XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0008 Zaurituak, edozeintariko alderdikari dirala, eta arerioak dirala be, GUDAL-JAUPARIAK ardura bardiñaz yabon bearko dau.

2. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0008 GUDAL JAUPARI Gorenak, gogoarekiko arazoak egokien yabonda egon daitezan begira bear dabe.

3. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0008 e) GUDAL-JAUPARIEN eskubideai zor yaken itzala yabongo dau, eurentzat bereiztuaz onangoak: ikurrin onespenak, txadonkizunak, etab., JAUPARI-SAILA'rentzat laidorik izan ez daiten.

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Adi, ene semea, biotz ori garbirik yagon egizu.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0044 Yardukizunak: Zer yagon bear dogu garbirik? Zergandik iges bearr dogu? Zer ez dogu esan bear? Nortzuei itzal-izan? Nortzuek dira gure nagosiak? Esastazuz Yaungoikoaren agintza batzuek.

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0016 Emoiguzu gaurr geure eguneroko ogia, parkatu eiguzu geure zorrak geuk gure zorrdunai parkatzen dautseguzan lez, eta ez eiguzu itxi tentaziñoan jausten baña gatxetik jagon gaizuz. Amen.

7. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk lora 0228 Imiñi don, ta geratu donaz
gure biotzak batuta,
nik emon dausnan lora-barruan
nire biotza yagon-ta
.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0072 Ille bigarrenean, Karlosi begia oso sendatu orduko, etorri zan albistea, moroak sartu zireala Españan, ta ogeitik berrogei urtera bitarteko mutil guztiak, joan bear ebela gudura, aprikarrok, Españatik kanpora bidaldutera; Bizkaira arte etorri leitekezala, ta bizkaitarrak be joan bear ebela euren asaberria jagotera.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Lenengo azaldu eban lagija zer dan, onen jatorrija, bere biar-ixana ludijan, zenbat eta zelako onurak dakaskuzan, eta azkenez, zein goratubak ixan biar eben lagijak ikasi ta aztertuten dabiltzanak, baita eurak gorde edo jagoteko ixentauta dagozan gixonak.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0142 Ekandu polita da, Yosu Umetxua besoetan daukon Padua'ko Andoni Deun miraritsuagana ume txikiyak eruatia eta beronen Deunetxe Urkiolagane'kuan, bere bitartez Yauna'ri eskiñi ta batera Yauna'ri eskatu, yagon dagizala, Zerura'ko, umetxu areek.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 - Jaungoikuak jabon eta eutsi zagixala, ene bakaldun altsu ori, eta Berari gura dakijola zure altasuna ta aginpidia egunetik egunera gettutia - esan eban Markolbe'k bakaldunagana eldueran.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 ¿Ta nun yagon Marte Goyerri'ko?.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 c) Olango aldijetan eguin leiquiana da; edo aguertu pecatua, izten dala caltia ecarri leguijan pecatuaren albo edo zerzelatasuna; edo guztiz ichi pecatu ori: eta bigarren era auxe dirudi obia biar dan ixiltasuna jagoteco, eta baita autor-entzuliaren aurreraco itaunac aldenduteco.

14. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0170 Gizon bakotxak zerbaiten jaun ta jabe izateko ta bere ondasunak jarauntsiz ondorengoai izteko daukan eskubidea, bere erroetan beintzat, osorik eta ikutu barik jagon bear da - diño XI Pi Aita Santuak.

15. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0002 1. Izkeraketz eta gizarrteketz, euskera ayolaz landu ta yagoten zain egotea, Bazkun aunen elburua da: andik ere bere izena.

16. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 Auzpaztu gaizan ba bere oñetan eta gogo beroz, biotz osoz esan dayogun: Ama gozo, Ama samurr, Ama maite, gure asaben ekandu onez bizi nai dogu; siñestez asabak baizen sendo, oituraz aek baizen zindo ta garbi iraun nai geunke; baña arerioak geure siñesmena illundu ta geure ekandu onak zikundu nai dauskuez-ta, Ama laztan orrek zeure magalpean arrtu ta jagon gaizuz.

17. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Amaituta, ikurrinduna Gotzañaren aurrian belauniko zala, Garaiko gastedijak, orain artian lez ekandu eta oitura onak jagotzen iraun dagijan onespen bedegarra eskatu eutsan.

18. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Geure egipenakaz uste ezkarala dakutzun Jaungoiko ori: atzerrijen Irakasliak kalte orotatik jabon gaikezala egixu.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Lurr apatzetakuak, barriz, bijotz zintzo ta zuzenaz entzuten dabe itza; bata, jabon eta galburubak ekarri, be, egonarri.

20. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Jauna: zeuri deskeintzugun opari onek beti bizkorrtu ta jabongo al gauz.

21. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Oneri, ta sarijak irebazi dabezan beste gustijeri, poz-agurra dagitsegu, eskerrak emonik euren lan orrekaz geure euzkera kutuna aurrera bultzatu dabelako; ta Euzko: Gaztedijari diñotsagu, bere asmo ori onestu ta txalokatuten dogula,euzkerari eustea geure siñiste ta ekandu onak jabotea dalako.

22. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0008 Danak:
Emoiguzu gaur geure eguneroko ogia
parkatu eiguzuz geure zorrak
guk geure zordunai parkatzen
dautseguzan lez eta ez eiguzu
itxi tentaziñoan jausten, baña
gatxetik jagon gaizuz
.

23. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0021 Jaungoikoaren aginduz eta Goteunaren argiz, zintzoro entzun, deunki jagon ta zeazki azaltzen dauan neurrian.

24. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0584 Lenengo, jazotakoa autortzen dabee: Apostolu Jezarlekuan, orban bage, jagon izan da katoliko-uzkurtza.

25. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 12. Adiña ta sena Yaube'k; bemaizkizu, Ixrael'en gañeko agintea damaizukenean, zure Yainko Yaube'ren legea yagn dezazun.

26. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Eguzkia mendiak gora zioan: bederatzi bidar yauretxe gaiñeko sapailloetatik turutak ots egiten zuten, apaizek, Israel onetsi bitartean, ziotelarik: Yaunak onetsi ta yagon zaitzatela.

27. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Gatxa da alde batetik bestera pasatzea, fronterea ondo ondo jagonda dago-ta.

28. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Lekeitxo, Ea, Elantxobe ta
Beste andik gorakuak,
Gure erriak antxe dirade
Dirauzku gure barruak.
Aita ta Ama aintxe dirala
Bai eta lagun urkuak,
Jabon daizela zeruetatik
Danon gure Jaun-Goikuak.

29. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0448 SURR. - Nire bizia-arren, abade, zure soñeko luzeak yagoten zauz zu, ostantxean somau bearko zeunke nire ezpatea zure odolean.

30. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 Aren aurka ez dago jagoterik; aren ondotik iges egitea dozu onena.

31. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 Eta tinki erabaki-ta utzi eban: Aita Santutza goratu eban lez goretsiz, etzala gotzaien eginbidea gutxiesteko ta beeratzeko, arein mailla ta bikaintasuna yaboteko ta andiesteko baino.

32. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0166 Guk, beraz, bitxi eder lez jagon ta goza bear ditugu, aren arima puskak diralako.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/3 0035 Nora eramango du Edurne, bere alabatxoa, ongi jagon dezaten?.

34. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0044 Santa Fetik Cartagenarako azken bidaian gauza bera egin zuten, nahiz eta orduan zama ez izan hainbestekoa, eta tropak jagonik zegoen.

35. 1969-1990 euskara batua literatur prosa kotxe-lapurrak 0013 Polizia bat garajea jagoten dago.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Baina jerarkia zuzen jagonda.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Indarrik gutxienekoak, gazteenak edo joko horretan sekula ibili bakoak beti izango dituzte garrantzi gutxiko ardurak: jantziak jagon, gauzak batu, arloa jagoten egon, edo jokorako hartu den zelai horren ugazaba etortea balitz oihu egin.

38. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Ordurarte irribarretxoa jagon baduzu ezpainetan laster bestearen ezpainetara nola doan ikusiko bait duzu.

39. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura iaun zuria 00165 Aro barri bat sortu zan Bizkaian. Iaun Zuria herririk herri hasi zan dana antolatzen eta Malato arbolatik itsasorartekoa zintzo-zintzo jagoten.

40. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0340 Lege honen ondorioetarako, osasun-koperatibatzat joko dira, baita ere, pertsona fisiko eta juridikoez osatu eta bazkideei, berauen senideei eta bertako langileei, hala balegokie, osasun-sorospena emateko eta, horri begira, ospitale, klinika eta antzerakoak sustatu, tresneriaz hornitu, administratu, jagon eta kudeatzeko direnak.

41. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00220 2. Era berean, polizi zereginak burutu ditzakete errepidezko garraioa jagon eta ikuskatzeari. errepideak zaintzeari eta errepide-poliziari dagokionez.

42. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0178 Gutariko bakoitzaren ardurapekoa da gure berezko inguruak jagotea eta lorrindu direnak zuzpertzea.

43. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0079
parke natural
zoologiko
babesleku
desagertu, agortu, ahitu
natura
kaiola
harrapaketa
zaintza
bizi
zaindu, jagon
jaio
hazi
ugaldu
hil
ohartu
errespetatu
lasai
urduri
baketsu
odolgaizto
ugaztun
hegazti
harrapari
narrasti
ahozpez
gurutzaturik
eserita
gorderik

44. 1991> euskara batua literatur prosa e. jimenez 0095 - Lau semealaba eta jagon behar joadaz - lehengora etorri da - , eta hemen be gartzelak diagozak, polito beteta ganera.

45. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0277 Izan ere, Mogelen letra modua aldatuz doa bere bizitzan zehar, eta lehen aldietako idatzietan ageri den idazkera ondo jagona, apaina eta zutuna, denborakgarrenera, narrastuz eta makurtuz doa.

46. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. amuriza 0009 Okerrena izan da, konbertitu eta Elizako laguntasunak hartu nahi gabe patxadan gozo-gozo hil denean, sinesgabe batek zilegi ez duen bezala hiltzea, bere lagunek zortzi gau eta egunetan haren hilobia jagon behar izan baitute, haren gorpua eliztar asaldatuek ez profanatzeko.

47. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0009 Agintari guztiei gomendatu egiten zaie, beren agindupeko agenteen ardura bultza dezaten, honako Agindu honetan manuzko den guztia ahalik eta zehatzen jagon eta betearazteko.

48. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elao 1997 1212 Horri eskumuturrekoen oraingo sistemak duen fidagarritasun urria gaineratuz gero, inor ere ez litzateke harrituko une jakin batzuetan zenbait kasu gertatuta ere, hala nola nahasteak, hutsegiteak, lanbideko axolagabekeriak eta beste. (Adibidea: Mendaroko herrian, Gipuzkoan, lehengo abuztuan gertatua. Ospitalean egun batean lau haurtxo batera suertatu ziren, eta beharrezkoa izan zen 30 orduan baino gehiagoan zain egotea ama bik in situ frogatu ahal izan zezaten, hain zuzen, jagoten, jaten ematen eta laztantzen ari ziren jaioberria ez zutela beren ondorengoa, beste ama baten alaba baizik).

48 emaitza

Datu-estatistikoak: