XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 ¡Zeruko poza billa bijotz onen lorrak!
Gustijak nai nebazan lagun iraunkorrak
neu saltzalle nintzala Jaunan maitiari.
Zuur nintzayen griñai, goor eskar-otsari.
.

2. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0048 ¡Ah! siniste arrotz eta okerrak kamporatu, oitura charrak galerazi eta Jesukristok utzi zigun bata-besteaganako karidade edo maitetasun añ otzitu au piska bat irazeki dezagun; eta anziñako euskaldunak bezela, Arantzazuko Ama Birjiñaren mantupean bildurik, elkar besarkatu ta laztandu gaitezen, lurrean belaunak ezarrita Berari biotz osoarekin deituaz:
Aditu zazu, Ama,
Arantza-tronutik:
Euskaldunen fedea
Gorde zazu zutik;

eta oraindik... biurtuko zaigu gure Legue zarra, eta botako ditu susterrak, eta jaikiko da len bezin sendo ta iraunkor (...).

3. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0339 Zu ikustean, Satanas itxus-itxusiya ta bere mendeko guztiyak atzera bijoaz; Aingeruz inguraturikan zoazela somatzean, dardaraz jarri-ta ondar-gabeko leze illun-nazkagarri-iraunkorr-ikaragarrira amilka (...).

4. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 Oso buru-azkarr eta arrgitsua zan berez ikas-lanetarako; ta ikaste iraunkorraren bitarrtez, azkarrtasun ori landuaz eta landuaz jun zan beti aurrera.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Gizonai almenak malla berdingetan banatzen diezten Egillea'k, beren elburua erakusteko sen bikaña ematen die; bearketa baterako zaletasun iraukor-iraukorra ta sendo-sendoa, ortarako gaitasundun jaio giñan santzu naiko baitiña da (...).

6. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0255 Onek ez du esan nai GWALARNek egindako guzia ordurartekoak baño obea ta iraunkorragoa danik.

7. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0074 Gauzak diran bezela ikusten dituanak, autortu bearrean dago, orretarako indarrik badauka beintzat: oso aundiya dala Jesus-en uztarri biguña eramatetik datorren poz-kontentua, Salomon Erregue jakintsu ta aberatsak iduki zuan baño aundiyago ta iraunkorragua.

8. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Gizonak gaur diotena biarr ukatu egiten dute; aldakorrak bai dira; Jaunak diona berriz bete egiten da; Jaunaren esana Bera bezin iraunkorra da ta.

9. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Lurreko ale-aziak ustelkorrak dira; beraz ezin eman gauza iraunkorrik; Jaunaren itzak ordea ustelkorrik ezin eman; iraunkorrak berriz bai.

10. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Gure euskera ondu, azkartu, gora-erazi ta iraunkorr egitekotan bearrezkoa ba-da au batutzea, batu baño lenagoko lana da euskera itzegitten dan alderdi bakoitzeko euskalkiaren berria izatea, lendik dakiten orren bidez erakutsi nai zaiena ikasi dezaten.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gixonak bere gardi, aburu, eretxi, siñismenatzaz gogor, sendo, loka barik iraun dagijan eustazpi ona, sendua, iraunkorra biar dau.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Baita iraunkorra be ixan biar da; aldakorra dala, gaur batera ta bijar bestera ixanik, bere ganian zutunik jarri daben ori be, ixakeraz dan eraz iraun-azo barik, eustazpitzat dauan eraz aldatuko dalako.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¿Eta atsegiña, txindja ta andikerija gogorrak, iraunkorrak dirala autortu dagiken gixarik ete da? ¿Ludijoen eskuartetik igaz errazago egiten dauan beste ezer bai al da?.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Zijo au, zintsua jakela be, euzkotar batentzat egi osua ez da, beraz, eustazpi sendua iraunkorra bez, zintzua dala, diñot, uzkurtzale-estalgiz euren txindi atsegin, andikerija aldezturikuak be ixaten dira-ta.

15. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Uzkurtzale zintsoz zuzenetsi dabenak be baña, berau baño beste zijorik ez dabela, eustazpitzat azpi erdi lokea autetsi dabe, beraz, ez biar dan baxen sendua, gogorra ta iraunkorra.

16. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Augaitik, Euzko-Araudija Uzkurtzalez zuzenetsi dauanak Uzkutz osua bere banango biarkun eta gusti adiraldu beti: Euzko-Araudijak eskatzen dauan eta aurrerantza eskatzeko idegiten dauan bidez Aberrija ezagutu ta maite ixan bedi, ta orduantxe bai bakotxak bere uste, eritxi gardijari eustazpitzat egija, baña egi osua jarriko dautsa, beraz eustazpi gogorra sendua, iraunkorra ta euzkotarrok, loka-barik, garanez ta yaokunez Uzkurtzale ta baita euzkotar be iraungo dogu. Tabiratarra.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Gure mendietan mendizale jatorrak egin zituzten suak, baño beroagoak eta iraunkorragoak bitez gure biotzetako Aberri eguneko suaren garrak.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Europa'ko pake iraunkorra.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Ona Europa'ko pake iraunkorraren etorbidea, ona bere oñarri igikaitza, ona bere eutsigarririk sendoena.

20. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0063 Jaunaren legea bikaiña da,
eta arimaren atseden;
Jaunaren erabagia zintzoa da,
eta ez-ikasiaren jakituri;
Jaunaren aginduak zuzenak dira,
eta biotzaren pozgarri;
Jaunaren agindua gardena da,
eta begien argi;
Jaunaren naia garbia da
eta iraunkor beti;
Jaunaren aginduak egi dira
eta guztiz zuzenak;
urrea baiño ederragoak,
urre bikaiña baiño geiago;
ezti-orraziari darion
eztia baiño gozoagoak
.

21. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Beintzat, ori ezta iraukor ixatia.

22. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain lili 0035 Gauza aundiak egiteko jaioak dira, agintzarako erabakiak, lanerako indartsu, ibiltzeko bizi, asmotan iraunkor eta gogor.

23. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Gurasoak, biotz ain xamur, ta biguiñetan, erakuspide xuxen, iraunkorrak txertatu bear dituzte.

24. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0038 Otoitzean iraunkor eta adoretsua nai zaitut; eta, goi-deian zintzoa.

25. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0070 Guzti au bearrezkoa zan, Elizak gaur gizadiaren batasun edo anaitasun orren alde zerbait sendo eta iraunkorrik egin nai bazuen.

26. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0057 Adixkide berriak egiten ditu, batzu kordoka eta ilhaun, bertzeak azkar eta iraunkor.

27. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Gizon trebe ta argitsuak bear dira lanbide oiek sortuerazi ta iraunkor eutsitzeko; katoliko kementsuak ere bai agintarien zenbait agintzari arpegi emateko, Eleizaren lanbide bearrezkoenai ere oztopo egiten baidiote...

28. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Aprika'ko erriak iñork baño bearrezkoa dute Eleiz Amaren laguntza, bere sorterrien aurrerapenez bat-batera Eleiz iraunkorrean betiko gogo-aberria arki dezaten.

29. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0060 Hau esan nahi nuen: zorion osorik ez dagoela, zorion iraunkorrik inork ez daukala.

30. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0194 Eta ez-yatorrizkoa, eta ez-bearrekoa (idazkeran?) eta bai kampotarra eta ez iraunkorra.

31. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0010 (...), bere biotz-beratasun arrigarritik, bere buruagazko neurri sendo ta iraunkorretik, bere gogo-ausnar goitikotik; itz batean, berak goitik artutako grazi, doe ta eskerrai emon eutsoen erantzunetik, au da, otoitzerako gertaua ta aberatsa zan arima batek artutako goi-indarrari emoniko erantzunetik....

32. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0065 Gaitz au, atzemona danean, eta iraunkor biurtu, iru epetan agertzen da; lenengoa, bigarrena eta irugarrena nunbait.

33. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0024 Erabilketa iraunkor baten ezak, toki orreik eremu biurtu dira, eta orrela an bazkatu leikezan abereak etenbarik gitxiten doaz.

34. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak biztanleria 1987 0015 Erreferentziako unibertsoa, urte osoan zehar edo honen parterik handienean familia baten egoitza iraunkor bezala erabilitako etxebizitza familiarren multzoak eratzen du.

35. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0046 1. Lehiaketa, lehiaketa-norgehiagokoa edo norgehiagoka-bidez bertan modu iraunkorrez zerbitzu egiten ihardutzeko izendatu, horretarako lanari-erroldetan sartuta egon eta Erakundearen diruegitamuen pentzutango lansari edo diruizendapen finkoak eskuratu ditzatenak izango dira OSAKIDETZA-Euskal Osasun-Zerbitzuko berenezko lanari.

36. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Horregatik, beharrezkoa zaio informaziozko eta loturazko bide iraunkor batzu edukitzea eta arazo teknikoen alboan, giza taldeak bere koherentziari eustea, oinarrizko printzipioen arabera joka dezan eta, honela, gizarteari eraginkortasunez erantzun diezaion.

37. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Baina batez ere, urtean zehar indartuz joan diren izaera iraunkorreko komunikazio-bideak dira aipagarriak eta, horien artean, Noticias CAP aldizkaria.

38. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 Irailaren 27ko 249/1988 DEKRETUA, Helduen Hezkuntza Iraunkorreko Ikastegi Publiko bat Arabako Lurralde Historikoan sortuz eta ihardunean jarriz.

39. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1735 Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren 1988.eko Irailaren 27ko AGINDUA, Adin Nagusikoen Hezkuntza Iraunkorreko Gasteizko (Araba) Ikastegi Publikoaren konposaera aldatuz.

40. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00421 Hasiera batean hidrogenoa, nitrogenoa eta oxigenoa gas iraunkor deituak izan ziren, ordurarte inork likidotu ez zituelako.

41. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00421 Beraz, lehen aldiz airea eta gas iraunkorrak likidotuak izan ziren.

42. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 00093 Memoria iraunkor esango genioke memori mota honi.

43. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 Jokoa ez da errenta esan ohi zuten zaharrek, apostutik batzutan irabazi onik atera daitekeen arren, hortik bizimodu on iraunkorrik lortzea ez dela inondik ere segurua adierazi nahian.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0141 Bektore berri honek teoria magnetikoan garrantzi handia du, iman iraunkorrak dauden problemetan bereziki H-ren unitatea M-rena da, hots, .

45. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0010 Izan ere, horregatik erabaki dugu hiru urteotako kanpoko egitura iraunkor eta berbera onartzea, nahiz eta barruko mamian ikasmaila bakoitzak berezitasunez beterik egon.

46. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0329 Ariketa honek adimena eskatzen du, adimen handia eta iraunkorra.

47. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0157 7) Indar elektrikoa beste indar mota batzuetara eraldatzen duten aparailuak, erabilterrazak, azkarrak eta iraunkorrak izaten dira.

48. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. angulo 0180 Beronen barruan ere eremu magnetiko bat izaten da; hau, iman iraunkor batek edo beste bobina geldi batzuetan ari den indarrak sortua izan daiteke (T9-4 irudia).

49. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0065 Babiloniak lehenengo assyriarrek gero eta babiloniarrek bigarrenez, ezarri zuten beren agintea ibaiarteko lautadan, baina ez modu iraunkorrean.

50. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0012 Datu-metaketa: hau izatez erregistratze-eragiketa bat da, baina euskarri iraunkor batetan nahi dugun momentu guztietan ateratzeko prest izan dezagun.

51. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0075 Baina ondasun batzuren eskaria, beste batzurena baino gehiago haziko da: Oinarrizko ondasunen eskaria, behin kontsumo-maila batera iritsiz gero, ez da asko haziko, aldiz, ondasun iraunkorren eta zerbitzuen eskaria asko handituko da.

52. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0019 Harremanak iraunkorrago gertatzen dira eta lagun talde batetakoa den sentimendua geroz eta handiagoa bilakatzen da.

53. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0132 Kultura iraunkorrak ziren hauek, menderik mende arian-arian mamituak; berauen jatorburuak denboren gauean galtzen ziren.

54. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0306 nampdeg; 102. Frías-gabinete berriak bere aurretik pasa diren baino iraunkorrago izateko dituen posibilitateen aurrean Boletinak egun bateko gabinetea izango dela dio.

55. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0205 6.2.- Esplika ezazu banan-banan ondoko parte hauen bete beharrak:
- Armadura-harilkatua
- Induzitua
- Iman iraunkorra
- Eremu harilkatua
- Errotorea
- Estatorea
- Kolektorea.

56. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0293 DIN 748 arauan makinen potentzia iraunkorrei dagozkien biraketa-momentu izendatu onargarrientzako ardatz-diametroak ematen dira.

57. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Bestalde, funtzionari kontzeptutik aldendu beharrekoak dira: kargu politikoak, Administrazioan denbora edo epe mugaturako lan egiten dutenak * kontratu bidezko harremana dutenak, ez estatutuzkoa eta iraunkorra, baina bai Administrazio-Zuzenbideak eraendua eta, azkenik, * Lan-Zuzenbidearekiko loturagatik egiten dutenak.

58. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0091 Eskuak izan dira gizakiaren lan iraunkorraren tresna.

59. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0039 Interpretazioa: Ekitaldian lorturiko baliabide iraunkorrak inbertsio eta aplikazio iraunkorrak baino handiagoak izan dira.

60. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 4.- Ondare-koerlazioak 1. ekitaldia: Baliabide iraunkorrak. Ibilgetua. Maniobra-fondoa. Izakinak. Bihurgarria. Erabilgarria.

61. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0056 Kapitala, erreserbak eta epe luzerako maileguak, hau da baliabide iraunkorrak kontuan hartuz gero, ibilgetua eta izakinak ezezik bihurgarri-zati handia ere finantzatzen dituela ikus daiteke.

62. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0085 Hostoen eitea / Moeta / iraunkorra / erorkorra / Loraldia / ez du / udaberrian / udan / udaberrian / udaberrian.

63. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0059 Zerbitzu iraunkor eta epeluze samarrekoa izatea.

64. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0097 Oreka termikoa iristen denean gorputzek tenperatura iraunkorra hartzen dute eta ez dago berotasun trukerik.

65. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0009 Bainan Añarrosaren orrazearen bila nindoan... Organoak, emeki, hots iraunkor batzu sudurretik bezalakoak botatzen zituen, eta berehala akordeak zirimolatzen ziren; edo, hots mehe dardarikatu akitu bakar bat zen, hazilaren arrats lainotsuetako Europako karriketan kantatzen zuten organoak oroit arazten zizkidanak.

66. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0040 Ba dakizu, emakumeen gorrotoak ez dira horren sakonak eta iraunkorrak izaten.

67. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0045 Eta zerga zamatsuak, eta ziega itsuak, eta agindu iraunkorrak eta marroak oro atertezinak jazo goikoentzat: gari bila ertenak zirela Zakurripurdirantz, errotako ardatzaren aieneri bedeinkapen elikagarriago batzu eskeintzearren.

68. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0054 Egia esan, etzen elurte trinkoa eta iraukorra izan, baitipat Otsoats-borda inguruetan, zeren puntu hau sabelgune concavidad batean baitago mendi-bizkarrez babestua.

69. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0167 Behin eta berriz erretratatzen zituen airea eta uraren artean, makinaren klikari jaramonik egin gabe titiari tiraka ari zen jaioberriaren gainean oker-oker eginda zegoen ama hain gazte eta adolezentzia arotik irten berri haren irudia iraunkorra egitearren.

70. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. azkune 0037 Jatorrizko zirkunferentzia eta zirkunferentzia sortzaileak berdinak direnean, engranaiarik iraunkorrenak lortzen dira.

71. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0007 B) Miokardioaren infartoa: Hipoxia iraunkor batek ekoizten duen angor-a ez bezala, infartoa abar koronario baten butxapen oso baten ondorio da.

72. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Etxahun haragizko heroia da (edo ez da heroia, nahi bezala); makurtu egiten da aitaren esanetara, baina zerbaitek dihardu makurtzea iraunkor eta erabateko izan ez dadin, zahartzaroan ere sendiaren onespenik ez baitu, Graxik edo beste edozerk eraginda.

73. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0203 Hitz batetan, leialtasunerako deia: Fedea, etengabeko bilakuntza mailan, harrera oneko hedakuntza mailan eta entzuniko hitzarekiko, hasitako elkartzearekiko eta emaniko hitzarekiko atxikidura iraunkorrean bizitzen denean: orduan dugu fedea, hots, egiten ari den fedea, maitasun apalean, kristautasunari zer denari eta gaurko gure historiak erantzukizun eta posibilitate aldetik eskatzen duenari eutsiaz egiten ari den fedea.

74. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. lasagabaster 0051 Adibidez, teatroan nahastu eta konbinatzen dira: testu mailan, elkarrizketak eta ohar edo akotazio eszenikoak; eta antzezpenean, literarioa eta ez literarioa, indibiduala idazlea eta kolektiboa antzezlariak, zuzendaria, eszenagilea eta, batez ere, ikuslegoa; literatura ez bezala, gizarte-praktika bat da teatroa; iraunkorra, hots, testua, eta iragankorra, antzezpena, konbinatzen dituena, hain zuzen.

75. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0206 Gorago esandakoa errepikatuz eta azpimarratuz: gai-sail hauek, laurak, konstanteak dira, iraunkorrak, urte batetik bestera.

76. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Gauzak ez daude horren larri, zori onean, euskalkiak, edonongo dialektuak bezalaxe, uste baino iraunkorragoak baitira.

77. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0175 Horrela, adosezintazun hauen emaitza besterik ez da arabarrek, bizkaitarrek eta gipuzkoarrek bezala, euskara gaztelaniaren aurrean ez errenditzea, baina, aitzitik, hauek baino errazago ematen diote inferioritateko egoera diglosiko iraunkor bat.

78. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. haritschelhar 0474 Ez dute elaberriak galdegiten duen zabaldura, arnasa luze eta iraunkorra.

79. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak idazleen ii ihardunaldiak 0030 Aipatutako elkarte honek, era ofizial eta iraunkor batez, bai argitaratutako, bai liburutegi publiko eta pribatuetan maileguz utzitako, eta baita, liburu bati ateratako xerokopian gaineko ere kanon bat edo kuota kobratzen du.

80. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0048 Gestioaren lehen helburua eta, bide batez, Lagun-Aroren ardurarik handiena, zeinek Zahartzaro eta Alarguntza prestamenetarako ezarririk bait du kapitalizazio finantza moldea, zera izan da: diru hondo erabilgarrien erabilketa egoki batez, jasaten dugun inflazio iraunkorrak elkarte ondarean sortarazten dituen kalteak berdintzea.

81. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0058 Aparteko kataklismorik ez bada sortzen, Euskal Herriak bere historian inoiz ezagutu ez duen Kultur mugimendu autonomo eta iraunkor bat lortuko du ikastolen mugimenduarekin.

82. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0008 Bata libreki darrai azalean (irristaka) eta urpide txikiak eginez doa; hasieran nahiko etenak, (sakan, errekatxo, etab.) baina elkartzen doazen heinean, korronte iraunkorrak osatzen dituzte eta benetako erreken sorrera izatera heltzen dira.

83. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0004 Labur esateko, aberats honek Gobernuari eta Kongresoari proposamen gutizigarri hau egiten die: bere kolezio guztia eskaintzen du, 25 miloe dolaretan baloratua, beste hamabost eskaintzen ditu edifizio bat egiteko, eta fondo iraunkor bat ezarriko gehiago erosteko; ordainetan, bai Gobernuak, bai Kongresoak proiektua babestu behar dute, eta aurrerantzean museoa mantentzeko konpromisoa hartuko.

84. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 1980 0065 Eta, badaezpada ere, gerta litezkeen errebelamenduen kausaz, elkargo iraunkorrak egiteraino ere heltzen dira.

85. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0114 Gure herriko dantza eta tradizioak mantentzea alperrikako lana izanen lizateke, istudio iraunkor batek lagunduko ez balio.

86. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0034 Azulejo mota bereziak zaitzen dira, baina arriaterantzat iraunkor gotorra aukeratzen da (behean, eskubian).

87. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0034 Rudbeckia mota sail bat bada, eta hauetako asko, berez iraunkorrak izanik ere, urtekari bezala lantzen dira.

88. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0051 Arbustuak Landare iraunkor eta egurtsuak dira zuhaitztxoak baina arbolek ez bezala hondo hondotik botatzen dituzte adarrak eta ez dute enbor nagusirik.

89. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0021 Mitxelenak horregatik bere geroko bizitza posibletu ezezik bizirik gorde ahal zezaketeneri ere bizitza sortzen (hots, ez poesiari bakarrik eman bizitza iraunkor bat), edo bizitzeko adore ematen, hilnahieza pizten, lanegin behar izan zuen.

90. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0073 Oihal gaineko margoketa Ekaia: salgai dauden margokiak, gesalkinaz erabili beharrekoak; pintzel malgu bat, eta oihal puskak (kretona, popelina eta nylonaren antzekoak hobe): lepo-zapi, lanpara, zorro, eta beti ere garbigarri eta iraunkor direnak; nylonezkoak, diot, xanpion.

91. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0036 Gisa askotako haizeak bereizten dira: Iraunkor edo konstanteak deritzate, aldatu gabe direkzio edo norantza berean, badoaz.

92. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0059 Eskuinean: Koraleko arrezifeak koralezko polipo txiki txikien milioikada harri eskeletoz osaturik daude, hazkunde iraunkorra dutelarik.

93. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak arrantzaria 0134 Baina gaurregun metalezko egitura eta plastikozko maila iritsi direlarik, erasoa iraunkorra eta serioa bihurtu da.

94. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0025 Baina lurzoru elkor eta errakitikoetan landaredi klimaziko edo iraunkor gerta daiteke, ez bait da beste formaziorik abariztiek bezala halako elkortasuna eta lehortasuna jasango lukeenik.

95. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0246 Termoklina, iraunkorra edo urtarotarra izan daiteke eta eguzki-izpien eta aire-tenperaturaren arabera gutxi-asko markatuta egoten da.

96. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0246 Itsaso tropikaletako termoklina iraunkorra, nahikoa sakona eta oso nabaria izaten da.

97. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0098 Hostoak, aurkakoak, estuak eta iraunkorrak dira, berde horiskak, zurtoinaren kolore berekoak.

98. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0006 Beste defentsabide batzuk ere desarroilatu ditugu, hala nola, arriskutik ihes egiteko mugikortasun handi bat eta klima aldakuntzetatik babesten gaituen gorputz tenperatura iraunkorra.

99. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0070 Hots, erakatsi duenez, oso iraunkorra bide da mendeetan zehar Jaungoikoen hiruketa edo hirutasuna.

100. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0045 Guri dagokigunean, ez ditugu beharren ezagutza aurretikoa eta beharren ezagutza iraunkorra kontrajartzen; elkarren osagarritzat dauzkagu biak.

101. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0081 Taldelanari, autohezkuntzari eta irakaskuntza bakoiztuari buruzko adierazpenik argienak baino eragin sakonago eta iraunkorragoa izango dute hezkuntz egoera desberdin askotan egoteak, taldean lan egiteak eta bilaketa eta produkzio-lanetan aritzeak.

102. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0056 (...): Ez da politika pentsamendu iraunkor bati zaion atxikimendua, ez eta gizarte-etika bat, baizik-eta gogoeta eta aukerapen jarraibide bat: eta odol ahaidekotasun batean elkartzen da hori dena (40) PUY DE CLINCHAMPS, PH.: aip. lib. .

103. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0072 Horregatik, eta esan ohi denaz bestaldera, eta izaeraz beraz aldakor diren postu batzutan izan ezik, kolonietako langile-jendea aski aldagabe eta iraunkorra izaten da.

104. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0148 Eta, honela, nazionalismak bere barne balore iraunkorrik ez du.

105. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0024 Altzari asko zurezkoak dira, material iraunkor eta dekoratibozkoak.

106. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0144 Lehenengoan, bakar-bakarrik bizi den basatia daukagu (homme sauvage), ez hizkuntza, ez arrazoimen, ez harreman iraunkorrik inorekin (emearekin edo harrarekin ere), ez inolako sozialtasunik, oraindik desarroilatu duena, abereetatik bere nahimenagatik bakarrik berezten dena, ez on eta ez gaizto, premoral: gizabanako hutsa, soil-soila.

107. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0011 Marrazkian ikusten den bezala, torloju bakoitzari beste dranbal bana lotzen bazaio, harien loturak iraunkorrago gertatuko dira.

108. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0106 Baina zenbait hile motots, ukimen biboteak (bibote, betile) iraunkor dira.

109. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0023 Esate baterako: eraikuntzetarako egutera aldeko maldak bilatzen dira; jakina denez, malda erdiko lekuguneek haran hondokoek baino eguzkiztapen gehiago eurenganatzen dute, behekalde horietan goizeko behelainoak iraunkorragoak baitira.

110. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0062 Azken hauetan gauzatzen dira, zalantzarik gabe, ekintza bikain eta iraunkorrenak.

111. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0186 Eta auen antzekoak, bataz beste, adierazten dituzte Pompidou taldeko Batzorde iraunkorraren 7`garren billeran izan zirenak.

112. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Zizarra ez da iraunkorra.

113. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0104 Halare, bien jokabidea berdintsua den hegaztiotan, ezkontza lotura iraunkorragoa da.

114. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0080 Hauts honen kapa batzu Alpes, Pirineotako lur iraunkorretan aurkitzen dira edoeta Groenlandiako eskualde izoztuetan.

115. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0035 Eta jarrera honek ondorio iraunkor eta azkarrak ditu.

116. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. madariaga 0040 Horrez gain, itsas pikoplanktona hau da, ultrananoplanktona, 0,2-2ampmicro;m neurriko zelulak bakterio heterotrofoez, zianobakterioez eta fitoplankton eukarioto txikiaz osoturikoa (Sieburth et al, 1978; Johnson ampamp; Sieburth, 1979, 1982) azkar haztea (Azam et al, 1983; Platt et al, 1983) eta in situ erlatiboki txiki eta iraunkor diren izaki hauen naharotasuna, harrapakariez mantentzea (Bumey et al, 1981, 1982; Davis et al, 1985), bi puntu aipagarri ditugu.

117. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0130 Txertoei dagokienez ia eritasun guztietan txertaketa ondorengo babesa iraunkorra izaten da, inokulaturiko substantziaren (txertoaren) arabera, eta inokulazio horiek aldika-aldika errepikatuz joan baldin badira (hauexek dira oroitzapeneko dosi deituak).

118. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0130 Txertoak, inmunoglobulinak baino babes iraunkorragoa ematen du, baina beti ere eritasuna jasateak ematen duena baino eskasagoa eta motzagoa.

119. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artxibategi 1990 0013 Lehenengoan zera da azpimarragarriena: artxibategi historikoak bulegoko sorrera arte hedatzen duela agiriarekiko duen helmena, balio iraunkorra duen dokumentazioaren balorazioan eta hautapenean parte hartzen bait du; (...).

120. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0025 Hortxe bada, kazeta baten orrietatik arte-komentariogintzako lan iraunkor horretan, bere irakaskuntz kezkak jasota gelditu dira, hain zuzen ere, bere berezitasunik funtsezkoenak irakaskuntzan aurkitu zituen gizonarenak.

121. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0058 Dudarik gabe, gertaera sozialak bere mekanismoak dituen bezala, baditu baita ere baldintzak, hau da, gertaera soziala ematen da baldintza batzu ematen direnean, gertaera sozialetan ez da kasualitaterik, edo txurrorik, edota hau atera da ez dakigu zergatik; batez ere gertaera sozial iraunkorretan eta instituzionalizatuetan.

122. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak agenda 1990 0010 Era horretan, ahozko produkzioa zehatzagoa, aberatsagoa eta iraunkorragoa egiten da eta egitura korapilatsuagoak bereganatzen ditu, euskal literaturaren adar berezi bat sortuz, hau da, ahozko ingurunetik sortu baina idatziaren bidez kontserbatu eta eguneratzen den literatura.

123. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0210 Ibi iraunkorraren plaka-eskaera.

124. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0134 Oraingo hau iraunkorra izango da.

125. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0095 Beraz, eta beti finantz ikuspegitik, kapitala honela sailka daiteke: Iraunkorra: enpresan denbora luzez irauteko joera duten osagaiak.

126. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0095 Sailkapen hau (kapital iraunkorra eta kapital finantzarioa) eta ondorengoa ez dira berdinak: kapital finkoa eta kapital zirkulatzailea.

127. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0095 Finantz analisian ordea, kapital iraunkorraren zati bezala hartuko dira.

128. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0095 Beraz, kapital iraunkorraren barruan ondorengo elementuak aurki daitezke: 1) Ibilgetu teknikoak: enpresari zerbitzua ematera zuzendurik daude.

129. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0095 2) Ibilgetu finantzarioak: inbertsio finantzario iraunkorrak dira (akzioak, obligazioak, maileguak).

130. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0110 Orduan orka talde batean lau belaunalditako banakoak biltzen dira era horretan oso talde iraunkorra moldatuz.

131. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 Hirusta, Trifolium generoko espezie ezberdinak, landare belartsua da, urterokoa edo iraunkorra, hosto biribil xamarrekin, eta lore ugari, zuri, gorri edo horiduna, guztiak burutxotan elkartuak.

132. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0036 Aipatutakoa hola den arren, kono erakoa den maskor espiralatua laua denarena baino gogorrago eta iraunkorrago da, maila honetan, beraz, hautaketa moldagarriago bat suposatuz, gasteropodoen artean, hau izanik nagusitu den tankera.

133. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. irigarai 0111 (...); azken batean, oreka ez iraunkor bat eratzea, dominanteen aldekoa, horiek bai bait dituzte ezpairik gabeko eskubideak.

134. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0085 Batzorde Iraunkorrak, Batzordeko Lehendakariaren ardurapean, Bizkaiko eta Arabako batzordekide foruzale eta Lehen saileko Ordezkariekin osaturiko Sail berezi bat sortzeko agindu zuen, 1928. urtean Bilboko Abokatuen Elkargo Txit Argiak egindako txostena oinarritzat hartuz, aurreproiektu bat idatz zezan.

135. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0016 Testu idatziak oso egokiak gertatzen dira asmo honetarako, iraunkorrak bait dira, hizketaldiak ez diren bezala.

136. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0031 Izan ere, horri esker, hainbat jabek (haietariko asko hiritik kanpo bizi zirenak, kontutan hartuz) baimenik gabe, beren barrakak, hobetuz gero, iraunkor bihurtu ahal izan zituzten.

137. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0011 Lehenengoak kualitate iraunkorra adierazten du; bigarrenak, berriz, egintza puntuala gehienetan.

138. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0011 Kirtenkeria, astakeria hitzek gehienetan ez dute kualitate iraunkorrik adierazten, egiten edo eta esaten den gauza gaitzesgarria baizik.

139. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0253 Azken erabaki hori, 1978ko Urriak 16an Auzitegi gorenak emandako epaiketaren arabera, Batzorde Iraunkorrak hartu beharko du horretarako nahiko konpetentzia bait du.

140. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0253 ... Iraunkorraren erabakia, kaduzidade edo kontzesio amaieraren alde edo aurkakoa izatea.

141. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0141 Hori zen, horrelakoak ziren, Erromako II. Batikano Batzar Nagusiak argi eta garbi madarikatu zuena, gure gaurko mundu honetan: (79) Gizakiak behera jotzen duen egoera hau begibistan izanik, Kontzilioak jendeen eskubide naturalaren eta bere hastapen orokorren indar iraunkorra gogoratu nahi digu batez ere.

142. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0063 EEETren 48. artikuluak zioenez, aro iraunkorra amaitu orduko, 1969. urterako, alegia, Elkartearen barruko langileen ibiltze askeak bermatua egon behar zuen.

143. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0264 - Fruitua handia edo txikia eta kaliza iraunkorra.

144. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0111 Alexandriako Filon judutarrak bazekien Jainkoaren Espirituari posible zaiola ariman egotea, baina ezinezkoa zaiola era iraunkorrean egotea, hori gizakia Jainkoa adinakoa egitea izango bait litzateke.

145. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0171 Historia atzerantz idazteko tentaldia guztiz present dago eta iraunkorra da.

146. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0252 funtsean aldakaitz diren baldintzatan edo batezbesteko aldaezin baten inguruan oszilatzen duen egoeran mantentzea baldin bada, aldaketa iraunkor eta itzulezina jasaten bait du.

147. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0022 Injustizi eta zapalkuntza guztien kontra borrokatuz; Zailtasunaren aurrean iraunkor izanez.

148. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0098 Utzi ditzagun alkar iltzeko gogapen makur oiek eta egin dezagun betirako bion arteko pake iraunkor sendo bat.

149. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0028 Azkenean, Jesukristo bakarrik da gure konpromiso (engagement) guztien erantzun iraunkorraren iturri.

150. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak l. egia 0020 Aristoteles'en filosofian, berriz, IZATEA guztiz iraunkorra dala aitortzen da.

151. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0301 Baiña, asiera asieratik, arazo garratz bat izan zuan: Zuzendari iraunkor baten bearra ta billatu eziña: 1960'gn urtean zuzendari: Karmelo Iturria izan zan.

152. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0004 Hitzarmen honetan paktaturiko alokairuak jarduera arrunt bati dagozkio, honela ulertuz langile ertain batek arrazoizko esfortzu iraunkorrez zuzendaritza trebe baten pean, gehiegizko nekerik gabe eta pizgarridun ordainketa baten estimulurik gabe garatzen duena.

153. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0015 36. Artikulua - Heriotzagatiko, Ezgaitasun Iraunkor Absolutuagatiko eta Ezgaitasun Iraunkor Erabatekoagatiko Indemnizazioak

154. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0015 2) 1989ko Ekainaren 30aren ondoren gertatutako lan istripu edo hartutako gaixotasun profesional baten ondorioz organismo eskudunak lan mota orotarako ezgaitasun iraunkor absolutua edo bere ohizko lanerako ezgaitasun iraunkor erabatekoa aitortzen dien langileek, 2.247.000 pta.tako indemnizazio bat jasotzeko eskubidea izango dute.

155. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0006 Ez horrela, ordea, 12 urte baino gutxiagokoek hala nola seme-alaba atzeratuek edota elbarri iraunkorrek; guzti hauek aita edo amaren konpainian bidaiatu beharko dutelarik.

156. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Lursail pribatu eraiki gabeetan aparkalekuak ordenatzen direnean, berinpeen edo eraikuntza obra iraunkortzat hartzen ez diren babes elementu irekien bidez estali ahal izango dira.

157. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0007 Lanpostu iraunkorrak biltzen dituzten lokalek argiztapen eta aireztapen naturala edukiko dute (behar izanez gero, lagungarri gisa argiztapen eta aireztapen sistema artifizialak erabiltzen badituzte ere).

158. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0010 5.- Partikularrak beren eraikin eta lursailen mantenimendu egokira beharturik geratzen dira, egoera on egoki eta iraunkor hori erdiesteko bidezko diren exekuzio aginduak eman ditzakeelarik Udalak.

159. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0006 Debekaturik dago bertan edozein motatako eraikuntza auxiliarrik burutzea, behin-behinekoa zein iraunkorra.

160. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Urte askotan Nazioarteko Etnografia eta Antropologia Zientzien kongresoetako Batzorde iraunkorreko partaidea bere izan zan.

161. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Bere garapen musikala iraunkorra denez, ez da bi disko grabatuz geratu, eta izenekoekin alegia, ondo aztertu eta mamitutako lan berri hau aurkeztu bait digu bere diskoan.

162. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Elebitasuna mito bat denez, ezin bait da inon lortu hizkuntzen arteko oreka iraunkorrik, hizkuntza bat aurrera joanen da, Estatuaren babesarekin, eta bestea, minorizatua, elebakartasun printzipioa ukatuta, atzerako joanen da.

163. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1988 0001 Maitasunak, eta maitasunak bakarrik eman lezaioke giza bizitzari arkaitz zimentu iraunkorra.

164. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 2- Urteroko indemnizazioa, nekazariaren senideen aldekoa, ordurarte laborantzan lan egin badute, bizimodu nagusi bezala eta era iraunkorrean, eta aurrerantzean nekazal laboreak lagatzen badituzte.

165. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 III. URTEROKO INDEMNIZAZIOA, LABORANTZA UZTEN DUEN NEKAZARIAREN SENIDEEN ALDEKOA, NEKAZAL SEKTOREAN LAN EGITEN BADUTE ERA IRAUNKORREAN.

166. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 2.- Zuzendaritza Batzordeko kideak izendatu, berrautatu eta/edo berretsi eta Batzorde Iraunkorraren Berregituraketa.

167. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 10.- Zuzentza Batzordeak, Batzorde Iraunkorrak, Entitateko Kudeatzailetzak eta Zerbitzu Berezietako Batzordeak hartutako erabakiak eta betetako kudeaketa onartzea eta, hala badagokio, sendestea.

168. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ugalde 0001 Eta hazi emakor eta iraunkor.

169. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Euskal matriarkatua: mito zahar eta iraunkorra.

170. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Eta guzti hori ezinbesteko behar bat bezala gainera, baldin eta langabezi tasa ttipiko hazkunde bide berri eta iraunkor bati helduko badio.

171. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Bestalde, Zaramaga, Aranbizkarra, Arana, Judizmendi eta hiri erdialdeko zentroei, Gasteizko ABT-k informazio, dokumentazio eta aholku teknikozko zerbitzu iraunkor batzuk eskaini die ikasturte osoan zehar.

172. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak matx 0002 Politikoki ere auzi honi irtenbide iraunkor bat bilatu beharra dago.

173. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Ikerketa honetan Entzia eta Urbasako Goi Lautadetako Okupazioa iraunkortzat hartu da.

174. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1988 0001 Osasun-aldetik ez zara oso ondo ibiliko. Umore aldakorra -KOR atzizkia joera adierazteko erabiltzen da. Esate baterako: maitekor, iraunkor, gizenkor.

175. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 - Kultura ta eziketa-maillan (mailla guztietan alegia) gure lanak iraunkorra izan bearko luke.

176. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Euskalerria beargiña da eta ekiñaldi iraunkor bizi bategaz, eragozpen guztiak gainduko doguzalakoan gagoz.

177. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Ekintzaz, eta ekintza bilutsaren balore nagusia aipamen melodramatikoak maiz irakurtzen ditugun garai hontan, politika eta kulturaren zentzu iraunkor eta zuhurrago batetaz zerbait esan lezateken izkribuez jardutea on deritzat, eta horretarako, Josep Pla katalandar idazleak Barcelonako Edicions Destino argitaldariaren bitartez argitara eman berri duen Francesc Cambó liburua pixka bat aztertu nahi nuke.

178. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Catalunyak azken urteotan eman dituen eskritore langile, argi, jakitun eta iraunkorrenetako bat.

179. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Eta bazekien, hain zuzen, bigarren bidea aukeratzea askotaz ere efektibo eta iraunkorrago zela lehenengotik abiatzea baiño.

180. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kapanaga 0001 Zerbait iraunkor egitekotan, irekiago eta egiaren billatzalleago izan behar dugu.

181. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... heziketa teknikoko taldea sortu da euskal herrian 0001 HETEL`en elkartutako ikastegiek gure herriaren etorkizunerako ardura nagusiko arazo hauei erantzun iraunkorra eman diete eta eskaintzen jarraitzen dute.

182. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... heziketa teknikoko taldea sortu da euskal herrian 0001 - Guzti honek gure historiaren zehar egindako lana baldintzapetzen du, eta orokorrean Euskal Gizartearen beharrizanak eta enpresen beharrizanei gure erantzun iraunkorra emateko bokazioa mugatzen du.

183. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Baina denetan Etiemblerekin izan zuen harremanik iraunkor eta sakonena.

184. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. ansola 0001 Baina, abiadura azkar ez zen iraunkorra.

185. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0046 1765eko krisialdia ez zan puntuala izan, urte horrek depresino iraunkorrari hasiera emon eutson eta; 80. hamarkadak berreskuratzea ekarri eban arren, besterik adierazoten eban beheraldiak: biztanlegoaren hazkuntza goia jotzear egoala, ez eukala askoz gehiago hazteko ahalmenik, jarduera ekonomikoak berak eragozten eutsolako.

186. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0008 Datu erkaketari dagokionean, estatuko kontabilitatetik eratorritako ekonomi eta finantza-kontzeptuetan oinarrituz egin dira estatistikak, eta prezio iraunkorren eta biztanle kopuruen arabera moldatu dira.

187. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 - Biztanlekako kontzeptuak 1990eko prezio iraunkorretan azaltzen den aldagaien hautaketa, gure ustez, orokorragoa eta esanguratsuagoa da, udalen nahiz urteen arteko erkaketa egiteko.

188. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak udal zerga 0018 - Grafikoetan aipatutako biztanlekako kontzeptuak prezio iraunkorretan ematen dira eta beren taldekoekin eta guztizkoarekin erkatzen dira.

189. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00203 Hala ere, Itsasoz haraindiko Frantziako departamenduetako, Azore uharteetako, Madeirako eta Kanaria uharteetako ekonomiaren eta gizartearen egituraren egoera kontuan hartuta, hau da, oso urruti daudela, uharteak, azalera txikikoak, eta erliebe eta egurats gogorrekoak direla, produktu kopuru txiki baten menpe daukatela beren ekonomia, eta, alderdi horiek iraunkorrak eta denak batera agertzen direlako, kalte larria eragiten diotela beren garapenari, horiek guztiok kontuan hartuta, bada, Kontseiluak, gehiengo kualifikatuz, Batzordearen proposamenez eta Europako Parlamentuari aholkua eskatu ondoren, itun hau eskualde horietan aplikatzeko baldintzak finkatzeko bereziki bideratutako berariazko neurriak hartuko ditu, politika bateratuak barne direla.

190. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/1 00241 - unibertsoko izatea zertan datzan jakitea (Talesen hipotesian gauzek uretatik sortzea bakarrik ez dute egiten. Azken finean ura dira). Horrela ulertutako printzipioa iraunkorra da, azken substratua.

191. 1991> euskara batua ikasliburuak estratega game 00023 Kontsumo-ondasunetako sektoreetan maiz gertatzen den bezala, prezio-aldaketen aurrean bezeroek laister erantzuten dute, une bateko marketineko gastuek hainbat hiruhilekotan irauten dute eta I+Gko gastuek, beranduago izan arren, ondorio nabariak eta iraunkorragoak sortzen dituzte.

192. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00248 -Besteen konturako langileen elkarte iraunkorra eta autonomoa, irabazi-asmorik gabekoa, bere kideen aurrerapen ekonomiko eta sozialerako eta, bereziki, lan-baldintzak kontratazio kolektiboaren bitartez hobetzeko.

193. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00266 BALIAEZINTASUN IRAUNKORRA

194. 1991> euskara batua ikasliburuak lan-prestakuntza 00270 * Baliaezintasun iraunkorraren egoeraren ondoren lanerako gai deklaratu dena: 18 hilabete.

195. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/4 00123 INTEGRAZIO EGOERA: lan iraunkorra, familia eta auzoekiko harreman sendoak

196. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00141 1800ean, Alejandro Volta (1745-1827) izeneko italiarrak lehenengo metodo praktikoa asmatu zuen korronte elektriko iraunkorra sortzeko.

197. 1991> euskara batua ikasliburuak aita santuen erroman 0020 Armada iraunkorrak defendatutako lurralde zabala meneratzen zuten eta merkatal erizpideekin administratzen zituzten euren ondasunak.

198. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0142
fideltasun
konstantzia
apaltasun
zuhurtasun
iraunkor
leial
axolati
umil

199. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0031 Zartadura: Giharre bat edo gehiagoren nahigabeko kizkurtzapen iraunkorra.

200. 1991> euskara batua ikasliburuak musika/5 0028 Zenbat eta indar handiagoz sortu, orduan eta soinu-hots indartsuagoa eta iraunkorragoa...

201. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0030
1- Araua nahiz erregela iraunkor eta aldagaitza.
2- Landara bat.
3- Norbait bere ohiko lanetik aske geratzen den denboraldia.
4- Edukitzearen goseak eraginik aberastasunak pilatzeari ekiten dion pertsonaz esaten dugu.
5- Zerbait ikusi edo dakielako, horren berri eman dezakeen pertsona.
6- Arineketan, lasterka.
7- Kontu edo arazo nahasi eta itsusia.

202. 1991> euskara batua ikasliburuak informatika 00016 - Biltegiratze-eragiketak. Ordenadoreak beste saio batean erabil dezakeen informazioa era iraunkorrean gordetzeko egin behar diren eragiketak sartzen dira atal honetan. Prozesu horren bide orokorrena, informazioa diskoetan gordetzea da.

203. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00161 Kuartzozko beira, gardena eta aldaketa termikoen aurrean bereziki iraunkorra izateaz gain, izpi ultramoreei iragazten uzten die.

204. 1991> euskara batua ikasliburuak teknologia/dbh 00161 Itxura berezirik gabeak edo amorfoak etxeko eta laborategiko tresnak egiteko erabiltzen dira nagusiki; oso iraunkorrak dira zuzeneko suaren aurrean eta tenperatura aldaketa handiak jasaten dituzte.

205. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00035 - Ba, itxaron egingo dugu -erantzun zuen Aliziak, Goxaneren eskuak bereen artean hartuz eta begiak zerurantz jasoz, itxaron egingo dugu beti fidel eta iraunkor, harik eta aldiak aldatu arte gure alde eta inork gure lepotik barrerik egin ez dezan arte, eta hadak itzuli arte.

206. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 00035 Itxaron egingo dugu, beti fidel eta iraunkor, laurogei, laurogeita hamar edo ehun urte arte.

207. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0038 (...) nahastu eta ahuldu egiten dugu pentsamendua; eta litekeena da Venus bera ere ortzetik desagertaraztea iraunkorregi, arreta gehiegiz edo zuzenegi bilatuz gero.

208. 1991> euskara batua liturgia igandea 00245 - Jesusen gurutzearen bidez, gorde dezala Eliza sinesmenean sendo, itxaropenean zintzo eta maitasunean iraunkor, eska diezaiogun Jaunari.

209. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00060 Oso ohitura iraunkorrak hartzen dira kartzelan, inolaz ere kendu ezin daitezkeenak.

210. 1991> euskara batua literatur prosa j.k. igerabide 00072 Bizitzaren krudeltasuna mugagabea da; denborak aurrera egiten du, soroan lurra zanpatuz jiraka doan harrizko makalak bezala; parean harrapatzen duen guztia azpiratzen du, hala pertsonak, nola gauzak; iraunkorrenak ere haren azpian ezerezten dira, xaboiaren aparra bezala.

211. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0051 (...): auzoko kooperatiban hire amak erosi ohi zuen Papel el Elefante, disdiratsua bezain latza, iraunkorra bezain egokia poesia, erosketetarako zerrenda edo goitik behera antolatu beharreko beste edozein gairi buruz idazteko.

212. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. leizaola 00078 Zenbaitzu setati dabiltza euskaldunak zenbait jokaera intolerante eta gerrazalerekin erlazionatu nahian, baina gure historiak ez du horrelakorik adierazten. Juan José Ibarretxe, Eusko Jaurlaritzako lehendakariordek Arabako Batzar Nagusietako lehendakari izan zenean, Arabako aintzinako agiriak katalogatu zituen eta arabarren berezitasun garrantzitsu eta iraunkor, eta beraz euskaldun guztiena, elkarrizketarako eta negoziaziorako duten izaera irekia dela dio, borroka ez dutelarik batere atsegin. Hitzarmenetarako izaera horri esker egin dute aurrera euskaldunek historiako gora-beheretan.

213. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00010 Lehen mundu gerra arte Ekialdea europarren mende egon bazen ere nagusiki inperialismo ingeles eta frantziarrarengatik, bigarren mundu gerratik aurrera hegemonia Estatu Batuen eskuetan geratu zen. Horregatik, Saidek orientalismoa aztertzen du mendebal kulturan erbeste iraunkorrean bizi den palestinar baten perspektibatik, baina menderatzaileek inposatzen dituzten interes politikoei begirik kendu gabe.

214. 1991> euskara batua saiakera-liburuak orientalismoak 00012 60en hamarkada haustura eta saio iraultzaile urteak izan ziren. Aldaketa gauza iraunkor bihurtu zuen. 70en hamarkada asimilazio eta ametsik gabeko errealitateen urteak izan ziren. Kontrakultura eta eguneroko iraultzaren izpiritu asaldatzailea integratuak edo zapalduak izan ziren. Ez zen gehiago toleratu ez larba egoerarik ez kontestazioaren potentzialtasunik. Dezepzioaren kontzientzia sortu zen.

215. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: ander arzelus eta antonio maria labaien. 98ko belaunaldiko antzerkilariak, 5-22 00011 Kondairaren oroitzapenean txertatuak geratzen dira, antzeskizuna eskaintzen zaion gizarteak bereganatzen dituenean, eta dudarik ez dago donostiar antzerkiak kondairan zehar bide asko jorratu duela, lekuko iraunkorra lortuaz. Hau da beraz, Donostiako gizartean ondo bezain sendo errotu izanaren arrazoia.

216. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00051 Hor, xehetasun handiz ikus daitezke Santa Maria eta San Bizenteko Elizak, Santa Anako eta San Telmoko Dominikoen Komentuak, Jeneralen etxeak, Udaletxea eta Harategia, guzti horrek Hiri Historikoaren eskema aski ezaguna osatzen duelarik, zalantzarik gabe itxura oso apalekoa eta erruz eraldatua eraikitzeko moduan, nahiko iraunkorra den trazadura orokor batean.

217. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00013 Animismoaren baitan benetan garrantzizkoena izatea duen orotan dagoen bizi-indar iraunkorraren eta unibertsalaren presentzia da. Honek hartzen ditu bere baitan: espiritua, mana, arima, bizimena. Ez da erraza bereiztea.

218. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00068 Budismoak, bada, bost osagai edo skandha hauen konbinaketa bezala definitzen du gizabanakoa, beti ere behin-behineko eta atergabean aldakor diren osagaiak direla aitortuz. Bere arrazoiketak, ordea, ez dio arima bezalako printzipio iraunkor eta aldaezineko bat hatzematera eramaten.

219. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00014 Bestalde, Sevillako Estrategiak bere III. Helburu Nagusian dioenez, beharrezkoa da Biosfera Erreserbak erabiltzea ikerketarako, behaketa iraunkorrerako, hezkuntzarako eta trebakuntzarako. Horretarako, berriz, ondoko helburu zehatzak proposatzen dira:

220. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00014 - Behaketa iraunkorreko jarduketak hobetzea.

221. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00014 - Ikerketa zientifikoa, behaketa iraunkorra, trebakuntza eta hezkuntza areagotzea Biosfera Erreserbetan.

222. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00022 a) Alde batetik, nahiz eta legezko doktrinak oso zentzu zabalean erabili, zuzenbidetik kanpo hitz honek duen esanahia askoz estuago da eta, askotan, enpresen artean sorturiko loturak benetan sakonak direnean baino ez da onartzen. Beraz, batasun hitza baino hobeto, batzuen ustez, elkarketa edo agrupazio hitza egokiago izango litzateke, lotura sendoak adierazten ez dituzten enpresen arteko itun iraunkorrak adierazteko.

223. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euskararen unibertsoa 00072 - Kontzertazio iraunkorrerako markoa da: batzuen eta besteen estrategiak eta planak etengabe adosteko gunea.

224. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. antxustegi 00134 Alde batetik kapital-erlazioa, leialtasuna lortu ahal izateko banaketa forma politiko bati lotua dagoena, gaur ez da esplotazio eta errepresio zuzenkaitzen oinarri. Klase-antagonismo iraunkor horren birtualizazioak zera suposatzen du.

225. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. maia 00051 Kultu eta sinesmen berri mordo baten modakotasuna (sofistikazio intelektualeko maila desberdinetan aurkezten dena, bezeriaren heziketa mailaren arabera), gure garaikideen konbertsiozaletasunaren beste agerpen bat besterik ez da. Kasik ematen du gizaki modernoa, eta batez ere gizaki eskolatu modernoa, zalantza iraunkorrean dagoela: bere buruaz bezala, baita bizi deneko unibertsoaren izaeraz ere.

226. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ararteko 00085 2. Postuen izaera iraunkor edo aldi batekoari dagokionez, Arabako Foru Aldundiko taldearen kasua aipatu behar da, bertan 12 teknikari profesional postuetatik bost, sortuta egon arren, aldi baterako okupatuak eta oposaketa lehiaketa bidez betetzeke baitaude 1 Txosten hau argitaratzen denerako, egoera konpondua egon daiteke. Bi kasutan, bost urte daramatzate aldi baterako kontratuekin, eta haur eta nerabeekin eta familiekin lan egiteko behar diren iraunkortasun eta konpromezuari begira segurtasunik gabeko egoera hori ezin da ona izan.

227. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00366 Labur esan, ondasun iraunkorren errendimendu osoak, epe laburrekoen antzera, beren bizi osoan zehar ekoizpenaren lan-kostuak eta arriskua eta trebetasun nahiz ikuskaritzarako kostuetarako marjina estaliko lituzke.

228. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00131 Medikuntza eta Erizaintzako zerbitzu iraunkorra eskaintzen duena da, ohez hornitua eta asistentzia jarraituarekin.

229. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00275 Produkzio-unitate egoiliarrek beren produkzio-prozesuetan erabiltzeko xedearekin erosiak (edo beren kontura produzituak) izan diren helburu ez-militarretara destinaturiko nolabaiteko balioa duten ondasun iraunkor berriez eratuta dago.

230. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00527 Hautesle-errolda iraunkorra da, eta hilean behin eguneratzen da.

231. 1991> euskara batua saiakera-liburuak azurm 00057 Russellek botere zientifikoaren arazo larria gizarte modernoetan behin eta berriro planteatu du, idazkietan ezezik bere ekintzetan ere soluzio baten bila militantzia handiz ahaleginduz baina soluzio iraunkorrik asmatzeke.

232. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. olaetxea 00029 Oso aldatua eta mineralizatua atera zen, magnetita iraunkor baten formarekin. (Ikus 7: 4 ir.)

233. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. esparza 00008 Exekutiboa osatzen duten kargu politiko eta gainontzeko funtzionarioek, zentsura arriskatuko dute haien jokaera okerra denean modu objektibo, iraunkor eta larri batean (ez da beharrezkoa portaera kriminal tipikoa izatea) 21. Vid., LABOVITZ, J.R., Presidential Impeachment, Yale University Press, New Haven (Conn.), 1978, 133 or. Aipatutako jokaera okerra, ingelesez wrong formulatzen dute. Vid., BLACK, CH.L. Jr., Impeachment. A handbook, op. cit., 37 or.

234. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak f. rodriguez 00110 8. HELDUEN HEZIKETA IRAUNKORRA ETA BERREUSKALDUNTZE PROZESUA

235. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak u. apalategi 00068 Aipatu berri ditugun erizpideak banan banan hartuz gero, erraz ondoriozta daiteke normalizazio prozesu iraunkor batean sartuta egonagatik esparruaren egituraketa heina azalekoagoa dela.

236. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak azurm 00046 Gerrak eta guduak eta Foruen ezabaketa gorabehera, egiazko errealitatea barnagoan dago, ukitugabe, iraunkor (euskal arima).

237. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00050 Beste definizio bat izango litzateke bularreko haurraren negar iraunkorra kausa ilunarengatik, baina horretarako jakin behar dugu zenbateraino den normala negarrez irautea.

238. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tx. txakartegi 00052 garapen etapa guztietako umeek barnerakoitasun eta garapenaren aurreneko etapetarako itzuliarekin erreakzionatzen dute min iraunkorraren aurrean.

239. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eusbiziber 1999 00083 Batzorde-atal hori iraunkorra izango da eta Euskal Autonomi Elkarteko toponimoak finkatu, aldatu eta berreskuratzeko aholkuak eta proposamenak egingo ditu. Bestalde, hurrengo ataletan ezarritako araubide berezia izango du.

240. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00075 Azkenetako bat talde iraunkorrak abenduaren 30eko bileran prestatutako dokumentu bat izan da.

241. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. urzelai 00075 Egun hartan talde iraunkorreko kideak goizez eta arratsaldez bildu ziren.

242. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00025 Justizia jainkotiarra eta naturala aldaezinak eta iraunkorrak dira berez, bi objektu berberen arteko harremana beti berbera baita; baina giza justizia, politikoa alegia, ekintzen eta gizartearen egoera aldakorren harreman soila delarik, aldagarria da, ekintza hura gizarte horri beharrezkoa edo komenigarria bihur dakiokeen heinean, eta ezingo da ondo neurtu ekintza hori giza harremanen hari nahasi eta aldakorrak ikertu gabe.

243. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elexp delitu 00045 Ohitura hau honetan oinarritua dago: zenbait gizonek heriotzari baino beldur handiagoa diote besteen oniritzia galtzeari, ohoreko gizonak bere burua izaki guztiz bakartua bihurtzeko arriskuan ikusten duelako, egoera jasanezina gizon lagunartezale batentzat; edota, bestela, irainen eta ospe txarraren jomuga izango litzatekeelako, zigorra baino txarragoa dena bere izaera iraunkorragatik.

244. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 00337 Beragan ere, pentsatzen ez duen animaliarengan bezala, egoera iraunkor gisa nagusitzen da bera natura, mundua bera dela, kontzientzia barnekoenetik sortzen den segurtasuna, zeinaren indarrez heriotza ziur eta ez urrunaren pentsamenduak ez baitu kezkarazten, baizik bakoitzak bizitzen jarraitzen du, beti bizi behar balu bezala; eta hain urrun iristen da hori, non esan baitaiteke inork ez daukala heriotzaren ziurtasunaren konbikzio propioki bizirik

245. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. piedra 0120 Benazko gaitze-ahalegin honekin batera gainbegiraketa iraunkorra ere egin beharko da, elkarrizketazkoa baita, eta honela elkarrizketakontrako joerak ekidinen dira.

246. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0047 - LAN IRAUNKORRA: Lehentasunen eta lan-kapazitatearen arabera, herrian eragin handia duten gauzen inguruan (egunkarietako herriko kronikak, buzoietako publizitatea, euskararen erabilera zerbitzu-alorrean, hauteskundeak, herrian burutzen diren jarduera garrantzitsuak: jaiak,...) lan iraunkorra egiten da.

247. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0047 Aurrez aipatu dudan moduan lan iraunkor honen fase asko ez dira publikoak izaten, nolabait esateko sator lana egiten da.

248. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak egan 1994 0263 Eusko Ikaskuntzako Batzorde Iraunkorreko kide izan zen 1977an.

249. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak g. ansola 0126 Europar Kontseiluak, Erromako 1990eko abenduko bileran, azpimarratu du, halaber, bigarren etaparako sarrera ireki aurretik, aurrerapen estimagarriak eta iraunkorrak lortu behar direla elkar hurbiltze-bidean, esan nahi da, batipat, prezioen egonkortasunean edo desinflazioan eta finantza publikoen oreka-bidean.

250. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0115 Kasu posible guztien konbinatoria lortzeko, faktoreak banandu egin behar dira, aldiko faktore bat aldatzen dela, besteak iraunkor (aldakaitz) mantenduz.

251. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. haranburu 0135 1. Jaso ditugun emaitzetan (bai deskriptiboki jaso ditugunetan, bai koantifikaturik jaso ditugunetan), garbi geratu da, haurren prekontzepzioak iraunkorrak direla eta, adinean eta ikasmailan aurrera joan arren, gehienetan mantendu egiten direla.

252. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. gabilondo 0052 Dagoeneko hiru aldi edota idazkera berezi ditudanez Atxagarenean (modernismo klasikoa, errealismo magikoa, modernismo garaia) hiru aldiok bereiztetik abiatuko naiz, guztietan datzan alegoria topologiko iraunkor hori aztertu eta ulertzeko.

253. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0326 Naziotasun guztien esentziak Historian bilatu eta egonkorki zaindu nahi izan dituen historiografiaren bidezidorretan galdu gabe (52), Bestelako testuinguru batean eta geroko prozesu eta lorpen oso desberdinekin, baina garai beretsuko esperientzia bat jasoz, historilari zenbaitek bisigotismoan ikusi zituen Espainiaren lehen erro bereizgarri iraunkorrak (nazionalak esaten zuten): Histori filosofiaren saiakeretan, ik. ORTEGA Y GASSET, J. (1922): España invertebrada. Madrid. Historilarietan: MENENDEZ PIDAL, R. (l947): Los españoles en la Historia, in: Historia de España. Madrid: Espasa-Calpe. SANCHEZ ALBORNOZ, C. (1956): España, un enigma histórico. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. Honen kontrako bere ikuspide propiotik, A. Castro-k hainbat ideia zabaldu zuen: CASTRO, A. (1954): La realidad histórica de España. México: Ed. Porrua. Ik., gainera, En qué consiste la unidad y la identidad históricas de un pueblo eta El nosotros de las historiables colectividades humanas. in: CASTRO, A. (1973): Sobre el nombre y el quién de los españoles. Madrid: Tamus. 168-178 eta 188-208. Honetaz A. Castro-ren pentsamendua laburtuz: ARAYA, G. (1983): El pensamiento de Américo Castro. Madrid: Alianza Editorial. 90-98. Unibertsitate espianoleko eskuliburu ezagun batean: G. DE VALDEAVELLANO, L. (1963): Hacia un primer Estado nacional: La España visigoda, in: G. de VALDEAVELLANO, L.(l963): Historia de España. Madrid: Revista de Occidente. I, 271-365. Euskal Herria unitate historiko ulergarri bezala hartzen badugu, gerokoaren argibide bila V-X. mendeetara ere hurbildu beharra dago, eta horretarako eztenkada bezala ere ikusiko nuke, ba, liburu honen argitalpena.

254. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak m. zalbide 0154 Bizirik gorde nahiaren buruhauste hori ere, hain handia eta iraunkorra izan arren, ez dugu ordea gaurkoan aztergai.

255. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0019 Helduen Hezkuntza Iraunkorra (H.H.I.). O.H.O.ko ikasketen balio bereko ikasketak egin eta Eskola-Graduatuaren titulua lortzeko ahalbidea ematen die dena delako arrazoiengatik adin teoriko egokian egin ahal izan ez dituztenei.

256. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0027 Ondoko mailaotako bat edo gehiago: Eskolaurrea, OHO, Hezkuntza Berezia eta Helduen Hezkuntza Iraunkorra

257. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0080 ERLIJIOA: Arbasoen zoriontasun iraunkorra.

258. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Honela, babes-eremuak eta iharduera-eremuak animaliaren iharduera iraunkorreko lurraldea eratzen dute.

259. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Horrez gainera, hartzak noizbehinka irtenaldiak egiten ditu iharduera iraunkorreko lurraldetik.

260. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1996 0010 - ondo zehaztuta egotea, erraz bereizten diren mugen bidez, hala nola: lurreko akzidente naturalak, izaera iraunkorreko eraikuntzak edo bideak.

261. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0046 10.2.1.- Bernako Hitzarmena sortu zenean ez zen arrainik babesten, baina bere Batzorde Iraunkorrak 1987.eko abenduan onarturiko zabalpenaren bidez, kodaka, loina txikia, izokin arrunta eta bokaletako zarboa babestutako fauna-espezieak kategoriapean sartzen dira (izokinari ez zaio aplikatzen itsas uretan).

262. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0057 Sugestioak sendatze iraunkor baterako beharrezko den hainbat indar eta iraupen izan ote zezakeenaz neure zalantzak nituelako utzi nion nik hain goiz sugestio-teknikaz baliatzeari, eta honekin batera baita hipnosiari ere.

263. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0127 Ametsenetatik abiatutako ikerketei esker neurosien psikologia bat eraikitzeko prestaturik dago psikoanalisia, beti ere lan iraunkor baten bidez puntuz puntu osatzen jarraitu beharko bada ere.

264. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. oihartzabal 0127 Ikuspuntu berdinetik aztertu beharko lirateke histeria-gaixoen beste sintoma iraunkorrak ere.

265. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrazakeria 0216 Adierazgarritasun-mailari eutsi nahian datuak bereizten ez baditugu, oso erabilgarriak dira CIRESek 1991 urtetik egiten dituen urteroko lanak Actitudes hacia la inmigración izenekoak, jorratzen dituen gaiak zabalak direlako eta azterlan bera iraunkorra delako.

266. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0086 (..) hain zuzen ere pisu hori, bertan bizileku iraunkor eta behin-betiko bat ipintzeko intentzioarekin eraikiarazi baitzuen.

267. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0015 Stani delakoan ez bezala ola korporazio iraunkorra da, nolabaiteko ezkontidetza 2. Alpeetako ezkontide eskubidedun izenekoarekin du antza eta, honetaz, besteak beste, Frield-ek dihardu geroago aipatzen den Kippel-i buruzko obran, gizartean nortasuna eta antolaketa formala dituena.

268. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0015 Ardiak lapurtu, lapurretak salatu edo liskar larri eta iraunkorrik izan deneko kasu bat bera ere ez dut ezagutzen.

269. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0228 Etxe desberdinetako (eta batzuetan auzune desberdinetako) artzainen arteko laguntza sistematikoa posible da ola erakunde iraunkorra delako eta antolaketa formala duelako.

270. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0146 Oso maiz etxean bertan lurperatzen dute gorpua, bertan eduki dezan bere bizileku iraunkorra.

271. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0224 Iraunkor bihurtu zaigu argi hori artezko obrari esker.

272. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0067 Beste batek esanahia beste alde batetik hartzen dio; hirugarrenak bide berri batetik eramaten du berekin; eta arbitro komunik ez dagoenez, ezta epaimahai iraunkorrik ere, hitzaren zentzua behin-betiko finkatuko duenik, hau batetik bestera ibiltzen da.

273. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. erriondo 0094 Laburbilduz, murgiltze eredua zenbat eta goiztiarrago, iraunkorrago, trinkoago eta iharduera trinkoagoaz izan, orduan eta eraginkorragoa dela berresten dugu.

274. 1991> euskara batua saiakera-liburuak fiskim/bbb 0065 Malgukien elastikotasunak muga bat du, elastikotasun muga deritzona, hau gaindituz gero gorputzak ez du bere itxura berrartzen eta itxuragabetasuna iraunkorra egiten da; gainera, eragiten dion indarrak handitzen jarraitzen badu apurtu ere egin daiteke.

275. 1991> euskara batua saiakera-liburuak f.j. san martin 0015 Sobiet Batasunarekiko paralelotasunarekin jarraituz, Iraultza iraunkorraren teoriari, hau da, iraultza itsaspenaren bitartez zabaltzearen utopiari, beste ideia bat kontrajarri zitzaion, Sozialismoa herrialde bakar batean defendatzen zuena alegia.

276. 1991> euskara batua saiakera-liburuak mundua 1993 0040 Energia-plangintza gizonek, energia aurreztea adibidez, etxeen isolamendu zein fluorargi konpaktoen bidez maiz zentral elektriko gehiago eraikitzea baino merkeago dela idoro dute; hala, ur plangintzagileak ere konturatzen ari dira, urarekiko neurri eraginkor sorta batek aurrezki iraunkorrak ekar ditzakeela eta ondorioz, uresi zein urbiltegi, lurpeko putzu nahiz trataketa zentral berri eta garestien beharra kentzen edo zokoratzen ari dira.

277. 1991> euskara batua saiakera-liburuak psikolsoz 0091 c) Rokeach-entzat (1979) Jarrera da objektu edo egoera bati buruzko uste-antolakuntza ikasia eta nolabait iraunkorra, zeinak gizabanakoa erantzun desiratua emateko aurrezprestatzen bait du.

278. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0024 a) Finka dezala ezkontza-bizilekua emaztearen egoitza iraunkortzat, bizi ere bertan bizi delako eta gainera irabazi bidezko ondasuna delako.

279. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hezksaila txostena 1994 0039 Honela soilik lortu ahal izango da, ikastetxeetan aholkularien presentzia txikiagoa izan ondoren, prozesuetan jarraipena izatea eta Prestakuntzarako Plan Trinkoak plan iraunkor bati leku egitea.

280. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0169 Hizkuntz forma bakoitzak esanahi zehatz eta iraunkorra duela ontzat hartu dugu, hizkuntza bereko beste edozein hizkuntz formaren esanahia ez bezalakoa dena.

281. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. laka 0169 Hala, bada, hizkuntzalaritzaren maila deskribatzailea, hizkera-formen azterketa lehor samarrak osatua da, hizkera formek zehatz daitezkeen esanahi iraunkorrak dituztelako onarpenari jarraituz.

282. 1991> euskara batua saiakera-liburuak soziologia 0035 Gizartea sistema iraunkor bat bezala biltzen da orekaranzko joerarekin; hau da, sistema eragile armoniotsu eta orekatu bati eusteko joera dauka.

283. 1991> euskara batua saiakera-liburuak soziologia 0035 Gizarte aldaketak gizartearen oreka iraunkorra hausten du, baina laster oreka berri bat lortzen da.

284. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0050 - Larre iraunkorretarako: 1.661 Ha.

285. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0028 Konbentzionalki partida honetan sartzen dira baita helburu militarretara destinaturiko ondasun iraunkorrak ere.

286. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak altza 0062 Gure ustez, Pasaiako badian, aurreneko bizileku iraunkorrak badiaren bi muturretan kokatu ziren, Lezon eta Herreran, han egin zitezkeen eta itsasontzientzako babeslekurik seguruenak.

287. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. ossa 0036 Horrekin batera, ordea, ezin dugu ahaztu dirudienez ez direla gai sarea iraunkor bihurtzeko, elebidunen birsorkuntza eraginkorra ziurtatzeko, ezta etxeetako eta eskoletako ekoizpen elebiduna bereganatzeko ere.

288. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1998 01494 Debekatutako erabilerak: Beste guztiak. Bereziki, aldi baterako edo izaera iraunkorreko etxebizitza erabilera, finkoa nahiz mugikorra, hala pabiloietan nola lurzatian erakusketa gisa ezarri daitezkeen etxe-prototipoetan.

289. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1995 0037 Monrealen egitarauak proposatzen dituen helburuak hauexek dira, besteak beste: erakunde sortzaile eta babesleekiko harremanak modu egokian bideratzea, Instituzio Batzordea eratuz; Atlantikoko Kontseilu Nagusiko zein Akitaniako Erregio Kontseiluko ordezkaritza Batzorde Iraunkorrean sartzea; Estatutuen moldaketari segida ematea; Zientzia Sailak sendotzeko hurratsak ematen jarraitzea; bazkideen ikerketa eragiteko politikarekin jarraitzea.

290. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 A) Biztanleria eta Lurralde Mugaketako Erregelamenduak 6. artikuluan aipatzen duen lehenengo beharkizuna onura publikoko arrazoi iraunkorrak geratzea da.

291. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1456 Horregatik, esan daiteke nahi den bereizketa egiteko oinarria izan beharko luketen onura publikoaren arrazoi iraunkorrak ez direla zuritzen espedientean.

292. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2434 Egoera honetan dagoela ulertuko da izaera iraunkorrekoa ez duen kargu publiko edo sindikalen bat betetzeko izendatua izan litekeen langilea.

293. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2435 c) Lan istriputik nahiz lanekoa ez den istriputik eratorritako eta organismo eskudunek aitorturiko elbarritasun iraunkor absolutuagatik, bere graduaren arabera, 2.838.506 pezeta gehienez.

294. 1991> sailkatu gabeak egunkariak n. azurmendi 0012 Besteak bezain sendo eta iraunkorrak, behinipein.

295. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6053 D) - Instalakuntzen iraunarazpena lortzeko beharrezko langileak eta tresnak sartzeko askatasuna; bidezor iraunkorra 4 metroko zabalerakoa izango da 2 metro Gasodiaren ardatzaren bi aldeetara ; sor daitezen kalteak ordaindu egingo dira.

296. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1072 c) Afinazioaren kontrol iraunkorra eta soinuaren kalitate-hobekuntza jarraia izateko aukera ematen duen entzumen-sentikortasuna erakustea.

297. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1072 Oroimena lantzeko ariketa iraunkorra eta progresiboa.

298. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1073 Oroimena lantzeko ariketa iraunkorra eta progresiboa.

299. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1073 e) Afinazioaren kontrol iraunkorra eta soinuaren kalitatearen hobekuntza jarraia izateko aukera ematen duen entzumen-sentikortasuna erakustea.

300. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1074 Oroimena lantzeko ariketa iraunkorra eta progresiboa.

301. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 1074 d) Afinazioaren kontrol iraunkorra eta soinu-kalitatearen hobekuntza jarraia lortzeko entzumenaren sentikortasuna erakustea.

302. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1993 0005 6.6. Egikera zurrun eta iraunkorrekoak ez diren egur, zorro, oholtzak, etabar bezalako igeri-tresnak erabiltzea.

303. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0009 Baina herri honetan gizarte mailako bake bat, egiazkoa eta iraunkorra, lortzea politiko guztien erantzukizuna den neurrian, guk politiko bezala jokatu behar dugun paperean gure sorreragatik, gure ideologiagatik eta baita ere gure harremanengatik ezin gaitezke ETAtik urrutiratu.

304. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1994 0041 Joseba Intxaustik dioenez, eragile hauei esker, euskararen aldeko ekimen berriak sortu ziren Araban, eta baita talde euskaltzaleak ere, egitarau iraunkorragoak sustatu eta gidatzeko.

305. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0004 Lehergailuak indargabetzeko hamar artezilarik osatutako talde iraunkorra izango du Ertzaintzak Donostian.

306. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0009 Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo elikaduragaien txikizkako merkataritza, edari eta izozkiena barne

307. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0009 Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpoko ehungaien eta jantzigaien txikizkako merkataritza

308. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0009 Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpoko zapata, larruazal eta larruazalgintzagaien txikizkako merkataritza

309. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0009 Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpoko drogagintza eta kosmetikako gaien eta, oro har, kimikagaien txikizkako merkataritza

310. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0009 Beste ataletan ez dauden merkatugaien txikizkako merkataritza, merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo

311. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0013 Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo elikaduragaien txikizkako merkataritza, edari eta izozkiena barne

312. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0013 Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpoko ehungaien eta jantzigaien txikizkako merkataritza

313. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0013 Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpoko zapata, larruazal eta larruazalgintzagaien txikizkako merkataritza

314. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0013 Merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpoko drogagintza eta kosmetikako gaien eta, oro har, kimikagaien txikizkako merkataritza

315. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1994 0013 Beste ataletan ez dauden merkatugaien txikizkako merkataritza, merkataritzako establezimendu iraunkorretik kanpo

316. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak getxoberri 1998 00002 Lurralde Historikoko udalerrietako toki esanguratsuen lur apur bana jasotzen du erakusketa iraunkor honek eta Ingurugiro eta Lurralde Ekintza Saila, udalen laguntzarekin, gure sinbolo, historia eta ezaugarriak berreskuratzeko egiten ari den lana erakusten du, Ahaldun Nagusiak adierazitakoaren arabera, udalerri eta lurraren arteko lotura oso garrantzitsua baita.

317. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Udalbiltza Euskal Hautetsien Biltzarra erakunde iraunkorraren inguruan ere aritu ziren eta mozio bat aurkeztuko omen da eskualdeko Herriko Etxeetan, erakunde honetara elkartzea eskatuz.

318. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Jose Luis Etxegarai, Udalbiltzako Mahai Iraunkorrean ari da eta bere lanaren eta mozioaren berri eman zuen: Iruñeko batzarran emandako mandatuarekin lanean hasi zen Mahai Iraunkorra eta Bilboko Asanbladan Mahai hori behin betikoz osatu zen eta egin beharreko lanak zehaztu ziren. Asanbladak bortz lan talde osatzea agindu zuen. Bortz lan talde horiek osatu dira, bakoitzak geronen lana egin dugu. Orain dena martxan jarri behar da eta horretarako udal guziek konpromisoa hartu behar dute Udalbiltzako kide bezala. Orduan, mahaian garenok udal bakoitzari kide egin dadila eskatzen diogu mozio hori onartuz. Bere lanean tinko eta serio aritzeko nahitaezko babesa da hori Udalbiltzarentzat.

319. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arozena 00004 Hemendik urte bukaerara abertzale diren udal guziak Udalbiltzako kide izatea da gure helburua. Mahai Iraunkorrean dagoenez gero, gaurko bileran zalantzak argitu nahi nituen, baina nabari da hemen jakinaren gainean daudela alkateak eta informazio nahikoa badutela.

320. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0008 Duela zenbait hilabete, iduri zuen bazela bake iraunkor baten mentura Palestinako aldean.

321. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0012 Araudian jasotzen denez, behin-behineko instalakuntzei (txoznak esate baterako) instalakuntza iraunkorrentzat finkatutako erregimen bera aplikatuko zaie.

322. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ela/stv 1992 0002 3.1.- Subiranotasunaren adierazpen politikoa beren herrietarako erreibindikatu eta kasu askotan eskuratu duten mugimendu nazionalista sendoen bizkundea Europako zenbait estatutan eman dena euskal nazionalistentzat pozkario eta itxaropen zio da eta sarri askotan abagadune historiko soilen fruitu den mugen status quo hori, berezko zerbait, iraunkorra eta mugiezina dela uste duten haientzat ere, gogoeta-elementu izan beharko luke.

323. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00004 Adibide latzak doguz itsasadarrak jasandako dragaketak. Urtero baimentzen jako Astilleros de Murueta enpresari dragaketa egitea, adituek itsasadarrari eta hezetokiei eragiten jakezan min iraunkorrei buruz barri emoten daben arren.

324. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0004 Lan Batzorde bakoitzak bere ardurak xeheki zehaztuak ditu eta bakoitza bere martxan ari da lanean Batzorde Iraunkorra eta koordinatzailean begiradapean.

324 emaitza

Datu-estatistikoak: