XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0007 Izan leiteken izakirik bikañena, zeru-lurren egille ta jabea, onai betiko zoriona ta gaiztoai betiko zoritxarra emongo dautsen Jauna, da gure Jaungoikoa.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Lelotzar ori! Bildurti ori! Ator neugaz, ta ezadi ezeren bildur ixan, neuk jabe urtengo yuat eta.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0044 Sacramentu guztiyac dira santuac; baña onec duca beragan santutasun guztiyaren jaubia, Birgiña guztiz santiagandic jayo, gure pecatuacgatic il, ta orain Aita Jaungoicoaren alde escumatatic zeruan daguana.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Baña Jaungoikoa egille ta jabe ta nagosi izatez gañera, ondasun guztien iturria be ba-da; on oro Beragandik datorkiguz.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Menbetasun ori, burumakurtze ori, Jaungoikoa Jabe oso ta gorengo Jaun dala autortze ori, erakutsi be egin bear dau.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ondo daquit, Jauna, eta ezagututen dot, mundu guztiaren Jaubea bazara bere, eztala mundu onetacoa zure erreiñoa; eta alan nic ez deutsut escatuten mundu onetaco gauzaric, egonic ni curutze baten eta zu beste baten, bioc ia mundutic urteteco.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0004 Jaun bat eziñ gueiyaguan ona, osotasun edo perfeziño guztiyen jaubia, eta gauza guztiyen asiyeria ta asquena.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Jesucristoc eracutsi eutsan munduari guizon guztijen anaitasun eguijazcua; bacalduna (edo erregue) ta menbecua, zurija ta baltza, aberatsa ta abelguia, jaubia ta otseña, guizona ta emacumia, zarra ta gaztia, guztijoc gariala neba-arrebac eta anai-aiztac, Jaungoicuac sortu guenduzalaco, Adan eta Ebaren seme-alabac garialaco, eta aintzat Jesucristoc eta bere Amac artu guenduzalaco, eta, cristotar onac garianezquero, Elizamaren seme-alabac garialaco.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 Erraz aituco dozu alanche izan bear dabela: bada urlija da aita edo abadia; zendija lur-bazter edo bacaulqui baten jaubeguei; berendija autetsi dabe zereguin ataraco, edo onec irabazi dau saribat, eta era onetan beste guei ascotan bardiñezac gara, batari bai ta bestiari echagocazalaco.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 Kritikuak begirapena zor ei deutsoe yaubearen idazti yatorrari; nik ostera begirapena zor deutsot neure buruari ta irakurle euskaldunari.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0005 Marija Virgiña guztiz Santa, Jaungoicuaren Ama eta geure jaubia; Jaungoicosco edertasun gustijac argui eguiten daben ispillu gustis garbija Trinidade gustis Santia egon eta bere Jaungoicosco aberastasun gustijac ipini ebasan jarlecuric goijena pecatua iños sartu esin izan zanhortu sarratua;.

12. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0050 Gauzea berenez zetarako egiña dan eta aretarakoxe daukan egokitasuna: esaterako, soñekoak gorputza estaldu ta janzteko daukan berezko egokitasuna, valor en uso orixe da; baña soñeko orren jabeak, bere gorputza janzteko erabilli barik, bearragoa dauan beste gauza baten ordez trukau nai saldu be egin leike, eta soñekoak onetarako daukan balioari valor en cambio deritxoe.

13. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Jabe bakar batek
neurtuko dizkin bigar aundi ta txikiyak:
zabiltzate lasai
gaur zeren galtzagorrirekin,
onen leziyuak
entzun-t-egiñaz gordin-gordin...
Gero,
Gergori, gerokuak;
noizbaitian eldu biar azken kontubak!
.

14. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 Jabeak berak ere ondo zeudenak.

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0007 Kristo izango da, Kristo izango da
Beti bai!
Euskaldunen Erregea,
Gure biotzen Jabea,
Beste Jaberik ez degu nai.

16. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0022 ¡Oh Ama esaten
Dizugu pozez
Zureak gerala
Biotz-biotzez:
Zu izan beti
Gure Jabia,
Ama maite
Birjiña Maria
.

17. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 ¡Oh Ama! esaten
Dizugu pozez
Zureac guerala
Biyotz-biyotzez:
Zu izan beti
Gure Jabia
Ama Maite
Birjiña Maria
.

18. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0053 Aingueru ta artzayaquiñ
Gu ere gaur guazen
Zeru-lurren Jabia
Jayo da Belenen
.

19. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0013 Jaungoicoac auqueratuba izatea baño beste gauzic etzuan bear ondorengoentzat, baña gauza ziurra da, orduco guertaeren condairatzalle guztiyac diyotenez, Teodosio de Goñi egun ayetaco zaldunic argitsuenetacoa zala, valle de Goñi (1) Goñiko Ibarra Iruñatic iparpe aldera lau legua inguruban arquitzen da, mendi tontorrez inguraturik eta Urbasa ta Andia izeneco basoen egûerdialdeco aldapa azpiyan erderaz deritzayon ibar ederraren jabea, ta laster erreguetasun berri ta berezcorrean jarri bear zuten sorterri maite orretan chit escubide andicoa.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Bildurrez ote norbaitek andik kendu ta eraman zezan, ango jabe-nagusiak etzuten utzitzen, Jesusen Biotzaren euskal-kondairatxo ori, edozeiñen eskuetara; baña baimen berexia norbaiti emanezkeroz irakurleak bear zuen gela artan bertan geratu, bere aurrian liburutegiko morroi bat zaukala begira eta zai.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0011 Joaten giñanian ikastetxera, gure ikaslariak esaten zuten: Atenas eta Erromako gizonak zirala mundu guztiko jabeak.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0013 Au Onela uste eztuena, eta jabe edo bururik eztuelakoan dagona, zentzungabe bat besterik ez da.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Eta ¿nundik dauka Aita Santuak eskubidea arauketa auek jartzeko? Aita Santuak Eleizako diru guztien gain agintaritza ta ornilaritza (administradoretza) dauka ta bide txarretik egindako diru oiek gaizki egin ditunak bere jabe ta nagusiari biurtzeko beargaia (obligazioa) dauka ta jaberik arkitzen ez duanak eleizarentzat eta beartsuentzat eman bearrean arkitzen da ta orregatik Aita Santuak diru oien agintza daukanak arauketa ori egiten du, ukar (limosna) txiki ori bakarrik ematera beartuaz.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0097 Askotan bide txarretatik aberaskiak egin dituzten gizon askok ez luteke biurtu naiko diru ura guztia, beren sendia, beren seme-alabak oso aberats eta eroso bizi diranak beartasunik gorrienean geldituko lirakelako, egun batetik bestera, bai lengo aberastasun oparo aiek gabe ta bai dirurik irabazteko ta lan gogorrik egiteko oiturik ez dutela, aurrerapiderik gabe geldituko lirakelako ta orregatik estuasun larri onetan ikustean asko betiko ondatuko (kondenatuko) lirake beren aberastasun gaizki egiñak ez biurtzearren eta estuasun larri onetatik atera ta beren gaizkapena (salbazioa) iristeko jartzen ditu erraztasun auek; baña len esan deten bezela aberastasun aien jaberik eta norenak diran azaltzen ez danean, jabea azaldu ezkero bada, oso-osorik biurtu bearrean arkituko litzake ta au beti ta iñolako barkapenik gabe.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0120 Urte baten buruan agertu zan egun batian ardantegiko atian mutiko aietako bat eta ezaguturik ardantegiaren jabeak, esan zion: - Pontxo,¿noiz ordaindu bear didazu, juan da urtian emen egin zenduten merienda?.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0292 Ugazabak eta lantegien jabiak gure odolez loditu dira.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 (...); aitzitik atostun, biotz-bera, gorgots, zuzen, yainkozale, bere yabe.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Lenengo sartu zirean-ostatuan, iaubeak arrera ona eginaz, ian-edan eder oparoa ta naierakoa emon eutsen.

29. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0159 Agurrtzaren jabeak, Pérez Eizagirre'tar Jon'ek il zorian Azpeiti'ko Eleizarentzat utzi zuan agurrtza ura.

30. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0159 Agurrtza orrdea ageri etzan Bizi zala Eizagirre'k utzi emen zion Gipuzkoa'ko nagusi edo Korrejidore jaun Ribera'tarr Jeronimo'ri, ta onek biurrtu ez, dirudienez, Iruña'ko gotzainak (apezpikuak) ere agurrtza ura arrkitu nai zuan, ta bere almenaz Eleizak zensurak ezarri emen ziozkan agurrtza (errosarioa) ura bere egizko jabeari biurrtu nai etzionari.

31. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 Lamiategi-yabeak, dakuskunez, eztaki bere ondasunen berri.

32. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Baña onetarako derrigorra da ez jakitea nor dan ondasunen jabea, eta ez beragandutzea ondasunak, gero bulda onekin kompontzeko asmoan.

33. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Ez naik ez ni estekan
nior atchikitzen;
Nausirik ez jaberik
Ez diat ni baizen;
Ire bizi moduak
ez naik tirriatzen:
Adios oianerat
berriz nauk itzultzen
.

34. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0206 Piarre bezala makila onaren jabea... Ñakero hoi, Salbatore gain hetan pikatu mizpira batetarik egin makila zaluaren jabea.

35. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Gerla aitzinean lauzpabortz aldiz probintzietan ibilia nintzalakotz, zoin urthez ez nakike orai chuchen, lehen beribilean jarrarazi ninduten bidearen erakusle, jabe gidariaren eskuinetarik.

36. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Argirik ezin ukanez, neraman otomobilaren jabea sartzen da azkenekotz alhor batean, hemen orga bat etche-ongarriren hustera doan laborari zahar batek badakikela, nehork jakitekotz.

37. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Orduan, kabalen yabek haragia ezin salduz ehortzen dituzte yateko on litazkeen haragiak.

38. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Yabek ez dute atheratzen haragitik, egiten ahal luketen dirua eta orduan Gobernamenduari galdetzen dute sokhorri handiagoa.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Uste da txakurren jabiak ordaindu biarko dabela.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 EGUNEKUA Jabia nora, txakurra ara Atzo irakurri genduan izparringijetan, Madrid'eko izparringi ezauna dan El Imparcial jabez aldatu dala, esan gura dot, lengo jabiak erdija baño geyago saldu egin dautsoela beste batzui, eta beraz oneik, erosliok, dirala orain jabe.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Jabe barrijak beste oldozpen batzuk euki leyez lengoenakandik, eta onan ixanik (ixango dan lez) idazliei aginduko dautsie argitaldu dayela, adirazo dayela, autortu dayela, len argitaldu ta adirazo ta autortzen ebenaz beste.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Orretariko izparringijak gixon bat edo batzuk daukez jabe, ta jabe auxe nora duan, araxe juan biar bere txakurrak be.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Au be jabez aldatu zan.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Berorren erdija baño geyago erosi eban Etxebarrieta'k, eta jabez aldatu zan.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Artezkari berberorrek len idazteban Gobiernua arazo orretan zuzen eguala, ta gero, gabetik goixera, ugazabak, jabiak alan gura ebalako, ezetz esateban, ezeguala zuzen Gobiernua.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Emen inguruan atean-atean emaitza artu ezarren otoitz beti eingo eban txiroak oin etzan ezeren jabe, kalearen erdian etzan biar zan gau zorrotz axetsu artan, urtendako lekura atzera juan gura ezpa'eban.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Leku izenak, argi eta garbi, adiarazten digute, izen emallek baldin letradunak ezpaziran, zuurtasunaren eta jakintasunaren jabe, eta erneak zirala.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Ikasi ditugu Madrid'en esku artean darabilzkiten garrantzi aundiko lege berriak: bai maizterren eta jabien arteko artu-emanak erabakitzeko, bai maizterrak baserrien jabe egiteko.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Leku oiek utzi arren, beroiei buruzko eskubideen jabe jarraitzen dutela adieraziko dun aitorpena eskatu eta lortuko dute.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Onelakoetan, aitatu diranak eman bearrean, beroien jabeak bezelaxe daude bitarteko diranak, Euzko Jaurlaritzaren agintepean dagon lurraldean arkitzen badira.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Gordetzalleak au egin ezkero, jabea azke litzake.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Diru-Etxeak aukera erabilli al izango, dute jabeen edo uzleen idatzitako baimena dutenean.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Berso berriyak ateratzeko
Badaukat borondatia,
Eutendimentua arrgi zaidazu,
Guziyon Jabe maitia;
Garai onetan askon gustua
Ondarrtzatara juatia,
Gaizki jantzitako jendeaz dago
Itxas-basterra betia;
Gauz ortatik etorri leike
Izugarrizko kaitia.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00130 Au zan nere aberriya
Ama laztana
Eta abenda illezkorr bat
Orr bizi zana
Samin gabea
Jaun Bakarra zubela
Bere jabea.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Aranburu'tar Mikel'en alde iriki zan arpidean bildu ziran iruregun ta ogeita amasei laurleko, ta biali dizkiogu bere jabeari.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Orobat galduak baitira jabeareatzat.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Amerikein urhez josirik den batek, nahi du, zer nahi khostarik, mekanika horri ezar dadin emendio bat, eta, emendio haren indarrez, cherria ezpada jabiaren goustiala antolaturik jelkhi, tripot, lukhainka eta bestiak ez badira behar den gatzian, mekanikaren errota gibelialat utzul eta, kampoualat dadin bizirik sarthu zen zilotik.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zer nahi den, guardak, nontipaitik doi heltu dira Askoz-en ardien atzamaiteko; eta Ochagavia-ko bidia har-eraziren zeren, jabia huillañian ez balitz khausitu.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Orhoit zarete nola baziren Espainiako aldetik hunat aspaldichkoan diru ebasten ari zirelako batzu...... oro gezur: preso altchatua zela holakoa, bazuela gara batean mala bat urhez bethea; preso zelakotz jabea, ezin altcha malaño hura.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zinezko gezurti ohoinak; azkenean hatzeman dituzte Espainiako poliza gizonek, letra faltsu egiten ari, alde orotarako mila eta milaka adrezaren jabe; hatzeman eta preso altchatu, han zirenak, Jainkoak ahal baitaki, zonbat diren oraino ibilki hoitarik chocho bipiltzen.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Bethi bezala, beren ontasunak agerian dituztenek, lurren eta etchaldeen jabeek.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nahiz egoiliarrik ez zuen, ez omen zen borda hori hutsa, eta jabeak kalte handia omen du hortarik.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Huna hiru lehenen jabeen izenak.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 Bere amak a ikustian diadarrka diñotso: Seme, seme. gogoratu betiko bizitziaz, adittu zeruari, ta ango jabe danari begiratu; eztautzube bizitzia kentzen obiaguaz trukau baño.

65. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Baña agindu estu oneik guretzat emonak ezpalitzaz be, ¿uste dozue besterik egin giñaikeala gure buruak egiaren yabe, egi katoliku guztiaren yabe ikusita?

66. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0022 Guzurrezko lekuko edo testigu izan al naz? Guzurrik esan al dot? Txarto esanez iñoren izena baltzitu? Besterentzat txarto esanak pozik entzun? Ixil gordeak zabaldu edo guzurrezkoak asmau? Eritxi txar ariñik edo zaio txarrik egin al dot neure buruan? Norbaiten eskutitzik irakurri jaubearen baimen barik?.

67. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0018 Txakur sendo bat pizti bizkorren
aurka jaubean lagungarri izan
ta gero aultzen asi zan urteen
zamaz. Bein jardun eban burrukan
.

68. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0024 34. Txirorik (beartsurik) arein artean bat be ez egoan; jabe guztiak euren solo ta etxeak saldurik, ordaiña ekarri 35. ta Apostoluen oiñetan jarten ebelako; ta andik bakoitzari bear aiña emoten yakon.

69. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 22.¡Au lotsaria - gizonentzat! ¡Bedar-jalea - euren jabetzat - ezagutu!.

70. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Eta beiñ baten, Niort-ik zetorzen Fraille bi eldu ziran belu erri artara, eta eskatu eben ostatua, Aratei baten jabian etxian.

71. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Aurrkitutako gauzea, jabeari emon bearr yako.

72. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Jabea nor dan jakin ezkero, emon eta kitu.

73. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Jabea nor dan jakin ezik, aurrkitzeko alegin egin, geyago edo gitxiago, gauzearen balio neurriz; gauz utsa ba'da, alegin andia egin bearrik ez dago; aldintsua ba'litz, iragarri, egoki danez.

74. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Jabea agertu-ezik, norberarena da.

75. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Kistarr zintzoak, orratiño, aurrkitutakoa jabeari itzultzeko, ez dira sariari begira egon bearr.

76. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0709 Otoitza Mari Birjiña doatsua aurdun gertatuz, gizadiari betiko osasuna saritzat eman diozun Jainkoa; bekigu, otoi, ezaguna Aren bitartea, Aren bidez ezagutu baitugu biziaren jabea, ots, Zure Seme Jesukristo gure Jauna.

77. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 OTOITZ
Yabe'ri otoitz... Yudutar uzkurtzlari bikainenen gainetikoak ziran Jose ta Maria'ren otoitz-sakontasun, Jainko gores-naia.

78. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Yabe'k onetsi ta onartu du senar-emazteen otoitza.

79. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 (...): Yabe'k ugaritu beza zure ondarea.

80. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Ara iltzerakoan esan zidana: Zu zaitu bigarren iabe (txirulak alegia).

81. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Iabea Neree'n inguruan dabillen bitartean, bera baiño ni laztanago ez ote naun izango beldurrez, artzai arrotz onek orduko birritan erasten ditu ardiak, abere gaixoak legortuz eta bildotsei esnea lapurtuz.

82. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Menalk'ek.- Zer egin dezakete iaubeek, lapurrak orrelakoetara ausartzen diranean?.

83. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0005 Zure baimena bear det, nere Ama ta jabea, naizen ezerez au,(...).

84. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0027 Bere burua nundik nora agertuko dabillenaren jabe, errez egiten da etsaia.

85. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0018 40- Bata bestearen
biotzaren jabe,
laztan baten daude,
ezer esan-gabe...
.

86. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0095 Bilbo'ko adiskide bat bidaide artuta, joan zen Elgoibar'era bere ezagun baten jatetxe dotore xamar batera eta esan zion restaurante-jabeari, berarekin zekarren adiskidea Venezuela'tik etorri berri zela ziaro aberastuta eta bazkaltzera konbidatu zula.

87. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0212 Ez-zan aantzi ere Tzeu oñaztargi jabiaz: Akile'k: Tzeu guren ori!, Dodoniar!, Pelasgiar!

88. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Orratio, Ibayak urpetik onela yalkitzen dio oyuka Apolon'i: Eskamander'ek: Ene urtzi ok! Zidar uztai jabe!, Tzeu'ren seme hori! Ez aal duzu zuhorrek axolik Koron'en gogo asmoak betetzeko?

89. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 10. Yaube'ren izena, gaztelu azkarr da: zintzoak an, geriza eta lasatasun idorotzen ditu.

90. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 12. Moxe'k Aaron'i ta gelditzen zitzaizkion semampecirc;i, Eleazar ta Itamar'i esan zien: Yaube'ri erretakoetatik enparauko minha arrtu ta opamai-ondoan yan ezazute, deun-deuna da-ta.

91. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 13. Toki deunean, beraz, yango duzute; ori bait-da zuri ta zure semeei Yaube'ri erretakoetatik dagokizuen laiña; onela agindu zaidalako.

92. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 15. Berek, surtan erre bearr dan gantzaz osterantzean, terumako anka ta tenupako bularra ekarriko ditute, Yaube'ren aurrean gorgoñatuak izan daitezan; ta gero betiko eskubidez zuretzat eta zure semeentzat izango dira, Yaube'ren aginduz.

93. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 Beraz, aserretuta, Aaron'i ta aren seme biziei, Eleazar ta Itamar'i esan zien: 17." Zergatik ez duzute toki deunean ogen-ampacirc;ria yan deun-deuna dan ezkero, ta erriaren gaiztakeria nozitu ta Yaube'ren aurrean erindu zenezaten Yaube'k eman dizuen ezkero?

94. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 19. Aaron'ek Moxe'ri esan zion: Begira: gaur beren ogen-oparia ta beren erropa Yaube'ren aurrean auek eskeñi dizkiote, ta gertatu zaidanaren ondoren, nola yango nuke gaur ogen-oparia?

95. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 Atsegingarri ote litzake ori Yaube'ren begietan?

96. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 1. Yaube'k Moxe'ri ta Aaron'i itz egin ta esan zien: 2. Ixrael'go semeei itz egin ta esayezute: Lurreko abere guzietatik auek dira yan ditzakezutenak: 3. lauroñekoetatik, ausnarrtzalle apobikoitz guziak yan ditzakezute.

97. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1495 1. Gizaseme orrek, Gog'en aurrka iragarri ta esazu: Yaube Yauna onela mintzo da: Ona emen Ni zuregana, Gog ori!, Erros, Mosok ta Tubal'go nagusiarengana.

98. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1495 5. Landan erori egingo zera, erabakita dut-eta -dio Yaube Yaunak.

99. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1495 6. Magog'en gañera sua igorriko dut, ta ugartampecirc;tan lasa bizi diranen gañera, ta Yaube Ni naizala dazagukete.

100. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1495 7. Nire izen gurena erazagungo dut, nere erri Ixrael'en erdian; iñoiz ere ez dut nere izena narriotuta utziko, ta atzerriek dazagukete Yaube Ixrael'en Deuna, Ni naizala.

101. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1495 8. Ara!, guziok ba-datoz; burutuko dira; dio Yaube Yaunak au da Nik nion eguna.

102. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1495 10. Menditik egurra ekarri gabe, ta basoak ebakitzeke, errekiña ayentzat iskilluak izango bait-dira; ayen larrutzalleak larrutuko ditute, eta, ayen erazleak erantziko ditute: - dio Yaube Yaunak.

103. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 6. Dabid'ek, bere seme Salomon'i deiturik Ixrael'go Yainko Yaube'ri etxea eraikitzeko agindu zion.

104. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 7. Orra Dabid'ek bere seme Salomon'i esan ziona: Nik nere Yainko Yaube'ren izenari etxea eraikitzeko asmoa biotzean neukan.

105. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 8. Baña Yaube'k itzegin ta esan zidan: Odol asko ixuri ta guda zakarrak egin dituzu: ez zera zu nere izenari etxea egingo diona; nere aurrean lurr gaiñean odol asko ixuri duzu-ta.

106. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 11. Onezkero, ene seme, Yaube dagoke zurekin, gara ederra iritsi ta zure Yainko Yaube'ren izenari etxea eraiki dezayokezun.

107. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 12. Adiña ta sena Yaube'k; bemaizkizu, Ixrael'en gañeko agintea damaizukenean, zure Yainko Yaube'ren legea yagn dezazun.

108. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 13. Yaube'k Moxe'en bitartez emandako agindu ta erabakiak betetzekotan, garatuko zera.

109. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 14. Orra, nere kitatxoan bildu ditut Yaube'ren etxearentzat eun milla talanta urre, ta milla millako bat talanta zillarr; ta berebat borontze ta burnia ezin aztatu alako mordotan.

110. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 Ots! ekin lanari, ta Yaube dagoke zurekin.

111. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 18. Ez ote dago zuekin zuen Yainko Yaube esan zien atsedena alde guzietatik zuei ematen?

112. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 Berak eskuetaratu dizkit lurraldeko semeak, eta lurraldea daukagu Yaube'ren aurrean ta Beraren erriaren aurrean menderatuta.

113. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 19. Onezkero leya beitez zuen gogo ta biotzak zuen Yainko Yaube'ren billa: yaiki ta eraiki ezazute Yainko Yaube'ren etxea.

114. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 Aren izenari eraikitako etxe ontara Yaube'ren Itun-kutxa ta Yainkoari eskeñitako atuxak ekarrtzeko.

115. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Urteko egun guzti oietan Jainkoaren seme izan zera, Jesukristoren anai, Espiritu Santuaren egon-toki, zeruaren jabe!

116. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0088 Liburuen jabeeri, mesede bat eskatzen diegu, ordea, gure kritika ta zabalkundea nai duzutenok biali ale bat, bi obe.

117. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Landerrik aien artean bat ere ez zegon; beren alor ta etxeak yabe guziek saldurik, ordaña ekarri ta bidalien oñetan yartzen zutelako; ta andik bear aña bakoitzari ematen zitzaion (IV,34-35).

118. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0046 Munduan Inhumanitas ankerra jabe da.

119. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Oitura oien taldekoa da Donibane bezpera gauez etxe-aurrean eta bidegurutzetan suak pizteko ekandua ere: aipatu suaren gaiñetik iauzi egitekoa, azaleko eritasunik ez ukaiteko; senide guziak batuta suaren inguruan erloiu-orratzen ariora ibiliz otoitzak esateko oitura; su aietan piztutako belar pilloak arloetara eramatekoa, iratxoak aizatzeko eta uztak izurri ta erietatik gordetzeko; Donibane-arbola enparantza erdian landatzeko ekandua, iabeak iñola ere eskatu ezin dezakena naiz ta aren gogoaren kontra lapurtua edo artua izan; Donibaneren ermita batzuetara ioaten diranek izkaroz (erromeruz) ta lili-pitxiz buruak inguratzekoa; aritz-enborreko akaletik, etena dutenak sendatu ditezen igarotzekoa ta abar.

120. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Bizkai'ko legean bertan agintzen zan: ez merinu, ez bestelako agintaririk, ezin zitekela lau beso baiño areago etxe batera urbildu iabearen gurarien aurka, eskribau edo idazkariarekin izan ezik, eta ar(tu)-garri zitezken ondasunen kopurutza iasotzeko soillik.

121. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 J. M. Etxeita, ainbat ele-ederren jaube; Zamarripa apaiza, geroago euskaltzaindikoa, ainitz bidar sariztatua, bertso-batzaldietan; Aizkibel'dar Bingen'ek bere Urretxindorra (Bilbao, 1918), olerki-sorta polita damagu, garai artakorik onenak, apika; Dabid erregearen eresi mordoa euskeraldu zizun Aita Arriandiaga'k; J. Arregi'k, Heine'ren olerkiak; Etxebarri, Altuna, Arrue, Gailastegi, Errazti ta abar, errikanta ta seaskazkoetan jardunak dira: Bustintza, gure Kirikiño, jatorrak ere ba-dauzka bereak; ezin kon-ala Enbeita anaiak egin zituztenak; Gabirel Manterola idazle azkarrak bere Goi-izpiak (Zornotza, 1924) argitara eman zizkizun; baita Maruri abak ere bi liburu oso txanbeliñak: Biotza abeslari ta Lilitxingar (Tolosa, 1928).

122. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0015 14. Adi-itz mugatuaren jabea lenengo buka-maillean ipiñi oi da.

123. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0015 Izan-izenaz gañera, nor-izena, adi-itz mugagabea (infinitivum) ta esankizun osoa ere jabe izan ditezke: Ipse est = bera da; negare vanum est = ukatzea alperrik da; dulce et decorum est pro mori = aberriagatik iltzea atsegin ta eder da.

124. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0021 Sui compos = Bere jabe.

125. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Yabe zure Jainkoak, lur-gañean diran erri guztien artetik aukeratu zaitu, Beretzat berezitako erri izan zaitezen.

126. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Yabe zuengan bildu baldin bada eta aukeratu bazaituzte, ez da izan beste erri guztien artean zuek ugarienak zeratelako; erririk txikiena bait-zerate.

127. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Yabe'k maite izan zaituztelako eta zuen arbasoei egindako ziña bete nai izan dualako atera zinduzten Ejipto'tik.

128. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Aukeratze orri esker, itzal eta begirapen apartekoz zaitu zuan Yabe'k.

129. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak smitx estropak 0030 Bigarren txandan Orio'k, Zarautz'ek ta Zumaia'k ekin zioten ta lenengo arraunketatik nabaitu zan Orio'tarrak aldi onetan jabe zirala ta amaitzean ikusi zan danen buru zala amaika segundo gutxiagoan egiñik bere joan-etorria.

130. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak l. mitxelena 0124 Gaizki esanak barka bitza, arren, begi zorrotzagoaren jabe denak.

131. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak muxika 0014 Apaiz eta guztien Artzai zeran Jesus Jauna, egiozute otoitz uztaren Jabeari, langilleak bere uztara bidali ditzan esanez, otoitz egiten erakutsi bait ziguzun, gure eskariak errukiz entzun; eta zure bizi-bidez bizkorturik eta zure laguntzaz indarturik, zure apaizgo egiazko eta bakarraren morroi ta jarraitzalle izan naiko duten biotz onak pistu itzazu.

132. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Nor da ba erloju orren jabea?.

133. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Hainbestetaraino nun, bere kaskoaz eta bere besoez, gizona teknikaren jabe dagola, orai bizi giren mundu huni behatuz, beldurtzeko beita hea, ororen buruan, teknika bera gizonari eztenez ote oldartuko eta nagusituko?.

134. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Munduaren izaria baino doi bat haundiago, munduaz itoa ez izaitekotz; bere libertatearen jabe egoiteko eta Jainkoaren erakaspenaren arabera bere izaitea osatzeko gisan.

135. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa je gh 1964 0338 Ez ditake izan maltzurkeria likitsagorik Populiak berex daude, bakotcha bere zedarrien barnian, bakotcha bere lurrari atchikia, bakotcha bere lurrak eta zeriak emaiten daizkoten aztura eta jaidurekin, bakotcha bere buruzagien meneko, bakotcha bere sinesteen jabe.

136. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0009 Mariano Izeta Elizalde jaun gaztea 1915 urteko uztailaren 14`garren egunean sortu zen Elizondo-ko Mutilenea-n, eta hiri hortan bizi da erloju-denda baten jabe.

137. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Oroz gainetik eskualduna zen, kasko onekoa, begi beharri onen jabe.

138. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0104 Eta gero norenak dire? Gero ontasun bakotcha bere jabe zuzenarena.

139. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0104 Zer da ontasun baten jabe zuzena? Hura da bere ontasuna bildua duena edo lanaz edo ondorioz edo bertze edozoin bide zuzenez.

140. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0104 Jabeak nola behar du gozatu bere ontasuna? Jainkoak nahi du jabeak bere ontasuna goza dezan beraren eta bertzeen ongiarentzat.

141. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0030 4. Abere bat erositakoan yaube barriak lenengo aurkitu dagian eskaleari esku-pentsua (limosnea) emon bear dautso, alantxe aberea bedeinkatua gelditu dadin.

142. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0119 gauzak orrela direla bainan
ni ez naiz orrekin kito,
dirua irabazlea ni ta
aren yabea ijito.

143. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0119 Narras kusten dut nik ortan ere
gaur naguen ingurua,
ez dago hain leitu erreza
mundu untako liburua;
ijitoa jabe yarri da
nekatu gabe burua,
esku onetan eroria da
gaur Xalbadorren dirua!.

144. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Komunichtek erraiten dute: ez da behar etchalde handirik jabe bakhar baten meneko: langileen eta etchetiarren gostuz bizi da nausia, eremu zabaletan.

145. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Bainan orduan zertako ez jabeeri aipa, zertako ez heiekin antola, zure buru alde ari gabe? Zertako ez? Ala elgar aditzea baino nahiago duzu elgarren arteko saltsa?

146. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Nola ez aintzinetik ikus zenbat nahasmendu izanen den egiazko jabeen eta gozatzaile berrien artean? Bixtan da gu izanen garela berriz ere, zenbaiten arabera, saltsa-egileak.

147. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Mintzo bat oiuka basoan
Yaube'rentzat bidea gertu
Aren zidorrak berdin itzazute
.( Is.40, 3 ).

148. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Ostutakoa jaubeari atzera emon ezkero, bere iru semeak kalegorrian ez-eukian gelditu bear, eta gogorregi eritxon orri.

149. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... sirimiri zornozano 1959 00001 Etxe bizitzearan jaubia, edo obeto esateko ugazabandrea, andratxu alargun bat zan, urtietan aurreratxu joyana, simeltxua, matrall-gorria, begi-begikoa eta Madame SASKO eritxona.

150. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0113 Alde batetik Jaungoiko Jauna
besterik geure obena;
zeru ta lurren Jaubea Jainko
gu izaki kozkorrena.

151. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0069 Behar doguzan gauzak eskatu, kontutan eukiz, Bera, gure Aita eta gauza guztien jabea dala, eta gurasoak baino gehiago ere maite gaituala.

152. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 7. Ondasunetan, inori kalte egin deutsienak, zertara dagoz behartuta? Ondasunetan inori kalte egin deutsienak, ostutakoa barriz jabeari bihurtu eta norberaren erruz egindako kalte guztiak lehenbailehen ordaintzera behartuta dagoz.

153. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0109 Etxeko jaubeentzat errekadu alaiak emon be bai eurei: Joan etxera ta lotan dagonari esan izaraen epeltasuna laga ta trastiak zabaltzen balkoira agertzeko, egun ederra datorrala-ta.

154. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0074 Baina zaindari horrek baleki deskuidoan zeuk emoniko kuaderno honetan zer dinodan, batez be zelan dinodan, erdera egitera behartuko ninduke, hau da, beste sare bat hedatuko leuke neure inguru espetxe honetan, neure soinaren jabe ezeze, gogoaren jaun izatearren.

155. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0003 Laster egin eban egiunea bere jabeagaz.

156. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa alzola batalak 0014 Bilboko aberats batzuk eruan eben ume bat zaintzeko Eskoli, eta jaubien txoferragaz ezkondu zan.

157. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Euren jabe ta gaiñeko diran ume-zain-leku oneik, gero ta geiago azi ta ugaritzen doaz; sarritan, baiña, etxetik eta lantegitik urrin samar aurkitzen dira, eta euren oker, atzerabide ta egoki-ezak daukez.

158. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0053 Naimenaren jabe naz ta onek berez billatu daroa eder yakona, atsegin yakona.

159. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0027 Ondarrabia'ko Ezkerra zan bere jaubea eta egun bat edo bi aurrerago emondako karenagaz etorri zan.

160. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0166 Lanok, ba, sentikortasun pizkaten jabe ba'zaitut, kritika oparoa baiño baliotsuago izango yatzuz: azterketa sakonegia ez yaku beti gogoko.

161. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0004 Gorago esan dogu zu izenordea, berez plurala dana, bere barrutitik urten eta iñoren etxera aldatu zala, ots, i izenordearen etxera, eta etxe onetan lapurretan eginda, bertako jabe ezin zala, eta an txairo-txairo bizi zan i izenordea kanpora bota ebala.

162. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0012 Ementxe adiskidetu ziran Rose eta Lise, nai ta bertako jaube zanak begi onez ikusi ez adiskidetasun ori.

163. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0082 1704'n Dgo. Urrutia zan jaube eta 1745'n Juan Urrutia.

164. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0082 Gaur be Urrutibeaskoa da bertako jaubea.

165. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0082 Gaur Domingo Erkiaga eta Irene Arregi dira jaubeak eta bertan bizi dira iru semegaz.

166. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0082 1814, 1824 eta 1863'en Juan Erkiaga edo ta Domingo Erkiaga agertzen dira jaube.

167. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0082 Gabiolatarrak ziran bertako jaube.

168. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0082 1824 urtean errota zan, eta jaubea V. Larramendi.

169. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0082 1863'n be errota lez ordaintzen eban eta Franzisko Arana zan jaubea.

170. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0082 Norberto Zabala da jaubea eta bertan bizi da emazte, seme alaba, alabaren emazte eta lobakin.

171. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0082 Juan Erkiaga zan jaubea.

172. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0065 Jaubea: Jose Goiria, Lekeitio'ko bizilaguna.

173. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0065 Jaubea: Murelaga'ko Kortazar'eneko kapellautza.

174. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0065 Jaubea: Manuel Zerella, Madrid'ekoa.

175. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0065 Jaubea: Isidro Elorriaga, Murelagakoa.

176. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0065 Jaubea: Jose Iñazio Unzeta.

177. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0065 Jaubea: Bixente Jose Etxezabal.

178. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0065 Jaubea: Lekeitio'ko Jesulagunen Ikastetxea.

179. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0065 Jaubea: Lekeitio'ko Jesulagunen Ikastetxea.

180. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0065 Jaubea: Antonio Adan de Yarza, Bilbo'ko bizilaguna.

181. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Hartu eta eroan egingo dot, pentsatu eban Txeng-Txuk orratza jasoaz, beharbada bihar aurkituko dot bere jabea.

182. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0031 Iturriak funtzinoak bereizten ez dituanean debeku iragarkiak ezarten dira animalien jabeentzat (Amorebieta, Arrigorriaga).

183. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0176 1988 Jose M.ª Mandiola eta Josefa Egidazu, senar emazteak eta etxeko jaubeak bizi dira bertan, Mari Karmen alabeagaz.

184. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0176 1745 urtean Juan Ubegi agertzen da bertako jaube.

185. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0176 Jaubea Bixente Maguregi.

186. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0198 Jaubea: Iketza.

187. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0198 1796 urtean Juan Bta. Goenetxea zan jaube lez agertzen zana.

188. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0198 1988 Juan Bereziartua da jaubea.

189. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Eta azkenengo jaube onek, 1903'an, Anjela Caminero, Ustara zanaren alargunari saldu eutson, jauregiak zitun ondasun eta lursail guztiekin.

190. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Jabe barri onek, ostera, bere eskubideak zorrotzegi zaindu gura-ta, eztabaidarik naikoa izan eban, eta azkenik, gogaituta, osorik, berak erosi eban lez, bere koñatu Rikardo Ustara'ri saldu eutson.

191. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0013 Jatetxeko jaubeak seme-alabik ez dute, eta ez litzateke berarentzat ostatu txarra izango.

192. 1969-1990 euskara batua antzerkia in: askoren artean: 4. literatur saiakera (antzerki laburra), 53-61 0058 Bai herkideok, Txapela arriskupean dago gaur egun, hiltzorian esango nuke, orain artean bere burua haren jabetzat euki dutenen ajolagabekeria dela medio.

193. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Gizonak beren etorkizunaren jabe dira une batzutan.

194. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0018 SINISTEN DET, SINISTEN DET- Sinisten det Jaungoiko Aita, gauza guztien Jabea, zeru eta lurraren Egilea.

195. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak baietz/2 0066 Baina une batetan, gizakumeak lehen tresna asmatzen du eta hortik aurrera gizona munduaren jabea izango da.

196. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0090 Etxebizitza 1960ko uztailaren 21eko Legeak erregulatutako Jabego Horizontaleko erregimenean sartuta badago, etxebizitza bakoitzaren jabea babesten duten eskubide nagusien artean ondorengoak aipatuko ditugu.

197. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0090 - Jabeen Batzarraren bitartez, komunitatearen ordezkariak izendatzean, gastu eta diru-sarrera posibleen baieztapenean, ohizkanpoko eta hobetzeko obren baieztapenean eta interes orokorreko beste arazoetan erabakiak hartzean partaide izateko eskubidea.

198. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0090 Betebeharren artean honakoak nabarmenduko ditugu:
- Instalazio orokorrak edo beste jabeen probetxuan daudenak errespetatzea
- Zeure pisua eta instalazio pribatuak zaintzea.

199. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 LABORANTZA Lurraren jabea eta langilea ez da beti bera izaten.

200. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 Askotan jabeak errentan uzten dizkio (errentatu egiten dizkio) nekazariari bere lur batzuk.

201. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 Gerta daiteke lurraren jabea laboraria ez izatea, baita herrian ez bizitzea ere...

202. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 Honako sailkapen hau egin dezakegu lurren jabetzari buruz: Explotazio zuzena: jabea bera da lurra erabiltzen duena, bakarrik edo laguntzaz (jornalariena...)

203. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 Errentapena: langileak lurrak, baserriak... errentan hartzen ditu eta errenta bat ordaintzen dio jabeari.

204. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 Beste honako hau ere gerta daiteke: jabe batek bere lurrak erabili eta gainera batzuk hartu errentan: bitarteko sistema bat da.

205. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 Honela hartu behar dira: - Hego Euskal Herriko datuak: Esate baterako, Gipuzkoan, landutako lurren 100 hektarea bakoitzeko 91,9 hektarea, haien jabeek lantzen dituzte.

206. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geografia/oho 0014 - Ipar Euskal Herrikoak:100 baserri bakoitzeko 54, haien jabeek explotatzen dituzte.

207. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0076 Etxalde baten martxak jakintza eta adimenez beteriko pertsonak eskatzen zituen, eta kulturadunak hein batetan; bitartean, beren jabeek beldur handia zioten adimen bizkorreko esklabuei, zeren hauek gaizpidea irakats bait zezaketen....

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0101 Erroma, etruskoen eta grekoen aurkako burrukak bitarteko, eta italiar penintsula menperatu ondoan, Meditarraneoko herrialdeak konkistatzera abiatu zen baina kartagoarrekin topo egin zuen, eta jakina, hauek izaki Mediterraneo mendebaldearen jabe.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Errepublikaren garaian ezarri gobernu-erakundeak Erromarentzat ziren soilki, eta ezin molda edo aplika zitezkeen hainbat eta hain lurralde handien jabe zen Inperioari.

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0006 Denborarekin, ukantza handietako jabeek beren lurralde barne bizi jendearengan aginte osoa, politiko nahiz ekonomikoa, lortuko dute.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0198 Denen gainetik, maisuak: lantegien eta lan-tresnen jabeak ziren eta beraiek jasotzen zuten etekinaren gehiengoa.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0101 Tabernan sartu zenean, hala esan zion jabeak: - Zorionak, Joxe Migel.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0072 Gizonak, argitasun harez, beharbada, jabeak ikusiko zuelako beldurrez, madarikazio batzuk bota omen zizkion ilargiari, bere lapurreta argitan ipintzen ziolako.

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0219 Batzutan, kontu korronte baten jabeak bere kontu korrontean duen diru-kopuruaz gainera beste diru-kopurua erabil dezake.

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0219 Honela, batzutan, eta jabeak bere saldoak uzten diona baino gehiago gastatzen badu, saldoa zorduna ager daiteke.

216. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0270 Lehendabizi, dagoenekoz aipatua dugun untziduna: bere izenean aktibitate ekonomikorako untzia erabiltzen duena da; eta gero untziaren jabea aipatu behar da, hau da; untziaren titularitatea daukana.

217. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak s. goñi 0270 Erantzunkizun hori ez dagokie ez untziaren jabeari eta ezta untziaren gestiogileari ere.

218. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0152 Artisaua bera zen tailerreko jabea eta aprendiza edota ofizial gutxi batzuk izaten zituen berekin lanbidea ikasten.

219. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0152 Lantegi hauen jabeak ugazabak ziren eta artisauek soldata baten truke egiten zuten lana.

220. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zibilizazioa 0209 Botatzeko eskubidea jabeek bakarrik zuten.

221. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0020 - Zein ahots polita daukan! Zer esan ote du? Eta ordurarte isilik egon zen gaztetxoak esan zuen: - Ez daukala jaberik esan du, katu libre bat dela.

222. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0029 Baina, harez geroztik, gizakia benetan bere ingurunean kokatua geratzen da, bizidunen batasunaren partaide da eta historia berri baten jabe bihurtzen da.

223. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Kasu guzti hauetan harremanean dauden bi alderdiak ez daude kondizio berdinetan; bada hor alde bat besteak baino botere handiagoa duena, besteak baino ahalmen eta eskugo handiago eta gehiagoren jabe bezala ikusia dena eta beste horri, nahi ez badu ere, ezarritakoa bete erazi diezaiokeena.

224. 1969-1990 euskara batua ikerketak p. urkizu 0056 Denok talde alai eta langile bat osatzen zuten, jazkera eta itxuretan baino bere idazlanetan kezkatuagoak (133) 269 or., eta jenio handirik izan gabe, ez pentsamendu berrien sortzaile, eta ez ederlanen egile, beste birtute batzuen jabe ziren.

225. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0079 Autoaren jabea nor zen egiaztatu zutenean, Dirulario oso estu hartu zuen poliziak.

226. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0036 Hasieran pozik azaldu ziren Round jauna eta Toby Round jauna, gramofono dendako jabeak, Mortimer erakusmahai gainean eserita edukitzeaz.

227. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0123 Paineluekin eta konejuekin egiteko truko erraz batzuk ikasi zituen, eta gainerakoan bere espezialitatea zen, hain zuzen, ikuskizunaren ardatza: jende artean ibili, inor konturatu gabe erloju eta karterak eskuratu, eta ikusle txundituen aurrean are txundituago jabeak agertarazten zituen ondoren, txalo beroak bilduz.

228. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0009 Aitak, mundu honetatik joan baino lehen, aholku batzu eman behar zizkiola erantzun zion, aita batek bere semeari eman behar dizkion horietakoak, batez ere seme hori, bera hildakoan, baserri bat, korta bat eta baratze baten jabe bihurtuko zela kontutan harturik.

229. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0125 Sabela lodia
ahoa handia,
ipurdian zulorik gabea
bi belarriren jabea
.

230. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0025 Txakurra zaunkaka eta zarataka entzutean, jabea azaldu zen.

231. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0082 Abereak babesteko lehorpeak zituzten istegi batzu ere bazeuden eta hauen atzean lur sail haien jabeak bizi ziren etxea.

232. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0035 - Zuhaitz haundi horretara iristean aterako haiz bidera, eta mandoaren jabea haizela esanez joan behar duk aurretik. Ez ahaztu.

233. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0035 Mattin Mottelak esandako zuhaitzera iristean bi lapurrak, tximista bezala atera zitzaien aurrera ferietako koplaria: - Mandoaren jabea naiz! Mandoaren jabea naiz! esan zien beren sudurretan lapurren etxe aldera lasterka abiatuz.

234. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0171 Uste zutelarik zorigaiztoko gizona ito zela eta horrekin arindu zirela heuren nahigabeak, Elezuri ikusi zuten etxerakoan artalde ederraren jabe.

235. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0216 Orpoz-orpo jarraitzen zion jabeari, txabolatik irteten zeneko, eta ez zen aldentzen atetik sartzen zenean.

236. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0216 Letagin Zurik ez zien jarraitu, jabea txabola-barruan bait zegoen.

237. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0216 Jabeak, atera irten eta barrura sarrerazi zuen Letagin Zuri.

238. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0002 Eta hau baita talde txiki edo berezietako ospakizunetan ere: izan ere, talde txiki eta tankera berdinekoak direlako, hain zuzen ere, hauetan beharrezkoago gerta daiteke ageriko zenbait ezaugarri erabiltzea, gogoan izan dezaten ez direla bere baitan itxitako talde edo egiten ari diren ospakizunaren jabe, baizik eta egiten dutenak Eliza osoaren batasunean hartzen duela bere zentzua eta indarra; eta buru egiten duen apaiz hori ez dela horretan ari beraien lagun edo adiskide delako, elkarte osoaren eta Elizaren zerbitzari delako baizik.

239. 1969-1990 euskara batua poesia a. arana 0016 Garai guztietako sorginen hitz guztien
jabe bakarra naiz,
amets bakoitzak zer esan nahi duen
dakien pertsona bakarra,

240. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0027 Izan ere,
ez naiz ez jaun ez jabe,
ezta maizter ere.
Ez dut behar errege,
berdintasuna nahi nuke lege
.

241. 1969-1990 euskara batua poesia i. zabaleta 0058 Baurrea entzun!
Hil zen, lautada hil
harea jaio
harea jabe
oihartzunaren iragarle.

242. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0168 Gero erreparatu zien soilik esparru murrudunetik zingira urrunduenetaraino uhin zentrukidetan hedatzen ari ziren zaunkei, non baitzeuden txakur trebatuak beren zaunka ez egitearen artean beren jabeak ez salatzeko.

243. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 Beltzarana eta flakoa, pospoilo baten arauera egindako lepo eta buru baten jabe, nahiko berria zen etxean, bi urte eskas zeramatzan pianista bezala.

244. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 Pianora zuzenki joanez harrigarriro jotzen hasi zen, eta ordu laurdena aski izan zitzaion bezero guztien ardura ekartzeko, jabea bera ere liluratzeko.

245. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 Jabeak segituan kontratatu zuen.

246. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 Jabeak ba zekien jende asko artista hari entzuteagatik bakarrik etorriko zela.

247. 1969-1990 euskara batua literatur prosa kotxe-lapurrak 0004 Hauxe da Dunixi, Dunixi Hiribarne, Oskorri garajearen jabea.

248. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0034 Antxikorenako jabe berriak Nikolas zaharra hil baitzen estalpea eskaini zion, morroi bezala eurekin bizi nahi bazuen, eta Joxe-Migel dohakabeak bere adur tristeari men egin zion, momentuz bederen, gauza hoberik sortzeko itxaropen haundirik gabe.

249. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0050 Aspaldi nenbilen beronen atzetik, baina bere jabeak ez dit saldu nahi izan senitarteko oroigarritzat duelako, berak dioenez.

250. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0062 Denboraz Saloon dotore bat izatera helduko zela uste zúen tabernaren jabeák whisky pixka bat honela deitzen zuen berak behintzat zerbitzatzen zion Samuel Black zaharrari.

251. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0278 - lurraren egiazko jabe bakarra dela Jainkoa, eta gizon bat ez dela sekulan, ontasunak beretzat metatuz, besten lehertzaile izan behar.

252. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0136 (...), eta entsaladari ekin zion, Manuelek bere zigarroaz jarraitzen zuen bitartean, apetitorik ez, ala?, eta patroiak zigarroa itzali zuen amorruz hautsontzian, sotoaren jabeak ez lukeela hara tabakoa eramandakoen izenik botako, eta tenienteak tomate puska bat tenedorean zuelarik, hain ondo ordaintzen al diozue? baina Manuelek ez dut fiantza bat ordaintzeko ere kupidarik, tenienteak, berriz, harritu egiten nauzu, ez al zara, ba, Bilboko kargamenduan ere partaide?

253. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0055 Lortu nahi zuen, lortu egin behar zuen jazkiak erakusten zizkion ipurdi, isurki eta jirabira haien jabea ezagutzea.

254. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0045 Batera jalgi ziren denak, gainera (usu hauek), hortarakoxeak diraka (gurutzeak alegia) indartuz zure elurra Lur duk elurraren jabe, ez ni urtzera, zure sua amata ezin zezakeen zuritasuna biguntzera eta gero erresuma berezia bezain ezberdin bat trinkotzera.

255. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0150 Erratz hedatu beharko baita, ugaritu, Batzarretara lehen sorginak banaka heinean ordugero binaka eta hirunaka ekarriz, garraio bizkorrago batez, zu edonora eramanen era berean, aurkeztu ere bertako Lezera, Zakurripurdikora, oinez ahal zenezakeenagatik sarrera ospetsuago baten premian edo denen zirrara eragitearen guratan, oro bilduak zitezkeen bestez agertzea bait zitzaizun gogozago: Leze osoa iragan aurrena, harkaitzak agurtu, zizpuruak eta hatsak ferekatu, hango buruak xistuz desorraztu zorian, bihotza aztoratzerainoko hotsez eta irrintzi beldurgarri luze baten ondorengo (mendeko ere) isildasuna nagusiki gozatuz jarriko zinela Aker honen orduko bi adarren aldamenean, bi bait zituen beronek sasoi hartan, bi ziren lez Akerripurdi lezeko habearen hankak ere, bi eskuratuen onginahiak, bizitan Onbeltz eta Onotso izanez begizkotuak zuketz, bi ordurako harrizko oldarrak eta bi, halaber, Igandero haragitzea tokatzen zitzaizkizunak, zuzpertzea, zuk adina zure inguruko Xaxi orok gozatu gurazko, beharrezko eta izandako ifernu giltzan jabeak.

256. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0069 On Zistor apeza, une horretan barkamen osoaren jabe sentitzen bait zen, hitz eztitsuz gonbidatu zion etxerako bidea har zezan.

257. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0081 Hangoxeak, Errekorteko jabeak dituzu Frantzisko eta Enkarna senar-emazteak.

258. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Bazkariaren azkenaldera, artzainak esan zion txakurrari: Zesar! Ekar iezadak erregearen platera! Zesar ziztu batean altxa eta erregearen platera hartu ondoren, jabeari eraman zion.

259. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0028 Salmenta, saldutako gauza, eroslea, jabea... esan edo ezkontza, emaztea, senarra... esan, gauza bera da Kabilian.

260. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0050 Madame Kontxexi, horma hezeak bere bi eskuez aztamatuz iritsi zen ahotsaren jabearengana.

261. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0022 Biharamun goizean, eguzkiak eguna esnatzeko lehen errainuak piztu zituenean, arranoa geratzen zen hegalari bakar, nagusi eta pausatua, zeruko sabaitik hurbil, bere kemen osoaren jabea.

262. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. elias 0065 Baserrien jabeek ordea ahaleginduko ziren errentak eskuratzen, ezer gabe utzi behar bazituzten ere beraien baserriak lantzen zituztenak eta hoietako bat izango zen Alzaga jauna.

263. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0071 Burni-meategietan enplegatu zuten, artean oso gazte, eta jabeak gustora edukitzeaz aparte matematika arloan jaioa eta trebatua izaki, laster izendatu zuten diru britaniarra nagusi zen meategi hartako diruzain.

264. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0028 Te pixkat hartu ondoren, kikarak eta platertxoak garbitzen ari zen kafetegiaren jabearekin hitz egitera hurbildu zen Peter.

265. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0028 - Baita zuri ere - erantzun zion jabeak. Zer nahi duzu, ba?.

266. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0028 - Orduan, ezagutuko dut agian - erantzun zion jabeak, burua altxatu ere egin gabe. Nola du izena?.

267. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0028 Eskuetan zeukan kikara erori zitzaion jabeari; eta apurtu egin zitzaion zoruan.

268. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0028 - Ziur zaude?- galdetu zion Peterek jabearengana oso hurbilduz. Ezagutzen duzula uste dut nik.

269. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0028 Zergatik ez duzu aldegiten eta beste norbaiti galdetzen? - oihu egin zion jabeak.

270. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0009 Erabat ilundu zuenean, etxetxo hartako jabeak heldu ziren.

271. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0022 Une hartan, Michel-Angelo edo Raphael edo... denboraren jabe nahi nuen izan, eta borondateen nagusi, bionak elkarretarazteko.

272. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0025 Baina jabeak elkarrizketa entzun zien.

273. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0025 Jabea ikusi bezain laster hasi zen hura isatsa eragiten, uzkerrak zaratatsuki botatzen eta leku guztietara korritzen zoraturik egongo balitz bezala.

274. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Basetxeko jabea, Lucas jauna, gizon garaia, lodia eta jatorra da eta langileekin ederki portatzen da beti.

275. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0092 Gero basetxeko jabearekin hitz egitera doa.

276. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 - Orduan? - Neretzat, jarraitu zuen laguntzaileak eta emazteen gora beherak ikertzea gustatzen ez zaizunez, sospetxoso bakarra gelditzen da: gorpua aurkitu dugun baratzako jabea, hau da, Chao Borsini deituriko gizon xelebre bat.

277. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0121 Chloék esaten didanez oso gaizki portatu da egon diren hotel guztietako jabeen alabekin.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0697 Eta, jakina, lantokion burutzen den lanak bere jabea duela.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. larre 0036 Gizon tipi bat zen baina ernea, zoragarrizko erreztasunaren jabe.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Hortarako bidea bakarra da: klase burruka etengabe eta bukagaitz bat, zinez, langile klasea boterearen jabe bihurtuko bada.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Esan denaren laburpen moduan, beraz, Estatuko aparatoa herritar populuaren baitarik at egonik, eta produzio bideen jabe bera denean (berauk nazionalizatu ondoren), eta horrez gainera, Estatuko aparato hori alderdi politiko nagusiaren esanera ez baldin badago eta azken honek herritar populuari produzio bideen jabetasuna lor dezan zinez laguntzarik ematen ez badio, langileen eta produzio bideen artean sortuko den etenduraren aurrez aurre gaude.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0028 Eta Orixe ekonomia edo politika zanpazioaren jabe bilakatzeak erreflejuaren errefleksiua eskatzen zuen.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1976 0044 Adibidez ekonomi-faktoreak delako kontzeptuak, berezitasun ekonomikorik gabekoak definituak direnez, esan nahi du zerau, ekonomi-faktore hoien jabeek irakur langileek eta kapitalistek) interes ekonomikoak komunztatuak dituztela.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0190 Gaiak eta idazkera atsegiñak ditu: Idazleak beren gaien jabeak.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0196 Egileak, gaur eguneko exegesian oinarriturik eta zientzi positibuen jabe, Bibliako pasarteak bat bestearen ondotik aztertzen ditu, gai honetaz ze argitasun ematen duten azalduz.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0038 Histori zentzu honek badu bere itzulpen erlijiosoa (probidentzia) eta laikoa (gizona, historiaren jabe).

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0138 Pertsona hauentzako hizkuntza bat zenbat eta zaharragoa izan, hainbat baliosoagoa da, eta horretxegatik euskararen ia mirakuiluzko superbizipen historikoak, linguistikaz kanpoko kondizio bat ematen dio berari, eta hizkuntza horren jabe eta erabiltzaile direnei, berriz, lehen mailako hiritarren kategoria, ezagutzen ez dutenen aldean, euskararen hizkuntz kalitate hobe bat adierazten duelako edo.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0169 Euskararen errekonkistaren aldekoek, berriz, beste zeinahi hizkuntzak adinakoxe ahalmena ematen diote euskarari mezuak komunikatzeko, eta, beraz, gaztelaniaren hizkuntz kategoria bezainbatekoxearen jabe bezala ikusten dute euskara.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0012 Arimaz dohain ederren jabe: adimendu azkar eta argia, irudimen aberats eta lotu ezina, bihotz eta sentipen sakon eta sarkorrekoa.

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0070 Zuen buruaren jabe izateko ahaleginduko zarete: honela, zorionezko bidean ibil zaitezkete! Zoriona desiratuko duzue: honela, haren iabeak egingo zarete.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0006 Inoiz, maisu gazte baten alargunak, ofiziale baten itzalean, lantegiaren nagusigoa eskuratzen zuen, eta horrela, han lan zegitenen har-emanak kapitalista itxurakoak bihurtzen ziren: batetik, lantegiaren jabea; bestetik, langileak.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0018 Ez inundik ere kulturaren eta teknikaren mailan, probetxu emankor soilaren bila, mundu hertsian bizi den gizona; baizik-eta bere fidantzia sormenean eta oldean jartzen gauza den gizona: bere buruaz ongi jabe, eta tokatu zaion munduaz ere benetan jabetua den gizona.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0158 Toki hontatik igarotzekoan ezin eutsi gure begiak ezkerraldera zuzendu gabe; hantxe aurkitzen bait dira ingelesek (berauek dira gaurregun jabeak) Falkland izenez eta argentinoek eta txilenoek Malbina izenez ezagutzen dituztenak.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0048 Kontraesan honen baitan, jabe pribatua da alderdi gordetzaile edo kontserbatzailea, eta proletarioa alde suntsitzaile edo desegilea.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0110 Lan egunaz ari delarik, nola klase kapitalistak lanaldia gehitzera jotzen duen, eta langile klasea nola betidanik lanorduak gutxitzearen alde burrukatu den azaltzen du Marxek (12) Gaurregun, asteko lan iharduera 40 ordukoa da, bataz beste, baina horretaz kanpo, ordu extrak lan beltza, lan ebentuala eta era honetako maltzurkeriak asmatu dituzte produkziobideen jabeek. Europa aldeko sindikatuek astean 35 orduko lanaldia, 6 astetako oporrak eta jubilazioa 60 urterekin izatea eskatzen dute orain.

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0058 Denda eta lantegi ttipien jabeei, ordea, burjes ttipiak esaten zaie.

297. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0125 Etxekoak, ohitura multzo baten jabe eta ospakizun erlijioso uztezinak burutzearen arduradun dira.

298. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0104 Bestetik uz: us (ur) usain zentzuaren jabe eta adierazgile dugu: usain (us-a-in), zalantzarik bage, aditza izana dugu, oler zentzuarekin.

299. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0033 Esandako izenaren jabeak intonazio horri dagokion keinua egin beharko du.

300. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. urkizu 0012 - hezitzaile dira, azkenik, une historikoak bapatean ekarri dituen hezkuntz egoera jasanezinetatik irakasleak ateratzeko erabaki finkoen jabe.

301. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0136 Baitipait, dakigunean, zibilizazio-mota horiek jabe nagusi guti batzuen faboretan direla.

302. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0087 Ez du beste jaberik.

303. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. pagola 0022 Gizona erabat, sustraitik da libre, bere buruaren eta bere kondairaren jabe.

304. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte 0078 Ricardok ere norbera jabe izateko (pribatpropiedadea) gauza normaltzat jotzen zuen.

305. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0137 Noble dejeneraturen bat edo, apika, marinel zangarren odolekoa (euskaldun jatorra, dudarik gabe), etxe ondo zahar baten jabe eta leinu ohoragarri bateko seme.

306. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. mendizabal 0018 1 Zintzilik dauden jantziei begiratu eta bakoitzaren jabearen izenarekin lotu.

307. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. ansola 0128 Titulo horien jabe anitzek, saldu egin zituen, eta libera esterlinekin dolarrak erosi, hauek eurodolar azokan prestatzeko.

308. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0282 Eta pila bat esan zaigu bai ahariaz eta bai haren jabeaz.

309. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. lamarca 0121 Esan ohi da analisia erabat sinplifikatuz noski Estatu eta Konstituzio liberalen jabe nagusia askatasuna dela eta sozialistena berdintasuna, haiek berdintasunari muzin egin diotelarik eta hauek berriz askatasuna ukatu.

310. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Ekin egin behar, zer-edo-zer lortzekotan: langileak finantzi departamentuetan sartzen dira, enpresaren liburuak irekitzen dituzte, jabeak eta gerenteak bahitzen dituzte.

311. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Arrakasta gutxieneko shurak, aldiz, sindikato-modukoak ziren, jarrera defentsibo batetik eta hainbat asuntoetan jabe eta gestoreekin kooperatzen zutenak.

312. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. ortiz de urbina 0335 Fineraz, genitibo esapideek jabearekiko komunztadura marka daukate: Izenordaina ixilpean gerta daiteke horrelakoetan (pro-drop kasu berezia), baina ondoko asimetriekin.

313. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0127 Horrela balore profesionalak gizarte-baloreei gainjartzen zaizkie eta hori produkziobideen jabeei interesatu egiten zaie.

314. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0042 Kultura entziklopediko baten jabe izaki, ondo ezagutzen bait zituen profesioaren alderdi desberdinak, berdin-berdin hartzen zuen Kazetari-Idazkerako klaseak emateko agindua edota Espainiako historiako epaimahai bat jarburutzekoa.

315. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Izan ere, larritasunak jotzen zuenean, baserrien jabeentzako ere, garia izaten zen trukaketarako esku artean izan zezaketen gairik egokiena.

316. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Abel hazkuntza. Baserri bakoitzaren eta zenbait jaberen abeltalde aberatsagoen artean, bataz bestekoa eginda, honela gauzatuko genuke: Idi parea familiako: 500 pare Bergaran.

317. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Baso sailetatik ateratzen ziren ondasunak ere oso modu desberdinean banatzen ziren, basoa jabearen esku ala maizterraren mendean bazegoen.

318. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Azken hauek, inausketatik eta arrama mozketatik ateratakoa bakarrik gozatu zezaketen; jabearen baimenik gabe ez zeukaten errotik mozterik edo zuhaitza botatzerik.

319. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Basoak baserriaren jabeak berak erabiltzen bazituen, berriz, bere beharrizanen arabera egin zezakeen nahi zuena.

320. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Jabeek berriz, horietaz gain, zuretarako egurra ere saltzerik bazeukaten eta berau ez zen laguntzarik txikiena garai hartako diru iturrietan.

321. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak argitaraldi berrian 0011 Disziplina gogorreko poemagintzaren jabe dugu. Berezkotik asko du. Ikasitik ez gutxi.

322. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0029 Berdin gertatzen da jabe batek lurrak herritik kanpo alboko udalerrian dituenean.

323. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. lekuona 0199 Lohiberria (Mendibe) baserriko seme batek, bazter haietatik bere beiekin pasatzean, bere jabeak garbitu berria zuen argi-mutila ikusi zuen eguzkitara, Basanderea bere ilea urrezko orrazez orrazten ari zen bitartean.

324. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1989 0055 Zenbait aukera: A. Aukera.- Aseguroaren jabeari gertatutako edozein istripu nahiz gaixotasun estaltzen du, edozein garraio bide, hegazkin eta lantegian edo kirol ihardunaldietan (negu kirolak salbu) mina hartzean.

325. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0053 Aurreko arauetatik kanpo bazaude eta zure gisara akanpatu nahi baduzu, eska iezaiozu baimena lurraren jabeari edota dagokion Udalari.

326. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0053 Iparraldean, akanpada librea debekatuta dago ofizialki, baina batzuk bide hau hartzen dute, lurraren jabeari baimena eskatu ondoren.

327. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0075 Erdipurdiko jabe hauek, errentak gaurkotu gabeak, maiz zorpetan, ezin litezke gerta desamortizaketaren onuradun.

328. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0075 Praktikan, jabe askotxok hain errenta handiak ordaintzen zituztenez ia aurreneko horietatik ez ziren bereizten.

329. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0075 Honelako jaberik gehientsuenak herriska txiki eta txiroenetan dautza, hementxe karlismoak indarrik handiena izango duelarik.

330. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 Inprimatzailea dela, jabeak direla, erredaktoreak edo beste dela, denek bidaltzen gaituzte sistematikoki katea kronologikoaren maila batetik hurrengora, katea hori horrela azaltzen zaigula antolaturik hausketa eta isolamendu irudietatik haraindi.

331. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0081 Soroen jabe berriek, gerrarte garaiko egur-demanda eziurraren aurrean, espekulazio saiakera batetan, izugarrizko deforestazioa eragin zuten.

332. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0137 Epaitegietara jo gabe, askotan maizterrak nahiago izaten du jabearekin konpondu, salneurri jakin batez, baserriaren jabetasuna eskuratzeko.

333. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0137 Eta Bizkaiko Diputazioak esaterako zerga honen testuan eskualdaketaren zerga kenketa edo exentzioa onartzen du, baserriaren eskurapena derrigorrezkoa den kasurako soilki eta ez noski jaubearen eta maizterraren arteko akordioa dagoen kasurako.

334. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0031 Hala ere, Montse Garate Ekonomi Historiako irakasleak aditzera eman duenez, suteak kalteturik suertatu ziren jabe askoren premia aprobetxatu eta merkatari talde txiki batek harresiz kanpo eta barneko lurrak eta etxeak erosi zituen.

335. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0031 Arkitektoen arteko erantzun eta kontraerantzunak, Obretako Junta, Udala, Madril eta jabeen artekoak..., etengabe gurutzatu ziren, bata bestearen ondoren, tarte luze hartan... Jabeen interesak garaile atereaz, azkenean.

336. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0031 Berreraikuntzaren arduradun zen Pedro Manuel de Ugartemendia arkitektoak aurkeztutako projektuak atzera boteak izan ziren, elkarren segidan, jabeen interesen kaltetan zihoazen aitzakiaz.

337. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0031 Izan ere, horri esker, hainbat jabek (haietariko asko hiritik kanpo bizi zirenak, kontutan hartuz) baimenik gabe, beren barrakak, hobetuz gero, iraunkor bihurtu ahal izan zituzten.

338. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0030 Murgiako dorretxearen jabeak Murgia eta Ergobiako lurretan bertako jaunak izan ziren (inolako udal jurisdikziotik aske), eta gomendiozko tratu bat izenpetu zuten Astigarragako biztanleekin: XVI mende bukaerara arte pasabide zerga kobratu zuten Ergobiako ibian, eta eliz parrokiaren patronatoaren jabe ziren aldetik, mendetan kobratu zituzten hari zegozkion hamarrenak.

339. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0047 Protagonista, izan ere, erlijioaren arloko ideietan ez ezik, gainerako arloetan ere bilakatu egingo da, bere ideien jabe bihurtuz, nobelaren orainaldian dituen hamasei urteei dagokienez; umetan ezin kolokan jarrizkoak ziren gauza asko, beraz, kolokan jarriko ditu heldutasunerako bidean.

340. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0042 Beren jabeek gidatuta, bi hazitarakok, behor baten ikuspegiz urduri, elkarren kontra borrokatzen dute amorruz.

341. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0042 Jabeek txapeldunak zirikatu eta garrazten dute beren aldarte gudakoia, hedeen eta ziritxoen kolpez.

342. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0042 Hazitakoak erakutsi duen borrokarako trebetasunak jabearen ohorea baieztatzen du, eta txapeldun baten porrokaldiak bere jabearen hondamen nigargarria erakusten du.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0015 Basoaren jabeak basoa erretzen zaionean, kanpoko zuhaitzak landatuko ditu, hauek bertokoak baino azkarrago hazten bait dira.

344. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0167 - Sukaldeko zizelluan jarriko aiz, nere lekuan jarriko aiz, nere aginpidien-jabe ipintzen aut.

345. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0159 - Senarra dunak jabea du.

346. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0216 Joan Jose omen degu
bei orren jabia,
errukirik ez duen
ajolgabia;
etzaio akordatu
jaten ematia,
naikua egiten du
zutik egotia;
ezurra sobria,
mamiya gordia,
bizitza pobria,
joan zaio kordia...
ez naikua jan balu
arto alia.

347. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0033 Laister egin zuan tratua jabearekin.

348. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0096 - Au da etxeko jabea.

349. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0021 Edota, bearbada, baten bat, ori edukitzeko ainbesteko gogoak bultzaturik, bere jabearen etxetik lapurtzeko pentsatzen egongo da.

350. 1969-1990 gipuzkera liturgia irakurgaiak 1982 0899 Beraz, emaztedunak, emazterik ez balute bezala bizi bitez; negarrez daudenak, negarrez ez baleude bezala; pozik daudenak, pozik ez baleude bezala; erostunak, jabe ez balira bezala; eta mundu ontaz baliatzen direnak, baliatuko ez balira bezala.

351. 1969-1990 gipuzkera poesia i. olabeaga 0046 Kristo, ben-benetan Jainko ta Jabe! Arren, betor gugana zure aginte.

352. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0046 Askotarikoak ziran igali mendixka aiek: udare, sagar, meloi, angurri, piper... jabe banakoitzak mailletan egokiro ezarriak.

353. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0068 Eta zauritutako erbiaren jabe, utzi zuten, utzi ere.

354. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0036 Gizarteko eginbideak zituen eragille, pentsatzen zuen ironeia mingar batekin, etxe-ondo zaar baten jabe ta leinu ohoragarri bateko seme denaren eginbideak... naiko lotsa-gai ematen zion dagoneko bere leinuari, ogei t`amar urteetara eldurik eta beti ere lan egin gabe bizi izanaz, gurasoek utzi zioten diru apurra janaz, haren senitarteko gizon langille, zintzoak aberasten ari zirelarik!.

355. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0089 Emengo bizikeraz aspertua dago etxetxo aren jabea eta bereala aldegingo luke, ondotxo eskeintzen ba`diozu.

356. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0079 Kontuz ibilli zaitez - esan zidan aurretik edangelaren jabeak -, gizon ori Inglanderri`an urkatua izana omen da-ta.

357. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0079 Eman nizkion eskerrak jabeari eta Urkatua zegoan maira joan nintzan zuzenean.

358. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0079 - Ori esan al dizu zoko zarpatzu onen jabeak? - Bai. Ori esan dit.

359. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0083 - Agian, bai. Lotus`engandik bere jabea non zegoan jakin nai izan zuan Pierre`k.

360. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0083 Naiz bearbada zuk jakin ez, Lotus`en jabeak il bai zuan Pierre Havre`ren aita tiroz.

361. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0137 Izan ere zakur onen jabea zapatari ta txistularia dezute, ta iñora oñetakoak saltzera joan bear dunean, akur onek eramaten dizkio bizkarrean eta emengo edo beste auzko errira joan bear dunean txistua jotzera, zakur onek eramaten dizkio bai txistu ta bai danborra bizkarrean.

362. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0091 Manuel Ormazabal zan Inpernu ostatuko jabea.

363. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0103 Euskaldun bat, Ander Goiogana izan zan aberastasun guzti aren jabea.

364. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0086 - Eskerreko eskuz idazten zuan beti idazten zuan guztia - esanaz sendotu zuan kapeldigo jabeak, Sherlock Holmes'en igarketa.

365. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0016 Torre orren jabeak, abizenez Lasarte zeritzanak ziran, XVI gizaldian, Zizurkil`go San Millandarrakin eta Donostiako Okendotarrakin bat-egiñik azaltzen zaizkigunak... aiek sortu bait zuten, baita, XVII gizaldian, azken aldean, gure, Lasarte`ko Monja Brijidaen Konbentua.

366. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0021 Mitxelena (Esteban Iparraguirre bizi); Goyegi (Maria de Petriarza jabe; Joanes de Artusa bizi); Joanes-Araetarena (Pedro de Absalon bizi); Etxeberria (Miguel de Barrenetxea jabe); Torrea (1510`gn urtean etzan inor bizi).

367. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0108 Obe dugu aberatsen tartean txiro jarrai, bainan geren aukeramenaren jabe.

368. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. bergaretxe 0079 Ikazkiña onela jazten da: barneko motxaren gaiñetik elastiko urdin-illuna, apaindura gorriekin, iñoiz jabearen izena ere jartzen diote besomuturrean; prakak geienean tripazkoak, beltzak edo oliba-antzekoak, belaunetaraiño goratuak; zankoak berriz artillezko mantarraz bilduak eta oiñak oial berdiñezko pealez estaliak; abarka-lokarri berberekin lotzen dira, zankoak gora gurutzatuz belaun azpiraiño igotzen dutela; artillezko gerrikoa, urdiña geienean, eta kapusaia beroki bezela.

369. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0011 Ostera, jabeen sakelak azkarrago berotzeko doaia ba-du piñuak.

370. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Gero, 1936`ko guda ondoren, Aingeru Sopeña jaunak, España`ko Mendizaletasun Elkartearen probintzi auetako ordezkari zanez, eta berak egindako bitartekotzari esker, babestetxea, irutan zatitu zuten: Goikoetxea jauna (egillea) zati baten jabe gelditurik, beste biak, bata Bilbao Kirol Taldearentzat eta bestea F. M. E.`arentzat gelditu ziran.

371. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Arraba`ko zabaldian F. M. E.`ren babestetxe berria eraiki ondoren, Federazio onek Egiriñao`ko bere zatia saldu egin zuan, eta C. D. Bilbaok ere beste ainbeste egin zuan; gaur egungo jabe berriak, Juventus M. E., Iberduero Lan Taldeko Mendi Elkartea, eta Bilbao Alpiño Club dira.

372. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Leen aipatu dugunetik kanpo, beste bi leku, (auek ere babestetxeak eraikitzeko aukeratuak) aipatu bearrean aurkitzen gera, eta geienak jabe bakarrekoak dira; lenengoa, Aldamiñape`ko saroiaren inguruan dago, bertara Ubidea`tik aisa iristen dala, eta bestea, Barazar`go mendi-portutik ateratzen dan mendi-bidearen azkenean, Sandropo aldean eta Igulle auzunean.

373. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0094 Bera zan aldizkari orren jabe ta zuzendari.

374. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0017 Azke izateko, norberaren gogoaren jabea izan bearr, bai gizon, bai Erria.

375. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0103 Ez da jorratu behar
Ez den landarerik,
Lurrean heldu denik
Ez eta bertzerik:
Gaur ere jiten daike
Landare hartarik,
Bainan deus ez dezake
Hark bere baitarik,
Jabeak ez badio
Emaiten artarik.

376. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0076 Bera hanbat bertute garbiren jabea,
nola ote dagokit zerutikan beha?.

377. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0033 - Nolaz? errexki, ostatu huntako jabearekin juntaturik bizi delakotz.

378. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa b. mendisco 0084 Beti eskolako mahainen artean letra baten jabearen bila zabilalarik, haur bati Kalixtro erraiten entzun zion.

379. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0029 Gaineratiko zortzi ehun bat galtza xuriak beren jabe berrien beha zeuden.

380. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0029 Eta nola, lehen jabe izan behar ziren gizonak, handi, azkar eta ongi haziak bait ziren, araberako galtza xuriak salgai ziren orain.

381. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0087 Utz gaitzatela gure buru eta ontasunen jabe, eta bakea izanen da gure lurretan.

382. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0040 Hemen jaio nintzen ta
hauxe da nirea
itsasoa maite dut
gorroto sarea,
bis {horregatikan ni naiz
hemengo jabea.

383. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0020 Beha! pilota bati jo ta jo bi talde,
denak beren nortasun osoaren jabe
.

384. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Hedadura: Lurzoru Urbanizagarriaren jabeek doan laga beharko diote Udalari Sektore bakoitzeko probetxamenduaren %10a.

385. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Lagatzea eta iharduketa sistemak: Konpentsazio sisteman, batezbesteko probetxamenduaren %10aren lagatzea gauzatzen deneko lurzorua erabat urbanizatuko da aipatu jabeen kargura.

386. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0002 Jabeei exigi dakizkiekeen obligazioak ez betetzeagatik konpentsazio sistema lankidetza sistemagatik ordezten denean, arau berdina aplikatuko da.

387. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak aao 1989 0003 Baita ere lurzati bat zatikatu ahal izango da bertatik irtetzen diren erlo batzu edo guztiak inguruko lurren jabeek erosten dituztenean, bateratzeko eta funtsa berriak sortzeko asmotan.

388. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Aurreko arauaren ondore berberetarako, ondoko hauek hartuko dira eraikuntzatzat: a) Eraikinak, edozein elementuz eraikita daudela, kokatzen direneko lekuak, eraiki direneko lur mota eta destinatu zaien erabilera, baita eraikitzeko eragatik guztiz garraiagarriak direnean edota kokatzen direneko lurra eraikuntzaren jabearena ez denean ere.

389. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. azkune 0001 Nicanaor Villa Villita toreatzaileak sortu zuen 1905. urtean ganadutegi hau, eta harez geroztik jabe desberdinak izan ditu Luis Albarrán-en eskuetara etorri arte.

390. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Hemen etxe berri bat eraiki dugu denontzako, eta Zeledoi berbera da etxe horretako jabea eta hementxe dago jaia, ez beste nonbaiten.

391. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. urretavizcaya 0001 Bi talde horiekin nahasturik azaltzen dira hirugarren atala osatzen dutenak merezimenduz nahiz menturaz egunkariaren beste edozein ataletan azaltzeko aukera izanki sail honetan ere ausartzen direnak, hots, izen ezagunen jabeak.

392. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0012 Bigarrena.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailburuari dagokio, lantoki-zerrendetan horrela aginduta egonez gero, aukerango-izendapenez bete beharreko lantokien jabeak izendatzea eta kentzea.

393. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 - Eskatzaileak soroen jabetza duelako ziurtagiria, Jabetza Erregistroak aresti emandakoa, edo jabe ez izatekotan, Nekazal Kamarak emandako ziurtagiria, non esango bait da zein lursail hartzen duen hustiakuntzak, erabilera eta gozamen eskubidearekin.

394. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 - 42. Arearen ezaugarri fitxan adieraztea Eizagako Kale Nagusiarekiko konexiorako balio duen bidearen lehen tarteunearen gainazalerako urbanizazio kargak jabeen kargura egongo direla.

395. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Hezkuntzaren munduan ikastetxe baten titularitatea esaten dugunean, ikastetxe baten sustatzaile den eta horregatik berorren arduradun eta jeneralean jabe den pertsona fisiko, juridiko edo instituzionala adierazi nahi dugu, erlazio horren berarekin daramatzan eskubide eta obligazioekin, argitzen du Titularitateaz arduratzen den kapituloak.

396. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Aukeratutako zortzi hoberenen bertsoen grabaketak irratiak beretzat gordeko ditu, eta hesteak jabeari itzuliko postaz.

397. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Hamaika idi uztarrire jabeek eman dute izena Azkoitiko idi deman parte hartzeko.

398. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Ola-alderen behorraren laguntzailea Aiako Arruti edota jabeak berak aukeratuko duen bat izango da; Etxezarretak, Zarauzko Ostolaza edo Azpeitiko Barrenetxea, bietatik bat aukeratu beharko du.

399. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Seaskak aurrera egiteko aukerak Administrazioaren eskutan daude, baina antza denez ministroak Estatuaren administradore baino Estatuaren jabe bihurtu zaizkigu... eta auskalo.

400. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Autoaren jabeak erosi zuen kotxea, jendeak berak nahi adina ematen ez eta, berarekin geratzea erabaki baitzuen.

401. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 8. Saioak bukatuta Epaimahaiak, bidezko balio-mugapenak egin ondoren, gaitasunaren jabe aitortutako lehiaketakideen zerrenda bakar bat bidaliko dio Hezkuntza-Sailari eta, horrek, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko den horretazko erabakiaren bidez ezagutaraziko du.

402. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0001 Lehen, Urtatzako 12. zenbakian dagoen lokalean biltzen ginen, baina jabeak saldu egin zuen eta kalean geratu ginen.

403. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1989 0001 Haize irteeratik ke nazkagarria jabetzen da nire komuneko gelaz (erretzaile insurjenteok antza ohiturazko daukazue komunean erretzea; kaka ez dakit egingo duzuen baina).

404. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ja. muñoz 0001 Beldur diote etxeari, lehenago jabeari zioten bezala.

405. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1989 0003 Lur berdintze Herriko etxean izan da bilkura bat, lur berdintzearen gainean, egun guzia iraun duena, ikusteko nola herriko jabeek ukanen zituzten beren lurrak.

406. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Gramatikarien burruketatik urruti, sustrato-zale ta estrukturalisten eztabaidetatik igesi, iritzi ziurren jabe.

407. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. ibabe 0001 Zoolojiko orren jabeak poto egin du eta abere denak saltzea erabaki du.

408. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. ibabe 0001 Bañan jabeak saldu baño leen, erosleen aurrean abere guztien abilidadeak erakustea nai izan du.

409. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. ibabe 0001 Zoolojiko orren jabeak poto-egin bazun ere oiñ ondo aberastuta gelditu da.

410. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Ostatu oietako jabe bat bere atsedenerako eguna zela ta, tabernako ate zikinduak garbitu eta pintatzeari eman zion.

411. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Oietako batek brageta ireki, atera bear zuena atera eta ostatuko jabeari, pisa egiten dio goitik beera.

412. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1986 0001 Jokabide arrazional baten jabea da.

413. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1973 0001 Antolatze saria galdegina ukanen zaio jabeari eta hemendik goiti debekatua ukanen da kamiuner eta otokarrer barne hortan jartzea.

414. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Hautu horrek zerbait erran nahi zuen: Jesus hil ondoan hobitik bizi berri baten jabe atera zen bezala, hala-hala bataioaren bidez gizona ere hiltzen zela, bere pagano-molderi uko eginez, eta bizi berri batean sartzen.

415. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1987 0001 Iduri zuen Frantzia zela Baxanabarraren jabea eta Euskaldunak haren etxetiar zirela.

416. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Tokietako jaubeak be ezagutzen eutsezanak.

417. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. goikoetxea 0001 EGIA, ostera, narru-gorrian, biluzik, kalera urteteko lotsaz, or dabil danen ankapean, baztertuta, zapalduta, jabebako txakur ustelaren antzera zorriak janda, bere lotsa gorria ezin estaldurik, gosez ilteko bazter bat aurkitu eziñik.

418. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arostegi 0001 Zuek ere, gazteok, gure antzera, apaltasun bearrean zaudete; egia osoaren jabe, zuek ere, ez zerate sekulan izango; leengo guzia ez da azpiz gora iraultzekoa; kondairan zear ez da guzia txar; Tradiziotik gauza onik ere jasotzen dugu; eutsi oei; ez mezpreziatu eta gutxietsi zuek baiño zaarragoak.

419. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 ESNEA DALA-TA ASARREAK Santander aldean asarre dabiltz esne-ganau jabeak: oraingo prezioekin ez dagola irabazirik eta litroko geiago eskatzen dabe: udabarri ta uda partean, litroko 49 pta ta gañontzekoan, 54 pta.

420. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. otaegi 0001 Euskal Herriaren aintzinateko sustraien jabe, bere poesigintzaren ulerbideetatik bat litzateke hari hori, hala gure herriaren tragedia darabilen Gernika ulertzeko, esaterako.

421. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1988 0001 Ara zer diñoan: Onetan test-lerro batzukaz lantegiko jabeai agertu daiketsegu zelan marraztu ta egin bear dabezan lapikoak, txantxoletak, eta sukaldeko beste tresnak.

422. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0002 Zuen Gotzaiaren itzak aditzera eman nai du: Elizak serbitzu-apaizgintza sinismen maillakoa jotzen duala; Elizak seminarioak beti bear dirala uste duala; Elizak uztaren Jabeagan uste-on osoa daukala, ta zailtasun guzien artean Elizak itxaropena daukala.

423. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0003 Seminarioko Eguna dala ta, Jaunagan daukagun uste-ona aditzera eman dezagun: Uztaren Jabeak au ugaria dala ikusten du, gero ta geiago; baiñan gutxi dirala langilleak.

424. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Naiz-ta jaubea baserritarra izan ez, tributu ori ordaindu egin bear, naiz ta fabrikan bierra egin ta kale-ertzean ortu pusketa bat euki.

425. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 An ez da iñor ikusten elizkizunetan, emen tabernako ate aurrean idi zarrak jabearen zain egoten diran lez ezer egin barik, ezbada liburuaz edo buruz danak batera erresetan edo kantuan edo abadeari erantzuten akolitoak lez.

426. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... x. kintana 0001 Bizarduna, aurpegiz apal baina adimen sakona salatzen zuten begi batzuren jabea.

427. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Heltzen den laukia, jaberik ez badu, eros dezake bertan seinalatzen den diru kopurua BANKAri ordainduz.

428. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Noiz eta gehiago erosi orduan eta hobe, inoren ondasunetan geratzeko alogera ordaindu behar bait zaio jabeari.

429. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0002 JABERIK GABEKO LAUKIAN GERATU

430. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0002 JABEA BA DUEN LAUKIAN GERATU

431. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0002 Jokalari bat (bai datoak botaz bai txartela jasoz) norbaitek erosia duen laukian geratzen denean alogera ordaindu behar dio jabeari.

432. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0002 Jabeak garaiz eskatu behar du alogera.

433. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0002 JABEEN ABANTAILAK

434. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0116 - Andratxua... Asto galant honen jabea... Zera, bere izena...
- Bai, mutil, asto honen jabea Basi dozu, Basili Bolu.

435. 1991> bizkaiera ikasliburuak bi ta bi/3 0051 Izurrite baten ondorioz 376 hilten dira eta orduan jabeak 528 oilo erosten dauz.

436. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0117 Geroago, barriz, erdi mailako jabeen familiatakoak ziran, esaterako: Legina, Ugalde, Landaida edo Zarandona.

437. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0022 - 1909. - Lekeitio'n Arrain Lentegi jaubeen alkartasuna sortu.

438. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 Muskizen, adibidez, Erdi Arotik, haraneko leinu nagusienak izan ziran burdinolen jabeak.

439. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 Batzuetan, ez zan jabea bera izaten burdinola explotatzen ebana zuzenean, baizik eta diru kopuru baten kobrantzaren bidez egiten eban.

440. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 1683.ean hil zan Juana de Salazar-ek burdinolearen eta beste ondasunen jaraunspen-lokarria egin eban, eta jabeek euren ondasunen ganean hipoteka barriak izango ebazan zentsua onartzea agindu eban.

441. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 1690.eko urriaren 26an, Juana de Salazar-en semeak, Juan Francisco de Salazar y Otañesek burdinolearen legezko jabea zala autortu eban.

442. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 XX. mendearen hasieran, gaur egungo hango jabeek (Perez Ibarrondo familia) hartu eben.

443. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0072 Simon de la Quadra arduratu zan eregiteaz, nahiz eta El Povaleko burdinolearen jabea kontra jarri.

444. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0073 Horrela, XVIII. mendearen azken aldera, Josef Antonio Perez de Caminoren alarguna zan Catalina de Llarena izan zan jabea, eta 1810.erako, Tomas Perez de Camino bere semea, urte haretako Lurralde Estatistikeak erakusten dauan moduan.

445. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0111 Elizearen eritxiz Salazartarren oinetxe eta etxaguntzaren jabeari egokon elizea konpondu, artatu eta atontzea, Eliz Kabildo, abade eta onuradunentzako hamerrenak ezik Herri-batzarraren ganerako beste guztiak haretxek eroaten ebazalako.

446. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0111 Sortu zan auzian Salazartarren oinetxe eta etxaguntzaren jabeak eta beraren ondorengoek urtean-urtean eta betiko elizea konpondu, artatu eta atontzeko beiloizko 50 dukat emon beharko ebezala erabagi eben epaileek, bai eta ez egoala kopuru hori baino gehiago eskatzerik ere.

447. 1991> euskara batua antzerkia haragi egosia 0214 Detektibea: Lehenbizi haragi egosiaren jabea nor den jakin behar dut.

448. 1991> euskara batua antzerkia r. agirre 0027 (Berriz ere ajentziakoari imitatuz) jabeak esan digu...

449. 1991> euskara batua antzerkia r. agirre 0027 Jabea joan dadila...

450. 1991> euskara batua bertsoak l. beloki 0043
Argitasunak iluna dakar
pozak berriz dolorea
sekula santan ez dut galduko
maitasunaren fedea.
Aienatu da zorionaren
eskarlatazko bidea
zure urrezko jabea
lipar hontan nor, ordea?
kimeraren adorea.
Apika nehoiz ez zatzait lotu
zure barneko hedea.
udaberriko amodioak
ximeldutako lorea.

451. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00460 1- Lege honen bidez Consejo de la Juventud de Euskadi - Euskadiko Gazteriaren Kontseilua sortarazten da, berenezko lege-nortasundun eta bere helburuak betetzeko erabateko gaitasunaren jabe.

452. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00012 Hoiek ditu xede Lan-Harremanen Kontseilua sortu izanak elkarrizketa eta aholkubide, eta gizarte-partaide diren sindikaritza-erakunde eta ugazaba-bazkunen hitzarmen eta zuduetatik abiatuta Euskadiko benetako industria, gizarte eta politika-egoerari egokitutako lan-harreman batzuk egituratzeko ezinbesteko alderdi berezietan ebazpen-indarraren jabe.

453. 1991> euskara batua ikasliburuak beleko/lh 00051 a.- Automatizazioa. Hizkuntza baten jabe izateko, intuitiboki, erraztasun osoz maneiatu behar dira haren ahalbide formalak. Horretarako, elementu gramatikal, fonologiko, lexikal edo eta pragmatikoak erabiltzeko eta finkatzeko ariketak beharrezkoak dira.

454. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00081 Etxegile batek etxe bat eraiki ondoren, lana ongi bukatu gabe utzi eta, horren ondorioz, etxea erori eta jabearen heriotza eragingo balu, etxegileak heriotz zigorra jasoko du Hammurabiren Kodea. Mesopotamia, K.a. XVIII. m.

455. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00081 1. Maisua Lanabes eta tailerraren jabea.

456. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurugiro 1998 00064 Beste gauza bat. Nire lagunak, kantinploraren jabeak, albistez beterik zeuden orrialde batzuk erakutsi zizkidan. Uste dut orrialde horiei egunkaria deitzen diezuela.

457. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/3 0142 Esklabu gisa ibili zen, bere jabeak askatu arte.

458. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0161 Mandu-taulatik trenaren abiadura ere zuzen dezake jabeak, orratzak alda ditzake eta maniobra oro egin edozein tokitan.

459. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0144 Kalabaza honek bere barruan hazi mordoa zeukan, eta jabeak bere auzokideen artean banatu zituen haziak, eta denek erein zituzten beren baratza txikietan.

460. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0239 Shem esklabuak ihes egin dio bere jabeari.

461. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0239 Jabeak Tebaseko jende ondratua gonbidatzen du esklabua bilatzera.

462. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00101 Euskal Herriko atlantikoaldeko nekazari eremuetan, aipagarri ziren baserri ugarien jabeak, hiriguneetan bizi zirenak (handikiak).

463. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00101 Nekazari-herrietan aipagarri ziren erdi mailako jabeak, aurrekoen eskutik zihardutenak askotan. Horiek ziren, hain zuzen ere, herriko instituzioetako buruak. Beren jabetzei ahalik eta errenta gorena ateratzea zuten helburu. Epe laburrerakoak izaten ziren horregatik (9 urte), maizterrekin izenpetzen zituzten kontratuak.

464. 1991> euskara batua ikasliburuak historia 1998 00101 Aitzitik, epe luzerako izan ohi ziren jabe handien maizter-kontratuak.

465. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00041 Bestalde, jakin badakigu jadanik XIV. mendean lanean ari zela Beasainen, Oria ibaiaren ondoan, Igartzako burdinola ospetsua, oraindik zutik dirauen eta burdinolako jabearen, olajaunaren, egoitza zen izen bereko jauregiaren aldamenean kokatua; beste errege batzuen artean, Felipe III.ak bisitatu zuen Igartzako burdinola Frantziara zihoala, haren idazkari zelarik Antonio Navarro Larreategi j., herriko semea

466. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00041 1861ean, garai hartan Iurreko eta Igartzako burdinolen jabeak ziren Domingo Goitia j.ak eta Martin Usabiaga j.ak elkarturik, Frantzisko Arana j.arekin batera, lehen fabrika modernoa sortu zuten Beasainen, batez ere hirugarren bazkidearen jabetzako Burugorriñea baserriko lursailetan, egur-ikatza eta zegokion manufaktura erabiliz, labe garaietako burdingintzan jarduteko; Fábrica de Hierro San Martín izena hartu zuen fabrikak eta gaur egun C.A.F. enpresa dagoen lekuan kokaturik zegoen.

467. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00041 Hiriguneko zenbait etxe, lehenago, beren izenez ezagutzen baziren ere, gehienei jabearen ondasun bezala, jabearen izenarekin edo beraren lanbidearenarekin, deitzen zitzaien: Tellerian etxea, Errementarin etxea, etab.

468. 1991> euskara batua ikerketak l. erriondo 0287 18. Subjektua: Gizonezkoa, 68 urte dituena, Amurriokoa, eskolan hamasei urte eman dituena, lanbidez apaiza eta seminarioko irakasle, jatorriz gazteleraduna baina era berean euskara, frantsesa, ingelesa, latina eta grekoaren jabe.

469. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00070 Nik neuk gogoratzen ditudan estreineko irudietan, nire ama eta gure bordako jabea zen Tom gizakume arduratsua azaltzen dira, azkenengo honen seme zen John, bere aitaren gibelean izuturik ezkutatu nahian dagoelarik: garai haietan John ere nahiko gaztetxoa zen, nirekin batera hazitakoa baita.

470. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00073 Nire barnean bezala, etxe inguruetan ere gauzak ez zihoazen denek nahiko zuten bezala, sarritan borda ezberdinetako jabeak elkartu eta antza denez, denbora luzeko eztabaidak izaten zituzten, baita haserretzera heldu ere.

471. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00008 Txakurrak, katua ikustean, salto egin zuen. Jabearengandik askatu eta arineketan abiatu zen, ankerki zaunkaka.

472. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. epaltza 00071 Boz idor horren jabeak nire gogoa haztatu zuen, nonbait.

473. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00038 Sinestea kostatzen bazaizu ere, etxea jabearekin pertsonalki hitz egin gabe erosi nuela jakin behar duzu.

474. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00038 Azkenera orduko jabearen izena ezagutu nuen, hori bai, eskrituran azaltzen baitzen.

475. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00038 Edo jabeena, hobeto esanda, bi anai-arreba direlako, Mariana eta Adolfo Estevez Piñeiro, eta ez dakit beste ezer eurei buruz.

476. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00035 Gamelua zirudien behor argal baten jabea zen, bizkarra meloi zatia bezain okertua zuena, eta beronen gainera ezin zen igo eskailera batez baizik.

477. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00134 - Dirutza galanta ordaindu nuen katu horren truke -jakinarazi zien alkateak. Jabeei erosi nien zuzenean. Haren jaiotza-agiria eta guzti erakutsi zidaten. Nirea da orain, beraz.

478. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. sarasola 00167 Zorionez alde batera salto egiteko parada izan zuen gazteak, eta hain ongi neurtu zituen distantziak, aizkorari paretik pasatzerakoan kirtenetik heldu eta bide beretik itzuli baitzion jabeari.

479. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. aranburu 00030 Oin punttetan hormara hurbildu eta zulo haietako batetik gizontxo bat ikusi zuen, katu bat baino altuago ez, bi hankaren gainean zutik, mutur zorrotzeko sudur luze baten jabe.

480. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. zuberogoitia 0038 Formula magiko bat erabiliz gero bere jabea berak nahi zuen animalian itxuralda zitekeen, baina baldintza bakarrarekin: hori eginez gero, ezingo zuen aurrerantzean animalia bihurtu aurretiko itxura berreskuratu.

481. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0055 Ziur nengoen andrakila hura jabeak ez zuela bota hautsia egoteagatik.

482. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0090 Nire aiton-amonen etxearen jabe berriek gela bat utzi ziguten.

483. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0090 Jabe berriak gure samina arintzen saiatu ziren.

484. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0036 (...) inortxok ere ez zuen zapata ezagutzen, eta are gutxiago jabea, eta oinetako berriak erosteko esaten ziguten...

485. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0006 Heziketa ezin hobearen jabe eta ezohizko buru-azkartasunekoa zela aurkitu nuen, nahiz eta bakarzaletasunak maiz menperatua eta malenkonia eta gartsualdiko egoerak penagarriki aldizkatzen zituena.

486. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0032 - Zoratuta zaude ala? esaten zion jabeak.

487. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00122 Neke arinen ondoren Sari handia jasoko dute,
Jainkoak aztertu baititu eta Beretzat duin aurkitu.
Urrea arragoan bezala aztertu ditu,
eta erreoparitzat onartu.
Zintzoek argi egingo dute epai egunean,
eta txinpartak galtzuan bezala zabalduko dira.
Atzerrien epaile izango dira, eta herrien jabe;
Jauna izango dute gizaldietan errege.

488. 1991> euskara batua poesia j. sarrionandia 0136
ETA zelan adierazi hitzez hitz
itsaso ezkutu eta izenik gabekoetan
populatu gabeko irletan
kalamahastien azpian
karramarro malgu zango iletsuen
eta barekurkuiloen arteko
burruka izugarria.
Esan dezagun hil ala bizikoa dela,
ezen eta karramarro biguna
maskor bila abiatu eta
maskorrik ez badu hutsik kausitu
maskor beteaz jabetzen ahaleginduko da,
maskorraren jabea den
barekurkuiloaren kontra.
Eta karramarroa gainbiziko da,
barekurkuiloa akabatuz,
ala babesik gabe geratuko da
behin eta betirako.
Zer esan karramarro bigunen larritasunaz,
zer esan barekurkuiloen bildurraz,
zer esan erdi banatu ezineko maskorraz.
Zer esan itsasoak
munduaren azalean zabaldu zirenetik
irlak itsasoaren azalean lekutu zirenetik
bakerik gabe, treguarik gabe,
ia etenik gabe
dirauten gerlei buruz.

489. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00037 Ostatuaren jabea, Don Armando delako hori, duela hemeretzi urte ihesi joandako Armando Olaetxe usurbildarra zen, pistolak eta abarrak Karibeko ur eta lurretan ahazteko ahaleginetan zebilena.

490. 1991> euskara batua literatur prosa h. etxeberria 00051 Zer esanik ez, gainera, hain paraje galduetako Matusalen zahar bat baldin bada izen berorren jabea.

491. 1991> euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 00372 Gaur egun ere badira Unamunoak, gizon-emakume handiak, alegia, euskal hitzaren jabe eta maitale sutsu ez gutxi, baina badira bestelakoak ere, Txotxolomuno ergel aprobetxategi ezteusak besterik ez direnak.

492. 1991> euskara batua literatur prosa x. montoia 00157 Eta ikusteko gaitasun berezi baten jabeak zirelakoan, kanpoko guztia arbuiatzen zuten.

493. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00015 Esklabutzak iraun zuen denboran argi zegoen horrexetarako jaioak zirela bai esklaboak bai esklaboen jabeak, begibistakoa zen naturak emana ziola bakoitzari koloreekin bere papera.

494. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00129 Zidlerrek, Moulin Rougeko jabeak, tokia utzi zion Lautreci lanen bat eskegitzeko.

495. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00330 gezia badoa, gezia badator, eta, etengabeko erabilerak sortzen duen depreziazioarengatik ez balitz, hau bezalako gatazka bat agian ez litzateke sekula bukatuko, are etengabe lanean ari diren Braço de Pratako fabrikak ere kontuan hartu gabe, eta muturreko egoerara irits gintezke, zeinean bizirik iraungo lukeen bakarra armategi oso baten jabe geldituko baitzen, hainbeste arma eta erahiltzeko inor ez.

496. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0029 Bertan, Parisko kafetegietan telebistarik somatu ez, eta horretaz harrituta, galde egin omen zion kafetegi bateko jabeari zergatik ez duzue telebistarik?, eta besteak zera erantzun Etxeetan badugu nahiko telebista eta hemen behintzat, bakean egon nahi dugulako.

497. 1991> euskara batua literatur prosa x. galarreta 0029 Noiz ikasiko dugu nork bere etxean nahi duena egin dezakeela, bai, baina telebistaren bolumenak auzokoaren etxea inbaditzen duenean, telebista horren jabeak berean ezezik auzokoarenean ere nahi duena egiten ari dela!!

498. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0183 Hamar minuturen buruan itzuli diote bandera jabeari, ez gehiago aireratzeko aginduz.

499. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 0008 Orain berriz mundu guztiak jakin beharreko sekretuen jabea bilakatu zait:

500. 1991> euskara batua literatur prosa goenkale 0045 Pakistaniarra zen bertako jabea, pakistaniarra zen denda hartako salgai oro.

501. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0055 Beste mundura joango haiz, laster baino lasterrago joan ere, baina ilea, kolorea, ipurzuloa eta duintasunaren jabe, hori bai.

502. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0068 -... odolustu ondoren, jabeak izango gara...

503. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0072 BI URTETAKO BORROKA GORRI ETA ETENGABEAN ETSAIAK ODOLUSTU ZITUZTEN ETA EGOERAREN JABE BIHURTU ZIREN...

504. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0041 - Odolkipuska hori, mandoaren indarra eta erbinudearen zalutasunaren jabe, baina segapotoa bezain kakalapiko eta babalorea duk.

505. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0099 - Egunkarien jabeak gizon aberatsak izaten dira, eta haiek argitaratzen dituzte.

506. 1991> euskara batua literatur prosa x. olarra 0099 Jabeen izen on, ohore eta posizioari kalte egiten ez dion bitartean.

507. 1991> euskara batua literatur prosa m. gonzalez 0110 Eta nire jabeek beti zituzten etxeak alokatzeko eta beti neuk joan behar irekitzera (...).

508. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00039 Bizi diren hiru lagunek etxebizitza ez dute erabat atsegin eta berriaren bila dabiltza. Begiz jo dutena Bizkonde kaleko 18 zenbakiduna da eta jabea On Francisco Egaña du; harekin hitz egin eta laster moldatzen dira. Ez dakigu zenbat pagatu behar izan zuten, ez eta pagatu behar izan zutenik; behar izan bazuten, Jose Inaziok 320 erreal kobratu berriak ditu ematen dituen eskolen sari eta ongi etorriko zitzaizkion.

509. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ae ituna 00164 6. Indarkeriaren erasoen aurka egin beharrekoa den Legezko Erresumaren aldezpena legeei eta orohar giza-eskubideei begirunerik hertsiena izanezkoa izan dadineko ardura izateko hitza ematen dugu, era guztietako indarkeria gaitzesten dugun sendotasun beraz, sortarau horiek zapaldu daitezkeeneko jazoerak ere salatzeko eskubidearen jabetzat bait dauzkagu gure buruak.

510. 1991> euskara batua saiakera-liburuak arrain kontserbak 00174 Geroago, 1960an, Itziarko lantegi berria eraiki zuten. 1961ean Malagaraino heldu ziren, fabrika bat alokatu baitzuten Esteponan sardinak oliotan prestatzeko, eta jarduera horri 1968ra arte eutsi zioten. 1988an Itziarko lantegia bakarrik gelditu zen jardunean, eta haren jabe Gipuzkoako eta Bizkaiko kofradiak egin ziren, % 52an eta % 48an, hurrenez hurren.

511. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. agirre 00110 Asko dira armadarako aingurak hornitzeko eskaria bereganatzeko lehian sartzen diren burdinolak, baina Hernani da urak bere errotara biltzea lortzen duena: 1750ean Hernaniko Udalak, Josefa Gregoria de Beroiz eta Jose Ignacio Duque de Estrada, Fagollaga, Pikoaga eta Ereñozu burdinoletako jabeak hurrenez hurren, elkartu eta kontratu bat sinatu zuten Gortearekin; beran, urtean 20.000 tona aingura lau urtez zerbitzeko konpromezua hartzen dute, eta ordainetan, mendietako lehengaiaz baliatzeko kreditu eta pribilegioak jasoko dituzte.

512. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ingurugiro 1997 00014 Kontseilu horren barruan, Urdaibaiko jabe nahiz auzotarren interesak defendatzeko eta natura ikertzeko edo babesteko estatutuak dituzten erakundeak daude; halaber, gizarte, ekonomi eta kultur sektoreen erakunde ordezkariak, euren jarduera Urdaibaien burutzen dutenak alegia, horiek ere Kontseiluaren barruan daude.

513. 1991> euskara batua saiakera-liburuak touring 00204 Ezin aipatu gabe utzi hemen Alvecón S.L.ren aldetik eta Peñaren egoitza soziala: kokatua dagoen Bar Pirineoseko jabeen aldetik jasotzen duten laguntza estimagarria.

514. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zelaia 00148 Hala ere, batzuetan, taldea kontrolpean duten jabeek ez dute jabetza arriskatu nahi eta, honen ondorioz, legezko itxura itxiagoa aukeratzen dute sozietate nagusia bideratzeko. 422. Adibidez, Italiako enpresa-taldeei buruz, hauxe diosku .

515. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eskubide errealak 00767 Aukera hori HAren 218. art.an dago jasota beren beregi; manu horren arabera, jabekide guztiek aho batez erabaki behar dute hipoteka mota horren eraketa. Ondorenez, kasu horretan, hipoteka baterakoia da, jabe batzuei dagozkien pisuetan zatituriko eraikinaren gain.

516. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00366 Kapitalaren jabeak interesa eskura dezake kapitala urria delako, lurraren jabeak errenta jasotzen badu, lurraren hornikuntza mugatua izatearen ondoriozkoa den bezalaxe; baina, lurra urri izateko arrazoi intrintsekoak egon badaitezke ere, kapitalarekin ez da gauza bera gertatzen.

517. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00299 Jabe soilak ez baditu dibidendu pasiboak ordaintzen hori egiteko epea bete baino bost egun aurretik, gozamendunak ordain ditzake dibidendu horiek.

518. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00299 Zernahi gisaz, gozamendunak ordainduz gero, jabe soilaren aurka errepetitu ahal izango du, gozamena azkentzen denean (69.2. art.).

519. 1991> euskara batua saiakera-liburuak merkatzuzenb 00299 Legearen 72.1. artikuluaren arabera, akzioen gaineko bahia eratzen denean, akzio horien jabeak egikarituko ditu akziodunari dagozkion eskubideak, estatutuek kontrakorik ezartzen ez badute behinik behin.

520. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 00246 Demandatua, ...erakundearen izena eta erakundea..., lurralde nazionalean banaturik dauden hainbat establezimendu komertzialen jabea da eta nire ahalorde-emaileari eta beste fabrikatzaile batzuei erositako jeneroa saldu eta banatzera dedikatzen da.

521. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. kintana 00022 Lizardik aspaldi erantzun zien holako planteamenduei: Bada nik, (jaun oiek astotzat joko banaute ere), naiago det ibai txiki izan, baña ene urak neronek itsasora eramateko jabe; ta ez nere izena ta nere izana galdu, ibai aziago bati nere burua eman bearrez

522. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak erantzukizun zibila 00037 Kode Zibilaren 1903. IV. artikuluak, bestalde, enpresa edo lantoki bateko zuzendarien eta jabeen erantzukizun zibila berresten du, beren langileek dagozkien funtzioak betetzerakoan eragindako kalteengatik.

523. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00038 Erreserbak egiteko, bezeroek Erreserba Zentrora edo zuzenean lojamenduen jabeengana jo beharko dute.

524. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00038 Erreserba Zentroaren eta bezeroaren arteko harremanak. Erreserba egiten baldin bada Erreserba Zentroaren bitartez, Zentroa bezeroen eta jabeen arteko bitartekaria izanen da, eta, beraz, haren proposamen, iradokizun, iritzi, kexa etab. entzun ahal eta beharko dira.

525. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00038 Erreserba Zentroak ez du erantzukizunik izanen bezeroak edo jabeak lojamenduari buruz hitzartutakoa betetzen ez badute.

526. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00038 AURREKO ORDAINKETA. Erreserba aste bat edo gehiagorako, edo eskaera handiko asteburu baterako (zubiak, etab.) eta behar den denboraz eskatzen baldin bada, bezeroak koste osoaren %25eko diru igorpena bidaliko die jabeei.

527. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00039 ORDAINKETAK. Landa Etxeak osorik alokatzen badira, bezeroek egonaldiaren kostea ordainduko dute ailegatzen direnean; gainerako kasuetan, ailegatu edo joaten direnean, jabeek esan bezala.

528. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00039 Ordu horretan iritsi ez badira, etxearen jabeak eskubidea izanen du beste bezero batzuei alokatzeko.

529. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00039 KASU BEREZIAK. Gidaliburuan zehazten dena baino jende gehiago biltzen baldin bada, jabeak diru konpentsazio bat, pertsona bakoitzeko prezioari proportzionala, eskatzen ahal izanen du.

530. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00039 Soberazko bezero horiek aldez aurretik jabearekin mintzatu gabe agertzen baldin badira, jabeak eskubidea izanen du horiek ez onartzeko.

531. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00039 GARBITASUNA. Osorik alokatutako Landa Etxeetan, haien garbitasuna bezeroen esku geldituko da bertan dauden bitartean. Gainerakoetan, jabeek garbituko dute.

532. 1991> euskara batua saiakera-liburuak landaturismo 1999 00039 BEZEROEN JOKABIDEA. Bezeroei Landa Etxeetako instalazioak zaintzea eskatzen zaie, hala nola jabeekiko eta orohar inguru kultural eta naturalarekiko begirunea izan dezatela.

533. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. elberdin 00196 Gatazka horiek gertatzean, herri bakoitzeko biztanleek bat egiten zuten eta, euren agintari, merkatari edo jabe txikien inguruan bildurik, talde trinkoa osatzen zuten beraienak jotzen zituzten interesak defendatzeko.

534. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00298 1802an Espirbele-ko sei langileak eta berrogeita hamahiru mahatsondoak Ramelluriko jabeenak ziren 101 Ibidem..

535. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00376 Hori dela eta, lehenengo talde bat bereiz dezakegu, lantzen duten lurren jabeen taldea.

536. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00452 Mendien jabeek hauxe egiten zuten: cifraban en los productos de este artículo una parte de las rentas que mantenían el brillo y el decoro de las familias patricias, que por su parte dedicaban sus develos y sus cuidados al buen gobierno de la Provincia.

537. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 00289 Hiritar batek beste baten esklaboa gaizki hartzen duenean, jabeak auzitegira jotzeko aukera izan behar du.

538. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arana m. 0429 Hogeita hamar urtetan arazo hau geldi egon ondoren, plazaren barruko eta inguruetako orubeen jabeek proiektua bultzatzea erabaki zuten 1816an, eta irailaren 5ean Agustin Humaran arkitektoari agindua eman zion Udalak (...).

539. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak r. berriozabal 0020 Ez da munduan herririk bere ordezkariek bertako hizkuntzaren jabe eta ongi alfabetatuak ez dituenik.

540. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. camino 0931 Itxura guztien arabera dotrinetan ageri diren izenak erabiltzaile edo jabeei dagozkie, ez egileei.

541. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0032 Ordenanzas que han de observar los caseros del barrio de Bedayo, perteneciente al poseedor del palacio y torre-fuerte de Berastegui, como patrón divisero y dueño absoluto que es del expresado barrio, sin reconocimiento de otro dueño en toda la jurisdicción, por pertenecerle todas sus tierras, casas, montes, aguas, diezmos y primicias (Bedaio auzoko baserritarrek jarraitu beharreko ordenantzak, auzo hau Berastegiko jauregia eta dorre-gotorlekua dituenarena delarik, bertako patroi banatzaile eta jabe absolutu gisa, jurisdikzio osoan beste jaberik aintzatetsi gabe, bere lur, etxe, mendi, ur, hamarren eta autatuen guztiak bereak baitira).

542. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ospitalestat 1994 0023 Ospitalea mutua batekoa edo aseguru-entitate batekoa baldin bada, eta jabe den entitatean afiliatutako gaixoengatik kobratzen ez badu, ez da inolako diru-kopururik adierazi kontu horretan.

543. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0064 Jabeaz galdetu nuen eta barruan zegoela esan zidaten.

544. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0119 Soroetako jabeak han zebiltzala konturatzen zirenean, abere hauek soroetatik kanporatzeko eta berriz ere mendian gora bidaltzeko, eltzegorra hartu eta bertara inguratuz, jotzen hasten ziren.

545. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0123 Emanaldiaren momentu batean eltzegorra jo behar genuela eta zakurrak honen hotsa entzun zuenean hanka egin zuen zaunka baino oihu edo negar gehiago eginez bere jabearen aginduei inongo jaramonik egin gabe.

546. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0123 Biak, zakurra eta jabea desagertu ziren eta ez genituen berriz han ikusi.

547. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0049 Hala ere, lurraldeko benetako jabeek, bertan ez badaude ere, han harrapatzen den elikagaietan eskubideak dituzte.

548. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0049 Euriteen ondoren nenufarren garaia hurbiltzen denean, aintzira dagoen lurraldeko jabeek gidatzen dute bilketa (...)

549. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hd kulturak 0078 Basamortuko jabe izaten ez diete uzten batetik, eta duintasunezko irtenbiderik ez diete irekitzen bestetik.

550. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0036 Eta gure arteko zailtasunak gainditurik, alde bateko eta besteko Unibertsitateetara joan eta gero, titulu ospetsuen jabe itzuliko ziren.

551. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0086 b) Alderdi kontrarioak ahaztu egiten du senarra dela, pertsona fisiko eta juridikoen arteko bereizketa antzetsuak aparte utziz, etxebizitza horren benetako jabea.

552. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pper 0388 Gaur gaur bezala ere, zenbat hiztun traketsek ez genuke nahiko izan izengoiti xarmagarri horren jabe? Nik behintzat pozik hartuko nuke, Mikonetarrak bezain arin eta dotore mihia erabiltzen jakite aldera.

553. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0286 Bien artean kokatutakoetan zehar ibili egiten dira transhumantzian eta neurri batean baino ez dira ustiatzen eta banatzen: landak eta basoak funtsean jaberik gabeak dira, igarotzeko espazio basatiak, zaindutako inguru irekiak, bakoitzak premiak asetzeko bere partea hartzen dueneko erreserba natural zatiezinak.

554. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0086 Aristokrazi garaietako, eta batez ere antzinateko, historialariek idatzia irakurtzean, ematen du gizakiak, bere zoriaren jabe bihurtu eta bere hurkoak gobernatzeko, bere burua dominatzen baino ez duela jakin behar.

555. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1997 00024 - Bederatzi etxebizitza prefabrikatu ezarri ziren harrobiaren jabearekin akordio batera heldu eta gero. Etxeekin batera beharrezkoa zen azpiegitura eraiki zen ur hornidura bideratu, argindarra jarri, lurra asfaltatu, prefabrikatuak jartzeko oinarriak prestatu, sarbidea egokitu, saneamendu eta fosa septikoa egin.

556. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0086 Potentzia legegilearen jabea populua dela, eta hura baizik ezin izan daitekeela, ikusia dugu.

557. 1991> euskara batua saiakera-liburuak b. oihartzabal 0086 Aise da ikustea, alderantziz, gorago finkatu printzipioen arabera, potentzia exekutiboaren jabea ezin izan daitekeela legegile edo subiranoa den multzo orokorra, ezen potentzia exekutiboa legearen eremutik kanpoan gorpuzten da, eta, beraz, subiranoaren aktak oro legeak direnaz gero, subiranoaren eremutik at diren akta partikularretan.

558. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0091 Meategietako jabe handiek eta merkatariek ez zuten ez inolako legerik ez arautegirik nahi; bakoitzak meategia nahierara eta era liberalaren arabera ustiatu behar zuela aldarrikatzen baitzuten.

559. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0091 Horiek horrela, 1827an, mea-merkatariek eta meategietako jabe handiek Ybarra, Mier y Compañía izeneko sozietatea sortu zuten.

560. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0190 Azpimarkatzekoa da euskal erakunde publikoak, Diputazioak, interbentzionismoaren aldekoak agertu zirela, gero eta nabarmenago, XIX. mendean zehar, ekonomi sektore publiko baten jabe bihurtuz.

561. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0042 Eta gehienetan jabeak ez dira konturatzen.

562. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0022 1832. urtean Joaquín de Plaza de Elorregi eta Elorregi Errotaren jabea, Legazpin ondasun gehiagoren jabe ere badelarik, hala nola: Brinkola, Gibelola Garakoa, Gibelola Azpikoa, Joiategi, Olazar, Barrundiola, Igeralde Errota, Etxetxo eta Kristobalenea.

563. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0032 1832. urtean Ubitarte eta Ubitarte Errotaren jabea Andrés Porcell da.

564. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0072 * XVIII. mendearen hasieran Francisco Zumalabe Plazaola, Legazpiko Alkate izana, zen Zatui baserriaren jabea.

565. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0082 1533. urtean Mirandaola etxearen eta burdinolaren jabeak hauexek ziren: Pedro Martínez de Bikuña, Doña Catalina de Elorregi eta Sebastián de Elorregi.

566. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0082 1538. urtean jabea Juan Pérez de Mirandaola zen.

567. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0082 1566. urtean jabea Juan de Plazaola zen.

568. 1991> euskara batua saiakera-liburuak telleriarte 0082 XVI. mendearen bukaeran jabea Miguel Martínez de Bikuña zen (Juan Martínez de Bikuña eta Francisca Gil-en semea).

569. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0317 industriari Industrian lan egiten duen pertsona, industria baten jabea dena.

570. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0065 Iduri du beraz Jainkoaren idurian finkatzen dela jabegoa; baina bekatoreak ez du Jainkoaren eiterik; eta ondorioz ez da jabe izaten ahal.

571. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. xarritton 0117 Argi dago Aita Saindua ez dela mundu osoaren jabea, zeren Jesus Jaunak erran baitu munduaren azkenean artalde bakar bat izanen dela eta artzain bakar bat (Jn 10,16), eta beraz anartean ez dira ardi guziak artalde berean izanen.

572. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. aldoy 0072 2. Bigarren, Kode Zibileko 103. art.ak, 2. neurriak, Judiziamendu zibilaren legeko 1887. art.ari buruz esaten duenean Epaileak erabakiko duela ezkontideetako zeinek jarraituko duen bizileku familiar edo komuna erabiltzen, esan nahi du horietako bat izango dela etxebizitza horren jabea edo behintzat errenteroa.

573. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0100 Gaur egun, "produkzio modu berria" kapitalismoa bada, edo jabe eta langileen arteko harremana, Erdi Aroko ardatza jaun eta basailuen arteko harremana izan zen.

574. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0323 Errentariak jabeari ordaintzen dion errenta edo alokairuaren truke, ondasun bat usufruktuan edo erabiltzeko lagatzea.

575. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. peña 0187 ...el Torero tabernan Elenak lan zikin guztia zuen ...itxita zegoen baina jabea barruan ari zen

576. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. peña 0187 ...jabeak uste bai zuen neskak salbuespenik gabe zoratzen zituela, eta larru beltzezko alkondara azten zuen bularrean zabaldua gero, neskak oharkabe aurrera egi ez zitezen

577. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0226 Orain bare-bare,
txapelaren jabe,
aundiñaren pare,
ez aiz doakabe;
txapeldun izan baiña
arrotu gabe.

578. 1991> gipuzkera bertsoak m. zapirain 0022 Lehenago zerbait txar
izan bazan ere,
gaur gure esnea da
onenaren pare.
Baserria nahi bada
biziaren jabe,
esne hortatik hartu
beldurrikan gabe.

579. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak y. lekuona 0017 Ardiaz gain, Caparroso, Marcilla, Villafranca, Tudela ta Cabanillas'ko jabeek 400 bat bei basati ere sartzen dira.

580. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak b. latiegi 0004 Frankiarrekin eta Musulmanei batera gudan asten ba'zan, Errodrigo'ren ondamena ziurra izanen zalaren ustean ¿ Tude'koak ez digu, berriro ere, ezer esango, bai ordea erregeak sinistu ziola eta, ondorioz, erreiñuan aurki zitezkean izkillu eta zaldi bizkor oro, jabeei indarrez kenduta, Afrika'runtz edo Galietaruntz bidaltzeko agindua eman zuala:

581. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0055 Jo lanean, erna, berma, neka,
Bat da lana, lan-moldeak hameka!
Etxeko-jaun laborari batek, beihala,
ezaguturik laster hiltzera zoala,
bainan oraino bere zentzu guziaren jabe,
bildu zituen bere haurrak, lekukorik gabe,
eta erran zioten, mintzoa apal:

582. 1991> lapurtera-nafarrera poesia leon 0108 Betirisants delakoaren semetxia
badoalarik han-harat bixi-bixia,
hor, eltzurrearen jabe zuzena bordan sartu,
eta bere zorigaitzari abian ohartu!
Ikusi zuenean bere ontasuna,
joana:
- Oi zorigaitza! - zuen egin bere baitan.
Handiagorik ezin daite mundu huntan!
Jasanen dutala holako atsegabe
ikaragarria, berehala hil gabe?
Ene burua ez dutala urkatuko?
Bai, segurki, edo soka zait eskastuko! -

583. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0069 Dena den gizaki arimaduna, azkatasunaren jabea: Elizak ez du hori ahantzi.

584. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak j. irigaray 0069 - Ez gare gizakiaren jabe.

585. 1991> lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak xarb 0011 Gure eskolan tokiko berri ikasi baligute, Errusia edo Ameriketako historioa bezen arta handirekin, ez zitekeen horrelakorik gertatuko, lur horren jabeak jakinen baitzuen zer ziren harri horiek.

586. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18575 Jakinarazpena. - Trafikoa eta Aparkamendurako Ordenantzako arauak hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigorrak, euren helbidea ez jakiteagatik edo bestelako arrazoiengatik ezin izan zaizkienez beren beregi jakinarazi, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen (BOE, 92-11-27) 59.4 atalean eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

587. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1998 18577 Jakinarazpena. - Zirkulazioko arauak hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako zigorrak, euren helbidea ez jakiteagatik edo bestelako arrazoiengatik ezin izan zaizkienez beren beregi jakinarazi, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen (BOE, 92-11-27) 59.4 atalean eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.

588. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00032 Zakur tankera duen abere bat agertzen da, eta jostailuaren jabeak, abereak eskatu ahala erantzun behar du: jana emanez, garbituz, lotara eramanez...

589. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00032 Eta abere honenak egiten ari den bitartean, alferrik esango diozu ezer jabe kezkatuari.

590. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0040 Marka hau joan zen ostiralean egin zuen jabe horren zaldiak.

591. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. zavala 0071 Bizkaiak zer ikusteko zeukan orrekin? Amak, naiz Granadan jaioa izan, aurrekoak Gautegiz-Arteagako torre-etxekoak zituala, eta onen jabea bera zala.

592. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. zavala 0071 Beraren jabea gaur nor ote dan ez dakigu.

593. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2787 - Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

594. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2788
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

595. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2789
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

596. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2791
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

597. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2792
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

598. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2794
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

599. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2795
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

600. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2796
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

601. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

602. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 2798
- Elektrizitate-instalazioak egiteko gehienez ere 12 hilabete izango dira, erabaki hau Gipuzkoako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzen den egunetik hasita.
- Aurkeztutako proiektuaren araberakoak izango dira instalazioak.
- Obrak amaitzen direnean, instalazioen jabeak horren berri emango dio Industri, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren Lurralde Ordezkaritza honi, behin-betiko azterketa egin eta martxan jartzeko akta emateko.

603. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0002 2. Eusko Jaurlaritzako Lurralde-Antolaketa eta Garraio Sailaren aurretiazko txostenaz, Zatizko Plan honetako egiterapena eragozten ez duten behin behineko erako erabilera edo lan zurituak baimendu ahal izango dira, zeintzuk, kalteordainerako eskubiderik gabe, Udalak erabaki dezanean lurreratu egin beharko direla eta jabeak onartutako baimena, esandako baldintzen pean, Jabegoaren Erroldaritzan inskribatu beharko da.

604. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0005 Proiektu honetan mugatzen den banaketazko aldean, eraginpeko lurzatietako jabeen aldetik bereganatzeko gai den ustiapena, berorren azalerari, ekainaren 7ko 1996/5 Erret Dekretu-Legearen 2 artikuluak ezartzen duen bezala, proiektu honetan definitzen den ereduzko ustiapeneko %90 aplikatzearen ondoriozkoa izango da.

605. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1997 0008 - Eraikigarriak ez diren gune pribatuen hirigintza, jabeen kargura egingo da, eraikitzeko lanak baino lehenago edo aldi berean.

606. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dv 1997 0061 Aspaldiko jabeek aldatutako 50 urteko magnoliak, Ameriketatik ekarritako Lawson altzifreak, eta haritza, artea edo gorostia bezalako zuhaitz autoktonoak.

607. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1991 8679 Ur, saneamendu edo energia sarearekiko edo ke kanporaketarako sarearekiko kokaera dela-eta, beharrezko konexioa jabe desberdinen beste lokal batzu zeharkatu gabe ezin burutu duten lokalen jabeek, hirigintza eskubideen egikaritza osoa eragotziko ez duten trazadura eta baldintzetan eta sortutako kalte eta molestien zenbatekoa ordainduz egin ahal izango dute.

608. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0004 b) Haizugoek ez dute zerikusirik ehizean egiten den finkako jabearen baimenarekin.

609. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0005 2.9. Gebenaldian ehizarako edozein lur motatan dauden txakurrak euren jabeek kontrolatu beharko dituzte, hots, landaretzarik gabeko alde irekietan ez dira urrunduko haien eramalearengandik 50 m baino gehiago, ezta haren begibistan egonik ere, edo 15 m baino gehiago landaretzak zaindariari txakurra ezkuta diezaiokeen aldeetan.

610. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6052 Euskadiko Gas Baltzua, A.B.ri bidali zitzaizkion galdapen horiek eta horrek banan-banan egindako idazkien bidez erantzun zien; espedientean jasota daude eta horietan azaldu egin zen ezin zirela onartu eskatutako aldaketak, gasodiaren segurtasun eta egonkortasunagatik, lurren orografiagatik, elektra instalakuntzak daudelako, obraren interes orokorra interes partikularren gainetik egon behar delako eta, azkenik, aipatutako aldaketak egingo balira beste jabe batzurengan izango luketelako eragina.

611. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0009 Sindikatuak adierazi duenez, emakumea haurdun dago, eta kafetegiko jabeak lanetik bota du, askotan ez delako joaten lanera inolako arrazoirik eman gabe .

612. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4785 Xede horrekin, erasandako jabe guztiei dei egiten zaie, adieraziko diren egunetan eta orduetan Arrasateko Udaletxera agertzeko, bertan erasandako lurrak Hartu Aurreko Aktak egin daitezen eta, hala balegokio, lurren hartzea egin dadin.

613. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1993 4785 Jabea: Gipuzkoako Foru Diputazioa.

614. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0009 2.- Dogmatikoengandik. Euskara arma politiko gisa erabiltzen dute eta berea egin dute, hizkuntzak ez duela jaberik ahaztuz.

615. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 1991ko gabonetan hasi zirenetik lehengo arazoak tirabira eta liskar ugari izan dira Eguskitzako jabe berriaren jarreragatik.

616. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Erabaki hau hartu aurretik jabeari irekitzeko idatziak bidali zizkiola, honek behin eta berriz muzin eginez.

617. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Adierazgarria da Udalak 1990. urteko abenduak 11ean lehengo jabeari, Benedictari, ganaduarentzako behin behineko itxutura egin zuela eta irekitzeko eskaera bete zuela.

618. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Apirilak 11ean bi udaltzainek Eguskitza baserriaren jabeari erabilera publikoko bidea irekitzeko eman zitzaion epea amaitu eta gero goizeko 11.15etan bidea publikoarentzat irekia utzi zuten.

619. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Azkenik 1992. urteko irailak 29an udalak erabaki zuenaren berri emateko Eguskitza baserriko jabeari makina idatzi bidali zitzaizkion erabilera publikoko bidea irekitzeko errekurrituz: Martxoak 23an, apirilak 8an eta maiatzaren 7an.

620. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j. gimenez 0018 Barne arazotzat jo zuten Estatu Batuetako agintari gehienek Txilekoa, eta mendebaleko beste zenbait lurraldetatik protestak iritsi baziren ere, ez zituzten Txileko enbaxadetako atezainek hustu behar izan, harreman diplomatikoak eten izanaren kausaz, jabez aldatutako egoitzak.

621. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0017 59 urte dituen Michele De Mita, eraikuntza enpresaria da eta SGAI erakundearen jabea.

622. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0012 Hala ere, industriarako nahikoa lur egoteak ez du esan nahi kasu guztietan industriak kokatzeko lur eskaintza erreala dagoenik, askotan kontrakoa gertatzen baita, jabeak erreserbatuta duelako, urbanizatu gabe dagoelako edo lurraren egitura egokia ez delako.

623. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. ormaetxea 0003 Izan ere, langileak aldi berean jabeak direnean, gaitasun handiagoa dute enpresa ulertzeko, langile hutsaren ikuspegia berarekin batera bizi den enpresariaren ardurak moderatzen baitu.

624. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0003 4.- Basogintzako ekonomia sustatzea eta basoen jabeei Foru Arau honek ezarritako eginbehar bereziak betetzen laguntzea, interes orokorrak eta partikularrak orekan izaten ahaleginduta.

625. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0004 Foru arau honen ondorioetarako, mendiaren titulartzat hartuko da, duen zuzenbide egoeraren arabera, terrenoaren jabea, administratzailea, maizterra, usufruktuduna edo, oro har, xedatzeko eskubideren bat duen edozein.

626. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0005 Espediente horretan bertan erabakiko dira mendia halakotzat jotzeak jabearen edo jabeen ondarean ekarritako kalteen ordainak.

627. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0006 Iharduketa guztien eta aurkeztutako alegazioen berri Departamentuko titularrari emango zaio eta horrek zuzenean aitortu ahal izango du lehentasuna erizpenak aldekoak badira eta mendiaren jabeak kontra egin ez badiote.

628. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0008 2.- Aurreko zenbakian aipatzen den aldez aurreko erreklamazioa Baso Administrazioak ebatziko du, entitate jabeari alegazioak aurkezteko 30 eguneko entzuteko epea emanda eta oharrarazita tramite horretan erantzuten ez badu erreklamazioaren aurka dagoela ulertuko dela.

629. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0010 1.- Mendi jakin bat mugatzeko egoeran sartutzat jotzea Foru Aldundiari dagokio, bere edo jabeen ekimenez.

630. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0011 Iragarki horretan, terreno mugakideen jabeei eta mugen neurketan parte hartzeko interesatuei aukeratutako lekura biltzera dei egingo zaie; ezagunak badira pertsonalki ere deituko zaie.

631. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0011 Geroago erreklamazioa sor ditzaketen diferentziak konpontzearren interesatuak bat etortzera edo elkar aditzera iritsi daitezen saiatuko da injinerua, eta mugei buruzko gorabehera guztiak eta terreno mugakideen jabeek eta interesatuek adierazten dituzten adostasunak eta ezadostasunak jasoko ditu neurketako aktan.

632. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0011 3.- Mugarrien berrikuspena Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean iragarriko da gutxienez hilabete lehenago, terreno mugakideen jabeek parte hartu eta egoki derizkieten erreklamazioak egin ahal izan ditzaten.

633. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1994 0013 1.- Mendia hartzeko edo erabiltzeko baimenak, baimenaren epea eta baldintzak jarriko ditu, onuradunak jabeari urtean ordaindu beharko dion kanona urtero kontsumo prezioen gehikuntza izango duena zehaztuko du, eta emandako baimena gainditu edo urratuz gero izango diren erantzukizunak aipatuko ditu.

634. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 3433 Zenbatekoak beren jabeei itzuliko zaizkie, eskaintza onena egin duenarena izan ezik; hau, deposito gisa gordeko da, bere egitekoak beteko dituenaren bermetarako eta, hala behar izanez gero, salmenta-prezioaren zati gisa.

635. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. larre 00001 Horra beraz gobernu berri baten jabe dugula Euskal Herria.

636. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00021 Lecta enpresa da Sarrio lantegiaren jabe berria

637. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00021 Sarriopapel lantegiak jabe berriak ditu, Torras taldeak Torraspapelen %95a saldu baitio 96.000 milioi pezetatan Lecta enpresari (CVC Capital Partnesen kapitala du gehienbat enpresa honek).

638. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00005 Lurrak ere badu jabe bat eta jabearekin konponketa batera ailegatu behar gara, baina horren gainetik guk ikusten duguna da beharra eta beharra denean gestioak egin behar dira eta behar hori moldatu.

639. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1996 0002 Duela zenbait urte, japones batzuek erosia zuten etxe hori, aintzineko jabea guti aski partzuer geldituz.

640. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1997 0019 Jabea: Nuclenor S.A. (%50 Iberdrolak, %50 Electra de Viesgok).

641. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1997 0020 Zentral zaharra ixteko asmorik ez dute jabeek.

642. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0007 Udalak, baina, botako diren etxeen jabeekin espropiazio negoziazioak burutu beharko ditu aurretik.

643. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0011 Duela 15 egun Udalak Bergarako ostalaritza arloko jabeei araudia jakinarazteko konpromezua hartu bazuen ere, kontsultatutako tabernariek prentsatik bakarrik jasotakoa ezagutzen dutela adierazi digute.

644. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0011 Agustin Iñarra Zer-Nai tabernako jabearen ustetan, jendea lehen askoz lehenago irtetzen zen.

645. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. gartzia 0028 Galdetu iraniarrei, eurek dira negozioaren jabeak.

646. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak m. gartzia 0028 - Negozioaren bazkide bat banku baten jabea denez, Estatu espainiarreko edozein bankurako sarrera dugu.

647. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. iraola 0030 NAGUSI.- Jabea.

648. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak h. etxeberria 0010 Komunikabide bakoitza bere jabeen mesedetan dabilela, alegia.

649. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. otamendi 0010 Azken deslindea XIX. mendearen bukaerakoa da eta historia errespetatuz, orduko hartan ere, baserrietako jabeen nahia jaso zen beren baserri eta lurrak zein udalerrietakoak ziren finkatzeko.

650. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 Finka bakarraz edo elkarren ondoko batzuez osaturik egoten ahalko da, jabe bakarra edo gehiago duten kontutan hartu gabe, ureztapena diseinatzeko unitate bakarra egiten baldin badute.

651. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 Erregimen horrek, laburzki, transmisioa mugatzen du, jabeak bere lursaila ureztalur bihurtzeko egindako inbertsio publikoaren kostua Administrazioari ordaintzen dionean salbu, eta sekain lurraren balioarekin transmititzea baino ez du uzten, transmisio horietan Nafarroako Gobernuak eroslehentasun eta atzera-eskuratze eskubideak izanik; araubide horretatik mortis causa transmisioak eta gurasoengatik seme-alabenganako dohaineko transmisioak bakarrik salbuesten dira.

652. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 3. Lurzati kontzentrazioa egin behar dela erabakirik, nahitaezko izanen da ukitutako lursailen jabe guztientzat eta haien gaineko eskubide erreal eta egoera juridikoen titularrentzat.

653. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 a) Jabe bakoitzari, esparru biribilean edo ahalik eta ordezko lursailen kopuru txikienaz, azalera bat ematea, lehendik dituen lurzatiei emandako balioaren adinakoa, kontzentrazioaren oinarrien arabera.

654. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0003 b) Ustiategi berean sartutako lursailak elkarren ondoan ematea, nahiz eta jabe berarenak ez izan.

655. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 Eremu bateko lurzati kontzentrazioaren eskaera egitean, jabe edo laborari talde batek, lurzati kontzentrazioko organo eskudunaren aurrean, arrazoi bidez justifikatzen badu kooperatiba tankerako elkarteak edo beste elkarte mota bat osatzeko asmoa duela, hark kontutan izanen du inguruabar hori iharduketa programak garatzerakoan eremu baterako edo besterako proposatzen duen lehentasun ordenan.

656. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 3. Landa lursail bat zatitu edo banantzeko baimena emanen da eremu horretako gutxieneko labore unitatea baino txikiagoko lurzatirik sortzen ez denean, salbu, elkarren ondoko lursailen jabeen aldeko edozein xedapen denean, baldin eta zatitu edo banantzeagatik gutxieneko labore unitatea baino txikiagoko lurzati gehiago sortzen ez bada.

657. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak npao 1994 0004 2. Azalera hori, aurrerantzean ustiategiaren oinarrizko azalera deituko dena, lurzati kontzentrazioari buruzko Foru Dekretuan finkatuko da eremu bakoitzerako, bertako produkzioaren orientazio eta ezaugarrien arabera lortu behar diren gehieneko zein gutxieneko mugak finkatuz, eta horretarako, muga ezberdinak ezarriko dira sekain lurretarako eta ureztalurretan, horrelakorik bada, bai eta bien arteko konbertsio indizea ere; lur horiek jabea izaten ahal dute edo errentan nahiz gasailan hartuak izan daitezke, landa errentamenduei buruzko legeriari loturik.

658. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... erlezantza 1998 00035 Ant.- Bai, bai, oraintxe bukatuko dugu. Istorio bat etorri zait burura. Gure etxean orain dela 70 urte alde-alde, erlesemea atera eguarte batean eta aitari: erlesemea dago harako zuhaitz adar hartan. Aitak iluntzean bilduko zutela eta soroan jarraitu behar zela lanean. Arratsalde erdian burrunba bizian han zihoak gure erlea. Handik pixka batera Pagola-enetik abisua, babarrun harba baten gainean erlea zegoela esanez. Soro-lanak utzi eta hara erlea biltzera, eta gainera erlesemea bertako jabeari utzi. Horra nola izaten ziren gauzak.

659. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0003 Ikerketa eta proiektuak Bastarreko plazaren ondoko etxe-kuadroko Talakoetxea kaleko etxeei jagoke: barriztu aprobetxamendu egokiagoak topa; eta, alturak dagozan legez mantenduz, jabeak akordioan geratzeko moduak bilatuz.

660. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0003 Horrek, indemnizazioetarako dirurik emon ezean jabeak ezer ez egitea dakarrelarik, ze dagoena baino pisu gitxiago legokez jabe guztien artean banatzeko.

661. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1996 0007 Propaganda kanpaina honen atzean instituzio bi egon dira: alde batetik EAJ alderdia, Busturiko Alkatesak aurpegia ipini duelarik eta, Busturialdeko Jabeen Elkartea, Ibarrangeluko Alkatea, berau ere EAJ alderdikoa.

662. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0023 Ate baten atzetik zarata entzun zuenean, atea zabaldu zuen eta zakurraren jabearengana eraman zuen animalia.

663. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0004 Ordurik aurrera, gure ingeruotako bizimodu trankila baino maiteago izango deure Butroiko jabeek Madrileko Korteko saltsa.

664. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ttipi-ttapa 1994 0005 Guztira 18.000 auto eta 700 autobusendako aparkalekuak pentsatuak dituzte jabe eta maizterrekin hitzegin ondotik.

665. 1991> zuberera saiakera-artikuluak j-l. davant 0062 Idazle jakintsia zen, mintzaje andana baten jabe.

665 emaitza

Datu-estatistikoak: