XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 a) Bere arduraz jabetzean, Gudal Buruzagiagana agertuko da (Anei-buru, Sailburu...) jaupari arazoetan yagokozan alegin guztiak berari eskeintzeko, eginkizun guztietan bitsuon eretxiz jardun dagian.

2. 1900-1939 bizkaiera administrazio-idazkiak jauparijak 0006 g) Edozertan, berekoikeri baga, langille lez eta bere burua ukatuaz jardun izango da, eta arreta aundiz begirako dau bere egitekoak edo itzak jaupariari yagokon andizurea laidotu eta illundu eztagien.

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak euskeraz irakurteko 0042 Gure amak yosten diardu etxean.

4. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0025 Orretarako naikua da, jaunartzeko gogua eukitia, bizturik bere mesede andiak zeuganatzeko gurari bero-bero bat. Erarik onena da Meza-emolliak jaunartzen daben bitartekua; baña egin lei nun eta noiz-nai, baita zeure eguneroko zeregiñetan jarduten dozula be, ta orixe da gogozko jaunartze onek benetakuari egiten deutsan alde bata; ta bestia arrokeri barik, zeure albokuak berak eztakiala, egin al-izatia.

5. 1900-1939 bizkaiera poesia baizk agur 0055 Aldentzeko aldija eldu da, bai. Eguna
urdin, argi-eragotz, aztun, gangoduna da.
Eguzkija goibelan eskutuka diñardu;
mendi-gallurrak laño-arrtian galtzen dira;
arana lexa ondo-bagian begikatu
.

6. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0045 - Gure Subururi esetsi-egitamua erakusten niarduan, berori ona sartu dakunean.

7. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Zezindurik kar kar kar ziarduen barreka alde guztietan.

8. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 - Bai; kanpak joten diñardubela nabaitzen dot.

9. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 Eruan eben bakaldunak gura ixan eban lez, eta bakandereak, Bertoldin ikusi ebaneko, ba-diñotso: -¡Aemen gure aspaldiko Bertoldin jauna! ¿Zetan yiñarduguk, ene Bertoldin laztana? Gexorik ibilli azala entzun yuat.

10. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0011 Zuc, neure Jaungoicua, daucazu esanda, ez deutzazula ezerbere ucatuco zeure Amari: jardun edo ejerziyo onec dira zerubetaco Erreguin iragarri zenduan Birgina orren ondra edo gloriyaraco, eta Mariya laco ama bat ta ain Ama ereguiyaren ondran eguiten dan guztiya, dana leguez zure semiaren ondra gueiyagoraco, arguitu eguiguzu, Jauna, gure adiña, ta sutu gure guramena amodiyozco suaz, gure erregua eldu dedin, jarriric zagozan jargoi ereguirano.

11. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0199 Ta ¿nor da kapas, diño Txitxuk berak, Azañaren aurrean, sardana-yantzan ez beste edozein yantzatan, bere arpegiko garauai begira yantzan serio serio ez erdi- serio yarduteko? Alkate kaiku orrek, iñor orretan iminten asi barik, berak egin bear leuke pruebea.

12. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0017 Eta bakotxak bereak esagututean, urtxakurrak nagusiaren aurrean baño urduriago, ¡emen datoz Paulota! ¡emen datoz Joseta! ziarduen gizon da emakumeak; eta umetxoak barriz, euren gurasoak nasa ondoan agertuten ziranean, urte batean ikusi ezpalitue legez, ¡aita! deituteutsien indar guztiakaz, ¡aitaa!... Arrantzale errukarriak, danak bustita, zurbilduta, nekatuta, aulduta, etenda, adorerik bage, goseak eta egarriak amaitu bearrean, gizonaren itxurarik ezekarren; baña lurrean oñak ipiñita laster ondo erakustebien gizontasuna, euren umeak besoetan artu ta malko lodiakaz arpegi biguna bustiteutsienean.

13. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0067 Astodunak ziran Tramana ta Brix, edo obeto esateko, asto jaubeak, bada errietara alogerekoak bialdu oi zituen; langilleak biak eta biotz onekoak, baña esagutu ziranetik bata bestearen arerioak edo arerio legez bizi ziranak, estena baño miñ zoli ta zorrotzagokoak, aora jatorkoen zatarkeria edozeñi esan bear eutsienak, alkar ikusi orduko beti erriertan ziarduenak, atzamarkarako beti prest egozanak.

14. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Norbere lurretik kanpoan billatu ezkero, naiz da errian agurrik egiñ ez, arpegi ona ipinten jako erritar bati, ta alan, Mañasik eta Indianoak, guztizko arrera ona egieutsien alkarri, ta biak, bata itaunga ta erantzuten bestea, Arranondoko gauzen gañeko jardun luze batean asi zirean.

15. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0117 Mañasi zan itaunle, berak nai eban aritik eruateban jarduna, ta aiñ buru-ta-biotz arlotu zirean euren autuan eze, ezeri be jaramon barik, ez bide inguruko burdin lantegi ketsuai, ez Ibaizabalgo ontzite ugariai, ez gora ta bera oso astiro eroiezan gabarra astun beteai, ez edonun agiri ziran gizadi zamatzalleai, ez burdi barrukoen barregarrizko esanai, ez Bilboko sarreran egozan jauregi barri ederto apainduai; ezeri begiratu barik, ezer ikusi barik, uste baño lenago eldu zirean zalpurdia geldituten zan kaleraño Indianoa ta Mañasi.

16. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ag kr 0192 Bera egon jatan atzo, azken orduan, Bilbora ta Bilbora ta Bilbora etorteko jardunaz zuri esan deutsutana esateko.

17. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Beraz, gizonak gizonki jarduntzeko, gizonki ibilteko, Jaungoikoa'ren legez ta arauz ibili bear.

18. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0177 Jaupariak itzez diarrduanean, bere ostean Jesukisto dakust esan oi eban Donoso'k.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0224 Autu loyak entzun, asmo zikiñez edo oben astuna egiteko arriskuz, edo esaten diarrduanari kiñaka ta zirika, oben astuna da.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0304 Norbera gexo izan edo eri-etxeetan jarduna izan bearr da, ariguri oneik zeinbat etsiten dituen gexoak jakiteko.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0304 Egintza gurena egin daroye izurri aldian, gexoa ezarrkorra dala, iñarrkun onetzaz diarrduenak.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0304 Jon de Dios, Paul'tarr Bizente, gexo-zain iñarrdun eta egintza onetarako anai bazkunak, bai gizonezko ta bai emakumezko, irasi (fundau) zituen.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Eta beste bein diño (Salm.68,8. Operuit confusio faciem meam) Lotsiac ostendu deust neure arpeguia: eta bere Aita Beticoaz berbaz jardun dala, contetan dau larritasun au andienencotzat esaten dabela (Salm.68,20. Tu scis improperium meum et confusionem meam, et reverentiam meam) Zuc daquizu niri ezarten deustezanac eta nic dodan lotsa eta nire itzala.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 Baita eracutsi euscun eztala gauza segurua berba onac izanda bere ocasiño orretan berbaz jarduntea, cer gaitic berba onen ondoren urteten dabeen sarri beste batsuc estutasunac edo bildurrac esanerazoten dabeezanac, eta alan ciurrena dala ixillic eta mututuric egotea,.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0146 Garaitz onen ostean otoi egiten ziarduala, aingeruk bere gerria garbitasun-lokarriz inguratu eutsoela ames-egin eban.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0034 Ayenaren aldeau ¿gure bizia zer ote da? Gosez ta egarriz, otzik ta billutsik, lanez ta nekez, baruz ta lo urriz, otoitz ta gogalben deunez, yazarrkun eta irain ugariz, deunak eta Kisto'ren aizkideak Yainkoaganako morroiketan ziarduten.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0035 ¡Zeñen gogorr, giriñak ezteko, ayen burruka!... Zeñen uts ta arrtez Yainkoaganontz euki zuten asmoa! Egunez lanean, eta gabez otoi luzetan ziarduten, lan-arrtean bertan gogo-otoirik iñoiz ere uzteke.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 Beraz zure bizitzaren ereduz yardun beza zure otseñak; artan daudelako ene osasuna ta zindotasun yatorra.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0035 Euskaldunak euskaldunagaz iardu ta erausteko, buruan argi andirik euki ezarren, biotzeko garra dau naikoa.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0063 - Ez, Maripa: txiliñak badiardue, ta isilduarte ezta Elizkizuna asiko.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0149 Emakumak txilioka, txakurrak zaunkaka ta arnasa-oska auskari biak ziarduela, atarietara erdi-iantzita urten eben auzoak.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 Baiña, ene andra enea, urten egizu atera ezeren kezka barik, diñardugun baiño erosoago itz egin dagigun.

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 Mendi gaillur oneitan beti dator gosea jatordua baiño askoz len: lanean iñarduteak darakar gose ori.

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 ZAZPIGARREN YARDUNA Erdel-yaubearen idazti yatorretik, yardun au osoa kendu dot eta neure buruz ordaindu, edonoren eskuetarako irudi etxatalako.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0121 Kendu dodaz ganera, esan zantar bat lelengo yardunean, amazortzi lerro irugarrenean, eta bi koma-tarte lau garrenean.

36. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak jbdei 1923 0098 Alan ziarduan, kapaxaz egiñiko zigarroa erreten eban artean, agure makurr-makurr batek, Durango'rako tranbien dotore jantzita zijoan gazte bategaz.

37. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 ¿Nun, arrano, ete-diñarrduben?.

38. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 Arrittu zan baña Kepa Deuna, berak ezekijala, ain txukunik eukan aretuan ereslarijak durundotsian iñardubela susmau ebanian, eta jazoten zanaren barri jakitteko beriala eurakanatu zan, eta nortzuk ziran ikusi ebanian, ikaratuta dardaraz esan eban: ¡Ene badatxuba; musikuak zeruan, eta Goiko Jaunaren Bakaulkijan bertan, artezkarija!....

39. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak laux 0363 ¡Zenbatek ordurako erabili ete eben! Itali'n-eta latera nagusi zan bitartian Oc deritxon elia olerki txukunetan landuten iñarduben.

40. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0069 Ardura berarizkoz indotarrak zaintzearren, berak arei irakasten ziarduen artean, laguntzeko gotzain lagun bat eskatu eutson.

41. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0187 Itz neurrtubok liñua ezpatakaz bigunduten diñardubenen abestijak dira eta gure ezpatadantzari-gorularijai euren liño-lanetan diñardubenetan bein baño sarrijago entzuten jakeze.

42. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0002 2. Zainbide bioi dagokienez, Sail bitan ere bereizturik euskaltzaiñak beren arloan diardukete; euskal-ikerrleen saillean, ta yagoleenean, lagun bakoitza bietan dagokelarik.

43. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0005 Agintari ta beste Bazkunekiko azi-orrazietan Euskaltzaindiaren orde yardutekoa.

44. 1900-1939 gipuzkera administrazio-idazkiak sortarauak 1920 0006 19. Itzalekoak ille oro bitan bildu bearr dira, Euskaltzaindiaren arazo ta arloan yarduteko.

45. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0040 Orduan jardun gaitezen: ur kutzutu ori, pizkabana ontzi ertzetik arduraz botako degu ta gelditzen dan gaiñerakoa beroz legortu ta berriz aztatu.

46. 1900-1939 gipuzkera poesia ea 0136 Izumak atsegin damait...,
zori laztan, gelgarriya,
ta urretxindor-leyak bere
jardun gozoen eztiya.
¡Maitagarri naiz, mendi-mendiko
lilien aizpa txuriya!
.

47. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0292 Geure gauza oien maitasun orren indarrez mendirik-mendi ta baserririk baserri ibilli izan naizenean, ¡nik artu dittudan atsegin gozoak!,, Aitona praka nasaien pipadari begira, euren jardun guntsua entzunaz, nik igaro ditudan aldi pozgarriak!,, Urte-sagarraren antzeko amoña ximelaren kontutxoakin, nik izan dittudan biozkada xamurrak, goxoaren-goxoz adurra jarioka, zein-da magal maitekor baten dantzari darabillen titi goxoz asetako seintxoaren antzera!.

48. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0292 Jardun luze bat eginda, esan nion: -Tira, Juan Joxe, ia orain Arantzazuko Ama Birjiñaren bersoren batzuek.

49. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0296 Beste gauzarik asko atera ziran Aitona aren aztu ezingo dedan jardun goxoan; baña beste baterako uzten ditut, gaur tokirik eztago ta.

50. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. larrañaga 0041 ¿Zerrgaitik, orrdea, euren jarrdunetan euskerarik eztarabilte...? ¿Zer dala-ta ez dute euskel-ingi, izparringi ta idaztirik irakurrten...? ¿Zerrgaitik ez dituzte euren idazkiak euskeraz idazten...? ¿Zerr dala-ta euren semetxoeri beti errderaz itzegin...? ¿Euskera maite dutelako ote?.

51. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ldi 0189 Gizona, ordea, jare baita, buru aalmenen jaurbidea bere esku baitu; ertigintzan ere, gañerako egintzan-bideetan ainbat, oarrez, asmamenez ta Rorago ioranez diardu, jaiotzetik il-ondoraño bizitza erti-lanez eztitzen, seaska eresia leenen dala ta obi arria azken....

52. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0250 - Eskerrik asko, Maixu... Izan diteke zuk asti aundirik ez izatea alperrikako jardunetan galtzeeko, ta besterik gabe sartuko naiz, zure baimenarekin, gaurko sallean.

53. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0251 Eta goazen berriz gure jardunaren arira.

54. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 Gogo-jardunetan egiten dan jardunik onenetakoa, berriz, gogartea da.

55. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa anab usauri 0093 Ta guztiaz jardutzen zan: edozein uskeria zala, goien-goieneko burutsuen arloa zala; baño an begi-bakarrik ez.

56. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa zink crit 0212 Nor berak ere jardun bear du azterkatze onetan; amabi urteko umeak, geienean, zertarako zaletasuna duan, zertan duan nekerik gutxiena, zein ikastetan errazena aurreratzen dau, zer lankizunetan argitasun ta trebetasun geiago arkitzen duan igartzeko ainbat gogargi izaten du.

57. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 ¿Erdaldunik battxo etorri oteda egungo jarduna entzutera? Eztet bat ikusi; lo bai, baserritar-mordo ederra.

58. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 - Tolosan len ere entzun izan ditugu erderazko kalamatrika oriek eta ¡egi-egia! ni bezelakoentzat aur-kantatxoak bezela dira erderazko jardunak: logarriak.

59. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0096 Eskatu ziona eman zion ba, eta galdezka jardun zion makal al zan eta orrelakoak.

60. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa manzi 0097 Orduan besteak, oeratzeko eta... jardun omen zion, baña erantzunez, bazkal ondoko-kanpaia garaiz bere ordez jotzeko eskatu zion.

61. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Orixe zan bere jakirik onena: artu-emanetan, eutsi ta ekatzu ibiltzea; etxeko joan-etorri goraberetan, burutsu bezela, gauza guztiak antolatzen jardutea.

62. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0028 Donetasun aundikoa ta Jaungoikoakin jarrduteko oso arrtetsua zalako, maite-maite zuan Marigñanotarr anai Masseokin beiñ Aita San Prantzisko Porrziunkulako komentuan zegoala, alako batean anai Masseo irrten zitzaion bidera, ta San Prantziskoren apaltasuna humiltasuna azterrtu nairik aserre antzean esan zion:
-¿Zer dala-ta zuri? ¿Zer dala-ta zuri? ¿Zer dala-ta zuri?.

63. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0296 Anai Gil, iñori galbiderik eman gabe, lantegi guztietan jarrduten zan: olio biltzen, tolareetan ardo egiten, eta abarr.

64. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Jakintzarik aundiena beti on egitean dago, on-egiñetan jardunaz, pekatutik eta okerretik aldenduaz, eta beti Jaungoikoaren asmoak gogarrtuaz.

65. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 Erabaki zan, zeraz, Yerusalen'a Paul ta Barnaba beste alderdiko batzuekin igotzea, bidali ta zarrekin auziaz yarduteko.

66. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0594 9 Ikasbide yatorrari atxiki ere bearr dio, onuraz aolkatzeko ta aurrka diardutenak zuritzeko gai izan diteken.

67. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0047 - Eta guci oríec eguiteaz gañera beti eta utsaldigabe irauneracitzen die, eta puntu oro oriec ematen diardu bere escu onguilleaz eta aspertzen eztan onguinayaz.

68. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0026 Ta seaskari eragin, ta aoak lolo ziarduan artean, biotzak otoitz Ama Birjiñari arren egualdia ondo zedilla mezatara joan al izateko.

69. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0253 Ikastoletan ozta-ozta prantzez apur bat ikasten zuten ta lanari jarduteko sasoia elduta ez zekiten ezer geiago.

70. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0139 Antuste arroaren erakeriakin diardukadala ocupándome con locura de vanidosa fantasía I. 256 23.

71. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0139 Ta gero diardukazula I. 263-7, diardukatenak III. 299-3, diarduketenak (utsa oteda au?) I. 44-26 ta len aipaturiko zertan diarduten.

72. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0139 Gaiñera Berak ziardukala I. 152-30, zuk... zenerdukala II. 191-16, ziñardukela I. 255-8 ta ziardukaten II. 139. 10.

73. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a mendib 0139 Ondarreko onen uts-muts dirudite beste bi auek: ziarduketen I. 29-15 ta ziarduken I. 152-36.

74. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Andre ta jaunak: Gaurko nere jardunari asiera eman baño len; Euskal-Antzerti, Teatroari buruz dakarzkizutedan itzaldiaren orriak irakur aurretik; au da, Komedi itzetan esanda, estal-oiala telón eroria dagoala oraindik, itz bi zuzendu nai dizkitzutet Gregorio Mujika jauna zanaren oroigarritzat.

75. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Kristau garbiyak, Jaunaganako maitetazunak kizkaldurik daduzkan anima zintsuak, jardun ederrak, izketa dontzuak iduki oi dituzte beren ikustaldiyetan, Zorioneko Benito ta Eskolastika anai arrebak eguin oi zuten bezela.

76. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Alkarren gana biltzen diran zembaitek, zeru-lurren-gatik gaizki-esaka jardutzia besterik ez dute eguiten.

77. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1916 0001 Bildur gabe esaten degu bera dala gure errian Aberriaren eta abertzalien areriorik aundiena, ta ongi etorri zitzayola zueri laguntzeko aitzakia, abertzalien kaltez jarduteko, Aitortzen degu berari zor diogula degun zebelizaziyua; bera izan ez balitz oraindik debarrok lau oñian ibilliko giñan eta atzaparrekin jaten.

78. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Barakaldo JEL-BATZOKI BARRIJA.- Erregato'n gogor diñardue ango gastiak Batzokija irigiteko; aspaldi onetan egon dira etxe barrija egiteko asmoagaz, baña eskarrak Ayo'tar Kasimir'ari berak emon dautse etxe polit bat, eta an dabilz barruko orma ta ostantzeko gauza kentzen areto eder bat ipinteko.

79. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Jaupa ostian, eta, arratsaldian, lauretan asiko dan elixkixuna amaituta, Tabira dantzari txikijak, bikainki dakije-ta euren dantzaketeak egin da iñarduko dabez.

80. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 Arruza Erramon mutiltxua euzkera adiraltzen gogor diñardu.

81. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¿Baña lortu zer?... Alperrikako jardunak eta ibilliak egitea; ezer ez besterik.

82. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ESPANIA'TIK EL DEBATE Izparringi onek Euzkadi'ko auteskundijetzaz jardun dau.

83. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 ¿Nola jarriko dedaz ba onek esan zituzan egi danak, bere itzaldi gustian ortan jardun zuan da?.

84. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Eta ontan, jardun eta jardun, iritxi gera Gazteiz'era.

85. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Iguin andijak nabari leuzan gexotegijan; iguñotaz baña garaiti, gexuai matakiro jarduten leutsen.

86. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Aldi aretan: Lagunabarrik asko batu, ta urijetatikuak Josu'gana etorri ziralarik, alegiz jardun leban, onetara: Ara, erellia bere azija eretten urten zan.

87. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Bein baten, egiñen orretan ziarduala, Andera Miren agertzen yako ta diñotso: Zu nire otsein zindoa zara ta ni zutzaz illarrainduko naz beti.

88. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Lengo zurdatzari garri inguruan burdin-estuntza latza gañeratzen dautso; lengo otoizkaldiari beste bat; gorputzari astiñaldiak egunero damotsaz: mats-ayen gañean lo pizka bat egin ezkero, gauzik geyenean otoizketan diardu, egunaz barau egiten eban deun onek.

89. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 An ingurubetan agiri ziran baserrijetzaz jarduten gintzan.

90. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 Bermeotarr arraintzale samindubak, euren zoritxarra bide dala itxasuari ankerra dala esaten dautsoen bittarrtian, Laida ta Laida-antzeko ondarrtzetan itxas-uin jolaslarijen-arrtian jolasian diñardubenak, itxasuari abegi onez begiratuten dautsoe, ta osasungarrija dala, ta abarr, esanaz, anei itz goralgarriz goraldu.

91. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Era guztiko berriketak jardungo dituzte zuekiñ.

92. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta begira baserritarra; len eusko-araudia txarra dala-ta jardun dizuten oek orain zure billa datoz eusko-araudi orren aurka egiteko aldunak jarri naian.

93. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Avasc elkarteak soñu aundiyu atera du osatzen dan leku bakoitzian eta onuragarriyak izango dira bere jardunak.

94. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Burukidetza, Idazkaritza edo Zuzendaritza nagusia uztea gertatuko balitzaio, Ziñegotzitan jarduteko eskubidea berriro erneko litzaioke, Udala aldatzea edo bera Ziñegotzitza legez kentzea gertatu arte.

95. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak eaeg 1936 0001 Zergari buruzko argibide tajuketan, eroslearekin jardungo da Banakaritza.

96. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Katolikoak ikusi orain
gorrien jardun zuzena
eta aztertu pizkat beenik
zuen biotzen barrena.
Ikasbidea jaso zazute
gerta ez dedin urrena
besteak egin zuek lenengo
egin bear zendutena
ta orla agertuko dezute
Kristauen anaitasuna.

97. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Berriz ere, norbaitek jaso bearko ditu, orrelako jardunen ondoren gelditzen diran ainbeste umezurtz eta gurasoak nun dituzten ez dakiten umeak.

98. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Urrengo egunean, gabez izanarren, berdin berdin agertu ziran etsaien egazkiñak ta argontzi (faroak) eder batzuekin bideak ongi argitu ondoren, aurreko egunean bezela jardun ziran euren lan izugarri ortan.

99. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00002 Orrela jardun dira egun batzuetan eriotza zabaltzen, egunez eta gabez, eten gabe. Iñork ez daki zenbat illak ian diran egun abetan Bikai'ko bide bazterretan, bakar bakarrik, gure Jinkoak jakingo du, España'ko gudalburu (General) batzuek, Doiztar ta Italiarrak lagun dituztela, gure Aberrian egin dituzten emakume ta aurren erailketak (asesinatoak) zenbaterañokoak izan diran ta Ludi (mundu) ontako gizonak eta erriak, oiek epaitzeko indarrik edo gogorik ezpadute ere.

100. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 SENDAGILLE JARDUNAK. Umien aziketa

101. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Jardun onek bere sendotasuna ekarriko dio azal me dan orri eta orduba irixtian umiari bularra emateko, ez du onek bere ao zakarrakin orreñ errez zaurituko.

102. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Gil Robles'ek Madrid'eko aldun batzarrean ez ezik Españi guzian erriz-erri jardun zan errelijioaren alde ta gorrien zentzugabekerien aurka garbi jokaturik.

103. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Estatutoa, bera onesten duala; aurrera eramaten jardungo dala.

104. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 ERRAZTO IÑARDU DAGIKEGUZAN OTTURA ONURAGIÑAK

105. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00007 7ª.- Larunbatetan barau egin edo Miren-omenez beste zertxubait iñardu.

106. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gmant 00007 Eta zupin orroyak basterrak ikaratzen ziarduen artean, Jesus'en jarraitzalle sutsu ta abertzale onaren gogoa zeruratu zan.

107. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Aunela ziarduen alkarrekin batzen ziranian.

108. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Luzaro jardun eban eurekaz izketan.

109. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00006 Ontziratzen iñarduela, euren artian alkar-izketa oneik entzun ziran: Gure bizitzaldiko ordurik pozkarrienak, egitan, Erroma'n igaro doguzanak izan dira.

110. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Artzain iñarduan.

111. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Apur bat arrituta, oñetakoak erazten diardu barriro; ta, bat-batean, lengo zarata berbera dantzu.

112. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00057 Agurtza-garauak ekarzan atzartean eta otoiketan ba-liardun egiten eban.

113. 1940-1968 bizkaiera haur-/gazte-literatura aranzazu 1965 0374 Eta iru gizonek bost egunien segakin, godaiñekin jardun eben beran bizarrak ebaten, eta alan da guzti be ezeben topau.

114. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0258 GURA LEIKEZANETAN ERAZ JARDUN ETA ITZ EGIN BEAR DALA.

115. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0088 (...) geriza utsa lez igaroten da gizona;
arnasaldi baten arduraz diardu,
aberastasunak pillatzen diardu,
norentzat izango diran jakin bagarik
.

116. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0168 Orregaitik, nire erria arekana biurtzen da
eta arein berbak edaten dauz.
Zelan jakin Jainkoak?, diñoe areik;
jakitun egingo da, ba, Gorengoa?
Orrelakoxeak dira gaiztoak:
beti nasai, aberastasunak pillatzen diardue
.

117. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0168 Ori ausnartzen niarduan nik,
baiña oso gaitz egiten yatan:
sartu nintzan noizbait Jainkoaren ezkutuan,
eta orduantxe ulertu neban arein ondorena
Egia da: labanarrian jarten dozuz,
ondamendira jaurtiten dozuz:
zarrara itzela emoten dabe beingoan,
eta bildur-ikaraz itzungi ziran.

118. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Itzok, diru-toki ondoan esan ebazan Jesus'ek, Eliza nagusian irakasten ziarduan artean; baiña ez eutsan iñok eskurik ezarri, Aren garaia (sasoia) oraindiño ez zan eldu-ta.

119. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0374 Aragia gogoaren aurka diardu-ta; gogoaren gurariak, barriz, aragiaren kontra: alkarren buruz-buru dagoz, eta, orregaitik, ez dozue nai dozuenik egiten.

120. 1940-1968 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0018 Txakur sendo bat pizti bizkorren
aurka jaubean lagungarri izan
ta gero aultzen asi zan urteen
zamaz. Bein jardun eban burrukan
.

121. 1940-1968 bizkaiera poesia onaind 0051 Orduz-gero, zotin-uts, bota dau adia,
Bakotxak dogun barne-zokora jatsia:
Jainko! Jainkoa! - diño -. Ene Aita guren!
Oker ba'diardutzut, azkets nire oben
.

122. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa onaind 0111 Kardantxilloak, leio-ertzeko untzetik dingilizka egoan kaiola barru, gaba izan arren, kantari ziarduan.

123. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0009 3. Bere nekaldi-ostean be, Bere burua bizirik argibide askoz erakutsi eutsen , berrogei egunez arei agertuz, ta Jaungoikoaren Erriaz areikaz jardunez.

124. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker apeg 0051 19. Bitartean, Pedro'k ikuskizuna ausnartzen ziarduala, Espirituak esaten eutsan: Begira; iru gizonezko dozuz or zure billa.

125. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0053 Nikanorren agindupean gogozago ekien egoten, maisuaren esanaldi ta jakinbehar ilun eta nekagarriak ausnartu ta eio ezinik, zazpi ahaleginetan jardun baino.

126. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0062 Behin baino sarriago, etxekoak euren zereginetan ziharduelarik, goiz erdian nahi goiz beranduan, etxeko sukaldera heltzen zan, amaren alde-unadak zelatean zainduaz.

127. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa erkiag batb 0113 Han egoan albo batean isilik Nikanor; tornilluan, gurpilaren radio batzuk zuzenduten ziharduan, ta bestela baitakoan, neskatxa galantari begira.

128. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0148 Orrela ziarduala, pasau zan gizon bat.

129. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa sm zirik 0148 - Txo, txo!: zertan diarduk? - Demoniuari ankak berotzen.

130. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0399 Aingeru txarrak euren gaiztakerian diardue; oneik be ez dagoz bidean euren betiko zoritxar-etxean baiño.

131. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0405 Joab'ek, Rabba uri gogorran aurka ziarduan gudan, jarri eban Urias etsai gogorrenak ziran aldetik.

132. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0419 10. Orduan, itxulirik Tobias bere aittangana, esan zetsan lagun ez-ezagun aregaz jardun eban guztia.

133. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0455 - Bigarren, batelarixak esan zetsen nerekingo kontu ori banaka amaittu biarko dozuela; neretzat lotsa larregi izango litzakianetik, testigu aurrian eiñ biarra ezkutuan eiñ biarreko jardun ori.

134. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa etxba ibilt 0461 Frailliok, ez-jakiñian txarri-kortan (ukulluan) asten zittuen urdi biren gañian ziarduela Arateikuok, oso izutu ziran; ba, aiñ zuzen, bata zan sendua, mamiñ askokin, eta bestia argala.

135. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0047 Jon'ek be Ainon'en, Salim-ondoan, bateatzen ziarduan, an ura ugari zalako.

136. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0114 122. Jesus Nazaret'en, Irakasten diardu, ta ez dabe onartzen (Mt. 13, 53 58; Mk. 6, 1 6; Lk. 4, 16 30).

137. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0182 Onek, Mari eritzan aizta bat eban; eta au, Jaunaren oiñetara jezarrita, Aren itzak entzuten ziarduan; Marta, barriz, ardura aundiz etxeko arazo guztietan.

138. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0182 Baiña Jaunak, erantzunik, esan eutsan: Marta, Marta: arduraz ta larri diarduzu gauza askotan; baiña bat bakarrik da bearrezkoa.

139. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0182 Arlorik onena Mari'k aukeratu dau, ta ez yako kenduko Marta'k aukerako aldia eban orduan Jesus'ek iñoana entzuteko; ta Jesus'ek, une ori alperrik ez galtzeko adierazten dautso, Mari'k barriz, arazo obea artu dau, Jesus'en irakaspenak entzuten diardu-ta.

140. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0182 Eta otoitz egiten ziarduala, amaitu ebanean, ikasletariko batek esan eutsan: Jauna, otoi egiten irakatsi egiguzu, Jon'ek be bere ikasleai irakatsi eutsenez.

141. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0318 Eta jezarririk, Jesus zaintzen ziarduen.

142. 1940-1968 bizkaiera literatur prosa ker barri ona 0318 Erri guztia begira ziarduan.

143. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0076 Agorrillaren 6-ko HERRIAn agertu zan artikulu batek auxe inoan prantzeraz: Il onen 27, 28 ta 29-an, Bayona-ko Musée Basque etxean batzar txiki bat bilduko da, arduratsua batez be Euskalerriko lenengo eta bigarren irakaskintzan diardutenen maixuentzat.

144. 1940-1968 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0031 Gai jakingarrijak dira onek eta pozik iñarduko neuke eurotzaz Urtzizti ta Jakintza-bidietan; baña gaur beintzat ez da ori nire asmua.

145. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak j.g. etxebarria 0029 Itun Zarreko idaztiak, Kristo'k egiñiko gaizkakundearen aurretiko aldietan gizadiaren egokeraren araura, Jaungoikoaren eta gizonaren ezagutza, ta Jaungoiko zuzen ta errukitsuak gizonekin diarduan era askotarikoak guztioi erakusten dautsez, idaztiok, akatsak eta aldiko gauzak ekarri arren, Jaungoikoaren egizko irakasbidea damoskue.

146. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0058 Izakerearen neurriz jardun bere.

147. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0058 Gizon danak, gizonez jardun be; abere danak, abere danez.

148. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg geroko 0058 Baña irazaki edo kreaturen izakera mugatua, neurtua dozu: beraz irazakien egite ta jardunak bere neurtuak izan bear.

149. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0095 Ondo ekian euskeraz, eta beti errikoi jarduna dogu.

150. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0264 Askok uste dau bertsolariai txalo jotea txakur-amesa lez dala, ta oneik txirristaka ta laba-labaka lez jardun arren, lau puntuko bertso baten iru besterik sartu ez arren, askotan jo oi dautsez entzuleak sekulako esku-zarta biziak.

151. 1940-1968 bizkaiera saiakera-liburuak ibarg 0414 Gogo Deunak, eten bage, diardu gure barruan.

152. 1940-1968 gipuzkera antzerkia zait 0283 Eztu inork iardesten eta ateruntz oldartzen da: atea bultzatu-nairik aleginka diardu.

153. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0038 Sor Paule - Orduan lekua izango zenuke Lutxi'rentzat ere...
Xatur - Ez det izango bada? ¡Pozik artuko nuke gañera nerekin! Gaur bertan jardun degu orretzaz. Ez al-da ala, Lutxi?

154. 1940-1968 gipuzkera antzerkia lab 0125 (...) nik auzia garbitu ta erabaki bear det. Orregatik emen gelditzen dira baituta Petrikillo deitutakoa, sasi-medikutzan jardutzen dalako; ta beste gizon ori. (Tomax'engatik) Ni agintari bezela ostikopetu naulako....

155. 1940-1968 gipuzkera antzerkia etxde 0296 Abagune batez, PERU JAUNA ta ANTTON sartu arte utsik geldi bedi antzeztokia. Auek, gertakizunen berri jakiteke sar bitez arrantzako tresnak eskutan dituztela itxasoratzeko ustean. Izketan diardutela, bat-batean oar bitez gertatzen denaz.

156. 1940-1968 gipuzkera liturgia d. irigoyen 0352 Konnersreuth-en gertatzen diranetaz asko jardun da.

157. 1940-1968 gipuzkera liturgia or mb 1125 Zilizian jaioak, biak mediku, batez ere beartsuak sendatzen jarduten zuten, utsaren orde.

158. 1940-1968 gipuzkera poesia i. larramendi 0014 Aurra siaskan ostikotxuaz
Estalki danak botatzen
Amatxo berriz maitetasunaz
Ura berriro estaltzen.
Lantegi ontan ama semiak
Luzarotxo ziarduten
Ama gaxuak otzan beldurrez
Besotara da jasoten.

159. 1940-1968 gipuzkera poesia netx 0002 Ain zoro diardun
dantzari, beti zut.
¿Geitxo egin al-dun
ezkutuan zurrut?
Izan ere, erreka
ta ibaiak bota-ala,
edan den ozenka.
¡Ezten lan makala!

160. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa r. galdos 0014 28- Batez ere amakiñ
mintzatzen danean,
biak elkarrekin
diardutenean
.

161. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa zait 0136 Ta ortan zain ta muin ziarduan indartsuki zeragin Yesu'ren eragitez.

162. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0063 Orregatik, eta Jainkoarekin biotzez-biotz jarduten nualako, deus ere gorde ta ezkutatu gabe, ez nekian gero gizarteko nere artu-emanetan neurriak zaitzen, au da, maitasunari eta konfiantzari mugak jartzen.

163. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa salav neronek 0136 Garaiz xamar afaltzen genduan, eta gero kartetan edo jokuan jarduten giñan, beste batzuetan radioa entzuten, eta gero lotara.

164. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa jaukol 0076 Badakit norbaitek errian nere aurka jardun zuala bazkaririk eman ez nualako; or konpon ditezela.

165. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa etxde perpl 0021 Onela ziardula, sukaldari aritutakoak atera du kaxuela maira lurruna dariola eta jakiaren usain tentagarriak alako dirdira zoriongarri bat sortu du maikideen begietan.

166. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa tag uzt 0012 Ez dauzkate, ba, abereok larrain-lanean jarduteko; etxerako esnea aski izatearren baño.

167. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0052 X, XI, XII'garren iardudunak, nere ustez, obekienik.

168. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or 0055 Onezkero irakurri dituzu Aitorkizunetako iru iardunak; amaikagarrena errexa ta polita, besteak ez ain errexak.

169. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Zuhorrek, alere, hizigarriro hilketan diarduzu.

170. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa gbarand ilias 0279 Koron'ek, ba, biziro agindu zizun, Troar'en alde yardutzeko eta horrei laguntzeko, ighuzkia arratseko illhuntze beranduan sartzen daneño, ta illhunbe beltza Iurraso yoriaren gaindi edatzen daneño.

171. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0033 LENENGO IARDUNA, XVIII, 29

172. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa or aitork 0049 BIGARREN IARDUNA, VIII, 16

173. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa onaind virgil 0139 Etzun Venu'k biotzik intziri geiago entzuteko, ta, ala-jarduna etenik, onela diotsa: Zerana zerala, tiritar urira etorri zeran orrek, ez duzu arnasten nik uste urtzitarrak iguin duten bizitz-aizerik.

174. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa b. iraola 0259 Otoitz-gai auetan jardun ez jardun, etzuan ajola berdiñeko gauza, gai beartua baizik.

175. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0154 IZUGARRI BATEN JARDUNA.

176. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa ayalde 0155 Aien jardun eta berriketak alaitzen ninduten; gabak ain luze eta tristeak ezitzazkidan iruditzen laguntasun arekin.

177. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0080 Munduko aundikoteak ere orrelako batasun eta pakean Jardungo balira, azkarrago eta onuratsukiago erabakiko lituzteke beren gaiak.

178. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak k. enbeita 0083 Itzen arazo ondoren, ontaz ere jardun bearra zegoan, ba.

179. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0031 Orra lenbiziko siñestun aien komunismoa: moitakuntzaren eragiñez ziarduten.

180. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0032 Ba-zuten besterik ere: Yesu Beraren yarduna zirikagarri zuten: yayo-berri zalarik, amabi urtedun zala, ta gero, agiriko bizitzaldian Aitaren etxea aintzakotzat artu baitzun.

181. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Ez al dugu iardun bear onelatsu?.

182. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0060 Alde aurrez, ordea, ontan bat-etorri gera, ots, alako zerbait arkituko ba'zenu, ustearen kizuna litzakela, ta iñola ere ez, iakitearena; bi ertzen artean igerika diarduten gauzak atzematen ditun tarteko almena hura bait-da.

183. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0105 Azalez agerian azaltzen zaigun nahasi-mahasiaren barneko edo azpiko batasuna arki nairik ziarduten iakitunek.

184. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Etzitzayon aski iriburuan egiña: etzion yardunari txolarterik ematen; zain eta muin Yaunaren ikasleen aurka zegon.

185. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0027 Nork esan, geroago izango dun biotz-erdiratzea oraingo yarduna dalata.

186. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Luzeegi ez dezagun yardun ipui oni buruz.

187. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0029 Gerokoan, beiñolakoen garbai-miñez apalik iraun zun, Yesu esetsi zula-ta; onela, ordea, ez-yakitez yardun izan zun (I Tim., I, 13); Yesu Nazaretarraren izenari gogor egiten bearturik zala etsita zegon (Bid. Eg. XXVI, 9); arrezkero, Yainkoaren naya erabat betetzen zulakoan zegon, biotz barnez bakerik.

188. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak etxde 0143 Baiñan, txit fede txarrez jardun zen bere lanean, testuak murriztuz eta gezurtatuz eta errege ahalmenari makurkerizko palaguak egiñaz eta onetxegatik bere aldezkizuna gorrotagarri eta arbuiagarri biurtu zizun, Aranguren'en erantzun aulak baiño geiago noski (18) liburu berbera.

189. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0027 Ba-dira gai onetzaz ederki jardun dutenak; ikus .

190. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 Eta guzti oietan? egia aitor dezagun idazle bikaiñak ziran bai itz lauz bai olerkiz ziardutenak.

191. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak in: milla euskal olerki eder 0033 J. M. Etxeita, ainbat ele-ederren jaube; Zamarripa apaiza, geroago euskaltzaindikoa, ainitz bidar sariztatua, bertso-batzaldietan; Aizkibel'dar Bingen'ek bere Urretxindorra (Bilbao, 1918), olerki-sorta polita damagu, garai artakorik onenak, apika; Dabid erregearen eresi mordoa euskeraldu zizun Aita Arriandiaga'k; J. Arregi'k, Heine'ren olerkiak; Etxebarri, Altuna, Arrue, Gailastegi, Errazti ta abar, errikanta ta seaskazkoetan jardunak dira: Bustintza, gure Kirikiño, jatorrak ere ba-dauzka bereak; ezin kon-ala Enbeita anaiak egin zituztenak; Gabirel Manterola idazle azkarrak bere Goi-izpiak (Zornotza, 1924) argitara eman zizkizun; baita Maruri abak ere bi liburu oso txanbeliñak: Biotza abeslari ta Lilitxingar (Tolosa, 1928).

192. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0014 Jakin beza, animaren edertasuna gorputzarena baño areagoa dala, ta anima egoki bat arkitzen ba du, gorputza ala ez izanik ere, erein bitza argan on-aziak, eta begira beza, ta arritu bedi jardunetan eta legeetan sortu dan edertasunarekin.

193. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak or 0026 12.- Gure bururakizuna ele-birunda batez agertzen dugu; baiñan ele-birunda ori etenez edo koskatuz goaz, arnasaldi bakarrean iardun gabe.

194. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0004 Iñor ez aztutzeagatik, aita ditzadan, bukatzeko, Bizkai'ko muturretik Zuberoraño diarduten mota guzizko euskal teatrolariak.

195. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lab 0016 Nik Donostia'n itzaldia egin geroztik Cordoba'n bildu ziran 1965-garren Azaroan Españi ta Ameriketako teatro-zale zenbait, tartean José Mojika praile-antzezlari ospetsua Teatroari buruz izketaldian jarduteko alkarri asmoak agertze arren.

196. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak juan azurmendi 0015 Emakume oiek, Klemente'kin eta beste nere lankideekin batera jardun dira nere aldamenean Ebanjelioa zabaltzen.

197. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Otañoren bertsoei itzaurre au ematerakoan Pello Mari'n familian barneak geiago sartu ta aztertu banitu utsune asko beteak zenituzke, eta berri jakingarri batzuek arkitu ere; baña betarik ezak jardun au argitara arazi nau.

198. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Beste esku gogoaingarri bat ere izan det lagun jardun kaxkar ontan: nere aitona maitea.

199. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: otaño barriola, pedro m. : bertsoak. , 5-13 0013 Osatuko al ditu baten batek emengo utsuneak Pedro Mari Otañori dagokion aiñako jardun berri eder osoa eskeiñiaz!...

200. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0178 Naiz ta geienetan Laterkide danen baimenakin jardun bearra izan, ala ere Tratatuak Laterri batzuentzat, ondore larriko erabakietan, ausikuntza batzuek izendatu ditu, adibidez: kapitalen askatasunak Laterri bateri ondorio gaiztoak ekarri dezaizkiote ta orduan Laterri oni esku ematen zaio Komisioarekin batera neurri aiei eusteko bidea artu al'izateko; berdin sartu-irtetzen diran ondasunen ordeinketari buruz, benetako egokitasunean irauten ezta txantxetakoa izaten ta auzi onen laguntzan Komisiokoak, situazioa aztertu ondoren, larrian dagonari aolkuak ematen dizkio ta baita ere beste Laterkidei laguntza eskatu ta lortu al'izango du; Laterria gaizki ta laguntzaripe arkitzen ba'da eskubide osoa du Komisioa ta Konsejuaren begirapean bear ditun neurri guztiak artzeko ta ala galpidetik irten.

201. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak tx. izagirre 0186 Ontaz jarduten dan artikuluan azaltzen da nola Laterkide bakoitzak beste errietakoak beregan bate eragozpenipe ametitzeko moduak egin bear ditun ta batasun osorako duten tartean, ontan sayatu bearko duan, baita ere nola laterkide bakoitzak beste Laterkideko sukursal, agentzi ta antzekoak jartzeko dituan trabak zuzitu bear dituan.

202. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0008 Jaungoikoa'k eraman zituan, zeru ederrean kantuz jardutera, emen oi zuten zerutar jario ta etorri ber-berarekin.

203. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak in: intza begietan. [kauldi sagarzazu], 6-11 0010 Zu, gure artean utzi zinduan Jaun onak, goiz asitako jardun esnatiarrari guretzat jarrai zenezaion...

204. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j.m. bergara 0023 Ama Birjiñaren irudi orretxen aurrean belaunikaturik otoitzean jarduten zan Loyolako mutil gaztea.

205. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak netx nola 0027 Gure Mikel eta Itziar Debatik etorri zitzaizkigunean, zuen arrera onaz eta lagunarte gogoz, ixildu gabe jardun zigutenan.

206. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak zait plat 0170 Gogozkoetan ari dedinean ere, bizitan dirauten gizakumeekin diarduela emango du, bat egiteko indarra, uko eragitekoa ta erakartekoa, gizartean bezala somatzen baititu.

207. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0080 Oraiñik geiago: bein Elizaren deuntasunaz yarduten ibilli ezkero, bereala etorri oi zitzaien gogora ta esku artera, fraideak ta monjak komentuetan daramaten santutasun-biziera ere.

208. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak j. yurre 0295 Baiña, orduan etzioten onartu, ametsetan ziarduela, ameskeri bat zala berak ziona, esan zioten.

209. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak biologia 1968 0107 - Darwin'eren gardiz, bizitza-iturria etengabeko jarioan diardu era berriak sortaraziaz (saiesteak).

210. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak kandida amaren bizitza 0123 Norbait gaxotu orduko, Jesus'en izenean bere Alabei dien maitasunak an darama gure Ama, gaxoaren ondora; eta egiñalean antxe diardu, ari nekea arintzeko on zaiona inguratzen.

211. 1940-1968 gipuzkera saiakera-liburuak i.m. manzisidor 0281 Isaias igarleak deadarka jardungo zion Jaunari, eta esango zion: (...).

212. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0061 Berak jardun du bere erlauntzan lan ta lan.

213. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak zait 0012 Txoriak ere elkar maitasunez txorrotxioka diardute ta maitasunaren indarrez kulunka ari dira lilipitxi ederrak.

214. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0094 Arrazoirik gabe ere bai batzuetan: euskarari buruz diardunean esate baterako.

215. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak p. goicoechea 0035 Ortik aurrera, tajuzko ezer gutxi: eskutitzak eukaldunai beti-edo euskeraz; irakurri-ahala, esaera eder eta itz txorrotx asko bildu; berebat lagunekiko itzaspertu eta jardunetan.

216. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak g. garriga 0100 Ez Detxepare ez Leizarraga ez Axular ez Mendiburu ez Mogel ez Iztuetak berak ere, etxekoakin itz egiten zuten, irakurleakin, liburu bidez, jardun nai zuten bezela.

217. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak a. artola 0073 Kristo ori beti gugan dago eta gugan diardu, batez ere Liturji-ospatzean.

218. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0123 Bakoitza geren gisa, geren kasa, geren aldetik diardugu lanean aspalditxo ontan euskaltzaleok.

219. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0124 Poliki-poliki batasunera goazelarik ere, gutako batzuren batzuek erri-aldeetako euskerak nolakoak izan diran aztertzen jardutea, ez da kaltegarri batasunerako.

220. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0067 Antze ta erti-saillean jardun dutenak, dizditsuen agertzen dirala nik uste; auek barne samur agertu zaizkigu beti, ta auek berez ditugu eder ta begiko.

221. 1940-1968 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0076 Gurari orrek bizkortuta gogotik diardugu askok eta askok bere, alde.

222. 1940-1968 lapurtera-nafarrera poesia ir eg 1954 0052 Iauna, gure erria bai dagola zapal!
nagusi arrotzek gain-artu digute;
herra dariela orruz diardute
elkarri oiuka oro aho-zabal:
Aup ¡Euskadi oso soil dezagun ta gal!!
suntsi bedi aren izena! darauste;
anbat iende zintzo il naiz, oildu dute:
apez, gizon, mutil, andre, neskak argal.

223. 1940-1968 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1967 0051 Garmendia
Egiya esan, ni gaur nago
osasun onenean,
bañan eriotza'r' etortzen da
usterik gutxienean;
zerraldo batzuk egiten, lagun,
jarduten zera lanean,
oietako bat erosi nai det
edukiz aldamenean.

224. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1965 00003 Urriaren zortzian asi eta zezeil-otsalaren 14 ra-arte jarduten dogu pelotan.

225. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak sm 00003 Ta gutzaz isekaz ziardutenak aitonari, aurrari ta baserriko esnedun bezeroari bakarrik mintzatzeko baliatzen ziran.

226. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00003 Baiña egia da ere, askotan, iru Elkarguntza oien alderdi onak ixildu ta akatsak argitara ateratzen bakarrik iardun izan gerala.

227. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1966 00001 Egunero aietatik dijoan jardunak ainbeste buru zuzentzen ditu.

228. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Egun aretan, Dima'ko elizan, bertako neskatilla sasoiko batzuek euren erri-zaindari andiaren altarea apaintzen ziarduen.

229. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... e. bustintza 00001 Abadeak onetan ziarduan artean, sakristauaren semeak, altaran santuaren antzaz aurkitzen zan zapatariari, erle pilloa jaurti eutsoen arpegi-ingurura; eta erleak, zapatariaren eztiz betetako arpegian eztenak errime sartzen asi ziran.

230. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Auxe da orain ere Eleizaren jarduna, gure Jaunaren aginduak argitaratzea.

231. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... zubk 00001 Batek ba daki, baña ziur zamar esan gengikena auxe da: orduantxe be, guztiok ezkintza kezala pozik egongo eta nundik edo andik aldaketa barriak asmau bearrez jardungo leukiela or jakitunen batzuk...

232. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Bost, amar miñutuan, arazo orretan jarduten daben bitartean, aztu egiten ditu eguneko lorrak, toton egin barik azkeneraiño eltzen da, noizik bein gauza barriren bat ikasi, ta ia beti kurutzegramea oso osorik igarri dabela-ta pozezko agokada bat ke botetan dau irribarreka.

233. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1954 00001 Antxe lan egiten eben egun guztian, zortzi orduko jardun gogorrean, osterantzeko beargiñakaz batera.

234. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... anait 1958 00001 Orrezaz gaiñera, Obispoak eurak-bere kondenatu egin dabez ixillean diarduen movimentu indarzale guztiak, batez-bere Irish Republican Army izenekoa.

235. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Beti euskeraz alkarrekin yardun izan gera.

236. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Euskeraren alde au egin bear dala ta ori egin bear dala askotan yardun gera, baña ondo esanean yaramonik egiten ez dutenekin egikera latzagoetara ta gogorragoetara yo bearra dago.

237. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... azkatasuna 1947 00001 Gaurko ontan alkarri euskeraz idazteatzaz yardun geran ezkero ondo izango da amaitu baño len Agintariekin ta auen ordezkoekin izan ditzakegun artu-emanetan ere, bakarkakoetarako AZKATASUNA'k ematen zuan aolku ura betetzea egoki izango litzakela uste det.

238. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 JESUKRISTOREN BARRI ONA. Kerexeta. Donostia, 1966.- Atertu barik diardu, aspalditik, Kerexeta jaunak kristiñauentzat eliz-liburu bikañenak argitaratzen.

239. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibiñ 00001 Naiz olerkiz, naiz itz-lauz, abade gitxik oi daben trebetasun eta zaletasunez euskera lantzen diñardu.

240. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lab 00001 Beratzaz jardutea oso pozgarri zaigu Ugalde'k garbi azaltzen eta ezebatzen ditualako Unamuno'k aspaldidanik euskeraren kaltean esandako itzbideak.

241. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jbdei 1963 00001 Baña arrigarria litzake, arbasoak jainkokeri oietan jardun baldin baziran, guregana aztarranik ez etortzea.

242. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0085 MlEL.- (Katalejoekin andrazkoei begira diardu).

243. 1969-1990 bizkaiera antzerkia zubk 0121 KAPI.- Ez dautzut motiburik emon orrenbeste konfiantzaz jarduteko.

244. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak erlijoeo/4 0065 Zuen ikerketa zatika egingo da: a) Billatu liburutegian, Izadi ta Gizarte idaztietan, eguneroko ta aldizkarietan, eta abar, egiten diarduzuen ikerketari buruzko gaiari dagokiona; batu zeatz-zeatz al duzuten guztia gai orretzaz (Arlo onetan eska zeinkiote laguntasuna zuen irakasleari).

245. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0075 Eta okerren okerrena, bere irakaslea zan hegazti lagun horreek abereak bizi-bizirik jaten ziharduala... ipuinetako mamuak egin ei eben bezela....

246. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0087 Alkarrizketea burutu baino lehen entsaiatu egin behar dozue gelan, gero, benetan diharduzunean, ondo egin daizuen.

247. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0013 Taldeka nahiko ondo egin daikezuen lana da, dana dala, eta presarik barik egin beharrekoa: Zuen eskualdea aztertzen diharduzuen neurrian, burutzen joan zeintekeze.

248. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0049 Aldaketa honek eten barik gertatzen dihardu eta ura eta eguratsaren eraginez, lurzoruko harriak desegin eta apurtzen joaten dira.

249. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0139 Arnas aparatuak eta zirkulazio-aparatuak eten barik martxan dihardue.

250. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak j. artaraz 0139 Iraitz-aparatuak ere hondakinak bereizten dihardu eten barik.

251. 1969-1990 bizkaiera poesia k. gallastegi 0160 Mutil gazte ziñala
gizonaren antza,
zure jardun guztiak
bai ebela gatza
.

252. 1969-1990 bizkaiera poesia j.g. etxebarria 0057 Azpikeriz niardun bein,
asmoak ezkutuz gorde
bear eta aztarrenak bil.
Baiña ainbeste txalorekin
bide onean bai nabil, (...)
.

253. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0008 Euskaletxean, batzuek jokoan, mus eta tutean, beste batzuek edanean, geienak alkar-izketan ziarduen.

254. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0078 Oraintxe diardue bigarren epaldian.

255. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa s.t. rekalde 0148 Laster bialduko deutsudaz, agindu neutsuzan zinta ta magnetofonoa, mendian zagozan denporan, ingeles ikasten jardun dagizun.

256. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0030 Eta andra txikiak ekarritako olata txikiagaitik barrez iñarduala uste izan eban.

257. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.l. beobide 0030 Lanean iñarduela, deabrua agertu, ta esan eutsen:
- Lur erdia neurea da.

258. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa ker salbaziño/2 0171 Gizon au oso zintzoa zan, eta Biblia Santua irakurten ziarduan; baiña ez eban iñoiz be Jesus'i buruz ezer entzun.

259. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa erkiag 0060 Komandanteari, aitari noizean behin entzuniko esanaldiak jatorkoz gomutara; eta Santxok entzun degiozan, bere kautan bailiarduan, baina berba argi argiro eginez dihardu:
Aita, aintzine, gaztetan, 1914-1918 gerrate aurreko udaldi batzuetan, senide batzukaz uri honetara etorri ohi zan.

260. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j.a. goiria 0222 Emeretzi gizalditan diardu Elizak irakasten.

261. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0084 Euren aberriaren aldezleoi gozoak eta erregarria eskeintzen eutsezan andrazkoak; eta askok bitzuon ikurrintxuari goian eraginka ziardutsela, lorak yaurtiten eutsezan.

262. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0168 Nire begi-eztenak ostera, idazkortz-buruari zerraion aspertzeka, ta artetsu nengoala agiri nairik ba-niarduan alegiñak egiten.

263. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 Bere nekauste atan, nazitarrak eta paxistarrak lagunduta, guda ikaragarri ori atara ebenak onesten yarduteka, bakea irakatsi ba'leusku, bakea irakatsi, orrek erakutsi leikigun gure lotsea...!.

264. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0336 Euron eskuz idatzita, belu da baña, neure erruzka argitaratzen diarduezan agerkaiak irakurtea dogu naikoa.

265. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa a. gerenabarrena 0414 Guk egin genduan gudaketea, iñoz izan danik zallena ta samiñena izan zan, etsaiaren aurrean bakar-bakarrik itxirik, geuri lagunduenean, zetan giarduan ez ekienak, guretzako otza ta ezespena baño besterik ezeben izanda.

266. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa j. gorostiza 0087 Bestalde, gaisotasun honek alde onik ere baekardan, eta nire lagunak jolas baldresetan ziharduen artean, nigan liburu zaletasun sakon baten lehen aztarnak ernetzen ziran.

267. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0013 Une batzuk isillean igaro ziran, eta noizbait Andelu'ko etxeko-jaunak,
- Aizu, Yosune esan eutsan astiro erririk-erri dabillan tratulari batek, Gernikalde'ko baserritar batek morroi bat bear dauala esan eustan araiñegun, eta au jakitean eskatu neutsan, baserritar areri esan egiola dalako jardun orretarako seme bat gerturik dodala, eta au onartzekotan, mutilla ta biok gora-beera guztiak atontzeko aren etxean azalduko gintzakiozala.

268. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0049 Bein baten, Intxalde'ko sukaldean luteliztiari buruz ziarduela, umeak morroiari auxe esan eutsan:
- Mikel, nik ez dot uste lurra biribilla izan daitekenik.

269. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0124 Len izandako ebakuntzatik, Errose bajoian apurka-apurka sendatzen, eta indarrak irabazita gero, alabea Bilbao'ra barriro igortzen asmatzen eban, andra dotore ta aberats baten laguntzailletzat jardun egian, eta bidebatez, eretiak aurkeztuko litzakioz mutil onen bat ezagutzeko.

270. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0124 Onen etorrereak, etxea illuntzen eben odeiak zelanbait uxatu ebazan, eta etxeko lanetan aal eban giñoan ziarduan.

271. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 - Eta zelan azaldu da jardun barri ori...?.

272. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa i. zubiri 0161 Urrengo goizean gaiok gurdi baten eldu ziran, eta astirik galtzeke, etxe-konpontze ta apainketeari emon eutsen, baita alboko estalpean bearrezko egokitze-lanak egiten jardun eban.

273. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0081 Orduan, Kuo ondo jarri zan eta ibilaldi luze baten ondoren egarritsu egoanaz gero, lehiaz ziharduan edaten basorik baso eta atsegingarria zan guztiontzat, eta aho eta gogo batez mutil bikaina zala eretxi eben.

274. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa x. kaltzakorta 0129 Gau baten lagunekaz edaten ziharduala euretariko batek esan eutsan txantxa antzean:
Danok daukagu aho-mihinean zure adorea baina egingo genduke ez zarala gauza Hamar Erregeen 3 Infernuetako hamar erregeen eleiza sagaratua, distritu guztietako huriburuetan eregiten zan eleizara joan eta ezkerreko igarobidean dagoan Infernuetako Epailea honaxe ekarteko.

275. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0076 Abestuten ziardun bitartean, enperadorearen ogea inguratzen eben arpegi guztiak, geldiro-geldiro aienatu arte zurbildu ta ezereztuten ziran, eta Eriotzea berbera be, bere abesti eresitzuak lilluratuta, gaixoagandik bere arreta baztertu eban.

276. 1969-1990 bizkaiera literatur prosa b. otazua 0139 Ustegabe izarturik, apur bat agondurik eta aterantz begiratuz bere asmakisunetan ziardun.

277. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Gaur-egun, bost milloi ta geiago amak lanean diardue Laterri Batuetan; itaun au, beraz bidenabar bezala datorkigu gogora: nork zaintzen ete ditu umeak, amak lan dagian bitartean?.

278. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak onaind 0079 Eskola aurreko adiñean dagozan aurrak, aske ta eskuko dira eurak naien dabena aukeratzeko; maisuak eta laguntzailleak bitartean gain-ikuskatzen dabez taldeak, eta oneik bizkortu ta susper-azo oi dabez umeak zeregin apartekoetan jardun daitezan.

279. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0069 Norbaitegaz jardun bearra, agertu bearra, adierazpen premiña, ittoten ez dauan ittotasuna lakoa sentiduten ei da askotan.

280. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0069 Eta onetan ba dagoz taldeak, entzun edo aolkatzen bakarrik ekin barik, eurak be, euren gidaritza trebetu eta egokitu al izateko, euren gertaera ondu eta barriztuteko, amabostero taldekoak aldra-arteko eztabaidetan jardun al izateko batzarretan alkartzen dakienak.

281. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0069 Norbaitegaz jardun bearra, ittoten az dauan ittotasuna....

282. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0091 Ta ara gaur, arrautzetzaz diardugu.

283. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Eta ainbat eta ainbat kristiñau bakar-zalez eta eremutarrez bete ziran mendi santu onetako kobak, otoitz-bizitzan jarduteko asmoz.

284. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Eta zetan esanik be ez dago, Karmel-mendiko kobetan otoitzean ziarduen kristau eremutarrak lenengo eta Karmeldar guztiak gero, Amabirjiñaren babesean jarri zirana.

285. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. garitaonaindia 0056 Eragozpen oneik zirala-ta, Simon Stock santua, karmeldarren VI'n nagusia, arduraz eta kezkaz beterik egoan eta eten barik otoitzean ziarduan Amabirjiñari laguntza eske.

286. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0047 Hogei urtegaz Paris-era joan zan, eta han, G. Urrutia eta J. Aranoa bizkaitarregaz batean, Pantxo Cossio-regaz lan-gela ber bera erabiliaz, han ihardun zan pintura ikasketetan.

287. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0048 Bilbon ta Bilbotik sortua eta zabaldua, horren eraginetik Donostian Martiarenaren eskola, Nafarroan Zigarena eta Araban Maezturena (Lizarran urte askoan jardun bazan be, Arabako eraginak berari zor eutsan gehien).

288. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak sm 0049 Irudimena eta eskua alkarri bat eginaz daroiaz eta kasik igarri barik be betiko ioeretatik jardungo da.

289. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak aurraitz 0014 Guda anker atan ibilli izan giñanok, ba-dakigu zelango bildur-ikarea ezarten daben egazkiñak norbere ganean osteraka ta urrumaka lerkai-urtika diarduenean eta esan bearrik ez dago Gernika'n zelango esturea, ixuikerea, urduritasuna, larritasuna ta egon-eziña ibilli izan zan egontziak joan-etorrian guztia apurtzen, guztia erretan eta al ebezan guztiak ilten ekin eutsenean: Angoa arrapaladea ta ezkutaubearra, eriotzearen sorbatz zorrotzari igesi-guraz.

290. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1971 0008 Beste ezer aitatu baiño len, beratzaz, Santa onetzaz jardun gurako geunke, edozein ertzetik begiratuta oso jakingarri yakulako.

291. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0029 I-nengo Batikano arek, Aita Santutzari egokion gaia amaitu ta gero, gotzaietaz jardun bear eban:
Gotzaien mailla ta eginbidea, ebanjelioen ta idazti deunen irakaspenaz ta eskubidez, zer-zelango dan Kristo'ren Elizan.

292. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak n. barrenetxea 0034 (...); ta Elizak bere lanetan azke jarduteko eskubidea dauala ta izan bear bere dauala, deadarrez esanez....

293. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak karmel 1979 0057 Batez beste, ilean saio bat eskeiniz diardu.

294. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0165 Irakaspen oni dagokionez, egiazki esan lei Santa Teresa olerkari dogula, eder-zale ta ederra adierazteko gai zana, ortan jarduna izan ezpazan be.

295. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak pujana 0049 Gaiñera, damu-ospakuntza egiten diarduenak eta ixilik autortzen dagozanak (autor-entzule ta guzti) ez dautse alkarri eragozpenik ipiñiko.

296. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: enbeita, k.: gure urretxindorra. enbeita'tar kepa'ren bertso-lanak osorik 0011 Soluan itaurren, edo bei-zañen, edo otzaragiñen ziarduen bitartean, zenbat onako ikasi eban!.

297. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0027 Or Allende-Salazar etxea, XVIII-ren mendean egiña, ormak pinturaz edertua; gizaldi onen bigarren amarkunean ondatu zana gaur diardue erabarritu ta apaintzen.

298. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0047 Batek onela ta besteak arela artu ta darabillen gauzeak naitaez dau zerbait barne-gunean; ainbatek ortaz diarduan ezkero, or bada piperra edo berakatza, or bada egi-antza bederen.

299. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1987 0245 Umeak, lantzen dihardugun gaian, datu eta argibide gehiago izan dagizan asmatua izan da.

300. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0118 Aldi aretan Trajano Antiokia'n egoan, eta armeniarren eta partoarren aurka joateko gudu-gaiak atontzen ziarduan.

301. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak ker elizg 0191 Eta torrea egiten diarduen sei gazteok, nortzuk dira?.

302. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak p. puxana 0004 Gaur berton be, ika diardugunean, zuek etorri zarie (zuka) esaten dogu.

303. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0013 Ba, berba motz orren azpian (ingeleraz, Special Operations Executive edo, euskeraz, Egiketa Berezietarako Antola), azpi-lanean ziarduen britaniarren sare-edatsua ezkutaten zan.

304. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak j. zubikarai 0015 1943.go azkenengo astean Frantzi-n ziardun SOE-k Londres-era Gau-Txoriaz bateatu izan zan egiketa arrigarriaren leenengo barri ofiziala, bialdu eutsen.

305. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0016 Paris orrelaxe jostatzen zan, orrelaxe irrika jardun.

306. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0016 Eta orrela aztuten ziran esanbide guztiak, nasteak, eta erri algarak sortzen dituen eta erregetzak beratzen dituen arrokerizko jardun eta ekitaldiak.

307. 1969-1990 bizkaiera saiakera-artikuluak zubk 0016 Baiña gaur mozkortu egiten da; auzoko andrak, barre egitearren, azantzio bedarra eskintzen dautse ta gero, gaztetxoak arrika jardun.

308. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak zubk 0009 Jakintza onetan jarduten daben besteen esanetan be, Amoroto, erderazko carrascal esan naiean lagaten da.

309. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak in: azcue, eusebio m.: euskarazko vertsoak, 13-40 0015 Honek hauxe adierazten dau: gorde diran lekukotasunen arabera, itxura baten behintzat, Azkue nahiko berandu hasi zala idazten (47 urtegaz edo), eta aldikada labur baten bakarrik jardun ebala zeregin horretan.

310. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0013 Baina, ganera, Euskalerriak historiatik aldendurik eta bazterturik ez dau iraun; ostera, antxinatik munduaganako gogaera zabalez jardun izan dau, zerikusi haundiko hartuemonak, salerosketak, herriketakoak eta kulturarekikoak eginez.

311. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0022 Murrizte eta gainbehera aldi guztiz luzearen ostean, Neolitico heldu zan arte izan be,(Kristo baino 3.000 urte lehenago) bizimodua nabarmen hobatu da, batez be, ehizan eta arrantzuan soilik jarduteke, abereak bezatuten ditue eta abelgorriak zainduten hasi dira.

312. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0032 Santxo Garzesen ondorengoez diharduala (905-925) haren alaba bat, Belaskita anderetxua, Bizkaiko Momo kondeagaz ezkondu zala adierazoten deusku (uxor fuit domini Momi Comitis Bizcahiensis).

313. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0032 Jardun honetan sortzen da Bizkaiko Jaurerria.

314. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0043 Fidel Sagarminagaren berbetatik ba dakigu bai, Foru hauste batzuk gertatu ziran haren aldian, Erregeren borondatez barik, agiri danez, kontseiluen eta auzi-mahaikoengandik eratorriak, gehienetan konponduak izan ziran hausteak, eta behintzat gain-zurituteko ahaleginik egin eben gure legeen testuen argipena eginez eta gure ekanduen jardunari adi.

315. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0054 Autonomi oldar hori atzeratu egin behar zala uste izan eben, antza, eta zergabideko onura handiagoak lortu ahal izatea be bai, eta hurrengo aldaketak gertuteko, euskaldun jatorriko ez ziran bilakari ta eskola handikoei euskalerriaren historia aztertu egiela eskatu eta monarkiaren menpe beti iraun egian ezarpena indartuteko jardun, monarkia astur-leondarra, nafarra zein gaztelarra, bardin da.

316. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak b. de arrizabalaga 0064 Foruzale liberal aldrearen sorreran aurkez gagoz, zeinek 1839 eta 1876 urte bitartean Bizkaiko Aldundiaren aterpetik burrukan jardungo dauan, foru apur azkenak aldirakotuak eta eraginkortuak batu guran.

317. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Nik bein eta barriro idatzi dot gure bertsolarien jarduna kondairaren ondar-ondarretik datorrena dala.

318. 1969-1990 bizkaiera saiakera-liburuak onaind 0079 Jardun bitartean, neure eritxiaren arauz, bertso onak marka gorriaz eta ez ain onak baltzez bereizten nitun.

319. 1969-1990 euskara batua antzerkia i. elias 0079 MARTIN - Nahikoa diagu, beti gauza berakin jardun gabe!

320. 1969-1990 euskara batua antzerkia etxde begia 0013 1425'etik 35'erako bitartean agramontesak eta Lukuzetarrok, Joanes de Foix bitarteko genuela, egin geniken hamar urteko bake-aldia ere etziken errespetatu. Noiz-nahi, bere gizataldeek nire jendea hiltzen, bazterrak sakailtzen, etxeak sutzen, emakumeak galtzen ziarduten. Bake-ituna amaituz gero, gure etsaigoa biziago eta gordiñago billakatu duk, eta elkarrenganako gorrotoa eta odol-egarria duk gutarteko bizilege bakarra.

321. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak baliourritu 1984 0007 Eduki eta garrantzi desberdineko lau alor dira liburu honetako argibidearen muina batzen dutenak: 1. Minusbaliotasun alorrean diharduten erakunde publikoen berezitasun, funtzio eta ekintza espezifikorik nabarmenen deskribapen arin bat.

322. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0010 Halaber, 18garren Atalean erabakitzen denez, euskal herri-agintaritzari dagokio bere mugartean Erresumako osasunaren alorreko oinarri-legeak egiteratu eta legebidez osatzea, osasunketa-lan hoiek herri-osasunketarekiko eta osasunketa-sorozpidetzarekiko ihardunak berebaitan biltzen dituztenez ikusi behar direla.

323. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0010 Herri-osasunarekiko zerbitzuak 2.209 / 1979 Errege-Dekretoaren 5garren Atalez eta 2.768 / 1980 Errege-Dekretoz eskuratuta daudela, eta Gizartesegurantza-zerbitzuak esandako Autonomia-Estatutoaren 18garren Atalak dionez eskuratzearen zain gaudeneko honetan, Jaurlaritzaren Egitasmoan ohartemandako osasunketa-politika modu eginkorrez egiteratu ahal izateko osasunketa-zerbitzu guztien iharduna bateratzeko bide izan dedin legezko bide bat sortaraztea luzaezineko gertatzen da.

324. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0046 1. Lehiaketa, lehiaketa-norgehiagokoa edo norgehiagoka-bidez bertan modu iraunkorrez zerbitzu egiten ihardutzeko izendatu, horretarako lanari-erroldetan sartuta egon eta Erakundearen diruegitamuen pentzutango lansari edo diruizendapen finkoak eskuratu ditzatenak izango dira OSAKIDETZA-Euskal Osasun-Zerbitzuko berenezko lanari.

325. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak osakidetzalegea 1983 0058 3. OSAKIDETZA-Euskal Osasun-Zerbitzuaren eraentzapeko zerbitzuak eta Udalenak edo udalez gaindikakoenak elkarri behar bezala egokitzeko, horretarakoxe ituneak edo bazkunak egingo dira, zerbitzu hoiek guztiek osoko erapidetza gisa ihardungo dutela bermatzeko bide.

326. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 Horien ihardunak, Zentrua kanpora eta gizarteari zabalik egon dadineko moduan antolatuko dira, leku hertsi eta autosufiziente itxura, eta are gehiago errealitatea, baztertuz.

327. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 Pertsonala arretaz prestatua izango da, beren iharduna, ikasleentzat uneoro zuzena eta aberasgarria izan dadin.

328. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 Beren ihardunek, ikasleen ahalmenak, batez ere autonomia pertsonala eta gizarte-lanetarakoa gehitzera joko dute.

329. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 Egungo Zentru Espezifikoek beren egitura eta iharduna lehen aipaturiko helburu orokorrei eta garatuko dituzten disposizioei atxiki beharko dizkiete, ahal izan eta behar dadinean, beren xede eta helburuen eraldatzea garrantzitsua delarik.

330. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak hezkberegitamua 0036 Diagnostikatzaile eta terapeuten ihardunak eskolan sartu behar du, ia hasieratik Hezkuntza Bereziko Zentru Espezifikoetan sartu zen bezala.

331. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0024 c) Honako gai hauetan, Bateango Erakundeen legebideak bere mugartean egiteratzea dagokie Kondaira-Lurraldeei: 1. Gizarte-sorozpidetza, Euskal Herri Osorako Erakundeek artez ihardutzearen kaltetan gabe.

332. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0024 Haurrekiko, gazteekiko, zahartzaroarekiko, atseden eta egurasketarekiko politika, Euskal Herri Osoaren Erakundeek alor hoietan artez ihardutzearen kaltetan gabe.

333. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0068 Epaitegi hori Eusko Legebiltzarraren artezko menpekoa izan, eta horren esku-ematez ihardungo du, aginte-eremuz Autonomia-Elkartearen mugarte osoa hartzen duela.

334. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak kllegea 1984 0068 2. Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak iareitasun osoz eta lege-erapidetzari erabat atxikita ihardungo du, bertako kideek epailariek dituzten iareitasun eta aldaezin-eskubideak heurak dituztela.

335. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0012 Soin-Hezkuntzako titulodunak gaitzea, berariz gaitzea eta trebatzea, ikerlaritza suztatzea, eta kirol-teknikarien gaikuntzan diharduten beste izaikiekin batera lankide izatea izango ditu bere egiteko.

336. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0012 1. atala. - Soin-Hezkuntzako Euskal Erakundea eratzen da, Kultura eta Turismo-Sailari atxikiriko, arduralaritza-mailako ihardutze-erakunde burujabe gisa; berenezko lege-nortasuna eta bere helburuak betetzeko ihardutzeko ahalmen osoa duela.

337. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak soin-hezkuntza 1988 0020 - Erakundearen ihardunerako Urteko Egitamua onartzea.

338. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0054 1. Jaurlaritzaren Ekainaren 30eko 7/1981 Legearen 53garren atalak dioen Euskadiko Autonomia-Elkarteko Arduralaritzak Lege honetan ohartemandako arauak izango ditu jaurpide bere erakuntzari eta ihardunari dagozkienetan.

339. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0126 3. Erabilgarri izan daitezen erabakiak betetzen direla bermatzeko egiten den ekonomiazko ihardunaren zaingoan datza ekonomia-zergapidetzaren aldetikako arta.

340. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0126 4. Ekonomia-dirubidetzaren aldetikako arta, ekonomiazko ihardunarekiko zaingo alor bereko teknikabideez baliatuz egitean datza.

341. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak herriogasuntza 1989 0126 6. Lege-Egitamutarako guztiek eta Legegintza-Dekretoa edo arduralaritza-erabakien egitasmo guztiek herri-dirueskuraketa eta gastuetan, ekonomiazko ihardunean, eta orohar Euskal Herriko Herriogasuntza Nagusiari dagozkion gai guztietan izan dezaketen eragina neurtzeko ikuskatzean datza ekonomia-araupidetzaren aldetikako arta.

342. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1135 2.- Eusko Jaurlaritzaren pean egon eta Irakaskuntzako Funtzio Publikoa eratzen deneko Sail edo Eskaletakoak diren eta Doktoradutza, Lizentziatura, Arkitektu edo Ingeniari tituloa duten funtzionariek har dezakete parte aurreko apartaduan aipatzen den deialdi horretan; ihardunean egon behar dute eta funtzionari gisa bost urtez gutxienez lanean daudela kreditatu beharko dute.

343. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1315 2.- Baltzuaren zerbitzuen goren-ikuskaritza eta baltzuaren iharduaren zaingoa egitea.

344. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1543 Euskal Autonomi Elkartean ihardun eta ordezkotzarik gehien duten sindikatuek, guztientzako izango den grebaegun baterako deia egin dute 1988.eko abenduaren 14erako.

345. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak arauerab 1988 1543 Deialdiaren xede diren langileek daukaten grebarako oinarrizko eskubidearen iharduna, ezin da herritarrek ere dituzten oinarrizko beste eskubideen kaltetan izan eta eskubide-aurkaketa hori, Konstituzioko 28.2 artikuluak agintzen duen bezala, elkartearen funtsezko zerbitzuen ihardunari eustea bermatuko duten baliapideen bidez, ahal den neurrian, baztertu eta gutxiagotu egin behar da, horrela, Konstituzio Auzitegiaren 1981.eko apirilaren 8ko epaian esaten den moduan, liskarrean dauden funtsezko eskubideetatik bat bakarrik ere, batetik langileek grebarako daukaten eskubidea eta bestetik herritarrek oinarrizko eta utziezinezko izaera duten prestazioak jasotzeko duten eskubidea, edukinik gabe gera ez dadin.

346. 1969-1990 euskara batua administrazio-idazkiak oinlegbizk 1990 0339 3. Estatuari ordaindu beharreko Kupoaren behin-betiko likidapenetik letozkeen zenbatekoak, 4. artikuluan aipatzen diren behin-betiko kenketei dagozkienak alegia, ihardunean dagoen ekintzarako aurrikusitako emanketen kalkuluan konputatuko dira.

347. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. oihartzabal 00001 Harrizko ilekizkur haietan armiarmek sarea egin eta sarea egin ziharduten.

348. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak izarraizpe 0095 Etxeko atarian josten jarduten zuten laurok.

349. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l. alkain 0033 Katalunyarrak eta euskaldunak Madril-tik kanpo eta leihaketatik ere urrun jardun zuten.

350. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak p. zabaleta 0028 Herritar omenaldi egiazkoa, burgesentzat abesten hainbestetan ihardun zuenarentzat!

351. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak j.m. arrieta 0091 Komertzioa ere babestu zuten: produktoen eraman-ekarria bertako merkatariek egin zezaketen artean, debekatua zuten atzerritarrek lan horretan ihardutea.

352. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. kintana 0125 Jolastu, edo jolas egin, aldiz, denbora ongi pasatzeko ariketaren batez ihardutea da, diru-irabazirik gabe.

353. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0103 mn eta sekzioen artean habearengan inongo indarrek ez badihardu -57(a). irudia - bi sekzioetako indar ebakitzaileak berdinak dira Azterketa honetan mespretxatu egiten da habe-elementuaren pisu propioa.

354. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0103 Eman dezagun orain, q baliodun karga banatu batek mn eta sekzioen artean diharduena -57(b). irudia -.

355. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0103 Elementuarengan diharduen karga totala, da.

356. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0103 Kargak beherantz diharduenean q positibotzat hartzen bada, elementuaren orekatik ondorioztatzen da, alegia indar ebakitzailea sekzioan, mn-an denetik honako diferentzia hau duela: eta hemendik .

357. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0103 Beraz, indar ebakitzailearen x-ekiko deribatuak kargaren intentsitatearen balio berdina du, zeinu negatiboarekin bada ere Elementuarengan diharduten indar guztien momentua hartuz, honako hau lortzen da: .

358. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0038 QUIPUA: ESTATISTIKA ETA HISTORIA KULTURA Inken Inperioan Estatuko estatistiken informazioa jasotzeko erabiltzen zen tresna berezi batez dihardu pasarte historiografiko honek: tresna hori, lokarri korapilotsu bat zen, quipua.

359. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0026 Isidor Sevillakoaren testu honek Rekaredoren eta bisigotuen konbertsioaz dihardu.

360. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0044 Biok iharduten dute kanpoko estimulu bati erantzun ematerakoan.

361. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak natur/8 0044 Era desberdinean jokatzen dute, ordea, eta nerbio-sistemak azkar jokatzen duen artean, sistema endokrinoaren jokabidea geldoagoa eta iraupenez luzeagoa izaten da, odoletan zirkulatuz efektu hori eragingo duen ehun edo organoraino doazen substantzia bidez iharduten bait du.

362. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. altonaga 0135 Izainen lekuzaldakuntzan diharduten egiturak muskulatura zirkularra eta longitudinala dira.

363. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak l.m. bandres 0126 Erradiazio elektromagnetikoaz diharduten problemetan erabiltzen da bereziki.

364. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak k. igea 0103 Makailu arrantzan diharduten Pasaiako 31 arrantza-untzik krisialdi gogorra ari dira jasaten.

365. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak hizkliter/bbb/1 0256 Baina kontutan hartu behar da ipuinen altxorra pertsona nagusiengan, helduengan dagoela, eta berauen ihardunari esker gorde dituela gure herriak.

366. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0143 Euskal marinel eta merkatari haiek, funtsean garraioan eta salmentan jarduten zuten.

367. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0249 - lizunkeriazko jardunetan aritzea.

368. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak euskara lantzen/1 0131 Seminarioko ikastetxean ziharduen irakasle eta hezitzaile bezala.

369. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak f. rodriguez 0005 Kategoriazko hertsiketaren kontzeptuak diogunez, zientzia bakoitza jaun eta jabe da bere xedeaz ihardutzeko.

370. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0013 Historiaurreaz ihardutean, gizakiaren jaiotza eta beronen lehen urratsak dira gure azterkizun behinenak.

371. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. irazabalbeitia 0224 Analisiaren helburua konposatu baten egitura ezagutzea bada, sintesiaren aldiz, hau lortzeko erreakzio-sekuentziarik onena puntuz-puntu ezagutzen eta kontrolatzen ihardutea da.

372. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak x. arregi 0152 Garrantzitsuenak burdin industrian ihardun zutenak izan ziren.

373. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak elhuyar 0037 - Inbentarioan zehazten diren ondare-elementuak kontu-irekitzerako abiapuntu bezala erabiltzen dira, eta hortaz, beste ikasgai batean luzaro jardungo dugu.

374. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak saioka/4 0210 Ondoko baserri batetan, berriz gizon batzuk txerri bat hiltzen ziharduten.

375. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak teknmet/1 0106 Entseiu mekaniko, marrazki, makinen egiaztapen eta abarri buruzko izendapen eta arauketaz dihardute arau hauek.

376. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak xake 0058 Aztertuko ditugun partidetan ez gara honetaz soilik jardungo, baizik eta irekiguneak ere aztertuko ditugu.

377. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak zientzia eta teknika 1986 0087 6. Paragrafoaren azken esaldiak zertaz dihardu?.

378. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak irakur/4 0024 Amaren jardunei jaramon egin gabe, leihoko kristaletako iruntza kenduz, horra mutilak zur, kalean zerbait ikusi edo igartzeko gogoz.

379. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak biologia orokorra 0390 Beste maila batean ere, animalia konplexu baten ihardunak, organo hartzaile batzutatik organo egikorretarako informazio isurpenaren menpean daude.

380. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0263 Langile bat lan jakin batean espezialtzen bada, etekin handiagoak aterako ditu lan-mota desberdinetan ihardunda baino.

381. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0263 Jo eta ke ihardunda produzituko lituzkeen baino artikulu eta zerbitzu gehiago lor ditzake horrela.

382. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0014 Izan ere, gure irakaslea mugituko da, keinuak egingo ditu; gauza batzu ozenki eta beste batzu ia ahozpez esango ditu; batzutan serio eta bestetan alaitsu ihardungo du; batzutan eurijasa, bestetan haize epela; batzutan ama, bestetan aita; gaur pailazo, bihar domatzaile, etzi trapeziolari.

383. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0015 Nolakoa dugu aurten harremanetan ihardungo dugun 6-7 urteetako haurra?.

384. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0020 Experientzien ikuspegiari dagokionean: 6 urtekin azterketa-aktibitatetan iharduten du, oraindik ere (Hurlock).

385. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak seie 0020 Ezkongaitza, medikuntza edo dendaritza jolasetan iharduten du sarri-sarri.

386. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0535 Gizonak, bere arian, arrazoi bat baino gehiagorengatik ihardun ohi du.

387. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0182 More geometrico etamore mathematico ihardutea izango da eskakizun metodiko nagusia.

388. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0666 Baina Historian sakondu ahala ikusi eta ikasi, munduko indarrak eta lege historikoak geroz eta arau formalago bihurtuko dira, gizakiaren iharduna kontzienteago eta era planeatuagoan zuzentzeko.

389. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0041 Hala ere bi salbuespen egin behar dira hemen: bata, Administrazioa, beste partikular batek bezala jokatzen duenean, Zuzenbide Pribatuari menperaturik gelditzen dela; eta bestea, askotan Administrazioa, komenientzia praktikoengatik eta, industri edo enpresa-arloan diharduenean adibidez, Zuzenbide Pribatuari menperatzen zaiola.

390. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Funtzionari kontzeptu zabal batek * Estatuaren zerbitzuan dagoen jendea hartzen du, hots, ez bakarrik * Administrazio Publikoan lan egiten duten pertsonak, baizik eta karrera judizialean eta Justizi Administrazioaren zerbitzuko gorputzetan iharduten dutenak ere bai, berebat legegintzako boterearen zerbitzuan aurkitzen direnak ere kopuruz besteak baino askoz garrantzi gutxiagokoak badira ere, iraunkorki eta ordaindurik lan egiten duten guztiak, alegia.

391. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak uzei 0154 Gaia estudiatu baino lehen, zatiketa handi bat egin behar da, geroxeago ikusiko dena: gaitasun juridikoa eta iharduteko gaitasuna, zentzu ezberdina bait daukate Zuzenbidean.

392. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartea/oho 0091 Semealabak laztantzen dituzten gurasoen amaren zein aitaren esku maitatiak, erreguka diharduten eskuak, beste esku batzurengana luzatzen diren eskuak.......

393. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0059 Hirietan biztanleek industri edo zerbitzu arloetan iharduten dute.

394. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0057 Ur-azaleko harrapaketetan dihardu.

395. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak gizartez/oho 0057 Arrantza moeta honetan diharduten arrantza untzi gehienak, Bermeokoak dira.

396. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0078 Politikan, ETA erakundearen sorreran partaide izan zen; urteak pasatu ditu erbestean eta gaur egun ere politikan dihardu.

397. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0319 Besteak, poetak adierazpen edo hizkuntza egokiaren bila egiten duen lana azpimarratzen du; ihardunaren indarrez lor daiteke poesia, ez bestela.

398. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak eem hizkliter 0319 Berezko dohai, intuizio eta estasian sortzen da arte lana; erregelen arauerako ihardun nekosoak ez du ezertarako balio, inspirazioaren eraginik gabe.

399. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak fisika 1990 0087 Horri esker manten dezakete gorputzaren tenperatura, bihotza, birikak eta beste organoek martxan dihardute, edo korrika ibil daitezke, adibidez.

400. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak i. iñurrieta 0031 - Kloroplastoak: Klorofila daukate eta fotosintesian iharduten dute; landare-zeluletan daude bakarrik.

401. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak jokobild 0069 Hauxe egin ondoren bigarren bikotea hasiko da, baina, hasi bezain laster, bikotearen partaide bat kenduko da, bestea konturatu barik, hortaz, bakarrik jardungo du.

402. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0069 Meatzen eguneroko iharduna korneta hotsez hasten zen egunsentian, eta ilunabarrean bukatzen zen.

403. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. prego 0069 Manifestatzaileak Bilboko hainbat kaletatik joan ziren Estatu Batuak eta bere presidentearen kontra oihuka, eta Arana-Goiritarren etxerantz abiatu ziren, Kubari independentzia emate alde daudenak berak, eta denbora luzez ihardun zuten han etxea harrikatuz.

404. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak geogr/bbb 0118 Lehen ministrariaren joeran eta noble talde batekin batera konspirazioak egiten ihardungo du (El Eskorial, Aranjuez); azkenean, eta erakunde-krisialdi sakon bat aprobetzatuz 1.808.ko Apirilean bere aita abdikatzera behartu eta Godoyk ihes egingo du.

405. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0026 Beraz, P-k sekzio zuzen bakoitzean tentsioen berdinbanaketa sortzeko, sekzio guztien grabitate-zentruetatik iragan behar du nahitaez bere eragin-lerroak. (2) Barraren grabitate-zentruaren ardatzaren arabera ez lihardukeen P trakzio-kargak, makurdura eta trakzioa sortuko ditu barran. Kasu hau aurrerago ikusiko da..

406. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0026 Hemen ere P kargak, zutoineko sekzioaren grabitate-zentruko ardatzaren arabera ihardun behar du 1.4b. irudian adierazitako s konpresio-tentsioa sortzeko.

407. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0026 1.5. irudiak, lotura honen xehetasuna irudikatzen du, non trakzio-barraren gainean diharduen P karga, urkilari bi zatiak lotzen dizkion (...).

408. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 2.12. irudikoaren kideko zirkunferentzia bat eraiki daiteke, sx, eta sy tentsioetako bat edo biak konpresiozkoak direnean; nahikoa da horretarako abzisa-ardatzean norantza negatiboa dutenak hartzea. Baldin eta adibidez, elementuan diharduten tentsioak 2.13.(a). irudian adieraziak direla suposatzen badugu, dagokion zirkunferentzia 2.13.(b) irudikoa da.

409. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0096 Puntu hauek elementuaren 1 eta 2 aurpegietan diharduten tentsio normal eta ebakitzaileak errepresentatzen dituzte.

410. 1969-1990 euskara batua ikasliburuak a. sarriegi 0226 Era honetan: Pieza bakoitzaren gainean diharduen S indar ebakitzailea kalkulatzeko, indar hau pieza bakarreko habean eb azal neutroaren azalera gainean banatutako indar ebakitzailearen berdina dela jotzen da, b habearen zabalera eta e bi pieza jarraien erdiko puntuen arteko distantzia izanik (ikus 4.17. irudia).

411. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0015 Ahatik, jendearen iritzi arruntak eta usteak egiaren arabera tajutzen ihardun izan zuen.

412. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0015 Moralgaiak, batez ere, aztertzen eta adierazten zituen bere Maieutika bidez Fenareta emaginaren semeak: eudaimonia edo zoriona zer zen, edo onbidean nola ihardun, jainkozale nor den, gizonaren moralganora nolakoa behar zen izan.

413. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0125 Erne-ahala, zimeltzen den gorabehera hortan, higikun huts hortan, ekinaldi hortan, gizonak atergabeko bultzakadaz iharduten duen arren, bertantxe erortzen da betiko ezerezean.

414. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0125 Ameskeri hortan, berriz, zabarturik dihardugu, alde guzietatik izkirio baten parrezko ezpain okerra gure lepotik isegita daroagula.

415. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0125 Zentzu mailan diharduen gizona hautaera gabeko lozorroan dauntza.

416. 1969-1990 euskara batua ikerketak gbarand gauzaki 0179 Norbera osatzen duten soin-anima atalen joskunetara begira Korapiloa askatzeko ez, baina, norbere burua jakiteko lainean ihardun beharra du.

417. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0113 Talde eragileak osorik bere gain hartzen du halere, kargak arintzearren inoren lepotik jardun gabe, ohar-onarpen eta birmoldaketa horretan legokiokeen erantzukizun-ardura.

418. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0201 Demagun mugakizun/mugatzaile lanean diharduten hitz-bikoteak ditugula, bata bestearen ondoren eta tartean inolako erlazio-morfemarik gabe.

419. 1969-1990 euskara batua ikerketak hitz-elkarketa/1 0201 B-a: sudurluze (sudurluze horrek kendu zidak lekua "), buruhandi (alferrik duk horren pareko buruhandiekin hitzegiten jardutea).

420. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0018 Mailegutza besarkatuz hitz-eraketarako baliabide desberdinez diharduen hurrengo idazlan batean tratatuko da gai hori merezi duen zabaleroaz, eta han azalduko dira, halako xehetasun batez, UZEIn eraturiko Gabon-bilera haietan eta harez gero puntu honetaz agertu izan diren jarrera desberdinak.

421. 1969-1990 euskara batua ikerketak uzei 0210 a) irentsigabetasun-tipoen sailkapena: erizpide fonologiko-ortografikoez iharduterakoan eman dugu jadanik aukerabide posible batzuren zerrenda, eta hori ondo taxutzetik hasi beharko litzateke, agian, ezer baino lehen.

422. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. azurmendi 0003 Non eta golferako makilen poltsan begira ihardun!... Hori ere!....

423. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. altuna 0027 Eta ni berari entzun gabe urdaila betetzen saiatzen nintzen bitartean, berak ele-meleka *ele meleka: berriketan ziharduen etengabe.

424. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0050 Neskak, bere aldetik, kilobaza erdi janaren bestaldetik begiratzen zuen, bi erraldoiek batetik bestera eztabaidan ziharduten bitartean.

425. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura m. lopez 0017 Izan ere, katutxo zuriari aurpegia garbitzen ihardun bait zuen kateme zaharrak azken ordu laurdenean (eta onartu egin behar da nahikoa ondo pairatu zuela); beraz, argi dago ez zuela bihurkeria hartan esku hartzerik izan.

426. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0097 - Ezezagun jarraitu behar dinagu entzun zuen, urrunetik bezala, ez din inork esistitzen eta zertan dihardugun jakin behar.

427. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. otxoa 0097 - Guk inork bere oroimenean oroi ez gaitzaten dihardunagu.

428. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0031 - Badakizu, nik, galdutako jabegaitasunaren (herentziaren) parte batzuez jabetu nahi izan nuen eta legearen kontra azpi-jorran jardun nintzen.

429. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0041 - Urtebete barru, 13 urte nituelarik, gure aitak Madrilera joan gintezela bizitzera erabaki zuen, han pastelgintzan jardun zedin.

430. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura etxde 0111 - Beraz, legez eta eskubidez jardun ziren.

431. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.m. irigoien 0008 Nahiz supermerkatuan lan egin, nahiz negozio-gizonen batentzako gutunak idazten ihardun, nahiz luxuzko auto batean gidatzen joan (horietako edozein lan egiteko gai bait dira), sorginak beti ibiliko zaizkizu azpilanean eta azpijokoan, ziztuka eta ziztaka, gezur eta iruzur... burua pentsamendu odoltsuz eta kriminalez beterik.

432. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura t. elorza 0032 Eta sukaldariak bazkaria prestatzen ari ziren bitartean, besteek eserlekuak egiten ihardun zuten. Musarra: Lirón.

433. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.a. garmendia 0103 Ez zuela nahi egun osoan kroak, kroak, kroak egiten jardun.

434. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0047 Dirua irabazi ala ez, Albertek beira egiten jarraitu behar zuen, lanean ziharduen bitartean zoriontsu baitzen.

435. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura i. mendiguren 0171 Tonuek elkarborroka nahasian ziharduten, malenkonia eta tristezia alaitasunezko soinu indartsu bihurtu zen arte.

436. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0026 Ezpatez, ordea, gogor ziharduten, baina meritu handiagotzat zuten indarraren indarrez besteari ezpata jausi araztea, zuzenean sartu itxura egitea baino.

437. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. sarriegi 0026 Egun batez, ordea, eta betiko biltoki bihurtu zitzaien txabolan, honela ihardun ziren:(...).

438. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. uranga 0136 Denbora luzean ihardun zuen piztu-itzalika zerbait esan nahi edo mezu bat bidali nahiean bezala, baina Julenek ezin zuen ulertu mezu hura.

439. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura k. alkorta 0032 Denak ihardun ginen gogor lanean goiz hartan.

440. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura a. pontesta 0214 Bata bestearen ondoko gertakari zoragarri hauen erdian, Pinotxok ez zekien gertatzen ari zen guztia egia zen ala begiak zabalik zituela ametsetan ziharduen.

441. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0078 Buruzagiak sare-kotadun gaztearen kontra borrokan ziharduen oraindik.

442. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura j.l. lekunberri 0144 Bitartean, hitz lasaigarriak ziotsazan: - Oso ondo ihardun zara, Varon.

443. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0005 Homiliarako argibideak - Lehenengo irakurgaian esan zaigu, Nor eta zer den Abrahanekin ituna egin duen Jainkoa: Naizena naiz... hau da: Zuen artean nagoen eta diharduen Jainko askatzailea naiz, nire itunari tinko eusten diodana, gizakien negar eta garraxiak entzuten ditudana....

444. 1969-1990 euskara batua liturgia mintzo eta kantu 1989 0010 Antolaketak, hitzak, ihardunak... dena ongi dago aitorpena sakontzera eta tinkatzera eramaten baldin bagaitu.

445. 1969-1990 euskara batua poesia j. urain 0031 Mehatze zuloetan
haztarka dihardute
sator gizarajoek;
gau eta egun
haztarka.

446. 1969-1990 euskara batua poesia j.g. etxebarria 0027 Nor naizen oldoztu ez ta arinkeriz
dihardute beti nor ta zer diran.

447. 1969-1990 euskara batua poesia emakume olerkariak 0060 Damia
Anbototik itsasoraino jaitsia
Greziatik etorri berria den
Saforekin solasaldi goxoan
ihardutera.

448. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0161 EZAGUN nuen gizona.
Pentsatzen zuen,
mila arazotan ziharduen,
asmakizun harrigarrien
sortzaile zen.

449. 1969-1990 euskara batua poesia fdz. de larrinoa 0046 Zenbat aldiz asmatu dudan nik zure ederrezko / forma enkantagarri, gogoa / neuregandik joanik /. Agian,/ gogoramen-paradisuaren ur-doinu jarioak mozkorturik;/ beharbada,/ ahanzkaitzetik ihes egin ezinik;/ edo,/ akaso zer ote dakit nik.../. Zenbat aldiz ihardun dudan, hemendik / zeren bidez irtenbiderik bilatu nahirik //.

450. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0015 Orain,
oraindaino irauten duen
elkarrizketa luze batean dihardugu
ene poltsa handiak
eta nik.

451. 1969-1990 euskara batua poesia a. lasa 0038 Itsas ertzeko harkaitz sendoa
emakume bihurtzen diharduena
heldutasunaren
sendotasuna izango ote?

452. 1969-1990 euskara batua poesia gand uda 0161 Hiria baino lehenagokoa da.
Gogo asekaitzak darabil lorkizun berrien bila
eraiki dituen hormigoi eta kristalezko dorretan,
unibertsitateko gelatan,
hauzotegi tzar elkarganatutako edozein bizitzatan,
nonahiko txabolatan,
asmatu ezin duen, ala bereganatu ez duen guztiaren
ondoren,
dena beharrean, gehiago beharrean,
begi nekatuz astrapala handiko bidez dihardu gizonak.

453. 1969-1990 euskara batua literatur prosa k. navarro 0263 Eta hizketan jarduten zuten artean, inguruko ur-lasterren soinuak banaka-banaka desagertu ziren, gaueko izotzak errekak ito eta itxutzen zituenarekin batera.

454. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. irigoien 0281 Don Kandidok geografi klase bat esplikatzen ziharduen, Afrika gora eta Afrika behera.

455. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. erkizia 0040 Irrimurrika maitakor bat ezpainetan ederki kostatakoa, eta zer eta kantari jardun zitzaien amona bilobei:.

456. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Elkar nahiko ondo ezagutu genuen denok, berriketa ugari, jardun eta jardun...... eta konturatu gabe, oraingoan bai, lotarako garaia heldu zitzaigun.

457. 1969-1990 euskara batua literatur prosa m.a. elkoroberezibar 0056 Baina, baina...... ez haiz konturatzen ala!! Ez diagu eguzkirik!! Goizeko zortzirak eta gaua oraindik!! Zoratu egin behar nauk!! Jaungoikoak zigortu egin nahi gaitu!! Erruki Jauna!! Barkaiguzu!!, oihuka ziharduen agure zahar batek Peio Marirengandik gertuan.

458. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0018 Ia urtebete lehenago, hondartzan zehar korrika ibili ohi zenean, Manuri entzundako guztiak ez jakiteaz damu da, aze astakeriak zituzkeen eginak, bere onerako ari zelakoan agian kaltegarri zitzaion eran iharduna zatekeen.

459. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0020 Ordulaurden bakoitzean geldiunetxoa, hamabost segundu itxoin arnasa zerbait oneratu arte eta beste hamabostetan bihozkadak zenbatu; kontu handiz, hortxe baitago ihardun osoaren gakoa; kopuru horretatik berehala ateratzen da minutuko zenbat lituzkeen, eta zifra horrek erakutsiko dio daraman abiada behar bezalakoa den ala ez, aerobian ala anerobian ari den, zeren gertatu baitaiteke agian ariketa osasungarrian dihardualakoan, bihotzaren kabida areagotzen alegia, horixe baita oraingoz komeni zaiona Manuk dioenez, eta Manuren hitzei jarraiki nahi zaie itsu-itsuan gertatu daiteke, bada, bizkorregi joatea ea bihotza zabaldu gabe bihotz hormak sendotzen eta gogortzen ihardutea, eta oraino ez dago horretarako prestatua, ez da gauza oxijeno zorrean aritzeko (atletek egin ohi duten bezala), hori aurrerago datorke, bihotza zabalago dukeenean, erritmo larriagoei eutsi, sufrimenduari aurpegi eman ahal izango dionean.

460. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. iñurrieta 0021 Beti ihardun izan du horrela.

461. 1969-1990 euskara batua literatur prosa batx franci 0318 Eta zuzen zebilen, gainezka jartzen baitzen errestauranta bere ihardunak entzutearren.

462. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0061 Hori!. Arratoiekin egiten den bezala jardungo zuen? Tranpa bat jarriko zion.

463. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0031 - Bai eta izango ere! - Bai, lanean ari beharrean mistika hutsetan iharduten badugu.

464. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. saizarbitoria 0115 Erresonantzia metaliko horrek lagundu zuen nire amaren ihardun guztia bere hitzak mailukatuz bezala, mailukatu nahiz bezala, haren sabel heze biguin epel errepelentearen barnean preso gertatzen nintzen bitartean.

465. 1969-1990 euskara batua literatur prosa imuj azbel 0106 Ezer onik ez! Emaztea garbittuetela usteit eta orduan lurrari begira ihardun zuen, ni ezer esatera ez nintzelarik atrebitzen, horrelakoren bat espero zuenaren jarrera hartuz.

466. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. kintana 0078 Mundu guztiák zekien arazoa guztiz sekretua baitzen militarrek matxinada bat eratzen zihardutela, eta Napoleontxu Agirretxokolate jaunák, bat ere tontoa ez baitzen, besteak beste, altxamendu horri ongi burutzeko posibletasun ugari igarri zizkion eta ez zuen azken orduko promes liluragarrietan sinetsi ukan nahi.

467. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. goikoetxea 0090 Lurbira osoko Erregeren haunditasunaz dihardu eresi honek.

468. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0012 Seme-alabak zituzten, Iñaki eta Itziar, Donostiako E.U.T.G.-n ikasten zihardutenak.

469. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0014 Ondoren, Parisen ihardun nezan lain ondasunik ez izaki, mila zortzirehun eta hamaseigarren urtetan karguek ezarria zuten prezioa zela bide, (...).

470. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. valdes 0028 Nerekin esamesean ederki jardunda, kanporakoa hartu zuen etxekoandreak, pentsakizun itzel eta nahasien mendera utzi ninduelarik, jakin grina nobelakoia, izuikara erlijiotsua, gau zarratuan elizaren ilunpetara labaintzen gareneko sentimenduaren tankerakoa, behin barruan gaudela, koro garaipeen urrunean, argi errainu mendre bat erreparatu, gona ala sotana igurtzotsa somatu... eta gorputz osoa aidanez bihurritzen zaigu.

471. 1969-1990 euskara batua literatur prosa h. etxeberria 0094 Elurrak urtu artean gezi, aizkora, lantza eta sastagaien zorrozten ihardun dugu, baina gainezka dira ibaiak eta gailur gorenek bakarrik diraute zuri.

472. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0046 Paper aktibo eta pasibotaz hitzegiten diharduzue denbora guztian, baina zertan datza paper aktiboa?

473. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0046 Jonek eta Koldok moderatzaile gisa jarraitzen duten arren ez dute besterik egiten, ezen nahiz eta heurak izan asanblada konbokatu dutenak, beste guztiek gehiago interesatzen zaien gauzetaz dihardute, bildurik aurkitzen diren lehen aukera hau heuren erreibindikazioak mahai gainean jartzeko aprobetxatuz.

474. 1969-1990 euskara batua literatur prosa ipuinak 1986 0064 Nigandik bostpasei metrotara eztabaidan ziharduten bitartean, basamortuan denbora ez dela neurtzen erreparatu nuen, erlojuaren beraren barruan egongo bagina bezala da, ezin izango genituzke sekula kontatu geure oinpeko haren garautxo guztiak ezta geure buru gainera, haizeak erabiliak, eroriko direnak ere.

475. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. haranburu a. 0122 Bera ere nitaz maiz iharduten zitzaidan.

476. 1969-1990 euskara batua literatur prosa gte 0094 Iñakiren aurrean maistrekin txantxetan iharduterik ez zegoela ongi ikasita zeukaten guztiek.

477. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0184 Jainkoak daki zenbat sufritu dudan urte guzti hauetan emakume hura nire alboan edukirik harekin senar-emazte bezala jardun ezinik.

478. 1969-1990 euskara batua literatur prosa a. lertxundi 0015 Ez zegoen beste esplikabideetan ihardun beharrik.

479. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0027 Eta mutilek zirri eta borro ziharduten eroen gisa.

480. 1969-1990 euskara batua literatur prosa b. hidalgo 0050 Bi gizonezkoak poliki abiatu ziren mahairantz, eta ontzi haien barrenetan zegoenari begira jardun zuten.

481. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0012 Barkatu egin beharko, horraatik, neure zerbitzari leial honi, heriotzaren aurpegia neure begien bistatik ezkutarazteko egiten diharduen ahalegina.

482. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde jj-2 0054 Hala ere, mendi-hegalek zurialdi dotorea hartu zuten, bost ordu luzetan jardun baitzen mara-mara jaurtiaz aspertu eziñik.

483. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. arrieta 0436 Eta, zalantza baino areago, ia segurantzia osoa bait dut nire ihardun zizakari eta eldarniotsu hau aski izango ez dela, honako hau xarma-patio bihur dakigun...

484. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. amuriza 0093 Horren arrazoiak sikomedikuntzan oso ezagunak dira eta sendabiderik onena besteengandik bereztea izaten da, ahalik eta ihardunik gehien emanez.

485. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0028 Baina garai haietan eskolek denetan iharduten zuten.

486. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0028 Gauetan, inoiz ordu erdi batean isilunea gertatuez geroz, etengabeko oinotsa entzuten zen: guda-gatibu italiarrak (eskolan esplikatu ziguten zergatik italiarrak ez ziren gehiago burruka lagunak izango, baizik eta gurean, gatibu bezala, lanean zihardutenak; alabaina, gaur arte ez dut nik horren zergatia ulertu), guda-gatibu errusiarrak, emakume gatibuak, soldadu alemanak; oinotsak gau guztian zehar.

487. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0077 Dendan barrena atzeko gelara iragan nintzenean ez zuen hark burua altxa, labe ondora joan, nire eskuak kafeontziarekin berotu eta pentsatzen ihardun nuen edozein mementutan Marie azalduko zela.

488. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.a. azpiroz 0227 Ordutan zehar telefonoz hitzegiten iharduten dut Mûnchengo lagun ohi batekin, hau ere Schelerren ikasle izandakoa.

489. 1969-1990 euskara batua literatur prosa etxde 0145 Mundua inguratu eta Itsaso Bareko uhartetako bizigiroaren haragizko atseginez gozatu ondoren; Atlantiko-ko hurakanekin, Txina-ko itsasoko tifoiekin eta Itxaropen Oneko Lurradarreko horma-uharteekin borrokan jardun eta gero, maite zaituela esaten dizun emazteki gazte, polit eta markesa batekin aurkitzea handi da gero!

490. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. haranburu 0016 Indarketan ihardun zuen Juanak. Ahalegin hutsala.

491. 1969-1990 euskara batua literatur prosa n. urbizu 0054 Honela jardun nuen zenbait minutuz, baina JOKU hark azkenean aspertu egin gintuen eta bere barre algarak negar bilakatu ziren.

492. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0093 Ttikienak, Marikarmenek, baleki zertan jarduki zuten, ez zukeen muttur goxoa jarriko, baina ez zuen ezer ulertu.

493. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. gereño 0009 Sartu eta tokia ezagutzen ez duenaren moduan jardun zen.

494. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. sarasola 0125 Goizero elkartzen dira zeruan, eta han sakabanatzen dira taldeka, jolasean dihardute, zein gehiagoka pio-pio eginez.

495. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j. zabaleta 0032 Erreginak gogoetan ihardun zuen, pipakada bat erretzen zuen bitartean, eta ondoren erantzun zion: - Ongi da. Bakea egingo dugu zure lagunarekin.

496. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. galarreta 0028 Londresen naizen artean olerkia irakurtzean ihardungo banu, Donostiara itzul ninteke olerki-xorta polit bat besapean.

497. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. bernaola 0057 Eta zertaz jarduten zen? Berunlaria? Ez, ez.

498. 1969-1990 euskara batua literatur prosa x. mendiguren b. 0069 Ez zen pisalek igo-jaitsian ateratzen zuten soinu alaia soilik, ez eta txaratil-hariek bereziki zerabilten jarduna ere, ez eta joko malabarretan bezala, tin-tinka ari ziren ontziak ere, ez eta sudurrei hain atsegina zitzaien te eta kafe usain nahasia ere, ez eta mahaspasei zerien usain gozoa, almendra zuri-zuriak, kanela zotzak hain luze eta zuzenak, ezpezia desberdin eztiak, fruittu almibarreztatu tortikatsuak, eta azukrez hain estaliak, behatzaile hotzenari ere ahulezia sorterazi eta behazuna eragingo zioketenak.

499. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0013 Dantzan ari ziren bitartean, atsoa limosna eskatzen jardun zitzaien han bilduei, eta, taula gainera harriak joan ohi diren bezain ugari zetozkion eskura zortzirenekoak eta laurdenekoak; edertasunak bai bait du karitate lokartua esnarazteko ere indarra.

500. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0052 - Zaude isilik, jauntxo erantzun zion Zoramenek, egin otoitz Jainkoari, dena ongi irtengo da eta; begira, nik ez dakit diodana egia den ala ez: isildu gabe jarduten naiz esamesaka, eta ez da harritzekoa izango zertan edo hartan asmatzea; nik, ordea, aldegin ez ezazun, zuri argudioak ekartzen asmatu nahi nuke, bihotza baretu eta gurasoekin, hauei zahartzaroa gozatzen, gera zaitezen; ez nago, egon ere, batere ados Flandes-ako joan-etorri horiekin, batez ere zu bezain adin gazteko mutikoek egin behar dituztenean.

501. 1969-1990 euskara batua literatur prosa j.m. mendizabal 0039 Holakotan ari ziren bitartean, eiako habe baten gainetik kafe paketeak gurdiratzen ziharduten.

502. 1969-1990 euskara batua literatur prosa r. etxezarreta 0072 SEKSU IHARDUNA NOLA HASI ETA NOLA AMAITZEAZ, SEKSU ELKARTZE EZBERDINEZ ETA MAITASUN LEHIEZ.

503. 1969-1990 euskara batua literatur prosa i. mendiguren 0025 Automobilak axola zitzaizkienean, neskekin barruan zirrika iharduteko bakarrik izaten zen, edo ezin izaten zuten sinetsi emakumezko batek hainbeste uler zezakeenik auto zaharrei edo motoreen funtzionamenduari buruz.

504. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 00197 Ahal den neurrian hezitzen dira aurretik horrelako lanetan jarduten direnak esta asko gutxitzen dira erruak, bainan hala ere ezin erabat deuseztu.

505. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak riev 1983 0175 ARAUDIA Eusko Ikaskuntzaren IXgn Kongreso hau honako arauez ihardungo da: GAIAK: Kongreso honen xedea 1700-1876 arteko urtetan barnesartzen diren Euskal Herriarekin erlazionatutako ikerlanak izango dira.

506. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Alde guztietan, gau eskola, ikastola, eskola eta lantegietan, lagun askok gure mintzaira zaharra ikasten dihardu.

507. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. elortza 0051 Okerragorik ere ba da, hots, ikasten diharduenaren lepotik farre egitea, honek anka-sartze nabarmenen bat egiten duenean.

508. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. sagûes 0072 Baina ADARRAk urte guztian zehar dihardu.

509. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1974 0038 Egunotako Soziologistikak, berriz, bilinguismoari buruzko ihardunak ahozkada hutsak direla demostratu digu.

510. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak hitz 1976 0024 Izan ere, bistan baita, zein pentsakera edo zein indar diren, langile mailan batez ere, langileriaren olde eta gataskak oro eratu eta gidatzen iharduten dutenak.

511. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. navarro 0075 Esan beharrik ez dago Estatu Espainolean diharduen itzultzailearentzat interes handikoa dela aldizkari hau.

512. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0149 Euskararen irakaskuntzan dihardugunontzat ez dago ukatzerik hiru mintegiak interesgarri gertatzen direla; beharbada, hirugarrenak badu halako xarma berezia, gairik berriena edota ezezagunena bera bait da.

513. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. perales 0150 Bihotzondokoa nozitu duenari nolako masajea eman behar zaion ari gara ikasten eta etzanda dagoen manikiarekin dihardugu.

514. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.l. goikoetxea 0016 Txurdinagako Institutuan diharduten ikastoletatiko neska-mutilei erdaraz mintzatzearen arrazoia galdetu diet.

515. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0090 Euskaldun eta euskaraz iharduten ikusi nahi ditugu Euskal Herriaren ordezkari ofizialak eta buruzagiak.

516. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak h. knô*rr 0697 Lan prozedura Batzordeburuak markatuko du eta ez da hemen zertan jardun.

517. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0034 Ekaiaren oiñarri-oiñarrizko egitura hobeki ezagutzeko biderik egokienak ditugu, eta gai hoietaz jardun dutenen izenek osatzen dute gehienbat, zenbait urtetan, Nobel sariaren jabe egin direnen zerrenda.

518. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. oregi 0034 Inguru hortan gertatzen diren batzu aipatu nahiez gero, eletraindarrarekiko eragozpenik ezaz, gaindikako ixuritasunaz (superfluidez), eletraindarra funtsean zer denaz jabetzeko bideez eta beste hainbat eta hainbatez jardun beharko genuke.

519. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0074 3.- Berezko gaitasun horiek benetako prestaera batetara bihurtzeko, nahi eta nahiezkoa da, gizakide horiek prestaera eta jardun gogor batetatik igarotzea heziketaren bidez.

520. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. arregi 0080 Ofizio mota hau beti ikasten: jarduteko horietakoa da.

521. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0058 H. S. I.k deszentralizazio haundia du eta bertako partaideek autonomoki dihardute administrazioan.

522. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. garate 0007 Langabeziari buruzko lan honetan ere, hango teoria berberean oinarrituz ihardungo dut.

523. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0011 Lan gogorretan jarduten zutenek, beste lan arinagoak bilatu beharko dituzte.

524. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0001 Ez dago beraz gehiegi ihardun beharrik sistema honen fisiologia eta patologiaren garrantziaz jabetzeko.

525. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. jauregi 0006 Neurotransmisorea tarte sinaptikoratzean, hartzaile postsinaptikoen gain ihardungo du honen potentziala aldatuz eta nahiko indartsua baldin bada beste akzio potentziala emanez.

526. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak g. nazabal 0008 - faktore sozialetan ihardunez, hirigintza, etxagintza, politika sozio-ekonomiko, ingurugiro etabarri buruzko kontrol eta erabakietara zuzenduriko ekintzei eraginez.

527. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. sarasola 0098 Eta liburu baten aurrean baino areago, hainbat gauza desberdin biltzen dituen haltzari baten aurrean aurkitzeko sentsazioa dudalarik, zilegi bekit, Torrealdayren lanaz gainera, bide nabarrezko kontuez ere ihardutea.

528. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0009 Ekintzari buruz, konkret, oso ezberdinki jardun da ezker berria.

529. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0009 Amerika-n Black Power-ekin bategin du; Erroma-n maoistekin eta trotzkistekin ederki konpondu zan; USA-ko trotzkistak (Isaac Deutscher, adibidez) ezker berriaren arerio amorratuenetakoak agertu dira; eta Alemania-n nahiz Frantzia-n, berekisa jardun behar izan du, gehienbat, nori lotu falta zalako.

530. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. iztueta 0039 Euskal gizartearen konponketan dihardugunaz gero, asko inporta zaigu nolako Euskal Herria nahi dugun jakitea.

531. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0028 Aldiz, gizarte bat iraultza ezagutu ondoren berriz ere kapitalismaren bidean abiatu dela aitortzea, beste hauxe litzateke: produzioaren bilakabidean herritar langileak beren kontrola oro galduz dihardutela, eta hori horrela izanik, Estatu barneko guttiengo baten nagusigoa sendotu dadin, honen esanera bere zerbitzuan ari dela produzioaren antolamendua.

532. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0029 Hori posible izango bada, ordea, masen kritika pean ihardun beste biderik ez zaio geratzen, herriari zer egin behar duen esaten ibili gabe.

533. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zabal 1975 0030 Honez gero, alderdi politiko bati ez zaio aski helburu eta xede xuxenak mugatuz ihardutea.

534. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. apalategi 0028 Guztiontzat jakina da gure Orixek erlijios bizitza utziz gero euskal kulturagatik bere ondorengo jardun guztia eskaini zuela.

535. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0023 Izan ere, zalantzarik gabe, mugimendu sozial horiek aspalditik erakunde publikoak bete behar zituen esparruak betetzera beharturik egon dira, eta haiek lanari ekin nahi izan diotenean, inor zapaldu gabe ihardutea zail zaiela ikusten dute.

536. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Antzezaldian, ekintzetan, khirixtiak lasai, lerden eta eder, oinarrizko dantza-kantu batez dihardute; turkek, brauki, imintzio izugarriak eginez, makilaz mehatxu orokorrak erakutsiz, urrats bizkorrez.

537. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0009 Sistemaren nagusigo honekin batera, gizakia sozializatuago agertzen da (Ez dihardugu sozialismoaz), estatuak, interesak, gustoak, gogoak... elkarren artekoa den guztiaren menpean, alegia; taldea gizabakanari erabat nagusitu bidean gabiltzake, antza.

538. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak r. manjon 0013 Etxahun haragizko heroia da (edo ez da heroia, nahi bezala); makurtu egiten da aitaren esanetara, baina zerbaitek dihardu makurtzea iraunkor eta erabateko izan ez dadin, zahartzaroan ere sendiaren onespenik ez baitu, Graxik edo beste edozerk eraginda.

539. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jaunaren deia 1971 0059 Apaizen erantzun oiek aldizkari ontan lanean dihardugunentzat argitasun eta erantzukizun dira.

540. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak habe 0014 Zer jakin behar dute turistek, salerosleek, langileek, lanean edo bidaian, dendan edo jokoan komunikatu ahal izateko, hau da, aurkezpenak egiteko edo familiaz, osasunaz, eguraldiaz jarduteko?.

541. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Lasai egoteko, arauak ikasiko nituela, jardunaren poderioz egingo nintzela haien jabe, ez larritzeko.

542. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Eta egunean hiru ordu euskara ikasten zortzi hilabetean jardun ondoren ikasle saiatu bati irten zitzaion hasperena datorkit gogora: Ai, ikasten aritu nintzen hura deklinabidea zela hasieratik jakin izan banu!.

543. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0160 Zalantza zalantza eta galdera galdera, bedi guzti hau euskararen irakaskuntzan jardun eta bere burua eta besteen ona maite duenaren aztergai.

544. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0161 Beraz, eklektizismoaz dihardugunean, ikaslearekiko eta beraren beharrekiko leialtasunaz ari gara, ikaslearen iniziatiba eta ekimenari zor zaizkien errespetuaz, metodo orok berezkoa duen erlatibotasunez eta, azken batez, irakaskuntza / ikaskuntzak eskatzen duen autonomiaz eta eraginkortasunaz.

545. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. unzurrunzaga 0073 Irakasle eta zuzentze lanak kentzen badizkiogu irakasleari, zertan jardun behar du orduan?.

546. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0166 Lehenengo biek osatzen dute lehen multzoa eta alderdi orokorrez dihardute.

547. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0166 Hirugarren kapituluak haurraren baitan ematen den elebitasunaren garapenaz dihardu, garapen linguistikoaz, neuro-psikologikoaz, kognitiboaz eta soziokulturalaz; kapituluaren amaieran elebitasunaren garapenari buruzko eredu sozio-psikologiko berri bat proposatzen dute egileek.

548. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak p. esnal 0166 Kapitulu hauek elebitate eta elebitasunari buruzko teoriak aplikatzen direnetako hiru arloz dihardute: zortzigarrenak haurraren hezkuntza elebidunaz, bederatzigarrenak bigarren hizkuntzaren irakaskuntzaz eta hamargarrenak itzulpenaz.

549. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak b. urkizu 0110 Batzuk arazo neurologikoak edo fisikoak dituztelako eta bestetsuk ikasten ari zireneko ingurugiroko akatsak zirela eta, beren inguruko gizartearen aginduek araututako munduan lan egiteko gauza ez direla nabarmendu duten umeekin jardutea da kuestioa.

550. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak l. baraiazarra 0016 Prai Bartolome, J. C. Baroja eta Azkue-gana jo dut argi bila; eta jakina! ahoz-ahozko ihardunetara ere bai.

551. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0170 Alde batetik poetak eta hauen obra dago, bestetik historia, desarroiloa: biok kointziditzen ez dutenean, uste dut, Landak azkenean egilez-egile diharduela, desarroilo baten eta haren baldintzapenen historigile gisa baino gehiago.

552. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jakin 1981 0238 Orrialde asko betetzen dituzte, lehenengo urteetan arazo honetaz diharduten lanek.

553. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak n. azurmendi 0033 Aurrera egin dutenek literaturgintzan dihardute, obra erabat pertsonala eraikitzen, maiztasun desberdinez beren lana irakurlegoari eskaintzen: baina gehiengoak bertan behera utzi du hasitako lana.

554. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0602 Azentua. Ekainean Bizenta Mogelen mendeurreneko jardunetan azentuaren azterketa egingo denez, zenbait izen aipatu dira lan horretarako, hala nola: J. Basterretxea, Gabriel Lertxundi, (...) eta Koldo Mitxelena bera.

555. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak batzagiriak 1982 0602 Bi egun t'erdi azentuaren jardunei emanez, larunbat arratsaldean egingo da Bizenta Mogel zenaren mendeurren ospakizuna, ahal bada, emakume urgazleek parte hartuz.

556. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. iturria 0291 Komentuan bertan zeudela, beren gelako bakardade santuan, sermoiak euskaraz idazten ere baziharduten.

557. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. mujika 0255 Juan Jose, bere aldetik lanean ziharduen Colombian, eta meatzeetan aditua zenez gero laguntza bikaina eskaini zion Jose Celestino Mutis apaiz gaditarrari, zeina 1784an Colombian azaldu zen Espainiatik irtendako espedizio botaniko handi baten buruzagia izan bait zen.

558. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. sarriegi 0249 Baita halaber laster eta ongi aritu arren istripu-arrisku handiz badihardu edo eta egunez-egun neke handia bereganatuz badoa, azkenean porrot egin dezake eta.

559. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. intxausti 0108 Bingen Ametzaga-k Plinio gazteari buruz jardun zuen (1951).

560. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i.m. barriola 0309 Antxin-antxinatik osaketa lanean diardutenek edonoren esaketa txar edo maxiaketetara ondo oituak daude: itz samurrak entzuten batzuetan, eztenkada mingarriak besteetan, oraingoan Maisu Juanek bezela.

561. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak atalase maila 0047 Baina zailago gertatzen da hori elkarrizketa bestek hasi duenean edota ikaslearen jardunari bestek erantzuten dionean.

562. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zutabe 1985 0216 Eskakizun hauei konfidantzaz, behar hainbateko ezagutzez eta trebetasunez erantzuteko prestatu beharko luke haurra eskolako jardunak eta ez hizkuntzak ikasterazi berarekin ezer ikustekorik ez balute bezala.

563. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. zabala 0018 Iruineko komentuak hezkuntza eta kultura lanetan ihardun zuen, nobiziadu eta estudio-toki bilakatzen zelarik.

564. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak etxde 0347 Hau, berez zetorrèn erabakia zen, zeren, gure aita 1908-garren urte haseratik okupatzen baitzen telefonuaren opaespenaz (concesión) eta Sare hedatzeaz, eta aurrerantzean buru-belarri jardun beharko zuen telefonuaren planeamendu eta instalazio lanean, urrutizketa Gipuzkoako bazter guztietaraino iritsiko bazen.

565. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak egoeraren definizioa 0161 Pertsona hauentzat ez du inolako zentzurik euskararen superbizipenaren alde eta gaztelaniaren superpotentziaren kontra iharduteak.

566. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak x. mendiguren b. 0946 Konnotazioak Hizkuntzalariek, hizkuntzaren erabilpenaz arduratzean, luzaro mugatu zuten beren iharduna textuaren baitan aurki daitezkeen elementu logikoetara: gainerakoak, pentsamentu razionalaren zuin barruan sartzen ez zirenak ukatzen ez zituzten arren, artearen eskutan uzten zituzten eraskin edo gehigarri bailiren.

567. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0204 Sail honen ezaugarririk nabarienak ondoko biok dateke: a) horrela sorturiko eraikuntzaren gunea ez da, menpekotasunezko izen-konposizioan bezala, bigarren osagaia, lehenengoa baizik: ardizakurra zalantza-izpirik gabe zakurra (eta ez ardia) den artean, zerrama zerria da batez ere; baina b) zerria izateaz gainera, ama ere bada: bigarren osagaia, kasu hauetan, oinarriko esaldi-eskeman lehen osagai horren atributu gisa diharduen substantibo bat da, azalgaineratzean adjektibo baten gisan substantibo ondoko lekugunera bildua dagoena.

568. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0204 Osagai biek adjektibo gisa dihardute azaleko eraikuntzan ere konposizioaz hitzegiterakoan gehienetan tipo hauek aipatzen badira ere, sailkapen xeheago batek ondoko beste elkarketa-mota hauei ere erantzun beharko lieke: sinetsgogor, janerraz...

569. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zientekn 0387 Garai honetako gipuzkoar olagizonen kopurua oso handia zen, probintzia honek zuen biztanleria urria gogoan izanda, 3.500 gizonek bait ziharduten lantegi horietan.

570. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. arejita 0500 Mutiko bat neskatoekin olgetan ikusi badute, gaitzetsia eta neskazaletzat hartua izango da mari chica eta antzeko destainak entzun behar izanez, eta itzulitara, neskato batek mutikoekin jolasean badihardu, behingoan hartuko dute mari-mutiltzat.

571. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lan kide aurrezkia 1977 0058 Une honetan beraz, esan dezakegu Euskal Herri guztiko Federakundeek, Ipar Euskal Herria Seaskarekin barne dela, lanean dihardutela.

572. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak heraklito 0002 Berau da, noski, Heraklito ilun hark esan ziguna: Batekoak dira osoa eta ez-osoa, ados dagoena eta ez-ados, kantuan kontzertuki diharduena eta des-kontzertuki: denetatik bat, eta batetik denak.

573. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. intxausti 0337 Teknika aldetik, 1832koa da Bilboko lehenen labe handia; baina geroagoko (1848) Boluetako labeak berak ere oraindik egur-ikatzez ziharduen.

574. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0021 Lizardiren jardun ia guztia bilaketa da.

575. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. lete 0040 Beraz, Lizardi eta haren kidekoen jarduna, eta garai haretan sortutako literatur mogimendua, ez zen kasualitatezko.

576. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jmmuj 0171 Apaiza da, gizarte mailan, erlijioaren irudi garrantzizkoenetakoa, apaiza da erlijiozko ofizioa gizartean betetzen diharduena.

577. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0109 Hontaz ere gero jardungo naiz luzeago.

578. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0027 Delako alorrean dihardutenen arteko arazoa da hori, ez beste inorena.

579. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Egun eta hemen, egungo eta hemengo euskara biziarekin ihardun behar genuke, alor batetan nahiz bestetan, beste xede ororez gain.

580. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. odriozola 0001 Hots: ariketaren ariketaz, ihardunaren ihardunaz, sistimakiro azaltzen dena, solasean eta idazkian konbinatu behar da eta ondorioz artikulazio zail eta konplexuak menderatzen joan.

581. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. goia 0057 Laburtuz, bi teoria nagusien inguruan biltzen dira galdekizun hauei erantzuna emanez diharduten teoriak.

582. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. amundarain 0079 BERAZ, errejimen demokratikoetan, sindikatoen, entrepresarien eta Estatuaren arteko jokua hautsi ez dadin alde batetara, eta langileen interesak erabat gal ez daitezen, sindikatoak autonomoki dihardute, bai Estatuari buruz eta bai Alderdi politikoeri buruz.

583. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. sagarna 0029 Artisauak eta arrantzaleak Artisauek ez zuten ermandate moduko erakundeek ezarritako mugaketarik beren lanean iharduteko.

584. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kondairan zehar 0048 Peloponesoko guduak amaitu zirela berrogei urte eta gehiago zen, eta Atenas, Esparta eta Tebas elkarrekin borrokan ziharduten, hain zuzen, Greziarekiko nagusitza nork iritxiko.

585. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak artea eta gizona 0080 Konstantino enperadoreak zabaldu zuen Inperio guztian 313an Milan-go Edikto ezagunaren bidez askatasun osoa Kristianismoarentzat, eta katakunbetako ezkutuko bizitzatik atera eta bere gisa iharduteko askatasun osoa eman zion.

586. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak akmanifestua 0056 Azkenik, komunistek herrialde guztietako alderdi demokratiko guztien batasun eta elkartasunaren alde dihardute.

587. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0141 Euskarari buruz iharduteko balio dute, euskaraz iharduteko ez.

588. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0044 Guk geuk eskoletan ikasi ditugun literatur-historiek eta propedeutikek halaxe ziharduten.

589. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. kortadi 0010 Krisia eta iraultza mementoan aurkitzen gara; XX mendeko artistek alabaina, lehengo mendetakoek bezalaxe, artegintzan dihardute.

590. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0063 Faunistika eta floristikak, zeinek bere esparruan, alde geografiko konkretuen inbentarioak osatzen dihardute.

591. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0136 Ia garai berean, baina bakoitzak bere aldetik, 1925ean Lotka fisikariak eta 1926an Volterra matematikariak, elkarreraginean diharduten bi populazioren dinamika formulatu zuten; bereziki, harrapakari / harrapakin erlazioa eta baliabide berdinengatik lehiatzen diren bi espezierena.

592. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. irazola 0031 -. Esatariak oraindik gertatzeko direnei buruz dihardu.

593. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0152 Bestetik, ugal potentziala areagotu egiten da, zelula askok ugalkuntzan dihardute eta.

594. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0097 10. Idazleak pasarte honetan
a) Protestantismoak katolizismoan izan duen eraginaz dihardu.

595. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0097 c) Erlijioak euskarari eman ziezaiokeen laguntzaz dihardu.

596. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ega 1984 0114 Ez zaude ados fakturarekin, izan ere, lanean eman zituzten baino egun gehiago ageri dira eta lanean ihardun zuten baino igeltsero gehiago aipatzen.

597. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hezksaila 1985 0178 Multzo honetako helburuen barruan eman behar ditu hezleak haurrak aurrerantzean lan libreetan iharduteko beharrezko izango dituen ezagutza teoriko eta teknikoak, eta multzo honetan egin behar dira pixkanaka-pixkanaka ezagutzen joango diren teknika-mundu horretarako ateak irekitzen dituzten eskulanak ere.

598. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak gte eek i 0134 Laburra baldin bada ere, Txantonek sorginek Lekeitiori su ematen nola ihardun zuten kontatzen duen pasarte horretan ba da mugimendu, aldaketa eta ohartzapen finik. 35.

599. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.i. hartsuaga 0160 Laminek etxeko lanetan laguntza ematen dihardute batik bat.

600. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0038 Espaiñiako klasiko eskola Zurbaranek, Velazquezek, Murillok, Alonso Canok, Valdes Lealek, Riberak, Ribaltak, Carrenok, Claudio Coellok eta abarrek talde berdintsua osatzen dute, agian artegintzan irizpide berdintsuz zihardutela konturatu gabe.

601. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0163 Bi urte eta gehiago negoziaketan ihardun ondoren, laugarren kanala eraikitzeko erabaki irmoa hartzen du Eusko Jaurlaritzak, Madrileko harremanak (ia) utzita.

602. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. agirrebaltzategi 0109 Literalismo honek zera du aurrezemana: Jainkoa noiz-nonbaitean diharduen, toki berezi batetan bizi den izaki bat dela; munduko gertakarien bilakaera aldatu ere egiten duela berak eta baita bilakaera honek ere bera aldatzen duela, beste edozein izaki bezala.

603. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. zelaieta 0186 Berboaren arazoan, Gabrielek, eskritore eta kreatzaile bezala, ba zituen bere arrazoi poetikoak, lapurtar sistemaren alde ihardutzeko, baina, nola beronen arrazoi hauk Kintanak isiltzen zituen, eta zerabilen arrazonamendurik gehiena hari entzuna zuen Arestiren orgulu poetikoak soportatzen ez zuena, ez du honi, enfant terrible honi, laguntzarik ematerik nahi izan.

604. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0031 Giharreen iharduna GARUNTXOAK zaintzen du, mugimenduak erraztasun osoz egitea segurtatuz.

605. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0031 Garunaren beste eremu batzuen alderantziz, garuntxoaren betebeharra, neurri handi batetan, ihardun berria eragin ez baizik nerbio iharduna hiltzean datza.

606. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. aramendi 0057 Orain guttitan erabiltzen diren anfetaminak bezalako ERAGILEAK sare sistema eragilearen iharduna bizitu eta arreta egoera zorrotzagoan ipintzen dute.

607. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0106 Hauzitegiek gogorki jardun zuten lege berria gogoz har eta bete erazteko.

608. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak hitz egin! 0071 Ikasleek, irudien bidez eta irakaslearen laguntzaz, ihardun bezate galde-erantzunka, ulertzeari buruzko ariketan egin den bezala.

609. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0062 Ikasle hasberri batentzat, iharduera komunikatibotan diharduenean maila egokiko zuzentasun gramatikala lortzea soilik esan nahi izan dezake.

610. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0062 Kapitulu honetan aztertuko da nola presta ditzakeen irakasleak bere ikasleak, hauek ikasgelatik kanpoko zenbait testuinguru sozial desberdinetan iharduteko.

611. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0126 Alferrikako jardun asko aurreratuko litzateke edozein eztabaida hasi baino lehenago argi-eta-garbi hau aitortuko balitz: badago gabezia bat gaitza, badago miseria gorria, orokorra, etengabea, eskerga.

612. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lanintel 0018 Adibidez, Fisikan, laborategiko ihardunak dira onenak, ez motibatzeko bakarrik, baita ikasteko ere.

613. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0070 Marrazkian zer gertatzen den ulertu duten bezain laster, asko gozatuko dute bertan ageri diren mekanikariren batzu balira bezala jardunez.

614. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0020 Honetan ere garbi hitz egin beharra dago: Ogibide berri hoiek ez dira, denak, orain daudenei gehitu beharreko bestelakoak; aitzitik, gehienak, orain arteko lan-alor eta ihardunak teknikabide berriak eratxikiz aldatzetik ateratzen dira.

615. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0046 Hau aurre-aurreko lan-alorra dugu, eta horretango iharduna gehienbat saiaketategitan eta Ikertegietan egiten da.

616. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0074 Gaia andeatu gabeko zaingo-ikuskaketaren alorrean ihardungo duten aituen eta teknikarien gaitasun bereziak, eta beraz ikasketa-moeta bereziak zeintzuk izango direnari antz emateko hona hemen, ondoren, azter-teknikabide berezien zernolakoak.

617. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0123 Metalariek eta lehengaietan aituek industria-ekoizketaren ezein alorretan ihardun dezakete; gaurko nazioarteko lehiak, haundiaren haundiz, aurreratutako herrialdetako industriei bere ekoizkiak berritu beharra dakarkie eta, horri, lehengaiak ere etengabe berritu beharra dario.

618. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0123 Erabiltzen diren lehengaien nolakoan gertatu diren aldaketak, autotan gai moldakorrez baliatzea zabaldu izanak adibidez, hoiei bere onean eustezko lanetan dihardutenei bere lan egiteko era funtsez aldatu beharra ekarriko die; auto-oskolen konpontzaileek leihar-erretxina antolatzen jakin beharko dute, mekanikariek zeramikazko edo gai moldakorrezko zatiak izan ditzaten motorrak konpontzen.

619. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0150 Tele-elkartzepideez ihardutzean, hoietara iristeko edo argipideak hartzeko bide izango diren erabiltze-apailuez ere hitz egin beharra dago.

620. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. ugalde 0009 Bere jardun, lan eta egintza guztiaren helburua: dirua, irabazia, aberastasuna.

621. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak legazpi 0211 Zenbaitetan kulturgintzan diharduena ez da erakunde baten barnean aritzen.

622. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0155 Olerkari kultuek ez dute horrelakorik, sistemaz behintzat, onartuko (nahiz-eta dialektalismoetan jardun, logiko den bezala).

623. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0085 Urriaren hamarrean zalduneriaren zati batek Vive Napoléon!! Viven les saucissons oihukatzen ziharduken bitartean, Changarnierek Neumayer bere adiskidearen manu pean zegoen infanteriak bederen, isilik iraun zezan lortu zuen.

624. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. onaindia 0085 Elyséeko egunkariek Changarnieri oldartu zioten; ordenaren alderdiaren egunkariek, Bonaparteri; Batzorde permanenteak batzar ezkutukoak egiten ziharduken, zeintzuetan Aberria arriskuan zegoela deklaratzeko proposizioa behin eta berriz aurkezten baitzen; gudalostea bi alor etsaietan banandua zirudien, bi estadu nagusi etsaiekin, bata Elyséen Bonaparte bizi zen tokian, eta bestea Tuileriesen, Changarnier bizi zenean.

625. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0153 Beste genea, bere iharduna ezkutuan eta gainartzaileak estalirik bezala gelditzen dena aspirakorra deitzen da (Ik. GENETIKA).

626. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nz 0337 Sortzen diren lagun berriak gurasoekin berdinak izaten dira beti, baina heuretatik aske, libre bizi dira, eta bizitzako ihardun eta gorabeherak nork bere kontura betetzeko eran (IRD. 162).

627. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. mendiguren b. 0049 Jolas egin behar du ideiekin, amets egin agian, eta ahal den guztietan, bere jardunaren bitartez arakatu.

628. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak nazio arazoa 0127 Horregatik Lenin NAZIO edo HERRIEN eskubidez jardun zen eta ez esplotatuen eskubideaz.

629. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0073 Aipaturiko agiri hori 1.489. urtean ospatu zen bazaerre batetan idatzia da eta herri zati haundi bat kiskaldu zuen sute ikaragarrian erretako etxeak eraberritzeko behar ziren zuhaitz-ebaketaz dihardu.

630. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak oñatilib 1982 0097 Iturri publikoen gora-beherez dihardu B. Cobreros Urangak.

631. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak e. osa 0119 Horrela, seminario batean, ikastaro batean, konferentzi batean gazteriari libre eta kreatzaile izan beharraz, munduaren edertasunaz, mundua eta gizonak maite beharraz hitzegitea, gizonek bizi dituzten estruktura konpetitiboak ezertarako ukitu gabe, alfer alferrikako iharduna da (30 orrian).

632. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. arregi 0107 XIV-gn. mendean Erdi Aroko pentsamenduaren bi joera hoiek politikaren teorian, eta jardunean, filosofian bezain indarra izan zuten.

633. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak p. saez 0081 - Zigor-legelari guztiak edo geienak jarduten dute politikazko delituaz, naiz eta definizio eta balioztapen oso bestelangoakin.

634. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0013 Lan guzian barna, nere baitan pertsona eta egoera jakinak nitularik jardun naiz.

635. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0013 Baña beste batek egiñik daukan lan bera egiten ez jarduteko eta nik atal ontan agertu nai nukena Duquesne`k Les Prampecirc;tres liburuan oso egoki egiña daukan ezkero, alperrikakoa da Apaizen sentipena luzaro jardutea.

636. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0049 Bat da, pentsatzen yardun, teoriz teori ibillita, apaizgintzaren aunditasuna ikusirik, azkenean olako ta olako doaiak dauzkaten kristauak bakar bakarrik apaiztu bear dirala erabaki.

637. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0049 Erri batera joan, iru edo lau bat urtean kristau azia zabaltzen yardun eta, komunidade bat osatzeko aiña kristau bildu diranean, ayetako bat edo beste apaiztu ta berak alde egiten zun.

638. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. urkola 0148 4) Apaiz diozesakoak elizgizon dira: Yaungoikoaren eta Elizaren yardunetarako.

639. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak txill 0008 Puntu hauek gauza ageria dira; eta ez du balio, gure ustez, honetaz aurrerago jardutea.

640. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lehenzikloesper 1987 0093 B) NUKLEOA - Zelulen ihardunaren aspektu asko gidatzen du, eta organismoaren ezaugarriak determinatzen dituzten geneak edo faktore heredagarriak daduzka.

641. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0025 2.4. Bapateko iharduna Textu idatzirik ez dago berez ahozko literaturan, eskuarki behintzat.

642. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0025 Literatur mota guztiek ez bide dute maila berean erabiltzen bapateko iharduna.

643. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. lekuona 0124 2. BAPATEKO IHARDUNAREN TEKNIKA Artelari batek, bere arte-lana bapatean egin behar duenean eta mugimenduzko arteez ari gaituzu batez ere lege jakinak izan ohi ditu langintza artistikoa osa dezan.

644. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak beasain 0159 Ehiza, ezinbesteko iharduna zen gizakiarentzat, izan ere, elikagaiez gainera, larruz hornitzen bait zuen jazteko eta hezurrez tresnak egiteko.

645. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0249 Ia konturatu ere gabe, esanahi batetik bestera aldatzen gara Elizarekiko geure jardunetan.

646. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak munduan zehar 0044 Zapi ehule baten seme zenez, bere aitaren bizibidean ihardun izan zuen bere lehen gaztaroan.

647. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0028 Data hau euskal aztarnategiaz J. M. Barandiararen landa-lanetan jardun ziren ikertzaile gazteen Doktoratze-tesi edo lan espezializatuen argitalpenetan oinarritzen da.

648. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak ehhistoriaz 0072 Hauek harrapatzen ihardutzen zuten ehiztari haiek.

649. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. torrealdai 0177 (...) kausara osorik dedikatzekotan liberatzen da bat, traba egin diezaioketen osterantzeko lanetatik; gure kasuan, idazkintzan eta kulturan era bat iharduteko.

650. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. azurmendi 0034 Etxebarnean etxekojaunak inor izan nahi badu, guzti horren nagusitzan ihardun beharko du, guzti hori hartu beharko du bere gain: etxeko nagusi izanaz izango bait da inor.

651. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak euskararen liburu zuria 0423 3) Eta hirugarrenean, lau Diputazioetarik bakoitzean nabari diren hutsarteez ihardungo gara.

652. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0437 Horregatik, bakearen alde militar bezala dihardutenentzat ere badu zenbait hitz: Aberriaren alde militar bezala dihardutenek ere, har bezate beren burua herrien segurantziaren eta askatasunaren zerbitzari bezala; eginkizun hori jator betez, egiaz bakearen alde jokatzen dute (Eliza egungo munduan, 79. zenb.).

653. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kristau bidea 0437 Ekintza honetan Kristorekin diharduena, gizadiarentzat bere burua hiltzea litzatekeen istilua aldentzen sakonki laguntzen ari da.

654. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0111 Batzutan Marx eta Lenin beren ideia politikoen erara ihardun dira.

655. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0175 Lehenago, eta asmoon berri jakinez noski, Zaitegik ere hala agertzen zuen, Euskaldunak poemaz ihardun ostean: .

656. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azurm 0282 Horrelaxe ihardun beharrak, esatekoak ez esan eta sujeritzeko arte hura biziki desarroilarazi dio Autoreari (kasu honetan gizonon psikologia tipikoa agertzeko).

657. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak jazten 1990 0003 Honela, bada, bikoitza da Jazten 3. honen emaitza, batetik, elkartean lanean dihardugunon esperientzia papereratzen lagundu digulako, eta, bestetik, AEDren esperientziaz informazioa jaso nahi dukeena bertan aurkitu ahal izango duelako Arrasate Euskaldun Dezagunez oinarrizko informazioa.

658. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0041 Iraultzaren aurkako jarrera guztiak bahe honetatik pasatzen ziren; konplot aristokratikoaren alde ziharduten Iraultzaren etsaiak oro: zuten hobena, laidogarriena zen, traizioarena alegia.

659. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0076 Efikazia ez zaigu axola (momentu honetan ez zaigu oraindik axola, metodikoki zuzen iharduteko: bestela, politikan efikazia axola ez zaiona, ez bait da tipo moralki fin bat, memela baizik).

660. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. aizpuru 0054 Aplikazio zuzen hauetaz gain, oinarrizko ikerketek, geneen adierazpena erregulatzen duten mekanismoak ulertu nahian dihardute.

661. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0105 Hauek Sailburu-Biltzarrean biltzen dira hiruzpalau aldiz urtean, sail arteko koordinaziorako eta UEUren egoera eta ihardunaren jarraipen eta onarpenerako.

662. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak i. irazabalbeitia 0113 Bien arteko proportzioa orekatuago izan beharrak eraman du UEU udako emankizunak hedatzera eta urteko beste garai batean ere ihardunak eskaintzera.

663. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e. etxezarreta 0112 Bizpahiru saio eginak zituzten itzultzaile guztiek talde bakarrean bildurik; eta lanaren jardunean konturatzen ziren, zenbait esalditan ez zegoela itzulpen batera etortzeko eragozpen haundirik; baina konturatzen ziren, baita ere, zailtasun haundiak zeudela askotan, denek itzulpen bat-bera onartzeko, euskalkien ezberdintasunak zirela medio.

664. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0267 Mugaz handiko gehientsuenek, hizkuntz arazoez arduraturik zeudenetarik noski, nafar-lapurtera literarioari atxikirik ziharduten, hortik goragoko bestelako auzi eta korapiloei ezikusi eginez.

665. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. irazgoiti 0127 Zenbait hilabetez greban ihardun eta gero, lanera itzulita, langileek, aurrena, hilabete horietako soldatak jaso nahi dituzte.

666. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j.m. beltran 0424 Ez zeuden baserrian, restaurante batean baizik eta ez zegoen txalaparta montatzerik (ez zuten ez otarrik, ez oholik) Zer egin zuten? Paso nivel-ean zegoen kaseta desmontatu eta material horrekin txalaparta osatu eta jo eta ke iardun omen ziren jotzen.

667. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak m. lopez 0074 Beranduago, eta literatur kritikari status zientifikoa eman nahian edo, artearen oinarria bilatzen ihardun zuen hainbat kritikok mende honen hasieratik.

668. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak e.l. adan 0010 Ez, halere, gure Euskal Herrian, nahiz eta horretan diharduen giza talde zabalak ezintasun osoa ukan bere proiektua gizarte osora hedatzeko.

669. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. zabaleta 0075 Itzultzaile ez baina itzulpen zuzentzaile lanean jardun zuen printzearentzat.

670. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0011 Bi lan nagusi hauetaz landa, makinatxo bat testu eta izkribu zahar eman da argitara Euskalaritzaz diharduten aldizkarietan, ASJU, Euskera eta FLV-en batipat.

671. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak k. zuazo 0032 1960-90 bitarteko Euskalaritzaz dihardugula, behin eta berriro azaldu zaigu K. Mitxelenaren izena.

672. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak j. bergara 0011 Aurreko kapituluan ihardun didaktikoa analisatu eta garatzeko marko egokia izan daitekeen eredu metodologiko bat definitu nahi izan dugu.

673. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. zuazo 0160 Antzera jardungo zuen 1959ko azaroan J. A. Moguelen gorazarrez Eibarren antolatutako Euskalzaleen Biltzarra-n ere.

674. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0103 Alabaina, on litzateke, eta hala egingo dut hitzaldi honetan, filologia berbari bere adierarik zabalena gordeaz, testukritikaz baliatzea bigarren zentzu hertsiago hau aditzera emateko, hots, obra zahar eta berrien testua beren benetazko forman eraikitzen diharduen zientzia saila izendatzeko, testuok egileen asmoari atxikiaz eta bertatik denboraren joanetorriak eta ondorengoen buru eta eskuek gaineratu huts, akats eta ulerkuntza gaiztoak ezabatzen saiatzen dena, alegia.

675. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. lakarra 0112 3. HUTS MOETAK Gaurkoan ukituko ez ditudan jakinaren gaineko aldaketez (tartekapen, birmoldaketa, apokrifo, etab.) at, testukritikan diharduen filologoak bi saili egin beharko dio so, nahi bezala egilearenez landako elemenduez garbiturik emateko testua: a) kopiaketa hutsei, b) kopiagileaz kanpokoei.

676. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0044 Franco hil zenean, eta 1975ean hil zen, bere gisa gainera, orain 15 urte alegia, Euskal Herriko egunkarietan ziharduten 178 kazetarietatik 7k bakarrik zekiten euskaraz mintzatzen, eta bat bakarra ari zen euskarazko orrietan idazten.

677. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0049 Abertzaleen esku diren komunikabide elebidunek berek ere, erdal kazetari bihurtzen ditu ahalegintxo batekin euskaraz ere jarduteko gauza izango liratekeen gazteak.

678. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0049 Talde txiki bati begira diharduen kazetariak, ordea, bizipozez irauteko ere beharrezkoa du zerbitzari-izaera.

679. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0049 Herrigintzan eta euskalgintzan dihardutenen artean bere burua kokatzen ez duen euskal kazetariak ezin eutsiko dio etsipenari edo erdarara pasatzeko tentazioari.

680. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak matx 0049 Euskaldungoa gozatzea, euskara sendotzea, hobetzea eta normaltzea eginkizun haundiak dira aberrigintzan, arlo desberdinetan helburu berdinaz dihardutenen elkartasuna sumatzen bada, behintzat.

681. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. diaz de lezana 0163 Baina guztiontzat sistema bera; eta ondorengo pausua terminologian dihardutenen artean arloak banatzea litzateke.

682. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0208 Txosten guzti-guztiak irakurtzeko astirik izan ez badut ere gehienak gainbegiratu ditut ordea, eta irakurraldi horren ondorioz batzuon hasierako erizpide hura garbi samar baieztaturik gelditu delakoan nago: administrazio-alorreko euskal terminologiaz, sensu stricto jardutea, terminologia horien erabiltzaileez eta erabilguneez dauden muga-baldintzak hasiera-hasieratik kontuan hartu gabe, praktikan ezinezkoa dela alegia.

683. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0209 Administrazio-esparru berrietara zabaldu behar da euskara, eta esparru horietan euskaraz halako normaltasun batez jardungo duten administrariak ugaritu.

684. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0209 Eskakizun horiek betetzeko egokia izango den terminologiaz jardun behar genuke hortaz, litekeen administrazio-terminologia per se egokienaz baino areago.

685. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0213 Orduko arrazoia, esan gabe doa, funtsean Lizardiren alde zegoela uste dut zin-zinez: berez behar du Billabonakoa, alegia, euskaraz taxuz jardungo duenak.

686. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0217 Hor ikusten dut nik, inon baino areago, status eta corpus planning horiek eskuz esku jarduteko aukera paregabea eta lehentasun osozko eginbidea: besteak beste hor ikusiko bait da, inon baino argiago, nor dagoen teknolekto hutsezko ostoberri eske eta nor, aitzitik, lehenik enborra sendotu beharrean.

687. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. zalbide 0217 Zeinahi bide hartzen dela ere, hiru baldintza eskatuko nizkioke nik horrelako langintza bati: a) Euskaltzaindiaren gidaritzaz jardutea: guztioi komeni zaigu, horrelakoetan, teilatu bakar baten babesean jardutea eta, elkarren arteko tirabirak bestela ezin konponduzkoak gertatuko balira, azken instantzia amankomun bat eskueran izatea.

688. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. olazabal 0005 Haren esanera geratzen ziren bai lan-ikasleen iharduna, baita gainerako langileen osasuna eta moralitatearen babesa ere.

689. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. gartzia 0131 Y printzipioak: Pertsonak izatez aktiboak dira, xedeak jartzen dituzte eta gustora dihardute beren esfortzuan.

690. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak biztanleria 1975-80 0012 - azkenik, ezkontzez iharduten duten taulak, famili egoitza E. K. A.an finkatzeaz gainera aurreko erizpideekin betetzen duten ezkontideetako edozeini erreferituak doaz.

691. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: azkune mendia, iñaki: zezenak euskal herrian, v-xii 0008 (...): sakrifizioa norbere barruan ordez kanpoan egiten da; jasan ordez, espektakuloan kontenplatu egiten da; norberaren lekuan, toreroak iharduten du (eta garaitu) ikuslearen ordezkari: baina haren garaipena ikuslearena da; norbere barneko grinen lekuan, azkenik, zezen gotor elegante bat da gaizki erabiltzen, penatzen, zigortzen, hildumatzen, zangoperatzen eta finean sakailatzen dena, beti ere zinez nagusi hemen zein den garbi utziz.

692. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0025 MAISU ETA ARTISTEN LAGUN Lukurreriaz nahiz eskuzabaltasunez, baina beti ere zoriaren arabera patuak egiten duen dohain-banaketan, Pepe Berruezori behintzat, zalantzarik gabe, maisutza suertatu zitzaion eta eginkizun hori egikaritu zuen, bere bizitzak igaro zituen anitz arlotako ihardun miresgarri horien aldi desberdinetan zehar.

693. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0025 Pepe Berruezorekin, kaleetan zehar, etorbideetan, hiribideetan, alamedetan edo pasealekuetan ibiltzeak, bere pausaldi eta etenaldi ugarirekin, elkarrizketaren gozotasunean sartzea zekarren eta arlorik desberdinekiko ekarri ere, hala nola, kultura edo jakinduriaren arloan, politika edo eta literaturarenean, pintura, antzerki edo zinea bezalako arteenetan, bere ezagupen zabalak Historiatik Bizitzara ezartzen zuen hurbilpen kezkatia eginez, iragana oraina eta geroa alkimia fin baten bidez konjokatuz, non berak, Apaiz Nagusia izaki, apaiz berriak meza ematean bezala jarduten zuen.

694. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. berruezori omenaldia 0025 Bere bizitzako beste ihardun batzutan bezalaxe, hemen ere jakinduriaren eta sotiltasunaren elkarketa zoriontsua biltzen jakin zuen.

695. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak in: ormaetxea, nikolas orixe: quito-n arrebarekin, 21-35 0025 Liburu handi bikainen hori idazteko asmotan dela, holako eta halako gai tratatu behar dituela esanez eta adieraziz diharduela.

696. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zerbgidaliburua 1989 0076 Herri edo norbanako alorreko erakunde eta beste zerbitzuen ihardunak elkar egokitzea.

697. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0339 Populazioaren %-eko 23,3-ak bigarren sektorean ziharduen 1.975 urte aldera, eta %-eko 1,76-ak, soilik, lehenengoan.

698. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak lmuj 0059 Langilegoaren gehiengoak bigarren sektorean edo industrian dihardu; Ulgor eta Fagor gisako kooperatibek beraldiko dinimika ematen diote herriari.

699. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zer egin dezaket/1988 0027 BEHERAPENAK Neu ere garraio publikoak erabili izatean behin baino gehiagotan gelditu izan naiz patrika hutsik; beraz, has gaitezen Euskal Herrian diharduten Konpaini Nagusiek eskaitzen dizkiguten beherapenak ikusten; bidean jarri aurretik ondo galdetu, deskontu horiei mamia ateratzeko.

700. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak adminlan 0091 IRABAZIAK / LANSARIA / AINTZINATASUNA / LAN-MAILA / BERARIZKO ORDAINKETAK / ARAUPEKO HOBARIA / LANTOKI-OSAGARRIA / BEREZKO GEHIGARRIA / LANBIDE BAKARRA / NORBERAREN OSAGARRIA / NORBERAREN ALDIBATERAKO OSAGARRIA / FAMILIA-OSAGARRIA / SARI BEREZIA / BERARIZKO ZERBITZUEGATIKAKO SARIA / HOBARI BEREZIA / NEKE-HOBARIA / LANALDIA LUZATZEAGATIKAKO HOBARIA / AINTZINATASUN GEHIGARRIA / LANSARI OSAGARRIA / LANSARI ATZERAPENAK / OINARRIZKO ALDEA / BARNE-ZERBITZUEN AITORMENA / ARRANTZA GEHIGARRIA / EGOITZAGATIKAKO GEHIGARRIA / ARRISKUGARRITASUN OSAGARRIA / HILEKO OSAGARRIA / ARDURA-OSAGARRIA / IHARDUN BEREZIAGATIKAKO OSAGARRIA / IKASTURTE-ARDURADUNEN OSAGARRIA / TEKNIKAZKO GAITASUN BEREZIA / IRAKASKUNTZA-IHARDUNAREN (ALF. X) SARI BEREZIA / TXANDAGATIKAKO GEHIGARRIA / LANORDU BEREZIAK / BEHIN-BEHINGO ERIA / JOANETORRIAK / ALDIBATERAKO LAN-GAIEZTASUNA / ZERBITZU-LUZAPENA / PRESTAZIO ZAHARRAKATIK / PRESTAZIO BERRIAKATIK / FAMILIA-LAGUNTZA OSAGARRIA / GOZAMEN-SARIDUNAK / ETENGABEKO ZERBITZU OSAGARRIA / TALDE-JANTZI OSAGARRIA / ZERBITZU BEREZIA / IKURRAK / IHARDUN BEREZIA

701. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak egutar 1968 0214 Hauetatik 3.778 langabezian bizi ziren; 1.890 gaztek ez zuten inolako lanik; 2.383 ikasleak ziren; 2.258 lanean ziharduten; 200 soldadu zeuden....

702. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0026 Aita frantziskotarrek, beren aldetik, zaurituei konfesioa hartzen ihardun zuten lubetaren oinetan.

703. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak g. nazabal 0030 Eta 1962ko Maiatzaren 12an, Herrilanetako Ministrariak eta Errepideetako zuzendari orokorrak, Vigón eta Mortes Jn.ek, hurrenez hurren, gure lehen mailako injineruetako batzuekin (Agirre, Bizkarrondo, Gabarain, Orbegozo, Petit, Uriarte, Urkia, Iartza, Zuazola, Zubizarreta, etab.ekin) iharduten zuten proiektu guztiz inportante batzuez, hala nola: Tolosa Hiribidea, Ibaetako kolektorea, Urumea eta bere saneamendua, Kontxako errepidearen zabaldura, etab.

704. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak azterketa historikoak/1 0249 Halarik ere, batenbat saiatuko da hiru emaitz hauetatik bat edo, ekiditen edo kontra iharduten.

705. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak balea eta euskaldunak 0158 Eman behar hauek eman eta gero, geratzen zena balearen harrapaketan ihardun zutenen artean banatzen zen.

706. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0052 Hitz sinpleekin edo aurrez prestatutako testua hautatu eta transkribatzea eskatzen duten ariketekin ihardun ondoren, hurrengo urratsa ikasleei beren hizketa sortzeko aukera ematea da.

707. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0075 Ez dago oso hedatua baina egoki-egokia da biblioteka eta norbere kasa iharduteko zentruetan programa asko biltzen eta metatzen direnean.

708. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak v. huici 0543 Guardia Civil eta Polizi erreitaratuak lan-postuetan iharduteari ezetza.

709. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.a. berriotxoa 0068 Honen ondorioz, komenigarria da animali taldeen sistematikan jarduten diren espezialistak izatea materialea jasotzen dutenak eta ahalik eta datu ekologiko gehien batzea.

710. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0020 Gero, lotsa galdu edo segurtasun gehiago hartu nuenean, neure izenez izenpetzen hasi nintzen eta Gazte Naizeko lankideekin, Ramon Saizarbitoria, Ibon Sarasola, Toledo, Mikel Lasa... Oso garai aberatsa izan zen hori, oso-oso aberatsa, pentsatuko duzue gutxi gora behera ze bitartekorekin eta nola iharduten genuen baina nik gogo onez gogoratzen dudan zerbait da, nahiz eta oso gogorra izan.

711. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0093 BASAMORTUAN egindako iharduna, alferrik galdutako sermoia.

712. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1988 0093 Inpresio hori ematen dit ETBz ihardun beharrak.

713. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak kulturtekaria 1989 0155 Oraingo honetan ez dugu Administrazioko itzultzaileek egundoko problemak dituztela eta eginaz jardungo.

714. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. oregi 0031 Eta On Jose Migelek berak etnologiarako bere joerari eta alor horretako bere ihardunari buruzko galderei erantzuterakoan berak eta unibersitate-giroko beste batzuk garai hartan aurrean zituzten filosofiazko arazoak aipatzea ez da harritzekoa.

715. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak a. urrutia 0137 Beraz nolanahi ere, egoera hau errekonozitu beharra dago eta era berean baserria eskuratzeko aukera dutenei laguntza fiskal hau eskaini, baserrian iharduteko asmorik badute bederen, asmo horren kontrola gogorki eginez, espekulazioa eta maula arras uxatzeko.

716. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. alkorta 0033 Okinek labe aurrean dihardute.

717. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0059 Arrazoi hau dela eta Herri sistimaren subirania lortzekoan geroztik erreflexibo mailako jarduna geroz eta aberatsago gertatuko da.

718. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. apalategi 0075 Halere, lurrak egiten duen lehen produkzioko bitarteko hori, historiaren jardunean emanen diren produkzioko tekniketan gertatuko aldakuntzekin, eta laneko indarren abilezian bilakaerarekin, hots, jakintzaz eta bere aplikazioko teknologiez, etabarrez, egindakoekin aberasten eta erlatibizatzen joan da.

719. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0067 3. Antzeko trebetasunak dituzten ikasleek elkarrekin ihardun dezakete.

720. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0121 Gonbidatuak borobilean eseriko dira gela erdian, eta aztergai bati buruz arituko dira, esate batera zergatik uste duten bolondresgoa inportantea dela Iparramerikan edo zergatik ihardun duten bolondres beren zeregin horretan.

721. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0121 Ikasleen ikaskuntza gehien bultzatzen dutenak emaile potentzialekin aurrez aurre ihardutea eskatzen dutenak dira.

722. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0121 5. Ikasleek egunean eta astean zehar @- erakundeen beharren arauera @- bolondres ihardun bitartean, garrantzizkoa da beren eskemak gogora ditzaten eta zitetara joan daitezen.

723. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0152 2 Bakarka nahiz binaka ihardunez, ikasleek.

724. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. iñurrieta 0173 Eskatu ikasleei bikoteetan iharduteko, batera, beren marrazkiak elkarri erakutsiz eta azalduz zergatik uste duten marrazkiak hitzei egokitzen zaiela.

725. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0051 Famili talde batek ziharduen botere politikoa era oligarkikoan, gisa honetan gero eta indartsuago, boteretsuago eta aberatsago bihurtuz.

726. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0089 Soldaduteria askok bezala, Ingalaterrakoak ere militar profesionalen agintzapean ziharduen, (...).

727. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak jauntxoak 0149 1842. urtetik 1862.era bitartean lantegi berri franko altxatu zen Donostiako udal barrutian; kare hidraulikoa (porlana), txokolatea, poxpoloak, argizaiak, garagardoa, haltzariak, sokak, eskabetxea, litografiak... tankera honetako gauzatan besteak beste iharduten zuten fabrikek.

728. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. zabaleta 0058 Pertsona hauek kargua har zezan animatu zuten eta berak hasiera batean gogo handirik ez eta kargua hartu nahi ezta bazebilen ere, haien ihardunari amore emanez, onartu egin zuen azkenean.

729. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak b. uraga 0074 Orduan, existentzialismoa indar handiz ziharduen filosofia zen, gaur ez bezala, dudarik gabe, filosofia horretako hainbat eta hainbat gauza guri ere geratu bazaizkigu ere.

730. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak sinonimoen hiztegia 0009 Haren etorkizunari bide eman nahirik diharduten lankide maratzen fruitu xumea.

731. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak elhuyar 0171
GAISOTASUNEKO GASTUAK
Pertsona edo entitate ordaintzailea
Zenbatekoa
FAMILI UNITATE BAKOITZEKO HAUTAZKO KENKARIA (7.000 pzta.)
ETXETIK KANPO IKASKETA UNIBERTSITARIOETAN DIHARDUTEN SEME-ALABAK (15.000 pzta.)
BIZITZA-ASEGURUETAKO PRIMAK (%15)(kenkarien gehienezko muga: 45.000 Pzta.)
Entitate Ordaintzailea
Zenbatekoa
.

732. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. zaldua 0042 Jolasak eta kirolak Vikingoak olgatzen dira lan egiten duten eran, sakonki ihardunez ahitu arte.

733. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0023 2. Tartekatze sozialaren lagungarri gertatuko den hezkuntza garatzea, gizaki berdinen partaidetzaren eta, bilakaeran erreferentzigune izan ditzan, helduen portaera-ereduen araberaz ihardutea.

734. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0023 Ikastetxean, ikasleek lantegi edo iharduera bakoitzean noiz ihardun behar duten mugatzea.

735. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0057 Gazte hauek, diharduten munduan beharrezko den zerbait bezala darabilte biolentzia.

736. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0089 Talde bezala, ikaslearen jarraipenean denok daukagun indarraren berri emana dago; horregatik, alor honetan ikus daitezkeen berezgarriak hartuko ditugu gai: Lan-saio batetan, ikasle bakoitzak zein iharduera hautatuko duen adierazten du, eta haren garaipenari ekiten dio; une horretan bertan hasten dira zailtasun zehatz eta pertsonalak azaltzen, eta honek ondorio gisa dakar lansaio horretan diharduen irakasle bakoitzak,*zuzeneko parte hartzea zain dezan, beharrezko laguntza emateko (fitxa osagarria azalpenak...), ikasleak berak iraun dezan aurrerantzean bere lanean.

737. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0187 Mendizorrozako Zuzendaritza Teknikoarekin eta bertan lanean diharduten pertsonekin dagoen tratua, zabala izan da eta elkarrizketa irekikoa, askotan beraiek gure gazteenganako interesa agertu digutelarik.

738. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0220 Prestakuntza honek, R. Feuersteinek eta gaian iharduniko irakaslek emaniko Teoria Egitural... (1986.eko iraila - 1987.eko iraila) horren gainean bi maila sortu beharra ikusi da.

739. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak osabide hezkuntza 1989 0220 Teoriaren ezagutzan eta Programaketaren aplikazioan sakondu ahal izateko, bi ikasturte hauetan barna, gaian diharduten irakasleek emaniko etengabeko mintegian hartu dugula parte esan beharra dago, bidebatez.

740. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak x. kintana 0054 Protozooak Badira, halaber, bakuola taupakorrak ere, uhaga moduan dihardutenak, beren betekizuna zelularen osmorregulazioa izanik.

741. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j.m. zunzunegi 0090 Izan ere, Jainkoaren-hurbilean, Berarekin ahal dugun eran jardunez, pixkana-pixkana konturatzen joan gintezke, haserretzen gaituen jainko hori, ez dela gugatik gurutzean bere bizia eman zuena, ez dela bere Gorputz eta Odol Santuak Eukaristian, maitasunaren ezaugarri, eman dizkiguna.

742. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak r. garate 0393 Ez du, bada, gizakiak, nahimenak, gauzen dinamika ahazten eta are gutxiago gauzen dinamikaren AURKA iharduten, baizik BESTERA, HEUREN NATURA BEREIZIAREN ARABERA eragiten: Bere zuhurtasuna, iharduketa bitartetzailean datza noski; zeren honek objektuak elkarren artean eta heuren natura bereiziaren arabera eragiten eta andeatu-erazten dituen bitartean....

743. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0147 Bestela adierazi ezean, ondoko lerroetan lehenengoaz bakarrik ihardungo dugu.

744. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0235 Merkantzien, zerbitzuen, norbanakoen eta kapitalen ibiltze askea, egiazko lehiaketa eta kanpoarekiko merkatal politika amankomuna ezartzeko Elkarteak harturiko neurriez lehengo zenbait kapitulutan ihardun dugunez gero, oraingo kapitulu honetan gorago aipaturiko bigarren ekintz multzoaz ariko gara gehienbat (izaera positiboko industri politikaz, alegia).

745. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0235 Gehienek, Elkartearen industri politikaz ihardutean, krisian dauden sektoreetan edo teknologia aurreratuko sektoreetan jarraitutako politikak besterik ez dute aipatzen.

746. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0235 Izan ere, teknologi politikaren garrantzia aintzat edukiz (bai izaera horizontalekoarena bai puntako sektore batzuk bultzatzeko denarena) eta, EABren onarpenaren ondorioz, EEETren titulu berezi batek politika horretaz diharduela ikusiz, teknologi politikaz beste kapitulu batean aritu nahiago izan dugu.

747. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0235 PYMEei dihoakienez, enpresa-mota hau ez da izaera industrialekoa bakarrik (zerbitzu-sektorean, adibidez, enplegu guztiaren %75ek PYMEetan dihardu), eta, hortaz, ez da guztiz zuzena industri politikaren barruan uztea.

748. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0275 Zergatik ihardun energiaren barne-merkatuaz apartatu berezi batean eta ez egin beste horrenbeste politika honen gainerako helburuez?.

749. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak m. navarro 0275 Batzordearen ustez, energiaren barne-merkatuaren burutzapenak ondoko arlo hauetan ihardutea eskatzen du: Arau eta erregela teknikoen harmonizazioan (adib. petroleozko ekoizkinen zehazpen ezberdinek iragaztegiei ekartzen dizkieten kostu gehigarriak ezaba daitezke zehazpen horiek harmonizatuz).

750. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak fisikaren historia 0188 Lanean ziharduten, teoria berria baztertuko eta zaharra berrindartuko zuen teoria bat agertzearen esperoan.

751. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak k. mujika 0185 Iraultzaileen itzulera eguneroko bizitzara Jean Mourouxek dioenez, lehen kristauek gazteriaren indarraz eta maitasunaren ezin egonaz iharduten zuten ".

752. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak uzei 0030 Inflamazioa edo hantura eta kongestioa gutxitu edo arintzeko balio duen edozein gai edo substantzia, zuzenean hanturaren arrazoien kontra ihardun gabe.

753. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0095 Astelenean, ezer pasa ez balitz bezela, lanean jardun zuten biak eta asper-asper egiñak erretiratu ziran txabolara, bakoitzak al zuanetik apaltzera.

754. 1969-1990 gipuzkera ahozkoak in: ustu ezin zan ganbara. txirritaren zenbait bertso eta gertaera 0116 Gure aita ere an izaten zan, Telleri-Txiki ere baita, ta lagun geiago ere izaten ziran, ola pixka bat jarduten ziranak, eta aiekin denakin ura bertsotan.

755. 1969-1990 gipuzkera antzerkia onaind 0069 Nere jardun aldi guziak alperrikako ziran, ba; ta zigorra, diru jabearen biotz ustelak ezarri dit.

756. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0103 - Euskeraz jardun arren, ez dute Euskal-erri zaarrarentzako ongi-nairik....

757. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. albisu 0167 - Elizkizun artara etorri nai zuala ta, gauean ere lanean jardun zuan gaixoak arrobian.

758. 1969-1990 gipuzkera antzerkia lab toe 0101 (Estanis ta Eloy eztabaidan diardutela).

759. 1969-1990 gipuzkera antzerkia a. arrinda 0041 Orain arte bere mandioak betetzen jardun det; emendik aurrera, beste baten mandioan nereak bilduko ditut.

760. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0138 Irabazteko asmotan jardun,
iñoiz azkenean zorra,
naiz giro txarra arrai ondoren
irtetea derrigorra,
arrantzan asi eta askotan
gero gaiñetik zigorra.

761. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0146 Bein antzeman ezkero
aldegin kalera,
jokatutzen jardun da
seguru galera.

762. 1969-1990 gipuzkera bertsoak joxe m. lertxundi 0146 Gu jarduten gerade
joko txukunean,
saiorikan onenak
aste-egunean.

763. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0013 Au da: zazpi milloi gizon auek zenbatzen kontetan asita, segundoko bi atomo zenbatu eta egunean amabi orduan jardun ezkero, 100 urterako lana izango lukete.

764. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak bizi oeo/5 0013 Otziko izar-arteko zabalerak pentsakor jarten ba gaitu, materiaren sakontasun onek kezkatu egiten gaitu; izan ere, ez diardugu orain urrutiko izarretaz, eskuartean darabilzkigun gauzetaz baizik: neure tint-ontziaz, neure liburuaz, neure aulkiaz eta olakoetaz baizik.

765. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak zug 0025 2. Ikastetxean ikasten ihardun beharrean, jolasean ari bagara, ez gara geu bakarrik denbora galtzen dugunak, besteei ere kalte egiten dihardugu.

766. 1969-1990 gipuzkera ikasliburuak erlijoeo/4 0040 Amabosteko ontan, beraz, iru illabeteko azkena da ta, Gabon-jaien zai gaudela, munduak ditun korapillo ta buruausteak askatzen jardungo dugu, anai arteko mundu baten edertasuna apurtu duten korapillo ta auziak askatzen ain zuzen.

767. 1969-1990 gipuzkera haur-/gazte-literatura e. zipitria 0117 Aur bat: arat onat, lurrean bailegon, josteta; arekin dut ene jarduna.

768. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0282 Ementxe dago Paulo doneak erbertarrei erakusten zienaren indarra, Moxen garaian Jainkoarekin jarduteko eratik aldegin eta Kristogana itzultzeko esaten zienean: Askotan ta askotara igarleen aoz Yainkoak gure arbasoei beiñola itz egin ondoren, aizken egunotan guri ere itz egin digu bere Semearen aoz.

769. 1969-1990 gipuzkera liturgia a. begiristain 0314 Iñolaz ere, Jainkoaren Seme guzialtsua agertu ziteken gizonak zuzentzera, lenago arbasoei eta igarleei agertu zitzaien bezela: aragi irudian burruka egiteko, jarduteko, bizi-lagun izateko, eskeñitako jana artzeko.

770. 1969-1990 gipuzkera poesia mantxola 0363 Begi ugari egoten dira
onelakoak ikusten,
ezagunen bat egoteakin
ez naiz batere arritzen
Bide zuzena eman bearren
okerra gabiltz ematen;
gero nolatan jarduten gera
bestei ontzeko esaten?.

771. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0044 Beste jardunik gabe, salosketa egiña gelditu zan.

772. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa saski-naski 1985 0044 Senar-emazteak alkarrekin jardun luzerik egiteke, artu Butzel`ek antzarra, eta an joan zan berriz ere azokara.

773. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño eltz 0009 Gaberdira arte jardungo zuen, berriz, aien parrandak.

774. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m.m. zubiaga 0088 Eta bitarte ortan bertan, zure ezagun batekin izan berri dezun jarduna eta artu bearra zeran erabakia, ezin bada!.

775. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa r. murua 0094 Sarritan ikusi oi zuan larrean zikiro eder ori gure lapurrak, baita sumatzen jardun nola eraman zezakean bere etxera iñor jabetu gabe.

776. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0145 Gai ortaz ere jardun giñan.

777. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa tx. garmendia 0049 Ala zion: Billabona`ko seme dan eta azkenengo ogei urteetan Ameriketako Miami`n apaiz-lanetan jardun dan Don Migel Arrillaga`rekin egindako alkar-izketa.

778. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa e.j. zubillaga 0148 Emeretzigarren eunkian (siglo 19) bere erdialdetik gora Argentina`ra etorritako euskaldunak erderaz mintzatzen ez zekitenak, ta kanpo lanetan jarduntzen ziranak beren alaba-semeak euskeraz ikasi zuten apurt, beren aita-amak beti euskeraz mintzatzen ziralako.

779. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. iturbe 0040 Elkartean lana egiteak izugarrizko aurrerakada emango lioke gure baserri labur hauetako jardunari.

780. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa i. linazasoro 0127 Zubia altxatzeko denbora luzean jardun zuten lanean, jubilautako plaentxiatarren laguntzarekin....

781. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa m. ugarte 0124 Gaindikoek ordea, azpi-jan usaia ongi arturik, eta aldi luzean buruan aztarka jardun ondoren, agindu zorrotza ematera beartu ziren, eta ogipekoek legepera erori bear, baldin eguneko irabazi apurra galdu nai ez bazuten.

782. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa ataño txori 0130 Aiek andik aldegiten zuten arte, pake-pakean musean jardungo zin.

783. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa uxola 0080 Lenago, sagardotegian, edan, ipuiketan ta abesten jarduntzen giñukan.

784. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0073 Neskatil au bezala jardungo zan Lillyan nere andregai maitagarri ura ere, berak nai ez-ta, iñork orrelako musu zikin bat eman balio.

785. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0079 Gure oorezko itza damaizugu, leialki jardungo dugula zure esanera frantziarren aurka, borrokak diraun artean.

786. 1969-1990 gipuzkera literatur prosa b. latiegi 0085 - Baiña berak ori lortu baiño len, guk, talkara joanez, bere itxasontzia arrapatu dezakegu, eta gero beste bien aurka joan, bai bait du Los Santos Emeterio y Celedonio Martiresek ordubete bere bi etsaien aurka jarduteko indarrik naiko.

787. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.j. bergaretxe 0010 Munduan bizilagun geiegi izango geran bildurrez, eten gabeko jardunean ari geran bitartean, eta ez ori bakarrik: gizakien kopurua nola mugatu asma-eziñik gabiltzan bitartean, ikusten ari gera pertsonen bakartasuna egunero eta aundiagoa gertatzen ari dala.

788. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. gaztañaga 0103 Aipa ditzagun Sakramentuak emateko otoitz eta jardun berriak ere: BATAIOA ta EZKONTZA nagusienik, baiña AITORTZA, SENDOTZA ta APAIZGINTZA ematerakoak ere euskeraturik dira.

789. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0053 Jardun ain gaitzari nola eutsi al izan zion galdera datorkioke mingain puntara edozeñi.

790. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0053 Jardun latz orren berri dakianak ezin, ordea, sinistu.

791. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0053 Adimena bitaratzeko, aldi berean bi eginkizunetan jarduteko, grazi arrigarria eman izan die iñoiz Jainkoak bere adiskide aundi oietako batzuei.

792. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j. goikoetxea 0053 Sarritan izan zuan Kardaberazek ori: aitorlekuan pekatariakin aritu, ta bide batez, Jesus Sakramentatuakin itzasperturik gozoenean jardun.

793. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. bastarrika 0029 Eta jolas onen jarduna antolatzeko, txapelketak eratu ta laterri-errien arteko leiaketerako taldeak moldatzeko, lengo urtean Inglaterran Orienteering`en Elkarte inglesa sortu zuten.

794. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak in: afrika'ko gerra. 1859-1860 0013 Bitartean, Zeuta`ko soldaduak eta inguruko moroak ikamikaka jardunak ziran alkarrekin: moroak españitarren lanak berriro desegin nai eta besteak eraso ta uxatu.

795. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0042 Ugaritze ori galerazi bearrak bizkortzen ditu oraingo beste alkar-izketa batzuk, nuklear leerketa guztiak debekatzeaz diardutenak, alegia.

796. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak j.l. zurutuza 0042 Ori dala-ta, Sobiet Batasunarekin beste itun batzuk eztabaidatzen jardun degu, kimika-izkilluak egitea ta gordetzea eta radiologi izkilluak asmatzea ta zabaltzea debekatuko duten itunak.

797. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak akes 0175 Emen eman bear nion azkena nere jardun oni.

798. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak onaind 0064 - Ederki. Gu ere geure egunetan orrelaxe jardunak gara.

799. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak etxabu 0306 Ta euskera ikasi ta aztertu ziarduela Hondarrabia`ko emakume batekin ezkondu baizan, beste iñungo izkera baiño emengoa ikasteko aukera obea izan zuen eta ala egin zuen.

800. 1969-1990 gipuzkera saiakera-artikuluak lek 0012 Azkue`k, euskeratik erderetarako Iztegi arrigarri bat berak bakarrik egin zigun bezela, gure oriatarrak, erderatik euskerara beste ainbeste ta geiagoko bat egin digu orain urte batzuek, berak bakar-bakarrik, dozena bat urtean, ordu libretan lan eginez bere lagunak afaltzen ari ziran artean, berak lan-ta-lan jardunez.

801. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0012 Ba, gauez, illargitan patata ateratzen jardunda, goizeko lauretan abiatu zan Berastegi`runtz, Belabieta`tik barrena, oñez....

802. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: errikotxia, itxaspe eta beste zenbait bertsolari 0145 Onako bertso auek, Errikotxiaren alaba Maria Joxepak (Andu, Orio) zekizkianak dira:
1 / Parra egin legiyoke
ardi txar dunari,
begiratu ezkero
nere jardunari;
batzuek iltzen zaizkit
beste asko eri,
ezin segiturikan
bere lagunari,
orra libertitzeko
nai aña komeri.

803. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0010 Aita, Jose Manuel, karlistentzat arma pasatzen jardun izan zan.

804. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0011 Au ere, aita bezela, nekazaritzan ez-ezik, bidegintzan ere askotan jardun zan; baita ikazkintzan eta baso-lanean ere, txabolan lo eginda.

805. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak in: franzisko iturzaeta bertsolaria 0012 Ala, Txirritarekin ere bertsotan jarduna zan Iturzaeta.

806. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak l. egia 0013 Nola jarduten dira amarekin bear-bezelako seme-alabak?.

807. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lek 0030 Izan ere, ume-jokuak ez dira ari-utsekoak, jardun-utsekoak; kantatuak izan oi dira, kantudunak, beren letrarekin eta beren melodiarekin; melodi-melodia, edo-ta lelo semitonatua bederenik.

808. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0072 Gero, jokuaren abiadura, jarduna, ekintza, mogimendua bizkor eraman; mintzaira, pentsaera, elkar-izketak sakon, zorrotz, bizi ta berezkoak sartuaz; (...).

809. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak lab 0130 Eta Carducci adiskidearekin jorraketan onela diardu: (...).

810. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak aste santua 1983 0011 Eta aal dela taldean, beti elkar adituz jardun dezaten, baitipat, batzar-buruak, monitoreek eta kantariek.

811. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0177 Alberdi`tar Raimundo`rekin, Azkoitia`ko Eliz Nagusiko kanpan-dorreko lan guztietan jardun zuan.

812. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak s. aranbarri 0231 Ez dira asko, Euskalerria`n, Alvarez Emparanza`k dionez (39), historia eta erlijioa pinta-gai harturik, jardun izan diran pintoreak, eta arrigarria da hau, benetan.

813. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0081 Kezka bat zuen espetxean zegoelarik: izterbegiena, edo-ta iñoren oker-utsak nai gaiztoz biltzen diardutenen aurkakoa.

814. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0234 Gure bertsolariarena dugu diosku Oteitza`k gure arteko jardunik garbi, argi ta sentikorrena (Quosque tandem...! 1963).

815. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak onaind 0234 Erantsi edo lot ezazu au antziñako eder-zaleen jardunarekin, eta or duzu euskal olerkirik bikaiñena, gaurkoa ta betikoa.

816. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak umandi 0017 Orrengatik ere eta Erri`arentzat bereziki, gogoaren neurri ta baranoan egin eta edatu bearr bere jokabide guztiak; lenengoz, orrela obeto yardungo du, ta gañera, orrela ere, bere izateari ongienik eutsi al-izango diolako.

817. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak b. latiegi 0350 Iñaki Deunak berak idatzia laga zuan bere Fede zuzenari buruzko XIII urrezko arauean: Graziaz jardutean ez da geiegi aipatu bear graziak bere izakundez duan fruitua emateko almena, almen ori geiegi azpimarratzen ba`da, gizakumea erejira jausi bait daiteke (...).

818. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jesusen jarraitzaile 1985 0020 - Aginduetan zeazki sakontzen ez jardun: oraingoz naikoa da azalpen labur bat.

819. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl i 0020 Zenbat iakintsu, ludi zabaleko ikerlantegietan, xorrikuspegiz, ezabizien izkutukiak aztertzen diardute, begietako argia galtzeko zorian?.

820. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0672 Gaurregun, ezitzaz iotzen da asierako baserle ura, erle etxekoitua bai deritzaio, ala ere, biziztilari ainbatek, egi-egiz, diotenez, erdietxekoitua besterik ez dagoala genesake, eundakako mendeen burura gizonak erlezaintzan iardun arren, ezilan ontan, aldaketa aundirik ez bai dio eragin eletxo eskurakaitz eta biurri oni.

821. 1969-1990 gipuzkera saiakera-liburuak jkort erl ii 0833 Erleei orlako aukerarik ez emateko, arreta biziak artu bearko ditu bada erlariak eta garaguriña urritzen doanean, eultza arakatzen ere, luzaro iarduterik ez dauka, ezta laukirik lurreratzerik ere eta miatutako eultza zirrikitu txikienik ere gabe itxi duala ziurtatu bearko du.

822. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0008 Hemen Carmelo Baldan
egingo naiz jardun,
honetan ari bait naiz
beti gau ta egun;
bertsotan bildu gara
bis {makina euskaldun.

823. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0048 Sufrimendua eta hainbat neke
nola ipar hala hego,
aldapa hori gainditzerikan
ez ote dugu espero?
Gure mundua eraikitzeko
Jainkoa jarri zen bero,
sei egunetan lanean jardun
atsedenaldia gero...
Ondo ginake berak egina
ondo zainduta balego.

824. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak eskolarteko bertso viii 0048 Baina oraindik iritsiko da
denok nahi dugun eguna,
lanerako prest jarri gaitezen
badago zertan jarduna...
denok batera jaso dezagun
geuk izorratu duguna.

825. 1969-1990 sailkatu gabeak bertsoak bertxapel 1986 0144 Sarasua.
Bertso kontuan daude
horrenbeste gradu,
ta hoiek puskatzea
dago gure kargu,
juraduak al duen
zintzoen dihardu,
jarri zaite humila
ta izan ondradu,
hemen batek al duna
onartu behar du.

826. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0006 a) Enpresek errendimenduak neurtzeko sistemak badituzte, aurrerantzean aplikatzen eta kalkulatzen jarraituko dute hitzarmen hau indarrean egote datara arte egiten jardun zuten era berean.

827. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0008 Hortaz, berauen kobrantza osorako eskubidea izateko jardunean egon beharko da enpresan honako denboraldi hauetan: - Udako Paga, Urtarrilaren 1etik Ekainaren 30era.

828. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1989 0003 Gidari-Hartzaileentzat jardunaren bukaeran luzatzen diren denborak, atzerapena MATXURA, ISTRIPU EDOTA ERREPIDE ETENAgatik emango balitz, apartekoak izango dira.

829. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0008 @- Azpil bat ihardun berean lan egiten duten hamar pertsona bakoitzeko.

830. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0008 @- Komun bat ihardun berean lan egiten duten 25 gizonezko bakoitzeko, eta beste bat 15 emakumezko bakoitzeko.

831. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak gao 1990 0004 Era guztietara, obran kontratistaren Ordezkari gisa ihardungo duen pertsona izendatu beharko da.

832. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 Taldeek txistu eta danbolinaz lagundurik ihardun beharko dute.

833. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0001 2. art. Kapitulu honetako atal bakoitzeko, proposatuko diren ordezkariak udalerriko ikastetxeren batean jadanik proposaturiko funtzioan diharduten personak izango dira.

834. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0002 14. art. Barrutiko Eskola Kontseilu bakoitzeko Hezkuntza Ikuskaritzaren ordezkaria Bizkaiko Hezkuntza Lurralde Ordezkaritzak izendatuko du, iharduteko eremua dagokien udal barrutiarekin bat etorriz duten ikuskarien artetik.

835. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak bao 1990 0003 Heziketa maila bi ematen dituzten Ikastetxe Kontzertatuetan, ikasle kopuru handiena duen mailan joko da lerrokatutzat Gurasoen Elkartea, Irakaslegoa ordu gehien diharduen mailan eta ikaslegoa bere heziketa mailan.

836. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 [EUSKO Folklore sortu zanetik igarotako irurogeitasei urteotan, Eusko Folklore osotzen ebezan orriak lenengo eta geroago [Anuarioak, bere ikerketetan eta Euskal Erriaren ikasketa ekintzetan eten aldi batzuk izan dabez, batez bere izandako gudateak eta beste ezbear batzuekaitik, baiña dana dala oraindiñokarren zutunik diardue elburua aldatu barik Euskalerriaren alde lanean.

837. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Geroago, Frantziako Edesti-aurreko Bazkunaren ordezkari lez, aldi aretan, bee aldeko Pirineoetan ziarduan lanean, bere ikasketak, gerra aurreko urteetan lez, Alemanian eta beste Laterri batzuetako Ikastegi Nagusietan burutuz, azkenean Sorbonako Ikastetxe Nagusian jakite-sail edo arlo zeatzetako ikasturte batzuk eginaz.

838. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Euzkadira barriro, 1.953. urtean etorri zan, bide batez Salamancako Ikastetxe Nagusiko irakasaulkiaren ardurea bereganatuz, eten barik bere ikerketetan jardunaz, gaurko eta geroko etnografo belaunaldi guztiontzat, aintzakotzat izan bear dogun gizon-eredu eta maixu paregabea dakusgularik beregan.

839. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Sarritan esan da, ez errakuntza ikaragarrizkorik barik, On Joxe Miel Barandiaranek ez dauala, gerora begira, ikertzaille talderik sortzen jakin, bere lan arrigarri guztiak, belaun aldi barriak ez sortzerakoan, jarraipen biderik barik geldituaz, baiña zorionez, aipatutako baieztapena ez da egia eta ostantzean ortxe daukaguz berak Euskalerri zabal guztian sortu dabezan ETNIKER BIZKAIA, ETNIKER GIPUZKOA, ETNIKER ARABA, ETNIKER NAFARROA eta abar, taldeak, Euzkadi guztian zear lanean diarduela, ainbat eta ainbat etnografi lan egiñaz.

840. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Edesti-aurreko ikerketan jardun eben Arantzadi-Barandiaran-Eguren irukoteari esker, Euskal Erriko edesti-aurre arloan ardatzik nagusien eta garrantzitsuena izan dogulako, ainbat azterketa eta ikerketa ikusgarrien ondorioak Santimamiñe, Lumentxa Urtiaga eta beste toki askotako artzuloetan ikusi geinkez, eta baita Aralar, Aizkorri, Urbasa, Urbasa... eta ainbat tokitako jentillarrietan.

841. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Azkenez, On Joxe Miel`ek bere bizitza luze eta aberatsean zear jardundako ikerketak eta argitaratutako lan ikaragarriak izango ete dau inoiz Euskal giza semeongandik bear dauan esker ona?.

842. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 ZORIONAK bada On Joxe Miel, zuk ospatutako larogei eta amazortzi urteokaitik eta... ESKERRIK ASKO ainbat urtetan zear egindako ikerketei esker, etnografi zaleori zeure eredu eta jarraibideagaz, geure Erriaren alde lanean jarduteko zabaldu dauskuzuzan ainbat ikerbide zabaltzearren eta batez bere Euskalerri guztiari eta zeuk sortutako ETNIKER TALDEEI zeure lanaren bitartez itxi dauskuzun lan arrigarri eta ikusgarriagaitik.

843. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak zubk 0001 Gauza bat nai, nai eta jai au umeentzat jai guzurtia zala ta, geroago etsipena eroaten eutsena zala ta jardun, gero ta arrokeri geiago igarten da oparietan.

844. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1988 0001 Zazpiek, Daniel Landart gai-jartzaile dela jardungo dute.

845. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1990 0001 Aipatu artikuluak, Mariano Ferrer-ek duen telesaio ezagunari buruz jardun dihardu, berton Barberá, Barandiaran eta Mintegi errektoregai aurkezten zirelarik.

846. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Ingeniari eta ekonomilaria, gaur egun Zorroagan Zientziaren soziologia irakasten dihardu.

847. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1988 0001 Etxenikeren ustez, bera Gobernuan zegoenean sorturiko Euskararen legeak argi eta garbi jartzen du euskararen alde diharduten erakundeei eman beharreko laguntza Gasteizko Gobernuari dagokiola, laguntza hau ez gauza berezia bezala baizik eta beste erakundeei laguntza ematen zaien bezala eman behar zaie.

848. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Alemaniako telebistatik ere aipatzen zen Gernikakoa munduko albistegian, orduan Alemanian lanean ziharduen gernikar baten anaiak segurtatu digunez.

849. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1989 0001 Goizpartean eta arratsaldean Lazkao Txiki eta Agirre bertsolariek ihardungo dute eta eguerdiko 12etan Plazan jarriko den tantai gainera ea nor igotzen den ikusteko aukera izango da, asto karreraren aurretik.

850. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. auzmendi 0001 Ordurako garbi genuen honako hau: Bileran parte hartu ahal izateko nahitaezko baldintza bi, alde batetik kazetaritza munduan ihardutea (tituluaren edo gabe!) eta, bestetik, euskalduna izatea.

851. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egunk 1990 0001 Hemezortzi urtetan herritik kanpo banderak irabazten ihardun duen oriotarra ekarri dute berriro ere Orioko Arraun Taldera.

852. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak tx. garmendia 0001 Inbirigarri dira benetan Uranga`tarren jardunak, arritu giñan aien ingurun eguna pasa gendunak.

853. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 II.- Horregatik, I Izenburuak, 3. atalean egiten den oinarrizko aldarrikapenetik abiatuta, lortu nahi diren helburuak (4. atala) eta euskal herri-agintaritzen ihardunaren zegun izango diren oinarrizko irizpideak (5. atala) dakartza.

854. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Izakera bereko beste ezein legetan bestelako xede guztiak teknikaren aldetik lortzen zailak izateaz gainera desegokiak gertatzen badira, are gehiago hain naroa, ugaria, oldarkoia eta aunizkuna den kirolaren alorrean, giza-jakintzaren eta ihardunaren askotariko sailak biltzen ditu eta.

855. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Horrekin batean, eta xede horien zerbitzurako lanabes gisa, Legeak, Soin-Hezkuntzarako Erakundearen aribidea suztatuz hasi, eta hezkuntza eta ikerketa-egitarauarekin jarraituz soin-ekintzapideari eta kirolari datxezkon enpresaritza-ekintzapidezko sail zabal baten iharduna araupetu eta horiei arta egin beharrerainokoak ohartematen ditu, ekintzapide horiek kirolzaleen eskubideak ahalik eta ondoen aldezteko beharrezkoak izan daitezen baldintzen menpe jarriz.

856. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Kirol-Baterakundeentzat, alderantziz, lehengo jaurpideei eutsi eta, are gehiago, Jaurlaritzari unean-unean Baterakunde baten sorburu izan daitekeen berarizko kirol-moeta bat osa dezaten ihardunak zehazteko eskua ematen zaio eta, hori, Konstituzioarekiko epai-aburupidetzaren arauera Legeak Baterakundeei arduralaritza-alorreko herri-egitekoak ematen dizkiela jotzen delako.

857. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Eta horretarakoxe, bai Euskal Herriko Herri-Arduralaritzen ihardunen arteko elkar-egokitasuna eta lankidetza hobeki zehazteko, bai kirolzaleek bertan bere ordezkotza izan dezateneko erakundeen bidez kirol-politika tajutzen eta aurrera eramaten eskuhartu dezaten sortarazten da, hain xuxen, Kirolaren Euskal Kontseilua, aholkuak eta argipideak emateko eta eztabaidaketarako eta jarraibide egiteko goreneko ihardutze-sail gisa.

858. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Bigarren Atala.- Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa-Sailburuak Sailaren iharduna arteztu, antolakidetu eta zaintzen du.

859. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 b) Sailaren Diruegitamuaren Aurregitasmoa antolakidetu eta gertatzea, eta gainontzeko Sailekin, Erakunde eta Izaikiekin antolakidetzaile gisa ihardutzea, ondare eta diruegitamu-gaietan.

860. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0003 e) Sailordetzaren Arduralaritza-Atalen eta atxikita dituen Arduralaritza-Atalen ihardunerako oharpide, adierazpen eta erabakiak ematea.

861. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 b) Itunepeko ikastegiek Irailaren 8ko 293/1987 Dekretoa eta erabilgarri dituzten gainerako arauak betetzen dituztenaren Ikuskaketa, bereziki, herri-diruen zertarakoari, ikaste-sariak jasotzeari eta Eskola-Batzordeak benetan eratze eta agitz ihardutzeari dagozkienetan, dirubide-ekonomiazko zaingoaren alorrean Herriogasun eta Dirubide-Sailak dituen ahalmenen kaltetan gabe.

862. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0005 f) Sailordetzaren Artezkaritza guztien iharduna ikuskatze eta antolakidetzea, egitamuak behar bezala betetzeko.

863. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0006 g) Sailordetzaren Zerbitzuen eta hari atxikitako arduralaritza-atalen ihardunerako artezpideak, adierazpenak eta erabakiak ematea.

864. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0006 Hamaseigarren Atala.- Hezkuntza-Sailburuordeak Teknika-Ikuskaritzaren burugoa du; Ikuskaritza hau agintez eta ihardutzez Sailordetzaren menpe egongo da eta, bere ihardunetarako, teknika-lantalde batez lagundutako Ikuskari Nagusi bat atxikita izango.

865. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 Hemeretzigarren Atala.- Ikastegien Artezkaritzak, Hezkuntza-Sailburuordeak utzi diezazkionez gainera, honako egiteko hauek izango ditu: - Unibertsitatekoez besteko ikastegiei buruzko egitamuketa, horien kokatze-tokiak finkatzea eta irakaskuntzako nahiz besteko lanari-beharrak zehaztea Lanarigo-Artezkaritzarekin elkarlanean; ikastegien agizko ihardunari datxekion guztiari buruzko erizpenak emanez.

866. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 Hezkuntza-alorreko giza-talde ezberdinek ikastegien ihardunean esku hartzeko bultz egitea.

867. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0007 - Ikastegien ihardun egokia bermatzeko arduralaritza-neurriak hartzea.

868. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0008 f) Sailordetzaren Arduralaritza-Atalen eta atxikita dituen Arduralaritza-Atalen ihardunerako artezpide, adierazpen eta erabakiak ematea.

869. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0009 - Sailaren Tegi, Zerbitzu edo idazguetan egin daitezen ihardunez arduratu eta, hala badagokio, horiek onartzea, norbanakoek edo Sailaren menpeko ez diren erakundeek suztatutakoak izan daitezenetan.

870. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0010 - Ordezkaritzaren eta bere menpeko Tegien Diruegitamua gertatzeko, ikuskatzeko eta arta egiteko ihardun guztiak aurrera eramatea.

871. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0010 - Sailaren Tegi eta idazguen ihardun eta eginkortasunarekiko goste-azterlanak egitea.

872. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0010 - Lurralde-Ordezkaritzaren idazgu eta atalen barne-eraentza eta behar bezalako iharduna ikuskatzea.

873. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0011 - Hezkuntza-Berrikuntzaren egitamuei eta Irakaslegoaren Hobekuntzarako ihardunei bultz egitea.

874. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0001 Guzti horregatik, Herrizaingo-Sailburuaren saloz, Jaurlaritza-Batzarrak 1988.eko Uztailaren 20an egindako berarizko bilkuran aztertu eta onartu ondoren, honako hau ERABAKITZEN DUT: Atal bakarra 1.- Kalte-haztapen eta Neurri-aurkezte Batzordea sortarazten da, oraintsuko ohiz besteko euri-jasen ondorioz Euskadiko zenbait eskualdetan sortarazi den egoera aztertu eta haztatzeko, eta bai sortu diren beharrei erantzun eta kaltedun gertatutako alor eta ihardunak bere onera itzuliarazteko behar adinako neurrien saloak aurkeztu diezaizkion Jaurlaritzari eta bere kideei.

875. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 - Dekretu honen 7. atalean zehaztutako lehentasunezko eremu barneko ekintzetan ihardutea.

876. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 Azken kasu honetan, aipatutako enpresarteko iharduerak ondorengo helburuetarikoren bat izan beharko dute: - Ekoizpena edo ikerkuntza-egitasmo batean bateginik iharduteko asmoz bi edo gehiago enpresaren artean eginak izatea.

877. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1988 0004 B) Laguntza-eskaria egin baino ekonomia-urtealdi bat lehenago eratuta eta iharduenean egotea.

878. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Laugarrena.- Lanutzialdian egon eta lehiaketa honen ondorioz ihardunera birsartzen diren irakasleek, Lekualdaketa-Lehiaketarako deia egiten duen 1988.eko urriaren 27ko Aginduko (azaroaren 8ko EHAA) hamazazpigarren oinarri arauean aipatzen diren agiriak aurkeztu beharko dituzte irailaren 1etik 30era.

879. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1989 0001 Proposamenen Eredua: Lizitatzaileek aurkeztuko dituzten proposamenak ondoko eredu honi egokituko zaizkio:... Jaunak/Andereak... egokitza duenak eta... N. A. N. duenak, gaitasun juridiko eta ihardutekoaren jabe delarik, bere izenean (edo...(r)en izenean......-ren bidez egiaztatzen dudanez)......ren...(e)ko... Aldizkari Ofizialaren... zenbakian argitaratuta jakinik... datarekin... eta bertan parte hartzen du hitzematen duelarik Proiektu Teknikoan...ko obrak administratiboen plegua.

880. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 5.- Gaieztasun eta inkonpatibilitate kausaren batetan ere sartuta ez egotea, Administrazio Publikoetan lanean ari diren langileen inkonpatibilitateei buruzko 53/1984 Legean ezartzen denaren arabera, kargu publikoren bat edo Lege horretan aipatzen den aukera-eskubidea betetzearekin ezbateragarri den ihardun pribaturen bat dutenen kaltetan gabe.

881. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0005 Deialdi, oinarri-arau eta horiek eta Epaimahaiaren ihardunek sor ditzaketen administrazio ekintza guztien aurkako inpujnazioak sartu ahal izango dira, Administrazio Prozeduraren Legean ezartzen diren epealdien barruan eta erara.

882. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 Irailaren 26ko 1888/1984 Erret Dekretua eta ekainaren 13ko 1427/1986 Erret Dekretua ikusita, ondoko hau ERABAKI DUT: Euskal Herriko Unibertsitatearen 1990eko maiatzaren 4eko Erabakia (irailaren 3ko Estatuko Buletin Ofiziala eta irailaren 14eko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria), zeinen bidez Gizarte-Zientzien Didaktika jakintz arloko Unibertsitate-Eskolako Irakasletitularren Kidegoko 36. eta 37. plazak hornitzeko lehiaketa ebatzi behar duen Batzordearen osakera argitaratu bait zen, zati batean baliorik gabe uztea, zozketa publikoaren ondorioz izendaturiko kideei dagokienean, hain zuzen ere, eta lehiaketarako deialdia Estatuko Buletin Ofizialean argitaratu zeneko egunean iharduneko zerbitzuko administrazio-egoeran zeuden karrerako funtzionarien artean zozketa berria egin dezala eskatzea Unibertsitateen Kontseiluari.

883. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1990 0001 IRALE programako ihardunetan 1990-91 ikasturtean parte hartzeko onartutako ikasketa-elkarteen zerrendan, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariaren urriaren 31ko 218. zenbakian argitaratutakoan, huts egin zela ohartuta, egokia den zuzenketa egiten da ondoren.

884. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Bapo, baina besteok ere ez dihardugu, gero, potrok jotzen.

885. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Baina Euskal Herrian Euskaraz taldeak jakin beharko luke: 1.- Zorionez edo zoritxarrez, euskalgintzan ari garen zenbaitzuk zer egiten dihardugun badakigu, eta ez gara inoiz EHE-k zer esango digunaren zain egon; are gutxiago ezer esango digunaren bildur.

886. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak lab 0001 Ez dago eskubiderik Lizardi'ri omen egitera deituak izan eta gaizki esaka irriz jardutea.

887. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1983 0001 Euskal Hizkuntzaz, literaturaz eta kulturaz etengabeko lan bat egin du eta egiten dihardu gaur egun ere euskaraz nahiz erdaraz, gerraondoko euskal aldizkarien berriztatzean zerikusi haundia izan zuelarik.

888. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Uste horretakoak dira hezkuntza, sailean, eta hezkuntzaz kanpo, lanean diharduten irakasle asko.

889. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 Europara begira jarri baino ez dago, ez genuke ezer asmatzen jardun beharrik.

890. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1986 0001 Urtero legez Euskeraz Egin Taldea izenekoaren ardurapean antolatu dan ikastaro honetan Ohoko bigarren zikloko 275 neska-mitilek parte hartu dabe, urtean zehar ikastoletan dihardutenak ezezik, baita osterantzeko ikastetxe eta eskoletara joaten diranak bere.

891. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak amatiño 0001 -D.: Sarritan badirudi bakoitza bere aldetik ari dela eta, bitartean, Hizkuntz Politikarako Idazkaritzak ere berea egiten diharduela.

892. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Aitak eta anaiek ere jarduten zuten kantari.

893. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak x. mendiguren b. 0001 Akats batzu gramatikazko usadio hedatuenaren aurka buruz-buru doazenak dira, beste batzu orain arte euskarak adierazi ez dituen errealitateak euskaraz lehendabiziko aldiz adieraztean nabarmenki egiten diren hizkuntz estilistikaren bortxaketak dira eta beste zenbait puntutan Euskaltzaindiak erabaki dituen komentzioak ez kontutan hartzetik eta oraindik erabakizun direnetan koherentziarik gabe jardutetik sortzen dira kritikakizunak.

894. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak matx 0001 Deustuko unibertsitatean, Donostiako campus-ean Irakasle Titularra da Filosofia eta Letretan, Euskal Filologian diharduelarik, Euskal Testuak I deritzan arloa irakasten.

895. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak m. ugalde 0001 Klasea eman behar eta ez testurik, ez euskal materialik, inongo laguntzarik gabe, diharduen irakasleak leher gaizto egiten du etsipenaren amildegian jausteraino.

896. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak deia 1987 0001 Harrezgero hementxe dihardugu gure izatea bizi eta erakusten.

897. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1977 0001 Elkarteok tokian tokiko herritarren eskaerak ongi ezagutzen dituzte eta erreibindikazio horik udaletxetaraino ailegarazten ihardun dute, askotan, Eibarren kasurako, erantzunik jaso ez badute ere.

898. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1979 0001 Azkenik eta oraingoz, eskoletan edo ikastolan zenbait urtez ihardun dutenak.

899. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1982 0001 Bi egunien jardun zeben, sasi artiak, presak eta iñundienak erregistatzen, baina alperrik.

900. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1985 0001 Biarnoko bi kontseilarik ihardun zuten Prefekturari kritika eginez, orain arte kalteak zenbatzeko bilerak ez bait ditu burutu.

901. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Isa Condek bestalde zera eman du aditzera, alegia, herrialde horretako indar politiko guztiak, ezkertiarrak nahiz eskuindarrak, iraultzaileak zein atzerakoiak egungo egoerak bultzaturiko baldintzetan dihardutela, hau da, bitarteko politiko legalak erabiliaz.

902. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Orain arte, nik dakidala behintzat, eta gure herriko edonork berdin berdin, inor ez da bitarteko militarrez baliatu, ez bada boterean dihardutenak, eta hauek sarritan erabili izan duten indarra errepresio basatia burutzeko, 1.984. urtean gertatu zen legez, adierazi du Isa Condek, urte horretako apirilaren 23, 24 eta 25ean, Nazioarteko Monetar Fondoak hartutako erabaki baten ostean denda txikietan lapurretan zebilen jendearen kontra tiroka hasi eta ehun lagun baino gehiago hilik suertatu zirela gogoratuz.

903. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak egin 1986 0001 Egoera tamalgarri honen inguruan hainbat eta hainbat aditu sail eta alor guztietan lanean dihardute krisialdi ekologikoaren kausak, eraginak eta irtenbideak astertu asmoz.

904. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak vozeusk 1984 0001 Behar bada orain arte jardun gara lanean eta usten genuen erantzun sakon emango.

905. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak a. arozena 0001 Gaur egun berriz, gure Gernika'rekin zerikusi aundia duan ezkero, berorretzat jarduteko une egokia dirudi.

906. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Gaurko politikoen jarduna ta garai bateko bertsolariena, berdin-berdiña da.

907. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Ikastegi horrek iharduna zezaneko Agindua baliogabetuta eta eragite-indarrik gabe gelditu, eta berriz irekitzea nahi izanez gero, Guztizko Hezkuntza-Legea eta Ikastegientzako baimenen alorrean horren osagarri diren bete beharra leukakela.

908. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 81-7-30-eko Jaurlaritzaren Legeko 40garren Atalak dioenaz baliatuz, Sail honetako Lanbide-Sailburuorde Jaun T. Argiari, lege horren 26.1 Atalaren indarrez Lan-Sailburuak legez eskuratutako agintepideen iharduna ematen zaio hamabi hilabetetarako, agintepideok legezko nortasundunekin eta herri-legepeko erakundeekingo laguntza eta lankidetzarekiko hitzarmenei buruzkoak izan eta Uztailaren 6ko 85/1981 Dekretoz onartutako Eusko Jaurlaritzaren Lan-Sailaren Ihardutze-Araudiko I Idazpuru, 2garren Atalburu, 3garren Sail eta a) zatiarekin zerikusia dutelarik.

909. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Saioak gehienezko 30 minutuko aldi baten gaiaz hitzez ihardutzea izango dira, bai gogoetapide-gaitasunari eta bai horren irakaspen-azalpenari ere balio emango zaiela.

910. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 7.2. Hitzezko ihardun hori euskeraz egingo da, eta Epaimahaiak lehiaketakideak euskeraz irakasteko duen gaitasuna neurtuko du.

911. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 3. Baltzua sortarazterakoan izendatutako arduradunek Legeak jartzen duen gehienerako aldi osoan ihardungo dute bere karguan, eta bestela izendatutakoen manualdiak Biltzar Nagusiak bakoitzean jarri dezan epe-muga izango du eta hori, bietan, behin eta berriz birrizendatu ahal izatearen edo Biltzar Nagusiak noiznahi hoiek kentzea erabaki ahal izatearen kaltetan gabe.

912. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 1. Arduratze-Batzordea bere Lehendakariak dei eginda edo Batzordekideen herenak eskatuta bilduko da Baltzuaren ihardunerako komenigarri izan dedin guztietan, eta hiru hilabetez behin gutxienez.

913. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Autonomia-Estatutoak eta Jaurlaritzaren Legeak eskuratu dizkidaten ahalmenen ondorioz, honako hau
ERABAKITZEN DUT:
Lehenengo Atala.- José Luis Robles Canibe Jaun T. Argiak, Garraio, Elkartzepide eta Itsasarazo-Sailburu izateari utz diezaiola onartzea, Jaurlaritzari eskainitako ihardunegatik eta Euskadi erakunde gisa indartzeko emandako zerbitzuegatik ezkerrak emanez.

914. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1982 0001 Autonomia Estatutoak eta Jaurlaritzaren Legeak eskuratu dizkidaten ahalmenen ondorioz, honako hau
ERABAKITZEN DUT:
Lehenengo Atala.- Carmelo de Renobales Vivanco Jaun T. Argiak, Zuzentza-Sailburu izateari utz diezaiola onartzea, Jaurlaritzari eskainitako ihardunegatik eta Euskadi erakunde gisa indartzeko emandako zerbitzuegatik ezkerrak emanez.

915. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 8. Diputatuen Kontseiluko Batzarraldietarako deiak egin eta hauetan Lehendakari ihardutea, Gai-Zerrenda finkatzea, deliberazioak zuzentzea eta hauek bukatutzat eman edo etentzea.

916. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 9. Sor daitezkeen Diputatuen Batzorde Ordezkatuetarako deiak egin eta hauetan Lehendakari ihardutea, aurreko atalean aipatutako ahalmen beretsuez.

917. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1984 0001 - Bere zerbitzuen barne-erakuntzari eta ihardunari buruzko oroidazkiak egitea eta artezpideak ematea, eta bai hari atxikitako arduralaritza-banakoenei buruzkoak ere.

918. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 - Tegiek ihardutzeko edo horiek erroldean sartzeko baimena eman aurretik agiri-paperak eskatuko dira eta Apirilaren 24eko 1119/1975 Dekretoan eta 1980.eko Uztailaren 28ko Ministeritza-Aginduan adierazitako ikertaldiak egingo dira.

919. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1985 0001 Euskal Herrian ihardun eta baimenik ez duten abere-gune, zaldiketa egiteko tegi eta laguntzarako abereen suztapen eta zaingorako tegiek, hiru hilabeteko epearen barruan, dagokion Erroldeko Arduradunari bertan sartzeko beharrezko agiri-paperak aurkeztuko dizkiote.

920. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1986 0001 4.- Gizarte-Ekintzak direlakoei buruzko proposamenak:
- 1985.ean ihardun izanikoari buruzko txostena.

921. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 Urriaren 8ko 306/1985 DEKRETOA, Kiroletako Klub eta Elkarteen eraketa eta jarduna araupetuz.

922. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - Euskal ikasliburugintzan diharduten eta beharrezko lege-nortasunez horniturik dauden argitaletxeak eta egile-editoreak izan daitezke soilik laguntza jasotzaile.

923. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - a) Bizkaiko Eritegiz Besteko Sikiatria-Tegietan iharduteko Erizaintzan berariz gaitutako O.T.L. (Osasunketa-Teknikari Laguntzaile) edo Erizaintzan Agiridunentzako lantokiak honako hauei izendatutakotzat aldarrikatzea:
- M. Angeles Bernaras Aguirrezabala A., honako puntu hauekin 60,26.

924. 1969-1990 sailkatu gabeak egunkariak ehaa 1987 0001 - Bizkaiko Eritegiz Besteko Sikiatria-Tegietan iharduteko Gizarte-Laguntzaileentzako lantokiak honako hauei izendatutakotzat aldarrikatzea:
- Esther Ruiz de Aguirre Gonzalo And., honako puntu hauekin 71,76.

925. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Eta Gasteizen, lastima bada ere Alaves soilik daukagu, behiala glorioso izengoitiz ezaguna eta orain Abetxuko bezalako auzotaldeen kontra edo abizen izena duten Sodupe bezalako taldeen aurka jarduten dena.

926. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eguna 1990 0001 Euskadiko Selekzioaren ofizialitatearen premia luzatzen diogunean, egun, Athleticen atezainak entrenatzen diharduen Zarautztar honek zera dio: Ofiziala izan dadin lortzeko lehenik eta behin borondatea behar da, eta borondate hori denok erakutsi behar dugu, kirol mailan ahal diren partidu hoberenak eginez, joko maila onena erakutsiz eta ahal izanez gero, ez bakarrik hemen, atzerrian ere jokatzeko aukerak bilatuz baizik.

927. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. zabala 0002 Baxoerdi bat atera orduko, aldamenekoaren kontuari adina, diximuloz, haruntzagoko bezeroen Parrokiano, cliente ihardunari Hizketa, solasa kaso egingo nion; haien esamesei jaramon nengion Kasu egiten nion beti.

928. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak p. esnal 0001 Ura ere pagatu gabe, nola edo ala eskapo egin omen zuten, eta beintzat aiek ere itzegiten jardunak.

929. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Arazo honetaz, aipatu atzo gauez Real Madridek bilera bat izan behar zuela asuntuari buruz iharduteko, Ezkurrak batzar honi buruz deus ez bazekien arren.

930. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1988 0001 Bustingorriren inguruko zarata, Barcelonak berak ezarritako interesari baino prentsari datxekio kulpa Ezkurrak; hori hala izanik ere, Johann Cruyff Iruñeara dator igandean Bustingorri zuzenean ikusteko amorrazioz, eta horrek nahiko seinale gardena dirudi brometan eta txantxetan iharduteko fitxajeari buruz.

931. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0001 Gaur egun burrukan dihardutenek, gartzelaratuek, esiliatuek eta gordeta bizi direnek gure omenaldia jasoko dute.

932. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1989 0002 Kriston dunppinga egiten digute lumaren profesionaleei hutsarteetan literaturan dihardutenek, ez bait dituzte ekitaldi gogor hontan neurastegiaren irteera ala greziarren katarsisa aurkitzen, baizik eta nahiko harrokeria zekenak esaerak konpontzera bultzatzen dute.

933. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Asmo txalogarria auxe, benetan! Gaizo-zuztraiak sarritan ixil-ixillik eta miñik emon gabe azpi-lanean jardun oi dirata.

934. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gmant 0001 Eta 42 urtetan, izkuntza ori ekian erriari, ziñeste egiak eta bizitzea irakasten yardun eban.

935. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1973 0001 Zertan jardun, Mujika`ren Iztegia goraipatzen? Lenengoa ezagutzen duanak, ba-daki nolakoa dan.

936. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1975 0001 Geienak, oraintzu sortutako euskerearen burrukan, erri-bidean diardue, baiña ba dira ugari beste alderdikoenak be.

937. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Euskerea, gaztelerea, ta euskal-jakintzan jardungo dabe.

938. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak agur 1974 0001 Bere asmoz, liburu au batxiller nagusia ikasten diarduen gazteentzat ei da, baiña beste alde batetik, utsune aundi bat beteten dau euskal kulturaren barruan: Euskalerri`ko lurrari buruzko azter lan sakona egin eta gure Erriaren Lutesleti orokor arloan argitasun barriak emon.

939. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Filolojiazko jardunak Otero Pedrayo eta gu

940. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Sustrai gai ortaz bait diardu gorago aitatutako HOMAXE liburu ortan.

941. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak azurm 0001 Ez dau merezi Yugoslaviako izkuntza arazoak luzeago jarduterik.

942. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 4. Behinolá euskaldun izandako lurraldeekin loturak hersteñ diharduena.

943. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak anait 1972 0001 Bitartean, nola fruturik eman, ikastoletan eta alfabetatze ikastaldietan sartzen diren orduek? Euskal pedagogo eta irakasleek bakarrik ez dute hitza; Euskal Herriaren etorkizun berriaren alde dihardugun guztiok dugu hitza.

944. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. arregi 0001 Euskaldun bakoitzak ba omen du gizon menturazaleareñ zerbait, atzerri ezezagunetarako bidea hartzeko, edo mendi eta ibar zuloetan zehar kontrabanduan iharduteko.

945. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. landa 0001 Aldiz, dagoeneko lan aktibo eta konstruktibo batetan (eta ez esan, mesedez, kemena jarri ordez enerjia jartzeagatik hizkuntza hondatu egingo denik) diharduenari jipoia eta lurrak jo arazi.

946. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. uria 0001 Alegia, krisis guztien gainetik eta kritika guztien azpitik hor dihardu jira eta bira, bere indarrak lagunduko al du euskararen sokatira!.

947. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. uria 0002 - Poesi errezital pare bat izan dugu eta azken bileretan gauza teknikoetan besterik ez gara jardun.

948. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1986 0001 Fronte honek borroka armatuan dihardu Turkia aldeko Kurdistanen eta dagoenerako hainbat ekintz armatu burutu du.

949. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. agirretxe 0001 Eta erri artan sortzen diran zenbait problema emakume auen iritzi ta alkarteko jardunarekin konpondu bear dira.

950. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1983 0001 Bein baiño geiagotan esan dugunez mirariz bezalatsu atera izan da GOIZ ARGI ainbeste urtez: idazlanak sortzen zituztenak berak izan dira bestelako irarketa-lanak eta gaiñerakoak ere egiten jardun bear izan dutenak.

951. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0001 Orrela jokatuz, lendakaritza Alderdi batena baiño geiago Euskal erritar guzientzako erakundea zela aitortzea nai zan, eta nere eginbidean jarritako uste ona adierazi zidaten, nere esku usten zelarik bear nituen lan-kideak aukeratzea, nigan jarritako uste onari erantzuten saiatu naiz Jelzale jatorra izanaz eta nor zein den begiratu gabe, Euskal errikide guzien zerbitzuan jardunaz.

952. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak r. zapirain 0002 Lau urte buruan, nere aldetik beintzat, Alderdiaren asmoarekin bat egiñik jardun naizela eta berarekiko zintzo jokatu ondoren Alderdiaren disziplinara lotuko nautela esatea, bere garaian nigan jarri zuten uste ona galdu egin dutela adieraztea ainbeste dalako neretzat.

953. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1984 0001 Alare batzuek, atsedena artu bearrean, ateak itxita eduki bai baiñon barruan lanean jarduten dira; basoak garbitzen, ormak txukuntzen, kontabilidadea egunean jartzen edo ta beste milla komeri egiten.

954. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j.a. arrieta 0001 Eta nahiko alamen, alamein, stalingrado eta hiroshima badugu geure herri honetan bestela ere, horrezaz gain gauero geure burua irakurketa-saio oinazetsuekin nekarazten ihardun beharrik gabe.

955. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak habe 1983 0001 Eta kontrako neurririk hartu artean, hortxe ari dira, eguneroko jardunean.

956. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hemen 1987 0001 Mobilizaziotan laguntzen dion bakar batzuk izan ezik, beren burua zuritzeko erabiltzen dutenen propaganda hutsa da erakunde askoren iharduna.

957. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak punto y hora 1985 0001 Eta dagoeneko, besteak beste, Egin eta Deia-ko zuzendariak eta beste kazetari batzu euskarazko berriak zabalduko dituen agentziaren projektuak prestatzen dihardute.

958. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. zulaika 0001 Baina hor daude Julio Caro Baroja bezalako gutxi batzuk, beste edozeren gain zeregin intelektualaren jardun apala eta arriskutsua bizitzea erabaki zutenak.

959. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak dv zabalik 1986 0001 Ekintzarik sonatuena abesbatzaren emanaldia eta dantzarien jarduna baldin baziren ere, horiez gain ere izaten ziren pinturako erakusketak eta beste zenbait ekitaldi.

960. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. egaña 0001 Pentsatzen jarri naiz, eta ez dakit normala den ala ez, ez dakit ondo ala gaizki dagoen emakume baten aurrekaldeaz hainbeste jardutea.

961. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak a. lertxundi 0001 Oraingo oilagorra akotatua duelako, oilagorra ala Debako zisnea den ongi berezi ez duelako edo tiroka ihardun behar jokabide demokratiko tristeari ere bizitza osoan eutsi ezin omen zaiolako.

962. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zubk 0001 Ango jesuita bategaz orduetan bere kezkak agertzen jardun ondoren, arek esan eutsala: Ai, txotxo! Gaurko gauzak! Ondo ikusita dagoz emengo goraberak.

963. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1977 0001 Jakintza-bide au, errigintzako bidea da, lan onegaz Erria egiten diardugu.

964. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Orain potolo zaparrote au ikastetxetik at dabil ta zoriontzaz eskutitz bat idazten diardu mundu guztiak gura izan, agurtu ta billatu ta zerbait adierazoten dauan berba orretzaz.

965. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zer 1986 0001 Elburu oneik eurai lez niri eragiten daust igesari emoteko; iges neu nazanetik, giro-ingurua guztiz ostean itzi dot-eta 15 urte neukazala etxetik abiatu ta zentzukizun, biotz-ikara, oar-ikasle niarduan.

966. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak etxabu 0001 Ta egun baten apal ostean jan ontziak garbitzen niarduala, ate otsa izan zan osaba Donato'nean.

967. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1972 0001 Mezatara gehiago ez joatea erabaki zuen emezortzi urteko mutillaren aita nahigabetuarekin izketan jardun nintzan lehengoan.

968. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. elustondo 0001 Geure buruari arrika ihardutea da hori.

969. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. agirre 0001 Orain arte nekazaritzan jende gehiegi jarduteak ematen omen zion kezka gobernuari; laster ez al da izango buruhausterik aundiena gazterik ez dela gelditzen ikustea?

970. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Ekintzaz, eta ekintza bilutsaren balore nagusia aipamen melodramatikoak maiz irakurtzen ditugun garai hontan, politika eta kulturaren zentzu iraunkor eta zuhurrago batetaz zerbait esan lezateken izkribuez jardutea on deritzat, eta horretarako, Josep Pla katalandar idazleak Barcelonako Edicions Destino argitaldariaren bitartez argitara eman berri duen Francesc Cambó liburua pixka bat aztertu nahi nuke.

971. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Josep Pla, Catalunya eta beste toki askotan politika eta literaturgintzan jardun izan den jende asko bezela, abokatu da; baiña ez du ofizio horretan iñoiz lanik egin. Periodismoa izan zen, eta izan da orain denbora gutxi arte, bere ogibide, eta literatur eginkizunaren oinarri nagusiena.

972. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. lete 0001 Baiña azkenean bai lege hura eta bai Solidaritat ankaz gora joan ziren, batasunaren aurkako aurrerakoiek ez baitzuten zankadilla jartzea eta erretolikan jardutea besterik egin.

973. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak e. kortadi 0001 Balenziaga jostun handiaren dibujo batzuk atzeman zituen arte. Izerdia, lana, urte askotako ihardunak gaztetasunez, alaitasunez eta ametsez beteriko modeloak, gonak eta frakak atzematera eraman zuen haren eskutik emakumeak poesiarako eskubidea eskura du.

974. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Bestela, beste ezer gabe, basoerdi baten inguruan hitz handiak esaten dituena gelditzen da giza-uren bezala, eta lanean gogor diharduena, gizagajo bat bezala.

975. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1974 0001 Horregatik zenbait kanpoan geratuko da ate haundiaren ondoan atejoka diharduelarik.

976. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0001 Kanpainan ihardun duten guztiei eskerrak eman zizkien, eta Telesfororen abestia aipatu zuenean, txalo ugari bildu zituen.

977. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak i. salbidegoitia 0002 Batek baino gehiagok komentatu zuenez badirudi Oskorriri kopiatu diotela (Urko, Gorka eta Gontzal beren taldeekin ihardun zuten).

978. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... aizu! 1988 0001 Badira sei urte Bermeoko arraunlari taldean diharduela eta hain bat txapelketa eta sari irabazi du, bai estatu eta bai nazioarteko mailan.

979. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Urrondon etxea barristatzen diardue kanpotik.

980. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 IÑAKI
Mingaiñ txarrak ezin dira
egon oi pakean,
biotz onen zoriona
garraztu naiean.
Utzi zaiezu miztorrei
beren jardunean.
Erleak lorerik lore
ibil oi danean,
eztu eztirik jasotzen
lokatza artean.

981. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1989 0001 Oria-nagusin etxea barriztatzen diardue.

982. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Inork gutxik gogoratzen du, adibidez, Pariseko Maiatza hori baino lehen, beste Maiatz bat gertatu zela, Bretanian hain zuzen, non bertoko Askapen Frente armatuak borroka bizian ziarduen.

983. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... herria 2000 eliza 1988 0001 Izpiritualitateaz dihardugunean, indibidualkeriaren irudipena edo herri borroketatik eta besteetiko konpromezutik aldentzearen irudipena jasotzen dugu.

984. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j. lezamiz 0001 Horrexegatik eta ikastaroa amaitzear dagoelako larri eta presaka dihardut egun.

985. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.e. ginto 0001 Hiru egunez egon zen zabalik, bertara hurbildu zen jende ugariak hainbat kontsulta eta eskabide egin zituelarik, etengabe Erakusketan ziharduten arduradunen laguntzaz.

986. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... a. loidi 0001 Kontsumitzaileak ere bazkide dituen kooperatiba honek iharduera kontsumerista sustatzen dihardu, kontsumitzaileen eskubideen alde lanean, arlo horretako heziketa bideak urratuz, horren adibide ditugularik hileroko EROSKI aldizkaria eta EROSKIDE eranskina, eta 1988an egin ziren 1254 formazio ekinaldiak.

987. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... lankide 1989 0001 Vicente Henche Fundazioak Lehiaketa bat antolatzen du grafikagintzan dihardutenen lanak hobatzeko helburua bultzatu nahirik, Sariketarako oinarrietan irakur daitekeenaren ildotik.

988. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... unescoalb 1990 0001 Egoitza Bonnen duen Aleman Errepublika Federaleko Unescorako Batzorde Nazionalak egin zuen lehenengo plana, berak bait dihardu proiektuaren koordinatzaile lanetan, eta Unescoren Konferentzia Orokorraren onarpena jaso zuen plan horrek 1985ean.

989. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Etxebarrin 10 neska-mutil diardue ezkontza aurreko ikasketak (kursilloak) egiten.

990. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Abadearen jardun guztiak baño, amaren jokabidea geiago zan arentzat.

991. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 Udaguena zan ta baserritarrak arto batzen ziarduen.

992. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0001 -¡Au dok ona, au!, ziarduan bere barruan.

993. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Gau-belan gizonezko batzuk gelditu ziran ta ziarduen euren artean: ¡Ze eriotza ederra izan daben: ezelako miñ ta estutasun barik!

994. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1957 0002 Barinaga'ko San Pedruetan goizeko ordu bietan arrantzako zierduenak, neurriz edan ba eben, ez ziran olan ibiliko.

995. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gure erria 1972 0001 Adorrixan lan aundiak egiten diardue ta kortan azkenengo aurrerakuntzak sartuko ditue.

996. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... g. arrien 0002 goian: espartingillea
beean: eltzegillea
eskuman: Zeanuri-ko eungillea aintxiñako lan au zelan egiten zan adierazteko jardunean.

997. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... redención 1975 0002 Zuzentasunaren alde diarduenak, bakearen alde diardu.

998. 1969-1990 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... p. larretxea 0002 Milaka langile diharduten lantegi erraldoi batetan lanegiten dut.

999. 1969-1990 sailkatu gabeak literatur prosa lore kontu 0116 Harik egun batzuetara, Kofradian lanean ziharduala, mutil morrosko bat heldu zan, eta Erremonen galdea egin eban.

1000. 1991> bizkaiera antzerkia zubk 0154 (Libe'k bere karta irakurten diardun artean, Zori eta Bego, barruko atetik umeari begira ta kontu kontari igarriko dira).

1001. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0048 Barrez diharduana.

1002. 1991> bizkaiera ikasliburuak gure aita/2 0048 Barrez diharduana.

1003. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00006 Urten egin dot nire oinei ibiltea, bizitzan aurrera egitea galazoten eutsien zingiratik. Hegaz dihardut txoriak lez eta nire besoak ez dabe ezelako hormarik joten.

1004. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00025 Badira lan hutsal eta sentsazionalistak, zehaztasun historiko itxurapean, Jesus hil ez zan gizon lez aurkeztu eta haren bizitzea beste lurralde batzuetan luzatzen dabenak, haren biztuerea ukatzea interesatzen jakelako, hilobitik ihes egin eta Sortaldean ezkutatu zala esaten dabenak. Eleberriak dira, horreetako batzuk balio literariodunak, baina Zesarri buruz jardun eta historikotzat emon gura dan eleberria ezin daiteke kokatu Amerikan datu barik.

1005. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00025 Benitez-en lanak eta bere Troiako Zaldia eleberriak, Jesusi buruz dihardue baina, faltsutu egiten dabe, OHEak (objetu hegalari ezezagunak) dagozalako lehenengo mailan.

1006. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00034 Samurtasun handiz bere umetxoa zaintzen ziharduan ama baten ondotik igaro zan.

1007. 1991> bizkaiera ikasliburuak danok senide 00034 Aldizkarien kiosko baten ondotik igaro zan, irakurri zituan egunkarietako titulu batzuk eta konturatu zan, hantxe egoala Kristoren aurpegia, lurraren arrasean, uriaren bihotzean, munduaren bihotzean pilpiratzen diharduan bizitzan.

1008. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0025 Behin baten, baserri baten, txarria hilteko lanak egiten ziharduen: porruak eta kipulak txikitzen, gero arroz eta guzti egosteko.

1009. 1991> bizkaiera haur-/gazte-literatura txantxangorria 0060 Ama barriketan ziharduan bitartean, Begoñak bere amak ez ebala dana ondo gogoratzen uste eban.

1010. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00010 Irakasleak gaiari buruz ziharduala ia lokartu nintzoan.

1011. 1991> bizkaiera literatur prosa m.a. mintegi 00010 Materiala aztertzen ginarduan: sokak, linternak, ordezko pilak...

1012. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0159 Batetik, olako jardunetan nabaitzen daben poz eta atsegiñak eragiñik doaz, eta gaiñera oraindiño euren buruari gogor egiñez onoimenetan sendo egoterik eztabe lortu.

1013. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0159 Orregaitik euren jardun orreetan uts eta ez egiteko asko egiten dabez; geroenean bere, bakotxak berak artu dauan oituraren erara jokatzen dau; eta oneik, onoimen sendorik lortzeko astirik izan eztabenez, nai ta nai ez, umeak lez, makalik ibilli bear.

1014. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0159 Au argiago ikusteko eta asibarriok jardun orreitan aurkitzen daben atsegin eta erreztasunagaitik onoimenen bidean zeinbat uts egiten daben jakiteko, ostera bat egingo dogu zazpi pekatu-buruetatik, pekatu-buru bakotxean egin oi dabezan ainbat oker banan banan erakutsiz eta or ikusiko da euren jokabidea zeinbateraiño dan umeenen antzekoa; baita au ikusiko da zeinbesteko onurak dakazan bere gero azaldu bearko dogun gauak, arimari uts guzti orrein garbi-ikuzia egiten deutsola.

1015. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0159 1. Euren burua Jainkoagazko gauza eta jardun guztietan ain gogatsu eta zoli dabillala ikusita, gauza santuak berez apaldu egiten daben arren, asibarrioi eurak igarri barik arrokeritxoa sortzen jake, euren buruari eta jardunbideari eder eritxita.

1016. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0090 Bada olako arimarik, bere burua Jainkoaren mende itxi eta laguntza ori artu bearrean, oztopoak ipinten deutsoenik, sentzunik barik jardunez, edo jarki bearrez, arako umeen antzera, amak besoetan eroan nai, eta eurak lurrari ostikoka eta negarrez, ezetz eta ezetz, oiñez joan gura, eta olan ibilterik ez, eta ibiltekotan, umearen takatakatxoan.

1017. 1991> bizkaiera literatur prosa akes 0122 Olakoentzat, Jainkoaren adiskidetzat dagozanentzat diardut.

1018. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0015 Bazkaldu, kartetan jardun, afaldu.... dana do' pardin, ume; beharrein, jan da lo... da akabo!

1019. 1991> bizkaiera literatur prosa aititeren mokoa 0015 Mundua ulertu beharra daukazu zuk ere; ikusi eta entzun, eta gauzen zergaitiak bilatzen diharduzu...

1020. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak l. baraiazarra 00008 Horregatik plazetan bertso-kantari jarduteko bere anaiak baino eragozpen handiagoak izan zituen;

1021. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak txondorrak 00062 Ikazkintza lanean hainbat urtetan jardun zuen; Josepa Gorosabel bere emaztea ere aritu zen langintza horretan.

1022. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak x. amuriza 00311 Dei bat hara, beste bat harago, bitartean neure errepasoak egiten niharduen, zer izan ete zeitekeen, zeren aurrez prebenitu behar nintzen, eta ez neban lorratz garbirik aurkitzen.

1023. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak l. uruburu 0200 Halan da ze, atalik adierazgarrienak aztertuko ditugu eta honeen inguruan jardungo dogu.

1024. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak i. gaminde 0077 Ikastaro hauetan parte hartzeko esan zidatenean, ikastaroen helburua gramatikaz ihardutea izanda ere, bai gramatika eta bai dialektologia biak lotzeari interesgarri eritzi nion; hori dela eta, erlatibozko perpausak aztergaitzat hartu ditut, baina ez orohar, esparru linguistiko zehatz batetan erabiltzen direnak baino, Txorierrin hain zuzen.

1025. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak amoroto 0061 Euren ekonomiaren zatirik mardulena lehenengo sektoreak osotzen dau: honen barruan ekoizpena exportazinora begira barik bertako kontsumorakoa zan, holan merkataritza, beste sektore ekonomiko garrantzitsua, ezinezkoa bihurtzen zala, ardaoa saltzen ziarduan tabernaren batetara mugatua.

1026. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0007 Baita gazteen eziketan diarduen katekista ta irakasleentzat be lagungarri ona izango jakela deritxogu, Ebangelioaren barrunbeak gaztei erakustekoan.

1027. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0056 Apal eta pobreai, biotz garbi ta bigunai, zuzentasunaren eta bakearen alde burrukan diarduenai, samin eta negarpean bizi diranai, bere jarraitzaille guztiai zeruko erreiñua eskaintzen deutsen Jaungoikoa.

1028. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak f. beobide 0252 Umetxo eta gazteen biotzetatik uxatzen diardugu.

1029. 1991> bizkaiera saiakera-liburuak markina-xemein 0207 XVII. gizaldian berreregi egin eben eraikina Martin Lexardiren zuzendaritzapean; Etxebarri elizateko lurretan egon arren Markinako aginpidetzakoa dan Santa Engrazi baselizan be jardun eban.

1030. 1991> euskara batua antzerkia x. diaz 0239 Ez bi hauek bezain txotxoloak, noski, egiazko piratak, ankerrak, beti lapurretan eta gezurretan zihardutenak.

1031. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0015 KARMELE: Zuk bezala berriketan jardun da, hoiek ere ez.

1032. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0015 BENITA: Ez, baina, beste gizonezko horrek, jardun dio zerbait esaten beraren emazteari.

1033. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0030 JOXEPA: Jendearen jarduna gehiago izango da, beste askotan bezala edo bestela beraren ametsak.

1034. 1991> euskara batua antzerkia i.e. odriozola 0055 Agure zahar horrentzat prestatzen jardun dudan kafe pozoindua edan du.

1035. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00044 Txikiak direnean haur askok bakar-bakarrik jolasteko ohitura dute, luzaroan iharduten dira bakarrik, gizarteratze-jarraipideak ikasten dituzten artean.

1036. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak hezkaraudia 1999 00074 Gure ustez, profesional orok, dituen argumentu pertsonalak alde batera utzita, bere iharduna justifikatzeko gai izan behar du, alabaina ez edonolako teoria batetik abiatuta, baizik eta gure lanbide-arloan guztiek onartzen duten eta ustez hezkuntza-premiei erantzuteko bikainena den teoria bat oinarri gisa hartuta.

1037. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 1. Administrazioko organo batek gai baten gainean ebazteko eskumenik ez daukala ikusten badu, jarduna zuzenean bidaliko dio bere iritziz eskumena duen organoari, herri-administrazio berekoa bada.

1038. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 2. Prozeduran parte hartzen duten interesdunek, ebatzi beharreko gairen batez arduratzen ari den organora jo dezakete, organo horrek bere eskumena baliatzeari utzi eta eskumena duen organoari bidal diezaion jarduna.

1039. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00077 2. Kide anitzeko organoek deiak egiteko araubidea erabaki dezakete, jarduteko arauetan ezarrita ez badaukate.

1040. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00105 Eskaera, idazki edo komunikazio batean interesdun bat baino gehiago bada, interesdun horiek espresuki adierazitako ordezkari edo interesdunarekin egingo da egin beharreko jarduna; eta ezer adierazten ez bada, berriz, idazkian agertzen den lehenengoarekin.

1041. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00203 85. artikulua. Interesdunen jarduna

1042. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00217 2. Ebazpenen betearazte materialeko egintza agintzen duen organoak interesdunari jakinarazi behar dio administrazioaren jarduna baimentzen duen ebazpena.

1043. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak herriadminlegea 1999 00291 2. Dagokion administrazioak, kaltedunei ordaindu ondoren, erantzukizuna bere kabuz eskatuko die bere agintari eta gainerako langileei, baldin eta dolu, erru edo zabarkeria larria egon bada beren jardunean.

1044. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00381 2.- Nolanahi ere, bere ihardunerako barne-Araudia ontzat ematea Kontseiluari dagokio.

1045. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1984-1986 00502 Ondasunen horniketa edo zerbitzuak egiteko xedez, merkataritza, industria, artesautza edo liberal jardunen eremu barruan egiten den edozein eratako komunikazioa da publizitatea.

1046. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00157 Egoera horrek, alde batetik, Estatuko eta horren Erakunde Burujabeetako eraketa periferikoek dituzten estamentuek autonomi Administrazioak eratutako zerbitzu eta organu berriekin batera jokatu beharra ekarri du eta, bestetik, Administrazio honen eta honen zerbitzuan diharduten langileen arteko zuzentza-mailako modu askotako harreman ugari, horien errejimenak eta egoerak, ahaleginak egin baldin badira ere, modu askotakoak izaten jarraitzen dutela.

1047. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ellegeak 1987-1990 00361 Lege honek herri-ariel eta prezioen jaurpide izango diren oinarri-irizpideak jarri eta ariel guztien banakako antolakuntza egiten du, horiek geroan eskuratu daitezkeen ihardun eta zerbitzuei datxezkien arielekin erabili ahal izatearen kaltetan gabe.

1048. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0276 Behin koperatiba desegin eta gero, kudeatzaileek ordezkapen- eta kudeaketa-lanetan jarraituko dute, kalterik ez ekartzearren soilik, baina kitatzaileak izendatu orduko, koperatibaren inbentarioa eta balantzea sinatuko dituzte, kitapen-aldiaren hasiera-egunean jarrita eta kitatzaileak jardunean hasi baino lehen, eta beren lanei utziko diete.

1049. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0276 1. Kitatzaile bat baino gehiago dagoenean, haietako bakoitzak taldekide moduan jardun beharko du.

1050. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak koperatiben legea 1993 0340 1. Profesionalen zerbitzu-koperatiba, beren kontura lan egiten duten artisau, profesional edo artistez osaturiko koperatibak dira, helburuak hauexek dituztela: hornidurak, zerbitzuak edo lanak eskaintzea edo bazkideen jarduerak edo hauen emaitzak erraztu, ziurtatu edo osatzeko eragiketak burutzea, ekonomia, teknika, lan, ekologia, antolamendu eta jarduneko arloetan.

1051. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0013 Horren ondorioz, martxoaren 8ko 34/1983 Dekretuaren bidez sortutako ihardun-antolakidetegiak ihardunean hasi ziren eta babes zibilerako politika bereziaren garapenari ekin zitzaion.

1052. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak larrialdilegea 1996 0055 2.- Arriskuaren nolakotasunak edo zabalerak, larrialdi-egoeraren garrantziak edo martxan jarri beharreko zerbitzuek eta baliabideek bakoitzari dagokion planean aurrikusitakoak gainditzen dituztenean, larrialdiaren beharrei jarraiki lurralde-plan zabalagoa jarriko da martxan, bai diharduen administrazioa osagarrizko baliabideak ekarriz sendotzeko lanetan, bai lurralde-plan zabalagoan egiteko horietan diharduen agintariak ihardueren zuzendaritza eta koordinazioa bere gain hartuz.

1053. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak aurrekontuak 1995 0038 Halaber, Entearen iharduna indarreango araudiari lotzen zaiola adierazi beharko da bertan.

1054. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00020 Kontseilua Berdineangoa izango da, eta ihardun dezaten sindikaritza-erakundeen izeneko zazpi kidek, erakunde hoien ordezkotza-indarraren arauera, eta ugazaba-bazkunen izeneko beste horrenbestek osatuko dute, boto-eskubiderik gabeko Lehendakari eta Idazkariarekin batean.

1055. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00020 Ihardun dihardutenak adina ordezko izango dira.

1056. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00020 Ihardun diharduen kide bakoitzak boto bat izango du.

1057. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00024 c) Aldian-aldian Kontseiluaren Zerbitzuen ihardunaren berri eman dakionekoa, eta ihardun hori eginkorrago izan dedin bere iritziz egoki diren buzipenak egitea.

1058. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak lanharreman 1998 00032 h) Urtean behin, gutxienez, Kontseiluaren ihardunari eta Autonomia-Elkarteango lan-egoerari buruzko kontu ematezko txosten bat egitea, Lan-Harremanen Kontseilu Osoari aurkeztu eta horrek bere onarpena eman diezaion.

1059. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00091 2. Modu berean jardungo da Autonomia Erkidegoak behin-behineko kupoaren kopurua zehazteko orduan zituen eskumenen batzuk ez baditu uzten. Hala gertatuko balitz, kupoa dagokion kopurua beste handituko litzateke.

1060. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak ekonomia ituna 00091 Sortzen diren ezberdintasunekin, aurreko lerroaldean zehaztutako moduan jardungo da.

1061. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00023 Dena den, zenbait kasutan zigortzeko ahalmena beste organo batzuen eskuetan egongo da, ondorengo egoeretakoren bat gertatzen baldin bada: jarri beharreko diru-zigorra organo horrek jarri ahal duena baino handiagoa baldin bada, edo arrazoi materialen bat baldin badago, esate baterako legez kanpoko jarduna udalaz gaindikoa izatea, edo, bestela, lurraldeak zerikusirik ez izatea, edo organo horrek (alkateak) kontrolatu ahal izateko arazo bereziak edukitzea.

1062. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00043 d) Hirigintzako plangintza egin eta lan horiek aurrera eramaterakoan, solidaritate, berdintasun eta arrazionaltasunezko irizpideak erabil daitezela zainduko dute, hirigintzaren garapena orekatua izan dadin eta horrek drogamenpekotasunak agertzea eragin dezaketen beste eragile batzuk gainditzeko eragile gisa jardun dezan.

1063. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak droga 1998 00043 Era berean, laguntzako eta gizarteratzeko programa publikoetan enpresek ere lankidetzan jardutea bultzatuko du.

1064. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00116 3. Jatorriko kategorian benetako zerbitzu-aldian emandako denbora kontatzeko, iharduneko zerbitzuko egoeran emandako denboraldiari, aukeraketa-bidea gainditu bada behintzat, kategoria horretan sartu aurretik egindako praktika-aldian igarotakoa gehituko zaio, eta kendu, gaixotasunek edo lanetik kanpoko istripuek eragindako bajan emandako denboraldia, lizentziez baliatzen emandakoa eta kategoriak bere dituen zereginak ez betetzea dakarren beste edozein egoeratan emandakoa.

1065. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00140 3. Funtzionariek, lanpostu bateko behin-behineko ihardunean dauden bitartean, lanpostu horri dagozkion lansari osagarriak eta, beti ere, norbere graduari dagokion lan-izendapenagatiko osagarria jasoko dituzte.

1066. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00178 j) Funtzionariak ihardutea derrigorrezkoa duen egintza edo egoera larrietan berehala ez laguntzea.

1067. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak polizia 1998 00220 110. atala.- Aurreko atalean aipatu diren zereginak betetzerakoan, Miñoien, Foralen eta Mikeleteen sekzioetako funtzionariak, ihardutez, dagokien Foru Aldundiaren menpe egongo dira.

1068. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00025 Bestalde, barruko jardunari dagokionez, bateratzearen hobetze-prozesuak pixkanaka-pixkanaka zabaldu egin du Europako erkidegoei emandako eskumenen kopurua, dagoeneko asko diren berrikuntzako hamabi itunen bitartez, eta erakundeen sarea behar berrietara, eraginkortasun eta demokrazia handiagora egokituz (MANGAS MARTÍN, A.: La dinámica de las revisiones de los Tratados y los déficits estructurales de la UE: reflexiones generales críticas, A.A., Hacia un nuevo orden internacional y europeo. Ed. Tecnos, Madril 1993, 1055-1066. or.).

1069. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00051 Kontseilu Europarra urtean gutxienez bi aldiz bilduko da, Kontseiluko burutzan diharduen Batasuneko estatuko edo gobernuko buruaren lehendakaritzapean.

1070. 1991> euskara batua administrazio-idazkiak europabi 00125 1.- Barne-merkatuaren jardunerako beharrezkoa den neurrian Erkidegoko estatuen politiken koordinazioa sustatzeko. Diru Lantaldea sortzen da, eta aholku-emaile izango da.

1071. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00371 Karaktere bera mugatzen duten bi aleloak modu berean edo desberdinean jardun dezakete eta horren ondorioz, bi egoera sorraraz ditzakete:

1072. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00371 - Indibiduo bat karaktere bati dagokionez homozigotikoa (garbia edo purua) dela esaten da bi aleloak berdin-berdinak direnean eta, beraz, modu berean jarduten dutenean.

1073. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00371 Ilar-landarearen kasuan, adibidez, loreen kolorea zehazten duten bi aleloek purpura-kolore modura jardun dezakete edo biek kolore zuri modura.

1074. 1991> euskara batua ikasliburuak biolgeol/dbho 00371 - Indibiduo bat karaktere bati dagokionez heterozigotikoa dela esaten da bi aleloek desberdin jarduten dutenean.

1075. 1991> euskara batua ikasliburuak fiskim/dbh 00156 Korronte alternoan elektroiek joan-etorrian dihardute etengabe norabidez aldatuz.

1076. 1991> euskara batua ikasliburuak gizarte zientziak/dbh 00028 Datazioaren garrantziaz ere jardun gara eta gure planetaren iraupenaz zientzilariek uste dutena ere zerbait aipatu dugu. Baina historian zehar honetaz guztiaz iritzi desberdinak egon dira.

1077. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00191 Gainera, soroetan eta artisautza lanetan iharduten zuten eta seme-alabak hazten zituzten. Herrixkako ekitaldi guztietan hartzen zuten parte. Nekazariak tunikaz eta kalamuzko edo artilezko kapaz janzten ziren.

1078. 1991> euskara batua ikasliburuak inguruaren ezaguera/5 00191 - Zertan iharduten zuten?

1079. 1991> euskara batua ikasliburuak a. garro 00164 Orain artean mintzaren zati batean gertatzen den despolarizazioz ihardun dugu.

1080. 1991> euskara batua ikasliburuak kultura klasikoa/dbh 00151 Demostenes (K.a. 384-322) Demostenes hizmotela izan omen zen gaztetan. Arazoaz ondo jabetuta, egunero jarduten zuen erreka ondoan hitz egiten, eta ahoskera trebatzeko bide bat bururatu zitzaion: hitz egin bitartean harri-kozkorrak sartzen zituen ahoan. Bere kemen eta eginahalari esker garai guztietako hizlaririk hoberen eta ezagunena bihurtu zen.

1081. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 00097 Izan zuen, hala ere, goi mailako hezkuntza zabal eta sakona, gizon ikasia, letra gizona genuen eta, Bordeleko Unibertsitatean Zuzenbidea ikasten ihardun ondoren, postu garrantzitsuetan kokaturik ikusten dugu: lehenengo, Zuberoako sindiko edo diputatu; geroago, nafar aberats batekin ezkondu ondoren, Nafarroa Behereko Parlamentuko abokatu.

1082. 1991> euskara batua ikasliburuak j.r. etxebarria 00081 Gaur eguneko ikerkuntzak erregaiak erabat erretzeko teknika berriak garatzeko bilaketan dihardu, horrela energia ahalik eta ondoen aprobetxatzeko.

1083. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0013 Kazetaritza, nonahi jazo den gertakaria jaso eta ahalik eta zabalen eta azkarren hedatzeko jarduna da.

1084. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0026 5. Seguruenik, egunkari horiek berri berberaz ere jardungo dute orri batean baino gehiagotan.

1085. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0025 Izan ere, garbizalekeriak jota egon zen zenbait euskal idazleren iharduna mende honen lehen erdian.

1086. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0008 Hiritarrak hornitzeko janariak produzitu eta saltzeaz gain Pariseko biztanleek bazituzten beste eginkizun batzu ere: zenbaitzuk ehungintzan iharduten zuten, ehunak egiten eta jantziak, gortinak eta alfonbrak lantzen; bestetzu ateak, leihoak eta eraikintzarako behar ziren erredizak, altzariak eta etxerako tresnak egiten zituzten arotzak edo zurbeltzariak ziren.

1087. 1991> euskara batua ikasliburuak eguzki erregearekin 0008 Behartsuek lan handia egin behar zuten, batzutan hamalau orduz ere iharduten zuten.

1088. 1991> euskara batua ikasliburuak axelko 0173 Dena dela, maila manipulatiboan ihardutea ezinbestekoa da.

1089. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0027 Hitzezko jarduna da gizakion harremanetako zutabe nagusi (...).

1090. 1991> euskara batua ikasliburuak hitza/5 0117 Arratsalde hartan, pastixak egiten ihardun zuen Mariak.

1091. 1991> euskara batua ikasliburuak a. perez 0107 Makinek energia behar dute jarduteko.

1092. 1991> euskara batua ikasliburuak e. agirre 0020 Talde bik esan zutenez, denen artean erabaki zuten zein gai aztertu, eta adostasunera iristea zaila izan bazitzaien ere, asko ikasi zutela esan zidaten; nik emandako materialea erabili zuten, eskatzen zietenekin elkar trukatuz, eta elkar animatzen ihardun zuten, denek parte har zezaten, horrela bakoitzak hobekien egiten zekiena egin zezan.

1093. 1991> euskara batua ikasliburuak zipristin/7 0021 Urperatu zuen harriaren gainean oinak ezarririk, haren eskuek bizkor ziharduten ostra nasaiak askatzen, batzuk banaka, besteak pilaka.

1094. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter/ubi 0341 Poetaren barnean bi indarrok tirabiran dihardute.

1095. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0018 - Ahozko ihardunetarako eta olerkirako prestatua zegoen hizkuntza, euskara, ez zegoen itzulpenak eskatzen dituen perpaus luzeetarako egokitua.

1096. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0186 1968an egin zuen Euskaltzaindiak harrezkero abiapuntu izan den bilera garrantzitsu bat eta horretan dihardu, euskara batasun bidean gidatu nahirik.

1097. 1991> euskara batua ikasliburuak hizkliter 0251 Geroztik euskaltzale, euskalari eta idazle gehienek Euskaltzaindiaren batasun proiektuari men eginaz dihardute ahaleginean.

1098. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz 1996 0137 Erliebea aldatzen duten kanpoko indarren higalanak nolakoak diren aztertuko dugu, eta baita lan horretan diharduten eragile nagusienak ere banan-banan.

1099. 1991> euskara batua ikasliburuak matematika/dbh 0112 Ikaskideei aurkeztu egin duzun abakoa, azaldu nolako ezaugarriak dituen eta honako galdera hauetaz jardun:

1100. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0017 Bi andaluz etengabeko jardunean ari ziren.

1101. 1991> euskara batua ikasliburuak zer irakurri 0059 Hasiera batean dendetarako eta bagoietarako lona saltzen jardun zuen.

1102. 1991> euskara batua ikasliburuak mega gaztetxo 0016 Lanbideak ere banatu egin ziren: batzuek, lanabesak edo saskiak egiten zituzten; beste batzuk nekazaritza edo abeltzantzan jardungo zuten; eta bazeuden arropak josten edota ontziak fabrikatzen zituztenak ere...

1103. 1991> euskara batua ikasliburuak murgil/4 00005 Hemen aurkezten dugun liburuxka hau ikaslearen liburuaren osagarri modura pentsatua dago, irakurmenari ere bere lekua eskaini nahian; izan ere, A ereduan iharduten dugunok ongi aski baitakigu zenbateko zailtasunak ditugun liburu edo irakurgai egoki bat topatzeko, eta hori guztia kontuan hartuta burutu dugu bildumatxo hau.

1104. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00230 Hala ere, koska ez da barne ala kanpo beharrezkotasunik gabe jardutea, nola-halako premia batekin jardutea baizik.

1105. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00230 Taxutu nahi dugun determinismoa ez zaio lotzen batera edo bestera jokatzera bultzatzen nauen barne edo kanpoko eragingarriari, baizik eta jarduna determinatzen duten inguruki guztiei.

1106. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00230 Gure jardunaren beharrezkotasuna horrenbestekoa balitz, gure aginpidetik kanpo diren zergatikoen ondorio hutsak geu bilakatzeraino, ez legoke erantzukizun moralik, beharturik jokatzen dugun eran besterik jokatuko ez genuke eta.

1107. 1991> euskara batua ikasliburuak filosofia/dbho 00230 Alabaina, gizakia egiten duenaren jakitun dagoenez gero, hau da, kontzientzia duenez, determinatzen duen zergatikoa ezagutu eta horren ondorioz jardun dezake, eta bere erabakia bera, nahimena alegia, zergatikoetako bat bilakatzen da.

1108. 1991> euskara batua ikasliburuak naturz/dbh 00065 Planetaren gainazalean diharduten eragile desberdinek ondoko sedimentu-kantitatea garraiatzen dute itsasora urtero: Ibaiek: 225.10" kg/urteko / Glaziarrek: 20.10" kg/urteko / Haizeak: 0,6.10" kg/urteko / Beste batzuek: 7,3.10" kg/urteko

1109. 1991> euskara batua ikasliburuak igeriketa 00003 Hortaz, denborapasako jarduna izateaz gain, igeriketa beharrezkoa zen uretara erori edo ontzi bat hondoratuz gero.

1110. 1991> eus