XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0025 Esaizu iru bidar abade jaunagaz batera; ta gero, bizturik jaunarrtzeko gogua, esaizu beragaz jaunartu-aurrian egiten daben otoi edo erregu eder au: Neure duineztasuna gora-bera artu biar dodan zeure gorputza, ezteidala izan, Jesu-Kristo, ene Jauna, neure galdumendirako; ta bai, zeure errukitasuna gaitik, gorputz-arimen jagola, ta euron osagarria artzeko.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0129 Ama batena bere onerazpentzuen biyotza ez dabelaco bildurtu ta icaratzen, icharopendu baño, Mariya euren jaola ta laguntzalla altzua ta euren areriyo guztien amorrotic ascatu ta locabetuten dauzana, dan ezquero; baña da guztiz arrigarri ta bildurgarriya fediaren areriyuen contra: Berac banatu, laurendu ta birrindu ebazan munduco erejiya mueta guztiyac: Berac eracutzi eban bere miragarrizco al-au, maitetasun tolezdunaren contra: Berac azquenez, obitu ebazan lotzagarrizco oxin bagaco zacontza baten cristiñauen areriyuac.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0135 (...); bada escondu ezquero, diño San Pablo Apostoluac, ez senarrac, ez emastiac dauca bere gorputzaren jaubetasunic: ta orregaitic zigortuten ziran anchiña pena gogorracaz esconduloituac, ta orain bere zigortuco dauz, sacramentuen santutasunaren zaindari ta jaoala suzena dan Jaungoicuac.

4. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0002 2. Zainbide bioi dagokienez, Sail bitan ere bereizturik euskaltzaiñak beren arloan diardukete; euskal-ikerrleen saillean, ta yagoleenean, lagun bakoitza bietan dagokelarik.

5. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Izan be, entz, maite: gure euskera zampacirc;rr, garbi ta ederr au, Jaungoikoagana joateko bide, Jaunaren eta Maria`ren seme zintzo izateko jagola ta lagun izango yakula deritxogu: geure siñestean sendo, geure oitura onetan garbi irauteko berariz lagundu gaikezala uste dogu, ta au uste dogulako, euskal-jai oneik amaitu baño len, geure asmo ta lan oro, Uribarri`ko Amaren eskuz, guztioen jabe dan Goiko-Jaunari eskiñi ta opaldu nai izan dautsaguz.

6. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 Gure asmo, uste ta itxaropena orixe da: itxaropen au galduko ba`gendu, lanari jarraitzeko kemen eta adorea be galduko geunkez; baña uste ta itxaropen gozo oneik geure gogoa indarrtu ta biotza sendatzen dauskuez, eta orain arrte lez aurrerantzean be euskerea geure siñestearen lagun eta jagola izan dakigun, jai oneik Amaitu baño len, Uribarri`ko Ama samurraren eskuz, Jaungoikoari betiko eskiñi ta opaldu gura dautsogu.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0271 Elizgizona izan arren, Españako Yagole izan zan.

8. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Damasko'n Areta bakaldunaren ordezko jaurrlarijak jaboliak ipiñita leukazan, ni atxillotuteko; eta otzara-barru leyotik ormaz-bera eratsi nindubelarik, aren eskutik iges-egin leudan.

9. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0073 Lo egizu, aurtxo,
bakerik ogean,
gotzonak bai dituzu
jagole aldean.

10. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Esaidazu zuk, nire yagole zuori ixango ete zautudan.

11. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0013 Ori egingo ba'gendu, noski, baretuko litzake ta gure yagole ixango litzake.

12. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Lagun yayoak, ordea, Tarpedon urtzidekoa Tzeu Jagole'aren gaza (pago) eder ederraren ipurdian egotzi zuten, eta aren Adizkide miña zan Pelago bulartsuak istarretik erauzi zion iguna.

13. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0061 Biaramonean, jagoleen zaindaritzapean geisoak banabanaka egurastera urten ziran, baiña ez neban nire ugazaba ikusi.

14. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0045 Ezin ukatu zure setaren hutsalaz limurtzerik ahal ez duk usteko...! eta, zioten gainera, bertako burdinezko kaizu erraldoi bati zetxekizkiola harrizko orma tartera itzaltzen eta begitandu, zure jagoleen, udazkeneroko olidiaren zezinari josirik, otordutan ohamen eta musuen arteko txandaketaz gorritzen zinela: (...).

15. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0187 Ezta barkatu ere, jagoleak xaxatuz, zure gerizara ezkutaturik atxekiko ez zuten arren.

16. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0117 Modu berean, Hamarrenen Jagoleengandik, urtero 150 erreal jasoten ebezan.

17. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak j. artaraz 0152 Modu honetan, Simon de la Cuadra Jagoleak, eliza biak barriztatzeko urtero hamarrenei kendutako 2.000 erreal luzatu egizala lortu zan.

18. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0096 - Horretaz hitz egiten jarraitzen baduzue, moztu egin beharko dut elkarrizketa esan zuen bisita zaintzen ari zen jagoleak.

19. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0077 Begiak poliki-poliki ireki zituen, inor jagole izango balu, itzarririk zegoenik kontura ez zedin.

19 emaitza

Datu-estatistikoak: