XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Jai-egunetan, meza ostean joan bazkariaz; arratsaldean nai dan jantzea egin pandero soiñuan Izaro gañeko zelaian, ta etxeratu illuntzerako.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Iye aaztu yatan esatia urte barriyak emoten edo opa izaten echera datorrenari, nor nai dala, teia ta gozokiyak emon biar izaten yakozala; eta erbesteko senideak badira barriz (esate baterako, lobak edo suiñak), oneeri lenengo echian sartueran teia ta gozuak; eta gero, ordua eldu deitenian, bazkari edo apari jaiyegunekoa, au da, okela, arrain da ardaoa eta zerbait ostantzeko gauza gichienez maira ekarri biar yakee; eta beste baten esango dodan lez, zortzi gizonezkok, lau egalezko maiyan alkarregaz jan biar dabe; au da, konbidauak aintzekotzat artzeko modua.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0142 Uda gustiko domeka ta yaiegunetan ikusten dira Urkiola'runtz goiz-goizetik duazala senar-emaztiak, oñez, umetxu bat edo bi astotxu baten ganian, otsaretankuriyoso ipiñita.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0007 Irugarrena, jai egunac ondo gordetea.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Nezakuban -ordez, nezaguban edo nezauban ixan-biarr: portazun -ordez, poztasun: iñazduban -ordez, iñarduban: Lenengo ingoski erdijaren azkenerantz irakurri onela: Jai-eguna zala-ta, Ramuntxo'k, Eskarrdunaren neba Arrotxubak, jaupalburubaren laguntzalle dan jaupari gastiak, eta beste batzuk pelota-partiduba atonduten dabe.

6. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Isrraeldarrak beste jai-egunen artean txit ardura aundiarekin gordetzen zuten Jainkoak Sinaiko mendian bere legea erakutsi zieneko oroipenean egiten zan Pentekostes-jaia.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0054 3- Ama Birjiñaren jai egunetan beraren erazkun, deboziozko otoitzak esan.

8. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Zer dira oien ondorenac? E. Jainco gabeco escolac, periodico charrac, ezcontza-zibillac, catolicoen errietan erejien Elizac, Elizaren pribilegioac quentzea, neurri gabeco usura, jaiegunac ez gordetzea, falta onen castiguren beldurric gabe, eta beste onelaco gauzac.

9. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Jai-egunetan egin bearr dana txikietatik ikasi degu; egin zagun ba beti; ta onela kristau onak izango gera.

10. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Andoain'go Sorabilla etxaidiak illa onen 8'an ospatzen du bere jai-eguna, ta gertu daude egun ori ta urrengo eguna taju antzian igarotzeko.

11. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Autarrki gurenez geure Abendearen antziñako Laterrijaren jatorrizko agintarijak Bizkai'ko Zaindaritzat aukeratu eben Loyola'tarr Iñaki deunaren jayegun urbilean, Arana-Goiri'tarr Sabin'ak sakonkiro berrpiztu leban gogo zarrari dagokijon zintzotasuna erakusteko abagune egokijena beti ixan da.

12. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Udan Batzokijak joanleitikez, jai-egunetan, alboan dagozen erritxutera, nai goixeran Meza nagosi entzutera nai arratsaldetik; eta ordun itz-egin baserritarrari ta ezan zein da geure Alderrdiko ikurritza.

13. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Asterketa onetan txapeldun gelditzen diranak, jai egunean.

14. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 JAI-EGUNERAKO EGITARAUA

15. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0153 Jai-egunez, aste barruko okerrak zuzendu ta urrengo asterako gogoak sendotu bearr ditugu.

16. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0287 - Igande ta jai egunetan barau ta aratuzterik ete dago?.

17. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0287 - Igande ta jai egunetan, nunbaitekoak bakarrik izanda be, barau ta aratuzterik ez dago, garizuman jausi ezik.

18. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0194 JAI EGUN AUNDIAZ

19. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0194 Jai egun aundiaz poza artu dezagun,
Ta biotz barrendik ¡gora! eres zagun;
¡Alde oikun zarrak! berri bitez danak,
Biotz, abots, egikunak.

20. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1124 Jai egun au lenik Lagundi ortakoek ospatzen zuten; baña XVII'garren gizaldian Eliza osoan zabaldu zan.

21. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 3) Elizan bear dan bezela, edo izketan, lotan, gorputz erdi-erorita egondu al naiz? Jai egunetan meza osoa entzun det?

22. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 Saiatu naiz nere mendean daudenak jai-egunak gorde ta meza entzun dezaten? Pazkoz bete al det?

23. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0283 11. Txarto bizi izan ta gero ezkondurikoai abadeak erriaren begietan penitentzia eragiten eutsen, altara nagosi-aurrean, yai-egunetan, belauniko ipinita (B-zean, G-urs).

24. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Orretxegaitik, Prudentzio Deunaren Eguna Apirillaren 28koa jai egun osoa dugu arabarrok.

25. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0212 Kirispin yai-eguna dok gaur: egun onetan bizirik gelditu ta aberriratu dadina, beatzen ganean yarriko dok izen au aitatu dadinean, eta yagi egingo dok Kirispin'en izenera.

26. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura erkiag 0028 - Nundik zatoze ba, mutil ederrok, jai eguneko jantziok lexiban sartuta? - Arpetik - esan eben, arnas estuka.

27. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0067 5) Jai-eguneko gaua.

28. 1969-1990 bizkaiera poesia onaind 0068 Joana da
jai-eguna; ta lanarenak darraitso oni...
Eraskin ori aldiak eroaten. Nun dago, orain,
igazko errien oiartzuna? Nun ete aurretikoen
deadarra ta Erroma'ren agintea ta iskillu
ta zaratak, ur ta lur ain arroputz ibilliak?
Bake ta ixillik oro
.

29. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0062 Ikusko ditut neska-mutillak jai-egunetan
erri-zelaian jolasten,
ume-taldeak bide-ertzean alai ta pozik
kanta gozoak abesten
.

30. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa m. zarate 0018 Gaur jaiegun... jaiegun.

31. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 Urte onetan, parrokiko kontu liburuetan, errial biren sarrera agertzen da, jai egunez idi probak egin zituenei parrokoak ipinitako isun edo multagaitik.

32. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0166 Itxuraz abade arek konpesateko pekatutzat baiño naiago izan eban diruzko zigorgarritzat artu idi-proba jai egunez egitea.

33. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0120 - Besta eta jai egun: besta, denbora, bazko, mendekoste, garizuma, kuartatenporak, erramu, abendu, beila (bijili) bezpera....

34. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0029 bi jai egunen arteko oporraldia.

35. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0060 Aprendizaren jaieguna zenez, Fusi jauna bakarrik zegoen.

36. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0060 Zazpigarrena, ordea, igandea, jaieguna da.

37. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0006 Agian gaur jaieguna dukek ziotson gizonak buruari.

38. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0100 Biharamona jaieguna zen.

39. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0099 Jai egunak ziren, bestalde, astiro aritzeko aproposenak ere.

40. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0069 Jaiegunaren promesa itxaropentsuak eraginik, bezero guztiak ere, bizkor eta presaka zebiltzan (...).

41. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0083 Buztin eta harrizko horma gurutzaturik, su beroaren inguruan bilduta lagun talde alai bat topatu zuten: gizon eta emakume zahar-zahar batzu, bere seme-alabekin eta haien seme-alabekin, eta beste belaunaldi bat gehiago oraindik, denak jai egunetako jantzitan eta pozik.

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0220 Jaiegunetan parrokikoak ez diren fededun asko etortzen dira.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0249 Gaur milaka lagun etortzen dira santutegi honetara peregrinatze, ibilaldi eta turismo eran, batez ere jaiegunetan.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1973 0249 Jaiegunetan 7 meza ematen dira erriarentzat.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0020 Aintzina, Bizkaiko herri batzutan, ezkondu aurretik bizimodu narrasa eraman zuten ezkonduak, denboraldi batetan igande ta jaiegunetan, altara nagusian guztien bistan belauniko jartzen zituen apaizak, agiriko penitentzia egin zezaten.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0159 Alegia, martxa eta abiada honetan laster, gure karlistakume bekatarion lehengo bekatuen zorrak borratzeko, demokrategitxoak ere bilakatu izango gara, eta tolerantziaren tolerantziako gure lehia demokratikoan, edozer gauza ondo iruditu beharko zaigu, uste-muste guztiekiko izango gara etor-etorkorrak, ideia guztienganako egongo gara leiho-zabalik, birrinduak izango ditugu gaurko estukeriak, azkenean superatua izango dugu geure nacionalismo culturala (Deia, 1989.12.3), mundu guztikoak bakarrik izango gara abertzaleak, zoko-mirrin triste honetakoak barik, izugarri poztuko gara popatik ematen diguten bakoitzean (konstituzionalki izan dadila), txit ohoratuak sentituko gara Euskal Herriko Unibertsitateak Millán Astray-ren ohorezko irakasle memoria instituzionaliza diezagunean urteroko jaiegun gisa.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ospitalez 1987 0011 Gizarte-Segurantzako Urgentzietako Zerbitzuak Laguntza Gizarte-Segurantzako onuradunei arratsalde-gaueko orduetan eta jaiegunetan eskaintzen dieten zentruak.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. mendiguren 0086 - Jaiegunotan are garrantzitsuagoak dira gure janari tipikoak.

49. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak jesusen jarraitzaile 1985 0048 Igande eta jai-egunetan gazteekin biltzen zan, aal zuan tokian bildu ere kaleetan naiz enparantzetan, baita uriaz kanpoko edozein tokietan ere.

50. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0051 Jabi eta Miren jaiegunetako zapata eta galtzerdiekin joan dira eskolara.

51. 1969-1990 gipuzkera liturgia eguberri-aldia 1982 0010 Igande eta jai-egunetako Eukaristiak

52. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0021 Esku arpegiek ongi garbitu, alkandora txuria, ez astegun, ez jaiegun, oi zituenezko galtzak, eta bruxa pinttarraxka soiñean jantzi zituenerako, apar loditua zegoen janari sendoa.

53. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0207 Igande eta jaiegunetan, epistola eta ebanjelioaren aurretik Itun Zaharreko, edo pazko garaian Apostoluen Eginetakoa, irakurgai bat ipini da.

54. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0106 Eskerrak eman naia, edo promesen bat bere bearra, edo laguntza berriren bat eskatu bearra, edo urteko irria ase naia... an dituzu urteko jai-egunetan zear millaka eta millaka erromes Amaren oiñetan auspez otoitzean pozez zoratzen.

55. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0015 Pazko-aldiko 8 igande ditugu, beraz, jai-giro eta batasun aundiaz ospatu bear direnak jaiegun bakar bat, eta areago, igande aundi bat balira bezala LUAO 22 z.

56. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Jai-egun guztietan meza izaten da, bereziki artzai ta gaua goitasun aietan igaro duten mendigoizaleentzat.

57. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0010 1990erako paktatutako lan-jardunaren murriztapena Abenduaren 24a eta 31 jaiegun ez abonagarri gisa ezarriz gauzatuko da.

58. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0010 Data horiek (Abenduaren 24a eta 31) larunbat edo jaiegun diren urteetan (Egutegi Ofizialean), ordezko bi egunak enpresaren egutegian adieraziko dira.

59. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0011 29. Artikulua - Jaiegun abonagarriak

60. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0011 Jaiegun abonagarrien kontzeptua Alokairu-Tauletatik desagertu da eta bere zenbatekoa Udako eta Eguberriko aparteko pagei eta Oporrei erantsi zaie, 1987-1988 Hitzarmenean erabaki zen bezala.

61. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0011 Aurrerantzean Jaiegun abonagarrien kontzeptua ezin izango da independenteki erreklamatu.

62. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0012 Oporraldiaren barne dauden jaiegun abonagarriak ordainduak eta gozatuak izango dira eta bere zenbatekoa taula erantsien arabera ordaindua.

63. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0013 e) Aita, ama, seme-alaba edo anai-arreben ezkontzagatik: egun bateko lizentzia, betiere jaieguna edo igandea ez bada.

64. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0004 Ordu estrukturalak edo ezinbesteko kausaz eratorriak dira denbora zatiz edota aldi bateko kontratazio bidez bete ezinik, lanerako ezintasun iragankorretik eratorritako ustegabeko ausentziengatik emanak; pertsonalaren baimen ordainduengatik sartuak; ibilgailu eta ordutegiak mantentzeko noizbehinka behar-beharrezko diren atzeraezinezko eta lanean emandakoak; egutegi laboralean sartutako jai-egunetan edo antzeko izaera duten bestelako arrazoiengatik lan egitera behartua aurkitzen den pertsonalaren orduak.

65. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0004 17. Artikulua: ATSEDENA ETA LANEAN ERAMANDAKO JAI-EGUNAK.

66. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0004 Behar bezala kreditatutako zerbitzu beharrengatik, jai-egunez gozatu ezingo luken pertsonalak, Hitzarmenaren lehen urtean, oinarrizko alokairu gehi antzinatasunaz gain, honako kopuru hauek jasoko ditu: MUGIMENDUKO PERTSONALA / Ikuskariak / Gidariak-Hartzaileak /.

67. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1990 0001 Jai honen bitartez, Bizkaiko kideek elkarri ezagutzeko aukera izango dute jai egun bat euskaraz igarotzen duten bitartean.

68. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Jaieguneko egun osoko zerbitzutarako araupideak berak dira erabilgarri, gutxienezko orduak bost izango direla salbu.

69. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0002 Garai hartan gabonetako lau jai egunetan danborila jotzen ibili zen on Dieko Franzisko Idiakez-ek 2 dukado jaso zituen udaletxetik.

70. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1969 0001 Oraintzu erri guziak jai-egun aundi bat eratu degu, baserri bateko amar anaiak bildu diralako.

71. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Abadea asi zan orduan au ta ori esaten: Mezea zer dan; jai-egunak zertarako diran; Eleizeak Jaungoikoaren ordez agintzen dabela...

72. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Ainbesterañokoa izan ez dabe, beste astakeri bat da jai-egunetan goiz alderaño ganora barik ibiltea.

73. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Jai egunak jaungoikoaren egunak dira ta gorputzari atsedena, deskantsua, emoteko gañera.

74. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Prantziko euskaldunak esakera bat dabe: JAI EGUNAK, JAUNGOIKOArentzako TA ASTEGUNAK, LANERAKO.

75. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Orixe egiten dabe berandu arte dabiltzanak errondan: jai-eguna izan bearrean gorputzari mesede egiteko, kaltegarri izaten da.

76. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Oiñ Iturreta lez, Jemeingo eleizeana zan ermita ori ta etorten zan andik jai-egunetan abade bat Meza esaten.

77. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0073 Lanegunei egokenez, batzuetan jaiegunetan ere behar egiten eben, eta ondorioz, Santandereko gotzaina kexatu egin zan.

78. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak muskiz aha 0073 1795.ean, azken honek ondorengo hau jakinarazo eutson Villariaseko markesari: bezperan hasitako zamarra amaitzeko edo hurrengo egunean denporarik ez galtzearren sutegia hornitzeko baino ez bazan egin eitekeala behar jaiegun batean.

79. 1991> euskara batua antzerkia j. cillero 00038 Ez zineten neskatara ibiliko jai eguneko parrandan?

80. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0207 18. Langile batek 124343 pta. irabazten ditu, ken 43 jaiegun bakoitzeko.

81. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0207 Zenbat irabaziko du 101 jaiegun baditu?

82. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txulufrina eta arrosa 00020 Gero beste jaiegun batzuetan ere egin izan da eta Arabako herri batzuetara zabaldu da.

83. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0052 Jaiegunetako ohiko protokoloari jarraituz, kafea egin zuen eta irratia piztu, doi-doi musika klasikoari eskaintzen zioten larunbateroko saio berezia hastera zihoanean.

84. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 0013 Gure jaiegunetan, beti festagiroa nabaritzen zen eta gure jantzirik onenak eramaten genituen.

85. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0027 Horrela joaten ziren mezatara igandero eta jai-egunetan, barau eginez Garizuman, eta Elizaren aginduak zuzen betez; baina beren bihotzak Moiseren Legean zeuden finkaturik, eta isilpean errezatzen zioten Adonairi, ezkutuka gordetzen zuten zapatua eta ezkutuka ospatzen Bazko egunak eta jaiak.

86. 1991> euskara batua liturgia igandea 00025 52. Elizbarruti batzutan pastoral egoera hori gerta daitekeenez, egoki iruditu zaigu Igande eta jaiegunetako ospakizunak apaizik ez denean izeneko liburuska hau landu eta argitaratzea, Jainko Gurtzarako Kongregazioak argitara eman zituen Argibide eta Arau Nagusietan esaten direnak gogoan izanik.

87. 1991> euskara batua liturgia igandea 00025 53. Liburuska hau, apaizik ez dagoenean, igande eta jaiegunetako ospakizunak zuzenduko dituztenei eskainia dago, hau da, parrokoak izendaturiko diakono, erlijioso, erlijiosa eta gizonezko nahiz emakume laikoei.

88. 1991> euskara batua liturgia igandea 00025 54. Igande eta jaiegunetako ospakizunetan, apaizik ezean, behar bezala aukeratua eta prestatua izan den diakono edo laikoari dagokion zuzendari-eginkizunak, bertako Gotzainak edo honen ordezkariak emaniko aginduak zuzen betetzea eta parrokoaren erantzukizunpean ihardutea eskatzen du.

89. 1991> euskara batua literatur prosa ama 0019 Jaiegunetan gazteak gaueko beranduan azaltzen ziren etxera, jantziak urraturik, lohi eta hautsez beteta, aurpegiak maztaildurik, lagunei emandako zartadez zitalki harrotuta; edo minduta, koleratsu, jasandako laidoengatik negarrez, mozkortuta eta egoera penagarrian, zoritxarreko eta higuingarri.

90. 1991> euskara batua saiakera-liburuak dantza 00072 1919ko jai egitarautik aurrera dantzari taldeak agertzen hasten dira. San Migel eta San Fausto jai egunetan, Ezpatadantzariak plazara irteten dira meza nagusi ostean. Arratsaldean, berriz ere, Makiladantzariak lehenengo eta Ezpatadantzariak jarraian.

91. 1991> euskara batua saiakera-liburuak euestat 1997-98 00131 Gizarte-Segurantzaren onuradunei asistentzia arratsalde-gaueko orduetan eta jaiegunetan ematen dieten zentroak.

92. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00107 Igande eta jai egunetan batzuekin, lan-giroan eta Donostian besteekin.

93. 1991> euskara batua saiakera-liburuak m.l. odriozola 00126 Aldaketa txiki bat besterik ez zen egin ohiko hauteskunde sisteman: eguna aldatu zuten; abenduaren 27a aukeratu zuten, ekainaren 24aren ordez biak San Juanen omenezko jaiegunak.

94. 1991> euskara batua saiakera-liburuak eustat 1991 0028 - Ordu ordainduak baina lan egin gabekoak, urteko oporraldi ordainduak, jaiegun ordainduak eta gaixotasunagatiko bajak.

95. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidesein 0039 70 Excepto sábados y festivos: Larunbat eta jaiegunetan izan ezik

96. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidesein 0041 81 Festivos límite 12 noche: Jaiegunetan gaueko 12ak arte

97. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00131 Alguztidunak Jesusen aintza
agindu ugaritzeko:
jai-egun artan mundu osuan
bat bakarrik ez iltzeko.
Asko ziraden ilko ziranak,
grazia zan bizitzeko;
agindu zuan etsai guztiak
inpernun ondoratzeko.

98. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0273 Batzuetan, igande edo jai egunetan ere egiten omen zuan bere karraioa, eta alakoetan Aian amarretako meza entzuten omen zuan.

99. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 00022 Aurrez aitatu dedan Berrobi'ko Erretoreak bein baiño geiagotan esan zun adibidez: jai-egunetan lan egitea ondo zegola estuasunekoa eta premizkoa baldin bazan, baiña ez astelenean perira joatearren.

100. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1996 1403 Kartazalak Udaleko Gobernu Batzorde aretoan irekiko dira, eskaintzak aurkezteko epea bukatu ondorengo laugarren egunean eta ordu batetan, jai eguna izango balitz hurrengo lanegunean irekiko zirela adieraziz.

101. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2430
a) Oinarrizko soldata.
b) Aintzinatasuna.
c) Aparteko ordainsariak.
d) Pizgarriak.
e) Igande eta jaieguneko lanagatiko osagarria.
f) Gaueko lanagatiko osagarria.
g) Ad personam osagarria.

102. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2430 Edonola delarik ere, gehiketa hori izango dute igande eta jaieguneko lanagatiko osagarriak eta gaueko lanagatiko osagarriak.

103. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2431 a) Igande eta/edo jaieguneko lanagatik.

104. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2431 Egutegiaren arabera igande eta /edo jaiegunetan lan egiten duen langileak oinarrizko soldataren ohiko orduaren balioari dagokion zenbatekoarekiko % 23ko portzentai finkoa jasoko du.

105. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2431 Aurrekoaren ondorioetarako igande edo jaieguntzat joko da jai bezperako gaueko 10etatik jaieguneko gaueko 10ak bitarteko denbora.

106. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2432 Igandea edo jaieguna tokatuko balitz, beste lanegun bat hartuko litzateke.

107. 1991> sailkatu gabeak egunkariak gao 1997 2432 Horrela hartutako lizentziagatik kobratuko den ondainsarian ez dira sartuko jaiegun eta gauetako lanagatiko plusak.

108. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0001 1.1. Bizkaiko Herrialde Historikoan ehizean egiteko egun baliogarriak, orohar, aldi baliogarriaren barruko ostegun, larunbat, igande eta jaiegunetara mugatuko dira.

109. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0002 Azaroaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko aldian egunero egin ahal izango da ehizean, eta data aldi baliogarriaren gainerako epean ostegun, larunbat, igande eta jaiegunetan bakarrik.

110. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0002 1.3.6. Azeria (Vulpes vulpes). urriaren 11tik urtarrilaren 31ra bitartean, baina aldi honen barruan ostegun, larunbat, igande eta jaiegunetan bakarrik, jauzi modalitatean.

111. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0003 1.5.1. Basurdea (Sus scrofa).- Ehiza irailaren azken igandetik urtarrilaren azkenera bitarteko larunbat, igande eta jaiegunetara bakarrik mugatuko da.

112. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bao 1992 0003 1.- Espezie hauek harrapatzeko aldi baliogarria abuztuaren 15etik urriaren 15era bitartekoa izango da, baina, epealdi honetan zehar, bakarrik larunbat, igande eta jaiegunetan.

113. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. osa 0039 Jai egun eder bat izateaz gainera, errebindikazio eguna egitea dute helburu antolatzaileek, Arabar Errioxako ikastolen proiektua bultzatzeko balio izango duen eguna, alegia.

114. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak aretxagazeta 1996 0008 Osteguna eta ostirala ziren haien jai egunak.

115. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0011 Araudi berriaren arabera, udalek ahalmena izango dute ordutegi bereziak baimentzeko herriko jaietan, jaiegun berezietan edota arrazoi turistikoak kontutan hartuz.

116. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak berrigara 1997 0011 Horrela, lokal eta instalazioak ixteko ordutegia ondoko kasuetan haundituko da: ordubete ostiral, larunbat eta jaiegunetan; ordu erdi ekainaren 1etik irailaren 30era bitartean eta, azkenik, bi ordu herriko jaietan, Aste Santuan (ostegunetik astelehenera arte), Aratuzteetan (ostegunetik asteartera) eta Gabonetan, abenduaren 21etik urtarrilaren 6ra bitartean.

117. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... vill 0005 Larunbata zen juduen jaieguna, guretzat igandea den bezalaxe.

118. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... vill 0005 Fariseoak oso zorrozki hartzen zuten jai egunean larunbata alegia, lanik ez egitea Jesusek ere bai, noski, baina ez hain zorrotz.

118 emaitza

Datu-estatistikoak: