XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0003 ERANTZUNA: Bai jauna, kristiñaua naz, Jaungoikoari eskarrak.

2. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0004 Gurutze onantxe egiten da: Gurutze santuaren señaleagaitik geure arerioakandik zaindu gaizuz geure Jaun eta Jaungoikoa. Amen

3. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0005 Sinisten dot Jaungoiko Aita alguztiduna, zeru-lurren, Egillea, eta bere Seme bakarr Jesukristo gure Jauna, Espiritu Santuaren egitez sorrtu ta Maria Birjiñagandik jayo zana, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean josia, illa ta obiratua izan zana, inpernuetara jatsi ta irugarren egunean illen artetik biztu zana, zeruetara igon eta Jaungoiko Aita alguztidunaren eskumaldean jezarrita dagoana: Andik biziak eta illak epaitzera etorriko dana. Sinisten dot Espiritu Santua, Eleiza santu ta katolikua, Santuen alkarrtasuna, pekatuen parkamena, aragiaren biztuerea, betiko bizitzea. Amen .

4. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0007 Izan leiteken izakirik bikañena, zeru-lurren egille ta jabea, onai betiko zoriona ta gaiztoai betiko zoritxarra emongo dautsen Jauna, da gure Jaungoikoa.

5. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0008 Bai jauna, Jaungoikoak guztia ikusten dau, baita gure gogorapenak bere.

6. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0009 Bigarren siniskaya auxe da: SINISTEN DOT BERE SEME BAKARR JESUKRISTO GURE JAUNA .

7. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0017 Agurr Maria, graziaz betea, Jauna da zugaz, bedeinkatua zara zu andra guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua. Jesus. Santa Maria, Jaungoikoaren Ama, erregutu egizu gu pekatarioen alde, orain eta geure eriotzako orduan. Amen.

8. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0022 Bai jauna, Jaungoikoaren legeko agindu guztiak eta bakoitza betetako bearrturik gagoz eta ez betetea oben edo pekatu da.

9. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0026 Jesukristo gure Jaunak bere grazia ta onoimenak guri emoteko ipiñi zituan ezaugarri ageriak dira Ikurrton edo Sakramentuak.

10. 1900-1939 bizkaiera ikasliburuak kristiñauikasbidea 1921 0031 Jesukristo neure Jaun, Jaungoiko ta gizon egiazkoa, neure Egille ta Salbagillea, zareana zarealako ta gauza guztiak baño maiteago zaitudalako, damu dot Jauna, damu dot biotz-biotzez, zu iraindua.

11. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0025 Esaizu iru bidar abade jaunagaz batera; ta gero, bizturik jaunarrtzeko gogua, esaizu beragaz jaunartu-aurrian egiten daben otoi edo erregu eder au: Neure duineztasuna gora-bera artu biar dodan zeure gorputza, ezteidala izan, Jesu-Kristo, ene Jauna, neure galdumendirako; ta bai, zeure errukitasuna gaitik, gorputz-arimen jagola, ta euron osagarria artzeko.

12. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0025 Jauna, ez naz ni duin Zu neure echian sartzeko; baña esaizu, ta beste barik nire arimia osatuko da.

13. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Izuri, Jauna, azkenez, garbilekuko arimai be, batezbe geure artekuai, niri aiñ ugari emon deustazun odol garbitzalle orren tantachu bat bada be; atsekabe aiñ andietatik ainbat lasterren urtenik, Zure errukitasuna alabau ta gugaitik geyago ta geyago eskatzera zerura juan daitezan.

14. 1900-1939 bizkaiera liturgia k. basabe 0063 Mesede andi onen ordez, ¿zer emongo deutzut, Jauna? Baña ¿zer daukat nik emoteko, Zeure eskutik artu eztodanik? Orregaitiño be bakit gauza bat gura dozula beste gustien ganetik: eztaidala geyago pekaturik egiñ.

15. 1900-1939 bizkaiera poesia r. artola 0250 Zenbait lore bildurik
zure inguruban,
uztai bat ipindu det
aldetan moduban;
nik ere zu onratu
nairikan munduban,
koro chatar au jartzen
dizut gaur buruban,
Jaunak para deizula
eder bat zeruban
.

16. 1900-1939 bizkaiera poesia enb 0002 Erdi-billoxik ba dago bere
Jantzi biogu Euzkera
Erabilteko txukun-txukunik
Alde batetik bestera.
Jauna'k geuretzat emon euskun-ta
Euzkeldun onak ba-gara,
Guazen jantzi ta indarrtuteko
Biarr daunaz laguntzera
.

17. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0066 ¡Zeruko poza billa bijotz onen lorrak!
Gustijak nai nebazan lagun iraunkorrak
neu saltzalle nintzala Jaunan maitiari.
Zuur nintzayen griñai, goor eskar-otsari.
.

18. 1900-1939 bizkaiera poesia laux bba 0134 Lo-eguan eta loitu neban oro:
Errota ebillan, etxia lausoro.
Lo-aldi orretan egin dodazanak
lepalduko daustaz gogoen Jaun danak?
Barnak zabaldu dau barruko leyua...
Oro argi dakust soña dago ba ixil.
Miñezko bideetan lor batek narabil
Iratzartu baitat lotan zan gogua
.

19. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0191 Gure mediku jaunak diño ze gerotxoago sartuko dala materian ta Torrealdea jaunaren kandidaturampauml;a dala candidatura libertadearena, progresoarena ta derechoarena.

20. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a latsibi 0245 Bilbon il onetantxe artu leite balio ori, Isasti jaunaren etsean.

21. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0008 Eskerrtxarrik ez geyago; zeuria naz, zeutzako jayo nintzan: nigandik zerr nai dozu, Jauna?.

22. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0008 Dana zeutzako dot, ene Jauna; zeure eskuetan jarrten naz, zeuk nai dozuna nai dot; onelan zoriontsua izango naz errbestian zeu maitatzen, ta donokian gero amaibako egunetan zeu ikusten.

23. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa aita martin 0029 Bonabentura deunak diñoanez, bere debotuai laguntzeko bialduten dau Mikel Gotzona beste aingeru askogaz, gero Jaunaren aurrera doiazanian be aldeztuteko, diabruak salatu dagizanian.

24. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa e. bengoa 0004 Bertoko jentiak ezeze, geuk be olanchik, urte barri besperan urte zarraren agurrak, eta urte barri goizian urte barriyaren ongietorriko agurrak, Obispo jaunari egiten deutzaguz.

25. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0052 Mutillak kapelak erantzi ta euren erdijan jezarri eragin eutsoen esanaz: - Jauna, eztaukazu zetan parkamenik eskatu, geuk dagitzuguz eskarrak etorri zayakuzalako.

26. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 (...) baña zer-edo-zer esan biar eban ta, eskatu eutson Erregiña'ri mesedez ibilli eitela alde batera ta bestera areto artan; ibilli zan ba, ta Peruk esan eutson Errege'ri: - Jauna, gauza zalla da igarten... enago ziur; aruntza doyanian mutilla iruditzen yat, onuntzakuan ostera neskea.

27. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab 0060 Alantxe, berak uste ixan eban lez asi yakozan, eta Peru'k bere larri-aldijan urteyera polit bat asmau eban; Errege'ri sermoitxo bat zuzendu eutson, bertan beste gauza askoren artian iñotsola: - Gogoratu egikezube, jauna, nik neurez ezin ixan dodala euki indarrik edo virtute'rik egin dodazan gauzak egiteko; gogoratu egikezube, Jaungoikua`gandik euki dodala indar ori, eta Jaunak biarrixana danian bakarrik emoten daula bere eskarra edo grazija, ta ez gixonen jolaserako; ez Josu Gure Jaunak ez bere jarraille ixan diran santubak egin dabe iñoz miraririk munduaren jolasgarrirako; enaz ni santuba, baña ori gorabera, santuben bidez mirarijak egin dauzan lez, ni pekatari onen bidez Jainkuak berak egin dau zubek nigan ikusi dozubena, ta orain jolasbidian igarkixunakaz asten ba'gara, Jainkua zirikatzia ixango da, ta pekatu lotsagalduko ori egin baño len, obe ixango da ni neure etxera juatia, berorren baimenaz.

28. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa kk ab ii 0142 Ekandu polita da, Yosu Umetxua besoetan daukon Padua'ko Andoni Deun miraritsuagana ume txikiyak eruatia eta beronen Deunetxe Urkiolagane'kuan, bere bitartez Yauna'ri eskiñi ta batera Yauna'ri eskatu, yagon dagizala, Zerura'ko, umetxu areek.

29. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0117 Andra zurra ta adimen zolikua dozu au, ene jauna; baña mutil onek eztirudi beronen amak ez beronen attak sorrtuba danik, zein bata zein bestiaren iruntzietarakua dozu-ta.

30. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0168 Eruan eben bakaldunak gura ixan eban lez, eta bakandereak, Bertoldin ikusi ebaneko, ba-diñotso: -¡Aemen gure aspaldiko Bertoldin jauna! ¿Zetan yiñarduguk, ene Bertoldin laztana? Gexorik ibilli azala entzun yuat.

31. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0182 - Ene jaun altsubok esan eutsen orduban Markolbe'k negarr-agiñian eztaukat berbarik ez-ta bijotz naikorik, neu gai enazalarik zubekandik artu dodazan mesede ta onegin gustijen alderako biarr dan lez eskerr egitteko; baña neure utsok Gustija-al-dauanak Berak beteko al-dittuz, eta eguno eten barik ekingo dautsat Areri otoitz egitten nire ordez oparo saristau zagijezantzat.

32. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0059 Alde batetik, zeure ogen eta dongakeri orrein samalda izugarria ta euren gaiztakeri ta ezaintasuna, bestetik lasterrtxe letorrkizun eriotz, epainkunde ta barrendiko sua: batetik, Jaun onak egin dautzuzan erruki ta mesede andiak, bestetik zeuk berari egin dautsazuzan laido ta irañak: batetik Jaunaren zugazko ontasun eta maitasuna, bestetik zure beraganako dollorrkeri ta eskarr gaiztoa gomutau ta auznarrtu egizuz: zeure dongakeri izugarriakin lotsaturik, Jaunaren aurrean auzpaztu zaite ta biotz-biotzez esan egiozu: ¡Erruki zakidaz, ene Jaun ori, nitzaz obendi eskarr gaiztoko aonegaz erruki!(Luc. XVIII, 13).

33. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0252 Gizon nagiak asmo on asko eukiten ditu: bere buruan ames asko darabiltz; baña asmo utsakin gelditzen da: gauza on gitxi egin daroaz eta egiten dituan gitxi orreik be, gogo barik eta uts askogaz egiten ditu: augaitik gizon nagiak, orri ta lora asko daukazan eta arnaririk (garaurik) ez dakarren zugatza dirudi: baña Jaunak esan eban: ale edo arnari onik ez dakarren edozein zugatz ebagi ta sutara jaurrtia izango da. (MATT. III, 10).

34. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0252 Epeltasuna, berez, nagikeria baño gitxitxuago da; baña ia nagikeriak beste kalte egiten dauskuz eta Jaunak iguin eta gorroto andia dautso.

35. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0252 Geu ainbeste maite gaituan Jainko maitagarriagaz, ez otzak ez beroak izatea; Jaun andi orri dagokiozan gauzetan gogo barik, motel eta narraz lez ibiltia; bera irainduteko bilddurr gitxi ta berari atsegin emoteko ardura gitxiago eukitea, epeltasunaren ezaugarri ziurrak dira.

36. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0253 Biotzeko epeltasun ori gure Jaunarentzat gauza gorrotogarria benetan da.

37. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0253 Epelak gaiztakeri andirik ez dau egiten; baña gauza on andirik bez, eta Jaunak diño: otsein baldan eta ezetakoez ori, atazko illunpera jaurti egizue; an negarr eta agin-kirrizkadea ugari izango da. (MATT. XXV, 30).

38. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0253 Gure Jaunak bost neskatil eroai zer erantzun eutsen bai-edo-dakizu: ezteguetxera atea joten joan yakazan; baña beluegi joan ziralako, eztegu-jayetan ez ebazan arrtu.

39. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0253 Esan nai dau, bost neskatil ero onei ardurarik-ezagaz, euren biotzetan maitasun-garra itzali yakela: augaitik, Jaunari dei-egin eutsenean: Jaun orrek, arren, atea idegi eiguzu, Jaunak zorrotz erantzun eutsen: Zoaze orrtik; ez zaituet ezagutzen.

40. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eguzk loril 0253 Ernai egon zaiteze, ba, diñosku Jaunak, zein egun eta zein ordutan etorriko nazan, ez dakizue-ta. (MATT XXV. I ET SEQ).

41. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0196 - Bai jauna.

42. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa echta jaym 0196 - ¿Arri onen azpijan dagoz dirubak? - Bai jauna.

43. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0010 Neure Jaun ta Jaungoicua, neure eguilla ta salbaguillia: laquetu eidazu zure orbanbagaco Amaren ondran eguitera noian orrilleco jardunera edo ejerziziyo samurreraco diñaro maniau nadin, umill eltzen zure itzaltazun Jaungoicozcuaren aurrian misericordiya esque, zure laguntasun baga dalaco guizona caden ta argala, ta bisturic fedia, tasinisturic, sendo sinisten dodan leguez, onera guztiyac datozala zugandic; erregutu daidan, indazuzala Mariyaren bitartez, umil escatzen deutzudazan mesede guztiyac.

44. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0011 Zuc, neure Jaungoicua, daucazu esanda, ez deutzazula ezerbere ucatuco zeure Amari: jardun edo ejerziyo onec dira zerubetaco Erreguin iragarri zenduan Birgina orren ondra edo gloriyaraco, eta Mariya laco ama bat ta ain Ama ereguiyaren ondran eguiten dan guztiya, dana leguez zure semiaren ondra gueiyagoraco, arguitu eguiguzu, Jauna, gure adiña, ta sutu gure guramena amodiyozco suaz, gure erregua eldu dedin, jarriric zagozan jargoi ereguirano.

45. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0184 Mariyac eruan eban bere zintzotasun ta leyaltasuna arec eta ez gura izateraño izan Jaungoicoaren Ama, Aingueruac esan eta azaldu ezpaleutza, izango zala Jaungoicoaren Ama bere garbitasun ta ezquintzariyaren calte baga; Mariyac zur ta lurtuten gaituz Calbariyoan; bada bere apaltasun ereguiyaz, bere maitetasun izate gañecoaz, bere Jaunaren asmu gurgarriyaganaco zintzotasunac urten eraguin eutzan garailari, munduco Salbaguilliaren Curutziaren oñian, batzandu ta estututen zala umantasun andiyaz bere Seme Jaungoicoaren eriyotza umil ta mintzuaz.

46. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa i. larrakoetxea 0114 Ta - Gau on, Yaunak ots egin eutsen barreka yoan zeintekeze.

47. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa zam 0155 -¿Baña diñok? - Baña asko aurkituten dot nik morroi orregan, jauna.

48. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0044 Comuniñoco Sacramentu guztiz santuan artu dozun esquero Jesucristo gure Jaunaren gorputz eguizcua, emon biar deutzazuz esquer andiyac Jaungoicuari, berotzen dozula zeure deboziñua pensamentu santuacaz, ta batez bere Jesucristo gure Jaunaren pasiño ta eriyotza santua gogoratuaz, berac Sacramentu santu au jarri ebanian, aguindu eban leguez.

49. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0044 Zeruco Jaun onegan euqui biar dozu icharopen andi bat, maitetuagaz bera gauza guztiyen ganetic, ta maitetu gura dozula, zeruco zorioneco guztiyac maite daben maitetasun guztiyaz, escatzen deutzazula emon daizula betico gloriya bere erruquitasun andiyagaitic, baliyetan zariela onetaraco Mariya Birgiña guztiz santiaren bitartecotasunaz, ta zeure santu artuen bitartecotasunaz.

50. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0045 Jaun Jaungoico-au da arimiaren oguiya, ta beste janariyac gorputzian eguiten dabiena, auxe berau eguiten dau ariman, biar dan guertutasunagaz artu esquero, beragaz bat eguiten da, berac daucana leguez esanda; da sua leguez, atarateco biyozetic, araguiyaren su ta berotasunac amatauco dabezan su garrac.

51. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0045 Bere semiai emoten deutzan beste sacramentu bat, dauca Eleiza santuac, eta da Oliaziñocua: beste sacramentu guztiyac leguez, au bere da Jesu Cristo gure Jaunac ipiniya, ta bere eguitadia da, pecatu ariñac parcatutia, arimaco gachac osatutia, garbitzen dabela arimia pecatuaren orbanetatic, ta gorputzari emoten deutza osasuna arimiaren oneraco bada: emoten da au bizitziaren amayan.

52. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0045 Bai, Jauna.

53. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0106 Sinistu ta autortuten dot, Jaungoicuaren Semia guizon eguinic, Jesucristo gure Jauna derichona, dala Jaungoico ta Guizon eguizcoa, legue zarrian guri esquinirico Mesias eguizcoa, igarlac aurretiyaz icusiya ta mundura gure oneraco etorreric, ta Mariya Birgiña guztiz Santiagandic jayoric gure erozpenaraco, curutzeco eriyotzia igaro gura izan ta eguiz igaro ebana, nundic biziyac ta illac juzguetara etorrico dan munduaren azquenian, au da onai betico atseguiña ta deungai betico nequia emoteco.

54. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0107 Sinistu ta autortuten dot, Eucaristiaco escutapen miragarriyan, au da, altaraco sacramentu santuan ta ostiya consagraduco zatiric chiquiyenian bera daguala Jesucristo gure Jauna, ain eguiz ta ain osoric, zein da zeruan leguez.

55. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0107 Sinistu ta autortuten dot, zaspi diriala gure Eleiza Ama santiaren Sacramentuac, gure arimaco zaspi iturri leguez, Jesucristo gure Jaunac ipiniyac, gure erru ta oreñ guztietatic garbituteco, ta emoteco guri bere grazi ta birtutiac.

56. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0107 Sinistu ta autortuten dot, Jesucristo gure Jauna bere Aita Beticuari gugaitic esquintzen jacan meza santua, dala opaquisun gorengua, ta ongarriya ta mesedegarriya, alan illentzat, zein da biziyentzat.

57. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0107 Sinistu ta autortuten dot, gure Eleiza Ama santiac daucala escubidia, Jesucristoc emonda, ariman gu lotu, ascatu, pecatuac parcatu, ta santuen, Mariya Birgiña guztiz santa, ta Jesucristo gure Jaunaren ondasuntegui oxin bagacoguagandic atara ta parcamenac emoteco.

58. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0134 Paradisu lurrecuan gure Jaungoicuac ipiniya, ta canango estegûetan Jesucristo gure Jaunac santutua.

59. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0043 ¿Ez al da emen ageri Jauna'ren errukia ta gure gogoak beraganatzeko dauan egarria?.

60. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 Jaunaren etxea, edo deun-irudia, edo gurutzea berbera deungaro erabilten dituanak baño askoz izugarriagoa.

61. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 Enparau donaustietan, Jauna'ren etxeari, edo deun-irudiari, edo gorpuzkiñai, edo Jesukristo'k bere odolaz gorritutako gurutzeari lotsea galdu ta irain egiten iake; baña donauste onetan, Jesukristo berberari lotsea ta itzala ta begirunea galdu, ta irain egiten iako.

62. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 Jesukristo gure Jaun berberari eskuak ezartea bezin irainkorra da deungaro Jaunartzea.

63. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0097 Au dala-ta, Ogi au jan eta Jauna'ren Odola deungaro edan daroana, Jauna'ren Gorputz ta Odolaren errudun dala, diño Paul deunak.

64. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Norbait biozkoiago datzakonez Jaungoikoa'ri, ta Jauna'gazko gogotsuago ta jareiago agertzen danez, are jareiago ta eskuzabalago izango dau Jauna beragazko, ta Jauna'ren eskar ta arnari bereziak artzeko gertuago ta adiñonago izango dau bere burua, diño Iñaki deunak.

65. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0147 Menbetasun ori, burumakurtze ori, Jaungoikoa Jabe oso ta gorengo Jaun dala autortze ori, erakutsi be egin bear dau.

66. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Goian dago Jaungoiko-legez dabillan gizona, baña bere aunditasunaz aztu ta abere-ondoan jarten da ta euron antza artu daroa, Jauna'ren legea itxi ta bere naikeri ta griña txarren jarrai doana.

67. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Jaungoikoa'ren gogoari jarkitea baño gauza itxusi ta ezañagorik, zer? Orretantxe dago, ba, obenaren gaiztakeri ta okerkeria, ta orretzaz ezpatzen da Jauna Jeremias'en aoz: Nire uztarria ausi dozu, nire aginduen edeak urratu dituzu ta esan dozu; enaz Jauna'ren mendean egongo. (Jer. 11).

68. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Luziper, Jauna'ren mendean egoan bitartean, eguzkia ta izarrak baño argiago ta ederrago zan.

69. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Baña arrokeri ta antusteari leku emon eutson; Jauna'ren aurka jaiki zan; Jauna'ri jarki iakon: Eztot nai Jauna'ren morroi ta mendeko izan, esan eban.

70. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0199 Sartu, ba, zeure baitan, eta begira, itxusi ta naskagarri egongo ez ete-zarean, ainbeste bider Jaunari jarki zaiakozan ori.

71. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0251 Otoiagaz, autortu, Jaunartu, meza entzun, eleizak ikertu, agurtza esan, Jauna'ren aurrean belaunbiko egon, idazti onak irakurri ta beste onelarikoak adirazten dira.

72. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0353 Amaibako egunetan Zeugaz bizi ta Bakaldun dan Jesukristo gure Jauna bide dala.

73. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0036 Jaunaren gogoa ezagutu eta ez dagian morroya, gogorr zigorrtua izango da.

74. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0084 Jesukristo saltzeaz baño be irain andiagoa egin eutson Jauna'ri Judas'ek, bere errukian itxaron ezaz (Jeronin. d.).

75. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0084 Oben au egin ei eban Elisabete I, Inglaterra'ko erregiñak, Jaunari destañez zirautsola: Bemost Jaungoikoa'k berrogei urteko erregiñatza, ta zerua Berarentzat gelditu bedi.

76. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0177 Ogia Jesukisto'ren Gorrputz ta ardaua Jesukisto'ren Odol biurtzeko almen izugarria emon daroatse Jauna'k.

77. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0177 Jauna'ren itza iragarri ta Jesukisto'ren erakutsiak atzaldu ta zabaltzeko eskubide ta bearrkuna, yaupariena da.

78. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Baña gure Jaunac ain bat eguin zan gugaz, cein da burua gorputzagaz, eta errazoe orre gaitic gura izan eban gure erruac bereac balira leguez deitu eta artuac izan leguiozan, eta alan pagauac bere izan cedizala, ez bacarric bere odolaz, espada bere desondra eta lotsariacaz.

79. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0041 Eta emen aguertuten da barriro Cristo gure Jaunaren umiltasun eta amodioaren beste errazoe bat: bada izanic gure pecatuac ain ichusiac, eta eurac gaitic erregututean ain beste lotsari irago bearric, oraindio bere, umiltasun eta amodio iciotuaz euren parcamena escatu eban, eta bere bereac balira leguez eurac gaitic dendatuten zan.

80. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0073 (...) eta eguiaz eta izatez zala indar uts eta lapurreria, eta icusten eban leguez Jaunac an egozanai berba eguinda ezzala probechuric ateraten, erabagui eban ixillic egonda otsantasun eta umiltasunaren onpidea gu guztioi emotea, bardin an egozanai ceinda gueroago etorrico cireenai.

81. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Eta emendic jatorque negarrez urtutea eta amodioaren anditasunez erretea; emendic martirioac opa izatea eta gaitzaldietan poztutea, iraiñacaz atseguindatea, munduac gorrotu dabezan gauzacaz laztandutea, eta azquenez Cristo gure Jaunac gura edo maite izan dabena gura eta maite izatea.

82. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0097 Ecusan Jaunac bere biotzeco poz andiaz, Beragaz eguiten ebeezan gauzetan beste mundu barri bat eta arima espirituzcoen irudi argui bat; ecusan celan arima orrec gogoratutic cer euren Jaunac padeciduten eban, bere amodioan berotuco cirean, eta galdaturic leguez su orretan, bere antz eta irudicoac biurtuco cirean; gorrotu artuaz ondrai, munduac berari emon ezeutsazalaco; eta maitetuaz desondrac Berac maite izan ebazalaco.

83. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0145 Izan leiteque onelan, pentsamentu orreec gaitic Pilatosec gogoa artu ebala castiguetaco aren errua, eta aguinduteco guero soldaduai erreiñoaren irudiacaz burla eguinda, osatu eioezan bere pentsamentu zoroac, eta bide batez eriotzaric aguindu baga, itzali judeguac eutsen gorrotoa eta baquetu batera bere burua eriotza orre gaitic, areec emoten eutseezan arduretatic; cer gaitic uste eban azote eta burla areen ondoren ezzala Jauna egongo erreguetaraco, ezta orren asmuric artuteco bere.

84. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ondo daquit, Jauna, eta ezagututen dot, mundu guztiaren Jaubea bazara bere, eztala mundu onetacoa zure erreiñoa; eta alan nic ez deutsut escatuten mundu onetaco gauzaric, egonic ni curutze baten eta zu beste baten, bioc ia mundutic urteteco.

85. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Eta zuri, Jauna, mundu onetan zagozala jausi baiatzu ainbat parte nire pecatuen peneetan; ez da mirari, ni mundu onetatic urtetean, jaso daquidala cerbait parte zure mereciquisunen sarian.

86. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Ainbat blasfemia Sacerdoteen aoz entzuten egoanean, borondate onaz artu eban Jaunac lapur baten autorquisun au; lapur zorioneco onec barriz ezagutu eban ezquero Jaun ori, erriaren, guizon guztien eta guizaldi guztietaco erregue eguiazcoa zala, ordu atan escutaturic eta eztalduric begoan bere; asartu zan, Erregue bateri leguez, berari mesedeac escatutera; eta icusiric Jaunac celan bera predicatu eban, eta Erregueri leguez mesedeac escatu eutsazan, alan Berac bere, Erregueac leguez eguin eutsazan, eta mesede andiagoac, escatu eutzazanac baño.

87. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0249 Poz eta atseguin andiaz cecusala bere odolaren frutua, eta pecatarien conversiñoco lenengo lorea, eta eguiaz damuturicoen confesiñoraco onpide ain umilla; Jaun orrec, Erregue izatearen gañez-garri Sacerdote nagusiarena eucanac, parcatu eutsazan curutzean egoan lecutic, bere pecatuac parcamen osoaz, bere erru guztiac garbituten eutsazala, (...).

88. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 ¿Ceinbat errazoe andiagoaz aguertuco ez eban bere damuari eta ezauguera Jauna curutzean egoanean? Icara eguin eban lurrac eta arriac bringau cirean eta ezagutu bear gure oinpeco criatura onec bere Eguillearen escu eta indarra ainbat gloriaz garailari pecatu, inpernu eta eriotzatic urteten ebanean; eta diabruaren catigariotic ascaturic ta irabaciric bere erria erruquitasun eta aleguin indartsu bat eguinda, eroian curutzeco bide bacar eta solletic ceruetaco bicilecu zorionecoetara, beti an biciteco ascatasun oso eta arrizcu bacoan.

89. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 Eriotzac icara eguin eban bicitziaren ain ur icusi zanean, eta asartu bazan bere Jaunari esexten; bere ondoan icusi zanean coldarturic eta arrituric guelditu zan, eta gogoa beeban bere beste guizonac leguez iruntsi eta deseguiteco, contrara jazo jacan eta bicitzaren ur corrontetan iruntsia eta itoa aurquitu zan Apostoloac esan eban au: Absorta est mors in victoria au da; iruntsia eta banatua gueratu zan eriotza garaitza ain miragarrian.

90. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0305 Onelaco burla modua eguin eutsan Jaunac eriotzari, bada uste ebanean Jaunari bere atsamarrac ezartea, berari Jaunac bere escu altsua sendo ezarri eutsan, eta ichi eban aurrerantzean iñori calteric ez eguiteco egoaroan; cer gaitic curutzean guztiz gora jaso eban ezquero bere indarrez, bota eban andic eta ezarri eban lurrez contrara guztia zatitutera guiño; alanche esan eban aurreztic Isaías Igarleac.

91. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa d.m. bernaola 0353 Curutzean ill zanean Jauna, bere arima guztiz santua Jaungoicotasunaz bat eguinda edo batuta, eta contau ezin leitequeezan aingueruz inguratuta, jaitsi zan Berbera inpernuco lecu zacon aetara, nun alde guztietatic sarraturic egozan ainbat arima.

92. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0061 Guraso onbidetsuen seme au, Yaunak gotzain izateko aukeratuta eukola yayotzatik mirai batek ugaztu eban.

93. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa santuen bizitza laburrak 0146 Yaunak bere zintzotasuna eskarr onegan saritu eban.

94. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0016 (...) adorauco dozu aimbat itzal ta erreverenciyaric andiyenagaz: eta esquintcen deutsazuzala berari ceure arimia, ceure, eguilla eta Jauna leguez, ceñegandic artu dozun izatia ta daucazun guztiya, esango dozu humiltasun eta ustebetiagaz erregu labur au: Neure Jaungoicua, neure eguillia, neure Aita guztiz maitetzallia: arguitu eguizu nire adimena ceure, argui errañu bategaz, ezagutu daguidan ondo ondo, zure aurrian euquitera noian meditaciñuan, buruan erabiltera noian eguiya santua: issiotu eguizu nire viyotza viciteco beti, zure espirituac eguiyaatan eracusten deustan era ta moduan.

95. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0254 Emen naucazu, Jauna, ceure oñetan; eguizu nigaz nai dozuna....

96. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0254 Ez dot besteric gura zure borondatia eguitia ezpada... ¿Cer gura dozu, Jauna, eguin daidan zugaitic? ¿Nai dozu aurquitu nadin larritasunez beteric? Bada ordu onian izan daitela, ta eguin bedi ceure borondatia... ¿Nai dozu nire bicitzia? Ceuria da, Jauna; ara emen esquintzen deutsut borondate osuagaz... Zure escuetan ichiten naz, Jauna, guztijau; zure escuetan ichiten dot neure arimia, neure gorputza, ta neure bicitzia....

97. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0254 Eldu da, Jauna; nire eriotzaco ordua.

98. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa irakatsiak 0255 Damu dot Jauna, zu ofendidua....

99. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0134 Zu, ordea, ene seme ori, zure irrits-ondoren ez zoaz, ta zure naitik aldera egizu, Yauna ezazu atsegintzat; eta zure biotzak leskakena emango dizu.

100. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0238 3. Yosu Yauna, zure bidea mearra ta giza-begitan nardagarria dala-ta indazu gizakeriak nardatzen Zuri yarraitzeko eskarra.

101. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0239 5. Yosu Yauna, esan eta abindu dezunez, egin bedi ta artarako gai, arren, nagizu.

102. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ol imit 0239 Ara, gure aurrean gure Yauna irten da, gure aldez burrukatzeko.

103. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa a beinb 0035 ABBADIEKO ANTOINE IAUNARI.

104. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0038 - Begiratu zenbat jaun eta andiki jagotazan inguruan, neure adi ta neuri omen egin gura.

105. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0109 Bakaldunak, gu guztioen jaunak, zure semearen eta bion eske bialdu nau.

106. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa otx 0164 - Ene jaun altsuok esan eutsen orduan Markolbek negar-aginean ez daukat berbarik ezta biotz naikorik, neu gai ez nazalarik zuekandik artu dodazan mesede ta onegin guztien alderako bear dan lez esker egiteko; baiña neure utsok Guztia-al-dauanak Berak beteko al ditu, eta eguno eten barik ekingo deutsat Areri otoitz egiten nire ordez oparo sariztau zagiezantzat.

107. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa ibarg 0009 4. Aingeruetatik batzuk Jaungoikoa'ri menbetasuna ukatu egin eutsoen; beste geyenak, barriz, Jauna'ren esanera jarri ziran.

108. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa euzko deya 1921 0092 Olan ba'litz, eldu zadi, Sabin, Irakasle andija, orr donokijan Jaun onagana, ta eskatu egijozu ludi-Gaizkatzalliari azketsi dagijozala Euzkadi'ri bere oben edo gaiztakerijak, eta emon dagijola lasterrtxu, abenda gaxua il baño len, zeuk emen ames-egiñiko Azkatasun oso-osua.

109. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Jesukristo gure Jaunaren gorrpuzkiyak eta Berak bere odolarekin orosiak ¿ez al gera?.

110. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Arren bada, krristau maitea, zerua odei beltzez eta lurra jira-biraka aizeak dekarren orrbel-orriz estalirik dakuskitzunean, Azaro ill onetan batez ere, zere eriotzaz oroitu zaite, eta Purrgatorio'ko anima gaixoen alde Jaun errukitsuari otoitz egiozu.

111. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0004 Jaun bat eziñ gueiyaguan ona, osotasun edo perfeziño guztiyen jaubia, eta gauza guztiyen asiyeria ta asquena.

112. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0004 E. Bat Jauna.

113. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0004 E. Iru, Jauna.

114. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0004 E. Bai, Jauna.

115. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0004 E. Bai, Jauna.

116. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0005 E. Bai, Jauna.

117. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0005 E. Ez, Jauna, ezpada Jaungoico eguiyazco bacar bat.

118. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0005 E. Bigarrena, Jauna, zein dan Semia, zeiñi guizon eguiñic, derichon Jesucristo, Jaungoico ta guizon eguiyazcua.

119. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0005 I.¿Nun sortu edo guizon eguin zan Jesucristo gure Jauna?.

120. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0005 E. Mariya Birgiña guztiz Santiarea sabel santuan, Jauna.

121. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa b. garitaonandia 0017 E. Astutia bere erruz izan espazan, bai Jauna; baña aguertu biarco dau urrengo confesiñuan, asturic ichi ebana.

122. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa urteko domeca 1903 0390 Elizamaren seme alabac izatiac, barriz, esan gura dau guizaz-ganetico bizitza bardin bat daucagula guztijoc, au da, Jaungoicuaren ezcar, aizquidetasun eta maitetasuna; Jaunaren aragui ta odolaz alicatu ta janarituten dogula bardin gueure gogua edo arimia; mai baten jarten gariala Goico jaunari bardin auxe artuten; danoc ichauten dogula zeruco jaubetasunian gueuri jagocun satija; eta alcarri lagundu biar deutsagula, arerijuac be laguntasun onetan ichi baric; baña anayac lez alcar maitatutian, uste izan baric guztijoc malla bardiña euqui biar dogula uri-batzarrian, edo quendu eztogula gura izan biar malla onen bardiñeztasuna; uri-alcartasuna eztalaco arpegui ez antz-irudi baco gauza-pillo bat, batsuc buru eta beste batsuc begui, oin eta escu diran gorputz oso bat baño.

123. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0006 Nere gaizkijak gaiztesten dodaz, ba, ene Jauna; egin izanaren garrbai-naz, ta auxe esaka nabilke neke-bide onetan: Nitaz erruki, ene Josu; nitaz erruki ene Josu.

124. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0014 Biztaldi onetan gaizkijaren antza daben gauzak gogo onez arrtu ta eruan ezkero, Donokiko aberaskijak irabazi dagidazala egizu, arren, Goiko ene Jauna, emen zeurekin atsekabe ta nekeak arrtuta, gero Donokijan Zeurekin, be, bakalduna izateko duin-etsi nadintzat.

125. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0015 Aulako ongi andija irabazteko, Jaunari otoi-egin eta auxe esayozu.

126. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0022 Ortze ta ludija atz bakarr bategaz darabilzuzan Jaun gustijaltsuba!.

127. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0022 ¿Nork, ene Jauna, jausi-erazo ete-zau lurrera indarrgetuta?.

128. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0022 Baña, neure utsak bai-dautorrdaz, ta zeure aitziñan auzpeztuta, oben-egiñaren garrbai-naz, ez barrizteko asmua bai-dot, eta bijotzez bein eta milla aldiz auxe dirautzut: Obenik ez geyago, ene Jauna, obenik ez geyago.

129. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa eleiz gurutzad 0031 Al-egin bat ementxe egikezu; il-obi deunaren aitziñan auzpeztu zadiz, ta bertan zeure bijotza josi egizu, negarr samiñaz Jaun illari auxe esanaz.

130. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0016 E. Ez jauna.

131. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0017 E. Ez jauna.

132. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0017 I. Jesucristo gure jauna celan sortu zan Birgiña zan Amaganic?.

133. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0017 E. Bai jauna, beti.

134. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0050 (...); opa deutzudaz, Jauna, neure bicitza, eguite ta neque gustiac neure pecatuen orderaco, ta icharoten dot ceure ontasun ta erruqui amaibagian, parcatuco deustazuzala ceure Odol precioso, pasiño ta eriotzagaitic, ta emongo deustazula gracia bicitza obetuteco, ta Zeu serbietan irauteco neure eriotzaco orduraño. Amen.

135. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0068 Nere Jauna eta Jaungoicua, gueure icharopena dago ceugan, eta zuc emoten dozu bere demporan yateco biar doguna.

136. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Ondason guztiyen emollia, eta gueure Jauna; ceure escuetatic artu, eta yan biar dogun guztia zuc bedeincatu eguizu, Jesucristo zeure Semiagaitic: Aita eta Semiac, eta Espiritu Santuac guztiyoc bedeincatu gaguiyezala, eta bere gloriaco maira betico eroan gaguiyezala. Amen.

137. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Esquerrac, eta alabanzac emoten deutzuguz Jauna, orain ta beti eguin deuscuzuzan mesede guztiyagaitic.

138. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0069 Gueure onguin guztiyai, Jauna, pagau eguiezu ceure icen santua gaitic, eta arima fiel guztiyac eroan eguizuz ceu alabetan. Amén. Aita guria ta Abe Mariya.

139. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0071 Jauna, esan neban, nigaitik bego nasai berori, oiturik nago gau bat eta geiago yan barik geratzen.

140. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa or tormes 0107 Orduan nire yaun bialduak, yoko-lekuan egoan astamakil bat artu eban.

141. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 Gurrtatzen zaut, Jauna, nire bijotzetiko gurapen osuaz, ta eskatzen dautsut neure oben edo pekatu gustijen azkapena.

142. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak albzur 0040 Eta jarratu, esaten dozula au: Neure Atta ta Jauna: opaltzen dautsut gogorapen au, ta itxoten dot emongo daustazula biarr dodan eskarr ta urrkaspidia bera ondo egitteko.

143. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak arriand 0410 Urdiola jaunak EUZKEREA'en Epalla'ko zenbakijan autortu leban idatzirik: Eztakit Elu'ren itxorkuna zein dan, baña bat edo batek urrengorako esango dausku.

144. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Ori baño euzkeldun sutsubagua da Txabaño jaun agurrgarrija.

145. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0146 Egin azkenengo EUZKEREA'n Garaitz jaunak egokiro iñuana: Irradi-bittarrtez zabaldu, erazagutu euzkerea.

146. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 -¿Jaungoikuari eskarr eta gusti? - Bai, jauna: gauza bi dirala-ta egunero dagitsadaz eskarrak Goiko Jaunari; lenengo, kistarra, Beren eskarraz, nazalako, eta gero euzkotarr jayo nazalako.

147. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Egun batzuk dirala, aurrkeztu yakon Paris'en bizi dan jaupari euzkeldun bati neskametxu bat Jauna, euzkelduna zarala esan dauste eta zeukin (berorrekin, iñuan berak) autorrtzera natorr.

148. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak a. urrutia 0147 Zuk, laztantxu orrek, mattatu beti euzkerea, euzkerea ez iñoz aiztu eta euzkera-bittartez, eta euzko-eraz mattatu beti gauza gustijen gottik, zeu matte zauzan Urrtzi Jauna.

149. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak altuna 0085 Izparr ikaragarrija txadoneko jualien izparra: Sabin mattia, Irakasle zinddua Jauna'ren besuetan il da....

150. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 Esan eta egin, Kepa Deuna asi zan ba kistarr-ikastia azalduten, eta gure musikuok be bai areto nausitik ataz iges-igeska, artezkari jauna aurretik ebela.

151. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak euzkerea 1930 0408 Ludijan nai dabenak
Bixi jolasean,
Ezin leike edan urik
Jauna'n oxiñean
.

152. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0025 Barriz beste batec icusten dau bere pecatuacaz josi eguiñ dauela curutze baten bere aita baño aitago dan Jesucristo gure Jauna, biguntasun eta erruquitasun uts-utsa; ta gorrotatuten dau pecatua, bere aita ain maitegarrija curutzian il dauelaco; auxe da contriziñua edo maitetasunezco damua.

153. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak i. enbeita 0186 Bizkaya'ren Jaunak España'ren Burestuna artu ebenetik 554 urte igazi dirala diñosku, eta Deun-Iñaki Loyola'tarra Bizkaya'k, bere Zaindaritxat, autu ebanetik, 153 urte igazi dirala be bai.

154. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0126 3.en Aldendu gaixuetatic: Eztaquit Jaungoicuac berac bere zelan asmau leiquian gauza oberic gure gorputz-arima gaixoti onec osatu, ta aurrerantzeco beste gaixuetatic, batezbere loiquerijacotic, gordeteco, Jesu-Cristo gure Jauna bere Gorputz-arima santutasun eta garbitasun guztijen bixi-lecua danagaz, gueure barrura etorri, ta batzacuntzaric estuenagaz nastau ta bat eguitia baño.

155. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0164 Eguizu aitiaren abade jaunagaz batera, ta icusiric zelan dagoan altaratic apur bat aldenduta, lotsarren, eta bere ta erri guztijaren pecatuacaitic parca escatuten, esaizu zeuc bere, Ni pecatarija zeure pecatuen damu bixijagaz, Meza Santuco grazija ugarijac galerazo eztajezan.

156. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0164 - Igoten da guero altarara Meza-emollia, ta mun eguiten deutso bertaco santuen erliquijai esanaz: Erliquijac emen dauquezan santuen eta beste guztijen irabazijacaitic, escatuten deutzut, Jauna, parcatu daidazuzala neure pecatu guztijac.

157. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak k. basabe 0164 Asijeria esan gura dau; ta Aitalen, Igarla, ta beste Legue Zarreco Santuac Jesu-Cristo gure Jauna icusteco euquen egarri bixija adierazoten dau.

158. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak gmant 0060 Bere aberri oni eutson maitasuna, idazki askotan agertu eban eta Etxegarai yaunak diñonez, beretzat eusko-erriko mendiak ludian ezautzen ziran ederrenak zirala esaten eban.

159. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Ondasunai buruz, artzea baño emotea zoriontsuago zala esan eban Jaunak: baltsazaleak iñorena artzeko beti dagoz prest; eurenik emoten ondiño eztabe ikasi, eta Jaunaren Irakaspenak euren alde dagozala esateko, benetan lotsa gitxi bear da.

160. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Jaunaren irakaspenak aberats zeken eta zikoitz, biotza lurreko ondasunetan josita daukenen aurka bai, orrein aurka dira; baña gizartekeri nai baltsakeriaren alde ezelan be ez.

161. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0013 Jaunak esan eban.

162. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0031 ¿Au gizartekeria ete-da?- Ez, jauna!- Ugazaba batzuk ezegaz be ezin ase izan dira: euren lantegietarako emakume ta gaztetxuak billatu dabez, gizonezkoai beste lan eragin eta aloger gitxiago emon dautse, eurak geyago irabaztearren.

163. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 Ziltzapenaz uarrtu dalarik, onan dagitso otoi Goiko Jaunari: ¡Erdu niri lagun, Jaun ori! iraxeko dana ezetsi, ta betikua ta aldatu-eziña baño eztagidan opa.

164. 1900-1939 bizkaiera saiakera-artikuluak za 0518 ¡Erruki nitzaz, Urtzi Jaun ori!.

165. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0071 Jaunari eskerrak nere biotzean sorrtu den uste gozo bat.

166. 1900-1939 gipuzkera antzerkia mok 0071 MADALEN, - (Zerura begira) Jauna: erne bitez ugari Maritxok sumatutako Euskeraren Lore oyek Euskalerri guzian.

167. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0114 MINZ, - (23) Arren, zeruko Jauna, ugin gaitz batek Teles eraman dezala, gaur berean.

168. 1900-1939 gipuzkera antzerkia a ortzuri 0124 Erruki gaitzatzu, Jauna (35,4 A).
Erruki gaitzatzu, Kristo.
Erruki gaitzatzu, Jauna.
Kristo, entzun guri.
Kristo, adi egon guri
.

169. 1900-1939 gipuzkera antzerkia muj 0211 DARD.: Ez jauna, nik ichita neukan.

170. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 LESM.: Andik aurrerakorik gogoratzen etzait; jaun onek jakin lezake (Kaskogatik).

171. 1900-1939 gipuzkera antzerkia elizdo atzetorkia 0012 ¡Maixu jauna, au atsekabea! Oraintxe bai belarra jan bearrean gaudela.

172. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 Baietz gizona! Bai jauna bai!.

173. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 Jauna, ni beti zure mende.

174. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0003 Bi.- Intxaurra jauna! Paris'tik etorri dan azkeneko moda.

175. 1900-1939 gipuzkera antzerkia lab 0019 J.-Ig. - Gelditu bedi agintari jauna, iriki beza atea.

176. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 BAS. Bai jauna, tilifono edo... tiligrafo edo... (buruan atz egiñaz) telfinoro edo... ez dakit nola deitzen zayon ere... Beñepein onera etortzeko esan didate, Azpeiti'ko nagusiaz itzegin dezadan, oni enkargu bat eman nai nioke-ta.

177. 1900-1939 gipuzkera antzerkia zab urruti-iz 0033 BAS. Agustin Bizkarrondo, jauna.

178. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Atraka,- (Oi! Sagardo jabia!) Bai, jauna, patiña garbitzera oraintxe juan da; beriala deituko diyot.

179. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz atera 0009 Atraka. - Bai, jauna, bai; beriala etorriko da.

180. 1900-1939 gipuzkera antzerkia abar 0021 BRAULIO - ¡Nikasio! ¡Nikasio!... ua... ua...
NIKASIO - ¿Zer du jauna?
BRAULIO - Ua... ua azkar laguntzera.

181. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0017 Larrain: ¡Jaunari orrela nai dakiola! - Ta zer diozu zure ibilketaz? ¿Nola joan zaizu ego aldean?.

182. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0055 ¡Jauna! ¿Au jakiñik zergatik lenago atera ez ninduzun ludi negargarri onetatik?.

183. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Mañu: Banekien zer gertatuko zan, eta orrengatik joan naiz lenago bi gezurr-geznari edo mandatariakin Larrain jaunarengana, ta bere aurrean azaldu degu egia, dana dan bezela aitorrtuaz.

184. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Ugarrte-zarr: ¿Eta Larrain'go jaunak zer esan du?.

185. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0064 Mañu: Emen dezute laxterr Larrain'go jauna bera, egindako okerrak zuzentzera.

186. 1900-1939 gipuzkera antzerkia k. eleizegi 0073 Garbiñe: Orain... Agurr... (Goruntz begiak jasoaz) Jauna... (Iltzen da).

187. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0007 Zer esan ote dio Apaiz jaunak!....

188. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0025 IZIARTXO: ¡Ai Jauna! Andre Joxepa'k bira eman dio lengo egoerari.

189. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 APAIZA: Biyak baditu obe: Orrela da Silberi jauna.

190. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 MIKEL: Bai jauna: or izango dala uste det.

191. 1900-1939 gipuzkera antzerkia garit 0060 PATXI: ¿Zer nai du; jauna?.

192. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0015 JOSE: (Barrendik) Jauna....

193. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 MANU: Bai jauna: paper billa....

194. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 MANU: Bai jauna, eztayak ditugu.

195. 1900-1939 gipuzkera antzerkia j.i. uranga 0035 MANU: Bai jauna urte onekua nago.

196. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0015 FELIXA - Nagusi jauna.

197. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0035 MAIBE - Jaun eta andre oso goratuak.

198. 1900-1939 gipuzkera antzerkia alz osaba 0035 Baña, Jaun altsuaren egintza arrigarriak zigorkada ori bera, Jaunaren eskuzabaltasunak, gizonaren saririk gallurrenean biurtu du.

199. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *31. G. Ikusi al-zeduan Jesukristo jaiotzen edo iltzen? E. Ez jauna, ez nuan ikusi Jesukristo ez jaiotzen ez iltzen.

200. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *32. G. Sinisten al dezu Jesukristo jaio ta il zala? E. Bai jauna, sinisten det, Jesukristo jaio ta il zala.

201. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *33. G. Ikusten al dezu Jesukristo gure Jauna Aldareko Sakramentu guztiz Donean? E. Ez jauna, ez det ikusten Jesukristo gure Jauna Aldareko Sakramentu guztiz Donean.

202. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *34. G. Sinisten al-dezu Jesukristo gure Jauna Aldareko Sakramentu guzti Donean egiazki dagola? E. Bai jauna, sinisten det Jesukristo gure Jauna Aldareko Sakramentu guztiz Donean egiazki dagola.

203. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 *35. G. Zergatik sinisten dezu ori ta sinismenak erakusten duan gañerako guztia? E. Jaungoiko gure Jaunak onela agertu ta Ama Eliza Doneak onelaxe erakusten digulako, sinisten det ori ta sinismenak erakusten duan gañerako guztia.

204. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0008 37. G. Eta Jaungoikoa uts-eziña al da? E. Bai jauna, Jaungoikoa berez uts-eziña?

205. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0052 *382. G. Beti izan al-degu katolikuok elizkizunetarako ta elizgizonentzako laguntza eman bear au? E. Bai jauna, katolikuok beti izan degu elizkizunetarako ta elizgizonentzako laguntza eman bear au, bañan ematea bera ez da beti berdin egin izan.

206. 1900-1939 gipuzkera ikasliburuak kikg 0066 482. G. Elizako zaitzalleai begirapen eta lotsa izan bear al zaie? E. Bai jauna, Elizako zaitzalleai begirapen eta lotsa berezia izan bear zaie, Apaizai, batez ere.

207. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Eskerrik asko, Jauna; ezin nezake nere egin bearra utzi; bañan nere ta bere izenean Aba onek juan nai ba'lu, bai, zuekin batean bazkaldu lezake.

208. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Nagusiaren baimena dedan ezkero, bai, Jauna; ta pozik.

209. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 Mutil guztiak txaloka beren poza agertu zuten eta altxa ta ezkerrak Nagusi Jaunari emanez, lana alde batera utzita jostatzera juan ziran.

210. 1900-1939 gipuzkera haur-/gazte-literatura juan m. lertxundi 0086 - Ez Jauna, ez (erantzun zioten oiek): ta pozik igoko gera.

211. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0017 Amparu billa gatoz
Zure itzalera
Esanaz mantxa gabe
Sortua izan zera
Jaunak ikusirikan
Zure garbiera
Pozez dizu esaten
Guztiz zera ederra
.

212. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 Aurretik Obispo Jauna zijoan.

213. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0018 Abesti xamur eta alaien artean Obispo Jauna asto baten gañean eseri ta sartzen zan.

214. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0019 Atsaldeko lauetan Obispo Jaunak meza ematen zuan, eta denak Jauna artzen zuten: onela gogoratzen zien Jesukristok bere apostoluekin egin zuen azkeneko aparia.

215. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0022 Emen bildu zituan Jaunak bere Ama guziz santa, amaika apostoluak eta ikasle asko.

216. 1900-1939 gipuzkera liturgia peregrinatio 0023 Jerusalengo eliz nagusira Jose ta Mariak Aurra aurkeztu zuten tokira, Jerusalenera, bertan Erramu egunean garailari sartu zan urira; Jaunak azkeneko aparia egin izan zuen Zenakulo zeritzaion apari-lekura; Olibeteko agoni-tokira; eta esate batean esateko, nekeak eraman, il, lurperatu, berriz piztu, zerura igo, Espiritu Santua etorri egin zanera; leku guzi oietara ba garamazki Liturjiak.

217. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Gauden, bai euskaldunak
Txit ernai Fedean,
Ibill-gaitezen zintzo
Jaunaren Legean:
Jesus nai degu izan
Beti biotzean,
Jesus beti maitatzen
Bizi ta ill gaitean
.

218. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0016 Jaunagandik
Beragandik
Zu zerade autua,
Oinpetzeko
Zapaltzeko
Luciferren burua
.

219. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 ¡Ainbeste ondasun arrtu, ta orrdaintzat eskerrgabetasuna, iraiñak, naigabeak, atsekabetasuna gure Jaunari eman!.

220. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0164 Guk egindako okerr eta gaiztakerien zorrak ordaintzera etorri Jauna mundura, eta ¡guk maitasun orri okerr eta gaiztakeriak gaiztakeri ta okerren gaiñ egiñaz erantzun!.

221. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0165 Gure oben edo pekatuakgatik Kristo gure Jaunak egin zuanari deitzen diogu oben orrdezko orrdaintza

222. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0165 Guk gere buruak Jaunagandik aldendu gere okerrakin, eta Jesus'ek gure okerr oyek zuzendu.

223. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0165 Onela egin zuan gure Jaunak oben edo pekatu orrdezko ordaintza: gure utsegiñak osatu, gure zorrak ordaindu ta gure okerrak zuzentzearren ezin esan alako neke ta samintasunak eraman eta azkenik eriotz lotsagarri batekiñ ill.

224. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0165 Beraz, Jesus'en nai edo gurari auek betetzen baditugu, au da, lanbide onetan Jesus'en lagun bagera, guk ere Kristo gure Jaunarekin batera emango diogu Jaun berari oben ordezko ordaintza.

225. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0169 Onela eskeñi bearr diogu Jaunari, guk egin ditugun eta gizon guztiak egin dituzten oben edo pekatuen orrdaintzarako otoitz, erregu ta eskaera bero beroak, datortzkigun neke ta lanbide guziak, eta azkenik, ditugun eta geran guztia, biotz biotzez Jaun berarekin bat egiñik egoteko asmo biziarekin.

226. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0170 Obenakin egindako zorrak Jaunari orrdaintzeko eginkizun on batzuek eskeñi, ta gaiztakerien ondoren txarrak alegiñean osatu.

227. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0011 Goyetaco izar argui
lausorican gabia,
Sortu ziñan momentutic
Jaunac doaiz betia.
Amorio ederraren
Ama maite gozua
Esperantza Zugan daucat
Confiantza osua
.

228. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0025 Guztiz zera ederra,
Zenduen aditu,
Jaunagandic mundura
Ziñanian sortu,
Ez det bada erruric
Zuregan arquitu,
Adanen pecatuan
Etzera cutzutu
.

229. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0040 Jesus onaren Biotz ona,
Erruqui zaitez guzaz, Jauna
.

230. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0012 Ezta sinisterraza naparrac bereala sortu zutela, ainbeste urtean, guero berezco egondu zan Naparroco erreguetza; baña gauza ziurra da beintzat mahomatarrac zer carten indarraren contra cristau guziyac bat eguin zutela, beren burubac gorde bearrac eta bata-besteaganaco-gorrotoac zecarzquiyan calteac quendu nayac eracarri zituala, uri, ibar ta erri-batubetaco aguintari guztiyac, danentzat Jaunac bacarra auqueratzera, Jaun ori izan zediñ, echeco atietan zegoan mairu etsayaren aurrean, Erri guziya zuzeudu ta guidatuco zuan guizona.

231. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0022 Orrela izan zan alboerriyetaco guizon guziyac izuturic utzi zituan oben icaragarri au; orrela izan zan Goñico zaldunaren ibilbideac oquertu zituan guertaera; ori izan zan, san Miguel Goiainguerubaren bitartez Euscalerriyari laguntasuna emateco Jaunaren erruquiyac billatu zuan asiera ta zimenduba, bada Goiaingueru orrentzat zuten naparrac, eta batez ere Teodosioc, deboziyo edo beguirune ta maitetasun andiya.

232. 1900-1939 gipuzkera liturgia m. jimeno 0033 Gurutzea besoetan zuala guelditu zan bere benetaco gogo sutubarequin Jaunari esquerrac ematen, ta luzaroan guelditu zitzayon gorputza batere adore gabe.

233. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0174 Zuc erregutu zenduen Getsemanico baratzan escatuaz Betico Aitari Pasioco neque oñazeac albait zu samindu gabe igaro zitezela, bañan Aren gogora jartzen ziñala esanaz Baita ni ere, Jauna, neque guztiac gogo onez eramateco laguntza escatzera natorquizu; eta iñolaz ez nuque nai nere gogoa eguiteric, baizican zurea bacarric.

234. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0202 Badaquit, Jauna, zein utsa naizen neregan zu artzeco; bañan, naizen bezela, zurea naiz, Jauna, eta zuri esqueintzen naitzazu.

235. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0202 Nere Jesus atoz nigana: Aita eta Jaun bat bezela lagundu nai zaitut.

236. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0233 Jauna pecatu eguin det.

237. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Ta erriak erantzuten du: Domine ad adjuvandum me festina (O Jauna niri laguntzera laster etorri).

238. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Gero Apaizak: Dominus vobiscum (Jauna zuekin izan bedi) esaten du ta erriak: Et cum spiritu tuo (Baita zure animarekin ere).

239. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Eta abadeak jarraitzen du: Benedicamus Domino (Jauna bedeinkatu dezugun) eta erriak: Deo gratias (Jainkoari eskerrak eman ditzaiogun) eta guztiaren azkeneko itzak Garbitokiko anima gaixoentzat izaten dira: Et fidelium animae per misericordiam Dei requiescant in pace (Eta fededunen animak Jainkoaren errukiaren bitartez atsedena (deskantsua) izan bezate).

240. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0004 Irakurle maitea Bezperetara igande-arratsaldean juan baño len salmoak esan nai dutena ondo oartuz, irakurri itzazu eta gero zure erriko eliz-gizonakin batean, biotz guztiz Jauna goratu zazu, bera madarikatzen duten beste askoren ordez.

241. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Zertarako? Jainko gure Jauna, gure eta mundu guztiaren jaun eta jabe dala aitortzeko.

242. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Jaungoiko gure Jauna gauza guztien jaun ta jabe dan-ezkero, egin dizkigun mesedeengatik esker ona izan bear diogu ta eskerrak eman.

243. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Juan ta jabe nagusi orri ez diogu bear dana ematen; bere legea austean zor diogun menpetasuna artu edo kendu egiten diogu: beraz, Jaunari barkamena eskatu bear diogu pekatu egiñaz egiten diogun bidegabeagatik: gutzaz errukitzeko eskatu bearrean arkitzen gera.

244. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Ta Jauna gutzaz errukitzera mugitzeko zer egokiagorik guregatik gurutzean il zan Jesukristo gure Jauna, Jainko-gizona eskeintzea baño?.

245. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Eta Jesukristo gure Jaunaren eskeintzat Jainko Aitarengandik mesede ugari iristen dizkigu: nola gogor egin Betiko Aitak bere aurrean gure alde agertzen zaion Jesukristo gure Jaunaren dei ta eskaerari?.

246. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0021 Kalbario mendian bezela emen ere Jesukristo gure Jaunak bere burua gure onerako Jainkoari eskeintzen dio, Mezak esan aldiro.

247. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Apostoluai pakea uzten dizuet, nere pakea ematen dizuet esan ziñien Jesukristo gure Jauna, ez nere pekatuai begiratu baizik zure Elizaren siñismenari: eta bera zure gogora paketu eta batu egizu Aita eta Espiritu Santuarekin gizaldi guztietan bizi zeran Jainkoa.

248. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Meza nagusietan apaizak laguntzaleari (diakonoari) pakea ematen dio PAX TECUM esanaz: gero bigarren otoitza: Aitaren gogoz, Espiritu santuak lagunduaz zure eriotzaren bidez mundua biztu zenduan Jesukristo Jauna, Jainko biziaren Semea: zure gorputz done eta odol oneganik nere gaiztakeri ta gaitz guztietatik gorde nazazu, egizu ni beti zure aginduai lotzea eta zuregandik ez iñoiz alde egitea: Gizaldi ta gizaldietan Aita Jainko bera ta Espiritu Santuarekin bizi ta errege egiten dezun Jainkoa.

249. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0046 Ni gauzeza onek egitera ausartzen naizen zure gorputzaren artzea, o Jesukristo Jauna, ez bedi izan nere kontrako epai edo juizio ta ondamenerako: baizik zure errukiaren arauera nere anima ta gorputzaren babeserako eta sendatzeko.

250. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0047 Jauna ez naiz gauza zu nere etxabean artzeko: bañan itz bat esan zuk eta nere anima sendatuko da (Iru aldiz esaten da).

251. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0047 Apaizak Jauna artzean: Jesukristo gure Jaunaren gorputzak nere anima betiko bizirako gordeko al du.

252. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0047 Zer itzuliko diot Jaunari eman didan guztiaren ordez?.

253. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0047 Jauna goratuaz Jaunari ots egingo diot eta etsaietatik gordea izango naiz.

254. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0047 Jesukristoren odola artuaz: Jesukristo gure Jaunaren odolak nere anima betiko bizitzarako gorde dezala.

255. 1900-1939 gipuzkera liturgia meza donea 1932 0047 Beatzak ur-ardoaz garbitu bitartean: Egizu, o Jauna, artu dedan zure gorputza eta edan dedan odola nere barru-barruraño sartu ditezela eta egizu gizaldi guztietan bizi ta errege egiten dezun orrek sakramentu garbi eta santuak indartu nauen onegan ez dedilla gaiztakeri ondarrik gelditu.

256. 1900-1939 gipuzkera liturgia a. menan 0126 (...) onela irichico dezu, Jaunaren Ainguerubac bere egapean zu zaintzea, zure bizitzaco ingurune guziyetan arguitzea illuntasun zorigaitzetan, eta zure eguizco erriya dan Zeruraño, zure ibillerac zuzentzea.

257. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0063 (...) eta nere animaz aazturik, deabruaren mendean eta serbizioan bizi izan banaiz, lagun daguidazula etsai deabruak eransi dizkidan kate sendo oyek urratzen eta nere Jaunarekin pakeak eguiten.

258. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0078 (...) aaztuko banintz legue orrezaz, eta oraindik okerrago dana, bera ausi ta oñazpiratzeko ausardia izango banu, onela, nere anima gassoa pekatu ilgarrien ichaso aserrean betiko ondatzeko arriskuan jartzen naizela; orduan, Ama maitea, zere esku biguna luzatu, eta zere laguntzaren ontzi seguruan sartuta, konfesio on baten bitartez Jaunarekin pakeak eguitera eta aldareko sakramentu chit santuan nere anima makal eta auldua sendotzera, eraman nazazu, an indarrak artuta, zeruko bideari, aspertu eta guelditu gabe, jarraitu natzakion.

259. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0134 Bai jauna, agur egin dizaiekegu ta egin bear diegu, Jaungoikoaganako ditugun bitartekoak diranez, Andre Mariari, Aingeruai ta Santuai.

260. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0134 Zer dira aldarean dauden irudiak? Jesukristo gure Jaunaren, Andre Mariaren, eta zeruetan dauden Doneen antz batzuek dira aldarean dauden irudiak.

261. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0134 Zertarako daude aldarean irudiak? Aien bitartez Jesukristo gure Jauna, Andre Maria ta zeruetan dauden Doneak gogora ditzagun, eta aien antz-irudiak diranezkero, agur egin dizaiegun, daude aldarean irudiak.

262. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0134 Agur egin bear al diegu Santuen gorpuzkiñai ere? Bai jauna, Santuen gorpuzkiñai ere agur egin bear diegu.

263. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0134 Baña egin al dezaiekegu agur gorpuzkin ta irudiai? Bai jauna, gorpuzkin ta irudi utsai ere agur egin dezaiekegu ta egin bear diegu (...).

264. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Eta Mezerdiazkero bai al da ostian ogirik eta kalizan ardorik? Ez jauna, Mezerdiazkero ez da, ez ostian ogirik, ez kalizan ardorik; ogi ta ardo usaia, gozoa ta gañerako eraskiak baizik.

265. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Eta Mezerdiazkero kalizan dagona edo ostia, puskatzen bada, puskatzen al da Jesukristo? Ez jauna, Mezerdiazkero kalizan dagona edo ostia puskatu arren, Jesukristo bera ez da puskatzen; puska guztietan eta bakoitzean osorik gelditzen da.

266. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0245 Munduko Osti Done guztietan bai al dago Jesukristo? Bai Jauna, Munduko Osti Done guztietan, antxe dago Jesukristo.

267. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0286 Oroi, berebat, Jauna, len siñispen argitan bizi ta orain pakeloan dauden N. N., Zure menpekoetzaz.

268. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0286 Auei Jauna, Ta Kristo'gan atsedeten daudenai emaiezu, arren, pake argi ta atsegin osoa.

269. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0286 Kristo Gure Jaun beraren bidez.

270. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0329 Damu det, Jauna, biotz biotzez
Zuri min eman izana;
Ez dizut berriz miñik emango,
Nere Jaungoiko laztana
.

271. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0450 ¡Gudarozteen Errege Jesukristo! Okerrak zuzentzeko, gaizkilleak zigortzeko ta erri ta erridien eskubideen babeserako ezpata eskuan daukatenak, ez dezatela, Jauna, zure Agintaritza nagusia ta Erregetza aztu; ezpata Zure mendean eta Zure alde erabilliaz betiko garaipena iritxi dezaten. Amen.

272. 1900-1939 gipuzkera liturgia jag 0492 Siniste argia gure biotzetan piztutzeko zerutik etorri ta gizonen erakusle izan ziñan Jesus gure Jaun maitea!.

273. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0026 Bederatzi bider esaten dan Kyrie eleison orrek Jauna, guzaz errukitu esan nai du, ta Irutasunako lagun bakoitzari iruna ematen zaizka.

274. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0026 Goretsi aundiya zeruban Jaungoikoari ta pake gozoa lurrean gizon zintzubai: goratzen, bedeinkatzen, auspez agurtzen eta goretsitzen zaitugu Jauna.

275. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0027 Dominus vobiscum esateko errirontz itzultzen danean, Jesukristo gure Jaunak bere ikasleai itzegiteko, baita obendunak (1) pecadores ondo artu ta beren obenak barkatzeko izan oi zuan neurrigabeko ondonayaz oroitu.

276. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0166 Jauna, oyetako bat ni naiz; baña zure Biyotzaren errukitasun samurrari esker-txarrez erantzun diyot, eta damu-damuturikan nago.

277. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0166 Damutasun au samurr-samurr artu, Jauna.

278. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0174 Jauna, nere itxukeriya orain ezagutzen det; Zuzaz oso azturikan bizitu naizela, ta zure Biyotz Doit-Doitsuba asko ta asko bider bidegabetu dedala aitortzen det: bañan orrenbeste txarkeriyaz egiyazko damu artzen det, eta garbai-garbaiturikan diyotsut:
Nere Jesus gozo-gozo (...) (153-garren orrialdiyan).

279. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0175 Jauna ala uste det: bada, maite etzindudanean eta Zuzaz oroitzen ez nintzanean utzi ez banazu, Zu maitatu besterik opa ez dedanean ondo artuko nazula ziur egon bear det.

280. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0276 Jesukristo nere Jauna....

281. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0276 ¡Egizko Jainkotasunaren iturri, nere Jaun-Jangoiko! Zugandik egi ta jakinde goi-ugariyak artu ta beste Aingerubai adirazteko, Aingeru argiyak (1) Aingeru mota bat egin zituzun.

282. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0276 ¡Jauna! Egizko jakintasuna, au da, Zerurako bidea ikasi; orren asipena, au da, Zuganako bildurr osasungarriya iritxi; ori bera besteai irabazteko era, nere esan-egiñaz emango diyedan bide ona galdu ez dezaten: orixe oyen bitartekotasunaz iritxi nai nukeana da, ta Bederatziurren onetan eskatzen dedana, nere onerako izan bear badu. Alaxen.

283. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0277 Jesukristo nere Jauna....

284. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0277 ¡Nere Jaun-Jaungoiko! Zure ezaupide bereziya, su erretzaille izatea da, ta su ortatikan Serafiñai besteai baño geyago eman ziyezun; orrela zure izatea argiyago ikusita, Zuganako maitetasunean sutu-suturikan egoteko.

285. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0277 ¡Jauna! Zu bear bezela ezagutzeko argitu nazazu: ta argitasunaren argitasunaz, zure gogokoa eztan guztiya erre, zure goretsirako dan ura berriz geitzeko, maitetasun garbi-pizkorr bat Aitorr Serafindarr orren bitartekotasunaz indazu.

286. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0338 Jesukristo gure Jaun beragatikan. Alaxen.

287. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0338 ¡Jauna! onen adi ta negarraz samurrtu zaite; ta zure errukitasun uts-utsagan bere ustea duban oni, barkamen-laztan gozo-zoragarri bat emayozu.

288. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0338 Jesukristo gure Jaunagatikan. Alaxen.

289. 1900-1939 gipuzkera liturgia elizondo kristpe 0339 ¡Anai maite! (edo arreba, aizpa maite,) Jaungoiko guziz Altsuagana bidaltzen zaitut, eta egin zindubanaren eskutan jartzen; Adanen ondorengo bezela ordaindu bear dezun zorra eriyotzaren bidez kitotu-ta lurraz egin zinduban Jaunagana berriz biyurtu zaitean.

290. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Agonian daudenai ongi iltzen lagunzerakoan esaten diran otoitz, ta erreguak gau artan il bear bazenduke bezelako arreta eta berotasunarekin irakurri, eta irakurtzen dezuna, buru, ta biotzean erabiltzea, orduan egiten diozun zere animaren eskeintza edo rekomendazio arek eriotzako ordurako balio izan daizula Jaunari erregutuaz.

291. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0094 Erretiroko egun santuan aitatu ditugun gauza guztiak ezin badituzu, beretatik aldituzunak egin itzatzu, eta Jaunaren laguntza, ta bendizio ugariak zurekin izango dituzu, eta azkenian eriotza on baten bitartez zeru ederrean sartuko zera.

292. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0321 Nere Jesukristo Jauna....

293. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Eta ala balitz bezela, zure burutazio, itz, pauzo ta lan guztiak, eginkizun danak, zure gorputz eta anima eta berakgandik sortu zaizkitzun eginkizun guzti guztiak une onetatik bertatik, eta biotz-biotzetik, eskeñi gure Jaun eta Jaungoikoari, esanaz: dan danak bere gogokoak, bere gorapenarako eta zure pekatuen barkaziorako baliozkoak izatea nai zendukeala.

294. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0436 Ara Jauna, artu bitza nere adimentua gomuta, gogo ta borondate guztia, berorren eskuetatik artuak ditut guztiak, berorrenak dira, eta ematen diozkat guztiz-guztiak, batere neretzat gorde gabe: berorren eskuetan uzten ditut guztiak, eta berorren besoetan etzaten naiz ni ¡Jauna! ¡Jauna! bakar bakarrik eta bene-benetan eskatzen diotana da, sortu dedilla nere biotzean berorren grazia, eta berorrenganako laztantasun eta onetzi ederra; berarekin bakarrik, aberatsa naiz; eta ez det bezterik bear, eta ez det nai ere.

295. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0551 Gogaldu gure Aita Prantzisko deunaren aintza, Jaunak bera deitzean, baña oi ez bezelako eran mundua berritzera, eta etsai gogorrak gañetik bera egin zioten, Elizari sendo eustera.

296. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0551 Elizaren asieran arrantzale beartsu ta ezjakiñak deitu zituen, Jaunak, eta berak asi zuen lan aundia aurrera eramateko beargaia oiei eman zien, artarako bearrak zitzaizten doaiak, beren gañera ixuriaz.

297. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0551 Aita Prantzizko ere, gizonen artean lanbide bererako aukeratua izan zan, orretarako jakinduriaren eta sendotasunaren zeruko doaiaz Jaunak aberastuaz, bere alegiñak alort ona eman zezaten.

298. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0666 Jaunak, geldi-geldi, bear zituan dote ta gañerako gauza guztiak eskuratu ziozkanean, 1899an Aita San Prantziskoren soñeko, edo abitu santua poz aundi batekin jantzi zuan eta andik urte betera poz aundiagoarekin profesaturik, 1900an jun zan Marruekotara, animak, eta asko, salbatu nairik.

299. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Jaun aberatz bi bein batean juan ziraden santu fama aundia zeukan Monje edo Fraile bat bere bizi lekuan ikustera.

300. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Eta berak erantzun zien esanaz; ara jaunak; biziera onek sortu litzazkean illuntasun, ildura ta atsekabe guztiak, leio onetatik zerura begiratu bat emanak, gozatzen zaizkit, eta gozoro gozoro ta pozik bizi naiz emen.

301. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Jaun aiek leiotik begiratuaz ezan zioten; emendik ezta ikusten orma zarrak bezterik, eta arra beteko orma zulutik zeru puzka bat bakarrik.

302. 1900-1939 gipuzkera liturgia j.a. ugarte 0682 Gertaldi ura ikustean jaun aien biotza eta bizierak jira edo buelta osoa eman zuten, goikuaz bera jarri ziran, ordura arte mundutarrak izan ziran, mundua maitatu zuten, baña andik aurrera beti Jaungoikoa bakarrik maitatseko beren jauregi eder ta gauza guztiak utzirik, komentu artan bertan sartu ziran Fraile, Santuaren onduan beti zerura begira biziaz, azkenean, zeruratzeko, santu egiteko.

303. 1900-1939 gipuzkera poesia j.m. anabitarte 0304 Ez gaitezen izan gu
orren ichumenak,
esagutu ditzagun
Jaunaren kemenak
.

304. 1900-1939 gipuzkera poesia r. artola 0420 Iya berataz iñor
oroitzen etzala
lanean aritzen zan
jaun au bizi zala;
Quijote izkribatzen
erotzat zeguala,
ganbara xar bat bere
lan toki zeukala,
askotan zer janikan
ere etzeukala
.

305. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. arrue 0184 ¡Gora, gora Kristau-Eleiza!
Gora, gora Kristau-fedea!
Gaurr ta beti ¡gora ta gora
Jaungoiko gure jaun maitea!.

306. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa arruti erbestean 0347 ¡Egun ederra bene benetan
Zuretzat gaurko eguna!
¡Begira, zuri begira dauden
Semien alaitasuna!
Gure biotzak beretzat artzen
Du zure gaurko ondasuna;
Eman deizula, Aita maitea,
Jaunak luzaro osasuna

307. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0239 Garai artan Gipuzkoak eta Arabak ezagutzen zuten Castillako Enrike IV garrenaren Bakalduntza, Bizkayan Jaun izenarekin berak agintzen zuala, eta Nabarrako Bakaldun zan Leonor I.

308. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aranzazu 1932 0241 Onelako agerkundearekin arriturik Jaunaren gauza zalakoan belaunikatu zan, eta errezatu zuan Agur Maria eta buruz zekitzen beste otoi batzuek.

309. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 - Bai aldakizu ezer astronomiko gauzetan? - Ez jauna.

310. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 -¿Matematikak jakingo dituzu noski? - Ez jauna.

311. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. larrea 0092 -¿Kondairik? - Ez jauna , ez jauna ta... ez jauna.

312. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a itzaldia 0391 An Arabako seme entzute andiko batekin, Mateo Benigno Moraza jaunarekin, artu-eman andia izan zuen.

313. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. garbizu 0020 - ¡Gixaaxoa! Jaunak osasuna diola.

314. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0233 Bai, euskaldun maiteak, ama euskara da Euskalerriko lurren inguruan Jaungoikuak jaso zuen arri-orma: ark gordetzen gaitu atzerrietatik datorzkigun gaitz guztietatik; gerarazten gaitu garbi, zintzo, argi ta eder Jaunaren eta gizon guztien aurrian; ark eztitzen, lañotzen digu deramagun bizitza ori, Zeruko bidean gora gabiltzela.

315. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lh 0234 Jesus gure Jauna gutartera jatxi baño gutxiz aurrerago, Erromako gudariak sartu ziran gure ibarrak barrena, ustez iñork etzuela irauziko mundu guztiak zekarren beren uztarri gogorra.

316. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 1851'g. urrtean, Bravo Murillo'k, Madrid'tik España'ko gauzak zuzentzen dituzten jaunen buru zanak, gure Lege zarretan zerr edo zerr berritzeko asmoetan zebillenean, euskaldunak Olano'ri deitu zioten, bere iritzia jakin eta laguntasuna eskatzeko.

317. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0192 Egin al zezakeana gogoz eskiñi zuan Olano'k, ta ala joan zan Tolosa'ra beste jaun batzuekin bilduta, guzien arrtean Lege zarren bitarrtez genduken auzia al zan era egokienean erabakitzeko asmoz beterik.

318. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0205 Pedro José Pidal jauna orrduan bizi ziran gizonen arrtean arrgitsuenetakoa zan.

319. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj 0224 Karmelo Etxegarai jaunak egia dio: Olano'ri, inglesak Hamilton'i ematen dioten izena oso ederrki dagokio: a single speechs man itzaldi bateko gizona.

320. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Izan be, entz, maite: gure euskera zampacirc;rr, garbi ta ederr au, Jaungoikoagana joateko bide, Jaunaren eta Maria`ren seme zintzo izateko jagola ta lagun izango yakula deritxogu: geure siñestean sendo, geure oitura onetan garbi irauteko berariz lagundu gaikezala uste dogu, ta au uste dogulako, euskal-jai oneik amaitu baño len, geure asmo ta lan oro, Uribarri`ko Amaren eskuz, guztioen jabe dan Goiko-Jaunari eskiñi ta opaldu nai izan dautsaguz.

321. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0122 Oitura dan lez, aurrera jarraitu orduko, Jaunaren oñetan auzpaztu gaizan eta bere laguntza eskatu dayogun.

322. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0126 Jaunak esan eban eta egia da: Felii hujus saeculi prudentiores filiis lucis in generatione sua sunt Luc XVI, mundu zaleak euren asmo, garatz eta arazoetan argiaren (ebangelioaren) semeak baño zoli, zampucirc;rr eta bizkorragoak izaten dira.

323. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa eguzk itzaldia 0128 Bizitza onetan Jaunarenak eta zeureak izan gaitezan eta gero betiko zoriona jadetsi daigun, orain eta beti lagun zakiguz.

324. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 @-¿Zer bada, ez aldigute pakerik opaldu nai? ¿Ainbesteraño mindu ditu gure aker jaunaren almenak?.

325. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizdo ees 1911 0258 - Leitzadiko jaunari diotan zintasunak uts egin bearko dit, opalben orrek baño lenago; aker doneagatik zin diyotzut, Endo.

326. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0028 Txoko ontan daukat lurpean, nere Aita jauna! goiko Jaunak, zerura anima emaná.

327. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0029 Ilobian belauniko jarrita, otoitzen det zerurá begirá, orduban iruritzentzat, Herniyo mendiyak esaten dirala, ¡ekarri zazu zure Aita jauna! euzkal errirá, bere jayo tokira.

328. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0033 (Ipuri au, sorrtu zuben Esopo jaunak, seireun urrte, gure Jesukristo Jauna mundu onetara, etorri baño lenago).

329. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. furundarena 0038 Rita-txo, bere emastiak, ikusirikan Ramon-txo bere senarra, itxura artan, laister deitu ziyon Don Paskual jaunari, sendatsalle aundiena, Tolosako inguruan zanari.

330. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0008 Magdalenako gaisotegiyan sartu ta urrengo egunian berian, San Inaziyo etxez etxe eskian asi zanian, Domingo Beriztain izena zuben jaun baten etxian eskatzen asi ta antxe bertan, Teresa izena zuben etxe artako andre zar batek ezagutu.

331. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. iglesias 0024 Bai Loyolako bere señidiak, bai Azpeitiko bertako Jaun askok San Inaziyori egin zizkaten egiñalak egin beren etxietara ekartzeko, ta San Inaziyo iru illabete oso ayetan Magdalenako gaisotegitik bizitzera inora ere ez ateratzia, onetxek uste det nik beste ezerk baño geyago, azpeitiarren biyotzak San Inaziyori irabazi zizkala.

332. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0027 Orduarte ixilik egon bazan, jaun arrek bazuen orduantxe zer esana.

333. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0042 - Jauna - esan zion -.

334. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa muj pam 0053 @- Ori ala bada, erretore jauna, nere etxean begiratu dezatela lendabizi.

335. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Eta nundik etorri zait nere Jaunaren Ama nere etxean sartzea? Bada zure abotsa nere belarrietara etorri orduko, nere sabeleko umea pozarren ikaratu egin da.

336. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Zorionekoa zu, bada Jaunak esan dizkizun guztiak zuzen gertatuko zaizkizu.

337. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Goraka arrigarri ta gozo onen agergarriz, Mariak esan zuan: Goratzen du Jauna nere gogoak.

338. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0144 Eta ikara gozoa egitten du nere Jaun osasungarrian.

339. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0027 Jakingo dezu, noski, Martin zintzoa, Kristo gure Jaunak bere maitasuneko sakramentuan artzen dituala irañik gogorrenak.

340. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0017 Jesukristo gure Jaunak bezela, gizon guztien osasuna, poza ta zoriona besterik ez du nai.

341. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Gogoan izango dezu, Martin, Jesukristo gure Jaunak agintzen digula deunak izatea.

342. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa b. gerra 0172 Eta, Martin adiskidea, Kristo gure Jaunak alde egin zuan, bere Goiko Aitarengana igo zuan, Tabor menditik gora, eta andik amar egunetara jetxi zan Espiritu Santua ikaslariengana, suzko, mingain batzuen irudipean.

343. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz zer 0125 - Ez bedi aserretu, Jauna, amar peseta gora bera.

344. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 III.- MANILA'N JAUNAREN USAIA ZABALTZEN

345. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 Ori bai; Jesukristo gure Jaunak esaten dun, lakari gañean agirian jarrtzen dan arrgizari piztuaren eran, laister asi zan bere jakintza ta donetasunezko (santutasunezko) arrgi-izpiak nunaira zabaltzen.

346. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa i. albisu 0017 Apaiz eginda bere eskuetan Jauna lenengo aldiz jaso zun ezkero, bi lekutik batez ere arrgi ederrki egin zun: Jakintzazko irakastolatik eta iztokitik.

347. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Andik laister bere anai Mikel eta Joane gudara joan ziran, beren erri eta Jaunaren alde burruka gogorrari ekitera.

348. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0011 Izan ere, Jaungoikoari eta Eliz Ama Deunari zor zayen gorapena eman da gero, ez du gizon dan gizonak bere erri ta bere Jaunaren alde ibiltzea baño aintza garayagorik nai izan bear.

349. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Jaunarekiñ bitarteko izan zaitezela, siniste gabekoak argitu, sinistausleak eta aldenduak Eliz Amaganatu oker dabiltzenak onbideratu ta zuzenak zuzenagotu ditezen.

350. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Eskatu Jaunari garbitokian daudenen alde; bai ta kristau arteko agintarien benetako pake ta alkartasunagatik ere.

351. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Indazu, Aita, lagun urkoa iñoiz okerbidera ez eramateko laguntasuna, onela itzez eta egitez Jaunak ipiñi nauen bidean zure antzeko izan da, zure lagun izan nadiñ betikotasun guzian.

352. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa xavier'tar franzisko 0060 Ez utzi sinismen gabekoai ta pekatariai zure Semea ta gure Jauna aintzakotzat ez artutzen; egizu, arren, anima on guztien eta zure Seme Deunaren emazte dan Eleizaren eskariak entzun da, utzirik euren sinismen eta jainko gezurrezko ta gaiztakeriak, Jesukristo ezagutu ta biotzez maitatu dezatela; bera da, bada, gure bizitz eta berbizitza, gure erosle ta gure askatasuna.

353. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Pekatu egitean, bada, gu, uts geranok, ezin esan alako Jaun onen kontra egiten degu.

354. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0061 Jaun oni besoa jaso, ezereztu ta jo nai bagenu bezela! Ta ori egitea erokeririk erokeriena ez al da? Ta edertasun ber-bera dan Jaunaren kaltez, pekatu loiak egin!.

355. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Biotz eta adimendunak bagera, Jauna, ni Zurekin, ni zure alde, ni zure lagun esango diogu Jesusi.

356. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0117 Jauna, erantzuten dute morroiak, Berorrek erri-ondoan dauzkan bazter eta ondasun aberats ayetara lapurrak datotz.

357. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0165 Loikeri guziak zigorkadak artuaz ordaindu bearra badauka;¡ikaragarriak izan bearko dute zigorkada oyek! ¡Barkatu, Jauna, barkatu! Ez, ez geiago loikeririk ¡nere Jesus laztana!Begira, gogoan artu ta erabilli zer egiten dun.

358. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa jag 0186 Gogarte orrek, zer ote du ba? Gogarte onek, batez ere egunero goizetik egiten bada, egun guztirako gure gogoa oso bero jartzen du: biotza zeruko intz goxoz bigundu, ta adimena Jaungoikoaren argiz argitu egiten du, egun artan, Jaungoikoaren semeari dagokion bezela, bere egin-bear guztiak egin ditzan; eta bere nai, itz eta lan guztiak Jaungoikoarengana zuzendu eta Jaunak nai ditun bezelakoak izan ditezen.

359. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0030 Orduan gogoratu zitzaion bere gaiztakeriz ta Ama Birjiña'ri egindako urruinkeriz gertatu zitzayola: ezagutu zuan bere utsegiña ta egizko aitorpen batez Jaunaren serbikintzara biurtu zan.

360. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0086 Bizi-illen Epalle zorrotzak itanduko dizu eriotz-orduan: ¿nun dira nere zañetako odolez erositako ardi maiteak?¿Nun, nere jarraile zintzo ziran anima gaxo ayek? Eta zuk deabru bera baño arego egiñik, gaiztokira bota badituzu, Jaunaren arpegi asarretuari,¿zer erantzun bear diyozu?.

361. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0087 Ezagutu itzatzu beingoz, pekataria, zure galbideen kalteak eta biurtu zaite: gaurtik-geroz urkoa zeruratzez alegindu zaite, Jaunaren errukia onela bakarrik zureganatuko dezu-ta.

362. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0143 Mesederik asko egiten digu Jaunak beraganonz deitzez; orregatik dagokigu ongi erantzutea.

363. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa lore-illa 0205 2 Arrosa ta liriyo
Gorri ta txuriyak,
Zure aldean dira
Beltz eta itsusiyak;
Orni zaitualako
Jauna'ren graziyak,
Arriturik dauzkatzu
Zerutar guziyak.

364. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m.m. apalategi 0057 Jaungoiko gure Jaunak etzuan Asistar Prantzisko Deuna gizonak bakarrik onbiurtzeko biali lur onetara; emaztekiai ere eratu bear zien deuntzeko, santu egiteko, bidea eta gizartea bera ere berritu bear zuan.

365. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0045 Apaiz Jaun onek betiko zoriontasuna iritsi zuan: bere jaioterriak Nepomuk izen du, ta orregatik Juan Santu Nepomuk'arra (Nepomuceno erderaz.) deitzen zayo.

366. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loreusain 0045 ¡Arroa zan mutilla benetan! Beti bere burua besteak baño geyago egin bear izaten zuan: batez ere iñork ikusten edo jakiten etzuan gauzetan ¡galantak botatzen zituan! Txikiak ziranean, ikastetxean ura bezelakorik ez; Apaiz Jaunak eliz-mutil jarri zuanean, ark esan baño lenago dana egiten zuan; ogei urte zituanean, Madrill'a zaldizko eraman zuten, zaldia berak ezi zuan, iya-iya itzegiteko ere zaldiari irakatsi zion; lan eta indar gauzetan, eztago zer esanik, bere aurrean gutxi jarriko ziran; itz batean, beti ta toki (...).

367. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa aita san iñazio 0130 Arren, indazu, Jauna, zeruraco auqueratuen, siñalea dan, Ama erruquitsu onen eguiazco, debozioa, ta maitetasun irazequia piztu ditezela nere biotzean, Zu ta bera, orain ta beti-beti amatu zaitzatedan: eta Bederatzi-urren onetan escatzen dizudan mesedea, Zure gloriraco, Santuaren onraraco, ta nere oneraco baldin bada.

368. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j. de iruretagoyena 0048 Eta Jesukristo gure Jaunak eskontza sakramentu izatera jaso zuanetik batasun onek artu zuan aunditasuna adierazteko naiko ditugu Pablo Donea'ren itz auek bakarrik oroiaztea: Sacramentum hoc magnum est ego autem dico in Christo et in Ecclesia.

369. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa juan m. lertxundi 0038 - Gaur ez dago bildurtzerik, biyar Jaunak daki; ala ere, nai badezu, afaltze arte biyok aterako gera al dan lenena bear diran gauzak antolatzen asteko.

370. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0055 Mirei, iregan Paradisua zekusanat... Entzuidan, Mirei, zion yaun Anbrusi'ren semeak; Rodano'n ba dun belar bat, guk belar-kizkur esaten dioguna.

371. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 - Gizagajoa, esan zun yaun Anbrusi'k, gazte ta eskarmentu bagea aiz; ez dakik ollo zuriaren arraultza eskatzen ari aizela.

372. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 Ta au onesten dun yauna zuzena al da? Bidezko al da nire bizian maite dudanena niri kentzea? Zergatik gara beartsu? Zergatik maasti ugaritik batzuk igali guzia artzen, besteek ordea ondar-mondar txigorrak?.

373. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa or mi 0085 Yaun Anbrusi'k eskuak yasoz erantzun zun: ekiok, mutil, zumea eo ezak, eta ken burutik olakokeriak.

374. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Eta Yaunak, Bera nagusi zala adierazteko, agindu bat ipiñi zien: Atsedentoki erdian zegon zugatzetik ez yatea.

375. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Baña Adan eta Ebak Yaunaren agindua ausirik, oben-egin zuten; ta gero larru-soñekoz yantzi ziran.

376. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Oben bategatik ainbeste ustelkeri ta eriotz etorri da; ta neri, Yaunak, ainbeste ta ainbeste oben eginda, ez dit ezer ere egin.

377. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0044 Adan'ek eta Eba'k oben bat egin eta Yaunak Atsetegitik, eskerrik gabe, adimen yabetasunik gabe, bota zitun, eta ni ez nau gaiztokira bota?.

378. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Orregatik bada, azkenengo aldian Yauna-gana biurrtzen diranak, garbitokian luzaroko oñaze gogorrak izango dituzte.

379. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Oldoztu (pensatu) bada, ene kristau ori, ta garbitokia yolaseko gauza dala ez uste izan, al-egiña egin an ez erortzeko, ta aunetarako ondo bizi, Yauna-ren eskarra galdu gabe.

380. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0116 Yauna-ren laguntza izango dezu, bañan laguntza ori, ondo erabiltea zure eskuan dago.

381. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0191 Egindako obenaz benetako damua det, Yauna, eta azketsi izkidazu.

382. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa m. oiartzabal 0191 Nere oben guziak ezagutzeko argia emaidazu, Yauna; eta nere naimena, geyago obenik ez egiteko, indarrtu zazu.

383. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0224 Eman bada Aita Santuari osasuna: Eleiza ama Santari indarra, Euskal erriari fedea, ta batez ere erri onetako Parroko ta gure Direktore Jaunai, beren eta gure animak zeruratzeko bear dituzten arguitasun eta laguntza.

384. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Bai, Jauna: aspaldian ez-tegula ikusi beori ere ta.

385. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Ez, Jauna: Esan nion ba azkeneko ikustaldian, daukanari kendu ta ez-taukanari ematea zala gure legia.

386. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Bai, ba, Jauna: eta orduan esan nion, eta gaur ere esaten diot, juezak ez-tutela errurik, baizik legeak, gaizki jarriak daudenian.

387. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Bai, Jauna: berak gorde balitu, enizkan nik ostuko.

388. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0012 - Bai, Jauna: baña beorri iltzerik ere ez genduke nai.

389. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 Ortxe dago Zirikillote jauna, sasi letrau jakintsua eta, ba nua beragana.

390. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Zirikillote jauna, esan zion, lau urtian ibilli naiz gezur konpontzen eta....

391. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Bai ba, jauna; ta....

392. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0100 - Ondo da, Jauna.

393. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ir ykbiz 0095 Esaten zion: Yauna, nere alaba azkenekotan dago; baña atoz, zure esku gañean yar zaiozu (2) Zure eskua gañean yar zaiozu. Bide ortaz sendatzen zituen Yesusek eri asko, ta orregatik egiten dio Yairo-k eske ori, ta sendaturik biziko da ".

394. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0082 Emen Jaunaren mendean bizi gera, Beraren naya egin nai gendukeala.

395. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ardi 0119 Bigarren ataltzat, eresiaren bigarren ampacirc;paldia esan zigun, paperetik irakurriz:
¿Obeki nun Jesusen besoetan baino?
¿Nun, or bezain zoritsu, pakez eta alai?
Jeiki, jeiki ta ator pozik artegiraino,
Artzain-deyari gaur erantzun: Jauna, bai
.

396. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0066 Atezaiak, begiratú, an aurrean zeukan liburu aundi bateri; gero, kuadernu txiki bateri; eta badirautsó, Laztantxuri, abots altu ta ozenaz: Zure senarrari, Betargi jaunari, libre utzi zaio, politika-obenik etzuala-ta.

397. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0086 ¡Ai ene Jaungoikoa! (zion negar-malkotan) pizti-txar bat bezela íl dute, bai, olaxe íl dute, zure jarraitzaillerik leialena; olaxe íl dute nere Betargi maitea, arimaz eta gorputzez, munduan zatekean giza-semerik onena ta ederrena... Zuk, beintzat, or dézu, zeruan, aren arima gardena; neri, eztidate utzi nai, aren gorputz-illa, laztan goxoz bedinkatzen ere...¡Zer egín bear det nik orain, mundu triste ontan! ¡Eramán jauna, eramán ni ere Betargiren ondora, Zuk, martiri-loraz koroitú, ta zeruratu dezun nere senarraren ondora!....

398. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa alt lb 0096 Arriturik eta izuturik jákin zuan, Dol. Jaunak, berri geizto ori: batetik, basatikeririk aundiena zerizkiolako; bestetik, Francotarren gorrotokeriaren aurrez-aurre, Euskal-Gobernuaren Kristautasuna ta gizatasun, garbi ta aundiki agertzen ziralako.

399. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0015 Jauna, ¡ez naiz diña, Zu nere barrumbe errucarrian sartzeco!.

400. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0050 Escubide au artu degu Jesucristo Gure Jaun beragandic, eta galderen bat, edo beste, gai onetan Apaiz jaquintsu, eta Elizaren Espiritua ondo ezagutzen duanen bati, eguiten badiogu, izaten da, bear bezela escubide onezaz usatzen lagundu deguigun, eta ez escubide au berac eman deguigun.

401. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa comunio santua 1906 0117 Gaizquillea castigatzeco eta milagro oni sinismena emateco bear ziran zereguiñac eguiñ zituan Simon de Bucy, Paris-co Arzobispo Jaunac, eta Billeteetaco Capilla eguin zan judioaren echea zegoan lecuan.

402. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0230 (...) Ez jaun ta ez morroi, ezaiz iñola emen izango.

403. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ag g 0262 Jaunak eta ura emakumearen itz jario ta arautu bearra!.

404. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0081 Mandatariak joan ziran ba, eta bidean anai Rojerio arrkitu zutenean besarrkaturik San Prantziskok esandako guztia edestu zioten, eta alako poz eta atsegiña bere biotzean nabaitu zuan, korrde gabe geratu zitzaien; eta Jaunari eskerrak egiñaz San Prantziskogana joan zan.

405. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0134 (...) beste Magdalena zirudin, eta zaleki esaten zion:
- Ene Jauna: nere pekatu guztiak azketsi zaizkidazula, eta zure Nekaldi Santuaren irabaziakatik eta zure Odolagatik zure maitasunera itzuli nazazula arren dagizut.

406. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0187 Andik egun batzuetara San Prantzisko, mendiaren izakera ta ango arrkaitzen zirrikituak gela-atetik gogarrtzen egonda gero, otoitzean asi zan, eta Jaungoikoak zirrikitu aiek Kristoren Nekaldi-eriotzean eginak zirala iragarri nai izan zuan, Jesukristo gure Jaunaren Nekaldia, San Prantziskoren biotzean maitasunez, eta bere gorrputzean zaurien ezarrtzez an berriztu bearr zuan-da.

407. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.m. azkue 0349 Erruz jakin nai duan gizonak lan asko egin bearr du ta bere burua makurrtuaz asko apaleztu, Jaunak jakintz aundia orrduan emango dio-ta.

408. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 - Ez jauna, ez; ezertxo ere geyago ez.

409. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0053 -¿Sagarren ondoan ura? ¿Epela emango ziozun, ba?
- Ez Jauna; otza, ta sagarra ere gordiña.

410. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0097 Sendakin jaunak aitona oso gaizki zegoala esan zuanean, Elizakoak egiteko ta guztia Erramuntxok esan zion, eta ura il arte antxe ibilli zan.

411. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Aur jayo-berria elizan lenengo aldiz sartu baño lenago, Apaiz jaunak otoitz batzuek, luze-ederrak egiten dituala, ta gero aurra elizan batayatzen duala.

412. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0141 Utsegiñak aitortu ta Jaun-aundia artu, elizan ere.

413. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Biar, Irakaslari jauna (Maixu jauna) miñez zegoala, buruko min aundia zuala; ta jaun ark maiz esaten zuan, eta erri osoak bazekian, etzuala beñere buruko miñik izaten.

414. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Gero, Apaiz jaunak elizara joateko esan ziela, urrengo urtean Jaun-aundia artu bear zutelako.

415. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0186 Gezur galanta ori ere: piper asko egiten zituztelako, besteak adiña ikasten ez, eta Apaiz jaunak erabaki zuan, ayetako bi zarrenak berak baño txikiagoekin jartzea.

416. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Neska ikastetxetikan etortzean, bere ama ta Sendatzaille jauna etxeko atean zeuden, izketan.

417. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Sendatzaille jauna joan zanean, Pilartxoren ama negarrez geratu zan, eta neskarekin otoitz batzuek egin zituan.

418. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 Oien ondoan neskak Aitonari ikustalditxo bat eman zion, onela:
- Egun on, Aitona: ¿zer dio, Jauna?
- Ondo; ta ¿i, billobatxo maitea?
- Ni ederki, Jauna; ez ordea berori, ala esaten badu ere, Jauna....

419. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0273 -¿Zergatik dion ori, ba, maitea?
- Oi... ¿Zergatik esango det, ba, Jauna? Ama negarrez dago ta, Jauna....

420. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Martxelinok Jauna, etsai oietako batzuek gabaz ere ibilliko balira, berorrek esan duan bezela, erle alerik ere ez luteke bizirik utziko....

421. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Martxelinok ¿Ez al dute, ba, lo egiten, Jauna?.

422. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Martxelinok Beraz ¿gabaz ere ikusiko dute, Jauna?.

423. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Martxelinok ¿Bost begi? ¿Zer esan nai du berorrek ortan, Jauna?.

424. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0317 Martxelinok ¿Ta bost begi dituztela benetan esaten al du, Jauna?.

425. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Marconi jauna tresnetako gelan zegoan.

426. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 (Gauz oiek guztiak atera dituan gizon jakintsua Marconi jauna da).

427. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa elizondo loretegi 0368 Marconi jaunak Aita Santuari guztia erakutsi ta azaldu zion, eta micrófonoren aurrean jarririk, Aita Santuak orduntxe itzegingo zuala esan zuan.

428. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0222 6 Emen Yaunak esan zien: Entzuzute zer dion ebazle gaiztoak.

429. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0296 6 Ba-datorr Simon Kepa'rengana, ta onek diotsa: Yauna oñak niri Zuk ikuzi?.

430. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0370 23 Otoi ta baru egin ondoren, zarrak eliz bakoitzean buru yarri zituten, ta siñestun egiñak zitzazkion Yaunari, gorantzi zizkioten (23) Otoi ta baru... Baruak, berez, yan edateko urritasuna izanda ere askotan, otoyarekin diyoanean, edozein laztasun ta ildura esan nahi du. Otoi ta barua alkar lagun izanik, emen Bidaliek, ta beti Eliz Ama deunak agintzen ditu arazo estuetan. Emen daukagu benetan ardurazko arazoa: esku-ezarrtzez (gerkeraz cheirotonéasantes) Paul ta Barnaba'k egindako gotzai ta apaizen auteskundea .

431. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0517 19 Bidalietako besterik ez dut ordea ikusi, Yakob, Yaunaren anaya kenduta.

432. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 Yaunaren etorreraz.

433. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 Au da, ene maiteok, dagizuedan bigarren idazkia; bietako aolkuz zuen biotz zintzoa iratzarririk, 2 igarle gurenen aurresanak, eta bidalien bidez Yaregille Yaunak eman dizuen agindua gomutaratzeko.

434. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 8 Ez au aztu gero, ene maiteok; egun bat Yaunarentzat amarreun urte bezela da, ta amarreun urte egun bat bezela.

435. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 9 Ez du Yaunak bere agintza gibelatzen, batzuk uste dutenez; ez du, ba, nai iñor galtzea, guziak garbaira etorrtzea baño.

436. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ol ib 0651 10 Lapurra bezela, datorke orratiño Yaunaren eguna.

437. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0054 2- Pasioko gertaldik gogoz gogoratu, eta Jaunari eskatu laguntza ez geyago pekaturik egiteko.

438. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0054 Alaz guztiz bañan Jauna jasotzetik komunio ondoreraño, len jarri ditugun otoitzak animaren onerako on lirake esatea.

439. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0055 5- On ona ere litzake aurren aldian jarri degun mezatako misterioen ikasbidetik, otoitz-gayak ateratzea, gogoz misterio oyek gogoratuaz, Jaungoikoagaz zure barruan itz egiten dezula, Jaunari on ugariarren eskerrak emanaz; eta Berari eskatuaz eman degizkigula zeruratzeko bear ditugun laguntzak.

440. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0055 Jesukristok, apostoloai bere Gorputz eta Odola eman zienean kantatu zuan, guk ere berori egin dezagun, Jaun Krisostomo Santuak dionez; baita ere Apostoluak eta lenengo kristaubak ere kantatuaz otoitz egiten zuten.

441. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0104 Baldin zure egunetan Jerusalen'en bizi izan banitz, edo zu orain garai artan bezela, emen agertuko baziña, zure oñetan belauniko jarririk, bereala esango nizuke: ona, Jauna, pekatu aundi askoren gaitz gogorren azpian ondaturik arkitzen dan pekataririk galduena.

442. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0104 Zure ontasunarren, senda nazazu, Jauna.

443. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0104 Jauna! nere azkeneko konpesioa au dala Zuk esango bazidazuke, Jesus milla bider! utziko nituzke lagun gaiztoak; kenduko nituzke biotzeko oitura txarrak, bidegabekerik eta munduko atseginkeri gezurtiak, ta biotz-biotzez esango nizuke, orain esaten dizutena: Jesus ona! damu naiz! damu naiz, Jauna!.

444. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0104 Jauna! Jauna! Zu zera nere Salbatzalle ta zoriona! Guztiz ona zeralako, nere pekatuaz damu naiz, Jauna, eta Zu berriz ez ofenditzeko asmoa artzen det.

445. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Jauna! Nere ongille guziz maitetsu eta esker guzien emalle ugaria zeralako, nere pekatuz zu naigabetua biotz-biotzez damu naiz.

446. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Damu naiz, Jauna, ta zu naigabetuaz zerua galdu ta inpernua irabazi dedalako atsekabe naiz, baña pekatu egiñaz nere Jainko guziz ona naigabetu dedalako damuago naiz.

447. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Zu samindu baño il nayago nuke, ta geigo pekaturik ez egiteko asmo sendoa artzen det, Jauna.

448. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0105 Erruki nazazu, Jauna.

449. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0206 Gorputz ta animaz, sinismen ta naitasunez erru gabe izanik, Jauna bera poztu zenduen Birjin guziz ona, ta Jainkoaren Ama!.

450. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0207 Zure sortzetik suge gaiztoa oinperatu zenduen ezkero, etsayetara eskuratu ez gaitezela egizu, eta guziok gero zeruratu gaitezen, gure dei guziak, zure Biotzan batuta, Jaunari eskeni deizkiyozu.

451. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0308 Asarre dabiltzanak elkartasun onean jartzeko Jaunak eman zizun doaiarren, zure zaipeko guziok siniste batekoak izan gaitezela iritxi iguzu, zure antzekoak emen izanda, gero betiraundean zure lagun izan gaitezen.

452. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0308 Alguzidezun Jaun eta Jaungoikoa!.

453. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0309 Gabak eta egunak eskari bero, sutsu ta biotzetikoetan irauten zendulako Jaunak graziz ornitu zinduzan gure Berriotxoa gurgarria!.

454. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0309 Iritxi iguzu otoi-zaletasun bero-beroa, bere bidez, izan dezaizkigun bearrekoak ditugun Jaunaren laguntasun ugariak, Bera maita ta onetsitzen igaro dezaizkigun gure egunak eriotz-garairaño.

455. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0350 Damutuak baño gaude, Jauna, eta guregatik eman ziñuzten atsekabe oyek berak Zuri eskeñirik, gu eta Purgatorioko animak erruki gaitzazula eskatzen dizugu.

456. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa e. urroz 0409 Jerusalen'go Eliz santuan
Jesus eskeñi zenduan;
Eskein gaitzazu gu ere orain
Jaunak beretzat ar gaitzan
.

457. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0055 Inurriak, egi geiagoaz, deskeila egon leikez euren abiatik ataraten dabezanakaitik; bada gizonentzat legez eurentzat bere egin dauz Iaunak baratzak.

458. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa a ipuiñak 0247 ¡Ai Jauna, ze eriotzea! Iñauldurizka ebillen lurrean abade eske, baiña danak soinei gora egiten eutsen; eta arerioa ganean etorkuna legez, bidean itxi bear izan zan, non ill zan arik lasterrena.

459. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0243 O nere Aita San Jose maitea, cembat eta gueyago aditzen ditudan zure mirariac eta mesedeac, aimbat eta gueyago zuganatzeco gogoa du billatzen nere biotzac: ceren ontan dedan arquitzen, Jaun cerucoac zutzaz nai dula baliatu, lurreco bere criaturetan ontasunac zabaltzeco.

460. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0464 Sinistmen au ez litzaguque bear becela ezarrico guen biotzetan, Jaunac berac ez baliguque emango onetaraco doaya, ceren ez gueran diña.

461. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0124 ¿Cer naiz, Jauna, zure aurrean, ezpada auts eta utsa, lurreco ar despreciagarria?.

462. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0315 Gucia alperric ondaturic, bada bazter ayetan gauzac biciro garestitzera etorri, eta alaingo bear, premi eta azqueneco miserian bere burua icustera etorri zan, nun lenago jaun aberats zana, serbitzen jartzera beartua icusi zan, eta ¿certan? abere beltz-zantzan.

463. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0367 Nere Salbatzallea, serbitzaria jauna baño andiago, eta icaslea maisua baño gueyago izan bear eztala, Zuc esan cenduen.

464. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0432 ¡O Ama! ¡ceñ oparo ordañ-saritzen dizun Jaunac Samintasun edo Amarguretaco calean, eta gurutzearen oñean añ leyal eguiñ ciñion laguntzea! Orañ gozatzen dezun zorion eta dicharen chit diña cera.

465. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa ejercicio santuac 0433 Beguira orañ Jesucristo gure Jaunaren jaincotasuna Pasio sagraduan añ ezcutatua egon bazan ere, eguicari miragarriaquiñ aguertua.

466. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0250 San Lorenzo Justiniano'k esaten digu ori bera: Eztago Mezako sakrifizioa bezin probetxugarri, andi ta Jaunaren gogoko dan Sakrifiziorik, bada emen eskeintzen zaizka berriro gure Bitartekoaren merituak.

467. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0251 Izanik Jaungoiko gure Jauna, beragatik ematen dan baso ura ere sari gabe uzten eztuana, ¿nola aiñ prestua izanik, ontzat eta gure alde artuko eztitu gure erreguak, debozio andiaz aurkezten diogunean, bere Semearen Odolarekin, jainkozko Odol, guretzat grazia ta errukia eskatzen duan orrezaz betetako kaliza?.

468. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0410 Jesu-Kristo Gure Jaunagatik.

469. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0490 Eta egiaz etzaio beñere eskeiñi Jaunari bere biotza biguntzeko doai aiñ egokirik, eta aiñ estimagarririk.

470. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0659 Jesu-Kristo gure Jauna ez dagoan aldarean, bakarrik burua zerbait makurtu bear da.

471. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0659 Jesu-Kristo gure Jauna gorderik dagoan aldarean, eskuiko belauna lurreraño jatxi bear da.

472. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0659 Ospe andiz Jaun Sakramentatua agiriyan badago, belaun biyak lurrean ipiñita, burua sakonki makurtu bear da.

473. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa urruz 0659 Nere Jaungoiko eta Jaun Jesu-Kristo, neurrigabe ona zeralako, damu det biotz guzitik, Zu ofenditu izana; lenago ill pekatu egin baño (1) Kontriziozko egintza onek serbi dezake estutasunetan, baita maiz esateko ere, bere bitartez, alik lenen, Jaungoikoaren graziara biurtu dediñ, pekatu mortalen bat egiteko zorigaitza izan duana.

474. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Gora dezagun poz eta alaiki
Jaunaren erruki:
Jainko gizon egiña
jaio zaigu guri.

475. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Gora dezagun poz eta alaiki
Jaunaren erruki:
Jainko Askatzailleak
lokabe gu jarri!.

476. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Gora dezagun poz eta alaiki
Jaunaren errukia:
Gugan jaiotzea du
Jesusek gurari.

477. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak i. omaetxebarria 0027 Gora dezagun poz eta alaiki
Jaunaren errukia:
Grazi bitartez Jesus
gure Errege beti.

478. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Euskal-muiña, euskal-izakera, euskal-anima Azkue Jaunak bezin sakon ta maitetsu gutxik aztertu izan dute.

479. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak aranzazu 1936 0246 Aita Prantzisko Donea Italia'ko erri-abeskeraren ta erri-olerkigintzaren aurrerazle bikaiñena ez al genduan izan? Beste guztiak olako gauzetan latinez ari ziran aldi artan, ark erriko izkuntzan eman zigun Eguzki anai jaunaren eresia.

480. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j. garate 0020 Bayona'tik kostatik ziar iritxi zan Zarauz'erañok eta ango Narros jauregi ederrean ikusi zuan Fausto Corral jaun soñuzalea eta ziñez onek eman zion Lelo kantuaren berri eta baliteke erakustea ere kopiaren bat, bestela ezlioke Humboldt'ek emazteari Getari'tik Orrillako 2'an auxe esango Tiene un tono propio de fuerza y es algo absolutamente nuevo.

481. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jnn 0584 Onezaz gañera Jaun berak dio Zubero'ko Euskaldunak egiten duela aitatu duan ori baño aundiagoa dan uts bat.

482. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0415 Eta,¿nola utziko det Sekundino Esnaola jauna, maisutasun aundizko malletakotzat ezagungarritua izan bada, Royan, Paris, Bartzelona, Bilboon eta oraingo joan aldiyan Madrillen, maisurik jakintsuenekoen artetik, esaten dutelarik gañera, chinixtu eziñ liteken diñakua badala?.

483. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.i. uranga 0417 Zorionak bada luzarorako opa dizkat Kantaritalde Donostiarra-ri ta bere zuzendari zintzo Esnaola jaunari.

484. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0313 Libro en que se sientan las órdenes dadas por el Señor Director del Seminarioren izenarekin billatu degun liburu eskutiztu zar batek dionez 1801-garren urtean zan Zuzenlori edo Directore On Miguel Lardizabal eta Uribe jauna.

485. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak e. urroz 0314 Onela dio Lardizabal jaunak 23 eman dako agintzak.

486. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Tumpada aditzeko ordua etorri zan Eroma'n; eta berialase S. Iñazio'k tumpadalari bikañ ura Gipuzkoa aldera, gure mendietara bialdu zuan Jaunaren izenean ots egiñaz gure mendi eta uritarrak zeru bide zuzenean ipini eta bertan zaindu edo zaitu zitzan.

487. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0018 Ara nola: Bizkai aldeko Euskaldunen Artzai on Kalahorra'ko Obizpo Jaunak 1545 garren urtean eskutitz bat bialdu zion A. S. Iñazio'ri esanaz:.

488. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Andik urte batzuetara Obispo Jaun onek Trento'ko batzarrera juan biarra izan zuan.

489. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Ederki, esango zuan beragan A. Iñazio'k Euskalerrirako nere lagunen batzuek eskatzen dizkit Kalahorra'ko Obispo Jaunak.

490. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Begira nola erantzun zion Obispo Jaunari Al detana egiten det berorren gogoak betetzeko; eta juango da Euskalerrira euskeraz itzegiten dakien bat edo beste.

491. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0020 Pozturik Obispo Jauna berri oekiñ eskerrak eman zion S. Iñazio'ri: Borja'tarr Franzisko'ri Gipuzkoa aldera juteko asmoak buruan sartu ziozkalako, eta baita berekin Euskaldun bat bialdu dualako ere.

492. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jag 0021 Emendik A. Iñazio'ri bideko berriak emanaz egin zioten eskutitz bat, eta esaten zioten: Duke Jauna eta beste danak atsegin aundia artu dute lurr oek, ikusi dituztenean; batezere emengo jende aiñ bedeinkatuak asko poztu dituzte... Segura'tik Azpeitia'ra juan ziran, emendik Bergara'ra, eta Bergara'tik Oñati'ra.

493. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0092 Nire ustez (eta au iñori min egiteko asmo barik) erri onetan zekula etzayo ain garbi eta ain egoki itz egin: Bere zinta urdin ederrakin goizian Jauna artzera etorri eta arratzian dantza zikin baten nastuta ibiltzen danari... Goizian Jaunari ezkeñi bere biotza eta arratzian diabrusko lagun eta ibillerak egiten ditustenai... Egikera eder-eder batzu'ek bai baño beste txar gustiz txar batzu'ek ere bai egiten ditusten errenai....

494. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0159 Agurrtza orrdea ageri etzan Bizi zala Eizagirre'k utzi emen zion Gipuzkoa'ko nagusi edo Korrejidore jaun Ribera'tarr Jeronimo'ri, ta onek biurrtu ez, dirudienez, Iruña'ko gotzainak (apezpikuak) ere agurrtza ura arrkitu nai zuan, ta bere almenaz Eleizak zensurak ezarri emen ziozkan agurrtza (errosarioa) ura bere egizko jabeari biurrtu nai etzionari.

495. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1921 0318 Elizaratu ziranean Oraa Parroko Jaunak garailari guzik bat banaka besarrkatu zituan; eta gero itzaldi bero batekin gazte ayen zindotasuna eta zeruko Amarenganako maitasuna goraldu ere bai.

496. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0159 Gizajaxoak semetxoei ere kutuntxo edo maitetxo esan bearrian txakurtxo deitzen die beti, ta nik ez dakit onegatik ala zergatik baña bein batian etzaola ondo sukaldeko treznak zer zuen nai esan adirazoteko, lau aizpil edo plater miaztutzen ipintzea tzakur bat, eta Txina'ko jaun batek oitura ori kendu nai izan zielako asarre erantzun zioten, ajolaz ibiltzeko, ta txakurrak ziela egitan euren etxetako kaiku, lapiku eta treznak garbitzen zituzten neskamiak eta.

497. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0156 Oraingo erretore jaunak ipini zuan ta pozik dagola uste det onelako erantzupena bere lanari errian arkitu duan ezkero.

498. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0156 Illeko irugarren igandean izaten da amarretan meza nagusia, Jauna agirian dagola, ta meza ondoren Jaunarekin eleiz-ibilaldia egin oi da, eleizatik atarira atera-ta.

499. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak jbdei 1922 0156 Artsaldian berriz, irurak aldian ostera eleizara, ta besperak amaituta, itzalditxo bat, Jauna agerrtu ta Jaun onetsia edo bendizioa.

500. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 An daude Etxeberria'tarr Migel Apaiz-burua beste Apaiz Jaun guztiakin; baita Urrestarazu'tarr Joakin Alkate Jauna erriko agintariakin ere.

501. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 Txurruka'tarr Alponso Diputadu Jauna.

502. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak urruz 0241 Agustin'darr moja lekaimetxuak ere txit ederrki apainduta zeukaten beren Eleiza, sarrerako atean txukun txukun: Ad Majorem Dei gloriam esaten zuen lore ta apaintasunez betetako esaerarekin; baña Gotzai Jaunak, sarrtzeko astirik etzegoala ta, bidetik eman zien Aita S. Iñazioren onespena.

503. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Etxegarai'tar Bonifazio euskaltzain berri jaunaren itzaldiari Erramon Intzagarai euskaltzain jaunak egin zion erantzumena

504. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 Emen zaudeten guziyok, ongi dakizute: Bonifazio Etxegarai jauna Euskaltzain aukeratu dala, ta gaur datorkigula Euskaltzaindiaren etxe ospetsuan sartzera.

505. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0124 ¿Ez ote zan, Euskaltzaindian, ni baño gizon entzun eta jakintsuagorik, Etxegarai jaunari erantzuteko? Bai noski.

506. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0130 Ara zer diyon Kanpion gure lankide jakintsu jaunak.

507. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak inzag 0133 Jaso bezait Etxegarai jaunak Euskaltzaindiaren ongi-etorriya.

508. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak bprad 0242 Gure Diputazio jaun chit aundiyak aurtengo Euskal-festetan nai du, arrazoi aundiz eta gogo onarekin alare, kondaira zarreko kontubak azaltzea, oraindik izkribatu gabeak batezere, eta onetaraxe noa ni orañ artzen dedan lan onekin.

509. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 @- Errekako atxak, jauna.

510. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0092 - Jauna ¿legamiña badaki zer dan? Urunari, ogixa egiteko, nastaten dotsagun orampeuml;a? Lamia be (re) auxe dala esan leike.

511. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak a lamiak 0101 X.¿Entzun otedezute, inoiz, jaunak, ijito bakar bat mundura medikuen eskuetan agertu oteden? Nik ez.

512. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0101 (...) otoitz-gai mamintsu ta Egungakarian dauden Done, Doatsu ta Agurrgarri guztien bizitzak idatz ditzala!¿Zeruko lore garrbiak eskupian dauzkana zerrgatik lurraren lore arrgal, ustel ta marrgulduak biltzerakotan apalduko leite? Guk arraultzak eskatzen diozkagu, ta arrk ¿eskeñiko dizkigu sugeak? Apaiz jaun bat orrelako egikizun txarren arrtean leporaino sarrtua guk ikustea ¿ez ote da izi ta lotsagarria?.

513. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0103 - Ori ikusi daitekeana da, jauna.

514. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0103 Orrduan atso zarrak bere arrpegi zorrotza, bere esku zuri makalaz estaldu zuan ta biguñ-biguña erantzun zuan: - Jauna...¡zureai!.

515. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak lh 0103 -¿Zeiñ ote, jauna?.

516. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0014 Ta onela dio Azkue jaunak: Ikusi zazue gerrkarrak ematen diguen arrgitasunaren orrdez, guk, euskaldunok, zerekiñ erantzuten diegun.

517. 1900-1939 gipuzkera saiakera-artikuluak j.m. olaizola 0014 Oraiñ, yaun-andrreak, txistuaren aintziñatasuna agerrtu naita diot: entzun dezuten euskel-eresi ori, Krristo gure Jauna baña lareun da larogei urrtez lenagoko Euripides'en eresiaren neurri-antzekoa, berrdiñekoa, garai arrtakoa dala esan eziñ albagenezake, gerrkarrak bezela larru-azal zarretan agerrtu ezin degulako, gure asabak aotik aora utzi bai zizkiguen beren oitura ta gauzen berri diot, ¿norrk esango dit, larru-azaletan ez-bada ere, aotik-aora gure orrduko asabetatik etorri etzaigula?.

518. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0083 M. Esan itzatzu Sacramentu Santuac... G. ¿Zer gauza dira Sacramentuac? E. Dira campoticaco ezagungarri batzuec Jesu-Cristo gure Jaunac ipiñiac, oien bitartez emateco guri bere grazia eta birtuteac.

519. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Andre ta jaunak: Gaurko nere jardunari asiera eman baño len; Euskal-Antzerti, Teatroari buruz dakarzkizutedan itzaldiaren orriak irakur aurretik; au da, Komedi itzetan esanda, estal-oiala telón eroria dagoala oraindik, itz bi zuzendu nai dizkitzutet Gregorio Mujika jauna zanaren oroigarritzat.

520. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak lab toe 0301 Itz-aurre ontan bada, Mujika jaunari Euskal Antzerkiak dion zorra ordaindu nai det.

521. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0010 6.- Ezaupide baterako, amalaugarren zazpikoan Aita Kardaberazek dio, Yosukisto gure Yaunari emandako belarrondokoak lurreratu egin zuela: ez dasate goizperrlariak orrelakorik; eta goizperrlarien esanak, puztu edo gezurrtu bearrik ez dute, belarrondoko aren narda eta iguingarritasuna aditzen emateko.

522. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak nekaustea 0013 12.- Gañera, (ni yakitera eldu naizenez) Bizkaiko euzkeraz agertu zan Durangon 1909garren urtean; eta lenago Bilbaon, edo (idaztiak berak dakarrenez) Bilbon lenago 1855garren urtian A Depont en Imprentan, Olaechea-tarr Bartolome Yaunak egindako Cristinauben Dotrinia-n; baña azkoz ere lenago Bilbon bertan ezaguna izango zan, libruchu ori urte artan amargarrenez reimprimidua zan-eta....

523. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 (...) urte askoz artzai zebillen gizon zartua urbiltzen zait esanaz: euri bildurraz dago, jauna? - Bai, ba.

524. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 - Zuk igarriko diozu? - Bai, jauna, gaur eztugu euri bildurrik.

525. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 - Ez ote? - Ez, jauna, ez.

526. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0024 Gizon zintzoenak eta geien jakiñenak ere zer ikusteko dute Jaunaren ondoan? Ta auei siñisten ba-diegu, Jaungoikoari ez siñetsi? Auek gezurra arrtu dezakete egitako; ez ala Jaungoikoak.

527. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0065 Beraiek esaten digute Isaak bezalaxe Jaunari eskeñia izango zala, Noe bezala bulusia, Jose bezala saldua, altzairuzko sugea bezala gurutzean zabaldua, Dabid bezala irri edo parra egingo zitzaiona, Sanson'en antzean etsaiak garaituko zituana ta Jonas bezela iru egunez lurpean egongo zala .

528. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Guk gerok aberastu dezazkegu besteak, atera dezazkegu beren zorretatik, aien ordez guk Jaunari ordainduz.

529. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Zuk Jaunari egindako agurraldi edo adoraldi ta otoitz edo eskeintza edozeñek nai ta nai ez Jaunaren biotza ikutzen edo ukitzen du.

530. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Jaunak bereala bere bi eskuak zabaltzen dittu zu onetsitzeko zuri bedeinkatzeko ta zuk eskatua emateko.

531. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0104 Gure Jauna artzeak, Meza entzuteak edo beste eginkizun on edozeiñek ba-du indarra zeruraño iritxirik an atsegin eta poza berriz sortzeko; pozaldi orren ondotik Garbitokia alaittasunez betetzeko zerutik dakarren Jaunaren barkazioak eta oraindik lurreraño jetxirik gure edo bearrean dagoan edozeiñen animaren zorrak ateratzeko.

532. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak inza azalp 0145 Argatik eguneroko zeruko ta lurreko ogiaren ondotik eskatzen degu Jaunak gure zorrak barkatu dezazkigun.

533. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0045 Zeruaren aunditasunak neurri arrigarriyak iristen ditu; luzerua, zabalerua ta goi-neurriya berdiñak dira; argatik chimistaren azkartasunak erruzko denbora biarko luke berak igarotzeko, alaere zeru-tarrak Jaunaren doayez erres eta aguro zeruko edozeiñ tokitara joaten dira.

534. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kontu alai 0065 Zañetik ateratzia zalla izan arren, Jaunaren laguntzez eta konpesiyo onez oitura charra animatik atera diteke ¡obia litzake alasse aterako balitz! Zenbaitek ordia asmogabeko konpesiyoz zañak oraindik geyago indartzen dizkiyo; konpesatuta, urrengo konpesiyorako pekatu berak dakazki, zazpi urte zituala egindako pekatuak irurogei dituanian dakazki, oiturako pekatuak berak aña urte ditu iya; ¡au bai dala negargarriya!.

535. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Orduan, Jesus-en amak erdoy gabeko eskuchu garbiyak bularraren onduan tolesturik, beguiyak goruntz jaso-ta, biotza Jaungoikoz sutua zenkalarik, irekitzen ditu bere españ gorriyak, eta Zerutarrik bikañenak beretzat nai lukian mingañik dontsuenakin ekiten diyo Jaunaren ondasunak aguertziari: Magnificat anima mea Dominum Luc I 46.

536. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Kristau garbiyak, Jaunaganako maitetazunak kizkaldurik daduzkan anima zintsuak, jardun ederrak, izketa dontzuak iduki oi dituzte beren ikustaldiyetan, Zorioneko Benito ta Eskolastika anai arrebak eguin oi zuten bezela.

537. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j.v. landa 0132 Zertara dijuaz askoren jun-etorri ta ikustaldiyak? Premiyan dagoanari lagundu, edo Jaunaren izena goratzera? Onetan sayatzen diran anima Zorionekuak badira; ez daude danak.

538. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Andre Maria Joakin eta Anagandik sorrtzeko aldian ama on batek semeari eror-bideak kendu egiten dizkion bezela, Jaunak Andre Mariari eror-bide guziak kendu zizkion; jatorrizko pekatuari agindu zion Andre Mariari ez ukitzeko; Maria pekaturik gabe sorrtutako aurra nai zuela-ta.

539. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0029 Grabiel goi-aingerua agertu zitzaionean bere galderari ea Jaungoikoaren ama nai izan ote zuen Ecce ancilla Domini, Jaunaren neskamea naiz erantzun zuela badakizute-ta.

540. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0082 Zorigaiztoko giza txarrak! Gure Jaunak ainbeste gorrotatzen zituenean zerbaitegatik zan bada.

541. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Berrogeikaroak (garizumak) zer esan nai ote digun? Orra oarrtu gaurrko Goizperrkia (Ebanjelioa) ta gure Jauna berrogei egun baru ta otoitzetan egon baizan, kristauak ere aro ontan (garizuman) Jesus onaren antzean bizi bearr degula besterik ez.

542. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Jaungoiko gure Jaunak beraz garizumako aroan edo garaian barupean, ildurapean eta iñoiz baño obeak nai gaitu.

543. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Beste edozein garaietan bezela garizuman egon ezkero ez giñake Jaungoikoak nai gaituen erako kristauak izango; orregatik Jauna baru-egiten ikusten degunean, barua ona ta osasungarria zaigula esan eta ikasi bearr degu.

544. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0137 Orduan aurrkeztu omen zitzaion eriaren aita esanaz: Ene Jauna, nere semeaz erruki bedi; aldi oso txarrak ematen diote, ta orduan nolako miña ematen didan bazeneki! Miñak ematen dionean bein baño geiagotan suan erori egiten da; ta askotan bere burua putzura botatzen du.

545. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Aste osoan lan eta lan aritu ta, munduko arazoetako sari-alogera, soldata, irabazi egin badezute, igandea Jaunari eskerrak egiteko jarria dagola oarrturik, zergatik ez dezute alik ederrkiena gordetzen? Jaunaren egunak diran igandeak gorrdetzen ez diralako, ez digu Jaunak laguntzen.

546. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Laguntzen ez digula esan al det? Geiegi laguntzen digula esan bearr nuen; bada oso gutxi dira, igandetan Jaunari eskerrak dagizkiotenak.

547. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Goiz-goizetik lanean asten danak, ez al du adierazten lana gogoz arrtzen duela? Jaunaren billa goiz-goizetik asten bagera, biotzez maite degula ez al diogu Jaunari adierazten? Bai.

548. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Guk era berean al daukagu? Noizpait pekatuan erortzen bagera, bereala damuturik pekatutik atera egiten al gera? Erori orduko, Jaunagana barrkazio-eske al goaz? Pedro deuna gogoan edukiko bagenu! Gixaxoak pekatu egin zuela oarrtu ta bereala, negarr-malkoz beterik, Jaunagana jo zuen; eta Jaunak barrkatu zion.

549. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0190 Jaunaren adiskidetasuna billatzeko goiztarrak ezpa-gera, ai ene!.

550. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Bere jarraile zintzoai Jesus gure Jaunak esandako itz auek: zuek ere nor naizen erakutsiko dezute, guretzako esanak bezela arrtu bearr ditugu; ta gai ontan al-añako lan-egin ezkero, ez uste izan damutuko zaigunik.

551. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 ¡Lotsa! Jesu Kristoz lotsa izatea! Au itz itsusia! batez ere kristaua on egiten lotsatu egiten bada! Ludi osoan gauden guziok Jaunaren morrointza eraman bearrean gaude; ta bere seme-alabak bai gera, orra zergatik arrkitzen geran gure seme-alabatasuna aitorrtu bearrean.

552. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Nor ote da, nere aita au da esaten lotsatu egiten dana? Gure Jauna aita ona, maitegarria, zintzoa izan ezkero, zergatik beraz lotsatu? Zer ote esan Jaungoikoaz lotsatzen diran kristauaz? Jaunaren semeak dirala ta beren aita asko maite dutela edo? Bai zera! Etziran ez orrelakoak Goiko-Jaun onagatik zanetako odola ixuri ta eman egin zuten ziñopa ala lekuko leialak.

553. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0242 Aiek zerua irabazteagatik Jesusen izena ain sendo ta bizi aitorrtu bazuten, ¿lotsatzen geranok donokiratuko ote gera? Ebanjelioko itz ikaragarri auek irakurrtzen ditudanero, zanetako odola izoztu egiten zait; nola ez ba? ain ikaragarriak izan ezkero? Entzun: Nitaz lotsatu egiten bazerate, baita ni ere zuek Jaunaren aurrean zaudetenean zuetaz lotsatu egingo naiz.

554. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Ludi ontan Jaunaren aurr onak, morroi zintzoak, mirabe leialak izan-ondoan, zerua irabazi egingo degula uste degu; ta orrtarako beintzat alegiñak egiten ditugu.

555. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0295 Badakigu auei entzun ezkero, Jaunaren naia betetzen degula.

556. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 Jaungoiko gure Jauna utzirik, mundu-aldera joko al degu? Jaunaren ederrtasunari jaramonik egin gabe, ontz-urreak daukaten burrni-dirrdira aukeratuko ote degu? Oarrtu gero Jaungoikoa betikoa dala; ontz-urreak berriz igeskorrak.

557. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0348 ¡Munduak bai dakiela iruzurr-egiten (engañatzen)! Obe zaigu orain Jaunaren menpean iraun, gero inpernuan betirako erretzen egon baño.

558. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Ez aztu elizan esaten zaizkigun esan onak eta ematen zaizkigun ikasbideak guk baño askoz geiago dakien Jaunarenak dirala; ta Jaunaren itza dan sermoia entzutera kristau asko etorrtzen badira ere, guk kristau zintzoen eraz entzun zagun beti.

559. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Baño gure Jauna orrelako batean arrapatu? ¡Gizon txatxoak, ez dakizute norekin zaudeten! Jesus ori Jaungoikoa danik ez dakizutela agirian jarrtzen dezute zuek.

560. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Galdera orrekin Jaunagana juan ordez, obe zitzaien juan balira beste onekin: Esaiguzu argi ta garbi nor ote zeran.

561. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0401 Baño... gure Jauna zerbaitean arrapatuko zutela uste ote zuten? Ez ote zekiten beren asmo ta gogo txarrak berak baño obekigo Jaun arek bazekizkiela? Ona gure Jaunak erantzun ziena:.

562. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Jaunaren itza ta esana ba ¿nola bete ez, Jaungoikoarena izan ezkero?.

563. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Gizonak gaur diotena biarr ukatu egiten dute; aldakorrak bai dira; Jaunak diona berriz bete egiten da; Jaunaren esana Bera bezin iraunkorra da ta.

564. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Jaunaren itzak su dario; bere garr-txinparretan kiskaldu bearr gera beraz.

565. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Jaunaren esanak maite badituzu, egin eta aurrera.

566. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0012 Gure Jaunak azken egunaz gaurr esaten diguna egia dalako, ta beti prest egon bearr degula ere badakigun ezkero, egun ikaragarri arri kezkarik gabe begiratzeko, aztertu (examinatu) egin bearr degu gure burua; ta pekatu uts-utsa besterik ez gerala ezagutuaz gaizki bagabilz ondu gaitezen; Jaunak ori nai du ta.

567. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 (...) ez diteke zeruko bizimenik izan; Jaunaren itzak zeruko bizimena ematen bai digu.

568. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Nekazariak ez baditu bere lur - soro landak sasoi sasoiean, ez dezake erein ezertxore; eta guk ere ez badegu gure biotza Jaunaren itza entzuteko sasoi onean jartzen, ez dezakegu bertan gauza onik erein; eta ereiten badegu ere, etzaigu ale onik aziko; geroztik Jaunaren itza, gauza bikañena dala ta, munduan ereindako ale ta azi guziak baño irabazi aundiagoa ematen digula ta, gorde bear degu beti biotz-biotzean.

569. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Lurrezko azi-aleak lurrezko irabaziak dakarzkigute; Jaunaren itzak berriz zerukoak.

570. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Lurreko ale-aziak ustelkorrak dira; beraz ezin eman gauza iraunkorrik; Jaunaren itzak ordea ustelkorrik ezin eman; iraunkorrak berriz bai.

571. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Nekazariak lugin deitzen diran gisara, sermolariak zerugin deitu ditezke; bada ale ona gure ariman erein da, arima txukundu ta edertu egiten digute; Jaungoiko gure Jaunak bere seme Jesus onaren antzeko biotza daukagula ikusirikan, onetsi ta bedeinkatzen gaituela.

572. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Agustin pekatuetan leporaño zebillela ta Jaunaren itza entzun da pekatutik iges egin zuen; Madalena emakume kaskariña zala ta Jaunaren itzak on-bideratu zuen; Paulo kristau etsaia Damaskoko bidean kristau arrapaketan ari zala ta Jaunaren itz deiak ere Jaunagana biurtu izan zuen.

573. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 ¿Zertarako jarraitu geiago, baldin badakizute Jaunaren itzaren indarra?.

574. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0093 Al badezute bildu itzatzute donokian (zeruan) dauden santu guziak: eta ea nolatan zeruratu ote diran berai galdetu ezkero, erantzungo liguteke: Jaunaren itza gogoan eduki ta.

575. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 (...) ta ederki esana; Jaunaren aldean gizon altsu errege agintariak ez bai dira autsa ta errautsa baizik.

576. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 ¿Eman al dezakegute gizon aberats, agintari errege aundi oiek Jaunak neurtu dizkigun baño egun bat geiago?.

577. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Txalogarriak dira beraz estu aldietan eta iriskoetan beti Jaunagana jotzen dutenak.

578. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 ¿Eta zer esan berriz santuetan uste dutenaz? Deun edo santuak Jaunaren adiskide lagun aundiak diranik ez ukatu, n. a. m..

579. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Galdetzen al du orain norbaitek ea atsegin ote zaizkion Jaunari santuai egiten dizkiegun eskari, arren otoiak?.

580. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Bai atsegin zaizkio; ta ori nai du Jaunak; bada deunak munduan bizi zirala Jaunaren begi-begikoak izan bai ziran, orain zeru erdi erdian daudelarik gero ta geiago maite oi ditu; ta gure aldez asko dezakete; Jaunaren aurrean eskubide aundikoak dira-ta.

581. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0166 Ez gero aztu bitarteko nagusiena Jesus ona danik; orregatik apaiz jaunak eta meza emale guziak onela bukatzen dituzte Betiko Aitari esandako eskari ta otoitz guziak: Per Dominum nostrum Jesum Christum Jesus ona bitartekotzat jarriaz, edo ipintzen dutela; baño ala izan da ere ziur-ziur jo diteke deunengana; batez ere Andre Mariagana.

582. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Ez iñoiz gogotik kendu Jauna gure begira dagonik.

583. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Guk baño begi zorrotzagoak ditu Jaunak; bada guk azala baizik ikusten degun bitartean Jaunak azala ta barrua batean dakuski; ez dago beraz Jaunarentzako illuntasunik, toki leku eskutaturik, illunik, ez da basamortu ixilik ere; erne bai dago beti; bere begiak eguzkiak baño argi geiago dariote ta.

584. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Orduan bada gogorazio txarretan naste borraste gaudenean, eta barru ustelak asmo txarrak darabilzkinean, eta gorputz griñ zirtzilak ernatzen zaizkigunean, ez dago ez Jauna lokarturik; guzi-guzia badaki ta.

585. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak j. iturria 0245 Txarkeriak naiz ixilpean, naiz bakarrik egin badakizki Jaunak; eta ikusi egiten ditu guziak.

586. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0106 Bada Jesukristo gure Jaunak ezaten duana ezbagera egiten edo biurtzen umeak bezela, ez gera zeruetako erreiñuan sartuko.

587. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 Egiaz, ¿zer esaten digu Jaunak Amos profetiaren bitartez?.

588. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0222 ¡O ichutasuna! esaten du jaunak beste toki baten: igarotzen dezute egunak, urteak ta bizitza guzia atsegiñ, egokitasun ta ondasunez beterik, eta ezdezute pensatzen laister bizitzatik eriotzaren besoetan eroriko zeratela, ogetik obira, maitik ta atsegiñ artetik infernuaren leiza zulora: Et in puncto ad infernum descendunt Job c 21 v 13.

589. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kortazar serm 0340 Jaunak eman dizute berea dana, eta zueik ¿ezdezute nai?.

590. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa fir 0002 - Erri onetan euskara piztutzeko esaten zigun Abad de Iturbeltz jaunak, euskar-egunak, euskar-jaiak eta alako pizgaiak erri orietan bear lirezkela.

591. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 Horra nun udazken ilhuntze batez, sekulako hotzarekin, han barna iragaitean, Micheriaren etcholan sartu zen Jesus Jauna.

592. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 - Agur, jauna.

593. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0519 - Batere, jauna: bainan nor-nahi izan zaitezen, zure mintzo eztiko gizonik ez dut behinere kausitu, nik, hemen gaindi.

594. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 - Sinhesten dut segurki, jauna: horra zertako hunat ethorri zarenetik gozo handi batek hezurretaraino hartu dautan gorphutz guzia! Barkha, jauna, ez banaiz berehala belhaunikatu: belhaunek ez ninduten atchikiko.

595. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 - Ori, jauna, ez dautzut batere mintulinkeriarik egiten nik: sobera ona zarela, ez dutala deusen beharrik eta holako.

596. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 Ez, jauna, baduzu ahala: huna beraz zer nahi nuken.

597. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 - Jauna zaharra naiz: erromesa naiz.

598. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0520 - Nahi duzun arte, jauna, eta milesker hainitz.

599. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ox 0246 BERRIKITAN, Gure-Herria'k ilabete oroz haurreri demaioten sailan, irakurtu dukezue galde hau: Zer da?: Lau andere, jaun bat erdian, bethi elgarren ondotik lasterka eta elgar behin ere ez hatzemaiten.

600. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb 0205 Eta geroztik, badut uste bere itzala lehenago galduko zuen Piarrek, bere makila galduko zuen baino, ezen, haur tchar bat oraino zelarik, aitaren makila behar zuen jaunak eskuetan... lokartzeko!.

601. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0529 Halere bada zerbeit finka ditakeena: aurthen Ziberoko aldetik etorri dela andanarik handiena, Constantin Ataratzeko jaun mediku jakintsuna buru, hiruzpalau beribil gothorretan.

602. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Hainitz aphez: Iriart eta Asconéguy jaun kalonjeak, Lamarque, Gombault, Laxalt, Etcheverry, Léon, Lafitte, Eyhéramendy, Blazy eta bertze frango.

603. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Dassance, Etchepare, Souberbielle, Amestoy, Dufau, Moulier, Chilar, Chiki, Béhéran, Léonis, Lekukoa, eta bertze, guzien artean Argentinako Eskualdunen buruzagia: Passicot jauna.

604. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0530 Ohore, segurki Donazaharren kantu hek guziak hango kantarieri irakutsi dituen jaun gazteari bai eta Eskuara hala plegatzen dakien zorionezko Gombault jaun erretorari.

605. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Dassance, Uztaritzeko jaun gaztea da lehenik mintzatu, Eskualzaleen-Biltzarreko buruzagi bezala agur eta milesker orori errateko.

606. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0531 Jaun buruzagiaren ondotik idazlariak elhe gutiz urtheko egintzat erranik, alkian jarri da Etchepare, Aldudeko jaun mirikua, Eskuara hala dakiena, eta hain maite duena.

607. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Jaun jakintsun eta mintzatzaile eder horrek erran dituen guziak hemen lerro-lerro emateko ez dugu astirik: hau erran nahi dugu bakharrik, Etchepare jaunaren ondotik: Eskualdunek baitezpada zerbeit egin behar ginukeela Eskuararen aberasteko.

608. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Horrengatik, nihork ez du handik mugitu nahi izan Passicot jaunaren mintzaldia mintzaldi laburregia! bururaino entzun gabe.

609. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Etchepare jauna bezen aise mintzo da Passicot jauna: huni ere ithurritik ura bezala heldu zaio elhea.

610. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb gh 1927 0532 Eta urriki batekin ichiltzen ikusi dugu Passicot jauna, pur-pur-pur mahaineri buruz abiatzeko.

611. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Chedea hartu ordutik, gogoa bethi Erroman gaindi zabilan,ezin gehiago alegera, azkenean ikhusiko ginuela bada, hoin aspaldi lehiatzen ginuena, Jesu-Kristo gure Jaunaren bikario edo ordain saindua.

612. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0201 Phazko aratsaldean ginen beraz abiatu Hazparnetik, Mirande gure jaun erretor onarekin.

613. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa p. duhour 0204 Hor berehala heldu zaizku jaun batzu eta iganarazten gituzte oto handi batzuetarat, karrika berekoak denak elgarrekin, eta trebesatzen dugu Erromako hiri guzia, harrituak bezala gaudela, eskun eta ezker so, denak betan ikhusi nahi.

614. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Zubiaren harateko aldean, badugu behingo lan karabineroekin, errezebidore jauna ez omen delakotz ere jaikia.

615. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa je ber 0426 Errezebidore jaunak ohean erdi lotarik noizbait izenpetu orduko gure paperak, bagoazi karraskan mendi mazela bati goiti.

616. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0025 1. Gorago Jesusen Bihotz Sakratuaren Konfrarioko emanak diren barkamen oso guziak; badire hogoi eta zortzi ikus plamak 18 eta 19; eta bertzalde: 29ampdeg; Garizumako ortzirale oroz, Ortzirale Sainduz kampo; 30ampdeg; Erearoaren 3an santa Klotildaren; 31ampdeg; Ustailaren 26an santa Annaren; 32ampdeg; Agorrillaren 13an santa Radegondaren; 33ampdeg; Agorrilaren 25an san Luis Frantziako erregearen; 34ampdeg; Buruilaren 29an san Mikaelen; 35ampdeg; Urriaren 17an, Margarita Maria dohatsuaren; 36ampdeg; Hazilaren 11an, jaun Done Martinen bestetan; 37ampdeg; Urthean behin, nork hauta berak eguna, Jesusen Bihotz Sakratuaren ohoretan egiten delarik oren baten orazione, izpirituz edo ezpainez, segidan edo parteka; zembeit bihotz altchatze egun hartan, bai eta Batayoko agintzen, edo bertze zerbeit debozionezko agintza egin balimbada, harren erreberritzea.

617. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Badohaco bere baitharic yaun erretorari eta galdegiten dio ez zaionez oraino haizu izanen lehen cominionearen egitea.

618. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0004 Yaun erretor harec Barbaste zuen izena eta zen aphez bat yakitate eta bertute handicoa.

619. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Orduco yaun erretora Donapaleon zen Musde Borda.

620. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0005 Yaun erretor errespetagarri horrec sainduki atchiki zuen bethi bere ordena eta biziaren galtzeco menean egon zen bere populuaren artean.

621. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa michel garicoitz 0024 Ebanyelioan iracurtzen dagu hola hola zuela egiten Yesus Yaunac, predicatzera birazca igortzen zituen hiruretan hogoi-ta hamabi dizipuluekin.

622. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Jesus Jauna eta Joni Petri

623. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0663 Bertze orduz, beraz, Jesus Jauna bazabilan mundu huntan, Jon Doni Petri handiarekin.

624. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 - Ori, Jauna diru puchka bat izan eta hura behar ginuke zembat den ikertu, miatu....

625. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb leg 0666 - Oh! Jauna, ez dugu arrats arteko lanik izanen, gure, diru pittarekin!....

626. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb piar i 0075 Hamar urthe baizik ez zituen oraino; bainan, hamasei urthetarat helduko zelarik, turruta handi eta lodia galdaturen zion jaun erretorari, pa, pa, pa, basaren egiteko!.

627. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Erran bazuen erran, handik astea gabe jakinarazten zion Baionako Suprefet Jaun zilarreztatuak, paga khendua zitzaiola, zeren Errepublika arthiki beharrez mintzatu zen!.

628. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Eta irri baizik ez zuen egin lehenik Jaun Erretorak, Jainkoak, Aphezpikuak eta barneak laguntzen zutelakotz bere nahigabean.

629. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Orhoitzen da, phedeiku lazgarria bururatu zenean, Jaun Errientak, aintzineko igandean, ithoka, bi jauziz, bi ahapaldiz eman zuela Credo guzia, bururen buru, zintzur idor idor batean.

630. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Hots, choria aldachka batetik bertzera bezala, elhe batetik bertzera, gogoeta batetik bertze gogoeta batetara, hor, eta dudamudarik batre gabe, seguratzen da gure Jaun Erretora, Bilbil Errienta duela salatari higuina, herri guziak ja begietan duen salataria....

631. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Jaun Errienta ez da gehiago charamelan ari herriko elizan.

632. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Jaun Errienta ez da gehiago herriko segretario gichen; ordain bat eman diote, eta akabo pekada, ahate, oilo, oilaskoak!.

633. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0003 Jaun Errienta ez da gehiago Jaun Erretoraren etchean gomit igandetan!....

634. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa barb sup 0134 - Banoa, beraz, Jauna.

635. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0008 Eskerrac deraitzut, Jauna, zure ongi-egin gucientzat, eta bereciki egun huntan egin daitazunentzat.

636. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0008 Ah! Jauna, zure ontasun izarigabecoari ihardetsi dut, zure contra bekhatu eginez!.

637. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa catjauf 0110 I. Gorphutz-Saindua da Sacramendu bat JesuCristo gure Jaunaren Gorphutza, Odola, Arima eta Jaincotasuna dauzcana, Ogiaren eta Arnoaren idurien edo itchuren azpian.

638. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0077 Jincoaren ume! Zorion pare-gabeco hori nahi daucu Jesus Jaunac eman.

639. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0133 Errana da, Ortzegun saindu arratsean, Jesus Jaunac bere Apostolueri bere haragia jaterat, bere odola edaterat eman eta berehala, Jon Doni Joanic hartu zuela Sacramendu Saindua, eta comuniatzerat eman ziotela Andre-dena Mariari eta harekin ziren emazte saindueri: han baitziren bada hurbil barne batean bilduac.

640. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0204 Zure grazia, othoi Jauna, gure arimetarat ichur-azu, amoreagatic eta Aingeruac mezuturic, Cristo zure Semearen gizon egitea ezagutu dugunac, haren Pasionearen eta gurutzearen bidez, Piztearen loriarat hel gaitezen.

641. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa dih maiatzeco 0204 Ber Cristo gure Jaunaz.

642. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0038 Nun othe zen Aita Fontaine nindagon, barnetik oihuka hasi zaukularik: Ni jaun handiegia naiz zuen biderat ethortzeko: zuek zatozte hunaraino!.

643. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0086 Jada ukhana zuen jaun aphezpikuaren hitz bat bi misionest Anamitek hasi elizadi batetarat joaiteko, buruzagi bezala.

644. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa zerb bahnar 0086 Hura ere khendu zaukun jaun aphezpikuak.

645. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0094 Sar zite zure Jaunaren bozkarioan.

646. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0094 Talendu bakharra ukhan zuenaren aldi izan zelarik, erran zuen: Jauna, badakit gizon idorra zirela; erain ez duzun lekuan uzta egiten duzu eta barreatu ez duzun tokian berdin biltzen.

647. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0132 Berehala Jesusek maite zuen dizipuluak erran zion Petriri: Jauna da.

648. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0132 Eta jarririk zaudenetarik, ez zitzaion nehor ausartatu nor zen galdatzerat, baitzakiten Jauna zela.

649. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0132 Jan izan zuten ondoan, Jesusek erran zion Petriri: Simun, Joanesen Semea, maite nuzuia hauiek maite nuten baino gehiago? Ihardetsi zion: Bai, Jauna, badakizu maite zitudala.

650. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0133 Berriz ere galdegin zion: Simun, Joanesen semea, maite nuzuia? Petrik ihardetsi zion: Bai, Jauna, badakizu maite zitudala.

651. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa lf 0133 Eta erran zion hirugarren aldikotz: Simun, Joanesen semea, maite nuzuia? Gaitzitu zitzaion bihotzean Petriri, zeren galdegin zion hirugarren aldikotz maite zuenetz, eta ihardetsi zion: Jauna, zuk gauza guziak badakizkitzu, badakizu bada maite zitudala.

652. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa ip 0308 Ainguru Gabriel joan zeion berri handi horren emaitera: salutatu zian egun oroz haren ondotik fidelek erraiten dutugun hitzez: Salutatzen zutut, Maria, graziaz bethia, Jauna duzu zoureki, benedikatu zira emazte ororen artian.

653. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0089 Jesus Jaunak bere humiliazione eta heriotzen bidez merezitzen zarozkigun, gure bekhatuen barkhamenduarekin batean, salbatzeko behar ginituen grazia guziak.

654. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jnn bihotz-2 0176 Zer zoriona, Jesus Jaunak hautatzen baginitu, lehenago apostolu batzu egin zituen bezala, harren kontsolatzeko eta hari ahantz-arazteko jasan behar dituen laido eta atsekabeak!.

655. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0196 5. - ARIMAK, - Deitu zitut, Jauna, eta zutaz gozatzea dut gutiziatu.

656. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa leon imit 0196 Milesker beraz, Jauna, zure urrikalmendu nasaiaren arabera zure zerbitzariarentzat hain ona izan zirelakotz.

657. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0122 Bizkitartean baziren denbora hetan jaun batzu, gizon batzuen erranaren arabera, nahiko zutenak ikhusi, bi Hazpandar plekariak beren trinketean garbituak Je veux les battre chez eux zioten.

658. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. duhour 0122 Porteño agertu aitzinean, Bellecaye jaunak erran omen zakoten kanpotar jaun batzuer:.

659. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0595 Jaun aphez J. Bte ALTHABE, Jainkoak aurthen bereganat deithu duenak, hel-arazi zauzkigun, 1910eko bilkhurarat, 357 euskal-hitz berezi Hitz hoitarik badire, aithor dugu, garbiagorik gabez, derabilzkatenak.

660. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0595 Hitz hek guziak bada, 1910eko agorrillaren 25eko bilkhuran, agertu zitzaizkolarik, Nere Jaun Jean de Jaurgain buru lehenak erran zuen, hitz hek guziak partuko zitzaizkola, Don Resurreccion-Maria azkue-koaren Hiztegiari, hetarik Hiztegi hartan ez zaitezkenak izateko artha handiz altchatuak eta Don Julio Urquijo-koaren Hilabetekarian argitaratuak.

661. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0595 Huna beraz hemen behera, hitz hetarik erran den Hiztegian aurkhitzen ez direnak, edo han aurkhitzen direlarik, han diotenaz zerbeit gehiagoko erran nahi dutenak Don Res.-Maria Azkue-koak bere Hiztegian, eta Almanach bere mintzaira iskribatuzkoan bezala, Zubero-ko u bethe, gurea bezalkoaren adiarazteko, u emanen dugu dena den, eta bi ponturekin û hekin û chorrotcharen adiarazteko. Hala nola: Zelietako Jauna, zû zirade gure Aita eta gû zure haurrak gûtûzû

662. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lander 0603 Erdara den bezalako hura bada, Jaun aiphagarri horrek eskuetarat hartu du, ahalaz hurbildik eta ahalaz artha handiz ikusi du, eta, berak dioena, khenduak badiozka ehun bat euskal-hitz, eta hetarik zembeit oraiko Hiztegietan edireten ez direnak.

663. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0004 Azken gomendio hetarik lekhora, Jaun Decrept berak egin daroku bere mintza aldi bat, aiphatuz biltzar-lagun aurthen galduak, eta bereziki: Jean de Jaurgain, Burulehen prezagarri zembeit urthez izaturik, Burulehen goretsizko ginduena, eta Pierre Broussain, biltzar-lagunetarik bia, Euskalzaindi edo Euskal-Akademiarat ereman direnak; bainan hek daukate, Euskalzaleen-Biltzarreko lagun aspaldikoetarik izateari diotela zor, urhaspide hortako hautatuak izatea.

664. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0004 Biltzar-Lagunek bere aldetik, atsegin handiz ikusten dute, Jaun Etienne Decrept, urthe luzez Burulehen prezagarri zutena, oraidanik Biltzar-Buru goretsizkoen herronkarat altchatzen: handizki merezitua duen goratasuna!.

665. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0004 Erranak erranik, eta boz bateko guziak izaturik, berritzen dire kargudunak urtheko, izendaturik Jaun eta Jaun: Don Jose DE EIZAGUIRRE, Burulehen; Maurice SOUBERBIELLE; Alexandre DIESSE, Burubigarren; Alexandre LACOSTE Bernard AHETZ-ETCHEBER, Buruzagiekin jartzaile; J.-Bte DIRIART, diruzain, Martin LANDERRECHE, iskribari bethiko.

666. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Ustaritzeko Jaun hauzaphezaren ongi ethorria.

667. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 JAUN BURUZAGIA, JAUNAK

668. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Bai, ongi ethorri, Jaunak!.

669. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Erran dezadan lehenik, ene atsegin handia da, zure hemen ikhustea, bilkura hunen Jaun Buruzagia, aspaldiko ezagun eta adichkidea!.

670. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Ohore zuri Jauna!.

671. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0006 Eskerrak zuek guzieri, Jaunak, zeren Ustaritzerat aurthen jin nahi izan baituzue; eskerrak, guziz, oihan ttipi hau egungo bilkurakotzat hautat duzuelakotz.

672. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak euskaltzaleen biltzarra 0010 JAUNAK,

673. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak p. lassalle 0209 Orotarik dela jaun, dela langile, ez bazazko Nahasimendu horren alde, igortzen ditu Tarbes-eko presundegietarat.

674. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0205 Ez giniakike chuchen noiz ez nola erori zen Lukuzeko jaunen eskuetarat.

675. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0205 Bere arbasoen berri zakikeen Piarre-Arnaud jaunak; bethidanik gizon gose eta gogorren omena zuten Lukuzetiarrek.

676. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0207 Dena dela, gaineko aphezak jaun chehe ziren Behauneko erretor aberatsen aldean.

677. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0207 Ah ces bons moines ces bons moines erraiten ohi zuen Pierre d'Eliceiry jaunaren emazte dohakabeak.

678. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak gh 1933 0499 Delako hautsi-mautsiak Landibarre hala nola Amikuzeta-Oztibarre Baionako jaun aphezpikuaren eskuetan emaiten zuen.

679. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 JAUNAK: Sei illabete joan dira, gaurr nere gain arrtzera noan eskeñi zitzaidan ezkeroz; ta ala ere nere gorrputzetik oraindik ez da atera, berri onekin nere biotzean sartu zan bildurra.

680. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0004 Euskaltzin-Buru jaunak bialitako eskutitz edo kartaren estalkia nere eskuetan nerabilen jiraka, eta bere artan irakurri nuan Ekin eta yarrai.

681. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0005 Onela zion Intxauspe Apaiz Jaunak, eta darrakio: (euskerazko aditza) bat bakarra da ta au da bere berezko edergarri aundienetakoa; bere bakartasunean ordea, ain aundia, ain emakoia, ain aberatsa, ain abarra da! beste izkuntza guzien gañetik dago, gure basoetako aritzak beren adar aundien azpian sortzen diran landaretxoen gañetik dauden bezala.

682. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak inza 0008 Bijoa batez ere nere eskerr on orren berria ibilli naizen alderdi guzietako Apez jaun guzienganaño, iñorr berexi gabe; guziak nork nork baño obeki lagunduko ziran eta atsegin emango ziran ibili dira guzi-guziak-eta.

683. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0094 ZULAIBAR, - Errotaetche jaunak Zornotzan agertarazi du, berak duela hiru urthe emanikako hitzaldi eder bat: Aita Zulaibar handiaren bizitze miresgarria (1753 1825).

684. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0190 Ondar aldiko lanik ohargarriena zaiku Azkue Jaunarena: Neologismos formados a imitación de otras lenguas.

685. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0191 Hein batetaraino diogu Azkue jaunak ezen erakusten dauku alemanak badituela asko errechtasun, eskuarak ere ontsa beharrak.

686. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak lf 0192 Berri on bat emaiten dauku: baizik-eta Duvoisin-ek itzuli Ebanjelioak, Hariztoy jaun aphezak aphaindu zituen bezala, eros ditezkela bortzna libera, San Frantsesen erran dugun saltegian.

687. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Jorrailean, leku hartako makurren zuzentzeko, erregeak izendatu zuen Bordeleko legegizonetarik bat: Pierre de Rosteguy edo de Lancre jauna.

688. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 Bainan erregea bere hartan tematu zen edo halatsu, ezen, de Lancri eman bazion aholkulari gisa d'Espagnet jauna, Bordeleco lege gizonen buruzagia, hau, handik laster, kargu hortarik kendu zuen, Hendayarrek eta Ondarraitarrek zituzten kasaila-bideen antolatzerat huiatzeko.

689. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak larz 0405 De Lancren lana argitarat eman baino lehen, ikus dezagun zer lumetako biligarroa zen jaun hori.

690. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak dass-eliss 0415 Dena dela, deusek ez du astokeriak baino zailago bizia eta oraiko egunean ere huna zer den ikusten, Ostibarreko aldean, han sortu eta handitu den jaun aphez batek erran daukunaz.

691. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-artikuluak je euskg 0304 Jaun, andere euskaldun hanitzek ez ditzazkete oraino berex, euskara irakurtzearekin, [s] eta [z], [t] eta [tt], [l] eta [ll], [u] eta [û].

692. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak a. lizartza 0097 ANDRE TA JAUNAK: Gure Euskeraren jai oketan zuekeri solasaldi bat egitera elduki, leen leenik zorion sutsu bat jai oken eraldalariekeri, XVIII mendean, gure izkuntzaren omen aundia izan zen Mendiburu Abaz, oroitu zarielako.

693. 1900-1939 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak p. etcheverry 0016 Yaun Prefetek iskribatu izan dute letra bat auzaphez guzieri mintzatzeko kabala ustelek izaiten ahal duten haragi sanoez edo yateko on direnez, nola azpiak.

694. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. mujika 00001 Bai badakigu baña, zoritxarrez euzkeldun utsak diran uritxo batzutan (oso gutxitan Jauna'ri eskerrak) Miren-Alabak beti erderaz abesten dutela; eta au Billera'ko agintari diran neskatxak erdaltzale diralako beste ziyo gabe.

695. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 00006 Arratsaldeko zazpitan, Jaunak! Tolosan... gogo-jardunak euskeraz... arratsaldeko zazpitan!

696. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Markiña Urtebarriz ospatu dabe Igande Ikastola-n jaikaldi begiragarrija, eleizgixon eta uri-agintari jaunak lendakari zirala.

697. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Eta guenian Zulueta parroko jaunak emon eutsezan gustijei, alan be Udala'ri (Ayuntamientua'ri) bijotzetiko eskar samurrak.

698. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Larragan abade jaunak atondu dauz txukun eta ederto alkar-izketa eta beste esaldijak.

699. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1915 0001 Egikixun azalgundiak (programea) idatzi ebazan Larragan jaunak erderaz; baña egoki-egoki egongo zan euzkeraz egin ba'leu, euzkeldunak ixan eta Euzkelerrijan gagozalako.

700. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1917 0001 Poztasun atzetik atsakabia.- Igaro dan 10'an Jaunak bereganatu eban geure lagun abertzale Olaeta'tar Kolestin.

701. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Ederto Artatza jauna, aolan erakutsi biar da geure euzkerearen maitasuna.

702. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 ¿Zegaitik ete? Uste dot igarri dodala esan daustenian Zubieta jauna nor dan; baña gagozan ixillik.

703. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Txiruari onan laguntzeko bijotza daben ongilliai Jaunak emongo al dautse zorijon bete-betia emen eta an.

704. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Ezautu ebanean luzaroko etzala emen lurrean, Jauna'ri bere arimia eskiñirik pozik egoan ainbesteren nekiak ordaintzeko.

705. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Bañan, bear ba'da neure erruz emen iltia ¿ezta ixango egite ondo makala? Jauna, lagun zakidaz neure ordu garratz onetan.

706. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Goiko argiz iñoz lez biotza inguraturik igarle bat lez, gure txiro maitia sukaldean sartu zaneko, esautsan onelan etxe-jaun ongilleari: - Jauna, au ba gero ordainduko dautso Goikoa'k.

707. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Anei eskar, jauna.

708. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak satarka 0001 Ondo etorrija ixan bedi Abaitua'tar Pantzeska jauna.

709. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak kk 0001 Eizagirre'tar Joseba diputadu jaunak gure elez itz-egin eban esanaz euzkotar gustijei agur gartsu bat dakatsela Gipuzkoa'ren ordez, bijotza dardar daukola alde gustijetako euzkotarren aurrian aurkiturik, tamal andija dala Euzkadi'ko zati andijetan abenda-elia galduta ikustia ta lan-egin biar dala zintzo irabasteko, gure Euzkadi onetan dana dagola azkatasunaren eske, mendi, itxaso, ibai, arru, zelai, uri, ixakera, ele, ekandu, erti, abenda ta dana.

710. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1918 0001 Bertoko biztanle Zaballa'tar jaun diputau barriak autarkia emon dabetzen guztiari apari on bat, bera buru dala, emoteko asmua dabela entzun dot.

711. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak e. galdos 0001 Lorarik ederrena arantz-artean
Jaunak ipintzen du.

712. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Jauna'ri otoi dagitsot ainbat lasterren osatu daitela. Urkidi.

713. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 ALKATE JAUNARI.- ¿Emen Olaso'rako bidean (kanposanturakoan) ezin liteke argirik ipiñi beste bideetan bezela? Uste det egokiya dala eskatze au, ta ontzat artuko dala.

714. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Tolosa ILLETA.- Laguntasun asko bildurik egin diote gaur azken-obiratzeko jarraikuntza Laskibar-Lasa'tar Erramon zan jaun ospatsuari. Goyan bego.

715. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Lenbailen ondo jartzea Jaunari dakiola.

716. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1919 0001 Urreta jauna jaiki zanian itz egitera uste nun etxia purrukatuko zala ¡ango txaluk! gogo aundija zegon jaun onen itza aditzeko, ta arrazoi zuten, zergatik ¡ura da itz egitia!.

717. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Ori ikustean jaun orrek, on biarrez, esan omen zion beste bateri, zer gertatu zitzayon, gura bazuan etxera eraman eta jateko.

718. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Onek orduan erantzun zion: Eskarrik asko, jauna... baña ez naiz arkitzen orren gaizki, modu orretan il dan txerri bat jateko.

719. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1922 0001 Bigarren, Bitoria jaunak igurautako antzeslari-aldriak La agonía de Colón bota zuan.

720. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak p. ugalde 0001 Euskaltzaleak batzarra meza nagusi aurretik euko dute Udaletxian, gero urak errira ekartiaren (subasta) daulako, eta itzaldia egingo du Lizardi'tar Xabier Jaunak.

721. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 AZPEITI'TIK BILBOKO ROTATXERI Jauna, nola gabiltza? Zuk Bilbon illaren 7'garrenian biraldu zidazun eskutitza illaren 22 garrengo arratsaldean artu nuan zuk bertan eskatzen dezuna igandian J. I., beteko det. Agur.

722. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 DEUN IÑAKI EGUNEAN Eleiz nagusian Donostiyan Deun Bingeneko eleizan erretore dagon Barrena jaunak egingo du itzaldiya zenbaterañoko itzlari ederra dan agertzeko esan oi dute Kastelar erderaz bezela au dala euskeraz, beraz egun orretan entzutera jun gabe ez gelditu damu izan ez dezazuten.

723. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 ATAL EDO PROGRAMAK Ikusi ditugu erri jolasketana bañan Ilbeltzeko elur da izotzak ere ez, bera baño otzaguak (Cienpozuelo'en) gutxi'gora bera orrelakotxiak izango dituk, aitatziak ere Azpeiti'rako egiñak dirala nazka ematen ziak: dantza zikiñan agerketa ere izango degu egun oyetan entzuten ditugunez eresbatzan sayuetan, orrela bada lerro auen bitartez agertu nai diot endore jaunari nere asarrerik biziena bera izango dalako errudun, gaztediya galbidera eramanaz.

724. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1930 0001 MADALENA'KO ELEIZATXUAN Azpeitia'rentzat ainbeste oroimen ditun eleizatxuan Deuna onen eguna bezela izandu da 10 meza nagusiya itzaldi eder bat egiñik Madariaga'tar Modesta apaiz jaunak.

725. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 ¡Bai, lekutan zeok! Errezegi eskiñitako gauza zan, eskiñi zuan lekutik eskintzeko Españako ministro jaun arrek, eta ala gertatu ere.

726. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Eta ¿zer egin orain? ¡Su ta gar jo, Euzko Araudi aldez, igandean aldu edo diputadu ateriaz Euzkadi'ko Udalen-Batzordeak gauza eder ori Madrid'en aldezteko aukeratu dituan jaun euzkeltzale ta katoliko prestuak: nai-ezpadute ere entzun dezaten Euzkadi osoaren dei edo irrintzi bizia bere etsaiak.

727. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Gobernadore jaunak bere estado de guerra eta olakuak ipiñi barik begiratu begi iskillubak kentzen yentia erailteko baño eztiranai.

728. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 AUTESKUNDIAK Alcala Zamora jaunak diñoanez auteskunde oneitan ikusi da gobernubaren asmo ona.

729. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1931 0001 Eskumatearen aurka gogor dago auteskirik eztabelako emon gura ixan Sanchez Guerra jaunak uste dau berak eztabela atzerarik egin biar, lengo bidetik jarraitu baño.

730. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak laux 0001 Gurenda andija lortu dau Macia jaunak eta pozik gengokez bere antzean bagengoz, baña catalandar batek iñuan eran, euran artian ezta uzkurtzazko batasunik, ezta benetazko erri bakerik.

731. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Igaro dan larunbatian Urkiola'ko Andoni Deunaren Elexan, Sardui'tar Bitor abade jaunak betiko alkartu ebazan Sardu'tar Urrupin eta Enbeita'tar Bingen; biak Muxika'kuak.

732. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Jaunak onetsi bediz egizko euzkeldun Jainko-zaliak izateko.

733. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Igaro dan astian yuan zan Zeanuri'ra Angoitia'tar Koldobika abade jauna, an beren aita-amaren onduan jayak igaroten.

734. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Arrasate'tik etorri zan Deun Andoni'ri agur bat egiten, gure adizkide maite dogun Dolara'tar Koldobika abade jauna, beste iru gizon beragaz lagun zirala.

735. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Benetako poza aurkitu zan Pantaleon jauna'ren biotzian beren bost semiakaz gabon-jayak igaroteko.

736. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Ill onen 25'an Euzko-Batzokian euki genduen itzaldi aberkoi bat Garmendia'tar Jon Zeleta jaunak eginda.

737. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Izparringi onek ere-jartzen zuan egingo zuala jaun orrek arratsaldeko bostetan.

738. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Ordu ortan Batzoki'ko aretoan ezegon eulirik ere zartzerik, dena jendez beteta zegoalako; eta gañera jendearen artean zaletasun aundia zegon Zeleta jaunaren itzaldia entzuteko.

739. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 Lenengo aziera eman zion erri ontako Lamariano'tar Eloi abertzale jaunak.

740. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1932 0001 - Agur ba, Atxotegi jauna; ondo izan eta egin gogor euzkera ta euzkotasunaren aldez, Beasain aldean.

741. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Jazarkunde onen ondoren ankerrak ikusirik, Jaunak aurrez iragarritako egun larri ta estualdiak eldu zirala uste eben askok.

742. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Gizonen aurrean autortu nagiana diño Josu Jaunak nik be Goiko neure Aitaren aurrean autorrtuko dot.

743. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 ¡Gu, ezgara errudun Jauna! Zuk emonak dira gure Aberrija ta gure izatea.

744. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Jauna azke izateko egin genduzuzan ta ez jopu izateko.

745. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 ¡Birrindu egizuz ba, gure estuntzak Jauna! " Iñaki, entzun, arren, eiguzu ta gure opea artu ".

746. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Arrtu leuzan eta irakurri be, Eneko'k; eta irakurri ta irakurri, eta irakurrija auznarrtu ta mamurrtu, bijotza ikutu leutsan irakurrkixunak, eta gudaritzea jarein eta Urtzi Jaunarekiko otseintzea autatu ta arrerazo.

747. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Eneko'k, baña, Urtzi Jaunari eta Miren Andera Neskutzari lagun-eske, goteungiaren jazarrketeai karrki leutsen zintzo ta sendo, goteungia azpiratu leban eta garatxale urten zan.

748. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Goraketa aretan Urtzi Jaunak argi-bai-argi egiten ei-leutsan, irakatsijak irakatsi, deun-bidiak atzaldu, ta deungunderako adoretu ta kemendu.

749. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1933 0001 Urtzi Jaunaren oldia zan eta, naigabe ta gusti buruba makurrtu ta atzera egin leban, Barcelona'ra.

750. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Jagi, jaun ori; zegattik ago lotan? jagi, ta ezkagixak betiko ezetsi.

751. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Jagi, Jaun ori: lagundu ta gaizkatu gaikezak.

752. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Urtzi jaun: geure belarriz entzun dogu; geure gurasuak eralgi dauskube.

753. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Aintza... Jagi, jaun ori....

754. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Amaibako egunetan zeu ta Goteuna'rekin bakaldun bixi dan zeure Seme Josu-Kisto gure Jauna dala bide.

755. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Josu-Kisto gure Jaunaren Attea dan Urtzi'k beti onetsi beike, bai-daki guzurrik eztiñodana.

756. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Egoki ixan ez-arren, illarraindu biarr-ta, Jaunak erakutsi ta agerrturikoetara joko dot.

757. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Irutan eskatu dautsat Jaunari alakua nigandik alde-eragitteko, baña, onan erantzun daust: Naiko dok nire eskarra, goi-indarra makalaldijan ondoen agiri da-ta.

758. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Gure lurraldia irabijau ta eten egin dok, jaun orrek.

759. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Eure bidiari lotu nire oñak, labandu eztattezantzat; adi agokit, eta entzun nire itzak; eure errukijaren aundija erakuskek, eugaz uste diranak jaregitten dozakan Jaun orrek.

760. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Jauna: zeuri deskeintzugun opari onek beti bizkorrtu ta jabongo al gauz.

761. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ander`en opari au Jaunak onartzen dau ta aren biotza beretu.

762. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Alatzak egiteko almena ta etorkizuna igarteko argia be emon eutsazan Jaunak Karmelgo Amaren seme garbal oni.

763. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Gizasemeen gogo-biotzak Jaunarentzat irabazi nairik, aspertzeke daragoyo lanari.

764. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ori entzunik billa joan yakozan eta Jaunaren naya be orixe zala-ta, Ander Fiesoli`ko gotzain egin eben.

765. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Ain bizitza deuna egiten eban gotzañaren aolku ta irakaspenak, obendirik andienak be gogo onez entzun eroyazan eta ardi galdu asko ekarri ebazan Ander`ek Jaunaren artegira.

766. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1934 0001 Gabon gabaz Meza emoten egoala, igarri eban, Jaunagana biurtu zanetik beti gogoan erabillan eriotzea, ba-eterkiola.

767. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Shaw jauna gogattuta leguan.

768. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 - Ez, jauna, emen eztago ilddegirik.

769. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. enbeita 0001 Eta Shaw jaunak: ¿Zer egitten dozube, ba, bultzijaren begira dagozala iltten diranakaz?.

770. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Paris'ko Ederti-Batzak eta Anisman jaunaren babespian asi dira gixa irudi ederr bat egitten Saint-Sanes'en omenez.

771. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Cambridge'eko irakasle argija dan Dent jaunak itxuli dau bere laterriko izkuntzera.

772. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Campion jaunaren iritxi au sendotzera ba'letorrkigu bezela, Elizalde'tarr Koldobika zanak (G. B.) onela itz egitten digu: Abenderri naiz izkuntza baten gizadi-malla (grado de personalidad) Euzkera'k beste inguruko izkuntzen-arrtian agerrtzen digun ezberdintasunaz neurrtu biarr ba'degu, egiz esan dezakegu, ta iñorrk gure esan gezurretziko digun beldurrik gabe: Europa'n ezdala ezagutzen euzko-abenderriya bezin abenderri edo nazionalidade bereziyagorik; bada Euzkera, bere eleak, ezdu ludiko edo munduko beste izkuntzekin iñolazko antzik, ez artu emanik, ez zer-ikusirik, eta gustiyetatik aberatsena dala ere arrigariro dakusgu.

773. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Baña Jaunak geure eskubetan itxi dausku geuk geure lanakaz bide onera ekarri dagiguzan.

774. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Gure Jaun eta Jaungoikua Gurutzan etzan il, onak bakarrik zeruratuteko baita txarrak onduteko be.

775. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1935 0001 Apaiz edo abade jaunak zer esan eutsen sermoyan ondo ekijan andra arek, baña alakorik ezeban erantzun.

776. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak euzkadi 1936 0001 ¿Zetan gabiltz? Geroxe Garate jaunarenak, bere, begietara dodaz.

777. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Ona emen batzuen izenak: Hannover (Alemania)'ko G. Bahr jauna, Leningrado (Errusi)'ko Nikola Marr jauna, Berlin'go Richard Meckelein eta E. Krebs jaunak, txekoeslobakiar Tavver jauna, e, a,.

778. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Zuaitz ostorik ere Jaunaren baimen gabe erortzen ez bada, gure mutualdi onek bere... zera izango zuan, bai, ta oraindañokoa alde batera utzi ta len baño ere kementsuago utzitako bideari eldu dezaiogun.

779. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Jaunak bere alboan eukiko al zaitu.

780. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Mugiro'tar Joseba altxa ta ibil lenbailen esango al dizu gure Jaunak, zure zauriak ixtea itxaron bai degu... Zure lagun gizaraxoa Goian bego.

781. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Sakonez esagutzen duan langille arazoa edo cuestión social erabiltzeko asmoa duan ezkero, eta lendik jakiñik jaun azkar onek gaiak nola astertzen ditun.

782. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta gai orretzaz egun ortan Gazteiz'ko apaiz argi Anitua jaunak egin zizkigun itzaldi bikañak entzun, eta elburu ortarako Jaunartu eta limosnatxoa ematea ere askok egin genitun.

783. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Apaiz jaunai onak diralako gorrotoa
dioten errukarriak badira euskal
errian ere.

784. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Bizkai'ko Arboleda erritxoan aurreko astean apaiz jaun bat maltzurki tiroz il, eta beste bat iya illean utzi zuten berri negargarriak jakin genitun.

785. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1931 0001 Eta Gipuzkoa ontan ere, iñori egin bear ez zaizkion petralkeriak apaiz jaunai egiten dabiltzan galtxadunak... nun bizi diran badakit.

786. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Itzlari Zeleta jaunak egin zuan jardun aldian azaldutako gai garrantzi aundikoak, ezin egokiaguak dira abertzale guztien adimenak argitzeko Egi zoragarriaren argi dizdiratsuaz.

787. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Artezkari jaunari ere, ezkatzen diegu itzaldi oek, al izatera beintzat, beranduxago, illundu ezkero edo antolatu bear lirakela, bada emendik aurrera jai arratsaldetan pasiarako giro ederra egiten du ta gorputzari ere zerbait eman bear zaio.

788. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Eta irugarren au zen mingarriena an izan zan bateri entzuteak, agizki egin zuala Labaka jaunak Patrizio Gloria del País Basko zala esatea.

789. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Beren lan egite ederrez eta beren erakusbide ederrak zabalduaz alde guztitara, Jaunari eskerrak gaur gaztedi ederran jabe dira.

790. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 ¿Ta Jaunak emandako gauzak euskaldun danak bazterrera utzi bear alditu? Ez, errepublika aldeko baldin bada beintzat.

791. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Antzestu zituzten Idartzako jauna Elizondo'na atal batean ta Aitona ta biloba Garitaonandia'na bi ataletan.

792. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Idartzeko jauna, Elizondo'na atal batean ta Axentxi ta Kontxexi, Altzaga'tar Toribi jaunarena bi ataletan.

793. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Eta nola ez on Bitor jaunaren goralmenerako izanda.

794. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gaur ikusten asi geran loraketa eder onen aziak erein zituztenen artian arkitzen zan gure Garitaonandia jaun agurgarria.

795. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Bere bizia, bere osasuna puzkaka zarion Garitaonandia'tar Bitor jaunak euskera alde.

796. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Zuen irakaslia izan bai zan Garitaonandia jauna....

797. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ez al dezute ikusten on Bitor jauna, Novedades antzokian, Euskal Esnalea'ko jaiak antolatzen, eta atsegintzen....

798. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 GAUR ZORTZI ZALDIBAR'EN Garitaonandia'tar Bitor jaunaren omenez EGITARAUA

799. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 6 1-2'etan: Goiz-eresia
8 1-2'etan - Biribilketa
10'etan - Meza Nagusia
Intza tar Damaso Aba, euskaltzaña izlari
11 1-2'etan - Garitaonandia jaunaren etxean oroitarria agertzea
Ondoren - Idazleen batzarra ta ezpatadantza
Ordu 1'ean - Bazkaria.

800. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Euskaltzale, Garitaonandia jauna, Don Bitor ez alzenun ezagutu?.

801. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak a. arzelus 0001 Euskal jaietan, goizetik meza ematen, gero koruan abeslari, ondoren errebotean edo Angelus esaten, bazkaritan bere izpide atsegin eta egokiz ingurukoak asetzen, bazkalondoan ber-berak idatzitako triki-tixa edo abestiakin guziak poztutzen, eta azkenik gabean berak antolatutako antzerki bidez erakutsirik jatorrenak jolas antzera biotzeratzen arkituko zenuten biotz uts zan Garitaonandia jauna.

802. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Urtero elizatxo agintari agurgarrien bat edo batek gure Gurutz maitea gurtu bear izaten dute, eta aurten guzien gain degun Aita Santua'ren ordeko dan Nunzio, jaun gurgarria etorri zaigu eta Lezotarrak asko poztu gaitu elizaren agintari aundienetako bat gure elizatxo onetan ikusteak.

803. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ordu bat edo Gurutz Deunaren oñetan otoitz egin ondoren, gure artetik biurtu zan jaun gurgarri ori.

804. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 España'ko Erkalaren lendakari jaun ospatsua Errenderitik jasotzekoan, emengo Udal-gizonak, iru ez gañontzekoak, bera agurtzera izandu zirala, eta izan etziranentzat zerbait egiteko eskatzen omen zuan igazko bere idazkian.

805. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Nik esaten diot izperkari edo korresponsal jaun ori erkal-izenean ateratako, oietatik bi, Primo Ribera zan denboran bat ziñegotzi edo kontzejala eta bestea Somaten izan zirala, eta Españan orrelako errepublikano asko dagola.

806. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Jauna'ri esker.

807. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Gaztedi onen buruzagi, Jaka jauna izentatu dute.

808. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Mokoroa izenakin ezagutzen dan ziñegotzia kendu egin du gobernadore jaunak.

809. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Tolosako Leunda jaunak, Amasako Tolosa, Donostiko Leizaola eta Andoaingo Gaintzarain'tar andereñoak argi, garbi ta maitekor itzegingo dute erriko zelayean.

810. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Reffice'rena abestuko du Eusko Abesbatzak, bere abeslari guztiekin, Olaizola'tar Gabirel jauna, ernaniarra, zuzendari dala.

811. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 Ondoren itzaldi aberkoia, itzlariak izanik: URZELAI andereñoa, euskeraz, TRABUDUA andereñoa, erderaz, ALTZETA jauna, euskeraz eta azkenik IZAURIETA itzlari eta idazlari ospetsuba, langilletasun gaian aurren aurrenetako mallan daukagun jaun trebea.

812. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1932 0001 - Il onen amalauko goizean Eleizako onespenak artu ondoren Jaunaren Besoetan bere azarnasa eman ondoren betiraunderako ludi au utzi zuan.

813. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 EL DIAren artezkari jauna: Eztakit zure gogokoa izango ote dan esatera noakizuna baña azketsi bear didazu nere ausardia.

814. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Orra, artezkari jauna, zer esan nai nizun eta azketsi.

815. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Nola bada Uzkurtz bietzaz iritzi berdiña izan du gure Jaunak?.

816. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Mexiko alderdietan ba dituzu Uzkurtzak, gizon eta emakume talde aundiai, bizia kendu oi diotenak, Jaunaren opari biurtuaz.

817. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Opari bata bezela bestia ere, atsegin izango zaiola Jaunari al deritzaizu?.

818. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Uzkurtz batek gogor eta zorrotz eragozten diguna, beste batek txartzat artu ezezik, Jaunari egin bearreko opari bat bezela artzen digute....

819. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Ain ajolagabia, ote degu ba Jauna gai auetan? Berak dionez.

820. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Eta orduan ¡jakiña! alkate jaunak erantzun zioten esanaz: Gai ori ezin erabaki dezakegu, Orden del dian ez da agertzen ta, gai ori erabakitzeko, bearrezkoa zaitzue datorren batzarrerako idazki bat agertzea, eta orduan ikusiko da.

821. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Alkate jaunari arri aundi batekin sayatzetako ederra eman zioten, eta alkate ordekoak ere beste antzerako bat artu du, eta idazleari ere masalleko ederra eman zioten, baita ere beste gizon kankallu, euli batek aña indar ez duan batek, Galdos abertzale zintzoari, beste masalleko bat eman zion.

822. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 ¿Zeñi autarkia? Zalantzik gabe, Eusko Etxeak aututako jaunaidi: auek dira: Franzisko Salsamendi Urkia, Pedro Zumeta Berasategi, Jose Ramon Alzaga Uruazabal, Fermin Zubiria Yeregi, Jose Manuel Lizaso Arsuaga, Jose Domingo Aizpurua Illarramendi, Jose Maria Aranburu Sarasola, Bernardo Oiden Oyarzabal, Modesto Bereziartua Zubiria ta Santiago Otamendi Illarramendi.

823. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1933 0001 Auek dira erria zaitzeko Eusko Etxeak jarri dituan, jaun zintzoak.

824. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Egun oietan beste askoren artian emen izan ditugu, Sarasola'tar Andoni jauna, Saturraran'go apaiz gaien ikastolako irakaslar azkarra, ta Gaztañaga'tar Joseba Getaria'ko idazlari.

825. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Goguan dauzkat oraindik igesiko gure Zaizuri jaunaren idaztitxoak.

826. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 Emmanuel Audisiok orregatik, lurrean dan jaun aundienaren iritzia jakiñ nai zuan.

827. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 1680'garren urtean, izena Mikel Okendo jaunak, Marqués de San Willán jauntz izena edo tituloa artu nai izan zuan.

828. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 1732 garrenean, Berastegi'ko Jauna izen burutzat izatea nai zuan Jose Manuel Eskibel jaunak.

829. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 1760'garrenean Marqués de Casa Yustiz izenez ezagutzea nai zuan Manuel Manzano jaunak.

830. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 1803'garrenean, Igeldo'ko Jauna'ren izena nai zuan, Angel Perez jaunak.

831. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak basarri 0001 ¡Jaunak! gizonetik gizonera ez da emen alde aundirik.

832. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1934 0001 Bedayotarrak Jaunari eskerrak ez gaude zuek uste bezin kaiku ta gizajoak.

833. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Irakurtzen det, Monzon jaunak azkoitiarrari itz oek zuzendu zizkiela: Gure mendietan subak ikusten ditut, bañon zuben biotzetan su-gar biziagoa nabaitzen det.

834. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Arantzazuko abestuaz bukatu zan arratsaldeko eleizkizuna, Burgos'ko Gon-gotzai jaunaren bedeinkazioa artu ondoren.

835. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Zortziretan alkartasunezko jaunartzedun meza izan da, Pelusio'ko Gon-gotzai jauna mezagille ta Aita Egiluz Euskal Pranziskotar guztien nagusia itzaldigille zirala.

836. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Amarretan Meza nagusi ederra izan da, Burgos'ko Gon-gotzai jauna mezagille, koruan Tertia abestu ondoren, T. Pfeiffer'en Fest-Messe durunditsua kantatu dute Arantzazu'ko abeslariak.

837. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak i. omaetxebarria 0001 Txopitea apaiz jaunaren itzaldia ere bikaiña izan da: Arantzazu'ra datozenai Excelsior gorago igotzeko esaten zaiela ta Ama Birjiñaren eskuetatik artzen duten eukaristia-ogiaren bitartez ori egin dezaketela.

838. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 - Martxial jaunaren asmoa oniritxiaz gure Ayuntamentukoak kaleen izenak euskeraz ta erderaz ipiñi bear dirala erabaki dute.

839. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Bueno jaunak.

840. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Ba, Aberri Eguna alik ondoen eratzeko komisiyo jator bat osatu dala, ta, espatadantzariyak ta poxpoliñak entzayotan astekoak dira ta, meza nagusia Euzko Etxea'ko abesbatzak abestua Sabin gure Maixu illezkorrari ezkeñiko diogula... goizean eresbatza ta txistulariyakin diana izan bear gendukeala... eguardiko konziertoan eusko eresi edo gure gureak diran piezak jo bear litzakela... arratsaldeko dantzaldi guztia eusko dantza garbia izan dedin, askaturako piezak bakar bakarrik jo arasteko Ayuntamentuan Martxial jaunak eskatu bear lukeala ta... baña ixilik Txiprixtin danak batera esan gabe.

841. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Beste gauzatxo bat ere esan bearrean nago batzokiko zuzendari edo diretibako bazkide jauneri.

842. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Egun gutxitan azaltzen dirala batzoki aldera, eta gauzak itxura geiago dubela bazkide jaun abek maizago batzoki aldera etortzearekin, zergatik maizena azaldu biar lutekenak ez badira azaltzen beste bazkideak ere ikusirikan batzokiko oztasuna asi bearrean, oek ere utzi egiten diote batzokira etortzeari, ¿eta zer gertatzen da orduan?.

843. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Bigarren ala lendabizikoak gure lendakari dan Arrillaga jaunak erabakiko ditu.

844. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Jaunak, eta nola dauden baztarak.

845. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el día 1936 0001 Artu du gure Gotzai Jaun agurgarriyak, Avasc, Cuestiones Social cristianas erabiltzen ditun Elkartea oso ongarritzat.

846. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Ezin ixilik euki gure Lojendio jaunak aurten egin duan lan izugarria.

847. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Ez da, ba, ez lo ta ez geldi egon Lojendio jauna.

848. 1900-1939 sailkatu gabeak egunkariak el pueblo vasco 1935 0001 Bariola'tar Abein janak idatzi gaurdaño antzeztu gabea dan GOI ARGI antzerki ituna antzeztuko dute ainbeste aldiz txalotutako Eusko Etxea'ko antzezlariak.

849. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Biarritzeko jaun bat karrosa batean ari zen, zaldi gazteño bat hezi beharrez.

850. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Meza Nagusitan eliz-jantzi berriak atera zituzten apaizak; oso ederrak dira; dana urrezkoak, eta Erresusta'tar Juana andre elizkoi zanak emengo egun gorri artan zozialistak il zuten D. Dagoberto'ren arreba zanak G.B.) ortarako utzitako diruz erosiak, Artxipreste jaunak esan zuanez.

851. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Guadalupe'tik ekarrita, amaseien bat nastaile aietako Casa del Pueblo osteko ortuan erabili zituen bi jaun aiek zer ta nola il zituzten lekuan bertan esan eragiten.

852. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Emakume buru ariña
Basterr guziyak nazteko,
Oraindik gaizki dabillenikan
Berak ere ez du usteko;
Edaderikan onenian ba
Eropa orrla mosteko,
Beldur da auka trabatu eta
Erori edo austeko;
Gotzai jaunak oju egin du
Itxura obez jazteko.

853. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00001 Obispo eta apaiz jaun oyek
Gogor ari dira abisten
Playa oyetan dirala jazten;
Al egiñian tira ta ere
Etzaye ondo irixten,
Goi aldia ere lasai antzian,
Ardura gutxitxo ixten;
Ikusi gabe ez da erraza
Nola dabiltzan sinisten.

854. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 -Irakurtzen degunez laister Epaitokian jaun berriak ezagutu bear ditugu.

855. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1934 00012 Gure errirako jaun argi onek aukeratu dira.

856. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 JEL-zaleek ukan duten etsairik aundiena, Donostia-ko Victor Pradera jauna (G. B.) zen, noski: iragan 30 urteetan, bere egitekorik nagusiena, JEL zaleen laidostutzea, chekatzea, azpiratzea ta suntsitzea zen: aren lagun karlistek,.

857. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Eta Pradera jaunaz egin zutena bera egin zuten (eta egiten dute egun ere) JEL-zaleek, gerla huntan, beren etsairik aundienetariko aunitzez.

858. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Deputatu-jauregian etzen bear bezain indarrik, langilleak menderatzeko; eta estura hartan, atera zen fite Irujo jauna (JEL-zale aipatua), ta langille guzien aitzinean jarririk, erran zien, etzezatela egin gogo zutenik, bertzela bere gorputz ilaren gainetik pasatu bearko zutela.

859. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Langileak legundu ziren putchka bat, Irujo jaunaren zuhurtazun eta kuraia ikusi zutenean, eta erretiratu ziren, egun hartan deus makurrik egin gabe.

860. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Bernoville jaunak, gauza jakingarri aunitz ezarten ditu irakurgai hartan, eta urrengo hau ere bai: Bilbao-n, Urtarrilaren (Ilbeltzaren) leen egunetan, gorri (eta gorri etziren) gizon tzar batzuek egin eriotz izigarriez, Eskual-gobernamenduak etzuela obenik; batez ere Agirre ta Monzon, gobernu artako agintariek (biak eskual-maitatzaile) egin zituztela egin-aal guziak eriotz aien ebitatzeko, bi gizon hoiek baitzuten zaintze-lan orren ardura.

861. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Egi-aitortze, egi-deklaratze, eder hori, zor diogu Bernoville jaunari, eta esker aunitz emaiten dauzkiogu.

862. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Errenkada luze ta samin ortan ohorezko tokitatik bat Jose Markiegi apaiz jauna zanaren oroimenari zor diogu.

863. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Sinistu al liteke ordea onelako gizon on-puska bat, errelijioa aotan aetzn duten pizti amorratu batzuek erail bear zutenik? Ba egi garrantza: Gure Markiegi, Arin erretore ta Guridi apaiz jaunekin, militar antzerrak Arrasate'en sartu ziralarik Donostia'ko presondegira baituta eraman izan zan; eta andik ateratu, Urriaren azkenaldean, irurok pusilatu zituzten.

864. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Iñoiz eriotz lotzagarri ta itxura gabekorik egin bada iru apaiz jaun errigabe oiek il araztea izan da.

865. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Markiegi ta Arrasate'ko beste apaiz lagunek, Arin erretor jauna agurgarria buru zutela, langilleak Elizako magalean ezitzen saiati ziran, beti beargiñen alde jokatuz eta kristau langilleen alkartasunai laguntasuna emanez.

866. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00001 Guraso'ta anai zitunak batik bat Florenzio ta Felix apaiz jaunari gure atsekabe agurra.

867. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak basarri 00002 Au zorigaitzaren aundia milla bider esanda ere ! Baña... jaunak : gure erri zarrak, jakintsu guzien buruauste ta kezka dan euzko abenda edo arrazak, au merezi ote zuan ?

868. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00004 Noiz arte, Jauna? Zeure gurea egin be-di, Jauna, donokian lez, ludian be.

869. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak euzko deya 1937 00003 Orduan Gasteiz-ko Apezpiku jauna gorenetik, aren atzean eskual-apez guziak, eta ondoren Eskual-herri osoa, lanean eta Jainkoari otoitz egiten ari izango ziratekeen, gerla, aalik lasterren, kalterik gutienez, eta giristinotasunaren onerakoen bukatu zedin.

870. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00130 Au zan nere aberriya
Ama laztana
Eta abenda illezkorr bat
Orr bizi zana
Samin gabea
Jaun Bakarra zubela
Bere jabea.

871. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Eleizalde jaunari.

872. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Jaun orrek, albistari polit onen 3. garren geijan ipini zituan itz batzuk gaitik bates be, artu dot asmua zerbait emen jarteko, Geure izketiaren alde gura neuke ixan dein biertxu au.

873. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Arrupe jaun, gure elia gustiz maite dabenak, Eleizalderi itandu eutsan ?no puede venir barau de marau...?

874. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Orrelan esaten dira aitetutako iru itzak, ni eldu nazan egaletan, beste leku batzuetan alan espadira, parkatu daidala Eleizalde jaunak Gresiatarren y gaitik diño Arana Goirik (z. g. d.)(1).

875. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak jel 1907 00206 Arana jaunak ondo ekijan ori, neure Agakia-n ipini enebalako, ta bestela.

876. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Altzeta, Zeleta, Monzon ta Getxo'ko alkate jaun agurgarria al baldin bada.

877. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Al dezuten guziok Zumalakarregi'tar Tomas izena zuan jaun agurgarriaren errira.

878. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 - Jaunaren besoetan il dira, Mendizabal'dar Joakin Zamora baserrikoa ta Etxaburu'ko andre zarra. G.B.

879. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Ongi etorri ta eman Jaunari eskerrak ain ederki gorde zaituztelako.

880. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Aginagalde'tar Manuel jaunak berak dakien eran egin zuan itzaldia, ta notintza ere naikua izan zan.

881. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Meza ondorean Gotzai Yaunek Ama Birjiñaren iduri berria erri ontako alaba ospetsu eta aberats Mendiburu'tar Ageda Irigoyenenak atsegiñez eman du bere Eliz maiteari.

882. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Diotenez: Constituzion delako lege gaia zuritu artio ixilik idukiaziko dituela Maura jaun ministroak.

883. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak fir 0001 Bizpairur orduz unela egon giñen Iruñen, mukizu zenbeitzuen oiu menean; azkenean gobernadore jaunaren aitzi oiu eta itzlari esaka.

884. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 ¡Laval jauna, Prantzi'ko gobernuaren aurrekoa!, joan berriz ere, Errusi'ra.

885. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Jaun onek erantzungo du eta guk ez daukagu zer egiñik, diote.

886. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Jaun bati buruan sartu zaiolako dena.

887. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Jaunak deitu zion Beregana ta andre on arren arpegi goxo ta xamurra, betiko izkutatu zaigu.

888. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 ¡Bete bedi Jaunaren naia!.

889. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1936 0001 Betiko atsedena emaiozu Jauna, andre orri; eta bere sendikoakiñ atsekabean bat egiten geradela, ARGIA bitartez agertzen degu.

890. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak lab 0001 Gure artean, Azkoiti'ko San Juan bañu-etxean degu ministro altsua ¡Ongi etorri Gil Robles jauna!.

891. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Lehenago jadanik mintzatu izan gitzaitzue jaun hortaz, eta badakizue dela Haute-Vienne eskualdeko prefeta, gizon bat nahasia eta framazon tzarrenetarik.

892. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Beraz Monteil delako prefet framazon eta nahasi hortaz izan dute solas, joanden astean, jaun zenaturrek, beren bilkuretarik batean.

893. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Jaun zenatur horren arabera, ez gare Errepublikan jarriak, gure buruak hola zelatatuak ikhusteko.

894. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Jaun minixtroak omen ditugu arras izituak, zenbeit egun hautan.

895. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Orai duela zenbeit aste, polizako gizonek egin zioten berbala zozialisten aitzindari bati, zeren jaun horrek ezarri baitzituen, etche batetako leihoetan, bandera gorri batzu.

896. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Gure jaun ministroek hola manatu dute: beldur dire hasarrearaz zozialist hoik; eta nola hoien beharra baitute beren karguetan egoiteko, bertzeentzat haizu ez direnak, hoientzat haizu uzten dituzte.

897. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Jaun minixtroak berak lotsatzen hasi dire, berri hoik entzun dituztenean; bainan zeren egiterat ausarta othe ditezke zozialisteri buruz?.

898. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Bainan gaurgoitik ezagutzen duzue jaun hori nik bezen ontsa, eta segur naiz oro harrituak zintezketela, irakurtzen bazinute holako balentria bat egin duela.

899. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Jaun minixtroaren arabera, ez da khendu behar budjetetik aphezpikueri eta aphezeri emaiten zaioten dirua, zeren, diru horri esker, gobernamenduak esku handia hartzen baitu ala aphezpikuen ala aphezen gainean.

900. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Horra zertako deputatu horrek galdatzen zuen, minixtro nausiaren buregoentzat ez lehenago bezenbat diru onestea, jaun minixtroak ikhus zezan behar zituela hango emplegatuak gutitu.

901. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1901 0001 Jaun horren arabera, buregoko emplegatuak, sobera izaiteko orde, ez dire aski ere; beraz othoiztu ditu deputatuak ez detzaten sinhets beren lagun zozialistaren erranak.

902. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Justiziako ministroak - Vallé du jaun horrek izena - iherdetsi du: ez dela hori egia, eta Humbert jauna hola mintzo diren deputatuen adichkideetarik zela.

903. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Deputatu batek frogatu du gezurra diola jaun ministroak; ezen Humbert hori ministroen alde agertu zen deputatutzat hautatua izan nahi zuen aldi hartan; bainan churi bat nausitu zitzaion.

904. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Hitz hoik entzutearekin, Coutant deitzen den deputatu gorrasta batek erran dio ministroari: Jauna, gezurti bat zare zu; lehenago ere, kausitu naizenean zurekin bilkura zenbeitetan, gezurrean atzeman izan zaitut.

905. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Bainan bertze deputatu bat ere eta hunek Syveton du izena hurbildu zaio ministroari, eta ukhamiloa sudurraren aintzinean emanez, erran dio: Bai, jauna, gezurti bat zare.

906. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Nola baimen horren emaitea edo ez emaitea ez baita horren egitekoa, bainan bai, legearen arabera, deputatuena eta zenaturrena, jaun horrek, berak lan hori antolatu ondoan, behar izan diote igorri zenaturreri eta deputatueri zathituz.

907. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Frantziatik khendu nahi lituzken ordena hoik oro jaun ministrook bi multzotan ezarriak ditu: multzo batean fraide predikariak, eta bertzean fraide eskola-emaileak.

908. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Erakuspen ederra emaiten dauku hor gure jaun ministro-nausiak: norbeiten beharra denean, artha ongi eta lausenga; bainan haren beharrik gehiago ez denean, eman kamporat, piltzar bat balitz bezala, deusen acholarik gabe.

909. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Zertako bada hori?- Baderasa jaun horrek elhe frango; bainan ezagun da arras errechki, estakuru hainitzen erditik, zertako chuchen jazarri nahi zaioten fraide on hoieri.

910. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 Jaun ministroa errenkura da, badirela, komentuko inguruan, herriak zorren azpian direnak, behar baino eliza ederragokoak egin dituztelakotz, komentutik ukhan dirua sobera berenetik berratuz.

911. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1902 0001 - Ez, haurra; Jesus Jauna kurutzefikatu zutenean, gaizkikan ari zitzazkolarik etsaiak, nahi ukhan balu, erhauts zitzazkeen, eta bizkitartean heientzat othoitzean zagon, erranez: Barkha zozute Aita; ez dakite zer ari diren.

912. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Bertze ostatu batean berriz, jaun lodi bat, ederki emana, bazkaldu da guri hurbil, mahainez auzo; biranazka, launazka baikinen, mahain ttiki batzuetan.

913. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Ezin ichildua zen gure jaun española, solas hortarik hasiz geroz.

914. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Utzi ginuen, zariola, eta elgarri erraiten ginuelarik: Egia dio jaun horrek.

915. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Biba zuek, jaunak!.

916. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Behar bezala jauna ez da izitu.

917. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1904 0001 Karrosa chirchikatu da, bainan Jainkoak nahi zuen, ez baitu jaunak min handirik hartu.

918. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Zapaterok orduan, laster eta laster egiten du, eta irriz ontsa ase ondoan, bi erbiak alfotchetan emaiten ditu, batto jaun erretorarendako, eta bertzea auzoko amigoendako.

919. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Huna nun heltzen zeien lekhuko arno saltzale bat; ezagutzen dituen jaun horien soien gainean berak bere arnoarekin eman untziak: Norat zoazte, adiskideak?.

920. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ez, jaunak, holakorik; emazkidatzue hunat untzi horiek: ukhanen dituzue betherik jinen ziztenean jadanik hartuaren sariarekin!.

921. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1905 0001 Ikhusi behar zer eginen daukuten jaun hoik.

922. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Hortaz mintzatu ondoan, huna zer nion ondarrerat: deputatuen solas edo manu hori latza bide zitzaiotela jaun ministroeri.

923. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bainan jaun hori Clémenceau ministro-nausiaren adiskide minetarik zen, eta lanean ari izan ziren azkarki elgarrekin Dreyfus juduaren alde, azkenean nolazpeit salbatu baizuten bethiereko presondegitik.

924. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Nahi dut bethidanik, eta orotan, zerbeit dena, duena edo dakiena jaunago dela bertzeak baino.

925. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Hots, den gutienik ez goazi jaun errientari herrian herri guziaren ganik doakon ohorearen kontra.

926. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Bainan ezta hatik aski burua goitituz eta beheitituz erraitea: Jaun Errienta, orok berehala onesteko: ez dena badela, Bada jaun eta jaun.

927. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Jaunfutrea ere jauna da.

928. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 Nolako jaun?.

929. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1908 0001 BARKOCHE Jaun kaseta egilia

930. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Akizeko tribunalak auzi bat jujatu du; burdin-bidez zoalarik Habas deithu herrian minharturik hil baitzen Labatut herriko jaun mera, hor Landesetan, Puyoo-Pehaut izena zuen jaun bat, haren familiak damu-domai bezala galdatzen ziozkan burdin bideko kompainiari zortzi ehun mila libera.

931. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Gero jinen dire laguntzak jaun merarentzat eta haren ahaide hurbilentzat.

932. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Idortearen eta aro gaichtoaren ondorioen kariala, hango jaun merak ardietsi ditu gobernamendutik, oraiko gizonetarik delakotz omen, sei ehun libera, gehienik hunkituak zirenei emaiteko, behar arau, onez onean.

933. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Bainan zer du egin gure jaun merak?.

934. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Ahamenik hoberena... auzorik burbilenari, zuzen bezala, jaun merari: 100 libera.

935. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Gaineratikoa bere emazteari, soldado duen seme bati; jaun errientari, ahantzi gabe; iloba, suhi, suhiaren aneia;... zeno hel batelik lartzera.

936. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Irakurtu duzue azkeneko aldian, zer solas biphilak erran dituen Bordeleko archapezpiku kardinaleak jaun jujearen aitzinean.

937. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Orai gure hemengo jaun aphezpikuari jazartzen baizaizko, sariantaz galdatua diotenaz geroz ager dadien, helduden astelehenean, Baionako jujeen aitzinerat, ikhusiko dute eia izi araziko duten.

938. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Egia zion jaun ministroak, katholikoek bethi gogo bera dutela lege tzarreri buru egiteko; bainan gezurrez mintzo zen, sinhets-arazi nahi zuelarik zozialistak urrikituak direla orai arte ibili dituzten nahaskeriez.

939. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1909 0001 Gero, orai artio M. Lerolle Pariseko abokat bat beitzen azoziamendu horren buruzagi, ederki mintzatu da, eta, azken konseiluak emaiten zituelarik eta haren orde izendatu dute Gerlier hau ere Pariko jaun abokat gazte bat.

940. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Jaun aphez horik atrebitzen bazaizku katichima egitera eskola artian, entzunen die bertan: .

941. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Zer nahi zie! Kabasturien beharra umen die jaun horiek; eta igaran deitzen kabasturien deithura da: legia; eta legia lege beita: .

942. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Lakharrin, Ybarnegaray jaunak ukhen dutu 88 botz: Gueraçague-k 52, eta ez 56, erranik izan den bezala.

943. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Legeko jaunek erran diotenean orena dela, ukan dezan kuraia, hitzik ez omen du erran.

944. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Landesetako Souprosse herrian zerga biltzen zabilan egun hautarik batez jaun gazte bat.

945. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ezen Errepublikaren bestatik berehala, Poincaré jaun Presidente, joan beharra da ministro-nausiarekin Rusiarat, gure hango adiskidantzaren finkatzerat.

946. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Beraz beharko dute beren lana utzi, zenbeit egunez, jaun hoik Rusiatik itzuli arte.

947. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Lehenbailehen joan nahiak ziren Parisetik kampo, Errepublikako jaun Presidentak eta ministro-nausiak Rusiako itzulia egin baino lehen.

948. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1914 0001 Ongi-etorri ederra egin gogo diote gure Errepublikako jaun Presidentari, harat heldu beharra baitutte; ilabethe hunen hogoian, heldu den astelehenean.

949. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Hiriak egin daizko Juanchuto jaun erretor zenari ohore batzu ezin ederragoak.

950. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Legasse, Oraneko jaun aphezpiku eskualdunak egin du gorphutzaren altchatzea.

951. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Larrouy kalonjeak eman du meza, Mirande Hazparne-ko jaun erretorak eta Barbier Semperekoak laguntzen zutela.

952. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1919 0001 Berrikitan oraino, Frantziako Jaun Aphezpikuak mintzatu dira katolikoen gerla ondoko eginbideez; eta heien iduriko, eskola giristinoez artha hartzea, hauientzat Gobernamenduaren laguntza ardiestea, eginbide hertsienetarik bat da oraiko egunean guzientzat.

953. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Erre da Haranburua, Amestoy Soletako jaunaren borda.

954. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Oren batean ethorri dire Office agricole départemental-ak igorri Jaun batzu prima berezi batzuen emaiterat hazienda garbi eta ederrenari.

955. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Jaun jujeek erran dute hemengo hazienda hanitz ez direla arraza aski garbikoak eta gauza horri behar litakela kasu egin; mota garbiek ere emaiten dutela haragi eta esne ausarki.

956. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Oro alde izaiteko, Esteinou Hirigoin beherako jaunak egin dio gazteriari diru emaitza bat ederra.

957. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Hola erakusterat eman du jaun horrek zombat atchikia den gazteriari eta herriari.

958. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Chuberoko Jaun batek galdegin dauku nola egin behar luken gerlan kolpatua izan den mutilé batek, diru pochi baten ukaiteko prestamuz comité départemental des mutilés deithu hartarik.

959. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Aiphatu Jaunak barkatuko dauku ez badiogu lehenago erreposta egin: ez ginen etchean haren letra jin delarik.

960. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Ikus dezagun orai nola jokatu diren gure jaunak.

961. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Hitz dautzuet Blum delakoa ez dela Poincaré jaunaren adichkidea; lurra baino beherago ezarri du, baitzakien Poincaré apalduz, Herriot goresten zuela.

962. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Zenaturretan izan den mintzaldirik ederrena Poincare jaunarena.

963. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Duela bizpahiru ilabethe deputatuen gambaran Ybarnegaray gure jaun deputatu lerden eta bipilak ziona: Caillaux orduan edo hobendun zen edo garbi.

964. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Beharrik ordu orduan jaun erretora hara etortzen ari.

965. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Haurraren aita amen atsegina! Etzakiten aski nola eskerrak bihur beren jaun erretor onari.

966. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak eskual 1924 0001 Azkeneko larumbat huntan, jaun bat etorri zait etcherat, enekin zenbeit solas egin beharrez.

967. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Gure Kondairaz zerbait - Zenbat etxe dauzkagun eta zenbat Apaiz-Anai geran - Langile bearra - Apaiztegi berriak Arjentinan eta Txilen - Txileko Kaputxino-Apaiztegi oñarriaren onespena - Lanak asi dire - Jaunak laguntzen digu - Gure ongille onenak euskal-abizenekoak.

968. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 Geroztik urtero-urtero sailka iristen dire Jaunaren langille berriak.

969. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Rancaguako Gotzai den Lira Jaunak lenbiziko arria bedeinkatu ondorean itzaldi samur baten bidez agertu zigun apaiztegi berriaren bearra ta etorkizun ederra.

970. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Asmo ori Jaunaren gogokoa dela ondo agiri da, sortutzen dizkigun erreztasunai begiratu ezkeroz.

971. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Inglaterra'ko pelikula-saltzalleak ezin diote barkatu James Montgomery jaunari.

972. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0001 II.- Oni ta ari galdezka nor dan jakituna,
Ezta aixa topatzea esan nai dituna.
Gu ez gera kantari, bañan orra, jauna,
Ortxe eldu da Joxe Motx, Orrek bear duna
.

973. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Ondoren adiraztera goazenak irakatsiko digu, Mikel deunaren bidez, Jaunak Judarren aldez egin zuana.

974. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Israelgo Jauna Zu bakarrik zera bakaldun guzien Jauna.

975. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Ona Jaunak diona.

976. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0001 Gau batean Jaunaren gotzonak bere gudaztiko centum octoginta quinque millia egun ta larogeita bost anei-milla gudari erail zizkan.

977. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Ainbesteko birauak zigor eske zeuden eta Jaunaren esku altsuak gotzonaren bidez zorrotzkiro jo zituan.

978. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1910 0002 Ainbesterañoko esku aldia zedukan Jaunaren menpean zegoan erridiarekin jolasik etzegoan.

979. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak gipuzkoarra 1911 0001 Tenatxor.- Ixilik eta poliki gausak egiten dakiyen jaun bat.

980. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 ¿Bañan, zenbat iraungo du Jaungoiko gure Jaunak guri egindako mesede onek?.

981. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Igarotako igandean Markina aldean jai bat izan zuten abertzaleak eta emendik naiko juan ziran Naparruko aldun dan Agirre jaunari entzutera.

982. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Bañan orain agintari ditugun jaunak debekatu egin die eta baton-bat espetxera eraman, bereala berriz aske utzi arren.

983. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 2.000 pesetako multa eman digute irudi bat asterokoan azaltzeagatik, orrela dio beñepein Gobernadore jaunak bialitako eskutitzan.

984. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Jaunak eramankizun aundia ezarri deizuela nola batari ala besteari txiroen artean bizi izateko.

985. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Lenengo zenbakian, Ilbeltza'ri zegokiona, Alzaga jaunaren Aterako gera jostirudi polita ekarri zuben.

986. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Eta goraintziak aldizkingi onen gogo ta buru dan Labayen'tar Andoni jaunari.

987. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Jaun Aundiari aurten egin zaizkan gaiztakariyak ordaintzeko, Mayatzaren lenengo igandean, eta Gurutze Deunaren egunean, arratsaldeko bostetan, Agurtza edo Errosario Santuba errezatuko da, Gurutze Deuna gurtubaz.

988. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Entzun zazu orain irakurtzera nuan au: Españiko Gotzai edo Obispo jaunak Errepublika etorri ondoan bere menpekoai egin zien eskutitz edo kartatik artua dago.

989. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Irakurri itzazu Gotzai jaunen itzak: neretzat oien itzak Jaungoikoaren gogoa adierazten dute.

990. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Bai, jauna.

991. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 Berriz ere irakurriko dizkizut Gotzai edo Obispo jaunen itzak: "Edozein alderdi edo partiduetako lagunak egiten dituzten, esaten dituzten eta erakusten dituzten gauza on eta egokiak bere buruak katoliko eta erritar ontzat dauzkaten guztiok, ontzat eman eta oiei lagundu dizaiokete, eta ala egin bear dute.

992. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak la cruz 1932 0001 - Bai, bai: argi dago Gotzai jaunak diotena.

993. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Jai onen sestasunak aurrera eramateko, oraindik astia badago eta urbil Jaun lagun, jarraituko degu, bitartean ekingo diogu lanari.

994. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Iraillaren 13'garrenean (Septiembre 13) euzkel-idazle, eta gañerontzeko abertzaleak, igoko gera Jaunak nai badu, Ernio mendira ango Gurutza Deunak gurtzera, eta euzkel-irrintzia zabaltzera.

995. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak argia 1931 0001 Erri ontako Lartaun Batzokiko bazkideak, Agirre jaunari, esku makil edo bastoi, eder eder bat, sariztatu edo erregalatu diote egun orretan Elizondon.

996. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Orrilla 2n il zan Bermeon Jaunaren besuetan Atxirika-Arana'tar Kosma, geure bazkide Jenaro'n aita zana.

997. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Bagilla 7.n il da Gernikan, gexo gogo batez, Ormaetxebarria'tar Bonipagi jauna, bertoko txaunburu ta Artzipreste zana, ondiño 46 urte baño ezeukazala.

998. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Amar-amarretan asi zan eleizkizuna; meza-emollea Etxebarria tar Mariano jauna zala, ta albo-lagunak Arana'tar Martin eta Gorostitza'tar Fermin, bertoko Abade onak.

999. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Mezea abestu gendun gergorar erestiz, urteoro oi dogun lez; eta gure lendakari Eguzkitza jaunak egin eban itzaldi ederra, argiro ta errazto erakusten ebala biarrezkua dala Euzkeldunei Euzkeraz irakastia kristiñau-ikasbidea.

1000. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00002 Bakaldun orrek esaten eban: ?norr da Jauna, nik bere deia entzun daidantzat? Eztazaut (eztot ezautzen) Jauna.

1001. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 26'gneko. arratzaldian aba gurgarriak eldu ziran ta errijak Udala edo Ayuntamentuagaz, arrera eder bat egin eutzen ta gero egun gustietan erritarrok utzik barik eldu ziran txadonara, Aba arima zalearen itzaldi ederrak entzutera, oben loijak garbituteko gertatuagaz, gero Jaunaren adizkide egiñik, zintzo aurrera irauteko asmuakaz.

1002. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Irallaren 3'an. ume ta Miren alabak Jauna artu eben batera; Maringo Txaunburu Ibargutxi'tar Jon Kurutzak emon eutsen, bitartian Miren alabok abestu situen ederto Aita Otaño ta Beran abesti onek Nai badozue jakiñ Gogoz ardezagun Jauna neure biotzak deitzen zaitu baita Ogi zerutik eta azkenian Jaunaren ereserkia abestu dayogun maitazunari.

1003. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Amarretan jaupa nagosiya Gure Jauna agirian zala, esan eban Aita Florentziok lagun zituela Aretxaga'tar Pelipa ta Aspe'tar Aurili Jaupariyak Gotzonena deritxon jaupa abestu eben Miren alabaok oso ederto ta amayan Tantum ergo ta Jaunaren ereserki aitaturikua.

1004. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Arratzaldian Aita Jakindak agur egin euzkun itzaldi ederrian aurrerako erakutzi osasuntzuak emonagas eta ondoren egin zan Gure Jaunagaz ibilkundia Magdalenako txadonatxora...

1005. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Ibilkunde onetan Aspe'tar Aurelik erabilli eban Gure Jauna, Otxandioko Jaupari bi lagun zituela.

1006. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Anei ezkar Aba gurgarriari egin deuzten mesediagaitik eta eleistarrari Jaunaren deiyari zintzo erantzunagaitik.

1007. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00003 Bakit gogo ones beterik Azkue Jaunaren agnrtza ikasten sabisela datorren illeko lenengoko igandian abestuteko jaurrera ba ta es nagitu!

1008. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Eta Jaunak laketuten dau bere kutunai orreik jazotea, alan ordaindu dagijoen euren obenakaz egiñiko zorra, baita guztioen eredu Josu Kistoren antzeko egin daitezan.

1009. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Atsekabietan Job eroapetsuaren itz onek dasabezJaunak emon deust, Jaunak kendu be; donetsia ixan dedilla Bere izena.

1010. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Edo gogoraturik euren dollorkeria eta lengo obenak, David'ek legez esango dabe: ondo da, Jauna, zuk ni olan zigortu ta betutia.

1011. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Baña emengo biztaldi guztian zoritxarrez inguratuta bizi bear balira be ¿zer da ori gero ixango daben betiko atsegiñen ondoan? David'ek diño Jaunaren aitxiñan (aurrean) milla urte, atzoko eguna lez dira (atsegintsua ixan dalako) igerri barik igasi dana.

1012. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 3.? Azkenez neke artean dagozala be Jaunak poztuten dauz bere kutunak.

1013. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1914 00001 Ixan gaitezan doneak, Jaunaren kutunak ixateko; ta aolan betiko atsegiña lortuteko.

1014. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Baña Jaunari eskerrak, eragozpen gustijak banan-banan aspiratuaz goyaz. Osasuna ta umore ona Berak damoskuz, nekatu barik lanari ekiteko.

1015. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1917 00008 Aurtengo Jorrallian Ea'ko txaunburutzia emon eutzen; bai baña, 43 urte ebazala, Goikuak bereganatu dau, Ea urija atsege isten daula: Berak daki zergaitik Zeure naya egin bedi, Jauna.

1016. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... ibarg 00004 Gastetxotatik Jauna'ren etxian sartuta, bere oitura ederren usain gozuaz jaupari jantzia ta egikizunak lurrundu zituan.

1017. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Ortuzar'tar Errobustiano abade yauna 6 lko.

1018. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Jauregi'tar E. abade yauna 5 lko.

1019. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Arzubiaga'tar K. abade yauna 5 lko.

1020. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Laterri onetako lenengo batzarra Valladolid'en egin zan eta orain laugarrena Gazteiz'en egingo da bost egunian, Azilla 19'tik 23'ra, biak barnalki. Gotzain jaunak, Toledo'ko kardenal agurgarriagaz, alan erabagi dabe, ta gure Gotzain maiteak gogo biziaz, berak gauza gustietan oi dauan lez, asi ditu orretarako gertakizunak.

1021. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00222 Boletiñean dei sutsu bat egin dausku abade jaun ta beste bere barrutitar gustioi, batez be eleiz-eresi-zaliei, bakotxak al dabenez lagunduta, etekin edo fruturik ugarienak atara daitezan.

1022. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Sendi deunari bederatzurreuna, Belaustegi jaunarena au be.

1023. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Aurtengo Ilbeltza-Epallakoak gai onexek dakaz: Los nucleos de los auxiliares, (F. Korta S. I); Arrasateko euskalegunean Eguzkitza jaunak egindako itzaldia; Naparroak erizkizundiari erantzun diona (yarraipena); Zuhur Hitz eta Errankizun adituzkoak (Landerretxe; Batasunera bidean (R. M. Azkue); Batasunera bidean (Severo Altube).

1024. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 San Martin de la Ascensión de Aguirre. Recuerdo del tercer centenario de su Beatificación 1627-1927. Lorenzo Perez Aba Pantzeskatarrak eta Etxegarai'tar Bonifacio yaunak Bergara'n esaniko itzaldi bi. 84 ingoski ta 9 argazki daukaz.

1025. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1928 00218 Zornotza'n Iza eta Aldai'tar Prantzisko, gure bazkide Iza'tar Bernardo yaunaren anaya.

1026. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 JAUN ARGI-ARGIAK

1027. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Zuek nire seme maite-maiteak, zuek, zorionean, siñisten dozue Jaungoiko gure Jaunak agertu dauskun gusti-gustia; siñisten dozue Aitaren Itzak, Berezko gogamenak, Aitaren Aitzaren Errañuak, Betikoaren Aintza bizia danak, Egiak, Egiazko Eguzkiak, mundu onetara datorren gustiai argi egiten dautson egiazko Argiak erakutsi dabena, eta gure Ama Eleizak egitzat emoten dauan gusti-gustia.

1028. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00211 Ainbeste ta ainbeste siñiste bage eriotzaren kerizpean bizi diran lurralde zabaletara begiratu-ta, gu onen argi ederretan, Jaungoikoaren argi arrigarrian; in admirabile lumen Dei (1) erakutsi bikañez eta Sakramentuz ederto ornidurik bizi gareala ikustean, arrizkoak izan bear dogu, guk esker onez beterik arako San Paulo'ren itz arek beti espanetatik darioguzala bizi ez bagara: Bedeinkatua Jaungoikoa Jesukristo gure Jaunaren Aita... bere nai on uts-utsez, bere graziaren aintzarako, Jesukristoren bitartez bere seme egin gaitualako. (2)

1029. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... m. mujika 00213 Gizonak, barriz, bere aldetik, bere adimena Jesukristo'ren aintzarako menperatu ondoren (1), eta bere borondatea Jaunaren buztarrian loturik itxita, eta Jaungoikoaren egiari siñismenari bere burua besarkaturik, ezin esan leike zelako indarra ataraten daben siñismenaren egi sakonetatik: siñisteduna pozik dago beti miñik latzenak eta odol-ixurterik andienak eroateko ta, bear bada, siñistea ukatu baño lenago bizitzia bera emoteko.

1030. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Bosteun eta larogei ziran, euren buru Besson yauna laster kardenal egingo dabena izan zan.

1031. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 -Onein ondoren beljikar 500'n bideztik ikertu eben, euron artean Beljika'ko langille-arazoetako bakaltsein edo ministro Heiman yauna ta Rutten aba, domekatar ospetsua, be ba'ziran.

1032. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 -Orrilla'ren 17'an, azkenez, 150 bidezti españatarrak, gure bazkide ta Valenzia'ko Gotzain-lagun dan Lauzirika'tar Xabier yaun agurgarria buru ebela.

1033. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Gauza gustiak Yaunaren eskuetan dagoz, esku onetan, eta esku onetatik ona baño ezin geinke itxaron eta otoi egiten dabela gauzak.

1034. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00171 Casti Connubii, bialtzea ango katolikoak 50.000 lira ordaindu eben eta uste dogu oingoak be aren neurriak ditu-ta, gitxiagogaitik ez ebela egingo. ?Yauna'ri eskerrak, ba'dira ludian katoliko zintso ta esku zabalekoak!..

1035. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 ARRATSALDEAN 3'tan, Agurtza, Jauna agirian dala.

1036. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Eibar'en Aldatzeko lekaimetxean Barrena'tar Miren Javier lekaimia, gure bazkide Barrena'tar Polikarpo jaunaren arrebea.

1037. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... jzale 1931 00164 Soraluze'n Larrañaga'tar Zakari jauna, bazkide ta lagun ona dogun Polikarpo apaiz oso ezagunen aita zana.

1038. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00140 Misionestak bakharrik jende izigarri hoitarat sarthu ziren, eta, duela 75 (hirur hogoita hamabortz) urthe, Isabel irla busti zuen, Nere Jaun J. B. Epalle, aphezpiku martyrisatuaren odolak.

1039. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00140 Han da geroztik Nere Jaun Bertreux, aphezpiku, Bikario apostolikoa, bai eta ere, chehetasun irakurtuko direnen emaile Aita Misionesta.

1040. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00105 Banoha berritz komenturat, eta galdetzen dut Comesari Polizakoarekin mintzatzea, ez denaz geroz jaun hori den gutiena komentutik aldaratzen.

1041. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00105 -Jaun Comesarioa, español kontsularen hitz bat nahi darotzut adiarazi.

1042. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... fedhurtek 1920 00105 Bihurtzen naiz Jaun Contsulaganat eta ordukotz harek ere badaki, Aitak abiatu beharko dutela; bainan eginen du behar dena karrosen izateko.

1043. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... gjaur 00011 Anbotoko zelayan Zubiri yaunak neure gurariz eta neure aurrean irudi au egin eban.

1044. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 -Jauna, nire urdalla (estomago) geroago ta txartoago doa, diñotso Peru'k osagilleari, lengo miñekaz nabil onan banoa ni sator-errira laster naz.

1045. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... karmargia 1934 00009 -Osoan, Jauna. Jan ostean bakarrik ketu edo pumetako agindu zeunstan, eta benetan ekin dautsat eten barik, gosaldu ondoren baskarirarte ekin eta ekin, baskaldu ondoren aparirarte kea barrura ta kea kanpora, ta apaldu ezkero be oeratu arte kea atera ta iruntzi, aotik sartu ta zurretik bota.

1046. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1926 00960 Ikurrin berria ere badaukagu Urrila'ren 24 onetzi genduan beste elizkizun batzuek egiñaz goizean jaun artzen laroetamar inguru izan giñan arratzaldian Galfarsorotarr Luis jaunak onetzí zigun ikurriña gero ibildeun bat kale guzti etan egiñaz (alaxe).

1047. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Erriko agintariak eta Gotzai jauna alako gazteri ederr eta sinismentsua nundik sortzen zan asmatu eziñik.

1048. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... junior 1927 00008 Gotzai jauna-re gazteri maitagarri onen elizkizunak oso eztituta, asten da izketan sekula bezin bero ta gartsu, oroituaz duan Ebanjelistaren itzak azken afarian, Jesus'en biotzaren ondora etzanda ezagutu zuana aitortzeko:

1049. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00102 Jesus Jinko semiaren khorpitza doi-doia ehortzirik zen eta haren etsaiak joan ziren Pilatusi erraitera: Jaona ohartu gutuzu jente inganazale horrek bizi zelarik erran diala:

1050. 1900-1939 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... armus 1907 00114 Bere eginbidia bazterrialat eizten du, bere kountzentzia saltzen du, zouiñek ere botzen goitigia (urne électorale) eizten beitu esku balheiu, noulako nahikouen artian. Halako jaouner bere kounfiantcharen berriz ere emailiak gaizki handi bat eigiten du.

1051. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0033 Lagunak asitzen zaizkit
Aldamenetik kejatzen:
Asiko ba-naiz asi nadilla
Nagusi Jauna koplatzen
.

1052. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0033 Etxe ontako Nagusi Jaunak
Urregorrizko bizarra;
Urregorrizko
bizarra eta
Zilar zabalez espalda:
Guri orretxek emango ziguk
Bost pesetako zillarra
.

1053. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0037 Linborian egosan deyes
Bost milla urtian
Jauna serutik lurrera
Etorri seitian,
Maria, Yosè etab.

1054. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0038 - Nor emen mensajerua?
- San Gabriel aingerua
Egingo dabena ondo
Jaunaren agindua,
Maria, Yose etab.

1055. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0039 - Espiritu Santu Jaunak
Emonik argia
Zeure kontzebidua
Isango da garbia,
Maria, Yose etab.

1056. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0039 - Es deukat nik errurik
Ba-nas ni esklabia;
Jaunak ordenadu dau
Ni onela isatia,
Maria, Yose etab.

1057. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0054 Atzo goizian pasiatu det
Alkate jaunaz kalian:
Lizentzi ori berak eman dit
Ibilitzeko pakian
.

1058. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0055 Arboletatik onena degu
Etxeburuan gaztaña:
Nagusi Jauna kopla nai nuke
Familiaren estraña
.

1059. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0055 Zeru altuan izarra;
Muntei onian lizarra:
Etxe ontako Nagusi Jaunak
Urre gorrizko bizarra
.

1060. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0055 Urre txintxarri-kordena...
Jaunak eman dit ordena
Etxekoandria koplatutzeko
Nagusiaren urrena
.

1061. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0061 Nobiyo jaunak esan diyo
Andre nobiyari:
Zer egingo ote-diyegu
Gizon oriyeri?
Umore ona pasatzia
Gustatzen zitt neri
.

1062. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0077 Antonio
Monio
Ziribitonio;
Goiko kalian iru gizon
- Bai jauna;
Zakurran belauna
.

1063. 1900-1939 sailkatu gabeak poesia lek 0080 Alkaate jauna, konparaziño:
Zu izan baziña urruaziño,
In izan ba'lizu kozka-mozka,
Asi izan baziña salto ta rota,
Autsi bazenitu eundamar eltze,
Aik zeñek pagatuko zitun?
.

1064. 1940-1968 bizkaiera bertsoak benb 0092 Eleiza amak egun aundika
Ospatuten dau gaurkua,
Eleiziaren simintarri dan
San Pedro Aita Santua;
Aita Tomas'en Meza barria
Dogu egun aundikua,
Pedro lez Jaunak egingo al dau
Egizko apostolua,
Maitasunezko arimen artzai
San Pedron ordiezkua
.

1065. 1940-1968 bizkaiera bertsoak benb 0092 Jaungoikoaren ezkutapena
Sakona eta aundia,
Tomas jaunagaz egin dabena
Benetan miragarria:
Ardau ta ogian biurtu arazo
Jaunan izate guztia,
Oben guztiak parkatuteko
Damotso eskubidia.
Guk uste baiño aundiago da
Eleiz gizon izatia
.

1066. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0004 Danak:
Jainkoaren Semea
Danen Jaun eta Erregea!
Jainkoaren Semea,
Arren, erruki zakiguz!
.

1067. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0005 2 Siñesten dot Jesukristo Bere Seme Bakar gure Jauna.

1068. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0007 Batzuk:
Auspez agur, eta ondo-etorri Jaunaren izenean datorrenari!.

1069. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0008 AGNUS DEI. Batzuk: Jainkoaren Bildotsa, Jesus Jaun maitetsua, illez kentzen dozuna munduaren pekatua (iru bider).

1070. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0013 barriz:
Zu barik, Jauna
ezer ez gara
Eldu gugana, Maitasun
Gure biotzak
eskarrez bete,
izan guretzat Goiko-Jaun
.

1071. 1940-1968 bizkaiera liturgia iratz 0017 Jaunaren Semea gugaitik
Gizon aragiz da yasten
Au maitasun egiazkoa
Jauna gurekin bizitzen
Goiz, arrats eta...

1072. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0181 31. Jaungoikoagana biotz bilosa ta garbia eroan bear dozu, atsedendu ta Jauna gozo-gozoa dala gozartu gura ba-dozu.

1073. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0258 1. JESUKRISTO'k,- Ene seme, gauza guztietan onantxe esan egizu: Jauna, zuri atsegin ba-yatzu, au onantxe egin bedi.

1074. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0258 2. Jauna, au zure dedurako ba'litz, zure izenean egin bedi.

1075. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0258 3. Jauna, niri egoki ta onuragari yatala ba-deritxazu ta ikusten ba-dozu, au zure aintzarako erabiltea emon egidazu.

1076. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0412 10. Obendiaren (pekatariaren) belarrietan itz oneik gozo-gozoak eta maitagarriak dira; zuk, nire Jaun eta Jaungoiko orrek, ezeuki ta txiroari zure Gorputz deun deuna jatera deitzea!.

1077. 1940-1968 bizkaiera liturgia onaind 0489 Emoidazu, arren, Jauna, biotzeko garbitasuna.

1078. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0062 Ateok jaso egizuez ateburuok;
zutundu daitezala antxinako ateak,
Zeruko erregea sartu daiten.
Nor da Zeruko Errege ori?
Jauna, indartsua ta altsua.
Ateok: jaso egizuez ateburuok;
zutundu daitezala antxiñako ateak,
Zeruko Erregea sartu daiten.
Nor da Zeruko Errege ori?
Jauna, Gudarozteen Jainkoa:
Bera da Zeruko Erregea
.

1079. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0063 Jaunaren legea bikaiña da,
eta arimaren atseden;
Jaunaren erabagia zintzoa da,
eta ez-ikasiaren jakituri;
Jaunaren aginduak zuzenak dira,
eta biotzaren pozgarri;
Jaunaren agindua gardena da,
eta begien argi;
Jaunaren naia garbia da
eta iraunkor beti;
Jaunaren aginduak egi dira
eta guztiz zuzenak;
urrea baiño ederragoak,
urre bikaiña baiño geiago;
ezti-orraziari darion
eztia baiño gozoagoak
.

1080. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0063 Zure morroi au areik arduraz gordeten
zain-zain dagoanarren,
nok ezagutzen dauz norberaren utsak?
Garbitu nagizu ezkutuan gelditzen yatanetik,
arrokeritik gorde egizu zure morroi au,
menperatu ez nagian:
pekatu aunditik
askatuta eta errubage geldituko naz.
Izan dakizuzala atsegingarri nire agoko berbak,
eta eldu daitela zure aurrera nire biotzeko ausnartzea,
Jauna, nire arkaitz, nire erosle!.

1081. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0063 Jauna da nire argi ta osasun.

1082. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0063 Jauna da nire argi ta osasun,
nori nik bildurrik?
Jauna da biziaren laguntza,
nok ikaratu ni?
.

1083. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0088 Eta orain, Jauna, zer itxaron ete-daiket?
Zeugan dago nire itxaropena.
Askatu nagizu nire dongakerietatik,
ez nagizu burubageen barregarri egin.
Mutututa nago, ez dot agorik zabaltzen,
Zeu zara au egin dozuna-ta
.

1084. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0088 Aldendu nigandik zure zartadak,
zure eskuaren zigorrak ondatuta izten nau-ta.
Utsakaitik asarre egiñik zigortzen dozu Zuk gizona,
zerenak lez jaten dozuz aren ondasunak:
gizona arnasaldi bat baiño ez da.
Entzun, Jauna, nire otoitza,
egin jaramon nire deadarrai,
ez egin entzun-gor nire malkoai:
zure etxean arrotz nozu-ta,
atzerritar, nire guraso guztiak lez.
Baretu zaitez, emoidazu arnasa,
ni ezer ez izatera joan baiño len!.

1085. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0088 I. Abestu Jaunari ta onetsi Aren izena.

1086. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Abestu egiozue Jaunari kanta barri bat,
abestu Jaunari, lur guzti orrek;
abestu Jaunari, onetsi Aren izena,
iragarri egunero Aren garaipena
.

1087. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Azaldu erriai Aren aintza,
atzerri guztiai Aren mirariak:
Jauna aundia ta guztiz goragarria da-ta,
jainko guztiak baiño bildurgarriagoa
Izan be, jentillen jainkoak itxurakeri uts dira;
Jaunak, ostera, zerua egin dau;
dedua ta aunditasuna doaz aren aurrean,
indarra ta edertasuna dagoz Aren jauretxean
.

1088. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Goratu Jauna, errietako sendiok,
goratu Jaunaren aintza ta indarra,
goratu Jaunaren izenaren aintza,
sartu Aren aterpeetan opariak ekarriez;
auspaztu zaiteze Aren aurrean aterpe santuan,
jarri daitela ikaraka lur osoa Aren aurrean
.

1089. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0089 Esan egiezue erriai Jauna da errege,
Berak sendotu eban lurra, eta ez dau zirkiñik egingo;
Bera da errien agintari zuzena
Poztu bedi zerua, alaitu lurra,
asi bedi burrundaraka itxasoa ta bertako dana;
asi bediz goraka landak eta bertan dagoan guztia,
poztu daitezala basoko zugatzak,
Jaunaren aurrean, ba-dator-eta,
lurreko nagusi izatera dator-eta
artez aginduko dau lurbiran,
eta zintzotasunez errietan
.

1090. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0168 Iratzartzean ames bat lez, Jauna,
Zu iratzartzea, arein gerizak baztartu egiten dozuz
Nire biotza garrazten zanean
eta nire barruak mintzen nenduanean,
ni zoro ta tentel bat nintzan,
abere bat nintzan ni zure aurrean.

1091. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Bai: Zugandik urruntzen diranak galdu egiten dira,
Zutzaz maltzur diranak ondatu egiten dozuz
Niri ondo datorkidana, Jainkoaren ondoan egotea da
Jauna neure gordeleku egitea,
eta Sion'go ateetan
zure egintza guztiak azaltzea
.

1092. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0169 Gogoratu egizu, Jauna, antxiñatik zeuretzat artu zenduan lagunartea.

1093. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0248 Izerdiz beteten dira Jaunaren zugatzak,
Berak jarri ebazan Libano'ko zedruak.
Antxe egiten dabez txoriak euren apiak,
antxe gaiñean egiten dau etxea amiamokok
Aitz-zorrotzak auntzentzat dira,
atxak kirikio-gordeleku
Illargia egin zenduan bere goraberakaz,
ezagutzen dau eguzkiak bere sartzaldea
.

1094. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0248 Bai ugari dirala zure lanak, Jauna!,
eta guztiak jakituriz egin zenduzan,
lurra zeure izakiz beterik dago
.

1095. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0249 Aintza Jainkoari betiko,
poztu bedi Jauna bere egintzakaz
Arek lurra begiratzen dauanean, lurra ikaraz jarten da;
Arek mendiak ikutzen dauzanean, mendiak ketan
.

1096. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0249 Bizi nazan artean, Jauna ospatuko dot;
ni izan artean, neure Jainkoarentzat joko dot:
izan dakiola atsegingarri nire olerkia,
eta ni Jaunagaz poztuko naz
.

1097. 1940-1968 bizkaiera liturgia ker salm 0249 Atzamatu daitezala lurreko pekatariak,
ez bedi aurrerantzean gaiztorik izan
Bedeinkatu egizu Jauna, ene arima!
Aleluia!

1098. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 Jesukristo gure Salbatzaillearen bidez, Espiritu Santua eurrez isuri dausku, Aren graziaren osasunaz betiko biziaren jabegei egin gaitezan, geuk uste dogunez: Jesukristo gure Jaunagan.

1099. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 Koru-kanta,- Bedeinkatua Jaunaren izenean datorrena; Jaungoikoa da gure Jauna, ta Berak argitu gaitu.

1100. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 V. Jauna izan da au egin dauana; bai arrigarri gure begientzat!.

1101. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 Errege da Jauna, edertasunez jantzita; Jaunak indar-gerrikoa jantzi dau.

1102. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 - Aldi aretan, artzaiñak alkarri iñotsen: Goazan Belen'eraiño, ta ikusi daigun Jaunak jakiñerazo dauskun jazo miragarri au.

1103. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 - Egoki izan beitez, Jauna, gure oparigaiok gaurko Jaiotzako misterioentzat, eta bakea ekarri daiskuela; eta Ume jaiobarri onek gizon eta Jaungoiko lez argi egin eban ezkero, lurreko opari onek Jaungoikozko izakera emon daiskula.

1104. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0043 2'gn. Opari-otoitz, Anastasia deunarena: Artu egizuz, Jauna, egokiro eskiñi dautsuguzan oparigaiok; eta Anastasia zure martiri doatsuaren bitartez, izan daitezala eurok gure osasunerako laguntza.

1105. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 - Erri apala Zeuk askatu dozu, Jauna, baita arruen begiak beeratu be; izan be, Zeu izan ezik.

1106. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 Jauna, nor Jaungoiko?.

1107. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 - Eskiñi doguzan oparigaiok garbitu gagiezala, Jauna, ta guganako zure errukia emon daiskuela beti.

1108. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 - Jaunak, Lazaro'ren arrebak illobi-ondoan negarrez ikusirik, Berak be negar egin eban judarren aurrean, eta deadarrez esan eban: Lazaro, urten ortik; eta urten egin zan, oin-eskuak lotuta, lau egun zirala ilda egoana.

1109. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 - Artu dogun Eukaristi onek, Jauna, garbitu gaizala beti gure pekatuetatik, eta zaindu gagizala gaitz guztietatik.

1110. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 - Etorri zaiteze uretara, egarri zareenok, diño Jaunak; eta dirurik ez daukazuenok be, etorri ta edan egizue pozez beterik.

1111. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 - Gure oneraspenaren zaletasuna, onurakorra izan bekigu, Jauna, zure graziaren bidez: gure barauok zeure errukiari gogoko ba'yakoz bakarrik egingo dauskue on-eta.

1112. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0174 - Auxe diño Jaunak: Aldi egokian entzun zendudazan, eta osasun-egunean lagundu.

1113. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Goratu, zeruok; poztu zaitez, lurra; abestu egizue, mendiok; Jaunak bere erria poztu egin dau ta bere txiroai errukia agertuko dautse-ta.

1114. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza 0175 Orduan, Sion'ek auxe esan eban: Jaunak bertan-bera itzi nau; Jauna nitzaz aztu egin da!.

1115. 1940-1968 bizkaiera liturgia emeza