XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 c) Gudal-Buruzagiakin alkarturik egongo da gudarien eragierak yakin (urteierak, etorrerak, etab.) eta euren gogo oparinai egokien begira dagien.

2. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 e) Gudariekin artu emonak izango dauz arein ederra euki eta euren bizikera jakin dagian (autualdiak, irakurrketak, lagunak, etab.), egiteko guztiak egokien atondu al izan dagitzan.

3. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0008 b) Uskurtzarekikoak, gudari ta tokien araura atonduko dauz: Jaupa, bearrezko danean eta ezek ezin eragotzi al izango dabela ziur jakiten, danean.

4. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0008 c) Bere GUDAL-JAUPARIEN aldentzeko baimenak jakin bear dauz, geiegi ugaritu ezdaitezan, eta beti, aldendu danaren ordezkoa jarriaz.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0040 Zer ete-da oba, beluti ala tinel izatea? Ikastolari uts-egitea ondo egiña alda? Uts-dagianak ezer ikasi al'legi? Ezer ez dakiana, ezertarako gauza izan al'ledi? Ikastolan zer egin dozu? Irakasleak zer egin dau? Zer, ostera, beste ikasleak?.

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0031 Oben astun guztiak, penitentzi edo oben-nekea betetako asmoz, guzurr eta naste barik, norberak dakizan lez, autorr-entzuleari esatea, da aozko autorrkuntzea.

7. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak za zenb 0008 Umiak bittik bira zenbaketuten ba-dakije, amarretik eta bederatzittik asitta bittik bira zenbakenduten irakatsiko yake.

8. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0003 Baña izanik biarren dirian gauzak ainbeste azalduten eztabezanak, edo beintzat gaurko egunerako zarrak, eta karuegiak, eta orregaitik danen eskuetara ezin eldu dirianak, asartu naiz, naita aren-erdi euskera jakin ez, Euskaldunai Jesusegan deutsedan maitetasunagaitik, arrapataka eginiko liburuchu au eskintzen.

9. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Mesede andi onen ordez, ¿zer emongo deutzut, Jauna? Baña ¿zer daukat nik emoteko, Zeure eskutik artu eztodanik? Orregaitiño be bakit gauza bat gura dozula beste gustien ganetik: eztaidala geyago pekaturik egiñ.

10. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0167 - Joxé, ¿bakizu zeinbat
gradu nik neukazan
joan dan gerratean
naiz tonto bat izan?
euskeraz ez dakidaz
izenak eurenak
baña esango dodaz
erderaz dienak,
kabo, sarjento, alferez,
iru urtietan
orra iru gradura
zelan eldu nintzan.

11. 1900-1939 bizkaiera poesia ab 0329 Jakizu zelan obe dan umildadea;
Modestak modu onaz bendau badau aita,
Prantziskak aserratu oi dau agiraka,
Agaitik Juan Antonek laztan alabea
Beti dau, eta zurrau oi da emaztea.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0149 - Zeurea naz ta jo naizu ama nai dozun guztian, baiña badakizu Mundakako gizadi guztien artean entzute andikoa dana Josetxo, bere betiko egitasun onakaitik, eta ganera ikastuna ta esangiña dalako.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0182 Nik ez dakit orain arte, guraso entzute andikoakandik, jauregi eder baten jaioa banaz be; baiña dana dala, orreek jatorriok, nire ustez, ez dabe ezer esan gura; gizabide ta egitasunak dira neurtu bear direanak, gizaseme ta gizalabetan.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0190 Atanasik bakar-bakarrik ekizan Eladitxok egin ebazan negarrak, Josetxok agur egin eutsanean, ta iñork ez ebazan ikusi Josetxoren negar anpuloak.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0228 Eladik eskatu eutsan amari baimena areekaz Izarora joateko, ta amak jakin ebanean Bitor lagun zala, erantzun eutsan joan eiteala eguraldi ona baegoan, baiña aitak esango ebala bere eritxia domeka goizean eguraldia ikusi ta gero.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 Erriko gizadiak jakin ebanean zer jazoten zan, goiko kalean bizi zirean batzuk esan eben ikusi ebela bakar-bakarrik Bermeorantz joaten.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0266 - Ez dogu jakin nora joan dan, ta estutasun mingarriak igaro doguz goizeon berori billatuten!.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jos 0304 Neskamea bidaldu zan Mundakara osagillea billatutera, ta laster jakin zan erri guztian Josetxoren gertaerea.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 Milla bat erreal ileko emonezkero, pozik a; batez be Tetek ori gura dabela baleki.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0094 Epiko, Mungialdean edozeinak gizon anditzat eukana yakinda, puzgotua, irazegia bizi zan.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Gaur arratsaldean uriko astorik andienak, karlista saldu batek, ostikada batzuk emon dautsuzala yakin dot eta erdi-erritar ta adiskide ona zaitudan aldetik zeu ikustera nator.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0145 Orain logarri bat, veronal edo zeuk dakizu zein ondoen datorkizun, logarri indartsu bat artu egikezu.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 - Orrenbeste erdera, itz bat edo beste kenduezkero, neuk be badakiat.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 Barre egingo dabe eurok aren erantzuna yakin dagienean.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0295 Guztiz poztu zan Bekosolo, etsean sartu, Arraitz ta laguna an ikusi ta aren ezpanetatik Anton Imazen asmoa yakin ebanean.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Oiñ kontu gero zeure berbakin; gaurko arratsaldian da gabian, eta biyer, etzi ta etzigaramon itz eztitsuak eta atsegiñez betiak baño ezin esan leizela biarbada zuek eztozue jakingo-ta.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0025 Badakigu, Jesus, gu barik bizi zaitekezana, baiña geu ezin bizi gaitekez Zeu barik; eta Zeuretzat sortu genduzuzan-ezkero, ezkaizuz maitetasunezko bizitoki orretatik iñora bialdu.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa jesusen 0173 Judasen endako ta ondorengo pekatariak badakie euren biotzetan nor bizi dan; badakie altara santura ioanda gure Jauna artuten dabenean, gizonagaz barik deabruagaz topez egiten dabela Jesusek euren biotzean.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0038 Emaztiak esan eutson: - Bakixu? Juanen izparrak gaur euki dodaz.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Neuk bañekik! Ugazaba galduta dabillan txakurra lez nayagok, nora jo eztakidala; aspaldijan etxuat euki lanik, eta etxaukuat nun sartu, zer jan, ta etxakiat zer egin be; augaitik zerbait emotia mesede egin biar daustak, gitxi ba'dok be.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 Ekixu, orratiño, bakandereak eta nik tamal andi-andija dogula zu galdu biarr ixatiaz; baña, alan be, eta zeure onari buruz, zeuk nai dozuna baño ez-togu gura: atsedenez eta pozik urte luzietan alazo zeu bixi ixatia.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0176 (GAL. V, 17) diño deun Paulo bialduak eta berak ezpa'liño be, geuk geronek dakigu, ta augaitik, aragiaren griña gaiztoai jarrki ta aurrka-egiteko, ernai, gertu ta bizkorr egon bearr dogu.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0253 Gure Jaunak bost neskatil eroai zer erantzun eutsen bai-edo-dakizu: ezteguetxera atea joten joan yakazan; baña beluegi joan ziralako, eztegu-jayetan ez ebazan arrtu.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0253 Ernai egon zaiteze, ba, diñosku Jaunak, zein egun eta zein ordutan etorriko nazan, ez dakizue-ta. (MATT XXV. I ET SEQ).

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 Agaton. Echagon otsorik; axeririk bez; idi geiztorik bez; echakiñat bada zek ekarri leizkuzan naibagiak.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0043 Beterri'ko erabagillak jaso eben gixon ori, ta ezagutu zanian jakin zan, zala, Manu sokagillia, zaldi-uliak sokak egiteko billatzera baserrijetara juaten zana.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0145 Agaton, oneik berbok esaten eguanarte, bere emaste ta lagunak ito-biarrik egozan barreka, ta Amele'k erantzun eutsan: - ¿Nun jakin dok Hamburg'on ainbeste korkoch dagozana?.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0145 - ¿Nun jakin dodan? Onutz ekarri genduzan ontziko nagosiak esan yeustanan.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0247 - Bayakiyat Agaton, berbok egijak dirala, baña gaztetako zorakerijak eragitten yubezak orrek gixabide okerrok.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 Ta yanera eldu eztirean lagunena, euron berbea entzutea ta... eurok zer yan daben ta eurok diñoen berbeaz zer esan gura daben yakin barik be... txaloak yotea.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 ¿Ezteritxo ondo izango dala yakitea urtean eun milla pesetagaz zeinbat daukon astean, zeinbat illean eta zeinbat egun bakotxean?.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 Ba bayakiat aste batetik bestera millaka peseta batzun aldea yagoana.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0130 - Guzurtia orain dana edozeñek daki... edo beintzat edozeñek ikusi lei, bertara arto-sasoyan yoan ezkero...... urtaro txarren bat izan-ezean.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Aitatu dotan egun onetan be, ezerez bategaitik asi ziran, da Jaungoikoak daki zelan amaitu eben aserraldia, estarriak itxi ta zeresanak eta indarrak amaitu jakoezanean.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 Lenengo beintzat jakiñ daiala gizon orrek eztala naikoa zugaz ona izatea, Jaungoikoagaz be izan bearrean gagozala.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0166 Jaungoikoak daki zenbat dirutan erosi daben au Jose Antoniok.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 -¿Noiz, nun da zelan esan deutsu? Dana jakiñ gura dot.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 Batak eta besteak Diputau edo orretariko agintari izan bear ebalata, erri guztia nastau dabie: jakingo zenduan.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0217 Aspaldietan enintzan Arranondon izan ni, ta bertako neure esagunen barriak jakiteko asmoa neroian; baña alperrik.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 Baleiteke nozbait, edo garbiago ta eratzuago dalako, edo obeto dakialako, emakumeak gizasemeak baño egokiago ugutzatzea.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 Nagosien obena, umeena baño gaiztoago; kistarr diranena, ez diranena baño astunago; jaupari edo abadeena, osterantzekoena baño errudunago; guzti oneik obenaren gaiztakeria jakin eta oarrtzeko, besteak baño zio ta bide geyago daukeelako.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 Baña jakin ez dauana, neke edo zigorra dagokion zerbait egiñarren be, ez da ain zigorrtua izango. (Luk. XIII-17).

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0130 Eskañi aurretik ziñez yakin bearr da, ba, zer dan eskaintzen dana ta, zelanbait beintzat, eskaintzetik sorrtzen diran bearrkunak.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 Ezkutuan euki ez egiteko bestek errian ba'dakie, batez be barritsuak eta gaizki-esaleak: onela 1.000 laguneko errian ogei inguruk jakin ezkero, agiritzat emon legike.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0257 4. Norberaren errian zabal dabilen utseitea beste toki baten jakin eragiñarren, ez da ospe ona austen, batzuk bestiekaz arrtu-emonik ez dauken lekaretxeren bat edo (konbentuen bat) ez-pada.

56. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0304 Norbera gexo izan edo eri-etxeetan jarduna izan bearr da, ariguri oneik zeinbat etsiten dituen gexoak jakiteko.

57. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Eta beste bein diño (Salm.68,8. Operuit confusio faciem meam) Lotsiac ostendu deust neure arpeguia: eta bere Aita Beticoaz berbaz jardun dala, contetan dau larritasun au andienencotzat esaten dabela (Salm.68,20. Tu scis improperium meum et confusionem meam, et reverentiam meam) Zuc daquizu niri ezarten deustezanac eta nic dodan lotsa eta nire itzala.

58. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0201 Cer gaitic urico genteac ez dagoz ondo jaquiteco nor, nundic datorren, edo uricoa edo bidezcoa dan, eta emen arguiro icusten ebeen lur-lantzetic edo campo-echetic etorrela.

59. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ondo daquit, Jauna, eta ezagututen dot, mundu guztiaren Jaubea bazara bere, eztala mundu onetacoa zure erreiñoa; eta alan nic ez deutsut escatuten mundu onetaco gauzaric, egonic ni curutze baten eta zu beste baten, bioc ia mundutic urteteco.

60. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0146 Alberto irakasleak au yakiñik bere ikaskideai esan eutsoen: Zer dalata idi mutua deitzen dautsozue?.

61. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0169 Yuliano'k bai'ekian Yosu-Kisto'k Yerosolym'eko uriatzaz iragarri ebana:.

62. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0095 Orain artian naibageric chiquiyenak, aspiratuten izan nau, eta Jaungoicua servietaco aurquitu dodan eragozpenic ariñenac, bildurtu; baña badaquit orain nora zucendu; aurquituteco atseguiña, indarra, eta sendotasuna.

63. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0239 4. Ene semea, guziok yakin eta irakurri dituzun-ezkero, zori ontsua izango zera, burutuko ba-dituzu.

64. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0005 Bakizu, aurki, zelan deritxon.

65. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0161 ¡Tira, olantxe!, Alboratu zarie naikoa... ¿Bana bakizue gauza bat? Gauza baten nago pentsetan ointxe....

66. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0063 Batek badaki ezkonduta dagoan ala ez!! Urruneko arraiñagaz kontuan ibilli, Katalin.

67. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0091 Geroago ta ariñago ioazan, alkarren leian eritxi baten, baiña bera konturatu baga: Auria-ko bide medarretik Arrupaiñen zear, Leako zubitik irago bear izan eben Oleta atzean isteko; eta aingiratako toki arek beren etxeko zurkuluak baizen ondo iakiñarren, ezeban ezautu ez etxerik, ez ibairik, ez zubirik, ez olarik.

68. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Bakizu nor zarien zuek, batau ta bestiori? Atorra zaar da prakerre.

69. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Iñoren lapikoetan zek dirakian jakiteko usartu guraz dabillenak, berenak ondo miazkau ditu, antza - erantzun eutsan Markolbek.

70. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 Baiña bazkaltzeko zer daukodan jakin artean estu ta artega zakustaz, eta ara esan: basoko lau bedartxu daukodaz egosten lapikotxu onetan, eta gatz barik, atan be.

71. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 Bertoldin, andiki-buru egiñez, baebillen batera ta bestera bazterrak arritu gurarik, eta izan ziran an istak eta irristak eta jazokuna barregarririk asko; baiña idazten ekian iñor ez bait egoan an, ezin doguz guk emen atzaldu.

72. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0008 Nor da gure Jaungoikoa?... Nondik dakigu Jaungoikoa ba-dana?... Zelan erakuzten dausku gure adimenak Jaungoikoa ba-dana...? Zegaitik deritxo egillea Jaungoikoa'ri?.

73. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0073 Au jakin ebenean pilistindarrak, uriko ateak itxi ebezan eta urrengo goizean ilteko asmoa eben.

74. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 Egui onegaz sendotutric, ziñesten dogu uste betian, alan iracasten deuscuna, Jesucristoren iracaspena dala, eta, chartzat emoten dabena, Jaincozco iracaspen orren caltezcua dala; orregaitik, ba, betico galdu gura eztabenac eutsin biar deutso olan Aita Santubac iracasten dabenari eta jaurtin aguertuaz, bultzaguei bene-benetacuaz bildur banaz calte andijen bat etorrico ete jacon edo autor-entzuliari edo neure buruari edo lagun-urcuari; esateraco, autormena eguin biar baneu beste gaxo albocuac entzungo leustien aldijan eta eran, eta calteandija neure bizitzari edo izen onari ecarri leiquijon pecatu guztiz lotsagarrija aguertu biar baneusquijo erdi gorra dan autor-entzuliari (confesoriari): bardin conpesoriac ezin azcatu guiñaizala pecatu arixetic daquigunean eta beste aldi batsuetan.

75. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0374 Baña jaquin bedi: a) Eztirala olango caltiac beguitandu biar erraz, batez be autor-entzuliari jagocon aldetic, lendic norberen buruan icusi ezpada gach ori; eta olango aldijetan, al izanezquero, beste autor entsule bat billatu biar dala, berari guztija aguertu daguijogun.

76. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0006 Epaikari gaiztoari, ostera, zure gogorrtasunak epai okerra emon eragin eutsola ekizu.

77. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0063 I. Ondo litzaque gustiac jaquitea celan ondo bateatuten dan?.

78. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Alako baten, sarrarazo nindun pitxarraren gelan, eta esan eustan: Txo, ago or, ikusiko dok zelan egiten dogun ogea, emetik aurrera ogea egiten yakin dagikan.

79. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0031 Attea be usteidia zan, baña zarregija gudakatzeko; au zala-ta asko eban arerijuak jakitteka bere usteidiai urrgaztiaz.

80. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0058 Arrantza-salletan beste edozeñek baño geyago edo-daki.

81. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 ¿Zelan ixan leike ori, bere atteak euzkeraz ekijan-eta?.

82. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Eurek auxe atzalduten ezekijen, baña geuk bai, urijetan aberrtzaletasuna galdu dala dakigulako.

83. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Egi au ikuskarrija da, edonok dakijala: ez dau zertan inddartu siñeskintzeaz: egunoro ikusi oi dan egija da.

84. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Ez dakit noz, ez zelan, ¿Baña noz ixango ete da? ¿ogei ala berrogei urte igazitta? ¿urte onetantxe? ¿illabete onetantxe? ¿gau onetantxe? Ez dakit....

85. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0043 Jaunguak bakarrik daki.

86. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0592 Iru igidin oneik itz bikoitzetan arrtu daroezan aldakuntzak, guztien arrtean ezaunenak dira, ta euskalari geyenak aitatu dabez; baña aldakuntza oneitzaz orain arrte esan ez dan zertxubait esan daikedala dirudit, eta neure gogora etorri yatan ori zuzen ala oker dagoan, nik baño geyago dakian norbaitek ikusi, azterrtu ta erabagi dagian, neure eretxia azaltzera noa: Esango dodana edonoentzat argiago izan dadin, autu dodazan gayak bana-banan eta urrengorik-urrengora azalduko dodaz.

87. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0081 Uarrtu bedi, ez nengijala nik orduban Bilbotarra zala Aberrijaren iraintzalle ori.

88. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0005 Euzkerea aldizkingija sorrtu dabenak olako asmuak darabillezala jakin dot, eta benetan poztu naz.

89. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak zam 0025 ¡JAKIN BANEU..!.

90. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak zam 0025 Liburuak bialdutea ta liburuak saldutea eztirala bat... jakingo dozu, irakurle maitea.

91. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak zam 0027 Ainbeste adiskide daukadaz, alkarregaz, neuk jakin barik, aide edo senide diranak, ze....

92. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak zam 0027 Ta ondo da jakitea, antza dagonetik, ezetan asi baño lenago.

93. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0097 - Gizona! Nondik nora ezer be jakin barik, griego edo ijito usaña susmaten neutzen nik.

94. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0098 Zuk ez dakizu, urrean, politikeak zer esan gura daben.

95. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Ez dakit onddiño selango azazkundia emongo dautsedan idazkun onei, baña beti ixango dira, bilddurr barik, Euzkadi-mattetasunaren inddarrez neure buruban sorrtu ta errniak.

96. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Nik asko-asko egin gura neukela Aberri laztanaren aldez eztaukat esan-biarrik; au dala-ta be, neure indarr apurrak ondo dezaudaz ta bai-dakit gauza andirik ezingo dodala egin.

97. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0365 Aberrija matte dabenaren ikurr ezaugarrijena elia ondo jakittia da.

98. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkadi 1908 0080 Geyago be baidakit: oraintsu irakurri dodaz (adizkide ta euzkeltzale andi bati eskarrik asko) gaurr-arte argittaldu diran EUZKADI'n en zenbakijak, eta bertako idazkun ederrtasunez betien artian, bai-dakust neure txatxarrak ixango dirala arian illundija langoxia argijaren albuan: augattiño be ez naz atzeratuko.

99. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0594 -d- euskel-itzen azken-igidiña iñoz be ez da izaten: -g- nik dakidala, iñon bez eta iñoz bez: -r- biguna be guztiz itz gitxitan.

100. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0595 Gedin ori kendu arren, alkarren jarrai iñoezan abots orreik itz bi zirala ondo ekien, eta atal bakoitzaren ezauera osoz itz-egiten ebelako, lenengo atal ori, berez eta zer egiten eben jakiteko buru-auste barik, euskerak eskatzen eban amayerea emon eutsela dirudi.

101. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0595 Erronkarin-edo izan ezik (eta an be -d-, -r- ala besterik dan ziur ez dakigu) euskal-itzen amayan -d- rik ez datorr: -t, ostera, sarritan: augaitik euskaldunak, euren aboskiñen azturari jarraituaz beste barik, azken gediña kendu ezkero, gelditzen ziran -d oro -t izatera itzuli ebezan.

102. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0595 -G azken igidina bein be ez dalako nai ta ez aldatu bearr zan; baña -d-, ren bideari jarraituaz, geyenez -t zegaitik, egin dan ez dakit eta ezin esan negi!.

103. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak eguzk itzbik 0597 R- gogorra azken-izkia euskal-itz askotan dala edonok daki: augaitik-edo, itz bikoitzetan lenengo atalaren amai izan arren, oso gitxitan aldatzen da: erri + goyen = errgoyen: erri + barren = errbarren.

104. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Ezta gelgarrija berau, jakiñik nor dan txadon aren zuzendarija....

105. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Andera euzkotarr bat be ezebillan guztiz pozik; berak, be, ez ekijan ziurr zein bultzittan jun.

106. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 (Bai-dakixu, irakurrle, Paris'ko geldokijak eztirala guriak lako txikitxubak; biar bada, lau-bost bultzi batera urteten dirala).

107. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Alde batetik andera kataluñarrari on egittiarren, beste aldetik Lourdes'era uan bultzija, dana ingelandarrak artuta egualako, andera euzkotarr au, be, estutxu ebillan ingeles bai ekijala-ta be....

108. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Zuk, baña, euzkerea dezauzu eta gaurr Paris'en euzkerea jakittiak onura aundija ekarri dautzu.

109. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Eztakizu zelako poza arrtu dodan euzkeraz autorrtuten dozula jakin dodanian.

110. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Neuk eztakit parantzesik; eta jakin eta be, eztakit zer jazoten yatan, baña neure obenak parantzez esango ba'neuz, eztodazala ondo esan uste ixango neuke....

111. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Maniturri berau, bere itxorkunan fuente del alto o fuente de tejavana ba'zan ¿zelan jakin?.

112. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Orela ta Ogela itxorkunak, iñok ¿bai-ete dakiz?.

113. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Gaudija Jaungoikuak irazan ebanetik gaurrarrte 5.916 urte igazi dirala, antxe irakurrita jakin dogu.

114. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Guztien ondasunak guztientzat zireala, ori diñoalako, lenengo kistar zintzo aek baltsakerian bizi zirala esan daroe oraingo baltsazale edo komunista batzuk; baña aen baltsako bizitzeak geroko baltsakeri onen antz gitxi daukala jakiteko, burua ausi bearrik eztago.

115. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 An naste-borraste andia dabillela badakigu-ta, gizartekeri ta baltsakeria be nastean dabiltzala esango neuke.

116. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 ¿Zer diñoen ba ete dakie?.

117. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0130 Errusi'ko baserritarrak zelan bizi diran jakitea, gazte orrei ta beste batzuri be ondo etorriko yakela uste dogu.

118. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0496 Ta diñotan au egija dan ala ez jakitteko, berak idatzi eban OLERRKIJAK deritxon idaztija irakurrtia baño eztago.

119. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Bai-dakit Urtzi'ren begitan anei (milla) urte, igazi-atzeguna bezela dirana.

120. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0021 NIKASIO - Gero jakingo dek (Chomin Braulio-n gelan dan bitartian jasoko ditu Nikasio-k len Karnaba-rentzat ekarri ditun gauzak eta ura berriz agertzerako joango da sukaldeko atera eta andik esango diyo).

121. 1900-1939 gipuzkera antzerkia m. recondo 0110 BILTZ, - ¿Zer ba, ez al det nik berririk merezi? ¡Ikusiko litzake! Zure aitak ¿nola du izena, marrkesatxo? ¿Jakin al liteke?.

122. 1900-1939 gipuzkera antzerkia p.a. orkaiztegi 0010 Polkak,
rigodoi eta baltsak
badakin ez dirala,
Gergori, euskel-saltsak;
eder-garbiyak,
pollit egokiyak,
ditun, t'ezin ukatu noski, gure dantzak:

123. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0004 Ni, neronek esatea arroputzkeria badirudi ere, senarra zoriontsu egiten dakien emaztea bainaiz... To-ma-xi-to'k... xa-la-me-ra naizela esaten dit... azkotan erneazten etorri arren eta kaletik ni leyoan ikusi utzez alaitzen omen da, berak ametsetan ibilli oi zuan bezelakoxe emaztea omen naiz... etxekoia, txukuna, alaia... gaztea, polita... ta batez ere... ai...! xurikatzalle! bai, ta ala biar ere, batzuetan senarra asarre dagonean goxatzeko ta bestetan... nik nai detana lortzeko; bañan xurikeri ta guzti ere askotan ez da errez izaten.

124. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 TXILIK, - Laster jakingo dezute, tximiztok. (Ayenatzen da).

125. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0003 SINFO.: Ori, len ere bageñiakian.

126. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 SINFO.: Nola adiraziko dizutan ere ez dakit; gauza potxolo koskatu batzuk dira.

127. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 SINFO.: Orixe; nik zuk bezela esaten ez dakit.

128. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 SINFO.: Jakiñak, jakin bearrik ez dauka, ta gaurko egunean, bizitzen gaitz da; denpora batean iru ta bi lau zirala jakinta bezterik gabe, alkate edo iskribau izan zitekean baña gaurko egunean, Santzonek aña jakinta ere, maukarik txikiena arrapatzen gaitz dago.

129. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 SINFO.: Indarra zer dan ez dakizu.

130. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0007 KATA.: ¡Bai zera! Jakingo ote det, bada.

131. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0011 MAIX.: (Kaskogatik) Onek zer daki?.

132. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 LESM.: Andik aurrerakorik gogoratzen etzait; jaun onek jakin lezake (Kaskogatik).

133. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 KAXKO,: Nik, nik da... da... dakit. A....

134. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 Ni añako zaldunak ba-dakizu ez dutela alperjetarik jazten.

135. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Bi. - Adi zazu adiskide: ez dakit bein edo bein ez ote didazun entzun orain urte asko gerta zitzaidana.

136. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 Gizon ura ain gazte ta arin atera zan bizartegitik, nun andik amabost egunera jakin det ogeita bost urtedun neskatxa eder batekin ezkondu zala.

137. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0009 J.-Ig. - Nere emazteak ba'leki.

138. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 Apapara orain! (kopiña besoan duala bi edo iru bira ematen ditu) (geldituta) Taka-taka nai?... Bai!... Atoz taka-taka... (eskutxotik eldu, ta nolabait lurrean erabiltzen du) Ez dakizu ibiltzen?... ez dakizu?... Amatxok irakatziko urrengo baten! (ixil-unea kopiña besoan duala beroni begira) (beretzat) Denda berriko Mirentxo'ren kopiñak onez daki.

139. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0012 Jon. - Baleki emen ezkutatuta dagola...!.

140. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 BAS. Bai jauna, tilifono edo... tiligrafo edo... (buruan atz egiñaz) telfinoro edo... ez dakit nola deitzen zayon ere... Beñepein onera etortzeko esan didate, Azpeiti'ko nagusiaz itzegin dezadan, oni enkargu bat eman nai nioke-ta.

141. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 URR. ¿Pirmatzen jakingo dezu, e?.

142. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 BAS. Pirmatzen jakin izan banu ez nitzan etorriko onera; karta batekin obeto esango nion tilifono edo instrumentu ortatik baño.

143. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 BAS. Bai, ala esan det baña, nik ez dakit nola itzegin dezakean.

144. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 BAS. ¿Istrumentuan? (alde guztietara, arrituta begiratuaz) Baña Donosti'ra etorri bada, ¿zertako eman dit neri enkargua Goikoeche zenbatean saltzen dan jakiteko?.

145. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0036 ¿Baña esaten dezu nagusiak diola Azpeiti'tik ni telefonoan jartzeko? ¿Eta zuk ori nundik dakizu?.

146. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Anton. - Ez zekiat bada; urtan ez aiz beñere ito, baña....

147. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Atraka. - Ik zer dakik?.

148. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0004 Atraka. - Ederki eman ere! Ez bazekiat bada nik yayo igari!.

149. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Atraka. - A bai! Ortik aurrerakua bazekiagu.

150. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0019 Anton. - Dakikan bezela bota zak.

151. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0011 ¿Eta zergatik?... Arrebak esan ziran ezkeroztik Julian, alkatiaren semiak, nere alabari begiratzen ziyola, sartu zizaidan biyotzian poz aundi bat eta, zergatik ez dakidala, esaten nau beti ixil-ixilik ezkontza ori egingo dala.

152. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 KARNABA - Oribera jakin nai det. Zertara ekarri gaituben orrek.

153. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0026 KARNABA - Zuk jakingo dezu
BRAULIO - Zer jakin biar det nik.

154. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0030 Badakizu ori zer dan... gaztien gauzak... chorakeriyak... bañan nik gogor artu ditut... an biali det neska izebaren echera... ta mutilla esagutu izan banuben arrunt juango zan emendik.

155. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Lide: Ez dakit, Ibon, ori egiz esaten didazun.

156. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Ibon: Ba-dakizu, bai.

157. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0027 Eta zure itza, zure bayetza, neretzako dala ba-dakit.

158. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0044 Ugarrte-zarr: ¡Bai, Ibon! Ez dakizu zenbat poztutzen naizen....

159. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 Ez dakit oraindik, ametsak ala egiak diran nere etxean gertatuak.

160. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 ¿Eta orain? ¡Jaungoikoak daki, Ugarrte'ko aitonarengatik esango dituztenak!... Nere antziñakoak irabazitako izen ona galdu detala beintzat....

161. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 ¡Jauna! ¿Au jakiñik zergatik lenago atera ez ninduzun ludi negargarri onetatik?.

162. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 ¡Nere billobaren izen ona gordetzeko utzi ninduzun, eta nik ori egiten jakin ez det.

163. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Mañu: Banekien zer gertatuko zan, eta orrengatik joan naiz lenago bi gezurr-geznari edo mandatariakin Larrain jaunarengana, ta bere aurrean azaldu degu egia, dana dan bezela aitorrtuaz.

164. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Mañu: Ez nekian nor zan Egurrtza'k galdu nai zuen gizona.

165. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Gero jakin det, zu ziñala, ta naspil ura Lide'ren kaltean zala.

166. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 Gañera, dakizun bezela, zuen baserri-etxeko ardurea ere nik det, ta beraz, zuen zoriona nere eskuan dago.

167. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 XABIER: Orra ba... Ori jakin detanian, juan naiz Mendibe'ra Txomin kankallu ikusteko ustean, bañan ara ere alperrik: Kalipornia'ra juan da.

168. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0016 XABIER: Bai; ta nik ez dakit zer egingo duten euzkotarrak emendik urte batzuetara: bada gaztedi guzia irtetzen aida mendi-tartetik, baserritik, bai uri aldera ta bai atserrietara.

169. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 XABIER: Aita ez dakit, bañan amak or izan bear du. Deituko diot. (juaten da etxe barrenera).

170. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 IZIARTXO: Ta ¿bai al-daki nere aitak ezkonduta arkitzen naizela?
APAIZA: Bai, badaki: ta zeinekin ere bai.

171. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Ta orduan, nork daki, alkate-edo....

172. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Beida: arpegi-alai agertu-arren, ez dakit, neroni ere... umore-itxura utsean ez ote naizen ari-edo....

173. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Gorgo. - Ba'dakizute: gu lengoak izango gera beti... lagun zarrak....

174. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 Ta, nun bizi geran ba'dakizute-ta... ez dago esan bearrik.

175. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0010 A. Kata. - Zuek ere ba'dakizute....

176. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 A. Kata. - Ez dakit, ba... Ez nuke ezetzik esango.

177. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 Barto - Ez dakit.

178. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 A. Kata. - Ez dakizula?....

179. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0004 MANU: Nola ez dakitan nik itzak egiten, eta zuk esan dirazun nerekin egin bear dituzula....

180. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0005 MANU: Oberik bazeneki....

181. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0005 MIKELA: ¿Nik ez det jakiñ bear zer aizek ekarri zaituen onera?.

182. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0015 MIKELA: ¿Bañan Antonik naiko aldu?
MANU: Ori gero jakingodegu: aurrena jakiñ zagun mutillaren berri.

183. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0024 MANU: ¿Berriz ere seta orrekiñ aiz? ¿nola dakik nik zor detala kontu ori?.

184. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0024 JOAKIÑ: Ondo dakit, eta pagatu bearko du.

185. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 MANU: ¿Eta oraiñ berrogei urteko kontuak nola jakin bear dituk?.

186. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 MANU: Bai, bazekiat, gurutzian.

187. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0025 MANU: Bai bañon au zekiat eta ik ere badakik elizak orla erakusten digulako.

188. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 MANU: Badakit: zegatik nola ollorik gelditu etzaigun errubian....

189. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 Iritxi zanik ere ez nekien; baña berarekin egotea ez zait gaizki etorriko.

190. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 O. ROM. - Ez nekien etorri ziñanik.

191. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0035 KLOKLO - Geroagoko oien aurretik zer izan diran ez dakigu; bañan, ondorengoak lanik egin bear izan ez dutela, bai.

192. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0054 Ni emen izan ez banitz, ez dakit nola gauzak zuzendu bear zituzten.

193. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *381. G. Nundik dakigu elizkizunetarako ta elizgizonen bizibiderako laguntza eman bearra deguna? E. Liburu Doneetatik eta Elizaren Arauditik eta gizabide jatorrak berak dionetik dakigu elizkizunetarako ta elizgizonen bizi-biderako laguntza eman bearra deguna.

194. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *386. G. Zein dira animarekiko erruki-egintzak? E. Animarekiko erruki-egintzak oek dira: Lenengoa ez dakianari erakustea; Bigarrena, bearrean dagonari burubide onak ematea; Irugarrena, oker dagonari ondo erakustea; Laugarrena gaizki egiñak barkatzea; Boskarrena, naigabetuak poztea; Seigarrena, lagun urkoaren utsegiteak asarre gabe eramatea; Zazpigarrena, bizi ta illen alde Jaungoikoari otoitz egitea.

195. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 Idatzi izan balute, jakin nai ditugun gauza asko jakingo genituen.

196. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0015 Andre oni esker orain badakizkigu Jerusalenen egiten ziran eliz-jaiak.

197. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Eztu orretaz ezer ere esaten, baña ori jakin nai ezkero, bere garaian bizi zan Zirilo Obispoaren liburuak irakurri itzazu.

198. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0016 ¡Ay ze poza!
Guk biotza
Daukagu lertu nairik
Gure Ama
Txit laztana
Zerala Zu jakiñik
.199. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0022 Jakiñic zerala
Errukitsua,
Zabaltzen da gure
Biotz gaixua:
Bai! guzaz izan
Beti errukia,
Ama maite
Birjiña Maria
.

200. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0034 Ondo dakigu, Ama maitea,
Errukitsua zerana,
Orregatikan datoz gazteak
Pozez kantari zugana:
Zorioneko kongregantea
Zuk anparatzen dezuna,
Itzul itzatzu beti errukiz
Zure begiyak gugana
.

201. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0035 Jaiki dira mendera nayan
Griña makurra suturik,
Eraso digu baita mundubak
Inpernubakiñ baturik:
Ez gera bildur! gugana dator
Ama Birjiña zerutik,
Etsai arruak oñperatubak
Lertutzen daki gogotik
.

202. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0162 Badaki gizonak ondasun zaleak gerala, eta egarri au aseaz guri bere onginaia adirazteko ongiz eta ondasunez betetzen gaitu.

203. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0167 Ori guzia zenekiela gelditu ziñan eta zaude gurekin.

204. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0168 Ez dakit zerr egin nezakean onen laburr eta gaiztoa zurekin nazala oroitzeak ematen didan nekepetik nere burua ateratzeagatik.

205. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0010 Jaquiñic zerala
Erruquitsua,
Zabaltzen da gure
Biyotz gaishua:
¡Bai! guzaz izan
Beti erruquia
Ama maite
Birjiña Maria
.

206. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Iru toqui abec oso egoquiyac ziran gudetarako ta iruretan alchatu zuten salbatzallearen gurutze santuba, ta bere itzalpean asi ziran, nolatan jaquin gabe galdutaco erriyac berriz irabazten, umantasuneco gudic gogorrenaren bitartez.

207. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0022 Constanzac eramanpen andiyarequin jaquin zituan bata bestea baño samiñagoa ziran albiste biyac: bere leyaltasuna ezta-baidan jarri zuala Teodosioc: aita ta amaguiyarrebazar onbidetsubac beren seme Teodosioren escubarequin illac izan zirala.

208. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0202 Badaquit, Jauna, zein utsa naizen neregan zu artzeco; bañan, naizen bezela, zurea naiz, Jauna, eta zuri esqueintzen naitzazu.

209. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0017 Ozta zabaldu ta jakin ziran gauza oyek beste errietan, zeruko deya da au, esan zuten guziak, mirari ayen ezkutuko adimena barruntatuaz.

210. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0492 Agertu guri ere zeru bidean zuzen ibiltzeko jakin bear ditugun egiak, Aita Iñaki Deunari agertu zenizkion bezela; bere antzera sinistean indartsu izan gaitezen. Amen.

211. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0298 zabaltzen daki, munduak iñoiz
amak bezela besuak,
berarengandik laztan eder bat
arturik ume gaxuak!
daki arpegi eder gorrian
jartzen amaren musuak...
aztutze ez diran musu galantak,
barrendik irtendakuak!

212. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 banatzen ezta denean,
eta biyotzak gelditzen daki
ostera lanbro artean,
zergaitik nere goizeko izarra
ezta, ez bizi lurrean
joantzan ni dena illun lajata;

213. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0421 Bañan gero jakinda
zanean il zala,
edo lotan betiko
gelditu baitzala,
Españia guziyan
jo zan atabala,
aren bullaz lotatik
esnatu nai zala;
paper denak famatu
zuten beriala,
gizon oso balio
aundiko bat zala
lumaz bere igualik
izan ezbeitzala;

214. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Eskeintzen daki mundu choruak
poza, pakea aurretik,
negar biurtzen dan pake otza
urre apaiñez jantzirik,
nola arbolak eskeintzen duen
bere ugaritasuntik
sagar ederrak, gorriak, baiñan
ustelak asko barrendik
.

215. 1900-1939 gipuzkera poesia inzag 0299 Choriak ere sayatzen dira
egunarekin batean,
biotza alaitzen, berak bakarrik
dakiten kanta luzean;
alaitzen nitzan iñoiz ni ere
amarekin nitzanean,
baiñan gaur... ¡chori chiki maiteak
zuen kantuak aitzean,
penak guziak pillotzen dira
erruz nere biotzean!

216. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 Baña ona izanik
amaren biyotza,
zerura goititu du
bildur gisan boza
pentsaturik -¡Nork daki!
nere mutill motza
or erori ote dan;

217. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0438 Aingeruben negarrak
auntzak urrutira,
entzun eta artubaz
berari kupira,
presaz joan zitekian
aren alderdira,
esanaz ¡zeñek daki!
bere iritzira,
negar oyek agiyan
gosienak dira
.

218. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0126 Orduan neskaren atzetik zebillen Kurrutako-ren kaltezko asmoak ba'dakizkigu ta neska ikusten ez zuala-ta berdin bai-zitzaion batera ala bestera jo ta txerpolariak ikustera joan zan.

219. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0292 Makiña bat ipui, ta esakera jakin eragin zidan berak; arek etzekian konturik, etzekian Akelarreko Andre Joxepa Tronketak ere.

220. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0292 - Baita oreik be, kantauko deutzedaz; baidaki Leiztarrok Arantzazuko Amaren maitale jatorrak gerala... Ara neuk txikitan ikasitako kanta batzuk:.

221. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0346 Egun onetan ¿nori neurtitzak
Bear diozkat atera?
¿Zertara zuen aurrera nator
Euskeraz itz egitera?
¿Badakizute? Zerbait ekarri
Nairikan gaurko jayera;
Albanezake jartzera goian
Txit maite dedan Euskera.

222. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0049 Badira amaika euskaldun euren mintzo ederra aztu dutenak, edo ez dakitenak, eta ez-jakite orretan atsegintzen direnak; eta ¿atsegin orretatik ergelaren ezpaiñetako adurr-jariora, zerr tarrte dago, irakurrlea?.

223. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Ala dala dirudit euskera ez dakin euskelduna.

224. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ees 1927 0050 Bada euskera ez dakila, euskera-igalirik ezin eman; ematen duan igalia berak emana ez da izango, baizik lepo-moztuta, berari txerrtatu dioten txerrtuarena.

225. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Ze il eta ze egunean gertatu zan jakiterik ez dago; baña esan genezake udan gertatuko zala.

226. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Ez dakit zenbait ardi ibilliko diran larre gozoean, baña bai millaka askotxo izango dirala.

227. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Ez dakigu ordea ziurr-ziurr ardiak ala auntzak zaintzen zittuan.

228. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Garibai edeslari ospetsua da Arantzazutaz idatzi dutenetatik zarrenetakua eta gañera berak ezagutu zuan Ama Birjiña Rodrigori agertu ondoren Arantzazura jun ziranetakoen bat, eta onen aotik jakin zuan gai onetan idazten duan guztia.

229. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 ¡Ez dezute txarra! Geyen-geyenak errderarik jakin ez, errdera-motrrollo batzuk izan ezik eta... bera erabilli bearr, errderaz itzegin bearr.

230. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 Eurak euskera bai-dakitela ta gaurrko berrian ikasi bearrik ez dutela iñorrk ere ulertzen eztulako.

231. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 Eurei berriz, ain maite duten errdel-itz batek zerr esan nai duan itandu, ta zerr erantzun ere ez dakite: ta beste errdel-itz erraz-erraz baten itxorrkuna eskatu ta agoa zabalik geratu oi dira.

232. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0042 Eta euskeltzale sutsu auek ez gaurrko euskerarik darabilte (ikasi bearrik ez dutelako), ezta eurak dakitena ere.

233. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 -¿Matematikak jakingo dituzu noski? - Ez jauna.

234. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 - Bada, Prakas, jakin zazu gaur ta betirako, zure ezjakin ori dala ta ez dala, galdu dezula gaiztoro zure bizitzaren erdia.

235. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 Itz au bukatzearekin, or zetorrek itxasoko olatu edo bagada ermo bat, ta jartzen dira Prakas'en batela bekoz gora ta gure inglesa ta Prakas buruz bera, ta or dijoa Prakas ori, guziz yayo alaere, igarian itxas eskiñara, aldian bein ia itoan zebillen ingles ari deituaz: -¡Inglesito!¡Inglesito!?Bai aldakizu igarian! - ¡Ez ba !! Ez ba! -¡Ene nere inglesito maite-maitea! Jakin zazu orduan galdu dezula zure bizi osoa.

236. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa senosiain 0113 Beraz berri-bialtzaleak (korresponsalak) bearrezkoak dira; ordea ortarako gauz diranak ¿non billatuko ote ditugu? Nonai esateko nengoan; beintzat toki askotan arkituko ditugu zein lan erraza dan jakiñ ezkero.

237. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Orra bada: eginde au erakusgaitzat arturik, jakiñ bear deguna da, Jaungoikuak ez dubela beartsua egiñ iñoren fargaitzat.

238. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0140 Luisachok ill berri au jakitera irichi zanian, senarrari adierazi ziyon guztiz xamurkiro, zor aundiya ziyola emakume gaixo ari, zeñari ordaindu nai ziyon ordaintzen zalla zerizkiyon mesede aztezkor ura.

239. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0390 Belarrietan durundika degun Te Deum eder ori aski dala uste det nolako musikalaria zan jakiteko.

240. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Zuen erritarrak orduan paperetan beretan jarki nai zuelarik, bertako batzuek burubide auxe eman zioten: bertan bera uzteko arloari; epayari eragitea txarrago izango zala, onena nor zan edozeinek zekiela-ta.

241. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0392 Badaki, ordea, noizean beinka, itsaso zabal mugatu gabeak bezela, burua goratu ta ugin (olatu) gaitzez arrantzale gaixoak galdu-gordean erabiltzen.

242. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0040 -¿Ez dakikela nola bukatzen dan? - Krrabelin.

243. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0060 - Zoaz, ume, jostunangana, eta esan zaiozu Prrantxiska'ri pixkanaka orrdaintzeko soñeko bat erosi nai niokela, eta ia noiz egongo dan bakarrik, iñork jakiterik ez nukela nai-ta.

244. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0060 - Amak esan dit pixkanaka orrdaintzeko soñeko bat arrtu nai liokela, eta ia noiz egongo dan bakarrik, iñorrk jakiterik ez lukela nai-ta.

245. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0160 - ¡Au ez da buru-bidea...! Ez dakit nik zerr oial eta zerr soñeko saltzen dituzten gaurrko egunean.

246. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Ta jakiñ nai balinbadezute nola izkuntza bakar bat nagusitzen zaion edozeiñ etsai armadunari, gogoari emozute izkuntza gabe ezin ditezkela jarri gobernurik.

247. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 ¿Elkar ezin-adituzkoen artean nola eragin eta erabaki legeak? ¿nola bildu legarrak? ¿nola jakiñ nork zer dion edo dagion, itzalpean, garaitzalearen kontra?.

248. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Orregatik erromatarrak deitzen zituzten bere iri-nagusira, mundu zabaleko izkuntza danak bazekizkiten irakasleak.

249. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Ulertzea zein gauza aundia dan guda batean etsaiaren itzaira jakitea: orixe izan da beti gudari onenen señale edo agiripena.

250. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Alabaiña, euskaldun maitiak, badakizute munduan dan izkuntza guzietatik zaillena dala gure euskara.

251. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Badire Españian ala nola Frantzian, Inglaterran eta Alemanian, gure euskararen berri daukaten jakintsu asko, baña ezta ez bakar bat ere, azkar ta garbi gurekiñ mintzatzen dakienik, ezpada gutartean jaioa.

252. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 ¿Zuok bai ote dakizute zenbat itz berezi dauzkan euskal berbo bakar-bakar batek? MILLA TA ZAZPI EUN itz.

253. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0235 Ta nola baitire euskaraz nonbait bederatzi milla berbo, euskara txit ondo dakien batek badazkitza, amabost millioi eterdi itz!.

254. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Olano'k zekiana, Olano'k egin al zezakeana, beti Euskalerria'ren alde zegoan.

255. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 1851'g. urrtean, Bravo Murillo'k, Madrid'tik España'ko gauzak zuzentzen dituzten jaunen buru zanak, gure Lege zarretan zerr edo zerr berritzeko asmoetan zebillenean, euskaldunak Olano'ri deitu zioten, bere iritzia jakin eta laguntasuna eskatzeko.

256. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Ala bada, itzaldi ura nolakoa zan jakin dezazun, irakurrle, errdalerriko idazleak ziotena jarriko det zure begien aurrean.

257. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0434 Gurasuak beren alaba maite zuten eziñ neurtu litekien diñako maitasun aundiz, bada len esan detan bezela nola zan bakarra, jakiña dago gurasuakiko maitasuna norenganakua izango zan; eta alabak ere bere biyotzaren maitasunezko aginde guztiyak zeuzkan, gurasua ganuntz jarriyak.

258. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0435 Igaro ziran amar egun gurasuen asmo berri jakin zubela, bañan nola denak ixilik zeuden, egun batean Luchi-ri bururatu zitzayon amari galdetzia, norenganatu bear zuten josten ikasteko.

259. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Pintto-k ere bazirudiyen zerbait jakin nayan galdeera bera egiten zubela, bada aiñ zan zakur on maitiya, non, bere izatzaren mogierakin, eta zaunka pozezkuakin adierazten zuben, zerbait jakin nayen zaletasuna.

260. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0108 - ¿Nola dakizu ba?.

261. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - ¿Ezer? Geiegi; letaña nik bazekiat, baña aiñ luzea ez.

262. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - Zuk dakizuna Ama Birjiñarena izango da ta, ark dakiena berriz santu guziena.

263. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0109 - ¿Zer esango ote du Txapelandik ori jakitean?.

264. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0110 Gatza zer dan bazekiat, baña gatz orina, ¡um!... usai txarra artzen zeoat.

265. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0133 - ¿Badakik orrela dabillenengatik gure errian zer esaten dan?.

266. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Euskaldunok, zeruko Ama bigun, amultsu, gozo ta samurr onegazko eraspen eta maitasuna geure lurreko amen bularretan, ugatzaz batera, edoski ta edan doguzala, nik esan barik be, ondo dakizue.

267. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0024 G. le Bon jakintsuk diyona, azikaspen au dala artezi edo trebetasun, ikasi ta adimen gogapen dauzkagun gogai edo ezagutzek, oituran alde barrun, len ikusi degun gure asaba gurasoetik ondoretze ditugun zentzu ta griña kaskezur leku barru berezi orreta aldatzea, igarotzea, errez ordun nekerik gabe, berez bezela jakin edo ekiteko t'orrela'azikaspen ona, osoa, izango da, oitura onak artzea eta nola jakiña, aur edo gaztaroan dagon bai adimen ta beste bere kaskezur barruko muñ oarkor gai minbera ori, xamur, errex eran irarri azteko bear bezela bidezko ikasbidekin, kilika ernaraziz; azikaspen au da ba gerorako garrantzi txit aundikoa ta beren bitartez azaldu ta zuzenduko dira izakera, opa edo gura ta gogaikik t'elburuk ere.

268. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0070 Gazte garbi onek bezela esan litzakezueke zuek ere beste zital aien ostera, bai, baña itz antzekoakiñ t'abots aundigoakiñ, guk ere atsegin maitatzeko eskubidea nai degu, bana ez iñolaz abereki guramen ori, zerekoitasun besterik ez dana, lazkeri ta gaiztakeri besten iturburu dana, ez baizik, gizatasunezko maitetasun eskubidea, bere oikor edertasun t'ondorengo espalpen jakiñ argitsu pen; ez zentsu utseetik sortutako maitakerie, ez baizik, bi bizi garbi elkartutakoetik (bi lañu elkar tximistatuetik txinparta argia sortzen dan erara) sortzen dan biozkada iturria, ez oldarka itxua, legun, xamurtua, adimen ta naimen zuzen bide pen argitua ta dena sustrai ezeriz, bien berekoitz ukaldi osoen, guraso gazte oen jasoi sendo ziurrena bere aurguntz sengie altxatzeko.

269. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0086 oartu, geixo itzeetik zaletutzen direnak ta gizartek ere, ekin aldietako moteltzen direla ta bizitza (gaur beñepein) dakizute ez da adimen arrazoi utsez bizitzen, gero ta geigo naimen bizigoa bear da; lana pen betik bere izardiekin irabazi bearra izan badu gizakumek ogia, oraingo izardia minkor aitukorragoa da, zaiñ biziña da ta.

270. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 @- Ez dakit astirik emango diguten, oraindaño bezela batzarra egiteko; Aizpeiti aldean etsai gaizto anitz sortu zaizkigu.

271. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 - Ez degu denporik galdu bear; egin zazu lotarazteko mijurua ta nastuzazu eztiyakin; badakizu orretzaz gañera zer egin bear dezun, nere biotzeko gutiziak gutiperatu nai badituzu.

272. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0032 ¿Eta zure mushutxo, legun, bushtiya gatik? ¡Ai! zer emango nukean, ez dakit.

273. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0009 Esan bearrik ez dago, bi emakume abek jakin ezkero aurki jakingo zutela ere Loyolako etxe-nagusiyan, Azpeitiko kalietan zein zebillen eskale.

274. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0017 Ta jendiarengana biyurtu ta esan emen zuben: emen nik nai nituzke ikusi, par egiten duten oyek berak, ia nola erantzuten duten? Ta mutill oni parra egiten diyozute? Jakin zazute bada, mutill au gero ere gizon on bat izango dala.

275. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0024 Dakigunez, bein bakar bakarrik juan zan Loyolara, Loyolako etxekoandriak, San Inaziyoren koñatak belauniko Jesukristoren odolagatik eta Pasiyuagatik eskatu ziyolako.

276. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 Esan zion, eta erretoreak, egia jakiteak ernaten zion pozaren pozez, guzia barkatu zion Pernando azkarrari.

277. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0082 Begiak goruntz jasotzen dittu, ta esaten dio Aita Betikoari: Aita, Aita, barka zayezu, bada ez dakite zer egitten duten.

278. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Jakingo dezu, noski, Martin zintzoa, Kristo gure Jaunak bere maitasuneko sakramentuan artzen dituala irañik gogorrenak.

279. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 - Ez, Maixu, eta aundia da gauza oek zuk ez jakitea.

280. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Eskerrak ematen dizkizut, lendik ez nekian gauza bat erakutsi didazulako.

281. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Baña badakit nik zer nai dezun, Martin.

282. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Zuk nai dezu jakin ea zein daan nere iritzia.

283. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Estutzen banazu, ordea, esango dizut Ama Birjiñak badakiala aspalditik bere agerpenak egitten.

284. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Bana, ez dakit aritik irtetzen ez ote degun.

285. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Zuk jakin nai zenduana da, ea nola izan ditteken Espiritu Santua gurekin izatea.

286. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Ori guztia bazenekizun zuk.

287. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0016 Nola enekiala, ega egiñ nuan bere oñetara, muñ egiñ naian, baña ez esan zidan.

288. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0053 Eta badakizute nola eraman bear izan nuen Lesakaraño bi aietako bat, iru ordu bidean? Lepazamarretik eskuz oratuta.

289. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0090 Erdera apurtxo bat baneki, nai dedan guzia esateko muturrera, berak entenditzeko beldur gabe; baiña utzi, utzi; etorriko da denbora; Burdiostik atzera biurtu nadiñean....

290. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0007 Badakizute euskaldunen Aita eta Zaindari onen seme jesuitak, batez ere loyolakoak, gere biotzetan erabilli bearr ditugula beti gure Aitaren errkideak.

291. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 ¿Noiz, ordea, edo zezaz? batere ez dakigu.

292. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0027 Baña oek jakiñarren Errkizia'tarrak etzeukaten bere buruaz ze zitekenaren bildurr antzik ere.

293. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0029 Askotan esaten didate: Zuk guk baño geiago dakizula beti aitortzen dizugu; egiazko Jaungoiko bat bakarra dala ere badakigu, baño nola utzi gurer Jaungoiko gezurrezkoak, auek gure janari ta ogasun-bide ba dira?.

294. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Kristau txarrak! Zergatik Jaungoikoaren eskuetan ez dezute zuen uste guztia ipintzen? Eskerrak Jaungoikoari! oraintxe bere etsaiak menperatu dituzte eta au egia dala azkar jakingo dezute.

295. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Aditzalle guztiak arrituta gelditu ziran, iñor oraindik itzuli baño len Xabier'ek berri ura zekielako.

296. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Ba zekien bai eta danak azkar jakin zuten, portugaltarren itxasontziak agerrtzen asi ziranean, eta kaira, maometarrai arrapatuko ondasun azkoz aberasturik, eldu ziranean.

297. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0047 Xabier'ek esandako egun, ordu ta garai artan bertan, portugaldarr ospetsuak beren etsaiak menperatu zituztela aguro jakin zuten danak; eta Xabier'ek ori gertatzen ari zanean, ikuspen arrigarri batez ezagutu zula.

298. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Badakizu seme galdua bazkari aundia egiten bere Aita errukitsuaren altzoan gelditu zala.

299. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0002 Ongi da erderaz ere dakian; baña ¿euskera aztu, alajañetan, euskel-eguneokoak? Ez, enetxoa!... Ori ezezik, aurreko euskel-atalera dakargun.

300. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0101 Mendira, egunotan, igo baldin ba-zera, ikusiko al zenitun, negu-muñean, aritza adar utsetan; otea loretan; untza, berriz, igali dariola... Ederrago al-leritzaizuke, lurreko landare guziei, ostotzerako, loretzerako, umotzerako, egun yakiñak, egun bakarrak indarrez ezartzea; esate baterako: Santa Kutze'tan lorea, igalia San Yuan bezperan; ta oietatik aurrera edo atzera egiteko ausarta litzakena, errotik atera ta kito?.

301. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Ta azkenik ez luzatzeko: oraindik ere eranegun ¿badakizute zer besterik egin degun?... Donosti'ko antzokirik ederrenean, udaaren gorrienean, yendea abea yotzeraño erakarri, ta Euskalerri'ko neskatx aundiki sorta ugari bati (are markesak ere tartean baibaitziran) euskera utsez yardun arazi, Euskerari Emakumeen Maite-Agurra eskeñi arazi, bertakoei ta erbestetarrei oso goitik auxe esanaz: euskeraz itz-egitea, alegia, eztala emendik aurrera izango baserritarren eginbearra: goigoieneko alabak ere arrokiro erabili nai dutela ezpañetan, gurasoengandiko ots eztia dutelako, ta, bear ba-da, euskeraz ari diranean bezin eder ta laztan iñoiz beren buruak agertu izan eztitutelako.

302. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi il 0135 Iñori etzaio galdetzen zein politika aldekoa dan, ezta ere politika zer dan badakian.

303. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Ta alako zarata gogorra sortu zan iñork zein jotzen zuan ez zekiala; bada alkarrekin naspilduta kalte egiten zioten batak besteari, ta zartakoak ematerakoan bidalitako tokira iritxi ez ta tartean artzen zutena jo.

304. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0021 Irakurlek barkatu bekit onen ondorengorik ez ba-dakit.

305. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0240 Ikusi: -¿Eta nola jakingo zenuke zure sarean banengo ala ez?- berriro galdetu zion.

306. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0249 Baño, batez ere, irakurleak jakin nai lukeana Mirele ta Martin-en maitasun-arazoaren bukaera.

307. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0045 ¡Arroa zan mutilla benetan! Beti bere burua besteak baño geyago egin bear izaten zuan: batez ere iñork ikusten edo jakiten etzuan gauzetan ¡galantak botatzen zituan! Txikiak ziranean, ikastetxean ura bezelakorik ez; Apaiz Jaunak eliz-mutil jarri zuanean, ark esan baño lenago dana egiten zuan; ogei urte zituanean, Madrill'a zaldizko eraman zuten, zaldia berak ezi zuan, iya-iya itzegiteko ere zaldiari irakatsi zion; lan eta indar gauzetan, eztago zer esanik, bere aurrean gutxi jarriko ziran; itz batean, beti ta toki (...).

308. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0155 Jana ta guzti berak billatzen dute, ta ori iñori lanik eman gabe, iñori kalterik egin gabe, baso-zelaietan, soro-larretan dabiltzala, uzta-aziendak ikutu gabe, zaitu bearrik ez dute, beren gora-berak ederki ta iñork bañon obeto dakizkite-ta: laguntzik ere ez, beren lan guztiak garai eta era onean egiten dituzte, ta iñoren bearrik ez: okuillurik bear ez, azpiak aldatzen ibilli bear ez, usai txarrik egiten ere ez, sendatzaille ta sendagaitik gogoratu (...).

309. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0055 Berri on au jaquin zuten guztiac izu arrituric zeuden, eta andic aurrera jende aiec San Inazioren urari deitzen zioten: Ur milagrosoa.

310. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0143 (...), Uzkurtz gaietan jakin bear duana da, norberari dagokion argitasunez, bere burua olentzatzeko (salbatzeko) bide bearrez bearak diran Erlijio'ko mirariak (jakitea) eta gañera Eukaristi'ko Ogia egunerokotik eta gorputzaren ogitik bereztea, era onetan Eukaristi donera urreratu dedin bere adiñari dagokion jaieraz.

311. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 - Geyegi dakit, eta al bada lenbailen, zure ta nere atzegintzat, etxe au utzita, urrutiratu bear nitzake.

312. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 - Gaur ez dago bildurtzerik, biyar Jaunak daki; ala ere, nai badezu, afaltze arte biyok aterako gera al dan lenena bear diran gauzak antolatzen asteko.

313. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0083 Miren, karrikaz karrika zijuala, beregan barrendu eta esaten ari zan: Polli etorri zanik ez dakite: ondo; ta bitartean nere Pello ain zintzoak, gezurti bat egiña,(...).

314. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0120 Bestetan, mastiak saldu bezin laxter, ttxandaka ta zatitan alderatzen-ziran; egun artan berriz, gertaera oroimengarri bat ikusi beart-zutela geyenak aditu zuten, eta au ze izango ote zan jakin nayean, zeuden.

315. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 -¡Ai, amattxo maitea, ez dakizu ze bildurgarriya dan diyozuna! Oraindaño ta beti jakintasuna gauz guztiyetako bear izan da, ta zerbait ondo ta errex egiteko geyago: indarrez ezin dana, buruz egin bear da: ta basarritarrak zintzo, bikain da langilleak izan arren, ez dira naikoa dakitenak, ez ango izkera ta ez diru egikera; beti lanean, izardika, ttxingurri baten eran egunero zerbait gordeaz, gaizki jana, lo guttxi eta emen aiña ta bezelako jantzirik gabe, biziera ttxarra daramaki: ta zerbait, asto batek bezela gau ta egun lan eginda, irabazten badu, ¿zertarako arren diruak gibela aunditu, urdailla mindu edo biyotza aulduta osasuna galtzen badu?¿ez dakizu ara dijuazenetatik geyenak gaitzen batekin datozela?¿ortarako gurasoak biyotz ta laguntzik gabe utzi, berak alperrik galdu, eta azkenean gurasoen tartean lenbaño errukigarrigo edo ayek gabe bakar bakarrik kuxkur bizitzeko juan dira?.

316. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 - Bai, Polli; nere amak, an nik eraman izan bear nitun nekeak badakizki, eta zureak ere jakingo ditula uste det.

317. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0025 Bikendi, Bikendi, zer dudan yakin nai al duk? Ik maitemindurik nadukak.

318. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 - Gizagajoa, esan zun yaun Anbrusi'k, gazte ta eskarmentu bagea aiz; ez dakik ollo zuriaren arraultza eskatzen ari aizela.

319. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or scruz 0036 Andik ateratzean, bere aiekin buru egin zuten, eta aiek bakoitzari Prantzirako garbitasunak eskatu; jakin izan baitzuten, Santa Kruz aien artean zala.

320. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 Bañan zerana zerala, gazte, gizon zarr ala gaxo, erantzun zadazu; ez dira makiña bat, zuk baño osasun obea zutenak ustegabean il? Sendo lotara yoan eta goizian ilda zenbat arkitu dituzte? Itxasoan ziyoastela zenbat ito dira? Bultzian edo trenean, gurtariñetan edo automobilletan, pozez beterik ziyoastenian, zer-edo zer puzkatu, ala alkar yoka bat ala erortze bat gertatu, eta zenbat il ez ote dira? Ta neri ere olakoren bat ez tzaidala gertatuko bai dakit ala? Zure etxean sendi edo familikoak ondoan dituzula, eta aitorrtzeko astia dezula ilko zerala bai dakizu ala?.

321. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0080 Eriotza beti zure ondoren dabil, zuk ustegabe, zuri gogoa lapurrtzekotan; ta orregatik goizean esnatzean, ez dakizu, arratsalde aretan eguzkia yoan baño lenago zu ere lurretik yoango ote zeran; eta gabean oeratzerakoan ez dakizu, urrengo goizean eguzkia ikusiko ote dezun.

322. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0153 Yesukisto-k, Yainkoa izanik, nai izan ezkero lanik egin bearrik ez zuan, baña ala ere guri erakustearren ogei ta amarr urtean lan egin zuala bai dakigu.

323. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0191 Zure gogoa gaizkatzeko yakin bearr dituzunak bai dakizkizu? Ta betetzen dituzu? Ama Eleiza Deunak erakusten dituanak siñesten dituzu? Yainkoa-k zure ardurarik ez duala, edo Beregan zure ustea galdu dezu? Aitorrtzean oben larririk lotsaz edo, ixildu dezu? Eleizari edo eleiz-gizonei lotsa galdu diezu? Ikurrtonak (Sakramentuak) bere aldietan artu dituzu? Ikurrtonik, oben larria eukirik arrtu dezu?.

324. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0010 - zer izango dala uste dezute nere seme ori?- Begira bada, jakinik egon, seme askoren Aita egiñik ikusiko dezute. (1) Cel II 9 gn orrialdean.

325. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0067 Aideak, Klarak iges egin zuala ta non zegoan jakin zutenean, joanda alegiñak egin zituzten etxera eramateko; bañan alperrik; aien loisin, zema ta itz gogorrak utsak ziran bizileku paketsu artatik alde eragiteko.

326. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0140 Eta ba dakit ziur,
zer egingo duan;
Aizia buruan ta
ibilli munduan.

327. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0265 Eta ara non urbildu zitzaion legeirakasle bat, Yesus zirikatzera, ta esan zion: Maisua, zer egin bear dut betiko bizia irabazteko?(1) Lege-irakasle arek eztio Yesusi galde ori egiten arengandik zerbait ikasi naiez; bazekien berak ongi aski, Yainkoaren legeko lenengo agindua zein dan. Galde ori egiten dio, Yesus zirikatzeko, probatzeko, ea legearen aurkako itzen bat ateratzen zion ta orrela gero Yesus galdu zezaken.

328. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0133 Jakintz gaietan, gauzak osotasunez jakiteak, egiten ditu egiazko jakintsuak; eikar lerroan, bizitz gaietan bizkera zuzentzeko, egiten ditu zurrak; Laterri-egikizun erabilkundetan, errizuzentzalle aundiak; eta bizpide guzietan, darabilzkian gauzen ezagutze aundiago ala txikiago duan ainbestean izango da bat geiago edo gutxiago eragiña.

329. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Itz eraltzia edozeñentzako lana ez dala bai-dakit; nik eraldutakoak ongi dauden usterik ez daukat, baña gaizkixeago ba-da ere erderaz baño euzkeraz esan naigo det.

330. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0211 Akastun dirala bai-dakit; oberik dan arteraño bakarrik erabilliko ditudala oartu det ordea.

331. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0072 Arritu zan Mistress Olaz au jakin zuenean; etzituen artu nai izan, ordea, Alkateak beatzen erpinean zeuzkan paperak.

332. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0077 Donostira iritxi ziranean, bi-tandu egín ziran iru lagunak: Laztantxu alde baterantz beste biak besterantz, bi oiek, bai-baitzekiten, Laztantxu lekuko etzutelarik, gauzak argiago kóntatuko zizkietela.

333. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0077 Bi lagun aiek (alegia, osabak eta kuñauak) batu-zituzten berriak, etzituan, beraz, jakiterik, Laztantxuk.

334. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0077 Oiek, iñork baiño gutxiago (?): ez omén zekiten senarra il zioketenik ere: ¿Nork aldakike? Bear bada, agertuko dá or nunbait.

335. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0096 Eta Gobernu orrek, Bilbo galdu zuanean, libre utzí zituan preso oik, eta, geiagoko gabe, iritxi ziran, guziok, Arrasturira Orduantxe jákin zuan, Dol. Apaizak, Arrasturiko iru Apaiz eta beste 40 lagunai, Francotarrek eman zioten eriotza izugarri ura.

336. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0096 Arriturik eta izuturik jákin zuan, Dol. Jaunak, berri geizto ori: batetik, basatikeririk aundiena zerizkiolako; bestetik, Francotarren gorrotokeriaren aurrez-aurre, Euskal-Gobernuaren Kristautasuna ta gizatasun, garbi ta aundiki agertzen ziralako.

337. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0115 Ejenplu orrek, aintxiñatik genekiena sendoagotu baizik eztigu egiten: Espaiñia-tarren eta Euskalerri-tarren elkar-konprenitu eziña ta elkar artu eziña.

338. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0014 Ondo daqui Elizac etzerala diña comulgatzeco, eta ala ere deitzen dizu maiz, eta ez bacarric maiz, baizic guziz maiz comulgatzera.

339. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0014 Aiñ ondo daqui, ez zu eta ez besteric, comulgatzeco diña etzeratela, nun obligatzen dituan bere seme guziac, apaizac bera eta baita Obispoac ere, esatera comulgatu aurretic, ez beiñ bacarric, baizic iru alditaraño eta biotz guzitic: Domine non sum dignus ut intres sub tectum meum.

340. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0015 Santutasuna dago amorioan, (1) Jaquiñ bedi, emen eztala itz eguiten Espiritu Santuaren doaia dan Jaungoicoaran beldurraren gañian, baizic escrupulu gueieguizcoaz, gauz onac eguitetic aldentzen gaituan beldur guezurrezcoarenean Oraiñ bada: amorioac aldentzen du beldurra; bada beldurra daucanac sufritu eguiñ bear du, eta baita galdu ere on guziac baño obea dan, eta gure adimentuac eta biotza Jesucristogan gordetzen dituan Jaungoicoaren paque ori.

341. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0032 Nork eragingo...? ta Anai Garatek; ez zakarra izan balitz; baña biguna izan ura, ama batek bezelaxe gaxoei gau ta egun laguntzen zekiena, goxua.

342. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Illabete bat aurretik ibilli nintzan bazter aietan, eta banekien ongi zenbateko bidea dagoen araiño.

343. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0069 Ez litzake bat ere arritzekoa izango; ainbesteko galbidetan sartua dago beti Kansu-ko misiolaria, eta nork daki, Sanxelipu-ko ondamenaren ondotik ondamen andiago ta odoltsuagoak ez ote diran etorriko? Misioak orduantxe bearko ditu Isidro Anaiaren antzeko lagunak.

344. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 Izan leike: neuk ere esan det lenago beste nunbaiten, guraso batzuek, berekorregiak eta diruzalegiak diranean, erraz dala zorigaiztoko elkarteak egitea; baño aitortu bear det gaur, egiaren alde, badakitela gurasoak, onelako zeregiñetan, etxea jasotzen, ez bakarrik seme alaben kalte gabe, baita ere aien zorionari begiratuaz; sarri ikusten dutela ezkongaia nolakoa dan gazteak baño askozaz obeto, ta eztirala beti txarrenak izaten gurasoak korapillatu dituzten ezkontzak.

345. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0081 Azoka da, menditarrentzat, ez bakarrik salerosketako garaia, baita ere albisteak jakiteko era ederra, lagun arterako beta egokia, jan edanerako epe gozoa, atseden ordurik onen onena.

346. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 - Norenak ote ziran?
- Nork daki? Adiskideren batenak edo....

347. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0139 Goizean jakin zuten ainbesteraño triskantzarik etzala igaro.

348. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0169 - Badakit zer esan nai zendukean....

349. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0169 Badakit maite nazuna, baño ez itxaron nigandik ezer.

350. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 Pedro Anton etxekoa bezela zeukaten: badakizu.

351. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0243 - San Prantziskok au jakin zuanean, ia egunero limosna eske joaten zan Senako anai Andresi deituta esan zion.

352. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Erruz jakin nai duan gizonak lan asko egin bearr du ta bere burua makurrtuaz asko apaleztu, Jaunak jakintz aundia orrduan emango dio-ta.

353. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Askotan besteai laguntzeko asko jakin nai izaten degu eta gutxi geroni laguntzeko; Jaungoikoaren itza ezta ba esaten duanarena, ezta entzuten duanarena ere, egiz egiten duanarena baizik.

354. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Gizon batzuek, igeri jakin gabe, itotzeko zorian dabiltzanak ateratzeko, urean sarrtzen dira, eta sarrtuta aiekin batera ito egiten dira.

355. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Badaki Jaungoikoak ori jaten badezute ezaguera obea izango dezutela, ta on-gaitza berezitzeko argitasuna izango dezutela, Bera bezelakoak izanik.

356. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 ¡Gizajoak! Begiak idiki zitzaizkien, bai; bañan ez berak uste bezela, ta sugeak esan bezela, on eta gaitza jakiteko, egindako erokeria ezagutzeko baizik.

357. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Biar, Irakaslari jauna (Maixu jauna) miñez zegoala, buruko min aundia zuala; ta jaun ark maiz esaten zuan, eta erri osoak bazekian, etzuala beñere buruko miñik izaten.

358. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Etxe batekoak, gosaria egiteko esnea egunero erosten zioten, eta neskamea zintzo-zintzo etortzen zan, garai jakiñean, esne billa.

359. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0229 Jaungoikoaren adiskide aundia zala, ta gauz arrigarriak egiten zituala bazekiten, eta orregatik bildurrik gabe jarraitu zioten; ez ordea gerturaño.

360. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Eiztariak Ori iñork etzekik; gabaz ere lan egiten ditekela bakarrik zakiagu.

361. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 50 Ta ba-dakit Aren agindua betiko bizitza dala.

362. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 Paska yai aurrean, Yesu'k, Aitarengana gizarte ontatik itzultzeko garaya eldu zayola yakiñik, gizarte ontan zeuden beretarrak maite izan ezkero, azkeneraño maite izan zitun.

363. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 3 Yesu'k, berriz, dan dana Aitak eskuetara eman ziola, ta Yainkoagandik Bera irten ta Yainkoagana yoateko zala yakiñik, 4 aparitik yaiki, bere txabuxa erantzi, ta miesa bat arrturik, gerrian yantzi zun.

364. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 7 Yesu'k yardetsi ta esan zion: Dagidana, orain ez dakizu; (...).

365. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 23 Entzunda bakarrik au zekiten: beñola esesten giñuzanak berak, ordun gogorr zerabillan siñestea orain zabaltzen du.

366. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 5 Berek ala naita, ez baitakite ortzia aspalditik orr dagola, ta baita lurra ere, Yainkoaren itzak uretatik sorrtu ta ur erdian yarria, 6 ta ala izanik, orduko lurrbira urez estalita galdu zala.

367. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0055 6- Meza kantatua bada, erri guziakin batean, kanta dezazu zuk ere; eta beti betiko jakin dezazu Elizako kantua otoitza dala.

368. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0028 Egun andietako aparia amaituteko eukela, Peruk, txori-kerizea langoxe begi txiki txiki ta argiakaz, beren etxeko bei ardi ta bildotsen barri emon eutsen ostatukoai; ta ganera otseinen izena, Zeberioko basoetako egur-muetaak, eta onen antzeko ezgauza asko iakin eragin eutsezan.

369. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0082 Zer egiten neban bere enekiela legez, eroan ninduan beragaz atso batek.

370. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0109 Semie galanta, Altara nagosiko aingeruek lazkoxe berna-lodi, apu-gorri, ederra izengo dana jakiteko, Amari begiratutie baiño eztago; baiñe ez uste izen, au gora-bera umie ikusi eztodanik.

371. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0135 - ¿Badakizu Thibet-ko beste Bakartegi Buddistaren baten egongo etedan Issaren Bizitzearen ganeko liburu ori?.

372. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0222 Istingetako ura beti legun, beti ezti, beti geldi, beti baketsu ikusteaz ¿nor arrituko da, ez kiskurtu ez azkortu ez arrotu ez iagi eziña dala iakiñezkero?.

373. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 O zorioneco San Jose gozoa, ceorrec daquizu cembat ezcondu onrraduac dauden mundu zabalean negarrez, aur bat izan nayen, ez aciera gaiztoarequin bequin batera condenatzeco; baicican bere Eguille ona, ondo eta ciñez amatuz denac salbatzeco.

374. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0124 Beguira zuc ofenditu dezun Jaungoicoa nor dan, bere perfeccioetacoren batzuec gogora ecarri, eta orien contraco zure utseguiñ, palta eta bicioac beren parean ipiñiaz, Jaungoicoa jaquintasun ondogabea, zure gogoracio, hitz eta lánac daquizquien eta barrun-barrundic ezagutzen dituena; eta zu ecerrere, utsa daquizuna.

375. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0211 Fedearen bidez daquizquigun da mubidéac bi modutacoac dira.

376. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0062 Eta egiaz; ¿badakizute nor dan, Sakrifizio Jainkozko au eskeintzen duana? ¿Ote da benturaz, apaiz bat, obispo bat, Aita Santu bat, aingeru bat, santu bat, edo bear bada Santuen Erregiña Maria? Ez, egiaz.

377. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0330 Eziñ bururatu zait, eziñ eldu naiz jakitera.

378. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0330 Zaitzalleak esan zion Erregeri gertatu zana, ta onek, deiturik bere aurrera itxas-gizonari, esan zion; Juramentu egiten badidazu Jaungoikoaren izenian, biurtuko zerala onera, utziko dizut zure etxera juaten jakin dezazun zer obra on egin diran zure onerako.

379. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0111 Aldi aretan Aita Santu Lon deuna zan eta Palben deunari egin zizkiotenak yakin zituanean, pozturik idazki bat igorri zion.

380. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 ¿Obe alda jakinduriya izan ta, sua auzpean bezela gordetzia, non daguen ere iñork ez jakiteko? Ager bedi sua, gar bizi biziyakin zabal ditzan chinpartak, kaltegarriya bada itzaltzen saya gaitezen kaltia letorkiyonaren mesederako; bañan su orrek mesedezko izaerak badauzka, eman indarra zabal dediñ, dauzkan mesedeak garai onez jaso ditzagun.

381. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Amonatxok bazekian mezaren balioa.

382. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Etxean gelditutako suiña atera zan kanpora, erdi bildurrez ta erdi zer gertatzen zan obeto ikusi ta jakitearren.

383. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0019 Ezkondu zan 1791'ko Done Peru egunean Catalina von Dacheroede emazte on eta oso azakarrarekin; danok dakizue urte aietan sekulako burruka eta errietak zeudela Frantzian, burua ebagirik azkenengoz Luis 16 garrenari, orduko erregea.

384. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Danok dakizute 15'an Done Isidro eguna dala eta basarritarrak jaia oi dutela Bilbao'n, beste toki askoren erara; jai ori ikusi zuan Abando edo Albia'n gure adiskide Humboldt'ek eta ango ipurdikoen berri ematen zion emazteari nere liburuan ikusi dezakezuen bezela eta (nere lana aipatu gabe) Txistulari'k ematen duan bezela.

385. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Ona bada jakindu dedana: Ala Oyarzun'en nola Donostia'n, ala Araua'n nola Ataune'n begiratzen diela gizonei eta gauzai.

386. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0583 Ez, gauza jakiña, aek ez due ajolarik Españako erdaraz.

387. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak muj 0539 ¿Nork ez dakizki buruz neurtitz aiek?¿Nork ez ditu bein baño geiagotan erestu?¿Nor ez da neurtitz aiezaz oroitu etxetik urruti gogoa etxe aldera biurtzean?¡Etxea! Izen dontsu-dontsu ta gozoa.

388. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0414 Badakit askok esango dutela nigatik, gizon aztaputz orrek,¿zertarako sartu bear zuben eginkisun ontan, ezpaldin badaki bere luma xakarrari bear diña egokitasun ematen?¿Eta nork ontzat artuko ditu onek esaten dituben utzkeriyak? Oek guztiyak orla izango dira, bañan gizon jakinduriz motza dan batek egiten duben lan borondatezkuak ¿ez aldu ezer baliyo?

389. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 1794-garren urtean, gure Erriko kondaira irakurri dutenak bai dakite nola pranzes samalda Irun-go mungak igorokik sartu zan Gipuzkoan.

390. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak ee 1914 0194 Jesuiten artian iztunle trebienetakotzat asaldu zan, guchik bezela zekiyen entzuleen biyotzera ta burura irixten bere itz eder apainakin, bere arrazoi sendo ta jatorrakin.

391. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Lenengo aldiz jakin zituanean A. Iñazio'k Gandia'ko Dukea'ren jesuita izateko asmo onak esan zuan: Oraindik isillik gorde bearko degu berri au; ez dira bada gauza mundutarren belarriak orrelako otsaundi edo tumpadarik aditzeko.

392. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Eta an S. Iñazio'ren seme batzuek ikusi eta ezagutu zitunean, berriz eskatu zituan Euskal-errirako Jesuitaren batzuek: bertako izkera (euskera) dakitenak izan bitez zion A. Iñiazio'ri bada bestela ez dago an Euskalerrian ezer erakusterik.

393. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Bijoatz bada Oñati aldera euskeraz ederki dakien naparr euskaldun A. Otxoa eta Borja'tar A. Franzisko.

394. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Begira nola erantzun zion Obispo Jaunari Al detana egiten det berorren gogoak betetzeko; eta juango da Euskalerrira euskeraz itzegiten dakien bat edo beste.

395. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0158 Azpeiti'ko apaizdiaren (Kabildoaren) paperr arrtean au topatzen da Nolabait ere baten batek Iñazio'ren illzorian bere agurrtza zakiñtzat gorde zuan, eta (nola ez-dakigu) Azpeiti'ra edo beiñik bein Gipuzkoa'ra bialdu zuan.

396. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 - Irakurrle guztiak dakizute, noski, -alde guzietara zabaldu da berri au eta, Santurrtze'tarrak garailari irten dirala Bilbo'n izan diran estropada ospatsuetan.

397. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Badakizute zer egin zuten estropadalari ayek itxasotik irten da txaloka ta goraka errira eraman zituztenean? Zuzen-zuzen Elizara juan beren lagun eta bigarren mallako garailari Oriotarrak ondoren zituztela.

398. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0159 Gizajaxoak semetxoei ere kutuntxo edo maitetxo esan bearrian txakurtxo deitzen die beti, ta nik ez dakit onegatik ala zergatik baña bein batian etzaola ondo sukaldeko treznak zer zuen nai esan adirazoteko, lau aizpil edo plater miaztutzen ipintzea tzakur bat, eta Txina'ko jaun batek oitura ori kendu nai izan zielako asarre erantzun zioten, ajolaz ibiltzeko, ta txakurrak ziela egitan euren etxetako kaiku, lapiku eta treznak garbitzen zituzten neskamiak eta.

399. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Emen zaudeten guziyok, ongi dakizute: Bonifazio Etxegarai jauna Euskaltzain aukeratu dala, ta gaur datorkigula Euskaltzaindiaren etxe ospetsuan sartzera.

400. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0125 Amak semetxoak bere magalpean bezela, alaxe euki zituen Zumayak Etxegarai Karmelo ta Agirre Domingo, ta Zumayak ondotxo daki, oso gure-gureak zirala bi euskaltzale argitsu oyek.

401. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Jakin nai nuke nondik ote datozen emen bertan Zumaya'n: Txotxa-apaindu, Urtaingoa, Kaldes ta Tantanenekoa.

402. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Ikastoletan ozta-ozta prantzez apur bat ikasten zuten ta lanari jarduteko sasoia elduta ez zekiten ezer geiago.

403. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0256 Etxetik landa, naiz urrutian gertatzen dana jakitea on bai-da.

404. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0242 Adieraziko det Gipuzkoa-ko gertaera larri bat, iñork beñere izkribatu ez dubana, nik dakidala beintzat.

405. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Iduripen eta sinismen aregoak ere izandu dira aurreko eunkidetan Mendikota-ko sorgiñen gañean, eta berealaxen esango ditut nik dakizkidan erara.

406. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0244 Eta sinismen au leku eta bazter guziyetan zegoan, osoro jakintsutzat zeuden askoren artean ere bai; ainbeste eze, Gaspar Skoto zeritzayon izkribatzalle aundiyak berak erakusten zuban, eta batere plametitu gabe alare: osoro gauza jakiña dala, zalantza gabea, egoan bezela eramanak diradela sorgiñak beren batzerretara.

407. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 Bein, igaro den neguan, Laminarri zer oteden yakin nairik Galdakanoko Laminarrieta orretara yoan nintzan.

408. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 - Jauna ¿legamiña badaki zer dan? Urunari, ogixa egiteko, nastaten dotsagun orampeuml;a? Lamia be (re) auxe dala esan leike.

409. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0157 Gurasoak joan diran bidetik dijoana gurasoak onak, diranean, ori jakiña da ongi dijoa.

410. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0167 ¿Noiztik asita? Ori ez dakigu: aspaldi-aspalditik zana, baño, bai.

411. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0177 Itsasora dijoanak, biotz aundia izanagatik, bildurra zerr dan ez jakiñagatik, ontzi bat bearr du uraren gañean ibiltzeko.

412. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak etxeg itzaldiak ii 0177 Eta nolako ontziak egiten zituzten jakin nai badegu, ez diegu berai galdetuko; berakin zerr-ikusirik ez duenari galdetuko diogu, onek erantzuten duena, askorentzat beintzat, sinisgarriagoa izango dalako.

413. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0103 Apaiz idazleak iñarrdetsi zion: - Ta zuk, emakumea,¿jakiñ nai al dezu, ez santu, ez jakintsu baña bai oso errgela dan beste baten izena?.

414. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0107 Gutun ori aitatugarria dala ta Euskalzale agerrkariak, 1897'ko urrtean, sariztatu zuala badakit.

415. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0010 Baso=(Edontzi). - Ardo, ur eta edariak ontzietatik aora eramateko ontzitxoa. (*) Gaur nun-nai ia, mai-tresna abetzaz gañera sopera, fuente, frutera, azukrera, biñagrera, platillo, taza, kopa ta orrelako izen erdeldun-tresnak badirala, guziak dakigu. Baña ez dira egunero erabiltzen, ezta gutxiago ere. Azkeneko biak, ordea, geroago ta geiago erabiltzen dira; taza, kafe edo akeita artzeko, ta kopia edari bizietarako.

416. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0124 Mendibururen adizkiak eta idaztankera (1) Lan au aspaldion amaitua nedukala, Euskaltzaindiak yakin, uo, yausi... ta auen antzeko beste edozein itz j aintzat artuz idaztea erabaki zuen: jakin.

417. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0134 Etorri zaizkit, etorri zaizkik, etorri zaizkiñ... auek bai, beti orrela; baina etorri zaizkio-ren ordez Mendiburuk zaizko edo zaizka daki erabiltzen.

418. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Oartu XVII-gizaldi arte, euskera ez zuala inork landu dakigula beintzat; ezta bertan iduki nai izan.

419. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0306 Donosti'ko uri eder au, orain 60 urte arte ez zala Bergara, Azkoiti, Tolosa baño askoz aundiagoa ba-dakizute.

420. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 10.- Nere itz-aurrea idatzi eta gero, Yosukistoren Nekauste ori Kardaberaz-tarr Abak egiña ez dala, yakin det.

421. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 1777garren urteko Nekaustea bizkayeraz nun dagon ba-dakit bai nik; baña zarragoaren billa nabil ni: gipuzkeraz, 1760garren urtean argitaraldua Eibarren aurkituta daukat-eta.

422. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 12.- Gañera, (ni yakitera eldu naizenez) Bizkaiko euzkeraz agertu zan Durangon 1909garren urtean; eta lenago Bilbaon, edo (idaztiak berak dakarrenez) Bilbon lenago 1855garren urtian A Depont en Imprentan, Olaechea-tarr Bartolome Yaunak egindako Cristinauben Dotrinia-n; baña azkoz ere lenago Bilbon bertan ezaguna izango zan, libruchu ori urte artan amargarrenez reimprimidua zan-eta....

423. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0017 Ara ba, ori yakinda-gero, gipuzkerazko Nekaustea arduraz irakurri-ezkero, bein baño geyagotan Bizkaya aldeko izketa agerr-erazi dezakegu....

424. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0007 Kapataz aben lenbiziko lana izaten zan nekazarieri zer bear zuten entzun ta aiek bear zutena Diputazioari eskatu; gero egiten zuten ez zekiten nekazarieri jakiñan gañean jarri Diputazioak zein asmo zerabilzkian bere alde ta asmoak ezik zerekin egiña bazeukala; baita ere, bide batez, kanpoan ibiltzen ziran bitartean, berek ikusitako gaitzen berri eman, sendagarria bear bazuten, ta, azkenik berek egin zitzateken lanak egin (...).

425. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Baño bai al-zekin ziur edo beraz? Bere ustez bai; oartua zegoalako, alako aizea, ta alako odeiak, alako goizgiroakin zetortzenetan etzuala euririk botatzen.

426. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Jaungoiko gauzetan, dakizkinari entzun bearko da bada, nik artzai zarrari bezalaxe.

427. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Gizon zintzoenak eta geien jakiñenak ere zer ikusteko dute Jaunaren ondoan? Ta auei siñisten ba-diegu, Jaungoikoari ez siñetsi? Auek gezurra arrtu dezakete egitako; ez ala Jaungoikoak.

428. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Oiturako pekatua berritu dezunian ¿zer egiñ dezun badakizu? Len konpesatu ziñanian pekatuak barkatzez batera, grazi santutzallia bere doai ubariyakiñ Jaungoikuak eman zizun;.

429. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 Ausartiak berriz baliteke jakitea agudo zer nolakoa dan suge-pozoiak ematen duen eriotza.

430. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 - Ikaragarria izan bear du ¿e? - Bailekikek.

431. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 ¿Ez al dakizute erbiak eta eperrak eta oso-osoak iresten dituela?.

432. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0109 Juan ziran ez dakit zenbat komediante beren astoakin eta.

433. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0017 Gaur bertan ere, ez dakit ze igaroko litzaikegun emen gauden batzuei, errugabeko ama laztana bitarteko ez bagendu; bear bada, orainche bertan sulezean guiñake, Maria guztiz santubak gugatik ez erregutzera.

434. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Grabiel goi-aingerua agertu zitzaionean bere galderari ea Jaungoikoaren ama nai izan ote zuen Ecce ancilla Domini, Jaunaren neskamea naiz erantzun zuela badakizute-ta.

435. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Nork ote esan zituen itz auek? Andre Mariaren itzak dirala orok dakigu.

436. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Orduan aurrkeztu omen zitzaion eriaren aita esanaz: Ene Jauna, nere semeaz erruki bedi; aldi oso txarrak ematen diote, ta orduan nolako miña ematen didan bazeneki! Miñak ematen dionean bein baño geiagotan suan erori egiten da; ta askotan bere burua putzura botatzen du.

437. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Mundu ontan zertarako ote gauden ez dakien kristaurik ez dago.

438. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Badakigu auei entzun ezkero, Jaunaren naia betetzen degula.

439. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Morrointzara juateko, ta irabazian ibiltzeko, nagusia nolakoa dan, eta irabazlekuak ondo arrtuko ote duan ikusten ez dakitenak, txatxo ta zentzugabeak dira, ta ez dute zintzoak beñere orrelakorik egiten; nagusien bat aukeratu baño lenago nolakoa ote dan, eta zer soldata emango ote dien lenago ikusi egiten dute-ta.

440. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 ¡Munduak bai dakiela iruzurr-egiten (engañatzen)! Obe zaigu orain Jaunaren menpean iraun, gero inpernuan betirako erretzen egon baño.

441. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Ez aztu elizan esaten zaizkigun esan onak eta ematen zaizkigun ikasbideak guk baño askoz geiago dakien Jaunarenak dirala; ta Jaunaren itza dan sermoia entzutera kristau asko etorrtzen badira ere, guk kristau zintzoen eraz entzun zagun beti.

442. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Baño gure Jauna orrelako batean arrapatu? ¡Gizon txatxoak, ez dakizute norekin zaudeten! Jesus ori Jaungoikoa danik ez dakizutela agirian jarrtzen dezute zuek.

443. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Gauza arrigarriak egiten dituzu; ta ez dakigu zutaz zer oldoztu, zer pensatu.

444. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Bere jaiotzian gotzonak (aingeruak) ain pozkiro abestu ziotela, ta erregearen maite-erakutsiak arrtu zituela, ta ainbesteko gauza arrigarriak zegizkiela jakin arren; etzioten beñere galdetu: Egi zale zeralako esaiguzu argi nor ote zeran.

445. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Baño... gure Jauna zerbaitean arrapatuko zutela uste ote zuten? Ez ote zekiten beren asmo ta gogo txarrak berak baño obekigo Jaun arek bazekizkiela? Ona gure Jaunak erantzun ziena:.

446. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Gure Jaunak azken egunaz gaurr esaten diguna egia dalako, ta beti prest egon bearr degula ere badakigun ezkero, egun ikaragarri arri kezkarik gabe begiratzeko, aztertu (examinatu) egin bearr degu gure burua; ta pekatu uts-utsa besterik ez gerala ezagutuaz gaizki bagabilz ondu gaitezen; Jaunak ori nai du ta.

447. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 ¿Zertarako jarraitu geiago, baldin badakizute Jaunaren itzaren indarra?.

448. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Orduan bada gogorazio txarretan naste borraste gaudenean, eta barru ustelak asmo txarrak darabilzkinean, eta gorputz griñ zirtzilak ernatzen zaizkigunean, ez dago ez Jauna lokarturik; guzi-guzia badaki ta.

449. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Txarkeriak naiz ixilpean, naiz bakarrik egin badakizki Jaunak; eta ikusi egiten ditu guziak.

450. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 ¿Ez dakizute zuen eriotza ezdala izango samiña ta atsekabea ezpada?.

451. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Baña onetarako derrigorra da ez jakitea nor dan ondasunen jabea, eta ez beragandutzea ondasunak, gero bulda onekin kompontzeko asmoan.

452. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Jakob eldu zanian jakitera zembaterañoko garien ugaritasuna Ejipton zegoan, beste aldera egonik gose aundia Palestinan, bera zegoan lurrian, bere semiari esaten zien: Quare negligitis Gen c 42 v 2 ¿Zertan zaude geldi?.

453. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Yes, hauche duk bampacirc;ampacirc;ampacirc;... To, badakik, Manech, nor ikusi diatan bidean?.

454. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 - Eta, badakik urde zikin harek zer egin daitaken?.

455. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Eta, badakik zer egin daitaken?.

456. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0293 Jakinen diat nori eman enea.

457. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Buu, apez hoik bazakitek.

458. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 GANTZUME,- Ba, bazakitek beti hoik berena ongi.

459. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Ba, deubrua, bazakitek bazakitek biltzen.

460. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 Denek bazakitek.

461. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0297 Denek bazakitek.

462. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 PIARRES,- Huum! Hori ez zakiat! Neri ez iduritzen.

463. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0300 Ez zakiat zahartzeak edo zerk egiten duen hori, bainan niri zangoek huts egiten daitatek.

464. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0276 Libertatea zer den
otsoak badaki;
Gutartean ainitzek
ez dakite aski,
Libertate zuzena
zer den bereziki:
Eta ua zeiñ oso
bear den atchiki
.

465. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia barb 0386 Geroztik nor bederak, hirrisku orotan,
Badaki norat egin, eskapatzekotan:
Lantzak eginikako zilo handi hartan
Laster gorda dadila, nor bere onetan!
.

466. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0005 Mendiko huraren gisa freskorik naukan gogoa:
Uhaitz garbia bezala laño nindohan bizira,
Oraino ez bainakien oi zombat nintzen choroa!
Gizona gizonarentzat otso bat zela, segura
.

467. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0001 Nola uhainak itsas gainean uhaina baitu estaltzen,
Gisa berean, urthe zaharra, berriak dauku lekutzen
Heldu den huntan nehork ez daki zer den oraino aurkitzen:
Zoriona dut bihotzez dener, urthatsetako eskaintzen.

468. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0001 Zahar gazteek ez baitakigu guretzat noiz den hiltzea,
Ainitzen-dako izan daiteke urthe hau azken urthea
Egon aiduru! goiz edo berant izanen baita deitzea:
Hoier bakean Jainkuaren ganat desiratzen dut joaitea!
.

469. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia s. erramouspe 0002 Nola uhainak itsas gainean uhaina baitu estaltzen,
Gisa berean, urthe zaharra berriak dauku lekutzen
Heldu den huntan, nehork ez daki oraino zer den aurkitzen,
Zoriona dut bihotzez dener urthatsetako eskaintzen
.

470. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia leon 0126 Chauri, aita, chauri ba othoi
Emanen dautchut handien hoi...
Chauri Chauri berehala...
Churekin artzea, bachinaki
Zoin maite dutan... bai, egiazki!
.

471. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0026 - No, Maria, ez othoi, kecha! Ez diakinat nun demuntre sartu zautan nere bederatzigarren astoa.

472. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Gauza bera: euskarari buruz bide egiteko, trabak non ta zer diren jakitea bearrezkoa dugula ez daiteke uka.

473. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0001 Nik ez dakit, euskaldunek gure ditugun izakeran zer dugun maitenik, odola ezpada.

474. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 Lan onik egin ezkero ¿nork daki?.

475. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 - Badakizu nor naizen bederen ni? zion Jesusek orduan galdetu.

476. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 - Badakit, Micheria: ez duzu beraz hortaz zeren kecha.

477. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0247 Etcheko-andre hoberenek bazakiten iruten eta heiek emeki emeki egin atorra, mihise, dafailak etziren berehalakoan histuko.

478. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Frantchoa zenak, Duzunaitzeko erretor sainduak ez ziozkan hiru michterio printzipalak buruan oraino sarrarazten ahal, eta Piarrek, jadanik, bere aitari ikasirik, bazakien: makila saheska emanik, bere buruaren gerizatzen; azpitik goiti, chimichtaren pare, makila haren firurikan erahiltzen; gainetik beheiti, makila harekin, marroaren kopeta porroskatuko zuen kolpean emaiten.

479. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Horiek oro bazakizkan eta nola zakizkan!.

480. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 Ez dakit, bainan, niri iduri, ez Olivierik ez Arrolanik nehor sekulan ez dela gudukatu, Piarre eta Nakero gau hartan gudukatu diren fur-furiarekin....

481. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0209 - Ez dakit, Ñakero, berantchegi ez nizanez bethi jeikiren hortako....

482. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Ohore, segurki Donazaharren kantu hek guziak hango kantarieri irakutsi dituen jaun gazteari bai eta Eskuara hala plegatzen dakien zorionezko Gombault jaun erretorari.

483. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Jaun buruzagiaren ondotik idazlariak elhe gutiz urtheko egintzat erranik, alkian jarri da Etchepare, Aldudeko jaun mirikua, Eskuara hala dakiena, eta hain maite duena.

484. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Bainan guk baginakien nola Frantziako zoko guzietarik baziren gazte biphilak, katoliko beroak, Aita Sainduaren oinetaratu nahiak, oihukatu behar zazkotela beren fedea eta beren Ama Eliza ganako atchikimendua.

485. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Badakigu Erroman heltzen girela biharamun goizean, argiurratzean.

486. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0204 Hemen haste kisk eta kask bi mintzaien ezin aditua: guri iduritzen hangoek behar luketela frantsesa jakin, heier iduritzen guk behar ginukeela italianoz aise eta aise mintzatu; bainan no kapitch italiano.

487. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Gerla aitzinean lauzpabortz aldiz probintzietan ibilia nintzalakotz, zoin urthez ez nakike orai chuchen, lehen beribilean jarrarazi ninduten bidearen erakusle, jabe gidariaren eskuinetarik.

488. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Badakiguia ere eskualdunek, komentu hartako fraide gaizoek zituztela, hamabigarren mendetik hamaseigarreraino, laguntzen Frantziatik Santiago Compostellakorat (Galizian) mendiz mendi eta oinez bide egiten zuten beilatiar fede azkarrekoak!.

489. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Bizpahiru orreagatarrek ihardesten daukute ez dakitela; bertze batzuek, hitzik erran gabe, beren sorbalden goiti-beheitiaz eta begien larritze harrituaz, erakusten daukute beren ez-jakinarekin batean halako ahalge izi bat, guretzat berdin bitchia segur nola baita gure galde pikor tupustadakoa heientzat.

490. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0428 Argirik ezin ukanez, neraman otomobilaren jabea sartzen da azkenekotz alhor batean, hemen orga bat etche-ongarriren hustera doan laborari zahar batek badakikela, nehork jakitekotz.

491. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Gauza yakina da, denbora hetan hatchemaiten zituzten aphez guziac hiltzen zituztela, non ez zuten arnegatzen beren apheztasuna.

492. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Nola Aita Garicoampiuml;tzen lagun gehienec ez baitzakiten escuara, escual herrian ez dire izan hainitz ezagutuac.

493. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Bainan diosesaco biarno aldean, bethi bizi bizia dago Aita Chirou, Larrouy, Perguilhem, Carrerot, Casau, Vignau, Vignolle, Higúere eta bertze ascoren orrhoitzapena eta yendec badakite erraiten zenbat lehiarekin seculan akitzen ez balire bezala, bazabiltzan herriz herri predicatzen, cofesatzen, hitz batez arimen zeruco bidean ezartzen edo aintzinarazten.

494. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0025 Bertzalde Aita Garicoitzec ez zakien Biarnesez mintzatzen, bainan horrec baino hobeki misionetaric urrun atchikitzen zuten bai Betharramen, bai Igonen zituen lan handiec.

495. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Eta nola ez baitzakiten deuseren gordetzen, Jesusek suarekin bihitu zituela ogiak heienganik jakinik, auzo batzuek su eman zioten, hek ere beren ogieri, eta... beren ogi guziak erre.

496. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0665 Jende gaicho hek bokata churitzen hasi, eta bethi athera, bethi athera, arrats arteko lana izan zuten, eta arratsean, mendia bezen gorako oihaleria bazuten, ez baitzakiten gehiago nun koka hura guzia.

497. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 Eta auzoko jende, abarizios zikoitz batzuek, jakinik zer gerthatu zitzaioten beharño heieri, Jesus eta don Doni Petriri galdatu zioten ethor zitezen gauaren iragaiteko, heien etchera.

498. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0169 Ez nakike erraiteko, behin ere ez baitiotet nik belhaunik neurtu; are gutiago aiphatu changarinek....

499. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0216 Plaza hetsia zer den ez dakite oinon Semperen.

500. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0179 Behar bada ez dakite ongi zer kaltea dion bere buruari eta Haurridegoari egiten, eta zer zorigaitzera erortzera doan.

501. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0094 Talendu bakharra ukhan zuenaren aldi izan zelarik, erran zuen: Jauna, badakit gizon idorra zirela; erain ez duzun lekuan uzta egiten duzu eta barreatu ez duzun tokian berdin biltzen.

502. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0094 Nausiak ihardetsi zion: Sehi gaichto eta alferra, bazinakien erain ez dutan lekuan uzta egiten dutala eta berdin biltzen dutala barreatu ez dutan lekuan; behar zinuen bada nere dirua banketche batean ezarri, eta nik, etcherat-eta, neurea atherako nuen bere irabaziarekin.

503. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0132 Eta jarririk zaudenetarik, ez zitzaion nehor ausartatu nor zen galdatzerat, baitzakiten Jauna zela.

504. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0132 Jan izan zuten ondoan, Jesusek erran zion Petriri: Simun, Joanesen Semea, maite nuzuia hauiek maite nuten baino gehiago? Ihardetsi zion: Bai, Jauna, badakizu maite zitudala.

505. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0133 Berriz ere galdegin zion: Simun, Joanesen semea, maite nuzuia? Petrik ihardetsi zion: Bai, Jauna, badakizu maite zitudala.

506. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0133 Eta erran zion hirugarren aldikotz: Simun, Joanesen semea, maite nuzuia? Gaitzitu zitzaion bihotzean Petriri, zeren galdegin zion hirugarren aldikotz maite zuenetz, eta ihardetsi zion: Jauna, zuk gauza guziak badakizkitzu, badakizu bada maite zitudala.

507. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0121 Geroztik elgarri hurbildu baigira, pilota aiphatuz, jakin dugu zonbeit chehetasun berri, iduritzen baitzauku zerbitzu eginen dutela sarrichago, Behachkaren berri jakin nahi duenari.

508. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0595 Gero bai ordean, bere bikalgoako eta bere erretorgoako berrogoi bat urthez, aditu eta altchatu zituen, euskara baizik ez zekiten herritar batzuenganik, bai eta ez gutienik Baratšabal, Atharratzeko bere erretor, eta Iribarne, Zalgizeko erretor, bi euskalzale garbirentzat ezagutuak zirenen eta aspalditto zenduak direnengandik.

509. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0054 Ez da harritzeko: hamabi kilometra ondo... eta iherika guk ez jakin!.

510. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Hargatik, ez dakigu hain laket-lekhu othe diren Bermudes urarteak.

511. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0079 Dakiguna da erretzeko beroak ari zirela hain gaindi, gu iragaitean.

512. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Ez zitut herri huntan, bakharrik nik ezagutzen; zure izena orok badakite, bazter guzietan hedatua da, zure egite ederrak guziek ezagutzen dituzte eta Eskual-Herri guzian izan da Maiteenaren aiphuia.

513. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Bertzalde, nork ez daki Eskual herriko eliza gehienek beren aphaindura ederrenak zure eskuietarik dituztela?.

514. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Guziek badakizue zer izan den Kapito-Harri; bainan laket zaut zombeit hitzez erratea.

515. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0066 248.- Horak bere egina bezala [BNarn], (Gauzak erabili ondoan, bere tokietarat helarazten ez dituztenez, erraten den hitz bat. Nork ez dakigu, bere egiteko hartan, zembat den, hora (zakhurra) baino gurbilago gathua).

516. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 263.-Adimendu guziak izanki; bakharrik mintzatzen ez daki, [LG], Erraten dena, zembeit haur atzartasun handiko direnez, bai eta zembeit etxe azinda, ezagutza harrigarri bat erakusten dutenez.

517. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Eta beharriko mina nola senda? Badakite orok ez dela hau gochoenetarik eta beriak eta asto beltcharenak ikus-arazten diozkala jiten zaion dohakabeari.

518. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Zintzimarien beldur bainintzen egundainotik, orai jakinen dut nola joka bertze aldian.

519. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0206 BADAKIKEGU denek nola 1789ko nahasmenduan eta bereziki, 1792tik lekhora, Terreur deithu demboran, anhitz itsuskeriaz izan zela Frantzia belztua eta goibeldua bezala.

520. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0206 Dakiguna ere da, barne gerla hori aphezen eta aberatsen edo, hobeki erraiteko (nahiz erdaraz), delako noble edo aristocrat-en kontra zela jokatu.

521. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0206 Parisen eta inguruetan badakigu nor eta nolakoak ziren.

522. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0207 Haukiek orok badazkigu: oichtian aiphatu jende horien preso altchatzea, ontasun guziez gabeturik herritik kampo igortzea edo lephoaren moztea, Eliza eta gazteluen erretzea.

523. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Badakizue aphezeri 1792an Erreboluzioneko aintzindariek galdatu ziotela Eliza berri bati, beren gisan eginikako bati (Jainkorik eta Manamendurik gabe) baia baitezpada eman zezaten.

524. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0205 Ez giniakike chuchen noiz ez nola erori zen Lukuzeko jaunen eskuetarat.

525. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0207 Chehetasun guti dakigu ibar-gaineko goiti-beheitiez: gaintiarrek, beren chokhoan, etchekoz-etcheko goratzen zituzten beren zorionak eta jasaiten beren ezinbesteak.

526. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0499 Horrela, tokiko bi erretorak urrunduak izana gatik, Landibartar fededunek bazakiten apezketa norat jo.

527. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0500 Jendearen biltzen bazakien beraz, eta, laster, erlisionea bazterrerat utzia zutenak, bere ontasunaz, ohiko urhatsetarat ekharri zituen.

528. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0658 Eskuara hitzik jakin gabe eskuaraz mintzatzeko ausartzia ez du bere gain hartu, bainan bertze batzuen bizkarrean eman:

529. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak stpierre gh 1921 0660 Ahide dira beraz iberotarra eta eskuara; bizkitartean mendez mende aldakuntza handiak jasan ditu iberotarrak ala eskuarak, bertze asko iturritan edanik baitago bere bide luzean, latinera heldu baino lehen: ezen orduan lehen auzo zituen, edo etche bereko lagun, alde batetik ligurotarra, bertze aldetik keltotarra; bat ala bertzearen kutsua hartu duke guk ez jakin neurri batean.

530. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Gure euskera ondu, azkartu, gora-erazi ta iraunkorr egitekotan bearrezkoa ba-da au batutzea, batu baño lenagoko lana da euskera itzegitten dan alderdi bakoitzeko euskalkiaren berria izatea, lendik dakiten orren bidez erakutsi nai zaiena ikasi dezaten.

531. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Gure izkuntza zeñen ederra, aberatsa ta maitagarria dan ez dakien asko, arritzen ziran lengo sei illabetetan ainbeste jira-bira euskeragatik egitten ni ikusi-ta.

532. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Baño pitxirik ederrenak itsasoaren erraietan izkutatzen diran bezala, esanerarik pollitenak gure erritarren ezpañetan arkitzen dirala dakigunak, ezeretzat ematen dittugu gure neke guziak, zerpait berri arkitzen degunean.

533. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Baño gure erritarr auek ez dakite euskal izkuntza arrigarria ba-da.... Aditza edo berboa dala bere galdorra ta bere goragarria, aditzean agertzen bait dittu (euskerak) bere aunditasuna ta bere baztarr gabeko aberastasunak.

534. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0006 Gure erritarr oiek ez dakitte Intxauspe berak esana: Izateak dittuan izkutuko guziak ostutzen, edesti edo istoriak dittuan illunbeta guziak argitzen, aspalditako oroigarri guziak izkututik ateratzen eta zeru-lurrak gizonaren argitasunari eskeintzen dioten asmagarri guzia agertzen gizonak bere egiñal guziak jartzen dittuan mende onetan, jakintsuen begiak ezarri dituala euskaldunen izkuntzagan, izkuntz ain arrigarri, ain berezko, ain gozo ta ain ederrki gorrdetako onetan.

535. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0006 Gure erritar askok, diot berriz ere, ez dakitte gure izkuntza dala oroigarri pollitt eta agurgarria, lenengo gizonen seaskaraño bere jatorriz igotzen dana, eta erri ta izkuntzak nasi dittuen urteak, ez bere izaneran, ezta bere itxuraz ere aldatu ez dutena.

536. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Gure erritarrak ez lirake arrituko gure lanaz ba-lekitte 1889-garren urtean Arana'tarr Jose Ignazio'k Euskalerrian ezarri zuan zortziko au:
¡Euskera! ¡Euskera! ¡izkunde danen
Gañez dakust goi-goikoa:
Zugandu dezu zure edergarriz
Nere izate osoa:
Zure adititzez zuk didazu Bai
Ni naiz aiskide gozoa,
Jainkoa eskuta-dan Adititza,
Ta adititza da Jainkoa
.

537. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0007 Zuketazko esanera baño aberatsagoa da alde askotan iketazkoa ta obeki ere dakite ta argatik alde batera erraxagoa litzeke askoz geiago biltzea, erakusle geiago arkittuko litzekelako.

538. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0401 Orok bazakiten Mendiondon haur bat, ephe laburrak barne, amikatu, ziritu-eta hil zela.

539. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Zertako hori? Ha, ez dakizue!.

540. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0406 Ephe laburrak barne, Lapurtarrek jakindu zuten, erregeak egorririk, jin zela sorgin gazitzaile bat, garratza baino garratzagokoa.

541. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak a aezk 0179 Bizi den xakiteko york eztaugu igargarririk ematen ta guk ezin xakin.

542. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Eta, horrengatik, gizonek ez dute kaheka begi onez ikusten eta ahal duten guzian, gaizki egile handiena bezala, hilen dute, gero athean dilindan emateko, sorginak urrunduko dituelakoan edo berri tcharren mandataria delakoan edo guk ez dakigu oraino zertako.

543. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Badakigu-eta zenbeit sathor, sagu eta arratoin garbitzen badu, ogi eta arthoetan sarraski handienak egiten dituela! Egun erain ogia eta ohart dadiela bele bat, bihar han da andana ikaragarria.

544. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0489 Bainan baitzakien nun zuen beleak bere gorde-lekhua ebatsi arau, guziak berritz etcherat biltzen ziozkan.

545. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Jainkoak badaki, bertzela, zer hitz frantses makur, kakola, -buru-buztanik gabeak!.

546. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Euskararen izkiriatzen nehork gehiago ez daki.

547. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Hunek bakarrik: nehork ez baiteie erakutsi eskolan liburutik, xehatuz, jakituz, egun guziez izpi bat odolean sar-araziz.

548. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Usnarik ez baginu, berdin jan ginezake eta edan zerbeit onik; usain goxoak zer diren ez ginakike, bizi ahal baikinintazke berdin; erranen dautate hatsa hartzen ahal gindukela orobat ahotik: ba, bainan gure bizia ordu beretik itsuski laburtua litake, eta, geldi lakiguken poxia, baginderamake arras nekez.

549. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0030 Ez da deus buru muinetan barna sartzen ez kokatzen han, irakurgeia beiratuz baizik, ondoko egunetan bizpalau alditaraino berriz irakurtzeko xedearekin, osoki jakitu artio.

550. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 Ondo dakizute denok, batez ere jayen eraldari zeratenok, onelako gaiaz lan ederr baten egiteko, bearr den gerkuna.

551. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0100 Bañan Mendiburu'ren izketa garbi ta suarra entzuteagatik, bertze aunitz ta aunitz, euskeraz mintzatzen ezpazetiken ere, aditzeko ainbat bazekitenek, aren predikutara joaten ziren.

552. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Ttuttuak beharko ditu gradoak markatuak, zombat emaiten duzuen jakiteko.

553. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Erraiten dut behar bada medikuak baizik ez baitezake jakin; bainan ez iduk biharamuneraino, haurra hobeki litakelakuan, behar bada berantegi litake.

554. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0226 Ez dakigu.

555. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Nahiz eskuarazko izen hau Uztaritzeko mutchurdin batek eta Azkaindar muthil zahar batek etzakiten elgarren berri emana dugun, beldurtzeko da ez dutela frantsesa dakitenek baizik ezagutzen, eta kasik nahiago ginioke landare huni Chuberon aditu dugun izena eman: zeñu-lilia.

556. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Liburuak ikhertzea maite dutenek badakite Adonis muthil gazte eder bat zela, Vénus jainko faltsoak maitatu zuena.

557. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Ogietan erdoilak kalte handiak egiten ditu: guziek badakite hori.

558. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0227 Hainitzek ez dakitena hau da: hamarretarik bederatzietan arbasta hunen hostoetarik haizeak eremana dela ogirat!.

559. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak zerb landareak 0228 Ez dakigu haatik lehen bezenbat begitarte egiten zaion egungo egunean.

560. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Edaten du berehala, eta edan ondoan solhasian ari zirelarik, yakiten du aztaparretako mina bazela herri hartan.

561. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Eman ditudan chehetasunekin zuetarik bakhotchak aise yakinen duzue zer duzuen zor.

562. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0015 Aitaren zakurretarik bat nerekin hartzen nuen; zenbat zituen, nolakoak ziren oro, nun zagoden ez bainakike gehiago.

563. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Jende cheheak, adimenduak manatzen dakonari gu ez bezala jarraikitzen ohi baita, halaber guk baino chuchenkiago badaki egia hori.

564. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0102 Zori onez badaki eta jarraikitzen zako!.

565. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak je bur 0144 Choko batean gorderik dago Joanes Garaztarra, dakigularik orok nork duen izen alegiazko hortaz itzaltzen bere burua.

566. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Atzo be, (guk Egunekua idazten dogun ordurako dakigunez), euzkotar batalloyak dagozan lekuetan etzan ixan atakerik.

567. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Nik dakidana da, Arruit mendijan daukodan mutil aizkidiak diñoala an ondo aurkitxen dirala, ta eztiño ezer gexua; eta uste dogu, ainbeste balegoz, esan barik eleukela itziko.

568. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Eztakigu alako ziatz, baña uste dogu ointsu España'k aldatu zituala sartu-ordañok, eta Parantze'k aldatze orri ezentson ondo eretxi, ta ibilli dira bein-beñeko Egijunakaz, eta itxuraz eztira ondo konpondu, ta ointxe Parantze'k gogait egin eta esan dautso: emendik aurrera al dayanak al dayana

569. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Baukogu gomutia, ipuin aretan Deun Martin eta Txerren ibilli ebiltzala, ta Txerren errementaritzan dana dakijena ixanik (bai ba, suteirik andijenaren jabe da-ta), Deun Martin'ak bestela-baitakuan ainbat gauza ikasi eutsozan eta gero gixonai erakutsi.

570. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Txerren'ek galdie eiten ekijala, ta gixonak ez; eta Deun Martin'ek gixon bat bialdu ebala Txerren'engana esaten:

571. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Deun Martin'ek be bayakik ba galdia eiten. -Bai ete? ¿Ein yok ala? -Bai, ein yok. -Orduen arte-txipristiñek jaurtinda ein yok, ostantzian ez.

572. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Beste bein, garrangie edo tornillue zelan eiten zan jakin gurarik, Deun Martin'ek mutill bat bidali eutson Txerren'i, ta esautson: Ik garrangie eiten bakik baie gure Deun Martin'ek be bayakik: -?Ein yok ala? -Bai, ein yok -Orduen ayen-eskerrai begiratuta ein yok.

573. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Onakoxe gauza asko esaten ziran ipuin aretan. Gaur be nire errijan ixango dira zarrak ipuin orreik jakingo dabezanak.

574. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Eta uste dot eurok eztirala ixango nire errijan asmau ta bertan bakarrik erabillijak, bai zera, ipuin ok batek-baki nundik norakuak diran; orregaitik beste erri askotan be ibilliko dira eurok eta iñok jakiten ba'dauz ta esan ba'dauskuz, pozik artuko geunkijoz.

575. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Bai badakigu baña, zoritxarrez euzkeldun utsak diran uritxo batzutan (oso gutxitan Jauna'ri eskerrak) Miren-Alabak beti erderaz abesten dutela; eta au Billera'ko agintari diran neskatxak erdaltzale diralako beste ziyo gabe.

576. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Guri, gure Jaungoikuak gogo-barruan esaten digun bezela: Alegindu zera zeurea aldezten, eta ez dezu ezer lortu; Neuk dakit zergatik. Zuk baña aintza emaidazu; euzkeraz ezin ba'dezu erderaz, al dezun bezela.

577. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Igandero batzen ziran baserritar erderaren izpirik ez zekitenak euren arrautza, sagar, udare, ta abar saltzera emen berriz erostera batzen ziranak beti erdera zurrumurrue egitea gutxi iruditzen zaienak, bata neskame egon dala, besteak Madrid'en izan dirala, enparantzan galde egiñaz ?a como la docena?, (...).

578. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Zuk eta nik eta beste askok, dakigu Itxaso dagola Ezkio'ko erriari muga egiten diola alde batetik.

579. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Onek esan zion izen polita zala oso baña nun arrapatzen zan edo zer edo zer jakin nai zubala bere errian ere ezautzera emateko, eta ala erantzun zion esanez ori arrapatzen da itxason.

580. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Erderazko itz oyek nik dakitaneraño onela euzkeratu leizke: 1.ª LIGAZON.. Bigarren ikurr au adirazi nai bada Apeotza esan leike.

581. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Apeoa bai-dakizu zer dan, columna sosten eta baserritarrak apeoa esaten diote etxeko abe aundiari.

582. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 Era disposición orden modo; kide , baidakizu.

583. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak ayerb 0001 4.ª REFUNDIDORA, ez dakit zer dan. Refundir bai-dakar erderazko iztegiak, refundidora ez ordea.

584. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Esayozute bai-dakigula orrek zer gixatan maite duan gure aberriya; geyegi dakigula.

585. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Entzun dogu.- Eztakigu, oindo, egija dan, baña uztot bayetz, izpar au emon dabenak jakiteko zijoa dabelako, gure Udalak artu dabela erabagi txalogarri bat.

586. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bada, gelditu zan Areitio-Urtena'tar Domeka'ren gain, eta zer egiteko dan ezin neike esan, eztakidalako. (1) Misterijo andijek yarabillezak Ortu-Santu orregaz. Ba, jakin biar dogu zetarako ixan dan erremat ori, ta iñundik al bozu jakin eikezu, ta esan; bestelan beste bide batzuk artu biarko doguz, onetara ezin gindekez gelditu ta.

587. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Berau ixan zan emengo abertzale zintzoen eta ziurrena, danok dakigu Arratzun zenbat negar erain otsien zorigaiztoko batzuk euren alde botua emoten ezebalako.

588. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ermu'n aurkitxen dala jakin dogu Mantxobas'tar Urban euzkeltzale zintzua.

589. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Deuna zan gastarotik, baña jakiñik Qui sanctus est sanctificetur aduc, oindiokarren geyo ixan bear ebala, gotzaña zala gerora urrutietan ziñopea gogor-gogorra igaro gura eban beste luditar asko donokia'n sartu daitezan.

590. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Enoa iñori alperrik begiak nekatu eragiten, danak dakie yasona.

591. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 EUZKO ELEZ - Getari Ekaiztia bai gogorra gañera ere; eguna zabaltzen duan lenengo orduetatik zer egin ez dakigula gertatzen gera, bat badabil kalian gora eta bera eta ez du arkitzen zer egiñik, bestia berriz juaten da bere etxera, etortzen da etxetik, eta baidabil nora juan asmatu eziñik; erri ontan oraintxu badago naikua istillu, zer esana ez da bukatzen, batek esaten ditu boltxebismua gora-berak eta besteak Banco Bilbao'n dagon diruen sartu ertenak eta abar, jakiña ba ala edo onela denporia igaro biar; negu onek onela jarraitzen badu, zerbait oldoztu biarko degu, besterik ezpada artuko ditugu larogei bat piperpote eta zortzi bat sorta berakatz zaldi baten gañian eta juango gera erdeltzalien gisa deadar egiñaz ajos de Corella, ia gorrotozko ekaizte beltz onei gogor egiñik zapaltzen ditugun gero gustiyok ondo bizitzeko.

592. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Bañan jakin bezate jauntxo oyek alperrik izango dituztela beuden zitalkeri gustiak.

593. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Piperra baño miñago dabiltza gizon koxkor oyek gezurra zabaltzen, baña alperrik ari dira, bakigu guziok zeintzuk eta nolakuak diran.

594. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Orretariko zenbakixunak bakigu irakurlien gogokuak ixaten dirala ta poz-pozik artzen dabezala, ta orregaitik orain be oixe egiteko asmua artu dogu.

595. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 - Eta irudi eztakizu zer dan ala? - Jakingo eztot ba? Ain kirtena egiten nozu ba?.

596. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 ¿Ete-dakizu, irakurle, abesti onen izkia?.

597. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Badakit zuk zertan dezun abilidadia.

598. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Uste det zuk ere badakizula ni nor naizen eta zertarako balio detan.

599. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Bada danok jakin dezazuten esatera noa zer gertatu dan.

600. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Baña asko ikaratu nitzan jakitean emengo bat, eta gustiak dakitena nor dan beste bi edo iru lagun arturik, juan zala alako pake ederrian lur-azpian zegoen txerria ateratzera.

601. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 ARRASATE'TIK EUSKALTZALEAK DEUN IÑAKI`GATIK Erri dana jakitian Euskaltzaleak Arrasate ikertzera datozela, poz pozik jarri dira, ta batez ere gertau dituzten jai ederrakin.

602. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Jaupa ostian, eta, arratsaldian, lauretan asiko dan elixkixuna amaituta, Tabira dantzari txikijak, bikainki dakije-ta euren dantzaketeak egin da iñarduko dabez.

603. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Ikusten zeuden antzezlariak, zaletasun aundia zuala notiñak jai ori ikusteko bazekiten era guztietakuak izango zituztela epaikari eta nola antolatua zan jai ori beren lagun maiteari laguntzeko, arreta aundia jarria zuten; jakiñian giñan, ondo tajutua, ondo eratua zutela, bañan oso txiki, oso motz geldituak gera; ikusiak ditugu askotan gure antzezlariak beren eginbearra ondo betetzen, bañan igandean beren egokitasunari gaiñ eragin diote.

604. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Berak aldun ixateko zaletasunik eztau euki baña, beratzaz zer uste dabe yentiak jakin nai dau.

605. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Abendak ordurik txarrenetan batzen badakije, eztira galduko.

606. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Euzkoen gurendarik ederrana ixan dala igandeko jakiteko, eztaukogu Prieto'ren azalpenak irakurtia baño.

607. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Bai ba, egi-jabe gauzak diranez dakiguzanian baño ez gara, diranez jakinda, ta dakiguzanez maite ixan da, gu zutik eta eustazpi onez oka ixan barik irauteko bide-bidian gara.

608. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Egi osua ez dala, gauzak diranez jakin barik izten gauzan ezketiño, geure burubak gaizkatzeko biarra jakin egibarik eta zutunik iraun-azoteko eustazpi onik barik loka.

609. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Ez dakit izenik eta beste senbaki baten jarriko dodaz.

610. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Urtero egiten dan bezela, datorren igandeko 12'tan izango da Batzokian, eta bazkide guziei eskatzen saie jun deitezela jakin dezaten danak Euzko Gastedi'ko gora bera guztiak.

611. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Badakizu ba Arrasate'ar irakurle maite orrek igandeko 12'tan nora juan bear dezun.

612. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Zeure ixena jakin gurea badaukoe orko batzuk ba.

613. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Zenbat bidar itaundu ete dauste? Eztabe jakingo.

614. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Aton eta Senen andiki ta aberatsak ziran, baña aberaski ta ogasunak ondo erabilten ekien andikiok Kistarr egin ziranetik aurrera, kistarren eginbearrak zeatz beteko asmua artu eben.

615. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Baña guztiak etziran eretxi orretakoak: mirari orretan kistarren Jangoikoaren ala ekusen askok: bere otseñen aurrean basapiztiak orrelan otzantzen ekian Jangoikua, aintzat artzekoa zala ziñoen ikusle askok: zurrumurru ori zabal ebillan ikuslen artean, eta baten batzuk antxe berrtan kistarr agerrtuko ete-ziran bildurrez.

616. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Josu-Kisto gure Jaunaren Attea dan Urtzi'k beti onetsi beike, bai-daki guzurrik eztiñodana.

617. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Soñez ala soingabe jazo zan Jaungoikua'k daki, nik ez Bai-dakit, orrattiño, alako gixonak soñez ala soingabe, Jaungoikua'k daki, nik ez donokira jaso ixaki, gixonek ezin esan alako itzak entzun leuzala.

618. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Bekije atzerrijak Urtzi dala ire ixena, ta lurrbira osuan eu azala Goyena.

619. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Eta berak: Zubei bai-dagokixube Urtzi-alerrijazko egi ixillak jakittia: bestiai ez, alegittan baño, ikusten dabelarik eztakuskientzat, eta entzuten dabelarik, eztantzukientzat.

620. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ori ondo dakije Euskeltzaleak eta olerrkitxapelketeak jarri dauskubez.

621. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 ARITZABARRA norentzat xango dan jakin gura geunke.

622. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Asturias'en jazo ixan diran negargarrikerijak diran baño itzalago esateko, izparringi askok, eztabe goguan euki ziurr jakin-barik orrelako izparrak emotiagaz uskurtzari kalte aundijak egitten dautsezala.

623. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Ba dakit ziurr len agindduten egon dan batek esan dabena... len josulagunak banandu gebazan baña orain anka jokua eragingo dautsogu lurr alde onetatik be...

624. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 ¿Ez al-dakixu?

625. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Eta gure iru emakume areittariko batek, astiro-astiro buruba jaso, gottik bera begiratu-ostian, erantzun eutson: -¿Euzkeraz ez al-dakixu?¡Ixildu zan bai, bilbotarr a! Tautik ezeutson jardetsi, baña euzko-emakumiak zurr-zurrak diralako-edo, baserritarr arek jarrattu eutson: Bai, geuk, be, errderaz itz-egitten ba-dakigu, baña nayago dogu gure izkuntzea.

626. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 ¡Erantzun obarik ezeban idoroko iñun! ¿Euzkeraz ez al-dakixu? Ondo baño obeto ekijan errderaz, be, neureki etorri ziran elgoibartarrak esan eustenez.

627. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Apaiz edo abade jaunak zer esan eutsen sermoyan ondo ekijan andra arek, baña alakorik ezeban erantzun.

628. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Jakin zazute gañera gorago aitatutako oyek, guztiyak itz egiteko errextasunik ez badute ere, idazteko beintzat idazle koxkor onek baño geyagokoa dutela.

629. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta atzerritarrak gure izkuntza ikasten ari dirala jakinda ere guk, gure izketaldietan besterena erabiliko ote degu?.

630. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Badakit zu EL DIA'ren euskal orriya irakurtzen dezun irakurle ori nere bearrean etzerala, bañan nik diyodana ikusi ondoren, asmo oyek zure lagunen artean zabaldu ditzazun.

631. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 ¿Azalduko ote dira? Jainkoak bakarrik daki.

632. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Zuekanontz juango balitzaizkizuteke, jakin, giltzapetuak oi duten eran leio zirrikitutik sartutako eguzki izpi argiaren zori berri izan degula aspaldi ontan.

633. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Gure maiteak estuasunik larrienetan zebiltzala jakiñik, gure ezin ezer egiñak amaika bider samindu gaitu.

634. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Zta nola ez oraindik ere zigorraz zergatik ebain-ebain egin gaituzten ez baldin badakigu?.

635. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ez dakigu, egia esan, nori kalte egiten genion.

636. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Sakonez esagutzen duan langille arazoa edo cuestión social erabiltzeko asmoa duan ezkero, eta lendik jakiñik jaun azkar onek gaiak nola astertzen ditun.

637. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 GERO BATZOKIA'ren gora berak jakite arren, diru zaitzalleak, eta sekretariyuak erakutzi zizkiguten beuren kontuak.

638. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bizkai'ko Arboleda erritxoan aurreko astean apaiz jaun bat maltzurki tiroz il, eta beste bat iya illean utzi zuten berri negargarriak jakin genitun.

639. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta Gipuzkoa ontan ere, iñori egin bear ez zaizkion petralkeriak apaiz jaunai egiten dabiltzan galtxadunak... nun bizi diran badakit.

640. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¿Zertako aipatu Zeleta? ¿Ez al-dezute guziok ezagutzen? Barzelona, Bilbo ta Donosti'ko Batzokietan itzegin duala jakitea, naikoa noski Zeleta aipatu bearrik ez izateko.

641. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¡Bai ederki! Ez dakit berriz izango duten ainbeste txalo.

642. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Etzenuala beraz ezagutzen? Zuaz, alare datorren igandean Zaldibar'a, aren izakera berri jakitea on izango zaizu ta.

643. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gizonak egintza bat egiten, ekin baño lenago, zer gai dauzkan jakitea bide.

644. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Galdera orok erantzuna izaki, eta onek ere bai: ¿Tolosarrak zer kasta geran? Batzoki baten aurretik igarotzean, asto-lekua deitzen ez dakigunak, Apaiz bat aurretik igarotzean, si supieran los curas y frailes abestu gabe, txapela erazten, edo ixillik egoten dakigunak.

645. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Utzi bada seta dolor eta mingarriak; eten, bear dan aldetik ari zipotz ori; bada jakin, abertzaleak ezgatozela iñoren txori-izugarri izatera.

646. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Udala (Ayuntamentua) dana juan ezdalako badira zerbait esanak, bañan jakin zazute Udala ez dagola txadoneko jaitara bazkun juaterik, Gipuzkoako Aldunak galerazia dagolako, ta arren esaten dizutet, txadonera ezgaitezala juan, zein juaten dan ta zein juaten ez dan ikustera, ta iñoren egintzak maxiatutzera, ori Fariseuen egitekua data.

647. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ainbeste abertzalei botatako multa guziak onela kobratzen diran jakitea on izango litzaiguke, bai, ta arren bialdu zaiguzute, nork bere erriko multen berri, ementxe azaldu ditzagun.

648. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Jakin dezala mundu guziak, nola garabizkiten.

649. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ezin liteke: Berak zer esango duten jakiña da, Gu ez guaz eleizaren aurka, baserritarren alde baizik.

650. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Ekarri due erkala, eta beren Cuestión Agraria deitzen dioten lege baten bitartez, baserri askoren jabe ¿badakizu zein egin dan?... !¡Gobiernua!!.

651. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Gure aiten aitek bazakiten zer ari ziren.

652. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Besteak ez du alakorik adiarazten; las dos hermanas ezpada zerbeit geiago erraten, iñok ez daki zer adiarazi nai duen.

653. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Bai dakite: ikasteko, bearriak, nausi ditu begiak.

654. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak fir 0001 Arazo untarik baduzue zeri gogoeta egin, eta zeri lotu, bear bezala ibiltzen, jakiteko.

655. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 - Lengo iganderako iragarrita zegon, bañan guztiok dakizuten bezela, Españi`ko gora-berak dirala bidez, ezin egin izandu ziran, eratutatako jai-aberkoyak.

656. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Euskeraz egiten dan Euskalerriko lurraldeetako eskoletan, erdera ta euskera, biak erabilliko dira irakaskintzak emateko, eta irakaskintza emate au nola zuzendu ta erabilliko dan zeatz jakiteko, lurralde aiek menpeko diren Aldundiak esango dute zer egin bearko dan.

657. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Nik ez dakit izperringi orretako irakurle guzi-guziak gogo onez irakurriko dituzten or goian ipiñi ditudan oldozpen sakon eta eder oiek, baño bildur eta ikara pizka bat ematen baldin badute ere, ukatu ezin litekeana da geroko orrek indar aundia izan duala beti gizona bere neurrian eukitzeko.

658. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Beasain'go olan lan gutxi badago, Araudiagatik dala ere esan dute, ta zuk badakizu guk oraindik Araudirik ez degula.

659. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Bai, ori badakit baña...

660. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zuk ondo dakizu, Araudia, Katalunia'ri gauza batzuetan bere kasa bizitzeko eskubidea ematen dion Legea dala.

661. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 - Oraindik iñori ez diot entzun ezer geiago ordaintzen dutenik, eta jakin bear dezu makinatxo bat zirikatu ditudala.

662. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta aitatutako Ley de Términos Municipales ori socialisten jauntxukerirako atondutako legedi zikin bat zala jakitia, aski izango dala uste degu, dana esanda dagola esateko.

663. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Botzez lana egin biar dala
bururikan galdu gabe;
itz jakiñak dirala oyek
ezdakat dudarik ere.

664. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ¡Goxoak ez ba ziran gero! Ez dakit aurten nun gorde zaigun.

665. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Jakintsu azko ibilli da jakin nairik nundik edo nolaz egiten duten mortero edo iraulika, aiñ edarki, erozein baztarretan itsatsitzeko kabiya.

666. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Emmanuel Audisiok orregatik, lurrean dan jaun aundienaren iritzia jakiñ nai zuan.

667. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Etortzen zaik edozein gizajo, sudurra kopetazpian dikanik ere ez zekikan kalabaza bat, eta intzentsua gora ta labankeria bera asten bazaik, ire poza.

668. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ez bedi ordea danik eta gizonik argiena ere ire okerrak azaltzen ausartu: zer zekik arek onelako gaietan.

669. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Ta, motell, ez luma ta ez paperik ikutu gabe, nola ez nekikala, Maeztu'ren artikuloa baño obea idazteko gai niñuala ikusirik, nerekiko egin nian: Ni ez nauk Luzear, ni Amalau nauk .

670. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 ¿Txistun zergatik dantzatzen ez aiz? Ez dakiñela? ¡Ikastan!.

671. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Dantza lotuan ere ez akiñen, baño, noizbait ikasi den.

672. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Aundinaikerizko uste zakarrez aizatu babiltz oña nun jarri ez dakitela.

673. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Zuen gezur ta saltsakin aspertuak dauzkazue zarrak, eta gazteak geranok, eskuartean zer darabilkigun dakigunak gera, eta zuen esan txatxu eta ergelai batere kasorik egin gabe aurrera segituko degu.

674. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Guretako asko Eusko Nekazaritan eta baita kalean lana egiten degun baserritarrok Eusko langilletan sartuak gaude, eta zu bezelako lege gizonak izan ez arren, zuk bezin ongi dakizkigu zeren arteko eskubideak, ta baita zeren egin bear ta gañerako bete bearrak ere.

675. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Eta zuek nagusia autan artuta, gure nagusia onegia dalako, arren izenean gu Bedayotarrok menderatu nayean zabiltzaten politikero ziztrin bazter nastutzalleak, jakin biar dezute, nekazari ta maixtar geranak jakiñan gañean gaudela Aita Santuk katoliko nagusiei, maixtarren arteko gora beretzaz esanda dauzkan aginduetzat.

676. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Au da, eta ez besterik, nazionalistak beren itzaldi ta mitiñetan argi ta garbi denon aurrean esan digutena, eta guk jakiterik nai ez dezutena.

677. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Bakoitzak daki bere erantzuna.

678. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Eldu giñaneko, an zeuden mirabe neskatillak bide-ertzeko zabal-une jakiñean, erromesai eliz-sarrerako kandelak eskeintzeko gertu.

679. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Gauzatxo batzuek, jakin bai ditut.

680. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 ¿Zer jakin ditutan?.

681. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Bertan jokatzen dan pelota jokaldia igarotako igandekoak ainbat garrantzi edo inportantzi badauka... eta guztiok dakigu zenbaterako garrantzia izandu zun partido arrek.

682. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Bai al dakizute zenbat pelotazale datorren Oyartzun eta Zarauz'tik?.

683. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Lana ugaria egin dutela baimena lortutzeko badakigu, bañan dana egiña dago.

684. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Oraindik ez da ezagutzen emen, guk dakigunik beintzat era ortako jokua.

685. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Egiya jakin nai duanak igandeko arratsaldian joan dedilla Sorabilla.

686. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Jakin degu Frantzi aldetik muga zergak ordaindu gabe (kontrabandoan) abereak ekartzen dituztela.

687. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Nekazari gaietan ludi osoan zer gertatzen dan jakiteko, lur-lanak nola darabiltzen jakiteko, legien berri jakiteko, abere arteko aberastasuna nola erabilli eta geitu bear dan jakiteko, ari gera poliki-poliki idaztegia antolatzen.

688. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Oraindik Uri-Buru-Batza'rik bada, Erki-Araudiak bere 10'garren arauan dionatzaz jabetu ez danik, jakin bezate Gipuzko-Buru-Batzarra'k, arazo oneri buruz, sorrotz jokatuko duala.

689. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Baña jakin, pelota plazan bertan jarriko dian alkiak gure mezetara juaten diran poxpoliñentzat dirala, ta palkoak, berriz gure ongilleai eskeñi dizkiegula.

690. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Lur gintza eta salerosketa zerga ordaintzalleak jakin bezate auxe: Aurtengo bigarren seillabeteari dagokion nork bere gogozko zerga-ordainketa, ill-onen 15'etik 30'era bitartean egin al izango dala.

691. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 -Gu bazterrian bizi geranik, geonek bakarrik dakigu; bañan bazterretik atera-ta, noizianbeingo abiyadak egin oi ditugu Donostira.

692. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Jakitera eldu nitzan Iturraran ondartza ere jendez betea egondu zala.

693. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Badakizute guziak edo geienak, Bilbo txurien mende erortzeko arrizkuan zegoalarik, agintariak aginduta, an bizi ziran emakume, agure eta neska mutillak, erritik irtetzen asi zirala Santander aldera.

694. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Ote guzi au orrela igesi zijoala, azaltzen dira ortzean etsaien egazkiñak (avion) ta emakume ta aurretzaz batere errukitu gabe, ekiten diote lergaiak (bonbak) botatzen ta lergai oiek sartzen duten bildurrakin, emakume ta aurrak ero antzera laxterka asten diran garaiean, nora edo noruntz joan ez dakitela, orduan berriro ekiten diote euren izkilluazkarragaz (ametralladora) ta iñork sinistuko ez luken ainbateko erailketa izugarria egingo dute.

695. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Ez dakit nik oiek diotena egia dan, bañan nik ongi dakidana da, oiek jasotzen dituzten ume guziak edo geienak, eurak atzerritik ekarri dituzten guda treznak bitarte dituztela, erri gentzatsu (paketsu) batzuetan egindako erailketa izugarri batzuen ondorenak dirala.

696. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Berriz ere, norbaitek jaso bearko ditu, orrelako jardunen ondoren gelditzen diran ainbeste umezurtz eta gurasoak nun dituzten ez dakiten umeak.

697. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Gertaera abek, lenengo egunekoak dira ta erriak ori jakin zualarik, urrengoan egunez bildurtzen ziralako, ozte (jende), geiena gabez abiatu zan, ordu ortan arraxkurik izango etzulakoan, bañan gure etsaientzako, ez dago ezertarako eragozpenik, batez ere, euren asmo zital ta biurriak bete nai dituztenean.

698. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orrela jardun dira egun batzuetan eriotza zabaltzen, egunez eta gabez, eten gabe. Iñork ez daki zenbat illak ian diran egun abetan Bikai'ko bide bazterretan, bakar bakarrik, gure Jinkoak jakingo du, España'ko gudalburu (General) batzuek, Doiztar ta Italiarrak lagun dituztela, gure Aberrian egin dituzten emakume ta aurren erailketak (asesinatoak) zenbaterañokoak izan diran ta Ludi (mundu) ontako gizonak eta erriak, oiek epaitzeko indarrik edo gogorik ezpadute ere.

699. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Langile elgarkuntza indartsu hori, eskual-maitatzaile benetako izaitez gainera, benetako giristino eta katoliko ere badela erran dugu, eta or du bertze meritu aundi bat, zeren katolikotasuna argi ta garbi agertzen duten langile elgarkuntzak, baitakigu, geienez, zeinen bizitza makal, argal eta aula eraman oi duten; bainan, pundu hau, ondoko irakurgaian obeki azaltzeko utziko dugu.

700. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Ainbeste gizon argi ta biozdun galtzen ari gara guda zital au militar españarrak piztu zigunetik, nun, ez baidakigu oraindik galeraren aundia neurtzen; ez bai dezakegu gure naigabe ta oñzeen erdian joan zaizkigun adizkide guzien izenak aipatu bederik.

701. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Guzien apaiz zirala baibazekien eta guzientzat biotz zabalik zuekaten.

702. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 - Begira: ez du iñork ori jakingo; ez daki iñork; baño nola dijoazen gauzak ikusirik, esan diteke akabatuko dala bai.

703. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 - Baño uste al dezu Jaungoiko naizela edo ori jakiteko? Akitua ez badago, iduritzen zait ordurako gauzak argi aski ikusiko ditugula.

704. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Gerra badakizu malda-gora juan bearrean malda bera dijoala; ta Madrid...

705. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Badakigu Ondarrabikoak eta Irundarrak armik gabe, diziplinarik gabe lan aundi-aundia izugarria eman giniegula militarrai; ta orain Bilbon bezela preparatuak egon bagiña, ta traiziorik izan ez balitz, oraindik Irun gurea izango litzakela noski.

706. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Orregaitik, Frantzia aldeko eskualdunek badakite zer egiten duten Front Populaire horren kontra buru ta biotz ari direnean, eat guk errespetatzen dugu heien uste, goguo, ta egintza.

707. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bainan Frantzia aldeko eskualdun aunitzek, Front Populaireri dioten herra ta gorrotoak sobera eraginda ikusten dute, Espainia-ko gerlari datchikon guzia ere ; orrengatik, Espainia aldeko eskualdunak ango Frente Popular en lagun gerlan dabiltzala jakiteak, geiztotzen ditu, eta erran arazi, anai haien kontra, ele gogor eta samingarriak.

708. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Gurutzekunde (Croisade) izen hori, badakikezue noiz sortu zen: aintzaina-aldietan, turkiarrak, Giristinoen etsai herratuak zirelarik, beren menpean zituzten Jerusalen-eko Lur-sainduak.

709. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Ikaskixun sakon onen zegatyija jakin gura ba-dogu, errazto jadetsiko dogu, uste dot.

710. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 ¿Zein eldu yaku geugana? Nik dakidala, bake edo pake baño besterik ez.

711. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak arriand 00054 Bigarren itz-atala ka, keltu dana, itz askotan: adibidetzat: aginKA edo ainga =dentellada, coup des dents; agiraKA = reprensión, réprimande bUKA= fin; burruKA =lucha, lutte; biKE= pez, poix; bizKA = liga, glu; liKA = liga, glu; bulKA= empellón, impulsión; kizKA = inquietud, inquietude. A Euzkeraz e'tu duala jakiña da: ahalGA-edo ahalKA-ahalke; ahal-KAtu-ahalKEtu, unKA-unKE; azKAzal-azKEzal (Campion, Gramat. p. 82).

712. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. Arrtu dogu asmua geure odoleko ta ostantzeko errderia baño estakijen guztiari euskeria erakusteko, ta al dan giñoan geure askatazuna jaretsityeko.

713. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. Estakit zerr gura dozun.

714. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Bestela zulako kokolo edo gaixtoen batek izan esik edonok daki, berrton ikasi ta erakutsi biarr litzatekiana geure izatia, zuk egin dozun lez iñora joaten ibili barik, erbestekoen gurarijen bilye, ta euskeraz.

715. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. Orixe egiten goias, ateraten doguzela errderaz da euskeraz idartijak, erdera baño estakijenak, euskeria ikasi daijen ¿Aiñ txarrto deritxazu?

716. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Neure magalpian bakarrik dagozanak laster ikasiko dabe errderia, ta izkuntza au baño estakijenak, euskeria ikastias bildur nas, ta egiten dabenak be, baleitye nire begira es egotia luzaro.

717. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Zeure anaija ugezama errderia ta erdaldunen ekandu txarrak zelakoak dirian be estakijenari norr nazan erakusteko arrdurarik es dozu arrtuten.

718. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Err. Badakije orrek. Estakijenari erakutsi bierr jako.

719. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 -Euz. Errderia be, badakije izkuntza ori egiten dan errijetan, alan da guzti be, asi erriko ikastegian ta gora beti errderia ta erderazko idaztijak erakusten deutses.

720. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00259 Bestela ludi guztikoak euskeria jakitia gurago neuke, esbakarrik erdera edo prantseza dakijenak.

721. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Orain arte beti entzun dot, geure elia bakarrik dakijenen artian beintzat, gastañedi dala castañal.

722. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Eleizalderi estakit, zelan gomutau etxakon, zorrostazuna dauken gauzen ugaritazuna, di-gaz agertuten dabena gure eliak.

723. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Arana jaunak ondo ekijan ori, neure Agakia-n ipini enebalako, ta bestela.

724. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Idaztiño onetako irakurrleak bay dakije, Batzoki itz gosoa entzun ordurako, beragaz ezan guradoguna, euzko-aberrtzaliak batzendiran toki dala.

725. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00131 Onek batzarratan, bazkide bat bakotzan oguzideizela itz bi Euzkadiko edestina; eta alan bazkide guztik jakingo launke ondo, zeiñ zan euren Aberri.

726. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Ezer ez dakiena, ta ezer egiten ez duena, gizon il eta eortiziyaren berdin-berdin bai-da.

727. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 -Zergatik ? Apezak euskera maite zutelako, euskaldunen aldez lan aundiak egiten zituztelako, Jinkoak bakarrik daki Frankoren etxeko ardiak, beltzak eta txuriak, zenbat apez, monja (soeur) eta katoliko on on ill izan dituzten.

728. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Nork ez ote daki nola ibilli diran oiek gure Euzkadi maitean ?

729. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Ez dakigu ba soeur monjakin ere sartu dirala ? Falangistak eta italianoak erlijioa salbatu ?

730. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. lasa 00002 Geien geienak anarkistak, sindikalistak eta paganoak dirala norbaitek badasakizu (estane badizu) siñistu, siñistu, egi aundia bai da.

731. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Zuek zerate gizonak, euskotarren biotzean sua ederki pixten dakizutenak.

732. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Eup... Mariaren alaba bat Maitxo ta or inguruko idazle Aberri Axerixa Mirentxu Ixaka ta nik ez dakit zenbat geyago...... ta beste alderdietako guziyak ere badakizute.

733. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Aginagalde'tar Manuel jaunak berak dakien eran egin zuan itzaldia, ta notintza ere naikua izan zan.

734. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Geroztik; egunkarilariak beste lanpide bati lotu bearko dira; nork daki zenbat illabete bearko duten lege ori zuritzeko! Bizkitartean eman doiztela estatutoaren alde; baldin, orren alde egiten dena, zuzen guztien alde egiten da.

735. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Arrigarri da Iruña untan ez daitekela edo ezin dutela jakin, nor ta nor diren gazte oriek asaldatzen dituenak edo berez bere baldin ari badire, zergatik ezin ixilazi dituzten.

736. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Baño, agintariak ¿noren alde daude? guk, esku zuzenik ezpadugu, argi esan dezatela: ibiltzeko, bideak jakin bear dire.

737. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Sestao'ko Naval deritxon ontzi gintza ola andixan uretaratzen dabe lengo astian Cabo Santo Tome lurrun ontzi ederra oraiñ erdakixe langiliak lurrun ontzi barririk egingo danik.

738. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Itxaropen andija euki genduban len baña gaur badakigu zein dan geure bide errezena.

739. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Badakizute nola jaio oi diran geienak.

740. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Gure uri ontan beintzat, txolartetxo au arrapatu dutenean, aprobetxatu nai dute, geiago malla oietara erriak jasoko ez ditula, ondo dakitelako.

741. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 ¿Ez dakizute Donostian argi gutxi zegola?.

742. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Obe da, bai, ixiltzea, Donostiko txinelak ez dakitela gauzak ondo egiten.

743. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Zoazte Urbieta-San Martin kale-ertz ortara eta ikusiko dezute, beste zenbatek bezelaxe, an geienean izaten dan zeladoriak zer egin bear dun badakin edo ez....

744. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Berri samiña gaur jakin dutenian, sukaldeko ormatik zintzilika daukaten Arantzazu'ko Andre Mariari, bere animaren alde agurtza donea eskeñi diote.

745. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Laister, illabete bi edo iru barru Gil Robles'ek Euskadi'ri zerbait eman nai dion ala ez jakingo degu.

746. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Ibon Merke non bizi dan jakin nai.

747. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Bazekiten nonbait gauza ederrak bazirala.

748. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Horra zer jakiteko ginduken; ez uria geldi araz edo ekhar araz dezakegulakotz gure nahitara; bainan izan baititeke bertze zerbeit egin dezakegunik uriak lurrari erakharri lakoken minaren sendatzeko.

749. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Irakurtu ditu orduan eskualde gehienetako kazetak, jakin nahiz zer iduritzen zitzaion erresumetako populueri, Frantsesen egitate hortaz.

750. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Gure untzi izigarriak urrundu direla jakitearekin, ez othe da emperadorea urrikituko egin dauzkigun agintzez?.

751. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Huna bertze gauza bat ongi jakin nahia naizena: zer othe dion Turkiako emperadoreak bere baithan, ikhusten dituenean gure minixtroak hola arthaz betheak Turkian ditugun fraide eta serorentzat, eta bizkitartean beren egin ahalak egiten, Frantzian berean, fraide eta serora hoien zuzen oroz gabetzeko.

752. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Lehenago jadanik mintzatu izan gitzaitzue jaun hortaz, eta badakizue dela Haute-Vienne eskualdeko prefeta, gizon bat nahasia eta framazon tzarrenetarik.

753. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Monteil prefetak zelatariez bethea duela eskualde guzia, jakiteko, ez bakharrik kargudun eta emplegatuentzat, bainan oraino bertze hainitzentzat, ere eia elizan ibiltzen diren, zein eskoletan dituzten beren haurrak, non eta norekin dabiltzan heien andreak.

754. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Ez; badakite zoin errech den, egungo egunean, katholikoez trufatzea, hoieri zampatanak bizkarrean edo beherachago emaitea; horra zertako gu bezalakoen kontra geroago eta tzarkiago ibili gogo duten.

755. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Dakizuen bezala, berbal baten ondotik heldu da auzi bat, eta auzi hortan jujeek emaiten diote hobendunari legeak manatzen duen kaztigua.

756. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bainan Jainkoak beira katholikoek agertzea Frantziako bandera Jesusen bihotz sakratuaren iduria erdian; jakinen dute laster zer den berbala, eta berbalaren ondotik heldu den auzia.

757. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Badakizue nola, Frantzia guzian, mia ziloetan lanean ari diren langileek bozkatzeak zituzten, erraiteko eia orok bethan lana utzi behar duten, ala ez.

758. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Badakizue deputatuak hasiak direla mintzatzen helduden urtheko budjetaz.

759. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Nahiz badakien, gogoa hala duenean, ederki eta gozoki mintzatzen, hitz hoik erran ditu frango lazki.

760. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Gutiz gehienetan huntarik: laboraria, duelarik iraurkia, ez baitzako aski jarraikitzen hartarik eman dezaken ongarri guziaren egiteari; eta egiten duen ongarri hura ere ez baitu aski arthatzen; edo jakin gabez nola egin, edo dakien hura ere ez eginez.

761. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Badakizue nola Conseil d`Etat delako jujeek ihardetsi izan duten: aphezpikuek ez dezaketela zenaturreri eta deputatueri izkiriba, bertze frantses guziek bezala; beraz gaizki ibili direla egun hoitan, noiz eta ere orok bethan izkiribatu baitute zenaturreri eta deputatueri, othoizteko onets detzaten ala fraideek ala serorek egin diozkaten galdeak.

762. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Nork daki?.

763. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Aphez-gei, sotana soinean, lehenago izana denaz geroz, aski ikhasia da jakiteko holako zerbeiten beharra ukhanen duela, nahi badu, athe zilotik bederen, zeruan sartu.

764. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Badakite emaiten beren ingurunetarik urrun ere: gure Eskual herrian berean ezagutzen ditut erretorak, heien ganik ehun liberako paper bat eta zeubeitek gehiago ukhan dutenak, beren eskolentzat edo elizentzat.

765. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bainan badakizue marinako ministrotzat dugula, orai, Pelletan deitzen den tresna tzar bat.

766. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Jakiteak noizetik noizera ez deramala haizeak haren lana, zainak phizten dazko izkiribazaleari.

767. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Izkiribatu behar eta ez jakin zertaz izkiriba: horrek ditu lanak.

768. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Orok dakigun gauza da aldiz, negua iragan artean, ez duela ogiak alde joan dadien belharretan; hobe duela anhitzez erro onak eginek.

769. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ahanztera nindoan erraiteko hobe bada, eta badakigu orai zertako, ongailu hau ogiari emanik eraiterakoan, halere orduan eman ez dakonak ongi eginen duela negutik lekhora emaiten badako; bainan ahalik eta lasterrena.

770. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 - Ez, haurra; Jesus Jauna kurutzefikatu zutenean, gaizkikan ari zitzazkolarik etsaiak, nahi ukhan balu, erhauts zitzazkeen, eta bizkitartean heientzat othoitzean zagon, erranez: Barkha zozute Aita; ez dakite zer ari diren.

771. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zer den hatik gizonaren sorhaiokeria! Iraganak oro ahantzirik, bizi nintzan, achola handirik gabe; eta gerla akhabatu ondoan, airos itzuli nintzan, Frantzia barnean gaindi ez dakit non ibilirik, etcherat.

772. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Aberats okhitu handi zenbeit othe zen, ala segurrago ez hango berekoa; gu bezala hura ere arrotza othe? Ez jakin.

773. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Orzaizerat edo ez dakit norat.

774. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ez dakigu zer tenorez abiatzen den, Donibanetik, arratseko azken treina.

775. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Eta aldiz, libertate ona, zuzena; ongiaren libertatea; bakhotcha bera bere egitekoetan chuchen ibiltzeko, eta bere menekoan halaber chuchen erabiltzeko, behar bezala bidatzeko libertatea non da? Zer bilhakatua da? Nork daki hartaz berri onik? Aspaldi du, zain guziak mozturik, eta lau zango besoak estekaturik, hil hurrana khordokan daukagutela libertate hori.

776. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Orai? Nehork ez lakikezu eta kasik zer den ere... libertatea.

777. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Gizon demuntrea! bethi irriz ari da, bestalde, Zereko zapetaina! Ez jakin, oraikoan; zortzi egun lehenago Pettan bere adichkide ihiztariari egin zion truka batez orhoitu eta, irriz zagonez.

778. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Nork daki? Diote asko zeretan guk bezenbat sudur ona dutela abereek.

779. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Erran dugu, ikhusgarri hori gerthatu behar zela ez zakitenek izialdura bat ona ukhan duketela.

780. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Huts eginik eman dauku kazeta egile langileak: izitu bide direla zakitenak.

781. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ez da hori; ez zakitenak ahal zirela izitu ginion; eta izaitez hala gerthatu ere omen da.

782. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bereziki laborari anhitz beren alhorretan, eta mendietan artzain kazetarik irakurtzen ez dutelakotz ez zakitenak, harriturik omen zagozin goiti so.

783. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bazen zeri egon, ez zakienarentzat.

784. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Eta zakitenentzat, ez othe?.

785. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Orok badakigu, edo bai jakin behar ginduke, lilietan badirela arra eta emea, biek batetara behar dutela bihiaren emaiteko.

786. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ez lakikete nun eman.

787. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Noiz eta ere azken boza eman izan baitute, jakiteko eia lege-gei hori, jadanik puskaka onetsia zutena, bere osoan onesten duten, izan dire hiru ehun eta berrogoi-ta-bat boz alde, eta berrehun eta hogoi-ta-hamairu kontra.

788. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Deputatuek badakite arras ongi tzarkeria bat egin dutela, eta ez direla beren boz-emaileen gogoaren alde ibili.

789. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Zer erran zezaken han badakikegu, ikhusirik nola mintzo den hemen.

790. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Nahi dut bethidanik, eta orotan, zerbeit dena, duena edo dakiena jaunago dela bertzeak baino.

791. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Nork daki zer ametsak egiten dituzten?.

792. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Afera horrek argiturik izatia merechi du eta zoumbat nahi urhats eginik ere horren gordatzeko, behar dugu jakin eia justiziarik bate ere badenez.

793. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Hartakoz ere badugu deliberoua behar den argiaren egiteko; ez gira baratuko jakinez baizik ogen dunak behar diala jujaturik izan.

794. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Badakizu... bategatik, gezurrik erran gabe erran ditakezu oro.

795. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Mundu orok badaki, eztut horren erran beharrik, badirela mekanikak, Marzeillan ezpadira, Ameriketan berere ezin sinhets ahaleko heñiala ezaririk direnak.

796. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Oren erdiaren burian, cherria jelkhiten da mekanikaren beste burutik, ez sarthu zen bezala, dena tripot, lukainka, ourdaki-althai, ourdazpi, ourin, gantchigor, eta nik badakita zer eta zer zathitan.

797. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Huna zer ihardetsi dion galde horri Briand ministroak: ez ditekela barkhamendurik berriz hasteko gogoa dutenentzat, eta badakiela arras ongi katholikoak chede hortako direla.

798. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ona da; badakizue, zoin ona.

799. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Beren soldadogoarentzat toki hetan ibili direnek badakite non diren Toulon, Aix, Marseille, Avignon, Montpellier, Cette, Béziers, Narbonne, Perpignan.

800. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Houn da jakin dezen hourtazalek non diren haiek behar bezalako chokhoak: ez herosti den gutienik ere, bai aldiz bardin gozo, ago ez badira.

801. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zinezko gezurti ohoinak; azkenean hatzeman dituzte Espainiako poliza gizonek, letra faltsu egiten ari, alde orotarako mila eta milaka adrezaren jabe; hatzeman eta preso altchatu, han zirenak, Jainkoak ahal baitaki, zonbat diren oraino ibilki hoitarik chocho bipiltzen.

802. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Beraz, luzamen hori ere delakotz, ez dakigu batere noizko egina izanen den budjeta.

803. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Atseginekin jakinen dute hori Frantses gehienek, zozialistez bertze guziek.

804. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Jakiten dugu Atharratzen ez datekiala herriko bozketan aharra biderik.

805. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Badakizue erresuma berri bat badugula orai, Autrichia eta Rusiaren artean; deitzen da Polonia.

806. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Badakite gerla demboran zer arizanak diren, eta orai boz emailen beldurchko dira.

807. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Batean hobeki dela, bestian gaizkiago dela, ez dakigu zer sinhets.

808. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Nortaz mintzo giren badagizui arauz?.

809. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Ez dakigu.

810. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Zombat eta zombat miliunen lana egin behartu zeen, ez dakigu.

811. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Badakizuia Parisen nor diren aberasten ari?.

812. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Oro orratzetik hari jakin dituenean, gizona heldu zautzu beizik eta uste baino gehiago beste batzuekin egon behartu zakola, othoi barkhatzez.

813. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Eta nola jakinak zituen etzautzu gogoratu ere.

814. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nehor ez zagon etche hortan, ez dakite nola sua lotu ahal izan zakon.

815. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nork daki; jandarmek ikusi behar eta holakorik baditeken.

816. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Egia erraiteko, bada zertaz zinkurina egin, eta ez dakigu noiz arte iraun behar duten gure gazaren goiti beheitiek.

817. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Gutiegi dire edo ez dakite beren lana nola egin.

818. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Huna beraz: phesta ederrak, erran gabe doa, hemen ez baitakigu bertzelakorik egiten.

819. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Auzoetarik gure partiden ikusterat jin zombeitek ez omen dakite zertako den arno eta limonadarekin dabilan plat hura.

820. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nola hori on beita jakin dezaten gerlaren ondorioz mutilés ou réformés dien guziek, hemen emaiten dugu erreposta eta frantsesez denek irakurtzeko gisa.

821. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Altabada denen jakitea on zuketen deputatuek.

822. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Hitz dautzuet Blum delakoa ez dela Poincaré jaunaren adichkidea; lurra baino beherago ezarri du, baitzakien Poincaré apalduz, Herriot goresten zuela.

823. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Aspaldidanik baginakien barne hartan etsai baino gehiago adichkide bazuela Herriotek.

824. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Baginakien Rhuretik zer jalitzen ginuen, aurthengo lehen lau ilabethetan miliard bat berrehun miliun; chahubideak kenduz miliard bat oso osoa.

825. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Antolamendu hortarik zer ateratuko dugun ez dakigu.

826. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Nahi luke Eskualdunek jakin dezaten zer den hango jendea, nola den bere zuzenari atchikia, eta zoin azkarki dakien ihardokitzen zuzen hoien beiratzeko.

827. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Errana daukute bihotz handikoak direla, badakitela burua gora atchikitzen.

828. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Badakigu nola ihardoki zioten heien elizetan chede tzarrekin sartu nahi izan zireneri, lotsarazi arte.

829. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Europa gaxoaren gaitzak, gaitz larri, sakon, barren-barrengoak dira, ta edozeñek daki gaitza dagoen tokian sendagaia ezarri bear dala.

830. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Dublin'en onek ikusi bear izaten ditu pelikulak, jendeari erakutsi baño lenago, onak ala gaiztoak diran jakiteko ta ¡berak atzera bialdu dizkien pelikulak!.

831. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Etzekiten ordea edo beintzat aitortu nai etzuten Judarren Jaungoikoak menderatu zitzakeala.

832. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Uste diat emengo berrik jakiteko onezkero zaleturik eta zai-zai egongo aizela.

833. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Jeltzalien berriyak jakingo ditut noski, astero gure izparringi abertzaliak irakurriko dituk eta.

834. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Badakik astero-astero Bizkaitarra'k abertzaliai agintzen zigula euzkeraz zerbait idatzen etzuten izparringirik ez erosteko.

835. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Badakik gañera andikan laxter Gaceta del Norte euzkerazko idazkiyak Atzotik ona azal-burutzat zubela ekartzen asi zala.

836. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Idazti oyetan jakiña dan lez gure izkuntzaz ta gure euzkeraren aldeko gayak zekaizkitek.

837. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Bavieran X Pi'rek egiñikoa badakigu beren izkerako ordelaria eskatu ziotenean.

838. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Irutara ezkeroz, nastuko bainiñukek, bakoitzaren izena ez jakitera.

839. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Tenatxor.- Ixilik eta poliki gausak egiten dakiyen jaun bat.

840. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Pello.- Badakit, Kirten, badakit aserretuko etzeratela; badakit alkarrekin jan, alkarrekin edan, alkarrekin abestu, alkarrekin bildu, alkarren artean zabaldu, zabiltzatela.

841. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Pello.- Egiya dan edo ez dan, noizbait jakingo al degu; agertuko al digute Diputaziyo ta beste tokiyetan zer zabiltzaten nor edo nor erakusten asten zaigunean.

842. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Eta amaika-amabi urte betetzen dituanean ez ote dio bere buruari galdetuko: Nork daki geiago, nere amatxok ala erakusleak?.

843. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Lerro auek idazterakuan jakin det obeto xamar arkitzen dala.

844. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Badakizute, azkatasuna ibaietako urak bezin ugari degula-ta, debekatu zuela Gobernadoreak arpide edo zuskrizioa irikitzea berak emandako multak ordaintzeko..., bañan (ixilik eta belarrira) oso, guztiz txiroak gera, diruakin oso aserre gaude eta ixilka bada ere artuko ditugu eskupekoak, nai aña.

845. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Batzuek jai eta besteak lana nai zuten eta badakigu ola batean autarkiak izan zituztela eta jai nai zutenak irabazi.

846. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Guk, nekazariak, lanean aritzeko eta gogotik gañera, kupira gutxi degu eta iñorr gutxik lanean aritzen irabaziko digute, baño gure abere, ukullu ta tresnak, bearr bezelako garrbitasun eta txukuntasunean eukitzen, ez dakigu, zabarrak gera.

847. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 Ta Galatas zoritxarrekoa izan ez bazan, nork daki zenbat izango ziran.

848. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 - Aita arrantzalia nuen, itxasoan galdu zan, eta arren berririk arrai onek ote dakien jakiten.

849. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Ziñesbakuen: biotz gogorr eta ustela euren izkeran edo berbetan be, ezaun-ezauna ixan oi da, Faraon bakaldun deungiaren antzera baño eztakielako itz eiten.

850. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Aragiaren egipenak ondo dakiguz zeintzuk diran, griña okerrak utsik agintari dirala.

851. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Bakit gogo ones beterik Azkue Jaunaren agnrtza ikasten sabisela datorren illeko lenengoko igandian abestuteko jaurrera ba ta es nagitu!

852. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 ¿Puskatxo orrekaz zer esan gura ete dau? Ez dakigu zer diñoan.

853. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Gaurko Goizparki au ondo aituteko yakin bear dozue berau dala Gaizkatzalleak azkenengo oparia eginda gero, nekaldia baño lentxoago, bere ikaslakin euki eban izketaldi samurraren atal bat. Irakurri daikezuez osorik deun Joanen Goizparraren 13,14,15,16 eta 17'g. atzalburuak, eder-ederrak, irakurgarriak dira-ta.

854. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Eta naigabe ta samin-aldietan, larrituta dagozala be, Jesusek Gethsemani-baratzan lez esaten bai dakie: ene Aita, al badaite kendu niri samintasun onek; baña ez nik gura dodan lez, zeuk baño.

855. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 ?Ete dakizue zeinbat arazo daukon irarkola barri bat atondutiak?

856. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Txitian-pitian ongillak agertzen dira, euren emokunaz guri laguntzeko; ta ondiño askotxu biar dogun arren, bai-dakigu txindika-txindika murkua bete oi dala.

857. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Lentxuago, gure batzar nagosija eginda laster, bidariz (korreoz) idazkazal baten barruan, ogetabost laurleko artu genduzan, nok bialdu ebazan ez dakigula, Bilbao'tik etorrela baño.

858. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Aurtengo Jorrallian Ea'ko txaunburutzia emon eutzen; bai baña, 43 urte ebazala, Goikuak bereganatu dau, Ea urija atsege isten daula: Berak daki zergaitik Zeure naya egin bedi, Jauna.

859. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 Olango jasokun ederrak, ene irakurrlea, doistarr gudaroztean be ixango dozak, iñok ba-daki esan begisku, argitaltzeko.

860. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 -Eztakit baña; kistar ikastira joaten dan neure arreba Andone'tsuk esan daust: eskekoak Jainkoak bialduak dirala, eta ukar edo limosnen bat egiten jakenean, geure bearrizan gustien barri Jainkoari emoten joaten dirala; alan ba neu be itxaroten nago.

861. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00005 Ta mutikoar eskutik oratuta esa eutson: -Zuzen ago ene seme: Jainkoak zeren bearrizanian agoan bai-yakik, ta neu bialdu nayok euri praka barriak erosteko.

862. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Norantz juan bai zekian; ez ekian baña Jainkoa'gana eltzeko bidia.

863. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 -Ekizu ba ni Kistarra nazala.

864. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Jakin beye idazti egilleak eta argitaldariak, aren barri ziatzak, emongo badira, ieki bi bialtzia oituten dala; orduan bai lasterrago iragarriko litzakez, lana bananduko litzake-ta.

865. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Gipuzkeraz dago, baña Bizkayeraz be norbaitek eginda daukala baidakigu, irarkolara nok eroango begira.

866. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Jaungoikori keztagola ezpaibarik balekie askok (ziur-ziur dakigu gagoana), lelengo besteak eta urrengo euren burua ilgo leukiez.

867. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00130 Lehembiziko arratsean, ezin erraten den baino bermaka gehiagokoeri esker, ez jakin zembat ur erreka, ihiztoka eta ibai edo urhandi iraganik, han ziren azkenekotz mendichka baten zolan.

868. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00100 Etcherat bihurtzen garen orduan, aurkhitzen ditugu botz karrosa fraidez tink tinka betheak, Betleemdik hartuak dituzte, eta norat daramazkaten ez dakite.

869. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00100 Frantziskanoen Eskolarat bihurtu naizelarik, han jakiten dut, fraide guziek Dominikanoen komenturat bildu behar dutela, eta handik Naplouserat edo haratago erematekoak dituztela.

870. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00105 Bihurtzen naiz Jaun Contsulaganat eta ordukotz harek ere badaki, Aitak abiatu beharko dutela; bainan eginen du behar dena karrosen izateko.

871. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Andoni'k au jakin ebanian, mutil tentelaren atzetik juan eta aurkittu ebanian, alako lelokeriagaitik agirika gogor samar eginda gero, anka ebagia eskatu eban; ekarri eutsoenian, artu ta lengo lekuan ipiñiaz bakar bakarrik beste ankia baxen gogor eta osasundun geratu zan.

872. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Andoni'ren aita (gizon bat eraill ebala-ta) salatu ebenian, Paduan aurkitzen zan; bere aita guzurrezko ziñaldari batzukgaitik bizitza galtzeko zorian egoala jakitean, baimena eskatu bere Nagusia'ri ta Lisboa'rako bidea arturik, berialakoxe baten Lisboa'n bertan aurkitu zan goi-indarrez eruanda.

873. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Andoni an egoala jakin ebanian, erri guztia be antxe batu zan.

874. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Bein baten Andoni etxian eukan gizon batek gelan zer egiten eban jakin nairik, begiratu eutson eta Josu Umea besuetan eukala ikusi eban; augaitik bere irudietan Josu Ume besuetan dabela antzeztu oi dabe margolariak.

875. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Ludi onetan igaro bear ebazan azken egunak, urreratuz joyazala goi-argiz jakiñik, Padua'tik ur samar egoan basoeleizatxu batera juan zan; baña egun gitxi egin ebazan emen.

876. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00008 Erriak Andoni eroyela jakin ebanian, bidera urten eutsan; baña lekaideak, arenbeste lagunen artean ittoko ete-eben bildurrez, bidean aurkitu eben lekaretxe batera eruan ta antxe eleixakuak oneraspenik aundienaz artuta O gloriosa Domina esan ondoren 1231'ko Bagilla'ren 13'an 26 urtegaz il zan.

877. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Toles bako, zintzo, izakera gozoduna etorren. Kistar-Ikasbideko gauzarik urtenenak jakin arren, ikaste gitxi eban oraindik.

878. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Pantxikek etxeratu ta aitak egin eutsana jakin ebanean, artu eban naigabea gozo-gozoa etzan izango.

879. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Nire emaztearen eretxia zein dan bai al dakizue?

880. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Lau zeregin oneik zintzoro betetan dakian andrea, etxerako pozik artu leike Eurok ondo betetako eztana barriz, etxerako baño auzorako obea da.

881. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 Epai au emoteko, 1859'g. urtetik 1930'garrenera urtero onenbeste geyago zoratu dirala jakin dau, ta neurri onetatik 1977'g. urtean eun notin edo biztanletik zoro bat izango da.

882. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00936 Valenzia eta Katalanak itxasuz, Prantzi, Ingalaterr, Belgika, Olanda, Alemani, Poloni, Austria, Iguslabi, Ungri, Albani, Malta, Libano eta Amerikatarak ez dakigu nundik, Itali guzia alde danetatik.

883. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... d. esnal 00022 Edeslari jakintsu batek diyonez, garai arrtako oiturak irakurri besterik ez dago, ustelkorrak eta galgarriak zirala jakiteko; arrtu-eman lotsagarriyak, egikera biguñ-itxusiyak, ezin esan alako lizunkeri loya zerieten izketa legunak, pozoidun elkarrteak eta abarr ikusten ziran aundizkien jauregi ta biltokietan; errtilariak sorrtzen zituzten egintzetan ere ustelkeriya agerrtzen zan; lotsa ematen duan zikinkeri-zornetsua nun nai zabalduta zegoan.

884. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00118 Hortarik ageri da eztakiela nountik loth aphezen hutsian edireiteko, hanitch jentek, egun, eta hutsaren itzal baten gatik ere, jaoz litakiela aphezaren gana haren chehekatzeko ahal balie.

885. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Nere ondoan orrlako petraliak ez nuke aziko, ¡ ez orixe ! ¿ Zerr jakitteko jaio ote giñan gu ?

886. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0054 Joles ta joles etxekotxuak:
Zer moduz bizi zerate?
Zer edo nola bizi zeraten
Neuk ere jakin nai nuke
.

887. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0024 GANICH - Ba... ba...... othe daki eskuara?.

888. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0024 PETTAN - Ehizala hortaz kecha, Ganich, bazakiagu, ba erdararik aski... Hori bezalako bat ikusia nuk, ni, hor gaindi.

889. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0088 (...) geriza utsa lez igaroten da gizona;
arnasaldi baten arduraz diardu,
aberastasunak pillatzen diardu,
norentzat izango diran jakin bagarik
.

890. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0168 Orregaitik, nire erria arekana biurtzen da
eta arein berbak edaten dauz.
Zelan jakin Jainkoak?, diñoe areik;
jakitun egingo da, ba, Gorengoa?
Orrelakoxeak dira gaiztoak:
beti nasai, aberastasunak pillatzen diardue
.

891. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Jesus'ek, erantzunik, esan eutsen: Nik neutzaz autor egiñarren, jatorra da nire autorra: nundik etorri nazan eta nora noan ba-dakit-eta; zuek, ostera, ez dakizue nundik natorren eta nora noan.

892. 1940-1968 bizkaiera poesia m. juaristi 0219 Nor geien maite dodan
ama biotatik
itaunduten dabenai
zer erantzun bakit:
Etxeko neure ama
asko maite dot nik,
baiña Begoñakua
geiago oraindik
.

893. 1940-1968 bizkaiera poesia ker agur 0011 Nok esaten al-daki
Arein agur berua?
Maitaliak bakarrik
Onen agur gartsuba
.

894. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0021 Auxe gauz ederra, esan eban. Baiña
gaizki atara yat, ez baitakit ongi
jotzen. Ikasia dan batek aurkitu
izan ba'leu lira au, zeñen ederki.

895. 1940-1968 bizkaiera poesia aurraitz 0016 Bakarrik noa, tontor elkorrean,
pentsamentuen bakartada itzelean,
nora eztakidala,
ta neure antzeko zaurituen bat baino
ez dot aurkietan
bere atsekabean iezarrita
- nekez apurtuta -
zetara io ez dakiala,
ioandako aldiari deutsala
mundu ausiari begira...

896. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0052 Gela-leiora urtenik, begiak ditu urrun...
Eta, azkenez, intziri: Ba-zekiñat, kutun;
Goiztik larratxoria kantuz goora, beera:
I aunat abeslari zeruan gupera!
.

897. 1940-1968 bizkaiera poesia s. muniategi 0051 Ura andaparan
ta, abots zoli eder baten doñura,
antxe lotu nintzan,
antxe lotu nintzan bai,
geldi-geldirik...
Ai, ene biotz,
ez iakin zergaitik!!
.

898. 1940-1968 bizkaiera poesia olerti 1968 0069 Danok dakigu zer dan mundua
oñaze ta atsegiña,
billosik jayo, billosik bizi
ta eriotza bardiña,
lanaren trukez geure ogia
irabazten alegiña,
alegin ortan sarri askotan
alkar ikusi eziña
.

899. 1940-1968 bizkaiera poesia alzola 0045 iñoz be ez neban jakin
zer egiten zenduan zuk
or zure berinezko gaztelu barruan
sartuta
.

900. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk amont 0129 Ozta oztan bukatu lehenbiziko harri-lerroa eta jakin nuan ia hordikeri guztia joan zitzaiola Fortunato'ri.

901. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Cocaina'ren arazoan berekin aspaldi ibilitako lagun batzuk jakin zuten nola bizi zan Bilbo'n aberats baten moduan, eta berak eskuz idatzitako guthun batzukin mehatxaturik, hasi zitzaizkion dirua khentzen tati-eskutitzka (chantaje egiten).

902. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Bainan bere emazteak dana igarri zion, eta jakin zuanean firma bat baino etzitzaiola falta diru guztiarekin ihes egiteko zer egin zuan?.

903. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Nik eztut sekula jakin nere senarrak engainetan ninduanik!....

904. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Bota tamalezko begitadak itxaropenbako eraile gaxoari eta danok Poirot handiari begira jarri giñenean berriro, egi guztia bere ezpainetatik jakiteko gurariagaz.

905. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Zer daki ergel hunek?....

906. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa osk akats 0238 Akatsbako gizona zalakoan hil nuan nik... jakin banu engainetan nindula enuan hilgo!..

907. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0073 24. Guretariko batzuek, guk ezer esateke, zuekana joan eta zuen biotzak artegaturik, euren barriketaz kezkaz bete zaituela jakin dogu,(...).

908. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0014 - Dakizunez, ojalateriko lanetan nabil, baiña nire kontura.

909. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0033 Zorigaitzak jota, nahigabeak eroandakoak... baina, ta egia esan behar da, gizonki burrukan egiten jakin ez dabenak.

910. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0051 Baiña zuk ez dakizu ondiño noraiñoko egun madarikatua.

911. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0069 - Hori da jakin behar dana, ezer txarrik egin dozuen ala ez.

912. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0053 Nikanorren agindupean gogozago ekien egoten, maisuaren esanaldi ta jakinbehar ilun eta nekagarriak ausnartu ta eio ezinik, zazpi ahaleginetan jardun baino.

913. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 Eta zera, ba al dakizu zeuk jakin, ibilten? - itandu eutsan lantegijabeak Garbiñeri.

914. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 - Ez dakit ba, ondo; ta horregaitik jakin nahi dot balazta onak dituanentz.

915. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm eztenk 0098 Jakiña, agindua-agindu; baña berak ondo zekian, alako bezeroren bat kalian laga-ta, asarria etorrela.

916. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0088 Jazinta min-luze zala, etxean guztia ekiela - iñoan asarre bizian.

917. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0038 ¡Oneik baserritarrok dakien beste!.

918. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 Yakin badakit, erantzungo dauat; ire galderak erantzutea errez izaten eztan arren.

919. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 Zer nai dok yakin?.

920. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0062 Baña esango dauat, bayakiat-eta.

921. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0088 Badakizue zer yazo oi dan, bai zinean naiz bai antzerkian.

922. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0111 Erria osasuntsua ete zan yakin nairik, turista aleman batek galdetzen dautso arrantzaleari: - Sarri ilten al da yentea erri ontan?.

923. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0039 Baekian zein kolorezkoak zirean zozo-arrautzak; baekian non egiten eben abia biregarroak; arbolara igon barik igarten eban barrukoak egiten ala arrautzakaz egoan.

924. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0095 Nondik nora dakiña ik maltzur zar denganiño ori beste munduko gizonen bat izan donala?.

925. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0205 Orbelaunekoak ez ekien ezer.

926. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0262 Bazenkie jakin zelako maitasuna eutsen Apartxuk bere kume biori!.

927. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa bilbao ipuib 0262 Badakizue or kanpoan arerio asko daukazuezana.

928. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0151 Gure jaupariak-ba-dakit olan egingo dabela; oitura on au zaintzen aleginduko dira.

929. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0028 3. Guztiak dabiltz - bidea galdu - ta usteldurik, batxo be ez da - onik egiten - dakianik.

930. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa akes 0102 18. Zu erruki ta - maitasun utsa - zaitugula, eiñak ordaintzen - dakizula.

931. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0030 Euskalerriko erririk geienetan zarrak gaztiak baño askoz be obetuago dakie euskeraz, sasoitik-sasoira maillaka-maillaka, ez bakarrik gitxituaz, bere aberastasuna eskatuz doiala esango genduke.

932. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0030 Gaztiak ez dakie zarrak bezin ondo berbak alkarri josten, ezta biardan moduan erabiltzen be.

933. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0056 Danok dakigunez, Euskalerriko errietan, bai andrazkuak eta bai gizonezkuak, euren izenez gañera gaitz-izenak izaten dituez.

934. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0119 Inbestigaziño bat eingo balitz, jakingo genduke Esopo Plaentxia'n ziar ibilli zala, ipuin batzen; bai orixe.

935. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0226 Jauskeraz urdurituta non zan be ez ekian.

936. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Eta Joeb'ek, ez bildur gabe, jakin eraiñ zetsan Dabid'eri, mandatari baten bittartez, Bethsabe'n Senarran eriotzia.

937. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 9. - Itxairazu apur baten erregutu zetsan Tobias'ek barri onek aittari jakin eraiñ arte.

938. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 16. Orduan, Tobit'ek jakiñ gura izan eban: - Zu zer famelixa eta jendetakua zeraz?.

939. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 Al bada jakiñ.

940. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 19. - Etxe aundikua benetan Tobit'ek esan zetsan eta mezede ez asarratiakin neregaz, jakin gura izan doralako zure jatorrixa.

941. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Afari legia eiñda, lotarako gertau ziranian, emon zetsen gelan, Frailliok ikusi eben eurenan eta senar-emaztien gelan bittarte, ez zala oolekin eindako apartagarri argal bat baño; eta diabruak tentauta, jarri ziran, belarrixa zorrotz ool zaarron aurka, jakin gurarik zer moduko barriketia erabiltzen eben senar-emaztiak euren artian, beiñ ogeratzen ziranian.

942. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0475 Zaldunak, zuzentasuna baño ez ekixala, ezin eban aittu emakume aren esan-guria, ala be, aiñ zorua zanetik; eta aren aitzen emon gura guztiak ez eben beste ondorenik Zaldunori asarre jartzia baño.

943. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0489 Eta jakin gurarik onek esan gura ebana, aindu zetsan an zan neskamiari esan zeixola asieratik azkenera, aittua eta ikusi eban guztia gela izugarri artan.

944. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0046 Aizeak nai dagian tokian putz egiten dau, ta aren otsa dantzuzu (entzuten dozu), ta ez dakizu nondik nora doan.

945. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0046 Jesus'ek, erantzunik, esan eutsan: Israel'en irakasle zu, ta gai oneik ez dakizuz?.

946. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0046 Bene-benetan dirautsut: ba-dakiguna diñogu ta ikusi doguna autortzen dogu: ta ez dozue gure autorra artzen.

947. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0114 Eta arein begiak argitu egin ziran; eta Jesus'ek agindu eutsen: Entzun, gero: iñok bere ez beki.

948. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0250 Eta itandu eutsoen: Irakasle, ba-dakigu egizale zarana ta Jaungoikoaren bidea egiz irakasten dozuna, ta iñoren ardurarik ez dozuna ez dozu nor nor dan begiratzen-eta.

949. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Oiturearen indarrez be, euzkeldunik askok sorgin, sustrai ta abarr, s'gaz idazten dabe, jakin-barik zgaz ixan biarr dirala: zorgin (zori-gin), ta zusterrai (zur-errai).

950. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Baña zeintzuk diran geyen, z' zaliak edo s' zaliak jakin gura ba-dozu, zeintzuk geyen erabilzen diran EUZKADI ala EUSKADI jakin gura ba-dozu, euzkeraz eta erderaz euzko-gayaz idazten daben izparringi guztijak irakurri egixuz eta berialaxe ikusiko dozu Z' zaliak auzija galtzen ezkarala ari.

951. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0025 Senarr-emaztiok, bijok dakiz makiñaz idazten eta bijok makiñaz idazten dabe, baña, jakiña, makiña bat baño eztauke, eta bijok makiña berberaz idatzi-biarr.

952. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Ziurtasunez ez dakigu nor dan C.H.A. au.

953. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0137 Nere aitaitaren denpora-ingurukoak ei-ziran bertsuok, ez dakigu nork atarata.

954. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0138 Ez dala ondo gogoratzen, lenago ondo ekiazala buruz baiña, esan deuste.

955. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0283 Gure teatroak bizi bear ba'dau txaloak eta dirua emongo daben teatroa egiten jakin bear dogu.

956. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Gaur errietan taldeak bizitasunik agertzen ez ba'dabe, segur egon aitzakirik indartsuena erbesteko ateak zabaltzen ez jakitetik datorrena dala.

957. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Au da, nun dagozan teatro lanak emon leikezan aretoak, ze eskatzen daben, ze egunetako uzten daben, zelako giro ta erantzupenez erri arek edo leku arek laguntzen daben, zelako neurrietako sala, eta antzerako zertzeladak, gitxi gora bera, al danik ugarien jakin bear litzakez.

958. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0284 Jakiña da, Euskaltzaindiaren besotik joan nai leukenak zintzo ta buruausterik emoteko dudarik barik jokatu bearko leukela.

959. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0077 Gaurkoz ez dakigu zeatz-meatz nola egiten dituen fitxak Aita Mokoroak.

960. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0077 Baiña gutxi gora-beera, ba-dakigu nola diren ideoloji-iztegi auek.

961. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0077 Denok lan egiteko, ordea, besteek zer egin duten jakin bearrean gaude, bestela alperrikako lana egingo genuke-ta.

962. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Antziñeko idazle guztijak euskera, euskara, Euskalerria ta abar idazten ebela nik ondo dakit.

963. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0050 Eta oraingo aldi onetan eusko edo Euskadi idazten asi diranak eztabe zegaitirik atzaldu, nik dakidala beintzat.

964. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Beraz, zuk eta bestiak, eusko ta Euskadi itzak nasai erabilli daikezubez, baña nik jakin gura-neuke zuben ustez nundik nora datozan jakitia.

965. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Ezer ez, oteka ibilli baño: euzkerea ibero'en elia zala, Caucaso'tik sanskrito'tik eta abar edo-datorrala, indo-europea ta eztakit zer eta baidakit zer edo-dala, ta abar eta abar oteka utsak eta tentelkeririk asko.

966. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak c. jemein 0052 Nik askori itandu dautset eta erantzuten eztabe jakin.

967. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Nok ez ete daki txiki-txikitatik gure aitak eta amak erakutsitako abesti au: Askok egiten dautsa - San Antonio'ri - Egun batian joan'ta - Bestian etorri.

968. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Orain datorzenetatik askok baña, eleiz barria ikusita, antziñako gizaldietan beste eleiz txikiago bat eguala, eztabe jakingo.

969. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0054 Txadon aundi ta eder au guztiz noz amaituko dan, batek ba-daki.

970. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 - Iru basatxono dagoz eleiz-inguruan: Osane (?) Andre Miren'ena (N. D. de los remedios) ta Apolone Deunarena bata, elexatik eskerrera, Otxandiano'rantz; bertako ur-onetsi ontziak idazkun bat dakar: nrasra de los remedios 1515 erderaz; ez jakin baña ziur zein dan urte orretakua, ontzin ala basatxonua.

971. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Batek, orratino, euzkeraz be zerbait bai ekian (!) nik entzun neutsanian: Jaungoikua les pagarà....

972. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Jaun batek, andra-gizon talde orreri, ondo deritxo Urkiola'ra urtero datozela-ta, diru mordo aundia eskuratu dabela ba-dakialako.

973. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker urkiola 0055 Iru Jaupari dagozan lekuan, ezin leikela gurari au lortu, ba-dakigu.

974. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Guztiak dakizue, noski, zelan 1958-9-27'gn Suezia'ko luterotarren eleiz Batzarrak, baietza emon eutson emakumeak abadetasunera irixteari (aurreneko urtean ezetz esan eben).

975. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak k. egileor 0044 Ba-dakizute, baña, katolikoen aldetik be izan dirala eskariak - Suiza aldetik alegia - emakumeen apaiztasunerako.

976. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Ez, ba, burubaik larritu, zer jango, zer edango, ala zegaz jantziko ete-garan-esaten; oneik gustijoik, ba, atzerritarraik billetan bai'tabez eta gustijoyen biar zaraela bai'taki zuben Aiteak Matai legezko Goizparra VI 31 32 irakatsi euskunian, ez eban bere buruban Lautze ta Buda'ren antzeko irakasmenik; Josu-Kisto jaunak irakatsi gura lebana ardura larregikerija ez dala ona ixan zan.

977. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 KONPUTZE ez zan Lautze beste jakintsu, baña au baño aserijago zan eta gixonaik beraganduten ekijan gixona ixan be.

978. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Gauzaik nai jazokunaik zuzen ala oker, egi ala guzur diran jakiteko abagunai begira ezin gegikez egon.

979. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0037 On utsa da bera; okerrik eiten ez daki ona bakarrik baño; onak sarituten dauz betiko zorijonaz eta gaiztuak zigortzen dauz betiko zoritxarraz.

980. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak ker mazmar 0075 ITZORKUNA,- Jakiña, abizen onen itzulpena egiteko, zelan dan abizena bera jakin bear lenago; esan dodanez, Gaillaiztegi dogu, ziur.

981. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0010 Onetzaz, auxe be esan zan: Izerditu dakizula eskuetan zure limosna, nori emoten dautsazun jakin dagizun arte.

982. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0023 Zuen kruseluak ez daitezala itzungi (atzamatu) ta zuen gerri-azpiak ez daitezala lotu bagarik egon; gertu egon zaiteze, ostera, gure Jauna etorriko dan ordua ez dakizue-ta.

983. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0020 Orixe bai ez dakigula.

984. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0020 Baña izango dana, bai, badakigu.

985. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0058 Ta gaizkiñak, naizta irazakirik bikañena izan, Jaungoikoa'ren Nagositasun, Ontasun eta Bikaintasuna muge edo neurriz gorakoak dirala jakin, bai, jakin legike; baña Nagositasun eta Ontasun ori muge ta neurriz gorako diranez ezagutu ta ulertu, ez; ez dau, ba, Jaungoikoa arpegiz arpegi ikusi.

986. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0123 Gogo-almenok Bera ezagutu al izan, ta jakiñez gañera jauretsi, Jauntzat artu, ta Aren esanetara jarri ta gur-egin, eta au egiñaz, ezagutu alean ezagutu, ta maite alean maite izateko emon eutsozan Jaungoikoa'k gizonari.

987. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Ondo ekian euskeraz, eta beti errikoi jarduna dogu.

988. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Bere egunetan, eten barik, nok jakin zenbat itzaldi egin ebazan?.

989. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0093 Oñaze ta neke-miñak zelan eroan bear diran, nik orain arte ez dot jakin....

990. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0125 Nekaldiko oñaizeak, gurutzeko eriotzea ta abar alperriko egikizunak jakozala ta ekin eutson barriro deabruak esanaz: Gizonaren eskar txarra jakiñik bere alde gurutzean iltea alperriko zorakeria dala ez ete-dakizu ba?.

991. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0217 Berak saldu daben Jesus'i zer etorriko ete jakon jakin gurarik, Abade Nagusiaren etxaldera doa....

992. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0217 Morroiak Jesus'i egin dautsezan irañak jakin dauz....

993. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0248 Zer esan edo zer egin ez daki....

994. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0351 Jon ebanjelariak jazoera au onelantxe edesten dausku: Gero Jesus'ek dana beterik egoala jakiñik, Idatzitakoa betetzeko, esan eban: Egarri naz....

995. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0382 Zeruetan Aita Jainkoak eta Bere Semeak beste asmo ta erabagiak ebezala daki jakin Amak....

996. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Bertso talde oiek ez dute, ordea, olerkian toki yakiñik; asieran, amaian edo olerki muiñetan berdin dioazte irudi berezi oiek sabelean dituzten apaldiak.

997. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0092 Bertsoen azalari gagokiozala, neurkera edo itzak neurtzeko ekandu au ez dakigu nundikoa dogun.

998. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Zerbait dakianaren ezpan-ertzean aisa arrotu daroa barre-irri ezaiña.

999. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0108 Batek baki barriz, askotan, nortzuk ete-ziran gizon orreik! Ta Deunak baño beñago egin...!.

1000. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Jabea nor dan jakin ezkero, emon eta kitu.

1001. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Jabea nor dan jakin ezik, aurrkitzeko alegin egin, geyago edo gitxiago, gauzearen balio neurriz; gauz utsa ba'da, alegin andia egin bearrik ez dago; aldintsua ba'litz, iragarri, egoki danez.

1002. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0046 Jakinaren gainean esan ditekeen bakarra hau da, inoiz ez direla falta elsoak, edo izaki are tikiagoak, bihoc oneko gizonek borondatez dakitena derrigorrez jakin arazicen digutenak; asko, anic, franko, ugari, gehiago, gehiegi eta sobera elkar-ikusi dadukagula gure lagun hurkoarekin, batez ere, guztiz ere, gure lagun hurkoa desdixadun baldin bada.

1003. 1940-1968 euskara batua literatur prosa arti alegia 0150 HIRUGARREN PAPAGORRIAK: Hil, hil, ez dakit hil den.

1004. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ANDREA - Nere alabak ikaskizunak oso ederki bururatu dituala esan dezaizuket.
ZALDUNA - Ez nekien ezer, baiñan ez nuen gutxiago espero. Neskatxa oso artze onekoa zala aditzera ba-nuen-ta.

1005. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ZALDUNA - Zuretzat omengarri da. Ondo ezitzen jakin duzun siñale. Onelako seme-alabak ikustea gauza bakana da gaurko egunean.

1006. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ZALDUNA - Nere gazte denboran, aurrak esanekoak ziran, gurasoai obeditzen zekitenak. Aita-amen kezka, buru auste ta estuasunak, arretaz artzen zituzten.... Bear bada ez jakitea obe dute.

1007. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0124 ANDREA - Esango nuke! Orduko seme-alabak, ez dakit bada... askozaz...
ZALDUNA - Bai, askozaz ugariagoak ziran.

1008. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ANDREA - Ez dakit, bada. Ez zait gogoratu nola ditekenik. Agian bidezkoa da, zergatik ez?

1009. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0126 ZALDUNA @- Ogerleko (duro) batean larruzko oñetakorik ederrenak. Oraingo gazteak ez dakite ura zer zan. Oraingo gazteak ez dakite ura zer zan.

1010. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 BENTURA - Bazkaldarrak nora joan diran ba aldakizu...?
PRAISKU - Anka egin dute. Or ikusi ditut kale kantoian eroturik bezela aintxintxika zijoazela. Ez dakit nun ezkutatu diran...

1011. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0146 MAISUA - Ez nenkitxean Ama gaxo zegoanik. Esaiok, arren, emen nagola.

1012. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Buru gainean koroia ta soinean txirikona dituelarik ilten dago erregina ezkon-berria: ori argi ta garbi dakit nik.

1013. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0277 Badakit ez-egitekoak egiteko naizena; baina irritsa nere burubideak baino altsuagoa da, izan, eta ori dugu gizakume arteko gaitzen errudunik nagusiena.

1014. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 EZTI - Zergatik ez?
APALLU - Etzekiat, baña, zerbait ire artekoren bat badabilkik.
EZTI - Biar jakingo dek.

1015. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 EZTI - Eztizut ukatzen; orain ordea... Enijoakizu esatera.
APALLU - Ez, nai ezpadidak; baña, bazekiat. Kaskar berotzalle berria dek orain.

1016. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0383 EZTI - Nor?
APALLU - Nor izango dek? Or aurrean bizi dan neskamea.
EZTI - Nola dakizu? Berak esan al dizu zerbait? Au poza!

1017. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0394 MARIXA - Kapoia utzi, tellaturik jarriko digunik jakin ez, ta txokolatea gure gain artzea ere, eztek joko egokia.

1018. 1940-1968 gipuzkera antzerkia j.a. arkotxa 0401 ATAUN - Ezta naikoa oni egin diona egin eta gero igesi joatea. Nik dakit zer egin ari (Joaten da).

1019. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0022 Erroxali - Xatur?... Aditu bear dizkit bereak eta asto beltxarenak! Jakin nola zauden ta ez etorri bear zuzenean etxera. Ori da gibela! Biotza bear da aundi ta ez gibela!!!

1020. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Xatur - Medikuari bañan lenago izeba monjari deitzea obe. Ark jakingo du zer egin. Zer derizkion, Lutxi? Sor Paule'ri deitzea nai al den?

1021. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Xatur - Nun bizi dan ba-dakizu; ez ta ala?
Erroxali - Besterik ez! Gure etxetik bertan. Telefonoz ere deituko nioke, bañan obe det metroa artu ta (...).

1022. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Lutxi - Nere izebak jakin gabe bearko din.

1023. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Lutxi - Izan ere, lantegira joan ez naizela ogei egun badala jakin dezanean. Ez, ez! aste bete esan bearko zionat.

1024. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 S. Paule - Ba al dakizu zer gertatzen dan, aizpa biotzekoa. Bada, gu monja sartzekoan, guzia utzita joan bear izaten degu: etxe, guraso, senide, ezagun, lagun, abar eta abar. Komentuan, berriz, besteren esanera gaude: ez borondate ta ez diru.

1025. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 S. Paule - Ortan munduan aiña estuasun komentuan nagusi diranak izan oi dute. Ez dakizu ondo. Guziok ere, ordea, txarrera oitzen gera, eta iñoiz gure bizimodu latza arintzen badigute, jaitxo bat degula, Ama nagusiaren urtebetetzea edo antzekoa, zerua iruditzen zaigu.

1026. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0028 A. Domini - Ba-dakizu, gure Lutxi'k senargai on bat ba duala... edo ba zuala...

1027. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Petri[killo] - Ba nik, egia esan, ezur konpontzaile naiz, ortik aurrera gutxi dakit. Doi-doi andreak ba dituztela milla matrikula... eta... Kukuak kantatzen du Mayatzean kuku... Udaberriko gaitza (kiñu egiñaz).

1028. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Kasilda - Gure alaba jangartxu oni ez dakit zer eman.

1029. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Joxepa - (Beste atetik sartuaz) Jonixio! Jende aundia etortzen asi zaizu ta bildur ez ote degun izango okerren bat. D. Gabino'k jakiten ba'du...

1030. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Petri[killo] - Ez ta nik ere. Gañera badakizu gure etxeak bear dula izan: etxe mutu. (Beatza ezpain-gañean ipiñirik).

1031. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 Joxepa - Gure etxera nork bidali zaitun jakin nai nuke. Salatariari lepoa biurtuko nioke. ¡Petral alena! ez bestena.

1032. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Justo - Nere alaba? Ez diteke! Nik ezer jakin gabe!
D. Gabino - Bai, zure alaba. Ez dezu naiko noski, presondegira sar dezaten?

1033. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 D. Justo - Nere alaba (Petri'rengatik) orren eskutan jarri ba-da jakin zazute nere baimenik gabe izan dala.

1034. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 BAJUA - Ezta gizonaren legea nire pozkarioa, Matilde, bihotzaren legea baizik. Bihotza eskuan dadukadalarik diotsut asko alegratu naizela. Badakizu nor izan zen Diojenes? Greko jakintsu hura?

1035. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 (Mutu gelditu dira, zer esan jakin gabe. Gizon bat hurbiltzen da).

1036. 1940-1968 gipuzkera antzerkia arti seme 0330 GIZONA - Nola opukaturik? Zuk badakizu larunbatero natorrela zuregana.

1037. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MIREN A. - Ez adi estutu, Malen! Noizean bein ere iregana joango gerala badakiñ eta Erroma'ko Aita Guren'ari eskerrak nai degunean joan giñezke.

1038. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MIREN A. - Martin! Ba-dakizu: Irukoitz Deuna aintzatzeko oitura ori, asabaen oroiki mamitsua degula.

1039. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0032 MARTIN IR. - Ba-nekin ori, andrea. Bañan, gaur oi-ezko benatasun orrek txit arritu nau.

1040. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 BITTOR - Iñaki'k esan digulako... Eta, ba-dakik: orrek esaten dikena beti onena dek.

1041. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0064 JOSEBA - Egia, mutil!! Emengoak ez zekiak nola ezagutzen dizkiken. Batez ere gazteak.

1042. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 XABIER - Deabruak, iñondik ere, bialguntza au galerazi nai du... eta, zital orren aurka egin bear da. Txina'tarrak, ainbeste odol ixuri zun Jaunaren semeak bait-dira.... Jainkoa gurekin dala, ez dago beldurrik. Espetxean sartzen ba'naute ere, an Jainkoaren irakatsiak zabal nitzazke; eta, zertara noan jakiñez gero, ba'liteke txinatarrak berak ere nere lagun izatea.

1043. 1940-1968 gipuzkera antzerkia l.m. arrizabalaga 0132 AGIAR - Ni ez naiz emendik joango, zu Txina'n sartu zeran ala ez jakin arte. Itxasoan egongo naiz, beti, zure zai, nerekin etorri bait-ziñan...

1044. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0048 URKO: Itz bat esan bear dizut gaur, Lore...
LORE: Nik ere ba'det esan-bearrik...
URKO: Zer esankizun dezula, ¿gero? nai nizuke jakin.
LORE: Nere Urko: kezka bat biotzetik kendu ezin.

1045. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0060 (Berekasa)
Itzik ere...
Entzun dezu? ez al-degu erantzunik?
ez al-det ezer jakin bear nik?
Ez al-dakizute oraindik
Erriaren Buruzagitza Zunbeltz oni dagokiola?
Ez bait-det iñola utziko jun dedin
niz-bestetara,
bañan batez ere morroikumeetara;
ez dedan-ez utziko. Ah!

1046. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0072 SORGIN:
... ta erria, berriz, gure.
Jainko Thor! laguntzalle bizkor!
Lagun zakizkit zerutik une onetan,
Jainko Thor! laguntzalle azkar ta gotor!

(Urko'ri)
Urko:
zeruen kutuna!
Nik dakidan maitagarrik maite duna...

1047. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0072 SORGIN:
Urko! Urko gaizo! nik erruki zaitut;
bizitzen ez dakizu.

1048. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lek zigor 0096 GIZASEMEAK:
Guazen, guazen, guazen, beti gora, gora
ez dakigu nora...

1049. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 Nik ba-zekiñat zerbait amodio kontuan, asko sufritu baidiñat nire gaztetan itxaropenik gabeko maitasunetan eta Agata'ri gertatutakoak ez natxion batere arritzen. Ni ere ala egon niñunan, jankar eta nakar, ziaro pattalduta eta iltzeko desiotan sarri... Orra ba, alaba itxura ontan ikusita, gurasoak ziaro larritu itunan eta medikuari ots egin ziotenan.

1050. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 LUIXA - Kalamax'ek esan zizkidanan. Ba-dakin, orain laguntasun aundia zeukanagu alkarrekin.

1051. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 LUIXA - Kalamax neska zaharren atzetik? Ederki eman ere! Oraindik etzaion burutik egin alproja zahar orri... Baiñan, ba-dakin, Kalamax'ek bere laguntasuna eskeiñi zidanan Inaxi berenganatzeko eta berak, trukean, beste zerbait agindu zidanan...

1052. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0278 ANDRE KATTALIN - Ba'al-dakizu nundik natorren? Korreo etxetik. Ona emen (atera bitza polsatik), Joxe Migel'ek Agata'ri eta bere etxekuai egindako sei azkeneko eskutitzak. Ez gure alabak eta ez Keleotarrak eztituzte ikusiko, etxera joan orduko erreko baiditut...

1053. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 LUIXA - Neska gaixoa! Jaungoikoa'k bakarrik daki zelako kalbarioa daraman Joxe Migel'ekin maitemindu zen ezkeroz.

1054. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 LUIXA - Zuhurrago ukean, noski, baiñan onezkero eztik zuzenbiderik. Alabearra duk gero, Getari'ko txalupan Joxe Migel suertatzea. Ba-nekiñan Getari'ra elduberri zana eta andik arrantzan asteko asmotan zebillena, baiñan nork esan bere lenengo itxasoratzean illotzik ekarri bear zutenik Mutriku'ra?

1055. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Atezai - Ez dakit bada. Joatekoan beti zerbait esaten dit, zirikalaria bait-degu; ta gaur ezta arratsaldeon ere!

1056. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Atezai - Ogeita zortzi urte egunero, goiz eta arratsalde kanpai sokari eragiten diodala. Ez det utzi astintzez gaxo-aldia izandu nuanean besterik. Nik uste gure kanpaiak, bakarrik ere, zer ordutan dantzatu ba dakila.

1057. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Paradiso'tik bidalitako guziok antzo: ez ego; ta gogoz... argalak. Paxkual'i ere esango diot egin bearra. Badakizu zurea ta gogoan artu.

1058. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Zuzendari - Etortzeko esan diot, baldin gauza okerragora ba-doa etorkizunari begira bear diogulako. Emendik bidaltzen bagaitue ala igesi bagoaz, nun sartu, nola jantziz aldatu, ta nora gauzak jaso jakin bear bait degu. Ortaz Izaskun'ekin itzegitea nai ta naiezkoa zaigu.

1059. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Aintzindari - Urrutitik ere zaintzen ba-daki ordea.

1060. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Atezai - Ori esan Ama. (Ateruntz abiatuaz) Laister jakingo degu nor dan atean.

1061. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0119 Izaskun - Ez dakit bada. Etortzeko gaztigatu didate ta emen nazute.

1062. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Paxkual - Oiek zerutik bonba kixkalgarriak jaurtitzen ba dakite gero. Baezpa ere...

1063. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Gotzon - Ni berriz gutiziatzen. Zerbait jakingo al degu, ta gosari ematen ote digute. Gose naiz.

1064. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Gotzon - Zeintzuek geiago daude baituta jakiteko gogotan nago. Bart arratsean abots batzuek entzun nitun bañan ez ezagunak.

1065. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Ezerez eta obenlari natzaizu. Jaungoikoak daki ondo bañan ez naiz iñon lotsatu apaiz jantziaz agertzez.

1066. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 Rekete - Jende galdua! Ez al dakizu komunismoa zetorrela? Guk aurrea artu diogu. Obispoaren baimena ba genduen ortarako.

1067. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0135 D. Martin - Ez dakit zer zetorren. Ez det iñon ikusi Obispo jaunaren baimenik!

1068. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0106 Xixili - Gizon batek maite ninduela uste nuben, bañan, etzan ala, ez ninduen maite; diru usayian zebillen bakarrik. Aistiyan jakin det ori, ta aidian juan biar izan du.

1069. 1940-1968 gipuzkera antzerkia alz burr 0106 Jenaro - Ez nekiyen ordia, onera etortzerakuan, ori gertatu zitekenik, eta... zure asmo bera izan nuben. Begira... (Korkoxa atera, ta botiaz).

1070. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0115 Izaiñ[a] - Nik naikoa erakutsi det nere jokabidearekin. Ba-daki... iru aldiz ezkondua naizela.

1071. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0131 Izai[ña] - Jakin ezazu, ba; emakumeak ez nautela izutzen.

1072. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0131 Zurr[un] - Eztaukazu esan bearrik. Ongi asko dakigu zure bizitza.

1073. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0131 Zurr[un] - Jakin al-diteke, zer esan nai dezun orrekin?
Izai[ña] - Biok irura berdinduak gaudela. Elkarri arpegira begiratzeko, eztegula lotsarik.

1074. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0144 Zurr[un] - Alperrik ari zera. Nai ba-dezu, ta ezpadezu, ezkondu bearra zera. Etzazula alperrikako lanik artu, ezetz esaten. Ortan zerbait dakidana naiz, Satur.

1075. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0159 Izaiñ[a] - Obe dezu ezer ez jakitea, neskatxa. Jakingo dezu gerotxoago.

1076. 1940-1968 gipuzkera antzerkia netx ito 0174 Mark. - Ai, kazkarin! Bide okerragorik ezin ar zenezakean. Otsoaren agiñetan sartzen ba-zera, ez al-dakizu zer gerta diteken? Aoa istea naikoa du, zu barruan arrapatzeko. Ez al-da ala, Izaiña? Ildakoa baiño ixillago zaude.

1077. 1940-1968 gipuzkera bertsoak and ardi 0334 Tranposo batzuk ibiltzen dira
beti iñusente billa,
gizarajua ondo esanaz
adiskide izan dedilla,
igarri gabe emango diote,
berak ezer ez dakila,
karameluak muturretik ta
bizkarretikan makilla.

1078. 1940-1968 gipuzkera liturgia amundarain 0012 Ez digu zuzentasun osoa eskatzen, badakillako ez gerala iritxiko ortara; bañan, bildur izan gaitezen gure zuzentasuna pariseuena baño aundiagoa ez bada.

1079. 1940-1968 gipuzkera liturgia aste santua 0026 4'gn. ANTIPHONA - Jauna: Zuk neri oñak garbitu? Jesus'ek erantzun: Oñak garbitzen ez badizkitzut, ez dezu zer-ikusirik Nerekin. Iritxi zan, beraz, Simon Pedro'rengana, eta Pedro'k onela esan zion: - Zuk neri oñak garbitu? Jesus'ek erantzun: Oñak garbitzen ez badizkitzut, ez dezu zer-ikusirik Nerekin. Ni zer ari naizen, zuk ez dakizu orain; gero jakingo dezu.

1080. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0029 ¿Pekatu-bidea ematen dutenagatik bai al dakizu zein mezu ikaragarriak Jaungoikoak esan dituan?

1081. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0029 Gai ontan edozein aragizko atsegin artzea, oso jakiñez izan ezkero, pekatu larria dala ez aztu.

1082. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0352 Wit apaizak Neumann-dar Teresa-ri kristau-ikasketa aundirik egin izan zuan galde zionean, Teresa-k auxe erantzun zion; Dotriña ikasi-ta jakiten dana besterik ez dakit nik.

1083. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0084 Irakasle au da gauza auetaz lekuko, ta badakigu aren aitorra egi dala.

1084. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0085 Ikasle au da esandakoen lekuko ta idazle, ta aren aitorra ziña dala ba-dakigu.

1085. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0500 Ontan ez ezen, naigabean ere pozik gaude; naigabeak egonarria, egonarriak kemena, ta kemenak itxarona dakarrela baitakigu.

1086. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0501 Ta Berak akarrez ixilerazten zitun, baitzekiten Kristoa zala.

1087. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0501 Mai. Arnasak noranai ufa egiten du, ta aren mintzoa entzuten duzu, aleluia, aleluia; bañan ez dakizu nondik datorren, ez nora doan.

1088. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 0916 Idatzirik baitago: Jakintsuek dakitena itzaliko dut, eta zugurren zugurtasuna uts emango.

1089. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0016 Illunabarra
Etzekiñat zer duan
illunabarrak.
Ezkuturen bat
gordea ba-din
laño gorrixken arrebak.

1090. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0016 Nork daki?
Tximistak
izenpetu du ekaitza.
Trumoia,
aren morroe oska.
Deadar egin zun:
Itxasoa! Itxasoa!
Ola-gizonik
zarrena,
aitz-joka ari da
malluka.
- Itxoizu!
Aizu!... ta zu!... ta zu!

1091. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0019 Ta biotz gaxoa odol-tanta gabe,
elkor utzi didan.
Itxas asarreak ur geldia astinduz,
zaldi bustiak sortzen zekin.

1092. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0021 Nere baitan nabil. Gogo-enparantzan,
ezpai-ardalla det dantzan.
Ulermena det irakin:
gauzen muña nundik ote-diteken jakin.

1093. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0022 Pake-lapur,
arpegi gozo, gibel txakur,
ematen dekan ezti-edena,
oñaze miñagoa sortzearren
eskeñi oi-dek.
Erruki-gabe ixurtzen dakik
beazun-eztena.

1094. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0057 Farrez daudela ikusten ditut
Neri entzuten nautenak,
Arritu ditu eziñ geyago
Nik azkenean esanak.
Gure bizitzak ageri dira
Eztet esaten danenak
Bañan badakit zabiltzatela
Ni bezelatsu geyenak.

1095. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 2- An nagozu bakar
Eliza-xokoan
begiak ertsirik.
Ernai? Lo-xorroan?
Ez dakit bi oien
muga non dagoan.
Kristoren ixila
dutala gogoan
sartzen naiz barnera
aldi betikoan.

1096. 1940-1968 gipuzkera poesia or 0004 6- Geroen batean
organuak soñuz
FUGA bat asten du,
bai baitakit buruz.
Ez dut aski oroiz,
bear dut adituz;
belarrik narama
barnari lagunduz,
Yauna zentzu guziz
ta gogoz maitatuz.

1097. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0018 Aldez aurretik jakin oi danak
zer ajola dio? Deus ere ez,
baldin nork bere buruan ezpadu
ikasten: orduan zentzadura.

1098. 1940-1968 gipuzkera poesia gazt 0018 Zure maite-zoraldiaren
azkena, orain ondo dakizu:
zerorrek zugan jakin dezuna.

1099. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa j.m. lekuona 0103 Ona egia jakin: Jauna zegoan tartean.

1100. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Jaungoikoak bazekik.

1101. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Jakin dute ori, Orreaga'ko artzai-morroiak eta an dira zaldiz aguro asko Itzaltzu'n aitari seme iltzea daramatela esanik.

1102. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Onela edo ala laister jakin zuten Orreaga'ko artzaiak.

1103. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Batek besteari esatekotan makurtu egiten ziran lenbizi, bi esku aundiekin txikitu ta estuta lagunaren belarria, sartu ezpañak beatz tarteko txuloan eta ixil-ixillik, polliki-polliki, itz bat ondo bukatutakoan bestea atalka esanaz, jakin zuten danak berri pozgarri ura.

1104. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Eliz Ama benetako ama dala jakin dezazuten, Gartxot'en presondegiko amar urteak bostera gutxitzen ditut.

1105. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 - Nik emengo egualdiaren gora-berak ondotxo zekizkit, Gartxot! zion lagunak eta gañean diagu elurte luze askoa.

1106. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0144 Badakigu zu ere nork eta zein santutxotan... akerren begirakun okerpean... Ninpha errexek par zegiten, ordea....

1107. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ibiñ virgil 0178 Menalk'ek.- Poliu'k berak ere bertso berriak egiten ditu: adarka dakian eta apatxekin ondarra iñarrosten dun zezena larratu ezazute.

1108. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol ipui 0038 - Berak daki, zion bere baitan, zer zaigun onena....

1109. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zug 0050 Ez litzake aingeruen mallara zeruan igoko, emen lurrean abere zikiñen mallatik gora bizitzen jakin ez ba'lu.

1110. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0024 - Jakin al'dezu, Joxepa? esan zion, aulki, Inaxi'k.

1111. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0046 Xabale berak ba'leki!....

1112. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ugalde iltz 0059 - Zer izango nauk... Ba'dakik ik, abertzalia.

1113. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0008 7- Erantzun bai, baña
irri ta barre utsez;
aurtxo izan, eta itz-
egiten jakin ez...
.

1114. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0008 8- Jakin ez itz-eiten,
Jakintza ber-bera
zu izanik... Iaungoiko
izanik gañera?...
.

1115. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0009 9- Berez dan Jakintza
¿nola egon jakin-ge?...
¿Jaungoikoaren ITZA
nola egin da itz-ge?...
.

1116. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0018 41- Nik egunen baten
jan eingo zaitut zu...
Ta amari semeak:
Zer diozun ba'kizu?...
.

1117. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0011 Alako gizarte batean berri izugarri bat jakin dute.

1118. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 AITA.- Pello?
AMA.- Bai, emen izan degu... noizik-bein etortzen dala ba dakizu... bada, nere kezka ikusita Malen zuen bidealdera joateko jarri danean emen zegoan eta berari lagundu nai zion...

1119. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 MALEN.- Bai, berak bideak ederki dakizki eta gabez ere mendiko oitura ba du... bañan aitzekia bear zuan...

1120. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0036 AlTONA.- Bai, txoroa dala esaten diten, bañan txoroa baño geiago ez ote dan... nik ez zekinat...

1121. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eizg 0197 TXIMP.- Nor zeraten jakin da kalterik ez nizuten egin nai... bañan oraintxe nazkatua nago, ta... kentzen ez ba zerate... onez-onean gure etsai ori ez ba didazute eman bear zuei botatzeko agintzera noa nere mutillei...

1122. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 22garren eta 25garren idaztuneak alderatu ditzagun: Yerusalen'a noa an gertatuko zaidanik yakiteke.

1123. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Gaurgero badakit nere aurpegia ikusiko ez duzutela zuek.

1124. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Ba-dakit... orixe zun orduko ustea, Yainkoaren esanetan oiñarririk izateke, asmo goibeletan baizik.

1125. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0260 Asmatu lezaken giñoan daki.

1126. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 - Ba nenkien, jauna.
- Haren kargua eramanen duzu.
- Bai, jauna.
- Irabaziak erdi bana.
- Ederki, jauna.

1127. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0204 - Terezarekin ezkonduko zera.
- Zuk atsegin baduzu, bai, jauna.
- Ze kondiziotan ba dakizu?
- Nahi dituzun kondizioetan, jauna.
- Zure etxe berrian niretzako lo-gela bat egonen da. - Bai, jauna.

1128. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Josepek arrazoia ematen dio:
- Bai, ba dakit, gau haretan etxetik joan nintzen, eta gaurdagino ez naiz atzera berriz azaldu. Baina egun Joana etxetik joanen zela berria eman didate, eta berehala oldartu naiz honera, holako astakeriarik ez dezan egin!

1129. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Semeari diotsa Anderek:
- Mezaren erdia ere ez dakizu zuk, Josepe. Hortzaz luzaro mintzatu gera zu kanpoan ibili zeran artean. Eta munduan inoiz ikusi den astorik astoena da zuen Joana benedikatu hori.

1130. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0216 Eztebe ez dago seguru:
- Ez dakit nik.

1131. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 - Gaztelako parte batekoa. Gaztela Berrikoa. Ez dakit. Horkoa. Arratoiak zer egin zuen jakin zuenean, alegratzen zela irudi zuen.

1132. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Beti esan nuen: Zorriek eta arratoiek janen zaituezte! Eta azkenean gertatu da! Arratoi batek zuetatik bati jan dizkio sesuak!. Alegratzen zela zirudien. Pistiak haurraren fontanelatik sartu zuen musturra, eta haurrari jan zizkion sesuak! Gobernuak nola utzi zuen etxola zikin hoek egin zenitzatela ez dakit!

1133. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa loidi 0016 Dana kakotuta zijoala ikusirik, bustitzeko bildurra zeukala esan zitekean, baiña... plisti-plasta putzozulo guzien barrena ta tella-jario guzien azpiz-azpi zijoala, euria ari zuenik ere ba'al zekien ba ark?