XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0018 O biotz bigun!. O errukiorr!. O Maria Birjiña gozoa! Gure alde otoi egizu, Jaungoikoaren Ama Done orrek, Jesukristoren agintzariak jadetsi daikeguzan. Amen.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Negu baltzian il zadixantzat
Nai zabez billoxik utzi;
Alperrik baña... iñoiz be on
Ezingo dabe jadetsi:
Seme zintzuak egingo zabez
Orraztu ta sedaz jantzi;
Zeure gurenda batta edonun
Urrezko... izkiz... idatzi

Enbeita Kepa.

3. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0056 Onelan ba-dagikek, eu-asabaen duña
ixango az, ta gero, gudalgintza amaituta,
ta nire gorpuzkiñak lurrpian, ta aitearen
ulia edurr baxen zuri ixango dokala,
elduko dokanian, basetxe zarr onetan
etxaguna ixateko bai-az ixango duña;
ixerdiz beretzako beñolako zoruna
jaritxiko dok, eta guk onetsiko augu
.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Zeure berba zoli entzungarriakaz eldu beitez gureak; eta Zeure bitartez Jesusegandik iaditxi daigula geurez lortu ezin doguna; au da, Beragaz atsakabe-artean emen da Beragaz zorion-artean gero, eriotza on baten bidez, bizi izatea. Amen.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0069 Jarraitu daiguzan Mariyaren lorratzac, bere osotasuna jaritzi ezin dogun ezquero, ta ez gayezan menderatu lurreco atseguin galducorretara daucagun erazpen ta saletasunac.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0129 Gogoratu daigun puzca baten, ta escatu, jaritzi gura dogun graziya.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0185 Gogartu daigun puzca baten, ta escatu jaritzi gura dogun graziya.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0185 5. Nai-ta-ez egin-bearrekoak: Latari edo lege-gizon batek itandu eutson beñola Jesus'i: Irakasle, zer egin bear dot betiko bizitza jadesteko? - Jesus'ek erantzun eutson: Zer dago Legean idatzita? Zelan irakurten dozu? - Latariak esan eutson: Zure Jaungoiko Jauna biotz-biotzez, gogo-gogoz, adore-adorez ta adin-adiñez maite egizu; zure lagun urkoa, barriz, zeure burua-aña.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0107 Bardin, Jaungoicoaren urrengo, gurtu biar doguzala berarizco gurmenaz, Mariya Birgiña guztiz santia, ta santu guztiyac, baliyetaco euren bitartecotasunaz, jarizteco Jaungoicoagandic erruquitasuna guretzat, ta alan gurtu biar doguzala Cristo gure onaren irudi,(...).

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Ezin, ostera, geurez zorion ori jadetsi.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 ¿Nori eskatu, ordea, laguntza ori? Zoriona legez, zorion ori jadesteko urgazpen eta laguntza bere, on utsa dan Jaungoikoa'ri.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0036 Zer iaritxiko dabe albo-erri gaztetxuok gure Ama zaarraren gorputza gau ta egun, oiñez ta burdiz, burdiñaz ta suz zaurituarren? Ezta asko gure Ama samurraren bizia il al izateko, beren bizkar-azurra (Pirineoetako menditeria) ta gorputza zulatutea.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0010 Lagun zakidaz, ene Josu, lagun zakidaz, nere biztaldi gustijan oben larrijan ez nadintzat jausi, ta erijotz-aldijan betiko gaizkapena jadetsi dagidantzat.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Andoni, udea igazteko bakarrik ara juan zanarren, geruago senduago egualarik, eta bere arrenak eta etxekuenak zirala-ta, Gabon-arrte mendijan egotia bere atteagandik jadetsi eban.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa amurib 1911 0033 Erraija ain bigunac daucasan Ama bategan bere Jaungoicosco Semiari aguinduten deutsan, eta Trinidade gustis Santiagandi escatu eta gura daben gustija jarichiten daben Ama bategan, ¿celan euquico ez dogu icharopen uste ciurbat?.

16. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0047 Ziltza edo tentaziñuetan gomutau zadiz egi onekin eta jadetsi zaikezu zeure zorun betikua.

17. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0229 Escatzen deutzugu ziniscai onec Andra-Marijaren Errosarijo Santuaren bidez gogoratuaz, dauquena antzeztu, ta aguintzen dabena jaritzi daigula.

18. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0229 Jazoerac eracusten deuscue, Gomuta zaitez derichon arren edo erregua ta iru Agur-Maria, oetic jaguieran da oeratueran errezetia gaitic pecatari ascori jarichi deutseela Jaungoicuagana biurtuteco doia.

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0191 Euskerari ele landuen artean toki txukun bat iadestea: orra guretzat egundoko ertilanik ederrena.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 Bizitza onetan Jaunarenak eta zeureak izan gaitezan eta gero betiko zoriona jadetsi daigun, orain eta beti lagun zakiguz.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ez goiko erpiña ezta ondoko beya, eztira bat baten eta arrapaladan jarizten.

22. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Santa martiri maitia,
dago errukiz betia;
berak jaditxi daigula guri
osasuna ta bakia.

23. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Emen, ludijon, bardinttasuna eskatzen daben gixonak, jaditxi eziñeko gauzea eskatzen dau.

24. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Erlejugin batek berak dagixan erlejuen bardintasuna jaditxi ezin ba-dau, gixarrteko bardinttasuna,¿nok jaditxi?.

25. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Ikaskixun sakon onen zegatyija jakin gura ba-dogu, errazto jadetsiko dogu, uste dot.

26. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Eus. ?Gurari ori jaretsjtyeko arrtu dozuesan erabagijak zelakoak dira?

27. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. Arrtu dogu asmua geure odoleko ta ostantzeko errderia baño estakijen guztiari euskeria erakusteko, ta al dan giñoan geure askatazuna jaretsityeko.

28. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00006 ¿Zerr da errukiorra izatia? Norrberan biotza samurrtuta iñori, zorigatxak urrindurik, ondizatiak jadestia.

29. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00218 Olantxe bakar-bakarrik yaritxiko dozue beti-betiko Nik orain Aitaren + eta Semearen + eta Espiritu + Santuaren izenean Amen emoten deutxuedan bedeinkapena.

30. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Baña aurrerakuntza oneikaz bere biolza etzan bete ta asetzen; deuntasun-bidian bizkorrago ibiltia nai eban baña gurari deun au lortuteko eragospenik gogorrenak bere senide, aide ta adizkidiak sarritan egiten eutsoezan ikustaldiak zirala oarturik, bere Nagosiengandik Coimbra eritxon beste lekaretxe batera joateko baimena jaretxi eban.

31. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0412 8. Zugana uste osoaz joateko, ta ez ilteko dan janaria artzeko agintzen daustazu; zugaz aldea euki ta betiko bizitzea ta aintza jadetsi nai ba-dodaz.

32. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 Len letxe dirautsuet orain be: orrela bizi diranak, ez dabe Jaungoikoaren erreiñurik jadetsiko: Gogoaren frutuak, barriz, onexeik dira: maitasuna, poza, bakea, eroapena, biotz-zabala, otzantasuna, sinismena, eratasuna, neurribidea, ta garbitasuna.

33. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0770 - Egizu, Jaungoiko alguztidun!, Jon zure autorle santuaren antzera Santuen irakaspenetan aurreratuaz eta lagun-urkoari errukia egiñaz, aren irabaziakaitik zure parkamena jadetsi dagigula.

34. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Eskuma-aldeko txaunora juaten ba'zara ainbat gexo-tresna ikusiko dozuz, Donien bitartez jaritxi dabezan eskerrak agirian iminiaz.

35. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0123 Sentzun oneik ez eben iadetsi al izango bakoitzak bere elburua.

36. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0123 Giza-soñari, ta giza-soñaren sentzun bakoitzari bere egikizuna ezarri, ta egikizun ori betetako indar ta almenez ornitu ebazan legez, baita giza-gogo edo arimari bere, egikizun eta elburua ezarri, ta elburu ori iadesteko indarrez ornitu eban.

37. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0240 Ardurapena.- Onezkero Ardurapena zer dan esan gengike: Izaki bakoitzari bere elburua ta elburu ori jadesteko bide egokiak ezarri, edo Boeki'k iñoanez:(...).

38. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Baiña, Ipar-Irlandako gauzak, orain dagozan lez irauten badabe, nekez eta dolez jaritxiko dogu batasuna.

39. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0129 Adoretsu eta azarria izanik ere ez zan lar argia eta ikasten leherrak egin arren ez eban gizon jatikunaren osperik jadesten.

40. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0010 Guzti oneik ametsak ote? Gure ekiñaren ekiñez jadesteko, lortzeko bestelango amets gozo, zoragarriak, nik uste.

41. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0166 Auxe da egiazko kritikalariak jadetsi bear leukena.

42. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0125 Leenago bedar bat besterik ez zenduana ortuari biurtua daukazu gaur; dala bedarra, dala ortuaria, beti aintzakotzat artua izan dala aurtortu bear: euskal soloetan be, XVI'garren gizaldian asita, piz-eragille ta lizun-irrits bizkortzaille lez euki eben bedarki au; gerora, XX'garren mende onen leenengoetan, ospe aundia jadetsi euskun, frantses osalari batzuk beronen onura, garrantzi ta on-gaitasunak zabal-azo zituezanean.

43. 1969-1990 euskara batua bertsoak maiatz 1989 0015 Dardar batean larru-azala,
begietan sinesgaitza,
bihozbeltzaren herra itzelak
jadetsi bait du garaitza,
amets tristeen pare bihurtuz
amona honen bizitza.

44. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0176 Txileko nitratoaren (=nAn=0ampsub3;) hobiak sodioa lortzeko baino baliagarriagoak izan dira nitratoa jadesteko.

45. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0014 Bada, ezbeharrean erori eta porrot egin ostean jadetsi zuen omena.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0091 4. jautsirik... salto eginik...: paralelismo morfojoskerakoaren bidez, armonia jaristen da eta denbora mugikorraren bateratasuna eta trinkotasuna adierazten.

47. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0055 Jatorrizko euskaldun batzukaz euskara ikasle aurretatu batzuk egineko behar bat oraintsu jadetsi dut; eta bertan, Bilboko euskaldunakaz beharra egin arren, gizaldietan zehar Bilbon erdara baino ez dela egin ere esaten da.

48. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0057 Atal honetarako ezinbesteko iturria daukagu, 1825eko Polizia Zentsoa, eta gero ezkontideen jatorria jasoten eben Parrokia Liburuetatik jadetsi ahal izan dogun zenbait datu, batez ere ohartarazleak izan diranak.

49. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak a. arejita 00006 Literatura-kate honen sortzaile, eragile eta laguntzaile guztiei etorkizun emankorra opa deutset, orain artean jaritsitakoagaitik zorionak emonaz batera.

50. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00080 Faustoren moduan betirako bizia jadetsi nahi zian. Infernuko deabruek jan dezaten urdakume hura!... ardo trago bat jo zuen Jauregi, Elhuyar anaiekin ibili omen huen Bergarako Mintegiko laborategian wolframioa isolatu zeneko garai hartan...

50 emaitza

Datu-estatistikoak: