XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0033 Pekatarijak izan arren onbidetu nairik Jainkoaren Amagana zintzoro egapetuten dirianen aldez ulerrtu biarr dogu egija au.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 Alantxe, berak uste ixan eban lez asi yakozan, eta Peru'k bere larri-aldijan urteyera polit bat asmau eban; Errege'ri sermoitxo bat zuzendu eutson, bertan beste gauza askoren artian iñotsola: - Gogoratu egikezube, jauna, nik neurez ezin ixan dodala euki indarrik edo virtute'rik egin dodazan gauzak egiteko; gogoratu egikezube, Jaungoikua`gandik euki dodala indar ori, eta Jaunak biarrixana danian bakarrik emoten daula bere eskarra edo grazija, ta ez gixonen jolaserako; ez Josu Gure Jaunak ez bere jarraille ixan diran santubak egin dabe iñoz miraririk munduaren jolasgarrirako; enaz ni santuba, baña ori gorabera, santuben bidez mirarijak egin dauzan lez, ni pekatari onen bidez Jainkuak berak egin dau zubek nigan ikusi dozubena, ta orain jolasbidian igarkixunakaz asten ba'gara, Jainkua zirikatzia ixango da, ta pekatu lotsagalduko ori egin baño len, obe ixango da ni neure etxera juatia, berorren baimenaz.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0252 Geu ainbeste maite gaituan Jainko maitagarriagaz, ez otzak ez beroak izatea; Jaun andi orri dagokiozan gauzetan gogo barik, motel eta narraz lez ibiltia; bera irainduteko bilddurr gitxi ta berari atsegin emoteko ardura gitxiago eukitea, epeltasunaren ezaugarri ziurrak dira.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 Baña azkenean... ¡yakina!... Jainkoak Berak.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0034 Iñor emen ezin dagoke, Yainkoagatik apalik egon biotz-biotzez ezpa-du nai.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0034 Ayenaren aldeau ¿gure bizia zer ote da? Gosez ta egarriz, otzik ta billutsik, lanez ta nekez, baruz ta lo urriz, otoitz ta gogalben deunez, yazarrkun eta irain ugariz, deunak eta Kisto'ren aizkideak Yainkoaganako morroiketan ziarduten.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0034 ¡Asaba deunak lekaroan egin zuten bizkera estu ta gorria! ¡Ayenak ziran ziltza luze ta aztunak! Etsaya amaiketan yazarri zitzayen! Yainkoari eskeñi zizkioten otoyak zein sarritsu ta beroak ziran!.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 ¡Zeñen gogorr, giriñak ezteko, ayen burruka!... Zeñen uts ta arrtez Yainkoaganontz euki zuten asmoa! Egunez lanean, eta gabez otoi luzetan ziarduten, lan-arrtean bertan gogo-otoirik iñoiz ere uzteke.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 4. Gizabarrentzat arrotzak, Yainkoarentzat, ordea, urrengo ta nabasiak ziran.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 Beren begitan ezer ere ez ziran, ta gizarrtean nardagarriak; Yainkoaren aitziñean, ostera, bikañak eta kutunak.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0391 Diabrua da Jesucristoren arerijo danen aita, guztijac darraicuelaco diabruzco esacune guzurtijai; baña, orrezaz ostian, orain masoi eta espiritista ascoc dauquie Jaincotzat diabrua Satanas eta Luzifer-en izenacaz (V. Cic. Catt. ser. IX, vol. v. pag. 717).

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Illeta aitatu dodan ezkero, Jainkoak barka begit orduan gizatasunaren aurka egon izana, iñoz ez ta.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Gura neban eta eskatzen neutson Jainkoari, eguneko bat eroan egiela.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Eta gaixoai eleizakoak emoten geuntseezanean, bertan dagozanai abadeak errezetako agintzen deutsenean, batez bere azken-igurtzi edo oliatzean, enintzan ni laburrena otoitz egiten, eta biotz biotzez eskatzen neutson Jainkoari, ez noski berari egokion tokira artu egien, esan oi dan lez, baiña eroan egiala mundu onetatik.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Eta bat edo bat ataraten zanean ¡Jainkoak barka begit! deabruak eroango al dok milla bidar esaten neban.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Al dogun lez igaro dagigun, eta biar eguntzean, Jainkoak lagunduko euskuk.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 Yainkoak argi egin eustan, eta bide obean ipiñi ninduan, itsu kaskarr-autsia nik arri-mutil-aurrean ipiñi neban baiño.

18. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0071 Orregatik guk artuko diñagu erabaki sendo bat: Jainkoaren aginduak zearo bete, oiturak zintzotzeko; ta sinistu ezaidan, urte gutxiren buru, gure gaurrko nayak ondore pozgarriak izango dizkin.

19. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0111 MIK, - Jainkoa'k egun on, trrapera.

20. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Beraz
Euzkadi ta Prantziyak
kontu-b-ortan dizkiten
bi Jainko, t-ez berdiñak;
ta nere ustez

21. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 SINFO.: ¡Ene Jainko maitea! Gizonaren planta, au alda?.

22. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 (laisterka leiotik bestalderaño joanaz atea giltzaz itxi beza) Jainkoak lagundu nazala! (Berriz leiora itzuli ta oiuka) Onera! Galdua naiz! Aguro, aguro! Atozte!.

23. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Isrraeldarrak beste jai-egunen artean txit ardura aundiarekin gordetzen zuten Jainkoak Sinaiko mendian bere legea erakutsi zieneko oroipenean egiten zan Pentekostes-jaia.

24. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0113 Debotuac al duan aiña bider, egun ontan goguan jarrico du, ez bacarric munduco gauzac aintzacotzat ez artzea, ta Jaincoaren deyai jarraitzea, baizican baita ere, fedearengatic bizia ezin eman duanezqueroz, bere griña char-gaiztoac Santuaren antzera zuzentzea: onec, oquer eguin gabea izanic, eguin zituan bezela gorputz minberatze gogor latzac eguiñaz.

25. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0294 Gure Jainco eta erruquizco Aita: aldare ontan goratzen ditugun santuen bitartez, biotzez escatzen dizugu, zu goratzera etorri gueranoi eman zaizquiguzula anima ta gorputzeraco bear ditugun ontarte ta laguntzac; eta batez ere, ez dizaguzula ucatu gure griña gaiztoac ezi, ta birtutean aurreratzeco laguntza, eriotzaco garaya baño len pecatuen zorra ordaindu dezagun; zure gogo santua eguiteco poz eta indarra ta gure eguinquizun guziac betetzeco osasuna ta paquea.

26. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Astean Abadeak Deus in adjutorium meum intende (O Jainkoa, lagundu zadazu) esaten du.

27. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Esan nai du: Jainkoa ezagutua eta goratua edo alabatua izan dedillla.

28. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Eta abadeak jarraitzen du: Benedicamus Domino (Jauna bedeinkatu dezugun) eta erriak: Deo gratias (Jainkoari eskerrak eman ditzaiogun) eta guztiaren azkeneko itzak Garbitokiko anima gaixoentzat izaten dira: Et fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace (Eta fededunen animak Jainkoaren errukiaren bitartez atsedena (deskantsua) izan bezate).

29. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0020 Eta jauskañi? Jauskañi edo sakrifizioa au da: Jainkoak daukan gauza guztien eta gure bizi ta eriotzaren jauntasuna aitortzeko, eskeintzen dana gauza aldatuaz, aitortzeko egiten dan gauza nabari edo oarkorraren eskeintza, legez jarria eta Jainkoari egiña.

30. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Zertarako? Jainko gure Jauna, gure eta mundu guztiaren jaun eta jabe dala aitortzeko.

31. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Au egiten da Meza donean, Jainkoari eskerrak eman.

32. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Meza deuna esker edo mesedeak iristekoa da, baita Jainkoa goratzekoa, alabatzekoa, ere.

33. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Meza bitartean egiten diran otoitzetan Jainkoaren bikaintasunak bein ta berriz gogoratu ta goratu egiten dira.

34. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Kalbario mendian bezela emen ere Jesukristo gure Jaunak bere burua gure onerako Jainkoari eskeintzen dio, Mezak esan aldiro.

35. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Apostoluai pakea uzten dizuet, nere pakea ematen dizuet esan ziñien Jesukristo gure Jauna, ez nere pekatuai begiratu baizik zure Elizaren siñismenari: eta bera zure gogora paketu eta batu egizu Aita eta Espiritu Santuarekin gizaldi guztietan bizi zeran Jainkoa.

36. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Meza nagusietan apaizak laguntzaleari (diakonoari) pakea ematen dio PAX TECUM esanaz: gero bigarren otoitza: Aitaren gogoz, Espiritu santuak lagunduaz zure eriotzaren bidez mundua biztu zenduan Jesukristo Jauna, Jainko biziaren Semea: zure gorputz done eta odol oneganik nere gaiztakeri ta gaitz guztietatik gorde nazazu, egizu ni beti zure aginduai lotzea eta zuregandik ez iñoiz alde egitea: Gizaldi ta gizaldietan Aita Jainko bera ta Espiritu Santuarekin bizi ta errege egiten dezun Jainkoa.

37. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Ostia artuaz: Zeruko ogia artu ta Jainkoaren izenari ots egingo diot.

38. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0047 Osasunezko edontzi edo kopa goratuko det eta Jainkoaren izenari oles egingo diot.

39. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0042 ¡zenbat ere etziñan poztu, beti zurequin zeucazula Jainco bera, icusiyaz lurrera erortzen Ejipton guezurrezco Jainco-iduriyac!.

40. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0216 Jose gloritsuba, bere Seme Jaincoaren Ait'ordeco emen lurrean izan zediñ autatu izan zualaco, eta aurchoaganaco maitetasunez betetaco ta guziz aitacoi dan biyotz bat berari eman ziyolaco, Betico Aita goituba ta glorituba izan dedilla.

41. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0338 Zure errukitasun ugariyai begiratu-ta, ondo damuturik daudenen obenak barkatu, ta beren okerkeri guztiyen kutsu-aztarnak barkamenen bidez garbitzen dituzun Jainko errukitsu-gogobera! Zure mendeko oni N. ondonaiz begiratu, ta bere oben guztiyen barkamena iristeko egiten dizun eskariya entzun.

42. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Iru asmo santu abek omen zeuzkan beti bere buruan biotz, eta mingañean: Jainkoa asko maitatzea; anima asko salbatzea; eta bera santa ta santa aundia len-bait-len egitea.

43. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0300 Ez du alperrik Jainkoak egin
ama naiduen semea;
biotz nerean berak jarri du
beti usaidun lorea,
nere amaren naitasun dena,
argatik naiz ni berea
nola amacho, zeñari eman dion zeruak echea.
Goitikan dator ume zurtzaren
atsegin poz emallea....

44. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Txapela ta euskalduna bata bestearentzat diran bezela, euskera ta euskalduna, Jainkoak berak bata bestearentzat egiñak dira.

45. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Jainkoak eman zien juduai euren izkuntza, ta euren mintzoa aztutzen zuten juduakin Jainkoa benetan asarratzen zan eta bere asarrean juduak soiltasunez zeatu zituan II Esd XIII 23 25.

46. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Aztu ta bazterrtzen dute ere erruz euskaldunak euren mintzo ederra, ta Jainkoak agertzen du bere asarrea, euskaldunak errgeltasunez beteaz....

47. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Ta Jainkoak, errukiturik ama euskeraz bere zoritxarrean, bere semeari Belen'go estalpera iru erregeak bezela, noizik beinka gozagarritzat bialtzen dizkioz gizon jakintsuak,

48. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0188 Gure bizitoki maitagarri ontan guztia dirudi Jainkoa'ren ala gizonaren edermenak igortzia: laztan oien bidezko ume da ertia.

49. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 10. JAINKO GEZURREZKOEN AURKA

50. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 PARABATARRAK pozik eta gogoz beren Aitari entzuten zioten; baño ez Jainko gezurrezkoen apaiz parabatarrak.

51. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Galdetu nien nik: Zer bear da zoriona irabazteko? eta aiek erantzun zuten: Orretarako bi gauz dirala bearrekuak, esan ziguten gure jainkuak: beirik ez ill eta bramatar apaizai emaitz (erregalo) asko egin.

52. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Ta ori beiak jainkotzat dauzkatelako.

53. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Ez utzi sinismen gabekoai ta pekatariai zure Semea ta gure Jauna aintzakotzat ez artutzen; egizu, arren, anima on guztien eta zure Seme Deunaren emazte dan Eleizaren eskariak entzun da, utzirik euren sinismen eta jainko gezurrezko ta gaiztakeriak, Jesukristo ezagutu ta biotzez maitatu dezatela; bera da, bada, gure bizitz eta berbizitza, gure erosle ta gure askatasuna.

54. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Ta izan diran, orain bizi diran eta izango, diranen ondoan zer ote naiz? Lurr guziaren ondoan txindurri bat dan aña? Ta lurr, eguzki izar eta diran guzien ondoan zer ote naiz? Eta Jainkoaren ondoan beste gauza guziak eguzkiak legortzen duan intz-tanto bat bezela ba'dira zer ote naiz Bere ondoan? Utsa, ezer-eza.

55. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Begira zein dan naigabetu dezun Jainkori; aren aberastasuna nere gabetasunaren (...).

56. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Bi esi bakarrak ditugu: Yainkoa ta bere lege zuzenak ez oinperatu: Euskalerria biotzean euki.

57. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0142 Jainkoaren dei goyargiaz

58. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0143 Bekatariren baten biurtzeak, bizitz onera deitu oi digu; bat batetako eriotzak, konpesatzeko, deadar egiten digu; zure barrungo kezkak, oitura gaizto ura uzteko, esaten dizute; eta iñoiz birtutearen gozotasunik ezagutu badezu, agian esango zenduan ixillik:¡O zer alai ta atsegingarriak diran, Jainkoa maitatuaz igarotzen diran egunak!.

59. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0204 1 Donokiko Bakaldun
Jainkoa'ren Ama,
Eskar guziz jantzirik
Sortua zerana,
Poz pozik abestutzen.

60. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0055 Eta Inazio Muñoz-ec San Inazioren merezimentu ta bitartez Jaincoac bere zancoac sendatuco zizquiolaco uste ta esperantza sendo batequin ala eguin zuan.

61. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 Noiz ikusi duk xorta, igitariaren buruzki? Arrak eta sugeak Yainkoari arao egin al zezaiokete: aita gaizto aiz, izar egin ez naukalako? Idiak ere bai al dik nigar-bide Yainkoak itzai egin ez zulako ta itzaiak alea-bitartean, berak agotza yan bear dulako? Ez olakorik, seme.

62. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 Eskuko beatzak berdiñak al dituk? Yainkoak musker egin bai au, zirrikuan edan ezak eguzki-izpia, ta eskerrak emaizkiok.

63. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0145 Elizeko argiontziren batean pipa biztu al dut? edo Gurutzea lorrean erabili al dut astalarretan yudu baten antzera? Zertan utsegin dut, Yainkoaren urte gaizto, oinbeste ikusteko? Ez al zen aski niri aren eskua ukatzea? ta gaiñera berek oñaztatu dute!....

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 Jainkoa zan aurrena, gero Euskalerria, azkena Don Carlos.

65. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0021 Indietarako asmoetan zebilen, basa-jende aiek Jainkoarengana bildu naiean.

66. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Berialaxe Yainkoak Atsetegitik bota zitun, eta galdutako zuzendasungabe, bere bizitz osoa lan eta neke askotan ta garbai-neketan igaro zuten.

67. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Oben larririk egin gabe bizi izan ba-zera, ala ere makiña bat Yainkoa-ri zorr izango diozu; zorr oyek, bada, al dituzunak emen ordaindu, gerorako utzi gabe.

68. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Yosukisto-ren antzera, bada, Yainkoa-ren kaltezkoa ez ba-da, besteen agindua egin.

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Yosukisto Yainkoa izanik, besteen agindua egiten bizi izan zan, guk, bere antzera, gure goikoen agindua egiten ikasi dezaguntzat.

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Yesukisto-k, Yainkoa izanik, nai izan ezkero lanik egin bearrik ez zuan, baña ala ere guri erakustearren ogei ta amarr urtean lan egin zuala bai dakigu.

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0191 Zure gogoa gaizkatzeko yakin bearr dituzunak bai dakizkizu? Ta betetzen dituzu? Ama Eleiza Deunak erakusten dituanak siñesten dituzu? Yainkoa-k zure ardurarik ez duala, edo Beregan zure ustea galdu dezu? Aitorrtzean oben larririk lotsaz edo, ixildu dezu? Eleizari edo eleiz-gizonei lotsa galdu diezu? Ikurrtonak (Sakramentuak) bere aldietan artu dituzu? Ikurrtonik, oben larria eukirik arrtu dezu?.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0011 Bere auzo ta aideak entzun zuten, Yainkoak erruki aundi ori erakutsi ziola ta poztu ziran arekin batean.

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0265 106 - Yainkoa ta urko-laguna maitatzeaz - Iesus Marta-ren etxean.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0265 Eta ara non urbildu zitzaion legeirakasle bat, Yesus zirikatzera, ta esan zion: Maisua, zer egin bear dut betiko bizia irabazteko?(1) Lege-irakasle arek eztio Yesusi galde ori egiten arengandik zerbait ikasi naiez; bazekien berak ongi aski, Yainkoaren legeko lenengo agindua zein dan. Galde ori egiten dio, Yesus zirikatzeko, probatzeko, ea legearen aurkako itzen bat ateratzen zion ta orrela gero Yesus galdu zezaken.

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0350 Yesusek, ura orrela atsekabetu zala ikusirik, inguru begiratu zuen ta esan zien bere ikasleai: Bai nekez sartuko dirala dirudunak Yainkoaren yaurgora! Aberatsak nekez sartuko dira zeruko yaurgora.

76. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0350 Yesusek ordea esan zien berriz ere: Enetxoak, bai nekez sartuko dirala Yainkoaren yaurgora ondasunetan beren ustea dutenak! Berriz ere esaten dizuet:(...).

77. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0435 Nik esaten dizuet, eztut au yango, Yainkoaren yaurgoan bete dedin arte.

78. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0435 Nik esaten dizuet: Eztut gaurgero matsaren arnari onetatik edango, Yainkoaren yaurgoa etorri arte. (1){Bi aldiz adiarazten du or Yesusek, au dala berak lurrean egiten duen azken Pazkoa; baña alaber erakusten du, gero zeruan bere Aitaren yaurgoan yan ta edango duela beste Pazko bat, egiazko Pazkoa, esan-nai-da, betiko zoriontasuna.

79. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0142 Etxekoa degula, eztu Jainkoak agintzen beste emakumek giltz auek erabiltzea.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0069 Isidro Anaiak konfesio on bat egin ta bere anima Jainkoaren eskuetan utzi ondoan, agintza auxe egin zion Jainkoari: Aldez edo moldez askatuko dut atxillo dagoen mixiolaria, eta emaitza oekin ori iristen ezpadut, nerau geldituko naiz atxillo aren ordez.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0069 Orra or napartarr, Nolasko berria! Baiña Jainkoak Anai Kaputxino gorputzez txiki baiña animaz andi orren eskaintza utsa askietsi zuen.

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0069 Gorabera andiko gauzak zerabiltzan orduan esku artean, eta argatik nonbait etzuen Jainkoak nai izan, lapurren menpean geldi zedin.

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 Yainkoaren beldurr, ta gizonen lotsa ez ba'naiz ere, 5 alargun ori nekagarri zaidan ezkero, zuzenbidea egingo diot, arramazkan noizpait ez datorrkidan.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 7 Ez ote die gero Yainkoak zuzenbidea egingo, gau ta egun deadarrez dagozkion bere autetsiei?.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 11 Parisaitarrak, otoyaldian zutik, onela zion bere baitan: Ene Yainkoa, eskerr dagizut, beste gizonak edo orrako zergari ori bezela, lapurr, oker ta ezkontza-nasle ez naizalako.

86. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 13 Zergariak, berriz, urrutian zegola, begiak ortziruntz ez zitun yaso ere nai, ta bularr-yoka zion: Ene Yainkoa, ogenlari onetzaz erruki izan.

87. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 3 Yesu'k, berriz, dan dana Aitak eskuetara eman ziola, ta Yainkoagandik Bera irten ta Yainkoagana yoateko zala yakiñik, 4 aparitik yaiki, bere txabuxa erantzi, ta miesa bat arrturik, gerrian yantzi zun.

88. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 24 Pisidi igarota, Panpili'ra etorri ziran, ta Yainkoaren itza Perge'n aldarrikatuta, yetxi ziran Atali'ra.

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 26 Antxetik ere burututako arloarenzat irten izan ziran Yainkoaren adeyari egotzita.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 27 Ara ezkero, eliza bildu zuten ta Yainkoak beren bidez egiña baita atzerritarrei siñeste-atea nola iriki zien ere zeatz azaldu zieten.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 29 Eurt egitekoak ez baitira Yainkoak egindako emari ta deya.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 30 Beñola zuek Yainkoaren esaneko ez izanda, orain ayen biurrkeriagatik errukia iritsi duzuten bezela, 31 ayek ere orain, egin zaizuen erruki au dala-ta, Aren esaneko ez dira, errukia berek ere berriz iristeko.

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 32 Yainkoak erruki biurrkerian itxirik guziak euki ditu, ba, guziei izateko.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 33 ¡Sakonak, bai, Yainkoaren aberastasun, yakintza ta adiña! ¡Zeñen ikerrgaitzak Aren erabakiak! ¡Zeñen ulerrgaitzak Aren bideak!.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 Beraz, senideok, Yainkoaren errukiagatik aolkatzen dizuet, opari bizi, deun ta atsegingarritzat zuen soñak Yainkoari eskeintzeko.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0444 2 Mende ontako antzik ez arrtu; gogoa berrituz, ordea, aldatu zaitezte, zein dan Yainkoaren gura on, atsegingarri ta bikaña ezaguteko.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 20 Auek idaztean, berriz, Yainkoaren aurrean yarrita, gezurrik ez diot.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 24 Ta Yainkoa nere lepotik goresten zuten.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 16 Aitorrez, bai, Yainkoa ezagun dute; egitez, ordea, uko egiten diote; nazkagarri, biurri, ta egite on guzirako alperrak diralako.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 5 Berek ala naita, ez baitakite ortzia aspalditik orr dagola, ta baita lurra ere, Yainkoaren itzak uretatik sorrtu ta ur erdian yarria, 6 ta ala izanik, orduko lurrbira urez estalita galdu zala.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 Yainkoa yauretsazu.

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Zenbait aldiz, pekatuaren damuz biotza erdibitzeraño bezela etorri diranai, Jainkoak pekatuaren zor guziak pekatuarekin batean, barkatzen dizkie.

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0004 Barkapenak irabazteko Jainkoaren grazian egon bear da; eta barkapen osoa iristeko Jainkoaren grazian egon ez ezik, pekatu beniala ere gorrotatzea bearrekoa da, pekatu guz-guziak gorrotatzen ez dunari zor guziak kendu ezin lezkiokelako.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0005 Astero beren okerrak aitortzen dituztenentzat, asteko edozein egunetan barkapen osoa irabazteko, Jainkoaren grazian daudelarik, beste aitorketarik bearrekoa ez da; ez da ere egunero Jaun-artzen dutenentzat, naiz astean bein edo bi aldiz Jauna artu gabe utzi. (Pius X, 14 Febr. 1906).

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Damu naiz, Jauna, ta zu naigabetuaz zerua galdu ta inpernua irabazi dedalako atsekabe naiz, baña pekatu egiñaz nere Jainko guziz ona naigabetu dedalako damuago naiz.

106. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Gorputz ta animaz, sinismen ta naitasunez erru gabe izanik, Jauna bera poztu zenduen Birjin guziz ona, ta Jainkoaren Ama!.

107. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0350 Erodes eta Pilatos'en etxean zuriz jantzita erotzaz erabilli ziñuzten Jesus ona! Guk ere txorotzat eduki zaitugu Jainkoaren legea baño munduaren zorakeriak obetzaz artu ditugunean.

108. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0409 Jainkoaz aurdun zu zoaz Ama
Ikustera lengusuba,
Eta San Juan jayo gabea
Esker ugariz bete da
.

109. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0046 1. Gurutze santuaren señalea eguinta, meditacioco ordu au Jaincoari esqueiñ zayozu.

110. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0046 - Bereala cere buruari galde: ¿cer asmo iduqui zuen Jaincoác guci au utsetic ateratzean?.

111. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 Orañ saya zaite billatzera, cer zala bide Jaincoác zu orren aberats eguiñ ote cinduen: - Etzan izango nosqui zu mundu onetaco gauzac neurriaz campora gozatzera eman zaitean,(...).

112. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0366 Onguitéac persecucioaz, guezurrezco asmacariaz eta hill nairic erabilliaz ere, munduác ascotan pagatzen dizca; baña Bera biguntasun, malsotasun, asmo zucen eta beti batean daucan soseguaz Jaincoaren gloriaren celoan iracequia, eta bacarric gure salbacioco lanari beguira bici da.

113. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0111 Palben deunak ere beste ainbeste egin zuan, eta Kirsapi-k beste zer-edo-zer bialtzeko agindu zian, baña erkaba deunak erregearen bildurrik gabe, eleizako ondasunak Yainkoa-rentzat (pobrientzat) bakarrik zirala erantzun zion.

114. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0111 Yainkoa-k bere aldez ainbeste lan egin eta ainbeste oñaze ta neke eraman zuanari Bere ondora otsegin, ta bere izena ospatu zuan.

115. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Baiña amonatxori bear bearrekoa zana besterik ez egitea Jainkoaganako epelkeri aundia iruditzen zitzaion.

116. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Gora dezagun poz eta alaiki
Jaunaren erruki:
Jainko gizon egiña
jaio zaigu guri.

117. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Gora dezagun poz eta alaiki
Jaunaren erruki:
Jainko Askatzailleak
lokabe gu jarri!.

118. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0130 G. ¿Zer dira oien ondorenac? E. Jainco gabeco escolac, periodico charrac, ezcontza-zibillac, catolicoen errietan erejien Elizac, Elizaren pribilegioac quentzea, neurri gabeco usura, jaiegunac ez gordetzea, falta onen castiguren beldurric gabe, eta beste onelaco gauzac.

119. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0001 Zahar gazteek ez baitakigu guretzat noiz den hiltzea,
Ainitzen-dako izan daiteke urthe hau azken urthea
Egon aiduru! goiz edo berant izanen baita deitzea:
Hoier bakean Jainkuaren ganat desiratzen dut joaitea!
.

120. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0441 Ez, egundaino etzen sehi bat zortzi egun baino gehiago egoten ahal izan ifernu hortan! Nola zagon bada hirur ilabete hetan Pantzuna Begi? Ori, Jainkoaren mirakuilu batez bezala....

121. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0003 Jainkoa'k ala naiko al du.

122. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0016 Ochala aita amek egiten balute maiz, gisa hortan, beren haurren, familiaren eta harat hunat guzien emaitea Jainko onari.

123. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Mintzatu zitzaion haurrari Gorphutz Sainduaz, bainan erranez choilki zembat zen Sacramendu hori ikharagarria, Jesu Cristo zenbat zen Jainco handi eta saindua zenbat garbi izan behar zen eta zenbat artharekin preparatu Sacramendu hortara hurbiltzera menturatzeco.

124. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Ezin daitake erran aphezaren solas horiec nola ilhundu zioten Micheli bihotza: ez zuen gehiago loric ez janic lethi lehen cominionea gogoan: gaicho haurrac senditzen zuen bere bihotza Jesu Cristorentzat dena amodioz bethea, eta casic iracutsi zioten Jesus zela Yainco bat ikharagarria eta harentzat lehar zela izan amodio baino beldur gehiago.

125. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Bizkitartean Yainco maiteac ez zuen luzaz utzi ilhundura hortan.

126. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Bizkitartean yaincoac yadanic adiarazia zion bere deia.

127. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Aita harritzen da; ihardesten dio ez direla hec aphezteco behar diren gastuen egiteco ahalean, giristino on izan daitekela munduan ere eta ez duela amestu behar Yaincoac sorrarazi duen estatutic atheratzea.

128. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Bainan zerc traba dezake Yaincoaren nahia?.

129. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Amachoc ongi hartzen du, emaiten dio curaye, eta manatzen du egin dezan haampiuml;nitz oithoitz, harec ere eginen duela, diolaric Yaincoac ongi nahi balin badu aphez izan dadin, emanen diozcala bere bocazioneari yarraikitzeco laguntzac.

130. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Serora beltchec non nahi eman dute umiltasunaren, eztitasunaren, mortificazionearen etsenplua; nihorc ala Biarnoan, ala Escual-Herrian ez ditu aphezac eta misionestac hobeki lagundu Yaincoren obran, eta segurki, heyeri esker hainitz eta hainitz herritan hain laster yaincozco bidetarat ziren itzuli arimac, eta dute geroztic bide beretan iraun.

131. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0122 Gogoetan gelditurik, bazagon hantchet, heien egileaz, Jainko handiaz orhoitua; orhoitua ere, bera munduratu gabe, gauza hek, toki berean, harek bezala ikusi zituzten Eskualdunez.......

132. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0123 Itsasoan uhainen ondotik uhainak bezala, hilen ondotik bethi heldu biziak; eta oro, Jainko beraren oinetarat, lerro lerro gaki, gauza eder heien guzien egilearen ganat!....

133. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0168 Haurrak, emaztekiak, gizonak, neskatcha eta gizon gazteak, oro kantuz ari edo bederen othoitzean, ogi pitta baten idurian gorderik heldu zen Jainkoaren ohoretan!.

134. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Thomas bere aitak bezala, odolean zuean fede hori, erraietarik, errotik sinhesten baitzioten Jainkoari eta harek, lurrean, bere ordain utzi Elizari.

135. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Eta irri baizik ez zuen egin lehenik Jaun Erretorak, Jainkoak, Aphezpikuak eta barneak laguntzen zutelakotz bere nahigabean.

136. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Bizpahiru gizon gazte eman dira, han, kantorean, eta inharros aldi onik emaiten diote eliza chaharrari, Jainkoak egiten dituen igande guziez!.

137. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 Hire Jainkoaren manua duk hoi, eta lehembiziko desobedientzia egitekoa duk oraino.

138. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Terzierak chuchen behar ditu bethe bere egun guzietako eginbideak, osoki beiratu Jainkoaren eta Elizaren manamenduak.

139. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Sekulan ez da, jostatzeko, ez eta irri egiteko chedetan mintzatu behar makhur Jainkoaz eta Elizaren minichtroez.

140. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Dohatsu aita familiakoa! dohatsu etcheko nausia, bilhatzen dutenean lehenik Jainkoaren zerbitzatzea eta gero beren alderako zerbitzua! sinesten dutenak, etcheko jendentzat hala nola berentzat, othoitza dela estatuko eginbide lehena.

141. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Holachet bermatzen dena bere haurridearen salbatzera, Jainkoari egiten dio atseginik handiena, ardiesten du bere bekhatuen barkhamendua, salbatzen du bere arima.

142. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0008 JAINCO guciz botheretsua eta eternala, huna non naicen zure aitcinean belhaunico.

143. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0008 Ikhus ditzagun hemen egun huntan egin dituzkegun bekhatuac, bai Jaincoaren, bai lagunaren, bai gure buruaren contra; geldi gaiten bereciki maicenic egiten ditugun hutsetan.

144. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0008 Ene Jaincoa, handizki damu dut zu ofentsaturic, ceren guciz ona zaren, eta ceren bekhatua hastio duzun.

145. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Jaincoac Abelen orde, eman cion Adami bertce seme bat, Seth deithu zuena.

146. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Hastetic behin, Jaincoa ezagutu zuten eta adoratu Sethen ondocoec; bainan gero hec ere, Jaincoac debecatu ezcontza batzuz, Cainen ondocoekin nahasiric, hauc bezalacatu ciren; eta mundu gucia gaichtatu cen.

147. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Orduan Jaincoac chedea hartu zuen, gizon gucien suntsitceco uhalde batean, begiratuz bakharric Noe, bere familiarekin, berriz lurra jendez bethetceco.

148. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Uhaldea igorri baino lehen, Jaincoac manatu cion Noeri, egin cezan zurezco untci handi bat; arkha deithu zuten untci hura.

149. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Urac igan ciren orotan, mendi handienez gorago; eta arkha, Jaincoa begirale, gainean zabilan.

150. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Lehen lana, aldare bat eginic, sacrificio bat ofreitu zuen Jaincoari eskerren emaiteco.

151. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0023 Egiazco Jaincoa ahantciric, Jainco faltsuac adoratcen dituzte.

152. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 I. Khurutcearen seinaleac, fede eta errespeturekin egina delaric, debruac casatcen ditu, tentacioneac urruntcen, eta Jaincoaren benedicioneac jauts-arazten.

153. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 I, Jaincoac.

154. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 G. Certaco creatu gaitu Jaincoac eta eman mundurat?.

155. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0046 I. Jaincoac creatu gaitu eta eman mundurat haren ezagutceco, maithatceco, cerbitzatceco, eta bide hortaz bicitce eternalaren merecitceco.

156. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0062 G. Certaco diozu Jesu-Cristo jarria dagola Jaincoaren escuinean?.

157. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0062 I. Jainco bezala, Jesu-Cristo orotan da; (...).

158. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Bigarren Manamenduaz Jaincoac debecatcen daizcu: errespeturic edo beharric gabe egin Cinac; Cin faltsuac; Blasfemioac, eta Botuen haustea.

159. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Gure erranaren seguratceco Jaincoa lekhuco hartcea.

160. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Bai, Cinac Jaincoa ohoratcen du, eta batzuetan behar da Cin egin.

161. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Blasfemioa da hitz gaichto bat Jaincoaren edo Sainduen contra.

162. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0078 I. Botua da Jaincoari haren gogoraco cerbaiten hitcemaitea, chedearekin, huts egiten bada bekhatu izanen dela.

163. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0094 I. Hura da gure nahia orotan eta osoki Jaincoaren nahiari sumetitcea.

164. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 I. Emana da Bekhatuarentzat Jaincoari satifatceco; erran nahi baita Bekhatuac Jaincoari egin laidoaren erreparatceco.

165. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 G. Certaco behar da Jaincoari satifatu, Bekhatua barkhatu izan ondoan?.

166. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 G. Cofesorac eman Penitentcia aski da, Jaincoari osoki satifatceco?.

167. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 G. Satifa dezokegu Jaincoari, heldu zaicun nahigabez?.

168. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0126 G. Elizac laguntcen gaitu Jaincoari satifatcen?.

169. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0077 Dohatsu baketiarrac, dio Salbatzaileac, zeren Jincoaren ume deituac izanen baitire.

170. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0077 Jincoaren ume! Zorion pare-gabeco hori nahi daucu Jesus Jaunac eman.

171. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0132 (...), eta fidantzia khartsu batekin escainico ginion Jincoari bere Seme bakharraren sacrifizioa, humilki eta fidantzia khartsu batekin sacrifizio horren bidez galdetuco gure bekhatuen barkhamendua, sainduki bizitzeco eta zerurat heltzeco grazia.

172. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0132 Ezen, Maria han zen chutic gurutzearen ondoan; eta bere bihotzean gogotic, bai Jincoari bihurtzeco bekhatuac kendu zion ohorea, bai gizona debruaren aztaparretaric libratzeco, gogotic egiten zuen Mariac bere Semearen sacrifizioa.

173. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0132 Han da gurutzearen ondoan bezala, Jesusen gorphutzaren eta odolaren sacrifizioa Jincoari escaintzeco; han da, aphezac meza ongi ematen, giristino choilac ongi entzuten laguntzeco, batzuen eta bertzen othoitzac, berekin batean, Trinitate Sainduaren aintzinerat eremateco.

174. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0132 Mezac hola entzunez, Jincoa ezin-gehiago ohoratuco dugu, guretzat ezin-gehiago grazia ardietsico.

175. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0204 Birjina notha gabe, Jincoaren Amarekin bat egin zaituen amodioaz, eta Jesus Haurrarentzat iracutsi duzun Aita on bihotzaz, humilki othoizten zaitugu, begi onez beha diezozun Jesu-Cristoc bere odolaz beretu duen primantzari, eta gure beharorduetan hel zakizkigun zure bothere handiarekin.

176. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0205 Eta bertze orduz Jesus Haurra hiltzeco menetic libratu zinuen bezala, hala hala orai Jincoaren Eliza saindua libra zazu etsaien amarruetaric, eta gaitz guzietaric.

177. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0014 Tentatzailea hurbildu zitzaion, erranez: Jainkoaren Semea balinbazira, errozute harri hauieri ogi bilhaka diten.

178. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0015 Jesusek ihardetsi zion: Izkiriatua da: gizona ez da bakharrik ogiz bizi, bainan Jainkoaren ahotik atheratzen den hitz oroz.

179. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0015 Orduan debruak ereman zuen hiri saindurat, han eman zuen temploaren gain-gainean, eta erran zion: Jainkoaren Semea balinbazira, aurdik-azu zure burua.

180. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0162 Igaraiten ziren orok blasfematzen zien haren kontre, buriak igitzen zutielarik, eta zioielarik: s. Eia bada hik Jinkoaren temploa desegiten, eta hirour egunen burukoz arraberritzen diana, solta ezak hire buria: Jinkoaren semia bahiz, jaits hadi khurutche hortarik.

181. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0163 (...): Jinkoatan du bere confidantcha: Jinkoak arren, hounik nahi badeio, libra beza orai; ezi berak erran du: Jinkoaren Semia niz.

182. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0163 Erran nahi da: Ene Jinkoa, zergatik abandonatu naizu? han zirenetarik zombaitek hitz horik entzunik, zioien: Eliari oihu egiten deio.

183. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0308 Hitz hoien entzutiak ahalketu eta izitu zian Birjina umila: Etzitiala izi, dio Ainguriak, Jinkoaren aitzinian grazia ukhen duzu: ama izanen zira, eta zoure semiari izena emanen deiozu: Salbazalia.

184. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0308 Houra dukezu zeluko Jinkoaren Semia.

185. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0308 Mariak, Birjina egoiteko boto egin beitzian Jinkoari, Ainguriari ihardetsi zeion: Noula hori egin ahal daite, eztudanaz geroz gizonareki ezatgutzerik?.

186. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0308 Ordian Mariak: Jinkoaren neskatoa nuzu, hala denez gainian haren boronthatia, zuk erran bezala, egin bedi nitan.

187. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0308 Ordian egin zen lau mila ourthez Jinkoak anontzatu eta justoek eguruki obra miragarria: Jinko Semia zelutik jaitsi zen, eta majestate dibinoa gouregatik ezdeustu, Maria Birjinaren sabelian khorpitz baten hartzez.

188. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0309 Zeluko Ainguriek amiratu eta adoratu zien Jinkoaren aphaltze izigarri hori, bena komplitu zen mundiaren ichilik.

189. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0420 Gaiza guziek badie bere dembora; Jinkoak jujaturen dutu gaistoa eta justoa.

190. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0420 Jinkoa duk luzakor, bena eztuk ahatzkor.

191. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0420 Goizchiago, berantchiago, bakhotchari bere hartziak utzultzen ditik Jinkoak.

192. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0420 Jinkoa photeretsu duk pharkatzeko, bena ere gaztigatzeko.

193. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0420 Boroga eta ikhas ezak, gaisto dela eta kharats, Jinkoaren utztia, eta haren beldurraren hireganik hurruntzia.

194. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0420 Jinkoak sofrierazten badu lurrian justoari; bekhatoriak eta sinhestegabiak zer behar die eguruki?.

195. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0420 Ezta abillitaterik, ezta jakitaterik, ezta gogorik ez indarrik Jinkoaren kontre baliatzen ahal denik.

196. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0421 Kombertitzia luza eztezala, ez igor egunetik eguniala; ezi Jinkoaren kolera phizturen duk batbatian, eta galduren ai justiziazko egunian.

197. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0088 Jainko zen, eta, hala ere, gehiagokorik zer egin zezaken?.

198. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0088 Jainko bat kreatura ez-deusaren janhari bilhakatua, zer ontasun, zer amodio ezin sinhetsizkoak!.

199. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0089 Ematen daroku bere haragia jatera, bere odola edatera, gu ere ganbia gintezen emeki-emeki haren izatera; gure arimak har detzan haren sentimenduak eta haren Jainkoa ganako amodioa.

200. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0258 Bertzerik egin eztezakena dohala etcherat aphurtto harren buruan bainan ahantzi gabe Jainkoak zer grazia handia egin dion; lanean ere hari dadiela grazia hortaz orhoituz ahalik maizena.

201. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0259 Denborarik eztuenak komunionera prestatzeko eta eskerren emateko, behar bezala, khartsukiago egin detzala, eta, nahi-ta-ez, Jainkoaren amodioa handituko zaio gero-eta gehiago, eta, berthutearen pratikatzea errechago izanen zaio.

202. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0346 Bertzalde Jainkoaren nahia zelakotz meza horien indarraren ezagutaraztea, zenbatak eztire ethorri direnak erratera, meza horiei esker atheratuak zirela purgatorioetarik.

203. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0050 Chedeak har goizean eta zer egin duzun iker arratsean, iker nolakoak izan diren zure elheak, obrak eta gogoak, hoietan baititutzu segur Jainkoa eta laguna maizenik laidoztatu.

204. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0123 4. - Batean Jainkoak zitu debalde utziko, bertzean gizonek zaphatuko.

205. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0123 Gehiago dena, zuhau izanen zira zure buruari pochelu, eta bizkitartean ez duzu zure burua ezeztatzen edo arintzen ahalko, bainan Jainkoak nahi dueno jasan beharko.

206. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0123 Jainkoak nahi du alabainan nekeen jasaiten ikas dezazun kontsolamendurik gabe, haren eskupean osoki jar ziten eta zu baitan umilago egon.

207. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0196 (...), nehoiz maitaturen zutaz bertzerik, zu nere Jainkoa, nere esperantza, nere bethiereko salbamendua.

208. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0271 Jainkoari daizkotzu zor, zure ganat aphaldu nahi ukan baitu bere behakoa, bertutean eta umiltasunean geroago gehiago aitzina ziten, jinen zaizkitzun guduer buruz azkar dezazun zure bihotza eta, zure indar guziez niri loturik khartsuki, nere zerbitzatzerat gogotik lehia ziten.

209. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0271 Hortarik da ez baitabiltza Jainkoaren gatik bakharrik, arren eta arren galdeka ari zaizkolarik.

210. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0344 Apheza Jainkoaren lekukoa da egiazki.

211. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0344 Jainkoak erran eta manatuaren arabera, Jainko bezala da mintzo.

212. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0344 Jainkoa da bizkitartean sakramendu horren obratzale nagusia, nehork ikusi gabe ari dena, oro haren nahi sainduaren azpiko direnaz geroz eta orok hak manatua dutelakotz egiten.

213. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0344 2. - Sakramendu guziz eder hortan, Jainko boteretsuak errana behar duzu sinetsi, ez zuhauk uste duzuna edo itchuretarik iduri zaitzuna: beraz ikhara saindu batekin eta jauspenekin behar zira aldare saindurat igan.

214. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0409 Galdezkoa, - Nere Jainkoa, emazkidatzu, othoi, zure manamendu sainduen begiratzeko behar ditutan grazia guziak.

215. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0409 Chede zinezkoa, - Nere Jainkoa, hartzen dut, zuk hastio ditutzun gauza guzietarik begiratzeko chede zina, eta ni ganik galdatzen ditutzun guzien bethetzekoa.

216. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0595 Jaun aphez J. Bte ALTHABE, Jainkoak aurthen bereganat deithu duenak, hel-arazi zauzkigun, 1910eko bilkhurarat, 357 euskal-hitz berezi Hitz hoitarik badire, aithor dugu, garbiagorik gabez, derabilzkatenak.

217. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Badakizue aphezeri 1792an Erreboluzioneko aintzindariek galdatu ziotela Eliza berri bati, beren gisan eginikako bati (Jainkorik eta Manamendurik gabe) baia baitezpada eman zezaten.

218. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Gure erritarrak ez lirake arrituko gure lanaz ba-lekitte 1889-garren urtean Arana'tarr Jose Ignazio'k Euskalerrian ezarri zuan zortziko au:
¡Euskera! ¡Euskera! ¡izkunde danen
Gañez dakust goi-goikoa:
Zugandu dezu zure edergarriz
Nere izate osoa:
Zure adititzez zuk didazu Bai
Ni naiz aiskide gozoa,
Jainkoa eskuta-dan Adititza,
Ta adititza da Jainkoa
.

219. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 Beraz, de Lancre etorri zitzaikun, dena espantu eta dena kar, Jainkoaren esku-makila zela, bere buruarentzat goraki erranez.

220. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 Jainkoaren manamendua hola zenaz geroz, gizonak aski zuen ichil eta aphal bere eginbidea betetzea.

221. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0595 Behin Jainkoak chori guziak deithu bere ganat eta taktaka ez zitzaion ethorri.

222. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0595 Jainkoak ondoko egunetan erran zion, gaztigutzat bizi guzia egarri eremanen zuela.

223. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Jainkoak badaki, bertzela, zer hitz frantses makur, kakola, -buru-buztanik gabeak!.

224. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Jainkoak eman dauku jatekoz aski zerekin kambia, bakotcharen gostuaren egiteko.

225. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Liburuak ikhertzea maite dutenek badakite Adonis muthil gazte eder bat zela, Vénus jainko faltsoak maitatu zuena.

226. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Gure artean degu bat, Jainkoa'k aiztotxoan eraman digu bestea.

227. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Tolosarrok entzun al izango gendun Jainkoaren itza, goizean goiz oieko epela utzi bearrik gabe, egoki-egoki zetorkigun garaiean.

228. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Amaika eroitzapen zar astindu zizkidaten ene baitan. Mixioak euskeraz ¿nola ordea? Ez baita atzo goizekoa. Gabero, gabero, alajaña, zazpi-zazpitan eleizaratuz gero, Jainkoa'ren itza gure elez entzun... Eta, beti, zaarrez zitzaidan iduri oroimena.

229. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Iza nire, aita Iruarrizagak, euskerazko gogo jardun aiek eratu ez bazitun, eta Agirre zanaren lumak, bazterrak astindu ez baiztun, entzungo algendun aurtengo Garizuma deunean, Jainkoa'ren itza gure elez? Apiña. Baño, gaurkoan, ziur baño ziur, oiustatu gentzake, noizpeinka, Tolosa'ko eleizetan euskerari gordetzen zaion begirapena, alita Iruarritzaga eta Lizardi'ri esker dala. Asko esatea dala? ¡Ez!!

230. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Gure artean degu bat. Jainkoa'k aiztotxoan eraman digu bestea.

231. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Jainkoa ta Aberrijagatik sendo egin dayela ta artu bei gure bijotzeko agur samurrena.

232. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Poztuten gara, Jainkoari eskaturik olan ixan dedilla.

233. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 ¡Zein bigun ta egoki iruditu zigun Billoba-ren irudi arduratsua! Ederki, Iñaki aitan antzera antzezlari azkarretaikua izango aiz i ere itxuraz Jainkoak osasuna ematen badik.

234. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Erriak, barriz, abagun larri atan, ¿burua zelan maldatu? Jainkoari babezpean, anaidi sendo zintzo bat eratuta.

235. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Kaisarr etzan nagi ibilli: beingo baten bere aurrera erakarri ta onean irabaziko ebazalakoan, iñon ziran labankeri ta koipekeriak esaten asi yakon; baña koipekeriok alperrekoak zirala ikusirik, asarre biziz diñotse: nire jainkoak gurtu ta jauretsi bearr dozuez; ori nai ta nayezkoa da: bestelan... zuenak egin dau.

236. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Zuk jainkotzat daukazuzan orreik, egi asko Jangoikuaren matxango dan txerrenaren asmakizunak dira, bere maltzurkeriz gizasemeak, atzipetuta eukiteko.

237. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Kaisarrak asarre biziz diñotse: Nire Jainko andiak iraindu egin daustazuez eta aspertuko natxatzue.

238. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Gu egiazko Jangoiko bakarraren gurtzaleak gara: zuen jainkotzako orreik gizonen ipuñak eta ames utsak baño eztira-ta, orrei bedatzik ezin eskiñi, gurtzerik ezin emon geinkoe.

239. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 - Zer? - diñotse Baleren jaurleak: eguzkia, gure asabak antxiñatik jauretsi daben eguzkia, Jainkotzat ezagutu ta gurtzea ¿zorakeria dala uste dozue? - Bai; eguzki ori iñok egiña da ta egindako edozein gauza Jainko etsi, Jainkotzat euki ta gurtzea, zorakeri garbia dala uste dogu.

240. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 An doa Baleren kaisarragana ta biotz urduriz diñotso: Nik alak egin dodaz, baña alperrik izan da: persitarr biok euren kistarr-siñeskuntzan sendo dagoz eta gure jainkoen izenik be eztabe nai entzun.

241. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 ¿Azalduko ote dira? Jainkoak bakarrik daki.

242. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Txina'n jentillak eta España'n
masoiak buru nai dute,
ta orrelako buru gabeak
Jainkoa ez dute maite.

243. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Aurrak amabostean bein edo berai dagokien orritxoa arkituko dute, Jainkoak osasuna ta... beste zerbait ematen badizkit.

244. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Guztia, esango det Monzon'ekin batean, guztia Aberriari, ta Aberria Jainkoari.

245. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ezbaita izan bear gizonak gizonarentzat otsua eta gauba illuna baizik eta arkume otxana eta argi egi erakuslea zabalduitzazute zuben beso maitekorrak erri guztiyetara eta erakutsi gure gazhasi, beren buruaren gogo zatarraren morroi izateko, bañon gauz goragarrietarako eman diyola Jainkoak gizonaren izaera.

246. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Danetatik gure Jainkoak gorde gaitu, eta ez gorde bakarrik, baita indartu ta geitu ere.

247. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Aitzineko irakurgaietan erakutsia dugu, karlista-fachistek eskual-maitatzaile edo JEL-zaleei (Jainkoa eta Lege-zahar zaleei) agertu dieten gorroto izigarri ta herra ondo-gabea.

248. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Bazter guzietan eriotza zabaltzen dute, Jinkoan izena beti aboan darabilkiten etsai anker oiek, ta gero, euren izparringietan diote, eurak, maitasun aundienakin jasotzen dituztela gurasorik gabe gelditutako umeak.

249. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orrela jardun dira egun batzuetan eriotza zabaltzen, egunez eta gabez, eten gabe. Iñork ez daki zenbat illak ian diran egun abetan Bikai'ko bide bazterretan, bakar bakarrik, gure Jinkoak jakingo du, España'ko gudalburu (General) batzuek, Doiztar ta Italiarrak lagun dituztela, gure Aberrian egin dituzten emakume ta aurren erailketak (asesinatoak) zenbaterañokoak izan diran ta Ludi (mundu) ontako gizonak eta erriak, oiek epaitzeko indarrik edo gogorik ezpadute ere.

250. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Orduan Gasteiz-ko Apezpiku jauna gorenetik, aren atzean eskual-apez guziak, eta ondoren Eskual-herri osoa, lanean eta Jainkoari otoitz egiten ari izango ziratekeen, gerla, aalik lasterren, kalterik gutienez, eta giristinotasunaren onerakoen bukatu zedin.

251. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Gerla asi baino leenago ere agertua zuten: beren herra ta gorrotorik aundiena, eskualdunen kontra zutela, eskualmaitatzaileen kontra, Eskual-herria Jainko ta Lege-zaarpean ezartea bertze politikarik eztutenen kontra.

252. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Hori egin zuten gerlaren astean; eta hori egin dute, gero ere, gezur-gurutzedunok: hori egin diete eskual-maitatzaileeri; Jainko ta Lege-zaarra defenditzeaz bertze politikarik eztuteneri: Eskual-herria defenditzeaz bertze egitekorik eztuten eskualduneri.

253. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 -Zergatik ? Apezak euskera maite zutelako, euskaldunen aldez lan aundiak egiten zituztelako, Jinkoak bakarrik daki Frankoren etxeko ardiak, beltzak eta txuriak, zenbat apez, monja (soeur) eta katoliko on on ill izan dituzten.

254. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Urbiln aldi artio, Jainkoak ala nai duelarik.

255. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bainan Jainkoak beira katholikoek agertzea Frantziako bandera Jesusen bihotz sakratuaren iduria erdian; jakinen dute laster zer den berbala, eta berbalaren ondotik heldu den auzia.

256. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Alafe! bihotzetik erraiten deyzut, Jainkouak begira zitzala alharguntsasetik....

257. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Fraide hoik ez dire ez predikariak ez eskola-emaileak bainan othoitz egile handiak; holakoen beharra ere baitugu nehoiz baino gehiago oraiko egunetan, Jainkoaren hasarrearen eztitzeko.

258. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ordena hortan sartzen dire maiz jaun handiak eta aiphatuak, munduko atseginez eta llillurakeriez nardaturik, beren baithan sartzeko eta beren hutsez Jainkoari barkhamendu eskatzeko.

259. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Karrosa chirchikatu da, bainan Jainkoak nahi zuen, ez baitu jaunak min handirik hartu.

260. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Nik segurik neretzat nahiago dut gerochago, Jainkoak hautatu orenean, lur sainduan chokoño bat, eta ene tombaren gainean nahiago ditut adichkiden othoitzak, ezen ez eta Guillard framazonaren elhe zozoak.

261. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bainan lanetik lekhora, elgarrekin barne hartan ala handik kampo, beren solas eta urhaisetan, adinik gaichtoenean, deusek begiratzen ez dituelarik; jinkoaren, ez burhasoen, ez buruzagien beldurrik gabe; sustengu onik nehor ez; bilhatzeko elgarren ahalgo.

262. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Fededun hoieri erraiteko dituzkedanetan, ez daukat nere burua nehoren azpiko, Aita Sainduaren eta Jainkoaren baizik.

263. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Gure Frantziako aphezpikuak ez dute Alamaniakoek baino gehiago amorrik emanen, Jainkoaren eta Elizaren zuzenak begiratzeko dituztenean.

264. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zinezko gezurti ohoinak; azkenean hatzeman dituzte Espainiako poliza gizonek, letra faltsu egiten ari, alde orotarako mila eta milaka adrezaren jabe; hatzeman eta preso altchatu, han zirenak, Jainkoak ahal baitaki, zonbat diren oraino ibilki hoitarik chocho bipiltzen.

265. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 - Orai Alemaniarekin egin bakhearen phunduak dauzkaten paperetan, Jainkoaren izena ez zinezake hatzeman aldiño bat ere.

266. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Ameriketan bi zenatur hari dira Jainkoaren izena ezarrarazi beharrez aiphatu paper horietan.

267. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Hiruetan hogoi eta hamarreko gerlaren ondotik, Pariseko kardinale achaphezpikuiak botu egin zion Jainkoari, Frantzia beiratu zuelakotz eskerren emaiteko Jesusen Bihotz Sakratuari eliza eder bat eginen zakola.

268. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Zer bihotz-mina etchekoentzat: goizean ederki, gaten ikusi eta arratsean hil berria eta biharamunean gorphutz etcherat! Jainko onak eman bezo bere loria.

269. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Ainbesteraño iraindu eta isekatu zuan Judarren Jainkoaren esku altsua.

270. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Beste errietako jainkorde uztelkorrak ondatu dituzte, ez bai ziran ordea jainkoak, gizonak egindako itxuratzarrak baizik.

271. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Israelgo Jainkoarenganako itzala inguruetako errietaraño zijoan.

272. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 (Exod. V.2.) Ziñesbakuak eztauko (gaiztokeriz ziñesbakua dalako) goitiko maittetasun zindo-garbirik agintza ta gauza deun itzalgarrientzat bere biotzan, gixa-biotza zindotu, garbitu, ederrtu ta onduten daben maitasuna, gauza deun gustien iturritik jayoten dalako, ta ez Jainguaren eta Bere irakatsi ta aginduen gorrototik.

273. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Augaitik, ziñesbakuen biotz gogorr eta ustelak atsegintzen dira, Jainko ta gauza deun gustiari gorroto bixi bat ixan eta agertzian; noberekeria, nasaikeria ta gaiztokeria agurrtu, maittatu ta jainkotutian; amesezko ta zorakerizko guzurr pillo bat balitz lez, katolikotasunaren kaltez biraurik baltzenak esan eta gurarik zittalenak erakustian;

274. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Obiak ezin leikez ixan, aragiaren gogoz bakarrik gixonak dagizan egipenak, Jainkuaren ziñesmenari ta Bere agintzai iges einda.

275. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 -Eztakit baña; kistar ikastira joaten dan neure arreba Andone'tsuk esan daust: eskekoak Jainkoak bialduak dirala, eta ukar edo limosnen bat egiten jakenean, geure bearrizan gustien barri Jainkoari emoten joaten dirala; alan ba neu be itxaroten nago.

276. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Ta mutikoar eskutik oratuta esa eutson: -Zuzen ago ene seme: Jainkoak zeren bearrizanian agoan bai-yakik, ta neu bialdu nayok euri praka barriak erosteko.

277. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Eroan eban denda batera ta burutik oñera soñeko barriak erosi eutsozan, Mutikoa, alantxe izan bear ebala ta, ez zan arritzen: ta soñeko barria jantzi ebanean bere ongilleari eskua estutu ta bere begi ederrakaz begira-begira jarri esan eutson ¡Jainko ona, eskarrik, asko!

278. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Egia da Jainko'agan uste osoa ipinten dauna, eztala esku utzik geratuko.

279. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Gogo barreneraño sartu yakon Jainkoa'ren itza.

280. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Jainko'z ingurututa, ezituta lez aurkitzen zan.

281. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Argiro ekun, atzerri aunetan ikusi gengiken giñoan, izate gustiak Jainkoa'gandik sortu zirala.

282. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Jainkoa'k irazan (kreau) eta Jainkoa'gan dogula gure zoruna.

283. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Norantz juan bai zekian; ez ekian baña Jainkoa'gana eltzeko bidia.

284. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Platon'en idaztiak, Bitoren Erroma'ko irakasle ospetsuak lateralduta (latiñez ipiñita) irakurri zituala esan eutsonian, Sinpliziano poztu zan, eta zorun agurra emon eutson beste jakitun batzuenen ordez idazti aunek irakurri zitualako; arek ba guzurrez josita dagoz, ta, onetan, noizik bein, Jainkoa'tzaz ta Jainko-Semiatzaz egia adirazten da.

285. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Baña Jainkoa'ren eskarrak jota egoan.

286. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Baña irakurri, adialdu (estudiau) oldoztu ta ausnartu, Jainkua'ren eskarrak bultza eragion, ziñesmena bere gogoan indarra artuaz joyan.

287. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00100 Ezagun dute guziek, Jainkoaren nahirat arras eroriak direla, bainan nere barneak egiten du, misionest hekien artean ikusiz, Aita adin handiko batzu, bere ile churiekin, hek ere bideari lothuak.

288. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00110 Jainkoak bertzerik nahi zuen.

289. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00102 Lehen mentian, kargulant handi batek izkiribatzen zeron Trajan emperadore persekutazaliari: Dembora llaburretan barnen eztuzu khiristien herecharik ere baratuko eta eztukezu ihour ere ohart alegiako Jinko khurutzefikatiaz.

290. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00102 Katolikoer beren elizak khenturik, eliza haietan egin erazten zutian Jinko faltsien adoratzeko paganoen artian usatu zeremoniak.

291. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00108 Jinkouak gizounari burutzeko eman derona, eta burutze hartara heltzekoua, lehen zuzen eta lehen eginbidia da; eta gaizen, burutze hari buruz erabiltiak egiten du ountsaren eta gaizkiaren arrazoua.

292. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Khiristi baten lehen eginbidia beita Jinkouari Jinkouarenaren emaitia, zitoien baten lehen eginbidia da ere Jinkouari Jinkouarenaren emaiten, erran nahi beita, bizitze katolikaren eramaiten oro laguntuko dutien gizounen haitatzia.

293. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 -Gabon, Martiñ, Jainkoa'k eman daizula !

294. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0034 Errekan dago igela,
Preskoa danka gibela;
Orain emendik ba'goaz eta
Gabon Jainkoak diela
.

295. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0054 Lua, lua! Santa Lua!
Zeruetako Jainkua:
Aurtxo oni emanakiyozu
Ordutxo beteko lua
.

296. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0003 Batzuk:
Jainkoaren Semea,
Kristo, gizonen Eroslea!
Jainkoaren Semea,
Arren, erruki zakiguz!.

297. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0004 Danak:
Jainkoaren Semea
Danen Jaun eta Erregea!
Jainkoaren Semea,
Arren, erruki zakiguz!
.

298. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0006 Danak:
Artu, Aita Zerukoa,
Jainko, beti-betikoa,
Artu gure oparia;
Ogia eta ardaua
.

299. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0008 AGNUS DEI. Batzuk: Jainkoaren Bildotsa, Jesus Jaun maitetsua, illez kentzen dozuna munduaren pekatua (iru bider).

300. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0009 Danak: Jainkoaren Bildotsa, erruki zakiguz (birritan).

301. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0009 Danak: Jainkoaren Bildotsa, emoiguzu bakea.

302. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0010 JAINKO GIZON EGIÑARI.

303. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0010 Danak:
Jainko gizon egiñari
Agur, ospe, goraspena!
Jesukristo Erregeri,
Esker, otoitz, maitasuna!
.

304. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0062 Ateok jaso egizuez ateburuok;
zutundu daitezala antxinako ateak,
Zeruko erregea sartu daiten.
Nor da Zeruko Errege ori?
Jauna, indartsua ta altsua.
Ateok: jaso egizuez ateburuok;
zutundu daitezala antxiñako ateak,
Zeruko Erregea sartu daiten.
Nor da Zeruko Errege ori?
Jauna, Gudarozteen Jainkoa:
Bera da Zeruko Erregea
.

305. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0062 Zeruak Jainkoaren aintza iragarten dau,
izartegiak Aren eskuak egindakoa azaltzen dau;
egunak egunari iragarten dautso mandatua,
eta gauak gauari emoten dautso albista.
Berba egin bagarik, itzik-esan bagarik,
Aren abotsak durundirik egin bagarik,
Aren iragarteak lur osoa artzen dau,
eta Aren izkerak lurbiraren mugetaraiño.
Antxe jarri eutsan bere txabola eguzkiari;
senargeia ogetik urteten dan antzera urteten da bera,
pozik, ariñeketalari bat lez, bere bidea egiteko.
Zeruko ertz batetik urteten da,
eta aren ibillera beste zeru-mugara eltzen da:
aren berotik iñok ezin iges egin daike
.

306. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Azaldu erriai Aren aintza,
atzerri guztiai Aren mirariak:
Jauna aundia ta guztiz goragarria da-ta,
jainko guztiak baiño bildurgarriagoa
Izan be, jentillen jainkoak itxurakeri uts dira;
Jaunak, ostera, zerua egin dau;
dedua ta aunditasuna doaz aren aurrean,
indarra ta edertasuna dagoz Aren jauretxean
.

307. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Jainko, nire argiaren osasun ori!.

308. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Egidazu zuzenbidea, Jainko, egin nire alde auzian,
erruki bagariko gizataldearen kontra;
gorde nagizu gizon maltzur eta gaiztoagandik
.

309. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0168 Orregaitik, nire erria arekana biurtzen da
eta arein berbak edaten dauz.
Zelan jakin Jainkoak?, diñoe areik;
jakitun egingo da, ba, Gorengoa?
Orrelakoxeak dira gaiztoak:
beti nasai, aberastasunak pillatzen diardue
.

310. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0168 Ori ausnartzen niarduan nik,
baiña oso gaitz egiten yatan:
sartu nintzan noizbait Jainkoaren ezkutuan,
eta orduantxe ulertu neban arein ondorena
Egia da: labanarrian jarten dozuz,
ondamendira jaurtiten dozuz:
zarrara itzela emoten dabe beingoan,
eta bildur-ikaraz itzungi ziran.

311. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Ni, barriz, zeugaz egongo-naz beti,
zeuk oratzen daustazu nire eskumako eskutik,
Zeu zaitut aurrelari zure burubideetan,
eta Zeuk naroazu zori argitsura
Ez zaitut Zeu zeruan?
eta zeugaz, zer daust lurrak?
Nire betiko atal dan Jainkoaganaka leiaz
geroago ta itzungiago dodaz biotza ta aragia
.

312. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Bai: Zugandik urruntzen diranak galdu egiten dira,
Zutzaz maltzur diranak ondatu egiten dozuz
Niri ondo datorkidana, Jainkoaren ondoan egotea da
Jauna neure gordeleku egitea,
eta Sion'go ateetan
zure egintza guztiak azaltzea
.

313. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Zegaitik gaukazuz, Jainko, beti bertan-bera itxita?
eta zure artaldeko ardien kontra zure asarrea erreten?
Gogoratu egizu antxiñatik zeuretzat artu zenduan lagunartea,
zeure ondoretzat erosi zenduan jatorria,
zeure bizitokia jarri zenduan Sion-mendia
.

314. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0248 Zuk illunpeak bialdu ta ba-dator gaba,
eta basoko piztiak dabiz inguruan;
leoikumeak orroka arrapakin-guraz,
Jainkoari euren jatekoa eskatzen.

315. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0249 Aintza Jainkoari betiko,
poztu bedi Jauna bere egintzakaz
Arek lurra begiratzen dauanean, lurra ikaraz jarten da;
Arek mendiak ikutzen dauzanean, mendiak ketan
.

316. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0249 Bizi nazan artean, Jauna ospatuko dot;
ni izan artean, neure Jainkoarentzat joko dot:
izan dakiola atsegingarri nire olerkia,
eta ni Jaunagaz poztuko naz
.

317. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0146 Ez geiago zabarrik, ezta erortzerik.
Beuko bakoitzak gertu barreneko ildoa
Poza ta Jainkoaren bake txit goxoa
Erne, azi ta ugaldu daitezan joririk
.

318. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0015 Bere adoreagaitik
Herkules zerura jaso
eben. Jainkoen agurrai
erantzun ta antxe Pluto.

Greziarren mitolojian: Su-lezeetako jainkoa, Kronos eta Errea'ren semea, Zeus eta Poseidon'en anaia. Proserpine ostu ta emaztetzat artu eban. Epaille bigundu-eziña omen zan. Su-lezeetako ustezko sarreran gurtu ta luzaroan jainko ongilletzat euki eben.

319. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0051 Orduz-gero, zotin-uts, bota dau adia,
Bakotxak dogun barne-zokora jatsia:
Jainko! Jainkoa! - diño -. Ene Aita guren!
Oker ba'diardutzut, azkets nire oben
.

320. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0070 Irurogeita amaseigarren
urtea dozu betetzen,
zeure biziko poz aundienak
orain zagoz zu gozatzen,
zeure bizitza oso-osoan
maitetasuna zabaltzen,
orrexegaitik zorion au gaur
Jainkoak dautsu eskeintzen
.

321. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0054 Arnaria (frutua) ta argia damoskuzan Jainkoa be, morroi dogu.

322. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0105 Jainko baten ona, oiñaze biurtua!.

323. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0105 Azeriak bota eutson: - Oba, zuk biziak barik illak txikitzea, jainkoak nai ba'lebe!.

324. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0109 Beizain bat, auzune batera bere burdiaz joiala, au trokarte batera jausi yakolako, estuasun atatik urteteko idiai lagundu-bearrean, geldi egoan beso biak gurutzan, jainko guztien artean Erkul'i deika, auxe bai eban maiteen.

325. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0050 Anai nagusiagaz biziteko erabagia artu ta baserri etxea bere diruakaz zerbait atondu ta an bizi zan bakez, Ameriketa aldean alde batera itxi ebazan Jainkoaganako eginbearrak be ostera errez egiten asi zan.

326. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0065 14. Baña Jainkoak - an goitik deutso - irri eiten, aren azkena - andik dauala - argi ikusten.

327. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0102 1. Nire gogoak / Jainkoagan dau / bere indarra.

328. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0102 1. Neure Jainkoak / nau indartu;/ Agaz banoa,/ ezin galdu.

329. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0102 1. NEURE JAINKOA - goizerik nabil - Zu nayean,/ egarri naz, Zeu - bearrean.

330. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 21. URREZ EGINDA,- zekortxo bat / Oreb-mendian - Jainkotzat dabe - gero artu.

331. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 31. Jainko barri bat - dabe jaso, ta aren omenez - Pegorren egin - bazkaria.

332. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0176 32. Jainkoa dabe - aserrazo, eta zigortzat - orra non daben - izurria.

333. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0253 9. Zu, barriz, ume,- Jaun Goikoaren - oyulari, bide apaintzen - joango zara - Jainkoari.

334. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0253 11.¡Au Jainkoaren - biotz-beraren - biotz-bera!/ Gu maitez jaku - agertu zeru - goitik bera.

335. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0038 Eta profeta berba orrek, itun Barrian ez dau bakarrik Jainkoz argitua esan gura.

336. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0039 Polikarpio deunak Jainkoa'ren aldarea esaten dautse.

337. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0039 Jainkoa'ren aurrean bitarteko dirala adierazteko.

338. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0007 2. Jainko on ta jakintsuak bere izatea bera agertzea ta bere borondate-ezkutukia guri erakustea erabagi eban.

339. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0007 Gaizkakunde-arazoan, Jainkoaren egiñenak, irakaspenak eta itzokaz erakutsiriko egipenak erakutsi ta sendetsi egiten dabez.

340. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0007 Jainkoagazko ta gizonen gaizkakundeazko barru-barruko egia, ostera, Kristogan ipinten yaku agiri agirian, agerpen onen bidez.

341. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0013 6. Jainkozko agerpenagaz, Jainkoak bere burua ta gizonen gaizkakundearekiko bere betiko naimenaren erabagiak azaldu ta agiriko egitea gura izan dau, giza-adimenaren almenaz gaiñetiko Jainkoaren ondasunen barri emoteko. Batzar Doneak auxe darabagi: Jainkoa, gauza guztien asiera ta elburua, giza-adimenaren izatezko argiagaz ezagutu leiteke, ziurtasunez, irazakietan oinarria arturik; alan be, Aren agerpenari auxe egotzi bear yako.

342. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0013 Jainkoarekiko gauzetan, eurenez giza-adimenarentzat ulertu-ezinak ez diranak, guzti-guztiak ezagutu leikiez errezto, ziurtasun osoz eta bat ere okerrik bage oraingo gure giza-Egokeran ere.

343. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0013 Orregaitik, Jainko gorengoaren agerpena beragan betetzen da-ta, Kristo gure Jaunak agindu au emon eutsen bere bidaliai: len Igarleak agindutako ta Berberak bete ta bere agoz (...).

344. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 Gaizkakunde-arazoa, barriz, idazle doneak aldez aurretik iragarrita, azalduta ta adierazoa, Jainkoaren egiazko itza bezela dager Itun Zarreko idaztietan.

345. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 Orregaitik, idaztiok, Jainkoak idarokita, betiko balioa dabe.

346. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 Eurotan dager Jainkoaren jarduera bizia; eurotan Jainkoazko irakatsi ederrak daukaguz, giza-bizitzazko jakintza osasungarria ta otoitz-ondasun bikaiñak.

347. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0043 Bidaliengandiko irakaspena eurakan dabe-ta Gotzaiñei dagokie bere ardurapeko eliztarrak eskolatzea, Jainkoagandiko idaztiak bear dan lez erabilli dagiezan, batez bere Itun Barrikoak eta lenen-lenen Barri Ona.

348. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 Jainkoa ta arimak dabe elburu.

349. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0076 Oso urduri, amex hura jainkoren baten abisua zela seguranzan, kale artean oso sona haundiko sorgin bat etorri arazi zuen jauregira.

350. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA - Gizataldearen etorkizuna gerora datorke... landare ta abereena berriz, aitzitik, kontrakoa.... Ez uste, ordea, makiña deus ex machina danik, Jainkoa ta aurrerapenaren ordez, jarriko dana gure alegiñik gabe. Guziz bestaldera da, andre.

351. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0256 Neurriaren izena bera garaile baita, lehena esateko, ta ilkorrei beste ezer baino askozaz obe ta onuragarriago gertatzen zaie; geiegikeria berriz, eztakieke ilen umeei egoki gerta: zoritxar andiagoak dakartzi ordea, etxe baten aurka iainkoren bat aserra dadinean.

352. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 IASON'EK - Gorrotagarri alen ori! Iainkoentzako, neretzako ta gizakume-leinu osoarentzako emakume biraogarrien ori!

353. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Nere gain zerau apentzailetzat artu zaitue iainkoek, etxeko zure neba il baitzenduen Argu itxas-ontzi branka-ederrean sartu zinaneko.

354. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 S. Paule - Bai: eta zer?... Jainkoa'k beste bidera deitu al-du?

355. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 Sor Paule - Ez naiz arritzen. Gañera etxetik ateratzeak ez lioke kalterik egingo. Tokiz aldatzea, gogoz aldatzea bait-da, Jainkoaren bideak dira guziak.

356. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 Sor Paule - Ez da ori. Lutxi'ri, uste det, orain komeni zaiola etxetik ateratzea. Ama batek seme-alaben etorkizuna dalata ez du beldurrik izan bear etxetik kanpora atera ditezen, kristau-ikasbidea ta errilijio katolikoaren egiak ondo erakutsi ba dizkiete. Jainkoa'k ez ditu eskutik utziko.

357. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MIREN A. - Ari Jainkoaren beldur santua biotz-biotzean sartzeko alegiñak egingo ditut.

358. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 FUKARANDONO - Amida maitagarria! Jaupari Zuri ori etorri danez gero, Yapondarrak yauretxeak utzi egin bear dirala esaten asi dira. Jaupari Zuri'ren Jainkoa egiazkoa dalako. Orain, nere menpeko sinistun zintzoôk, entzun.

359. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0099 ZARRENAK - Fukarandono! Ongi ari zera! Bañan jainkoen izen ona osatu bear da.

360. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 BESTEA - Eta, egun auetan oyeratua euki zaitun gaitza, ez ote da Jainkoaren deitxo bat edo izango?

361. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 XABIER - Deabruak, iñondik ere, bialguntza au galerazi nai du... eta, zital orren aurka egin bear da. Txina'tarrak, ainbeste odol ixuri zun Jaunaren semeak bait-dira.... Jainkoa gurekin dala, ez dago beldurrik. Espetxean sartzen ba'naute ere, an Jainkoaren irakatsiak zabal nitzazke; eta, zertara noan jakiñez gero, ba'liteke txinatarrak berak ere nere lagun izatea.

362. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0072 SORGIN:
... ta erria, berriz, gure.
Jainko Thor! laguntzalle bizkor!
Lagun zakizkit zerutik une onetan,
Jainko Thor! laguntzalle azkar ta gotor!

(Urko'ri)
Urko:
zeruen kutuna!
Nik dakidan maitagarrik maite duna...

363. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0120 URDASPAL: (Ezpata eskuan) Ay! Zunbeltz gaizkille!
TALDEA: Ah! ekin ortxe!
LORE: (Bildurrez) Jainkoak zaitu gaitzala, zaitu gaitzala...

364. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 PABLO - Jainkoa'k arratsaldeon, aizpatxo maiteak. (Besarka bitza bi matrailletan musu bana emanaz). Zuen kunplimentua neurriz gaiñerakoa da.

365. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0009 Beñere ez gera Jainkoak merezi dun neurrian garbituta arkituko, bañan, Jaunaren errukian babesturik gertutu gaitezen mai santura.

366. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0017 Eskatu laguntza, gugan Jainkoak ditun asmoak argi ezagutuz, naiz eta eriotzeraño eraman asmo oiek, kemen osoaz betetzeko.

367. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0354 Barkatu, bai, barkatu
Aita eta ama,
Pake santuan goazen
Jainkoarengana.

368. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0355 Basatiar gaxoari
Jainkoaren izena...
Erakutsi leikioken
Izenik ederrena.
Baña arraixku asko
Baso-artean!
Babes nazazu, Ama,
Zure babesean.

369. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0115 Goizero iru Agur Mari esan besterik ez det egin esaten omen zuan gero ta Jainkoak nere erorbideak autsi ta aldendu egin dizkit.

370. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0194 Jainkoagana biurtutakoan, berriz, Jauna, Zu zera nere atsedena -esan nuan.

371. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Ps On da Jauna aitortzea, ta Zure izena kantatzea, gure Jainko.

372. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Poz eta alaitasun, gañez eragingo dio, ta betiko izen bat emango dio ondare Jainko gure Jaunak.

373. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0094 Ta Aurra azten eta bizkortzen ari zan, senez beterik, eta Jainkoaren ederra zedukan Berekin.

374. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0094 Esk. Jainkoak lur biribilla sendo utzi du; ez da kolokatuko.

375. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0094 Ixil. Jainko guzialtsu ta aundi, Zure begietan eskeiñi dugun emariak Zugana-griña emaigula, ta gero betiko zeru doatsua.

376. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0095 Magn.'eko Birl. Magnificat'eko Birleloa Jesus Aurra aziz ta bizkortuz ari zan eta Jainkoaren eta gizonen aurrean zugur agertuz.

377. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0095 Sarrera Poztu gaitezen oro Jaunagan, San Tomas doatsuaren jaia ospatzean; aren oñazealdiaz pozten dira Aingeruak, eta Jainkoaren Semea goresten dute.

378. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0095 Anaiak: edozein apaizburu, gizartetik artua, Jainkoari dagozkionetan, gizakien alde jarria da, emari ta opari eskeintzeko.

379. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Iñork ez du, berriz, gain ori berez artzen, Aaron bezala Jainkoak deitua ez ba'da.

380. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0096 Zurub. Orra, bere egunetan Jainkoari atsegin eman zion apaiz aundia.

381. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1124 Zure Semearen Ama txit argitsuaren bidez, kristauak siñesgabeen menpetik ateratzeko Elizan Lagundi berri bat sortuazi zenun Jainkoa: lan aundi orren egillea zintzo ospatzen baitugu, Aren bitartez deabruaren katetik askatu gaitezela.

382. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1125 Arren, Jainko guzialtsu, Kosma ta Damian Martiri santuen eguna ospatzen dugun ezkero, aien bitartez, gaiñean ditugun gaitzetatik atera gaitezela.

383. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0292 Ez ostu, ez gezurrik esan, ez laguna engañatu, ez egin zin gaizto nere izenean, ez likistu zure Jainkoaren izena.

384. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0293 Nere legea bete ezazu, Ni bainauzu Zure Jaun eta Jainko.

385. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1332 G. Zintzoen animak Jainkoaren errukiari esker pakean atseden bezate.

386. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1333 Geronez aul gera, baña Jainkoaren graziak emango digu, bear dugun indarra.

387. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0500 Otoitza Iru gazteeri sugarra otzildu zenien Jainkoa, egizu, arren, ez gaitzala gu griña tzarren sugarrak kixkali.

388. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0500 Itxaron ontan, berriz, lotsaizunik ez, Gogo gurenak eman digun Jainkoaganako maitakuntza gure biotzetan ixuria baitago.

389. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0501 Deabruak ere askorengandik ateratzen ziran deadarrez esanka: Jainkoaren Semea zera Zu.

390. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0501 Bañan Ark esan zien: Beste errieri ere Jainkoaren jaurerria otsegin bear diet; ortara bialdua bainaiz.

391. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0501 Esk. Osasun zaitudan ene Jaun eta Jainko, egun eta gau deadar dagit Zuri: sar bekizu aurrean ene otoitza, Jauna.

392. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0708 Eta Aingeruak au esan zion: ez bildur izan, Mari; Jainkoaren ederra daukazu.

393. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0708 Orregatixe, santuki sortu ori, Jainkoaren Seme deritzake.

394. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0708 Ain zuzen, zure aide Elisabet ere, zartzaroan aurdun gertatua, eta agor omen zana, sei illabeteko dago; eziñik ez baita Jainkoarentzat.

395. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0708 Birjiñak erne zuna egiazko Jainko ta Gizon aitortuz, Aren pizte osasungarriari esker, betiko poz-lekura iritxi gaitezela.

396. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0709 Otoitza Mari Birjiña doatsua aurdun gertatuz, gizadiari betiko osasuna saritzat eman diozun Jainkoa; bekigu, otoi, ezaguna Aren bitartea, Aren bidez ezagutu baitugu biziaren jabea, ots, Zure Seme Jesukristo gure Jauna.

397. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0916 Arren, Jainko guzialtsu, Bital Martiri doatsuaren urte-eguna gogora dugun ezkero, ua bitarteko, Zure izena maitatzen indartu gaitezela.

398. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0916 Gurutze itza, galtzen diranentzat zozokeri da; baña salbatzen diranentzat, ots, guretzat, Jainkoaren indarra.

399. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0916 Ez al du Jainkoak zoro agertuazi gizarteko jakintasuna?

400. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0916 Izan ere, mundua ez baitzan etorri Jainkoa ezagutzera Jainkozko jakintzatik, siñestuna itz zoroz salbatzea zaio atsegin Jainkoari.

401. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0916 Juduak mirari eske dabiltza, Elendarrak jakite eske; guk berriz, Kristo Gurutzekoa adierazten dugu, Juduentzat oztopobide, bai, Elendarrentzat, berriz, zorakeri; deituentzat, ordea, naiz Judu naiz Elendar, Kristo Jainkoaren indar eta jakintasun.

402. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0916 Jainkoaren zorakeri litekena, giza jakintza baño bikaiñago baita; eta Jainkoaren makaltasuna, giza indarra bañon azkarrago.

403. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0917 Seme ba'gera, oiñordeko; Jainkoaren oiñordeko, noski, Kristoren oiñorde lagun, beraz; Arekin nekea jasaten ba'dugu, Arekin izen ona ere irixteko.

404. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0917 Esk. Zabiltzate maitasunean Kristo bezala; maitatu baigindun eta bere burua gure alde eman baitzun, Jainkoarentzat usai gozoko eskeiñi ta opari.

405. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0022 Jainkoa Bera maitatzen ere,
ez didak utzi pakean.
Oben-irrikaz nere bizia
josi dek: inpernu-keizez
gal zedin nere zoria.

406. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Arratsaldera Euzki anaiak,
bide luzez aunatua,
mendi gallurrei agur dagie
emanik azken-musua:
urretxiñolak bialdu dio
iñularreko doñua,
eliz-kanpaiak aidea urratuz
jo du Abemarikua.
Txapela jaurtiz, oiu dagiot:
¡Agur, Jainkoaren sua!

407. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0004 2- Jainkoa beti kupitsu danez
eman zion sendakia,
urte aietan sortu bai zuan
gaitz oien sendagillia.
Prantzia'ko Reims uri aundian
ikusi zuen argia,
gero betiko izango zana
irakaslen zaindaria.

408. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 OTOITZ
Yabe'ri otoitz... Yudutar uzkurtzlari bikainenen gainetikoak ziran Jose ta Maria'ren otoitz-sakontasun, Jainko gores-naia.

409. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0102 Eskuk bildu zituan bular-aurrean, bere izate osoa buru eta biotz Jainkoaren otoitz biurtu bait-liran.

410. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Jainkoagandik urbil.

411. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0105 Bainan andre gazte arek gogoz tajutu zunean Jainkoari dagokion arrera.

412. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Noren igesi zoaz ero ori? Iainkoak, baita Paris Dardani'koa ere, oianetan bizi ziran.

413. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 (Itz eder aietatik) zenbait eraman itzatzu, aize, iainkoen belarrietara!.

414. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0021 59- Ziñisten det ziñez,
Zu, Jainko zerala...
ta zure esatea
egitea dala...
.

415. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0032 94- ANDRE MARIAREN
esan ezin poza;
ikusirik JESUS,
Jainkoren BILDOTSA,

416. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0223 Jainkoa'ren mirari batez ez dira oso galduko.

417. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Lur yo erazi zion Yainkoaren eskupean, eskuko da Saul are okertzeko; alare, onik etziola ekarriko, alde aurrez zirautson Yesu'k.

418. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Itsutu zanean, beriz, Yainkoaren erruki indartsua ikusi zun.

419. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Aurrerantzean Amabiak bezela, Yainkoak aukeratuta, aitorle izango da Saul: Yesu berpiztua ikusi ta Ark erakutsiaren aitorra emango du.

420. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Gaurgero yasoko ditun Yainkoaren erakutsiak oro, Damasko ondoan yarritako orubearen gain eraikiko dira.

421. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Bidalirik txikiena dala ba'dio, ordea, Yaikoaren Eliza esetsi ta eraso zulako da.

422. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Dana dala, ordea, bere biziaz ayola Paul'i ez, bere elburura iritsi ta Yainkoaren eskerra aldarrikatzeko arloa, Yesu Yaunak ari egotzia, burutu ezkero (24).

423. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Ba-dakit... orixe zun orduko ustea, Yainkoaren esanetan oiñarririk izateke, asmo goibeletan baizik.

424. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0192 Joseperen arrapostua aguro dator:
- Judizioa besteak isilik geratzen dira. Nik jarraitzen du Josepek boz haundietan, Nafarroako errege Antxo Nagusiak, Jainkoaren graziak ematen didan potereaz beztiturik, Kordobako kalifa Miramamolin turko negro beltz kobardea, Toledoko gatazka-lekuan preso hartu dudana, justiziaz juzgatuko dut.

425. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 - Ez? Eta nola ez zituen Jainkoak Adame eta Heba kreatu?
- Zuk zeinbat guraso dituzu?
- Bi.
- Zeinbat aiton-amona?
- Lau.

426. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0253 - Zuek, apaizok, esaten duzue, Jainkoak gizona kreatu zuela orain sei mila urte. Beraz ehun urtek hiru belaunaldi dituztela ikusirik, zu kreatzeko zeinbat persona kreatu zituen?

427. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 16 seme 0154 Ona bere bertso-gaiak: Hamarkuna edo Iainkoa'ren hamar manuak, Elizaren manuak, Eguberri koplak, Nunc dimittis (Simeon'en kanta) eta Vexilla Regis.

428. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0006 Jainko Aurrak sortu eta zortzigarren egunean ixuri zuen odol baliotsuaren ikusteak biotza mindu zizun.

429. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0007 Zenbat neke ikusi zenituen Jainkoaren Seme azi eta serbitzatzeko, batez ere Ejitora iges egin bear izan zenuenean!

430. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0007 Baiño nolako atsegiña izan ziñuen alaber, Jainkoa bera beti zurekin idukitzeaz eta Ejitoko jainko gezurrezkoak aren aurrean lurrera erortzen ikustean!

431. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0007 Oi lurreko Aingeru Jose saindu doatsua, Jainkoa bera zure mendeko egiñik ikusi ziñuenean!

432. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 On zan bai, mundu ontan, gizartean itxuraz bizitzen erakusteko eskola ematea, baña batik bat zerubidea, Jainkoa ta Kristoren ikasbide edo dotriña, orixe zan txikitxikitatik umeari buruan sartu bear zitzaiona.

433. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gure mixioak 0098 Ez asko balio dutelako aragizko gorputz sakatzari begiratu ezkero; baña begiak zorroztu ta aragizko jantziaren azpian Jainko beraren irudi ta anima ageri baita.

434. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 (9) Eta Jaunaren Aingerua agertu zitzaien, eta Jainkoaren argitasunak argiz inguratu zitun, eta latz ikaratu ziran.

435. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0122 (13) Bat-batean, Aingeruari zeruko gudari-talde bat bildu zitzaion, onela Jainkoa goretsiz: (14) Ospe Jainkoari goietan, eta pake lurrean asmo oneko gizonai.

436. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0234 Baña zoaz nere anaien billa, ta esaiezu: ba-noa nere ta zuen Aitagana, nere Jainko ta zuen Jainkoagana.

437. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0290 (20) Onela, indartsu azitzen eta sendotzen ari zan Jainkoaren itza.

438. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Ori ederki azaldu digu jaun erretoreak: Maria ez dala Jainkoaren Ama pekatu gabea zalako, baiñan pekatu gabea Jainkoaren Ama izan bear zuelako.

439. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Jainkoaren seme gera, noski, baiñan semeak ez dira beren semetasunean ezarriak arik eta Ama bat izan arte.

440. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Orra nola geran Jainkoaren aurrean, osoki seme biurtuak.

441. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0088 Jainkoak berak ez gaitu izutzen... edo ez zigun Jainkoak olako Ama bat eman bear!

442. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0040 Bearrena, gure Jainkoak jaietan egualdi ederra egitea den!

443. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0031 Beste aldetik, tentazio gogor bat gertatu zitzaion garai artan: Jainkoaren bidea utzi eta munduko txorakerietara biurtzeko tentazioa.

444. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Mundua azaltzen zan nere begitara antz-aldatua, dena Jainkoaz betea eta asea, eta izadiaren egokitasun arrigarriak ezin esan alako soiñu zoragarria jotzen zuan nere ariman.

445. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Gauza guztiak ikusten nituan Jainkozko alderditik, eta maitetasun bizi bat sentitzen nuan Jainkoagandik urruti bizi diran pekatarientzat, oien salbabidearen kezka arturik.

446. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Barne-barneko premia batek eragiten ninduan oiekin nere zoriona partitzera, eta nere gogoa izaten zan oien billa noranai joatea, baita taberna-zulo ta ardantegietara ere, konbertitu eta Jainkoaren adiskidetasunera jasotzeko, ni bezelaxe zoriontsuak izan zitezen.

447. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Maiz esaten nuan: neri, ain pekatari naizen oni, orrelako mesedeak egiten badizkio Jainkoak, eta ortaraiño maite banau, nola eztitu maite izango ni baiño obeak diran oiek?

448. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Ama baten eta arreba baten biotza nuan pekatarientzat eta Adanen ume guztientzat: guztiak ziran nere begitan beste ni bat bezela, Jainkoagan ikusten eta maitatzen nitualako, eta Arengan denak bat egiten baitegu.

449. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Orregatik, eta Jainkoarekin biotzez-biotz jarduten nualako, deus ere gorde ta ezkutatu gabe, ez nekian gero gizarteko nere artu-emanetan neurriak zaitzen, au da, maitasunari eta konfiantzari mugak jartzen.

450. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Biotza zerbaiti edo norbaiti lotua baldin baneukan edo karidadearen kontra utsegiteren bat egiña banintzan, etzegoan Jainkoaren aurrean azaltzerik arik eta makur oiek zearo zuzendu arte.

451. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Labur, nere gaizki egin guztien benetazko damua artu bear izaten nuen otoitzean sartu aurretik; eta uts oiek Jainkoari aitortu, eta, al zala, aren ordezko dan apaizari ere bai.

452. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 Jainkoaren aintza, gloria, zoriona dastatzen eta miazkatzen baitzuen.

453. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 Bein da berriz, eta iñoiz aspertzeke, ari zan Aintza Aitari eta Semeari eta Espiritu Santuari... otoitz labur au esan eta esan; eta batez ere bigarren ahapaldia ebakitzean (Asieran zan bezelaxe, orain eta beti, eta gizaldi eta gizaldietan. Amen), ezin esan alako pozjarioa sumatzen zuen erraietan: Jainkoak bere bere eta betidanik duen ezin galduzko gloria gogoratzen baitzitzaion.

454. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 Garai artan dena azaltzen zitzaion Jainkoaren gloria ortaz jantzirik, Gurutzeko Jesus bera ere bai.

455. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 Zenbat eta aundiagoak izan Jainkoaren mesedeak, arimako bazterrak ere zabaltzenago dira, eta Jainko gosea ere gero eta geiago bizkortuaz eta geituaz dijoa.

456. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 Jainkoaren tasunekin artu-emanetan sartua degu gero Sor Angeles.

457. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0126 Tasunak, ots, atributuak, Jainkoaren bikaintasunak dira.

458. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Ortan, jakiña, Jainkoak bakar-bakarrik du esku, eta Berak eramaten ditu arimak nai duen bidetik.

459. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Naiz fedearen bide arrunt eta jakiñetik joan, naiz beste arrigarri eta autatu ortatik, danok ditugu, ordea, eginbide berdiñak eta Jainkoaren graziari erantzun-bear estua.

460. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Otoitza, Jesus eta Mariaganako debozio berezia, Jainkoaren aginduak zintzo betetzeko ardura eta Kristoren ordez dagoan Elizaganako itzala eta menpetasuna: oiek danontzat dira, eta ain zuzen, oiek dira Sorazuren bizitzatik danok jaso bear ditugun ikasbide nagusiak.

461. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0152 Jainkoak berak sartu zuen bide ortan, eta ori bere eskuan dagoan gauza da.

462. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0034 Are geiago: egiazki mintzatu ezkero, eta orrela ari naiz, zenbat ikaratzen dira pekatu ezin dutelakoan eta Jainkoaren zigorraz oroituta?

463. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa txill 0034 Baña Jainkoa ezta, mariñelaren itsasoa ez dagoen bezelaxe.

464. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0010 11. JOANERAZ BIDE
zuzenean
etsaiengatik
ni, Jainkoa.

465. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0076 20. Ez nuen artzen
deus janari,
otoitz-negarrez
Jainkoari.

466. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0142 23. Esker-kantuak
Jainkoari
gogotik bainau
ni entzuna.

467. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0142 3. Erriek eta
orok kanta,
Jainkoa baita
denon Aita.

468. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0142 1. Erruki, arren
guri Jainkoa,
egin ongi
Zure zeruko
aurpegi onez
eman argi.

469. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0142 3. Erri guziek
Zuri, Jainkoa,
gorespena,
erri guziek
Zuri denek bat
maitasuna.

470. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0208 13. Jainkoarenak
palmen pare,
aiek betire
dena lore.

471. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0310 5. Aundi da Jauna
guztiz aundi,
Jainko guziei
Ura nausi.

472. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0022 Jainkoak gizona salbatzea erabaki zuan ezkeroz, beti gogoan euki zuala, bere asmo lenenetakoa ta berarizkoena bezela, Andre Mari'ren irudia.

473. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0022 Bide asko zeuzkan Jainkoak, galbidean aurkitzen zan gizona jaso al izateko.

474. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0022 Bere Seme Bakarra aragi egitekotan ere, euki ba-zeuzkan Jainikoak biderik asko.

475. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0022 Jainkoaren Ama izateko autetsia baitzan, amatasun aintzagarri auxe da gaiñerako bere ontasun guztien sustrai, neurri ta elburu.

476. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Beren eginbearrak alik ondoen bete ta Jainkoari eder egitea zan aiek gein-geien nai izan zutena.

477. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 96. Zergaitik etzuan nai izan Jainkoak Dabid'en pamiliko aundikitasun ura Andre Mari'ren gurasoai ematerik?

478. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Goieskar ain berdingabe onezaz gaiñera, ludi ontako ontasunetan ere Jainkoak aberats egin nai izan ba'gaitu, eskar onez artu ta alik egokiroen erabilli bear ditugu, geure biotza aberastasunetara jota euki gabe, ta munduan zear txiro ta eskekoak ere ba-dirala gogoratuz.

479. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0076 Andre Mari'ren eta onen gurasoen antzera, maite dezagun lenen Jainkoa; onoimenak irixten alegindu gaitezen, eta betioro aberats izango gera.

480. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Gabirel Goi-angeruari baietza ematerakoan, Ona emen Jaunaren mirabea, egin bedi nigan zuk diozun bezela gogo-biotzez, erantzunaz, darakusgu Andre Mari-k Jainkoarekiko bere mendetasunik osoena.

481. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Bere Biotz-barrengo apaltasuna ta mendetasuna ain argi adierazten dizkiguten itz oien bidez, osotoro jarri zan Andre Mari Alguztidunaren eskuetan, baita gogoz artu ere Jainkoaren Ama izateak berez zekarzion neke, lan eta ardurak.

482. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0135 Bat-batean, dio idazle batek tximista bezain igazkorrak baiña eguzkia ere baiño diztiratsuagoak oi diran, goiargi oietariko baten bidez, garbi agertu zizkion, noski, Jainkoak, nolako atsegiñak eta nolako atsekabeak artu bearko zituan, Jesukristo'ren Ama izaterakoan.

483. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0186 2) Geure burua Jainkoari eskeñi bear diogula, siñesterik bizienaz eta goimaitasunik sutsuenaz.

484. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa aemil amgazt 0186 Gezurrezko Pan jainkoaren omenez ospatu oi ziran jai oso lotsagarriak, alegia.

485. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0055 Ondo goaz Iainkoari esker.

486. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0056 Gaiñerantzean osasuna erabat bikaiña, Iainkoak ala naita.

487. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 Bai izkutu zaudela goi orietan ixil, aundi bakar zeran Iainko, lege aspergabez lizunkeri debekatuen ordain kastiguzko itsumenak barreiatzen!

488. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0204 Zuk gaitzesten dituzu, Iainko egiati, Zuk gezurtatzen eta ixiltzen.

489. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0306 Moises'i ezin galdegin eta Iainkoari galdegiten dio, aditzera eman dezaion itz auen adiera: asieran Iainkoak zeru-lurrak egin zitun

490. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0357 Beste batek esan ba'leza: zeru-lurrak sorkari ikuskari ta ikus-eziña deritzala, ez gaitzegoki; ta, beraz, Iainkoak zugurtasunez, ots, asieran egin zula sorkari oro, bi itz orietan dagola?

491. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0357 Baiña Iainkoaren zer-danetik beretik ez-baiña, ezer-ezetik oro egiñak diralako, ez baitira Iainkoa dan bera, guzietan aldartea ageri baita, naiz geldi daudela Iainkoaren betiko etxea bezala, naiz alda ditezela gizonaren gorputz-animak bezala.

492. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0408 Ara Iainkoa ta urkoa maitatze soilla zenbat izkutuz eta zenbat izkuntzaz eta izkuntza berean zenbat aldetara adierazten dan gorpuz-bidez.

493. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0408 Soizu berriro au irakurten asi zeran orrek: idaztiak alde batera ta soiñu batean diagona: Iainkoak asieran egin zitun zeru-lurrak, ez al da askotara ulertzen, gezurraren ustelez ez-baiña egiazko adiera askoz?

494. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0370 Ementxe zegon alabearrez osto mikatzdun bas-oliondo bat, Paun'i eskeiñia, itxastarrentzat agurgarria aintziña; itxasotik gaizkatuak emen tinkatu oi zituzten, bada, emaitzak Laurente jainkoari, baita zintzilikan ipiñi ere jauntzi opetsiak.

495. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde 0110 Onek ere oles egin zion esanaz: - Agur, Oneka; Jainkoak dizula arratsalde on.

496. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 6. Dabid'ek, bere seme Salomon'i deiturik Ixrael'go Yainko Yaube'ri etxea eraikitzeko agindu zion.

497. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 7. Orra Dabid'ek bere seme Salomon'i esan ziona: Nik nere Yainko Yaube'ren izenari etxea eraikitzeko asmoa biotzean neukan.

498. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 11. Onezkero, ene seme, Yaube dagoke zurekin, gara ederra iritsi ta zure Yainko Yaube'ren izenari etxea eraiki dezayokezun.

499. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 12. Adiña ta sena Yaube'k; bemaizkizu, Ixrael'en gañeko agintea damaizukenean, zure Yainko Yaube'ren legea yagn dezazun.

500. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 18. Ez ote dago zuekin zuen Yainko Yaube esan zien atsedena alde guzietatik zuei ematen?

501. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 19. Onezkero leya beitez zuen gogo ta biotzak zuen Yainko Yaube'ren billa: yaiki ta eraiki ezazute Yainko Yaube'ren etxea.

502. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0615 Aren izenari eraikitako etxe ontara Yaube'ren Itun-kutxa ta Yainkoari eskeñitako atuxak ekarrtzeko.

503. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 Yainkoaren aurrean mintzo gera, ordea, Kisto'ri atxikita.

504. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1934 21. Orrezkero, berriz, zuetara ni itzulitakoan, Yainkoak ausaz zuenean lotsaraziko nau, ta ogen egin duten askorengatik negarr egin bearrko dut, beren loikeri, izorrkeri ta zantarrkeriaz garbai ez diralako.

505. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Jainkoak iñoiz mirarien bitartez aren alde irten ere bai.

506. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0236 Garbi-garbi azaltzen zan, ezur aiek martiri aundienak ziranez, Jainkoak aintzakotzat idukitzea nai zula.

507. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0236 Jainkoak, ordea, Anbrosio Deunaren bitartez illunpetik atera zitun, eta Eliza osoari agertu-erazi.

508. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0516 Orrelaxe, Sales'ek ezertxo esan gabe, Juana, maite zitun gauza guztiak lagatzen asi zan, eta jarrai zion; Jainkoak uts oiek guztiak bete zitzan maiteenak, biotz barruan sartu ta itsatsita zeuzkanak... denak bata bestearen ondoren laga zitun.

509. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0336 Baña Erromaren nagusitza eta ango sasijainkoak arentzat gauza bat omen ziran; orregatik nagusitza orren eta sasi-jainko oien alde asi zan; eta era berean kristauen Jainkoaren, Kristoren kontra, alegia.

510. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0336 Inperatore berria etortzeko zegon, eta ua etortzen zanean, lengo jainko zarrak eta oien alde zebiltzanak ongi izango ziran; errukarriak kristauak! etzeukaten etorkizun ederra...

511. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Ara batzuk: Galdetuko dizut: urte osoan Jainkoaren grazian, pekatu astunik gabe egon al zera? Bai...?

512. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Ori da Jainkoak egin dizun mesede ezin esan alakoa!!

513. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Urteko egun guzti oietan Jainkoaren seme izan zera, Jesukristoren anai, Espiritu Santuaren egon-toki, zeruaren jabe!

514. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Ta ori guztia zuk merezi gabe, Jainkoak bere ontasunean emana...

515. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0445 Eta Jainkoak arutz ez zaitu bota; barkatu egin dizu...

516. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 Zurekin ohean igaren ditudan gauak higuintzen ditut, eta zu gabe igaran ditudan egunak, eta zu ezagutu zindudan eguna, eta ni jaio nintzen eguna. Nire denporako egun eta gau guztiak higuintzen ditut, eta zuk eman didazun haurra, eta emanen ez didazun senarra. Eta batez ere nire burua higuintzen dut. Madarikatuak izan gaitezen biok, zu eta ni, eta mundua, eta Jainkoa, amen!

517. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0020 53- jantzat euki zuten
zuk dakizun MANA...
gotzon-eskuz Jainkok
gizonari emana...
.

518. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j. etcheverria 0213 Eta, egia esan, sinismengabeak, ateoak ere badu bere erlijioa, Jainko gabekoa baiña erlijioa, bere bizitza ta jokaera (etika) guzia zuzentzen eta erabakitzen dituzten ideiak eta azken-mugak baditu-ta.

519. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Alako batean, Yainko berria yauresteko agindua lurbira osoak yaso zun.

520. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Irri gaiztoa ezpain-ertzetan, atotsi zitun Kaisar'ek; ta ortz-karraska esan zien: Oyek ditugu, beraz, yainkoen etsayok, nerau yauresterik ez dutenak nai, ta beraren izena ere esaten azartzen ez diran Yainkoa aintzat dutenak?.

521. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Iñakaz bidali zitun ziolarik: dana dala, gizakumeok eztirudite orren gaiztoak: zoro utsak besterik eztira, nerau Yainkotzat ez artzeko.

522. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Oste kopurutsuak, Yainkoaren beldurragoa zala, beste Agintariarena baño, erantzun zun.

523. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0042 Isrrael osoak pakerik bizi nai omen zun, Yainko bakarraren esanetara.

524. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Azkenik senide guziak otoyetara irrika yotzen zuten: alegia, Yainkoa yauresketan otoika ari ziran.

525. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Yainkoaren yaurerriko altxorra baño maiteago emengo lurreko dirua zutenak larderiatu zitun.

526. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Gauza yakiña da: yudu guziak goizean goizik esnatu-ala Yainkoa goretsi ta eskuarpegiak garbitzen zituten, illobiak bezela kutsatzen baitzun loak, erioaren irudia izaki.

527. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Goizeko ordu lenak Yainkoarekikoetan emanda gero, esku-lanean asten ziran, bizibidea ateratzeko: etxarte ta kale biurrien ertzetan yartzen zituten edotariko zerak: etxarte ta kale biurrien ertzetan, altxabe-baztarretan azokarisail kopurutsuaren inguruan ale, igaliak salgai; aruntzago, eun gorri, ubel eta urdiñak, tupiki, ta burnizko atuxak, trebe antzetsu ta igurdizi aundikoak; bestekaldean, pitxiak, atxonak, olioa; bideburuetan gizakume tirlu izugarria eskulanean ari zan agiri-agirian: yudu lankoi artean lan-zuririk ez da.

528. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Yesu ren ikasleak Yainkoaren etxea etzuten utsik uzten; gezu batean, bertatik alde yaurtiko ditute: bitartean zintzo diraute.

529. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Areago: yauretxetik alde egitea zantar eta biraolariei zegokien, yuduen aburuz; beraz, ori gerta baiño len, Lege berriaren uztarri leguna ta zarno ariña leporatuz, Yainkoaren deia onartzeko garaia eman bear zioten Israel'i.

530. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Anartean, ba, kirmen diraute yauretxera yoaten, onespenei ala biz erantzuten; egunero birritan zioten: Xema, Israel: entzun Israel: Yaun bakarra da Yainko gure yauna.

531. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0058 Erritarrok bere esanetara erakarri nairik beuren gogoko ta antzeko iaungoikoak sorterazten zitutela esaten zien: iainko oiek gizakume utsak omen ziran, edo gizakumeak iduri ziran.

532. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Iainko aren seiña, Abari alegia, urrezko gezitan biurturik barnera omen zitzaion Pitagora'ri.

533. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0107 Ritmu orren iduri bikaiñak ziran Elade'ko mutil gazte iatorrak, ez ainbestean ango iainkoen iduriak: ango gezilari, utztailari, burrukalari, atxintxilari t.a. dituzu ederraren eredurik bikaiñenak.

534. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Yainkoari zion maitasunaren alderako zerbait egin al izaten zulakoan, zori onekotzat izan bear zun bere burua.

535. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Alare, orduko gertariei ta sayetsei begiratuta, Saul'ek eztu, bear bada, Yainkoaren aurrean ainbesterañoko erantzun bearrik.

536. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Siñesgabeok asmatutako alatza arritzekoagoa deritzagu, Yainkoak esku-artzea baño.

537. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Gerokoan, beiñolakoen garbai-miñez apalik iraun zun, Yesu esetsi zula-ta; onela, ordea, ez-yakitez yardun izan zun (I Tim., I, 13); Yesu Nazaretarraren izenari gogor egiten bearturik zala etsita zegon (Bid. Eg. XXVI, 9); arrezkero, Yainkoaren naya erabat betetzen zulakoan zegon, biotz barnez bakerik.

538. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Adimenaren bide bakarraz barna, Yainkoaren egia arkitzea oso luze ta mingarri izaten da, zenbait onbideratuen atzeak erakusten dunez.

539. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Ori, ordea, Yainkoak adeitsuki, ala naita, gertatu zan (Gal., L, 15-16).

540. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Lur yo erazi zion Yainkoaren eskupean, eskuko da Saul are biurritzeko: alare, onik etziola ekarriko, alde aurrez zirautson Yesu'k.

541. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak balerdi 0013 Eta jakiña, apaizak liturjiaren bidez, guri Jainkoaren egi eta grazia ematen badigute, berak artu bearrean arkitzen gera, al degun guztia egin bere alde,(...).

542. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 - Ori orrela ba'dugu, ikus osalari orrek mai ontan dauden yaki orotako zeiñek onura geyago ta zeiñek kalte gutxiago egingo dit, ta yaten utzi bizat zardaikatu ezik, bada Yaurlariaren bizitzarren, ta onela euki Yainkoari eder datzakiola, gosez iltzen naizela, eta yakia niri ukatzea, osalari yaunak ez nai ta ere ta geyagorik esan gorabera, lenago izango da bizitza niri kendu, geitu bearrean.

543. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0123 Esita zan irisko atietara iristean, erri-yarleak abetaltzera irten ziran, yo zuten yualeak eta auzoko guziek alaitasun berezi erakuskiak emanda, otsandiz txadon (eliza) nagusira eraman, Yainkoari eskartzeko: ta urrengoan, oikun barregarri batzukin iri giltzak ukañi eta Baratari'ko betiko yaurlaritzat artu.

544. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Atera agindu zion ta emakumeari, zegonez, emateko: gizonak bete, dardaritsu: emakumeak artu zun: eta ango guziai zurikeri aneika egiñaz, ta zurtz beartsu eta neskutsaen onari orrela begiratzen zion yaurlariaren bizitz-osasun alde Yainkoari otoiaz, auzitegitik pozik irten zan, zorroa esku bikin eutsita zeramala... len baña, zillarrezkoak ote ziran barruko txanponak begiratuta.

545. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 An zeudenak oro, arriturik auzi aren amaya zitxaroten: ta ordutik laster, giz-emakumea itzuli ziran, lengo aldian baiño elduago ta atziago: emakumeak gona yasota eta magalean zorroa ipiñia ta gizonak kentzearren liskartuz: ezin zezaken, baiña, emakumeak zaitzen zunez, oyuka zesala: Yainko ta gizadiaren zuzena!

546. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Yainkoarekin zoaz, ta zoritxar aundirako, ta ez kokatu ugarte oso ontan ezta billaldeko sei leguan, berreun zigorkada nekepe: zabil laster diot itz-yario, lotsagabe ta atzipeti ori.

547. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0167 Eta Yaurlariak gizonari: Yainkoarekin zoaz zure iriskora, zure diruarekin:(...).

548. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0047 Jainkoak egin baitu mundua; eta munduan gizona nagusi jarri, Bere antzekoa.

549. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0026 Siñismenaren sustraiak zean ezartzen ditu, antziñako gezurrezko jainkoen elesti edo mitoloji, ta grekotar filosofi zaarrean.

550. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Bijoakit galdera: Gogozko miña, ots, Jainkoa aurrez-aurre egundo ez dastatzea, gorputzezkoaren baiño askoz barrutiagoa, penagarriagoa ez al da izango?

551. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0031 Beraz, Jainkoaren sariak zuzenki neurtuak dira.

552. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Gurasoak semeen azierara zorrozki beartuak ezean, Jainkoak etzizkien aurreri eskuzko zaizkien bizitz ta bertako aurrerapen tajuzkoak osorik eskuratuko.

553. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0057 Ba-dakigu, Jainkoagan orrelakorik ezin gerta leikela.

554. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Ostera, ez litzake Jainko.

555. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0058 Zer ote litzake Jainkoagan, gurasoengandik datozten aurrak, sortzailleen maitasun izpirik ezagutuko ez balute?

556. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Lanketa onen eginbearra, Jainkoarekin batera asiera eman ziotenengan dator.

557. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Bere itxurazko mardultasunera iritxi baiño lenago baztertzea, Jainkoa baztertzea litzake.

558. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. iztueta 0061 Edukazioaren laguntzarekin Jainkoarengana bagoaz, lenik kristau ikasbidea jakitea dagokigu, ezjakiñean aberas baigera.

559. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Bere-berezkoa du JESUS-JAINKOAGANDIK gaiñez eginda sorkarietaraiño jextea.

560. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 JESUS-JAINKOAREN emanbear onek esanarazten dio Agustin deunari: Jateko gai ez nintzan janaria ark nasten du aragiz - Itza aragia egin baita -gauza guztien Egille dan zugurtasuna gure aur-bular izan dedin (Aitorkizunak VII, XVIII, 24).

561. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Jesus-Jainkoa gauza guztien bizitz-iturri bada, batez ere gizadiaren bizitz-iturri bear, ortarako egin baizan gizon.

562. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Ordutik, Jon deunak erakusten digunez, Kristoren ezaupidean dago betiko bizitzaren oiñarria: Betiko bizitza, berriz, au da: Jainko ziña bakarra zeran ori ta bidali duzun Jesukristo ezagutzea (Jon XVII, 3).

563. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Ortik Jesus-Jainkoa onartu bearra, betiko bizitza miresgarriaren maister izan nai badugu.

564. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Kristogan jartzen dan siñismen gartsuak, Jesus-Jainko altsuaren iturriko ura gure animetara abiarazten du, leiatsu opa dugun betiko bizitzari asiera emanaz.

565. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0011 Eriotzaren mirabetza zapuztuaz bizitza betearen jaurerrian sartzeko, nai ta nai ez siñismen lokarria estutu bearrean gaude, Jesus-Jainkoari uste itxaropentsuakin begiratuaz.

566. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0012 Zerutik jetxi ta gizakiar bizia damaiona, Jainkoaren ogia da (Jon VI,33).

567. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0020 47.- Ori yakintza ederra! Adiskidetasuna bizitzatik kentzen dutenek eguzkia ortzetik kentzen dutela iruditzen zait; betiko yainkoek ez baitigute eman ezer oberik, ez atsegingarririk.

568. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak amez adisk 0046 Egiaz esan liteke, ordea, bere biziko egun ospetsu ta alaitsu askoren artean, il zanaren aurrekoa izan zala aintzatsuena, arrats-beran, gure-batzarra bukatu ta batzarkideak, Erroma'ko erria, elkartuak eta Latitarrak lagun zitularik, etxera zanean; onela, aintza mail orren garaitik yainkoetara zala dirudi, ildakoetara baiñoago.

569. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. iturria 0077 Danak Yinkoak iñak gire, zuek eta bai gu ere.

570. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0030 Danak izan ez arren eleiz-abestiak, asmu txalogarria berak erabilia: Jainkoa on eta eder danez, guk ere Arekiko otoitz-jardunean ederki ekin bear.

571. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Gizonak ordea, ta beste edozerk, azken-muga Jainkoa du, gauza guzien asiera ta muga Bera baita.

572. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Argatik eskatzen die Jainkoak Bera edertu dezatela: Aingeru, zeru, gizon, ur, eguzki, illargi, izar, euri, intz, su, otz, izotz, elur, gau, egun, argi, illun, tximist, odei, mendi, muño, azi, iturri, ibai, itsaso, arrai, egazti, eize... bere osperako egiñak baititu.

573. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Gizona Bere iduriko ta antzeko egin zun, Jainkoari begira, besterik ez bezala.

574. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Obidius'ek ederki adierazten du: os homini sublime dedit, caelumque tueri iussit... Bizirik ez duten zeru-lurrak, eta Jainkoa maitatuz Aren begiztaldian dagon santua, oro dabiltza Jainkoaren ospe billa, oro beren azken-muga billa.

575. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Izaki guzien jo-muga Jainkoaren ospea dala pilosopiak garbi erakusten digu.

576. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Jainkoak izaki guzieri bezala, gizonak ere bere lanari ta antze-lanari zertara-bear bat ezarri dio.

577. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Izatekotan, Jainkoa bakarra liteke bere buruaren jo-muga; ez ordea bestek eraginda ari dana, ez baita eraginbea ta aldabera gu bezala.

578. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0027 Adibidez: Iainko-seme: Iainkoaren seme; iai-iantzia: iai-eta-ra-ko iantzia.

579. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0090 Alaber erabiltzen ditugu Gipuzkoa'n Jainkoa'k dizula egun on, baiñan ez ainbat eskerrak dizkizut.

580. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 - Ez bildurrik izan, Maria, Jainkoaren ederra arkitu dezu-ta.

581. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Aundi izango da eta Goikoaren Semea deituko dute, ta Jainkoak berorren Aita David-eren errege-aulkia emango dio; eta beti izango da Jakob-en etxean errege, eta berorren erreinuak ez du azkenik izango.

582. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Orregatik, zugandik jaioko dan Ori Santu deritzake, eta Jainkoaren Seme.

583. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Izan ere, Jainkoarentzat ezinezkorik ez da.

584. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0003 Ona Jainkoaren mirabea.

585. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 - Aintza Jainkoari goietan, eta pakea lurrean borondate oneko gizonei.

586. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Beren eskuerakutsi ta eskeintzak egin zizkioten eta Jainkoa goratu zuten, iritxi zala azkenean agindutakoa Judea-ra-ta.

587. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Eta Jesus izena jarri zitzaion, eta Jainko salbatzallea esan nai du.

588. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Simeon zeritzan eta Jainkoaren bildurreko gizona zan, eta Jainkoak aginduta zion etzala ilko Salbatzallea ikusi gabe. Goiz artan, Jainkoaren deia somatu zuan Simeon-ek, eta Tenploruntz abiatuko zan, joanetorri zebillen Jendearen artetik, mutil koskorren algara eta uriaren iskanbilletatik.

589. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0008 Eta iru persona aietan, senar-emazteak eta Aurra, berak itxaron zituanak ezagunarazi zizkion Jainkoak.

590. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Bai, Jainkoaren itza entzun eta zeruetan dagoan nere Aitaren naia egin dezana, orixe nere anai, nere arreba eta nere ama.

591. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak f. mendizabal 0013 Gizon danez amaren aragiaren seme baldin bada ere, Jainko danez bere betebearrik nagusiena eta beste ezer baño lenagokoa, mundua salbatzea dala.

592. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0015 Deus ubique est = Jainkoa nonai dago.

593. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0025 47. Ukan-aditzak laugarren maillean nai du galde-izena: Amo_Deum = Maite dut Jainkoa.

594. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0027 Deus tibi favet = Jainkoak lagun zaitu; laguntzen zaitu, dizu baño berez obeki; Jainkoa lagun duzu.

595. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0052 Izan ere, Jainkoa goi-goiko irazle agertzen da.

596. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0052 Naiz jainkoa bere baitan bildua len gertaburuak sortu auek, ez dira Jainkoa bera, Jainkoak sortuak baiño.

597. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0075 Bere asmo guzia Jainkoa ezagutu ta Jainkoarekin elkartzea da.

598. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak e. muxika 0075 Jainkoagana irixteko sei ezaguera-mailla igo bear dira.

599. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0023 Gure Agustin arriturik zegoan, aideak Nobiziadutik bera ateratzea nai izan zutela pentsatzean, izanik beretzat jesuita sartzea Jainkoari zor zion mesederik aundiena.

600. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0023 Beti gauza bat juezari erantzuten zion: Jesusen Konpañiara Jainkoak deitu dit, eta dei oni jarraitzea da nere erabaki ta asmo bakarra.

601. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0030 Entzuleen biotzak era ortan mugitzen zituan, bere biotz eta anima guztia, eternidadeko egi santu oiek ongi meditatu, ta barren-barreneraño oien ezagueraz, betea ta asea bezela zegoelako; ta biotzeko ugaritasunaz zelo biziakin mintzaturik, Jainko Errukitsuak, bai predikariaren, bai entzuleen gañera zeruko grazi ta argitasun andiak biraltzen zitualako.

602. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0030 Bekatariaren eriotzaz, eta onek orduan izango zuan larritasun ta desesperazioaz itz egitean, esanaz, ordu ura etorri ezkero, etzegoala geiago betarik Jainkoagana biurtzeko; adieraztean, zein zorrotz eta zuzena izango dan Jainko Juezaren aurrean bakoitzak eman bearko duan kontu zearoa; ta zein ikaragarria izango dan pekatariaren egoera, amatu ta serbitu bearrean, ainbeste aldiz, eta ainbeste eskergabekeriz ofenditu ta despreziatu zuan bere Egillearen aurrean, aizken epai betiraundikoa aditu ta kunplitzeko; aditzea berari batez ere ain argiro ta biotz irazequiaz itz egiten, sekulan akabatuko ez diran millaka ta millaka eternidadeko urte aiezaz, arriturik, bildurturik ta ikaraturik guztiak penitentzia egitera mugitzen ziran.

603. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0030 Ain zoli ta zorrotz zelo santuan suturik, pulpituan itz egin, eta pekatariak Jainkoagana mugitzen bazituan, konfesonarioan jarririk bere lan santua bete ta osatzen zuan; pekatari gaixoen animako eritasunac prudentzi, jakinduri ta somakera zerukoaz an osoro sendatzen zituan.

604. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0052 Aita Inazio Arizaga bere lagun sarri izan zitzaiona bisitatzera joan zitzaionean, era ontan itz egin zion: Iltzea biziro deseatzen det, Jesusekin bizitzeko: zerura Jainkoaz gozatzera ".

605. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a.a. cardaberaz 0052 Baita ere iñoiz bere baitan mintzatzen entzuten zitzaion: Ay Agustín, Agustín, ainbeste mesede ta urrikaltasun artuta, nola Jainkoari bear bezela esker onak emango dizkiotzu?.

606. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Ezkontza ezta, beraz, alabear batez edo izadiaren indar itsuen ibillitik sortua, Jainko Sortzailleak, gizadian bere maitasunezko asmoa betetzeko, jakintsu ta arduraz egiña baiño.

607. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0044 Senar-emazteak, beren alkar ematearen bitartez, soillik berena ta bakarra baita, beren nor-izateen alkartasun gero ta beteagora jotzen dute, bizidun berriak sortu ta azte-lanean Jainkoarekin baturik.

608. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0021 Leyoko apainketa oyek Borja'ren bizitzako bi gertaera adirazten dizkigute: Bata da Españako erregiñaren gorputz usteldua ikusi ta Jainkoagana zearo biurtu zan egunekoa.

609. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0029 Zaldunkeri liburuak nai zitun, baña arkitzen etzituztela ta, Kristo ta Santuen bizitza ekarri; ea auek irakurriaz, Jainkoagana biurtu zan.

610. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0029 Coullaut Valera jaunak ederki eman digu Iñazio deunaren biotz-iraulketa, zearo Jainkoagana biurtu zanean.

611. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0029 Zizillu ederrean exerita, Loyolako ibarra begietan ta Izarraizpeko basarri zelai ta soroen pakea arnastuaz, Jainkoaren deya mami-mami betiko ezarri zayo.

612. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0406 Ta batezere, zuen eta nire (gure!) Ekintza osoaren zuntoi oñarri ura, uraxe: Itxaropena diagu fedearen ama; ta fedea, Jainkoarena.

613. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Jainkoaren amar aginduak = Agustiñen irurak.

614. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Iru pertsona edo notin Jainko batean;- dirakasgu dotriñak.

615. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx unam 0443 Bakoitz eta irukoitz dugu Jainkoa; ala bear luke, luke!, giza maitasunak: bakoitz eta irukoitz.

616. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0080 Esate baterako, Lisboa'ko patriarka Cerejeira kardenalak, argi ta garbi ta tinko esaten zuan: erriak uste duala, santu izatea fraideen ta monjatxoen kontua dala bakarrik, ez ordea munduan bizi diran guztiena, au da eztala Yainkoaren erri osoarena.

617. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0080 Orra ba orain, Eliz-Batzarrak santu izateko deiaren ideia ori, Yainkoaren erri guztira edatu nai zuala:(...).

618. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0139 Baiña, beti ere, aztu gabe ta kontuan eukiz Paulo Bidaliaren itz areik: Yainkoa bat bakarra da; eta Yainkoaren ta gizonen arteko Bitartekoa ere bat bakarra: Yesukristo gizona alegia, bere burua gugatik eskeiñi ta eman zuana.

619. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0139 Geienak, era batez, aintza oro ematen zioten Ama Birjiñari; baita Yainkoaren aurrean gure bitartekoa dala, esan ere.

620. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0095 Jaunaren arduran ere, ondo sendotua zeukan sinismena: Jesus'en Alabak gera, eta txori egalariak zaintzen dituan Jainkoak berak babestuko gaitu.

621. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Jainkoaren burubidea aztertu degun ontan, Agerpenaren bidez aditzera eman zaiguna ikusi degu.

622. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Izan ere, Jainkoaren erriaren irudian adierazi zitzaigun aldez aurretik Itun Zarrean; eta gero bikaiñago azaldu zaigu Kristo'gan eta Onen Gorputz izkutuan, Elizan.

623. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Utsean aukeratua da Israel, guzi-guzia Jainkoak zion maitasunari zor dio.

624. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0070 Yabe zure Jainkoak, lur-gañean diran erri guztien artetik aukeratu zaitu, Beretzat berezitako erri izan zaitezen.

625. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0172 Onelako gertaerak, egizko adierazpide goitarrak dira, auetan agirian eta uts-ezinkiro ezagutzen du erriak Jainkoaren eskua osasun-bidean eragiten; adierazpide ta ezaugarri jator dira auek sinismenarentzat.

626. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0172 Jainkoaren goi-egintzaz beterik arkitzen da Israel-edestia eta auek ez ditezke ukatu, Idazteunaren izaera zearo okertu gabe.

627. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0172 Itun Zarrean ba-dira egizko mirariak, emen lurreko zeren eta noren eragin utsetik etor ez ditezken gertaerak, bakar-bakarrik Jainkoaren esku-artzez gerta ditezkenak.

628. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0172 Eta mirari auek zerbaiten adierazpen dira, Jainkoaren ordez edo izenean ari dala diagon edonor, egiz eta jator ala dalazkoa aitortzen dute; bere buruzko itza-ez-baña, Jainkoaren itza dakarren aitorpen dira.

629. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0172 Orrela, gertaera auek beartzen dute gizakia sinistera, Jainkoak emandako eginkizuna dakarrela mirarigilleak.

630. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0016 - Zergatik asarretu, asarrearekin Jainkoa iraintzen badezu, lagun urkoa gogaitzen badezu, zerorri amorratzen bazera....

631. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0032 Ez aaztu, Jainkoaren etxe zerala.

632. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0055 - Beste ikasleak igesari eman zioten; bera an gelditu zan Jainkoaren Amarekin.

633. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0127 Ah! Zure aundi-nai, zure panparroikeri ta zure atsegiñen alde saiatzen zeran bezain benetan... Jainkoaren morroitzan saiatuko baziña...!.

634. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0151 Nor zera zu, nagusiaren jokabidea epaitzeko?- Ez al-dezu ikusten, arek zuk baiño epaibide geiago daukala; geiago ikusia dala: aolkulari zuzen, jakintsu ta neurritsuagoak dituala; eta batez ere, zuk baño grazi geiago, grazi berezi bat, Jainkoaren laguntza indartsu, ta argi dan agintearen grazia duala?.

635. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0175 - Ori bera esaten dizut nik: Abestu ezazu! Jainkoaganako zure berotasun eskertsua, biur dedilla eresi ta doñu samur, gaiñezkor.

636. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0175 Apaiz eta erlijiosoen bizibideari begirune aundienetakorik ez badiozu, ez da egia Jainkoaren Eliza maite dezunik.

637. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0199 Ez dezazula miñik artu, besteak zure utsuneak ezagutu arren; Jainkoaren iraiñak, eta besteri eman dezaiozuken gaizpideak, orrek bai eman bear lizukela min!.

638. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0199 Adimenak esaten dizun eta biotzak agintzen dizun bezela jokatuko bezendu, lurrari aoz josita biziko ziñake beti, eta ar zikin itxusi ta nazkagarri baten antzera auspeztuta, ainbeste jasaten zaitun Jainko orren aurrean.

639. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0224 Bidegabekeria alaitsu ta ixillik badaramazu, ziur egon, Jainkoaren egiazko serbitzari zerala.

640. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0259 Jainko zera, ta aitortuko zaitut; nere Jainko zera, ta goralduko zaitut.

641. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0283 Aur, Jainkoarekiko; eta orregatixe gizon sendo beste gaiñantzekoetan.

642. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0283 Lan txiki arrigarriak Jainkoarentzat; eta, oitukeriz kutsutzen ez badira, emankorrak ere izango dira, Maitasuna beti emankorra dan bezela.

643. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0283 Bi urteko aurra zure ondoan baiño, aurrago zera zu Betikoa dan Jainkoaren aurrean.

644. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0283 Eta umeaz gaiñera, Jainkoaren seme zera.

645. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0307 Eta, zer... garaipenak orain bezela zureak ez baiña, Jainkoarenak diranean?.

646. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0222 Lotsagabea zan benetan gizon kaxkar ura, Jainkoa'ren Semea'ri galdera au egiteko....

647. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Baiezkoan ari dira emen; baña, nik ez dut etsi mirari ori Jainkoak egiñaraziko ez dizunik.

648. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0008 Guziok ikasten ari gera, ta goiz edo berandu sortuko zaigu, Jainkoak nai ba du gure Fr. Luis.

649. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jakin 1958 0003 Asmo onak eta ederrak bai, baña gizonak asmatu ta Jainkoak erabaki.

650. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0285 Alabaina, al dudan bestean negar egin eta iainkoak artzen ditut lekuko: eta iainkoei auxe aitortzen diet: semeok ilerazita eskuz uki ditzadan eta ilotzak eortz ditzadan eragotzi egiten didazula alegia.

651. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0285 ABESLARI-TALDE-BURUAK.- Askoren epaile da Olimpu`n Tzeu ta ustez ez usteko asko burutzen dute iainkoek.

652. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0285 Dirudiena ezta gertatzen ta eztiruditenen bidea idoroten du iainkoak.

653. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0097 Jainko gabe esango diotela?.

654. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. beristain 0014 Erregeak jainko ziren Estadu absolutu haien tartean (Luis =xLv=-gnaren Ni naiz Estadoa), politiku-mirari gertatzen dira Fueroak.

655. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Jainkoak agertu ezik, gizonak ezin du bere indarrez txirotasunaren barne-muña soilki jakin.

656. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Jainkoak poliki-poliki agertu digu ori.

657. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jaunaren deia 1965 0054 Aberastasuna, berriz, Jainkoaren doai bat zan I.Z.'ean; bañan, Berrian, lurkoia dalako gaiztetsia ta madarikatua izan zan.

658. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak f. etxeberria 0480 Yainkoaren esana maiz dakarkigu; eta, irakatsi nai diguna txit garbi azaltzen digu.

659. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Kristau-erria Liturji-Batzarrean eta Itza beren izkeran entzuteko alkartzen danean, orduan eta an dago batez ere, Jainkoaren Itza (Schokel 225 or).

660. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Ontan, bai, zuzen asko esan ditekela, aspaldi katean Profetaen bidez itzegin zuan Jankoak, orain irakurlearen bidez itzegiten duala liturji proklamazioan.

661. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Orixe bera aitortu digu Liturjiaren Konstituzioak: Liturjian Jainkoak itzegiten dio bere erriari; Kristo Berri Ona zabaltzen ari da (33 z).

662. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Itzaren oraingotze au betea eta osoa dedin, Jainkoaren deira biltzen dan erria bear da.

663. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Sinai aldean, Jainkoaren deiak urrerazi zuan Israel mendi santura bere Legea jaso zezan, edo naiago badezu Legearen Itza jaso zezan.

664. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Era berean-egiten da Itzaren proklamazioa Jainkoaren deira bildutako Liturji-Batzarrean.

665. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 b) Igandea Jainkoa Erriaren elkartze-eguna.

666. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0072 Ara Justino'k:
Eguzkiaren egunetan alkartu oi gera, lenengo eguna bait-da Jainkoak izadia illunpetatik atereaz mundua sortu zuanekoa; eta Jesukristo egun ortan berpiztu bait-zan illen artetik. (Martimort'ek dakar LA MAISON DE DIEU'n, 57 (1959) 64 or).

667. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Antziñako Batzarretan Itza entzuteak zeukan garrantzi apartekoa ikusirik, Liturjilariak bildurrik gabe aitortzen dute: Ez dagola Igande-Batzarrik Jainkoaren Itzik gabe.

668. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Leenago ikusi degunez, Idazteuna Kristau-Batzarrari eman dio Jainkoak.

669. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Liturjian Jainkoak itzegiten dio bere erriari; Kristo Berri Ona zabaltzen dijoa (33 z).

670. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0072 Bakar-zale da oso amorratua; maite ditu Jainko ta gizon bitarteko ezkutu urrutiak, biotz bakunak bizi oi diranak, gizarte aundietan jaiki oi diran aleun griñazko burruka leiatsuetan sortutako oiu ta garrasi zenbatu-eziñak eltzen ez diran lekuak; eder zaio inguruko artzain ta ikazkiñen bizi goxoa ele xamurrez kantatzea; ta bikainki, bear bada obetuz, margozten du bizi ori, bere luma toleskabe ta zelai-kutsuz gaiñezkoan.

671. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0522 Ikus orain, urrenez urren latiñez bezala, bait'en bidez esamaña guziak korapillatuz: Paul naiz, Iesukristo'ren sehia, Ark deitu ta autatu bainau Iainkoaren Berri Onerako, 2, au agindu baitzien Liburu Sainduetan bere igarleekin, 3, aragiz Dabid'en azitik sortua zan bere Semearengaz: 4 saindutasun kemenez illen artetik berpiztean miragarriro azaldu baitzaigu Iainkoaren Seme Iesukristo gure Iauna, 5, Onen bidez ukan baitugu grazia ta Bidalgoa, atzerri guziek Aren izenean siñesmenari etsi dezaioten, 6, aien artean baitzaudete zuek ere, Iesukristo'k deituak: 7, Iainko Aitaren eta Iesukristo Iaunaren grazia ta pakea zueri, Erroma'n zaudeten Iainko-maite, saindu deitueri.

672. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Munduaren egokitasuna eta Jainkoa (1) Lan au antolatzeko, Sertillanges-en Sources de la Croyance en Dieu artu dugu oiñarritzat.

673. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Orra Jainkoa ba-dela jakiteko errege-bide bat.

674. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0048 Eta besteak beste, argumentu onen bidez urbildu izan zaio beti gizona Jainkoari.

675. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Izan ere, Erdi-Aroko eskola aietan Jainkoarenak eta gizonarenak ain batu eta elkarrekin lotu ziran, ze orain ba-zirudian ezin zitezkela geiago bata besteagandik berezi.

676. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Askotan beintzat, ori zerk egiten duen ba-dakigu: Jainkoaren itza bere muin soillean, eta beronen inguruan pillatutako giza-iritziak bereizten ez jakiteak.

677. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Jainko ordenatzaillea mundu aunditu ta zabaldu onen gaiñean errege bezala berriz agertu dedin arte.

678. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Betiko lan alferra egin, desegin eta berregiten asi... Jainkoak alde egin du mundutik.

679. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Ba-dirudi, munduaren bazterrak zabaldu ta urrundu ziranean, berekin eraman zutela Jainkoa: Mareak, ur-bera dijoanean, txalupak berekin eramaten dituan bezalaxe.

680. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Eta begirada onen lillurak Jainkoa aaztu erazi zuan.

681. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Gaiñeratu dezagun Jainkoaren alde zebiltzanen ikuste motxa.

682. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0051 Jainkoaren aldea babestu nai zuten, baiña ortarako bear etzen bidetik jo zuten.

683. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Jainkoaren indar sortzaillea eta beronen bide arrigarriak ez al dira ontan beste edozein gauzetan bezin ondo ikusten?.

684. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Jainkoak dena ongi egiten duela erakutsi naiez omen zebillen.

685. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Orduan Jainkoak ez al du izaki gaizki moldatu oien ardurarik?.

686. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Bai, noski, baiña orain ez gera ari Jainkoaren Arduraz.

687. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak vill 0200 Munduko egokitasunak Jainkoa ba-dela erakusten digu.

688. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Sakatzez bere burua Yainkoa zala uste izan zun Kaligula'k.

689. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia lf 0098 Mariun.- Nik behar nuen oraino malhur hori! Jainko maitea!... Bilha zazue, ba!.

690. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0050 ETCHAHUN (Sartzen da kopeta ilhun, elheak labur).-... Jainkoak gab'on!.

691. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0051 - Jainkoaren gizonak, aphezak bederen dagotzila ichilik... Orai ere zu, Etchahun!...Orai ere "...

692. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Bai egia da, ez da dudarik, utzi gaituzu ba, Jauna,
Egiazko aphezpiku ta gizon izan zarena;
Bainan hartu bazaitu ere Jainko onak bere-gana,
Munduan ez da ezeztatuko zure orhoitzapena.

693. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Zure mintzaldi chorragarriak zonbat ditugun miretsi!
Ta zonbat zaitugun maitatu, Jainkoak berak badaki!
Zutan herriak zuen argia, zurekin zauku itzali;
Zure joaiteak egin ziloa nork behar dauku estali?.

694. 1940-1968 lapurtera-nafarrera bertsoak xa 0012 Zu ere, Jainkoak deithurik, joan baitzira mundutik;
Ikusi arte, adichkidea, beha zaguzu zerutik!.

695. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0022 Jainko maiteak hainbertze maitatu dunaz geroz eta hain ederra denaz geroz, guk ere maitatu behar dugu.

696. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0022 Aingeruak, Jainko maitearen adiskideak dire harekin zeruan bizi direnak; Jainko maitea bezala, gorputzik gabe dire.

697. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0022 Artetan, Jainko maiteak lur huntarat egortzen ditu.

698. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0022 Andre Dena Mariari, aingeru ederrenetarik igorri dio Jainko maiteak.

699. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0022 5- Zer erran zion aingeruak Andre Dena Mariari? Aingeruak Agur, graziaz betea erran zion Andre Dena Mariari; gero galdetu zion, nahi zuenez Jainkoaren Semearen, Jesus deituko zuenaren Ama izan.

700. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0023 Andre Dena Mariak ezetz erran balu, pollitak izanen ginen! Jainkoaren Semea ez zen lur huntarat etorriko.

701. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0023 Maria Saindua, Jainkoaren Ama, Egizu otoitz gu bekatorosentzat, Orai eta gure heriotzeko orenean.

702. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0042 2- Zer da Jainkoaren haurren familiako bilkura? Meza.

703. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0042 3- Jainkoaren haur guziek, igande eta bestetan mezarat gan bear dute? Ba, denek gan bear dute, bainan badire gan nahi ez dutenak.

704. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0054 Gauza ttiki batean desobeditzeak ez du Jainko maitea, gauza haundi batean desobeditzeak bezenbat ofentsatzen.

705. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0054 Haren biotzak ez du geiago maite Jainko maitea, haurrak aita maite izaten duen bezala.

706. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0054 Trinitate Saindua biotzetik igortzen du; ez du geiago Jainkoaren haurra deitzea merechi.

707. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0054 4- Zer gertatzen zaiote, Jainkoarekin makur hiltzen direneri? Familiatik kanpo dire: ifernurat gaten dire.

708. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0054 Ifernuan sofritzen da, Jainko maitearen eta haren familiatik berech izateaz.

709. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0055 1- Jainko maitearekin makur dena, lur huntan deno, berritz Jainkoaren haur on bat bilaka ditake? Lur huntan dena, ba, berritz Jainkoaren haur on bat bilaka ditake.

710. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0055 Haren zeruko eta lurreko familia guzia, Aita, Semea, Izpiritu-Saindua, Ama-Birjina, Aingeruak, Sainduak, Jainkoaren familiako haurride guziak hari bea dagozi.

711. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0055 2- Zer egin bear du, barkamendua izateko? Berritz Jainkoaren haur on bat bilakatu nahi izan bear du.

712. 1940-1968 lapurtera-nafarrera ikasliburuak nere lehen katichima 0055 Bear du, Jainko maitea ofentsaturik pena izan eta berritz ez hasi nahi izan.

713. 1940-1968 lapurtera-nafarrera haur-/gazte-literatura gh 1958 0350 Eta orduan, aingeruak othoitz eginik Jainkoari, ufa haundi bat egin zuen lupu-sare guzien gainerat.

714. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0007 BATEK.- Jainko guziz boteretsua, onhets zazu, othoi, ostia garbi hori.

715. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0018 Ezagutzen dut ene Kreatzalea eta Jainkoa zarela.

716. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0019 ORAZIONEZKO AKTA.- Ene Jainkoa eta ene Salbalzalea, adoratzen zaitut ene bihotzean zarelarik, eta juntatzen naiz Aingeruek eta Sainduek zure ohoratzeko zeruan bihurtzen daitzuten adorazioneri.

717. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0028 Jainkoaren Ama
Errepika
Jainkoaren Ama, Ama guziz ona,
Zaitzagun maita, bethi, bethi

(berriz).

718. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0029 Errepika
Othoi, ama maitea,
Urrikal zaizkigu,
Jainko zure Semea
Hasarre baitugu.

719. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0029 Zuk dirozu, Maria, hain garbi izanik
Gure grazi'ardiets Jainkoaren ganik.

720. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0029 3- Gizonen arbuioek aserik Jainkoa,
Bere azotearen higitzerat doa;
Nork orai atchik liro
Jaunaren besoa?.

721. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0008 DENEK.- Milesker Jainkoari.

722. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0013 BATEK.- O Jainko urrikalmenduz bethea, othoi, amultsuki beha zozu aldare gainean den ofrendari;
DENEK.- Eta emozu zure Eliza Sainduari batasuna eta bakea.

723. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0013 Prefazioa
BATEK.- Jainko guziz boteretsu eta bethierekoa,
DENEK.- Egiazki zor dautzugu milesker erraitea.

724. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0013 DENEK.- Zure adoratzeko eta laudatzeko, utz gaitzatzu zeruko aingeru guziekin erraiterat: Saindu,
BATEK.- Saindu,
DENEK.- Saindu zare, o Jainkoa.

725. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0018 BATEK.- Jesus beraren gatik, Jesusekin eta Jesus baitan,
DENEK.- Ohore eta loria zuri, Jainko Aita,
BATEK.- Ohore eta loria zuri, Jainko Izpiritu-Saindua,
DENEK.- Ohore eta loria-orotan eta bethi.

726. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0019 Agnus Dei
BATEK.- Jainkoaren Bildots, gure bekatuak zure gain hartu ditutzuna,
DENEK.- Urrikal zakizkigu.

727. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0019 BATEK.- Jainkoaren Bildots, gure bekatuak zure gain hartu ditutzuna,
DENEK.- Urrikal zakizkigu.

728. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0026 Ezagutzen dut ene Kreatzalea eta Jainkoa zarela.

729. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0027 ADORAZIONEZKO AKTA.- Ene Jainkoa eta ene Salbatzalea, adoratzen zaitut ene bihotzean zarelarik, eta juntatzen naiz Aingeruek eta Sainduek zure ohoratzeko zeruan bihurtzen daitzuten adorazioneri.

730. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0028 CHEDE ZINEZKO ETA GALDEZKO AKTA.- Ene Jainkoa, hartzen dut chede zin bat, zuk hastio ditutzun guzietarik begiratzeko, eta ni-ganik galdatzen ditutzun guzien egiteko.

731. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0022 Jainko botera guzia duenak urrikal dakizuela eta, zuen bekatuak barkaturik, helaraz zaitzatela bizitze eternalera. Amen.

732. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0022 Gure bekatuen barkamendua, barkamendu osoa eman diezagula Jainko guziz boteretsu eta urrikalmendutsuak. Amen.

733. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0022 Jainkoa, beha guri eta eman bizia.

734. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0022 Jainkoa, entzun ene otoitza. Eta ene deia hel bedi Zu ganat.

735. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0023 Ospe zeru gorenetan Jainkoari Eta lurrean bake maite dituen gizoneri.

736. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0023 Jauna Seme bakarra, Jesu-Kristo; Jainko Jauna, Jainkoaren Bildots, Aitaren Semea: Munduko bekatua kentzen duzuna, urrikal zakizkigu; Munduko bekatua kentzen duzuna, onhar gure otoitza: Aitaren eskuinean jarria zaudena, urrikal zakizkigu.

737. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0023 OTOITZA
... Jauna zuen baitan.
Eta zure izpirituan....
Jainko menderen mendetan.
Amen.

738. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0031 Ararteko dugula Maria Jainkoaren ama saindua,
lorios eta beti-birjina,
bai eta zure Apostolu Jondoni Petri eta Paulo,
Andres eta Saindu guziak:
eman, Othoi, zure bakea oraiko egunetan.

739. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0031 Zure Seme Jesu-Kristo gure Jaunaren bidez
zurekin baita bizi eta zurekin errege
Izpiritu Sainduarekin bat
Jainko menderen mendetan.
Amen.

740. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0031 JAINKOAREN BILDOTSA, munduko bekatua kentzen duzuna, Urrikal zakizkigu.

741. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0057 ONHAR AITA Onhar, Aita zerukoa, Jainko bethierekoa.

742. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0058 2. Ogia harturik mintzo da Jainkoa Hau da ene Gorputz gurutzerakoa.

743. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0078 2. Jainkoaren nahi saindua
Ni-baitan dadin egina
Izan nadien amatua
Bainan geldituz Birjina.
Agur Maria....

744. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0078 Maria saindua, Jainkoaren Ama, Egizu othoitz gu bekatorosentzat Orai eta gure heriotzeko orenean Amen!.

745. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0013 3.- Ogia arturik mintzo da Jainkoa:
Au da ene gorputz gurutzerakoa

746. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0016 1.- Zer zorion, oi au da fagorea,
horra horra zeruko Jainkoa,
Jautsia da gure aldarerat
guregatik sakrifikatzerat.

747. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0058 Kristo dagola, sinestea-REN BIDEZ, zuen bi-HOTZETAN: Jainkoaren amodioan landatuak eta finkatuak, adi dezazuen saindu gu-ZIEKlN amodio horren zabala, luzea, gora e-TA BARNA: jakin dezazuen jakitate guziez goragoko Kristoren amo-DIOA, Jainkoaren betearen beteaz GAINDI ZAITEZTEN.

748. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0070 Hil bada, bekatuari zaio hil, behin BETIKOTZ; bizi bada, Jainkoarentzat DA BIZI.

749. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0070 Orobat zuek ere, har gogoan hilak zireztela beka-TUARI, bainan bizi Jainkoarentzat Jesu-Kristo gu-RE JAUNA BAITAN.

750. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0082 Beraz, jakizue nik erranik: Jainkoaren Izpiritua baitan min-TZO DENAK ez du erraiten: Madarikatu-A JESUS ; eta nehork ez dezake erran: Jauna DA JESUS, Izpiritu Saindua bai-TAN BAIZIK.

751. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0082 Bai, ainitz gisetako dohainak BADIRA, bainan Izpiri-TU BERA; ainitz gisetako egin-BIDEAK, bainan JAUN BERA; ainitz gisetako EGINTZAK, bainan Jainko bera, denetan denak egiten diTUENA.

752. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0094 Haurrideak, Abrahami eginak diozka Jainkoak bere AGINTZAK eta haren ondo-KOARI.

753. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0094 Huna zer diotan: Jainkoak finkatu du bere or-DENUA; lau-ehun-eta-hogoi-ta-hamar urteen buruan etorri izan den Legeak ez du hu-RA HAUSTEN, agintza des-EGINEZ.

754. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0094 Alta, agintzaz dio Jainkoak eman A-BRAHAMI bere fa-GOREA.

755. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0095 eta Jainkoa ba-KARRA DA .

756. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia othoizlari 1967 0053 Mundu huntako ontasunak izanki-eta norbeitek bere haurridea ikusten badu beharrean eta bihotza hesten BADIO, nolaz dagoke haren baitan Jainkoaren amo-DIOA?.

757. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0439 Jainkoa gizon egin
Eta gutarterat jin,
Nahi izan du bizi
Gu bezala osoki:
Jasainez lan dorpheak,
Penak, nahigabeak.

758. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0440 Gure Jainko onak
Amodiozkoak
Egin du guretzat
Haur dohakabentzat
Ongia nasaiki
Sustut bereziki
Osasuna eman.

759. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0440 Gizonen erremuan
Jainko bizi izan
Nazareth'en gorderik
Maxtruguntzan ixilik
Kaskoz eta eskuez
Hogoita hamar urthez;
Galilea'n gaindi
Predikari haundi
Gero abiatu
Beharrez kunplitu
Bere mixionea
Aitak manatua:
Denak berpiztea.

760. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia m. erdozainzi 0440 Ororen Jainkoari
Guziz ospetsuari
Lurrean, zeruetan
Gizonen bihotzetan
Adiaraz goraki
Eresi bat ederki.

761. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia f. krutwig 0002 Entzun guri ¡entzun! Denaren lndarrok!
Gerkarren iainko izan zaratenok.

762. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia f. krutwig 0010 Lurr samurretan,
Zorioneko Geniok!
Jainkoen aize dizdiratsuek
Hunkitzen zaituzte emeki,
Errtilarisaren hatzek
Korda sainduek bezala.

763. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia lf 0255 Bere errapeñoa esnez bethetzeko
Eta hola bere pittikaren hazteko,
Goizean goizik alharat joan beharra,
Bere heiatik jalgi zen ahuntz zaharra,
Bere ume maitea barnean utzirik
Eta athea firrilaz hets-arazirik,
Pittikari erran ondoan beharrira:
Nehori ere idek Jainkoak begira,
Nehori gero, haurra, zure onetan,
Non ez dautzun lehenik garbiki erran:
Pujes! Pujes, otso moro
Eta harekilakoak oro!.

764. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia l. ligueix 0028 Artzañ gazte gaizoa, mintzo hiz ejerki;
Bena zer dian gogoan Jinkoak badaki:
Pausu baten beharra banikek segurki;
Acholik eztudala segurrez baneki,
Pausa nintek hireki mila Plazereki!.

765. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0348 Jainkoak hala nahiz hainitz jakintsuna.

766. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0349 Achkide izaitekotz Jainkoarekin...

767. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j.p. soudre 0349 Jainko izen saindua du laidostatua.

768. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Ots, fruitu ortatik ar zazue ta ian
erran zion suge maltzurrak Evari;
ori ianez-gero Iainkoa iduri
izanen zerate, ez herabe ukan.

769. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Evak fruitua artu ta ian zuen bertan,
itsurat iarraikiz aren erranari:
zorigaitz guzien azpiko zen iarri,
Iainkoa bezainbat izan bearrean.

770. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Ta gu bai, Kristoren aragia ianez
ta Kristoren odol ederra edanez,
Iainkoa iduri bilakatzen gara.

771. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0407 Ohorezko xingolez etzizte josiak,
Bana Jinko maitiak dena ikusi du!.

772. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia j. agerre 0221 Bizia zintzoen
eginik un emen:
zuzena nola den
Jinkoak sarizturen,
Ixtorioa, hurrena, irakur urren.

773. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia x. lazkoz 0041 ¡Gabon, gabon,
Yaungoikoak gabon!
Eman digula denoy
Yinkoak gabon.

774. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia x. lazkoz 0042 Gizonari itendio
Yinkoak laguntzen,
egunez iguzkia
zeruan edertzen;
ona ta gaixtoari
berdin du argitzen
eta illundu orduko
izarrak agertzen.

775. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0337 Nun ere behar beita Jainkoa goretsi eta kantatu... Nun ere behar beita giza-semeen bihotzetan amodio xorta bat ixuri... harat goatzi bihotza alegera eta bertsoa ezpainetan....

776. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0337 Eskuararen egun haundi huntan, heldu nitzaizue bihotza alegera, Jainkoaz beterik....

777. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Jainkoak ez luke orduan lekurik gizonen gogo bihotzetan!.

778. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. erdozainzi 0338 Munduaren izaria baino doi bat haundiago, munduaz itoa ez izaitekotz; bere libertatearen jabe egoiteko eta Jainkoaren erakaspenaren arabera bere izaitea osatzeko gisan.

779. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0316 Eta nork dio jakitate, ahal emaiten bere kantu berdingabearen itzulikatzeko, egiten duen bezala, chuchen, ozen, gora, behar heinean, hein hortarik behin ere makhurtu gabe? Jainkoak eta bakharrik Jainkoak.

780. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0316 Jitea holakoa du chori horrek eta jitea dena Jainkoak emanik du.

781. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Sortzetikakoa dute liliek daukaten aphaindura, Jainkoari dute dena zor eta bakharrik Jainkoari.

782. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Bainan ez choriak ez liliek ez diote Jainkoari ukho egin.

783. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Beraz, Jainkoari zor diote eta bakharrik Jainkoari, arratsalde gozoetako eta goizalde argietako chori kantariak bezala.

784. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0317 Esku badugu guziek Jainkoaren ganik dauzkagun ahalen eta dohainen baliatzeko ongirako bezala gaizkirako.

785. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0318 Jainkoak begira zitzatela, pertsulari maiteak, errekalat erortzetik, errekako ichtilean edo lohian Berak eman ontasuna chahutzetik.

786. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0318 Eginbide duzue, eta eginbide hertsi, Jainkoak hortarako zituzte egin, moldatu, artha berezienarekin aphaindu gure gogoen argiz argitzea, gure bihotzen sugarrez sustatzea.

787. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa gh 1953 0146 Egia... egia hutsa: Jainkoak Azkonchilo egin zuen egunetik ordu-arte, nehork ez zuen, Azkonchilon, egundaino halakorik ikusi....

788. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Pilotari aurhide maiteak, utz ditzagun Jainkoaren oinetan gure gora-behera eta hotz-bero guziak.

789. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. lekuona 0314 Gure Jainko maiteak churi ditzala gure gaizki-erranak eta eginak, eta denek har chedea, gure pilotako harat-hunat guzietan, in-ahala khar eta amodio erabiltzeko, Pilota eta pilotari guzien onetan.

790. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0040 Elizak seinalatzen du, Jainkoa gure artean bizi dela.

791. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0040 1. Huna zonbat maite gaituen Jainkoak: gurekin nahi du egon beti.

792. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0040 2. Jainkoak bere Semea emaiten dauku: Jesus, Jainkoaren Semea, gizon egin da; Jainko guziz sainduaren bizia ezagut-arazten dauku.

793. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0041 Jesusen bidez, Jainkoak agertzen dauku bere saindutasuna.

794. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0041 13. Nola deitzen da Jainkoaren Seme gutarterat etorriaren mixterioa?.

795. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0041 Jainkoaren Seme gutarterat etorriaren mixterioa deitzen da Inkarnazioneko mixterica.

796. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0041 Jesus da Jainkoaren Semea, gure arterat etorria, gu guziak Aitaren ganat gidatzeko.

797. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0041 JAlNKOAREN SEMEA GIZON EGIN DA GURE ARTEAN EGIN DU BERE EGOITZA.

798. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0060 1. Jainkoak nahi ditu gizon guziak bildu.

799. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0060 2. Jesus egin da Jainkoaren zerbitzari Aitaren gomita ekartzen danku: hortarat etorri da.

800. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0061 Izpiritua gidari hartzen duten guziak Jainkoaren Erresumarako bidean dira.

801. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0061 Ixilik, Jaunaren aintzinean, ikus zer egiten duzun lagunekin elgarretaratzeko: adixkide bat gomitatzen duzularik aratsaldekoaren egiterat, Lagunketa joaiten zirelarik josteta baten muntatzeko; zure lagunen artean hartzen duzularik bere gisa utzia den haur bat Jainko gure Aitaren nahia egiten duzu, harek baititu bildu nahi gizon guziak.

802. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0061 Huna Jesusek ekartzen daukun berri ona: Jainkoak maite gaitu eta gu bere haur egin nahi gaitu.

803. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0080 Nehor gabe egin nahi dugu gure zoriona, Jainkoaren eta gure anaien ganik urruntzen gira.

804. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0101 Girixtinoek familia bat bera egiten dute zeren duten Jaun bakar bat, Jainko eta Aita bakar bat.

805. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 ENTZUN JAINKOAREN HITZA

806. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Jainkoaren ondoan biziko gira mundu berri batean .

807. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Ikusi nuen zeru berri bat eta lur berri bat, eta entzun nuen mintzo bat, ziona: Huna Jainkoaren egoitza gizonen artean.

808. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0120 Haren populua izanen dira eta hura heien Jainkoa.

809. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Jesusi jarraikitzen diren guziak Jainkoaren ondoan biziko dira, eta mundua berri izanen da betiko.

810. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Jainkoaren Populua, beha dago, Jauna noiz etorriko den berriz.

811. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa ene populua, entzun 0121 Egun batez hartuko gaitutzu Jainkoaren mahainean.

812. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0203 Batean eta bertzean, Ebanjelioaren mamia daukuzu eskaini eta agertu: Jainkoaren ohoratzea, ez bakarrik, ezpainez, bainan bihotzez, othoitzari emanez lagun, penitentzia.

813. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0302 Sortzez gutarteko presuna bat da, bainan Jainkoaren hautuz, Jainkoaren ama da, gure ararteko botheretsua, Jesusen bihotzerat heltzeko biderik laburrena eta seguruena.

814. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0044 Eta Kattalin gorriak eta Jainkoaren zakurrak hiltzen badira ikaragarriko erauntsiak hasten omen ditun.

815. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep 0044 Zer ari zauku Jainkoa, erran zuen, kexu, aztala lurrean joz bere soinekoetarik uraren jautsarazteko.

816. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0022 Lehenbiziko lana: othoitz-kantuez eta fraide-bizitzeaz eskual-anaien eta mundu guzikoen salbatzea, mundu zabaleko herritar guzien eta Jainkoaren ararteko egoitea eta hil-anai guzi-guzien zeruraraztea, zeruetan eraikitzeko Jainkoaren Erresumarekin... bethiereko Eskual-Herria.

817. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak j. haritschelhar 0442 Behar dute jakin bi erresumetako buruzagiek edo zuzendariek, beren gain hartu behar dutela eskuararen geroa eta izanen direla hobendun bai Jainkoaren bai gizonen aintzinean uzten balimbadute galtzerat.

818. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 JAINKOAREN BILDOTSA

819. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Egun batez, Jondoni Batista-k ikusten du Jesus hari buruz heldu: Huna Jainkoaren Bildotsa; huna munduko bekatuak ekentzen dituena.

820. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Zertako deitzen othe du Jesus Jainkoaren Bildotsa?.

821. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Mendeak eta mendeak Jainkoa gizon egin aintzin, Izraeldarrak Egiptoko Faraon edo erregen peko ziren, heien esklabo.

822. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Bainan Izraeldarren asperenek Jainkoaren bihotza hunki zuten eta egun batez Mois heien buruzagia deitzen du.

823. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Jainkoak orduan mehachu; Erregea bethi bere hartan.

824. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Jainkoak orduan azkarrago joiten du: gaitza aberetan sartzen da; harriak urtheko ogi eta beste uzta guziak chehatzen ditu.

825. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Azkenean Jainkoak ondar kolpea emanen du: Esiptoko etche bakotchetan heriotzeak primu guziak eremanen ditu.

826. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 - Bildots horren odolak ditu Izraeldarrak Jainkoaren asarretik beiratu eta salbatu.

827. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 - Jesu-Kristok, Jainkoaren Bildotsaren odolak gitu Jainko Aitaren asarretik beiratu eta salbatu.

828. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Bethi Esiptarren peko, beren Jainkoaren othoizterat ere ez aizu, azkenekotz Izraeldarrak heiek bezain errebes bilakatu ziren, heiek bezain pagano, ez tzarrago, ez hobeago.

829. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Etzioten deusik zor'ta beraz Jainkoaren asarrea heien gainean finka ziteken.

830. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Mundua ere, Jesu-Kristo agertu aintzin, itsumangoka bekatuko ilhunpean zabilan, zurezko edo harrizko jainkoen ondotik.

831. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Beharrik zinezko Jainkoaren Bildotsa jautsi da gu ganat, ta kurutzean bere burua eskaini, bere odola azken chortaraino ichuri.

832. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak othoizlari 1959 0226 Huna Jainkoaren Bildotsa, huna munduko bekatuak ekentzen dituena.

833. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0026 - Bekatoreak galdatuko du: Jainkoaren miserikordian ez othe ditake fida?

834. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0026 b) bainan Jainkoa zuzena dela orhoituz (XI);

835. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0026 a) Jainkoa laidostatua da (LIII);

836. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0027 a) Infernuko lehen pena: Jainkoaren ganik berechtea (LVI);

837. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0027 2.) Bertzela Jainkoa laidostatzen du;

838. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 d) egiten zaikun gaizkia Jainkoaren gaztigutzat onhar (XXIV);

839. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 a) Jainkoaren manamendua da (XXVIII);

840. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 b) Bego Jainkoari mendekioa (XXIX);

841. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 c) Barka bertzeri, guhauri Jainkoak barka diezagun (XXX);

842. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Eskerrak ere, ene eskual amodioa Jainkoaren amodio bakar eta osoraino abiarazi duen Uztaritzeko apezari.

843. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Jainkoari eskuaraz mintzo, hoitarik zenbat den ixilka saindutu eta saindutzen.

844. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Hiltzeko bezperan, Testamendu zaharrekoen zuhurtziarekin egin zautan: Hau ikusi dut ene bizian: zuzen dabillana laguntzen du Jainkoak.

845. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Jesus, Jainkoaren Semeak hartzen du haragizko gorputz bat, Andre dena Maria baitan.

846. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0012 Jesus'ek lanari eman dio bere balioa: lanean ariz eta lanari esker, ezdugu bakarrik guhaun burua hazten edo familia bat altxatzen, bainan ere Jainkoa ohoratzen, goresten, xerbitxatzen eta munduaren apailamenduan parte hartzen.

847. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Jesus igorria izan da gure salbatzeko, hari esker bizi gaitezen: Jainkoak alabainan hainbestetaraino maitatu du mundua nun bere Seme bakarra eman baitio, haren baitan sinetsiko dutenetarik nehor gal ezdadien, bainan bai betireko bizitzea ukan dezaten.

848. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Jainkoak ezen bere Semea mundurat igorri du, ez eiki munduaren galtzeko, bainan haren bidez salbatzeko.

849. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. erdozainzi 0013 Berekin bildu ditu, eta, ama batek bere haurrak polliki altxatzen dituen bezala, dizipuluen gogo-bihotzak Jesus'ek idoki ditu Jainkoaren gauzetarat eta apailatu beren geroko mixionearentzat.

850. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0011 Jainkoak pilota eman eta berek jokatzen ikasi....

851. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0008 Maria Saindua, Jainkoaren Ama, egizu othoitz gu bekatorosentzat, orai eta gure heriotzeko orenean.

852. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0009 Jainko botere guzia duenari urrikal gakizkola, eta gure bekatuak barkaturik helaraz gaitzala bizitze eternalera.

853. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0009 Gure bekatuen barkamendua, barkamendu osoa eman dezagula Jainko botere guzia duenak eta, miserikordiaz betheak.

854. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0009 Ene Jainkoa, sinesten ditut zinez eta ene bihotz guziaz, Eliza Katoliko, Apostoliko, Erromanoak sinesten eta erakasten dituen gauza guziak: zeren zuk, egia bera zarenak, erakatsi baitiozkatzu.

855. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0009 Ene Jainkoa, esperantza dut, sineste fermu batekin, emanen dautazula, Jesu-Kristoren merezimenduen bertutez, mundu huntan zure grazia, eta zure manamendueri jarraikitzen banaiz, bertzean zure loria, zeren hitzeman baituzu eta baitzare zure hitzetan osoki leiala.

856. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0010 Ene Jainkoa, maite zaitut ene bihotz guziaz eta gauza guzien gainetik, zeren baitzare guziz ona eta osoki maitagarria: maite dut halaber ene laguna, ene burua bezala, zure amorea gatik.

857. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0010 Ene Jainkoa, handizki damu dut zu ofentsaturik, zeren guziz ona zaren eta zeren bekatua hastio duzun.

858. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0010 Jainkoaren Manamenduak

859. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0010 1. Jainko bat adora zazu, Halaber maita osoki .

860. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0022 G. Zer aditzen duzu Inkarnazioneko Misterioaz? I. Aditzen dut Jainkoaren Semea Gizon egin izan dela.

861. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0022 G. Nor da Jainkoaren Semea? I. Jainkoaren Semea da Trinitate Sainduko bigarren Presuna.

862. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0022 G. Zer erran nahi duzu, diozuneanJainkoaren Semea Gizon egin izan dela? I. Erran nahi dut Jainkoaren Semeak hartu dituela gureak bezalako gorputz bat eta arima bat.

863. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0023 G. Jainkoaren Semeak non hartu ditu gorputz hura eta arima hura? I. Birjina Maria dohatsuaren sabelean.

864. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0023 G. Jesu-Kristo Jainko da? I. Jesu-Kristo Jainko eta Gizon da.

865. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0023 G. Birjina Saindua Jainkoaren Ama da? I. Bai, haren Semea, Jesu-Kristo, Jainko denaz geroz.

866. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0036 G. Zoin da Jainkoari egin dezokegun Othoitzik hoberena? I. Hura da Patera edo Gure Aita.

867. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0036 G. Nori mintzo gare, Agur Maria erraitean? I. Mintzo gare Birjina Maria, Jainkoaren Amari.

868. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0040 G. Zer da Kontrizionea? I. Kontrizionea da Jainkoa ofentsaturikako urrikia, haren gehiago ez ofentsatzeko chede zinarekin.

869. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Paganoen zuhurtzia gogorraren gainera, badugu hemen Jainko bakar amultsuaren baithako sinestearen eztitasuna; adimendua argituaz bertzalde, bihotza hunkitzen, berotzen, hobetzen daukun fedea.

870. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je axular 0008 Mendez mende gizonari gauzek berek edo Jainkoak erakatsi egiak hor ditugu lerro lerro ikasgei.

871. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0022 Misterio hortan ikhusten dugu oraino zoin den azkarra Ama Birjinaren sinhestea, eta Jainkoaren nahiak zoin gogotik onhartzen dituen.

872. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0022 Aingeruak erraiten dio, Birjina baratzen delarik, munduan ezarriko duela Jesus, gauza guzietan Aita Jainkoa bezembat den eta mundua salbatu behar duen Jainkoaren Seme hura.

873. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0022 Bainan Aingeruak segurtatu dionean bere botua hautsi gabe amatuko dela, Aingeruaren hitz hori ordu berean sinhesten du, eta berehala Jainkoaren eskupeko jartzen da, dioelarik: Egin bekit zuk diozun bezela.

874. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0023 Aski behar zaut jakitea Eliza Jainkoaren manuz zautala mintzo.

875. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0023 Beraz Elizak zerbeit manu dautanean emaiten, Jainkoa bera mintzo balaut bezela sinhetsi behar dut.

876. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0023 Hemendik aitzina nik ere Jainkoaren erran guziak sinhetsi nahi ditut.

877. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0086 Jainko zelakotz, Jesusek horien barnearen berri bazakien, eta erakasterat ere emaiten zakoten.

878. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0087 Ebanjelio sainduko erakaspenez baliatzeko behar nuzkeen laguntza hek ez daizkotalakotz Jainkoari galdatzen.

879. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak andre dena maria 0115 Mariaren zerbitzari handienetarik batek dio: baratu gabe Jainkoaren Ama zerbitzatzen, maithatzen eta othoizten badugu, salbamendua segura dugula.

880. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0022 Zoin dire Jainkoaren kreaturetan ederrenak? Hek dire Aingeruak eta gizonak.

881. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0022 Zer dire Aingeruak? Aingeruak dire izpiritu huts batzu, Jainkoak kreatu dituenak bere ohoretan eta bere zerbitzuko.

882. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0022 Zer ziren Aingeruak, Jainkoak kreatzean? Aingeru guziak saindu eta dohatsu ziren, bainan behar zuten irabazi zeruko zoriona.

883. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0022 Nola behar zuten irabazi zeruko zoriona? Jainkoari leial egonez.

884. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0022 Aingeru guziak leial egon ziren Jainkoari? Aingeru batzu leial egon ziren: hek dire Aingeru onak.

885. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0022 Eta bertzeak? Bertzeak jazarri ziren Jainkoari: hek dire Aingeru gaichtoak edo debruak.

886. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0023 Jainkoak nola gaztigatu ditu aingeru gaichtoak? Zerutik ifernurat igorriz.

887. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0023 Garhaitzen ahal ditugu debruak? Bai, garhaitzen ahal ditugu, Jainkoaren laguntzarekin.

888. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0066 Sinesten dut haragiaren phiztean, hitz horiek zer erran nahi dute? Erran nahi dute Jainkoak bere botereaz phiztuko dituela gizon guziak munduaren azken egunean.

889. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0067 Zer eginen da gure arima heriotzearen ondotik? Jainkoaren aintzinean agertuko da egin duen ongiaz edo gaizkiaz jujatua izaiteko.

890. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0104 Jabeak nola behar du gozatu bere ontasuna? Jainkoak nahi du jabeak bere ontasuna goza dezan beraren eta bertzeen ongiarentzat.

891. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0105 Zer debekatzen dauku Jainkoaren hamargarren manamenduak? (...).

892. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0144 Zer behar dugu galdatu othoitzean? Oroz lehen Jainkoaren ohoreari eta guhauren edo bertzeen salbamenduari behatzen diren gauzak.

893. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0144 Jainkoak entzuten ditu bethi gure othoitzak? Bai, bethi, ongi eginak balin badire, ez bethi guk galdatua emanez, bainan gure arimarentzat hobekienik dena.

894. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0144 Galda dezazkegu mundu huntako gauzak ere? Bai, bainan Jainkoaren nahia onhartuz bethi.

895. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0186 Gure bekatuek zer egiten diote Jainkoari bethi eta lagunari batzuetan? Jainkoari egiten diote laido bethi eta lagunari batzuetan kalte.

896. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0187 Laido eta kalte hori chuchendu ondoan, kito gare Jainkoarekin gure bekatu barkatuentzat? Ez, baditugu oraino gaztigu batzu jasaiteko mundu huntan edo purgatorioetan.

897. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0187 Nola chuchentzen dugu, bekatuak Jainkoari egin laidoa? Oroz lehen kofesorrak eman penitentzia eginez.

898. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak katixima 1940 0187 Zoin dire egiten ahal ditugun bertze penitentziak? Hek dire: othoitza, barura, amoina, sakrifizioak, penak eta nahigabeak giristinoki jasaitea eta Jainkoari eskaintzea.

899. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak d. soubelet 0144 Orhoit zoin segur ginen Jainkoak laguntzen ginituela.

900. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0045 Gure Jainkuak gu egin gaitu
mundu onetan berdiñak,
eskubide igualak danori
danontzako atsegiñak;(...).

901. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0049 Arozamenak
Fruturikan gabeko arbola
naiz ta sayatu lanian,
gure Jainkuak ez gaitu ikusten
danak begi berdiñian,
bañan, Mattin, ez nuke egon nai
zure larrun barrenian,
ai zer etorkizuna daukazun
ezkontzen aste'iranian.

902. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Han De profundis bat guziek erran, Marseillaise eta Gernikako arbola kantatu, eta mundu guzia (merkatu eguna zen) lerro-lerro sartu zen elizarat, Jainkoari eskerren bihurtzeko.

903. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1944 00001 Buerkel. - Eskualdun guti da naski Buerkel nor zen dakienik: mozkor tzar bat, Alzaziano gaichoeri zenbeit urthe hautan ederrik jasanarazi duena! Alamana zen, erran gabe doa. Buerkeli konduen galdetzeko, etsaiek lekhuak hustu arte zaudelarik segur Alzazianoak, hil da buruzagi bihotzgabea, zenbeit egun labur eri egonik. Ez da hilik jujatu behar: ez dugu jujatuko. Hau erranen bakharrik: Jainkoa luzakor bada, ez dela ahanzkor...

904. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak stpierre herr 1944 00001 Nahaskeriaz aseak gira leporaino; orok gogo bat, azken gerla hartan bezala, orok indar bat gerlarien laguntzeko, eta lagun gitzala Jainkoak bakearen argiaz lehen bai lehen gozatzeko. Mgr Jean SAINT-PIERRE.

905. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ox 00001 Zeruak lurrari, Jainkoak gizoneri hitzeman eta emaiten duen ontasun ezin garbiagoa.

906. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Elizan, Lartigau, Baionan gu Katolikoentzat on den kaseta bat ager-arazi nahiz ari denak, aiphatu du gure zoriona joan zirelarik, menturaz alegeratu gintuena azken bitoria egun hotan jakiteak laino gehiago. Bainan Frantzia aphal dela, kraskatua bezala. Zer dugun egin behar altchatzeko. Egitekoetarik bat Jainkoari emaitea zor zaion ohorea, Jainkoa gabe egin obrak zimendu ahulak baitituzke.

907. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 14-18 ko gerl'aitzinian, nurbaitek nurbait khurutchatzen zianin edo harekin buru egiten erraiten zeion: Jinkuak deizula egun hun! Eta bestiak arrapostia: Bai zuri ere pharte hun! Etzen egiten ahal batzarria pollitago.

908. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1945 00001 Gerla hartarik landa, batek erranen zian: Egun hun eta bestiak: Bai zuri ere! Etzen haboro Jinkuaz kestione.

909. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eta gero, itzultzeko tenorea! Alportchak hustucheak ziren eta arinduak! Arimak aldiz betheak ziren eta Jainkoaren graziaz pisuzko.

910. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Zer bozkarioa gizon-bihotz hoitan guzietan! Jainkoa nola ez zuten laudatuko, gizonak egin dituelakotz eta Ama bat eman diotelakotz zeruan!

911. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Burhasoeri bereri hitz erdi bat behin edo bertze erran bazioten, munduko gorena! Sudiakre egin ondoan zabaldu zen aitari, eta huna aita girichtinoak nola ihardetsi zion: Haur maitea, osoki buruari emana nion, hemen apheztua hemen egonen zinela, sor-lekhutik hurbilisko, eta zure alderat bilduko nintzela, hiltzeko. Ametsak! Deus ez dut egin nahi hartu duzun chede handitik zu urruntzeko: Jainkoak urrunerat deitzen zaituneaz geroztik, zoazi: sekulan deusek etzaitzala gibela. Badakit goldeari lotzen denak hildoa bururaino ereman behar duela; bururaino gibelat behatu gabe.

912. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Badakit orobat Jainkoaren deiari ihardesteko etchea uzten duena, Jainkoak ez duela uzten: laguntzen du eta sariztatzen! Nik baietz erraitea nahi duzu? Ba: zoazi haur maitea. Nik benedikatzea nahi duzu? Ba, benedikatzen zaitut. Eta nere bihotz min ezin erranezkoaren gatik, atsegin hartuko dut zure atseginaz. Zoazi, bainan azken agurraren eguna ethorri gabe, utz nezazu zure besarkatzerat...

913. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zerb herr 1946 00001 Haurreko amets bera oraino! Ametsa ala Jainkoak bere zeru ederretik igorri aintzin-argi bat? Sainduek noiz-nahi ukhaiten dituzte holako argiak...

914. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Joaile-jiliak Jinkoak lagunt detzala.

915. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eta zu, jaun aphez berria Jinkouak lagunt tzitzala arimeen hounialat ungura erazten.

916. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Oraiko geihienek odol gutidie, ait'amak haurren onhouriaz ez dira pikatzen eta gaztiak zer diren Jinkoak berak badaki.

917. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hezurretaraino harrek jana, denek utzia, minaren minaz bai eta barneko bozkarioz ezin egonez oihuka dio zerurat: Sinhesten dut lurpetik piztuko naizela eta nere haragi huntan nik, bai nik ikusiko dutala nere Jainkoa.

918. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bai, ichur nigarrak, nigar othoiztuak, nigar amestuak eta hire gazten harroka zintzurrez igorrak oihu hau, herio-burrunber hirrika: Sinesten dut, orai denek utzia, jana, zapatua naizelakotz, sinhesten piztuko naizela. Sinhesten dut, hezurrak oro egun batez lurpetik chutiturik, iganen garela Jainko baitan den bethiereko Eskual-Herrirat. Sinhesten dut... eskualdun gaztek bihotz zabalak baitituzte, sinhestez betheko diren, bihotz hain zabalak!

919. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Biba jakitatea! Hak emaiten daizku eletrika, tresna mota guziak eta, jakitateak bere lana bururatuko duelarik orotarat hedatuz, orduan gizona izanen da gauzen nagusi, egiazko jainko. Gizona da jainko bakharra.

920. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Langilek behar dute elgar aditu, komunizten oldarrean sarthu, parabisurat lasterrago heltzeko. Jo muthurrean traba guzieri: Marx-ek dio odol ziphutik phiztuko eta mundu berria. Hortakotz, bi etsai badira bereziki lehen bai lehen garbitzeko: langileak beren azpiko dauzkatenak eta erlisionea, Jainko bat badela diona gizona baino gorago eta lur huntaz kanpo zoriona hitzemaiten duena.

921. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Eta futcho komuniztek fede osoa galdatzen dute beren zeru hura baithan. Girichtinoak ez gira zakhurrentzat ere on ikhusten ez ditugun Jainkoan eta zeruan dugulakotz sinhestea. Bainan, heiek bardin sinhetsi behar sekulan ikhusiko ez duten zeruan!!!

922. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Jakitatea gidari? Ez da ukhatzeko gizonak abilduz doazila: Jainkoak hortako eman dakote izpiritu bat. Eman dezagun ere egun batez gizonek aski jakitate ukhanen dutela segeretu guzien jabe izaiteko eta gauza guzieri manatzeko: iguzkia nahi den tenorean jeikaraziz eta uretik arnoa eginez!

923. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Jakitatia, gaiza ederra, gizounaren eta Jinko Hounaren zerbutchari delarik... Bena Jinko Hounaren ahantztiarekin, gizounak bertan kabaletzen... eta harien jakitatia ordian ertzokeria handirenen bazkazalia!

924. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Sudiakre.- Gure herritar Bertrand Iratchet larunbatean sudiakre ordenatu dute. Goresmenak gure adichkide onari. Orai aldareko lehen maila iraganik, bertze biak ere jinen ahal dira lastersko. Jainko maiteak lagun dezala. Bihotz bihotzetik agur sudiakre berriari.

925. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Nola ez gogorat eman bi mintzairez emanikako Jainkoaren Ama kantika miresgarria, ala biarnesez, ala eskuaraz!

926. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1956 00001 Bai diosesa kontent zen, nahiz beila batek griña frango sort-arazten duen bihotzetan, ez balitz ere ez aski saindu izaiteko beldurra! Bainan beldur hori ere ez dea gure Jainkoaren grazia bat, eta ez othe diogu milesker erran behar hortaz bihotza lasairik?

927. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Esk.- Sant Andres, barda egin dut omets, zurez eta neurez. Jinkoa eta André Dena Maria, har nezazue zuen onez.

928. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Aien otoitzak, aien bizitza ta penitentziak! Bainan urteak joan eta urtak ethorri, Saturio urte askotan sartuta izanik, Jainkoa'k errukituta bere aldamenera joateko Saturio'ri ots-egin zion.

929. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Saturio Deuna ildakoan, gure Prudentzio'k lekaro aren bakartasuna utzi zuen, Jainkoa'k berriz deitua; eta Kalagorri'ko bidea arturik, ara joan zan, kristau-fedearen eragintasuna eramanaz.

930. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Urte gutxi buruan, Prudentzio Tarazona'ko Gotzai edo Apezpiku egin zuten; eta Tarazon'n bertan bere bizitzaren urteak bukatu zituen, eta Jainkoa'k dei-egin zion.

931. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Orduan, chingar azpidun presentzalea hurbiltzen da eta dio: Yainkoak dautzula egun hun, Bazterretcheko anderia, Etchechuriko alabaren phartez heldu naiz zuri erratera: plazer balimbaduzu errezebituko nuzun egun ene lagunekin eta hura errezebituko duzun etzi bere kompainiarekin

932. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Yainkoaren laguntza hor, berne!

Bozkarioa

933. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Fedeak erakusten dauku ezin-bertzean behar dela pazientziarekin sofritu; bainan Jainkoak eman dauku adimendu eta aho, zango eta beso, mundu huntako kondizionen hobetzeko. Eginbide dugu ernatzea.

934. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Lan eder eta ohoragarria da lurlana; harek salbatzen du gizakundea goseak hiltzetik, eta Jainkoaren auzo bizi arazten du jendea, federik batere duen ber.

935. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Erran dezagun, Mattinek bazakiela nolako eritasuna zuen eta zer gerthatzen ahal zakon uste gabean. Prest zagola Jainko onaren aitzinean agertzeko, ez da dudarik.

936. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1960 00001 Lehenik jaun aphezpikua mintzatu zauku sakramenduaren indarrez eta nola behar giren bethi, nun nahi eta edo zoin kasutan Jainkoaren lekhuko, Kristoren soldado agertu.

937. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Jainko maiteak har ditzala bere lorian.

938. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Milesker, Ama Marie-Bibiane, eta Jainkoak lagunt zaitzala zure lan-bide berrian.

939. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 1) 635 milliards, Jinko gabeko eskoleer;

940. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1962 00001 Jinkoak argit ditzala, arimeen hounetan eta bakhotchak sakrifizio bat eskent dezala, herratiak sar ditian utzi dien l'antique maison de Rome.

941. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lf 00001 Badu zonbait mende Jainkoak berak ezarri zituela bere legeak eta orok badakigu ez duela gizonen obedientzia biziki ardiesten.

942. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Arabarrak zuregana etortzen gera
Zure baitan maitasuna aurkitzeko.
Gure Ama biozpera baitzera,
Zure bidez Jainkoari eskatzeko
.

943. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Girichtinoaren oihua ez da Gagarine, zabiltza goregi! bainan Gagarine, apalegi zabiltza, Jainkoaren izaitea baita gu denen hel-burua!

944. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Bere tribu edo leñuan Jainkoarekiko betebearrak zintzo bete ditzazkete.

945. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Uri aundietan eta lantegietan bakarrik ba'dabiltz, beren jainkoarekiko eginkizunak bereala baztartzen dituzte ta oker bidea areago artu.

946. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... irrintzizorn 1961 00001 Beiñolako Jainko altsua, asarrekor ba ' yatorku; esango dautsagu: " Jauna, zure ebatzi ta geure artean, zure Seme dan errubako izaki txiki au jarten dogu ".

947. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Familien benetako bizitzea, arimen bizitzearen antzera, Jainkoari egiten deutsagun otoitzaren bitartez etorten da.

948. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Obispoak, Jainkoaren aginduen kontra joateko eskubiderik ez daukela.

949. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Nere adiskide maitea: Lerro auek artzean osasun onez izatea opa dizut, neu ere, Yainkoa'ri eskerrak, alaxe naiz-ta.

950. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Derrigorrean okerra euki bear, ez Jainkoan, ez bizitzan siniesten ez dabenak, alkar-maitasunik eta itxaropenik bageko bizitza irakasten daben gizonak.

951. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Larrimiña, gizona, bakardadea, Jainkoa, itxaropena, erlijioa, eriotza askatasuna; gai auek guziak erabilli dituzte beren literaturaren ( nobela bereziki ) zear.

952. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. argiñarena 00001 Ez da Jainkoa bere erlijioaren oñarria.

953. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... bidez 1967 00001 Kristoren ordezkari!
Gizonen uskeriak eroateko Jainkoari.
Ta Aren eskerrak ekarteko gizoneri.

954. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00001 Eta iñoiz baño gartsuago dezute euskaldun agurea Eguberri aro ontan Jainkoari arrenka, atzerripetik euskaldun semeak beren etxera eraman ditzan!

955. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 5.- Egia. Gure pekatuen damuak, Jainkozkoa edo supernaturala izan bear dau. Jainkoa ofendidu dogulako atsekabea euki bear dogu biotzean. Bestela, gure damua naturala izango litzake. Esate baterako: noredonor ofendidu dogulako edo bere aurrean izen ona galdu dogulako edo onelako beste errazoi gizonezko bategaitik damutuko bagintzaz, Konfesiñoko Sakramentuak ez leuskiguz pekatuak parkatuko.

956. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... euzko deya 1959 00002 Batzuk Jainkoak emanak ditu; besteak gure arteko dira oraindik...

957. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Antziñako erriak edo primitivoak Jaino bakarraren idea izan zutela garbi ageri da.

958. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Arte idorokundeak eta ethnologiak erakusten digute, pensaeraren asieran gizonak Jainko bakarra sinisten zutela.

959. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Ori orrela izanik, probilidadez baieztu dezakegu, Euskaldunak Jainko bakarra sinisten zutela.

960. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Bere primitibismoan Jainko bakarren idea galdu gabe gorde zutela, alegia.

961. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Beste aldetik diotenez, auskalduneri, kristianismoa beregantzeko egi batek traba aundia egiten ziela; Jainkoagan iru persona izateak, alegia.

962. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Zer dala ta oztopo ori Jainko-irupersonetan sinisteko? Nunbait euskaldunak Jaun-goiko, Jainko edota Urzia'ren bakar izatasunean sinisten zutenez, iru Jaunen egi ori ulergaitza zitzaien.

963. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0124 PON. - Osasuna zuoi iruroi, ludi audi onetako agure-batzarkide bakarroi yainkoen aginduen egilerik beinenoi....

964. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 DUN. - Orrazkero, pozago artuko dabe yainkoak eurekana.

965. 1969-1990 bizkaiera antzerkia larrak 0275 MAR. - Ez, Tellus'eri Lurra da Tellus dalakoan, eta Erromarrak yainkotzat eben Lurra be ostuko dautsadaz landara batzuk, zure bedar-ganean lorak zabaltzeko: lora bellegi, urdin, bioleta amusko, ta lili orizko estalgia egingo dautzut zure ilobi-ganean, udeak dirauen artean.

966. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0112 Jainko altsuak zer nai izan eban
gu olakoak eitean,
gorputz arimaz gizon bikaña
bere itxuraz sortzean?
Itaun oneri erantzuna nik,
aurki dautsat sentitzean
ene barruko bizi-egarri
ta iñoiz ase eziñean
.

967. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0112 Zer balio dau ona eiteak
eiten ezpada gogoaz?
Ona eitean gorrotoz bada
Jainko ta lagun urkoaz?
.

968. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0113 Alde batetik Jaungoiko Jauna
besterik geure obena;
zeru ta lurren Jaubea Jainko
gu izaki kozkorrena.

969. 1969-1990 bizkaiera bertsoak olerti 1980 0113 Zergaitik bildur? Jainkoa bada
maitasunezko atsedena,
gure bizitza ta egite danen
asiera ta azkena?
.

970. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0021 6. Konparatu eizuz Jainkoak emon deuskuzan maitasun frogak eta gure gurasoak emoten deuskuezanak.

971. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0031 Jainkoak gure lehenengo gurasoak, Adan eta Eba, sortu ebazan eta Lurreko Paradisuan ipini ebazan, han zoriontsu izateko.

972. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0031 Honen bitartez egiten ebazan Jainkoaren semealaba eta zeruaren oinordeko.

973. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0031 Jainkoak gure lehenengo gurasoak askeak egin ebazan: zintzoak izateko, edo bere aurka jokatzeko.

974. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0041 3. Moises. Jainkoaren ituna herriarekin.

975. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0041 Erregearen jauregian hezi eben eta Jainkoak aukeratu eban bere herritarrak menpetasunetik atarateko eta Berak agindutako lurraldeetara gidatzeko.

976. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0041 Sinai mendira heldu ziranean, Jainkoak Moisesi hamar aginduak emon eutsazan harri zapal bitan idatzirik.

977. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0041 Orduan Jainkoak eta bere herriak alkargoa egin eben, hau da, alkarren arteko zintzotasunezko ituna: herriak aginduak betetzeko hitza emoten eban, eta Jainkoak, salbatuko ebala agintzen eutsan.

978. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0050 2. Egiazko Jainkoa eta egiazko gizona.

979. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0050 Jesus egiazko Jainkoa da, Ama Birjinagandik jaioa, ez gizon baten egitez, Espiritu Santuaren egitez baino.

980. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0050 Bere bizitzan zehar Jainkoa zala erakutsi eban, Jainkoak bakarrik egin daikezan ekintzak eginez, hau da mirariak: gaisoak sendatu, hildakoak berbiztu, ogiak eta arrainak ugaritu ebazan.

981. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Egite on bakoitza aurrera-pausu bat da, Jainkoarengana hurreratzen gaituana.

982. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Honek esan nahi dau Bera izan zala Jainkoaren legea ondoen bete ebana eta Aitaren nahia ondoen egin ebana.

983. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0059 Gizakion eredu da eta gu argitzen gaituen argia da Jainkoaganako bidean.

984. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0069 Jesusen ereduari eta hitzei jarraituz, gure jarrera zuzena, Jainkoaren semealaba bezela ibiltea da.

985. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0069 Jainkoaren semealaba zintzoak izan nahi badogu, antzera jokatu behar dogu Berarekin:
- Jainkoa eta Aita bezela onartu, hau da, Jainkoa gurtu.

986. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0069 Jainkoari, eta Berari dagokionari emongo deutsagu lehentasuna, gauza guztiak baino gehiago maitatu behar dogulako.

987. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0078 Eguen Santuako liturgiak, Jesusen agindu hau gogoratuazo deusku, eta Jainkoa, maitasuna eta karitatea dagoan lekuan dagoala irakasten deusku.

988. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0078 Jainkoaren dohairik bikainena da, Jainkoa Bera karitatea da (1 Jn 4,16).

989. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 Laburpena
1. Zein da Jaungoikoaren Legeko bostgarren agindua? Jainkoaren Legeko bostgarren agindua hauxe da: Inor ez dozu hilgo.

990. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 2. Zer agintzen deusku Jainkoaren Legeko bostgarren aginduak? Lagunurko guztiak maite izateko eta gure etsaiei parkatzeko agintzen deusku Jainkoaren legeko bostgarren aginduak.

991. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 4. Zein da Jainkoaren Legeko zazpigarren agindua? Jainkoaren Legeko zazpigarren agindua hauxe da: Ez dozu ostuko.

992. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 5. Zer debekatzen dau Jainkoaren legeko zazpigarren aginduak? Inori bere ondasunetan kalte egitea debekatzen dau zazpigarren aginduak.

993. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 8. Zein da Jainkoaren Legeko hamargarren Agindua; zer agintzen deusku, eta zer debekatzen deusku? Hamargarren agindua hauxe da: Inoren ondasunen gurari bidebakorik ez dozu izango.

994. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0097 Jainkoak emon deuskuzanekaz eta zuzenbidez irabazten doguzanekaz pozik egoteko agintzen deusku, eta bidegabeko aberastu-nahia eta besteen ondasunen eroan-ezina debekatzen dau hamargarren aginduak.

995. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0107 2. Kopiatu eta osotu eizuz zure koadernoan esaldi honeek:
- Garbitasun onbidea hauxe da:...
- Jainkoaren Legeko bederatzigarren agindua hauxe da:...
- Jainkoaren Legeko seigarren agindua hauxe da:...
- Jesusen lagunen gorputza... jauretxea da
.

996. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 ...... Brun! Brun! Brun! Molok burdin orizko jainkoari tupin otsaren antzeko korrokadak urteten eutsoen zizkien urdailetik.

997. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 Merkatura joan zirenak ez ziran eltzen eta tenplotik plazaraiñoko zemaiak egizan zegizkian jainko bildurgarriak, erria dardaraz egola zegola: Aurrak niri; tximistak erreko zaitue zaituzte danok bestela!....

998. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 Esku utsik etorri ziran jaupariak, plaza erditik jainko bildurgarriaren tupin korrokadak entzutean, bildur ziran aren tenploan sartzen.

999. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 Zer egikeen zegiketen jainko bildurgarri eta erri aztoratuaren artean?.

1000. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 - Jainko itzalgarri...! - otoizka auspeztu zan jaupari nausia ateetan bertan, burua lurrera makur eukala zeukala.

1001. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 - Otoi gitxi eta jaki asko niri - itzak moztu eta arpegi serioa emotson emaion Molok jainkoak.

1002. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura f. zubiaga 0017 - Munduko merkatuak zearo aldatu dira, Molok andia... - jainko etxe erdiraiño arrastaka urreratzen yakon zitzaion jauparia, besteak atzetik eukazala zeuzkala, jainkoak obeto entzun egion zezaion.

1003. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0045 KOSME
Jainko maitea, igartzeke
il naz!
.

1004. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 184 Alkinoo.-Pontonoo! Nastazi ardaoa kantiñean eta banandu bertatik jauregian aurkitzen diran guztiai, Zeus'i, oiñaztarri-zale dan eta otoizlari agurgarriai laguntzen dakian jainkoari, ixurketak egin daioguzan.

1005. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0232 222 Melanti.- Ondo dakusgu orain be, ziztrin batek beste ziztrin bat daroala eskutik, jainkoak bada bakotxa bere kidekoaz batu oi ditu beti.

1006. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0043 - Gure artean, indarra ta indarkeria, dirua ta dirukeria Jainko goratuak izan dirala, esan bearrik ez jagok.

1007. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0043 Gaur gizona zer dan, axe bera izan ei zan Jainkoa leenago.

1008. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0043 Gaur Jainkoa zer dan, axe izango ei gara gizonok egunen baten.

1009. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0132 Bera da ikusten ez dan Jainkoaren irudia ta gauza guztiak Beragan egiñak dira.

1010. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0184 Au dakar gogora Paul doneak itzokin:
Beraz, Jainkoarentzat aukeratu, berezi ta maitagarriak zaren ezkero, biotzeko erruki, adei, apaltasun, erabide ta egonarria jantzi egizuez. (Kolosatarrai, 3-12).

1011. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Eta zerutik jatxi dan illezkorren bat ba'litz, zeozer gertatzen dauskue jainkoak; gaur arte, ba, beti agertu yakuz argi be argi guk ilketa bikaiñak eskintzerakoan, eta geugaz jan oi dabe jarrita, geuk jan daroagun lekuan bertan.

1012. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0165 121 Kirke.- Oi doakabe! Oindiño be guda-egiñak eta lanak darabilzuz gogoan, eta jainko illezkorren aurrean be ez ete dozu amor egingo?.

1013. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak egieder 0071 Umeen artean, ikastoletan, Jaungoiko izena ez dala erabili bear, aundi egin ondoren, Jainkoa ontzat artuko dabela ta abar....

1014. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0053 Loitzea besterik ez da, izadian edertasuna baiño ez ikustea, beronegaz batera Jainkoari omen egin ezik.

1015. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0053 Izadia loitzea da bere kautan bakarrik begiratzea, beste ezegaz artu-emonik ez ba'leu lez; Jainkoaren lekuan jartea....

1016. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0087 Jainkoa saiets utzi gabe bada ere, gizona gaillendu bear omen da gaur-egun.

1017. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0058 Egiazko Jaungoikoaren ordez, beste guzurrezko jainko batzuk asmau doguz.

1018. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak y. elorriaga 0182 Azkenean hauxe dinotso idazleak bere deiei entzungor izan danaren jainko Josuri: (...).

1019. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0010 Iñondik iñora, Jainkoaren kabuzko eragite oi ez lakoa agiri dan arima baten aurrean aurkitzen gara, bete-betean; Teresa'k beragandu egin eban eragin au, ta gero olan ikasia azaldu egin euskun, zintzo ta ezin obeto, izkuntza eder, lau ta berebizkoan.

1020. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0010 Baiña gertakari orreitan bat, giz-arimearen arrigarriak erarik ikustekoenean agertu ta guztietan ulertzeko errezena, maitasuna da; onek biotzaren unerik sakonenean ospatzen ditu bere askotako adierazpenik beteenak; azkenez be, alkartea deitu bearko dautsagun maitasuna, auxe baita indar guztiaz gora igoten saiatzen dan giza-maitasunagaz aurkitzera jatsiaz doan Jainko-maitasun gaiñez egiñaren bidera urtetea; lur onetan bizi dan arimeak Jainkoagaz euki leiken batasunik barruko ta sendoena dozu; ta argi biurtzen da, jakituri biurtzen da: jainkozko gauzen jakituri, gizonen gauzen jakituri.

1021. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0012 Teresa jakintsuaren otoitz mandatu lau ta goitarra datorkigu, ta guri ulertu eragin gura dausku Jainkoak barne-otoitza egiteko gogoz beteten dauan arimeari egiten dautson mesede ikaragarriak...; nire ustez gogozko otoia ezta ba besterik adiskide modu bat baiño, ta onetan sarri egon oi gara, bakarrik, maite gaitula dakigun Aregaz autuan ().

1022. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0012 Besterik da; bera be, bateoaren bitartez Eleizearen soin-atal egitean, eleiztar guztiak daben apaizkunde orren zatikide da, ta onek gai egiten dau, ta beartu be bai, Jainkoagandik Eleizearen bidez artu eban fedea gizonen aurrean autortzeko ().

1023. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0070 Guk Andra Mariagaz andrazko Jainko bat ez dogu egin, paganotarrak egiten eben legez.

1024. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0070 Jainkoaren ta gizonen Ama.

1025. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak k. gallastegi 0070 Ez Jainko bezela.

1026. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0165 Maitasunezko experientzirik gorenengoak izan zituan Teresak; Jainkoa azaltzen jakon aurrean begiz ikusiko ba'leu lez, bizi ta dizditsu.

1027. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0165 Eriotza opa dau ortarako, ain maite dauan Jainkoaz batzeko.

1028. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0165 Baiña, onen oiñazea guztiz samurra da-ta, arimeak ez dau nai ori kentzerik, poztu be ez dau ezek poztuten Jainkoak berak ezik... ().

1029. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0014 Autortza, baina, sakonean BARRUA BARRITZEA da, au da, barriro maitatzea, Jainkoari adi-adi egotea, askatasuna lortzea, pekatuaren buztarritik askatu egiten gaitu-ta.

1030. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0014 Biotz-barritzea auxe da, izan: Jainkoa ta urko laguna maite izateak emoten dauskun poza barriro geuregandutea.

1031. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0026 DAMUA: Damua ta BIOTZ-BARRITZEA gauza bat eta bera dira, ots, Jainkoa ta urko laguna barriro maitatzea.

1032. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0037 Ikus zelan alkarri parkatzea bearrezko dan Jainkoak be parkatu daiskun baita zelan egia dan alkarri parkatu ezkero, Jaungoikoak be parkatuko dauskuna.

1033. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Ardatz-mailara heltzen ez badira ere, badagoz beste gai batzuk aitatu beharrezkoak diranak: honeen artean, Jainkoa eta fedea nagusiturik agertzen jakuz, egia esateko, gai biak gai bakar baten adierazpide dirala.

1034. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak literatura/3 0146 Jainkoaren kezka eta bilaketa hau, esan dogun legez, hainbat olerkitan agertzen jaku.

1035. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0057 Gero izpi edo errainu beilegi batzuk marraztu daikez, Jainkoak gizon-emakume guztiak inguratzen eta zaintzen dituala adierazoteko.

1036. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0057 Gai honetako testoei begiratuz, Jainkoa gurekin dagoala aurkitzen dogu.

1037. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0057 Orain garrantzizkoena hauxe da: gaur eta hemen Jainkoa gurekin dagoala aurkitzea.

1038. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0057 Hona hemen euren gurasoei, hezitzaileei, anai-arreba zaharragoei, abadeari, umeak ezagutzen dauan beste katekista bati... egin deikioezan itaun batzuk umeei eskeintzeko: - Noiz edo noiz Jainkoa zeure bizitzan aurkitzen dozu?.

1039. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 Egunen batean Jainkoaren agintzaria beteko da, bere leialtasuna betikoa data, eta ez dau bere Berbea behin ere ezeztatzen.

1040. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0335 Jainkoaren Berbeari buruzko alkarrizketa labur horrek itaun barriak sortuko ditu; katekisteak batzen jakin behar ditu edo, sortu ez badira, sortzen, taldean hausnartzeko:
- Hemen, lurrean, ez gara inoiz ere guztiz zoriontsu izango?.

1041. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0118 Aginterri *Aginterri: Imperio guztian lez deabruakanako gurtza ontzat artzen ez ba'eben, erasoaz zemaituko ebazala; eta, orregaitik, kristau-eraz bizi ziran guztiai aukera au eskiñi eutsen: edo jainkoai gurtza emon edo il.

1042. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0118 Zer, ba? esan eutsan Trajano'k, ez al-deritzazu geuk be gure jainkoak geure adimenean daroaguzanik?.

1043. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0140 Eta abadeak beste munduko bere ibilleraren barri guztiak emon ondoren, hasarre gorritan, jarraitu eban: - Berastegiarrok! gaiztoak zaree, eta Jainkoaren pasentzia agortu dozue.

1044. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0063 Irlanda'ko Errepublika'ren Bein-beiñeko Jaurlaritzak Irlanderriari:
Gizon eta emakume Irlandarrak: Jainkoaren eta gure asabengandik aberri-izana jaso dabenaren izenean, Irlanda`k, zuen bitartez bere ikurriñaren inguruan batu ta bere askatasunaren alde burrukatu dagien bere semeei dei egiten dautse....

1045. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0063 ... Irlanda'ko Errepublikaren auzia Jainkoaren babespean jartzen dogu, bere bedeinkapena eskatuz.

1046. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0011 Alde batetik hondobako putzuko ur bizigarrien ikuspegia, gizakiak putzu horretara joko dau bere egarria asetzeko: eszenarik adierazgarriena Jesusena da, Samariako emakumearen putzuaren ondoan; bere inguruan antolatuko dau ebanjelioko diskurtso handia: ur Jainkoaren bila joten dauen gizakiaren egarria asetzen dauen ura.

1047. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Jami islamiar mistikoarentzat ura Jainkoaren arnasea zan, kristinauen logosen antzekoa, espiritua edo berba gizakitua, arrazoi beiratu eta kristaldua, berba haragitua.

1048. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak bizkaiko herri iturriak 0015 Itun Zaharrean bertan, Jainkoaren espiritu gizonezko-andrazkoa uren gainera makurtzen da, holan bere izakerea materialdurik eta ugalkor edo sortzaile izatea lorturik.

1049. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Ez duenak buru zendako hainbertze liburu?
- Dakikanetik begira hadi, ez dakikanetik Jainkoak begira nezala
- Nahiz zahar ta jakintzu, zuhurrak hartzen du abisu
- Orroitzapenik gabe jakitaterik ez
- Besteentzat badaki eta beretzat ez.

1050. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0036 ANA - Baina, zer gertatzen zaio aitonari! Jainko maitea! (Aurpegia eskuekin eztaltzen duela negarrez da bakarrik gelditzean).

1051. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0019 BEATRIZ - A bai... oraintxe gogoratu naiz!. (Brigelagana hurbilduz) Zer zabiltza Venezia aldetik, jaun agurgarri hori?. (Brigelari, isilka) Jainko maitearren, ez nazazu agirian jar!

1052. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0016 Eta kantuen bitartean zera oihukatzen du: zoazte, bakante horiek, zoazte urrezko urlasterdun Tmoloko bakante eztitsuok, abes egiozue Dionisori soinu ozendun atabalen konpasera, txilibista sakratu eta armoniatsuak abesti sakro eta armoniatsuak entzunarazten dituenean, mendiek errepikatzen dituztenekin batera, aupaden jainkoa goretsiz, frigiar oihu eta heiagorez.

1053. 1969-1990 euskara batua antzerkia k. santisteban 0050 Zeusen seme den Dioniso ezagutuko du, jainko legez bete betean jaioa, izugarria oso baina gizakientzat txit goxoa.

1054. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Nik Eneasen modura gure arbaso ospetsu hark ere bere sorbalda gainean atera bait zuen Ankises agurea Troiako sugarretatik, hala atera nuen Zesar nekatua Tiberreko uhin artetik: eta gizon hori orain Jainko bihurtu da, eta Kasio gizajo bat besterik ez da eta gorputza makurtu beharra dauka Zesarrek oharkabean burukada bat egiten diolako.

1055. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Espainian izan zenean, eta atakeak eman zionean, nola dardar egiten zuen ohartu nintzaion: egia da, jainko hori dardarka ari zen, ezpain koldarrek ihes egin zioten koloreetatik, eta mundu osoa izutzen duten begiratuzko begi horiek galdu egin zuten beren distira: intziri egiten entzun nion nik: bai, eta erromatarrak berarengan begiak ezartzera behartu zituen mihi hori eta liburuetan haren hitzaldiak idaztera, oihuka hasi zen: Ai, emaidazu zerbait edateko Titinio, neskatila gaisoaren pare.

1056. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0021 Ene jainkoak, harritzen nau nola hain izakera ahuleko gizon batek izan lezakeen lehentasuna mundu maiestatetsuan eta berak bakarrik palmadarra eraman lezakeen ikusteak.

1057. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde amaiur 0122 ORBARA - (Sartuz). Izango da, etxeko jaun, izango da. Zeruko hegaztien eta lurreko abereen ardura duenak, ez dezake utz babesik gabe bere idurira egindako gizona. Haragiz jantzitako Jainkoaren agintzarik ederrenetako bat da hauxe, eta kristau garen aldetik hitz altxagarri hoietan eduki behar dugu fede. Jainkoak hestu har gaitzake, baiña ez itotzeraiño; eta zenbat eta gehiago hestutu, izan dezagun gogoan gure Aita eta Egillea gugandik hurbillago dugula. Izan ere, nola utz ditzake aita batek bere semeak arriskurik haundienean?

1058. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0213 ALBINUS - Nire anaiek zurekin ihes egiten badute, eztadukat zer esanik. Baina hemen geratzea erabakitzen badute, haiekin geratuko naiz. Jainkoari eskeindu behar diot nire bizia.

1059. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00036 Nazkaturik omen zegoen Jupiter jainkoa Midasen diru-gosea ikusirik, eta zigor bat eman nahi omen zion.

1060. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0005 BEGIRA: IKUSI, ZELAIETAKO LOREAK, NOLA HAZITZEN DIREN;
ETA, ZEINEN APAIN JAZTEN DITUEN JAINKOAK!
EZ OTE ZERATE ZUEK, TXORIAK ETA LOREAK BAINO GEHIAGO?
BADAKI ZERUKO ZUEN AITAK, ZUEK ZER BEHAR DUZUEN!.

1061. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0005 3. ERLIGIO EXPRESIOA (denak batera irakurri): NERE ONDO-ONDOAN DAGO JAINKOA.

1062. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0005 BAKARRIK NAGOENEAN ERE,
JAINKOA NEREKIN DAGO!
BAI ONA ZERALA, ZERUKO AITA!
ZU BETI NERETZAT LAGUNIK ONENA!
.

1063. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0017 JAINKOAREN GOGOA - Jesus, Jainkoaren Hitza da.

1064. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0017 JAINKOAREN AGINDUAK
-1 Jaungoikoa gauza guztiak baino maiteago izatea
-2 Jaungoikoaren izena alperrik ahotan ez hartzea
-3 Jai egunak jai egitea
-4 Gurasoak aintzat eukitzea
-5 Iñor ez hiltzea
-6 Aragikeririk ez egitea
-7 Ez ostutzea
-8 Gezurrezko testigutzarik ez egin eta gezurrik ez esatea
-9 Besteren senar edo emazterik ez nahi izatea
-10 Oker-bidez besteren ondasunik ez nahi izatea.

1065. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0018 - JAINKOAK gizaki guztiak deitzen] ditu, Bere ondoan ZORIONTSU izatera.

1066. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0018 - Guk ez degu beti on dana egiten, Jainkoaren nahia ez degu betetzen, eta Berarengandik urrutiratzen gera.

1067. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0018 - Baina Jainkoa ona eta bihotz bera da: Damutu eta Berarengana joaten bagera, Berak barkatzen digu.

1068. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0018 Jainkoa beti gertu dago guri barkatzeko.

1069. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0018 JAINKOAREN HARRIGARRIAK- Jesusek bere piztuerarekin bizia ematen die gizaki guztiei: Jainkoaren bizia.

1070. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak katekesilagung 0018 Sakramentuak Jainkoaren lagun egiteko, Jesusek eman dizkigun opari ta laguntzak dira.

1071. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0008 Efesoko Diana, jainkosaren kultuak ere baditu halako zenbait berezitasun, hau Maria Birjinaren kultuaren tankeratsuko egiten dutenak: Maria bera ere hiri hartan izan bait zen hasiera-hasieratik Jainkoaren Ama bezala ospatua.

1072. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Beretar guztiekin ukatu zuen, ordurarte gotu-herriak Arrioren irakatsietatik ikasia zuen fedegaiztoa, aitortuz, Jainkoagan hiru pertsonako batasuna dagoela, Semea konsubstantzialki sortu duela Aitak, Izpiritu Santua Aita eta Semeagandik batera datorrela, hauek biok izpiritu bakarra baino ez dutela eta, ondorioz, bat besterik ez direla.

1073. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0058 Agirian aztertzen dena, Erregeen izaera da: Erregea Jainkoaren ordezkaria denez, bera da Erreinuaren buru, eta, ondorioz, Erreinuko gizon guztiek zor dizkiote obedientzia eta zerbitzua, Jainkoak ezarri dizkion betebeharrak gauzatu ahal izateko.

1074. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0058 Jainkoaren bikario dira erregeak, bakoitza bere Erreinuan, lurreko gauzei dagokienez, jendeak justizian eta egian edukitzeko guztien gain jarriak, Enperadorea bere Inperioan dagoen bezalaxe.

1075. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0058 Eta Santuek esan zuten, ezen Erregea Jainkoaren ordez dagoela lurrean jarria justizia egikaritzeko eta nori bere eskubidea emateko.

1076. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0093 Atena-ri, jainkoek eraikitako aberri honi, galduak zituen hainbat eta hainbat gauza itzuli nizkion.

1077. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0003 - Tira, Zepelino, Jainkoa ere sartzen al duk asto kontuetan?.

1078. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0003 - Hara, bada, Jainkoak behintzat, behin eta betiko zuzenbidea egin zian hor astoekin.

1079. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0003 - Hots, eta zer eskatzen hion Jainkoari?.

1080. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0569 Teilhard de Chardin-ek ez du Jainkoa errealitatearen sortzaile ez denik esaten.

1081. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0569 Prozesu hori bideratu eta Azken Puntu Jomuga horretan bilduko duen Jainko Jomuga horren behar handiagoa dugu (nolabait esateko) hasierako Jainkoarena baino.

1082. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0569 Dena den, filosofiaren historian, Jainkoa errealitatearen sortzaile bezala ikusi dutenak askozaz gehiago izan dira.

1083. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0569 Kultura horietan gehiengo batek gure adimenarentzat onargarri ikusi du erantzun hau: Jainkoa, egile ahalguztiduna.

1084. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0569 Jainkoa errealitatearen sortzaile eta eragile bezala azalduz eman diren frogak era askotara jarriak izan dira.

1085. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0021 Jakintza filosofikoa, Hesiodo-rekin, k. a. VIII. mendean, jainkoez arduratzen da batik bat.

1086. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0155 Zuzenbideak bi iturri ditu: Jainkoa edo giza arrazoia.

1087. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0203 Jainko kreatzaile bat onartzen den une berean desegiten da problema hau.

1088. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0203 Baina Jainko hau arbuiatu edo onartzen ez baldin bada, arazoaren irtenbidea guztiz zailtzen da.

1089. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0258 Non da Jainkoa?.

1090. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0126 Gaztetako idazki batetan honela dio: Jainkoaren erlojua da natura.

1091. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 * 3. Jainkoa.

1092. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 Azkenik, hirugarren errealitate metafisikoa edo baldintzagabea, kontzientzia moralak eskatzen duena, Jainkoa da.

1093. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0228 Beraz, Jainkoagan, Hauengan gauza bera bait dira errealitatea eta idealitatea, aurki dezake eredu perfektua gure bizitza moralak.

1094. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0179 Bestela pozik onar lezake, asmatuz egoera hori Jainkoaren nahia dela edo arimaren garbitzeko gertaldia.

1095. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak histgizarte/ii 0306 90 garren zenbakiaren gaiari segituz, Jainkoaren aurka botatako blasfemietaz.

1096. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Jainkoari Urcia deitzen diote, Jainkoaren amari Andrea Maria, ogiari orgui, ardoari ardun okelari aragi, arrainari araing elizari elicera, gariari gari, urari uric, erregeari eregia, Santiagori Jaona domine Jacue.

1097. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Jainkoa eraikitzen ari zen etxeak oso oinarri sakon eta seguruak zituen, horma sendoak eta sabai oso polita.

1098. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Jainkoak esan zuen: Sor daitezela argizariak ortzean eguna eta gaua bereizteko, jaiak, egunak eta urteak seinalatzeko; eta lurrari argi egin diezaiotela. Eta hala izan zen.

1099. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Egin zituen Jainkoak bi argizari handiak: argizari handia eguna eraentzeko, argizari txikia gaua eta izarrak eraentzeko.

1100. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Eta Jainkoak ona zela ikusi zuen. (Sorrera 1,14-18).

1101. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Birpasatu egingo dut pentsatu, hitzegin, irakurri eta idatzi dudan guztia: Sorkuntzari buruzko marrazkiak egiten jarraituko dut eta hau idatziko dut: Eskerrak ematen dizkizugu eguzkiarengatik. Ilargiak eta izarrak, bedeinka ezazue Jainkoa.

1102. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0013 Argia zeinen garrantzitsua den ere gogoratu beharra daukat, eta eskerrak emango dizkiot Jainkoari opari handi horrengatik.

1103. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0061 Berriona dakarkizuet, dio jainkoak: Eskualde hartan artzain batzuk zeuden gaua izarpean ematen, txandaka artaldeak zainduz.

1104. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0061 Artzainak Jainkoa goretsiz eta Hari eskerrak emanez itzuli ziren ikusi eta entzun zutenarengatik. Guztia Jainkoak esan zienez. Jainkoaren hitza egiazkoa da. (Luka 2,8-20).

1105. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0061 Zer esan nahiko zenioke Jainkoari, Joseri, Maria eta haurrari?.

1106. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0061 1. Irakur ezazu seinalatzen dizugun testu hauetarikoren bat: Sorrera 12,1-3; 11 Samuel 12,1-14; Isaia 40,9-11; Joan 15,12-17... Ikus dezakezunez, testu bakoitza Jainkoak pertsonaren bati eman dion berri onen bat da.

1107. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. acha 0061 Jainkoak bere adiskideei emandako berri onak Biblia liburuak kontatzen dizkigu.

1108. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 Bere helburua: zerbitzu eta lagunkidetasunean oinarrituko Jainkoaren Erregetza eraikitzea.

1109. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 Besteekiko egiazko maitasun zintzoa Jainkoa maitatzeko era bakarra dugu.

1110. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 Mk 3, 13-19 konduak zera adierazten digu: Jesus da hautatzailea (nehor ez da apostolu Jainkoak deiturik ez bada).

1111. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 Jainkoaren Erregetzaren aldarrikatzeari dagozkion pozak eta oinazeak elkarrekin banatzeko.

1112. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 Jainkoaren Erregetzaren lanak egiteko: - Herri behartsu eta eroriari zerbitzatzeko.

1113. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 Jesusek Jainkoaren Herri Berria osatu nahi du.

1114. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0013 Gainerako bizialdia Jainkoaren Erregetzaren alde eman zuen han-hemenka sortuz zihoazen elkarte berriak zerbitzatu eta animatuz: Jerusalen, Antiokia, Korinto, Erroma....

1115. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0036 Bidaia bukatzen dutenean elkarteari ematen diote kontua, Jainkoaren ekintza zein izan den beren ekintzen bidez.

1116. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0036 Paulok eta Bernabek ateratako ondoriorik nagusiena hau da: Jainkoak jentilei zabaltzen dizkie ateak.

1117. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0059 - Jainkoaren Hitza hedatzea.

1118. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0059 Horregatik sortzen dira laikoek burututako ministeritza berriak Jainkoaren Elizan.

1119. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0082 - Bataioan Jainkoaren ausentziaz, Haren pertsonaren ezagupen ezaz, idolatriaz etsitakoentzat, Eliza, salbamen egiten da.

1120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0082 Jainkoa eta gizakiaren arteko topaketa sinbolizatzen du.

1121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0082 Hitz batean: Jesukristo, alfa eta omega, hasiera eta amaiera, Jainko eta gizon.

1122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0082 Zazpi sakramentuak Jainkoak giza bizitza osoari eta munduari komunikaturiko salbamenaren osotasuna dira.

1123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0082 Sakramentu bat ospatzen dugun aldiro, hots: Jainkoarekiko sakramentu interpertsonal bat gure pertsona eta mundutik, ditugun etsipen eta zapalketa guztietatik askatzen gaituen salbamenaren partaide egiten gara.

1124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0128 - Zergatik diogu Maria Jainkoari bete-betean eskainirik dagoela?.

1125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0128 Maria da, beraz, Jainkoaren historiaren une garrantzitsu bat, hau da, gure historiarena.

1126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0319 Poeta ez da ezer sortzeko gai, jainko batek kanpotik etorri eta, arrazonamendua kenduz, inspiratzen duen arte, Platon-ek berak zioenez.

1127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0319 Kristau ikuspegitik, inspiratzen duena ez da, jada, musa, edertasunaren iturburu den Jainkoa bera baizik.

1128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0035 - Sufrimenduaren aurrean Jainkoa ez da neutrala.

1129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0035 Ezmaitatuak eta ezonartuak defendatuz eta babesgabeak babestuz azaltzen du Jainkoak bere erregetza.

1130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0035 - Gainera, Jainkoaren hurbiltasuna eskaintzen die, bere barkamena.

1131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0035 - Jainkoaren barkamena bekatariei heltzen zaiela eta Jaunaren Salbamenaren planaren barruan daudela jabeturik aritzen da Jesus.

1132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0047 2. Jesus, Jainkoaren semea da.

1133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 Jesusek, itzulirik eta ikasleei begira, haserre egin zion Pedrori: - Ken zaitez nire aurretik, Satanas!, zure gogoetak ez bait dira Jainkoarenak, gizonarenak baizik.

1134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 Topaketa basamortuan izan da (Jainkoa eta gizakiaren topaketa) eta borroka gaitz-boterea (Satanas) eta mesiaren artean.

1135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 - Aberastasun eta oparotasun bidea bihurtzen du Jainkoak.

1136. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 Jainkoa ez da zerbait erabilgarria nahiz eta gure asmoan munduak sinets dezan izan.

1137. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 Jainkoaren lekuan aberastasunaren boterea jartzen bait du eta honek usteldu egiten du.

1138. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0071 Jesusentzat garrantzitsuena Jainkoaren Erreinua predikatzea da: - Bere denbora, indarrak... Jainkoaren Erreinuari eman zizkion.

1139. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0071 Jainkoaren Erreinua bere bihotzean dago; bere ekintza guztietan.

1140. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0071 -Jesusen bizitzan dena dago Jainkoaren Erreinurantz zuzenduta.

1141. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0071 - Jainkoaren Erreinuaren zerbitzurako bakarrik bizi izan zen.

1142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0071 - Ez zuen Jainkoari buruz bakarrik hitzegiten, baizik eta Jainkoaren Erreinuari buruz.

1143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0071 - Jainkoaren Erreinua zabaltzeagatik eta egiaztatzeko bere bizitza osoa eman zuen.

1144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0071 Baina Jesusek Jainkoaren Erreinua esaten zuenean, zer esan nahi zuen?.

1145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0071 Ez zuen Jainkoaz bakarrik hitzegiten, Jainkoaren Erreinuaz baizik.

1146. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0071 Erantzun: - Zergatik lortzen du Jesusek harrera hain ona Jainkoaren Erreinua azaltzen duenean?.

1147. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0071 Jesusen itxaropena: Jainkoaren Erreinua.

1148. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 Profeten lan bat hau da: Jainkoaren irudia mantentzea idolo bat bihur ez dadin.

1149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 Haientzat Jainkoa hau da: - Santua

1150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 Jainkoa ez da Gizakiak egindako idoloa.

1151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 Jainkoa ezin da manipulatu.

1152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 - Gizakiak bilatzen duen Jainkoa.

1153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 - Justizia praktikatzen eta nahi duen Jainkoa.

1154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 Behartsuen Jainkoa da.

1155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 - Berarengan sinesten dutenak baztertzen ez dituen Jainkoa da.

1156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 - Gizon-emakume guztiak maite dituen Jainkoa.

1157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 Liburu Santuen azken egileek honela agertzen digute Jainkoa: - Kreatzailea eta jauna.

1158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0085 Unibertso osoa da Jainkoaren aintzaren agerpena.

1159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak