XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0005 Sinisten dot Jaungoiko Aita alguztiduna, zeru-lurren, Egillea, eta bere Seme bakarr Jesukristo gure Jauna, Espiritu Santuaren egitez sorrtu ta Maria Birjiñagandik jayo zana, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean josia, illa ta obiratua izan zana, inpernuetara jatsi ta irugarren egunean illen artetik biztu zana, zeruetara igon eta Jaungoiko Aita alguztidunaren eskumaldean jezarrita dagoana: Andik biziak eta illak epaitzera etorriko dana. Sinisten dot Espiritu Santua, Eleiza santu ta katolikua, Santuen alkarrtasuna, pekatuen parkamena, aragiaren biztuerea, betiko bizitzea. Amen .

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0011 Boskarren siniskaya auxe da: SINISTEN DOT JESUKRISTO INPERNUETARA JATSI TA IRUGARREN EGUNEAN ILLEN ARTETIK BIZTU ZALA.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Baita gero alkarreri be zutunik dagozala bata bestieganantz zerbait makurtuta, bakochak bere esku biyak bular aurrian batu ta bekokiraiño jaso, ta mukurtueran bera jachita.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Oneritxizko garretan errekinbilla etziñakuzan lurrera iatsi?.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 Jatzi egixube zaldi ganetik bera, oingotz gixagaxo orreri, era oretan ekarrtiaz, estiak be ija abora etorri yakoz-eta.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0177 Augaitik gizon aragikorra, aberien mallara jasten da:.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0185 Berac asmetan ebazan Mariyaren ondran izen barriyac; zerbait eguiten azi baño lenago, escatzen eutzan bere dontzotasuna; zuzenduten eutzazan bere erreguac beragaz aurrez-aur balego leguez: maite eban bera ama leguez, ta zirudiyan zerutic jatzirico aingueru bat, iragarteco bere maitetasuna.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0042 Orduan Jesusen Ikasleak ¡alkondara ta gona zuri almidoi ta burdin beroagaz gogortu ta leunduak jasten zituen soñean! Buruan barriz oraingo Eliz-Artzain edo Obispoak eliz-jaietan erabilli oi daben antzeko txapela eruatebien, ¡paper zuriagaz egiña!, oial-estu edo zinta gorriakaz apaindurikoa Eguen Donean, da oialtxu baltzagaz Bariakuan....

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 -¿Nun bizi zara? - itandu eban gizakumeak zalpurditik jatzi ziranean bereala.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0217 Betozan ordurako, kaleak betean, Berrituko gizon morroskoak eta emakume galantak, bularren gañean Antiguako Amaren irudiak zituela; agertu ziran gero Markiña, Jemein, Goibar, Etxebarria ta Zigarrotzakoak; igoeben danak, aldizka aldizka, Antiguaraño, soñu gozoak joaz, Ama Mariari ikuste bat emotera; ta guztiak agur biguna egieutsenean, eldu zan Mariaren irudia errira jasteko ordua.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Gizon izatea galdu ta abereen mallaraño jasten gara.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Curutzean ill zanean Jauna, bere arima guztiz santua Jaungoicotasunaz bat eguinda edo batuta, eta contau ezin leitequeezan aingueruz inguratuta, jaitsi zan Berbera inpernuco lecu zacon aetara, nun alde guztietatic sarraturic egozan ainbat arima.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0006 Askotan, eguzki odoltsuba mendi-ostietan jasten zanian bere azken-izpijak ibarr-sakonera bidaltzen, geure artzaintxubak begizten ebala, otoi samurra bere ezpanetatik Goiko Jauna'gana igoten zan, bere guraso-aldez eskatzen; eta sarri, otoi-egijala ulu uzuba entzuten zan, eta lasterrtxe otsua agirtzen zan antxe.

14. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0005 BRAULIO - Agur... agur... poliki jechi... gero arte...

15. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Jus. - Kalera jeixten zeratenetan, iyo.

16. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0062 Bidez, Gazteluko zei laurkitu ta ederra, baita ere Sarasate'ren izena dun zumardi egokia zerbait ikusiaz, erritik at juan ziran; urrutitik, illun samar arren, arresidun uria ikusi zuten eta Ega ibai aldera jetxi ta bera iraganaz, Billaba, Uarte ta beste erri txiki ugari nolakoak ziran igarri zuten bai, bañan ez garbi ikusi, illun zegon eta.

17. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Eta izate ta gauza guztiak ez ezik, i Bera ere bai! dan dana guri eman zaigu: Nobis datus nobis natus; guretzat jetxi zerutik, guretzat jayo, guretzat lan egin, guretzat erakutsi, guretzat nekatu ta naigabetu, guretzat ill eta guretzat aldarean gelditu!.

18. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0011 Aingueruzco liriyo
Estimagarriya,
Usai gozozco lore
Zerutic jechiya;
Gorde nazazu, Ama
Guztiz maitatiya.
Ez dezadan ziquindu
Birtute garbiya
.

19. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 ¡Egur likizkeriya!
ezin artu surik;
etsayak dirudite
jachirikan goitik
dabiltzala neri miñ
ematiagatik
.

20. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 ¡Ez nua zai geyago
emen egotera-
esan ta sukaldetik
echeko atera
irten eta jachi da
erreka batera,
izutua, bildurrez
jiriaz atzera,
triste begiratuaz
baserri echera
.

21. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0291 Gauza eder oiek kalean iñoiz agiri ba'dira, arako esnedunakin jeisten diran baserritar txakurren antzera ikusten dira: lotsaren lotsaz eta lagun gaiztoen bildurrez, buztana anka tartean dutela eta errenka, gizajoak.

22. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0100 Jetxi zan bat trenetik eta Barrtolo'nera iritxi zanean an zegon bestea astoarekin zai jarrita.

23. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Jesus gure Jauna gutartera jatxi baño gutxiz aurrerago, Erromako gudariak sartu ziran gure ibarrak barrena, ustez iñork etzuela irauziko mundu guztiak zekarren beren uztarri gogorra.

24. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 ¿Nola ez bada, naiera guztiyak bear beziñ ondo osatu bazituzten? Nekatua zeguen Anton, bañan alaz guztiyaz ere, bera jechi zan ukullura, bei, eta beste abere guztiyak bazka araztera, eta ondoren igorik, afaldu zuten iru elkar maite ayek lotaratzeko urrengo egun senti arte.

25. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0010 ¡O! zer ederr eta atsegin dan Belaunza errekan putxu-txuluan, arri koshkorr, aparr eta iya tartian, iturri belarrak biltzen ibiltzia, eta ur-me, garbiya, aparr txurik egiñik, Ibarrera jeisten ikustia, amurrai txikis betia.

26. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Adittu du gizon arek Jaungoikoaren Semetzat daukala bere burua, eta esaten dio gogor itz egiñaz: Jaungoikoaren Semea ba aiz, jetxi adi gurutze ortatik, eta jetxi gaitzak gu ere, eta azkatu gaitzak gure iltzalleen atzaparretatik.

27. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Eta, Martin adiskidea, Kristo gure Jaunak alde egin zuan, bere Goiko Aitarengana igo zuan, Tabor menditik gora, eta andik amar egunetara jetxi zan Espiritu Santua ikaslariengana, suzko, mingain batzuen irudipean.

28. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 ¡Bai sarrerako mallak damutu ere! Emakume geiago jetxi dendara sesioa berdintzearren.

29. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Esan da egin: amona soñeko berriz jantzi, ta besteak ere bai ttxukun, da alkarrekin geldi-geldi beko baserri aldera jettxi ziran.

30. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0005 1913'an, Huixiendie jetxitako lapurrak kixkali ta ondatu zuten;(...).

31. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 24 Pisidi igarota, Panpili'ra etorri ziran, ta Yainkoaren itza Perge'n aldarrikatuta, yetxi ziran Atali'ra.

32. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 Yudai'tik yetxitako batzuk senideei zerakaskieten: Mois'en ekanduz erdaindu izan ezik, ezin yarei izan zerate.

33. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0063 Erakasle Santu onek erakusten du itz auekin, Jesu-Kristo berbera dala Mezan gauzarik bearren-bearrenak egiten dituana, eta zerutik jeisten dala, ogia ta ardoa bere Gorputz eta Odol biurtzen dituala, eta bera eskeintzen zaiola Jaungoikoari, mundua salbatzeko, eta bitarteko leial bezela, erregutzen duala, erria erredimitzeko.

34. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0491 San Buenabentura'k deitzen die apaizari ta erriari istante auetan, Zeruko Aitari esatera: Begira zaiozu ¡o Aita Betikoa! Zure Seme bakarrari: mundu guzian kabitu eziñ dan Seme onek nai izan du, gure artera jetxi.

35. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0659 Jesu-Kristo gure Jauna gorderik dagoan aldarean, eskuiko belauna lurreraño jatxi bear da.

36. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Mundua nampacirc;stu ta ondatu edo osatu ta bide zuzenera ekarri izan duten gizon aundiak, munduarentzat zerutik jetxiriko argi diztiratzaille bezela izan diran gizon entzutetsu arrigarriak ere, lenago ume izan dira.

37. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Kaiku. - Esnea jeizterakoan artzeko ontzia.

38. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Gure Jauna artzeak, Meza entzuteak edo beste eginkizun on edozeiñek ba-du indarra zeruraño iritxirik an atsegin eta poza berriz sortzeko; pozaldi orren ondotik Garbitokia alaittasunez betetzeko zerutik dakarren Jaunaren barkazioak eta oraindik lurreraño jetxirik gure edo bearrean dagoan edozeiñen animaren zorrak ateratzeko.

39. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0162 Igaraiten ziren orok blasfematzen zien haren kontre, buriak igitzen zutielarik, eta zioielarik: s. Eia bada hik Jinkoaren temploa desegiten, eta hirour egunen burukoz arraberritzen diana, solta ezak hire buria: Jinkoaren semia bahiz, jaits hadi khurutche hortarik.

40. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0162 c. Ber gisan Aphezen printzek, Eskriba eta zaharrek trufatzen zielarik, zioien: s. Bestiak salbatu dutu eta bere buria ezin salbatzen du: Izraeleko errege bada, jaits bedi orai khurutchetik; eta hortan sinheste harturen dugu:.

41. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0308 Ordian egin zen lau mila ourthez Jinkoak anontzatu eta justoek eguruki obra miragarria: Jinko Semia zelutik jaitsi zen, eta majestate dibinoa gouregatik ezdeustu, Maria Birjinaren sabelian khorpitz baten hartzez.

42. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Zerutik jatsiriko aingeruak be ez ebazan bakeak lasterrago egingo.

43. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Egunero urira jatsitten zan-ezkero, errderaz, be, parra-parra itz-egitten eban, baña aberrtzale on bati yagokonez erantzun eban.

44. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Eta kale askotan ikusten degu, tximisgurdia ezkerreko alboan gelditu eta kale erdian jetxi bearra....

45. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Baztarrean gelditzen diranean, kale erdira jeixten zana, bera izango zan errudun.

46. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0005 5 Inpernuetara jatsi ta irugarren egunean illen artetik biztu zana.

47. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0017 Jaunaren Semea gugaitik
Gizon aragiz da yasten
Au maitasun egiazkoa
Jauna gurekin bizitzen
Goiz, arrats eta...

48. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0051 Orduz-gero, zotin-uts, bota dau adia,
Bakotxak dogun barne-zokora jatsia:
Jainko! Jainkoa! - diño -. Ene Aita guren!
Oker ba'diardutzut, azkets nire oben
.

49. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0051 20. Jagi, bada; jatsi zaitez ta zoaz eurakaz ezpai baga, Neuk bialdu dodaz-ta.

50. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0051 21. Orduan Pedro'k, Kornelio'k bialdutako gizonezko areikana jatsirik, esan eutsen: Ona ni: neu nozue billatzen dozuena.

51. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0095 10. Aregana jatsirik, Paulo gaiñera etzun yakon; eta a besarkaturik, esan eban: Ez larritu, bizi da-ta.

52. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0163 - Mamer! Jatsi eizu ogi-kopau bat mutil honentzat, eta bart gelditu ziran sardina bi.

53. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0078 Geldi or mutil, loretxu garbi orreri ikuturik egiten badautsak berbertan ilgo az: Zitalek au entzutean besoak jatsi, burua makurtu ta alde egin eban, lotsaz beterik.

54. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0046 Eta ez da iñor zerura igo, zerutik jatsi dana baiño, zeruan dagoan Gizasemea.

55. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0318 Jaungoikoaren Semea ba'zara, jatsi gurutzetik.

56. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0318 Kristo, Israel'go Errege, Jaungoikoaren aukeratua jatsi bedi orain gurutzetik, ikusi ta sinistu dagigun.

57. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0001 Jaunaren geznarija
Dantzubenak ¡zorijontsubak!
Jatzi dan Jaun-Goikua
Dazabenak ¡zorijondunak!
.

58. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0186 Giza-argalkeriaz Jaungoikoa errukitu, ta gizaseme ori beti-betiko galdu ez daiten, Jauna Bera gizonarengana jatsi, eskua emon eta jaso arte....

59. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0323 Siñiskintza-Sinboloak Siñisten dot... inpernuetara jatsi ta irugarren egunean illen artetik biztu zana.

60. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 ANDRE KATTALIN - Emen da dilijentzia. (Begira jarri bitez) Orra, Pablo nire senarra dilijentzitik orain jatxi.

61. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0050 Gu gizonokatik ta guri zerua emateko zerutik jetxia.

62. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0708 Eta Aingeruak: Gogo Gurena goitik jetxiko da zugana, ta Goikoaren indarrak itzalpean artuko zaitu.

63. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0018 Begiratu niñan bildurrez beingoan:
ik, bestera begiratu unan.
Begiratu idanan beste bein bildurrez:
nik, jetxi nizkiñan begiak samiñez.

64. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0001 Argia esna baño lenago
igo nai det gallurrera,
Eguzkiari ate zabaltzen
nor dabillen ikustera:
zaitu lenengo argi-aria,
ta aupa aren bizkarrera:
zaldizka aren gain gallurrik-gallur
arin egin ibillera,
ta urrezko izpi argi aretan
jetxi arru barrenera.

65. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Goizeko laurak ziran zalditik jetxi zanekoan, artean ordu erdiko bidea semearenaraño.

66. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Atzo zortzi eman genitxeon soka bat, barruan lotuta leiotik bera jeixteko.

67. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Aguro ezagutu zuan bere leio-burnietan lotuta ara-oneraka ibilli ez dedin eta... an dator geldi-geldi gauza beltz bat bera ta bera, bizkarrarekin paretari bultzaka eskuak goitik bera polliki-polliki jetxiaz....

68. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0032 Sugur-motzaren aurrean exerita zetorren agure zar bat zutitu ta bere alki azpitik zaku bat atera ondoren jexteko gertu zan.

69. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Eta gero, gabaren beltzenean, sukaldeko ke-zulotik bera jetxi, eta subil txingartsuan exeri ondoren, bertako apari ondar guziak iretsitzen zitun.

70. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0044 Goizero gugana jetxi...

71. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zubill lardasketa 0030 Gu goiko gelatik (sapaipetik) sukaldera jetxi giñalarik, gure aita gizajoa negarrez zegoan, sukaldeko gauzak antolatzen.

72. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa m.a. urreta 0054 Bere aberrian arkitzean, otzikara ikaragarriak astindu du burutik oñetara ta gazte bioztun, birika zindoetan sortu dan guda-oyuak mendi-gallurrak jo, mendi-tarte sakonetara jetxi eta millaka euskaldunez beteta dauden errekondo, zelai ta ibarrak zearkatzen ditu.

73. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa netx lbb 0042 Rosa zaldizkoen otsera azkar asko jeisten zan ateraiño.

74. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Ni berealaxe beor-gañetik jetxi nintzan berari laguntzeko ezpaizan legezkoa aurrera jotzea, bañan, gure atsoak beste ezer baño geiago edan-kutsua zuala antz-eman nionean, erreal bat eman, esan etzezan ta bizkarrean bi zaplatxo ere maitekiro emanaz, Lola-rengana joan nintzan.

75. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa pebiz 0128 Arengana joateko mendian gora igo, Bulano baserritik pasa ta mendian beste aldera jetxi bear izaten zuan, ordu pare bat baño geyagoko bidean.

76. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0075 Bai, orratiño, neure azpian illik, Aide Atarira jatxiko azelat.

77. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Begira or amabiko antzar-sail atsegintsua, Jobe-ren egaztiak goi urdiñetik jetxirik ozkarbitan nasi-erazten zuna: orain lerro luzean lurra artzen dutela dirudi, edo-ta artuaren gain ikusmiran dabiltzala.

78. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Teukrotarren gogo epela miresten daude, orraitio, gizon aiek ez baitira jeisten zelai pentzera, ez baitatoz iskilluz burrukatzera, beren kapardietan geldi egon baizik.

79. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 1055 8. Ganbuxkeritsuaren itzak, legunak dira: eta, errai barrneraño yeisten dira.

80. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Dana dala, gerora, sinagogetako ariketak onarturik kistarren yaurespidera yetxiko ditute: alegia, Idatzien irakurraldiak, eresiak abestea, itzaldiak eta arrenak.

81. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 Bere-berezkoa du JESUS-JAINKOAGANDIK gaiñez eginda sorkarietaraiño jextea.

82. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0012 Zerutik jetxi ta gizakiar bizia damaiona, Jainkoaren ogia da (Jon VI,33).

83. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak goazen lourdes'a 0018 Eguna urratzean Benardatxo artzulora jeisten da.

84. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak b. larraul 0024 Bereala entzun zuen ots zoli esaten: Ni zure billa zerutik lurrera jetxi nintzan eta zure gañean nere begiak ezarri nituen auxe dalako nere poza eta atsegin guzia: ondatua dana goratu, pekatuz soildua garbitu, eta emen beitian ezer-eza dana, goiko graziaz, aundienetakoen artean ipintzea. Margaritak galdera berean zion: Jauna, zergatik neri, pekatu aundi oni, egin dizkidazu ainbeste mesede?.

85. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0023 Batez ere elbarrituta poliki-poliki, errenka jeisten zanean.

86. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0030 Kristo'k bakarrik du eskubide ondare ontan, iñor ez bait-da zerura igo, zerutik jetxi dan ua ezik.

87. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0187 Uztaaren 2'an jetxi zan Oñatiko parrokira, inguruetako zaldun aundikitxoenen bizkar.

88. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak smitx ama-semeak 0238 Ezarri zanetik (1927), batezere gauez argitan dagonean, zerutik jetxitako ikuskai mirarizkoa dirudi,(...).

89. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0166 Gauon-gauean menditik jexten dala eta, kezuloan bera, etxera sartzen dala, esan oi dute Lizartza'n, Elduain'en eta Berastegi'n.

90. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1944 00001 Egun goure agur beroa eta gorespen suharra Chubero-ko jente hounari. Zien artian agitu lan eta guduka ejerren fama Manechetarat ere jeitsi da, eta ez dutu zounbait guti espantatu.

91. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Bietan errenarazi gabe, presentzalek zalhu burujik yeusten dituzte beren zareak saldari buruz mahayan, plantatzen direla; atsean, azkar azkarra, gain gainetik mainaturik kontu eta irbintzinetan etcheko alderat abiatzeko

92. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Orregatik askoren artean alako gezurrezko irispide bat jabetu da iru Elkarteok bear baiño berago jetxiaz gizonen buruetan.

93. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Jatsi lurrera eta azke geratu zan.

94. 1940-1968 sailkatu gabeak literatur prosa osk kurl 0199 Gero gerrikoa azkatu, eta lurrera jatsi zituan prakak.

95. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0218 Antzineko ostatu zaharrera heldu gineanean, jaitsi ta bertan geratu nintzan.

96. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0030 Abadea be altaratik jatsi, eta bere estolea mun-egiteko aurreratu ondoren, olata areik, arimen aldeko eskiñitzat artzen zituan.

97. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0084 Jatsi zan errekara ama.

98. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0119 Ain luzaro jesarrita egon ondoren, on yatzu jatsi ta igon bear ori.

99. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker gernika 0048 Eta umeak jatsiten asi ziran Santi'k Begoña eskutik eroian; gero, mailla batzuetatik igo eta egonleku andi baten sartu ziran.

100. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Eta zerutik jatxi dan illezkorren bat ba'litz, zeozer gertatzen dauskue jainkoak; gaur arte, ba, beti agertu yakuz argi be argi guk ilketa bikaiñak eskintzerakoan, eta geugaz jan oi dabe jarrita, geuk jan daroagun lekuan bertan.

101. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa osk atorra 0041 Begoñak leihotik ikusi eban Mariño eta berehala hasi zan kalera urtetako jazten, eta oso pozik jatsi zan eskileretatik beragaz egoteko.

102. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Arratsaldean errira jatsi zan etxea egokitzeko gaiak erostearren, au da, teillak, igeltsu, kare, ol batzuk, untzeak etab.

103. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Adei larregi barik, Idak artu ta jaitsi eban bere andrakillatxua, ta onek guztiz asarratuta, berbatxu bat be ez eban egin, egikera onegaz bere naigabea adierazo gurean, bere seaskatxutik urten bear izan ebalako.

104. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. arregi 0009 Ze bideetatik jatsi leiteke gure euskal ume ta gaztetxuengana ortze ta odei artetik mara mara gure zelai, baso ta urien barna jatorkun sirimiri erakaitz aterrigabeko baten antzo, eziketa jator, sakon, errikoi ta dotoretsu bat?.

105. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0010 Baiña gertakari orreitan bat, giz-arimearen arrigarriak erarik ikustekoenean agertu ta guztietan ulertzeko errezena, maitasuna da; onek biotzaren unerik sakonenean ospatzen ditu bere askotako adierazpenik beteenak; azkenez be, alkartea deitu bearko dautsagun maitasuna, auxe baita indar guztiaz gora igoten saiatzen dan giza-maitasunagaz aurkitzera jatsiaz doan Jainko-maitasun gaiñez egiñaren bidera urtetea; lur onetan bizi dan arimeak Jainkoagaz euki leiken batasunik barruko ta sendoena dozu; ta argi biurtzen da, jakituri biurtzen da: jainkozko gauzen jakituri, gizonen gauzen jakituri.

106. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0034 Ta azken-azkenez, Ceylan-go gobernuak bere, mesedez, eskatu deutso, Filipinas-etara doanean Ceylan-go ur artean (isla), be, jeixteko lurrera; ta ordu bat beintzat an egiteko.

107. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Saio larregi izateak kalidadea jatsi eragingo leukeanaren jakinean.

108. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0064 Nor ete orrein leza-barnera jasteko lain?.

109. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0264 6. Beraz, uretara arekaz jatsi ziran eta barriro igo ziran; baiña, oneik bizirik jatsi ziran, eta bizirik igo ziran barriro; oneik baiño leenago jatsi ziranak, barriz, illik jatsi ziran, baiña bizirik igo ziran.

110. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Harrapatu haut ha! Nor izango eta, orduan, hi haz nire gailetak jaten dituana!, oihu egin eban gazteak pinutik jaisten zala.

111. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0017 Bizkai lurraldea azken zokondoraino hezotzen dabe errekastoek, ur-jausiek eta latsek, ibarretara jaisten dira euren urak Nervion, Ibaizabal edo Cadagua ibaiei eskeintzeko; lurraldea berdetasun distiratsuz nabarigarri da, eta landarak, giro biguna eta argiaren aldakuntzek aberastuten dabe kolore-lits ugariz.

112. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0032 LURDES.- Zertan ibili ote zara...? KEPA.- Zaborra jaistera joan naiz!.

113. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0088 Liburua behera jaitsi eta aterantz begiratzen du.

114. 1969-1990 euskara batua antzerkia ke arteko egunak 0111 Kotxetik jaitsi egiten da.

115. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0137 Aitabero.
Gudariak jaitsirik
Beterriko lurretara,
beste seinalerik ez diguzue
igorri gerora.

116. 1969-1990 euskara batua antzerkia d. landart 0029 MAIALEN - Gaixo Maité! Hoin behera jautsi behar zuela...

117. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0009 A Eredua %65,2tik %67ra igaro da eta X eredua %8ra jaitsi da (aurreko urtean %12,9).

118. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezksaila 1984 0010 Azpimarratzekoa da euskalduntze prozesuaren aurrerakada inportantea: B eta D Ereduak ehuneko puntu bat igotzen dira, A Eredua %70,3tik %82ra pasatzen da eta X Eredua era nabarian jaisten da (%26,6tik %13ra).

119. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak gipuzkoako ekonomia 0024 Biztanleria okupatua berez, INEren inkestaren arabera, nabarmenki jaitsi zen bai urteko batezbestekoa konparatzen badugu, % -12,9, bai laugarren hiruhilekoak erlazionatzen baldin baditu.

120. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 00113 Ez dira menditik udazkena arte jaitsiko.

121. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00421 Espantsio askearen prozesuak, tenperatura jaitsi egingo du.

122. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kim/ubi 00421 Honen ondorioz, gasaren tenperatura zertxobait gehiago jaitsiko da.

123. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00107 a) Zein da plano horrek horizontalarekin forma dezakeen angulurik handiena, masa berez jaisten has ez dadin?

124. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00107 c) Planoa 45ampdeg;-z altxatuz eta F = 1 N indarra eginez, zein azelerazioz jaitsiko da?

125. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak casve amikuze 0014 Bortuko artzainak ere udazkenean menditik jaisten dira eta hemengo lurretara neguaren iragaitera (pasatzera) heltzen; eta egia, mozkin ederrik uzten dute zenbait etxaldetan honenbeste ordainduz, edo emaitzez.

126. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0096 Maritxu lasterka jaitsi zen, gertatua amari esatera; baina amak ez zion sinetsi.

127. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0002 Hori bai, garai hartan ikazgileak zebiltzen, nonahi, Erronkarin, eta enborrak erreka behera almadia deituriko horietan jaisten zituzten.

128. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0002 Artzainak berriz neguan Nafarroako Erriberaraino jaisten ziren, batez ere Bardeak deituriko lurralde lehorretara, Euskal Herriko transumantziarik luzeena eginez bidenabar.

129. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0020 Balea negu eta udaberri bitartean atzeman ohi zuten, hots, Kantauri itsasora jaisten zirenean.

130. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. duoandikoetxea 0243 1OOeraino 10 karratu daude, hau da, hamarren bat bakarrik dira karratuak; hamar miletan ehuneko bat bakarrik dira karratuak, milioi batetan mileko batera jaisten garen artean.

131. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0064 c) Zatikizun polinomioaren lehenengo koefizientea dagoen bezala jetxi, a-rekin biderkatu eta bigarren koefizientearekin batu, emaitza a-rekin berriro biderkatu eta hirugarren koefizientearekin batu, modu berean koefiziente guztiekin bukatu arte.

132. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0051 Honen korolario bat hau da: faktore bat beste faktorez ordezkagarriagoa bihurtzen bada, hots, ez hain funtsezkoa, faktore horretako eskaria jaitsi egingo da.

133. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ekonhastapenak 0051 Merkatuan prezio on batetan faktore baten ordezkoak agertzen baldin badira, hauek erosiak izango dira eta lehengo faktoreko erosketak jaitsi egingo dira.

134. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0159 Aintainako joeren analisia ere interesantea dugu; 1800 eta 1880 artean, EE.BB jendetzaren ugalpena handiagoa izan zen epe berdineko energi kontsumo-ugalpena baino, honela energi kontsumoa (per capita, noski) jaitsiz (ikus 9. irudia).

135. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0101 Euskal Herrian oraindik ere, artalde handiak larrez aldatzen dira: udaberria eta uda mendigoitan iragaten dute eta negu hasieran haranetara jaisten dira.

136. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0101 Bardeetara urriaren bukaeran jaisten dira eta Erronkarira apirila bukaera aldean igotzen.

137. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0039 Baserriak han hemenka dauden mendietatik jarraitzen du eta Ormaiztegi eta Beasainen artean Zumarragatik jaisten den korrontearekin elkartzen da.

138. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0041 Laguntzaile handienak eskubitik datozkio, Aralar mendizerratik jaitsiz: Agamuza (Ataun), Ursuan (Idiazabal), Amundarain (Zaldibia), Amezketa, Araxes, Leizaran.

139. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0103 Horren ondorioz harrapaketak asko jaitsi dira: 1976. urtean 26 miloi kilo harrapatu bazituzten, 1981. urtean, berriz, 9 miloi baino ez zituzten harrapatu.

140. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oihenart taldea 0131 Alokairu dirua 20% jaitsi zen Alemanian.

141. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0184 Amari esan omen zion gizonen indarrak zenbaterainokoak ziren jakin nahi zuela eta jaistera zihoala.

142. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0174 Eroalearen erresistentzia beraz, erdira jaitsi da, eta horregatik, eroalearen erresistentzia bere sekzioarekiko alderantziz proportzionala da.

143. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0093 a) Zein da laun horrek horizontalarekin forma dezakeen angulurik handiena, masa berez jaisten has ez dadin?.

144. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 0093 c) Launa 45ampdeg;-z altxatuz eta indarra eginez, zein azelerazioz jaitsiko da?.

145. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0002 Arabako lantadarantz jeisten den malda monoklinal baten egitura du eta iparrerantz ehunka metroko gailur-kate bat sortzen du.

146. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0010 Gaingiroki, lurreko komunikazio-sareak Gipuzkoan, honexetan du funtsa: Irun eta Donostia lotzen duen ardatz labur eta zabala (karretera, autopista, bide estu eta zabaleko trenbidea), eta bertatik bi adar ateratzen dira: bata, Donostiatik hegoalderantz, Oriaren erdi-ibilguraino (karretera eta bide zabaleko trenbidea) eta bestea, Donostiatik Mendebaldera, Debaraino, gero, honen bailaratik Eibarreraino jaitsiz (karretera, autopista eta bide estuko trenbidea).

147. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gipuzkoako geografia 0011 Hala ere, kendu zirenez geroztik, trafikoa berriro hutsera jaitsi da.

148. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0335 Gero, jaitsi eta jaitsi egin behar da beheko zuloraino.

149. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0161 Amezketako Patxi jaitsi zen behin Tolosara, asteleheneroko ferira, behi bat erosteko asmoz.

150. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0099 Peilokilo, belarritik irten eta, salto batez jaitsi zen.

151. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0013 Produktuen prezioak igotzean, diruaren balioa jaitsi egiten da, eta alderantziz.

152. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0015 Baina baraurik dagoen bati 100 grm. glukosa emanez gero, proteina eta nitrogeno galtze hau asko guttitzen da, 3 bat gramora jaitsiz, fenomeno honi ingelesek nitrogeno-sparing deitzen diote.

153. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0134 1939an agurtu nituen adiskide guztiak eta Mexiko aldera jaitsi nintzen.

154. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0175 Burdinezko persiana bat jaisten dute.

155. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0057 - Neguan tenperaturak 0ampdeg;C tara jaisten dira.

156. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0081 Industriek, motordun ibilgailuek eta etxeko iharduerek airearen poluzioa sortarazten dute, horien ondorioak hiri handietan antzematen direlarik, batik bat: Eguzkitiko argia gutxitu egiten da argitasuna % 50era jaitsi daitekeelarik zenbaitetan, eta horrez gainera, minbizi eta arnas eritasunak sortaraz diezazkiokete biztanleriari.

157. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0174 Merkatuan produktuak eskariak baino askoz ere ugariagoak badira eta, batik bat, konkurrentzia handia bada, orduan salneurriak jaitsi egingo dira, merketu.

158. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Mundura jaitsi den eguzkiaren lehen printzak naturaren zatitxo bat argitzen du.

159. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0128 Ardatzerako indar hori gutxitzeko, proposatu zen nukleo mehetze zorrozketa baino hobeagoa gertatzen da aldez aurretik d = 0,25 D diametrodun beste zulo bat egitea, horrela, erdira jaisten bait da aipatu sartze indarraren balioa.

160. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0280 Erregaia sartzeko zuloa itxita mantentzen da harik eta pistoia posizio bateraino jaitsi arte.

161. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0011 Inguruetako zuhaitzetan ziren erregeren morroiak jaitsi ziren, eta beraien arteko nagusi gaztea zazpi gonaz jantzi zuten, (...).

162. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0147 Aste hartan bertan, portuko portu: mendi bidetik behera jaitsi zen hartz hori eta jendea etxeetan sartu zen beldurrez.

163. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/6 0116 Eta urtean zehar berau ortzian gora eta gora igotzen edo bestalde zerumugaz behera jaisten ikusten dugunean, alaitu edo tristetu egiten gara bizi dugun urtaroaren arauera.

164. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 0035 Hau da, partikula hori azelerazio konstantez jaisten da planoan behera.

165. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Sarri jaisten ziren taldeka haran eta ordeketara, mendietan ez zeuzkaten ardo eta laboreak harrapatzera, gudalburuak (edo buruzagiak) gidari zituztela.

166. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/5 0269 Izozteak zirela eta, mila metrotatik gorako mendi gailurrak jelaz estali zirenean, itsasoa hala hustuta; jaitsi egiten zen, baina gero jela urtzean, hala beteta, altxatu egiten zen.

167. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak marraztekn 0010 IT-01 kalitatea oso doitasun handiko eraikuntzari dagokio, ondoren kalitatea IT-18 kalitate apaleneraino iritsi arte jaisten doalarik.

168. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Bihurgarria eta Erabilgarria jaitsi egin dira, likideziaren beherakada erakutsiz.

169. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0048 Pasiboan, bestalde, epe laburrerako zorrek gorakada izan dute, eta epe luzerakoak aldiz jaitsi egin dira.

170. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram i 0010 Eta orokortasunetik konkretura jaitsiz, esku artean duzun liburu honen merezimendu bereziak azpimarratzera pasatuko naiz.

171. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0091 Tenperaturak ere badu eraginik, zeren igotzen denean harriak zabaldu eta jeisten denean uzkurtu egiten baitira.

172. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknolmekan 0024 Beraz harria, biguna gertatzen da eta ondorioz bere errendimendua jaitsi egiten da.

173. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0036 Judeatik Antiokiara jaitsitako batzuk irakaspen hau ematen zieten senideei: Moiserengandiko ohituren arauera erdaintzen ez bazarete, ez zaitezkete salba (Ek. 15,2-3).

174. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0013 Hala ere, hilkortasuna ez zen jeitsi.

175. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0013 Hilkortasuna jaisten hasi zen eta B sailekoa baino txikiagoa izatera iritsi zen.

176. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 Honen ordez goiko ur hotza jaisten da, prozesua errepikatu eta konbekzio-korronteak sortzen direlarik.

177. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0097 Kapilare barruko likidoa igo ala jaitsi egingo da (bolumenez hazi edo txikitu) tenperaturaren arabera; izan ere, gorputzak zabaldu egiten bait dira beroaz eta uzkurtu hotzaz.

178. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0091 Gizonak oholaren muturra F indarra dagoen lekuan 0,5 metro jaitsi baldin badu, zenbat energia eman dio gizonak oholari?.

179. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0009 Hala ere, hilkortasuna ez zen jaitsi.

180. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kimika 1990 0009 Hilkortasuna jaisten hasi zen eta B sailekoa baino txikiagoa izatera iritsi zen.

181. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0081 Ureter horietatik jaisten da giltzurrunetan osaturiko gernua edo txiza.

182. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/6 0109 - Non jaitsi da azken urtetan jaiotza kopurua?.

183. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.c. alonso 0059 Jaitsi dadila orain gurutzetik, ikusita sinets dezagun.

184. 1969-1990 euskara batua ikerketak txill 0020 Gaurko ikertzaileek bestela pentsatzen dute: biok batera, eta en vrac igo eta jaitsi ohi direla.

185. 1969-1990 euskara batua ikerketak plangintza 1985 0161 Gehiagok erabiltzen dute euskara bakarrik, baina euskararen presentzia jeitsi egiten da hala ere, zerbait zutabeak duen eragina dela eta.

186. 1969-1990 euskara batua ikerketak lmuj 0125 Birkonkistaldiko euskaldunak beste lurretara jaistean gaztelanian euskal geruzazko transparentzi fonetikoak utzi zituen. Mende batzuk geroago (bereziki XVI mendea ezkeroz) gaztelaniak politik ofizialtasunez lagundurik euskal lurralde tradizionaletan gainartu du, batez ere, Araba eta Nafarroako lurretan, nahiz-eta Nafarroa erdialdeko gaztelaniaketa (castellanización) nahiko berria izan (hau da, XVIII azkenaldekoa eta XIX mendekoa) (346) Azkon (Silv. Pouvreau). Nahiz-eta jatorri zahar eta iluntsukoa izan, gurera erromanikoatik sartua. Berceo-ren idazkietan present (Ikus Corominas DCELC 1.348). Beraz, gazt. zaharrean ascona. Covarrubias-ek azcona montera. Katalaneraz ere [ascona_azcona]}.

187. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0013 Eta hara non datorren Pipi, ur azaletan luzatzen zen arbola baten gainera igota, adarrez adar jaisten eta airetan zabuka; luzatu eta bere buztanaren puntaz krokodiloaren sudurraren punta ukitzen zuen.

188. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0014 Berehala jaitsi behar izan zuen berriro, ordea, bere baratxuri itxurako burua amak abiada bizian erretolika biziagoari ekin zionean: -... baina nirekin etorri beharko duzu, Bixentiko, bestela Siresako nahiz hemengo fakturak ordaindu beharko ditugu eta.

189. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0050 - Eta nola jaitsiko gara?- galdetzen du herensugetxoak.

190. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0028 Eta horrela, hurrengo geltokian jaitsi behar izan zuten Kittano, Mieliño eta Kintxok, belarriak makur-makur zituztela.

191. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0094 Ez zekinat zergatik jaitsi nintzen atarira handik gutxira.

192. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0101 Biak eskilaretan behera jaitsi eta lasterka doaz atalasean zehar.

193. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0053 Baina modernizatu berria zuten geltokia; barraskilo eskailera ordezkatzeko bi eskailera mekaniko eraiki zituzten; bata igotzeko eta bestea jaisteko.

194. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0221 Mortimer buruz behera jaitsi zen tximiniatik, zarata handia eginez eta estufa barruan lurrartu zuen (oso harriturik, ez bait zuen espero honelakorik) kilo bat errauts eta eskukada bat gedarrekin, baina izeba Brendaren tximinian baino askoz gutxiagorekin, tximinia hau sarriago garbitzen bait zuten.

195. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0086 Hezurrak tomatearekin, non sartu nintzen! Nola jaitsi behar nuen garaiera haietatik?.

196. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0086 Ba al dakizue nola jaitsi nintzen? Ba oso erraz: besteak baino irristada handiago baten ondorioz ipurdiaren gainean jaitsi behar izan nuen lonan behera hura txirrista luze bat balitz bezala.

197. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0086 Dragarik draga: frenua gabe jaitsi nintzen eta halako batean... klok! lonaren bukaera iristean lurrera erori eta nire jaiskera aho zabalik ikusi zuen jende haren aurrean eserita geratu nintzen.

198. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0120 Sarah jaitsi dadin ari da.

199. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0145 Izan ere, nahikoa zaila izan zitzaion bere tokian irautea mintzaldia botatzen ari zen bitartean: hainbeste bultzatzen zuten bi Erreginek, alde banatatik, ia-ia igo bait zuten airean: - Eskerrak itzultzeko altxatzen naiz... - hasi zen Alice; eta benetan altxatzen zen hitz egiten ari zela, hazbete batzu; baina mahaiaren ertzari eutsi zion eta berriro lurrera jaistea lortu zuen.

200. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0059 Orduan Wang jendearengana jaitsi zen, eta beroki zabal batekin itzuli zen, esanez: Tori, jantzi ezazu hau.

201. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0096 - Lehendabizi Pinuerauzlea jaitsiko da, kanpaitxo batekin, eta zerbait ikusten duenean, jo egingo du, atera dezagun.

202. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0096 Gero Mendiberdintzailea jaitsi zen, eta bero handia sentitu zuen eta berak ere txintxarria jo zuen, besteek igo zezaten.

203. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0045 A ze botea eman zuen Proxpero gizarajoak, logaleak joan ziren, eta aurpegiko gorritasunak ere bai, odolak jaitsi bait zitzaizkion oinetaraino.

204. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0075 Kilometro bat inguru falta zitzaioten garaian Gabiriako parera iristeko, interbentorea alderatu zitzaioten beren eserlekuko itzalkia (7) Cortina jaisteko.

205. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0075 - Ikus dezakezuenez leihotako itzalki guztiak jaisten ditugu leku honetatik atzean, ez zuena bakarrik.

206. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0044 - Jaitsi oraintxe bertan hortik, afalordua ere joan zaiguk eta!.

207. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0044 - Hemen negok, bihotza. Nik zainduko haut. Eta orain, jaitsi.

208. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0044 Jaitsi egin nintzen. Dardarka nengoen. Amonak besarkatu egin ninduen.

209. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0167 - Bai esan ahal izan zuen Atreyuk, burua jeitsiz.

210. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0004 Azkenik, urdailera joaten da eta urdailean dituzten eho-gurinekin nahasi, hesteetara jaitsi.

211. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx asth 0038 - Zuek?- erantzun zien zaldi pinttoak - Hemendik aldegin ostiko bat hartu nahi ez baduzue! Zaldietatik jaitsi eta korrika batean urrutiratu ziren jokeiak.

212. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0017 Bestela egun euritsuetan lorategia ureztatzera bideskan behera jaisterakoan, laprast egin eta eror ninteke.

213. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0014 - Jaits nazazue hemendik! Lagundu! Hau zorabioa! Ai! Lagundu mesedez! Lagunduuuu!.

214. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0009 Beterik igo
hutsik jaitsi,
azkar ez banabil
hoztu egingo zait
.

215. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0014 Lekeitiora iritxi zirenean, jetxi aurretik Arantzak esan zien: - Kontuan hartu hau: badakizute bazkaria behera joan arte ezin dela uretan sartu, kalte egiten duelako.

216. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0032 - Bakea izan dezagun! - Nork hitzegin du? - Hara! Hara! Hiru Erregetariko bat gamelu gainetik jaitsi eta gure aldera dator.

217. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0042 Martin eztul saio larrienak egiten ari zenean, gau triste hartan, elur malutekin batera, zerugoitik beherantz dizdizka argi printza bat jaitsi zen eta... zirrizt! leiho aldetik Martinen lo gelara sartu zen.

218. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0050 Mahaian txantxetarako gogorik inork ez zuenez, ez nintzen ausartu afaltzeko argia itzaltzeko eskatzen, eta plomoak erreko ote ziren zain egon nintzen, batzutan gertatzen bait da hau, eta kasu horretan hamaika jendek gustora asko hartuko zukeen nire linterna, eta afal ondoren aitatxorekin jaitsiko nintzatekeen bodegara plomoak jartzeko argi egitera.

219. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0012 Ez digute sekula sotora jaisten uzten, baina barruko patioan oiloak eta mazustak daude, eta zetarrak modatan jartzen direnean ikastolako ume guztiak datoz hosto bila zetarrei jaten emateko.

220. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0048 Gidoian agertu ez arren ere, ez geneukan zalditik jaisteko asmorik; beraz, osaba Teok sortu zuen iskanbila probetxatu genuen arkupean barrena paseatzen segitzeko.

221. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0075 Ustegabean jaitsi zen, eta lehen kanpamentua egondako lekura itzuli zen, bakarrik.

222. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0149 Ile eder eta argiko otso bat da. Bakarrik jaisten da.

223. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0096 - Zerutik jaitsitako bi izarren beldur? - Ez, Txipi - oihukatu zion txolarretxoak dardaraz.

224. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0098 Harrapaladan jaitsi zituzten harmailak.

225. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0069 Tximista bezala irten eta artasoroko babesa jarraiki, beheko AHALTZARAN hibai ertzeraino jatsi zen nonbait.

226. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0136 Julenek kobako goiko zuloa aurkitu zuen eta argi egin zuen; denak minik hartu gabe koba barrura jaitsi ziren.

227. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0028 Autoak muino bat igo zuen, hura inguratu eta bestaldetik jaitsi zen gero.

228. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. letamendia 0087 Orain Tim ohitua zegoen lixiba saskian sartu eta putzuan behera jaisten. Bera hasi zen saskian sartzen.

229. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0035 Jaietan egongo dira, pentsatu zuen Ibanek, baina, une hartan, Lopek, triziklotik jaisten zelarik, Ibanen aurreko galderari erantzun zion.

230. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0116 - Tximista baino azkarrago jaitsi zara! - esan zioten kamiolariek, barrez.

231. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0154 - Kotxetik jaistera goazela eta ilunpe beltz horretara sartzera, isil-isilik eta oso kementsu sartzen ari den emakume bat ikusten dugu.

232. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0253 Orduan epailea eta semea kontu handiarekin jaitsi ziren, errebolber banarekin.

233. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0118 Termometroak zerbait jaisteko joera du.

234. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0061 - Jaun bat jaitsi zen neska gazte batekin, ez al da hala?.

235. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0072 - Morrisek, orain untziaren buru denak, ba dakielakoan nago, eta berehalaxe jaitsiko da bertara untziak heldu diren ala ez ikustera.

236. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0011 Eudesek ez du deus esan, bere kaxatik jaitsi eta lehenengo iladara etorri da, Alzeste azkenengora zihoan bitartean.

237. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0294 Handik minutu batzutara, kontrapisuak mugitu ziren eta zubia jaitsi egin zen.

238. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0031 - Zentza hadi eta jaits hortik.

239. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0031 Zer gertatuko zaigu guztioi Grichak eta Sachak etxeari su ematen badiote? Egin kasu eta jaits. Jainkoaren eta saindu guztiak arren, entzun heure aitta zahar honi eta egin eskatzen diatena.

240. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0031 Bihar ordu honetan, etxea sutan hastean, gogorrean egin behar izango duk orain onean egin behar hukeena: zentzatu eta labegainetik jaistea... (...).

241. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0008 Zerutik Jesusen gainera jaitsi zen.

242. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0094 Orregatik, Jauna, guk ere orain,
gure Erospenaren oroigarria egiñaz,
Kristo`ren Eriotza ta inpernuetara jeistea
gogoratzen ditugu; eta Aren Piztea,
ta zeruetara, Zure eskui-aldera igotzea aitortzen;
eta, Bera, aintza aunditan noiz-etorriko gaudela,
Beraren Gorputz-Odolak eskeintzen dizkitzugu,
Zuretzat Opari atsegingarri, mundu guztiarentzat salbagarri.

243. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0060 Damia
Anbototik itsasoraino jaitsia
Greziatik etorri berria den
Saforekin solasaldi goxoan
ihardutera.

244. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0253 Ez zen inor mugitu; azkenean jeitsi zituen eskuak, baina ez zuen gora begiratu.

245. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0044 Jenerala umore txarrean egunargiratu zen Facatativán, baina hobetuz joan zen muino uhintsuetako zidor batetik ordekan behera jaisten, eta klima bigunduz eta argia lausotuz zihoazen heinean.

246. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0075 Gomitarik harrigarriena Santa Anako zilar-meatze baterako paseoa izan zen, handik sei lekoatara, baina harrigarriagoa izan zen jeneralak onartzea, eta askoz harrigarriagoa lurpeko galeria batera jaistea.

247. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0025 Bata bestearen atzetik Tommy eta Benbow etxetik abiatu eta gainkaldetik behera jaitsi ziren bide abandonatuari jarraituz.

248. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0062 Hik badakik ez duala negarrik egingo, horretarako hezitu hinduten eta, bainan dena den jaitsi egin duk burua, ama hotz eta hondartsu baten kontsolamendua arkitu nahiean edo.

249. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. landa 0069 Eta burua jaitsi gabe, eskua sartu duk estalkien artetik filmeetan legez betazalak batzearren, eta ustekabean bere gorpuaren hotza sentitu duk behatzen puntan.

250. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0309 Astean behin herrira jaisten ginen anaia eta biok, tierrak emandakoa edo zekorren bat saltzera, eta bertan bazkaltzen genuen, ederki asko bazkaldu gainera, eta gauarekin etxeratzen ginen.

251. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Osteguna zenez, ez nengoen hain desmoralizaturik, asteburua bertan zegoelako eta, azken batean, asteburuak ziren nire dibertsiorako esperantza bakarra, Durangora jaitsi eta lagunekin ibiltzen bait nintzen.

252. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Osteguna eta ostirala nahiko arin pasatu zitzaizkidan eta larunbat arratsaldean, ohi zen bezala, nire baserritik bostehun bat metrotara bizi zen hogeitabost urte inguru zituen mutil batekin kotxez jaitsi nintzen Durangora.

253. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 Hortan pentsatzeari utzi, arropa garbiak jantzi eta sukaldera jaitsi nintzen; atea poliki-poliki ireki eta ama jadanik mezatara joateko prestaturik zegoela ohartu nintzen bere janzkerarengatik.

254. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0138 Zaldietatik jaitsi egin behar gara.

255. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0138 Zaldietatik jaitsi eta arroka batzuen artera eraman zituzten.

256. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0138 Gero, buruak zerbait altxatuz, jeepetik jaisten ikusi zituzten.

257. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0138 Beraz, soldaduak beste alderantz jaitsi ziren.

258. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0167 Jarraian, izerak ohetik atera, elkarrekin lotu, leihotik behera jarri eta amen batean haietatik jaisten hasi zen, (...).

259. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0060 Bizpahiru egunen buruan, ordea, neska haiekin bizitzen ohitzen ari zelarik ere, gauza batek axolatzen zuen Harkaitz: goizero, egunsentiko lehen argixintak urratzearekin batera neska haiek ibai ertzera jaitsi ohi ziren eta, xaplaka, oinak belaunetaraino bustitzen zituzten.

260. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0034 Ni prestatzeko gatza ere izan dezazun, jaitsi hatzaparrak eta zarramazka ezazu ubidea!.

261. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0060 Otsoa itsasondora jaitsi zen eta belaki bat ekarri zuen.

262. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0017 Horregatik ez zuen izurik izan, eta txanbelaua zuhaitz adarretatik jaitsi zenean, errierta eman zion.

263. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0106 Ikusmiran zeudenek pentsatu ere zuten San Juan Arri zutabearekin joko zuela, edo arrizko aulkiren bat bota behar zuela; zorionez ez zuen Behobiako bidea hartu eta laukoan jaitsi zuen aldapa.

264. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0087 Auto gorritik jeistean, zigarro bat atera du boltsilotik, izeki eta kehea putz eginaz; saindu zeken batentzako intsentsua.

265. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0021 Edo agian ez dute begiratzen, begiak jaitsiz begirada apartatu baizik: Berak nire asmoak adibinatuz bezala begiak jaitsi egiten ditu.

266. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0021 Bista jaisten du.

267. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0021 Bista jaisten du baina eskuartean korapilatzen duen pulseran galdu aurretik, interpretatzen ausartzen ez naizen zerbait adierazi du.

268. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0010 Kezentina (Constantine) aldeko gizonak jazartu ziren, hirira jaitsi, automobilei su eman, saltegiak desegin, baita hiriko frantses oin-beltz parrasta hil.

269. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0088 Moktar -ekin luzaro hitzegin dugu... Eguzkia ere polliki jaitsi da... Azokan dilindan zeuden azken ahariak saldu egin dira... Azoka barreiatzen da: neguan iluna, goiz da.

270. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0058 Uretatik ateratzekoan, Espiritu Santua ikusi zuen uso-irudian zerutik bere gainera jaisten, eta Aita Jainkoak honela esan zuen: Zu zara nere Semea, nere Maitea.

271. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0050 Noiz edo noiz, bekan, Donostiaraino ere jautsi behar izaten zuen; merkatura, erosketak egitera eta hala.

272. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0121 Berriz ere, laino tartera sartu, eta berehalaxe jatsi gara Botxoara.

273. 1969-1990 euskara batua literatur prosa sgarm heriotza 0070 Txapliguak sutu zituen Bayardo San Román-ek, jendeak luzatu zion pattarretik urrupatu zuen, eta autotik jaitsi Angela Vicariorekin cumbiamba-ren ingurutxoan parte hartzera.

274. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0103 Haizea ere erdibitu zuen jaisteaz.

275. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0006 Itsaso, erdi-sekretuan horrenbeste maite zuen emakumeak, bere gela berean lo egin zuen; bi litera zeuden eta bera, Joxemi, goikoan zegoen, eta orduan Itsaso heldu zen eta eztitasunez biluztu zen eta behekoan sartu zen, eta Joxemik jeitsiko al naiz? eta ez eta beharbada... pentsaketan denbora oso goxo iragan zuen; zerbait horrela izan zen behintzat, gaizki akordatzen bait zen.

276. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0141 Azpileko ehortzaileak Don Kosmeren gorputza lurperatu zuenean, Azpileko kanposantutik tronpeta soinu ikaragarriak sortu ziren; jendeak ez zekien nondik etor zitekeen soinu hura; batzuek deabruaren ekintza zela pentsatu zuten, Don Estebe eta Soroetako Permin bezalakoek batik bat; beste batzuek, hura zela munduaren bukaera, eta aingeruak jaisten hasiak zirela tronpetak joaz...

277. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0094 Presaka herrira jaitsi, etxean erropaz aldatu eta Donostiaranzko lehendabiziko trena hartu zuen, geltokiko telefono publikoan dei bat egin ez egin pare bat minutuz egon ondoren.

278. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0116 Irrifarra nagusitu zitzaion Pilarren negar amaitu samartuari eta erreberentzia egin zuen aintzinako zerbitzarien modura eskua burutik belaunetaraino jaitsiz: -Espero complacerle, caballero.

279. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0044 Egun hartan, asko ikasi behar baitzuen, Sestaon, beraren herrian jaitsi zen Josemari nirekin Santurtziraino lagun etorri ordez, ohi zuen bezala.

280. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0181 Ehiztariak bere eskupeta jaitsi zuen ernegaturik.

281. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0144 - Malpais - iragarri zuen pilotuak, Bernard jautsi zenean.

282. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0212 Jautsi ziren argiolara.

283. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0045 Zuk bidaliak omen, sorgin arnasen esamesak jasotzeak zilegi balekit hitz barhanei etxaramon, Adur, Urdetegiko gatazka haren ondoren hango lezean gorde eta oihuketa baretutakoan zure lagunak Zakurripurdira abiatu zirenean burdinolara jaisten ikusi ei zintuztenez eta olagizonen tartera nahasten... sinestekoa dateke.

284. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0065 Menditik behera jaisterakoan, Jesusek honela agindu zien: - Ez esan inori ikusi duzuen hau, harik-eta Gironaren Semea hilen artetik biztu arte.

285. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Jesusek erantzun zien: - Egi-egiaz diotsuet: Ez zizuen Moisesek eman zeruko ogia; nire Aitak ematen dizue zeruko egiazko ogia; Jaungoikoaren ogia bait da zerutik jaisten dena eta munduari bizia ematen diona.

286. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Zerutik ez bait naiz jaitsi nire nahia egiteko, bidali nauenaren nahia baizik.

287. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Judutarrak Jesusentzat marmarrean ari ziren, Ni naiz zerutik jaitsitako ogia esan zuelako.

288. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Nola dio, bada, orain, zerutik jaitsia dela?

289. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0381 Hartu zituen berekin berehala gudariak eta ehuntariak, eta lasterka jaitsi zen.

290. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0148 Hainbeste aldiz jetxi-igon naizen haitzetatik eta neuk bakarrik dakidan zirritu horretatik, zazpi metroren barruan nago eta hortik hiru jauzitan gainean naukate.

291. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0016 Aldi berean On Rafael laguntzen zutenak jaitsi ziren.

292. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0021 Batek bizkarretik zirgilotzen zuen artean, besoak meneratuz, Janichek eskuturra eutsi zion, eta lurrera jaisten zuen jada indiarraren bularrera destatzen zuen pistolaren kañoia.

293. 1969-1990 euskara batua literatur prosa zerria eta ni 0065 Dena den, periako benetazko sasoia hamaiketako meza bukatu eta elizan bildutakoak plazara jaitsitakoan izaten da.

294. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0046 Bienbitartean, zuhaitzetara igotako begiluzeak jaitsi ziren handik eta, haietan azkarrenak sugearen zazpi buruak moztu zituen.

295. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0081 Biharamun goizean, gosaldu ondoren, berriro jeitsi nintzen ezkaratzera: dena berdin zegoen, hantxe zegoen bezperako gari saldo bera mugitu gabe, baina... bi kainabera luzeen mutur-puntak ezin nituen aurkitu, eginahalak egin ondoren ezin nezakeen deus ikusi... Han ez zegoen inor!.

296. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0059 Gizon batzuk behera jaitsi ziren gorpuari begiratzeko.

297. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0066 Aurrekotik bi polizi uniformatu jaitsi ziren.

298. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0052 Gero zaldietatik jaisten ziren hildakoen artean zenbat eme zegoen ikusteko, baina bat bera ere ez zuten aurkitzen esnea emango zuenik.

299. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0060 Ibai gurutzatu zutenean Aitaginarreba eta suhia txanelen pasua baino lehenago zegoen ibaialdean jaitsi ziren oinak garbitzeko.

300. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0114 Korrika jaitsi ziren herriko kale nagusian barrena, agintariaren etxera bidean.

301. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0045 Zeu zara jaisteko gauza izan den bakarra eta hor igaro duzu gau osoa suge beldurgarriarekin.

302. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 - Tximino anaia. Ibiltzen ere ez dakizu zuk... jaitsi zaitez hona, ea nor den gehiago bion artean gauzak ondo egiten.

303. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 - Hori da zuk nahi zenukeena... ni zulo horretara jaistea... baina Lehoinabarrak ez nau harrapatuko ni. Agur, gezurti!.

304. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0106 Azkenik, Rinozeroa hurbildu zen bere adar bakarra tente zuela, zurrungaka eta lurra zanpatuz; honi bai, ziria sartzea lortu zuen Dortokak eta Rinozeroa jaitsi zen zulora, halako irain lotsagabea bota ziotelako oso haserre, burrukarako prest.

305. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 0071 Bere bidaia utzi eta bere luma galduaren bila jeisten omen da lurrera.

306. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0011 Momentua helduko zenean bere lagunak Donegal-eko mendietatik jaitsiko ziren, bi Irlandak banatzen dituen muga Lifford-en hegoaldean gurutzatuz.

307. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0251 - Orain jaitsi zaitez eta zabaldu atzeko atea.

308. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0069 OVNIak bertikalki igoten dira, eta jaitsi ere bai.

309. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0054 Ibarrera jaitsi nahi izan zuen, baina amildegiak eta malkar-horma zutiak besterik ez zuen aurkitu.

310. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0094 Opariaren esker onez, siuxa harrobi aldera jaitsi zen berriro.

311. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0075 Horrengatik, noski, ez zion izugarrizko ajolarik ematen zirko haren zabalerara jetxi eta mamua esnatzeak....

312. 1969-1990 euskara batua literatur prosa s. aizarna 0075 Eta hau gogoan zeukalarik hor jetxi zen zirko haren zabalerara.

313. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0191 Eta nik ez dut ulertzen, eta usoei begiratzen diet patiora jaisten direnean.

314. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0017 Albak katalejuak jeitsi eta eskua estutu zion.

315. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0063 Sukarra azkar ari zitzaion jeisten eta azala ezkatatzen ari zitzaiola hauteman zuen Albak, batez ere izpilak zituen lekuan, non zahi antzeko zerbait sortzen zen.

316. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0086 Lurpeko aparkaleku baten ahoa topatu zuten eta ibilgailuarekin jeitsi ahal izan ziren bertara.

317. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0051 (...), eta egunkaria bere eserlekuan utzita badoa agurrik egin gabe; honek esan nahi du, pentsatzen du gazteak, komunera doala; laster baitugu Gasteiz, ikusi besterik ez dago lur laua, garia ebaki berria, oraindik dena hori, baina dena huts... urrea eraman eta hondar lehor-zutimotza ustelarentzat utzi balute bezala, eta biok batera jaitsiko gara, beraz, espero dut behintzat; baina estuegi du galtza hori; mehexeagogo balego, edo jaisterakoan piska bat hurbiltzeko modurik aurkituko banu....

318. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ugalde 0051 Ez du bi aldiz pentsatu beharrik, eginak ditu bere buruan erreflejo honen gurpilak, hartzen du eta botatzen poltsikora eta badoa gizonaren atzetik; gehiegi hurbildu gabe, ordea...... beste bat dirudi orain!... jaisten ari da lehen klaseko wagoi dotoretik apain asko, eta hor ditu neska gazte bat eta gizon bat bere zain, eta harrera errespeto handiz egiten diote... don Anastasio, esan dio lehen eskua eman dion andereñoak, exekutiboak dirudite beste exekutibo bati ongietorri egiten!... Hara gizon inportantea....

319. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0009 Behera jaitsi eta egongelatik sukaldera sartu zen.

320. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0049 - Ongi da - Peterek irribarrez. Jaitsi nahi duzu hemen?.

321. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0049 - Bazkalordura arte! - esan zion Johnek kamioitik jaisten ari zela.

322. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0069 Eskua jaitsi eta irribarre egin zuen Peterek.

323. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0119 Joakin ezpelari helduz soro ertzeko mailatik behera jaitsi zen.

324. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0119 Joxe haren atzetik jaitsi zen, gehixeago kostata, belarrak eta lur hezeak irrist eragiten ziolako.

325. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0125 @- Jaitsi hadi hortik, oraingo honetan ukabilak erakutsi nahi dizkiat eta, gizonak bezala, tartean inor eta ezer jarri gabe.

326. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0035 Zaldian jeitsi zuten herrira, saskiekin batera.

327. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0075 Oraindik gogoratzen dut nola duela ez hainbeste denbora, uda haseran, isilka, beren gelara sartu eta bata bestearen alboan aurkitu nituen, gerriraino jeitsita maindirak, bilutsik biak, Jaimeren bizkarrean zurkaizturik Marisaren burua.

328. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0101 Errezepziora jaitsi eta ezezagun baten abotsa entzun zuen hariaren beste aldetik: @- Bilbotik etorri berria naiz. Felisa-k zu agurtzeko eskatu dit.

329. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0173 - Agian, komenigarria litzateke zu behera jaistea.

330. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0173 Jokin-ek, Pedro-ren atzetik eskailera haiek jaisten zituela, ez zekien nolako garrantzia izango zuen egun hark bere bizitzan.

331. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0069 Ez zen pisalek igo-jaitsian ateratzen zuten soinu alaia soilik, ez eta txaratil-hariek bereziki zerabilten jarduna ere, ez eta joko malabarretan bezala, tin-tinka ari ziren ontziak ere, ez eta sudurrei hain atsegina zitzaien te eta kafe usain nahasia ere, ez eta mahaspasei zerien usain gozoa, almendra zuri-zuriak, kanela zotzak hain luze eta zuzenak, ezpezia desberdin eztiak, fruittu almibarreztatu tortikatsuak, eta azukrez hain estaliak, behatzaile hotzenari ere ahulezia sorterazi eta behazuna eragingo zioketenak.

332. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0023 Ez zen jaistera ausartu.

333. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0024 Orduan Parsia palmondotik jaitsi zen; Labetxoa bere ohizko eran jarri eta seguraski ezezaguna izango zaigun Sloka hau errezitatu zuen: ZORIONEKO OPILA / ERAMATEN DUENA / EZ DA OSO ABILA / EMATEN DIT PENA.

334. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0048 Orduan, arkaitzetako Suge Boa bikoloreak zegoen tokitik azkar jeitsiz, bere buztan biguin eta ezkatatsuarekin jipoi eder bat eman zion Elefantearen Semeari.

335. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0104 - Ez da giro, arraioa!- zalditik jetxi, zakurrak isilerazi eta oinetara zituenean.

336. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. egiguren 0050 Ez nuen zertan lotsaturik eta urguiluari eusten ahalegindu nintzaion, baina nire laguntzaileak, leihoa ostera lehen zegoen moduan zabalduta laga, eta pertsiana astun bat poliki-poliki jaitsi zuenean, gorritu eta beste leku batera apartatu behar izan nituen ezinbestean begiak.

337. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Egunean hiru aldiz basetxeko gauza guztiei begirada bat ematera jaisten da.

338. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0069 Ehiztariek eskupetak jaitsi eta biraoka ekin zioten eta lasterkan hasi ziren potzu ertzetik arrapataka.

339. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0021 Taxia ordaindu, kotxetik jaitsi eta hoteleko aterantz joan zen Tomas Bello koronela, ikusitako eszena izugarria oraindik burutik kendu gabe.

340. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0123 Karmelo Isastik batzuetan furgoneta bustirik ekartzen zuen, hala ikusia zuen norbaitek, baina inork ez zuen adierazpen hori baieztatzerik izan, bustita heldu izandako kasuan ere, Karmelo kanpora jaisterako lehortzen bait zen, konkistadore hauskararen hatsaz, ura.

341. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0070 Arreta handiz jaitsi genuen hiriko zekorra, eta hurrengo saiorako hiriko emakumeak ere ekarri nahi genituen.

342. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0154 Beira lodizko ontzi koniko batean, zapaburu puztu batzuk zebiltzan beherakako espiralean jiraka eta beheraino jaisten ziren, gero fletxak bezala itzultzen ziren ur gainera eta berriro ekiten zieten beren bira aldrebes haiei, ur lodizko urrats zuriska batzuk atzean utziz.

343. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak sm 0272 Guk jarraitutako bidea hau da: Arantzazutik, Katakoba ondotik behera, zeharka jiratuaz jeisten den bidea hartu eta Kukulu-errekako trokara.

344. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0252 3- Hirugarren aldian (5-6 urte) idazleen kopurua jaitsi egiten da.

345. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Jordan errekan Joanen eskutik bataioa artu zuanean, Espiritu Santua jetxi zitzaion gainera uso antzean; Espiritu berak eragin zion basamortura joatera, deabruaren erasoak jasan zetzan.

346. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Azkenik, berpiztu ondoren, Espirituaren zai egoteko esan zien, laixter jetxiko zitzaiela`ta: Adizute, Nere Aitak agindua, Neronek bidaliko dizuet; zaudete Jerusalenen, goiko indarrez jantziko zaitueten arte Lc. 24,49.

347. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0256 Jesusek ikasleei bein ta berriz egindako agintza au, Pentekoste egunean bete zuan; miragarrizko itxuran jetxi zan Espiritua ikasleengana; auek, Espirituz beteta, Jainkoaren arrigarrien berri ematen asi ziran.

348. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. muxika 0260 Jesusen bigarren igurtziketa, Jordan errekan gertatu zan: Jonen eskutik bataioa artu ondoren, Espiritu Santua uso itxuran jetsi ta Jesusen gainean kokatu zan. Lc. 3, 21-22.

349. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. torrealdai 0103 Nola iraun dezake erlijio kosmologiko honek, hirira, herri industriatsutara jeisten denean?.

350. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. intxausti 0042 b) Eutsi estalkiaren kontrako ertza disekzio-orratzaz, eta utz ezazu jaisten ezargailua ukitu arte.

351. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0004 c) Presio aortikoa, batez ere diartolikoa jeisten denean, nola gertatzen da hipotentsio arterial gorriko egoeretan, shock edo gastu kardiakoaren bapateko beherakadan batipat.

352. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0011 Antikoagulatzaileen erabilpena oso eztabaidatua baldin bada ere, badirudi lehen garaietan eman ezkero hilkortasuna jaisten duela.

353. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak f.m. ugarte 0141 Emari berdineko eskualdeak, haunditasunaren mailadiaren errepresentazioa agertaraziko dituzte; edo bestela pundu bakoitzeko putzu bereziaz (jeizten den metro bakoitzeko, emaria).

354. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0024 Barzelonarat jaustean, badoa doña Isabelen eta doña Iñesen ikusterat, eta zer xedetan den aipatzen diote.

355. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0170 Trafiko errodatuak ugarteen arteko bidea tunelera jaitsita egingo du.

356. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak elhuyar 1985 0174 Parafil-ek esegitutako zubi batentzako kableen irunketaren kostua jaitsi eta hausdura-luzera handitu egiten du.

357. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0175 Zestoan berriz, ospea hartzen hasitako zenbait ez dira agertu, goi mailako lanetan sartuagatik, maila, jakina da ba, jaitsi egin da, eta izen berri asko sumatu.

358. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Ezarian ezarian burdinolak ibarretara jaitsiz joan ziren, uraren indarraren bila.

359. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. laspiur 0107 Baserriko seme asko eta asko ere bazen tartean eta erdaldun bakanen bat edo beste kendurik, denak kaleko euskaldun eta baserritik jaitsitakoek osatzen zuten Centro Obrero bitartez U.G.T.ko elkartasuna.

360. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a.m. abate 0159 Horrela hunkiturik jaitsi ziren Uliara tranbiaz igotzera gonbidatuak izan zirenak.

361. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gorbea 0139 Hasieran hegoaldera jaitsi ginen bertako gandor txiki eta bereizgarrien zehar eta segidan, hegoekialderantz bagadi eta txilar altuen artean.

362. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0027 Nik ere, mendi hauetatik nere lagunengana jatsi behar dut.

363. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizizaletasunaren alde 0027 Zertarako dut nik, bakartasun honetan ikasi dudana? Hobe dut, beheko bizikide guztiei, hemen ikasi dutana azaltzea! Horretarako, haranera jatsiko naiz, eta jende guztiarentzat izango da nere agurrik maitagarriena! Agur bada zuek guztiontzat! Egun senti honen antzekoa izan nahi nuke! Eta bera bezala, dirdiratsu eta garbi, ixila eta errugabea, eta eguneroko berri ederraz, bizi den guztiarentzat, nere agurrik maitekorrena egitea! Oi! ¡Egun senti argi, garbi eta miragarri hori! Hi, egunaren Ama haizena! Ekar iezazkigun, hire alaitasunez batera, gure helburura doan bide zuzena aurkitzea, baita gure ekintzetan, ardura osoaz ibiltzea!.

364. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. agirre 0008 La Salle-k aurkitu zuen hibai handi horren bokalea, eta ondoren, beherantz jaitsi ziren 1682an.

365. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 87-88 0150 Azkenik, polikiroldegiko prezioak jeitsi eta hobeto antolatuko nuke.

366. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txalopt/3 0058 Jaitsi zen sagua sukaldera eta amonaren gonapean sartu zen.

367. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. sudupe 0110 II eta VI Ataletalik zera atera daiteke, konklusio moduan: Sistema kapitalistaren joera jenerala den lan eguna gehitzearen eta soldatak jeistearen aurka altxatu behar duela langileriak.

368. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. garmendia 0020 Urteko plubiositatea (euria eta elurra) jesten da Txina erdialdeko 1.500 mm.tik Mongoliako 100 mm.tara.

369. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak baietz/3 0049 Bale eta orain altxa ezazu esku bat, konta ezazu: bat, bi, hiru eta jaitsi ezazu eskua.

370. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. bakaikoa 0038 Hortarako lehen materien kapital mugigaitzaren prezioak edo eskulanaren prezioak jaitsi behar ziren.

371. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak d. amundarain 0024 Haitzuloko leize batetara jaisteko materiala prestatzerakoan, espeleologo gazteotako batek horman bisonte bat ikusi zuen.

372. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0090 Hori horrela, kristau orrien tartetik aintzinako enbor eta sustraitara jaizten ahal egina egin beharko dugu.

373. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0107 Ukranian San Jorje egunian apezak uztaia bedeinkatzen zuen eta ondoren neskamutil bikoitzak ildoz ildo birabiraka soroetan behera jaizten ziren.

374. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gasteiz 0036 Ikerketa zabaletik Vitoriako bizipen zehatzetara jaistea da gure axola bakarra.

375. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0018 Giharre uzkurtzeek (PERISTALTIKOEK) erakarrita hortik urdailera jaisten da.

376. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kontsumheziketa 1986 0221 Oligopolioaren pean salmentak jasaten duen beheranzko kurbak zera ekar dezake, hornitzaileek gestuak jaitsi nahian elkarren artean lehiatzea, eta honen ondorioz kontsumitzaileek lehengo diru beraren truke ez dute zerbitzu bera jasoko.

377. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0180 Garai batetan, arratsalderako, haurrak bere maixuak lagun, eskutan loresortak zeramatzatela eliza nagusira jaisten ziren.

378. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0034 Beren historia betiko bukatu da eta darraikion haroan, bai Biltzarrean barrena, bai kanpoan, oroipen hutsa dira, zein Errepublika izenaz soilik ari direnean edo gatazka iraultzailea maila beheragoenetara jeisten denean, berpiztuko dena baitiduri.

379. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Mikelek jantzi egin zuen eta eskileratan behera lasterka bizian jaitsi eta zelaira joan zen.

380. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.j. uranga 0203 Eta bestetik: Menditik jaitsi eta harmada baketsu bat biltzen du eta hau izango da justuen eta santuen sostengua, herrien argia, oinazetuen esperantza.

381. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0107 Santo Tomasentzat izadia, Jainkoagandik, gailurretik beraz, behe beheko izanduneragaino jeixten den jerarkia batek osatzen du.

382. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0061 Baina hala eta guztiz ere, Tolosako agintariek, gerrako aitzakiarekin, ez zuten jetxi sagardoaren inpuestorik.

383. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0049 Bata, teoriz teori lurreraño jetxi; bestea, realidadetik asten da.

384. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0111 Hegalak jexten dituenean, pittin bat altxatzen bide da, eta hegalak gora jasotzean, apur bat behera jexten.

385. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sgarm izadia 0015 Aurreko urteetan lurrera jautsi ziren hostoez, horbelez baliatzen dira, hots ihaurkinaz.

386. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0172 Amazonastar basoan geldi bait dago airea, aizeak ez dezake landareen arteko ar-emetzea egin hazi-hautsa eramanaz; horregatik zomorroak izaten dira lan hori egin beharrean aurkitzen direnak, eta hala beheragoko mailatara jaitsi beharra daukate loreek, alegia zomorrorik gehiena dagoen mailatara.

387. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhlaburp 0008 Mediterraneotik Kantauriraino luzatzen den mendi-besanga honek ba ditu hiru mila metrotatik gorako gailurrak, baina bai Kantauri aldetik eta bai Ebro aldetik, bi ertzetan askotxo jaiten da, eta ez du oztopo nabarmenik batetik bestera herriak pasa ditezen.

388. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0395 Sudurkaria nasal, nasal, nasal Artikulazioaren aldetik, honako ezaugarri hau aurkezten dute sudurkariek: laringetik datorren airearen parte bat sudurtzuloetatik barrena irteten da, aho-gingila jaistearen ondorioz.

389. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak siadeco 0092 Ikusten dugunez, Goiherrin sektore horrek, erlatiboki % 85,6 ematen zuen; C.E.E.n, berriz, ehuneko hori erdira jaisten zen.

390. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0083 Baina, gogoratu beharra dago elikagaiak eskasak direnean (gerrateak, gosealdiak, hondamendiak, etab.), eritasunaren intzidentzia asko jaisten dela.

391. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. elorza 0080 Honek, hurrenez hurren, kapa guztiak zeharkatzen ditu eta geldiro geldiro jaitsi ohi da Lurrean kokatzen den arte.

392. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0130 Emaitzak taulan agertzen zaizkigu: beste hamabi untzi gutxiago, eta arrantza 1970ekoaren %20ra jaitsia.

393. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. saizar 0130 Bakailao azpisektorearentzat EEEn sartzeak kuotak hobetzea suposatu du, NAFOko uretan 25.000 tonatik 40.000ra pasa bait dira, nahiz eta Svalbard aldean 15.000tik 11.000ra jaitsi.

394. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. tobar-arbulu 0119 Zer dela eta? Dolarraren urre-edukina jaitsirik bait zen, prezioak altxatuko zirelako esperoan.

395. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Eta Irango ekonomiarentzat ikaragarrizko kolpea izan zen: industriaren produkzioa 1978ko bigarren erdian 42an jeitsi zen, eta estatuaren irabaziak aurreko urtekoen aldean %21ean jeitsi ziren.

396. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak bibalbio 0105 Algeriako kostaldeetan ikertutako Donax trunculus espeziean adibidez, tenperaturak ez du inolako eraginik erakusten (MOUEZA ampamp; FRENKIEL-RENAULT, 1973); Galiziako Ostrea edulis ostraren gametogenesia tenperatura baxueneko garaian hasten da (ROMAN, 1983) eta Baltiko Itsasoko Mytilus edulis muskuiluan, udazkenean, ingurune-tenperatura jaistean.

397. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0131 Kategoriaz jaitsi edo kalera bidaltzearen beldurragatik mantentzen dira lanean.

398. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0006 Ibilaldia hasi eta laster, Erandion aurkituko dugu lehena, Martiartuko Dorrea, dotorea, ondo zaindua, bizkaitar dorretxeen berezitasun guztiak gordetzen dituena, eta aparteko arrazoi bereziren bategatik XV. mendearen erdialdera Enrike IV Erregeak agindu zuen dorretxeen jaitsitze eta berriro harriz eraikitzearen debekutik salbu geratu zena, bertan ikus dezakegunez.

399. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0030 Musika plaza, frontoi, udaletxe eta ingurua arakatu eta zumardira jaitsi, hemendik, burdinezko zubia iraganez hondartzaldera pasatzeko edo, bestela, Kofradia berriaren pareraino hurbilduz gero, portuan zehar paseatzeko.

400. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizkbizikl 0056 Hona heltzen da Trapagaranetik datorren funikularra, baina gu zuzenean barik, bide bihurgunetsu batetan behera abiatuko gara herri hortaraino jaisteko.

401. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0058 Eta hori Urola aldean eta Kostaldean eta Tolosaldean batazbesteko baxuagoak zirela, eta Donostia edo Irun aldera joz gero, ia 20, 25, 30, 35eraino jaisten ziren ehunekoak.

402. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0063 Konkretuki, frantsesaren eta ingelesaren artean, batek internazional mailako espazio hori galtzen badu, hizkuntza beste maila batera jaitsita gelditzen duk, alegia, frankofoniaren mugara eta frankofoniaren gatazka galtzen duen heinean, exagonora etab., etab.

403. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 Baserrietako maizterrak ornitzen zituzten azken hauek, abar sortak, pago adarrak eta gurdi egurrak jaitsiz.

404. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. butron 0083 Euri azidoa Euri arruntak duen pHa 5 eta 6 bitartekoa da, baina industri eremuetan balore hori 2tik behera jaisten da.

405. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Gero berriro hustu eta hormigoi-tontorra zenbat jaisten den neurtzen da, gehiago edo gutxiago jaisten bait da bere kontsistentziaren arabera.

406. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0069 Meatzetan, zuloetara igogailu batetan jaisten dira.

407. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0039 Arga ibaiak lurraldearen iparmendebal muturra zeharkatzen du, erreka honetara Perdon mendizerratik jaisten diren aldiarteko sakan askok beren urak isurtzen dituztelarik lokaztegi fenomenuak sortaraziz (Prado Sakana, Soto-koa, Regadio-koa, Ollamondo, etabar).

408. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0075 Larben jokaera batimetrikoari buruz, hauetariko gehienak urgainean bizi direla esan dezakegu, nolabaiteko tamainura heldu arte bederen, bapatean nagusiak dauden sakoneraino jaitsiaz eta beraien eredu berbera segituz.

409. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0132 Jaisteko, geure pausoetan piskat atzera jo beharko dugu GR10 balizaketa bilatu arte, hau Lecheko basoruntz zuzentzen bait da, iparraldera.

410. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0132 Ondo markatutako xenda bat jaisten da segidan basotik, zenbait alditan basapista batekin gurutzatuz.

411. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0300 Baserria gainditzen du bideak eta isurialde osoa zeharkatzen du berriro ere basotik jaitsi baino lehen.

412. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0021 Emaitz ezezagunak Krac-eko jendea herriskara jaitsi da goizean horniketa egitera.

413. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0054 Ibilian jartzeko, lau edo sei gizonek sokaz eta txirrikaz baliatuz habaila lurreraino jaitsiko dute.

414. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0049 ...ean jaitsi behar dut, abisatuko al didazu hara heltzen garenean?.

415. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. santisteban 0112 Trabesia gomendagarriak: Untzuetaraino mendilerro guztian barna, Ugao, Arakaldo edo Aretara (Laudio) jaitsiz.

416. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0010 Bosforotik sartzen dira edo irtetzen Itsas Beltze-ra igotzeko, edota Marmara itxasotik Grezia, Italia, Espainia edo Frantzia-ra jeisteko, Arrantza izanik ontzi txikiagoen lana, arrantzaleek itsas ertzaren zuirtasuna oinarritzen dute.

417. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0057 Beraz, ikusitakoaren arabera, ondoko eskema daukagu polotik ekuatorera: 1- Poloaren gainean antizikloi bat dago; airea bertan metatzen ari bait da, goiko geruzetatik jaitsiz eta lurrazalean isuriz.

418. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak meteorologia 0253 Batezbeste, eta gauzak gaur egun dauden bezala, zuzentasun hori asko jaisten da laugarren egunetik aurrera.

419. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0019 Gainera, horrela, nazioarteko baliabideen esleipena okerragotzen da eta gizartearen ongizate-maila jaisten da (3) Baita A herriko biztanleena ere, zeren eta lehen haien Estatuak biltzen zituen arantzelez zerbitzu publikoak finantz bait zitezkeen eta orain ez.

420. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0019 Bi ondorio hauen artean zein indartsuago izan, bada holakoa izango da aduana-batasunaren azken ondorio garbia (4)Hau honela, inori honako galdera hauxe burura lekioke herrialde bat aduana-batasunera sartu beharrean, zergatik ez jaitsi bere aldetik, aldebakarki, bere arantzelak? Merkataritzaren sorrera orduan ere gertatuko litzateke, eta ez luke, ostera, merkataritzaren desbiderapenik sorteraziko. Bai, hori egia da, baina kasu horretan herrialde horrek ez lituzke erdietsiko aduana-batasunean sartzetik eratortzen diren beste abantaila batzuk, hala nola, aduana-batasuneko herrialdeetara arantzelik gabe esportatu ahal izatea, edo ondoren (ik. 2.2 apartatua) aipatuko ditugun ondorio dinamikoak. Hemen, berriz ere, teoriak zera erakusten digu: aldez aurretik ezin ziurta daitekeela batak besteak baino abantaila handiago dakarrenik (hots, herrialde batek aldebakarki eta inongo diskriminaziorik egin gabe bere arantzelak jaistea hobe dela aduana-batasunean sartzea baino).Teoriak egin dezakeen gauza bakarra hauxe da: zerk jokatzen duen aukera bataren eta bestearen alde aztertu eta argitzea (ikus honetaz Dornbusch).

421. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0102 Horrek, besteak beste, berebilen salneurrien jaistea ekarriko luke.

422. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aizpuru 0007 Azken unitate taxonomiko hau da, nahiz eta batzuetan subespezieraino jaitsi, obra honetako informazio-unitate oinarrizkoa, eta horregatixe ematen zaio leku gehien.

423. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0111 Kristo, Espirituaren Jauna Mendetan agertu gabe egon ondoren, Espiritua Jesusengana jaisten aurkitzen dugu berriro, Beronen bataio egunean (Mt 3`16 eta paraleloak), baina ez eginkizun jakin bat emateko, eta eginkizun horrek iraun bitartean.

424. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0111 Ideia horiek jakinda suma dezakegu, zer adierazi nahi duen Espiritua jaisten da Jesusengana eta Berarekin gelditzen da (Jn 1, 33) esateak.

425. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0229 - Eskua jeitxiko du lenengo, ta gero, poliki-poliki etzango da luze ondarretan.

426. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0049 Jeitxi da Garzi Lupiz atarira morroi, neskame eta gudariekin.

427. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0049 Emen dira zaldunok. Zalditik jeitxi diranean aitak semea besarkadatzen du.

428. 1969-1990 gipuzkera bertsoak m.m. apalategi 0152 Jainko aundia zerutik
ama billa jetxi zan.

429. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 Urpekaria, berriz, itsas-ondora jeixten da.

430. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0044 1.800 edo 2.000 gradutaraño berotutakoan, meakia urtu egiten da, burnia beeko arragora jexten dijoa, ta an karbonoarekin alkartzen da, burni-salda sortzeko.

431. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0044 Baña, jarrai dezaiogun gorearen labe ondora jexten dijoan salda urtukiari.

432. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0074 Eta Aitaren mintzoa zerutik jeitxi zanean esanez: Goretsi det eta goretsiko berriro, Jesus-ek ingurukoeri esan zien: Neregatik ez-baiña zuengatik entzun da mintzo au.

433. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0282 Izan ere Ni nere Gogo Deunarekin jetxi nintzan Beraren gañera Tabor mendian, ta esan nun: Auxe da atsegin zaidan nere Seme kutuna: entzuyozute.

434. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0292 Orregatik gure Jaunak gizonaren Seme deitzen du bere burua, gizonetan aundiena, beragan berritua izan dalako gizadia: gizon garaituaren bidez jetxi zan gure gizadia eriotzeraño, gizon garaillearen bidez igo gaitezen bizitzara.

435. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0314 Orregatik, gure salbamenerako misterio au, betidanik erabakia, ez zan irudimenez osatzen; artean Gogo Gurena Birjiñagana jetxi ez zalako, ezta Jainkoaren indarrak itzalpena artu ere; orrela Itza aragi egin zedin sabel guztiz garbi batean, Jakinduriak egoitza egin ondoren; eta Jainkoaren ta morroiaren izakiak persona batean bat egiñik, aldi guzien Egillea aldian jaio zan; gauza guzien Egillea beste guzien artean sortu zan.

436. 1969-1990 gipuzkera poesia b. albizu 0060 Nere illeak zuritu dira,
igaro dira ainbeste urte!
Ezin etsi ta, leio ondoan
amets gozoetan, noiz arte?
Itxasora begira beti,
bera dagolako bion artean,
zu urruti Ameriketan,
eta ni? Nere erri txiki maitean!
Ai egoak banituzke
txoria lez, egan juateko!
Txoko guziak miatu
ta, zu zauden tokian jeisteko.

437. 1969-1990 gipuzkera poesia b. albizu 0171 Au zan nere amets!
Ibai, erreka, itxaso,
ur-ertzeko pitxi
auekin jolasteko,
zeruetatik jetxi!.

438. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0071 Martxela belaunikotu zan arrizko malletan, leiotxotik begiratuaz otoitz egiñ zion Erruki`dun Amari, gonaren patrikaratik atera ta txakur aundi bat bota zun barrura, ta burua makurtu, ta Agur Erregiña esanda jetxi zituan arri mallak, eta bere bideari ekin zion.

439. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0105 Lo egin nai ba`zuan, jangelara jetxi bear zuan, eta an gela artako esertoki luze aietako batean etzin.

440. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0105 Zer egin, ordea? Andik jeisterik ez zeukan, atzeko-aldea zakur baten muturrari ematea ere ez bait da zaldun batentzat gauza egokiegia.

441. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0092 Oraingo ontan, bekaiñak jetxiaz, goibel eta betillun gelditu zan une luze batean apaiz gaixoaren aurrean, eta maiz itxi-iriki zituan begiak zerbait garrantzitsu pentsatzen ari izan ba`litz bezela.

442. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0101 Bizkarretaraiño jetxi zitzaion mutillari kapela!, izugarri aundia bait zan!.

443. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0100 - Oraingoan ez ninduten beeko zakardegira jetxi.

444. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa f. portu 0104 PRINCIPE DE CONDE-REN mendean; kontuan zegoen Maria Juan Mugarrieta-koa ere, eta leenez neurriak arturik, Pranzesen atzaparretatik imagiña santa libratzeco; aditu zituanean, bada, atabal eta sutumpen otsak, zaldien irrintziak eta gudarien ojuak, aldarera igo, eta errespetorik aundienarekin imagiña artu, bere eche barruko bizitza eta trasteari kasorik egin gabe, munduko gauzetan pensatu gabe, jechi zan errira, berak maitatzen zuan gauzarik baliotsuenea besoetan zuala.

445. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0011 Bañan, emen jiratzen zanean, arrunt bera jeixten zan.

446. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0052 Amorrazten dionean, laister ostera putrea len zegoan arkaitz gañera jetxiko dek, eta orduan beste putrea ere altxa araziko dik.

447. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0052 Dan-dana nere lagunak aurretik erakutsi bezelaxe egiten zuan gabiroiak: abioi bat itxas-ontzi portaviones batera jeixten dan bezelaxe putre gañera jetxi, eta kaxo, motell, nai zuan guzia egin putreari.

448. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0015 Egurbide baserritik iru, gurdian, jetxi zituzten kanposantuko estalpera.

449. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0021 Argi bearra zuten beraz etxetik bide zabalera jetxiko baziren, eta bear orregatik lasto itxuta batzuek zurriñetik jetxi zituen Joxamingok, piztu ta auen su-argitara joan zitezen.

450. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0072 Biaramon goizari eldu bearrik etzutelarik ere, nekatuak izaki-ta, garaiz oeratu ziren, menditik jetxi berri zen gaztea, ta onek egitekoaren itxaroz zeuden bakar batzuek ezik.

451. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0045 Mendi goi aietatik nere barrura indar santu bat jeixten zala, iruditzen zitzaidan.

452. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0045 Jetxi giñanean, HEINI berealaxe inguratu zuten.

453. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0060 Kanpoan gero eskiak bizkarrera artu, maillan bera jetxi ta, etxe artan ordu atsegin bat egin ondoren, sakristau ospatsuari berriz ere agur egin genion.

454. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0060 Lenbizi aldapara begira egonda, HEINI`ri galdetu zion: - Ortik jetxi nai al dezu? - Jetxi ez, salto egingo det.

455. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa pmuj mendi 0075 Gero, lau edo bostek bildur antzean jaso zuten eskua, bereala berriz jexteko ordea.

456. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0191 Santxo`ren zorigaiztoko alabearrez, bentaetxeko jende-artean ba zeuden: Segobia`ko euleak lau, Kordoba-Potro`ko orratz-saltzailleak iru, Sebilla-Feria`ko auzoak bi, jende alaia, intentzio onekoa, jostalaria ta biurria; gogo batek-berak mugierazi-ta bezela, etorri ziran Santxo`rengana eta asto-gaiñetik jeitxi zuten, oe-gaiñeko manta bat ekarri zuan aietako batek eta antxe jarri zuten; gora begiratuaz, goia bajuxko zegola ikusi zuten beren eginbearrerako eta istegira ateratzea erabaki zuten, an bai zeruraiñoko goia bait-zan.

457. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Orrelako bazter atsedentsu bakoitzean jetxi ta bertan gelditzeko gogoaz geunden biok.

458. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0295 Alaxe, goruntz jarraitu genduen eta Washington Heightsko zumardi batera eldu bezin laster jextea erabaki genduen.

459. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0079 Neska, beera jetxi ta zorro aundi batekin itzuli zan.

460. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0007 Urrengo astelenean jetxi giñan aita-semeak Tolosa'ra, instruzioak erakusten zituanarengana.

461. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0010 - Asto txiki onekin goizero jetxi, emengo lanak egin, gora ta beera etxerik-etxe, amaren enkarguak bukatu ta mendira berriro.

462. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0169 Krispin, berriz, laxterka jetxita, bidea itxi etzezaioten, burnizko zurubi artatik beera, lotuta utzi zuen ontzian sartu ta berriro beste aldera joan zan, baiña kontentu, beretzat garrantzi aundiko berriak eman zizkion arrebak-eta.

463. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. begiristain 0029 Biak, beraz, bereganatu ziren: ura bere bizitzako oker-bidetik bere biotzera babestu zenean; au, bere otoitz bikaiñaren gaindegietatik bere baitara jeitxi zenean.

464. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. artzalluz 0014 Geienak Gasteiz`era jetxiak dira, bakar batzuk Burgos`era.

465. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: pastor izuela (1780-1837). ezkioko ta segurako itxuak 0031 Bein batez Zarautzera jetxi zan eta bi estudiantekin topo egin zuan.

466. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0099 Eskatu dezagun, behin ta berriz, Espiritu Santuaren beroa gugana jetxi dedilla, eta gure bitartez lurbira osoa berritu.

467. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak d. garmendia 0069 Orduan, Arantzazu-ko Amaren Irudi santua bakar eta negargarri geratu etzedin, Oiñati-ko parrokira jetxi zuten Uzta-ren 2-an.

468. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0183 Neguan berago (erdi-alderago) eta Gipuzkoa-ra jeisten dira.

469. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0275 Lenago askoz esne geiago biltzen zan Donosti-inguruan, beste aldetan baño; eta baserritarrak berak jeisten ziran esnea saltzera.

470. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm inauteria 0363 Elkar jotzean sutunpak entzun ziran, jarraian, Plaza Zarrera gizataldea jetxi ta an Modesto Letamendia Mokoroaren Maixu izanaren Martxa kantatu Azkarateren itzekin.

471. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Arrizko galtzaran barna jetxi, Arane`ko borden bidea utzi, eskubira jo ta Bidarte-txe'ko galtzara artu.

472. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Bidea, erritik Bidartetxe'raino naikoa jeixten da.

473. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0044 Arkaitz gorri ta garbian amilka jeixten da, zillarrezko ura.

474. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Orduan aranera jeixten zuten edari preskoak egiteko; Gasteiz eta Bilbao`ko erri-jaietan, au da, dagonillean, bera edaritarako erabiltzea oiturazkoa zan.

475. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. gaztañaga 0293 Aurrekoaren gaillur zerrenda berdiñean lekutua, Oderiaga`tik jetxiz iritxi gaitezke bertara, gero ibillaldia Orozko`n bukatzeko.

476. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0076 Elizatik jeixterakoan, aurrean, jauregi bikaiña amabi garren gizaldikoa, Naparroa'n bakarra, Santxo jakintsu erregeak egiña arkitzen da.

477. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. lekuona 0137 Uri onetan, zingiraren inguruan zebillela, hidroabioi bat jeisten ikusten du.

478. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia otoizlari 1987 0009 Begiralea: (galeriatik jautsirik, Joab-i): Horra nigarrez dagola errege jauna; eta, Abzalo-z, auhenka dabilala.

479. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia otoizlari 1987 0010 Deika nago ni, on baino hobe den Jaun Horri;
Eta jausten zait, etsaietarik salbagarri.

480. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0123 Herri hau gero ere, denen arabera,
ez español, ez frantses, bizitzen zen bera;
gero etsaiek, jauzi eginik gainera,
zuten gain hartarikan jautsi hoin behera.

481. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa otoizlari 1971 0028 Mendi-kaskorat heltzerat goazi; gero ez dugu jausteaz bertzerik izanen.

482. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa onaind 0100 Ardiak saletxetik banan-banan, biñan, irunan irten oi diran bezela, besteak izukor begiak eta muturra beera jetxitzen dituztelarik, eta aurrenak dagiana enparauak ere egiñik, ari itsatsiz nare ta sotil, ura gelditzean, naiz-ta zergatik ez jakin, beurak ere geldituaz; olaxe ikusi nuen guregana urreratzen, aurpegi lotsakor eta ibilli eratsu, talde bildurti ta zoriontsu artako lenengo arima.

483. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. saragûeta 0174 Iautsi nitze ederki, ekendu nitio sokak eta egon nitze ixtenpat ia etortzen ze bearra; baño nior etze eldu.

484. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0028 Haize buhakoek aldizka azkartzen ditek euria, hau baflaka jaisten duk oldarrean autoak eramanez; gero euria lasaitzen duk, berriz zut zuta erortzen zaiek, mekanikoki mekaniken kontra.

485. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0005 Eliza barnean ehun bat gizon bazen eta kanpoan uria jauts-ahala ari.

486. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0006 Ihurzuria, ximixt-orratzerat jautsirik, eliza-dorretik sartu zen eta, barnez barne iraganik, leiho batetik atera, eletrik-etxolarat buruz.

487. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1971 0013 Baigorri-Aldude iduriko mendi bidetan iragan-ondoan, jautsi gare Aramaioko ibarrerat.

488. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak otoizlari 1984 0034 Abram eta bere iloba Lot-ek deliberatu zuten hego-alderat jaustea, itsasoari buruz.

489. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0010 Jainkoaren ogia zerutik jausten da, eta munduari bizia emaiten diona.

490. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. saragûeta 0017 Erretorea ofertorioan estolaikin jeisten ze eta juaten zire apa ematera.

491. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak lantziri 0094 Berdin hondarpean bilatuko dute ihesleku, etsai bat hurbiltzean eta han berean luzatuko dira berotu nahiz, uraren beroa 14ampdeg; C-taz beheiti jetsiko delarik.

492. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0048 Etxera nintzen iritsi,
atea nunean itxi,
morala zitzaidan jetsi.

493. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ostolaiz 0001 Ondoren, bera jetxitakoan, joan giñen Bernardette mundura sortu zen etzera.

494. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Andik Oñati`ra jeitxi giñan. Bertan peria zegoen.

495. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Mendian ez zegoen inor ere, mundu guztiak euria egiten zuela ikusi zuenean behera jaitsi zelako.

496. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Lo zegoela pentsatu nuen, eta beheko tabernara jeitsi nintzen salda piska bat erostera.

497. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Noizik behin komenigarri da estradutik atera; oinak ohol zalapartatsutik oihartzunik gabeko lur gorrera jaitsi eta nor ari den benetan lanean eta nork dituen beti eskuak pankartaren baten aitzikiaz okupaturik, ikusi.

498. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak xarb 0001 Londrese edo Frankfurtetik Miarritzera etortzeko Parisen pasatu behar: Roissy-n jaitsi eta Orly-ra etorri, Miarritzeko hegazkina hartzeko: hots Parise guztia trabeskatu!.

499. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Gaina artzai gaixoen paradiso zen mendia utzi eta kalera jaitsi behar izan zuen, hain zuzen ere Donostian egon zen etxebizitza bateko atezain urte mordoska batean.

500. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak j.j. iribar 0001 Antolatzailek bere aldetik ez zuten nahiko eta hirugarrenera jaitsi dute.

501. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Hala ere, abioi haundi batetan sar, aulkian eseri, gerrikoa lotu eta bidaiari ekitea gauza bat da; besterik, ordea, norberak har delta edo abioia, eta, berari eraginez, goruntz igo, lurrerantz jaitsi, lainotan sar, haizearen besoetan mugitu, eta lurretik at ibil edo hegan egitea.

502. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1984 0001 Neguan jaitsi egiten da kopurua, neguko giroa ez dela egokien hegan egiteko edo ikasteko pentsatzen duelako jendeak, baina eguraldiak ez du zerikusirik, giro guztitarako gertatu behar baita, onerako eta txarrerako.

503. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Artzainek bere kabalak menditik jetxi dituzte han ere panorama lehorra bait da eta hori guzti hori esnearen produkzioan isladatu egin da, beherapen nabari batez.

504. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1989 0001 Piskanaka ehun koipetsutan metatzen dira eta gerora nerbio-ehunetan ia lau urte behar izaten dira hasierako kopurua erdira jaisteko.

505. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Afrikako herrialderik gehienetan eta Latinamerikako gune zabaletan batez-besteko errenta %10etik %25era jaitsi da joan den hamarkadan.

506. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Haurren pisu/adin proportzioa beheraka doa Munduko 37 herrialde pobreenetan osasungintzarako dirua %50 jaitsi da eta %25 hezkuntzarakoa.

507. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Joan den hamarkadan esportatzen dituzten emaitzen prezioak %30 jaitsi dira.

508. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. sarasua 0001 Etnologian aditu batek dantza obszenoen multzoan sailkatuko luke, Txino dantzaren jatorria aspalditik dator batzuren ustez, ikazkinak ihauteritan herrira jeitsi eta emakume falta salatzeko dantza egiten zuteneko garaietatik.

509. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Talde honen xedea normalean antzerkia iristen ez den lekuetara heltzea da, herri txikietara hain zuzen, baina lanaren kalitatea jeitsi gabe, eskenografia eta gainontzekoak herri horiek dituzten lokalen neurri eta ezaugarrietara egokituz.

510. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Denbora bero hauek aurrera segiko dute baina trumoia hasten denean, seguraski arratsalde batetan, tenperaturak jeitsi eta egun txarrak etorriko zaizkigu.

511. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Lotazil onen lenengo igandean, beste igande askotan bezela, juan ziran erri ontako Ganguren`go mendigoizaleak, berebil andi baten, Mena araneko Madalena mendira, bertako Aitz Nagusi`ra igoteko asmuaz, eta beste askotan legez euron artean San Salbador eta Ibarra`tar Errikarta irurogei ta amalau urteko mendigoizale jatorra, kementsua ta inor baiño ariñagoa, bizkorragoa; baiña, iñork ez daki zelan, besteakandik pizkat aldendu zalako, bera jatsi ziranean, Bigo-Siones erritxura, eta ez etorrela lagun ori ikusirik, asi ziran billatzen, baiña, ezin izan eben aurkitu igande orretan, naita ia gaberdirarte bere billa ibilli.

512. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. altuna 0001 Bera aurkituaz batera gu be bertan giñan beragazko adizkidetasunak bultzatuta, naita alperrikoa izan ba`zan be, gure laguntza barik jatsia izan zalako aipatu dogun erritxura.

513. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0001 Izan ere, azken hiru urteetan horrelako kasuen zifra jaitsi egin da batetatik bestera.

514. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. pagola 0002 Gauza jakina da berriz ere etxera itzulitakoan bi gauza gerta daitezkeela: jarrera gogortu gurasoen aldetik errepresioa larrituz, edota marka jaitsi eta beranduago iritsi ahal izatea eta antzeko neurriak.

515. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. hazabal 0002 Txalupatik jeitsi bezain laister... argazkiak atera, hondarraren kalitatea (txirrinduaz ibiltzeko) konprobatu... martxa.

516. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Mugitu gabe, praketa jeitsi, kanarioa atera eta zarrasta bere gainera etorri zaiola ohartu da bustitasun bero bat sentitzerakoan galtzetan.

517. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 1984`garren urtean kanpoko saillak izan zuten protagonismoa jetxi egin zaiela eta bestaldetik, barruko eskabideek bultza-arazi dutela ekonomia indartzera.

518. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Egazkiñez ibilli diranak, naiz merkantzi eta naiz ibiltariak, jetxi egin dira (4%).

519. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Eguraldi aldaketak tenperaturak jeitsiko ditu eta negu itxura emango eguratsari.

520. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. amuriza 0001 Irailaren hasieran, oporretatik itzulera zela eta, Berrimetroak kalera jaistea pentsatu zuen.

521. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak f. ibargutxi 0001 Joan zen igandean, goizeko hamarretarako batzu jadanik menditik jaisten ari ziren.

522. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. mendiguren b. 0001 Hortik gorako eta beherako adinekoen hilketak ia erdira jaisten dira.

523. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. arrinda 0001 Gerora, nekazaritza ugaritzen danean, orduan aberastasuna ibarretara jatsiko da; baiña, goikorik galdu gabe.

524. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak b. kapanaga 0001 Bere eritzietatik jetxi eta besteenetara makurtzen, argiago baldin badira; ustez aldatzen egiak horrela eskatzen duenean eta beti, dakiana gehiagotzen eta sakonagotzen, baita besteri erakusten ere.

525. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Handik aste betera Fernando hirira jeitsi da, eta kasualitatez ehiztariak aurkitu ditu tabernan.

526. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. chavarri 0001 Zuzenean Hegoalderantz jeitsiz, Mendebaldeko Erg Handia ingura dezakegu: are multzo izugarriak, 300 metrotik gorako altura duten dunak... eta berauen azpian, bazterretan atxikirik, oasis txikiak, ura dariela eta palmera berdez ornituak.

527. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... elhuyar 1990 0001 Aditu hauen ustez, Ipar Atlantikoan itsas maila aurrikusitakoa baino 2 aldiz gehiago igo daiteke, hego ozeanoko leku batzuetan aldiz itsas maila jaitsi egin daitekeelarik.

528. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... elhuyar 1990 0001 Azken 20 urte honetan batezbesteko tenperatura igo egin den bitartean, Ipar Atlantikoaren gainean jaitsi egin da.

529. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. zidarre 0001 Kolarreko eskilarak arineketan, saltu-saltuka igoten asmatu neban, gero, azensoraren zaratea seigarren pisutik beheraino jaisten eta behetik, barriro hirugarren pisura igoten.

530. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. zidarre 0001 Neskatoak apurka-apurka igon ebazan kolarreko eskilarak, azensoraren zaratea entzun neban hirugarren pisutik behera jaisten, eta barriro behetik hirugarren pisura.

531. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. zidarre 0001 Azensorearen zaratea nabaritu genduan beheraino jaisten, eta Patxok eta neskato rubia harek, bata bestearen ondoan, kalea gurutzatu eben eta aurreko arbola tartean egozan aulkietariko baten jesarri ziran.

532. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... k. sarasola 0002 Bainan goialde eta mendietan, zintzilik, zai, berriz ere noiznahi jaisteko prest; han, hantxe, gertu, nahiko bertan.

533. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Elur eta eguraldi txarrak heltzen direnean, nagusiak mendietatik jeisten gaitu, horretarako prestatuak dituen belarsoroetara.

534. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0001 Gainera, gau hartan jeiztera etorri zitzaizkidan, gertatutakoa aski ez balitz! Bildotxa kenduz gero, goiz arratsaldez jeizten gaituzte eta une horri diot amorrorik gehiena, txakurra atzetik ematen digutenarekin batera.

535. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... urraspide 1981 0001 Eta falta zena, extralurtiar itzel bat jaitsi da zerutik.

536. 1991> bizkaiera bertsoak a. legarreta 0057 Etxean bada Patxiko
ez det oraindik etsiko
ez ote zaigu tardatu gabe
limosnarekin jetsiko

537. 1991> bizkaiera literatur prosa l. ayesta 00009 Ezkerrera, orman, urten une bat, eun ta ogei zentimetroko altzaduraz, iturritik etozenak erradak jeitxiz pausada bat egiteko.

538. 1991> bizkaiera literatur prosa j.m. etxebarria 0210 Handik lasterrera, jaitsi zen olagizon handiki hori igonda zegoen mahaitik eta bere ola martxan botateko, antaparako uhatea zabaldu zuen ur-indarra joan zekion olari.

539. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00192 Eremu badaezpadako baina ikusgarri (eta begiz beteriko) haretara jasten nintzenean, ikusmina eta bildurra eskutik zebizen nigan, geltokietan, kaleak zeharkatzen, batzutan maleta handia bizkarrean, dendetan huskeriak erosiz eta danari irrikaz eta errezeloz begiratuz.

540. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0069 Herriaren aurrean jarri eta buruan dauana esaten dau; burutik ahora jasten da.

541. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0055 Irudiaren gainontzekoak biztanlegoaren kopurua etenbage jaisten dala adierazoten dau; adin urtetsuetan gauza harrigarria gertatzen da, gizonezkoak gehiago dira, normalean agure baino atso gehiago egoten dan arren.

542. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak eaegut 1995 0020 Lantegi bateko nagusiak egun aretan ezusteko ikerraldi bat egitea erabagi eban, eta idaztegitik lantegira jatsita, olezko kutxa baten jesarrita gazte bat ikusi eban.

543. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0154 Apaiz deia somatzen dot neugan; benetako maitasunez eroango zindukedaz nik zu eskuetan, o Jesus, neure agoaren hotsera zerutik jatsitakoan.

544. 1991> euskara batua antzerkia x. mendiguren e. 0049 (Jaisten hasten den bitartean, ispiluaren aienea oso goitik.)

545. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0219 2.AMA.- Jeitsi musika hori!

546. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00269 O2 ugariagoa da airean uretan baino (hogeitabost bat aldiz); aireko ingurunean altitudearekin gutxitzen da, presio atmosferikoa jaisten denean, gas bakoitzaren kontzentrazioa ere gutxitu egiten baita.

547. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00269 Uretan aldaketak tenperatura (gas-trukea gutxitu egiten da tenperatura jaisterakoan) eta gazitasun (ugariagoa da ur gezatan gazitan baino) aldaketei zor zaizkie.

548. 1991> euskara batua ikasliburuak musika 00027 - Ezin diet utzi egurrezko tren zahar hau kentzen -esaten zion bere buruari. Hemen bidaiariek leihatilak ireki ditzakete, martxan jeitsi daitezke loreak hartzera aldapan gora doanean eta, adi egonez gero, bai eta basoko animaliak ikusi ere, trenaren ulua entzutean batetik bestera mugitzen.

549. 1991> euskara batua ikasliburuak j. etxeberria 00196 Konfiantza-maila handituz doan neurrian, errore-maila jaisten dela ikusten dugu baina, noski! tartearen luzera handitzen da.

550. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00065 Baserrira jaitsi eta handik denbora gutxira, nire ardiak hilik agertzen hasi ziren. Otsoak zirela pentsatu nuen, eta horrela, goiz batean, nire gelako leihotik ikusi nuen bat. Muturra odolez zikinduta artaldetik alde egin zuen otso hark arkume beltzaren antz handia zuen.

551. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00236 Metabolismoak gora egiten duenean zelula barneko 20 mm Hg-taraino jaisten da.

552. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00236 O2 askatzea PCO2-aren igoerak eta pH-aren jaitsierak lagunduta dago, hemoglobinaren O2-arekiko afinitatea jaitsi egiten delako.

553. 1991> euskara batua ikasliburuak j. artaraz 00196 Termometroen neurria irakurtzea. 1ak 34 neurtzen du... Hori guztia grafikoan nola islatzen den ohartaraztea. Arbelean antzeko ariketak burutzea. Beroa edota izotza erabiliz, termometro bat nola igo edo jaisten den esplikatzea.

554. 1991> euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0004 Txirristak behera jaisteko dira.

555. 1991> euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 0004 Asmatzen baduzu, bertan geratu; bestela, txirristan behera jaitsi eta txanda bat bota gabe itxoin.

556. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0041 Loiolara iritsi da eta 7 bidaiari jaitsi dira.

557. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0041 Zenbat pertsona jaitsi dira Euban, autobusa hutsik geratu bada?

558. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/2 0041 ... pertsona jaitsi dira.

559. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0072 C - Trena baldin badator, barrera jaitsita egongo dela trena pasatu arte.

560. 1991> euskara batua ikasliburuak esaizu/bbb1 0161 Seinaleak gida-taularekin loturik daude eta dena automatikoki dabil: makina berez da gelditzen eta ziztu zorrotza egin ohi du diskoa gorri dagoelarik; trena heltzean geltokiko argiak izeki ohi dira, edota txanketa edo hesia jaisten da trenbide gurutzean.

561. 1991> euskara batua ikasliburuak la salle taldea 0050 Jaisten den heinean, letra bat kenduz, hitz berriak osatu behar dituzu.

562. 1991> euskara batua ikasliburuak bene-benetan/5 0105 Nik zarama jaisten dut.

563. 1991> euskara batua ikasliburuak erreologia 0066 Pseudoplastikotasuna handia bada, liskatasuna oso azkar jaitsiko da deformazio-abiadura jaitsi ahala vs grafikan; malda handiagotu egingo da.

564. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0117 Maria teilatutik jaitsi zen eta senarrari nahi zuen beste jaten utzi zion.

565. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/3 0084 Izerdi landua zurtoinaren beste hodi eroale batzuetatik jaitsi eta landare osoan zehar zabaltzen da.

566. 1991> euskara batua ikasliburuak ingurua/lh 0119 - Lorauts garaua estiloan zehar jaisten da obulutegiraino eta obuluarekin elkartzen da.

567. 1991> euskara batua ikasliburuak x. goia 0089 Herri eta hirietan, eta trenbideen ondoan, tren-geltokiak daude; han kargatzen eta deskargatzen dira trenak, eta bidaiariak ere bertan igotzen edo jaisten dira.

568. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/lh 0207 Geltoki batean 30 jaitsi eta 46 igotzen dira.

569. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0053 8. Benetan diotsuet, hau etxera jaitsi zen Jainkoaren begi onez, baina hura ez.

570. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0092 Globoa lurreraino jaitsi eta bi gizonak bizirik eta onik irten ziren.

571. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0285 Errematxaketaren ordez soldadura iritsi zenean altzairuaren karbono-edukina jaisteko beharra azaldu zen.

572. 1991> euskara batua ikasliburuak metalurfisi 0285 Pieza soldatuetan haustura hauskorra azaltzen hasi zenean [8.2], hauskor/harikor trantsizio-tenperatura lan-tenperaturaz behetik jaitsi beharra ikusi zen.

573. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkuntza/6 0101 Tonua igo, jaitsi...

574. 1991> euskara batua ikasliburuak aek 0043 - Zerutik jaisten da Zeledon hiri honetako jaietan.

575. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0114 - Aitatxo, ez dakizu termometroa nola jaitsi den!

576. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00105 Euri-tantek, lehenik, landareak bustitzen dituzte, eta gero hosto, adar, zurtoinetatik behera jaisten dira poliki; geldo zoruratzen direnez, ez da higadurarik gertatzen.

577. 1991> euskara batua ikasliburuak lur eta ingurugiro 00105 Rexistasian dagoen arro batean landare-estaldura oso urria da, edota ez da batere; horrek bidea errazten dio higadurari, isurketa gehitzeari, bai eta uraren abiadura handiagoak dira, eta infiltrazioa asko jaisten da.

578. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00155 Ondo bereiz dezagun dedukziotik: dedukzioan egia orokorretatik baiezpen partikularretara jaisten gara; indukzioan, aldiz, ibilbidea aurkakoa da, hots, esperientziak luzatutako banakako datuetatik, enuntziatu orokorretara igotzen gara.

579. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00105 Potentzi faktorea hobetuta, sarean itxurazko S potentzia txikiagotzea lortuko da, potentzia aktiboa aldatu gabe. Honek, korrontea nabarmen jaisten du, eta ondorioz hainbat abantaila ditu: lineako eroaleen sekzioa txikiagoa behar izatea, tentsio-jaitsiera murriztea eta potentzi galera txikiagoa izatea.

580. 1991> euskara batua ikasliburuak elektroteknia 00162 Honek diodoaren erresistentzia txikia izateaz gain, tentsioa handiagotzean, hau, bertan behera jaisten dela erakusten du.

581. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00166 - Azido-base oreka. Organismoek beren barneko ingurunearen pH balioa konstante mantentzeko joera dute. Parametro honek azidotasuna eta basikotasuna neurtzen ditu, eta pH = 7 inguruan (pH neutroa) mantentzen da, alegia, beren ingurune urtarrean hidroxilo bezainbat protoi aske daude. H+ ioien gehitzeak pHa jaisten du eta OH- ioienak (pHa) igo.

582. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0075 2 zenbakia zatiduran idatziko dut, gero 16ri 12 kendu (4) eta hurrengo zifra, 2a, jaitsiko dut.

583. 1991> euskara batua ikasliburuak bi ta bi/4 0105 3. Jaitsi zatikizuneko hurrengo zifra eta lehengo prozesu berbera errepikatu.

584. 1991> euskara batua ikerketak j. insausti 00399 Herriko gazte-talde bat kontratatu ohi zuten, baserrietan soberan zegoen eskulana, eta hauek sei hilabete igarotzen zituzten mendian hango lanak egiten; herrira, igandetan bakarrik jaisten ziren erlijioaren agindua betetzera.

585. 1991> euskara batua ikerketak i. mugika 00073 Balio hauek gehigarria hartu ondoren jaitsi ziren, bai KREATINA taldean (119,5 + 44,8 umol-1ampsup1;-tik, 81,1 + 17,6 umol-1ampsup1;-ra, P amplt; 0,05) eta baita PLAZEBO taldean ere (103,1 + 27,9 umol-1ampsup1;-tik, 66,0 + 17,0 umol-1ampsup1;-ra, pamplt;0,01).

586. 1991> euskara batua ikerketak e. arana 0018 Notizien esparru zehatzetara jeitsiz, Tuchman-ek (1978) gogoratzen digunez, jarrera honen defendatzaileen ustez notiziak gizartea isladatzen du, kazetari eta enpresa informatiboen eraginez baino, notiziak egitura sozialaren arabera gauzatzen dira.

587. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura a. fontetxa 00021 Donostiara heldu ziren, nagusia arineketan jeitsi eta galdetu zion anbulantziako gizon bateri:

588. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez las heras 00055 Gainera, beti bikain eta 10 ateratzen zituen. Gurasoak, bera bezain arro zeuden. Baina handik denbora batera, atarira jeitsi ziren, 4 klase eduki eta gero.

589. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.k. igerabide 00092 - Jaitsi hadi hortik, mesedez! -egin zion oihu lapur ttikiak. Zentzatu hadi, behingoz!

590. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura u. lopez 00070 - Entzun dion zuendariari... -Mariek burua jaitsiz.

591. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. garmendia 00125 Eskailerak airean jaitsi eta amari eta aitari deika hasi ginen. Baina han ez zen inor ageri, ezta Slathers jauna ere. Paseatzera joanak izango ziren, haserrea baretzeko nonbait.

592. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00008 Gilermo eta Sebastianek jaisten lagundu zioten. Pixka bat nahasturik zegoen eta ezin zuen gertatutakoa ulertu:

593. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. arretxe 00050 Gela zeharkatu zuen, horma guztiak ukitu zituen, lurrerantz jaitsi zen, berriro sabaira igo zen, lanpararen inguruan jiraka ibili zen...

594. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00158 Eta kortara jaitsi zen.

595. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m.e. ituarte 00196 Eta sotorat jaitsi ziren biak. Bien bitartean beste biak eskerrak ere eman gabe joan ziren handik.

596. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00066 Jaitsi naizenean, pozik nire aurkikuntzengatik, baina ganbarako bisitaren arrakasta eskasarengatik apur bat atsekabetuta, gauaz larritu nauten izuak ia ahaztu zaizkidala igarri dut.

597. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. elortza 00081 Jaitsi naizenean, mahai ondora jo dut berriro, liburuari beste ikustaldi bat egitera.

598. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00020 Globoa ehundaka metrotan jeitsi zenean, paketea zela uste zutena, giza itxura zuela konturatu ziren.

599. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00020 Globoa, lotuta gelditu zen zuhaitzetik, jeistea lortu zutenean, gizon txikitxo bat zela konturatu ziren, haragi urrikoa, aurpegi beltzekoa eta piku bat bezala ximurtua.

600. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00074 Kotxera heldu zenean, salto batean jeitsi zen eta azkartasun sineztezinez lehiatilaren ondoan jarri, eta bertatik saxoaren ahoa sartu zuen.

601. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura h. bernaola 00082 Ezta jaramonik ere. Umeak kotxetik jeitsiak ziren eta zalditeriaren inguruan zebiltzan, hauek beldurtuta zeudelarik.

602. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00030 Lasterka jaitsi zen sukaldera.

603. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00010 Oraindik plazerraren nirbanatik zeharo jaisteke ertzerantz abiatu zen igeriketaren zirrarez jabetu asmoz.

604. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00020 Lurreratze-aldapa luzatu ondoren, kanpora atera, arnasa sakon hartu eta lurrera jaitsi zen.

605. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. irazabalbeitia 00117 Burua altxatu eta hantxe zegoen sei bat urteko umemokoa dorrearen kanpo-eskailerak jaisten.

606. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. cillero 0084 Menditik behera jaitsi eta kale ezagunak zeharkatu genituen: (...)

607. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura l. azurmendi 0050 Ongi pentsatu Johan! zioen, Gora doan dena egunen batean jaitsi beharrean dago, eta zenbat eta gorago joan, erorketa orduan eta latzagoa izaten da.

608. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. izagirre 0040 Lurrera jaitsi zen eta, zaldiari bridatik helduta, zabuka ibili zen pausoa hartu nahirik, gau hura pasatzeko aterpea emango zien etxe bat aurkitzea beste asmorik gabe.

609. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0065 Hori ikustean, orangutana gelako atetik saltoan irten, eskaileretan behera jaitsi eta handik, zoritxarrez zabalik zegoen leiho batetik, kalera salto egin zuen.

610. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0055
Elizako kanpandorrean gaude
denok ezkutaturik,
amona kristalak biltzen
erratza harturik,
udaltzain gizena poste bati helduta
zeharo nekaturik.
Guk ez daukagu presarik.
Ilargia atera arte
ez gara jaitsiko hemendik.

611. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0153 Gero altxatu zaldia eta portxetik jaitsi zuen azkenengo aldiz.

612. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. alberdi 0010 (...) Pito eta Poli lehenengoetakoak izaten ziren ikastetxe barruko harmailak jaitsi eta atariko zolua gurutzatzen, batik-bat eguerdietan non, arin ibili ezean, ate nagusiaren aurrean bildutako eskolier multzoarekin oztopatzen baitziren halabeharrez.

613. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0125 - Zer: beldurrik pasa al duzu? galdetu zidan ni jaisten nintzen bitartean.

614. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura f. juaristi 0039 Ibai bat txirrian jaitsi zen amaren begietatik eta Imanol harritu egin zen, ondo estutu zuelako amak bere beso zuri gurien artean; ez baitzuen bere sentimendurik sarritxo kanporatzeko ohiturarik.

615. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. agirre 0121 Aurpegia ere garbitu gabe behera jaitsi nintzen, hil berpiztu bezala.

616. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0051 Hurbil egon zirenean burua jaitsi zuen, eta adar mehe zorrotza zaldi pikarta handiaren muinetaraino sartu zuen, eta guda-zaldiaren hankak airean joan ziren jauzi handi ikaratuan; eta haren buruaren gainetik atera zen Sir Basil Basatia, altzairuzko hirurogeita hamar lapikok lauzaturiko zoruan erortzean egindako zarataren parekoarekin lurreratu zelarik.

617. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0051 Lantzaburu eroritako Txapeldunaren ondora hurbildu zen, eta Sir Itzulipurdikarik lurrera jaitsi eta ezpata atera zuen.

618. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0069 Erreta hiltzeko zeukan posibilitate handiari buruzko guztia ahaztu zuen, eta sakanaren magala ahalik eta azkarren jaisten hasi zen dragoiari aurre egiteko.

619. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0097 SIR Itzulipurdikari jaitsi egin zen sarrerako hormatik.

620. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0097 Artean, jaitsitako burdinsareak oztopatzen zion gazteluan sartzea, baina hura ez zen oztopo berea bezalako ezpata batentzako.

621. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0097 Argi zegoen, zubi altxakorra jaso eta burdinsarea jaitsi ondoren, biztanleak edo janak izan ziren (haietariko onenak) edo ihes egin zuten.

622. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura o. merkader 0040 Olentzero gezur hutsa dela jakin duen umearen malkoak dituk, masailetatik behera jaisten zaizkianak.

623. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0077 Orori begiradatxo bat eman ondoren, altzariak gurditik jeisteari ekin genion.

624. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. aldatz 0079 Ez ginen sua itzaltzen gelditu eta ikuilura jeitsi ginen eskuak eta poltsa zahar eta objetuz beterik genituela.

625. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. santisteban 0066 Sakon arnastu eta kea bota zuenean, laino trinko eta ilun bat zabaldu zen, itsumustuan gauaren gortinak jaitsi zirela zirudien.

626. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. elizegi 0044 Printzesa ohetik jaiki eta biak jaitsi ziren eskaileretan behera.

627. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. nuñez 0024 - Jaitsi hortik, bestela erratzaz emanen dizuet!

628. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0037 Georgek jaitsitako hurrengo botilak bostehun bat pilula more erraldoi edukiko zituen.

629. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0030 - Pasa ezazu bertatik kakalardoa eta uztazu behera jaisten hariak ematen duen luzera guztian... baina kontu izan hari muturra ez askatzeko.

630. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0030 Ikustazu nola jaisten den!

631. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0030 Elkarrizketa honetan ari ziren bitartean ezin zitekeen Jupiterren altaltxorik ere begiztatu, baina orain, jaisten ari zen neurrian, kakalardoa hari muturrean agertu zen eta urre gorriz apaindutako globotxo baten antzera diz-diz egin zuen oraindik gu geunden muinoa argiztatzen zuten arrastiriko eguzkiaren azken izpi gorrien eraginez.

632. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura txiliku 0030 Legrandek sega hartu zuen berehala eta hiru edo lau yardako *yarda: metro bat gutxi gorabehera. diametroa zuen borobil bat garbitu zuen, intsektua zegoen lekupean bertan; hau egin ondoren, agindu zion Jupiterri aska zezala haria eta zuhaitzetik behera jaits zedila.

633. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0112 Pasiloan lo zegoen jende artean zihoan, denei ikasgelara jaisteko esaka.

634. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0112 Jaisten hasi baino lehen, han goian, pinuak amaitu eta belarra oraindik horia zen tokian etzan ginen.

635. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0021 Adar batetik bestera joaz jaitsi zen, aurpegian hamaika atximurkada nabarituz.

636. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0010 Zaldi zuriak eta gurdi gorria ikustera bildutako herritar guztiak ahozabalik geratu ziren, A!", barrutik urrezko soinekoz jantzitako emakume eder distiranta jaisten ikustean, eta neskatxak are aho eta begi zabalduago, A! O!", haren ondoan inoiz inon miretsi den mutilik galai eta ederrena begietsi zutenean.

637. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0026 Ukendu bat egin behar zen eta astebetez gauero-gauero sudurrean igurtzi, tamainaz jaitsi eta gorritasuna galtzeko.

638. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0015 Politena zen goitik beherako eskailerak behetik gora igotzen saiatzen zenean, eta behetik gorakoak goitik behera jaisten.

639. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0061 Une hartan, ondoko igogailua behera jaisten ari zela konturatu zen Charlie.

640. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0129 Wonka jaunak berarentzat ere aulki bat jaitsi eta beste horrenbeste egin zuen.

641. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0129 - Oso beheraino jaitsiko gara - esan zuen -.

642. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0129 O, hainbeste jaitsiko gara!

643. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0129 - Jaisten ari gara, Charlie.

644. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. legarreta 0129 Berrehun mila oin inguru jaitsi gara.

645. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0038 Gero, honakoan, aski zamaturik etortzen zenez, Aierdiko Lepoa jaisteko, pago adar handi bat ebaki eta bizikletari eransten zion, lurrean arrastaka galga lanak egin zitzan, eta hartara aldapan behera astiroago jaitsi zedin.

646. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura e. azkue 0007 Azkenean, bost egun igaro ondoren eta sukarra jaitsi zitzaidanean, atezainak tren-geltokira eraman ninduen.

647. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura p. zubizarreta 0049 Amona zutik jarri zen eta Warrenek jarraitu egin zion. Mailak arretaz jaitsi zituen.

648. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0013 Gurtzaina zalgurditik jaitsi zen.

649. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0028 Traste hartatik jaitsi bezain laster ahaztu zituzten, ordea, hegaldiko estuasun eta asperraldi guztiak, hantxe bai baitzeuzkaten, zain eta tink, bi misiolari eta bi indigena beltz horzgabetuak.

650. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura k. linazasoro 0077 Eta ez nuen iada ezer egin neure burua salbatzeko, aterantz joan eta tranbiatik jaisten ahalegindu edo leihoak ireki eta laguntza eskatu, adibidez, bai bainekien berandu zena, iragana zena barkamen ordua.

651. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura j. muguruza 0046 Lanperna, lotsak jota, zuhaitzetik jaitsi eta taldean sartu zen, burumakur.

652. 1991> euskara batua liturgia meza liburua 00111 Ez zuen bertan behera utzi saldutako zintzoa,
bekatuan erortzetik gorde zuen;
harekin batera jaitsi zen kartzelara,
eta kate artean ez zuen eskutik utzi,
harik eta errege makila
eta bere menperatzaileen gain nagusitza eman zion arte.
Salatzaileen gezurra agerian jarri zuen,
eta betiko aintza eman zion.

653. 1991> euskara batua liturgia franmezal 00178 Sinesten dut Haren Seme bakar
Jesu Kristo gure Jauna,
Espiritu Santuaren egitez sortu
eta Andre Maria Birjinagandik jaio zena;
Pontzio Pilatoren menpean nekaldua;
gurutzean iltzatua,
hila eta hobiratua izan zena;
infernuetara jaitsi
eta hirugarren egunean
hilen artetik piztu zena;
zeruetara igo eta Jaungoiko Aita ahalguztidunaren
eskuin aldean jarririk dagoena;
handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena.

654. 1991> euskara batua liturgia abendualdia 00102 Ant. Goiz-eguzkia bezala sortuko da munduaren Salbatzailea; eta euriak lurra asetzen duen bezala, hala jaitsiko da Birjinaren sabelera.

655. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0089 Judutarrak Jesusentzat marmarrean ari ziren, Ni naiz zerutik jaitsitako ogia esan zuelako.

656. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0089 - Nola dio, bada, orain, zerutik jaitsia dela?

657. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0089 Zuen gurasoek basamortuan mana jan zuten eta hil egin ziren; hau da zerutik jaitsitako ogia, gizonak horretatik jan dezan eta hil ez dadin.

658. 1991> euskara batua liturgia itxi atea 0089 Ni naiz ogi bizia zerutik jaitsia.

659. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 00054 Bitartean komunera jaitsi nintzen.

660. 1991> euskara batua literatur prosa elexp krabelina 00116 Gero, hitzegiteko modua aldatuz eta ahotsa jaitsiz, aitorpen hau egin zigun:

661. 1991> euskara batua literatur prosa k. izagirre 00033 Bihurgunean egin zuen moteltzea baliatu zenuen tranbiatik jaisteko.

662. 1991> euskara batua literatur prosa i. garbizu 00095 Jaisten ikusten dudan lehenengoa Baldo Araya da, Coyhaiqueko lizeoko irakasle tematsua eta Patagoniako historiagilea, Txileko diktadura militarrak iraun zuen artean, gorilek himno nazionalari erantsi zizkioten estrofak kantatzeari uko egin ziona.

663. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00034 - Gero hondarrera jatsi behar dugu.

664. 1991> euskara batua literatur prosa j. osoro 00167 Soinekoaren gona luze eta leuna, izterretan behera irrist egiten ziona, altxatu eta, bere prakak jaitsiz, neskalagunari larrua jo zion.

665. 1991> euskara batua literatur prosa j. urrujulegi 00097 Otsailaren lehenengo igandean, Donostian euria euriari zerion baina bederatzietako Topoa hartu eta Hendaian jaitsi nintzenean, azeri-ezkontzako eguna egiten zuen.

666. 1991> euskara batua literatur prosa j. sarrionandia 00291 Irteeran konturatu zen, trenetik jeistean estazio berberean zegoelako.

667. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 00182 Bertan gosaldu nuen lasai asko eta ostatura jaitsi nintzen, ene gelara.

668. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00009 Bidaztiari irribarrea eskaini eta atzetik segitzeko keinua egin zion, baina berau, begirada zuzen haren ondorioz, izutu egin zen eta, atzera eginez, patio txikirako eskailera-mailak tupustean jaitsi eta Hego kaleko espaloira irten zen.

669. 1991> euskara batua literatur prosa j. arretxe 00144 - Portaera haiek ikusita esan du orduan Swami guruak, nori bururatuko zitzaion Hama Krishna mundura jaitsitako jainkotasuna izan zitekeela?

670. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00186 Nik benetan zertara zoazen dakit ordea! esan nionean, burua jaitsi zuen, mezetako liburuarekin jo izan banu bezala.

671. 1991> euskara batua literatur prosa a. egaña 00256 Gainera udaletxeko eskailerak jaisten ari nintzen unetik nekien zer gertatuko zitzaigun.

672. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00144 Neska jaitsi zen, ezbairik gabe, orain Aerosmith entzuten baitzen.

673. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 00248 Eskua utzi, basoa lurrera jaitsi eta haxix harria urtzen hasi da.

674. 1991> euskara batua literatur prosa r. ilintxeta 00043 - Baina lasai balkoietara ez dugu jaitsi behar. Irekita uzten ahal duzu nahi izanez gero.

675. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00076 I was in Vietnam, you know? Turistak autobusetatik jaisten dira, iturriko uretatik edatera.

676. 1991> euskara batua literatur prosa j. cillero 00160 Ayakoren abisu larriaz oroitu nintzen, eta lasterka jaitsi nintzen Chinatownera, adreilu gorriko etxera.

677. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00024 Eta haurtzarora jaitsi zen bere enbor horretatik, gazte denbora kurritu, familiaren pobreziak dastatu, drogak eragindako lehen bidaia hura eta... eta ez zen gelditu.

678. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00024 Ura sustraietaraino jaisten da: ura elikadura.

679. 1991> euskara batua literatur prosa j. gaztelumendi 00064 - Orduan, Bittorrek dioen bezala, modulura jaitsi arte luzatuko dugu gose greba? Beñaten kezka.

680. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00210 Hezur hauskorrak mailadien kontra xehe-xehe eginda uzteko arriskuarekin, almuedanoak ziztu bizian jaisten du espiral estua, eta behera iristen delarik zorabioak jota erortzen da, berriz lurpean sartu nahi duela dirudien agure gaixoa baizik ez da, hau lehenagoko adibideen arabera jaio zaigun ilusioa da, orain ikus daiteke bere ahalegin guztia ez dela azpiratzeko, altxatzeko baizik, eta bitartean inguruko iluntasunari galdetzen dio, Zer gertatu da, esaidazue zer gertatu den.

681. 1991> euskara batua literatur prosa j. alonso 00330 Orain ez zuen arineketan jaitsi behar zer gertatzen ari zen jakiteko, ongi asko zekien zer zen, hots, aldiria galdu eta gero izan zen atsedenaldiaren ondoren gatazka berriz hasten zela, baina ez zen atsekabeturik, entzuten ari zen anaien oihuak, ez ziren galera eta etsipenezkoak, aitzitik, aupaka ari ziren, hala iruditu zitzaion bederen, eta hala izango zen,

682. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00349 - Jaisten ari dira, keak estuturik dago, ez besterik, keak estuturik.

683. 1991> euskara batua literatur prosa manhattan transfer 00421 Metroaren sarreran Tribune-a erosi zuen eta bultzaka jaitsi zen eskaileretan behera, nasa jendetsu eta kirasturaino.

684. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0015 Goian zegoen balanka bat... dzast! behera jaitsi zuen.

685. 1991> euskara batua literatur prosa j. tirapu 0015 (Goian dagoena behera jaistea igotzea baino errazago delako, agian).

686. 1991> euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0050 Dabid urduri aurkitu zen arrebaren presentzian eta neskak ere jaitsi egin zituen begiak anaiaren begirada iheskorra sumatzean.

687. 1991> euskara batua literatur prosa suetena belfasten 0183 Autobidean sartzearekin batera hasi da festa: lehenengo bost kotxeak errenkadan jarri, orduko 10 kilometroko abiadara jaitsi eta dozena bat bandera irlandar dantzan jarri dituzte, bozina zaratatsuen doinuan.

688. 1991> euskara batua literatur prosa a. ibartzabal 0139 Zaratak oso gora egiten zuenean, nazioarteko hiru ordezkariak gelara jaisten ziren zer gertatzen zen ikustera.

689. 1991> euskara batua literatur prosa j. muñoz 0323 Pablo, beldurrak airean, jaitsi eta korralera atzera bueltatzeko esaten ari zitzaidan behin eta berriro, amona konturatuko zela eta demandan egingo zigula ziztua baino lehen igotzeagatik.

690. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0042 Bera hara jaitsitakoan, hiru pertsona baizik ez zituen ikusi, konpainiaren azafata eta berandu iritsitako mojak.

691. 1991> euskara batua literatur prosa batx zeru 0114 -Modu batera edo bestera, nik jaitsi beharra daukat.

692. 1991> euskara batua literatur prosa k. navarro 0224 Soto andrea labana hartuta jaitsi zen oilategira.

693. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0030 besoak, altxatzen eta jaisten, agian negar eragingo zion, eta haren ahotsak dardarak eragingo zizkion; hala ere aita ezin izango zen inoiz erabateko garaile, Johnek bere aitak ezin uler zezakeen zerbait gordetzen baitzuen amoltsuki.

694. 1991> euskara batua literatur prosa pa. zabaleta 0246 - Bai, ikusi nuen zurekin batean autotik jaitsi zena.

695. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0051 Horretaz jabetu nintzen mailadiko oholetatik arrapaladan jaistean izan zen oin-hotsa aditu nuelako.

696. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0134 Tiroak entzun nizkian, bai, eta baita hiltzailea ikusi ere atzeko eskaileratik arrapaladan jaisten, Buickean sartzen eta alde egiten.

697. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0134 Arroilaren hondoraino jaitsi zuan eta Sunseten mendebaldera hartu.

698. 1991> euskara batua literatur prosa betiko loa 0250 Zurezko etxea hantxe zegoen, aurreko bi leihok argia zutela, pertsianak jaitsita.

699. 1991> euskara batua literatur prosa goli 0055 Burura etorri zaian lehenengo aitzakiz ohi baino garaizago etxeratu haiz, tabernara berriro ez jaisteko konpromezu sakona hartu eta gero.

700. 1991> euskara batua literatur prosa h. cano 0024 aski arratoi pozoi soberakinarentzat
aski hilabete urtearentzat
aski egun astearentzat
aski hiltzaile polizientzat
aski aizto eta zizpa hiltzaileentzat
eta aski hiltzaile suarentzat
suak zubiak eta geltokiak erreko dituela
eta trenbideak eskailera bihurtuko direla
patioetan gora igotzeko aski luze bai
vodka kaxa hutsen gainean hankapuntetan jarriz gero
gero maindireak erabiliko ditugu
praka zebra kolorekoak eta blues ganbarako
marilynen soineko gorri txirikordatuak
patioetan behera jaisteko aski luze bai
nahiz eta horditu ostean larrutan egiteko
normandiako hondartza dinamitatuetan etzan behar izan
luze lizun biluzik izararik gabe.

701. 1991> euskara batua literatur prosa k. perez 0012 Zeruetatik jeisten dira!

702. 1991> euskara batua literatur prosa m. sarriegi 0024 Ahotik, zirenak eta ez zirenak bota ondoren, Xukebuxinen bila jaitsi zen badaezpada ere.

703. 1991> euskara batua literatur prosa k. santisteban 0063 Trenetik jaitsi zenean, taxi bat hartu zuen, eta geldi-geldiro eraman zuen ilunabarreko eguzkiak gorriztaturiko bideetan zehar.

704. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0125 Ostegunetan, izeba Despinak bisitak zeuzkanean, ez ginen beste urteetan bezala egongelara jaisten.

705. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0078 Gero, jaitsi zen errege bere zalditik, hil zuen gazela, kendu zion larrua, eta zintzilikatu egin zuen zaldiaren zelatik.

706. 1991> euskara batua literatur prosa txiliku 0120 Nire emazteak egiten zuena ikusi nuenean, ezin izan nuen gehiago jasan han gertatutakoa, eta teilatuko kupulatik jaitsiz gelaraino joan eta nire andreak ekarritako ezpata hartu nuen.

707. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0102 Eta bitarte guztian, gurpilari libratutako lokatz izpiak iristen zitzaizkidan: gerra izan zela haran hartan, afusilatu egin zutela Genovevaren gizona, La Vachek esaten zuen bezala gerra ez zela artean bukalu, Antiaju Berdek Balantzategi zaintzen zuela hortzaundien bitartez, zaldiak gauez jaisten zirela beren kargamendua hartzera, eta noizean behin bakarrik, gau jakinetan.

708. 1991> euskara batua literatur prosa batx behi 0168 - Mendian behera abiatuko naiz, eta gero gerokoak -esan nion neure buruari, eta bidatzurrez betetako parajeetaraino jaitsi nintzen.

709. 1991> euskara batua literatur prosa p. zubizarreta 0035 Ustegabean errege izatetik berriro patuaren bufoi izatera jaitsia, itsu eta galdurik sentitu zen.

710. 1991> euskara batua literatur prosa i. unzurrunzaga 0081 Zalditik jeitsi gabe geratzen ginen une batez; egunsentiak behelainoa nola margotzen, alderatzen, sakabanatzen zuen begira; gero trota bizian itzultzen ginen; etxaldean geratzen ginen; eguneko zeregina hastear zegoen; langileei aurrea hartu eta haien agintea izatearen poztasun harroa dastatzen genuen; lanean uzten genituen eta Marceline jaikitzen zenerako etxeratzen nintzen.

711. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0136 Lehengo batean ogia erostera jaitsi nintzen.

712. 1991> euskara batua literatur prosa a. iturbe 0136 Baina ni, kostata, astean behin sikiera, ogiaren bila jaisten naiz.

713. 1991> euskara batua literatur prosa m. lopez 0054 Gero perretxikotik jaitsi egin zen eta belartzan barruratu zen herrestan, alde egiten ari zela soilik zera adieraziz: (...).

714. 1991> euskara batua literatur prosa elexp alpe 0026 Autobusetan ez dela ordaintzen ere esan didate baina ez naiz nere onean etorri Piazza Duomon jaitsi naizen arte.

715. 1991> euskara batua literatur prosa j. garzia 0064 Horra, beraz, orain arte aztertu ahal izan ditudan irudien gaiak (gero handik jaistean gain-gainetik ikustatu ditudanen berri laburra beherago emango dut).

716. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0042 Luze luze oso jaistean

717. 1991> euskara batua literatur prosa txelis uhaldean 0049 eskailera luzeak jaisten zituzten bitartean

718. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0141 Jaitsi eta aldegiteko aukeran pentsatzen dut, baina zerbaitek lotzen nau kabina honetako giro zepentzaren barruan.

719. 1991> euskara batua literatur prosa p. aristi 0171 Kopa bat edo beste edaten nuen haien ondoan, eta han jarraitzen nuen gerotxo ere, kotxean itxoiten, edo bokadiloen barran edo tximini ondoko karta jokuari begira, geletara igo eta afanak ondo kenduta jaisten ziren arte.

720. 1991> euskara batua literatur prosa i. aranbarri 0026 Ez du inork jauzi egin, atea zabalduta zenbait buru ikusten baditu ere jaisteko imintzioz, elkarren gainean, haizearen kontra begira guztiak, itxaroten zeuden bakanen artean aurpegiren bat identifikatu nahian agian.

721. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0021 Maiz, hilabetearen lehen eguna iritsi, eta nire ordaina eskatzen nionean, sudurretik arnasa bota, eta niri begira begira geratzea besterik ez zuen egiten, harik eta nik begiak jaitsi arte; baina astebete baino lehen, hobeto pentsatu eta nire lau peniketako txanpona ematen zidan, berriro ere erne egoteko aginduz mariñel hankamotza azaltzen bazen ere.

722. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0122 Mutilak esan nian nik, hortxe zegok Flinten altxorra; jaitsi eta bila dezagun.

723. 1991> euskara batua literatur prosa m. garikano 0122 Kapitaina ez huen batere gustora, baina nire adiskide guztiak konforme hituen eta jaitsi egin gintuan.

724. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0101 Herenile marroizko oihalzar pisutsu batzuk, beste gela baten haunditasun desagerturikoaren hondakinak, zuzen eta tente jeisten ziren tortikaz leihoko goikaldetik lurreraino.

725. 1991> euskara batua literatur prosa batx gizona 0009 Carlos esaten zioten gizonak bazekien itsaso izoztua amets-irudi bat besterik ez zela, eta bazekien ere zeren halaxe adierazten baitzion zakarki bere kontzientziaren ahotsetako batek, ez zuela lozorro hartan jarraitu behar, edo areago, jaiki egin behar zuela etzanda zegoen sofatik eta hoteleko behe-saloira jaitsi han bere adiskideekin biltzearren, hain zuzen ere iluntzen ari zuelako eta hastear egongo zelako astelehen hartan, 1982ko Ekainak 28, poloniarrek jokatu behar zuten erdi-finaletako partidua.

726. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0009 Bizkarretik jaisten zaion ile horaila du.

727. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0124 Pixka batez geratu nintzen eskuak bolantean, eta gero magalera jaitsi nituen.

728. 1991> euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0216 Aurpegitik jaisten zaion ura puztuz eta burua astinduz.

729. 1991> euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0210 Baronetak, eta egunean behin eltzekaia jaisten dien borrero gormutuak -agindu zidan soldaduak, bularra hanpatu eta bultzaka hasiko zitzaidala imintzio eginez.

730. 1991> euskara batua literatur prosa p. urkizu 0095 Irten eta jaitsi nintzen, edo hobe esan, eskailera haietarik jaurtiki nuen burua haserrez amorratua, eta utzi nuen hain aberatsa zen gizon hura bere ospitalean.

731. 1991> euskara batua saiakera-liburuak athletic club 00191 Alirón! hamaika urte beranduago... Gainzak teknikari lanak utzi zituen, eta Rafa Iriondok, mailaz jaisteko arriskutik hurbil ibili zen talde baten zortea aldatu zuen, Elche taldearen aurkako partiduan. Athleticek erabaki bat hartu beharra zuen, ez zuen Kopa galdu baina ez zuen Liga irabazi eta 1969an Kopa irabazi bazuen ere Uharteetara begira jarri beharra zuen... Eta Ronnie Allen iritsi zen.

732. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. zuberogoitia 00074 Ez zen batere eginkizun erraza Guevarak esku artean zeukana. Hasiera hasieratik izan zituen zailtasunak, jendea nekez apuntatu baitzitzaion boluntario modura; izan ere, guajiroek (baserritarrek) ez zuten lautadara jaitsi gura, arrotz zitzaien-eta paraje hura.

733. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pasaia eta lezo 00016 Ama hizkuntzatzat biak dituztenen kopurua igo egin da; eta azkenik aipagarri da ama hizkuntzatzat beste bat dutenen kopurua: nahiz eta urte hauetan zehar kopuru hau jaitsi egin den, Pasaian jende dexentek du portugesa edo galiziera ama hizkuntzatzat.

734. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pasaia eta lezo 00019 San Pedron, aldiz, euskaldunen kopurua izugarri jaisten da eta erdaldunena, berriz, izugarri hazi. Honen zergatia azaltzen zailagoa da, orain urte batzuk San Pedro Donibane bezain euskalduna zelako baina Donostiatik hurbilago egote horrek badirudi kalte egin diola eta jaso duen etorkinen kopurua ondoko barrutikoa baino handiagoa izan dela pentsa daiteke.

735. 1991> euskara batua saiakera-liburuak pasaia eta lezo 00021 San Pedron, aldiz, nahiz eta nagusiek euskara erabiltzen zuten orain nagusien arteko erabilera hori Donibanen ez bezala, jaitsi egin da. Honen azalpena etorkinekin harreman handiagoa dutela izan daiteke; baina haurrek izugarri erabiltzen dute euskara San Pedron eta berreskurapen prozesu batean dagoela esan daiteke.

736. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. bilbao 00070 6. Bertantxe aldatu zuen antolaketa: hiru lerro eratu zituen gudalordeekin etsaiarengandik hurbilen zegoen eskuineko alboan, manipuloetatik banatu zituen habailariak eta gezilariak, hegaletan ipini zuen zaldieria guztia, eta bere soldaduei uneak eskatzen zuenez labur hitz egin ondoren, lautadara jaitsi zituen gudalerroak eratu zituen moduan, lehen lerrokoak zeharka zihoazelarik ampsup207; Lehen lerrokoak ezkerreko hegal bezala eratu zituela esan nahi du zeharka (transvorsis principiis) zihoazela esatean..

737. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. galarraga 00015 Bokale berriaren irekiguneak, egun ezagutzen dugun lekuan hain zuzen, ozeanora hurbildu ezezik, segurtasuna ematen zien kanaletik barna nabigatzen zutenei, eta halaber garrantzitsua herriarentzat, Hiribildutik igarotzerakoan uren maila jaitsi egin zelako, modu honetan barruratu eta kai zabalagoak eta seguruagoak eraikitzeko aukera bideratu zuen, portuko lurzorua, barradera, eta uholdeei buruzko defentsa bezala; beldurgarria bezain usu gertatzen baitzen XIII. mendeko Hiribildu burges eta merkatal berria hedatu eta goragunetatik Errobi eta Aturriren uharroiletaraino jaitsi zenetik, baina dagoeneko uraren menpe ez zeuden hiri-zabalaurak. Apezpiku-Hiri zaharraren goiko esparrua ez zegoen bezalaxe.

738. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00009 Kontuan hartu behar da izaera eta mota guztiz ugariko premiak daudela, baina horietako bakoitza banaka harturik, ase ahala premiaren maila jaitsi egiten da. Premia hori aseta dagoenean, pertsona beste premia batzuk bete nahian hasiko da.

739. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00094 - Aurrerapen teknikoek normalean merkatuetan eragina dute. Batetik ordezkatzeko produktu berriak ateratzen dituzte eta merkatuaren funtzionamendua aldarazten dute. Bestetik, produkzio-kostuak jaisten dira eta, mozkin-marjina mantenduz, produktuen salmenta-prezioa jaisten da.

740. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00120 Oro har emakumeak izan dira azken hogeita bost urteotan lan-eskaintzaren igoera eragin dutenak. Hala ere, horrek ez digu ahaztuarazi behar XX. mendearen lehen bi herenetan emakumeek jarduera ekonomikoan zuten partea etengabe jaitsi zela.

741. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonoinarriak 00120 XX. mendearen hasieran herri industrializatuetan, industrian emakumeen enplegua garrantzitsua zen eta, harrezkero, jaitsi zen. Izan ere, garai hartan herriko emakumeek baino ez zuten lan egiten. Orduan etxekoandrearen eredua norberak lortu nahi zuen ideal bihurtu zen.

742. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00071 Etxe barruan ere eskalerak kajoi baten bidez igo daitezke. Maila hori igo eta jaitsi egin daiteke hankaz aldatuz. Ariketa hau, hala ere, ez zaie komeni bihotzeko edota bizkar hezurreko gaixoei.

743. 1991> euskara batua saiakera-liburuak amonaren botika 00095 Limoiak potasio maila altua dauka eta sodio gutxi, erlazio ideala hipertentsio arteriala jaisteko. Odoleko presioa altuegia izanda gatza hartu behar ez duten pertsonentzat limoiak pipergatza bezala balioko diete.

744. 1991> euskara batua saiakera-liburuak l. alberro 00070 Mendia eta baserria dikotomia ere agertzen da: ehiztaria, menditik jeisten da (basati da), Madalen, mendi oinean aurkitzen da, baserritik zerbait apartean. Biktorianok darabiltzan metaforak (aingerua, loria...) ohikoak dira. Elkarrizketan nabaritzen den argitasun falta, polisemia ere aipatzekoa da (ehiztariak pegar garbitik ura emateko, egarri dela eta esaten dio Madaleni).

745. 1991> euskara batua saiakera-liburuak matematika 1998 00123 Marrazkiaren erdialdean, beste aurkikuntza batzuk ere egin ditzakegu, eta aski interesgarriak gainera. Saia zaitez eskaileretan behera dorreko atera jaisten. Atalasea zeharkatuz gero, dorrearen muturrean zaude. Aurkikuntza honen ondotik, edonor, dudarik gabe, itzuli eta eskaileretan behera abiatuko litzateke.

746. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. irigoien 00106 Burdina batzuetatik zintzilik aurkitu zuen, oinek behea ikutzen ez zutela. Ikaratuta geratu ginen. Pintatzen ari zen txisteak eta bromak egiten zituen artean. Nekatu zenean aparailu batez jaitsi eta burdina eta guzti etzan zuten ohean, ornoek ez zezaten elkar jo.

747. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 00205 Eta laugarrena, gazteentzako liburua. Produkzio orokorrean bigarren lekua badu ere, jatorrizkoan laugarrenera jaitsia ikusten dugu haur eta gazteen liburua, 800 bat libururekin; berrargitaratzeko orduan, ostera, bigarrena da, % 38,5arekin.

748. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00234 Beraz, dirua lanaren bidez erraz ekoiztu ezin delako ezaugarriak, prima facie, berezko interes-tasak jaisteko nahikoa zailtasuna izango duelako ikuspuntua ez dagoela zuzen suposarazten digu; aitzitik, dirua uzta bailitzan erein ahal izango balitz, edota automobilaren motorearen erara ekoiztu ahal izango balitz, beheraldiak saihestu edo apaldu egin ahal izango lirateke, zeren eta beste ondasunen prezioak, dirutan neurtuta, jaisteko joera hartuko balu, dirua ekoiztera lan gehiago bideratu ahal izango bailitzateke; -ikusten dugunez, hauxe da urre-meagintza duten herrialdeetan gertatzen dena, ildo honetan, munduarentzat, oro har, gehienezko desbiderazioa ia hutsaren hurrengoa izan arren.

749. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. busturia 00366 Ziur nago kapitalaren eskaria zentzu batean zorrotz mugatuta dagoela; alegia, ez litzatekeela bere eraginkortasun marjinala oso maila txikira jaitsi arte kapital-stocka gehitzea zaila izango. Honekin ez litzateke ulertu behar kapital-tresnen erabilerak ia ezer kostako ez litzatekeenik, baizik eta bere errendimenduak higadura eta zaharkitzeagatiko ahitzea pixka batean besterik ez lukeela estali beharko, arriskua eta trebetasun nahiz adimenaren jarduna estaltzeko marjina gehituta.

750. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j. chueca 00043 ETAk estreinako harremanetan honako lau puntu Amnistia, askatasun demokratikoak, indar errepresiboen deuseztapena, Euskadirako autogobernua mahaigaineratu zituen, baina Gobernuko ordezkariek bi arazotara jeitsi zuten negoziazioaren maila, presoen kanporaketara eta hauteskundeetako baldintza demokratikoak bere osotasunean bermaturik izatera, hain zuzen ere.

751. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak i. murua 00069 Jaitsi herrira, eta beste hildako bat ikusi nuen baserri baten ondoan.

752. 1991> euskara batua saiakera-liburuak k. izagirre 00009 Neri zer ajola,
neguan eguzki ta bero ta lora?
Nere mendi busti
lañuaz yantzita, nai nituzke ikusi!
Nik ez artzen poza
neguan, ez badet euri ta aize t'otza...
mendietan elur,
auzoraño otsoa yetxiko dan bildur,
ta bideetan loia,
baserritik kalera naguan banoia...
Zugaitzak, osto-utsik,
ez al du, bidean, aitonaren antzik?
Ene Negu maite...!
zure magalera nik igesi arte,
eguzki onen min
osatu zaidazu Lañu-oroitzakin...

753. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arruti 00075 Erresuma Batuak gerra hasi zenean utzi zion urre patroia erabiltzeari eta horregatik libra esterlinak ehuneko laurogeita hamarrera jaitsi zuen 1914an zeukan balioa.

754. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.e. urrutia 00073 Noizean behin mendiotatik jeitsirik, eraso egiten zieten hirietako auzo, herriska eta etxalte isolatuei.

755. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00040 Kantauriko mendizerraren hegoaldean dagoen Arabako lurraldean, euri-prezipitazioen urteko baloreak oso azkar jaisten dira eta egun eguzkitsuak ugaritu eta bitarte termikoa gehitu egiten da.

756. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00040 Azken hauek oso beheraino jaisten dira hemen, lainoa oso beheraino sartzearen eta landaretza naturalaren giza suntsipenaren ondorioz.

757. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ekonhazk 00452 Nekazaritzatik lortutako diru-sarrerak jaisteaz gain, burdingintzaren krisialdian sartu eta kolonia gehienak galdu egin ziren.

758. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00050 Baldintza haietan, eta dauzkagun baliabide urriekin, gu ez gara, aterperaino jaisteko gai.

759. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00050 Lagun bat berarekin geratu da eta gainontzekoak aterpera jaitsi gara laguntza eske.

760. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. iriarte 00050 Gerdarmeriaren mendi taldekoek jaitsi dute Manolo helikoptero baten laguntzaz eta ospital batera eraman.

761. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak k. amonarriz 0081 - Herriak (eta laginak) txikiak izanik, aldaketak handiagoak izan badaitezke ere, 3 herrietan erabilpena oso modu larrian jaitsi da: 43,6tik 15,6ra, 56,3tik 14ra (...).

762. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.c. etxebeste 0075 Joera hau, mendi goikaldetik ibar hondoetara jeistearena, hemendik aurrera nagusituko da eta honen ondoriorik adierazgarriena hiribilduen sorrera izango da.

763. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak x. aizpurua 0129 - Esan da egoera zer nolakoa den ez dakitenak, batazbestean, %24 direla bainan 64 urtetik gorakoen artean portzentaia hori %37raino iristen den bitartean 16tik 24 urtera arteko adintaldean %13ra arte jaisten da.

764. 1991> euskara batua saiakera-liburuak in: azul. donostia / san sebastián, 15-20 0015 Aita, gaur berriz ikusi ditut txanelak Urumean behera jaisten...

765. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. arana 0099 Udaberrian, berriz, lurraldea zabaldu egiten du, babesa izei-estaiaren goiko aldean bilatuz; jateko beherago jeitsi behar izaten du noski, eta ondorioz sasoi honetan asko ibili beharra dauka.

766. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. aldezabal 0039 Aldapa hauek zuzenean jaisten dira itsasora eta itsaslabar estrukturalak gauzatzen dituzte.

767. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ametseninterp 0057 Hau bezalako definizioak ere egon daitezke: eskailera jaisteak ameslariak arazoak dituela esan nahi du.

768. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0034 Bide-zidor estu eta aldapatsu batetik Debako herriraino jaistea besterik ez zaigu geratzen.

769. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0063 Bide zabal eta ia goibeherarik gabeko bat jarraituz, Iparralderantz, bi PR aurkituko ditugu, Dorletara jaisten dena bata eta Eskoriatzaraino ailegatzen dena bestea.

770. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0087 Amezketako udalerriaren mugan kokatua dagoen muino txikira igoz gero, beherantz egiten da, Arritzagako ibarrari paraleloan jaitsiz.

771. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0039 b) Erlaitz gaineko zeharkaldi ikusgarri bat Harpeako arroilaren gaikaldetik, erraza baina kontu handiz ibili beharrekoa, bideska estu hau oso arriskutsua bait da (derrigorrez jaitsi beharko dugu zela).

772. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0057 Errepidetik piskat ibili ondoren, aurreko ibilbidearekin egingo dugu topo San Blasen Bentan, handik Mugairera jaitsi ahal izango garelarik.

773. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0106 Posible da aukeran ibilbidea laburtzea, mendiaren hegaletik egiten den zeharkaldi handia erdibidean utziz, handik zuzenean iparraldera jaisteko, Monasterioguren aldera.

774. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0106 Agian aski izango dugu Okinako errepideko lepotik jaistearekin, bai ekialdetik (aurreko ibilbidearen arnaiera), edota mendebaldetik bestela.

775. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0106 Bigarren aukera honekin, 500 metro jaitsi beharko dugu errepidetik Gasteiz aldera eta ezkerretara hartu, urkila moduko bihurgune baten ondoren, Paloganeko zeharbide handia.

776. 1991> euskara batua saiakera-liburuak i. tapia 0106 4 km eskas egin ondoren, kurpilen ildo sakonek eragotzitako jaitsiera luzearen bukaeran, 31. ibilbidearen bukaeran azaltzen den bidearekin topo egingo dugu, Gasteizko lautadara jaitsi baino lehen.

777. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0037 Galdera harentzako erantzunik gabe, begiak jaitsi zituen barkamena eskatzeko moduan eta berriro jaso zituenean, ama berarengana zetorren.

778. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0058 Haren emaztea eta seme-alabak behera jaitsi ziren, baina olerkariari ez zion astirik eman.

779. 1991> euskara batua saiakera-liburuak g. aulestia 0472 decrease v i /v.t beheratu. jaitsi. gutitu, eskastu, txikitu, murriztu. urritu.

780. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak peillen 0015 Aitzakia errez da, baina jadanik Basabûrûan kilometrokal hamar biztanleez beheiti jaitsirik, ez dira konturatzen, (berentzat ere, ezin bizia adelatzen ari direla, zerbitzuak joango direlako eta jendetza zaharregi izango.)

781. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gipuzkoako flora 0060 Bernako Hitzarmenari Estatu espainiarrak egin zizkion erreserbetariko bat otsoaren egoera da hain zuzen, zorrozki babesturiko espezietzat hartzetik babestutako espezie gisa izatera pasa bait zuten, babespen erreala jaitsita.

782. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. arretxe 0017 Izan ere, ekainerako ibaia nahiko jaitsita zetorren, baina euri bortitzen sasoian, abendutik maiatza arte, uraren maila asko igotzen zen, hamabost bat metroko gora-behera ere egon zitekeen, eta oholez oso modu txiroan eraikitako etxe haiek mehatxu hartatik salbu gorde behar ziren nola edo hala.

783. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j.m. beltran 0119 Aralar mendiaren inguruko Nafarroako Larraungo bailarako herrietakoek, mendian, komunalak ziren belar lurretan eduki izan dituzte libre, artaldeak, ahuntzak, zaldi-behorrak eta bestelako aziendako abereak. Abere hauek, gaueko iluntasun eta bakardadearen babesean, mendiko belarretatik herri inguruetako soroetara jeisteko joera dute eta hauetara etortzen badira, kalte handiak egiten dituzte, bertan aurkitzen dutena jan eta zapalduz.

784. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0015 Kultura eta euskararen hainbat alorretan lan eskerga egindako Antonio Mª Labaienek 95ean jaitsi du agert-oihala, azken aldiz.

785. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1995 0171 Herrira jaitsita eskulanean jardun zuen askok.

786. 1991> euskara batua saiakera-liburuak x. aizpurua 0015 64 urtetik gorakoen artean galerak %3,3koak dira eta 16-24 adin-taldean %0,6ra jaisten dira; irabaziak, berriz, %0,3tik %4,2ra hazi dira.

787. 1991> euskara batua saiakera-liburuak hiesa 1995 0142 - Drogen aurka nagusitzen diren ikuspuntu eta ereduek (drogen aurkako gerrak, ez, ez, ez dioten kanpainek, zanpaketak, polizi neurriek, atxiloketek,...) ez dituzte helburuak bete, hau da, kontsumitzaile-kopurua jaistea edo droga-menpekotasunerako arriskuak murriztea.

788. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0063 Esfortzu trinko baten ondoren, bai odolean eta bai giharrean aurkitu dezakegun azido laktikoaren kantitatea atsedeneko neurrietara jaitsi dadin, ordubete igaro behar du gutxienez.

789. 1991> euskara batua saiakera-liburuak kirolentrenamendua 0127 Baina aldiz, bihotz-taupaden maiztasuna altuagoa izaten du: ume eta nerabeen maiztasun gorena 195 eta 215 tartean dabil, eta gutxi gora-behera, 11 urtetik aurrera jaisten hasiko da.

790. 1991> euskara batua saiakera-liburuak tutankamon-en hilobia 0124 Bertako biztanleen artean sinesgarritasun handia hartu zuen kontakizun baten arabera, hiru hegazkin jaitsi ziren Ibarrean, lur hartu eta, altxorrez beterik, leku ezezagun batera joan ziren.

791. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. apalategi 0348 Horrelako alor batean, lege estatistikoen aplikazio-atalasea jaitsi egiten da, eta aldi berean igo egiten da eredu mekanikoak erabiltzea posible bilakatzen den abiapuntuarena.

792. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0253
- baliabide bezala dituen birtualitate teknikoak (saltzaileek berek ala prospektuek azaldu ohi dituzte honelakoak, nahiz eta gero praktikak asko jaitsi behar izaten diren baieztapen horiek);
- lan egin nahi den subjektuekin egokitzea;
- egin dugun edo egin behar dugun programazioan garatzea nahi den funtzioarekin egokitzea;

793. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0079 Gaztangintzarako sasoiaren amaiera markatzen zuen olha-barreia egin ondoren, artaldeak ibarrera jaisten ziren moztera.

794. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0099 Jan ondoren etxera jaisten da, eta neskato zegoena (artzain-mutil ere bazena) udaldiko bigarren etxekandere/artzain nagusi bihurtzen da.

795. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0099 Eskarmentua duten ardi zaharrek oso ongi dakite bidea non amaitzen den, eta uda hotza edo euritsua denean, kontu handiz zaindu behar dira ibarrera jaisteko joera handia berez dutelako.

796. 1991> euskara batua saiakera-liburuak s. ott 0162 Horregatik artzain gehienek abuztua baino lehen ez dituzte gaztak menditik jaisten 4. 1979. urtean Ligoletako artzainek txabolako gaztak herrira uztailaren hasieran ekarri zituzten. Gaztak ontzen ari ziren eta batzuk ez ziren ongi lehortu. Artzainek beren gaztak turistek harrapatuko zituzten beldur zirelako jaitsi zituzten.

797. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0005 Biologiaren ikuspegitik, zona abisala, plataforma kontinentala 200 edo 300 m-ra jaisten den lekuan hasten dela esaten da.

798. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0005 Gaur egun, zientzilariak, urpeko untzietan (batiskafo, batisfera eta gisako beste batzuetan) jaisten dira eremu abisaletara eta untzi hauek ere apurka-apurka hobetuz joan dira, hain berezia den mundu hori zuzen-zuzenean behatu eta aztertzeko.

799. 1991> euskara batua saiakera-liburuak gaztentz/1 0033 Ekialdeko eta Mendebaleko mendikatea handiek langa gisa jokatzen dute ozeanoekiko, baina erdiko lautada handia Hegoaldetik igotzen diren haize beroei eta Arktikotik jaisten diren haize hotzei irekita uzten diete.

800. 1991> euskara batua saiakera-liburuak j. agirreazkuenaga 0065 Beraz, ongarri naturalen kopurua jaitsi egin zen, eta berehala luberrien produkzio urria hasiko zen.

801. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0111 Fenomeno horren eragina murriztu ahal dugu tenperatura jeitsiz.

802. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0111 Bero mantenduko zaitu eta berogailu-gastua jeitsiko du.

803. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0111 Konprobatu zein puntutaraino jeitsi daitekeen berogailua eroso egoteari utzi gabe, has zaitez apur bat jeitsiz, eta jantzi ezazu jertsea.

804. 1991> euskara batua saiakera-liburuak p. barrena 0111 Hamar edo hamabost minutu igaro ondoren, bero bera sentitzen baduzu, jeitsi beste apur bat gehiago.

805. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0176 Baina Barton-ek jaisten segitzeko erabakia hartu zuen.

806. 1991> euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0176 Bakarrik, ilunpetan eta oso larri, ezer ikusten ez zela, 120 m gehiago jaistea lortu zuen.

807. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ovniak 0009 Ikusleak egindako irudian espaziuntzi konikoa azaltzen da, eta bertatik robot moduko izakiak jaitsi zirela baieztatu zuen.

808. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0041 Monjeen aginpideaz baliatu behar izan zuten beheko galeria estura jaitsi zitezen.

809. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0087 Eguraldiak txarrera egingo zuela ikusita, haitzezko bidetik jaisten hasi ginen eta garbi zegoen gorakoan baino kontu handiagoz itzuli behar genuela.

810. 1991> euskara batua saiakera-liburuak bidaiazient 0110 Zenbaitetan meatzetara arratsalderarte ez zen heltzen eta gaueko bederatziak baziren ere jaitsi egin nai izaten zuen.

811. 1991> euskara batua saiakera-liburuak uzei 0208 1947an 100.000 biztanleko 34 kasu ikusten baziren, 1970ean tasa 15,3raino jaitsi zen.

812. 1991> euskara batua saiakera-liburuak oñati 0169 Arantzazun ostera, 200 urte baino gehiago duen ohitura bat ospatzen da: Urbixako artzainak arkume batez jaisten dira Arantzazuko santutegira, Urbixara igandero meza ematera joaten den fraileari lehen Aita Lasa, egun Aita Villasante arkumea eskaintzera.

813. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0378 Gainera, jeitsiz ekin diogu bideari!

814. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0379 12'30ak aldera ekin diogu jeisteari.

815. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak pyrenaica 1995 0379 60 metroko sokan 30eko tartea utziz lotu gara eta aldiko batek badaezpadako seguru-puntua eginez, estropozu barik egin ditugu jeistekoak.

816. 1991> euskara batua saiakera-artikuluak j.a. arrieta 0086 Zera, ikasi beharra dagoela maldan behera jaisten, baina baita gora berriz itzultzen ere.

817. 1991> gipuzkera bertsoak amabbiz 00171 Esaten zien: Ara Eleiza
apurtu ta osatua.
Bestiak salbatu ditu baiñan
ezin du bere burua.
Besteak zien: Au baldin bada
Jainkoan Seme santua,
jetxi dedilla gurutzetikan,
izango da sinistua.

818. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00015 Emen bereizten dira Mediterraneo eta Kantabrikora dijoazen urak. Ego aldera jetxi eta Orokieta bereala dago.

819. 1991> gipuzkera literatur prosa a. zavala 00015 Orokietara jetxi, eta eraso egin zieten karlistei.

820. 1991> gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0040 Gogoeta itun oyek atzaparretan arrapatu ez zezaten, alde batera utzi eta YMCA'ko kafetegira jetxi zan gosaltzera.

821. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0041 An jetxi ziran arbola ostoak, ontzaren lumak eta danak.

822. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0089 Jetxi giñan, baiña alperrik: etzeukatela babarik.

823. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0105 Ni errira jetxia nintzan.

824. 1991> gipuzkera literatur prosa bbarand 0137 Andik errira jetxi giñan.

825. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak bbarand 00018 Berak etzuan lan ederra artu. Lenego zazpi terdietan langilea jetxi.

826. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak bbarand 00018 Larratxo bailara ori egin zanean bururatu bazan ur ori goiko soroan ondo artuta jarri izan bazan plazaren erdian zeinek juzgatu ze balio zeukan gaur, bertan edateko eta batez ere, udara partean jendea ugari izango zan ontzia artuta eta ur bila jetxiko zana.

827. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 00021 Orrela, zortzi bertso sartu aal izan ditugu orrialdeko, liburuaren loditasuna erdiraiño jetxiz.

828. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak bbarand 00073 Urrengo goizean ordu erdi bat lenago jetxi bear ikuilluko lanak egiteko.

829. 1991> gipuzkera saiakera-artikuluak a. kortajarena 0010 Eskol-mutillak giñan garaian, San Luis plaza iruertzeko (triángulo) bat osatzen zuan plaza txiki bat zan, zugaitz batzuk zeuzkana, Txingurri-erreka eta San Luis ikastetxearen albotik, kamiotik jeisten zan bidearen tartean kokatua zegoana.

830. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak m. lasarte 0057 Larunbat illunabarretan Aiara jexten giñan batzuetan, beti ez bazan ere.

831. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak a. apaolaza 0542 14 Ara Nik esan: Au zintzoturik jaitsi zen etxera; bestea, berriz, ez.

832. 1991> gipuzkera saiakera-liburuak t. mujika 0135 Urte artatik 1956 urtera arte, zenbat ikatz jetxi ote zuen bertako nagusi Bitor Aiak, idi nabar koloreko aiekin, Billabonako ingurura?

833. 1991> lapurtera-nafarrera ahozkoak pper 0020 Paretatik yetsi ol aundi bat, bi txanga ta anka bat izaten zittuna, ta artan yaten giñun batzuk; bestik mai ttiki apal batin.

834. 1991> lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 00066 Alartzean zalditik jeuts eta udi-hedea ehingolan zildraturik: Hela! egiten du ate-gainetik.

835. 1991> sailkatu gabeak egunkariak i. beristain 00036 Espiritu Santua jaitsi zitzaion gainera uso idurian esaten digu ebanjelariak.

836. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Rojok interes tasak %4ra jaitsiko dituela dio BBVk

837. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 ESPAINIAKO BANKUAK dirua gehiago merkatuko ez duela esan duen arren, BBVk uste du Espainian interes tasak gehiago jaitsiko direla.

838. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00017 Maiatzean, Europako Batasuneko estatuburuek euroan sartuko diren estatuen zerrenda onartzen dutenean, Espainian dirua jaulkitzen duen erakundeak interes tasak puntu erdi jaitsiko dituela eta %4an utziko dituela ziur da BBV, Espainiako banketxe pribatu nagusietako bat.

839. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00007 - Espainia: Dueroren hegoaldean, Andaluzian, Extremaduran eta Gaztela-Mantxan desagertutzat jotzen da. Dueroren iparraldean: Galizian hogei urtetan %30 jaitsi dira erroldak; Gaztela-Leonen eta Asturiasen populazioa mantentzen da nahiz eta zenbait probintziari buruzko informazio gutxi izan, esaterako Burgosen; Kantabrian oraindik ikertzen ari dira; Errioxan egoera ez da ondo ezagutzen; Aragoin otsoen behaketa handitu da, baina ez dago datu zehatzik.

840. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00018 Hala ere, elurra izan zen barnealdean. Aldudeko bailaran beheraino jaitsi zen elurra, baita Zuberoan ere, arratsalde hasieran elurra gogotik bota baitzuen Maulen.

841. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00013 Baxurako arrantzaleen Gizarte Segurantzaren (GS) kotizazioen eredua aldatu egin dute berriki, eta aurrerantzean, oinarri beraren gainean ordainduko diote arrantzaleek GSri. Arrantzaleek, ordea, soldaten arabera kotizatu nahi dute, prestazioak jaitsi ez daitezen.

842. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00013 Horrek galera handiak ekarriko dizkie baxurako arrantzaleei, kotizazioak jaitsita, prestazioek ere nabarmen egingo dutelako behera.

843. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00013 Galerarik handienak Frankfurten izan ziren, Alemaniako burtsa %2,15 jaitsi baitzen, Londresko merkatuak 103,6 puntu galdu zituen (%1,81), Pariskoak 71 (%1,77) eta Madrilgoak 16,76 (%1,83).

844. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00013 Testuinguru horretan, adituak ez dira ados jarri merkatuek aurrerantzean izango duen bilakaerari buruz: batzuentzat zuzenketa fase horrek datozen egunetan iraungo du; beste batzuk, berriz, jaisteko joera amaitu eta burtsak gora hasiko direla iragarri dute.

845. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1998 00022 Otaegiri eta Tarditsi geratzen zitzaien esperantza txiki bat atzo gailurrerantz jotzeko, baina, antza, eguraldia atzo ez zen herenegun bezain ona, eta haiek ere jaitsi egin ziren.

846. 1991> sailkatu gabeak egunkariak j.b. etxarren 00085 19-an, iganderekin, euria beraz jeuts ahala.

847. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bereziartua 00085 Lehorketarako garrantzitsua da arrain giharrek duten %80 ur kantitatea bakteriek bizitzeko behar duten ur kopuru minimoaren azpira azkar jaistea.

848. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 00022 Garai bateko orru aiek geiegizkoak izango ziran, orduko apaiz eta praileak izardi-patsetan jeixten ziran pulpitutik; baiña oraingo au ere, ez ote da geiegikoa?

849. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. barandiaran 00026 Beste biak jaitsi ziren.

850. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. barandiaran 00026 Eguerdian Polizia, negoziatzeko asmotan, behean zegoen taldearengana iritsi zen, eta zazpi kideak euren borondatez jaitsi ziren.

851. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1996 0005 Proiektua antisoziala da, eta, gainera, inbertsioen kopurua jaitsi egin du Jaurlaritzak, adierazi zuen.

852. 1991> sailkatu gabeak egunkariak deia 1991 0011 San Martzialetik Lamaino Etxeberrirantz jatsiko da herrira Labegaraietatik sartzeko.

853. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1991 0049 Horrela, adibidez, partehartzaileek zinta dantza korapilatu gabe egin beharko dute; norbaitetaz mozorrotu edo behia jaitsi.

854. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0013 Nafarroan, Iparraldean nagoenean Akitania osoa barne, baita Errioxa barne ere, badakit euskalerrian diraudala; oso herrialde berezitan (gipuzkoarrak munduaren zila izaten ohiturik omen dagoz), baina barnean dauzkan ezberdintasunek Euskadi osatzen dute: bitarteko, ustezko arbitrio arbitrarioak zeharkatzen ditudanez gero, beti aldakorrak diren azentuek, doinuek (itsasokoa, mendikoa, artzainena, kalekoa, iragarkiena) ohiturek, izenek, lexikoek Euskadiz kanpo ez naizela jeitsi konfirmatzen didate.

855. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1992 0031 Txalogarria bai, izan da, beren kezka herria ondo moldatzeko: ixteko ordua, soinua pixka bat jaistea, aparkaleku proposamena bisitariei harrera on bat egitearren.

856. 1991> sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0057 Inglesa eta Gaztelera mendean zitun neskax bat gendun gidari aideplanotik jetxi orduko, eta berari esker jakin-min guztiak ase genitun.

857. 1991> sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1992 6053 Hala ere, kasu berezietan eta ondo oinarritutako arrazoiak bide, Gasodiaren ardatzetik lehen aipatutako baino tarte txikiagora eraikitzea beharrezkoa izan dadinean, baimena eska dakioke Lurralde Ordezkaritza honi, lehen esandako neurri hori ardatzaren bi aldeetatik 2 metrora jeisteko; bidezko txostenak jaso ondoren erabakiko du Ordezkaritzak.

858. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1991 0005 Eurak diru kopuru hau bi milara jaistea eskatzen dute, eta datorren urtean sare publikoan sartzen ez direnak ez dutela laguntzarik beharko gaineratu zuen.

859. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0009 Beste alde batetik, ezkongaien arteko urteen aldea urtetik urtera jaisten ari da Estatu espainiarrean.

860. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0009 1975-1986 bitartean, orokorrean gizonezko ezkonduen kopurua nabarmen jaitsi zen.

861. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0010 BBV Taldearen mozkin garbiak %13,1 jaitsi dira ekaina arte

862. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1992 0010 Gasolina mota guztien prezioak pezeta bat jaitsiko dira gaurtik hamabost egunera bitartean.

863. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egin 1993 0037 Denek adierazten dute Orio-Bentako bide horretatik jeisten zirela Aginaga auzora eta baserri honetan aintzinean erromeri bat ospatzen zela igandeetan, Aginaga eta Usurbilgo biztanleak bide horretatik joaten zirelarik.

864. 1991> sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0018 An jarri ditu pauso batzuk bera jetxita.

865. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1993 0012 Juan Maria Urbieta Gipuzkoako baxurako arrantzaleen ordezkariak adierazi duenez, azken egunotan bokarta kiloa 50 eta 30 pezetaraino jaitsi da eta hau ez da errentagarria euskal arrantzaleentzat.

866. 1991> sailkatu gabeak egunkariak u. agirre 0036 Jaitsi ilargitik!.

867. 1991> sailkatu gabeak egunkariak a. osa 0039 Ikastolan ikasle kopurua igotzen doa etengabe eta urtez urte eskola publikoan matrikula jeisten, hauek, azkenean zarratu beharrean aurkitu direlarik.

868. 1991> sailkatu gabeak egunkariak dnoticias 1994 0050 Alde daudenek diote, berriz, gorakoa 20 metro jexteak, zingiraren ur-putzua, erdiratzea omen litzeke, eta orrela, 418 hm3 ordez, 209 hm3 besterik ez omen lirake jasoko, eta ala, napar-lur asko ureztatu gabe geldituko lirakela eta Iruña, Tafalla, Erribera eta Aoiz, Lunbier eta Urroz, bear duten edateko urik gabe geldituko lirakela.

869. 1991> sailkatu gabeak egunkariak egunk 1994 0013 Grezian % 14,6tik % 11,1era jaitsi da.

870. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak enbata 1998 00002 Beha Katalanak, zer urrats garrantzitsuak ez dituzte eman oraino berriki hizkuntza sailean. Flandriarrak ere eredugarri ditugu: arras behera jaitsiak zirelarik beren hizkuntza eta kulturak salbatzea eta indartzea lortu baitute odol xortarik isuri gabe.

871. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goierritarra 1998 00025 Preferentetik jaitsi berria izaki sailkapeneko goi postuetan ibili ordez azken aurreko postuan baitago burua ezin altxaturik.

872. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00008 Oraiko egunean, TGV eta holako errextasunek emaiten dute euskalduner usu herrirat jausteko xantza.

873. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1999 00002 Lehena da Basusarriko golfa gunea: jakina da kirola horren egiteko belardiak usaian baino askoz gehiago ureztatu behar direla, parte bat ez ote da maldetan beheiti Urdaintzeraino jausten?

874. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00008 Hegomendebaldeko usoen kasuan, kopurua modu arras kezkagarrian jausten ikusi dugu azken hamarkadetan: 60. hamarkadan, 15 milioi usok igaro zuten negua iberiar penintsulan.

875. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ttipi-ttapa 1999 00007 Handik beheiti joan ginen, etxe artean ziraldoka jaisten den erreka mehar aldera.

876. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1996 0020 kazetariaren lan sortzailea laurdenera jaitsi dela, agentziek dutela nagusitasuna, eguna joan eguna etorri albisteak sortu beharrak ohikeriara OHIKERIA.- Ohi(tu)+keria. Rutina, erakundeekiko morrontzara MORRONTZA.- Servidumbre daramatzala kazetariak...

877. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1997 0019 Lehendabiziko euspen sistema: Mark-1 eraldatua, presioa ezabatu edo jaistea ekarriko lukeena.

878. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1997 0019 Likido isuriei dagokienez, ere gauza bera gertatu da: lehen 74 kurio isurtzea onartua zegoen eta egun muga 3ra jaitsi da.

879. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zubizarreta 0037 Gero txoferra jaitsi da eta ertzainek globo bat eman diote, puzteko.

880. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zubizarreta 0037 Orduan denok jaitsi gara, eta txoferra oso haserre ikusi dugu, kafeterak kafea egiten duenean bezala, txuf-txuf.

881. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.r. aihartza 0005 Beste arren bat hurbiltzen bada, burua makurtu eta adarrez lurra eta sasiak jotzen dituzte, aupaka, harro-harro, eta azkenean, bisitaria izutzen ez bada, borroka gertatzen da: bi animaliak aurrez aurre jarri, eta adarrak ia lurreraino jaitsiz talka egiten diote elkarri; adar-muturrak trabatuta, tira eta bultza aritzen dira, indarrak probatuz, bietako batek amor eman eta alde egiten duen arte

882. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. iturbe 0037 Ez zion eskua beheraino jaisteko astirik eman.

883. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arrpress 1993 0011 Gehienek posta-kutxatilak dauzkate irekita postetxean, 2.000 PTA ordaintzen dute urtean, eta pertsonalki jaitsi behar dute herrira, kutxatila hustera.

884. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0006 Gorabeherarik ere izan zuten mendizale hauek, bueltan, Elgoibarren lan egiten duen Eduardo Aranburu eibartarrak orkatilla apurtu eta Urbiaraino jeitsi ondoren, helikopteroz eraman behar izan baitzuten Arrasateko ospitalera.

885. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0011 P: - Gero xerpak jeitsi egingo dira eta gu bakarrik geldituko gara.

886. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0011 Bi hilabete horietan ez bazara igotzen jeitsi egin behar zara.

887. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak elgoibarren 1993 0011 Lehenengo, 1. kanpamentura igo eta berriro jeitsi.

888. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. aisa 0030 Irteerari dagokionez, Gipuzkoako Federazioko lehendakariak, Jose Ramon Gomez Esnalek, ETBri eskatu zion estropadaren bideoa, epailearen bandera jaistea eta kronometroa martxan jartzea batera egin zen edo ez egiaztatzeko.

889. 1991> sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. dorronsoro 0006 Asko jaitsi da martxa.

890. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... napartheid 1996 0014 A.: Bai, Malasañako kontzertu batean, Vigon, morroi batzuk lehenengo filan guri Urdanga, Jeitsi bragak eta horrelakoak botatzen, eszenatokira igo eta kitarra desafinatzen zidaten.

891. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiltzen 1997 0012 Abenturazale amorratua zen eta besteak beste mountain bike-ez Laponian ibili zen, Nilo ibaia piraguaz jeitsi zuen eta Artikotik Tropikora bidaia egin zuen.

892. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0011 Transizio demografikoaren eredua gaur garatuak diren herrialdeek historian zehar jasandako aldaketen behaketan oinarritua dago; herrialde horietan, izan ere, jaiotzak hilkortasuna jeitsi arau eta instrukzioa aurreratu eta hiritartasun eta industrializazioarekin batera etorri baitzen...

893. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0011 Horrelakoetan, egokipen-mekanismoak jokoan jartzeko behar den testuinguru soziokulturala aldatzen ez den heinean, jaiotze-tasa ez jaisteko arriskua dago.

894. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0016 Hazkundea azkarragotu egin da mende honetan eta hirurogeigarren hamarkadan jo zuen goia urtean % 2,1ekin, gero berriro % 1,7ra jaitsi zelarik.

895. 1991> sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1992 0017 1980an apostu egin zion jendaurrean Simonek Ehrlichi baietz petrolioaren salnerria jaitsi hurrengo hamarkadan.

896. 1991> zuberera poesia casve bortûzale 0049 Aroa pezûalat doalarik, ûlûiak
gaizten dira eta larrûari lotzenago.
Behiek orduan oihaneko bidea hartzen dûe,
zonbaitetan behera jaisteko.
Bena egûn, bazka gizenez aserik,
bortû lepoan dirade,
batak hedailo,
besteak xûtik igitû gabe.

896 emaitza

Datu-estatistikoak: