz andija ikusteko.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Lengo egunetan eztabaidan, garraxika ta alkarreri biraoka edo maldezinoka ibilli direnak be, egun oneetan alkar ikusten badabe, ezenuke esango euren artian iñoix gorrotorik euki dabenik, eztiz beteriko itzakin alkar artuko dabe-ta.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Ortxe dakuskuz eguno illundu bako argitasuna ta beit izegiriko sua, gautu ezindako eguna ta eriotza bako bizia.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0173 ¿Ikusi eteeban Judasek Fariseoen atzean deabrua?.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Gastien eztabaidea garraztuten asi zanian, jagi zan alako baten zaldun ori ta begirune andijaz esan eban: - Iñok deitu eztaustan lekura nator, eta azartu naz orrenbesteraño, ustia dodalako parkatuko daustazubela, bada nik zuben aita ixateko beste urte dodaz, zer-edo-zer alkar ezagutzen dogu, ta neure bixitza luzian gauza asko ikusita nagonez, argi apurren bat ekarri daiket zubek darabiltzuben eztabaidara.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 Larri eguan baña gure Baserre, Errege ta enparaubak au ta ori ta bestia igarri egijala-ta asiko yakozala, ta bide onetan laster jausi biar ebala ikusten ebalako.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 Alantxe, berak uste ixan eban lez asi yakozan, eta Peru'k bere larri-aldijan urteyera polit bat asmau eban; Errege'ri sermoitxo bat zuzendu eutson, bertan beste gauza askoren artian iñotsola: - Gogoratu egikezube, jauna, nik neurez ezin ixan dodala euki indarrik edo virtute'rik egin dodazan gauzak egiteko; gogoratu egikezube, Jaungoikua`gandik euki dodala indar ori, eta Jaunak biarrixana danian bakarrik emoten daula bere eskarra edo grazija, ta ez gixonen jolaserako; ez Josu Gure Jaunak ez bere jarraille ixan diran santubak egin dabe iñoz miraririk munduaren jolasgarrirako; enaz ni santuba, baña ori gorabera, santuben bidez mirarijak egin dauzan lez, ni pekatari onen bidez Jainkuak berak egin dau zubek nigan ikusi dozubena, ta orain jolasbidian igarkixunakaz asten ba'gara, Jainkua zirikatzia ixango da, ta pekatu lotsagalduko ori egin baño len, obe ixango da ni neure etxera juatia, berorren baimenaz.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0142 Uda gustiko domeka ta yaiegunetan ikusten dira Urkiola'runtz goiz-goizetik duazala senar-emaztiak, oñez, umetxu bat edo bi astotxu baten ganian, otsaretankuriyoso ipiñita.

56. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0180 Gizon batek, alan ikusita, esan eutsen: - De gûena sus habeis escapao.

57. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 Galtzorijan ekusan Bertolda'k bere buruba, eta txistuba baño ariñago kolkotik erbija aterata, txakurr-ai jaurrti eutsen.

58. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 Esan biarrik eztago: txakurrak, erbija ikusi ebeneko, bertanbera itzi Bertolda bake-baketan ta ¡ankok zetarako yuaguz? esanda, bata baño bestia ariñago aldendu ziran erbijaren atzetik alkarren leyan.

59. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 Bakanderea zurrtzauta geldittu zan Bertolda bere aurrian bixirik ikustiaz, ordurako txakurrak il ixango ebela uste ebalako; ta asarria ta amurruba barruban eutsin eziñik, ba-diñotso: -¿Emen al-zagoz, astotzarr, gaizkin, alakuori?.

60. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0069 - Milla urte bixi ixango ba'giña be ezkenduke eguno zuk eta nik begi onez alkarr ikusiko.

61. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 - Ba-yakusat; baña, zelan aurrkitzen ete-azan esan gura yuat: ezer nabaitzen duanentz.

62. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 Eruan eben bakaldunak gura ixan eban lez, eta bakandereak, Bertoldin ikusi ebaneko, ba-diñotso: -¡Aemen gure aspaldiko Bertoldin jauna! ¿Zetan yiñarduguk, ene Bertoldin laztana? Gexorik ibilli azala entzun yuat.

63. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0058 Eriotz onak betikotasun zoriontsua bere ondoren dakarr eta zeruko atea edegiten dauskun giltza dirudi: augaitik, bizitz zuzen eta errugabea egin daben asko ta asko, eriotzea urr ikusi arren, beste enparauak lez ez dira illundu ta larritu, alaitu ta poztu baño, ta gizaseme geyenentzat ikarakorr eta bilddurrgarri dan eriotz baltz ori, aizkiderik onena lez, abegi ta txerarik ederrenagaz arrtu dabe.

64. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 Tomas Basarte-kok ikusi eban Ibaigarden'go sokondo baten, uretan egozan zugatz adarretan nastaurik eguala ittota gixon bat.

65. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0145 Bein-batian, Agaton-korkoch'ek esan eutzen lagunai: - Emen, erri onetan eztago korkochik: Berakruz'en zortzi egunetan, eneban ikusi bat baiño; bera zapatari, zapatagiñen eguana: Mexiko'n eztot ikusi bat-be, ta echaguntza onetan eztago neu baño.

66. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0145 Ezagun-da, ixan-be, emeko gizadijak iñoiz korkochik ikusi eztabela; nire tontorrari begiratzen deutsen guztijak, jarten dira barreka, iñoiz ikusi ezpaleben nire tayuko gixon bat.

67. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 - Lengusuba agertu zaneko astu intzanan nigaz ta niri eskiñiriko berbakaz: berberdichu bat-be ezeustanan esan lengusubaz ezkontzeko asmuak artu eunazanian, eta gizabide orregaz, Jaungoikua'ren bidietatik aldenduten danak, geyenean idoro oi yon zoricharra; aberaztasunaz arroturik, aldendu intzanan bide onetik; baña ikusi don, Jaungoikua'k zeatzen dauzala egitte charrak.

68. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0069 Ycusi daigun Mariyagan Jaungoicoa berarizco ta arrigarrizco eran auturico ontzi:.

69. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Bitartean baña otsoak bere oin baltzak leyoan yarri ebazan, eta aumetxoak, au ikusirik, esan eutsen: Ez, eztautsugu zabalduko; amak eztaukaz oin baltzak; zu otsoa zara.

70. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Erantzun eutsen aumetxoak: Erakuskuzuz bein zeure oñok, ama maitea ete-zarean dakuskun.

71. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Ikusi orduko, ba, esan eutsan onek: ¿Non egon zara orain arte, Maipatxo? Emoidazu zeozer yateko dakazunetik.

72. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0184 1. Jaungoikoa'ren Semea zala siñistu-azoteko, zer egin eban Jesus'ek?-2. Mirari edo alatza zer da?-3. Zer jazo zan, beñola, Jesus Kaparnaun'en zala?-4. Arein siñismena ikusiki, zer esan eutson Jesus'ek elbarridunari?-5. Zer iñoen idazleak mar-marka euren kautan?-6. Arein asmakeriak igarrita, zer itandu eutsen Jesus'ek? Zer ete da errazago, obenak parkatzea ala elbarritua bapatera sendatzea?-7. Beste alatzik egin ete eban Jesus'ek?-8. Zeinbat ildako biztu ebazan Jesus'ek?-9. Jesus'ek bere Jaungoikotasuna agertzeko egin eban alatzik arrigarriena, zein izan zan?.

73. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0130 - Guzurtia orain dana edozeñek daki... edo beintzat edozeñek ikusi lei, bertara arto-sasoyan yoan ezkero...... urtaro txarren bat izan-ezean.

74. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0130 - Ez yoat ikusten aorixe ain argi.

75. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0130 - Aointxe ikusiko dau.

76. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0130 - Entzun yoat kanta ori, baña ikusi ez yoat egiten euk besteagaitik esan deustana.

77. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0130 Ori argi be argi ikusten yoat eta....

78. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0155 Baña, Betokertxu noiz ikusiko ete dodanezko zeragaz, eztaukot burua geyagotarako euki be ta...... bat bakarrik esango dot....

79. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 Ondo begiratu-ezkero, arin ikusi be egin lei, Txitxun eritxian, ezin euki eikiela bigarren suerte eder au.

80. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0106 Sinistu ta autortuten dot, Jaungoicuaren Semia guizon eguinic, Jesucristo gure Jauna derichona, dala Jaungoico ta Guizon eguizcoa, legue zarrian guri esquinirico Mesias eguizcoa, igarlac aurretiyaz icusiya ta mundura gure oneraco etorreric, ta Mariya Birgiña guztiz Santiagandic jayoric gure erozpenaraco, curutzeco eriyotzia igaro gura izan ta eguiz igaro ebana, nundic biziyac ta illac juzguetara etorrico dan munduaren azquenian, au da onai betico atseguiña ta deungai betico nequia emoteco.

81. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Eta bakotxak bereak esagututean, urtxakurrak nagusiaren aurrean baño urduriago, ¡emen datoz Paulota! ¡emen datoz Joseta! ziarduen gizon da emakumeak; eta umetxoak barriz, euren gurasoak nasa ondoan agertuten ziranean, urte batean ikusi ezpalitue legez, ¡aita! deituteutsien indar guztiakaz, ¡aitaa!... Arrantzale errukarriak, danak bustita, zurbilduta, nekatuta, aulduta, etenda, adorerik bage, goseak eta egarriak amaitu bearrean, gizonaren itxurarik ezekarren; baña lurrean oñak ipiñita laster ondo erakustebien gizontasuna, euren umeak besoetan artu ta malko lodiakaz arpegi biguna bustiteutsienean.

82. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Astodunak ziran Tramana ta Brix, edo obeto esateko, asto jaubeak, bada errietara alogerekoak bialdu oi zituen; langilleak biak eta biotz onekoak, baña esagutu ziranetik bata bestearen arerioak edo arerio legez bizi ziranak, estena baño miñ zoli ta zorrotzagokoak, aora jatorkoen zatarkeria edozeñi esan bear eutsienak, alkar ikusi orduko beti erriertan ziarduenak, atzamarkarako beti prest egozanak.

83. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Mañasi zan itaunle, berak nai eban aritik eruateban jarduna, ta aiñ buru-ta-biotz arlotu zirean euren autuan eze, ezeri be jaramon barik, ez bide inguruko burdin lantegi ketsuai, ez Ibaizabalgo ontzite ugariai, ez gora ta bera oso astiro eroiezan gabarra astun beteai, ez edonun agiri ziran gizadi zamatzalleai, ez burdi barrukoen barregarrizko esanai, ez Bilboko sarreran egozan jauregi barri ederto apainduai; ezeri begiratu barik, ezer ikusi barik, uste baño lenago eldu zirean zalpurdia geldituten zan kaleraño Indianoa ta Mañasi.

84. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 Olantxe joan jakoezen orduak, zerbait artuko eben itxaropenez beterik, eta arrañtxuren bat eskuartean ikusi ezkero, pozarren, Napoleonek gudarik andiena irabazi ebanean baño pozago.

85. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0142 Goiz-berandutxoan agertu zan Ontziagintaria, iñok ezekizan eskutuko bere atx-zuloetatik; zorroa bete lanpernagaz; jeupadaka ta eskuziñuka deitu eutsen lagun guztiai; sartu zituan lanpernok ur gezalagaz ordurako sugañean egoan topiña baltzean, da asi zan lagunok ekarren arrantzea zelangoa zan ikusten...¡Marari marariena! Lupiñarik ezetorren.

86. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 Begiratu barik ikusteban ederto, bere begien aurrean euki eban, eziñ kendurik, erastunaren argitasun deigarri biguna, ta etxeko lagun guztiak esagutu eben, gau atan, iñoiz baño artega ta arduratsuago egoala gure neskatillea oera joateko orduaren zañ.

87. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 Ordu ori eldu zanean, bere gelako atea ondo itxi, ta lenengo egieban lanbidea izan zan, gordairoa barriro edegi, erastuna astiroago ikusi ta eskerreko bigarren esku-atzean ipintea.

88. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 Zeugatik, bai, zeu ikusteko gogo andia neukan da; baña beragaitik batez be etorri gara gu Bilboraño, bada bestelan ezkiñan gu Durangotik onuntz igaroko.

89. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0303 Baña eragiozu ba elayari oñez, edo zaldiari egaz edo arrañari leorrez, ta bakotxa bere senetik eta bidetik atara ezkero, danak alperrik galduta ikusiko dituzu.

90. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0353 Biok ikusi begiez semeen semeak irugarren eta laugarren belauneraiño, ta opagarri dan zartzaroraiño eldu beitez.

91. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0177 Jaupariak itzez diarrduanean, bere ostean Jesukisto dakust esan oi eban Donoso'k.

92. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 (...) eta eguiaz eta izatez zala indar uts eta lapurreria, eta icusten eban leguez Jaunac an egozanai berba eguinda ezzala probechuric ateraten, erabagui eban ixillic egonda otsantasun eta umiltasunaren onpidea gu guztioi emotea, bardin an egozanai ceinda gueroago etorrico cireenai.

93. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 Baña icusi ebanean Sacerdote nagusiac, bere asmu guztiac deseguiten jacazala, eta bere usteaz urteten ezebala, eta teztiguac bere condenetaco guei ez ocasiñoric emoten ez eutseela; gura eban berac Salbaguillea bere berbeetatic artu; eta orre gaitic egoan suturic eta bere barruac artu ezinic, icusiaz ce sendo eta oso ixillic irauten eban; eta onan bere barruco artegatasuna escutadu eziñic supitoan jagui zan ain mereci baga jarriric egoan jarlecutic, eta asserrez eta icioturic esan eutsan Salbaguilleari; ¿Celan zagoz ixillic?¿Cer gaitic berba eguiten ez dozu?¿Ce andiuste, estaldute edo erechi gura da ori?¿Celan zeure descarguan ezer emoten ez dozu?¿Cer gaitic berbaren bat zeure contra eguin direan salaquisun eta testigantzetara esaten ez dozu?.

94. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Ecusan Jaunac bere biotzeco poz andiaz, Beragaz eguiten ebeezan gauzetan beste mundu barri bat eta arima espirituzcoen irudi argui bat; ecusan celan arima orrec gogoratutic cer euren Jaunac padeciduten eban, bere amodioan berotuco cirean, eta galdaturic leguez su orretan, bere antz eta irudicoac biurtuco cirean; gorrotu artuaz ondrai, munduac berari emon ezeutsazalaco; eta maitetuaz desondrac Berac maite izan ebazalaco.

95. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Orre gaitic bada otsan otsan ichiten zan mespreciadua izaten; eta eroapen eta sendotasun andiaz egoan jooca eta colpeeca erabillenacaz; ez eutsela gorputza alboratuten, ez arpeguia biurtuten; cer gaitic icusi eroian gaizto areen escuz eta aleguiñez, bere Aita Beticoac bere buruan, auqueratuen ispillu eta moldetegui bat ereguiten ebala.

96. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 Cer gaitic Pilatosen echetic urten zanean, guizon orregaz aitu cireala badezpadan esatea, au da, bere premiñaric bide onetan izan leitequeneraco, ez dirudi gauza errez sinistutecoa, contu izanic Bera atsecabetutearren eroien amorrua, eta ez ebenez uste ez asmuric atseden aldiric emotearenic, icusi ez ebeeneraiño lurrean jausita eta pausuric eziñ emon al izanda.

97. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 Cer gaitic urico genteac ez dagoz ondo jaquiteco nor, nundic datorren, edo uricoa edo bidezcoa dan, eta emen arguiro icusten ebeen lur-lantzetic edo campo-echetic etorrela.

98. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ainbat blasfemia Sacerdoteen aoz entzuten egoanean, borondate onaz artu eban Jaunac lapur baten autorquisun au; lapur zorioneco onec barriz ezagutu eban ezquero Jaun ori, erriaren, guizon guztien eta guizaldi guztietaco erregue eguiazcoa zala, ordu atan escutaturic eta eztalduric begoan bere; asartu zan, Erregue bateri leguez, berari mesedeac escatutera; eta icusiric Jaunac celan bera predicatu eban, eta Erregueri leguez mesedeac escatu eutsazan, alan Berac bere, Erregueac leguez eguin eutsazan, eta mesede andiagoac, escatu eutzazanac baño.

99. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Poz eta atseguin andiaz cecusala bere odolaren frutua, eta pecatarien conversiñoco lenengo lorea, eta eguiaz damuturicoen confesiñoraco onpide ain umilla; Jaun orrec, Erregue izatearen gañez-garri Sacerdote nagusiarena eucanac, parcatu eutsazan curutzean egoan lecutic, bere pecatuac parcamen osoaz, bere erru guztiac garbituten eutsazala, (...).

100. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 Eriotzac icara eguin eban bicitziaren ain ur icusi zanean, eta asartu bazan bere Jaunari esexten; bere ondoan icusi zanean coldarturic eta arrituric guelditu zan, eta gogoa beeban bere beste guizonac leguez iruntsi eta deseguiteco, contrara jazo jacan eta bicitzaren ur corrontetan iruntsia eta itoa aurquitu zan Apostoloac esan eban au: Absorta est mors in victoria au da; iruntsia eta banatua gueratu zan eriotza garaitza ain miragarrian.

101. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 (...) eta tormentuetan egonic goruntz beguiratu ebala, eta icusiric Abraan eta Lazaro gurazo santuen toquian egozan denporan, Abraaneri escatu eutsala aren bialdu eioala Lazaro, bere arimaco sua cerbait otzitu al baion; eta Abraanec erantzun eutsala, ezzala ori izan al leitequean gauzea, eta beste errazoen artean esan eutsan au, lecu batetic bestera guztiz urrin egoala, eta bitartea ain sarratu eta bidebacoa nunda ezin leiquean iñor batetic bestera irago.

102. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0061 Mesa emotean agertzen eban azkua (debozioa) ikusirik sarritan entzuleak maitasunez negarr egiten eben.

103. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0146 Baña, gaste garbizale onek itzak ezertarako etzirala ikusirik, ilinti bategaz bere aurretik emakumea kendu eban.

104. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0017 Icusi eguizu guero ordurartian vici izan ete zarian meditetan zagozan eguiya edo iracatsiyac aguinduten daben moduan.

105. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0034 1. Benetako zindotasun ta uzkurrtzaz argi zuten asaba deunen eredu biziak begira; ta guk dagiguna zein dan urri la urran ezer ez dakuskezu.

106. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0005 Geyenotan, edo askotan beintzat, euskera-mordollokeriak, erderakadak, erdal-zalekeriak edo olangoak ikusikozuz barregarrituta....

107. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0081 Ta alkar ikusten dogun bakotxean, txera andiak egiten deutsaguz alkarreri.

108. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0081 Lengo egun baten Bilboko Goyenkalen ikusi neban Peru ori, ta ikusi ta beingoan, Peru dok buruari esanda, beraganantz yoan nintzan.

109. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0081 Aspaldion eu ikusi barik....

110. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0131 - ¡Josus, ez egizu esan olangorik! ¿Bakutsu arako an, aulkirik andienean yesarrita dagon andikia? Bere alaba bakarragaz ointxe laster eskonduteko nago.

111. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0131 Baña illebete barru, ikusikozu ta, aita deituko deutsat.

112. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0140 - ¡Ene, olangorik ikusi egiteko be! ¡Sein jayo-barria berbetan! ¡Gazteak!....

113. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0140 Oindiño andiagorik ikusiko dozu.

114. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0161 Ta lapurrok, konturatu-orduko, ikusten dabe Pepantonen esku eskoian, boltsea barik, sei sutotseko (sei tiroko) errevolvera esaten yakon tresnatxua, euron arpegietara begira.

115. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0035 Buru-auste nekagarria ta garaitu-ezina izango litzakit zugan Abbadieko iakituna baiño ikusi ezik, nire gogamenak erara ta egoki adierazotea; baiña zugan Abbadieko euskalduna ta euskaldunen aitalena dakustanez gero, eztaukat zeri burua ausi, zeri nekatu ta armindu bere ez.

116. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Maalen guriak barriz, ez aiztia dodalako baiña biyotza iñok ez lakoxia dauko; ta sakela edo ziskua edo diru-zorrua... ikusi nai neuke zeiñ arpegi ederdun berbaldunek dauken ugariyagua.

117. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 Baiña bazkaltzeko zer daukodan jakin artean estu ta artega zakustaz, eta ara esan: basoko lau bedartxu daukodaz egosten lapikotxu onetan, eta gatz barik, atan be.

118. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0092 Abertzaliak orain-arrte argi ikusten ebezan Jel-irakaspenak ulerrtu-eziñik, gixon burutsubegijai entzutia emonagattik.

119. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0064 Atzenean ez batera ez bestera ezebala ebazten ikusirik, erantzi eban bere onetakoa ta esan eutsan alabeari: - Artu egin azpian zuloa dauan oñetako au ta eskegin antxe agean agiri dan untze nausitik eta ixuri ura barrura.

120. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Iragarri eutsan ba aitari zer yazoten zan; ezin eban onek sinestu ta berak be gora igon eban egia ete zan ikusteko.

121. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Neskatoak esan eban letxe zala ikusi ebanean, yoan zan beste barik emakumeagana, eskatu eutsan eskua ta ezteguak be andik laster ospatu zirean.

122. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Ta bere ikusi-eziñau indartu baño etzan egiten alabordea ederra ta maitagarria zala, bere benetako alabea barriz iguingarri ta itxusia zala ikusiaz be.

123. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Arren bada, krristau maitea, zerua odei beltzez eta lurra jira-biraka aizeak dekarren orrbel-orriz estalirik dakuskitzunean, Azaro ill onetan batez ere, zere eriotzaz oroitu zaite, eta Purrgatorio'ko anima gaixoen alde Jaun errukitsuari otoitz egiozu.

124. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 Baña jaquin bedi: a) Eztirala olango caltiac beguitandu biar erraz, batez be autor-entzuliari jagocon aldetic, lendic norberen buruan icusi ezpada gach ori; eta olango aldijetan, al izanezquero, beste autor entsule bat billatu biar dala, berari guztija aguertu daguijogun.

125. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0007 Ekuszu, nekez ta oñazez lerrtutako Bildots otzan-otzana dan Josu'k, zelan Gurutza Deuna arrtu ta besarrkatzen daun; begira zenbateko apaldasun eta emetasunez arrtzen dauzan Josu onak zigorrtzale aen iraun eta ukaldijak; eta zeu, ostera, ziñezko garrbayaren Gurutzatik iges-zabilkez, Gurutza-bagarik, zeruranzko biderik ez dagola gogaltzeke.

126. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0019 Josu'gan ainbesteko nekeak ikusi, ta ¿zeure gogorrtasunean iraungo ete-dozu?.

127. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0023 Aorr zeure Gaizkatzallea, ortze-ludija ederrtasunez apaintzen dauzan Beraxe, giz-ozte andijaren aitziñan narru-gorijan dakuskezu.

128. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0031 Otoi-gai onetan, Josu'ren Gorpu Deuna lurraldu eben tokija dakusgu.

129. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0031 Alako atsekabiak ikusi ezkero, Gurutza-Bide onetan erabilli dozun garrbai urrijaz lotsatu zadiz.

130. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0050 Erritik apur bat urtenda, bakartasuna bakarrik ikusten da, atxa ta mendi tontorra, burrutz aundiak eta arri ikaragarriak bakarrik begiztetan dira, lurr latza agiri da, ta bedarrik esatekorik eztago, aretx zarrak eta arteak bai ugari.

131. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0069 Kurutzearen ezaugarria (aitearen) bizitza guztian astiro ta itzaltasunagaz egitea, Lourdes'ko Bernarda zoriondunaren egimen garaiak virtudes heroicas egiztatuteko imiñi eben; eta egoki izango dala uste dot Berbizkundeko Kostantino Aba'k gai onetan Domingori buruz diñoana: Koruan, naiz ikastolan, naiz yantokian Aitearen Domingo'k lez egiten iñor eneban ikusi.

132. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0069 Tximis-burdi (tranbia)-etan, Elexa aurretatik igarotean eta biraua entzuten ebanean, Erroma'n Aitearen egiten ikusi neban.

133. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0090 ¡Mesa emoten ikustean itzaltasuna sartzen dausku!.

134. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Alako baten, sarrarazo nindun pitxarraren gelan, eta esan eustan: Txo, ago or, ikusiko dok zelan egiten dogun ogea, emetik aurrera ogea egiten yakin dagikan.

135. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Baiña, alango zarata-otsera etxea bete jente batu zan eta alkar armaz ezin zauritu ebela ikustean, iraunka asi ziran.

136. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Atzenik, erritarrak, eurekaz bake-biderik ikusten ez ta, aguazilla ostatutik beste norabait eroatea erabagi eben.

137. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 NEURE burua ornidutxuago ikusi nebanetik, Salamanka-errira itzultzea erabagi neban, Tormes ibai-ertzera, yayo nintzan tokira.

138. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 Bein bano geyagotan il-agiñian bere buruba ikusi eban.

139. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 A zala-ta ezeben urikuak begi onaz ikusi Marte'ren nebea baltz-gudaroztian sarrtutia ta bere atteari asperrkunde gogorraz zematu eutsaen.

140. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Andoni'ren attea, noxian-bein, illabetian birrittan beñik-bein, bere semetxuba ikusten igoten zan, eta ondo, alai ta sendotxu ikusijaz, bera be alattuten zan.

141. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0026 Aingueruen Andra eta Erreguiña, arsain arduratsua legues, bici cinian artian zure Seme Jaungoicoscuac bere erijotsaco orduan zure ardurara ichi eutsun artaldia, sucendu senduana zure iracatsi santu eta osasuntsuacas; eta orain Eleissa guerra gudari esquer onecuac, lurrian emoten deutsusan esquer samurrac artuten dosusala, gauza gustijen Erreguiñatsat ceruan esaguten zaituesana; ain lecu goijan, Andria, zu ipini ta icustiagas, postuten nas; eta ain Andra maite eta samurra gure sucentsallia isatian daucagun sori onagaiti, Aingeru nausijen taldias batu eta euracas batera esquerric beeratuenac emoten deutsudas.

142. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0027 Erri onec eztau damuric artu, su beré Aingueru jaola eta bitarteco nausitsat antu izana gaiti, zure escuti etorri eta artu izan dabezan ain mesede andijetan icusi izan dau, zure mempian ipini eta gueratutia erabagui ebanian, ez ebala erratu.

143. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0033 Eta orain Jaungoico baten Amari jaocan ain al izate andija neurtu ecin leijana, ceruan atseguinduten sagosana ceugas batera, neure Ama postuten nas eta Aingueruen taldiagas batu eta espiritu nausiocas batera hordu oneco etorrija emoten deutsut, Jaungoicuarren erruquitasunesco guilsac ceure escuan daucasusala eta illcor gustijen betico bitartecotsat ipinita zacustadalaco.

144. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Izkera, estuntzak apurtuteko giltza bada, elia basterrtu-eta lotubago egitten dan erri onetzaz zer esango zeunke Olerkari orrek? Lo zagoze eta oñen aspiko arru ori ezin dakuzube.

145. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 ¡Donetsija benetan bere Amearen onez nekatzen dan semia! Ezetsi ta gaiztetsija barriz, Amea gexorik ikusiarren, jaramonik egin barik bere bide ziztriñetan aurrera jarraitzen dana edo darraña! Ez gadixan geu onetarikuak eztan be ixan.

146. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Egi au ikuskarrija da, edonok dakijala: ez dau zertan inddartu siñeskintzeaz: egunoro ikusi oi dan egija da.

147. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Ezin dagilla egundo iñok jaurrtin geure buru ganera, Zamakola andijak bere gixaldiko bizkattarren kaltez bota eban agiraka samiña: ¡Bizkaya, Aberri laztana, zeure egunak amattu dira, ta zeure semiak eurak iraildden zabe! ¡Orduban bai ixango geunkela aztun geure il-obi ganian ondorengo gixaldi zindo danen gaizteskunde ixugarri ta mingotz au: Gixon deunge arek, noski esango leukie, Amea ilañik ikusiarren, ez ziran ezer arrminddu, ez eben ezer egin bera osatuteko, ta irri barre itxusi-itxusi bat bere aurrian egiñik, aldendu ziran beragandik, euraen griña zittalak asetzen ebezan bidietan ibiltteko.

148. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Iru igidin oneik itz bikoitzetan arrtu daroezan aldakuntzak, guztien arrtean ezaunenak dira, ta euskalari geyenak aitatu dabez; baña aldakuntza oneitzaz orain arrte esan ez dan zertxubait esan daikedala dirudit, eta neure gogora etorri yatan ori zuzen ala oker dagoan, nik baño geyago dakian norbaitek ikusi, azterrtu ta erabagi dagian, neure eretxia azaltzera noa: Esango dodana edonoentzat argiago izan dadin, autu dodazan gayak bana-banan eta urrengorik-urrengora azalduko dodaz.

149. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0593 Abots biguna bere kide dan abots gogorrera itzultzea, edozein izkuntzetan sarri jazo oi da-ta, euskeran be beste orrenbeste agitzea ez da arrigarri; baña g berez eztarri- aosapaitiko abotsa izanik, d bailitzan, agiñetatiko abots gogorrera itzultzea, ziñez gauza bakana, izkuntzetan askozaz be gitxiago ikusten dogun aldakuntza da.

150. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak zam 0025 Ta ezpazenki, neuri jazoriko jazoera barragarri bategaz ikusiko zeunke.

151. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak zam 0027 Ikusten naunerako anka egiten deust.

152. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Neskatxak jantzan ibiltten direan legez ontzijak itxasuan agiri ziran Aitz gorri eta zurijak alde batetik ondartza gordetan dautsoela eta bestetik aurrez aurre ilargi erdi lakotxe izparrena dabela erri politta ikusten zan.

153. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Quo vadis? eta Salambo'n Erroma eta Cartago'ko otturak eta bixitza ikusten ba'dogu Nerto'n Probentze'ko gixasemien ixate gustija argijago agertuten yaku.

154. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Olerkarijak zer ikasi eta zer ikusi badauke idazlari onen ingijetan.

155. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Geyago be baidakit: oraintsu irakurri dodaz (adizkide ta euzkeltzale andi bati eskarrik asko) gaurr-arte argittaldu diran EUZKADI'n en zenbakijak, eta bertako idazkun ederrtasunez betien artian, bai-dakust neure txatxarrak ixango dirala arian illundija langoxia argijaren albuan: augattiño be ez naz atzeratuko.

156. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Ametsez beterik ibiltten dirala-ta orok barre egitten dautsoe baña Mistral, Verdaguer eta Mickiewicz bat agerrtuten danean olerkarijen indarr ori ikusiko dogu.

157. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0595 Itzaren erdian sarritan -r bigun onen ordez -g dakusgu: ugaondo, ugabere, ugadera, ugaldarri, ugalaran, ugaran, ugalte, ugate, ugastegi = zugaritz (zugaitz) zugarotz, zugirin etc.

158. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0596 Itz eratorri ta bikoitzetan, -o-ren ordez -a- sarri dakusgu: basabide, basabei, basapizti, etc: -a- ren ordez, -o- bein bez.

159. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Urrengo ori eztot ikusi gaur arte etorritta.

160. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Esan gura dabenik iñor eztala ikusi ta gero, erantzunge ainbet euzkeltzale artian geratzia tamal yatelako belu baño ezpa'da be, erantzuna or da ba: Elu abixen laburr-laburra, naparr aldekua da, laster baten ikusiko dan lez.

161. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Gero beste itz batzuk edo neuk idazkurontzijan itxi edo irarrki-ezarrlarijak ikusi ez.

162. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Lengo egunian ikusi gebazan alkarrekin Elixabete deun-txadoneko jaupalburuba ta Misión Españolako zuzendari Urrutia'tar Gotzon abea.

163. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 - Bai, emakume; euzkelduna gogo ta gorputzez, eta emen ikusiko dozu zelan eztan alperrik euzkerea.

164. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Ta Elu abixenan dakusgun aurreko e ori bere ikurran, ¿zer-ete da?.

165. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Eguren (egi-guren) abixenak dakusgun E, erderatiko loma edo ladera ikurragaz.

166. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Azkeneko n Gipuzkoa'n eta Naparrua'n batez be, Azkue, Izkue, Ujue ta abarr, toki-ixenetan galduta dakusgu.

167. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 Arrittu zan baña Kepa Deuna, berak ezekijala, ain txukunik eukan aretuan ereslarijak durundotsian iñardubela susmau ebanian, eta jazoten zanaren barri jakitteko beriala eurakanatu zan, eta nortzuk ziran ikusi ebanian, ikaratuta dardaraz esan eban: ¡Ene badatxuba; musikuak zeruan, eta Goiko Jaunaren Bakaulkijan bertan, artezkarija!....

168. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 Ereslarijen lotsabakokerija ikusita, Kepa Deunak bere buruko ule banakak atara biarr ebazan, lotsa bako areik andik zelan bidaldu asmau ezinda.

169. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0223 -¿Zer-ete da, ene irakurrlia, zeure buru-gañian dakutzun oyal zabal oztin ixarrez josija? Ortze edo zeruba deritxogu: beragan dau gexuak atsedena, nekatsubak atsegiña, txiruak itxaropena ta gaiztuak epallia.

170. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Zoritxarrik asko ikusi eban izkera zarra eta zorijonaren erbatzik lortu ez eban ele gaztia zala iñuan Sainte-Beuve idazlari argijak, Probentzako izkuntza txukun orretzaz.

171. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0025 Baita pecatarijac be dacuzazanian bere pecatuac ecarri deutsazan caltiac; zeruraco escubidia galduta, inpernura juan biarric, lengo irabazi ta merezimentu guztijac ondatuta, Jaungoicua asarre, arimia ezain eta diabruaren menpian, artuten dau eguijazco damua, ta erabaguiten dau guejago pecaturic ez eguitia: auxe da atriziñua edo bildur-damua.

172. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0025 Barriz beste batec icusten dau bere pecatuacaz josi eguiñ dauela curutze baten bere aita baño aitago dan Jesucristo gure Jauna, biguntasun eta erruquitasun uts-utsa; ta gorrotatuten dau pecatua, bere aita ain maitegarrija curutzian il dauelaco; auxe da contriziñua edo maitetasunezco damua.

173. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 Confesaten eguan bitartian, icusi eban bere lagunac, escu baltz, uletsu, atzoscol andidun batec estututen eutsala eztarrija gaixuari.

174. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 Echeratu zanian, esan eutsan nagosijari zer icusi eban.

175. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 - Ez, aita; neu be lenengotan beguitaziñoren bat etezalacuan nenguan; baña ez, sarritan icusi dot.

176. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0063 - Ta guero ¿juan zara osterabe icustera?.

177. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0126 Alan sarri ta ondo guerturic jaunartzen dabanac, icusten dira apurca-apurca garbitu, osatu ta santututa.

178. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0164 Eguizu aitiaren abade jaunagaz batera, ta icusiric zelan dagoan altaratic apur bat aldenduta, lotsarren, eta bere ta erri guztijaren pecatuacaitic parca escatuten, esaizu zeuc bere, Ni pecatarija zeure pecatuen damu bixijagaz, Meza Santuco grazija ugarijac galerazo eztajezan.

179. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0164 Asijeria esan gura dau; ta Aitalen, Igarla, ta beste Legue Zarreco Santuac Jesu-Cristo gure Jauna icusteco euquen egarri bixija adierazoten dau.

180. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0195 Ba erichija emoteco-bestian bixitzac icusita; ez azaletic munduac lez, barru-barrutic, bijotzetic-bijotzera berba eguiten dala baño, diñot Jaungoicuaren aurrian, nequez aurquituco dala ezconduen artian atsecabe andi bacoric, bixibidia aldaz-gora eguiten ez jacanic.

181. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0195 ¿Eta batzuen eta bestien erijotzia zelacua da? Icusi dabenari itandu.

182. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0261 Iracurri, icusi ta entzuten daben guztija, bere atseguiñetara zuzenduten dau.

183. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Ikusi lenen atal 428 ing.

184. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Eta bere aizkide barruko izan zanak diñonez, Uriarte abaren gogoak, umetxoaren ederrtasunak beti agertu ebazan, eta ikusten eban bakotxean, Joubert'en itz oneik gogoratzen ei yakozan: Olerrkariak, biotz aunditasun, eta adimen zerutarrdun umeak dira (Penséss).

185. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Indotarr gaxoak, Entzuleen gaiztakeriz loitutako eskuarrtetik atarateko, egin ebazan alegiñak eta iruntsi bearr izan ebazan garrastasunak gogaldu ezkero; indotarr biotzetan kistarr-egia zabaltzeko egin ebazan alegiñak ausnarrtu berak iragi ebazan, ikastetxe, gexoetxe, ta txiroentzat egin ebazan ostatuak zenbatu; irarrkolea eroan eta egin eta argitaldu ebazan idazti ederrak ikusi; langille ta lugiñen bizitza latza arintzeko arrtu ebazan bideak gogoan euki ezkero; eta au gusti au, irurogeitakaz urteak bizkarrean ebazala asi ta bere bizitzako azkenengo ogei urteetan, gexotia zala, sarritan arri gatxagaz ibilli eziñik.

186. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0074 Andiki, aberastasun eta agintari gustien aurrean eragospen gustiak azpiratuta, atxurdiñezko irudi bat ondo irabazita daukon , Zumarraga durangotarr goragarria, egi ta zuzentzaren aldez bizia emoteko gertu ikusirik, bere endakide izateak poztu egin bearr gaitu.

187. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0150 Orraitik be, gauza bat guztiok dakusgu.

188. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 ¡Sabin euzkel-irakasle!... ¡Olakorik! Atzo, esate baterako, euzkeraz tautik be ezekijan gixona, gaurr, euzkel-irakasle egindda dakusgu.

189. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Ziñesten dot Idazti deuneko a: Eztau begik ikusi, ez belarrik entzun, ez bijotzek somatu.

190. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Noizpait, orratiño, txori abeslarija ixilddubaz dua: gorantz edo-dagi Birilla'k begijak zabaldu ta gorantz zuzendu dauz, txorija nun ikusiko.

191. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0009 Prantzes trakets ayek
eskalaproi pisu ayekin...
nola, nola, gure
mutillen gabriolak egin?
Ja-jai!!!
ikusi naiko niken
alako bat, brinko biyurriyak egiten!
.

192. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 pañubelotxua
txuri txukun aterarikan,
ezti-ezti eman
muturrian muñ egiñikan...
non, non?
ikusi den, Gergori,
orren garbi beste dantzik... aitor zan ori!

193. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0005 Iñaki, mutil bikaña... baño... arroxko xamarra, Josetxo dantzari ariñetan ariñena baño... parranderua, Moexto argiya ta pizkorra baño nexkatxen aurrean itz totel, Goiko Errota'ko Patxi... zenbat nexkatx ikusi ainbeste nai zituana, Benjamin... illundu ta gero bakarrik etortzen zan nere billa Anton Amerika jun zan Joxe Mari au bai zala mutilla baño ai jesuita sartu etzan ba?.

194. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0069 Gaurko jayak ikusita ori dionanean... barkatu bearr didan, baño ganbara ortan zerrauts geitxo daukanala esateko gogoak zetozkidan.

195. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0070 MARITXO - Ago, Madalen, geok geren zabarrkeriaz ondatu badiñagu Euskera, ta geok sorrtu badiñagu kaltea ¿ez al dakusan, gere eskuetan zeukagunala osabidea?.

196. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 BILTZ, - (Bildurrez) (¿Ura ote da?) (Ikusiaz) (Ez, ez, ez da ura).

197. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 BILTZ, - ¿Zer ba, ez al det nik berririk merezi? ¡Ikusiko litzake! Zure aitak ¿nola du izena, marrkesatxo? ¿Jakin al liteke?.

198. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 BILTZ, - Ikusiko litzake... Zure zikinkeriak biltzeko gaudela usteko dezu....

199. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 MIK, - Ara, ikusi. (Parrdela botaz).

200. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 BILTZ, - (Ikusiaz) Bastoak dira, oso bastoak.

201. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 Berealaxe ikusiko degu. (Gutxi gora-bera pixua igarritzeko jasoaz).

202. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0009 Ez den
dantza pollitagorik
gure dantz oyek bañon
agertuko iñondik:
esan zan, esan,
non ikusi denan,
ta noiz, euskaldunen dantzak bezelakorik:

203. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0009 Ai zan:
nik ikusi dizkiñat
eskalaproi gaberik
dantzan prantzes ariñak:
bals eta polkak,
baita rigodoyak,
ez al ditun euskel-dantz auxen bezin piñak?

204. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 Ni, neronek esatea arroputzkeria badirudi ere, senarra zoriontsu egiten dakien emaztea bainaiz... To-ma-xi-to'k... xa-la-me-ra naizela esaten dit... azkotan erneazten etorri arren eta kaletik ni leyoan ikusi utzez alaitzen omen da, berak ametsetan ibilli oi zuan bezelakoxe emaztea omen naiz... etxekoia, txukuna, alaia... gaztea, polita... ta batez ere... ai...! xurikatzalle! bai, ta ala biar ere, batzuetan senarra asarre dagonean goxatzeko ta bestetan... nik nai detana lortzeko; bañan xurikeri ta guzti ere askotan ez da errez izaten.

205. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 Tomax beintzat ez da xamurra poltza askatzen, nik asmatu bear izaten ditudanak xox batzuek ateratzeko! Lengo egun batean Donostia'n oñetako polit batzuek ikusi ta erosteko ziltzaldi biziya sartu zitzaidan.

206. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 (Mendiriko kaya. Izartura ederra. Udaberriko goizaldea. Laurak inguruan. Agertoyala jasoeran, Txili ta lau ugarikadun ozta-ozta ikusiak izango dira agertokian, beren artean Artzabal, argiontzi bana eskuetan dutela. Kai-gaiñean, ikuslampecirc;n aurrez aur, barren-barrenean, arrizko kurutze andi bat agiri da).

207. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0148 Eguzkiak udan majo berotzen dik (Parre Poliren aldekoak) ta ezin diat gau illun beltzez deusik ikusi (Parre berriz ere); ongi etorria, amona gorria.

208. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0208 ERRE.: Ta oiek beste batzuenak dirala ¿ez al dezu ikusten?.

209. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 (Jarri beza Dardarizo makinari begira; burua alde batera erortzen zaiola ikustean, zuzen jarri bezaio; bi edo iru aldiz ori bera egin bezate) Alperrik dek....

210. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0212 ERRE.: ¿Zer? ¿Neri burla egitera etorri al zerate onuntz? Ikusiko degu ba.

211. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0213 ERRE.: (Konkorra, Moskorra ta Ichua sartzen ikustean) ¿Ta zuek zertara zatozte berriz?.

212. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 KATA.: Bai andria, ta Joakintxo ikusteagatik pozez zoratzen dagoala esan dit.

213. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 SINFO.: ¿Orrenbezte kalbo zergatik ikusten degula uste dezu?.

214. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 LESM.: ¿Ni berriz izokitara? Egun ori ikusirik ez daukazu.

215. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 (Barrendik ikusi-ala igarriko zaio, nagusia, ez dala geiegi saiatzen ez lagintza batean eta ez bestean).

216. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Kax. - Erregeak ikusi izan ba'lu....

217. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 Mi. - Nundik? Ez bai-det egundaño ikusi.

218. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 Etxe. - Baietz, lapurra! Nik ikusi det sartzen-da.

219. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Iña. - Goiko-kaletik zijoan taldeak zenbat bildu duan ikustera joan dira.

220. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0007 Malen. - (Ikustera urbilduta) Au gauzaz!.

221. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0010 Ima. - Ez dago ama etxean, baña ikusiko det ba-daukan. (begitzen du arasa gañean, eta ostera atera juaten da) Ez dauka? (barruratuaz) Aldeko Joxepa Antoni zan.

222. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 Eman egin biarko diot peseta eta ikusiko degu zer izkera-modu dan zorioneko tilifono edo istrumentu ori.

223. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0035 BAS. ¿Nun ordea? (urrutizkaiaren zulotik begiratuaz) Nik ez det bada ikusten.

224. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. ¿Azpeiti'n egonda, Donostia'n nola itzegiten du bada? (Beretzat) ¡Ez diat oraindik orlako sorgintzarik ikusi!.

225. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. ¿Baña zer zulo arrayo? Nik ez det emen zulorik ikusten... ¿Nun dago ordea zulo ori?.

226. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. ¡Baña nik ez ipurdirik ez zulorik emen ikusten ez badet...!.

227. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Anton. - Katuentzako al ukan? (Nagusiya ikusten du).

228. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0014 Atraka. - Mutil, pipa besterik ez zaik ikusten ta.

229. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 Gaur ikusiko dute Braulio organista zein dan.

230. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0021 BRAULIO - ¡Nikasio! ¡Nikasio!
CHOMIN - (Chomin-ek ikusiko du zein dan eta sartuko da Nikasio-ri esatera). Nikasio! Nagusiyak detzen dik.

231. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 BRAULIO - Meza ondatu, abeslariya jo ta danen ezkertzat, ikusi du, ni ere jo egin nai ninduben.

232. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0030 (Braulio asiko zayo izketan motel-motel esagutu nayian ezkontza orretan artu duben asmoa, bañan ikusirik ezer ateratzen ez diyola bukatuko du azarre Alkatia-ri aurria artu nayian).

233. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 (atzeko sarrerara joanaz dio:) Nik esan detana: gora dakarr iñork begiz ikusi ezin duen atso ori... (Erritan bezela).

234. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0008 Lide: Morroyak ere ezin ikusi dute.

235. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Zu ikusi gabe, egun bat ere ezin egon naiz.

236. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Aspaldi ontan egunero natorrkizu, eta geyago ta geyago zu ezagutzen zaitudan bezela, zallago arkitzen det zu ikusi gabe egotea.

237. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Garbiñe: ¡Kontxexi! Ni nagoen bezela ikusi ta, ¿jostaketan erantzuteko bai al dezu almena?.

238. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0036 Kontxexi: Nik... nik gaxo ta negarrez ezin ikusi zaitudalako, alaitzeagatik esan dizut....

239. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Ibon: ¡Eta izkuntza berriz eztitsugoa du! ¡Ikusiko ba'zenduke!.

240. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 ¡Nere etxea! ¡Ugarrte!... Oraindaño burua altxeaz eta bekokia goyen jarriaz esaten nuen; orma oek nere jayotza ikusi zutela.

241. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 XABIER: Orra ba... Ori jakin detanian, juan naiz Mendibe'ra Txomin kankallu ikusteko ustean, bañan ara ere alperrik: Kalipornia'ra juan da.

242. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0034 JOXEPA: (Gorgonio ikusten ez dala) Aurrera, Gorgonio.

243. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 GORGONIO: Zuek ikustera.

244. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0043 Poz aundia artzen degu zu ikusteakin.

245. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 Orain, bere gogorik aundiyena da, zuek ikustea batez ere bere alaba Iziartxo.

246. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Jokin - Agur, ikusi arte!.

247. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Jus. - Ikusi arte...? Zer da ori?.

248. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0005 ANTONI: ¿Ez al dezu ikusten ori ez dala nere modukua?.

249. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0024 Ez ba aiz ishiltzen ikusikodek ire burua kartzelan.

250. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0034 JOSE: (Eskaliakin datorrela ikusten ditu mikeletiak eta mutill preso egona; eta deadar egiten du) ¡Mikeletiak, mikeletiak! (Eskalia igesten da).

251. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0034 JOSE: Ikusten nago gaur kartzelan lo egiñ bearko dubela.

252. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 Ez zan beste onelako etxe bat... Eta, orain... Egun abetan ikusten detanik ez det nik egundaño ikusi.

253. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 +30. G. Sinismena zer da? E. Ikusi ezteguna, Jaungoikoak agertu digulako egitzat eukitzea da sinismena.

254. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *31. G. Ikusi al-zeduan Jesukristo jaiotzen edo iltzen? E. Ez jauna, ez nuan ikusi Jesukristo ez jaiotzen ez iltzen.

255. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *33. G. Ikusten al dezu Jesukristo gure Jauna Aldareko Sakramentu guztiz Donean? E. Ez jauna, ez det ikusten Jesukristo gure Jauna Aldareko Sakramentu guztiz Donean.

256. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 - Ara, ¿zertarako diozu? Abere, egazti, zuaitz eta landareak bizitzeko noski: abere batzuek, narru illedunez estaliak daude eta toki otz samarrak nai dituzte atsegin egoteko: zuaitz eta landare gogorrak ere bai: ¿arrano, gabiroi edo zapelatzik ikusi dezu Loiola'ko ibarrean? ¿otso ta artzik Alderdi-Eder inguruan?.

257. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Gelditu zaigun lurrari ur garbia botatzen ba'diogu eta al dan ala erabillian naztu-azten badegu, ur garbia, ori gorri jarri arte zikinduko da: ikusi zazute egia dan edo ez: ¿baietz?.

258. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Goiz jeikita, uri pollita ikusi nai izan zuten mutillak: bañan alperrik: egun aurreko ebi ugaria etzan oraindik gelditu eta atertzeko itxurik etzegon: ¿zer egin?.

259. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Bidez, Gazteluko zei laurkitu ta ederra, baita ere Sarasate'ren izena dun zumardi egokia zerbait ikusiaz, erritik at juan ziran; urrutitik, illun samar arren, arresidun uria ikusi zuten eta Ega ibai aldera jetxi ta bera iraganaz, Billaba, Uarte ta beste erri txiki ugari nolakoak ziran igarri zuten bai, bañan ez garbi ikusi, illun zegon eta.

260. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Lugintza ta bere aberasgai alde naikoa entzun eta ikusi dezute: orain, Gipuzko ta Bizkai olkintz-tokietara eldu baño lenago, nundik eta zer bidez olkintza datorkigun adiraziko dizuet.

261. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Beste ola batzuek ikusi naiko ba-dituzute....

262. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Ez, ez: naikoak ikusi ditugu: ta ¿zenbat ola izango dira Tolosa'n?.

263. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Ta ¿nundik, erria ta ola guzti edo geienak ikusi genezazke?.

264. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - ¡Aupa, bada, mutillak: giro ona degu ta ¡gora! lenbailen! Au Kalasanz'dar Abak esan ala, ibiltzen asi ziran Zerkausi karrikatik, bidez ango estalpe egokia ikusirik; ta Naparro aldeko zubi zabala iragan ondoren mendi gora igotzen asi ziran, ta ¡bai ederki ta bat batean erri guztia ikusten zala mendi magaletik!.

265. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 ¿zergatik ez, ori ikusteko alegindu? eta uste bezela sortu ezkero ¿zer dala ta geiago ez egin erazi?.

266. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0114 Gertatu liteke (ikus-bidez), janari ta edari saltzalle batek, beren mendean langille edo gudari asko dituzten lagun altsuak izatea ta lagun aien aginduaz, langille edo gudari oiek saltzale orrengana jan-edari billa juan bear izatea.

267. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0017 Amparu billa gatoz
Zure itzalera
Esanaz mantxa gabe
Sortua izan zera
Jaunak ikusirikan
Zure garbiera
Pozez dizu esaten
Guztiz zera ederra
.

268. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 380'garren urtean Españiko andre bat Jesukristok ibilli zituan erriak ikusi eta agurtzeko asmoetan Palestinako alderdi santuetara etorri egin zan, eta ibillaldi onen eguneroko gertaerak dakarzki idazki eder onek.

269. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 Ala ere arritu egin bear gaitu andre onek ikusi izan zituan gauzak idazten ikusteak, garai artan ez baizuan iñork bere ondorengoentzat idazten.

270. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 ¡Ori atsegiña, orain egiten dan bezela, gure aurrekoak idatzi izan bazuten! orrela egon eta ikusi ezdutenak ikasten baidute: baña garai artan beren ondorengoai berririk eman bearrik etzitzaion zoritxarrez iñori gogoratzen.

271. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Nork asmatu nola naigabetzen zituan kristau aiek toki santu aietan bertan orren nekegarrizko gauzak ikusteako! ¿Nor oroigarri onen begira jarri, begiak negarrezko iturri bi egin gabe?.

272. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Jesusen zeruratzea eta Espiritu Santuaren etorrera biek batean egiten ziran, baña oraindaño ikusi degun bezela, jai guziak gertatu ziran toki ber-berean egiten ziran.

273. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Ikusi dezute noski nola egiten zan Jerusalene liturji urtea eta batez ere Aste Santua.

274. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0007 Begira gure bandera,
Begira zeñen ederra!
Ez da iñoiz ikusi igualik
Zeru goitik beera
.

275. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0007 Jesusen Biotz gozua
Munduaren erdian
Errege koroiatua
Ikusi artian,
Gerra beti, gerra bizia
Bere etsai gogorrakiñ,
Su ta gar badatoz ere
Imperuk beltzakiñ
.

276. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0022 Ainbat edertasun
Ta argi loretan
Zerua ikusten da
Eliz onetan:
Zu zera zeru
Aiñ pozgarria,
Ama maite
Birjiña Maria
.

277. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Bere eskutik arrtzen ditugun gauzakin maitasun au neurri nai badegu, erraz eta aixa ikusiko degu, guk ezagutu al baño aundiagoa dala.

278. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 Ikusi zuten Biotz ori Santu batzuek eta Jaungoikoaren lagun aundi ta adiskide zintzoak sugarretan erretzen, gurutze ta arantz gogorrez apaindurik, eta adirazi zien Jesus'ek sugarrak eta gurutzak eta arantzak guri digun maitasun aundi irazekia agerrtu nai dutela.

279. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Ezaguturik zertan dagon ordaindutze au, ikusi dezagun zerr egin bearr degun Jesus'i lan onetan laguntzeko; au da, orrdaintza onen egikera edo egipidea.

280. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 Etzenekien zenbait iraiñ, zenbait lotsagabekeri, zenbait txarrkeri ikusi bearra ziñan aldarean gurekin gelditu ezkero?.

281. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Geldi bitez, ¡arren!, barrkatuak aldarean gelditu ziñanetik oraindaño ikusi dituzun txarrkeri ta utsegite guziak.

282. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Baña ¡ay! zerrtan nabil ni besteren utsak edo txarrkeriak ekusten?.

283. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 ¡Aserretua iduki zaitudan Jesus'en Aita! zere Seme maitearen Biotzeko maitasunagatik eta Seme onen Amak ura gurutzean josirik ikusi zuenean eraman zuen biotzeko estutasun eta nekeagatik eskatzen dizut, utzi dezazula betiko zere aserretasuna, ta lagun zakizkidala orain daukadan asmoan nere egunak igarotzen edo bukatzen.

284. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0169 Zuri eman zaizkitzun naigabeen eta Zure Semeak aldarean ikusi dituen txarrkerien damuz beterik bizi naizen arrtean ibiltzeko asmoarekin nago.

285. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0169 Joango naiz alik maizena, alik sarriena, elizan Jesus ikustera.

286. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0170 Batez ere eskeintzen dizkitzut kristau guziak obenen gaiztotasuna ikusi ta alegiñean orrdaindu dezaten.

287. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 Aimbat edertasun
Ta argui loretan
Zerua icusten da
Eliz onetan:
Zu zera zeru
Aiñ pozgarria,
Ama maite
Birjiña Maria
.

288. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0011 Ama maite Maria,
Eguiguzu lagun,
Zure bitartez Jesus
Icusi dezagun
.

289. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0053 Guc ere canta zagun
Belaunicaturic
Aurcho jayo berriya
Emen icusiric:
Guztion Jabe dala
Pozez aitorturic,
Eta biotzetican
Bera maitaturic
.

290. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0023 Icusi zuan berac eguindaco oben arrigarriyac oi-ez bezelaco ta eracusgarri oneco miñari (') Miñaria.- Penitencia ta neque bear zuala, ta Jaungoicoaren ontasunac eguiten ziyon deadar samurrari jarraitzeco asmoetan zegoala, ezagutu zuan Lurrean Jaungoicoaren ordezco ziranac bacarric ipiñi zezaquiyotela gauza guziyen Eguille onari eguin ziyon iraintasunac bear zuquean miñari edo neque osasungarrizcoa.

291. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0023 Antziñaco liburu zar batzuec diyote, Teodosio Goñico apaizaren aguinduba eguiñaz, san Marziano-apezpicoagana joan zala Iruñara ta apezpico santu onec, guertaeraren arrigarritasuna icusi zuanean, edo Teodosioren damu ta umiltasuna ezaguturic, aguindu ziyola joan zedilla Erromara, Aita Santubaren oñetan auspeztu, ta bere escubetatic, arc bear zuan miñariya artu zezan.

292. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0032 (...): gogoratu zitzayon, orduban iltzen bazan, zerura baño len neque samiñ negargarrizcoenac eraman bearco zituala; icusi zuan bere buruba bacarric, ta ezer eguin eziñ zezakeala; oroitu zitzayon Jaungoicoac bacarric lagundu zeguiquiyola, ta Jaungoicoagana jaso zituen begiyac laguntasun esque; artu zuan beso biyen artean gurutzea, deitu ziyon biyotz-biyotzetic beste mugaldi batean, deabrubaren contra lagundu ziyon Miguel Goiaingueru santubari... ta icusquera miragarri arc azquen on bat izan zuan.

293. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0032 ¡Zer gozatasuna sartuco zan orduban bere buruba añ estu icusi zuan zaldunaren animan!.

294. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0042 Gaur Icusten dan Eliz arrigarri au eguiñ zan lenengo Elizachoa bere barruban, erdiyan, artzen zuala, Eliz-nagusi edo Catedralac beren coroac artzen dituzten bezela, bere pillarien arteco lauren erdiyan, eta bera da Excelsisco Miguel santubaren talluntz edo imagiña beneragarriyaren Elizchoa beress edo apartia.

295. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0142 Animaren laguntzac Santuari escatzeco oitura chit ondo icusi oi zuen Tours'eco Dupont'ec.

296. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0042 ¡zenbat ere etziñan poztu, beti zurequin zeucazula Jainco bera, icusiyaz lurrera erortzen Ejipton guezurrezco Jainco-iduriyac!.

297. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0043 ¡O lurreco Aingueru, Jose gloritsuba, zeruco Erregue zure mende icustea irabazi izan zenduana!.

298. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0315 Miñen ondoren, Ama maitea
Icusten dezu pizturic,
Illen artetic zure Semea
Eguzqui eder eguiñic
.

299. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0033 Bera ikusi nairik, Arantzazura etortzea, gueyenak artutako mesedeakgatik esker zintzo-biotzekoak ematera, eta guziak aurrerako laguntasun-eske.

300. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0033 Erriak bezela, entzuterik aundieneko personak ere ikusi nai izan dute Birjiña zoragarri au.

301. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0048 (...) arantza beraren ondoa azpian eta kampanchoa aldamenean dituala, eta iñork ikusi nai duanean, arguiak piztu ta kortina bi, bata bestearen ondoren, jasota, beguiramenturik aundienarekin aguirian ipintzen dala.

302. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0367 Zerua zer da? Jaungoikoa ikusiaz ta maitatuaz, beti-betiko atsegiñetan, batere gaitzikan gabe zoriondunak bizi diran tokia da zerua.

303. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 Ta alere, zintzotasun ain aundiren erantzugarrirako, goiberatze ta bidegabe besterik artzen ez du, bere Lege ta esanak sarri-sarritan oñazpiraturikan ikusten ditubala.

304. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 ¿Nola ikusi bear ditugu Jesus-en Biyotzari egunean-egunean eta asko bider egiten zaizkan txarkeriyak, biyotz-biyotzean miñ artu ta gure maitetasunaz ori gozatzen sayatu gabe?.

305. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 ¿Jesus-en Biyotzak ikusten dituban eramankizunak, kupitu gabe gogoratu al ditzakegu?.

306. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0175 ¡Jesus-en Biyotz Doitsu! Zure neurrigabeko ontasuna orren bidegabetuba ikusi-ta ¿damuz iltzen ez naiz?.

307. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0175 Nere Askatzalle maitea! Ni egin eta nigatik zure odola ixurtzea gutxi balitz bezela, nigatik zure buruba egunean-egunean aldarean eskintzeko erarik somariyena asmatu zenduban, alde-aurrez ikusi ta orain Sakramentuban egiten zaizkitzun bidegabeak artzeko bidean jarriyaz.

308. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0175 Nere eskergabekeriak ikusi ta ¿nola ez naiz lotsaz iltzen?.

309. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0257 ¡Ama! nere azkeneko orduban arima zure eskutan artu, Jaungoikoaren aurrera eraman, eta barkamen iritxi: orrela, nere aldeko erabaki gozo bat entzun, eta Aingerubaz batera beti-beti zeruban ikusi zaitzadan. Alaxen.

310. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0257 ¡Ama guziz atsekabetuba! Zure Semearen gorputz doitsuba, maindira batean inguraturikan, obiyan jarri ta arri aundi batez estaltzen ikustean artu zenduban atsekabea, zazpigarren eta azkeneko egun onetan gogora ekarri nai dizut.

311. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0277 ¡Nere Jaun-Jaungoiko! Zure ezaupide bereziya, su erretzaille izatea da, ta su ortatikan Serafiñai besteai baño geyago eman ziyezun; orrela zure izatea argiyago ikusita, Zuganako maitetasunean sutu-suturikan egoteko.

312. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0339 Zu ikustean, Satanas itxus-itxusiya ta bere mendeko guztiyak atzera bijoaz; Aingeruz inguraturikan zoazela somatzean, dardaraz jarri-ta ondar-gabeko leze illun-nazkagarri-iraunkorr-ikaragarrira amilka (...).

313. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Gure Aita Franzisko Doatsua, gurutzebide ori ikustera ta egitera jun zan ara, Lur Santura bertara, Jesusen pasioko pauso guztiak berak egin zituan lekuan bertan egitera: Jesusen odolizerdien gañera bere negar malko ta izerdia botatzera.

314. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Zerurako bidean aurreraka, ala atzeraka zabiltzan ondo ikusi, utz egite guztien damutasun benetakoa artu, eta datorren illean obea izateko asmo erabakiak artu, bildur izanaz bera izango ote dezun askenengoa.

315. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Sor Jazintak (Bada profesatu zanean Isabel utzi ta Jazinta bere izentzat artu zuan) ikusi zuala bere juizioa, eta itxura zegoanez zerura igo zuala.

316. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Bada batetik komentuko guztiak zeukaten, lendik eta beti, birtute aundiko mojatzat, santatzat; eta bestetik il aurretxoan, agoniako unean, ikusi zuten extasi batean bezela, korde gabetua egon zala denpora pixka batean; eta bitartean, estu-larrian dabillen bati bezela, kolore mudatze ta beste estutasunaren señale batzuek ezagutzen ziozkatela bere arpegian.

317. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Jaun aberatz bi bein batean juan ziraden santu fama aundia zeukan Monje edo Fraile bat bere bizi lekuan ikustera.

318. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Jaun aiek leiotik begiratuaz ezan zioten; emendik ezta ikusten orma zarrak bezterik, eta arra beteko orma zulutik zeru puzka bat bakarrik.

319. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Bada arra beteko zeru txataltxo ori ikusteak bakarrik, nere biotza atzegiñez gañeztuta jartzen dit....

320. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Gertaldi ura ikustean jaun aien biotza eta bizierak jira edo buelta osoa eman zuten, goikuaz bera jarri ziran, ordura arte mundutarrak izan ziran, mundua maitatu zuten, baña andik aurrera beti Jaungoikoa bakarrik maitatseko beren jauregi eder ta gauza guztiak utzirik, komentu artan bertan sartu ziran Fraile, Santuaren onduan beti zerura begira biziaz, azkenean, zeruratzeko, santu egiteko.

321. 1900-1939 gipuzkera poesia a. arozena 0051 ¡Xast!, moxtu diot xortena;
eztitsu, usai egiñik
sudur aurrean,
josi det biotz-gañean.
¡Ortxe ikusiko det, bai,
nai detanean!

322. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 eta leku denetan
bai mendurik ala,
maillik goititunean
jartzeko goizala,
erabaki zan bronzez
beraren iguala
egiñik illa berriz
pistu bear zala,
lurrak bere lengoan
gorde etzezala
zutik mundu guziyak
ikusi zezala
.

323. 1900-1939 gipuzkera poesia j.m. anabitarte 0304 Jaungoiko gezurtiyak
ugari zeuzkaten,
gizon ta aberiak
jaungoikotzat zeuden;
ta egiyazko Jaungoiko
etorritakoen
gizona besterikan
etzuten ikusten
.

324. 1900-1939 gipuzkera poesia j. artola 0458 Sarasate-ri laguntzen ari
ziñan Iruñan jarriya,
an jo zenduten paradisoko
soñu goxo ta estiya
ta ikusirik bere onduan
zu ain moñoña jantziya
ziyoten: - Au da aingeruchoa
goitik egan etorriya
.

325. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Gabaz geroztik nabillenean
bakar eta arlotea,
baiña biotza urrezko amaren
naitasunean betea...
ikusten det nik goyan izarrak
duten jarleku luzea,
nere amacho pozik zerura
joandan atsegin bidea,
eta... negarrak menderatzen du
korputz indarrik gabea,
esnatutzeko tristeagoa,
goizean biotz nerea
.

326. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Faltacho chiki bat du
ikusten deguna,
ortzetan pasatzia
achitzen diguna
.

327. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Eta nola lezaken
atayan ikusi,
asten zayo aurrian
xaltoka lenbizi
ta adarka jostatzen
ez diyo nai utzi
.

328. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0436 Amonak bultzatzen du;
asten da igasi,
esanaz kendu ari
infernuko Pachi,
erropa xar guziyak
biar dizkit ausi,
¡Jesús! onelakorik
ez degu ikusi!
.

329. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0439 Auntza aurra mantentzen
ikusirik ala,
esnia tititikan
artzen ari dala
balitzake bezela
amaren bularra,
chokatuba begira
egiñaz algara
auntzari gozo gozo
diyo beriala
- ¡Ederki pentsatuba!
¡a! ¡bejondayala!
¡uste diat iñure
joan itekiala!
.

330. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Aur asko ikusten zan an.

331. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Orduan neskaren atzetik zebillen Kurrutako-ren kaltezko asmoak ba'dakizkigu ta neska ikusten ez zuala-ta berdin bai-zitzaion batera ala bestera jo ta txerpolariak ikustera joan zan.

332. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Xanti-k berak ere, zerbait saiatua zala, ezin sinistu ikusten zuana; gero-ta ikotika aundiagoak eta luzeagoak egiten zituan iñolazko arrigarrizko tankeran.

333. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0291 Gauza eder oiek kalean iñoiz agiri ba'dira, arako esnedunakin jeisten diran baserritar txakurren antzera ikusten dira: lotsaren lotsaz eta lagun gaiztoen bildurrez, buztana anka tartean dutela eta errenka, gizajoak.

334. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0291 Eusko bizitzari, eusko gogoari dagokio bete-betean gure artean ain maitaro egiten dan abestitxo au:
Ikusten dezu goizean,
argia asten danean,
menditxo baten gañean
etxe txikitxo aitzin txuria,
lau aitz aundiren artean,
iturritxo bat aldean,
txakur txiki bat atean?
Antxe bizi naiz pakean.

335. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Goguaren aldetik begiratzen badiegu orduko Euskeldunei, ikusiko degu, etzebiltzela alde ortatik ere bear zittekean bezin zuzen.

336. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Ikusi zazu orain, irakurle ona, nola edesten duan idazlari ospetsuak agerkunde arrigarria: 1469 garren urtean (bat gora bera) larunbat egun batean zebillen Aloña mendi egalean Uribarriko mutil gazte Baltzategitarr Rodrigo bere etxeko auntzak zaintzen.

337. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Gauza ederrak ikusi nai badittuzu, irakurle ona.

338. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa inza 0235 Bederatzi edo amar urteko mutiko bat gidaritzat artu zuan ichu batek, eta bidean zijuazela mutikua arriturik geldittu zan zezen iduriko arri bat ikustean, eta esan zion ichuari ikusten zuana.

339. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0113 Zuaz, irakurlea, Euskalerri'ko iskillu-ola ederretara; ikusaldi bat egiñik, iskillugille guziak ez dirala ari lan berdiñean ikusiko dezu; ez du iñork ere iskillu baten lan guzia bakarrik egingo.

340. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Len oi ederrian etzaten oitua izan arren, oirik gabe arkitu zanian, noratu etzekiyela zebillen, eta ikusirik baserri bateko echeordekuaren atia zabalik, gaba eztalpean igarotze arren sartu zan barrura, eta jaso zuben ogi zatiyaren erdiya janik, etzan zan gaixua baxtar batian.

341. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Andre Terexak ikusi ondoren, ezagutu zuben gai onetakoa izan zitekiela, eta esan ziyon geldi zedilla.

342. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Andre Terexak, saritu zuben andre Inaxi bere eginde onagatik, eta ezkerrak elkarri emanaz diesoldu ziran berriro elkar ikusi arte.

343. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0188 Ikus dezagun, bada, zer dan ertia.

344. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Ori zuzenki ikusi baitu Eusko-Ikaskuntzak.

345. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Urte batzuek geroago, bera apaiz zalarik, arako euskal-jayetan, d'Abbadie jakintsuaren izenean nik, nere erria ere alde bat utzita, onera ekarrarazi nituen jai eder ayetan; larunbat-arratsaldez elizalde onetara eldu nintzanean, kalean sartuta, mendiak nik uste baino aundiago, ibarra medarrago, ezkerrean iruditu nituen auzotegiak eskubi-aldean ta gorengo-tzat neduzkanak kaletik urbil ikusi nituenean; nere adiskide Aramayoarra etorri zitzaidan burura: eta nerekiko esan nuen: Aramayo ura, Peru Matrakaren Aramayo, ezukan Aramayo; Aramayo egiazkoa au dek .

346. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 Pikuak beste edozein zugatzek baino goizago pipildu edo ninikatzen dira: ale txikiak, garagarrilerako biribilduta, uda guztian ikusten ditugu: anditzeko, odeyai ur-eske; biguñtzeko, eguzkiari berotasun-galdezka.

347. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Atseginez alde batetik (beraren onerako baitzan), bestetik atsekabez ikusi zuen Lekeitioko uriak Goikoetxearen joakera.

348. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Uste dan baino maizago, sarriago, ikusten dute burua musikalariak, beren izen ona zaindu-bearrean.

349. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Oraiñ dala gutxi gora-bera amabi urte, Inglaterrako lurretan nebillela, egin nai izan nuen Londresera joan-etorri bat, ango British Museum deritzaion liburutegi aitatuan gordetzen zuten Mendibururen kondaira zar-zar bat nere begiez ikusi-ta eskukatzeko.

350. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 ¡Zeiñ atsegiña neretzat ikusi nuenian Euskalerriko liburutxo ori, an, ondo gordetu-ta larru ederrezko estalki aberats batez zintzoki jantzia!.

351. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Erroma iri zar aundiaren kondairan dakusagu, euskaldun maiteak, bein bere gudari ospetsuak lur zabaleko bazter danak garaituz-keroz nai izan zituztela ere mendetu euskaldunen mendiak.

352. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Igaro dan astean oraindik, an, Euskalerriaren beste buruan dan nere jaioterri Zubero-ko probintzian; nere begiez nakusen Caius Valerius Valerianus zeritzaion gudari erromatar batek mendi gora batetan altxatu zuen arrizko mai eder bat.

353. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Ta gure egunetan ere ¿ez ote dakusagu nola gudakarien gudari buru guztiok derasaten batak besten erdara?.

354. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 ¡Zer zori onekua naizen! Ondorengo zortzi egunetan, etzuben Luchi gaixuak lorik ere egiten bere jostun izan naiko intziriyarekin; lotarako ustean oyeratzen zanean, isten zituen begiyak lo egin naizrik, bañan bere betiko pozezko ametsak zabal arazitzen zizkan, jostorratz eta ari chirrika irudiz ikustearekin.

355. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Griñatsua zan guztiz, eta etzizayon iruditzen beñere bear ziran lan gai guztiyak osatzen zitubenik; egiñ naya geyago zeukan beregan egiten zubena baño, eta etzan beste zenbait diran bezela pallaku bearrekua ikusten zuben eginkisunari eltzeko.

356. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Askotan esaten zubena zan eginkisunak pillakatuak ikusten zitubenian.

357. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0110 - ¿lkusten dituzu, Anton, automobill ortan dijoazen bi gizon oiek?.

358. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0110 Ikusteko moduan zijoazik.

359. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - ¿Ikusi al dek automoille ori?.

360. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0133 - Bai, urte askotan gauz asko ikusten dira ta....

361. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0133 - Bai; esango diat ba gauza bat neronek ikusia.

362. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0134 - Oraintxe ikusiko diagu komedi polita.

363. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Euskerea zeatz, osoro galdu daben errietara begiratu ezkero, galtze au siñeste ta ekanduentzat kaltegarri izan dala berez gauza argia da-ta, iñok esan bearrik ez daukazue; toki orreitan ekanduak be asko aldatu dirala; euskereak dirauan alderdian baño latz, garratz, mergatz eta biurriagoak dirala ta griña dongeak indarr geyago daukela geure begiz dakusgu.

364. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Au egi garbia dan arren, gure arrteko batzuk ez dakuse edo beintzat, ez dabe autorrtu nai; baña begietan lausoa daukagulako-edo, guk ez dakusgun ori, gure sinestearen arerioak argiro dakuse.

365. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0024 G. le Bon jakintsuk diyona, azikaspen au dala artezi edo trebetasun, ikasi ta adimen gogapen dauzkagun gogai edo ezagutzek, oituran alde barrun, len ikusi degun gure asaba gurasoetik ondoretze ditugun zentzu ta griña kaskezur leku barru berezi orreta aldatzea, igarotzea, errez ordun nekerik gabe, berez bezela jakin edo ekiteko t'orrela'azikaspen ona, osoa, izango da, oitura onak artzea eta nola jakiña, aur edo gaztaroan dagon bai adimen ta beste bere kaskezur barruko muñ oarkor gai minbera ori, xamur, errex eran irarri azteko bear bezela bidezko ikasbidekin, kilika ernaraziz; azikaspen au da ba gerorako garrantzi txit aundikoa ta beren bitartez azaldu ta zuzenduko dira izakera, opa edo gura ta gogaikik t'elburuk ere.

366. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0249 ¿Lan ondagarria? Onomen zekuskean tantai zarra, gerritik edo oñetik iñausita; an zugaitz gazteak okertuta adarrak mozturik.

367. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 ¡O! zer ederr eta atsegin dan Belaunza errekan putxu-txuluan, arri koshkorr, aparr eta iya tartian, iturri belarrak biltzen ibiltzia, eta ur-me, garbiya, aparr txurik egiñik, Ibarrera jeisten ikustia, amurrai txikis betia.

368. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0028 ¿Zenbat agintarik, uts egiten du zuzen bidea, utzirikan lege on zarrak alde batera, eta artutzen du oker bidea, ikusirikan au dala, bere sakela betetzeko, laburr bidea?.

369. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0028 Saint-Etienne-go gañian (Bayona-n) ill-erritxo-bat ikusten dá, goroldiyoz ta untzes jantzirik, orma zarrak dauzka, jartzen bagera andik begirá, Franciyako eta Españiako mendi-illerak, ikusten dirá.

370. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0029 ¡Bai! euzkal biyotzak, beti joan nai du ikustera, bere sorterriko mendiyak.

371. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0032 Mayatzeko egun batian, esherita negoanian, zumardian, nere Mariatxoren aldamenian, itz gosho batzuek neri esaten aizanian, Indi-gaztañak nitun ikusi, lorez beterik, gure inguruan.

372. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0032 Oraiñ ikusten ditutan bakoitzian, Indi-gaztañak lorez beterikan, nere Maritxo maite, legun atseginª, etortzen zait, beti, gogoan.

373. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0033 Asheritxo gose pasatu batek, ikusi zituben mats-ale, ondo eta ondo eldu batzuek, soro bastharrian.

374. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0038 Rita-txo, bere emastiak, ikusirikan Ramon-txo bere senarra, itxura artan, laister deitu ziyon Don Paskual jaunari, sendatsalle aundiena, Tolosako inguruan zanari.

375. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0017 Ta jendiarengana biyurtu ta esan emen zuben: emen nik nai nituzke ikusi, par egiten duten oyek berak, ia nola erantzuten duten? Ta mutill oni parra egiten diyozute? Jakin zazute bada, mutill au gero ere gizon on bat izango dala.

376. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0048 @- Besterik ez, ezin alkar ikusi....

377. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 Nere etxeko baztar guziak ikusi ditzatela.

378. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 Ta ikusi bear izan zituzten.

379. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Ikusten dezu, Martin, nola, zein azkar ezagutu zuan Isabel deunak Maria Birjiñagan gertatutako izkutapena.

380. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Ikusi zuan Mariaren poz aundia, ta bera ere poztu zan, mundu ontako gauza guztiak eman zezakiotena baño poz aundiagoarekin.

381. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Ikusten dezunez, Mariak etzuan ukatu Jaungoikoak berarekin egindako mirari ikaragarria.

382. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 An ikusi zituan berak munduari egindako onegin guzti guztiak, baita munduaren gaiztakeri guztiak ere.

383. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 - Bada, Martin, ni ez naiz izan oraindik toki ortan, eta jakiña, ez det ezer ikusi.

384. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 - Eta ikusi aldezu Ama Birjiñaren irudia?.

385. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 - Ez det bada ikusi irudi zoragarria.

386. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Nunbait merezi ez nere Zerutar Amaren irudia ikusterik.

387. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 Orratio, Ama Birjiña, Zeruan, oso-osorik, dan bezela, bere edertasun zoragarrian gau gabeko egun betiko batean ikusteko asmoa ta itxaropena badaukat.

388. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 - Ezkio zorioneko ortan ez det ikusi Ama Birjiñaren irudia, baña gauza ikusgarririk eta arrigarririk asko bai.

389. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Esan didazu Ezkion gauza arrigarririk asko ikusi dittuzula.

390. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Gauza txikia aldirudizu bakartasun artan irurogeita amar milla persona biltzea, danak goruntz begira, ea noiz agertuko Jaungoikoaren Ama, gugandik zer naiko ote duan, Beraren eta Bere Seme Jaungoikoaren borondate guztiz deuna osorik eta zeatz betetzeko gertu? Baña orrezaz gañera ikusi ta adittu dittut beste gauza jakingarri batzuek.

391. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Gutxian uste genduala asi zan esaten Ama Birjiña ikusten zuala sagarrondo batzuen artean.

392. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Guk ez genduan ezer ikusten, baña neskatxoak bayetz zion.

393. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 - Ikusiko degu, bada guztiok aditzeko moduan itz egingo du.

394. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Berealaxen ikusiko dezu zergatik.

395. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Utzi egidazu nere oldozpena, pentsamentua, biribiltzen, eta gero ikusiko degu zuk eskatzen didazuna.

396. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Piñudi orietan sartu baño leentxego ikusten da toki bat, Abrojo izena daramana.

397. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Mundu ontan, gaur zuzen ikusten daana, ala bear bada, biar edo etzi oker agertuko da.

398. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Ori-gorrixka agiri zan guztia nik ikusi nuanean.

399. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0016 An zer ikusi, zer aditu ta zer sentitu nuan, nik eziñ esan nezake.

400. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0053 Ikasle edo estudiantea omen zan, Ituiñdarra, au da, Ituiñ edo Ituren deitzen dan Naparroako erri batekoa; gizaseme gazte asko-asko ederragorik ikusi ere ezin diteken bezelakoa.

401. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 - Bein xexenak izan omen ziran plazan, eta Galtzaundi' ikusi nai, ta joan omen zan.

402. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0143 Baña bildurtia izan, eta beetik ikusten atrebittu ez, goraxegotik ere ez, zezena etorriko zalakoan goragotik ere ez, ta tellatura joan omen zan.

403. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0013 Ayetxek bai ikusteko alderdiak! Tolosa aldetik datozen berezibill bat baño geyago gelditu izan oi dira, Bidani'ko mugatatik aterata batbatean Errexill ikustera eltzen diranean, ze ikusi ere bada-ta.

404. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0037 Baña laisterr ikusiko degula uste degu ziñopa ospetsu au, Errexill'darr bikañen au, gure eleizetan goi-goratuta.

405. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Anai txikia ere gudazale ikusi nai izan zuten bere anai zarrenak eta egiñalak egiñ zituzten orretarako, baña dana alperrik.

406. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0165 Ikusi gure Jesus ona larru gorrian, odolez eta zauriz beterik, ikusi bere sorbalda larrutuak; ia ia ezurrak ere agiri dira.

407. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0002 Zertan geran diozu, irakurle?... Ikusi: Asmoaren gorabera nagusienak aztertu dira, ta ezagun arazi ere, Donostia'n, Eusko-Ikaskuntza aretoan.

408. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Irakurle guziok... Nork esan dizu ori?... Zerorrek ere, Euskaldun bat orrek, atzera begiratu nai ba-dezu, ikusiko al-dituzu zu baño bampecirc;ragokorik anitz, bertsolari naturala besterik iristeko gauza ez dirana.

409. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Mendira, egunotan, igo baldin ba-zera, ikusiko al zenitun, negu-muñean, aritza adar utsetan; otea loretan; untza, berriz, igali dariola... Ederrago al-leritzaizuke, lurreko landare guziei, ostotzerako, loretzerako, umotzerako, egun yakiñak, egun bakarrak indarrez ezartzea; esate baterako: Santa Kutze'tan lorea, igalia San Yuan bezperan; ta oietatik aurrera edo atzera egiteko ausarta litzakena, errotik atera ta kito?.

410. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0030 Itz oek aditzean, korde gabe erortzen da lurrera; ta kordera etorri zanean, bere eskuan lenago zeukan luma ura aldendu zayola dakus.

411. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0087 Orduan ikusiko dezu zure kaltez bada ere, zenbat anima ondatu zituzten, zure ordikerizko egibide txar, izketa itxusi, birau madarikatu, zendiko biziera lotsagarri ta beste ezin zenbatu ala gaiztakeriak.

412. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Etxekoandreak, aurrenekoz pilarmonika aidean ikusi zuaneko deadarka asi zana, orain ontzien otsarekin balean karraxika bizia atera zuan; orrez gañera, aulkian exerita zeudenak aulki ta guzti erorita atera zutena.

413. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Pilarmonika gaxoak, begi batzuk gutxiagotuarren, bere bizi guztian ez zuan egun ikusi uralako dantza pizkor ta kemendunik.

414. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Ikusi: -¿Eta nola jakingo zenuke zure sarean banengo ala ez?- berriro galdetu zion.

415. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 ¿Ikusten duzu auzko itxas-egi alaiak nola agiri diran? Andixe etortzen dituzu.

416. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Ala izan oi gera guzti-guztiak liburuetan edo urruti ikusten ditugun maitaleekin, aien alkar ongi-aditzea naiago.

417. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Ez, ordea, bestela; izaten dira geren artean begi-aurreko maitaleak bekaizkeriz ikusten dituztenak.

418. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0021 Asistarrak lenengoetan, aren itxura zurpil-makala ikusirik, arriturik gelditu ziran; baño bereala, erotu egin dek esanaz, nausaka eta arri ta loi jaurtika asi zitzaizkion.

419. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0036 Prantzisko Deuna joan zan eria ikustera, eta, arek esaten ziozkan, gauza on guztiai legenardunak gaizki erantzuten zien.

420. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0080 Ain maite zuan beartasuna ta bera baño beartsuagoren bat ikusten bazuan, negar egiten zuan, eta besteak estaltzeko bere burua biluzten zuan.

421. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0045 Bigarrena; sei urtez geroago, Aita Santuaren izenean mingain ori bera ikusi bear zuten Epailariai erakustean, bat-batean berritu egin zan, eta bitartean illun-antza zuan mingañak, gorriantza artu zuan.

422. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0045 ¡Arroa zan mutilla benetan! Beti bere burua besteak baño geyago egin bear izaten zuan: batez ere iñork ikusten edo jakiten etzuan gauzetan ¡galantak botatzen zituan! Txikiak ziranean, ikastetxean ura bezelakorik ez; Apaiz Jaunak eliz-mutil jarri zuanean, ark esan baño lenago dana egiten zuan; ogei urte zituanean, Madrill'a zaldizko eraman zuten, zaldia berak ezi zuan, iya-iya itzegiteko ere zaldiari irakatsi zion; lan eta indar gauzetan, eztago zer esanik, bere aurrean gutxi jarriko ziran; itz batean, beti ta toki (...).

423. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Arretaz ikusi bear dan gauza da, ordea, ta orregatik begiraldi bat zearoago eman bear diogu.

424. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Orrelakoak txori'ren bat arrapaten badute, arretaz artu ta min eman gabe etxera eramaten dute; zapi batzuek berotu, aietan sartu ta su ondoan jartzen dute; ura esne, ogi-mami, edo oien antzeko gauz'en bat ematen diote, ta indartzen bada, pozak zoratzen jartzen dira; goizean goiz, txoria ikustera; otorduetan, onen-onena txoritxo arentzat, aora jaten ematen diote, eskuetan artu, ondo ezi, kayola berrian jarri-ta leyora atera... orrelako gauzetan arizen dira: iltzen bazaye, berriz,¡ura naigabea! zenbait aldiz negar eta guzi egiten dute.

425. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0098 Baña ¿beste batzuek?¡Aien biotza ikusi (...).

426. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0203 Ganbaretan sendoak bear izaten dira, abe, kapirio ta astazaldiak egiteko; ta okuilluetan ere, abe, ganbel, sare, tranpol, eta abarr; baita golde, pertika, aras eta orrelakoak ere: sendo-politak, solairu, mai, alki, ate, leio, apal, zizaillutan eta abarr: biguñ-itxusiak, indarrik bear ez dan eta ikusi bear ez diran tokietarako, nolanaiko gauzetarako; teillatu azpiko latak, lantegietan egindako gauzak tokietara eramateko zur-ontziak eta abarr egiteko: biguñ-bikañak, etxeetako gela nagusi ta elizetan jartzen diran apaingarri, kutxa, tresna boronbil eta orrelakoak egiteko.

427. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0261 Etxe oietan ez dira albistari txarrak ikusi bear, ez irudidun ez eta irudi gabeak ere; emakumeen begirunea urratzen eta ondatzen duten soiñeko arin-zipolariak, gutxiago; gauaz berandu edo era txarrean etxeratzen diran giz-emakumeak, zer esanik ez dago; etxean kalamatrikan edo auzokoen ganako gorrotoan egoten diranak, orobat; etxean edo etxekoen barrutian billera edo jostatzeko leku nazkagarria jartzen utzi, ez ta gogoratu ere.

428. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0093 Maiz icusi dedan gauza da, San Inazioren ura azquenengo gassotasunean edaten dutenac, Fede ta debozioz Sacramentuac artuta, eriotz pozcarria eguiten dutela.

429. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Orduan Eba emakumea bere aurrean ikusi zuanean, Adan'i itz auek erasan zizkion: Hoc nunc os ex ossibus meis et caro de carne mea.

430. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Ona, bada, garbi ikusi eskontzaren bidetasuna ta Jaungoikoak ipiñitako gizalegea dala.

431. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Ez du amarrerako bat baño geiago eskatzen eta batzutan zordunaren egoera ikusi ta gutxiago eskatzen du ta batzu-batzutan zorduna bera beartasunean dagonean baterez.

432. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Askotan bide txarretatik aberaskiak egin dituzten gizon askok ez luteke biurtu naiko diru ura guztia, beren sendia, beren seme-alabak oso aberats eta eroso bizi diranak beartasunik gorrienean geldituko lirakelako, egun batetik bestera, bai lengo aberastasun oparo aiek gabe ta bai dirurik irabazteko ta lan gogorrik egiteko oiturik ez dutela, aurrerapiderik gabe geldituko lirakelako ta orregatik estuasun larri onetan ikustean asko betiko ondatuko (kondenatuko) lirake beren aberastasun gaizki egiñak ez biurtzearren eta estuasun larri onetatik atera ta beren gaizkapena (salbazioa) iristeko jartzen ditu erraztasun auek; baña len esan deten bezela aberastasun aien jaberik eta norenak diran azaltzen ez danean, jabea azaldu ezkero bada, oso-osorik biurtu bearrean arkituko litzake ta au beti ta iñolako barkapenik gabe.

433. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 - Ala diyote gizonak berak nun nai dabiltzan bitartean: bañan berandutu zait, eta etxera nua:¿noiz ikusiko zaitut neregan, Zele ederra?.

434. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Bestetan, mastiak saldu bezin laxter, ttxandaka ta zatitan alderatzen-ziran; egun artan berriz, gertaera oroimengarri bat ikusi beart-zutela geyenak aditu zuten, eta au ze izango ote zan jakin nayean, zeuden.

435. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Mirei, iregan Paradisua zekusanat... Entzuidan, Mirei, zion yaun Anbrusi'ren semeak; Rodano'n ba dun belar bat, guk belar-kizkur esaten dioguna.

436. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Ain ederra ikustean, bestea ernatzen dun,¡ikustekoa! ta lagunarengana maitaro igeritan zoaien musu bat emateko bere aienak luzatuz, gorbelarengandik bereizi ta, txortena autsiz, bere eskuko, baño iltzear, eta muñ egiten zion bere ezpain zurbillekin, lagun zuriari.

437. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 Noiz ikusi duk xorta, igitariaren buruzki? Arrak eta sugeak Yainkoari arao egin al zezaiokete: aita gaizto aiz, izar egin ez naukalako? Idiak ere bai al dik nigar-bide Yainkoak itzai egin ez zulako ta itzaiak alea-bitartean, berak agotza yan bear dulako? Ez olakorik, seme.

438. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0115 - Bai; ikusi dut, izar-argitan nire aurretik igaro da, baño ez oikoa: aurpegi-illun, maxkal, oñaze miñen batek zedukan lur ontan.

439. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Elizeko argiontziren batean pipa biztu al dut? edo Gurutzea lorrean erabili al dut astalarretan yudu baten antzera? Zertan utsegin dut, Yainkoaren urte gaizto, oinbeste ikusteko? Ez al zen aski niri aren eskua ukatzea? ta gaiñera berek oñaztatu dute!....

440. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Bikendik besarkatu zun bere adiskidea, ta ingurukoek, nigar miñez ua ikuski, biotza pil-pil ari zuten eta minkide zitzaizkon eta nigar egiten zuten arekin batean.

441. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0014 Santa Kruzen berri ematen dun liburua ikusi ezkero, erriak gogotik elduko diola nago, ta euskeraz irakurtzea zaila ba da ere, erdia asmatuz eta beste erdia alegintxo bat egiñez, oituko al dira euskaldunak irakurtzen.

442. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Bitartean errira baño len buruzagiak aldegin zuten, eztakigu nora ta nola! Karlista-mutil bizkor aiek amorruak artu zitun, beren buruak nagusirik gabe ikustean.

443. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 Eriotza beti zure ondoren dabil, zuk ustegabe, zuri gogoa lapurrtzekotan; ta orregatik goizean esnatzean, ez dakizu, arratsalde aretan eguzkia yoan baño lenago zu ere lurretik yoango ote zeran; eta gabean oeratzerakoan ez dakizu, urrengo goizean eguzkia ikusiko ote dezun.

444. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 - zer izango dala uste dezute nere seme ori?- Begira bada, jakinik egon, seme askoren Aita egiñik ikusiko dezute. (1) Cel II 9 gn orrialdean.

445. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 Beste tankera bat zan Pedro Benardonerena: semea beretzat eta lagunekiko ain esku zabalekoa ikusita, aserre egiten zion esanaz: diru eralkitze ura merkatari baten semearentzat baño obeto zegola errege baten semearentzat.

446. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 Alata guztiz ere Asisko gaztediaren buru egiñik ikusten zualako, naiko aberats ere bazan-da, marr marr oietatik etzan igarotzen, ta eragotzi bearrean nai zuana egiten pozik uzten zion.

447. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0067 Klara donearen lenengo bizileku au San Benitoren alabak zuten San Paulo izeneko komentua izan zan:(2) Processok 480 gn orrialdean dakarrena da: de Abatissis inguruan gaur Bastiako illerria dago, ta oraindik orduko elizaren zati bat ikusten da. (3) Cavanna 40 43orrialdeetan.

448. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0067 Aldareko zapiai elduta zegoala, ta burua, illeak moztuta, soil soil ikusirik, Jaungoikoaren mirabetzako artu zituan bideetatik ezin aldendu zezatekiela ondo etsita biurtu ziran.

449. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0117 Prantziskok Masseo anaiaren ogiak berak bilduak baño aundiagoak eta ederragoak ikusirik atsegin aundia artu zuan, ta lagunari begiratuta esan zion: -¡O anai Masseo ez degu onelako ondasunik merezi! Itz auek berriz eta berriz esaten ari zala Masseok erantzun zion: - Aita, nola deitu dezakezu ondasuna gabetasun gorri au, bearr degunik ere ez degu-ta? Emen ez dago mampacirc;izapirik, ez labanik, ez azpillik, ez etxerik, ez mampacirc;irik, ez morroi ta miraberik.

450. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Bai, Jauna: aspaldian ez-tegula ikusi beori ere ta.

451. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0057 - Donostiaraño juango nintzake ba ni, orrelako gizon bat ikustiagatik.

452. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0079 - Beñepein nik eztakit; baña Sandroke pronostikoan ba dago, San Perrokerik ez naiz oroitzen beñere ikusi dedanik.

453. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 Ikusi egingo degu.

454. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 - Datorrenean ikusiko dezu.

455. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0095 Urbildu zan, Yesus ikustean aozpeztu ta agur egin zion, ta gero eskatu zion arren! yoateko aren etxera, amabi urte inguruko alaba bakar bat bazuela ta il-zorian zegola.

456. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0095 Sendatzale askorekin gogorrak ikusia zan (3)Gogorrak ikusia zan. Orduko sendatzaleak sendagai asko ta garestiak arrerazten zizkieten (...),(...).

457. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0265 Gero itzuli zan Yesus bere ikaslengana ta esan zien: Zorionekoak zuen begiak, dakustena dakustelako.

458. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0265 Nik esaten dizuet: Profeta ta errege askok ikusi nai izan dute zuek dakuszuena, ta eztute ikusi; entzun nai izan dute zuek dantzuzuena, ta eztute entzun.

459. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0350 Yesusek, ura orrela atsekabetu zala ikusirik, inguru begiratu zuen ta esan zien bere ikasleai: Bai nekez sartuko dirala dirudunak Yainkoaren yaurgora! Aberatsak nekez sartuko dira zeruko yaurgora.

460. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0524 Orduan Yesusek esan zien: Ez beldur izan; zoazte, esaiezue nere anaiei Galilea-ra yoateko, an ikusiko nautela.

461. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 Bestetzuk besterako akastun izaten dira; ondo dakuste, baña gutxi; gauza alde batetik baño eztakuste; alde au ezkutatu ezkero ezer eztakuste.

462. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 Beren luikitik iñoiz irten eztiranen antzekoak dira; ikusten oituak dauden osertzetik at ludirik eztala iruditzen zaye.

463. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 Itz bakoitzean gogai bat didorozute (idorotzen dizute) ta gogai au gauzen izatasunari dagokiona dala dakuszute.

464. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Ongien dagokiona aurrean ikusteak, bakoitzaren gaitasun berezia ernarazi dezaken tokiak ikertzera eramanaz, umien begi-aurrean mota asko-askotako gauzkiak jartzea egoki-egokia izango litzake.

465. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Irakurri zayezute olerki zatia, eta oyen artian Garcilaso, Lope de Vega, Ertzilla, Calderon edo Melendez'ik bada, bere begiak txintartzen ikusiko dituzute, bere biotzak tanpaka dagiala, bere adimena igitzen dala, bere irudimena, berak ere ulertzen ez duan zarrastapean, sutatzen dala ezagutuko dezute.

466. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0020 -¿Aragia gutxitan jaten degula?, gaineratu zuen beste norbaitek: ikusi izan ditugu ¡alegia! Ameriketatik itzulitako gizon aragijaleok ¿baina zer? oyek ere masailezurra, gure antzera, zorrotza daukate.

467. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0045 Elizaurrea, sagar-urtampecirc;tan sagaztiak alez bezela, gizakiz bete-bete-betea gekusen; eta oro, txilibitariak ere bai, gora begira birloratuak zeuden.

468. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 ¿Erdaldunik battxo etorri oteda egungo jarduna entzutera? Eztet bat ikusi; lo bai, baserritar-mordo ederra.

469. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0050 Ausse bera eracusten du Trentoco Conzilioac egoquitasun guchiago eztuten itz auequiñ: sibi conscius (2) Icusi bedi Concilioco guertaera au eta bere esplicazioa Fenelon-en carten 83 garren orrialdian.

470. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0051 Baldiñ icusten badu zugan epeltasunen bat, eta maiz ez comulgatzera ere errez conformatzen zerala, (...).

471. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0116 Ostia Santua icustean, asten da judioa aserrez irazequitzen, zulatzen du bera asco aldiz, eta ateratzen da Odola borboraca.

472. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Baña bere seme, oraindic umea zana, eta guertaera guzia icusi zuana, atera zan caleco atera, eta andic asi zan, bere quide edo edadeco umeai esaten: Etzaitezte gueiago juan zuen Elizara; eztago an zuen Jaungoicoa, bada gure aitac orainche ill du.

473. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Sartu zan jendea eche artan, eta nola echeco tresna guziac icusi zituzten Odolez bustiric, belaunicatu ziran Ostia santuaren aurrean; eta Ostia au, Odola zeriola, juan zan bera bacarric emacume debota batec zeucan baso batera eta onec eraman zuan bere alasse urren zegoan Elizara, au da San Juan Grebe-coarenera, eta an iraun zuan Ostia santuac laureun urtean.

474. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0054 Orrela eskuan errosarioa zuala ikusten zutenean.

475. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0054 Aita batek esan oi omen zun: Ikusten aldezute? bigarren San Alonso Rodrigez degu ori.

476. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0054 Egunaren buruan zenbat aldiz Andre Mariarengana biotza jasotzen ote zuan! Lanean ari zan mai gañean, Andra Mariaren iduritxo bat zun: amaika aldiz ikusi zuten maitasunez, eztiki, ari begira.

477. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0097 Ezagun zan: exerita egon bai zan luzaroan; eta exerita iñoiz etzan ura ikusten.

478. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0021 Nik irriparre batez erantzun nien; baiña ura irriparre gogoangarria! Andik bi illabetera arte ez nituen berriz ikusiko nexka gaixo aiek; eta bi illabete aietan, gizonik azkar eta sendoena ere onda dezaketen neke gaitzak eraman bear nituen.

479. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0053 Beingoan, nere zaintzaleak bizkarrean jotzen nau azkarki, ta oiu egiten dit gogor: Ots, aurrera! lasterrago ibilli! - Burua iraultzen dut, nere jotzaleari auxe esateko asmoan: Zuk agindu egin dezadakezu, baiña jo zergatik egiten nauzu? Baiña nere burua iraultzean, nere arrimena! Zer dakuste nere begiak? Kaputxino aundi gaitz bat nere aurrean!.

480. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0053 Aurreko gauean, illunben artetik, txotiño zorrotzdun frantziskar bat ikusi izan nuen; baiña ura ireltxo bat edo begitasun bat iduritu zitzaidan, eta gaiñera arek kaputxino-jantzia atzekoz-aurrera zedukan.

481. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0020 (...) ta iñok baño lenago ikusiko zuan, goi aldetik, odei tarteko arranoaren ibillera apaña edo ia gizon danentzat estaldurik zegoan izarraren kiñua, ta lur aldean, lokatz bigunetako abere oñatza, bide ondotik joan ziran eperren aztarna, sasi mardularen ertzeko erbi-oi zapala, arkaitz zuloetako egazti arraparien kabia, ta an bebeian agiri zan urlia erriko orduari (1) orduari: reloj zar ta illun samarra.

482. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Gurasoak lanbide ori zerabillen bitartean, gure gazteak ia etzuten alkar ikusi.

483. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Onelako gertaerak ikustean, esan dezake norbaitek eztala ondo seme-alaben ezkontzak gurasoen artean egitea, aien berri gabe askotan.

484. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Izan leike: neuk ere esan det lenago beste nunbaiten, guraso batzuek, berekorregiak eta diruzalegiak diranean, erraz dala zorigaiztoko elkarteak egitea; baño aitortu bear det gaur, egiaren alde, badakitela gurasoak, onelako zeregiñetan, etxea jasotzen, ez bakarrik seme alaben kalte gabe, baita ere aien zorionari begiratuaz; sarri ikusten dutela ezkongaia nolakoa dan gazteak baño askozaz obeto, ta eztirala beti txarrenak izaten gurasoak korapillatu dituzten ezkontzak.

485. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 - Ikusiko dek, bizi baaiz.

486. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 Etsi det, gaur, nere txabolatik alarauak entzuten negoala; baño Txuri eta Bustamotx ate ondoan ikusi ditutanean, berakin batera ia mutillak! eragin diet ankari laguntasuna billa.

487. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0169 - Jas! Ez lotsatzea osaba, orrelako gizonakin bere burua bat eginda! Aldendu gaitezen, geu iñork ikusi baño lenago.

488. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 Borrokarien oiuetara beingoan inguratu ziran sukaldeko emakumeak, eta gallen ikusi zuanari eman zizkon Ana Josepak, atxur kirtenaz, iru edo lau zartateko, galantak baña.

489. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Mojak ikusi bear nik orain.

490. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 (Ermutarrak: Izarren batzuk gabetan ikusten dira, baña, orrek diñonean... jakintsua eidata).

491. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 Eta andik aurrera San Prantziskok bere otoitz luzeetan goi-gozotazunak geiago gotzarrzen zituan, eta askotan Jaungoikoagan sentzugaldua egoten zan eta lagunak airean korde gabe jasoa ikusten zuten.

492. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 Anai Leonek au ondo ikusi zuan.

493. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 Lurreko gauza guztiakatik praille txikarrak, eskean zijoazenean batez ere, ezin ikusi zituan gizon gaizto gogor bat bizi zan Espoleto-urian.

494. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Bein Plazan zegoala intxaurrak iñausteko norbait eraman nai zuan bat besten batekin ezta-baidan ikusi zuan; zuaitz aundiak eta luzeak zirala ta, etzuan joan nai nonbait.

495. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Ikusirikan Jaungoikoak Adan-Evaren eskergabekeria ta sugearen (deabruaren) maltzurkeria, zigorrada aundi bana eman zien, iruai bereziki.

496. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Gurasoak mutiltxoaren biotz ona pozik ikusten zuten, eta aiton zarrak ezeren bearrik il arte ikusi etzuan.

497. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Egunero ikustalditxo bat egiten zion, eta aitonak bear zuana orrela ikusten eta ikasten zuan.

498. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 (...) bañan ikusirikan alaz guztiz ere bazijoala, lagun asko arekin joan zan.

499. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Martxelinok Beraz ¿gabaz ere ikusiko dute, Jauna?.

500. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Eiztariak ¿Zer esan naiko diat? Bost begi izan ezkero zerbait ikusiko ditekela.

501. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Etxeko gauzak ikusteko iru, ta irteten ditukenean, beste biak bear izaten dizkitek: urrutira begiratzeko nonbait....

502. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 15 Aurrtxoak ere ba-zekazkioten, ikutu zitzan; ta ikasleek, ori ikusita, akarr zegieten.

503. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 19 Bidalietako besterik ez dut ordea ikusi, Yakob, Yaunaren anaya kenduta.

504. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 22 Yudai'n, berriz, Kisto'ren elizei ez nintzayen ikustez ezaguna.

505. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 8 Neraunek, Yon onek, guziok ikusi ta entzun ditut.

506. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 Entzun ta ikusitakoan, berriz, zerakusazkidan aingeruaren oñetara auzpeztu nintzan, bera yauresteko.

507. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0409 Jainkoaz aurdun zu zoaz Ama
Ikustera lengusuba,
Eta San Juan jayo gabea
Esker ugariz bete da
.

508. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Urrengo egunean, ostatutik urten-da gero, arrituta gelditu zan, arako aingeruan eskuetan urrezko edontzi ederra ikusi ebanean.

509. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Eskola bateko ume, Jesus abezean dabilzanak, eztabe esaten goiz osoan, ni ikusitakoan esan zirean beste ene.

510. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Urrengo egunean neure elizkarietara ioateko egozanak neu ikustera etorri zirean.

511. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 - Mari Andres, ikusi ezpaneu be ¿zer?.

512. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Semie galanta, Altara nagosiko aingeruek lazkoxe berna-lodi, apu-gorri, ederra izengo dana jakiteko, Amari begiratutie baiño eztago; baiñe ez uste izen, au gora-bera umie ikusi eztodanik.

513. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0135 - ¿Ikusi dozu, edo zuk ezarren zure mendeko beste bakartar buddistak ikusi dabe Bakartegi onetan Europar bat, istarra ausita dabela?.

514. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0222 Istingetako ura beti legun, beti ezti, beti geldi, beti baketsu ikusteaz ¿nor arrituko da, ez kiskurtu ez azkortu ez arrotu ez iagi eziña dala iakiñezkero?.

515. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0464 Bertute au da aurtasunetic icasi guendun becela, icusi ez deguna sinistea, Jaungoicoac Eliza Ama Santari, eta onec guri artacotzat eracusten dizquigun gauza guztietan.

516. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0568 Ascorentzat edari-lecuac dirade osoro pozointsuac, nun franco dira icusten ordituac, ala edariz, nola griña liquits onetzaz.

517. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0046 Beguira arretaz eta contuz inguru gucian dauzcatzun gáuzac, eta aimbeste eta añ desberdiñac dirala icustean, ecin ceundeque guci oríec utsetic atera zituen Jaungoicoaren escu eta al izateaz arritugabe.

518. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0125 Jaungoicoa bere izatez ontasuna bera, on eta mesedéac eguitez aspertzen eztana, oraindaño zure gaiztaqueriac icusten ezpalitu becela estali dizquitzuna, on eta mesedeen indarrez bide onera eracarri eta salbatu nai zaituena; eta zu añ esquergabe eta desleyal leguebaguea, nun Bera ofenditzeco ausardia izan dezun.

519. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0314 Bere aitaren echetic, bere aita maitetsuagandic urrutira igues eguiñ zuen, eta zori-gaitz eta desdicha gucia emendic etorri citzayon, ceren len gozatzen zuen atseguiñ-contentu eta zori on gucia onela galdu zuen, eta, gueyago dana, aita añ ona icustea eta onen zucen-bidera bicitzea.

520. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Gucia alperric ondaturic, bada bazter ayetan gauzac biciro garestitzera etorri, eta alaingo bear, premi eta azqueneco miserian bere burua icustera etorri zan, nun lenago jaun aberats zana, serbitzen jartzera beartua icusi zan, eta ¿certan? abere beltz-zantzan.

521. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0432 Seme maitea bere aurrean dacus, ez orduan despreciatua, itsustua, eta zauriz estalia, ezpada arguiz, edertasunez, betico bicitzaz eta gloriaz jantzia, malla gucietaco aingueru, eta orduan bertan bere escuz limbotic atea cituen patriarca, erregue, profeta eta berarizco pribilegioaz egun artan piztutaco Santu ascoren animac berequin cituela.

522. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 Beguira zayozu aita eta poz-emalle gozoac becela, bere esleituac consolatzen eta poztutzen, eta icus zazu cembatez Berac ematen dituen poz-atseguiñac munduco poz-atseguiñ guciai eraguiten diezaten.

523. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0063 Orrengatik ¡o kristaua! ikusten dezunian apaiza konsagratzen gogora ezazu Sakrifizioa eskeintzen duana eztala apaizaren eskua, baizik Jaungoikoaren esku ikusi eziñ ditekena.

524. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0331 Siena'ko erlijiosa, Pasidea zeritzan batek, gaixotegi bat ikustera juanik, arkitu zuan bertan, agonian zegoan emakume gazte bat.

525. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0410 Amairu garren Leon Aita Santuak, ikustean Elizari egiten zaion guda andia (1) Oarra. Itzultzalleari ondo iduritzen zaio, kristauai gogora eraztea, Amairu garren Leon Aita Santuak Meza ondorean esateko agindu zituan otoitzak emen jartzea ta gogoan arturik, zeiñ negargarriak diran oraingo denbora auek, agindu zuan, Meza errezatuen ondoren, esateko iru Ave Maria ta Salve bat, ta ondorengo otoitz eder oek: "¡O gure igesleku ta indarra zeran Jaungoikoa! begira zaiozu gogo onez, Zuri deika dagokizun erriari ta Jaungoikoaren Ama dan, Birjiña gloriatsu ta mantxa gabeko Mariaren, onen esposo José Zorionekoaren, Pedro ta Paulo apostolu Santuen eta Santu guzien bitartekotasunagatik, entzun itzaitzu zuzentzen dizkitzugun otoitzak, pekatariak bide onera ditezen, eta Eliza libratu ta goitu dediñ.

526. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Nolako etorkizuna izkutatzen ote du bere barruan nere illobatxo maite kutun onek? Osabide ta zorion-azi ala gaiztakeri ta zoritxar-azi izango ote da munduarentzat? Pekatuan baiño naiago ilda ikusi... Alaxe eskeintzen zion amonak Jaungoikoari bere illobatxoa!.

527. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Etxean gelditutako suiña atera zan kanpora, erdi bildurrez ta erdi zer gertatzen zan obeto ikusi ta jakitearren.

528. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Nola ez ordea? Aita Prantzisko Donearen seme alde batetik, Prantziskotar euskal-mixiolari jatorren ondorengo bestetik, oso begi atsegiñez ikusi bear guk olako jaiak.

529. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Jorrailleko 26'an, 1799'an zuzendu zion eskutitz bat, Schiller koblakari argiari esaten ziolarik bazuela asmoa Euskalerria ikusteko eta ikasi zuala zerbait euskerari buruz.

530. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Sartu zan urte ortako (1799) Urrillako 11'an Bayonan eta bertan gelditu zan 11, 12 (Pilarreko eguna) eta 13'an ikusirik Biarritz eta egiñik ortaz soneto eder bat.

531. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Bayona'tik kostatik ziar iritxi zan Zarauz'erañok eta ango Narros jauregi ederrean ikusi zuan Fausto Corral jaun soñuzalea eta ziñez onek eman zion Lelo kantuaren berri eta baliteke erakustea ere kopiaren bat, bestela ezlioke Humboldt'ek emazteari Getari'tik Orrillako 2'an auxe esango Tiene un tono propio de fuerza y es algo absolutamente nuevo.

532. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Danok dakizute 15'an Done Isidro eguna dala eta basarritarrak jaia oi dutela Bilbao'n, beste toki askoren erara; jai ori ikusi zuan Abando edo Albia'n gure adiskide Humboldt'ek eta ango ipurdikoen berri ematen zion emazteari nere liburuan ikusi dezakezuen bezela eta (nere lana aipatu gabe) Txistulari'k ematen duan bezela.

533. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Emen utzi zion Bockelmann lagunak Cadiz'era zijoalako eta gure jakintsua izan zan burdin minak ikusten eta ez Janizuela Humboldt'en artezkari danok orain arte ipiñi duten bezela, baizik Jarrizuela edo Jarrezuela eta zegoan Putxeta geldokitik kilometro erdi ego-aldera, oraingo Venerillas'en.

534. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Orain dakuskun izen orrek ¿besterik zeñ dauka berargana artua? Nik ori ere esango nuke, baldin baneuka On A. Kanpion`en jakiundea.

535. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 ¿Erri txikia dala?¿Zatarra dala?¿Eliza zarra ta etxe beltzak dituala?¿Bide estuak dirala angoak?¿Ta zer, ala ere, gure erria bada?¿Ez aldakigu ba, nolako poza ematen duan gure erri txiki, zatar, beltza ikusteak? Zoaz, zoaz urte batzuetarako urruti, ta atoz gero; ikusiko dezu biotzak zer esaten dizun.

536. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0314 Bera agintza naiko, kondairacho onetako balioki litusteken naiko irakurri ditugu, baña guziak jartzea geyegi luzatuko litzake orrengatik bakarrik esango det, 1804-garren urtean Erregeak bere aginpean artzen zuala Seminayua, liburu orretan ikusi degula.

537. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Erroma'raño zabaldu ziran Bergara'ko Elizkizun onen berriak, eta,¡nola poztu zuten an bizi zan Euskaldun Loiola'tar Iñazio'ren biotza! Berak orise nai zuan: Euskaldunak ezagutu zezatela Borja'tarr A. Franzisko; ikusi zezatela aunditasun eta aberastasunak ezertxo ere ez balira bezela utzi eta oinpetu zituan gizon santu ura.

538. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Eta an S. Iñazio'ren seme batzuek ikusi eta ezagutu zitunean, berriz eskatu zituan Euskal-errirako Jesuitaren batzuek: bertako izkera (euskera) dakitenak izan bitez zion A. Iñiazio'ri bada bestela ez dago an Euskalerrian ezer erakusterik.

539. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0021 Emendik A. Iñazio'ri bideko berriak emanaz egin zioten eskutitz bat, eta esaten zioten: Duke Jauna eta beste danak atsegin aundia artu dute lurr oek, ikusi dituztenean; batezere emengo jende aiñ bedeinkatuak asko poztu dituzte... Segura'tik Azpeitia'ra juan ziran, emendik Bergara'ra, eta Bergara'tik Oñati'ra.

540. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 Etxeko-andre, neskame, ta igeltzero guziak igo zuten zer zan ikustera, ta zioten ez asnas barik, luze luze aurkitu zuten Juaniko.

541. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0253 - Gizon bateri jarraikion txakurr batek, eta ijitoak txakurra ikusi zueneko, ezan zion gizonari: - Txakurr ori dotore dotore ikusi nai badezu neuk jarriko dizut beriala.

542. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 Arrantzaleak Mutriku'n ez daudela ez emen da iñoiz erri artan ainbesteko jendetzarik ikusi.

543. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Izarra nai, ta izarrik ez: argi-txinta bat ikusi nai, ta guziya illun: eguna opa, ta eguna urruti: oltza zar bat naikoa nuke arbin ontatik irteteko; bañan ez.

544. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Maitetasuna dakart; jakinduri gutxi; txiki ta beltx ta erdi-urretxindor ikusi ninduelako, Euskaltzaindiak eman zidan, bere Jauregi ederrean bizi-izateko eskubidea.

545. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Lerro oien bidez zer-nolakoak diran ikustera goaz.

546. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Gai ontan zer egin gaitza zegola laister ikusi zuten bretoizaleak ta aurrak, umetxoak, irabazi bear zituztela.

547. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 GWALARNeko gizonek argi ikusi dute ajola ta garrantzi aundienetako gauza aurtxo ta umeetan bretoiera zabaltzea dutela, ta ontara zuzentzera dijoaz, aurrerantzean beren kemen ta indar guziak.

548. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0243 Mendi onetan ikusten dan murruba eta bertan eraztutako gaztelu irudiya, askoren iritziyan erromatarrak emen zebiltzanekoak dirade.

549. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Bañon eta ¿zer gertatu omen zan? Eldu ziradenean lurruspean aldare bezelako gauz arrigarriyak ikustera eta ots batzubek aditzera, izuturik beste munduko jendeakin topo egin bearko zutelakoan, mendi zulotik atzera irten omen ziraden ez nai beziñ aguro.

550. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 Lamiategi-yabeak, dakuskunez, eztaki bere ondasunen berri.

551. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0114 ¿Ezoteda or laminerrekaren batean, gizakirik bizi ezten basamorturen batean, ezoteda bat edo bestetxo gelditu? Entzule zaituztedanon artean euskalzalerik adinbat mendigoizale ezotezerate? Neronen susmotxo au egiazkoa baldin bada, laminerreka-zale ere egin zaitezte ta orrelako toki bakar biderik ere eztuen batera yoan ta gerritik gora emakume ta gerritik bampecirc;ra arrain den izaki bat ikusi dezazutenean, zatozte neregana berri ori ematera.

552. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0152 Goian, lañoa ta odeia dena estaltzen zuelarik ezerr ikusi etzedin: bean, ura irakiten bezela, ekaitzak arrotuta, bere gañean arrtzen zuen ontzia, alde batera ta bestera, gora ta bera, lasto txiki bat bezin erraz, erabillirik.

553. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0162 Utzi zagun orain Lekeitio alde batera, eta goazen Gipuzkoa'n balearrantzaleak zerr egiten zuten ikustera.

554. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0172 (...) lenago, itzegiten asi naizenetik entzun dezutena berriro esan bearrik - Elkano eta Gebara, eta Zarrkizano eta Urrdaneta eta beren lagunak il ta gero ere, etzan euskaldunen kemenik galdu itsasoaren orroakaz, eta ezerr ikusten uzten ez duen bisutsagaz izutu gabe, ainbat eta ainbat gizon bularrdetsuren antzera, lurr berrien billa joateko, ontziak noranai eramaten beste edozein baño trrebeago izateko, itsas-jazarretan izen ona irabazteko, ontzidien buruzaritza alperrik eta duan ematen etziotela nori nai eta non nai erakusteko.

555. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0177 ¡Zenbat aldiz, txikitan Zumaya'n ikusitako gauza eta gerrtaera aiek gogora ekarrtzean, esan dedan nerekiko: Arrantzale oek, Elkano eta bere lagunen anaiak dira, odolezko anaitasuna ez izan arren beren arrtean dagoen anaitasuna! Odolak elkarrtzen ez duena, askotan biotzak elkarrtzen du.

556. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0101 (...) otoitz-gai mamintsu ta Egungakarian dauden Done, Doatsu ta Agurrgarri guztien bizitzak idatz ditzala!¿Zeruko lore garrbiak eskupian dauzkana zerrgatik lurraren lore arrgal, ustel ta marrgulduak biltzerakotan apalduko leite? Guk arraultzak eskatzen diozkagu, ta arrk ¿eskeñiko dizkigu sugeak? Apaiz jaun bat orrelako egikizun txarren arrtean leporaino sarrtua guk ikustea ¿ez ote da izi ta lotsagarria?.

557. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0103 - Ori ikusi daitekeana da, jauna.

558. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0107 Berak bere begiez ikusitako gerrtaldi bat zuzentzea, lenagoko kondaira zarrak jostea baino zurrago izango zala usmatu zuan,(...).

559. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0002 Atsegin zait, ene entzunle ok, zubek nere antzera erestxoro-aize orrek ikutuak zaudeztela ikustea; bestela, orrela ez izatea, gaurrko itzaldi au antzoki ontako orrma uts arrtean betiko galduko zan.

560. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0003 ¿Ta gizonaren biotza noiz da zuzenena?¿Gure biotzak naimen zuzenenak noiz izan ditu?¿Ze garaitan gure albo-inguruan gauzik alai-pozkarrienak, zuzen-onenak ikusi ditugu gure aurrtzaroan ez-pada?¡A, yaun-andrreak! Ume garaiko oroitza ¡ze atsegiñgarri zaigun!.

561. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0009 ¿Gure egunetan ikusi ez ditugu, fox trot Jazz band, ta beste oen erako soñu ta dantzak non da nola sorrtu diran?.

562. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0014 Ta onela dio Azkue jaunak: Ikusi zazue gerrkarrak ematen diguen arrgitasunaren orrdez, guk, euskaldunok, zerekiñ erantzuten diegun.

563. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0026 Yaun-andrreak: Barrtoloma deunaren jayak zirala-ta Sorozabal ereslari ospetsua, nere anai Gabirel eta ni Amezketa'ko enparantzan arrkitzen giñan zerrbait ikusi nayan.

564. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0026 Yaun-andrreak: Bedayo'ko txistularia ikusi nubanian, nik uste izan nuban aintziñako txistularia zala... ta ala ez-pazan ere, aintziñako txistulariak Bedayo'koa bezelakoak izango ziran.

565. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0011 Ispillu . - Norberaren arpegia ikusteko tresna.

566. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0125 Eta bata ta bestea zabalduz zarrak laster zion tokian berriak laister zedukala ikusirik, au itxi ta utzi nuen, zarra bakarrik irakurri ta aipatzeko asmoz.

567. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0125 Gero bata ba bestea bein ta berriz irakurrita, gure egunotako elazketa impresion au ederki egina dela ikusi dut.

568. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Bainan artzailea o denean z orrek besteakin bezela aurreko aldea bear luke, bainan erritar batzuen ezpainetan eta idazle batzuen (batez ere Mendibururen) eskuetan o ori, aurretik gelditzen da ta ki gaixo errukarriak bere burua ka itzulita ikusten du.

569. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0139 Jarduki au, dakutsutenez, ezta erderazko continuar.

570. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 E. Ez; zergatic Erregue baten gobiernua izan diteque liberala, eta errepublica batena catolicoa; onetaraco icusi bear da zimendutzat daucaten dotriña.

571. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Mujika'ri gure Antzertiaren aurrerapenak buru-auste ta kezka zemakion, berak egin zituen idaz-lan ugariak irakurriaz ikusten danez.

572. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0009 Eta Yosuren Biotz maitetsua su-garrez ixioturik, arantzaz buresturik, kurutzez ederrturik, ikusten zulako; eta su-garr-arantz-kurutz ayetan Yosuren Nekaustea, eta Nekauste gogorreko neke-min gogorragoak ikusten zitualako; biotz-biotzetik atera zun eta biotzagaz batera Yosuren Biotz Maitetsuari eskiñi zion, gaurr guk zuei, (euskeldun maite guztioi) daskeintzuegun Nekauste au.

573. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 21.- Ara emen ikusbide batzuek: Lenengo ikusbidea: 2garren zazpikoan, zazpigarren lerroan, dakusgu: Besteric egun illuna: gipuzkeraz bestetik esaten da; bizkayeraz berriz besteric esaten zan len; eta oraindik ere toki baten baño geyagotan esaten dute -ric, Gipuzkoako -tic-en ordez....

574. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 Ikusbide geyago ere ekarri litezke, baña naiko dira ekarriak, Nekauste onek bere yatorria Bizkaya aldetik dakarrela ikusteko.

575. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Orra bada gure asmoak, len ikusitakoak, guk nai bezela ezin bete, naiz ta gaitz oiek kalte aundiak egin.

576. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Kapataz aben lenbiziko lana izaten zan nekazarieri zer bear zuten entzun ta aiek bear zutena Diputazioari eskatu; gero egiten zuten ez zekiten nekazarieri jakiñan gañean jarri Diputazioak zein asmo zerabilzkian bere alde ta asmoak ezik zerekin egiña bazeukala; baita ere, bide batez, kanpoan ibiltzen ziran bitartean, berek ikusitako gaitzen berri eman, sendagarria bear bazuten, ta, azkenik berek egin zitzateken lanak egin (...).

577. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Edo zerorrek ikusi dezunaz? Ezta ere.

578. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Siñetsi nion gizon zintzoa ta asko ikusia irudittu zitzaidalako, baño alako bildur pixkat barruan geldittu zitzaidan alare.

579. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Eta Aitak itxura ontan ikusirik etzuan bere Semetako ezagutu nai izan; eta nola eriotza baita pekatu edo gaizkiaren sari edo salaria, arrgatik bearr izan zan Jesus'ek ere eriotza eramatea.

580. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 Geigarriya - Zerutik zintzilika dagon erreztun askoko katia ikusten badezu, erreztun bakoitza urrenguari erantsiya dagola, ta katiari eusten diyon zerbait goyen ba-dagola, siñisten dezu, bera-gabe katia lurrian legoke-ta; zintzilikako izaera ¿zerk ematen diyo katiari? Goiko eutsitzaliak; au ez balitz, zintzilikako katerik ez legoke; kate onek goiko eutsitzallia eskatzen duan bezela, gizon-errenkarak Egillia Jaungoikua biar du, bestela eustalle-gabeko katia lurrian egongo litzaken bezela, gizon-errenkara Jaungoiko-gabe, ezer-ezian egongo litzake, bestela utsian edo izangabe egingo ziñake zedorri.

581. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0010 3) JAUNGOIKUAREN BA-IZATIA ZERU-LURREN EGOKITASUNETATlK = Uri alaitsuak, erri politak, eliz bikañak, eche lirañak, ol fabrika ederrak, makina egokiyak eta liburu aitatuak, badaude munduan: oyek ikusitakuan, ez degu esaten berak egiñ diranik, oyen puskak berak alkartu diranik, edo utsetik atera diranik, baizik egille burutsu ta trebia dutela aitortzen degu; askoz aundiyaguak, egokiyaguak, eta bikañaguak diran zeru-lurrak ikusita, egille obiagua ta burutsuagua badutela aitortu biarrian arkitzen gera; ¿nor ote da ori? Jaungoikuaren ordekoren bat edo Jaungoikua bera; bi aldietatik Jaungoikuaren baizatia datorkigu beraz.

582. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 Sugea esan orduko baderitzaigu ikusten ditugula borobil borobil eta burua tente tente dutela.

583. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 Suge gorria ikusi ala obe dek bildurti izatea ausartia baño.

584. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 - Guk askotan ikusi izan ditugu liburuetan eta orrelako santu batzuek... -¡Bai! ¿Txori gaixoen bat mokoa zabalik daukala ta txorabiatu ta suge aurrean dagola edo? - Orixen bera.

585. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Orregatik ezpata arraiak orrelakorik egin ez dezaten egiten omen dituzte arrantzaleak arrai oien antzeko txalupak; eta ikusi ta, ez omen diete ezpata arraiak jaramonik egiten; bada orduan txalupa aien ondotik bildurrik gabe ibiltzen dira; arrantzaleak oso errax iltzen dituztela.

586. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Ontzi batean ninjoala ikusi genduen tiburoi talde aundi bat; eta pixka bat geroxeago bale talde aundiagoa.

587. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 - Borroka aundiak ikusi bear ditugu orain.

588. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 -¿Bai ote? -¡Bai! ¡Bai! Ikusiko degu.

589. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0041 Elkartu ziran guziak; eta ikusi giñituen baleak eta tiburoiak eta ezpata arraiak elkarrekin borrokan.

590. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 ¡ura otz ikara! sasi zulo aundi batetik ikaragarrizko basurde bat bere umeakin ateratzen ikusi zutenean.

591. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 Ollagorra dirudi egaka dijoan egazti arek; andik atera da; ta ¡gñe! guk berriz ikusi izan ez?.

592. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 -¡Pum! Bota zioten tiro bat; baño etzioten jo; ala ere ikusi zuten goitik bera bi egazti erori zirala.

593. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 - Guazen ikustera zer ote dan erori dana, esan zuten.

594. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0075 Juan da ikusi zuten erori ziranak bi ollagor ume zirala.

595. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Aitona, pailaso ta komediantiak zakurrakin eta ikusi ta bai poztutzen gerala.

596. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 - Esango dizutet nik orain amazazpi urte nituenean gure errian ikusi nuena.

597. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Gure amonak eta etziguten komediak ikusten uzi nai; sorginkeriak eta deabrukeriak zirala ta alaere ni egun artan juan nintzan, eta ona pailaso batek esaten zuena.

598. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Erriko neskatxik lirañena zuen aitonaren arreba zan, eta nerekin batean etxetik iges egin zuen " komediak " ikusi nai zituela ta.

599. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 Gauzak diran bezela ikusten dituanak, autortu bearrean dago, orretarako indarrik badauka beintzat: oso aundiya dala Jesus-en uztarri biguña eramatetik datorren poz-kontentua, Salomon Erregue jakintsu ta aberatsak iduki zuan baño aundiyago ta iraunkorragua.

600. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0186 Bazter guziyak illum ikusten zituan Jesusek, bere mingañ ondocho legortua nekez ibilliyaz, begui lausotuak goruntz jasorik, alako bakardadian zergatik lagatzen duan Zeruko Aitari galdetzen dionian, eriotzaraño laguntzen diyon Amak bere biotzian artu zuan estenkada, nik adierazteko baño zorrotzagua da.

601. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Esterr ikusi egin zuenean, onela esan omen zion: Non morieris non enim pro te sed pro omnibus haec lex constituta est Ester Xv 13.

602. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Beste edozein garaietan bezela garizuman egon ezkero ez giñake Jaungoikoak nai gaituen erako kristauak izango; orregatik Jauna baru-egiten ikusten degunean, barua ona ta osasungarria zaigula esan eta ikasi bearr degu.

603. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Gure ta aien arrtean dagon alde aundia ikusirik guk zer esango ote degu? Aien ondoan kristau-izenik ere ez dagokigu.

604. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Kristauak: Geiago dagokiguna zer ote dan ikusi ondoan, bera aukeratu bearr degu.

605. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Morrointzara juateko, ta irabazian ibiltzeko, nagusia nolakoa dan, eta irabazlekuak ondo arrtuko ote duan ikusten ez dakitenak, txatxo ta zentzugabeak dira, ta ez dute zintzoak beñere orrelakorik egiten; nagusien bat aukeratu baño lenago nolakoa ote dan, eta zer soldata emango ote dien lenago ikusi egiten dute-ta.

606. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Mundua egun auetan orren nastua, ain eroria ta ondatua ikusirik badirudi gaurko ondamen - negarr - nasteketa - guda - gose - izurrite - borroka - elkarr ezin ikusi ta lurr-ikarak adierazi nai dutela azken eguna oso urbil, txit gertu daukagula.

607. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Nekazariak lugin deitzen diran gisara, sermolariak zerugin deitu ditezke; bada ale ona gure ariman erein da, arima txukundu ta edertu egiten digute; Jaungoiko gure Jaunak bere seme Jesus onaren antzeko biotza daukagula ikusirikan, onetsi ta bedeinkatzen gaituela.

608. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Guk baño begi zorrotzagoak ditu Jaunak; bada guk azala baizik ikusten degun bitartean Jaunak azala ta barrua batean dakuski; ez dago beraz Jaunarentzako illuntasunik, toki leku eskutaturik, illunik, ez da basamortu ixilik ere; erne bai dago beti; bere begiak eguzkiak baño argi geiago dariote ta.

609. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Txarkeriak naiz ixilpean, naiz bakarrik egin badakizki Jaunak; eta ikusi egiten ditu guziak.

610. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Eta ikustean berriz Jesukristo gure Erredentore maiteak, Jaungoiko ta gizon egiazkoak, erampetu zituan atsekabe ta mezprezak, bere biotzeko amorioa, biguntasuna ta pekatarianako errukitasuna, saiatu biar gera bera irudikatzen edo imitatzen ta bera bezela mansoak ta humillak biotzetik izatera: Discite á me quia mitis sum et humilis corde Math c XI v 29.

611. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 Baña ichadon ezazute pizkat, eta laister ikusiko degu zuen atsegiñak ezpadira atsekabe biurtzen edo ez.

612. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Bulda ez artuagaitik ezdezute pekatu egingo, bada ezdago bera artzeko obligaziorik, baña ezta ere ezdezute gozatuko beren bitartez etortzen diran grazia ta gallaldiak, zeintsuek ikusi edo aditu dezute nolakoak diran.

613. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Ikusten zeratenian beartuak pagatzera Purgatorioko penakin oraiñ gauza guchikin pagatu zeiketzuena, nai izango dezute zuen aide, lagun, ezagun ta senideak zuekin oroitzea, eta induljenziaren bat ematea; baña zuen nayerak ezdute ezer balioko; (...).

614. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Yes, hauche duk bampacirc;ampacirc;ampacirc;... To, badakik, Manech, nor ikusi diatan bidean?.

615. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Duela zortzi egun, ikusi nintiken.

616. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia barb 0386 Mirua ikusirik, choriak, berroan,
Ez dire lasterrago gordatzen, lerroan,
Nola sarturen bainaiz, orai'ta geroan,
Jesusen bihotzeko gordagi beroan
!.

617. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0001 Gizon gaztea azkar zirade irriz zaude biziari:
Ene adinian hil daitekea? duzu eman gogoari.
Zu bezen azkar ikusi ditut lotzen zombait urtheari,
Aspaldi hilik emana dute beren gorphutza lurrari.

618. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia leon 0126 Irakurtzerat haugi hunat hi?
Bo! ez dut segurki nahi!
Ikusten dukan bezala, gichon,
Nik maite dutana hiri ez on:
Baitiaguk nork gure jostetak,
Hireak baituk, bereak aitak
.

619. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia leon 0126 Manech iduri, gure hartaz urrunago
Ez dugula ikusten aditurik nago:
Guk nahi bertzeak guretzat ar diten,
Guk ordean heientzat deusik ez egiten
.

620. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Gathuek nahi bezenbat orra zetzatela oro, sukalde, gela, selhauru eta ezkaratze; etzuten sekulan behar zena baizik egiten! Mariluzek ikus edo senti zezala orre hori nun-nahi eta noiz-nahi, sehi gaichoak laster adituko zituen asto churiarenak eta beltcharenak!!!.

621. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Nik, ala nai nuke gisa guzietara jokatu, ori bai da gizon zintzoen bidea: gauzak diren bezela ikusi eta ezagutuez geroz, obeki bideak berexi.

622. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Aise ikusten dut hoztu zarela kampo hortan.

623. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Utz nezazu hemen zenbeit urthe bederen, bainan noizetik noizerat zato egun bezala nere ikusterat.

624. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Zutaz kampo, nahiagoko dut nihor ez ikusi.............

625. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 Deus pollitagorik etzitaken ikus liho landa baino, udaren hastapeneko dena lili erdia musker, erdia urdin.

626. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0247 Urteak ere behialakoak ziola:
Gazte irule guti da Eskual-Herrian,
Bat ez dugu ikusten kilua gerrian,
Ate hegian,
Oi zer frendak, horiek, saltzeko ferian!...

627. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Hiltzerakoan bakarrik aithortu zion hori bere semeari: Egundaino nehork ez ziakan joan, ordu arte. Nahi nikan ikusi, hire aita bezambat bahintzanez. Ikusi nikan, eta nere gostuz sinhetsi, aiphatu ere ez baituk sekulan, arrats hartako gure gudu izigarria!...

628. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0529 Nola ikus hau eta hura hainbertzeren artean!.

629. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0529 Gure ezagunetan han ikusi ditugu Heugas eta d'Andurain, Eskualzaleen-Biltzarreko buruzagiak, Basterretche, Quihillat, Darrigrand, Erbin, Foix, de Souhy eta Ligeix bederen.

630. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Dena den egia errateko, orai arte etzuten Eskualzaleek Donazaharreko meza bezen ederrik ikusi, hoin prediku gustagarririk aditu horrek ez baitu batere erran nahi orai arteko mezak etzirela ederrak ez-eta predikuak gustagarriak.

631. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Eta urriki batekin ichiltzen ikusi dugu Passicot jauna, pur-pur-pur mahaineri buruz abiatzeko.

632. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 Hoinbeste aiphatua zen hiriaren ikhustea, Aita Sainduaren bekhoz-bekho ikhustea, eder eta hunkigarri zitakeela ez ginuen dudatzen.

633. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0200 Iragan urthe-hastetsuan, (1929-an) horra nun arima on batek erraiten daukun, jadanik egunkarietan irakurtua ginuena, chazko Phazkoetan phesta handiak bazirela Erroman, eta heien ikhusteko behar ginela han aurkhitu.

634. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Chedea hartu ordutik, gogoa bethi Erroman gaindi zabilan,ezin gehiago alegera, azkenean ikhusiko ginuela bada, hoin aspaldi lehiatzen ginuena, Jesu-Kristo gure Jaunaren bikario edo ordain saindua.

635. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0204 Hor berehala heldu zaizku jaun batzu eta iganarazten gituzte oto handi batzuetarat, karrika berekoak denak elgarrekin, eta trebesatzen dugu Erromako hiri guzia, harrituak bezala gaudela, eskun eta ezker so, denak betan ikhusi nahi.

636. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0204 Zango puntetan gira eta halere ezin ikhusi.

637. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0204 Oihuka denak zoin gehiago: Biba eta biba! Azkenean ikhusten dugu bada, alki batean jarria, lau soldadok airean deramatela.

638. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0425 Ikusi ala adituez zer derasakegu geroztik ahoz edo lumaz, mami hazkurritsu zerbait dakarkenik?.

639. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0427 Bide ona da bizkitartean, eta askitto zabala; erreka hertsiaren bertzaldeko mendi handiek gozatzen ere dauzkute begiak, oihanez estaliak ikusten ditugulakotz, ostotsu, gordin, phagoen abarrak aire hoxpil batek farrastatuz xaflatzen dituela xurruntxa ezti batekin.

640. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Ez dugu astirik sakristiak dauzkan elizkizunetako untzi eta jauntzi aberatsen ikusteko; ikusi gabe utzi behar dugu halaber komentuko liburutegia, adituak girelakotz berdin ez dela gehiago han Nabarreko erregeek gainean zin egiten ohi zuten zilar estalgiarekilako liburu handia.

641. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Bertzerik ikusi nahiak dira orobat hemen gure andre lagunak, guziz bat.

642. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0010 (...) sacrificioarekin bat eginez Nola gintezken meza sainduaren entzutera, ahal dugun guziez behar lehiatu. Arrazoin onez ahal ez dugunean, artha har dezagun aphezarekin bat egiteko, arimako begiez ostia sainduaren altchatzen, eta mahain saindurat ostia sainduarekin etortzen ikhusten baginu bezala; ostia saindua orduan adora dezagun, comunione izpiritua egin dezagun, erran nahi da Jesus errezibitzen baginu bezal bezala egin zerbeit othoitz aintzinean eta ondoan: oi pratika salbagarria eta baliosa!... Hurusak hola funtski egiteko artha izanen dutenak elizan ahalaz, bertzela zaren lekutik.

643. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0025 1. Gorago Jesusen Bihotz Sakratuaren Konfrarioko emanak diren barkamen oso guziak; badire hogoi eta zortzi ikus plamak 18 eta 19; eta bertzalde: 29ampdeg; Garizumako ortzirale oroz, Ortzirale Sainduz kampo; 30ampdeg; Erearoaren 3an santa Klotildaren; 31ampdeg; Ustailaren 26an santa Annaren; 32ampdeg; Agorrillaren 13an santa Radegondaren; 33ampdeg; Agorrilaren 25an san Luis Frantziako erregearen; 34ampdeg; Buruilaren 29an san Mikaelen; 35ampdeg; Urriaren 17an, Margarita Maria dohatsuaren; 36ampdeg; Hazilaren 11an, jaun Done Martinen bestetan; 37ampdeg; Urthean behin, nork hauta berak eguna, Jesusen Bihotz Sakratuaren ohoretan egiten delarik oren baten orazione, izpirituz edo ezpainez, segidan edo parteka; zembeit bihotz altchatze egun hartan, bai eta Batayoko agintzen, edo bertze zerbeit debozionezko agintza egin balimbada, harren erreberritzea.

644. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Bataila batean ere, aintzindari lehena soldadoetaric hurbil egoiten da, bainan berech, ahalaz batailaren goiti beheiti guzien ikhusteco tokian, soldadoeri araberaco manuen emaitea-gatic.

645. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0664 Ikusiko diagu berehala, ez zaiztenez oraikoan ohetik jeikiko!....

646. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0075 Eta bi eskuak surat, pafa pafa deskantsuan ari zen orai, lurrezko pipa labur bat ahoan, pipa hartarik kurumilka zoan kheari beha, khe hura batere ikusi gabe, begiak han nombeit galduak.

647. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Eta baitiote, gure laborariek behako bat ere sekulan emaiten ez diotela holako ikusgarrieri Piarres ikus ziteken han, michteriozko gauza heieri beha, luzaz egoki....

648. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Gogoetan gelditurik, bazagon hantchet, heien egileaz, Jainko handiaz orhoitua; orhoitua ere, bera munduratu gabe, gauza hek, toki berean, harek bezala ikusi zituzten Eskualdunez.......

649. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0168 Non nahi, leihoetan, haizeak alde guzietara zerabilzkan chirioak; kurutze batzu, Sainduen iduri pullit batzu chirio heien erdian, Jesus Jainko-Gizonaren ikustera etcheetarik jali nahi balute bezala hek ere.

650. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Zer nahi ikusi zuen Darius gaizoak eri dohakabea galbidetik ezin atheratuz, chintchimaria debru hek ezin aurthikaraziz.

651. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0011 Nor harri orduan, ikhustean san Frantsesek baztertzen dituela Heren-Ordenako armadatik, jite gaistoko giristinoak, jende nahasi eta hitzuntziak, bethi liphista keta dabilzanak, nehorekin ongi ez doazinak.

652. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Eman dugun etsenplu onaz, ibiliz modeski eta bildutasunean, eginez othoitz bihotzez eta ezpainez, gu ikhusi gaituzten guziek izan die predikurik ederrena eta hunkigarriena.

653. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Ikhusten da biharamunean urrikiz mindua aphezaren oinetarat erortzen, barkhamendu eskez dagola.

654. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Aingeruak, miliunka meza erraiteko denboran kausitzen dire aldare inguruan! han daude, erran baditake, atsegabez betheak ikhusiz giristinoen ezacholakeria.

655. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0008 Ikhus ditzagun hemen egun huntan egin dituzkegun bekhatuac, bai Jaincoaren, bai lagunaren, bai gure buruaren contra; geldi gaiten bereciki maicenic egiten ditugun hutsetan.

656. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Irriz ihardetsi zautan: Zaude, adichkidea: ikusiko dugu eia sei ilhabeteren buruan horren aise eginen duzun oraino jauzi zuk ere!.

657. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Azkarrari gaitza oraino azkarkiago lotzen baita, ez da sukharrarekin nik ikusi ez nuenik.

658. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Salbaiek Anamitak batere ez dituzte maite, eta buru hortarik zerbeit ikusirik gaude segurki geroni.

659. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Banharra, bertze salbaia guziak bezala da: ez dezake ikus goraskotik behatzen diona.

660. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Annameko aphezek berek aise balukete itzal hori: horra zertako ez diren gu bezen begi onez ikusiak hemen gaindi.

661. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0133 Orduan Jesus hurbildu zen eta gaizkiak erran ziozkaten heien sinets-gaiztasunaz eta bihotz-gogortasunaz, zeren ez zuten sinetsi phiztu zela, ikhusi zutenen hitzaren gainean.

662. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0163 Bena bestek zioien: Zaudezte, dugun behin ikhous eia Elia jinen zaionez libratzera.

663. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0346 Fraidek ere ikhusi zuten egun hartan zutela hogoi'ta hamar-garren meza, eta ezagutu zuten errechki arima gaicho hura, meza hekiei esker, atheraia zela purgatorioko pairamenetarik.

664. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0344 Jainkoa da bizkitartean sakramendu horren obratzale nagusia, nehork ikusi gabe ari dena, oro haren nahi sainduaren azpiko direnaz geroz eta orok hak manatua dutelakotz egiten.

665. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0344 Beha zure buruari eta ikus zer kargua eman dautzun aphezpikuak, bere eskuak zure gainerat hedatu dituelarik.

666. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0409 Bihotzeko amodio eta min handi batekin zitut othoizten, zure bortz zauriak nere baitan ikusten ditutalarik eta gogoan erabiltzen, begien aitzinean atchikiz David profetak zure ahoan, o Jesus ona, ezartzen zituen hitz hok: Zilatu dituzte nere eskuak eta nere oinak, kondatu nere hezur guziak.

667. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0122 Bizkitartean baziren denbora hetan jaun batzu, gizon batzuen erranaren arabera, nahiko zutenak ikhusi, bi Hazpandar plekariak beren trinketean garbituak Je veux les battre chez eux zioten.

668. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Eta Edurrnetxo ikhusirik, dei ta galdatu zieten: - Zuk erranen daukuzu, Edurrnetxo: ¿Zoin da andera ezkonduaren lehenbiziko beharra?.

669. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0602 Zotheña - Chothiña. (Ikus Koroka).

670. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0602 Lohaken bada gutarik batbedera, bere ingurumeneko hargin, zurgin, okhin, harakin, harotz, eta zapatagin, bai eta lur langile, larru aphaintzale, artzain, ihiztari, arrantzale eta salerostunetarat, galde letzoketen eta bakhotchari bere urhaspidetako gauzen izenak, arte laburrez harrituak gindaudeske, ikusiz zembat hitz lagozken altchatu beharrak.

671. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0603 Erdara den bezalako hura bada, Jaun aiphagarri horrek eskuetarat hartu du, ahalaz hurbildik eta ahalaz artha handiz ikusi du, eta, berak dioena, khenduak badiozka ehun bat euskal-hitz, eta hetarik zembeit oraiko Hiztegietan edireten ez direnak.

672. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0603 Eta, ez dugu beldurtzeko, erdara hura ez duela oraino hobeki haztakatuko, eta ez diozkala gehiagoko dituzken euskal-hitzak atheratuko Ikhus, don Julio URQUIJO-koaren 1907ko Hilabetekarian, 2garren eta 4garren atheraldiak.

673. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Santander, Gijon, Coruña, hirur Espainiako portu eder, karriketan sekulako olio usainarekin, bi egunen buruko ikusiak gintuen.

674. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Noizetik noizerat untzi bat urrunean ikusten bada, zer mirakuilua!.

675. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Eta orduan berritz beha zazu eskuin eta beha zazu ezker, ez duzu bethi eta bethi ur eremuak baizik ikusten.

676. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Itsasoaz begiak ase ditutzularik, lehen kausituarekin, zure bizian ikusi ez baduzu ere, aspaldiko adichkide batekin bezala hasiko zare elheketa.

677. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Beraz, bertze bospasei egunen bidea egin behar da, itsasoaz begiak kasik ase arte, bertze urarte batzu urrunean ikusteko: Bermudes deitzen dituzte.

678. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Handik goiti, harritzeko da zenbat arrain ikusten den: hainitz ttipitto, choriek bezen ongi airean, beren hegal motzekin, ehunbat metra egiten dituztenak, bainan marraso biribil (requin) frango ere bai, ahoa zabalduak, norbeit eroriko delakoan untziari jarraikitzen direnak.

679. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Lehen marrasoa ikusi ginueneko, nere lagun gazteari erran nion, bideaz asetzen hasia baitze: Lagun, altcha bihotza! Seinale ona duk marraso horren ikustea. Ez ahal gaituk Habanatik hain urrun!.

680. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Gero, portuan ikusten den jendea bekunke gaichtokoa da.

681. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0080 Haur batzu harra bezen biluz-gorri hantche ikusi gintuen, sos baten eske gure ganat ethorriak.

682. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0004 Biltzar-Lagunek bere aldetik, atsegin handiz ikusten dute, Jaun Etienne Decrept, urthe luzez Burulehen prezagarri zutena, oraidanik Biltzar-Buru goretsizkoen herronkarat altchatzen: handizki merezitua duen goratasuna!.

683. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0004 Bataren eta bertzearen mintza aldi hoik ikusiko dire emanak, Burubigarrenaren hastapeneko mintza-aldi argi handitakoen ondotik.

684. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0005 Itzali zenean Izarra, eta aditu zirenean, don Jose de Eizaguirre Burulehen berriaren hitz, esku-zarta handiz saristatu zirenak, chutitu ziren Lagunak, errebote joko ederraren ikusterat abiatzeko, oihu bihotz bihotzetik eginik: Bizi bedi Euskara!.

685. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Erran dezadan lehenik, ene atsegin handia da, zure hemen ikhustea, bilkura hunen Jaun Buruzagia, aspaldiko ezagun eta adichkidea!.

686. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Ez, euskaldun zintzoak gerala esaten dagunak, ezin utzi ta ikusi genezake ori; gure eskuetan dago Euskalerria jaso ta goratzia, eta alegin guztia jarri bear degu lan orretan.

687. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 265.- Zingili baba, bethor ilharra, surthengoz joan da maiatza, [BNam], (Bertze orduz, hanitz errepikatuzko zen solasa. Zingili [BN], zingo Lcote frontiere, zango bakharrezko urhats urria, baba gutituz dohala dioena. Bethorkigula hartarik lekhora, etxil'ar, il'arbiribil, magitxil'ar baliosa; halarikan ere, auhendatu gabe ezin ikusiz itzaltzen, loril, hostaro, eder eta maitagarri den hilabete paregabekoa).

688. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0069 266.- Ikus eta sinets, [C], (Gutarteko gauzetan, ez bada ere bethi, maiz egiteko gindukena).

689. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Egia erran, ez dut nehor ikusi sendagailu horri jarraikitzen, bainan ba frangotan segidako huni: Sagar bat pikatzen duzu izari bertsuko lau pusketan.

690. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0407 Dena den, huna nola ikusi duten gaitz horri ihardokitzen.

691. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Behin atzeman dut gizon bat, zer nahi ikusten zuela urdailarekin.

692. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Gero bilkhura horietarat ichil ichila zohazin, batere Parisetik pagatuak edo manatuak izan gabe, ordu arte ikhusi edo izaki moldez eta gobernuaz kontent ez ziren guziak, batzu aintzindari eta bertzeak esku makhil.

693. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Dezagun ikhus laburzki, Chehetasun handirik gabe, zer zuten asmatu eta obratu.

694. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 - Pabeko errechichtroetan ikhus ditake orduan zombat Comitè horren manuz egin ziren etche ikhertze.

695. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0210 Eta huntan dugu ikhusten zoin guti ziren Eskualdunak hobendun orduko tzarkerietan eta ichtripuetan.

696. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0207 Hau, hogoi ta hamar urthetan, hil beharra zen subitoki: Jondoni Ezteberen elizan ehortzia da eta aphez horren hil-harria han ikhus ditake oraino.

697. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0660 Schuchhardt-en iduriko, molde bera dute osoki iberotar ala eskuarak hitzen elgarri josteko, burutik buru: froga nahi duenak ikus beza juntura hoien bilduma iberotarrez: .

698. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Ez nuan argirik ikusten.

699. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Gure izkuntza zeñen ederra, aberatsa ta maitagarria dan ez dakien asko, arritzen ziran lengo sei illabetetan ainbeste jira-bira euskeragatik egitten ni ikusi-ta.

700. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0006 Lengo erri aundi baten oroigarri izanik, bere inguruan erri aundi ta erridiak purrukatzen ikusi dittuen eta ekaitzaldi gogorrenari beti aurrpegia eman dioten Sorkaldeko Piramide zentoi antzeko aiek bezalaxe dela gure izkuntza.

701. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Gure erritarrak ez lirake arrituko gure lanaz ba-lekitte 1889-garren urtean Arana'tarr Jose Ignazio'k Euskalerrian ezarri zuan zortziko au:
¡Euskera! ¡Euskera! ¡izkunde danen
Gañez dakust goi-goikoa:
Zugandu dezu zure edergarriz
Nere izate osoa:
Zure adititzez zuk didazu Bai
Ni naiz aiskide gozoa,
Jainkoa eskuta-dan Adititza,
Ta adititza da Jainkoa
.

702. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Ikusi dittut bere alderdi aberatsak, baita bizia ezin ateraz bizi diran aienak ere.

703. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Ni beintzat, guzientzat eskerr onez beterik, aittortu bearr (nere biotzak ala eskatzen dit eta), orenbeste erritan ez dutela eskerr txarr bat artu, biotz zimurrik ikusi, ezta aurrpegi illunik ere.

704. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0094 Anartean gure bihotza suhartzen da, mendiz haraindian ikusiz eskuararen ganako behin baino oldar ederragaoa: gogotikago jarraikiko gira hemen lan bertsuari.

705. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Azkuek ihardesten dauku: ikus nola ari izan diren eta ari diren oraino gurea bezalako herriak....

706. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 Bertzalde atseginekin ikusten dugu idazlariak eztagotzila zimur eta kokoriko beren zokoan.

707. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 De Lancren lana argitarat eman baino lehen, ikus dezagun zer lumetako biligarroa zen jaun hori.

708. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0179 Ene ustez Ikus urranengo goarra lo datza, buru-austerik ez ameskaitzik eztuen lo luze, esnaldi gabeko lotan.

709. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0208 Gan etzute ez aririk ez ardatzik ez iruilerik ikusten ta gala ezondu zute eilalamiak erman zuela.

710. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0375 Ez da behinere gure mendietarik urruntzen sai zuria: Mundarrain eta Urtsuian guziz, urthe buru batetik bertzerat ikus ditake.

711. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0375 Eskual-Herrian ikus ditakeen hegaztin harrapari handiena, arrano gorria da.

712. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Ez dugu cheheki bederen nolakoa den erran beharrik: guziek ezagutzen dute, haurrak zirelarik, beren eliza zaharreko dorrean ichilka eta gordeka sarturik, han hainbertze aldiz ikusi dutelakotz: ikusi, atcheman, eta hil.

713. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Eta, horrengatik, gizonek ez dute kaheka begi onez ikusten eta ahal duten guzian, gaizki egile handiena bezala, hilen dute, gero athean dilindan emateko, sorginak urrunduko dituelakoan edo berri tcharren mandataria delakoan edo guk ez dakigu oraino zertako.

714. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Dena dela, deusek ez du astokeriak baino zailago bizia eta oraiko egunean ere huna zer den ikusten, Ostibarreko aldean, han sortu eta handitu den jaun aphez batek erran daukunaz.

715. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Guzien buruan zer gertatuko den ikusi nahiz eta ere horren gatik ez duela erreka joko bere baitan eginik, delako bortz liberakoa gorde lekuan uzten dio gure gizonak.

716. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0595 Kankanoterik ez da hau bezen maiz hemen gaindi ikusten denik.

717. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0595 Chichparik ez duenak, aski du haragi puska bat chehe-chehea eginik eta pozoin borthitz zerbeit barnean bildurik hildo batean pausatzea: ikusiko du zer andanak hilen dituen.

718. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0595 Inguruko uzkinacho, phika, kankanote eta taktaka guziak harat bilduko dire huntzari mendekatzeko, begien bichtan ez dutelakotz ikusten ahal.

719. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Joan ginen, hiria behar ginuela apur bat ikusi.

720. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0016 Ikusgarria zela bertzalde eliza bera aditurik, ez ginuen bizkitartean deusik han ikusi, ikusi nahi ez ginuena baizik: aldare aitzin eta gain bat dena potret, lore eta zirrimarra, zer nahi koloretakoak, itsutu nahi zituztela, hainbertzek, eta halako tindu saminez eginik; bazterretako alkiak hargatik aipagarri dira, zeren izanak diren lantuak jakitate bezenbat gosturekin.

721. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0114 Geroxago euskara garbiak ernaraziko ditu frantses garbirat; hunen argia biziago baita, hala nola zabalago, laguntza handia badukete, jite onekoak badira, beren haurreko mintzaiari, eta orozbat urratser, jarraikitzeko bizi guzian, konparantzaz ikusirik zoin ziren bata eder eta bertzeak zuhurtziazkoak.

722. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0101 Logroño'ko ikastetxe-Erretora zan Uriarte'tarr Lorentzo A'k erraten zuan, erdal errian berekin Mendiburu mixioetara eramanik, illun-etsiturik gelditu zela, aren predikuaren asiera ikusirik; entzunik zeukan aren su ta garr ospea, gezurrezkoa zela iruditu omen zitzayon.

723. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0106 Larramendi'ren idaztietan dakuskegu, garai artan aundiki ta jakintsuak ezereztzat zeukatela euskera; eta orrela apaizak ere nayago zutela, aitzaki-maitzaki, erderaz bere predikuak egin euskeraz baño; eta euskeraz egiten zituenean ere, euskera arrotz, gogorr, iguingarrian.

724. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Larramendi'k diona egia ote dan dakuszazuten, urte batzuk geroxeago egindako itzaldi edo sermona batetik arturiko zatitxo bat edo bertze irakurriko dazkizutet.

725. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Aipu aundiko sermolari aunitzen aotan ere, garai artan zebilen euskera ikusteko, irakurri dudanakin aski dela uste dut.

726. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0107 Eta orain erran zadazute, ez ote-den arritzeko, orrelako mende ayetan, ikusi duzuten bezain garbi, txukun ta ederr Mendiburu'k bere idaztiak egitea.

727. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0225 Lore hori pollit bat chabal-chabala nork ez du ikusi landarechka baten puntan?.

728. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Errotik atheratu behar litake beraz landa hegiko sasian agertzen ikusi deneko.

729. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0229 Itsas-hegiko harroketan ikus ditaken landarea, bainan baratzetan ere ongi heldu dena.

730. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0187 Zenbat aldiz ez dugu zorigaitzez ikusten ongarri metako bafada, leihotik eriaren gainerat heldu ithoka, gelaren barnea urrin likits batez bethea daukalarik!....

731. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Lengo egun baten, orretantxe ebiltzala Rhondda Valley deritxon aldian, txakurrak atara eben azeri bat, aurrian artu eben, eta azerija, bere burua larri ikusirik, mendi egalian dagon etxe batera sartu zan, areto edo salara sartu be, txakurrak itsu-itsuan bere atzian; etxe gustijan ibilla ziran añeketan, ausika ta zarataka, traste gustijak aidian erabillezala;

732. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Atzo, emengo Euzko-Etxeako irakur-gelan sartu giñan euberdi-ostian, artu gendun Madrid'eko izparringi Nuevo Mundo ta bertan ikusi gendun Unamuno'-tar Mikel txotxoluaren idaz-lan bat, eta diña Belgika'ko Lieja uri ospatsura ludiko alde gustijetatik gastiak juaten dirala euren ikaskuntzak egiten eta eurentzako an ostatu-etxe asko dirala, eta onetariko ostatu-etxe askotan uarra ipiñita dagola: eztirala ostatuan artzen españarrak eta gerkarrak (grieguak).

733. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Ene baitan, atsegin poz ugin tartean, bi izen nenkuskidan: Ituarritzaga'tar Jerbasi, Lizardi'tar Xabier...

734. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Eta beti, eleizan, ene Aberriko mintzoa entzuten nualarik, atsegin poz ugin artean, bi izen nenkuzkidan: Iruarritzaga'tar Jerbasi. Lizardi'tar Xabier.

735. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 -Gaur bigarrrenez artzen dot idazkortza euzkeraz idazteko uri onetatik; tamalez ikusten dot ba iñok eztaula egiten.

736. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Zumarraga IZASPI'RI Irakurri det zure irakurgaia eta ikusten det gauza asko eskatzen dizkidazula.

737. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 ¿Nolatan nai dezu nik parre eragitea neu ikusi ezkero naiko egiten donai?.

738. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Baña zure gogoa ori dan ezkero esango dizut neonek Bilbon ikusitako jun-etorritxo bat.

739. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Bada, Ezkio'ko gizon bat, oso ezaguna juan zan Bilbora; mirariz esateko alkar ikusi giñan.

740. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Arako aragi txuri eta ederra ikustean galde zion jan-ipintzalleri, zer aragi zan ura, erantzunez ura zala merluza erderaz.

741. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Arrezkero ola ikusten zon danari oitura zon Que merlusa llevasese esatera eta uste det ortixe datorrela erderazko esankizun ori.

742. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Ona nola. Aurrenekua jaurti nion erreka-ondoan ikusi nuan ur-arratoi bati, eta arkaitz-opoa joaz, bi puzka egin zitzaitan.

743. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Bestea, berriz lengo elurte ontan bota nion bide basterrean ikusi nuan zozo bati, eta esku-makilla au ere, Lourdes'tik ekarria bera, erditik ausi ta pirrintzaturik geratu zan.

744. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Deba Modistillai: Ara, ez zaigu atsegin eztabaidan ibiltzea; ez degu nai alkarren artian aserrerik ikusi; beragatik damuz artzea det idazkortza zueri idazteko, bañan neskatxoak, bai-dira gauz batzuk beren bidian igarotzen laga bear etzayotenak eta orrelakoak dira zuen (obeto esateko bisarena'ren? idaztian).

745. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Domeka goizian ikusten ditu suedar ontzi batek, eta artu ganera gosez otzez ta esturaz erdi-illik dagozan itxastarrak, eta baidakaz Bayona'ra.

746. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0002 Ikusi egin dot kukue, ta bera galanta, baña ezeban abestu. Mauma. Jorralla 9.

747. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Ikusten dot lan gogor egiten dozuela euzkerian aldez ta langille euzkeldunen aldez.

748. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bai-eguan zer ikusi: zeziñe, txorixua, urdazpikua edo pernille, gantzaya, urdaya, koipegasea, solomua, txarri-belarrijak, txarri-ankak......¡Zer zan an eguan txarrikerija!.

749. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Aurrian daukagu lengo asteko Eskualduna, Bayonako izparringija, ta bertan dakusku: - Donibane-Garazi (Saint Jean Pied-de-Port), Naparra-beko urijan, arrautza amabikua saldu zala amar txakurrian; eta Atarratze (Tardets), Zuberoko urijan bederatzi txakurrian.

750. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ementxe Bilbao'n ikusi dogu orixe lengo neguan El Liberal deritxon motz-izparringijaz.

751. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Eleixia ondo apainduta ikusi gendun.

752. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Patxi'k be alan uste ixan ei eban eta ikusi ebaneko esan eban: ¡mutillak, larrei dok au goixerako!.

753. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Arratzaldian tanbolin txistu soñua entzun genduneko ¡gure anka-otsa! Jolastuten gabizala ikusi nituan Onaindia'tar Jon, Altube'tar Seber, eta Pertika'tar Jon, partikaretan eskuak sartuta itxel begira.

754. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Tamalez nazkagarrikeri bat ikusi genduan iñoiz basatxono onetan ikusi ez deguna.

755. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Neke apur bat berekin ba'du ere ezin egon giñanez Erniyo mendiko kurutzetik jun-etorri bat egin gabe, bertan, Zelatun, Iturriotz'en eta abar, izan giñan lengo igandian, nunai notintza aundi eta alaitsuak ikusten genituela.

756. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Izparringi danetan, benenatan ikusten doguz.

757. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Landaburu'tar Luken etxetik urtetan ikusi dogu, gexo gogorra juanda. Poztuten gara.

758. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Baita gexorik dago Sagastizabal'tar Joseba Mirena; au be ainbat ariñen osatuta ikustia da neure gurarija.

759. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Eizagirre'tar Joseba diputadu jaunak gure elez itz-egin eban esanaz euzkotar gustijei agur gartsu bat dakatsela Gipuzkoa'ren ordez, bijotza dardar daukola alde gustijetako euzkotarren aurrian aurkiturik, tamal andija dala Euzkadi'ko zati andijetan abenda-elia galduta ikustia ta lan-egin biar dala zintzo irabasteko, gure Euzkadi onetan dana dagola azkatasunaren eske, mendi, itxaso, ibai, arru, zelai, uri, ixakera, ele, ekandu, erti, abenda ta dana.

760. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Aspalian bera ikusi-barik egon garian Gaminde'tarr Joseba destuar adizkide zintzoak batu gara yuan dan igandian Batzokian, bai ta alkarrizketa luzetxua egin be auteskundetzaz.

761. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. galdos 0001 Arantzak semearen biotzean
Zorrotzak zuk dakuz:
Orregatik, Ama, arantz-gañean
Agertu ziñan zu.
Galdos'tar Erromalda S. J.

762. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 TAMALA DA GERO AU.- Juan dan illean euki zuten zozkera edo sortiua gure Batzoki'ko sei bazkidek, eta iruri zenbaki edo numero txikia urten die, eta beste irurari aundia; eta baita emen zozkeratu zan eta atzo emen ikusi genduan Barakaldo'n bizi diran Korostola'tar Iñaki eta anaya, eta orreiri ere tamalez zenbaki txikia urten die.

763. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Kirikiño: iñoz ikusi dozu Jardin Zoológico? Ba an ikusten diran pistija gaiztuak baño be gaiztuaguak dira onek.

764. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Oraingo gasteak begiak ideki dituzte, esnatu dira, ta gaur asko ikusten dute.

765. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ikusi ta zeuek esan.

766. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Bertan euzkel-gaiz idazten daun Albizuri'ri diñotsot, iñoz Bilbora datorranian, begiratu dayala Bedija baño onuntzatxuago, trenetik errekiaren beste aldera, ta antxe ikusiko dau basetxe torre antzeko bat eta inguruko soto ta muna bitartietan ainbat aitz txiki azal-azalian; ba, leku arek (eta uste dot etxiak be bai, onetan enago ain ziur baña) Aztui dauko ixena.

767. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Zortzi-amarreko aldratxuak eurrez ikusten dira erri-kalietako atadietan eta baserrietako etartietan Josu'ren jayotzako eresiak abestuaz ganera, iru intxaur da lau gastañe euren sakeltxuek betetako eskatzen.

768. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Ori ikustean jaun orrek, on biarrez, esan omen zion beste bateri, zer gertatu zitzayon, gura bazuan etxera eraman eta jateko.

769. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Urrengo egunean ala dio nere lagun batek ikusirik zetorrela gizon bat ezpain gustiak koipez eginda zituela; ezagun dek non izan dan ori, lur-azpitik ateratako txerri ezteyetan.

770. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Abertzaliak beren sendiekin eta abertzaliek ez diran beste gizon prestu asko ere antxen ikusi genduzen gure antzeski-jayetarako duten zaletasun aundiyagatik.

771. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Au ikusita, gizon, guraso bakarra, zoritxar ori atonduteko, irakasleagana urreratzea ¿naiko izango ete da?.

772. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 AGERKAI EDO PROGRAMA Igandian argitalduko degu eta ez da izango nolanaikua, goizetik illuntzera, ba dago zer egin, entzun eta ikusi. UDALA MENDI.

773. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Iñoz Sendatza emoterik euren jauretxietan ikusi ez da, Gotzain euzkeldunik bez, ta bijotzez egiten ixan dautsezan itxeikixunak eta euzkeraz ixan be ta, entzunda, biztanle gustijen buru ta bijotzak beraganduta eruan dauz.

774. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ane Deunaren ertxadonan, beste gauza eder askoren artian, Zumarraga'tar Jon Lekaide, Mexiko'ko lenengo Gongotzañaren aiteak bezuzaz emondako jaupajanzki ubela ederra ikusi eban, eta atsegin be atsegin ixan jakon.

775. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ostian, dantzarijak banan-banangua Gotzañak ikusi eikian bikainki ta txairo egin eben.

776. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 PELOTA JOKU EDER BAT Igande eguarditarten Goiko tokian ikusi eyuzkez Bereziartua ta Larrañaga, Larrañaga ta Azkue aurka.

777. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ikusten zeuden antzezlariak, zaletasun aundia zuala notiñak jai ori ikusteko bazekiten era guztietakuak izango zituztela epaikari eta nola antolatua zan jai ori beren lagun maiteari laguntzeko, arreta aundia jarria zuten; jakiñian giñan, ondo tajutua, ondo eratua zutela, bañan oso txiki, oso motz geldituak gera; ikusiak ditugu askotan gure antzezlariak beren eginbearra ondo betetzen, bañan igandean beren egokitasunari gaiñ eragin diote.

778. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ATAL EDO PROGRAMAK Ikusi ditugu erri jolasketana bañan Ilbeltzeko elur da izotzak ere ez, bera baño otzaguak (Cienpozuelo'en) gutxi'gora bera orrelakotxiak izango dituk, aitatziak ere Azpeiti'rako egiñak dirala nazka ematen ziak: dantza zikiñan agerketa ere izango degu egun oyetan entzuten ditugunez eresbatzan sayuetan, orrela bada lerro auen bitartez agertu nai diot endore jaunari nere asarrerik biziena bera izango dalako errudun, gaztediya galbidera eramanaz.

779. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Baita ere ikusi degu erriko etxepean Donosti'ko udalak eusko asteako jarri ditun iragarkiyak bañan an dagon inpernuko aspo jotzallien irudi ura baño gure ustez obetogo egongo zan danboliñ edo dultzaiña jotzalle bat pilarmonikero oyek goraltzen baño beratzen geyo alegindu bear gera kalte besterik ez dualako egin euskel oituretan.

780. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¿Egiztuko ote-da esker gaiztoko izpar ori? ¿Baietz? Ezetz? Laizter ikusiko degu.

781. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Ernai, euzkotarrak! Elebitzaz egin digutena Euzko-Araudia'rekin ere egingo digute-ta! ¡Ernai, euzkotarrak, eta itxartu! Eskertarrak dira gaur España'ko Gobernu buru diranak, eta ikusi dezagun ze aitapen eta jasotasun izan duan elkartzale oien gandik gure euzkerak, gure eskubideak gure oiturak, gure edestiak eta gure Euzkadi'ko izateak.

782. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Itxartu, euzkotarrak! ikusirik Madrid'ko agintari eskertarrak ez diotela jaramonik egin nai gure eskabide ta eskabidieri, bada Pi y Margall'en jarraitzalleak dirala esaten duten oiek ez-dute elkartzale buru zan arrek euzkotarrentzat eta euzko-laterriarentzat adierazi izan zuan eskubide ta azkatasuna ukatzeko eskubiderik.

783. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gezur utsa esaten digute, bada, elkartzale berritzu oiek, esaten digutenean, berak ere Pi y Margall'en antzera oldozten dutela Euzkadi`ko arazuetzaz, eta au orrela dala egiztutzeko ez daukagu elkartzale oien Euzkadiganako maitetasuna zenbaterañokuan izan dan, orain arte, ikustea besterik.

784. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¡Begiratu bestela beren orain arteko egintzak nolakuak izan diran, eta ortan garbiro ikusiko degu beti euzko-arazoen aurka jeiki eta leiatu izan dirala!.

785. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Euzkotarra odolez bada, lotsatuko da euzko semiak arrotzen azpijan jausten dirala ikustean.

786. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 AUTESKUNDIAK Alcala Zamora jaunak diñoanez auteskunde oneitan ikusi da gobernubaren asmo ona.

787. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Aldun batzarrean ezpada ikusten alderdijen burrukarik, erkala irozoko da.

788. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Uri orrek guztija argi ta garbi ikusten dau.

789. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Uri nagusijetan ezkertarrak nausi urten diran arren, ezkara atzeratuko, orrela ikusten dogu ba, Euzkadiren ona nai badogu, errijetatik asi biar garala.

790. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Euzko semiak iratzartu daitezala, nundik aberrijaren ona sortuko dan ikusi dagijen.

791. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¿Egi osua ikusi ete dabe baña, ala egirik erdija baño ez ete jake agiri ixan? Uzkurtzale batzuk anditikuekin orain lez batzauta uzkurtzari kalte betorkijola-ta beste baga, Euzko-Araudija zuzenetsi dabe.

792. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Igandeko euzkal orrian irakurri genduzan Baserritar Bat izen ordiakin gordetzen dan idazlari argiaren lerroak, eta ikusten dan bezela ederki egiten du.

793. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Urte zarrak bere negu-buru zurija erakutsita gero agur egin dausku, geyago gurartera ez etorteko; 1931'ko urtia eztogu geyau ikusiko, ba, bere ixena 365 aldiz egunero idatzi ixan daben izparringijetara-ta begiratuten dogunetan-edo ixan-ezik.

794. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Benetako uskurtzearen gurendea; Euzko-aldundijetako aldun ixunak uxatutia; Euzko-Langille gustijen batasuna ta gurendea; geure salokarijai bakarrik erosten ikastia; geure gauzai jaoken garrantzija emotia; geure etxietako nausi geu ixatia eta Euzkadi atzerritarren estuntzapetik urtenda ¡azke-azkerik ikustia! Urte barrijau igazi dauskun zarra baño euzkotarrontzat onuratsubagua ixatia gura geunke, ba: euzko-azijak lurreratuteko urte berezija ixatia; euzko-alorta onak eta ugarijak guganatuko dauskuzana.

795. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Otzak kokolduta jarri naiz bastertxo baten eta ¡nere atsegiña, aizkide begiko bat Gazteiz'eraño lagun izango detala ikustean! Apaiz edo jaupariya bera: Atxotegi'tar Iñaki, Soraluze'tarra, ta Beasain'en kuajutore dagona.

796. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Gauzak ikustera iritxi gera, Jaungoikotasunean jayo, azi eta bizi nai-degun euzkotarrok.

797. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Bide orreitatik juango eta gara? Baña nora joko dogu? Lurraren ganian ixara zurijak dagoz eta zugatzik be ezta ikusten.

798. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Urrunean ezta ikusten laño ta ixotza baño, eguzkija motel dagolako.

799. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Euzko-errijak bere gogora jo dau, bestiak jausten dirala ikustian.

800. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Jazarkunde onen ondoren ankerrak ikusirik, Jaunak aurrez iragarritako egun larri ta estualdiak eldu zirala uste eben askok.

801. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Persi'ko kistarren arrtean Aton eta Senen gallen eta garbalenak ziran: guztietzaz maitatsu izanaz, ukarrak aurrez egiñaz, erritarr asko ekarri ebezan egiazko siñeskuntzara; autorleai adore ta kemena emoten be aurrenengo ebiltzan Aton eta Senen: origaitik begi txarrez ekusezan kistarr-izenaren arerioak eta lasterr salatu eutsoezan Deki'ri.

802. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Kaisarr etzan nagi ibilli: beingo baten bere aurrera erakarri ta onean irabaziko ebazalakoan, iñon ziran labankeri ta koipekeriak esaten asi yakon; baña koipekeriok alperrekoak zirala ikusirik, asarre biziz diñotse: nire jainkoak gurtu ta jauretsi bearr dozuez; ori nai ta nayezkoa da: bestelan... zuenak egin dau.

803. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Ori ikusirik, an egoan Baleren jaurleak eyagoraz eta deadarrez esan eban: Gizonak, persitar biok sorgin andi batzuk dirala ba dakuzue, basapiztiak be beingoan otzandu dabez-ta.

804. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Baña guztiak etziran eretxi orretakoak: mirari orretan kistarren Jangoikoaren ala ekusen askok: bere otseñen aurrean basapiztiak orrelan otzantzen ekian Jangoikua, aintzat artzekoa zala ziñoen ikusle askok: zurrumurru ori zabal ebillan ikuslen artean, eta baten batzuk antxe berrtan kistarr agerrtuko ete-ziran bildurrez.

805. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Euzko-dantza ta jolasok ikusten be oztetza aundija elduko dala uste dogu.

806. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Geure egipenakaz uste ezkarala dakutzun Jaungoiko ori: atzerrijen Irakasliak kalte orotatik jabon gaikezala egixu.

807. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Illarrainduko ba'nintxake, be, eleuket erokeririk jaukiko, egija lesakedalako; eztot nai, barriz, nigan ikusi edo nitzaz entzun daun baño ariagotzat iñok etsi enaiken.

808. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Eta berak: Zubei bai-dagokixube Urtzi-alerrijazko egi ixillak jakittia: bestiai ez, alegittan baño, ikusten dabelarik eztakuskientzat, eta entzuten dabelarik, eztantzukientzat.

809. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Egun baten, jolas lizunera joateko asmuz, etxetik urteteko egoala, ama gaxoa negarrez eta zotiñez dakus.

810. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Zoritxarrez otso akust eta onelan nire amesaren lenengo atala zearo bete dok.

811. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Otso akust, ene seme; otso ta gaizto; zorionekoa ni, otso ikusi audan begi oneikaz, nozbait bildots ikusiko baindut.

812. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Biotza atsekabe samiñez bete dautzut; baña orren garbai naz eta otso ikusi nozun au, bildots ikusi barik etzara ilgo.

813. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Gazte onen zintzotasuna ikusirik, karmeldarrak euren soñekoa luzapen barik damotse ta Ander lekaideki egiten da.

814. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Eta abesti areik, entzunaren entzunaz, euzko-erri osuak ikasi ebazala dirudi, euretatik bat edo beste eztakijan euzkeldun jatorr gitxi ikusi leikez-eta.

815. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Campion jaunaren iritxi au sendotzera ba'letorrkigu bezela, Elizalde'tarr Koldobika zanak (G. B.) onela itz egitten digu: Abenderri naiz izkuntza baten gizadi-malla (grado de personalidad) Euzkera'k beste inguruko izkuntzen-arrtian agerrtzen digun ezberdintasunaz neurrtu biarr ba'degu, egiz esan dezakegu, ta iñorrk gure esan gezurretziko digun beldurrik gabe: Europa'n ezdala ezagutzen euzko-abenderriya bezin abenderri edo nazionalidade bereziyagorik; bada Euzkera, bere eleak, ezdu ludiko edo munduko beste izkuntzekin iñolazko antzik, ez artu emanik, ez zer-ikusirik, eta gustiyetatik aberatsena dala ere arrigariro dakusgu.

816. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Eztakit uskurrtzan makal gagozalako edo gorrotuak geyau dakusgulako ixango dan, baña au arrgi ikusten da.

817. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Ez ete dogu ikusten arerijuak geittuten gabiltzazala?.

818. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Bilbao'ko bazterr loi oneik itxi genduzan Gipuzkoa'ko mendiño ta larrak ikusteko asmoz.

819. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Elgoibarr'en asi eta Azkoitia'runtz doian aldatza-erdittik ikusten diran beste basetxe zuri, iñundik, be, eztaikeguz begiz-jo.

820. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 ¡Aren berba-jarijua! Bidez ikusten ziran geyenai, be, zeozer esan-barik ezeutsen isten.

821. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Jazokun a ikusi-ostian iñoiz baño ederraguak idurittu yatazan mendijak.

822. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 - Egunokaz erriko aberrtzalien arrtian ikusten dogunez garra bixija dago Somorrostro'ra juateko.

823. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Baña arrittu euzkeldunak! Erderazko eleizkixunak! Lemonitz'ko baserrijan nok ikusi dau olakorik! Eztaukogu lotsaren erbatzik arpegijan! Benetako kistarrak, eta onegaz erri gustija diñogu, juan barik geldittu da.

824. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Ikus Garate'ren esanak.

825. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eta au, egunoro ikusten doguna da: -¡Au egunaren ederra ta alaya!- batek esaten dau.

826. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Begi-aurre agertzen yakazan gauzak be, alai ta zoruntsu ikusten dauz.

827. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Eta Berrmeo, baltzez jantzitta dala, negarrak-negarr egitten ikusi dogu.

828. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bardin dabiltzan edo ez ikusteko, baña ordu bat-batian jarri dauz, eta ordubak zenbatuten imiñi.

829. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ama-Birjiña ikusteko irrikatzen zeuden nunbait.

830. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta Jaungoikoak dan guztia ikusten du, baita gure gogorapenak ere.

831. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta Ama Birjiñak, agertuta jazkera lotsagarri arregaz etzaituala bein ere ikusi nai esango ba'lizu, geiago orrela aterako ote ziñake?.

832. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 64 edo 65 egun dira Gobernuaren aginduz EL DIA ikusi ez degula.

833. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Parregarria egiaz orain ikusiko dezuten bezela.

834. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Badakit zu EL DIA'ren euskal orriya irakurtzen dezun irakurle ori nere bearrean etzerala, bañan nik diyodana ikusi ondoren, asmo oyek zure lagunen artean zabaldu ditzazun.

835. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta sinistu, anaiak, au ikusten ez degun bitartean illuntasunik beltzenean ala lañupean ibilliko gera, baña ez degu argi osorik nabaituko.

836. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 ¿Ez al dezute iñoiz LAPURRIK etxeratzen ikusi ZINTZOAREN diruakin? ¡Legearen aurrean berdiñak beraz!.

837. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Gu mutu geundela ikusi ditugu berriz, ementxe, Donostia'n bertan, lotsa gutxikin idatzitako orri nazkagarririk asko.

838. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Berriro, len da guztiz baño arego, euskal odolak gorriturik dakusguz Euzkadi gure aberriko errekatxoak.

839. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bukatu zuan itzaldia esanaz, bide zuzen ontatik jarraitzeko eta bildurrik gabe lan egiteko Euzkadi gure aberria azke ikusi arte.

840. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gaurko egunian Relijiyuak ta Aberriak danori eskatzen digu laguntza, gizoneskuai ta emakumiai; ikusten ditugu albo errietan zein gogotsu ari diran lanian, eta gu Itziarko emakumiak ez degu atzera gelditu biar; bildu gaitezen danok batera ta beste erriai jarraituaz, antolatu dezagun guk ere gure Emakume Abertzale Batza, orrela bata bestiaren leyan, lana obetuago egiteko.

841. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Igaro dan igandian izan gendun Mariaren Alabak geren illeroko elizkizuna; txalogarria izan zan, naiz goizian Jaunartzia, naiz arratsaldian Bezperetan urreratu zan notintza ikustia; Irraitu deyogun orrelaxe, danok batu ta benetako euskaltzaliak izateko.

842. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ain ale bakanak ikusi giñitun an.

843. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Onen etorkizun garratza gerorago ikusiko da.

844. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ludi-mundu guztia nola dagoan ikusita, lanikeza edo falta, ezin erosi-saldu, dirurik ez edo ezin iritxi, ta arinketa eman bearrian beste 250 bagoi (amar milla'ko bakoitza) zillarrez zergatzen gaituzte.

845. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Jendiak berriz ere ikusteko gogo biziarekiñ irten zuan.

846. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gazte gaztetandik aberriarenganako maitetasuna nabaitzen nuen neregan, eta nere etxe benetakua bera zala ikusirik, bultzada batez nere izen abizenak eman ditut bertan.

847. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Igaro dan urte orretan gorako aundia egindu ikusten danez gure alderdi onek, izan ere nola ez ikusirik gure gaztediaren anaitasuna, ikusirik berak eten gabe egiten ari diran lan ugaria.

848. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Nere gogoa litzake abertzale guztiena bezelaxe, urte berri onetan ez jakin daudenari erakustia, bire okerretik dabiltzanak zuzenera ekarriaz, tamalez gure aurka dirala ta, asmo berdiña ezdutelako, alkar ikusi nai ezik eten gabeko burrukan ibiliaz.

849. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Bera ikusteko dagon zaletasuna esan bearrik ez dago.

850. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gaur ikusten asi geran loraketa eder onen aziak erein zituztenen artian arkitzen zan gure Garitaonandia jaun agurgarria.

851. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ez al dezute ikusten on Bitor jauna, Novedades antzokian, Euskal Esnalea'ko jaiak antolatzen, eta atsegintzen....

852. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Euzkadiko seme asko eta asko gure elizatxo polit onetan sartu ta ateratzen ikusi ditugu gure Goi buru daukagun Gurutz Deuna gurtu ta maitasun berezia agertzeko etorrita.

853. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Urtero elizatxo agintari agurgarrien bat edo batek gure Gurutz maitea gurtu bear izaten dute, eta aurten guzien gain degun Aita Santua'ren ordeko dan Nunzio, jaun gurgarria etorri zaigu eta Lezotarrak asko poztu gaitu elizaren agintari aundienetako bat gure elizatxo onetan ikusteak.

854. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Bañan neke aundirik egin gabe ikusten degu; Geyenak sendi batekoak dirala.

855. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Aspaldian etxeratuta egon ondoren, kalean ikusi degu Isasmendi'tar Joxepa.

856. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¿Nola ez alako jai aberkoia ikusita?....

857. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Arkaitz arte asi zan lenbizi bere abertzaletasuna kopeta zabal zabal zula azaltzen; lagunak zuzendu zitzaizkion bere aldera, ta orain ikusi degu burutsu lan egiñaz zer mesede egin dion Eusko alderdiari.

858. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Katalandarren araudi-izenpetzea zala ta, igaro dan asteko ostegunean Donostia'n ikusi genduanaz, ez gera errez astuko.

859. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orra irakurle, gorago ikusten dezun bezela, zein jai aberkoi eta oroikorrak eratu diran.

860. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Abertzale ernaniarrak egun orretan nai degu erakutsi (ikusi ez dutelako) emengo arerio esker ta eskubikoai, abertzaletasunaren indarra ez dela gezurra, egi aundia baizik.

861. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Udala (Ayuntamentua) dana juan ezdalako badira zerbait esanak, bañan jakin zazute Udala ez dagola txadoneko jaitara bazkun juaterik, Gipuzkoako Aldunak galerazia dagolako, ta arren esaten dizutet, txadonera ezgaitezala juan, zein juaten dan ta zein juaten ez dan ikustera, ta iñoren egintzak maxiatutzera, ori Fariseuen egitekua data.

862. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gai onetzaz nere ustez isilik egon bear nitzake, eguneroko izparrangietan aiñ egoki mintzatu dirala, emengo idazle yayoak ikusi ondorean, baña ni idazle kaskarra izan arren, nik ere eusko odola det, eta eusko odolaz gañera, baita gizonak duan sentsumena ere, eta sentsumena duan gizona ezin liteke isilik egon gertakari lotsagarri au ikusita.

863. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta orduan ¡jakiña! alkate jaunak erantzun zioten esanaz: Gai ori ezin erabaki dezakegu, Orden del dian ez da agertzen ta, gai ori erabakitzeko, bearrezkoa zaitzue datorren batzarrerako idazki bat agertzea, eta orduan ikusiko da.

864. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Galdera oni erantzuteko, ikusi ditzagun lendabizi, auteskundietara dijoazen alderdiak.

865. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ikusi dezagun pixkabat nere ez arrazoizkoa ote dan.

866. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ara or, oien naia: eta katolikorik juango ote da sosolistuari autarkirik ematera? Igandian ikusiko degu.

867. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Andik otoitz egingo dio Goiko jaunari Usurbil'ko abertzaliak Euzka'ren azkatasuna laister ikusi dezagun.

868. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Biar ikusiko degu.

869. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Ona ikusi dezazuten Larrekok idatzitako irakurgai sakon atzegiña.

870. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Ni arriturik gelditzen naiz, lekua ikusirik, orren ederki doakon izenez berezten zutela.

871. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Baño, gure aiten naitek zuur itzetan erakutsi zuten zuurtzia, itz gutxitan borobilduz, arbatsoenganik ikasia eta ikusia.

872. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Bide ori nondik den ikusteko, argi emagun; neskatxa geienak zori direnean ezkontzeko, egin aalak egiten dituzte, bere burua aalik eta ederrena agertzeko.

873. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¡Euskalduna! Araudia izan bagenu len, Idiakez`ekin gertatu zan gertakizun lotsagarri ura, ez zuan Euzkadi`k ikusiko! ¡Ez zuten egin zuten bezela euskera oinperatuko! Ta batez ere, Idiakez garai ontan etzan espetxian egongo!.

874. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Amaika aldiz ikusi dituzu, zure seme, billobak, negarrez euskeraz egin eta jo egiten zituztelako....

875. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Antzerki bat len egiña edo ikusia ba da, antzerki ori len ere ikusia nauk, eta ezdiat, berriro ikusi bearrik, ori ez.

876. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Lenago ikusitako antzerkia ikusi dezula ta, ez bazoaz batzokira, abertzale piña ezotezean zalantzan uzten gaituzu.

877. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Antzerki-jai bat, danian ba, abertzale guztiok bildu bear gera, eta ea datorren igande ontan dan danok ikusten zaituztegun, antzerki-jai eder auxe ikustera etorrita.

878. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Etortzen ba zera ara zer ikusiko dezun, 6'tan asiko da, Neskazar .

879. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Gu ere ikusi bearko gera Epaikari zorrotz orren aurrean emen izan ditugun asmo txar eta on, egintza txar eta on guzi-guziak lagun ditugula.

880. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zedula bat ikusi det, alde batetik katalaneraz eta bestetik españeraz idatzia.

881. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Baña berrizte au biar-bearreko ta onurakor zayo nolanaiko langilleari guztiyak begirapen batez ikusiyak eta artuak izan ditezen.

882. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Or Ikusten da, ba, garbi, socialista españarreri etzayola deus ajola langilearen oneraspenagatik, berenagatik baizik; eta orretxengatik orain (¡jakiña!) aiziak keyaren gisa aurrez damaizkin beren amorruzko matxiñada edo errebuluziyo ots oyek guzik.

883. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ikusi besterik ez dago jatordu ondoren zer nolako abesti sakon eta egokiak aukeratzen dituen.

884. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Edariak menderatutakoa gaizki ikusia izango da orratik euskotarren artian.

885. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 eskuan ta aren zai jendea
lurrera dariola aoko lerdea,
lena berriz esaten, patxadan ordea,
begiak zabal-zabal, argal ikustea
naskagarri datzit orlako urdea .

886. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Guziok ikusi ditugu alako dantza bikain, txit erakusgarri batzuek, bizkaitar edo gipuzkoar Espatadantza, esate baterako...

887. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 Ta noizpait aldarte oneko gaztea izandako bordariak ere, 50 urtez gorako zama ta guzi, bere zankoak gaztearoko kemenik ote daukaten ikusteko gogo bizia nabaitzen du, ta orra lakari gañean dantzan....

888. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Euskera goi goraño jasua ikusteko zaletasun gartsua dakusgute.

889. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Juan ziran, iya guztiyak ta banaka banaka ikusten ditugu orain.

890. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Emen nik uste det geyena biltzen dala Oyartzun aldian, ikusi beztela etxe ayetako balkoi piak ta laister arkituko dezute balkoi bat iru edo lau kabikin ta gutxi altziak lurretik.

891. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Egin alegin guztiya, gure ingurutik aldegin ez dezan txori polit onek, utzirik pake pakean, ez autsi beren kabirik, ta ikusiko dezute nolaz berriz ere urtero, apirillaren erdi aldera izango diran gurekin.

892. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Ortatik ikusiko dezute, iñungo periodistak ez daukala berarekiñ ezer egiterik.

893. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Pio XI ondoren triste negartia datorrela ikusten du, ta beragatik, otoitzan bidez, laño illun traketsak uxatzen asi bear dala dio.

894. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Eusko aberria ere odei beltzez estali ikusten degu, ta au guzia abertzaletasun berekoiak ekarritako ondorena da.

895. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ta, motell, ez luma ta ez paperik ikutu gabe, nola ez nekikala, Maeztu'ren artikuloa baño obea idazteko gai niñuala ikusirik, nerekiko egin nian: Ni ez nauk Luzear, ni Amalau nauk .

896. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Lengo jai batian, bular gañian lauburu izugarri batekin ikusi iñunatan.

897. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ba, ikusten detanaz, ura dana gezurra unan!.

898. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gañontzean alaiñ modutsu ez diranak ere, karrera bat, edo beste enpliu goi antzekon bat bereganatu dutela, ta arrokerizko galaz asko ikus oi ditugu.

899. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Len beren soña estaltzen zuten erropak ere ez dituzte begiz ikusi nai.

900. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Ortik ikusi genezake zenbaterañokoak ziran.

901. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Azkarate'ko jaietara joan dan igandean ginjoazela sagardotegiko aurretik pasatzerakon, ango musika soñua entzunda eta ainbeste señorito guardizibillen artean erderaz itzegiten ikusita arrituta gelditu giñan.

902. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Irakurtzen det, Monzon jaunak azkoitiarrari itz oek zuzendu zizkiela: Gure mendietan subak ikusten ditut, bañon zuben biotzetan su-gar biziagoa nabaitzen det.

903. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¿Gure Ama Aberriak, orrein su bizia ikusi ote zuan guztien biotzetan?.

904. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ain eder ta dotorea ikustean ez nitzan atrebitu iru txakur txikikin erosten eta bada ezpada peseta txuriya eman niyon.

905. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Gure bikotiaren zarrera ura ikusita nork esan bear zigun galtzalle izango giñala?.

906. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Aspaldian tristura aundi batekin ikusten nuben erri ontako batzoki barrunpean gauza negargarriaren egoera.

907. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Egun gutxitan azaltzen dirala batzoki aldera, eta gauzak itxura geiago dubela bazkide jaun abek maizago batzoki aldera etortzearekin, zergatik maizena azaldu biar lutekenak ez badira azaltzen beste bazkideak ere ikusirikan batzokiko oztasuna asi bearrean, oek ere utzi egiten diote batzokira etortzeari, ¿eta zer gertatzen da orduan?.

908. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Zera, lenago batzokira maiz etortzen ziraden bazkideak alde egiten dutela batzokitik tabernara lagunaren billa ikusirikan batzokiko oztasuna.

909. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Dana dala sarbide-txartelak artzen asten al gera bestela partidurik ikusi gabe gelditu bearko degu.

910. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Irakurle: Ikusi nai badituzu bi bikote oiek tongorik gabe jokatzen juan URUMEA PELOTA LEKURA datorren igandian goizeko AMAR T'ERDITAN.

911. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Datorren igandian GIPUZKO TXAPELKETAKO jokaldian aurretik ikusiko ditugu SEI JOKALDI zein baño zein yayoguak, ta emendik jarriko dira beste iru PORTAL'en izena tartian dala.

912. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Arritzekua al da ba pixka bat berotuta egotia juan dan igandian ikusi zuten jokaldiakin?.

913. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Mendian iñoiz ibilli geranok esan genezake zer nolako alaitasuna nabaitzen dan biotz eta gorputz guzian goiz jaiki ta mendi tontorretik gure aberriaren txoko politak ikusiaz.

914. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Aberri aurrez, aberria bira osoan ikusteak gogoa ta biotza poztutzen ditu.

915. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Baita ere bera orren eder ta maitagarriak ikusirik jopu, otsein dala oroitzeak barru barrutik abesti aberkoiak irten arazten dio: Goazen danok Jel-aldez
Uri, baso, mendi!
Goiko bidetik azke...

916. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Asieran ollotegia zela uste genduan baña orain ikusi degu... iñork besteren ordez egin ez lezaken zera... egiteko emen da.

917. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Koruko paretian ikusi nuan alako, erretratatzeko tresna dirudin gauz bat.

918. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Naiz eta urte berria zorrakin asi, etorkizun alaia ikusten genduan, nekazarien artean poz eta arreta gogorrak sumatzen giñulako, eta Eusko Nekazarien azia egoki ereinda, sortzen ikusten gendualako.

919. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Idazkaritzan ainbat bazkide ikusten da.

920. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Pozgarria da ainbat bazkide, beren arazoekin, egun batean eta bestean, bein ere gelditu gabe, emen, gure idazkaritzan ikustea.

921. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Amaika illabete auetan 1.400 ingurun arpegiak ikusi ditugu, eta 520 arazo inguru rurenduak izan dira itzez eta itunez.

922. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Orain bertara eramanik 8 ditugu, ta, eskuartean, gertutzen, beste 4 Auzi bakoitzak zeregiñak ematen ditu: ba, auziak irabaziko ba-dira, Tolosa'ra bi edo iru aldiz joan bear izaten da, eta baita baserriak ikustera ere.

923. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Beste erri batzuetakoak ere ari dira nola antolatu ditzateken ikusten.

924. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Begi onok ikusten ditugu Bazkunen alegin oiek, eta beti bezela gure laguntza osoa izango dute.

925. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eta guk arazo aztun samarrak ikusi izan ditugunetan beti berengana jun gera aolku eske.

926. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Eta zorpetik atera geran ezkero ta Alkartasunaren etorkizuna alai ikusten degun ezkero, egoki izango litzake noski gure Idazkaritzatik irtera txiki bat egiñez Gipuzkoa'n egiten diran azoketara iritxea Azoketan biltzen zeraten baserritarrok an Idazkaria ikusirik ez dezute asko-askotan Donosti'ra etorri bearrik batere izango.

927. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Jai izeneko otzepelgarri Bazkunaren landoletan ari diran langilleen ordezkaritzak zuzendu duten idazkia ikusi zan.

928. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Bizkai'ko Gestora Batzordeak, Euzkadi'ko Agintaritzaren Egunerokoan urrillaren 30'ean iragarri eta Euzkadi'ko Jaurlaritzaren Lendakariak Erri-Lanak Zaingoari zegokion aldetik 27'garrenean eman zuan Oroagindua ikusi zan.

929. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Eta alkar-artuko ez baluteke, Endoreak, Batzordearen on-iritziz, bi trebeei eta zer-ikusia dutenei dei egingo die, ea alkar-aditzea lortzen ote dan ikusteko.

930. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Iru trebeon iritziak ikusita, Batzorde Banakariak, erabateko balioa adieraziko duan Oroagindua aurkeztuko dio Endoreari.

931. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Aldamenian daukagun errekatxo edo ibaitxoa sudurrak aunditu-ta ikusi degu, ta bere ur guzik inguruan izan ditugu, zelayak eta baratzak plei egiñik.

932. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Erri dana, gizon eta emakume, Jaunartzen izen zan goizean goiz; zortziretako mezetan, abesti ta abar, eleikizun polita egin zan umetxoen lenengo jaunartzea zan-eta; gure ikastolako mutiko txiki batzuek ere ikusi nituan Erriyo leio ta sapailloak apainduta egon ziron kolgaduraz.

933. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Egun ilun artan etxetik ikusi bait-zituan gizonak tiroz jo ta iltzen, arrezkero ez du izan onik eta azkenean il egin da Kandida Irarte nexkatila polita.

934. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Gure ikaskide izandako Urkiola'tar Imanol mutiko ona zanaren obia ere ikusi gendun ederki apaindua; Aita gure bat esan gendun gure lagun zintzoaren arimaren alde.

935. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Bere ekiñaldi guztiyetan oitura garbiyen aldez dakusgu Errotari baten idazkoartz trebea.

936. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Obispo eta apaiz jaun oyek
Gogor ari dira abisten
Playa oyetan dirala jazten;
Al egiñian tira ta ere
Etzaye ondo irixten,
Goi aldia ere lasai antzian,
Ardura gutxitxo ixten;
Ikusi gabe ez da erraza
Nola dabiltzan sinisten.

937. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Bañotarak, ¿zertako egin
Orren jantzi itsuziyak?
Atzerrikusi begiratu ta
Bertan badira asiyak,
Telak osoro laburrak eta
Gañera gaizki josiyak
¡Zer aurrerapenak ekarri ditun
Nazkatu asko ikusiyak!
Nazkatu eta gelditzen dira
Begira dauden guziyak.

938. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Moda-zalia oso itxusi,
Ateria da aurretik,
Nola dabiltzan ikusi eta
Beste batzuek ondotik;
Euli beldurrik ez dute izango,
Ibiltzen dira gogotik,
Gorputz geyena ageriyan ta
Ala etzaye inporrtik,
Gaztientzako ikasbide onik
Ez da etorriko ortik.

939. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Astelenean ospatu dira bere alde elizkizunak gure eliz nagusian, bertan Mariaren alaba asko ikusi zan.

940. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Plaza aldian sarri xamar ikusi oi dira lapa zaleak, lapa antzekoak.

941. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Langileak legundu ziren putchka bat, Irujo jaunaren zuhurtazun eta kuraia ikusi zutenean, eta erretiratu ziren, egun hartan deus makurrik egin gabe.

942. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan bertze egun batez ikusi genuenez, Queipo de Llano muskar aundiak, Bilbao-ko eriotze izigarri aien obena, Eskual-gobernamenduari berari ezarri zion; eta gezur iguingarri hau, Frantzia-ko kazeta batzuk ere batu dute Queipo-ren ezpanetatik.

943. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Azkenengo irakurgaietan ikusi genuen, Franco-tarrak berak zirela ooin eta
eriotz-zale aundienetarik; orai ikusi dugu gezurtiz ere eztirela tikienak; beraz, nor dire canallas aundienak?

944. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan, elizatik ateratzean, ilun chamar baitzegoen, neork ikusi gabe, auntz bat sartu zitzaion eliza hartan.

945. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Katolikoak ikusi orain
gorrien jardun zuzena
eta aztertu pizkat beenik
zuen biotzen barrena.
Ikasbidea jaso zazute
gerta ez dedin urrena
besteak egin zuek lenengo
egin bear zendutena
ta orla agertuko dezute
Kristauen anaitasuna.

946. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Bide guziak, ildakoez eta zaurituaz beterik daude: ama batek, eure aurra ilda ikusiarren, besoan artuta berakin darama eurak illobiratu naiean.

947. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Txikidandik apaizetako deia entzunik urte batzuen buruan eliz gizon onbidetzu ta zuzen egiñik ikusten degu.

948. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 - Begira: ez du iñork ori jakingo; ez daki iñork; baño nola dijoazen gauzak ikusirik, esan diteke akabatuko dala bai.

949. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 - Baño uste al dezu Jaungoiko naizela edo ori jakiteko? Akitua ez badago, iduritzen zait ordurako gauzak argi aski ikusiko ditugula.

950. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Bilbaon sartu nai dutela ? Ikusiko degu ! ! Jipoi-zigorkada ederrak eraman bearr dituzte oraindik.

951. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Benaz eta geiena mintzen gaituena, euskaldunak euskaldunan aurka armetan ikustea da; len txiki ta urria zan erri bat era ortan odolustea, ta Euskalerria betiko katepe ta zorigaitz'pean yartzera etorri direnakin batera eusko gaztedia geiago ez zutitzeko erortzea.

952. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Oroigallu aren aurrean lora-burestun ederrik asko ikusi izan gendun.

953. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Iragan Ekainaren (Garagarrilaren) azken egunetan, Eskualduna Bayona-ko eskuarazko kazetak, Espainia-ko gerlaz ari zelarik eta gerla hortan eskualdunek egiten dutena ikusirik, hau erraiten zuen:

954. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan Frantzia aldeko eskualdun aunitzek, Front Populaireri dioten herra ta gorrotoak sobera eraginda ikusten dute, Espainia-ko gerlari datchikon guzia ere ; orrengatik, Espainia aldeko eskualdunak ango Frente Popular en lagun gerlan dabiltzala jakiteak, geiztotzen ditu, eta erran arazi, anai haien kontra, ele gogor eta samingarriak.

955. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Ikus, S.A.-k nola asten duen bere iskirioa.

956. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Gipuzkoako semerik leialenak (gero, arabera Bizkai-koek) etzituzten, beraz, armak eskuetaratu, batzuen ametsa gatik, eskual-maitatzaileen buruzagien ametsa gatik, ez; erria (populua) militar-fachisten mehatchu ta tzarkeriak ikusi-ta, berez, bere baitaz altchatu ta armetaratu zen; eta eskual-maitatzaileen buruzagiek, erriak bere gogoa sutsu ta garrazki agertu ta gero parte artu zuten; erriaren asarre bizia zuzendu, arteztu ta burubidezkotu bertzerik etzuten egin buruzagiek.

957. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Bizkitartean, dotrina hori, Calvo Sotelo-k, Queipo de Llanok eta Espaina-tiar orok, berendako dute bakarrik : bertzeendako... ikusi dugu gorago : Euskaldunak, Eskual-erritarrak, gorriekin bat-egin baino leenago, galdu behar du bere izaitea, ukatu behar du bere izena, saldu behar du bere odola.

958. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Egi-antzeko gezur hori, atz-errietan batez ere edatzeko ta zabaltzeko aaleginak egin dituzte; eta artaratuko ziren, noski, gezurrari, gehienez bezela, estalpean zilo bat agertu ezpalitzaio. Zulo hori, orainkotan, Eskual-herria du. Ikus.

959. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Itxorrkuna erazua ixanda bere errderaz itz idiak ezpa-dauko itxorrkuna, Euzkerearena da bera; geyago be, bai-daukola errderaz, ta ez, nasaya beintzat, Euzkeraz, baña, gauza ikurrija geure erri- jaldekua dala, beste ixenik ezpa-daukogu, itxa Euzkerearena da; errderatikua, barriz, Euzkeraz beste itxa ba-da. (Ikusi EUZKADI, ser. 2, n. 1, p. 15-16.)

960. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Orixe dok errazena ta gauzeak dakarrena; ta geyago be, zarrenaren al-errijan gauza ikurrija ba-eguan jatorrityik, ixen barik ezeben itxiko gixonak bera ekusela ta berazazko sarri baño sarrijago itz egin-biarra ixango ebela.

961. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Arrtetu gatezan zertxubat sakonago ikusten bake'k Euzkeraz bai-daukola itxorrkuna.

962. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus. Ikusten danes erbesteko, txarra ikasi dozu ta es onik.

963. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus. ?Estozu ikusten orrenbeste?

964. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Barris esdozu besterik egiñ errbesteko txarrak ikasi ta onak ikusteko gagos ikasi badozus be esan leike esdozusela egiñ.

965. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Izparringi ta egunarijetan be sokondoan edo atsetxuan ikusiko nozu.

966. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Or ikusten da m-tik b-rako irekatzija.

967. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Askenengo Euzkadi-n ikusi dot pozik, itxi dautzela asmu orreri gitxienez n ta ñ gaz.

968. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 ¿Iñor ikusi dozue, erderiaren, ta beste izketan izatia ta goraberak, euzkeraz ipinten?

969. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Etzuten ba Franzi osoa ikaratu, nasi, nastu ta trublatu nai ; gero Franzesak elkarren artean nasiak eta gerra zibillan ikusiaz alemanak obekigo, erraxago ta aisago Franzian sartzeko ?

970. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Irakurri enziklikak eta Aita Sainduak dasakiguna (esaten diguna) ta ikusiko duzu ori bera dasakigutela.

971. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Erniyo muturrera, gure Euzkadi maitearen zelai ta edertasuna ikusiaz gure begiak asetzera.

972. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Notintza ugari Deba'ra juan zan an egin ziran euskal jaiak ikustera ta bai pozik etorri ere gure eresbatza ere juatekua zan jai orrek bere eresaldi goxuarekin goratutzera.

973. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Izan dituzute begi argiak: azpitik izkutuan, zer edo zer ikusi dutenak.

974. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ikusten da, bai, ikusten da.

975. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Jakiña, sendagillea etxeratu da, eta laister bere billa zoazte berriz, ikusi dezute ta aurtxo gaixoa odol ustutzen ari dala bere zilleko zauritik.

976. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ondoren eta ur irakiñdako epelarekin eta lenago esan degun jaboiakiñ garbitu sendo eta bere bidean zear bialduko dezute koipe estalgarri ori eta zeiñ garbi, azal gorri ederrakiñ ikusiko dezuten aurtxoa!.

977. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Eta kale askotan ikusten degu, tximisgurdia ezkerreko alboan gelditu eta kale erdian jetxi bearra....

978. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Zoazte Urbieta-San Martin kale-ertz ortara eta ikusiko dezute, beste zenbatek bezelaxe, an geienean izaten dan zeladoriak zer egin bear dun badakin edo ez....

979. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Garagarrillaren lenengo eguna; larunbat arratsaldeko seiretan, plaza zabalaren eskubi aldetik dagon gaxo etxe luze arretan, gizonai apariya ematera zijoazen, eta buru egiten zuan lekaimeak, janaria onetsi nezala eskatu zidan Kristau egin bear ori bete ondoren, txoko batean, gomazko iru kurpiltxoko gurditxoan, burkorik gabe ta luze-luze etzanda, ogeita bost bat urteko mutillari auko txulora janaria ematen, Lardizabal'tar Ana Maria ikusi nuan.

980. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Or arkitzen dizkiogu Gil Robles'i akatzak, Euskaldunen oso adiskide ez ote dan diote; besteak berriz begi onez ikusten gaitula.

981. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Gutxitan ikusi degu Donostia orren leporañoko karrakelakin: oste asko, aldra ugari, saldo-saldoka jendea ta guziyak asnas-larritan, kalian gora, ostatu ta jantoki billa.

982. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ardura ikhusi den gauza da uri anhitz eman duten neguetarik lekhora ogia chuhur heldu dela; hotz gehiagorekin eta heze gutiagorekin hobeki emaiten ohi baitu.

983. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ikhusten dugu beraz uriak hein batetarik harat nola dakon aiphu ditugun lurretan ogiari kalte egiten; khentzen baitazko menetik bere hazkurriak.

984. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ginion, untzi hoien ikhusteak izituren zuela naski Turkoen emperadorea, eta hori zitekela makhurraren lasterrenik antolatzeko bidea.

985. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Beiratu du alde orotarat, ikhusteko eia Europako erresumetan ez zen bat bederen higituren edo oihuka hasiren, gure ausartzia gaitziturik.

986. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bainan largabistarik hoberena harturikan ere, ez du nehor ikhusi laguntzerat heldu zitzaionik.

987. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Orai ikhusiko dugu, ez othe garenez sobera laster handik jalgi.

988. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Huna bertze gauza bat ongi jakin nahia naizena: zer othe dion Turkiako emperadoreak bere baithan, ikhusten dituenean gure minixtroak hola arthaz betheak Turkian ditugun fraide eta serorentzat, eta bizkitartean beren egin ahalak egiten, Frantzian berean, fraide eta serora hoien zuzen oroz gabetzeko.

989. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Jaun zenatur horren arabera, ez gare Errepublikan jarriak, gure buruak hola zelatatuak ikhusteko.

990. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Egundik biharrerat aditzen ahal dugu, zozialist aitzindariek eman diozkatela chichpak eskuetan; eta orduan zer odol ichurtzeak behar ditugun ikhusi!.

991. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Egun hautan, uda azkenaz balia, Frantses hainiz joan da Erromarat, eta gehienek izan dute Aita Sainduaren ikhusteko atsegina.

992. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ikhusirik gizonak ez direla aski higitzen, helduden maiatzeko bozkatzeeri buruz, emazteki katholiko andana bat elgarretarat bildu da Lyongo hirian, eta orok bethan izkiribatu diote, kazeten medioz, Frantziako emazteki katholiko guzieri.

993. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Deputatu batek eta deputatu hori zozialista da erran diote bere laguneri, nola aurkitu den, berrikitan oraino, minixtro nausiaren buregoetan, eta nola harritua egon den ikhusirik zenbat emplegatu zen barne hartan.

994. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Horra zertako deputatu horrek galdatzen zuen, minixtro nausiaren buregoentzat ez lehenago bezenbat diru onestea, jaun minixtroak ikhus zezan behar zituela hango emplegatuak gutitu.

995. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ez da nehoiz holakorik ikhusi Frantzian, eliza guziak hetsi zirenean beizik.

996. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Lehen ongailua aldiz eman diteke edo zoin ogi lurretan, nolako heldu den ogia ikusi, ez eta ere hazia aurdiki gabetarik.

997. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bazuen zer jasan ene bihotzak, gero oraino hobeki ikhusi dudan bezala.

998. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ikhusten duk? nion erran.

999. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Espainian egin joan-jinean ikhusi ditugunak aiphatuche ditugu, bederen hemen emaitekoak.

1000. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bethi zerbeit ahanzten baita, ez gira orhoitu erraiteaz, ostatu batean ikhusi dugula sua, supazterra, bere khe-bide eta zer guziekin, ez sukalde bazter batean, bainan erdi-erdian; hala non neguko arratsetan jendeak alde orotarik inguruan jar baititazke, zangoz suari.

1001. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Hori Saragosen dugu ikhusi.

1002. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Iruñeko hiri guzian (bitchi ez denetz!) andre bat ikhusi dugu bakharrik chapeletan.

1003. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Tontoa dela española ere askok erraiten baitute, zoazte ikhusterat.

1004. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Españolak bethi gauza guzietan gibela direla biziki; bereziki egungo egunetan asmatu gauza eta tresna berrien eskuratzeko, bertzen ondotik dabiltzala; deusetako kasik ez dutela zainik, ez bururik, beren ohiko hatzetan tente egoiteko baizik... joan, joan ikhusterat, sinhesten ez duena, nehor bezen aitzinatuz (...).

1005. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Laurentchek: Zertako? - Ernestek: Ez duzu ikhusten bada nola ari daukuten Eskual-Herri guzia larrutzen, haitz, ametz eta gaztena guziak mozturik daramatzatela.

1006. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Biek: Dugun igor Eskualdun onerat ikhusi eta entzun duguna.

1007. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Noiz ikhusi da Frantzian ohointzarentzat, hordikeriarentzat eta edozoin gaizkirentzat orai den baino errechtasun gehiago? Egundaino ez.

1008. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ametsetan baizik ez duzue hura gehiago ikhusten ahal.

1009. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ikhus ea nor dituzten aitzinekoak; ea paperño heiek ez dutenez framazon usain bat.

1010. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Hala bada eta ez bada norbeitek erran dauku iragan astezkenean Beskoitze izena duelako herrian, behi bat ikhusi dutela plazaren erdian zoratua, iguzkia ilhuntzearekin; so eskuin, so ezker goiti: zer othe zuen iguzkiak?.

1011. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Hain ilhun bereziki oren bat eta laurden irian, non izar bat guhaurek gure begiz ikhusi baitugu, irriz guri so zagola, egunaren erdian.

1012. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Haurrak eta haurrekilakoak eguerdi ondoan mahainetik chuti eta bazkaria gathuei utzirik, bazoazin ikhusterat, ea noiz hasten zen gerthatu behar zelakoa.

1013. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gizon argituak, nola uste duzue zaudela, begiak churiturik, tresnak eskuan, egunari, orenari, azken minotari beha, ez bakharrik iguzkia ilhun ikhusteko, bainan ikhusgarri horri datchikola, gero ikhusi ondoan, beren karkulen egiteko; pilota plaza paretarik zabalena eta gorena anhitz aldi chifrez osoki estaltzerainoko karkulak egiten baitituzte holakoetan, izar neurtzale jakintsun handiek.

1014. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Nork ikhusi du uztaila azkenerat eta agorrila hastean holako arorik?.

1015. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Atseginekin ikhusi dugu, gure Eskual herriko hiru deputatuek ez dutela holako tzarkeriarik onetsi.

1016. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ikhusi behar zer eginen daukuten jaun hoik.

1017. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Zer erran zezaken han badakikegu, ikhusirik nola mintzo den hemen.

1018. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Beren baitharik ez litazke diren bezen bihurriak; ez nahasiak, ez nahasleak; ez eta beren buruez hartuak, ikusten dituzten bezala.

1019. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Zer ikusiko du eta zer ikasiko han, errientgeien eskola hartan?.

1020. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bena ikhousiren da handiagoua, diroienez.

1021. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Cherria ikhousiko du haatik, bi begiez ezpada begi bakhotch edo utsu, jelkiten bizirik mekanikaren barnetik.

1022. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Gure buruzagi gorri framazonak harrituak dagode, ez baizuten uste holako solasik hoin garbiki entzun, eta ikhusten baitute, horren ondotik, bertze aphezpikuak ere holahola mintzatuko zaizkotela.

1023. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ez zinuten ikhusten ez zinutela hortatik deus irabaziko, bainan on baino kalte gehiago eginen zuen burueri?.

1024. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Orai gure hemengo jaun aphezpikuari jazartzen baizaizko, sariantaz galdatua diotenaz geroz ager dadien, helduden astelehenean, Baionako jujeen aitzinerat, ikhusiko dute eia izi araziko duten.

1025. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Orai duela hogoi-ta-hamazazpi urthe, Bismarck, Alamaniako ministro handi aiphatua, hola lotu zitzaioten erresuma hortako aphezpikueri; bainan ukho egin behar izan zuen, ikhusi baizuen ez zezakela deusik ardiets, eta bere kaltetan zabilala.

1026. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Bigarren egunean, ikusi dute zer egin behar duen azoziamendu hortako gazteriak egiazki girichtino eta kharsu izan dadien: izenak erraiten duen bezala bebar zaiola erretretak eginarazi, ahal den lekhuetan oro batetarat bildurik.

1027. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Joanden asteko aro tzarraz harrituak baiginagoden, erraiten ahal dugu deus guti izan direla hemengo kalteak, ikhusirik zer izigarrikeriak gerthatu diren bertze hainiz eskualdetan.

1028. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ikhous eta sinhets, hori bedere egin beze.

1029. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Jauzi batez bera jaiki; beztitu, belhaunikaturik kofesatu; meza entzun, kominiatu, othoitz egin kartsuki eta umilki; bere burua ichil-ichila utzi estekatzerat; urhatsa chut eta fermu joan tresna lazgarriraino, nehork lagundu, ez eta herrestatu gabe; aizkoraren ikusteak egin-arazi gibelerako oldar labur bat...... alferretan.

1030. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ikusirik indarrez nausi zuela bertzea, gazteenak bere ganibeta tripatik sarthu dio.

1031. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Heben bagunian zounbaitek orano garden ikhousteko esperantcha.

1032. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Ligi Alferitzian ikhou si die azkenik astelehen gaian.

1033. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Baia! Ikhusiko diuk?.

1034. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 - Hau ere jendez trufatzea da haratik! Egun hotan gara batean trein baten guait zaudelarik, zer ikhusten dute?.

1035. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bainan atsegin dugu ikusteaz zer egiten den, egungo egunean, gure Eskual-herriko joko bereziena geroago eta azkarrago eta ederrago bilaka dadin.

1036. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nork daki; jandarmek ikusi behar eta holakorik baditeken.

1037. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Zer bihotz-mina etchekoentzat: goizean ederki, gaten ikusi eta arratsean hil berria eta biharamunean gorphutz etcherat! Jainko onak eman bezo bere loria.

1038. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Zer pleka partida ikusi dugun, igande arratsaldean! Ikus diteken ederrena naski.

1039. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Partida holakoen ikusteko moltsa gogotik idekitzen da.

1040. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Partida ederrak baziren; hainitz arrotz bazen ethorririk ikusterat; ikusi ez dituzkenek laket dukete zombeit chehetasun.

1041. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Aspaldion hemen ikusi ez zena (orai bizi direnetarik nehork naski) herriko hirur seme aldarean.

1042. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Partida hastetsuan aditu dut norbeit Salinas gatik erraiten ichtantian lehertuko zela; gero ikhusi du haatik Pedro zoin biphil eta zaila den; bertzalde nork ikusi da hura huts bakhar bat egiten?.

1043. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Auzoetarik gure partiden ikusterat jin zombeitek ez omen dakite zertako den arno eta limonadarekin dabilan plat hura.

1044. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Eta guk, hango edo Camboko partidak ikusi nahi ditugunean...?.

1045. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Hastean iduriko zautzue zuen dirua debaldetan chahutzen duzuela; bainan gero zuen semea lanari lotuko delarik, atseginekin ikusiko duzue zuen haurra, han ikasieri esker, lan mota guzier ohartuago dela, izpirituz zaluagoa eta ikastegian ereman bizpahiru urtheak ez dituela galduak; aitzitik probetchu handia duela bai beretzat, bai guentzat, bai etchearentzat.

1046. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ikusi gabe Salon Gabriel, 25, Victor Hugo karrikan.

1047. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Kabaletan ere gauza berea gerthatzen da; aldizkatu behar zaiote heieri ere bazka, betaraba, lursagarra, artho irin, zahi eta bertze holako emanez, nork berak ikhusiz zer duen emaiten ahal.

1048. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Gerochago ikusiko erran zaharra erran zuhurra denetz.

1049. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ikus dezagun orai nola jokatu diren gure jaunak.

1050. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ikusi orduko ama joan zako, bainan hura ere urean gelditu; altabada zipuak etzuen lau zehe balik barna.

1051. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Batek erbi bat ikustearekin bertzeari erran dako: Etzan hadi.

1052. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Alsacekoa da, gerlako egunetan hemen egona, eta orduan egin ezagun batzuen ikusten dabilana.

1053. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Entzun du Eskualduneri aste guziez Eskualdunean mintzo nitzaiotela, eta hortako nahi nintuen ikusi eta mintzatu.

1054. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Hortako ere ez gare lazatu, gure batasunak atchiki ditugu, bereziki ikusi dugularik zer errient motak egorri dauzkiguten Frantzia barnetik, azkeneko bortz urthe hautan.

1055. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Iraupen-senaren (instinto de conservación) eskumakilla artzen du, baño eztaki non ezarri; eskuiñ aldean jartzen asirik lokatz higuin lodi-lodia arkitzen du; ezkerrera begiratu ta lezea dauka; atze aldera bira eman ta amildegia agiri da; ta ¡gauza arrigarria! eztu ikusten begi aurrean goiko eguzkiak ikuturik, dizdizka dagoen arkaitz sendo gogorra, au da, Elizaren erakutsiak.

1056. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Nork eztu ikusten nola sartzen dan narrastari au zuku-zuku, maltzur maltzur, ixilik ta sasipez sasipe batzuetan, bestetan berriz ausarki ta burua jasorik, enderri arteko arazoetan, joan-etorrietan?.

1057. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 An ederki ikusten da gure mixiolariak egiten duten lan ederra.

1058. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Barcelona'ko Batzar eta Erakusketa onekin azi ederra bota da biotzetan eta ez da noski alperrikan galduko; Aita Santuak bere ume guzien biotzetan ikusi nai luken Mixiotako zaletasuna aunditzen juango da noski, katoliko guziak mixiolariak izango diran egun ederretaraño, katoliko bakoitzak mixiolariai nolabait laguntzeko asmo sendoa artuko duen zorioneko eguneraño.

1059. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Dublin'en onek ikusi bear izaten ditu pelikulak, jendeari erakutsi baño lenago, onak ala gaiztoak diran jakiteko ta ¡berak atzera bialdu dizkien pelikulak!.

1060. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Jende oni, dio berak, begiak iriki zaizkio ta ikusi du mixiolariak egiten ari diran on guzia; gero, katolikoak beren odola ugari eman izan dute emen eta odol ori ez da iñoiz alperrikan erortzen; batez ere Jaungoikoari zor zaizkio eskerrak, bere Elizan sarrtzeko, jende onen biotzetan orren gogo biziak sortu-azi dituelako.

1061. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Agipen guzietan, gutxi gora bera, beti bat dakusgu, bat bera darakuste: Goikoarekin dabillenaren laguntzale Bera dala.

1062. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Senakerib estu zamar zebillela ikusita onen zordun eta menpean egotia lotsagarritzat zedukalako, urtero ematen zion dirutza ukatu zion.

1063. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Bere gaitzerako geroago ondo garbi ikusi zuan lenago aitortu nai izan etzuana.

1064. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Entzun eta ikus zazu Senakerib zu iraindu nairik biali digun iseka lotsagarria.

1065. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Isais ikustera joan ziranak, itzuli zitzaizkan erantzupenaz: Hoec dicit Dominu.

1066. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Urrengo goizean esnatutzearekin, bere ondamendia ikusteaz, izutu zan et recedens abiit andik alde egin zuan.

1067. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Judarrak ondo lasai gelditu ziran ikusi zutenaz.

1068. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Ejiptoko gabaren berri bazuten, ordukoak ikusi ez bazuten ere, arrezkero asiritarren gudaztiaz oroituko ziran.

1069. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Argiroki dakusgu agipen ontan beti goguan iduki biar gendukeana: Goikoaren bakaldiaren-erreinuaren billa dabillenari osterontzekoa Berak dakarkiola.

1070. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Ikusten dek bada abertzaliak beti aurrera ta aurrera guazela, ta batere uste gabe Euzkadi ta euzkera indartzen ta sendotzen ari dala.

1071. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Erridi guzietan dakust apaiztia (clero) dala geyen, ederkien eta bizien Aberrizko lanetan egiten duana, Euzkadi'n ez.

1072. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Agiriko agipena bai ta ba, begian daukaguna, gerok dakusguna.

1073. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Nik dakustena da Polonian, Gotzari eta apaizak diradela abertzale bizienak.

1074. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Onuntzago etorririk Katalunian ere ori bera dakusku.

1075. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Euskalerriko zelai belartsuetan, beiak, makinak lurra iraultzen ari diran landetan; artaldeak bildots zuriz alaitzen diran lekuetan ixiltasuna; nagusi dan baso bakarretan; erri eder aundietan aur politak, aur kristauak, aur garbiak, aingeruak ikusten ditut.

1076. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Orduan zelai-menditan, basetxe-kaletan aingeruen izketa zoragarria ikusiko genduke.

1077. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Baita ere ikusi genduan alkar maitatzeko bide bakarra nun dagoen.

1078. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Arratsean oso pozik eldu ziran ango oste aundia ikusirik.

1079. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Juan dan ostiralean, il onen 3'gn. langilleak buru auzte aundian ikusi ziran.

1080. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Erriko etxe geienetan leioak zapi zuriz apainduak ikusi ziran.

1081. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Kristo Errege'ren bederatziurrenan zar eta gasteak bat eginda txadon nagusia bete-beterik ikusi izan da.

1082. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Jai onetan, zar eta gasteak, guztiak maitasun aundiarekin Mai Donean ikusi ziran.

1083. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¡Ai, zer ikuskera zoragarria! Zar eta gasteak, guziak bateak... maitetasun osoan... Aingeruen Mai Donean ikustea... Uraxen bai batasun maitekorra.

1084. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Oraindikan nekazari asko daude ukulluetan arrmiarrma sareak ikustean, beren baitan esaten dutenak: ezaupide edo señale ona dek arrmiarrma sareak ukulluan izatea eta nik esango diet orrela oldosten edo pentsatzen dutenai, askoz ere ezaupide edo señale obea dala txukuntasuna, garrbitasuna ikustea.

1085. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Partidu orretan ikusi genuan Real Sociedad, Tolosa'koa baño askoz geiago dala ostiko-jolasean.

1086. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ta eskerrak ere Lampré tolosarr atezai txintxoari, ura bezelako atezai yayoa izan ez bazan egun itxusia ikusiko zuten tolosarrek.

1087. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Oso grin aundia dago partidu au ikusteko.

1088. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Gure ustez, naiz aurrekoa galdu, donostiarrak geiago dira, ta, okerrik gertatzen ez bada, ikusiko degu.

1089. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Au ikustean, etxekoak galdetzen diote: - ¿Zer ari zera?.

1090. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Emendik ere asko dira joan diranak toki miragarri ayetara ta jarraitzen dutenak oraindik ere joaten Maria'ganako jaiera berotuaz, ¿zer gertatzen ote da an? bi aldiz izan naiz neu ere, ta ango jendiaren ixiltasun ta begirunez ikusi ondoren esan nezake eztala mundu ontako jolas-leku bat.

1091. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Zazpi izparringi eskuitarrak Madril'ko gobernuak, mututu erazi ditu, egia beste gauzarik argitaratzen zutelakoz, eta gu gizaragaxo abek enarakumeen lez, tellatuen-egalatik begira ta begira, sarkalderuntz, ango demokrazia izpi bat ikusteko gogoz.

1092. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Lenbaitlen, azke ikusi nai, guk gure izparringi oiek ordea.

1093. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Eibarr'an, euzkel-erri uts utsa danarren, ez dakust gaurdaño ezetariko euzkel idazkunik baña aurrerantzian bai-dakuskegu; geure lagun on-on aldratxoko batek ikusirik euzkeldunai euzkeraz egitia gauza zuzena dala, bere anai-arrebakin naste erabagi eban, euraen guraso ildakuei illartitz eder bat egitiau idazkuna genre izkuntzan jarririk.

1094. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Aldi atan Jesus'ek esan eutsen bere ikaslai: Emetik puskatera enozue ikusiko, eta puskatxo bat geroago barriro ikusiko nozue, Aitagana noalako.

1095. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Orduan ikaslak asi ziran bata-bestiari ittaunka: ¿Zer diño... emetik puskatera enozue ikusiko, ta puskatxo bat geroago barriro ikusiko nozue, eta ori Aitagana doalako?

1096. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Or zabiltze alkarri itaunka zer esan nai ete dodan emetik puskatera enozu ikusiko, ta puskatxo bat geroago barriro ikusiko nozue diñodanean.

1097. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Zuek be olantxe; orain, egiz, biotz-illunaz alege zagoze; baña barriro ikusiko zaitubet, eta biotz-orixek alaitsu ixango dozuez, eta zeuen poza iñok ez deutsue kenduko. (Joan. XVI. 1622).

1098. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Iru gauza iragarri eutsezan Jesusek ikaslai itz onekaz: andik laster ezingo ebela bera ikusi (kurutzan yosia, illa ta lurperatua ixango zalako), ta alege (triste) aurkituko ziala bera barik; baña puskatxo bat geroago (iru egun barru berbiztu zeitenean) barriro bera ikusita poztuko zireala; eta azkenez euren poz au beti iraungo zala.

1099. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Azken apal ostean iñotsen Jesusek ikaslai emetik puskatera enozue ikusiko... eta intziri ta negar egingo dozue, ta alege ixango zare.

1100. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 ¿Nok esan zenbateraño samindu zan onen biotza euren Irakaslea ikusi ebenean gaizkiña balitzan lez epai-pera eroiela, ixeka ta burlaz lotsatuten ebela, arantzaz burua zulatu, zartada gogorrakaz gorputz guztia urratu, ta kurutzan esegitta eraill ebela?

1101. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 2.ª Doneak surrutada samiñak iruntsi bear ixaten dabez sarri; baña apurtxo baten baño ez, Jesusen ikaslen antzera; laster poztu ziran, ba, ikusi ebenean euren Irakaslea berbiztuta, olan betetan zala bere iragarrija: puskatxo bat geroago, barriro ikusiko nozue... ta zuen alegetasuna pozetara biurtuko yatsue.

1102. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 parantze gudarijak (onak baña) zupiñen durundijen billdur ez izan, kementsu, adoretsu erijotzearen esku azurrtzubetara, juaten ikusi ezkero, ez deritxazu ingelandarrok ez ebela gogoratuko ta esan euren barruetan ¡zelan da au, onek lunak (leoyak) lez erijotzara duaz?

1103. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 Bere amak a ikustian diadarrka diñotso: Seme, seme. gogoratu betiko bizitziaz, adittu zeruari, ta ango jabe danari begiratu; eztautzube bizitzia kentzen obiaguaz trukau baño.

<