XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0023 Eleiza Ama Deunaren aginduak bost dira: Lenengoa, domeka ta jayetan Meza osoa entzutea; Bigarrena, urtean bein gitxienez autorrtzea, ta orrezaz gañera ilteko arriskuetan eta Jauna arrtu baño lenago oben astunean egon ezkero; Irugarrena, Pasko-aldian gitxienez Jauna artzea.

2. 1900-1939 bizkaiera poesia j.a. goiria 0465 Ainbat aldi on pozgarri igaro
zure goyetan ni dodaz,
goi-alde luze ederr orreittan
amaikatxu jai ein dodaz
ta zenbat bidarr batta aurrkittu be
neke-aldittan zoruna
aldameneko itturri-onduan
atseden gozo estija
.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Au da jai aundiyonen asaiyeria.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Amaboskarren eguna da argiyen jaiya.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 (...) yai eder bat egitea gura izan dau erriko zelai nagusian, bertara erriko jente guztia batuta, gazteai an sardana-yantzea egiteko dei egiñagaz; Azaña udal-etxeko balkoitik eurai begira dagoala, Azañaren ondratzako euron sardana-yantzea izan zeitean.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Baserrira eldueran, auzoko guztiak urten jakezan pozaren pozez eta egun askotan izan zituen iñon diran jai ta jolasak mendi bazter areitan.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 19. Beñola pilistindarrak, Dagon jainko-izunaren omenez jai aundia eben.

8. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 Jai orrek gora-bera, olerkarijak gitxittuten joyazan ostera eta 1554 urtian olerkarijak utz egin ebelako edo pantzeraz idazten eban Ronsard'eri lora-urdiña bidaldu eutsoen.

9. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0069 Gaurko jayak ikusita ori dionanean... barkatu bearr didan, baño ganbara ortan zerrauts geitxo daukanala esateko gogoak zetozkidan.

10. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 (...)... Orrela gertaera xamur ura kristau guztiei gogorazten zien: onelako jai aundirik egin ez arren, oraindikan jai gordetzen da.

11. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 Aste santuko jaiak egitera kristauak urrutitik etortzen ziran.

12. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 Jai artan jendetza aundia batutzen zan: aur txikiak ere, oñak lurrean jartzeko gauza ez izan arren, beren amaren besoetan joaten ziran, eta bere esku txiki eder pollitetan erramu edo olibo ostoak zaramazkitela deadar egiten zuten Hosanna onetsia izan bedi Jainkoaren izenian datorren Israel-Erregea....

13. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Asteazkenean ordea asten ziran jai aundiak, eta emendik aurrera agiri-agirian bezela ta begi aurrean ipintzen zitzaizkien Jesusen neke guztiak.

14. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Jai ori orain goizean egiten da.

15. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Jesusen zeruratzea eta Espiritu Santuaren etorrera biek batean egiten ziran, baña oraindaño ikusi degun bezela, jai guziak gertatu ziran toki ber-berean egiten ziran.

16. 1900-1939 gipuzkera poesia j. gamboa 0240 ¡Zer jendiaren diferenziya
zegona lengo jayian,
estropada-ri begira, konchan,
gazteluban ta kayian;
kanpotik ere iñor guchita,
ontziyak eskax playian,
odoi illunak, ziruritela,
festa ukatu nayian!
.

17. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0041 Zerrgaitik igande ta jayetan, txaideak-zearr errdel-abesti gatzbakoak eta maiz itxusiak entzun oi dira...?.

18. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Urte batzuek geroago, bera apaiz zalarik, arako euskal-jayetan, d'Abbadie jakintsuaren izenean nik, nere erria ere alde bat utzita, onera ekarrarazi nituen jai eder ayetan; larunbat-arratsaldez elizalde onetara eldu nintzanean, kalean sartuta, mendiak nik uste baino aundiago, ibarra medarrago, ezkerrean iruditu nituen auzotegiak eskubi-aldean ta gorengo-tzat neduzkanak kaletik urbil ikusi nituenean; nere adiskide Aramayoarra etorri zitzaidan burura: eta nerekiko esan nuen: Aramayo ura, Peru Matrakaren Aramayo, ezukan Aramayo; Aramayo egiazkoa au dek .

19. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Ango Ikastetxe-nagusian, Retórica erakutsi zuan aurrena, ta berak egin zuan 1835'g. urteko Ilbeltza'ren 2'an, Ikastetxea irikitzerakoan egiten zan jaian irakurri bearr zan itzaldia.

20. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Andra Maria`gazko zaletasun, eraspen eta maitasun oneik euren egongu ta bizitokia gure gogo-biotzetan dauke: biotzean jayo ta biotzean bizi dira; baña zindo ta zintzoak izateko, gitxienez be Andra Maria`ren jayen bat ospatzen dogunean, euren barreneko lurrun eta usain gozoa iragarri, erakutsi, edatu ta zabaldu bearr dabe.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 Gure asmo, uste ta itxaropena orixe da: itxaropen au galduko ba`gendu, lanari jarraitzeko kemen eta adorea be galduko geunkez; baña uste ta itxaropen gozo oneik geure gogoa indarrtu ta biotza sendatzen dauskuez, eta orain arrte lez aurrerantzean be euskerea geure siñestearen lagun eta jagola izan dakigun, jai oneik Amaitu baño len, Uribarri`ko Ama samurraren eskuz, Jaungoikoari betiko eskiñi ta opaldu gura dautsogu.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0055 Jaietan ordea, (morroiaren itzak dira) goizean goizetik esaten genun agurtz ori; arratsaldean, beste morroi bat etortzen bai zan nere ordez, ta arekin beste bat esaten zun.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 Paska yai aurrean, Yesu'k, Aitarengana gizarte ontatik itzultzeko garaya eldu zayola yakiñik, gizarte ontan zeuden beretarrak maite izan ezkero, azkeneraño maite izan zitun.

24. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Nola ez ordea? Aita Prantzisko Donearen seme alde batetik, Prantziskotar euskal-mixiolari jatorren ondorengo bestetik, oso begi atsegiñez ikusi bear guk olako jaiak.

25. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Danok dakizute 15'an Done Isidro eguna dala eta basarritarrak jaia oi dutela Bilbao'n, beste toki askoren erara; jai ori ikusi zuan Abando edo Albia'n gure adiskide Humboldt'ek eta ango ipurdikoen berri ematen zion emazteari nere liburuan ikusi dezakezuen bezela eta (nere lana aipatu gabe) Txistulari'k ematen duan bezela.

26. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Urrengo igandean, illaren 18.an beste jai ta jolas arrtean Meza nagusi ederr bat abestu zan Santurrtze'n bertan; eta gure amazazpi garailariak, Kristoren guda-mutill bizkorrak ziruditela, aldare inguruan egon ziran zutik da, zuzen eskuetan arraunak ixkillu (arma) tzat zituztela.

27. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0240 Entzun dituzte Gipuzkoarrak Ermu'tik asi ta Berriz, Elorrio, Abadiño, Durango, Zornotza, Arrati ¡Arrati oraigarrian!, Galdakao, Bilbo-ate-errietan, Bilbon bertan, Begoñan, Mungi, Bermeo, Mundaka, Gernika, Lekeitio, Ondarru ta erri guzti guztietan Aita Iñazio Deunari egin dizkioten jai ederr guztiz ikusgarriak.

28. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Bonifazio'rentzat jai eder bat gertu, degu, ta ontan etzuen Zumaya'k gibel ta zear egon bear.

29. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Ez daukagu azturik, orren anai Karmelo zanaren sarraldiya: Azpeiti'n izan zan jai eder ura.

30. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0002 ¡Ze atsegin eta pozkarri zaigun gure aurrtzaroko, ume-garaiko, toki, jolas ta jai alaien oroipena! Gizonaren biotzean badago zerrbait ere, bere makurrkeriak okerrtuko ezpalu, zorionaren antza egoki ezagutzera emango liokena; orrdea, gizonak maiz okerrtzen ditu biotzaren onerako bultzadak eta samintasunaren edari garratza sarritan edan bearr izaten du.

31. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0003 Nere burutik kendu ezin det, yaun-andrreak, arako gure gazte-aroko jai garrbi atsegingarri ayen oroitza.

32. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0003 Goizean-goiztik gure eliza zarreko eskilla aundien ots aundikorrak esnatu ta jayaren oroitzak lasterr gure biotza eztiki gozatzen zuban.

33. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0026 Yaun-andrreak: Barrtoloma deunaren jayak zirala-ta Sorozabal ereslari ospetsua, nere anai Gabirel eta ni Amezketa'ko enparantzan arrkitzen giñan zerrbait ikusi nayan.

34. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Zertako jai edo phesta berezi hek?.

35. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euzkerea 1929 0101 Behin, handiki baten etxean jai ederr-ederra zen, alhaba baten ezkon-deya emaiteko.

36. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 ANDRE TA JAUNAK: Gure Euskeraren jai oketan zuekeri solasaldi bat egitera elduki, leen leenik zorion sutsu bat jai oken eraldalariekeri, XVIII mendean, gure izkuntzaren omen aundia izan zen Mendiburu Abaz, oroitu zarielako.

37. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 Ondo dakizute denok, batez ere jayen eraldari zeratenok, onelako gaiaz lan ederr baten egiteko, bearr den gerkuna.

38. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 Ez dut bada azketsik zer eskatu, nere lantxo au, jai oni ta Mendiburu bezalako gizon bikain bateri dagokion bezain ederr ta sakona ez delako.

39. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1921 00001 ANTZEZLARIJAK.- Igandian zortzi uste det asiera emango zayola neguko antzerki-lanari, Maria eta Txibiribiri antzezki politekin, eta jai ori baliteke Apirka'n aurkitxen diran gure erriko anayen aldez ematia. Ia ba, antzezlari zar ta berriok, jo gogor.

40. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Laster eraldu (organixau) zan Antzezkari-Taldia, eta datorren illaren 5'an, Deun Agate egunian egingo dira lenengo Antzoki-jayak gabeko 8'etan, eta bigarren jaya ixango da igandian illaren 7'an.

41. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Deun Agate-eguneko jaya: Lenengo.- Euzkel-Abestijak.
1- Itxarkundia.
2- Zeuretzat bixiya.
3- Gertu gagoz.
4- Aberri maitiari.
5- San Juan de la Portaletaña.
6- Deun Agate-abestiyak.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Jaya .- Illa onen 20'an, Bakiza auzuneko zaindarija dan Deun Sebasten egunian, jaupa ixan zan 9'-etan, notin asko erdu zala; eguraldi txarra zan baño orregaitik umore ona eguan.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Erromeririk etzan ixan. ¿Zergaitik uste dozube? Alkatiaren txilibitukerijakaitik berau dabil ba auzune guztijetako jayak galdu eziñik.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Euzko abendaren elez AjangizIgokunde (Asentzijo) Igaro dan 17'an goixeko seiretan erri onetako kanpayak bilin-bolaka ziraneko esan gendun beste urtietakuak baño gomutagarriaguak ixango dirala jayak.

45. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 EGUNEKUA IZPARRAK ETA JEL GAZTEIZ'EN Jai eder-eder ta onuratsua egin zan atzo Gazteiz, Araba'ko uri nagusijan.

46. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Geure zorijon-agurra Gazteiz'ko Euzko-Gastedija'ri, Araba'ko jeltzaliei, atzoko itzegikari zolijei, eta atzo Gazteiz'era urriñetatik juan diranei ango Jel-jayari laguntziarren.

47. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 JAYAK Datorren ilaren 15'an Ama Birgiñiaren eguna da, erri onetako jairik andiena.

48. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Baita bere, izango, leiteke, gauza polita arratsaldean Udalak Iminiko baleu aurreskularian sariketea, erriko jayak euki dayen zeozer euskeldun usaña.

49. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 ARRASATE'TIK EUSKALTZALEAK DEUN IÑAKI`GATIK Erri dana jakitian Euskaltzaleak Arrasate ikertzera datozela, poz pozik jarri dira, ta batez ere gertau dituzten jai ederrakin.

50. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Garaija'n be ixan gintzazan, eta jai ederragorik asko geyago ezingo jakon iñun eraldu.

51. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Jaia gutxi gora bera onela izango da, aurreko egunian txanboliñagaz biribilketa; egunian, goizian goiz barriro biribilketa, Deun Laurentz"n jaupa, bertsolariak ezpata-dantza, oturuntza arratsaldian eusko batzarra eta abar.

52. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Jai au egingo da. Artazo pelotaria'ren omenez. Geroko egunetan jarraituko degu. AIXERIXA.

53. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ikusten zeuden antzezlariak, zaletasun aundia zuala notiñak jai ori ikusteko bazekiten era guztietakuak izango zituztela epaikari eta nola antolatua zan jai ori beren lagun maiteari laguntzeko, arreta aundia jarria zuten; jakiñian giñan, ondo tajutua, ondo eratua zutela, bañan oso txiki, oso motz geldituak gera; ikusiak ditugu askotan gure antzezlariak beren eginbearra ondo betetzen, bañan igandean beren egokitasunari gaiñ eragin diote.

54. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Bigarren azaldu ziguten Morroi jatorre; lendabizikoa mamitsua eta erakusgaiduna bazan, Morroi jatorrak lez eragin zigun parrez; geldi aldietan mutiko talde batek, Karmentxok, Eginok eta Cuendek abestu zituzten euskerazko abesti goxo eta xamurra eta amaitu zan jai eder au txalo ugariakin.

55. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Igaro dan astian yuan zan Zeanuri'ra Angoitia'tar Koldobika abade jauna, an beren aita-amaren onduan jayak igaroten.

56. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Gazteiz'era yuan zan Puxana'tar Peli, Gatzayeta'ko morroi zolia, an beren anaya baten etxian jayak igaroten.

57. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Juan zaiguz aurtengo jayak, eta itz gutxitan ez bada be, esan bear degu nolakoak izan diran.

58. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 2) Ondo etorrijak bediz geure erri onetara Catalunya eta Galiza'ko bidaldubak, geurekin anattasunez eta gogoz ospatu gura dabelako jai au, eta aberri bakotxaren eskubidiak eta azkatasuna lorrtuteko gurari berezijaz datoselako.

59. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 4) Zaindari Deun onen omenezko jai gurenak eralduten ain zintzoro leyatu dan Euzko-Gastedija'ri zorijonak egin eta euzko-errijaren eskakixun bidezkuai erantzun dautsen erri-ordezkarijai be bai, eskakixun onek, ba, zuzutza ta egijaren alde legez eta gixatasunaren azkatasunik donienak babestuten dauzala.

60. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Ereslari ospetsu au jayo zan 1685'garren urrtian eta 250'garren urteurrena dala-ta jai aundijak egin dira ludi osuan.

61. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bere omenez Biena'n egin diran jayetan, Freud'ren semiak ipuin auxe edestu dau bere attearen jakintasuna noragiñokua zan atzalduteko.

62. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Atzo, garilla'n 10'garrena, Kistobal deunaren jaya ixan zan.

63. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eusko Etxea'ko jaiak.

64. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ez al dezute ikusten on Bitor jauna, Novedades antzokian, Euskal Esnalea'ko jaiak antolatzen, eta atsegintzen....

65. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Elizan ez ezik, kalean ere, jaiak izan ditugu, dantza-sariketa, pelota jokua, bertsolariak, eta ¡aufa mutilak! baita eresbatza zarataren otsa galanta ere.

66. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gure erriko abertzale jaia egin genuela ta orrekin ez degu naikoa degula ta gañerontzekoari or konpon esan bear.

67. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¿Nola ez alako jai aberkoia ikusita?....

68. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Emengo abertzalien artean poz aundia dago datorren illen bian izango diran jai aberkoietara juateko.

69. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Abertzaletasunaren txinparta piztuaz eratu da nolabait Buru Batzarra, emendik sartu dira Eusko Elkartea ta Emakume Abertzale Batza, ta igaro dan azkeneko igandez egin dan jaia, gogoangarri izango da batzuentzat, naiz mingarri artu norbaitzuk.

70. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ezinki guzien tartetik iriki bidea, ta artu giñuzen oraindañoko asmo guziak bete ditugu, igandeko jai ori egitean.

71. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Emakume Abertzale, Mendigoizale Ernani eta Gaztetxu Batza'ren zabalkunde eta beren ikurriñen onespena ospatutzeko eratu diran jaien EGITARAUA.

72. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ondoren, Eusko erromeri jatorra txistulari, dultziñero eta triki tixakin, otoi ezkilla jo artean onekin amaituko dira jai atseginkor oiek.

73. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Orra irakurle, gorago ikusten dezun bezela, zein jai aberkoi eta oroikorrak eratu diran.

74. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ebreotarrek, illunabarretik asten zituzten jayak, guk ere 27 illunabarretik ekingo diogu.

75. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Idiazabal'ko txistulariak uriko dultzaineruak, eren biribilketa alaiakin aditzera eman zuten jaien asiera, ta andik aurrera, bigarren arrats-arte esate baterako etziraden ixildu.

76. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Udala (Ayuntamentua) dana juan ezdalako badira zerbait esanak, bañan jakin zazute Udala ez dagola txadoneko jaitara bazkun juaterik, Gipuzkoako Aldunak galerazia dagolako, ta arren esaten dizutet, txadonera ezgaitezala juan, zein juaten dan ta zein juaten ez dan ikustera, ta iñoren egintzak maxiatutzera, ori Fariseuen egitekua data.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Euskal Orria irakurtzean askotan galdetu oi diot nere buruari: ¿Bizkaia'n ala Gipuzkoa'n ote gaude? Asi Saski Naski Pospoliñeko iragarkiak jartzen dituana ta ango jaien berri daman izperkariaren idazkiztatik errietako izperkarietarañoko guzik, umetxu, gastetxu, Mirentxu ta abar ari zaizkigu beti ta ez dira gogoratzen Gipuzkoa'n aurtxo, gaztexo, Mirentxo, Josetxo, Maritxo ta Katalintxo esan izan dala ta esan bear dala ta ez Bizkaia'n bezela, umetxu, gastetxu, Mirentxu ta abar.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 - Lengo iganderako iragarrita zegon, bañan guztiok dakizuten bezela, Españi`ko gora-berak dirala bidez, ezin egin izandu ziran, eratutatako jai-aberkoyak.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Egun alai abetan bildutzen gerade sendi guztia, denbora luziak etxetik kanpora eginda, jai abetantxen biltzen gerade geren etxietako tximinipean aita ama ta senide ondora.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak adonostia 0001 ¿Zer egin, adibidez, neguko egun belaxka oietako batean, aideak sentarteko jairen bat aitzeki artuta, ez det esango mai berexia, baña bai ondo jantzitako mai eder inguruan biltzen diranean?.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Lengo jai batian, bular gañian lauburu izugarri batekin ikusi iñunatan.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Azkarate'ko jaietara joan dan igandean ginjoazela sagardotegiko aurretik pasatzerakon, ango musika soñua entzunda eta ainbeste señorito guardizibillen artean erderaz itzegiten ikusita arrituta gelditu giñan.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Jayetako salneurriak: Gizakumeak, 1,00. Emakumeak, 0,50. 15 urtetik berakoak, 0,25.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Zumaraga'ko jaia zala-ta, beste 18.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 ZUMARRAGA'KO JAIA

86. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Igakunde egunez Zumarraga'n egin gendun jai eder ura ere gorazi nai degu.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Poz arek indartu-ta, aurten ere orrelako bi edo iru jai antolatu nai giñake, oso onak lirake gure Alkartasuna zabaltzeko ta.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Gero erabakiko du Batzar onek jai oiek nun eta noiz egin ditezken.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Arratsaldean, 3 3/4'etan, Victoria Eugenia antzokira jo bear genuke noski euskaltzale guziok, eta orregatik ez degu beste jairik eratu.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Ta eguardian berriz, bazkari berezia, gure jaia ospetu dezaten.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1937 0001 Jai izeneko otzepelgarri Bazkunaren landoletan ari diran langilleen ordezkaritzak zuzendu duten idazkia ikusi zan.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Eliza-re urruti: doi-doi arrapatzen degu jai ta igandetan, ta abek dira basetxean bizi izatearen onurak. Atzeaka.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Igazi dan azilla-11'garrena, Martin deunaren jaya izan zan, eta Europa'ko guda nagusiko gentza-urteburua.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Lotazilla-8'garrena.- Ona emen beste agun gogoangarri bat Bidaso-andiko euzko-abertzaleontzat: Sortze garbiko Ama Neskutza'ren jai aundia.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Jai au, Euzko-Gaztediak aundikiro ospatuten daben jaya da-ta, Getari'n aurkitzen garan euzko-abertzaleok be, alantxe ospatu izan dogu.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Notintza ugari Deba'ra juan zan an egin ziran euskal jaiak ikustera ta bai pozik etorri ere gure eresbatza ere juatekua zan jai orrek bere eresaldi goxuarekin goratutzera.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Kalbaixo jaixak

98. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Urreratzen badatorkiguz kalbarixuak ere eta jaiak eratutzen asi dira.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Naparroa Baztan'dik Zigako jaiak.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Urtero bezala aurten ere illabete onen 10'garrenean Zigako errik egin ditu jai eder ederrak bere zaindari Done Lorentzoren omenez.

101. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Yendeketa aundia bildu da aurtengo jaietan erri ontara.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Jai artako berri, nik baño obeki emango dute Baztan'go berri elzalek eta bakarrik aipatuko dut, emen, Iruña'n gertatu zena, Elizondotik itzuli ziranekin.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Egubeldi ederragaz egiñ ixandira Errega'tar Deun Erroka jaxak goizian goiz asizan jentia Erregatzera umore onagaz, amarretan jaupa abestua txonitzagaz eginzan txadona guztiz gintez beterik egonzan gero guztia zugatz azpixetara toki billa ibilli zirian bertan bazkaltzeko arratzaldian erespotz soñuan ondo aixian eiziran gaztiak.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Lepradunak beren artean jai batzuek egin dituzte ta jai oyetan al izan duten dirua bildu dute, gero monjai bialtzeko.

105. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Jai alai eta pozgarria igaro genduan Jesus'en Biotza'ren egunean: goiz-goizetik elizkoi guztiaren leioak apaindurik arkitzen ziran ikurrin guztiak Jesus maitatiaren biotz irudiarekin apaindurik zeudela.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Mikel Deuna'ren txadontxoan ere, garaipen aundiarekin bete zan jai zoragarri ori, eliz gurasoak agindu duten eran.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Igarotako igandean Markina aldean jai bat izan zuten abertzaleak eta emendik naiko juan ziran Naparruko aldun dan Agirre jaunari entzutera.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Mordo ederra joan ziran emendik ere Bergara errira beren jai ospatsua igarotzera.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Batzuek jai eta besteak lana nai zuten eta badakigu ola batean autarkiak izan zituztela eta jai nai zutenak irabazi.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Jai onetan, zar eta gasteak, guztiak maitasun aundiarekin Mai Donean ikusi ziran.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Emendik ere asko dira joan diranak toki miragarri ayetara ta jarraitzen dutenak oraindik ere joaten Maria'ganako jaiera berotuaz, ¿zer gertatzen ote da an? bi aldiz izan naiz neu ere, ta ango jendiaren ixiltasun ta begirunez ikusi ondoren esan nezake eztala mundu ontako jolas-leku bat.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Jai onen sestasunak aurrera eramateko, oraindik astia badago eta urbil Jaun lagun, jarraituko degu, bitartean ekingo diogu lanari.

113. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. irazabal 00003 Aldra edo pillo onen asmua da Bizkaiko erri txikijetara, jaupak edo mezak abestuteko juatia, erriko jayetan; eta onetarako, jakin erazo gura dautse Bizkaiko txaunburu gustijeri, edonora juateko gertu dagozala onetarako, jana ta bultzija bakarrik ordaindu ezkero.

114. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Erroma'n ozte (gente) aundia eltzen zan eleizkizun onetara, batzuk Jainko-zalez, beste asko jaya ikusi gureaz.

115. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Itzaldi ori irarri ta oparo ta ugaritasunez zabaldu gendun, yai aren ondoren.

116. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Urrengo egunean, elizkizun ederren ondoren, umien jai ikusgarria: umeok euskeraz irakurten, abestuten, kristiñau ikasbideaz aztertuten.

117. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Orrilla'ren 15.n, gizarte auziatzaz, XIII'n Leon'ek argitaldu eban ikazki zoragarri onen berroigarren urtea dala ta, ludi gustian yai eta itzaldi ederrak egin dira.

118. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Emeriko deun eta Ungaria'ko bakaldunaren gomutaz ospatu ziran yayen argazki txorta ederra eta ertitsu apaindua eskiñi eutsoen.

119. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Lendik esanda daukagu aurten Bermeo'n eta Gipuzkoa'ko beste erri baten egingo doguzala umien jai eder onek.

120. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Uste dogu euskaldun Kristotarrak eskua luzatuko dauskuela jai bi oneik biar dan anditasunaz egiteko, zabalduta daukagun arpidea gizenduaz.

121. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Bermeoko yaya Irallean izango da-ta, geroago ipiñiko doguz bere baldintzak.

122. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Jai onetara dei egiten yake Arrasate inguruetako erri ta auzunai, batez bere Udala, Uribarri; Gesalibar, (Santa Ageda), Bedoña, Arretxabaleta ta Eskoriaza'ko erri ta auzunai.

123. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Ajengiz'ko jaijak.

124. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00265 Gipuzkoa ta Bizkai'ko Zaindariari ondo jakozan legez ospatu ziran Iñaki deunaren jaiak.

125. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00265 Karmel-eleizetan be jai aundiak egin dira Karmen'go Ama bere illaren azkeneko egunean batez be goraltzeko.

126. 1900-1939 zuberera antzerkia gh 1938 0308 Frantziako Provintzietan,
Jei eta igant' egûnetan,
Agertzen dira kharriketan
Xahar eta gaztien suñetan,
Ezinagoko, egindûraz,
Bai eta aphañdûraz,
Eder diren suñetakuac,
Muda zahar aspaldikuac
.

127. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Aita Santuaren idazkaiak diñonez garillaren 16'n irabazi leiteke Parkapen Oso au, baña Karmengo Amaren jaya garillako igande baten ospatu nai ba'litz, egun orretan be irabazi daiteke; baña beste ille baten ez; beraz Karmen-jaya garillaren 16'rako iragarri beite.

128. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 Orregaitik bearrezko da teatro-erakusketen jaiak eta sariketak eratu ta ugaritzea.

129. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Ondo pentsatu ezkero, aztuna da izan be illabete, bi edo irutako ikasketak illuntze bateko jai bakar baten ondoren amaitzeko egitea.

130. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Kanpotik: 1) Kutuna artu, komentuko nagusiaren eskutik; 2) Andra Maria'ren jaietan autortu ta jaunartu; Karmen'go Amaren egunean, Larra'n bertan burutu bear ziran baldintza biok, arratsaldeko eleiz-birara etorriaz; 3) al izanik, illaren irugarren domeketan eleizkizunera etorri; eleiz biran, gizonezkoak gurutzearen atzetik ibilliko ziran, abadeak prailleakaz naste ta andrazkoak onein ostean; 4) anaikide bakotxak bere barruak diñotsanez gauzak egingo dauz,(...).

131. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0202 Garai baten etzan erromeri ez erriko jairik bertsolari bakorik, oneixek ziran dana girotzen ebenak.

132. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Deun edo Santu bat goraldu bear danean, edo euskal erria goruntz jasotzeko era danean, olerkariren baten omenezko jaia danean, euskera zarra, edo erritxon bat, au edo ori zerbait danean, aurrean bear du bertsolariak, antxe ematen du ondo ta.

133. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0319 Zubiaga, jaiotzez bilbotarra izanda be, umetatik Barrika'n bizi izan da, ta gaur Urdulitz'ko Arriaga baserrian daukagu; itxasoz itxaso luzaroan ibilli arren, legorreratzean, lagunak zirikatuta, or ibilli izan da erriz erri, jai ta erromerietan kanta-kantari.

134. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0287 Berrogeikaroan jausi ezkero, bai; onela Jose deunaren jaya garizuman jausten danean, barau egin bear da; ta ostiral edo larunbatez, aratuzte be bai.

135. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Erroxali - Pampoxa ez ba zitzaidan gelditu bada... Arri ta belarri utzi nituen guziak! Pentsa, jai artan kaballero batek esan zidan Vaya canela!

136. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0023 A. Domini - Ez zenion artuko?
Lutxi - Erreza zegon ukatzea. Nori eta Erroxaliri! Erriko jaien ondoren zerbait egingo diot. Bestela ez bait-nau pakean utziko.

137. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0006 Igande bakoitzak Pazko-Jaia berrituko digu, pekatutik bizitzara igarotzea gogoratuaz.

138. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Ixil. Ixilotoitza Secreta Donibane'ren jai aundi ontan guk ekarriak on ar etzazu, Jauna.

139. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0095 Sarrera Poztu gaitezen oro Jaunagan, San Tomas doatsuaren jaia ospatzean; aren oñazealdiaz pozten dira Aingeruak, eta Jainkoaren Semea goresten dute.

140. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0020 Ezker-eskubi, beso biak sustrai,
aizea astinduz, bizia edaten.
Zuaitz bat dirudik zerutik jaten
ipurdiz gora... Goian ote-dek jaia?

141. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 Bearrena, gure Jainkoak jaietan egualdi ederra egitea den!

142. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 Gaur jai erdia dalako, meza motxa daukazute emen!

143. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0274 ampamp3. (Esteban donearen Jaian)
Jauna, gu baitan
beti bizi,
Zu biotzean
gu nork izi?

144. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0186 273. Noiztikoa ote degu Elizan Andre Mari'ren Garbikunde jai au?

145. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0186 Benedito =xLv='garrenaren iritziz, Apostoluetatik datorkigun jaia edo-da.

146. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0186 Bostgarren mendean, beñipein, antxiñako jaia omen zan.

147. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0186 Beñola, otsaillaren lenbiziko egunetan izan ere, Lupercalia esaten zitzaien jaietariko batzuk izaten omen ziran.

148. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0186 Gezurrezko Pan jainkoaren omenez ospatu oi ziran jai oso lotsagarriak, alegia.

149. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0186 Auei indarra kentzeko asmotan jarria izan zan Garbikunde jaia.

150. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0091 Zorioneko baiña ori, ostantzean jaia konpleto gendun dagoaneko.

151. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Izan ere, udaburuko iai batzu eguzkiaren benetako kultu edo iaurespidearen agerkizunak dituzute.

152. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zeleta 0038 Eta jai-aundietan, meza-nagusi aurretik ospatu oi-ziran ibildeunekin, nola ez oroitu?

153. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Iruña'ko Gotzain jaunak jai aundi bat antola zuan, 1609'an, Aldare'ko Gorputz Saindua goratzeko asmuz, baita olerki-norgeiagoka eratu ere, erderaz ta euskeraz.

154. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0006 25 urte dira orrelatsuko jaialdietan gañera, Gure Aurreko aipagarri XI Piok, Tarbes eta Lourdes'ko Gotzaiari kartaz ziola: Kristauak ez ditzaketela jai oriek jator eta bikaiñago ospatu, Aitortza Santuaren bidez beren biotzak garbiturik Aldareko mai santura jaunartzera joanez eta egunero, odol ixurtzerik gabe, berritzen dan Gurutzeko Oparian artukizun izanez baño.

155. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0014 Andik aurrera aita edo amaren eskutik etorriko zan mezetara jayetan.

156. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0238 Maiatzetik udazkeneraño, igande ta jai igotzen da prallea ango artzaientzat eta aratzen diran mendigoizaleentzat meza ematera.

157. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak t. aristizabal 0032 (...); gañera jayak ordainduak, ta uztan ta eguarritan sari bereziyak, ta zortzi eguneko jayak.

158. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0036 Jai goiz batez entzun nuan, izan diteken alkarrizketarik motxena.

159. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0123 Arantzazu'ko Eliza berriaren jaiak aurten dirala-ta, Euskaltzaindiak Agor-il onetan ikastaldi-batzar batzuek eratu nai izan ditu Gipuzkoa-ren Zaindari dan Amaren babesean.

160. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0072 Andik urteetara, 1933'an, Olerkiak argitaldu zitun Jaungoiko-Zale bazkunak: bai ta bazkuna beronek, iru urte lenago, beste Bertso-sorta txiki bat ere olerkariaren goratzarrez Otxandio'n egin zituzten jaietan banatzeko bereziki.

161. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass 0211 Bi illabethe lehenago, Uztailaren 16-ean Hendayan beharrak ziren jai edo phesta batzuez, Adema kalonje zaharrak (Zaldubi olerkaria), eta Martin Guilbeau Donibaneko mirikuak, hemengoen izenean, Arturo Campion Nafartarrak eta Sabin Arana Goiri Bizkaitarrak, mendiz bertzaldekoentzat, biltzerat deithu zituzten ordu hetan Eskuarari gehienik begia atchikitzen ziotenak;(...).

162. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Angelus-etan lehen jeiak itzaltzen ziren arimeen bai eta khorphitzen hounetan.

163. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 H.O.A.C. lanean Langille kristau edo giristinoen bazkun onek eta Loraillaren 1'ngo eguneko jai edo bestak antolatzeko asmotan, iru itzaldi entzungarri ta mamitsu emon dizkigu ille onen 24, 25 eta 26 egunetan.

164. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 Orlando Jai Alai

165. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Berba larri oneik amaitzeaz batera, Maiñari'ko Atximo zapataria sartu zan eliza aretan; eta ango zoritxarra ikusi ebanean, errukitu egin zan; eta erriko jaia igaro arte, santuaren soiñekoakaz jantzi ta Pedro deunaren lekuan, altaran, bera jarriko zala, esan eutsen neskai ta sakristauari.

166. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Eta santua goratzeko, jai aundiak ospatu ebezan.

167. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... n. tauer 00001 Egiaz, txit jakingarriak dira bertan dauden; idazlan guziak.Caracas'ko abertzaleak EUZKO ETXE aundi bat eraiki dute eta an sarritan biltzen oi dute jai jatorrak ospatu eta euskeraz elkarrekin itzegiteko.

168. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0038 ETA, ORAIN, ANTOLATU DEZAGUN: MUNDU BERRIAREN JAIA.

169. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0038 GURE JAI ONTAN ERATU ETA OSPATU BEAR DUGU JESUS'EN ETORRERA.

170. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0038 1'go: ERAKETA Danok alkarturik, ikusi zer izan leiken jai ori eta, gero dana ondo atera dedin, zuen artean banatu bakoitzaren egitekoak.

171. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/3 0038 2'go: EGIKUNDEA Jaiaren azalpena, eraketari dagokiona izango duzute.

172. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak marrazkioeo/1 0112 JAIETAKO KALE APAINGARRIAK.

173. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0123 Amonak ez euan zuan jantzi mantelin apaiña, Izarñoren omenez, fededunen argizariari eusteko; jaiak amonagandik eukan zeukan alderdi illuna.

174. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0068 Ixillik dago lurbira.
Arako egite aundiak, nok gogoratzen ete?...
Neure goiztar adiñean, jai-zain egon oi nintzan
egarri biziz, eta gero, areik igarotean, naigabez,
itxarrik, burrukoa lardakatzen neban, eta, belu,
pizkaka illanditu ta meeturikan joian kanta
bide-zidorretan barruna entzuten zanean,
biotza jadanik gaurko antzean estutzen yatan
.

175. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0061 Egillea.-
Nire andirako doa-
ta jai a, bakaulki ontan
jarrita, ikus dagidan,
nire eguna betikoa
bertan, nire lagungoa
.

176. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0156 Orrelaxe amaitu zan jaia; batzuk minduta ta lotsakor; arro ta gangar besteak; betikoa bere gogortada ta gangarkerietan.

177. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0169 Gaur Andre Mari jaiak sikera gela barrian igaroten dodaz, eskerrak zeure bitartekotasunari.

178. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa f. zubiaga 0169 Jaiaren omenez, bisita eguna izan dogu.

179. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0005 Goizeko eguzkitan Mariñok jaiak ospatzen hasitako herri bat ikusten eban.

180. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0172 Bi aldiz saritua izan zan Sarako jaietan.

181. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak v. lasuen 0036 Baina on Bitor, barriro Zaldibarrera, Andres Donearen jaia zala ta, Meza Nagusiko itzaldia egitera.

182. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0080 Amak eurak be sarri bertan geratzen dira euren seme-alabakaz bazkaltzen, urte-betetze ta antzeko jai ta jazoeretan batez be.

183. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0094 Len, bere dirutxua artzen jonalako jai aundietan mauka gozoa izaten zonan.

184. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak m. olazar 0032 Bein baten Madame Stael'en etxera eroan eban gizartegiroko jai batera, baiña ez eban besterik egin zugatz baten gaiñetik jaia ikusi baiño.

185. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0013 Orain goiz eta eberdi-aldian izaten dira merkatuko salerosketak, baña leenago, guda-aurrean, eberdi-inguruan asita arratsalde erdirarte izaten zan eta periara joaten zirean gizon eta mutillak gaberarte ibilten zirean: Jaia izaten genduan, ba, astelen atsaldea.

186. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0035 Bigarren jai au, erretorearen baimenagaz, Aldundiak antolatzen eban, Aldundi-etxea San Anton'go eleiza ondoan egoalako.

187. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0160 Koplak dira, izan be, poesiak baiño geiago Teresaren olerlanak: bidez bide egiñiko koplak, urte barruan ospatzen ziran komentu barruan egiten ziran jaietarako koplak, solas-aldi naiz errekreaziñorako koplak, aiztaren baten jaiotegunerako koplak.

188. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Kristoren, Andra Mariaren eta Santuen jaietan batez be, ez eban arpegirik ez biotzik illun, triste naiz larri ikusi gura.

189. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0161 Gabon aldian sekulako jaiak eratzen zituen: oindiño be, Avila'n San Jose komentuko oroigaillutegian erakusten dabe garai aretan, kopla ta kantu, joten eben danbolin soiñutsua.

190. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0166 Komentuko jaiak artu zituan kantagai: eliz-jaiez gaiñera, jantzi artzeak, buru-zapi jazteak, profesak....

191. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Gernika'n, dakizunez, urteko astelen gustietan jai andia egin oi da.

192. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Ori dala-ta, emen ingurukuok astean jai bi doguz, domekea ta astelena.

193. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0043 Gogoan daukat, baita, ain zuzen alkatea bizi zan etxearen bigarrenean jaio ta bizi nitzalako, erri guztia zelan batu eta alkartu zan bertan, etxe aurrean, erramulariekaz batera goraka, txaloka eta kantari, eta alkateak estropaden irabaztea erriaren poza zala eta poztasun ori nasai agertzeko sei eguneko jaiak egiteko baimena emon ebala.

194. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0087 Aurtengo udazkenez, itzaldi, bederatziurren eta jai, aundikiro ospatu izan da jazoera orren 75'garren urteurrena (1978).

195. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0087 Begoña'ko Amaren jaia be dagonillaren 15'an egin oi da, guztiz aundikiro.

196. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0087 Jai bi dira arentzat: bata Begoña'ko Amarena ta Jasokunde egunekoa bestea.

197. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0191 Eta torregintza amaitu daitenean, guztiak batera ospatuko dabe jai bat torrearen inguruan eta Jaungoikoa goratuko dabe, torregintza amaitu zalako.

198. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 Jaiak eta dantzak.

199. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 Bengoleatarren kartetan be jakingarri asko billatzen dira: 1652'ko Irailla'ren 12'ko karta baten au irakurten da: Andra Mari jaiak baketan eta danen atsegiñez egin dira.

200. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Ohe estu hareetan jan eta lo egiten eben eta, antza danez, jaietan eta ospakizunetan ia-ia ez ziran handik altxatzen.

201. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0123 Ba-dakigu Markiña'ko jaietako bertsolari sariketan parte artu ebana eta 320 errealeko lenengo saria Pello Errota'gaz erdibanatu ebana.

202. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0075 Aldi baten, edozer jairen aitzakiz, banderak leioetara atarateko agintzen eben, eta orreri deitzen eutsen destañez makallauak eskegitea.

203. 1969-1990 euskara batua antzerkia zubk 0026 Alkate jaunaren ordena!
Maixuak maixutzako jaio dirala
eta alkateak alkatetzako.
Eta iñor minduten asi barik
jaia baketan amaitzeko.
Lengo kondisiñoitan nai ba dau
Don Peru maixuak ba daukala tokia jarraitzeko.
Baiña erriak ez daukala dirurik
zor geiagotan sartzeko.
Zor geiagotan sartzeko
inpostuen multiplikarra bear dela tarteko,
eta erriak ori nai ez daben lez,
Don Peru libre dala,
beste toki baten obeto ordaintzen ba dautse,
Alkefra erakusteko.

204. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0021 Taldean etorririk aitzinako
jai zaharra adi jarraitzera
abiatuko ere gara
zerbait berririk ikastera.

205. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0043 Eta zenbat jai eder
(ditugun) liluraturik ematen!
Telebistari begira
asko dugu ikasten.

206. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0074 TXISTU - Bai, ongi dago. Goiz edo berandu ordu hori etorriko zela banakien. Baiña ez zaitez kezkatu. Zuretzat oso dote on bat tajutu det ama il ondoren bizi izandu geran urte hauetan. Perratzalle batek gutxi irabatzen du anketik ankera lanian, eta horregatik ikasi nuan txistua jotzen. Jai eta pesta guzietara deitu naute ballerako herri guztietatik, eta probintzia guztian zabaldu zen nere trebetasunaren sona eta fama ona.

207. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak p. iztueta 0088 Barne-antolakuntzari dagokionez, anaiarteko egintza gisa urtero ospatu ohi den pertsonalaren jaia aipatu behar da, Kutxaren fundazioaren oroitzapenez egiten dena.

208. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00036 Gorka ezkondu zenean jai handia egin zen.

209. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0049 - Zeintzuk egin zuten jai eder bat?

210. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0008 Jentilen hainbat ohitura sozio-erlijioso (jaiak, sineskizunak, etab.) kristautu egin zen.

211. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0099 Jaiaren osagaia ere izan da erromantzea, erromantzeak kantatzea hainbat jairen barruko beste ospakizun bat izanik.

212. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0249 Jai handien bezperetan Gorpuzti, Domusantu, San Juan eguna festa bereziak egiten zituzten Deabrua adoratzeko.

213. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0109 - Herriaren eszenifikazioak egin ditzakete garaiaren arabera (egunez, gauez, festetan, astegunetan, jaietan...).

214. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/8 0038 Hori dela bide jai txiki bat antolatu dut.

215. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0165 Beraien etxe, patio eta kaleen hornidura, jai, erromeria eta ikuskari, erlijiotasun eta prozesio, hauek guztiok herri honen sentimendua adierazten digute.

216. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0134 Irakur ezazu Gaztelugatxeko San Juanen inguruan gertatzen ziren jai eta kontatzen ziren istorioei buruzko idazlantxoa.

217. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0134 Gero, ahalegindu zaitez zeu ere, zeure herriko ohitura zahar, leienda, jai edota ospakizunen bat idatziz kontatzen.

218. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0134 Uda heltzerakoan, Euskal Herri osoan jai ugari izaten dira eta herri bakoitzak bere ohitura eta leiendak izaten ditu.

219. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0134 Gure herrian Gaztelugatxeko San Juan ondoan dagoenez, San Juanak edo Donienek dira herriko jaiak.

220. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0040 Enparantza, izei handiak eta txikiak zituzten dendaz beteta zegoen eta bolatxoz eta izarrez eta argiz beteta. Jai bat zirudien.

221. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Jainkoak esan zuen: Sor daitezela argizariak ortzean eguna eta gaua bereizteko, jaiak, egunak eta urteak seinalatzeko; eta lurrari argi egin diezaiotela. Eta hala izan zen.

222. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0061 Baina gogoan urtebetetzeko jaia du.

223. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. laboa 0031 Bere adimenak argitasun urria antzematen zuen, bere arazo bakarra noizean behin Asanblada erdian edo Joiko gauetako afari eta jaietan lo hartzea izaten zen.

224. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 (Eta hainbeste bultzatu ninduen!, esango zuen geroago, ahizpari jaiaren istorioa kondatzen ari zitzaiola.)

225. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0068 Etxe bikain hura saldu beharra izan zuen, morroi-neskameak kalera bota eta jaiak besteentzako utzi.

226. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0035 Jaietan egongo dira, pentsatu zuen Ibanek, baina, une hartan, Lopek, triziklotik jaisten zelarik, Ibanen aurreko galderari erantzun zion.

227. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0101 - Hemen jaiak goimailan ospatzen ditugu. Ez duzu damurik izango.

228. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1990 0036 Jaunartze-ondorengo otoitza
Betiereko erospenaren agiria harturik,
eskatzen dizugu, Jainko ahalguztiduna:
zenbat eta hurbilago izan salbameneko jaia,
hainbat eta gartsuago presta gaitezela
zure Semearen jaioteguna ospatzeko.
Jesukristo.

229. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0003 JAI-IGANDEETAKO EUKARISTIAK (C) JAUNAREN JAIOTZA Sarrerako oharpena.

230. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Liturgi-urtean zehar, ez da hau Jesukristoren Misterioa argiaren irudian ospatzen duen jai bakarra.

231. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0007 Eguberri-Agerkunde jaiek Jainko gizon eginaren agerpena argiaren irudian ematen due; eta Jaunaren Aurkezpenean, Kandelario egunez, Gabon-jaien azken-oihartzun bezala, argiak leku berezia izaten du, Simeon zaharrak Jesus haurtxoa esan zuena gogoratuz: Atzerriak argitzeko argia.

232. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0045 III SAGARA - OTOITZA Otoitz hau hemen, igande eta jaietarako egokiena dalako ipiñi dugu.

233. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Hain zuzen ere jaiak ziren Esnebidean eta ikuskizun miragarria zegoen han.

234. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Jaiei hasiera emateko artifiziozko suak zeuden.

235. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Berebiziko gonbidatua nintzenez neuri eskaini zidaten jaiei hasiera ematearen ohorea.

236. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Izarloka bati su eman nion buztantxoan eta zzzsssshhh!, espazioan zehar abiatu zen arin baino arinago eta egundako trumoi baten eztula aditu zenean jaiak hasi ziren.

237. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0012 Ondoren, denetik zegoen jaietako egitarauean, denetik inoiz bukatzen ez ziren jai haietan, azkengabeko unibertsoan orduak ezertxo gutxi baitira.

238. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. intxausti 0037 Urte batzuek lehenago, apainki aurkeztu zigun George Sand-ek ugarte maitagarria: ba du Suiza-ren berdea, Calabriako zerupean, Sortaldeko jai eta isiltasunarekin bat.

239. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. legasse 0086 23) Gure enparantzetan, jai denean, bertsolariek botatzen dituzten bertsoak.

240. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0017 Pregoilariak jai horien berri zabaldu zuenean, berari ere joaten utziko al zion baimena eskatu zion artzainak ugazabari.

241. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0063 Santiago jaiak izan arren, goiz hartantxe agindua zuen, bere arautegiak ezarririko ordurako suak iraungi egin behar zirela.

242. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0133 Alizeren urtegunerako bere gurasoek jai bat prestatu zuten beren jauregian eta gonbidatuen artean Paul zegoen.

243. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0133 Dena den, hor bai nabarmentzen zela gerra, jai sozialen urritzean, eta horren arrazoia hainbat familiak beren semeak gerran zituztelako zen.

244. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0133 Egoera horretan ez zuten jaiak antolatzeko nahirik erakusten.

245. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0133 Paul ilusioz beterik prestatu zen Alizeren jaiara joateko.

246. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0013 Egun batzutan, neguko eta udako eguzkiaren hasera, izokiaren etorrera edo gereziak loratzen direneko jaiak zirenean, tribuan gau osoko ospakizunak zirenean alegia, zazpi mutikoek, kontseiluko batzarrearen ondoren, lurrean zanga bana egin, haietan sua piztu, zotalez estali alde banatan zulotxo bana utziz suak arnasa har zezan, bertan etzan eta hantxe geratzen ziren lotarako.

247. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0032 Jaia gau hartan bertan ospatu zen.

248. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0121 Eta herrira itzultzen zirenean, itzultzeko erabakia hartzen zuenak, betiko edo oporraldietan... han oporrak ematen zituztela eta, urtean behin ematen zirenak, luzeak, eta jai handietan bizpahiru egunekoak ere bai.

249. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0125 - Zer egunetan gaude?- oihu egin zuen Scroogek, jaietako jantziz eta agian nagikerian handik begiluzeka kalean zehar zebilen mutiko bati.

250. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0059 Jende guztiak joan nahi du ministroaren jaietara.

251. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0059 Emazteak haserre bizian begiratzen dio eta oihuka galdetzen dio: - Eta zein soineko jantziko dut horrelako jai batera joateko?.

252. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0047 Dantzakide desiratuena Angustietako Markesa zen, eta nola ez, jaiaren anfitrioia zenez eta izugarri polita gainera.

253. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0220 Jai nagusiak abuztuko 14-15ean eta iraileko 8an, bederatziurrena aurretik dela.

254. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0220 Jai hoietan baitipat jende asko etortzen da elizkizunetara.

255. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 1023 Gerraostean zenbait artikulu eta ipuin idatzi zituen Debako jaien programetan.

256. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. larrañaga 0359 Ezta DONOSTI-n eta BILBO-n urtero oi diran jai eta zine sal erosketak emen agertu ere.

257. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak matx 0054 Kanpaiak adierazten zituen jaiak eta igandeak.

258. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0021 Hauek, erlijio giroko jaietara, haurra izan duen hauzoak ikustatzera, etxerako behar diren gauzak erostera edo trukatzera mugatzen dira, gehienetan.

259. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0021 Neguan, Europa mendebalde guztian gutxi gora behera, otsailaren 5ean den Agata donearen egunez ospatu ohi zen andre ezkonduen jaia.

260. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0021 Azkenez, hirugarren osteguna guztien jaia izan ohi da eta Orokunde deritzo.

261. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0048 Irailaren 8an 500 txistulari bildu ziren Bermeon, herriko jaiak aprobetxatuaz.

262. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0072 Jai guztietatik San Martini eskainitakoak dute merezi aipamen berezia, bertako semea baita Japongo martirietako santua, 1566ko uztailak 16ean jaioa Amunabarro etxean eta Loinaz bere abizenarekin ezagutua.

263. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0159 Gizon Dantza, igande eta jai goizetan, eguerdira arte, egiten den herri-sozial dantza da eta erabiltzen da baita ere atzerritar pertsonaia nabarmenduei errespeto eta adeitasuna erakusteko, holakoetan batez ere agintariek dantzatuz... (Gipuzkoako Dantza Gogoangarriak liburutik, 207 orrialdean).

264. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0159 Brokel Dantza... Dantza hau denboraldi luzeka interpretatzen da, 4-5 urteka, eta batez ere herrietako Jai Nagusietan... (Gipuzkoako Dantza Gogoangarriak liburutik, 214 orrialdean).

265. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. urrujulegi 0159 Jorrai Dantza... Herriko jaiak amaitzean dantzatzen da, zahagi puztu eta haitzur eta guzti, behin husturik eta irri eta farra utzirik, betiko lanari heldu behar zaiola adieraziaz... (Gipuzkoako Dantza Gogorangarriak liburutik, 227 orrialdean).

266. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0123 (Legazpiko jaietan).

267. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Neska-laguntzearekin ematen zitzaion amaiera jaiari, mutilak zegokion etxeko ateraino laguntzen zuen neska.

268. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0158 - Ohitura, jai eta tradizioen ugaritasun aberatsa baloratu.

269. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0158 - Jai herrikoi, azoka, garrantzitsuenak aurkitu.

270. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0178 4. Gai-Multzoari (Sozializazioa) dagokionean, museotarako, artelekutarako, tailerretarako ikustaldiak, jaietan eskuhartzea, e.a. alde bat utziz, zeintzu eskolatik kanpoko aktibitate bat eskatzen bait dute eta haurra ingurunean sartzeko eta moldatzeko balio bait dute, aktibitate horietatik aparte, zera somatzen dugu: gainontzeko aktibitateak 1., 2. eta 3.

271. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. urkizu 0118 Gabon kantak, Irule dantzak, Ingurutxo, Ezpata dantza, Maskarada, Itsas-jaia, Euzko gudariak gera... antzezten, abesten eta dantzatzen ziren hiri nagusienetan, eta horrela Euzko Deiak, Parisen aterako den aldizkaria 1936-1938... besteen artean Elai-Alai taldearen emankizunaren berri emango digu, 1938. urteko otsailaren 2an nolako jai ederra sortu zuen Pariseko Wagram aretoan, ea.

272. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0106 Bake hori gaizkile eta eraileen alde ere erabil zitekeen; beraz, gerrarik eta okerrik ez zitekeen egin, nahiz legezkoa izan, ez igandez, ez Bazko egunez, ez beste jai ospetsuez, ezta ere, azkenik, asteazkenetik iganderaino, aste barruan.

273. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1984 0178 - Gaurkotasunezko gaietarantz, gertaeratarantz, jaietarantz, jazoeretarantz motibatu.

274. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm landuz 0120 Bere lehenengo agiri idatzia 1545ekoa, San Andres de Yriaun bezala, Ramiro Larrañaga Plaentziako historiagile adiskideak 1974ko Andra Mari-San Roke jaietako programan agertu zuenez.

275. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0088 Hemen jai ederrak eratu zituen eta Borbonen gorteko pertsonaiek eta Napoleonen aurka burrukatu ziren aliatuen buruzagiek haietan parte hartzen zuten.

276. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. gereño 0088 Maiatzaren 22an jai handi bat eman zuen.

277. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0030 Loreak miresten ditugu, bai; geletako apaingarri polita dira, etxeko jaietan opari egoki, eta hil-ondoko oroigarrietan azken seinale eta gorazarre.

278. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0225 Aintzinako usario hauek, Zuberoako gazteriarentzat XX garren mendean jai biziak gertatzen dira; eta gaurregun ere, orain hirureun eta larehun urte bezalaxe antolatzen dituzte ihauteetako festak.

279. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sm gogoz 0043 Erromako Inperioak Eleiza Katolikoa ofizialtzat hartu zuenean, Arrianismoaren ondorean Atanasio-ren doktrinak onhartzean, Julio I-ren garaian (IV. mendearen ondarrean) eguzki ahaltsuaren jaiak, Natalis Invicti Kristoren jaiotza eta San Juan Bataiatzailearena jarri zituen, eguzki aldatzeetan, euskaldunon Eguberri eta Ekainean.

280. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0047 HERRI JAIAK Hiru jai haundi-maundi hauetaz gain, herri, auzategi eta baseliza askotan ospatzen den beste pila bat daukagu.

281. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0047 Honelatan, Nafarroan LEITZAKO INGURUTXUA dugu ikusgarriena, San Tiburtzio jaien barruan.

282. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0047 Nafarroan bertan, Vera de Bidasoako jaiak ditugu (Makildantzaren antzezpen ederra), hala nola Aoiz, Aibar, Burlata, Etxalar, Lerin, Erronkari, Sartaguda, Zugarramurdi, Arkueta, Monteagudo, Auzperri, Etxarri, Orbaitza (peregrinazioa Iratiko Santutegira), Iruheako Rotxapeade auzategikoak (Larrain-dantza) etab. etab.

283. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0047 Alaitasuna, jaiak, jendearen parte hartzea... den-dena haundi-maundika!.

284. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0047 Algortako Portu Zaharrean egiten diren jai jatorrak, beren Txo maiteaz; ONDARRUKO ANDRAMARI herrikoiak, ardatza ARRANTZALE EGUNA delarik.

285. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0063 Gipuzkoan ere bada hainbat jai, eta batzu aipatuko ditugu.

286. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0063 Zestoa, Donostiako Intxaurrondo eta Egia auzategietako Porrontxo Jaiak, Legazpia, Idiazabal, Oñati, Beasaineko zenbait auzotegi, Lazkaon San Mikelen egiten den Kulturazko astea eta aurreneko igandeko Esparru Mendiko ibilaldia; Lezoko danborrada Santa Kruz bezperan eta elizan abestutako meza ospetsua eta umeen kalez kaleko ibilaldia.

287. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0063 IPARRALDEko jaiek pil pilean diraute, hainbat herri txikitan batez ere, handietakoak honez gero amaituak direlako.

288. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0063 Dena dela, askotan hobe da jai txiki hauetara joatea eta ez jende-bilketa handietara.

289. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskadi jaietan/90 0063 Hurrengo jaiak ditugu: Urruina, Ezpeize, Muskildi, Urdiñarbe eta Garindañe auzotegietan, Maulen; Lekorne, Larresoro, Beskoitze, Saran....

290. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0005 Abenduko 25a, eguzki berriaren festa, jai gorena urte guztian, orain Jesukristo-ren jaiotegun bezala ospatzen duguna, Mithra-ren jaioteguna zen, hari kendu zion eguna kalendarioan kristautasunak, hau ofiziala bilakatu zenean agintean.

291. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. sainz 0110 Adibidez: Ikasleei San Blas jaien inguruko bi testu desberdin luzatu zitzaizkien: bata Abadiñoko jaien egitaraua, eta bestea egunkari batean agertutako San Blas jaien inguruko artikulu bat.

292. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0086 - Oso ospetsuak dira Euskal Herriko jai batzuk.

293. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0086 - Euskal Herriko jai askotan dantzari-taldeek esku hartzen dute bertako jazki tipikoekin.

294. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0086 7. Herriko jaietan ez da harritzekoa izaten kanpotarrak ere gure artera etortzea.

295. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Edozein hiri, herri edo herrisketako jaiak direla eta, aurrena honelako zerbait idatziko dute programarako: .

296. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0022 Beren ikurrin edo agirien atzetik lerrotzen ziren jai ofizialetan.

297. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0095 - I etorriko baintzake, jai eder bat egingo genikek.

298. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0095 Eundoko jaia egin zuten.

299. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0068 - Donostiar oriek erri ontan jai aundiak eratzeko asmoa dutela badakizu.

300. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0198 Permin - Jaietarako gaude. Ori ez! Mutilak egin duana egiñaz gero, San Permiñeta'n Iruña'n: ez!.

301. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0198 - Ta aidetakoren bat, oi duten bezela, jaietara etortzen ba zaigu?.

302. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0198 - Ez det nai iñolaz ere Eneko'k jaiak emen igaro ditzan.

303. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0101 - Gure etxean ez degu gaur jai, baño...

304. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0142 Neroni ere jartzen
naiz alai-antzean
jai zoragarri auek
inguratutzean;
zer poza banatzen dan
nere biotzean,
gure ballaran pestak
diran bakoitzean!.

305. 1969-1990 gipuzkera bertsoak salav soro 0145 Urreratu zaizkigu
egun pozgarriak,
emen dira Gabonak
eta Eguarriak,
gu alaitzen gaituzten
jai zoragarriak,
pakean ospatzeko
Jainkoak jarriak.

306. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1986 0010 3. Jaiak santu egingo dituzu.

307. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0052 Ain zuzen erriko jaiak ziran, eta erri guztia soiñu ta dantza, pozez eta alaitasunez jaietan arkitzen zan.

308. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0052 Jaietako jolas ederrenak txapelketak ziran, eta sariak ezin obeak.

309. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0073 Zer eman nezakezu ba? Manteleñik ez dezu bear, Meza-libururik ere ez... eta liburua zabaldu zuanean agertu zan sudur-zarpitxo politta eskeñiaz esan zion: Ara, artu egidazu auxe, neure izena ere emen du, neuk eskolan egiña, jaietan bakarrik erabilltzen detana.

310. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0073 Bere ondoan soroan lana egiñ, berakiñ etxeratu, berakiñ eleizara igande ta jaietan, bere ondoan jan, bere ondoan egunez eta bere ondoan gabaz....

311. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0023 Ta oso-ondo artuak izaten ziran bertsolariak edonun, ta jaiak zituzten errietan areago.

312. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0024 Aurreko iru egunetan egundoko zaratak eta iskanbillak sortu zituzten erriko jaiak ziranaren aitzakitan.

313. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0318 Udazkeneko Ernioko jaietan, Azpilla Zelatunen izango zan, ale bapua iliuntzerako berekiñ zuala.

314. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0074 Ala, Orleans Berri'ko jauregi eder aien areto bikaiñetan dantzaz-dantza eta jaiez-jai emetasun goxoan bizitzea baiño atsegiñago izan zitzaion beti, Europa'-ko ikasketak bukatu zituanez gero, bere aitaren ontzietan itxasoz-itxaso edo Luisiana'ko zelaietan basoz-baso laisterka zaldiz ibiltzea.

315. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0103 Izan zan jatea, izan zan edatea, izan zan dantza eta izan zan jaia bost egun aietan ugari.

316. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0010 Gero, egunaren erdia jai.

317. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0054 Zer izango da, bada, oez, jaietan iges egiten badue Meza Nagusi, Errosario, Bezpera, Dotrina eta obra onetatik?.

318. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0033 Eta bere seme, anai, illoba ta ikaslei eskerrak Tolosa`n badugu jai aundietarako Kuerda-orkesta polit bat.

319. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0035 Bilbo`n baño lehen, jakiña Tolosa`ko plaza ta kaleetan bere txistu ta damboliñaz ibilliko zan festa ta jai guzietan jaioterria alaituaz.

320. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0060 - Jai ta igandeetan gazte asko dijoaz mendira ta ondartzara... nola ikusten duzu ori?.

321. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0063 Lengoan neuk ikusia auzuneko jai baten: aur-jolasetan zebiltzan umeak eta nagusiak, zintzilika jarritako sagarrak nork ariñago jan, nork gorago saltu egin, txokolatea nork lenengo artu ta olakoak; antolatzailleak, euskeraz zekiten umetxoai erderaz egiten zieten.

322. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0021 Olagizonak gaurko industri-langilleen aurrelari izanik jende alai ta arro-antxa izan oi ziran; jende zaratatsu, bullosoa; ostatu-zalea, sagardo-edalea, beren kantu ta tobera, Igande ta Jaietan auzo dana alai eukitzen zuana eta aldian bein beren kantutako kopla txorrotxekin min-ematen ere zekianak....

323. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0098 Aipatu deguna, au da, Kristo`ren Biotz gurgarriatzazkoa, Korpuzti zortzigarren egunean zan, Bilbo`ko jairik aundienen barruan.

324. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0099 Jai haundi eta aberats hau Irutasun jaia ospatuaz amaituko da.

325. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0245 SAINDU GUZIEN JAIA

326. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0513 Eta oietako batzuek nere gogoanekoak, eta ez danak ikutu nai nituzke gaur, Don Julioren gogoangarri egiten dugun jai etxekoi ontan.

327. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0046 Eleiza zabaldu, berritu eta txukundu zutenean, estraiñatzeko eta Ama Birjiñaren Irudi beneragarria aldare berrira aldatzeko, berealdiko jaiak gertatu zituan Aita Zerain-ek.

328. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0046 Ondoren, zortzi eguneko jai ikusgarriak antolatu.

329. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0015 Liturgiarentzat igande ori urteko igandeen artean leen igandea da, urteroko Pazkoaren igandea, jaien jaia.

330. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0016 Orregatik igandea, igande bakoitza, Jaunaren eguna da guretzat; kristauon batzarraren eta Eukaristiaren eguna; jai, alaitasun eta lan-askapenaren eguna.

331. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0016 Izan ere, Pazkoa kristauontzat gure askapenaren, bizi berriaren, itxaropenaren eta anaiarteko pozaren jai ederra da.

332. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0221 Taldeko buruzagia edo kapitana, ta azkendaria, buruko beltzez ta bere jaitako jazkeraz, iñolako dotorezirik gabe.

333. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0363 Ark esan oi zuen Zeruan, jai aundiren bat danean, euskeraz itzegiten dute.

334. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0213 1897`an ots aundiko jaiak ospatu ziran Oiartzun`en, uztaillaren 3`tik 7`ra bitartean.

335. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0256 J. Manterola'k dioskunez, berau izan zan 1813'tik 1853'rarte zerbait idatzi bear zan jai ta abagune guztietako bertso-jartzaille naitaezkoa.

336. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0256 Errege-sendikoai ta aundikiai atsegin ematearren, baratzaien, langille-maixuen eta onakoen jaiak ospatu oi zituzten gazteak.

337. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0342 Bigaramonean, jai ura ospatzeko Erroma'ra joan ziran gotzaiei, itzaldia.

338. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0342 - 1954: Andra Mari Erregiñaren jaia ezartzen zuan entziklika.

339. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0019 Gero, igande eta jaietan, mendira joaten giñen, gure tiragomakin, biguña (1) plomo edo perdigoi-pilla bat artu eta txoriak iltzera.

340. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0106 Jaietan bi lagun gelditzen ziren.

341. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0106 Ordu txarrak eta jaia, gaiñera.

342. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0135 Amabi ordu egunean egiten baigenduen lana, eta jaietan ere lanera joaten giñen, labeak konpontzera.

343. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ostolaiz 0135 Igande arratsaldea bakarra izaten genduen jai, (...).

344. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak air 0114 Beste idazle bat, Frai BARTOLOME de Markinak, idazle bezala liburu atsegin bat utzi digu, EUSKALERRIETACO OLGETA eta DANTZAK.; bertan, jai, dantzen eta gazteen billera bihurriak astintzen ditu, naiko gatzarekin, eta bidenabar, ahoan bilorik gabe, orduko oitura atrebituak azaltzen dizkigu txairoki.

345. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak f. krutwig 0104 Antolatzen ohi zituzten jai batzuetan bethi beren bômoen gainean gizon batzu sphagiotzen zituzten, zeren-eta hauietariko asko eduki nahi ez bait zuten, Heien kopuru handiegia anassentzat bilhakatzen zirelakotz, eta erraiten zutenez, Erresuma on bat bethi erlauntza ona bai lizen gubernatu behar zutela.

346. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0097 PELOTA EUSKAL JOKOA
Astean ez det astirik eta
zerbait egin bear jaian,
papera eta luma artuta
eserita nago maian.

347. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0145 9) Ezkondu eta ezkongai
hor daukazue Holliday
kantu ta dantza soinu ta putza
goizalderarte jai.

348. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1982 0087 58 Otaño.
Egia da bai bizirik dago
lagunon oroimenean
gogoratuko degu jaietan
arabera guk lanean.

349. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Gauza bat nai, nai eta jai au umeentzat jai guzurtia zala ta, geroago etsipena eroaten eutsena zala ta jardun, gero ta arrokeri geiago igarten da oparietan.

350. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Kaseta hau grabatzeko ideia Zurriola ikastolan sortu zen, duela sei urte jai hau ospatzen hasi zirelako batipat; jatorrizko bertsioa erdarakoa bada ere, Kaldereroen musika hau euskaratu egin zuten, horrela ondorengo urteetan euskaraz kantatuz ibili direlarik Gros-eko kaleetan zehar.

351. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Lan honen helburua euskalduna den jai bat euskaraz burutu eta zabaltzea litzateke.

352. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f.s. letona 0001 Araba`ko Letona deritxon erri txiki baten Letona abixeneko 100 gora batuten gara urtero jai eder bat, jai jainkozko ta gizadizko egin daigun.

353. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f.s. letona 0001 Sinisteko deustazue jai ori nok eratuten dauana? Jakizue ba egia dalako.

354. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak i. azkune 0001 Azpeitiko zezenak San Inazio jaiak gainean ditugu berriz ere, eta urtero bezala Azpeitian dena prest dago herriko festetan zezenak korritzeko.

355. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Pamiela argitaletxeak gabonetako jaiekin batera lau liburu berri kaleratu ditu, hauetatik hiru, Tamaina Txikia bildumakoak dira: eta hain zuzen ere.

356. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Ta txun, ta txun, ta txun, txunda ta txun; hola, hola hemen ez dago Lola, denak abestiak, saltsa, martxa, baina zer egiten duzu hemengo jaietan ez dago erantzunik, mota honetako galdereei erantzun ziurrena ez erantzutea da.

357. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Hauxek bait direla jaiak.

358. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Hemen etxe berri bat eraiki dugu denontzako, eta Zeledoi berbera da etxe horretako jabea eta hementxe dago jaia, ez beste nonbaiten.

359. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Herriko jaien ondoren, hain zuzen ere, hauek izan dira festak pasa eta gero lehen marea burutzeko falta ziren harrantzuntzi bakarrak.

360. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Añorga Txikiko jaiak bihartik igandera bitartean ospatuko dira

361. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Bihar, hilak 7, hasiko dira Añorga Txikiko jaiak, Auzo Elkarteko jaien batzordeak antolaturik.

362. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Nahiz eta jai hauek nahiko berriak izan orain dela hiru urte hasi ziren antolatzen auzoko gazteen eskutik bertara hurbiltzen den jende kopurua urtetik urtera handitzen dela ziurtatu daiteke.

363. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Egitarau aberatsa Bihar emango zaie hasiera jaiei, suziriak eta buruhandiak txistulariekin batera.

364. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Igande honetan hasita zazpi egunez luzatuko dira Aginaga auzoan San Praixku jaiak egitarau bete batez: bihar bertan goizeko 9etan probintzi mailako plater tiraketa ospatuko da.

365. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Asteazkenean Praixku eguna Asteazkenean ospatzen da jaietako egunik garrantsitsuena, San Praixku eguna.

366. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Irakaskuntza euskaldunaren aldeko jaia gaur Gernikan Bilbo.

367. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Ertainetako ikasle nahiz irakasle euskaldun bizkaitarrak Gernikan batuko dira gaur D Ereduko Koordinakundeak deituriko jai-erreibindikatiboan parte hartu asmoz.

368. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Errezildarrak, beren aldetik, jai aundiak izango dituzte gaur, Santo Domingo Erkizi`ren oorez.

369. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Jai-illunabar batean, Zamalbide`ko tabernan sartzea bururatu gure sestero bakartiari.

370. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j. aierbe 0001 Garai artan ateratako emakumeen modako jazkera artu zuen gaitzat, Joxe`k: Bostetako mezara dijuaz jaietan, aste-egunian berriz oyian seietan.

371. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak lab 0001 Itzaldi, berriketa, antzerki-jai musikaldi bat kaleko jaiak, urrenez-urren ea illabete osoan ikusi ta entzuteko era izan dugu.

372. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Yurretako San Migelak oso jai herritarrak izaten dira.

373. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Aurtengo jaietan biziki agertu da Yurretako herriaren problema handi bat.

374. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Aurtengo jaietako eraskinen, pegatinen lema hau da: Euskadi gure aberria, Yurreta gure herria.

375. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Jai guztietan zehar EGINen propaganda ugari ikusten zen.

376. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Hala ere negargarria da Bartzelonako anarkisten jai haundian gertatu dena.

377. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak f. larrea 0001 Harrez gero, Legazpik Santikutzetan ospatzen ditu jai nagusiak.

378. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Joan zen igandean amaitu ziren Irurako jaiak.

379. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Egin zen batzarrean, PNVkoek lau dira Irurako udalean ez zuten jaietan ikurriña bakarrik ipintzerik onartu eta inolako banderarik ez jartzea erabaki zuten.

380. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Baionan gertatutako hilketak zirela eta, HBkoek, gazteek eta herriko Gazte Alaiak elkartekoek jaien hasiera 27tik 28ra atzeratzea erabaki zuten eta honela egin zen.

381. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Beraz, HBkoek ikurriña jaien hasieran ipini zuten eta bertan egon zen bi egunez.

382. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Bi egun udaleko balkoian egon ondoren, goardiek ikurriña kendu zuten, bainan Irurako jaiak behar bezala amaitu ziren, azken hiru egunetan beste ikurrin berri bat egon bait zen balkoian, aurtengo festak bukatu arte.

383. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Urteko jaiei azkeneko zumoa atera nahiz gogoz izaten da jendea eta, horrexegatik hondarreko festa hauen berri nahiko zehatz eman nahi da orrialde honetan.

384. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Gaur emango zaie hasiera herriko jaiei.

385. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Aginagan San Praixku jaiak
Urriaren 4ean zen San Praixku, Aginagako patroia.

386. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Araban: Gasteizko La Blanca-ren jaiak ditugu.

387. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Eta hilaren 10ean Getxo, Gueñes, Zaratamo eta Maruri ko jaiak.

388. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Emen dijoakizute Errezil-en ospatuko diran jaien agerpena: Txistulariak goizetik, bazter-alaitzaille.

389. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Zekulako arrakasta euskararen jaiak Errenderian.

390. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Ba da hor zernahi gauza ongi pasatzeko: kantariak, bertsolariak, apustuak, nahiko dantza... San Praixku jaiak dira.

391. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Gaur, Maritxu Kajoi jaia.

392. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 6tan: Arratsaldean, suziriaz jaiaren hasiera.

393. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak p. zelaia 0001 Gertakizun onek neretzat au esan nai du: Donostiko eliz-barrutiak, egunik-egun eta DOMUND jai ospatsua simbolo bezela artuta, jarraituko duala mundu zabaleko Mixio guztien ardura izaten.

394. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0001 HEGIALDEKO AUZO ELKARTEA: Garai hartan, orain dela 14 urte, Pepi, Jose Mari Alonso, Pello Zaldua eta jende gehiago elkartu ziren eta talde honen lorpen handiena auzo honetako jaiak antolatzea izan zen.

395. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0002 Gastuei dagokienez berriz, jaiek kentzen digute dirutzarik handiena 1.700.000 pezetekin; Aste Kulturala ere hor dugu eta material kostuak ere bai.

396. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0002 Hor ditugu adibide bezala auzoetako jaiak.

397. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ene bada! 1990 0003 Badirudi Legazpiko jai bakarrak kalekoak jai nagusiak direla, eta hori gezurra da.

398. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0001 Euskal Herriak Gabonetako jaien inguruan gorde dituen ohitura diferenteetaz hitzegin aurretik, jai hori nola eta noiz sortzen den aipatu behar da.

399. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0001 Erlijio hauek, bestalde, eragina utzi zuten sortzen ari ziren berrietan, batez ere jaien arloan, berriek antzinako jai paganoak kristau eskema berriari egokitu besterik ez zituen egin eta (sinkretismoa).

400. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0001 Euskeraz, bi adiera diferentez ezagutzen ditugu jai hauek: Gabonak eta eguberri.

401. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0001 Jose Mari Satrustegik puntualizazio inportante bat egiten du bi hitz hauei buruz: Gabonak gabona da (gau ona) eta pluralean esatearen arrazoia solstizio ospakizunak jai eta erritozko egun askotako epealdiak bezala jotzen zituen aintzinatik jasotako euskal eskema mentala da.

402. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0001 Neguko solstizioko jaiak gaua gero? Eta motzagoa izaten hasten denean eta geroz eta argi ordu gehiago dituen egunari terrenua jaten dionean ospatzen dira.

403. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0002 Gabonetako jaiei buruzko lehen datua 1617. eko da.

404. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0002 Ospakizun hedatuena janari eta diru truke jaiei buruzko abestiaz baserriz baserri ibiltzearena izan da.

405. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0002 Eta gabonetako jai hauetan errepresentatu zitezkeen dantzei buruzko datu bakarra ezagutzen da.

406. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. letona 0001 Antza, Pepe Txantxote izeneko txikitero batek Por Maritxu! oihukatzen zuen txikito batera gonbidatzen zuten bakoitzean, eta tragua joan, tragua etorri, gazte kuadrilek berehala topatu zuten aitzakia Maritxu txikiteroen patroia izango da, eta beraz, jai bat behar du.

407. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. letona 0001 70. hamarkadaren hasierako kontuak dira hauek, jaia ez zen gauzatuko 77ra arte.

408. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. letona 0001 Azkenean, 77ko urriaren lehenengo ostiralean ospatu zen jaia, parroko berriaren desadostasuna zela eta kajoi barik gainera.

409. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. letona 0001 Une historiko hura bizi izan zutenen esanetan ez beldur barik, herriko alderdi tradizionalistetatik boikot ekintzaren bat espero bait genuen, 78an egin zitzaion kajoi berria - jaiaren sustatzaile esanguratsuenetariko eta gaur egun preso dagoen Txarra-k egindakoa por zierto eta ordundik hona eten barik ospatu da urtero.

410. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. letona 0001 Jaia hornitzen duten elementuak aski ezagunak diren arren, jantzien dotoretasuna traje eta gau soinekoak, Maritxuk urtero egiten duen miraria, eskapularioa, azkenengo urteetan ere hor dago Maritxu Txanpaina, eta nola ez txikiteoa dira.

411. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Herriko jaietan berari laguntzeko txozna jartzen zuteneko garaiak amaitzear daudela dirudi, mutilak han hemenka lortutako laguntzez eta sarien bitartez diru galerarik ez izatea besterik ez bait du lortu orain artekoan.

412. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Arrati`ko Jaiak

413. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Euskalerri`ko jairik geienak udan ospatzen dirala esan daiteke.

414. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Erri bakoitzak bere zaindaria dauko ta bera gogoratzeko, bakoitzak, bere jaiak.

415. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Arrati`ko erri guztiak be, bakoitzak bere zaindariaren jaiak ospatu dabez.

416. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Jai geinetan izan naz, ez egun guztietan, baiña bai jaietako giroa ezagutzeko aiña.

417. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ala, onetatik, jai orreitzaz azterketa bat, bear ba`da sakonegia ez, egitea da nire asmoa.

418. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ospatzen asi ziran lenengo jaiak, Zeanuri`ko Andra Mari`renak izan ziran.

419. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Nere iritziz, bere jaiak ospatzen dabezan erri batek, ez dau merezi olakorik.

420. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Nire erriak be, bere jaiak ospatu dauz.

421. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Jai oneik, Zeanuri`koak lez, Andra-Mari`renak izan dira.

422. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Non dago Igorre`ko gaztedia? Non egon zan erriko euren jaietan? Igorre`n ez ete dago gaztedirik ala gazte-zaartuak izango ete gara?.

423. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Bear ba`da, ez eban gaztediak larregiko parterik artuko; bear ba`da, arduradunak jaiak antolatzeko, ez eben gaztediagaz artu-emonik izango.

424. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Txarto bai txarto egon ziran Igorre`ko jaiak.

425. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Nire iritziz, jai batzuk antolatzeko, jende asko arduratu bear da; idea asko artu ta danon artean aztertu, bestela, ez dago zer-egiñik.

426. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Urrengo jaiak Villaro`koak izan ziran.

427. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Bartolome deunaren jaiak.

428. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Lenengo esan bear dodana, ez naizela osoan izan jai oneitan, baiña bai egun batzuetan.

429. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Urte-amaierako jaiok igaro ondoren itxiko ei-dabe ta laster baten konpontzen alegindu.

430. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Jaiaren asiera GURE AMETSA Alonsotegi`ko gaztetxoen abesbatzak jarri eutsan, beti lez zoragarri; gero, txistulariak, eta onen ekintzan Ansorena aundiari emen zan bera euren omenalditxoa eskeiñi eutsen.

431. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Ta, azkenerako, ba-dakizue, urtero urtero izaten dogu jai au, eta orretan arduratzen diranak ezagun-ezagunak dira.

432. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 JAIAK

433. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Au dalata, domeka ta jaietan batez be, jente asko doa bertora, bai pelota jokuak ikustera, bai bertoko aize ozkirriz birikiak asetzera.

434. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Eleizeak euron jaia illaren 27`an ospatu arren, auzotarren eritxiz`iraillaren 22`an izan zan.

435. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak d. sarduy 0001 Famili arteko jai bat zala esan eiteken.

436. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Orain bat, Biarritzeko dantzari taldea Israelera joan da; dantzaldi batzuek egitera, Estadu haretako liberazino jaietan.

437. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Urteari asiera emoteagaz batera, jaiak asi jakuz gure eskualdekó errietan.

438. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1970 0001 Gero, erriko jaiak etorri ziranean, Txapel Txapelketea egin genduan.

439. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Egun horretan bazkari berezi tradizionala eta jaia egiten ei dute Kurdistan aldean.

440. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1981 0001 1965eko urtarrilaren 22an, Abadiñoko jaietako afaloste batean, Gerediagako laguntalde batek antolatu zuen azoka honek berebiziko garrantzia hartu du ondoko urteetan.

441. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Apirilaren 23an, Gaztela-Leongo jai ofizialaren egunean, beste bi presok egin zuten alde kartzelatik bertotik: Valentin Gomez Valledor El argentino eta Juan Redondo Fernandez El Pecas.

442. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Gaur, Bilboko jaietako egun nagusian, Udaletxeko balkoian ikurrina, Espainia eta Bilboko banderak jarriko dira Jose Maria Gorordo alkatearen aginduari jarraituz.

443. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. linazasoro 0001 Uda garaian, erriko jaiak dirala-ta, nonai zezenak ditugu.

444. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Aiztu eziñeko jaia, txistulari, aurresku, bertsolari tab.egaz.

445. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 EAJ.an jai orretan izan genduban batzarrea edo mitiña, gure eretxiz, oso egokia, bai Klaberia napartarrak egin leuskuna ta bai Ardanza Lendakariak eta Insausti, Uzturre aberkide goralgarriek azaldu zituen itzaldiak, bada, naita gai asko ta zakonak azaldu, barrena pozoituta ez eukanak baiño bestek txartzat artu ezin leikiezanak.

446. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Urtero herriko jaiak etorri baino hilabete lehenagotik lantegira deitzen bai nion, Z. Argiarako anuntzioak lor zitzan.

447. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Ernaniko Ikastolaren alde jai berezia antolatzen ari dira.

448. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Oiartzun. HAUZOETAKO JAIAK

449. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Oiartzungo jaiak, Abuztuaren 3an ditugu, bainan Oiartzungo hauzoetako jaiak ospatzen ari gera.

450. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Euskal giro batean izan daitezela eskatu beharko; askotan ez bait dirudi Euskalerriko jaiak direnik ere.

451. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Hauek kontuan izaten al ditugu herriko jaietan?

452. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Hauzo bateko jaiak, zeinentzat dira?

453. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Urtero bezala aurten ere Zeruko Argiako zuzendariak, Herriko jai nagusietarako eskatu izan ohi diogun leihotxoa, eskuzabaltasun guztiaz eman digu.

454. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak l. etxeberria 0001 Azpeitiko Saninazio jaiak gainean ditugu.

455. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0001 JAI EUSKARARI

456. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0001 Orrelako jai batean apaizeri berri ematea, agian iñoiz baño bearragoa ikusten degu azken urte auetan.

457. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... boletinobss 1971 0001 Adiskide maiteok: Seminarioko eguna dala ta, oraingoarekin laugarren aldia det emen Guipuzkoan, Sortzez Garbiaren jaiean, zueri itzegiten dizuedala.

458. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Urte asko ez dala, mutil bi joan ziran Debara San Roque jaietan.

459. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Aurtengo udan Ondarrun gertatu zana, edozein erritan gertatu leike eta batzuetan gertatu be bai: erriko jaiak zirala ta mutil batzuk gau guztian kalerik-kale ta tabernarik-taberna ogeratu barik.

460. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 DANTZA PREMIOAK: oneikin amaitu ziran aurtengo jaiak, Txasio Jaunak beste ezer asmatzen ez ba'dau.

461. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 LUISTARREN JAIA: Beste domeketan baño mutil geitxuago etorri ziran goizeko elizkizunera.

462. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Excursiño, erriko jaietan ta olakuetan agertzen dira.

463. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Batek esaten ebana: Jaietan olgetako, neska zoroak; baña ¿eskontzeko?

464. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Diñuenez, Araba'ko erritxo baten erriko jaiak diranean, andrazkuen kargu egoten da jai dana.

465. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1982 0001 Hasera batetan bakezko jai bat zirudien Atotxako bilerak.

466. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0197 Ondarruko jai guztiak antolatzen diren Ondarruko leku honetan Ondarrutar guztien oihartzunak entzuten ditu.

467. 1969-1990 zuberera antzerkia casve petteb 0081 Aldi huntako sûjeta
dateke gure herriko;
emanen deiziegûn jeian
girade ezagûtûko.

468. 1969-1990 zuberera antzerkia casve sgrazi 0020 Jinik salduan, aitzineko
jei zaharran behatzera,
Gira ere abiatûko
zerbait berri ikhastera.

469. 1969-1990 zuberera poesia etxahun iruri 0143 VI- Egûnko jei ederrak gûtû hunat ekharri
Beganakian bazela herri huntan batzarri
Ligiar eta Ligiarser ez dût erran beharrik
Desiratzen degûla bake eta osagarri.

470. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0011 Yayek eta non iten sendusen?

471. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0011 -jaixek?

472. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0011 Kasillen, esan egon diskue, diskue musikakoa, ayuntamientuek ifiñi gixen bandie ba, jaixetan ta domeketan

473. 1991> bizkaiera ahozkoak i. gaminde 0086 es, gero, kendu gixien andik, musikie be etor da, bandie be etor da ona, baye es diferente, eta igual jaixe txikerra ta guk fan gure ta, biarra taus e, eta gu engañetan amari te aiteri fateko, gasterixe!, gasterixe!

474. 1991> bizkaiera bertsoak b. pujana 00177 Ikusgarria bein merkatura
joan zanean jazoa:
bere lagunak an ikustean
egin eban erasoa.
Gogoratu zan egun au zala
jaia ta egun gozoa,
naita au izan uzabarentzat
guztiz arrabiosoa.

475. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0062 Egutegiko orrian Familia Santuaren jaia ospatzen dan eguna marraztu eizu.

476. 1991> bizkaiera literatur prosa zubk 0093 Ango jaietarako txapela goratu naiko leiaketa bat iragarten zan: Idazleentzat txapelari olerkia.

477. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0143 Baña an taberna ondoan egiten zan jaia.

478. 1991> bizkaiera literatur prosa f. etxebarria 0143 Zantzoak be bai, eta jai aundi bat izaten zan.

479. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak etxabu 00100 Dantzan be bardin ziran gauzak: len, biar bada, erri askotan ez zan egongo sariketara juateko moduko dantzaririk, baiña igande ta jai guztietan enparantza guztiak beteta egoten ziran dantzan (dantzan eta baltziuan) egiten eben gazteekaz.

480. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak etxabu 00100 Len ez egoan orretarako egun jakiñik, baiña udako jai andietan urteten eben geienetan, San Juan, San Pedro ta olakoetan.

481. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak etxabu 00100 Gizonak be igande ta jaietako euken jantzi bakarra (trajia), baltzituta jazten eben.

482. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak etxabu 00100 Ba-nituan 50 urte neure ama il zanian, baiña tintatu egin biar izan genduzan, uda ta negu jai guztietan erabilten genduan jaka ta prakak.

483. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00016 Jaungoiko-Zalek haurrentzat herrietan antolatu ohi zituen sariketa eta jaietan ere Imanol Enbeita han izan ohi zen bere kazetari-lanean.

484. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0044 Bera inguru onetako izatea eta gaur bertako parrokiko izateak be aupatu gaitu erri onetako Kultur etxe eder onetan, Akademi ikastaroa deitu geinkion jai au emen egitera.

485. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0056 Auxe da gaurko jaiak dakarkigun mezua.

486. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0301 Eukaristiaren jaia.

487. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0301 Jai andi bi egiten ditugu Eukaristiaren omenez.

488. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0348 Ba dirautsuet, era berean, zeruari be jai andi bat egingo dala damutu daiten pekatari bategaitik.

489. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0241 Deitu musikalariai, adiskideai, auzokoai; jai handi bat egin behar dogu etxean, nire seme hau hilda egoan eta biztu egin da eta; galduta egoan eta aurkitua izan da eta.

490. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0241 Holantxe, diño Jesusek, zeruan ere jai handi bat egindo da pekatari bat onbideratzen dan bakotxean.

491. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00027 Gidariaren ilobak, aitonak bezain maitea zuen trena eta behin, honela esan zion: - Aitona, zergatik ez dugu jai handi bat antolatzen trenaren omenez? Lortuko dugun diruarekin balazta berriak erosiko dizkiogu.

492. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00027 Esan eta egin. Eskualdeko bazter guztietatik iragarri zuten jaia eta jende ugari bildu zen hara.

493. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00042 - Hara, jaia dute hor nonbait! -esan zuen bere baitarako, txunditurik.

494. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00120 Gerturatu zirenean, Urrezko Haraneko biztanleen ordezkaritza txiki bat hurbildu zitzaien bisitariei eta gonbitea egin zieten haiekin bat egiteko eta jaietako azken jakiak partekatzeko.

495. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00200 I. mendea baino lehen ere, Cadizko dantzariak ospetsuak ziren, eta Erromara eramaten zituzten, jaiak alaitzeko.

496. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0041 Nire herriko jaiak ospatzen ari gara eta atzo izan zen haurroi eskainitako eguna.

497. 1991> euskara batua ikasliburuak oporkoad 0041 Zure EGUTEGIAN, bakoitzari dagokion egunean, apunta itzazu uda honetan ezagutu dituzun jaiak.

498. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0078 Jai bat? Bai, oso ondo, baina zein eratako jaia?

499. 1991> euskara batua ikasliburuak ekintza/4 0152 Izan ere, taldekideok jaia antolatzen dugunean, Amak esaten dit Atila deritzona pasatu izan balitz bezala uzten dugula gela.

500. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0147 i. Nongo jaietan gertatu zen istripua? (Elgoibar)

501. 1991> euskara batua ikasliburuak eutsi/1 0147 k. Non dira jaiak orain? (Trapagaran)

502. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0015 Beste behin, herriko jaietan, sokamuturra egiteko prest zeuden behi betizuei adarrak lapurtu zizkien eta PLAZARA eraman zituztenean jende guztia barrez lehertu zen.

503. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0131 Bertako paisajeen edertasunak, denda ugariek, jaiek eta kultur ekintzek jende asko erakartzen dute urte osoan zehar.

504. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0139 Unitate didaktikoa: Udaberriko jaia

505. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0180 Haziekin egindako ahiaz aurpegia margotzen zuten beraien jai garrantzitsuenetan.

506. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0043 - Zerutik jaisten da Zeledon hiri honetako jaietan.

507. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0065 Herrietako jaietara joaten da, parrandazalea da eta.

508. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/2 0065 OHITURAK ETA JAIAK

509. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurunea/6 0091 Oso etsai eta uzkur ageri ohi dira beste komunitate batzuekin, baina noizean behin lagun dituzten herrixketakoekin biltzen dira, eta hainbat egun irauten duten jaiak antolatzen dituzte;

510. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0044 Aurtengo ihauterietan jai handia ospatu dugu gure herrian.

511. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0177
- Zeren zain daudela uste duzue?
- Jaialdi bat dela esan ez baligute ere, laster konturatuko ginatekeen.
Argazkian zerk adierazten du jaietan direla?
- Azal ezazue zer gertatu den argazkia egin aurreko unean.
- Zer gertatuko da hor ageri denaren ondoren?

512. 1991> euskara batua ikasliburuak u. ruiz 0177
- Begira ezazue Bizkaiko mapan Balmaseda non dagoen.
- Zuen herriko jaietan egiten al da janaririk kalean?
Zein janari egiten da?
- Lehiaketarik izaten al da zuenean?
Parte hartu duzue inoiz bertan ?
- Badakizue nola egiten den zuen herriko platera?
Bila ezazue formula.
- Zuen herriko jaiak ezagutzen ez dituen lagun bat gonbida ezazue bertora etortzeko.
Anima dadin, idatz iezaiozue binaka, zer egiten den eta nola pasatzen duzuen kontatuz.
Horretarako, ondoko hiztegia erabiliko duzue.

513. 1991> euskara batua ikasliburuak m.e. ituarte 0047 Jai honetako azpimarragarrienetarikoa, pertsonaia garrantzitsu ugari ikusteko aukera izatea.

514. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0052 Nekazariak, langileak eta hirietako jendea miseria gorrian bizi zen bitartean, erregeak eta bere gorteak sekulako festak eta jaiak antolatzen zituen, dirutza handiak gastatuz.

515. 1991> euskara batua ikasliburuak gure aita/2 0062 Egutegiko orrian Familia Santuaren jaia ospatzen den eguna marraz ezazu.

516. 1991> euskara batua ikasliburuak sirimiri/6 0128 4. Batzarrak eta eskolako jaiak neskek eta mutilek hainbestean zuzentzen dituzte.

517. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0257 Irungo Baldin Bada taldearen Ibilaldia, ikastolen jai honetarako eginiko kanta da, eta bertan ska erritmoak arin-arin batekin nahasten dira.

518. 1991> euskara batua ikerketak j. amezaga 0257 gaztetxeekin, herriko jaiekin, edota erreibindikazio ezberdinen aldeko mugimenduekin (amnistia, internazionalismoa Nikaragua, Kuba, e.a., intsumisioa, ekologia, eta abarrekin) batera, euskararen aldeko borroka (Ikastolen jaiak, Korrika, EUSKALDUNON EGUNKARIA, e.a.) azpimarratu beharra dago, euskal rock taldeen hedapen eremu garrantzitsu eta adierazgarri gisa.

519. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. mendibil 00021 Asteburu hau jaia besterik ez da izango niretzat.

520. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00234 Martxabaleta zelaian, Aralarren, dantzatzen ari omen ziren jentilak, euren jaietako bat ospatuz.

521. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 00005 Hori sumatzen dut, ohiko zerbait dela harentzat, eta ez du berezko aipamenik merezi. Niretzat, ordea, jaia da.

522. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0075 Hauek ere jaira azaltzekoak ziren.

523. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. olarra 0071 - Atzo jai zen eta Gaizka egun guztian kukuen atzetik ibili zen.

524. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0111 David eta Annika elkarrekin joanak ziren Jonasen adineko neska-mutikoak sartzerik ez zuten jai batera.

525. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura g. markuleta 0111 Baina Jonasi ez zion axola, ardura garrantzizkoagoak zituen jai bat baino.

526. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. jimenez 0072 Jai modura hartuko dute harainoko bidea guztiek, hartzak eta kazetari biok ezik.

527. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0052 Jai edo astegun izan, ordu berean jaikitzeko ohitura zuen Jean Luc-ek, eta oso aldi bakanetan hautsi ohi zuen usadio harekiko atxekimendua.

528. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0039 Gabonetan, herriko jaietan..., eta ez zuen bereziki hunkitu hura hilda zegoela jakiteak.

529. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0013 Txikia nintzenean, Purim jaia oso garrantzitsua izan ohi zen niretzat.

530. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0034 Ederki gogoratzen ditut Sabbat egun eta gure jai juduetarako egiten genituen prestaketa bereziak.

531. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0050 Jai handia.

532. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0027 Horrela joaten ziren mezatara igandero eta jai-egunetan, barau eginez Garizuman, eta Elizaren aginduak zuzen betez; baina beren bihotzak Moiseren Legean zeuden finkaturik, eta isilpean errezatzen zioten Adonairi, ezkutuka gordetzen zuten zapatua eta ezkutuka ospatzen Bazko egunak eta jaiak.

533. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0031 Hau da, Josefinaren edaberik gabe ez dago jairik.

534. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0020 Iazko San Migeletako jaietan, adibidez, herriko banda bere balkoi azpian geratu zen hari doinuren bat edo beste eskaintzeko.

535. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0070 - Horixe, Kristoren jaia izan zen, herri osoa bilduta, hantxe, arbolaren inguruan bazkaltzen... eta gero denok dakizuena gertatu zen, painelu koloredun haiek, gure gainean erortzen hasi ziren, eta gu poz batean, nork bere kolore kuttuneko painelua aukeratuz.

536. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00119 Ordena guztiak jaia

537. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00119 (Festaburua denean, hiru irakurgaiak hartzen dira. Jaia denean ondorengo bi irakurgaietatik bat aukeratzen da)

538. 1991> euskara batua liturgia igandea 00025 51. Zenbait egoera eta lekutan zaila gertatzen da, igande eta jai osoetan eukaristi ospakizuna ziurtatzea. Apaizen eskasiak ezinezko egiten du parrokia txikienak eta biztanle gutxiko elizkizun-tokiak behar bezala zaindu ahal izatea.

539. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00040 Hir. erregularrek jaia. Beste familiek oroipena

540. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00080 Ordena guztiak jaia

541. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00090 An. tx. komentualek jaia Beste familiek oroipena

542. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00201 Prefazio hau esaten da: Santu Guztien deboziozko Mezetan, elizetako Zaindari santuen Mezetan, eta santuen festaburu eta jaietan, prefazio egokiagorik esan behar ez bada. Santuen oroipenetan ere esan daiteke.

543. 1991> euskara batua poesia j.l. otamendi 00037 zementua eta goizaldeko fereka isilaren nahasketaz
beren jaietako irriaren inkontsekuentzia
aitortu dute

544. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00140 Apaizen liskarrak deabruaren jaiak omen diren bezalaxe dira kartzelarien nahigabe eta zorigaitzak presoen bozkario.

545. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00067 Ez nuen espero jaia hemen amaitzea.

546. 1991> euskara batua literatur prosa j. muguruza 00075 Derrepentean konturatu zen Markos musika bukatuta jaia ere bukatuko zela eta, ezer pentsatua ez zuenez, hortik aurrerakoak inprobisatuak izan beharko zirela derrigorrez.

547. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0108 Elkar agurtzeko jairen bat izango ote zuten lantegian?

548. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0108 (Baina ez zuen jairik aipatu).

549. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0108 Jairik izan bazuten ere, Mmusok ez zuen alkoholik edaten, beraz ezin zuen lurrean botata hor nonbait mozkortuta egon.

550. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0092 Paretetako zirtzileria txinatarrak, alfonbrak, girgileriaz jositako lanparek, tekazko gauzek, hango koloreen parrastada likatsuak, totem-zutoinak, eter eta laudanoaren pitxarrak, horiek guztiek egun argitan bazuten halako likiskeria ezkutuko bat, maritxuen jai baten antzekoa.

551. 1991> euskara batua literatur prosa i. irazabalbeitia 0008 Batzuetan, harrotasuna jelosia bihurtzen zen, jai arratsetako dantzan Oihana beste mutilen batekin dantzan ikusten zuenean, nahiz eta jakin Oihana dantzan gustora ibiltzen zelako zebilela eta ez beste mutilengan interesik zuelako.

552. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0023 Katek datozen jaiak bere etxean pasatzeko gonbitea egin dio Susieri.

553. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0203 Horixe egingo zuen norbaitek nire edariekin Eguberri aurreko jai hartan.

554. 1991> euskara batua literatur prosa i. ugarteburu 0203 Jai batean bost kopatik gora edan ezkero ez zara berriz ongi izango hurrengo goizera arte.

555. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00302 Batzar Nagusiak erabakitzen du aztertzea, Abbadie jakinaren gainean jartzeko, zein herri den edo diren egokienak Jaiak ospatzeko 47 Ibid. 1878ko Martxoaren 10eko Batzar Nagusia. Duvoisin geraezinak, ohorezko bazkide jadanik, Asociación-era idatzi zuen Iparraldean bazkideak egiteko ideiak ekarriz 48 Ibid. 1878ko Apirilaren 8ko Batzar Nagusia. Elkarteak batzorde bat izendatu zuen, Salvador Castilla lehendakariak eta Campión eta Iñarra jaunek osatua, Abbadierekin harremanetan jartzeko eta Jaiak antolatzeko.

556. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. valverde 00302 Elizondon ospatu ziren Jaien antolakuntzak harreman ugari eskatu zuen AEN, Abbadie eta Duvoisinen artean; bai Duvoisinen gutunetan eta bai elkartearen bileretako aktetan jarrai daiteke bide luze hau. Elizondoko programak zenbait berrikuntza aurkezten zuen Iparraldean ordura arte egindakoarekin konparatuz gero, literatur lehiaketa eta pilota partidetara mugatuak. Elizondon, haiei beste hauek gehitu zitzaizkien: danborjoleen saria, behirik ederrenarentzako saria eta 40 pezeta aizkora erabiltzen trebetasun handiena erakutsiko duenari, hartarako jarriko diren zuhaitz enborrak moztuz. Aizkolari dema hau guztiz berria da Iparraldeko euskaldunentzat.

557. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: ander arzelus eta antonio maria labaien. 98ko belaunaldiko antzerkilariak, 5-22 00021 Topaketak: 1933. urtetik 1936 urteraino euskal antzerki taldeen topaketak Donostian ospatzen ziren eta garaiko euskal talde garrantzitsuenak parte hartzen zuten. San Telmo, Antzoki Zaharra, Victoria Eugenia edo Gran Kursaalen neguko igande eta jai guzietan euskal antzeskizunak izaten ziren. Adibidez, Antonio Mª Labayen jaunak zioenez 30 emanaldi desberdin ospatzen ziren Euskal herriko leku desberdinetan.

558. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. barandiaran 00019 Hurrengo urtean berriro Iturralde Suit izan zen lehiaketa udalbatzarraren aurrean proposatu zuena, eta otsailaren 24ean aho batez onartu zen ideia. Jaien Batzordeak apirilaren 10ean eman zuen aditzera deialdia, aurreko urtekoa baino zabalagoa gaien kopuruaz ari garelarik. Euskarazkorik bi bakarrik atera ziren, hala ere. Bat Nafarroako historian edo pertsonaiaren batengan oinarritutako lana, olerkia zein prosa, eta bestea Ameriketako emigrazioak eskaintzen dituen miserien aldean Euskal Herriko baserrien onurak kantatzeko poesia bukolikoa.

559. 1991> euskara batua saiakera-liburuak palt 00039 Eguberriak gertu dira eta horiek heldu baino lehen nahi ditu bizpahiru lan bururatu, gero beste egitekorik gabe Azkoitian jaiak emateko. Batetik d'Abbadie jaunari Eguberri eta Urteberriko zorionak opatuz eskutitza idazten dio.

560. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. arozena 00090 1587 urtearen erdialdera Antxieta, probintziak izanik, Rio de Janeiroko jesuiten ikastetxea bisitatzen ari zela, jakin zuen Rio Janeiroko itsas adarraren beste aldean San Lourenzo aldeia deiturikoan (gaur egun Niterói hiria bezala ezagutzen dena), abuztuaren 10eko San Lourenzo jaiko ospakizunak prestatzen ari zirela eta ospakizun horietako bat Pregaçao Universal antzerkia zela.

561. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00041 1 Irakurri jaietako programa eta, ondoren, osatu agenda gidoiari jarraituz.

562. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00041 Gaur jarraituko dute betiko giroan gure herriko jaiek.

563. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00041 Jaietan ere kanpokoekin gogoratzen direnek (direnak)...

564. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00041 Alde batetik, ospakizun eta jai klasikoak gustatzen zaizkienak (zaizkienek)...

565. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00059 Hala ere, aipatu ditugun azken jai hauek ihauteri modernoa dira.

566. 1991> euskara batua saiakera-liburuak baietz ba! 00059 Hau oso jai dotore eta apaindua da.

567. 1991> euskara batua saiakera-liburuak erlijioak munduan 00096 - Mishna hau irakaspena da, hebraieraz idatzia. Sei zati nagusitan banatua dago. Zati edo sail hauetan (sedarim) arau eta bedeinkapenak, jaiak, gaitzak, objektu sakratuak eta gauza garbiak... xedatzen dira. Mishnaren ikasketa erlijio eginkizunetako bat da, gainera.

568. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00039 Lorejokoak ditugu sariketa literarioen erakusle. Hauetan, jaiak ospatu baino zenbait egun lehenago, idazleei deia luzatzen zitzaien: zein motatako lanak ziren eskatzen zirenak, zeintzuk ziren gaiak, neurriak, etab. Hauetara mugatu beharra izaten zuten partaideek.

569. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00039 Abbadiak antolatutako jaietan, lanak euskaraz idatziak behar zuten izan. Gaiei gagozkionez, antolatzaileek beren interesen arabera muga zitzake tela badakigu. Emigrazioaren gaia eta Larraldeko Madalenena adibidez, behin baino gehiagotan ezarriak izan ziren.

570. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00023 Herriko jaietan dantza batzuk egiten dira, Inauterietan beste batzuk, Gabonetan beste batzuk, eta berdin Gorpuzti Eguneko jaian, eta horrela gizartearen elkarbizitzan garrantzitsuak diren une oro.

571. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00023 Hala ere, aipatu idazleen arabera, euren irudiko arrotzak ziren dantzak, kanpotik heldutakoak, euskal gizarteko zenbait jendek dantzatu egiten zituen. Europako beste herrialde batzuetan egiten ziren dantzen irakaskuntza aspaldikoa zen gure artean, giza maila jakin batekoen artean, jakina, eta horiek ere, seguruenik, eragina izango zuten hemengo dantzen artean, Aita Larramendik jolas dantza deitu zituen eta herrietako jai guztietan dantzatzen ziren haietan batez ere.

572. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00046 Konpainia horiek, Arrigorriagaren kasuan ikusi dugun bezala, prozesio eta zenbait ekintza erlijiosotan ere parte hartzen zuten. Prozesio eta herrietako jaietan arma alarde asko ezagutzen dira oraindik ere Euskal Herrian; Bizkaian, adibidez, ezagunenak Elorrioko Errebonbilloak dira.

573. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00046 Euretariko bi azpimarratuko ditugu. Lehenengoa, Fray Bernardo de Hontiberos Calahorra eta La Calzada-ko apezpikuak emana, aldaketa txikiren bat gorabehera Bizkaiko parrokia gehienetan agertzen dena. Agindu honetan gogor ekiten die herriko jaietan eskutik hartuta dantza egiten duten neskatila eta mutil gazteei, baita zenbait abaderi ere, halako dantzetan eta tabernetan sartzen zirelako.

574. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00072 Urte berean, San Migeleko jaietan, urriaren 9ko arratsaldean Basauriko hamaika taldek eskaini zuten dantzaldia: Alarde de ezpatadantzaris e hilanderas por los once grupos de la Anteiglesia; beraz, urte horietan gero eta dantzari talde gehiago zegoen, gehienak Euzko Gaztedi-ren inguruetan sortuak, erakunde honek Durangaldeko dantzak irakasteari kementsu ekin baitzion.

575. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00072 San Migel eta San Fausto Patroien jaiez gain, Urbi (Ibaizabal eta Nerbioi ibaiek bat egiten duten lekuan eraikitako auzoa) eta Benta-Beaskotxalde (lehenago Arrigorriagako auzoa zena) ere euren jaiak antolatzen hasi ziren. Udal artxiboan aurki ditzakegu bigarren hamarkadan zehar egindako jai egitarauak eta 1930etik aurrera garrantzi handia hartzen dute jai hauek. Auzo horietan dantza zaletasun handia zegoela ikus daiteke.

576. 1991> euskara batua saiakera-liburuak musikaste 00119 1971ko uztailaren 23an, Errenteriako jaietako bigarren eguna, Kaputxinoen elizan kontzertu sinfoniko-korala izan zen, ikusmin handiz jarraitua izan zena. Ramon Mujika, garai hartako alkatea, izan zen kontzertu horren eragilea eta klase sozial ezberdinetako jendea emanaldi garrantzitsuetara erakarri zuena.

577. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00107 Klandestinitateko lagunak, bestalde, Peitto Garmendia nagusiki lanean, Eusebio lehengusua Donostian, horiek beste nolabait ikusten nituen, ez jai eta igandetako dantzetan, ez mezetan!

578. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pilota 00059 Billabona, 1934ko uztailak 29. Santio jaiak. LA VOZ DE GUIPUZCOA

579. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00030 Aipatutako helburua erdiesteko, gure lana bederatzi gai multzo edo ataletan banatu dugu, egitura lineala izanik: 1) Hiribilduaren jatorria eta fundazioa; 2) Zumaia eta inguruko herrien arteko eskumen eta lege auziak; 3) udal gobernua eta gai politiko-administratiboak; 4) hirigintza; 5) erlijioa; 6) azpiegitura eta komunikazioak; 7) ekonomia; 8) artea eta 9) jaiak.

580. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak p. uribarren 00134 Ostirala, Gorpuzti jaiaren zortziurrena.

581. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak sm 1211 Lapurdiko andereak Bordelen suzko urkamendira eramatetik bi urte barru Jaizkibel mendiko Santa Barbara ermitaren ingurura jo zuen ekaitzak eta San Joan gaueko jaia ospatzen ari zirenean hasi zen sorgin ihiza.

582. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1992 0022 Behin jai batean 1, 2, 3erako txapelketan zera galdetu zitzaien parte-hartzaileei: Bizkaiko kaiak.

583. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.l. arexola-leiba 0047 - LAN IRAUNKORRA: Lehentasunen eta lan-kapazitatearen arabera, herrian eragin handia duten gauzen inguruan (egunkarietako herriko kronikak, buzoietako publizitatea, euskararen erabilera zerbitzu-alorrean, hauteskundeak, herrian burutzen diren jarduera garrantzitsuak: jaiak,...) lan iraunkorra egiten da.

584. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak a. barreña 0517 (41) hauxe, etxeko erlojue (2;04;11); hemen barruko kotxie; holakuek; ez, hor erdiko gelan (2;05;05); hau da treneko gizona (2;07;05); nik holakuek (2;08;13); ipurdikuek e(g)ingo doguz(ditugu)?; kamioikue (2;09;00); eruango duaz(ditut) barraketako jaira; nunguek?; horkuek; behekue (2;10;12); hau telefonokue da; ta hemenguek nun da(g)uz? (2;10;29); baina hemen erueten zabiezen(zituzten) honek, ikastolakuek eta...; erdikue behar dot (2;11;12); ze dekoz tripetako min asko (3;05;27)

585. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 1115 Multzo bakoitzak bere bilgune, ostatu, jai, dantza talde, kirol, apaiz... omen dauzka.

586. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. arruti 0081 Erroman ezkontza jai bat zen; K.a. 200 urterarte goi-mailekoen eskubidea eta gerora esklabu eta behe mailakoengan onartua izan zena.

587. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0052 Orduan zuen zentzua, trantsizio bide bat sortzen baitzen leku batetik bestera, hiritik antzokira, jaiaren bitartez.

588. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. zalakain 0073 Izan ere enpresaren atal guztiak proiektu amankomunean uztarturik ez badaude, jai.

589. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bapatean/93 0015 Plaza librea: 2-3 bertsolari, librean, plazan, jaietan...

590. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0136 Kolorea komunikabide ere bada, Hondarribiko Jaien egitarauetarako bere ilustrazioetan, seinaleak, banderak, uniformeak eta ekitaldi publikoetako partaideen jazkiak berezi eta identifikatzen dituena.

591. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bitez 0136 Kolorea modu klasizista batez ulertzetik, beste ulerkera erromantiko baterantz bilakatzen da, non kolorea argi, bolumen edo sinbolo huts kontsideratzen bait da eta, batzutan, su eta gartsuki aplikatzen 138.- Hau dela eta, zorrotzak dira Moreno Ruiz de Eguinok Bienabe Artiaren pinturako kolore eta argiari buruz egiten dituen oharpenak. Agirrek erreparatzen du ezen kolorea badirudiela abstrakzio huts bilakatzen dela. Ikus AGUIRRE, N. Bienabe Artia. Hondarribia, Bidasoan, jaiak, , 1984, 14. orr.; eta MORENO RUIZ DE EGUINO, I. La luminosidad óptica en la pintura de Bienabe Artia. Donostia, 1985eko Abuztuaren 3ko Diario Vascon.

592. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0058 Gerra gorabehera, jaia ospatzen saiatu ziren.

593. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.a. urbeltz 0062 Koloredun alkandorek (zuriak, urdinak, gorriak, berdeak, etab.) eta lepoan lotutako zapi handiek, euskal kostako jaien egutegia betetzen duten estropada lehia handietatik urruti ez dagoen, jazkeren koloreei dagokienez noski, erromeri giroa sortzen dute.

594. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0148 Buru baltsamatuaren oparia jasotzen zutenek ere pribilegio bera zeukaten, baina bost urteko eperako bakarrik, parina-te-ran, borrokaren jai oroigarria ospatu arte, hain zuzen.

595. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0172 Bizimodu bikoitza zeukan: iluntzen zuenean, Norato, bere narrasti-larrua ibai ondoan utzita, herrisketako jaietara joaten zen.

596. 1991> euskara batua saiakera-liburuak e. agirretxe 0061 Herriko jai nagusiak ziren egun batez, dantza hori gertatu zelako, guztiz nahigabeturik ikusi nuen apaiz hura.

597. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0050 Baserrian lan asko eta sosa gutxi; ez oporrik, ez jairik,...!

598. 1991> euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0323 1. Etenik, hutsarterik gabe. Jai bi edo hirutan errenkan jaunartzea.

599. 1991> gipuzkera bertsoak k. ibarguren 00030 Dantzatu,
mogimendu berri hori dantzatu,
mogimendu berri hori nahi dugu.
Gazteak,
alaitasunez betean gazteak,
alaitasunez beti behar degu.
Aurrera,
beti horrela jarraitzen aurrera,
beti horrela jarraitzen badugu,
jaiari
alaitasun berezia, alaitasun berezia,
guk emango diogu.

600. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0127 San Donato Jaiak (1990)

601. 1991> gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0127 Eratzaille zeraten
mutil eta neska,
zer jai diran errian
nator ni galdezka.

602. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0046 Arrezkero, gertakizun arrigarri ura oroituz, azaroaren azkeneko ostegunean, urteko jairik aundiena bezela ospatzen da USA'n bazterrik bazter.

603. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño nora 0030 Jaietan, ni nora, ori ere ara dijoa.

604. 1991> gipuzkera literatur prosa ataño sask 0040 Guretzat, ori gabe etzan jai osorik.

605. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0009 Jai arratsaldeak

606. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. arrinda 00070 Izurritik libratzen omen zuen santuari dantzatzen zaio ez dakigu noiztik San Roke jaietan, abuztuaren 16an, ezpata dantza au.

607. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak s. kalonje 00265 Txantxangorria eta geiago ere bai,
kabia nun daukaten lenbailen jakin nai.
Besteri lana jarri, berarentzako jai,
mendekoa zigortu, ortarako da gai.

608. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak j.m. azurmendi 00049 Ta jei zeon tokitti ta ¿ze beardek emen? deadar eiñ ementzion jiganteri.

609. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0022 Ikasi zunin gure attak, seittun Saldisa ekarrazi zun, ta onara tortzen zen nobiua yai atsaldetan.

610. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00036 GAUR Jaunaren Bataioko jaia ospatzen dugu.

611. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00078 Ortxen sartuko gera denok batean. Datorren urtean or nunbait, Iruña inguruan izango da. Izan dedilla San Fermin jaiak baino aundiagoa.

612. 1991> sailkatu gabeak egunkariak latxaga 00085 Antxen biltzen zituan erregiña Juanak bere aolkulariak, edo erriaren ordezkariak, jai aundi baten ondoan biltzen ziren den denak eta mai eder ura ondo zaindua dago.

613. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 00085 Santiagotan dituzte urteko jai nagusiak, eta besteak-beste, bertsolaririk gabe ez dituzte ospatuko.

614. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 00022 Ikusten zitun nunbait basarritarrak jaietan lanean eta astelenean perira joaten.

615. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1996 0040 Santa Maria jaietako 3. Sari Nagusia izango da ikusgai lau probalariren uztarriekin: Laukizko Joseba Unibaso, Mungiako Muebles Urrutia, Gatikako Ander Bilbao eta Billelako Iñaki Lopategi.

616. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0033 Jai bai jai.

617. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403
b) Postuak Herriko Jaietan eta Ferietan.
c) Udal bide publikoen lurzoru, hegalkin eta lurpearen erabilpen pribatibo edo probetxamendu berezia.

618. 1991> sailkatu gabeak egunkariak r. iraola 0059 Gabonetako jaiak pasa ondoren beren lantegira itzuli diren torneroak dira.

619. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Izan ere, beronen esanetan, gazte adoretsu eta abertzale batzuek Iruñeko udaletxeko burdin hesian jaietako zapiak erre zituztenean logikaz eta heroitasunez jokatu zuten.

620. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1997 0004 Analista zorrotz horren iritzian iruindarrek erakutsitako gizalegezko berezko erantzuna presio hutsa baino ez omen zen izan jaiak bertan behera gera zitezen.

621. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0017 Aurrerapen hau jakingo dugun bezala Gabonetako jaietatik da eta horregaitik Uri Buru Batzarrak aurreratzen du eta eskatzen die azal ditezela bazkide guztiak.

622. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0010 Galdua eta arroztua den lekuetan, beste inon baino beharrezkoagoa da, jai, bake, elkartasun eta alaitasunez jantzirik plazaratzea euskara, istiluarekin eta borrokarekin lotua heldu bait zaie askotan: sesiozale bakarrentzat, era maitagarrian, noski, baina patxadazale ugarientzat era gorrotagarri eta nardagarrian.

623. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0011 Bergarako ikastoletakoek 110.000 edo 120.000 pertsona hurbiltzea espero dute, urtez urte gero eta jende gehiago azaltzen bait da euskeraren jai honetara, Andoainen ospatu zena aldera usten badugu eguraldi txarra zela eta.

624. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0011 Urriaren bostean dagoeneko euskararen jaia hasia izango da, gauean berbena izango bait da Plazan Izadi taldearekin eta rock jaialdia Txibiston.

625. 1991> sailkatu gabeak egunkariak matx 0020 Garaikoetxea ez zen astegun buruzurietarako jaio, jai haundietarako baizik.

626. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Bederatzi egun falta direnean San Telmotako festak hasteko jai hauetako egitaraua prestaturik dago jadanik.

627. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Jai hauetan, eta gogoratuko zaretenez, hauek prestatzerako orduan gazteen axolagabekeria zela eta, Udaletxeak neurri gogorrak hartu zituen hauen aurka, festa egitarau eskas eta lotsagarri bat antolatu zutelarik, gazteen ikuspuntutik, ikusita behintzat.

628. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Aurten aldiz, eta aurreko urteko gauza berbera gerta ez zedin, argi eta garbi geratu da gazteek interes handia ezarri dutela San Telmotako jai hauek antolatzeko.

629. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Jai hauek hurbiltzen doazen heinean ekintza guzien berri emango dizuegu.

630. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnavarra 1992 0050 Sevilla'ko Expo'n, Naparroa'ren eguna ospatuz gaur 250 dantzari, abeslari, dultzainero, txistulari eta abarrek jai berezia eta alaia ospatuko dute.

631. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 0050 Pentekostes jaiak Jesus bera bakarrik ez dela naikoa adierazi nai luke.

632. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.m. artzalluz 0050 Irutasun jaiak inguruko gizon-emakumeekin eta inguruarekin bat egin edo konprometitzen ez bagaitu, Jaungoiko Aitak, Semeak eta Espiritu Santuak zerikusi gutxi izango dute gure bizitzan eta gure fedean.

633. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0010 Egunotan Gerraren Aurkako eta Intsumisioaren Aldeko Jaiak ari dira ospatzen Abetxukon, Arakako koarteletik kilometro batera dagoen herrian, hain zuzen.

634. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0014 Igaratza'ko Jai orren antolatzailleak pozik ibilli litezke, gauzak erten zaizkien bezela erten zaizkielako.

635. 1991> sailkatu gabeak egunkariak g. etxeberria 0016 Baina, jai hauen inguruan sortu zen halako euskal gogoa eta nolabaiteko berpizkundea.

636. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0028 Eta jai zoragarri oietan saia gaitezen maitasuna eta alaitasuna zabaltzen.

637. 1991> sailkatu gabeak egunkariak m. manterola 0028 Bertso hauek ez dute abendua eta abenduko jaiekin zer ikusirik, joan dan udaberrian erri txiki batean bazkal ondoren, etxekoandre batek bere senarrari buruz konta zizkigun gertakizunek grazi egin zidaten ta andik sortu zitzaidan buruz bide au.

638. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 AEKeguna erakundeko irakasle, ikasle eta laguntzaileen jaia izateaz gain, euskaltzaleen bilgunea ere izaten da.

639. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0046 1988an lehenbiziko aldiz ospatu zenetik urtero urtero antolatu du AEKk bere jaia udazken aldera, aurtengoa zazpigarren edizioa izanen da.

640. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0042 Joan dan astean Bilbao'ko jayetan izan dan txapelketan, pelotaririk onenaren saria jaso du; Torre laguntzalle zuala.

641. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 1080 IRAGARPENA, Arabako jaiak (San Prudencio eta Estibarizko Ama 1944) iragartzeko kartelaren lehiaketari buruzkoa.

642. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 1080 Kultura Saileko diputatuaren urtarrilaren 19ko 22/1994 Foru Aginduaz, Arabako Jaiak (San Prudencio ta Estibarizko Ama 1994) iragartzeko Kartelaren deialdia onartu da.

643. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1994 1080 - Lehiaketaren xedea.- Jai horiek iragartzeko Kartelerako ohartemandako saria ematea.

644. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00004 Indar bai, baina horrela jai

645. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00004 Zerutar jaiak dira
gaude eguberriz
ospatu ditzagula
poz eta irriz
Jesus aurtxoa gurtuz
alkarturik berriz
Zorionak abestuz
biotz da eztarriz
pakezko egarriz
presok euskal herriz
sendiko pozgarriz
Belengo eskariz
denok gora Jesusi
ongi etorriz.

646. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00004 Zoriondu gaitzala
zerutar aurtxuak
aundi mallan daudenak
da beartxuak
argitu gaitzala
zure izartxuak
ikusmen oneko ta
da berdin itxuak
Belengo altxuak
jargaitzen txintxuak
denok berdintxuak
kristau sutxuak
eguberri on da jai
zoriontsuak.

647. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00019 4-8: Beasaingo Igartza auzoko jaiak ospatu ziren.

648. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00019 6: Beasaingo Usurbe mendiko jaia ospatu zen.

649. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00019 20-29: San Migel jaiak izan zituzten Lazkaon.

650. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00019 20 eta 24: Beasaingo Lazkaibar auzoko jaiak ospatu ziren.

651. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00019 25-27: Idiazabalgo Ursuaran auzoan San Migel jaiak ospatu zituzten.

652. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00019 25-29: Gaintzan San Migel jaiak izan zituzten.

653. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00019 26-29: Altzagan San Migel jaiak ospau zituzten.

654. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0007 Eta zuek zelan ospatzen dituzue jaiak Querétaron?

655. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0005 San Migel jaiak

656. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0005 Ekitaldi ugari asteburuan Angiozarko jaietan

657. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0005 San Migelen omenezko jaiak ospatuko dira astebukaera honetan Angiozarren.

658. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0005 Bihar zapatua, 12:00etan, kanpai jotze eta etxafleroen jaurtiketarekin emango zaie hasiera jaiei.

659. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0005 Azkenik, 21:00etan, ohizko San Migelen zeruratzea egingo da, jaiei amaiera emanez.

660. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0011 Araudi berriaren arabera, udalek ahalmena izango dute ordutegi bereziak baimentzeko herriko jaietan, jaiegun berezietan edota arrazoi turistikoak kontutan hartuz.

661. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0011 Horrela, lokal eta instalazioak ixteko ordutegia ondoko kasuetan haundituko da: ordubete ostiral, larunbat eta jaiegunetan; ordu erdi ekainaren 1etik irailaren 30era bitartean eta, azkenik, bi ordu herriko jaietan, Aste Santuan (ostegunetik astelehenera arte), Aratuzteetan (ostegunetik asteartera) eta Gabonetan, abenduaren 21etik urtarrilaren 6ra bitartean.

662. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0012 Jaietan eta udan, jendea kanpora irtetzen denean, oso nekeza da hori kontrolatzea.

663. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0017 Bertan bizi zen mutila mendian behera herriko jaietara zihoala, lanpara bati ostiko eman eta iratxo bat atera zitzaion bide ertzean, zera esanez: Eskerrak lanpara zahar honetatik askatzeagatik.

664. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0011 Kamisetak saldu ditugu, jaietan txozna ipini genuen hemen eta Azpeitin...

665. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0014 San Bartolometan eta auzoetako jaietan ere bikote bat edo beste aritzen da jaiak alaitzen.

666. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... berrietan 1999 00006 Madalen Jaiak urteroko errituala beteko ebala emoten eban udalbatza Izarorantz abiatu eta bertan Honaino heltzen dira Bermeoko itoginak, Juan Karlos Goienetxea alkateak bota ebanean.

667. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0011 Antxina baten gure aurretikoek egiten eben erara, danon arridurarako, Bakioko kale nagusian zear, idibuztarri, burdi trikitilari ta guzti ibili izan dira, jaietan oi dan lez, ezkongaiok.

668. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zer 1996 0011 Ezteguak ezteguak = ezkontzea eta onen inguruko jaia eta ospakizuna.

669. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.l. zurutuza 0004 Miyakoko fraideak ordea, berrogeita hamar bat goardiaz inguratuta gelditu ziran abenduko 8an, Sortze Garbiaren jaian; egun berean inguratu zuten handik kilometro gutxitara, Osakako bere etxetxoan, gure aita Martin ere dozena bat goardiak .

670. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... santa mariñe 1994 0004 Jaun handion ingeruan itzelezko jai eta banketeak ezeze, krudelkeriarik gorrienak bere emoten ziren: 1444.ean, esate baterako, Butroiko Jaunak berak ebagi eutson samea Ganboatarren buru zan Martin Santxez Arbolantzakoari eta ganera jai bategaz ospatu gero.

670 emaitza

Datu-estatistikoak: