XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0028 Bearr dan lez Jauna arrtzeko ta orretan oben astunik ez egiteko, gorputzak baraurik egon bearr dau, gaberrditik eta jaunarrtzerarte ezertxu be jan eta edan barik.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Guztiya prest daoenian, eche-jaunok deituten deutzee euren asabai (len eche-atako eche-jaun da eche-andra ziran Beste baten emongo deutzuet onelako sinisten barri arimai), maiya prest dagoala ta, etorri daitezala jaten.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0003 Biyen bittartian, echeko guztiak maiyen alderdi biyetan zutunik dagoz ichoroten arik eta asabak eurena jan deiyen artian.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Iye aaztu yatan esatia urte barriyak emoten edo opa izaten echera datorrenari, nor nai dala, teia ta gozokiyak emon biar izaten yakozala; eta erbesteko senideak badira barriz (esate baterako, lobak edo suiñak), oneeri lenengo echian sartueran teia ta gozuak; eta gero, ordua eldu deitenian, bazkari edo apari jaiyegunekoa, au da, okela, arrain da ardaoa eta zerbait ostantzeko gauza gichienez maira ekarri biar yakee; eta beste baten esango dodan lez, zortzi gizonezkok, lau egalezko maiyan alkarregaz jan biar dabe; au da, konbidauak aintzekotzat artzeko modua.

5. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0005 Gizonezkoak ezeze, emakumeak be, zarrak eta gaztiak irugarren egunetik aurrerantz ibilten dira ortik emetik, senideai urtebarri onak eta atsegintsuak emoten: oneeri be emon biar izaten yakee zerbait jateko, baña emen, eztago naasterik; au da gizonezkuak emakumeakin mai baten eztabe jarri biar izaten: au lotsabagakeri aundiya izango litzake chiñatarren artian.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Neuk bañekik! Ugazaba galduta dabillan txakurra lez nayagok, nora jo eztakidala; aspaldijan etxuat euki lanik, eta etxaukuat nun sartu, zer jan, ta etxakiat zer egin be; augaitik zerbait emotia mesede egin biar daustak, gitxi ba'dok be.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 - Zer arrayo! gayuazan ostatura bai, ta aparija eskatu ta jan yaiguan, eta gero atara daiskubela urdallian sartu doguna.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0046 Alan jango yuagu, baña kartzelan sartuko gayoezak; eta nik, lotsarijen ganian, etxerako bidia galduko yuat.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 Markolbe'k, bakerik ixatekotan, egin egin-biarr ixan eutsazan gaztain opillak mutillari, eta bai Bertoldin'ek jan batxu bat be itzi barik.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0006 Baña otsoak esan eutsan: Eskatu dautsudana egin ezpadagidazu, yan egingo zaitut.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Yoan zan, ba, aurrera Mari-Pepa bizkorra eta aspaldian bere zai eukan eta yateko gogo ederragaz Kalistro.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Ikusi orduko, ba, esan eutsan onek: ¿Non egon zara orain arte, Maipatxo? Emoidazu zeozer yateko dakazunetik.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Yan eben, ba, biak ogi gogorra ta esan eutsan Kalistrok: Maipatxo, ¿ta etxea ondo itxi ete-dozu urten dozunean?.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 - Yoan arin baño ariñago atzera etxera eta itxi ondo ateak, emetik aurrera yoan baño lenago; ekarri gero zeozer yateko be ementxe egongo nayatzu begira-ta.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0224 Yoan zan, ba, atzera Mari-Pepa eta bidean iñoan bere kolkorako: Kalistrok zeozer geyago gure yon yateko; guriña ta gaztayak, barriz, etxautsen ainbeste be begia beteten; orregaitik zorro bete urr eta upeltxo bete ozpin ekarriko yautsanat edateko.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 Ta aorretxegaitik edo, Madrilgo Frontoi nagusian yana ta lana don Kitotek eta Gantxo Pantzak euki dabenean, yanera baño lanera lagun geyago batu dira.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0034 Ta yanera eldu eztirean lagunena, euron berbea entzutea ta... eurok zer yan daben ta eurok diñoen berbeaz zer esan gura daben yakin barik be... txaloak yotea.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0095 - Txitxu, orren kontuakaz eztok yango, ta itxi egiok orren kontuai.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 (...) ezperen, bere epai ta etsipena jan, edan, iruntzi egiten dituala ta, beraz, jaten doguna gure odol biurtzen dan legez, deungaro jaunartzen dauanak, bere buruaren etsipena beragan daroala.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 Au dala-ta, Ogi au jan eta Jauna'ren Odola deungaro edan daroana, Jauna'ren Gorputz ta Odolaren errudun dala, diño Paul deunak.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0251 Barauagaz, neurria baño zerbait gitxiago jan eta edan, lo gitxiago egin, miña ixillik euki, jolastokietara ez joan, gorputza astindu edo zurdatzez ezi ta enparau gorputzaren nekegarriak aitzen dira.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Ama: Iñesatxuk ontxe be azur da guzti yan dau kerixia.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Beronek yaten dau ba edozer da edozelan, zurru ta purru?.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Onek barriz niri, atzo baiño lenagoko egunian, arto-zatiya kolkotik ostu neuri ta yan gero.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0119 Yan, yan; mutillak buruan be estiak eukitten dabez-da.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Iñurritzarrak be zugatz inguruan ibilten dira, ta mirrizka-mirrizka azala jaten deutse.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Lau bedar eta gatzik baga? Eune! Eta, zelan jan zeinkez?.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 - Jateko gogoa lango ongarririk ez dago jakientzat! Beraz, gure maia, zure bakaldunarena berarena baizen ornitua ta taiutua izan oi da guretzat.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Emakumea bere alaba-ordeaganako bekaitzez ta ikusi-eziñez yanda egoan ta egun batetik bestera geroago ta matxarkeri andiagoak egiten eutsazan.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0065 Orraitio ogi-zatitxo gogor bat emon eutsan zirautsala: Or don egun osorako zer yanik naikoa, baña bere artean auxe uste eban: Basoan leituta ta gosez ilda geldituko don eta etxatan geyago aurrean agertuko.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Bearrbada zure gurasoak, seme-alabak, anai-arrebak, edo... beinzat lagunak, gau ta egun, olerrkariak esan zuan bezela, negarrez eta oyuka diotenak:
Intziria dot-Neure lana,
Sua jana-Sua edana:
Zerr janik ez-Garra ezpada
.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0008 Ona izan zeitela sarri esaten eutsan, ona izan ezkero gozoak yaten betiko atsegintegian egongo zala-ta.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0029 Yantokian, yan bear ebana geldiroegi ta ariñegi barik yango eban, besteen mosuetara begitu barik, eta irakurten zanari adi.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0029 (Lekaidetxe edo konbentuetan eta abadetegietan yatorduan batek irakurri egiten dau besteak yaten dagozan artean).

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. gorostiaga 0029 Aldi ta leku guztietan Jaungoikoa gogoan eukiten eban eta egitada guztiak Beragana zuzenduten zituan, Paul deunak irakasten ebana egiñik: Naiz yaten dozuela naiz edaten dozuela, naiz edozer egiten dozuela, guztia Jaungoikoaren aintzarako egin. (Kor. X, 31).

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0068 Nere Jauna eta Jaungoicua, gueure icharopena dago ceugan, eta zuc emoten dozu bere demporan yateco biar doguna.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Ondason guztiyen emollia, eta gueure Jauna; ceure escuetatic artu, eta yan biar dogun guztia zuc bedeincatu eguizu, Jesucristo zeure Semiagaitic: Aita eta Semiac, eta Espiritu Santuac guztiyoc bedeincatu gaguiyezala, eta bere gloriaco maira betico eroan gaguiyezala. Amen.

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Yan ezquero esquerrac emoteco.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Baiña guzurra iñoan zikoitz arek, eleizkizunetan eta illeta-egunetan besteren llepotik otsoak lez yaten eban, eta amorratu batek baiño geiago edaten.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0041 Ondo yaten bai gendun, bada ta, betetan nintzan.

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Ni bakarrik nagolako enegok yanez ornidurik.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Egunokaz kanpotik yan doat, baiña aurrerakoan beste eraz yokatu bear ddoagu.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Jauna, esan neban, nigaitik bego nasai berori, oiturik nago gau bat eta geiago yan barik geratzen.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Eztok bada gaur egunean, luzaro bizitzeko, gitxi yatea lako biderik.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa baizk ipuin 0083 Bijok mai baten jan eta gela berberean lo-egitten eben.

46. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0222 Lorik egin-gabe baño jan-gabe luzaruago bixi litteke.

47. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0098 ¿Barauac eguin dozuz, edo egun debecauetan oquelaric jan dozu? Eztauque obligaziñoric barauric eguiteco: 1. EZIN DABELACO: gaixuac gaixonduan, edo beste edozelaco macaltasun bat dauquenac.

48. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0098 Luzaro jan baric ezin egon dirinac, esateraco, seindunac nai bularreco umiac dauquezanac; eta esquecuac izan ez arren, barau eguneco jatordu nagosijan, baraua gordeteco biar leuquen beste jan ezin dabenac.

49. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0110 Erlauntza eztiz bete daben erle langilleak, jaten baño eztakian nagirik eztabe nai etxean euki, ta udaguenean erlauntzetik jaurti egiten dabez, eta urten nai ezpa-dabe, izpia edo eztena sartu ta il.

50. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a. arozena 0006 bost illabeteko olaxko guri-guria tontorka bat letxuz ornitua; xaltxa goxo-goxotan eperrak; postriak ere guziak neronek egiñak: baratzako marrubi gorri-mardulak eta krema... sei arraultzakin egiña! ta Mendaro'ko bizkotxoz inguratua Tomax-i krema gustatzen zayonarekin a zer platerka jango duen!

51. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0104 ARTZAB, - Txoriak (2) galazia bezelaxe, ekaitz-ernamuiñ ori jatera, latsaize atsegiña poparean degula, belak bete-betean goazen kalara.

52. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0005 SINFO.: Matrallak aundi-aundi eginta, ezurretarañoko guziak jango ditu.

53. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 ¡Maixu jauna, au atsekabea! Oraintxe bai belarra jan bearrean gaudela.

54. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0013 Apustu zaleokin jaten ditut nere txanpon apurrak.

55. 1900-1939 gipuzkera antzerkia e. mujika 0003 A nere polita!... nere polita...!... Ez dezu nanan egin nai?... Poparik nai ez gaizto txiki orrek?... Nexka aundi egiteko, jan egin bear da!... Apapara eramango zaitut! (zutitzen da) Amatxokin apapara e?... Nai?... Bai, nai.

56. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j. karraskedo 0019 Jantzazu gizon!.

57. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 Itxasoak ere, era berean, toki zakonak ba-ditu eta onela, be-bean (len jan dezuten otarrañak bezela) estalki gogorra dutenak, bai ta itxuak diran edo berez argia daramatenak bizi dira: itxas zakon errdian, beste arrai arin, aundi ta ugarienak; eta itxas azalean berriz arrai txikiak.

58. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0015 Arrai aundiak txikia jan nai ta onek igesi jun bear izaten du; aundia atzetik dijuakio eta batzuetan bere bizi-tokitik al urrutiratzen dira; ta aldenduak, batean otzez, bestean beroz edo beren janari egokia ezin arkiturik, gosez kaskartzen asi, banakatu, ta aientzen edo iltzen dira.

59. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0094 Jan-edan bereziz aziyak, Aitaren etxetikan aldegin ezkero txerri-janak jateraño zuben buruba beeratu dezute.

60. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0420 Iya berataz iñor
oroitzen etzala
lanean aritzen zan
jaun au bizi zala;
Quijote izkribatzen
erotzat zeguala,
ganbara xar bat bere
lan toki zeukala,
askotan zer janikan
ere etzeukala
.

61. 1900-1939 gipuzkera poesia iraola 0437 Eskuetan dauzkatan
lanak egitian
eta nere biyotza
besuan artzian,
laztanka jango zaitut
titiyan jartzian
.

62. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Nekez asten zan izketa; jan-ala, edo edan-ala, berriketa geitu.

63. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab don 0112 Artean neska-mutillak ango oparotasunaz arrituta, ixilik ari ba-ziran ere, ezin geiagoan jaten zuten.

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Egun guztiya igaro zuben Luisachok, ogi zaticho ura besterik jan gabe; len ondo oitua bazan ere, gaisuak ikasi zuben arlotetasuna zer zan.

65. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0127 Len oi ederrian etzaten oitua izan arren, oirik gabe arkitu zanian, noratu etzekiyela zebillen, eta ikusirik baserri bateko echeordekuaren atia zabalik, gaba eztalpean igarotze arren sartu zan barrura, eta jaso zuben ogi zatiyaren erdiya janik, etzan zan gaixua baxtar batian.

66. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0080 - Jangabe ezin leikek orrdea bizi....

67. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0080 Etzekiat, baña, ikusten danez, jan gabe iñorr gutxi iltzen dek; janta berriz, danak.

68. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Munduak galdu du erromatar zarren oroitzapena; lurrak jan edo erre ditu oien ezurrak, ta ainbeste gizon aundien azken obiaren gaiñean, oteak ta iratzeak zabaltzen dituzte bere lore, osto ta buruxkak.

69. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.i. uranga 0436 Senarrari, Mikela-k albiste pozezkua ematen ziyon bitartian, Luchi-k, Pintto pallakuz beterik artu zuben bi eskuakin, eta jasorik bular gañera eman ziyon zekorki saldetan buztitako ogi puzketa guri, guri bat; bada amak, berri on aren ordaintzat, nai izan zuben bere alabarekin alboraketu zerbait pizkor-garrirekin, zoragarrizko asmo osatze ura, eta jan zuten lur sagarrakin bat maniatutako zekorki gaztearen zaticho bat, edanik sagardua, zergatik beste edaririk ezagutzen etzuten.

70. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0132 - Jatekoak gaitz egingo ote dion beldurrez, erdi-gauzik jan gabe; edan berriz, ura bakarrik; otz badago, oera; bero badago, bañura; aize apur bat badago, etxetik irten gabe....

71. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa v. aizpuru 0086 Beida euskaldun gaztek ze ikurritz jarriko nitueken zeon t'Euskalerriñ ikurri orretan jan, lo, laneeri ekiñ alai ta jarrai.

72. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0025 Magdalenako gaisotegitik eta Azpeititik San Inaziyo irten eta andik amasei, ia amazazpi urtera, 1552 garren urteko Ilbeltzian, beste jesuita napar batekin, Otxoatar Aita Migelekin, Borjatar San Franzisko etorri zan Magdalenako gaisotegi onetara bertara, ta ortxe igaro zuben egun bat, San Inaziyok jaten zuben mayian berian jaten zubela ta San Inaziyok lo egiten zuben gela berian lo egiten zubela.

73. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0260 22. Otordu bitartetan ez jan eta ez edan bear andi gabe.

74. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0155 Jana ta guzti berak billatzen dute, ta ori iñori lanik eman gabe, iñori kalterik egin gabe, baso-zelaietan, soro-larretan dabiltzala, uzta-aziendak ikutu gabe, zaitu bearrik ez dute, beren gora-berak ederki ta iñork bañon obeto dakizkite-ta: laguntzik ere ez, beren lan guztiak garai eta era onean egiten dituzte, ta iñoren bearrik ez: okuillurik bear ez, azpiak aldatzen ibilli bear ez, usai txarrik egiten ere ez, sendatzaille ta sendagaitik gogoratu (...).

75. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0203 Etxean jan eta ezta erosi bear izaten; saldu, ta beste gauzak erosteko izaten da; ori guztia, zuaitzari lagundu gabe edo neke txikitxoa ematen duala.

76. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0203 Abereentzat berriz aritz, pago, gaztain, arte, ta oien antzeko beste batzuek ematen dituzten aleak, ezkurr ederr, abereentzat jan egokia.

77. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0173 -¡Ai, amattxo maitea, ez dakizu ze bildurgarriya dan diyozuna! Oraindaño ta beti jakintasuna gauz guztiyetako bear izan da, ta zerbait ondo ta errex egiteko geyago: indarrez ezin dana, buruz egin bear da: ta basarritarrak zintzo, bikain da langilleak izan arren, ez dira naikoa dakitenak, ez ango izkera ta ez diru egikera; beti lanean, izardika, ttxingurri baten eran egunero zerbait gordeaz, gaizki jana, lo guttxi eta emen aiña ta bezelako jantzirik gabe, biziera ttxarra daramaki: ta zerbait, asto batek bezela gau ta egun lan eginda, irabazten badu, ¿zertarako arren diruak gibela aunditu, urdailla mindu edo biyotza aulduta osasuna galtzen badu?¿ez dakizu ara dijuazenetatik geyenak gaitzen batekin datozela?¿ortarako gurasoak biyotz ta laguntzik gabe utzi, berak alperrik galdu, eta azkenean gurasoen tartean lenbaño errukigarrigo edo ayek gabe bakar bakarrik kuxkur bizitzeko juan dira?.

78. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Mirei, ez yan ez edan negon; ainbesteko maitea biztu didan.

79. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 Noiz ikusi duk xorta, igitariaren buruzki? Arrak eta sugeak Yainkoari arao egin al zezaiokete: aita gaizto aiz, izar egin ez naukalako? Idiak ere bai al dik nigar-bide Yainkoak itzai egin ez zulako ta itzaiak alea-bitartean, berak agotza yan bear dulako? Ez olakorik, seme.

80. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Eta Yaunak, Bera nagusi zala adierazteko, agindu bat ipiñi zien: Atsedentoki erdian zegon zugatzetik ez yatea.

81. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0435 Yesusek esan zien: Nere nekaldia asi baño lenago, Pazko-afari au zuekin yateko irrikitzen nengoen gogo biziz.

82. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0435 Nik esaten dizuet, eztut au yango, Yainkoaren yaurgoan bete dedin arte.

83. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0435 Nik esaten dizuet: Eztut gaurgero matsaren arnari onetatik edango, Yainkoaren yaurgoa etorri arte. (1){Bi aldiz adiarazten du or Yesusek, au dala berak lurrean egiten duen azken Pazkoa; baña alaber erakusten du, gero zeruan bere Aitaren yaurgoan yan ta edango duela beste Pazko bat, egiazko Pazkoa, esan-nai-da, betiko zoriontasuna.

84. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0020 -¿Aragia gutxitan jaten degula?, gaineratu zuen beste norbaitek: ikusi izan ditugu ¡alegia! Ameriketatik itzulitako gizon aragijaleok ¿baina zer? oyek ere masailezurra, gure antzera, zorrotza daukate.

85. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0097 Urreratu zitzaion, eta galdezka ari zitzaion, zer zun eta abar... Nastu aldi zuala, eta jateko gogorik ez, erantzun zion gaxoak.

86. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Nere bi lagunak doi-doi mustatu zuten; nik, jateko ta jateko esan nien, eta ez esan bakarrik, baita neronek azkar janez erakutsi ere.

87. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Alperrik ordea! Jatekotxotxak katilluan utzirik, an zeuden nere lagun gaxoak, gogoeta illunetan pulunpatuak.

88. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Nik nere aldetik ustu nituen eztakit zenbat katillu, baiña filosofo-gisa jaten nuen.

89. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Jan zazue, esaten nien nere lagun errukarri aiei; orain baduzue jatekoa, ta jan zazue; ibilketa luzea egin bearko dugu agian, eta non afalduko dugun eztakigu.

90. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0037 Baiña aiek, laster etxera itzuli bear zutela etsirik baleude bezela, etzuten jaki erresumindu ura jan nai.

91. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir lapur 0085 - Guk ere bizi nai dugu, oiu egin nien; gizonak gera zuek bezela, eta zuen janari ondarrak eman nai ezpadizkiguzue, orrako basa-makatz oietara igotzen utzi gaitzatzue, udare min oiek jan ta gure gosea il dezagun.

92. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0050 (...) onenbeste koltsoi, orrenbeste maindira, orko beia, ango moxala, goiko zelaia, beko iñaurkiña; eziñeike, badezakezu, eztaukagula, badezutela, eztanean ezta, nai danean alda; nondik baña, zenbat bada, geuk zer jango, nola biziko, besteai zer emango; aserre ta adiskide, azkor ta makal, ezetz ta baietz, atzera ta aurrera, gora ta bera; baño, azkenean ere, bein edo bein, Joanes ta Antonek alkar arturik erabaki ta korapillatu zan Mikalla ta Iñazio Mariren ezkontza.

93. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 Bazan orduan ijiji ujuju ta deadar alaia galanki; bazan orduan jana ta edana, etxe-bizitzea ta ontzurre... baña gaur, geu baño gutxiago.

94. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0200 - Martiñek ez aldiote ezer ekarri?
- Zera, jateko gogoa galanta.

95. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 - Baita jan ere galanki, goseak ekarri ituen da.

96. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 Jan zak, lizun orrek, jan zak!.

97. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 - Jaten degu, erantzun zion Evak; erdian dagoan orrena bakarrik debekatua degu; ikutu ere ezin egin degu, ilko gera-ta.

98. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Badaki Jaungoikoak ori jaten badezute ezaguera obea izango dezutela, ta on-gaitza berezitzeko argitasuna izango dezutela, Bera bezelakoak izanik.

99. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Eva gajoak sinistu zion, zuaitz artakoa jan zuan, senarrari eman ere bai, eta onek ere jan zuan.

100. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0009 Azkenean Adani esan zion: Lurra madarikatua izango zaizu lanegin arren: jana nekez aterako diozu zure bizi osoan: arantza ta larrak emango dizkitzu, ta lurrako belarra jango dezu: jan bear dezun ogia zure izerdiz irabaziko dezu.

101. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Meza edo elizkizun barruan, arretarikan gabe egoten dira, beti izketan, alde guztietara begiraka, ogia jaten, josta-gaiak alkarri erakusten....

102. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 23 Otoi ta baru egin ondoren, zarrak eliz bakoitzean buru yarri zituten, ta siñestun egiñak zitzazkion Yaunari, gorantzi zizkioten (23) Otoi ta baru... Baruak, berez, yan edateko urritasuna izanda ere askotan, otoyarekin diyoanean, edozein laztasun ta ildura esan nahi du. Otoi ta barua alkar lagun izanik, emen Bidaliek, ta beti Eliz Ama deunak agintzen ditu arazo estuetan. Emen daukagu benetan ardurazko arazoa: esku-ezarrtzez (gerkeraz cheirotonéasantes) Paul ta Barnaba'k egindako gotzai ta apaizen auteskundea .

103. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0715 13 Ni naiz a ta w ; lena ta azkena; asiera ta amaya: 14 ¡Zori ontsuak, beren soñekoa garbitzen dutenak, bizi-zugatzetik yan ta ateetatik irira sarrtu al izateko!.

104. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0242 Emezorci urteco galai bat, deitzen zana Enrrique Bande Sanden, ijadaco gaitzac ceucan ain naigabetua ece, oñace gogorraz ecintzuen jan eta loric eguiñ.

105. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0658 1.ª Aragiya jan diteken egunetan, arraya ere jan diteke, ta otordu baten biyak nastu ere bai.

106. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0658 4.ª Arrautz ta esnekiyak jatea zillegi da beti, baita barau egunetako gozari ta apari txikiyetan ere.

107. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0063 Zerr emanik ba`neuke nik gixajoak! Ez detanetik nola emango ditzut?" Zerr ematekorik ezdaukazu la? Dirurik ez daukanik ez du ollorik jaten.

108. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0063 Olloa jateko ba daukazu!....

109. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0063 Iraulki esango ba'zendun... Dirurik ez detalako olloa jaten det; ollo gixaxoa zerekin alikaturik ez daukat-eta!....

110. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Badira bai, Euskaltzaindian, gizon jakintsu asko; bañan ez dute jakintsuak beti mai ederrenetan jan bear:.

111. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0007 Etxearen atal edo alderdi nausiak abek dira: Sukaldia, suaren bidez notin eta abereen janari-edariak gertatu, otza danean berotu, jan eta edateko bear diran tresna ta ontziak garbitu ta gorde, ta iñon lanik ez danean sendi guziak astia eman edo igarotzeko tokia.

112. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Mantel. - Jaterakoan maia estaltzeko oiala.

113. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak f. urkia 0009 Platera. - Janariak artu ta bertatik jateko dan ontzi zapalborobilla.

114. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Jaio berritan zuzenean joaten dira ostoetara jateko; ordea, lenbiziko berak botatako ariekin bil-bil egiten dituzte.

115. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0012 Arrak udaberrian agertuko balira, arseniko-urakin egin iltzeko, jan bear dituzten ostoak pozoitu edo menenatu egiten ditu ur orrek eta.

116. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Ar abek landareen axala jaten dute.

117. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekard 0033 Bitartean alpalparen osto guztiak jaten dituzte ta batzuetan beste alpalpa-tokietara joan oi dira janaren billa.

118. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0006 ¿Zer ote dute aitona, txoritxoak orduan? ¿Sugea arnasa gaiztokoa al da edo? Eta txoritxoa orrela daukala bereganatu ta jan egiten omen du sugeak ¿e? - Ala diote.

119. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 (...) eta alan aragi gauza jan leikie, aragiaren buldia artzen dutenak bezela, baldiñ kruzadako buldia badute, eta aragia jaten duten egunian, ez aragia jan aldi bakoitzian, ezpada aragia jaten duten egunaren barruan, Aita gurea bat errezatzen badute Aita santuaren intenzioagaitik.

120. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 PIARRES,- Ean orhoitzen naizen?... To, sekulan ez diat ahantziko nola behin jaten parioa egin-eta, gu biek garhaitu baigintien bi Hazpandar jalerik haundienak.

121. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0292 Orhoitzen haiz, nola bi mutil tripa haundi hek erhautsi gintien lukainka jaten?.

122. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Bizitzekotan jan behar.

123. 1900-1939 lapurtera-nafarrera antzerkia larz 0296 Eta deusik ez badute, deusik ezin jan.

124. 1900-1939 lapurtera-nafarrera poesia zby 0275 Jende aberatsekin
bizi nauk aspaldi:
Egun guziz asea
diat irur aldi,
Kuzinariarekin
nauk aichkide andi,
Ark emanik badiat
jan aal aragi
.

125. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 - Bai bederen gosearena? Har zazu beraz mahain gainetik ogi kozkor hori eta biek jan dezagun.

126. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Eta erditik eginik Jesusek eta Micheriak jan zuten ogi kozkor hura..........

127. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Othoi arrats guziz emadazu mahain gain hortan, eske ibiltzeko beharrik gabe, biek erditik jan dugun bezalako ogi kozkor bat.

128. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0208 Eta orai, irri churi bat ezpainetan, etche-ogi garbia jaten duten hortz eder batzu kirrikan, ari ziren, ari!....

129. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0203 Bezperan ukhana, baginuen bakhotchak karnet ttipi bat: hor ezarria zen zoin etchetan behar ginuen lo egin Erroman ginen denboran, eta zoin ostatuan jan.

130. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Ezin daitake erran aphezaren solas horiec nola ilhundu zioten Micheli bihotza: ez zuen gehiago loric ez janic lethi lehen cominionea gogoan: gaicho haurrac senditzen zuen bere bihotza Jesu Cristorentzat dena amodioz bethea, eta casic iracutsi zioten Jesus zela Yainco bat ikharagarria eta harentzat lehar zela izan amodio baino beldur gehiago.

131. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0217 Kondatzen ohi baita, lehenagoko demboretan, Semperen salda plazarat ekarrarazi zutela pilotariek, eta salda han jan zutela plazaren erdian, beldurtzeko zen, (...).

132. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Pareta bat arte bizi baitira biak, etcherat heldu zaio aphezak bere kantari gazteekin jaten dituen aphairu onen usain michteriozkoa.

133. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Eta eri gaichoa hor emaiten da untzi chabaleko hamabi gauza on hetarik bat jan beharrez...... tira ta tira.

134. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 - Janzkitzu, etchek'andrea; beharrez, iretskitzu, zailak iduritzen balimbazaizkitzu.

135. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 - Oi, oi, aski, aski hola!...... Ezin jan dezazket; ezin trenka; iretsi behar, zailaren zailez.......

136. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Oi Dariusen lasterrak, Katalin tarrapatan jin zitzaiolarik erraitera, harek manatu hamabi chintchimariak janik, leher egiten ari zela etchek'andrea!.......

137. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0069 Chintchimariak jan! Debrientchoa! Janarazi dazkonala? Zinezko astaña, zozo pikaroa? Ergela!.......

138. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0136 Jesusek du haren gibelean jaten eta edaten, eta akhitua denean sosegua hartzen.

139. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0062 I. Agertu cen ardura bere Apostoluei, eta bertce dicipuluei, mintzatcen ciotelaric; eta batzuetan heiekin jan ere zuen.

140. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0133 Bainan nola arbolac fruitua egin eta ekharri duenean, fruitu harec irauten baitu arbolatic berech, eta begira baititake gero jateco; hala ber mezaren fruitua, Gorphutz-Saindua, Elizaren escuetan dago meza ondoan ere; Elizac begiratzen du eta ohoratzen bere aldaretan: hura da Sacramendu Saindua.

141. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0133 Errana da, Ortzegun saindu arratsean, Jesus Jaunac bere Apostolueri bere haragia jaterat, bere odola edaterat eman eta berehala, Jon Doni Joanic hartu zuela Sacramendu Saindua, eta comuniatzerat eman ziotela Andre-dena Mariari eta harekin ziren emazte saindueri: han baitziren bada hurbil barne batean bilduac.

142. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0137 Han iragan nituen bi egunak phesta gorrian iragan gintuen, etchetik etcherat, arno berri jastatzen eta irrisa jaten!.

143. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0132 Jesusek erran zioten: Zathozte jaterat.

144. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0132 Jan izan zuten ondoan, Jesusek erran zion Petriri: Simun, Joanesen Semea, maite nuzuia hauiek maite nuten baino gehiago? Ihardetsi zion: Bai, Jauna, badakizu maite zitudala.

145. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0089 Ematen daroku bere haragia jatera, bere odola edatera, gu ere ganbia gintezen emeki-emeki haren izatera; gure arimak har detzan haren sentimenduak eta haren Jainkoa ganako amodioa.

146. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak zerb metsiko 0055 Itsasoan doanak ongi jatea du gogoan, ongi edatea ere ba.

147. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Gai onetzaz itzegitian gogoratzen zait xuberotarren kanta eder bat, bere itzetan esaten du: Txorinuak kaiolan trixterik du kantatzen, dialarikan zer jan zer edan kanpua desiratzen, zeren, zeren, libertatia hoin eder den.

148. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 Guri ere orixe bera gertatzen zaigu, ba degu zer jan ta zer edan, bano euskaltasuna galtzen da ziaro, ta emendik urte batzuetara gauzak ola badijoaz, gure erri ontan ez da ezer euskaldun geldituko izena besterik.

149. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0068 261. - Haurra, zer jateko zinduten egun?. - Otsoki, [BNarn], (Aitaren manuz, haur batek ihardesteko zuena).

150. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0409 Horren eztitzeko aski omen da edatea esne gordina edo lahar osto ura, edo oraino jan-azu eltzaurra.

151. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0207 Diotenaz, oilasko baino talo ardurago jaten ohi zuen; bainan ni beldur hori petiarrek asmatua dutela.

152. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0403 Han haurrak deubruari jaterat eskaintzen diozkate edo hari saltzen.

153. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0375 Hilkian bizi da sai zuria ere eta itsasoak abere hil bat leihorrerat aurdikitzen duelarik hegaztin hunek bere mendietarik usnatuko du eta aztaparretan harturik eremanen harroka tarte batean jateko.

154. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0595 Uzkinacho, phika, kankanote eta taktaka arras hegaztin kalte egileak dire: zer-nahi chori arroltze ohantzetan jaten dutelakotz.

155. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je med 0012 Usnarik ez baginu, berdin jan ginezake eta edan zerbeit onik; usain goxoak zer diren ez ginakike, bizi ahal baikinintazke berdin; erranen dautate hatsa hartzen ahal gindukela orobat ahotik: ba, bainan gure bizia ordu beretik itsuski laburtua litake, eta, geldi lakiguken poxia, baginderamake arras nekez.

156. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Bertzalde botoila batean ezarriko duzue ur erakitu duena: gero ttuttuan bat bertzearekin nahastikatuko ditutzue haurrak jateko mementoan.

157. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0013 Gero ezar lekhu freskoan eta haurrak jateko mementoan askiko da eman behar den ttuttua ephelaraztea.

158. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0021 Hola, ez duzue choilki konfituraz haziko, hau biziki maite duelakotz; ez da ere bortchatu beharko hastiro duenaren jaterat, on eginen diolako estakuruan.

159. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 5ampdeg;) Khasu egin behar ziote oraino janetikako ez ontsatze guzier: goiti-beheitier, barne-gogorrari.

160. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak haurren arthatzeaz 0038 Utzazu lehenik geldirik jan gabe zombait orenez; gero emozue noizetik noizerat ur hotz chorta bat kullirka; ontsa erran dut, ba, ur hotza ezen ur beroa emaiten badakozue, goiti eginen du berriz.

161. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Yaun Prefetek iskribatu izan dute letra bat auzaphez guzieri mintzatzeko kabala ustelek izaiten ahal duten haragi sanoez edo yateko on direnez, nola azpiak.

162. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Gerthatzen da kabala ustel tuberculose bat hiltzen dutenian laborari etche batean kabala harek badituela azpi batzu yateko on direnak.

163. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Yendek ez gogotik yaten haragi hortarik.

164. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Orduan, kabalen yabek haragia ezin salduz ehortzen dituzte yateko on litazkeen haragiak.

165. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0067 Manobrarik ez dute zor laneko on ez diren kabalek; ez eta ere yateko direnek edo ume egiteko bakharrik hazten direnek.

166. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 00001 Atzoko osuan agertu zan 1401,05 laurleko, baña ori ixan zan irarkolako oker bat, 1.461,05 kopuruan, 6'ri, gorantza daukon belarrija jan eutsien, eta 0 gelditu zan.

167. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Jan eta jan ari giñan eta atera ziguten legatza.

168. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bildur gabe esaten degu bera dala gure errian Aberriaren eta abertzalien areriorik aundiena, ta ongi etorri zitzayola zueri laguntzeko aitzakia, abertzalien kaltez jarduteko, Aitortzen degu berari zor diogula degun zebelizaziyua; bera izan ez balitz oraindik debarrok lau oñian ibilliko giñan eta atzaparrekin jaten.

169. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Orain gauzak dagozan lez, egunero errial bat igon biarko da, ostantxean iñoz ezin izango doguz atrapau jan-edan-erre-abarkiyak dagozan goya. SAGU-ZAR.

170. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Maya onetsi ta gero, jan gendun oso ederki, alkartasunik andiyenian.

171. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Amaitu zan, eta danok juan giñan bakotxa bere etxera jaten; oker diñot, gelditu ziran lau-bost erroskera, ta eskola-maixua, bertan bixi dalako.

172. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Illuntzijan, naikua jantza eginda, juan giñan eguberdiko ondakiñak jaten.

173. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Illunabarrean otzagaz dardar Elorrio'ko txadonpean egunik geyena igarota gero, kalea gora joyan gizon txiki bixartsu bat, bizkarrean zer-jan andi bako zorrotzoagaz eta soñeko zar urratuekaz, emen inguruan Polit-Polita deitzen yakon agure txiro-txiroa, ondo gogaitsu ta ixillik.

174. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Bere artean iñoala berriz: Ezin aterpetu ardandegi baten gaurko gabaz, ez jan-edateagaitik, gabaz iñori enbarazurik ez emotearren baño.

175. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Zaldibi'ko mondeju ederrak
Jaterako garayean,
Erri bereko abertzaleak
Jarriko dira goi-mallan,
Zeñetatikan gustiz ederki
Zabaltzen asiko diran...
¡Egi ederrak daude jarriak
Sabino Aranan dotriñan!

Pikuta.

176. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Ori ikustean jaun orrek, on biarrez, esan omen zion beste bateri, zer gertatu zitzayon, gura bazuan etxera eraman eta jateko.

177. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Onek orduan erantzun zion: Eskarrik asko, jauna... baña ez naiz arkitzen orren gaizki, modu orretan il dan txerri bat jateko.

178. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Azkue abilla da baña Bereziartua pillotan aitaren semea onek irabazi jateko gogua iriki zuten.

179. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Euzkel-ikastola barrijak edegi, ikaslak geitu, ta euzko-abixendun ta enparauko Euzkadi'n ogija janda bixi diran gustijak euzkeldundu'ta txaidiak-ziar euzkeraz bakarrik entzuten oituretu.

180. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Leorr bi ta lau artza askatzen dabez, pizti gosezto aek ziñopa biok ezpaz urratu, agiñez birrindu ta zatika jango ebezalakoan; baña Jangoikuak alan nai-ta basapitiok ziñopen aurrean otzan-otzan agertu ziran eta ezetariko kalterik ez eutsen egin.

181. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Arako baten saspi gau ta egun barutzik, ezer ez jan eta ezer edateko ixan zan, eta gogo-goraketa aundija ixan leban.

182. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Eta erettian, azija bidonduan jausi zan; eta bidaztijak ostikopetu, ta egu-txorijak jan egin leben.

183. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Basarrijetan ottura dan legez, indaba zurijak eta makallua jango doguz.

184. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Arrosa jaten dogunok, tropiezuak gura, ba....

185. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Beraz irutatik bat baño geixiago jaten du banakoltzak edo administrazioak, ta beste.

186. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Geientzuk oituta geunden soroan edo basoan lan egin, al zanean txiki-erdiren bat ustu, jan eta lo egiten bakarrik, ukulluko gizentzen dagon abere baten erara gizonak beste zer egiñik ez balu bezela.

187. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Abestiari ekin ezkero aitu dira txorakeriak: itxuraz abesten degu euskotarrok, ondo jan ta ondo edanak egon arren.

188. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Egun oyetan, jaten ditugu ipurdiz gora eltzian egositako ollo gizenak, lukainkak gozagarri dirala egositako barbantzuk, ta ardotan egositako sagar ta udariak-ere.

189. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Ume koxkorrak Bakaldun egunerako bezelaxen, beste poz bat ere bagenduan zera... zea, Bakalduna ere etorriko zala Eguarri jaietako turroiyak jatea; bañan, ez umiei erregaluak ekartzen dien oitakoa; ezbada zaldi zurian gañian aspaldian etortzeko dagoan ori.

190. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Nere etxeko tellatupian, eun gutxi etorri barru asi ziran egiñal guztian beren kabitxua antolatzen, ta gaur bigarren jarri aldiyan dituzte bost txito, ta ikusgaiak dira, beren gurasuak etortzian janarekin, nolaz azaltzen duten beren buruba ta irikitzen duten beren mokua ayek ematen dioten jana artzeko.

191. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Saskiyan jana, ta gaztelu-ertzian jan, itxasoko ur zabalera begira.

192. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Ez duelarik neguaz handira artean ogiak belharretan joaiterik, halere jan behar du bethi bizitzeko eta hotzari ihardokitzeko.

193. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Eta ezin jan ogiak, bertzeek baino gehiago, jatekorik ez duenean bere hel menean.

194. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bizkitartean janen duen izarian da azkar helduko neguaren burura: eta negutik lekhora duken indarretik doake haren geroko gora behera.

195. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ah! zer merkhatua! Mundu bat! Gehienik begia jo daukuna izan da hango hala; haragiki, oiloki eta belharki, jateko diren zer guzientzat egina sal-erospen atherbe handi bat.

196. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Batek zion: Aldi batez, sasoina ere halakoa baitzen, aintzinkorra, arbole azpi batean nindagon, ene munizioneak oro errerik, gerezi jaten.

197. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Dembora pasa gerezi jaten ari ninzan.

198. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Bezperan samurtuak bide ziren, phentze berean sobera trefla janik.

199. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Zopa jaten bezala ari, futcho, gure erbiak, elgarren meskaratzen!.

200. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Artho lasto horiek bildu eta, osto batez estekaturik ahurtaraka, sartzen dazkote chutik dagon ondoari gain behera, idor diten han; eta idortzen ez bazauzkitzu ez dukezu gauza handirik galdu: ezen jan ahula da hura aberearentzat.

201. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Egizu ilhar anhitz; kozina ilhartsu, azkar, janez, etzare lotsa izanen, lanarekin borroka artzeari.

202. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Batzu bihiturik jaten dire, bertzeak leketan, bihitu gabe; leka osoak hala-hala, edo bi hiru pusketan.

203. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Bai bihituz jaten direnak, bai leketan, batzu ala bertze, baditazke goiti doazinak, zurkaitzetan, eta bai aphalak edo motchak.

204. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Baserritarrek, hirietarik urrun direnek, egin dezatela bihituz jaten diren ilharretarik.

205. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Begoite lekak barne ahul eta mutur zurientzat; jan azkarraren ehaiteko eihera tcharregi dutenentzat.

206. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Bichtan den gauza da tourteau-ak ura behar duela urder emaiteko; bertzela janhari zukhuela litekela; ura ontsa hartzen duen tourteau-arekin aitsago dela bazka gocho baten egitea; bazka ongi egina balin bada kabalek gogotikago janen dutela.

207. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Europaren gaitzetatik bat liberalkeria da; onek erraiak jaten dizkio, ta orrengatik gaurko Europa, erraiak galdurik dauzkan atso zarra bezala da.

208. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Bulda santua artzeko beartsutzat artzen dira beren eta beren etxekoen jan ta bizigarria beren lanetik ateratzen dutenak, naiz beste zerbait izan edo naiz irabazten duten guzia bizitzeko ez bear izan.

209. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Eta Bulda onen eskubidez baliatu ditezke oiek, kontzientzi-saririk gabe, Buldaz zillegi dan egunetan aragia jateko ta beste eskubideak artzeko.

210. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Bulda ori artzen duten guziak zillegi dute edozein egun eta otorduetan esnakiak, arraultzak edo arraia jatea.

211. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0002 Geroztik baru eguna danean ere, zillegi da barua austeko ta apaltzeko esne, esnaki, arraultza edo arraia jatea.

212. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak inza 0003 Urdai urin edo koipearekin janari edozein gozatu diteke aragia jatea zillegi eztan egunetan ere edozein otorduetan.

213. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Pello.- Badakit, Kirten, badakit aserretuko etzeratela; badakit alkarrekin jan, alkarrekin edan, alkarrekin abestu, alkarrekin bildu, alkarren artean zabaldu, zabiltzatela.

214. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Kristau-Ikasbidea ikasteko alegiñak egiten ditu, jaten ariko balitz bezela ezpañak eta matrall-ezurrak mugituaz.

215. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 341. Entzun izandu det bularreko gaxoa daukatenentzat azukrea jatea oso ona dala eta arrgal daudenak sendotzeko ere bai sendakairik onena dala.

216. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1923 0001 - Azukrea (bareztia) eta azukre gauzak jatea, tisikoentzat eta arrgal eta aulentzat bizirio ona da, baño arrgal daudenak edo tisiko daudenak ez dute euki bearr tisikotasunez gañera, diabetes deritzaion gaitza eta eztare gibeleko miñik, oiek euki ezkero, azukre gauzak arrtzea kaltegarria izango litzake ta.

217. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. irazabal 00003 Aldra edo pillo onen asmua da Bizkaiko erri txikijetara, jaupak edo mezak abestuteko juatia, erriko jayetan; eta onetarako, jakin erazo gura dautse Bizkaiko txaunburu gustijeri, edonora juateko gertu dagozala onetarako, jana ta bultzija bakarrik ordaindu ezkero.

218. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.i. etxeita 00003 -Ene alabatxua, atzo ta gaur jan barik nago.

219. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Arruak ikusten eben au, diño Augustin'ek, ta asarratu ta sumintzen ziran, asarrez ortzikaratzen ziran, amurruak jaten zituan; baña zure otseñak Zu'tzaz eukan bere itxaropena, ta ez eutzen jaramonik egiten lenagoko jakingai utsai, ta zorakeri guzurrai.

220. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00169 Lanik aldanik eta gitzien egin, alik eta ondoen yan eta edan, gexoak bertan bera itzi... lotzabakoenak buru.

221. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 -Osoan, Jauna. Jan ostean bakarrik ketu edo pumetako agindu zeunstan, eta benetan ekin dautsat eten barik, gosaldu ondoren baskarirarte ekin eta ekin, baskaldu ondoren aparirarte kea barrura ta kea kanpora, ta apaldu ezkero be oeratu arte kea atera ta iruntzi, aotik sartu ta zurretik bota.

222. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 ¡Demontre! Makiña bat talo ta opill eder janda egoan gure aitaita...

223. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 -Bedarra jaten basora...

224. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 Larogeitik gorako bere bizitza luzean alperrkeriak ordu laurdentxo bat ere ez dio jan eta.

225. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 - Baita azkarrtasuna ere! Aundikiek ordea: opill goxo asko, otarro, txurrut geiegi ta milikakerietatik erruz jan oi dute-ta... gero... beti argal, beti ziztriñ eta beti moko-igarr daudela! ¡ Ala bearr! ¡ Jakiña !

226. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00030 ? Negarr eragitekoa da au gero! Bere amona gaxoa aterik-ate ezerr jango ba'dute, etxeko guztiek ikusialak ikusten eta ?illoba bitartean... ontza ba'llitz bezela !...

227. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0077 Inazio,
Palazio,
Jan ta eran despacio;
Ogiya purra-purra
Inazio
lapurra
.

228. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0080 Or goixen
Aristitxu baten
kukuak umiak
Azi xosak aurten.
Kukuak azi eta
Amiluxak yan:
Au ere kukuaren
Zuertia zan!
.

229. 1900-1939 zuberera antzerkia a. hillau 0020 PETTAN - Janen duk, Bernat?.

230. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0374 Euliyek atrapau ta euliyek jan, ta lo egin Xemeingo elizako zelayen etzunda.

231. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0374 Eta ordun Euliskik esan eban ia berak euliyek jan zittun lekuen igual jan ein ixango ebala arbola andiyori; eta orduan asi zan beran bierrak egiten eta an asi zan arbola andiyori urteten.

232. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0375 Eta iru egunien egon zan jan okaana, jan keixe, ta jan ta jan.

233. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0375 Lepa-otzarakadak jaten zittuen.

234. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0013 Batek: barriz:
Iturburuak
otzez ikara.
gure biotzak su-garrez.
Zugana gatoz
Jesus maitia,
Zu jatearren poz pozez
.

235. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0412 10. Obendiaren (pekatariaren) belarrietan itz oneik gozo-gozoak eta maitagarriak dira; zuk, nire Jaun eta Jaungoiko orrek, ezeuki ta txiroari zure Gorputz deun deuna jatera deitzea!.

236. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0088 Aldendu nigandik zure zartadak,
zure eskuaren zigorrak ondatuta izten nau-ta.
Utsakaitik asarre egiñik zigortzen dozu Zuk gizona,
zerenak lez jaten dozuz aren ondasunak:
gizona arnasaldi bat baiño ez da.
Entzun, Jauna, nire otoitza,
egin jaramon nire deadarrai,
ez egin entzun-gor nire malkoai:
zure etxean arrotz nozu-ta,
atzerritar, nire guraso guztiak lez.
Baretu zaitez, emoidazu arnasa,
ni ezer ez izatera joan baiño len!.

237. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0249 Guzti orreik, aldi egokian
jana emon dagitsezun begira dagoz;
Zuk arei emon, eta areik artu egiten dabe;
Zuk eskua zabaldu, eta areik ondasunez beteten dira;
Zuk arpegia gorde, eta areik ikaraz jarten dira;
Zuk arei arnasa kendu, eta il egiten dira,
euren autsera biurtzen dira;
Zuk arei arnasa bialdu, eta biztu egiten dozuz,
eta lur-azala bizidunez beteten dozu
.

238. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 Bideetan jana izango dabe, ta ibar guztietan larra ugari.

239. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 Beraz, ba-dirautsuet: ez arduraz ibilli zer jango dozuen bizi izateko, ezta gorputza zeaz jantziko ete-dozuen be.

240. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0105 Arro ebillen artz bat, gorpurik ez jatearren, gizakumeak maite ebazala-ta.

241. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0111 Joan zan basartera, ta leoi bat aurkitu eban an txala jaten; bildurraren andiz, eskuak gorantz jaso ta ots egin eban: - O Zeus altsu!, len, lapurra aurkitu ba'nengian, aume bat eskiñiko neutzula agindu neutzun; orain, barriz, leoiaren erpetatik iges ba'dagit, zezen bat lepo egingo dautzut!.

242. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0095 11. Igo zan barriro, ogia artu ta jan eban; eta eguna argitu arte itz ugari eginda, joan zan andik.

243. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa x. gereño 0033 Jateko gitxia zala ta, gurasoen tristura ta hasarreak zirala ta, Zuriñe ez zan ondo hasi.

244. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0062 Behinola, lobeak osabeari berari entzuna, zezinzati batzuk jan ostean, hareen ordezko ta truke, berak apartean gerturiko zezin-aizuna edo sasi-zezina, merkeago beti bere, sartu ei eban lapikoan, eta ezetariko kezkarik bage, egin bere: sagua, aurretiaz hil eta narru gorrian gatz emonda jarria.

245. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0163 Mukit baten ganean jesarri da zaharra eta hasi da jaten.

246. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa k. gallastegi 0020 Ibili arin, bustita egongo data, gautxoriak jan ez dagien.

247. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0111 Yateko gogorik izaten dozu?.

248. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa abeletxe gazig 0111 - Yan baño len bai.

249. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Eta Urias'ek erantzun zetsan: - Jaungoikuan Arka Santua, eta Israel, eta Juda, eta Joab, nere nausixa, lur gorrixan gaiñian, ala bateko estalpietan dira, eta, ni juango al nintzan ba etxera, jan da eranera eta emaztiagaz lo eittera?.

250. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Eiñ eban Urias'ek Jerusalem'en a eta urrengo eguna, eta David'ek deitturik bere maira, jan da eranian mozkortu eban itxuli biar zan besperan.

251. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0433 19. Ikusten ninduzuen jan eta eranian aragizkuak letz, baña nere benetako janarixa eta erarixa, gizakumiak ikusi ezindakua.

252. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak alzola 0138 Onexek dira: 1. Launakuen soiñuan:
Aita Juaniko
Seme Periko,
Zer dauku afariteko (bis)
Oriyo azak gozo-gozuak
Arto beruaz jateko (bis)
.

253. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0008 Ez, ba, burubaik larritu, zer jango, zer edango, ala zegaz jantziko ete-garan-esaten; oneik gustijoik, ba, atzerritarraik billetan bai'tabez eta gustijoyen biar zaraela bai'taki zuben Aiteak Matai legezko Goizparra VI 31 32 irakatsi euskunian, ez eban bere buruban Lautze ta Buda'ren antzeko irakasmenik; Josu-Kisto jaunak irakatsi gura lebana ardura larregikerija ez dala ona ixan zan.

254. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ker didaje 0015 3. Janariari buruz, bete egizu al daikezuna; alan be, sasijaungoikoen irudiai eskiñitakotik ez egizu ezelan be jan, jaungoiko illen gurkeria da-ta.

255. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0008 antxe izan dauz ainbat eleizatxo mendi-erpiñean, aldiak indarrez sitsak jantzia lez janak, beera eratsiak, eta bertako bakarzaleak beso maitekorrez barriro jaso ta txukun apainduak.

256. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak f. zenarruzabeitia 0351 Jesus ezer jan-edan barik dago....

257. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0153 Ogi au jaten dauanik ez da ilgo, agindu eban Jesukristo'k.

258. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0197 Beraz jantzi, jan-edan edo beste edozer aurra botateko egin daroyen amak, gizon-iltea egiten dabe.

259. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0243 Oparo jan-edan, bitxiz jantzi ta andikiro bizitearren, zorrez bete, ta ordaintzeko alegiñik ez dagienak, okerrkeri gaitza egiten dabe.

260. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 ZALDUNA - Aurrerapenaren bidea... Lenago, antziñan gizonezkoak leiza-zuloetan bizi oi ziran ardi larruz jantziak eta elkar jaten zuten... goseak, otzez...

261. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0183 ZENON - (Irakurriaz)... Emen dago berria. Iruñe. Agorrak 16. Atzo. Aramitz goiko erritik bost laguneko familia oso bat gaxotegira ekarri dute arras gaizki perretxiko pozoidunak jan zituztelako. Oso larri arkitzen dira iltzeko arriskuan.

262. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 PRAISKU - Ori ere egingo dugu bada. Baiñan bitartean, jauna (Letraduari), jan beza lasai ardo gorri ontaz ederki bustiaz, barrena berotuaz.

263. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0186 BENTURA - Praisku'k arrazoi du. Perretxikoak jan eta gero barrua ondo busti bear da. Basoan sortzeko ere perretxikoak lenengo ezetasuna bear dute eta gero beroa. Edan zagun! (Baso bat artuaz edan beza, beste bazkaldarrai ere orobat egin araziaz) Zuen osasunerako!

264. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0188 ZENON - (Sarturik) Ai amatxo! Ori esan, ori. Nere bizi guzian ez dudala geiago perretxikorik jango zin egiten dut. Nere otzikara ta gorako okagarria... (Gorakoa egiñez) O! Au nazka!

265. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Xatur - Zaude... Ixkira eta karramarro batzuek jatera konbiatu naute... garagardoaz.

266. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0024 Erroxali - Nik esan dedana: auldadea. Otzikaraz dago. Onek jan egin bear du. Ollo salda obe.

267. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Xatur - Senda adi, ta joango aiz! Oraindik luzaroan irauten al din programan. Jaten asten ba'aiz eta beste buru-austeak aztutzen, zinera ezik dantzara ere joango gaitun elkarrekin...

268. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0026 Xatur - Indarrak etortzen ari zaizkin orratiokan! Bejoandinala! Zer ote, esne bataiatuaren ordez txuletak jaten asten aizanean?

269. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0114 Kasilda - Ez bait du txoriak aña jaten.

270. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0266 Peru jaunak ikaragarriak esan zizkienan markex petralai, kristauak ere etzirala orrela jokatzen zutenak, arrokeria beste gizalegerik etzutela eta abar.... Azkenerako ordea, neskaren osasun-ezak ikaratu zizkiñan. Jateko ganorik ez, egunean baiño egunean goibelago ta medarrago, izketan ere ezin egin erazi.... Zer nai dun, Joxepa?

271. 1940-1968 gipuzkera liturgia v. aramburu 0195 Aingeruen jana, giza-jan egin da;
Iduriak alde! egizko ogia au da;
Au arrigarria! Mirabe txiroa,
Jaki dezu Jaungoikoa.

272. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0020 Ezker-eskubi, beso biak sustrai,
aizea astinduz, bizia edaten.
Zuaitz bat dirudik zerutik jaten
ipurdiz gora... Goian ote-dek jaia?

273. 1940-1968 gipuzkera poesia mde 0002 IGELAK
Ainziko urerat
illargi-laurden bat erori zan
zuri, yori
gauko zitu zori:
igelak yan dute, igeltxo igeldariek.
Orain, berriz,
intzirika daude igel, igeltxoak
igel, igeltxo xoroak...
Gau-miñean
aintziko igelek dute ai ei!
illargi-min.

274. 1940-1968 gipuzkera poesia i. olabeaga 0005 7- Aberastasun guztiak utzi
ta beartsu izan nai zun,
Jesus'en antza oso-osoa
ia beregan jartzen dun.
Garai artako gosete baten
ondasunak eman zitun,
naiago zuan jateko billa
kalez-kale eskian jun.

275. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0082 Ondo biziko dek, parra-parra jango dik, nai aña emango ziote; ala ere arek naiago dik nere ondoan otzik-dardarka egon praille-sukaldean bero-bero baño.

276. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa sorarrain 0084 Barrukoaren poza! Artean bazeukan zer jan, baña lenago aña etzetorkion leiotik.

277. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0018 41- Nik egunen baten
jan eingo zaitut zu...
Ta amari semeak:
Zer diozun ba'kizu?...
.

278. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0019 44- Amatxo guztiak
sarri oi dute ori esan;
baña amatxo batek
bere semea jan?...
.

279. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0019 45- Ez da izan... ez dago...
ez da izango amarik,
bere semetxoa
jango lukeanik...
.

280. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0019 47- Egirik aundiena
oraintxe dezu esan:
egunen baten bai,
jan eingo nauzu, jan...
.

281. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0020 51- Amatxo, beldurrez
ez zaite ikaratu...
aragi-odol jatez
ez zaite beldurtu...
.

282. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0021 55- Baña gure asabak
MANA jan-ondoren,
berrogei urteetan
guztiak il ziren...
.

283. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0021 56- Nere odola berriz
edango duanak...
aoz nere soña
jatera eltzen danak
,

284. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0032 97- Ordutik gaurdaño
zeinbat eta zeinbat
Jesusekin jatez
egin dirade bat...
.

285. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa arti mundu 0241 Beti esan nuen: Zorriek eta arratoiek janen zaituezte! Eta azkenean gertatu da! Arratoi batek zuetatik bati jan dizkio sesuak!. Alegratzen zela zirudien. Pistiak haurraren fontanelatik sartu zuen musturra, eta haurrari jan zizkion sesuak! Gobernuak nola utzi zuen etxola zikin hoek egin zenitzatela ez dakit!

286. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0025 Jan-da-edan majo egiñ zutenean dendariak esan zion:
- Ia, atera ezazu bada urre puska ori, oraiñ ikusiko degu zenbat balio duan da.

287. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0116 Erraldoyak, burnizko ariakiñ egindako kartzela baten sartu zuan eta jatekoa ipiñi zion ontzi batean.

288. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa yazp 0116 Biaramon goizean erraldoyak amorru aundia artu zuan Dik'ek ezer ez zuala jan ikusi zuanean, eta kartzelatik atera, ta gogorkeri aundiz aoa irekiazi ta jatekoa sartu zion.

289. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa a. etxarri-aranaz 0091 Norbait ill al det? Geiegi jan edo edan?

290. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa bide izkutua 0164 Tankredo'k, alboratuz, ozenki esan zion:
- An zaldia... ta besteek oartu ez zezaketen gañeko zukutik jaten...

291. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Eta Izartxo...? Izartxo sutondoan, berebiziko jan goxoak maneatzen.

292. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0072 Eta... ai! bertan naiko jana aurkitzen ez ba-zun... aren ojuak ordun!

293. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa eston iz 0121 Atzo bertan jan bait zituzten alkarrekin, Txitxi-burruntzikoan, arkume-gazta ayek; eta jan-edan bitartean, lengoak oroiturik, euren asmo zitalak berritu.

294. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zugker 0178 (29) Aitak neri bezela, nik zueri erria ematen dizuet, (30) nere errian eta nere maiean jan eta edan dezazuten, eta alki aundietan eseri zaitezten, Israel`go amabi arrazaen auzi-maieko.

295. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa mitziar 0130 Aizute: Azkar jan-ta, emengo meza entzun bear diagu!

296. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0047 Txakur txar onek antzeman dit
nik ortzik ez daukatena,
berialaxen billatutzen du
neri sobratzen zaitena;
kaxuelka bat tripaki banun
ta berak jan dit geyena,
gero kontua pagatzeko ni,
orrek ematen dit pena.

297. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0047 Orduan ekin zion beste bertsolari batek, esanaz parrandan gastatzen zituan diruekin etzeukala ortza berriak jarri eziñik, eta orduan errezago jango zituala tripakiak txakurrari eman gabe.

298. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0157 (...), eta asteazkenetan, berriz, eztakit nor il-zualako, gizajoak astearen erdia deusere jan gabe bere borondatez igarotzen zuan; au dala-ta, laister zearo argaldu zan, ezur utsetan gelditzeraño; nere ustez, etzuan urkatzalleak lanik asko egin bear izan, bi tornilluak zintzurraren erdian arkitu zitezen.

299. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0021 Zotzetan egin gabe dana neuk jatea obea.

300. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0095 Pernando'ren pilosopia alakoxea zen: Gu ondo bazkaldu gaituk eta iñork etziguk kenduko jandakoa.

301. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa i. baztarrika 0175 52. Mamutxen jana
eman du eman
aien uzta,
otien jana
aiek lan ta lan
egin-eta.

302. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0292 Otsoak, gau-erdi beranduan, artegi baten inguruan kuku, auri ta marraio dagi eskorta auzo, aize-euriak parrastaka leporaturik; bildotsak, ordea, ama ondoan eskier, beeka ari dira, ura, latz ta aragi-zale, arrisku gabe daudenen aurka gaitz-erazi ta zezendu oi dala: jan-ez luzeak akulatzen, eta autz odol egarmiñak gaiñez eragiten.

303. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 12. Moxe'k Aaron'i ta gelditzen zitzaizkion semampecirc;i, Eleazar ta Itamar'i esan zien: Yaube'ri erretakoetatik enparauko minha arrtu ta opamai-ondoan yan ezazute, deun-deuna da-ta.

304. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 13. Toki deunean, beraz, yango duzute; ori bait-da zuri ta zure semeei Yaube'ri erretakoetatik dagokizuen laiña; onela agindu zaidalako.

305. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 14. Tenupako bularra ta terumako anka ere, toki garbi batean yango dituzute, zuk eta zure seme-alabak zurekin; eskubide ori Ixrael'darren, gentzopariei buruz emana izan zaizuelako.

306. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 Beraz, aserretuta, Aaron'i ta aren seme biziei, Eleazar ta Itamar'i esan zien: 17." Zergatik ez duzute toki deunean ogen-ampacirc;ria yan deun-deuna dan ezkero, ta erriaren gaiztakeria nozitu ta Yaube'ren aurrean erindu zenezaten Yaube'k eman dizuen ezkero?

307. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 18. Argatik, ba, ez da aren odola yauretxolara eramana izan; ta agindu zienez, toki deunean yan bearr zenuten.

308. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 19. Aaron'ek Moxe'ri esan zion: Begira: gaur beren ogen-oparia ta beren erropa Yaube'ren aurrean auek eskeñi dizkiote, ta gertatu zaidanaren ondoren, nola yango nuke gaur ogen-oparia?

309. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 1. Yaube'k Moxe'ri ta Aaron'i itz egin ta esan zien: 2. Ixrael'go semeei itz egin ta esayezute: Lurreko abere guzietatik auek dira yan ditzakezutenak: 3. lauroñekoetatik, ausnarrtzalle apobikoitz guziak yan ditzakezute.

310. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ol izb 0174 4. Baña, ausnarrtzalle naiz apobikoitz dirala ere, ez yan urrenok: kamelua, ausnartzalle izan arren, apobikoitz ez dalako; satsu bego zuentzat; 5. usintxa, ausnarrtzalle izan arren, apobikoitz ez dalako; satsu bego zuentzat; 6. erbia, ausnarrtzalle izan arren, apobikoitz ez dalako; satsu bego zuentzat.

311. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0376 Ta oiek egin zitun ibillaldi luzeak eskaletxo bat balitz bezela egiñaz: zorroa bizkarrean zula, oñez, esketik jan da lo egiñaz.

312. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa manzi 0106 Ikatz gorituak gorputz-zati bigunenetan erabilli zizkioten mingaña eta aoa surtako ikatzak aoan sartuta erre zizkioten; ezten gorituaz gorputz osoan dana zulatu; buruko larrua bizi-bizirik kendu, oñak moztu eta ankak, ezurrak ikusteraño larrutu... aragi zati puzkak nun-nai ebaki, erre eta jan zizkioten...

313. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0019 49- bai eta egunero...
jan eingo nauzu, jan...
edango nauzu, edan...
ez beldurtu gero...
.

314. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0020 53- jantzat euki zuten
zuk dakizun MANA...
gotzon-eskuz Jainkok
gizonari emana...
.

315. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0024 67- amabi Ikasleeri
esanaz: ARTU... JAN...
AUXE NERE SOÑA...;
bereala bertan

316. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Azia eta landare-aleak jaten dituztela txoriek.

317. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Jan dezatela nai duten guzia, gosez baldin badira.

318. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 Nik biotz-biotzetikan esango nioke: Jan zak, mutil, jan lasai, eta datozela lagunak, danentzat ba-da ta....

319. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Noizean beinka yuduenganatu ta nausaz narritaka esaten zien Kaisar'ek: Zer dala-ta eztuzue txerrikirik yaten? ta yauregikoek parrez purrustaka lertu bear ziran.

320. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0041 Yuduek, ordea, erabez erantzuten zioten, erri bakoitzak bere ekanduak ditula-ta, beste zenbaitzuk ere bildotxik etzutela yaten.

321. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Ta zerbait yanda, indartu zan (19a) Saul.

322. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Arrezkero, bideak erasanda, goseak aulduta, ta atsekabeak erabat akituta zeukan, zerbait yanda zuspertu zan.

323. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Eguzkiak yandako ordeka goritik itzalpe ozkirrietara igaro-ala, nonbait, sukar galgarriak yo omen zun ta zorabioak artu.

324. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak basarri 0011 Zenbat euskaldun galdu ote da
zorigaitzez, itxasoan?
Naiz eta ori asko ez pentsa
ontzia artzerakoan.
Arrantzalea biziarekin
ibiltzen dala jokoan,
Auxe gogora dezagun beti
arraia jaterakoan.

325. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 Osalariak erantzun; Orrek, ni biziko naizeño, ezdu Yaurlari orrek yango.

326. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 - Ori orrela ba'dugu, ikus osalari orrek mai ontan dauden yaki orotako zeiñek onura geyago ta zeiñek kalte gutxiago egingo dit, ta yaten utzi bizat zardaikatu ezik, bada Yaurlariaren bizitzarren, ta onela euki Yainkoari eder datzakiola, gosez iltzen naizela, eta yakia niri ukatzea, osalari yaunak ez nai ta ere ta geyagorik esan gorabera, lenago izango da bizitza niri kendu, geitu bearrean.

327. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 - Yaurlari yauna ori egidun dugu yardetsi osalariak ta orregatik nire ustea da yauna orrek ez yatea an dauden untxi sukalduta aek, yaki zailla dugu ta; txal ura, erre ta ongitua ezpalitz, oraindik txestatu liteken, baña ez dago zetarako.

328. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0036 Baiña nik dakidana orain yateko dula Yaurlari yaunak, osasuna zaindu ta bizkortzeko, bai dira eun irumil medarren oditxu eta indisagarraren aragiaren zerratxo me batzu, urdailla egokitu eta egospenari lagundu dizayotenak.

329. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a.m. garate 0044 Emen gizonak gizonekin ari dira; alkarrekin jan, diskutidu, maite, asarratu, pakeatzen baitira: emen alma mater arkitzen da.

330. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jon deunaren iritziz 0009 JESUS-JAINKOAREN emanbear onek esanarazten dio Agustin deunari: Jateko gai ez nintzan janaria ark nasten du aragiz - Itza aragia egin baita -gauza guztien Egille dan zugurtasuna gure aur-bular izan dedin (Aitorkizunak VII, XVIII, 24).

331. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0024 Atsarekin biltzen zutian mendietako abereak eta iaten.

332. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Are argiago erakusten digu bataio gabe il diran aurtxoak etxearen egalpean edo baratzan eorzteko oraindik ere bizi dan oiturak; kristau-legearen saietsean bizi izan diranak iltzerakoan beuren etxeko egalpean eortzi bear diralazko erriesakeretan tinkotutako siniskizunak; leioetan, baratza edo etxe-illeri gaineko leiotean, argiak piztu ta opariak (iaki naiz diru-opariak) ezarteko ekanduak; aipatu argiek zenduen arimak lurpean argituko ditutelazkoan, eta iakiak iango.

333. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0157 Ala ere, gauez, maiz lur-azalaratzen dira, batez ere euren etxeetara ioateko, senide biziei laguntzeko, opariak iateko, sukaldean iostatzeko eta il ziranean garbitzeke utzi zituten zorrak zuritzeko.

334. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Gizonak alkia eseritzeko egiten du; lur-lana, jateko, bertsu, kanta ta beste eder-lanak, atsegiñerako, naiz opor dagola naiz lana-bitartean nekea arintzeko.

335. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0041 Gizonak bere onerako nolako edo alako onerako egiten du edozer lan: jateko, era obean bizitzeko, bere buruari atsegin emateko; ez lanarengatik berarengatik.

336. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak or 0037 Euskeraz bezela latinez ere mintzatzen naiz, mintza oi naiz, jaten dut, jan oi dut eta abar, oitura adierazten dute.

337. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak p. iztueta 0019 Etzuten aragirik eta ez arrairik jaten.

338. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0009 Loyolako jaunak, noski, guda aldietan guda-mutil saillari jana eman bear omen zion; ori da jana emateko pertza, ta otsoak dira pertzetik jaten zuten gudamutil berak.

339. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0245 Bai pozik jan ere.

340. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak a. zavala 0245 Jan da gero, altxatzean, ala esan zuen: Oraintxe nere eun da berrogei ta amar kiloak bapo jarri dituk orregatik....

341. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0022 Bederatzi maiko, ta zeñek baño zeñek jateko gogo ederragoa: ta aurten udazken ona egiten baziguk, amargarrena or izango diagu titi-eske.

342. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0010 Nexkaren gurasoak, euleak ziran; eta beartsuak izan arren, beren alabei jana ta eziera ona emateko lain sortzen zuten.

343. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak bidea 0127 Jaki goxoen eta bereziena, zerri batek (barkatu'rik gabe; onela baitderitzaio) zerri batek jan ezkero, zerriki biurtzen da, geienez.

344. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0007 Beti talo ta esnea jan da jan, gertatu oi dana: zenbait idazle ta ertilari errusitar nazkatu egin zaizkigula.

345. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. olaberria 0007 Zertaz nazkatu? Gosarian, bazkarian da afarian jatera beartuak dauden talo ta esne ortaz.

346. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak jmb 0168 Su ortan gaztanak erretzen dituzte eta berak jan.

347. 1940-1968 lapurtera-nafarrera antzerkia larz hilespos 0143 Frantzina.- Ez det itz gaiztoz jango...(...).

348. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0006 - Ogi hortarik jaten duenak badu bethiko bizia.

349. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0008 BATEK.- Har zazue eta jan, hau da ene Gorputza.

350. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0008 DENEK.- Ene gorputza jaten duena eta ene odola edaten, hura ni baitan dago eta ni haren baitan.

351. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0008 - Ogi hortarik jaten duenak badu bethiko bizia.

352. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia luzaideko eliz kantak 0017 1.- Oi mirakuilu guziz espantagarria:
ogiaren iduriz Jesus estalia!
Ura dut adoratzen aldare gainean,
ura bera dut jaten komunionean

353. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia iratz 0071 Jan zuten eta a-SE ZIREN; eta gelditu pusketarik bildu zituzten zaz-PI SASKI.

354. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia othoizlari 1967 0079 Ez izan basa-jainko adoratzaile, heietarik zonbei-TEN GISA, izkiriatua baita: Jendea jarri zen jateko eta e-DATEKO eta xutitu ziren liber-TITZERAT.

355. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 AR ZAZUE TA IAN.

356. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Ots, fruitu ortatik ar zazue ta ian
erran zion suge maltzurrak Evari;
ori ianez-gero Iainkoa iduri
izanen zerate, ez herabe ukan.

357. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Evak fruitua artu ta ian zuen bertan,
itsurat iarraikiz aren erranari:
zorigaitz guzien azpiko zen iarri,
Iainkoa bezainbat izan bearrean.

358. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Azken afarian Iesusek orori
erran digu berdin: Ea, ogi ori
ar zazue ta ian, nere gorputza da.

359. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1956 0002 Ta gu bai, Kristoren aragia ianez
ta Kristoren odol ederra edanez,
Iainkoa iduri bilakatzen gara.

360. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0179 Hogoi-t-hamaseian / zer fededunak!
Oraikoak aldiz / har beltzak janak.

361. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0406 1939-1940 Iphar eskualdetan gerla dugu galtzen
Guduen ondotikan, preso zorigaitzez,
Artalde bat bezala, itsuki goazen,
Etsaia zakur-gisa, jan-gabe, ta oinez.

362. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia gh 1964 0407 Flandres-eko alaba, lanaren artetik,
Zure beso azkarrek ekartzen zituzten
Ogi ta esne zopa, zaintzailen ixilik,
Preso ziren gizonek zerbait jan zezaten.

363. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Igor azue eskezailea athez athe eta auntchkia jaten duen lekuan, egin dezala krearekin athe gainean gurutzea eta justiziak atchemanen du gurutze hori.

364. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa m. ariztia 0172 Jan zuen eta goatean, egin zuen gurutzea, athearen gainean.

365. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0022 - Tomate saltsarik jan duzua egun? - Ez Zergatik? - A! orduan, zintzurra moztu dizut.

366. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0064 - Manatzen zitzaion oro egiten zuen, egia erraiten zuen beti, soinekoak garbi atxikitzen zituen, irris-puddingak gozagaintxoak izan balira bezala jaten zituen, bere leitzioneak ezinago hobeki ikasten, eta adeitsu zen bere maneretan.

367. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa mde 0132 Buraso biok egoskina jan zuten apo-burua moztu eta kendu ondoren, jangarri ez zatekeelakoan.

368. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. astiz 0026 Erregeak esan zuen orduan: Eraman mutil au nere jauregiko leku on batera, eman jana ta edana nai duen guzia; eta nere andreak semea ta alaba egiten ezpaditu, lepoa kenduko zaio.

369. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0025 Hemen ez dut beztitzekoa eta jana baizik biltzen.

370. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0025 Biharamun goizean, Maritxu-ren ama atxemaiten du bolanjerian: - Xuk bederen untsa jaten duxu hain segur?.

371. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. landart 0025 - Hobe segurki! Maritxu-k ez dixu deus jan nahi.

372. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf murtuts 0083 - Bezperetako aldia eginen dautazu ba halere: bazkari onxko bat ekarriko dautzut berehala; hemen berean janen duzu.

373. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0203 Jateko eta edateko bada tira, edo nor berak eremana, edo han kausitua.

374. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0010 Gauak jaten ari du Tokio-k zarion gozoa.

375. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0028 h) ez sobera jan, ez edan (XLIII);

376. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0062 Lan gutiegi egiten zuela aitu zitzaion Aita Gariador eta harek: Xardina jan, xardina jan.

377. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0065 Barneko minak jana, ez badu Aita Mazondok libururik egin, nor harri?.

378. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak satr 0012 Etxean jan eta Frantzian lan.

379. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0011 6. Ortziralean janen ez duzu, Ez mehe egunetan haragi.

380. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak jmb 0172 Deabruac gure lenengo ama Eva engañatu zuen becela, Paradisuan devecaturic cegoan sagarra berac jan eta Adani janeracitceco, ecarten cituala onequin gaitz guztiac mundura, aldi onetan Teodosio ere engañatu zuan, eraguiten ciola pecatu izugarri ura, nola zan bere gurasoac illcea.

381. 1940-1968 sailkatu gabeak ahozkoak a ey i 0106 C) Kukuak txantxagorriaren abian aren arrautza guztiak jan ta berak bat egiten do ta txantxagorriak gero azi bear dio.

382. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0083 Xalbador
Alere elgar ikus zakegu
guk goxoki bekoz-beko,
ez izan arren yateko zerbait
eta naikoa soineko (...).

383. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0023 Kapoirik jan al dezu
aurten Gabonetan?
jolasian ote dabil
ala edo brometan?
egun oyek ditut nik
gogozko benetan,
oso gaizki ibilli naiz
geroko egunetan.

384. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1962 0098 jan-zale gaudenak
gerade geyenak,
emen dabillenak
uts zeuzkak barrenak,
zenbat ote gaudezen
jango gendukenak?.

385. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. errecart 00001 Frantziaren alchatze, lan gain gainetik ederra ea laster egin-beharra! Ezen hainitzentzat bihar berantegi izanen da. Bainan holako jana ez da nehola ere bururatzen ahal, ez badute frantses guziek elgar atchikitzen, batasun oso batean, lanari lotzen garrazki geroago eta gehiago, bakhotcha bere lekhuan, ordrea ezarriz bazter guzietan.

386. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Hezurretaraino harrek jana, denek utzia, minaren minaz bai eta barneko bozkarioz ezin egonez oihuka dio zerurat: Sinhesten dut lurpetik piztuko naizela eta nere haragi huntan nik, bai nik ikusiko dutala nere Jainkoa.

387. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Bai, ichur nigarrak, nigar othoiztuak, nigar amestuak eta hire gazten harroka zintzurrez igorrak oihu hau, herio-burrunber hirrika: Sinesten dut, orai denek utzia, jana, zapatua naizelakotz, sinhesten piztuko naizela. Sinhesten dut, hezurrak oro egun batez lurpetik chutiturik, iganen garela Jainko baitan den bethiereko Eskual-Herrirat. Sinhesten dut... eskualdun gaztek bihotz zabalak baitituzte, sinhestez betheko diren, bihotz hain zabalak!

388. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Ororek badakizie, aiziak eta hourak noula erhaztatzen, erhausten eta jaten dien lurra: aisa ezagun den gaiza da hori berheziki lur erabili gizenetan.

389. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1957 00001 Jan aitzineko otoitzik ederrena zait: Jauna, gose direneri emozute ogia, ogi duteneri emozute gosea.

390. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1959 00001 Orduan zu griñak jana zaukana, egunak ez askiz, gauak hor dituzu mundu huntako purgatorioaren gochatzeko! Nork ez du gogoan Aita-Duval Jesuistaren zinkurina Jainko Aitari: Pourquoi Seigneur fis-tu la nuit si longue, si longue pour moi! Zendako Jauna egin duzu gaua hoin luzea, hoin luzea neretzat!

391. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak soeg 00001 Berantetsia zuen Espainiarat sartzea bere ohean lo egiteko, eta etcheko eltzekari urintsuaren jateko.

392. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1961 00001 Paris-eko gobernuak delibero bat hartu du, Algeria berechten denaz geroz gobernutik, gobernuak utziko duela bere-ber Frantziatik deus laguntzarik igorri gabe, ez jateko, ez beztitzeko, ez.diru, ez bertze.

393. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Deus jan eta edan gabe egonik, aratsalde astean, tatzi batean, ereman naute Donostiako polizarat.

394. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Irugarren gaua iragan dut, beti xutik, kolpe batzu hartuz, deus jan eta edan gabe.

395. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1965 00001 Lehen aldikotz jaterat eman dautet astelehen eguerditan (Larunbat eguerditik jatekoa nintzan).

396. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1968 00001 Izanen ere da aratsean afaltzeko manera Auchotean, eta aditu dugunaz segurik, izanen omen dira jateko, bertzeak bertze, aingira batzu ahotik ezin utziak.

397. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 Gero, jan be sasoez edo garaiz egin biarda, eta astiñaldi batzuk artutakoan lotarako obeto egoten gara parrandarako baño.

398. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... mde 00001 Dakusgularik Mendes-France sefardita gaullismuaren kontrakoarena egiten, zillegi zaigu beraz parre egitea: otsoek ezbaitute elkar jaten.

399. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... egutkarm 1953 00001 Naiz etxean jateko, naiz saltzeko berebizikoak doguz.

400. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Ezkerretik eskumaldera: 1.Armusua jan. -2.Palaz jokatuten daben Naparroako anaia bi. Seme-alabadun emakumea.- 3.Auntzaren arra ( atzekoz aurrera ). Esanekoa ( obedientea ).- 4.Dimako auzotegia.B okal letrea.- 5.Konsonante letrea. Numerua ( atzekoz aurrera ).- 6.Bateoan ipiñi euskuen. Leku aretara.- 7.Merke ez dana. Jakob patriarkearen seme bat.- 8.Gauza bateri pixua arindu. Bokal letrea.

401. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Antxen arkitu ditut, nork?, eta Olabidek irakatsi zizkidan ainbat itz eder: ORBANDU ( Orbandu dabenak ate au berak zurittu deixela ); MURGILDU ( Korputz ta arima murgildu zan autu artan ); SATSU (Zuloagan zan guregaz Satsu abadia... ); JARKI (Ori entzunaz, jarki jatan jan biar banindu bezala) eta beste asko.

402. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - Eta zer jango genduke!...

403. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ugalde 00001 - A! Ez dakit, bañan urrea ez da jaten, e aitona!

404. 1969-1990 bizkaiera ahozkoak j.j. arrizabalaga 0105 Mari Lamiñe az iiii!... Nun jan sillo ori!... Nun!....

405. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak bizi oeo/5 0088 Orregatik, une ontan garrantzi aundiko zaizun ian bat egitera goaz.

406. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0015 Ag.- Bai? Ba, Manuren erdi hori handiagoa bada, beste zati bat kendu beharko deutsat (hartu Manuren sagarra ta jan egiten dau).

407. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j.r. etxebarria 0015 Ag.- Hara! Iñakiren erdia handiagoa bada, hori ere jan egin beharko dot (eta jan egiten dau agureak zati hori ere).

408. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak f. zubiaga 0044 - Ama, Lore jan bear dogu aurreratu da Miren, atzamarrak be jango leukezela.

409. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0031 Eta Jainko Jaunak agindu hau emon eutsan gizonari: - Baratzeko zuhaitz guztietatik jan zeinke; baina on-gaiztakeriaren jakituri-zuhaitzetik ez; jaten dozun egunean hil egingo zara (Gn 2,15-17).

410. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0041 Putzuan dagozan urdilista edo landaratxo txiki batzuk ere jarri apaburuak zer jan izan daien.

411. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 Eta okerren okerrena, bere irakaslea zan hegazti lagun horreek abereak bizi-bizirik jaten ziharduala... ipuinetako mamuak egin ei eben bezela....

412. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 Hori zan hori izua! Eta zoroaldi batetan bera ere di-dau jaten baeban?.

413. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0121 Badakizue zeintzuk diran jangai horreek? Aztertu eizuez zeuek astebetean jaten dozuezanak behatuz.

414. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0121 Bizidun gehienak elikatzeko behar dabezan janariak inongo prestaketarik barik jaten dabez.

415. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0121 Baina bada abereen artean jangaiak prestatuta eta hornituta jaten dituan bat: gizakia.

416. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0121 Eztabaidatu eizue gai honetaz:
- Zelan hartzen doguz frutak?
- Eta barazkiak?
- Ze prestaketa egin ohi dogu okelea edo arraina jateko?
.

417. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0121 - Ze aldaketa izaten ditu esneak yogur bezela jateko?
- Kontatu eizu ze aldaketa jasaten daben poto eta ontzietan kontserbatzen diran janariak
.

418. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0139 Denpora batez jan barik bagagoz liseri-aparatuak atseden pixkat hartzen dau baina janariren bat iruntsi eta jarraian jartzen da martxan barriro.

419. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0139 - Zenbat dozuz?
- Zeintzuk dira hortzik barik jan daitekezan janariak?.

420. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura osk davidco 0097 Apaltzera joan nintzan, baina eneban jan ezer.

421. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0003 Eta zelako poza, Erramon!: urdaiazpiko eta gaztai sandwichs-ak (badakit izugarri gustatzen jatzuzana), jan nebazan, gaileta gazitxeak eta kipurrak eta fruitu izoztuaz egindako bazkalosteko gozo-gozoa ere bai.

422. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0008 Boltsatik ogia eta menta eta almendrazko txokolatea atara ebazan eta dana jan eragin eustan.

423. 1969-1990 bizkaiera haur-/gazte-literatura a. arruza 0025 Niri dagokidanez, Erramon, oso lodi nago (zelako zoritxarra) Paulina izekoak hainbeste ogi eta txokolate jan eragiten deust eta.

424. 1969-1990 bizkaiera poesia j.a. goiria 0062 Adituko dot artzai jatorra adarra joaz
santzo-txistuka mendian,
t'ardi apalak zelan dabiltzen alai be-beka
bedarra jaten larrean
.

425. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0007 Bildur naz zeenak jango ez ete daben.

426. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa zubk 0097 Ibili ta ibili, andik igaroeran, laster gogoratu zan Abel'ek jaten ekian tokiaren izenagaz.

427. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0046 Jan bitartean, ainbat gauza edestu deutsiez alkarri, lamiñenak eta gizasemeenak.

428. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Odis jainkoti eroapentsua edaten eta jaten asi zan; Alkinoo altsuak ordun esan eutson ots-egilleari:

429. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa onaind 0097 Eta zerutik jatxi dan illezkorren bat ba'litz, zeozer gertatzen dauskue jainkoak; gaur arte, ba, beti agertu yakuz argi be argi guk ilketa bikaiñak eskintzerakoan, eta geugaz jan oi dabe jarrita, geuk jan daroagun lekuan bertan.

430. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0033 - Madariak badituzu itandu eutsan baten batek, zergaitik ez dituzu jaten zeureak?.

431. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0202 Baña jazoki au izan zan, ostikada bateaz jaten nengoan azurra kentzen ausartu zalako.

432. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0148 Eguraldia ozten zaigunean, eztia jaten diñagu gure soiñek eultza bero dezaten; eta berriz, beroegia ba'den, egoak astintzen zetiñagu oztearren.

433. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0148 Esne au errege-aia izendatzen diñagu, ta Amerle'k aia ontatik ugari jaten omen din....

434. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0020 Tximiñoak, ordez, agiñen goitik berako erabilketaz jaten eben, albotik albora erabili ordez.

435. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Onakoetan, amak egunero joan-etorri bat besterik ez dau egiten-eta, astia ta gasolinea beuren umeakaz, nai izan ezkero, jana egin leikee irabaziz.

436. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0080 Jan-ostean, umerik txikienak bazkal-ostekoa egiten dabe aur-zaingoak ipiñitako kumatxo ta seaska pitiñetan.

437. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1970 0094 Dana-dala, erosi daikeguzan oillaskoak jan bear, eta merke ba'letoz oba, sukaldariaren esku dago gero, gozokerak aldatu ta merketik sarri jan bear doguzan ezkero, aldaketa batzuk eragiñaz, iñoiz eper, urrengo oillagor edo ossobuko orren tankera emotera eldu.

438. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0091 Orain, eskutitz baten auxe eskatzen dauskue; ... ta aspertu egin yataz, gazteak batez be, ia egunero, aparitarako arrautza-opilla jaten, geienetan arrautza utsez egiten dautset, berandu datoz ta ez danak batera-ta, iñoiz patataduna be bai.

439. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0091 Zer egin ete-daiket, arrautzak jan bear izaten doguzenetik (merkeenak eta errezenak), ez ete-dakizu beste era merke ta errezik?....

440. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. gorostiaga 0493 Sendagileak: fruta asko jan behar ditu honek.

441. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0037 Onelan adiskidetu ezkero, jaunartzeko ondo be ondo gertauta gagoz, eta adiskidetza ori sendotu ta indartu une onetantxe egingo da, Ogi ori janaz, bake-ekarle dogun Kristogaz alkartzen gara-ta.

442. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0125 Gure ortuetan ondo datorren barazki onen buru-lorea jaten da.

443. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0125 Tamaiñu aundiko burua dozu geienez, mamintsua, jateko ona, sukaldeko berbetan orri izena artzen daben kosko berakatzatalen antzekoz esitua nunbait.

444. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0125 Alkatxofa samurrak gaur gordiñik jaten dabez leku askotan, orio ta gatz apur batez, adabatu ta gerturik.

445. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0125 Orri latzagoak be jaten dira, egosita; irakiten euki diranen ura, alan be, ez da jaurti bear, metal-gatzetan aberatsa bait jatzu, eta saldeari erantsiteko guztiz ona.

446. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0125 Egosi-ala jan ezik ezta ona, toxina ta zitalak sortzen ditulako.

447. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak habe 0221 Oiñ ogixe izeten dan lez, artue, se esuan ogirik eoten ta ogixe artzen basan be, ba, garixe artzen basan be saldu ein biar diru pixkat artzeko ta artue jan biar etxien.

448. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0012 Andik urte bira ikusi ebanean, ez zan lisatzaille; bere ertilari adiskidea baztertuta eukan, eta Meril'eko Bikondearen diruak jaten asia zan.

449. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0013 Beren arteko aurreratuenak galdeera au egiten zien lagunai: ¿zenbat arrautza yan dozuz zuk?.

450. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak x. kaltzakorta 0030 Dana dala kontuan hartzeko da batetik LA CENICIENTA ipuinean (J. M. Barandiaranen liburua II 298 or.) protagonistak tremes azalak jarten dituala eta bestetik Azkuek emon eban ipuin sarrera: Zenbat arrautza jan dozuz?.

451. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0053 Ohe estu hareetan jan eta lo egiten eben eta, antza danez, jaietan eta ospakizunetan ia-ia ez ziran handik altxatzen.

452. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Goizetik gauera lan egiten eban, sarritan jan ere egin barik, halan ere, nagusiak jo egiten ebala.

453. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Abarrak batu eta kargea lotu ebanean, beti legez, bere jatordua jaten jarri zan.

454. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Harrapatu haut ha! Nor izango eta, orduan, hi haz nire gailetak jaten dituana!, oihu egin eban gazteak pinutik jaisten zala.

455. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak a. lasarte 0189 Ez dodazak jateagaitik jan, hire gailetak, erantzun eutsan oreinkumeak, ordainez, emaztegai polit bat eskuratuko jautsudak.

456. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Ehizea urritu egin da eta izadiko ondasunak batzeko modu barriak asmatu behar, geratzen diran gai gitxiez kilikolo elikatu ahal izateko, eta horregaitik hazurbakoak eta itsas-atxetako bizidunak be, jaten hasi dira.

457. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0045 ESNE TELAK JATEA DA NIRE PEKATU. - PEKATUTZAT ARTZEN BA DOZU, AMARI KONFESATU. Edozer ez dala pekatu adierazi nairik.

458. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0045 ESPARLOIAK BAIÑO AGIN ZORROTZAGO. Edozer jateko gertu dagonagaitik.

459. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0075 Onek bera ziurtatzen dauan esaera dauka: Etorriko da Maiatza jango doguna lebatza.

460. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk itxasa 0085 Jan gitxi eta lan asko egiteko ereti luzea. Txomin Agirre.

461. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0019 Prailleak ba-eben Larrea'n, 1907'tik asita, latin eta eleiz-karrera egiteko bear ziran gaiak erakusteko ikastetxe txiki bat, bertako aita bi maisu zirala; kanpoan jan eta lo, prailletzarako naiz abadetzarako ikasten eben.

462. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0253 Ez goaz baiña igeska, ez goaz pekatuz loiturik; kezkak ez dausku jaten barrena.

463. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0007 - Ainitz dakit, bizitzen badakit
- Iñor (nehor) ez da ikasia jaiotzen (sortzen)
- Jakitateak ez ogirik jaten
- Baleki gazteak, baleza zaharrak
- Deus ez dakienaren jakitatea, ixilik egoitea
- Guti ikusi, guti ikasi
- Nahi duenak erakutsi, lehenik behar du ikasi
.

464. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0037 JAN-EDANAK
- Arno gozoak lau begi eta oinik ez
- Kafea berorik, jarririk eta urririk
- Edaleak maizago bere basoa betetzen eginbideak baino
- Ostatuko sehiak gau laburrak, egun luzeak
- Pitar ukanak gozo hobea, ezenetz arno erosizkoak
- Ozpin gaixtoena arno eztitik egina
- Mozkor gaixtoak badira bainan ez da gose onik
- Nehork ez daki zoin iturritik edan beharko duen
- Egarri denarentzat pegarra ez sekulan zikina
- Barrika txarretik arno on guti
- Ardo purua ta baratxuri gordina, heiek egiten ditek mutil arina
- Ura ez solasgura
- Jan gabeko edanak kalte egiten
- Zintzurra patar eta sabela ordoki ditu horrek.

465. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0037 - Jesus Maria eta Jose beti jan eta beti gose
- Barneko zorria higitua (gose)
- Nahi bada jan, egin behar da lan
- On egin daizuela janak eta kalterik ez edanak!
- Eskerrik asko Mari Belasko! Okela guti eta salda asko!
- Kilimiliklik, hik ez baduk nahi, nik!.

466. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0037 - Sabel goseak beharririk ez
- Guti jatetik eta guti mintzatzetik ez heldu gaitzik
- Sabelak egitean gurgur, bardako afariak agur
- Gose dagoenean astoak arrantza
- Gose dagonak begiak erne, aztarrapak garbi
- Jose, beti jan ta beti gose
- Goseak ez pentsamendu onik
- Duenak, eltzari gatz; ez duenak, ipurdiari hatz
- Nahi baduk bizi minik gabe, ez hadila alha gose gabe
- Betiri gosea herrian, bere puñala gerrian
- Agina dabilenean, sabela poz
- Gosea berez etorri bainan ez berez joan
- Baratzetik (gelditzetik) gosea; baratzetik asea
- Goseak zakutik edo zorrotik behar
- Gosearekin eta lotsarekin lo guti
- Gosea janari guzien saltsa eta jakia (AXULAR)
- Horrek oraino Pettiri Sans (gosea) ikusiko dik
- Jakiz ez da nehor asetzen.

467. 1969-1990 euskara batua ahozkoak zahar hitz 0051 - Ahateari karrankaz erakutsi nahi
- Orhiko xoriak Orhin laketzen
- Oilo ibilkari axerien janari
- Oiloa kalerik kale arroltzeak debalde edozein xoriri
- Edozoin xoriri eder bere kafia
- Okiloa hasten bada kantuz, euri haizea laster hasiko hixtuz
- Nun nahi antzara bere mokoaz alha
- Kafia egin deneko, xoria hil
- Edozoin xoriri eder bere kafia
- Huntzari bere umeak eder
- Zozoa, erre ta gozoa, egosita mina, zozo ipur-zikina
- Urxo xuria airean, ederrago mahainean
- Udan eperrak jan nahi dituenak, neguan xakurrak manten ditzala.

468. 1969-1990 euskara batua antzerkia f. telleria 0018 Eta soldata bikaina! Goseak zaude, ezta? Txokolate pastela jango zenuke?.

469. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0013 Iñigo - Eta María Eugeniak zer dio? Imanol - Gogor dabil, berari esker askotan egoerari eusten diot, bestela... baina lan gehiegi egiten du, eskola umiei eman, helduei eskulanak irakatsi, umeak zaindu, osakuntzak egin, eta nik dakit zenbat gauza, ia jan gabe, hori osasuna galtzekoa zen, eta gaur zortzi, aberats batzuen umiei ikaskaiak ematera joaten hasiko da, behartu egin dut, baina alogeran eguneroko bazkaria sartuta.

470. 1969-1990 euskara batua antzerkia j. arkotxa 0091 Zuen egin zenuten eta egiten zeundeten ekintzetaz gainera, ama ezkongaiak hor daude, laguntzarik ez dutelako abortatzeko prest daudenak, haurzaintzak behar dituzten amak, haurreri sendi giro bat eman beharra, egunero ogiarteko bat jateko lain ez duten zaharrak etab.

471. 1969-1990 euskara batua antzerkia antxieta 0016 SANTXO: Ez arranoa! Hori gainera, hiru egunean ezer jan eta edateko eman ez zidatela. Aurrez, bapo jan eta edan banu, ez nuen bakar bat ere zutik utziko. Etsaiak!... Perretxikoak bezala ebakiko nituen nire ezpatarekin beltz guztien buruak!

472. 1969-1990 euskara batua antzerkia j.a. aduriz 0093 Jan dugu, bai, arkumeki
laurden xerra ugari,
etxekoandreak guretzat
ederki prestaturik.

473. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 ROSA - Baina sudurretik jan beharko duzu... (Hurbildu eta aulkiaren besoei lotzen dizkio eskuak).

474. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 ROSA - Ona izan, Antonio, izan kemena, jan egin behar duzu, uler ezazu...

475. 1969-1990 euskara batua antzerkia x. mendiguren b. 0061 ANTONIO - Bai, noski, badut jateko gogoa, baina ez eskuak loturik ditudala.

476. 1969-1990 euskara batua antzerkia arti teatro 0074 Perratokitik ateratakoarekin eguneroko ogia jan degu, eta txistuaren soñuetatik aterako urre eta zillar guztiak ongi gorderik daduzkat etxeko kutxa fuerte batean, lapur guzietatik hurruti, zu ezkonduko ziñan egunaren zai. Dote eder horrekin oso gauza erreza izango degu behar bezelako senar egoki bat aurkitzea. Ez zaitez orregatik arduratu, alaba. Aitak asko maite zaitu eta arkituko dizu mutill egoki bat.

477. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. irizar 0102 Jan nahikoa, hori bai, ondo bete arte, baina lo egiten hasi orduko berriz lanera, nekatu arren, iluntzeraino. Zerbait afaldu eta ohera... Eta hurrengo egunean berdin, egun dena zelaian, eta hurrengoan!... Ez da erraza gure bizimodua, ez!

478. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. goñi 00017 Errege beltza ezin mugituko da alfil zuriak erasotzen dien lauki zurietara eta gainera ezin jango du erasotzen dion peoia, hau gaztelu zuriaz babestua dagoelako.

479. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00035 Gorkak eta Jaionek hamaika aldiz jan zituzten nire gerezi ederrak.

480. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00117 Gauza hauek jan behar baditut mundua korritzeko, zer egingo dugu ba!

481. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/2 00117 Jan eta jan, asko loditu zen.

482. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0095 Egun batetan amak esan zien: - Lana lehenengo bukatzen duena, gora igoko da, ogi eta eztia jatera.

483. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0095 Erroxak bukatu zuen lehen eta gora joan zen; baina goian ahuntz basati bat zegoen, eta berak esan zion: - Uuuuuu!
Ahuntz basatia nauzu,
mendiz mendi nabilena,
kris-kras jateko prest
neskatxarik langileena.

484. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0095 Erroxak ez zion sinetsi eta gora igo zen; eta ahuntzak jan egin zuen.

485. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0096 Behera ez zetorrela ikusita, amak esan zion Argiri: - Zoaz gora, bestela ezti guztia ahizpak jango du eta.

486. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0096 - Uuuuuu!
Ahuntz basatia nauzu,
mendiz mendi nabilena,
kris-kras jateko prest
neskatxarik azkarrena.

487. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0096 - Uuuuuu!
Ahuntz basatia nauzu,
Mendiz mendi nabilena,
kris-kras jateko prest
amarik txintxoena.

488. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0097 Amak ere ez zuen sinetsi; igo zen eta ahuntzak hura ere jan egin zuen.

489. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0097 - Zergatik egiten duzu negar Maritxu? - Goian ahuntz basati bat dago eta berak jan ditu gure ama eta bi ahizpak.

490. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0097 Ahuntzak inurri txikia ikusi zuenean, hauxe esan zion: - Uuuuuu!
Ahuntz basatia nauzu,
mendiz mendi nabilena
kris-kras jateko prest
inurririk bizkorrena.

491. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0098 Eta ahuntzak ia jan zuen inurria; baina inurria ile artean gorde zen; eta hanka muturretik belarriraino hasi zen pik eta pik; eta ahuntza ezin egonez saltaka.

492. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0069 - Eskaleak oso pozik hartu zuen amaren eskaintza amak sarri eta ugari eman zion jatetik eta edatetik agureak amak ekarritako guzia jan eta edan zuen eta puztu-puztu eginda lotaratu zen hildako bat baino lokartuago geratu zen.

493. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0003 Satitsu, basakatu eta basurdeak ez dute janari berdina jaten.

494. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0003 Satitsu, sator eta saguxarrek, intsektuak jaten dituzte.

495. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0003 Alegia belarra, zainak, fruituak eta haragia jan dezakete.

496. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0003 Beste ugaztun batzuk, balea adibidez, jatera dihoaztenean, aurrez iragazi egiten dute janaria.

497. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0007 Sagarroiak ez ditu intsektuak bakarrik jaten; zizareak, barakuiluak, igelak, muskerrak, sugeak eta xaguak oso gogoko ditu.

498. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0007 Satorrak ere animalia berdintsuak jaten ditu.

499. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0016 Oreinak, hostoa eta belarra jaten duenez, hosto galkorrezko oihanetan bizi dira.

500. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. altuna 0022 Berezia da animalia hauek duten jateko era.

501. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0098 (Dendaria):
Zerbait irabazteko
egiten dut lana,
asko ordaindua dut
hemen dudan jana.

502. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0122 Eta fabrika batean bizi bazen, nola moldatzen zen han ondo bizitzeko? Non jaten zuen?

503. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0122 Beraz, Rakrak saguak bazuen non jana, eta ez zuen beste saguek bezala jendea bizi zen etxe batera joan beharrik.

504. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0123 Lau gazta jan zituen, baina hala ere goseak jarraitzen zuen eta gehiago jan zituen, tripakada izugarri bat egin arte.

505. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0123 Gehiegi jan zuen gau hartan, eta gazta-kaxa barnean hartu zuen lo.

506. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak oinarri/2 0123 - Amona! Ez dizut batere gaitzik egingo, jateko zerbait emaidazu eta ni bake-bakean egongo naiz.

507. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0147 ZER JATEN DUTE?.

508. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0147 Zer emango diozue jateko? Saia zaitezte elikagai desberdinak ematen: pipak, gazta, azenarioak, urraza, harren bat, aurkituz gero....

509. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0147 Idatz ezazu jaten duen guztia.

510. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0147 Zuen ustez, zein janari gustatzen zaio gehien? Egizue zerrenda bat jaten ez dituen gauzekin.

511. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak ingurunea/oho 0147 Egun osoan zehar jaten al du ala ordu jakinetan? Nola jartzen da jateko garaian? Nola heltzen die elikagaiei? Begira nolako ahoa duen.

512. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak aingura/4 0090 Goiza baino askoz lehenago han ziren herriko gizonak oihuka: - Iker! Manex! Manex! Iker! Aurkitu zituztenean, guztien poza! Bildu zituzten mantetan, eman zieten jaten eta edaten, hartu zuten Manex andetan, eta etxera.

513. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jalgi hadi/2 0005 - Erdi tontoa da eta guk ematen ez badiogu jan gabe geratuko da gizajoa.

514. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0065 Mezaren Sagara: Har ezazue, eta jan guztiok honetatik hau nere Gorputza da eta.

515. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0065 Jesusek dio: Nere Haragia jan, eta nere Odola edaten duenak, betiko bizitza dauka, eta nik piztuko dut bera azken egunean (Joan 6,54).

516. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kristau ikasbidea 1974 0065 68 Zer egin zuen Jesusek Azken Afarian? Jesusek, Azken afarian ogia hartu eta esan zuen: Har ezazue eta jan; hau nere Gorputza da eta; gero, kaliza ardoz beterik hartuta, esan zuen: Har ezazue eta edan; hau nere Odola da eta.

517. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0023 Negu osoa lozorroan pasa ondoren, udaberriko lehen egun epelekin batera jan bila irteten dira, goseak egoten bait dira.

518. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0029 2 Udazkeneko fruituak Zuhaitz batzuk guk jaten ditugun fruituak ematen dituzte eta hauei fruitarbolak deitzen diegu.

519. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0049 Zelaiak elurrez estalirik daudenean, ardiak txabola barruan egoten dira, baina udaberrian kanpoan igarotzen dute egun osoa han eta hemen belarra jaten.

520. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0068 Animalia guztiek ez dute berdin jaten.

521. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0068 Beste batzuk landareak jaten dituzte eta horregatik belarjaleak deitzen diegu.

522. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0068 Zenbait animaliak denetatik jaten du: hauei orojale deitzen zaie.

523. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0068 Baina ez pentsa gero, otsoak, lehoiak edota azeriak ankerrak direnik beste animaliak akabatu eta jaten dituztelako.

524. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0068 Kontuan izan baita ere beste janaririk ezin dutela jan, haragijaleak dira eta.

525. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0068 Argazkiko ardiak zer jango luke? Baina animalia belarjalerik ez balego, otsoa bezalako haragijaleek ere zer jango lukete? Landarerik gabeko mundu batetan animaliek ere desagertu egingo lirateke.

526. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/2 0068 Eta guk zer jango genuke? Gu ere ezingo ginateke bizi.

527. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0090 Oso txikia da. Ez daki bakarrik jaten. Ez daki bakarrik janzten.

528. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0155 LANDAREEK ERE JATEN DUTE Landareek lurretik jaten dute. Baina, haitz eta harri artean ez dira hazten.

529. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/1 0231 Nola harrapatuko ditugu? Non gordeko ditugu? Zer emango diegu jateko?

530. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0060 Bertara joan eta riki-raka ilargi pusketa bat jan du.

531. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0086 Nagusia konturatu zen norbaitek jaten zituela haren soroko marrubiak.

532. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0086 Martzelino eskaleak ikusi zuen nola zetorren eta esan zion txorimaloaren barrendik: - Aizu, gizon! Ba al dakizu nork jaten dituen zure marrubiak? Ilargiko sorgin batek.

533. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/1 0086 Bai, bai. Gauero etortzen da hona zure soroko marrubirik onenak jatera.

534. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0200 Patatak, harbiak eta artoen sustraiak jan egiten dituzte satorrek.

535. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0200 Lurpeko zizare eta koko kaltegarriak jaten baitituzte.

536. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0200 - Satorrak! onak? Utikan laguntxoa! Hik ez dakik asko nolako lorrinak egiten dituzten piztitzar horiek: landareen sustraiak jan, mindegiak nahasi, belardiak lur pilaz bete... eta onak direla diozu gero?.

537. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0055 Ugaztuna da, eta belarra janaz bizi dena.

538. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. setien 0055 Ugaztuna da, eta haragia janaz bizi dena.

539. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0249 - banpirismoa ere egiten zuten, eta hildakoen haragia jan ere bai.

540. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0249 Ez ditugu hona bertan gertatu guztiak ekarriko, baina... majo afaldu ondoren eta bederatzi afaltiarrak ere hiru emakume eta sei gizaseme bero bero zirelarik, katu bizi bat bota zuten ur irakinetara, eta gero jan egin zuten handik ateratako zapero gozoa.

541. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak pgoen 0266 Badirudi goiko perpaus horietan perpaus nagusia jan egin dugula, ulertutzat ematen dela, alegia.

542. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 Irakasleak galdetuko du: Nor da ardia? / (ikas.: gu gara) /; ba joan mendira eta mendian belarra jan / (umeek ekintza egin); nor da artzaina?.

543. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0012 (Ik.: beee, beee belarra jaten ari gara); zertan ari zarete, artzainak?.

544. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0013 - Pertsonaia ezberdinak azaldu, aditz hauek erabiliz: Hau erregea da; koroea du buruan eta jaten ari da, e.a.

545. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0017 Eskolaurrean lantzen hasitako zentzumenen hezkuntza sakondu egingo da, eta horretaz gainera, haurra bere buruaren jabe egin dadin jazten, erazten, orrazten, hortzak garbitzen, jaten, bainatzen...... ikasten lagunduko diogu.

546. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskararenprogr 1981 0103 Mahaia prestatu (plater, baso, goilare, sardeska, serbileta...) eta jan ondoren dena txukun garbitu eta tresnak jaso, garbitasun eta ordena ohiturak har ditzaten.

547. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0081 Laga zuten sabela egun batzuetan janik eta edanik gabe; sabelari hil zitzaion barruko berotasuna, lehortu eta ihartu zen mingaina egarriz.

548. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/3 0108 Behin batean tabernan hiru lagun bildu ziren jan eta edan, edan eta jan hiruren artean pitxarra edan.

549. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0030 Eguneroko arrazioan, gizon heldu batek talde bakoitzeko janari bat edo bi jan behar luke.

550. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak medikuntza 0054 - herri guztien heziketa bai janariak aukeratzeko, atontzeko eta jateko.

551. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0257 Bultzatzen zuen gizontxoa txikia, mehea eta beltzarana zen eta egun biz bat jaten duenaren itxura zuen.

552. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak mekanogr 0267 Midas erregeak, jendea poztearren, esaten zioten guztia egiten zuen baina jateko ogia hartu zuenean, hau ere urrezko bihurtu zen eta bere gosea asetzeko erreginak ahora eman behar izan zion janaria.

553. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0015 1.- Zer egin duzu ogiaz? Bota ala jan? Jan egin dut.

554. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0031 6.- Zertara zatoz etxera? Jatera nator, baita atsedena hartzera ere.

555. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak m. kaltzakorta 0105 7.- Jan eta edan ezik, ni ezin naiteke bizi, ezta zu ere.

556. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0152 Naturak ematen dizkigun produktuetako batzuk zuzen-zuzenean kontsumitzen ditugu: esate baterako, gereziak hartu eta jan egiten ditugu.

557. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak nz/bbb1 0121 Katagorriek eta kastoreek despentsak betetzen dituzte, honela janik gabe geratzeko arriskua gaindituz.

558. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0011 Gizakiak, bere bizitzan zehar, behar asko sentitzen du: jan, lo egin, jantzi, ikasi, etab.; honengatik, nahiz eta beharrak nahiko erlatiboak izan, bizitzeko eta bere burua hobetzeko behar hauek asetzen saiatzen da.

559. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0093 4) Jatekoa al zara?.

560. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0099 Izen bihur itzazu: jaten, bazkaltzen, nekatzen, ikasten.

561. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0099 (A) Udare erreak jan genituen atzo.

562. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Amak hil nau, aitak jan nau....

563. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Berak ez zuen ezer jan.

564. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0127 Amak hil nau, aitak jan nau, arreba pospolinak piztu nau.

565. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/6 0215 Astoak, ebakietarik jaten du patxadaz.

566. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0018 Zu ere gizenduko zinateke, arrainak bakarrik jan gabe, belarra ere jango bazenu.

567. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0018 - Nik arrainak baino gauza gehiago ere jaten dut.

568. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zipristin/3 0062 - Sokaz lotuta arrastaka nekarren, baina zakurrek jan didate.

569. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0179 Aberea bere inguruneari egokitzen zaio, gizakia, aldiz, izadiari nagusitzen zaio, berau zientzietan aztertuz, lanaren bidez antolatuz, jateko eta indar gisa baliatuz.

570. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j. kalzada 0276 Labore guti jaten zuten.

571. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkuntza/oho 0030 - Nork jan zuen lehenengo bisigua?.

572. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Nafarren etxeetan guztiek plater batetik jaten dute, eta ez goilarez, eskuekin baino, eta denek edaten dute kopa beretik.

573. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak habe 0072 Jaten ikusiko bazenitu, txakurrak edota txerriak direla esango zenuke.

574. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0018 Handik zebilen idi batek azarekin batera, otarra eta Barbantxo jan zituen.

575. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 Otsoa, amona jateko asmoz sartu zen, baina amona arin-arin armairu barruan izkutatu zen.

576. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 - Baina amona, bai aho handia duzula! - Zu hobeto jateko... a. a. a.

577. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gurpila 0022 Eta otsoak ahoa ireki zuen Txanogorritxo jateko, baina Txano-gorritxok salto bat egin eta ihes egin zuen.

578. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0001 7. Txerrikia jaten utzi duenetik osasuntsuago dabil.

579. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak egram ii 0003 13. Denetarik jan genuen: zizka-mizkak, otarraina, eta. a..

580. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0051 Zaldi baten begiak ditu, zaldi baten belarriak ditu, zaldi baten hankak ditu, zaldi baten hortzak ditu, zaldia bezala ibiltzen da, zaldiak bezala jaten du, zaldiak bezala edaten du, eta hala ere ez da zaldi. Pixka batez pentsatu baietz igarri!.

581. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak naturz/oho 0071 Azaroan jateko oliba zartakatu egiten da eta urtarrilean bildu egiten da, olioa lortzeko erabiltzen delarik.

582. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Beraz, ogi honetatik jaten eta kaliza honetatik edaten duzuen bakoitzean, Jaunaren heriotzea iragartzen duzue, bera etorri arte.

583. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Horregatik, behar ez bezala ogi honetatik jaten eta Jaunaren kalizatik edaten duena, Jaunaren gorputz-odolek errudun salatuko dute. (1 Kor 11, 23-27).

584. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Mahai berean jateak mahaikideek haien bizitzaren zatiren bat elkarbanatzen dutela suposatzen du.

585. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 Familian, adiskideen artean, ezagunen artean... jaten.

586. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak anai elkarte bat 0105 - Norekin jaten du Jesusek?.

587. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0087 Denok dakigu jatean elikagaietatik energia hartzen dugula.

588. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0087 Behar baino gehiago jaten badugu, sobratzen zaigun energia pilatu egiten zaigu, gizenduz.

589. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0087 Gero, animaliek, landareak jaten dituztenean, energia hori bereganatu egiten dute.

590. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0116 a. Kalkula ezazu zenbateko lana egin dezakegun 100 g mermelada horiek janez gero, aprobetxamendua %20-koa bada.

591. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0046 Guk ikusi, jan, ibili, idatzi edo beste hainbat gauza egiten baditugu, aurrez zerebroaren zati batean ekintza horiei buruzko informazioa jaso eta kanpotik datozen sentipenak zerebrora eraman ondoren, honek agintzen dituen mezuei esker izaten da.

592. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak kuxkux/5 0186 Zer jaten ote du bakoitzak?.

593. 1969-1990 euskara batua ikerketak eglu ii 0351 Hauxe da ondoko adibideotan ikusten dena:
(1) a. ez ezazu jan hori gero, gaisotu eginen zara
b. etor zaitez laguntzera, mesedez
.

594. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. navarro 0028 Jatekoak uretan disolbaturik banatzen dira gorputz barruan.

595. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. billelabeitia 0020 Orduak eta orduak igaro ondoren haitz txiki haren gainean, jatekorik gabe, edateko ur tantorik gabe, halako batean itsasontzi bat pasatzen da handik ez oso urrun.

596. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. berriotxoa 0033 - Jaten duenarekin, egun gutxi barru gure ganbarak hutsik egongo lirateke...... eta beti dago norbait nahi gabe zapaltzeko arriskua.

597. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0002 Txalupa bat zuen gizonak eta egunero itsasoan ibiltzen zen, ea harrapatzen zuen arrainik jateko.

598. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0002 Egunero berdin jaten zuten: arrain egosia ala arrain frijitua.

599. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0002 Jakina, pozik jango zituzten oilaskoa, lukainkak, gozokiak edo txokolatea, baina, dirurik ez zutenez, ezin zuten honelako jaki gozorik erosi.

600. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 - Ea, tira, zaude isilik eta jan lukainka!.

601. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0006 - Jan ezazu zeuk.

602. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0036 - Nik... xaka jantzita... ez dut asmatzen jaten.

603. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0036 - Baina, zu bazoazenez gero, nik jango ditut.

604. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0059 - Jan orduan sakeleko azala.

605. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0059 - Lehendabiziko azala janda daukat; baina bigarrena gogorregia da eta ezin dut zulatu.

606. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0059 - Baina jan egin duzu benetan?... esan zion oihuka Zintzurlehorrek, su guztiek hartuta.

607. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. zabaleta 0082 - Orain oheratuko naiz, eta lotan ahaztuko dut jan gabe geratu naizela.

608. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura h. knô*rr 0017 - Arin, laga su pixka bat jaten.

609. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0028 - Zer egin behar diagu orain?- galdetu zuen Kintxok atzazalak janez.

610. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura e. berazubi 0099 - Ilundu baino lehen zerbait jan behar duzu - adierazi zion gizonak.

611. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0088 ... taxia gidatzekoan eraman ohi zuen berokia janzten ari zen bitartean - egun guztiko lan astunaren ondoren, sei orduz zutik, zure trajerik onenarekin itotzen eta patata frijituak beste jatekorik gabe egon behar izatea da.

612. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0170 Eta beti jaten ari ziren, ez gose zeudelako, gulaz baizik; eta oso azkarrak zirelakoan zeuden, irteten zuten bakoitzean karameloak, coca cola botilak, patata frijitu zorroak, txokolate izozkiak erosi arte amari onik ematen ez ziotelako.

613. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0170 Zindy, Lindy eta Mindyk, leihatilatik azaldu eta txokolate txotxak jateari utzi zioten oihuka hasteko: - Kaixo Arabel! Berokiak, botak, txanoak, eskularru forratuak, gonak eta irristailuak dauzkugu, denak berri berriak!.

614. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0187 Mortimer, hain banana zalea izaki, inoiz ere ez zen asetzen bananak jaten, eta une horretan lanpetuegia zegoen bere ixturagatik kexaka hasteko.

615. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. suraso 0204 - Zeu al zara, Ben? Ba, burutik eginda nagoela usteko duzu, baina dirudienez, semaforoak jan ditu norbaitek.

616. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0063 Eta biotatik irabazle ateratzen denak, bestearen postrea jango dik.

617. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0027 Eta horrela, pusketaka-pusketaka, berarentzat zeraman guztia jan nuen.

618. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0027 Janaria bukatu zenean, hala zioen: - Ohartu al haiz ezer jan gabe gelditu naizela? begi errukiorrak nire aldetik.

619. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0056 Denbora joan ahala, gero eta gutxiago gustatzen zitzaidan gizon hura, zeren eta ni berari hurbiltzen nintzaionean, zerbait eroriko ote zen edo jatekoa, noski, beti bidali egiten ninduen eta behin baino gehiagotan jo ninduen euritakoz.

620. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0020 Baina benetan ote ziren haiek bromak? Bere jan-gogoa zirikatzeko ere egin bait zezakeen guzti hura, janariaz hitz eginez eta hitz eginez!.

621. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0050 Neskak, bere aldetik, kilobaza erdi janaren bestaldetik begiratzen zuen, bi erraldoiek batetik bestera eztabaidan ziharduten bitartean.

622. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0050 Munstro hark egunero gizonak, emakumeak eta umeak jaten zituela... ez zen zaila horretan sinestea!.

623. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0112 Eta jendea jaten duten erraldoiekin lotutakoak? Milaka!.

624. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0019 Janda dauzka atzazkalak ez da orrazten, zikin-zikina darama erropa....

625. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0040 - Nahi duzu opil bat (2) Ispiluan mundua egarria kentzeko opil bat jatea da onena?.

626. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0040 Beraz, hartu egin zuen, eta jan, ahalik eta hobekien: oso lehorra zen; eta pentsatu zuen inoiz ez zela egon hain itotzear bere bizitza osoan.

627. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0081 - Bai, baina bi erosiz gero, biak jan behar dituzu esan zuen Ardiak.

628. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0013 Esaten dutenez, bertako arrazakoek topatzen dituzten kristau denak hil egiten dituzte, eta gero jan egiten dituzte, batzuetan gordinik, bestetan labean errerik.

629. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0036 - Segi, segi dantzan - agindu zuen, eta besteak jira-bira zebiltzala berak arpoi txiki bat erabili zuen, honela kantatuz:
Hori poza, uretatik gora
animalia gizen-gizen bat
denok jateko!
Hori poza, igluko lurrean
etzanik dagoela
denok jateko!
.

630. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura p. sastre 0036 Bere deiaz etorritako foka bati arpoia sartu zion Taligvak-ek eta hura ateratzean jendea irriz hasi zen, hura zatikatu zuten eta bertan jaten hasi, baina Taligvak-ek han segitu zuen, beste baten zain, eta beste bat harrapatu zuen, eta jendeak pozarren negar egiten zuen, ez bait ziren gosez hilko negu hartan!.

631. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. kazabon 0134 Proxperok udan metatutako belarrak laster jan zituzten behiek, eta orain edozer gauza jaten zuen hango aziendak: lasto eta ote, iratze eta lahar... harrapatzen zutena.

632. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0008 EGIAZKO SORGINEK atsegin handia hartzen dute haurren bat txikitzen dutenean, zuk plater batean marrubiak natarekin nahastuta jaten dituzunean bezala.

633. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren e. 0036 - Jaten ari naizela ez dut inor aurrean zerraldo erortzerik nahi; botagura emango lidake.

634. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0029 GEPPETTO JAUN MISTERIOTSUA - Akabo gure tarta - hasperen egin zuen Ritak, erasoaren maniobra ikusiz eta ahoa eztitan *ahoa eztitan: jateko desioz zuela.

635. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0062 Arnasari eutsiz, bertakoak bi zientifikoei so zeuden, hauek, hilotzaren *hilotz: hildakoa zurbiltasunaz, batak besteari tinko begiratuz, materia misteriotsuzko bi pusketa pittin haiek jateko prest zeuden bitartean.

636. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0062 Baina berriro ere lekukoek galdetu behar izan zieten euren buruei: - Jango dute, bai ala ez?.

637. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0106 - Horixe baietz! Jan egingo dute! Apurrik ere ez da geratuko.

638. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0106 Beste batzuk, zentzu onez, azaleraren goiko partea jaten hasi ziren.

639. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0106 Diomedesen ozengailuak durrunda bizian jarraitzen zuen bitartean: - Neska-mutilok, erne! Ez onartu martzianoen erregalirik! Pozoindutako goxokiak emango dizkizuete: ez jan!.

640. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 - Jezar zaitezte! agindu zuen anderetxoak Atreyuk lehenago zeozer jan eta edan behar du indarrak berreskuratzeko.

641. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 - Jezar zaitez! Jan ezazu! Edan ezazu! Goazen! Zeren esperoan zaude?.

642. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. ugidos 0093 Palasatik ogitartekoaz geratzen zitzaiona eta sagarra hartu eta jan egin zituen.

643. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura amazonetako indioak 0026 Europako gizona lurralde hauetara heldu zenean, egoera aldatu egin zen, jateko behar duen soila ez bait du aski.

644. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0004 Hausnarlaria denez, denbora luzean ikusiko dugu belarra jaten.

645. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0004 Jaten duena xarean beratzen denean, berriro ahora etorriko zaio hausnar dezan.

646. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ardia 0004 Horregatik etzanda daudenean hausnarrean ikusiko ditugu, mauka mauka jaten ariko balira bezala.

647. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. etxaniz 0029 Ez du balio jateko
baina beharrezkoa da
bizi izateko
.

648. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0034 - Ematen ez badidan, jan egingo haunat.

649. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0034 - Bihar goizeko hamarretan etorriko naun; ez inori esan, bestela jan egingo haunat.

650. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura ipuin harrigarriak/1 0070 Baina laister, ondasun guztiak jan, eta berriro arrantzari ekin beharrean gertatu zen.

651. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura kaskarintxo 0031 Bai, ipuin batetan irakurria zeukan nola behin, beltzek, lapikoan egosita jan omen zuten neska zuri bat.

652. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0004 Heldu berria den lehengusuarekin batera, bi hankak banbu kainaberak marruskatzen eta jaten ari dira.

653. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura non daude pandak? 0004 Ez dute besterik jaten, hain dituzte gogoko!.

654. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura otsoa eta azeria 0010 Leihora salto egin zuen eta muturra pertzean sartuz, jaten hasi zen.

655. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura otsoa eta azeria 0014 Ahia jaten ari zela, otsoaren garrasiak entzun zituen.

656. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0013 Eta ezer egin gabe ez gelditzearren, horrela mintzatzen zitzaien otsoei bi besoak altxatuz: - E, e, e, kaixo, nik ez daukat zuentzat janik.

657. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0048 Otsoek okela hura ikustean, jaten hasi eta zasss zepoaren burnietan kateaturik geratuko ziren uluka.

658. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. albisu 0048 Gero lagun artean algaraka jango zituzten edo bestela harategira saldu.

659. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0060 Eta gero gosaria jan du.

660. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. lertxundi 0060 Ibilaldi luzeak direnean, jendeak trenean bertan jaten du eta baita lo egiten ere.

661. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0021 Duelarik zer jan, duelarik zer edan.

662. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0032 - Zuk ere, txorrozkilero jator, ale batzuk nahi? Beroberoak daude... Eta zuk, Luma Gorri, gaztainak jateko gogorik bai? - Auj!.

663. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0092 Erbiak, berriz, jateko nahiz lo egiteko, baita kantatzeko ere aski beta izanik, utzi egin zuen dordoka izan zedila lehenengoa irteten, ohorezko iruditzen bait zitzaion, gainera, zerbaiten abantaila ematea ere.

664. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0116 - Adizak, adiskide; mesedez makurtu hadi pixka bat bederen, nire jana har dezadan, ogisaskian zegok eta.

665. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0116 Astoa aho beteka ari zen jaten ordea eta ez zion jaramonik egin.

666. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0116 Hirugarren aldiz ere ekin zion eskean, baina bai zera!, astoak lehenean jarraitzen zuen, belar gozo hartarik jan gabe unetxo bat ere utzi nahi ez eta.

667. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. mendizabal 0116 Astoari erantsi zion begiradan argi nabarmentzen zitzaion egunetan deus jan gabe zebilela.

668. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0074 Gutxi batzuri mojak eman behar zien jana ahora.

669. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0064 - Orduan bakarrik jan beharko diat guztia.

670. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0064 Gainera bedeinkatua zegok eta pekatu egingo huke osorik jango bahu. Bota iezadak dagokidana.

671. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0064 - Ez, Azeri ez. Heuk ere badakik ondo asko, odolki bedeinkatua lurrean ez baino zerutan behar litzatekeela jan.

672. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arzalluz 0103 - Zer nahi duk esan? Jan egin dituk hik, maltzur horrek! - Nik?- bota zion muturturik -.

673. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 Pipa gehiegi jan zituela eskolan edo... baina amak mahaira lentejak atera zizkionean, ezetz; ez zituela lenteja haiek jango!.

674. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 - Gaur ere ibiliko zinen zikinkeriak eta litxarrekeriak jaten, esan zion amak.

675. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 - Hobe duzu lenteja hoiek jatea aita etorri baino lehenago,- esan zion amak, baina paretari hitzegingo balio bezala.

676. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 Konintxik ez zituela lenteja haiek jango.

677. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 - Ba... mahaian jaten ez dakianak eskailera mailetan jaten ikas dezala.

678. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 - Askari garaian lentejak, afarian lentejak, gosaritan lentejak, eta lentejak jaten ikasi arte lentejak eta lentejak!.

679. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 - Eta zer? Dena jan arte zigortuta? - Horixe! - Goazen jolastera!.

680. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0007 Zer egin? Lentejak jan ala kalera ihes? Eztabaida larria edozeinentzat, eta batez ere Konintxi bihurriarentzat!.

681. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0040 Jan nire sagarrak, eta jolastu nire itzalpean, txikia zinenean bezalaxe.

682. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0080 Sakristauak bi piku jan zituen bidean.

683. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0080 - Bai, nik jan ditut.

684. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0080 - Jan egin dituzula? Nola egin duzu hori? - Horrela jauna! eta hirugarren pikua jan zuen obispoaren aurrean beste biak nola jan zituen esplikatzeko.

685. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. ormazabal 0121 Gizon hura hain zen zikoitza, odolki bat zintzilik jarri eta bere itzala jaten bait zuen.

686. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. juaristi 0042 Bapatean, ilunpetan dagoen norbaitek zera dioela entzuten du: - Zuk ere pintatu behar al duzu? Ikaratu egiten da; momentuz behintzat ez du esaten diotena ulertzen, bera jan nahi lukeen basapiztia bat datorkio burura.

687. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0065 Gaueko: Goseak zaude? Jan bihotza, jan... Pastel polit batera hurbiltzen hasten da Lorea eta pasteletik sugea agertzen da.

688. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i.m. de lezea 0065 Lorea: Baina NIK ezin dut hori egin!!! Gauza txar bat da... Sugeak txoritxoa jango du!!!.

689. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0023 Ama-semeek gustora jango zuten urdaiazpikoa, baina saltzea erabaki zuten, diru apur bat ateratzeko.

690. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0023 - Begira, Juan - esan zion amak -, eramazu urdaiazpikoa plazara eta sal ezazu, guk jan dezagun baino lehen.

691. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0058 Batak bere txita erdia hartu, erre eta jan zuen, baina besteari pena eman zion eta oilategian sartu zuen.

692. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0061 Apur bat aurrerago azeriarekin topatu zen: - Nora zoaz, txita erdia? - Ez nazazu jan, mesedez, erregearen jauregira nire erreal erdiaren bila bainoa.

693. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. monasterio 0062 Apur bat aurrerago otso batekin topatu zen: - Nora zoaz, txita erdia? - Ez nazazu jan, erregearen jauregira nire erreal erdiaren bila bainoa.

694. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0030 Wamba zen. Atera zuen jantziaren azpitik jaialdian jateko zekarren urdaiazpiko bat, eta Isaaken mutur aurrean ezarri orduko, judutarrak, bere arrazak hain gorrotozkoa duen zerrikia ikusiz, korrika batean alde egin zuen beste toki batera.

695. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0025 SORGINA: Zer, dena jan al duzu? Ea, erakutsi zure besoa...(makila).

696. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0025 Uiuiuiuiui, bai beso mehea! Tori, tori, jan gehiago...

697. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0025 EGUZKI: Sokorro! SORGINA: Ixo! (mutikoari) Besoa! Uuuuyyyy! Bai beso mehea oraindik... Berdin da! Gaur jango zaitut! (labana probatu eta apalean uzten du).

698. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0084 Eta haur bat bakarrik salbatu da. Galduta dago. Zer egingo ote du bakarrik? Zer jango ote du?.

699. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. iriondo 0112 LURDES: Arrain bat! Zer jaten du? AMA: Langostaren biboteak! Tira, zoaz dutxatzera, gaur arratsalderako merienda on bat prestatu behar dugu eta.

700. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. arrieta 0069 Andre Maienak, zotinka, bizpahiru egun lehenago Saran eta beste herrietan gertatua kontatu zien bi gizonei eta berak ihesi egin ahal izan zuela esan zien, baina han zegoela galdua, hiru egun hartan deus ere jan gabe.

701. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 Jakin zertarako dituzuen eta hor zabiltza, ris eta ras, hazkazalak jaten beti.

702. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 - Segi orain hire hazkazal jateko maniarekin.

703. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. urbieta 0024 - Orain hazkazalak jan eta kito! Gero gerokoak!.

704. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. arratibel 0028 Bazkalondoren, Mariari bere aita gerturatu zitzaion eta esan zion: - Dena oso ondo egon dun, bazkaria behin ere ez bezalakoa, baina janak zerbait falta zinen.

705. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura batx nikol 0065 Ez, ez, horrelako transformazio bat ez zen egunero gertatzen eta horrek zera esan nahi zuen, untxiak jan egin zuela azanarioa.

706. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. zubiri 0012 Eskimal Txikiak uste du zetarrek oiloak ere jaten dituztela, behin batean klaseko umeek oiloak ere eraman zituztelako.

707. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0038 Edozer gauza jaten zuen, gauza zikina nola gauza garbia.

708. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura oihanaren deia 0038 Inondik ez zuen horretarako lotsarik eta, gainera, jaten zuen guztiak on egiten zion.

709. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0220 Etxeko jende guztia gure bila irtengo da eta gu hona sartuko gara eta ganbarara igoko gara, nik han baditut janak eta han dauden bi kaxa handitan antolaturiko bi ohe ere.

710. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0024 - Bizkorra balitz harrapaladan jango likek dena, gaileta bai gitxienez - esan zuen Patxik mespretxuz -.

711. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j. urkijo 0018 Kubako abenturak ere ez ziren makalak: Patxik garbi-garbi imajina zitzakeen aititek azalduriko etxe zuri haiek, etorbide zabal eta argitsuak, palmondoz jositako hondartzak, gizonen eskutik jaten zuten marrazo beldurgarriak, uhain berde eta gardenetatik sortzen omen zen doinu liluragarria, gizon beltz erraldoiak esku batez hamaika lagun jasotzen zituztenak, eta beste asko.

712. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0027 Txoixo ederra. Txoixoaren janak dakarren bixitasunaren beroak aplakatzeko zahatotik egin eta.

713. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0027 Txoixoarenak egin duenean, gazta azalei heldu diegu, sekulan jan ez bagenu bezala.

714. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. etxezarreta 0027 - Horiek ari dinate jatea. Emakume horrek etzeukan ba edaderik bere buruarekin jokatzeko. Gero tentsioa eta zikina!.

715. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0046 Batzutan gauez, arnasestuka egun guztian jan gabe ibili zirela konturatzen ziren.

716. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0046 - Bihar jango dugu - zioen txolarretxoak hasperen eginez.

717. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0121 - Munstroak jan beharra du, ikusten duzuenez, ez bait da egia alerotako itzalez elikatzen denik; (...).

718. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. landa 0094 Hartu eta bertan hasi zen pastel zoragarri hura jaten... Poliki eta gusto handiz... Bukatutakoan, saltzaileak esan zion: - 25 pezeta dira... - Ez daukat batere dirurik - erantzun zion Prontxiok patxada handiz.

719. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0014 - Jainkoaren izenean! Ez diozue jaramonik * egin behar belarraren esanari. Jateko da belarra.

720. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0038 Gaztanbera ikusi eta nor egon jan gabe? Zati bat jan zuen.

721. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0038 Berriz ere tentaldian erori eta jan.

722. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0038 Kaikua hartu eta badarama lagunen aurrera. - Zer da hori? galdetzen du otsoak. - Ikus eta jan, erantzuten dio berak.

723. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0058 - Eta zein da zure azken hitza? - Zu jatea.

724. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0098 Lansaioaren * ondotik ogi puska jaten hasi zen egurketaria, eta hartza bere ondoan nola jaten zuen begira.

725. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0098 Ogi puska bat bota zion muturrera emaztearen esanaz oroiturik, eta harek gogotik jan.

726. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0079 Besteari, berriz, sagar asko jana zen nonbait eta, inork ez zion ezer antzeman.

727. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0054 - Zikin! Zikin! Hator honuntz. Tim-ek jatekorik ez dik nahi eta jan ezak hik. Hator, hator. Hemen daukak.

728. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0054 - Neuk ikusi nian atzo haragi gordina jaten. Hator, Zikin. Jan, jan haragi hori.

729. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0054 Ez ezak uste, hik ematen dioan aspiletik ezer jango duenik; oso zakur azkarra duk.

730. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0054 - Zakur-jana pozoinduta dagoela, ikusi besterik ez zegok; zergatik ez ote dio bere zakurrari jan hori eman?- esan zuen Gorkak.

731. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0082 - Bai usain gozoa duela ogi honek e?- esan zuen Dik-ek beti bezala goseturik -. Jango al dugu zatitxo bat?.

732. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0082 - Tim-ek ez dik guk bezala jaten, irentsi egiten duela zirudik - zioen Anek -.

733. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. azkune 0114 Gorka jaten hasi zen. Ez zeukan goserik.

734. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0016 Mutilak han bizi dira, jantoki handi batetan jaten dute, beraiek ipini behar dituzten mahai batzutan.

735. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura l. izagirre 0051 - Arraioa!- esan zuen Matthiasek -. Zoratu egin al zara? Opil bat jatera noa - eskua sakelean sartu eta berehala murtxikatzen hasi zen -.

736. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0036 - Eta jateko modukoa?.

737. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0066 Mac Nabbs-ek inork uste ez zuena azaldu zien: bi egunetarako beste janik ez zuten.

738. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura d. urbistondo 0082 Barnera sartzean hogei mahaikiderentzat * mahaikide: comensal janez beteriko mahai bat zuten aurrean.

739. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0017 Asteko soldatak, jateko eta arropa batzu erosteko ematen bazien ere, etxebizitza bat erosteko hainbat ez zitzaien iristen.

740. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0017 Bikuak eta ogia jan zituzten eta gero sagar bana.

741. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0035 - Falta zena! Zaplaztarik gabe, egun osoan alferkerian egongo zinateke! Gainera, badakizu: Nolako lana, halako jana.

742. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. gartzia 0154 Tirtiriku atzazalak jaten ari zen eta Joxeakin adi-adi zegoen.

743. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0080 Ekarri zieten bazkaria eta erruz jan ondoan edari biziak eskatu zituzten.

744. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura satr 0080 - Ongi jan dugu, eta hori da beharrezkoena.

745. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0030 - Zuri entzunik, dagoeneko jan zaituztela esan liteke - erantzun zion Endrikek indarrean -.

746. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0030 - Erdi ingururaino jan zaituzte, esanak esan ondoren.

747. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura x. mendiguren b. 0030 - Zu eta ni baino kementsuagorik jan dute!- erantzun zion Billek.

748. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0010 Baina, hura agertzen ez zenez, jateari ekin nion.

749. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0045 Sei hilabetez jateko adina haragi zezinatu eta gaileta bazen han.

750. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. azkune 0045 Arratsaldean, Trampe jaunaren etxera joan ginen jatera.

751. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0006 Zer jan eta non lo egin pentsatu beharra zegoen.

752. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0028 Orduan Clotaire altxa da eta Agnan bere aritmetikako liburua jatera behartuko zuela esan du.

753. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0028 Oso ideia ederra zen, baina Agnani ez zaio gustatu, eta deiadarka zioen: - Mesedez! Betaurrekoak ditudalaaa...! - Bai, horiek ere jango dituk!- esan du Clotairek -, Agnan zeozer jan beharrean zegoela sartu bait zaio buruan.

754. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0108 Ez dut uste gau hartan bizkotxo mozkorrik jango zuenik.

755. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0162 Alzeste nire adiskide bat da, potoloa eta etengabe jaten ari den hori, agian hitzegin dizuet dagoenekoz berari buruz.

756. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. tapia 0162 Alzeste bere etxeko atearen aurrean eserita zegoen, alfajorrak jaten.

757. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0024 - Jateko gogo izugarria dut!.

758. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. berasategi 0088 Hara hurbildu zenean, ura eta jana eman zioten.

759. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0010 - Aukera horren gordintasuna bigarren irakurgaiak ematen digu: Nahiz jan, nahiz edan... dena Jaungoikoaren aintzarako.

760. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0007 Hazitzeko, ikutu egin behar du, ikusi, haztatu, jan, jostatu, lan-egin.

761. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0094 Begi onez ikus, Jauna,
Zuk Elizari eman diozun Opari au;
egizu, Ogi ontatik jango, eta Kaliza ontatik edango dutenak,
Espiritu Santuak, gorputz berean bat-egiñik,
Jesukristo`gan opari biziak izan ditezela,
zure Aintzaren goresgarri.

762. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0104 Zuk esana, Jauna: Nere haragia jan eta nere odola edaten duanak betiko bizia dauka, eta azken egunean nik biztuko dut. (Jon deuna 6,45).

763. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0105 Zuk esana, Jauna: Nere haragia jan eta nere odola edaten duana, Neregan dago eta ni harengan. (Yon deuna 6,56).

764. 1969-1990 euskara batua liturgia d. amundarain 0105 Ogi batetik jatean, haiekin bat naizelako ustea izan dezadala.

765. 1969-1990 euskara batua poesia p. ezkiaga 0124 Mugarriek ez dute izenik,
ezta atzoko norantza orratzak
euriak jandako seinalerik.

766. 1969-1990 euskara batua poesia p. zabaleta 0149 Jainkoaren eskuak bedeinka dezala...
- eta frailearen ahoak jan
eta sabela gizendu

767. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0082 Gainerako ganadua onik eta osorik ekarri nuen eta Greenwich-eko bolatokiko zelaian larrean utzi, hango belarra hain goxoa zenez gogotik jan zutelarik, nahiz eta ni kontrakoaren beldur izan.

768. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0277 Zeren eta,(esan zuen) bost yahoo artera berrogeitamarrentzat beste janari botatzen baduzu, bake-bakean jan ordez, elkar larrutzeko prest oldartuko bait dira gainera, dena beretzat hartu nahi izango duelarik bakoitzak; eta horregatik, morroi bat bidaltzen zela haien ingurura kanpoan jaten ari ziren bitartean, eta etxean zeudenak lotuta edukitzen zituztela halako tarte bat utzita elkarren artean; zaharrez edo istripuz akabatzen bazen behi bat, houyhnhnm batek bere yahooentzat hartu ahal izan aurretik, auzokoak taldean etortzen zirela harrapatzera eta, gero, nik deskribatu bezalako borrokaldia gertatzen zela, atzaparrez egindako zauri izugarriekin bi alderdietakoen artean, nahiz eta gutxitan izan elkar akabatzeko gai, guk asmatu bezalako heriotz tresna egokirik ez zutelako.

769. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0154 Jaten hasi ziren isilik, arduraz Fiedler, kaloriak zenbatzen ari den gizonaren modura.

770. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0261 Berari zor diot nik egotzi izan nion haur-gozamenaz Bolívarrek mangoak jan ahal izan ez zituelako ohar probidentziala, artean mangoa Ameriketara iristeko zenbait urte falta zirelako arrazoi onarengatik.

771. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx obab 0027 Eta beheko aldean, Obabako kalean noski, desarmatu egin zuten eritegia, eritegi eder askoa, makina bat gaixo sendatutakoa, eta etxe galant hura zapuztu egin zen segituan, huntzak janda bezala gelditu zen, eta horrekin izugarrizko kolpea eman zioten herriari, joan egin baitzen bertatik mediku, praktikante, eta maisu jendea; eta kategori haundiko beste jende ugari ere joan.

772. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0063 Eta horrela, baraurik geundenez Dumfriesen geratu eta jatetxera joan gara, baina ni urduriegi nengoen ezer jateko eta bera ezin topaturik ibili naiz, eta gero beste kale batetik etorri denean patrikan zekarren botila ikutu ahal izan dut zaplada batez eskua apartatu aurretik.

773. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0063 Gizon horiek guztiak hemen jaten, gauez, ilunpetan etxea bete gizon andana hori....

774. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0215 Ezin jango gaitik.

775. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0215 - Nik behintzat ezin dizkiat sei dolar horiek jan - esan zuen Virgilek.

776. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. olarra 0253 Haietako bat txikle jaten ari zen; haren aurpegiaren azpikaldeak ez sinesteko moduko zuritasun eta tamainako hortzez josia ematen zuen.

777. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0073 10 (1) Zeren Zeren. Kapitulu huntako 13 lehen bertsetak 923-ko baztertua hitzari loturik daude. Paulo aintzina beretik ari da Korintoko azkarrei: zuek ere baztertuak izaiten ahal zarete, basamortuan urguluak ainitz Israeldar galdu zituen bezala anaiak, ez zaituztet jakingabean utzi nahi: gure arbasoak hedoipean egon ziren guziak, itsasoa guziek iragan zuten, (2) guziek Moisen bataioa ukan hedoian eta itsasoan Itsasoan. Mois Jesusen aintziniduria da. Hedoia (Jal1321) eta Itsas Gorriaren iragaitea (Jal1422) girixtino bataioaren aintziniduriak, guziek janari izpiritual Izpiritual, edo profetikoa, gero Elkargo Berrian beren betea eman behar zuten gertakari salbagarrien aintziniduria berdina jan, (4) eta guziek edari Edari. Hemen aipu den janaria, mana (Jal164-35) eta edaria, harrokatik atera ura (Jal171-7:Zen207-11) Jesusen gorputz-odolen aintziniduriak dira. Paulok Korintoarrei: Hebrearrek ere, basamortuan beren gisako bataio-eukariztiak bazituzten. Halere haietarik gehienak bide onetik zeiharkatu, untsa zigortuak izan baitziren. izpiritual berdina edan, ondotik zoakien Ondotik zoakien. Israelgo irakasleen ohidurak zion Zen 20 8-eko harroka ondotik zoakiela Israeldarrei harroka izpiritualetik edaten baitzuten; eta harroka Kristo zen.

778. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. casenave 0050 Arratseko zortziak; afaria; logelan sartzen den gizonak hitz pobre batzuk botatzen platerak mahain gainean pausatzerakoan; presoaren marrazkiari begi ukaldi bat ematen dio zaintzaileak, konprenitu gabe; berak ez du sekulan ezer margotu, ez daki, inoiz ez ikasi; gauero bezala, jan aintzin, egiten ari den planoa erretzen presonerak, hautsontzia eta papelera begiraleari hutzi aurretik; bihar beste bat hasiko; irri hits bat dauka ezpainetan zaintzaileak; ez du ulertzen zergatik marrazkiak erretzen diren, botatzen dituen horrek arrats guziz.

779. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0010 Badakizue zer den ukuilua, ezta?... Lehen (eta oraindik baserritan) gizonak abereekin elkar bizi ohi ziren etxe berean, eta behiek esnea ematen zuten gizonarentzat, eta oiloek arraultzak, eta gizonek abereei jaten eta edaten, eta teilatu beraren gorapean bizi ziren denak, ez dakizu zein ondo.

780. 1969-1990 euskara batua literatur prosa durangoipuin 1985 0106 , (...) eta Sabiñek edozein kale bazterreko aulki batean bere bazkaria jango zuen.

781. 1969-1990 euskara batua literatur prosa peillen 0043 Harrika txoriak hiltzea gustatzen zaio; txori horiek, zomorro, har eta zikinkeriak janaz, gizon emakumeei laguntzen dietela ez daki.

782. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0097 Bai, orain ordubete inguru gizon bat sartu da, eta kafesne beroa eta arraultze prijituak jan ondoren, irten egin da.

783. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0031 Hormak zenbait tokitan azala urratua eta gesalak janda.

784. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. arrieta 0131 Etsi egin beharko ote zuen eta Tartalok hil, laurkitu eta jan zezan zain egon?.

785. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0034 Lagun nazazu irteten, ez zaitudala jango.

786. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. santisteban 0034 Zin egiten dut urrak baizik ez ditudala janen neure bizitza osoan.

787. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0081 Jango zenuke koilarea ere baratzuri zopatan.

788. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0081 Halako batean kexuz etorri zitzaion emaztea: - Begira, Matti, arratoiak dena jaten ari zaizkigu.

789. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0081 - Daukaguna jaten ari zaizkigula argitu zion emazteak.

790. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. zabaleta 0102 Elkarrizketa harrigarri horren ondoren, ahateak erregeren afariko soberakinak jan zituen, eta sukaldariak ikusi zuen nola, bukatu zuenean, lumak astintzen zituen, esanez: -Hau sukaldariarentzat, jateko utzi didanaren ordainetan.

791. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0047 Asetzeraino jan eta edan ondoren kantuak hasi ziren.

792. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0066 - Nik hutsa jaten dut - jarraitu zuen berak jariotsu -.

793. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0066 Oraintxe ere ezin izango nuke ezertxo jan... horko esparragu horietxek ez izatekoz.

794. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0066 Hamaika bider ikusi nituen eta haietxen jateko gogoz gelditu!.

795. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0066 - Zuk ez al dituzu nahi? - Ez, nik ez dut behin ere esparragurik jaten.

796. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0019 Bazkagai bezala gizonak jaten omen zituzten; beraz, beldur ikararen ikaraz bizi ohi omen zen Zegama eta inguruko beste jenderik asko.

797. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0019 Honek, bazterrik bazter gizonak harrapatu eta ekarri ohi zizkion tartalo zaharrari burduntzian erre eta jateko.

798. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0129 Otso gizagaixoa eta azeri maltzurra, Sadar mendian okela jateko ardien bila ibiliak galanki eginik zeuden, baina artzainek piztia haien arrastoak aspalditxotik zituztenez gero, artaldeak zaintzeko ahaleginak moldatzen ere saiatu beharra gertatu zitzaien.

799. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0129 - Okela egiatan jan nahi duk, ala ez? - ailegatu zion azeriak berriz ere bere lagunari gaiztakeriaz.

800. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0026 Fabrikan gogor egiten zuen, denentzako jana atera beharrez.

801. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0004 Arbeloa jaunak izozkia jan du eta zerbitzariari kontua eskatu dio.

802. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0004 - Izozkia jan dut.

803. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0004 Arraultze frijituak jan ditu eta sagar erreak.

804. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. dupac 0035 Miranhek aspaldidanik ibaitik alde egin diate; zuhaitzetan bizi dituk; ihizirik gehiago ez daukatenean, kaskilla batzu jaten dizkiate.

805. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. agirre 0047 ANAIAK AURKITZEN DITU Lehorte ikaragarriak sortu zirelarik, Egipto-rantz bultzatuak izan ziren hebertarrak jateko alekiak erostera.

806. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0094 Ordurako egunaren argiak, goizeko ilun izpiak janik zituen.

807. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0148 Illargiak bere argiizpiez begitarteko kolorea jaten ari zitzaiola ematen zuen.

808. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. irigarai 0010 Ez duzia sumatzen nik dautzudan usaina? Hori duzu erakartzen dauzkitzuna gure etxeko zakurrak oro, ehiztari beltzak xaxaturik; eta haien itsumenean deusetaz oroitu gabe autsikika hilen ninduzukete, ni jan beharrez.

809. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0035 Eta orain, Urteberri egun honetan, jateko eta edateko aldia dugu, elkar maitatzeko aldia, kantatzeko aldia. Hitz bitan esanda, jolaserako aldia.

810. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0035 Jan ta edan dezagun, bada, bihar hilgo gara ta.

811. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m. zarate 0121 Igel bina jan ditugu, ta Bilboko ur kopa bana edan.

812. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0006 Etxekoandreak esaten du: -Bai hemen ere lehen, baina denak jan ditugu.

813. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. berasategi 0094 Busetako jendea berriz, hiztun eta asko jatun ikusten ziren elkarrekin berritsu eta seguruenik zeramaten janetik inori zerbait eskainiz.

814. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0060 Niko bizkitartean pastak jan eta jan, zutik jarri zen, eta gizontxoari agur emanez bai erantzun zion hark gozagaizki diskotekaren irtenbidera zuzendu zen.

815. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0015 Neskato gazte horier erran diotet otoitz egin behar ginuela herri guziarentzat; ez zutela denek besta gogoan; ez ginituela gure otoitzean ahantzi behar beldurrean bizi direnak, preso daudenak, jatekorik, etxerik, lanik gabe direnak.

816. 1969-1990 euskara batua literatur prosa hiriart-u 0049 Egia erran, gertatu zaiote misionest zonbaiti Afrikanoek hiltzea, eta behar-bada jatea ere!

817. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0052 (...) komisaldegian sutondoan baino ordu gehiago igaro zituzten arren, ez zuten poliziarengandik Joxemi ikusterik lortu, ezta eraman zizkioten arropak eta janak pasatzerik ere, zeren hartu bai, egin zizkieten pakete guztiak, baina gero jakin zutenez batto ere ez zioten helarazi mutilari, denak noski mertzenario haiek berek gorde eta jan bait zituzten.

818. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0016 - Ez, ez daukat hori jateko gogorik.

819. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0016 Neskatxa ogitan marmelada-gurinak igurtzi eta geldiro jaten ari zen, serio eta muker.

820. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0016 - Ez jana egiten bakarrik, baina.

821. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0013 - Jarridazue hango puxka bat eta saltsa ere, nahiko da, tira gehixeago, zuek ez duzue hemendik nahi?, ez gutxi jango diat gaurkoan, hik gutxi jan bai zera ez diat uste, ez, atzo beste afari bat izan genian eta kristorena sartu, lehertu zorian ibili nauk gauean, amets txarrak izango hituen, ez zeren burua ametsik kozkorrena egiteko ere ez baitzegoen, hamar ordu lo eta logurez jeiki naiz, ez zegok gaizki, zenbat eta gehiago ohean orduan eta ohezaleago legea duk, baina ona ez, zertaz ari zarete?, jateaz.

822. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. sastre 0087 Gero, hasperen luze batekin, honela zerrakien:- Aita nuen nik Gipuzkoakoa... gutxi oroitzen naiz, nik lau urte nituelarik alde egin baitzuen, Ameriketara - luzez mintzo behar denaren tankera hartzen zuen; Joxek eta Mayik jan, edan eta gela ornatzen zuten muebleak eta argazkiak begiratzen zituzten tarteka. -Ataundarra hain zuzen, sortzez ataundarra, ez eta bihotzez, bihotza zabalegia baitzuen sorterriari sekulakoz atxikia gelditzeko, eta etxeko seme nagusia izan arren, hamazazpi urtekin joan zen baserritik ihesi, ene ama gaixoari erranen zionez, gurasoak saminean utzirik, ez baitzien deusik ere erran, tupustean eta esku hutsik joan zen eta gaurdaino, ai, eta gero ikustera joan zitzaienean...!

823. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0097 Zopa, babarrunak urdai puska batekin, zezina, sagar errea, edota agian, garbantzoak, ilarra eta patata, azak eta odolkia, eta gazta (edo gereziak, edo udareak edo-ta tokatzen dena); udazkenean garoa bildu, garo metak egin, eta behientzat bazka prestatu; oiloek arraultzerik errun ahal dute, zerriari jatekorik eman ahal diozu...; hobe izanen litzaizueke Taranteneko Joxepe Lepamotzen santutasuna edukiko bazenute, edo-ta Don Justo Gramatikalariaren jakinduria, edo-ta Don Esteberen nortasun bortitza, edo-ta Don Kosmeren trebetasuna, edo-ta...

824. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. eguzkitza 0072 Gure Luis zena ere horrela amaitu zen, emazteak galtzadaren erdian utzia eta minbiziak janda.

825. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 Fede ahulekoari ongi-etorri egin 14 (1) Fede ahulekoari Fede ahulekoari. Girixtino berri zenbaitek haragirik ez zuten jaten ez eta arnorik edaten (142,21). Paulok erraiten die beren kontzientziari jarraik dakizkion (145-6). Eta beste girixtinoei galdatzen die maitasuna pratika dezaten beren anaia fede ahuleko horien alderat, batzuk besteak jujatu gabe (143-4) ongi-etorri egiozue, arrazoinak eztabaidatu gabe.

826. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 (2) Batek uste du denetarik jan dezakela; ahulak, aldiz, baratzekaririk baizik ez du jaten.

827. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 (3) Jaten duenak ez beza jaten ez duena gutiets; eta jaten ez duenak ez beza jaten duena juja, Jainkoak ongi-etorri egin baitio.

828. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0045 (6) Egunaz axolatzen dena, Jaunarentzat axolatzen da; jaten duenak, Jaunarentzat jaten du, Jainkoari eskerrak emaiten baitizkio; jaten ez duenak, Jaunarentzat du ez jaten, eta Jainkoari eskerrak emaiten dizkio.

829. 1969-1990 euskara batua literatur prosa bibl-16 0073 (7) Ez izan sasijainkozale, haietarik zenbait bezala, idatzia baita: Herria jarri zen jateko eta edateko; gero jeiki ziren jostatzeko.

830. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. garmendia 0224 Hara ze zintoak denaiek, hantxe Onazarok Indianoz ukatzen zien garia apezez ogi eskainiaren txerkan, menguaz, jateko baino aboro edoskitzeko, zure ugatzetako ditiz eroritako hortzen ezaz.

831. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Gure gurasoek basamortuan mana jan zuten; zeruko ogia eman zien jateko idatzirik dagoen bezala.

832. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0275 Zuen gurasoek basamortuan mana jan zuten eta hil egin ziren; (...).

833. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ibk 0381 Sinestedun egin diren atzerritarrei dagokienez, berriz, idatziz jakin erazi genien guk zer erabaki genuen: sasi-jainkoei eskainitako haragirik ez jateko, itotako animalien odolik eta haragirik ere ez jateko, eta sasi-ezkontzarik ez egiteko.

834. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0227 Inporta al dizu, bitartean, nik neure postrea jaten badut?

835. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0227 Berriro jateari eman zion, irri zuritxoa egin eta, gero, isilka misilka, esan zidan: - Eliza aberatsa bait da, diruz usaindua.

836. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. antruejo 0027 Suaren inguruan geure konpaiñian eserita, arrainki eta urpetik eskuratu ohi zituzten intxaur moduko sustraiak jateko oferandatu zizkiguten.

837. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0029 - Puag! Hau zerrikeria! Ez zegok hau jango duenik!.

838. 1969-1990 euskara batua literatur prosa g. muro 0029 - Aizak! Jan zak hori isil-isilik.

839. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. m. de lezea 0007 Gastonek ez zion hitzik atera baina, erabakita zeukan bezala, prestatu zituen armak, hartu zuen jateko zerbait eta, ezkutaria lagun, gaztelutik irten zen gauez, handik herensugearen gordelekura bideratu zelarik.

840. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0009 - Osabaren hesteak jateko prest daude.

841. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0021 Agnoble hau palmondo erorietan bizi den har zuri eta handi bat da eta jateko oso ona.

842. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0033 Zerbait nahi duenean jateko bere buruan jotzen du, eta nahi duenaren izena esaten du, eta gauza hori lurrera erortzen da.

843. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0045 - Ez al da mandatari batek ezer baino lehenago jaten? - Hala da esan zuen lehoinabarrak eta gaineratu zuen.

844. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.l. egireun 0045 Dena prest zegoenean, jaten paratu ziren.

845. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0013 - Hil, arrano, hil nazakezu esan zuen dortokak, baina ezin nauzu jan: (...).

846. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0044 Honek ez zuen denborarik alferrik galdu, eta ordurako jana zuen prestatu zuenaren erdia.

847. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0044 Ken ezazu mesedez jantzirik daramazuna eta orduan jan ahal izango duzu nahi duzun guztia.

848. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0044 Beno, laster jango dut geratzen den guztia, pentsatu zuen harriz beteriko poltsikoak zituen arropa erazten ari zen bitartean.

849. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0098 Aitak gazela bat harrapatu du eta jatera gonbidatzen zaitu atsegin bazaizu.

850. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0098 Goseak amorratzen zegoen piztia hark ez zuen bigarren gonbitearen beharrik izan eta beltz txikiari jarraika joan zen, baina iritsi zenean esan zuen: - Hau ez da ezer asko nire gosea asetzeko; hauxe egingo dugu: gazela hori haurrak jan dezala, gero aitak semea eta azkenean nik aita irentsiko dut.

851. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0098 Apoak gorago jaso zuen bere burua, are indar handiagoz oihu egitearren, eta esan zuen: - Oso erraza da: Haurrak gazela jan behar du; aitak, semea; lehoiak, gizona, eta nik egundoko ahots ikaragarria atera zuen hemen lehoia jango dut, eta denok bakean geratuko gara.

852. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0061 Behin osabak esan zion izebari: - Kus-kus eder bat prestatu behar dugu eta Mussa etorri baino lehen jango dugu, bestela dena berak irentsiko digu ohi duen bezala.

853. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0061 Ez dakitenentzat, esan beharra dago kus-kus jaki atsegingarria dela: garimami-irinaren antzeko zerbait saltsa min batez, haragiarekin eta barazkiekin batera jaten dena... Gustagarria benetan!.

854. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0093 Elefanteak, oso kezkaturik, bere menpeko guztiak batzarre nagusian bildu eta esan zien: - Jainkoaren etxera joan behar dugu, eta landare edo zuhaitzen bat eskatuko diogu jan ahal dezagun eta salba gaitezen - eta jarraian esan zuen-: Gazelatxo, zoaz zu, hanka luzeak dituzu eta.

855. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0093 Jainkoak esan zion: - Jan ezazu Negerema alea, jan nazazu amatxo izeneko alea eta ondoren esan zion: Gazela, errepika ezazu izen hori itzuleran ahaztu ez dakizun.

856. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0211 Jaten ari zen bitartean gogoetak egin zituen.

857. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0029 Zerbait motxilatik atera zuten, baina bereziki jan zutena Kairu-k errekastoan hartutako arrain ezezagun eta gozo batzu izan ziren.

858. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0032 Era askotakoa eta ugari izan zen zer jana.

859. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0054 Jan ondoren, lokamuxka bat egiteko etzan zen.

860. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0063 Horrela handik aurrera otsoek mutilarentzat ezer hiltzen zutenean, berak txikitzen zuen jateko.

861. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0017 Lehenik eta behin jan egingo dugu.

862. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0017 Eta Kale Nagusiko kantoian zegoen janaridenda batean jan zuten, kontserba lataz eta potez beterik zeuden apalen artean eta urdaiazpikoz eta era askotako hestebetez gainezka zegoen makila luze baten azpian; mutur bat euskailutik kanpo zeukan honek eta baskularen gainean zintzilik zegoen.

863. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. lasa 0017 Emeki-emeki jaten zuten, halabeharrez, eta janaria ahoan bueltaka zerabilten; eginahal handiak egin behar zituzten irensteko; berdin zintzurretik behera janaria errazago joan zedin, metal ur botila bat zabaldu zutenean ere.

864. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0067 Egizak lo lasai, jan ezak ondo.

865. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0009 Dagoeneko elurrak jana zion behekaldea kristalari.

866. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. ezkiaga 0061 - Jakituria jan dut, aitona.

867. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0038 Aberatsenek orduan jango lukete, garraioa beren kontura egin lezaketelako, baina ez lukete izango besteoi emateko.

868. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0038 Nik eta nik bezala beste batzuk eginiko komertzioari esker hauxe gertatuko balitz, denok izango genuke elikua jateko.

869. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. belmonte 0096 Gazta oparo, gazitutako bixugu eta arenke, normalean Urduñan okela jaten bazen ere, eta bi pastel mota, mahaspasaz eta aranez eginikoak ziren bazkarirako.

870. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0069 Han zeuden Norfolkeko sagarrak, biribilkote eta beltxaka, eta pertsonaia muztiotsuak zirelarik, paperezko zorrotan etxera eraman eta afalostean norbaitek jan zitzala erreguka eta otoika, limoin eta laranjen horitasuna nabarmeneraziz.

871. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0069 Ez eta biku heze mamitsuak edota gaingiroki apainduriko kutxatilatan garraztasun begiratuz musugorriturik zeuden okaranak edo Gabon jantzitan jateko prest zegoen beste edozein jaki soilik ere.

872. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0009 Sukaldariak gatza bota eta egosi zuen bihotza, eta emakume maltzurrak jan egin zuen Edurne Zuriren bihotza zelakoan.

873. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0009 Edurne Zurik, hain goseturik zegoenez, eltzeko eta ogi pittin bat jan zuen platertxo bakoitzetik, eta ardo ttantta bat edan zuen kopatxo bakoitzetik, dena bati bakarrik ez bait zion kendu nahi.

874. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0066 Edateari eman nion, otarteko triste bat jan, irakurriko ez nuen egunkari bat erosi eta han egon (...).

875. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0015 Eta une hartatik ahal izan zuen guztia jaten eta edaten hasi zen.

876. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 Bukatu zuenean emakumea oraindik jaten ari zen eta Max begira geratu zitzaion.

877. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. lizarralde 0037 - Ez al duzu besterik jan nahi? Max-ek burua mugitu zuen ezetz esateko.

878. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.e. ituarte 0048 Meloiak jaten zihoan, eta azala erortzen zitzaionean, bidean uzten zuen, ez bait zeukan zerekin oratu.

879. 1969-1990 euskara batua literatur prosa f. juaristi 0024 Lurraren frutua jaten zuen eta lurraren zaporeaz kutxatzen zen.

880. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Iluntzero basetxe hartako hamabost langileak sukaldaria, neskameak, arduradunak eta morroiak sukaldeko mahai luzearen inguruan esertzen dira eta ase arte jaten dute.

881. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0083 Abere guztiak oso ongi zainduta daude eta nahi beste belar eta ale jaten dute.

882. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. monasterio 0103 Katea apurtzen saiatzen da jateko zerbaiten bila joateko, baina ezin du apurtu.

883. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0027 Lizunduak eta arratoiek janik zeuden koruko partiturak kopiatzeko eskatu zidan, eta urte bete luzatu zitzaidan lana, artean ez bait zen fotokopiadorarik ezagutzen, ez Belandian, ez inguruko herrietan.

884. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. iturralde 0130 Halaxe ordea, eguneroko bizibehar lan latzetan lortua nuen oreka gisako lasaialdi bat: banuen ordutik trankilago bizitzerik, banuen non jan eta lo egin, baita norekin ere....

885. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0072 Beren gustoen arabera gozoki eta beste gauzak jan ditzakete eta fruita freskoen urak, tisanak, haragi zumoak, sorbeteak, mango ura, limoi ura azukrez edo, lurraldekoa den edozer gauza edan, gozoa, atsegina eta garbia bada.

886. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0153 Gero, baso bat ur ekarri eraziko die bere lagunei eta hildako lagunei egindako ofrendak jango dituen beleari egingo dio ohore.

887. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0081 Arraultze eta patata prijituak jateko eta ura edateko ziren nagusi emakume alargunaren etxean.

888. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0007 Baina nire gazte denboran, orain hogei eta hamar bat urte, sekulako bazkariak egiten genituen giza haragiak janez.

889. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0088 Tutti Fruttesaren falta ere sentitzen zuten, harekin egindako solasaldiena, izozki bana jaten zuten bitartean....

890. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. aristi 0042 - Eta zergatik ez dizute uzten egunero ikusten? - Ez dakit, baina astean behin bakarrik uzten didate eta ni triste bizi naiz horrela, ez dut jaten (...).

891. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 - Ez dut egundo halakorik jan! - Hala hobe! - erantzun zion Jonathan.

892. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0107 - Guk, Markatarrok, zopa guztiak plater beretik jateko ohitura dugu - esan zion Jonathan jaunak.

893. 1969-1990 euskara batua literatur prosa p. zabaleta 0126 Hala zin egin genuen ez genuela ez jango ez lo egingo harik eta munstro hura hiltzen ez genuen arte... eta horixe izan zen Markako hiritxoaren amaiaren hasiera.

894. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0055 etxetik kanpo jateko eta edateko lekuak: zein tokitan jan edo edan daitekeen galdetu; gai hauetaz besteei informazioa eman; jatekoa eta edariak eskatu; ordaindu eta propina eman.

895. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1973 0033 Madrilen Karabantxeleko eta Bilbon Basauriko euskal presoek ere jan gabe egoiteari eman ziren Soriakoen ondotik.

896. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. arzubiaga 0043 Aurrerapenak, progresuak alegia, gauza onak eta txarrak ekarri dizkigu; azken hauen artean, satsudura, jendearen pilaketa, ariketa fisikoaren falta, alkohola, tabakoa, drogak eta jateko ohitura txarrak aipa ditzakegu.

897. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0026 Bere jana esketik nahi izan zuen beti bildu.

898. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Gaur nire mahaikide den Karmele Esnalek esaten duenez, arrazoia nahiko sinplea da: andereñoek ez dute literaturarako denborarik, ikastolen kondizioek jaten dizkiete ahalmen guztiak.

899. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. urretavizcaya 0505 Esplikazioa baliagarri da, baina pedagogiaren premiaz aparte, badago denbora jaten digun beste zerbait, andereño izan ala ez: gaur egun etxetik kanpo lan egiten dugun emakumeok ez dugu horregatik etxeko lanak gutxitzerik lortu eta egunak hogeitalau ordu ditu.

900. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. etxaide 0295 Epigeoek irensten dutenaren zatirik handiena organikoa izaten da, endogeoek ostera gai mineralak batez ere jaten dituzte eta anezikoek neurri berdinean hustiatzen dituzte bi substratu-motak.

901. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. pagola 0059 Baina benetakoa da boterearen arazoa: absoluto izan nahia, totalitario izateko joera, gizarte ehunaren zelula guztiak kantzer batek bezala jateko irrika.

902. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Mehatxuan, publizitatearen pastela jan nahiean zetorren jale berria Antena-3 zen.

903. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak kulturtekaria 1985 0140 Bistan da COPEkoek, Gipuzkoakoek batipat, erresistentzia egin diotela Madrileko dena jan beharrari.

904. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0054 Pertsona hori erretzen, edaten eta denetatik jaten egon da bere organismoaren defentsa sistemarik agertzen ez zelarik; horrek ez du esan nahi osasuna, baizik gaixotasuna; gorputzak, edozein sustantzia toxiko onartzen du txintik esan gabe, eta arinago edo beranduago zakua apurtu egiten da.

905. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0126 Haragia edo arraina jatea aukeratzen bada ere entsalada edo barazki egosiz lagunduta egin, eta ez arraultzez, esnez, laborez...

906. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0126 3- Ez jan postre mota bat ere ez: fruitua naturala edo pastelak, gozokiak, txokolatea, gailetak...

907. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0126 Fruita beste elikagaiengandik aldenduta jatea gomendagarria da edo esneki kantitate txiki batez.

908. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. bizkarra 0162 Esnekiak, yogur eta gatzatuak etxean eginikoak jan.

909. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0066 Neurri hauek saraurretik ere ez zegoen dena ongi baina praktikan, gizonak lan gutxiago egiten duela baina jan ere gutxiago egiten duela ikusi da.

910. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. paul 0066 Beraz, bueltarik gabeko egia bat dinogu, gizonak lan gitxiago egiten duela baina jan ere, gutxiago eta gaizkiago egiten duela, dinogunean.

911. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 1981 0054 Adibidez, amantala jazten, mahai garbitzen, mahaian jaten, e.a.

912. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0046 Aitak, ordea, esan zien bere morroiei: Ekarri berehala soinekorik ederrena, eta jantz iezaiozue; ekarri zekor gizena, eta hil; jan dezagun eta jai egin: nire seme hau hila bait zegoen, eta biztu egin da; galdua zegoen, eta aurkitu dugu.

913. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmb leg 0079 Janen hondakinek aski agertzen daukute orduko lagunak ere ehizan asko zebiltzala (itsasaldekoak, gainera, arrantzan eta izpelki harrapaketan).

914. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak mroyo margolari 0035 (...); han bertan jaten zituzten jaki fresku eta osasuntsuak eta sukaldaritzan eta gorputza kontu zerbaitez tratatzen erakusten zuten.

915. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0021 Ereiten du laborariak garia, eta ba da munduan nork ogia jan.

916. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0021 Baina euskaldun poetak ogia eta nork ogia jan erein behar ditu.

917. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Ostegun Gizen honetako afarian, oraindik ere bizirik dirauen usadioaren arabera, txarrankak eta torradak jaten dira.

918. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak geografia orokorra 0219 Industria jaioberria da, baina badira altzeiru industriak Chimboten, zimentu fabrikak eta tradiziokoak, ehunak eta jateko produktoak.

919. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0136 Harrapakaritza Espeziearteko harremana, animalia batzuk beste batzuk janez bizitzea.

920. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0136 Harrapakariek beren harrapakina guztiz jaten dute edo gutxienez harrapakariek, zergatik ez dute agortzen beren harrapakinen populazioa?.

921. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0136 Demagun bi espezie bakarrik dauzkan harrapakari / harrapakin sistema teoriko bat, non espezie batak bestea jaten duen; adibidez, untxia eta azeria.

922. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0016 Itsaso eta lurraren artean
Erdi arrain, erdi musker, erdi igerilari, erdi narrasti, baldar eta ezkatadun animaliak atera ohi dira idoi edo putzu bazterretara, zingira ertzetara: mamutxak harrapatzeko, belarra jateko, hats hartzera, larru busti eta labainez, urgelditako kolorez.

923. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0016 Arrainekin borrokan egin ohi zuten uretako jana eta lekua zeinena izango, eta, bestalde, ertzetako lokaztietan jaun eta jabe ziren.

924. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0138 Hipopotamoak eguneko 200 kilo belar jaten du; ez da halere tripontziena; bere pisuaren hamarretik bat bait da hori.

925. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak bizia lurrean (1) 0138 Libelula, berriz, jan eta jan, irentsi eta irentsi, eta ez da aspertzen....

926. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1982 0158 - Euskal sukaldaritzako jan tipikoei buruz azterketa bat egin.

927. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0054 Ia ia bai, eta urdailak zer? Zer egiten du urdailak ee? Jan bakarrik.

928. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0074 Ataundarrek ez zuten garirik eta ezin zuten ogirik jan.

929. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0074 Jentilek, ordea, garia ugari zuten eta ogia jaten zuten.

930. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0074 Han bapo gosaldu zuten eta Martin Txikik ogi gozoa jan zuen.

931. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0138 Benetan gaiztoa zen, ardiak eta gizonak ere jan egiten zituen.

932. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0138 Tartalok kobazulo barruan su handia egin eta Prontxio jan zuen.

933. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0235 Perretxiko txar bat jaten baduzu, gaizki ibiliko zara.

934. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararenprogr 0235 - Eta hil egiten da?
- Bai, perretxiko batzu jan ondoren bai.

935. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 Sagarra
Bi gauzen sinboloa da: a) tankera esferikoa duenez, unibertsoa eta osotasuna adierazten ditu; Jesus haurra eskuan sagarra duela irudikaturik agertzen da sarritan; b) bestalde, gizakiaren irrika lurtiarren eta * grinei jareitearen sinboloa da; horiek menperatzeko zentzua du sagarra ez jateko aginduak.

936. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0446 Horren arabera, jatorriko bekatuaren sinboloa da sagarra; Ebaren eta Adanen bekatua debekaturiko sagarra jatea izan omen zen. Ik. Jatorrizko bekatua.

937. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.l. arriaga 0041 Inbidiak janda zegoen Mariurrika eta, bere neskameakin bat eginda, badoaz egun baten Anbotora Ibonekin.

938. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. kapanaga 0207 Mai, maina dugu, jateko lekua; eta mendi izenetan ere ageri zaiguna; beraz, arestian aipatu dugun ara daiteken ospakunde horrekin loturarik izan daikeana.

939. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0042 Kalteak hostoetan ikusten dira, deformatuta, karraskatuta edo guztiz janda geratuz eta fruituetan ere bai, azalean koskada irregularrak egiten bait dizkiete, zikatrizazioa zailduz eta ustelduraren onddoen erasoa erraztuz.

940. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0092 Han hilabete batean jaten aritu ondoren egoera heldura iristen dira eta uda-arrautzak erruten hasten dira.

941. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0105 Ez dago beste moralik. Ez dago Ongi Gorenik. Baina, bai, bada gaitz goren bat. Gaitz hori laisterketa (burruka) uztean dago, hots, hiltzean (R. Arregui): amor ematen duena aldamenekoak jango du.

942. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak programazioa 1983 0256 Bere 73 urterekin arin ibiltzen zen hara-hona, mintegiak ikusi, loreak ureztatu eta txoriei hartarako eginak zeuzkan askatxoetan jana ipintzen.

943. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0115 EREDUAK ETA EGITUR HITZAK
Errekalde kaleko 87an bizi da
Bertan jaten du
Bertara joaten da
.

944. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0134 Alde batetik, beraz, munduko buru-hausteen sistema dago, soluzio eta sasi-soluzioak barne (mundua nola sortu zen, gizona nola agertu den munduan, heriotzaren ondoan zer dagoen, eta abar); eta bestetik, hizkuntza moduko sinboloak, itxurazko pasadizutan haragiturik (lurraren azpitik bi herensuge atera ziren, elefante batek haur bakarra jan zuen, ugaldeen ondoren izadia eta gizadia adiskidetu egingo dira, eta abar).

945. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0065 Aitak, ordea, esan zien bere morroiei:
- Ekarri berehala soinekorik ederrena, eta jantz iezaiozue; ipin iezaiozue eraztuna eskuan, eta jantzi oinetakoak; ekarri zekor gizenena, eta hil; jan dezagun eta jai egin: nire seme hau hila bait zegoen, eta biztu egin da; galdua zegoen, eta aurkitu dugu (Lk 15, 20-24).

946. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0114 Jan zuten denek, ase ziren arte; eta gelditutako hondarrekin hamabi saski bete bildu zituzten.

947. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0114 Jan zutenak, bosten bat mila gizon ziren, emakumeak eta haurrak gabe (Mt 14, 15-21).

948. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0114 6. Aitamena
Jesusek jendeari ez zion hitz egiten bakarrik; haiekin izaten zen jateko orduan ere.

949. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jesusek 1986 0114 Lagunarte ona zuelako, ikasleekin, apostoluekin jaten zuen.

950. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0027 3 Zergatik hasi da haurtxoa besteak baino lehenago jaten? Zer gerta liteke egingo ez balu?.

951. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0027 Zergatik ez dago bana bakoitzarentzat? (Gauza batzuetatik ez dugu kantitate handirik jaten, horregatik elkarren artean bana ditzakegu).

952. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Gogor lan egin ondoren, Ane eta Mariak askaria jan zuten.

953. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0054 Gure gaileta-apurrak jaten ari da esan zuen ahapean Anek.

954. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0001 Fauna ere eskasa da eta biziki harrigarria; jan berriz, bertan ez bait dago zer janik, goragoko maila pelagikotik erortzen diren hondakin organikoez elikatzen dira hango bizidunak, landarezko nahiz animaliazko izan hondakin horik.

955. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0057 Aitak etxalde zabalak zituen eta beraietan ardiak bizi ziren eta jan, lo eta kumeak egiten zituzten.

956. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa semiologikoa 0023 Don Kosmek Easako alkatearekin tratu bat egin zuen Azpil bere menpean jarraitu zedin, hau ospatzeko jan eta jan egin zuen lehertu arte.

957. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0035 Arrain abisalak haragijale dira eta aho handia dute tamainu handiko harrapakinak jateko.

958. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0035 Kontaezinbeste krustazek ehundaka mila alga ttikiak jaten dituzte, eta, aldiz, beste arrainen janari bihurtzen; hauek, azkenik, arrain handiagoen janari dira.

959. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0058 Zergatik jaten da?.

960. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0058 Baina munduko izaki guztiek ez dute jan bedera hartzen.

961. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oinentz/5 0058 Zenbait animalia begetalak janez eta beste batzu haragiaz elikatzen den bitartean, gizonak eta zenbait animaliak jan ugariagoa behar du eta egunoro koipekia behar gainera (olio, gurin, animalia koipe, etab), proteinak(haragi, arraultz, arrain, etab), eta karbono hidratoak(azukre, fruta, ogi, etab).

962. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0018 Ama ez den beste edozein pertsonekin haurrak errazago jaten du.

963. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0030 Jan beharraren, jateko konpultsioaren funtzio bereizietako bat, objektuaren galtzearen ukazio isila da.

964. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. haranburu 0030 Horrek esplikatuko luke, ez bakarrik ugaritasunean jateko desira errepikatua, baizik baita ere pertsona jakin batzuekin egoteko duten zaletasuna, hainbesterainoko zaletasuna, ze pertsona horiei atxikiak gelditzen bait dira.

965. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 - Zomorroek edo harrek jandakoak.

966. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sagardoa 0156 Sagar mami zati bat janagatik, nola harrek nola txoriek, sagarrak berdin-berdin heldu beharko luke, baina ba da zenbait xomorro eta har, sagarraren barruan, txurteneko bizi-lokarria jaten duena.

967. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0119 Alimaleek hezatasuna behar dute, eta landare zukutsu horiek jaten saiatuko dira.

968. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0119 Kaktusen arantzek babespide bikaina ematen diete landare horiei, alimaleek janak gertatzeko arriskua baztertuz.

969. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0053 Pekari edo basazerriak ere bizi ziren oihanean; baina noizean behin bakarrik jaten zituzten.

970. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0053 Ondo janda geratu zen emea ere, jan ondoren elkar bihiztu zuten bi katuek.

971. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. mendizabal 0109 Ba zekien Asuk, kolore distiratsua ta bi kilo zituen musker hura jateko erarik ez zuela berak.

972. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0148 Itxura da, mokoak jateko moduarekin baduela ikustekorik asko.

973. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. setien 0148 Jateko bazka, tamainuz handia behar dutenek edo gorputzez handi diren hegaztiek, mokoa ere handiago dute, eta jakina luzeago edo egokituago beren bizimoldearen arabera.

974. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0160 Arauá-nera inguratu direnean bere lagunetariko batek saiek haragia jana dieten hezur batzu erakutsi dizkio.

975. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0034 Sortu, izan eta bizi, nolabaiteko zuztar-kontzeptu hirukoitza eman digu Elissanburuk imajin poetikoez; baina bizitza honetan iraun ahal izateko, baserritarrak eduki behar duena ere esaten digu: familia eta ganadu-jendea alde batetik, eta bestetik jana eta lana.

976. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0269 Basoko lupuak nahiz txerrama gorriak gu jan gintzakeela esatea bezalaxe da, edo arkume buruzuri jaio izan bagina desiatzea bezala edo kaka-mokordo bat izan bagina bezala.

977. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0304 Lau, saguak jango al hau (katuak jango al hau) (txakurrak jango al hau).

978. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0084 Esate baterako, norbaitek lapikokoa unitateari jatea erantzuten edota lotzen badio, elkargo sintagmatiko bat gertatu dela esango dugu.

979. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0344 Hori ezin eman geniezaieke guk, jateko pronto.

980. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0126 Horrelako akordioez behinik-behin, herriak zer-jana izan zezan, legea eta ordena administratu zitezen, higiene publikoa zaindu zedin lortu zen hainbat lekutan.

981. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. gaminde 0045 (zuk jan dituzu gauza asko) (hemen ganadu asko egon zen) (orain etxe txiki asko dagoz).

982. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. gaminde 0117 (ezin dut jan gehiago) (ezin joan izaten zela).

983. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. uria 0063 Ez zegok hizkuntza bat bestea baino hoberik, edo ederragorik edo, handiagorik, baina hizkuntza batzuk dituk nagusi eta besteak menpekoak hizkuntz inperialismoa dagoelako eta egoera hori dagoen neurrian hizkuntza batzuk besteei jan egingo diete lekua eta gatazka sortuko da.

984. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0091 Ikusgarria da nola edozein aldetatik erromes guztiek, San Martzial inguratuz eta nolabait babestuz dagoen gaztainadira jotzen duten, ez da gutxiagorako nola elkartzen diren gizonak, emakumeak eta umeak familiaka edo lagunarteka belar berdearen gainean korroan eserita, gero etxekoandreek kontu osoz prestatu eta saskietan sartu dituzten janari gozoak jateko.

985. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urcelay 0139 %2a jateko iztzaurra 100 mko bat = 6.000 landare Bergaran.

986. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Ofizio horretan iraun zuen bitartean ahaleginak egin zituen tornura hurbiltzen ziren eskekoei laguntzen, jateko zerbait emanez etab., nahiz eta frankotan berari zegokionetik eman behar.

987. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0041 Paleontologoen ustez, nonbait, dinosauruen arraultzeak ere jango zituzketen.

988. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0376 Behin-betiko ostalariak bitarteko ostalari bat jaten duenean larbak heldu eta arnas aparatura iristen dira eta hilabete batzuk pasa ondoren arrautzak ipintzen hasten dira.

989. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0008 Animalia baten gorputza oreinarena, adibidez mintz mehe eta zaludun zelulez osatua da, ezin presta dezake bere elikadura eta berori kanpotik hartu behar du (landareak jaten ditu) eta kanpotik izandako edozein eragini erantzun (zaratotsa aditzean burua mugitzen du) edo etsairen bat agertzean handik ihes egiten du lasterka.

990. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0077 4. Almendrondoaren haziak, Prunus amygdalus, jatekoak dira (almendrak) eta gozogintzan erabiltzen dira; era berean olio jangarri eta industrialak ematen dituzte, xaboia egiteko erabiliak berauek.

991. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0097 Jantoki-sala. Sin.: Jan-egongela. Etxe bateko gela nagusia, aldi berean jateko eta egoteko izaten dena biltzen bait ditu batera jangela eta egongela.

992. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0027 Uda-partean, janik ez dagoen tokietan ere ikusi ohi dira miaketa-lanetan, pareta-zulo, enbor-zulo eta inguruetan.

993. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0051 Gela barnean eraldatu den erleak gela ixten dion operkulu edo estalkia zulatzen du eta gelatik irteten denean, sarritan bere lagunek lagunduta, hegalak zabaltzen ditu, gorputza garbitu eta besteek dakarkioten janaz elikatu.

994. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aizpurua 0117 Larba-garaian jele hori zenbat egunatan jaten den da kakoa.

995. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0020 3. Eta gero eta gaizkiago zihoan, jateko gauza ez zela, eta hil urren dagoenaren antza zeukan.

996. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak f. olariaga 0080 Biak artean bi egunez monastegian egon ziren, justiziaren aldetik haiei ezer esan gabe, eta fraileen jantokian jaten zutela.

997. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0019 - Zure liseri aparatua ondo ibil dadin izan kontutan gomendio hauek: - Jan ezazu poliki eta ondo murtxikatu elikagaiak.

998. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0019 - Ez jan jaki gazi edo mingarregiak.

999. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0019 - Ahalegin zaitez janaldi eta janaldi artean ez jaten zeure liseri aparatuari etengabeko lana ez emateko.

1000. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. suarez 0019 ARIKETAK 9. Zergatik garbitu behar dira oso ondo barazki eta frutak jan aurretik?.

1001. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0091 Urdail horiek dinosaurua hil baino lehenago jan zuenaz oso informazio garrantzitsua eman digute.

1002. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0091 Horrek, animaliak jana basoan bilatzen zuela adieraziko luke.

1003. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0091 Horrelako horzdurak elikagaiak hausteko erabilgarriagoak ziratekeen, lakuetako belarrak jateko baino.

1004. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. martinez 0125 Arrain eta oskoldunak barra-barra jango zituen.

1005. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Fresku, lehor eta keztatua edo kontserban jan ohi da.

1006. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m.a. unanua 0023 Hor amuz harrapa daiteke baina 800 m.tako sakoneraraino joan daiteke jango dituen arrainen bila.

1007. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0087 Larba hauek haragia jaten dute.

1008. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0087 Honek ere haragia jaten du, eta bere hegalaldi indartsu eta azkarrari esker lortzen du haragi hau.

1009. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 Egosita jatea gomendatzen da, egosteko erabili den ura aprobetxatuz, edo zopan, batu eta hamabi ordutara.

1010. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0027 Ernaltze hau burutu ondoren, mihuraren oin emeak, txorientzako, batez ere zozar eta zozoentzako, oso erakargarriak diren fruitutxo zuri eta likinekin estaltzen dira, eta txori hauek jan edo piku eta hanketan eramaten dituzte, horrela haziak utziz geratzen diren abarretan.

1011. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0051 Mitxoleta gazteak, loratu aurretik, Kataluinia eta Aragoien entsaladan jaten dira.

1012. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Hau da gure kostaldean asko agertzen diren bi espezien kasua Anemonia viridis eta Urticina felina, baina guk, noski, ez dugu gordinik jatea gomendatzen.

1013. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Txina eta Japonen ere eszifomedusa batzu jaten dira.

1014. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Hala eta guztiz, Chrysaora-k, ostra eta txirlentzat oso kaltegarriak diren, hauen larbak jaten dituztelako, ktenoforo asko jaten ditu.

1015. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Urte bat oso ona baldin bada medusa edo knetoforoentzat, arrain-arraultz gehiago jango dituzte, eta ondorioz, hurrengo urteetako arrain helduen kopurua txikiagoa izango da.

1016. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0062 Badira Velutina bezala, beren presaren gainean epibionte gisa bizi direnak, beste batzu, bukzinido eta nasaridoak bezala haratustelaz elikatzen direnak, badira beren presak era desberdinetan harrapatzen dituzten harrapakari xinpleak, hala nola, Janthina, Tonna, Neptunea edo Nucella murizidoak, azken honek, bereizitasun bat duelarik, hau da, bere elikaduraren araberako koloraketa hartzen duela, adibidez, zirripedoak jaten baditu saihets argia izango du eta, Mytilus jaten badu, berriz, iluna.

1017. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. aldabe 0023 Muki eta janaz pilatutako kordoia (seudohezeak) ahoruntz zuzentzen da.

1018. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. lorda 0384 Zenbaitek, nahiz eta usaina eta zaporea guztiz txarra izan, jan egiten du, beste zenbaitentzat sabelpeko eragozpen sortarazten dute, hobe da, beraz, toxikotzat jotzea, bere elikapena galeraziz.

1019. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0093 Une honetan erdarazko kateak euskarazkoak bezainbat jaten du.

1020. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. azkona 0051 Abereek jaten dituzten proteinen %6 eta %31 bitartean baino ez dituzte abere-proteinatan ematen; hauek energi baliotan adierazirik, abereen elikaduratik, abere-janarira pasatzerakoan batezbeste %3,6 lortzen dela esan nahi du.

1021. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0009 Jatekoak ere eraman behar dira, batez ere, zaldientzat, belar eta bihi pila handiak jaten bait dituzte.

1022. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0009 Gizonek, berriz, bertoko jendeak bezala jaten ikasi dute.

1023. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0033 Gizonik gehienek jan dute.

1024. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0013 13. teknika, Etxetik kanpo jaten, erdialdean edo legoke, eta 28. teknika, Denboraren harian, arrisku handikoa da zeren eta zenbait elkarrizketa ireki eskatzen bait ditu pertsona berarekin.

1025. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0077 Nahiz eta Britainia Handian nekazariek untxiak izurri bat bailiran ikusi, euren itxura politak, naturaren maitaleentzat gustagarriak dira eta atsegina da udako arratsaldeetan euren untxizuloetatik kanpo jaten ikustea.

1026. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0097 Beti atzerrian egiten dena kopiatu nahirik Europa guztian, gu baino aberatsagoak izanik, gurean baino arrain urdin gehiago jaten dutela.

1027. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0097 Beraz, gero eta arrain urdin gehiago jan beharko genuke.

1028. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. odriozola 0049 Maila goiagoko emakume batek zuzenduriko oda (multzo) bateko kide zen neskatil hauetariko bakoitza... Jana, janztekoa eta dirua hartzen zuen.

1029. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak u. larramendi 0037 Izan ere, toki askotan jendeak ez du nahi izaten asezin edo heldutasun gabekotzat har dezaten, eskaintzen dioten guztia berehalakoan janez eta edanez.

1030. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0012 Erantzunaren Bila Jan ostean atarira urten neban.

1031. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0014 Honek, jateko zeozer emoten eutsan bitartean, zera galdetu........: Zergatik zagoz hain larri, seme?.

1032. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0029 Jainko maitea!, noiztik ez ote ditut zure txipiroi goxo haiek jan!.

1033. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0029 Orain jatetxe ederretan jaten dut, esertzeko ere laguntzera datozkizun horietan, baina benetan diotsut, ez dudala inoiz zuk bezain ondo prestaturiko txipiroirik jan.

1034. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0021 Asaldura hau luzaro mantentzen denean, umeetan bereziki, jateko orduan zailtasunak agertzen dira, murtxikatzen duten bitartean ahotik arnastu behar bait dute.

1035. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0048 - Zuen aitona soldaduak il zien! Soldaduak ardik jaten, eta arpegi eman zielako, tiroz bota zien, eta gero Txirritak bi bertso bota zizkion.

1036. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0311 TXANO - Txitxariak billatzen zebillen txoriren batek jango zuan, txitxaria dalakoan.

1037. 1969-1990 gipuzkera antzerkia uxola 0317 Baiñan ez naiz erraztuna jateko zalea.

1038. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0028 Maisua - Ez det ezer jan nai.

1039. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0218 BITOR - Bai zera!, erreztasunak aspaldi jan zituan.

1040. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0399 - Atzotandik ez det lan, ez jan eta ez lorik egin ahal izan.

1041. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0399 BIKARIOA - Nik? jan eta lo gutxitxo, baiñan ibilli? gelditutzeke; bat ikusi, besteari entzun, familiak lagundu ta malkoak txukatuaz.

1042. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. mauro 0161 Madird'en, ikastera,
etorri-ta, emen,
nago tripak jaten:
Alperrikan denbora
bai-det orain galtzen.

1043. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0114 Pelotak ematean
bere bukaera,
abiatuak giñan
Alkar Alkartera
pelotari ta lagun,
guztiok batera,
zopa goxoa eta
bildotsa jatera,
nola gozatu giñan
kontuak atera.

1044. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0114 Jan da edan genduan
oitura zarrian,
danok alai ta pozez
pake ederrian;
jendea nola zegon
bertso-egarrian,
batzuk kanta nituan
guztien aurrian,
egun oberik ezin
igaro lurrian.

1045. 1969-1990 gipuzkera bertsoak a. zavala 0216 Joan Jose omen degu
bei orren jabia,
errukirik ez duen
ajolgabia;
etzaio akordatu
jaten ematia,
naikua egiten du
zutik egotia;
ezurra sobria,
mamiya gordia,
bizitza pobria,
joan zaio kordia...
ez naikua jan balu
arto alia.

1046. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0071 Azken Aparian, Ikasleekin maiean zegoela, Josu-k: Ogia artu, Aita Jainkoa-ri eskerrak eman, zatitu eta ikasleeri eman zien esanaz: Ar zazute ta jan guziok ontatik au nere Gorputza da ta zuentzat emango dana.

1047. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0071 Azken Aparian Josu-k, ogia artu-ta, au esan zun: Artu-ta jan zazute, au nere gorputza da.

1048. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0090 Ar zazute ta jan guziok ontatik, Au, nere Gorputza da-ta esan zien.

1049. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak aita'ren etxera 0090 Apostoluak Azken-Aparian egin zuten bezelaxe, Josu-ren Gorputza janez, onekin Josu-kin bat gaituzute.

1050. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Gaur gabean zer jan ba zeukat.

1051. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Ire aragi bigunak biar jango dizkiat.

1052. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak i. goikoetxea 0029 Artzaia arrapatu ba lu, arrapatu, berreun zati egingo zuan! Urrengo egunean, eguzkia aitz gaiñetik azaldu zanean, Tartalo`k nai ta naiez, ardiak belarra jatera atera bear izan zituan.

1053. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0026 Zaharrenak berrien berri gogoratzen zuen Jainkoak gau hartan bere Herriaz egindakoa; bildotsa jan eta Jainkoari abesten ematen zuten gaua.

1054. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 Biderakoak = Equipo: Ibillaldian bear diran jan eta jantziak.

1055. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak a. albisu 0086 Eldu = Madurarse: Aleak beren onera iristea, jan aal izateko.

1056. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak f. zubiaga 0070 Eta Jabi ez dago bere eskubideak uzteko eta ezta Miren ere bere baldintzak jateko.

1057. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura ikasteko 0062 Ator, ator, mutil etxera,
gaztaña zimelak jatera
.

1058. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0012 Egunero, 300-400 k. osto jaten ditu.

1059. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0012 Korapillo ori ere askatzen ba`daki: urratu dituen txindurritegietako buztiña jango du.

1060. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0012 Jan ondoren, berriz, beren lo-kuluxka egin bear beti.

1061. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0028 Ortzikari-motarik kaltegarrienak, arrapatzen duten guztia jaten bait-dute, esan leike, egiten diguten kaltea izugarria dala.

1062. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0030 Bide egitean, ur-gaiñeko izkira txikiak jango ditut.

1063. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura m. ariztia 0061 Arrapakiñak bizirik iresten dituzte, edo, aurretik ertsatuaz, il-ta jan.

1064. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0063 Bear bada, bein-edo-beste jango zenduten garikotaz egindako gatz-ozpinkiren bat, edo azpil bat terebuza.

1065. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0063 Ezjakiñean, kautxoa jan dezute.

1066. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0079 Gure errian geroz ta kontserba geiago jaten da.

1067. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura l. dorronsoro 0079 Biztanle bakoitzak, urtean, 50 kilo kontserbaki jaten du, batakoz beste, Estadu Alkartuetan; Kanada-n, 33 kilo; Inglaterra-n, 22 kilo.

1068. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0100 ERREGEA: Jaten al du?
1. ZAINTZAILLEA Ez, ez da edan ere.

1069. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0042 Atsedenalditxoa emen, zerbait jan eta edan, eta bistak ikusi: oso polita dago arratsaldea eta oskorri dagoanez bazter guztiak koloreztaturik dauzka.

1070. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0042 Zortzi milla metroz goitik jateko gogo aundirik ez dala izaten esan oi da; ez zait niri olakorik gertatu, platera nola utzi dedan ikusi besterik ez dago.

1071. 1969-1990 gipuzkera liturgia bihotz batez 0025 Berak, saldu zutenean, eta bere gogoz Gurutzera zijoala, ogia artu, eta eskerrak emanaz, zatitu zuan, eta bere Ikasleai eman esanaz: ARTZAZUTE TA JAN GUZTIOK ONTATIK: AU, NERE GORPUTZA DA-TA, ZUENTZAT EMANGO DANA.

1072. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0314 Iñolaz ere, Jainkoaren Seme guzialtsua agertu ziteken gizonak zuzentzera, lenago arbasoei eta igarleei agertu zitzaien bezela: aragi irudian burruka egiteko, jarduteko, bizi-lagun izateko, eskeñitako jana artzeko.

1073. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0046 Turkia`n ba-zan, guretzat beintzat, beste gauza on bat, oso ederra eta ugari serbitu oi zigutena: jogourt dalako mamia, alegia, gozatuta poz-pozik jan oi genduana.

1074. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa g. egaña 0046 Baiñan jateagatik soilki, len esan dudanez, ez giñake berriz Istanbul`era itzuliko, ez orixe!.

1075. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa yazp 0073 Bere ondoan soroan lana egiñ, berakiñ etxeratu, berakiñ eleizara igande ta jaietan, bere ondoan jan, bere ondoan egunez eta bere ondoan gabaz....

1076. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0087 - Jango nuke, diote batzuk.

1077. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0112 Iltzen ez ba zera len-bait-len, euliak jango bait zaitute azkenean.

1078. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0094 Aziko naizela, alegia, asko jaten ba`dut.

1079. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. begiriztain 0094 - Bai, mutiko, bai; janik eta lanik izangu duk emen!!!.

1080. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0048 Eta martxa ontan, zuk pentsatu, amar urte auetan, zenbat ollo ta arrautza izango nituan, zuk jandako zortzi arrautza-prejitu aietatik.

1081. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa a. albisu 0068 - Oso ederra zegoan Andreak eta biok jan genduan.

1082. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0105 - Ez eiozu iñolaz ere, jateko, gauza goxorik eman.

1083. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0105 Dirudinez, zakur arek ez zuan uste etxekoandreak ipiñi zion jan-legeak zaldun inglesen atzekoaldea jatea debekatzen zionik.

1084. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa mde 0036 Gizarteko eginbideak zituen eragille, pentsatzen zuen ironeia mingar batekin, etxe-ondo zaar baten jabe ta leinu ohoragarri bateko seme denaren eginbideak... naiko lotsa-gai ematen zion dagoneko bere leinuari, ogei t`amar urteetara eldurik eta beti ere lan egin gabe bizi izanaz, gurasoek utzi zioten diru apurra janaz, haren senitarteko gizon langille, zintzoak aberasten ari zirelarik!.

1085. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0066 Eta gero alderdi bat kakoan ipiñi zuala ta beste alderdia burruntzian erre ta ian zuala.

1086. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. estornes 0066 Beste mutillari jateko eskeñi ziola; bañan ez jan ark.

1087. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0100 Munduko jakirik onena baiño gustorago jan nuan ogi beltza, eta ardorik onena baiño lei aundiagoz edan txarroko ura.

1088. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0100 Ikuskizun arek, eta beetik gora iristen zitzaidan usai gozoak, erotu ere egin ninduten ia-ia, jandako ogi-puska arek, kendu bearrean, aundiagotu egin bait zidan jateko gogoa.

1089. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. alkain 0093 Orduan neri, alako leialtasuna ikusirik eta guri beia il zigutela gogoraturik, or eman dit gogoak txerri aiek gureganatzea, il eta jateko, naiz arrixku aundia egon.

1090. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0091 Bapo eserita, edari botillak ankatartean ta amarretakoa lasai jaten ari zala, lantegiko zuzendariak arkitu zun, baita ere aurpegi eman.

1091. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0015 Erriko bi txurrutalari gorputz karretoan, pattarra edan ta batxuriak jan.

1092. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0218 Amaika mokaru goxo janaz, bizi izandu ziran senar emazte aiek.

1093. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i.m. atxukarro 0318 Gozoaren gozoz danak geiago jango zutekenean.

1094. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tiro tartean bertsotan 0020 Danak artu, launaka-launaka jarri eta lau soziok jaten gednduan beti.

1095. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0093 Tripa jaten oieratu uan Bear gizarajoa, kontrabandoa galduta.

1096. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño zigor 0056 Espetxeko janarekin bakarrarekin an ala iraungo zuen gizonik ez dek jaio.

1097. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa berron kijote 0405 Au olaxen da, baiña nere oraingo gaitz au, emakume batzuek izan oi dutenaren antzekoa da: lurra, ieltsua, ta ikatza, eta gauza zikiñagoak, jateko gogoa egiten zaie (...).

1098. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0012 Ta oien esanetara, ospea ta fama edatu zutelarik bazijoazten araruntz, bere ezpartzin ta alkandora edurberri bezin zuriak soiñean zituztela, makilla esku batean ta bestean, zenbaitzuk, jana sortuko ote edo beldurrez, bere kaxuelkada upar-zabalak.

1099. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa y. oñatibia 0096 - Ongi ezagutze`aut, Yon, eta e`nikek ezergatik ere ire naigaberik berritu nai... - Baña... - Ara, atzo Mentxu ta Imanol ezkondu ziranean, ire tokian edozein estiak jaten egongo ukan!... - Zer ba?.

1100. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0036 Eta kasualidadea: sei lagunetatik bost Jose eraman giñuztenean, pentsatu genduan oillo bat erosi ta jan egin bear genduala; eta Muno eta ni bialdu giñuzten oillo ori erostera.

1101. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0071 Gora igo, sua egin, urdai-koipetan tomatea prejitu ta jan.

1102. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0071 Gure tenienteak ere ederki jan zuan. Bai pozik.

1103. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa j. azpiroz 0215 Gastu guzia, aparia, gaua, bazkaria, Burgosko aparia, gaua, gosaria, tabakoa, amarretakoa xerrak jan genituan, bazkaria eta gero arraia Sigûenza'koa sartu ta ala ere lau billete osoak eta bi ogei duroko ta pezta batzuk eman nizkion Letxugari.

1104. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0010 - Baiña bai iñoizka legatz goxoak jan ere.

1105. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño mlanak 0010 - Eta zuek ez al dezute jaten?.

1106. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. begiristain 0029 Esango al dugu, bada, berekin bizi zela urrutiko lurraldera joan zen seme ura eta an, jasotako ondorea jandakoan, ango bizilagun batekin itzemanik txerri zai jarri zena eta txerrien janariaz irrika zegoena, bera gosez iltzen aurkitzen zelako?.

1107. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak karmel 1970 0012 Aurra ezertako ere ez degu bakarrik uzten: ez ibiltzerakoan, ez jaterakoan, ez jazterakoan... ez da arrazorik erlijio arloan bakarrik utzi dezagun.

1108. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak zug 0094 Gure etxean izango dute zer jan, zer edan, zer ikasi, zertaz bizi, non etzan, zer maite....

1109. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0063 Lengoan neuk ikusia auzuneko jai baten: aur-jolasetan zebiltzan umeak eta nagusiak, zintzilika jarritako sagarrak nork ariñago jan, nork gorago saltu egin, txokolatea nork lenengo artu ta olakoak; antolatzailleak, euskeraz zekiten umetxoai erderaz egiten zieten.

1110. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0003 MOERS, ABUZTUAK 25.
Ugari ditut gibel-urdiñak
sartaiñ beltz barrenean.
Gozatuko aaldituk nere miñak
oiek erreta, jatean!!!
.

1111. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak m. amundarain 0108 Eta Herriaren erantzuna beti berdina: ugaritasunean gezurrezko jainkoetara jo, jan arren obeto jan nahi, eta ituna bete beharrean aitzakiak beti nagusi.

1112. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0013 Beti etsiko genduke guk jan da eran da pesta!.

1113. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0013 Ta berak: - Bai, al danian! Egin bearra dagonian! Obia litzake jan da eran da egonian!.

1114. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0014 Ta Erdoizta`ko zakur batek, Txitxi zeritzaionak, zulo batetik barrena sartu ta ogia jan zien.

1115. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0090 Azialea ernetzeko irekitzen danean barrura sartu ta janez xuloak egiten dizkio, baita erne-muiñari berari ere.

1116. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0098 Baiña ez geiegi kendu, landareek ostoak bear dituzteta, jango badute.

1117. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0121 Emen gure artean txanpiñoia jaten da, gastatzen da, ta ez gutxi, baiña alere, ez da bertan ia batere egiten.

1118. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0121 Leku, itxian egiten da txanpiñoia: zaldi simaurraren gaiñean, edo COMPOST izena duen simaur artifizialaren gaiñean, ontoaren mizelio puskak ereiten dira eta azten diranean oietxek dira TXANPIÑOIAK, ots, jateko onak dira ontoak.

1119. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j. agirre 0126 Badira beste barazki asko ere, baiña nola jendeak ez dituen ezagutzen eta ez dakien jan ditezkeenik ere, ezin egin dira sail aunditan, esperimentu bezela baizik.

1120. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak m. manterola 0016 Bein komunio aundia egindakoan, al zuenak al zuen tokira morroi edo neskame, jateko eta jazteko ainbat ateratzera.

1121. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0124 Eta, Rekalde etxeko armarria: Arrano gaintz koroatu bat, ibaiko aitz baten gaiñean, amorrai bat, pikoka janaz.

1122. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0060 Aizkora, atxurra, mallua, zulakaitza (taladroa) (berbikiña), jostorratza, torno ta fresadoren burnia jateko piezak....

1123. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak a. arrinda 0120 Bere atsarekin (arnasarekin) erakartzen zituan mendiko piztiak eta jaten.

1124. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak j.l. iriarte 0027 Bisigua jan-ala ateratzen dira atarira, aterkiña eskuetan dutelarik.

1125. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak latxaga 0169 Dantza ondorean txurita beltz jaten zuten.

1126. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak garm 0028 Elizeko xaguek, elizetik jan bear dutela.

1127. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia j. errientsa 0355 XARLEX - Orai, aski jan baduzu, berriz bero zaite edo (nahi baduzu) bazoazke lo egiterat. Zuhauk ikus.

1128. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0025 Berak hazten zuen; eta handitzen ari zitzaion bere etxean, bere haurren artean, haren ogitik janez, haren kopatik edanez, haren gerruntzean lo eginez.

1129. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia iratz 0027 Haurra bizirik zeno, barur egiten zinuen eta nigar; eta orai, haurra hil eta gero, xutitzen zare eta jaterat abiatzen.

1130. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0226 Mikolas - Ez ahal nauzu gatzik eta biperrik gabe janen?.

1131. 1969-1990 lapurtera-nafarrera antzerkia zerb akelarre 0226 Zurxurigaray - Ez, ez zaitut janen, bainan ba perekaldi bat ederra emanen...

1132. 1969-1990 lapurtera-nafarrera bertsoak xa odol 0150 Goseak hilen nauen ez dago beldurrik,
gaurko osagarriak badiraut, segurik;
zernahiz jabetzen da, dirudun delarik,
jateko ez dut zure lurraren beharrik.

1133. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia newsletter 1977 0005 Nik ez dut desiratzen, nehori makurik
Nola diren manerak, erraiten bakarrik
Hala ahal duenak, ez duke hobenik
Nun behar ginuke jan, ez balitz otelik.

1134. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia iratz 0033 Ez jateko
manatua nauzun
zuhaitzetik
hartu ote duzu?.

1135. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia maiatz 1989 0066 gosez, hotzez jinak
otso latzgarriak
jan bila!.

1136. 1969-1990 lapurtera-nafarrera poesia a. nesprias 0045 Azeri bat gosetua, oihu hoien entzutean,
Laster hurbildu zitzaion, hortik kendu bai eta jan!!.

1137. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa hiriart-u 0215 Barur eginez, gogoan har detzazkegu, mundu zabalean barna miliunka eta miliunka jateko eskasez ahulduak eta ezinduak, hiltzerat kondenatuak direnak.

1138. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0033 Begoña, letra laburño bat etxekoer eginik, loak harturik zagon nausien jateko salan, xilintxa jo eta jo hasi zelarik.

1139. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa etxamendi 0033 Baziren ere jaun xahar zonbait, xapela buruan, alkietan jarririk zerbait bixkotxeriaren jaten ari bakotxa beren alde bakarrik, karrikarat so.

1140. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa arti dekam 0068 Gertakari guzti honek gure afaria hondatu zinaten, jan eta dastatu ere egin ez duguna.

1141. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa nor da hor? 0199 Dena den Fr. Luisek ihardetsi zion pulliki: Xardina jan, xardina lan.

1142. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0012 - Ken hakit hortik Kaiet, ez bahaiz presatua, ni hala nauk ez diat usaiarik bigarren zerbitzuan jateko!.

1143. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0012 - Pasa, Pasa! Debru erobanda, lasterka hona, lasterka hara, lanean eta jateko memementoan ere.

1144. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa j. casenave 0116 - Alta izutu nauk, badakik, ikusi bahu nola hengoen! erranen zukean jan nahi hindutela, eta hori guziarekin oraino goizeko lauak....

1145. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa jetchep gauaz bidean 0067 Soldadogoko berria frango kondatu niozkan: lagunak, jana, bizia, aintzindariak eta holako.

1146. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa l. etxezaharreta 0041 Jateko aski CLSC-ko erizainaren bisitaren beha igurikatzeko.

1147. 1969-1990 lapurtera-nafarrera literatur prosa k. ameztoi 0015 Baizik eta, satorrek, laborantzan makur haundiak egiten dituztela: lurra xehatzen, landareak errotik jaten, eta kasu, lapina bezain fite bizia eman eta hedatzen zirela!.

1148. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0010 Egun heietan, Eli profeta, mortuan barna egun baten bidea egin ondoan, sasi baten itzalean jarri zen eta herioa deitu... Eta huna nun Jaunaren aingeruak unki zuen erranez: Jeiki zaite eta jan.

1149. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak iratz 0010 ... Eli jeiki zen, jan zuen eta edan.

1150. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak m. sein 0023 Aratsaldeko biak!... Jateko ordua.

1151. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0096 Heiekin jaten ginuen eguerditan, etxea urruntxegi izeitea gatik gure haur ttipi zangoentzat.

1152. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0096 Tenor batez jan ginuen seroretan.

1153. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0096 Eta seroretan jatea, guretzat besta.

1154. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak soeg 0096 Zenbeit denboraren buruan egin zuketen gure aita-amek itsusi zitakeela amak ahizpa plazan ukanki eta haurrek jan zezaten seroretan.

1155. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak larz 0067 Bareek jaten ari dute gure fruitua.

1156. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak pelota 0032 Profesional danak
andikan jaten du,
besteak lantokian
pasa zortzi ordu,
sari gabe pelotan
gero jokatzen du.

1157. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1980 0019 Enb.:
Dudarik bada nik gura neuke
ateratzea bertatik,
enaiz etorri ni bizitzeko
Ugazabaren lepotik;
kontzentzi bat det ta ez dit ixten
jaten besteren ogitik,
lana emaidazu, bizi nai det ta
nik neronen izerditik.

1158. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0145 Hor dabiz gora ta bera
jango leukie norbera
laster sartuko jatzuz kolkora
edo platerera.

1159. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak x. amuriza 0293 Bi)
Laurogei miloi lenago
geroztik zenbat geiago
probintzi dena jan arte
segitzeko omen dago.

1160. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0185 Enbeita.
Neu naiz hemen bakarrik
beti lan eta lan,
aspalditik nengoen
ni zurekin kejan,
besterik ez daukazu
ondo lo eta jan,
harritzekoa ez da
egotea bajan.

1161. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Gaueko 9etan izugarrizko sardinada jana izango da txoznan eta eguna ongi bukatzeko, EGAN taldearen dantzaldia hasiko da 11ak inguruan.

1162. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ibai-ertz 0001 Mutil ura ere etzan jan gabe egongo.

1163. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ibai-ertz 0001 Guk apetitu ona daukagu eta jan egiten degu.

1164. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Paella leortzen asia zegoen bañan geuk gendun errua eta isil-isilik jan eta kito. Oso ondo jarria zegoen.

1165. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bbarand 0001 Bañan orrek ez du izango sukaldean lan faltik orrela jana jartzen duen artean.

1166. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak dv 1990 0001 Nortasun agiria Izena: Urtzi Aranburu / Jaio data: 2-9-72 / Hobbiak: lo egin, musika entzun, jan / Ametsa: mundu guztian dantzari bezala famatua izan /.

1167. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gaur express 1989 0001 Oraintxe jan duzue belar piska bat eta digestioa egin behar da.

1168. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Askoz ere zailagoa Bidasoa hibaiaren hertzetik doan trenbidea egiten ari zenean bertako langileek antolatu zuten grebara iristeko, egunero izokina jateagatik protesta bezala egin zen greba.

1169. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Eta, jakina, monitorea bere 15 umeekaz dago egun guztian, eta gau guztian, eurekaz olgetan egin, jan, lo... monitorea da motorra.

1170. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Gero Gernika osoa, gabon afaria jateko asmoz, etxeetan eskatatu zen.

1171. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Jan dezatela etxeko pertzatik!.

1172. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. amuriza 0001 Eta bitartean zer egiten du erregeak? ogia jan eta burua hazi.

1173. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1983 0001 Pistola kontua aipatu delarik, bildurrak janda txinatar jendea! Mendebalean horrelakorik izatea, bego; etxean horren zantzua sumatu dutenean, heiagoraka, ezin sinetsiz.

1174. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Gehiagotzen ari omen da Estatu espainolean jaten diren elikadur produktuen kopurua.

1175. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Honela etekin haundiagoa aterako zaio lurrari eta jangai desberdin gehiago izango da jateko.

1176. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1987 0001 Etxean etxekotik etxekoek nahikoa jatea, horixe da lortu nahi dena.

1177. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Bezperatik baserrian egiten genduen gaztain-erre jana gogoratzen zait makiñabat aldiz.

1178. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Zer esan berriz gaurko eguneko bazkariagatik? Amaika jatordutan iritxi naiz nere denboran baiña orduan jaten zan bezelako potajerik ez det aurkitzen iñun.

1179. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. murua 0001 Neguko solstizioko jaiak gaua gero? Eta motzagoa izaten hasten denean eta geroz eta argi ordu gehiago dituen egunari terrenua jaten dionean ospatzen dira.

1180. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Lehengoez gainera, itsasoaz bestaldetik jaiotako pare bat kankailu ekarri zituzten eta mundua jan ez baina horzkada galanta emango ziotela espero zuten.

1181. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak tx. abarrategi 0001 Ni bertan nagoen bitartean, jendearen zeregina jatea da.

1182. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Hala nola xinaurriak bildua duen bihia hozidurak janez gero, lurraren humidurak eta hezetasunak, gainerakoa ustel eztiazon, atheratzen du noizik behin kanporat, airatzera eta iguzkiztatzera, halaber egin duzu zure ikasleekin kanporatuz zure jakituria eta esperientzia, bertzeen gogoak moldatuz, haziz, mamituz.

1183. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0001 Asteartez Gorlitz eta Plentziaren artean musuka ia jan zuten piloto gazteak, urtetan moto lasterketetan ahal bezala borrokatu ondoren, Alex anaiaren laguntzaz betiere, Mundu Txapelketarako baliagarri den lehen lasterketa bereganatu zuen igandez Jerezen.

1184. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1989 0002 Atzazal horrekin deabruak jatekoa prestatzen du, pekatu mortalean dagoenari emateko.

1185. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 LENGO BERTSOLARI ZARREN ATERALDIAK Bein batean, Prantzes-Txikia ta beste lagun bat Goizuetara joan omen ziran bertsotara, da erriarekin tratua egin Akordioa egin omen zuten bertsoak dana dirutan pagatzekotan, da jaten egiten zituzten gastoak ordainduko zituztela aparte berak.

1186. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Bi egun pasa omen dituzte lasai jan da edan egiñez.

1187. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Eta, berriz ere lengo ostatura Jan eta lo egiteko etxea joanda, apaldu omen zuten ederki, eta bertso-saio bat edo bi etziran paltako, ala gobernatu Jaten eman, elikatu ezkero.

1188. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Jendea arroza eta platanoak janez bizi da, nahiz eta aberatsen estantzietan guztitara bi milioi ganadu buru badiren.

1189. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Gaua mendiska horietan egiten dute eta egunez leporaino uretan sarturik ur gainera ateratzen den belarra jaten dute.

1190. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ondo eta merke jateko lekua donostian 0001 La Cata, ondo eta merke jateko lekua Donostian

1191. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak ondo eta merke jateko lekua donostian 0001 Etxean bezala janaria prestatzen saiatzen gara, dio Katalinak eta horixe da beharbada lortzen dute, jatetxe txiki horretan etxean bezala jaten baita.

1192. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. kazabon 0001 BI
Gutxi jatea hobea dela
ematen diogu antza,
urdaila ere zaindu behar da
sartuz koipe eta saltsa,
gozozaleak izanagatik
bota lasai nahiko gatza
ase ta ere jarraitu jaten
nahiz mahaitik ezin altxa
.

1193. 1969-1990 sailkatu gabeak ast