XX. mendeko Euskararen Corpus Estatistikoa

kontsulta arrunta


Epeen diagrama ikusi Euskalkien diagrama ikusi Testu-moten diagrama ikusi

1. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Liburu santuak dirauskuenez, karidadea da birrtuterik onena.

2. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa p.l. zaloña 0184 Beraz, egiazko krristaua izan nai duanak, karidadezko lanak egiten alegiñ aundi bat egin bearr du.

3. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0041 E. Jaungoicuaren eta lagunaren caridadea austen dabenean.

4. 1900-1939 bizkaiera literatur prosa cristdotriñea 1920 0063 Acto Fedeco, Esperanzaco eta Caridadecoac.

5. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0190 Ziñez, zuzenbideak beragaz dakartsan eta bidegabez bete eztiran eginbearren ordain eta ordekotzat, karidadea bein be ezta etsi ta euki bear; baña gizon bakotxak, bereak dituan eskubide guztiak lortuko ba'leuz be, oraindik karidadea'rentzat egiñenik asko geldituko litzateke.

6. 1900-1939 bizkaiera saiakera-liburuak eguzk gizauz 0190 Onelan ba, gaurko gizartearen gaxoa zearo osatu al izateko, zuzenbidea ta karidadea osoro bearrak dira; zuzenbidea lenen eta beste oroen oñarri; karidadea, barriz, aren nai ta naiezko geigarri.

7. 1900-1939 gipuzkera liturgia euskal-kantak 0006 Karidade santuan
Gerade emen biltzen,
Anaiturik guztiok
Gera bat egiten:
Goazen pozez beterik
Alkarri laguntzen,
Jesusen Erreiñua
Munduan zabaltzen
.

8. 1900-1939 gipuzkera liturgia eliz-cantachoac 0040 Maitezco labe
Goritua
Caridadean
Su-gartua,
Sutu ezazu
Gaur mundua,
Guizonen biotz
Izoztua.
Oh Biotz gozo...
.

9. 1900-1939 gipuzkera liturgia lzm 0082 (...), lenbaitlen ateratzen sayatuaz, Santuaren antzera caridadezco eguintz au urco lagunarentzat egiteco; eta eguitez ezin badu, gogoz bederic eguiten aleguinduco da.

10. 1900-1939 gipuzkera liturgia p.l. zaloña 0048 ¡Ah! siniste arrotz eta okerrak kamporatu, oitura charrak galerazi eta Jesukristok utzi zigun bata-besteaganako karidade edo maitetasun añ otzitu au piska bat irazeki dezagun; eta anziñako euskaldunak bezela, Arantzazuko Ama Birjiñaren mantupean bildurik, elkar besarkatu ta laztandu gaitezen, lurrean belaunak ezarrita Berari biotz osoarekin deituaz:
Aditu zazu, Ama,
Arantza-tronutik:
Euskaldunen fedea
Gorde zazu zutik;

eta oraindik... biurtuko zaigu gure Legue zarra, eta botako ditu susterrak, eta jaikiko da len bezin sendo ta iraunkor (...).

11. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa j.a. ugarte 0224 Alkar animaturik danok Erregla gordeaz, guzion artean jarri dezagun tokatzen zaigun moduan, soberbia umildadearen, gutizia emanaitasunaren, lujuria kastidadearen, ernegua pazienziaren, embidia karidadearen, eta bizio mota guziak beren kontrako birtuteen: eta protestantekeri, masoneri ta liberalkeri klase guziak beren guezur eta disparate denakin katolizismoaren azpian.

12. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0362 O nere Jesusen ezquer escuco zauri chit saindua, adoratzen zaitut nere biotz gucitic, ¿eta orretan eraman cenduen oñaceacgatic, aitortu ondorean Dabidequin: nere gaiztaqueriac igo ciraden nere buruz gañetic eta carga pisua becela astundu ciraden neregan, erregutzen dizut nere Salbatzallea, iracequi ondorean ni caridade eguiazcorequiñ, barca zaizquidatzula oraindañoco nere itz, pensamentu eta obra debecatu guciac.

13. 1900-1939 gipuzkera literatur prosa t. egibar 0569 Bildur garbia, deitzen diona Profeta santuc, eta irauten duna beticotasunen da, sortzen dana Jaungoicoaren amodiotic, azcartua dagoana caridadetic; araco caridade artatic, ceñetatic beguiracitzen digun Jaungoicoaren ontasunac, gurea baño lenago eta gueyago: eta beragatic bildurtzen gaitu gueyago, Jaungoicoa ofenditzea, beragandic datorquigun castigua baño.

14. 1900-1939 gipuzkera saiakera-liburuak kristdotriña 1905 0083 *G. ¿Zer birtute ematen dituzte Sacramentuac graziarequiñ batean? È. Batez ere iru, eta dira: Fedea, Esperantza eta Caridadea.

15. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa jesusen bihotz 0011 Gero, Jesusen Bihotz Adoragarriari fedezko, esperantzazko, karitatezko aktak eta bihotz alchatze hauk: JESUS, Bihotzez eztia eta humila, egizu nere bihotza zurearen iduri, (300. Eg. indulient) aldi oroz; (Pie IX 1868).

16. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0011 San Frantsesek finkatu du Heren-Ordena karitatearen gainean.

17. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0011 Karitate gabeko giristinoa ez da zinez giristino, are gutiago terzier.

18. 1900-1939 lapurtera-nafarrera literatur prosa a. blaise 0095 Berehala jauzia balinbada, bermatuko da jasankor izaitera; minkhorra balinbada, ezti izaitera; lazoa balinbada, prunt izaitera; jeloskorra balinbada, karitatearen izaitera; agertzea maite baldinbadu, bildu eta modest izaitera.

19. 1900-1939 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1929 0002 Berekoikeriak agintzen duan bitartean, goimaitasuna (karidadea) tarteko eztabillen bitartean, Europa'ko pakearen giltzarria edozein aizetxok ankaz gora botatzeko zorian arkitzen da.

20. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Biotza zerbaiti edo norbaiti lotua baldin baneukan edo karidadearen kontra utsegiteren bat egiña banintzan, etzegoan Jainkoaren aurrean azaltzerik arik eta makur oiek zearo zuzendu arte.

21. 1940-1968 gipuzkera literatur prosa vill 0095 Ba-nuan naiko lan karidadearen aurka uts egin gabe bizi eta bien erdian irauteko, denak elkartu ta batu naiean.

22. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia leon 0028 Huna, o Jesus ona eta guziz eztia, non belhauniko erortzen naizen zure aintzinean; eta arimako khar handienarekin othoitzen zaitut eta errekeritzen, sar ditzatzun barna ene bihotzean fedezko, esperantzazko eta karitatezko sendimendurik bizienak, bai eta ene bekatuen egiazko urrikia eta gehiago bekaturik ez egiteko chede azkarrena: bihotzeko amodio eta min handi batekin zure bortz zauriak ene baitan ikusten ditudalarik eta gogoan erabiltzen, begien aintzinean ukanez David profetak zutaz zure ahoan ezartzen zituen hitz hauk, o Jesus ona: Zilhatu dituzte ene eskuak eta ene oinak, kondatu ene hezur guziak.

23. 1940-1968 lapurtera-nafarrera liturgia e. laxague 0056 3. Ithurburu bizia, Amodio garbia, Karitate kartsua, Artatzaile saindua.

24. 1940-1968 lapurtera-nafarrera literatur prosa d. soubelet 0099 - Egin zuten misteriozko komunionea, karitatea emendatzea gatik.

25. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0010 Karitatezko akta

26. 1940-1968 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak iratz 0056 Huna, o Jesus ona eta guziz eztia, non naizen zure aintzinean belhauniko emana; eta arimako khar handienarekin othoizten zaitut eta errekeritzen, barna sar ditzatzun ene bihotzean fedezko, esperantzazko eta karitatezko sentimendurik bizienak, ene bekatuen egiazko urrikia, eta gehiago ez egiteko chederik azkarrena; nik, bihotzeko amodio eta min handi batekin, zure bortz zauriak ene baitan ikusten ditudalarik eta gogoan erabiltzen, begien aintzinean atchikiz zutaz Dabid profetak zure ahoan ezartzen zituen hitz hauk, o Jesus ona: Zilatu dituzte ene eskuak eta ene oinak; kondatu ene hezur guziak .

27. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak herr 1946 00001 Camps jin beharra zen, Millet igorri du bere ordain, bainan hau, jokolari pollita izana gatik, igandeko partidan ahulchko zen. Chatelainek ontsegu guzien gatik ez zuen deus egiten ahal, eta egin duen ezenbat egin badu ere bere kontrarioen karitateari esker.

28. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 Franzisko Santuagan diztiatu zuten beste onbide edo birtuteen gañetik jaunmaitetasun edo karidadak diztiatu zuan, egaztien gisara lurra doian ukitu ta zeruko gauzak biotz guziz maite izan bai zituan (XII Pok 1951''ko martxoaren 23''an ).

29. 1940-1968 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak zarg 1954 00001 2. ILDURA EDO MORTIFIKAZIOA JAUNMAITETASUNAREN ( KARIDADEAREN) ETSAIAK GARAITZEKO BIDE BAKARRA.

30. 1940-1968 sailkatu gabeak hilabetekari, noizbehinkariak,..... j.a. bastarretxea 00001 Gizon neurotiko onen irakatsi kaltegarriak, zoritxarrez ez dira emen geratzen.Jaungoikorik eztagolez eta bizitza absurdo bat dan ezkero, maitasuna, karidadea, apaltasuna, lana eta beste olako birtuteak alperrekoak dira; etikari ta beste legeari jaramonik egin bage, gorputzak eskatzen dauzkuna egitea da mundu onetako gure zer-egin guztia.

31. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0078 Eguen Santuako liturgiak, Jesusen agindu hau gogoratuazo deusku, eta Jainkoa, maitasuna eta karitatea dagoan lekuan dagoala irakasten deusku.

32. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0078 Maitasun hori karitatea edo goi-maitasuna deitzen jako.

33. 1969-1990 bizkaiera ikasliburuak i. malax 0078 Jainkoaren dohairik bikainena da, Jainkoa Bera karitatea da (1 Jn 4,16).

34. 1969-1990 euskara batua haur-/gazte-literatura f. ibargutxi 0014 - Karidadea norberarengandik hasten zela uste nuen nik...

35. 1969-1990 euskara batua literatur prosa l. dorronsoro 0013 Dantzan ari ziren bitartean, atsoa limosna eskatzen jardun zitzaien han bilduei, eta, taula gainera harriak joan ohi diren bezain ugari zetozkion eskura zortzirenekoak eta laurdenekoak; edertasunak bai bait du karitate lokartua esnarazteko ere indarra.

36. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0053 Ez ziren praktikan jarri; baina, histori aldetik, ardurazko ekintza egin zuten: ordura arteko karitatezko asistentziaren aurrean, bestelako irtenbideak eskaintzen bait zituzten.

37. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0053 Karitatean finkaturiko asistentzia hartatik, beste asistentzi motatara pasatzen da: gobernuaren menpeko eta sekular batetara.

38. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak a. artiñano 0057 - Karitatezko laguntzak, premia gorri-gorritan daudenentzat izan behar du bakarrik.

39. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak otoizlari 1978 0028 Zure karitate handiak erdiratu daut bihotza.

40. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Ez, ordea, zerbitzu sozialak, batez ere Karitatea edo Benefizentzia bezala ezagutzen direnak, itxuraz, zama bat besterik ez direnak, eta gainera hain errentagarriak ez diren zenbait kolektibotan erabiliak direnak.

41. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak zerbitzuan 1986 0021 Karitaterik eskubidetara: Estatu Ongilea

42. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak i. sarasola 0520 limosna, iz. Karitatez ematen den dirua edo zernahi gauza. ik. erremusina (ipar. klas.) Limosna eman, eskatu.

43. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0069 Atentzioaren eskaria gehitzen joan zenean lehen erantzuna karitate pribatua gehitzea izan zen.

44. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak j. agirre 0069 Atentzio medikoaren garestitzeagatik, karitateak ezin zuen aurrera jo, ez baitzegoen nahiko diru betebehar guztiak atenditzeko.

45. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak marxismoa 0121 Eta kolonial zanpazioaren sistima gainditzeko, berriz, herri hauk bortxaz iraultzeko prestatu behar dira, zeren, Europan, kolonialismoaren menpeko diren herriek ezin bait dezakete karidadezko laguntzarik itxaron menperatzaile kolonialisten partetik.

46. 1969-1990 euskara batua saiakera-artikuluak azurm 0087 Baina hori karitatea da.

47. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak vill 0113 Abadesa izendatua izan zenetik, berriz, karitatea bere alabekin praktikatzeko aukerak ugaritu eta eremua ere zabaldu egin zitzaion.

48. 1969-1990 euskara batua saiakera-liburuak zeu zeutara 0018 Eta are bikainagoak, karitateak gidaturik burutu bait zituen.

49. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0039 Ene anaiaren ondoan behar nuen, eta lanjer baitzen zurruminoen aire gaixtoa har nezan eta ene haurrer eman, erabakia hartu zen haur hori (etxetik) atera-araziko zela, bainan ene anaiaren karitateak arras bestela deliberatu zuen; ezen erabakia har-arazi zion bere etxetik aterako zela eta enerat etorriko.

50. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0039 Karitatezko akta hori baino lehen, ene anaiak ofentsa bat barkatua zuen afera arras minbera batean haren alderat ainitz zor zituen bati.

51. 1969-1990 lapurtera-nafarrera saiakera-liburuak ardoy gog 0039 Eta, dudarik gabe, Jainkoaren probidentzia berezi baten nahitara, Jainkoaren aintzinerat agertzea hain hurbil zuen denbora hortan, bi urrikalmenduzko obra horien egiteko okasionea ukan zuen, horiek baitira Ebanjelioan Jainkoaren hautuko marka batzu, hil beharko zuenean ukan zezan berehala karitatezko bi egintza horietan bere bekatuak Jainkoak barkaturen zazkolako lekukotasuna, eta emanen ziola harentzat zaukan erreinua, egiten zionaz geroz besten bekatuen barkatzeko eta heien beharrean hoin errexki laguntzeko grazia.

52. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Derrigorrez, karidadera jo behar.

53. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak x. gereño 0001 Ta karidadea eskatzea, gauza mingarria da.

54. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak goiz-argi 1974 0001 Ikastola bat jasotzeko laguntza eske norbait dijoakienean, itz jario galanta bota ondoren, amar duro ematen dute karidade gisa, biotz zabalez.

55. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak j. haritschelhar 0001 Zuzen den denbora (ez karitatea) emaiten bareezute Katalan, Bretoin eta Eskualduner, orduan bai, bainan orduan bakarrik erranen dautzugu.

56. 1969-1990 sailkatu gabeak astekari eta hamaboskariak hiriart-u 0001 Bokazione berezien pizteko eta laguntzeko lehen bidea hau da: egin ahalak egitea, girixtino guziak izan diten fedean argituago, karitatean kartsuago, esperantzan fermuago.

57. 1969-1990 zuberera antzerkia etxahun iruri 0036 Musde Alkat Barkoxe, zûtan dit sinheste,
Zuri egiten deizût ene photerez trite.
Ene haur dothe gaber aita jar zakhitze,
heen tritez balia ene etsaien kuntre;
Zure karitatia Jinkuk ohart dûke.

58. 1991> bizkaiera saiakera-artikuluak p. ibarmia 0085 Karitateak neure bokazioaren giltza eman zidan.

59. 1991> euskara batua antzerkia k.d. izpizua 0014 Narkisek. - Parrandan? Nahi bai, baina laister gelditu nauk sosik gabe, eta karitatea oso urria huen bart arratsean.

60. 1991> euskara batua ikasliburuak denok senide 00094 GKEen xedea da diru hori bideratu eta jarraipena izango duten egitasmoetan botatzea; laguntza eta solidaritatea, ez karitatea da horien arteko gehiengoak onar dezakeen lema.

61. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00051 - Karitatea -esan zuen Percyk. Nik ez dut karitaterik nahi.

62. 1991> euskara batua haur-/gazte-literatura i. gillenea 00051 - Hago lasai -esan zion Narraski-Saski andreak. Txorimalo bat asmatuko diagu txoriak haien sagarretatik uxatzeko. Behar bezalako trukea izango duk, ez karitatea.

63. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0039 Oi nire zaletasuna, oi nire karitatearen ederra! hemen behean, halaz ere!

64. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0069 Hau da gure fatua, karitatezko bihotzona...

65. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0089 Karitatea ezezaguna zaigu.

66. 1991> euskara batua literatur prosa lasa denboraldi 0107 Huts egin ote dut? Karitatea heriotzaren serora izango ote zait?

67. 1991> euskara batua saiakera-liburuak ehbertsol 0037 Ama mandio batean, bakarrik eta karitateak eramaten zizkion janari ondarrez bizi zela esaten dute; baina hala eta guztiz ere, gose zen edozein euskaldun ondo hartzen zuen eta zuen apurra harekin partitu.

67 emaitza

Datu-estatistikoak: