XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0161 Ona emen, Jesus'en Biotzari benetako zaletasun edo jayera badiogu, egin bearr ditugun bi gauza: 1) maite izan Jesus, Berak ainbat maite izan gaitualako; eta 2) orrdaindu, Jesus'en Biotza, maitatu bearrean, atsekabez betetzen dutenen eskerrgabetasun eta txarrkeriak.

2. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0166 Mendiburu'tarr Aita Jesu-lagun Oyartzungo seme ospetsuak Jesus'en Biotzaren jayera edo debozioari dagozkion ikaskizunak A. Karrdaberaz, Hoyos, Colombiere, Kroisset, eta, batez ere, Alakoke'tarr Marrgarita Maria Doneagandik arrtuta, garrbi ta egoki idatzirik utzi zizkigun JESUS'EN BIOTZ MAITEAREN DEBOZIOA deritzayon liburu guztiz ederrean.

3. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0043 Biyac ziran, beren aurreticaco erregue ta obispo, Excelsisco Goiainguerubari jayera andya izan ziyotenen ondorengo egizcoac, Erreguec batez ere escatu ziyon bere oñaze-aldiac quentzea, eta Goiainguerubaren bitartecotasun miragarriyari zor izan zizquiyon osasun ta bizitza.

4. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0093 Bakoitzak bere Aingeru Zaitzalleari izan bear dio berarizko jaiera ta egunero laguntza eskatu.

5. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Gurutze bidea ibiltzea, kalbarioak egitea, Kristauen oneraspen edo jaieraen artean onenetakoa da, batez ere San Franziskoren irugarrengoentzat egoki ta arrazoizkoena, berezkoa, jatorrizkoa dalako.

6. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0206 Franzisko Doatsuaren semeak, lenago bezela orain ere, oneraspen onetan beroak, aurrenengoak izan-bear dute, eta beragatik Irugarrengo batek, alduanean, jaiera aundi batekin gurutzebide onetan ibili bear du, kalbarioak egin bear ditu, Ara nola.

7. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0346 Egun onetan ¿nori neurtitzak
Bear diozkat atera?
¿Zertara zuen aurrera nator
Euskeraz itz egitera?
¿Badakizute? Zerbait ekarri
Nairikan gaurko jayera;
Albanezake jartzera goian
Txit maite dedan Euskera.

8. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 (...), Uzkurtz gaietan jakin bear duana da, norberari dagokion argitasunez, bere burua olentzatzeko (salbatzeko) bide bearrez bearak diran Erlijio'ko mirariak (jakitea) eta gañera Eukaristi'ko Ogia egunerokotik eta gorputzaren ogitik bereztea, era onetan Eukaristi donera urreratu dedin bere adiñari dagokion jaieraz.

9. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 6.a Umeen ardura dutenak alegiña egin bear dute, beren lenengo Jaunartzearen ondoren, sarritan eta al badute egunero urreratu ditezen Mai Donera, Jesukristo'ren eta Eleiza Ama Donearen naia dan bezela ta Jaunartze oiek beren adinari dagokion jaieraz egin erazten.

10. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0054 Deun guztiak izan dira Andre Mariaren jaiera aundikoak.

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 Jayera onez zugana zucendu dienetatic ¿nor utzi dezu entzungabetanic?.

12. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0063 5) Jesus maitea, Kalbario bidean zure Ama Birjiñarekin elkar ikustean, biak izan ziñuten samintasunagatik, Ama Birjiñaganako jaiera berezia izan zuten animak Garbitokitik atera itzazu.

13. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0121 Batasuna, jaiera, goi-maitasuna! Ogi bakarra, eta zer da ogi bakar au? Askok osotutako gorputz bakarra.

14. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0161 Jaiera orren eragille edo indar-emalle zeintzuk izan, diran galdetuko ba'zenida, arrazoi-begi auetxek eman bearko nizkizuke, Birjina bera lenbizikotzat utzita: prantzisko, tarren ugaritasuna ta indarra, OnaJiko Kofradiaren leñargia edo aundikitasuna, Arantzazuko elizkizunen lilluragarria, ta ango abeslarien bikaintasun eta izen aundia.

15. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0161 Kondearen aurrerako, Kofradiak etzun erakusten asmo ta elburu auxe baizik: Imajiña berriaren jaiera erreztu ta geitu.

16. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Prudentzio Deunaren jaiera, oso aundia da Araba osoan, eta aspaldi-aspalditik Araba'ko Zaindaria dugu.

17. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Zein aundia dan Angostoko Amarenganako jaiera!

18. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0030 9-garren Pio Aita Santua, siniskai bi areik oinkatu zituana, Erroma`ko Kaputxinoen elizan dago lurperatua; ta beti dauko bere ondoan argia piztu-ta eta lore barriak ipini-ta, erriak dautson jaieraren ezaugarri.

19. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0014 Beste aldetik, eta bere erara, Jainkozale zintzoa zen eta Ama Birjinaganako jaiera beroa zuen.

20. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0126 Nola liteke, horrela, mekanikaren zibilizazioarekiko jaierarik edo makinaren intuiziorik ekartzea?.

21. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0029 Nolanahi ere, bidearen beste aldera, goragoko lerro garbi, eder eta dotore hartara zuen Orixek joera eta jaierarik biziena, neurtitzik gehienetan, Mistral-en Mireio-ren eta San Agustinen Aitorkizun-en itzulpenetan edo, gure solasaldi hauek barne direla, Euzko Gogoa-n agerturiko idazlanetan erabili zuen hizkuntza ikasi eta landuagora.

22. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0044 30. Bostgarren. Bazihoan behin bere jaieraz, Manresatik mila bat baino pixka bat haruntzago zegoen eleizara.

23. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0116 Ekustean zabaltzen zijoala baztar askotan Guadalupeko Birgiñarenzat jaiera, gogoan zerabilten askok, nola egingo ote zan Elizacho onetara erromeri ots-aundiko bat.

24. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0147 II-gn. Batikano Eliz Batzarrak Andre Mariaz eman digun agiri zoragarria, bai egitan zoragarri!, 67-gn. zenbakian, itzez-itz auxe dio: Oroi bitez, bada, Ama Birjiñaganako egiazko jaiera ez daukagula samurtasun agor ta igarokor batean, kristau sinismenik jatorrenean sustraiturik baizik.

25. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1969 0207 3. Hoiezaz gainera, garaieko liturji bereizian, sainduen bereizi eta guzietarikoan, meza ritualetan eta jaiera edo aukerako mezetan ere aldaketa batzuk izan dira.

26. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0008 Denok ikusi ditugu, izan ere, Ama Birjiñarenganako egiazko jaierak dituan frutu zerutarrak.

27. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0008 Ez du gertapen onek garrantzi aundirik, bañan lurralde artako jendeen jaieraren sendoa adierazten duala derizkiot.

28. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Mikel Deuna Goikoari (In Excelsis) arrera ona egin eutsoen Sakana osoan eta Sakanatik, oligoa bezala, zabaldu zan Aralar inguru osora, Naparro eta Gipuzkoan zear, bere jaiera Euskadiko lurraldeak bete arte.

29. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Jaiera orrek, lenengoaren gaiñetik, beste eliza aundiagoko bat jaso eban, txikia aundiaren sabelean kokaturik.

30. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Ederra. Erromaniko legeetara makurtzen dana eta napar erregeen jaiera aitortzen dauana.

31. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Jaiera onen testigu eta lekuko ona Aralarko erretablo zoragarria, esmaltez egiña eta Bizanziotik ekarria.

32. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 00259 Horrela, ba, euskarazko prediku-katekesien beharrizana, Trentotik itzultzean, areagotu baizik ez zen egin Gotzainaren baitan: Bibliak eta Liturgiak, praxi katolikoan, latinez segitu behar baldin bazuten, beste eremuetan katekesi, prediku, jaiera pribatuetan... are premiazkoagoa zen herri-hizkuntzei, guztiei, leku ematea.

33. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00059 Kanpoan, ostatua eta plazatxoa. Alboko sala batean, santari eskeiñitako oroipengarriak. Aietan ikusten danez, Burgosko fededunak ez-ezik, Errioxa eta Bizkaikoak ere jaiera aundia diote santa oni.

34. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0018 Baina, igoal, ahotsa bera baino gozoagoa, boza izango zen, doinu eta kantaren bide-errebuelten arteko leuna eta barruenetik sortzen zitzaion jaiera debozio berexidun hura... nola esplikatu?

35. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. zabala 0019 Igoal egingo dute kanta ekaitz gordinarekin edo jauretxeko jaierarekin edo Babiloniako desterrutik sentitzen duten urrutiminaren trixtura malinkoniazkoarekin.

35 emaitza

Datu-estatistikoak: