XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 1954-XI-12'an orduan informazioko ministro zan Arias Salgado berberak azaldu zun Españi'ko prensa-lege onen aldaketa bearra; baña, zoritxarrez ez dakigu ze eratako trabakin topo egin zuan bidean...

2. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansa 00001 Ez baizan ortik aurrera joan 1962'an orain informazioko ministro dan Fraga Iribarne onek ere, lege au aldatu naia adierazi zun baña... berdiñ, azken iru urte auetan ez degu beste olako susmorik entzun.

3. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0031 Behatu eizu ondo inguru guztia eta ahal dan informaziorik zabalena batu.

4. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0031 Informazio guzti horrekin eta zeuek egindako marrazkiekin edo argazkiekin ere, taldeka batu eta gero, ibaiaren ibilgu osoa adieraziko dauan ormairudi bana egizue talde bakoitzak.

5. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j.m. etxebarria 0054 b) Plangintza praktikoa (informasinoa daukien itzak artu).

6. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. gereño 0278 ANDEREÑOA - Horrelakorik! (Zirikalari). Eta... niri buruz, zelako informazioa hartu duzu?

7. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Gainera, Euskaraz ere argitaratu ziren Zentsuko galdeketa-orriak milioi bat ale eta horrek, lehenengo aldiz, eskatutako informazio guztiari Euskaraz erantzuteko aukera ematen zion biztanleriari: propaganda berezi bat egin zen Euskal Herriko Komunitate Autonomorako Euskaraz eta Gastelaniaz eta I.N.E.k aurrikusitako zentsu-agenteen taldea ere indartu egin zen hiri handietako auzoetan zentsu-bulegoak ugalduz, guzti horrekin inongo dudarik gabe lanaren azken emaitzak hobetu besterik egiten ez zirelarik.

8. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Informazioaren bilketa-lana, I.N.E.k Estatu osorako aurrikusita zeukan iharduketa-planaren arabera egin zen, 1981eko Martxo, Apiril eta Maiatzeko hilabeteetan zehar, autoerroldako metodoaren bidez, hots, euskal udalerri batzuetan izan ezik, zentsu-agenteek ez zituen beraiek betetzen galdeketa-orriak, hauek etxez etxe banatzera eta jasotzera eta gero berrikustera bakarrik mugatzen ziren, betetzen zituztenak indibiduoak berak izaten zirelarik.

9. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak uzei 0012 Guztiaren helburua informazio osotu eta esanguratsu bat eskaintzea zen geografi maila desberdinetan eta behar hainbateko bereizkuntzarekin, horrela, ahalik eta erabiltzaile posible gehienek marko koherente baten barruan beharrezko litzaizkiekeen datuen aukera izan zezaten.

10. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak 1987ko laburbilduma 0005 Informazio estatistiko zehatzagorik nahiko lukeen irakurleak jo dezake EUSKAL ESTATISTIKA-ERAKUNDEA / INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA honek argitaratutako EUSKAL URTEKARI ESTA=tLs=TlKOAra.

11. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0005 Biztanleria Ihardueraren Arabera (B.I.A.) gaiari buruzko inkestak zeran gauzatzen du bere helburu nagusia, Euskadiko Komunitate Autonomoan eta honen Lurralde Historikoetako bakoitzean biztanleriak iharduera desberdinetan duen partaidetzari buruz informazio estatistiko jarraitu bat produzitzean hain zuzen ere.

12. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0005 Eta argitalpen honek adina edo iharduera-adarra bezalako aldagaietan desagregazio-maila handiago bat ekartzeaz gainera, informazio gehigarria ere badauka profesio eta kategoria profesional, laneko ordutegi, establezimenduko eta kategoria profesionaleko aintzinatasun, biztanleria iharduera ez-laboraldun, etab.i buruz.

13. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0005 Argitaratzen dira baita laginketako erroreak ere, biztanle-kolektiboen aukera bariatu baterako, guzti horrek informazioaren kalitatea ebaluatzeko eta aldi berean konparazio azkarregi batzuk ñabartzeko bide ematen duelarik.

14. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0015 Inkestarako, probabilitatezko eta bi etapatako laginketadiseinu bat erabili da:
1. Sekzioen hautaketa, tamainen proportzioko laginketa bidez. Aldez aurretik tipologien estudio bat egin zen zentsu-sekzioei buruz, 1981eko Biztanleriaren eta Etxebizitzaren Zentsuko informazioarekin eta sekzioak tipo homogenotan taldekatzeko xedearekin.
2. Etxebizitzen hautaketa, laginketa sistematiko bidez.

15. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0024 Arkitektoen Kolegioak eskuratutako informazioaren arabera, 1985ean bisatutako proiektuetan sartzen ziren etxebizitzak gehitu egin ziren bai kopuruan, % 20, bai azaleran, % 17,8.

16. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0190 Galdara, makina eta tramankulu mekanikoen kapituluan, berriz, 1.000 milioi pta.ko balioez azpiko oso produktu-kopuru handi batean banatu ziren inportazioak, horien artean handienetik txikienera seinala genitzakeelarik: informazioaren tratamendurako makina automatikoak eta beren unitateak (84.53), 875 milioi pta.tan; beste gaietan sartu gabeko makina, aparatu eta tramankulu mekanikoak (84.59), 746 milioi pta.tan; metalen tratamendurako makina erremintak (84.45), 730 milioi pta.tan; kanileria eta antzeko artikuluak (84.61), 723 milioi pta.tan; metalak, etab. galdatzeko kaxak, moldeak eta maskorrak (84.60), 577 milioi pta.tan; eta makina erremintentzako piezak eta akzesorioak (84.48), 449 milioi pta.tan.

17. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak txostena 1978 0101 Eta garrantzi handiko lan batekin hasi ditu Departamendu honek bere ekintzak, eta hala, IKEIkin lankidetzan, informazio bibliografiko sistematizatu bat burutu du Euskal Herriaren 1929-77 bitarte horretako ekonomiari dagozkionak, 1.600 ale (liburu, tesi doktoral, oroitzapen, ikasketa, txosten...) arakatu dituelarik.

18. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Horregatik, beharrezkoa zaio informaziozko eta loturazko bide iraunkor batzu edukitzea eta arazo teknikoen alboan, giza taldeak bere koherentziari eustea, oinarrizko printzipioen arabera joka dezan eta, honela, gizarteari eraginkortasunez erantzun diezaion.

19. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0150 HIPOTEKA-ZEDULEN SOZIETATE JAULKITZAILEEI BURUZKO INFORMAZIOA

20. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gak txostena 1986 0150 Txosteneko atal desberdinetan aurkezten da eskatutako informazioaren zati bat, bestalde jadanik badatorrena jaulkipen-orrietan, berori osatuz eranskin honetan datorrenarekin: - Gipuzkoako Aurrezki Kutxa Probintziala, helbide soziala Donostian (Gipuzkoa), Garibai kaleko 13 eta 15 zk.an duena, 1985eko azaroaren 6an sortu zen Gipuzkoako Diputazio Probintzialaren akordioz.

21. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1799 Ekainaren 28ko 170/1988 DEKRETUA, Euskal Herriko Unibertsitateko Informazio-Zientzien Fakultatea aldatu izanaren ondorioz, Zientzia Sozial eta Informaziorako Fakultatea sortuz.

22. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0215 - Informazioko Sistema Orokorrari buruzko kontzepzioarekin Foru Administrazioaren admininistrazio iharduera normaltzeko Prozedurei buruzko Arautegi Orokorra ezartzea, aplikatzea eta ikuskatzea Departamentuen lankidetzarekin.

23. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0272 1. Aurrekontuzko Kontabilitatea: Hauen euskarri diren aplikazio informatikoak hartzen ditu: - Aurrekontuzko Kudeaketa Sistema deszentralizatua: Gastuaren kudeatzaile diren Departamentuei, Kontabilizatzearen aurretik, beraiek egindako aurrekontuzko eragiketak errejistratzea ahalbideratzen du, eta prozedura kontable guztian zehar bere jarraipena egitea, bere aurrekontuaren kudeaketarako beharrezko den informazioa lortuz.

24. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0272 - Foru Diputazioaren Barne Kontrol eta Kudeaketa helburuak zaintzeko beharrezko den informazioa eskaintzen duen Aurrekontuzko Kontabilitatea, hala nola Gipuzkoako Batzarre Nagusiei eta Kontu Publikoen Euskal Epaitegiari kontu emateko informazioa lortzea.

25. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0272 3. Hirugarrenak. Aurrekontuzko eta Diruzaintza Kontabilitate aplikazioetan errejistraturiko Eragiketagatik Gipuzkoako Foru Diputazioak harremanak dituen Hirugarren eta Banketxeen oinarrizko informazioa aurkezten du.

26. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak xedbilduma 1989 0329 7. Baldin eta katastro zonetan berehalako eraikuntza egiterik ez badago hauek hiri lurrak direlako planeamendu orokorrak horrelakotzat jotzen dituenetan, edo urbanizagarriak izanik planeamendu xehekaturik, onurak eta kargak berdintasunez banatzeko urbanizazio proiekturik edo burututako urbanizazio proiekturik ez badute eta oinarrizko balio unitarioak edo erreperkusiokoak zehazteko lurzoruaren merkatuari buruzko informazio aski fidagarririk ez badago, tasaziozko hondar-metodoa erabil liteke.

27. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. iturbe 00207 Horrela sintesietan asko erabiltzen dira, eta erreakzio-mekanismoei buruz informazio asko eman dute.

28. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00021 Baina konputagailu bati dagozkion kontzeptu guztiak bi multzotan bana ditzakegu: alde batetik teknologiari dagozkionak eta bestetik informazioari eta programei dagozkienak.

29. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00021 SOFTWAREa.- Informazioari dagozkion osagaien multzoan datza.

30. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00021 MEMORIA.- Unitate honetan informazioak bil daitezke geroago eskuratzeko.

31. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00021 Kanpo-Memoria S/I unitatearekin lotuta dago eta Memoria Nagusia berriz informazioa CPUrekin zuzenean lotuta dago.

32. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00047 Batzutan erregistrozko zeharkako helbideratze N mailakoa onartzen da, hau da, memoriatik irakurtzen den informazioa (N-1) aldiz ez da datua, helbidea baizik eta Ngarren irakurketan datura atzitzen da.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 Aurreko kapituluetan informazioa gordetzeko osagaiak, Memoria Nagusia eta Memoria Lagungarriak alegia, aztertu dira, baina informazioa biltzeko modua ez da azaldu.

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 Horregatik, kapitulu honen helburua, konputagailuetan informazioa nola adierazten den azaltzean datza.

35. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 Bit batean bi informazio desberdin sar daitezkeela jakinda, zenbat informazio desberdin gorde daiteke 2 bitetan?

36. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00075 Oro har n bitetan 2ampsupn; (2 elementuren n-nakako konbinazio errepikadunei dagokiena) informazio desberdin adieraz daitezke.

37. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00149 Zinta zulatuetan informazioa adierazteko zutabe bakoitzean karaktere bat gordetzen da.

38. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00149 Zinta zulatuaren informazioa konputagailuan sartzeko ZINTA-IRAKURGAILUA erabiltzen da.

39. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00149 Teklatu batzutan karaktere bakoitza sakatu ondoren karaktere hori konputagailura bidaltzen da; bestetan berriz teklatuan memoria txikia bat dago, buffer edo indagetzaile deritzana, non bete arte karaktereak biltzen bait dira eta bufferra betetzen denean automatikoki bertan dagoen informazio guztia konputagailura bidaltzen da.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00198 Horretarako programak memoria nagusian egon beharrean, bitarteko memoria berezi batean kokatzen dira (diskoan), programa hauen informazioa behar ahala memoria nagusira barneratuko delarik.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00198 Bitarteko memorian dagoen informazioa luzera finkoko zatitan banatzen da zati bakoitzari ORRIA deitzen zaiolarik.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. navarro 00067 Mezu hau gainera konplexua da; hainbat datuz osatua da; leku eta distantzia-erlazioak adierazten ditu; erleek memorian gordetzen dituzte; informazioa komunikatu egiten dute, jokaera semantiko berezien bitartez sinbolizatuz.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 Kapitulu honetan sintaxiari eskainitako zatian, informazioa non eta nola gordetzen den agertu nahi genuke hasieran eta ondoren INFORMAZIO hori nola manipula daitekeen.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 Aurrera jarraitu baino lehen, komenigarria dirudi informazioa zeri esaten diogun zehaztea.

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 Prozedurak ere informazioa barneratzen du (agindu edo instrukzioak), baina prozedura baino txikiagoa den informazio-unitateaz ez dago lan egiterik.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 Hortaz guretzat, INFORMAZIOA = PROZEDURA-BILDUMA

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 5.1.1.- Informazioa gordetzeko dauden aukerak

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 Bi dira LOGO lengoaiak informazioa gordetzeko eskaintzen dituen aukerak.

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 LANARLOA: Memoria honetan lanean ari garen bitartean, ordenadoreari sartzen diogun informazio gehiena gordetzen da.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 Lanarloan gure erabilpen zuzenerako dagoen informazioa zera da:

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 Ez dagoena, era zuzenean sartutako informazioa da.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 Informazio hori ez da inon gordetzen.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 Ordenadorea itzaltzen denean, lanarloan dagoen informazio guztia galtzen da eta berriro pizterakoan jatorrizkoak dira bertan aurkitzen den informazioa-mota bakarra.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 Hortaz lanarloan dugun informazioa galdu nahi ez badugu, ordenadorea itzali baino lehen disketera pasa beharko dugu.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 FITXATEGIAK: disketean dagoen informazioa fitxategitan dago gordeta.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 Informazio hau ez da galtzen ordenadorea itzaltzen denean.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 Eragiketa honi, hots informazioa lanarlotik disketera pasatzeari, GORDETZEA esaten zaio.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gorrak 1981 0008 2) Entzumen akatsa duena zeure gelan egoera onean jarri behar duzu, ahalik eta informaziorik gehien jaso ahal dezan, bai maisuaren aldetik bai ikaslekideengandik.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. murua 0019 b) Iraultza Industrialak sortarazi dituen arazoei buruz informazioa bilatu.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0196 Honatx zein diren lehentasunezkoak bezala seinalaturiko lan-arloak: informazioa eta telekomunikazioak, robotika, bioteknologia, material berriak, laser eta, alemanen iniziatibaz, manufakturak eta ingurugiroa babesteko teknologiak.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/3 0054 - Informazio gehiago bilatzeko Mundua Jakingai 1 Txertoa.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0132 Adierazpen honek informazio oso ona ematen du funtzioaz; askotan, adierazpen grafikoa lehenago ezagutzen da adierazpen algebraikoa baino.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0013 1.4.- LANEKO TENTSIOA Trakzio-diagrama batek, material baten propietate mekanikoen informazio osoa ematen du.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0038 QUIPUA: ESTATISTIKA ETA HISTORIA KULTURA Inken Inperioan Estatuko estatistiken informazioa jasotzeko erabiltzen zen tresna berezi batez dihardu pasarte historiografiko honek: tresna hori, lokarri korapilotsu bat zen, quipua.

65. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0038 Nonnahi ere, inkek bazuten uneoro Erreinuko estatistiken informazio zabala.

66. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0038 Burua mugitzerakoan likido horrek egiten dituen mugimenduek sentimen-zelulak aktibatu egiten dituzte eta dagokion nerbioaren bidez informazioa bidaltzen dute garunera.

67. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0052 Atomoari buruz gaur egun daukagun informazio guztia bi mende eskasetako estudioen, emaitza da.

68. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. sarasola 0048 1. Zelako tratamendua egingo dugu elementu bakoitzerako? Karaktere bat irakurtzen dugunean ea TA karaktere-bikotea ageri den jakiteko aurreko karaktereari buruzko informazioa behar dugu, hain zuzen ere, ea aurreko karakterea T karakterea izan den.

69. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0077 Horietako eskualde bakoitzak 15.600 bizilagun baditu, non dirudi bizilagun gehiago dagoela? Bizilagunen kopurua hedapenarekin erlazionatu behar da eta modu horretaz informazio berria lortu; informazio berri horri bataz besteko dentsitatea deritzaio.

70. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0007 - Datuen kuadroa: Batzutan informazioa baino ez digute eskaintzen, baina bestetan iharduerak aurrera eramateko oinarrizkoak izango zaizkigu,(irakurketa, aurkezpena, azterketa......).

71. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0008 Gizarteak etengabe eboluzionatzen du eta liburuko informazioa asko desfasatu egiten da; arazo baten gaurkotasunak jakingura handiagoa sor dezake, kasu honetan liburuak gidaren zeregina besterik ez du beteko.

72. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0162 - Bizkaian ez bazara bizi bila ezazu informazioa, Batzarretarako deialdia nola egiten zen ikas dezazun.

73. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0220 Pertsonaia hauen erretratua gauzatzeko hainbat elementuz balia daiteke egilea: pertsonaiaren fisonomia , jazkera, izaera, jarrera, jakintza,... edo guzti honi buruzko informazio osoagoa eskain ditzaketen bestelako alderdiez: pertsonaiaren eguneroko lanak, bere auzoa edo auzokideak... bere inguruak, azken finean.

74. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0023 Arbola honek aski informazio ematen digu, era formal batez eman ere: deribazio horren historia, erlazio jerarkia, deribazio horren eta hizkuntzazko beste perpaus guztien deribazioen arteko erlazioak ikusteko bidea....

75. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0023 Gainera, maila honetan aski abstraktua berau badugu jadanik perpaus horren interpretazioa egiteko behar den informazioa ere.

76. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0025 Hau lortzeko lan talde desberdinak osa daitezke irakasle, idazkari, zuzendariarengana joan daitezen informazio bila.

77. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0006 Aurrez gai interesgarri bat aukeratu eta prestatuko dute informazioa jasoz.

78. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0181 Lehenengo gauza, eskaintzen duenak eman behar ditu xehetasunak, kasu honetan iragartzaileak, eta ondoren, baina ez aurretik, interesa duen pertsonak informaziorik zehatzena emanez idaz dezake.

79. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0181 Egunkariek eta administralgoan sail honetako kargu dutenek informazio osoago eta zehatzagoa exijitu beharko lukete, bestela, eskandaloak noiznahi eta nonahi emango dira, eta azkenean dena erabiltzailearen kaltetan. P. GUTIERREZ - LASARTE.

80. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/7/oho 0182 Ohar zaitez iragarkiaren informazioaz: egia den nagusi, gezurkeria edo engainubidea darabilen, erabat zuzena den, tendentziosoa....

81. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0012 Idazketa: informazioaren zabalkuntza, eragiketa garrantzitsua da, zeren eta informazioa banatzea, hartzaile bati ezaguera bat komunikatzea bait da.

82. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0012 Informazioak garrantzi handia du erabakiak hartzeko, honegatik esan dezakegu, Informazio batek, ezaguna eta mugatua den gertaera-multzo batetik, gertaera bat edo batzuk bereizten dituela.

83. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0046 Gorago esan dugunez memoria lagungarri edo kanpo-Memoria horretan informazioa irakurri eta idatzi egin liteke; eragiketa horiek egiterakoan irakurketa eta idazketa, alegia nabarmen da, hain zuzen ere, memorion abiadura motela, Barne-Memoriakoarekin alderatuz, noski.

84. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0046 Gogoratu alabaina, memoria lagungarrietan gordetako informazioa ez dagoela zuzenean konputagailuaren KUaren mendean eta ezinbestekoa dela informazio hori Memoria Nagusira eramatea prozesatuko bada.

85. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 Informazioa non kokatua dagoen helbidea jakinez gero, zuzen-zuzenean atzi dezakegu beste aurreko informazioak irakurri gabe.

86. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 Beste euskarrietan, zinta zulatu eta magnetikoan, aurreko informazioa irakurri egin behar zen helbidera iritsi baino lehen.

87. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 Informazio baten helbidea jakinez gero, atzipen-denbora oso laburra da, tartekoa; baina kontutan eduki behar dugu ferrita eta erdieroalezko memoriak ehun mila aldiz azkarragoak direla : diskoen atzipen denbora / memoriaren oinarrizko zikloa.

88. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 Buru-multzoa kokatuta dagoenean, informazioaren gainean dagoen burua aktibatzeko behar den denbora da.

89. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0080 Bira-denbora, burua aukeratu den unetik irakurri behar den informazioa azpitik pasatu arte pasatzen den denbora-tartea izango litzateke.

90. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0114 Informazioa formato bitarrean egonda ez da bihurketarik gertatuko eta eragiketak abiadura handiagoz egikarituko dira.

91. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0103 Informazio honetan oinarriturik, inskripzioa betetzen da.

92. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0103 Beren ezaugarririk nabariena informazioa ematean datza. Ez dute beste baliorik.

93. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0103 Erregistro Zibilera informazioaren bila doanari zenbait kasutan babes eta ziurtasuna ematen diote, berak bilatzen duen inskripzioak zein berezitasun daukan edo agian laster baino lehen zein inskripzio berri gerta daitekeen abisatuz.

94. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0024 Oharra: Saia zaitez informazioa bilatzen 1. Gida egin behar duzunerako.

95. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0038 11. Aurkitutako informazioa edota besteren batek emandakoa zure koadernoan ahalik zehatzen apuntatzen saiatu behar duzu.

96. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/6 0052 10. Saiatu behar duzu, zure informazioa osatzeko, beste liburuak ere kontsultatzen.

97. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0131 Gaur goizean honako informazio hau azaldu da kazeta batetan.

98. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0129 Pantaila hau bi eratan agertzen da: batean, kontrolaren pantaila bera erabiltzen da informazioa grafikoki azaltzeko.

99. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0129 Bigarren honek informazio grafikoa bakarrik azaltzen du, zuri beltzean gehienetan.

100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0162 Metodo bakoitzaren mugatzailea k NC programazioaren bi osagaiak ditugu: informazio geometrikoa alde batetik eta teknologikoa bestetik.

101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Informazioa prozesadorean baldin badago, ordea, programa askoz azkarrago landuko da, ez bait da agindu honen edo haren seinale-egoeraren bila busean ibili beharrik izango.

102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Irteera-seinale hauek ez dira irteera-unitateraino bidaliko sarrerako prozesu-irudiko erregistroak informazioa berriz kargatu arte (ikus 107. irudia).

103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. zalbide 0194 Bada zenbait kontrol, ordea, erregistroen berritze hau programa-ziklo batean behin baino gehiagotan zertzen duena, ahalik eta informazio berrienarekin lan egiteko.

104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0123 Kapitulu honetan beste iturburutatik datorren informazioa Writing Assistant-en bidez sortutako dokumentuekin nola konbina daitekeen erakusten da.

105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0189 Une honetan dena prestaturik dago gero informazioa gordetzeko erabiliko den fitxa diseinatzeko.

106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0259 Behin fitxategi bat sortu delarik eta bertan informazioa gorde delarik, fitxategi horren zati bat, edo bestela bere ereduzko fitxa bakarrik, kopia daitezke beste fitxategi batean.

107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0329 Sailkapen alfabetikoan A-tik Z-ra ordenatzen dira eremuak (eranskinetan izango duzu esparru honetan aurkitzen ez diren karaktereen sailkapenari buruzko informazio gehiago).

108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0329 Lortu nahi den txostenean 1 zutabea, 2 zutabea edota biak zehazten badira, Reporting Assistant-ek lerroen ordenaketa alfabetikoa automatikoki egingo du, zutabe horien informazioaren arabera.

109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0329 Adibidez, demagun argitalpen berrien laburpenak dauzkan fitxategi batetik argitaletxe, egile eta argitalpenaren izenburuaren informazioa lortu nahi duzula.

110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0053 Nahiz eta ardura deskriptibotik abiatu, gradualki kontzeptuak finkatuz joan ziren, informazio estatistikoa analisi teorikorako baliagarri izatera helduaz.

111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0053 Simon Kuznets, ekonomilari amerikarrak, azkarki lan egin zuen, informazio estatistikoa aparailu teorikoari estuki konektatua zihoan ikerketetan 1933an, autore honek oso argi finkatu zituen kontabilitate nazionala integratzen duten elementuen definizioak eta sailkapenak.

112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. martinez 0293 Adierazpide grafiko honek (intuitiboki) laginari buruzko informazio apur bat ematen digu.

113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Era berean, ikastaldean utzi dugun informazioa, ez dugu etengabe berreman beharko.

114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0217 Honetarako, prentsaz gainera, beste iturburu batzuetaz baliatzen da: liberalen alderdian dagoen lankide batek bidalitako eskutizez, ahozko informazioz, zurrumurruetaz... Horrela hauetako albiste askok gisa honetako hasiera daramate: Una carta de... asegura que...; según las cartas llegadas de...; se dice que... , etab....

115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0217 Noski, Espainiako egoerarekin loturarik duten gaiak Atzerritako Sekzioan ugari azaltzen direla: gerra zibila, kredituak, atzerritarren bitartetza gerran,... baina sekzio hau izango da, batez ere, benetako nazioarteko informazioaren sorburua.

116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/7 0240 - Zergatik ez duzue entziklopedietan bilatzen, horiei buruzko informazioa?.

117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 Modu berean, unitate honen izenburuak dioenez, kontutan hartu behar duzue, projektua urte osoan zehar egiteko dela eta etengabeko ardura izan behar duzuela, projektua egiten lagun dezaketen informazioak biltzeko eta experimentuak egiteko.

118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 Horrela, ba: - Informazioa biltzeko ardura nagusia, zuena da.

119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 - Projektuari buruzko gaietan jakintsuak diren pertsonekin hitz egin beharko duzue, informazioa eskatuz.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 - Batzen duzuen informazioarekin, txosten bat prestatuko duzue.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0014 Galderak eta plangintza. Behaketak eta datuen jasoketa. Aldagaiak eta experimentuak. Eztabaidak eta informazioa.Ondorioak eta emaitzak.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/8 0049 Orain, ahalik eta informazio gehien adierazi behar duzue bertan (ibaiak, iturriak, bideak, herriak,...).

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0126 Gauza asko ezagutu eta ikasi duzue; informazioa bilatu duzue eta elkarri komunikatu dizkiozue zeuon aurkikuntzak, zeuon ezagutzak, zeuon erizpideak.

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0126 Informazioa eta komunikazioa nahitaezkoak dira gizarte barruan.

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0028 Informazio osagarria: Edifizioaren balioaren gehikuntza aktibo horren errebalorizazio-plusbalioagatik sortu da.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0075 15. Ildo beretik, egunkaria ere egin dezakezue, ikastexe osoari informazioa emateko balio dezan.

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0174 Testu honetan, aurrekoetan bezala, informazioa ematen da, baina kontura zaitez helburua ez dela gauza bat egiten ikastea edo aholkuak ematea edo jasotzea.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kalakari iv 0174 Zure ustez, zein da testu honen helburua? Gauza bat egiteko informazioa (prozedura) ematea.

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0041 Dugun informazioa biltzetik has gaitezen.

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0019 Zilegi da informazioa elkarri trukatzea interpretazioak eginez.

131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0123 JOKO MOTA: Librea / Bideratua / MAILA: Guztiak / ANTOLAKETA: Talde osoa / Taldeka / DENBORA: 15 / TREBETASUNAK: Mintzamena / HELBURUAK: DESKRIBAKETAK EGIN (gauzak)/ Informazioa eskatu / eman //.

132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0046 - Sentipen nerbioak: Sentipenak jaso eta informazioa zerebrora bidaltzen dute.

133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0046 Guk ikusi, jan, ibili, idatzi edo beste hainbat gauza egiten baditugu, aurrez zerebroaren zati batean ekintza horiei buruzko informazioa jaso eta kanpotik datozen sentipenak zerebrora eraman ondoren, honek agintzen dituen mezuei esker izaten da.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0186 Bidaian zehar, munduko lurralde desberdinetan untzia kokatzen zen bitartean, bere lanari ekiten zion, informazio asko eta asko bilduz.

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0023 Fosilek eta harri sedimentarioek ematen dituzten informazioek beste garaiko klimaren ikerketa aisatzen dute.

136. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.a. fernandez 0023 Tillitak, glaziaren morrenetako ohizko harriak, hain zuzen, Tillita hauek India, Hegoafrika, Australia, Hegoamerika eta Madagaskarreko leku batzuetan arktiar fauna eta florarekin lotuta zeuden eta bide batez glaziaren norabideari buruz informazioa eman zuten (14. irud.).

137. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0113 Belokeko erizpide-sortan eta sailkapen-saioan oinarrituz, eta adibidetegiak eskaintzen duen informazioa kontuan izanik, 18 elkarte-motetarik bost landu dira bertan: Beloken erabaki bezala ustez erosoenak gerta zitezkeen bostak, hain zuzen; hots, sailkapen-zerrendako XIII, XIV, XV, XVI eta XVII.ak.

138. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0045 Informazioa aterarazten ahalegintzen bazara, pasa 124. orrialdera.

139. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0186 Gizon handi lodi hartaz, Sparrow deitu zuten hura, eta emakume handi ilegorriaz informazio gehiago eduki nahi nuke.

140. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0108 Hiru puntuk osatzen zuten bere ezagupena: Praesidiuma, barne politika eta informazio ekonomikoa, eta Ekialdeko Alemaniako Segurtasun Zerbitzuko fitxategiak ezagutu ahal izateko parada.

141. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0261 ...haietako asko XIX mendeko prentsa kolombiarrean barreatuak lehen argiak ere eman baitzizkidan informazioaren bilaketa eta ordenamendurako metodo baterako.

142. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0068 Beldur dira - Informazioa besterik ez dugu behar.

143. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0068 Informazioa, eta Gadafiren hurbilera sartzen laguntzea.

144. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0132 - Bai. - Ongi. Ba kapitain hori hil zuten Montxok eskainitako informazioari esker.

145. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0060 - Tamala da; emaztea eta biok, alabak aldentzen hasiak eta, hotelaren bazter lasaiagoren batera joateko planak egin nahi bait ditugu, baina besteren informaziorik ezean...

146. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0062 Kotxezainak bide luzeago hau aukeratu zuen, zuzenean Azpeititik hartu gabe, Azkoitin lortutako informazioen arabera hobeago zela horrela egitea erabaki zuelako.

147. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0123 Nitaz duzuen informazioa ez da zuzena.

148. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 Aurkeztaileak esan zuen informazio gehiago zegoela hirian gertatutako atentatuari buruz, hemen Derry-n, gau hartan bertan.

149. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0131 Minutuak iragaten ziren, eta ezer ere ez, hartzen ari ziren informazioak ezezkorrak ziren guztiak, inork ez zuen Old ikusi, inork ez zituen haren laguntzaileak lokalizatu.

150. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0032 - Bai, zerbait entzun dut, baina zoritxarrez ezinezko egiten zait oraingo honetan zeuri laguntza edo informazio zehatzik ematea.

151. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0039 - Tira, uste dut badudala informazio interesgarria - esan zion, eseri zenean.

152. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0069 Informazioa saltzen dut nik.

153. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 Bulegora heldu eta Rosa berehala Bilbora bidali zuen, lortutako informazio harekin.

154. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0125 Ez zion behar bezalako informazioa ematen.

155. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0149 Goizean, eguneroko korrespondentziarekin, hamarrak aldera Rogelio Cedrún koronelak hartzen du La Isleta-ko bere despatxoan Bilboko Poliziaren informazioa Fermin Garcia-ri buruz.

156. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0149 Txostenean adierazten zutenez, zaila gertatu zitzaien jaun hartaz informazioa biltzea.

157. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0056 Informazioan aurki zitezkeen xehetasun mingarri eta agian gezurrezkoen aurka, tribunaletara jo zezakeela eta inolaz azterketa zeraman poliziaren baitan filtrazio-gunerik azalduko balitz, seguru egon zitekeela, ezezagunen kontrako salaketa sar zezakeela eta eskubideko zuena lortuko zuela.

158. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0051 Sekulako informazioa zegoen han gordeta eta txukun sailkatuta, alemanentzat balio handikoa izan zitekeena.

159. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0055 etxetik kanpo jateko eta edateko lekuak: zein tokitan jan edo edan daitekeen galdetu; gai hauetaz besteei informazioa eman; jatekoa eta edariak eskatu; ordaindu eta propina eman.

160. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak t. barrenetxea 0142 Karl-Heinz Brunkman-ek TEAM datu-bankuari buruzko informazioa eta zehaztasunak azaltzen ditu bere artikuluan.

161. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0149 Informazioaren teknologia berriak hezkuntzan izenpean hiru mintegi ospatu dira Bizkaian joan den maiatzaren 31n eta ekainaren 1ean.

162. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0125 Gure lan lexikografikoak, ikuspegi honetatik, hiztegiak baino areago izendegi soilak dira: adibidez haietatik batek ere ez du ematen hiztegi arauemaile batek ezin bazterrera duen informazio bat, hitzen gramatik kategoriarena hain zuzen.

163. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0059 Prentsaren politika zentralista dela medio, ia ezina da minorien herrigintzaren informazio jarraiturik biltzea.

164. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0053 Zer modutako arrazoik bultza lezake itzultzailea SHko testuan esplizitaturik ageri den informazio bat ala bestea, hartan zegoen mezua XHn berriro eraikitzean ez adieraztera, ezabatzera.

165. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0053 Garrantzi handiko informazioa baldin bada galtzen dena, galera hori eragin duten faktoreak modu askotakoak izan litezke, despiste hutsetik hasi eta apropos egiterainokoak.

166. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0053 Baina bada beste tarte bat, garrantzia gutxikotzat ematen den informazioarena gehienean, beste arrazoi modu batzuek eragiten dutena, hari meheagoz josia.

167. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. zabaleta 0069 Mezuak, gutxi zehaztuagatik ulertu egingo direla segurutzat emateak, mezu emaile eta hartzailearen arteko ezagutza estua, hurbiltasuna esan nahi du alde batetik, pentsatu behar bait da itzultzaileak usteko zuela mezu hartzaile haiei, usurbildarrei, euskarazko testuak erdarazkoak adina informazio ematen ziela, gehiago ez bazen, hala ere.

168. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Hemen harreman bakarra dugu, informazioa eskatzea.

169. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Zenbait zirriborro labur dela medio, zenbait informazio ematen dute herrietako bizitzari eta biztanleei buruz, eta, hain zuzen, emanaldiaren ondoren gelan eztabaidarako nahiz solaserako bidea eman dezaketen sekuentzia laburrak dira.

170. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. agirre 0081 Programa bakoitzeko tartetxo honetan, egoera ezberdinetan hizkuntzak nola funtzionatzen duen ikasiko du ikasleak, baina oraingo honetan gehiago azpimarratuko dira jolasa eta informazioa hizkuntz edukia baino.

171. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0164 Eta hori informazioaren eskakizuna besterik ez da: irakurleari edo entzuleari eguneroko informazioa pasatu nahi dionak ez dauka irakurle-entzule horren lengoaiatik gehiegi urruntzerik.

172. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. lizarralde 0164 Bestela informazioa ez litzateke pasatuko.

173. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0073 Eta zerbait hori hizkuntz irakaskuntzaren eremutik kanpo dago: beharkizun bat bete, informazio bat eman ala hartu, asmo bat azaldu, norbaiti zerbait sinestarazi, arazo bat (aska)bideratu... amaigabeko zerrenda.

174. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0168 Hainbeste datu eta informazio biltzen duen liburua ezin daiteke trinkoa besterik izan.

175. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0109 Informazioa epe luzera irensten da, inolako esfortzurik gabe.

176. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak gie 0102 Ez zaigu ezta ere atsegin ezagutu ditugun aipatu ikastetxeetan, gurasoek duten partaidetza; izan ere, praktikan informazioa jasotzera eta kontsultatuak izatera mugatzen bait da.

177. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. etxaniz 0086 Gainera, eta hau, Antxon, oso erabilgarria izan daiteke klaseetan, liburuarekin batera egunkari txiki bat dator gai horri buruz hainbat berri, informazio, inkesta, dakartzalarik.

178. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. eguzkitza 0216 Azken perpausek (3-k eta 4-k) dauzkaten aldaki dialektaletan ez naiz oraingoan sartuko, asko baitira eta Ameriketako txoko honetan informazioa ez baitaukat esku.

179. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.j. juanes 0029 Beraz, disolbatzaile ez-ideialetan eta pisu desberdineko laginentzako, biskositate-datuen zero pisu molekularreko estrapolazioak, 0 baldintzetako biskositateari buruz informazioa emango digu.

180. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Esan dezagun hemen hitz gutxitan Atalase mailako ikasle batek zer ulertzeko gai izan behar duen:
- berak egindako galderei dagozkien erantzunik normalenak;
- berak aipatutako gaiei edota emandako erantzunei dagozkien ihardespenik normalenak edo probableenak;
- boskarren puntuko gai-zerrendaren barruan bestek egindako galderak;
- boskarren puntuan emandako gai arloen barruan bestek emandako informazioa;
- informaziobideek emandako ohizko oharrak, hala nola aireportuetako bozgorailuenak, tren-geltokietakoak, etab.;
- zenbait ohar: argi ibili!, kontu!, gelditu!, azkar!.

181. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0055 notak eta tituluak: lortutako diploma eta agirien berri eman; zer azterketa eta nola egin dituen esan; azterketa berriak prestatzen ari ote den esan; antzeko informazioa eskatu.

182. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0055 9. Erosketak Ikasleak gai honen zenbait alderdi erabiltzeko gai izan beharko luke: eroslekuak eta aukerak: supermerkatu, azoka, denda (okindegia, harategia...) eta abarri buruzko informazioa eskatu eta eman; dendan zerbaiten galdera egin, ikustea eskatu, zenbat balio duen galdetu; zerbait merkeagoa, hobea, desberdina erakus diezaiotela eskatu; erositakoa ordaindu; kantitate eta pisu-neurriak jakin; atzerriko dirua ezagutu

183. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0055 10. Janariak eta edariak Ikasleak janari eta edariei buruz mintzatzeko gai izan beharko luke: janari eta edari motak: jatetxean bazkaria eskatu, menua aipatu; zernolako otordua nahi duen eta nola prestatuta (frejituta, erreta, asko eginda, gutxi eginda, etab.) esan; besteengandik antzeko informazioa lortu

184. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0064 Gizakia zahartzen ari den neurrian, ahozko informazioa jasotzeko gaitasuna gutxitu egiten zaio.

185. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0064 Oroimenak indarra galtzen duenez, informazioa asimilatzeko behar den astia luzatu egiten da.

186. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0025 Informazioa eman, ez kritikarik.

187. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0025 Hontan dabilenak daki informazioa deformazio bihur dakiokeela; eta osotoro neutro izaterik ez dagoela.

188. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. olhagaray 0221 Ezer esaten hasterako, aipa ditzagun HEMEN elkartearen helburuak 1979an sortua, projektu industrial batzuk burutzeko eta orobat bertako aurrezkia biltzeko asmoarekin, ekonomiari buruzko informazioa zabaltzen saiatzen da elkarte hau, eta baita ere Hegoaldekoekin harremanetan jartzen, elkarren artean industrian lehen urratsak ematen laguntzeko xedearekin Iparraldean.

189. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0026 Informazio zehatza eta ardura piska bat nahikoa litzateke konpon ezineko kalte hori alderatzeko.

190. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0011 Hezkuntz prozesuaren laugarren une honetan dago hain zuzen ere, akatsak zuzentzeko, irentsitako informazioak aldatzeko eta alor desberdinetan sakontzeko aukera paregabea, irakaslearen eta ikaslearen artean lortutako elkarrizketa-komunikazio honen bidez.

191. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0011 Irakaskuntz ihardueraren azterketa bat egiten badugu, oraindino usariozko irakaskuntza deitu izan zaionean, hezkuntza prozesuaren une hauek klase batetan zehar ardatz gisa harturik, zera baiezta dezakegu, alegia irakasleak bere irakas-denboratik % 5a erabiltzen duela Motibazio / Orientabidean; % 70a Informazio Berrian: % 20a Barne-Aldaketa / Irenspenean eta % 5a Elkarreraginean.

192. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0011 Baina, metodologi berrikuntza beren zimendutako bat bezala planteiatzen duten hezkuntz berrikuntzak, funtsean, irakaskuntz praktiken aldaketa eskatzen ari dira eta berori, hezkuntz prozesuaren uneetako bakoitzerako denbora-banaketako eredu legez ondorengo parametroak hartuz: Motibazio / Orientabidean % 150a; Informazio Berrirako %10a, Barne-Aldaketa / Irenspenerako % 60a eta Elkarreraginerako % 15a.

193. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0011 Esan beharra dago, alegia, Informazio Berriaren uneari dagokion portzentaia hori nabarmenki aldatzen denean, irakasleak ez daukala berak informazioa ematen horrenbeste denbora pasa beharrik, baizik eta aukeratu eta antolatu egin behar duela, ikasleek berenez hartarantz zuzenki hel daitezen eta era honetan lan pertsonalaren bidez irentsi eta berena egin dezaten.

194. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0001 GERTAKIZUNEN ITSASOA ZEHARKATZEN DUTEN;
LEGE KORRONTEAK EZAGUTZEKO
MILAKA DATU ERABIL BEHARREAN AURKITZEN GARA
ETA NAHIZ DATU HOIEK BAKARKI INFORMAZIO GUTXI ERAMAN
ESTRUKTURA BAT ERATZEN DUTE
MULTIDIMENTSIONAL ANALISI METODOETAZ ETA GEHIEN BAT
OSAGAI NAGUSIEN ANALISIAZ
ESTRUKTURA AZTERTU ETA DEFINI DEZAKEGU
.

195. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. iztueta 0012 IV. Orduan taulen adierazpide geometrikoa, bi kasuetan honela izango litzateke: aldagaiek zentratuak baldin badira, hots: lehen esan dugunez beti lortu genezake hau, eta gainera informazio estadistikorik galdu gabe.

196. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0031 Benetako komunikazioa, informazioa edo hizkuntzazko adierazpena lortzeko egina izaten da.

197. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0044 Arotz-mailu-jokoa. Baigorriko herri berean jasotako informazioaren arabera, ermentaritzako jokoa zen halaber eta honetan partaide zirenek mailu astun bati kirtenetik heltzen zioten eta zut-zutik zeudela, alderantzitara jasotzen saiatzen ziren, erremintaren burua sudurraz nork ukitzen zuen ikusteko.

198. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0014 2.2- Informazio gehigarriak Ahozko edo ez-ahozko tresnez balia gaitezke mezu baten zenbait aspektu azpimarratzeko.

199. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0036 Lehen aipatu bezala, ezaugarri zinetiko guztiak ezin dira sistematizatu; sistematizatu ezin diren ezaugarrien artean informazio AFEKTIBOA ematen dutenak ditugu.

200. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. mendizabal 0036 Ez-ahozko osagaian legoke problemaren askabidea; honek lagunduko lioke bertakoa ez den hiztunari jasotzen duen informazioa zer nolakoa den atzematen, eta baita programa baten aurkezle edo hiztunaren iritzia zein den jakiten ere.

201. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0100 Azido nukleikoak
- tRNA eta rRNA motetako molekula desberdinen sekuentzi aldaketek bizidunen filogeniari buruz eman dezaketen informazioa dela eta, nahiko ikertuak izan dira.

202. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0114 Horrela, hotel motak, alde batetik besterako bidaiak, informazioa eta beste hainbat zerbitzu eskasak izan dira batzuetan eta besteetan zerbitzu falta nabarmena izan da.

203. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0114 Kixmi etxelektragailu dendaren ugazabari idazten diozu informazioa eskatuz.

204. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0158 - Euskal Herriko pertsonaia historiko garrantzitsu batzuri buruz informazioa bildu.

205. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0158 - Euskal Herriko kirol tipiko garrantzitsuenei buruz informazioa jaso.

206. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0198 Telebistaren funtzioak oro modurik osoenean betetzeko programakuntza behar du ETBk: hezkuntzarako, aisiarako, kulturarako, informaziorako lanabesa da euskarazko telebista, erdarazko telebista den bezalaxe.

207. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak naturorienta 1984 0172 11. Helburua
- Zirkulazio-aparatuaren gaisotasun arruntenei, berauen zergatiei, prebentzioko eta sendatzeko neurriei, eta abarri buruzko informazioa bildu.

208. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Gai berezia duten zati batzu egon daitezke, informazio zehatza lortzeko, arretaz entzutea eskatzen diotenak gaiari buruz taldeko beste partaideei hitz egiteko, adibidez.

209. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Ikasleak eman behar duen erantzun-motaren arabera taldekatuko dira iharduerak: 1. Ataza fisikoak burutzea (irudiak aukeratzea, adib.) 2. Informazioa lekuz aldatzea (taula-eran, adib.) 3. Informazioa birformulatzea eta ebaluatzea.

210. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Enfasi nagusia informazio funtzionala entzutean jarriko da.

211. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0088 Adibidez, ikasleek lortzen duten informazioak eztabaidarako, ahozko txostenetarako edo idazkietarako oinarri bezala balio dezake.

212. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0081 Bestalde, gizabanako eta hezkuntzaren hartzaile den neurrian, hezigaiak eduki desberdin askotako informazio profesionala (linguistikaren, ikaskuntz filosofiaren, psikologia sozialaren emaitzak) jasotzeko eta hizkuntz irakaskuntzaren esparruan metodologia desberdinetan jantzia egoteko eskubidea du.

213. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0100 2) Ariketa eta teknikak
a) Informazioak bilatu eta jasotzeko ariketak
- Eskurakoi dauden ikusizko tresna nagusiak menderatu,
- hiztegi mota guztiekin lan egin,
- oharrak hartu hitz-giltzez baliaturik:
- testu batetik,
- ikusentzunezko mezuetatik,
- ahozko hizketaldietatik,
- ikerketarako galdesortak antolatu (hizkuntz behar eta motibazioak barne direlarik),
- eskurakoi dauden iturri dokumentalak ezagutu, fitxategiak erabili,
- dokumentu idatzi eta ikusentzunezkoetatik laburpenak egin,
- inkesta-teknikak,
- entrebistak egin,
- bildutako dokumentuak sailkatu
.

214. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0066 5. Ahal duzun informazio gehiena eman ezazu honako hauei buruz:
a) Biggs anderea
b) Jane
c) Jane-ren gela
d) Klub-a
.

215. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0103 Zerrendak egin eta gero, testuak ematen dira eta ikasleek behar duten informazioa bilatzen dute.

216. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0103 Lagungarria izan daiteke ikastalde erdiak binaka edo taldeka galderak prestatzen baditu, beste erdiak testua ezagutzeko aldi labur bat duelarik, eta beharbada ematen ez den informazioari buruzko erantzunak (ad. prezioak) prestatzeko ere.

217. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0169 Michel Bosquet jaunarekin ikus dezagun nola (4) Ikus in , 397 zenbakia. Horko informazioak darabilzkit sail hontan: Hazkuntzarik-eza bi arrazoigatik gerta daiteke: lehendabizi, politikazko erabaki bategatik, Mansholt-ek nahi lukeena.

218. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0151 Bereziki, saltzaileen iturrietako informazioa ebaluatzen saiatu ziren.

219. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0221 Adibidez, aipa genezake trust.en sorrera askotan kontsumitzaileek behar duten informazioa edo nahi dituzten produktuak ez lortzeko arrazoia dela, eta ez hori bakarrik, hornitzaileek onarterazi egingo dizkieten produktu eta informazioak hartzeko arrazoia baizik.

220. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0221 Masen komunikabideak agertzen dira orain informazio-iturri nagusi bezala, komunikazio pertsonalaren ordez, eta honek kontsumitzaileentzat konkurrentzi parametro berriak eta gastuen aldaketa bat suposatu du, gaur egun beren kasa bilatu eta interpretatu behar bait dute premiazko informazioa.

221. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0221 Adibidez, aipa daiteke kontsumitzaileek era egoki baten informazioa jasotzeko duten zailtasuna, eta hori ez da ezjakinak direlako, ezta heziketa gutxi edo diru-sarrera bauak dituztelako ere, ezta behar adinako informaziorik ematen ez duten establezimenduetan erosten dutelako edota aipatu merkatuaren konkurrentzia eraginkorra ez delako, baizik ez delako eskatzen hornitzaileengandik saltzaileen informazio-iturrietan egiten diren baieztapenen egitasuna froga dezaten.

222. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0235 Metodo didaktiko honek aurrerabakitako helburu pedagogikoak lortzeko, honako puntuok bete behar dira: 1. Erabilitako informazioak errealista izan behar du, eta ikasleentzat nabarmena kontsumo-egoera batean.

223. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0116 Jakintza berri bat: Psikologi gaindikoa, 1951-1952 urteetan EUZKO GOGOA-n argitara eman saioa, berez informazio emateko saio da, fenomenu eta ikertzapen parapsikologikoen berri bildu-banatzeko; ez da bere gogoeten azalpen filosofikorik.

224. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0115 Les Cases idazleak Napoleonengandik informazio handi bat lortu ondoren, Santa Elena utzi egin zuen.

225. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Marrazki bateko ideiak ezagutzen hasi denean, haurrak arakatu beharra sentitzen du objektiboak edo informazio trinkoa eskuratzekoak ez diren metodoekin.

226. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Izen hau duten laukiak haurrek informazio gehiago eskuratzeko daude edota ikastetxean aurkituko dituzten ariketa eta saio formalagoetarantz bide egiteko.

227. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/1 0164 Horrela, Venus, Marte, Merkurio, Jupiter eta beste zenbaitez informazio zehatz pratiko lortu ahal izan da.

228. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0002 Konputagailuaren memoriak informazioa, programak eta datuak iragaitzaz gordetzen ditu eta laneko arearen funtzioa betetzen du.

229. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0002 Unitate bakoitzak 360 kbyterainoko informazioa gorde dezake software-sektoredun, bi alderdiko, dentsitate bikoitzeko 5,25 hazbeteko diskotan.

230. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0007 Ordenadorea: Informazioa onartzeko, hau agindu batzuen arabera prozesatzeko eta prozesu honen emaitzak eskaintzeko gai den makina bat.

231. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ordenadorep 0007 Paralelo: Ordenadoretan, taldeka bidalitako informazioagatik esaten da.

232. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0183 19. Aurreko edozein ihardueretan emaniko informazioa erabiliz, ebatz ezazu ondoko problema: 3 kg.tako masa duen gorputz bat mugimenduan jartzen da indar baten eraginez, minutu baten buruan mugikariak 60 m / s.tako abiadura hartzen duelarik.

233. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0276 - Ondoko informazioa irakurri, agintzen diren ariketak eginez (Ik).

234. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0125 4. Informazio egokia emanik, definitu egitura mineralak, berauen osagaietan eta osagai hauen arteko erlazioan (lotura) oinarrituz.

235. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0125 8. Testu edo informazio egokia emanik, zerrendatu espezie mineral eta / edo animali espezie eta / edo landare espezie jakinen transformazio / erabilpen prozesuen elementu / urratsak.

236. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0256 - Ondoko informazioa irakurri, proposatzen diren ariketak burutuz (IK): ZENBAKI KONPLEXUEN ZATIKETA FORMA TRIGONOMETRIKOAN Eman dezagun eta zenbaki konplexuak ditugula.

237. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0277 - Ondoko iharduerak burutu (IK): Ondoko informazioa edo antzekoa irakurri eta burutu planteiatzen diren ariketak.

238. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0277 - Ondoren planteiatzen diren iharduerak burutu (IK): Ondoko informazioa edo antzekoa irakurri eta burutu planteiatzen diren ariketak.

239. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0322 Beste behin, sozio-profesional kategoriaka eginiko analisiak, informazio osagarri bat dakarkigu, eta txit baliotsua alde honetatik.

240. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. larrañaga 0156 Hirugarrenak telefonista eta harreragile-lanak egiten zituen, telefonoz edo aurrez aurre, informazioa ahoz zabaltzea izanik bere lana.

241. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. larrañaga 0156 Hala eta guztiz ere, denboraren %10-%15 terminologia teknikoa euskaraz eratzeko dauden baliabideak ezagutzera emateko hartzen da eta hitzaldi moduko saio hauek entzun ondoren zenbait ariketa analitiko lantzen dira, jasotako informazioaz jabetzen laguntzeko.

242. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jazten 1990 0003 Orriotan zehar, AEDren sorrera-prozesuaz eta urte hauetako lanaren nondik norakoez ahalik eta interesgarrien izan dakizukeen informazioa aukeratzen saiatu gara.

243. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jazten 1990 0003 Honela, bada, bikoitza da Jazten 3. honen emaitza, batetik, elkartean lanean dihardugunon esperientzia papereratzen lagundu digulako, eta, bestetik, AEDren esperientziaz informazioa jaso nahi dukeena bertan aurkitu ahal izango duelako Arrasate Euskaldun Dezagunez oinarrizko informazioa.

244. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m.a. elkoroberezibar 0033 Hala eta guztiz ere, bere funtzioari fin segitu dio, hau da: idazleentzat plataforma izatea, liburuak idazten hasi aurreko antesala; eta kritika eta informaziorako zerbitzua.

245. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. rodriguez ibabe 0095 Informazio guztia, PC motako ordenadore batean biltzen da.

246. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0134 Alor ezberdinetan da erabilgarria toponimia: gure herrietako kaleen izenetan, errepideetako seinaleetan, kartografian, telefono-gidatan, komunikabideetan... Guztiek behar dute informazio hau.

247. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. mujika 0142 Tratamentu geografikoak, terminologia geografikoari dagozkion aspektuak sakonduko ditu, jasotako informazioa aukeratu eta izaki geografiko mota egiaztatuko du.

248. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0048 Kromosoma barnean proteina bat sintetizatzeko informazioa daraman DNA zatiari gene deritzogu eta informazio horren zeinutegiari gene-kodea.

249. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0048 Badu nozio honek genetika-lanerako ondorio ikusgarririk; hauen artean, edozein bizitza-motatan eginiko azterketetan lorturiko informazioa, beste guztietarako probetxagarria gertatzea edo bizidun-mota batzuk sintetizatzen dituzten gaiak, gainontzekoentzako baliagarriak izatea, garrantzi handikoak izan daitezke oraingo honetan.

250. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.a. abrisketa 0064 Egiturazko geneen kopurua, hots, proteina baten egitura zehazten duen informazioa daukan DNA molekula-lakainena, 30.000tan estimatzen dute beste batzuk (Dutrillaux, 1980).

251. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0343 Peiok Miren ikusi du bezalako perpaus bateko osagai guztien permutazioak dira onargarriak euskaraz. Maiz askotan subjetu - objetu - aditza ordena oinarrizkotzat (markatugabetzat) hartu bada ere, datu hau ez litzateke, Rebuschiren ustez, hatsarri sintaktikoen ondorea izango, baizik eta Ezaguna Berria Aditza + INFL ko funtzio pragmatikoen isladapena. Informazioaren banaketa Ezaguna Berria Aditza + INFL ren arauera eratuko litzateke, osagai pragmatiko hauen gauzatze markatugabea koa izango genukeelarik: ampsup13; Rebuschik ez du aztertzen subjetu edo objetu etiketek teoria honetan izango luketen edukia, deribatiboa ala jatorrizkoa. Bestalde informazio berria, informazio ezaguna nozioak ere nahiko irristakorrak dira.

252. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. sastre 0090 Ziudadanoari informazio gehiago eskaintzen zaio, eta ustez eskubide sozial gehiago ere eskaintzen zaio; eta trukean partiduak zer eskatzen dio ziudadanoari?.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0011 Hona une horretan egin daitekeena:- ikasi dena eta berriz begiratu beharrean dagoena egiaztatu; - aurrez egin diren lanei buruzko informazioa eman elkarri, talde bakoitzak klase osoari bere emaitzen eta konklusioen berri emango diolarik; - aurkeztu eta landu diren elementuak aurrez landutakoetan itsatsi; - landu dena berrikusi, buruan hartzen laguntzeko; - hurrengo saioa prestatu, beharrezko baldin bada.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0076 Idatzi jasotako informazioa, ez ahazteko.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0076 Elkarrizketa bukatu denean, ikasleek beren rolak aldatu eta lehengoaren antzeko elkarrizketak egiten dituzte, hiru leku diferenteetako informazioa duten A eta B tarjetak erabiliz.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0155 Teknika horiei esker, informazio eguneratua, eta fidagarria lortzen dugu, eta bestalde ikerketaren emaitzak behar bezala gordetzeko eta erabiltzaileen esku jartzeko bidea ematen digute.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0163 Horrela, elkarlanean, bateratutako erizpideak ezarriz, metodologia bera erabiliz, eta elkarrekin konektaturik egongo diren terminologia-bankuak eginez, bidezkoa litzateke informazioa trukatzea.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0163 Benetako terminologia-fitxak betez gero, erabiltzaile, kontsultatzaile edo itzultzaile batek, bere lanerako behar duen informazioa aurkituko luke fitxa horretan, hau da: terminoaren definizioa, testuinguruak, gramatika-kategoria, terminoaren ponderazio-maila edo balioa (hau ezinbesteko datua da, normalizazio bidean dagoen hizkuntza batentzat, zeren balio horren bidez termino batzuren erabilera bultzatu edo baztertu egiten baita), termino horren sinonimoak, kasi-sinonimoak, testuinguru adierazgarriak, beste hizkuntzatako baliokideak, eta kontsultatu diren iturriak.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0003 2.- Zeintzu dira ikastaro honen helburu nagusiak? Labur-labur esateko, hiru izango lirateke: - Informazio orokor bat ematea eta, ildo horretan bertan, langileen eta gainerako herritarren osasunaren gain eragiten duten faktorerik garrantzitsuenak azaldu eta aztertzea.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0186 E.3.3.3. Lan Plangintza egitea - Informazioa bilatu eta bildu. - Informazioen azterketa.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. biteri 0186 - Informazioen azalpena eta eztabaidatzea.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0011 Ezkontzen estatistikaren kasuan, bigarren eskemara mugatzen dira datuak, ez dagoelako 1975ari dagokion oinarrizko informaziorik Estatistikako Institutu Nazionalean bertan ere, hau izan da eta EUSTATi laga dizkiona.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0011 Udalerri mailako xehetasunari dagokionez, udalerrien zerrenda 1986ko erreferentziarekin dago emana, eta horregatik bategiteren batek erasandako udalerrien agregazio bat egin da; udalerri desanexionatuen kasuan, ordea, ezin desagregatu izan da informazioa, eta horregatik zeroan agertzen dira hauek.

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0011 Atal honetan eskaintzen den informazioak, ugalkortasun orokorra, lerrunkako ugalkortasuna eta ezkontz ugalkortasuna aztertzeko bidea ematen du Euskadiko K. A., honen Lurralde Historiko, eskualde eta 100.000 biztanletik gorako udalerrietarako, hots, Barakaldo, Bilbao, Donostia-San Sebastian eta Vitoria-Gasteizerako.

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0012 EZKONTZEN ESTATISTIKA Ezkontzen estatistika da konplexuena, hiru erreferentzia alternatibo bait dauzka egitate jakin bat sartzeko erizpide bezala: @- senarraren ezkontza-aurreko bizilekua: ezkontide gizonezkoei buruzko taulek, ezkondu aurretik E. K. A.ko udalerriren batean bizi ziren ezkontzagileei buruzko informazioa jasotzen dute.

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0012 1980an ezin aplika daiteke azken puntu hau, ez dagoelako informazio osorik, eta horrek beheranzko alborapen txiki bat sartzen du urtearteko konparazioetan baloratu behar diren datuetan.

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0012 Ematen den informazioak, azkenik, ezkongabe gizonezko eta emakumezkoen ezkonkortasunaren azterketa egiteko bidea ematen du.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0005 AURKEZPENA Industria eta Merkataritza Sailak, Euskal Estatistika-Erakundearekin (EUSTATekin) batera, Merkatal Establezimenduen 1987ko Zentsua elaboratu du, sektore hain dinamiko honi buruz daukagun informazio urria poxi bat aberastearren.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0005 Lehendik EUSTATek elaboratutako 1985eko Barne-Merkataritzaren Inkestarekin informazio ekonomiko garrantzitsu batez gozatzen baldin bazen, Komunitateko merkatal iharduera karakterizatzea lortzen da Zentsu honekin, bere alderdi desberdinetan (ekipamendua, sozietate-modua, merkatariaren adina, asoziazionismoa......), mostrazko analisi, mailing, etab. posibleetarako erreferentzi oinarri bezala balio izateaz gainera.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0005 Bildutako informazioaren azterketak berretsi baino ez du egiten, beste adierazleen bitartez, gure Komunitateko barne-merkataritzan hautematen den problematika.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0007 Manejatzen den informazio-bolumenak zorrotzak izan behar dela galdatzen du horrek behar dituen faseetako bakoitzaren tratamenduan, hau da, datuak biltzekoan, informazioa balidatzekoan, tratamendu informatikoan, informazio azpimarragarrienaren hautespenean eta argitalpenean.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0007 Zentsuzko tresna bat edukitzeak dituen abantailak argi daude, zeren eta, lortzen den informazio sektorialak, sektorearen egitura eta bere potentzialitate edo gabeziarik nagusienak ezagutzeko bidea ematen bait du.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0007 Alabaina, biziki usu ematen dira aldaketak sektore ekonomiko honetan eta horregatik informazioa zaharkituta geratzeko arriskua ere handiagoa da.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0007 Aurki, 1990ean egingo den Edifizio eta Lokalen Zentsuak, Merkatal Establezimenduen 1987ko Zentsuan jasotako informazioaren parte bat behintzat eguneratzeko bidea emango du.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0008 Eta gero, tresna berri hauek, aberastu baino ez dute egingo zentsuarteko epealdietako informazioa.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak merkatalez 1987 0008 Nahiago izan da informazio hau Barne-Merkataritzako Inkestaren bitartez eman, honen mostra-izaera espezifikoak magnitude horiek hobeto doitzeko bidea ematen du eta.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0104 b) Ikasleak irakurri aurretik duen informazioa oso faktore erabakiorra da ulermenerako.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0104 Ulermenerako hizkuntzaren jabekuntza bezain garrantzizkoa da irakurleak gaiari buruz duen informazioa (Smith, F. 1983).

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0119 Hona hemen gure ustez ikasleari informazio baliagarria emateko ebaluaketak bete behar dituen baldintzak: (Garcia-Debanc C., Mas M., 1985; Mas M., 1985).

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 2. ATZERA-BEGIRAKO BEHAKETA Informazio horiek lortzeko, atzera-begirako hurbilpen bat erabiltzen du inkestak.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak demografia 1986 0012 Estudio honen izaerak, berez, emakume-belaunaldien historia demografikoari buruzko informazioak biltzera garamatza; horrela, adibidez, seme-alaban jaiotza, ezkontza, senarraren heriotza, etab.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euestat 1988 0255 Informazio hau 1982ko Nekazal Zentsuan argitaratutakotik hartua dago.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak habe 0022 Beste hitzetan esanda, informazioa testu-mota batetik bestera pasatzen dugu, prozesu honetan testu berri bat sortzen dugularik.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0013 Horregatik bada, oinarri-urtea, momenturik aproposena izaten da erizpide berriak, informazio berria, sartzeko eta denboran herrestatutako erroreak konpontzeko, eta berebat metodologia oro har hobetzeko.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0013 Kasu tipiko bat izan ohi da, aurretiazko neurketa desegoki batengatik edo informazio edo erizpide metodologikoetan emandako hobekuntza batengatik, aldagai bat alboratua gertatu dela ikusten dela urte jakin bateko estimazioan.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0025 EUSTATek elaboratutako Eranskinak, bere aldetik, ekitaldiko ustiapenaren kontuari eta erosketa eta salmenten jatorri eta destinoari buruzko informazioa jasotzen du.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak industri kontuak 1985 0025 Bilketako fasean egindako lehen berrikuspenaren ondoren, informazioa grabatu egiten da eta banakako emaitzen balidazio eta arazketako programa baten menera jartzen, non grabazioko erroreak eta galdesortetako inkoherentziak ohartematen bait dira.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0013 LIBURU HONEN EDUKINA Liburu honetako informazioa, 1986/87ko ikaskurtean indarrean zeuden hezkuntz mailen eta irakaskuntzen arabera ordenatuak aurkezten dira.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0013 3. Kapituluan unibertsitate-aurreko mailetako pertsonal irakaslearen aldagai sozio-akademikoei buruzko informazioa eskaintzen da.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0013 Azken irakaskuntz mota honetako ikaslegoarentzat gainerako irakaskuntza ertainetako ikasleentzako emandako informazio bera eskaintzen da.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak irakaskuntza 1986-87 0017 HEZKUNTZ SISTEMA ETA IRAKASKUNTZ ARLOKO TRANSFERENTZIAK 1. Hezkuntz Sistema Kapitulu honetan ematen den informazio estatistikoa, Estatuan 1986/87 ikasturtean indarrean egon den hezkuntz sistemari dagokio.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nafarizendegia 0011 Orain arte ez zen sekulan sistematikoki bildu, oker ez bagaude, honenbeste informazio izen hauen gainean.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0045 Ezagutu nahi dituzun tokiei buruzko informazio zehatza, mapa egokiak eta gidatzeko prest dagoen norbait aurkituz gero, kuadrilan egun politak igarotzeko aukera izango duzu.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0098 Hala ere, gidan sartu dut zeren eta aurtengo udararako beranduegi izango den arren datorrenerako informazioa izan dezazun.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0141 Azkenik eta azken urrats bezala, ordenadore elektrikoak aipa ditzakegu; hauek, salerosketa, biltegi, kontabilitate, estatistika etab.en informazioa, aldi berean edo bere osotasunean egiteko aukera eskaintzen dute.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0176 Honetan datza bereziki fitxeroaren arrazoia: Azkartasun osoz eta lan arinaz informazioa eskaintzea.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0176 Aparatu honen pantailan agiriak duen informazio osoa irakur dezakegu.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0176 - Informazio hori zerbait egiteko behar baldin bada, aparatu baten bitartez, erreproduzitzeko makinaz informazio hori, orri batean inprimaturik azalduko da.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0251 Bertan jasoko den informazioa garrantzi handienekoa da geure Udalerria osatzen dugun pertsonen ezaugarriak eta egoera ezagutzeko: seksua, eskolakuntza, lanak, ikasketak, lanbidea, eta abar....

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0251 Udalak informazio guzti hori eguneratzeko beharra du, erroldaren berritzearen bidez.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0251 Denoi interesatzen zaigu egiazko informazio eguneratua edukitzea.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. lasarte 0009 Izan ere, gauerregun kulturaren eta informazioaren parterik handiena komunikabideen bitartez jasotzen da, eta jende gehientsuenaren kultur eta informazio-iturria telebista eta irratia dira, prentsa idatziak eragin apalagoa duelarik.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0026 Irakurleak orain eskuartean daukan liburu hau bezalakoak, epealdi baten informazio grafiko eshaustibo bat ez badu ematen ere, markatzen ditu behintzat ikerketaren adar desberdinak onuratzeko moduko ereduak eta bideak: hasi teknologiatik eta gizarteraino, antropologiatik eta hirigintzaraino, kulturatik eta politikaraino iritsiz.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0026 Soilik liburu honetarako informazioa biltzeko asmoz, Zumaiako Mendaro Etxeko Mª Anjeles Etxabe Goikoetxea Urkia And.arengana jo dugu, izan ere aparteko testigu bat izan zen eta bera gertakari beltz hartan.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0033 - Analisi kontablea: Enpresaren zuzendaritzari ematen zaion informazioa maximoa eta egokiena dela frogatzea da bere helburua.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0064 Normalean balantzean, ibilgetuaren erosketa-balioa eta amortizazio metatuaren zenbatekoa aparte azaltzen dira, eta horrela informazio hobea lortzen dugu, zeren ondasunen hasierako balioa eta bere baliogaleren zatien konparazioa egiteko datuak ematen bait dizkigu.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0015 Sarritan, telebista entzumena edo mintzamena garatzeko erabiltzen dugu eta ez, beste alor askotan bezala, informazioa aurkezteko.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0015 Beharbada erabiltzen ditugu irudi motibagarri eta informaziodunak, baina aukera gehiago izango dira bideoa erabiltzearen helburu lehena entzumen aktiboa garatzea denean.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0076 Anbulantzi zerbitzuak zein informazio beharko duen eta argibideak garbi nola eman komentatu.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0127 Informazio hori gero baliagarri suertatuko zaizu ikasle bakoitzak klaseko eztabaidetan parte har dezan.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0095 Larrelarien deiak Esandako informazio guztiak dituztela irten arren, justu-justu zein lore diren jakitea ez da gauza erraza.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0159 EUSKAL HERRIKO BASAPIZTIAK NON DAUDEN IKASTEN 1. Lehenik, Euskal Herrian dauden espezie basatiei buruzko informazioa bildu behar duzu, babestuta dauden ala ez, etab.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0159 2. Jasotako informazioa elkarbanatu eta animaliak taldeka banatu behar dira: batzuek arrainak hartuko dituzte, beste batzuek anfibioak, beste batzuek narrastiak, hegaztiak, ugaztunak, etab.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0094 7. Mendira txango bat egin aurretik, informazioa behar duzu.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. erkoreka 0015 Gainerako ikertzaile gehienei ere behar izan dudan informazioa eskatu diet eta euretariko askok bialdu didate, bakoitzaren erreferentzia bibliografikoan adierazten denez.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0017 Argazkiak, baloratu eta informazioa ematen dutelako baloratzen dira.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0019 Bi informatzaile grafikok hartutako mitin politiko baten irudiak, esate baterako, horietako batean jendeak okupatutako mailak hutsune handiekin ikusten dela; eta bestean, hartze-angelu murritz bat erabiliz jendetza ikaragarri bat erakusten duela, marko berean lortutako argazkiak dira, eta hala ere ez dute informazio bera jasotzen, aitzitik baizik, de-formatu egiten dutela esan behar da.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0095 Egia da, baita ere, informazio hori eman lezaketen nibelak oso gutxi direla.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0091 Urdail horiek dinosaurua hil baino lehenago jan zuenaz oso informazio garrantzitsua eman digute.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0193 Baina zein zen buztin-geruza hark ezkutatzen zuen informazioa?.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak eglu iii 0400 Bestalde, ageri denez, aipatu perpaus guztiotan adizkiek denborari buruzko informazioa ere daramate.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Dudarik gabe, biologo-buzeatzaileak informazio asko aurkeztu dezake mota honetako ikerketetan.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb 0005 On Joxe Mielek emandako informazio xehean oinarrituz egin dugu liburuaren irudietako argazkien erreportajea.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0012 Euskal Herriko moluskuei buruz, informazio gehiago nahi izanez gero, honako hauetan kontsulta daiteke: Fischer-Piette, bere lan zientifiko osoan zehar, .

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0009 Test bat ikasgelako lanaren luzapen gisa ikusten da, irakasleari eta ikasleari aurrerapenerako oinarritzat erabil dezaketen informazio baliagarria ematen dielarik.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0009 Test batetik ateratako informazioaren balioa, testak zer-nolako prestakuntza izan duenaren araberakoa da.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0049 Esaldietako multzoek ez lukete bost hitz baino gutxiago eduki behar normalean, bestela hizketaren jario naturala okertuko litzateke informazioa badaezpadakoa izango litzateke eta azenturik gabeko bokaleei balio handiegia emango litzaieke gainera.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0031 e. Informazioa: Paul Bunyan-en jaioterria.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0067 3. Informatzaile batengandik informazioa ateratzeko prozesuaz eta elkarrizketa kontrolpean izateaz hitz egin.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0139 Herriari buruzko informazioa ezezik informazio hori biltzeko prozesua eta ikasle bakoitzaren esperientziak dira klabeak ariketari zuku guztia ateratzeko.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0037 Diskoek osatutako multzoa unitate biragarri batetan ezarria dago, honek azalerak irakurketa / idazketarako buruetatik gertu mugitzea bideratzen duelarik, horrela informazioa sartu edo ateratzeko.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0037 Idazketa / irakurketarako buruak informazioa gorde edo irakur dezake, lehenengo kasuan berak ukitzen duen filme zatian aldaketak eraginaz edo bigarrengoan magnetizazio aldaketa horiek itzuliaz eta detektore bezala lan eginaz.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0037 Lehenengo kasuan pista bakoitzeko bana dago eta bigarrengoan, aldiz, azalera bakoitzeko bana; azken sistema honek informazioaren atzipen-denbora luzeagoa izan arren, burua pista egokian kokatu eta irakurketa / idazketari ekiteko halako denbora behar bait da.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0060 Teletestuaren aplikazioen artean, posta elektronikoak erabiltzen dira, egituraturik ez dauden kodetu gabeko informazioak transmititzeko.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0060 Beraz, ez gaude teleihardupide eta teletratamenduaren kasuan, hauetan kodetuta eta egituraturik dauden informazioekin lan egiten bait da.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0060 3 Digitalizaturik dagoen informazioaren bidalpen zuzena eskaintzen digutenez, bulegotika-teknikek dokumentuen berregintza nabarmenki errazten dute.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0082 13 Pieza eta aparatuen planta, altxaketa, ikuspegi tridimentsionalak eta bestelakoen despiezaketa eta lantzea oso erraztua geratzen da piezen diseinuko ihardupideari dagokion informazio digitalizatuzko tratamenduari esker.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak informatika atlasa 0082 14 Diseinurako tresna programatuen erabilerak aurretik egindako diseinuen informazioaz baliatzea ahalbideratzen du, diseinu berriak sortzeko.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0016 Hizkuntza arrotza ikasten ari denaren asmoa, xede-hizkuntzan irakurtzerakoan, beharbada ez da informazioa, interesa edo atsegina, xede-hizkuntza ikastea baizik.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0097 Ikasleari ideiak antolatzen eta liburu batetik zer nolako informazioa jaso nahi duen zehazten ere laguntzen dio, honela, ondorengo irakurketari etekin handiagoa atereaz.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0030 Mercator-ek bere izena daraman proiekzio konformea asmatzen du; kartografia honetan badago jadanik latitude eta longitudearen finkapen geodesikoa duten puntuen gutxiengo bat, gainontzeko informazioaren jatorria sakabanatu eta heterogeneoa den arren.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0042 Dokumentazio mota honek interes haundia du historiagileentzat, herri mailako ikerketetarako batez ere, duen ugaritasun eta zehaztasuna dela eta, lehen eskuko informazioa bait da.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0042 4. 6. 1) Oinarrizko kartografia tradizionala Oinarrizko kartografia esaten zaio espazio eta lokazio oinarrizko informazioa ematen duenari: kokaera (koordenada geografikoak) eta fisiografia (erliebea).

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0042 Mapa hauek ematen duten informazio eta oinarrizko datuak ondoren gai-mapetan erabiltzen dira.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0042 XVI, XVII eta XVIII gn. mendearen zati haundi baten, mapa hauek honako informazio hau ematen zuten: a) Lokalizazio / kokaera; honek latitude informazioa baino ez zuen ziurtatzen, lonjitudea nolabaiteko zehazgabetasunarekin kalkulatzen bait zen.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0042 Zehazgabetasun haundia informazio osoan.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0048 Orokorrean, dagoen dokumentazioak ez du hiri hauen hirigintz eboluzioari (morfologia, estruktura eta abarri) buruzko ikerketa zehatzik egiteko aukerarik ematen, zenbait aspektutan informazioa garrantzitsua izan arren.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0048 4.7) Informazioaren jatorria Egungo oinarrizko kartografia dokumentazioan agiriak ematen duen informazioa zuzena da (lehen mailakoa), hau da, datuak errealitatetik hartuak izan dira baliabide teknikoen bitartez: triangeluketa, neurketa, inkesta....

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f.m. ugarte 0048 Baina ez da beti horrela gertatu, zeren CASSINI DE THURY-ren garaiarte (1748-93), Frantziako kasuan, mapatan agertzen diren datu gehienak bigarren eskuko, informazio ez zuzenetatik jasoak bait dira (bigarren mailakoak), lokalizazio datu batzuen salbuespenarekin (latitudearen neurketa puntu batzutan).

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0031 Ingurune informal batek, halere, informazio ugari eskaintzen du interakzioari buruz eta gauzak modu egokian esateari buruz.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0078 Hauxe da HaurBesoetakoa-n erakusten zaiguna (12) AZURMENDI, J. Mirande eta kristautasuna, 1978. 39. HB euskal pentsamendu tradizionalari sekula botatako desafiorik arradikalena zen seguruenik (euskaraz behintzat). Arradikalegia, euskaldungo arruntak orduan, eta gaur oraindik itxura duenez kritikoek alegia, ulertu ezezen, igarri ere egin ahal izan ziezaion, ezta barne-barnean zertaz ari zitzaionik ere zinez Mirande. Ezin erabaki-asmatu izaten da, horrela, obra hori zehazki nola juzkatu eta baloratu, perla literario eta eskandalotxo moral arteko zalantzan. Arestik berak, eta nobelak izan duen irakurlerik adienetakoa izan liteke, , idazten zuen (Anaitasuna 195, 1970, 10), . (Pederastak eta, ez zituela bereziki gogokoak, aspaldikoa zuen Arestik hori kontua). Baina geroxeago amaituko da. Laster berriro autozuzenduz: , ordea. Problema gutxiago izan zuen zentsura frankistak: (Exp. 12073/69, J. M. Torrealdaik pasatako informazioa).

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0025 Hauxe da lortu duzun informazioa.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0099 Kontuan izan beharko duzu, alde batetik, instantzien egitura, eta bestetik, kasu horietan interesatzen den informazioa.

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0007 Espezie bakoitzari buruz, haren ezaugarri morfologikoak deskribatzen dira, loraketaren eta fruitu-ematearen garaia, ekologia, deskribapen geografikoa bai Mundu mailan eta bai Euskal Herri mailan, eta berdin, daudenean, beraren erabilera eta bertuteei buruzko informazioa.

355. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Herrilanetarako Sailaren martxoaren 9ko 90/779. FORU AGINDUA, Bilbotik Bermeorako 6313-EEren destolestaketa,9,550. k.g.tik 12,355. k.g.era, Artebakarra-Zabalondoko tartea, taiuketaren proiektuaren burutzapenak ukitu ondasun eta eskubideen desjabetze-espedienteari hasiera eman eta haien zerrenda jendaurreko informazioaren pean jartzen duena.

356. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Bigarrena: Aipatu proiektuak ukitzen dituen ondasun eta eskubideen zerrenda erantsia jendaurreko informazioko izapidepean jartzea, hamabost astegunetako epean zehar, Bilbon, Gran Via, 26-3garrenean dauden bulegoetan alegazioak aurkeztu ahal ditzaten, ukitzen diren ondasun eta eskubideak nahiz berorien titularrak zerrendatzean jasanak daitezkeen okerrak ongitzeko bakarrik, guzti hori Derrigorrezko Desjabetzapenari buruzko 1954eko abenduaren 16ko Legeko 17 eta hurrengo artikulu eta haren araudiko baterakoetan xedatutakoarekin bat etorriz.

357. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Interesatuek Bilboko Gran Via 50.eko 7. solairura jo dezakete informazio bila edota baita 4414277 eta 4414004 telefonoetara deituz ere.

358. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Informazio gehiago jaso nahi dutenek Xabier Gereñorekin hitzegin dezakete, 435.52.63 telefonora deituz.

359. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Informazio gehiagorako Mulieris dignitatem enziklika dozu, Juan Pablo II. Aita Santuarena. Asier Barandiaran Amarika.

360. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Ekialdetik, hau da, Hungria eta Sovietar Batasunatik datorkien informazioaren arabera, guretzat interesgarriak izan daitezkeen puntuak azpimarratu zituen: Haiek ere beraien politika ekonomikoak ez zuela funtzionatzen ikusi zuten; orduan, amaitu zuen langabeziari eta inflazioari aurre egiteko eta produktibitatea areagotzeko zenbait neurri hartu dituzte.

361. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Gasteizko festak ETB-n Euskal Telebistak Gasteizko festei buruzko informazio ugari eskeiniko du bere bi kanalen bidez.

362. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Alde batetik, ETB-1ean Itziar Azpeitiak eta Jon Lamarcak aurkezten duten Jai giroan saioan, astelehenetik ostiralera gaueko 9etan, ETB-2ri dagokionez, atzotik eta abuztuaren 9ra arte, Fiestas Blanca 89 saioan, hirurogei minututako informazio berezia eskeiniko da, bertan ekitaldi nagusiak ikusi ahal izanen direlarik.

363. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Herriak erabiltzen duen uraren berri informazio sakona behar du eta ezin zaio informazio hau ukatu, udal batzuk nahi duten bezala.

364. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Egoera hau lehen bait lehen konpontzea eta informazioa herrian ondo zabaltzea beharrezkoa ikusten dugu.

365. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 KULTURA ETA TURISMO SAILA INFORMAZIO PUBLIKOA, Kulturaren aldetik Ogasun Interesgarri aldarrikatzeko espedienteari buruzkoa.

366. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 1989ko maiatzaren 15eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, 91. alean argitaratutako Informazio publikoan hutsak egin direla oharturik, horiei dagozkien zuzenketak egiten dira ondoren:

367. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 IRAGARPENA, 1990eko maiatzaren 10ekoa, Industriako Bizkaiko Lurralde Ordezkaritzarena, tentsio haundiko elektra instalakuntza zenbait informazio publikora ateratzen duena.

368. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Urriaren 20ko 2619/1966 Dekretuaren 10. atalean eta egun bereko 2617/1966 Dekretuaren 9.ean adierazten diren ondorioetarako, informazio publikora ateratzen dira ondorengo instalakuntza hauek; Iberduero, S. A. da eskegilea: Erref.: L-272(2) jac.ia.

369. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Euskal Herrian Euskaraz, bistan da, ez da talde egituratua, informazioa falta zaio, kriston elukubrazioak egiten ditu, borondaterik ez zaio falta, eta, tristeena, sakon-sakonean, arrazoi du.

370. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Herri erakunde guziei irekia egon beharko du, Udalak hauzo elkarteekin eta gainerako herri erakundeekin etengabeko komunikabidea ukan dezan beharrezko informazio guzia emanez.

371. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Bestalde, Zaramaga, Aranbizkarra, Arana, Judizmendi eta hiri erdialdeko zentroei, Gasteizko ABT-k informazio, dokumentazio eta aholku teknikozko zerbitzu iraunkor batzuk eskaini die ikasturte osoan zehar.

372. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Beharrezkoa da bakoitzak barruan daramana kanpora ateratzea, ahal den informazio lortu ondoren, zentsuen bidez, kuadroan plasmatu behar da.

373. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Informazioa lehen, bigarren eta hirugarren munduko laurogei herritara igorri duten arren.

374. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Bai Radio Euskadi bai ETB-2 kastillanoak dira, TVE eta SER diren gisa berean; eta aurrenengoen bigarrenekiko desberdintasun bakarra informazio ez-espainolistan besterik ez datza.

375. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Euskarak lekurik ez duen informazioa indartzen ari da Gobernu Autonomoa, hala pentsatu nahiko ez badu ere; ezen, gure hizkuntzaren kaltetan, beste komunikabideei konpetentzia egiteaz baino ez bait saiatzen kontuz!, konpetentziak kalitatea zirikatzen du-eta, finean ETBk tankera igualtsukoari helduz.

376. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Buruzagi komunista dominikarren ustez, Estatu Batuetako administrazioa nazioarteko komunikabideetan duen eraginaz baliatu da, Dominikar Errepublikari dagokionez behintzat, gezur hutsa den informazioa barreiatzeko.

377. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Informazio ofizialaren arabera, atxilotutako bat.

378. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Gartzelara sartuko dituzten polizi guzti hauek, Montevideoko Informazio eta Inteligentziako Zuzendaritza Nazionaleko koadroak ziren.

379. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Eugenio Ibarzabalek, ondora bilduko zaizkion inbitatuei, hauxe galdetuko die: Euskal Herrian autoritate-faltarik ematen al da? Ondorako aukeratu dituen jaunak, hauexek dira: Joaquin Jiménez, Donostiako Auzitegi Territorialeko lehendakaria, Antonio Beristain, Euskadiko Kriminologi Institutukoa, Ramon Zallo, abokatua eta Leioako Informazioaren Zientzi Fakultateko irakaslea, eta, azkenik, Marc Legasse, nobelista.

380. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Eta informazio gehiago nahi izanez gero dei 943-425111.

381. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 14. Batzarre Nagusiei beharrezko informazioa eta laguntza ematea, Erakunde-Antolaketarako Foru Araueko 31. artikuluaren arabera.

382. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 19. Foru Diputatuei beren kudeaketaren eta dagozkien Departamentuen zereginen gainean bidezko informazioa eskatzea.

383. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 Presako desjabetzearen aitorpenaren gai diren ondasunak eta eskubideak, horien ezagupenerako, behar hainbat xehetasunez zehaztuta eta banakatuta gelditu dira horretarako egindako espedientean azaltzen den zerrendan; zerrenda hori agerian egon eta informazio publikora atera zen Foru Korporazioak onartu zuen alegazio-idazki bat aurkeztu zelarik.

384. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 12. Irakurleentzako zerbitzuak: bibliografi-informazioa, informazioaren hedapen selektiboa eta erabiltzaileen prestakuntza.

385. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0002 Interes handiegiak daude behar adina eta behar bezalako informazioa janari-kontsumatzaile eta nekazariei ez zabaltzeko, baina errealitatea hor dago eta ikerketan ari direnek gero eta emaitza kezkagarriagoak jasotzen dituzte.

386. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Orduan, ikasleak alde guztietatik kontsultatzen zuten datu-base batean sartu zuen berak programatutako birusa, eta basearekin informazio bila harremanetan jartzen ziren guztietan sartzen zen birusa, bertako sistema informatikoa izorratuz.

387. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1989 0002 Kontsumitzaileen Informaziorako Udal Bulegoan adierazi digutenez, gasa instalatzeko orduan ere arazoak sortu izan dira.

388. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1990 0001 Publizitatearen erasoa, eta guraso askoren utzikeria dira errudunak kulpantea, baita informaziorik eza ere.

389. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1983 0001 Joan den alean ere, hizkuntzaren inguruan gure herrian ematen ari den borrokari buruz informazioa ematen genuen.

390. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Hartu daitezkeen beste neurriak polizien eta Europako zerbitzu sekretuen informazioaren elkar truke hobetze eta gehitzea izan daitezke, eta baita herrialde bakoitzaren kanpo arazoetarako eta barne ministroen koordinaketa handiagoa.

391. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Badira pertsonak, edozein zientzia motatan, beren erudizioaren zabaltasunagatik, kriterioen egokitasunagatik, garaian garaiko benetako arazo intelektualak formulatzen asmatzeagatik, informazio zehatza eta honen testuinguru historikoa uztartzeagatik, beren ikerketen eta sentsibilitateen ondorioak klartasunez eta pretentsio faltsurik gabe pausoz pauso azaltzeagatik, beren obran liburutegietan ikasia eta bizitzea tokatu zaien esperientzia elkar argitzeagatik, badira gizonak nahitaezko erreferentzia puntu bihurtzen direnak jakintza mota horiek aurrera egin dezaten.

392. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Kritikak argiturik, nire artikulo haren irakurleen aurrean, neure hutsegitea lotsaz eta damuz aitortzen dut, eta neure okerra zuzentzeko asmoz, agirian jartzen dut: Joera batzuen adibide gisan eta alusio bidez aipatzen dudan pasarte hortan, bestek emandako informazioetan gidatuz, informazioaren zuzentasuna egiaztatu gabe ta orijinala esku artean eduki ere ez nedukala, testuingurutik moztuz eta GAIZKI eta FALTSUKI eta jatorrizko ESANAHIA BESTETARATUZ aipatu nuela GAZTE aldizkaria, arinkeriaz uste faltsu bat zabalduz, informazio lege ororen kontra jokatuz eta ahotan hartu nuenaren kaltez, bai jendearen eta bai gauzaren.

393. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Beno, agentziak hiru mailatan zatitzen dira, kolaboraziozkoak, informazio orokorra eta grafikoenak.

394. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Gu lehenengo momentuan informazio orokorra emanez bakarrik hasi ginen, bainan mistoa egitea lortu dugu, hau da, hiru mailatan lan egingo dugu.

395. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1978 0001 Bai, orain arte Euskal Herrian lau, nik erbi-zakurrak deitzen diet, pertsonek maneiatu dute informazioa orain gu irtetzen gara eta... Ikusi egin behar zer gertatzen den.

396. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... elhuyar 1990 0002 Zoritxarrez, itsasgizon honi buruzko informazio gutxi daukagu: ez da bere historia medikoa ezagutzen eta ezta 1959, urtea baino lehen bisitatu zituen herrialdeak zeintzuk izan ziren ere.

397. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Hurrengo urratsa Art Nouveau arkitekturari buruzko informazioa bildu eta ebaluatzea izan zen, hori bait zen beharrezkoa gerta zitekeen kontserbazio lanari ekiteko abiapuntua.

398. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Horrela, aurreko mendearen azkenaldera izandako nazioarteko harremanei, eraikuntza teknikei eta bereziki, material berrien erabilketa esperimentalari buruzko informazio ondo gero eta handiagoa joan da sortuz.

399. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ud 1988 0001 Urte horretan bertan, aipaturiko Sailaren Patronatuaren Batzarrak zuzendaritza eman zion Andres E. de Mañaricua y Nuere jaunari; beronek ere zuzendu zuen Informazio Bibliografikoaren Bulegoa bere ordurarteko zuzendaria izan zen Carlos González Echegaray jauna Madrilera aldatu zenean.

400. 1991> bizkaiera ikasliburuak txor-txor/5 0009 Aho-hizkuntzari dagokion atalean hizkuntz funtzio desbardinak lantzen dira unitate bakoitzean, beti ere pertsonen arteko eguneroko alkarrizketetan oinarrituta dagozan esapideak batzen diralarik: iritzia eskatzea (Zer iruditzen jatzue...); iritzia emotea (Nik zure moduan...); gonbidapenak egitea (Gura dozue gugaz etorri...); nahia, desioa adieraztea, eskeintza egitea, informazioa eskatzea eta emotea, arretea erakartea, segurtasuna emotea, poza adieraztea, aholkua emotea, hasarrea adieraztea, mehatxuak egitea, etab.

401. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j.m. iraolagoitia 00107 Ondoko informazio hau ikusi baino ez dago: Uhin Ertainean (O.M.n) 6 irratitik Euskadi Irratia da bakarra.

402. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. ibarra 0146 Honez ganera, aldaera batzutan, errotea dala eta informazio bat emoten da:

403. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak aretxabaleta il 0008 Belarriarekin idatzi behar da Aretxabaletarako Idazteko informazinoa edo ideia batuta gero ariketa hau egin behar da modu naturalean: hau zelan esango ete nuke nik berbetan.

404. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0173 Bestelakoetan, ez daukagu itzal handiko eraikin honeen ganeko agiririk eskura; izan be, informazino hori biltzen daben agiritegietara jotzerik ez dogu izan.

405. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak merkatlegea 1999 00074 h) Merkataritza-ordutegien informazioari buruzko arauak ez betetzea.

406. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00090 Erabiltzen erraza da, nahikoa baita haurrek ikasgelan egiten dutena behatzea eta familiak ematen digun informazioa gehitzea, ikasgelan egunero burutu ohi diren eginkizunen bidez konpentsazioa eta hobekuntza bultzatzeko.

407. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00090 4. Elkarrizketak. Familiakoekiko elkarrizketek haurrak etxean nola moldatzen diren jakiteko baliagarriak zaizkigun informazio eta datuak eskuratzeko balio dute eta oso erabilgarriak dira ikastetxean

408. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00134 HASIERAKO EBALUAZIOA - IKASLEARI BURUZKO INFORMAZIOA

409. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak euskera 1996 1025 Euskaltzaindiak, dela bere Zerbitzu Orokorretatik, dela Arabako ordezkaritzatik bertatik, herritarrek eskatzen dioten informazioa eta laguntza eskaintzen jarraituko du.

410. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0016 2.1 apartatuko taulak 1 kapituluan azaltzen den informazioaren euskarritzat balio duen oinarrizko informazioa ematen digu.

411. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0020 Horrela bada, 5.1 apartatuak 1990-1995 urteetako bakoitzean indarrean egon diren edo dauden tarifen taulak ematen ditu, eta ondoren zehazten diren Zergetarako informazio hau azaltzen du:

412. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00018 1. Ekainaren 20ko 305/1995 Dekretuaren 13. eta 14. atalen arabera, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak Europako Gaietarako Zuzendaritzaren bitartez eman beharko die informazioa sailei Europako Batasuneko proposamen eta ekimenez, proposamen eta ekimenok sailon konpetentziei eragiten badiete.

413. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00018 c) Berariazko informazioa proposamen edo ekimen bakoitzari buruz, proposamen edo ekimen horrek sailaren konpetentziei eragiten badie. Akordio honekin balera datorren I eranskinean jaso dugu horretarako erabiliko den informazio fitxa.

414. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ebatasun 1997 00023 2. Informazioa aztertu ondoren, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak, hala badagokio, 5. atalean jasotako ekintzak burutzeko eskatuko dio sail bakoitzeko organo aginpidedunari.

415. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00083 c) Drogamenpekoei lan-munduan sartzen laguntzeko, pertsona horiek lanen bat aurkitzeko duten aukera areagotzeko programak aurrera eramatea. Bereziki era honetako jarduerak bultzatuko dira: enplegua lortzeko plan pertsonalak, lan egiteko norberaren ezaugarriak garatzea, lanbideei buruzko informazioa ematea enplegua lortu ahal izateko, eta lana lehiatsu bilatzeko teknikak. Era berean, drogamenpekoak trebatzeko eta lan-munduan errazago sartzeko heziketa-planak ezarriko dira.

416. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00040 g) Euskal Herriko Poliziako funtzionarientzat, hezitzeko eta infomazioa emateko izango diren aldian-aldiko argitalpenak gertatzea eta, orohar, Euskal Herriko Poliziako funtzionariak profesional mailan kualifikatzeko ekintzak egitea, beren zereginak betetzeak kasu bakoitzean eskatzen duen ezagupen eta espezializazioa emango zaielarik.

417. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00020 Kanalean oinarrituta, komunikazioa ezarri, mantendu, erraztu ala etetea du helburu, eta baita komunikazioaren eraginkortasuna zihurtatzea ere. Formula estereotipatu, esaldi labur eta berriz esateen erabilera ugaria ditu ezaugarri. Agurretan topatzen dugu maiz (egun on, kusi arte), telefono elkarrizketetan kanalak irekia jarraitzen duela adierazteko (bai... bai: mm... mm; hara... hara), testuetan zerbait nabarmentzeko erabiltzen den letra mota desberdinetan etab. Haurrek jabetzen duten lehen funtzioa izaten da, haurrengan komunikatzeko joera lehenago agertzen baita informaziozko edukina duten mezuak ekoiztu eta ulertzekoa baino.

418. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00020 MEZUAREN EDUKINA: INFORMAZIOA ETA KOMUNIKAZIOA

419. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00020 Mezu guziek adierazten dute zerbait, baina ez da informazioa komunikazioarekin nahastu behar. Komunikazioa mezua helarazte prozesua da, eta informazioa, berriz, mezu honen edukina.

420. 1991> euskara batua ikasliburuak m.j. eceizabarrena 00020 Informazioan, zentzua eta zenbatekoa dira bereiztu behar direnak. Badira zentzua duten informazioak izanagatik inongo informaziorik helarazten ez dutenak, hartzaileari komunikazio-egintzan adierazi den guztia aldez aurretik ezaguna zitzaiolako. Horrela adibidez, Euskara hizkuntza bat da edo Elurra zuria eta hotza da bezalako mezuek esanahia badute, baina ziurrenik ez diote ezer berririk jakinaraziko entzuleari. Kasu honetan, informazio kantitatea hutsa izango da.

421. 1991> euskara batua ikasliburuak historia eta artea/dbh 00089 - Bilatu bi karlistadei buruzko informazioa eta aztertu zein izan ziren protagonistak. Baloratu gerra hasteko arrazoiak.

422. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00128 Ikur hau agertzen denean, ariketa horretan datuak biltzea, elkarrikuskak egitea, informazioa eskuratzea, galdeketak egitea, liburuak kontsultatzea edo antzeko zerbait proposatuko da.

423. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00034 Osatu fitxa testuko informazioa erabiliz eta irudiei begiratuz

424. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/4 00066 Kanten hitzekin liburuxkatxo bat egingo duzu, entzule-irakurleak ondo uler ditzan behar hainbat informazio eskainiko duzularik (sinonimoak, azalpenak, etab.).

425. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00324 2.- PASOS SUCESIVOS. STEPWISE ere deitua. Agian hau da gehien erabiltzen dena; nahiz eta prozesuaren bukaeran (batzuetan) INTRODUCIR metodoaren emaitza berdinak lortu, bidean jasotako informazioa aberatsagoa da.

426. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00009 Hain zuzen ere, aldagaien aurreikuspenei buruz, aldizkako informazioa eskuratu ahal izango duzue.

427. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00009 Eskuartean izango duzuen informazioa, ongi aprobetxatzen jakinez gero behintzat, zuen lehiakideek duten lehiarako estrategia asmatzeko baliagarri izango zaizue. Eta honen bitartez, euren enpresa erabakien markoa zein den jakingo duzue.

428. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00093 Hau da, enpresaren informazio ekonomikoa ematen du. Ekitaldiko SARREREK eta GASTUEK osatzen dute, eta diferentziaz, EMAITZAK ere bai

429. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00050 Gaur egun, oraindik ere, bada Paleolito garaiko bizimoduaren antzeko ohiturak eta bizitzeko erak dituzten zenbait tribu. Besteak beste, hauei esker jakin dezakegu garai hartako bizimodua eta gizartearen antolaketa nolakoak izan zitezkeen. Horren adibide bezala yanomamiei buruzko informazio bat eskainiko dizugu. Dena dela, kontuan hartu, nahiz eta Paleolito garaiko zenbait ohiturarekin jarraitzen badute ere, beren bizimodua ordukoa baino aurreratuagoa dela. Adibidez, euren elikadura nekazaritzan oinarritzen dute eta Paleolitoan hori ez zen horrela gertatzen.

430. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00065 Aurreko unitatean ikasi zenuenaren haritik, gizakiaren aztarnetatik informazioa lortzen saiatuko gara.

431. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00080 Aurreko jardueretako informazioaren arabera, zenbait garaitan nekazaritza iraupenezkoa eta, halabeharrez, buruaskia izan zela ikusi dugu.

432. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00046 Eman alderdi bakoitzari buruzko informazio laburra eta aukeratu izenburua alderdi bakoitzarentzat.

433. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00046 - Bilatu hurrengo informazioa: Espainiako zein eskualde edo hiritan eta munduko zein herrialdetan dauden Euskal Etxeak. Ondoren, bilatu mapan.

434. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00010 8. Ereduari jarraituz, eman informazioa ondorengo hiri hauei buruz. Parentesi arteko informazioaz gainera, euskarazko entziklopediaren bat kontsulta dezakezu.

435. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00096 Orain, proiektua burutu aurretik, dena ondo ulertu dugun ikusiko dugu. Beraz, binaka jarri eta ondoan dagoen informazioarekin eta kontrol zerrendan esaten denari jarraituz, triptiko bat sortu behar duzue. Triptikoaren gaia, noski, Iparra - Hegoa da. Erabili ahal duzuen informazioa honako hau da:

436. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00236 Hartzaileetatik datozen kinadak jaso, informazioa ikertu eta beste nerbio-zuntzen bidez aginduak efektoreetara bidaltzen dituzte.

437. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00020 Bigarren problemak Lavoisierren garaian ezagutzen zen informazioaren berri izatera eramango gaitu, eta erreakzio kimikoen azalpena egin ahal izateko, eredu korpuskularra zabaldu eta eredu atomiko-molekularra bihurtzera.

438. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00040 3 Jarduera honek informazioa bilatzera bultzatzen du.

439. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00040 Irakasleak item-kopurua gehiegi dela ikusten badu, datu numerikoak eman diezaizkieke, ikasleek item bakoitzari dagokion garaiari buruzko informazioa besterik bila ez dezaten. Hartara, jarduera hau arloko 9. helburu orokorrarekin zuzenki lotuta geratzen da.

440. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00060 Jarduera hauen bidez, informazioa bilatzera eta aztertzera bultzatu nahi dira ikasleak; baita lortutako emaitzak inguru hurbilean aplikatzera ere, ikasleen jardulekuan alegia.

441. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00060 Prozedurazko jarduerak dira. 5.ean, 7.ean eta 9.ean, ikasleek, jasotako informazioa erabiliz, hipotesiak egin ditzaten lortu nahi da.

442. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00012 Deskribapen testua ematen den informazio guztia bilatzen duen titulu edo gai nagusi baten inguruan multzotutako zenbait elementuz osatuta egoten da.

443. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00012 Izan ere, testu hauen ezaugarri nagusienetako bat horixe da, hain zuzen: deskribapenaren espantsioa nahi adina luza daitekeen arren, informazio guztia titulu batera laburtu eta bil daitekeela. Informazio berriak edo gai nagusiaren espantsioa deskribatutakoa gaia erlazionatzen du gai horri dagozkion propietate, parte edota kualitate zenbaitekin.

444. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00248 * Sindikatu-sekzioak osatu.
* Bilerak egin, kuotak jaso eta informazio sindikala banatu lanorduetatik kanpo, enpresaren jarduera normala eragotzi gabe.
* Sindikatuak igortzen dien informazioa jaso.

445. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00248 * Enpresak enpresa-batzordearen esku uzten duen informazio bera edukitzeko.
* Enpresa-batzordearen bileretara joateko, eta segurtasunari eta higieneari dagozkion funtzioak dituzten organoenetara.
* Neurri kolektiboak hartu aurretik, kaleratzeak edo zigorrak batez ere, enpresak entzun diezaien.
* Enpresa-batzordeetako kideentzat ezarritako berme berberak edukitzeko.

446. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00306 16.1. Informazioaren eta enpleguaren iturriak

447. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00306 * lanpostuen eskaintzak.
* lan-orientazioa.
* Autoenpleguari buruzko informazioa.
* lan-hobekuntzarako ikastaroak
.

448. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00306 -Gogokoen ditugun enpresen zerrendak eta horiei buruzko informazioa eskaintzen dute.

449. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00306 -Dauden enpresei eta beren ezaugarri komertzialei buruzko informazioa eskaintzen duten argitalpenak.

450. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00332 -Bezeroen harrera eta hauei informazioa ematea.

451. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00016 Bestalde, kontzeptu berri eta zailak direnean deduktiboki landuko dira gehienetan, irakaslearen informazioa eta azalpenak beharrezkoagoak izango baitira.

452. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00016 3.- Helburu didaktiko bakoitzeko jarduera-tipologia osoa agertzen da, eta helburu bakoitzaren barnean aplikazio, ikerketa eta informazio jarduerak behar hainbat aldiz errepikatzen dira.

453. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00016 (b) garapeneko jarduerak, ugarienak dira eta hauen artean aurkitzen ditugu informazio, ikerketa eta aplikaziokoak.

454. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00016 Hala ere, azalpenezko irakaskuntzara gehiegi ez jotzeko kontu izan behar da, informazioa lortzeko zailtasunak hala eskatzen duenean da hau egokia.

455. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00029 2. Informazioaren bilaketa eta tratamendua:

456. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00029 Hainbat informazio iturri erabiliz, giza komunikabideak bereziki, zenbait kultura motari buruzko informazioa biltzea, aztertzea, interpretatzea eta kritikatzea.

457. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Arazoak aztertzean ezagupen zabala eta sakona eman ditzaketen informazioak eta datuak erabili ditugu, agian gehiegi, esan lezake norbaitek.

458. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Baina ez deritzogu nahikoa informazioa edukitzeari. Informazio horrek beste helburu garrantzitsuago bat du: kontzientziazioarena, alegia.

459. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00101 Aipatu dugun bezala, ez dugu informazio zehatz bat soilik lortu nahi, egoera hauei irtenbide bat emateko ikasleen kontzientziazioa eta konpromisoa baizik.

460. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00123 Jarduera-mota: Informazioa

461. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00036 Agerian ematen duten informazioaren arabera, bi motatako formulak daude: molekularrak eta enpirikoak.

462. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00081 36. Bila ezazu berotegi efektua deritzon fenomenoari buruzko informazioa.

463. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00081 37. Bila ezazu errekuntzek ingurugiroan sortzen duten kutsadurari buruzko informazioa.

464. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00178 Zenbait kontzepturen arabera, informazioa ordenatu

465. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00178 Datu-basean zehar informazioa bilatu, ikusi eta inprimatu

466. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00178 Datu-baseak behar duen informazio guztia TAULETAN GORDE ETA ANTOLATZEN da.

467. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00178 Taula batean sartutako informazioa ERRENKADA eta ZUTABEETAN ANTOLATURIK dago.

468. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00178 Berezirik landuko den informazioak gelaxka ezberdinetan joan behar du (zutabe ezberdinetan).

469. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00200 Kontsultak, taulak gordetako informazioa bilatzeko erabiltzen diren tresnak dira.

470. 1991> euskara batua ikasliburuak microsoft 2000 00246 Hala ere, eta aurkezpenen gaia alde batera utziz, PowerPoint edozein informazio era antolatu eta grafikoan moldatzeko tresna bezala ere ikus daiteke: laburpenak, eskemak, azalak eta abar sortzeko egokia da, oso formatu librean uzten baitu testu, irudi eta abarren konbinazioa.

471. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0024 Horietako bat bazara, edozein baserritan topa ditzakezun etxabereei buruzko informazio bitxi hauek gustatuko zaizkizu.

472. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 - Informazioa eskatzea eta ematea (adina, iharduera, urtebetetzea).

473. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 - Informazioa eskatzea (iharduerak).

474. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0001 - Informazioa eskatzea (jatorria).

475. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0002 - Informazioa eskatzea/ematea (ordua/iharduerak).

476. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0002 - Informazioa eskatzea (jatorria).

477. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/4 0002 - Informazioa eskatzea (prezioak).

478. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/5 0027 - Inguru guztia ondo behatu eta ahal den informaziorik zabalena bildu.

479. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/5 0203 Informazioa biltzeko Udalarekin kontaktuan jarri eta honetaz arduratzen denarekin elkarrizketa bat eduki:

480. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0053 Liburuetan informazioa bila ezazu.

481. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0161 Informazioa bilatzen hasi aurretik bakoitzak bere esplikazioak agertzea litzateke onena.

482. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0161 Hori egin ondoren, bila ezazue ahalik eta informazio gehien gai honi buruz.

483. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0161 Gero informazio ezagutu ondoren, ikusi ea zuen hipotesiak egokiak ala okerrak ziren.

484. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0178 Bertako udaletxera telefonoz deitu (943-730800) eta bisita antolatzeko informazioa emango dizuete bertan.

485. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0177 c) Bildutako informazioa arbelean kontrastatuko dute eta baliagarriak zeintzuk diren eta zeintzuk ez erabakiko dute.

486. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0194 Labur-labur, arrazoi eta zehaztasun objetiboak eman behar dira, zientifikotasunez jantziak, hots, datu eta informazio jakingarriz osatuak.

487. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0194 Eritzi, arrazoiketa eta informazio osagarri guztiek lotura zuzena izan behar dute testuarekin.

488. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0041 Batazbesteko abiadurak ez digu ematen, beraz, informazio osoa.

489. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0041 Zer egin beharko genuke aurreko ariketako bidaiari buruz informazio gehiago izateko?

490. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0041 Informazio gehiago lortzeko, denbora tarteak laburtu beharko lirateke, adibidez, bost minuturoko batazbesteko abiadura kalkulatuz.

491. 1991> euskara batua ikasliburuak fisika/3 0041 Eta hala ere, ez genuke informazio oso-osoa izango.

492. 1991> euskara batua ikasliburuak kimika/3 0067 Erabil dezagun, beraz, gatzei buruz lortu dugun informazioa aurreko gaian aztertu dugunarekin batera lotura ikertzeko.

493. 1991> euskara batua ikasliburuak argia/4 0138 - Informazioa: kontakizunak 2 Err. 5, 13. Mt. 3, 1-6.

494. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0060 - Hitz egindakoaz, irakasleak arbelean idatziko du informaziorik behinena:

495. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0134 Informazioa jasotzen, informazioa ematen

496. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0134 Balearen inguruan duzun informazio guztia laburtu eta era ulergarrian jarri liburuxka txiki batean.

497. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0134 Zeuek eginiko marrazkiak edota aldizkarietatik moztutakoak erabili beharko dituzue idatzizko informazioa osatzeko, arintzeko edo apaintzeko, zeuek nahi duzuen eran.

498. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0134 - Testuetatik informazioa jaso eta beste bati kontatzeko eran laburtu.

499. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0173 Dagoeneko trenari buruzko hainbat informazio jaso duzu.

500. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0173 Informazio gehiago nahi izanez gero, hona hemen beste testu bat gai honetaz.

501. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0047 Informazio zabalagoa biltzeko, dendariari galdetu.

502. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/3 0126 Bisita ordutegia 11tik 2tara/ astelehenetik ostiralera / Bilera gela / Alkatea / Informazioa / errolda

503. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0007 2. Herriari buruzko informazioa bildu baino lehen, informazio horren atal nagusiak zehaztu.

504. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0007 Hasi baino lehen, herriari buruz lorturiko informazio guztia, markatutako atalei egokitu.

505. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0007 Gu, adibidez, batzuetan udaletxera joan gara informazio eske, beste batzuetan liburutegira jo dugu eta beste batzuetan herriari buruz idatzita dagoen guztia arakatu dugu.

506. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0031 Ez ahaztu zure gurasoei ardoari buruzko informazio hau komentatzea: herri honi ardoaren ospe handia antzinatik datorkio.

507. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0061 Desagerketari buruzko informazioaren azterketa idatziz eman:

508. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0061 - Informazioa lortu ondoren, erreportaiari egitura ematen diogu.

509. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0061 Garapena: Zati honetan informazio zabalagoa ematen da.

510. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0142 - Pertsonaia horri buruzko informazioa jaso.

511. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0167 Hemen kontatzen dena platerari buruzko informazioa da, honelako informazioa emanez:

512. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0167 - Osagaiei buruzko informazio berezia.

513. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0138 Albistea gaur eguneko gertaera baten informazioa ematen duen kazetaritza-jeneroa da.

514. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0022 Pentsa ikasle baten historiala egiteko zenbat pauso eman behar diren (kurtsoz kurtso informazioa aterata).

515. 1991> euskara batua ikasliburuak i. eguren 0022 - Azkartasuna. Begi-bistakoa da, edozein informazio ziztu bizian lortzen dugu eta.

516. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0164 Telebistak informazioa transmititzen du:

517. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0164 Irratia, informazioa hitzez edo ahoz ematen duen komunikabidea da.

518. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0164 Informazioa irrati-kate edo estudioetatik bidaltzen da, edo berriak gertatu diren toki beretik, edo kiroletan, adibidez, partidua jokatzen ari diren lekutik.

519. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/4 0164 Irrati-kazetariek mikrofono bidez ematen dute Informazioa.

520. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0141 Inkestaren bidez gai zehatz bati buruzko informazioa jaso eta antolatzen dugu.

521. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0163 5. Laburtu eskema batean testu honetako informazioa.

522. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0015 Galdera hauek erantzuteko, informazioa bilatzen saiatu beharko duzu.

523. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0015 Informazioa aurkitzeko modu desberdinak daude: liburuetan kontsultatu, gurasoei galdetu, gai hauetan jakituna den norbait gelara ekartzeko eskatu irakasleari, irakaslearen esplikazioak arretaz entzun...

524. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0015 Liburutegian informazioa bilatzen

525. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0015 Biltzen duzun informazioa koadro, grafiko eta eskemetan ordenatu behar duzu beti.

526. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0111 Bilatu informazioa (EREINen Euskal Herriko Atlasa erabil dezakezu) eta esan non kokatzen diren lantegi garrantzitsuenak.

527. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0149 Bila ezazu informazioa eta azaldu esaldi bakoitza (zer den, zerk sortzen duen, nola prebeni daiteken...).

528. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0011 Kontutan hartu hemen bildutako informazioa saiakuntza bat zehatz-mehatz burutzeko ez dela nahikoa izango.

529. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0031 Informazioa ematea.

530. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0065 Albistearen gainontzeko informazioa ematen du.

531. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0180 Aurkitu informazio hau ondorengo testuan.

532. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0007 b Pertsona baten ahozko deskribapen laburra entzun ondoren, formularioa betetzeko adinako informazioa jaso.

533. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0007 c Deskribapen labur batetik abiatuz, familia horren zuhaitz genealogikoan dauden argazkien azpian ahalik eta informaziorik gehien jaso eta idatzi.

534. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0230 Komunikazio eginkizuna: elkarrizketa laburrak, iritziak eta informazioa emanez / eskatuz; adostasuna / ezadostasuna azalduz...

535. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0230 b Norberarenean erosten den egunkaria, entzuten den irratia, ikusten den telebista katea eta abarrekoei buruzko informazioan oinarrituz, iritziak azaldu.

536. 1991> euskara batua ikasliburuak elhuyar 0405 Sexua ere beste karaktereak bezala kromosometan dagoen informazioak mugatzen du.

537. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0027 Aurreko jardueran jasotako informazioa erabiliz, egizu honako hau.

538. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0044 Dena dela, honako informazioa arreta handiz irakurri ondoren, komenigarria izango litzateke bertako ideia nagusiak aurkitzea eta idaztea.

539. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0044 Horretarako, bila ezazu informazioa eta ea osatzen duzun eranskinetik kanpo egin daitekeen beste zerrenda bat ere.

540. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0146 Aurreko jardueran azaldutako ideiak zabaltzeko hona hemen informazio gehiago.

541. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0156 Datuak bildu, kontsulta liburuetan informazioa jaso eta eztabaida ezazue zuen artean.

542. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/dbh 0217 Koka itzazu zuzenean ibilbide honen puntuak: herria, basaeliza, iturria eta bailara, osaba Koldok eman dien informazioa oinarritzat harturik.

543. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/5 0036 - Bisitatu behar dituzuen lekuez informazioa jaso eta egingo duzuen ibilbidea, nora eta nola joango zareten... aurrez prestatu.

544. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/5 0036 Eskolara itzultzen zaretenean, talde bakoitzak jasotako informazioa antolatu soinu eta hotsak bereizi eta sailkatu, ondorioak atera, eta lanak gelan aurkez itzazue.

545. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0041 ZURE HERRIAN EDO HURBILEAN ERE IZANGO DA, NOSKI, KALE EDO ESTATUAREN BAT NORBAITEN OMENEZ.
BAT AUKERATU ETA INFORMAZIOA BILATU: NOR ZEN, ZER EGIN ZUEN...

546. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0065 TALDEKA, INFORMAZIOA BILATU ETA ZUEN ESKUALDE EDO EUSKAL HERRIKO BESTE LEKU BATEN TURISMO FOILETOA EGIN EZAZUE.

547. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0057 Airearen kutsadurari buruzko informazioa datorkizu jarduera honetan.

548. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0033 1) Berak jasotzen ditu zentzumenen organoek (begiek, sudurrak, mihiak, azalak eta belarriek) nerbioen bidez kanpotik jasotzen duten informazio guztia.

549. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0033 2) Memoriarekin kontsultatu ondoren (informazioa eta esperientziak bertan daude bilduta), zer egin behar den agintzen du.

550. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0033 Begiek jaso duten informazio hori nerbioek garunera bidaltzen dute.

551. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0059 INFORMAZIOA JASOTZEN, INFORMAZIOA EMATEN

552. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0059 2 INFORMAZIOA EMATEAREN EZAUGARRIAK AZTERTZEN

553. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0059 - Ez baitiezu informazio berbera emango:

554. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0059 2) Helburua garbi izatea: gai batez guk baino gutxiago dakien bati informazio berria ematea.

555. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0059 Beraz, garbi dago lehendabizi zeuk jaso behar duzula informazio hori.

556. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/2 0059 Horretarako, ahalik eta informazio-iturririk gehienetara jo informazio horren bila.

557. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0079
- Asma ezazue parke natural horretan beste zein animalia bizi diren.
Zein motatakoak izango dira?
Animalia txikiak bakarrik, ala handiak ere bai?
- Ezagutzen duzue parke naturalik?
Non?
- Badakizue Euskal Herrian parke naturalik dagoen?
Turismo bulegoetan galde dezakezue, eta haiei buruzko informazioa jaso.
Begira ezazue zein animali mota bizi diren han.
- Demagun umeak eta marmotak hitz egiteko ahalmena dutela.
Zer-nolako elkarrizketa izango lukete?
Binaka, asma ezazue elkarrizketa hori; ondoren, antzeztu.

558. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0158 Ditut eta nintzen laguntzaileek informazio detailatu jakin bat ematen dute:

559. 1991> euskara batua ikasliburuak a. alberdi 0158 Saltzen eta etorri aditzek informazio bat baino gehiago ematen digute: sal + -tzen eta etor(r) + -i.

560. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00005 Beraz, ikasleak aurrez ikusitako gaiekin zerikusia duen informazioa aurkituko du.

561. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00046 Jarduera hau egiten hasi aurretik, arreta handiz irakur ezazu, bi aldiz gutxienez, aurrekoan datorren informazioa, ulertu arte.

562. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00046 1) Aurreko jardueran datorren informazioaren laburpen bat egin behar duzu. Horretarako, kontzeptu-sare bat osa dezakezu, eta bertan, lan zientifikoaren etapa edo ezaugarri nagusiak adierazi.

563. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00046 2) Bigarren eranskinean (ikus 73-76 orrialdeak) Galileok erorketa libreko gorputzen higidura deskribatzeko egin zituen ekarpenei buruzko informazioa aurki dezakezu. Gertatutakoa oinarritzat hartuta, ikerketa zientifiko historiko honen azterketa egin behar duzu.

564. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00155 Zertutako behaketak informaziorik zehatzenaz hornitutako esakuneetan formulatu behar dira; haietan, zientzi teoria eta esperientzia uztartzen dituzten fenomenoen arteko erlazio eta loturak jasoko dira.

565. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00016 Ordenadorea makina elektroniko digitala da; informazioa erabiltzeko diseinatutakoa.

566. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00016 Informazioa erabiltzen duela esaten dugunean, ordenadorean sartutako datu eta informazioarekin (testua, irudia, soinua... adierazten duten informazioarekin) emaitza lortu arte zerbait egiten duela (programetan bildutako instrukzioei jarraituz) adierazi nahi da.

567. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00016 Gaur egun ordenadoreak erabiltzailearen ikuspegitik begiratuta funtzio asko ditu eta arlo guztietan: izan ere, heziketan, komunikazioan, informazioan, zientzian, teknikan, medikuntzan...

568. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00016 Informazio edo datuekin ordenadoreek honelako eragiketak egiten dituztela esan dezakegu:

569. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00016 - Datuak sartzeko eragiketak. Bere ingurutik ordenadoreari informazioa ematen zaio. Informazio hori era erabiliena, teklatuaren bitartez egiten dena da.

570. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00016 - Datuak ateratzeko eragiketak. Ordenadoretik informazioa lortzen da. Informazio hori lortzeko, bi bide erabilienak pantaila eta inprimagailuaz baliatzea da.

571. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00016 - Biltegiratze-eragiketak. Ordenadoreak beste saio batean erabil dezakeen informazioa era iraunkorrean gordetzeko egin behar diren eragiketak sartzen dira atal honetan. Prozesu horren bide orokorrena, informazioa diskoetan gordetzea da.

572. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00048 Disketea formateatzean kontu handia izan behar da disketea aurrez erabili baldin bada, zeren eragiketa horren bidez formatua emateaz gain lehendik disketeak duen informazio guztia galdu egiten baita.

573. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00048 Parametro hori, edo besteren bat, buruz ez da zertan ikasi behar; MS-DOS sistema eragileak ematen baitu informazioa bere aginduei buruz, help komandoaren bitartez.

574. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00208 Informazioa garatzeko, beste diapositiba bat gehiago sartuko dugu: gure hirugarrena izango da eta organigrama baten bidez adieraziko dugu informazio hori.

575. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00208 Kasu honetan Organigrama aukera hartuko dugu formatutzat informazioa adierazteko.

576. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00208 Txantiloian zenbait aldaketa egin behar dugu informazioa gure erara egokitzeko.

577. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00208 Bi eskualde agertzen dira gure informazioa txertatzeko.

578. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00017 - Bila ezazu libururen batean Lurraren orbita, dimentsio eta formaren gaineko informazioa.

579. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00017 - Bilatu informazioa eta erlaziona itzazu Lurraren translazioa eta urtean zehar gertatzen diren urtaro desberdinak.

580. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/dbh 00044 - Arreta jarri.
- Hizlariaren asmoaz jabetu.
- Informazio garrantzizkoena aukeratu eta idatziz jaso.
- Jasotako ideiak erlazionatu (nire esperientziekin, beste gertaera batzuekin, beste kontzeptu batzuekin...).
- Entzundakoa argitzeko edo gaiaz gehiago jakiteko galderak egin.
- Entzundakoaren gainean iritzia osatu.

581. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00298 10. Gobernuak GAL erakunde terrorista erabili zuen ETA-ri aurre egiteko eta kolokan zuzenbide estatuaren oinarriak. Auzi hauei buruzko informazioa bilatu eta azal itzazu gerra zikin mota honen ondorio batzuk.

582. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00091 Informazioaren bilaketa

583. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00175 Jasotako informazioa Eumetsat operazioen zentrora bidaltzen du.

584. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00175 Meteosatak, gainera, komunikazio-satelite lana ere egiten du. Informazio meteorologikoa (eguraldiaren mapa, adibidez) interpretatu eta operazio-zentrotik igortzen da, satelite bidez, meteorologia-bulegoetaraino; azkenean, munduko leku guztietako erabiltzaileek jaso ahal izango dute informazio hori.

585. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00175 Hurrengo Meteosat belaunaldia espaziora jaurtikia izango denean, lehen begiratu batean gauza bera dela iruditu arren, satelite berriek oraingoek baino ehun aldiz gaitasun handiagoa izango dute informazioa analizatzeko.

586. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0097 Bilboko erredakziotik, Urliak delako gertaeraren inguruan izandako azken informazioa eskainiko digu...

587. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0185 2. Orokortzearen araua: informazio partzialak modu orokorragoz ematen saiatu.

588. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0185 3. Integrazioaren araua: informazio nagusi baten barruan aurki ditzakegun informazio bereziagoak (argibideak, adibideak) ezabatu eta inportanteena dena baino ez aipatu.

589. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0123 ETAren biolentziaren bideak ez du arrazoi ezta zergatirik, gertaera puntualen deskribapenean zentratzen da IUKetako informazio testual zein ikonikoa.

590. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0123 Datu koantitatiboetan oinarrituz, aztertu ditugun kanaletako informazio-saioetan, zortzi aldiz gehiago ikustarazi eta, informazio testualean, hamar aldiz gehiago izaten dira aipatuak gizonezkoak emakumezkoak baino.

591. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0227 Telebista-kanale bakoitzari dedikaturiko kapituluan, hasteko, albistegiaren testuingurua, egituraketa eta osagarri formalak, azalduko ditugu, gero, bere barruan aurkitu daitezkeen Informazio Unitate Kateen (IUK) baitan sartzeko (ikus Oinarri metodologikoak izeneko atalean dagoen azalpena eta, bereziki, ikerketaren atal desberdinen arteko lotura argitzen duen grafikoa).

592. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0227 Guztiek betetzen dute, tradizionalki informazioari dedikaturiko ordutegi hori, goizeko programazioa amaitu eta arratsaldekoari ekiteko lehen momentuetakoa.

593. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 Hitzezko informazioaren azterketari dedikatzen ari gatzaion azpiatal honetan, ETBn Gizarteak duen presentzia ezagutzeko Subjektu eta Destinatario modura, zelako Ekintza eginez eta zein Gaiekin erlazionaturik ikusten dugun ikertuko dugu.

594. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0331 Euskal Telebistaren hitzezko informazioan, aginte-egituren inguruan dauden Subjektuen presentzia %79,1era heltzen den bezala, Gizartearen agerpena ez da 16,8tik gora jartzen.

595. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0438 Edukin informatiboa aztertzerakoan, eta gure lanaren oinarri metodologikoek horrela zehazten dutelako, garrantzi maila beretsua dute informazio ikoniko eta ahozkoak.

596. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0438 Azpiatal honetan, TVENAren edukinean sakonduko dugu, lehenengo eta behin hitzezko informazioa jorratuz, geroko utziko dugularik irudietan dituen elementuen miaketa.

597. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0057 Tematuta zirudien behinik behin bere buruaren inguruko informazio oinarrizkoa ematen, ze berehala ekin zion ia telegrafikoki azaltzeari berak gertatutakoaren laburpen ontzat jotzen zuena.

598. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0089 Udaberria ikasketa eta irakurketara emana izan zen eta, batez ere, gainetik izanda ere, klaseei, azalpenei eta zain genuen informazioaren edukinei eskainia.

599. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. narbaiza 0035 Alabaina informazioa eskertzen dizut.

600. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00040 Batzuetan, aski du tabernan eserita egotea egundoko informazioak jasotzeko.

601. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00074 - Nola lantzen dituzue informazioak hainbesteko xehetasunez? - galdetu dio kazetariak.

602. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00074 Esan dezaket, eta diot, Koldo Izagirre hiltzailearen atxiloketa, espetxetik irtendako informazio bati esker gauzatu dela...

603. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00150 Zorionez, hau ez da ezinezkoa, iturri garbira joatea nahikoa da, kronistetara, alegia, Lisboako Setioaren Historiara, urrutirago gabe, Raimundo Silvak bere mahai gainean daukan horretara, hain zuzen, oso oparoa da, orrioi begiratu bat ematea baizik ez da, bilatzea, aurkitzea, informazioa iturri onekoa da,

604. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0021 Estatuko informazioa horixe da eta ideia arriskutsuak burutik kentzeko arma, edo bestelako hitzez esanda, Damokles-en ezpata antzekoa da, gure buruen gainetik zintzilik beti.

605. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0043 Informazio bila etorri omen zen gu bezalako ezezagun bat.

606. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0155 Interes handiz jarraitzen ari dira bake prozesua, informazio ona daukate komunikabide guztietarako aukera dutelako baino, kanpoko lidergoarekin jario oneko harremana dutelako, presoek konfiantza osoa dute mugimendu errepublikarreko lidergoarekin, suetena erabaki zuzena izan zen...

607. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0049 Eta galdera horri tajuzko erantzunik kausitu gaberik ere (zaila baino zailagoa baita, norberaren uzkiaren forma edo neurriei buruzko informazio zehatzik izatea) egunean behin, bi egunean behin edo egunero birritan segitu izan duk kaka egiten, (...).

608. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0124 Hori da Antiaju Berdek ulertzen ez duena, nola lortu duen informazioa pasatzea.

609. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: biztanleria eta etxebizitza (behin-behineko emaitzak): biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika 1996, v 00005 Biztanleriaren eta Etxebizitzen Estatistika, beste edozein errolda bezala, eragiketa konplexua eta bolumen handikoa da; hori dela eta, denbora asko behar izaten da erabat osatu arte hasi oinarrizko informazioa lortzen denetik, eta behin-betiko emaitzak argitaratzen diren arte horiek izango baitute izaera ofiziala.

610. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: biztanleria eta etxebizitza (behin-behineko emaitzak): biztanleriaren eta etxebizitzen estatistika 1996, v 00005 Horren ondoren, Emaitzen Aurrerapen bat etorriko da, eta hor bilduko dira Estatistikaren fitxategietan (araztu eta egotzi gabeko fitxategietan) oinarrituz osatutako taula nagusiak. Azkenik, behin-betiko ustiapena argitaratuko da, lortutako informazioaren % 100ean oinarrituz, eta horren bidez emango dira EAEko datu ofizialak.

611. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. bolinaga 00081 Bada makina bat gai bereziki emakumearen interesekoak eta gai horiek zerikusia dute gure sakoneko munduarekin, gure bizipenekin. Emakumeak informazioaren eremuan multzoka sartu izanak emakumeen kazetaritza mota bat agertarazi du. Emakume kazetariak, emakumeentzat eta beste emakumeei buruz idazten dutenak. Nire ustez, emakumea samaldan sartzeak informazio munduan, kazetaritzan, emakumeentzako kazetaritza ekarri du berekin, eta horrekin batera emakumeari bereziki interesatzen zaizkion gaienganako sentsibilitateak tokia izatea eduki orokorragoak dituzten komunikabideetan ere.

612. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. bolinaga 00082 Orduan ez zitzaigun oso ideia ona iruditu; horrek esan nahiko zuen gainerako informazioak, guk tratatzen genituen albisteak, ez zirela emakumeen interesekoak. Hala ere, orain uste dut ez dela alferrikakoa nolabaiteko jarraikortasuna izango lukeen espazio bat sortzea, batez ere emakumearentzako gai interesgarriak jorratuko balitu eta behartuko bagintu ahalegin bat egitera gai horretaz asmatzeko, zientzietan, Unibertsitate, Justizia, politika, udal, gizarte laguntza eta abarretan emakume protagonistak aurkitzeko. Ongi dakigu gauza interesgarriak egiten ari diren emakumeak badirela, baina ez ditugu ezagutzen.

613. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. bolinaga 00082 Izan ere, ez da erraza agintzen duen errealitateari zirkin egitea, ez da erraza gai berriak asmatzea ezta emakume egokiak, gizon baten prestakuntzarekin gauza berataz mintzatuko liratekeenak, bilatzea gure programetarako. Ahalegin gehigarri bat behar da, jende gehiago lanerako, dedikazio handiagoa eta batez ere behar dira emakume gehiago interesatzen diren informazioen edukiak erabakitzen diren tokietan.

614. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. elosegi 00448 Zailtasun asko aurkitu ditugu euskal segmentuak mugatzerakoan. Izan ere, hainbat kasutan, euskal testuan, izen-sintagma-mailakorik gabe, esaldi-mailako ala paragrafo-mailako baliokidetza (Zierer: 1979) aurkitzen dugu. Esan nahi baita, IS egitura sinpleko erdal terminoaren ordainetan, erlatibozko perpausadun ISak, aditz-sintagmak edo esaldiak aurkitzen ditugula hainbat kasutan. Balio nozional hura garraiatzen duen segmentu laburrena mugatzea batzutan ezinezkoa da, bereziki beste informazio gehigarririk ez eramatea nahi bada; esaterako, transposizioak eta modulazioak (Vinay J.P., Darbelnet J.: 1977) dauzkaten itzulpen-baliokideetan. Adibidez, administración de justicia-ren euskal baliokidetzat zuzenbidea eragiten dutenak segmentua aurkitzen dugunean, edo contrato de adhesión nozioa adierazteko euskaraz amore emate hutseraino iristen den moduz eroste itzuli denean.

615. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00031 IKERLANekoek eta ELAYkoek zenbait harreman eduki dituzte, erabilera-plan horiekin lotutako hainbat informazio elkarri trukatzeko:

616. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. mungia 00032 - Ikerketan aldizkaria berrargitaratu dute EUSKALANekoek. Argitalpen horretan, enpresa barruko hainbat albiste ematearekin bat, euskararen erabilera areagotzeko planari buruzko hainbat informazio kaleratzen dute.

617. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. azkue 00153 1. irudia. Gure saiakuntzen antolakuntza orokorra. Elektrodo aterale baten bitartez orno-muinaren azalezko geruzetako elektronegatibotasuna neurtzen da, eta informazio hau anplifikagailu baten bitartez egokiro sendotu eta ordenagailu arrunt baten bitartez aldi berean ikusi eta aztertzen da. Ordenagailuak berak minutu oro nerbio ziatikoari platinozko elektrodo bipolarren bitartez ezartzen zaion kitzikapen bat antolatzen du, eta baita saiakuntzaren momentu egoki baten kitzikapen kondizionatzaile bat ere. Orno-muinaren gainean jarritako silikonazko putzu baten bitartez azalezko geruzetan gai kimiko ezberdinak ezartzen dira.

618. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. azkue 00162 Alegia, eta gure gaiari dagokionez, A zuntzek abiada handienez bideratu ohi dituzte seinale sinaptikoak eta batez ere ukimenari eta tenperaturari lotuta dagoen informazio somatosentsoriala bideratu ohi dute. A zuntzek aldiz, meheagoak izanik, A zuntzek baino motelago garraiatu ohi dute kinada sinaptikoa, eta bai informazio somatosentsorial mingarria zein ez mingarria eramateko gai dira. Azkenez, C zuntzak sano meheak dira eta ez daude mielinaz inguraturik, eta ondorioz zuntz hauetatik zehar garraio sinaptikoa moteltasun handiz gauzatu ohi da. C zuntzek, bestalde, minarekin lotuta dauden zenbait seinale sinaptiko garraiatzen dute.

619. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00078 Arrazionalismo frogak eskatu zizkiguten, informazio pittinen bat duen edonork arrazionalismo unibertsala frogatuta dagoen okerra dela baina, ordea, gizabanakook gizaki arrazionalak garen ziurtasuna izateaz gain, norberaren nortasun etniko-kulturalaren ziurtasuna ere izan behar dugula jakin arren. Duela gutxi, 96ko hauteskunde-kanpainaren zurrunbiloan geundela, lehen inolako lotsarik gabe beranduko frankismoa defendatu zutenek edozer gauzaren gainetik demokratak izan gaitezela eskatzen ziguten behin eta berriro 5 AZNAR, JOSE MARIA. El Correo, 1996ko otsailak 19. Antza denez, orain denok daukagu tolerante garela guztien aurrean agertu beharra.

620. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00080 News, bad news atsotitz anglosaxoniarra, hau da, berriak berri dira txarrak baldin badira, dagokigun gairako ere baliagarria da; tolerantzia ez, intolerantzia soilik baizik, berri bilakatu daitekeen neurrian. Adibide bat jartzearren, Espainiako telebistetan Euskal Herriari buruz aipatzen diren hamar berritatik bederatzik biolentziarekin zerikusia dute. Informazioa ematearen ikuspuntutik bidezkoa izan daiteke, baina etika aldetik justua al da? Ez al da gauzak murrizteko era insolidarioa eta, hortaz, intolerantea izango?

621. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: ander arzelus eta antonio maria labaien. 98ko belaunaldiko antzerkilariak, 5-22 00021 Argitalpen bati buruzko aipamen bat egin gabe ezin gara gelditu eta hori Antzerti aldizkaria da. 1932. urtetik 1936 urteraino 50en bat antzerki argitaratu zituen. Bestalde aldizkari honetan euskal antzerkiaren informazio zabala eskaintzen zen. Urte hauetan antzerki obren sariketak ere ospatzen ziren.

622. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00065 Izan ere, biolentzia politikoaren fenomenoarekin norberak daukan jarrerak ez du zertan izan behar gure langintzan patuak hartzera ia derrigortzen gaituen berbera, bakerako eta entendimendurako asko egin baitaiteke informazio objektibotasuna mantentzeko konpromezuaren aldetik, areago baldin eta kazetariak eman behar duena informazioa bada, aburua eta posizionamendua elkarrekin baitoaz subjektibotasunaren itsasotik barrena.

623. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00065 Hedabideek har ditzaketen jokamoldeak aztertzerakoan, ia beti hautatzen dira arazoaren bi muturretan edo poloetan dauden jokamolde, enpresa eta kazetariak. Informazio hutsaz gaindi dagoena izaten da kritikagai eta arreta-erakargai. Hortaz, hedabide proterroristak eta antiterroristak bereiztu dira bakoitzaren jokamoldea aztertuz.

624. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00085 Ituna sinatu aurretik kazeta honek ETAren aurrean zuen kontrako jarrera nahikoa bistakoa bazen ere, informazioetan nagusitzen zen joera aseptiko xamarra zen. Urteak aurrera joan ahala, terrorista adjetiboaren erabilera izugarri areagotu da.

625. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00144 Jabier Salutregik ez du duda izpirik ere, Noski ezetz, ezinezkoa da libreki jardutea gaur egun Euskal Herrian. Gure kasuan bederen, era guztietako presioak jasaten ditugu, politikari, nahiz epaile eta etxe-iragarleen aldetik. Hori guztiz agerikoa da eta egunero nozitu behar izaten dugu. Adibidez, gure kazetak urte dexente darama instituzioen aldetik izugarrizko boikota jasaten, bai publizitateari dagokionez, baita informazioari dagokionez ere. Jarrera erasokor hori agintearen inguruan dabiltzan sektoreetan bakarrik topatzen dugu. Zorionez, ez da antzekorik somatzen bestelako giro profesional eta sozialetan.

626. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00011 - Era ulerkor eta autonomoan irakurtzea, informazio osoa eta berariazkoa ateraz.

627. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00011 - Informazioa eskatzeko eta emateko hizkuntz baliabideak.

628. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00011 - Idatzizko testu batetik informazio berariazkoa lortzea.

629. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00011 - Telefonozko elkarrizketan informazioa eskatzea eta ematea.

630. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00011 - Ahozko testu batetik informazio osoa eta berariazkoa lortzea.

631. 1991> euskara batua saiakera-liburuak deba 00015 Galdesorta estadistikoki errepresentagarria den lagin edo muestra bati aplikatuz gero, unibertso osoari dagokion informazioa jaso dezakegu.

632. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hautaprobak 1994-96 00008 Programaren garapenerako, kontutan izan beharko da klase teorikoetan Biologia, batasuna eta antolakuntza ematen dioten oinarrizko kontzeptumultzo batean banatuta dagoela. Hauexek dira irakatsi beharko diren kontzeptuak, eta hau ulertarazteko edozein informazio biologiko bideragarri erabiliko da.

633. 1991> euskara batua saiakera-liburuak industri ondarea 00076 Izan ere, nahitaezkoa da garai berrien arabera geure burua egokitzea. Kontua ez da zaharkituta dauden eta lehiakortasunik ez duten produkzio-moduak eskatzea. Aldaketa bat egin aurretik ordea aztertu beharko litzateke zer aldatzen edo suntsitzen den eta hasierako elementu eta produkzio-prozesu guzti hauen balorea aintzat hartu beharko zen, informazio eta memoria honi nolabait erregistratuz eta gordez.

634. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00028 Biosfera erreserbari buruz jasotako informazioa komunikabideetatik edota talde zehatzen batetik datorkie batik bat. Gutxik entzun dute ezer ikastetxean Biosfera Erreserbari buruz.

635. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00054 - Egutegiak, publizitatea egiteaz gain, informazio garrantzitsua eskainiko du Biosfera Erreserbako gertaerei buruz.

636. 1991> euskara batua saiakera-liburuak windows 95 00009 Irakurleak liburu honetan, gaur egun euskaraz dagoen sistema eragile bakarrari buruzko informazioa aurkituko du. Liburu honen egitura, agian, arraroa gertatuko zaio irakurleari kapitulu desberdinetan dagoen orri-kopuruen desorekagatik. Baina ez bedi larritu. Kapitulu bakoitzaren luzera Windows 95ak Hasi menuan dituen aukerekin bat dator.

637. 1991> euskara batua saiakera-liburuak windows 95 00073 -Adi!! INFORMAZIOA GALDU BALDIN BADA, SEGURTASUN-KOPIAREN BIDEZ BERRESKURATU.

638. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00105 b) Gutxiengoan dauden akziodunek (benetako interesdunak) informaziorako duten eskubidea ez da ziurtatzen.

639. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00198 Batzorde antolatzaile horretan Udalaren eta lau dantza taldeen ordezkariak biltzen dira, gehienetan taldeen edota Udalaren beraren geletan, hurrengo urterako nolako Agerketa izango den aztertzeko eta lanak banatzeko. Hasierako batzarrak ekitaldiaren nondik-norakoak finkatzeko eta informazioa biltzeko izaten dira eta, apurka-apurka, eman beharreko urratsak zehazten dira, hala nola, gutunak idatzi, behin-behineko egitaraua zehaztu, ...

640. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00043 Normalizazio-prozesu honetan ezinbestekoa da informaziorako eta kultura-produktuen zabalkunderako teknologia berriak erabiltzea.

641. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00043 - Informazioaren teknologia berrien erabileran euskara erabil dadin sustatzea.

642. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00065 1.- Jaurlaritzak talde politikoei eskuratuko dizkie legegintza-egutegiko legeen aurregitasmoak, Jaurlaritzaren Kontseiluan aurkeztu baino 10 egun lehenago. Halaber, behar den informazioa emango die Legebiltzarreko Osoko Bilkuran edo Batzordeetan aurkeztuko diren plan eta programei buruz.

643. 1991> euskara batua saiakera-liburuak koalizio-akordioa 00065 2.- Jaurlaritzak finkatuko du zein irizpide erabiliko diren lege-aurregitasmoen eta komunikazioen zuzenketak aurkeztu, adostu zein kentzeko, eta baita aurregitasmo horien boto partikularrak eta ebazteko proposamenak emateko. Orobat, zehaztuko du zein irizpide izango den gainerako legebiltzar-taldeek aurkezten dituztenak onartzeko. Jaurlaritzak eta Batzorde Bateragileak, horretarako, behar diren informazio eta harreman-bideak finkatuko dituzte.

644. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00011 Osasunaren alderdi honi buruzko Estatuko serie estatistikoak ez etetearren, galdesorta berriak taiutzerakoan Administrazio Zentralaren betekizunak izan ziren abiapuntua, Euskal Autonomia Erkidegoko zegokion berariazko informazioarekin osatuz.

645. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00011 Zentro publikoetan asistentzi zerbitzuei buruzko informazioa bildu da, eta zerbitzu bakoitza jarduera zentro gisa hartu nahi izan da, bakoitzak bere informazioa daukala. Horrek kalitatea eta definizioa ematen dizkio ospitalearen informazio globalari.

646. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00011 Zentro pribatuetan ezinezkoa izan da informazio hori jasotzea era desagregatuan, ez baitago zerbitzu-egitura berezirik zentro publikoetan dagoen bezala.

647. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00012 Egindako ustiapenak ematen duen informazioa osasun-langileei, medikuntza-asistentziako arloari eta ekonomi arloari buruzkoa da, eta bertan egiten diren jarduerei buruzko xehetasun ugari ematen ditu. Emaitzak lurralde historikoka eta Osasun Sailak egindako Euskal AEren Osasun Maparen arabera sailkatuak ageri dira.

648. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1996 00013 Argitalpen sail honek bere helbururik behinena iritsiko duelakoan gaude, urtetik urtera informazio fidagarri eta baliagarriagoa eskaintzea baita, nahiz eta erabiltzaileek egindako kritika eta iruzkinen arabera etengabe berraztertu beharko den.

649. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. etxaniz 00321 Alde horretatik literatur aldizkari bat baino gehiago da. Sukalde xokoa, margoketa, jolasa, ... sailek aberastasun handia ematen diote aldizkariari; gainera, gurasoentzako orriak argitaratzen dituzte gehiagarri moduan, gurasoei interesa dakiekeen gaiei buruz edo aldizkariari buruzko informazioarekin eta bestalde Kometa gazte aldizkaria atera berri da talde hauek berek bultzatuta.

650. 1991> euskara batua saiakera-liburuak heriotza 00237 Informazioak norberari erreferentzia egiteko gaitasun hori ez du oraindik protosubjektu edo jaio berriak.

651. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00222 Kontzeptu honetan barne hartuak kontsideratzen dira, zentsatu izan diren eta beren jarduerari buruzko informazioa beren garaian Sociedad General de Autores de Españara bidaltzen duten establezimenduak, nahiz eta proiekziorik ez egin urtean zehar.

652. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00315 Informazio hau 1989ko Nekazal Zentsuan argitaratutakotik hartuta dago.

653. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00085 Gainera, badakigu behin elementu baten formari antzemanez gero, eskura daudela elementu horrekin lotutako informazio semantiko guztiak. Horixe bistaratu du D.A. Swinne-k (1979) egindako esperimentu irudimentsu batek. Subjektuek esaldi batzuk entzuten zituzten hitz polisemikoak era anbiguoan edo, testuinguruari esker, esanahi jakin batekin erabilita zeudenak.

654. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00085 Dena den, testuinguruarekin bat ez datorren informazio semantikoa milisegundo gutxi batzuetan bakarrik egoten da eskueran. Horrek adierazten du begiratu interpretazio posible guztiei begiratzen zaiela, baina testuinguru batean egoki dena bakarrik atxikitzen dela. Testuingurua ez da hiztegiko sarbidean gidari, sartu ondoren du eragina eta komeni den ULaren aukera ezartzen du.

655. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00085 Eredu horietan ez dira adimeneko item (multzo finko) batzuk beste item (multzo finko) batzuekin lotzen. Loturek berek eta berauen indar erlatiboak dute benetan garrantzia. Ezagutzaz baliatzea ez da oroimenean informazio egokiak bilatzea; adimeneko elkarloturen sarea martxan jartzea baizik.

656. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 00184 Ez dituzte bateratzen testuinguruak, irudiek eta temak ematen dituzten informazioak; eta, malgutasun faltagatik, askotan espero ez diren hipotesiak botatzen dituzte: il porte un uniforme (uniformea darama soinean) itzuli behar zuen ikasle batek porte aditza izentzat hartu zuen (la porte), nahiz eta uniforme hitzak ezin ziezaiokeen inolako eragozpenik jarri, uniform baitu ordaina (ikus Schouten-van-Parreren 1992 ere).

657. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00080 - mezubide estandarretan argitaratu ziren zenbait erreportaia, elkarrizketa eta informazioetan (hemen komatxoek hauxe adierazten dute: zenbait lanek genero zehatz baten barruan sailkatzeko zuten zailtasuna) eta

658. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00221 Hasiera batean, sarean eskaintzen zen informazio gehiena doan lor zitekeen; gaur egun, berriz, gero eta zerbitzu gehiago pribatizatzen ari dira.

659. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. ramirez de la piscina 00221 Tramankulu horrek informazio digitala informazio analogiko bihurtzen du, telefono-linearen bitartez igaro ahal izateko.

660. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nortasunaren psikologia 00020 Norberari buruzko informazioa maila kontzientean nahiz maila prekontzientean prozesatzearen ondorena da.

661. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l.m. bandres 00230 Bertan iturri desberdinetatik jaiotako informazioarekin totemismoari eta ezkontza-ohiturei buruz bere teoria azaltzen digu.

662. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00030 Halaber, Gipuzkoako eta estatuko agiritegietara nahiz partikularretara ere jo dugu Zumaiari eta zumaiarrei buruzko ahalik eta informazio gehien zuzena zein zeharkakoa biltzeko asmoz.

663. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1998 00088 Euskarako klasea izango litzateke zeregin nagusia, baina ikasgelak euskara zerbitzu integrala eskain dezake, kontsulta soilak Interneten bidez, enpresetarako itzulpen laburrak, euskararen inguruan eman daitekeen informazioa zabaldu (euskal jaien iragarpena, euskal taldeen kultura proposamenak...).

664. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. heguy 00090 Denbora haietan ere, elizari josia den Herria astekaria kaleratzen hasi zen, ia osoki euskaraz (gaur egun artikulu batzuk noiztenka frantsesez agertzen ditu). Hainbat itxura berrituarekin kaleratzen da gaur Herria, herrietako informazio asko hedatuz.

665. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00049 Globalizazio garai hauetan informazioak nahiz teoriak tokian tokiko testuinguruak aspaldi gainditu dituzte.

666. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00049 Areago, egin behar izango du garaipena lortu nahi izanez gero... hor dago zapatisten adibidea, horra hor Euskal Herriko borrokari buruz, mota guztietako zentsura gaindituz, interneten edonork lort dezakeen informazioa...

667. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00011 Subjektuak Presidentea edo Presidenteordea direnean, impeachment edo zentsura gauzatzeko jarraitu behar den prozedurari Ordezkarien Kamerak edo haren kideren batek hasiera emango dio berez (ofizioz) edo beste norbaitek (subjektu edo erakunde, v. gr., Jurado Nagusiak edo estatuko Parlamentu batek) emandako informazioaren bitartez zentsuragarri omen den jokaera detektatzen dutenean 45. Epaile federalen kasuan, impeachment prozedurak aldaera nabariak daramatza, vid., Judicial Councils Reform and Judicial Conduct and Disability Act. 28 U.S.C. 331, 332, 372, 604 (1980), eta, 28 U.S.C. 372 (c) (1) (1993). Organu berri eta berezi batzuk sortzen dira prozedura bultzatzeko, Batzorde Judiziala/Judicial Council, EEBBetako Kontseilu Judiziala/Judicial Conference of the United States. Prozedura honen zehaztasunak ezagutzeko, vid., SMITH, A.J., Federal Judicial Impeachment: Defining Process Due, op. cit., 9-12 bitarteko orr..

668. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00071 Ikaslegaiak informazio eske etorri edo euskaltegiaren administrazioko langileekin harremanetan jarri nahi zutenean, harrera-gela-pasaleku estu bat eta pareta itxi batean irekitako leihatila txiki bat aurkitzen zuten.

669. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. agirre 00081 Leihatilako informazioa nola ematen den aztertu eta ikasleak gureganatzeko komunikazioan gertatu diren aldaketek ondorio baikor nabarmena izan dute.

670. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00006 Bospasei onkogenek eta gene tumore-supresoreek neoplasia arruntenen jatorri eta progresioan eragina dutela aurkitu zenean, gaixotasun honetan informazio genetikoaren ondareak duen garrantzia onartu zen, eta baita praktika klinikoan izan zezakeen eragina aurreikusi ere.

671. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00006 Diagnostiko honek informazio zehatza eman dezake ere familiako beste balizko haur bat eritasun beraz afektatua egoteko arriskuaz.

672. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00006 Aurrekoarekin lotuta, informazio genetikoaren erabilpenaren arazoak planteatu dira.

673. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00006 Pertsona baten osaketa genetikoari buruzko informazioa indibiduoarentzat berarentzat interesgarria izanik ere, familiako beste kide batzuentzat, bere nagusientzat, bere aseguru-konpainiarentzat eta, behar bada, beste agentzia batzuentzat ere, Estatua barne, interesgarri izan liteke.

674. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00006 Nola eta zein mailataraino babes daiteke norbanakoaren informazio genetikoa?

675. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00123 Diagnostikoa baieztatzen bada, eskainitako informazioa seme-alabentzako dagoen arriskuaren eta gaixotasunaren historia naturalaren inguruan egongo da.

676. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00123 Sarritan behar adina ez informazio edukitzeak aholku genetikoa ongi egitea galarazten du.

677. 1991> euskara batua saiakera-liburuak genetika eta osasuna 00126 Orain arte daukagun informazioa nahiko eskasa den arren, fenilalaninaren murrizketak amaren jan-neurrian sorkuntzaren aurretik, itxura guztien arabera, seme-alaba osasuntsuak lortzeko aukera ematen du.

678. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00012 Uste dugu, bada, errolda nahikoa helduta dagoela, arlo horretan emaitzak ematen hasteko; izan ere, erroldaren eguneroko kudeaketatik eratorritako informazioek migrazioei buruzko datu-iturri ordeztezina dira.

679. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00012 Informazio guztien azken iturria izateaz gain, Euskal AEko udal batzuek beren baliabideekin mekanizatzen dituzte biztanleen udal-erroldako mugimenduak, eta, ondorioz, zinta magnetikoen kopia Eustatera bidaltzeko moduan aurkitzen dira.

680. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00015 Egia da erabilitako iturrien desberdintasunak are konplexuagoa egiten duela datuak produzitzeko lana; egia ere da informazioa aztertzeko eta erkatzeko tresnak ematen dituela, eta gutxitan lortzen dira horrelako tresnak.

681. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00015 - Helburuko aldagaien guztizkoak sarreretatik hartzen dira, eta irteeren jatorrizkoaren guztizkoak, berriz, aipatutako informazioarekiko hurbiltasuneko irizpidearen arabera.

682. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00015 Barne-migrazioaren jatorrizko eta helburuko informazioa konbinatzen duten tauletan, irizpide berari jarraitu zaio, errenkadetako eta zutabeetako maiztasun marjinalaren kasuan, eta prozesu iteratibo eta konbergente bat zehaztu da, taulako laukitxo bakoitzarentzat balio bakarra lortzera bideratua.

683. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00015 Eragin hori urteko estatistikan neutralizatzeko, udal-erroldetan erroldatutako irteera-kopurua igoarazi egiten da, sarreretan bildutako informazioan oinarrituz.

684. 1991> euskara batua saiakera-liburuak migrazioa 1997 00015 Kanpoko irteeren kasuan, EAEtik kanpo erroldatutako sarreretatik ateratzen da informazioa (INE-ren fitxategitik); barneko irteeren kasuan, berriz, EAEko udalerrietan erroldatutako sarreretatik ateratzen da (udalen eta foru-aldundien fitxategietatik)

685. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00044 Teoria honen bidez, ulerterrazagoa da min-esperientzian antsietatek, depresioak edo minaren beraren kontestuak duten papera; edo, beste era batera esanda, nola beroak, hotzak edo gurasoen laztanak laguntzen duten behe atalasaren estimulazioaren bidez minaren informazioa gutxitzen.

686. 1991> euskara batua saiakera-liburuak aralar 00019 Informazioa izatea da edozein lanen abiapuntua eta nik dakidanaren berri emango dizuet.

687. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00127 Ondorengo lana informazio ona lortu eta irakuleei ahalik eta txukunen eskaintzea izan da: datu gordinak jaso, bereiztu, sailkatu, antolatu eta erredaktatzea.

688. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00127 Irratiaren aurrerapena landutakoa bazen ere, Antena 3en albistegia ikusi arte itxaron behar zen informazioaren kalitatea neurtzeko.

689. 1991> euskara batua saiakera-liburuak sexua 00050 Beraz, gizarte-eraz eta, zehatzago esan, sexuen arteko harremanez informazioa eman diezagukete.

690. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00151 Emakumeen gizarte egoerari buruzko informazio estatistikoa edukitzeko modu onena da, luzera, hau da denboran, eta zeharka, une jakin batean, sektore desberdinen artean dauden aldeak ikusteko erabil daitezkeen gizarte adierazleak edukitzea.

691. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00151 Horrelako beste adibidea dugu, ekonomi jardueren gainean eginiko inkestetan biltzen den informazioa, maiz ez baitute kontuan hartzen emakumeek nekazaritzan edota etxe lanetan egiten duten soldata gabeko lana.

692. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1999 00151 Emakumeen egoeraren azterketok ez du datu estatistikoetara soilik mugatu beharrik, informazio hau beste neurriekin osa baitaiteke, hala koantitatibo nola koalitatiboki.

693. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eltxostena 1998 00100 Bazter utzirik arestian adierazitako kontraesanak, erakunde honek bildutako informazioak kolokan jartzen du hirialdeko jarduera polizialaren helburu bereziak argi izatea, edo, helburu horien ezagutza publikoa, hori beharrezkoa baita eskuhartzearen beraren kontrola egingo bada.

694. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0209 Eta hirugarren atala, oroimenari buruzkoak, testu-prozesaketa, informazioa, ezaguera eta oroimena bezalako gaiak lantzen ditu.

695. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tx. uriarte 0214 Bildumak egiteko giza joeragatik, elkarren segidan doazen arazo biren konponbidean isladatzen dena: Bata ezagumenduzkoa, zerrendazkoa, helburuaren hautapenezkoa eta bestea, betepenezkoa: arau batzuren oharpena kasu honetan forma fisikoaren egokitasuna, ekipamendua, informazioa, meterologia, ailegabidea eta abar zeintzuk zalantzazko egoera hura gainditu eta helburua betetzea permititzen bait dute.

696. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak bimailmorfol 0009 - Sarrerari dagokion informazio morfologikoa.

697. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0011 Magnitude hauek ezagututa, materiako egoera elektronikoen, loturen, etab.en informazioa izaten da.

698. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0011 Prozesu honi lasaikuntza dieletrikoa deritzo eta benetako espektroskopioa osatzen du; polarizazioaren eta lotura kimikoen ardura duten unitatei buruzko informazioa ematen bait du.

699. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0011 Halaber, talde molekularren higidurarako beharrezko aktibazio-energiari buruzko informazioa ere ematen du.

700. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0013 Beraz, kokapen atomikoen informazioa emateaz gain, baldintza konkretu batzuen pean, dentsitate elektronikoaren mapak egin daitezke.

701. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.m. barandiaran 0013 Beraz, atomo konkretu bakoitzaren hurbiltasuneko informazioa lor daiteke.

702. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak testuzient 0140 Ikerketa honek, ikasketaldian eskema bat eratzeak eta informazioaren antolakuntza baimenduko duten argibideak eskaintzeak, testu zientifiko baten edukin desberdinen ikaskuntza eta ulermena gehitzen duten, aztertu nahi du.

703. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak testuzient 0140 Autoreek berrantolaketak oroitzapena handitzen duela esanez azaltzen dituzte datu hauek, informazioa lehenik jatorrizko testuinguruan kodifikatzen delako eta bigarrenik berrantolaturiko testuinguruan.

704. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak testuzient 0145 Emaitza honek kontrol-taldeak informazio garrantzitsua (definizioak) baino, bigarren mailako informazio-adibideak eta datoak) -kopuru handiagoa berrezagutu zuela esan nahi du; bestelako baldintza esperimentaletan, esaldien garrantzi-mailaren arabera desberdintasun esanguratsurik behatu ez zirela.

705. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0082 Azken finean, idaztea da informazioak taxutzeko modurik eraginkor eta merkeenetako bat.

706. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1993 0051 Alde batetik, tutoreari orainarte ez zuen informazioa emanez, tutoreen lana garatzea da gure asmoa.

707. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1993 0051 Eskola komunitatearen kultura, inguru ekonomiko eta soziala, ikasleen beharrak, gurasoen asmoak eta irakasleen profesionaltasunez informazioa biltzeko hiru galdetegi ezberdin egin dira.

708. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak tantak 1993 0051 Baina nahiz eta hori jakin, informazio handiena jaso ahal izateko, mantentzea erabaki genuen.

709. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lingkonputaz 1580 50.000 sarreratik gora ditu datu-baseak, bakoitza bere kategoria eta informazio morfologikoarekin.

710. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lingkonputaz 1580 Funtzioari buruzko hainbat informazio ere gehitu da, sintaxia eta semantikarako bidea irekiz.

711. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lingkonputaz 1583 Testuingurua kontuan hartzeaz gain, informazio morfologikoan oinarritzen da analisirako eta desanbiguaziorako.

712. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. aizpurua 0120 2) Bigarren portzentaiak (parentesi artean azaltzen denak) azalpen maila osoa familiako hizkuntz erabileraren %61a beraz aldagai multzo desberdinetan nola banatzen den erakusten du; horretarako, aldez aurretik, dagokion faktore-analisia eginez aldagai-multzo desberdinetan errepikatzen den informazioa baztertu da.

713. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m.j. olaziregi 0854 Gauzak horrela, gure iritziz, argitaratzen diren liburu berrien informazio zuzenagoa lortzeko bide berriak ireki beharko lirateke.

714. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. eizagirre 0043 Batetik, informazio-aldizkarien artean, informazio erlijioso edo lokala utzirik, informazio orokorreko astekari legeztatu bihurtzen dira, 1976. urtean, Zeruko Argia Anaitasuna eta Goiz Argi.

715. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. eizagirre 0043 Prentsa funtzional berri honi Deia eta Egin (1977) egunkarien eta Punto Y Hora, Garaia eta Berriak bezalako astekari elebidunen sorrera gehitu behar diogu; Euskal Herriko arazoak eta informazioa lantzeko sortuak, elebidunak (nahiz eta euskararen presentzia urria izan), planteamendu profesionalaz sortuak, euskal gizartearen kontzientzian eragin zuzena izango baitute.

716. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. eizagirre 0043 Ordurarte prentsa klandestinoak betetzen zituen helburuetariko bat betetzera etorriko dira: prentsa legalak ematen ez zuen informazioa eman, orain legalak izanik, eskuindarren esku zegoen prentsak ematen ez zuen informazioa ematea (Egin-ek batez ere.)

717. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. eizagirre 0043 Diru-laguntzak lortzeko bideak irekiz joan ahala, 1975-80 urteen artean pisuzko 4 aldizkari bazeuden, 1980-88 bitartean 3 edo 4 aldiz ugarituko da kopurua; Baionan, Iruñean, Bilbon, zein Donostian sortuak, informazio orokorreko zein espezializatuak, literatura, antzerkia, zientzia eta teknika, soziolinguistika, soziopolitika etabarreko gai desberdinak landuko dituztenak.

718. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0319 Asmo hartatik (erdaraz eta euskaraz ematekoa, gainera), urak ez ziren kasu guztietan itsasoraino iritsi: Antzinateari zegokiona kaleratu zen (43) LARRAÑAGA ELORZA, K. (1988): Euskal Herria Antzinatean: Materiale eta Agiriak. Donostia/Bergara: Kriselu/UNED. (Argitalpen honi buruz autoreak egindako oharrak ik: Euskararen mesedetarako?, in: Diario Vasco. Zabalik 1989-03-02., baita Aro Garaikideari zegokiona ere (44) HUICI, V.; MADARIAGA, 1. ( 1989): Euskal Herria Egungo Aroan. Materiale eta Agiriak. Donostia / Bergara: Kriselu / UNED; azkenik, gisa berean, kartografia historikoari zegokiona (45) UGARTE, F.M. (1989): Kartografa [Euskal Herriari buruzko kartografa historikoa (1900 aurrekoa). Lehen hurbilpena]. Donostia/Bergara: Kriselu/UNED. 2. Iib. Tamala da proiektuak bere osoan eta euskaraz eta erdaraz aurrera ez egitea, izan ere euskal edizioa bide-erdian geratzeaz gain, erdarazkoa ez baita inon argitara eman. Tamala diot, zeren garrantzizko argibide eta informazio historikoak galtzen baitira horrela, Irakaskuntzara heldu gabe..

719. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak lef 0795 Mezu-igorlea saia bedi, halakoetan, irakurleari informazio osatuena ematen: berrelkarketa horren muin-muineko bikotea zein den garbi adierazteko, bereziki, hobe izango da bikote hori marraz lotzea eta bestea bereiz ematea: kale-garbiketa zerbitzua, gizarte-segurantza saila, foru informatika-elkartea, (Kaliforniako) adimen-heldutasun testa.

720. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. lema 0048 Udal-Artxiboko informazioarekin gonbarazioa egitea izan zen gure bigarren urratsa.

721. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0015 Euskal Herriko Komunitate Autonomoaren eremuko Irakaskuntza Publikoaren Gastu eta Finantzaketaren Estatistikak ikastetxe publikoen iharduera ekonomikoari buruzko informazioa eskaintzen du, gastuen sailkapen ekonomiko-funtzionalari eta gastu horien finantzaketari begiratuta, beren jatorriaren arabera.

722. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0015 Informazioa biltzeko erabilitako galdesorta, identifikazioko datuez aparte, kontutan hartutako epealdiko, hots, 1989ko urte naturaleko zifra ekonomikoa atzematean zentratzen da.

723. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0015 Eta gero ikastetxeen tipologiak eta gastu-ratioak lortzeko erabiltzen diren aldagai akademikoei dagokienez, berriz, EUSTATek urtero-urtero Irakaskuntzaren Estatistika/Estadística de la Enseñanza argitaratzeko oinarritza egiten duten datuak hornitzen dizkioten fitxategietatik ateratzen da informazioa.

724. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0015 Eta informazio ekonomikoa, azkenik, ikastetxe publikoetan emandako irakaskuntza finantzatzen duten organismo desberdinek hornitutako datuetatik lortzen da.

725. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kazetjardun 1991 0060 Askok, AVUI, katalanarekiko militantziagatik erosten zuten eta beste egunkari bat, informazioa jasotzeko.

726. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0257 Larramendiren lerro hauek irakurriz, konturatzen gara bi mende hauetan informazioa jasotzeko metodologian dialektologiak ez duela asko aldatu, ez eta arazoak konpondu edo bide berriak zabaldu ere.

727. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0257 Deixiaren bitartez informazioa jasotzea, egun bezelaxe, metodorik onena bezala aurkezten du andoaindarrak, neketsuena ere bai, eta denbora gehien eramaten duena.

728. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0257 Jarraian beste modu bat azaltzen du informazioa jasotzeko: elkarrizketa, nahiz askea nahiz arteztua.

729. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0257 Zer nolako informazioa jasotzen zuen Larramendik, galdekizunarekin baliatuz nahiz galdekizunik gabe ibiliz?

730. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0257 Gaur egun hizkuntzalaritzako atlasetan jasotzen den informazioaren antzekoa zela esango nuke, ez baitago, maila lexikoari dagokionez, alde haundirik.

731. 1991> euskara batua saiakera-liburuak letamendi 0020 Hipotalamoko zentru termorregulatzailea, bi eratako informazioa jasotzen duten neuronez osatua dago.

732. 1991> euskara batua saiakera-liburuak letamendi 0020 Hipotalamora heltzen den informazioa, lehendabizi bertan integratua izan ondoren, bide eferenteak erabiliz kanporatua izango da geroago, eta honako eragin hauexek gauzatuko ditu:

733. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0025 1991ko Etxebizitzen Zentsuaren berezko informazioak akats batzuk zituen, etxebizitza hutsei buruzko informazio-ezari dagokionez, batik-bat...

734. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0025 Hortaz, informazio honen berrikusketa orokorra egin, ahal den neurrian balidatu eta, batez ere, osatzea erantzun gabekoak betez erabaki zen.

735. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0025 Lehenengo aldian, etxebizitza kokatua dagoen eraikuntza-mailako informazioaren zuzenketa eta inputazioa, datuen zati bat eraikuntzaren beraren ezaugarriak baitira benetan eta, horregatik, bertako etxebizitza guztienak (eraikuntzaurtea, eraikuntzako etxebizitza-kopurua, berokuntza zentrala, etab.).

736. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0025 Kopurua zenbatuta lortzen da eta urtea etxebizitza bakoitzean informazio baliagarriarekin adierazitako urteen modarekin.

737. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0025 Etxebizitza batean falta ziren gainerako datuak informazio zuzena zuen etxebizitza hurbilenetik inputatzen zen, ondokoetan izan ezik: hozketa beti ez du inputatu zen, etxebizitza hutsetako telefonoa hau ere ez dute taldera eta etxe hutsetako berokuntza beste etxebizitza hutsetik bakarrik inputatzen zena.

738. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0068 Bata Komunikabideetako askatasun eta aniztasunaren aldeko manifestua eta bestea Informazioa eta demokrazia Euskadin gaur.

739. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0073 Kazetaria naiz eta profesioaren aurka egiten dudala lirudikeen arren honoko galderatxo hau egiten ausartzen naiz, alegia, zergatik da kazetaria informazioaren profesional bakarra?

740. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0073 Kazetariaren kontzientzia hutsean ezin daiteke utzi informazioaren balioa.

741. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bapatean/93 0011 Liburu honetan bertso saioei buruz ematen den informazioa, Bertsolari Elkartean jasotakoa da.

742. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bapatean/93 0017 Ale honetan halere, aurrez finkatutako irizpideen arabera eta medio informatikoak tarteko, bertsolaritza mugimenduaren mapa antzeko zerbaiten informazioa eskaintzen da.

743. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bapatean/93 0017 Bertso saioak egiten diren txoko bakoitzeko berri izatea ia ezinezkoa denez, agian zenbait oker egon daitezke, baina hau da Bertsolari Elkarteak urtean zehar bildu duen informazioa.

744. 1991> euskara batua saiakera-liburuak xuxen 0030 Hau lortzeko zenbait informazio eskatzen du Xuxenek hiztegi pertsonalean hitz berri bat sartzerakoan, informazio hori funtsezkoa baita forma deribatuak ondo ezagutu ahal izateko.

745. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0013 Merkatal iharduera, berau produkzio, kostu eta errenten alderdi ekonomikoen aldetik begiratuta, oso saihetsetik estudiatua izan da, eta horri buruz daukagun informazio estatistikoa oso urria da bai nazioaren eta bai eskualdeen mailan ere.

746. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0013 Oraingo argitalpen honetan Euskadiko Komunitate Autonomoko Merkatal Sektoreko informazioa jasotzen da, 1986, 1987 eta 1988ko urteetakoa, hiru Lurralde Historikoetako, hau da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako esparru geografikoak besarkatzen dituena, 23 iharduera-azpisektore kontutan hartuz.

747. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0013 Iharduera desberdinak progresiboki desagregatuz egituratu da argitalpena, hasteko eginez merkataritza guztiaren azterketa, gero jarraituz handizkarien informazioarekin eta beraien desagregazioekin, eta azkenik eginez txikizkarien azterketa.

748. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0013 Lehenengo kapituluan, sektoreko ustiapen eta makromagnitudeen kontuko 37 aldagairi buruzko informazioa ematen da, bi alderdiak kontutan hartuta, bai handizkarien eta bai txikizkarien merkatal iharduera.

749. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0013 Bigarren kapituluan, 23 iharduera-sektoretako merkatal ihardueraren 16 koefiziente tekniko eta ratio adierazgarrienei buruzko informazioa jasotzen da.

750. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. aldezabal 0005 Aipaturiko puntu bakoitza, bere ezaugarrien informazio xehea duen fitxaz lagundurik deskribatu da, alabaina horrela isladaturiko informazioa soilik espezialistek uler dezakete errazki.

751. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. aldezabal 0005 Informazio honetatik abiatuz Gipuzkoako Foru Aldundiak Lurralde Historikoaren interes geologiko/geomorfologiko handieneko adierazkariak plazaratzea komenigarritzat jo du, gure lurraldeko izadiaren hainbat zaletuk argitalpen hau gidaliburu modura erabil dezaten, eta bai Zientziatako irakasleek ere, textuetan agertzen diren fenomeno geologikoen adibideak berorien ingurunean topatuz oinarri didaktiko modura erabiltzeko.

752. 1991> euskara batua saiakera-liburuak meatzaritza goierrin 0083 Dokumentazioari buruz zera esan behar, benetan informazio galanta aurkitu dugula, baina hala ere nahi hainbat datorik ez dugu topatu, alor honetako ia ikerketa guztietan gertatzen den bezala; eta aztarnei buruz, zera, aurrez ezagutzen genituenaz gain beste zenbait ere erregistratu dugula.

753. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. camino 0019 Ondorio tinkoetara iristeko baitezpadako diren ikerketa monografikoen eskasa medio, gaur egungo historiografia ez da ari dugunaz erabateko usteak eta informazioa emateko gai.

754. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r. gomez 0430 Guztiarekin ere, hauekin batera Achille Luchaire sartu beharra dago, gehienetan bigarren eskuko informazioa badarabil ere, aurrekoen lanen laburpen zehatza eta kritika zorrotza burutzen baititu.

755. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ametseninterp 0021 Gure bizialdian zehar metatu dugun informazio guztia zehatz-mehatz jasorik dauka.

756. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1993 0015 Industria inkesta, berez, pieza ardatz bat dugu, bai Industria Gidazerrenda eguneratzeko bai Industria Sektoreko kontuen elaboraziorako behar den informazioa lortu ahal izateko.

757. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ribera 0176 Informazio hori erabiliko zuen, seguruena, Ceán Bermudezek bere Diccionario -an: Hogeita sei inguru dira akuafortean xumetasun eta korrekzio berdinarekin egindako estanpak.

758. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sarasua 0109 Gainera, informazio dei genezakeenaz aparte gauza asko igortzen dute medioek: fikzioa, entretenimendua, artea.

759. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. sarasua 0109 Medioek (informazioa, gezurra, fikzioa, jolasa...) hedatu egiten dute, hori da definitzen dituena.

760. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. eizagirre 0003 Oholeko iragarkia da, hortaz, merkataritza-iragarkiko teknikak gehien erabiliko dituena mezua agudo eta gogoan gordetzeko moduan helarazteko: irakurlearen arreta urrutitik ere erakartzea, irakurleari aurrez aurre hitz egitea, herritarrak egingo lituzkeen galderen bidez informazioa antolatzea, informazioa gogoan hartzeko moduan sailkatzea, hitz arruntak erabiltzea, oso esaldi laburrak erabiltzea, besteak beste direla.

761. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0032 Izan ere, informazio berria/zaharra bereizketa egitea, askotan ez da inola ere erraza, maiz informazio berria elementu bakarrarena ez izatea edo elementu guztiak ezagun izatea gerta baitaiteke.

762. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0032 Demagun testuaren hasieran kokaturik dagoela; orduan, lehenengo esaldiaren osagai guztiak izango dira berriak edo hobe esanda, lehen aldiz aipatuak 2 Izan ere, gai horretaz aritua den bati, elementu horiei dagokien mundu errealeko erreferentzia (eta bai perpausaren informazioa ere) ezagun gerta dakioke: testu horren barnean berriak direla esan nahi dugu beraz..

763. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0032 Edozein kasutan, informazio berriaren barnean (erresistentzia oposatzen diete ebakidura-tentsioei), lehenengo hurbilketan behintzat, aditzaren aurrean kokaturiko elementuari soilik deritzo galdegai, elementu hori informazio berri osoaren barnean markatuago azaltzen delarik

764. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0032 Dena dela, informazio berriaz hitz egiten dugunean, Osaren hitzak errepikatzeko beharrean gaude berriro ere, honetaz, geure eritziz, sakonkien aritu dena baita:

765. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0032 2.2. INFORMAZIO BERRIA ETA GALDEGAIA

766. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hitz-ordena 0032 Informazio berri/galdegai oposaketa horri dagokionez, hiru egoera desberdin aurki dezakegu 4 Bereizketa hau, aurretik aipatua dugun Osaren Doktorutz tesitik hartua da; euskara zientifiko/teknikoaren arloari doituago diratekeen adibideak geuk hautatuak dira.:

767. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0063 Zenbaitentzat, informazio berria adieraztea besterik ez da, edo gutxienez entzule edo irakurleak zituen zalantzak argitzea.

768. 1991> euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0198 Hizkuntz irakaskuntzari buruz informazioa jaso nahi dutenek Wenden eta Rubin-en liburua gogoko izango dute (4. oharra, 6. kapitulua).

769. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. gabikagogeaskoa 0011 Hezkuntza horrek, bestalde, ez du inolako eragozpenik gertakarien metaketa eta informazio desantolatuak onartzeko, egituratu eta ordenatuko dituen inolako teoriarik gabe.

770. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0079 Euskal herriko emakumeen egoera sozialaren gaineko diagnostikoak era ezberdineko erakuskari batzuen analisi bat egiten du, emakumeaz eta haren osasunaz informazioa ematen duena.

771. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0079 Egoera hori zehaztea eginkizun zaila da, batez ere bi arrazoigatik: lehenengoa gaiaren beraren izaeragatik eta bigarrena dagoen informazioagatik.

772. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0079 Informazioaren eskasia honen sorburua osasun hitzaren definizioan berean datza, baina gainera beste arrazoi bat da anitz faktoreen menpe dagoen aldagai bat dela.

773. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0079 Kapitulu honetan osasun erakuskari batzu bildu dira, emakumeentzako interes eta eragin berezia bide duten alderdiei buruzkoak, eta horren edukina osatuz joan da, eskura zegoen informazioa aurkitu eta datu berrienak erabili ahal izan diren neurrian.

774. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0101 Ondorioak urrunago doaz, eta aditzera ematen da emakumeek ez bide dutela informaziorik beren haurgintzan gertatzen denaz, eta horietan izaten den medikalizazioa hainbestetarainokoa da, non ez baitute, esateko moduan, erabakia hartzeko aukerarik ere izaten bere haurgintzetan teknika berriak eta ez horren berriak aplikatzeari buruz: monitorizazioa, episiotomia, enemak, analgesia, anestesia, e.a.

775. 1991> euskara batua saiakera-liburuak emakunde 1993 0101 1985ko legean jasotzen diren kasuen barnean, Haurdunaldiaren Borondatezko Etendura (H.B.E.), burutu duten emakumeen kopurua dexente gehitu da, legea agertu zenetik E.K.A.ko informazioa daukan azkeneko egunera arte.

776. 1991> euskara batua saiakera-liburuak r.m. pagola 0092 Alabaina, goiko informazioan bokal bixkiak jartzea egokiago iduritu zaigu (...).

777. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0040 (...) bertsolaritzari buruzko informazioak gizarte osora etengabe zabaltzen joan beharko du.

778. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0040 Ez noski, guztiei informazio bera ezta dosi berean emateko.

779. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0061 Eta gaur egun, agian informazio zabalegia eta arinegia eskaintzen du hain aldizkari espezializatua izateko.

780. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0061 Aldiz, aldizkarian datorren zenbait informazio oso bertsozale ez direnentzat ere egokia izan daiteke (batik bat bertsolari-pertsonarekiko notiziak eta berriak).

781. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0061 Gure ustez, aldizkaria beste mota batzuetako informazio kualifikatuagoa eskaintzeko aprobetxatu beharko litzateke, bertsozale-bertsozaleak sendotzeko eta hezitzeko.

782. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0061 Eta aldiz horrelako informazio arina bertsozale moderatua iristen den lekuetarako utzi.

783. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0061 - Egunkarietan, eta bereziki, Euskaldunon Egunkarian bertso-saioei buruz ematen den informazioa oparoa izanik, egokia den ala ez ikusi behar da.

784. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1995 0061 Nori dagokio informazio orokorraren edo kualifikatuaren zabalkundea?

785. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: torrealdai, joan mari: xx. mendeko euskal liburuen katalogoa ii. 1993-1994, vii-viii 0010 Nire ikerlanetarako behar nuen nik informazio hau, eta horretarakoxe bildu nuen.

786. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0011 Osasunaren alderdi honi buruzko Estatuko serie estatistikoak ez etetearren, galdesorta berriak taiutzerakoan Administrazio Zentralaren betekizunak izan ziren abiapuntua, Euskal Autonomi Elkarteari zegokion berariazko informazioarekin osatuz.

787. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0011 Zentro publikoetan asistentzi zerbitzuei buruzko informazioa bildu da, eta zerbitzu bakoitza iharduera zentro gisa hartu nahi izan da, bakoitzak bere informazioa daukala.

788. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0011 Horrek kalitatea eta definizioa ematen dizkio ospitalearen informazio globalari.

789. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0005 hori dela eta, denbora asko behar izaten da erabat osatu arte: hasi oinarrizko informazioa lortzen denetik, eta behin-betiko emaitzak argitaratzen diren arte, horiek izango baitute izaera ofiziala.

790. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0005 Azkenik, behin-betiko ustiapena argitaratuko da, lortutako informazioaren % 100ean oinarrituz, eta horren bidez emango dira EAEko datu ofizialak.

791. 1991> euskara batua saiakera-liburuak argi idazteko 0023 IDEIAK ZEHAZTU ETA INFORMAZIOA ANTOLATU

792. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0076 Jakina, DGPL saiatuko zen behar zuen informazioa eta formazioa ematen.

793. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0119 Han eta hemen bildutako informazioan garbi ikusten da eltzegorrak zituen funtzio bereziak edo zertarako erabiltzen zuten.

794. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kontabplanorokorra 0009 Informazioarentzat eskatzen den gardentasun delako kalifikatzaileari beste kalifikatzailea eransten dio legeak: informazioaren fidagarritasuna alegia;

795. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0012 II. Informazioa nola lortu da
III. Bilduma nola erabili behar da
IV. Hemen zehaztutako softwarea nola lortu

796. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0012 II. INFORMAZIOA NOLA LORTU DA

797. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0012 Han jasotako informazioan oinarritzen da, alegia, oraingo azalpenaren muin nagusia.

798. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0012 EIMA programak bere artxiboetan bildurik duen informaziotik abiatuta, produktore desberdinei material-unitate horiei buruzko datuak osatu, zuzendu eta eguneratzeko eskatu zaie.

799. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0012 Gida didaktikoaren faltak, edukin-azalpenik ezak edota informazioa erdaraz eman izanak buruhausterik sortu du.

800. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0089 IRUZKINAK: Orixe erreminta den programa honekin irakasleak prestatutako pantaila grafiko batean, zenbait eremu markatu eta hauetan informazioa edota egikaritzeko programa txerta ditzake.

801. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0089 Irakasleari, eta gezi bat seinalatutako eremu horietara eramanez, erantsitako informazioa edota programa pantailaratuko zaio.

802. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eima 1995 0228 Azken atalean euskal kultura landuko da: topikoari loturiko kantaren bat (ordenadorean zuzenean entzuten da, abeslariaren irudia eta testua aurrean duzularik!), Euskal Herriko hainbat ezaugarri eta horren inguruko ariketak (emandako informazioetatik abiatuz, ikaslea ikerketara bultzatu nahi da).

803. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0015 Aurreko atalean aztertutako galerei eta irabaziei buruzko informazioa belaunaldi desberdinetako batezbestekoari dagokio eta mende hasiera eta hirurogeita hamarreko hamarkadaren amaiera bitartean jaiotakoak biltzen ditu.

804. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0015 Gazte hauei buruz zuzeneko informaziorik ez badugu ere (informazioa gurasoek ematen dute), galerek behera eta irabaziek ia progresio geometrikoan gora egiten dutela antzeman daiteke.

805. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0046 Zelula ostalarira sartzean, informazioa duen zintaren modura jokatzen du eta irakurtzeko tresna zelula da.

806. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0105 Gure ekintzak, informazioaz eta logikaz baino gehiago, sentipenez, emozioez eta unean uneko irabazi txikiez eraginak daude.

807. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0020 (...) normalean ez dago jasotako informazio hori aztertzeko denbora muga handiegirik.

808. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0020 Dena dela, azken kirol hauetan kanpoko informazioak garrantzi gehiegirik ez badu ere, hartzaile kinestesikoen bidez golgiren organu tendinosoaz, kapsula artikularraz... etengabe jasotzen ari garen barne informazioa (norberaren oreka, hanken posizio eta angulazio egoera...) ondo analizatu eta kontrolatu beharra dago.

809. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0020 - Erabakitze mekanismoa (informazioaren azterketa):

810. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0020 Hala ere, kirol hauetan erabakiak ahalik eta azkarren hartu behar direnez eta informazioa aztertzeko denbora oso mugatua denez, askotan aukeratutako erabakia (taktika indibiduala delakoa) ez da egoera zehatz horretarako egokiena izango.

811. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0040 Informazio osagarri honek, kirolariak burutu behar duen mugimenduaren errepresentazioa errezten du, akatsen berri ematen du, eta burutu nahi izan den eta burututakoaren arteko ezberdintasuna erakusten digu.

812. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0083 Horrela, ahal den neurrian behintzat, kirolariaren errendimendua baldintzatzen duten alderdi guztien kontrolak eta ebaluaketak, txapelketekin ahalik eta antz handiena duten egoeretan lortutako informazioan oinarrituta egon behar dute.

813. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0083 Hala ere, nekearen kontrako erresistentziaren maila ezagutu ahal izateko, txapelketaren beraren azterketatik edo proposatzen ditugun egoera erreferentzialetatik (test espezialak) lortu ditzakegun informazioez gain, gorputzeko sistema funtzionalen aktibitateari buruzko informazioa ematen diguten indizeez ere baliatu gaitezke.

814. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0083 Dena dela, horrenbesteko sofistikazioren beharrik gabe, test orokorretatik jaso dezakegun informazioa ere oso lagungarria izan daiteke kirol askotarako zehatzegia izan ez arren.

815. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0017 Informazio guzti horrekin batera, hiztegirako behin-behineko proposamena ere adierazten zen.

816. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0020 Aldaketa horiek ez zuten aldatu jasotako informazioaren nolakotasuna.

817. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0020 Testeoaren bidez jasotako datuak ezinbestekoak izan dira testuen hustuketatik ateratako informazioa osotzeko.

818. 1991> euskara batua saiakera-liburuak nekhizt 0020 Landutako termino bakoitzari buruz oso informazio zabala lortu da (esateko modu ugari; zein tokitan eta zein portzentaiatan ulertzen, erabiltzen eta ezagutzen den, eta hiztunek dituzten iritzi eta onarpen maila).

819. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0216 Estatistika-iturri, inkesta eta txostenei dagokienez, informazio gehiago nahi izanez gero nora jo behar den jakiteko, informazioa sortzen duten lekuen helbideak emango dira ezagutzera jarraian, Gidaliburu honetan orain arte agertu ez badira.

820. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0124 Lehenengo kapituluan ikusi dugunez, espektroaren hondo argitsuak eskaintzen digun informazioarekin, gorputz beltzekin lanean ari baldin bagara, gorputzaren tenperatura erraz ondoriozta daiteke.

821. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arregi 0158 Meteorito hauek eskaintzen diguten informazioa oso fidagarria da planetak sortu ziren garaian sortu zirelako eta espazioan izan ziren baldintzetan ez dutelako inolako aldaketarik jasan.

822. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0050 Aurrera jarraitu beharra daukagu, bilakaeraren araua mantenduko delakoan eta informazioa gordetzeko mekanismo neuralak, abereen hainbat formatan, biokimikoki antzerakoak direlakoan.

823. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0050 Bestetik, onartu beharra daukagu informazioa kodetzeko, gordetzeko eta berreskuratzeko mekanismo biologikoak funtsean berdin-berdinak direla gizaki guztietan, baita ugaztun guztietan ere, apika.

824. 1991> euskara batua saiakera-liburuak artistas 1995 0024 Margarita Bru Romo-ren (1971) eta Esteban Casado Alcalde-ren (1987) doktortzako tesi ederretan aurkitu ahal izango da informazio zabala eta bibliografia gai honi buruz.

825. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0013 Intimitatearen eta bizitza pribatuaren inguruko informazioa ez da albiste, eta ezin daiteke argitara eman pertsona jakin horren baimenik gabe.

826. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0013 Horren gainetik, informazioa modu independentean ematen jakin behar du kazetariak.

827. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0057
a) Agentzia jakin bat; adibidez, Vasco Press.
EGUNKARIAk kontratatutako albiste-agentziaren izena jartzen da sinaduraren tokian, albistearen iturri bakarra agentzia hori bera denean.
b) Agentziak.
Agentziak jartzen da sinaduraren tokian, iturria agentzia bat baino gehiago denean, edo kontratatutako agentziak beste agentzia batzuetatik eskuratu duenean albistea.
c) Erredakzioa.
Kasu honetan, informazioa ez da agentziakoa, edo agentziak eskainitakoa beste iturri batzuekin osatu da.
Hala ere, kazetariak ez du informazioa zuzenean jaso: prentsa oharrak, telefonoz jasotako zenbait berri, irrati edo telebistatik jasotako berriak sartzen dira multzo honetan.
Nolanahi ere, erredakziotik irten gabe ere, albistea landu egin denean, artikulua sinatzea komeni da.

828. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0063 Informazioa ematen duten marrazki eta grafikoak, ordenadorez eginak, dira infogramak.

829. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0063 Infogramak ez dira apaingarri soilak, informazioa daramaten elementu nagusiak baizik.

830. 1991> euskara batua saiakera-liburuak zuzenbhizkera 0020 Komunikazio zeinu guztiek informazioa igortzea dute helburu nagusitzat eta horien bitartez igorle eta hartzailearen arteko lotura gauzatzen da.

831. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ingurune estresa 00009 Bestalde, aurkeztuko dudan informazio gehiena molusku bibalbioen ikerketetatik hartuta dago; horren arrazoia batez ere talde horren inguruan burutu diren ikasketen ugaritasuna da.

832. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pgoen 00229 Fuselaje-ri buruzkoa ere ez da onartu, zerrendan ematen den informazioa hobetsiz.

833. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0065 Iragan esperientziari buruz, objektu doi-doi haiexen eta bere ezagutzaldi doi-doi hartakoen informazio zuzena eta ziurra bakarrik eman dezakeela onar daiteke.

834. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0172 Hau da, gure kasuko elebidun gehikorrak (euskararen aldekoak) sortzailegoak dirudite kenkorrak baino, pentsamentu dibergentea ekoizten dute (galdera berdinaren aurrean estatistikoki ohizkoak ez diren erantzun motak ematen dituzte) jasotzen duten informaziorako antolaketa modu berezien jabe diren bitartean.

835. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0172 Euskararen aldeko elebidunek, ordea, informazioa erizpide bat baino gehiago erabiliz sailkatzen dute (aberastasun kognitiboa/iker-tresnetatik askeak) eta gaitasun kognitibo malguagoaz azaltzen zaizkigu.

836. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0008 Baina informazioa behar dute, animoa, eta hona hemen garrantzitsua dena, zerbait egiteko beharrezko boterea duteneko uste sendoa.

837. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0058 Kosmogonia tradizionalean ibaiaren adierazpenei buruzko informazioak jasotzerik izan ez banuen ere,...

838. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila batx 1994 0138 Substantzien azterketa gai guztietan ikus daitekeen zerbait da, proposatutako ihardueren adierazburua substantziarik garrantzitsuenak erabiltzeko moduan aukeratuz eta interes nagusia azpimarratuko duen informazioaz lagunduz.

839. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. aristi 0119 Informazio handia eman dezakete patriketako gauza txikiek.

840. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oroitid 1993 0066 Datu-sarrera ordenadorean egiten denez, sarritan gertatu izan dira era bateko edo besteko okerrak: manipulazio okerrak eragindakoak, ordenadoreak backup egitean informazioa galdu denekoak, etab.

841. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0133 Behar adinako informazioa bazuela kontsideratu zuenean, Kurumana itzuli zen misioa eraikitzeko behar zena hartzera.

842. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0231 estatistika Gai bati buruz biltzen den datu eta informazio sailkatuen multzoa:

843. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0317 informazio Pertsona bati berriak, ezaguerak, datuak eta abar ematearen egintza:

844. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0317 Telebistak informazio zabala ematen digu.

845. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0112 Informazioa transmititzeko balio digun zeinu-sistema baino zerbait gehiago dira eta behaketa bakoitzaren faktorizaziozko deskribapenari ihes egiten diote.

846. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0283 Garaiera handiari buruzko informazioa mota desberdinetako mezuen bidez eman daiteke.

847. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 0105 Eta esandako horixe zen, Santiago bideko monastegietan ematen zen informazioa euskaldunoi buruz.

848. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila barnet 1993 0023 Ikastetxeetara igortzen dira informazioa eta eskabide-orriak, interesatuz gero bete eta hilabete-hilabete t'erdiko epean Hezkuntza Ordezkaritzetan entrega ditzaten.

849. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. lopetegi 0085 KIUB (kiub) OMIC (o-eme-i-ce) Kontsumitzaileen Informaziorako Udal-Bulegoa /Oficina Municipal de Información al Consumidor

850. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0029 Informazioa tratatzeko eredu analogikoak erabiltzen dituzten sistemei edo transmisio-sistemei buruz esaten da, hau da, eredu edo modeloetan erabilitako aldagaiak jarraiak eta zenbaki errealei buruz proportzionalak direnean.

851. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0059 Datu-basea, informazioak geografikoki banatuta dituena instalazio informatiko desberdinetan, eta instalazio hauek sare bidez edo bestelako komunikazio-kanalez lotuta.

852. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0089 Erregistro batean datuak posizioz posizio zirkularki lekualdatzea, erregistroaren mutur batetik irteten diren bitak beste muturretik sartuz informaziorik galdu gabe.

853. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0119 Gako batetik abiatuta eta taula baten bidez informazio baten helbidea lortzeko teknika.

854. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0149 Informazioa gordetzeko aluminiozko gainazalean zulo mikroskopikoen kontzentrazio handia egiten da.

855. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0149 1. Baliabide baten erabilera- edo atribuzio-ordena erabakitzeko bidea ematen duen informazioa, baliabidea hainbat programak konpartitzen dutenean.

856. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0209 Datu-base batean biltegitutako informazioaren teledifusioa.

857. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0209 testu-editore: Testu moduan dagoen informazioa sartu eta zuzentzeko erabiltzen den programa.

858. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0359 traitement de l'information: informazioaren tratamendu, informazio-lanketa

859. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0019 Ondoko hau: Informazio aldetik gehien interesatzen den esparrua nazionala da, hau da, Euskal Herriko berriak % 40'9rentzat eta bigarrenik informazio lokala % 31'7rentzat.

860. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0019 Eskualde mugatu bateko joera kaltegarria zuzentzeko irrikan, beren aribideak gidatzeko informazioa behar dute.

861. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0040 Ia kasu guztietan, etxeetako ur erabilera etengabe gutxitzen lortu duten ahaleginen barru badaude ekonomi pizgarriak, arau erregulatzaileak eta jendaurreko informazioaren konbinaketa, eta denek batera bultzatu dituzte ura aurrezteko jokabide eta teknologiak.

862. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0237 2. Pertsona, objektu, edo gertaera bati buruzko informazio berria interpretatzen da, bere elementuak gonbaratuz oroimenean bildurik dauden gogamen-egitura (eskemak) hauetxekin.

863. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0237 Aurreko ataletan ikusi dugu nola eskemek gertaera berriak interpretatzeko laguntzen duten, eta nola informazio berriak eskema honetan eragina duen.

864. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0237 3. Informazio bat bera interpretatzeko zenbait eskema alternatibo dugunean, une honetan eskuragarriena dena erabiliko dugu.

865. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0237 4. Informazio berriaren kodifikazioan, eskema baten erabilpena eragindurik izango da, informazio hori erabiliko dugun helmugaz edo jomugaz.

866. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0237 5. Subjekturen batek informazioa jasotzen ari den unean, eskema bat aktibatzen badugu, eskema honi dagozkion informazioaren aspektuak bakarrik izango dira era abstraktoaz kodifikaturik.

867. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0237 6. Informazio berri honek deskribaturiko objekturen bat eskemaren adibide gisa identifikatzen bada, objektu horri buruz eratuko dugun irudikapena eskema horretan oinarrituko da, informazioa oroimenean unitate gisa bilduko delarik.

868. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0237 Beraz, eskema honetan oinarrituz, beste informazio guztiak baloratuko ditugu.

869. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0237 7. Objektu, pertsona, edo egoera bati buruz informazio handia ematen digutenenan, informazio horren zati bat bakarrik prozesatuko dugu eta ondoren, aukeraturiko informazio hori jatorrizko materialea birreraikitzeko erabiliko dugu, birreraikuntz prozesu hau, eskemak gidaturikoa izanik.

870. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0237 8. Informazio bat Hartze Luzeko Oroimenean areago atxekia izango da, prozesatua izan bada maiz.

871. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0237 Hau da, zenbat eta denbora luzeago informazioa prozesatzen, orduan eta areago atxekituko da oroimenean.

872. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0237 9. Subjektuak judizioren bat ematen duenean, ez du egiten oroimenean, judizio hori emateko, aldez aurretik bildurik duen informazio guztiaren bilakuntza sistematikoa, aldiz, une horretan oroimenera eskurakoiena den informazio horren multzo txikia bakarrik erabiltzen du.

873. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0237 10. Errezentzia gehiagoz edo gertuago erabili izan diren eskemak izango dira, judizioa emateko edo informazio interpretatzeko, Hartze Luzeko Oroimenetik eskuratzeko gertagarrienak.

874. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0237 Aztertu izan da nola Priming-efektu honek, ondorengo informazioaren prozesamenduan eragina duen.

875. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0070 Aurretiazko ezarpen honen bidez, Hezkuntza-Administrazioak antolamendu-alderdi desberdinetan eta curriculum berrien garapenari dagokionez oso konplexua den egitura berri honen funtzionamenduari buruzko informazioa jaso nahi du.

876. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0142 Zenbait ikaskuntza-helburu zehatz badira (adierazpen-gaitasuna, informazioa bilatzeko gaitasuna, lanerako ohiturak...) eta irakasle guztiek izan beharko dute hauen erantzukizuna; bai eta txukuntasun, kalitatezko lan, errespetu, jasankortasun etab.ekin zerikusirik duten beste zenbait ere, esaten denaren eta irakasle guztien jarreraren arteko koherentziaz bakarrik ahalbidetu daitezkeenak;

877. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0023 Informazio berrien metaketa bizkorra dela eta, disziplina askotako edukina berehala zaharkituta geratzen da.

878. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0023 Disziplina batek datu berriak integratzea, eta asimilatu behar den informazioa jeneralizatzea eta sinplifikatzea ere lortzen ez badu, ezagutza-elementu berriak zaharrak ordezkatu beharrean lehen zeudenei eransten zaizkie.

879. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0131 Telekomunikabideen eremuan egindako lanen eraginez, injineruek informazioari buruz zuten ideiak, genetikaren aurrerakuntzetan zeregin nagusia izan du.

880. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0293 Hortik jariatzen da, besteak beste, zerbitzu publikoak behar direla kontsumitzaile eta usatzaileei informazioa eman diezaieten eta legez hornitu beharra dagoela barne-merkataritza eta merkatal produktuak baimentzeko erregimena erregula daitezen.

881. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0009 Kontseiluari dagokionez, informazio estatistikoa sortzen dutenen eta honen baliatzaileen arteko erlazioa segurtatzeko, informazio horren ulerpena sustatzeko eta iharduera estatistikoaren koordinazio eta metodologia komunen erabilera lehen aipatu horien artean errazteko kontsulta-organo gorena bezala sortzen da.

882. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0009 - Komunitate Autonomoko Estatistikako Datu-Bankuaren edukina eta zeinnahi erabiltzaile-motaren informazio horretarako irispidea.

883. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0027 - Haziendako zerbitzuen informazio estatistikoa.

884. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0027 - Bizkaiko informazio kartografikoaren inbentarioa.

885. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1990 0029 - Haziendako Departamentuaren informazio estatistikoa.

886. 1991> euskara batua saiakera-liburuak lisp progrlengoaia 0123 Pertsonaren batek dauzkan liburuei buruzko informazio bibliografikoa erabiltzeko funtzioak asmatu nahi ditugu.

887. 1991> euskara batua saiakera-liburuak estilib 0053 Tartekiek informazioa arintzeko balio dute, eta beraz erabilera testuen luzerari lotuta dago.

888. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0063 Informazio asko batera gordetzen dute eta bilaketa modu ugari eskaintzen dizkigute.

889. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0063 CD-ROMetan informazio gehiegi atzigarri dagoenez ikasleak galduta aurki lezake bere burua.

890. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0063 Testuan zehar nabigatu; esaldi erdian zaudela hitz bati buruzko informazioa bilatu edo gramatikari buruzko informazioa eskatu eta gero testura itzuli zuzenean zinen tokira;

891. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0066
bat Ezagutza Basea, ikasi beharreko bigarren hizkuntza gordeko lukeena;
bi, Ikaslearen Eredua, ikasleari buruzko informazioa bilduko lukeena;
hiru, Modulu Pedagogikoa, irakaslearen rola ordezkatuko lukeena;
eta, azkenik, Interfazea, sistema eta ikaslearen arteko interakzioaz arduratuko litzatekeena
.

892. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak ele 1995 0069 bat, ikasleak aukeratu;
bi, ikaste prozesuan eragina eduki dezakeen ikasleei buruzko informazioa jaso;
hiru, astero ikasle horien idazlanak bildu eta ordenadorean transkribatu, pixkanaka ikasleen corpusa antolatzen ari garelarik;
lau, irakasleek egitura linguistiko konkretu batzuen adibideak atera eta erabilera horien arrazoi hipotesiak landu;
eta, azkeneko aldi batean urtean zehar egindako lanari buruzko hausnarketa egin eta ondorioak ateratzeko asmoa dugu
.

893. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak diskurtsuaren a. 0605 .

Informazioa edukin proposizionalarekin identifika daiteke eta bi kategorietan banatu.

894. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak diskurtsuaren a. 0605 Alde batetik, komunikazio ekintza batean jasotzen den informazioa, berria deituko duguna; eta bestetik, ajenteak aldez aurretik zuena.

895. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak diskurtsuaren a. 0605 Ajenteak Q proposamena B proposamenen multzotik T testuinguru batean inferitzen du baldin eta bakarrik baldin
(i) B eta T-ren bilduratik Q inferitzen badu;
(ii) Q, ezin da B multzotik inferitu, eta
(iii) Q, ezin da T multzotik inferitu,
non B informazio berria den, T ajentearen aldez aurreko informazioa eta Q inferitzen dena.

896. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 0107 Ume prentsaren beste atal garrantzitsu bat informazio jeneralista eskaintzen duten argitalpenena dugu.

897. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 0107 Informazio jeneralista honek albisteak hurbildu gura ditu ume-gazteen mundura.

898. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 0107 Gainerako prentsa mota guztietan modazkoa den gai bat ez du tintontzian gorde ume prentsa honek eta publikazio bereizituok negozioen mundua dei genezakeenari buruzko informazioak eskaintzen dituzte guri harrigarri gerta dakigukeen sarritasunez.

899. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.i. basterretxea 0119 7. Hedabide errusiarrek zabaltzen duten informazio orokorrean izugarrizko pisua eta lekua bereganatu du informazio ekonomiko-finantzieroak.

900. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15566 Eta orain arte Interneten bitartezko eragiketen euskarri izan dadin behin betiko legegintza egokitzapenik egin ez den arren, Administrazio Publikoek, informazio mailan herritarrei lorpide unibertsala bermatzeko daukaten ardurari eutsiz, azpiegituretango inbertsioak finantzatzen eta Interneten bakoitzak bere tokia izan dezala garatzen dabil, esaterako egon dagoan Bizkaiko Foru Aldundiarena, horrela informazio publikoaren hedapena errazagotu eta zenbait zerbitzuren kudeaketa hobetu egiten dira eta.

901. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 15566 I. Bizkaiko toki erakundeei Internet erabiltzeko bide eman eta euren kudeaketaren eguneratzea erraztu nahian, Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko Foru Aldundiaren web zerbitzariaz balia dadin UDALe? komunikazioen sare elektronikoa sortzeko proiektua garatu nahi du eta horren bitartez Aldundia eta toki erakundeak eta azken hauek euren artean konektatu ahal izango dira eta Interneteko gainontzekoetan kontsultak egin ahal izango dituzte fitxategi-transferentziak eta posta elektronikoa diren ohiko erremintak erabiliz; gero, bigarren fasean, kudeaketarako euskarri izango diren aplikatibo zehatzak erabiliko dira, Aldundiaren zerbitzarian Bizkaia Lurralde Historikoaren toki erakundeei buruzko informazio orokorreko web orriak sortu eta kokatuko direlarik.

902. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 00018 Informazio horretaz oso ondo baliatuko den bat baino gehiago izango da, zoritxarrez.

903. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00003 Urte beteko jarraipenaren ondorioa da Berton hilekaria: Arrasate Press, Bizarra Lepoan eta Iparraldeko Ttipi-Ttapa aldizkarien antzeko zerbait egin nahi dugu, jendeak duen informazio hurbil hori euskaraz eskainiz edo emanez.

904. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1998 00003 -Bai, egia da. Eta aldizkariaren helburua ez da lehengo Begoñaren independentzia eskatzea, edo planteatzea ere ez. Gure helburua auzo hauetako jendearen artean bertoko informazioa eta jendearen berri ematea da, zeren, zuk esan duzun legez, auzo bakoitzak bere bizitza dauka, eduki, eta bizitza hori guztia ez da zoritxarrez ia inon isladatzen, eta horixe behar dugu, gure ustez, bertokoa kontatzen duen hedabide bat. Mahatserriko informazio-aldizkaria.

905. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14145 c) Hamabost egunean behin Bideozaintza eta Askatasunen Batzordeari informazioa ematea bideokamera eramangarrien erabileraz, eta egindako grabazioen euskarria berari igortzea, hori egiteko eskatzen duenean.

906. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14146 d) Hamabostean behin bideokamera eramangarrien erabilerari buruzko informazioa hartzea, eta horrelako tresnez egindako grabazioen euskarria eskatzea behar den guztietan.

907. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1998 14146 g) Bere eginkizunak betetzeko behar duen informazioa eskatzea Administrazioko eta Poliziako agintari arduradunei.

908. 1991> sailkatu gabeak egunkariak g. aranguren 00017 Honetan guztian ez digute inolako informaziorik eman. Azken aspaldion etengabeko lanpostu galera dago, dio Javier Esparzak, Enpresa Batzordeko idazkariak.

909. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Euskal erakundeek ez dute informaziorik zabaltzen

910. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Deigarria da Hego Euskal Herriko informazioak aztertzen direnean: Nafarroan 1996. urteko behaketak bakarrik aipatzen dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoko datuetan azken urteetako etengabeko presentzia finkatuta dagoela onartzen bada ere, ez dute ugalketa aipurik eta datu konkreturik ematen.

911. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Informazio horiek, aldiz, ez dira zabaltzen era ofizial batez, nahiz eta ezaguna izan aipatutako bi foru aldundiek datu gaurkotuak badituztela.

912. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Orokorrean, Batzarraren ondorioak babes eta informazio gehiago behar izatearen ildotik doaz.

913. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 - Espainia: Dueroren hegoaldean, Andaluzian, Extremaduran eta Gaztela-Mantxan desagertutzat jotzen da. Dueroren iparraldean: Galizian hogei urtetan %30 jaitsi dira erroldak; Gaztela-Leonen eta Asturiasen populazioa mantentzen da nahiz eta zenbait probintziari buruzko informazio gutxi izan, esaterako Burgosen; Kantabrian oraindik ikertzen ari dira; Errioxan egoera ez da ondo ezagutzen; Aragoin otsoen behaketa handitu da, baina ez dago datu zehatzik.

914. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 Prezioa, 500 pezeta edo 1.000 luntxera joateko. Informazioa: La Bolsa auzoetxea, Pilota kalea 10. Bilbo. Telefonoa, 944790119.

915. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00008 Kultura Sailaren asmoa da Erlearen bidez HABE, euskaltegiak, udal liburutegiak, kirol federakuntzak, gazte, euskara eta kultur elkarteen informazioa bideratzea Interneten, oinarrizko zerbitzu batzuk bi urtetan dohainik eskainiz.

916. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00008 Bitxia bada ere, Interlinea-2000ren webgunean agertzen den informazio guztia gaztelania hutsean dator.

917. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00008 Bestalde, Kultura Sailak eta haren barneko erakundeak, hala nola HPSk eta HABEk, Erlearen bidez banatuko dute informazioa Interneten.

918. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00008 Gaur egunean, Jaurlaritzaren gune ofizialean (euskadi.net), ez dago Administrazioko atal horien informazio handirik. Kultura Sailak erakundeekin duen harremanetarako bidea ere laburtu nahi du Erlearen bidez.

919. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00018 Ertzaintzak eman zuen informazioaren arabera, A-68 autobidean Bilborako bidean zihoan autoa errepidetik irten eta, ezbeharraren ondorioz, 65 urteko M.V.R. emakumea hil zen.

920. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05602 Horrela bada, informazioaren tekonologia berriak erabiltzetik eta, halaber, enpresa handiek zerbitzuak eta ekoizpena kanpoan kontratatzetik eratorritako merkatu-eremu berriak aprobetxatuz, teknologia eta kudeaketa-sistema berriei heltzen dieten enpresen sorkuntza bultzatu nahi da.

921. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05602 - Informazioko gizarteak, aldaketa teknologikoek ekarri dituzten beharrizan berriek eta tokian tokiko eta herrialdeko merkatuen ohitura berriek sortu dituzten enpresen aukerez baliatzea.

922. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05610 - Beharrezkoa izan dadin beste edozein informazio osagarri, ekonomi finantz arlokoa, gizarte arlokoa, etab.

923. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05611 8. Burutu beharreko inbertsioen proiektu teknikoa, hura deskribatzen duen txostenarekin batera, burutzeko epeak, osatzen duten elementu nagusien zehaztapena, planoak, hornitzaile zein ingenieriekin egindako kontratu edo eskariak, bai eta interesgarri izan daitekeen bestelako informazioa ere barne dagoelarik.

924. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1999 05611 Lan eta Ekonomi Sustapen Sailak eta, hala balegokio, BEAZ, S.A. erakunde kudeatzaileak, aurkeztua izan den eskaera behar bezala ulertu eta ebaluatzeko beharrezkoak izan daitezen agiri guztiak edota informazio osagarria eskatu ahal izango dizkiete honako Dekretu honetan bilduriko onuretako edozein eskatzen dutenei.

925. 1991> sailkatu gabeak egunkariak x. erbiti 00086 Egunean dauden berrien informazioa kulturala ere ematen du: ekintzak, lehiaketak, Unibertsitatekoak, literatura, umeen agenda, kanpaldiak, udaleen programak, euskaltegikoak, diskak, liburuak etabar.

926. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00022 Baserritarrengandik jasotako ahozko informazioaren arabera, badirudi 1920. urte inguruan hasi zirela horrelako kableak Ataunen ipintzen. Ataunen ez ezik, Lezon ere jarri ziren.

927. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1999 00024 Bertan euskaldun guztiek beraien abizenen informazioa aurki dezakete, Aitor Lopez de Aberasturi Kaixo! atariaren arduradunak jakinarazi duenez.

928. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00025 Orain arte Batzar Nagusi hauen funtzioa Diputazioak egindakoaren informazioa jasotzea izan da, eta benetan iruzurrari jarraipen bat egiteko eta behar diren neurriak hartzen joateko oso interesgarritzat jotzen dugu batzorde berezi bat sortzea azaldu zuen.

929. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00025 EAJko ordezkariak esan zuenez, iruzurrari buruzko informazioa jasotzeko bideak zehaztuta daude jada eta beste erakundeetan Arabako Aldundian egin diren saiakerek ez dute emaitza onik eman.

930. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00031 Erabiltzaileak informazioa irakurtzen duen bitartean, birusa bere disko gogorrean kokatzen da izugarrizko abiaduraz.

931. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gara 1999 00031 Nazioarteko negozioak egiten dituen enpresa handi bat eraso zuen, adierazi zuen Frank Felzman Informazio Tekniko eta Segurtasun Bulegoko kideak.

932. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16477 6.Dokumentazioa eta informazioa eskuratzea:

933. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1999 16477 g) Informazioa lortzeko azken eguna: Ez du eperik.

934. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0015 Udalak igorritako informazioan zehazten denez, lehiaketa bi sailetan banatzen da, olerkian eta narrazio laburrean, eta gazteleraz zein euskarazko idazlanak aurkez daitezke.

935. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Informazioak eguraldiaren arabera aldatzen dira, toki guztietan tenperatura berbera dutela pentsatu ohi dugu.

936. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0026 Hiri setiatua Internet-en sartu da, heriotza informazioaren autobideetara iritsi da, baina inor ez da ohartuko.

937. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0013 Beatriz Otaegiren eskutitzarekin batera, azken urteotako matrikulazio datuak biltzen dituen informazioa igorriko diete Donostiako gurasoei hiru talde hauek.

938. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403 Informazio honen arauzko epea inolako erreklamazio edo oharkizunik gabe igaroko balitz, hartutako erabakiak eta aldatutako Ordenantzen eranskinak behin betiko onartutzat hartuko dira, akordio berririk hartu behar izan gabe.

939. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1418 6. Dokumentazioa eta informazioaeskuratzea">informazioa eskuratzea.

940. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1418
a) Entitatea: Lehendakaritzako Idazkaritza Teknikoa.
b) Helbidea: Gipuzkoa Plaza z/g. Solairuartekoa.
c) Herria eta PK: Donostia - 20004.
d) e) Telefonoa: 943-482329. Telekopia: 943-429291.
f) Dokumentuak eta informazioa eskuratzeko azken eguna: Eskaintzak Aurtekezteko azken eguna arte.

941. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1422 Arauzko informazio publikorako epea inolako erreklamazio eta oharpenik aurkeztu gabe igaro ondoren, finko eta behin-betikoa egin da, 1996ko irailaren 17an Udal Osoko Bilkurak hartutako hasierako erabakia, zerbitzu publikoak eman edo jarduerak egiteagatiko Prezio Publikoak arautzen dituen Ordenantza Fiskalaren Eranskina aldatzeari dagokionez 1996ko irailaren 1etik aurrera, aldaturiko testuak honela diola:

942. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0059 Euskararen mahaira hurbiltzen den edonork aukera izango du hizkuntza honen inguruko materiala ikusi eta informazioa izateko eta baita azken nobedadeei begiratu bat emateko ere.

943. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 QUEBECEKO Kultura Ministerioko Informazioaren Autobidearen Idazkaritzako burua da Robert Thivierge ministroordea.

944. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Informazioaren autobideari dagokionez, berdina da.

945. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Beraz, Quebeceko Gobernuak informazioaren autobideko esparrura eraman ditu hizkuntza legeak.

946. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Informazioaren autobideko edukiak garatzeari garrantzi handia ematen diozue, ezta?

947. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Zertarako erabiltzen dugu informazioaren autobidea?

948. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Arrakastarako baldintza bat, beraz, informazioaren autobiderako sarrera guztiei bermatzea da.

949. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0010 Aipaturiko Interneteko helbide horretan, Quebecen informazioaren autobidea garatzeko dauden programa guztien berri lor daiteke bertan.

950. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0038 Baziren egunak minutu erdiko informazioa besterik botatzen ez zutena.

951. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2438 c) Informazio eta propaganda sindikalerako iragarki taula bat edukitzeko eskubidea.

952. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8677 - Enpresa bakoitzaren iharduera lizentziarekin batera, dagokion isurketa baimena eskatuko zaio Udalari, produkzio prozesuen eta emaitzazko hondakin uren izaera ebaluatu ahal izateko Udalak beharrezkotzak jotzen duen informazioa gaineratuz.

953. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0493 a) Pertsona, familia eta kolektiboei komunitatean eskura dauden gizarte baliabideei buruzko informazioa eta aholkularitza ematea.

954. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1992 0493 g) Pertsona, familia eta gizarte kolektiboei informazio eta orientabide espezifikoa ematea drogamenpekotasunaren fenomenoari buruz.

955. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0022 Prestatutako baja batzuk iritsi zirenean, eta kanpaina hori burutzen ari zirela jakin zutenean sindikatuko zuzendaritzan, kideek informazioa eskatuz, eskutitz bat idaztea erabaki zuten, azalpena emanez.

956. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0034 Informazio gehiagorako 81 16 94 telefonora deitu.

957. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0034 Informazio gehiagorako 81 11 60 telefonora deitu.

958. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Informazio gehiagorako eta inskripzioak burutzeko, 81 41 21 eta 81 30 69 telefonoetara deitu dezakezue.

959. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. zabaleta 0014 Adibideak barra barra aurki daitezke, egunetik egunera pilatzen doaz, eta azkenean norberak pentsatzen duena zera da, Espainiako eta batez ere Madrileko Komunikabideen informazioa, Euskal Herriari dagokiona behin behin, kontrastatu gabea eta oreka/objetibitate minimorik gabea dela, apropos eta konszienteki manipulatuta dagoela helburu politiko eta partidistak lortzeko.

960. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. zabaleta 0014 El País egunkaria PSOE-ren aldekoa da lotsagabeki eta bere informazioa beste egunkari madrildarrena bezain partziala eta manipulatuta dago.

961. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. zabaleta 0014 Orain dela denbora dexente, Madrileko ABC egunkariak Iruñeko manifestaldi baten informazioa, textua eta argazkia EFE-k pasatuta, eman zuen lehen orrialdean ez agertzeko.

962. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1322 -Informazio eta Erregistro Negoziatua, eskutan.

963. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6051 Espediente hori jendearen informaziorako izapidetan jarri zen, eta horretarako 1992ko maiatzaren 15eko EHAAn eta 1992ko maiatzaren 6ko EBOn argitaratu zen horri dagokion iragarpena, baita 1992ko apirilaren 30eko El Correo Español eta 1992ko apirilaren 29ko Deia egunkarietan eta Santurtzi eta Abanto eta Zierbenako Udaletako Irakarki Oholtzetan ere.

964. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1135 b) Elkarrizketa-egoeretan, erdal hizkuntzetako ahozko eta idatzizko mezuetako informazio globala eta espezifikoa ulertzea.

965. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0007 Deia eta El Correo Españolek, bilerari buruzko informazioa zabal samar jaso arren, ez zuten lehentasunezko orrialdeetan kokatu.

966. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0017 Telebista errumaniarrak emandako informazioaren arabera, Defentsako Gorengo Kontseiluak beharrezko neurriak hartuko ditu zabalkunde politikoa izango duen gobernu berria osatzeko.

967. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0003 Eta solidaritate-lanetan dihardugunok, euren bozgorailu izan nahi genuke, munduko informazioa kontrolatzen duten kanal gezurtien aurkako lehian.

968. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0010 Azken asteotan komunikabideetan agertutako informazioak minduta daudela esan zuten.

969. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0005 Nik informaziotik jaso nuen inpresioa eta konbentzimendua arrazoi politiko garrantzitsua dagoela da: Salinas de Gortari lehendakariak Jose Ramon Garciaren gaia nazioarteko oihartzuna duela jakinik, kasua argitzeko borondate argia du, adierazi zuen.

970. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0003 Serbiako Parlamentuaren aurrean gauero kandelak pizten dira errepubliketan izan gerrako biktimen omenez, konta ezinezkoak dira desertoreak eta, gainera, erregulartasunez informazio alternatiboa ematen duen Yugofax erresistentzia zibil eta kontrainformazioko esperientzia ere badago.

971. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4771 1. Deialdiaren Baldintza Administratibo Partikularren eta Preskripzio Teknikoen Orriak Informazio eta Erregistroan aztertu ahal izango dira, Foru Jauregiko behe oinean.

972. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4785 Ekitaldi horretara erasandakoek berek agertu behar dute, edo bestela, horien izenean iharduteko baimen egokia duten ordezkariek, jabetzaren egiaztagiriak (Jabetza Erregistroko eskriturak, ziurtagiriak nahiz informazio oharrak) berekin eramanez, eta egokitzat jotzen badute, perito bat eta notari bat lagun dituztela, beren kargura.

973. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0020 Arazoaren larria ez da lanpostua bera, gu ez baikara kale gorrian geratuko; gakoa da hor dagoela milaka arrantzale eta itsasgizon guk eskaintzen diegun informazioaren eske, eta hori da gaurdanik segurtatuko ez dena, azpimarratu zuen Uriartek.

974. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7753 Ikastaro horretan, halaber, eskalimetroak aztertzen eta erabiltzen eta planoek emandako informazioa sakontasunez aztertzen laguntzen duten ariketa praktikoak ere gauzatuko dira.

975. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1993 7767 Horretarako, deialdi honen I. eraskin gisa agertzen den eredua baliatuz, behar bezala bete eta dagokion Hezkuntza Ordezkaritzako Euskara edo Informazio atalera edota Administrazio Jardupide Arrunteko 30/1992 Legearen atalean ezartzen den edozein administrazio-gunetara igorri behar da.

976. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0009 Zure informazioen arabera, badute inolako funtsik zurrumurru hauek?

977. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0008 - Mendiaren deskribapena: mugak eta luze-zabalera / informazio grafikoa eskala egokian / dituen espezieak / afektatzen dituen plan teknikoak, halakorik bada.

978. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0008 2.- Baso Administrazioak, aurreko zenbakian aipatutako beharkizun horiek errolden nahiz informazio geografikoen alorretan diren teknika ofimatikorik berrienetara egokitzeko modua zehaztuko du.

979. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 Horretarako multimedia izeneko teknologiak erabili dira: testuak (500 horrialde inguruko informazioa), argazkiak (1.000) eta doinuak (30).

980. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 1083 Lurzoruaren Erregimenari buruzko Legearen aipatu Testu Bateratuko 116. artikulua eta Planeamenduko Erregelamenduko 128. artikulua betez, erabakia informazio publikora jartzen da, hilabeteko epean espedientea aztertu nahi duen edonorentzat Hirigintza Ataleko bulegoetan eskuragarri egon dadin eta epe horretan bidezko alegazioak egin ahal daitezen.

981. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 1083 Lurzoruaren eta Hiri-Antolamenduaren Erregimenari buruzko Legearen Testu Bateratua onesten duen ekainaren 26ko 1/1992 Errege-Dekretu Legegileko 117. artikuluan xedaturikoarekin bat, Urbanizazio-Proiektuaren Aldaketa informazio publikora jartzen da hamabost eguneko epean, bidezko alegazioak aurkeztearen eraginetarako.

982. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0009 Hasieratik erabaki zuten morboari eta pertsonen barne egoeratan finkaturiko informazioari uko egitea.

983. 1991> sailkatu gabeak egunkariak l. fourcade 0013 Bestalde, 1989ko Maiatzaren Leheneko kolektiboaren ondotik sortu zen EHLE taldeak bi urtez Euskaldun Gazteriarekin zeraman lana, sasoilegilei buruzko informazioa banatzeko eta biltzar publikoak antolatuz.

984. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. agirreazaldegi 0002 Espero dut orain artikulua idatzi zenuenean baino informazio gehiago izango duzula, eta eskertuko nizuke kontu honi hainbesterainoko garrantziarik emango ez bazenio.

985. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Informazio gehiago 761342 - 761343 telefonoetara deituz.

986. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Izena emateko nahiz informazio gehiago lortzeko deitu 765957 telefonora.

987. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Informazio gehiago 4753327 telefonora deituz.

988. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Informazio gehiago Kultur Etxean bertan.

989. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Informazio gehiago 311474 - 311475 telefonoetara deituz.

990. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Informazio gehiago 557136 telefonora deituz.

991. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Informazio gehiago Orkestra eta Koru Zuzendarien Espainiako Elkartean.

992. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Informazio gehiago Gizarte Etxean.

993. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Informazio gehiago 284542 telefonora deituz.

994. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Informazio gehiago Akelarre tabernan.

995. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Informazio gehiago Kultur Etxean.

996. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Informazio gehiago eskoletan eta Udalean nahiz Kultur Etxean.

997. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Informazio gehiago 420 43 94 telefonora deituz.

998. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Informazio gehiago 21 47 57 telefonora deituz.

999. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Informazio gehiago bertan.

1000. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Informazio gehiago aipaturiko sukurtsaleetan.

1001. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Informazio gehiago Liburutegian edo 625 60 00 telefonora deituz.

1002. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Informazio gehiago Kultur Etxean.

1003. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0027 Informazio gehiago Euskaltegian (Euskadi hiribidea, 61. 20110 Pasaia).

1004. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1318 1. atala.- Ingurugiroari buruzko informazioa emateko eta Hezkuntza mailako lanak egiteko, Ikerketa aplikatuko Proiektuen bigarren urtealdi moduan I eta II eraskinetan azaltzen diren Diru-laguntzak ematea.

1005. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0004 Barne Sailarekiko jarrera kritikoa duten ertzainek EAJren aldetik jasaten dituzten presioei buruz Egin egunkariak atzo kaleratutako informazioa arinkeria eta astakeria dela adierazi zuen Barne kontseilariak.

1006. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0004 La Red Galindo liburuan jasotzen diren informazioak direla eta auziperatu eta kondenatu dituzte liburuaren idazlea eta argitaletxea.

1007. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00004 Zalantzaren edo kexaren bat izatekotan, beti bezala hoberena Kontsumitzaileen elkarteekin harremanetan jartzea da, gure udalerrian KIUB Kontsumitzaileentzako Informazio Udal Bulegoarekin edo URKOA Uribe Kostak Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Alkartearekin.

1008. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00011 Bilkurara fisikoki ez bertaratzearen arrazoia, Ugatza Leheneratzeko Planean Nafarroak hitzartutako jarraipeneko jarduerei buruzko dokumentazio eta informazio guztia igorri bazen ere, bertaratu beharreko teknikoak berak hartutako erabakiari zor zaio; egin behar zituen lanen lehentasuna zela-eta ez zuen bertaratzerik izan, eta Zerbitzuak azaldu zituen arrazoiak balekotzat eman zituen.

1009. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00013 1.- Egia al da informazio hori?

1010. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1999 00013 Ez. 1998an komunikabideetan azaldutako informazioak, COLPISAko iturriak aipatzen zituena, Nafarroako Gobernuz Kanpoko hiru Erakunde eta Nafarroako Gobernua, Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri Departamenduaren bidez, antolatzen ari ziren Kolonbiako Bakearen aldeko Nazioarteko Topaketa itxuragabetzen zuen; izan ere, topaketa hau ez baitzen ELN gerrilari-taldearen eta Kolonbiako Gobernuaren arteko inolako "negoziazioa", mota askotako taldeak biltzen zituzten lan-saio batzuk baizik (Kolonbiako bake-prozesuan zerikusirik duten gizarteko alderdi guztiak gonbidatuta zeuden: Kolonbiako Estatuko erakundeak, erakunde zibilak, erakunde erlijiosoak eta talde matxinatuak), ondoko helburuak lortzeko:

1011. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Hemendik urte bukaerara abertzale diren udal guziak Udalbiltzako kide izatea da gure helburua. Mahai Iraunkorrean dagoenez gero, gaurko bileran zalantzak argitu nahi nituen, baina nabari da hemen jakinaren gainean daudela alkateak eta informazio nahikoa badutela.

1012. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00004 Hondarreko egunotan ikusi dugu egunkarietan Nafarroako Gobernuak emandako informazio bat.

1013. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00021 Hainbat asmo azaldu dizkigute: hilero irteera bat antolatuko dute; hitzaldiak, proiekzioak, ikastaroak... antolatuko dituzte; Leitzako mendien gidatxo bat egiteko asmoa dute; mendien inguruko bibliografia eta informazioa bildu behar dute, ondoren jendeari eskura jartzeko.

1014. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0005 Informazioa, aldizkarietan, egoitzan, inkestak eginez, e.a. atera zuten.

1015. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0006 Aldizkari honetan biltzen den informazioak Tolosaldeko gauzak ezagutarazten dizkigu, ezezagunak diren ekintzak, jendearen berriak, bitxikeriak etab.

1016. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0007 1. Informazio lokalaren beharra gero eta nabarmenagoa da.

1017. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0007 Orain, jendeak herriko edo eskualdeko erreportaiak, elkarrizketak, ikerketak, berriak... eskatzen ditu, bai euskaraz bai gaztelaniaz, baina era periodistiko batean jaso nahi du informazio hau.

1018. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak galtzaundi 1995 0007 Nire iritziz, Galtzaundik informazioa ematera mugatu beharko luke, iritziak alde batera utziz.

1019. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 4252 Gure ustez, gaur egun beharrezkoa da betetze-espetxe horretako giza baliabide eta baliabide materialei dagokienez aginpidea duten erakundeengandik informazioa lortzea.

1020. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5849 Euskal Irrati Telebista publikoari kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsarako informazio eta prestakuntza programak emititzeko eskatzekoa.

1021. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5849 Euskal Irrati Telebista publikoari kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsarako informazio eta prestakuntza programak emititzeko eskatzekoa, Arabako Foruzaleak Legebiltzar Taldeak egina (Tramitera onartzea) (05/11.02.01.0131)

1022. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5849 Mahaiak, 1996ko abenduaren 17an egindako bilkuran, erabaki du tramitera onartzea ondorengo LEGEZ BESTEKO PROPOSAMENA, Euskal Irrati Telebista publikoari kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsarako informazio eta prestakuntza programak emititzeko eskatzekoa, osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin, eta agindu du Eusko Jaurlaritzari bidal dakiola eta Eusko Legebiltzarraren Aldizkari Ofizialean argitara dadila.

1023. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5849 Eusko Legebiltzarreko Mahaiari Pablo A. Mosquera Mata Arabako Foruzaleak Taldeko bozeramaileak, indarrean dagoen Lege-biltzarraren Araudiaz baliatuz, ohore du ondorengo legez besteko proposamena aurkeztea, osoko bilkuran eztabaidatua izan dadin, Euskal Irrati Telebista publikoari kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsarako informazio eta prestakuntza programak emititzeko eskatzeko.

1024. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5849 kontuan izanik garrantzi ukaezineko gaia dela, horren bitartez euskal herritarren eskubide indibidual eta kolektiboen defentsa bideratzen dela kontzientziazio, hezkuntza, prestakuntza eta, batez ere, arazoei zein irtenbide eta eskubideei buruzko informazioaren bidez

1025. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5849 Han aitortu zenez, arazo horri buruz informazio osoa emateko erarik onena telebistaren bidez litzatekeela, eta, hain zuzen, erakunde publiko horren eta kontsumo-arloan eskumena duen sailaren artean hitzartutako programa berezien bidez.

1026. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5851 Egun hauetan azaldu diren informazio batzuen arabera, Gurutzetako Ospitalean Aspergillus izeneko onddo bat aurkitu da eta horren ondorioz zerbitzu kirurgiko batzuk itxi behar izan dira.

1027. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5852 Hainbat komunikabidek berrikitan eman duten informazioaren arabera, tolerantzia, elkarbizitza eta bakerako hezteko modulu batzuk gertatu eta argitaratu ditu Elkarri-k.

1028. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1996 5852 Aipatutako informazio horretan adierazten da modulu horien helburuetako bat dela bakerako heztea, bizitzak berezko duen eta naturala den zerbait balitz bezala asumitutako heziketa gisa ulertuta.

1029. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0009 J.U.- Lehenengoa da toki bat edukitzea berton elkartzeko, eta gero informazioa banatzea BANATU.- Partitu. Distribuir.

1030. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0009 Eta informazio asko daukagu.

1031. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0009 Eta informazio hori kanpora zabaltzen dugu: kanpainak, aldizkariak.

1032. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0009 Eurak hasi dira informazioa zabaltzen.

1033. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0019 Informazioa ez dadila norabide bakarrekoa izan, feedbacka egon dadila; hots, benetako herri-telebista.

1034. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0024 Ordutegiei edo beste edozer gauzari buruzko informazioa Udal Kirol Zerbitzuan edo ikastetxeetan bertan jaso daiteke.

1035. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1052 Zenbait informazioren arabera, azken hamar hilabeteetan gutxienez hamabi ertzainek tuberkulosia harrapatu dute presoak leku batetik bestera eramateko erabiltzen duten modua egokia ez delako.

1036. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1052 Sindikatuek arazo honen aurrean duten ondoeza azaldu dute, eta adierazi dute ez dutela batere informaziorik zerbitzu horiei gutxieneko bermeekin aurre egiteko, nahiz eta osasunaren aldetik arrisku handiko talde batekin lan egin.

1037. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1052 5.- Zure sailak ematen al die inolako berariazko informazio edo jarraibiderik neurri higieniko-sanitarioei buruz eginkizun horietan diharduten ertzainei?

1038. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. lizartza 0044 Ez zegoen gure ikuspegitik mundu osoko informazioa ematen zuen entziklopedia orokorrik, ez euskaraz, ez espainieraz.

1039. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. lizartza 0045 Lur Hiztegi Entziklopedikoa-n gaiak modu zabalagoan eta datu ugariago ematen diren bitartean -informazio orokorra emanez-, Euskal Hiztegi Entziklopedikoa kontsultarako dago prestaturik, ikasleek etxetik ikastolara eta ikastolatik etxera eraman dezaten, eta beren eguneroko lanerako datu-argigarritzat jo dezaten.

1040. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. lizartza 0046 Bestetik, ematen den informazioa seguru izatea, kontrastatua; horretarako behin eta berriro zuzenketak egitea derrigorrezkoa izan zaigu.

1041. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. lizartza 0046 Mundu osoko informazioa ematea bai, baina Euskal Herriaren egoerari eta izateari egokituta.

1042. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iban 0028 Datu banku bat osatu ondoren, hilero 5.000 pezeta (250 libera inguru) ordaintzen dituen edonork bertako informazioa eskura dezake.

1043. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. gartzia 0031 Bezeroren batek katalanez hitz egiten badu informazioa eskatzerakoan, informazioa katalanez emango diot, baina zerbitzua gaztelaniaz egingo dut, ez bait dakit horrelako gauzak katalanez esaten.

1044. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. gartzia 0031 Telefono honek party lines eta hot linesekin ez dauka zer ikusirik, informazio sexuala eskuratzeko balio du.

1045. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. gartzia 0031 Marietak oso garbi utzi digu, komunikabide hauek heziketa edo informazio modura ezin direla erabili.

1046. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. gartzia 0031 Ematen duten informazioa ez delako erreala -gehitu du Mariak-, ez da behar dugun benetako heziketa.

1047. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. agirre 0019 Bertara jotzen dute informazioa eskuratu, materiala merkeago erosi edota ikastaroren bat jaso behar dutenean.

1048. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. leunda 00008 Bertan edozein gaiari buruz informatzen dute batez ere, gazte jendeari zuzenduta, adibidez, soldaduskari buruz edo etxebizitzei buruz eta beraiek ez baldin badaukate eskatutako informazioa, informazio hori lortzeaz arduratzen dira.

1049. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00005 Parte hartu gura daben herritarrek, batzorde guztietara joateko aukera izango dabe eta lehiatila bakarraren aldeko konpromezua berretsi dabe: udal erabakiekaz zerikusia dauken herritar guztiekaz jarrera zabala eukitea eta informazio egokia eta argia ematea.

1050. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Baina EAJ alderdiak, pertsona bakoitzeko hiruna boto sistema ezarriz, ordezkaritza guztiez jabetu zen eta ez deutse besteei informaziorik ere emon.

1051. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... 7 baietz 1997 0004 Baina haiek esaten dute ez direla irainak, informazioa dela.

1052. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0010 - ebaluazioa, informazioa jaso eta egiaztatzeko da.

1053. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0004 Nola burutu behaketa, informazioaren bilketa eta tratamendua, eta ondorengo interpretapena, liburuaren azkenengo zatiaren aztergaia da.

1054. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jakingarriak 1991 0002 JAKINGARRIAK Eskoriatzako Irakasle Eskolan kokatuta dagoen Dokumentazio-Zentruko informazio-tresna da: bai Dokumentazio-Zentruak jasoten eta egiten dituen materialen berri emateko tresna eta bai informazio bibliografikoa emateko ere.

1055. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... eta kitto! 1993 0022 Ikasle eta irakasleei ematen zaien informaziotik aparte, Astixa eta Debemen, Deba Beheko Mendi-nekazaritzaren laguntzaz, eskualdeko baserrietarako irteerak edo bisitaldiak prestatzen ari gara, ikasleek edo hiriko umeek nekazal mundua hobeto ezagutu behar dutela uste dugulako.

1056. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... admineusk 1994 0013 1.- Irakaskuntza elebidunaren eta eskolako emaitzen artean dagoen erlazioari buruzko informazioa ematea.

1057. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. irigoien 0003 Lehen elizak kristautasuna sartzeko euskara tresnatzat erabiltzen zuen bezalaxe erabiltzen ditek gaur egun ETBk, Euskadi Irratiak eta Egunkariak, kanpotik datorren informazio guztia euskaldungoari sartzeko.

1058. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. irigoien 0003 TBaren inperioak kanpoko informazio eta kultura baino ez baitigu ematen.

1059. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0007 - Hastekoz, agertzen den informazioa gaizki emana dago (adibidez Irurita eta Urdazubiko bestak abuztuaren 15ean direla dio Gida horrek, eta horrela gauza gehiago).

1060. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0025 Batetik zonako Errekurtso Turistikoen berri ematen duena, turistendako baliagarria eta 64 orrialdetan orotariko informazioa biltzen duena.

1060 emaitza

Datu-estatistikoak: